Публикации Катедра "Живопис" / Department of Painting


Йорданов, Йордан (2004) Цветови вариации в натюрморта.Равновесие. Диплом от ВАК/ присъдена титла доцент/ с номер 2267 -14.10 .04, комисия 17 протокол 8 от 16.06.2004. Научна степен 050804 Изкуствознание и изобр. Изкуство- живопис.

Карабаджаков, Красимир (2008) ,,Хабилитационен труд на тема ,, Експесионизъм и балкански пейзаж,,.

Караиванова, Мартина (2015) "Визуални проекции на сетивната ос – „черно-бяло” в творчеството на двама български художници – Петър Дочев и Лика Янко „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново ISBN: 9786192080396

Караиванова, Мартина (2015) „АХРОМАТЪТ” В БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС В КРАЯ НА XX И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК Стремеж към нови пластични изразни средства ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Караиванова, Мартина (2014) „Ахроматичното – елемент от съвременните тенденции в живописта в края на xx и началото на XXI век” В сборник от Международна научна конференция посветена на съвременните тенденции в изкуството и обучението по изобразително изкуство, СУ „Климент Охридски” в Eлектронно списание за наука, култура и образование, бр. 2 от 2014 г. на ФНПП

Караиванова, Мартина (2014) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” Електронносписание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век ISSN 1314-9067 год. IІ, 2014, брой 4

Караиванова, Мартина (2014) „Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)” в сборник от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/

Караиванова, Мартина (2014) „Художествена симбиоза между фото печат и живопис в творчеството на двама съвременни автори” Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, Национална художествена академия „Николай Павлович”, София, (електронно издание) ISBN 978-954-2988-19-9

Лалев, Илиян (2017) Още за "новия реализъм" в една изложба Въпреки.com //Рефлексии http://kultura.bg/web/%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83/

Лалев, Илиян (2016) Мащаби в социалното или изкуството като реакция Портал "Култура"

Лалев, Илиян (2000) По повод статията на Диана Попова - изненади през август в. Култура, 2000 г.

Лалев, Илиян (1999) Каса І - картината каталог "Живопис", инсталации и асамблажи - Илиян Лалев"

Лалев, Илиян (1999) Преспапие или няколко опита да докосна Труман Капоти каталог "Живопис, исталации и асамблажи - Илиян Лалев"

Лалев, Илиян (1999) При затворенин врати каталог "Живопис, инсталации и асамблажи - Илиян Лалев"

Лалев, Илиян (1999) Работи върху дърво и хартия... колумбарии" каталог "Живопис, инсталации и асамблажи"

Млячкова, Маринета (2015) Хабилитационен труд на тема "Актуалност и емоционалност на тоналния регистър в живописната структура". Научна област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис) Велико Търново, Факултет по изобразително изкуство

Млячкова, Маринета (2014) "ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЯТА ПО ЖИВОПИС. СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ЖИВОПИСНА КОМПОЗИЦИЯ" Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти” (28-29.11.2014г., В. Търново, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Млячкова, Маринета (2014) „Необходимост от развиване на асоциативно-образното мислене на студентите, които изучават изобразително изкуство – живопис” „Богословски висник”, научно издание-сборник от научни статии на Черновитски национален университет „Юрий Федкович”, гр. Черновци, Украйна

Млячкова, Маринета (2014) „Обогатяване на систематичния подход за преподаване на живописна композиция във Факултета по изобразително изкуство, чрез развиване на асоциативно-образното мислене на студентите” Списание „Педагогически алманах” (кн. 2/2014 г.), на Педагогически факултет при ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Млячкова, Маринета (2013) "NEED TO DEVELOP ASSOCIATIVE AND FIGURATIVE THINKING OF STUDENTS OF ART /PAINTING/" Сборник на International scientific practical conference „ART, DESIGN AND ART EDUCATION: METHODS AND EXPERIENCES OF CREATIVITY DEVELOPMENT”, KAUNo Kolegija/ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES JUSTINAS VIENOŽINSKIS FACULTY of arts University of Liepaja, Kaunas /Lithuania/

Млячкова, Маринета (2013) „Приносът на художника Георги Стойков при създаването на систематичен подход за преподаване на живописна композиция във Факултета по изобразително изкуство” Юбилейната международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” (май 2013 г., В. Търново, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Узунов, Иван (2018) Самостоятелна изложба „Иван Узунов на 60 години“ Галерия „Възраждане“, Пловдив, 2018

Узунов, Иван (2017) „Иван Узунов- живописни портрети“- автор гл.ас. д-р Мариета Конова електронно списание за култура, наука и образование на СУ „Св. Климент Охридски,, стр 48 .бр 8 /2017 г. ISSN - 2367-6396

Узунов, Иван (2016) ,,Велосипедът на прехода ,, и ,,Декларация,, Кураторски проект на Илиян Лалев „Мащаби в социалното или изкуството като реакция“- изл. зали „Р. Михайлов“- гр. Велико Търново

Узунов, Иван (2016) ,,Ренесансът днес,, София

Узунов, Иван (2014) Инсталация ,,Черна бутилка,, В.Търново

Узунов, Иван (2008) Иван Узунов и лиричната живопис,, Пловдив

Узунов, Иван (2001) ,,Елегично за живописта,,- хабилитационен труд. Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година.

Узунов, Иван (2001) Реализация на стенопис Италия

Узунов, Иван (0) ,,Мащаб 1х1- нов социален реализъм,,- София- ,,Шипка 6 София-,,Шипка 6,,

Узунов, Иван (0) Иван Узунов и лиричната живопис,, Пловдив

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/