Публикации Катедра "История на философията" / Department of History of Philosophy


Белогашев, Георги (2017) Модернистичната парадигма на Димитър Михалчев за интегрална Югославия – пропаганда и реалии „Философията: от модернизъм към постмодернизъм” библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново.

Белогашев, Георги (2016) Синергийно-антропологична интерпретация на исихазма сп. „Философия” кн. 1. София

Белогашев, Георги (2016) Социологически изследвания на Димитър Михалчев изд. Пропелер, С. с. 342, ISBN 978-954-392-385-4

Белогашев, Георги (2016) Съвременни аспекти на дебата между хуманитарни науки и природни науки сп. „Идеи” кн. 1. София

Белогашев, Георги (2015) „Основността” на философията като наука „Философия и общество” библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново.

Белогашев, Георги (2015) Българската основнонаучна традиция в постмодерната мисловност сборник „Философията в следпостмодерната ситуация – приложения и перспективи” посветена на 145 годишнина на БАН и 20 години специалност философия във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Белогашев, Георги (2015) Философията като основна наука изд. Пропелер, 2015, С. с. 312, ISBN: 978-954-392-295-6

Белогашев, Георги (2014) „Principium individuationis. Атанас Далчев – поетичният вариант на презентационизма” сп. „Философия” кн. 2. София

Белогашев, Георги (2013) Истината - Димитър Михалчев contra Иван Саръилиев Философският дискурс. библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново

Белогашев, Георги (2013) Кирил Чолаков за предметното съзнание Пътят от философията до психиатрията и обратно. Изд. Изток-Запад. София

Белогашев, Георги (2012) Идеята за интегрална Югославия и нейното философско осмисляне България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ-ХХ век. Изд. Ивис. Велико Търново

Белогашев, Георги (2011) По проблема за нравствеността във философията на Димитър Михалчев Философска антропология - избрани гледни точки, библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново.

Белогашев, Георги (2010) Димитър Михалчев и „идеята за интегрална Югославия” сп. „Философски алтернативи” кн. 2. София

Белогашев, Георги (2009) Войната през концептуалната призма на Димитър Михалчев Философски изследвания. кн. 8. София

Белогашев, Георги (2009) Д. Михалчев — убеден противник на расистките теории Философски изследвания. кн. 7. София

Белогашев, Георги (2009) Един задочен спор — Д. Михалчев vs. О. Шпенглер сп. „Философия” кн. 1. София

Белогашев, Георги (2009) Социално-политическата парадигма в концепцията на Димитър Михалчев за „интегрална Югославия”” Философия и евроинтеграция. Култура и духовност. София

Белогашев, Георги (0) Защо има „научни войни“?

Белогашев, Георги (0) Лайбницовата корелация душа-тяло през научния ракурс на Димитър Михалчев

Белогашев, Георги (0) Роль личности в истории: от революции к реформам На руски език

Ботева, Мариета (2017) Рецензия на книгата "Академично писане за бакалаври и магистри" на И. Мавродиева и Й. Тишева

Ботева, Мариета (2017) Ръководство за писане на речи Изд. "Св. св. Кирил и Методий" - ВТУ

Ботева, Мариета (2016) Реторическата аргументация – авторска концепция по проблема Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 22

Ботева, Мариета (2016) Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на ХIХ в.) Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 23

Ботева, Мариета (2015) Никола Станев – освободен от забравата учен Сб. „Гласовете на миналото“

Ботева, Мариета (2014) „За“ и „против“ кандидатстудентските диспути Сп. "Реторика и комуникации", 2014, бр. 4

Ботева, Мариета (2013) Политическата аргументация в реторическите дискурси

Ботева, Мариета (2013) Предговор на книгата „Реторика и пъблик рилейшънс“ на Ив. Мавродиева

Ботева, Мариета (2003) Речник по реторика. 150 аргумента за оратора София

Ботева, Мариета (2001) Реториката през Българското възраждане (20-70-те години на XIX век)

Ботева, Мариета (1999) Аргументацията в ораторското изкуство София

Ботева, Мариета (1999) Диалогът от Сократ до днес София

Дочков, Иво (2014) Късната античност и формирането на ранната александрийска философия Ивис: Велико Търново

Дочков, Иво (2008) Демонологичните акценти в коментарите на Ориген сп. Философия 1-2/2008, 60-72

Момов, Митко (2017) Трактовката на Васубандху на Причинно-зависимото възникване (продължение на "Причинност и неведение в традицията на Абхидхарма") В: сп. Идеи, ISSN 1313-9703

Момов, Митко (2016) Longitudinal study of social and political attitude in Bulgaria (Momov Mitko, Mirena Patseva) Analele Universitatii din Craiova, Seria: Filosofie (Editor-in-Chief: Adriana Neacşu, University of Craiova) , N 37 (1/2016) p. 15-26, ISSN 1841-8325 This publication is present in following scientific databases: SCOPUS, Philosopher’s Index (USA), European Reference Index for the Humanities (ERIH, Philosophy), Regesta Imperii - Akademie der Wissenschaften und der literatur Mainz, Excellence in Research for Australia (ERA), COLCIENCIAS - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia Francisco José de Caldas, Columbia, and meets on the list of scientific magazines established by l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).

Момов, Митко (2016) Причинност и неведение в традицията на Абхидхарма В: сп. Идеи (ред. Колегия А. Грънчаров, М. Момов, А. Пацев), бр. 2 (23) година 8, Август, с. 83-89 ISSN 1313-9703

Момов, Митко (2016) Становище за дисертационния труд на Мирослава Христоскова "Философски измерения на проблема за бездомността" (като член на жури за присъждане на степен "Доктор") Член на жури за присъждане на степен "Доктор"по научната специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология) с шифър 05.01.13, назначена защита, Май 2016

Момов, Митко (2015) Modification of Identity Concepts: Motherland and Foreigner (Momov M., M. Patseva) Joint Project Center for Development of personality HUMANUS, M.P.Dragomanov National Pedagogic Univarsity, Kiev, Ukraine and Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Ukraine, P. 46-52

Момов, Митко (2015) Отрицание двойнственности в философии языка Бхартрихари и некоторые аналогии в западной мысли (Момов М., М. Пацева) Вестник Бурятского научного центра сибирского отделения Российской Академии Наук, №2 (18), с. 133-140, ISSN 2222-9175

Момов, Митко (2014) Параллели Адвайты-Веданты с идеями средневекового индийского мыслителя Бхартрихари (в соавторстве, Атанасовой М., М. Момов) Joint Project Center for Development of personality HUMANUS, M.P.Dragomanov National Pedagogic Univarsity, Kiev, Ukraine and Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Ukraine, бр.1 (3), с. 104-112

Момов, Митко (2012) Становище за дисертационен труд на Таня Петкова на тема "Човешката участ в процеса на глобализация" за присъждане на степен научна "доктор" ЮЗУ "Неофит Рилски", член на жури придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност: История на философията – 05. 01. 01.

Момов, Митко (2012) Фьодор Щербатской. Философското учение на будизма. http://cebudiz.blogspot.bg/search?updated-max=2013-03-05T03:48:00-08:00&max-results=3&start=38&by-date=false

Момов, Митко (2010) Кой е Хелмут фон Глазенап? Взаимоотношение на религиите: Веданта и Будизъм. сп. Идеи, октомври, 2010, кн. 3, година 2, 67- 75

Рачев, Росен (2016) Николай Бердяев - еврейството като конструкт на историчното сп.Философия, кн.4

Рачев, Росен (2015) Принос към основнонаучната традиция в България. Белогашев, Г. Философията като основна наука. София, Издателство "Пропелер", 2015, ISBN 978-954-392-295-6 сп.Философия, кн.3

Рачев, Росен (2014) Николай Бердяев и руската историософия изд.Ивис, В.Търново

Рачев, Росен (2014) Руското славянофилство и западничество сп.Философия, кн.1

Рачев, Росен (2013) Нихилизмът- негативната диалектика на Фридрих Ницше сб.Диоген.Философският дискурс

Рачев, Росен (2011) Философска антропология и неотомизъм сб.Диоген.Философска антропология-избрани гледни точки

Рачев, Росен (2010) Спецификата на "руския" подход към историята сб.Диоген.Глобализацията:философски и социологически аспекти

Рачев, Росен (2010) Философско-религиозното осмисляне на историята в Русия сп.Философия, кн.2

Рачев, Росен (2007) Проектът за "патрофикацията" на Николай Фьодоров сп.Философия, кн.1

Рачев, Росен (2006) Иван Киреевски за европейското просвещение и историческата съдба на Русия сп.Философия, кн.1

Рачев, Росен (2006) Идеята на Бердяев за края на историята сб.Диоген.Философия и праксиология

Рачев, Росен (2005) Петър Чаадаев сп.Философия, кн.5

Русев, Росен (2015) “Creating Happiness: On the Notion of European Capital of Culture” in M. Nikolaeva (Ed.), Happy-Nes(t)s: Incubating and Connecting Creative Communities for Social Innovation as a Means to Improve Local Wealth in Peripheral Regions. Case Studies in Bulgaria, Canary Islands and Poland. A European Cultural Foundation project: Kredo-3M, Ltd., 2015.

Русев, Росен (2014) Творим щастие: относно идеята за Европейска столица на културата Култура, Юни 2014

Русев, Росен (2013) “Aesthetics of Transparency, or the Postmodern Significance of a Conceptual Art Exhibition at a Mall” OM, October 2013.

Русев, Росен (2013) “Estetyka przejrzystości lub postmodernistyczna symbolika konceptualnej wystawy w centrum handlowym” OM, October 2013.

Русев, Росен (2013) Естетика на прозрачността Култура, юли 2013

Русев, Росен (2012) “Humanistic Knowledge, Service-learning, and Public Engaged Scholarship: Marie Sandy’s Intersections with Hannah Arendt, Feminist Care Ethics, American Pragmatism, and Hans-Georg Gadamer” Sofia Philosophical Review, Vol. VI, No. 2, 2012.

Русев, Росен (2011) “Between Ethics and Politics: An Essay on Levinas’ Philosophy of Justice” Sofia Philosophical Review, Vol. IV, No. 2.

Русев, Росен (2010) “The Logic of a Global Dream: Greeting the World from Korea” KNU Times, No. 336, May 2010.

Русев, Росен (2009) “Philosophy and the Transition from Theory to Practice: A Response to Recent Concerns for Critical Thinking” Telos, Vol. 148

Русев, Росен (2005) Философията и структурата на модерността: фрагменти на актуализация София

Узунова, Деница (2017) The Image of the Woman and Love in the Context of German Romanticism Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans”Vol.4, 336 - 344

Узунова, Деница (2014) Проблемът за злото в творчеството на Лев Шестов „Юбилеен сборник на Философски факултет”, Велико Търново, стр. 157 – 162

Узунова, Деница (2013) Злото и връзката му с първородния грях сп. „Перспективи”, бр.2, ВеликоТърново, стр. 109-115

Узунова, Деница (2013) Коренът на злото и проблемът за теодицеята при Достоевски и Бердяев „Перспективи”, бр.1, Велико Търново, стр.128-133

Узунова, Деница (2013) Произход и същност на проблема за страданието „Съвременни социални психологически изследвания”, том 4, Велико Търново, стр. 244 – 251

Узунова, Деница (2010) Философията – обучение, перспективи, възможности сборник „Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи“,„Идеи в хуманитарните науки“, т. 3, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, стр. 49 - 51

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/