Публикации Катедра "Стопанско управление" / Department of Economic Management


Андреева, Деница (2018) OPPORTUNITIES FOR USING THE COMPETENCY APPROACH IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN THE ORGANIZATTION

Андреева, Деница (0) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ВЕЛИКО ТЪРНОВО)

Димитрова, Ваня (2018) DIGITIZATION OF EDUCATION IN THE FIELD OF SECURITY International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018

Димитрова, Ваня (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Sibiu, Romania

Димитрова, Ваня (2018) Връзката на специализирания софтуер с хотелските операции INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT, Riga, Latvia

Димитрова, Ваня (2018) КОНЦЕПУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series-Tekirdağ/Turkey о

Димитрова, Ваня (2018) НАУЧНО ЗНАНИЕ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH, Technical University of Sofia

Димитрова, Ваня (2017) Factors, influencing hotel industry Knowledge – international journal scientific papers”, Thessaloniki, Greece, vol. 19.1

Димитрова, Ваня (2017) Project management standards Knowledge – international journal scientific papers”, Thessaloniki, Greece, vol. 19.1

Димитрова, Ваня (2017) Strategic solutions for effective management of human resources outside the field of material production Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Ohrid, Macedonia

Димитрова, Ваня (2017) The role of computer system in the management of hotels in Veliko Tarnavo region, Bulgaria Proceedings of 23rd International Conference The Knowledge-Based Organization, Sibiu, Romania, Conference proceeding 1

Димитрова, Ваня (2017) Trends and perspectives of Bulgarian NEET Proceedings of National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection, International Conference, Buchurest, Romania

Димитрова, Ваня (2017) Using the PERT method in project management International scientific and practical conference, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Димитрова, Ваня (2017) КОУЧИНГ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Тверской государственный университет

Димитрова, Ваня (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателства Сборник доклади от конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.290

Димитрова, Ваня (2017) Сигурността, като фактор при избора на хотелска компютърна програма Международна научна конференция „CONFSEC”

Димитрова, Ваня (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник Доклади на международна научна и техническа конференция “Инженерство.Технология.Образование. Сигурност“, НВУ "Васил Левски

Димитрова, Ваня (2016) ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 20-21 октомври, 2016г, стр. 517

Димитрова, Ваня (2016) ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА И ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Димитрова, Ваня (2015) NEETs – НАЙ-НОВАТА „ПРОФЕСИЯ“ ИЛИ ЗАПЛАХА ЗА ИКОНОМИКАТА НИ Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 16-17 юли, 2015

Димитрова, Ваня (2014) ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА, КАТО ИНВЕСТИЦИЯ В УСПЕХА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади на научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", 13-14 Ноември, НВУ "Васил Левски", стр. 133

Димитрова, Ваня (2014) ПРАВИЛНИЯТ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ – (НЕ) ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КРАЧКА КЪМ УСПЕХА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ"Васил Левски", 3 - 4 юли, 2014

Димитрова, Ваня (2013) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ С МОТИВИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 27 - 28 юни, 2013 г.

Димитрова, Ваня (2013) ДОБРЕ МОТИВИРАНИЯТ ПЕРСОНАЛ – СИГУРНА КРАЧКА КЪМ УСПЕХА НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 27 - 28 юни, 2013 г., НВУ "Васил Левски"

Димитрова, Ваня (2013) ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ПЕРСОНАЛА – НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", НВУ "Васил Левски", 16-18 октомври, 2013г, стр. 21

Димитрова, Ваня (2013) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ДОБРЕ РАБОТЕЩА ПЕНСИОННА СИСТЕМА Списание "Управление и устойчиво развитие", бр. 4, Лесотехнически университет, 2013, стр.68

Димитрова, Ваня (2012) КАК ДА ОЦЕНЯВАМЕ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", стр. 90

Димитрова, Ваня (2012) „Аспекти на управлението на човешките ресурси в организациите извън сферата на материалното производство“ Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", 25-26 октомври, 2012г., НВУ" Васил Левски", стр. 81

Иванова, Мария (2018) PR и мястото им в ИК, Втора национална научна конференция „Медиите на 21. Век“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 119-123

Иванова, Мария (2018) Иновациите като предпоставка за устойчиво развитие на бизнеса, XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“

Иванова, Мария (2016) Управление на иновационните процеси в индустрията (на примера на предприятията за подемно-транспортна техника)

Иванова, Мария (2015) Иванова, М. Подемно-транспортните предприятия: от държавно регулиране към пазарна икономика. Социално-икономически анализи, Книга 6, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2015

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Взаимодействие на елементите на иновационната система.Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Фабер, 2013

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Място на иновациите в стратегия „Европа 2020”. в Международна университетска научна конференция по случай 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Същност на иновациите и инвестициите в предприятието. Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Фабер, 2013

Иванова, Мария (2012) Иванова, М. Същност и класификация на иновациите. Юбилейна международна научно-практическа конференция „ 20 години инвестиции в бъдещето” на Стопански факултет при ВТУ, ГорексПрес, София, 2012

Йорданова, Даниела (2018) Risk Prioritization – prerequisites for successful management in the public sector (by the example of the municipality of Veliko Tarnovo). Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, посветена на 25-тата годишнина от основаването на факултета, проведена на 28-29.09.2017 г. в Арбанаси, Велико Търново,Том 1, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, p.196-198. ISSN 2603-4093.

Йорданова, Даниела (2018) Бюджетните разходи като предпоставка за ефективна иновационна политика в публичния сектор. Международна кръгла маса на тема: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация”, по повод 25-тата годишнина от създаването на програмата по публична администрация в Нов български университет, 11 юни 2018 г., Нов български университет, София.

Йорданова, Даниела (2018) Добри практики за прилагане на стандарти за управление на риска в предприятието Международна научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности”, 18-19 октомври, 2018 г., Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Йорданова, Даниела (2018) Ефективно управление на организационните кризи – има ли универсален модел? Сборник с доклади от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, посветена на 130-годишнината от създаването на Библиотеката и Европейската година на културното наследство, 24-25 април 2018 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Т. 2, с.113-123. ISBN 978-619-7404-04-3

Йорданова, Даниела (2018) Кредитен риск във фирмата – предпоставка за криза. XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 23-25 март 2018 г.

Йорданова, Даниела (2018) Основи на публичната администрация Изд. Абагар, В.Търново, 2018, 270 с. ISBN 978-619-168-2012-6.

Йорданова, Даниела (2018) Стратегии при кризи в организациите. XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 23-25 март 2018 г.

Йорданова, Даниела (2018) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване Научна конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите- членки на Европейския съюз”, 9-10 ноември 2018 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Йорданова, Даниела (2017) Основи на публичната администрация. Учебно помагало. Учебно помагало, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2017, 117 с. ISBN 978-619-208-130-0.

Йорданова, Даниела (2017) Показатели оценки расходов на научные исследования и опытные разработки Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 27-28 апреля 2017 года Тверь, Россия, с. 118-124. ISBN 978-5-7609-1263-3.

Йорданова, Даниела (2017) Проучване ефективността от функциониране на Системата за финансово управление и контрол в община Велико Търново. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50 години от създаването на катедра ”Управление и администрация” – Новите реалности в управлението, Варна, 20-21 октомври 2017, с. 302-312. ISBN 978-954-21-0947-1.

Йорданова, Даниела (2017) Роля на контролинга за ефективно управление на дейности при бедствия, аварии и катастрофи. Сборник статии от Първа научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите”, център за Трансгранични изследвания, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 202-207, 17-18 ноември 2016. ISBN 987-619-208-139-3

Йорданова, Даниела (2016) Основи на публичната администрация. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2016) Приложение на параметричен метод за оценка ефективността на финансовите средства в община Велико Търново Сп. Индустриален мениджмънт, 2016, бр. 2, изд. „Стопански факултет” при Технически университет, София, с.22-30. ISSN 1312-3793.

Йорданова, Даниела (2016) Управление на конфликти. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2016) Финансово управление на фирмата.Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2015) Застраховането като превенционна дейност за управление на риска от природни бедствия Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, изд. при НВУ „В. Левски”, В.Търново , 16 - 17 юли 2015, с. 182-186. ISSN 1314-1937.

Йорданова, Даниела (2015) Изследване на рисковите фактори в дейностите на община Велико Търново Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 05-06.11.2015 г., изд. „Ай анд Би” В.Търново, ISBN 978-954-9689-99-0 (CD)

Йорданова, Даниела (2015) Мениджмънт на публичния сектор. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2015) Организация на управленския труд. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2015) Приложение на DEA метода за финансово управление от природни бедствия в област Велико Търново Сборник доклади от Юбилейна научна конференция Развитие на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите, Свищов, 20-21 ноември 2015 г., с. 520-524. ISBN 978-954-23-1105-8.

Йорданова, Даниела (2015) Състояние на имущественото застраховане в България – насоки за развитие Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, изд. при НВУ „В. Левски”, В.Търново, 16 - 17 юли 2015, с.187-194. ISSN 1314-1937

Йорданова, Даниела (2015) Състояние на отделните елементи на системата за финансово управление и контрол в общините от област Велико Търново Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", 05-06.11.2015 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изд. „Ай анд Би”, В.Търново, ISBN 978-954-9689-99-0 (CD)

Йорданова, Даниела (2015) Управление на кризи. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2015) Управление на риска. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2014) Изследване динамиката на бедствията, авариите и катастрофите и щетите от тях в област Велико Търново Годишник от Юбилейна научна конференция „Политика за сигурност и отбрана в съвременната среда”, бр. 1, с. 295-301, 21-22 май 2014, Военна академия „Г. С. Раковски”, факултет "Национална сигурност и отбрана", София. ISSN 1312-2983

Йорданова, Даниела (2013) Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане като източник на финансиране на обекти при бедствия, аварии и катастрофи в община Велико Търново Годишник от научна конференция „Мениджмънт на сигурността и отбраната в променящата се среда за сигурност”, бр.3, с.142-148, май 2013 г., Военна академия „Г. С. Раковски”, София. ISSN 1312-2983

Йорданова, Даниела (2013) Някои исторически аспекти на финансово управление на ресурсите при бедствия, аварии и катастрофи Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 6, с.167-170. Изд. комплекс на НВУ "В. Левски", 16-18 октомври 2013, В. Търново.ISBN 978-954-753-200-7

Йорданова, Даниела (2012) Аспекти на планирането на ресурсите при аварийно-спасителни дейности Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, изд. комплекс на НВУ "В. Левски", том 4, с.198-204, 14-15 юни 2012, В. Търново. IBSN 978-954-753-095-9

Йорданова, Даниела (2012) Превантивни действия и мерки за намаляване на рисковете от природни бедствия Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, изд. комплекс на НВУ "В. Левски", том 6, с. 62-68, 25-26 октомври 2012, В. Търново. ISBN 978-954-753-104-8

Павлов, Веселин (2017) Development of the management functions Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности"

Павлов, Веселин (2017) Development of the management functions Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности"

Павлов, Веселин (2016) Сущность управленческой функции Факторы развития экономики Росии - Тверь.

Павлов, Веселин (2016) Сущность управленческой функции Факторы развития экономики Росии - Тверь.

Павлов, Веселин (2015) Място на управленските функции в управленския процес Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности” - Велико Търново.

Павлов, Веселин (2015) Място на управленските функции в управленския процес Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности” - Велико Търново.

Павлов, Веселин (2015) Развитие на управленските функции - исторически преглед Списание "Индустриален мениджмънт", брой 2/2015, Технически университет, София.

Павлов, Веселин (2015) Развитие на управленските функции - исторически преглед Списание "Индустриален мениджмънт", брой 2/2015, Технически университет, София.

Павлов, Веселин (2014) Големите предприятия в България - проблеми и предизвикателства Университетска годишна научна конференция, НВУ „Васил Левски” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2014) Големите предприятия в България - проблеми и предизвикателства Университетска годишна научна конференция, НВУ „Васил Левски” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2014) Организационно-управленски структури в големите предприятия в България Научно-практическа конференция на тема „Перспективи за развитието на българската икономика” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2014) Организационно-управленски структури в големите предприятия в България Научно-практическа конференция на тема „Перспективи за развитието на българската икономика” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2011) Кризата - вчера и днес Сборник доклади от семинар на тема „Глобални и регионални аспекти на икономическата криза в страните от нова Европа и стратегии по управлението й”. - Велико Търново

Павлов, Веселин (2011) Кризата - вчера и днес Сборник доклади от семинар на тема „Глобални и регионални аспекти на икономическата криза в страните от нова Европа и стратегии по управлението й”. - Велико Търново

Павлов, Пламен (2017) Problems of multimodal transport in the Republic of Bulgaria “DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES – CHALLENGES AND OPPORTUNITES, International scientific and practical conference, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Павлов, Пламен (2015) Иновационен мениджмънт Университетско издателство на ВСУ „Черноризец Храбър

Павлов, Пламен (2015) Проблеми с класификацията на мултимодалните превози Научна конференция „Месец на науката – Варна 2015” съвместно със Съюза на учените в гр. Варна

Павлов, Пламен (2012) «Проблеми при въвеждането на системи за контрол на качеството на услугите на базата на международния стандарт ISO 9001:2008 в общинските и областните администрации в Република България” Известия на съюза на учените в България –Варна, кн 1/2012

Пенчев, Пенчо (2018) ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТТА МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА: „СТАТУКВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, 11 юни 2018 г., Нов български униреврситет, София

Пенчев, Пенчо (2018) Ще победи ли разумът? XX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” 23–25 МАРТ 2018 Г., ЮНДОЛА

Пенчев, Пенчо (2017) Възможно ли е да се реализира концепцията "Устойчиво развитие"? Годишник СА "Д. А. Ценов" том CXX, 2017.ISSN 0861-8054, с. 69-121.

Пенчев, Пенчо (2017) Областната стратегия за развитие - ключ за успех на териториалната единица Индустриален Мениджмънт. Брой 1/2017. Технически университет, София, 2017. с. 88-96.

Пенчев, Пенчо (2017) Реализацията на концепцията "Устойчиво развитие" - мит или реалност Политики на развитие в България и на балканите. Първа международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на балканите“. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново. с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3.

Пенчев, Пенчо (2016) Организационно развитие. Учебни материали за дистанционно обучение. Велико Търново

Пенчев, Пенчо (2016) Организация и управление на производството. Учебни материали за дистанционно обучение. Велико Търново

Пенчев, Пенчо (2016) Основи на управлението В. Търново. Абагар. ISBN: 978-619-168-147-1

Пенчев, Пенчо (2016) Устойчиво развитие. Учебни материали за дистанционно обучение. Велико Търново

Пенчев, Пенчо (2015) Малките и средните предприятия в хранителната промишленост на България Велико Търново. Абагар: ISBN:978-619-168-113-6.

Пенчев, Пенчо (2015) Малките и средните предприятия в хранителната промишленост на България В. Търново

Пенчев, Пенчо (2015) Развитие на управленските функции - исторически преглед. "Индустриален мениджмънт", брой 2/2015, Технически университет, София, 2015

Пенчев, Пенчо (2015) Развитието на управленските функции - исторически преглед София. Индустриален мениджмънт, бр.2.

Пенчев, Пенчо (2015) Стратегическото мислене - обективна необходимост София. Международна научна конференция "Посткризисното управление в бизнеса"

Пенчев, Пенчо (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения Велико Търново. АЙ анд Би. ISBN: 978-954-9689-85-3

Пенчев, Пенчо (2013) Ръководство за написване на дипломна работа В.Търново, Абагар. ISBN: 978-619-168-065-8

Пенчев, Пенчо (2012) Още за продоволствения проблем Свищов, сп. Диалог

Пенчев, Пенчо (2011) Организационно развитие В. Търново: Абагар, 2011. с. 287. ISBN 978-954-427-960-8

Пенчев, Пенчо (0) Областната стратегия за развитие - ключ за успех на териториалната единица София

Пенчева, Ивалинка (2018) IS OUR “TRANSPARENT” MANAGEMENT TRANSPARENT INDEED? Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" т. 1., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 145-150 ISBN 2603 4093

Пенчева, Ивалинка (2018) Бенчмаркингът като управленска практика Годишна университетска научна конференция 2018. НВУ "Васил Левски" 14-15 юни 2018. Велико Търново.

Пенчева, Ивалинка (2018) Връзките с обществеността като управленска функция, предоставяща информация за истини. Сборник с доклади от Международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини и събития", Русе, 24-25 април 2018 г. Русе: Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2018, Т. 2, с. 132-141. ISBN 978-619-7404-04-3

Пенчева, Ивалинка (2018) За потребността от прозрачно управление. XVI международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг’ 18”, Созопол, 2018.

Пенчева, Ивалинка (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администрации от Северен централен район на Република България. Международна кръгла маса "Статукво, предизвикателства, промени в публичната администрация", 11 юни 2018 г., Нов български униреврситет, София

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения. Медии и комуникации на 21. век, 2017/1, с.112-119. Рrint ISSN 2603-3089

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на стратегиите за развитието на бизнес организациите. Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, 30 ноември 2018 г., Свищов:АИ "Ценов", т. I, с. 27-35, ISBN 978-954-23-1702-9.

Пенчева, Ивалинка (2018) Устойчивото развитие - обект на фирменото управление. XX-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие" 23–25 март 2018 г. Юндола

Пенчева, Ивалинка (2017) България и инициативата „Партньорство за открито управление“. Сборник статии от Първата научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите“. В. Търново, 17-18 ноември 2016 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3

Пенчева, Ивалинка (2016) Организационна култура. Учебни материали за дистанционно обучение. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново, Център за дистанционно обучение, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Пенчева, Ивалинка (2016) Основи на управлението. Велико Търново: Абагар, 616 с. ISBN: 978-619-168-147-1

Пенчева, Ивалинка (2016) Система за оценка на управлението на груповото трудово поведение. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 20-21 октомври 2016 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", т. 6, с. 249-259. ISSN 1314-1937

Пенчева, Ивалинка (2015) Връзките с обществеността като управленска функция. Сборник с доклади от международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“. София, 27 ноември 2015 г., София: Изд. Академик Пъбликейшънс, 2015, т. 2, с. 280-289, ISBN 978-954-2940-19-8

Пенчева, Ивалинка (2015) За необходимостта от прозрачно управление. Сборник научни доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“. В. Търново, 5-6 ноември, 2015 г. В. Търново: Изд. Ай анд Би, 2015, с. 1-11. ISBN 978-954-9689-99-0

Пенчева, Ивалинка (2015) Релацията: прозрачно управление – елементи на организационната култура. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, 7-8 ноeмври 2014 г. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски" 2015, т. I c. 450-457. ISBN 978-619-202-036-1

Пенчева, Ивалинка (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения Велико Търново: АЙ анд Би, 2015, 139 с. ISBN: 978-954-9689-85-3

Пенчева, Ивалинка (2015) Управление на интеграционните процеси. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново: Център за дистанционно обучение, ВТУ Св. св. Кирил и Методий".

Пенчева, Ивалинка (2015) Управленски бенчмаркинг. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ Св. св. Кирил и Методий".

Пенчева, Ивалинка (2014) Groups, Teams, Team Groups. Conference proceedings XII International Scientific conference „Menagement and Engineering ‘14“ Sozopol, 22-25 June 2014, Sofia, 2014, p. 440-449, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327

Пенчева, Ивалинка (2014) Organisational change and the role of public relations in its implementation. Internatsional scientific conference "Management of Change", conference proceedins, Rusе, Stara Zagora, 11-13 april, 2014, Digital press: Ruse Universiti press, 2015, p. 129-139. ISBN 978-954-8675-82-6

Пенчева, Ивалинка (2014) Връзките с обществеността в подкрепа на процеса „Изработване на управленско решение”. Сборник доклади от международна научна конференция "Икономика и управление в турболентна бизнес среда". София 6 юни 2014, София: Изд. "Академик Пъбликейшънс", 2014, т. I, c. 241-248, ISBN 933-954-2320-12-8

Пенчева, Ивалинка (2014) Груповото трудово поведение като обект на управление. В: Усъвършенстване процеса на обуение по счетоводство и финанси, В. Търново УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с.142-171, ISBN 978-954-524-949-5

Пенчева, Ивалинка (2014) За едно по-ефективно управление. Сборник от научна конференция "Стратегическо планиране и прогнозиране: настояще и бъдеще", 13 декември 2013, София: Изд. комплекс - УНСС, 2014, с. 318-329, ISBN 978-954-644-694-7

Пенчева, Ивалинка (2014) Използване на принципа на пригодността при управление на трудовото поведение. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия; Изд. у-та "Св. Кирила и Св. Методия", Велико Търново, 2014, часть 2, с. 238-243. ISBN 978-5-89070-974-5, ISBN 978-954-524-964-8

Пенчева, Ивалинка (2014) Мениджмънт и връзки с обществеността Велико Търново: Абагар, 2014, 263 с. ISBN: 978-619-168-072-6

Пенчева, Ивалинка (2014) Организационната култура като инструмент за прозрачно управление. Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски“, В. Търново, 3-4 юли 2014 г., В. Търново: ИК НВУ "Васил Левски", 2014, т. 8, с.118-125. ISSN 1314-1937

Пенчева, Ивалинка (2014) Система за прозрачно управление на бизнес организациите и стратегия за осъществяване. Сборник научни доклади от научно-практическа конференция "Перспективи за развитието на българската икономика", В. Търново, 30-31 октомври 2014 г. В. Търново: Изд. "Ай анд Би", 2014 с. 1-12, ISBN 978-954-9689-84-6

Пенчева, Ивалинка (2014) Стратегическото мислене - обективна необходимост, породена от практиката. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия; Изд. у-та "Св. Кирила и Св. Методия", Велико Търново, 2014, часть 2, с. 243-250. ISBN 978-5-89070-974-5, ISBN 978-954-524-964-8

Пенчева, Ивалинка (2014) Трудовото поведение като резултат от турболентно факторно влияние. Сборник доклади от международна научна конференция "Икономика и управление в турболентна бизнес среда". София 6 юни 2014, София: Изд. "Академик Пъбликейшънс", 2014, т. I, c. 241-248, ISBN 933-954-2320-12-8

Пенчева, Ивалинка (2013) Бизнес комуникации и връзки с обществеността. Учебно пособие за дистанционно обучение. Велико Търново: Център за дистанционно обучение.

Пенчева, Ивалинка (2013) За необходимостта от повишаване на производителността на труда. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет“, В. Търново, 10 май 2013, В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий" с. 92-100, ISBN 978-954-524-970-9

Пенчева, Ивалинка (2013) Управление индивидуальным трудовым поведением. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия; Изд. у-та "Св. Кирила и Св. Методия", Велико Търново, 2013, часть 3, с. 251-254. ISBN 978-5-89070-920-2, ISBN 978-954-524-914-3

Пенчева, Ивалинка (2013) Управленски умения. Съвети за мениджъри. Велико Търново: Абагар, 2013, 229 с., ISBN: 978-619-168-059-7

Пенчева, Ивалинка (2013) Устойчив и интелигентен растеж на фирмата. Индустриален мениджмънт, 2013, бр.2, с. 25-34. Print ISSN 1312-3793

Пенчева, Ивалинка (2012) Управление на груповото трудово поведение (по примера на предприятията от месната промишленост) Велико Търново

Пенчева, Ивалинка (2009) Enhanced utilization of the human potential. VII International scientific conference "Management and engineering 09", Conference proceedings, Sozopol, 22-24 june 2009, Ed. M. Velev. Sofia: Technikal university, 2009, p. 254-260. ISSN 1310-3946

Пенчева, Ивалинка (2007) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2007, с. 212. ISBN978-954-427-723-9

Пенчева, Ивалинка (2004) Месната промишленост в България - проблеми и предизвикателства Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Peд. Б. Байков, София: "ГорексПрес", 2004, с. 254-262, ISBN 954-616-139-X

Пенчева, Ивалинка (2003) Влияние на индивидуалните особености върху поведението на мениджъра в организацията. Сборник от Научно-практическа конференция "Българският преход", Велико Търново, 31 май-1 юни 2003 г. София: ГорексПрес, 2003, с. 168-175. ISBN 954-616-115-2

Пенчева, Ивалинка (2002) За някои поведенчески предизвикателства, свързани с евроинтеграцията. Сборник от Научно-практическа конференция "България - Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи", Велико Търново, 27-28 май 2002 г. Пловдив: ИК "Призма", 2002, COBISS 1158365924

Пенчева, Ивалинка (2002) Основи на управлението Велико Търново: "Абагар", 2002, 374 с. ISBN 954-427-467-7

Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение. Групово трудово поведение. Велико Търново: "Абагар", 2000, 93 с. ISBN 954-427-428-6

Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение. Организационно равнище на анализ. Велико Търново: "Абагар", 2000, 80 с. ISBN 954-427-429-4

Пенчева, Ивалинка (1999) Управление на промяната и конфликтите. Основи на управлението. Ред. К. Луканов, Велико Търново: ИПК "Св. Евтимий Патриарх Търновски", 1999, 519 с. ISBN 954-427-373-5

Пенчева, Ивалинка (1997) Трудностите по изхранването на населението ще продължават. Икономика и управление на селското стопанство, 1997, 5-6, с. 46-49, Print ISSN 0205-3845

Пенчева, Ивалинка (1996) Управлението на персонала в условията на преход Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие "Управление на прехода", Свищов, 25-26 октомври 1996 г. Свищов: АИ "Ценов", 1996, т. 1, с. 126-131.

Пенчева, Ивалинка (1995) Мотивация, потребности и ефективност на труда. Народностопански архив, 1995, XL VIII, кн. 1, с. 22-28. Print ISSN 0323-9004

Пенчева, Ивалинка (1995) Регулиране на диспропорциите в индустриалното производство. Сборник от научна дискусия "Нестандартни подходи и методи за управление на икономиката в преход, Орешак, 16-18 юни 1995 г. Ред. К. Каменов, АИ "Ценов", 1995, с. 26-33.

Пенчева, Ивалинка (1995) Хаосът - едно предизвикателство към мениджъра. Сборник от юбилейна научна конференция "Хаосът и предизвикателствата на планирането", Свищов, 10-12 април 1995 г. Свищов: АИ: Ценов, 1995, с. 172-176.

Пенчева, Ивалинка (1994) Малките предприятия в месната промишленост. Сборник с доклади от международен семинар "Създаване и развитие на малкото предприятие", Свищов, 8-11 май1994 г. Свищов, ВФСИ "Д. А. Ценов, 1994, с. 38-43.

Пенчева, Ивалинка (1994) Някои възможности за активиране на кадровия потенциал на предприятието. Сборник с доклади от научен семинар "Актуални направления на научните изследвания във ВФСИ "Д.А. Ценов" - Свищов, Орешак, 3-5 юни 1994 г., Ред. К. Каменов, Свищов: АИ "Ценов", с. 60-66.

Пенчева, Ивалинка (1994) Хората в малкия бизнес Сборник с доклади от научна конференция "Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес", Варна, юни 1994 г., Ред. Т. Ненов, Варна: Изд. Икономически университет Варна, 1994, с. 105-109.

Пенчева, Ивалинка (1993) Агресия, водеща до благополучие. Икономически живот, 1993, 4(1324), с. 6-7, Print ISSN 0205-0994

Пенчева, Ивалинка (1993) Диверсификацията - стратегия за оцеляване и развитие на фирмите. Бизнес управление, 1993, кн. 2, с. 47-53. Print ISSN 0861-6604

Пенчева, Ивалинка (1992) За достойно място на свободния пазар. Хранителна промишленост, 1992, (3,92), с. 3 - 5. Print ISSN 0205 - 3837

Пенчева, Ивалинка (1992) Кой спечели и кой загуби от реформата? Икономически живот, 1992, 20(1288), с. 11-12, Print ISSN 0205-0994

Пенчева, Ивалинка (1989) Възможности за усъвършенстване на организацията на труда в предприятията от месната промишленост. Сборник с доклади от Международна научна конференция " Организация и управление на промишленото предприятие (фирмата)", Свищов, 19-21 септември 1989 г., Ред. Й. Георгиев, Свищов: АИ "Д. А. Ценов", с. 160-166, COBISS.BG-ID 1096329188

Пенчева, Пламена (2018) Communication management - or how to manage communicatioin in organization. Collective Scientific book of Faculty of Economic, "St. Cyril and St. Methodius" University of velico Tarnovo Annual Conference, dedicated to the 25th anniversary of the Faculty establishmant, held on 28-29. 09. 2017 in Arbanassi, Veliko Tarnovo. Development of the bulgarian and europian economies - challenges and opportunites Vol. 1, University publishing house "St. Cyril and St. Methodius" Editiorial Bord, V. Hristova, Veliko Tarnovo 2018, с. 203-206. ISBN 2603-4093 Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности"

Пенчева, Пламена (2018) Високата производителност на труда – средство за реализиране на цел 8 от Целите за устойчиво развитие XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“

Пенчева, Пламена (2018) Значението на комуникацията като част от управленския процес.Медии и комуникации на 21. век , 2017, 1, с. 123-126. ISSN 2603-3089 Втора национална научна конференция "Медиите на 21 век"., 10-11 ноември 2016 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Mетодий”

Пенчева, Пламена (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администрации от Северен централен район на Република България Международна кръгла маса по повод 25-тата годишнина на програмата по публична администрация

Пенчева, Пламена (2018) Комуникационен мениджмънт - учебни материали за дистанционно обучение

Пенчева, Пламена (2018) Лидерство и мотивация - учебни материали за дистанционно обучение

Пенчева, Пламена (2016) Виждане за условията и факторите, влияещи върху производителността на труда. - Индустриален мениджмънт, 2016, 13 (2), с. 7-14. Print ISSN 1312-3793 списание Индустриален мениджмънт

Пенчева, Пламена (2016) Дисбалансите между демографската ситуация и обучението в България. Сб. статии от Първа научна конференция "Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите", 17-18 ноември 2016 г., В. Търново, Ред. колегия - Вихрен Бузов, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2017, с. 268-277, ISBN - 987-619-208-139-3 Сборник статии от първа научна конференция „Трансгранино сътрудничество и политики на развитие в българия и на Балканите”, 17-18. 11. 2016 г., Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017. с. 268-277.

Пенчева, Пламена (2016) Управление на интеграционните процеси

Пенчева, Пламена (2015) Предизвикателството да повишим производителността на труда при административният персонал. Сб. от Кръгла маса "Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България", Свищов, 23 октомври 2015 г. Ред. к. Л. Варамезов. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, с. 146-151. ISBN 978-954-23-1086-0 Свищов

Пенчева, Пламена (2015) Производителността на труда и възнаграждение на труда (по примера на пивоварната промишленост в България) Велико Търново

Пенчева, Пламена (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения. Велико Търново: Ай анд Би , 2015, 23 с., ISBN: 978-954-9689-85-3 Велико Търново

Пенчева, Пламена (2014) Европа за ефективно използване на човешкия ресурс – ракурс „Европа 2020”. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, май, 2013 г., Ред. к. Р. Илева, Унив. Изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014, В. Търново, с. 178-183, ISBN 978-954-524-970-9 Юбилиейна международна научна конференция „ 50 години ВТУ Св. св. Кирил и Методий”

Пенчева, Пламена (2014) Екипно лидерство. Сб. с научни доклади от научно-практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика", В. Търново, 30-31 октомври 2014 г., Ред. к. М. Павлова, Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, 2014, с.1-7 ISBN 978-954-9689-84-6 Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика”, ВТУ

Пенчева, Пламена (2014) Нуждата от взаимовръзка между производителността на труда и работната заплата. Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие "Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Ред. к. Т. Димитрова. Пловдив, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2014, т. 1. с. 445-449. ISbn 978-619-202-036-1 Пловдив

Пенчева, Пламена (2014) Порочният кръг и производителността на труда. Сб. от 12 Международна научна конференция "Мениджмънт и инжинеринг` 14", Созопол, 22-25 юни 2014 г. Ред. к. Мл. Велев. т. 2, 2014, с. 1093-1097. ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327 Мендународна научна конференция „Мениджмент и инжинеринг’ 14"

Пенчева, Пламена (2013) Европа-България и производителността на труда. Сб. от Доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", Велико Търново, 16-18 октомври 2013 г., Ред. к. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски" , 2013, т. 3, с. 31-34. ISBN 978-954-753-200-7 Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, НВУ

Пенчева, Пламена (2013) Знания, умения и качества на мениджъра в сферата на висшето образование. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. к. Пл. Легкоступ. Велико Търново: изд. "Фабер", 2013, с. 496-503. ISBN 978-954-400-957-1 Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Петров, Йордан (2015) Ликвидаторите, в-к Земя, 10.02.2015г., стр. 19;

Петров, Йордан (2014) Успешният политик трябва и да е аскет, в-к Дума, 29.09.2014г, стр. 30;

Петров, Йордан (2011) Британската балканска политика в началото на Анексионната криза – септември, октомври 1908г., Модерният историк 2, Юбилеен сб. в чест на проф. дин. А. Пантев, Изследвания по случай 70 години от рождението му, В. Търново, 2011г;

Петров, Йордан (2010) Demokratic process in former Soviet republics in the context of Eastern partnership, co, Europe look to the East: Eastern partnership one year later, Sofia, 2010г.;

Петров, Йордан (2010) Състоянието на човешките права в страните от Източното партньорство, сб. Европа гледа на Изток: Източното партньорство една година по-късно, София, 2010г.;

Петров, Йордан (2009) Анексионната криза и британското обществено мнение(1908 – 1909 г.), Cб. в чест на проф. дин. Радослав Мишев, В. Търново, 2009г.;

Петров, Йордан (2009) Отношението на Великобритания към “Източнорумелийската тема” по време на българо-турските преговори за признаване на Независимостта, сп. Епохи, кн. 1,2, 2009г.;

Петров, Йордан (2008) Aвтореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, България в балканската политика на Великобритания в началото на ХХ век(1902-1909г.), София, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Дейността на Джордж Бюкянан в София(1904-1909), сб. Балканите: език, история, култура, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Македонският въпрос в дебатите на Британския парламент през 1906г., сб. България, българите и европа- мит, история, съвремие, т.ІІ, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Независимостта на България и балканската политика на Великобритания в спомените на Едуард Грей, сб. България, българите и европа- мит, история, съвремие, т.І, В. Търново, 2008г.;

Стоянов, Иван (2017) Art-Cultural Entrepreneurship and Opportunities for Bulgarian Traditional Crafts Arising from it сп. "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ" ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Стопански факултет

Стоянов, Иван (2017) LEADERSHIP ROLES AND INTERPERSONAL RELATIONSHIPS - RELATIONSHIP AND IMPORTANCE FOR THE ORGANIZATION Конференция "DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES"

Стоянов, Иван (2017) Управление на междуличностните отношения Велико Търново

Стоянов, Иван (2016) Методы непосредственного воздействия на изменения и межличностные отношения Факторы развития экономики Росии - Тверь. Часть ІІ

Стоянов, Иван (2015) Предприемачество - теоретични основи и практически измерения Ай анд Би, Велико Търново

Стоянов, Иван (2015) Ситуациите на различност в междуличностните отношения - "ситуация-проблем" или "ситуация-възможност" Социално-икономически анализи, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Стопански факултет

Стоянов, Иван (2013) Медоди за усъвършенстване на междуличностните отношения в дребния бизнес в България Индустриален мениджмът, Технически университет - София

Стоянов, Иван (2013) Същност на бизнес организацията в България Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Стоянов, Иван (2013) Управление на ситуациите в междуличностните отношения (среден и дребен бизнес в България) Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Стоянов, Иван (2012) Неформалното образование в директната търговия - възможност за развитие на персонала и повишаване ефективността при процеса на продажбите 20 години инвестиция в бъдещето, Юбилейна международна научно-практическа конференция, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Стопански факултет и Икономически институт на БАН

Христова, Венета (2018) Entrepreneurship Development in Bulgaria – Some Problems and Challenges Filodiritto Editore, Italy

Христова, Венета (2018) ON ENTREPRENEURIAL INTENTIONS – SOME ASPECTS OF SURVEY RESULTS УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Христова, Венета (2018) The Entrepreneurship Education - through the Bulgarian Entrepreneurs' Eyes BAMDE, http://conference.bamde.org/Documents/Proceedings%20abstracts/Proceedings%202016/07_Hristova.pdf

Христова, Венета (2018) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО) Из.во на НБУ

Христова, Венета (2018) Подкрепата за предприемачеството в България през вековете – някои аспекти. - В: Институциите и българското стопанско развитие, през вековете. Варна: Известия на ЦСИИ, 2018, с. 151-164, ISSN 2534-9244 (т. III).

Христова, Венета (2017) Main indicators of the Bulgarian labor market after EU accession Romanian Journal of Labour and Social Studies, vol. 1, N1

Христова, Венета (2017) Trends and perspectives of Bulgarian NEETs Romanian Journal of Labour and Social Studies

Христова, Венета (2017) Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие Велико Търново, Ай анд Би

Христова, Венета (2017) Предприемачество УИ "св. св. Кирил и Методий"

Христова, Венета (2016) The industrial policy of Bulgaria – problems and challenges (with co-author Deneva, A. ) London Review of Education and Science, N1 (19), January-June

Христова, Венета (2016) Намеренията за предприемачество и ролята на университетите УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова, Венета (2015) Как кариерата „изяде“ професията (в съавторство с Белчева, В.) Социално-икономически анализи, В. Търново, кн. 6

Христова, Венета (2015) Ключови компетенции на административния персонал във висшето училище (в съавторство с Бодурова, М.) Сборник доклади от кръгла маса на тема: „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България”, Свищов, 23.10.2015 г.

Христова, Венета (2015) КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ИКОНОМИСТИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ЖЕЛАНИЕТО И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова, Венета (2015) Предизвикателството повишаване производителността на труда при административния персонал (в съавторство с Пенчева, Пл.) Сборник доклади от кръгла маса на тема: „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България”, Свищов, 23.10.2015 г.

Христова, Венета (2015) Предприемачеството: теоретични основи и практически измерения В. Търново

Христова, Венета (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения (в съавторство с Пенчев, П., И. Пенчева, Пл. Пенчева, И. Стоянов, В. Павлов и М. Гализова) В. Търново, Ай енд Би

Христова, Венета (2014) Българските малки и средни предприятия - настоящи и бъдещи предизвикателства Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика” на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ИИИ на БАН, 30-31.10.2014 г., „Ай анд Би”, В. Търново

Христова, Венета (2014) Върху предприемаческият процес XII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг” `14, 22-25.06.2014 г., Созопол

Христова, Венета (2014) Индустриалната политика на съвременна Европа (В съавторство с Денева, А.и Пантелеева, И. ) АИ “Ценов”

Христова, Венета (2014) Средните предприятия след кризата Годишна университетска научна конференция в Национален военен университет „В. Левски”, В. Търново, 3-4.07.2014 г.

Христова, Венета (2013) European industrial policy scenario and Bulgaria (with coauthor Deneva, A.) “The future of integration, the future of the European Union”, Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics – Svishtov, May, 2013

Христова, Венета (2013) Вътрешнофирменото предприемачество – мисията е възможна! Човешки ресурси, бр. 7

Христова, Венета (2013) Индустриалната политика между теорията и практиката (в съавторство с Денева, А., Личев, Т., Личева, К, Сирашки, Х., Митов, К., Диманов, Д.) ел. списание „Д и а л о г”, извънреден тематичен брой I, април, 2013, http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2013/INI/15-statia-2013.pdf

Христова, Венета (2013) Предизвикателството „Предприемачество 2020” Международна юбилейна научна конференция на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” по случай 50-та годишнина на университета, май 2013

Христова, Венета (2013) Съвременни проекции на индустриалната политика (в съавторство с Денева, А., Личев, Т., Личева, К., Сирашки, Х., Митов, К., Диманов, Д. АИ “Ценов”

Христова, Венета (2013) Трънливият пътна българската политика спрямо възобновянемите енергийни източници (в съавторство с Тодорова, Г.) Международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра „Икономика и управление на индустрията”, ИУ – Варна, 6-7.12.2013 г.

Христова, Венета (2012) Вътрешнофирменото предприемачество – някои идеи за насърчаване развитието му в съвременните бизнес организации Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема: „20 години инвестиция в бъдещето” на Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 18-19.05.2012 г.

Христова, Венета (2012) Едно проучване на човешките ресурси в големите бизнес организации. (в съавторство с Кънев, П., Пантелеева, И. и З. Иванова) АИ “Ценов”

Христова, Венета (2012) Информационни системи за управление на човешките ресурси Научна конференция на НВУ „В. Левски” на тема „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, В. Търново, 25-26.10.2012 г., том 6

Христова, Венета (2012) Предизвикателства пред човешките ресурси (в съавторство с Кънев, П., Пантелеева, И. и З. Иванова) ел. списание „Д и а л о г”, извънреден тематичен брой II, август, 2012,http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2012/INI/25-statia-2012.pdf

Христова, Венета (2011) Гъвкава заетост в индустриалните бизнес организации. В: Международна юбилейна научна конференция по случай 75-тата годишнина на СА „Д. А. Ценов”, 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ „Ценов”, с. 179-186, ISBN 978-954-23-0680-1 (т. 4).

Христова, Венета (2011) Цветкова, Д. Въздействие на вътрешнофирменото предприемачество върху мотивацията, С., 2015, дисертационен труд, на с. 40 е цитиран Кънев, П. и В. Христова, Предприемачество, АИ „Д. Ценов”, Свищов, 2011, с. 114 и 145. АИ „Д. Ценов”

Христова, Венета (2010) За клъстерите и ефектите, които генерират за участващите в тях структури. Полиграфия, 2010, бр. 1, с. 16-18, ISSN 0204-9953.

Христова, Венета (2010) Има ли предпоставки за реализиране на успешно вътрешно предприемачество в българските промишлени предприятия? В: Сборник доклади на VІІІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 10”, 17-19 юни 2010 г., Созопол. София: УИ ТУ – София, с. 486-491, ISSN 1310-3946.

Христова, Венета (2010) Човешкият фактор в българските клъстери В: Международна научно-практическа конференция по случай 55 годишнината от създаването на к-ра „Стратегическо планиране” на тема: “Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса”, 7-8 октомври 2010, Свищов. Свищов: АИ „Ценов”, с. 58-63, ISBN 978-954-23-0481-4 (т. ІІ).

Христова, Венета (2009) The relation innovation – clusters in Bulgaria – more challenges and some opportunities?. В: Proceedings of the International Conference “The European Entrepreneurship in the Globalising Economy – Challenges and Opportunities” (editors: Prof. Ken O’Neill, Prof. Kiril Todotov), Sofia: BAMDE, 2009, pp. 79-104, ISBN 954-9827-09-5.

Христова, Венета (2009) Съвременни параметри на индустриалните клъстери в България Велико Търново: Фабер, 2009, с. 251, ISBN 978-954-400-118-6.

Христова, Венета (2008) Възможности за подобряване функционирането на индустриалните клъстери в България. Бизнес посоки, 2008, бр. 2, с. 64-72, ISSN 1312-6016.

Христова, Венета (2008) Иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел (по примера на подсектор „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и клас „Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки, тютюн”). В: Алманах научни изследвания (т. 8). Свищов: АИ “Ценов”, 2008, с. 161-199. ISBN 1312-3815.

Христова, Венета (2006) Кожарско и кожухарско производство в България – ретроспекция, състояние и тенденции. Икономика, 2006, бр. 3, с. 59-63, ISSN 1312-2428.

Христова, Венета (2006) Особености на институционализираните клъстери в България. Народостопански архив, 2006, книга 2, с. 30-37, ISSN 0323-9004.

Христова, Венета (2006) Формиране и развитие на регионални индустриални клъстери в България (процеси и възможни ефекти). В: Алманах научни изследвания (т. 4). Свищов: АИ “Ценов”, 2006, с. 181-209. ISBN 1312-3815.

Христова, Венета (2005) The industrial clusters in Bulgaria – processes and eventual effects Proceedings of Integration processes in Europe Conference, October 18, Nis, 2005, рр. 217-222, YU ISSN 0353-8648.

Христова, Венета (2005) Някои оценки за мястото на микропредприятията в българската икономика. В: Сборник доклади „Теоретични аспекти на икономическите изследвания”, 2-3 юни 2005 г. Свищов: АИ „Ценов”, с. 60-66, ISBN 954-23-0240-1.

Христова, Венета (2004) Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия. В: Алманах научни изследвания (т. 2). Свищов: АИ “Ценов”, 2004, с. 156-190. ISBN 1312-3815.

Христова, Венета (2003) Някои “за” и “против” работата на ишлеме. Текстил и облекло, 2003, бр. 9-10, с. 2-5, ISSN 1310-912Х.

Христова, Венета (2003) Някои оценки за състоянието на средните предприятия в България В: Сборник доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие “Предприятието на ХХІ-ви век: проблеми и предизвикателства”.Свищов: АИ “Д. Ценов”, 2003, с. 193-199, ISBN 954-23-0136-7 (т.2).

Христова, Венета (2003) Териториално разпределение на предприятията от кожаро-кожухарския, обувния и галантерийния бранш. Кожи и обувки, 2003, бр. 3 и бр. 4, с. 9-11, 14 и 9-11, Print ISSN 0861-2366.

Христова, Венета (2002) Българските текстилни фирми в Интернет пространството. Текстил и облекло, 2002, бр. 9, с.2-7, Print ISSN 1310-912Х.

Христова, Венета (2002) Предприемачеството и новите информационни технологии. Сборник "Икономиката и развитието на обществото", Варна, юни 2000. Ред. Местоиздаване: УИ Икономически университет - Варна, 2002, с. 403-407. ISBN 954-21-0125-2 (т.3)

Христова, Венета (2002) Предприемачеството и трудовата политика в контекста на присъединяване на България към Европейския съюз Сборник "Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток" (лятна школа за млади учени и университетски преподаватели, София, Банкя, 18-29.09.2000). Ред. Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет. Местоиздаване: ГорексПрес, 2002, с. 641-645. ISBN 954-616-103-9

Христова, Венета (2001) Обувната промишленост в България – възникване, развитие и съвременни проблеми Велико Търново: Фабер, 2001, с. 127, ISBN 954-775-048-8.

Христова, Венета (2001) Предприемаческият процес в промишлеността Бизнес управление, бр. 4, с. 11-21. Print ISSN 0861-6604

Христова, Венета (2001) Предприемачеството в индустрията на България. – В: Юбилеен алманах, т. 11. Местоиздаване: АИ “Ценов”, 2001, с. 45-65. ISBN 954-23-0057-3 (Т.11)

Христова, Венета (2000) Трудова заетост и малък бизнес Сборник (Втора Българо-египетска конференция "Икономиките в преход", Исмайлия, 2000). Програмен комитет. Свищов: АИ "Ценов", 2000, с. 118-120. ISBN 954-23-0009-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/