Публикации Катедра "Музика" / Department of Music


Бочева, Стефка (2014) Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст. превод от руски, автор Марина Черная "Педагогически алманах" 1/2014

Бочева, Стефка (2009) Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст.превод от руски, авт. Марина Черная сб. "Русия в музика"

Бочева, Стефка (2008) Ладовата структура на системата на 12-те лю, сп. Музика и математика

Бочева, Стефка (2008) Традиция и совремвнность в альбоме Николая Кауфмана "Болгарские метроритмы для фортепьяно" "Музикальное образование в современном мире"сб.Российский Государственный Педагогичесский Университет им.А.И.Герцена, Санкт Петербург

Бочева, Стефка (2006) Фолклорът в българската клавирна миниатюра сп. "Педагогически алманах" изд. ВТУ,бр.1-2, 2006г.

Бочева, Стефка (2004) Приказки в музика. В:България в музика Астарта, В. Търново

Бочева, Стефка (2000) Българските метроритми в детско-юношеския албум за пиано на Николай Кауфман. Българско музикознание, бр. 4

Бочева, Стефка (2000) Българските фолклорни ритми в клавирното обучение (върху "Български метроритми" на Николай Кауфман) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Бочева, Стефка (1999) Приказките на Андерсен в клавирната миниатюра при съвременното обучение на студентите от Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогически алманах, кн. 1,2

Бочева, Стефка (1997) Николай Кауфман - Детско-юношески албум за пиано - азбука на българските метроритми за бъдещия учител по музика. В: Сборник материали по проблемите на масовото музикално възпитание в България АМТИ, Пловдив

Бочева, Стефка (1996) Взаимодействие на изпълнителски изкуства в обучението на студенти-педагози. Педагогически алманах, кн. 1,2

Бочева, Стефка (1994) Познавателната стойност на малката клавирна пиеса в обучението по пиано в Педагогическите факултети. В: Сборник доклади и съобщения Изд. ВТУ, Русе

Бочева, Стефка (1992) Аз уча пиано Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Булева-Петрова, Марияна (2017) За изучаването на музикалната хармония - теоретични, методологични и методически аспекти. Пловдив: Астарта. ISBN 978-954-350-250-9

Булева-Петрова, Марияна (2017) Лекционен курс по хармония Пловдив: Астарта. ISBN 978-954-350-251-6

Булева-Петрова, Марияна (2016) „100 години от рождението на професор Асен Диамандиев” Българско музикознание, 2016, № 4, 101-103. ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2016) Етос, патос и логос на звуковата повторност в хоровите балади на Петко Стайнов Българско музикознание, 2016 № 4, 72-81. ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2016) Звуко-энергийное проявление Истины и Благости в творчестве Г. И. Уствольской. Сб. Приношение Галине Уствольской, Борису Тищенко. Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И.Герцена, с. 37-52, ISBN 978-5-8064-2332-1

Булева-Петрова, Марияна (2016) Паралелният живот на едно голямо дело: "Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук". Музикални хоризонти, 2016, № 6, с. 25-26. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2015) Об индивидуальных композиторских стилях болгарских классиков. Вестник музыкальной науки. Новосибирск, 2015 № 1(7), 99-109. ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2015) 80 години от рождението на Генчо Гайтанджиев (1935 – 2010) сп. Българско музикознание, 2015, № 1, 64-74. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалната тектоника като хронотоп и повторение – теоретичен модел с приложимост в музикалната педагогика. Велико Търново, 2015.

Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалният слух като концепт на теоретичното музикознание в новата книга на Ангелина Петрова сп. Музикални хоризонти, 2015, № 5, с. 28. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2015) Повторението в музиката и токатата сп. Българско музикознание, 2015, № 3, с. 25-41. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Типология на повторението в музиката НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 6.3, с. 142-146, ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2015) Фолклорът и китарата в творческия прочит на Пламен Арабов сп. Музикални хоризонти, 2015, № 3, с. 27-28. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) „Непознатият Стоян Джуджев” по проправения път от философията към фолклористиката в книгата на Горица Найденова Музикални хоризонти, 2014, № 4, с. 27. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Инвенцията на Любомир Пипков сп. Българско музикознание, 2014, № 2, 22-30. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2014) Когато тъпан бие... Първи национален събор-надсвирване "Ангел Кръстев" сп. "Музикални хоризонти" 2014, № 9, 13-14. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника Научни трудове на Русенски университе "Ангел Кънчев", Т. 53, серия 6.3.., 157-162. ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2014) О "фатум-гармонии" в последнем вокальном опусе П.И.Чайковского Новое слово о П.И.Чайковском, "...Как наше слово отзовется...". П.И.Чайковский в современном мире. Коллективная монография. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 78-96, ISBN 978-5-8064-2026-9

Булева-Петрова, Марияна (2013) "Идея - понятие - термин ІІ" сп. Българско музикознание 2013, № 3-4, с. 3-4. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2013) Городская песня Позднего болгарского возрождения и специфика музыкального мышления болгар во второй половине ХІХ века Вестник музыкальной науки 2013 № 2, 109-122, ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2012) Да разтворим учебника по хармония на Парашкев Хаджиев сп. "Българско музикознание" 2012, № 1, 22-29. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Интерпретация музыки Моцарта с позиций теории интонем. Петербургское приношение Моцарту: Сб. статей и материалов Международного моцартовского симпозиума, 14-16 апреля 2011 г. - СПб.; Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. - 204 с. С. 17-25. ISBN 978-5-7609-0785-1

Булева-Петрова, Марияна (2012) Нова пътека към корените на националната ни идентичност сп. Българско музикознание 2012, № 2, с. 114-116. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Хоровые концерты Г. Свиридова в контексте русской музыки и концертного жанра ХХ века. Сб. "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, с. 180-188, ISBN 978-5-88313-786-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) "Петербургское приношение Моцарту" (музикалнотеоретичен пътепис) сп. Българско музикознание, кн. 2, с.83-86, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2011) Гармоничные числа и теория гармонии Михаила Марутаева – экспериментальное исследование на примере фуг из Двадцати четырех прелюдий и фуг ор. 87 Дмитрия Шостаковича. сб. «Изучая мир Дмитрия Шостаковича…» (общая редакция и составление Г. П. Овсянкиной). Санкт-Петербург, 2011, 107-139. ISBN 978-5-8128- 0106-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) Звуковата текстуализация на автентичния контекст като обновителен фактор в историята на музикалното мислене сб. Текстът като феномен на културата. Варна, 2011, 143-158. ISBN 978-954-92464-3-8

Булева-Петрова, Марияна (2011) Идеята за хармония у св. Василий Велики В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на православния богословски факултет. Редколегия: доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Елена Попова, доц. д-р Свилен Тутеков, гл. ас. д-р Стефка Кънчева. ВТУ, 2011, 259-278. ISBN: 978-954-524-801-6

Булева-Петрова, Марияна (2011) Размисли за съвременното състояние на теоретичните дисциплини в рамките на професионалното музикално образование. сб. Съвременното образование в училищата по изкуствата – състояние и перспективи в европейския контекст. Пловдив, 2011., с. 62-70. ISBN 978-954-350-114-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) ХАРМОНИЯТА КАТО ПЕСЕН БЕЗ ДУМИ (по повод най-новото учебно пособие от проф. д-р Пламен Арабов - „Песни без думи”). Музикални хоризонти, 2011 № 2. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2010) Гармония взглядов и взгляды на гармонию в эстетическом мышлении и творчестве Георгия Свиридова сб. Г.В. Свиридов в современной музыкальной культуре. Москва., с. 69-75

Булева-Петрова, Марияна (2010) Поглед към кореспонденцията между Димитър Ненов и Стоян Брашованов Музикални хоризонти, бр. 4, ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2010) Предговор към книгата Питев, Христо "До Питагор и напред" ВТ, 2010 ВТ

Булева-Петрова, Марияна (2010) Русия, руската душа и музиката като обединяващо изкуство през погледа и хармоничното мислене на Георгий Свиридов. сб. Русия в музика, Пловдив, 68-79. ISBN 978-954-350-093-2

Булева-Петрова, Марияна (2009) Идея гармонии - исторические и актуальные аспекты (на материале латинских музыкально-теоретических трактатах) Сибирский музыкальный альманах, с. 38-42

Булева-Петрова, Марияна (2009) Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив: Астарта, 2009. ISBN 978-954-350-078

Булева-Петрова, Марияна (2009) Клавирни миниатюри "Шумен" през призмата на хармонията сб. Панчо Владигеров - поглед от ХХІ век, с. 68-78. ISBN 978-954-92438-1-9

Булева-Петрова, Марияна (2009) Модални и тонални пластове в симфоничното творчество на Петко Стайнов Петко Стайнов в паметта на времето. София, 291-308. ISBN 954-92466-1-2

Булева-Петрова, Марияна (2009) Науката "хармоника" - от философска пропедевтика до музикална теория сб. "Нови идеи в музикознанието"

Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед върху монографиите и преводите на Явор Конов За мащаба на едно научно дело в-к Култура, Брой 28 (2555), 22 юли

Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед към хармонията на Марин Големинов (с примери от балета "Нестинарка") сб. 100 години от рождението на академик Марин Големинов, с. 49-61. ISBN 978-954-92200-4-9

Булева-Петрова, Марияна (2009) ХАРМОНИЯ НА ГЛАСОВЕТЕ (сборник хорови песни) Пловдив

Булева-Петрова, Марияна (2008) Терминът хармония - сфери и модуси на изява в Античността и Средновековието Българско музикознание № 3-4, с. 24-41, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2007) Българската детска и училищна песен. Историко-теоретични ракурси. София

Булева-Петрова, Марияна (2007) Една идея за хармонията на Бела Барток (върху примери от струнните квартети) Барток днес - рефлексии и практики. Сборник, с. 33-45

Булева-Петрова, Марияна (2007) Идеята за хармония – исторически и актуални аспекти (върху материал от латинските музикално-теоретични трактати ІІІ – ХV в.) "Европа като културно пространство" ЮЗУ, Годишник Том V, Благоевград

Булева-Петрова, Марияна (2007) Три книги на Томи Кърклисийски Българско музикознание, 2007, № 2, с.186-190, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2006) Изтъкната пианистка и клавирна педагожка. 90 години от рождението на проф. Мара Петкова Музикални хоризонти № 10, 35-37

Булева-Петрова, Марияна (2006) Писмени упражнения по хармония. Част ІІ - Хроматика ВТ

Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии (Письмо 2) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13383

Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии.(Письмо 1) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13375

Булева-Петрова, Марияна (2006) Стилистични особености на хармоничната система при Хайдн, Моцарт и Бетовен. Експериментално изследване върху образци на сонатно Аllegro в клавирните сонати. сб. Творческият свят на Пенчо Стоянов, ISBN 9549835561, 9789549835564, с. 103-112

Булева-Петрова, Марияна (2006) Хармонията като онтологично основание /върху текстове от Платоновите диалози/ Нови идеи в музикознанието 2006, 59-79. ISBN -10: 954-91437-8-3; ISBN – 13: 978-954-91437- 8-2

Булева-Петрова, Марияна (2006) Что же такое гармония www.a3d

Булева-Петрова, Марияна (2005) За музикално-психологичните изследвания на Иван Хлебаров върху творчеството на Любомир Пипков Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІІ, ред. Марияна Булева, ISSN 1312-2339, с.10-19

Булева-Петрова, Марияна (2005) Писмени упражнения по хармония. Част І Диатоника ВТ

Булева-Петрова, Марияна (2005) Превъплъщенията на мажоро-минорната тонална система в българската музика като историко-теоретичен проблем Сб. "Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации.", с. 100-130. ISBN 954-91437-5-9

Булева-Петрова, Марияна (2005) Предговор към българското издание /Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона/ Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона.

Булева-Петрова, Марияна (2005) Теоретичните възгледи на Добри Христов за многогласната обработка на народната песен Сб. "Добри Христов и българският ХХ век" С., с. 247-252. ISBN 954-91697-2-3

Булева-Петрова, Марияна (2004) "Срещнали се луди-млади", за да се срещнат изкуствата Сп. "Музикални хоризонти" № 3

Булева-Петрова, Марияна (2004) За Явор Конов и за неговите книги като културно дело сп. "Музикални хоризонти" бр. 5, с. 43-44

Булева-Петрова, Марияна (2004) Многогласното осмисляне на българската народна песен /сравнителен анализ на творби от Н. Атанасов, П. Пипков, Д. Христов и Л. Пипков/ Сб. "България в музика" ВТ, , съст. и ред. Марияна Булева, с. 64-79. ISBN 954-8324-30-4

Булева-Петрова, Марияна (2004) Представяне на нова книга за българската музика Сп. "Музикални хоризонти" № 5

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хармонията на Любомир Пипков сп. "Българско музикознание", 2004, № 4, с. 3-54, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хомофонна фактура и мажоро-минорна тонална хармония /теоретични и методически аспекти/ Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІ, С. с. 48-66

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Теория и... практика" /Киприана Беливанова/ - един съвременен поглед към прозренията на 60-те години Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" Год.1, с. 84-92

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Фолклорни перли" в-к Musiкa Viva бр. 10-11

Булева-Петрова, Марияна (2003) Поглед към Музикалния атлас на Улрих Михелс и към българския му превод Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност Сп. "Българско музикознание" - "Музика и културна идентичност", 2003, № 4, с. 147-155, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Дебюси в българското музикознание. Пораждащи идеи в студия на Искра Рачева. Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. ІІ. С. с. 39-50

Булева-Петрова, Марияна (2002) Испанската музикална култура - историко-теоретични ракурси Сб. "Испания в музиката", ВТ, с. 14-20

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармонични явления в Сонатата за две пиана и ударни инструменти на Барток Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. С., с. 21-32

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармоничното мислене в Гротескната сюита "Бай Ганю" като музикално-езиково проявление на комичното в музиката на Веселин Стоянов Сп. "Българско музикознание" 2002, № 4, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хуморът на Веселин Стоянов през призмата на неговото хармонично мислене Сб. Веселин Стоянов и неговото време" Русе, с. 43-58

Булева-Петрова, Марияна (2000) Добри Христов за хармонията Сб. "Добри Христов - 125 години от рождението" Варна, 42-51

Булева-Петрова, Марияна (1999) Развитие на учението за хармонията в България. История, настояще, перспективи. Издателство на ВТУ

Булева-Петрова, Марияна (1997) Nenov, Dimiter The New Grove Dictiоnary of Music and Musicians, 19722

Булева-Петрова, Марияна (1997) Tekeliev, Alexander The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Булева-Петрова, Марияна (1997) Музикалното мислене на Панайот Пипков в контекста на българската музикална култура от края на ХІХ и началото на ХХ век Сб. "Панайот Пипков и музикалната култура на неговото време"

Булева-Петрова, Марияна (1996) Българската детска и училищна песен от Освобождението до 40-те години на ХХ в. Аспекти на звуковисочинното мислене и музикално- поетичния синтез. Сп. "Българско музикознание" - издание на БАН, 1996 № 1, 3-44, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (1996) Инструменталните съпроводи в българските детски и училищни песни /аспекти на хармоничното мислене и музикално поетичния синтез/ Издателство на ВТУ

Булева-Петрова, Марияна (1996) Проблеми на музикално-поетичния синтез "Музикални хоризонти" - извънреден брой

Булева-Петрова, Марияна (1996) Ценностни аспекти и информативно натоварване на жанра детска и училищна песен в контекста на музикалната култура Сп. "Българско музикознание" № 4

Булева-Петрова, Марияна (1995) Проблеми на ладовата организация в органума /ІХ-ХІ в./ Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Булева-Петрова, Марияна (1992) Проблеми на вертикалната организация в мадригалите на Джезуалдо Сп. "Музикални хоризонти" № 9-10

Булева-Петрова, Марияна (1988) Наблюдения върху лада тон-полутон в Сюитата "Бай Ганю" от В. Стоянов и Концерта за пиано от Д.Ненов Сп. "Музикални хоризонти", № 8

Ганева, Ана (2015) Борисова, Ана. Северняшки славеи. Народни песни с клавирен съпровод - Iч. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015 (с. 5-91) IBSN 979-0-707690-07-9

Ганева, Ана (2013) Борисова, А. Народното пеене – автентично и… „академично” Сборник от юбилейна научна конференция, посветена на петдесет годишния юбилей на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2015. (с. 473-479) ISBN 978-619-208-001-3

Ганева, Ана (2013) Борисова, А. Овладяването на българската народнопесенна орнаментика в часа по народно пеене като основа за развитие на певческите умения (Анализ на емпирични данни от подготвителния етап на педагогически експеримент). Сборник от първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, 676–687 ISBN 978-954-400-957-1

Ганева, Ана (2013) Особености на обучението по народно пеене в извънкласните училищни форми на читалищен принцип и в музикално-педагогическите университетски специалности Доклад от научна конференция, Хисаря, 2013г.

Ганева, Ана (2013) Часът по народно пеене като терен за качествени педагогически изследвания Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2015 ISBN 978-954-400-985-4

Ганева, Ана (2012) Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 51, серия 6.3 ISSN 1311-3321

Димитрова-Михалева, Сребра (2017) Първостроителита на Бургаска опера. Документална хроника 1920 - 1972 НИБ - А - Консулт София

Караиванова, Бинка (2013) Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано Издателство "Ивис" В. Търново, 2013, 160 с., ISBN 978-954-2968-60-3

Караиванова, Бинка (2012) Музикалното мислене на Веселин Стоянов през призмата на клавирното творчество за деца сп. Българско музикознание, 2012, кн.1, с. 12-21, ISSN 0204-823X

Караиванова, Бинка (2012) Свирим и пеем. Детски и училищни песни от български композитори с клавирен съпровод Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2012, 94 с., ISMN 979-0-707690-05-5

Караиванова, Бинка (2009) Клавирните миниатюри на Димитър Ненов като проекция на стила му сп. Педагогически алманах. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, № 1, с. 241-273, ISSN 1310-358X

Караиванова, Бинка (2008) Полифонични похвати и техники в късното клавирно творчество на Любомир Пипков сп. Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, №2, с. 135-164, ISSN 1310-358X

Караиванова, Бинка (2005) Теоретична постановка, класификация и терминологични уточнения върху музикално-изразния компонент клавирна фактура. Фактурна типологизация на песенните съпроводи. Трудове на ВТУ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, т. 10, кн. 4, ISSN 0204-6369

Караиванова, Бинка (2004) Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози сп. Музикални хоризонти, 2004, № 7, № 8, ISSN 1310-0076

Караиванова, Бинка (2004) Социални и дидактически основания за интегративен подход в обучението на музикалните педагози сп. Педагогически алманах,УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, № 1-2, ISSN 1310-358X

Караиванова, Бинка (2002) Жанрът детска и училищна песен в обучението на бъдещите музикални педагози сп. Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, № 1-2, ISSN 1310- 358X

Караиванова, Бинка (1999) "Детски албум" оп. 39 от Пьотр Илич Чайковски в обучението на студентите в часовете по задължително пиано сп. Педагогически алманах. УИ "Св. св Кирил и Методий", 1999, Брой 1-2, с. 194-199, ISSN 1310-358X

Караиванова, Бинка (1998) Силата на внушението в часа по музикален инструмент сп. Педагогически алманах. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, Брой 1-2, с. 181-187, ISSN 1310-358X

Караиванова, Бинка (1994) Предпоставки за формиране на сценичното самочувствие на музиканта Трудове на ВТУ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, т. 6, кн.4, с. 389-412, ISSN 0204-6369

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Жанров подход в обучението по акордеон на бъдещите педагози. Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа. София, 2013, с.571-576.

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Преди да се поеме по пътя на инструменталното музициране (резултати от констатиращ етап на педагогически експеримент за прилагането на жанров подход в началното обучение по акордеон). В сборник – Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново, 2013, с.378-386.

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Специализирана методика за жанров подход в обучението на студенти от педагогическите специалности (За ролята на първичните моторни жанрове). В сборник - Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново, 2013, с.653-663.

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Стъпки на методическия модел за жанров подход в началното обучение по акордеон на студенти от педагогическите специалности. В сборник –Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“,Велико Търново, 2013, с.38-45.

Мандикова-Иванова, Вася (2010) Жанровата музика за акордеон-методически аспекти /върху примери от художествената литуратура/ Съвременното образование в училищата по изкуствата - състояние и перспективи в европейския контекст /Доклади от Национална научна конференция, посветена на 50-годишния юбилей на училище "Панайот Пипков"

Мандикова-Иванова, Вася (0) Българските начални школи по акордеон и употребата им в началното обучение на студентите от педагогическите специалности на ВТУ.

Мечкова, Клара (2018) Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие Пловдив: Астарта, 2018, 291. ISBN 978 – 954 - 350-265-3

Мечкова, Клара (2016) On Triphony – Knowns and Unknowns Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, 55-th Annual Science Conference of Ruse University, 2016, 324-327. ISSN 1311-3321

Мечкова, Клара (2013) Византийското осмогласие като израз на богословското разбиране за събитие и безсмъртие Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука).Сборник доклади от международна научна конференция, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (13–14 май 2011). Димитър Камбуров, Юлияна Стоянова съст., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2013, 131 - 142. ISBN 978-954-07-3692-1

Мечкова, Клара (2013) Трифонията Идея – понятие – термин, Българско музикознание, 2013, 3-4, 25- 40. ISSN 0204-823X

Мечкова, Клара (2009) Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията В. Търново,издателство АБАГАР, 2009, 230. ISBN 978-954-427-850-2

Мечкова, Клара (2008) Към въпроса за терминологията на византийското осмогласие Идея – понятие – термин, Българско музикознание, 2008, 3-4, 60- 87. ISSN 0204-823X

Мечкова, Клара (2003) За смъртта и възнесението на св. Богородица или Успение Богородично (15 август). Събитието и преданието. Химнографията. Текстът на стихирата "Богоначалным мановением" Духовна култура. С., 2003, № 8, 7-15. ISSN:0324-1173

Мечкова, Клара (2000) Tearhio nevmati в контекста на песнопенията за Успение Богородично Българско музикознание, 2000, 2, 63-70. ISSN 0204-823X

Мечкова, Клара (1993) Възрожденски извори за осмогласната "Слава и ныне" на "Господи воззвах" - "Богоначалным мановением" на 15 август, Успение Богородично Музикални хоризонти, извънреден брой, 1993, 104. ISSN 1310-0076

Мечкова, Клара (1990) Търновският музикоучител Давид Тулешков Българско музикознание, 1990, 3, 103-105. ISSN 0204-823X

Мечкова, Клара (1988) Търновският музикоучител Никола Златарски Музикални хоризонти, 1988, 17–18, 31-36. ISSN 1310-0076

Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

Начева-Маркова, Нина (2016) "ВЛИЯНИЕ НА ПЕСЕНТА И ПЕВЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ РЕЧТА НА ДЕЦА С ГОВОРНО-КОМУНИКАТИВНИ АНОМАЛИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Начева-Маркова, Нина (2015) "Възможности за развитие на творческите способности в часовете по солфеж." Педагогически алманах 2015г.

Начева-Маркова, Нина (2015) Новаторски подходи и образователни технологии в пособието на проф. Асен Диамандиев "Технически упражнения за овладяване на интервалите" Сборник с доклад от участие в научна конференция гр. Пловдив, АМТИИ на тема: " 100 години от рождението на проф. Асен Диамандиев", 2015г.

Начева-Маркова, Нина (2014) Иновационните технологии в обучението по солфеж в педагогическите факултети Тематичен сборник от научна конференция с международно участие, на тема: "Съвременни тенденции в преподавателската и извънпреподавателската дейност в учителските (педагогическите) факултети" Републик

Начева-Маркова, Нина (2013) Възможности за използване на интерактивни методи при преподаване на Методика на обучението по солфеж Четвърта национална конференция с международно участие на тема: "Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда"

Начева-Маркова, Нина (2013) Дидактическите тестове - вариант за оптимизиране на професионалното музикално образование Педагогически алманах XXI 1/2013

Начева-Маркова, Нина (2013) Задачи и упражнения по Методика на обучението по солфеж УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Начева-Маркова, Нина (2013) Исторически сведения и дейност на Академичен студентски хор при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” Международна университетска научна конференция по случай 50-годишния юбилей на ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Начева-Маркова, Нина (2011) "И песните му се леят през девет земи в десета" Щрихи към портрета на твореца Петър Льондев Музикални хоризонти

Начева-Маркова, Нина (2011) Иван Пеев - бележит български музикален теоретик и педагог Велико Търново, Фабер

Начева-Маркова, Нина (2011) Теоретико-практическа адаптация на фолклорните образци и българското композиторско творчество към обучението по солфеж Унив. изд. "Св.св.Кирил и Методий"

Начева-Маркова, Нина (2010) За някои съвременни тенденции в обучението по теория на музиката и солфеж на бъдещите музикални педагози Сборник с материали от Трета Национална конференция на тема "Музикално-педагогически стратегии и практика в предучилищна, училищна и предучилищна среда

Начева-Маркова, Нина (2010) Концепцията на проф. Асен Диамандиев за обучение по солфеж на народностна основа Сборник със статии от кръгла маса "Проф. Асен Диамандиев - педагог и композитор" (95 години от рождението на проф. Асен Диамандиев)

Начева-Маркова, Нина (2010) Проблеми на амбитуса и интерваловия строеж на фолклорните образци във връзка с обучението по солфеж сп.Музикални хоризонти 1/2010

Начева-Маркова, Нина (2009) "Интегративни връзки между българския музикален фолклор и обучениет по солфеж" В: Сборник "Хуманизация и демократизация на университетското образование", СУ"Св.Климент Охридски", Педагогически факултет, Издателство ЕКС-ПРЕС

Начева-Маркова, Нина (2009) "Теоретичното и методико-практическото наследство на Иван Пеев" ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", Автореферат на дисертационен труд

Начева-Маркова, Нина (2009) Възпитаване на музикален слух на народностна основа, чрез творчеството на българските композитори Педагогически алманах 1/2009, УИ"Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново

Начева-Маркова, Нина (2009) Неравноделните метруми и размери в часовете по солфеж Педагогически алманах, 2/2009, УИ"Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново

Начева-Маркова, Нина (2008) "За демократичните музикално-педагогически принципи на проф. Иван Пеев" В: Сб."Хуманизация и демократизация на университетското образование", СУ"Св.Климент Охридски", Педагогически факултет, Издателство ЕКС-ПРЕС

Начева-Маркова, Нина (2007) „Рационалното и емоционалното в солфежната система на проф. Иван Пеев” Сборник от конференция на ЮЗУ „Неофит Рилски” на тема :100 години от пождението на проф. Иван Пеев – музикален теоретик и педагог”.

Начева-Маркова, Нина (2007) „Реализация на идеята за възпитание на музикалния слух на народностна основа в практическите издания на проф. Иван Пеев през периода 1948 – 1958 г.” Годишник том V, на ЮЗУ „Неофит Рилски”, сб. Материали от Четвърта юбилейна международна научно-практическа конференция „Музиката – традиция и съвременност”

Начева-Маркова, Нина (2007) „Тестове по елементарна теория на музиката” за начална практическа подготовка Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Начева-Маркова, Нина (2006) „Интеграцията – актуален принцип в методическата система на проф. Иван Пеев при обучението по солфеж” Годишник том ІV, ЮЗУ „ неофит Рилски”, дб. Доклади изнесени на международна научна конференция „Национални култури и европейска единтичност”, Благоевград, 2006, стр.142-144

Начева-Маркова, Нина (2006) „Новаторските идеи на професор Иван Пеев по проблемите на масовото музикално възпитание и преустройството на училищното обучение” Педагогическия алманах, 200 , кн. 1-2, Университетко издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 59-86.

Начева-Маркова, Нина (2006) „Съвременни аспекти в методическата система на проф. Иван Пеев при солфежното обучение на предучилищните педагози” Сб. Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 130-135

Начева-Маркова, Нина (2005) ”Справочник по нотопис” Университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (2005) „Концепцията на професор Иван Пеев по проблема за методиката на музикалната диктовка” ,ЮУ „Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата.

Начева-Маркова, Нина (2005) „Някои иновации в съвременния нотопис” Педагогически алманах, 1, 2/ 2005г, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005 г.

Начева-Маркова, Нина (2005) „Овладяване на нетрадиционните символи и означения от съвременния нотопис в часовете по теория на музиката в специалността ПОМ” Осигуряване и оценяване качеството на обучението, С, 2005г., Изд. ”Веда словена-жг”,СУ „Климент Охридски”

Начева-Маркова, Нина (2004) „Българската музика в солфежното обучение на студентите от специалността ПОМ” Образование и изкуство, том ІІ, УИ “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г.

Начева-Маркова, Нина (2004) „Обогатяване на музикалната култура на бъдещите предучилищни педагози чрез обучението по солфеж” „120 години предучилищно възпитание.” Слово, 2004г, В.Търново, Юбилеен сборник

Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване ладоинтонационните и метроритмични особености на българската народна песен в обучението на бъдещите предучилищни педагози по теория на музиката и солфеж” „120 години предучилищно възпитание”, Слово, 2004г., В. Търново, Юбилеен сборник.

Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване на съвременните ритми –необходима част от солфежната подготовка на бъдещите педагози по музика” Образование и изкуство, том ІІ, УИ „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г.

Начева-Маркова, Нина (2002) „Творчеството на Веселин Стоянов – възможност за овладяване мелодико-интонационните и метроритмични особености на българската композиторска школа от второто поколение, в часовете по солфеж” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-дидактическите игри като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” /в съавторство с гл. ас. Славка Петкова/ Научни трудове, Том 38, серия 6, Педагогика и общество, Русенски университет „Ангел Кънчев” 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-слуховият опит от детската градина – основа за придобиване умения за точна интонация при вокално изпълнение” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2000) „Обработки на народни песни за часовете по солфеж” Обработки на народни песни за часовете по солфеж, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2000г.

Начева-Маркова, Нина (1999) „Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти” Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1999г.

Начева-Маркова, Нина (1999) „Професионално – педагогически и интелектуално – нравствени качества на учителя по музика” Педагогически Алманах, 1, 2/ 1998,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (1998) „Развитието на метроритмичния усет – средство за стимулиране на интелектуалната дейност в часовете по солфеж” Педагогически алманах,1,2/1998, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и и Методий”

Начева-Маркова, Нина (1997) „Синкретизма в изкуството и интегралния подход в музикално-възпитателния процес” Проблеми на обучението в началното училище, Университетско издателство, В. Търново, 1997г.

Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежи и диктовки в помощ на кандидат - студентите за специалност Музикална педагогика” Солфежи и диктовки в помощ в помощ на кандидат-студентите за специалност„Музикална педагогика”, В.Търново, 1997г.

Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежът – средство за интелектуално развитие в специализираните паралелки по музика на СОУ” Педагогически алманах, 1, 2/ 1997г., Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (1995) „Емоционалното и рационалното в учебновъзпитател-ния процес по музика” Педагогически алманах, 1, 2/ 1995, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (1994) „За музикалната памет и развитието й чрез обучението по солфеж” Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, том 6, кн. 4.

Начева-Маркова, Нина (1990) „Актуализиране музикалната подготовка на студентите от педагогическите висши учебни заведения” Научна организация на обучението във ВУЗ, Резюмета на доклади от ХVІІІ методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ, Пловдив, 1990г

Начева-Маркова, Нина (1988) „Песента – основно средство за музикално-естетическо възпитание” Педагогика и психология

Николова, Илияна (2015) Училищното музикално обучение от страниците на списание „Учителска практика” В: История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне, съставител: Мариана Томитова, Габрово, изд. ЕКС-ПРЕС, 2015, с. 283-291, ISBN 978-954-490-468-5

Николова, Илияна (2014) Справочник за учителя по музика в общообразователното училище В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, 212 с., ISBN 978-954-524-973-0

Николова, Илияна (2011) Музикалнопедагогическото наследство на Борис Тричков В. Търново, Фабер, 2011, 200 с., ISBN 978-954-400-544-3

Николова, Илияна (2010) „Стълбицата” на Борис Тричков като средство за нотно ограмотяване на учениците от трети клас. В: 25 години Педагогически факултет. Сборник доклади, съставител Олга Петкова, В. Търново, Фабер, 2010, с. 378-381, ISBN 978-954-400-422-4

Николова, Илияна (2010) Избрани песни от българските учебници по музика В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" , 180 с. ISBN 979-0-707690-02-4

Николова, Илияна (2010) Фактори за успешно провеждане на учебно-възпитателния процес със студентите от специалност „Начална училищна педагогика” В: Българският език в Молдова. Материали от Десетата международна научна конференция на тема „Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република М

Николова, Илияна (2009) Тестове по музика (от пети до осми клас на общообразователните училища) В. Търново, Знак`94, 16 с. ISBN 954-8709-99-6

Николова, Илияна (2009) Тестове по музика (от първи до четвърти клас на общообразователните училища) В. Търново, Знак`94,16 с., ISBN 954-8709-98-9

Николова, Илияна (2008) Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до края на ХХ век В. Търново, Астарта, 118 с. ISBN 978-954-350-053-6

Николова, Илияна (2004) Велико Търново в българската музика. съст. Илияна Николова В. Търново, Астарта, 120 с., ISBN 954-8324-31-2

Николова, Илияна (2004) Дисертационен труд на тема: Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до наши дни -

Николова, Илияна (2004) Музикална литература за флейта. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 43 с. ISBN 954-524-388-0

Николова, Илияна (2003) За автора на най-тържествената българска песен. Педагогически алманах, 2003, № 1, 2, с. 361-364, ISSN1310-358Х

Николова, Илияна (2000) Кратка музикална история на Велико Търново. В. Търново, Фабер, 150 с. ISBN 954-9541-72-4

Николова, Илияна (2000) Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 90 с. ISBN 954-524-254-Х

Николова, Илияна (1999) Музикална дейност в Търновската епархия за периода 1944-1947 г. Духовна култура, С., Синодално издателство, № 2, с. 21-24.

Николова, Илияна (1998) Календарните празници в обучението по музика I-IV клас. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 111 с. ISBN 954-524-191-8

Николова, Илияна (1997) “Във всеки концерт свирехме и творба от български автор”. Музикални хоризонти, № 3, 4, с. 108-109., ISSN 1310-0076

Николова, Илияна (1997) Възприемане на музика в началното училище В: Проблеми на обучението в началното училище. съставител доц. Панайот Дражев, В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, с. 164-179., ISBN 954-524-156-Х

Николова, Илияна (1997) Музикалното обучение в Петропавловския манастир около Освобождението. Научни трудове на Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”кн. №55, с.133-136., ISSN 0861-0312

Николова, Илияна (1997) Никола Янакиев Златев и наговият принос към историята на музикалното дело във Велико Търново. Музикални хоризонти, № 5, 6, с. 119-121., ISSN 1310-0076

Николова, Илияна (1997) Принос към биографията и творческия път на професора по флейта Никола Стефанов Савов. Архив за поселищни проучвания, В. Търново, Унив. изд., “Св. св. Кирил и Методий”, № 3, 4, с. 178-181., ISSN 0861-65-07

Николова, Илияна (1997) Създаване и развитие на музикалното дружество “Струна” във Велико Търново. Архив за поселищни проучвания, В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, № 1, 2, с. 118-121, ISSN 0861-6507

Николова, Илияна (1996) Към проблема за възприемане на музика в началната училищна възраст. Педагогически алманах, № 1, 2, с. 211-215.

Петкова-Марчевска, Славка (2018) Място и функции на българската традиция в съвременната култура на метрополия и диаспора Сб. Българите в Северното Причерноморие, т. XIII. Одеса, Украйна: ISBN 978-966-2601-86-2

Петкова-Марчевска, Славка (2018) ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФОЛЬКЛОРНО-ПЕСЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В БОЛГАРИИ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ Сб. Народная музыка сквозь века и границы: источники, изучение, исполнение. Санкт Петербургская консерватория им. Н.И. Римского Корсакова, Русия.

Петкова-Марчевска, Славка (2018) Типы полевых записей и публикаций традиционной песенной культуры, их назначение и место в инкультурации новых поколений (на примере болгарских изданий) // Types of Traditional Song Culture Field Recordings and Publications, their Appointment and Place in the Inculturation of New Generations (of the Examle of Bulgarian Editions) В: Актуальнi питання схiдноэвропейскоi етномузикологii. Аctual issues of east-european ethnomusicology. С. 44-60 // S. 44-60 Украйна, Днiпропетровская академия музики iм, М. Глiнки, 2018, ISBN 978-966-981-104-2

Петкова-Марчевска, Славка (2018) Традиционната детска песенно-игрова култура в предучилищното музикално възпитание Велико Търново, изд. Дар РХ, 2018, 183 с., ISBN 978-954-9489-64-4

Петкова-Марчевска, Славка (2017) Майчините песни в традиционната култура и в съвременното предучилищно възпитание Педагогически алманах, бр.2/2017, Велико Търново, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", ISSN 1310-358X, с. 153-159.

Петкова-Марчевска, Славка (2017) Детските игри с песен в българската традиционна култура Сб. "Музика и танц (традиции и съвременност), Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", ISBN 978-954-00-0149-4, с. 106-113.

Петкова-Марчевска, Славка (2016) Детските игри с песен от българската народна традиция и тяхното място в общото музикално образование В: Dunarea-Nistru: Anuar=Дунав-Днестър: Годишник, т. IV, ред. д-р В. Кондов. Тараклия, 2016, с. 207-215, ISBN 978-9975-3132-1-6.

Петкова-Марчевска, Славка (2016) Конструирование локального туристического бренда на основе традиционного фольклора (на примере болгарских курортов) Сб. Брендирование территорий: между маркетингом и фольклором" Москва, Изд. дом "Дело", 2016, с. 61-65, ISBN 978-5-7749-1218-6

Петкова-Марчевска, Славка (2016) Мястото и ролята на народната песен в общото музикално образование според „Народни песни със съпровод из училищния репертоар”. В: “100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ”. Съст. и ред. Ю. Куюмджиев. Пловдив, Изд. АМТИИ, с. 43 - 52, ISBN 978-954-2963-17-2

Петкова-Марчевска, Славка (2015) Децата, песента и играта. Игри с песен от българската народна традиция Велико Търново, изд. Фабер, 163 с., ISMN 979-0-707699-04-1

Петкова-Марчевска, Славка (2015) Обредното гадаeне на девойките в традиционната култура на източните и южни славяни Обрядные гадания девушек в традиционной культуре восточных и южных славян Във: «Фольклорные традиции Севера и Северо-Запада России: ареальные исследования в контексте этнокультурных взаимосвязей», науч. ред. Г.В. Лобкова. Санкт Петербург, 2015, с. 156-162, ISBN 978-5-4416-0018-7

Петкова-Марчевска, Славка (2015) Проблемът за мястото на българската фолклорно-песенна традиция в общото музикално образование В: сб. "50 години Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий". Велико Търново, Университетско издателство, 2015, с. 456-462, ISBN 978-619-208-001-3

Петкова-Марчевска, Славка (2015) Фолклорна съкровищница. Пушевските традиции - някога и сега. Велико Търново, ISBN 978-954-350-216-5

Петкова-Марчевска, Славка (2014) Первые исследования Добри Христова как основа болгарской этномузыкологии Сб. «Этномузыкология: история формирования научнo-образовательных центров, методы и результаты ареальных исследований”. Ред. Г. Лобкова. Санкт Петербург, 2014, с. 94-110, ISBN 978-5-98620-135-1

Петкова-Марчевска, Славка (2014) С песен славим Кирил и Методий Велико Търново, Университетско издателство ВТУ, 2014, 121 с., ISMN 979-0-707690-06-2

Петкова-Марчевска, Славка (2014) Съхраняване на музикално-фолклорната практика на българската диаспора в Молдова чрез общото музикално образование Велико Търново, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Петкова-Марчевска, Славка (2013) В ПРОСЛАВА НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ. Сборник с песни и песнопения. Велико Търново, изд. ДАР, 120 с., ISMN 979-0-707670-04-0

Петкова-Марчевска, Славка (2013) Народно-песенната традиция на бесарабските българи в миналото и в съвременността В: "Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали." т. XII, Одеса, Симекс принт, 2013, с. 365-380, ISBN 978-966-2601-27-5

Петкова-Марчевска, Славка (2013) Овладяване на родната музикална култура от децата с български етнос в Молдова в условията на поликултурно образование В сб. "Втори научен семинар на докторанти и подтдокторанти", Велико Търново, ISBN 978-954-400-985-4

Петкова-Марчевска, Славка (2013) Предучилищното възпитание в Молдова и мястото на музиката – народна и авторска в него В: Педагогически алманах, кн.1, Велико Търново, Университетско издателство, с.168-191, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2013) СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ФОЛКЛОРНАТА ПРАКТИКА ПРИ БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА Сб. "Първи научен семинар на докторанти и постдокторанти", Велико Търново, ISBN 978-954-400-957-1

Петкова-Марчевска, Славка (2012) За реформаторското дело на музикалния педагог Борис Тричков В: Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство, с. 73-77, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2012) Музикалното възпитание в общообразователното училище на Р. Молдова и възможностите за изучаване на родния фолклор от децата с български етнос. В: Педагогически алманах, бр.2, Велико Търново, Университетско издателство, с. 217-253, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2011) 100-годишнина на записаните от Добри Христов мелодии на сборника „Български народни песни от Бесарабия“ и песните за Варна в него В: Известия на Съюза на учените - Варна, "Културното наследство на Варна'2011". Варна, 2011, с. 49-59, ISSN 1310-5833

Петкова-Марчевска, Славка (2011) Български народни песни от вековете. Избрани от сборниците на полковник Георги Янков. Велико Търново, Университетско издатество на ВТУ, 2011, 157 с. ISMN 979-0-707690-04-8

Петкова-Марчевска, Славка (2011) Музыкальная этнокультура и фольклор: современная оценка роли и значения В: «Отечественная этномузыкология: история науки, методы исследования, перспективы развития», Санкт-Петербург, ISBN 978-5-903191-38-3

Петкова-Марчевска, Славка (2011) Социалните форми на музициране и образователните стратегии в музикалното възпитание В сб. "Иновационни практики в образованието“, Благоевград, Университетско издателство "Неофит Рилски", 2011, с. 130-137, ISBN 978-954-680-780-9

Петкова-Марчевска, Славка (2010) „Създаване и съдба на сборниците „Български народни песни от Елена Янкова“ и „Български народни песни от Бесарабия“ В: "Българският език в Молдова" кн. №10, съст. и ред. В. Кондов, Комрат, Гагаузка АО, Молдова, 2010, с. 186-197.

Петкова-Марчевска, Славка (2010) Музыкальный фольклор и академическая система художественных ценностей Кишинеу, Academia de Muzica, Teatru,si Arte Plastice: ",,Invatamantul artistic – dimensiuni culturale”.

Петкова-Марчевска, Славка (2010) Фолклорът в съвременното общо музикално образование в Русия сб. „Русия в музика“, Велико Търново, ISBN 978-954-350-093-2

Петкова-Марчевска, Славка (2009) Подготовка учителей музыки для преподавание родного фольклора В сб. "Българският език в Молдова", кн. №9, ред. Л. Бойкова, съст, В. Кондов, Комрат, Гагузка АО, Молдова, 2009, с. 56-62.

Петкова-Марчевска, Славка (2009) Подпомагане овладяването на родния език, чрез прилагането му в обучението по музика Сб. Юбилейная конференция "10 лет Комратского университета"

Петкова-Марчевска, Славка (2008) Проблемите при музикалното възприемане и комуникация в началото на XXIв. и масовото музикално възпитание Сб. Българският език в Молдова №8, Комрат, Молдова.

Петкова-Марчевска, Славка (2007) Българската народна песен В: 'Български хоризонти", бр.6-7, Кишинев, 2007, с. 31, ISBN 9975-9568-2-3

Петкова-Марчевска, Славка (2007) Предизвикателства на глобализацията спрямо възможностите на децата за музикално възприемане. В: "Образованието в глобализиращия се свят" Ч. I. Велико Търново, Университетско изд. "Св.св. Кирил и Методий", 2007, с. 518-521, ISBN 978-954-524-608-1

Петкова-Марчевска, Славка (2007) Сохранение культурного разнообразия в условиях мультикультурного музыкального воспитания детей. Международный исторический журнал „Русин“ №4, 2007 г., Кишинев, ISSN 1857-2685

Петкова-Марчевска, Славка (2006) Стратегии за формиране и развитие на способността за пълноценно възприемане на музика Педагогически алманах, Велико Търново, 2006, №1-2, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2005) „Реална и фиктивна интеграция при музикално-рецептивната дейност в детската градина и началното училище” Сб. "Педагогика и методика", гр. В. Търново, изд. ВТУ, 2005, ISBN 954-524-454-2

Петкова-Марчевска, Славка (2004) ”Професионалната подготовка на музикалните педагози и способността им за адаптация към съвременните форми на рецепция” В: "Образование и изкуство", том II, гр. Шумен, 2004, ISBN 954-577-216-6

Петкова-Марчевска, Славка (2004) „Слуховото възпитание и възприемането на музика в предучилищна възраст” В: Юбилеен сб. „120 години предучилищно възпитание”, гр. В. Търново, 2004, ISBN 954-439-796-5

Петкова-Марчевска, Славка (2004) „Слуховото и музикално-слухово възпитание на децата от 3 до 7 години, като етапи към пълноценно музикално възприемане” Сб. "Образование и изкуство", том II, гр. Шумен, 2004, ISBN 954-577-216-6

Петкова-Марчевска, Славка (2003) Глобализацията на съвременната музикална култура и проблемите при формирането на умения за възприемането на музика Сб. "Първият учителски събор в Шумен 1873 г. и новобългарското образование - история и съвременност", Шумен, Изд. ШУ "Еп. Константин Преславски

Петкова-Марчевска, Славка (2002) “Възприемането на музика в началото на XXI век – промени и проблеми” Сб. "Детето на XXI век", гр. В. Търново

Петкова-Марчевска, Славка (2002) ”Промените в рецепционните практики и необходимостта от непрекъснато образование на музикалните педагози” Сп. Педагогически алманах, бр.3-4, гр. В. Търново, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2002) „Рецепцията на творчеството на Веселин Стоянов за деца, в началото на XXI век” Сб. "Веселин Стоянов и неговото време", гр. Русе

Петкова-Марчевска, Славка (2001) “Интеграцията детска градина – начално училище при възприемането на музика” В: "Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 6 Педагогика и обществознание, Русе, 2001, ISSN 1311-3321

Петкова-Марчевска, Славка (2001) “Музикално-дидактичните игри, като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” Сб. "Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 6 Педагогика и обществознание, Русе, 2001, ISSN 1311-3321

Петкова-Марчевска, Славка (1998) "Хей Божурко". Детски песни със съпровод на пиано по стихове на Димитър Спасов. гр. Велико Търново, 1998.

Петкова-Марчевска, Славка (1998) “За някои страни на проблема за съотношението между теоретичната и практическа подготовка” Сб. "Научни трудове на ВВОУ" кн. №63

Петкова-Марчевска, Славка (1997) За някои проблеми свързани с перспективата, мястото и значението на народната песен в масовото музикално възпитание Сб. "Проблемите на масовото музикално възпитание в България" Пловдив, 1997.

Петкова-Марчевска, Славка (1992) "За някои проблеми на демократизацията във висшите учебни заведения" Сб. "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество", гр. Смолян

Петкова-Марчевска, Славка (1992) "Самостоятелната работа на студентите и автономията на личността" Сб. "Ян Амос Коменски и хуманизмът", гр. Благоевград

Петкова-Марчевска, Славка (1991) "Проблеми при организирането на самостоятелната работа по музикално-теоретичните дисциплини" Сб. "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес", гр. Шумен

Печикамъков, Стефан (2016) Неформалното обучение по народни инструменти в детско-юношеските ансамбли (анкетно проучване в ДЮФА „Българче”- Велико Търново) 55-та годишна научна конференция с международно участие на РУ&СУ 16 на тема „Интелигентната специализация-иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“

Славова, Цветелина (2017) "От Бай Дико до "Тико, тико" или магията на духовата музика сп. Музикални хоризонти, бр. 9, с. 9-10. ISBN 1310-006

Славова, Цветелина (2017) Диригентският терминологичен апарат в обучението на учители по музика. Интегративни аспекти. В: Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование. Сборник, посветен на 40-годишнината на катедра "Теория и история на музиката" в АМТИИ, (съставител проф. д-р Полина Куюмджиева), Пловдив, с. 119-127. ISBN 978-954-2963-24-0

Славова, Цветелина (2015) Студенческое хоровое пение и православная певческая традиция CD Русская цивилизация в свете исторического выбора святого княза Владимира. Курск 2015

Славова, Цветелина (2013) Идея за диригентски терминологичен речник сп.Българско музикознание,кн.3-4 "Идея - понятие - термин", изд. на БАН,с.140-150,ISSN 0204—823X

Славова, Цветелина (2013) Обучението на учителя по музика за диригент на училищни музикални състави В:Сб."Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа". Университетско издателство "Св.Климент Охридски",София,с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1

Славова, Цветелина (2012) Русские хоровые шедевры ХХ века в обучении хоровому дирижерству в Болгарии. В:"Г.В. Свиридов и русская хоровая музыка". Курский государственный университет, 2012, с. 225-230, ISBN 978-5-88313-786-9

Славова, Цветелина (2009) Европейските академични измерения на Учителя по полифония проф. Здравко Манолов Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Алманах, година 1, с. 8 - 19. ISSN 1313-9886

Славова, Цветелина (2009) Хармония на гласовете.Сборник хорови песни. Пловдив, Астарта,

Славова, Цветелина (2008) "Здравко Манолов" - монография (247 стр.) изд. Астарта, Велико Търново, ISBN 978-954-350-068-0

Славова, Цветелина (2007) "40 години "Тъпан бие" сп. Музикални хоризонти, 2007, № 7, с. 26-28, ISSN 1310-0076

Славова, Цветелина (2007) "Европейска полифонична техника в хоровата песен "Кое ми цвете най-рано рани" от Здравко Манолов" сб. Европа като културно пространство. Годишник том 5 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2007, с. 228 - 239. ISBN 978-954-680-514-0

Славова, Цветелина (2006) "Европейски методологически традиции на строгия стил и педагогическата полифонична практика на проф. Здравко Манолов" Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград, 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0

Славова, Цветелина (2006) "Присъствието на композитора Здравко Манолов в жанра обработка на народни песни" Сб. Музиката - традиции и съвременност, том 4 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006,с.122 - 128

Славова, Цветелина (2006) Балетът "Змей и Яна" - към изворите на либретото Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006, с.110 - 114.

Славова, Цветелина (2005) "Благодаря, професоре" сп. "Музикални хоризонти" № 8, ISSN 1310-0076

Славова, Цветелина (2004) "Езически обред" за соло цигулка CD "Българска музика за соло цигулка", Балкантон, МК 13956/02

Славова, Цветелина (2004) Формиране и мотивиране на аналитичен диригентски подход към партитурата у студентите от специалност ПОМ Сб. "Образование и изкуство" Т. 2, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, ISBN 954-577-216-6

Славова, Цветелина (2003) Соната за валдхорна и пиано "Авангард-принт" Русе

Славова, Цветелина (2002) За някои характерни черти на университетските хорове в Испания сб. "Испания в музиката", Астарта: Велико Търново, 2002, с. 58-64

Славова, Цветелина (2001) За музикалната грамотност на самодейния хор "Педагогически алманах" Кн. 1,2, с. 141-147

Славова, Цветелина (1999) Някои особености на вокалната работа в ученическия хор "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Славова, Цветелина (1999) Три детски пиеси за цигулка и пиано Плевен: Дукс и комес

Славова, Цветелина (1998) "Гаудеамус" Университетвско издателство на ВТУ

Славова, Цветелина (1998) Хорово-диригентското изкуство в обучението на бъдещите музикални педагози "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Славова, Цветелина (1989) La matina bonora Armonie in concorso, Roma 1989, 74-75

Цветанов, Йордан (2016) Началният етап в обучението по кларинет – актуални методически проблеми Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“

Цветанов, Йордан (2016) Първият урок по кларинет като стъпка в етапа на началното обучение Велико Търново, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/