Публикации Катедра "Организация и методология на социалните дейности" / Department of Organization and Methods of Social Activities


Будева, Соня (2018) Mediation and social work Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara, Conference volume

Будева, Соня (2018) Secondary traumatization: an occupational risk for the helping professionals Сб. Х Международной научно-практической конференции «Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики»

Будева, Соня (2018) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, второ преработено и допълнено издание, изд. „Фабер”, В.Търново, 2018 г. Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2017) Будева, С., Социално осигуряване Изд. "Талант", Пловдив

Будева, Соня (2017) Будева, С., Спасова, В. Психосоциални рискови фактори в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания Списание "Социална работа"

Будева, Соня (2016) Budeva, S., Professional deformations in social work: Burnout and Secondary traumatic stress. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, 31.03.2016, Craiova, Romania, p.35-47 Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Design of trainings - Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015 Editura-ALMA – Craiova

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Todorova, T., Research results of Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA, Craiova, 2015 Editura-ALMA, Craiova

Будева, Соня (2015) Будева, С., Изследователски доклад за образа и нуждите на хората с увреждания в България, сб. “Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, изд. „Фабер“, ВТ, 2015 Изд. „Фабер“, Велико Търново

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, УИ „Черноризец Храбър”, Варна УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2012) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 г. Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227 Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2012) Будева, С., Социална отговорност и предприемачество, изд. „ГорексПрес”, С., 2012, с.610-619 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2012) Будева, С., Финансиране на здравната система в контекста на социалната сигурност сп. „Икономика и управление“, год. VIII, №2, 2012

Будева, Соня (2011) Будева, С., „Синдром на емоционалното изгаряне сред помагащите професионалисти /в частност социални работници/ - причини и следствия, Сб. „Социални изследвания”, УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011, с.117-134 УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Будева, Соня (2011) Будева, С., За „тъмната” страна на социалните мрежи, сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”, Книжка 2 (2011), Статия 23 // Issue 2 (2011), Article 23 АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2011) Будева, С., Личност и адиктивно поведение, автореферат към докторска дисертация, СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost , 2011 СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t

Будева, Соня (2011) Радев, Н., Будева, С., Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, второ разширено и преработено издание, 2011 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, трето разширено издание, 2011 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2010) Будева, С., Да се справим с проблемното поведение при малките деца: Един пример с Терапия за взаимодействие „Родител-дете”, сп. „Психологически изследвания”, кн.2 / 2010, АИ „Проф. Марин Дринов” АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2009) Будева, С., „Адиктивното поведение през погледа на диспозиционното направление”, с-к „Приложна психология и социална практика”, УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”, 2009 УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”

Будева, Соня (2009) Врачовски, Д., Будева, С., Кръстителски, И., Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, второ преработено и разширено издание, АИ „Ценов”, Свищов, 2009 АИ „Ценов”, Свищов, 2009

Будева, Соня (2009) Душков, В., Будева, С., Стоянова, Ив., Антонов, А., Стоев, Т., Девиантно поведение, УИ „В. Априлов”, Габрово, 2009 УИ „В. Априлов”, Габрово

Будева, Соня (2008) Будева, С., Личностовите характеристики като предиктори за адиктивно поведение, сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, АИ „Проф. Марин Дринов” АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2008) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, второ разширено издание, 2008 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2007) Будева, С., Опит за създаване на социо-демографски профил на хероинозависимите в България, с-к “Социални изследвания”, изд. ”Фабер”, В. Търново, 2007 Изд. ”Фабер”, В. Търново

Будева, Соня (2006) Будева, С., Мнението на българина за новия тип европейска здравна система или по пътя от “Семашко” до “Бисмарк”, сб. “България в Европа – 2007”, изд.”Горекспрес”, София, 2006, с.397-410 Изд.”Горекспрес”, София

Будева, Соня (2005) Будева, С., Акценти във фамилната социална работа, с-к “Социална работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005 Изд.”Горекс прес”, София

Будева, Соня (2005) Будева, С., Влияние на личностовата характеристика “търсене на усещания” за развитие на адиктивно поведение, сп.”Психологични изследвания”, кн.3, 2005, АИ „Проф. Марин Дринов” АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2005) Будева, С., Ролята на стресоустойчивостта в развитието на адиктивно поведение, сб. „Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение”, Изд. „ГорексПрес”, София, 2005 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2005) Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, второ разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2005) Радев, Н., Будева, С., Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, второ разширено и преработено издание, 2005 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2003) Будева, С., Ролята на семейството като основен рисков и протективен фактор за развитие на адиктивно поведение, сб.”Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2003 УИ „Св. Климент Охридски”, София

Будева, Соня (2003) Врачовски, Д., Будева, С., Кръстителски, И., Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003 АИ „Ценов”, Свищов

Будева, Соня (2002) Будева, С., Наркоманията, като неблагоприятна последица от реформата в България, сб. „България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Изд. „Фабер”, В. Търново, 2002 Изд. „Фабер”, В. Търново

Будева, Соня (2002) Будева, С., Обучение в социални умения на подрастващи, употребяващи психоактивни субстанции, Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002 УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Будева, Соня (2002) Будева, С., Социална работа със зависими – модел на работна сесия, Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002 ИК „Комливес”, София

Будева, Соня (2002) Будева, С., Социалната цена на прехода, сб. ”България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Призма”, Пловдив, 2002, с. 329-336 ИК „Призма”, Пловдив

Будева, Соня (2002) Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, изд.”Абагар”, В.Търново, 2002 Изд.”Абагар”, В.Търново

Будева, Соня (2001) Будева, С., Преглед на наркоманното поведение във гр. В. Търново и региона; сп. “Социална медицина” бр.2/2001 сп. “Социална медицина”

Будева, Соня (2000) Будева, С., Социална политика при наркоманно поведение, сб. „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”, Свищов, 2000, с.106-109 АИ „Ценов”, Свищов

Будева, Соня (2000) Душков, В., Будева, С., Соматопатология, УИ „В.Априлов”, Габрово, 2000 УИ „В.Априлов”, Габрово

Димитрова, Ренета (2018) Приложение на груповата работа при лица с умствена изостаналост в социални услуги в общността // Application Of The Group Work For Persons With Mental Retardation In Sotsial Services In The Community Шуменски университет

Димитрова, Ренета (2018) Роля на социалната рехабилитация за подобряване качеството на живот на лицата с умствена изостаналост // The Role of Social Rehabilitation for Improving the Quality of Life of People with Mental Retardation

Димитрова, Ренета (2017) Психичноболните - неизползвания ресурс на обществото Сборник "Социални изследвания", 2017. - Велико Търново : Университетско издателство, CD

Димитрова, Ренета (2015) Възможности и предизвикателства за социално включване пред лицата с увреждания Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания - Сборник с научни статии: В.Т. : Фабер, 2015. ISBN 978-61900-0383-0

Йоргова, Милена (2018) Quality of Life of Elderly People with Disabilities Development of the Bulgarian and European economies. Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2018, с. 299-303. ISSN 2603-4093

Йоргова, Милена (2018) Social work in the context of social services for elderly people with disabilities: a critical view on professional practice Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara

Йоргова, Милена (2018) Социальные услуги для пожилых людей-инвалидов: взгляд потребителя Х Международная научно-практическая конференция «Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики»

Йоргова, Милена (2016) Social Services for Elderly People with Disabilities: Choices and Rights Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 95-105. ISBN 978-606-26-0710-4

Йоргова, Милена (2016) Практикум по социална работа Велико Търново:Фабер, 2016, ISBN 978-619-00-0437-0

Йоргова, Милена (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion Социални изследвания 2014, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2015 c.187- 197, ISBN 978-619-208-004-4

Йоргова, Милена (2015) Влияние на мениджърализма в социалната работа Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности, Велико Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-954-9689-99-0

Йоргова, Милена (2015) Социалните услуги през погледа на възрастните хора с увреждания. Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с.91-97, ISBN 978-619-00-0383-0

Йоргова, Милена (2014) Динамика на работните отношения в социалната работа: от клиент към потребител на услуга Перспективи за развитие на българската икономика, Велико Търново: Ай анд Би, 2014 ISBN 978-954-9689-84-6

Йоргова, Милена (2012) Включване на потребителя в предоставянето на социални услуги 20 години инвестиция в бъдещето, София: ГорексПрес, 2012, с. 599-603. ISBN 978-954-616-221-2

Йоргова, Милена (2012) Качество на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Техническия университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, Print ISSN 1310-6686

Йоргова, Милена (2012) Социална работа: влияния и промени. Велико Търново: Ай анд Би, 2012, 122 с. ISBN 978-954-9689-70-9,

Йоргова, Милена (2011) Качество на живот в институционална среда: поглед на потребителя International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18.11.-19.11.2011, с. 269-272. ISSN 1313-230X

Йоргова, Милена (2011) Отново за социалната работа и социалния работник Социални изследвания, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 68-116. ISBN 978-954-524-771-2

Йоргова, Милена (2011) Социална работа с възрастни хора: параметри на добрата практика. – Панорама на труда, 2011, бр.1-2, с.59-69, Print ISSN:1312-305Х

Йоргова, Милена (2011) Социално включване на възрастните хора: оптимизиране на възможностите за активен и достоен живот Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.173 - 208, ISBN 978-954-524-812-2

Йоргова, Милена (2011) Социално включване: проект на ЕС за социално развитие. Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.9 - 41, ISBN 978-954-524-812-2

Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, 2010, бр. 3, с. 253-269, Print ISSN 1313-6909

Йоргова, Милена (2010) Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС. – Народностопански архив, 2000, 63 (4), с.70-81, Print ISSN 0323-9004

Йоргова, Милена (2009) Социално подпомагане Велико Търново: Фабер, 2009, 155 с. ISBN 978-954-400-072-1

Йоргова, Милена (2007) Модернизация на социалните услуги в България Сб. Юбилейна научно-практическа конференция "България в ЕС: първи стъпки",Велико Търново, 25.05-27.05.2007, Ред. Б.Байков, М.Димитров, И.Димов, Д.Златева, П.Петров, Н.Радев, Л.Георгиев, София: ГорексПрес, 2007, с. 411-419. ISВN 987-954-616-185-7

Йоргова, Милена (2007) Конструиране и проверка на описателен модел на професионален профил на социалния работник в България Сб. Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 09.09.-12.09.2007, Ред. Н.Радев, С.Будева, С.Стоянова, Велико Търново: Фабер, 2007, с. 64-80. ISВN 978-954-775-877-3

Йоргова, Милена (2005) Кадрови потенциал на системата за социално подпомагане Социална работа с деца и семейства, София: ГорекосПрес, 2005, с.116-127. ISBN 954-616-145-4

Йоргова, Милена (2005) Методика за определяне на потребностите от специалисти по социални дейности Научни изследвания в социалната работа: състояние и приложение, София: ГорексПрес, 2005, с. 233-245. ISBN 954-616-152-7

Йоргова, Милена (2004) Евроинтеграция и социални дейности в България. Сб. Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 05.06.- 06.06.2004 г. Ред. Б.Байков, М.Димитров, П.Пенчев, Г.Стефанов, Н.Върчев. София: ГорексПрес, 2004, с. 426-433. ISBN 954-616-139-Х

Йоргова, Милена (2003) Социалните дейности в условията на преход Теория и практика на социалната работа: проблеми и перспективи, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 15-29. ISBN 954-07-1809-0

Павлова, Янка (2018) Прилагане на социално-психологически тренинг при обучение на студенти специалност "Социални дейности"

Павлова, Янка (2017) Problems with the market implelentation of the final product of the occupational therapy of social services for the people with mental disabilities Издателство "Ай анд Би",2017г., Велико Търново

Павлова, Янка (2016) Овластяване на потребители на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Издателсво "Ай анд Би", 2016г., Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2017) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 200, ISBN 978-619-208-091-4 Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Social and demographic characteristics of persons with disabilities in the Republic of Bulgaria. Forum on studies of society: Conference Proceedings, - Craiova, Pro Universitaria, (pp. 216-233), ISBN 978-606-26-0710-4 [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters] Forum on studies of society: Conference Proceedings, - Craiova, Pro Universitaria

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Биомедицинското инженерство в помощ на хората с трайни хронични заболявания и увреждания. В: Социални изследвания 2016, / Димчо Пулов - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, c. 21-28, ISBN 978-619-208-071-6 Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, ISBN 978-619-00-0437-0 Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion. В: Социални изследвания 2014, / Milena Jorgova - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, c. 187-197, ISBN 978-619-208-004-4 Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, - Изд. „Фабер“, В. Търново, с. 98-106, ISBN 978-619-00-0383-0 Издателство „Фабер“, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2014) Здравната грижа при лица с увреждания – състояние и перспективи за развитие. В: Перспективи за развитие на българската икономика, - Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-84-6 Издателство "Ай анд Би", Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната грижа за възрастни хора: предизвикателства и реалности. - Изд. "Ай анд Би", В.Търново, с. 106, ISBN 978-954-9689-71-6 Издателство "Ай анд Би", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известие, бр.43, с. 109-112, / Милена Йоргова - Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, ISSN 1310-6686 Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Удовлетвореността на пациента като критерий за качеството на медицинската помощ. В: 20 години инвестиция в бъдещето, с. 619-627, - Изд."ГорексПрес", С., ISBN 978-954-616-221-2 Издателство "ГорексПрес", София

Стоянова, Стела (2016) Структурни упражнения по устойчиво развитие трето допълнето и преработено издание "Ай анд Би", Велико Търново

Стоянова, Стела (2015) Аутизъм - за границата между уврежане и гениалност сборник с научни статии "Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания" ФАБЕР, 2015, Велико Търново

Стоянова, Стела (2014) Групова динамика Велико Търново, издателство "Ай анд Би", 2014 ISBN 978 954 9689 77 8

Стоянова, Стела (2014) УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПИ Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий"

Стоянова, Стела (2013) Групи - динамика и рискове изд. "Ай анд Би" - Велико Търново, 2013

Стоянова, Стела (2013) Групова динамика "Ай анд Би", Велико Търново

Стоянова, Стела (2013) Комуникацията в група като ефективен инструмент за управление на човешките ресурси сп "Социология и икономика", бр.1/2013 Пловдив, 2013 списание "Социология и икономика"

Стоянова, Стела (2013) РИСКОВИ ГРУПИ СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА"

Стоянова, Стела (2010) СТРУКТУРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЕКС-ПРЕС, ГАБРОВО

Стоянова, Стела (2009) МЕТОДИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА С ГРУПА ИЗДАТЕЛСТВО "БОЙКА"; 2009

Стоянова, Стела (0) Социално-икономически проблеми на диябетноболните в България 2009

Стоянова, Стела (0) Структурни упражнения по Устойчиво развитие издателство "АЙ анд БИ" Велико Търново

Стоянова, Стела (0) Управление на групи 2014

Тодорова, Теодора (2016) Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. ИК "Труд и право"

Тодорова, Теодора (2015) Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства

Тодорова, Теодора (2015) Социално предприемачество: общи насоки и национални приоритети

Тодорова, Теодора (2014) A map of social enterprises and their eco-systems in Europe - Country Report: Bulgaria

Тодорова, Теодора (2014) Линията на бедност за България за 2015 г

Тодорова, Теодора (2014) Социалното предприемачество – средство за местно развитие, намаляване на младежката безработица и удовлетворяване на социалните потребности

Тодорова, Теодора (2013) Линията на бедност за България за 2014 г

Тодорова, Теодора (2013) Социална икономика и социално предприемачество

Тодорова, Теодора (2013) Социалната икономика – полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства,

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение

Тодорова, Теодора (2012) The Social economy in Bulgaria – rediscovered innovation strategy for future social and economic development

Тодорова, Теодора (2012) Линията на бедност за България за 2013 г

Тодорова, Теодора (2012) Национална концепция за социална икономика

Тодорова, Теодора (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа

Тодорова, Теодора (2011) Социално включване на децата: общи насоки и национални приоритети

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/