Публикации Катедра "Икономическа теория и международни икономически отношения" / Department of Economic Theory and International Economic Relations


Бойчев, Бойчо (2019) Increasing Brand Popularity through Influencers "27th International Conference (LPDS) - Faculty of Commerce, Mansoura University", Ain Sokhna, Egypt, 17-18 march 2019

Бойчев, Бойчо (2018) ONLINE ADVERTISING CAMPAIGN OF THE “BOLYARKA VT” BRAND Quantitative and Qualitative Analysis in Economics: Proceedings of the 49th International Scientific Conference. Niš, 18 october 2018. Ed. by Tadija Ɖukić, Dragana Radenković Jocić. Niš:Atlantis, 2018, pp.155-161. ISBN: 978-86-6139-170-5 COBISS.SR-ID: 271529996 - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=271529996&fmt=11&lani=sc

Бойчев, Бойчо (2018) Алтернативни форми за развитие на туризма Сборник с доклади от национална кръгла маса: "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж", Варна, 15 ноември 2018 г. Ред. Мария Станимирова. Варна: Наука и икономика, с. 290-297. ISBN:978-954-21-0986-0, COBISS.BG-ID: 1289227748, https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=764827; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1289227748&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2018) Лоялност на българския потребител към търговска марка „Шуменско“ Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения”, Свищов, 30 ноември 2018 г. Ред. Дариуш Новак. Свищов: АИ Ценов, 2018, т. 1, с. 485-492. ISBN: 978-954-23-1702-9. COBISS.BG-ID:1288399332 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1288399332&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2018) Промоция, лични продажби и насърчаване на продажбите – основни катализатори на съвременния бизнес Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2018, 7 (1), с. 106-114. Print ISSN: 1314-7390. COBISS.BG-ID: 1250795748 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1250795748&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2017) Организационни и методологически проблеми на приложението на облачната инфраструктура като услуга COBISS.BG-ID: 1558232276

Бойчев, Бойчо (2016) Анализ на решенията на световните доставчици на IaaS облачни услуги. Бизнес управление, 2016, 3 (XXVI), с. 69-86. Print ISSN 0861-6604, COBISS.BG-ID: 1119711204 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1119711204&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Методология за избор на доставчик на IAAS облачна услуга. Социално-икономически анализи, 2016, 1(9), с. 48-57. Print ISSN 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1281488356 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1281488356&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Състояние и перспективи в използването на банкови карти като средство за разплащане (разплащателен инструмент) в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, АИ Ценов, том 23, 2016, с. 35-64 (30 с.). ISSN: 1312-3815, COBISS.BG-ID: 1277105636 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277105636&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Технически предизвикателства пред сигурността и безопасността на облачната инфраструктура като услуга Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020": Юбилейна научна конференция. Сборник с доклади. – Свищов: АИ Ценов, 07-08 октомври 2016 г., с. 374-380. ISBN: 978-954-23-1188-1. COBISS.BG-ID: 1277525220 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277525220&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2015) Cloud computing - a way to increase the competitiveness of small and medium enterprises The financial and real economy: Toward sustanable growth: Proceedings of the International Scientific Conference. Niš, 17 october 2014. Ed. by Zoran Aranđelović and Srđan Markinković . Niš: Atlantis, 2015, pp. 175-184. ISBN: 978-86-6139-096-8, COBISS.SR-ID: 212440076 - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=212440076&fmt=11&lani=sc

Бойчев, Бойчо (2015) Voice over internet protocol (VOIP) security threats in corporations Информационна сигурност 2014: Сборник с доклади от международна научна видеоконференция – Свищов: АИ Ценов, 24 ноември 2014 г., с. 22-24. ISBN: 978-954-23-1060-0, COBISS.BG-ID: 1273192164 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1273192164&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2015) Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "интернет на нещата" Сборник доклади от Международна юбилейна научно-практическа конференция:Европейски практики и национални рефлексии в планирането, Свищов, 24-25 април 2015 г. Ред. Маргарита Богданова. Свищов: АИ Ценов, т. 2, с. 342-346. ISBN: 978-954-23-1079-2. COBISS.BG-ID:1273138660 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1273138660&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2014) BYOD security issues in business Science and Education in Australia, America and Eurasuia: Fundamental and Applied Science : Proceedings of the 1st International Academic Conference - Australia, Melbourne: Melbourne IADCES Press, 23 June 2014., p. 41-43. ISBN: 9780584271957

Бойчев, Бойчо (2014) The Social Intranet – a way for Knowledge management Fundamental and Applied Studies in the Pacific and Atlantic Oceans Countries: Proccedings of the 1st International Academic Congress - Japan, - Tokyo: Tokyo University Press, 25 October 2014., p. 215-219. ISBN: 978-0-824-83657-8

Бойчев, Бойчо (2014) Използване на облачно базираното образование за подобряване на преподаването и изучаването на специализираните предмети от специалност “Бизнес информатика“ Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020 – Свищов: Абагар, 14 ноември 2014 г., с. 89-98. ISBN 978-619-168-103-7. COBISS.BG-ID:1270914788 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1270914788&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2014) Приложение на облачните технологии в дистанционното обучение Иновации в прилаганeто на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция – Бургас: : Бургаски свободен унив., 28-29 ноември 2014 г., с. 347-355. ISBN: 978-954-8468-96-1. COBISS.BG-ID:1268656868 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1268656868&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2014) Проблеми със сигурността в облачната инфраструктура Сборник доклади от Международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет "Информационните технологии в бизнеса и образованието", Варна, 7 октомври 2014 г. Ред. Владимир Сълов. Варна: Наука и икономика ИУ, 2014, с. 500-508. ISBN: 978-954-21-0780-4. COBISS.BG-ID:1268771812 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1268771812&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2010) Управление на отношенията с клиентите нова бизнесстратегия Сборник доклади от Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия“, Свищов, 23 – 24 април 2010г. Ред. Румен Върбанов. Свищов: АИ „Ценов“, с. 309-316. ISBN 978-954-23-0455-5. COBISS.BG-ID:1235364580 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1235364580&fmt=11&lani=bg

Боянова, Бояна (2018) Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност. CSR като маркетингова стратегия и фактор за набирането на човешки ресурси в компаниите Издателски комплекс ВУСИ гр. Пловдив, ISBN 978-619-7343-20-5

Боянова, Бояна (2017) Regionalization of Tourism Activity and Marketing Strategy in Bulgaria International Balkanand Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA, April 8-9, 2017, ISBN: 978-619-203-177-0

Боянова, Бояна (2014) Маркетингови изследвания МЕДИАТЕХ, Плевен, 2014 г.,ISBN: 978-619-7071-76-4

Боянова, Бояна (2014) Избор на базисна конкурентна насока при формирането на стратегия в сферата на политическия маркетинг Научна конференция “Стратегическо планиране и прогнозиране: настояще и бъдеще“, катедра “Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, Издателски комплекс – УНСС, София, 2014, ISBN: 978-954-644-694-7

Боянова, Бояна (2014) Съвременни предизвикателства пред висшето образование Юбилейна международна научна конференция “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий“, Университетско издателство “ Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN: 987-954-524-970-9

Боянова, Бояна (2013) Тенденции в развитието на образователната система на висшите училища в България Сборник доклади от семинар на тема “Управление на икономическата криза в Европа“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, издателство Фабер, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-997-7.

Боянова, Бояна (2012) Маркетингова стратегия на политическа партия Астарта, Велико Търново, 2012 г., ISBN: 987-954-350-135-9

Боянова, Бояна (2006) Аспекти на банковия маркетинг в условията на съвременния български пазар БЪЛГАРИЯ в Европа - 2007: международна научнопрактическа конференция, 2-4 юни 2006 г. / Институт за икономически изследвания при БАН, Великотърновски унив. “Св.св. Кирил и Методий”. - София: ГорексПрес, 2006. ISBN 954-616-170-5 978-954-616-170-3

Боянова, Бояна (2006) Особености на комуникационната политика на банките в България сп. ”Икономически изследвания”, ИИ на БАН, София, ISSN: 0205-3292

Боянова, Бояна (2006) Рекламната политика на банките в условията на съвременния български пазар сп. „Икономика”, ISSN 1312-2428. 1314-376Х

Боянова, Бояна (2002) За необходимостта от маркетингови комуникационни изследвания Юбилейна научно-практическа конференция “България в началото на XXI век – икономическа, правна и социална трансформация”, В.Търново, 4 април 2002 г., издателство “Фабер”, 2002 г., стр. 59 – 64

Бянов, Иван (2019) Глобални икономически промени Ай анд Би, гр. В. Търново, 2019, ISBN: 978-619-7281-46-0, COBISS.BG-ID 1289504740

Бянов, Иван (2019) Международна икономика Макроикономическа политика в отворена икономика и международно пренасяне на смущения; Глобализационни процеси и проблеми в международната икономика - В: Международна икономика, Рецензенти: Наама, К., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с.99-141 и с.168-188, 2019 г., ISBN: 987-619-208-175-1

Бянов, Иван (2018) Implementation of SDG 2 and Common agricultural policy of EU National scientific conference "European Development Policy – Challenges and Opportunities", Sofia, 14 June 2018, Ed. by P. Fileva, Sofia: BPS, 2018, pр. 130-145. ISBN 978-619-7484-04-5 pdf

Бянов, Иван (2018) ORGANIC AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции 19 апреля 2018 г. Белгород, р. 46-50. ISBN 978-5-9571-2558-7

Бянов, Иван (2018) THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN BULGARIA, EU NEW MEMBER STATES AND THE KURSK-BELGORODVORONEZH RUSSIAN REGIONS:A COMPARISON Научный результат / Research result: Economic research. – Vol.4, №2, 2018, р. 3-17. ISSN 2409-1634, DOI: 10.18413/2409-1634-2018-4-2-0-1

Бянов, Иван (2018) БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Международна научна конференция „Интеграционни процеси в глобалната икономика“ посветена на 25 години Катедра „Международни икономически отношения“ 11 май 2018 г. с. 91-100. ISBN 978-954-23-1666-4 https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903 COBISS.BG-ID 1288428516

Бянов, Иван (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Националната конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“ 14 юни 2018 г. организирана от Българска платформа за международно развитие в сътрудничество с Институт за икономическа политика, с. 133-151. ISBN 978-619-7484-02-1, COBISS.BG-ID 1288692196

Бянов, Иван (2018) ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 21 ВЕК И ВЛИЯНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ Годишникът „Икономика и бизнес“ е с ISSN 2534-9651, Департамент "Икономика" на НБУ

Бянов, Иван (2018) Учебник по Макроикономика / Иван Бянов и др. Въведение в Макроикономиката, Брутен вътрешен продукт, Пари и банки - В: Учебник по Макроикономика, Рецензенти: Стоянова, В., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с. 13-80 и 219-255. ISBN 978-619-208-148-5 COBISS.BG-ID 1285571556

Бянов, Иван (2018) Учебник по Микроикономика / Иван Бянов и др. Поведение на потребителя и потребителски избор,Организация на бизнеса, Производство, разходи и приходи на фирмата - В: Учебник по Микроикономика, Рецензенти: Стоянова, В., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с.89 - 171. ISBN 978-619-208-132-4 COBISS.BG-ID 1285171428

Бянов, Иван (2017) Българската икономика десет години в Европейския съюз Прилагане на ОСП и развитие на селското стопанство в България - В: Българската икономика десет години в Европейския съюз, Рецензенти: Каракашева, Л., Дянков, С., София: FastPrintBooks, 2017, с.149-163. ISBN: 978-619-7312-71-3 COBISS.BG-ID 1284530148

Бянов, Иван (2017) Общата селскостопанска политика и България Научно-практическа конференция „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“ 9-10 ноември 2017 г., гр. Свищов, Редакционен съвет: Върбанов, И., Академично издателство "Ценов" гр. Свищов, с. 130-141, ISBN: 978-954-23-1378-6 COBISS.BG-ID 1284945124

Бянов, Иван (2017) Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Общата селскостопанска политика и България - В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Ред. Панушев, Е.; Рецензент: Златева, Д., Велико Търново: Издателство Ай енд Би, 2017, с. 20-49. ISBN 978-619-7281-29-3 COBISS.BG-ID 1284427492

Бянов, Иван (2016) ПРИНОСЪТ НА АГРАРНАТА СТРУКТУРА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ВЕЛИЧИНАТА НА ОСНОВНИ МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ Международна научна конференция, Икономически предизвикателства: Миграция, глобализация, устойчивост, политики. 21-22 октомври 2016, гр. София, УНСС, с. 415 - 422, ISBN 978-954-644-986-3 COBISS.BG-ID - 1290773732

Бянов, Иван (2015) Аграрната структура в страните от европейския съюз в края на 20-ти и началото на 21-ви век Списание Социално-икономически анализи, книга 2, 2015 г., Редакционна колегия: Христова, В. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, ул. Теодосий Търновски 2, с. 134-141. Print ISSN 1313-6909

Бянов, Иван (2015) Развитие на аграрната структура в страните от Европейския съюз през новото хилядолетие Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности”, 5-6 ноември 2015 г. Велико Търново, Редакционна колегия: Христова, В. Издателство Ай анд БИ Велико Търново, ISBN: 978-954-9689-99-0 COBISS.BG-ID 1279832292

Бянов, Иван (2014) Динамика в аграрната структура на земеделските стопанства от черноморския регион на България Научна конференция на младите изследователи: „Черноморският регион-регионални и глобални предизвикателства”, 12-13 юни 2014 г. гр. Варна. Научен комитет: Панушев, Е. Академично издателство ВСУ "Черноризец Храбър", с. 82 - 89. ISBN 978–954–715–636–4, COBISS.BG-ID - 1274299620

Бянов, Иван (2014) Промени в заетостта на трудовите ресурси в аграрния сектор на България Международна научно-практическа конференция: „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 7-8 ноември 2014 г.,гр. Пловдив, ФИСН Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, с. 310 – 318, ISBN 978-619-202-036-1 COBISS.BG-ID 1289351140

Бянов, Иван (2014) Развитие аграрной структуры в Болгарии по переписи хозяйств (сельскохозяйственых угодий) в период 2003-2010 годов Шестой Международной научно-практической конференции 22-23 апреля 2014 г., Редакционная коллегия: Петрищев, В.А. „Тверской государственный университет” г. Тверь, с. 51- 57. ISBN 978-5-7609-0911-4,

Бянов, Иван (2013) CAP implementation and its influence on land use, agrarian structure and environment in Bulgaria Втора международна конференция "Эколого-экономические проблемы международной торговли и инвестиций" на 22-23 октомври 2013 г. в Ivan Franko National University of Lviv vul. Sichovykh Striltsiv, 19 79000 Lviv, Ukraine – Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2014. Issue 35. P. 218–227, ISSN 2078–4333

Бянов, Иван (2013) Динамика в структурата на земеделските стопанства в България за периода 2003 – 2010 г. Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 27 – 28 юни 2013 г. стр. 228-234, ISSN 1314-1937 COBISS.BG-ID 1237830884

Бянов, Иван (2012) Динамика в структурата на земеделските стопанства според СЗСИ Студентска научна конференция “Студентски идеи за преодоляване на икономическата криза” ВУАРР, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” и НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 16-17 ноември 2012 г., Научен съвет: Вълчев. В. Пловдив: Академично издателство "Талант" на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, с. 236-243. ISBN 978-619-7048-07-0 COBISS.BG-ID 1254866916

Бянов, Иван (2012) Размерът на стопанисваната земя и подпомагането от ЕС. СЕПП, СНДП, НР1 и НР2 проблеми и перспективи Конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”: „20 години инвестиция в бъдещето”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г. Редакционен съвет: Байков Б. София: ГорексПрес, 2012, с. 476-483. ISBN 978-954-616-221-2

Бянова, Невена (2019) Международна икономика Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019 г.., с.11-18, с. 57-69, и с.85-98, ISBN: 987-619-208-175-1

Бянова, Невена (2018) Implementation of SDG 2 and Common agricultural policy of EU Paper presented at the National scientific conference "European Development Policy – Challenges and Opportunities", Sofia, 14 June 2018, Ed. by P. Fileva, Sofia: BPS, 2018, pр. 130-145. ISBN 978-619-7484-04-5 pdf

Бянова, Невена (2018) Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС. Международна научна конференция"Интеграционни процеси в глобалната икономика", 11-12 май, 2018 г., СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, с.408-417, ISBN 978-954-23-1666-4, https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903

Бянова, Невена (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Сб. от Национална конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“, София, 14 юни 2018 г. Ред. П. Филева и др., София:,БПС ООД, 2018, с. 133-151. ISBN 978-619-7484-03-8

Бянова, Невена (2018) Учебник по Макроикономика Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 261. ISBN 978-619-208-148-5

Бянова, Невена (2018) Учебник по Микроикономика В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г. с. 272. ISBN 978-619-208-132-4

Бянова, Невена (2017) Единният електроенергиен пазар - възможност и реалност В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Велико Търново, Ай анд Би, 2017, с. 72-104. ISBN 978-619-7281-29-3

Бянова, Невена (2017) Ефекти на европейската енергийна политика върху българския електроенергиен пазар В: Българската икономика десет години в Европейския съюз, София, FastPrintBooks, 2017, с. 179-193. ISBN: 978-619-7312-71-3

Бянова, Невена (2016) Конкуренция и конкурентна среда на електроенергийния пазар в ЕС Сб. от Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, Свищов, 9-10 ноември, 2016 г., Ред. М. Божинова, Свищов: Академично издателство „Ценов“, с. 349-352, ISBN 978-954-23-1185-0

Бянова, Невена (2015) Колебания в цените и разходите за електроенергия на битовите потребители в ЕС сп. Социално-икономически анализи, 2015, книга 2/(8), с. 146-153, УИ. "Св. Св. Кирил и Методий", ISSN: 1313-6909

Бянова, Невена (2014) Some specific characteristics of EU Electricity market Visnyk of the Lviv University, Series International Relations, 2014, Issue 35, p. 181–189, ISSN 2078–4333, http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_35_23

Бянова, Невена (2014) Европейска регулаторна рамка на пазара на електроенергия и влиянието й върху българския електроенергиен пазар Сб. статии от Първа национална конференция по политическа икономия „Политическа икономия и икономическа теория“, София, 21-22 ноември 2013 г. Ред. С. Тошкова, София: Издателски комплекс -УНСС, 2014 г., с. 219-225. ISBN: 978-954-644-583-4

Бянова, Невена (2014) Прочит на теорията за пазара - не нов, но различен Сб. от Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика“, Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г.,Ред. М. Павлова, Велико Търново: "Ай анд Би", 2014, ISBN: 978-954-9689-84-6

Бянова, Невена (2014) Развитие на електроенергийния пазар в ЕС – предизвикателства пред България Сб. от конференция "Дни на науката 2013", Съюз на учените в България, клон В. Търново, Велико Търново, 2013, Ред. П. Петков, В. Търново: Фабер, 2014 г., с. 509-515. ISSN: 1314-2283

Бянова, Невена (2013) Потреблението на електроенергия в България и икономическата криза сп. Ново знание, 2013, 2(1), с. 242-246, ВУАРР, ISSN 1314 -5703

Бянова, Невена (2012) Serious Games in Economics Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage: International conference: proceedings, 2012, pp. 187-192, Demetra Ltd, ISSN: 1314-4006

Бянова, Невена (2012) Промени в структурата на производството на електроенергия в България като страна-членка на ЕС сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", Велико Търново, 18-19 май, 2012 г. Ред. Б. Байков, София: ГорексПрес, 2012, с. 220-226. ISBN: 978-954-616-221-2

Бянова, Невена (2011) Либерализацията на пазара на електроенергия в ЕС и пазарната концентрация Eight International Scientific Conference "Investments in the Future - 2011" Proceedings, 2011, pp. 237-242. Varna Scientific and Tech. Unions, ISSN: 1314-3719, (COBISS.BG-ID 1237835236)

Бянова, Невена (2011) Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика Сб. от научна конференция "Дни на науката 2010", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, май 2010, Ред. М. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2011, с. 198-206. ISSN: 1314-2283

Бянова, Невена (2011) Стандарт ISO 14001:2004 - развитие и приложение във висшето образование В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. Б. Байков, Велико Търново:.„Ай анд Би”, 2011 г., с. 28-43, ISBN: 978-954-9689-64-8, (COBISS.BG-ID 1239706340)

Бянова, Невена (2010) Нарастващата необходимост от улеснение на търговията в условията на световна криза Сб. от Юбилейна научна конференция "България и българите в Европа", посветена на шестдесет и петата годишнина на Съюза на учените в България и четиридесет и петата годишнина на Великотърновския клон на СУБ, Велико Търново, май 2010 г. Ред. П. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 265-275, ISBN: 978-954-400-301-2, (COBISS.BG-ID 1232390884)

Бянова, Невена (2010) Световната криза и предизвикателствата пред българския транспортен сектор като част от Общата транспортна политика на ЕС Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 60-та годишнина от създаването на Икономическия институт на БАН, "Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза", Велико Търново, 11-12 декември 2009 г. Ред. Георги Стефанов, София: ГорексПрес, 2010, с. 279-289. ISBN: 978-954-616-210-6

Горанова, Пенка (2018) Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) Алманах научни изследвания, том 25, АИ-Ценов Свищов

Горанова, Пенка (2017) Анализ на предлагането на брандове бутилирани води в България сп. Социално-икономически анализи

Горанова, Пенка (2016) Емпирично изследване на синергичния ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 119

Горанова, Пенка (2016) Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 23

Горанова, Пенка (2016) Рекламна политика АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите (свитък с изпитни материали) АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Кръгла маса с международно участие. Сборник с доклади - Свищов, 21 октомври 2016 г.

Горанова, Пенка (2015) Brand imagein national and global aspect Challenges in business and economics: growth competitiveness and innovations : Proceedings of the International Scientific Conference - Nis, oktober 16, 2015

Горанова, Пенка (2015) Анализ на методите за оценяване стойността на марката Бизнес управление, бр. 2

Горанова, Пенка (2015) Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 22

Горанова, Пенка (2015) Взаимоотношенията с клиентите в съвременния бизнес Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция - Свищов, 20-21 ноември 2015

Горанова, Пенка (2015) Градското развитие през призмата на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и Националната концепция за пространствено развитие ( НКПР 2013-2025) Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Международна юбилейна научно-практическа конференция : Сборник доклади - Свищов, 24-25 април 2015

Горанова, Пенка (2015) Периферните райони през призмата на Концепцията за "зелена икономика" Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие : Юбилейна научно-практическа конференция. Сборник доклади - Варна, 2015

Горанова, Пенка (2015) Предпоставки при прилагането на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие -Бургас, 12-14 юни, 2015

Горанова, Пенка (2015) Ролята на регионалният бранд за интелигентен и устойчив растеж Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сборник с доклади от международна научна конференция - Варна, 2015

Горанова, Пенка (2015) Социалните медии и политическият маркетинг Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Международна юбилейна научна конференция - Свищов, 30-31 октомври 2015

Горанова, Пенка (2014) Celebrities’ image as a means to impose regional brands The financial and real economy: Toward sustanable growth : Proceedings of the International Scientific Conference - Nis, 2014

Горанова, Пенка (2014) МАРКЕТИНГОВИТЕ СТРАТЕГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ Перспективи за развитие на българската икономика : Сборник научни доклади от научно- практическа конференция - В. Търново, 30-31.10.2014

Горанова, Пенка (2014) Маркетингово мислене и решения АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2014) Потенциал за разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, том 20

Горанова, Пенка (2014) Теорията за разпространение на иновациите и вирусният маркетинг сп. Управление и устойчиво развитие, 16, бр. 1,

Горанова, Пенка (2013) Влияние и роля на рекламата върху известността на търговските марки Годишник на БСУ

Горанова, Пенка (2013) ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА 4-ТЕ P СП.Управление и устойчиво развитие, 15, бр. 1,

Горанова, Пенка (2013) Маркетингов анализ на пазарен сегмент подрастващи пазаруващи on-line Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 20

Горанова, Пенка (2013) Теория на потребителското поведение АИ- Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2013) Уеб-мрежата като търговска среда Регионални и глобални измерения на търговията : Сборник с доклади от международна научна конференция - Варна, 18 октомври 2013

Горанова, Пенка (2013) Управление на връзките с клиенти - стратегия за утвърждаване на фирмено конкурентно предимство сп.Бизнес управление, ХХІІІ, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Изследване отношението реклама - маркова известност сп. Бизнес управление, ХХІІ, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 година сп.Народностопански архив, l 1015, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Интегрираните маркетингови комуникации - стратегически подход в бизнеса Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа конференция - Свищов, 12-13 октомври 2012

Горанова, Пенка (2012) Интернет и уеб рекламирането нов етап в развитието на рекламния свят сп. Управление и устойчиво развитие, 14, бр. 6

Горанова, Пенка (2012) Интернет маркетинг АИ - Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2012) Проблеми в туристическата индустрия и насоки за преодоляване Предизвикателства пред съвременната икономика : Девета международна научна конференция - 22-23 юни 2012, Ботевград

Диманов, Даниел (2018) Дял на трудовите доходи в България за периода 2010-2018 г. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Варна, 17 сентября 2018 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ФЛП Вышемирский В. С., 2018, с. 240-244. ISBN 978-617-7573-31-8 Украйна

Диманов, Даниел (2017) Европейска политика в областта на околната среда – развитие и основни резултати. - В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Ред. Е. Панушев. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 49-71. ISBN 978-619-7281-29-3 Велико Търново

Диманов, Даниел (2016) Влияние на преките чуждестранни инвестиции и средствата от ЕС върху растежа на българската икономика. Сборник материалов международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Том 2, Варна, 2016 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ЧП Вышемирский В. С., 2016, с. 338-342. ISBN 978-617-7273-43-0 Украйна

Диманов, Даниел (2016) Публичните услуги – форма на активна държавна намеса в икономиката (по примера на общинските администрации в Централна Северна България). Професионално направление 3.8. "Икономика", Научна специалност "Политическа икономия". Диплома № / дата: 2016006 / 04.07.2016 г. гр. Свищов

Диманов, Даниел (2015) Някои промени в състава на двадесетте компании с най-големи приходи в света гр. Свищов

Диманов, Даниел (2014) Анализ на разходната ефективност на предоставените общински административни услуги. Годишен алманах научни изследвания на докторанти, 2014, Книга 8, с. 102-113. Print ISSN 1313-6542 гр. Свищов

Диманов, Даниел (2014) Сектор услуг в национальном хозяйстве – тенденции и развитие. Сборник материалов международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Том 1, Варна, 2014 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон, ПП Вышемирский В. С., 2014, с. 97-101. ISBN 978-966-8912-94-8 Украйна

Диманов, Даниел (2013) Индустриалната политика между теорията и практиката. Диалог, 2013, N Тематичен I - апр., с. 64-77. Print ISSN 1311-9206 гр. Свищов

Диманов, Даниел (2013) Некоторые особености услуги как экономической категории. Сборник материалов международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Варна, 2013 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ПП Вышемирский В. С., 2013, с. 250-254. УДК 327 (477), ББК 66.4 (4Укр) 9, У 45 Украйна, гр. Херсон

Диманов, Даниел (2013) Предпосылки государственного вмешательства в экономику. Иновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании. Сборник научных статей II международного весенного форума – Гомель, 2013, Часть 1, с. 141-144. Print ISBN 978-985-540-046-3; Print ISBN 978-985-540-047-0 (ч. 1) Беларус, гр. Гомел

Диманов, Даниел (2013) Съвременни проекции на индустриалната политика. Алманах научни изследвания, 2013, том 19, с. 239-265. гр. Свищов

Диманов, Даниел (2012) Държавна намеса в икономиката - фактори и предпоставки. Годишен алманах научни изследвания на докторанти, 2012, Книга 5, с. 227-239. Print ISSN 1313-6542 гр. Свищов

Златева, Добринка (2019) Международна икономика Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2019, с.228. ISBN 987-619-208-175-1

Златева, Добринка (2018) Аnthropological challenges to the development of economic theory. Сб. Международна научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, Арбанаси, Велико Търново,28-29.09.2017г. Отг. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г., т. 1, с. 58 – 60. Print ISSN 2603-4093; COBISS.BG-ID 1288419812

Златева, Добринка (2018) Епистемологически поглед към икономическата наука УНСС, Научна конференция „Историята и философията на политическата икономия“, София: Издателски комплекс УНСС, 2018. с. 99 –104. ISBN 978-619-232-068-3

Златева, Добринка (2018) Учебник по Макроикономика Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 261. ISBN 978-619-208-148-5.

Златева, Добринка (2018) Учебник по Микроикономика. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с.272. ISBN 978-619-208-132-4.

Златева, Добринка (2017) Икономическата наука и човекът в нея през ХХI век. сп. Наука, 2017 г., бр. 5, с. 40-46. ISSN 08613362 (print)

Златева, Добринка (2017) Инстинкты и поведение человека в экономике Сборник трудов IХ Международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“ 27-28 апреля 2017 г. ред. А. Романюк.Тверь. Россия: ТвГУ, 2017 с. 26-32. ISSN 978-5-7609-1263-3

Златева, Добринка (2017) Моралът в икономиката Дни на науката, 2017, Велико Търново, Фабер, 2018. с. 64 – 69. ISSN 1314-2283

Златева, Добринка (2017) Социално-етични проблеми на съвременната икономика сб. Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, сб доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. Катедра „Обща икономическа теория“. Отг. ред З. Младенова. Варна, Наука и икономика, ИУ Варна, 2017, с. 68-77. ISBN 978-954-21-0951-8; COBISS.BG-ID 1283892196

Златева, Добринка (2016) Човекът в икономиката – рационален (ирационален) и инстинктивен Диалог. Гл. ред. М. Божинова. Свищов: СА „Д. А. Ценов“ 2016, бр. 2, с. 13-28. ISSN 1311-9206 (online). http://www.uni-svishtov.bg/dialog/

Златева, Добринка (2016) Човекът в икономиката: етико – социо – антропо – епистемологическа концепция. Велико Търново: Фабер, 2016. с. 378 ISBN 978-619-00-0441-7 COBISS.BG-ID 1276573156

Златева, Добринка (2016) Этический экономический эгоизм Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление, 2016, № 2, с. 14 – 22. Print ISSN 2219-1459

Златева, Добринка (2015) Икономика, в която моралът има значение. В: Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 45 – 101. ISBN 978-619-208-030-3. COBISS.BG-ID 1279522276

Златева, Добринка (2015) Икономическият егоизъм: опит за „не-икономическо“ обяснение. Сб. Дни на науката 2014. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2015, с.323-329. ISSN 1314-2283

Златева, Добринка (2014) Европа продължава ездата си Сборник Управление на икономическата криза в Европа, В. Търново, Фабер

Златева, Добринка (2014) Икономическата наука в перспектива: наука, в която човекът заема централно място. В: Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 52 – 86. ISBN 978-954-524-949-5. COBISS.BG-ID 1279522276

Златева, Добринка (2014) Понимание экономики: генезис экономического мышления VI Международной научно-практической конференции, 22 – 3 апреля 2014 г. сб. Факторы развития экономики России. Отв. ред В. Петрищев. Тверь: Тверской государственный университет, 2014, с. 3 - 8. ISBN 978-5-7609-0911-4.

Златева, Добринка (2014) Теоретични основи на държавния дълг и дълговата рецесия. – В Управление на дълговата рецесия. Рецензент В. Стоянова. Велико Търново, Фабер, 2014, с. 100. ISSN 978-619-00-0172-0 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2014) Управление на дълговата рецесия Велико Търново: Фабер, 2014, 100. ISBN 978-619-00-0172-0 COBISS.BG-ID 1278969316

Златева, Добринка (2014) Экономическая наука как эпистемология: Истинность и реалистичность в экономической науке Вестник Тверского государственого университета. Серия Экономика и управление, 2014, № 2, с. 34 – 45. Print ISSN 2219-1459

Златева, Добринка (2013) International Economics. – Electronic Multimedia handout, University of Agribusiness and Rural Development, 2013. с.185. ISBN 978-619-7048-77-3. Електронно мултимедийно помагало, ВУАРР

Златева, Добринка (2013) Бизнес икономика Дистанционно обучение, ВТУ, В. Търново

Златева, Добринка (2013) Глобализация на световната икономика Дистанционно обучение, ВТУ, В. Търново

Златева, Добринка (2013) Международна икономика Дистанционно обучение, ВТУ, 2013,

Златева, Добринка (2013) Международна икономика. Електронно мултимедийно помагало, ВУАРР

Златева, Добринка (2012) Макроикономика. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 131. ISBN 978-954-9498-40-0 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2012) Маржинальная теория распределения: в поисках смысла IV Международной научно-практической конференции, 24 – 25 апреля 2012 г. сб. Факторы развития экономики Росии. отв. ред. В. Петрищев. Тверь: Тверской государственный университет, 2012, с. 11- 17. ISBN 978-5-7609-0738-7.

Златева, Добринка (2011) Difficult time of social and economical transformation file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/show.art.htm

Златева, Добринка (2011) Economics как нравственная теория Вестник Тверского государственого университета. Серия Экономика и управление, 2011, № 11, с. 14 – 20. Print ISSN 2219-1459

Златева, Добринка (2011) Международна икономика. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 147. ISBN 978-954-9498-2898 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм Социално-икономически анализи, ВТУ, Стопански факултет, кн. 4, 2011

Златева, Добринка (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм. – Социално-икономически анализи, кн. 4, 2011, с. 3 – 47. ISSN 1313-6909. Списание Социално-икономически анализи, 2011, кн. 4

Златева, Добринка (2011) Микроикономика. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 144. ISBN 978-954-9498-23-3 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2011) Человек как экономическая категория и еconomics как нравственная теория. III Международной научно-практической конференции, 20 – 21 апреля 2011 г. сб. Факторы развития экономики Росии. Отв. ред. В. Петрищев.Тверь: 2011, с. 6 – 8. ISBN 978-5-7609-0656-4.

Златева, Добринка (2009) Международна икономика В. Търново: Фабер, 2009, с. 147, ISBN 978-954-9498-28-8 COBISS.BG-ID 1233970660

Златева, Добринка (2009) Микроикономика.Велико Търново: Фабер, 2009, с. 339. ISBN 978-954-400-164-3 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2009) Обща икономическа теория, ч. I и II. София: Нова звезда, 2009, с. 527. ISBN 954-8981-459 София: Нова звезда

Златева, Добринка (2009) Обща икономическа теория, ч. III. София: Нова звезда, 2009, с. 476. ISBN 954-8981-44-0 София: Нова звезда

Златева, Добринка (2009) Световният икономически лабиринт. Лекционен цикъл по Международна икономика. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 276. ISBN 978-954-400-122-3 Фабер, В. Търново

Златева, Добринка (2007) Economics and the Мoralizing Function of the Market The 12 international conference Economics conference proceedings IV, 11 – 14 june 2007. Sibiu: The knowledge based organization, Land Forces Academy Publishing Hous., 2007, с. 25 – 32. ISBN 978-973-7809-71-1.

Златева, Добринка (2006) Европейският съюз и социалните предизвикателства пред българския бизнес Международна научно-практическа конференция 2 – 4 юни 2006 г. сб. България в Европа – 2007. Отг. ред. Б. Байков. София: ГорексПрес, 2006, с. 119 – 125.ISBN-13: 978-954-616-170-3

Златева, Добринка (2006) Есе за „Homo economicus”. Сб. Дни на науката'2006. Отг. ред. И. Харалампиев. В.Търново: Фабер, 2006, с. 259 – 264. ISBN 978-954-775-727-1. COBISS.BG-ID 1226756580

Златева, Добринка (2005) Изменение на парадигмата: държава и бизнес – споделена отговорност в единно социално пространство Trans & Motauto' 05+, 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo, volume 5, Logistics & Management, Sofia, 2005.

Златева, Добринка (2005) Световният икономически лабиринт: Лекционен цикъл по международна икономика В. Търново: Фабер, 2005, с. 247, ISBN 954-775-497-1 COBISS.BG-ID 1044165860

Златева, Добринка (2004) Философия на конкурентното развитие на българската икономика. сб. Национална идентичност и евроинтеграция. Отг. ред. Б. Байков, София: ГорексПрес, 2004, с. 67 – 72. ISBN 954-616-139-Х; COBISS.BG-ID 1044649956

Златева, Добринка (2003) Българският преход в контекста на концепцията за корпоративната социална отговорност. сб. Българският преход. отг. ред. Б. Байков. Научно-практическа конференция Велико Търново, 31 май – 1 юни 2003 г. София: ГорексПрес, 2003, с. 64 – 69.ISBN 954-616-115-2.

Златева, Добринка (2002) Съотношението между работна заплата и печалба: антропологични измерения Велико Търново: Фабер, 2002, с. 144, ISBN 954-775-088-7 COBISS.BG-ID 1038585316

Златева, Добринка (2001) Индустриальные отношения в модели билатеральной монополии Науковий журнал, Вiсник Тернопiльськоï академiï народного государства, бр. 18, 2001 г.

Златева, Добринка (2001) Моделът на пределните величини в управленското счетоводство сп. Алтернативи, 2001, бр. 7-8, с. 36 – 40. ISSN 1311-1132

Златева, Добринка (2001) Обща икономическа теория. Макроикономика, сборник тестове и казуси Абагар, В. Търново

Златева, Добринка (2000) Синхронизиран, синтетичен модел на взаимозависимостта между работна заплата и печалба сп. Икономическа мисъл, 2000, бр. 2, с. 75 – 83. ISSN 0013-2993 RePEc, CEEOL, ERIH PLUS, Journal of Economic Literature/EconLit, издания на Американската икономическа асоциация (АЕА )

Златева, Добринка (1998) Максимизиращият избор във взаимоотношението работна заплата – печалба. Сб. от Научна сесия,97 с международно участие, Шумен. Отг. ред. Д. Узунов. Шумен:Научни трудове ВВУАПО, 1998, ч. IV, с.168 – 176. ISBN 954-9681-04-1. Шумен: Научни трудове ВВУАПО

Златева, Добринка (1998) Хронологично-проблемна структура на теорията за разпределението. Сборник от Юбилейна научна сесия, 98 с международно участие. Отг. ред А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 407-425.ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1997) Детерминационна и функционална обусловеност между работна заплата и печалба. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1997 г., кн. 51, ч. II, с. 340-354. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1997) Инфлация и безработица: концепции и факти сп. Известия, 1997, бр.1, с. 35– 40. ISSN 1310-0343 CEEOL

Златева, Добринка (1997) Производствена цена на труда и предлагането на труд. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1997 г., кн. 51, ч. II, с. 355-371. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1996) Икономическата зависимост между работната заплата и печалбата (концептуални постановки за фирмения микромодел). Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1996, кн.45, ч. III, с. 374-390. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1996) Философия на икономическото равновесие. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1996, кн. 45, ч. ІІІ, 1996, с. 366-373. ISSN 0861-0312. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1995) Диахронният подход в икономическите изследвания. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1995, кн. 35, ч. ІІ, с. 13-17. ISSN 0861-0312. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1995) Пазарното стопанство в идеи. Характеристика, предизвикателства, възможности ПИК, В. Търново

Златева, Добринка (1995) Пазарното стопанство в идеи: характеристика, предизвикателства, възможности Велико Търново: Пик, 1995, с. 155. ISBN 954-8258-40-4 COBISS.BG-ID 1028110308

Златева, Добринка (1994) Микроикономика, акценти, тестове, решения Абагар, В. Търново

Златева, Добринка (0) Макроикономика В. Търново: Фабер, 2010, с. 131 ISBN 978-954-9498-40-0 COBISS.BG-ID 1234080228

Колева, Здравка (2019) Маркетингови инструменти и подходи за въздействие при мобилно приложение игра

Колева, Здравка (2018) THE FIFA WORLD CUP AS A MEANS TO MAINTAIN USER INTEREST IN A MOBILE GAMING APP Международный научный журнал „Научные вести“, бр. 4, стр. 111-116, Россия, г. Белгород, 2018, ISSN 2619-1245.

Колева, Здравка (2018) Интернет рекламна кампания чрез онлайн игра Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения“, т. II, 30 ноем. 2018 г., Академично издателство „Свищов“, 2018, ISBN 978-954-23-1734-0

Колева, Здравка (2018) Мобилните приложения и значението на маркетинговата стратегия за тяхното успешно успешно реализиране Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, стр. 193-198, Изд. ФЛП Вышемирский В. С., 2018, ISBN 978-617-7573-31-8.

Колева, Здравка (2018) Поддържане и запазване на потребителския интерес при реализиране на мобилни приложения игри спис. Икономическа мисъл, бр. 6, ИИИ при БАН, стр. 83-97, София, 2018, ISSN 0013-2993.

Колева, Здравка (2014) Маркетингов анализ на платформата за онлайн търговия EBAY НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”, 30-31 окт. 2014 г., В. Търново

Колева, Здравка (2013) Инструментът „QR код” и неговите маркетингови приложения ПЪРВИ НАУЧЕН СЕМИНАР на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 17.01.2013 г., изд. „Фабер“, В. Търново, 2013 г.

Колева, Здравка (2012) Възможности на колективното пазаруване спис. Социално-икономически анализи, бр. 4, 2011 г.

Лакова, Светлана (2018) Регионална интеграция на туристическите ресурси чрез маркетингови програми,Социално-икономически анализи, 2017. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. ISSN 1313-6909, CEEOL Социално-икономически анализи, ВТУ Св.Св. Кирил и Методий

Лакова, Светлана (2017) Regionalization of Tourism Activity and Marketing Strategy in Bulgaria, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series. Russe, Bulgaria, April 8–9, 2017 International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA April 8-9, 2017

Лакова, Светлана (2017) Маркетинг микс на библиотечните услуги,Библиотеките – национална идентичност и многообразие: доклади от ХХVII национална конференция на ББИА. София, 8–9 юни 2017. – София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2017. ISBN 978-954-9837-31-5 ХХVII национална годишна конференция на 8 и 9 юни 2017 г. в София

Лакова, Светлана (2017) Маркетингова среда на библиотеките в България,Международна научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската и европейската икономики: предизвикателства и възможности”, 2017. Секция „Стопански факултет“. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017 Международна научно-практическа конференция на тема "Развитие на българската и европейската икономики предизвикателства и възможности

Лакова, Светлана (2016) Координиране на фискалната и монетарната политика по време на криза : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност "Политическа икономия", В.Търново, 2016, COBISS.BG-ID - 1280000484

Лакова, Светлана (2015) Необходимост от координиране на фискалната и монетарна политика,Сб. Научни трудове на конференция на НВУ, 16-17 юли 2015 г. на НВУ „В. Левски”, Велико Търново, 2015, стр. 370-380. ISSN 2367-7481 НВУ Велико Търново

Лакова, Светлана (2014) Взаимодействие между фискалната и монетарна политика в ограничена икономическа среда, ВТУ Сб. Научно-практическа конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Перспективи за развитие на Българската икономика, 30-31 октомври 2014 г., с табл. и диагр. ISBN 978-954-9689-84-6 Велико Търново

Лакова, Светлана (2014) Холистичен подход при управление на взаимодействието между фискалната и монетарната политика,Сб. Статии от Първа научна конференция по политическа икономия, 21-22 ноември 2013г., УНСС, 2014, С., стр.283-291. ISBN978-954-644-583-4 УНСС

Любенов, Любомир (2018) BUILDING UP OWN MARKETS FOR ORGANIC BEE PRODUCTS INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ISB-INMA-THE, BUCHAREST, ISSN 2537 – 3773, pр. 701-706.

Любенов, Любомир (2018) Model of Liquidity Analysis with Excel Научни трудове на Русенски университет, том 57, серия 6.5, Финансова математика & Информатика, стр. 34-40

Любенов, Любомир (2018) SWOT analysis of beekeeping in the Ruse region Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (6), 10-27, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2018) SWOT analysis of the Bulgarian beekeeping Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (4), 50-72, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2018) Апи-туризъм в област Русе – митове и истини Международна научна конференция ''Истини и лъжи за факти, новини и събития. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе, стр. 9 – 14

Любенов, Любомир (2018) Българските пазари на продукти с висока природна стойност Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2018) Дигитални маркетинг трансформации списание Социално-икономически анализи, кн. 2, В. Търново, ISSN 2367-9379

Любенов, Любомир (2018) Дистрибуционна политика Русе

Любенов, Любомир (2018) Европейски и национални политики за интегриране на пчеларските стопанства от област Русе, Известия на съюз на учените, Варна, секция Икономически науки 7(1), стр. 128-134.

Любенов, Любомир (2018) Истини и заблуди за печалба като основна цел на предприятието Международна научна конференция ''Истини и лъжи за факти, новини и събития. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе, стр. 28 – 34.

Любенов, Любомир (2018) Клъстерът – средство за конкурентоспособност на пчеларството от област Русе Предизвикателства пред индустриалният растеж в България, Юбилейна научно-приложна конференция, Равда, ISBN 978-619-7009-12-5, стр. 135 – 142

Любенов, Любомир (2018) Маркетинг анализ на възможностите за растеж на пчеларските стопанства от област Русе Научна конференция, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2018) Продуктова политика Русе

Любенов, Любомир (2018) Сборник базови задачи по Икономика на земеделието Русе

Любенов, Любомир (2017) Improving financial management of farms Scientific Journal Economics and Finance, Днiпропетровськ, ISSN 2311-3413, book 7, р. 16-23.

Любенов, Любомир (2017) Long-term financial markets in agribusiness Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (3), 397-409, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2017) Marketing of Bulgarian Wines Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (4), 137-150, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online).

Любенов, Любомир (2017) Бизнес икономика Русе, стр. 166.

Любенов, Любомир (2017) Българските пазари на земеделска техника Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж, Научно - практическа конференция с международно участие, Варна

Любенов, Любомир (2017) Българските пазари на пчелни продукти Маркетингът – опит и перспективи, Международна научна конференция, посветена на 20 год. от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет Варна, стр. 655 – 664.

Любенов, Любомир (2017) Българските финансови земеделски пазари Икономически изследвания, кн. 2, ISSN 0205-3292, стр. 113 – 131.

Любенов, Любомир (2017) Изследване стратегиите на български земеделски стопанства Икономическа мисъл, кн. 6, ISSN 0013-2993, стр. 90 – 116.

Любенов, Любомир (2017) Иновационни и продуктови решения WEB базиран курс, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2017) Кабинетно проучване стратегиите на сектори зърнопроизводство и пчеларство Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2017) Маркетинг проучване Русе, стр. 190

Любенов, Любомир (2017) Потенциал на българското пчеларство Кръгла маса, Потенциал за развитие на фермерските пазари в България, Свищов

Любенов, Любомир (2017) Фирмено ценообразуване WEB базиран курс, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2017) ХоРеКа като пазар за земеделски продукти Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, Велико Търново, стр. 155 – 161.

Любенов, Любомир (2016) Агромаркетинг Русе, ISBN 978-619-207-040-3

Любенов, Любомир (2016) Българските потребителски пазари на храни и напитки сп. Икономическа мисъл, София, кн. 1, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2016) Волатилност на агропазарите В. Търново, сп. Социално-икономически анализи, кн. 2, ISSN 2367-9379

Любенов, Любомир (2016) Кабинетно проучване на стратегиите на българските земеделски стопанства Научно – практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес), Нов български университет, София.

Любенов, Любомир (2016) Неорганизираните агропазари в България сп. Икономическа мисъл, София, кн. 4, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2016) Пазари и реализация на земеделски продукти Русе, ISBN 978-619-207-039-7

Любенов, Любомир (2016) Пазари на българското вино Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе

Любенов, Любомир (2016) Пазари на средства за производство в българския агробизнес Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2015) Брандиране на земеделски продукти София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2015) Влияние на цените върху агропазарите Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2015) Развитие и състояние на съвременните агропазари сп. Бизнес управление, Свищов, кн. 2, ISSN 0861-6604

Любенов, Любомир (2015) Създаване на собствени пазари на земеделски производители сп. Икономическа мисъл, София, кн. 3, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2015) Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области Русе, ISBN 978-954-712-643-5

Любенов, Любомир (2014) ORGANIC APIARY DESIGN IN BULGARIA http://www.inma.ro/symposia/ISB-INMATEH2014/Previous%20edition.html, Romania. ISSN 2344-4118, рр. 127-134.

Любенов, Любомир (2014) Агропазари Русе

Любенов, Любомир (2014) Маркетинг Русе, ISBN 978-954-712-617-6

Любенов, Любомир (2014) Пазари и реализация на биологични пчелни продукти Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2014) Пазарната подкрепа и директните плащания в Русенска област Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2013) За конкурентоспособност на агропазарите В. Търново, ISBN 978-954-524-970-9

Любенов, Любомир (2013) Комуникационни политики на земеделските предприятия в България София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2013) Маркетинг Русе

Любенов, Любомир (2013) Маркетингов инструментариум на сервизните услуги за земеделска техника Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2013) Развитие на съвременните аграрни политики Русе

Любенов, Любомир (2012) A priori study of marketing innovation strategies of agricultural enterprises in Bulgaria Economic Studies, book 4,Sofia, BAS, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2012) Пазари и ценообразуване на земеделските продукти Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2012) Цени и ценообразуване Русе

Матеев, Илиян (2019) Иновационно развитие на Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 12-13 октомври 2018 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2019 г., стр.37-56, ISSN: 2603-5030

Матеев, Илиян (2019) Международна икономика В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, ISBN - 978-619-208-175-1, (COBISS.BG-ID - 1289762788)

Матеев, Илиян (2019) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН Сборник трудове "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г.

Матеев, Илиян (2018) Economic Relations of the European Union with the Republic of Korea Сборник от Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 28-29 септември 2017 г. Ред. колегия: доц. д-р В. Христова, доц. д-р М. Йоргова, проф. д.ик.н. М. Павлова, проф. д.ик. н. П. Пенчев, доц. д-р Е. Панушев, доц. д-р В. Статев, доц. д-р П. Петрова. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2018 г., стр.103-107, ISSN: 2603-4093

Матеев, Илиян (2018) Икономика и външноикономически връзки на Тайван в началото на ХХI век Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", посветена на 25-годишнината на катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Димитър А. Ценов", 11-12 май 2018 г. Програмен комитет: проф. д-р И. Марчевски, доц. д-р Г. Захариева, проф. д.ик.н. Т. Горчева, доц. д-р Г. Маринов, проф. д.ик.н. Т. Орехова, проф. д-р Й. Йотов Свищов: Академично издателство "Ценов", 2018 г. стр.294-300, ISBN (Online) 978-954-23-1667-1; ISBN (Print) 978-954-23-1666-4

Матеев, Илиян (2018) Икономическата интеграция в Централна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2017”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 31 май 2017 г. Отг.ред. проф.д-р П.Ст.Петков. Велико Търново: изд.„Фабер”, 2018 г., стр.236-242, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2018 г., стр.166-180, ISBN: 978-619-00-0745-6, (COBISS.BG-ID - 1285808868)

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз със страните/териториите от Източна Азия В: "Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз", Отг. ред. проф. д-р Е. Панушев. Рец. проф. д-р Д. Златева. Велико Търново: Издателство "Ай анд Би", стр.145-181, ISBN: 978-619-7281-29-3, (COBISS.BG-ID 1284427492)

Матеев, Илиян (2017) Business Ethics in Bulgaria XXV Congreso EBEN (European Business Ethics Network) - España, Ética y Responsabilidad Social en el Corazón de la Empresa: Competitividad Sostenible, Universidad de Castilla-La Mancha Cuenca, 25 – 26 de mayo de 2017 http://www.clm24.es/articulo/cuenca/expertos-analizan-cuenca-papel-etica-competitividad/20170525110740159869.html http://www.uclmtv.uclm.es/investigadores-y-expertos-analizan-en-la-uclm-el-papel-de-la-etica-en-la-competitividad-sostenible-de-las-empresas/

Матеев, Илиян (2017) Growing table grapes in Bulgaria: conditions, development, problems & results. 8th International Table Grape Symposium, Apulia & Sicily (University of Foggia, University of Palermo & University of Torino), 1-7 October 2017, Italy. Editors: Vittorino Novello and Laura de Palma. Printed in Foggia (Italy) by Innova Service Soc. Coop., September 2017, pp.88-89, ISBN: 979-12200-2305-4

Матеев, Илиян (2017) АСЕАН в началото на ХХI век Национална научна конференция с международно участие "Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия", СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, ЦИЕК, 15 декември 2016 г. Съставител: проф.д.ф.н. Н.Стефанов. София: издателство "Пропелер", стр.115-122, ISBN: 978-954-392-446-2, (COBISS.BG-ID 1284954596 )

Матеев, Илиян (2017) Икономическата интеграция в Източна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2016”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2016 г., Отг. ред. проф.д-р П. Ст. Петков. Велико Търново: изд.„Фабер”, 2017 г., стр.128-135, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на АСЕАН с Китай Международна научна конференция: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2017 г., стр.140-149, ISBN: 978-619-00-0592-6, (COBISS.BG-ID - 1279019492)

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) Списание за наука "Ново знание", 2017 г., бр.1, стр. 43-51, ISSN: 2367-4598 (Online); ISSN: 1314-5703 (Print)

Матеев, Илиян (2017) Международна икономика Издателство "Талант"; ЦДО при ВУАРР; Предпечат и печат: "Фабер", 183 стр., ISBN: 978-619-203-183-1, (COBISS.BG-ID 1279189988)

Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2017 г., 303 стр., ISBN: 978-619-00-0587-1, (COBISS.BG-ID 1281006564)

Матеев, Илиян (2016) 50 години от основаването на АСЕАН Сборник от Международна научна конференция "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания", Том 1, Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, 9-10 ноември 2016 г. Ред. съвет: проф. д-р М. Божинова, проф. д-р Л. Варамезов, проф. д-р В. Краева, доц. д-р И. Марчевски, доц. д-р Т. Кръстевич, доц. д-р Х. Сирашки. 2016 г., Свищов: Академично издателство "Ценов", стр. 256-260, ISBN: 978-954-23-1185-0

Матеев, Илиян (2016) АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2016 г., 214 стр., ISBN: 978-619-00-0414-1, (COBISS.BG-ID 1276593636)

Матеев, Илиян (2016) Икономическата интеграция в „Арабския свят”: условия, развитие и резултати Международна научна конференция: „Човешки ресурси, лидерство и организационен мениджмънт”, Европейски център за бизнес, образование и наука, Международен конферентен център за наука и изкуства „Замъка”, Созопол, 24-26 юни 2016 г., Ред. проф.д.ф.н. Крум Крумов. София: изд. Европейски център за бизнес, образование и наука - ECBES. стр. 401-415, ISSN: 2367-9468 (Online); ISSN: 2367-945X (Print)

Матеев, Илиян (2016) Китай и Западните Балкани Международна научна конференция: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2016 г., стр.235-241, ISBN: 978-619-00-0406-6, (COBISS.BG-ID - 1286391012)

Матеев, Илиян (2015) Външна търговия на България със страните от АСЕАН Сборник научни доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Институт за икономически изследвания на БАН, Велико Търново, 5-6 ноември 2015 г. Ред. комитет: доц. д-р В. Христова, доц. д-р М. Йоргова, проф. д.ик.н. М. Павлова, проф. д.ик.н. П. Пенчев, доц. д-р В. Статев, доц. д-р Е. Панушев. Велико Търново: изд. "Ай анд Би", 2015 г., електронно издание, ISBN: 978-954-9689-99-0

Матеев, Илиян (2015) Икономическото проникване на Китай в Западните Балкани: условия, развитие и резултати BULLETIN International Information Center for Balkan Studies - CIBAL, Spring 2015, VOLUME XVI, Number 1, стр.15-19, ISSN: 1314-8869

Матеев, Илиян (2015) Световната икономика в началото на ХХI век Сборник с доклади от Юбилейната научно-практическа конференция с международно участие "Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", Факултет по икономически и социални науки, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 7-8 ноември 2014 г. Съставители: доц. д-р Т. Димитрова, доц. д-р В. Станев, доц. д-р Д. Генов, гл. ас. д-р Т.Янкова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", стр. 48-54, ISBN: 978-619-202-036-1

Матеев, Илиян (2014) Икономическата интеграция в Западна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2013”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2013 г. Отг. ред. проф.д-р П. Ст. Петков, Велико Търново: изд.„Фабер”, 2014 г., стр. 492-499, ISSN: 1314-2283, (COBISS.BG-ID 1266043108)

Матеев, Илиян (2014) Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни списание "Международни отношения", 2014 г., бр.3, стр.115-128, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1265701860)

Матеев, Илиян (2013) The Costs of Rapid Economic Growth in East and Southeast Asia Конференция "Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments”, Лвовски национален университет "Иван Франко", Украйна, 22 -23 октомври 2013 г. Ред. проф.д.ик.н. Игор Грабински. Лвов: издателство на Лвовския национален университет, стр.58-59, ISBN: 978-617-10-0068-1

Матеев, Илиян (2012) Регионални пазари и международни търговски операции Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР; Издателство "Фабер", 166 стр., ISBN: 978-619-7048-08-7, (COBISS.BG-ID 1251223012)

Матеев, Илиян (2012) Третият център на световната икономика: Китай-Япония-Корея Велико Търново: изд. "Фабер" , 2012 г., 200 стр., ISBN: 978-954-400-812-3, (COBISS.BG-ID - 1250828260)

Матеев, Илиян (2011) Внешнеэкономические связи Болгарии со странами Центральной Азии Сборник от конференция: „Факторы развития экономики России”, Тверски държавен университет, Русия, 20-21 април 2011 г. Отг.ред.: проф.д.ик.н. В.А.Петришев. Твер: издательство Тверской государственный университет, 2011 г., стр. 63-66, ISBN: 978-5-7609-0656-4

Матеев, Илиян (2011) Икономиката на Чешката република от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни - развитие и резултати Сборник трудове „Дни на науката '2010”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 21 май 2010 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2011 г., стр. 191-197, ISSN: 1314-2283, (COBISS.BG-ID 1236647908)

Матеев, Илиян (2011) Пример за качествена промяна в икономиката на страна от „Третия свят" през втората половина на ХХ и началото на ХХI век В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. проф.д.п.н. Байко Байков, Велико Търново: изд.„Ай анд Би”, 2011 г., стр.44-65, ISBN: 978-954-9689-64-8, (COBISS.BG-ID - 1239706340)

Матеев, Илиян (2011) Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество: създаване, развитие, противоречия и резултати Сборник трудове „Дни на науката '2011”, том 2, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2011 г., стр. 74-81, ISSN: 1314-2283, (COBISS.BG-ID 1248537572)

Матеев, Илиян (2010) Виетнам: Новият „дракон” на Изтока списание "Икономика", 2010 г., бр.3, стр. 80-83, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1235991268)

Матеев, Илиян (2010) Външноикономически връзки на България със страните от Централна Азия Сборник трудове „Дни на науката '2009”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 29 май 2009 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2010 г., стр. 74-84, ISBN: 978-954-400-276-2; ISSN:1314-2283 (COBISS.BG-ID 1236572900)

Матеев, Илиян (2010) Икономиката на Унгария от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни: развитие и резултати Сборник трудове „България и българите в Европа”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 17 октомври 2009 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2010 г., стр. 245-252, ISBN: 978-954-400-301-2

Матеев, Илиян (2010) Периоди на възход и модернизация на Япония списание "Международни отношения", 2010 г., бр. 1-2, стр. 171-204, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1234286052)

Матеев, Илиян (2010) Развитие на икономиката и международната търговия в новите страни-членки на ЕС В: „Макроикономически аспекти на стабилността в новите страни-членки на ЕС”, Рецензент: ст.н.с. д-р Искра Б. Христова-Балканска. Редактор: доц. д-р Д. Донева. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2010 г., 60-140 стр., ISBN: 978-954-400-288-6, (COBISS.BG-ID 1232397540)

Матеев, Илиян (2010) Сингапур - финансовият център на АСЕАН списание "Икономика", 2010 г., бр. 1, стр. 76-81, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1234032868)

Матеев, Илиян (2009) 60 години от укрепването на националистите в Тайван Сборник трудове: „Дни на науката 2008”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 28 май 2008 г., Отг.ред. проф.д.ф.н. И.Харалампиев. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2009 г., стр. 140-151, ISBN: 978-954-400-078-2

Матеев, Илиян (2009) Economic and Political Relations between European Union and Southeast Asian Countries: Conditions, Development and Results Centre of Asian Studies ( 亞洲研究中心 ), Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences ( 香港人文社會研究所 ), The University of Hong Kong ( 香港大學 ), Annual Report 2008-2009, p.99-100.

Матеев, Илиян (2009) Зоната за свободна търговия на АСЕАН: резултат от развитието на икономическия регионализъм в Източна Азия Сборник: „Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, Университет за национално и световно стопанство, София, 20-21 ноември 2008 г. Отг.ред. Л. Даскалова. София: Университетско издателство „Стопанство”, стр. 294-299, ISBN: 978-954-644-028-0

Матеев, Илиян (2009) Източна Азия: икономика и политика Велико Търново: изд. "Фабер", 2009 г., 356 стр., ISBN: 978-954-400-016-5, (COBISS.BG-ID 1229790948)

Матеев, Илиян (2009) Икономическото чудо на Република Корея: генезис, развитие и резултати списание "Международни отношения", 2009 г., бр. 2, стр. 119-128, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1182935780)

Матеев, Илиян (2009) Индонезия - икономическият гигант на АСЕАН списание "Икономика", 2009 г., бр. 3, стр. 84-87, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1183419620)

Матеев, Илиян (2009) Регионални интеграционни обединения Велико Търново: издателство "Фабер", 232 стр., ISBN: 978-954-400-195-7, (COBISS.BG-ID 1234127332)

Матеев, Илиян (2008) България в Европейския съюз: успехи, но и проблеми Сборник: „България в ЕС – първи резултати”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”/ Икономически институт на БАН, Велико Търново, 30-31 май 2008 г. Ред. съвет: проф.д-р Г.Стефанов, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р Л.Чанкова, доц.д-р Л.Георгиев, доц.д-р М. Павлова, доц.д-р Н.Радев, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Р.Илева, доц.д-р Р.Петкова. София: изд. „ГорексПрес”, 2008 г., стр. 223-228, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2008) Договорът от Лисабон и България Сборник: „България в Европейския съюз – 2008”, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г. Ред. Д.Железарова, Ж.Кръстева. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2008 г., стр. 168-175, ISBN: 978-954-715-392-9

Матеев, Илиян (2008) Икономическата реформа в Китай списание "Международни отношения", 2008 г., бр. 5-6, стр. 192-206, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1182389220)

Матеев, Илиян (2008) Икономическо развитие на Източна Азия през втората половина на ХХ век списание "Социално-икономически анализи", 2008 г., книга 2, стр. 78-88, ISSN: 1313-6909, (COBISS.BG-ID 1234485220)

Матеев, Илиян (2007) Интеграцията в Югоизточна Азия – 40 години от основаването на АСЕАН списание "Международни отношения", 2007 г., бр. 3, стр. 35-52, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1175474404)

Матеев, Илиян (2007) Китай и Източна Азия Сборник: „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 25-27 май 2007 г. Ред. съвет: доц.д.п.н. Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, проф.д.ик.н. И.Димов, доц.д-р Д.Златева, доц.д-р П.Петров, доц.д-р Н.Радев, доц.д-р Л.Георгиев. София: изд. „ГорексПрес”, 2007 г., стр. 201-205, ISBN: 978-954-616-185-7

Матеев, Илиян (2007) Създаването на Азиатски валутен фонд - утопия или бъдеща реалност списание "Икономика", 2007 г., бр. 1, стр. 75-77, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1174373348)

Матеев, Илиян (2006) България и Източна Азия Сборник: „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. съвет: доц.д-р Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Г.Стефанов, доц.д-р Д. Донева, доц.д-р Л.Георгиев. София: изд. „ГорексПрес”, 2006 г., стр. 40-47, ISBN-10: 954-616-170-5; ISBN-13: 978-954-616-170-3

Матеев, Илиян (2006) Ролята на Япония в Югоизточна Азия Сборник: „Световно стопанство и глобализация”, Част II, Икономически университет, Варна, 28-29 октомври 2005 г., Рец.: проф.д.и.н. П.Михайлов, доц.д-р Д.Иванова. Варна: Издателска къща „Стено”, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6, (COBISS.BG-ID 1242679012)

Матеев, Илиян (2005) Зоната за свободна търговия в Югоизточна Азия списание "Икономика", 2005 г., бр.2, стр. 69-72, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1167133668)

Матеев, Илиян (2005) Източна Азия: икономическа интеграция Велико Търново: изд. "Фабер", 2005 г., 240 стр., ISBN: 954-775-439-4, (COBISS.BG-ID 1043675364)

Матеев, Илиян (2005) Икономически отношения на Европейския съюз с източноазиатските държави списание "Икономическа мисъл", 2005 г., бр.5, стр. 80-94, ISSN: 0013-2993, (COBISS.BG-ID 1168290532)

Матеев, Илиян (2005) Регионални икономически организации в Азиатско-тихоокеанския регион списание "Международни отношения", 2005 г., бр. 5, стр. 67-82, ISSN: 0324-1029, (COBISS.BG-ID 1168859876)

Матеев, Илиян (2004) Европейският съюз и АСЕАН Сборник: „Национална идентичност и евроинтеграция”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. съвет: доц.д-р Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Г.Стефанов, доц.д-р Д. Донева, проф.д.ик.н. Н.Вълчев. София: изд. „ГорексПрес”, 2004 г., стр. 175-180, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2004) イリヤン・G・マテーエフ (Iliyan G. Mateev) ブルガリア経済の現状と展望 (Bulgarian Economy: Its Current Situation and Future Prospect) 東海大学紀要 政治経済学部 (Journal of the School of Political Science and Economics), 東海大学 (Tokai University), 平塚市 (Hiratsuka-shi), 神奈川県 (Kanagawa-ken), 日本 (Japan), vol.36, 229-251, 2004, ISSN: 0389200X

Матеев, Илиян (2003) Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона София, изд. "Парадигма", 2003 г., 189 стр., ISBN: 954-9536-87-4

Матеев, Илиян (2003) Тенденции в развитието на петролния бизнес Сборник: „Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи”, Варна, Икономически университет, Ред. колегия: доц.д-р Е.Георгиева, доц.д-р Ю.Узунова, ст.ас. М.Кехайова. Варна: Университетско издателство Икономически университет - Варна, 2003 г., стр. 195-199, ISBN: 954-21-0174-0

Матеев, Илиян (2002) България в началото на ХХІ век и Азиатската икономическа криза (1997-1998 г.) - основни поуки за страната ни Сборник: „България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 4 април 2002 г. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2002 г., стр. 98-107, ISBN: 954-775-122-0

Матеев, Илиян (2002) Източна Азия и глобализацията Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Серия „Общество и личност”, книжка 4 „Глобализацията и новата роля на държавата”, Научни доклади „Глобализация и устойчиво развитие”, Международна научна конференция, Варна, 1-3 юли 2002 г. Ред.: проф.д-р П. Павлов. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2002 г., стр. 187-191, ISSN: 1313-7255, (COBISS.BG-ID 1177564132)

Матеев, Илиян (2002) Основни външнотърговски партньори на България сред страните от ЕС „България – Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 27-28 май 2002 г., изд.„Абагар”, В.Т., 2002 г., стр. 48-51

Матеев, Илиян (2002) Преходът към пазарна икономика в Китай Сборник: „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, УНСС, София, 30 ноември - 1 декември 2001 г. Научна ред.: доц.д-р Тр.Спасов, доц.д-р П.Танова, гл.ас.д-р В.Пиримова. София: Университетско издателство „Стопанство”, 2002 г., стр. 212-215, ISBN: 954-494-481-8

Матеев, Илиян (2001) ЕС и американският икономически модел на растеж Сборник: „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 26 май 2001 г., Ред.: Е.Тодорова. Велико Търново: изд. „Абагар”, 2001 г., стр. 100-103, ISBN: 954-427-450-2

Наама, Карим (2019) Diversification of Political and Economic Cooperation between the European Union and the Arab Countries after Arab Spring "Развитие на бългаската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" Том 2, сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския Факултет на ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий" , проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново.

Наама, Карим (2018) Developmen tof the Arab Economy after the “Arab Spring” European Journal of Science and Research 2/2018, pp 92-100. Print ISSN 2544-4573 Republic of Poland

Наама, Карим (2017) DEVELOPMENT OFTHE ARAB ECONOMYAFTER THE “ARAB SPRING” Списание "Социално-икономически анализи", ВТУ "СВ.Св. Кирил и Методий", Стопански Факултет, том 9 кн.2 (2017), стр. 159-168. Print ISSN 1313-6909

Наама, Карим (2016) Арабската Пролет и ролята на социалните мрежи в АР Египет Сп. Социално-икономически анализи, Стопански Факултет, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", книга 1/2016 (9), стр. 44-48. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss.BG-ID 1281499364)

Наама, Карим (2016) Арабската пролет и ролята на социалните мрежи в АР Египет Юбилейна научна конференция, Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020", 7-8 октомври 2016, Свищов, ISBN 978-954-23-1188-1, стр. 67-74. COBISS.BG-ID - 1277525220

Наама, Карим (2016) Приоритети във външната политика на Египет след „арабската пролет” сп. Международни отношения, бр. 2, 2016 г, София, стр.105-113. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss.BG-ID 1279244772).

Наама, Карим (2015) Арабска Република Египет след "Ерата Хосни Мубарак" Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2015, стр. 196. ISBN 978-619-208-013-6 (Cobiss. BG-ID 1273377508).

Наама, Карим (2015) Арабската пролет – международни и регионални позиции сп. Международни отношения, бр. 5-6, 2015 г, София, стр.127-135. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1275603940).

Наама, Карим (2015) Преструктуриране на собствеността и приватизацията в АР Египет (Световен опит) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2015, стр. 208. ISBN 978 - 984-524-751-4 (Cobiss. BG-ID 1235120356).

Наама, Карим (2014) Феноменът „Арабската пролет”: бъдещето на политическите промени в постреволюционния Близък Изток Сп. Геополитика – София, бр. 3, 2014 г., стр. 62-69.Print ISSN 1312-4579

Наама, Карим (2014) Сътрудничество между ЕС и страните от Магреб в рамките на Процеса от Барселона сп. Международни отношения, бр. 4, 2014 г, София, стр. 93-101. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1266315492).

Наама, Карим (2012) Дипломация и етикет издателство „Фабер” В. Търново 2012 г. стр. 102. ISBN 978-954-400-711-9 (Cobiss. BG-ID 1246822884).

Наама, Карим (2012) Икономически ефекти, причинени от международния тероризъм след 2011 години Сп, Международни отношения, год.XLI, бр.6, 2012 г, София, стр.85-99. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1248203492).

Наама, Карим (2012) Историко-философски поглед към частната собственост сп. Социално-икономически анализи, кн. 5, 2012 г, ВТУ-Стопански факултет. В.Търново, стр. 3-14. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss. BG- ID 1257972196)

Наама, Карим (2012) Перспективи пред Евро-средиземноморското партньорство сп. Геополитика, бр. 4, 2012, София, стр. 42-51. Print ISSN 1312-4579

Наама, Карим (2011) Инвестиции и социално-икономически последици от приватизацията в АР Египет Сп. "Народностопански Архив", год. LXIV, кн. 2-2011, Свищов, стр. 61-76. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss.BG-ID 1237902820).

Наама, Карим (2011) Проблеми и решения по установяване на частния сектор в развиващите се страни Сп."Народностопански архив", год.LXIV, кн. 1 - 2011, Свищов, стр. 28 -42. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1237864932).

Наама, Карим (2011) Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406) Сп. Диалог, кн. 1, 2011, Свищов, стр. 44-55. Online ISSN 1311-9206 (Cobiss.BG-ID 1257972196).

Наама, Карим (2010) Начало и цели на икономическата реформа в АР Египет Сп. Социално-икономически анализи, кн. 3-2010 г, ВТУ- Стопански Факултет, В. Търново, стр.115-125. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss. BG-ID 12341120420).

Наама, Карим (2010) Отношенията на АР Египет с Европейския Съюз Сп. Международни отношения, год.XXXIX, бр. 5 – 2010 г, София, стр.109-117. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1235991780).

Наама, Карим (2010) Оценка на приватизационната програма в Арабска Република Египет Сп. "Икономически изследвания" Икономически институт на Българска академия на науките, Кн. 1, София, 2010, стр. 118-150. Print ISSN 0205-3292 (Cobiss. BG-ID 1235041764).

Наама, Карим (2009) Египетска приватизация сп. „Икономика”, София, бр. 1, 2009, стр. 74-80. Print ISSN 1312-2428 (Cobiss. BG-ID 1182936036).

Наама, Карим (2009) Реформата в АР Египет Сп. Икономика, София, бр. 4 , 2009, стр. 82-88. Print ISSN 1312-2428

Наама, Карим (2008) Инвестиции и фирмени иновации Издателство "FABER", Велико Търново, 2008, стр. 172. ISBN-978-954-775-848-3 (Cobiss. BG-ID 1045857252).

Наама, Карим (2007) Арабският свят и интернет Сп. Икономика – София, год. LXI, бр. 4 – 2007 г, стр.78-83. Print ISSN 1312-2428 (Cobiss. BG-ID 1175504868).

Наама, Карим (2007) Влияние на Еврото върху световната икономика Сп. "Народностопански архив", Год. LXX, кн.1 - 2007, Свищов, стр. 7-15. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1172977636).

Наама, Карим (2006) The Free Zones – A Form of Collaboration مجلة " علوم انسانية " ، السنة الثالثة ، العدد 28 ، مايو ، 2006 ، هولندا Online ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2006) The Future of Arab-European Relations 3rd International Conference, 11-14 Маy 2006, Bankya, Bulgaria. Association of South Eastern Europe Economic, pp.430-435. ISBN – 10: 954 – 23 – 0327 – 0, ISBN – 13 : 978 – 954 – 23 – 0327 – 5, Universities, D.A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov.

Наама, Карим (2006) The State of Information Technology in the Arab World Сп. Диалог, 2. 2006 г. СА "Д.А.Ценов", стр. 51- 68. Online ISSN 1311-9206

Наама, Карим (2006) Арабска Република Египет (Социално-икономически обзор) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, стр. 144. ISBN - 10:954-524-554-9. ISBN - 13:978-954-524-554-1 (Cobiss. BG-ID 1243614948).

Наама, Карим (2005) Перспективи на глобализацията в развиващи се страни (Арабско издание) АИ "Д. А. Ценов" Свищов, 2005, стр. 192. ISBN 954-23-0254-1

Наама, Карим (2005) Развитие на икономическото сътрудничество в Арабския свят след края на втората световна война Сп. "Народностопански архив", год. LVIII,кн.4 - 2005 г., Свищов, стр. 38-44. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1169697252).

Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов, стр. 28-33. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1166879972).

Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов, str.28-33. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1166879972).

Наама, Карим (2004) The European Union and Indonesia Investment مجلة علوم انسانية , ISSN 1875-0303, Issue 7, March 2004 (английски език-Холандия).Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2004) Перспективи и тенденции на египетската икономика Сп.Диалог, бр.4, 2004 г., Свищов, стр. 1-16. Online ISSN 1311-9206. www.uni-svishtov. bg/dialog/2004/4.

Наама, Карим (2004) Република Тунис, реформите и отношенията с Европейския Съюз Международна научно - практическа конференция “ Национална Идентичност и Евроинтеграция”, 127-133. ISBN 954 -616 – 139 – X, ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий” , 5-6 юни 2004.

Наама, Карим (2004) Свободните търговски зони – форма за сътрудничество Донецкий национален университет, Сборник нучньiх трудов, стр.252-254. ISBN 966-639-012-4, Донецк- 2004 г, английски език.

Наама, Карим (2003) Нови моменти в развитието на арабската икономика Сп. Международни отношения, год. XXXII, бр. 1- 2003 г, София, стр. 87-95. Print ISSN 0324-1092

Наама, Карим (2003) К.Saudi Arabia’s – Investment Climate One World Magazine, year III / 2003, Sofia, pp.28-29. Print ISSN1311 – 6940

Наама, Карим (2003) Навлизането и развитието на интернет в арабския свят. Международна конференция "Предизвикателствата на информационното общество пред стстистиката и математиката - век XXI,СА “Д.А.Ценов” 16-18.10.2003г, Ред. доц. д-р Тодор Тодоров и др, стр. 189-193. ISBN 954 ( – 23 – 0158 – 8 (Cobiss. BG-Id 1160287716).

Наама, Карим (2002) Икономика на близкоизточните пазари АИ "Д. А. Ценов" - Свищов, 2002, стр. 139. ISBN 954-23-0074-3 (Cobiss. BG-ID 1038962148).

Наама, Карим (2002) Инвестиции и инвестиционна политика УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2002, стр. 103. ISBN 954-524-337-6 (Cobiss. BG-ID 1039086820).

Наама, Карим (2002) Република Турция и стратегически мерки за насърчаване на износа Mеждууниверситетска научно-практическа конференция "Регионално икономищеско сътрудничество и интеграция на страните от югоизточна европа" 7-9.11.2002 г, Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров и др, стр. 222-228. ISBN 954 – 23 – 0114 – 6 (tom 2), СА „ Д. А. Ценов” – Свищов.

Наама, Карим (2001) Развитие и перспективи на Египетската борса Сп. Банки, инвестиции и пари (финанси). Print ISSN 2335-0684 (online), продължение на БИП, стр. 37-40. ISSN 1311-7947 (online) София, 5-6 / 2001 г. (Cobiss. BG-ID 115489348).

Наама, Карим (2001) Ролята на банките за развитие на капиталовия пазар в АР Египет Сп. Бизнес управление, год.XI, кн. 3 / 2001 г, Свищов, стр. 72-79.Print ISSN 0861-6604

Наама, Карим (2001) Икономическият шпионаж и националната сигурност на САЩ Сп. Международни отношения, год.XXX, бр. 6 – 2001 г, София, стр. 85-89. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1155707364).

Наама, Карим (2001) Инвестиционната политика в развиващите се страни Издание на СА "Д. А. Ценов" Свищов, 2001, стр. 128, ISSN - 1310 - 2737 (Cobiss. BG-ID 1038155492).

Наама, Карим (2001) Международно движение на преки чуждестранни инвестиции Сп. "Икономическа мисъл, год. XLVI, кн.5, 2001, София, стр. 81-93. Print ISSN 0013-2993 (Cobiss. BG-ID 1156470756).

Наама, Карим (2001) Мерьi развития малого и среднего бизнеса в Аррабской Республике Египет Сборник нучньiх трудов, стр..364-366. ISBN 966-639-012-4, Донецк, 2001 г.

Наама, Карим (2001) Необходими промени за утвърждаване на общ арабски пазар Юбилейна международна конференция 'XXI-ви ВЕК: очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта". том III Глобализация и интернационализация на бизнеса", Свищов, 26-27 октомври 2001, стр. 106-111. ISBN 954 – 23 – 0077 – 8

Наама, Карим (2001) Новата икономическа система и мястото на близкоизточния пазар Юбилеен Алманах „ Икономически проблеми на Република България в началото на XX век, АИ « Ценов - Свищов» 2001, стр. 274-283. ISBN 1312-3815

Наама, Карим (2001) Преките чуждестранни инвестиции в АР Египет Сп. Външна Търговия, бр. 6 - 2001 г, София, стр. 39-41. Print ISSN 1310-7089

Наама, Карим (2000) Интернационализация на икономиката в страните на Латинска Америка и дейността на ТНК и ТНБ Сп. Народностопански архив, год.LIII, кн. 3 – 2000 г, Свищов, стр. 54-60. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1153319140).

Наама, Карим (2000) Глобализацията, икономическото развитие и влиянието върху доходите на населението Научно-практическа конференция с международно участие, "Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията", Свищов, 2000, стр. 283-285. ISBN 954 - 23 - 0031 - X

Наама, Карим (2000) Икономическата реформа в Португалия Сп. "Икономическа мисъл", год. XLVI, кн. 5, 2000, София, стр. 106-115. Print ISSN 0013-2993

Наама, Карим (2000) Икономически реформи в Португалия Сп. Икономическа мисъл, год.XLV, кн.5 – 2000 г, София, стр.106-115. Print ISSN 0013-2993

Наама, Карим (1999) Финансовата и парична реформа в АР египет и ролята на банките за нейния успех Сп. Бизнес управление, год.IX, кн. 4, Свищов 1999 г, стр. 52-61. Print ISSN: 0861-6604-печатно издание

Наама, Карим (1999) Икономическата реформа в Република Египет - перспективи и резултати Сп. "Икономическа мисъл", София, год. LXIV, кн. 5/1999, стр. 113-123.Print ISSN 0013-2993 (Cobiss. Bg-ID 11142254554).

Наама, Карим (1999) Трудности свързани с формирането на капитала в развиващите се страни Сп. Народностопански архив, год.LII, кн. 1, Свищов 1999 г, стр. 53-57. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1142242020).

Наама, Карим (1998) Египетска култура и характерни черти на управлението сп. "Бизнес упраление" год.VIII, кн. 3, Свищов 1998 г, стр. 110-120. Print ISSN 0861-6604

Наама, Карим (1997) Латинска америка и световния трансфер на технологии и научно технически знания Сп. Банки, инвестиции и пари (Финанси), стр. 39-43. Print ISSN 2335-0684 (online) , продължение на БИП.ISSN 1311-7947 (online) София, 9-10/ 1997 г. (Cobiss. BG-ID 1137420772).

Наама, Карим (1996) Предизвикателствата на екологическите проблеми в развиващите се страни Сп. Народностопански архив, год.XLIX, книга А 2, Свищов 1996 г, стр. 69-75. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1134610148).

Панушев, Емил (2017) Външноикономическата ориентация на България в условията на членство в Европейския съюз и участие в глобалните стойностни вериги. – сп. Списание на БАН, кн. 3, 2017, с. 59-65. София

Панушев, Емил (2017) Външнотърговски отношения на България с Македония. – В: „ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, ИМПЛИКАЦИИТЕ ОД ЕВРОПСКАТА ДОЛЖНИЧКА КРИЗА ВРЗ ПРОЦЕСИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ИНТЕГРАЦИJА ВО ЕВРОПСКАТА УНИJА, БАН, МАНУ, София, ГорексПрес, 2017, с. 204-212 [212 стр.] София, Съвместна публикация на БАН и МАНУ.

Панушев, Емил (2017) Европейският семестър и България. - В: „ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Отг. ред. Емил Панушев, Велико Търново, Ай ад Би, 2017, с. 9-19 [182 стр.] Велико Търново

Панушев, Емил (2017) Свободно движение на стоки, Външноикономическата ориентация на България. – В: „БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ДЕСЕТ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Отг. ред. Емил Панушев, София, FastPintBooks, 2017, с. 65-73, 213-220 [222 стр.] София

Панушев, Емил (2016) Измененията в географската структура на външноикономическите отношения. – В: „ГЕОГРАФИЯ И ПРИЯТЕЛИ“, „Парадигма“, С., 2016, с. 190-200, [756 стр.] София

Панушев, Емил (2015) Външноикономическите отношения на България и регионалните търговски споразумения. – В: „РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“, Научно-практическа конференция 5-6 ноември 2015 г., Велико Търново, Ай анд Би, CD, ISBN: 978-954-9689-99-0. Велико Търново

Панушев, Емил (2015) Споразумението между САЩ и ЕС – възможности за българската икономика. – В: „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ: СТИМУЛИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ“, Международна научна конференция 6-7 октомври 2014 г., София, ГорексПрес, 2015, с. 88-97 [668 стр.] София

Панушев, Емил (2011) Influence of the Foreign Environment and the Financial Crisis on the Economic Stability of the New Member States of the European Union. – Economic though, No 7, 2011, София

Панушев, Емил (2011) Влияние на външната среда и финансовата криза върху икономическата стабилност на новите страни-членки. сп. “Икономическа мисъл”, кн. 2 София

Панушев, Емил (2008) Проблеми на прилагането на структурните фондове на Европейския съюз в България. – В: “БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ”, Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, 30 – 31 май 2008 г. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Икономически институт на БАН, Изд. “ГорексПрес”, София,

Панушев, Емил (2003) Външноикономическата ориентация на България в условията на преход и приобщаването към Европейския съюз. – В: “БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД” Научно-практическа конференция Велико Търново, 31 май – 1 юни 2003 г., ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий, Стопански факултет, Икономически институт на БАН, Изд. “ГорексПрес”, София,

Панушев, Емил (2003) ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ София, Изд. НЕКСТ

Панушев, Емил (2002) Глобални и регионални тенденции в движението на капитали. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, кн. 1 Икономически институт на БАН, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Икономически университет – Варна.

Панушев, Емил (2001) ЗА ПО-ГОЛЯМ И ПО-СИЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ София, Изд. НЕКСТ.

Панушев, Емил (2000) Взаимодействие между индустриалната структура и външнотърговските отношения. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” Икономически институт на БАН, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Икономически университет – Варна, кн. 3,

Панушев, Емил (1988) Особености на регионалната политика. “Икономически изследвания”, кн. 2, 1988, с. 105-126.

Панушев, Емил (1986) Структурната политика и регионалното развитие на западноевропейските капиталистически държави. сп."Икономическа мисъл", кн. 5, 1986, с. 81-93.

Панушев, Емил (1985) Тенденции в развитието на регионалното програмиране в западноевропейските капиталистически страни. сп."Икономическа мисъл", кн. 3, 1985, с. 73-85.

Петров, Петър (2018) Петров, Петър. Въведение в икономическите теории. В. Търново, "Фабер", 276 с.,ISBN: 978-619-00-0828-6

Петров, Петър (2016) Petrov, Petar Stefanov. Economic Theories. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, 2016, http://e-uard.bg/mmm/, 124 с., ISBN 978-619-203-039-1,

Петров, Петър (2015) Петров, Петър. Икономически теории. ВУАРР, Център за дистанционно обучение,2015, 124 с., ISBN 978-954-9498-26-4

Петров, Петър (2014) Петров, Петър. Икономически теории. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, 2015, 124 с., http://e-uard.bg/mmm/, ISBN 978-619-203-143-5

Петров, Петър (2013) Петров, Петър. Съвременни икономически теории. ВУАРР Център за дистанционно обучение, Велико Търново, 2013, 108 с., ISBN 978-619-7048-21-6.

Петров, Петър (2012) Петров, Петър. История на икономическите учения. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, Велико Търново, 2012, 124 с., ISBN 978-954-9498-84-4

Петров, Петър (2006) Петров, П. Икономически учения /Алтернативни направления на икономическата мисъл/. В. Търново, "Фабер", 2006, 248 с., ISBN 954-775-587-0

Петров, Петър (2000) Petrov, P. Trends in Develorment of the Bulgarian Cooperasion. Economic Thought, Bulgarian academy of sciences institute of economicsq Sofia, 2000, 76-84, ISSN: 0013-2993.

Петров, Петър (2000) Петров, П. Земеделският кооперативизъм в България 1900-1923. Велико Търново, ИК "Витал", 126 с., ISBN 954-8259-46-Х

Петров, Петър (2000) Петров, П. Земеделското народовластие и конституционно-парламентарните принципи /1920-1923/. Общества в преход. Сборник доклади от V международна научна конференция, 2000 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 2000, с. 64-71, ISBN: 954-90635-6-9.

Петров, Петър (1999) Petrov,P. Co-operation and state politics Общества в преход. Сборник доклади от IV международна научна конференция " Общества в преход-теория и практика", май 1999 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 1999, с. 119-127, ISBN: 954-90635-2-6.

Петров, Петър (1999) Петров, П. Бъдещият стопански строй във възгледите на БЗНС /1920-1923/. Народостопански архив, 1999, кн. 3, с. 15-21, ISSN: 0323-9004.

Петров, Петър (1999) Петров, П. Обществено-стопанските основи на кооперацията и държавата. Сборник "Дни на науката 99", Великотърновски клон на СУБ, В. Търново, 1999, с. 77-90, ISBN: 954-9763-04-8.

Петров, Петър (1999) Петров, П. Тенденции в развитието на българската кооперация. Икономическа мисъл, 1999,кн. 5, с. 78-88, ISSN: 0013-2993

Петров, Петър (1998) Петров, П. Българският кооперативизъм и консорциумът за търговия със зърнени храни (1919-1922 г.) Икономическа мисъл, 1998, кн. 6, с.57-76, ISSN: 0013-2993.

Петров, Петър (1998) Петров, П. БЗНС и кооперативната форма на собственост Сборник "Дни на науката 98", Великотърновски клон на СУБ, В. Търново, 1998, с. 139-148,ISBN: 954-427-335-2

Петров, Петър (1998) Петров, П. Демократични или тоталитарни тенденции в земеделската идеология. Общества в преход. Сборник доклади от II международна научна конференция, май 1997 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 1998, с. 119-127, ISBN: 954-9507-29-7.

Петров, Петър (1998) Петров, П. Кооперативната теория и социалдемокрацията /XIX - първата четвърт на XX век/. Велико Търново, ИК "Витал",1998, 197 с. ISBN 954-8259-30-3

Петров, Петър (1998) Петров, П. Проект на Ал. Стамболийски за коопериране на манастирите Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1998, кн. 60, с. 158-164, ISSN: 0861-9115-60.

Петров, Петър (1997) Петров, П. БЗНС, кооперативното дело и окръжните съвети /1920-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1997, кн. 54, с. 324-331, ISSN: 0861-9115-54.

Петров, Петър (1997) Петров, П. Един опит за занаятчийска партия по време на самостоятелното земеделско управление Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1997, кн. 54, с. 332-339, ISSN: 0861-9115-54.

Петров, Петър (1996) Петров, П. БЗНС и земеделските кооперации в България /1919-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1996, кн. 44, ч. 2, с. 73-77, ISSN: 0861-9115-44.

Петров, Петър (1996) Петров, П. Партийни кооперативни централи в България /1919-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1996, кн. 44, ч. 2, с. 65-72, ISSN: 0861-9115-44.

Петров, Петър (1995) Петров, П. Начало на кооперацията в България Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1995, кн. 35, ч. 2, с. 346-385, ISSN: 0861-9115-35,2.

Петров, Петър (1995) Петров, П. Политическите партии и кооперативното движение в България 1890-1912. Велико Търново, "Абагар", 205 с., ISBN 954-427-178-3

Петров, Петър (1992) Петров, П. Зараждане на кооперативната идея Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски, 1992, кн. 35, ч. II, с. 245-298, ISSN: 0861-9115-21.

Петров, Петър (1989) Петров, П. Зараждане на идеята за кооперацията и нейното място в творчеството на К. Маркс. Научни трудове на ВНВУ "В. Левски". В. Търново, 1989, кн. 17, 164-200, ISSN: 0861-0312.

Радуканов, Сергей (2019) Динамика на паричното предлагане в България за периода 2007-2017 г сп. "Ново знание", Академично издателство „Талант“, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, 2019, стр. 6-11, ISSN 2367 - 4598 (ONLINE). Инд./Реф. в EBSCO Publishing, ERIH PLUS.

Радуканов, Сергей (2019) Оценяване на портфейлния пазарен риск чрез метода „Стойност под риск“ (VaR) – историческа симулация сп. "Социално - икономически анализи", Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методоий", 2019, Книга 1 / 2019 (15), стр. 81-91, ISSN1313-6909. Инд./Реф. в Citefactor, WorldCat, ROAD Directory, DRJI, EJL, ESJI, SIS, Rootindexing, WCOSJ, ICI, Journal Factor

Радуканов, Сергей (2018) Учебник Теория на парите и кредита Свищов, Академично издателство "Ценов", 2018, ISBN 978-954-23-1499-8 (COBISS.BG-ID 1285612260)

Радуканов, Сергей (2017) ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ РИСКА (VALUE AT RISK - VAR) ДЛЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОГО РИСКА Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики, Ростов-на-Дону, Издательство Южного федерального университета, 2017, стр. 156-161, ISBN 978-5-9275-2540-9 (Т. 2)

Радуканов, Сергей (2017) Оценяване на пазарния риск чрез Expected tail loss (ETL) - особености и приложение сп. "Ново знание", Пловдив, Издателство ВУАРР, 2017 г., стр. 67 - 76, ISSN 2367 - 4598 (ONLINE) / ISSN 1314 - 5703 (Print). Инд./Реф. в EBSCO Publishing, ERIH PLUS.

Радуканов, Сергей (2017) Оценяване на пазарния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VaR) - особености и приложение сп. "Социално - икономически анализи", Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методоий", 2017, Книга 2 / 2017 (12), стр. 182-195, ISSN1313-6909. Инд./Реф. в Citefactor, WorldCat, ROAD Directory, DRJI, EJL, ESJI, SIS, Rootindexing, WCOSJ, ICI, Journal Factor

Радуканов, Сергей (2016) Методика за написване на дипломна работа АИ "Ценов", 2016, стр. 333. ISBN 978-954-23-1108-9 (COBISS.BG-ID 1273626340)

Радуканов, Сергей (2016) Финанси (методическо ръководство) АИ "Ценов", 2016, стр. 248. ISBN 978-954-23-1130-0 (COBISS.BG-ID 1277050340)

Радуканов, Сергей (2015) Тенденции в развитието на административните разходи на банките у нас Предизвикателствата пред банковия мениджмънт: Научна сесия: Сборник с доклади - Свищов, 2015 г. ,стр. 40-44; АИ Ценов; ISBN:978-954-23-1094-5

Радуканов, Сергей (2015) Теория на парите и кредита Русе, Авангард принт, 2015, ISBN:978-954-337-275-1 (COBISS.BG-ID 1281648612)

Радуканов, Сергей (2014) Изследване на ресурсната ефективност на банките в България Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 7/2014,стр. 323-349, АИ Ценов. ISSN:1313-6542, Инд./Реф. в RePEC, CEEOL.

Радуканов, Сергей (2014) Специфика банковского предприятия Економіка України в умовах глобалізації i регiоналiзацiї : Збірник тез доповідей: Міжнародної науково - практичної Iнтернет-конференції студентів та молодих вчених – Тернопіль 4-5 квітня 2014 року. Вiдповидальний за випуск проф. д. э. н. В. Э. Савельев, Ред. кол.: доц. к. э. н. С. В. Гродьский, викладач М. А. Живко, доц. к. э. н. Р. Э. Зварич, Л. Б. Колінець, доц. к. э. н. Н. В. Комар, доц. к. э. н. М.В. Лизун, ст. викладач к. э. н. I. О. Лiщинский, ст. лаборант I. T. Мариняк, викладач В. О. Мартинюк, ст. викладач к. э. н. С. М. Пазізіна, доц. к.с.-г.н. К. В. Пазізіна, ст. викладач к. э. н. I. В. Скавронська, доц. к. э. н. Г. Ф. Смалюк, ст. викладач к. э. н. О. С. Карась, доц. к. э. н. А. В. Унiят, викладач Т. В. Шпак. Тернопіль, стр. 66-69;ТНЕУ URI-(http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17134)

Радуканов, Сергей (2013) Тенденции в развитието на коефициента разходи/приходи на банките у нас Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи: Юбилейна международна научнопрактическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 25-26.10.2013 г. (T.1), Програмен комитет: проф. д-р Величко Адамов, проф. д-р Данаил Врачовски, проф. д-р Любен Кирев, проф. д-р Иван Върбанов, проф. д-р Теодора Димитрова, проф. д- р Андрей Захариев, проф. д-р Боян Илиев, проф. д-р Михаил Дочев, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Поля Ангелова, стр. 224-229;АИ Ценов. ISBN:978-954-23-0909-3 (COBISS.BG-ID 1261553380)

Радуканов, Сергей (2013) Теория на парите Академично издателство "Ценов", Свищов, 2018, ISBN 978-954-23-0898-0

Радуканов, Сергей (2012) Въведение в банковото дело: методическо ръководство АИ "Д. А. Ценов",Свищов, 2012. ISBN 978-954-23-0805-8 (COBISS.BG-ID 1255092452)

Радуканов, Сергей (2012) Отражение на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банките у нас Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020": Научно-методическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 9-10.11. 2012 г., АИ "Ценов", 2012, стр. 273-280. ISBN:978-954-23-0796-9 (COBISS.BG-ID 1250391012)

Радуканов, Сергей (2012) Тенденции в развитието на доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 18/2012, стр. 243-253, АИ "Ценов". ISSN:1312-3815, (COBISS.BG-ID 1248505316) Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2012) Техники за графичен анализ на пазарния тренд Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 16/2012,стр. 284-310, АИ Ценов, ISSN:1312-3815 (COBISS.BG-ID 1246839012), Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2011) Изследване влиянието на финансовата криза върху ипотечния пазар Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 14 /2011, АИ "Ценов", стр. 470-517. ISSN:1312-3815(COBISS.BG-ID 1238115044), Инд./Реф. RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2011) Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутните пазари Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 14/2011,стр. 291-331, АИ Ценов, ISSN:1312-3815 (COBISS.BG-ID 1238093028), Инд./Реф. в CEEOL, Google Scholar.

Радуканов, Сергей (2010) Организация и планиране на банковата дейност Свищов, АИ "Д. А. Ценов", 2010, ISBN 978-954-23-0508-8,(COBISS.BG-ID 1236148452)

Радуканов, Сергей (2010) Проблеми и перспективи при дистанционното обучение в областта на бюджета и бюджетната политика Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, България, 15-17 май 2009 г., Сборник доклади (Т. 2), АИ "Ценов" Свищов, 2010, стр. 292-299. ISBN 978-954-23-0487-6 (т. 2) (COBISS.BG-ID 1231155172)

Радуканов, Сергей (2010) Рейтингова система за оценка на общинските финанси Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 1/2010,стр. 108-141, АИ Ценов, ISSN:1312-3815(COBISS.BG-ID 1234238948), Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2010) Търговско банкерство Свищов, АИ "Д. А. Ценов", 2010, ISBN 978-954-23-0510-1,(COBISS.BG-ID 1236158180)

Радуканов, Сергей (2009) Особености на бюджетирането в търговските банки Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения: Научно-практическа конференция - Свищов, 30-31 окт. 2009 г.,АИ "Ценов", 2009, стр. 335-338. ISBN:978-954-23-0442-5 (COBISS.BG-ID:1235397604)

Радуканов, Сергей (2008) Аспекти на бюджетирането в търговските банки Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти: Юбилейна международна научнопрактическа конференция - Свищов, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси": Сборник с доклади (Т.2), АИ "Ценов", 2008, стр. 418-423. ISBN:978-954-23-0400-5 (Нац. реф. списък)

Стефанов, Цанко (2017) „Областната стратегия за развитие – ключ за успех на териториалната единица“ сп. "Индустриален мениджмънт", бр. 1, 2017, Изд. на ТУ-София, стр. 88 - 96, ISSN 1312-3793

Стефанов, Цанко (2017) „Развитието на социалните услуги в област Велико Търново – от проучването на потребностите до стратегическото планиране“ Сборник с доклади „Дни на науката 2016“, Съюза на учените в България - клон Велико Търново, стр. 166 - 175Издателство "Фабер", 2017, ISSN 1314-2283

Стефанов, Цанко (2017) Modern aspects of the Bulgarian economy in the EU context Сборник материалов V Международной научно-практической конференции "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ И КРЕДИТНЫХ СИСТЕМ", 8 сентября 2017 года, г. Белгород, Россия, стр. 262 - 265, ISBN 978-5-9571-2379-8

Стефанов, Цанко (2017) Мрежовият маркетинг и неговите последователи Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет – Варна "Маркетингът – опит и перспективи", Варна, 29-30 юни 2017 г., стр. 354 - 362, ISBN 978-954-21-0931-0

Стефанов, Цанко (2017) Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия Списание на БАН, 3/2017, стр. 5 - 15

Стефанов, Цанко (2015) „Нашите градинарски дружества“ В: Гешов (1899) „Думи и дела“ - Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 12 – 13 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Стефанов, Цанко (2015) „Организиране на растежа и иновациите“ В: „Модерната фирма“ - Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 37 – 38 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Стефанов, Цанко (2015) „Туристическият сектор в област Велико Търново – състояние и перспективи за развитие” сп. „Социално-икономически анализи”, Книга 6, 2013 - 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, 49 – 54 стр., ISSN 1313-6909

Стефанов, Цанко (2014) „Алтернативни източници за финансиране и повишаване конкурентоспособността на предприятията от област Велико Търново” Сборник доклади от Трети научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 147 – 156 стр., ISBN 978-619-00-0037-2

Стефанов, Цанко (2014) „Фактори и елементи на конкурентоспособността на фирмите” Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 125 – 244 стр., ISBN 978-619-00-0002-0

Стефанов, Цанко (2014) „Фирмена конкурентоспособност чрез ефективно усвояване на средства от оперативните програми в област Велико Търново” Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, 192 – 200 стр., ISBN 978-954-524-970-9

Стефанов, Цанко (2013) „Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Девета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда”, УНСС, София, 04.11.2013 г., стр. 721 - 728, ISBN 978-954-8590-43-3

Стефанов, Цанко (2013) „Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Сборник доклади от Втори научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2013, 230 – 237 стр., ISBN 978-954-400-985-4

Стефанов, Цанко (2013) Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. - фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Десета юбилейна международна конференция „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно”, УНСС, София, 11.10.2013 г., Издателски комплекс - УНСС, стр. 289 - 295, ISBN 978-954-644-665-7

Стефанов, Цанко (2012) „Възможности за повишаване на конкурентоспособността в сферата на туризма за област Велико Търново, залегнати в областната стратегическа рамка” „Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България”, Черноморски туристически форум Варна 2012, Издателство Славена, Варна, 2012, 183 – 189 стр., ISBN 978-954-579-945-7

Стефанов, Цанко (2012) „Икономическо развитие и възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност, заложени в приоритетните цели на основните стратегически документи на област Велико Търново” Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 8, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2012, 58 – 62 стр., ISSN 13126121

Стефанов, Цанко (2012) „Повишаване конкурентоспособността на фирмите от област Велико Търново и област Габрово чрез ефективно усвояване на средствата от Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013” Сборник доклади от Международна научна конференция по случай 15 години от основаването на катедра „Маркетинг” – „Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето” 28 – 29 юни 2012 г., Икономически университет Варна, Издателство „Наука и икономика”, Варна, 2012, 328 – 336 стр., ISBN 978-954-21-0615-9

Стефанов, Цанко (2011) „Състояние и възможности за развитие на туризма в област Велико Търново” Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика”, Свищов, 12 – 13 май 2011 г., Академично издателство „Ценов” – Свищов, 2011, стр. 324 - 330, ISBN 978-954-23-0593-4

Стефанов, Цанко (2010) „Специфичният микс на мрежовия маркетинг” Дни на науката 2009, Фабер, Велико Търново, 2010, стр. 85 - 94, ISBN 978-954-400-276-2

Стефанов, Цанко (2008) „Ролята на консултантските организации в процеса на усвояване на безвъзмездната финансова помощ от фондовете на Европейския съюз” Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45 годишнина от създаването на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 30 – 31 май 2008 г. „България в Европейския съюз: първи резултати”, ГорексПрес, София, 2008, стр. 301 - 305, ISBN 954-616-139-X

Стефанов, Цанко (2007) „Приемането на България в Европейския съюз – предизвикателствата пред счетоводната професия” Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ГорексПрес, София, 2007, ISBN 978-954-616-185-7

Стефанов, Цанко (2006) „Отчитане на бизнескомбинациите” Международна научно-практическа конференция 2 – 4 юни 2006 г. „България в Европа – 2007”, ГорексПрес, София, 2006, стр. 340 - 352, ISBN-10: 954-616-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3

Стефанов, Цанко (2004) „Преминаването към международните счетоводни стандарти – необходимост или преждевременна стъпка” Международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция” 5 – 6 юни 2004 г., ГорексПрес, София, 2004, ISBN 954-616-139-X

Стефанов, Цанко (2003) „Отчитане на търговската репутация” сп. „Счетоводство плюс ...”, бр. 3/2003 г., ОРКП „Мисъл”, София, 2003, стр. 19 - 21, ISSN 1311-0497

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/