Публикации Катедра "Стопанско управление" / Department of Economic Management


Димитрова, Ваня (2017) КОУЧИНГ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Тверской государственный университет

Димитрова, Ваня (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателства Сборник доклади от конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.290

Димитрова, Ваня (2016) ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 20-21 октомври, 2016г, стр. 517

Димитрова, Ваня (2016) ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА И ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Димитрова, Ваня (2015) NEETs – НАЙ-НОВАТА „ПРОФЕСИЯ“ ИЛИ ЗАПЛАХА ЗА ИКОНОМИКАТА НИ Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 16-17 юли, 2015

Димитрова, Ваня (2014) ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА, КАТО ИНВЕСТИЦИЯ В УСПЕХА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади на научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", 13-14 Ноември, НВУ "Васил Левски", стр. 133

Димитрова, Ваня (2014) ПРАВИЛНИЯТ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ – (НЕ) ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КРАЧКА КЪМ УСПЕХА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ"Васил Левски", 3 - 4 юли, 2014

Димитрова, Ваня (2013) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ С МОТИВИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 27 - 28 юни, 2013 г.

Димитрова, Ваня (2013) ДОБРЕ МОТИВИРАНИЯТ ПЕРСОНАЛ – СИГУРНА КРАЧКА КЪМ УСПЕХА НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 27 - 28 юни, 2013 г., НВУ "Васил Левски"

Димитрова, Ваня (2013) ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ПЕРСОНАЛА – НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", НВУ "Васил Левски", 16-18 октомври, 2013г, стр. 21

Димитрова, Ваня (2013) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ДОБРЕ РАБОТЕЩА ПЕНСИОННА СИСТЕМА Списание "Управление и устойчиво развитие", бр. 4, Лесотехнически университет, 2013, стр.68

Димитрова, Ваня (2012) КАК ДА ОЦЕНЯВАМЕ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", стр. 90

Димитрова, Ваня (2012) „Аспекти на управлението на човешките ресурси в организациите извън сферата на материалното производство“ Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", 25-26 октомври, 2012г., НВУ" Васил Левски", стр. 81

Иванова, Мария (2017) Сравнителен анализ и основни насоки за иновационно развитие на предприятията за подемно-транспортна техника „Балканско ехо“ ЕООД и „Технос“ ООД , списание „Индустриален мениджмънт“, Технически университет- София, 2017

Иванова, Мария (2016) PR и мястото им в ИК, Втора национална научна конференция „Медиите на 21. Век“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2016

Иванова, Мария (2015) Иванова, М. Подемно-транспортните предприятия: от държавно регулиране към пазарна икономика. Социално-икономически анализи, Книга 6, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2015

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Взаимодействие на елементите на иновационната система.Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Фабер, 2013

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Място на иновациите в стратегия „Европа 2020”. в Международна университетска научна конференция по случай 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Същност на иновациите и инвестициите в предприятието. Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Фабер, 2013

Иванова, Мария (2012) Иванова, М. Същност и класификация на иновациите. Юбилейна международна научно-практическа конференция „ 20 години инвестиции в бъдещето” на Стопански факултет при ВТУ, ГорексПрес, София, 2012

Иванова, Мария (2012) Иванова, М. Теории за иновациите. Научна конференция на ВУАРР Филиал – В. Търново, 2012

Йорданова, Даниела (2017) Risk Priorition – a successful principle for successful management in the public sector (by the example of the municipality of Veliko Tarnovo). Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности" .

Йорданова, Даниела (2017) Основи на публичната администрация, учебно помагало. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и и Методий".

Йорданова, Даниела (2017) Показатели оценки расходов на научные исследования и опытные разработки Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия, 27 април 2017.

Йорданова, Даниела (2017) Проучване ефективността от функциониране на Системата за финансово управление и контрол в община Велико Търново. Юбилейна международна научна конференция, посветена на 50 години от създаването на катедра ”Управление и администрация” – Новите реалности в управлението, Варна, 20-21 октомври 2017.

Йорданова, Даниела (2016) Приложение на параметричен метод за оценка ефективността на финансовите средства в община Велико Търново сп. "Индустриален мениджмънт", бр. 2, Технически университет-София, Стопански факултет, 2016.

Йорданова, Даниела (2016) Роля на контролинга за ефективно управление на дейности при бедствия, аварии и катастрофи. Първа международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 17-18.11.2016.

Йорданова, Даниела (2015) Застраховането като превенционна дейност за управление на риска от природни бедствия Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, 16 - 17 юли 2015 г.,НВУ „В.Левски”, В.Търново.

Йорданова, Даниела (2015) Изследване на рисковите фактори в дейностите на община Велико Търново Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 05-06.11.2015 г., изд. „Ай анд Би” В.Търново, ISBN 978-954-9689-99-0 (CD)

Йорданова, Даниела (2015) Приложение на DEA метода за финансово управление от природни бедствия в област Велико Търново Юбилейна научна конференция Развитие на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите, Сборник доклади, 20-21 ноември 2015 г., Свищов.

Йорданова, Даниела (2015) Състояние на имущественото застраховане в България – насоки за развитие Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, 16 - 17 юли 2015 г., НВУ „В.Левски”, В.Търново.

Йорданова, Даниела (2015) Състояние на отделните елементи на системата за финансово управление и контрол в общините от област Велико Търново Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", 05-06.11.2015 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изд. „Ай анд Би”, В.Търново, ISBN 978-954-9689-99-0 (CD)

Йорданова, Даниела (2014) Изследване динамиката на бедствията, авариите и катастрофите и щетите от тях в област Велико Търново Годишник от Юбилейна научна конференция „Политика за сигурност и отбрана в съвременната среда”, бр. 1, 21-22 май 2014, Военна академия „Г. С. Раковски”, факултет "Национална сигурност и отбрана", София.

Йорданова, Даниела (2013) Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане като източник на финансиране на обекти при бедствия, аварии и катастрофи в община Велико Търново Научна конференция „Мениджмънт на сигурността и отбраната в променящата се среда за сигурност”, бр.3, май 2013 г., Военна академия „Г. С. Раковски”, София.

Йорданова, Даниела (2013) Някои исторически аспекти на финансово управление на ресурсите при бедствия, аварии и катастрофи „Актуални проблеми на сигурността”, научно направление „Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата”, Сборник доклади от научна конференция, том 6, изд. комплекс на НВУ "В. Левски", 16-18 октомври 2013, В. Търново.

Йорданова, Даниела (2012) Аспекти на планирането на ресурсите при аварийно-спасителни дейности Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, Сборник научни трудове, изд. комплекс на НВУ "В. Левски", том 4, 14-15 юни 2012, В. Търново.

Йорданова, Даниела (2012) Превантивни действия и мерки за намаляване на рисковете от природни бедствия Научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, Сборник доклади, изд. комплекс на НВУ "В. Левски", том 6, 25-26 октомври 2012, В. Търново.

Минчев, Недко (2016) Organizational team culture HUMAN RESOURCES, LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT - ISNN - 2367-945X

Минчев, Недко (2014) Entrepreneurship - ISBN 978-619-203-040-7

Минчев, Недко (2014) Strategic management - ISBN 978-619-203-068-1

Минчев, Недко (2014) Планиране и прогнозиране - ISBN 978-954-9498-36-3

Минчев, Недко (2013) Мрежови модели за планиране и оптимизиране на проекти - издателство Сира, Велико Търново 2013

Павлов, Веселин (2017) Development of the management functions Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности"

Павлов, Веселин (2017) Development of the management functions Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности"

Павлов, Веселин (2016) Сущность управленческой функции Факторы развития экономики Росии - Тверь.

Павлов, Веселин (2016) Сущность управленческой функции Факторы развития экономики Росии - Тверь.

Павлов, Веселин (2015) Място на управленските функции в управленския процес Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности” - Велико Търново.

Павлов, Веселин (2015) Място на управленските функции в управленския процес Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности” - Велико Търново.

Павлов, Веселин (2015) Развитие на управленските функции - исторически преглед Списание "Индустриален мениджмънт", брой 2/2015, Технически университет, София.

Павлов, Веселин (2015) Развитие на управленските функции - исторически преглед Списание "Индустриален мениджмънт", брой 2/2015, Технически университет, София.

Павлов, Веселин (2014) Големите предприятия в България - проблеми и предизвикателства Университетска годишна научна конференция, НВУ „Васил Левски” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2014) Големите предприятия в България - проблеми и предизвикателства Университетска годишна научна конференция, НВУ „Васил Левски” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2014) Организационно-управленски структури в големите предприятия в България Научно-практическа конференция на тема „Перспективи за развитието на българската икономика” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2014) Организационно-управленски структури в големите предприятия в България Научно-практическа конференция на тема „Перспективи за развитието на българската икономика” - Велико Търново

Павлов, Веселин (2011) Кризата - вчера и днес Сборник доклади от семинар на тема „Глобални и регионални аспекти на икономическата криза в страните от нова Европа и стратегии по управлението й”. - Велико Търново

Павлов, Веселин (2011) Кризата - вчера и днес Сборник доклади от семинар на тема „Глобални и регионални аспекти на икономическата криза в страните от нова Европа и стратегии по управлението й”. - Велико Търново

Павлов, Пламен (2017) Problems of multimodal transport in the Republic of Bulgaria “DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES – CHALLENGES AND OPPORTUNITES, International scientific and practical conference, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Павлов, Пламен (2015) Иновационен мениджмънт Университетско издателство на ВСУ „Черноризец Храбър

Павлов, Пламен (2015) Проблеми с класификацията на мултимодалните превози Научна конференция „Месец на науката – Варна 2015” съвместно със Съюза на учените в гр. Варна

Павлов, Пламен (2012) «Проблеми при въвеждането на системи за контрол на качеството на услугите на базата на международния стандарт ISO 9001:2008 в общинските и областните администрации в Република България” Известия на съюза на учените в България –Варна, кн 1/2012

Пенчев, Пенчо (2016) Основи на управлението В. Търново. Абагар. ISBN: 978-619-168-147-1

Пенчев, Пенчо (2016) Реализацията на концепцията "Устойчиво развитие" - мит или реалност В. Търново. Първа международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на балканите“. В. Търново, 2016.

Пенчев, Пенчо (2015) Малките и средните предприятия в хранителната промишленост на България Велико Търново. Абагар: ISBN:978-619-168-113-6.

Пенчев, Пенчо (2015) Малките и средните предприятия в хранителната промишленост на България В. Търново

Пенчев, Пенчо (2015) Развитието на управленските функции - исторически преглед София. Индустриален мениджмънт, бр.2.

Пенчев, Пенчо (2015) Стратегическото мислене - обективна необходимост София. Международна научна конференция "Посткризисното управление в бизнеса"

Пенчев, Пенчо (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения Велико Търново. АЙ анд Би. ISBN: 978-954-9689-85-3

Пенчев, Пенчо (2013) Ръководство за написване на дипломна работа В.Търново, Абагар. ISBN: 978-619-168-065-8

Пенчев, Пенчо (2012) Още за продоволствения проблем Свищов, сп. Диалог

Пенчев, Пенчо (2011) Организационно развитие В. Търново: Абагар, 2011. с. 287. ISBN 978-954-427-960-8

Пенчев, Пенчо (0) Областната стратегия за развитие - ключ за успех на териториалната единица София

Пенчева, Ивалинка (2016) България и инициативата „Партньорство за открито управление“. Първа международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на балканите“. В. Търново, 2016.

Пенчева, Ивалинка (2016) Основи на управлението Велико Търново, Абагар ISBN: 978-619-168-147-1

Пенчева, Ивалинка (2016) Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения. Втора национална научна конференция „Медиите на 21. век“. В. Търново, 2016.

Пенчева, Ивалинка (2016) Система за оценка на управлението на груповото трудово поведение. Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 2016.

Пенчева, Ивалинка (2016) Управленски бенчмаркинг Велико Търново

Пенчева, Ивалинка (2015) Връзките с обществеността като управленска функция. Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“. София, 27 ноември, 2015.

Пенчева, Ивалинка (2015) За необходимостта от прозрачно управление. Научно практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“. В. Търново, 5-6 ноември, 2015.

Пенчева, Ивалинка (2015) Релацията: прозрачно управление – елементи на организационната култура. Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове“. Пловдив, 2015.

Пенчева, Ивалинка (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения Велико Търново, АЙ анд Би ISBN: 978-954-9689-85-3

Пенчева, Ивалинка (2015) Управление на интеграционните процеси Велико Търново

Пенчева, Ивалинка (2015) Управленски бенчмаркинг Велико Търново

Пенчева, Ивалинка (2014) Groups, Teams, Team Groups. XII International Scientific conference „Menagement and Engineering ‘14“ Sozopol, 2014.

Пенчева, Ивалинка (2014) Връзките с обществеността в подкрепа на процеса „Изработване на управленско решение”. Икономика и управление в турболентна бизнес среда. София, 2014.

Пенчева, Ивалинка (2014) Груповото трудово поведение като обект на управление УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2014.

Пенчева, Ивалинка (2014) Използване на принципа на пригодността при управление на трудовото поведение. Иновации и технологии в образованието. Белово, 2014.

Пенчева, Ивалинка (2014) Мениджмънт и връзки с обществеността Велико Търново, Абагар, ISBN: 978-619-168-072-6

Пенчева, Ивалинка (2014) Организационната култура като инструмент за прозрачно управление. Годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски“, В. Търново, 2014.

Пенчева, Ивалинка (2014) Организационната промяна и ролята на връзките с обществеността при нейното осъществяване. Мениджмънт на промяната. Русе, 2014.

Пенчева, Ивалинка (2014) Релацията: прозрачно управление – елементи на организационната култура. Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие. Пловдив, 2014.

Пенчева, Ивалинка (2014) Система за прозрачно управление на бизнес организациите и стратегия за осъществяване. Перспективи за развитието на българската икономика. В. Търново, 2014.

Пенчева, Ивалинка (2014) Трудовото поведение като резултат от турболентно факторно влияние. Икономика и управление в турболентна бизнес среда. София, 2014.

Пенчева, Ивалинка (2013) Бизнес комуникации Велико Търново

Пенчева, Ивалинка (2013) Бизнес комуникации и връзки с обществеността Велико Търново

Пенчева, Ивалинка (2013) За необходимостта от повишаване на производителността на труда. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет“, В. Търново, 2013.

Пенчева, Ивалинка (2013) Управление индивидуальным трудовым поведением. Белово

Пенчева, Ивалинка (2013) Управленски умения. Съвети за мениджъри. Велико Търново Абагар ISBN: 978-619-168-059-7

Пенчева, Ивалинка (2013) Устойчив и интелигентен растеж на фирмата Мениджмънт и инженеринг бр.2, София, 2013.

Пенчева, Ивалинка (2012) Организационно поведение. Велико Търново

Пенчева, Ивалинка (2012) Управление на груповото трудово поведение (по примера на предприятията от месната промишленост) Велико Търново

Пенчева, Ивалинка (2007) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2007, с. 212. ISBN978-954-427-723-9.

Пенчева, Пламена (2017) Комуникационен мениджмънт - или как да управляваме комуникациите в организацията Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности"

Пенчева, Пламена (2016) Виждане за условията и факторите, влияещи върху производителността на труда

Пенчева, Пламена (2016) Значението на комуникацията като част от управленския процес. Втора национална научна конференция "Медиите на 21 век"., 10-11 ноември 2016 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Mетодий”

Пенчева, Пламена (2015) Предизвикателството да повишим производителността на труда при административният персонал. Свищов

Пенчева, Пламена (2015) Производителността на труда и възнаграждение на труда (по примера на пивоварната промишленост в България) Велико Търново

Пенчева, Пламена (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения Велико Търново

Пенчева, Пламена (2014) Екипно лидерство Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика”, ВТУ

Пенчева, Пламена (2014) Нуждата от взаимовръзка между производителността на труда и работната заплата. Пловдив

Пенчева, Пламена (2014) Порочният кръг и производителността на труда. Мендународна научна конференция „Мениджмент и инжинеринг’ 14"

Пенчева, Пламена (2013) Европа за ефективно използване на човешкия ресурс – ракурс „Европа 2020” Юбилиейна международна научна конференция „ 50 години ВТУ Св. св. Кирил и Методий”

Пенчева, Пламена (2013) Европа-България и производителността на труда Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, НВУ

Пенчева, Пламена (2013) Знания, умения и качества на мениджъра в сферата на висшето образование. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Петров, Йордан (2015) Ликвидаторите, в-к Земя, 10.02.2015г., стр. 19;

Петров, Йордан (2014) Успешният политик трябва и да е аскет, в-к Дума, 29.09.2014г, стр. 30;

Петров, Йордан (2011) Британската балканска политика в началото на Анексионната криза – септември, октомври 1908г., Модерният историк 2, Юбилеен сб. в чест на проф. дин. А. Пантев, Изследвания по случай 70 години от рождението му, В. Търново, 2011г;

Петров, Йордан (2010) Demokratic process in former Soviet republics in the context of Eastern partnership, co, Europe look to the East: Eastern partnership one year later, Sofia, 2010г.;

Петров, Йордан (2010) Състоянието на човешките права в страните от Източното партньорство, сб. Европа гледа на Изток: Източното партньорство една година по-късно, София, 2010г.;

Петров, Йордан (2009) Анексионната криза и британското обществено мнение(1908 – 1909 г.), Cб. в чест на проф. дин. Радослав Мишев, В. Търново, 2009г.;

Петров, Йордан (2009) Отношението на Великобритания към “Източнорумелийската тема” по време на българо-турските преговори за признаване на Независимостта, сп. Епохи, кн. 1,2, 2009г.;

Петров, Йордан (2008) Aвтореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, България в балканската политика на Великобритания в началото на ХХ век(1902-1909г.), София, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Дейността на Джордж Бюкянан в София(1904-1909), сб. Балканите: език, история, култура, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Македонският въпрос в дебатите на Британския парламент през 1906г., сб. България, българите и европа- мит, история, съвремие, т.ІІ, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Независимостта на България и балканската политика на Великобритания в спомените на Едуард Грей, сб. България, българите и европа- мит, история, съвремие, т.І, В. Търново, 2008г.;

Стоянов, Иван (2016) Методы непосредственного воздействия на изменения и межличностные отношения Факторы развития экономики Росии - Тверь. Часть ІІ

Стоянов, Иван (2016) Методы непосредственного воздействия на изменения и межличностные отношения Факторы развития экономики Росии - Тверь. Часть ІІ

Стоянов, Иван (2015) Ситуациите на различност в междуличностните отношения - "ситуация-проблем" или "ситуация-възможност" Социално-икономически анализи, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Стопански факултет

Стоянов, Иван (2015) Ситуациите на различност в междуличностните отношения - "ситуация-проблем" или "ситуация-възможност" Социално-икономически анализи, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Стопански факултет

Стоянов, Иван (2013) Медоди за усъвършенстване на междуличностните отношения в дребния бизнес в България Индустриален мениджмът, Технически университет - София

Стоянов, Иван (2013) Медоди за усъвършенстване на междуличностните отношения в дребния бизнес в България Индустриален мениджмът, Технически университет - София

Стоянов, Иван (2013) Същност на бизнес организацията в България Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Стоянов, Иван (2013) Същност на бизнес организацията в България Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Стоянов, Иван (2013) Управление на ситуациите в междуличностните отношения (среден и дребен бизнес в България) Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Стоянов, Иван (2013) Управление на ситуациите в междуличностните отношения (среден и дребен бизнес в България) Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Стоянов, Иван (2012) Неформалното образование в директната търговия - възможност за развитие на персонала и повишаване ефективността при процеса на продажбите 20 години инвестиция в бъдещето, Юбилейна международна научно-практическа конференция, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Стопански факултет и Икономически институт на БАН

Стоянов, Иван (2012) Неформалното образование в директната търговия - възможност за развитие на персонала и повишаване ефективността при процеса на продажбите 20 години инвестиция в бъдещето, Юбилейна международна научно-практическа конференция, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Стопански факултет и Икономически институт на БАН

Христова, Венета (2017) The Entrepreneurship Education - through the Bulgarian Entrepreneurs' Eyes София, BAMDE

Христова, Венета (2017) Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие Велико Търново, Ай анд Би

Христова, Венета (2016) The industrial policy of Bulgaria – problems and challenges (with co-author Deneva, A. ) London Review of Education and Science, N1 (19), January-June

Христова, Венета (2016) Намеренията за предприемачество и ролята на университетите УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова, Венета (2015) Как кариерата „изяде“ професията (в съавторство с Белчева, В.) Социално-икономически анализи, В. Търново, кн. 6

Христова, Венета (2015) Ключови компетенции на административния персонал във висшето училище (в съавторство с Бодурова, М.) Сборник доклади от кръгла маса на тема: „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България”, Свищов, 23.10.2015 г.

Христова, Венета (2015) КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ИКОНОМИСТИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ЖЕЛАНИЕТО И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова, Венета (2015) Предизвикателството повишаване производителността на труда при административния персонал (в съавторство с Пенчева, Пл.) Сборник доклади от кръгла маса на тема: „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България”, Свищов, 23.10.2015 г.

Христова, Венета (2015) Предприемачеството: теоретични основи и практически измерения В. Търново

Христова, Венета (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения (в съавторство с Пенчев, П., И. Пенчева, Пл. Пенчева, И. Стоянов, В. Павлов и М. Гализова) В. Търново, Ай енд Би

Христова, Венета (2014) Българските малки и средни предприятия - настоящи и бъдещи предизвикателства Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика” на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ИИИ на БАН, 30-31.10.2014 г., „Ай анд Би”, В. Търново

Христова, Венета (2014) Върху предприемаческият процес XII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг” `14, 22-25.06.2014 г., Созопол

Христова, Венета (2014) Индустриалната политика на съвременна Европа (В съавторство с Денева, А.и Пантелеева, И. ) АИ “Ценов”

Христова, Венета (2014) Средните предприятия след кризата Годишна университетска научна конференция в Национален военен университет „В. Левски”, В. Търново, 3-4.07.2014 г.

Христова, Венета (2013) European industrial policy scenario and Bulgaria (with coauthor Deneva, A.) “The future of integration, the future of the European Union”, Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics – Svishtov, May, 2013

Христова, Венета (2013) Вътрешнофирменото предприемачество – мисията е възможна! Човешки ресурси, бр. 7

Христова, Венета (2013) Индустриалната политика между теорията и практиката (в съавторство с Денева, А., Личев, Т., Личева, К, Сирашки, Х., Митов, К., Диманов, Д.) ел. списание „Д и а л о г”, извънреден тематичен брой I, април, 2013, http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2013/INI/15-statia-2013.pdf

Христова, Венета (2013) Предизвикателството „Предприемачество 2020” Международна юбилейна научна конференция на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” по случай 50-та годишнина на университета, май 2013

Христова, Венета (2013) Съвременни проекции на индустриалната политика (в съавторство с Денева, А., Личев, Т., Личева, К., Сирашки, Х., Митов, К., Диманов, Д. АИ “Ценов”

Христова, Венета (2013) Трънливият пътна българската политика спрямо възобновянемите енергийни източници (в съавторство с Тодорова, Г.) Международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра „Икономика и управление на индустрията”, ИУ – Варна, 6-7.12.2013 г.

Христова, Венета (2012) Вътрешнофирменото предприемачество – някои идеи за насърчаване развитието му в съвременните бизнес организации Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема: „20 години инвестиция в бъдещето” на Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 18-19.05.2012 г.

Христова, Венета (2012) Едно проучване на човешките ресурси в големите бизнес организации. (в съавторство с Кънев, П., Пантелеева, И. и З. Иванова) АИ “Ценов”

Христова, Венета (2012) Информационни системи за управление на човешките ресурси Научна конференция на НВУ „В. Левски” на тема „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, В. Търново, 25-26.10.2012 г., том 6

Христова, Венета (2012) Предизвикателства пред човешките ресурси (в съавторство с Кънев, П., Пантелеева, И. и З. Иванова) ел. списание „Д и а л о г”, извънреден тематичен брой II, август, 2012,http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2012/INI/25-statia-2012.pdf

Христова, Венета (2009) Съвременни параметри на индустриалните клъстери в България Фабер

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/