Публикации Катедра "Туризъм" / Department of Tourism


Асенов, Анатолий (2020) Управление на бизнеса Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2019) Бизнес контролинг Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2019) Организационен мениджмънт Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2019) Стратегия на продажбите Сп. Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 2, УИ „Св. св Кирил и Методий”, Велико Търново.

Асенов, Анатолий (2019) Съвременни тенденденции в управлението на персонала Списание „Социално-икономически анализи”, УИ „Св. св Кирил и Методий”, Велико Търново.

Асенов, Анатолий (2016) Фирмен контролинг Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2012) Фирмен мениджмънт Абагар, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – І част Абагар, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – ІІ част Абагар, Велико Търново

Вараджакова, Десислава (2017) Digital reality in tourism industry Proceedings International Scientific and Practical Conference “Development of the Bulgarian and European Economies – challenges and opportunities”, University of Veliko Turnovo, 2017

Вараджакова, Десислава (2017) Влияние на сигурността върху туристическите потоци Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, изд. ИК НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 2017, ISSN 2367-7481

Вараджакова, Десислава (2017) Туризъм 4.0 - технологична трансформация и дигитализация Сборник доклади от XXV Симпозиум "Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие" - "Предизвикателствата на новата технологична трансформация", София, БКОНК, УНСС, 2017

Вараджакова, Десислава (2016) (Пенкова) Концепцията за процесния подход при внедряване на системи за устойчиво управление в туризмa Списание „Известия“, кн. 1/2016, изд. на СУ- Варна

Вараджакова, Десислава (2015) (Penkova) Innovations in the travel companies as tool for overcoming the economic crisis International online scientific journal "Science and Technology", volume 5, number 7, Social studies, 2015, ISSN 1314-4111

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на тенденциите в развитието на мениджмънта в туристическата индустрия Сборник доклади от научно-практическа конференция "Човешкият капитал -методология, измерения и практики", НБУ, 2015, стр. 410-418, ISBN 978-954-535-853-1

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на тенденциите при прилагане на ревеню мениджмънта в областта на туризма и транспорта Сборник доклади на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“, изд. УНСС, София, 2015

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Възможности за приложение на Канбан и Скръм инструментите в хотелския операционен мениджмънт Сборник доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015, стр. 216-221, ISBN 978-619-7126-10-5

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Моделиране управлението на риска при прилагане на ревеню мениджмънта в туризма Сборник доклади от международна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“, Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов, 2015, стр. 205-210, ISBN 978-954-23-1079-2

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Онлайн маркетинг и ремаркетинг в туризма Сборник доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015, стр. 138-142, ISBN 978-619-7126-10-5

Вараджакова, Десислава (2015) Ревеню мениджмънт в туризма Изд. „Авангард Прима”, София, 2015, ISBN 978-619-160-572-

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на видовете цени и динамичното ценообразуване в хотелиерството Академично списание "Управление и образование", том Х (2), изд. Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, 2014, стр. 76-81, ISSN 13126121

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на иновационните модели като средство за повишаване конкурентоспособността на туристическите предприятия Сборник доклади от юбилейна международна научно-практическа конференция "Бизнесът - позитивната сила на обществото", 2014, изд. НБУ, стр. 572-578, ISBN 9789545358081

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Оценка на ефекта от прилагането на микс от дистрибуционни канали върху оптимизиране на приходите в хотелиерството Списание „Инфраструктура и комуникации”, УНСС, изд. Авангард Прима, София, 2014, стр. 316-323, ISSN 1314-093

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при електронната търговия в туризма Сборник доклади от Единадесета международна научна конференция "Интелигентна специализация на България", МВБУ, София, 2014, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD)

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Роля на туроператорите и туристическите агенции за развитие на устойчив туризъм Научни трудове, том V, от юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“, изд. "PKR принт" ООД, Кърджали, 2014, стр. 239-243, ISSN 1314-3425

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Управлението на приходите - инструмент за повишаване на ефективността на въздушния транспорт Сборник доклади от международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност", УНСС, 2014, стр. 239-243, ISBN 978-954-644-564-3

Вараджакова, Десислава (2013) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при ценообразуването в хотелиерството Научна конференция „РУ&СУ`13”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Научни трудове, том 52, Русе, 2013, ISSN 1311-3321

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Yield мениджмънт в хотелиерството Сборник доклади от юбилейна научна конференция „Традиции и приемственост“, том IV, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали, изд. "Фабер, стр. 83-94, ISBN 978-954-400-653-2

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Планиране на процеса по управление на приходите в хотелиерството Сборник доклади от международна научна конференция „Предизвикателствата пред туризма през ХХІ век”, УНСС, София, 2012, стр. 385-391, ISSN 1314-7226

Вараджакова, Десислава (2011) (Пенкова) Управление на приходите в хотелиерството Сб. доклади от юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век“, УНСС, 2011, изд. "Авангард Прима", ISBN 978-954-323-906-1, стр. 157-164

Вараджакова, Десислава (2009) (Пенкова) За смисъла на градския туризъм Сборник Тринадесети национален симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, УИ „Стопанство“, София, 2009, стр. 228-236, ISBN 954-494-689-9

Вараджакова, Десислава (2008) (Пенкова) За същността на градския туризъм и новите възможности за развитие на икономиката на градовете Научни трудове, том 47от Научна конференция „РУ&СУ`08”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Русе, 2008, стр. 43-47, ISSN 1311-3321

Вараджакова, Десислава (2008) (Пенкова) Урбанизация, глобализация и градски туризъм Годишник, том ІІ от Втора Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21 век”, Съюз на учените в България, Благоевград, 2008, стр. 446-456, ISSN 1313-5236

Димитров, Слави (2019) CULTURAL TOURISM FOR „ERASMUS” STUDENTS Издателска къща "Ивис", Велико Търново, 2019, 100 с. ISBN 978-619-205-113-6 COBISS.BG-ID 1288465892

Димитров, Слави (2019) Development of cultural tourism in Veliko Turnovo on the exemple of the tourism exhibition “Cultural tourism” SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 54, FEBRUARY 2019, p. 368-373 ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2019) Oportunidades de cooperação entre a Bulgária e a China no Domínio do Turismo ХIV Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 24-26 maio, 2019, pp. 31-32.

Димитров, Слави (2019) Religious tourism and religious tourism resources THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU, Porto, 2019, pp. 79-89 ISBN: 978‐989‐8969‐14‐9

Димитров, Слави (2019) Делови туризъм: Възможности за развитие във Велико Търново MICE туризмът: фестивали, инсентиви, конференции, изложения. Черноморски научен форум, Варна, 2019, с. 42-55 ISBN 978-619-190-149-4.

Димитров, Слави (2019) Культурно-историческое наследие Болгарии как туристический ресурс. Научные горизонты 1(17) 2019. Белгород. с. 67-71. ISSN 2587-618X

Димитров, Слави (2018) INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITION “CULTURAL TOURISM” - A NEW OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF TOURISM XIII Jornadas Internacionais “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, 2018, Porto, pp. 30-31.

Димитров, Слави (2018) MODERN TYPES OF TOURISM IN THE EUROREGION GALICIA-NORTHERN PORTUGAL Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 28-29 септември 2017 г. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 252-258, ISSN 2603-4093

Димитров, Слави (2018) Monasteries in Bulgaria as a resource and destination for religious tourism The overarching issues of the european space - preparing the new decade for key socio-economic and environmental challenges, Porto, Fac. Letras Univ. Porto. pp. 166 -181. ISBN 978-989-54179-2-6

Димитров, Слави (2018) NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. 2018 (2), ISSUE 42, рр. 29-44. Online ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, 02.10-07.10.2018. Blagoevgrad: Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, 2018, рр. 190-196. ISBN 978-954-00-0176-0 – CD.

Димитров, Слави (2018) Граници, регионална политика и регионално развитие в страните от Европейския съюз. Международна научно-практическа конференция България на регионите’2018, 19-21 октомври 2018, Пловдив. Ред. проф. Д. Димитров. Академично издателство „Талант”, Пловдив, 2018, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. с. 41-48. ISBN 978-619-203-229-6 (on-line).

Димитров, Слави (2018) Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално ниво. Сб. от Международна научна конференция „Туризмът и иновациите”, Варна, Ред. Св. Ракаджийска, Варна: Наука и икономика, 2018, с. 128-139. ISBN 978-954-21-0973-0

Димитров, Слави (2018) Пътят на Сантяго – религиозен туризъм и духовно извисяване - Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Година I (XXXIII), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, c. 837-847. Print ISSN 2603-3534

Димитров, Слави (2018) Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго Велико Търново: Фабер, 2018, 224 с. ISBN 978-619-00-0717-3

Димитров, Слави (2017) Cultural and historical heritage of Ohrid as a tourist resource THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE / GRANDES PRIOBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU. 2017, , BUCAREST: MILENA PRESS, 2017, pp. 184-197. ISBN 978-973-7873-61-3

Димитров, Слави (2017) Oportunidades de desenvolvimento de turismo cultural no município Nedelino. ХII Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2017, p. 43-44.

Димитров, Слави (2017) Евросити Шавеш-Верин и новите стратегии за регионално развитие - В: Сборник по случай 65-годишнина на проф. д-р Иван Марков, Велико Търново, Фабер, 2017, с. 301-310. ISBN 978-619-00-0583-4

Димитров, Слави (2017) Лозарство, винопроизводство и туризъм в региона на р. Дору - В: Местната идентичност и глобалният туризъм. Черноморски туристически форум, Варна, 27-29 септември 2017 г. Ред. М. Нешков. Варна: Славена, 2017. с. 113-123. ISBN 987-619-190-090-9

Димитров, Слави (2017) Постижения и перспективи на трансграничното сътрудничество в страните от ЕС Сб. Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие" Велико Търново 6 ноември 2015 г., Ред. Б. Борисов, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. Х, В. Търново, c. 269-284, ISBN 978-619-208-104-1

Димитров, Слави (2016) Bulgaria – cultural and historical heritage ХI Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, 2016, p. 41-42.

Димитров, Слави (2016) Geografia de Bulgбria: passado, presente, futuro THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis. BUCAREST: MILENA PRESS, 2016, pp. 99-109. ISBN 978-973-7873-57-6

Димитров, Слави (2016) Възникване, развитие и особености на лузо-испанската граница - Епохи, 2016, година XXIV, ММXVI, Бр. №1, с. 61-69. Print ISSN 1310-2141

Димитров, Слави (2016) Динамика на транспортната инфраструктура по Лузо-испанската граница Сб. “Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2014 г., Ред. Б. Борисов, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. IX, с. 189-202. ISBN 978-619-208-066-2

Димитров, Слави (2016) Лузо-испанската граница: в търсене на национална идентичност - В: Сб. "География и приятели" в чест на 60-годишнината на проф. В. Бояджиев, СУ "Св. Климент Охридски", София: Парадигма, 2016. с. 669-682. ISBN 978-954-326-273-1

Димитров, Слави (2016) Трансграничното сътрудничество между Испания и Португалия Велико Търново: Фабер, 300 с. ISBN 978-619-00-0469-1

Димитров, Слави (2015) Geographic location and contemporary state borders of Bulgaria - „Espaço e Economia [Online]”, Universidade de Rio de Janeiro, Brazil, 2005, №7, Online ISSN 978-90-481-9919-8

Димитров, Слави (2015) Geography and History for ”Erasmus” students Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 180 с. ISBN 978-619-208-034-1

Димитров, Слави (2015) Plovdiv – “A Capital Europeia da cultura” em 2019 Х Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal

Димитров, Слави (2015) Regional analysis of the North Central Region The overarching issues of the european space: spatial planning and multiple paths to sustainable and inclusive development. UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universiade do Porto, 2015, pp. 244-257. ISBN 978-989-8648-61-7

Димитров, Слави (2015) Възможности за развитие на земеделието в Еврорегион Галисия-Северна Португалия Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ", В. Търново, 2013, Ред. Б. Борисов, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 191-201. ISBN 978-619-208-002-0

Димитров, Слави (2015) Проектът „Европейска столица на културата” и българската кандидатура през 2019 г. Сб. от Четвъртата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 18-20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Ивис, 2015, т. IV, с. 370-377. ISSN 1314-4065

Димитров, Слави (2014) A Bulgária e os desafios da integração europeia ІХ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal.

Димитров, Слави (2014) Oportunidades e perspetivas de desenvolvimento do turismo no concelho de Zlatograd THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, BUCAREST: MILENA PRESS, 2014, pp. 37-50. ISBN: 978-973-7873-53-8

Димитров, Слави (2014) Алентежу: земята на хляба, виното и зехтина Алманах „30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014. Ред. А. Дерменджиев. .Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 288-300. ISBN 978-619-168-104-4

Димитров, Слави (2014) Кралство Мароко и ЕС - възможности за икономическо сътрудничество в Южното Средиземноморие Сб. от Научна конференция "Дни на науката’2013”, Велико Търново, 2013, Ред. П. Петков, Велико Търново: Фабер, 2014, с. 449-458. ISSN 1314-2283

Димитров, Слави (2014) Програмите за трансгранично сътрудничество и интеграционните процеси на Иберийския полуостров Сб. „30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 28-29 ноември, 2014 г. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2014, с. 204-211. ISBN 978-954-2968-96-2

Димитров, Слави (2013) Aspectos geopoliticos da crise no Kosovo THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – Strategies for Spatial (Re) planning based on Innovation, Sustainability and Change, BUCAREST: MILENA PRESS, 2013, pp. 411-421. ISBN 978-973-7873-47-7.

Димитров, Слави (2013) Атлас Европа Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 50 с. ISBN 978-954-524-899-3

Димитров, Слави (2013) Еврорегион Алентежу-Алгарве-Андалусия в контекста на европейската интерграция Сб. от Втора международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 1-2 ноември, 2013 г. Ред. Ст. Дерменджиева. УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, с. 191-199. ISBN 978-954-577-856-8

Димитров, Слави (2012) Desenvolvimento da agricultura bъlgara na Regiгo Centro-Norte MAJOR ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE - Planning Policies and Territorial Reestructuring in European Peripheries, BUCAREST: MILENA PRESS, 2012, pp. 115-126. ISBN 978‐973‐7873‐42‐2

Димитров, Слави (2012) Estudos sobre localidades do concelho de Omurtag VІІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, 2012.

Димитров, Слави (2012) Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България Сб. от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 27 октомври 2010, Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, т. V, с. 508-518. ISBN 978-954-524-844-3

Димитров, Слави (2012) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в постомунистическа Албания (1991-2009 г.) Сб. от Втора научна конференция с международно участие „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 2011 г. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2012, с. 167-180. ISBN 978-954-2968-13-9

Димитров, Слави (2011) Projecção geogràfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo - VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemàticas do Espaço Europeu. Porto: Faculdade de Letras, 2011, pp. 16-18.

Димитров, Слави (2011) Възникване и развитие на автономните общности на Испания Сб. от Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново: 29-31 октомври 2009 г. Ред. Ив. Лазаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 657-675. ISBN 978-954-524-776-7

Димитров, Слави (2010) Geographic analysis of integration processes in transport and energy in the lower reaches of the Danube The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova: Editura Beladi, 2010, pp. 44-45, ISBN 978-973-7773-44-9

Димитров, Слави (2010) Geographical parallels to the reaches of the rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers) The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova, Editura Beladi, 2010, p. 46-47, ISBN 978-973-7773-44-9.

Димитров, Слави (2010) Аржентина: „Страна на шест континента” Сп. „Икономика“, №2, 2010, година LXIV, 70-74. ISSN 1312 - 2428.

Димитров, Слави (2010) Възможности за интегриране на българското земеделие в Европейския съюз и опитът на Португалия Научно-практическа конференция на Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив, филиал Велико Търново, 2009, "Фабер", 2010, с. 191-201. ISBN 978-954-9498-57-8.

Димитров, Слави (2010) География на стопанството на Португалия Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 183 с. ISBN 978-954-524-742-2

Димитров, Слави (2010) Географски аспекти на разпространението на испанския език в света В Сб. от Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 497-507. ISBN 978-954-524-844

Димитров, Слави (2010) Мароко – политикогеографска характеристика Сб. „Научна конференция на тема: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 27 ноември, 2010 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2010, с. 181-194, ISBN 978-954-8387-84-2

Димитров, Слави (2009) Ангола: Най-динамично развиващата се африканска икономика - Икономика, 2009, година LXIII, №1, c. 70-73, Print ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2009) Градовете на България Силистра: Ковачев, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9

Димитров, Слави (2009) Източен Тимор – политикогеографска характеристика Сб. Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, т. III, с. 529-537, ISBN 978-954-524-713-2

Димитров, Слави (2008) An Economic and Geographic Analysis of Bulgarian-Czech Foreign-Economic Relations Chech and Slovak Languege Studies in East Asia. Seul, Korean Sud, 2008, p. 197-206.

Димитров, Слави (2008) Бразилия: Огромен потенциал за бъдещо развитие Икономика, 2008, година XII, c. 78-82, ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2008) География на португалоговорещите страни Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 172 с. ISBN 978-954-524-665-4

Димитров, Слави (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск: Универсум, 2008, Выпуск 5, с. 158-164. ISBN 978-5-91412-218-1

Димитров, Слави (2008) Икономическа география на страните от континентите Силистра: Ковачев, 2008, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5

Димитров, Слави (2008) Македония Силистра: Ковачев, 2008, 99 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2008) Португалия: Преодоляване на структурните диспропорции в териториален аспект Икономика, 2008, година LXII, №2, c. 40-44, ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2008) Совремменые тенденции в розвитии болгарского туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск: Универсум, 2008, Выпуск 5, с. 271-276. ISBN 978-5-91412-218-1

Димитров, Слави (2008) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в Португалия през 2002 – 2005 г. Сб. от Научна конференция България, българите и Европа - мит, история, съвремие”, В. Търново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, т. II, с. 374-389, ISBN 978-954-524-660-9

Димитров, Слави (2007) An economic and geographic analysis of Bulgarian - Portuguese foreign-economic relation GEO Working Papers, Série de Investigação 2007/11, Universidade do Minho, Guimarães, pp. 5-15, Print ISSN 1645-9369

Димитров, Слави (2007) Economic and Geographic Problems of Bulgarian-Korean Foreign-Trade Relations The Seventh International Conference of KACEEBS, Bucharest University and Sinaia, Romania, 2007, p. 201-207.

Димитров, Слави (2007) Географски аспекти на разпространението на португалския език в света География' 21, 2007, Година II (ХLX), №3, с. 8-12, ISSN, 1312 - 6628

Димитров, Слави (2007) Гърция Силистра: Ковачев, 2007, 90 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2007) Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 203-214, ISBN 978-954-524-586-2

Димитров, Слави (2007) Икономогеографски проблеми на развитието на португалската икономика Сб. “10-ти майски четения на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Вeлико Търново, 2006 г. Ред. М. Михов. Велико Търново: Фабер, 2007, c. 297-307, ISBN 978-954-775-727-1

Димитров, Слави (2007) Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия Автореферат. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 40 с.

Димитров, Слави (2006) Veçoritë ekonomiko-gjeografike të prodhimit të drithëra ve në Portugali. Buletin Shkencor, Viti ХІ i botimit, №13, 2006, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë231;ë, pp. 32 – 38.

Димитров, Слави (2006) Conceito, objectivos e evoluзao da Politica agricola comum da Uniao Europeia RA’E GA, Curitiba, Brasil, 2006, p. 111-119, Print ISSN 1516 - 4136

Димитров, Слави (2006) Desenvolvemento das Ciensias da Geofrafia na Bulgaria Revista Abalar, №4, Inverno’2006, Santiago de Compostela, pp. 36-45. Print ISSN 1697 - 6932

Димитров, Слави (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго) Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2006, c. 207-213

Димитров, Слави (2005) География на животновъдството на Португалия Сб. от Научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004 г. Ред. Г. Димитров. Велико Търново: Фабер, 2005, с. 141-151. ISBN 954-775-515-3

Димитров, Слави (2005) Интеграционните процеси в Латинска Америка Сборник доклади от научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004, Издателство "Фабер", Велико Търново, 2005, с. 37-45. ISBN 954-775-515-3.

Димитров, Слави (2005) Развитие на дунавския туризъм Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, 2003 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 389-394, ISBN 954-524-453-4

Димитров, Слави (2005) Териториално разпределение на завършилите специалностите “География и геоекология” и “География” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, 2003 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 355-361, ISBN 954-524-453-4

Димитров, Слави (2004) Geopolнtica na Formaзгo Universitaria de Geografia na Bulgбria Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho, 2004.

Димитров, Слави (2003) Готови ли са страните от Централна и Източна Европа за пълноправно членство в ЕС ? Сб. "Дебатът за политиките на разширения Европейски съюз", Велико Търново, 2002, Ред. О. Борисова. София, Поредица "Ние в европейския дебат", кн. 4, АБСКЕБ, 2003, с. 95-99, ISBN 954-91273-3-8

Димитров, Слави (2003) Милде – фамилията на пивоварите в аналите на биреното производство в Русе Сб. Юбилейната научна конференция “30 години Шуменски университет”, Шумен, 2001, Ред. Т. Кръстев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 176-180, ISBN 954-577-139-9

Димитров, Слави (2002) Демографски прогнози за Европа и мястото на Балканите в тях Научни трудове "Европейстика, Икономика и мениджмънт", Русе, 2002, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002, Том 39, серия 9, с. 26-28, ISSN 1311-3321

Димитров, Слави (2002) Лозарството и виноделието в Русенско от древността до наши дни през погледа на античната и съвременната география АЛМАНАХ за историята на Русе”, Русе: Издателство "Държавен архив", 2002, том, IV, с. 208-216, ISSN 1312 - 0980

Димитров, Слави (2002) Някои промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география Сб. Юбилейна научно – практическа конференция “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”, Смолян, 2002 г. Ред. А. Бучков, Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, с. 97-100, ISBN 954-91026-6-1

Димитров, Слави (2002) Приоритетите на град Русе в географската мрежа на международните транспортни коридори Научни трудове "Европейстика, Икономика и мениджмънт", Русе, 2002, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002, Том 39, серия 9, с. 29-32, ISSN 1311-3321

Димитров, Слави (2001) България и Полша по пътя към ЕС – сравнителен политико - икономически анализ Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Социално – икономически проблеми на евроинтеграцията на България”, Враца, 2001, Университетско издателство "Неофит Рилски", 2001, с. 231-244.

Димитров, Слави (2001) Живот и дейност на Васил Дойков Васил Дойков. Библиография. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2001, с. 3-6, ISBN 954-524-271-X.

Димитров, Слави (2000) Икономогеографски особености на селското стопанство в Португалия Сб. от Доклади от национална научно-практическа конференция “Човек, природа, здраве”, Пампорово, 1-2 ноември 2000 г. Ред. М. Петрова. Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, c. 56-58, ISBN 954-423-218-4

Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Виртуална търговска марка – съвременност и перспективи /Virtual trade mark – modernity and perspectives/ В: Библиотеки, четене, комуникации Шестнадесета национална научна конференция с международно участие 16-17 ноември 2017 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2018, с. 387 – 393: резюме на англ. ез. ISBN 1313-8138 / - - В. Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018 ISSN 1313-8138

Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост Академично издателство "Ценов", Свищов ISBN: 978-954-23-1680-0

Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост (Учебно пособие за дистанционно обучение) издател: Академично издателство "Ценов" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" ISBN 978-954-23-1546-9

Димитрова-Гализова, Мариела (2016) Взаимосвязи и коллизии права на торговую марку и авторского права в контексте болгарской судебной практики /RELATIONS AND COLLISIONS BETWEEN THE TRADEMARK AND COPYRIGHT LAWS, UNDER THE BULGARIAN CASE LAW CONTEXT/ Факторы развития економики России: Сборник трудов VIII Международной научно-практической конференции 20-21 апреля 2016 года, г. Тверь, Часть I, Тверь, 2016, 24-30, ISBN 978-5-7609-1112-4

Димитрова-Гализова, Мариела (2016) ЗАЛИЧАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА – ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРАВОТО НА ФИРМА сп. Норма, бр. 3, 56-69, ISSN: 1314-5126 (print), ISSN 1314-5118 (online)

Димитрова-Гализова, Мариела (2016) Стратегия и тактики за използване на търговската марка /STRATEGY AND TACTICS FOR TRADEMARK USE/ Дни на науката 2015 / Съюз на учените в България. Клон Велико Търново., Велико Търново, 2016, 260-269, ISSN 1314-2283, Рез. на англ. ез., COBISS.BG-ID 1283468004

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Strategy of the commercial signage INTERNATIONAL Scientific Journal Machines. Technologies. Materials. - Sofia: Scientific Technical Union of Mecanical Engineering Industry 4.0, 5 Year IX, рр. 25-27, 2015, ISSN 1313-0226(print) , 1314-507X (online)

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Въпроси на търговското право : сборник със статии и коментари София : Нац. институт на правосъдието, 2015 (София : Елит Прес Къмпани), ISBN 978-954-9419-19-1, COBISS.BG-ID 1272657892

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Културата на интелектуална собственост в контекста на управленската култура /The Culture of Inntellectual Property in the Context of the Management Culture/ Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“ Пловдив 7-8 ноември 2014 г., том 2, Пловдив, 2015, с. 159-164, ISBN 978-619-202-037-8.

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения Велико Търново, Ай анд Би, 2015, ISBN: 978-954-9689-85-3, COBISS.BG-ID 1276987876

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Управление на търговската марка чрез стратегията "син океан" /MANAGEMENT OF A TRADEMARK BY "BLUE OCEAN" STRATEGY/ Дни на науката 2014 / Съюз на учените в България. Клон Велико Търново., Велико Търново, 2015, с. 241-248, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1275968740

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) „Зелена“ индустриална собственост /загл. англ. GREEN INDUSTRIAL PROPERTY/ Мениджмънт и инженеринг = Management and Engineering: международна научна конференция Сборник ХII Международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг`2014,Технически унив. – София. – София, 2014, т. 2, 1180-1190, ISSN 1310-3946 (print), ISSN 1314-6327 (online)

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) The Cyrillic Domain Name Challenge KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, http://tksi.org/tksi.org/ojs/index.php/KSI/article/view/7, ISSN 1313-4787(Print), ISSN 2367-5403(Online), ABSTRACTED & INDEXED at: EBSCO, Open-J-Gate, SJIF, Scientific Indexing Services, Directory of Open Access scholarly Resources, NACID, National Library, Google Scholar etc.

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Изчерпване правото на марка в тълкувателната практика на ВКС Сборник от Юбилейна международна научна конференция «50 години ВТУ «Св. св. Кирил и Методий». Секция Стопански факултет, 332-337, ISBN: 978-954-524-970-9

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Проблеми на института «внос» в законодателството на Република България и тълкувателната практика на ВКС /PROBLEMS OF THE INSTITUTE “IMPORT” IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE INTERPRETATIVE PRACTICE OF THE SUPREME COURT OF CASSATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA/ списание Дни на науката 2013/ Съюз на учените в България. Клон Велико Търново, 456-467, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1265996772

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Регулаторни механизми за киберсигурност в Европейския съюз Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", 13-13 ноември 2014 г., гр. Велико Търново, т. 2, научно направление "Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната, В. Търново: Национален военен университет "Васил Левски", 2367-7473 (online), 2367-7465 (print) .

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Стратегии за управление на търговската марка В. Търново : Нар. библ. "П. Р. Славейков", 2014 (В. Търново : Сира), 392 с., ISBN 978-619-7173-03-1 (подв.), COBISS.BG-ID 1270409956

Димитрова-Гализова, Мариела (2013) Марка ползваща се с известност – способ за конкурентно предимство в бизнеса /загл. англ. Mark Which Has a Reputation– Means for Competitive Advantage in Business/ Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 16 - 18 октомври 2013 г. - Велико Търново т. 3 научно направление "Мениджмънт и логистика", с. 35-43, Велико Търново, 2013, с. 35 - 43, рез. англ., Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISBN 978-954-753-200-7, COBISS.BG-ID 1271271396

Димитрова-Гализова, Мариела (2013) Съотношението фирма-марка в българската съдебна практика Дни на науката 2012. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново : Фабер , 2013, Рез. на англ. ез., с. 559-571, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1256099556

Димитрова-Гализова, Мариела (2012) Фирмата на търговеца, съгласно българското законодателство (правно-исторически анализ) 20 години инвестиция в бъдещето, Юбилейна международна научно-практическа конференция 18-19 май 2012 г. - Велико Търново: ГорексПрес, София, 2012, с. 646 - 655, ISBN: 978-954-616-221-2

Димитрова-Гализова, Мариела (2008) Юридически аспекти на регионалното развитие в Република България за периода 2004 - 2008 г. България в ЕС: първи резултати. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г., Велико Търново, 2008, ГорексПрес, с. 267-276, ISBN: 954-616-139-X

Костадинова, Надежда (2020) Дигиталният маркетинг - стратегия за позициониране на хотели със специфични целеви пазари / Digital Marketing – A Strategy for Positioning Hotels with Specific Target Markets Юбилейна международна научна конференция ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА, Том III, Варна, Наука и икономика, 2020, ISBN 978-954-21-1039-2, сс 699-713 Jubilee International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE, EDUCATION AND THE REAL ECONOMY: DEVELOPMENT AND INTERACTIONS IN THE DIGITAL AGE, Vol III, Varna, nauka i ikonomika, 2020, ISBN 978-954-21-1039-2, pp 699-713

Костадинова, Надежда (2020) ПОЛЗИТЕ ОТ НЯКОИ ДИГИТАЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО / THE USE OF SOME DIGITAL FUNCTIONALITIES IN HOSPITALITY BUSINESS НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТУРИЗМА, СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКО-ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“, СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ10 май 2019 г.; Авангард прима, София, 2020, ISBN 978-619-239-364-9, pp 44-51

Костадинова, Надежда (2020) ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ХОТЕЛИЕРСКИ ПРОДУКТ НА БАЗА СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ «ТУРИЗЪМ» И «БИЗНЕС ТУРИЗЪМ» Strategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Skierniewice, Polska Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, Wielkie Trnowo, Bułgaria, 2020, pp15-20

Костадинова, Надежда (2019) THE PLACE OF BUSINESS HOTELS IN CONTEMPORARY CLASSIFICATION SYSTEMS International conference "Get Ready for IGeneration, Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2019", Novi Sad, pp249-257, ISBN 978-86-7031-523-5

Костадинова, Надежда (2019) СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА В ПРИНЦИПЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА//CONTEMPORARY TYPES OF TOURISM IN THE CONTEXT OF INTREPRENEURSHIP Научные горизонты, № 1(17) | 2019, ISSN 2587-618Х, pp 97-102

Костадинова, Надежда (2018) SOME ASPECTS FOR THE TOURISTS’ ECONOMIC SECURITY II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, CONFSEC 10-13 December, Borovets, Bulgaria; SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0; сс 131 - 133; ISSN (PRINT) 2603-2945; ISSN (ONLINE) 2603-2953; Year 2, Issue 1(3), December 2018

Костадинова, Надежда (2018) SOME INNOVATIVE DECISIONS FOR SALES OPTIMIZATION IN INDEPENDENT HOTELS - ИНОВАЦИИ И ТУРИЗЪМ, Сборник доклади от международна студентско-докторантска научна конференция, Велико Търново, 9 май, 2018 г.; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2018; сс 17 - 27; ISBN 978-619-208-167-6

Костадинова, Надежда (2018) THE CUSTOMIZED CONFERENCE PRODUCT IN HOSPITALITY BUSINESS Tourism and innovations, Collection of Proceedings from an international scientific conference devoted to the 55th anniversary of College of tourism - Varna; Издателство "Наука и икономика", Икономически университет Варна, 2018, сс 302-313, ISBN 978-954-21-0973-0

Костадинова, Надежда (2018) ДИГИТАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ - ПРОМЕНЕНАТА РЕАЛНОСТ НА ХОТЕЛИТЕ списание "Българска наука"/бр.115, декември 2018/сс 89-101/ISSN:1314-1031

Костадинова, Надежда (2017) EFFECTIVE IMPLEMENTING OF ONLINE TOUR AGENTS IN HOTEL DISTRIBUTION MIX DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES ­ CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Vol. 1 Collective Scientific Book of Faculty of Economics, ”St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo Annual Conference; Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, сс 269-274, ISSN 2603-4093

Манчева-Али, Олга (2020) FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF CATERING ESTABLISHMENTS AMONG BULGARIAN CONSUMERS Списание „Социално-икономически анализи“ на Стопански факултет на ВТУ, Книга 1/2020 (17), ISSN: 2367-9379 (Online), ISSN: 1313-6909 (Print), с. 73-78// Journal of Social and Economic Analysis is published by the Faculty of Economics at St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo, pp. 73-78

Манчева-Али, Олга (2020) Роля на дигитализацията в туризма Украинско-полско-българска научно-практическа интерент-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес“, 10-11 март 2020, сс. 26-30

Манчева-Али, Олга (2019) КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ XVI INTERNATIONAL CONGRESS MACHINЕS, TECHNOLОGIES, MATERIALS WINTER SESSION, PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 2 (13), BOROVETS, BULGARIA 2019 VOLUME II, KNOWLEDGE. CREATIVITY. INNOVATIONS. INDUSTRIAL MANAGEMENT. ISSN 2535-0021 (PRINT), ISSN 2535-003X (ONLINE) pp. 214-216

Манчева-Али, Олга (2019) МЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY.’19 YEAR III, ISSN 2535-0315(Print), ISSN 2535-0323 (Online) ISSUE 1 (7), SOFIA, BULGARIA 2019 VOLUME 1, pp. 86-88

Манчева-Али, Олга (2019) РОЛЯ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МУЗЕИ ИЛИ РАЗЛИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY,PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 1 (4), SOFIA, BULGARIA 2019, VOLUME I “HIGH TECHNOLOGIES”, ISSN 2535-0005(PRINT), ISSN 2535-0013 (ONLINE), pp. 104-107

Манчева-Али, Олга (2018) OPPORTUNITIES FOR ACHIEVING EFFECTIVE MANAGEMENT IN SEASON TOURIST SITES International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2018, ISBN 978-973-153-325-4

Манчева-Али, Олга (2018) Opportunities to Achieve a Sustainable Restaurant Business Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference (2018), Split, Croatia, Vol. 4, No 1, ISSN:1849-7969

Манчева-Али, Олга (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Sibiu, Romania, 2018, ISBN 978-973-153-325-4

Манчева-Али, Олга (2018) The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet The 16th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2018, ISMA University, Riga, Latvia, ISSN: 1691-2489

Манчева-Али, Олга (2018) НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ТУРИСТИТЕ Втора международна научна конференция по сигурност „CONFSEC 2018", НАУЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ-4.0; 10-13 декември 2018, КК Боровец, България; сс 131 - 133; ISSN (PRINT) 2603-2945; ISSN (ONLINE) 2603-2953; Година 2, брой 1 (3)

Манчева-Али, Олга (2018) СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, 14-15 юни 2018 г., ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book)

Манчева-Али, Олга (2018) ТРАНСПОРТЪТ В СИСТЕМАТА НА ТУРИЗМА The XXVI International Scientific Conference "trans&MOTAUTO'18", ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(Online), Burgas, Bulgaria (с. 190-192)

Манчева-Али, Олга (2018) УЕБ БАЗИРАНИЯТ МОДЕЛ – НАЧИН ЗА РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР И ГАРАНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛИЕНТИТЕ Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2018, Национален военен университет "Васил Левски", с.164-170, ISSN 2367-7465

Манчева-Али, Олга (2017) THE ROLE OF COMPUTER SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF HOTELS IN VELIKO TARNOVO REGION, BULGARIA International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Vol. XXIII, Land Forces Academy, "Nicolae Balcescu", Sibiu, Romania, 2017, PUBL: Sciendo, Volume 23: Issue 1, ISSN: 1843-6722, doi: https://doi.org/10.1515/kbo-2017-0063, pp. 382-386

Манчева-Али, Олга (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателста Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, YEAR I, ISSUE 1 (3), SOFIA, BULGARIA 2017 VOLUME 3, с.299-301

Манчева-Али, Олга (2017) СИГУРНОСТТА КАТО ФАКТОР ПРИ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКА КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА /SECURITY AS A FACTOR TO SELECT A HOTEL COMPUTER PROGRAM First International Scientific Conference on Security „CONFSEC 2017", 11 to 14 December, 2017, Borovets, Bulgaria, PUBLISHER: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0, VOLUME 2 ISSN PRINT , 2603-2945 ISSN ОNLINE , 2603-2953 YEAR 1, ISSUE 2(2), pp. 139-141

Манчева-Али, Олга (2017) СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В ХОТЕЛСКИТЕ СОФТУЕРИ/ DATA SECURITY IN HOTEL SOFTWARE First International Scientific Conference on Security „CONFSEC 2017", 11 to 14 December, 2017, Borovets, Bulgaria, PUBLISHER: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0, VOLUME 2 ISSN PRINT , 2603-2945 ISSN ОNLINE , 2603-2953 YEAR 1, ISSUE 2(2), pp. 136-138

Манчева-Али, Олга (2017) СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, ЗНАНИЯ -International Journal Vol. 19.2, Септември, 2017, Agia Triada, Thessaloniki, Greece, ISSN: 2545-4439 (PRINTED)

Манчева-Али, Олга (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, YEAR I, ISSUE 1 (3), SOFIA, BULGARIA 2017 VOLUME 3, pp. 302-304

Манчева-Али, Олга (2017) Фактори влияещи върху хотелската индустрия /FACTORS INFLUENCING HOTEL INDUSTRY XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Thessaloniki, Greece, pp. 833-839, ISSN: 2545-4439 (PRINTED)

Манчева-Али, Олга (2016) ATTRACTION RESTAURANTS AS CARRIERS OF CULTURAL HERITAGE Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Лефкада, Гърция, 29.09 – 03.10.2016, ISBN: 978-954-300-158-3

Манчева-Али, Олга (2015) ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО Научно-практическата конференция на Стопански факултет на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, 5-6 ноември 2015 г., ISBN: 978-954-9689-99-0

Манчева-Али, Олга (2011) The Role of the Local Hotel Systems in the Management of High-Class Hotels in the Veliko Tarnovo – Arbanassi Destination Сб. доклади от Дни на науката, Том 2, Съюз на учените, клон Велико Търново, 2011, ISSN: 1314-2283

Манчева-Али, Олга (2010) Хотелиерство Издателство "Фабер", ISBN: 978-954-9498-55-4, Велико Търново

Манчева-Али, Олга (2007) Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация Сб. доклади от юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, С. 2007

Манчева-Али, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006

Марков, Иван (2020) ВЛИЯНИЕ НА ТУРИЗМА ВЪРХУ ПАНДЕМИИТЕ (НА ПРИМЕРА НА COVID – 19) Сборник с доклади от научна конференция,“ Туризъм, образование, бизнес“ организирана от Колеж по туризъм – Бургас, 24- 25 септември 2020 г. ISBN 978-619-7125-74-0

Марков, Иван (2020) ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ 100 ГОДИНИ УНСС И 30 ГОДИНИ КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“ „ТУРИЗМЪТ – ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА“ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС СОФИЯ, 2020 ISBN 978-619-232-297-7

Марков, Иван (2019) ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СРЕДНОСРОЧНОТО ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ Сборник от научна конференция 35 години катедра"География" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",Изд. Паус ,2020, ISBN 978-619-90940-9-9

Марков, Иван (2019) Делови туризъм: възможности за развитие във Велико Търново Сборник доклади 12 ЧТФ, MICE туризмът: фестивали, инсентиви, конференции, изложения, Изд" Славена"Варна,с. 42-56,ISBN 978-619-190-149-4

Марков, Иван (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, Greece. Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2018, ISBN 978-954-00-0176-0 – CD, р. 190-196.

Марков, Иван (2018) ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО Туризъм и иновации, Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна, с. 575, Изд.“ Наука и икономика“ ИУ – Варна 2018, с.128-139,ISBN 978-954-21-0973-0. ,

Марков, Иван (2018) ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БАЛЧИК Черноморски туристически форум, Черноморският регион – дестинация за устойчиви туристически продукти, СЛАВЕНА, ВАРНА,2018,с.54-59, ISBN 978-619-190-122-7

Марков, Иван (2018) Социално-икономическото райониране: от теоретичните постановки до практическата реализация ,. Book of Abstracts of the International scientific and practical conference BULGARIA OF REGIONS‘2018,Conference topic’2018, Socio-economic zoning: traditions, contemporary state and problems 19 – 21 October 2018, University of agribusiness and rural development,Plovdiv, Bulgaria, с.25-26, ISBN 978-619-203-231-9 (on-line) http://uard.bg/bg/pages/view/409 http://uard.bg/files/custom_files/files/Conference_2018/Conference_19-21_10_18_Book_of_Abstracts_publishing.pdf

Марков, Иван (2017) ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE TOURIST POTENTIAL OF SEVLIEVO MUNICIPALITY InternationalScientificConference " CONTEMPORARY TOURISM - TRADITIONS AND INOVATIONS 2017,"Университетско издателство " Св. Климент Охридски",с.285-293, ISBN 978-954-07-4327

Марков, Иван (2017) Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна В:Сб.“МЕСТНАТА идентичност и глобалният туризъм“: Черноморски туристически форум, Варна 2017. ‐ Варна: Славена, 2017.с. 55-64,ISBN 978‐619‐190‐090‐9

Марков, Иван (2017) Заплахите пред екотуризма в България Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас, Бургас, 2017,Издателство ФЛАТ ISBN 978-619-7125-34-4

Марков, Иван (2017) Марков,Ив.,Маринов,С. и др. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. Актуализирана версия 2017.Министерство на туризма 2017. http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti

Марков, Иван (2016) TOURISM POTENTIAL OF TRANSPORTCORRIDOR NO. 9, Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници” 29.09.2016 – 03.10.2016, Метеора – о-в Лефкада, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с. 144-148, ISBN 978-954-300-158-3.

Марков, Иван (2016) Виненият туризъм - възможност за разнообразяване на туристическия продукт Юбилеен сборник проф.д-р Бояджиев, С., Парадигма, 2016,с.267-278, ISBN 978-954-326-273-1.

Марков, Иван (2016) Вино и туризъм Национална научна конференция с международно участие” Виното- история и вдъхновение” Русе 2016.,Изд. Регионална библиотека " Любен Каравелов", Русе, с. 29-39, ISBN 978-954-91511-9-0. …

Марков, Иван (2016) Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина В Сб. БЪЛГАРИЯ ‐ туристическа дестинация за четири сезона: Черноморски туристически форум Варна 2016. ‐ Варна: ИК Стено, 2016. с. 131-138, 978‐954‐449‐889‐4

Марков, Иван (2016) География на туризма (Tуристическо райониране) Фабер, В.Търновo,215 с. ISBN 978-619-00-0530. . COBISS.BG-ID 1276669668

Марков, Иван (2016) СЕКС ТУРИЗМЪТ – ОТ САНТИМЕНТА ДО ДЪЛГА НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том LХ, кн. 1, 2016 г. КРЪГЛА МАСА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ 3–4 юни 2016, Пловдив Главен редактор Проф. д-р Щелияна Калинова Отговорен редактор Таня Цветковска Редактиране на английските резюмета Ваня Симеонова Формат 32/70х100 Печатни коли 23,75 Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 2016 http://nauchnitrudove.au-plovdiv.bg/ ISSN 1312-6318 (Print) ISSN 2367-5845 (Online)

Марков, Иван (2015) CULTURAL TOURISM:FROM THEORY TO PRACTICAL ACTIONS, Международна научна конференция“Културен коридор Виа Адриатика – културен туризъм без граници”15.10.2015 – 19.10.2015, Трогир, Хърватска, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с.74-81,ISBN 978-954-00-0008-4.

Марков, Иван (2015) География на туризма В.Търново, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив, 2015, 215 с. ISBN 978-954-9498-85-1. COBISS.BG-ID 1272309220

Марков, Иван (2015) Културно-историческиште обекти – основен ресурс за развитието на туризма във Великотърновска област В: Сб. „Регионалните културно исторически продукти на България- единни в многообразието“, Черноморски туристически форум,Изд.” Славена”, Варна,.с 126-135, ISBN 978-619-190-040-4.

Марков, Иван (2015) Туристически район Стара планина – потенциал за развитие, ТУРИЗМЪТ в епохата на трансформация: сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически унив. ‐ Варна. ‐ Варна: Наука и икономика ИУ, 2015. с.842-850, 978‐954‐21‐0864‐1.

Марков, Иван (2015) Туристически ресурси Пловдив, АСТАРТА, 2015, 390 с., ISBN 978-954-350-071-1, .COBISS.BG-ID 1272309220

Марков, Иван (2014) VITICULTURAL MICROREGIONALISATION AS A RESOURCE FOR QUALITY WINE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF WINE TOURISM (The example of Southwestern statistical region), Международен туристически форум „ СПА и ВИНО”, 16-20.10. 2014г..о-в Корфу, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с.11-13, 978-954--680-954-4.

Марков, Иван (2014) Аграрните клъстери Международна научна конференция по повод 30 години катедра “ География“ във Великотърновски университет „ Св.св. Кирил и Методий“,28-29 ноември 2014г. В. Търново, 2014.Изд ИВИС, с.164-170. ISBN 978-954-2968-96-2.

Марков, Иван (2014) Алтернативни видове туризъм . ВУ „Земеделски колеж”, Център за дистанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, В.Търново, 2010, 128 с. ISBN 978-954-9498-53-0. COBISS.BG-ID 1233977828

Марков, Иван (2014) Туристическа регионализация на археологическите обекти в България, В:Сб. “Историкоархеологически туризъм ‐ наследство с перспектива“: Черноморски туристически форум, Варна 2014. ‐ Варна: Славена, 2014.с.75-83, ISBN 978‐619‐190‐006‐0

Марков, Иван (2013) .Регионални неравновесия в развитието на хотелската суперструктура в Северозападния статистически район В Сб. Доклади от МНК,“ Отговорен туризъм 2020“, Варна 2013 г. Изд.« Наука и икономика «, ИУ – Варна, 2013 с. 244 – 252, ISBN 978-954-21-0665-4

Марков, Иван (2013) География и икономика за 12 клас : профилирана подготовка , 2013, [2.] прераб. изд. : Просвета, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"),268 с. : с ил. ISBN 978-954-01-2828-3 : COBISS.BG-ID 1262755044.

Марков, Иван (2013) Защитените територии като ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област Сб. „EКО туризмът ‐ нашето зелено бъдеще“: Черноморски туристически форум, Варна, 2013. ‐ Варна: Славена, 2013. с.133-140, 978‐954‐579‐985‐3

Марков, Иван (2013) Регионална икономика (електронно мултимедийно помагало (учебник) по проект ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР ISBN 978-619-7048-84-1,ВУАРР,Пловдив.

Марков, Иван (2012) Териториално развитие на лозарството в България. Пловдив, АСТАРТА, 254 с. ISBN 978-954-350-133-5

Марков, Иван (2012) „Регионална икономика“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-97-4 Пловдив

Марков, Иван (2012) Вонеща вода .-В:Сб. „Здравният туризъм.: стратегическия потенциал на България “ Черноморски туристически форум, Варна 2012. ‐ Варна: Славена, 2012, с.51-59, ISBN. 978‐954‐579‐945‐7

Марков, Иван (2012) Междинната оценка като фактор за усъвършенстване на плановите стратегически документи (на примера на област Сливен). Научна конференция на Исторически факултет - 27 октомври 2010 „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том V, В. Търново, ред. Борисов,Б.,УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 530-548. ISBN 978-954-524-844-3

Марков, Иван (2012) Териториално развитие на лозарството: традиции, култура, съвременност Втора научна конференция „Mеждукултурният диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново,2012. Ред. Дерменджиева., изд. ИВИС, Велико Търново 2012, с. 229-237. ISBN 978-954-2968-13-9

Марков, Иван (2012) Туризмът в плановите документи на Кърджалийска област . Научна конференция„Традиции и приемственост: 50 години полувисше и висше образование в Източните и Западните Родопи”, Кърджали, 2010, Сб. Доклади, том IV,Туризъм, Администрация и управление, ред. Щерева, Д., ФАБЕР, 2012, с. 63-71. ISBN 978-954-400-653-2

Марков, Иван (2011) Анализа и оценката на туристическите ресурси – основен елемент на регионалния туристически продукт. Научно-практическа конференция на Исторически факултет „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 2009, том IV, В. Търново, ред. доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 730-735, ISSN: 978-619-208-125-6

Марков, Иван (2011) Възможности за развитие на алтернативен туризъм в община Омуртаг, Научно-приложна конференция с международно участие, „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките населени места”, Сб. Доклади, АИ при Център за евроинтеграция и култура на ВУЗК, Пловдив, 2011, с. 275-282. . ISBN 978-954-9498-62-2

Марков, Иван (2011) Възможности за развитие на винения туризъм в Северния централен статистически район. Предизвикателствата пред туризма през XXI век. Юбилейна научна конференция с международно участие УНСС, София 11.11. 2011 г Сб. с научни доклади (том първи), С., Авангард Прима, 2011, с. 128-137. ISBN 978-954-323-905-4

Марков, Иван (2011) Възможности за удължаване на туристическия сезон чрез спортен туризъм, според опита на ваканционен клуб „Русалка” СПОРТНИЯТ туризъм: възможност за удължаване на туристическия сезон: Черноморски туристически форум, Варна, 29.09 ‐ 01.10. 2011. ‐ Варна: Славена, 2011. с. 129-134. 978‐954‐579‐906‐8 . COBISS.BG-ID 1239917028

Марков, Иван (2011) Местните стратегии за развитие, ефективна форма за използване на потенциала на територията (на примера на общините Елхово-Болярово). Научна конференция 29-31 октомври 2009 „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том IV, В. Търново, ред. Доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 717- 729.ISBN 978-954-524-776-7

Марков, Иван (2011) Райониране на туризма в България: същност, цели, пространствена структура и политики. В: Сборник статии „Туризмът и предизвикателствата в условията на икономическа криза“, ред. Алексиева,С.,, изд. на НБУ, С., 2011. с. 89-100. ISBN 978-954-535-6421.

Марков, Иван (2010) Алтернативни видове туризъм. . ВУ „Земеделски колеж”, Център за дистанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, В.Търново, 2010, 128 с. ISBN 978-954-9498-53-0. COBISS.BG-ID 1233977828

Марков, Иван (2010) Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”. В: Сб. „КУЛТУРНИЯТ туризъм ‐ бъдещето на България“:Черноморски туристически форум, Варна 2010. ‐ Варна: Славена, 2010. с . 99-107 , 978‐954‐579‐852‐8

Марков, Иван (2010) Възможности за развитие на деловия туризъм в Северен централен район. Научна конференция посветена на 45 годишнината от създаване на специалност „Туризъм“, Варна 25 юни 2010, Сборник доклади „Алтернативи за развитие на съвременния туризъм”, Изд. „Наука и икономика” ИУ, Варна, 2010, с. 117 – 125 , ISBN 978-954-210463-6.

Марков, Иван (2010) География на туризма. В.Търново, ВУ „Земеделски колеж”, Център за дстанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, 2010, 163 с. ISBN 978-954-9498-46-2.

Марков, Иван (2010) Общата селскостопанска политика и новата парадигма за развитие на селските райони. Научна конференция „Междукултурният диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, 27.11.2010.г - В. Търново, ред.Дерменджиева,С., изд.ИВИС, Велико Търново 2010, с. 147-158.ISBN 978-954-8387-84-2

Марков, Иван (2010) Регионални различия в развитието на туризма в България (хотелска суперструктура) В: Сборник доклади от Научно-практическа конференция на Висше училище „Земеделски колеж” – В. Търново 2010, Ред. Проф. дин Иван Кънчев, ФАБЕР, 2010, с. 244-250. ISBN 978-954-94-98-57-8.

Марков, Иван (2009) Виненият туризъм – същност и форми на проявление. В: Сб. „Винен туризъм- традиция и съвременност.“ Черноморски туристически форум. Варна 2009.- Варна, Славена, 2009,с 60-71, 978‐954‐579‐805‐4 COBISS.BG-ID 123187862

Марков, Иван (2009) Виненият туризъм, същност и основни форми на проявление. Научна конференция, 31 октомври 2008.В.Търново, „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том III, ред. доц. д-р Димитров В. Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2009, с. 465-471.ISBN 978-954524-713-2.

Марков, Иван (2009) Туристически ресурси В.Търново, ВУ „Земеделски колеж”, Център за дстанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, 2009, 224 с. ISBN 978-954-9498-33-2.

Марков, Иван (2008) Program “LIDER” – opportunities and practices. . Научна конференция, 31 октомври 2007 „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, том II, В. Търново, ред. дод-р Димитров УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 339-347. ISBN 978-954-524-660-9

Марков, Иван (2008) Манастирите и съвременният българин. В сб.”РЕЛИГИОЗНИЯТ туризъм: манастирите ‐ носители на българската духовност“: Черноморски туристически форум, Варна 2008. ‐ Варна: Славена, 2008.с.56-66. 978954‐579‐COBISS.BG-ID 1228893924748‐4

Марков, Иван (2008) Туристически ресурси В.Търново, АСТАРТА, 2008, 476 с., ISBN 978-954-350-071-1.COBISS.BG-ID 1272309220

Марков, Иван (2007) Regional differences in the development of the wine industry: possibilities for building a wine cluster in Bulgaria Први конгрес српских географа,19-22 октобар 2006,СОКОБАНЬА, Зборник радова, Београд, 2007, с. 607-614. СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО, Студентски трг3/III, Београд

Марков, Иван (2007) Wine tourism and regional development TOURSM IN THE NEW MILENIUM. Collected Papers International scientific conference „15-th anniversary of the establishment of the major of tourism Faculty of Economics South-West University of Neofit Rilski” june 18-20 2007,editor Ribov,M. University Press, Blagoevgrad, 2007, с. 61-66.ISBN 978-954-680-487-7

Марков, Иван (2007) Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика. Сб. „Българският туризъм – приоритети за развитие до 2013 г.” Варна, Славена, 2007, с. 89-99. ISBN 978‐954‐579‐683‐8 .COBISS.BG-ID 1227090660

Марков, Иван (2006) Regional restructioning of agricultural production on the example of North-Central region for planning. Second international conference „Global changes and new challenges of 21st century”,22-23 april 2005, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2006. s.67-76. ISBN -10: 954-07-2346-9 ; ISBN -13: 978-954-07-23-46-4

Марков, Иван (2006) Регионалната конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново. В:Сб.“КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ на туристическите дестинации в Югоизточна Европа“ - The competitiveness of the tourist destinstions in Southeastern Europe. ‐ Варна: Славена, 2006. с. 43-59. ISBN 954‐579‐601‐4 .COBISS.BG-ID 1242361060

Марков, Иван (2005) . Балансираното развитие на районите в България: същност и главни инструменти. Научна конференция – СУБ и развитието на науката и висшето образование Велико Търново В: Сб. „Съюза на учените в България и развитието на науката и висшето образование”, том 2, В. Търново, 2005, с. 53-58,ред.проф.дн Харалампиев, изд. Фабер 2005. ISBN 954-775-515-3

Марков, Иван (2005) Rural regions in Bulgaria: through priorities of regional development. First international conference „Human dimensions of global change in Bulgaria”, 22-24 april 2004, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2005. s. 113-116. ISBN 954-07-2110-5

Марков, Иван (2005) Катедра „ География“ – минало, настояще, бъдеще. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св Кирил и Методий“, Сборник доклади ред. Дерменджиева, С.,УИ „ Св. св Кирил и Методий“ 2005. с.85-92, ISBN 954-524-453-4 .

Марков, Иван (2005) Проблеми на регионалното развитие на туризма: пространствена йерархичност и пространствена балансираност на туристическите системи. В: „Туристическата наука и предизвикателствата на ХХI век”, Сборник доклади от научна конференция посветена на 40 годишнина от създаването на специалност „Туризъм”, ред. Доц. д-р Таня Дъбева, Изд. „Наука и икономика”, ИУ- Варна, 2005, с. 43-49. ISBN 954-21-0242-9.

Марков, Иван (2005) Селският туризъм в България: същност и регионални различия. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св Кирил и Методий“, Сборник доклади ред. Дерменджиева, С.,УИ „ Св. св Кирил и Методий“ 2005. с.295-302, ISBN 954-524-453-4 .

Марков, Иван (2005) Стратегическото планиране – основен фактор в повишаване на ефективността в развитието на туризма. В: Сб. „Българският туризъм, управление и ефективност ”, - Варна , Славена, 2005, с. 57-66.COBISS.BG-ID 1242361060 954‐579‐503‐4

Марков, Иван (2004) Велико Търново – туристически център. НМС „Обучението по География”, кн. 2-3, С., 2004, с. 27-34. ISSN 0204-6849.

Марков, Иван (2004) ГИС – нов подход в достъпът до географска информация за нуждите на регионалното планиране и управление на туризма, Черноморски туристически форум, В Сб.”Технологичните иновации и туризмът на България “.- Варна, Славена, 2004, с. 12-20. 954‐579‐412‐7.

Марков, Иван (2004) Европейската селскостопанска конвенция и развитието на селските райони. Научна конференция „България и Европа – традиции и съвременност”, В. Търново, 2004, .ред. Проф. дн Иван Харалампиев, изд. Фабер 2004, с.15-21. ISBN 954-775-331-2.

Марков, Иван (2003) Sustainable Regional Development: the Role of Business Sectors in Planning. Fourth International Scientific Conference “Investments in the Future – 2003”, 25-26 September 2003,international House of Scientists „F.J. Curie“ – Varna, Proceedings,, Varna, 2003, p. 118-122. ISBN 954-90919-5-3

Марков, Иван (2003) Регионалното планиране и развитието на туризма.- В:Сб. „КАЧЕСТВОТО на българския туризъм ‐ мит и реалност.“ ‐ Варна: Славена, 2003.с.99-108, ISBN 954-579-324-4

Марков, Иван (2002) Resources for development of rural tourism in Bulgaria. – In: Gałczynska, B., M. Ilieva (Eds.) Transformations of rural areas in Poland and Bulgaria. Case studies. - Dokumentacja Geograficzna, No 27. Instytut Geografiii przestrzennego zagospodarowania PAN, Warszawa, 2002, р.133-139. PL- ISSN 0012-5032 ; ISBN 83-87954-36-5

Марков, Иван (2002) Някои възможности за развитие на селския туризъм във Великотърновска област. Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция „Икономиката и развитието на обществото”, Варна юни 2000 г. том 4, ред. Доц. д-р Светла Ракаджийска, УИ, Икономически университет - Варна, 2002, с. 262-266. ISBN 954-21-0125

Марков, Иван (2001) Регионален анализ на лозарството в Северна България. Научно-практическа конференция „Основни проблеми на географското образование във ВУЗ” (в контекста на регионалната политика и регионалното развитие на България),Свищов 2001, Сборник статии, ред. Личев,Т., АИ „Д. Ценов”, Свищов, 2001, с. 32-41.ISBN 954-23-0005-0

Марков, Иван (2000) Някои възможности за развитието на селските райони във Великотърновска област. „Проблеми на географията”, кн.1-4, С., БАН, 2000, с. 142-145. ISSN 0204-7209. COBISS.BG-ID 1123256036

Марков, Иван (1998) Някои проблеми в изучаването на стопанството на България и новата отраслова класификация НМС „Обучението по география”, кн. 4-6, С., 1998, с. 23-25.ISSN 0204-6849

Марков, Иван (1994) ., Теоретични проблеми на аграрно-промишлената интеграция : Сборник от доклади от Научна конференция " Теоретични проблеми на географското познание",проведена на 10-11 09. 1993г. гр. Несебър ,ред. Марков,И., Унив. издателство, „ Св.св. Кирил и Методий“ В.Търново, 1994, с. 277-285, ISBN 954-524-082-2.

Марков, Иван (1994) Новите организационни форми в селското стопанство и възможностите за развитие на екологично земеделие, Трудове на ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий“, том 2, книга - География,1994, УИ „Св.св. Кирил и Методий“ с. 141-151, ISSN 0204-6369.

Марков, Иван (1993) Зоналност в териториалното разпространение на селското стопанство в Янтренския район, Проблеми на географията, кн.4, С., БАН, 1993,с.22-29, ISSN 0204-7209 COBISS.BG-ID 1123256036

Марков, Иван (1992) ,География на селското стопанство, , В: География на световното стопанство УИ „ Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново, с.234, 1992, ISBN 954-524-014-8

Марков, Иван (1992) ., Методически въпроси на икономгеографското изследване на интегралния регионален аграрнопромишлен комплекс .Трудове на ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий“ том 1, книга- География,1992, УИ „Св.св. Кирил и Методий“ с. 73-85, ISSN 0204-6369

Марков, Иван (1992) За някои виждания при изучаване на социално-икономическата география на селското стопанство в условията на преход към пазарно стопанство: : Сборник от доклади от регионална Научно-методическа конференция " Промените в България, Европа и света и отражението им в училищният курс по география", 10-11 септември 1992г. В. Търново, ред.Кънчев,Д., Унив. издателство, В.Търново, 1992.с.94-101, ISBN 954-524-030-х.

Марков, Иван (1990) Териториална организация на системата " Производство и преработка на захарно цвекло в Янтренския икономически район Проблеми на географията, кн.4, С, БАН, 1990.с. 36-46. ISSN 0204-7209

Статев, Венцислав (2020) TOURISM AND OVERTOURISM FROM THE POINT OF VIEW OF LOCAL CITIZENS SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 66, FEBRUARY 2020

Статев, Венцислав (2019) "Лекционен курс по стопанска история" Фабер

Статев, Венцислав (2019) Статев В., „Современные тенденции развития городского туризма“, Научные вести № 1(6) | 2019, стр. 143-150. ISSN 2619-1245 Русия

Статев, Венцислав (2018) Марков, Ив., В. Статев, “Предпоставки за развитие на съвременни видове туризъм в община Балчик“, Черноморски туристически форум, Славена, Варна, 2018, стр. 54-59, ISBN 978-619-190-122-7 Варна

Статев, Венцислав (2017) Вараджакова, Д., В. Статев, „The millennials: Between creative and slow tourism“, Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Университетско издателство ВТУ, Велико Търново, 2017, стр. 248-251. ISSN: 2603-4093 Велико Търново

Статев, Венцислав (2017) Вараджакова, Д., В. Статев, Ив. Марков, „Заплахите пред екотуризма в България“, Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас, Флат, 2017. ISBN 978-619-7125-34-4 Бургас

Статев, Венцислав (2017) Марков Ив., В. Статев, „Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна“, Сборник статии Десети юбилеен Черноморски туристически форум - Варна,Изд."Славена", 2017. ISBN 978-619-190-090-9 Варна

Статев, Венцислав (2017) Марков, Ив., В.Статев, „Analysis and assessment of the tourism potential of Sevlievo Municipality“, International Scientific Conference "Contemporary tourism - traditions and innovation, университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017. ISBN 978-954-07-4327 София

Статев, Венцислав (2016) Марков Ив., В. Статев, „Вино и туризъм“, Национална научна конференция с международно участие, ” Виното- история и вдъхновение”, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2016, стр. 29-39. ISBN: 978-954-91511-9-0 Русе

Статев, Венцислав (2016) Марков, Ив., В. Статев, „Tourism potential of Transport Corridor № 9“, Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници”, 29.09.2016 – 03.10.2016, Метеора – о-в Лефкада, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”, стр. 144-148. ISBN 978-954-300-158-3 Благоевград

Статев, Венцислав (2016) Марков, Ив., В. Статев, „Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина“, Черноморски туристически форум, Стено, Варна, 2016. ISBN 978-954-449-889-4 Варна

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., „Икономика на туризма“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-092-6 Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., „Селски туризъм“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-093-3 Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., И. Марков, Секс туризмът – от сантимента до дълга, Научни трудове, Кръгла маса „Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи“, том LX, кн. 1,Академично издателство на Аграрния университет гр. Пловдив, 2016, стр. 49-55. ISSN 1313-6577 (Print) Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., Ив. Марков, „Алтернативни видове туризъм“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-111-4 Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., Ив. Марков, „Регионална икономика“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-112-1 Пловдив

Статев, Венцислав (2015) Марков Ив., В. Статев, „Cultural tourism: from theory to practical actions“, International scientific conference „Cultural corridor via Adriatica – cultural tourism without boundaries“, Trogir, Croatia, АИ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 15-19. 10. 2015, стр. 74-80. ISBN: 978-954-00-0008-4 Благоевград

Статев, Венцислав (2015) Статев, В., „Лукс и селски туризъм“, Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в Икономически университет-Варна, „Туризмът в епохата на трансформация“, Издателство „Наука и икономика“ – ИУ-Варна, Варна, 2015 г., стр. 885-891. ISBN 978-954-21-0864-1 Варна

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Икономика на туризма“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-34-9 Пловдив

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Регионална икономика“, Фабер, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-400-759-1 Велико Търново

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Туризъм в извънградска среда“, Фабер, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-400-803-1 Велико Търново

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., Ив. Марков, „Регионална икономика“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-97-4 Пловдив

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., Селски туризъм, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-54-7 Пловдив

Статев, Венцислав (2011) Statev. V.,The added value in the alternative in tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies, електронен вариант http://www.tmstudies.net, стр. 245-258, 2011. ISSN: 2182-8466 Фаро / Португалия

Статев, Венцислав (2011) Златева, Д., В. Цонкова, Н. Минчев, В. Статев, Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм, Социално-икономически анализи, периодично издание на Стопанския факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, стр.3-47, 2011; Авторство: увод /3ти, 7ми абзац – до края/; точки: 2.4., 4.; заключение; обща редакция. ISSN: 1313-6909 Велико Търново

Статев, Венцислав (2011) Марков, Ив., В. Статев, "Анализа и оценката на туристическите ресурси – основен елемент на регионалния туристически продукт.", Научно-практическа конференция на Исторически факултет „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 2009, том IV, ред. доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 730-735, В. Търново, с.733. ISSN: 978-619-208-125-6 Велико Търново

Статев, Венцислав (2011) Статев, В „Извънградски туризъм”, Фабер, Велико Търново, 2011. ISBN: 978-954-400-510-8 Велико Търново

Статев, Венцислав (2010) Статев, В., „Интернет предлагане на новоутвърждаващи се алтернативни видове и форми туризъм в Смолянския туристически клъстер“, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, сборник с доклади, 25 юни, Варна, 2010, стр. 477-485. ISBN: 978-954-210463-6 Варна

Статев, Венцислав (2009) Statev. V., Features and Significance of the Value-based Method for Quantitative Measurement in Tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies Nr. 5, Universidade de Algarve, Dezembro, 2009, Faro, Portugal, pp. 52-54 ISSN: 2182-8466 Фаро/Португалия

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Алтернативата” в селския туризъм, Тенденции в развитието на съвременния туризъм, Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 10-годишния юбилей на специалност „Туризъм”, 15-17 октомври, Смолян, 2009, стр. 162-166. ISBN: 978-954-9358-41-4 Смолян

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Клъстерни инициативи за развитие на туристическа дейност”, VІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ’09”, 22-24 юни 2009 г., Созопол, стр. 426-432. София

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Реализация на академичните цели /през призмата на завършилите специалност „Туризъм”/, Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Отраслово многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони”, 12-14 ноември, Висше училище Земеделски колеж, В. Търново, 2009, стр. 288-298. ISBN: 978-954-94-98-57-8 Велико Търново

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Алтернативни видове туризъм – икономически и образователни аспекти, Кръгла маса „Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет - Варна, 15-17 май, Варна, 2009, стр. 63-71. ISBN: 978-954-21-04-09-4 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Винопроизводство и винен туризъм – въпрос на качествен грозд /клъстер/, Черноморски туристически форум „Винен туризъм – традиция и съвременност ”, Издателство „Славена”, 15-17 октомври, Варна, 2009, стр. 95-111. ISBN 978-954-579-805-4 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Селският туризъм като приоритет на местната власт, VІІ Международна научна конференция „Инвестиции в бъдещето 2009”, 8-10 октомври, Варна, 2009, стр. 211- 217. ISSN:1310-6376 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Селският туризъм като част от туристическия клъстер, Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „Туризмът и устойчивото развитие на обществото”, Издателство „Наука и икономика”, Варна, 2009, стр. 143-153. ISBN: 978-954-21-2424-7 Варна

Статев, Венцислав (2008) Statev. V., Advantages of e-learning in subject in tourism, International scientific conference ISIVS “Informatization of the society and its interaction with the educational system”, EKONOM - conference CD, September 25th, 2008, Bratislava, Slovakia. Братислава/Словакия

Статев, Венцислав (2008) Statev. V., Competitive training in tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies Nr. 4, Universidade de Algarve, Dezembro, 2008, Faro, Portugal, pp.61-72. ISSN: 2182-8466 Фаро / Португалия

Статев, Венцислав (2008) Марков. Ив., В. Статев, „Манастирите и съвременният българин”, Черноморски туристически форум, сборник с доклади „Религиозният туризъм. Манастирите – носител на българската духовност”, издателство „Слвена”, Варна, 2008, стр. 56-65 /точки: 2ра и 3та/. ISBN: 978-954-579-748-4 Варна

Статев, Венцислав (2008) Статев, В., „Интернет предлагане на настанителна база в град Смолян”, Национална научна конференция „Родопите и човекът””, 30-31 октомври 2008 г., Смолян, стр. 151-157. ISBN: 978-954-397-009-4 Смолян

Статев, Венцислав (2008) Статев, В., Логически обосновани учебни планове по туризъм – целенасочена реализация, сп. „Икономика и управление”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Стопански факултет, година ІV, бр. 2, Благоевград, 2008, стр. 43-55. ISSN (print): 1312-594Х Благоевград

Статев, Венцислав (2007) Статев, В., „Икономика на туризма“, Фабер, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-775-779-0 Велико Търново

Статев, Венцислав (2007) Статев, В., „Селски туризъм“, Фабер, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-775-686-1 Велико Търново

Статев, Венцислав (2006) Марков. Ив., В. Статев, „Регионална конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново”, 28 Панаир на туризма и свободното време, сборник с доклади „Конкурентноспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа”, издателство „Слвена”, Варна, 2006, стр. 43-60 /от стр.47, 2ри абзац до стр. 57, 1ви и 2ри абзац/. ISBN: 954-579-601-4 Варна

Статев, Венцислав (2004) Статев, В., „Методът на логическата рамка и използването му при управлението на малки и средни предприятия /на примера на търговец на едро/.“, Международна научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Национална идентичност и евроинтеграция”, 5 - 6 юни 2004, стр. 210-218. ISBN: 954-616-139-Х Велико Търново

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., „Значимост на местните власти за ускоряване на регионалното развитие /на примера на община Велико Търново/.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Българският преход”, 31 май – 01 юни 2003, ГорексПрес, София, стр. 192-198. ISBN: 954-616-115-2 Велико Търново

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., Анализ на състоянието на отрасъл туризъм в Община Велико Търново. Методология за разграничаване на преки от допълващи туристически ресурси, сп. „Икономика”, м. декември, 2003, София. София

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., Прилагане на метода на логическата рамка в процеса по разработка на стратегия за развитие на регионален туристически продукт в Община Велико Търново /на примера на селски туризъм/ , сп. „Икономика и управление на селското стопанство”, кн. 2, 2003, София. ISSN 0205-3845 (Print) София

Статев, Венцислав (2002) Статев, В., „Туристическият сектор и подготвеността на българските институции за прилагане на принципите на устойчиво развитие.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, 27 - 28 май 2002, с. Вонеща вода, ИК „Призма“ Пловдив, стр. 309-316. Велико Търново

Статев, Венцислав (2001) Статев, В., „Действаща ли е действащата пазарна икономика в България?“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, 26 май 2001, Абагар, Велико Търново, стр. 86-93. ISBN: 954-427-450-2 Велико Търново

Стоянова, Жанина (2018) „Вечната принцеса“. Етноложки поглед върху абитуриентските балове през 70-те – 80-те години на ХХ в. – В: Светът на българина през XX век. София: Парадигма, 2018, с. 483-498. ISBN 978-954-326-345-5

Стоянова, Жанина (2018) Курортни развлечения по Българското Черноморие: първите "Мис" на социализма // CAMERA DANUBIANA - образи от градовете в страните по Дунав. - Известия на Регионален исторически музей - Русе, книга ХХ, Русе, 2018, с. 95-105. ISSN: 1313-7336

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/