Публикации Катедра "Финанси и счетоводство" / Department of Finances and Accounting


Велева, Майя (2018) Ролята на управленския счетоводител в дейността на предприятието в съвременната икономика

Велева, Майя (2016) Историческо развитие и перспективи на управленското счетоводство в България Социално-икономически анализи, В. Търново, Том 8, Брой 2

Велева, Майя (2016) Лихвеният риск в банковата система на България Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема "Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси", Велико Търново

Велева, Майя (2015) Исторически път и перспективи за развитие на законовото регулиране на счетоводството в България

Видолова, Мария (2016) The risk in the banking system. Measuring market risk in banking.

Видолова, Мария (2016) Възможности за измерване на пазарния риск в дейността на търговската банка

Видолова, Мария (2016) Класификация и обезценка на кредитните експозиции в банките в светлината на регулаторните изисквания и МСФО 9

Видолова, Мария (2016) Преглед на качеството на активите /AQR анализ/ на банковия сектор в България

Видолова, Мария (2016) Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции

Видолова, Мария (2015) Методология за измерване на пазарния риск в банковата сфера

Видолова, Мария (2015) Основи на централното банкиране, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2015) Рискът в банковата сфера – възможности за измерване

Видолова, Мария (2014) Methods and models for assessment and analysis of credit risk in banking activities

Видолова, Мария (2014) Банково дело, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2014) Корпоративни финанси, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2014) Методи и модели за оценка и анализ на кредитния риск в банковата дейност“

Видолова, Мария (2013) Evaluation and analysis of credit risk in banking in light of the requirements of Basel 3

Видолова, Мария (2013) Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции

Видолова, Мария (2013) Финанси /държавни и корпоративни/, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2013) Финансовата криза и нейното отражение върху икономическия растеж в България

Видолова, Мария (2012) Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure

Видолова, Мария (2012) Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure

Видолова, Мария (2012) Банковские риски. Эволюция и управление. Международный опыт”, Караганда

Видолова, Мария (2012) Банковский риск – определение, источники, эволюция применяемых стандартов

Видолова, Мария (2012) Дългосрочни перспективи за развитие на финансовия сектор в България

Видолова, Мария (2012) Корпоративни финанси“, адаптиран превод на “Fundamentals of Corporate Finance” – Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, McGraw-Hil

Видолова, Мария (2012) Модель оценки рисков в потребительском кредитировании

Видолова, Мария (2012) Опции, фючърси, суапи

Видолова, Мария (2012) Приложение на математически методи при изследване динамиката на социални системи и процеси

Видолова, Мария (2012) Публични финанси

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата система – необходимост от идентифициране и управление

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – еволюция на приложимите стандарти

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – същност, елементи, характеристики. Методи за анализ и управление

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – характеристика и еволюция на приложимите стандарти

Видолова, Мария (2012) Скоринг модели за оценка на риска в кредитирането

Врачовска, Мария (2017) Методика оптимизации инвестиционного выбора в рамках концепции проектного финансирования Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции «Факторы развития экономики России», 27–28 апреля 2017, ред. кол.: А.В.Романюк. Тверь, Россия: Твер. гос. ун-т, 2017. с. 206-212, ISBN 978-5-7609-1263-3

Врачовска, Мария (2016) Местни финанси Велико Търново: ЦДО към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Врачовска, Мария (2016) Подходи за предоставяне на публични компенсаторни механизми в контекста на механизмите за осигуряване на възвръщаемост. Сборник научни доклади по проект „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“. Ред. М. Видолова. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 27-38, ISBN 978-619-7281-23-1

Врачовска, Мария (2015) Методологически особености при дефиниране и институционализиране на публично-частното партньорство В: Сборник студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”. Ред. М. Павлова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий, 2015, с.313-338, ISBN 978-619-208-030-3

Врачовска, Мария (2015) Финансово-икономичесаки насоки за усъвършенстване на публично-частното партньорство, COBBIS.BG-ID 1276057828

Врачовска, Мария (2015) Целесъобразна изпълнимост на обществено значими инвестиционни проекти в условията на дългова рецесия проект В: Управление на дълговата рецесия. Рец. В. Стоянова. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 39-68, ISBN 978-619-00-0172-0

Врачовска, Мария (2014) Насоки за изграждане на методическа платформа за оптимизация на инвестиционния избор по примера на публично частно партньорство В: Сборник студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”. Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.193-215, ISBN 978-954-524-949-5

Врачовска, Мария (2014) Финансово-организационни аспекти от идентификацията на ефективността при иницииране на публично-частни инвестиционни проекти Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 10.05.2013 г. Ред. Р. Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014 стр.135-143, ISBN 978-954-524-970-9, COBBIS.BG-ID 1273298916

Врачовска, Мария (2013) PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP OR THE STATE AND BUSINESS IN SEARCH OF A PRAGMATIC SYNERGY VI Международной научно-практической конференции „Инновации в технологиях и образовании“. Белово 17-18 мая 2013 г. Ред. Блюменштейн В. Ю. Белово: Изд. Филиала КузГТУ, 2013, часть 3, с. 121-124, ISBN 978-5-89070-920-2, ISBN 978-954-524-941-3

Врачовска, Мария (2012) Дългосрочни финансови решения Белико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2012.

Врачовска, Мария (2012) За ролята на банките при изграждане на система за проектно финансиране Сб. от Международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”. Варна, 10–11 май 2012 г. Ред. В. Хаджиев. Варна: Изд. “Наука и икономика“, 2012, Том 3, с. 167-173, ISBN 978-954-21-0602-9

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”.Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1),COBBIS.BG-ID 1240263140

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство. Сб. от Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”. Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1) COBBIS.BG-ID 1240263140

Врачовска, Мария (2011) Понятийни и организационни аспекти на проектното финансиране В: Сборник студии „Оптимизационни стратегии по управлението на кризата в рамките на Нова Европа”. Ред. П. Стефанова. Велико Търново: Фабер, 2011 с. 73-105. ISBN 978-954-400-599-3

Врачовска, Мария (2010) Аспекти на теоретико институционалната адаптация на публично-частното партньорство в България В: Сборник студии от научноизследователски проект "Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия". Ред. Г. Баташки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 312-359. ISBN 978-954-91572-5-3

Врачовска, Мария (2010) Инвестиции Велико Търново: Фабер, 2010, 122 с. ISBN 978-954-9498-45-5

Врачовска, Мария (2010) Проектното финансиране - реална алтернатива Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция ”Икономическата и социалната политика на България в условията на съвременна глобална криза. Велико Търново 11-12 декември 2009 г. Ред. Г. Стефанов. София: Изд. “ГорексПрес”, 2010, с. 265-271, ISBN 978-954-616-210-6

Врачовска, Мария (2008) Финансови пазари Русе: Авангард принт, 2008, 281 с. ISBN 978-954-337-004-3

Врачовска, Мария (2006) Неинституционалния пазар на венчърен капитал – стимул и алтернатива на институционалния пазар Сб. от Юбилейна международна конференция „Икономически асиметрии в обединена Европа” – 70 години Висше училище 1936-2006”. Свищов, 8-10 ноември 2006 г. Ред. Н. Павлов. Свищов: АИ ”Ценов”, 2006, с. 481-487, ISBN-10: 954-23-0323-8, ISBN-13: 978-954-23-0323-7

Врачовска, Мария (2006) Особености на държавното регулиране на иновационните процеси Сб. от Международна научно-практическа конференция “България в Европа – 2007”. Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. “ГорексПрес”, 2006, с. 276-281, ISBN-10: 954-616-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3

Врачовска, Мария (2005) За ефективността на венчърното инвестиране в България – проблеми перспективи. Сб. от Научно-практическа конференция “Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”. Варна 17-18 септември 2004 г. Варна: УИ “Наука и икономика”, 2004, с. ISBN 954-21-0221-6

Врачовска, Мария (2004) Банково дело Велико Търново: Абагар, 2004, 287 с. ISBN-10: 954-427-677-7, ISBN-13: 978-954-427-677-5

Врачовска, Мария (2004) Рисков ли е „рисковият капитал” в България. Сб. от Международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”. Албена, 5-6 юни 2004 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. “ГорексПрес”, 2004, с. 274- 282. ISBN 954-616-139-Х

Врачовска, Мария (2003) Преките чуждестранни инвестиции в процеса на стабилизация на икономиката. Сб. от Научно-практическа конференция “Българският преход”, Велико Търново, 31.05 – 01.06.2003 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. ”ГорексПрес”, 2003, с. 2017-225. ISBN 954-616-115-2

Калчева, Стефка (2017) OPTIMIZATION OF MATERIAL COSTS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES International scientific and practical conference "Development of Bulgarian and European Economies - challenges and opportunities”, September, 28 -29, 2017, Arbanassi

Калчева, Стефка (2016) Договарянето в строителството Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ’16“ – Габрово, 18 – 19 ноември 2016 г., том IV.

Калчева, Стефка (2016) Нормативното регулиране на счетоводството. Ретроспективи и перспективи Сборник по проект „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“

Калчева, Стефка (2015) Одитът на финансовите отчети – гаранция за тяхната достоверност Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ’15“ – Габрово, 20 – 21 ноември 2015 г., том IV.

Калчева, Стефка (2015) Пътища за оптимизиране на някои разходи, формиращи себестойността на строителната продукция Сборник доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, Велико Търново 05 – 06.11.2015 г.

Калчева, Стефка (2015) Специфични черти на строителната дейност и влиянието им върху организацията на счетоводното й отчитане Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ’15“ – Габрово, 20 – 21 ноември 2015 г., том IV.

Калчева, Стефка (2014) Електронният подпис и приложението му в счетоводната практика Сборник от международна научна конференция ,,УНИТЕХ`2014” – Габрово, 21-22 ноември 2014 г.

Калчева, Стефка (2014) Особености при счетоводното отчитане на разходите, извършвани от строителните предприятия Сборник от международна научна конференция ,,УНИТЕХ`2014” – Габрово, 21-22 ноември 2014 г.

Калчева, Стефка (2014) Проблеми при счетоводното отчитане на дейността на строителните предприятия Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, Велико Търново.

Калчева, Стефка (2013) Автоматизация на счетоводството в предприятията Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, Велико Търново, 2013 г.

Калчева, Стефка (2013) Аутсорсингът. Приложение Сборник "Дни на науката 2012”

Калчева, Стефка (2013) Принципът „действащо предприятие” – основна база при изготвянето и при одита на годишните финансови отчети Сбортник от юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 10 май 2013 г.

Калчева, Стефка (2013) Проблеми при счетоводното отчитане на предприятията в ликвидация Сборник от международна научна конференция ,,УНИТЕХ`2013” – Габрово, 22-23 ноември 2013 г.

Калчева, Стефка (2013) Стопанската дейност – основен източник за самофинансиране на юридическите лица с нестопанска цел Сборник от международна научна конференция ,,УНИТЕХ`2013” – Габрово, 22-23 ноември 2013 г.

Калчева, Стефка (2012) Анализът на финансовия резултат – елемент на финансовата диагностика на стопанските субекти Сборник от научна конференция на тема: „Качество и полезност на счетоводната информация”, Варна, 28-29 септември 2012 г.

Калчева, Стефка (2012) Политики по набиране на финансови средства от нестопанските организации Сборник от юбилейна международна научно-практическа конференция „20 години инвестиция в бъдещето”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г.

Маринчев, Адриан (2015) ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО

Маринчев, Адриан (2015) ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ : ЧАСТ I СЕБЕСТОЙНОСТИ

Маринчев, Адриан (2014) MОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ СПОСОБНИ ДА РАЗВИВАТ И ПРИЛАГАТ НАУЧНИ ЗНАНИЯ В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ В СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”,

Маринчев, Адриан (2014) МОДЕЛ ЗА ФИНАНСОВА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ

Маринчев, Адриан (2013) “СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И ТРАНСФЕРИТЕ ПРИ БЕНЕФИЦИЕНТИ - БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ”

Маринчев, Адриан (2013) ACCOUNTING PLAN – MODULE 2, FINANCIAL AND ACCOUNTING SEMINARS TARGETING EUROPEAN REGIONS

Маринчев, Адриан (2013) ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012.

Маринчев, Адриан (2013) СЧЕТОВОДСТВО

Маринчев, Адриан (2012) ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИЧЕН СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Маринчев, Адриан (2011) ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ,

Маринчев, Адриан (2010) ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДСТВОТО НА ДЪРЖАВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ”

Маринчев, Адриан (2009) “СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ, СПЕЦИФИКА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

Маринчев, Адриан (2006) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНИТЕ СИСТЕМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ”, ДОКЛАД НА ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ “БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА”

Павлова, Мария (2018) Издигане ролята на професионалния счетоводител - възможности и перспективи списание "Социално-икономически анализи", бр.1, 2018, с.29-33, ISSN 1313-6909

Павлова, Мария (2018) Професионалната компетентност на счетоводните кадри и обучението в академична среда – проблеми и перспективи Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 18, 2018

Павлова, Мария (2018) Риск миниджмънт и професионална етика във фирмената дейност Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 18, 2018

Павлова, Мария (2017) Проблеми при изграждането и поддържането на професионалната компетентност в съвременните профедионални счетоводители, Problems IN Building and maintaining the professional competence of modern professional accountants в сборник от научна конференция

Павлова, Мария (2015) Професионалната етика в счетоводството Сборник научни доклади от научно-практическа конференция на тема: „Развитие на българската икономика-предизвикателства и възможности“, В. Търново, ВТУ, 5-6 ноември 2015 г, 12 с.,ISBN 978-954-9689-99-0

Павлова, Мария (2014) Международните образователни стандарти за професионални счетоводители и тяхната роля за внедряване на добри практики в обучението по счетоводство и счетоводна етика, Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 14, ISSN 1311-8420.

Павлова, Мария (2014) Ценности и етика в счетоводната професия В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524

Павлова, Мария (2013) Control of material – financial business activity 3-rd International Conference “Economics and Management-Based on New Technologies”, EMoNT 2013, 13-16 June 2013, Vrjacka Banja, Serbia, р. 386-392, 8 р

Павлова, Мария (2013) Problems in Establishing Accounting Systems in Universities (practice of public universities in Bulgaria), International Journal for economic theory and practice and social issues Ekonomika, Nis, vol. 1, pp.87-93.

Павлова, Мария (2013) Висшите училища, конкурентната среда и ролята на управленското счетоводство В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”,ISBN 978-954-880-1

Павлова, Мария (2013) Еволюцията в управленското счетоводство и инструментариума му за управление на общините Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 13, ISSN 1311-8420

Павлова, Мария (2013) Съвременни проблеми на обучението по етика в счетоводството в сборник от студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство” В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524 -949-5

Павлова, Мария (2013) Управленски аспекти в развитието на счетоводните системи на висшите училища и тяхната информационна роля, Дисертация за присъждане на научна степен „доктор на науките” Великотърновски университет

Павлова, Мария (2012) Дейността на висшите училища в конкурентна среда и ролята на управленското счетоводство В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524 – 875-7

Павлова, Мария (2012) Нови методи за отчетност и управление на ефективността в нестопанската сфера Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция „Криза и икономически растеж”, София , УНСС, 26 октомври, 2012, с. 153-161, 8 с.

Павлова, Мария (2012) Оптимизация на отчетните процеси в публичния сектор Сборник с доклади от научна конференция. „Качество и полезност на счетоводната информация”, Варна, септември 2012 , с. 110-123, 13 с. ISBN 978-954-21-0616-6

Петрова, Петя (2018) Economic realities and their impact on the evolution of accounting techniques. В: Development of the Bulgarian and European Economies – Challenges and Opportunities/ Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, vol.1/ том 1. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2018, с. 108-114. ISSN 2603-4093

Петрова, Петя (2018) Индустрия 4.0 и счетоводството: предизвикателства и възможности. Сб. от международна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: към Индустрия 4.0 – технология или идеология“, София, 29-30 септември 2017 г. Ред. колегия Г.Чобанов и др. София: СУ „Св.Климент Охридски“, 2018, с. 242-247. ISBN 978-954-9399-50-9

Петрова, Петя (2018) Индустрия 4.0. и счетоводството: предизвикателства и възможности. Научни трудове, том 3, 2018, с. 135-144. Print ISSN 0861-9344

Петрова, Петя (2017) Main labor Indicators of the Bulgarian Labor Market after EU Accession. Romanian Journal of Labour and Social Studies, vol. 1, N1, 2017, pp 1-10. ISSN 2601 - 257X ISSN-L 2601 - 257X p 1-10

Петрова, Петя (2016) Society changes Accounting Forum on studies of society: Conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 188-199. ISBN 978-606-26-0710-4

Петрова, Петя (2016) Обучението по счетоводство – минало, настояще и бъдеще. В: Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси. Велико Търново,: Ай анд Би, 22016, с. 1-26. ISBN 978-619-7281-23-1 [електронен ресурс CD]

Петрова, Петя (2015) Интегралните показатели за оценка на финансовото състояние като инструмент на счетоводния анализ. Сб. от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности”, В.Търново, 05-06 ноември 2015 г. Ред.колегия В.Христова и др. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-954-9689-99-0 ID 1279832292

Петрова, Петя (2015) Сливанията и придобиванията като обект на счетоводството В: Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2015, с. 124 – 156. ISBN 978-619-208-030-3 [електронен ресурс CD]

Петрова, Петя (2015) Счетоводен анализ Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2015

Петрова, Петя (2015) Финансово счетоводство, част 1 Велико Търново: Център за дистанционно обучение, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2015.

Петрова, Петя (2014) Обучението по финансово счетоводство във висшите училища – проблеми. Сб. от научна конференция „ Проблеми при обучението по счетоводство, контрол и анализ“, Варна, 12-12 септември 2014 г. Варна: Наука и икономика, 2014, с. 164-173. ISBN 978-954-21-0799-6

Петрова, Петя (2014) Сливания – рискове и предизвикателства пред счетоводството. Сб. от научно-практическа конференция „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, том. II, 2014, с. 41-47. ISBN 978-619-202-037-8

Петрова, Петя (2014) Справедливата стойност в счетоводството – за и против. В: Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2014, с. 105 – 120, ISBN 978-954-524-949-5 [електронен ресурс CD]

Петрова, Петя (2013) Оповестяване на риска във финансовите отчети. Сб. от международна научна конференция „Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес“, София, 26 октомври 2012 г. София: Издателски комплекс УНСС, 2013, с. 206 – 211. ISBN 978-954-644-432-5

Петрова, Петя (2012) Възможности за оптимизиране на информацията за риска в счетоводството. Сб. от научна конференция „Качеството и полезност на счетоводната информация“, Варна, 28-29 септември 2012, Варна: Наука и икономика, 2012, с. 582-590. ISBN 978-954-21-0616-6

Петрова, Петя (2012) Корпоративно счетоводство В.Търново:Абагар, 2012, 184 стр., ISBN 978-6-19168-011-5

Петрова, Петя (2012) Корпоративното счетоводство – същност и необходимост. Социално-икономически анализи, кн. 5, 2012, с. 61-70. Print ISSN: 1313-6909

Петрова, Петя (2012) Счетоводен мениджмънт на риска Велико Търново: Ивис, 2012, 127 с. ISBN 978-954-524-949-5 COBISS.BG-ID 1249205732

Петрова, Петя (2011) Аутсорсинг бухгалтерского учета – это необходимость? Сб. от международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“, Тверь, 21 – 21 априля, 2011 г. Ред. В.А. Петрищев.Тверь 2011, с. 139 – 145.

Петрова, Петя (2011) За същността на активите като понятие и категория. Сб. от научно-практическа конференция „Глобалните предизвикателствата пред счетоводството и финансовия контрол“, Варна, 1-2 октомври 2010 г. Варна: Наука и икономика, 2011, с. 163-171. ISBN 978-954-21-0521-3

Петрова, Петя (2011) Облигационният заем като източник за финансиране дейността на предприятието, Признаване, оценяване и оповестяване във финансовите отчети. Социално-икономически анализи, кн. 4, 2011, с.98-103. Print ISSN: 1313-6909

Петрова, Петя (2011) Счетоводството и счетоводната информация – средство за стабилност и растеж в предприятието. Сб. от международна юбилейна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж“, Свищов 8 – 9 ноември 2011. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, том. 2, 2011, с. 186 – 192. ISBN978-954-23-0678-8

Петрова, Петя (2010) Източници за финансиране дейностите на малките и средни предприятия. Счетоводни аспекти в третирането и представянето им във финансовите отчети. В: Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий, 2010, с. 204 – 248. ISBN 978-954-91572-5-3

Петрова, Петя (2010) Счетоводен мениджмънт на риска. Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2010) Финансови отчети – изготвяне и анализ. Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2010) Финансово счетоводство за напреднали Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2009) Организация и технология на счетоводството в страните от Европейския съюз Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009.

Петрова, Петя (2009) Рискът – понятие и категория в счетоводството. Сб. от международна научно-практическа конференция „Счетоводството и одита в информационната глобализация“, Свищов, 4-5 ноември 2009 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2009, с.189-195 ISBN 978-954-23-0436-4

Петрова, Петя (2009) Счетоводни аспекти в същността на факторинга като инструмент за управление движението на оборотни средства в предприятията. В: Използване на европейските модели за създаване на счетоводна информация и синхронизиране на счетоводните практики в страните от Централна и Източна Европа. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009, с.147-174. ISBN 978-954-91572-3-9

Петрова, Петя (2008) Относно същността на инвестициите в икономически, финансов и счетоводен аспект. Български счетоводител, 2008, бр. 12, с. 25-30. Ред. Ив.Душанов. ISSN С608-5296

Петрова, Петя (2008) Финансово счетоводство Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий, 2008.

Петрова, Петя (2007) Подходи в оценяването на инвестициите във финансови активи като обекти на счетоводно отчитане. Сб. от научна конференция „Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика“, Варна, 11-12 май 2007 г. Варна: Наука и изкуство, 2007, с. 156-163. ISBN 954-21-0294-6

Петрова, Петя (2006) Технологични изисквания към счетоводното отчитане на инвестициите във финансови активи. Сб. от международна научно-практическа конференция „Евроинтеграционните процеси и предизвикателства пред стопанската отчетност, анализа и одита“, Свищов, 27-28 октомври 2006 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2006, с. 146 – 150. ISBN 978-954-23-0319-0

Петрова, Петя (2005) Икономически и финансови аспекти в подхода към инвестициите във финансови активи. Сб. от научно-практическа конференция „Финансовата и счетоводна теория и практика в процеса към присъединяване към Европейския съюз“, Варна, 17-18 септември 2004 г. Варна: Наука и икономика, 2005, с.133-140. ISBN 954-21-0221-6

Петрова, Петя (2004) За инвестициите, националната идентичност и евроинтеграцията. Сб. от международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция“, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред.съвет Б.Байков и др. София: ГорексПрес, 2004, с. 294-299. ISBN 954-616-139-X COBISS.BG-ID 1044649956

Петрова, Петя (2004) Инвестициите във финансови инструменти и активи – обект на счетоводното отчитане. Сб. от международна научно-практическа конференция „Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз“, Свищов, 27 – 29 май 2004 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов”, 2004, с. 208 – 213. ISBN 954-23-0185-5 COBISS.BG-ID 10422331364

Петрова, Петя (2002) Смесеният модел на счетоводно отчитане в процеса на евроинтеграция – развитие и перспективи. Сб. от междууниверситетска научно – практическа конференция „ Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа“, Свищов, 7-9 ноември 2002 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2002, том 2, с. 268-272. ISBN 954-23-0114-6

Петрова, Петя (2002) Ценните книжа през призмата на счетоводството в началото на ХХІ век. Сб. от научно-практическа конференция „България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация“, Велико Търново, 4 април 2002 г. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 69-74. ISBN 954-775-122-0 COBISS.BG-ID 1039885540

Петрова, Райна (2015) Счетоводство на застрахователните и осигурителните организации за дистанционно обучение Център за образователни технологии към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Петрова, Райна (2013) Помагало по банково счетоводство за дистанционно обучение Център за образователни технологии към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Петрова, Райна (2013) Теоретични и практически аспекти на подходите за калкулиране и ефективното управление на разходите в лечебните заведения за болнична помощ Велико Търново

Петрова, Райна (2013) Търговска кореспонденция за дистанционно обучение Център за образователни технологии към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Петрова, Райна (2012) Системи за управление на качеството в лечебните заведения за болнична помощ , Осма международна научна конференция на младите научни работници “Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес”, София, 26.10.2012 г.

Цаневска, Венелина (2018) Monitoring of credit migration of the commercial banks in the context of the requirements of IFRS 9 // Мониторинг на кредитна миграция на търговските банки в контекста на изискванията на МСФО 9 Колективна монография "Устойчиво развитие и конкурентоспособност на регионите", Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, Академично издателство „Талант“ , Том 1, 2018, с. 137-144, ISBN 978-619-203-230-2 http://science.uard.bg/index.php/sustdev/issue/view/28/showToc

Цаневска, Венелина (2018) Monitoring of credit migration of the commercial banks in the context of the requirements of IFRS 9 // Мониторинг на кредитна миграция на търговските банки в контекста на изискванията на МСФО 9 Колективна монография "Устойчиво развитие и конкурентоспособност на регионите", Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, Академично издателство „Талант“ , Том 1, 2018, с. 137-144, ISBN 978-619-203-230-2 http://science.uard.bg/index.php/sustdev/issue/view/28/showToc

Цаневска, Венелина (2018) Stress tests – a tool for analysis and management of bank risk International Scientific and Practical Conference "Development of Bulgarian and European economies - challenges and opportunities”, "St. Cyril and St. Methodius University" of Veliko Tarnovo, Red. V. Hristova, 2018, p.138-141, Online ISSN 2603-4093

Цаневска, Венелина (2018) Stress tests – a tool for analysis and management of bank risk International Scientific and Practical Conference "Development of Bulgarian and European economies - challenges and opportunities”, "St. Cyril and St. Methodius University" of Veliko Tarnovo, Red. V. Hristova, 2018, p.138-141, Online ISSN 2603-4093

Цаневска, Венелина (2017) Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния риск в българската банковата система за периода 2011-2015 г. Сп. „Социално-икономически анализи”, 2017, № 1, с. 29-40, Print ISSN: 1313-6909

Цаневска, Венелина (2017) Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния риск в българската банковата система за периода 2011-2015 г. Сп. „Социално-икономически анализи”, 2017, № 1, с. 29-40, Print ISSN: 1313-6909

Цаневска, Венелина (2017) Риск мениджмънт – етапи и концепции за управление на банковия риск Списание "Социално-икономически анализи", 2017, № 2, с. 135-142, Print ISNN: 1313-6909

Цаневска, Венелина (2017) Риск мениджмънт – етапи и концепции за управление на банковия риск Списание "Социално-икономически анализи", 2017, № 2, с. 135-142, Print ISNN: 1313-6909

Цаневска, Венелина (2016) Концепция VaR – основная мера банковского риска Концепция VaR – основная мера банковского риска. Сб. VIII Международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“, Тверь, 20-21 апрель 2016 г., Ред В.А. Петрищев, Тверь (Росии): Изд. Редакционно-издательское управление Тверского государственного университета, 2016, часть 2, с. 66-70, ISBN 978-5-7609-1113-1

Цаневска, Венелина (2016) Концепция VaR – основная мера банковского риска Концепция VaR – основная мера банковского риска. Сб. VIII Международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“, Тверь, 20-21 апрель 2016 г., Ред В.А. Петрищев, Тверь (Росии): Изд. Редакционно-издательское управление Тверского государственного университета, 2016, часть 2, с. 66-70, ISBN 978-5-7609-1113-1

Цаневска, Венелина (2016) Ликвидността на банковата система за периода 2011-2016 г. и новите ликвидни стандарти на Базел III Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“, Ред. М. Видолова, Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 52-61, ISBN: 978-619-7281-23-1

Цаневска, Венелина (2016) Ликвидността на банковата система за периода 2011-2016 г. и новите ликвидни стандарти на Базел III Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“, Ред. М. Видолова, Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 52-61, ISBN: 978-619-7281-23-1

Цаневска, Венелина (2016) Лихвеният риск в банковата система на България Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“, Ред. М. Видолова, Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 170-181,ISBN: 978-619-7281-23-1

Цаневска, Венелина (2016) Лихвеният риск в банковата система на България Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“, Ред. М. Видолова, Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 170-181,ISBN: 978-619-7281-23-1

Цаневска, Венелина (2015) Еволюция в Базелските стандарти. Основни акценти в управлението на риска Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси”, с. 411-443, ISBN 978-619-208-030-3

Цаневска, Венелина (2015) Еволюция в Базелските стандарти. Основни акценти в управлението на риска Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси”, с. 411-443, ISBN 978-619-208-030-3

Цаневска, Венелина (2015) Пощенските спестовни каси. В: „Гешов (1899) „Думи и дела“ Методология на научните изследвания: Учебни разработки 2015/2, ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Цаневска, Венелина (2015) Пощенските спестовни каси. В: „Гешов (1899) „Думи и дела“ Методология на научните изследвания: Учебни разработки 2015/2, ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Цаневска, Венелина (2015) Трите линии на защита в ефективната система за управление на риска и контрол. В: „Институт на вътрешните одитори“ Методология на научните изследвания: Учебни разработки 2015/2, ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Цаневска, Венелина (2015) Трите линии на защита в ефективната система за управление на риска и контрол. В: „Институт на вътрешните одитори“ Методология на научните изследвания: Учебни разработки 2015/2, ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Цаневска, Венелина (2015) Финанси. Основи на публичните финанси Астарта, Пловдив, 2015, с.148-172, ISBN:978-954-350-205-8

Цаневска, Венелина (2015) Финанси. Основи на публичните финанси Астарта, Пловдив, 2015, с.148-172, ISBN:978-954-350-205-8

Цаневска, Венелина (2014) Business angels as a source of innovation funding сборник доклади, VII Международная научно-практическая конференция „Инновации в технологиях и образовании”, Белово – Велико Търново, 28–29 марта 2014 г., Росии, Ред. В. Блюменштейн, , с. 146- 148, ISBN 978-954-524-964-8, ISBN 978-5-89070-974-5

Цаневска, Венелина (2014) Business angels as a source of innovation funding сборник доклади, VII Международная научно-практическая конференция „Инновации в технологиях и образовании”, Белово – Велико Търново, 28–29 марта 2014 г., Росии, Ред. В. Блюменштейн, , с. 146- 148, ISBN 978-954-524-964-8, ISBN 978-5-89070-974-5

Цаневска, Венелина (2014) Данъчна система на България – проблеми и предизвикателства Сборник научни доклади от научно практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика”, Велико Търново, 30–31 октомври 2014 г., Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN: 978-954-9689-84-6

Цаневска, Венелина (2014) Данъчна система на България – проблеми и предизвикателства Сборник научни доклади от научно практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика”, Велико Търново, 30–31 октомври 2014 г., Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN: 978-954-9689-84-6

Цаневска, Венелина (2014) Социално осигуряване – необходимост от познаването и изучаването му. Временна неработоспособност. Сб. „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2014 г., с. 263-270, ISBN 978-954-524-949-5.

Цаневска, Венелина (2014) Социално осигуряване – необходимост от познаването и изучаването му. Временна неработоспособност. Сб. „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2014 г., с. 263-270, ISBN 978-954-524-949-5.

Цаневска, Венелина (2011) Икономическата криза и туризма Сборник доклади по проект „Глобални и регионална аспекти на икономическата криза в страните от Нова Европа и стратегии по управлението ѝ”, Велико Търново, 2011, с.47-50, ISBN 978-954-400-598-6.

Цаневска, Венелина (2011) Икономическата криза и туризма Сборник доклади по проект „Глобални и регионална аспекти на икономическата криза в страните от Нова Европа и стратегии по управлението ѝ”, Велико Търново, 2011, с.47-50, ISBN 978-954-400-598-6.

Цонкова, Ваня (2019) The Sovereign Green Bonds Market in the European Union: Analysis and Good Practices Scientific Papers in International Journal 'Knowledge', Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, 2019, Vol. 30.1, p. 165-172. ISSN 1857-93XX (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version)

Цонкова, Ваня (2019) Бюджет и бюджетна политика Пловдив: АИ "Талант" на ВУАРР, 2019, 101 с. ISBN 978-619-203-2463

Цонкова, Ваня (2019) Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019

Цонкова, Ваня (2018) Международни финанси и институции. Учебно пособие за дистанционно обучение Велико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 200 с.

Цонкова, Ваня (2018) The Bulgarian Municipal Bond Market - Situation Analysis and Perspectives for Development in the Post-crisis Period Collective Scientific Book of Faculty of Economics, "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Turnovo Annual Conference, held on 28-29.09.2017 in Arbanassi. Ed. by V. Hristova. V. Turnovo: Publishing House "St. Cyril and St. Methodius", 2018, с. 85-98. ISSN 2603-4093

Цонкова, Ваня (2017) Нов подход за обучение по "Финансов мениджмънт" Сборник научни трудове от конференция "Финансовата наука - между догмите и реалността", проведена на 14 октомври 2016 г. в гр. Варна. Ред. Ст. Вачков, Варна: Издателство "Наука и икономика" на ИУ - Варна, 2017, с. 61-73. ISBN 978-954-21-0919-8 (CD). COBISS.BG-ID 1283899108

Цонкова, Ваня (2016) Данъчна и митническа политика Велико Търново: Фабер, 2016, 155 с. ISBN 978-619-203-026-1. COBISS.BG-ID 1276395748

Цонкова, Ваня (2015) Международни финанси Велико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 200 с.

Цонкова, Ваня (2015) Нов модел за корпоративен финансов анализ (по примера на "Биовет" АД - гр. Пещера) В: Сборник студии и статии по проект "Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси, 2014 г.". Ред. М. Павлова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 102-123. ISBN 978-619-208-030-3. COBISS.BG-ID 1279522276

Цонкова, Ваня (2015) Финанси: основи на публичните финанси Пловдив: Астарта, 2015, 275 с. ISBN 978-954-350-205-8. COBISS.BG-ID 1271095268

Цонкова, Ваня (2014) Възможности за използване на нови измерители за оценка на финансовото състояние на българските предприятия Сборник доклади от ЮНК "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена през май 2013 г. Ред. Р. Илева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 84-91. ISBN 978-954-524-970-9. COBISS.BG-ID 1273298916

Цонкова, Ваня (2014) Дълг на общините в България – анализ на състоянието и насоки за управление В: Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси, 2013”. Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 131-141. ISBN 978-954-524-949-5. http://www.booksinprint.bg/Publication/Details/66caa0bb-733c-476b-a332-94ab33b47038

Цонкова, Ваня (2014) К вопросу об оценке инвестиционного риска Материалы VI Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 22-23 апреля 2014 года, г. Тверь Ред. В. Петрищев. Тверь: ТГУ, 2014, с. 139-144, ISBN 978-5-7609-0911-4. https://elibrary.ru/item.asp?id=22510667

Цонкова, Ваня (2014) Корпоративен финансов анализ (теория, методология, практика) Пловдив: Астарта, 2014. 184 с. ISBN 978-954-350-189-2. COBISS.BG-ID 1272175076

Цонкова, Ваня (2014) Финансово управление на фирмата Велико Търново: Фабер, 2014, 136 с. ISBN 978-619-7048-93-3. COBISS.BG-ID 1276395492

Цонкова, Ваня (2013) Вызовы и перспективы развития факторингового рынка в условиях финансового кризиса Материалы V Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 17-18 апреля 2013 года, г. Тверь Ред. В. Петрищев, Тверь: ТГУ, 2013, с. 49-55, ISBN 978-5-7609-0825-4. https://elibrary.ru/item.asp?id=22973075

Цонкова, Ваня (2012) Serious Games in Economics Proceedings of International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, 18-21 September 2012, Veliko Turnovo. Ed. by R. Pavlov, P. Stanchev, Sofia: Institute of Mathematics and Informatics - BAS, 2012, p. 187-132, ISSN 1314-4006 (print). 2535-0366(online). COBISS.BG-ID 1247095012

Цонкова, Ваня (2012) Капиталово бюджетиране Велико Търново: Фабер, 2012, 108 с. ISBN 978-619-7048-05-6. COBISS.BG-ID 1251225828

Цонкова, Ваня (2012) Основи на финансовия мениджмънт Пловдив: Астарта, 2012, 244 с. ISBN 978-954-350-143-4. COBISS.BG-ID 1252379876

Цонкова, Ваня (2012) Състояние и възможности за развитие на факторинга в България като алтернативен начин на финансиране Сборник научни трудове от Юбилейна МНПК „20 години инвестиция в бъдещето”, 18-19 май 2012 в гр. В. Търново. Ред. Б. Байков, Велико Търново: Горекс-Прес, 2012, с. 162-169, ISBN 978-954-616-221-2.

Цонкова, Ваня (2012) Финанси: основи на публичните финанси Пловдив: Астарта, 2012, 224 с. ISBN 978-954-350-140-4. COBISS.BG-ID 1252432100

Цонкова, Ваня (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм сп. “Социално-икономически анализи”, 2011, 4, с. 3-47, Print ISSN 1313-6909. COBISS.BG-ID 1247745764

Цонкова, Ваня (2010) Алтернативи на финансирането на МСП в България Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Отрасловото многообразие - условие за устойчиво развитие на селските райони", проведена на 12-14 ноември 2009 г., организирана от ВУ "Земеделски колеж" - Пловдив. Ред. И. Кънчев. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 379-388. ISSN 978-954-9498-57-8. COBISS.BG-ID 1251385316

Цонкова, Ваня (2010) Особености на оценката на финансовото представяне на малките и средните предприятия в България В: Сборник студии от научноизследователски проект "Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия". Ред. Г. Баташки. Велико Търново: ЛБМ Инвест, 2010, с. 159-203. ISBN 978-95-31572-5-3. COBISS.BG-ID 1240216804

Цонкова, Ваня (2010) Предизвикателства и перспективи пред българския капиталов пазар Сборник доклади от ЮНК "България и българите в Европа", проведена през октомври 2009 г., организирана от СУБ - Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 258-265, ISSN 978-954-400-301-2. COBISS.BG-ID 1232390884

Цонкова, Ваня (2010) Финансовото образование в условията на финансова и икономическа криза Сборник доклади "Дни на науката 2009", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 67-73, ISBN 978-954-400-276-2. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1232486884

Цонкова, Ваня (2009) Development of the Opportunities for Alternative Financing of Small and Medium Enterprises in Bulgaria Sibiu Alma Mater University Journals, 2009, Vol. 2 (No 4), p. 9-14. Print ISSN 2065-2372

Цонкова, Ваня (2009) Валутни операции в туризма Велико Търново: Фабер, 2009, 107 с. ISBN 9978-954-94998-35-6. COBISS.BG-ID 1234020324

Цонкова, Ваня (2009) Статистика в икономиката и управлението Пловдив: Астарта, 2009, 308 с. ISBN 978-954-350-042-0. COBISS.BG-ID 1244017124

Цонкова, Ваня (2007) Application of MS Excel in Statistical Education Conference Proceedings III from The 12th International Conference "Human resources. Communication. Leadership", held on 12-14 June 2007 in Land Forces Academy - Sibiu, Romania. Ed. by Danciu Victor, Sibiu: Land Forces Academy Publishing House, p. 16-26, ISBN 978-973-7809-71-1

Цонкова, Ваня (2007) Financial-economic aspects of the Public-Private Partnerships in the Defense and Security. Conference Proceedings from International Conference CATE 2007, held on 3 May 2007 in Defense University, Brno, Czech Republic. Ed. by P. Harasta. Brno: Defence University, 2007, p. 287-292. ISBN 978-80-7231-254-2

Цонкова, Ваня (2007) Възможности за инвестиране в дългови ценни книжа в България COBISS.BG-ID 1230644964

Цонкова, Ваня (2007) Възможности за обучение по икономическа статистика чрез използване на MS Excel в НВУ "Васил Левски" Сборник доклади от "Дни на науката 2007", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. И. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2013, с. 190-198. ISBN 978-954-775-906-0. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1232486884

Цонкова, Ваня (2006) Общинските облигации в България сп. Банки. Инвестиции. Пари, София, 2006, 4, с. 19-22. ISSN 1311-7947. COBISS.BG-ID 1119844324

Цонкова, Ваня (2006) Общинският дълг обновява градовете сп. Лидер, 2006, 51 (15), с. 54-57, Print ISSN 1312-5672. COBISS.BG-ID 1121906148

Цонкова, Ваня (2006) Състояние на пазара на корпоративни дългови ценни книжа и насоки за по-нататъшно развитие сп. Икономически алтернативи, УНСС, София, 2006, 74 (3), с. 78-90. ISSN 1312 - 5281. COBISS.BG-ID 1120868836

Цонкова, Ваня (2005) The municipal bond market in Bulgaria en route to European Union accession Proceedings from International science conference, held on 24-26 november 2005 in Sibiu - Romania. Ed. by Kamarashev., G. Sibiu: Editura Academiei Fortelor Tereste, p. 19-27. ISBN 973-7809-29-7. ( и в Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 4(40), trimestrul IV 2005, http://www.armyacademy.ro/cercetare/rev4_2005.pdf )

Цонкова, Ваня (2005) Алтернативи на традиционното финансиране на общините - възможности и перспективи в България Сборник научни трудове от научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", проведена през май 2005 г., организирана от СУБ - Велико Търново. Ред. И. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2005, том 2, с. 63-69. ISSN 954-775-515-3. COBISS.BG-ID 1045835236

Цонкова, Ваня (2004) Възможности и перспективи пред пазара на инвестиционни фондове в България Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2004" с международно участие, проведен на 24-27 ноември 20004294 г., организиран от НВУ "Васил Левски" и СУБ - Велико Търново. Ред. Г. Камарашев. Велико Търново: ИЦ на НВУ "Васил Левски", 2004, т. 3, с. 110-117. ISBN 954-753-033-X. COBISS.BG-ID 173412

Цонкова, Ваня (2004) Маркетингови изследвания В: Маркетинг. Велико Търново: ИЦ при НВУ "Васил Левски", 2004, с. 40-99. ISBN 954-753-020-8. COBISS.BG-ID 1042973412

Цонкова, Ваня (2004) Увод в икономическата теория Велико Търново: Фабер, 2004, 252 с. ISBN 954-775-392-4. COBISS.BG-ID 1042815460

Цонкова, Ваня (2003) Военните разходи при съвременните реалности и влиянието им върху макроикономическите параметри Сборник от МНК „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Велико Търново, 2003, с. 295-301. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1178329316

Цонкова, Ваня (2003) Някои аспекти, свързани с изследването на ценовата чувствителност на облигациите Сборник научни публикации от Втори международен симпозиум "Икономика 2003", проведен през юни 2003 г. в гр. Бургас. Ред. Ст. Нейчев. Бургас: Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, 2003, с. 85-92. ISSN 0861 9861

Цонкова, Ваня (2003) Приложение на показателите за определяне доходността от облигациите на българския капиталов пазар Сборник научни трудове "Дни на науката 2003", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: Фабер, 2003, с. 163-171. ISBN 954-775-259-6. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1041310180

Цонкова, Ваня (2002) Some Practical Aspects of Deternining Bonds Yield Measures Proceedings of First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology and Fourth International Conference on Marine Industry, Varna, 07-11 October 2002 : Vol. 1 - 6 / Ed. by St. Barudov et al. Varna: Publishing House of Technical University, 2002. ISBN 954-20-0215-7. COBISS.BG-ID 1039665380

Цонкова, Ваня (2002) Изграждане на имунизиран портфейл от дългови ценни книжа на българския финансов пазар Сборник доклади от Международна научна конференция “Унитех” 2002, проведена на 21-22 ноември 2002 г. в Габрово. Ред. И. Немигенчев. Габрово: ИК "В. Априлов, 2002, с. 575-579. ISSN 954-683-17-0. COBISS.BG-ID 1042997732

Цонкова, Ваня (2001) Имат ли бъдеще общинските облигации в България Морски научен форум. Варна: ВВМУ "Никола Вапцаров", 2001, т. 6, с. 294-301. ISSN 1310-9278. COBISS.BG-ID 1121286884

Цонкова, Ваня (2001) Място на дълговите ценни книжа в портфейлите на инвеститорите в България Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 2001 г. в гр. Велико Търново. Ред. Д. Панайотова. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2001, книжка № 69, Икономика, с. 5-12. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Влияние на държавните ценни книжа и другите начини за финансиране на бюджетния дефицит върху паричното предлагане Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 521-526. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Дълговите ценни книжа като алтернативна техника за финансиране на фирмата: някои аспекти Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 527-531. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Обща икономическа теория: тестове, задачи, въпроси за дискусия София: Военно издателство, 2000. 165 с. COBISS.BG-ID 1036332772

Цонкова, Ваня (1998) Имунизирането на задълженията като стратегия за портфейлно изграждане - необходимост и подходи Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 370-379. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1998) Особености на маркетинговите проучвания, провеждани от малко търговско предприятие Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 360-369. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1998) Предизвикателства пред българския пазар на корпоративни дългови ценни книжа Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 397-406, ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Бариери пред комуникационните процеси и начини за преодоляването им в организациите Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1997, книжка № 51, Икономика, с. 469-475. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Правни и пазарни условия за изграждане и функциониране на инвестиционни фондове в България Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1997, книжка № 51, Икономика, с. 461-469. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Същност и функционални особености на инвестиционните фондове Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, книжка № 51, Икономика, с. 475-481. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/