Публикации Катедра "Психология" / Department of Psychology


Бораджиева, Елена (2018) Социалната подкрепа в процеса на обучение - основа за адаптацията на личността на курсанта в армейската среда и изграждането му като лидер, Сборник доклади от университетска научна конференция 14-15 юни, 2018, Издателски комплекс на НВУ "В. Левски", Велико Търново, с.57-62, ISBN978-619-7246-20-9, ISSN 1314-1937, COBISS.BG-ID 1237830884 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2017) Родителски нагласи - фактор в разгръщането на родителския потенциал. В: Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", 2017, с. 367-380. ISBN 978-619-208-105-8,COBISS.BG-ID 1283367140 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2017) Саморазвитие на лидера. В: Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител:Елена Бораджиева, В.Търново, УИ "Св.Св.Кирил и Методий", 2017, с.352-357. ISBN 978-619-208-105-8,COBISS.BG-ID 1283367140 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2015) В ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРИ как да редим „пъзела” на развитието си като лидери на тактическо ниво. Велико Търново, Издателство на НВУ, 2015, 88 с., ISBN 978-954- 753-231-1, COBISS.BG-ID 1276483044 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2015) Практики на комуникативната технология във вуз: традиция и новаторство. Елена Бораджиева, Красимира Йонкова, Даниела Тасевска. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2015,том 23, бр.1,с.7-26, ISBN 978-619-208-063-1,COBISS.BG-ID 1287453156 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2015) Съвременни методи на обучение и стил на учене (практически опит с две групи обучаеми). В:Сборник ”Юбилейна международна конференция “20 години специалност “Психология” – пътуване към себе си”,Ред. Даниела Тасевска, Велислава Чавдарова, Милена Моцинова, Пресиян Бургов, Добрин Добрев. Университетско издателство "Св.Св. Кирил и Методий”, 2015, с. 19-27. ISBN 978-619-208-022-8, COBISS.BG-ID 1279489764 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2014) Психология - обща, възрастова, педагогическа и спортна. Велико Търново: Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2014 г., 208 с., ISBN 978-954-524-953-2,COBISS.BG-ID 1265741284 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2013) Проектно-ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2013,т.21,бр.1, стр.7-24, ISBN 954-524-923-5, ISSN 1314-2763, COBISS.BG-ID 1260455396 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2013) ПСИХОЛОГИЯ И СИГУРНОСТ. Велико Търново:Издателство на НВУ, 2013, стр.-145, ISBN 978-954-753-176-5, COBISS.BG-ID 1273892068 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2012) Проблеми на комуникацията обучаващ – обучаем. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 17. С.: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-149.ISNN 1312-0166, COBISS.BG-ID 1121708004 София

Бораджиева, Елена (2011) The motivation profile of the trainees in the National military university - conclusions about the pedagogical practice. In Proceedings of the 47-th International Applied Military Psychology Symposium, Vienne, 2011, p. 56-61 \CD\ http://www.iamps.org/html/body_iamps_2011.html Австрия

Бораджиева, Елена (2011) The psychological preparation of cadets for action in extreme situations. The 4th Conference on COPING WITH EXTREME SITUATIONS 22-26.11.2010. Office of Naval Research Global - Science&Technology, Prague, 2011, p.30-38 ISBN 978-80-905084-1-5 http://casri.cz/web/index.php/publikacni-cinnost/154-sbornik- konference-z-roku-2011-zvladani-extremnich-situaci Prague

Бораджиева, Елена (2008) Измеренията на социално-психологичния профил на взвода. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. София: НСА ПРЕС, 2008, с. 75-78. ISSN 1312-0166 . COBISS.BG-ID 1121708004 София

Бораджиева, Елена (2008) Конструктивисткият подход в обучението по "Лидерство".Във: Военно-научен форум 2008 с международно участие. Т. 2, В. Търново : НВУ „В. Левски”, 2008, с.82-. ISSN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1181222628 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2008) Процеси, характеризиращи общоевропейската интеграция в областта на спортното образование. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. С.: НСА ПРЕС, 2008, с. 39-45. ISSN 1312-0166.COBISS.BG-ID 1121708004 София

Бораджиева, Елена (2008) Психологически аспекти на предпоставките за професионална деформация при спортни педагози. –Във: Военно-научен форум с международно участие „130 години военно образование в България”, 2008, с. 76. ISNN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1181222628 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2007) Cadet Training Vision of Leadership in Levski National Military University. – В: сборник „Лидерски практики”, под редакцията на Г. Карастоянов, София, ВИ, 2007, с.42-51, ISBN 978-954-509-404-0, COBISS.BG-ID 1229485540 София

Бораджиева, Елена (2007) Визия за лидерската подготовка на курсантите в НВУ "Васил Левски" .Във: Военно лидерство и етика : Трета международна изследователска работна среща, 12-13 октомври 2006 / Състав., обща ред. на Георги Карастоянов, ВИ "Св.Георги Победоносец", София, 2007, с. 21-28, ISBN 978-954-509-375-3, COBISS.BG-ID 1244056548 София

Бораджиева, Елена (2007) Военна психология, Троян, Военен картографски институт, 2007 г.,195 с., ISBN 978-954-953-050-8, COBISS.BG-ID 1228754148 Троян

Бораджиева, Елена (2007) Интердисциплинарният подход в лидерската подготовка на курсантите в НВУ „Васил Левски”. Във: Военно-научен форум с международна участие на НВУ “В.Левски”, Сборник научни трудове под редакцията на Георги Камарашев, 2007, с. 150-155, ISSN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1124742372 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2007) Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В: Кинезиология’ 2007, Сборник доклади от Международна научна конференция II, посветена на 15 години специалност ''Педагогика на обучението по физическо възпитание'' проведена във ВТУ Св. св. Кирил и Методий на 18-19 октомври 2007, В. Търново, I & B LTD, 2007, с. 34-38. ISSN 1313-244X.COBISS.BG-ID 1040309732 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2007) Туризмът като форма за изграждане на готовност за оцеляване.В: Сборник „Туристически и спортни практики в училище“, Велико Търново, изд.Фабер, 2007, с. 86-90, ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2006) Shaping the Leader out of the Future Officer. in: Proceedings of the 42-th International Applied Military Psychology Symposium, Berlin, 2006, р.8-13 (CD) www.intestcom.org/.../Testing+in+the+military.php Берлин,Германия

Бораджиева, Елена (2006) Динамика на мотивацията за постижения при студенти от специалност Педагогика на обучението по физическото възпитание. В Списание “Спорт и наука”, № 5-6, 2006, с.112 - 117, ISSN 1310-3393,COBISS.BG-ID 1121090276 София

Бораджиева, Елена (2006) Стратегия за създаване на система за подбор на кадри в армията. Списание “Военен журнал”, 2006, бр.2, с. 47-50, ISSN 0861-7392, COBISS.BG-ID 1119625956 София

Бораджиева, Елена (2005) Психологична помощ по време на операции, различни от война, в Списание “Военен журнал”, 2005, бр.5, с.87-91,ISSN 0861-7392 , COBISS.BG-ID 1178335972 София

Бораджиева, Елена (2004) За необходимостта от формиране на лидерски качества у спортните специалисти.В: Сборник доклади от юбилейна научна конференция на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004 год.с.205-210 ISBN 954-775-442-4, COBISS.BG-ID 1044178148 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2004) Лидерство в армията, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, 2004 г.,184 с., ISBN 954-753-026-7, COBISS.BG-ID 1273124580 Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”

Бораджиева, Елена (2003) Усвояване на лидерските роли в процеса на обучение на курсантите – В: “Българският път към НАТО –перспективи и предизвикателства”, сборник от Научна конференция с международно участие, НВУ “Васил Левски”, 2003, кн. 73-ІІ, с.367, ISSN 0861-0312, COBISS.BG-ID 1178336228 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2002) Лидерство и лидерски качества у личността. В: “Кинезиология - 2002” на ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий”,Велико Търново, 2002, с.47- 81, ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2001) Examined interactions in a changing military educational environment. In “Changing mission for 21-st century”, Proceedings of the 36-th International Applied Military Psychology Symposium 11-15.09.2000, Zagreb, Publisher: Ministry of Defense of Republic of Croatia, 2001, p.54-59 https://bib.irb.hr/datoteka/756900.IAMPS_Split_2000.pdf Загреб, Република Хърватска

Бораджиева, Елена (2001) Organisation and military psychology. In “Changing mission for 21-st century”, Proceedings of the 36-th International Applied Military Psychology Symposium11-15.09.2000, Split. Publisher: Ministry of Defense of Republic of Croatia, 2001, Zagreb, 2001, р.299-301. https://bib.irb.hr/datoteka/756900.IAMPS_Split_2000.pdf Република Хърватска

Бораджиева, Елена (1998) Направления на психологическата дейност в Българската армия - състояния и перспективи. В: Сборник научни трудове " Морси научен форум" 1998, Варна, с.236-241, ISSN 1310‐9278, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна

Бораджиева, Елена (1998) Насоки за създаване на нова организация на психологичния подбор във ВВОВУ "Васил Левски", Варна, Морски научен форум, 1998, с.242-254, ISSN 1310‐9278, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна

Бораджиева, Елена (1998) Резултати и изводи от проучване на причините за откомандироване на курсанти от ВВОВУ "Васил Левски".В: Сб.“Морски научен форум“ от Научна сесия на ВВМУ “Н. Вапцаров” с международно участие, Варна, 1998 г, с.236-241, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна

Бораджиева, Елена (1991) Психологичен подбор на курсанти за висшите военни училища на Сухопътните войски (експериментално изследване),София,Издателство: ВИК “Св. Георги Победоносец”, 1991, 102 с. София

Бораджиева, Елена (1988) Някои наблюдения върху психологичния подбор и пригодността на курсантите към професионалните изисквания на отделните специалности. В: Сб. “Научни трудове” от Научно-практическа конференция на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1988, с.93 - 99.ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Бораджиева, Елена (1986) Резултати от социално-психологично изследване на състоянието на морално-волевата подготовка на курсантите от ВНВУ “В.Левски”. Сб. “Научни трудове” на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1986, кн. 16, с.184- 192, ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Бораджиева, Елена (1984) Психологичната научно-изследователска лаборатория – ново проблемно звено в системата на БНА. В:Сборник “Научни трудове” на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1984, кн.15, с.228 – 232, ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Бургов, Пресиян (2018) Психодинамичен анализ на случай на гранична личностова структура. сборник: ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Институт психологии РАН, ТВЕРЬ, 2018. ISBN 978-5-7609-1376-0

Бургов, Пресиян (2017) Психичният феномен когнитивен дисонанс Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново с. 168, 2017. ISBN 978-619-208-106-5. COBISS.BG-ID - 1280400356.

Бургов, Пресиян (2016) Гранично личностово разстройство. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Психологията в условията на социални промени” с. 96-108, 2016. ISBN 978-619-208-084-6.

Бургов, Пресиян (2016) Един случай на гранична личностова организация през психодинамичната концепция. Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие, София, 06 – 09 октомври 2016 г.

Бургов, Пресиян (2015) Анализ на обектните отношения при гранична личностова организация. Национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика”, Сборник доклади, част 2, Варна, „Издателство Психоанализа” ЕООД, с. 127-155, 2015. ISSN 2367-508X. COBISS.BG-ID - 1268780004.

Бургов, Пресиян (2015) Въведение в схема-фокусираната терапия. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 27-39, 2015. ISBN 978-619-208-063-1. COBISS.BG-ID - 1287456484.

Бургов, Пресиян (2015) Забравянето в дългосрочната памет. Юбилейна международна конференция „20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 27-34, 2015. ISBN 978-619-208-022-8. COBISS.BG-ID - 1279489764.

Бургов, Пресиян (2015) Когнитивна психология. Велико Търново, Издателство „Ивис”, с. 238, 2015. ISBN 978-619-205-004-7. COBISS.BG-ID - 1267761380.

Бургов, Пресиян (2015) Когнитивна психология. Второ преработено и допълнено издание. Велико Търново, Издателство „Фабер”, с. 270, 2015. ISBN 978-619-000-342-7. COBISS.BG-ID - 1274719460.

Бургов, Пресиян (2014) Психодинамична концепция за гранична личностова организация. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Тенденции в развитието на съвременната психология”, с. 177-205, 2014. ISBN 978-954-524-974-7.

Бургов, Пресиян (2013) Когнитивни аспекти на процесите на решаване на проблеми. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 48-58, 2013. ISBN 978-954-524-923-5. COBISS.BG-ID - 1260455396.

Бургов, Пресиян (2013) Сигурна привързаност и реактивно разстройство на привързаността. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013, секция Философски факултет. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 73-83, 2013. ISBN 978-954-524-985-3.

Бургов, Пресиян (2012) Въведение в теорията на когнитивния дисонанс. Велико Търново,Университетко издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 41-53, 2012. ISBN 978-954-524-893-1.

Бургов, Пресиян (2009) Възникване и редукция на когнитивния дисонанс след вземане на решение. В. Търново: УИ ”Св. Св Кирил и Методий”, Диоген, с. 186-195, 2009. ISBN 978-954-524-723-1, COBISS.BG-ID - 1234248164.

Бургов, Пресиян (2009) Процесите на когнитивния дисонанс през призмата на Модела за Аз – стандартите. В. Търново: УИ ”Св. Св Кирил и Методий”, Диоген, с. 188-204, 2009. ISBN 978-954-524-685-2, COBISS.BG-ID - 1230187236.

Бургов, Пресиян (2008) Психичният феномен – когнитивен дисонанс. Варна: ”Псидо” ЕООД, с. 28-36, 2008. ISBN 954-9996-40-9

Бургов, Пресиян (2008) Аспекти на когнитивния дисонанс и Аз – концепцията. В. Търново: УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 137-148, 2008. ISBN 978-954-524-655-5, COBISS.BG-ID – 1230185700.

Георгиева, Златинка (2019) КАТО ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ. Анкетно проучване свързана с влиянието на приказката. Библиотека "Диоген", 27(1). УИ "Св.св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 1225567716, ISSN: 2367-9549 (Online), ISSN: 1314-2763 (Print), стр. 238-246.

Георгиева, Златинка (2019) ПОДХОДИ ПРИ СЪОБЩАВАНЕ НА ЛОШАТА НОВИНА В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА. Сборник „Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований“. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. 19-22 с. УДК 159.9(082)+37(082) ББК Ю9я43+Ч40я43

Георгиева, Златинка (2018) ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬЮ Семья и дети в современном мире. Том IV. Коллективная монография / под общей и научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. с. 499-505. ISBN 978-5-8064-2637-7

Георгиева, Златинка (2018) КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА Сборник „Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований“. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников. Тверь, Русия, 15 май 2018 г. Ред. колегия Т.А. Жалагина, Е.А. Гарилова. Твер. гос. ун-т, 2018, с.19-24. УД 159.9(082 )+37(082) ББК Ю9я43+ч40я43 П86

Георгиева, Златинка (2018) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ У ОНКОЛОГИЧНО БОЛЬНЫЕ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ Сборник материалов научнопрактической конференции с международным участием „Поляковские чтения-2018 (к 90-летию Ю.Ф.Полякова). Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии (к 90-летию Ю.Ф. Полякова). Научно-практическое издание. Москва, 15- 16 март 2018 г. Ред. колегия Н.В. Зверевой, И.Ф. Рощиной. С.Н.Ениколопова. Mосква: OOO «Сам Полиграфист», 2018. с. 118-121. ISBN 978-5-94051-148-9

Георгиева, Златинка (2018) ПЪРВОТО СТЪПАЛО Сборник " Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.381-388. ISBN 978-5-7609-1376-0 Сборник докладов" Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с. 323-327, ISBN 978-5-7609-1376-0

Георгиева, Златинка (2017) Онкологично заболяване и ресурси за справяне при пациенти в зряла възраст Орган, издал Диплома - Философски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Научна степен: образователна и научна степен “доктор“ Специалност: 3.2. Психология /Педагогическа и възрастова психология/ Диплома № ВТ- 17 4-0033 изд. на 14. 06. 2017 г. утвърдена с Протокол № 2 от 13.04.2017 г. Тема на дисертационния труд: „Онкологично заболяване и ресурси за справяне при пациенти в зряла възраст“. Научен ръководител: проф. д-р. Даниела Тасевска, Рецензенти: доц. д-р Гергина Енева Иванова, проф. д-р Минко Стоев Хаджийски. Научно жури: Председател: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски Членове: проф. д-р Даниела Христова Тасевска, доц. д-р Ицка Михайлова Дерижан, доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев, доц. д-р Гергина Енева Иванова

Георгиева, Златинка (2015) БАРИЕРИ В ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ Сборник доклади. Втора докторанска научна сесия. Организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет. Рек. Колегия Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“ В.Т., 2015 г.,с. 137-144, ISBN 978-619-208-04-2

Георгиева, Златинка (2015) ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СМИСЪЛА НА БОЛЕСТТА Първа студентска научна конференция на тема „Психичното здраве-съвременни предизвикателства. Стигма за психичната болест” организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет

Георгиева, Златинка (2014) ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СОЦИАЛНО ПСИХИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИЯ ПАЦИЕНТ Сборник с доклади от международна конференция „20 години специалност „Психология”– пътуване към себе си”. Рек. Колегия Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“ В.Т., 2014г. ISBN 978-954-524 COBISS.BG-ID 1279489764

Георгиева, Златинка (2013) ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТА С ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ Сборник от Международна конференция „20 години Позитивна психотерапия в България. Наука, Образование, Практика“, Варна. Ред. Ив. Бончева. Варна: издателство „Славена“, 2013, с. 201-216. ISBN 978-954-579-978-5 COBISS.BG-ID 1257833700

Добрев, Добрин (2019) Нагласите на българите към вярвания, конспирации и суеверия. –В: „Философията и съвременния свят“, Материали от Международна научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 13-14.04 2018, сборник, състав. проф. д.н.Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 58-67. ISBN 978-619-208-187-4

Добрев, Добрин (2019) Религиозна принадлежност и национална сигурност. – В: ПОРЕДИЦА за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“, Cross-Border Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans”, тематичен сборник с научни изследвания, том 6, състав. проф.д.н. Вихрен Бузов. Велико Търново: Издателство Ивис, 2019, с.312-321, ISBN 978-619-205-123-5/ ISSN 2335-0056

Добрев, Добрин (2017) Understanding of Belief and Unbelief. - In: „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, Thematic Collective Book, Series for trans‐border cooperation "New Challenges To The Balkan Security", Vol.4, Editor: Prof.DSc Vihren Bouzov. Veliko Turnovo: Ivis, 2017, p. 300-307. ISBN 978-619-205-051-1/ ISSN 2335-0056; COBISS.BG-ID 1281334756

Добрев, Добрин (2016) Моделът за личност в теорията на К.Г.Юнг. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2016, 211 страници. ISBN 978-954-8305-42-6; COBISS.BG-ID 1274410724

Добрев, Добрин (2015) Тенденции в съвременните психологически изследвания. – В: Юбилейна международна конференция „20 години специалност „Психология” – Пътуване към себе си”, 07-08.11.2014 г., Велико Търново, сборник, състав. проф. Даниела Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с.448-454. ISBN 978-619-208-022-8; COBISS.BG-ID 1279489764

Добрев, Добрин (2014) Бежанската криза и проекциите на Сянката. – В: ПОРЕДИЦА за трансгранично сътрудничество "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Series for trans‐border cooperation "New Challenges To The Balkan Security", тематичен сборник с научни изследвания, том 1, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Издателство Ивис, 2014, с.235-244. ISBN 978-954-2968-89-4; COBISS.BG-ID 1267735268

Добрев, Добрин (2014) Метафората за ранения лечител. – В: Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, май 2013, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 68-73. ISBN 978-954-524-985-3; COBISS.BG-ID 1273293284

Добрев, Добрин (2014) Психологически аспекти на бежанската криза в България. – В: Библиотека „Диоген”: “Тенденции в развитието на съвременната психология”, сборник, състав. доц. Милена Моцинова – Бръчкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, том 22, кн.1, с. 152-177. ISBN 978-954-524-974-7/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1268297444

Добрев, Добрин (2013) A Critical Review of the Bulgarian Ethnical Model. - In: „Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European integration of Romania and Bulgaria: problems and issues)”, collective book, ed. prof. Vihren Bouzov, Gabrovo: EX-PRESS, 2013, p.122-132. ISBN 978-954-490-370-1; COBISS.BG-ID 1255436516

Добрев, Добрин (2013) Аспекти на терапевтичния подход на аналитичната психология на К.Г.Юнг. – В: Библиотека „Диоген”: “Психология 2013”, сборник, състав. доц. Велислава Чавдарова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, том 21, кн.1, с.24-48. ISBN 978-954-524-923-5/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1260455396

Добрев, Добрин (2013) Индивидуация и символ. – В: Библиотека „Диоген”: “Психология 2012”, сборник, състав. проф. Даниела Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, том 20, кн.1, с.54-69. ISBN 978-954-524-893-1/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1253623268

Добрев, Добрин (2013) Репрезентация на родителските комплекси в личностната мотивация. – В: „Съвременни социални и психологически изследвания“, том 4, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов, гл. ас. д-р Добрин Добрев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 281-290. ISBN 978-954-524-904-4; COBISS.BG-ID 1283205860

Добрев, Добрин (2011) Критичен анализ на изследването на социалните дистанции и етническите стереотипи за малцинствата в България. – В: Библиотека „Диоген”: „Съвременни философски изследвания”, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, том 19, кн.2, с.133-149. ISBN 978-954-524-806-1/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1238994916

Добрев, Добрин (2010) Родителски комплекси и полова идентичност в контекстът на аналитичната психология на К. Г. Юнг. – В: „Идеи в хуманитарните науки”, том 3, сборник, състав. доц. Вихрен Бузов, доц. Минко Хаджийски. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с.57-67. ISBN 978-954-524-756-9; COBISS.BG-ID 1235226596

Добрев, Добрин (2010) Сравнителен анализ на юнгианстките и постюнгианските концепции за развитието на личността. – В: Библиотека „Диоген”: “Психология 2010: Актуални въпроси”, сборник, състав. доц. д-р Красимира Йонкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, том 18, кн.1, с.121-142. ISBN 978-954-524-766-8/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1235535588

Добрев, Добрин (2009) Личностни диспозиции и евтаназия. – В: „Евтаназия (философско-етически, морално-правни и психологически аспекти)”, сборник, състав. доц. М. Хаджийски, доц. Н. Божилова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с.21-37. ISBN 978-954-524-691-3; COBISS.BG-ID 1230189028

Добрев, Добрин (2009) Прецизиране на употребата на понятието родителски комплекс в контекстът на аналитичната мисъл на К.Г.Юнг. – В: Библиотека „Диоген”: “ Психология 2009”, сборник, състав. доц. Георги Маджаров. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, том 17, кн.1, с.160-186. ISBN 978-954-524-723-1/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1234248164

Добрев, Добрин (2009) Сравнителен анализ на диспозиционните подходи към личността. – В: Библиотека „Диоген”: „Психология 2008”, сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, том 16, кн.1, с.146-188. ISBN 978-954-524-685-2/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1230187236

Добрев, Добрин (2008) Родителски комплекси и личностни диспозиции в контекста на психологията на К. Г. Юнг. – В: Списание „Психологични изследвания“ / БАН. Институт по психология. София: Институт по психология, 2008, с. 35-40. ISSN 1311-4700; COBISS.BG-ID 1121294820

Добрев, Добрин (2004) Зависимост между комплексите и качествата на личността. - В: Библиотека „Диоген”: “ Психология и практика”, сборник, състав. доц. Иван Иванов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 175-191. ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1042019556

Добрев, Добрин (2002) Архетип и личност. – В: “Философки четения. Арбанаси 2002”, сборник, състав. доц д-р Иван Христов. София: ИК „ЛИК“, 2002, с.235-245. ISBN 954-607-572-8; COBISS.BG-ID 1040121316

Добрев, Добрин (2002) Взаимовръзка между детските идентификации и личностната мотивация. – В: “Приложна психология и социална практика”, сборник, състав. доц д-р Петър Иванов. Варна: Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, 2002, с.30-37. ISBN 954-715-159-2; COBISS.BG-ID 1039625444

Добрев, Добрин (2001) Детските идентификации и толерантността като част от личностната и обществена мотивация в съвременното българско общество. – В: “Общества в преход - теория и практика“ : Сборник с доклади от шеста международна научна конференция, В. Търново, 2001, състав. доц. Теодора Калейнска. Велико Търново: Европейски информационен център (Велико Търново: Издателство БИ), 2001, с.107-116. ISBN 954-90888-1-2; COBISS.BG-ID 1039394788

Добрев, Добрин (2001) Репрезентации на мита за героя в съвременното общество. – В: “Морски научен форум. Том 7.Обществознание. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, сборник. Варна, 2001, с.181-189. ISSN 1310-9278; COBISS.BG-ID 1121286884

Добрев, Добрин (1999) Кратък преглед на теорията за комплексите в аналитичната психология на К.Г. Юнг. – В: “Пир”, сборник, състав. доц. д-р Сашо Марков. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 5, 1999, с. 54-69. ISSN 1310-3490; COBISS.BG-ID 1121086436

Йолова, Хелена (2015) Йолова Х. Съвременната българка и моделът “Да имаш”. "20години специалност "Психология"- Пътуване към себе си", УИ "Св. св. Кирил и Методий" В.Търново, 2015 с.400-407

Йолова, Хелена (2014) Йолова Х. Идеи за приложение на логотерапията в съвременната българска реалност. Научна конференция,ВТУ, 2014

Йолова, Хелена (2014) Йолова Х. Съвременната българка и моделът “Да имаш”. Научна конференция, ВТУ, 2014

Йонкова, Красимира (2019) Социалнопсихологически особености на малцинствените групи В: сб. Приложна психология и социална практика. Ред. Г. Несторова. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2019, с. 346-358. ISSN 1314-0507

Йонкова, Красимира (2019) Съприкосновението на един психолог с мистичните философски извори на религиозното. В: Религията - осъзнат опит. Колективна монография. Ред. Красимир Марков. ISBN 978-619-7545-16-6 (Pdf), с. 3-46

Йонкова, Красимира (2019) Философия на доброволчеството Международно тематично списание по философия и психология Библиотека "Диоген", кн. Психология, том 27, бр.1. Изследване и практика. Ред. Златинка Георгиева. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 9-16. ISSN 2367-9549 (Online); ISSN 1314-2763 (Print); ISBN 978-619-208-192-8

Йонкова, Красимира (2019) Хармоничните отношения чрез възстановителните подходи на възстановителното правосъдие. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, проведена на 27-28 юни в НВУ "Васил Левски". Том 7. Социални, стопански и правни науки. Ред. Веселин Мадански и др. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2019, с. 102-107. ISSN 1314-1937

Йонкова, Красимира (2018) Дебатът между моделите на човешко поведение (2018). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 7 изд., 2018, 455 с. ISBN 954-8324-86-5

Йонкова, Красимира (2018) Дебатът между рационализма и мистицизма (2018). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 4 изд., 2018, 371 с. ISBN 978-954-2968-01-6

Йонкова, Красимира (2018) Какво виждат овцете, вълците и вълците в овчи кожи? В: Поглед пред себе си: Личната мрежа на общуването. Ред. Д. Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 137-174. ISBN 978-954-07-4521-3

Йонкова, Красимира (2018) Колосален труд и гигантска стъпка в българската история. В: Георгиев, Людмил. Критическата психология на българската история. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 9-14. ISBN 978-954-07-4520-6

Йонкова, Красимира (2018) Отношение на българското общество към доброволчеството. Списание "Българска наука". https://nauka.bg, 2018, брой 114, с. 98-102. ISSN 1314-1031

Йонкова, Красимира (2018) Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия. В: Библиотека "Диоген" Книга "Психология" Личност и глобализация. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 26 (1), с. 9-25. ISBN 978-619-208-153-9

Йонкова, Красимира (2017) Бунт психологии. В: Георгиев, Людмил. Критическая психология политики и истории. Москва: Российский институт стратегических исследований, 2017, с. 10-18. ISBN 978-5-91862-042-7

Йонкова, Красимира (2017) Другата психология на Вилхелм Вундт: респект и вдъхновение за критическата психология. В: Творческите предизвикателства на критическата психология. Ред. Л. Георгиев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, с. 50-90. ISBN 978-954-07-4323-3 COBISS.BG-ID 1283760868

Йонкова, Красимира (2017) За ролята на любовта в клинична среда: една интерпретация в контекста на социалната интелигентност. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември, 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 120-129. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Любовта към психологията в метаморфозите й на съвестта и на дълга: критически рефлексии. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 73-85. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Между редовете. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." , Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 35-44, ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Относно една контраверсия на любовта: правно-психологични характеристики на тероризма в гражданската авиация. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември, 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 86-97. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Религиозното съзнание днес. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 130-141. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Спри да търсиш убежище в познатото! В: Асаджоли, Роберто. Психосинтеза. За хармония в живота. София: "Изток-Запад", 2017, с. 158-159. ISBN 978-619-01-0113-0

Йонкова, Красимира (2016) Die Revolte der Psychologie. В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Ред. П. Бургов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 65-74. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6

Йонкова, Красимира (2016) Дебатът между моделите на човешко поведение (2016). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 6 изд., 2016, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2016) Дебатът между рационализма и мистицизма (2016). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 3 изд., 2016, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01 - 6

Йонкова, Красимира (2016) Теоретични и практически проблеми при анализа на стратегиите за решаване на конфликти. В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Ред. П. Бургов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 127-157. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6

Йонкова, Красимира (2015) Живеенето в епизоди на критични събития. В: Другите в биографията на личността. Ред. Д. Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2015, с. 173-209. ISBN 978 - 954 - 07 - 4032 - 4 COBISS.BG-ID 1274259684

Йонкова, Красимира (2015) Мета-психологическая модель экзистенциального нейропрограммирования. В: Хуманистички идеали образованьа, васпитаньа и психологиje. Сб. от Четвърта международна научна конференция "Наука и савремени универзитет", том III, Ниш: УИ, 2015, с. 165-179. ISBN 978 - 86 - 7379 - 392 - 4

Йонкова, Красимира (2015) Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство. В: Библиотека "Диоген" Психология 2015. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 7-26. ISBN 978 - 619 - 208 - 063 - 1

Йонкова, Красимира (2015) Социалните светове на личността в дискурса на екзистенциалното невропрограмиране. В: Сб. от Юбилейна международна конференция "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 101-107. ISBN 978 - 619 - 208 - 022 - 8

Йонкова, Красимира (2014) Бунтът на психологията. В: Георгиев, Людмил. Критическата психология на политиката и историята. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 11-19. ISBN 978 - 954 - 07 - 3714 - 0

Йонкова, Красимира (2014) Манипулацията: за хората на лъжата и техните маски. В: Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 16-22. ISBN 978 - 954 - 524 - 985 - 3

Йонкова, Красимира (2014) Научният потенциал на хипотезата за футуристичните вериги на съзнанието. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2013". Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 383-389. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2014) Откровенията на една въстанала критическа психология. В: Библиотека "Диоген" Тенденции в развитието на съвременната психология. Ред. М. Моцинова- Бръчкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 7-16. ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7

Йонкова, Красимира (2014) Траурна ритуалност и нагласи към смъртта при българите. В: Библиотека "Диоген" Тенденции в развитието на съвременната психология. Ред. М. Моцинова-Бръчкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 17-47. ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7

Йонкова, Красимира (2013) В поисках человеческих вершин. В: Журнал "Психологический бюллетин". Рига: IHPP, 2013.

Йонкова, Красимира (2013) Векторы движения научного поиска. В: Психологических исследовании. Иновации в образовании. Идеи. Проекты. Опыт работы. Рига: IHPP, 2013, 27, UDK 159. 9 (05) Pa 510

Йонкова, Красимира (2013) Дебатът между рационализма и мистицизма (2013). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 2 изд., 2013, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01 - 6

Йонкова, Красимира (2013) Идеи на квантовата психология за природата на човешката интелигентност. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2012". Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 379-385. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2013) Критичното съзнание в перспективата на духовно ориентираната интегрална психология. В: Библиотека "Диоген" Психология 2012. Ред. Д. Тасевска. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-40. ISBN 978 - 954 - 524 - 893 - 1

Йонкова, Красимира (2013) Объят необятное? Быть по сему! В: Международны журнал "Психология переходов". Сборник рецензируемых научных статей. Рига: IHPP, 2013, 28

Йонкова, Красимира (2013) Основные представления Daseinanalysis поведения. В: Zbornik prispevkov "Kondasove dni 2012". Ed. Gabriela Ruckova. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, c. 221-227. ISBN 978 - 80 - 8105 - 366 - 5

Йонкова, Красимира (2013) Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. В: Библиотека "Диоген" Психология 2013. Ред. В. Чавдарова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-23. ISBN 978 - 954 - 524 - 923 - 5

Йонкова, Красимира (2012) Движението на социално ангажирания будизъм за проблемите на човека и общността. В: Библиотека "Диоген" Психология -2011. Ред. К. Петрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 7-37. ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8

Йонкова, Красимира (2012) Дебатът между моделите на човешко поведение (2012). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 5 изд., 2012, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2012) Инспирирано от досега с монографията "Стигма и личностна биография". В: Библиотека "Диоген" Психология - 2011. Ред. К. Петрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 38-51. ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8

Йонкова, Красимира (2012) Основные представления Daseinanalysis поведения. В: Zbornik abstraktov "Kondasove dni 2012", Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, с. 13-14, ISBN 978 - 80 - 8105 - 363 - 4

Йонкова, Красимира (2011) Дебатът между рационализма и мистицизма (2011). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 2011, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01-6 COBISS.BG-ID 1239728868

Йонкова, Красимира (2011) Опитът за синтез на психологичното познание в подхода на трансперсонализма. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2011". Том 1. Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 171 - 179. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2011) Послание за една по-философски ориентирана психология. В: Библиотека "Диоген" Съвременни философски изследвания. Ред. В. Бузов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 119 - 132. ISBN 978 - 954 - 524 - 806 - 1 COBISS.BG-ID 1238994916

Йонкова, Красимира (2011) Размисъл върху една контраверсия на страха от смъртта. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2010". Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 141 - 150. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2010) Дебатът между моделите на човешко поведение (2010). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 4 изд., 2010, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2010) Методологичен статут на изследователските подходи в социалната психология. В: Библиотека "Диоген" Психология 2010: Актуални въпроси. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 7 - 41. ISBN 978 - 954 - 524 - 766 - 8

Йонкова, Красимира (2009) Драматизмът на "Епохалните събития" в социалната психология: еволюционна ретроспекция. В: Библиотека "Диоген" Психология 2008. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 - 31. ISBN 978 - 954 - 524 - 685 - 2

Йонкова, Красимира (2009) Предписаният модел на личност и поведение в доктрините на християнството и исляма: сравнителна интерпретация. В: Библиотека "Диоген" Психология 2009. Ред. Г. Маджаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 - 47. ISBN 978 - 954 - 524 - 723 - 1

Йонкова, Красимира (2009) Рецензия на монографията "Украинцы Республики Молдова" (1989-2005). Философия: тримесечно научно-методическо списание. -София: Главна редакция на педагогическите издания към МОН, 2009, 1, с. 95 - 97. Print ISSN 0861 - 6302

Йонкова, Красимира (2009) Социокултурен и личностен контекст на проблема за евтаназията. Сб. Евтаназия (философско-етически, морално-правни и психологически аспекти). Ред. Н. Божилова, М. Хаджийски. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 37 - 52. ISBN 978 - 954 - 524 - 691 - 3

Йонкова, Красимира (2008) Дебатът между моделите на човешко поведение (2008). Велико Търново: АСТАРТА. Т.1,3 изд., 2008, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2008) Есе за "кризата на смисъла" в сърцето на един народ. Годишник на Факултет по изкуствата, ЮЗУ "Неофит Рилски", том 6. Доклади от Международна научна конференция "Интеркултурен диалог и интеграция", Благоевград, 12-13 май, 2008г. Ред. Р. Потеров, С. Христова. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2008, с. 135-137. ISBN 978-954-680-568-3

Йонкова, Красимира (2007) Дебатът между моделите на човешко поведение (2007). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 2 изд., 2007, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2007) Доктрината на суфите: модел за спасение от конфликтни идентификации. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 285 - 289. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4

Йонкова, Красимира (2007) Досег до психологията на тероризма. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2006". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 137 - 145. ISBN 978 - 954 - 775 - 727 - 1 COBISS.BG-ID 1226756580

Йонкова, Красимира (2007) Сила на личността: откровенията на един психологичен дискурс. В: Библиотека "Диоген" Психологични перспективи. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 5 - 36. ISBN-10: 954 - 775 - 693 - 1; ISBN-13: 978 - 954 - 775 - 693 - 9

Йонкова, Красимира (2007) Транссърфингът - социалнопсихологичен метод за саморегулация на поведението. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 277 - 284. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4

Йонкова, Красимира (2006) Етогеника: претенциите на една метатеория. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. Д. Железарова, Ж. Кръстева. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2006, с. 351 - 364. ISBN 978 - 954 - 715 - 347 - 9 COBISS.BG-ID 1244009444

Йонкова, Красимира (2005) Дебатът между моделите на човешко поведение (2005). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 2005, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5 COBISS.BG-ID 1045283300

Йонкова, Красимира (2005) Другата психология Volkerpsychologie. Велико Търново: Фабер, 2005, 380 с. ISBN 954-775-397-5 COBISS.BG-ID 1043780836

Йонкова, Красимира (2005) Поуките на социалната психология за интеграцията на културите. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2005". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2005, с. 372 - 382. ISBN 10: 954 - 775 - 560 - 9; ISBN 13: 978 - 954 - 775 - 560 - 4

Йонкова, Красимира (2004) Психоанализата в изследователското поле на социалната психология. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2004, с. 332 - 340. ISBN 954 - 715 - 252 - 1 COBISS.BG-ID 1043909348

Йонкова, Красимира (2004) Социалнопсихологични параметри в полетата на масовите комуникации. В: Библиотека "Диоген" Психология и практика. Ред. И. Иванов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 43 - 67. ISBN 954 - 524 - 397 - X COBISS.BG-ID 1042019556

Йонкова, Красимира (2003) Компликативната методология в персонологичните и социалнопсихологическите измерения на райхианския модел. В: Библиотека "Диоген" Психология. Ред. З. Ангелов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 69 - 99. ISBN 954 - 524 - 314 - 7 COBISS.BG-ID 1040475876

Йонкова, Красимира (2003) Основание и същност на телесноориентираната психотерапия в системата Цигун. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2003, с. 104 - 113. ISBN 954 - 715 - 197 - 5

Йонкова, Красимира (2002) Психологически рефлексии върху феномена "ценности". В: Библиотека "Диоген" Философия и психология на общуването. Ред. Л. Андреев, Н. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 98 - 128. ISBN 954 - 524 - 314 - 7

Йонкова, Красимира (2002) Събуди се, малки човече! В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2002, с. 224 - 232. ISBN 954 - 715 - 159 - 2

Йонкова, Красимира (2002) Теория и психотерапевтична практика на райхианския модел за личност. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2002, с. 300 - 309. ISBN 954 - 715 - 159 - 2

Йонкова, Красимира (2001) "Човекът - маса" в условията на съвременния живот. В: Морски научен форум, т. 7. Обществознание. Варна: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2001, с. 125 - 132. ISSN 1310 - 9278 COBISS.BG-ID 1121286884

Йонкова, Красимира (2001) Народопсихологическото изследване на изкуството в теорията на Вилхелм Вундт. В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, том 5, кн. 4, 1993. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 69 - 102. ISSN 0204 - 6369

Йонкова, Красимира (2001) Правото и държавата в контекста на Вундовата народопсихология. В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, том 4, кн. 4, 1992. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 181 - 212. ISSN 0204 - 6369

Йонкова, Красимира (2001) Психологическата модерност в областта на подходите към човешкото поведение. В: Морски научен форум, т. 7. Обществознание. Варна: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2001, с. 117 - 124. ISSN 1310 - 9278

Йонкова, Красимира (2001) Философско светосъзерцание и психологически модели за човешко поведение. Философия: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 2001, 4, с. 38 - 42. ISSN 0861 - 6302

Йонкова, Красимира (2000) Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията). Дисертационен труд, защитен пред СНС по Психология, София, 2000, 277с.

Йонкова, Красимира (1999) Автореферат на дисертация "Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията)". София: УИ "Св. Климент Охридски", 1999, 43с.

Йонкова, Красимира (1999) Рефлексиите на Вилхелм Вундт върху "свободната душа" (народопсихологически опит на обяснение). Българско списание по психология. София, 1999, 1-2, с. 32 - 46. ISSN 0861-7813

Йонкова, Красимира (1997) Личност и социални ценности. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 1-2. с. 94 - 111. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1996) Идеята на Вилхелм Вундт за народопсихологията. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски", Обществени науки, кн. 43, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ВВОУ "Васил Левски", 1996, с. 314 - 321. ISSN 0861 - 0312

Йонкова, Красимира (1996) Методологически равнища и подходи към интерпретацията на Аз-а. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1996, 1 - 2, с. 55 - 69. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1996) Нови идеи в проблематиката на масовото поведение. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1996, 1 - 2, с. 224 - 227. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1996) Психологическото изследване на личността: методологически категории. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски", Обществени науки, кн. 43, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико търново: ВВОУ "Васил Левски", 1996, с. 306 - 313. ISSN 0861 - 0312

Йонкова, Красимира (1995) Вариации на психоаналитичния модел за човешката същност. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски". Обществени науки, кн. 34, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ВВОУ "Васил Левски", с. 273 - 282. ISSN 0861 - 0312

Йонкова, Красимира (1992) Личностна промяна и идентификация на ученика. Сб. от Научно-практическа конференция "Личностен подход в педагогическата дейност", Пазарджик, 10 - 11 декември 1992г. Ред. Л. Стойчев. Пловдив: Пловдивско университетско издателство "Паисий Хилендарски", 1992, с. 123 - 124. ISBN 954 - 423 - 048 - 3

Маджаров, Георги (2018) Timed written picture naming in 14 European languages. – Behavior Research Methods, 2018, 50 (2), 1 April 2018, рр. 744-758. Online ISSN 1554-3528 https://doi.org/10.3758/s13428-017-0902-x

Маджаров, Георги (2018) Влияние развивающегося самосознания на возникновение чувства вины у пятилетних дошкольников. Сб. от конференция "Современная реальность в социально-психологическом контексте", Новосибирск, 28 февруари – 1 март 2018. Ред. О. Белобрикина. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018, с. 34–39. ISBN 978-5-00104-260-0 https://elibrary.ru/item.asp?id=35374988 пълен текст https://yadi.sk/i/c0YusL4dDUVutA Новосибирск, Русия

Маджаров, Георги (2018) Развитие речи и языка в детстве. Сб. от Международна научно-практическа конференция "Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований", Твер, 15 май 2018. Ред. Т. Жалагина. Тверь: Твер.гос.университет, 2018, с. 79–83. https://elibrary.ru/item.asp?id=35293421 пълен текст http://psychology.tversu.ru/websites/24/documents/2654/Психология__образование..._2018._Материалы_международной_конференции.pdf?1526553931 Твер, Русия

Маджаров, Георги (2017) Multilanguage Written Picture Naming Dataset. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4898144

Маджаров, Георги (2017) Возрастные изменения психики в старости. Сб. от Международна научно-практическа конференция "Актуальные проблемы социальной психологии", Новосибирск, 26 април 2017 г. Ред. О. Белобрикина. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017, с.48–52. ISBN 978-5-00104-120-7 https://elibrary.ru/item.asp?id=29789994 пълен текст https://yadi.sk/i/mOZQlDSKLla4yQ Новосибирск, Русия

Маджаров, Георги (2017) Детска психология заедно. София: Кушовалиев, 2017, 262 с. ISBN 978-954-8303-10-1 COBISS.BG-ID 1280853476 София

Маджаров, Георги (2017) Професии и професионално образование в глобалната среда. – В: Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... Ред. Елена Бораджиева, Минко Хаджийски. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 48–58. ISBN 978-619-208-105-8 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=0820143889999846

Маджаров, Георги (2017) Профессии и професиональное образование в глобальной среде. Сб. от Международна научно-практическа конференция "Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований", Твер, 25 април 2017. Ред. Т. Жалагина. Тверь: Твер.гос.университет, 2017, с. 92–95. https://elibrary.ru/item.asp?id=29652426, пълен текст http://psychology.tversu.ru/websites/24/documents/831/Сборник_2017.pdf?1493378772 г. Твер, Русия

Маджаров, Георги (2017) Психологическа същност на юношеската криза: критичен анализ. – В: Тенденции в съвременната психология. Библиотека „Диоген“, 2017, 1 (25), Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2017, с. 7–18. Print ISSN 1314-2763 Велико Търново

Маджаров, Георги (2016) Промяна на психиката с възрастта. София: Кушовалиев, 2016, 234 с. ISBN 978-954-8303-09-5 COBISS.BG-ID 1278970852 София

Маджаров, Георги (2016) Психологическа същност и възрастови граници на старостта: критичен анализ. – В: Психологията в условията на социални промени. Библиотека "Диоген", 2016, 1 (24). Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, с. 108–126. Print ISSN 1314-2763 Велико Търново

Маджаров, Георги (2015) Възрастовата психология – моето пътуване към себе си. Сб. от Юбилейна международна конференция "20 години специалност "Психология" – пътуване към себе си", Велико Търново, 19 ноември 2015. Ред. Д. Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, с. 193–197. ISBN 978-619-208-022-8 Велико Търново

Маджаров, Георги (2015) Психолингвистика заедно. Велико Търново: Фабер, 2015, 320 с. ISBN 978-619-00-0175-1 COBISS.BG-ID 1271931620 Велико Търново

Маджаров, Георги (2015) Психологическая готовность к обучению в школе. Сб. от XI Международна научно-практическа конференция "Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы. Артемовские чтения", Пенза, 14–15 май 2014. Ред. М. Родионов. Пенза: Издателство ПГУ, 2015, с. 26–29. ISBN 978-5-906796-56-1 https://elibrary.ru/item.asp?id=24103060 пълен текст https://dep_mpmnk.pnzgu.ru/files/dep_mpmnk.pnzgu.ru/artemovskie_chteniya/artemovskie_chteniya_2015.pdf Пенза, Русия

Маджаров, Георги (2014) Современные точки зрения психолингвистики на восприятие речи. Сб. от X Международна научно-практическа конференция "Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы. Артемовские чтения", Пенза, 15–16 май 2014. Ред. М. Родионов. Пенза: Издателство ПГУ, 2014, с. 19–21. ISBN 978-5-94170-807-9 https://elibrary.ru/item.asp?id=22668326 Пълен текст https://dep_mpmnk.pnzgu.ru/files/dep_mpmnk.pnzgu.ru/artemovskie_chteniya_2014_vrstk.pdf Пенза, Русия

Маджаров, Георги (2013) Преход между ранна и късна зрялост в средата на живота. – В: Психология 2013. Библиотека "Диоген", 2013, 1(21). Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2013, с. 121–129. Print ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1260455396 Велико Търново

Маджаров, Георги (2013) Психология на възрастните. Велико Търново: Фабер, 2013, 252 с. ISBN 978-954-400-893-2 COBISS.BG-ID 1257683428 Велико Търново

Маджаров, Георги (2012) Развитие речи и языка в детстве. Сб. от VIII международна научно-практическа конференция "Артемовские чтения" "Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы", Пенза, 17–18 май 2012 г. Ред. М. Родионов. Пенза: Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г.Белинского, 2012, с. 35-39. ISBN 978-5-94321-256-7 https://elibrary.ru/item.asp?id=34846543 пълен текст https://yadi.sk/i/C6yDhC4AzEcMnQ Пенза, Русия

Маджаров, Георги (2012) Социалното юношество като период от детско-юношеската възраст. – В: Тенденции в съвременната психология. Библиотека „Диоген“, 2011, 1 (19), Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2012, с. 67–80. Print ISSN 1314-2763

Маджаров, Георги (2011) Развитие на психиката в детско-юношеска възраст. Велико Търново: Фабер, 2011, 278 с. ISBN 978-954-400-493-4 COBISS.BG-ID 1239513572 Велико Търново

Маджаров, Георги (2011) Структура на юношеската възраст. Сб. от научна конференция "Петнадесети майски четения: Дни на науката '2011", Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Том 1, Велико Търново, 21 май 2011 г. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 188–198. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1232486884 Велико Търново

Маджаров, Георги (2011) Структура юношеского возраста. Сб. от VII международна научно-практическа конференция "Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы – Артемовские чтения", Пенза, 12–13 май 2011 г. Ред. М. Родионов. Пенза: Пензенский государственный педагогический университет, 2011, с. 63–69 ISBN 978-5-94321-205-5 https://elibrary.ru/item.asp?id=34846547 пълен текст https://yadi.sk/i/052VBfsxKeaovQ Пенза, Русия

Маджаров, Георги (2009) Възприемане на речта. – В: Психология 2009. Библиотека "Диоген", 2009, 1 (17), с. 48–76. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2009. Print ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1234248164 Велико Търново

Маджаров, Георги (2009) Новые психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания в современной высшей школе, проистекающие ни более ни менее - из непрерывно удлиняющейся продолжительности детства. Сб. от Пета международна научно-практическа конференция "Артемовские чтения" "Современное образование: Научные подходы, опыт, проблемы, перспективы", Пенза, 14–15 май 2009 г. Пенза: Пензенский государственный педагогический университет, 2009, с. 53–58 https://elibrary.ru/item.asp?id=27548330 Пенза, Русия

Маджаров, Георги (2009) Психологическа същност на усвояването на втори език. Изследователски проблеми и педагогически трудности, произтичащи от трудностите на психологията в изследването на усвояването на втори език и билингвизма. – В: Психология 2008. Библиотека "Диоген", 2008, 16 (1). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 32–63. Print ISSN: 1314-2763 COBISS.BG-ID 1230187236 Велико Търново

Маджаров, Георги (2008) MachiavellianisM and Psychopathy: an east-West note. Socal behavior and personality, 2008, 36 (2), 255–256. ISSN 0301 2212 DOI: https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.2.255 https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/article/view/1690

Маджаров, Георги (2008) Изменения традиционной субкультуры болгарских подростков в современном социокультурном пространстве. Сб. от V международна научно-практическа конференция "Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве", Славянск-на-Кубан, 8–9 август 2008. Ред. А. Садило. Славянск-на-Кубани: СГПИ, 2008, с. 56–64. ISBN: 978-5-902524-71-7 https://elibrary.ru/item.asp?id=19720941 пълен текст https://yadi.sk/i/zHEFgRdJirkYLw Славянск-на-Кубан, Русия

Маджаров, Георги (2007) Индивидуално развитие на човешката психика. Велико Търново: Фабер, 2007, 346 с. ISBN 978-954-775-694-6 COBISS.BG-ID 1243140836 Велико Търново

Маджаров, Георги (2007) Развитие на психиката след края на юношеската възраст. Неизвестното в психиката. – В: Психологични перспективи. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 153–196. ISBN 954-775-693-1 ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1243594468 пълен текст https://yadi.sk/i/GR1sCFVTbE2kQw Велико Търново

Маджаров, Георги (2006) Сравнителен междукултурен анализ на равнището на агресия и депресия при албански и български първокласници. – В: Психология и образование. Библиотека "Диоген", 2006, 1 (14), с. 141–152. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2006. Print ISSN 1314-2763 Велико Търново

Маджаров, Георги (2004) Развитие на психиката в юношеска възраст. – В: Психология и практика. Библиотека "Диоген". Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2004, с. 68–87. ISBN 954-524-397-Х пълен текст https://yadi.sk/i/_xd_GRs6l5Ki3A Велико Търново

Маджаров, Георги (2001) Възрастова периодизация на психичното развитие. – Педагогика, 2001, 5, с. 58–71. Print ISSN 0861–3982 София

Маджаров, Георги (2001) Развитие на психиката в детско-юношеска възраст. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2001, 246 с. ISBN 954-524-306-6 COBISS.BG-ID 1039074020 Велико Търново

Маджаров, Георги (2001) Развитие на психиката в начална училищна възраст. – Начално образование, 2001, 4, с. 43–51. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1991) Мотиви за учене. – В: Отражение на училищната среда в съзнанието на учениците: Изследване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1991, с. 27–39. ISSN или ISBN няма. COBISS.BG-ID 1024219620 http://www.bg.cobiss.net София

Маджаров, Георги (1991) Социални предпоставки на учебната мотивация в горния курс. – Педагогика, 1991, 4, с. 23–26. Print ISSN 0861–3982 София

Маджаров, Георги (1991) Телевизията и личността на детето. – Начално образование, 1991, 1, с. 12–20. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1989) Демократизацията на педагогическите науки – необходимост, наложена от демократизацията на образованието. – В: Развитието на личността в условията на демократизацията на образованието. Част II. Проблеми на възпитателната работа в условията на демократизацията на образованието. София: Министерство на народната просвета, 1989, с. 89–92. ISSN или ISBN няма. София

Маджаров, Георги (1989) Значение на телевизията за развитието на личността на децата от началната училищна възраст. – В: Постижения и перспективи в научноизследователската работа на НИИО. Част втора. София: Министерство на народната просвета, 1989, с. 77–90. ISSN или ISBN няма. София

Маджаров, Георги (1988) Значение на телевизията за развитието на личността на децата от начална училищна възраст. – Психология, 1988, 2, с. 35–43. Print ISSN 0204-644X София

Маджаров, Георги (1988) Значение на телевизията за развитието на някои особености на личността на децата от начална училищна възраст. – В: Известия на Научноизследователския институт по образованието, 1988, 1 (книга ХХХІV). София: Министерство на народната просвета, 1988, с. 156–184. ISSN C616-2479 София

Маджаров, Георги (1988) Книга за шестгодишния първокласник. – Начално образование, 1988, 2, с. 57–59. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1988) Съвременни принципи на психологическия анализ в работата на Самодумов “Преживяване и познание”. – В: Тодор Самодумов: Юбилеен сборник. София: Министерство на културата, науката и просветата, 1988, с 54–57. ISSN или ISBN няма. София

Маджаров, Георги (1987) Психология на шестгодишния ученик. – Начално образование, 1987, 3, с. 60–62. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1986) Зависимость успешности учебной деятельности от развития чувства ответственности у 6–7-летних детей. – В: Проблемы формирования ценностных ориентации и социальной активности личности. Ред. В. Мухина. Москва: Московский государственний педагогический институт, 1986, с. 20–32. ISBN няма https://elibrary.ru/item.asp?id=24837820 Москва

Маджаров, Георги (1986) Зависимость успешности учебной деятельности от развития чувства ответственности у 6-7-летних школьников. Автореферат на докторска дисертация по психология, защитена в Научноизследователски институт по обща и педагогическа психология. Москва, 1986 https://search.rsl.ru/ru/record/01008691204 https://нэб.рф/catalog/000200_000018_rc_629619/ http://childpsy.ru/dissertations/id/18995.php Москва, Русия

Маджаров, Георги (1986) Зависимость успешности учебной деятельности от развития чувства ответственности у 6–7-летних школьников. Докторска дисертация по психология, защитена в Научноизследователски институт по обща и педагогическа психология. Москва, 1986, 196 с. https://search.rsl.ru/ru/record/01008691204 https://нэб.рф/catalog/000200_000018_rc_629619/ http://childpsy.ru/dissertations/id/18995.php Москва

Маджаров, Георги (1985) Чувство за отговорност и негативни образувания в психиката на малките ученици. – Психология, 1985, 2, с. 29–32. Print ISSN 0204-644X София

Маджаров, Георги (1984) Диагностика на чувството за отговорност у децата в 1 и 2 клас и връзката му с негативните образувания в тяхната психика. – Народна просвета, 1984, 11, с. 66–73. Print ISSN 0204-6237 София

Маджаров, Георги (1984) Зависимост между чувството за отговорност у първокласниците и успеха им в учебната дейност – Начално образование, 1984, 11, с. 23–32. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1984) Проект за реформа на общообразователното и професионалното училище. – Начално образование, 1984, 6, с. 28–32. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1983) Психологически изследвания на 6–7-годишните деца. – Начално образование, 1983, 9, с. 38–44. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1982) Действие при авария. – Страж на родното небе, 1982, 16. Print ISSN C614-5078 София

Маджаров, Георги (1982) Динамика на психическите състояния в туристическата група. – Психология, 1982, 2, с. 93–97. Print ISSN 0204-644X София

Маджаров, Георги (1982) Закономерности на информационния обмен. – Страж на родното небе, 1982, 23. Print ISSN C614-5078 София

Маджаров, Георги (1982) Интересно изследване за детската изобразителна дейност. – Начално образование, 1983, 3, с. 59–60. Print ISSN 0204-4951 София

Маджаров, Георги (1982) Неблагоприятни въздействия. – Страж на родното небе, 1982, 33. Print ISSN C614-5078 София

Маджаров, Георги (1982) Оперативно мислене и вземане на решения. – Страж на родното небе, 1982, 31. Print ISSN C614-5078 София

Маджаров, Георги (1981) Психология и туризъм. – Народна култура, 1981, 49. Print ISSN 0205-1109 София

Манолов, Манол (2019) Influence of Categories of Modernity in the Consciousness of Young People Psychology, 10, 1077-1094, Scientific Research Publishing Inc., ISSN Online: 2152-7199, ISSN Print: 2152-7180 DOI: 10.4236/https://doi.org/10.4236/psych.2019.108070

Манолов, Манол (2019) INFLUENCE OF CATEGORIES OF MODERNITY IN THE CONSCIOUSNESS OF YOUNG PEOPLE BETWEEN 20 AND 25 YEARS REALIZAREA DE SINE - - INTERPRETĂRI PSIHOLOGICE ȘI EDUCATIVE, vol. 1, Editura Ars Longa, Colecția Academica,Romania, 31-39, ISBN: 978-9731-483-153, Published in Romania

Манолов, Манол (2019) ON THE PROBLEM OF HUMAN CONSCIOUSNESS: FROM FACTS TO THEORETICAL SPECULATIONS Библиотека "Диоген", 27(1). УИ "Св.св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 1225567716, ISSN: 2367-9549 (Online), ISSN: 1314-2763 (Print), стр. 48-62

Манолов, Манол (2019) Social Inheritance in the Context of Psychology Open Journal of Social Sciences, 7, 50-59. https://doi.org/10.4236/jss.2019.77005, ISSN Online: 2327-5960, ISSN Print: 2327-5952

Манолов, Манол (2019) Автодискриминацията Велико Търново, Издателство ИВИС, ISBN 978-619-205-112-9, COBISS.BG-ID: 1288492516

Манолов, Манол (2019) Многото лица на Аз-а (Образ за себе си в съвременната реалност) Колбис, София, ISBN: 978-619-7284-30-0

Манолов, Манол (2019) Синдром на мъртвия Аз и на неизградената идентичност. Синдромът на Ван Гог; Автотомията. В "Психопатология Казуси", трета част. Част от авторския колектив. Издателство Лакс бук - гр. Пловдив - 2019. ISBN 978-619-189-126-9, стр. 1101 - 1107

Манолов, Манол (2018) Интеракционни модели за редуциране на социалната изолация на нестандартни групи

Манолов, Манол (2018) Метаморфоза на жизнения смисъл при дисоцииране от субективното му преживяване – житейски смисъл в инверсия Библиотека "Диоген", том 26, брой 1, ISBN: 978-619-208-153-9, стр. 93-107, COBISS.BG-ID 1288394724

Манолов, Манол (2018) Позиционирование автодискриминации в контексте социальной психологии Образовање и квалитет живота у условима транзиције, Србија Университет Приштины, философский факультет, ISBN 978-86-6349-084-0. Стр. 422-447, COBISS.SR-ID 261395724

Манолов, Манол (2018) Прецизиране на понятието автодискриминация. Поведенчески щрихи в „Записки по българските въстания“ Сборник научни доклади. Седма международна научна конференция "Образование, наука, иновации"(ESI 2017) на Европейски Политехнически Университет, гр. Перник 09-10.06.2017 г., ISSN 1314-5711

Манолов, Манол (2018) Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-151-5, COBISS.BG-ID 1285541860

Манолов, Манол (2018) Субективната представа за себе си в контекста на социалното равенство/неравенство МОРАЛ И ЕТИКА НА РАВЕНСТВОТО И НЕРАВЕНСТВОТО В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО, Авангард прима, София, стр. 352-372, ISBN 978-619-239-001-3, COBISS.BG-ID 1287309028

Манолов, Манол (2017) Oценка за начина на ползване на онлайн социалните мрежи от позицията аз – моите приятели Велико Търново, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... ISBN 978-619-208-105-8, стр. 40-47, COBISS.BG-ID1283367140

Манолов, Манол (2017) Автодискриминацията като конструкт на интраперсонален конфликт във възприятието аз-другия в българска извадка Велико Търново, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... ISBN 978-619-208-105-8, стр. 33-39, COBISS.BG-ID 1283367140

Манолов, Манол (2017) РЕГУЛАЦИЯ НА ЕМОЦИИТЕ СПРЯМО ЛИЦЕ В УСЛОВИЯ НА СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯТА International Journal Knowledge, ISSN 1857-923, Global Impact and Quality factor 1,023, pp. 787-792, Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia

Манолов, Манол (2016) Reality and self-detachment after long time spent on social Networking in relation to meaning in life INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE, Scientific papers, vol. 14.1., ISSN 1857-92, pp. 423-428, Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia

Манолов, Манол (2016) Представи за реален, идеален и очакван Аз и връзка с жизнения смисъл и дереализацията INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE, Scientific papers, vol. 15.1., ISSN 1857-92, стр. 371-378, Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia

Манолов, Манол (2016) Социални норми, перцепция и формиране на атитюди при българите ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА, XV Международна научна конференция, Варненски свободен университет, Университетско издателство, ISSN 1314–0507, стр. 217-228, COBISS.BG-ID 1249054180

Манолов, Манол (0) Nonlinearity in literature and its applied aspect in social psychological researches related with social norms The VIIth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction, Topola, Bulgaria, 2016, 4-8 July

Манолов, Манол (0) Адаптиране на инструмент за изследване на нагласите за норма по проблеми на отклоняващото се поведение Втора международна студентска научна конференция „Превенция и рехабилитация на детското психично здраве“, 23-24.04.2016 г., гр. Велико Търново

Манолов, Манол (0) МОДЕЛ ЗА СИТУАТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ „ПОТОКА НА СЪЗНАНИЕТО“ С ЦЕЛ РЕДУЦИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ НЕСТАНДАРТНИ ГРУПИ Национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки „Подходи и методи на изследване в обществените науки – емпирични илюстрации"

Моцинова-Бръчкова, Милена (2018) Психодинамичен анализ на случай на гранична личностова структура. сборник: ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Институт психологии РАН, ТВЕРЬ, 2018. ISBN 978-5-7609-1376-0

Моцинова-Бръчкова, Милена (2017) Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца В сп. „Практическа педиатрия“, бр.2/ март 2017. ISSN 1311-0756

Моцинова-Бръчкова, Милена (2015) Загуба на нормалните полови когнитивни различия след инсулт Юбилейна международна научна конференция „20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 49-56.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2015) Играта като терапевтичен подход в психоаналитично ориентираната работа с деца Сборник Юбилейна международна научна конференция 20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 84-91.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2014) Биологична психология Издателство „Астарта”, Пловдив, ISBN 978-350-198-5

Моцинова-Бръчкова, Милена (2014) Психичната структура в психоаналитично ориентираната психотерапия В: „Психология – 2014” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, 139-151. ISBN 978-954-534-974-7

Моцинова-Бръчкова, Милена (2013) Тревогата в психоанализата В: „Психология – 2013” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2013, 67-76. ISBN 978-954-524-923-5

Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Аутистични нарушения при децата и терапевтични подходи за преодоляването им Издателство "Атарта", гр. Пловдив ISBN 978-954-350-119-9

Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Когнитивно-поведенческа психотерапия и обучителни подходи при деца с нарушения от аутистичния спектър. В: „Психология – 2011” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 136-164. ISBN 978-954-534-836-8

Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Проблемът за анорексията от гледна точка на лаканианската психоанализа В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , 2/ 2011, 63-72. ISSN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2010) Наръчник за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър – помагало за специалисти Издателство ДАР, гр. В.Търново

Моцинова-Бръчкова, Милена (2010) Основни насоки в психоаналитично ориентираната работа с деца със специални нужди В: Педагогически алманах. Брой 2/ 2009 Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 54-64. ISSN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Eдно момче, което се страхува да порасне В: Сборник „Белезите на различието (какво научихме от децата, които растат без родители, и тези, които се грижат за тях)”, двуезично издание на френско-български обучителен проект „Да растеш без родители”, София, 2006, 187-190; Brachkova, M. Un garcon qui a peur de grandir, Sofia, 2006, 166-169. ISBN-10: 954-9397-08-4 ISBN-13: 978-954-9397-08-6

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Аутистични нарушения при децата В: Педагогически алманах. Брой 1, 2/ 2004. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 87-103. ISSN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Психично развитие на децата до три годишна възраст в условията на социална депривация дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор” по научна специалност 05.06.05. педагогическа и възрастова психология

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 години, отглеждани и възпитавани в институция В сборник: Трудове на великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет. Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти). Том 10, Книга 4, 2005. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 185-211. ISSN 0204-6369

Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Приказка за омагьосаната принцеса В: „Как да окажем гостоприемство на детето с аутизъм? – помагало за специалисти с помагащи професии”. Издателство "Карина-Мариана Тодорова", София, 2005, 91-97. ISBN 954 315 019 2

Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Проблемът за социалната и емоционалната депривация в ранна възраст В: Сборник „Първа национална научно-практическа конференция ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ”, 2000-2005г., Велико Търново. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 110-117.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2004) Представяне на някои добри практики на институционални грижи за деца от 0 до 3 години В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1/ 2, 2002, 142-149. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004. ISBN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2003) Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново В: Бюлетин на ДАЗД „Всички деца са различни, но с равни права”. Брой 1/ 2003, 57-58. ISSN 1311-9125

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Приказка за омагьосаната принцеса В: „Логиката на езковия изказ и психоаналитичната клиника. Колоквиум „Жак Лакан”, 28 октомври 2001, София, 2002, 46-50. ISBN 954-737-332-3

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Случаи, представени от екипите на ДМСГД през учебната 2000/2001. Случай 8: ДМСГД - Дебелец В сборник "Посрещането на детето. Законите на гостоприемството." Издание на френско-българския обучителен проект "Да растеш без родители". Съставител и редактор: Весела Банова. Издателско ателие "Аб", София, 140-143. ISBN 954-737-277-7

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 –годишна възраст, отглеждани и възпитавани в институции. В: Сборник „Научна конференция „Детето на ХХI век”. Редактор: доц.д-р Веселина Петрова. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2002, 125-130.

Няголова, Марияна (2019) Няголова М. Д. (2019) Вклад Л. И. Анцыферовой в изучение истории французской психологии XX века. Методология, теория, история психологии личности. Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Никитина, Н. Е. Харламенкова. Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019, С. 291 – 299. ISBN 978-5-9270-0397-6 гр. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2019) Няголова М. Д. (2019) Методологическая направленность болгарских публикаций по психологии во время Второй мировой войны // Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. 2019. Т. 28. С. 83–91. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2019.28.83 гр. Иркутск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2019) Няголова М. Д. (2019) Приносът на Ангел Бънков в историята на българската психология. Технически колеж Ловеч – Научна конференция TechoCo – Lovech 2019. Сборник доклади. Том II. Габрово: Университетско издателство «Васил Априлов». С. 142 – 148. Габрово

Няголова, Марияна (2019) Няголова М. Д. (2019) Тематическая направленность социально-психологических работ С. А. Русчевой в период 1936 – 1945 гг. Современная реальность в социально-психологическом контексте – 2019: сборник научных трудов / под науч. ред. О. А. Белобрыкиной, М. И. Кошеновой; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Новосибирский государственный педагогический университет. Новосибирск: Издательство НГПУ, 2019. с. 46 – 52. ISBN 978-5-00104-457-4 Новосибирск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2019) Няголова М., Узунов Ф., Олейник Ю. (2019) Социалната ситуация на развитие и методологическата насоченост на българската психология по време на Втората световна война. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 година. Том 2. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Редакционен съвет: В. П. Мадански, В. К. Терзиев, С. Е. Стефанов и др. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2019.С. 107 – 117. Велико Търново

Няголова, Марияна (2019) Олейник Ю. Н., Няголова М. Д. (2019) Опыт Великой Отечественной войны как фактор формирования духовно-нравственных ориентиров современных психологов. (2019) Известия Иркутского государственного университета. Серия "Психология" 2019. Т. 27. с. 82 - 88.http://izvestiapsy.isu.ru/ru Иркутск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2019) Рунова Т. А., Гуцу Е. Г., Няголова М. Д. (2019) Исследования становления учебного сотрудничества младших школьников. Вестник Мининского университета. Том 7, №3, 2019, с. 1 - 18. Нижний Нвгород, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Гуцу Е. Г., Няголова М. Д., Рунова Т. А. (2018) Исследование трудовой деятельности преподавателя Вуза. Вестник Мининского Университета. Т. 6. №3. С. 1 – 20. Нижний Новгород, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Приносът на академик Михаил Арнаудов в изучаването на творческата личност. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция 14 – 15 юни 2018 г. Том 1. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Национален военен университет «Васил Левски». Велико Търново: Издателски комплекс, 2018, с. 100 – 107. Велико Търново

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Приносът на Георги Плетньов в изследването на социалната история на българския народ във връзка с руско-турските войни през XIX век. България и българите - история и култура (XVIII - XX век). Доклади от научната конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 23 - 40. Велико Търново

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Приносът на Кръстьо Кръстев за развитието на психологията в България. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция 14 – 15 юни 2018 г. Том 1. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Национален военен университет «Васил Левски». Велико Търново: Издателски комплекс, 2018, с. 91 – 99. Велико Търново

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Психологията на литературното и научното творчество в трудовете на академик Михаил Арнаудов. Арнаудов сборник 10. Редакционна колегия и съставители: Я. Пометкова, В. Донева, М. Душкова, Е. Недкова, Н. Бенин, Н. Ненов, Ц. Харакчийска. Русе: Издателство «ЛЕНИ – АН», С. 55 – 65. Русе

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Рецензия на книгу О. А. Артемьевой «Социально-психологическая детерминация развития российской психологии в первой половине XX столетия». М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2015, 534 с. Психологический журнал, 2018, т. 39, №4, с. 134 – 136. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Форми на психиката. Второ издание. Велико Търново: Издателство ИВИС, 2018, 160 с. Велико Търново

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Психологические теории характера в трудах С.Л. Рубинштейна и Н. Д. Левитова. Актуальные проблемы психологических, психолого-педагогических и педагогических исследований: Сборник статей международной научно-практической конференции «XIII Левитовские чтения». Том 1. (г. Москва, 18 – 19 апреля 2018 года): в [2 т.]. Ред. коллегия: Т. Н. Мельников и др. Отв. редактор: М. Б. Зацепина. Москва: «Перспектива», 2018. [Электронное издание. Ссылка доступа: https://goo.gl/ysvRST], с. 10 – 14. г. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Вклад А. В. Брушлинского в критику культурно-исторической теории мышления. Методология и история психологии. 2018. Вып. 2. с. 22 - 32. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Вклад Г. А. Балла в рубинштейноведение и методологию психологического гуманизма. Теоретичнi дослiдження у психологii. Збiрник статей. Том III. Сост. В. О. Мединцев. 2018. с. 64 - 75. Киев, Украйна

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Исследование устойчивых свойств личности в психологических теориях А. Валлона и С. Л. Рубинштейна. Институт Российской академии наук. Человек и мир. Том 2. №1. с. 3 - 19. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Критика С. Л. Рубинштейном философского понятия сознания. Первый Конгресс Русского общества истории и философии науки «История и философии науки в эпоху перемен». Том 3. Сборник научных статей в 6 томах. Научн. ред. и сост. И.Т. Касавина, Т.Д. Соколовой, В.А. Лекторского, Е.О. Труфановой, В.А. Мазилова, В.Ф. Петренко. Институт философии РАН, Русское общество истории и философии науки, Москва: Издательство Русского общества философии науки, 2018, с. 97 - 100. http://rshps.ru/books/congress2018t3.pdf ISBN 978-5-6041212-2-1 (Т. 3) Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Проблемы социальной психологии в научном творчестве С. А. Русчевой: по страницам болгарского журнала «Иллюстрация Свет». Современная реальность в социально-психологическом контексте. Сборник научных материалов, под научной редакцией О.А. Белобрыкиной, М.И. Кошеновой. Новосибирск: Издательство НГПУ, 2018, с. 45 - 50. ISBN: 978-5-00104-260-0 Новосибирск, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности. Развитие идей А. В. Брушлинского в болгарской науке. Ответственные редакторы: В. В. Знаков и А. Л. Журавлев. Издательство «Институт психологии РАН». 2018, с. 238 - 244. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Сопоставительное исследование генезиса способностей в трудах Анри Валлона и С. Л. Рубинштейна. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Ребенок в современном образовательном пространстве мегаполиса». Редактор-составитель А. И. Савенков. Москва:Известия Института педагогики и психологии образования МГПУ, с. 163 - 169. http://ippo.selfip.com:85/izvestia/nyagolova-m-d/ Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. . (2018) Становление психологии религии в Болгарии первой половины XX века. Религия. Общество. Человек: материалы I Международных научных чтений, Редакционная коллегия: О. А. Грива, Л. И. Григорьева, Н. Н. Кузьмин, Ю. В. Норманская, З. З. Хайрединова. Симферополь – Партенит, 27-29 апреля 2018 г. – Симферополь, 2018. С. 254 – 259.http://religosoc.cfuv.ru/ Симферопол, Руска федерация

Няголова, Марияна (2017) Nyagolova M. D. (2017) Notion of subject of psychological concept of Henri Wallon. Psychological Science and Practice: State of Art. Collected Papers. Chicago. 2017. pp. 57 – 60. Chicago, USA

Няголова, Марияна (2017) Гуцу Е. Г., Няголова М. Д. (2017) Проектирование учебного занятия в ВУЗе на основе компетентностного подхода. Вестник Мининского университета. 2017 №2, 12 с. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. http://vestnik.mininuniver.ru/reader/search/proektirovanie-uchebnogo-zanyatiya-v-vuze-na-osnov/ Нижний Новгород, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Методологические особенности определения предмета психологии в "Основах психологии" С. Л. Рубинштейна и "Общей психологии" С. С. Казанджиева. Перспективы психологической науки и практики: сборник статей Международной научно - практической конференции. РГУ им. А. Н. Косыгина, 16 июня 2017 г. / под ред. В.С. Белгородского, О.В. Кащеева, И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого.Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. с. 100 - 104. Москва Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Персональный состав и направленность исследований в Московской научной школе С. Л. Рубинштейна, Институт психологии Российской академии наук, Человек и мир, Т. 1, №1 (январь - март), с. 151 - 163. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Применение географического подхода в изучении истории болгарской психологии. Наука и савремени универзитет. Друштвене науке пред изазовима савременог друштва. Библиотека научни скупови I том. Уредник доц. др Гордана Ҕигић. Издавачки центар. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет. Ниш. 2017. 377 – 392. гр. Ниш, Сърбия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Применение психологической теории Б. Ф. Ломова в болгарской науке. Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии. Результаты и перспективы развития. Отв. редакторы А. Л. Журавлев и В. А. Кольцова. Российская академия наук: Институ психологии РАН. Москва: Издательство "Институт психологии РАН". с. 281 - 288. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Сопоставительный анализ проблемы общения в психологических трудах Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова. Ананьевские чтения 2017. Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов. Материалы международной научной конференции 24 – 26 октября 2017 года. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. Санкт – Петербург: Айсинг. 2017. с. 410 – 412. Санкт - Петербург, Русия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. У истоков российско-болгарской школы психиатрии и неврологии. Электронный научный журнал История российской психологии в лицах: Дайджест ISSN 2415 – 7953 (РИНЦ). Российское психологическое зарубежье. №5 (2017). 107 – 133. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д., Муртазина И. Р. (2017) Христо Т. Димитров – болгарский историк психоанализа. Ананьевские чтения 2017. Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов. Материалы международной научной конференции 24 – 26 октября 2017 года. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. Санкт – Петербург: Айсинг. 2017. с. 412 – 413. Санкт - Петербург, Русия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Славянофилските идеи в България през 20-те години на XX век (по материали на списание "Славянски глас"). Limes Slavicus 2. Културни концепти на славянството. Съставител и отговорен редактор Денка Кръстева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". 2017. с. 284 - 300. Шумен

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Гатев Л. (2017) Изучаването на съня в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет, с. 135 - 154. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Филипова В.(2017) Сотир Бранков и началото на българската юридическа психология. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет. с. 123 - 135. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Няголова, Марияна (2017) Няголова М.Д. (2017) О влиянии психологической теории Б. Г. Ананьева на развитие болгарской психологии. Электронный научный журнал "История российской психологии в лицах. Дайджест". 2017. №2. с. 214 - 224 Руска Федерация

Няголова, Марияна (2016) Nyagolova M. D. Geographical approach to the investigation of the regional History of Psychology in Bulgaria. Наука и савременни универзитет 6. Философски факултет Ниш. Книга резюмеа. Главни и отговорни уредник проф. др. Бояна Димитриевич. 127 – 128. Ниш

Няголова, Марияна (2016) Гуцу Е. Г., Кочетова Е. В., Няголова М. Д. Психодиагностика в системе работы по профессиональному самоопределению студентов, будущих педагогов. Вестник Мининского университета. 2016, №1. Нижний Новгород, Руска федерация

Няголова, Марияна (2016) Д. Т. Кацаров и идеи функционализма в болгарской психологии первой половины XX века. История отечественной и мировой психологической мысли: судьбы ученых, динамика идей, содержание концепций. Материалы Всероссийской конференции по истории психологии «VI Московские встречи» 30 июня – 02 июля 2016. Отв. ред. А.Л. Журавлев, В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник. с. 337 - 349. Москва: Институт психологии РАН, Россия

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Вклад Л. И. Анцыферовой в исследование творчества французского психолога Анри Валлона. Психологические исследования личности: история, современное состояние, перспективы. Отв. ред. М. И. Воловикова, А. Л. Журавлев, Н. Е. Харламенкова. Москва: Издательство Институт психологии РАН. 2016, с. 55 – 74. ISBN: 978-5-9270-0317-4 Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Д. Т. Кацаров – болгарское имя в истории европейской педологии. Електронно научно списание «Парадигма». №2, 2016. С. 668 – 701. ISSN 2367-8658. www.paradigma.science www.paradigma.science

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. (2016) Теодюль Рибо в проблемном поле современной историографии психологии, Смальта, №1, 2016, с. 44 – 48. Новосибирск. http: // smalta-ckt.ru Новосибирск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Вклад Московской школы С. Л. Рубинштейна в разработку истории психологии. С. 30 – 31. Ананьевские чтения – 2016. Психология – вчера, сегодня, завтра. Том 1. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Н. В. Гришина, С. В. Медников, Д. Н. Волков. Санкт-Петербург: ИД «ФАРМиндекс»

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Изследване на психологическите дилеми в творчеството на Андрей Владимирович Брушлински. Друштвене науке и современи свет. Зборник радова. Наука и сарвемени универзитет 5. 2016. Библиотека Научни скупови I Том. Уредници: Проф. др Бояна Дмитриевич и проф. др. Гордана Чигич. Университет у Нишу. Филозофски факултет. 359 – 373. Ниш

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Фихтеанство и гербартианство в методологии психологии: Йенская педагогическая школа в Болгарии. Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность. Сборник статей Международной научно-практической конференции в 8 частьях/ под ред. В. С. Белгородского, О. В. Кащеева, В. В. Зотова, И. В. Антоненко. Часть 1. 2016, №25, с. 210 – 215. Москва: ФГБОУ ВО «МГУДТ»

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д., Гатев Л. С. Сон как фактор психического здоровья учащихся. Инновации в медицине, психологии и педагогике: Материалы VII Международной научно-практической конференции (Вьетнам, Муй-Нэ, 27 апреля – 7 мая 2016). Под научной редакцией М. Г. Чухровой и О. А. Белобрыкиной. с. 53 – 58. Новосибирск: Издателство ООО "НЕмо Пресс"

Няголова, Марияна (2015) Minkova E. S., Nyagolova M. D. (2015) The theoretical base of Pedology in Russia and Bulgaria (the history-psychological survey). Юбилейна научна конференция " 20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2015. с. 417 - 428. Велико Търново

Няголова, Марияна (2015) Minkova E. S., Nyagolova M. D. (2015) A historical-comparative analysis of the theoretical bases of pedology in Russia and Bulgaria. Revista de Historia de la Psicologia. 2015. vol. 36. num 3 (septiembre). Valencia: Publications de la Universitat de Valencia. (Espana). 67 - 86. Валенция, Испания

Няголова, Марияна (2015) Гуцу Е. Г., Кочетова Е. В., Няголова М. Д. Профессиональная рефлексия преподавателя вуза в условиях перехода на компетентностную модель профессионального образования. Нижний Новгород. Вестник Мининского университета - 2015, №3. Нижний Новгород, Руска федерация

Няголова, Марияна (2015) Изследването на емоционалността в трудовете на Никола Алексиев (историографски преглед). Сборник: Доклади от Годишната университетска научна конференция, 16 – 17 юли 2015 г. Том 2. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски».с. 166 – 176. Велико Търново

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. (2015) Людмила Ивановна Анцыферова - руският историк на психологията в англоезичните страни. Хуманистички идеали образованьа, воспитаньа и психологиjе. Зборник радова. Наука и савремени универзитет 4. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевич;. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Ниш: Издавачки центар. 2015. с. 181 - 195. ISBN 978-86-7379-392-4 Ниш, Сърбия

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. (2015) Нов български принос в теорията на синергетиката, Педагогически форум, 2015, брой 1, с. 114 - 116. Стара Загора

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. (2015) Нов български труд в областта на синергетиката. Psychological Thought. 2015, Vol. 8 (2). 211 - 214. http://psyct.psychopen.eu/article/view/150/pdf Благоевград

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. (2015) Приносът на Цветан Радославов – Хаджиденков за развитието на българската академична психология. Психологията – традиции и перспективи. Том I. Под ред. на И. Асенова, Р. Манчева, Е. Маждаров, И. Топузова, Й. Андонова. Благоевград: Югозападен университет «Неофит Рилски». Философски Факултет. Катедра «Психология». 2015. С. 97 – 102. ISSN 1314-9792 Благоевград

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д. (2015) Вклад Б. Г. Ананьева в историю психологии. Ананьевские чтения 2015: Фундаментальные проблемы психологии. Отв. ред. Аллахвердов. Правительство Российской федерации. СПбГУ. Санкт Петербург: Скифия Принт, 2015. с. 264. ISBN 978-5-98620-164-1 Санкт-Петербург, РФ

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д. (2015) Влияние методологии постмодернизма на развитие современной психологии. От истоков к современности: Юбилейная конференция 130 лет организации Психологического общества при Московском университете. В пяти томах. Том 1. Отв. ред. Д. Б. Богоявленская. Москва: Когито Центр, 2015. с. 93 - 95. ISBN 978 - 5 - 89353 - 457 - 3 (Том 1); ISBN 978 - 5 - 89353 - 456 – 6 Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д. (2015) Исследование мотивации в генетической психологии Анри Валлона. Психология мотивации: прошлое, настоящее, будущее: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию доктора психологических наук, почетного профессора Н ГПУ В. Г. Леонтьева (г. Новосибирск, 25 – 28 декабря 2014 г.), О. А. Белобрыкина и Н. Я. Большунова. МИН РФ, НГПУ. Издательство НГПУ. Новосибирск: 2015. С. 216 – 219. ISBN 978-5-00023-402-05. Новосибирск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д. (2015) Исследование психологических дилемм в творчестве Андрея Владимировича Брушлинского. Наука и савремени универзитет - НИСУН 5. Кньига резимеа. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ. Ниш: Издавачки центар. 2015, с. 64 – 65. Ниш, Сърбия

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д., Филипова В. А. (2015) Вклад Сотира Бранкова в изучение юридических аспектов психологической диллемы (на материалле болгарской психологии и юриспруденции). Наука и савремени универзитет - НИСУН 5. Кньига резимеа. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ, Ниш: Издавачки центар. 2015, с. 65 – 66. Ниш

Няголова, Марияна (2015) Стоюхина Н. Ю., Няголова М. Д. (2015) Методологични проблеми на историята на провинциалната психология в Русия и България. Юбилейна научна конференция " 20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2015. с. 408 - 416. Велико Търново

Няголова, Марияна (2014) Nyagolova M. D. (2014) Ludmila Ivanovna Anziferova – The Russian historian of foreign Psychology / Няголова М. Д. Людмила Ивановна Анцыферова – российский историк зарубежной психологии, Наука и савремени универзитет 4, Кньига сажетака, Университет у Нишу, Филозофски факултет, главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевич. Ниш: Издавачки центар 2014. с. 63 – 65. Ниш

Няголова, Марияна (2014) Nyagolova M. D. (2014) Psychology of the peoples (Vоlkerpsychologie) in the scientific works of the Bulgarian students of Wilhelm Wundt. Теоретические проблемы этнической и кросскультурной психологии. Том 1. Отв. ред. В. В. Гриценко. Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 2014, с. 55 - 58. Смоленск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2014) Няголова М. (2014) Към историята на българската психология по време на Балканските войни и на Първата световна война (1912 г. – 1918 г.), Савремене парадигме у науци и научноj фантастици, Тематски зборник радова, Библиотека научни скупови III Том, Наука и савремени универзитет 3, Университет у Нишу, Филозофски факултет, главни и отговорни уредник Боjaна Дмитриевич, p. 33 – 47. Ниш, Сърбия

Няголова, Марияна (2014) Няголова М. Д. (2014) Историята на руската психология в московския период от творчеството на Сергей Рубинщайн (по случай 125 години от рождението му). Сборник от доклади от Годишна университетска научна конференция. 3-4 юли 2014 г., Том 14. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на Ив. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2014, с. 190 – 200. Велико Търново

Няголова, Марияна (2014) Няголова М. Д. (2014) Историята на руската психология в творчеството на Елена Будилова (по случай 105 години от рождението й). Сборник от доклади от Годишна университетска научна конференция. 3-4 юли 2014 г., Том 14. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на Ив. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2014, с. 201 – 210. Велико Търново

Няголова, Марияна (2014) Няголова М. Д. (2014) Историята на световната психология в творчеството на Людмила Анцыферова (по случай 90 години от рождението й и една година от смъртта й). Сборник от доклади от Годишна университетска научна конференция. 3-4 юли 2014 г., Том 14. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на Ив. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2014, с. 211 – 220. Велико Търново

Няголова, Марияна (2014) Няголова М. Д. (2014) Стелла Русчева - пионер социальной психологии в Болгарии, Приволжский научный вестник, 2014, №11, 2, (39), с. 91 - 95. Арзамас - Ижевск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2014) Няголова М., Ж. Карапенчев (2014) Психологията на нравствеността в толстоистките възгледи на Димитър Кацаров, Педагогически алманах, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, XXI, 2013, 2, с. 60 – 81. Велико Търново

Няголова, Марияна (2014) Форми на психиката, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 2014 160 с. ISBN 978-954-524-956-3 Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Nyagolova M. D. (2013) On the History of Bulgarian Psychology during the Balkan wars and the First World war / Sur l’histoire de la psychologie bulgare pendant les guerres Balkaniques et la Premiere guerre mondiale, Наука и савремени универзитет 3, Кньига сажетака, Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjана Димитриjевич, Ниш: Издавачки центар 2013. p. 242 – 243. Ниш

Няголова, Марияна (2013) Андрей Брушлински. Психология на субекта. Велико Търново: Издателство ПИК. 2013. Научен превод. Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Карапенчев, Ж., Няголова М. (2013) Две нови български издания по педагогическа психология, Педагогически алманах, ХХ, 2012, 2, Университетско издателство «Св. Св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2013, с. 265 – 272. Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Приносът на Димитър Василев за изучаването на психологията като комплексна наука (по случай 80 години от рождението му), Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 58 - 67 . Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Андрей Брушлински и психологическото изследване на общуването (по случай 80 години от рождението му), Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 39 - 47. Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Кросс-культурная проблема в произведении И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада»», Гончаров: живая перспектива прозы. Научные статьи о творчестве И. А. Гончарова, Biblioteka Slavica Savariensis, Tomus XIII, A kotet szerkesztette: Molnar Angelika, Szombathey, 2013, oldal: 488 – 494. Сомбатхей - Унгария

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Психология и култура в творчеството на Стилиян Чилингиров, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 48 - 57. Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. Д. (2013) А. В. Брушлинский и научный диалог между Россией и Западом, Человек, субъект, личность в современной психологии, Том 1, под ред. А. Л. Журавлева и Е. А. Сергиенко, Институт психологии РАН, с. 35 – 38. Москва

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. Д. (2013) Влияние толстовства на формирование гражданских и научных убеждений болгарского психолога и педагога Д. Т. Кацарова, Перспективы развития гуманитарного образования. Материалы международной научно-практической конференции. Науч. ред. Н. В. Асташкина и О. Быкова, Мин. НО, Нижегородский филиал Гуманитарного пединститута (г. Москва), НГГУ, ННИЦ, Нижний Новгород – Арзамас: АГПИ, с. 66 – 67. Нижний Новгород - Арзамас

Няголова, Марияна (2013) Няголова, М. (2013) Ново социално-психологическо изследване на историята на руската психология, Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 6, №2 (2013), с. 376 – 380. Благоевград

Няголова, Марияна (2012) Nyagolova M. D. (2012) La liberte et la volonte: quelques problemes psychologiques contemporains / The Freedom and the Will: some contemporary psychological problems, Наука и савремени универзитет 2, Кньига сажатака, Филозофски факултет, Университет у Нишу, 110 – 111. Ниш

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. (2012) Приносът на Ксения Абулханова в съвременната психология на личността, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 1, НВУ - Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 75 – 84. Велико Търново

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. (2012) Проблемите на античната психология в трудовете на Роберт Заборовски, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 6, НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 212 – 221. Велико Търново

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. (2012) Психологическият хуманизъм на Сергей Рубинщайн, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 1, НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 65 – 74. Велико Търново

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Актуальные проблемы свободы субъекта в трудах С. Л. Рубинштейна и А. В. Брушлинского, Арзамасские чтения – 2. Основные направления развития отечественной и зарубежной психологии: Материалы Всероссийского методологического семинара, Арзамас, 15 – 17 сентября 2011 года, отв. ред. Е. С. Минькова, ИП РАН – АГПИ, Арзамас, с. 154 – 160. Арзамас, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Освободителите във Велико Търново (по материали от архива на Йордан Кулелиев), Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени, Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 135 – летию начала Русско-турецкой войны 1877 – 1878 г., Часть I, под ред. С. А. Алексановой, Т. В. Шмелевой, Ю. Н. Кононовой, Н. Д. Няголовой, И. М. Рысина, А. Н. Рябикова, А. И. Яценко, Издательский центр Филиала КубГУ, Славянск-на-Кубани, 2012, с. 119 – 124. Славянск -на - Кубани, Руска федерация

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Планиране и организация на семинарните занятия по психология, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 382 – 392. Шумен

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Приносът на Йенската психологическа школа за развитието на психологията в България, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 368 – 372. Шумен

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Проблема общения в психологических теориях Б. Ф. Ломова и А. В. Брушлинского, Развитие психологии в системе комплексного человекознания, Част 2, под ред. А. Л. Журавлева и В. А. Кольцовой, издательство «Институт психологии РАН», М., 2012, с. 109 - 111. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Структурата на мислителния процес и нейното изследване в психологията, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 373 – 381. Шумен

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. Българо-руски научни връзки в областта на психологията, след Освобождението на България от турско иго. 2012. Славянская историко-культурная и языковая ситуация, под ред. С. А. Алексановой, Т. В. Шмелевой, Ю. Н. Кононовой, Н. Д. Няголовой, И. М. Рысина, А. Н. Рябикова, А. И. Яценко, Славянск-на-Кубани: Издательский центр Филиала КубГУ, 2012. с. 50 – 64. Славянск - на - Кубани, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Презентация доклада к юбилею Ксении Александровны Абульхановой "Вклад К. А. Абульхановой в современную психологию". Научное психологическое общество имени С. Л. рубинштейна при Институте психологии РАН. http://rubistein-society.ru/ Москва

Няголова, Марияна (2012) Няголова, М. (2012) Нов български труд по психология на творчеството, Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 5, №1 (2012), с. 75 – 77. Благоевград

Няголова, Марияна (2012) Няголова, М. (2012) Принос към историята на психологията в България (От Освобождението до 1912 година), Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 5, №1 (2012), с. 2 – 22. Благоевград

Няголова, Марияна (2011) Няголова М. (2011) Интроспективное понимание сознания и его критика в трудах А. Валлона и С. Л. Рубинштейна. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23-24 юни 2011, Том 7, под ред. на И. Георгиева, Велико ТърновоЖ Издателски комплекс на НВУ. 2011, с. 39 - 48. Велико Търново

Няголова, Марияна (2011) Няголова М. (2011) Стелла Русчева и развитието на социалната психология в България, Дни на науката’ 2010, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, Велико Търново, с. 151 – 160 Велико Търново

Няголова, Марияна (2011) Няголова М. Д. Проблема сознания в психологических теориях С. Л. Рубинштейна и А. Валлона. 2011. Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна, под ред. К. А. Абульхановой, Москва: Издательство «Институт психологии РАН». 2011. с. 397- 398. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна