Публикации Катедра "Туризъм" / Department of Tourism


Асенов, Анатолий (2016) Фирмен контролинг Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2012) Фирмен мениджмънт Абагар, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – І част Абагар, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – ІІ част Абагар, Велико Търново

Вараджакова, Десислава (2018) "Рекреацията - начин на употреба", глава "Рекреационен потенциал на хотелиерството" Авангард Прима

Вараджакова, Десислава (2017) „Заплахите“ пред екотуризма в България Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас, Издателство ФЛАТ ISBN 978-619-7125-34-4

Вараджакова, Десислава (2017) Analysis of the opportunities to increase the golf tourism revenue (the case of Bulgaria) International Journal „Knowledge“, Vol. 19, Skopje, 2017, Print ISSN 2545-4439, Online ISSN 1857-923X, Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 (2016)

Вараджакова, Десислава (2017) Analysis of the tourist`s flows to Bulgaria from the neighboring emitting markets Journal of Contemporary Economic and Business Issues, Skopje, Vol.4 No.2, pp. 97 – 111, 2017, Print ISSN 1857 – 9094, Online ISSN 1857 - 9108

Вараджакова, Десислава (2017) Bulgaria as slow tourism destination: opportunities and perspectives Proceedings International Scientific Conference “Contemporary tourism– traditions and innovations, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 2017, ISBN 978-954-07-4327-1

Вараджакова, Десислава (2017) Digital reality in tourism industry Proceedings International Scientific and Practical Conference “Development of the Bulgarian and European Economies – challenges and opportunities”, University of Veliko Turnovo, 2017

Вараджакова, Десислава (2017) The Millennials: between creative and slow tourism Proceedings International Scientific and Practical Conference “Development of the Bulgarian and European Economies – challenges and opportunities”, University of Veliko Turnovo 2017

Вараджакова, Десислава (2017) Влияние на сигурността върху туристическите потоци Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, изд. ИК НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 2017, ISSN 2367-7481

Вараджакова, Десислава (2017) Културната устойчивост на туристическите дестинации и глобализационните процеси в туризма Сборник доклади „Местната идентичност и глобалният туризъм“, Черноморски туристически форум, изд. Славена, Варна, 2017, ISBN 978-619-190-090-9

Вараджакова, Десислава (2017) Приложение на теорията за ограниченията за управление на туристическите дестинации сп. Социално-икономически анализи, кн. 1/2017 (11), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2017, ISSN 1313-6909

Вараджакова, Десислава (2017) Туризъм 4.0 - технологична трансформация и дигитализация Сборник доклади от XXV Симпозиум "Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие" - "Предизвикателствата на новата технологична трансформация", София, БКОНК, УНСС, 2017

Вараджакова, Десислава (2016) (Пенкова) Концепцията за процесния подход при внедряване на системи за устойчиво управление в туризмa Списание „Известия“, кн. 1/2016, изд. на СУ- Варна

Вараджакова, Десислава (2016) Културно-исторически туризъм Изд. „Авангард Прима”, София, 2016, ISBN 978-619-160-582-8

Вараджакова, Десислава (2015) (Penkova) Innovations in the travel companies as tool for overcoming the economic crisis International online scientific journal "Science and Technology", volume 5, number 7, Social studies, 2015, ISSN 1314-4111

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на геотуризма в България Сборник доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, изд. „Ай анд Би“, Велико Търново, 2015, ISBN 978-954-9689-99-0

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на тенденциите в развитието на мениджмънта в туристическата индустрия Сборник доклади от научно-практическа конференция "Човешкият капитал -методология, измерения и практики", НБУ, 2015, стр. 410-418, ISBN 978-954-535-853-1

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на тенденциите при прилагане на ревеню мениджмънта в областта на туризма и транспорта Сборник доклади на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“, изд. УНСС, София, 2015

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Възможности за приложение на Канбан и Скръм инструментите в хотелския операционен мениджмънт Сборник доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015, стр. 216-221, ISBN 978-619-7126-10-5

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Моделиране управлението на риска при прилагане на ревеню мениджмънта в туризма Сборник доклади от международна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“, Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов, 2015, стр. 205-210, ISBN 978-954-23-1079-2

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Онлайн маркетинг и ремаркетинг в туризма Сборник доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015, стр. 138-142, ISBN 978-619-7126-10-5

Вараджакова, Десислава (2015) Ревеню мениджмънт в туризма Изд. „Авангард Прима”, София, 2015, ISBN 978-619-160-572-

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на видовете цени и динамичното ценообразуване в хотелиерството Академично списание "Управление и образование", том Х (2), изд. Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, 2014, стр. 76-81, ISSN 13126121

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на иновационните модели като средство за повишаване конкурентоспособността на туристическите предприятия Сборник доклади от юбилейна международна научно-практическа конференция "Бизнесът - позитивната сила на обществото", 2014, изд. НБУ, стр. 572-578, ISBN 9789545358081

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Оценка на ефекта от прилагането на микс от дистрибуционни канали върху оптимизиране на приходите в хотелиерството Списание „Инфраструктура и комуникации”, УНСС, изд. Авангард Прима, София, 2014, стр. 316-323, ISSN 1314-093

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при електронната търговия в туризма Сборник доклади от Единадесета международна научна конференция "Интелигентна специализация на България", МВБУ, София, 2014, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD)

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Роля на туроператорите и туристическите агенции за развитие на устойчив туризъм Научни трудове, том V, от юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“, изд. "PKR принт" ООД, Кърджали, 2014, стр. 239-243, ISSN 1314-3425

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Управлението на приходите - инструмент за повишаване на ефективността на въздушния транспорт Сборник доклади от международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност", УНСС, 2014, стр. 239-243, ISBN 978-954-644-564-3

Вараджакова, Десислава (2013) (Penkova) Via Diagonalis as resource for the development of the cultural tourism in Bulgaria and Serbia Сборник доклади International science conference "Cultural corridor Via Diagonalis - Cultural tourism without boundaries", изд. Гея Либрис, София, 2013, стр.274-277, ISBN 978-954-300-128-6

Вараджакова, Десислава (2013) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при ценообразуването в хотелиерството Научна конференция „РУ&СУ`13”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Научни трудове, том 52, Русе, 2013, ISSN 1311-3321

Вараджакова, Десислава (2013) (Пенкова) Сравнителен анализ на добри практики за отговорен туризъм /по примера на Коста Рика и България/ Сборник с доклади от международна научна конференция "Отговорен туризъм 2020", том I, изд. Наука и икономика, ИУ-Варна, 2013, стр. 307-313, ISBN 978-954-21-0665-4

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Yield мениджмънт в хотелиерството Сборник доклади от юбилейна научна конференция „Традиции и приемственост“, том IV, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали, изд. "Фабер, стр. 83-94, ISBN 978-954-400-653-2

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Планиране на процеса по управление на приходите в хотелиерството Сборник доклади от международна научна конференция „Предизвикателствата пред туризма през ХХІ век”, УНСС, София, 2012, стр. 385-391, ISSN 1314-7226

Димитров, Слави (2018) INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITION “CULTURAL TOURISM” - A NEW OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF TOURISM XIII Jornadas Internacionais “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, Porto, 2018.

Димитров, Слави (2018) MODERN TYPES OF TOURISM IN THE EUROREGION GALICIA-NORTHERN PORTUGAL Международна научна конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 252-258, ISSN 2603-4093.

Димитров, Слави (2018) NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 42, FEBRUARY 2018, р. 29-44. ISSN 2367-5721.

Димитров, Слави (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, Greece. Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2018, ISBN 978-954-00-0176-0 – CD, р. 190-196.

Димитров, Слави (2018) Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално ниво. Международна научна конференция „Туризмът и иновациите”, Колеж по туризъм-Варна при Икономически университет-Варна, 2018, с. 128-139. ISBN 978-954-21-0973-0.

Димитров, Слави (2018) Пътят на Сантяго – религиозен туризъм и духовно извисяване Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Година I (XXXIII), 2017, c. 837-847. ISSN 2603-3534.

Димитров, Слави (2018) Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго Издателство "Фабер", Велико Търново, 2018, 224 с. ISBN 978-619-00-0717-3.

Димитров, Слави (2017) Cultural and historical heritage of Ohrid as a tourist resource THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE / GRANDES PRIOBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU. MILENA PRESS, BUCAREST, 2017, p. 184-197. ISBN: 978-973-7873-61-3.

Димитров, Слави (2017) Oportunidades de desenvolvimento de turismo cultural no município Nedelino. ХII Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2017, p. 43-44.

Димитров, Слави (2017) Евросити Шавеш-Верин и новите стратегии за регионално развитие Сборник със статии по случай 65-годишнина на проф. д-р Иван Марков, Изд. "Фабер", В. Търново. 2017, с. 301-310. ISBN 978-619-00-0583-4.

Димитров, Слави (2017) Лозарство, винопроизводство и туризъм в региона на р. Дору Черноморски туристически форум, Варна, 27-29.09.2017. с. 113-123. ISBN 987-619-190-090-9.

Димитров, Слави (2017) Постижения и перспективи на трансграничното сътрудничество в страните от ЕС Сборник от Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие, том Х, В. Търново, c. 269-284, ISBN 978-619-208-104-1.

Димитров, Слави (2016) Bulgaria – cultural and historical heritage ХI Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, p. 41-42.

Димитров, Слави (2016) Geografia de Bulgбria: passado, presente, futuro THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, MILENA PRESS, BUCAREST, 2016, p. 99-109. ISBN: 978-973-7873-57-6.

Димитров, Слави (2016) Възникване, развитие и особености на лузо-испанската граница Сп. "Епохи", Бр. №1, 2016, година XXIV, ММXVI, с. 61-69. ISSN 1310-2141.

Димитров, Слави (2016) Лузо-испанската граница: в търсене на национална идентичност Сборник в чест на 60-годишнината на проф. В. Бояджиев, СУ "Св. Климент Охридски". Издателство "Парадигма",София. 2016. с. 669-682. ISBN 978-954-326-273-1

Димитров, Слави (2016) Трансграничното сътрудничество между Испания и Португалия Издателство "Фабер", Велико Търново. 300 с. ISBN 978-619-00-0469-1.

Димитров, Слави (2015) Geographic location and contemporary state borders of Bulgaria „Espaço e Economia [Online]”, Revista Brasileira de Geografia Econômica, №7, Universidade de Rio de Janeiro, Brazil

Димитров, Слави (2015) Geography and History for ”Erasmus” students Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 180 с. ISBN 978-619-208-034-1.

Димитров, Слави (2015) Plovdiv – “A Capital Europeia da cultura” em 2019 Х Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal

Димитров, Слави (2015) Regional analysis of the North Central Region The overarching issues of the european space: spatial planning and multiple paths to sustainable and inclusive development. Porto. FLUP, Portugal, p. 244-257. ISBN: 978-989-8648-61-7.

Димитров, Слави (2015) Възможности за развитие на земеделието в Еврорегион Галисия-Северна Португалия Сборник от научна конференция "50 години ВТУ", В. Търново, с. 191-201. ISBN 978-619-208-002-0.

Димитров, Слави (2015) Проектът „Европейска столица на културата” и българската кандидатура през 2019 г. Сборник от международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, В. Търново, с. 370-377. ISSN 1314-4065.

Димитров, Слави (2014) A Bulgária e os desafios da integração europeia ІХ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal.

Димитров, Слави (2014) Oportunidades e perspetivas de desenvolvimento do turismo no concelho de Zlatograd THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, MILENA PRESS, BUCAREST, 2014, 37-50. ISBN: 978-973-7873-53-8.

Димитров, Слави (2014) Алентежу: земята на хляба, виното и зехтина Алманах „30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, с. 288-300. ISBN 978-619-168-104-4.

Димитров, Слави (2014) Динамика на транспортната инфраструктура по Лузо-испанската граница Сборник “Научна конференция на ИФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Т IX. В. Търново, 2014, с. 189-202. ISBN 978-619-208-066-2

Димитров, Слави (2014) Програмите за трансгранично сътрудничество и интеграционните процеси на Иберийския полуостров Сборник „30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, с. 204-211. ISBN 978-954-2968-96-2.

Димитров, Слави (2013) Aspectos geopoliticos da crise no Kosovo THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – Strategies for Spatial (Re) planning based on Innovation, Sustainability and Change, MILENA PRESS, BUCAREST, 2013, 411-421. ISBN: 978-973-7873-47-7.

Димитров, Слави (2013) Атлас Европа Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 50 с. ISBN 978-954-524-899-3.

Димитров, Слави (2013) Еврорегион Алентежу-Алгарве-Андалусия в контекста на европейската интерграция Сборник от Втора международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, с. 191-199. ISBN 978-954-577-856-8.

Димитров, Слави (2013) Кралство Мароко и ЕС - възможности за икономическо сътрудничество в Южното Средиземноморие Сборник от научна конференция на СУБ, клон Велико Търново „Дни на науката’2013”, В. Търново, с. 449-458. ISSN 1314-2283.

Димитров, Слави (2012) Desenvolvimento da agricultura bъlgara na Regiгo Centro-Norte MAJOR ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE - Planning Policies and Territorial Reestructuring in European Peripheries, MILENA PRESS, BUCAREST, 2012, 115-126. ISBN: 978‐973‐7873‐42‐2.

Димитров, Слави (2012) Estudos sobre localidades do concelho de Omurtag VІІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, 2012.

Димитров, Слави (2012) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в постомунистическа Албания (1991-2009 г.) Сб. „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 2012. с. 167-180. ISBN 978-954-2968-13-9.

Димитров, Слави (2011) Projecção geográfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, Portugal.

Димитров, Слави (2010) Geographic analysis of integration processes in transport and energy in the lower reaches of the Danube The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova, Rumania, 2010.

Димитров, Слави (2010) Geographical parallels to the reaches of the rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers) The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova, Rumania, 2010.

Димитров, Слави (2010) Аржентина: „Страна на шест континента” Сп. „Икономика“, №2, 2010, 70-74.

Димитров, Слави (2010) География на стопанството на Португалия Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2010, 183 с.

Димитров, Слави (2010) Географски аспекти на разпространението на испанския език в света “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010, 497-507.

Димитров, Слави (2010) Мароко – политикогеографска характеристика Сб. „Научна конференция на тема: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 2010, 181-194.

Димитров, Слави (2010) Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие – т. V”, В. Търново, 2010, 508-518.

Димитров, Слави (2009) Ангола: Най-динамично развиващата се африканска икономика Сп. „Икономика“, №1, 2009, 70-73.

Димитров, Слави (2009) Възможности за интегриране на българското земеделие в Европейския съюз и опитът на Португалия Научно-практическа конференция на Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив, филиал Велико Търново, 2009, 191-201.

Димитров, Слави (2009) Възникване и развитие на автономните общности на Испания “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, 657-675.

Димитров, Слави (2009) Градовете на България Издателство "Ковачев", Силистра, 2009, 302 с.

Димитров, Слави (2008) An Economic and Geographic Analysis of Bulgarian-Czech Foreign-Economic Relations Seul, Korean Sud, 2008, 199-206.

Димитров, Слави (2008) Бразилия: Огромен потенциал за бъдещо развитие Сп. „Икономика“, №3, 2008, 78-82.

Димитров, Слави (2008) География на португалоговорещите страни Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2008, 172 с.

Димитров, Слави (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2008, 158-164.

Димитров, Слави (2008) Източен Тимор – политикогеографска характеристика Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, 529-537.

Димитров, Слави (2008) Икономическа география на страните от континентите Издателство "Ковачев", Силистра, 2008, 236 с.

Димитров, Слави (2008) Македония Издателство "Ковачев", Силистра, 2008, 99 с.

Димитров, Слави (2008) Португалия: Преодоляване на структурните диспропорции в териториален аспект Сп. “Икономика”, №2, 2008, 40-44.

Димитров, Слави (2008) Совремменые тенденции в розвитии болгарского туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2008, 271-276.

Димитров, Слави (2008) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в Португалия през 2002 – 2005 г. Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, 374-388.

Димитров, Слави (2007) An economic and geographic analysis of Bulgarian - Portuguese foreign -economic relation GEO Working Papers, Sйrie de Investigaзгo 2007/11, Universidade do Minho, Guimarгes, 5-15.

Димитров, Слави (2007) Economic and Geographic Problems of Bulgarian-Korean Foreign-Trade Relations The Seventh International Conference of KACEEBS, Bucharest University and Sinaia, Romania, 2007, 201-207.

Димитров, Слави (2007) Географски аспекти на разпространението на португалския език в света Сп. География ХХІ, №3, 2007, 8-12.

Димитров, Слави (2007) Гърция Издателство "Ковачев", Силистра, 2007, 90 с.

Димитров, Слави (2007) Структура и регионален анализ на земеделието на Португалия В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Автореферат, 2007, 40 с.

Димитров, Слави (2006) Veçoritë ekonomiko-gjeografike të prodhimit të drithëra ve në Portugali. Buletin Shkencor, Viti ХІ i botimit, №13, 2006, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, 32 – 38.

Димитров, Слави (2006) Conceito, objectivos e evoluзao da Politica agricola comum da Uniao Europeia RA’E GA, Curitiba, Brasil, 2006, p. 111-119.

Димитров, Слави (2006) Desenvolvemento das Ciensias da Geofrafia na Bulgaria Revista Abalar, №4, Inverno’2006, Santiago de Compostela, 36-45.

Димитров, Слави (2006) Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006, 203-214.

Димитров, Слави (2006) Икономогеографски проблеми на развитието на португалската икономика Сб. “10-ти майски четения на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006, 297-307.

Димитров, Слави (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго) Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2006, 207-213.

Димитров, Слави (2004) Geopolнtica na Formaзгo Universitaria de Geografia na Bulgбria Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho, 2004.

Димитров, Слави (2004) География на животновъдството на Португалия Сборник доклади от научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004, 141-151.

Димитров, Слави (2004) Интеграционните процеси в Латинска Америка Сборник доклади от научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004, 37-45.

Димитров, Слави (2003) Развитие на дунавския туризъм Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, УИ, 2003, 389-394.

Димитров, Слави (2003) Териториално разпределение на завършилите специалностите “География и геоекология” и “География” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука, В. Търново, УИ, 2003, 355-361.

Димитров, Слави (2002) Готови ли са страните от Централна и Източна Европа за пълноправно членство в ЕС ? Сборник доклади от научна конференция В. Търново, 2002, 95-99.

Димитров, Слави (2002) Демографски прогнози за Европа и мястото на Балканите в тях Сборник доклади от научна конференция, Русе, 2002, 26-28.

Димитров, Слави (2002) Лозарството и виноделието в Русенско от древността до наши дни през погледа на античната и съвременната география Сборник доклади от научната конференция “Русе през вековете”, Русе, 2002, 208-216.

Димитров, Слави (2002) Някои промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география Сборник доклади от юбилейна научно – практическа конференция “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”, Смолян, 2002, 97-100.

Димитров, Слави (2002) Приоритетите на град Русе в географската мрежа на международните транспортни коридори Сборник доклади от научна конференция, Русе, 2002, 29-32.

Димитров, Слави (2001) България и Полша по пътя към ЕС – сравнителен политико - икономически анализ Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Социално – икономически проблеми на евроинтеграцията на България”, Враца, 2001, 231-244.

Димитров, Слави (2001) Живот и дейност на Васил Дойков Васил Дойков. Библиография, В. Търново, 2001, 3-6.

Димитров, Слави (2001) Милде – фамилията на пивоварите в аналите на биреното производство в Русе Сборник доклади от юбилейната научна конференция “30 години Шуменски университет”, Шумен, 2001.

Димитров, Слави (2000) Икономогеографски особености на селското стопанство в Португалия Сборник доклади от национална научно - практическа конференция “Човек, природа, здраве”, Пампорово, 2000, 56-58.

Димитров, Слави (0) MODERN TYPES OF TOURISM IN THE EUROREGION GALICIA-NORTHERN PORTUGAL Международна научно-практическа конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018. ISSN 2603-4093. с. 252-258.

Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост (Учебно пособие за дистанционно обучение) издател: Академично издателство "Ценов" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" ISBN 978-954-23-1546-9

Димитрова-Гализова, Мариела (2016) Взаимосвязи и коллизии права на торговую марку и авторского права в контексте болгарской судебной практики Факторы развития економики России. Часть I, Тверь, 2016, 24-30

Димитрова-Гализова, Мариела (2016) ЗАЛИЧАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА – ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРАВОТО НА ФИРМА сп. Норма, бр. 3, 56-69

Димитрова-Гализова, Мариела (2016) Стратегия и тактики за използване на търговската марка Сб. Майски четения „Дни на науката 2015“, Велико Търново, 2016, 260-269

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Strategy of the commercial signage International Journal for science, technics and innovations for the industry - Machines, Technologies, Materials, 5 Year IX

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Културата на интелектуална собственост в контекста на управленската култура Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", т. 2, с. 159-164

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Съотношението фирма-марка в българската съдебна практика Въпроси на търговското право. Сборник със статии и коментари.София: Национален институт на правосъдието, с. 22-33

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Търговската марка - средство за конкурентоспособност на организацията Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решени, Велико Търново, с. 94-100

Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Управление на търговската марка чрез стратегията "син океан" Сб. Майски четения „Дни на науката 2014“, Велико Търново, 241-248

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) „Зелена“ индустриална собственост Сборник ХII Международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг`2014, т. 2, 1180-1190

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) The Cyrillic Domain Name Challenge KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Изчерпване правото на марка в тълкувателната практика на ВКС Сборник от Юбилейна международна научна конференция «50 години ВТУ «Св. св. Кирил и Методий». Секция Стопански факултет, 332-337

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Проблеми на института «внос» в законодателството на Република България и тълкувателната практика на ВКС Сборник «Дни на науката 2013», издание на Съюза на учените - клон Велико Търново, 456-467

Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Стратегии за управление на търговската марка Велико Търново

Димитрова-Гализова, Мариела (2013) Марка ползваща се с известност – способ за конкурентно предимство в бизнеса Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, проведена в НВУ "Васил Левски", т. 3, с. 35-43

Димитрова-Гализова, Мариела (2012) Фирмата на търговеца, съгласно българското законодателство (правно-исторически анализ) Сборник с доклади от Юбилейната международна научно-практическа конференция на Стопански факултет при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 20 години инвестиция в бъдещето

Костадинова, Надежда (2018) SOME INNOVATIVE DECISIONS FOR SALES OPTIMIZATION IN INDEPENDENT HOTELS - ИНОВАЦИИ И ТУРИЗЪМ, Сборник доклади от международна студентско-докторантска научна конференция, Велико Търново, 9 май, 2018 г.; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2018; сс 17 - 27; ISBN 978-619-208-167-6

Костадинова, Надежда (2018) THE CUSTOMIZED CONFERENCE PRODUCT IN HOSPITALITY BUSINESS Tourism and innovations, Collection of Proceedings from an international scientific conference devoted to the 55th anniversary of College of tourism - Varna; Издателство "Наука и икономика", Икономически университет Варна, 2018, сс 302-313, ISBN 978-954-21-0973-0

Костадинова, Надежда (2017) EFFECTIVE IMPLEMENTING OF ONLINE TOUR AGENTS IN HOTEL DISTRIBUTION MIX DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES ­ CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Vol. 1 Collective Scientific Book of Faculty of Economics, ”St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo Annual Conference; Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, сс 269-274, ISSN 2603-4093

Манчева, Олга (2018) OPPORTUNITIES FOR ACHIEVING EFFECTIVE MANAGEMENT IN SEASON TOURIST SITES International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2018

Манчева, Олга (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Sibiu, Romania

Манчева, Олга (2018) The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet The 16th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2018, ISMA University, Riga, Latvia

Манчева, Олга (2018) СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, 14 15 юни 2018 г.

Манчева, Олга (2018) ТРАНСПОРТЪТ В СИСТЕМАТА НА ТУРИЗМА The XXVI International Scientific Conference "trans&MOTAUTO'18", ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(Online), Burgas, Bulgaria

Манчева, Олга (2017) THE ROLE OF COMPUTER SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF HOTELS IN VELIKO TARNOVO REGION, BULGARIA International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Vol. XXIII, Land Forces Academy "Nicolae Balcescu", Sibiu, Romania, 2017

Манчева, Олга (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателста Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, ISSN: 2535-0315 (print), 31.05.-03.06.2017г., с.290

Манчева, Олга (2017) СИГУРНОСТТА КАТО ФАКТОР ПРИ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКА КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА /SECURITY AS A FACTOR TO SELECT A HOTEL COMPUTER PROGRAM First International Scientific Conference on Security „CONFSEC 2017", 11 to 14 December, 2017, Borovets, Bulgaria

Манчева, Олга (2017) СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В ХОТЕЛСКИТЕ СОФТУЕРИ/ DATA SECURITY IN HOTEL SOFTWARE First International Scientific Conference on Security „CONFSEC 2017", 11 to 14 December, 2017, Borovets, Bulgaria

Манчева, Олга (2017) СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Thessaloniki, Greece

Манчева, Олга (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", ISSN: 2535-0315 (print), Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.293

Манчева, Олга (2017) Фактори влияещи върху хотелската индустрия /FACTORS INFLUENCING HOTEL INDUSTRY XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Thessaloniki, Greece

Манчева, Олга (2016) ATTRACTION RESTAURANTS AS CARRIERS OF CULTURAL HERITAGE Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Лефкада, Гърция, 29.09 – 03.10.2016

Манчева, Олга (2015) ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО Научно-практическата конференция на Стопански факултет на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, 5-6 ноември 2015 г.

Манчева, Олга (2011) The Role of the Local Hotel Systems in the Management of High-Class Hotels in the Veliko Tarnovo – Arbanassi Destination Сб. доклади от Дни на науката, Том 2, Съюз на учените, клон Велико Търново, 2011

Манчева, Олга (2010) Хотелиерство Издателство "Фабер", ISBN: 978-954-9498-55-4, Велико Търново

Манчева, Олга (2007) Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация Сб. доклади от юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, С. 2007

Манчева, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006

Марков, Иван (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, Greece. Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2018, ISBN 978-954-00-0176-0 – CD, р. 190-196.

Марков, Иван (2018) ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО Туризъм и иновации, Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна, Изд.“ Наука и икономика“ ИУ – Варна 2018

Марков, Иван (2018) ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БАЛЧИК Черноморски туристически форум, Черноморският регион – дестинация за устойчиви туристически продукти, СЛАВЕНА, ВАРНА,2018, ISBN 978-619-190-122-7

Марков, Иван (2017) ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE TOURIST POTENTIAL OF SEVLIEVO MUNICIPALITY InternationalScientificConference " CONTEMPORARY TOURISM - TRADITIONS AND INOVATIONS "Университетско издателство " Св. Климент Охридски" ISBN 978-954-07-4327

Марков, Иван (2017) Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна Сборник статии Десети юбилеен Черноморски туристически форум - Варна,Изд."Славена" ISBN 978-619-190-090-9

Марков, Иван (2017) Заплахите пред екотуризма в България Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас,Издателство ФЛАТ ISBN 978-619-7125-34-4

Марков, Иван (2017) Марков,Ив.,Маринов,С. и др. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. Актуализирана версия 2017.Министерство на туризма 2017. http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti

Марков, Иван (2016) TOURISM POTENTIAL OF TRANSPORTCORRIDOR NO. 9, Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници” 29.09.2016 – 03.10.2016, Метеора – о-в Лефкада, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с. 144-148, ISBN 978-954-300-158-3.

Марков, Иван (2016) Виненият туризъм - възможност за разнообразяване на туристическия продукт Юбилеен сборник проф.д-р Бояджиев, С., Парадигма, 2016,с.267-278, ISBN 978-954-326-273-1.

Марков, Иван (2016) Вино и туризъм Национална научна конференция с международно участие” Виното- история и вдъхновение”,Изд. Регионална библиотека " Любен Каравелов", Русе, ISBN 978-954-91511-9-0

Марков, Иван (2016) Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина Черноморски туристически форум, Издателска къща СТЕНО,Варна, 2016.с. 131-138,ISBN 978-954-449-889-4.

Марков, Иван (2016) География на туризма (Tуристическо райониране) Фабер, В.Търновo,215 с. ISBN 978-619-00-0530.

Марков, Иван (2016) СЕКС ТУРИЗМЪТ – ОТ САНТИМЕНТА ДО ДЪЛГА Аграрен университет – Пловдив, Кръгла маса Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи,Научни трудове, т. LX, кн. 1.

Марков, Иван (2015) CULTURAL TOURISM:FROM THEORY TO PRACTICAL ACTIONS, Международна научна конференция“Културен коридор Виа Адриатика – културен туризъм без граници”15.10.2015 – 19.10.2015, Трогир, Хърватска, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с.74-81,ISBN 978-954-00-0008-4.

Марков, Иван (2015) Културно-историческиште обекти – основен ресурс за развитието на туризма във Великотърновска област Черноморски туристически форум,Изд.” Славена”, Варна,.с 126-135, ISBN 978-619-190-040-4.

Марков, Иван (2015) Туристически район Стара планина – потенциал за развитие, МНК, Туризмът в епохата на трансформация, Сб. Доклади.Изд.” Наука и икономика”,Варна,с.842-850, ISBN 978-954-21-0864-1

Марков, Иван (2015) Туристически ресурси Пловдив, АСТАРТА, 2015, 390 с., ISBN 978-954-350-071-1.

Марков, Иван (2014) VITICULTURAL MICROREGIONALISATION AS A RESOURCE FOR QUALITY WINE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF WINE TOURISM (The example of Southwestern statistical region), Международен туристически форум „ СПА и ВИНО”, 16-20.10. 2014г.о-в Корфу, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”

Марков, Иван (2014) Аграрните клъстери Юбилейна международна конференция” 30 год. Катедра „ География „ИВИС Велико Търново,

Марков, Иван (2014) Туристическа регионализация на археологическите обекти в България, ЧТФ, Варна, Славена

Марков, Иван (2013) .Регионални неравновесия в развитието на хотелската суперструктура в Северозападния статистически район Сб. Доклади от МНК, Отговорен туризъм 2020, Изд..« Наука и икономика «, ИУ – Варна.

Марков, Иван (2013) Защитените територии като ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област Черноморски туристически форум, Варна, Славена

Марков, Иван (2013) Регионална икономика (електронно мултимедийно помагало (учебник) по проект ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР ISBN 978-619-7048-84-1,ВУАРР,Пловдив.

Марков, Иван (2012) Териториално развитие на лозарството в България. Пловдив, АСТАРТА, 254 с. ISBN 978-954-350-133-5

Марков, Иван (2012) Вонеща вода Черноморски туристически форум, Варна, Славена,

Марков, Иван (2012) Междинната оценка като фактор за усъвършенстване на плановите стратегически документи (на примера на област Сливен). Научна конференция на Исторически факултет „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том V, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 530-548.

Марков, Иван (2012) Териториално развитие на лозарството: традиции, култура, съвременност . Научна конференция „Mеждукултурният диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, ИВИС, с. 229-237.

Марков, Иван (2012) Туризмът в плановите документи на Кърджалийска област . Сб. доклади „Традиции и приемственост: 50 години полувисше и висше образование в Източните и Западните Родопи”, том IV, ФАБЕР,с. 63-71.

Николова, Биляна (2013) "Маркетинговите комуникации - доминиращ елемент в търговията и фактор за устойчиво развитие на компаниите" Юбилейна международна научна конференция на тема: „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 10 май 2013 г., В. Търново

Статев, Венцислав (2017) ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE TOURIST POTENTIAL OF SEVLIEVO MUNICIPALITY InternationalScientificConference " CONTEMPORARY TOURISM - TRADITIONS AND INOVATIONS "Университетско издателство " Св. Климент Охридски" ISBN 978-954-07-4327

Статев, Венцислав (2017) THE MILLENNIALS: BETWEEN CREATIVE AND SLOW TOURISM Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности"

Статев, Венцислав (2017) Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна Сборник статии Десети юбилеен Черноморски туристически форум - Варна,Изд."Славена" ISBN 978-619-190-090-9

Статев, Венцислав (2017) Заплахите пред екотуризма в България Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас,Издателство ФЛАТ ISBN 978-619-7125-34-4

Статев, Венцислав (2016) TOURISM POTENTIAL OF TRANSPORTCORRIDOR NO. 9 Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници” 29.09.2016 – 03.10.2016, Метеора – о-в Лефкада, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с. 144-148, ISBN 978-954-300-158-3

Статев, Венцислав (2016) Вино и туризъм Национална научна конференция с международно участие, ” Виното- история и вдъхновение”, Русе

Статев, Венцислав (2016) Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина Черноморски туристически форум, гр. Варна.

Статев, Венцислав (2016) СЕКС туризмът – от сантимента до дълга Научни трудове, Кръгла маса „Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи“, том LX, кн. 1,Академично издателство на Аграрния университет гр. Пловдив, 2016, стр. 49-55

Статев, Венцислав (2015) „Лукс и селски туризъм“ Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в Икономически университет-Варна, „Туризмът в епохата на трансформация“, Издателство „Наука и икономика“ – ИУ-Варна, Варна, 2015 г., стр. 885-891

Статев, Венцислав (2015) Cultural tourism: from theory to practical actions International scientific conference „Cultural corridor via Adriatica – cultural tourism without boundaries“, Trogir, Croatia, 15-19. 10. 2015, pp 74-80

Статев, Венцислав (2013) Туризъм в извънградска среда Печатница "Фабер" - гр. Велико Търново

Статев, Венцислав (2012) Лекционен курс по регионална икономика Печатница "Фабер" - гр. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/