Публикации Катедра "Психология" / Department of Psychology


Бораджиева, Елена (2018) Социалната подкрепа в процеса на обучение - основа за адаптацията на личността на курсанта в армейската среда и изграждането му като лидер, Сборник доклади от университетска научна конференция 14-15 юни, 2018, Издателски комплекс на НВУ "В. Левски", Велико Търново, ISBN978-619-7246-20-9, ISSN 1314-1937 Университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски"

Бораджиева, Елена (2017) Бораджиева, Е. Родителски нагласи - фактор в разгръщането на родителския потенциал. Теодора Бедрозова-Петрова Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", 2017, ISBN 978-619-208-105-8

Бораджиева, Елена (2017) Бораджиева, Е. Саморазвитие на лидера. В сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител:Елена Бораджиева, В.Търново, УИ "Св.Св.Кирил и Методий", 2017, ISBN 978-619-208-105-8

Бораджиева, Елена (2015) Бораджиева, Елена. В ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРИ как да редим „пъзела” на развитието си като лидери на тактическо ниво. Велико Търново, Издателство на НВУ, 2015, 88 с., ISBN 978-954- 753-231-1

Бораджиева, Елена (2015) Бораджиева, Елена. Практики на комуникативната технология във вуз: традиция и новаторство. Елена Бораджиева, Красимира Йонкова, Даниела Тасевска. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2015,с.7-26, ISBN 978-619-208-063-1

Бораджиева, Елена (2015) Бораджиева, Елена. Съвременни методи на обучение и стил на учене (практически опит с две групи обучаеми). В:Сборник ”Юбилейна международна конференция “20 години специалност “Психология” – пътуване към себе си”, Университетско издателство "Св.Св. Кирил и Методий”, 2015, ISBN 978-619-208-022-8

Бораджиева, Елена (2014) Бораджиева, Елена. Психология - обща, възрастова, педагогическа и спортна. Велико Търново: Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2014 г., 208 с., ISBN 978-954-524-953-2

Бораджиева, Елена (2013) Бораджиева, Елена и др. Проектно-ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. Елена Бораджиева; Даниела Тасевска; Красимира Йонкова. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2013, стр.7-24, ISBN 954-524-923-5, ISSN 1314-2763

Бораджиева, Елена (2013) Бораджиева, Елена. ПСИХОЛОГИЯ И СИГУРНОСТ. Велико Търново:Издателство на НВУ, 2013, стр.-145, ISBN 978-954-753-176-5

Бораджиева, Елена (2012) Бораджиева, Елена. Проблеми на комуникацията обучаващ – обучаем. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 17. С.: НСА ПРЕС, 2012, с. 143. ISBN 978-954-718-344-5

Бораджиева, Елена (2011) BORADJIEVA, E. The motivation profile of the trainees in the National military university - conclusions about the pedagogical practice.Proceedings of the 47-th International Applied Military Psychology Symposium Office of Naval Research Global - Science&Technology, Vienne, 2011 Vienne

Бораджиева, Елена (2011) BORADJIEVA, E. The psychological preparation of cadets for action in extreme situations. The 4th Conference on COPING WITH EXTREME SITUATIONS,Office of Naval Research Global - Science&Technology, Prague, 2011, p.30-38 ISBN 978-80-905084-1-5 http://casri.cz/web/index.php/publikacni-cinnost/154-sbornik- konference-z-roku-2011-zvladani-extremnich-situaci Prague

Бургов, Пресиян (2017) Психичният феномен когнитивен дисонанс Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. ISBN 978-619-208-106-5

Бургов, Пресиян (2016) Гранично личностово разстройство. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Психологията в условията на социални промени” с. 96-108, 2016. ISBN 978-619-208-084-6.

Бургов, Пресиян (2016) Един случай на гранична личностова организация през психодинамичната концепция. Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие, София, 06 – 09 октомври 2016 г.

Бургов, Пресиян (2015) Анализ на обектните отношения при гранична личностова организация. Национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика”, Сборник доклади, част 2, Варна, „Издателство Психоанализа” ЕООД, с. 127-155, 2015. ISSN 2367-508X.

Бургов, Пресиян (2015) Въведение в схема-фокусираната терапия. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 27-39, 2015. ISBN 978-619-208-063-1.

Бургов, Пресиян (2015) Забравянето в дългосрочната памет. Юбилейна международна конференция „20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 27-34, 2015. ISBN 978-619-208-022-8.

Бургов, Пресиян (2015) Когнитивна психология. Велико Търново, Издателство „Ивис”, с. 238, 2015. ISBN 978-619-205-004-7.

Бургов, Пресиян (2015) Когнитивна психология. Второ преработено и допълнено издание. Велико Търново, Издателство „Фабер”, с. 270, 2015. ISBN 978-619-000-342-7.

Бургов, Пресиян (2014) Психодинамична концепция за гранична личностова организация. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Тенденции в развитието на съвременната психология”, с. 177-205, 2014. ISBN 978-954-524-974-7.

Бургов, Пресиян (2013) Когнитивни аспекти на процесите на решаване на проблеми. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 48-58, 2013. ISBN 978-954-524-923-5.

Бургов, Пресиян (2013) Сигурна привързаност и реактивно разстройство на привързаността. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013, секция Философски факултет. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 73-83, 2013. ISBN 978-954-524-985-3.

Бургов, Пресиян (2012) Въведение в теорията на когнитивния дисонанс. Велико Търново,Университетко издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 41-53, 2012. ISBN 978-954-524-893-1.

Георгиева, Златинка (2018) ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 16-18 мая 2018 г., г. Санкт-Петербург

Георгиева, Златинка (2018) КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников «ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ» 15 мая 2018 г., г. Твер, УД 159.9(082 )+37(082) ББК Ю9я43+ч40я43 П86, с.19-24

Георгиева, Златинка (2018) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ У ОНКОЛОГИЧНО БОЛЬНЫЕ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ) и Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ) проводят всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии. Поляковские чтения (к 90-летию Ю.Ф. Полякова)» ISBN 978-5-94051-148-9, с. 118-121

Георгиева, Златинка (2018) ПЪРВОТО СТЪПАЛО Факультет психологии ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Международная научно-практическая конференция «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ» 26-29 сентября 2018 года г. Тверь,

Георгиева, Златинка (2015) БАРИЕРИ В ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ Втора докторанска научна сесия, организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет

Георгиева, Златинка (2015) ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СМИСЪЛА НА БОЛЕСТТА Първа студентска научна конференция на тема „Психичното здраве-съвременни предизвикателства. Стигма за психичната болест” организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет

Георгиева, Златинка (2014) ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СОЦИАЛНО ПСИХИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИЯ ПАЦИЕНТ Юбилейна научна международна конференция 20 години специалност „Психология”– „Пътуване към себе си”. организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Георгиева, Златинка (2013) ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТА С ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ Сборник „20 години Позитивна психотерапия в България. Наука, Образование, Практика“. издателство Славена, Варна.

Добрев, Добрин (2017) Understanding of Belief and Unbelief „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, Thematic Collective Book, Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans” Vol.4, Editor: Prof.DSc Vihren Bouzov, Издателство ИВИС, 2017, p. 300-307. ISBN 978-619-205-051-1/ ISSN 2335-0056.

Добрев, Добрин (2016) Моделът за личност в теорията на К.Г.Юнг. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2016. 211 страници. ISBN 978-954-8305-42-6.

Добрев, Добрин (2015) Тенденции в съвременните психологически изследвания. Юбилейна международна конференция „20 години специалност „Психология” – Пътуване към себе си”, сборник, състав. проф. Даниела Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с.448-454. ISBN 978-619-208-022-8.

Добрев, Добрин (2014) Бежанската криза и проекциите на Сянката. „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите”, тематичен сборник с научни изследвания, том 1, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Издателство Ивис, 2014, с.235-244. ISBN 978-954-2968-89-4.

Добрев, Добрин (2014) Метафората за ранения лечител. Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 68-73. ISBN 978-954-524-985-3.

Добрев, Добрин (2014) Психологически аспекти на бежанската криза в България. Библиотека „Диоген”: “Тенденции в развитието на съвременната психология”, сборник, състав. доц. Милена Моцинова – Бръчкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 152-177. ISBN 978-954-524-974-7/ ISSN 1314-2763.

Добрев, Добрин (2013) A Critical Review of the Bulgarian Ethnical Model. „Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European integration of Romania and Bulgaria: problems and issues)”, collective book, ed. prof. Vihren Bouzov, Gabrovo: EX-PRESS, 2013, p.122-132. ISBN 978-954-490-370-1.

Добрев, Добрин (2013) Аспекти на терапевтичния подход на аналитичната психология на К.Г.Юнг. Библиотека „Диоген”: “Психология 2013”, сборник, състав. доц. Велислава Чавдарова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с.24-48. ISBN 978-954-524-923-5/ ISSN 1314-2763.

Добрев, Добрин (2013) Индивидуация и символ Библиотека „Диоген”: “Психология 2012”, сборник, състав. проф. Даниела Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с.54-69. ISBN 978-954-524-893-1/ ISSN 1314-2763.

Добрев, Добрин (2013) Репрезентация на родителските комплекси в личностната мотивация. „Съвременни социални и психологически изследвания“, том 4, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов, гл. ас. д-р Добрин Добрев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 281-290. ISBN 978-954-524-904-4.

Добрев, Добрин (2011) Критичен анализ на изследването на социалните дистанции и етническите стереотипи за малцинствата в България. Библиотека „Диоген”: „Съвременни философски изследвания”, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с.133-149. ISBN 978-954-524-806-1/ ISSN 1314-2763.

Йолова, Хелена (2015) Йолова Х. Съвременната българка и моделът “Да имаш”. "20години специалност "Психология"- Пътуване към себе си", УИ "Св. св. Кирил и Методий" В.Търново, 2015 с.400-407

Йолова, Хелена (2014) Йолова Х. Идеи за приложение на логотерапията в съвременната българска реалност. Научна конференция,ВТУ, 2014

Йолова, Хелена (2014) Йолова Х. Съвременната българка и моделът “Да имаш”. Научна конференция, ВТУ, 2014

Йонкова, Красимира (2018) Колосален труд и гигантска стъпка в българската история Йонкова, Красимира - Колосален труд и гигантска стъпка в българската история. В: Георгиев, Людмил - Критическата психология на българската история. УИ "Св. Климент Охридски", София, 2018, с. 9-14. ISBN 978-954-07-4520-6

Йонкова, Красимира (2018) Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия Йонкова, Красимира, Стелиян Славов - Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия. В: Стоянов, Иван /съст./ Библиотека "Диоген" Книга "Психология", том 26 (1) Личност и глобализация. УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2018, с. 9-25, ISBN 978-619-208-153-9

Йонкова, Красимира (2017) Бунт психологии Йонкова, Красимира - Бунт психологии. В: Георгиев, Людмил - Критическая психология политики и истории. Российский институт стратегических исследований. Москва, 2017, с. 10-18 ISBN 978-5-91862-042-7

Йонкова, Красимира (2017) Другата психология на Вилхелм Вундт: респект и вдъхновение за критическата психология Йонкова, Красимира - Другата психология на Вилхелм Вундт: респект и вдъхновение за критическата психология // В: Георгиев, Л. /съст./ Творческите предизвикателства на критическата психология. Колективна монография. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2017, с. 50-90 ISBN 978-954-07-4323-3

Йонкова, Красимира (2017) Спри да търсиш убежище в познатото! Йонкова, Красимира - Спри да търсиш убежище в познатото! // В: Асаджоли, Р. Психосинтеза. За хармония в живота. София, "Изток-Запад", 2017, с. 158-159 ISBN 978-619-01-0113-0

Йонкова, Красимира (2017) Творческите предизвикателства на критическата психология Георгиев, Людмил, Красимира Йонкова, Найден Николов, Виктор Добрев, Ариана Мучай и др. Творческите предизвикателства на критическата психология. Колективна монография. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2017, 414с. ISBN 978-954-07-4323-3

Йонкова, Красимира (2016) Die Revolte der Psychologie Yonkova, Krasimira - Die Revolte der Psychologie. В: Диоген "Психологията в условията на социални промени" /съст. Пресиян Бургов/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 65-74 ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6

Йонкова, Красимира (2016) Дебатът между моделите на човешко поведение Йонкова, Красимира - Дебатът между моделите на човешко поведение. Първи том. Шесто издание. Изд. Астарта, В. Търново, 2016, с. 455, ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2016) Дебатът между рационализма и мистицизма Йонкова, Красимира - Дебатът между рационализма и мистицизма. Втори том. Трето издание.В. Търново, 2016, изд. ИВИС, 2016, с. 371, ISBN 978 - 954 - 2968 - 01 - 6

Йонкова, Красимира (2016) За ролята на любовта в клинична среда: една интерпретация в контекста на социалната интелигентност Йонкова, Красимира, Деница Радова - За ролята на любовта в клинична среда: една интерпретация в контекста на социалната интелигентност. В: "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." /съст. Елена Бораджиева/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 120-129, ISBN 978 - 619 - 208 -

Йонкова, Красимира (2016) Любовта към психологията в метаморфозите й на съвестта и на дълга: критически рефлексии Йонкова, Красимира - Любовта към психологията в метаморфозите й на съвестта и на дълга: критически рефлексии. В: "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." /съст. Елена Бораджиева/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 73-85, ISBN 978 - 619 - 208 -

Йонкова, Красимира (2016) Между редовете Йонкова, Красимира, Руси Желев, Йълдъз Озкилич - Между редовете. В: "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." /съст. Елена Бораджиева/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 35-44, ISBN 978 - 619 - 208 -

Йонкова, Красимира (2016) Относно една контраверсия на любовта: правно-психологични характеристики на тероризма в гражданската авиация Йонкова, Красимира, Румен Рашков - Относно една контраверсия на любовта: правно-психологични характеристики на тероризма в гражданската авиация. В: "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." /съст. Елена Бораджиева/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 86-97, ISBN 978 - 619 - 208 -

Йонкова, Красимира (2016) Религиозното съзнание днес Йонкова, Красимира, Георги Бяндов - Религиозното съзнание днес. В: "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." /съст. Елена Бораджиева/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 130-141, ISBN 978 - 619 - 208 -

Йонкова, Красимира (2016) Теоретични и практически проблеми при анализа на стратегиите за решаване на конфликти Йонкова, Красимира, Румен Рашков - Теоретични и практически проблеми при анализа на стратегиите за решаване на конфликти. В: Диоген "Психологията в условията на социални промени" /съст. Пресиян Бургов/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 127-157, ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6

Йонкова, Красимира (2015) Живеенето в епизоди на критични събития Йонкова, Красимира - Живеенето в епизоди на критични събития. В: Градев, Дончо /съст./ Другите в биографията на личността. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2015, с. 173-209, ISBN 978 - 954 - 07 - 4032 - 4

Йонкова, Красимира (2015) Мета-психологическая модель экзистенциального нейропрограммирования Йонкова, Красимира - Мета-психологическая модель экзистенциального нейропрограммирования. В: Тематски зборник радова "Хуманистички идеали образованьа, васпитаньа и психологиje", Ниш, УИ, 2015, с. 165-179, ISBN 978 - 86 - 7379 - 392 - 4

Йонкова, Красимира (2015) Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство Йонкова, Красимира, Даниела Тасевска, Елена Бораджиева - Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство. В: Диоген "Психология 2015", В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 7-26, ISBN 978 - 619 - 208 - 063 - 1

Йонкова, Красимира (2015) Социалните светове на личността в дискурса на екзистенциалното невропрограмиране Йонкова, Красимира - Социалните светове на личността в дискурса на екзистенциалното невропрограмиране. В: сб. "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си", УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 101-107, ISBN 978 - 619 - 208 - 022 - 8

Йонкова, Красимира (2014) Бунтът на психологията Йонкова, Красимира - Бунтът на психологията. В: Георгиев, Людмил - Критическата психология на политиката и историята. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 11-19 ISBN 978 - 954 - 07 - 3714 - 0

Йонкова, Красимира (2014) Манипулацията: за хората на лъжата и техните маски Йонкова, Красимира - Манипулацията: за хората на лъжата и техните маски. В: сб. "50 години Великотърновски университет ""Св. св. Кирил и Методий", УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2014, с. 16-22, ISBN 978 - 954 - 524 - 985 - 3

Йонкова, Красимира (2014) Научният потенциал на хипотезата за футуристичните вериги на съзнанието Йонкова, Красимира - Научният потенциал на хипотезата за футуристичните вериги на съзнанието. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2013", В. Търново, изд. Фабер, с. 383-389, ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2014) Откровенията на една въстанала критическа психология Йонкова, Красимира - Откровенията на една въстанала критическа психология. В: Диоген "Тенденции в развитието на съвременната психология" /съст. Милена Бръчкова/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 7-16, ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7

Йонкова, Красимира (2014) Траурна ритуалност и нагласи към смъртта при българите Йонкова, Красимира, Дончо Донев - Траурна ритуалност и нагласи към смъртта при българите. В: Диоген "Тенденции в развитието на съвременната психология" /съст. Милена Бръчкова/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 17-47, ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7

Йонкова, Красимира (2013) В поисках человеческих вершин Йонкова, Красимира - В поисках человеческих вершин. В: Журнал "Психологический бюллетин", Рига, изд. IHPP, 2013

Йонкова, Красимира (2013) Векторы движения научного поиска Йонкова, Красимира - Векторы движения научного поиска. В: сп. "Психологических исследовании. Иновации в образовании. Идеи. Проекты. Опыт работы", Рига, изд. IHPP, 2013, № 27, UDK 159. 9 (05) Pa 510

Йонкова, Красимира (2013) Дебатът между рационализма и мистицизма Йонкова, Красимира - Дебатът между рационализма и мистицизма. Втори том. Второ издание. В. Търново, 2013, изд. ИВИС, с. 371, ISBN 978 - 954 - 2968 - 01 - 6

Йонкова, Красимира (2013) Идеи на квантовата психология за природата на човешката интелигентност Йонкова, Красимира - Идеи на квантовата психология за природата на човешката интелигентност. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2012", В. Търново, изд. Фабер, 2013, с. 379-385, ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2013) Критичното съзнание в перспективата на духовно ориентираната интегрална психология Йонкова, Красимира - Критичното съзнание в перспективата на духовно ориентираната интегрална психология. В: Диоген "Психология 2012" /съст. Даниела Тасевска/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-40, ISBN 978 - 954 - 524 - 893 - 1

Йонкова, Красимира (2013) Объят необятное? Быть по сему! Йонкова, Красимира - Объят необятное? Быть по сему! В: Международны журнал "Психология переходов". Сборник рецензируемых научных статей. Рига, изд.IHPP, 2013, № 28

Йонкова, Красимира (2013) Основные представления Daseinanalysis поведения Йонкова, Красимира - Основные представления Daseinanalysis поведения. В: Zbornik prispevkov "Kondasove dni 2012", Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, c. 221-227, ISBN 978 - 80 - 8105 - 366 - 5

Йонкова, Красимира (2013) Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти Йонкова, Красимира, Даниела Тасевска, Елена Бораджиева - Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. В: Диоген "Психология 2013" /съст. Велислава Чавдарова/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-23, ISBN 978 - 954 - 524 - 923 - 5

Йонкова, Красимира (2012) Движението на социално ангажирания будизъм за проблемите на човека и общността Йонкова, Красимира - Движението на социално ангажирания будизъм за проблемите на човека и общността. В: Диоген "Психология -2011" /съст. Красимира Петрова/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 7-37, ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8

Йонкова, Красимира (2012) Дебатът между моделите на човешко поведение Йонкова, Красимира - Дебатът между моделите на човешко поведение. Първи том. Пето издание., В. Търново, изд. Астарта, 2012, с. 455, ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2012) Инспирирано от досега с монографията "Стигма и личностна биография" Йонкова, Красимира - Инспирирано от досега с монографията "Стигма и личностна биография". В: Диоген "Психология - 2011" /съст. Красимира Петрова/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 38-51, ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8

Йонкова, Красимира (2012) Основные представления Daseinanalysis поведения Йонкова, Красимира - Основные представления Daseinanalysis поведения. В: Zbornik abstraktov "Kondasove dni 2012", Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, с. 13-14, ISBN 978 - 80 - 8105 - 363 - 4

Йонкова, Красимира (2008) Есе за "кризата на смисъла" в сърцето на един народ Йонкова, Красимира // Есе за "кризата на смисъла" в сърцето на един народ. В: Интеркултурен диалог и интеграция. Годишник на ЮЗУ "Неофит Рилски", том 6, Благоевград, 2008. ISBN 978-954-680-568-3

Йонкова, Красимира (2005) Другата психология Volkerpsychologie Йонкова, Красимира - Другата психология Volkerpsychologie. В. Търново, изд. Фабер, 2005. 380 с. ISBN 954-775-397-5

Йонкова, Красимира (2000) Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията: една интерпретация в областта на митовете и религията. Йонкова, Красимира - Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията: една интерпретация в областта на митовете и религията. Дисертационен труд, защитен пред СНС по Психология, София, 2000.

Йонкова, Красимира (1999) Автореферат на дисертация "Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията: една интерпретация в областта на митовете и религията" Йонкова, Красимира - Автореферат на дисертация "Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията: една интерпретация в областта на митовете и религията", София УИ "Св. Климент Охридски", 1999г.

Йонкова, Красимира (0) Рецензия на монография: Андреев, Лъчезар, Иван Иванов - Психология на управлението. Избрани гледни точки. В. Търново, УИ, 2012

Йонкова, Красимира (0) Рецензия на монография: Градев, Дончо - Властта на малкия човек. София, Наука и изкуство, 2015.

Йонкова, Красимира (0) Рецензия на монография: Градев, Дончо - Критичната социална психология. София, Изток - Запад, 2012.

Йонкова, Красимира (0) Рецензия на монография: Тасевска, Даниела - Образование за равни права. В. Търново, УИ, 2014.

Йонкова, Красимира (0) Рецензия на монография: Хаджийски, Минко - Психопатията в полето на юридическата психология. В. Търново, 2016.

Йонкова, Красимира (0) Рецензия на монография: Хаджийски, Минко - Теория и практика на психологичното консултиране. В. Търново, 2014

Маджаров, Георги (2018) Torrance Mark, Nottbusch Guido, Alves Rui A., Arfé Barbara, Chanquoy Lucile, Chukharev-Hudilainen Evgeny, Dimakos Ioannis, Fidalgo Raquel, Hyönä Jukka, Jóhannesson Ómar I., Madjarov George, Pauly Dennis N., Uppstad Per Henning, van Waes Luuk, Vernon Michael, Wengelin Åsa. Timed written picture naming in 14 European languages. // Behavior Research Methods, Springer US, 2017, May 24, https://doi.org/10.3758/s13428-017-0902-x, Online ISSN 1554-3528 https://doi.org/10.3758/s13428-017-0902-x, Online ISSN 1554-3528

Маджаров, Георги (2018) Маджаров, Георги, Анелия Иванова. Влияние развивающегося самосознания на возникновение чувства вины у пятилетних дошкольников // Современная реальность в социально-психологическом контексте : сборник научных материалов. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2018. – 338 с., с. 32-39. ISBN 978-5-00104-260-0 Новосибирск, Русия

Маджаров, Георги (2018) Маджаров, Георги. Развитие речи и языка в детстве // Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований. - Тверь: Твер.гос.ун-т, 2018. - 384 с., с. 79-89. Твер, Русия

Маджаров, Георги (2017) Маджаров, Георги, Николина Милева, Гергана Жарова. Возрастные изменения психики в старости // Актуальные проблемы социальной психологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Новосибирск, 26 апреля 2017 г.) – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2017. – 269 с. ISBN 978-5-00104-120-7 Новосибирск, Русия

Маджаров, Георги (2017) Маджаров, Георги, Николина Милева, Гергана Жарова. Психологическа същност на юношеската криза: критичен анализ // Тенденции в съвременната психология. Библиотека "Диоген". – Велико Търново : Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 7–18 ISBN 978-619-208-112-6 (http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=1804&type=.pdf) Велико Търново

Маджаров, Георги (2017) Маджаров, Георги. Детска психология заедно. – София : Кушовалиев, 2017. – 262 с. ISSBN 978-954-8303-10-1 София

Маджаров, Георги (2017) Маджаров, Георги. Профессии и професиональное образование в глобальной среде. // Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы Международной научно-практической конференции. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2017 (с. 92–96) (http://psychology.tversu.ru/websites/24/documents/831/Сборник_2017.pdf?1493378772) г. Твер, Русия

Маджаров, Георги (2016) Маджаров, Георги и др. Психологическа същност и възрастови граници на старостта: критичен анализ // Психологията в условията на социални промени : Библиотека Диоген. – Велико Търново : Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016 (с. 108–126) ISBN 978-619-208-084-6 Велико Търново

Маджаров, Георги (2016) Маджаров, Георги. Промяна на психиката с възрастта – София: Кушовалиев, 2016. – 234 с. ISBN 978-954-8303-09-5 София

Маджаров, Георги (2015) Маджаров, Георги. Възрастовата психология - моето пътуване към себе си // 20 години специалност "Психология" – пътуване към себе си. Юбилейна международна конференция – Велико Търново : Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015 (с. 193–197) ISBN 978-619-208-022-8 Велико Търново

Маджаров, Георги (2015) Маджаров, Георги. Психолингвистика заедно. – Велико Търново : Фабер, 2015. – 320 с. Велико Търново

Маджаров, Георги (2015) Маджаров, Георги. Психологическая готовность к обучению в школе // Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы : Сборник статей Международной научно-практической конференции "Артемовские чтения". – Пенза : Издателство ПГУ, 2015 (с. 84-90) Пенза, Русия

Маджаров, Георги (2014) Маджаров, Георги. Современные точки зрения психолингвистики на восприятие речи // Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы : Сборник статей Международной научно-практической конференции "Артемовские чтения" – Пенза : Издателство ПГУ, 2014 (с. 19–21). ISBN 978-5-94170-807-9 Пенза, Русия

Маджаров, Георги (2013) Маджаров, Георги. Преход между ранна и късна зрялост в средата на живота // Психология 2013 : Библиотека "Диоген". – Велико Търново : Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2013 (с. 121–129) Велико Търново

Маджаров, Георги (2013) Маджаров, Георги. Психология на възрастните. – Велико Търново : Фабер, 2013. – 252 с. ISSBN 978-954-400-893-2 Велико Търново

Маджаров, Георги (2012) Маджаров, Георги. Развитие речи и языка в детстве // Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы : Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Артемовские чтения". Том 1 (17-18 мая 2012) – Пенза : Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г.Белинского, 2012 (с. 35-39) ISBN 978-5-94321-256-7 Пенза, Русия

Маджаров, Георги (2011) Маджаров, Георги. Развитие на психиката в детско-юношеска възраст. – Велико Търново : Фабер, 2011. – 278 с. ISBN 978-954-400-493-4 Велико Търново

Маджаров, Георги (2008) Robert J. Smith, George Madjarov. MachiavellianisM and Psychopathy: an east-West note // Socal behavior and personality, 2008, 36 (2), 255–256

Маджаров, Георги (2001) Маджаров, Георги. Развитие на психиката в начална училищна възраст. // Начално образование, 2001, № 4, с. 43–51. София

Маджаров, Георги (1986) Маджаров, Георги. Зависимость успешности учебной деятельности от развития чувства ответственности у 6-7-летних школьников. Автореферат на дисертация за научна степен “кандидат на психологическите науки”. – Москва, 1986. Москва, Русия

Маджаров, Георги (1986) Маджаров, Георги. Зависимость успешности учебной деятельности от развития чувства ответственности у 6–7-летних школьников. Дисертация за научна степен кандидат на психологическите науки. – Москва, 1986. Москва, Русия

Манолов, Манол (2018) Метаморфоза на жизнения смисъл при дисоцииране от субективното му преживяване – житейски смисъл в инверсия Библиотека "Диоген", том 26, брой 1

Манолов, Манол (2018) Позиционирование автодискриминации в контексте социальной психологии Образовање и квалитет живота у условима транзиције, Университет Приштины, философский факультет, ISBN 978-86-6349-084-0. Стр. 422-447

Манолов, Манол (2018) Прецизиране на понятието автодискриминация. Поведенчески щрихи в „Записки по българските въстания“ Сборник научни доклади. Седма международна научна конференция "Образование, наука, иновации"(ESI 2017) на Европейски Политехнически Университет, гр. Перник 09-10.06.2017 г., ISSN 1314-5711

Манолов, Манол (2018) Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Манолов, Манол (2018) Субективната представа за себе си в контекста на социалното равенство/неравенство МОРАЛ И ЕТИКА НА РАВЕНСТВОТО И НЕРАВЕНСТВОТО В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

Манолов, Манол (2017) Oценка за начина на ползване на онлайн социалните мрежи от позицията аз – моите приятели Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... ISBN 978-619-208-105-8, стр. 40-47

Манолов, Манол (2017) Автодискриминацията като конструкт на интраперсонален конфликт във възприятието аз-другия в българска извадка Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... ISBN 978-619-208-105-8, стр. 33-39

Манолов, Манол (2017) РЕГУЛАЦИЯ НА ЕМОЦИИТЕ СПРЯМО ЛИЦЕ В УСЛОВИЯ НА СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯТА International Journal Knowledge, ISSN 1857-923X, Global Impact and Quality factor 1,023, pp. 787-792

Манолов, Манол (2016) Reality and self-detachment after long time spent on social Networking in relation to meaning in life INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE, Scientific papers, vol. 14.1.

Манолов, Манол (2016) Представи за реален, идеален и очакван Аз и връзка с жизнения смисъл и дереализацията INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE, Scientific papers, vol. 15.1.

Манолов, Манол (2016) Социални норми, перцепция и формиране на атитюди при българите ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА, XV Международна научна конференция, Варненски свободен университет, Университетско издателство, ISSN 1314–0507, стр. 217-228

Манолов, Манол (0) Nonlinearity in literature and its applied aspect in social psychological researches related with social norms The VIIth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction, Topola, Bulgaria, 2016, 4-8 July

Манолов, Манол (0) Адаптиране на инструмент за изследване на нагласите за норма по проблеми на отклоняващото се поведение Втора международна студентска научна конференция „Превенция и рехабилитация на детското психично здраве“, 23-24.04.2016 г., гр. Велико Търново

Манолов, Манол (0) МОДЕЛ ЗА СИТУАТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ „ПОТОКА НА СЪЗНАНИЕТО“ С ЦЕЛ РЕДУЦИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ НЕСТАНДАРТНИ ГРУПИ Национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки „Подходи и методи на изследване в обществените науки – емпирични илюстрации"

Моцинова-Бръчкова, Милена (2017) Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца В сп. „Практическа педиатрия“, бр. Март 2017.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2015) Загуба на нормалните полови когнитивни различия след инсулт Юбилейна международна научна конференция „20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 49-56.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2015) Играта като терапевтичен подход в психоаналитично ориентираната работа с деца Сборник Юбилейна международна научна конференция 20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 84-91.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2014) Биологична психология Издателство „Астарта”, Пловдив ISBN 978-350-198-5

Моцинова-Бръчкова, Милена (2014) Психичната структура в психоаналитично ориентираната психотерапия В: „Психология – 2014” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, 139-151. ISBN 978-954-534-974-7

Моцинова-Бръчкова, Милена (2013) Тревогата в психоанализата В: „Психология – 2013” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2013, 67-76. ISBN 978-954-524-923-5

Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Аутистични нарушения при децата и терапевтични подходи за преодоляването им Издателство "Атарта", гр. Пловдив ISBN 978-954-350-119-9

Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Когнитивно-поведенческа психотерапия и обучителни подходи при деца с нарушения от аутистичния спектър. В: „Психология – 2011” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 136-164. ISBN 978-954-534-836-8

Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Проблемът за анорексията от гледна точка на лаканианската психоанализа В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , 2/ 2011, 63-72. ISSN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2010) Наръчник за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър – помагало за специалисти Издателство ДАР, гр. В.Търново

Моцинова-Бръчкова, Милена (2009) Основни насоки в психоаналитично ориентираната работа с деца със специални нужди В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 54-64. ISSN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Eдно момче, което се страхува да порасне В: Сборник „Белезите на различието (какво научихме от децата, които растат без родители, и тези, които се грижат за тях)”, двуезично издание на френско-български обучителен проект „Да растеш без родители”, София, 2006, 187-190; Brachkova, M. Un garcon qui a peur de grandir, Sofia, 2006, 166-169. ISBN-10: 954-9397-08-4 ISBN-13: 978-954-9397-08-6

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Аутистични нарушения при децата В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, бр.1, 2, 2004, 87-103

Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Приказка за омагьосаната принцеса В: „Как да окажем гостоприемство на детето с аутизъм? – помагало за специалисти с помагащи професии”, С., 2005, 91-97. ISBN 954 315 019 2

Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Проблемът за социалната и емоционалната депривация в ранна възраст В: Сборник „Първа национална научно-практическа конференция ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ”, 2000-2005г., Велико Търново. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 110-117.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 години, отглеждани и възпитавани в институция В сборник: Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 185-211.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2004) Представяне на някои добри практики на институционални грижи за деца от 0 до 3 години В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1/ 2, 2002, 142-149. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004. ISBN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2003) Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново В: Бюлетин на ДАЗД „Всички деца са различни, но с равни права”, бр. 1, София, 2003, 57-58.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Приказка за омагьосаната принцеса В: „Логиката на езковия изказ и психоаналитичната клиника. Колоквиум „Жак Лакан”, 28 октомври 2001, София, 2002, 46-50. ISBN 954-737-332-3

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 –годишна възраст, отглеждани и възпитавани в институции. В: Сборник „Научна конференция „Детето на ХХI век”, Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2002, 125-130.

Няголова, Марияна (2018) Гуцу Е. Г., Няголова М. Д., Рунова Т. А. (2018) Исследование трудовой деятельности преподавателя Вуза. Вестник Мининского Университета. Т. 6. №3. С. 1 – 20. Нижний Новгород, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Приносът на академик Михаил Арнаудов в изучаването на творческата личност. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция 14 – 15 юни 2018 г. Том 1. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Национален военен университет «Васил Левски». Велико Търново: Издателски комплекс, 2018, с. 100 – 107. Велико Търново

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Приносът на Кръстьо Кръстев за развитието на психологията в България. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция 14 – 15 юни 2018 г. Том 1. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Национален военен университет «Васил Левски». Велико Търново: Издателски комплекс, 2018, с. 91 – 99. Велико Търново

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Психологията на литературното и научното творчество в трудовете на академик Михаил Арнаудов. Арнаудов сборник 10. Редакционна колегия и съставители: Я. Пометкова, В. Донева, М. Душкова, Е. Недкова, Н. Бенин, Н. Ненов, Ц. Харакчийска. Русе: Издателство «ЛЕНИ – АН», С. 55 – 65. Русе

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Рецензия на книгу О. А. Артемьевой «Социально-психологическая детерминация развития российской психологии в первой половине XX столетия». М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2015, 534 с. Психологический журнал, 2018, т. 39, №4, с. 134 – 136. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Психологические теории характера в трудах С.Л. Рубинштейна и Н. Д. Левитова. Актуальные проблемы психологических, психолого-педагогических и педагогических исследований: Сборник статей международной научно-практической конференции «XIII Левитовские чтения». Том 1. (г. Москва, 18 – 19 апреля 2018 года): в [2 т.]. Ред. коллегия: Т. Н. Мельников и др. Отв. редактор: М. Б. Зацепина. Москва: «Перспектива», 2018. [Электронное издание. Ссылка доступа: https://goo.gl/ysvRST], с. 10 – 14. г. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Вклад А. В. Брушлинского в критику культурно-исторической теории мышления. Методология и история психологии. 2018. Вып. 2. с. 22 - 32. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Вклад Г. А. Балла в рубинштейноведение и методологию психологического гуманизма. Теоретичнi дослiдження у психологii. Збiрник статей. Том III. Сост. В. О. Мединцев. 2018. с. 64 - 75. Киев, Украйна

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Исследование устойчивых свойств личности в психологических теориях А. Валлона и С. Л. Рубинштейна. Институт Российской академии наук. Человек и мир. Том 2. №1. с. 3 - 19. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Критика С. Л. Рубинштейном философского понятия сознания. Первый Конгресс Русского общества истории и философии науки «История и философии науки в эпоху перемен». Том 3. Сборник научных статей в 6 томах. Научн. ред. и сост. И.Т. Касавина, Т.Д. Соколовой, В.А. Лекторского, Е.О. Труфановой, В.А. Мазилова, В.Ф. Петренко. Институт философии РАН, Русское общество истории и философии науки, Москва: Издательство Русского общества философии науки, 2018, с. 97 - 100. http://rshps.ru/books/congress2018t3.pdf ISBN 978-5-6041212-2-1 (Т. 3) Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Проблемы социальной психологии в научном творчестве С. А. Русчевой: по страницам болгарского журнала «Иллюстрация Свет». Современная реальность в социально-психологическом контексте. Сборник научных материалов, под научной редакцией О.А. Белобрыкиной, М.И. Кошеновой. Новосибирск: Издательство НГПУ, 2018, с. 45 - 50. ISBN: 978-5-00104-260-0 Новосибирск, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности. Развитие идей А. В. Брушлинского в болгарской науке. Ответственные редакторы: В. В. Знаков и А. Л. Журавлев. Издательство «Институт психологии РАН». 2018, с. 238 - 244. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Сопоставительное исследование генезиса способностей в трудах Анри Валлона и С. Л. Рубинштейна. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Ребенок в современном образовательном пространстве мегаполиса». Редактор-составитель А. И. Савенков. Москва:Известия Института педагогики и психологии образования МГПУ, с. 163 - 169. http://ippo.selfip.com:85/izvestia/nyagolova-m-d/ Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. . (2018) Становление психологии религии в Болгарии первой половины XX века. Религия. Общество. Человек: материалы I Международных научных чтений, Редакционная коллегия: О. А. Грива, Л. И. Григорьева, Н. Н. Кузьмин, Ю. В. Норманская, З. З. Хайрединова. Симферополь – Партенит, 27-29 апреля 2018 г. – Симферополь, 2018. С. 254 – 259.http://religosoc.cfuv.ru/ Симферопол, Руска федерация

Няголова, Марияна (2017) Nyagolova M. D. (2017) Notion of subject of psychological concept of Henri Wallon. Psychological Science and Practice: State of Art. Collected Papers. Chicago. 2017. pp. 57 – 60. Chicago, USA

Няголова, Марияна (2017) Гуцу Е. Г., Няголова М. Д. (2017) Проектирование учебного занятия в ВУЗе на основе компетентностного подхода. Вестник Мининского университета. 2017 №2, 12 с. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. http://vestnik.mininuniver.ru/reader/search/proektirovanie-uchebnogo-zanyatiya-v-vuze-na-osnov/ Нижний Новгород, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Методологические особенности определения предмета психологии в "Основах психологии" С. Л. Рубинштейна и "Общей психологии" С. С. Казанджиева. Перспективы психологической науки и практики: сборник статей Международной научно - практической конференции. РГУ им. А. Н. Косыгина, 16 июня 2017 г. / под ред. В.С. Белгородского, О.В. Кащеева, И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого.Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. с. 100 - 104. Москва Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Персональный состав и направленность исследований в Московской научной школе С. Л. Рубинштейна, Институт психологии Российской академии наук, Человек и мир, Т. 1, №1 (январь - март), с. 151 - 163. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Применение географического подхода в изучении истории болгарской психологии. Наука и савремени универзитет. Друштвене науке пред изазовима савременог друштва. Библиотека научни скупови I том. Уредник доц. др Гордана Ҕигић. Издавачки центар. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет. Ниш. 2017. 377 – 392. гр. Ниш, Сърбия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Применение психологической теории Б. Ф. Ломова в болгарской науке. Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии. Результаты и перспективы развития. Отв. редакторы А. Л. Журавлев и В. А. Кольцова. Российская академия наук: Институ психологии РАН. Москва: Издательство "Институт психологии РАН". с. 281 - 288. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Сопоставительный анализ проблемы общения в психологических трудах Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова. Ананьевские чтения 2017. Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов. Материалы международной научной конференции 24 – 26 октября 2017 года. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. Санкт – Петербург: Айсинг. 2017. с. 410 – 412. Санкт - Петербург, Русия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. У истоков российско-болгарской школы психиатрии и неврологии. Электронный научный журнал История российской психологии в лицах: Дайджест ISSN 2415 – 7953 (РИНЦ). Российское психологическое зарубежье. №5 (2017). 107 – 133. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д., Муртазина И. Р. (2017) Христо Т. Димитров – болгарский историк психоанализа. Ананьевские чтения 2017. Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов. Материалы международной научной конференции 24 – 26 октября 2017 года. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. Санкт – Петербург: Айсинг. 2017. с. 412 – 413. Санкт - Петербург, Русия

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Славянофилските идеи в България през 20-те години на XX век (по материали на списание "Славянски глас"). Limes Slavicus 2. Културни концепти на славянството. Съставител и отговорен редактор Денка Кръстева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". 2017. с. 284 - 300. Шумен

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Гатев Л. (2017) Изучаването на съня в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет, с. 135 - 154. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Филипова В.(2017) Сотир Бранков и началото на българската юридическа психология. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет. с. 123 - 135. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Няголова, Марияна (2017) Няголова М.Д. (2017) О влиянии психологической теории Б. Г. Ананьева на развитие болгарской психологии. Электронный научный журнал "История российской психологии в лицах. Дайджест". 2017. №2. с. 214 - 224 Руска Федерация

Няголова, Марияна (2016) Nyagolova M. D. Geographical approach to the investigation of the regional History of Psychology in Bulgaria. Наука и савременни универзитет 6. Философски факултет Ниш. Книга резюмеа. Главни и отговорни уредник проф. др. Бояна Димитриевич. 127 – 128. Ниш

Няголова, Марияна (2016) Гуцу Е. Г., Кочетова Е. В., Няголова М. Д. Психодиагностика в системе работы по профессиональному самоопределению студентов, будущих педагогов. Вестник Мининского университета. 2016, №1. Нижний Новгород, Руска федерация

Няголова, Марияна (2016) Д. Т. Кацаров и идеи функционализма в болгарской психологии первой половины XX века. История отечественной и мировой психологической мысли: судьбы ученых, динамика идей, содержание концепций. Материалы Всероссийской конференции по истории психологии «VI Московские встречи» 30 июня – 02 июля 2016. Отв. ред. А.Л. Журавлев, В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник. с. 337 - 349. Москва: Институт психологии РАН, Россия

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Вклад Л. И. Анцыферовой в исследование творчества французского психолога Анри Валлона. Психологические исследования личности: история, современное состояние, перспективы. Отв. ред. М. И. Воловикова, А. Л. Журавлев, Н. Е. Харламенкова. Москва: Издательство Институт психологии РАН. 2016, с. 55 – 74. ISBN: 978-5-9270-0317-4 Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Д. Т. Кацаров – болгарское имя в истории европейской педологии. Електронно научно списание «Парадигма». №2, 2016. С. 668 – 701. ISSN 2367-8658. www.paradigma.science www.paradigma.science

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Вклад Московской школы С. Л. Рубинштейна в разработку истории психологии. С. 30 – 31. Ананьевские чтения – 2016. Психология – вчера, сегодня, завтра. Том 1. Ответственные редакторы: А. В. Шаболтас, Н. В. Гришина, С. В. Медников, Д. Н. Волков. Санкт-Петербург: ИД «ФАРМиндекс»

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Изследване на психологическите дилеми в творчеството на Андрей Владимирович Брушлински. Друштвене науке и современи свет. Зборник радова. Наука и сарвемени универзитет 5. 2016. Библиотека Научни скупови I Том. Уредници: Проф. др Бояна Дмитриевич и проф. др. Гордана Чигич. Университет у Нишу. Филозофски факултет. 359 – 373. Ниш

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Теодюль Рибо в проблемном поле современной историографии психологии, Смальта, №1, 2016, с. 44 – 48. Новосибирск. http: // smalta-ckt.ru Новосибирск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Фихтеанство и гербартианство в методологии психологии: Йенская педагогическая школа в Болгарии. Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность. Сборник статей Международной научно-практической конференции в 8 частьях/ под ред. В. С. Белгородского, О. В. Кащеева, В. В. Зотова, И. В. Антоненко. Часть 1. 2016, №25, с. 210 – 215. Москва: ФГБОУ ВО «МГУДТ»

Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д., Гатев Л. С. Сон как фактор психического здоровья учащихся. Инновации в медицине, психологии и педагогике: Материалы VII Международной научно-практической конференции (Вьетнам, Муй-Нэ, 27 апреля – 7 мая 2016). Под научной редакцией М. Г. Чухровой и О. А. Белобрыкиной. с. 53 – 58. Новосибирск: Издателство ООО "НЕмо Пресс"

Няголова, Марияна (2015) Minkova E. S., Nyagolova M. D. (2015) The theoretical base of Pedology in Russia and Bulgaria (the history-psychological survey). Юбилейна научна конференция " 20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2015. с. 417 - 428. Велико Търново

Няголова, Марияна (2015) Minkova E. S., Nyagolova M. D. (2015) A historical-comparative analysis of the theoretical bases of pedology in Russia and Bulgaria. Revista de Historia de la Psicologia. 2015. vol. 36. num 3 (septiembre). Valencia: Publications de la Universitat de Valencia. (Espana). 67 - 86. Валенция, Испания

Няголова, Марияна (2015) Гуцу Е. Г., Кочетова Е. В., Няголова М. Д. Профессиональная рефлексия преподавателя вуза в условиях перехода на компетентностную модель профессионального образования. Нижний Новгород. Вестник Мининского университета - 2015, №3. Нижний Новгород, Руска федерация

Няголова, Марияна (2015) Изследването на емоционалността в трудовете на Никола Алексиев (историографски преглед). Сборник: Доклади от Годишната университетска научна конференция, 16 – 17 юли 2015 г. Том 2. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски».с. 166 – 176. Велико Търново

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. (2015) Людмила Ивановна Анцыферова - руският историк на психологията в англоезичните страни. Хуманистички идеали образованьа, воспитаньа и психологиjе. Зборник радова. Наука и савремени универзитет 4. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевич;. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Ниш: Издавачки центар. 2015. с. 181 - 195. ISBN 978-86-7379-392-4 Ниш, Сърбия

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. (2015) Нов български принос в теорията на синергетиката, Педагогически форум, 2015, брой 1, с. 114 - 116. Стара Загора

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. (2015) Нов български труд в областта на синергетиката. Psychological Thought. 2015, Vol. 8 (2). 211 - 214. http://psyct.psychopen.eu/article/view/150/pdf Благоевград

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. (2015) Приносът на Цветан Радославов – Хаджиденков за развитието на българската академична психология. Психологията – традиции и перспективи. Том I. Под ред. на И. Асенова, Р. Манчева, Е. Маждаров, И. Топузова, Й. Андонова. Благоевград: Югозападен университет «Неофит Рилски». Философски Факултет. Катедра «Психология». 2015. С. 97 – 102. ISSN 1314-9792 Благоевград

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д. (2015) Вклад Б. Г. Ананьева в историю психологии. Ананьевские чтения 2015: Фундаментальные проблемы психологии. Отв. ред. Аллахвердов. Правительство Российской федерации. СПбГУ. Санкт Петербург: Скифия Принт, 2015. с. 264. ISBN 978-5-98620-164-1 Санкт-Петербург, РФ

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д. (2015) Влияние методологии постмодернизма на развитие современной психологии. От истоков к современности: Юбилейная конференция 130 лет организации Психологического общества при Московском университете. В пяти томах. Том 1. Отв. ред. Д. Б. Богоявленская. Москва: Когито Центр, 2015. с. 93 - 95. ISBN 978 - 5 - 89353 - 457 - 3 (Том 1); ISBN 978 - 5 - 89353 - 456 – 6 Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д. (2015) Исследование мотивации в генетической психологии Анри Валлона. Психология мотивации: прошлое, настоящее, будущее: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию доктора психологических наук, почетного профессора Н ГПУ В. Г. Леонтьева (г. Новосибирск, 25 – 28 декабря 2014 г.), О. А. Белобрыкина и Н. Я. Большунова. МИН РФ, НГПУ. Издательство НГПУ. Новосибирск: 2015. С. 216 – 219. ISBN 978-5-00023-402-05. Новосибирск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д. (2015) Исследование психологических дилемм в творчестве Андрея Владимировича Брушлинского. Наука и савремени универзитет - НИСУН 5. Кньига резимеа. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ. Ниш: Издавачки центар. 2015, с. 64 – 65. Ниш, Сърбия

Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д., Филипова В. А. (2015) Вклад Сотира Бранкова в изучение юридических аспектов психологической диллемы (на материалле болгарской психологии и юриспруденции). Наука и савремени универзитет - НИСУН 5. Кньига резимеа. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ, Ниш: Издавачки центар. 2015, с. 65 – 66. Ниш

Няголова, Марияна (2015) Стоюхина Н. Ю., Няголова М. Д. (2015) Методологични проблеми на историята на провинциалната психология в Русия и България. Юбилейна научна конференция " 20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2015. с. 408 - 416. Велико Търново

Няголова, Марияна (2014) Nyagolova M. D. (2014) Ludmila Ivanovna Anziferova – The Russian historian of foreign Psychology / Няголова М. Д. Людмила Ивановна Анцыферова – российский историк зарубежной психологии, Наука и савремени универзитет 4, Кньига сажетака, Университет у Нишу, Филозофски факултет, главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевич. Ниш: Издавачки центар 2014. с. 63 – 65. Ниш

Няголова, Марияна (2014) Nyagolova M. D. (2014) Psychology of the peoples (Vоlkerpsychologie) in the scientific works of the Bulgarian students of Wilhelm Wundt. Теоретические проблемы этнической и кросскультурной психологии. Том 1. Отв. ред. В. В. Гриценко. Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 2014, с. 55 - 58. Смоленск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2014) Няголова М. (2014) Към историята на българската психология по време на Балканските войни и на Първата световна война (1912 г. – 1918 г.), Савремене парадигме у науци и научноj фантастици, Тематски зборник радова, Библиотека научни скупови III Том, Наука и савремени универзитет 3, Университет у Нишу, Филозофски факултет, главни и отговорни уредник Боjaна Дмитриевич, p. 33 – 47. Ниш, Сърбия

Няголова, Марияна (2014) Няголова М. Д. (2014) Историята на руската психология в московския период от творчеството на Сергей Рубинщайн (по случай 125 години от рождението му). Сборник от доклади от Годишна университетска научна конференция. 3-4 юли 2014 г., Том 14. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на Ив. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2014, с. 190 – 200. Велико Търново

Няголова, Марияна (2014) Няголова М. Д. (2014) Историята на руската психология в творчеството на Елена Будилова (по случай 105 години от рождението й). Сборник от доклади от Годишна университетска научна конференция. 3-4 юли 2014 г., Том 14. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на Ив. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2014, с. 201 – 210. Велико Търново

Няголова, Марияна (2014) Няголова М. Д. (2014) Историята на световната психология в творчеството на Людмила Анцыферова (по случай 90 години от рождението й и една година от смъртта й). Сборник от доклади от Годишна университетска научна конференция. 3-4 юли 2014 г., Том 14. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на Ив. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2014, с. 211 – 220. Велико Търново

Няголова, Марияна (2014) Няголова М. Д. (2014) Стелла Русчева - пионер социальной психологии в Болгарии, Приволжский научный вестник, 2014, №11, 2, (39), с. 91 - 95. Арзамас - Ижевск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2014) Няголова М., Ж. Карапенчев (2014) Психологията на нравствеността в толстоистките възгледи на Димитър Кацаров, Педагогически алманах, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, XXI, 2013, 2, с. 60 – 81. Велико Търново

Няголова, Марияна (2014) Форми на психиката, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 2014 160 с. ISBN 978-954-524-956-3 Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Nyagolova M. D. (2013) On the History of Bulgarian Psychology during the Balkan wars and the First World war / Sur l’histoire de la psychologie bulgare pendant les guerres Balkaniques et la Premiere guerre mondiale, Наука и савремени универзитет 3, Кньига сажетака, Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjана Димитриjевич, Ниш: Издавачки центар 2013. p. 242 – 243. Ниш

Няголова, Марияна (2013) Андрей Брушлински. Психология на субекта. Велико Търново: Издателство ПИК. 2013. Научен превод. Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Карапенчев, Ж., Няголова М. (2013) Две нови български издания по педагогическа психология, Педагогически алманах, ХХ, 2012, 2, Университетско издателство «Св. Св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2013, с. 265 – 272. Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Приносът на Димитър Василев за изучаването на психологията като комплексна наука (по случай 80 години от рождението му), Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 58 - 67 . Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Андрей Брушлински и психологическото изследване на общуването (по случай 80 години от рождението му), Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 39 - 47. Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Кросс-культурная проблема в произведении И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада»», Гончаров: живая перспектива прозы. Научные статьи о творчестве И. А. Гончарова, Biblioteka Slavica Savariensis, Tomus XIII, A kotet szerkesztette: Molnar Angelika, Szombathey, 2013, oldal: 488 – 494. Сомбатхей - Унгария

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Психология и култура в творчеството на Стилиян Чилингиров, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 48 - 57. Велико Търново

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. Д. (2013) А. В. Брушлинский и научный диалог между Россией и Западом, Человек, субъект, личность в современной психологии, Том 1, под ред. А. Л. Журавлева и Е. А. Сергиенко, Институт психологии РАН, с. 35 – 38. Москва

Няголова, Марияна (2013) Няголова М. Д. (2013) Влияние толстовства на формирование гражданских и научных убеждений болгарского психолога и педагога Д. Т. Кацарова, Перспективы развития гуманитарного образования. Материалы международной научно-практической конференции. Науч. ред. Н. В. Асташкина и О. Быкова, Мин. НО, Нижегородский филиал Гуманитарного пединститута (г. Москва), НГГУ, ННИЦ, Нижний Новгород – Арзамас: АГПИ, с. 66 – 67. Нижний Новгород - Арзамас

Няголова, Марияна (2013) Няголова, М. (2013) Ново социално-психологическо изследване на историята на руската психология, Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 6, №2 (2013), с. 376 – 380. Благоевград

Няголова, Марияна (2012) Nyagolova M. D. (2012) La liberte et la volonte: quelques problemes psychologiques contemporains / The Freedom and the Will: some contemporary psychological problems, Наука и савремени универзитет 2, Кньига сажатака, Филозофски факултет, Университет у Нишу, 110 – 111. Ниш

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. (2012) Приносът на Ксения Абулханова в съвременната психология на личността, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 1, НВУ - Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 75 – 84. Велико Търново

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. (2012) Проблемите на античната психология в трудовете на Роберт Заборовски, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 6, НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 212 – 221. Велико Търново

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. (2012) Психологическият хуманизъм на Сергей Рубинщайн, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 1, НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 65 – 74. Велико Търново

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Актуальные проблемы свободы субъекта в трудах С. Л. Рубинштейна и А. В. Брушлинского, Арзамасские чтения – 2. Основные направления развития отечественной и зарубежной психологии: Материалы Всероссийского методологического семинара, Арзамас, 15 – 17 сентября 2011 года, отв. ред. Е. С. Минькова, ИП РАН – АГПИ, Арзамас, с. 154 – 160. Арзамас, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Освободителите във Велико Търново (по материали от архива на Йордан Кулелиев), Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени, Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 135 – летию начала Русско-турецкой войны 1877 – 1878 г., Часть I, под ред. С. А. Алексановой, Т. В. Шмелевой, Ю. Н. Кононовой, Н. Д. Няголовой, И. М. Рысина, А. Н. Рябикова, А. И. Яценко, Издательский центр Филиала КубГУ, Славянск-на-Кубани, 2012, с. 119 – 124. Славянск -на - Кубани, Руска федерация

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Планиране и организация на семинарните занятия по психология, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 382 – 392. Шумен

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Приносът на Йенската психологическа школа за развитието на психологията в България, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 368 – 372. Шумен

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Проблема общения в психологических теориях Б. Ф. Ломова и А. В. Брушлинского, Развитие психологии в системе комплексного человекознания, Част 2, под ред. А. Л. Журавлева и В. А. Кольцовой, издательство «Институт психологии РАН», М., 2012, с. 109 - 111. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Структурата на мислителния процес и нейното изследване в психологията, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 373 – 381. Шумен

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. Българо-руски научни връзки в областта на психологията, след Освобождението на България от турско иго. 2012. Славянская историко-культурная и языковая ситуация, под ред. С. А. Алексановой, Т. В. Шмелевой, Ю. Н. Кононовой, Н. Д. Няголовой, И. М. Рысина, А. Н. Рябикова, А. И. Яценко, Славянск-на-Кубани: Издательский центр Филиала КубГУ, 2012. с. 50 – 64. Славянск - на - Кубани, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Презентация доклада к юбилею Ксении Александровны Абульхановой "Вклад К. А. Абульхановой в современную психологию". Научное психологическое общество имени С. Л. рубинштейна при Институте психологии РАН. http://rubistein-society.ru/ Москва

Няголова, Марияна (2012) Няголова, М. (2012) Нов български труд по психология на творчеството, Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 5, №1 (2012), с. 75 – 77. Благоевград

Няголова, Марияна (2012) Няголова, М. (2012) Принос към историята на психологията в България (От Освобождението до 1912 година), Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 5, №1 (2012), с. 2 – 22. Благоевград

Няголова, Марияна (2011) Няголова М. (2011) Интроспективное понимание сознания и его критика в трудах А. Валлона и С. Л. Рубинштейна. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23-24 юни 2011, Том 7, под ред. на И. Георгиева, Велико ТърновоЖ Издателски комплекс на НВУ. 2011, с. 39 - 48. Велико Търново

Няголова, Марияна (2011) Няголова М. (2011) Стелла Русчева и развитието на социалната психология в България, Дни на науката’ 2010, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, Велико Търново, с. 151 – 160 Велико Търново

Няголова, Марияна (2011) Няголова М. Д. Проблема сознания в психологических теориях С. Л. Рубинштейна и А. Валлона. 2011. Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна, под ред. К. А. Абульхановой, Москва: Издательство «Институт психологии РАН». 2011. с. 397- 398. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2011) Няголова, М. (2011) Академик Михаил Димитров – между психологията и историята, Дни на науката’2011, том 1, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, «Фабер», Велико Търново, с. 199 – 207. Велико Търново

Няголова, Марияна (2011) Няголова, М. (2011) Основни насоки в изследването на българския национален характер през първата половина на ХХ век, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23 – 24 юни 2011, Том 7, под ред на И. Георгиева, Велико Търново, 2011, с. 29 – 38. Велико Търново

Няголова, Марияна (2011) Няголова, М. (2011) Приносът на Великотърновското учителство за развитието на психологията в България (1885 – 1944), Дни на науката’2011, том 1, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, «Фабер», Велико Търново, с. 208 – 216. Велико Търново

Няголова, Марияна (2011) Няголова, М. (2011) Проблема свободы субъекта в психологических теориях Московской школы С. Л. Рубинштейна, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23 – 24 юни 2011, Том 1, под ред на И. Георгиева, Велико Търново, 2011, с. 167 – 175. Велико Търново

Няголова, Марияна (2010) Няголова М. (2010) Никола Бобчев – първият български методолог на психологията, България и българите в Европа, Съюз на учените в България – клон Велико Търново, под ред. на П. Петков, изд. «Фабер», Велико Търново, с. 144 – 153. Велико Търново

Няголова, Марияна (2010) Няголова М. (2010) Генетичният структурализъм на Люсиен Голдман и методологията на литературния анализ, Юбилеен сборник 35 години катедра «Обща и сравнителна литературна история», под ред. на Н. Няголова, Университетско издателство «Св. св. Кирилл и Методий», Велико Търново, с. 283-288. Велико Търново

Няголова, Марияна (2010) Няголова М. (2010) К психологическому анализу трактата Авиценны «О любви», Мир ислама: история, общество, культура, Тезисы докладов II Международной научной конференции 28 – 30 октября 2010 г., Российский университет дружбы народов, Издательство, 2010, с. 142 – 143. ISBN 978-5-209-03891-7 Москва

Няголова, Марияна (2010) Няголова М. (2010) Психологическото учение за волята в творчеството на Никола Алексиев, Дни на науката’2009, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Петков, изд. «Фабер», с. 181 – 190. Велико Търново

Няголова, Марияна (2010) Няголова М. (2010) Психологията на мисленето в творчеството на Андрей Брушлински, Психология 2010: актуални въпроси, Диоген, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2010, с. 77 - 89. Велико Търново

Няголова, Марияна (2010) Няголова М. Д. (2010) Основные тенденции развития болгарской психологии от Освобождения до 1948 г., под ред. А. Л. Журавлева, В. А. Кольцовой, Ю. Н. Олейника, «История отечественной и мировой психологической мысли: ценить прошлое, любить настоящее, верить в будущее», «5 Московские встречи» 30 июня – 3 июля 2009 г., Институт психологии РАН, с. 488 – 493. Москва

Няголова, Марияна (2010) Няголова М. Д. У истоков философского гуманизма Сергея Леонидовича Рубинштейна. 2010. Сергей Леонидович Рубинштейн. Философия России второй половины ХХ века, под ред. К. А. Абульхановой, Москва: Издательство "Российская политическая энциклопедия" - РОССПЭН, 2010. с. 244 – 257. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2009) Гудзенко, Лариса. Към проблема за формирането на психологическата култура на средношколците. Превод от руски език - Мариана Няголова. Диоген: Психология 2009. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". с. 83 - 88. Велико Търново

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Едно наблюдение върху историята и развитието на психологията в Унгария, Дни на науката’2008, Великотърновски клон на съюза на учените в България, под ред. на Ив. Харалампиев, 2009, с. 90 – 99. Велико Търново

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Никола Алексиев – творец и историк на националното образование, сп. Педагогически алманах, XIV, 1-2, 2007, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 365 – 381. Велико Търново

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Поглед към историята и съвременното състояние на психологията в Беларус, Психология 2009, Диоген, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2009, с. 76 – 82. Велико Търново

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Теоретическите и практическите измерения на хуманизма в творчеството на Абрахам Маслоу, сборник «Психология 2008», «Диоген», Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 94 - 111, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. Д. (2009) Онтогенетическая стадиальность психики и когнитивное развитие субъекта в трудах Анри Валлона и С. Л. Рубинштейна, Когнитивные процессы, под ред. А. Г. Егорова и В. В. Селиванова, СмолГУ, Смоленск, с. 6 – 11. Смоленск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. Д. Основные тенденции развития болгаской психологии от Освобождения до 1948 гhttp://univertv.ru/video/psihologiya/istoriya_i_metodologiya_psihologii/mezhdunarodnaya_konferenciya_istoriya_otechestvennoj_i_mirovoj_psihologicheskoj_mysli_/osnovnye_tendencii_razvitiya_bolgarskoj_psihologii_ot_osvobozhdeniya_do_1948_goda/. Москва

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. Д. Проблема сознания в психологических теориях С. Л. Рубинштейна и Анри Валлона. Психология человека в современном мире. Том 2. Отв. ред. А. Л. Журавлев, И. А. Джидарьян, В. А. барабанщиков, В. В. Селиванов, Д. В. Ушаков. Москва: Институт психологии РАН. 2009. с. 49 -51. Москва

Няголова, Марияна (2009) Няголова М., Д. Василев. Етюди по история на античната психология. Велико Търново: Издателство ИВИС, 2009. 156 с. ISBN 978-954-8387-30-9 Велико Търново

Няголова, Марияна (2008) Василев Д., Няголова М. Учебна програма по психология. Велико Търново: ИВИС. 35 с. Велико Търново

Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Към етнопсихологията на общуването: празниците на село Шипково, Троянско, сб. “Народна култура на балканджиите”, под ред. на А. Гоев, АЕК “Етър”, изд. “Фабер”, т. VII, 2007, Габрово, с. 21 - 30. Габрово

Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Отворено писмо, сп. Образование, к. 1, София, с. 95 – 112. София

Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Писмо до редакцията, сп. Философия, к. 1 – 2, София, с. 83 – 93. София

Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Подходи в изследването на социалните представи в руската психология през 30-те години на ХХ век: Лев Виготски и Александър Лурия, сб. “Дни на науката ’ 2007”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на И. Харалампиев, изд. “Фабер”, Велико Търново, с. 260 - 268. Велико Търново

Няголова, Марияна (2008) Няголова М. Д. (2008) Сопоставительное исследование методологических источников гуманистического подхода в психологии США и России, сб. «Психология XXI века. Тезисы Международной межвузовской научно-практической студенческой конференции, СПб, http://www.psy.pu.ru/publ/psy2008.pdf. Санкт-Петербург, РФ

Няголова, Марияна (2008) Няголова, М. (2008) Приносът на Никола Алексиев в изследването на българското образование, сп. Образование, к. 5, София, с. 87 – 97. София

Няголова, Марияна (2008) Няголова, М. (2008) Руската наука като плячка на плагиатството – и/ или как за трудовете на руските професори в България се дава званието “доцент”, сп. Образование, к. 3, София, с. 104 – 112. София

Няголова, Марияна (2008) Няголова, М. Д. (2008) Особенности соотношения индивидуального сознания и коллективного бессознательного в условиях антропологического исследования праздника, Современные подходы в биомедицинской, клинической и психологической и социокультурной антропологии, Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Томск, 22 – 24 апреля 2008 г. В 2 частях, Часть II. Вопросы социокультурной антропологии, под ред. Н. А. Корнетова и Л. С. Сысоевой, Сибирский государственный медицинский университет, изд. “Иван Федоров”, Томск, с. 95 – 99. Томск, РФ

Няголова, Марияна (2008) Няголова, М. Д. (2008) Проблема свободы субъекта в творчестве А. В. Брушлинского, сб. Личность и бытие. Субъектный подход., под. ред. А. Л. Журавлева, В. В. Знакова, З. И. Рябикиной, “Издательство Институт психологии РАН”, М., с. 48 – 50. Москва

Няголова, Марияна (2007) Няголова М. (2007) Култура, личност, поведение: щрихи към теоретичната етнопсихология, сп. Образование, к. 3, София, с. 102 – 112. София

Няголова, Марияна (2007) Няголова М. (2007) Онтологическата интерпретация на хуманизма във философските теории на С. Л. Рубинщайн и М. Хайдегер, сб. “Дни на науката ’ 2006”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на И. Харалампиев, изд. “Фабер”, Велико Търново, с.129 – 136. Велико Търново

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. (2006) Към историята на психологията като общообразователна дисциплина във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Философски факултет, том 7, книга 3, за 2005 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 143 – 159. Велико Търново

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. Д. (2006) Представления болгарских ученых о роли С. Л. Рубинштейна в истории российской психологии, сб. Образ Российской психологии в регионах страны и в мире, под ред. А. А. Алексапольского, И. С. Кострикиной, А. В. Юревича, Издательство „Институт психологии РАН”, Москва, с. 27 - 31. Москва

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. Д. (2006) Роль символа в когнитивном развитии ребенка (Л. С. Выготский и А. Валлон), Актуальные проблемы теоретической и практической психологии в свете идей Л. С. Выготского (к 110-летию со Дня рождения ученого 1896 - 2006); материалы Международной научно-практической конференции, Минск 16 – 18 ноября 2006 г., БГУ имени М. Танка, редкол. Л. А. Кандыбович и др., Л. Н. Рожина /науч. ред./, Минск, 2006. Минск

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. Хуманистичната психология Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново

Няголова, Марияна (2005) Базаркина Е., Кудинов С., Овчинников Е., Няголова М. (2005) Експериментално изучаване на психологическите особености на любознателността при учащи се от различни националности. «Психология и образование», «Диоген», съставител М. Хаджийски, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 161 - 180, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2005) Няголова М. (2005) Ролята на психологията в научните програми на традиционните френски социологични школи. Actes du colloque: “La theorie operative et les etudes litteraires et linguistiques”; a la memoire de Christo Todorov, pp. 112 – 127, Presses Universitaires “Saints Cyrille et Methode”, Veliko Turnovo. Велико Търново

Няголова, Марияна (2005) Няголова М. Възгледите за душата през епохата на Елинизма Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново

Няголова, Марияна (2005) Няголова М. Д. (2005) Два подхода к изучению индивидуальности: С. Л. Рубинштейн и А. Валлон. Индивидуальность в современном мире, под ред. на В. В. Селиванов и Н. Е. Мажар, изд. Универсум, Смоленский гуманитарный университет, Смоленск, с. 53 – 57. Смоленск, РФ

Няголова, Марияна (2005) Няголова М. Д. (2005) Психология субъекта А. В. Брушлинского и американская гуманистическая психология: сопоставление теоретико-методологических конструктов. “Субъект, личность и психология человеческого бытия”, Трудове на Института по психология на РАН, под ред. на В. В. Знаков и З. И. Рябикина, Издателство “Институт психологии РАН”, Москва, с. 95 – 112. Москва

Няголова, Марияна (2005) Няголова М., Д. Цветков (2005) За измеренията на глобализацията и силата на народния дух в едно етнопсихологическо изследване на село Стакевци, Белоградчишко. сб. “Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи. Том Първи: Народопсихология и глобализация”, под ред. на М. Драганов, с. 311 – 332, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. (2004) Принос към историята на психологичните знания в Древна Гърция през епохата на Елинизма. «Психология и практика», «Диоген», съставител И. Иванов, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 88 - 121, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) Психология субъекта: о методологических истоках научного направления А. В. Брушлинского. сб. Инновации в психологии: Материалы третьих психологических чтений «Инновации в психологии» (11-12 сентября 2003 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на Е. В. Базаркина, Бийск, с. 22-28. Бийск, РФ

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) Психологията на субекта и хуманистичните принципи на науката в творчеството на Андрей Брушлинский. сб. Образование и изкуство, т. I, под ред. на И. Иванов, Р. Милкова, Г. Цоков, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, стр. 440-443. Шумен

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) С. Л. Рубинштейн и критика социологического холизма в психологии. Образование и изкуство, т. I. под ред. на И. Иванов, Р. Милкова, Г. Цоков, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, стр. 444-447. Шумен

Няголова, Марияна (2004) Няголова М., Христов Л., Цветков Д. (2004) Един вероятностен модел за установяване на социална желателност. Сборник научни трудове “Военно-научен форум 2004”, под ред. на Г. Камарашев, т. 2, Издателски център НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, с. 233-237. Велико Търново

Няголова, Марияна (2003) Карапенчев Ж., Няголова М. Към една нова педагогика чрез идеите на С. Л. Рубинщайн. Педагогически алманах. XI. кн. 1- 2. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 2003. с. 358 - 360. Велико Търново.

Няголова, Марияна (2003) Няголова М. (2003) Димитър Кацаров и традициите на женевската психологична школа в изследване на узнаването. «Диоген», съставител З. Ангелов, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 100-121, Велико Търново Велико Търново

Няголова, Марияна (2003) Няголова М. Д. (2003) О возможностях применения рисуночных методик в исследовании общительности ребенка. Вестник алтайских психологических чтений: Материалы вторых психологических чтений «Инновации в психологии» и Всероссийской научно-практической конференции «Дифференциальная психология: проблемы и перспективы» (27-28 июля 2002 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на С. И. Кудинов, Бийск, с. 106-108. Бийск, РФ

Няголова, Марияна (2003) Няголова М., Д. Цветков (2003/2004) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. сп. Психологически форум, кн. 3, с. 65-74, София. София

Няголова, Марияна (2002) Кондаков, Игор "Увод в историята на руската култура". Велико Търново: ПАН-ВТ. 2002. Превод от руски език. под редакцията на П. Джамбазов. Велико Търново.

Няголова, Марияна (2002) Няголова М., Д. Цветков (2002) Праздничность и культура в зеркале психологии, сб. Психология ХХI века, тезисы международной научно-практической конференции, под ред. В. Б. Чеснокова, Издательство Санкт-Петербургского университета, СПб, с. 459 - 462. Санкт-Петербург

Няголова, Марияна (2002) Няголова М., Д. Цветков, Л. Христов (2002) Психологические аспекты применения современных информационных технологий в системе высшего образования. Инновации в психологии, т. 1, с. 220-221, Бийск НИЦ БПГУ, под ред. на С. Кудинов. Бийск, РФ

Няголова, Марияна (2001) Воловикова М., М. Няголова, С. Тихомирова (2001) Исследование личностных представлений о празднике: Россия и Болгария. сб. Homo Balcanicus. Поведенческий сценарий и культурные роли. Балканские чтения 6. Тезисы и материалы, с. 129 -132, Москва. Москва

Няголова, Марияна (2001) Няголова М. (2001) Онтогенетичните проблеми на психологията в творчеството на Сергей Рубинщайн. сп. Дом, дете, детска градина, к. 3, 23-30, София. София

Няголова, Марияна (2001) Няголова М. (2001) Послеслов на съставителя, сб. Антология. Психологията през ХХ век, ПАН-ВТ, с. 170-174, Велико Търново. Василкивски В., Няголова М. (2001) сб. Антология. Психологията през ХХ век, ПАН-ВТ, съставители, 176 с., Велико Търново Велико Търново

Няголова, Марияна (2001) Няголова М., Тодорова Ц. (2001) Въображението - празна дефиниция или съществуваща реалност. сб. Антология. Психологията през ХХ век – Великотърновски измерения, изд. ПАН-ВТ, съст. В.Василкивски и М. Няголова, с. 154-171, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2001) Няголова М., Цветков Д. (2001) Исследование личностных особенностей некоторых групп болгарского этноса. сб. Ethnoses and Cultures in the Balkans, DIOS, p.281 - 296, Trojan. Троян - София

Няголова, Марияна (2000) Niagolova M. (2000) La theorie de l’activite de S. L. Rubinstein et ses relations avec la psychologie europeenne. XXVII International Congress of Psychology, July 23-28, Psychology Press, Francis Group, p.110, Stockholm. Стокхолм, Швеция

Няголова, Марияна (2000) Niagolova M., D. Tsvetkov (2000) A study of the personality peculiarities within certain groups of the Bulgarian ethnos. Етноси и култури на Балканите, изд. ДИОС, съст. Т.Спиридонов, p. 50-51. Sofia. София

Няголова, Марияна (2000) Niagolova M., Niagolova N. (2000) Le structuralisme en psychologie: l’histoire et l’actualite;. Лингвистика и структура на литературния текст, под ред. на П. Христов, с. 398-404, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2000) Няголова М. Д. (2000) Современное признание успехов российской психологии. сп. Психологическая газета, N12/63, декабрь, с.16, изд. Иматон, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Анри Валон и зрелостта на френската генетична психология. сп. Дом, дете, детска градина, к. 1, с. 87-91, София. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Министерството на културата не наля вода във воденицата на бижковищината. сп. Образование, к. 4, с. 90 - 91. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Приносът на полицията за доразкриване на плагиатството или руската наука като плячка на преписвача. сп. Образование, к. 1, с. 108 -112, София. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) С. Л. Рубинщайн за отношението между психологията и педагогиката. сп. Педагогика, к. 5, с. 86 - 96, София. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Семейството - един от факторите за онтогенетичното формиране на личността. Дом, дете, детска градина, к. 4, с. 42 - 47, София. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. Д. (1999) Принцип единства сознания и деятельности С.Л. Рубинштейна в контексте европейской гуманитаристики. Психологический журнал, N5, т. 20, с. 20 - 26, Москва. Москва

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. Д. (1999) Французская социологическая школа и идеи С. Л. Рубинштейна. Индивидуальный и групповой субъекты в изменяющемся обществе, изд. Институт психологии РАН, под ред. на М.Воловикова, с. 116 -117, Москва. Москва

Няголова, Марияна (1999) Няголова М., З. Кюркчиева (1999) Към проблема за етнопсихологическото изследване на общуването. Сборник в памет на Татяна Колева, под ред. на Г. Симеонова, с.42-44, изд. ДИОС, София. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М., Ц. Тодорова (1999) Диагностика на символната функция на въображението в начална училищна възраст. сп. Начално училище, к. 1, с. 87-91, София. София

Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Наръчник по педагогическа психология за плагиати. сп. Образование, к. 4, с. 94 - 96, София. София

Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Предговор към Четвъртото издание на Учебна програма по психология за студентите от ВТУ. Василев. Д. Учебна програма по психология. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 1998, с. 1. Велико Търново

Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Призив към българските учени. сп. Образование, к. 5, с. 90 – 92, София. София

Няголова, Марияна (1997) Няголова М. (1997) Културно-историческата теория и генетичната психология. сп. Философия, к. 4-5, с. 68-73, София. София

Няголова, Марияна (1997) Няголова М. (1997) Ценен принос в методологията на социалната педагогика. Рецензия на книгата на И.Карагьозов и М.Русева “Увод в социалната педагогика”, сп. Образование, к. 1, с.102-103, София. София

Няголова, Марияна (1997) Няголова М. Д. (1997) У истоков психологической концепции Анри Валлона. Психологический журнал, N 2, с.129 - 140, Москва. Москва

Няголова, Марияна (1996) Няголова М. (1996) Психоанализ и педагогическа психология, или калейдоскоп на преписвача. сп. Образование, к. 3, с. 85 - 94, София. София

Няголова, Марияна (1996) Няголова М. (1996) Религия. Психология. Социални представи. сб. Православната църква - духовен водач на българите от Чепинския край, под ред. на З. Кюркчиева, с. 76 -87, Велинград. Велинград

Няголова, Марияна (1996) Няголова М. (1996) Съзнание и самосъзнание в трудовете на А.Валон и С.Л.Рубинщайн. Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, к. 4, т. 3, за 1991 г., с.215-239, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (1995) Niagolova M. (1995) Essai d’une analyse comparative des conceptions psychologiques de Freud et S.L.Rubinstein. Les ecrits preanalytiques de Freud (1877-1900), ed. G. Van de Vijver et F.Geerardyn, p. 83, Gand. Гент, Белгия

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) “Правдата и лъжата в съзнанието на руския народ и в съвременната психология на разбирането”. Рецензия на книгата на В.В.Знаков “Правда и ложь в сознании русского народа и современной психологии понимания”, сп. Философия, к.5, с.78-79. София

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) За хуманизъм в методологията на психологията. - рецензия на книгата на А.В. Брушлинский “Проблемы психологии субъекта”, сп. Българско списание по психология, к. 4, с. 71 -73. София

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) Изстласкването в “Проекта за научна психология” на Зигмунд Фройд от 1895г. сп. Педагогически алманах, к. 1 - 2, с. 177 –185, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. (1995) Преданалитичните трудове на З.Фройд - предмет на специален международен конгрес. сп. Българско списание по психология, к. 3, с. 61- 62. София

Няголова, Марияна (1995) Няголова М. Д. (1995) О необходимости сопоставительных исследований. сб. Современная психология: Исторические, методологические и социокультурные аспекты развития, изд. ИП РАН, под ред. на В.Кольцова и Ю.Олейник, с. 17 - 19, Москва. Москва

Няголова, Марияна (1994) Няголова М. Д. (1994) Диагностицирование способностей в современной болгарской психологии. сб. Индивидуальность и способности, изд. Институт психологии РАН, под ред. на В.Дружинин, с. 129 -141, Москва. Москва

Няголова, Марияна (1994) Няголова М. Д. (1994) Структурно-генетический подход к изучению психики в трудах А.Валлона и С.Л.Рубинштейна (сопоставительный анализ). - автореферат кандидат. дис., ИП РАН, 15 с., Москва Москва

Няголова, Марияна (1993) Няголова М. (1993) Две интерпретации на психоаналитичната терминология на Зигмунд Фройд. сп. Педагогически алманах, к. 1, с. 56 - 67, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (1993) Няголова М., Ц. Христов (1993) Доцент Димитър Василев на 60 години. Педагогически алманах, к. 1, с.130 - 132, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (1992) Niagolova M. (1992) La conscience et la conscience de soi dans les oeuvres de Henri Wallon et S.L.Rubinstein. revue Journal international de Psychologie, v. 27, p. 536. Брюксел, Белгия

Няголова, Марияна (1992) Няголова М. (1992) Личностният подход в концепциите на Анри Валон и С.Л. Рубинщайн за обучението и възпитанието. сб. Личностен подход в педагогическата дейност, ИДНУ, под ред. на Л.Георгиев, с. 77 - 78, Пазарджик. Пазарджик

Няголова, Марияна (1991) Няголова М., Попиванов К. Проблемът за внушението в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Психология и преустройство. III конгрес на Дружеството на българските психолози. София. с. 57 - 58. София: Дружество на българските психолози

Няголова, Марияна (1990) Няголова М. (1990) Идеите на С.Л.Рубинщайн в съвременната психология. сп. Психология, к. 5, с. 60 - 62, София. София

Няголова, Марияна (1990) Няголова М. (1990) Семинарните занятия по история на психологията и формирането на понятието за психиката. 28 методическа конференция “Въпроси на обучението и възпитанието във ВУЗ”, Пловдивски университет, под ред. на И. Куцаров, с. 171 - 173, Пловдив. Пловдив

Няголова, Марияна (1990) Няголова М. Д. (1990) Симпозиум, посвященный С.Л.Рубинштейну. сп. Психологический журнал, N6, с. 140, Москва. Москва

Няголова, Марияна (1989) Няголова М. (1989) Възрастово развитие на психиката в “генетичната психология” на Анри Валон и в “психологията на възрастите” на Спиридон Казанджиев. “Петнадесети пролетен колоквиум проф. Пеньо Русев”, Великотърновски университет, под ред. на Н. Даскалов, Велико Търново, с. 34. Велико Търново

Няголова, Марияна (1989) Няголова М. (1989) Към психологическото разбиране на феномена “внушение”. сб. Мястото на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателната работа, том 1, ИКПУ, под ред. на Л.Гинев и Кр.Мутафчиева, с. 265-271. Пловдив

Няголова, Марияна (1989) Няголова М. (1989) Някои особености на сугестията и контрасугестията в учебния процес. сб. Интензификация на учебно-възпитателния процес и развитие способностите на учащите се”, Великотърновски университет, под. ред. на М.Люлюшев, с. 101. Велико Търново

Петрова, Красимира (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии. - Международная научно-практическая конференция «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург

Петрова, Красимира (2018) Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, стр. 159-203, изд. Ивис, ВТ гр.В.Търново

Петрова, Красимира (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството SSN: 0033-295X © American Psychological Association, eISSN: 1939-1471,с.1069-1078. Психологическое Обозрение САЩ

Петрова, Красимира (2018) ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ , ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ В ЦЕНТРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ТИПА И В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ / Списание "Педагогически новости", бр. 7 Русе

Петрова, Красимира (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ - The British Journal for the Philosophy of Science, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537© Oxford University Press, 2018© The University of Oxford, рубрика Психология,стр.1395-1405. Оксфорд

Петрова, Красимира (2017) Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи, по проект "Повярвай в себе си", В.Търново, изд. Фабер, ISBN 978-619-00-0685-5, с.23-31 , с. 68-78 В.Търново

Петрова, Красимира (2017) Удовлетвореност на студентите от практическото обучение във ВУЗ гр.Габрово

Петрова, Красимира (2017) ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА В БОЛГАРИИ - МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ( сборник с доклади от международна конференция), Одеса, с.109-112. Одеса

Петрова, Красимира (2016) Психологически фактори за девиантно поведение, „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” В.Търново

Петрова, Красимира (2016) Психологическо консултиране на сексуални проблеми в ранна зрялост, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян.... В.търново

Петрова, Красимира (2016) Рецензия на учебник на В.Чавдарова "Психология и психопатология на управлението" , УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-068-6 В.Търново

Петрова, Красимира (2016) Структуриране на модел за грижи в социални услуги, оказващи подкрепа в процеса на социална интеграция на децата в риск. Научна конференция „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” В.търново

Петрова, Красимира (2015) Взаимовръзка между модела за екологичните системи и екологичния подход в социалната оценка на дете, Диоген,Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISBN: 978-619-208-063-1 В.Търново

Петрова, Красимира (2015) Деца, отглеждани и възпитавани в семейства на близки и роднини ISBN: 978-619-00-0225-3, Фабер, с.170 В.Търново

Петрова, Красимира (2015) Карта за оценка на потребностите на младежи от ромски произход, осъдени на лишаване от свобода,/международна конференция по Философия/, ISBN 978-954-985- 3Q Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” В.Търново

Петрова, Красимира (2015) Рисково поведение и психологическа практика ISBN: 987-619-00-0224-6, Фабер, с.402 В.Търново

Петрова, Красимира (2015) Четири случая на приемна грижа, "Педагогически алманах", Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2014) MODERN TRENDS IN PROVIDING SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT for ELDERLY PEOPLE,СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ, ISSN 2304-1609, с.186-195 Одеса

Петрова, Красимира (2014) Генограмата в консултирането на деца, СУБ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISSN 1314-2283 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Ейджизм и помагащи професии, сб. „30 години Педагогически факултет”, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISBN 978-619-00-035-6 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Методика на планирането в помагащата дейност, Диоген, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”ISBN 978-954-524-974-7, с. 65-79 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студентите психолози, Фабер, ISBN: 978-619-00-0180-5, с.235 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Помощ за отпадащите от училище деца, СУБ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Психологически анализ на началната училищна възраст през социално-педагогическите теории, Педагогически алманах, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.131-146 ISBN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Психологически характеристики на реинтегрирани деца в семейства на близки и роднини, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, ISBN 978-619-208-022-8 В.търново

Петрова, Красимира (2014) Психологични детерминанти на подкрепата за старите хора, Фабер, ISBN:978-619-00-0077-8 с. 323 В.Търново

Петрова, Красимира (2014) Социално-психологичен тренинг: теория, методика, практика, Фабер, ISBN: 987-00-0078-5, с.328 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Груповата социална работа със стари хора, сп. "Съвременна хуманитаристика", бр. 1,издателство на БСУ, с.20-26 ISSN 1313-9924 Бургас

Петрова, Красимира (2013) Изработване на правила в групи за социална подкрепа, Педагогически алманах, т.2, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” с.197-201 ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Приемане на смъртта и социална подкрепа, Педагогически алманах, т. 1, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” с.143-151 ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Проблемът за трудностите в училище, СБУ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, ISBN 1314-2283 с.397-403 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Психологични аспекти на проблема за смъртта в третата възраст, Научни трудове на РУ, Издадетлство на РУ "Ангел Кънчев" с.85-89 ISSN 1311-3321 Русе

Петрова, Красимира (2013) Психология на социалната работа като научна изследователска проблематика и учебна дисциплина, Знанието - традиции, иновации и преспективи, т. 1, Издателство на БСУ, с 344-247 ISBN 9780954-9370-95-9 Бургас

Петрова, Красимира (2013) Ролята на терапевтичните фактори в груповата работа, Диоген, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.59-67, ISBN: 978-954-524-974-7 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Тренинг за професионално ориентиране на деца от SOS - селище В.Търново /дизайн на тренинг/, СБУ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.403-409, ISBN 1314-2283 В.Търново

Петрова, Красимира (2013) Трудности при социалната подкрепа за хора от третата възраст, Знанието - традиции, иновации, перспективи, т.1, Издателство на БСУ, с.237-244 ISBN 9780954-9370-95-9 Бургас

Петрова, Красимира (2013) Формиране на резилианс в начална училищна възраст, Годишнина на ФФ, електронно издание,Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” В.Търново

Петрова, Красимира (2012) Психологически анализ на социалната работа с хора от третата възраст В.Търново

Петрова, Красимира (2012) Социална и психологична помощ за деца и младежи с различен етнически произход, Педагогически алманах, т. 1, Университетско ISSN 1310-358X издателство „Св.св.Кирил и Методий” с.49-57 В.Търново

Петрова, Красимира (2011) Диференциални характеристики на старите хора, сб. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-836-8 В.търново

Петрова, Красимира (2010) Оранизационен анализ на социалните институции за стари хора, сп.Педагогически алманах, УИ "Св.св.Кирил и Методий"ISSN 1310-358X В.търново

Петрова, Красимира (2010) Помощ за старите хора, Фабер, с. 231 ISBN 978-954-400-201-3 В.Търново

Петрова, Красимира (2010) Процесуална същност на реинтегрирането на децата в семейства на близки и роднини, сб. "Педагогически алманах", УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2010) Социална работа с общността на младежите, сб.Педагогически алманах, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Ейджизмът в социалната работа, сб.”25 години Педагогически факултет”, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-954-400-422-4 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Ефекти на институциоинализацията и социалната изолация в СУПЦ, Трудове на ВТУ, ISSN 0204-6369 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Индивидуалната помощ, Фабер, с.187 ISBN 978-954-400-079-0 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Консултирането като основен метод в дейността на социалния асистент, сб. "Наръчник за социалния асистент" София

Петрова, Красимира (2009) Помощ за самопомощ /практикум по групова работа/, Фабер, с.196 ISBN 978-954-400-080-6 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Психологична оценка на реинтегрирани в семейството деца,сб. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-524-685-2 В.Търново

Петрова, Красимира (2009) Психологични детерминанти на работата с индивидуален случай, сб.Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-524-685-2 В.Търново

Петрова, Красимира (2007) Водещият в групата за социална и психологическа подкрепа, сб. Социални изследвания, 9-12 септември, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-775-877-3 В.Търново

Петрова, Красимира (2007) Лидерите в социално-психологическите институции, Фабер, ISBN: 978-954-775-720-2, с.315 В.търново

Петрова, Красимира (2007) Работа в група /тренингови и психотерапевтични техники/ , Фабер, ISBN:978954-775-719-6, с.168 В.Търново

Петрова, Красимира (2006) Социално-психологически аспекти на груповата супервизия като теория и практика, Сб. „Политика, европейска интеграция и социална промяна – философско-психологически проблеми”, УИ "Св.св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-775-574-1 В.Търново

Петрова, Красимира (2006) Стратегии за разрешаване на проблеми и конфликти, сб. „Bridges – Building Bridges to Language Learning, Culture and Society”, електронно издание В.Търново

Петрова, Красимира (2005) Междуличностните отношения на лидерите в домовете за деца, лишени от родителска грижа В.Търново

Петрова, Красимира (2005) Противодействие на детската престъпност. Превенция на рисковото поведение и защита на децата от престъпни посегателства, Общинска програма Габрово

Петрова, Красимира (2005) Социалната власт на лидерите, сб. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-524-473-9 В.Търново

Петрова, Красимира (2004) Семейната групова конференция – същност и приложение в България, сп.Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-524-397-X В.Търново

Петрова, Красимира (2004) Теория за резилианса в социално-педагогическата практика, "Педагогически алманах", кн.1,2, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Красимира (2003) Домовете за деца, лишени от родителски грижи – европейско и българско законодателство ISSN 954-91273-3-8 София

Петрова, Красимира (2003) Методика за оценка на риска за личности, групи и общности, сп. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-524-314-7 В.Търново

Петрова, Красимира (2003) Пробацията – необходимата алтернатива на лишаване от свобода – ІІ част, Издание на Отворено общество - Плевен Плевен

Петрова, Красимира (2002) Analysis Of The Guidance And Advisory Models in Bulgaria Based Of The Questionnaire For Professionals, OPEN GUIDANCE AND ADVISORY SERVICES MODEL FOR AN OPEN EUROPE електронно издание http://www.openguide.hit.bg/vaprosnik/konsultirane%20prevod-eng.doc, СОФИЯ

Петрова, Красимира (2002) Психологически проблеми на безработицата, България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-775-122-0 В.Търново

Петрова, Красимира (2001) Институциите за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, Сп. "Обществено възпитание", бр.4 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (2001) Личности, общности и групи в ситуация на риск, Фабер, ISBN: 954-775-055-0, с.118 В.търново

Петрова, Красимира (2001) Личностни черти на лидерите в домовете за юноши и девойки. Сп. "Педагогика", бр.3 ISSN 0861-3982 София

Петрова, Красимира (2001) Междуличностните отношения в домовете за деца, лишени от родителлски грижи /домове за юноши и девойки/, Фабер, ISBN: 954-775-017-8, с.151 В.търново

Петрова, Красимира (2001) Невербалната комуникация като начин за общуване сп. "Диоген", "Философия и психология" ISBN 954-524-258-2 В.Търново

Петрова, Красимира (2001) Проблеми на ресоциализацията, Фабер В.Търново

Петрова, Красимира (2000) Кризи в личностното развитие на учениците, сп. Обществено възпитание, бр. 1 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (2000) Невербалната комуникация /дизайн на семинар/, сп. "Начално образование", кн. 5-6 ISSN 0204-4951 София

Петрова, Красимира (2000) Проект "Първи стъпки навън", Фабер ISBN 978619-208-063-1 В.Търново

Петрова, Красимира (2000) Роми и училище, сп. "Обществено образование", бр. 5 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (1999) Теории за произхода и същността на лидерството, Сп. "Педагогическии алманах", кн.1-2, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 1310 - 358X В.Търново

Петрова, Красимира (1999) Теории за произхода и същността на лидерството, сп. "Философски форум", бр. 4 ISSN 954-775-122-0 София

Петрова, Красимира (1994) Междуличностните отношения и лидерството в малката група, Годишник "Трудове на ВТУ", т.6, кн.4, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISSN 0204-6369 В.Търново

Стефанов, Бойко (2015) Великов, Б. Има ляво и дясно в местната политика. Вестник "24 часа". 23.10.2015. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Главната цел е постигането на конкретни резултати в борбата с корупцията. Вестник "Строител". 31.01.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Един милиард загуби в концесии. NEWS7. 19.06.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Електронните обществени поръчки ще ограничат подкупите. Вестник "Стандарт". 31.07.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Жалват ни се от съдии, не и от министри. Вестник "Стандарт". 06.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Концесионерите - в регистър. Вестник "Труд". 23.04.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Няма да спестим нито една куриозна обществена поръчка в "Регистъра на срама". www.fakti.bg. 14.04.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Няма координация в борбата с корупцията. Вестник "Преса". 26.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Определихме пет зони за корупция със сериозен финансов риск. Вестник "24 часа". 28.01.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Оценката на Брюксел за корупцията е справедлива. Вестник "Сега". 04.02.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Ползата от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност тепърва ще се види. Вестник "Банкер". Приложение "Параграф 22". 03.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Спираме нарушенията в концесионните договори. www.komentator.bg. 24.03.2014. София.

Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Търсим слабите места в новите еврофондове. Списание "Тема". брой 11. София.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Не ни е нужен нов месия, а правителство на националната отговорност. Вестник "Янтра днес". 20.02.2013. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Политик не се става за един ден или един мандат. www.argumenti-bg.com. 15.03.2013. София.

Стефанов, Бойко (2012) Великов, Б. Трябва да се знае кой за какво отговаря в противодействието на корупцията. www.news.bg. 07.11.2012. София

Стефанов, Бойко (2011) Великов, Б. Политика и психология. Психологически аспекти в политическите идеи на античността. том 1. част 1. Велико Търново. Издателство Ровита.

Стефанов, Бойко (2009) Великов, Б. Моята истина. Велико Търново. Издателство "ИВИС".

Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Корупцията и развитието на кризисни процеси в политическата демокрация. Сборник, Европейски ценности и гражданско общество, с.45-50. София.

Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Модернизация на европейска България. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част Х, с.51-59. София.

Стефанов, Бойко (2006) Великов, Б. Единство на ценности, идеи и политика. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част VIII, с.82-84. София.

Стефанов, Бойко (2005) Великов, Б. За лявата политика и новите реалности. Сборник, Социалдемокрация и реална политика. Развитие на модерната социалдемокрация, част VII, с.36-43. София.

Стефанов, Бойко (1996) Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст. Велико Търново. ИК "Витал".

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Особености на възприемането и въздействието на художествената мултипликация в предучилищна възраст. Сборник, Развиващи функции на учебния процес в детската градина, с.90-91. Велико Търново.

Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия. Сборник, Проблеми на обучението по говорна култура, словесно-изпълнителско и театрално изкуство на студентите от педагогическите институти, с.41-43. Благоевград.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" - идентификация и промяна в поведението в юношеска възраст. Сборник, Социална ситуация и автономия на личността, с.13-14. Благоевград.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Конфликтното "АЗ" и моралните стандарти на личността. Сборник, Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, с.96-101. Шумен.

Стефанов, Бойко (1991) Великов, Б. Развитие на дисфункционален конфликт в горна училищна възраст. Сборник, Психология и преустройство, с.17-18. София.

Стефанов, Бойко (1990) Великов, Б. Влияние на дисфункционалния конфликт върху процеса на обучението. Сборник, Научна организация на обучението във ВУЗ, с.164-166. Пловдив.

Стоянов, Иван (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии Международная научно-практическая конференция «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2018 г.

Стоянов, Иван (2018) Метаморфоза на жизнения смисъл при дисоцииране от субективното му преживяване-житейски смисъл в инверсия. Сборник Диоген, Университетско издателство ,,Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-153-9, стр.93-107

Стоянов, Иван (2018) Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност (нагласи за труд и професионално обучение) ISBN 978-619-205-093-1, 220 стр. Издателство "Ивис" Велико Търново, 2018

Стоянов, Иван (2018) Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл Университетско издателство ,,Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, ISBN 978-619-208-151-5

Стоянов, Иван (2017) Social psychological training model “Say no to school aggression” Children & Schools Issue 4 (2), October 2017 VOLUME 39 ISSN 1532-8759 © Oxford University Press, 2017 EISSN 1545-682X, с.1133-1139

Стоянов, Иван (2017) Информационна дейност Сборник ,,Резултати и изводи от приложението на методологията за идентифициране на неактивни младежи по проект "Повярвай в себе си''

Стоянов, Иван (2017) Информиране на младежите Сборник ,,Резултати и изводи от приложението на методологията за идентифициране на неактивни младежи по проект "Повярвай в себе си''

Стоянов, Иван (2017) Последствията от ранното изоставяне на деца в институции Юбилейна международна научна конференция на философски факултет на великотърновския университет ,,20 години ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВТУ ,,Св.св.Кирил и Методий", електронно издание, стр. 83-93, ISBN 978-619-208-097-6

Стоянов, Иван (2017) Социални умения и близки до тях понятия Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си". Издателство ,,Фабер", гр. Велико Търново, с.55-68, ISBN:978-619-00-0685-5

Стоянов, Иван (2017) Структуриране на модел за грижи в социални услуги, оказващи подкрепа в процеса на социална интеграция на децата в риск Научна конференция „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” В.търново, електронно издание с.76-82, ISBN 978-619-208-105-8

Стоянов, Иван (2017) Теории за мотивацията Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си", издателство ,,Фабер'', Велико Търново, с. 17-23, ISBN: 978-619-00-0685-5

Стоянов, Иван (2016) Методика на организация на изследване на деца „лишени от родителска грижа Сборник Диоген, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, с. 157-166. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6

Стоянов, Иван (2016) Психологическа същност и възрастови граници на старостта Сборник Диоген, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, с.108-126. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6

Стоянов, Иван (2015) Книгата “История на живота” като инструмент за работа с деца, настанени извън семейната им среда. Електронно издание

Стоянов, Иван (2014) Анализ на резултатите от проучване на ефекта на приемната грижа върху емоционалното и поведенческото развитие на децата Сборник Психологични изследвания, книжка 2, издателство на БАН, с. 413-419. ISSN 1311-4700

Стоянов, Иван (2014) Процесът на деинституционализация на домовете за деца Сборник Диоген, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, с. 258-270. ISBN 978-954-524-974-7

Стоянов, Иван (0) Анализ на изследване на отделен случай на дете настанено в приемна грижа

Тасевска, Даниела (2108) Migration process and reflektive approach to social integration and non diskrimination of children-refugees in bulgarria Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Тасевска, Даниела (2018) Migrtion process and reflektive aproach to social integration and non-dicrimination of chldrenprefugees in Bulgaria CENTAR ZA STRATSKA ISTRAJIVANJA NACIONALE BEEZBEDNOSTI-CESNA B, BEFGRAD, ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODECEG NACIONALNOG ZNACAJA "JOGOISTOCNA EVROPA I POSTMODERNI IZAZOVI" , CIP - нАРОДНА БИБЛИОТЕКА, СЪРБИЯ, бЕОГРАД, COBISS.SR-ID 260924428

Тасевска, Даниела (2018) МОТИВИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ (ПЕДАГОШКИТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИ) Конференция на Щипски университет, Република Македония

Тасевска, Даниела (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста / XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Тасевска, Даниела (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение [Инд./Реф. в: SCOPUS] Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение

Тасевска, Даниела (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ / - The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS] The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS]

Тасевска, Даниела (2017) Adolescent career development and professional counseling at school «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА) С П И С А Н И Е на научни трудови ОСМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“ Година IV Број 3 Април 2017 - СВЕТИ НИКОЛЕ, Р. МАКЕДОНИЈА - - 2017 - http://konferencii.msu.edu.mk/wp-content/uploads/000_Spisanie-8-konferentsija-PSIHOLOGIJA_print_FINAL.pdf

Тасевска, Даниела (2017) ETHNIC IDENTITY AND EDUCATIONAL IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS INTERNATONAL JOURNAL with scientific papers "KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS", Institute of Knowledge Management, IJK,vol. 16.4., pp 1325-1810, Skopje, 2017, CLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.023, 2017: p. 1401-1407, ISSN 1857-923X

Тасевска, Даниела (2017) GLOBAL EDUCATION AND IDENTITY DINAMICS AT SCHOOL AGE - Anglo American publications, USA LLC 1 st ANGLO-AMERICAN CONFERENCE on Multidisciplinary Studies (AACMS 2017)

Тасевска, Даниела (2017) MOTIVATING TEACHERS (PEDAGOGICAL SPECIALISTS) УДК 37.011.3-051:005.32 прегледен труд CONTEMPORARY EDUCATION - CONDITIONS, CHALLENGES AND PERSPECTIVES ISBN: 978-608-244-472-7

Тасевска, Даниела (2017) Национална сигурност и образователна политика при работа с деца бежанци Centar za Strteska Istrazivanja Nacionalne Beezbednisti-Cesna bq Beograd, COBISS.SR-ID252022540

Тасевска, Даниела (2017) Национална сигурност и образователна политика при работа с деца -бежанци Tematski zbornik radova. Drustveni fenomeni i korporativna bezbednost. Beograd, 2017

Тасевска, Даниела (2016) A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity. В: International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE" 2016: 59-63. Vol. 13.1, Skopje 2016: 59-63. ISSN: 1857-92. GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.02.

Тасевска, Даниела (2016) Attitudes to entreprenevrship of unemployed women in Bulgaria. The XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World" (United Kingdom, Oxford, 06-08 september 2016: p. 499. Oxford University Press, ISBN: 978-0-875-86396-7.

Тасевска, Даниела (2016) Iсторична свiдомисть студентсськоi молодi в умовах мiнливостi соцiокультурного простору Украйна, Мелiтополь, Мiнiiстерство на осветi i науки Украiни, Мелiтопольский державний педагогiчний унiверситет iменi Богдана Хмельницького; В: Международно науково-практично конференц "Людина в умовах мiнливостi соцiокультурного простору духовно-рактичний вимiр"

Тасевска, Даниела (2016) МОДЕЛ ЗА КОНСТРУКТИВНО РОДИТЕЛСКО ПОВЕДНИЕ ЗА АФЕКТИВНА АДАПТАЦИЯ В ГОРНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В: "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." /съст. Елена Бораджиева/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, , ISBN 978 - 619 - 208

Тасевска, Даниела (2016) Психолого-педагогически анализ на мерките по изпълнение на националния план за образование на ромите в България. В: научно списание "Педагогика", София, Година LXXXVIII, Книжка 1, 2016: 17-40. Издател: Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, ISSN 1314 – 8540 (Online), ISSN 0861 – 3982 (Print), The articles from Pedagogy Journal arelisted through EBSCO host Research Databases. The Pedagogy Journal has been included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Тасевска, Даниела (2016) Ромски дискриминационни практики и реч на омразата в преподаването на университетски преподаватели (Анализ на информацията от база данни от анкетно проучване). В: научно списание "Педагогика", София, Година LXXXVIII; Книжка 3; 2016: 7-23, Издател: Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ ISSN 1314 – 8540 (Online), ISSN 0861 – 3982 (Print). The articles from Pedagogy Journal arelisted through EBSCO host Research Databases. The Pedagogy Journal has been includedin the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Тасевска, Даниела (2016) ЦЕННОСТНИ ОРИЕНТАЦИИ И МОТИВАЦИОННИ ПОТРЕБНОСТИ ЗА УЧЕНЕ В УСЛОВИЯТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В: "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." /съст. Елена Бораджиева/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, ISBN 978 - 619 - 208

Тасевска, Даниела (2015) Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство Йонкова, Красимира, Даниела Тасевска, Елена Бораджиева - Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство. В: Диоген "Психология 2015", В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 7-26, ISBN 978 - 619 - 208 - 063 - 1

Тасевска, Даниела (2015) „20 години психология – пътуване към себе си“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015.

Тасевска, Даниела (2015) ДИНАМИКА ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНЫЕ ВОСПИТАНИЯ. В: „Наука и савремени универзитет 4“, Филозофски факултет, Универзитета у Нишу, (gen. editor: Проф. др Бојана Димитријевић), 2015: 50-55, ISBN 978-86-7379-392-4, Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis.

Тасевска, Даниела (2015) Езикът на омразата и преподаването в университетите. Представен на кръгла маса на тема: „Езикът на омразата и неговото въздействие върху интеграционния процес”, проведена на 7 април в Министерски съвет.

Тасевска, Даниела (2015) Как да работим с агресивни деца Второ преработено и допълнено издание. Издателство РААБЕ – България, 2015 г., ISBN/ISSN: 978-954-9619-53-9.

Тасевска, Даниела (2015) Как да спорим с опонента. В: Учебно помагало, курс 3, Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми, БУП „Димитър Паница“ и Сдружение „Нов път“-Хайредин.

Тасевска, Даниела (2015) Младежко лидерство - наръчник за професионалисти. В: България: ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - Велико Търново, 2015

Тасевска, Даниела (2015) Организационен практикум. В: България: Европейски информационен център - Велико Търново, 2015, http://www.europeinfocentre.bg/e-centre/

Тасевска, Даниела (2015) Психологический анализ конструктивной мотивации учебной деятельности. В: Людиновимiрнсть гармонiзацii культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi досягнення I перспективи, (Gen. edit.: by V. V. Molodychenko), 2015: 228-233, ISBN 978-617-7055-97-5 (tom 2), м. Мелiтополь, Украiна

Тасевска, Даниела (2014) Доклад-презентация, "Две напред, една назад - родителско танго с тийнеджър" Международен форум-изложение "Здраве, щастие, красота", 8-мо издание, В.Т, 14-18 март, 2014 - доклад -презентазция

Тасевска, Даниела (2014) Family Roles and Effectiveness of Communicative Functioning. В: "Education Science innovation – ECI”, European university politechnikal– Перник, (Editor: Maya Konova), 2014: 301-309, Издател: ЕМАЙВИ КОНСУЛТ ЕООД, ISSN 1314-5711.

Тасевска, Даниела (2014) Методологически основания за развиване на умения за социална принадлежност и аз-автономност в условията на предучилищното образование В: Европейски информационен център, Велико Търново, 2014

Тасевска, Даниела (2014) Образование за равни права В: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2014

Тасевска, Даниела (2014) Прагматика на съществуването и консуматорски нагласи в юношеството. В: Научни трудове на СУБ „Дни на науката 2014”, УИ, Велико Търново, 2014

Тасевска, Даниела (2014) Психологични детерминанти на подкрепата за старите хора Монография, Фабер, ISBN:978-619-00-0077-8 с. 323 В.Търново

Тасевска, Даниела (2014) Психология - обща, възрастова, педагогическа и спортна. Учебник, Велико Търново: Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2014 г., 208 с., ISBN 978-954-524-953-2

Тасевска, Даниела (2014) Психосоциална подкрепа при случаи на домашно насилие В: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014

Тасевска, Даниела (2014) Спортна психология – лекционен курс. С.: Star Way, 2014.

Тасевска, Даниела (2013) Model for Social Change Social Independence of the GypsiesChildren. В: Maximizing comparative advantages of cross-border regions (TheEuropeanIntegration of Romania and Bulgaria: Problems and Issues, Габрово, 2013

Тасевска, Даниела (2013) Дневниковые записи как средство кодирования личной биографии. В: Международная виртуальная конференция Психологических исследовании. ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – Идеи. Проекты.

Тасевска, Даниела (2013) История на Философски факултет В: Юбилейни издания на ВТУ по повод 50 години от създаването му, колективна монография в състав: Тасевска, Д. и В. Бузов, Е. Данков, А. Куитов, Издателство Фабер, 2013

Тасевска, Даниела (2013) Когнитивните умения и социалните взаимоотношения при структуриране на себесъзнанието на личността в подготвителна група. В: Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка, Модул 1 „Изграждане на потребностно-мотивационна среда на детето за общуване”, НАРЪЧНИК ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ, (под научната редакция на доц. д-р Галена Иванова), рецензенти: проф. д-р Красимира Маринова, проф. д-р Анна Клим-Климашевска, 2013: 78-85, Министерство на образованието и науката с партньорство НИОКСО, София 2013

Тасевска, Даниела (2013) Кроскультурнi особливостi при появi I розвитку пiсля пологовоi депресii. В: "Художня культура i освiта: традицii сучастнiсть, перспективи“, Украина, Мелитополски университет „Богдан Хмелницкий“, (Gen. edit.: by V. V. Molodychenko), 2013: 163-169; ISBN 978-966-8428-67-9

Тасевска, Даниела (2013) Модел за експериментално проучване на блинд шаха върху когнитивните функции и социалната интеграция на зрящи и незрящи децав средна училищна възраст. В: Диоген "Психология 2012" /съст. Даниела Тасевска/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-40, ISBN 978 - 954 - 524 - 893 - 1

Тасевска, Даниела (2013) Новата образователна парадигма и качество на взаимовръзката “учител-ученик”. В: Годишник на СУБ - ВТУ «Дни на науката 2012», (Отговорен редактор: проф. д-р Петко Петков), 2013: 386-395, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISSN 1314-2283

Тасевска, Даниела (2013) Опыт работы. В: Международная высшая школа практической психологии – Рига. Бюллетинь №27, 2013

Тасевска, Даниела (2013) Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. В: Диоген "Психология 2013" /съст. Велислава Чавдарова/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-23, ISBN 978 - 954 - 524 - 923 - 5

Тасевска, Даниела (2013) Родителски капацитет и възрастови аспекти на дискриминацията като модел на поведение. В „Детската градина – отговорност за бъдещето“, (Научен редактор: Гергана Дянкова), 2013: 159-166, Печат БГ-принт, Враца, ISBN 978-619-7102-07-9.

Тасевска, Даниела (2013) Слово, образ и действий в качестве средства кодирования личной биографии. В: „Психология переходов: Слово. Образ. Действие“, Международная Высшая Школа Практической Психологии – город Рига, (Научен редактор: Я. Михайлов), 2013: 127-132, ISSN 1691-0796, Латвия.

Тасевска, Даниела (2013) Теоретични основания за разработване, внедряване и приложение на учителско портфолио в образователните институции. В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015:; ISBN 978-619-208-001-3.

Тасевска, Даниела (2012) Динамика на субектните отношения в образователната среда (Анализ на необходимостта от психологическа подкрепа на ученика). В: Юбилеен сборник с научни статии 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца „Диалог на педагогическите компетенции“, УИ, Велико Търново, (съставители: Огняна Георгиева-Тенева, Маринела Михова, София Дерменджиева), 2012: 135-143, ISBN 978-954-524-839-9

Тасевска, Даниела (2012) От мотивации к автомотивации в сфере образования. В: Ruckova, G. /zost./ Zbornika_bstraktov, 2012

Тасевска, Даниела (2012) Педагогическа и възрастова психология учебник, Велико Търново, Фабер, 2012

Тасевска, Даниела (2012) Психосоциални интервенции за превенция на отпадане от училище. В: Диоген "Психология -2011" /съст. Красимира Петрова/, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 7-37, ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8

Тасевска, Даниела (2011) Interventions aimed at helping care leavers to master social skills. В: Europian Conference: The impact of EU integation on Border Regions, Craiova, 2011

Тасевска, Даниела (2011) Manual – Fichas Unidadas. Los derechos de los ninos en Europa fichas ptakticas В: Europian Information Centre, Valladolid, 2011

Тасевска, Даниела (2011) Ucenje otrokovih pravic В: Europian Information Centre, Ljubljana, 2011

Тасевска, Даниела (2011) Аспекти на българския методически принос към проблема “готовност на децата за училище В: Съвременни тенденции в предучилищното възпитание, Сандански, 2011

Тасевска, Даниела (2011) Как да работим с агресивни деца в предучилищна възраст В: Издателство РААБЕ – България, ЕООД, 2011.

Тасевска, Даниела (2011) Морални дилеми и Аз-ефективност в периода на младостта В: Годишник на съюз на учените в България, клон В. Търново, 2011

Тасевска, Даниела (2011) Психосоциални интервенции за превенция на отпадане от училище. В: Петрова, Кр., съст.: Психология 2011. Колективна монография, 2011

Тасевска, Даниела (2011) Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011.

Тасевска, Даниела (2010) Teaching the Rights of the Child В: Europian Information Centre – V. Turnovo, 2010

Тасевска, Даниела (2010) Да преподаваме правата на детето. В: Европейски информационен център – В. Търново, 2010

Тасевска, Даниела (2010) Коучингът-психологически инструмент за актуализиране на битийния модус в зряла възраст. В: Годишник на съюз на учените в България, клон В. Търново, 2010.

Тасевска, Даниела (2010) Модел за групова психокорекционна работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления (програмен подход „Имам избор”) В: Йонкова, К. /съст./ Психология 2010: актуални въпроси. Колективна монография, УИ, Велико Търново, 2010, ISBN: 978-954-524-766-8

Тасевска, Даниела (2010) Образователен театър В: Всички различни, всички равни

Тасевска, Даниела (2009) Eвтаназията – забраненото изцеление или последен акт за себеутвърждаване на личността. В: Божилова, Н. /съст./ Евтаназия. Философско-етически, морално-правни и психологически аспекти. Колективна монография, УИ, 2009

Тасевска, Даниела (2009) Обединени в различието В: Обединени в различието, Европейски информационен център – В. Търново, 2009

Тасевска, Даниела (2009) Психологически аспекти на уменията за създаване на лична социална мрежа при младежи, напускащи социална институция. В: Маджаров, Г. /съст./ Психология 2009, Колективна монография, УИ, Велико Търново, 2009, ISBN: 978-954-524-723-1

Тасевска, Даниела (2008) SOS семейства в криза. Психологическа подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство . В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008

Тасевска, Даниела (2008) Възрастови аспекти на дискриминацията като модел на поведение. В: Полiкультурнiсть, дiалог i злагода: украськi реалii, Мелiтопольский дерижавний педагогiчний унiверситет, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Интерактивен театър в училище. Театрална лаборатория за решаване на проблеми. В: Съвременни образователни технологии в основното училище. УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Практикум по психологическо консултиране в училище В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Психологически аспекти на европейска идентичност в юношеска възраст. В: Потеров, Р., съст., Интеркултурен диалог и интеграция. Годишник Том VІ. Факултет по изкуства, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Психологопедагогически проблеми на професионалния избор в юношеска възраст. В: Теоретичнi та практичнi питания кульлтурологii. Мелiтопольский державний педагогiчний унiверситет, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Социална интеграция на хора със специфични нужди и модели на психосоциална адаптация към увреждането В: Тодорков, К., съст., Психология. Колективна монография. В. Търново, 2008

Тасевска, Даниела (2007) The CLIP. Workbook - 2, 3, 4, 5 част В: Swiss Agency for Development and Cooperation, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Комплексното решаване на проблеми в професионалното консултиране на младежи, напускащи социална институция. В: Годишник Наука-Образование-Изкуство. Том І, част 2. Съюз на учените – Благоевград, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Конструктивно преживяване на чувство за вина у деца, отглеждани в институция. В: грижата за децата и проектната дейност. ФИЦЕ – Бюлетин, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Моделиране на проактивно поведение в средна училищна възраст. В: Годишник Наука–Образование–Изкуство. Том І, част 2. Съюз на учените – Благоевград, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Моделиране на проактивно поведение у тийнейджъри, лишени от родителска грижа. В: Политика, Европйска интеграция и социална промяна. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ФФ. В. Търново, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Психосоциални проблеми на деца отглеждани в дисфункционални семейства на алкохолици В: Потеров, Р., съст., Европа като културно пространство. Годишник Том V. Факултет по изкуства, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Блд, 2007

Тасевска, Даниела (2007) Работа на доброволци в специализирани институции за деца В: Имаш ли време за нас? Ръководство за обучение на доброволци за работа с деца от специализирани институции. Съвместно издание на Български младежки Червен кръст, Международна Социална служба България и Швейцарски Червен кръст, София, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Социална промяна и нагласи за женско предприемачество в зрялата възраст. В: Йонкова, Кр., съст., Психологични перспективи. Колективна монография. В. Търново, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Същност на социалните умения за осъществяване на себепромяната. В: III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя, Мелiтопольский дерижавний педагогiчний унiверситет, 2007.

Тасевска, Даниела (2007) Същност, значение и механизми на социализацията при младежи с умствени увреждания. В: Крачунов, М., съст., С мисъл за другите. В. Търново, 2007.

Тасевска, Даниела (2006) Застосування болгорського казкогово епосу для оптимiзацii процесу психокорецiйного впливу В: В: Антропологiзм в освiтi: джерела, досягненния та перспективи. Журнал постметодика, Президйй ВАК, Украйна, 2006

Тасевска, Даниела (2006) Модели за решаване на конфликти В: Наръчник за работа по превенция на конфликти. Помагало за учители. Разград, 2006

Тасевска, Даниела (2006) Публични влияния за ограничаване на насилническите отношения в малката общност. В: Интимни и публични светове на Балканите. Балканистичен форум, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2006.

Тасевска, Даниела (2006) Работа със собствената биография и културна идентичност. В: Потеров, Р., съст., Национални култури и европейска идентичност. Годишник Том ІV. Факултет по изкуства, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2006.

Тасевска, Даниела (2006) Рефлексия върху собствената биография, история и идентичност В: Наръчник на CLIP „Формиране на умения за независим живот” - РАЗДЕЛ 2, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество, 2006.

Тасевска, Даниела (2006) Страници на психолога. Практикум по социално развитие в средна училищна възраст. В: Помагало за класния ръководител. РИО, В. Търново, 2006.

Тасевска, Даниела (2006) Тенденции на личностна активност в груповодинамичния тренинг. В: Приложна психология и социална практика. Варна, 2006.

Тасевска, Даниела (2004) Да се учим на ненасилие Помагало за учителя

Тасевска, Даниела (2002) Психотерапевтичен фокус върху апатията на студенти психолози в практическото обучение по "Психологическо консултиране" Варна, Приложна психология и социална практика,.

Трифонова-Димитрова, Петя (2018) Модел на творчески акт на мислене ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистров, аспирантов, молодых ученых и их наставников Твер

Трифонова-Димитрова, Петя (2018) Мотивация да изразим емоциите си, а не да ги погълнем ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистров, аспирантов, молодых ученых и их наставников ТВЕРЬ

Трифонова-Димитрова, Петя (2016) Добрият учител гради мотивация Диоген: Психологията в условията на социални промени, В.Т., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“, с.9-17, ISSN 1314-2763

Трифонова-Димитрова, Петя (2016) Ценностни ориентации и мотивационни потребности за учене в условията на висшето образование Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2017

Трифонова-Димитрова, Петя (2014) Тревожността като категория на психологията Диоген, Тенденции в развитието на съвременната психология, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 205-226, ISBN 978-954-524-974-7- В. Търново

Хаджийски, Минко (2016) Психопатията в полето на юридическата психология. В.Търново. Фабер. 2016./116 с

Хаджийски, Минко (2014) Теория и практика на психологическото консултиране. В.Търново.,Фабер 2014/ 430 с.

Хаджийски, Минко (2010) . Психологическо консултиране, В.Търново. Фабер. 2010./ 304 с

Хаджийски, Минко (2007) . Основи на психотерапията. В.Търново. Фабер 2007./302с.

Хаджийски, Минко (2007) Компендиум по психопатология. В.Търново. Фабер 2007/ 136с.

Хаджийски, Минко (2004) Косултативна психология, В.Търново. Фабер 2004./212с.

Христова, Мария (2016) Маджаров Г., В.Чавдарова, М.Христова, И.Стоянов. Психологическа същности възрастови граници на старостта: критичен анализ. Диоген. Психология. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". с. 108-126.

Христова, Мария (2015) Христова М., В. Попова. Възможностите на позитивната психотерапия и биоенергийния резонанс при здраве и болест. Приложна психология и социална практика. УИ ВСУ "Черноризец Храбър"2015. с.603-613

Христова, Мария (2012) Взаимовръзка между личностните диспозиции и Интернет-зависимостта. Диоген. Психология. В.Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", с. 142-157.

Христова, Мария (2012) Христова М. 2012. Влияние на социалните мрежи върху политиката и бизнеса. Сб:20 години инвестиция в бъдещето, Икономически институт на БАН, София, с.656-661.

Христова, Мария (0) Христова М., Влияние на Аз-схемите върху възприемането и преработката на съответната на Аз-а информация. "20години специалност "Психология"- пътуване към себе си" УИ "Св.св. Кирил и Методий". В. Търново, 2015. с.344-350.

Чавдарова, Велислава (2018) "Вместо заключение"

Чавдарова, Велислава (2018) "КРОСКУЛТУРАЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА САМООЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ СТУДЕНТИ"" Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", сборник докладов, с.369-374. ISBN 978-5-7609-1376-0

Чавдарова, Велислава (2018) "Модели социально-психологического и организационного консультирования"/сборник статей/ ISBN 978-613-9-82487-8, изд.Lambert Academic Publishing - Berlin LAP Lambert Academic Publishing Berlin

Чавдарова, Велислава (2018) „КОГАТО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ БЛОКИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЧУЖДИЯТ УМ ДА ИЗЛЕКУВА ЧУЖДИЯ АЗ (Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за деца, отглеждани извън семействата си) сборник "Science and Education Studies", издавано от Стандфордски университет

Чавдарова, Велислава (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии. Международная научно-практическая конференция «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2018г.

Чавдарова, Велислава (2018) Кроскултурални аспекти на кариерния избор

Чавдарова, Велислава (2018) Лингвистична типизация на националната идентичност и личностния профил на български, руски и украински студенти Юбилеен сборник в чест на 70-годишния юбилей на доц.д-р Любка Стоичкова

Чавдарова, Велислава (2018) ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ИЗБОР НА БЪЛГАРСКИТЕ И РУСКИТЕ СТУДЕНТИ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО ФУНКЦИОНИРАНЕ Международная научно-практическая конференция «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ»-сборник докладов, ISBN 978-5-7609-1376-0

Чавдарова, Велислава (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста Современные проблемы социальной психологии и социаль- ной работы : XIII Всероссийская научно-практическая конфе- ренция с международным участием, 23 марта 2018 г. / науч. ред. В. В. Горшкова. — СПб. : СПбГУП, 2018. — 162 с. ISBN 978-5-7621-0952-9

Чавдарова, Велислава (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018 eISSN: 1939-1471,с.1069-1078. Психологическое Обозрение

Чавдарова, Велислава (2018) ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ , ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ В ЦЕНТРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ТИПА И В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ Списание "Педагогически новости", бр. 7

Чавдарова, Велислава (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ The British Journal for the Philosophy of Science, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537 © Oxford University Press, 2018 © The University of Oxford, 2018 рубрика Психология,стр.1395-1405.

Чавдарова, Велислава (2017) Приложение психодраматического метода в обучении студентов Сборник "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ", Тверь ,2017,с.40-45, УДК 159.9:331 ББК Ю980.2

Чавдарова, Велислава (2017) . “Аз – образ и професионална ориентация V–VII клас” Сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." ISBN 978-619-208-105-8,с.215-225

Чавдарова, Велислава (2017) Social psychological training model “Say no to school aggression” Children & Schools Issue 4 (2), October 2017 VOLUME 39 ISSN 1532-8759 © Oxford University Press, 2017 EISSN 1545-682X, с.1133-1139

Чавдарова, Велислава (2017) Диалогът на детето с играчките и приказките в контекста на неговото духовно-нравствено развитие / Сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... "ISBN 978-619-208-105-8,с. 237-246

Чавдарова, Велислава (2017) Коучингът в организационната практика Сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." ISBN 978-619-208-105-8, с.83-97

Чавдарова, Велислава (2017) Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за децата, отглеждани извън семействата си Сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... "ISBN 978-619-208-105-8,с.231-243

Чавдарова, Велислава (2017) Общият път на две души сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." ISBN 978-619-208-105-8, с.122-128

Чавдарова, Велислава (2017) Приложение на методи от психодрама при практическото обучение на студенти Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование:проблеми и перспективи/сборник с научни доклади, книга първа, с.557-560

Чавдарова, Велислава (2017) Социалнопсихологически детерминанти на бърнаут и психично благополучие в организационната практика сб."Диоген - Тенденции в съвременната психология 2017",Университетско издателство"Св.св.Кирил и Методий", В.Търново,ISBN 978-619-208-112-6,с.66-78.

Чавдарова, Велислава (2017) ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА В БОЛГАРИИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ( сборник с доклади от международна конференция), Одеса, с.109-112.

Чавдарова, Велислава (2016) Attitudes to entrepreneurship of unemployed women in Bulgaria Attitudes to entrepreneurship of unemployed women in Bulgaria, The XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World", Oxford, UK, 8-10 July 2016, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.557 SCImago Journal Rank (SJR): 3.787 Oxford, с.499-506 ISBN: 978-0-875-86396-7

Чавдарова, Велислава (2016) Корпоративный невроз. Кризисное организационное вмешательство // Коллективная монография „«Психология, управление, бизнес: проблемы взаимодействия" съвместно издание на Министерство образования и науки Российской федерации, Институт психологии РАН, Тверский государственный университет, Московский государственный универсистет „М.В.Ломоносов“, Тверь, 2016г.,с. 98-108. ISВN 978-5-7609-1171-1

Чавдарова, Велислава (2016) Кросскультуральное исследование терминальных ценностей болгарских и русских студентов Всероссийская научно-практическая конференция «Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований“, Тверь, 2016г.,с.27-33.ISBN 978-5-7609-0937-4

Чавдарова, Велислава (2016) Превенция и лечение на хазартна зависимост сред лишените от свобода, изтърпяващи ефективни наказания в затвора в град Варна РЕАЛИЗИРАНА ПО ПРОЕКТ „ОВЛАДЕЙ СТРАСТТА, ИЗЛЕКУВАЙ ДУШАТА СИ“

Чавдарова, Велислава (2016) Психологическа същност и възрастови граници на старостта:критичен анализ Диоген. Психологита в условията на социални промени 2016г.В.Търново,2016.,108-127. ISSN1314, ISBN 978-619-208-084-6

Чавдарова, Велислава (2016) Психология и психопатология на управлението В.Търново, 2016г.,231стр.ISBN 978-619-208-068-6

Чавдарова, Велислава (2016) Сравнителен анализ на конструкта „индивидуализъм – колективизъм“ при български и руски студенти. Диоген. Психологията в условията на социални промени 2016г В.Търново,2016.,с.75-96. ISSN1314, ISBN 978-619-208-084-6

Чавдарова, Велислава (2016) Сравнительный анализ терминальных ценностей болгарских и русских студентов, The VI International Academic Congress " Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries", Cambridge, England, UK, 24-26 May 2016 Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.192 SCImago Journal Rank (SJR): 5.186 ISBN: 9760-875-86394-7

Чавдарова, Велислава (2015) Модели организационного консультирования лиц, групп и организаций LAP Lambert Academic Publishing Berlin,, ISBN 978-3-659-78523-8.,

Чавдарова, Велислава (2015) Основные показатели системы организационной диагностики Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований (Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященоной 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне), Тверь 2015.с.88-92. ISBN 978-5-7609-0918-3

Чавдарова, Велислава (2015) Особености личностных диспозиций болгарских и украинских студентов в условиях общественной трансформации Благотворительный Web-конгресс в поддержку защиты детей-инвалидов Science,Женева, 2015г.,с.64-70. ISBN 978-7-6379-0366-9

Чавдарова, Велислава (2015) Професионално ориентиране са седми клас Издателство "Бит и техника", гр.Варна ISBN 978-954-9412-50-5

Чавдарова, Велислава (2014) Лидерство и корпоративный невроз Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времеви. V международная научно-практическая конференция, Екатерининбург, 2014г. ISSN 3385-8879, с.4-8.

Чавдарова, Велислава (2014) Организационное консультирование. Кризисное организационное вмешательство СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ, ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВМІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 20-22 червня 2014 р.м.Одеса, Україна,с.152-159.ISSN 2304-1609

Чавдарова, Велислава (2014) Приложение на фокусираната към решения кратка терапия в практиката на организационното консултиране Сборник с доклади от международна конференция”20 години специалност „Психология”- пътуване към себе си”,В.Т.,2014г .,с.286-295. ISBN 978-954-524

Чавдарова, Велислава (