Публикации Катедра "Живопис" / Department of Painting


Йорданов, Йордан (2004) Цветови вариации в натюрморта.Равновесие. Диплом от ВАК/ присъдена титла доцент/ с номер 2267 -14.10 .04, комисия 17 протокол 8 от 16.06.2004. Научна степен 050804 Изкуствознание и изобр. Изкуство- живопис.

Карабаджаков, Красимир (2008) ,,Хабилитационен труд на тема ,, Експесионизъм и балкански пейзаж,,.

Караиванова, Мартина (2015) "Визуални проекции на сетивната ос – „черно-бяло” в творчеството на двама български художници – Петър Дочев и Лика Янко „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново ISBN: 9786192080396

Караиванова, Мартина (2015) „АХРОМАТЪТ” В БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС В КРАЯ НА XX И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК Стремеж към нови пластични изразни средства ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Караиванова, Мартина (2014) „Ахроматичното – елемент от съвременните тенденции в живописта в края на xx и началото на XXI век” В сборник от Международна научна конференция посветена на съвременните тенденции в изкуството и обучението по изобразително изкуство, СУ „Климент Охридски” в Eлектронно списание за наука, култура и образование, бр. 2 от 2014 г. на ФНПП

Караиванова, Мартина (2014) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” Електронносписание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век ISSN 1314-9067 год. IІ, 2014, брой 4

Караиванова, Мартина (2014) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” в сборник от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/

Караиванова, Мартина (2014) „Художествена симбиоза между фото печат и живопис в творчеството на двама съвременни автори” Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, Национална художествена академия „Николай Павлович”, София, (електронно издание) ISBN 978-954-2988-19-9

Лалев, Илиян (2018) "Мащаб 1:100000. Изкуството като пробация" kultura.bg

Лалев, Илиян (2017) "В нов социален реализъм" гр. София, галерия "Шипка" 6

Лалев, Илиян (2017) Мащаб 1:1. Нов социален реализъм София, "Шипка" 6

Лалев, Илиян (2017) Още за "новия реализъм" в една изложба Въпреки.com //Рефлексии http://kultura.bg/web/%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83/

Лалев, Илиян (2017) Рефлексии: "Трима извън реалността" въпреки.com

Лалев, Илиян (2016) "Мащаби в социалното или изкуството като реакция" kultura.bg

Лалев, Илиян (2016) Мащаби в социалното или изкуството като реакция Портал "Култура"

Лалев, Илиян (2015) Авангард и неконвенциални форми Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 29 април 2015,електронен сборник,съст. Доц. д-р Рени Христова-Коцева, с.160-164, ISBN 978-619-208-040-2

Лалев, Илиян (2015) Живопис и неконвенциални форми. Тенденции към осъвременяване на живописта в България в края на 70-те, 80-те и 90-те години – концептуалност, фотореализъм, нова фигуралност и обекти в картината Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 29 април 2015, електронен сборник, съст. Доц. д-р Рени Христова-Коцева с.165-167, ISBN 978-619-208-040-2

Лалев, Илиян (2015) Кураторски проект "Острови по течението" галерия "Райко Алексиев", София 2015 г. София, галерия "Райко Алексиев"

Лалев, Илиян (2015) Проект "Изкуство за подмяна. Не на подмяната! Не на художествената олигархия!" - Акция пред СГХГ гр. София гр. София, СГХГ 2015 г.

Лалев, Илиян (2013) Нарисувани наблюдения. изложба галерия "Ракурси", гр. София гр. София, галерия "Ракурси"

Лалев, Илиян (2000) "Отстрани" галерия "Солерс" гр. София

Лалев, Илиян (2000) По повод статията на Диана Попова - изненади през август в. Култура, 2000 г.

Лалев, Илиян (1999) Каса І - картината каталог "Живопис", инсталации и асамблажи - Илиян Лалев"

Лалев, Илиян (1999) Преспапие или няколко опита да докосна Труман Капоти каталог "Живопис, исталации и асамблажи - Илиян Лалев"

Лалев, Илиян (1999) При затворенин врати каталог "Живопис, инсталации и асамблажи - Илиян Лалев"

Лалев, Илиян (1999) Работи върху дърво и хартия... колумбарии" каталог "Живопис, инсталации и асамблажи"

Млячкова, Маринета (2018) По повод участие в представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. гр. Велико Търново в изложбени зали "Р. Михайлов (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков” в гр. Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерията на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).

Млячкова, Маринета (2017) Визуален материал в учебник по Изобразително изкуство за 6-ти клас. Изобразително изкуство за 6. клас/Учебник. Изд. Просвета Плюс, София, 2017.

Млячкова, Маринета (2017) По повод участие в пленер и колективна изложба на 22-то издание на пленер по живопис „Дружба” – 2017, гр. Стара Загора, в галерия „Байер”. Дати на провеждане: 16.06.2017 г. – 26.06.2017 г. гр. Стара Загора, галерия "Байер"

Млячкова, Маринета (2016) По повод участие в ІV Балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016. Стара Загора, каталог "Четвърто балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016"

Млячкова, Маринета (2016) По повод участие в пленер и колективна изложба на пленер по живопис „Реката” – 2016, гр. Тутракан, в ГХГ Тутракан. Дати на провеждане: 25.07.2016 г. – 30.07.2016 г. гр. Тутракан, ГХГ

Млячкова, Маринета (2015) „Обогатяване на систематичния подход за преподаване на живописна композиция във Факултета по изобразително изкуство, чрез развиване на асоциативно-образното мислене на студентите” Педагогически алманах. Педагогическо списание, ХІІ кн. 2/2014. Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, с. 120-130. ISSN: 1310-358Х

Млячкова, Маринета (2015) Хабилитационен труд на тема "Актуалност и емоционалност на тоналния регистър в живописната структура". Научна област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис) Велико Търново, Факултет по изобразително изкуство

Млячкова, Маринета (2014) "ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЯТА ПО ЖИВОПИС. СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ЖИВОПИСНА КОМПОЗИЦИЯ" Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти” (28-29.11.2014г., В. Търново, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Млячкова, Маринета (2014) „Необходимост от развиване на асоциативно-образното мислене на студентите, които изучават изобразително изкуство – живопис” Збiрник наукових праць Богословського вiддiленния КПБА „Богословсккий вiсник”, № 9, изд. Черновитски национален университет „Юрий Федкович”, гр. Черновци, Украйна, 2014, с. 125-134. ISSN: 2310-0923

Млячкова, Маринета (2013) "NEED TO DEVELOP ASSOCIATIVE AND FIGURATIVE THINKING OF STUDENTS OF ART /PAINTING/" Сборник на International scientific practical conference „ART, DESIGN AND ART EDUCATION: METHODS AND EXPERIENCES OF CREATIVITY DEVELOPMENT”, KAUNo Kolegija/ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES JUSTINAS VIENOŽINSKIS FACULTY of arts University of Liepaja, Kaunas /Lithuania/

Млячкова, Маринета (2013) „Приносът на художника Георги Стойков при създаването на систематичен подход за преподаване на живописна композиция във Факултета по изобразително изкуство” Юбилейната международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” (май 2013 г., В. Търново, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Млячкова, Маринета (2013) Маринета Млячкова - преподавател, в "История на Факултет по изобразително изкуство" - юбилейно издание по случай 50-годишнината на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Велико Търново, История на Факултет по изобразително изкуство

Млячкова, Маринета (2013) Представяне на художника-педагог Маринета Млячкова в юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)". Велико Търново, Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)

Узунов, Иван (2018) Самостоятелна изложба „Иван Узунов на 60 години“ Галерия „Възраждане“, Пловдив, 2018

Узунов, Иван (2017) „Иван Узунов- живописни портрети“ Представяне на 7 портрета, притежание на галерии в България, Италия и Португалия в електронно списание за наука, култура и образование на СУ„Св. Климент Охридски“

Узунов, Иван (2017) „Обезчовечаване на българското село“(Инсталация) ГХГ„Шипка 6“, София

Узунов, Иван (2016) „Велосипедът на прехода“ и „Декларация“ Кураторски проект на Илиян Лалев „Мащаби в социалното или изкуството като реакция“- изл. зали „Р. Михайлов“- гр. Велико Търново

Узунов, Иван (2016) „Ренесансът днес“/ „Rinashimento“ - akademiq Azolo- Italy Азоло, Италия- Академия за музикално изкуство.

Узунов, Иван (2015) Адаптация на класическите живописни техники към съвременните материали и условия //Сборник доклади Международна научна конференция „От сетивното към визуалното“ II, „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО”, организирана от Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 20 – 21 ноември 2015 г. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново, 2017. стр. 182-192 ISBN 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID 1284937188

Узунов, Иван (2015) Изложба ,,Иван Узунов и Милен Джановски,, в галерия ,,Неси,,- Бургас Бургас - галерия ,,Неси,,

Узунов, Иван (2014) Инсталация „Черна бутилка“ В.Търново

Узунов, Иван (2013) Проект 8 х 3, реализиран в изл. зали „Рафаел Михайлов“- Велико Търново, 2013 г. ИЗ„Рафаел Михайлов“, гр. В.Търново, 2013

Узунов, Иван (2011) „Втори национален конкурс на „Алианц- България“ България

Узунов, Иван (2011) Самостоятелна изложба „Минимализъм“ -корпус Скулптура на ВТУ. По покана на ръководството на катедра „Скулптура“, презентирана от доц. Цветан Колев и проф. Стефан Лютаков. Съдържа 11 творби- пластики и рейдимейд. Представена на официалната страница на ВТУ. http://www.uni-vt.bg/11/?page=5735&zid=47 13. 11- 2011г. ВТУ

Узунов, Иван (2010) Реализация на стенопис „Madonna della Salute“- След спечелен конкурс в Мазер, провинция Виченца. Публична защита на авторова концепция. Рецензент- Антонио Гато, Италия, Рим, 2010 Италия

Узунов, Иван (2009) ,,Секция 13,, изложба- ,,Шипка 6,, София

Узунов, Иван (2009) ,,Фикция- реалност.. София

Узунов, Иван (2008) Самостоятелна изложба живопис в гал ,,Възраждане,,- Стария град- Пловдив Стария град- Пловдив - галерия ,,Възраждане,,

Узунов, Иван (2008) Юбилейна самостоятелна изложба на Иван Узунов (50г.) Изложбен център на СБХ „Шипка 6“, гр. София

Узунов, Иван (2003) „Ivan Uzunov- Pittura in Italia“ Foto- K2- Bassano del Grappa, print- Bulhaus.

Узунов, Иван (2001) „Eлегично за живописта“- хабилитационен труд.Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година. Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/