Публикации Катедра "Скулптура" / Department of Sculpture


Георгиев, Георги (2016) Приблизително безкрайно

Коев, Николай (2015) Въздействието на полирани и патинирани обеми върху зрителя. Сборник с доклади от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”. - Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015,(електронно издание), с. (117 – 124). ISBN 978-619-208-039-6

Коев, Николай (2015) Художествени бронзолеярни и обучението по скулптура, Научни трудове от конференцията „Иновации в образованието“, Годишник на ШУ «Еп. К. Преславски», т. XIX D / Съставител: доц. д-р Чавдар Сотиров. - Педагогически факултет, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен: 2015, с. (726-732). ISSN 1314-6769

Коев, Николай (2014) Художественото бронзолеене в обучението по скулптура Юбилейна международна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, секция Факултет по изобразително изкуство, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. (75-80), ISBN 978-954-981-575-80

Коев, Николай (2002) Художествено бронзолеене УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, ISBN 954-524-309-0

Коев, Николай (0) Художествени бронзолеярни на съвременния етап на развитие Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - плурализмът в изкуството", 20-21.11.2015 г., факултет "Изобразително изкуство"

Ламбов, Тодор (2017) "Конкурсите за паметници са тресавище" вестник "Кулптура"

Ламбов, Тодор (2015) Развитие на монументалния скулптурен портрет в България между 79-та и 89-та ВСУ "Любен Каравелов"

Ламбов, Тодор (2014) Българският скулптурен портрет от 80-те години и скулптурният портрет от втората половина на 20 век в Европа ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Ламбов, Тодор (2014) Българският скулптурен портрет от последните години и някои тенденции от световната Артсцена Urbanshortcut - сайт за изкуство

Ламбов, Тодор (2005) Konzept und idée der Antifaschistischen Denkmaler, ANTIFASCHISTISHES MAHNEN UND GEDENKEN IN SALZBURG 2005, ISBN 3-900213-01-1 Залцбург, Австрия

Лютаков, Стефан (2018) 2018 г. Самостоятелна изложба в галерия «Боев», Пазарджик – скулптура и рисунки Галерия «Боев», Пазарджик

Лютаков, Стефан (2017) Лютаков, Стефан . Стилът е искреността и характерът на твореца [Онлайн ресурс], изд. въпреки.com, 24. 05. 2017, http://въпреки.com/post/161016799471/ , последно посетено на 04.03.2019

Лютаков, Стефан (2017) Лютаков, Стефан. В началото е натура ( по повод Националната изложба "Скулптура 2017"), София, бюлетин на СБХ, бр. 5, 2017 г., Инфо СБХ - ISSN 1313 - 9622, с. 25 - 27 София, бюлетин на СБХ, бр. 5, 2017 г., , Инфо СБХ - ISSN 1313 - 9622, с. 25 - 27

Лютаков, Стефан (2017) Лютаков, Стефан. Рецензия относно дисертацията на Зоя Иванова Лекова на тема „Металът в монументалните скулптури на Любомир Далчев, Галин Малакчиев, Крум Дамянов, Георги Чапкънов, Ангел Станев, Емил Попов” - за присъждане на образователна научна степен „доктор” по професионално направление „Изкуствознание и изобразителни изкуства” Национална художествена академия, Факултет за приложни изкуства, катедра „Метал", София, 2017 г. https://nha.bg/uploads/ckeditor/RECENZIA_prof._STEFAN_LYUTAKOV_-_za_Zoya_Lekova.pdf, последно посетено 02.03.2019 София https://nha.bg/uploads/ckeditor/RECENZIA_prof._STEFAN_LYUTAKOV_-_za_Zoya_Lekova.pdf, последно посетено 02.03.2019

Лютаков, Стефан (2016) 2016 г. “Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика 2015-2016” – заключителна изложба,голямата награда за скулптура, София, „Шипка”, 6, София, „Шипка”, 6,

Лютаков, Стефан (2015) 2015 г. Национална галерия „Квадрат 500”, София – постоянна експозиция (две скулптури) София, Национална галерия "Квадрат 500"

Лютаков, Стефан (2015) Лютаков, Стефан. За изкуството на Георти Байлов (1976 – 2014) [Онлайнресурс], Публикувано от: pamedia , четвъртък 12 ноември 2015 - 17:29:24, http://pa-media.net/news.php?extend.10106.2 , последно посетено на 24.03.2019 [Онлайнресурс], Публикувано от: pamedia , четвъртък 12 ноември 2015 - 17:29:24, http://pa-media.net/news.php?extend.10106.2

Лютаков, Стефан (2015) Лютаков, Стефан. Рецензия относно дисертацията на Валентин Димитров Господинов на тема "Изследване на прозрачните и полупрозрачни елементи в скулптурата на ХХ век" за присъждане на образователна научна степен „доктор” по професионално направление „Изкуствознание и изобразителни изкуства” - Национална художествена академия, София, 2015 г. https://nha.bg/uploads/ckeditor/RECENZIA_prof._STEFAN_LYUTAKOV-_za_Valentin_Gospodinov.pdf, последно посетено 02.03.2019 https://nha.bg/uploads/ckeditor/RECENZIA_prof._STEFAN_LYUTAKOV-_za_Valentin_Gospodinov.pdf, последно посетено 02.03.2019

Лютаков, Стефан (2013) Лютаков, Стефан. Скулптурните симпозиуми организирани от катедра „Скулптура” на ФИИ на ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий”: Юбилейна международна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, секция Факултет по изобразително изкуство /Сборник/, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, ISBN 978-954-981-575-80 Юбилейна международна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, секция Факултет по изобразително изкуство /Сборник/, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, ISBN 978-954-981-575-80

Лютаков, Стефан (2012) 2012 г. Постоянна експозиция в Арт център „Юго Вутен”, Херенталс, Белгия Арт център „Юго Вутен”, Херенталс, Белгия

Лютаков, Стефан (2012) 2012 г. Постоянна експозиция в галерия “Уни Арт” на Нов български университет , София

Лютаков, Стефан (2008) Лютаков, Стефан. Първи академичен скулптурен симпозиум В. Търново - 2008, Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора", 2008, бр. 9 ("И"), В. Търново, издателство "Фабер", 2008, ISSN 1311-0209, с. 171-176 Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора", 2008, бр. 9 ("И"), В. Търново, издателство "Фабер", 2008, ISSN 1311-0209

Лютаков, Стефан (2007) Лютаков, Стефан. Димитър Сотиров /Албум/, София, издателство "Захари Стоянов", 2007. ISBN 9547398628 Димитър Сотиров, Издателство Захари Стоянов, 2007. ISBN: 9547398628

Лютаков, Стефан (2005) 2005 г. Самостоятелна изложба в Национална художествена галерия, „Лично пристанище” – юбилейна, София, 2005 Национална художествена галерия,София, 2005

Лютаков, Стефан (2005) 2005 г. Проект ” Награди за съвременно българско изкуство” (куратор Ирина Баткова, проект на М-тел), изложба в София, СБХ, „Шипка” - 6 София, СБХ, ул. "Шипка"- 6

Лютаков, Стефан (2005) 2005 Наградата за съвременно българско икуство (скулптура) на М-тел за 2005 г. София, Съюз на българските художници, ул. "Шипка" 6

Лютаков, Стефан (2002) 2002 г. Самостоятелна изложба в Галерия’’Ирида’’ – София ‘’Човек, който...’’

Лютаков, Стефан (2001) Хабилитационен труд, за участие в конкурс за професор по скулптура обявен от Великотърновския университет в Държавен вестник бр. 20/06.03.2001г., шифър 05.08.04, Списък на творбите хабилитационен труд: 1. "Залез 2", чугун, 300/200/200 см., София, парк Оборище, 2001 г. 2. "С мисъл за времето и природата", мрамор, композиция от 2 части с общи размери 500/500/300 см., Арт - център Илинденци, 1998 г. 3. "Романтично пътуваве", желязо, 300/600/150 см., Перник, 1999 г. 4. "Залез", дърво, тухли, 350/450100/ см., Скулптурен парк на Министерство на външните работи, София, 2000 г. 5. "Животно - майка", керамика, 40/60/25 см., Дом на хумора и сатирата - Габрово, 1998 г. 6."Животно - майка", бронз, 20/45/15 см., собственост, 1999 г. 7. "Празнична композиция 3", бронз - желязо,150/60/20 см., собственост, 1995 г.

Русева-Стефанова, Славина (2015) "Никола Терзиев-Желязото – пластични преображения на мисълта" сборник с доклади от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015,(електронно издание), с. 125 – 141. ISBN 978-619-208-039-6

Русева-Стефанова, Славина (2015) "Ранните творби на Никола Терзиев-Желязото в контекста на своето време" Сборник с доклади от Международната научна конференция „Изкуство и образование – традиции и съвременност”, том 2, Пловдив,2015, с.416 – 429. ISBN 978-954-2963-13-4

Русева-Стефанова, Славина (2014) "Неосъществените монументални проекти на Никола Терзиев-Желязото" РУ „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание, Русе 2014г., с.189 – 193, (conf.uni-ruse.bg/bg/), с. 191 – 195 ). ISSN 1311-3321

Русева-Стефанова, Славина (2014) "Скулптурен текст и смисъл: скулптурите на Никола Терзиев в Пантеона на възрожденците – Русе " Арнаудов сборник /доклади и съобщения/, том 8-ми, Изд. „Лени-Ан”, Русе, 2014, с.104 – 114. ISBN 978-619-7058-33-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/