Публикации Катедра "Теория и методика на физическото възпитание" / Department of Theory and Methods of Physical Education


Алексиева, Милена (2018) Establishment of the current physical development of children with special educational needs 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Luka

Алексиева, Милена (2018) Игровият подход в обучението по баскетбол „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN:978-619-7281-41-5 Второ преработено и допълнено издание

Алексиева, Милена (2018) Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България Спорт и наука, брой 4, ISSN 1310-3393, с. 136-147

Алексиева, Милена (2018) ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" http://niais.kemsu.ru/conf/conf/ito_2018/sect/index.htm?sec_id=2866

Алексиева, Милена (2017) PHYSICAL CAPABILITY EVALUATION OF CHILDREN WITH MENTAL ILLNESSES Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Алексиева, Милена (2017) THE SUPPORTING ENVIRONMENT – FACTOR FOR SPORT CHOICE IN THE FREE TIME OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL AGE Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.95-98 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Алексиева, Милена (2017) КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Спорт и наука, 2017/2, с. 206

Алексиева, Милена (2017) ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2017) Развитие и управление на спорта "баскетбол 3 х 3" Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2016) Changes in the physical capability of 8 and 9 year old students after applied game approach Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 14, pp. 84 – 87

Алексиева, Милена (2016) Characteristics of the specific preparedness of 7 and 8 year old students after applied game approach in basketball education Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, ISSN:1453-1194

Алексиева, Милена (2016) Motivation of students from the initial educational degree for participation in the organization of sport activities Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет с. 148

Алексиева, Милена (2016) Relation structure of the physical development, the physical capability and the specific preparedness of 7 year old students "Инновации в технологиях и образовании", г. Беловo

Алексиева, Милена (2016) Адаптирана физическа активност „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-06-4

Алексиева, Милена (2016) Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт Спорт и наука, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2016) Баскетбол в училище „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-09-5

Алексиева, Милена (2016) Игровият подход в обучението по баскетбол „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-05-7

Алексиева, Милена (2016) ИЗСЛЕДВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ И ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП КЪМ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60

Алексиева, Милена (2015) Aнaлиз нa нивoтo нa физичeскoтo рaзвитиe нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд при oбучeниe пo минибaскeтбoл Пeдaгoгичeски aлмaнaх/кн.2, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Алексиева, Милена (2015) Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ - 2015, ВТУ

Алексиева, Милена (2015) КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ 3 Х 3 Спорт и наука, с. 267, Изв. бр. 5, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) ОСОБЕНОСТИ НА СПЕЦИФИЧНАТА БАСКЕТБОЛНА ПОДГОТВЕНОСТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ Сп. Спорт и наука 2015/5

Алексиева, Милена (2015) Оценяване индивидуалните баскетболни способности на ученици с интелектуални затруднения Спорт и наука, с. 226, Изв. бр. 5, С. ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Проучване мотивацията на учениците за участие в организирани спортни занимания. Спорт и наука, 152 с. С. ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-854-9689-98-3

Алексиева, Милена (2015) Сравнителен анализ на показатели за физическо развитие при ученици от начален етап на основната образователна степен Спорт и наука, с. 186, Изв. брой 5, ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Устaнoвявaнe нивoтo нa физичeскaтa дeeспoсoбнoст нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд Спорт и наука, с. 186, Изв. бр. 5, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2014) Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра –В: сб. „30 години педагогически факултет“ с. 443, „Фабер”, В. Търново ISBN: 978-619-00-0352-6

Алексиева, Милена (2014) Зелена светлина за игрите „Фабер“, В. Търново, ISBN: 978-619-00-0156-0

Алексиева, Милена (2014) КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ СУ – Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, 2014 ISSN 1314-2275

Алексиева, Милена (2014) Констатиране нивото на физическото развитие на 9-10-годишни ученици Сп. Спорт и наука, С., 2014/5

Алексиева, Милена (2013) Assessment and optimization of the special physical and the specific technical-tactical preparedness of the best bulgarian basketball players – cadets. Lithuania, Klaipeda University

Алексиева, Милена (2013) Игрите в началното училище В. Търново, „Фабер”. ISBN 978-954-400-953-3

Алексиева, Милена (2013) Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро „Спортни игри” при ученици от начален етап на основната образователна степен Сп. Спорт и наука, С. 2013/3

Алексиева, Милена (2012) Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти „Фабер“, В. Търново 978-954-400-686-0

Алексиева, Милена (2012) Предпоставки, осигуряване и организация на заниманието по баскетбол с млади играчи сб. Кинезиология, 2011

Алексиева, Милена (2012) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info сб. Кинезиология, 2011

Алексиева, Милена (2012) Сравнителен анализ на игровата ефективност на баскетболния отбор (кадети) на „Черно море” Сп. Спорт и наука, 2012/2

Алексиева, Милена (2012) Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбори по баскетбол ЮЗУ”Неофит Рилски”, сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката”, 2012

Алексиева, Милена (2012) СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИГРОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАСКЕТБОЛНИЯ ОТБОР (КАДЕТИ) НА „ЧЕРНО МОРЕ” Сп. Спорт и наука 2012/2

Алексиева, Милена (2011) Баскетбол – теоретически основи I&B

Алексиева, Милена (2011) Система за въвеждане на баскетболната игра Сп. Спорт и наука, 2011/5

Алексиева, Милена (2011) Характеристика на специфичната игрова ефективност на баскетболисти (кадети) Сп. Спорт и наука 2011/3

Алексиева, Милена (2010) Варианти за оптимизиране изявите на подрастващи играчи по баскетбол Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Алексиева, Милена (2010) Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения Фабер, 2010

Алексиева, Милена (2010) Игровият подход в обучението по минибаскетбол Сп. Спорт и наука, 2010/6

Алексиева, Милена (2010) Изследване на индивидуалната състезателна ефективност на баскетболистите от отбора на „Черно море” – Варна (кадети) Сп. Спорт и наука, 2010/3

Алексиева, Милена (2010) Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Алексиева, Милена (2010) Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Алексиева, Милена (2009) Анализ на преподаването на основните цели на баскетболната игра в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009/2

Алексиева, Милена (2009) Влияние на специализирана методика за начално обучение по баскетбол върху физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни момчета

Алексиева, Милена (2009) Нормативна база за контрол и оптимизиране на физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-год. баскетболисти сп. Спорт и наука 2009/4

Алексиева, Милена (2009) Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели сп. Спорт и наука. 2009/6

Алексиева, Милена (2009) Тиймбилдинг – рекреация и екстремност Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009/2

Алексиева, Милена (2008) Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта сп. Спорт и наука, С. 2008/5

Алексиева, Милена (2008) Определяне корелационната структура на физическото развитие и техническата подготвеност на 9-10-годишни баскетболисти сп. Спорт и наука, С. 2008/6

Алексиева, Милена (2008) Установяване на корелационните зависимости между физическите качества на 9-10-годишни деца в етапа на начално обучение по минибаскетбол сп. Спорт и наука, С. 2008/3

Алексиева, Милена (2007) Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, В. Търново, 2004, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2007

Алексиева, Милена (2007) Изследване ефективността от прилагане нова методика при усвояването на техническия елемент „дрибъл” в началното обучение по минибаскетбол сп. Спорт и наука 2007/5

Алексиева, Милена (2007) Социална и възпитателна роля на туризма в училище Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, “Фабер”, В. Търново, 2007

Алексиева, Милена (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол сб. „Кинезиология – 2007”

Алексиева, Милена (2006) Анализ на игрови показатели на състезателки от женски баскетболен клуб сп. Спорт и наука 2006/2

Алексиева, Милена (2006) Установяване на моментната физическа дееспособност на ученици от ІІІ клас Сб. ”Физическото възпитание в нашето съвремие”, “Бойка” 2006

Алексиева, Милена (2005) Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност сб. “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005

Алексиева, Милена (2005) Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура сборник "Педагогика и методика"

Алексиева, Милена (2005) Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт сборник "Педагогика и методика"

Алексиева, Милена (2005) Психо-педагогическа характеристика на подвижни игри Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005

Алексиева, Милена (2005) Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите “Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и “Педагогика на обучението по физическо възпитание сборник "Личност, мотивация, спорт"

Алексиева, Милена (2005) Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас сборник "Педагогика и методика"

Алексиева, Милена (2004) Анкетно проучване относно баскетболната игра сред 10-11 годишни ученици Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004.

Алексиева, Милена (2004) Варианти за популяризирането на минибаскетбола в България, заимствани от страни с традиции в развитието му Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване”

Алексиева, Милена (2003) Анализ на игровите действия и индивидуална оценка на състезателите, взели участие във финалния етап на 60-то държавно първенство по баскетбол – мъже сборник "Кинезиология 2002"

Алексиева, Милена (2003) Баскетболът и хандбалът в ученическите игри сборник “Образование и изкуство”

Алексиева, Милена (2003) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора на професията “учител по физическо възпитание” – анкетно проучване сборник “Образование и изкуство”

Алексиева, Милена (2003) Мястото на баскетбола в училищния спорт сборник “Кинезиология 2002”

Алексиева, Милена (2003) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес сборник "Кинезиология 2002”,

Алексиева, Милена (2003) Сравнителен анализ на средните стойности на показатели, характеризиращи активността и стрелковите умения на състезатели по баскетбол сборник “Кинезиология 2002”

Алексиева, Милена (2003) Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас сборник "Педагогика и методика", 2003

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) IMPACT OF CORRECTIVE EXERCISES SETS DURING PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES ON THE SPINE STABILITY OF 11-12 YEAR OLD PUPILS Research in Physical Education, Sport and Health 2018, Vol. 7, No. 1, pp.91-96 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) RECOVERY OF MUSCLE FUNCTION AFTER STABLE ELBOW FRACTURES PROCEEDINGS OF THE 59th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ", ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури Списание Медицина и Спорт, брой 1-2/2017, ISSN 1312-5664.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Проучване мнението на състезатели по ориентиране относно мястото на техническите тренировки и техния анализ в процеса на подготовка Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Gorgevic, S, B. Jorgic, S. Belomazheva-Dimitrova, D. Tsonkova, S. Milenkovich. INFLUENCE OF FLAT FOOT ON BODY POSTURE AT STUDENTS FROM VELIKO TURNOVO UNIVERSITY Сборник трудове от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, ВТУ, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Jorgić, B., S. Đorđević, S. Belomazeva, S. Milenković, D. Tsonkova, G. Georgiev, S. Kostić. Postural Status of the Spinal Column in the Sagittal Plane in a Student Population Book of Proceedings XIX International Scientific Conference„FIS Communications 2016" in physical education, sport and recreation, Nis, 2016

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Sirakov, I., S. Belomazheva-Dimitrova. MODERN RESOURCES FOR MOVEMENT FOLLOWING OF ORIENTEERING COMPETITORS Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури Сп. Медицина и спорт, брой 1-2/2016, ISSN 1312-5664, с. 26-31

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури I & B, Велико Търново, 2016, ISBN 978-954-9689-87-7

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Захариева. Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности Сп. Спорт и наука, София, бр. 2, 2016, ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., С. Денев, М. Алексиева. Адаптирана физическа активност I & B, Велико Търново, 2016, ISBN 978-619-7281-06-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Видиновски, М., С. Беломъжева-Димитрова. MODERN ASPECTS OF THE TECHNIQUE OF CLIMBING Сборник трудове от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, ВТУ, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Belomazheva-Dimitrova, S. Changes in the End Feel of the Elbow Joint during Recovery Process after Conservatively Treated Stable Fractures Scientific Report Physical Education and Sport, volume (19, 2015), Romania, ISSN:1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Belomazheva-Dimitrova, S., Stoichevski, M. Kinesiotaping Method – The New Achievement In Sport-Recovery Practice Сп. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св., св. Кирил и Методий“, Велико Търново, брой 1/2015, ISSN 1310-358X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Видиновски. Травматизъм в спортното катерене Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември, 2015, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Петкова. Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм” Сп. Спорт и наука, извънреден бр. 2, 2015, София.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Захариева, Д., С. Беломъжева-Димитрова. Оценката на стойката на децата в миналото и днес Сборник доклади от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 31 май – 1 юни, 2015

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение I & B, Велико Търново, ISBN 978-954-9689-96-9

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение Сборник доклади от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 31 май – 1 юни, 2015

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Belomazheva-Dimtrova, S. Recovery of the Complex Elbow Function after Stable Intra-Articular Fractures Scientific Report Physical Education and Sport, volume (18, 2014), Romania, ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Zaharieva. D., S. Belomazheva-Dimtrova. THE GOOD POSTURE OF LITTLE CHILD Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Беломъжева-Димитрова, С. Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става. Дисертационен труд. Велико Търново, 2014. Великотърновски университет, Педагогически факултет, катедра Теория и методика на физическото възпитание.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Захариева. Профилактика на гръбначните изкривявания и физическо възпитание Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Belomazheva-Dimitrova, S. Elbow Stiffness – Nature and Ethiopathogenesis Research in Kinesiology, volume (41, 1/2013), Skopje, Macedonia, ISSN: 1857-7679

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) BELOMAZHEVA-DIMITROVA, S., KANTCHEVA, E., DILOVA-NEYKOVA, C. STUDY OF THE ATTITUDES AND EXPECTATIONS OF CANDIDATE STUDENTS FOR SPECIALTY PEDAGOGY OF PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY "ST. CYRIL AND ST. METHODIUS" Сборник трудове от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Belomazheva-Dimtrova, S. Study of the Effect of Mobilization and Muscle-Inhibitory Techniques on an Elbow Arthrokinematics after Conservative Treatment of Intra-Articular Fractures of the Elbow Joint Scientific Report Physical Education and Sport, volume (19, 2013), Romania, ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Kantcheva, E., S. Belomazheva-Dimitrova. A STUDY OF THE STUDENT’S OPINION ON THE QUALITY OF EDUCATION IN SUBJECT „PEDAGOGY IN PHYSICAL EDUCATION“ IN „ST CYRIL AND ST METHODIUS“ UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO Сп. Спорт и наука, бр. 2, 2013, София

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Belomazheva-Dimitrova, S. Research of the etiology and pathogenesis factors of the joint contracture В сборник трудове от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Е Костова Кънчева. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище Сборник трудове от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 50, серия 8,1, 2011, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Изследване ефекта на някои мануални техники върху възстановяването на подвижността в лакътната става след оперативно лечение на вътреставни фрактури Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 49, серия 8,1, 2010, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Крумова-Цончева, К., М. Петкова, С. Беломъжева-Димитрова. Сравнителен анализ на соматотипологична характеристика на занимаващи се със спортна и художествена гимнастика и спортуващи други спортове деца на 9-10 годишна възраст Сп. Спорт и наука, извънреден брой 4/2010, София.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Опит за изграждане на методика за ежедневна оценка на болката и функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания Научни трудове от Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 48, серия 8,1, 2009, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания Сп. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св., св. Кирил и Методий“, брой 2, 2009, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С., Е. Кънчева. Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 48, серия 8,1, 2009, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. „Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI век” Сборник трудове от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Великотърновски университет „Св., св. Кирил и Методий”, 6-7 ноември, 2009, Велико Търново.

Видиновски, Милен (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2017, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2016) Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт Спорт и наука

Видиновски, Милен (2016) ЕВОЛЮЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА И ЕКИПИРОВКАТА В КАТЕРЕНЕТО Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2016) СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ТЕХНИКАТА НА КАТЕРЕНЕ Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2015) Oптимизиране на методиката за начално обучение и усъвършенстване на подрастващи катерачи Дисертационен труд. Велико Търново, 2014. - Великотърновски университет, Педагогически факултет, катедра Теория и методика на физическото възпитание.

Видиновски, Милен (2015) Анкетно проучване относно необходимостта от създаването на нова методика за начално обучение по катерене Спорт и наука

Видиновски, Милен (2015) Корелационни зависимости между признаците на физическо развити, специфична подготвеност и специфичната техника при подрастващи спортни катерачи. Спорт и наука

Видиновски, Милен (2015) Травматизъм в спортното катерене Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември, 2015, Велико Търново.

Видиновски, Милен (2014) Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Видиновски, Милен (2014) Специфика при подготовката на подрастващи катерачи Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Видиновски, Милен (2011) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info Международна конференция на катедра "ТМФВ" Кинезиология

Видиновски, Милен (2010) Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Видиновски, Милен (2009) Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели Спорт и наука, брой 6

Видиновски, Милен (2009) Тиймбилдинг – рекреация и екстремност Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Видиновски, Милен (2007) Развитие на новаторските техники в биг уол катеренето Научна конференция „Кинезиология – 2007”, В. Търново

Видиновски, Милен (2007) Социална и възпитателна роля на туризма в училище Сборник доклади и съобщения “Туристически и спортни практики в училище”, “Фабер”, В. Търново

Видиновски, Милен (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол Сборник трудове от Mеждународна конференция „Кинезиология – 2007, В.Търново

Видиновски, Милен (2006) Ролята на силата в катеренето Сборник Трудове на ВТУ

Видиновски, Милен (2005) "Към въпроса за силата и гъвкавостта на занимаващите се със спортно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК

Видиновски, Милен (2004) Спортът "Състезателно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК

Давидов, Димитър (2018) DAVIDOV, D. Dynamics of the development of students' psychomotorics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018. (стр. 1201-1206) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Davidov, D. Formation of organizational methodology skills in students from the “Pedagogy of physical education training“ specialty through gymnastics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018.(стр. 1217-1220) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Димитър Давидов. Специализирана двигателна активност за развитие на психофизически качества на студенти. Монография. Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISВN 978-619-7281-37-8 Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISВN 978-619-7281-37-8

Давидов, Димитър (2017) Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на спортно-техническата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“ - В. Търново, 2017 ISВN 978-619-7281-32-3

Давидов, Димитър (2017) Давидов, Д. К. Крумова – Цончева, Е. Петкович. Приложението на уреда Rockin gym в техническата подготовка на подрастващи гимнастици. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2017) Давидова, Т. Д. Давидов. Психо-физическа подготовка за действие в нестандартни ситуации. Ръководство за подготовка чрез туристическата и игрова дейност. Издателство „Ай анд Би“. ISВN 978-619-7281-26-2

Давидов, Димитър (2017) Давидова, Т. Д. Димитрова, Д. Давидов. Целенасочена двигателна активност по време на бременност. Издателство „Ай анд Би“ Велико Търново, 2017 г. ISВN 978-619-7281-24-8

Давидов, Димитър (2017) Танкушева, Н., Н. Танкушева, Д. Давидов. Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика - жени за 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2016) Petković, Е., D. Stanković, Br. Dragić, N. Tankuševa, D. Davidov, Nikolina Tankuševa. Relations between motoric abilities on the results of the practical exam in artistic gymnastics. SESSION: PHYSICAL EDUCATION ISBN: 978-86-87249-80-6

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на организационно-методическата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“ - ISВN 978-619-7281-27-9

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. (2016) Изследване на специални двигателни навици и умения, като елементи на моментната физическа готовност за действие в нестандартни ситуации. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. С., 2016 г. ISSN:2367-914Х Davidov, D. (2016) Research on the special motor habits and skills, as elements of the current physical readiness to react in extreme situations. ISSN:2367-914Х Издателство НСА ПРЕС София 2016 г. , ISSN:2367-914Х

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. (2016) Установяване на моментната физическата дееспособност на студенти от ВТУ. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481 Davidov, D. (2016). Ascertainment of the instantaneous physical capability of students from Veliko Tarnovo University. ISSN 2367-7481 Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. (2016). Повишаване на физическата подготовка на студенти от НВУ «В. Левски» чрез нетрадиционни средства. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481 Davidov, D. (2016) Increment of physical preparation of students from National military university "V. Levski" by unconventional means. ISSN 2367-7481 Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д., В. Мадански, Бp. Маринов (2016). Оптимизиране методиката за оценка по физическа подготовка на държавния изпит на курсанти от НВУ„В. Левски“. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481. Davidov, D. V., Madanski, Br., Marinov (2016). Optimization of the methodology for assessment in physical preparation on state examination for cadets in National military university “V. Levski”. . ISSN 2367-7481. . Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. ISSN 2367-7481

Давидов, Димитър (2015) Davidova, Т., D. Davidov. О turismo como meio essencial da preparação psicológica e física para poder agir em situações pouco vulgares. Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, 2015. ISSN: 2182-9608 . Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, 2015. ISSN: 2182-9608

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. (2015) Кандидат-студенти за специалността «Педагогика на обучението по физическо възпитание» във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» . Актуални проблеми и тенценции. Университетска годишна научна конференция. НВУ «В. Левски» 16-17 юли 2015. Davidov, D. (2015) Studets applying for the speciality 'pedagogy of physical education' in the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. current issues and trends. Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. (2015) Приложение на пътеката за преодоляване на препятствия в НВУ за психофизическа подготовка на студенти. Университетска годишна научна конференция. НВУ «В. Левски» 16-17 юли 2015. Davidov, D. (2015) Use of the obstacle course in the national military university for the psychophysical training of students Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. (2015) Установяване моментното състояние на психомоториката на студенти. Университетска годишна научна конференция. НВУ «В. Левски» 16-17 юли 2015. Davidov, D. (2015) Determinig the momentary condition of the psychomotor skills of students. Университетска годишна научна конференция. НВУ «В. Левски» 16-17 юли 2015.

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Влияние на заниманията по гимнастика върху някои личностни черти на характера на студенти. „Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта”, сборник научни доклади. НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С. 2015. IBSN 978-954-718-406-0 НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С. 2015. IBSN 978-954-718-406-0

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Изследване на равновесната устойчивост на студенти след оказано въздействие. Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта Сборник научни доклади. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. С., 2015 г. ISВN 978-954-718-426-8 НСА ПРЕС, ИДК при НСА. С., 2015 г. ISВN 978-954-718-426-8

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. К. Крумова-Цончева. Кратък гимнастически терминологичен речник. Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. IBSN 978-954-350-220-3

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Т. Давидова. (2015). Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание”. Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. ISBN 978-954-350-221-0

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д., К. Крумова-Цончева, Т. Давидова. (2015). Основна гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2015. IBSN 978-619-7281-11-8

Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д., Спортната информираност на студентите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (анкетно проучване). Юбилейна международна научна конференция на тема “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - 10 май 2013 год. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2015 г. ISВN 978-619-208-001-3

Давидов, Димитър (2014) Давидов, Д. (2014). Теоретични занятия по физическо възпитание и спорт в образователната ни система. Същност и значение. Педагогически алманах. Педагогическо списание на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», Брой 2/2014. Университетско издателство на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». В. Търново, 2015. ISSN 1310358Х Университетско издателство на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». В. Търново, 2015. ISSN 1310358Х

Давидов, Димитър (2014) Давидов, Д. Обучение на студенти за самозащита при нападение срещу личността. Сборник научни доклади „По някои актуални проблеми на физическото възпитание и спорта”, НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С., 2014. IBSN 978-954-718-398-8 НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С., 2014. IBSN 978-954-718-398-8

Давидов, Димитър (2014) Давидов. Д. (2014). Пилатес. Характеристика, същност и значение. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. ISSN 1314-1937 Davidov D. Рilates – description, essence and importance. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2014) Давидов. Д., Т. Давидова (2014). Изследване на качеството издръжливост на студенти. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. ISSN 1314-1937 Davidov D. ,T. Davidova, (2014). Study of the quality endurance of students. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2014) Илиев, Б. Т. Давидова, Д. Давидов (2014). Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за формиране на физическа готовност на лица упражняващи професията личен охранител. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. ISSN 1314-1937 Iliev, В., T. Davidova, D. Davidov (2014). Аnalysis of the effectiveness of applied experimental procedure for physical readiness of people who work as personal bodyguards. ISSN 1314-1937 “. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2014г. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. (2013) Моноструктурни методи за психична регулация и въздействие и приложението им в спортното усъвършенстване по гимнастика на студенти. Университетска научна конференция – 2013, НВУ „Васил Левски” 27-28 юни 2013. Davidov, D. (2013) Мonostructural methods for mental regulation and impact and their application in sport improvement of gymnastics. National military university "V. Levski". ” Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. (2013). Физическата дееспособност на студенти с ниско ниво на развитие на двигателните качества. Университетска научна конференция – 2013, НВУ „Васил Левски” 27-28 юни 2013. Davidov, D. (2013) Тhe physical activity of students with low level of development of motive skills. National military university "V. Levski". Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. Т. Давидова, (2013) Установяване на физическата дееспособност на студенти от НВУ«Васил Левски». Сборник доклади от Научна конференция «Актуални проблеми на сигурността», Том 5, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. IBSN 978-954-753-200-7. Davidova, Т., D., Davidov. (2013) Setting physical fitness of NMU „Vasil Levski” IBSN 978-954-753-200-7 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. IBSN 978-954-753-200-7

Давидов, Димитър (2013) Давидов, Д. Т. Давидова, (2013). Туристическата дейност в часовете по физическа подготовка със студенти. Сборник доклади от Научна конференция «Актуални проблеми на сигурността», Том 5, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. IBSN 978-954-753-200-7. Davidova, Т., D., Davidov. (2013) Тourist activity in physical preparation with students. IBSN 978-954-753-200-7 , Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2013 г. IBSN 978-954-753-200-7

Давидов, Димитър (2012) Давидова, Т, Д. Давидов. Значение на емоционалната подструктура за формирането на адекватна психофизическа готовност. Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, том 1. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. IBSN 978-954-753-095-9 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. IBSN 978-954-753-095-9

Давидов, Димитър (2012) Давидов, Д. Състояние на силовата подготовка на италиански гимнастици. Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, том 1. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. IBSN 978-954-753-095-9 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. IBSN 978-954-753-095-9

Давидов, Димитър (2012) Давидов, Д. Физическото възпитание в нашето съвремие. Задачи, проблеми, тенденции. Сборник научни статии «Научно приложни аспекти на физическото възпитание и спорт. Издателство ”Faber” В. Търново, 2012 г. Издателство ”Faber” В. Търново, 2012 г.

Давидов, Димитър (2012) Давидова, Т, Д. Давидов. Основни принципи на специализираната психическа подготовка. Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, том 1. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. IBSN 978-954-753-095-9 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2012. IBSN 978-954-753-095-9

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Мерки за безопасност в уроците по гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2011.IBSN 978-954-9689-60-0

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Оптимизиране на обучението на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание” чрез използването на съвременни технически видеосредства. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Причини за наранявания в уроците по гимнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д., Т. Давидова. Нестандратни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидова, Т, Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста скок на дължина от място на студенти от ВТУ за периода 2002-2011г. Сборник трудове от ІІІ международна научна конференция Кинезиология 2011. Издателство „I&В” ltd. В. Търново. ISSN 1313-244X Издателство „I&В” ltd. В. Търново. ISSN 1313-244X

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Методическата подготовка по гимнастика на студенти от специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание”. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2010. ISВN 978-954-400-422-4

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Проучване на факторите «трудност» и «опасност» в занятията по гиммнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 10. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Т. Давидова. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината «Физическо възпитание» във ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 10. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Мадански В., Т. Давидова, Д. Давидов, Б. Маринов, В. Василев. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Мадански В., Т. Давидова, Д. Давидов, Б. Маринов, В. Василев. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010

Давидов, Димитър (2009) Давидов, Д, В. Мадански, Б. Маринов. Възможности за повишаване психофизическата подготовка на студенти от НВУ „В. Левски”. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ„В. Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. В. Търново 2009. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. В. Търново 2009.

Давидов, Димитър (2009) Давидов, Д., Г. Сергиев, Т. Давидова, Бр. Маринов. Гимнастика Издателство I&B, Велико Търново

Давидов, Димитър (2008) Давидов, Д., Т., Давидова. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти. Издателство «Фабер»

Давидов, Димитър (2007) Актуални проблеми на гимнастиката в училищното физическо възпитание. V-та Научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт” . Издателство „I&В” ltd. В. Търново 2008.( стр.44-47) ISBN 978-954-9689-47-1

Давидов, Димитър (2007) Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание. Издателство „I&В” ltd. В. Търново. . ISSN 1313-244Х

Давидов, Димитър (2007) Преодоляване на препятствия – фактор за повишаване на психофизическата подготовка на военнослужещите. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Сборник материали от научна конференция. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2007.

Давидов, Димитър (2006) Гимнастиката в часовете по физическо възпитание във ВУ. -

Давидов, Димитър (2006) Комбинация от упражнения на гимнастическа стена. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидов, Димитър (2006) Приложна физическа подготовка на младежи за професионална реализация Издателство „Бойка”, В. Търново, 2006. Монография ISBN-10:954-9689-34-4, ISBN-13:978-954-9689-34-1

Давидов, Димитър (2006) Семейни занимания с физически упражнения и спорт (анкетно проучване). Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидов, Димитър (2006) Семейно спортуване. Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006..

Давидов, Димитър (2005) Гимнастиката в училищното физическо възпитание - техника и методика на обучение Издателство "Бойка" В. Търново, 2005

Давидов, Димитър (2005) Гимнастическа терминология Издателство "Бойка" В. Търново, 2005

Давидов, Димитър (2005) Гимнастическите упражнения - допълнително средство в часовете по физическо възпитание във ВУ Научна конференция - Враца, 2005.

Давидов, Димитър (2005) Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към Сухопътните войски на Българската армия. Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.362-371) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт. Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.328-337) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите “Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и “Педагогика на обучението по физическо възпитание” Личност, мотивация, спорт. НСА ПРЕС, С., 2005. (стр.105-114) ISBN 954-718-145-9

Давидов, Димитър (2005) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсантки от Военната академия ,,Уест Поинт”- САЩ и НВУ (ВВОВУ) “В. Левски” Научно методическо списание. Извънреден брой 1/2005 г. Издателска къща „Тип-топ прес” С., 2005. (стр.156-161) ISSN 1310-3393

Давидов, Димитър (2005) Структура на психофизическата подготовка на младежи с професионална ориентация към Българската армия след оказано експериментално въздействие Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.349-362) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2004) Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004

Давидов, Димитър (2004) Визуално-логичен анализ на ново упражнение на успоредка – задно обтегнато превъртане с цяло обръщане от вис до вис. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004

Давидов, Димитър (2004) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора им на професията “учител по физическо възпитание” (анкетно проучване) Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. (стр. 382-387) ISBN 954-577-217-4

Давидов, Димитър (2004) Изследване на някои личностни черти на младежи след оказано експериментално въздействие. Формиране на готовност за оцеляване. Издателство НСА “В. Левски”. С, 2004. (стр.50-58) ISBN-954-718-132-7

Давидов, Димитър (2004) Някои аспекти относно професионалната военна служба и физическата подготовка (анкетно проучване) Образование и изкуство том ІІІ. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. (стр. 317-320) ISBN 954-577-217-4

Давидов, Димитър (2004) Физическата подготовка в НВУ”Васил Левски” на съвременния етап. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Издателство НСА „В. Левски”, С, 2004. (стр. 168-176) ISBN 954-718-136-Х

Давидов, Димитър (2004) Физическо възпитание в основно-образователна степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Издателство „Бойка”, В. Търново, декември, 2004.

Давидов, Димитър (2003) Актуални проблеми на физическата подготовка свързани с военно образователната реформа Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-08-5

Давидов, Димитър (2003) Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти във ВВОВУ,,В.Левски” за периода от 1983 г. до 2002 г. Кинезиология – 2002 том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003 (стр.28-33) ISBN 954-968911-5

Давидов, Димитър (2003) Локализация на контрола – фактор, влияещ на справянето със стреса Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4

Давидов, Димитър (2003) Някои особености при провеждането и изпълнението на тестове по физическа подготовка използвани във военната академия,,Уест Поинт” - САЩ Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2003) Относно физическата дееспособност на донаборниците и нормативите от Наставленията по физическа подготовка от 67г., 79 г., 91 г.” Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2003) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2003, (стр.275-278) ISBN 954-9689-08-5

Давидов, Димитър (2003) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти-випускници обучаващи се с различен брой часове по физическа подготовка в учебните планове. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2003 ISBN 954-9689-08-5

Давидов, Димитър (2002) Анализ на физическата подготовка на кадрови войници Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 71-78) ISBN 954-90530-9-1

Давидов, Димитър (2002) За необходимостта от физическа подготовка с военна насоченост в горната степен на обучение в училище. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново –2001 (стр. 486-491) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Изследване на физическата подготовка на ученици в предказармена възраст по тестове от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново – 2001 (стр. 491-499) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Методическата подготовка на курсантите от ВВОВУ "В.Левски" за ръководители на занятия по физическа подготовка Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.38-43) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Необходимост от специализирана подготовка на учители по физическо възпитание и спорт за работа с ученици – донаборници Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.19-24) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти от Военната академия ,,Уест Поинт”-САЩ и ВВОВУ,,В.Левски” – В.Търново. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В. Търново, 2001. (стр. 419-428) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Усвояване на техники и удари от ръкопашния бой в часовете по физическо възпитание. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 38-44) ISBN 954-90530-9-1

Давидов, Димитър (2001) Някои проблеми свързани с раздела гимнастиката от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия – 1991 год. Физическата подготовка и спорт в Българската армия. ВИ, С, 2001. (стр. 131-136)

Давидов, Димитър (2000) Изследване физическата дееспособност на курсанти от ВВОВУ "В.Левски" активно занимавали се със спорт преди постъпването им във военното училище Физическото възпитание и спортът между два века. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. (стр.49-55) ISBN 954-775-004-6

Давидов, Димитър (2000) Сравнителен анализ на скоростно-силовите възможности на италиански и български 18 годишни младежи. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. . (стр.121-126) ISBN 954-775-004-6

Давидов, Димитър (1997) Анализ на физическата подготовка на курсантите от ВВОВУ,,Васил Левски” за периода от кандидат-курсантските изпити до завършване етапа на единичното обучение. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56, В. Търново, 1997.

Давидов, Димитър (1997) Георгиев Г., В. Василев, Д. Давидов. Относно усъвършенстване методиката за обучение на курсантите по плуване стил ,,бруст”. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997.

Давидов, Димитър (1997) Оптимизирана методика на обучение на гимнастическите упражнения ,,раменна стойка” и ,,страничен отскок” на успоредка”. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 188-197) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1997) Относно усъвършенстване методиката за обучение на курсантите по плуване стил ,,бруст” . ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 71-78) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1996) Помощ и пазене, мерки за безопасност в занятията по гимнастика. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Техника и методика на обучение на някои основни упражнения по гимнастика от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидов, Димитър (1996) Формиране на психофизическите и моралноволеви качества в занятията по ръкопашен бой с курсанти. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 43. В. Търново, 1996 (стр. 329-336) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1996) Характеристика, значение и упражнения за развитие на качеството гъвкавост” Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 44, В. Търново, 1996

Давидова, Теодора (2017) Целенасочена двигателна активност по време на бременност

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Въздействие върху познавателната подструктура на готовността на ученици за действие в нестандартни ситуации чрез лекоатлетически упражнения. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. София.ISSN:2367-914Х

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Критерии за оценяване на методическата подготовка на студенти от специалността ПОФВ по учебната дисциплина „Лека атлетика” „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-14-9

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Лекоатлетическите дисциплини от „средни и дълги бягания” като основно средство за въздействие върху развитието на елементите на волевата подструктура на психофизическата готовност за действие в нестандартни ситуации. „Спорт и сигурност“, доклади от четвърта научна конференция, НСА „В. Левски“, 18-19 май 2016 г. София.ISSN:2367-914Х

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Специализирана психо-физическа подготовка на ученици със средствата на леката атлетика Издателство „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-08-8

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Техника и методика на обучение на лекоатлетическите упражнения в училище „Ай анд Би”, В. Търново,ISBN 978-619-7281-12-5

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-619-7281-10-1

Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т., Д. Тасева, К. Лазарова-Николова. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности Сборник доклади от Международна конференция-МУ "Проф.д-р Параскев Стоянов", гр. Варна

Давидова, Теодора (2015) DAVIDOVA, Т., D. Davidov. О turismo como meio essencial da preparacao psicolgica e fsica para poder agir em situaes pouco vulgares Revista da ESDRM of Science Culture and Sport, Santarem, Portugal, ISSN: 2182-9608

Давидова, Теодора (2015) Давидов, Д., К. Крумова – Цончева, Т. ДАВИДОВА. Основна гимнастика Издателство „Ай анд Би”, В. Търново,ISBN 978-619-7281-11-8

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Възможности за управление на процеса на формиране на адекватна психофизическа готовност. Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА, София,ISSN 978-954-718-406-0

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Двигателните навици и умения, като елементи на моментната психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от научна конференция, НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Корелационно-структурен модел на моментната психофизическа готовност на 12–14-годишни момичета НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Корелационно-структурни модели на психофизическата готовност на 9-10-годишни деца в хода на специализирана психофизическа подготовка Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. София.ISВN 978-954-718-426-8

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Нестандартни ситуации Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. София, ISВN 978-954-718-426-8.

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Нестандартни ситуации в ежедневието на ученици от средна училищна възраст – анкетно проучване Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади, НСА. София,ISSN 978-954-718-406-0

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Учебният процес по адаптирано физическо възпитание Педагогически алманах. Педагогическо списание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Брой 2/2014г. Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, ISSN 1310358Х

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Факторна структура на моментната психофизическа готовност на 12 – 14-годишни момичета Сборник доклади от научна конференция, НВУ „Васил Левски”, В. Търново

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т. Формиране на адекватна психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Давидова, Теодора (2015) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността ПОФВ Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново,ISBN 978-954-350-221-0

Давидова, Теодора (2014) Давидов. Д., Т. ДАВИДОВА. Изследване на качеството издръжливост на студенти Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2014) ДАВИДОВА, Т. Проследяване на настъпилите промени в моментната психическа готовност на 9–10-годишни деца след оказано експериментално въздействие със средствата на физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади „По някои актуални проблеми на физическото възпитание и спорта”, НСА ПРЕС, ИДК при НСА, София. ISBN 978-954-718-398-8

Давидова, Теодора (2014) ДАВИДОВА, Т. Същност на понятието „психофизическа готовност” сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2014 г”. Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2014 г”. Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-619-00-0091-4

Давидова, Теодора (2014) ДАВИДОВА, Т. Установяване моментното състояние на психофизическите възможности на деца със специални образователни потребности. Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2014”. Издателство „Фабер”, В. Търново,ISBN 978-619-00-0091-4

Давидова, Теодора (2014) Илиев, Б., Т. ДАВИДОВА. Д. Давидов. Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за формиране на физическа готовност на лица упражняващи професията личен охранител Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937.

Давидова, Теодора (2014) Илиев, Б., Т. ДАВИДОВА. Формиране на психофизическа готовност за действия в екстремни ситуации в дейността на охранителя Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 3-4 юли 2014. Том 15. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново,ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) DAVIDOVA, Т. Нemsball game – something new and interest in physical education and sport area http://hemsball.com/anasayfa.aspx?NewsModuleId=149

Давидова, Теодора (2013) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Туристическата дейност в часовете по физическа подготовка със студенти Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 16-18 октомври 2013 г., Том 5. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISBN 978-954-753-200-7

Давидова, Теодора (2013) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Установяване на физическата дееспособност на студенти от НВУ „В. Левски” Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 16-18 октомври 2013 г., Том 5. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, ISBN 978-954-753-200-7

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Адаптирано физическо възпитание Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 978-954-9689-80-0

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Адаптирано физическо възпитание - същност, цел, задачи Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Методи на адаптираното физическо възпитание Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки. Издателски комплекс на НВУ, „Васил Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Методическата подготовка по лека атлетика на студенти от специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание” Сборник доклади от Международна научна конференция по повод 50 г. ВТУ – 2013, ISBN 978-619-208-001-3

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т. Средства на специализираната психофизическа подготовка за формиране на адекватна готовност за действие в сложни ситуации Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012 г”. Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-872-7

Давидова, Теодора (2013) ДАВИДОВА, Т., Б. Илиев, Изследване на моментната физическата готовност на лица упражняващи професията „личен охранител” Сборник доклади от Международна научна конференция по повод 50 г. ВТУ – 2013, ISBN 978-619-208-001-3

Давидова, Теодора (2012) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Значение на емоционалната подструктура за формирането на адекватна психофизическа готовност Юбилейна научна конференция по повод на 10 години от създаването на НВУ „В. Левски” – 14-15 юни 2012 г., IBSN 978-954-753-095-9

Давидова, Теодора (2012) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Основни принципи на специализираната психофизическа подготовка Юбилейна научна конференция по повод на 10 години от създаването на НВУ „В. Левски” – 14-15 юни 2012 г., IBSN 978-954-753-095-9

Давидова, Теодора (2011) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Нестандартни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие проведена в НВУ „В. Левски” на 23 – 24 юни 2011 г. Том 2. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т. История на физическото възпитание Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 978-954-9689-57-0

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., А. Даскалова – Янкова. Корелационно-структурен модел на психофизическата готовност на ученици след оказано въздействие върху емоционалната й подструктура Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, Издателство „I&В” ltd. , В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста „скок на дължина от място” на студенти от ВТУ за периода 2002 – 2011 г. Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“. Издателство „I&В” ltd., В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2010) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината физическо възпитание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 г., том 10, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) ДАВИДОВА, Т. Изследване на емоционалната подструктура на психическата готовност на ученици от VI клас след оказано въздействие Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 год., том 10, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Даскалова-Янкова, А., Т. ДАВИДОВА. Специализирана психофизическа подготовка на ученици от начален етап на обучение в условията на глобализация и развитие на технологиите Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“. Издателство „Фабер“ В. Търново, ISВN 978-954-400-422-4

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ “В. Левски”, Том 1. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ „В.Левски”, Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2009) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА и колектив. Гимнастика Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 954-9689-36-0

Давидова, Теодора (2009) ДАВИДОВА, Т. Възрастови особености при възприемането и преодоляването на сложни ситуации от младежи и девойки Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”- том 1, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 954-753-035-6

Давидова, Теодора (2009) ДАВИДОВА, Т. Средства на психофизическата подготовка за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“. Издателство „Фабер“, 2010 г. ISВN 978-954-400-422-4

Давидова, Теодора (2008) Давидов, Д., ДАВИДОВА, Т. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, Разград 06.12.2008. Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-003-5

Давидова, Теодора (2008) ДАВИДОВА, Т. Децата и сложните ситуации V-та Научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт”. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-954-9689-47-1

Давидова, Теодора (2008) ДАВИДОВА, Т. Ситуацията като метод за въздействие в психофизическата подготовка Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, Издателство „Фабер”, 2008. ISBN 978-954-400-003-5

Давидова, Теодора (2007) ДАВИДОВА, Т., Б. Маринов. Установяване на зависимостта между повишаване нивото на някои физически качества и придобиването на технически умения в хода на обучението по ръкопашен бой Държавна агенция за младежта и спорта, НСА „В. Левски“, Национална сигурност, физическо възпитание и спорт, сборник материали от научна конференция. Издателство „Фабер“, В. Търново, ISBN 978-954-775-812-4

Давидова, Теодора (2007) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов, Цв. Дилова. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание Сборник трудове от II международна научна конференция „Кинезиология – 2007“. Издателство „I&В” ltd., В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Алексиева. Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по Подвижни и спортно-подготвителни игри Съвременни аспекти на спортното образование, сборник научни статии. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISBN -10:954-524-517-4

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Виденовски. Психофизическа готовност на състезатели по състезателно катерене „Спорт и наука“, научно-методическо списание, бр.5-6, 2006. Издание на НСА, Държавната агенция за младежта и спорта, БСФКС, БОК. ISSN 1310-3393

Давидова, Теодора (2005) Алексиева, М., ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт Педагогика и методика, сборник научни доклади от научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005

Давидова, Теодора (2005) Давидов, Д., ДАВИДОВА, Т., Цв. Дилова. Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на Българската армия Педагогика и методика, сборник научни доклади от научна конференция по повод 40 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Възможности за формиране на готовност у деца за действие в сложни ситуации чрез подвижните игри Спорт и наука, научно-методическо списание, бр.3, 2005

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Обучението по лека атлетика в училище Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005. ISBN 954-9689-27-1

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Основи на техниката по лека атлетика в училище Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005. ISBN 954-9689-26-3

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Психофизическа подготовка на деца за действие в сложни ситуации Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005. ISBN 954-9689-29-Х

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Формиране на моментна готовност за действие в сложна ситуация Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005. ISBN 954-9689-28-Х

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов, Р. Димкова. Структура на психофизическата подготовка на младежи с професионална ориентация към Българската армия след оказано експериментално въздействие Педагогика и методика, сборник научни доклади от научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005.

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т., И. Алексиев, Д. Давидов, М. Алексиева. Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите „Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и „Педагогика на обучение по физическо възпитание” Личност, мотивация, спорт, сборник доклади. Издателство НСА – ПРЕС, С., 2005

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т., М. Гърдева, М. Алексиева. Подвижни и спортно-подготвителни игри Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005. ISBN 954-9689-22-0

Давидова, Теодора (2002) Формиране на готовност у 9 – 10-годишни деца за действие в сложни ситуации ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Дамянова, Мариана (2005) Физкултурният празник и комплексно-интегралния подход в детската градина Сборник: “40 години ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

Дамянова, Мариана (2004) Здравно-методически насоки за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина Юбилеен сборник. “120 години предучилищно възпитание”.Слово., 2004.

Дамянова, Мариана (2004) Методически насоки за определяне интензивността на физическите упражнения при 4 – 5 годишни деца Сборник: “Доклади на Втора есенна научна конференция”. Китен, 20 -25 септември, 2004

Дамянова, Мариана (2004) Формиране на ритмичен усет у децата от предучилищна възраст чрез физкултурна дейност Юбилеен сборник. “120 години предучилищно възпитание”.Слово

Дамянова, Мариана (2003) Промени в пулсовата честота на децата от предучилищна възраст при прилагане на физически упражнения Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново. 2003.

Дамянова, Мариана (2003) Хипокинезна болест и последиците от нея при подрастващите Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново

Дамянова, Мариана (2000) Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и първи клас Сборник: Международна научна конференция на тема: “Физическото възпитание и спортът между два века”. 27-28 октомври 2000. ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”.

Денев, Стоян (2018) Aleksieva, M., St. Denev. (2017). Establishment of the current physical development of children with special educational needs. International Scientific Conference "Sports Science and Health" University „Apeiron“ Banja Luka

Денев, Стоян (2018) St. Denev. (2017). Analysis of specific football preparedness of boys with intellectual disabilities. Research in physical educations, sport and health. International Scientific Conference "Sports Science and Health" University „Apeiron“ Banja Luka

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст. (2018) Аз преподавам футбол. „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-36-1 (учебник) „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-36-1

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, ВТУ „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2 „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2

Денев, Стоян (2018) Ст. Денев и кол. (2018) Рекреативни спортове на вода – ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски. „Ай анд Би“, В. Търново „Ай анд Би“, В. Търново

Денев, Стоян (2017) Milena Aleksieva, Stoyan Denev (2017) Physical capability evaluation of children with mental disabilities. Journal Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160, The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and indexed and presented in EBSCO databases. IndexCopernicus International (ICV: 5,76 2012)

Денев, Стоян (2017) Денев, Ст. (2017) ВАРИАТИВНОСТ ПРИ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА 8-9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Денев, Стоян (2016) St. Denev. (2016). Анализ на физическото развитие при деца с интелектуални затруднения. Белово, ISBN 978-5-906888-02-0

Денев, Стоян (2016) Алексиева, М., Ст. Денев. (2016). Подкрепящата среда – фактор при избор на спорт в свободното време. сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISBN 2534-9317

Денев, Стоян (2016) Беломъжева, Ст., М. Aлексиева, Ст. Денев.. (2016). Адаптирана физическа активност „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-06-4

Денев, Стоян (2015) Алексиева, М., Ст. Денев. (2015) Анализ на специфични баскетболни способности при момичета с интелектуални затруднения сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISSN 2534-9317

Денев, Стоян (2015) Алексиева, М., Ст. Денев. (2015). Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ ISSN 2534-9317

Денев, Стоян (2015) Денев, Ст., М. Алексиева (2015). Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-854-9689-98-3

Денев, Стоян (2015) Денев, Ст., М. Алексиева. (2013) Интереси и мотивация при деца с интелектуални затруднения относно практикуването на играта футбол. Юбилейна международна научна конференция ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, 10-11.05.2013 –В: сб. 50 г ВТУ стр. 545-551 ISBN 978-619-208-001-3

Денев, Стоян (2014) Алексиева, М., Денев, Ст. (2014) Констатиране нивото на специфичната подготвеност на 15-18-годишни момчета с интелектуални затруднения. СУ, 2014 –В: сб. „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ „Св. Кл. Охридски" ISSN 1314-2275

Денев, Стоян (2014) Алексиева, М., Денев, Ст. (2014) Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра. ВТУ, 2014–В: сб. „30 години педагогически факултет“ ISBN: 978-619-00-0352-6

Денев, Стоян (2014) Видиновски, М., Алексиева, М., Денев, Ст., Стефанов, Св. (2014) Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. ВТУ, 2014 –В: сб. „30 години педагогически факултет“

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) ФИЗИЧECКO PAЗВИТИE И CПEЦИФИЧНA ПOДГOТВEНOCТ ПPИ ДEЦA C ИНТEЛEКТУAЛНИ ЗAТPУДНEНИЯ ПPИ ПPИЛOЖEНA CПEЦИAЛИЗИPAНA МEТOДИКA ПO ФУТБOЛ ВТУ “CВ. CВ. КИPИЛ И МEТOДИЙ”

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) Физическата дееспособност на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, С. стр. 122-128 , 2014 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2014) Денев, Ст. (2014) Физическото развитие на 11-13-годишни деца с интелектуални затруднения. Спорт и наука, С. стр. 102-108, 2014 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2012) Aлексиева, М., С. Стефанов, Ст. Денев. (2012) ИП Еразъм – старт за кариерно развитие. Международна конференция на катедра ТМФВ Кинезиология 2012 сб. Кинезиология’12

Денев, Стоян (2011) Алексиева, М., Св. Стефанов, Ст. Денев, М. Видиновски. (2011) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. Кинезиология, 2011, сб. „Кинезиология”, В. Търново, 2011

Денев, Стоян (2010) Алексиева, М., Ст. Денев. (2010) ВАРИАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПРИ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Научна конференция с международно участие - 25 г. Педагогически факултет, В. Търново 6-7 ноември 2009, „Фабер” 2010

Денев, Стоян (2010) Денев, Ст., М. Алексиева. (2010) Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Денев, Стоян (2008) Алексиева, М., Ст. Денев. (2008) ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, АСПЕКТИ И СПЕЦИФИКА НА ЖЕНСКАТА АГРЕСИЯ В СПОРТА Спорт и наука, 2008, брой 5

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Б. Туманова, Н. Панайотов. (2007) Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., М. Алексиева. (2017) ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОДВИЖНИ ИГРИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2007) Денев, Ст., Хр. Христозов, Е. Иванов. (2007) РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА СРЕД ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. МОДЕЛЪТ „ОТБОРНА ЛЕКА АТЛЕТИКА” Научна конференция „Кинезиология – 2007”, 18 - 19.10.2007, В. Търново

Денев, Стоян (2007) Петров, Л., Ст. Денев. (2007) Изследване на издръжливостта на млади футболисти "Спорт и наука", София, бр. 6, с. 62 ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. “Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс” Сб. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Враца’06

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. "Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения" Сб. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Враца’06

Денев, Стоян (2004) Петров, Л., Е., Кънчева, К. Крумова, Ст. Денев. (2004) "Спортове за рекреация" изд. Бойка, Велико Търново, ISBN 954-9689-18-2

Дилова-Нейкова, Цветанка (2017) Пандулчев, Д.,(2017) "Изследване на студенти от специалността физическо възпитание чрез скрининг на функционалното движение. Педагогически алманах. Том 25/ Бр.2, стр. 199-204. ISSN: 2367-9360. Велико Търново, 2017. Педагогически алманах. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". гр. Велико ТърновоТом 25/бр. 2

Дилова-Нейкова, Цветанка (2016) Коева, Парашкева. “Определяне степента на значимост на компонентите от програмираното обучение по плуване“ // Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност“ / Съставител: проф. д.п.н. Венка Кутева-Цветкова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2016г. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Дилова-Нейкова, Цветанка (2015) Пандулчев, Д., Цв. Дилова-Нейкова (2014) "Изследване на 12-13-годишни волейболистки чрез скрининг на функционалното движение. 30 години Педагогически факултет". Велико Търново, 2014. Юбилейна международна научна конференция. 30 години Педагогически факултет. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Дилова-Нейкова, Цветанка (2014) Дилова-Нейкова, Цв. (2014) "Плуване", Учебник за студентите от висшите училища. Преработено и допълнено издание. I&B LTD. В. Търново’ 2014. I&B LTD. В. Търново’

Дилова-Нейкова, Цветанка (2013) Беломъжева, Ст., Ел. Кънчева, Цв. Дилова-Нейкова(2013) "Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващите специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание.към ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий»". Враца 2013. Европейски стандарти в спортното образование, Враца

Дилова-Нейкова, Цветанка (2013) Пандулчев, Д., Цв. Дилова-Нейкова (2013) "Възможности за приложение базовата стабилност като съвременна фитнес тренировка в часовете по физическо възпитание и спорт за студенти". Враца 2013. Европейски стандарти в спортното образование. гр. Враца

Дилова-Нейкова, Цветанка (2012) Коева П., Цв. Дилова (2012) "Програмирано обучение по плуване". Четвърта международна научна конференция „Кинезиология’, В. Търново, 2012. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Дилова-Нейкова, Цветанка (2011) Дилова-Нейкова, Цв. (2011) "Сравнителен анализ на резултатите от държавни първенства по модерен петобой". Трета международна научна конференция „Кинезиология’ 2011. I&B LTD. В. Търново. I&B LTD. В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2009) Дилова-Нейкова, Цв. (2009) "Многостранна насоченост на плувната подготовка на състезатели по плуване". Международна конференция 25 години Педагогически факултет. Велико Търново, 2009. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Турново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2009) Дилова-Нейкова, Цв., П. Паздерков (2009) "Развитие на бързината при 14-16-годишни плувци". Педагогически алманах. Велико Търново, 2009. Педагогически алманах. ВТУ "Св. св. Кирил и методий"

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв. "Структурни промени на някои психофизически показатели при обучението по плуване".Научна конференция – “Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Сборник доклади. “Фабер”, Велико Търново. 2008 "Фабер", В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв., П. Кутинчева (2008) "Плуване". Учебно ръководство. Второ преработено и допълнено издание. I&B LTD. В. Търново. 2008. I&B LTD. В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв., П. Паздерков (2008) "Развитие на издръжливостта при 14-16-годишни плувци". Международна научна конференция. ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2008. ВВОУ „В. Левски”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв., П. Паздерков (2008) "Развитие на скоростната издръжливост при 14-16-годишни плувци". Международна научна конференция, ВВОУ „В. Левски”, "130 години военно образование в България", том 2, ISNN: 1313-0390, В. Търново, 2008. ВВОУ „В. Левски”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2007) Давидова, Т. Цв. Дилова-Нейкова (2007) "Възможности за спортна дейност със студенти освободени от физически натоварвания". Международна научна конференция. I&B LTD. В. Търново. 2007. I&B LTD. В. Търново. 2007

Дилова-Нейкова, Цветанка (2007) Дилова-Нейкова, Цв., П. Кутинчева (2007) "Плуване". Учебно ръководство. “Бойка”, В. Търново. 2007. “Бойка”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2005) Давидов. Д., Т. Давидова, Цв. Дилова-Нейкова (2005) "Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на българската армия". Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005

Дилова-Нейкова, Цветанка (2005) Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова (2005) "Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура".Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Дилова-Нейкова, Цветанка (2005) Дилова-Нейкова, Цв. "Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас".Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова Цв. (2004) "Повишаване на психическата работоспособност в занятията по плуване". Конференция НСА, Катедра Психология, педагогика и социология, Х научна конференция „Личност, мотивация, спорт” 2004 г. „Личност, мотивация, спорт” НСА "Васил Левски", 2004 г.

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) Повишаване на психическата работоспособност в занятията по плуване. Конференция НСА, Катедра Психология, педагогика и социология, Х научна конференция „Личност, мотивация, спорт”, НСА "Васил Левски", С. 2004. „Личност, мотивация, спорт”, НСА "Васил Левски", С. 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Анализ на плувната подготовка при подрастващи плувци". Сборник доклади. ІІІ Международен конгрес НСА. Спорт, стрес, адаптация. С., 2004. Спорт, стрес, адаптация. С., 2004.

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Възможности за усъвършенстване на обучението по плуване". С., сп. „Наука и спорт”, кн. 4. 2004. С., сп. „Наука и спорт”, кн. 4. 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Дълбока вода и стрес". Монография. "Бойка", Велико Търново, 2004. “Бойка”, Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Ефективност на психическите методи на въздействие приложени при обучението по плуване върху физическата дееспособност на студентки". Сборник доклади. Образование и изкуство, том. ІІІ, Шумен, 2004. Шумен, 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Плуването – предпоставка за повишаване на физическата дееспособност и подобряване на физическото развитие". Сборник научни статии – Формиране на готовност за оцеляване. НСА „В. Левски”, 2004. НСА "В. Левски", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Повишаване на специалната физическа тренировка на плувците чрез тренажорни устройства". Студия. „Бойка”, В. Търново, 2004. „Бойка”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Умението да се плува – предпоставка за професионална реализация". С., сп. „Наука и спорт”, кн. 3. 2004. С., сп. „Наука и спорт”, кн. 3. 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв., Д. Давидов, Т. Давидова, М. Алексиева, Р. Димкова (2004) "Физичаско възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението". Учебно помагало. "Бойка", Велико Търново, 2004. “Бойка”, Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Кутинчева, П., Цв. Дилова-Нейкова и кол. (2004) "Анализ на плувната подготовка при подрастващи плувци". Сборник доклади. ІІІ Международен конгрес НСА. Спорт, стрес, адаптация. С., 2004. Сборник доклади. ІІІ Международен конгрес НСА. Спорт, стрес, адаптация. С., 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Давидов, Д., Т. Давидова, Цв. Дилова-Нейкова (2003) "Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на българската армия". Юбилеен сборник на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова (2003) "Сравнителен анализ на резултати от изпитни нормативи по ОФП на студенти от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” за периода 1998 – 2002". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том І, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв (2003)" Осъвременяване на изпитните нормативи по плуване за студентите от специалност ПОФВ". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том ІІ, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) Изследване влиянието на идеомоторната тренировка върху някои качества на вниманието. Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том ІІ, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. (2003) "Методи за повишаване ефективността на обучението по плуване". Спорт общество образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА. Том 8, с. 203-207, С., 2003. НСА ПРЕС, София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв., Р. Димкова, М. Алексиева (2003) "Сравнителен анализ на физическата дееспособност и физическото развитие на ученици от ІІІ клас". Юбилеен сборник на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Димкова, Р., Цв. Дилова, М. Алексиева (2003) "Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура". Юбилеен сборник на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Кутинчева, П., Цв. Дилова-Нейкова (2003) "Нормативни критерии за оценка и подбор в етапа на начална спортна подготовка по плуване". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том 1, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Маргаритов, В., Л. Петров, Цв. Дилова-Нейкова и кол. (2003) "Теория и методика на физическото възпитание". Част ІІ, глава І. Учебник за студенти. “Бойка”, В. Търново, 2003. “Бойка”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Алексиев, Р., Цв. Дилова-Нейкова (2002) "За развитието на координационните възможности на учениците от ІІ клас". Сборник научни статии. Проблеми на училищното физическо възпитание. „Сердолик”, С., 2002. "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Влияние на умората при плуване върху някои психологически показатели". Педагогически алманах, Велико Търново, 2002. Педагогически алманах, Велико Търново, 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Изследване на влиянието на специализирани методи върху психиката на начинаещи плувци". Сборник научни статии. Проблеми на училищното физическо възпитание. „Сердолик”, С., 2002 „Сердолик”, С., 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Изследване на влиянието на специализирани методи върху психиката на начинаещи плувци". Сборник научни статии. Проблеми на училищното физическо възпитание. „Сердолик”, С., 2002. "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Методика за ускорено начално обучение по плуване". Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2002. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2002.

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Туризмът, природата и духовно-естетическото възпитание на студентите". Педагогически алманах, Велико Търново, 2002. Педагогически алманах, Велико Търново, 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Факторна структура на началната подготовка по плуване". Сборник научни статии. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в българското училище. „Сердолик”, С., 2002. "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв., Р. Алексиев (2002) "Ефективност на нови методи за психофизически въздействия в началното обучение по плуване". Сборник научни статии. Проблеми на училищното физическо възпитание. „Сердолик”, С., 2002. „Сердолик”, С., 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв., Т. Давидова (2002) "Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи по ОФП". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том 1, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Кайков, Д., Цв. Дилова-Нейкова (2002) "Психофизически въздействия в обучението по плуване". Монография. Велико Търново, 2002. “Фабер”. Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова (2001) "Сравнителен анализ на физическите и функционални възможности на студентки с различен брой часове по физическо възпитание в курса им на обучение във ВТУ". Научни трудове, кн. № 70. Международна научна конференция – “Технологии, сигурност, екология”, ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001. ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001

Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Дилова-Нейкова, Цв. (2001) "Изследване ефективността на методика за психофизически въздействия при началното обучение по плуване". Научни трудове, кн. № 70. Международна научна конференция – “Технологии, сигурност, екология”. ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001.

Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Дилова-Нейкова, Цв. (2001) "Понижаване на тревожността у студентки при началното обучение по плуване". Сборник трудове. Международна научна конференция – “Физическото възпитание между два века”. „Фабер”, с. 117-120, В. Търново, 2001. „Фабер”, В. Търново, 2001

Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Дилова-Нейкова, Цв., Т. Давидова (2001) "Проследяване динамиката на физическата дееспособност на ученици от III клас". Научни трудове, кн. № 70. Международна научна конференция – “Технологии, сигурност, екология”, ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001. ВВОВУ "В. Левски", В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2000) Дилова-Нейкова, Цв. (2000) "Трудности в началното обучение по плуване". Сборник трудове. Международна научна конференция – “Физическото възпитание и спорта между два века”. „Фабер”, В.Търново, 2000. "Фабер", В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (1991) Йотов Й., Цв. Дилова, Д. Кадинова (1991) "Нормативи за подбор и ориентация на студенти в профилираните групи по спортна стрелба. Сборни трудове. “Научно-практически аспекти на физическото възпитание”. ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991. ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991.

Дилова-Нейкова, Цветанка (1990) Дамянова М., Цв. Дилова и колектив (1990) "Учебник по физическо възпитание за студентите от предучилищна педагогика" – глава І.4., глава ІХ. Велико Търново, 1990. Велико Търново, 1990

Дилова-Нейкова, Цветанка (1987) Учебник по физическо възпитание за студентите от начална училищна педагогика – раздел VI.1,2,3,4,5,6., VIII.7 Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (1987) Шопов Г., Цв. Дилова и колектив. (1987) "Учебник по физическо възпитание за студентите от начална училищна педагогика" – раздел VI.1,2,3,4,5,6., VIII.7., Велико Търново, 1987. Велико Търново, 1987.

Димкова, Росица (2018) Димкова, Р. Концепция за иновативна дейност в дългосрочен обучителен процес по хандбал. Dimkova, R. Concept of Innovative Activity in a Long Handball Training Process ВТУ “Св. св. Кирил и Методий,, Педагогически алманах, 2018, том 26, брой 1, ISSN: 1310-358Х, В. Търново, 2018.

Димкова, Росица (2018) Димкова, Р. Р. Николов. Изследване на физическото развитие на студенти участващи в занятията по спортни игри в СА „Д.А.Ценов“ Свищов. R. Dimkova, R. Nikolov. Physical development of students participating in the sports games in SA "D.A Tsenov", Svishtov. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий,, Педагогически алманах, 2018, том 26, брой 1, ISSN: 1310-358Х, В. Търново, 2018.

Димкова, Росица (2017) Valkov I., R. Dimkova M. Mladenovski and working team “Neurosurgery – the most frequent pathologies” Publishing Center of Medical University of Pleven, (p.117-119), ISBN:978-954-756-186-1, Pleven, 2017

Димкова, Росица (2017) Valkov, I., R. Dimkova, “Cognitive P300 potential in retired sportsmen, who had carrier in contact sports”. Вълков, И., Р. Димкова "Когнитивен потенциал P300 на бивши спортисти, носители на контактни спортове". Journal of Biomedical and Clinical Research, MU, Vol 10 No 1, (p. 29-31), ISSN:1313-6917, Pleven, 2017.

Димкова, Росица (2017) Димкова, Р.., П. Секюейра. “Съвременен подбор на методи и принципи в обучението по минихандбал“. Dimkova, R., P. Segueira „Selection of modern methods and educational principles in minihandball” University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2017, issue 1, p 62-68,ISSN: 1310-358X, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически алманах, 2017, том 25, брой 1, стр. 62-68, ISSN: 1310-358X, В. Търново.

Димкова, Росица (2017) Секюейра, П., Р. Димкова У. Ханке, Х. Родригес. “Анализ на поведението при решения на топ треньори от висша лига преди и след спортното състезание”. Sequeira, P., Rositza Dimkova, Udo Hanke, & José Rodrigues.“Behavioral analysis of premier league top coaches in concern with their pre and post game decisions”. University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2017, issue 1, p 49-61,ISSN: 1310-358X, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически алманах, 2017, том 25, брой 1, стр. 49-61, ISSN: 1310-358X, В. Търново.

Димкова, Росица (2016) Dimkova, R, I.Valkov. „Basic rules in creating approaches for physical activity“ International scientific and practical conference “World science” , ISSN 2413-1032(p) Dubai, UAE, 2016.

Димкова, Росица (2016) Dimkova, R. „Family information on innovative approaches on sports“. Димкова, Р. “Информиране на семейството за създаване на иновативни подходи за физическа активност”. University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2016, issue 2, ISSN: 2367-9360, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически алманах, 2016, том 24, брой 2, ISSN:2367-9360, В. Търново.

Димкова, Росица (2015) Dimkova R., "Training in minihandbalnata game with conditioning and coordination orientation". Димкова, Р., "Обучение в минихандбалната игра с кондиционна и координационна насоченост". NSA "Vasil Levski", "Scientific-applied research in physical education and sports", Collection of scientific reports - ed. NSA Press, p. 88-91, ISBN: 978-954-718-426-8, Sofia, 2015. НСА „ Васил Левски“, "Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта", Сборник научни доклади – изд. НСА ПРЕС, стр. 88-91, ISBN: 978-954-718-426-8, С., 2015.

Димкова, Росица (2015) Dimkova, R. „Criteria for selecting children in minihandball game“ Revista da ESDRM, 2015, Journal of Science Culture and Sport, ISSN: 2182-9608, v.3, n.3, p. 228-232, Santarem, Portugal. Списание за наука, култура и спорт, Сантарем, Португалия, 2015.

Димкова, Росица (2015) Димкова, Р. “Създаване на ефективни подходи за физическа активност”. НСА „ Васил Левски“, Сборник научни доклади – изд. НСА ПРЕС, С., 2015.

Димкова, Росица (2014) Dimkova R., I. Petkova, "Moving games in elementary school". Димкова, Р., И. Петкова, "Подвижни игри в началния курс". I & B, p. 7-31, ISBN: 9789549689-82-2, Veliko Tarnovo, 2014. I&B, стр. 7-31, ISBN: 9789549689-82-2, Велико Търново, 2014.

Димкова, Росица (2014) Dimkova, R. "Factors influencing the attitude of students for physical exercises and sports in the free time". Димкова, Р. "Фактори влияещи върху отношението на учениците за занимания с физически упражнения и спорт през свободното време". NSA "Vasil Levski" "On some current issues of physical education and sport", Collection of scientific reports - ed. NSA Press,p. 65-71, ISBN: 978-954-718-398-8, Sofia, 2014. НСА „ Васил Левски“, "По някои актуални проблеми на физическото възпитание и спорта". Сборник научни доклади – изд. НСА ПРЕС, стр. 65-71, ISBN: 978-954-718-398-8, С., 2014.

Димкова, Росица (2014) Dimkova, R., "Basic rules for selection in minihandball". Димкова, Р. "Основни закономерности при селекцията в минихандбала". University '' St.. St. Cyril and Methodius '' Pedagogical Almanac 2014, Veliko Tarnovo. ВТУ ‘’Св. Св. Кирил и Методий’’, Педагогически алманах 2014, В. Търново.

Димкова, Росица (2014) Krastev N., I. Varbanov, R. Dimkova et al. "Unified program handball". Кръстев, Н., И. Върбанов, Р. Димкова и колектив. „Единна програма по хандбал“. Ministry of Youth and Sports- BFH, pp.179-186, ISBN: 978-954-394-144-5, S., 2014. Министерство на младежта и спорта - БФХ, стр. 179-186,ISBN: 978-954-394-144-5, С., 2014.

Димкова, Росица (2014) Todorova R, R. Dimkova, P. Marcheva. Hemsball game and its influence on handicapped children’s psychopsysical condition and the family’s opinion. International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 1, ISSN : 2148-1148, Doi : 10.14486/IJSCS138Turkey, 2014. Международен журнал за наука, култура и спорт, Специален брой 1,ISSN : 2148-1148, Doi : 10.14486/IJSCS138, Турция, 2014.

Димкова, Росица (2013) Dimkova R., T. Valova. Challenges and opportunities for continuing professional development of teachers' networks. Димкова Р., Т. Вълова. Предизвикателства и възможности за продължаващо професионално развитие в учителски мрежи. International Scientific Forum on the occasion of 60 years DIUU - Sofia University '' St. St. Kliment Ohridski '' traditions and innovations in education. S., 2013. Международен научен форум по случай 60 години ДИУУ – Софийски университет ‘’Св. Св. Климент Охридски’’, Традициии и иновации в образованието. С., 2013.

Димкова, Росица (2013) Dimkova, R. et al., "History of Pedagogical College Pleven". Димкова, Р и колектив. "История на Педагогически колеж Плевен". Publishing "Faber", ISBN: 978-619-00-0005-1, Veliko Tarnovo, 2013. Издателство „Фабер“ ISBN: 978-619-00-0005-1, В. Търново, 2013.

Димкова, Росица (2012) Димкова, Р. Иновационни подходи за практикуване на минихандбал. University "St. St. Cyril and Methodius ", International Scientific Conference Kinesiology - 2012 Veliko Tarnovo., ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2012 В. Търново.

Димкова, Росица (2012) Димкова., Р. Методическо ръководство по Хандбал. I&B, ISBN: 978-954-9689-66-2, Veliko Tarnovo, 2012, I&B, ISBN: 978-954-9689-66-2, Велико Търново, 2012.

Димкова, Росица (2012) Николов. Д., Р. Димкова, Фактори и ниво на агресивност и асоциалност при юноши. University "St. St. Cyril and Methodius ", International Scientific Conference Kinesiology - 2012 Veliko Tarnovo., ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2012 В. Търново.

Димкова, Росица (2011) Димкова, Р., Изследване формирането на потребност за системни занимания с физически упражнения и спорт. ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2011 В. Търново.

Димкова, Росица (2011) Николов. Д., Р. Димкова, Анкетно проучване на ученици за нагласата им в часовете по физическо възпитание и участие в часовете със спортна насоченост. ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2011 В. Търново.

Димкова, Росица (2010) Димкова, Р., М. Старделова. Изследване на пулсовото натоварване на учениците в часовете по физическо възпитание. “Спорт и наука” към НСА”Васил Левски”, бр. 4-ІІ, С.,2010,

Димкова, Росица (2010) Димкова, Р., Методически особености в обучението по минихандбал. “Спорт и наука” към НСА”Васил Левски”, бр. 4, С.,2010,

Димкова, Росица (2009) Димкова, Р., Д. Николов. Рационалният начин на живот – верният път към здравето. ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Педагогически алманах 2009, В. Търново.

Димкова, Росица (2009) Димкова, Р., М. Старделова. Персонална тренировъчна програма за подобряване на физическото състояние на организма. ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Педагогически алманах 2009, В. Търново.

Димкова, Росица (2009) Димкова, Р., Многостранно двигателно обучение и специфика в тренировъчната подготовка по минихандбал. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр. 2, с. 69, С.,2009.

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., Особености в тренировъчната дейност по минихандбал във възрастта на подрастващите. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр.1, с. 66, С., 2008.

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., Аз играя хандбал. Велико Търново, I& B, 2008.

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., М. Старделова, Д. Николов. Правилна исхрана и дозирани от физички напор ако предуслов за добро здравje и високи спортски резултати. Списание за педагошки прашаньа ”Просбетно дело”, бр.2, с. 66, Скопие,2008.

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., Модел за специализирана подготовка в обучението по минихандбал. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр. 4, с. 156, С.,2008,

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., Някои насоки в предварителната подготовка на хандбалисти до 10 – годишна възраст. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр. 4, с.153, С., 2008.

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., Факторна структура на показателите, информиращи за ефективността от обучението по минихандбал. “Спорт и наука” към НСА”Васил Левски”, бр.3, с. 101, С.,2008.

Димкова, Росица (2008) Кръстев Н., Р. Димкова и колектив. „Хандбално букварче” Държавна агенция за младежта и спорта. Българска Федерация Хандбал, 2008, с. 66-78, 208-213, 250-253, 412-421, 434-441.

Димкова, Росица (2008) Старделова, М., А. Джамбазовски, Р. Димкова. Спортот во функциja на хуманизациjaта во општеството. Списание за педагошки прашаньа ”Просбетно дело”, бр.1,с. 91, Скопие, 2008.

Димкова, Росица (2007) Алексиева, М., Р. Димкова. Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол. Научна конференция ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология 2007, с. 213, В. Търново.

Димкова, Росица (2007) Видиновски, М., М. Алексиева, Р. Димкова. Развитие на новаторските техники в биг уеол катеренето. Научна конференция, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология 2007, с.210, В. Търново.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р. Класификация на основните понятия в хандбалната игра. Велико Търново, I& B, 2007.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р., Изследване ефективността на показателя “Дрибъл с топка между стойки” при обучението по минихандбал. Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски”. “Спорт и наука”- Издание на НСА ”Васил Левски”, ДАМС и БОК., извънреден брой 3, с.150, Шумен, 2007.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р., М. Алексиева. Констатиране на проявените психически качества на 9-10 годишни хандбалисти и баскетболисти след прилагане на нова методика. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр. 6, с. 73, С., 2007.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р., Отчитане ефективността на някои показатели информиращи за динамичната гъвкавост и издръжливост при 9-10 годишни момчета занимаващи се с минихандбал. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, извънреден бр. 5, с. 211, С.,2007.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р., Установяване на моментната физическа дееспособност на 9-10 годишни деца. Министерство на образованието и науката. Регионален инспекторат по образованието.V национална научно-практиче