Публикации Катедра "Организация и методология на социалните дейности" / Department of Organization and Methods of Social Activities


Будева, Соня (2018) Budeva, S. Mediation and social work Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara, Conference volume

Будева, Соня (2018) Budeva, S. Secondary traumatization: an occupational risk for the helping professionals, публикувано в Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 348 с., ISBN 978-5-6041985-3-7, стр.12-19 Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр»

Будева, Соня (2018) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, второ преработено и допълнено издание, изд. „Фабер”, В.Търново, 2018 г., 288 с., ISBN 978-619-00-0746-3, COBISS.BG-ID 1285988836 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2017) Будева, С., Социално осигуряване, В. Търново : Акад. изд. Талант към Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2017 (В. Търново : Фабер), 159 с., ISBN 978-619-203-191-6, COBISS.BG-ID 1279189732 В. Търново : Акад. изд. Талант към Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2017 (В. Търново : Фабер)

Будева, Соня (2017) Будева, С., Спасова, В. Психосоциални рискови фактори в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания, Списание "Социална работа", 2018, брой 1, година VI, стр.64-80, ISSN 1314-9644, Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor Списание "Социална работа", 2018, брой 1, година VI, стр.64-80, Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor

Будева, Соня (2016) Budeva, S., Professional deformations in social work: Burnout and Secondary traumatic stress. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, 31.03.2016, Craiova, Romania, p.35-47, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-26-0710-4, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-26-0710-4, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science).

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Design of trainings - Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015, 78-80 p., ISBN 978-606-567-272-7 Editura-ALMA – Craiova, ISBN 978-606-567-272-7

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Design of workshops in Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015, 82-83 p., ISBN 978-606-567-272-7 Editura-ALMA – Craiova

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Todorova, T., Research results of Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA, Craiova, 2015, 46-61 p., ISBN 978-606-567-272-7 Editura-ALMA, Craiova, ISBN 978-606-567-272-7

Будева, Соня (2015) Будева, С., Изследователски доклад за образа и нуждите на хората с увреждания в България, сб. “Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, 7-26 с., изд. „Фабер“, ВТ, 2015, ISBN:978-619-00-0383-0, COBISS.BG-ID 1276539876 Изд. „Фабер“, Велико Търново

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, второ разширено и преработено издание, Изд. "Фабер", В.Търново, 392 стр., ISBN: 978-954-400-808-6, COBISS.BG-ID 1269256164 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, с.512-526, УИ „Черноризец Храбър”, Варна, ISSN 1314-8397, COBISS.BG-ID 1249054180 УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2012) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 г., 295 с., ISBN 978-954-400-806-2, COBISS.BG-ID 1250747108 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012, 316 с. ISBN: 978-619-00-0126-3, COBISS.BG-ID 1250762468 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227, ISBN 978-5-91940-501-6, индексирано в база данни РИНЦ Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2012) Будева, С., Социална отговорност и предприемачество, изд. „ГорексПрес”, С., 2012, с.610-619 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2012) Будева, С., Финансиране на здравната система в контекста на социалната сигурност, сп. „Икономика и управление“, год. VIII, №2, 2012, стр.40-47, ISSN (print): 1312-594Х; ISSN (online): 2367-7600; индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, RePEc, CEEOL, Google scholar, DRJI, Bayerische Staatsbibliothek, International Innovative Journal Impact Factor, MIAR, ISIFI сп. „Икономика и управление“, год. VIII, №2, 2012

Будева, Соня (2011) Будева, С., „Синдром на емоционалното изгаряне сред помагащите професионалисти /в частност социални работници/ - причини и следствия, Сб. „Социални изследвания”, УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011, с.117-134, ISBN 978-954-524-771-2; (COBISS.BG-ID 1237694692) УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Будева, Соня (2011) Будева, С., За „тъмната” страна на социалните мрежи, сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”, Книжка 2 (2011), Статия 23 // Issue 2 (2011), Article 23, с.231-239, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2011) Будева, С., Личност и адиктивно поведение, автореферат към докторска дисертация, СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost , 2011 СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t

Будева, Соня (2011) Радев, Н., Будева, С., Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 287 с. второ разширено и преработено издание, ISBN-978-954-400-627-3, COBISS.BG-ID 1245040356 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, трето преработено издание, 2011, с.136, ISBN: 978-954-400-452-1 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2010) Будева, С., Да се справим с проблемното поведение при малките деца: Един пример с Терапия за взаимодействие „Родител-дете”, сп. „Психологически изследвания”, кн.2 / 2010, стр.133-140, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. „Психологически изследвания”, кн.2 / 2010, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2009) Будева, С., „Адиктивното поведение през погледа на диспозиционното направление”, с-к „Приложна психология и социална практика”, УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”, 2009, ISSN 1314-0507, COBISS.BG-ID 1125179108 УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”

Будева, Соня (2009) Девиантно поведение, УИ „В. Априлов”, Габрово, 2009, 192 с., ISBN 978-954-683-429-4. УИ „В. Априлов”, Габрово

Будева, Соня (2008) Будева, С., Личностовите характеристики като предиктори за адиктивно поведение, сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, стр.27-34, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2008) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, второ разширено издание, 2008, с.136, ISBN 978-954-775-885-8; COBISS.BG-ID: 1228540388 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2007) Будева, С., Опит за създаване на социо-демографски профил на хероинозависимите в България, с-к “Социални изследвания”, с.204-230, изд. ”Фабер”, В. Търново, 2007, 252 с., ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644) Изд. ”Фабер”, В. Търново

Будева, Соня (2006) Будева, С., Мнението на българина за новия тип европейска здравна система или по пътя от “Семашко” до “Бисмарк”, сб. “България в Европа – 2007”, изд.”Горекспрес”, София, 2006, с.397-410, ISBN-13: 978-954-616-170-3 Изд.”Горекспрес”, София

Будева, Соня (2005) Будева, С., Акценти във фамилната социална работа, с-к “Социална работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005, с.99-105, ISBN 954-616-145-4, COBISS.BG-ID 1043239652 Изд.”Горекс прес”, София

Будева, Соня (2005) Будева, С., Влияние на личностовата характеристика “търсене на усещания” за развитие на адиктивно поведение, сп.”Психологични изследвания”, кн.3, 2005, с.49-54, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп.”Психологични изследвания”, кн.3, 2005, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2005) Будева, С., Ролята на стресоустойчивостта в развитието на адиктивно поведение, сб. „Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение”, Изд. „ГорексПрес”, София, 2005, ISBN 954-616-152-7, COBISS.BG-ID 1044369380 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2005) Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, второ разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 206 с., ISBN: 954-775-455-6, COBISS.BG-ID 1043787492 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2005) Радев, Н., Будева, С., Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 280 с., ISBN 954-775-527-7, COBISS.BG-ID 1045869284 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2003) Будева, С., Ролята на семейството като основен рисков и протективен фактор за развитие на адиктивно поведение, сб.”Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2003, ISBN 954-07-1809-0 УИ „Св. Климент Охридски”, София

Будева, Соня (2003) Врачовски, Д., Будева, С., Кръстителски, И., Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003, 210 с., ISBN 954-23-0128-6, COBISS.BG-ID 1040400868 АИ „Ценов”, Свищов

Будева, Соня (2003) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 152 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 В. Търново : [Астарта], 2003

Будева, Соня (2002) Будева, С., Наркоманията, като неблагоприятна последица от реформата в България, сб. „България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Изд. „Фабер”, В. Търново, 2002, ISBN: 954-775-122-0 Изд. „Фабер”, В. Търново

Будева, Соня (2002) Будева, С., Обучение в социални умения на подрастващи, употребяващи психоактивни субстанции, Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, с.128-133, ISBN: 1310-358Х, COBISS.BG-ID 1121205220 УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Будева, Соня (2002) Будева, С., Социална работа със зависими – модел на работна сесия, Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002, 954-90730-9-2, COBISS.BG-ID 1038869220 ИК „Комливес”, София

Будева, Соня (2002) Будева, С., Социалната цена на прехода, сб. ”България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Призма”, Пловдив, 2002, с. 329-336, COBISS 1158365924 ИК „Призма”, Пловдив

Будева, Соня (2002) Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, изд.”Абагар”, В.Търново, 2002, 152 с., ISBN: 954-427-469-3, COBISS.BG-ID 1039511268 Изд.”Абагар”, В.Търново

Будева, Соня (2001) Будева, С., Преглед на наркоманното поведение във гр. В. Търново и региона; сп. “Социална медицина” бр.2/2001, ISSN 1310-1757; COBISS.BG-ID 121102052 сп. “Социална медицина”

Будева, Соня (2000) Будева, С., Социална политика при наркоманно поведение, сб. „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”, Свищов, 2000, с.106-109, ISBN 954-23-0031-X; COBISS.BG-ID 1037209316 АИ „Ценов”, Свищов

Димитрова, Ренета (2018) Приложение на груповата работа при лица с умствена изостаналост в социални услуги в общността // Application Of The Group Work For Persons With Mental Retardation In Sotsial Services In The Community Годишник на Шуменски университет, Педагогически факултет

Димитрова, Ренета (2018) Роля на социалната рехабилитация за подобряване качеството на живот на лицата с умствена изостаналост // The Role of Social Rehabilitation for Improving the Quality of Life of People with Mental Retardation

Димитрова, Ренета (2017) Психичноболните - неизползвания ресурс на обществото Сборник "Социални изследвания", 2017. - Велико Търново : Университетско издателство, CD

Димитрова, Ренета (2015) Възможности и предизвикателства за социално включване пред лицата с увреждания Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания - Сборник с научни статии: В.Т. : Фабер, 2015. ISBN 978-61900-0383-0

Йоргова, Милена (2018) Quality of Life of Elderly People with Disabilities Development of the Bulgarian and European economies. Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2018, с. 299-303. ISSN 2603-4093

Йоргова, Милена (2018) Social work in the context of social services for elderly people with disabilities: a critical view on professional practice Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara

Йоргова, Милена (2018) Социальные услуги для пожилых людей-инвалидов: взгляд потребителя Х Международная научно-практическая конференция «Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики»

Йоргова, Милена (2016) Social Services for Elderly People with Disabilities: Choices and Rights Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 95-105. ISBN 978-606-26-0710-4

Йоргова, Милена (2016) Практикум по социална работа Велико Търново:Фабер, 2016, ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980)

Йоргова, Милена (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion Социални изследвания 2014, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2015 c.187- 197, ISBN 978-619-208-004-4 (COBISS.BG-ID 1274242276)

Йоргова, Милена (2015) Влияние на мениджърализма в социалната работа Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности [Електронен ресурс]: сборник научни доклади от научно-практическа конференция, Велико Търново, 05.11.-06.11.2015, Велико Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-954-9689-99-0 (COBISS.BG-ID 1279832292)

Йоргова, Милена (2015) Социалните услуги през погледа на възрастните хора с увреждания. Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с.91-97, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)

Йоргова, Милена (2014) Динамика на работните отношения в социалната работа: от клиент към потребител на услуга Перспективи за развитие на българската икономика [Електронен ресурс]: сборник научни доклади от научно-практическа конференция, Велико Търново на 30.11.-31.10.2014, Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620)

Йоргова, Милена (2012) Включване на потребителя в предоставянето на социални услуги Сб. Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18.05.-19.05.2012, Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др., София: ГорексПрес, 2012, с. 599-603. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2012) Качество на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Техническия университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, ISSN 1310-6686 (print) (COBISS.BG-ID 1120962532 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2012) Социална работа: влияния и промени. Велико Търново: Ай анд Би, 2012, 122 с. ISBN 978-954-9689-70-9 (COBISS.BG-ID 1266774244)

Йоргова, Милена (2011) Качество на живот в институционална среда: поглед на потребителя International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18.11.-19.11.2011, с. 269-272. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2011) Отново за социалната работа и социалния работник Социални изследвания, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 68-116. ISBN 978-954-524-771-2 (COBISS.BG-ID 1237694692)

Йоргова, Милена (2011) Социална работа с възрастни хора: параметри на добрата практика. – Панорама на труда, 2011, бр.1-2, с.59-69, ISSN:1312-305Х (print) (COBISS.BG-ID 1121756132 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2011) Социално включване на възрастните хора: оптимизиране на възможностите за активен и достоен живот Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.173 - 208, ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)

Йоргова, Милена (2011) Социално включване: проект на ЕС за социално развитие. Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.9 - 41, ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)

Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, 2010, бр. 3, с. 253-269, ISSN 1313-6909 (print);2367‐9379 (online) (COBISS.BG-ID 1234139620 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2010) Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС. – Народностопански архив, 2010, 63 (4), с.70-81, ISSN 0323-9004 (print); 2367‐9301 (online) (COBISS.BG-ID 1234336740 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2009) Социално подпомагане Велико Търново: Фабер, 2009, 155 с. ISBN 978-954-400-072-1 (COBISS.BG-ID 1230375140)

Йоргова, Милена (2007) Модернизация на социалните услуги в България Сб. Юбилейна научно-практическа конференция "България в ЕС: първи стъпки",Велико Търново, 25.05-27.05.2007, Ред. Б.Байков, М.Димитров, И.Димов, Д.Златева, П.Петров, Н.Радев, Л.Георгиев, София: ГорексПрес, 2007, с. 411-419. ISВN 987-954-616-185-7 (COBISS.BG-ID 1227591140)

Йоргова, Милена (2007) Конструиране и проверка на описателен модел на професионален профил на социалния работник в България Сб. Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 09.09.-12.09.2007, Ред. Н.Радев, С.Будева, С.Стоянова, Велико Търново: Фабер, 2007, с. 64-80. ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644)

Йоргова, Милена (2005) Кадрови потенциал на системата за социално подпомагане Социална работа с деца и семейства, София: ГорексПрес, 2005, с.116-127. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652)

Йоргова, Милена (2005) Методика за определяне на потребностите от специалисти по социални дейности Научни изследвания в социалната работа: състояние и приложение, София: ГорексПрес, 2005, с. 233-245. ISBN 954-616-152-7 (COBISS.BG-ID 1044369380)

Йоргова, Милена (2004) Евроинтеграция и социални дейности в България. Сб. Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 05.06.- 06.06.2004 г. Ред. Б.Байков, М.Димитров, П.Пенчев, Г.Стефанов, Н.Върчев. София: ГорексПрес, 2004, с. 426-433. ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)

Йоргова, Милена (2003) Социалните дейности в условията на преход Теория и практика на социалната работа: проблеми и перспективи, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 15-29. ISBN 954-07-1809-0 (COBISS.BG-ID 1040274148)

Павлова, Янка (2018) USE OF SMART TECHNOLOGIES AND THE INTERNET BY MENTALLY RETARDED INDIVIDUALS AT THE SOCIAL SERVISES X международная научно-практическая конференция «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ»

Павлова, Янка (2018) Прилагане на социално-психологически тренинг при обучение на студенти специалност "Социални дейности"

Павлова, Янка (2018) Трудотерапия в социалните услуги резидентен тип за хора с умствена изостаналост Списание "Социално-икономически анализи" (2018), Том 10, Брой 2, Статия 10

Павлова, Янка (2017) Problems with the market implelentation of the final product of the occupational therapy of social services for the people with mental disabilities Издателство "Ай анд Би",2017г., Велико Търново

Павлова, Янка (2016) Овластяване на потребители на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Издателсво "Ай анд Би", 2016г., Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2018) Health in the context of better quality of life of people with disabilities, Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara

Пулова-Ганева, Юлия (2018) Проблемы социальной работы с лицами, требующими международной защиты в Республике Болгарии. Материалы юбилейной X международной научно-практической конференции "Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики,Белгород (Россия), 27-28 ноября 2018 года. Рецензенты: В.П. Римский, Н.С. Данакин. Белгород: Эпицентр, 2018, с. 242-252. ISBN 978-5-6041985-3-7

Пулова-Ганева, Юлия (2017) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2. прераб. и доп. изд., 200 с., ISBN 978-619-208-091-4 (COBISS.BG-ID 1278814692) Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Social and demographic characteristics of persons with disabilities in the Republic of Bulgaria. Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, p. 216-233, ISBN 978-606-26-0710-4 [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters] Bucureşti, Pro Universitaria

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Биомедицинското инженерство в помощ на хората с трайни хронични заболявания и увреждания. - В: Социални изследвания 2016 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, c. 21-28, ISBN 978-619-208-071-6 (COBISS.BG-ID 1277726692) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 2. прераб. и доп. изд., 236 с. ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion. - В: Социални изследвания 2014 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, c. 187-197, ISBN 978-619-208-004-4 (COBISS.BG-ID 1274242276) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. - В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания. В. Търново: Фабер, 2015, с. 98-106, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876) Издателство „Фабер“, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2014) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion.International scientific conference proceedings UNITECH’14, Gabrovo, 21-22.11.2014, Rrogram committee R. Ilarionov, Ch. Rumenin, L. Otto et. al. Gabrovo: University publishing house "V. Aprilov", 2014, Vol. IV, с. 257-262. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък) University publishing house "V. Aprilov",Gabrovo

Пулова-Ганева, Юлия (2014) Здравната грижа при лица с увреждания – състояние и перспективи за развитие. Сб. от Научно-практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика", Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г. [Електронен ресурс] Ред. М. Павлова, Р. Илева и др., Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620) Online Издателство "Ай анд Би", Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната грижа за възрастни хора: предизвикателства и реалности. В.Търново: Ай анд Би, 2012,106 с., ISBN 978-954-9689-71-6 (COBISS.BG-ID 1266764260) Издателство "Ай анд Би", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качеството на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Технически университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, Print ISSN 1310-6686 (COBISS.BG-ID 1120962532 и национален референтен списък) Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 184 с., ISBN 978-954-848-1 Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Удовлетвореността на пациента като критерий за качеството на медицинската помощ. Сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18-19 май 2012 г. Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др. София: ГорексПрес, 2012, с. 619-627. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Качество на здравната грижа за възрастни хора. International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18-19.11.2011, Rrogram committee D. Markova, Ch. Rumenin, L. Otto et. al. Gabrovo: University publishing house "V. Aprilov", 2011, Vol. III, с. 264-268. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък) University publishing house "V. Aprilov",Gabrovo

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 232 с. ISBN 978-954-400-459-0 (COBISS.BG-ID 1236493028) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Социално включване на уязвими етнически малцинства. - В: Социално включване. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 129-172. ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676) Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Социално включване, толерантност и междукултурен диалог. - Дни на науката' 2011, 2011, 2, с. 36-40. Print ISSN 1314-2283 (COBISS.BG-ID 1232486884 и национален референтен списък ) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2010) Антидискриминационни политики и практики. Учебно пособие за дистанционно обучение, ВТУ, 2010, 147 с.

Пулова-Ганева, Юлия (2010) Антропометричен статус и биологично развитие при български и ромски ученици. Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред.Пл. Легкоступ, Ж. Карапенчев и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 574-580. ISBN 978-954-400-422-4 (COBISS.BG-ID 1236540644) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2008) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа. В. Търново: Фабер, 2008, 136 с. ISBN 978-954-775-885-8 (COBISS.BG-ID 1228540388) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2008) Социална работа с рискови групи: социални аспекти и социална работа с рискови групи. Габрово: Унив. изд. "В. Априлов", 2008, 188 с. ISBN 978-954-683-398-3 (COBISS.BG-ID 1245518052) Унив. изд. "В. Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2007) Дискриминация и неравенство във висшето образование. Сб. от Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 9-12 септември 2007 г. Ред. Н. Радев, С. Будева, С. Стоянова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 160-168. ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2007) Сравнителен анализ на физическото развитие и дееспособност на ученици от български и ромски произход. Сб. от Национална конференция "Децата, семейството, училището и обществото в началото на XXI век: Реалности, перспективи, решения", Пловдив, 30-31 март 2007 г. Ред. Сл. Савов и др. София: Камея Дизайн ООД, 2007, с. 74-81. ISBN 978-954-629-008-3 (COBISS.BG-ID 1229507300) Издателство "Камея Дизайн ООД", София

Пулова-Ганева, Юлия (2006) Етно-социална характеристика на физическото развитие и дееспособност на ученици от български и ромски произход, 2006 (COBISS.BG-ID 1242178276)

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Медико-социални проблеми на ромските деца. - В: Социална работа с деца и семейства. София: ГорексПрес, 2005, с.110-115. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Социални детерминанти, физическо развитие и дееспособност - връзки и зависимости. - В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София: ГорексПрес, 2005, с. 91-103. ISBN 954-616-152-7 (COBISS.BG-ID 1044369380) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Сравнителен анализ на физическoто развитие при български и ромски ученици от Великотърновска област. Сб. от Юбилейна научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Съюз на учените в България, Велико Търново, 2004 г. Ред. Г. Димитров, Б. Ангелов, Г. Тодоров и др. В. Търново: Фабер, том 1, с. 361-369. ISBN 954-775-514-5 (COBISS.BG-ID 1045835236) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2002) Физическа дееспособност при подрастващи от гр. В. Търново. – В: Наука, околна среда и устойчиво развитие. В. Търново: Фабер, 2002, с. 380-385. ISBN 954-775-154-9 (COBISS.BG-ID 1039866596) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2001) Обективна и анкетна оценка на двигателната активност и физическото развитие при група подрастващи. – В: Дни на науката'2001. В. Търново: Фабер, 2001, с. 71-75. ISBN 954-775-031-3 (COBISS.BG-ID 1037197796) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2001) Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от гр. В. Търново. - Спорт и наука, 2001, 6, с. 79-82. Print ISSN 1310‐3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък)

Пулова-Ганева, Юлия (2000) За физическия работен капацитет на подрастващи (по данни на проучване в гр. Велико Търново). - Хигиена и здравеопазване, 2000, XLIII (5-6), с. 37-39. Print ISSN 0018-8247 (COBISS.BG-ID 1158782180) Научно дружество по хигиена, София

Пулова-Ганева, Юлия (2000) Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от Велико Търново. – В: Дни на науката'2000. В. Търново: Фабер, 2000, с. 98-101. ISBN 954-9541-79-9 (COBISS.BG-ID 1036449508) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Ергометричният пулс в оценката на физическия работен капацитет. I международен научен конгрес "Спорт, стрес, адаптация", София, 23-24 октомври 1999 г. Ред. Цв. Желязков, Н. Волков, Вл. Платонов и др. София: ИПБ НСА, 1999, с. 105. ISSN 1310-3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък) ИПБ НСА, София

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Структура и функции на човешкия организъм: Учебник за ВУЗ: Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1999, 296 с. ISBN 954-524-213-2 (COBISS.BG-ID 1034428900) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Структура и функции на човешкия организъм: Учебник за ВУЗ: Ч. 2. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1999, 231 с. ISBN 954-524-213-2 (COBISS.BG-ID 1034883556) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис, 1999, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1035658980) Издателство "Гея-Либрис", София

Пулова-Ганева, Юлия (1998) Избор на методи за оценка на физическия работен капацитет при юноши в донаборна възраст. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1998, 63, с. 230-233. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146842852) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1998) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис (София: Образование и наука), 1998, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1032979428) Издателство "Гея-Либрис", София

Пулова-Ганева, Юлия (1997) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис, 1997, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1030740452) Издателство "Гея-Либрис", София

Пулова-Ганева, Юлия (1996) Някои проблеми при съставяне на тестове по биология за учениците от горния курс на специализираните гимназиални биологични класове. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1996, 45 (3), с. 13-18. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146122980) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1996) Формиране на екологична култура у учениците при обучението по биология. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1996, 45 (3), с. 9-12. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146135012) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1995) Кисел трън (Berberis vulgaris L.). Сравнително фитохимични изследване. Велико Търново: Пик, 1995, 53 с. ISBN 954 8258-41-2 (COBISS.BG-ID 1028293604) Издателство "Пик", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1995) Ролята на интеграцията училище - научен институт за повишаване на ефективността на обучението. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1995, 34 (1), с. 308-315. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1145734116) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1994) Анатомия, физиология и хигиена на човека: Познавателни задачи и въпроси (Учебно помагало за учители и ученици). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1994, 220 с. ISBN 954-524-100-4 (COBISS.BG-ID 1028195556) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Стоянова, Стела (2016) "Структурни упражненияI по устойчиво развитие", издателство "Ай анд Би", 2016, ВТ, ISBN 978 619 7261 04 0 Велико Търново, изд. "Ай анд Би"

Стоянова, Стела (2015) Аутизъм - за границата между уврежане и гениалност сборник с научни статии "Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания" ФАБЕР, 2015, Велико Търново ISBN 978-619-00-0383-0 COBISS.BG-ID 1276539876

Стоянова, Стела (2014) Рискови групи – възможности за минимизиране на риска в ромска общност, УНСС, Сф, 2014 издание на УНСС, Сф.

Стоянова, Стела (2014) "Групова динамика", 2014, изд. "Ай анд Би", ISBN 978-954-9689-77-8 Велико Търново, издателство "Ай анд Би", 2014 ISBN 978 954 9689 77 8

Стоянова, Стела (2014) СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ISBN 978-619-208-004-4 Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Кат. Орг. и методология на стоп. дейности Текст и на англ. ез. Рез. на бълг., англ. ез. 2014 един оптичен диск Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader, Университетско издателство, Велико Търново COBISS.BG-ID 1274242276

Стоянова, Стела (2014) УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПИ ISBN 978-954-524-897-9 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-897-9 COBISS.BG-ID 1260294884

Стоянова, Стела (2013) "Групи - динамика и рискове", изд."Ай анд Би"I, 2013, ISBN 978-954-9689-76-1 изд. "Ай анд Би" - Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-9689-76-1

Стоянова, Стела (2013) Stoyanova, St., Ethical dilemmas associated in risk group with diabetes, ASKLEPIOS,V-ІІ,XXVІ №1/2013, p.64 Асклепий : международно списание по история и философия на медицината : издание на Балканската асоциация по история и философия на медицината (БАИФМ) =Asklepios : international annual of history and philosophy of the medicine : edition of the Balkan Association on history and philosophy of medecine (BAHPM) ISSN 1300-0637 ASKLEPIOS,V-ІІ,XXVІ №1/2013, p.64 ISSN 1300-0637 COBISS.BG-ID 1119799268

Стоянова, Стела (2013) Изследване на рисковите групи в България в ситуация на криза COBISS.BG-ID 1266850532 СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА", Сф. ISSN 2367-6590 COBISS.BG-ID 1266850532

Стоянова, Стела (2013) Комуникацията в група като ефективен инструмент за управление на човешките ресурси, сп.”Социология и икономика”, година ІІІ, брой1, 2013, стр. 70 ISSN 1314-3603 Списание "Социология и икономика" ISSN ISSN 1314-3603 COBISS.BG-ID 1235136484

Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., Комуникацията в група, „Социални потребности и социално предприемачество”, в "Увод в социалното предприемачество", Горекспрес, Сф, 2013 ISBN 978-954-616-195-6 "Горекспрес", Сф ISBN 978-954-616-195-6

Стоянова, Стела (2012) Обществена трансформация на България в рамките на ЕС. Международна конференция на УНСС, 2012 ISBN 975 544 546-9 УНСС, СФ

Стоянова, Стела (2012) Стоянова, Ст., Управление на човешките ресурси в маргиналната общност – роми, сп.”Човешките ресурси”, Сф,бр.7/217/2012г. сп.”Човешките ресурси”, Сф,бр.7/217/2012г ISSN 1312 319X

Стоянова, Стела (2011) "Формални и неформални групи - различия в управлението им", във "Взаимодействието на теория-практика. Ключови решения" том 4, БСУ ISBN 978-954-9370-81-2 Екс-Прес, Габрово

Стоянова, Стела (2011) 1. Стоянова, Ст. и колектив, Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, трето разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 134 стр. Издателство "Фабер", В. Търново ISBN 978-954-400-452-1

Стоянова, Стела (2011) 5. Stoyanova, St., Improving the quality of student learning groups in the “St.st. Ciryl & Methodius” through the use of communication skills, ”Съвременни измерения на качеството във висшето образование”, издателство „”А&B”, 2011, стр.124 изд. "Ай анд Би", ВТ ISBN 978-954-9689-64-8

Стоянова, Стела (2011) Структурни упражнения по устойчиво развитие ISBN 978-954-524-769-9 Университетски издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011

Стоянова, Стела (2010) "Проучване на целевите групи /проучено е отношението на студеннти към рисковата група - лица с увреждания/" в том 1 на БСУ "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условия на криза" ISBN 978-954-9370-72-0 "Ирита принт", Казънлък ISBN 978-954-9370-72-0

Стоянова, Стела (2010) Стоянова, Ст., Медиация и консултиране в помощ на обучението в социалното предприемачество, С., изд "Общество и знание", 2010 издателство "Общество и знание", София

Стоянова, Стела (2009) МЕТОДИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА С ГРУПА ISBN 978-954-9689-2 ИЗДАТЕЛСТВО "БОЙКА"; 2009 ISBN 978-954-9689-2

Стоянова, Стела (2008) "Социално-икономически и организационни проблеми на диабетната грижа в България за периода 1998-2008г. , имащи отношение към качеството на живот с диабет" в "България в ЕС: първи резултати", ВТУ-БАН, 2008 ISBN 954-616-139-X Горекспрес, София ISBN 954-616-139-X

Стоянова, Стела (2008) “Социално-икономически и организационни проблеми на диабетната грижа в България за периода 1998-2008г, имащи отношение към качеството на живот с диабет”, научнопрактическа конференция на БАН/Стопански факултет, ВТУ:”България в ЕС – първи резултати”, 2008 Горекспрес, София ISBN 954 616 136- X

Стоянова, Стела (2008) Социално-икономически проблеми на диабетноболните в България : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. – София : Специализиран научен съвет по Отраслова и фирмена икономика при ВАК. Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий,2008. – 48 с. университетско издателство, Велико Търново Здравно осигуряване - България - социално-икономически проблеми - дисертации Социални грижи - България - дисертации Диабет - социални проблеми - дисертации България - социално осигуряване

Стоянова, Стела (2007) “Защита на диабетноболните и техните потребителски права”, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ, Горекспрес, 2007 "Горекспрес", София 2007 ISBN 954 616-170-6

Стоянова, Стела (2007) “Сравнителна характеристика на някои международни програми, целящи подобряване качеството на живот на диабетноболните”, Сборник от научно-практическа конференция, 9-12.09.2007г: “Социални изследвания”, изд. Фабер, В. Търново, 2007, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ, Горекспрес, 2007 ISBN 954 616 170-6 Сф , Горекспрес

Стоянова, Стела (2007) “Сравнителна характеристика на някои международни програми, целящи подобряване качеството на живот на диабетноболните”, Сборник от научно-практическа конференция, 9-12.09.2007г: “Социални изследвания”, изд. Фабер, В. Търново, 2007, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ, Горекспрес, 2007 "Горекспрес", София ISBN 978 954 775 877 3

Стоянова, Стела (2007) 6. Стоянова, Ст., Антидискриминационни практики насочени към рискови групи в България, „Социални изследвания”, Университетско изд. „Св.св. Кирил и Методий”, 2007, стр.134, ISBN 978 954 775 877 3 Университетско Издателство "Св.св. Kирил и Методий"

Стоянова, Стела (2006) "Защита на диабетноблните и техните потребителски права", в "България в Европа - 2007", Международна научно-практическа конференция" ISBN -10 954-616-170-5 ISBN - 13 978-954-616-170-3 Горекспрес, София ISBN -10 954-616-170-5 ISBN - 13 978-954-616-170-3

Стоянова, Стела (2006) "Социална политика в рамките на ЕО", в Социално-икономическо развитие на България в ЕС, ВТУ/БАН, 2003 ISBN 978-954-524-5 ISBN 954-524-500-8 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", ВТ ISBN 978-954-524-5 ISBN 954-524-500-8

Стоянова, Стела (2005) "Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение", "Социална работа в група от диабтоболни", ISBN 954 616 152-7 Горекспрес, София ISBN 954 616 152-7

Стоянова, Стела (2005) .“Примерен начин за стопанисване на здравно-осигурителната система в република Словакия и социалният му ефект върху семейства, грижещи се за диабетноболни”, “Социална работа с деца и семейства”, Горекспрес, 2005 ISBN 954-616-345-4 "Горекспрес", София ISBN 954-616-345-4

Стоянова, Стела (2005) Стоянова, Ст., Комуникацията в група, „Социална работа в група от диабетноболни ”, %Научни изследвания в социалната работа", изд. Горекспрес, Сф, 2005, ISBN 954 616 152 7 Горекспрес, Сф

Стоянова, Стела (2003) Теория и практика на социалната работа. Проблеми и преспективи. Университетско издателство, София ISBN 954-07-1809-0

Стоянова, Стела (2002) "Рискови групи - възможности за минимизиране на риска в ромската общност", в "Обществената трансформация в България, Европа и света", УНСС, ISBN 978-954-644-9 Издателски комплекс УНСС ISBN 978-954-644-9

Стоянова, Стела (2000) "Социално подпомагане на диабетноболните в България" в "Трудова заетост и социална политика в условията на евроинтеграция", Свищов, 2000 ISBN 954-23-0031-X Свищов ISBN 954-23-0031-X

Стоянова, Стела (2000) “Приложение на хранителната система на АДА при диабетноболни”, Международен конгрес по медицинска география, София, 2000 Институт по хигиена, София Национален конгрес по хигиена - ноември 2000 г.

Стоянова, Стела (2000) Стоянова, Ст. “Социални проблеми, възникващи между диабетно-болните, техните близки и обществото”, сп. “Социална медицина”, бр.3, София, 2000г. ISSN 1310-1757 СоцМед. София ISSN 1310-1757

Стоянова, Стела (1999) Социално подпомагане, участие в раздел VІІ, глава „Групова работа”, издателство „Резон”, София, 1999г., 202стр. издателство "Резон", Сф.

Стоянова, Стела (1997) "Обособяване на съветването като съвременен метод за социална рабобта", в "Проблеми на социалната работа в България", № S_JEP-09567-95 БСУ, Бургас № S_JEP-09567-95

Стоянова, Стела (1997) 3. Стоянова, Ст, Мястото на съветването в тренираните умения за помагащи професии, сп. „Проблеми на труда”, бр.7/1998, МТСП, с.62, Сф, 1998, издание на МТСП, "Проблеми на труда" ISSN 0494-0296

Стоянова, Стела (1997) Stoyanova, St.,Care for lonely old people not covered by social services in the region V. Turnovo - report, p.62, Bulgarian Health Information digest, Dreyfus Health Foundation, vol.3, http//tht.org, 1997, p.62 Плевен,, издателство "Отворено общество"

Стоянова, Стела (1997) Стоянова, Ст., Обособяване на съветването като съвременен метод за социална работа, «Проблеми на социалната политика и социалната работа в България», БСУ, проект S_JEP-09567-95, 1997, стр. 105 БСУ

Стоянова, Стела (1995) Stoyanova, St.,European standards and Bulgarian Pentiaries, Report about the state of pretrial detention pleaсеs during period of 09 Jan-10 Feb, 95,ISSN 1310-3911, p.6, сп.„Обектив” месечен бюлетин на Български Хелзинкски Комитет, бр.Фев-апр, 1995 Схисание "Обектив", фувруари, Месечен бюлетин на Български Хелзински Комитет, СФ.

Стоянова, Стела (0) Социалната политика в рамките на Европейския съюз Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи ISSN: 0204-675X.- HHHVIII, 9 (1997), s. 67-75 Бюлетин на труда ISSN: 0204-675X

Стоянова, Стела (0) Социално-икономическо развитие на България в ЕС, сборник доклади от конференция на БАН/СФ Горекспрес, С ISBN 954 524 501-8

Тодорова, Теодора (2016) Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. ИК "Труд и право"

Тодорова, Теодора (2015) Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства

Тодорова, Теодора (2015) Социално предприемачество: общи насоки и национални приоритети

Тодорова, Теодора (2014) A map of social enterprises and their eco-systems in Europe - Country Report: Bulgaria

Тодорова, Теодора (2014) Линията на бедност за България за 2015 г

Тодорова, Теодора (2014) Социалното предприемачество – средство за местно развитие, намаляване на младежката безработица и удовлетворяване на социалните потребности

Тодорова, Теодора (2013) Линията на бедност за България за 2014 г

Тодорова, Теодора (2013) Социална икономика и социално предприемачество

Тодорова, Теодора (2013) Социалната икономика – полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства,

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение

Тодорова, Теодора (2012) The Social economy in Bulgaria – rediscovered innovation strategy for future social and economic development

Тодорова, Теодора (2012) Линията на бедност за България за 2013 г

Тодорова, Теодора (2012) Национална концепция за социална икономика

Тодорова, Теодора (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа

Тодорова, Теодора (2011) Социално включване на децата: общи насоки и национални приоритети

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/