Публикации Катедра "Икономическа теория и международни икономически отношения" / Department of Economic Theory and International Economic Relations


Боянова, Бояна (2014) Боянова, Б., Маркетингови изследвания, МЕДИАТЕХ, Плевен, 2014 г.

Боянова, Бояна (2012) Боянова, Б., Маркетингова стратегия на политическа партия, Астарта, Велико Търново, 2012 г.

Бянов, Иван (2018) ORGANIC AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции 19 апреля 2018 г. Белгород ISBN 978-5-9571-2558-7 стр. 46-50

Бянов, Иван (2018) THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN BULGARIA, EU NEW MEMBER STATES AND THE KURSK-BELGORODVORONEZH RUSSIAN REGIONS:A COMPARISON Научный результат / Research result: Economic research. – Vol.4, №2, 2018

Бянов, Иван (2018) БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Международна научна конференция „Интеграционни процеси в глобалната икономика“ посветена на 25 години Катедра „Международни икономически отношения“ 11 май 2018 г. стр. 91-100 https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903

Бянов, Иван (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Националната конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“ 14 юни 2018 г. организирана от Българска платформа за международно развитие в сътрудничество с Институт за икономическа политика

Бянов, Иван (2018) ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 21 ВЕК И ВЛИЯНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ Годишникът „Икономика и бизнес“ е с ISSN 2534-9651, Департамент "Икономика" на НБУ

Бянов, Иван (2018) Учебник по Макроикономика / Иван Бянов и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Бянов, Иван (2018) Учебник по Микроикономика / Иван Бянов и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Бянов, Иван (2017) Българската икономика десет години в европейския съюз Прилагане на ОСП и развитие на селското стопанство в България стр. 149-163 ISBN: 978-619-7312-71-3

Бянов, Иван (2017) Общата селскостопанска политика и България Научно-практическа конференция „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“ ISBN: 978-954-23-1378-6

Бянов, Иван (2017) Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. стр. 20-49 Общата селскостопанска политика и България Издателство Ай енд Би ISBN 978-619-7281-29-3

Бянов, Иван (2016) ПРИНОСЪТ НА АГРАРНАТА СТРУКТУРА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ВЕЛИЧИНАТА НА ОСНОВНИ МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ Международна научна конференция, Икономически предизвикателства: Миграция, глобализация, устойчивост, политики ISBN 978-954-644-986-3 стр. 415 - 422

Бянов, Иван (2015) Аграрната структура в страните от европейския съюз в края на 20-ти и началото на 21-ви век списание Социално-икономически анализи, Велико Търново, 2016 г., ISSN 1313-6909

Бянов, Иван (2015) Развитие на аграрната структура в страните от Европейския съюз през новото хилядолетие Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности”, Велико Търново, 2015 г., ISBN: 978-954-9689-99-0

Бянов, Иван (2014) Динамика в аграрната структура на земеделските стопанства от черноморския регион на България Научна конференция на младите изследователи: „Черноморският регион-регионални и глобални предизвикателства”, 12-13 юни 2014 г. в гр. Варна , ВСУ – ISBN 978–954–715–636–4, стр. 82 - 89

Бянов, Иван (2014) Промени в заетостта на трудовите ресурси в аграрния сектор на България Международна научно-практическа конференция: „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 7-8 ноември 2014 г. в гр. Пловдив, ФИСН Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – ISBN 978-619-202-036-1, стр. 310 – 318

Бянов, Иван (2014) Развитие аграрной структуры в Болгарии по переписи хозяйств (сельскохозяйственых угодий) в период 2003-2010 годов Шестой Международной научно-практической конференции 22-23 апреля 2014 г., „Тверской государственный университет” г. Тверь, ISBN 978-5-7609-0911-4, стр. 51- 57

Бянов, Иван (2013) CAP implementation and its influence on land use, agrarian structure and environment in Bulgaria Втора международна конференция "Эколого-экономические проблемы международной торговли и инвестиций" на 22-23 октомври 2013 г. в Ivan Franko National University of Lviv vul. Sichovykh Striltsiv, 19 79000 Lviv, Ukraine – Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2014. Issue 35. P. 218–227, ISSN 2078–4333

Бянов, Иван (2013) Динамика в структурата на земеделските стопанства в България за периода 2003 – 2010 г. Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” в гр. Велико Търново през 27 – 28 юни 2013г. – ISSN 1314-1937, стр. 228-234

Бянов, Иван (2012) Динамика в структурата на земеделските стопанства според СЗСИ Студентска научна конференция “Студентски идеи за преодоляване на икономическата криза” ВУАРР, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” и НВУ “Васил Левски” в гр. Велико Търново през 16-17 ноември 2012 г. ISBN 978-619-7048-07-0, стр. 236-243

Бянов, Иван (2012) Размерът на стопанисваната земя и подпомагането от ЕС. СЕПП, СНДП, НР1 и НР2 проблеми и перспективи Конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”: „20 години инвестиция в бъдещето”, 18-19 май 2012 г. ISBN 978-954-616-221-2., стр. 476-482

Бянова, Невена (2018) Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС. Международна научна конференция"Интеграционни процеси в глобалната икономика", 11-12 май, 2018 г., СА "Димитър А. Ценов" - Свищов

Бянова, Невена (2017) Единният електроенергиен пазар - възможност и реалност Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2017, с.72-104, ISBN 978-619-7281-29-3

Бянова, Невена (2017) Ефекти на европейската енергийна политика върху българския електроенергиен пазар Българската икономика десет години в Европейския съюз, София, FastPrintBooks, 2017, с. 179-193, ISBN: 978-619-7312-71-3

Бянова, Невена (2016) Конкуренция и конкурентна среда на електроенергийния пазар в ЕС Сборник с доклади от Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, Свищов 2016 г., Академично издателство „Ценов“, с. 349-353, ISBN 978-954-23-1185-0

Бянова, Невена (2015) Колебания в цените и разходите за електроенергия на битовите потребители в ЕС сп. Социално-икономически анализи, книга 2/2015 (8), Велико Търново, Университетско изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2015 г., с. 146-153, ISSN: 1313-6909

Бянова, Невена (2014) Some specific characteristics of EU Electricity market Visnyk of the Lviv University, Series International Relations, 2014, Issue 35, p. 181–189, ISSN 2078–4333,

Бянова, Невена (2014) Европейска регулаторна рамка на пазара на електроенергия и влиянието й върху българския електроенергиен пазар Сборник с доклади от Първа национална конференция по политическа икономия – „Политическа икономия и икономическа теория“, УНСС, 21-22 ноември 2013, София, Издателски комплекс УНСС, 2014 г., с.220- 226, ISBN: 978-954-583-4

Бянова, Невена (2014) Прочит на теорията за пазара - не нов, но различен Сборник с доклади от Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика“, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 30-31 октомври 2014 г., ISBN: 978-954-9689-84-6

Бянова, Невена (2014) Развитие на електроенергийния пазар в ЕС – предизвикателства пред България Сборник с доклади от Майски четения дни на науката 2013, СУБ клон В. Търново, В. Търново, Фабер, 2014 г., с.509-516, ISSN: 1314-2283

Бянова, Невена (2013) Потреблението на електроенергия в България и икономическата криза сп. Ново знание, год. II, бр. 1, януари - март 2013, гр. Пловдив, изд. на ВУАРР, с. 242-247, ISSN 1314 -5703

Бянова, Невена (2012) Serious Games in Economics International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, organized by Institute of Mathematics and Informatics – BAS, София, Деметра ООД, 2012 г., с. 187-193, ISSN: 1314-4006

Бянова, Невена (2010) Нарастващата необходимост от улеснение на търговията в условията на световна криза Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "България и българите в Европа" Майски четения дни на науката 2010, СУБ клон Велико Търново, Изд. Фабер, ISBN: 978-954-400-301-3, с. 265-275

Бянова, Невена (2010) Световната криза и предизвикателствата пред българския транспортен сектор като част от Общата транспортна политика на ЕС Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, "Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ИИИ на БАН, декември 2009 г., Велико Търново, ГорексПрес, ISBN: 978-954-616-210-6, с.279-289

Горанова, Пенка (2018) Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) Алманах научни изследвания, том 25, АИ-Ценов Свищов

Горанова, Пенка (2017) Анализ на предлагането на брандове бутилирани води в България сп. Социално-икономически анализи

Горанова, Пенка (2016) Емпирично изследване на синергичния ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 119

Горанова, Пенка (2016) Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 23

Горанова, Пенка (2016) Рекламна политика АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите (свитък с изпитни материали) АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Кръгла маса с международно участие. Сборник с доклади - Свищов, 21 октомври 2016 г.

Горанова, Пенка (2015) Brand imagein national and global aspect Challenges in business and economics: growth competitiveness and innovations : Proceedings of the International Scientific Conference - Nis, oktober 16, 2015

Горанова, Пенка (2015) Анализ на методите за оценяване стойността на марката Бизнес управление, бр. 2

Горанова, Пенка (2015) Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 22

Горанова, Пенка (2015) Взаимоотношенията с клиентите в съвременния бизнес Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция - Свищов, 20-21 ноември 2015

Горанова, Пенка (2015) Градското развитие през призмата на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и Националната концепция за пространствено развитие ( НКПР 2013-2025) Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Международна юбилейна научно-практическа конференция : Сборник доклади - Свищов, 24-25 април 2015

Горанова, Пенка (2015) Периферните райони през призмата на Концепцията за "зелена икономика" Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие : Юбилейна научно-практическа конференция. Сборник доклади - Варна, 2015

Горанова, Пенка (2015) Предпоставки при прилагането на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие -Бургас, 12-14 юни, 2015

Горанова, Пенка (2015) Ролята на регионалният бранд за интелигентен и устойчив растеж Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сборник с доклади от международна научна конференция - Варна, 2015

Горанова, Пенка (2015) Социалните медии и политическият маркетинг Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Международна юбилейна научна конференция - Свищов, 30-31 октомври 2015

Горанова, Пенка (2014) Celebrities’ image as a means to impose regional brands The financial and real economy: Toward sustanable growth : Proceedings of the International Scientific Conference - Nis, 2014

Горанова, Пенка (2014) МАРКЕТИНГОВИТЕ СТРАТЕГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ Перспективи за развитие на българската икономика : Сборник научни доклади от научно- практическа конференция - В. Търново, 30-31.10.2014

Горанова, Пенка (2014) Маркетингово мислене и решения АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2014) Потенциал за разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, том 20

Горанова, Пенка (2014) Теорията за разпространение на иновациите и вирусният маркетинг сп. Управление и устойчиво развитие, 16, бр. 1,

Горанова, Пенка (2013) Влияние и роля на рекламата върху известността на търговските марки Годишник на БСУ

Горанова, Пенка (2013) ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА 4-ТЕ P СП.Управление и устойчиво развитие, 15, бр. 1,

Горанова, Пенка (2013) Маркетингов анализ на пазарен сегмент подрастващи пазаруващи on-line Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 20

Горанова, Пенка (2013) Теория на потребителското поведение АИ- Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2013) Уеб-мрежата като търговска среда Регионални и глобални измерения на търговията : Сборник с доклади от международна научна конференция - Варна, 18 октомври 2013

Горанова, Пенка (2013) Управление на връзките с клиенти - стратегия за утвърждаване на фирмено конкурентно предимство сп.Бизнес управление, ХХІІІ, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Изследване отношението реклама - маркова известност сп. Бизнес управление, ХХІІ, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 година сп.Народностопански архив, l 1015, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Интегрираните маркетингови комуникации - стратегически подход в бизнеса Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа конференция - Свищов, 12-13 октомври 2012

Горанова, Пенка (2012) Интернет и уеб рекламирането нов етап в развитието на рекламния свят сп. Управление и устойчиво развитие, 14, бр. 6

Горанова, Пенка (2012) Интернет маркетинг АИ - Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2012) Проблеми в туристическата индустрия и насоки за преодоляване Предизвикателства пред съвременната икономика : Девета международна научна конференция - 22-23 юни 2012, Ботевград

Диманов, Даниел (2018) Дял на трудовите доходи в България за периода 2010-2018 г. Варна

Диманов, Даниел (2017) Европейска политика в областта на околната среда – развитие и основни резултати. // Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Издателство Ай енд Би, ISBN 978-619-7281-29-3 Велико Търново

Диманов, Даниел (2016) Влияние на преките чуждестранни инвестиции и средствата от ЕС върху растежа на българската икономика гр. Варна

Диманов, Даниел (2016) Публичните услуги – форма на активна държавна намеса в икономиката гр. Свищов

Диманов, Даниел (2015) Някои промени в състава на двадесетте компании с най-големи приходи в света гр. Свищов

Диманов, Даниел (2014) Анализ на разходната ефективност на предоставените общински административни услуги гр. Свищов

Диманов, Даниел (2014) Сектор услуг в национальном хозяйстве – тенденции и развитие гр. Варна

Диманов, Даниел (2013) Индустриалната политика между теорията и практиката гр. Свищов

Диманов, Даниел (2013) Некоторые особености услуги как экономической категории гр. Варна

Диманов, Даниел (2013) Предпосылки государственного вмешательства в экономику гр. Гомел, Беларус

Диманов, Даниел (2013) Съвременни проекции на индустриалната политика гр. Свищов

Диманов, Даниел (2012) Държавна намеса в икономиката - фактори и предпоставки гр. Свищов

Златева, Добринка (2018) Аnthropological challenges to the development of economic theory Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, т. 1, Сборник от научни изследвания от годишната конфеенция на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, посветена на 25-та годишнина от основаването на факултета, проведена на 28-29. 09. 2017 г. с Арбанаси, В. Търново

Златева, Добринка (2018) Учебник по Макроикономика Университетско издателство, „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Златева, Добринка (2018) Учебник по Микроикономика Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Златева, Добринка (2017) Епистемологически поглед към икономическата наука УНСС, Научна конференция „Историята и философията на политическата икономия“

Златева, Добринка (2017) Икономическата наука и човекът в нея през XXI век сп. Наука, бр. 5, 2017 г. с. 40 – 46

Златева, Добринка (2017) Инстинкты и поведение человека в экономике Факторы развития экономики России,Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции «Факторы развития экономики России» 27–28 апреля 2017 года, г. Тверь, Россия

Златева, Добринка (2017) Моралът в икономиката Дни на науката, 2017

Златева, Добринка (2017) Социално-етични проблеми на съвременната икономика сб. Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия,Наука и икономика, ИУ Варна, 2017, с.68 –77

Златева, Добринка (2016) Човекът в икономиката – рационален (ирационален) и инстинктивен Диалог, СА, Свищов

Златева, Добринка (2016) Човекът в икономиката: етико – социо – антропо – епистемологическа концепция Фабер, В. Търново

Златева, Добринка (2016) Этический экономический эгоизм Вестник Тверского государственого университета. Серия Экономика и управление № 2, 2016

Златева, Добринка (2015) Икономика, в която моралът има значение Сборник „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси“, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Златева, Добринка (2015) Икономическият егоизъм: опит за неикономическо обяснение Дни на науката 2014, В. Търново, Фабер, 2015

Златева, Добринка (2014) Европа продължава ездата си Сборник Управление на икономическата криза в Европа, В. Търново, Фабер

Златева, Добринка (2014) Икономическата наука в перспектива: наука, в която човекът заема централно място Сборник „Усъвършенстване на процеса на обучение по счетоводство и финанси“, В. Търново, УИ„Св. св. Кирил и Методий“

Златева, Добринка (2014) Понимание экономики: генезис экономического мышления Сборник „Факторы развития экономики России, Тверь

Златева, Добринка (2014) Управление на дълговата рецесия Велико Търново, Фабер

Златева, Добринка (2014) Экономическая наука как эпистемология: истинность и реалистичность в экономической науке Вестник Тверского государственого университета. Серия Экономика и управление № 2, 2014

Златева, Добринка (2013) International Economics Електронно мултимедийно помагало, ВУАРР

Златева, Добринка (2013) Бизнес икономика Дистанционно обучение, ВТУ, В. Търново

Златева, Добринка (2013) Глобализация на световната икономика Дистанционно обучение, ВТУ, В. Търново

Златева, Добринка (2013) Международна икономика Дистанционно обучение, ВТУ, 2013,

Златева, Добринка (2013) Международна икономика. Електронно мултимедийно помагало, ВУАРР

Златева, Добринка (2012) Маржинальная теория распределения: в поисках смысла Сборник „Факторы развития экономики России, Тверь

Златева, Добринка (2011) Difficult time of social and economical transformation file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/show.art.htm

Златева, Добринка (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм Социално-икономически анализи, ВТУ, Стопански факултет, кн. 4, 2011

Златева, Добринка (2011) Человек как экономическая категория и economics как нравственная теория сб. Факторы развития экономики России, Тверь, 2011

Златева, Добринка (2009) Световният икономически лабиринт. Лекционен цикъл по Международна икономика Фабер, В. Търново

Златева, Добринка (2007) Economics and the moralizing function of the market, The knowledge based organization Land Forces Academy Publishing Hous, Sibiu, 2007

Златева, Добринка (2006) ЕС и социалните предзвикателства пред българския бизнес. Сборник доклади от международна научна конференция: България в Европа – 2007, София: „ГорексПрес”, 2006

Златева, Добринка (2005) Изменение на парадигмата: държава и бизнес – споделена отговорност в единно социално пространство Trans & Motauto' 05+, 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo, volume 5, Logistics & Management, Sofia, 2005.

Златева, Добринка (2002) Съотношението между работна заплата и печалба: антропологични измерения Фабер, В. Търново

Златева, Добринка (2001) Индустриальные отношения в модели билатеральной монополии Науковий журнал, Вiсник Тернопiльськоï академiï народного государства, бр. 18, 2001 г.

Златева, Добринка (2001) Обща икономическа теория. Макроикономика, сборник тестове и казуси Абагар, В. Търново

Златева, Добринка (1995) Пазарното стопанство в идеи. Характеристика, предизвикателства, възможности ПИК, В. Търново

Златева, Добринка (1994) Микроикономика, акценти, тестове, решения Абагар, В. Търново

Колева, Здравка (2014) Маркетингов анализ на платформата за онлайн търговия EBAY НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”, 30-31 окт. 2014 г., В. Търново

Колева, Здравка (2013) Инструментът „QR код” и неговите маркетингови приложения ПЪРВИ НАУЧЕН СЕМИНАР на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 17.01.2013 г., изд. „Фабер“, В. Търново, 2013 г.

Колева, Здравка (2012) Възможности на колективното пазаруване спис. Социално-икономически анализи, бр. 4, 2011 г.

Любенов, Любомир (2017) Improving financial management of farms Scientific Journal Economics and Finance, Днiпропетровськ, ISSN 2311-3413, book 7, р. 16-23.

Любенов, Любомир (2017) Long-term financial markets in agribusiness Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (3), 397-409, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2017) Marketing of Bulgarian Wines Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (4), 137-150, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online).

Любенов, Любомир (2017) Бизнес икономика Русе, стр. 166.

Любенов, Любомир (2017) Българските пазари на земеделска техника Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж, Научно - практическа конференция с международно участие, Варна

Любенов, Любомир (2017) Българските пазари на пчелни продукти Маркетингът – опит и перспективи, Международна научна конференция, посветена на 20 год. от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет Варна, стр. 655 – 664.

Любенов, Любомир (2017) Българските финансови земеделски пазари Икономически изследвания, кн. 2, ISSN 0205-3292, стр. 113 – 131.

Любенов, Любомир (2017) Изследване стратегиите на български земеделски стопанства Икономическа мисъл, кн. 6, ISSN 0013-2993, стр. 90 – 116.

Любенов, Любомир (2017) Иновационни и продуктови решения WEB базиран курс, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2017) Кабинетно проучване стратегиите на сектори зърнопроизводство и пчеларство Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2017) Маркетинг проучване Русе, стр. 190

Любенов, Любомир (2017) Потенциал на българското пчеларство Кръгла маса, Потенциал за развитие на фермерските пазари в България, Свищов

Любенов, Любомир (2017) Фирмено ценообразуване WEB базиран курс, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2017) ХоРеКа като пазар за земеделски продукти Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, Велико Търново, стр. 155 – 161.

Любенов, Любомир (2016) Агромаркетинг Русе, ISBN 978-619-207-040-3

Любенов, Любомир (2016) Българските потребителски пазари на храни и напитки сп. Икономическа мисъл, София, кн. 1, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2016) Волатилност на агропазарите В. Търново, сп. Социално-икономически анализи, кн. 2, ISSN 2367-9379

Любенов, Любомир (2016) Кабинетно проучване на стратегиите на българските земеделски стопанства Научно – практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес), Нов български университет, София.

Любенов, Любомир (2016) Неорганизираните агропазари в България сп. Икономическа мисъл, София, кн. 4, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2016) Пазари и реализация на земеделски продукти Русе, ISBN 978-619-207-039-7

Любенов, Любомир (2016) Пазари на българското вино Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе

Любенов, Любомир (2016) Пазари на средства за производство в българския агробизнес Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2016) ХоРеКа като пазар за земеделски продукти В. Търново

Любенов, Любомир (2015) Брандиране на земеделски продукти София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2015) Влияние на цените върху агропазарите Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2015) Развитие и състояние на съвременните агропазари сп. Бизнес управление, Свищов, кн. 2, ISSN 0861-6604

Любенов, Любомир (2015) Създаване на собствени пазари на земеделски производители сп. Икономическа мисъл, София, кн. 3, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2015) Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области Русе, ISBN 978-954-712-643-5

Любенов, Любомир (2014) ORGANIC APIARY DESIGN IN BULGARIA http://www.inma.ro/symposia/ISB-INMATEH2014/Previous%20edition.html, Romania. ISSN 2344-4118, рр. 127-134.

Любенов, Любомир (2014) Агропазари Русе

Любенов, Любомир (2014) Маркетинг Русе, ISBN 978-954-712-617-6

Любенов, Любомир (2014) Пазари и реализация на биологични пчелни продукти Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2014) Пазарната подкрепа и директните плащания в Русенска област Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2013) За конкурентоспособност на агропазарите В. Търново, ISBN 978-954-524-970-9

Любенов, Любомир (2013) Комуникационни политики на земеделските предприятия в България София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2013) Маркетинг Русе

Любенов, Любомир (2013) Маркетингов инструментариум на сервизните услуги за земеделска техника Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2013) Развитие на съвременните аграрни политики Русе

Любенов, Любомир (2012) A priori study of marketing innovation strategies of agricultural enterprises in Bulgaria Economic Studies, book 4,Sofia, BAS, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2012) Пазари и ценообразуване на земеделските продукти Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2012) Цени и ценообразуване Русе

Матеев, Илиян (2018) Economic Relations of the European Union with the Republic of Korea Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 28-29 септември 2017 г., стр.103-107, ISSN: 2603-4093

Матеев, Илиян (2018) Икономика и външноикономически връзки на Тайван в началото на ХХI век Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", посветена на 25-годишнината на катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, 11-12 май 2018 г., стр.294-300, ISBN (Online) 978-954-23-1667-1; ISBN (Print) 978-954-23-1666-4

Матеев, Илиян (2018) Икономическата интеграция в Централна Африка сборник трудове „Дни на науката '2017”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 31 май 2017 г., стр.236-242, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) Списание за наука "Ново знание" - ВУАРР, Пловдив, стр.43-51, ISSN: 2367-4598 (Online); ISSN: 1314-5703 (Print)

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., стр.166-180, ISBN: 978-619-00-0745-6

Матеев, Илиян (2018) Иновационно развитие на Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 12-13 октомври 2018 г.

Матеев, Илиян (2018) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г.

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз със страните/териториите от Източна Азия Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Издателство "Ай анд Би", В.Т., 182 стр. (Т.6/стр.145-181), ISBN: 978-619-7281-29-3

Матеев, Илиян (2017) Business Ethics in Bulgaria XXV Congreso EBEN (European Business Ethics Network) - España, Ética y Responsabilidad Social en el Corazón de la Empresa: Competitividad Sostenible, Universidad de Castilla-La Mancha Cuenca, 25 – 26 de mayo de 2017 http://www.clm24.es/articulo/cuenca/expertos-analizan-cuenca-papel-etica-competitividad/20170525110740159869.html http://www.uclmtv.uclm.es/investigadores-y-expertos-analizan-en-la-uclm-el-papel-de-la-etica-en-la-competitividad-sostenible-de-las-empresas/

Матеев, Илиян (2017) Growing table grapes in Bulgaria: conditions, development, problems & results. 8th International Table Grape Symposium, Apulia & Sicily (University of Foggia, University of Palermo & University of Torino), 1-7 October 2017, Italy. Editors: Vittorino Novello and Laura de Palma, pp.88-89, ISBN: 979-12200-2305-4

Матеев, Илиян (2017) АСЕАН в началото на ХХI век Национална научна конференция с международно участие "Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия", СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, ЦИЕК, 15 декември 2016 г., стр.115-122, ISBN: 978-954-392-446-2

Матеев, Илиян (2017) Икономическата интеграция в Източна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2016”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2016 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр.128-135, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на АСЕАН с Китай Международна научна конференция: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г., стр.140-149, ISBN: 978-619-00-0592-6

Матеев, Илиян (2017) Международна икономика Издателство "Талант"; ЦДО при ВУАРР; Предпечат и печат: "Фабер", 183 стр., ISBN: 978-619-203-183-1

Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Издателство "Фабер", 303 стр., ISBN: 978-619-00-0587-1

Матеев, Илиян (2016) 50 години от основаването на АСЕАН Международна научна конференция "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания", Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, 9-10 ноември 2016 г., стр. 256-260, ISBN: 978-954-23-1185-0 (том 1)

Матеев, Илиян (2016) АСЕАН Издателство "Фабер", 214 стр., ISBN: 978-619-00-0414-1

Матеев, Илиян (2016) ЕС и АСЕАН Международна научна конференция "Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики", организирана от УНСС, катедра "Икономикс", СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет и БАН, Институт за икономически изследвания; 21-22 октомври 2016 г.

Матеев, Илиян (2016) Икономическата интеграция в „Арабския свят”: условия, развитие и резултати Международна научна конференция: „Човешки ресурси, лидерство и организационен мениджмънт”, Европейски център за бизнес, образование и наука, Международен конферентен център за наука и изкуства „Замъка”, Созопол, 24-26 юни 2016 г., стр. 401-415, ISSN: 2367-9468 (Online); ISSN: 2367-945X (Print)

Матеев, Илиян (2016) Китай и Западните Балкани Международна научна конференция: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., стр.235-242, ISBN: 978-619-00-0406-6

Матеев, Илиян (2015) Външна търговия на България със страните от АСЕАН Научна конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 5-6 ноември 2015 г., Ай анд Би - електронно издание, ISBN: 978-954-9689-99-0

Матеев, Илиян (2015) Икономическото проникване на Китай в Западните Балкани: условия, развитие и резултати BULLETIN International Information Center for Balkan Studies - CIBAL, VOLUME XVI, Number 1, стр.15-19, ISSN: 1314-8869

Матеев, Илиян (2015) Световната икономика в началото на ХХI век Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие "Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", Факултет по икономически и социални науки, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 7-8 ноември 2014 г., стр. 48-54, ISBN: 978-619-202-036-1

Матеев, Илиян (2014) Икономическата интеграция в Западна Африка сборник трудове „Дни на науката '2013”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2013 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 492-499, ISSN: 1314-2283

Матеев, Илиян (2014) Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни списание "Международни отношения", стр.115-128, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2013) The Costs of Rapid Economic Growth in East and Southeast Asia конференция "Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments”, Лвовски национален университет "Иван Франко", Украйна, 22 -23 октомври, 2013 г., стр.58-59, ISBN: 978-617-10-0068-1

Матеев, Илиян (2012) Регионални пазари и международни търговски операции Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР; Издателство "Фабер", 166 стр., ISBN: 978-619-7048-08-7

Матеев, Илиян (2012) Третият център на световната икономика: Китай-Япония-Корея Издателство "Фабер" , 200 стр., ISBN: 978-954-400-812-3

Матеев, Илиян (2011) Внешнеэкономические связи Болгарии со странами Центральной Азии конференция „Фактори за развитието на икономиката на Русия”, Тверски държавен университет, Русия, 20 -21 април 2011 г., стр.63-66, ISBN: 978-5-7609-0656-4

Матеев, Илиян (2011) Икономиката на Чешката република от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни - развитие и резултати сборник трудове „Дни на науката '2010”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 21 май 2010 г. , изд.„Фабер”, Велико Търново, том 2, стр.191-197, ISSN: 1314-2283

Матеев, Илиян (2011) Пример за качествена промяна в икономиката на страна от „Третия свят" през втората половина на ХХ и началото на ХХI век Съвременни измерения на качеството във висшето образование, изд.„Ай анд Би”, В.Т., 2011 г., 131 стр. (Т.3/стр.44-65), ISBN: 978-954-9689-64-8

Матеев, Илиян (2011) Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество: създаване, развитие, противоречия и резултати сборник трудове „Дни на науката '2011”, том 2, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 27 май 2011 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 74-81, ISSN: 1314-2283

Матеев, Илиян (2010) Виетнам: Новият „дракон” на Изтока списание "Икономика", бр.3, София, стр. 80-83, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2010) Външноикономически връзки на България със страните от Централна Азия сборник трудове „Дни на науката '2009”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 29 май 2009 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, 2010 г., стр. 74-84, ISBN: 978-954-400-276-2

Матеев, Илиян (2010) Икономиката на Унгария от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни: развитие и резултати сборник трудове „България и българите в Европа”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 17 октомври 2009 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 245-257, ISBN: 978-954-400-301-2

Матеев, Илиян (2010) Периоди на възход и модернизация на Япония списание "Международни отношения", бр. 1-2, София, стр. 171-204, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2010) Развитие на икономиката и международната търговия в новите страни-членки на ЕС Макроикономически аспекти на стабилността в новите страни-членки на Европейския съюз, издателство "Фабер", В.Т., 193 стр. (Трета глава/стр.60-140), ISBN: 978-954-400-288-6

Матеев, Илиян (2010) Сингапур - финансовият център на АСЕАН списание "Икономика", бр. 1, София, стр. 76-81, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2009) 60 години от укрепването на националистите в Тайван сборник трудове „Дни на науката '2008”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 28 май 2008 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 140-151, ISBN: 978-954-400-078-2

Матеев, Илиян (2009) Зоната за свободна търговия на АСЕАН: резултат от развитието на икономическия регионализъм в Източна Азия „Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, Университет за национално и световно стопанство, София, 20-21 ноември 2008 г., стр. 294-299, ISBN: 978-954-644-028-0

Матеев, Илиян (2009) Източна Азия: икономика и политика издателство "Фабер", В.Т., 355 стр., ISBN: 978-954-400-016-5

Матеев, Илиян (2009) Икономическото чудо на Република Корея: генезис, развитие и резултати списание "Международни отношения", бр. 2, София, стр. 119-128, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2009) Индонезия - икономическият гигант на АСЕАН списание "Икономика", бр. 3, София, стр. 84-87, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2009) Регионални интеграционни обединения издателство "Фабер", В.Т., 231 стр., ISBN: 978-954-400-195-7

Матеев, Илиян (2008) Economic and Political Relations between European Union and Southeast Asian Countries: Conditions, Development and Results конференция „Икономически динамизъм в синосферата и англосферата: особености, интеграция и конкуренция”, Център за азиатски науки, Хонконгски университет, Китай, 18 -19 септември 2008 г., стр.99-100

Матеев, Илиян (2008) България в Европейския съюз: успехи, но и проблеми „България в ЕС – първи резултати”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 30-31 май 2008 г., изд.„ГорексПрес”, София, 2008 г., стр. 223-228, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2008) Договорът от Лисабон и България „България в Европейския съюз – 2008”, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г., Университетско издателство, 2008 г., стр. 168-175, ISBN: 978-954-715-392-9

Матеев, Илиян (2008) Икономическата реформа в Китай списание "Международни отношения", бр. 5-6, София, стр. 192-206, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2008) Икономическо развитие на Източна Азия през втората половина на ХХ век списание "Социално-икономически анализи", книга 2, В.Т., стр. 78-88, ISSN: 1313-6909

Матеев, Илиян (2007) Интеграцията в Югоизточна Азия – 40 години от основаването на АСЕАН списание "Международни отношения", бр. 3, стр. 35-52, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2007) Китай и Източна Азия „България в Европейския съюз – първи стъпки”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 25-27 май 2007 г., изд.„ГорексПрес”, София, 2007 г., стр. 201-205, ISBN: 978-954-616-185-X

Матеев, Илиян (2007) Създаването на Азиатски валутен фонд - утопия или бъдеща реалност списание "Икономика", бр. 1, София, стр. 75-77, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2006) България и Източна Азия „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. , изд.„ГорексПрес”, София, 2006 г., стр. 40-47, ISBN-10: 954-616-170-5; ISBN-13: 978-954-616-170-3

Матеев, Илиян (2005) Зоната за свободна търговия в Югоизточна Азия списание "Икономика", бр.2, София, стр. 69-72, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2005) Източна Азия: икономическа интеграция издателство "Фабер", В.Т., 240 стр., ISBN: 954-775-439-4

Матеев, Илиян (2005) Икономически организации в Азиатско-тихоокеанския регион списание "Международни отношения", бр. 5, София, стр. 67-82, ISSN: 0324-1029

Матеев, Илиян (2005) Икономически отношения на Европейския съюз с източноазиатските държави списание "Икономическа мисъл", бр.5, София, стр. 80-94, ISSN: 0013-2993

Матеев, Илиян (2005) Ролята на Япония в Югоизточна Азия „Световно стопанство и глобализация”, Икономически университет, Варна, 2 8-29 октомври 2005 г., Изд.къща „Стено”, Варна, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6 (Част II)

Матеев, Илиян (2004) Европейският съюз и АСЕАН „Национална идентичност и евроинтеграция”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. , изд.„ГорексПрес”, София, 2004 г., стр. 175-180, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2003) Bulgarian Economy: Its Current Situation and Future Prospect Училище за политически науки и икономикс, Токайски университет, Япония, 1 декември 2003 г.

Матеев, Илиян (2003) Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона издателство "Парадигма", София, 189 стр., ISBN: 954-9536-87-4

Матеев, Илиян (2003) Тенденции в развитието на петролния бизнес „Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи”, Варна, Икономически университет, „Университетско издателство”, стр. 195-199, ISBN: 954-21-0174-0

Матеев, Илиян (2002) България в началото на ХХІ век и Азиатската икономическа криза (1997-1998 г.) - основни поуки за страната ни „България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 4 април 2002 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 98-107, ISBN: 954-775-122-0

Матеев, Илиян (2002) Източна Азия и глобализацията „Глобализация и устойчиво развитие”, Варненски свободен университет, Варна, 1-3 юли 2002 г., Университетско изд.„Черноризец Храбър”, Варна, стр. 187-191, ISSN: 1311-9222 (Книжка 4)

Матеев, Илиян (2002) Основни външнотърговски партньори на България сред страните от ЕС „България – Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 27-28 май 2002 г., изд.„Абагар”, В.Т., 2002 г., стр. 48-51

Матеев, Илиян (2002) Преходът към пазарна икономика в Китай „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, УНСС, София, 30 ноември 2001 г., Университетско изд.„Стопанство”, София, 2002 г., стр. 212-215, ISBN: 954-494-481-8

Матеев, Илиян (2001) ЕС и американският икономически модел на растеж „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 26 май 2001 г., изд.„Абагар”, В.Т., стр. 100-103, ISBN: 954-427-450-2

Наама, Карим (2017) DEVELOPMENT OFTHE ARAB ECONOMYAFTER THE “ARAB SPRING” Списание "Социално-икономически анализи", ВТУ "СВ.Св. Кирил и Методий", Стопански Факултет, том 9 кн.2 (2017).

Наама, Карим (2016) Арабската Пролет и ролята на социалните мрежи в АР Египет. Сп. Социално-икономически анализи, Стопански Факултет, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", книга 1/2016 (9)

Наама, Карим (2016) Наама. К. Приоритети във външната политика на Египет след „арабската пролет”, сп. Международни отношения, бр. 2, 2016 г, София.

Наама, Карим (2015) Монография: 1. Промяната в АР Египет след „ Ерата Хосни Мубарак”: аспекти и перспективи, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2015 г.

Наама, Карим (2015) Наама. К. Арабската пролет – международни и регионални позиции, сп. Международни отношения, бр. 5-6, 2015 г, София.

Наама, Карим (2014) Наама. К. Сътрудничество между ЕС и страните от Магреб в рамките на Процеса от Барселона, сп. Международни отношения, бр. 4, 2014 г, София.

Наама, Карим (2014) Наама. К. Феноменът „Арабската пролет”: и бъдещето на политическите промени в постреволюционния Близък Изток, Сп. Геополитика – София, бр. 3, 2014 г.

Наама, Карим (2012) Наама, К. Икономически ефекти, причинени от международния тероризъм след 2011 години. Сп, Международни отношения, год.XLI, бр.6, 2012 г, София.

Наама, Карим (2012) Наама, К. Перспективи пред Евро-средиземноморското партньорство, сп. Геополитика, бр. 4, 2012, София.

Наама, Карим (2012) Наама. К. Историко-флософски поглед към частната собственост, сп. Социално-икономически анализа, кн. 5, 2012 г, ВТУ-Стопански факултет. В.Търново.

Ненчева, Светлана (2017) Regionalization of Tourism Activity and Marketing Strategy in Bulgaria International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA April 8-9, 2017

Ненчева, Светлана (2017) Маркетинг микс на библиотечните услуги ХХVII национална годишна конференция на 8 и 9 юни 2017 г. в София

Ненчева, Светлана (2017) Маркетингова среда на библиотеките в България Международна научно-практическа конференция на тема "Развитие на българската и европейската икономики предизвикателства и възможности

Ненчева, Светлана (2017) РЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ МАРКЕТИНГОВИ ПРОГРАМИ Социално-икономически анализи, ВТУ Св.Св. Кирил и Методий

Панушев, Емил (2017) Външноикономическата ориентация на България в условията на членство в Европейския съюз и участие в глобалните стойностни вериги. – сп. Списание на БАН, кн. 3, 2017, с. 59-65. София

Панушев, Емил (2017) Външнотърговски отношения на България с Македония. – В: „ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, ИМПЛИКАЦИИТЕ ОД ЕВРОПСКАТА ДОЛЖНИЧКА КРИЗА ВРЗ ПРОЦЕСИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ИНТЕГРАЦИJА ВО ЕВРОПСКАТА УНИJА, БАН, МАНУ, София, ГорексПрес, 2017, с. 204-212 [212 стр.] София, Съвместна публикация на БАН и МАНУ.

Панушев, Емил (2017) Европейският семестър и България. - В: „ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Отг. ред. Емил Панушев, Велико Търново, Ай ад Би, 2017, с. 9-19 [182 стр.] Велико Търново

Панушев, Емил (2017) Свободно движение на стоки, Външноикономическата ориентация на България. – В: „БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ДЕСЕТ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Отг. ред. Емил Панушев, София, FastPintBooks, 2017, с. 65-73, 213-220 [222 стр.] София

Панушев, Емил (2016) Измененията в географската структура на външноикономическите отношения. – В: „ГЕОГРАФИЯ И ПРИЯТЕЛИ“, „Парадигма“, С., 2016, с. 190-200, [756 стр.] София

Панушев, Емил (2015) Външноикономическите отношения на България и регионалните търговски споразумения. – В: „РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“, Научно-практическа конференция 5-6 ноември 2015 г., Велико Търново, Ай анд Би, CD, ISBN: 978-954-9689-99-0. Велико Търново

Панушев, Емил (2015) Споразумението между САЩ и ЕС – възможности за българската икономика. – В: „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ: СТИМУЛИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ“, Международна научна конференция 6-7 октомври 2014 г., София, ГорексПрес, 2015, с. 88-97 [668 стр.] София

Петров, Петър (2016) Petrov, Petar Stefanov. Economic Theories. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, 2016, http://e-uard.bg/mmm/, ISBN 978-619-203-039-1,

Петров, Петър (2015) Петров, П., П. Петков. Икономически теории. ВУАРР, Център за дистанционно обучение,2015, ISBN 978-954-9498-26-4

Петров, Петър (2014) Петров, П., П. Петков. Икономически теории, ВУАРР, Център за дистанционно обучение, 2015, http://e-uard.bg/mmm/, ISBN 978-619-203-143-5

Петров, Петър (2013) Петров, П., П. Петков. Съвременни икономически теории. ВУАРР Център за дистанционно обучение, Велико Търново, 2013, ISBN 978-619-7048-21-6.

Петров, Петър (2012) Петров, П., П. Петков. История на икономическите учения. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, Велико Търново, 2012, ISBN 978-954-9498-84-4

Стефанов, Цанко (2017) „Областната стратегия за развитие – ключ за успех на териториалната единица“ сп. "Индустриален мениджмънт", бр. 1, 2017, Изд. на ТУ-София, стр. 88 - 96, ISSN 1312-3793

Стефанов, Цанко (2017) „Развитието на социалните услуги в област Велико Търново – от проучването на потребностите до стратегическото планиране“ Сборник с доклади „Дни на науката 2016“, Съюза на учените в България - клон Велико Търново, стр. 166 - 175Издателство "Фабер", 2017, ISSN 1314-2283

Стефанов, Цанко (2017) Modern aspects of the Bulgarian economy in the EU context Сборник материалов V Международной научно-практической конференции "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ И КРЕДИТНЫХ СИСТЕМ", 8 сентября 2017 года, г. Белгород, Россия, стр. 262 - 265, ISBN 978-5-9571-2379-8

Стефанов, Цанко (2017) Мрежовият маркетинг и неговите последователи Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет – Варна "Маркетингът – опит и перспективи", Варна, 29-30 юни 2017 г., стр. 354 - 362, ISBN 978-954-21-0931-0

Стефанов, Цанко (2017) Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия Списание на БАН, 3/2017, стр. 5 - 15

Стефанов, Цанко (2015) „Нашите градинарски дружества“ В: Гешов (1899) „Думи и дела“ - Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 12 – 13 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Стефанов, Цанко (2015) „Организиране на растежа и иновациите“ В: „Модерната фирма“ - Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 37 – 38 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Стефанов, Цанко (2015) „Туристическият сектор в област Велико Търново – състояние и перспективи за развитие” сп. „Социално-икономически анализи”, Книга 6, 2013 - 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, 49 – 54 стр., ISSN 1313-6909

Стефанов, Цанко (2014) „Алтернативни източници за финансиране и повишаване конкурентоспособността на предприятията от област Велико Търново” Сборник доклади от Трети научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 147 – 156 стр., ISBN 978-619-00-0037-2

Стефанов, Цанко (2014) „Фактори и елементи на конкурентоспособността на фирмите” Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 125 – 244 стр., ISBN 978-619-00-0002-0

Стефанов, Цанко (2014) „Фирмена конкурентоспособност чрез ефективно усвояване на средства от оперативните програми в област Велико Търново” Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, 192 – 200 стр., ISBN 978-954-524-970-9

Стефанов, Цанко (2013) „Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Девета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда”, УНСС, София, 04.11.2013 г., стр. 721 - 728, ISBN 978-954-8590-43-3

Стефанов, Цанко (2013) „Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Сборник доклади от Втори научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2013, 230 – 237 стр., ISBN 978-954-400-985-4

Стефанов, Цанко (2013) Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. - фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Десета юбилейна международна конференция „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно”, УНСС, София, 11.10.2013 г., Издателски комплекс - УНСС, стр. 289 - 295, ISBN 978-954-644-665-7

Стефанов, Цанко (2012) „Възможности за повишаване на конкурентоспособността в сферата на туризма за област Велико Търново, залегнати в областната стратегическа рамка” „Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България”, Черноморски туристически форум Варна 2012, Издателство Славена, Варна, 2012, 183 – 189 стр., ISBN 978-954-579-945-7

Стефанов, Цанко (2012) „Икономическо развитие и възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност, заложени в приоритетните цели на основните стратегически документи на област Велико Търново” Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 8, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2012, 58 – 62 стр., ISSN 13126121

Стефанов, Цанко (2012) „Повишаване конкурентоспособността на фирмите от област Велико Търново и област Габрово чрез ефективно усвояване на средствата от Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013” Сборник доклади от Международна научна конференция по случай 15 години от основаването на катедра „Маркетинг” – „Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето” 28 – 29 юни 2012 г., Икономически университет Варна, Издателство „Наука и икономика”, Варна, 2012, 328 – 336 стр., ISBN 978-954-21-0615-9

Стефанов, Цанко (2011) „Състояние и възможности за развитие на туризма в област Велико Търново” Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика”, Свищов, 12 – 13 май 2011 г., Академично издателство „Ценов” – Свищов, 2011, стр. 324 - 330, ISBN 978-954-23-0593-4

Стефанов, Цанко (2010) „Специфичният микс на мрежовия маркетинг” Дни на науката 2009, Фабер, Велико Търново, 2010, стр. 85 - 94, ISBN 978-954-400-276-2

Стефанов, Цанко (2008) „Ролята на консултантските организации в процеса на усвояване на безвъзмездната финансова помощ от фондовете на Европейския съюз” Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45 годишнина от създаването на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 30 – 31 май 2008 г. „България в Европейския съюз: първи резултати”, ГорексПрес, София, 2008, стр. 301 - 305, ISBN 954-616-139-X

Стефанов, Цанко (2007) „Приемането на България в Европейския съюз – предизвикателствата пред счетоводната професия” Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ГорексПрес, София, 2007, ISBN 978-954-616-185-7

Стефанов, Цанко (2006) „Отчитане на бизнескомбинациите” Международна научно-практическа конференция 2 – 4 юни 2006 г. „България в Европа – 2007”, ГорексПрес, София, 2006, стр. 340 - 352, ISBN-10: 954-616-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3

Стефанов, Цанко (2004) „Преминаването към международните счетоводни стандарти – необходимост или преждевременна стъпка” Международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция” 5 – 6 юни 2004 г., ГорексПрес, София, 2004, ISBN 954-616-139-X

Стефанов, Цанко (2003) „Отчитане на търговската репутация” сп. „Счетоводство плюс ...”, бр. 3/2003 г., ОРКП „Мисъл”, София, 2003, стр. 19 - 21, ISSN 1311-0497

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/