Публикации Катедра "Начална училищна педагогика" / Department of Primary-school Pedagogy


Василев, Георги (2017) " Хроника на едно театрално столетие 1870 - 1970 г. " Фабер 2017г. Велико Търново

Василев, Георги (2017) Драма техники при работа с художествен текст за неговото възприемане, разбиране, осмисляне и претворяване (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас) Велико Търново

Василев, Георги (2016) . ”Театъра на Бачо Киро” Исторически алманах на РИМ, Габрово 2016г.

Василев, Георги (2016) .„Любителско театрално движение 1870-1915г.” Фабер В.Търново 2016г.

Василев, Георги (2016) ”Требник” Фабер В.Търново,2016

Василев, Георги (2016) Възможности на драматизацията за четене, разбиране и претворяване на художествен текст (начален етап на обучение) Издателство ВТУ

Василев, Георги (2016) Първите театрални представления в Търново Петнадесета национална научна конференция Библиотеки ,четене ,комуникация

Василев, Георги (2015) ” Ученически театър в Търновско 1870 -1915г.” НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ в чест на 85-годишнината на Проф. д. изк. Валентин Ангелов ВТУ,ФИ 22.10.2015

Василев, Георги (2015) Теарализация и драматизация в урока по литература 1-4 клас” Научна конференция ПФ ВТУ , Педагогически сборник 2015г.

Василев, Георги (2013) Видове упражнения за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози Международна конференция Бургаски свободен университет"Знанието- традиции,иновации,переспективи"

Василев, Георги (2013) Уроците по български език и литература в I – IV клас.

Гърбачева, Анелия (2016) Кой е ресурсният учител? / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2016) Ресурсният учител / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2015) Екологичният подход в инклузивното образование - Издателство: Асоциация за иновации в образованието, 2015, с. 178. ISBN 978-619-90162-3-7 Велико Търново

Гърбачева, Анелия (2015) Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие, Издателство: МОН. 64 с. София

Гърбачева, Анелия (2015) Социалните умения на децата със специални образователни потребности за участие в образователния процес / Образование детей и молодежи в изменняющемся мире: технологический подход. - Издательство: ТГУ. с. 94-107 ISBN 978-5-8259-0857-1. Издателство на ТГУ

Гърбачева, Анелия (2015) Сущность и преимущества ко-обучения с учетом теоретико-прикладньiх исследований /Образование детей и молодежи в изменняющемся мире: технологический подход. Издательство: ТГУ. (с. 169-175). ISBN 978-5-8259-0857-1.

Гърбачева, Анелия (2015) Същност и предимства на ко-обучението с оглед на теоретико-приложните изследвания / Педагогически алманах. Издателство: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2015) Участие в образователния процес на 6-9 годишните деца в състояние на интелектуална недостатъчност. През погледа на изследователската практика. - Издателство: Асоциация за иновации в образованието. ISBN 978-619-90162-2-0. 176 с. Велико Търново

Гърбачева, Анелия (2014) Топография на образователната интеграция. Насоки за учителя

Гърбачева, Анелия (2014) Хронотопография на прехода от образователна интеграция към инклузия. Импакт за познавателното и социалното развитие на децата в състояние на интелектуална недосттатъчност

Гърбачева, Анелия (2013) Évaluation d’un projet pilote d’éducation inclusive pour enfants d’âges préscolaire et scolaire en Bulgarie Béjune, Suisse

Гърбачева, Анелия (2013) Екосистемен модел на образователната интеграция

Гърбачева, Анелия (2013) Практикум по интегрирано и индивидуално обучение

Гърбачева, Анелия (2012) iPasserelle, une passerelle numerique pour les cles de la reussite

Гърбачева, Анелия (2012) Индивидуална програма за обучение

Гърбачева, Анелия (2012) Интегрирано и вклюващо обучение

Гърбачева, Анелия (2011) Актуални трансформации в образователните практики

Гърбачева, Анелия (2010) Formation des enseignants-titulaires et des éducateurs-ressources de la classe intégratrice e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2010) Un accompagnement pédagogique virtuel au sein de l’école intégratrice

Гърбачева, Анелия (2010) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители

Гърбачева, Анелия (2010) Методически насоки за работа с деца/ученици със специални образователни потребности e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2009) L’apprentissage individualise - (dans le contexte de l’education integree en Bulgarie) Bern, Suisse

Гърбачева, Анелия (2009) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители http://e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2008) Destination: Integration scolaire Университет на Монс

Гърбачева, Анелия (2008) Интеграцията като идея, политика и тендеция в образованието Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2008) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение

Гърбачева, Анелия (2007) Destination: Intégration scolaire

Гърбачева, Анелия (2007) Le paradigme de l’education integree des enfants a besoins specifiques

Гърбачева, Анелия (2007) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение // Анелия Гърбачева - Интеграцията като идея политики и тенденции в образованието. 2007. Издателство: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. с. 51-74. ISBN 978-954-598-5. Велико Търново

Гърбачева, Анелия (2007) Парадигмата за интегрираното обучение

Гърбачева, Анелия (2007) Посока: училищна интеграция

Гърбачева, Анелия (2003) Гърбачева, Анелия: “За работата с деца със специални образователни потребности” Сб. Децата с увреждания – неразделна част от програмите за придобиване на професионална квалификация учител, МОН

Гърбачева, Анелия (1997) 1.6. Гърбачева, Анелия & Иван Карагьозов, Парадокси на Гърбачева, Анелия, Парадокси на поведението (Проблематичното в поведението на децата и юношите, в съавт. Изд-во "Фабер"

Гърбачева, Анелия (1996) Гърбачева, Анелия & Иван Карагьозов, Специална педагогика, Изд-во Абагар, 1996. (265 с.) Изд-во Абагар

Гърбачева, Анелия (1996) Гърбачева, Анелия: “Психологията на поведението – бихевиоризъм или компортьиомантализъм?” сп. Философия, кн. 4

Гърбачева, Анелия (1996) Гърбачева, Анелия: Девиантното поведение Сп. Философия, кн. 1

Гърбачева, Анелия (1996) Психология на девиантното поведение // Издателство "Абагар". с. 196. ISBN 954-427-222-4 Велико Търново

Гърбачева, Анелия (1992) Социалният контрол и неговата личностна локализация при подрастващи с асоциална и просоциална насоченост

Гърбачева, Анелия (1989) Гърбачева, Анелия & Иван Карагьозов, Основи на дефектологията Изд-во ВТУ

Йорданова, Даниела (2018) Възможности за обогатяване на педагогическата практика в областта на медийното образование в началното училище Международна научна конференция, Бургас 2018.

Йорданова, Даниела (2017) Yordanova, Daniela. SYSTEM OF CAMING EXERCISES FOR PRE‐SCHOOL CHILDREN AND PRE‐PRIMARY SCHOOL PUPILS IN PRIMARY EDUCATION (THEORETICAL ASPECTS) . Международна научна конференция XX Scientific Conference XX Scientific Conference„FIS COMMUNICATIONS 2017" in physical education, sport and recreation.University of Niš

Йорданова, Даниела (2017) Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност / Теоретичен модел за възприемане, разбиране, осмисляне и интерпретиране на художествен текст с оглед развитие на четивна грамотност (подготвителни за училище групи и 1. - 4. клас) Научен сборник. Издателство "Еxlibris" . ISBN 978-619-90391-6-8

Йорданова, Даниела (2016) Йорданова, Даниела и др. За грамотността и разбирането на художествен текст от ученици в първи клас Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)" В. Търново, Eklibris, 2016 (с. 26-39). ISBN 978-619-90391-2-0

Йорданова, Даниела (2016) Йорданова, Даниела. Въпроси на обучението по български език в 1.-4. клас Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (с. 194). ISBN 978-619-208-086-0

Йорданова, Даниела (2016) Йорданова, Даниела. За някои особености на художествения текст с оглед изграждане на модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и ученици от началните класове Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)" В. Търново, Eklibris, 2016 (с. 15-25). ISBN 978-619-90391-2-0

Йорданова, Даниела (2015) Йорданова, Даниела и др. Технологичен вариант за представяне на урок по български език (4. клас) в информационна образователна среда Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. В. Търново, издателство "АЙ анд БИ" . ISBN 978-619-7281-01-9

Йорданова, Даниела (2015) Йорданова, Даниела. За целите и съдържанието на съвременното обучение по български език в началното училище Бургас, Съвременна хуманитаристика, Център по хуманитарни науки, бр. 2, 2015 (с. 55-63). ISSN 1313-9924

Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела. Езиковите понятия в обучението по български език като втори език Международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”.В. Търново, 2014. ISBN: 978-619-00-0352-6

Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела и др. Методи и упражнения в обучението по правопис на български и английски език в 1.- 4. клас София, Чуждоезиково обучение, 2014, кн. 5. (с. 121-141). ISSN 0205 – 1834.

Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела. Възприемане и осмисляне на вълшебни фолклорни приказки от учениците в I – IV клас. Педагогически алманах. В.Търново, университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, бр. 2 (с. 54-62). ISSN 1310 -358X.

Йорданова, Даниела (2014) Обучението по правоговор и правопис в I – IV клас – дидактико-методически проекции Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Йорданова, Даниела (2013) Yordanova, Daniela. Contemporary tendencies in teaching literacy the primary school JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 4, 2013. (с. 178-183). ISSN 1314-6289. Which is licensed in EBSCO, USA

Йорданова, Даниела (2013) Даниела Йорданова и др. История на Педагогически факултет (1984-2012). В. Търново, издателство Фабер, 2013 (с. 220). ). ISBN 978-619-00-0004-4.

Йорданова, Даниела (2013) Йорданова, Даниела. Възможности на лингвистичния анализ в обучението по правоговор на учениците в I – IV клас В. Търново, университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013 (с. ). ISSN 1310 -358X.

Йорданова, Даниела (2013) Йорданова, Даниела. Контент анализ на учебните програми по български език с оглед на обучението по правоговор и правопис в началните класове Педагогически алманах. В. Търново, университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2013 (с. 65-82). ISSN 1310-358X.

Йорданова, Даниела (2013) Йорданова, Даниела. Лингвометодически аспекти на обучението по правоговор и правопис в I – IV клас В. Търново, издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2013 (с. 351). ISBN 978-954-753-112-3

Йорданова, Даниела (2013) Йорданова, Даниела. Уроците по български език и литература в I – IV клас В. Търново, университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016 (с. 194). ISBN 978-619-208-086-0.

Йорданова, Даниела (2013) Йорданова, Даниела. Учебната документация за първи клас с оглед на обучението по правоговор Традиции и иновации в началното образование. Юбилеен сборник в чест на 70-годишната на проф. Ст. Здравкова. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013 (с. 253-260). ISBN 978-954-07-3634-1

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела и др. Възможности за използване на мултимедията в урока по литература /1.-4. клас/ Юбилейна международна университетска конференция «130 години предучилищно образование в България. В. Търново, университетско издателство « Св. св. Кирил и Методий», 2012. ISBN 978-954-524-842-9

Йорданова, Даниела (2012) Yordanova, Dаniela. Multimedia in the Bulgarian language and litefature lessons in the first through the fourt grade Revista. Academiei Fortelor Terestre. Sibiu, VOL XVII, Nr. 4. CNCS code 328. ISSN 2247 – 840X, ISSN-L 1582-6384. Internasional indensing EBSKO

Йорданова, Даниела (2012) Даниела Йорданова. Вариант за диагностика на словесноизпълнителските умения на студентите педагози, участници в студентски експериментален театър В. Търново. Педагогически алманах, университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" (с. 77-90).ISSN 1310 -358X.

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела и др. Дидактическа технология за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози чрез неформалното образование Международна юбилейна научна конференция на НВУ "В. Левски". В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 81-90). ISBN 978-954-753-095-9

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Вариант за оценяване на езиковото развитие и речевата комуникация на деца в състояние на лека интелектуална недостатъчност В. Търново, издателство „Веста”, 2012 (с. 9-21). ISBN 978-954-543-042-8

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Дидактически изисквания към мултимедийния урок по български език и литература в I- IV клас Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата, том 1, В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 174-180). ISBN 978 -954-753-104-8

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Проблемът за ограмотяването в подготовката на бъдещия детски и начален учител Международна научна конференция. Китен, 2012.

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Специфика на портфолиото на студентите педагози при хоспитирането им по български език Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”. В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 73-80). ISBN 978-954-753-095-9

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Теоретико-методически проекции на обучението по правоговор в I –IV клас Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата, том 1, В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 190-198). ISBN 978 -954-753-104-8

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Упражнението – основен метод в образователния процес по български език в етапа 1 – 4 клас Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски” В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 66-72). ISBN 978-954-753-095-9

Йорданова, Даниела (2011) За началното ограмотяване на децата със специални образователни потребности в условията на комуникация Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2011.

Йорданова, Даниела (2010) Възможности за интерактивно обучение на студентите педагози Годишна университетска научна конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Йорданова, Даниела (2010) Дидактически изисквания при хоспитиране на студентите педагози В. Търново

Йорданова, Даниела (2010) За езиковата компетентност на студентите – бъдещи начални учители Международна научна конференция „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист” на СУ „Кл. Охридски”, Педагогически факултет, Китен,

Йорданова, Даниела (2010) За упражненията по български език в 1-4 клас Годишна научна университетска конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Йорданова, Даниела (2010) Методи на обучение по правоговор в етапа I - IV клас Годишна научна университетска конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Йорданова, Даниела (2009) Основни задачи на хоспитирането по български език в I-IV клас Научна конференция с международно участие. 25 години Педагогически факултет. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009.

Йорданова, Даниела (2009) Рецензия на "Реалности в образователния процес в началното училище (квалификационно-образователна дейност с начални учители)", А. Кръстева, З. Чакалова. В. Търново, сп. "Педагогически алманах"

Йорданова, Даниела (2009) Семейството като фактор за формиране на детската езикова култура и университетското образование Международна научно-практическа конференция на тема: "Хуманизация и демократизация на университетското образование. Китен, 2009.

Йорданова, Даниела (2009) Система на практическото обучение на студентите педагози в началните класове Годишна университетска научна конференция на НВУ "В. Левски"

Йорданова, Даниела (2008) Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компететност София, сп. "Предучилищно възпитание"

Йорданова, Даниела (2008) За съвременния урок по български език в I-IV клас сп. "Педагогически алманах", В. Търново.

Йорданова, Даниела (2008) За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис Шумен

Йорданова, Даниела (2008) За формиращото оценяване в обучението по правоговор и правопис (1-4 клас). Шумен

Йорданова, Даниела (2008) Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване София, сп. "Начално образование"

Йорданова, Даниела (2007) Методика на обучението на български език и литература в началните класове – проблеми и перспективи. Втора част. УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново.

Йорданова, Даниела (2005) Инструментарим за установяване на типичните правоговорни грешки в речта на малките ученици. Диагностични процедури и резултати Сп.” Начално училище” бр. 2, бр. 4

Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Обучението по правоговор в българското началното училище (исторически преглед) В. Търново, издателство "Фабер" (с. 115). ISBN 954-775-388-6

Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Преодоляване на диалектната редукция в речта на учениците (I-IV) клас 2. Преодоляване на диалектната редукция в ре В.Търново, издателство "Фабер"(с.195).ISBN 954-775-468-8

Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Семейството за езиковата култура на учениците ( I – IV) клас В. Търново, 2005 Велико Търново, УИ "СВ.св. Кирил и Методий" (с. 55) ISBN 954-524-459-3

Йорданова, Даниела (2005) Съвременното обучение по правоговор в българското начално училище УИ “Св.св. Кирил и Методий, Трудове на ВТУ

Йорданова, Даниела (2005) Състояние и проблеми на началното обучение по български език – I – IV клас с оглед на редукцията Сп. “Начално училище”, 2004, бр. 6; 2005, бр. 1.

Йорданова, Даниела (2000) Методика на обучението по български език и литература (четене) . Съавтор Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Йорданова, Даниела (1994) Йорданова, Даниела и др. Българският език Какво трябва да знаем за него в 3. и 4. клас Велико Търново, издателство "Слово" (с. 117) ISBN 954439286-6

Йорданова, Даниела (1994) Йорданова, Даниела и др. Българският език. Какво трябва да знаем за него в 1. и 2- клас Велико Търново, издателство "Слово" (с. 117). ISBN 954 439 286-6

Кильовска, Ваня (2017) Аспекти на интеркултурното образование в предучилищна възраст Педагогически алманах

Кильовска, Ваня (2016) “Измерване и оценяване на развитието на интеркултурната компетентност на обучаемите при прилагане на интеркултурен подход в чуждоезиковото обучение" Електронен сборник „Учителят прави училището”, Университетско издание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016

Кильовска, Ваня (2015) „Съвременни методи за обучение в областта на културологичния елемент” Педагогически алманах” ; брой 2/2014г. в университетско издателство”Св.Св.Кирил и Методий” 2015

Кильовска, Ваня (2014) „Овладяване и развиване на интеркултурна компетентност в процеса на обучението на студенти от педагогически специалности” Сборник на научна конференция с международно участие на тема „ Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация”, ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, "Ивис", В.Търново, 2014

Кильовска, Ваня (2012) „Интеркултурни и интердисциплинарни връзки в проекта „Почеркът на един народ – Картината и писмеността – преносители на култура” Педагогически алманах, брой 1/2011г. , Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий”, 2011

Кильовска, Ваня (2011) „Съчетаване на интеркултурен и интердисциплинарен подход в процеса на подготовката и реализацията на образователен проект, свързан с чуждоезиковото обучение” Педагогически алманах, брой 2/2011г. , Университетско издателство”Св.Св.Кирил и Методий” 2011

Кильовска, Ваня (2010) Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение (в съавторстнво с Вакрилен Кильовски) сборник “Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение” ; “ИВИС”, В.Търново, 2010

Кильовска, Ваня (2009) Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква” Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква”, ИВИС, Велико Търново 2009

Кильовска, Ваня (2008) Езиковата система по френски език Colibri mon ami 2 и Общата европейска рамка за чужди езици – съпоставка на стандартите за учебно съдържание сборник „Съвременни образователни технологии в основното училище”; Университетско издателство „Св.Св. кирил и Методий”; Велико Търново, 2008

Кильовска, Ваня (2007) “За мястото и ролята на родния език в чуждоезиковото обучение в начална училищна възраст” Юбилейна научна конференция – 20 години педагогически факултет “ Образованието в глобализиращия се свят” , УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кильовска, Ваня (2007) “Продължаващо обучение на учителите по чужд език в началното училище” Юбилейна научна конференция – 20 години педагогически факултет “ Образованието в глобализиращия се свят”, УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кильовска, Ваня (2007) Научен превод от български на френски език на статия на тема: „Нормативна основа за ресурсно осигуряване на социалната интеграция”, автор - Пенка Костова. „Посока: Училищна интеграция – Българо-белгийски педагогически възгледи”, УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кильовска, Ваня (2006) “Развитието на металингвистично съзнание – обща цел при обучението по роден език и чужд език” “Съвременно образование и чужд език”, УИ "Св.св.Кирил и Методий"., Велико Търново, 2006

Кильовска, Ваня (2005) “За развитието на слуховите умения и навици в процеса на чуждоезиковото обучение в начална училищна възраст" Сборник доклади от научна конференция “Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции”, СУ"Св. Климент Охридски", Фабер, 2005

Кильовска, Ваня (2004) “Новите информационни и комуникационни технологии като средство за модернизация на ранното чуждоезиково обучение” Сборник доклади от научна конференция на Съюз на учените в България - “България и Европа, традиции и съвременност”, велико Търново, Фабер, 2004

Кънева, Пенка (2018) Критерии за избор на учебен комплекс по английски език Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018 година, Велико Търново. Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISSN 2367-7481, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book).

Кънева, Пенка (2016) Началното ограмотяване – „ключ” за успешен живот в променящия се свят Сп. Педагогика. 2016 г., кн.7.

Кънева, Пенка (2016) Началното ограмотяване – „ключ” за успешен живот в променящия се свят Сп. Педагогика. 2016 г., кн.7 (982 - 987 с.)

Кънева, Пенка (2015) Literacy readiness in teaching English ACQUISITION OF SLAVIC LANGUAGES. Lincom Studies in Language Acquisition and Bilingualism. Munich: Lincom. ISBN 978 3 86288 671 5 (pp 183 – 198).

Кънева, Пенка (2015) Англоезичната грамотност на изхода на началния етап на основната училищна степен Грамотността в началното училище. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. ISBN 978-619-208-029-7. (210-219 с.).

Кънева, Пенка (2015) Видове упражнения за начално ограмотяване по английски език Сборник от юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2015. ISBN 978-619-208-001-3. (212-218 с.).

Кънева, Пенка (2015) За четенето и езиковото образование на утрешния ден (1. – 4. клас) Български език и литература. 2015, кн. 1 (43 - 58 с.).

Кънева, Пенка (2014) Взаимодействието между родния и чуждия език ИЗБРАНО от текстовете, публикувани в списанията на Национално издателство АЗ-БУКИ, бр. 35, 28 август – 3 септември, 2014 (стр. II – V)

Кънева, Пенка (2014) Как да помогнем на малките ученици при овладяване на английския правопис? Чуждоезиково обучение, кн. 4 (378 - 384 с.).

Кънева, Пенка (2014) Методи на обучение по правопис на български и английски език в началните класове Чуждоезиково обучение 2014, кн. 5 (521 - 541 с.).

Кънева, Пенка (2013) Фолклорът в обучението по английски език на деца НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 6.3 (135-139).

Кънева, Пенка (2012) Английският правопис в начална училищна възраст Велико Търново, 2012, (200 с.). ISBN 978-954-350-144-1

Кънева, Пенка (2012) Английският правопис в начална училищна възраст Педагогически алманах - Велико Търново

Кънева, Пенка (2012) Възможности за пренос на знания и умения по правопис от обучението по български език в обучението по английски език «Традиции и иновации в началното образование», сборник, посветен на 70-тия юбилей на проф. д-р Стойка Здравкова.

Кънева, Пенка (2012) Изследване на уменията за правилно писане на английски като чужд език на български четвъртокласници Сборник от научна конференция на Русенски университет “Ангел Кънчев”

Кънева, Пенка (2012) Приложение на диктовката в обучението по правопис на български и английски език Сборник доклади от научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Велико Търново. 2012. (181-190 с.). ISBN 978-954-753-104-8.

Кънева, Пенка (2012) Първи упражнения за четене и правилно писане на английски език Велико Търново, 2012, (80 с.). ISBN 978-954-350-145-8

Кънева, Пенка (2011) Приложението на фонетичния метод и неговите разновидности в процеса на ограмотяване по английски език Начално образование, кн.6.

Кънева, Пенка (2010) Умението за четене с разбиране и грамотността Научна конференция с международно участие: 25 години Педагогически факултет. 6 – 7 ноември 2009 г. Велико Търново. Издателство "Фабер".

Кънева, Пенка (2008) Умението за четене с разбиране на английски език В: Т. Шопов и др. (съст.). Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. София:УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, (с. 231-245). ISSN 978-954-07-2794-3

Кънева, Пенка (2008) Изследване на уменията за четене с разбиране на английски език на български второкласници Чуждоезиково обучение

Кънева, Пенка (2007) Възможностите на балансирания подход за ефективно формиране на детското четене в англоговорящите страни Начално образование

Кънева, Пенка (2007) Обучението по четене на английски език като чужд в началната училищна степен Начално образование

Кънева, Пенка (2005) Възможности за здравно възпитание в часовете по английски език във втори клас Висшето педагогическо образование - проблеми, постижения, тенденции. Научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”. (съавтор)

Кънева, Пенка (2005) За подходите към ограмотяването по английски език в начална училищна възраст Осигуряване и оценяване на качеството на обучение. Трета есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”

Кънева, Пенка (2005) Приложение на мултимедия в обучението по чужд език – английски в начална училищна възраст Научни трудове. Том 44, серия 6.3. Педагогика и психология. Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия. Юбилейна научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”

Кънева, Пенка (2005) Учебникът по английски език за втори клас “Blue skies” – предпоставка за усвояване на някои компенсаторни стратегии за общуване Научни трудове. Том 44, серия 6.3. Педагогика и психология. Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия. Юбилейна научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”

Кънева, Пенка (2004) Анализ на одобрените от МОН учебни комплекти по английски език за втори клас Образованието в глобализиращия се свят. Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”,

Кънева, Пенка (2004) Методът на цялостната физическа реакция и обучението по английски език в предучилищна възраст Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. Втора есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”

Кънева, Пенка (2004) Феноменът Хари Потър и обучението по английски език в началните класове Образование и изкуство. Том II. Юбилейна международна научна конференция на ПФ към ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен

Мандева, Марианна (2018) Съвременни проблеми на обучението по български език и литература - 1. - 4. клас АСТАРТА

Мандева, Марианна (2017) „МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ” – И В УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП) сп. БЕЛ, бр. 1

Мандева, Марианна (2017) Child reading – “Personal legend” Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите" Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие, Сливен, 9-11 май, 2017

Мандева, Марианна (2017) ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ТЕМА: „ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ” Обучител: проф. д.п.н. М. Мандева Електронно помагало - теоретична част на обучението

Мандева, Марианна (2017) ГРАМОТНОСТ НА СЪРЦЕТО – СТУДЕНТСКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА V Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище”

Мандева, Марианна (2017) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА Електронно помагало за обучаваните учители

Мандева, Марианна (2017) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА

Мандева, Марианна (2017) МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1. – 4. КЛАС НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (2017) ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН на тема " Формиране на езикова грамотност в начална училищна възраст" - презентация с обучител проф. д.п.н. М. Мандева, ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (ОУ "Св. П. Евтимий", ОУ "П. Р. Славейков" - В. Търново; РУО - В. Търново; СУ "Д. Благоев", Свищов"; СУ "Бачо Киро", Павликени) 7 - 11 февруари, 2017

Мандева, Марианна (2017) УЧЕНИКЪТ-РАБОТНИК НА ЗНАНИЕТО – ПОСТКОМУНИКАТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП) Българско списание за образование

Мандева, Марианна (2016) "Говорещото дете" в променящия се свят - "Младото четене" (начална училищна възраст) Педагогика

Мандева, Марианна (2016) "Лекция по вдъхновение", изнесена на 24.03.2016 пред студенти от Педагогически и Стопански факултет презентация, корпус 5 на ВТУ, зала 400

Мандева, Марианна (2016) „ГОВОРЕЩОТО ДЕТЕ” В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЧАЛНОТО ОГРАМОТЯВАНЕ сп. "Педагогика", бр. 9

Мандева, Марианна (2016) Днешните ни решения за насърчаване на детското четене Образование, София

Мандева, Марианна (2016) За учителя - академично и лично сп. Педагогика

Мандева, Марианна (2016) КНИЖКАТА И/ИЛИ „МИШКАТА” – НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (в съавторство със студентките М. Атанасова и А. Ковачева) ХV НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ” , В. Търново, ноември, 2016

Мандева, Марианна (2016) Лагер по застъпничество за студенти, участващи в Roma Health Scholarship Program – ЦМЕДТ “АМАЛИПЕ” КАК ДА “ПРАВИМ НЕЩА” ЧРЕЗ ЕЗИКА – МОТИВАЦИОННО ПИСМО И ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА - Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” презентация

Мандева, Марианна (2016) Мандева, М. Училище за случилото се бъдеще – ограмотяване в мултикултурната класна стая. Образование, София

Мандева, Марианна (2016) НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ – ПЪТУВАЩА РАБОТИЛНИЦА „ЧЕТЕНЕ И ТЕАТЪР” (в съавторство с Г. Иванова, студент, ПНУП) ІV НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ - ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО съвместно с ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ФОНДАЦИЯ ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА, В. Търново, 4 и 5 юли, 2016

Мандева, Марианна (2016) Начално ограмотяване в променящия се свят (в съавторство с Д. Гаджева) УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Мандева, Марианна (2016) Началното ограмотяване - "ключ" за успешен живот в променящия се свят научно списание "Педагогика"

Мандева, Марианна (2016) Обучение на начални учители от ОУ "П. Славейков", Пловдив - "Съвременни проблеми на четенето в мултикултурната класна стая" (презентация)

Мандева, Марианна (2016) Ограмотяване на българския ученик РИО, В. Търново, зала 1

Мандева, Марианна (2016) Работилница по четене - модератор проф. дпн М. Мандева в партньорство със студентките П. Георгиева и Христина Димитрова и докторант А. Николова - ВТУ, Педагогически факултет СБУ, Фондация "Устойчиво развитие за България", СОК "Камчия", под патронажа на МОН - Семинар "Извънкласните и извънучилищни дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016"

Мандева, Марианна (2016) УЧИТЕЛЯТ ПРАВИ УЧИЛИЩЕТО - съставител на сборник УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (2016) Четем заедно - взаимодействие на училищни и извънучилищни културно-образователни ресурси (Презентация - кръгла маса "Интерактивно преподаване и учене в съвременното училище", организирана от Общински координационен съвет на СБУ - Габрово, под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители, и госпожа Таня Христова - кмет на Община Габрово) Община Габрово, Конферентна зала

Мандева, Марианна (2016) Четенето и писането - единно речево поведение от старта на ученика в училище Сборник "Учителят прави училището"

Мандева, Марианна (2015) Нов прочит на целите на началното училищно обучение по български език Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Обучението по български език в 1. – 4. клас – проблеми на технологията Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Mandeva, М., P. Kaneva. Teaching reading skills in the multicultural world (1st – 4th grade). JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 8 (лицензиран в EBSCO, USA)

Мандева, Марианна (2015) Грамотността в началното училище УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Мандева, Марианна (2015) Една книга на проф. дн Нели Иванова, която трябва да се прочете по няколко причини Образование, № 3

Мандева, Марианна (2015) ЕЗИКОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВЕНИ ОБЩНОСТИ - МИСИЯ НА УЧИТЕЛЯ И НА ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Сборник - ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ В. Търново

Мандева, Марианна (2015) За "мостовете" между формалното, неформалното и информалното езиково образование на малкия ученик - поуките от една педагогическа практика - есе Презентация, 4. септември, 2015 - Първа награда в МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците" - Синдикат на българските учители, фондация „Устойчиво развитие за България” и Саниторно-оздравителният комплекс /СОК/ „Камчия”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката

Мандева, Марианна (2015) За четенето и езиковото образование на утрешния ден (1. - 4. клас) БЕЛ

Мандева, Марианна (2015) За четенето, писането и езиковото образование за настоящето и бъдещето (1. - 4. клас) Педагогика, № 4

Мандева, Марианна (2015) Компетентностен подход в обучението по първия (българския) език - начален етап на основната образователна степен УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М. Компетентностный подход в обучении детей первому языку. Образование детей и молодежи в изменяющемся мире: технологический аспект. Сборник статей. Тольятти:Издательство ТГУ,

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М. Четящото дете в променящия се свят – две „аксиоми” в училищната практика, по които непременно трябва да се дискутира. Образование, София

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М. Родноезиковите занятия в в началното училище – работилница за формиране на интегрален тип компетентности сп БЕЛ, София

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М., Д. Гаджева. Училището и библиотеката – заедно в усилията за „преподаване” на желание за четене (І клас). Библиотека, София

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М., П. Кънева. За четенето и езиковото образование на утрешния ден (І - ІV клас) БЕЛ, София

Мандева, Марианна (2015) Обучението по български език - инструмент за предотвратяване отпадането от училище Педагогика, № 5

Мандева, Марианна (2015) Обучението по писмено преразказване в началните класове - езиково обучение за настоящето и бъдещето на детето Образование, № 3

Мандева, Марианна (2015) Отново за подбора на текстовете за писмено преразказване – начален образователен етап Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Още за посткомуникативността в обучението по български език - и за писането (начален етап на основната образователна степен) Българският език и съвременното езиково обучение. сборник в чест на 65-годишнината на проф. М. Петрова. УИ "П. Хилендарски", филиал Смолян

Мандева, Марианна (2015) Повишаване на грамотността в началното училище чрез обучение по писмено преразказване на първия (българския) език . "Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. К. Димчев. Булвест 2000, София

Мандева, Марианна (2015) Споделен опит: за "мостовете" между формалното, неформалното и информалното езиково образование на малкия ученик Учителско дело

Мандева, Марианна (2015) Увод в методиката на обучението по български език (начален етап на основната образователна степен)

Мандева, Марианна (2015) Уроците за писмения преразказ – начален образователен етап. Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Учителят прави училището сп. педагогика, бр. 6

Мандева, Марианна (2014) Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен доктор на науките Велико Търново

Мандева, Марианна (2014) Езиковото образование в българското училище в европейски образователен континуум Педагогически алманах, № 1

Мандева, Марианна (2014) ЗА ЕЗИКОВИТЕ СИТУАЦИИ, В КОИТО ДЕЦАТА ИЗУЧАВАТ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - „ДОКЛАД” ПО ЕДИН „НЕНАПИСАН ДОКЛАД” Образование, №6

Мандева, Марианна (2014) За лингво-методическата подготовка на бъдещите начални учители - една тревога и една надежда Образование, № 5

Мандева, Марианна (2014) За подходите към училищното формално училищно образование Педагогически алманах, № 2

Мандева, Марианна (2014) Занятията по български език в началното училище - "работилница" за "създаване" на света и на "Аз"-а Образование, № 2

Мандева, Марианна (2014) КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОМУ ЯЗЫКУ – „ЗЕРКАЛО” МИРА III Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Современные гуманитарные технологии в образовании: субъектность, творчество, духовность»- 2 декабря 2013 года – 31 марта 2014 года/

Мандева, Марианна (2014) Образователни възможности за свободно писмено преразказване (4. клас) Педагогика, № 3

Мандева, Марианна (2014) Още веднъж за уроците по български език - начален училищен етап Педагогически алманах, № 1

Мандева, Марианна (2014) ОЩЕ ЗА „МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ” – И В УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП) ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” XIII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”

Мандева, Марианна (2014) ПИСМЕНИЯТ ПРЕРАЗКАЗ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО И СОЦИОКУЛТУРНО ИЗРАСТВАНЕ НА МАЛКИЯ УЧЕНИК сп. "Педагогика" №8

Мандева, Марианна (2014) ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО И ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ /ПОСТКОММУНИКАТИВНОСТЬ/ International Scientific and Practical Internet-Conference ACTUAL PROBLEMS AND WAYS OF IMPLEMENTATION THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. March 28, 2014, Dnepropetrovsk, Ukraine.

Мандева, Марианна (2014) Тренинг на начални учители - РИО - В. Търново, септември, 2014 Презентации

Мандева, Марианна (2014) Усъвършенстване на ключовата компетентност Общуване на роден език чрез дейност по проект - 1. 4. клас БЕЛ, № 2

Мандева, Марианна (2013) Екипно обучение по български език в мултикултурна образователна среда (1. - 4. клас) Национална научно-практическа конференция "Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище"

Мандева, Марианна (2013) За комуникативноориентираното начално училищно обучение по писмено преразказване (на български език като първи език) Български език и литература, кн. 6.

Мандева, Марианна (2013) Компетентностен подход в обучението по преразказване (1. - 4. клас) Педагогика, № 9

Мандева, Марианна (2013) КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ БОЛГАРСКОМУ ЯЗЫКУ (В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ЯЗЫКА) В КОМАНДЕ. I международная научно-практическая интернетконференция „Психология отношений в постнекрассической парадигме”, Белово, 1-15 декабря, 2013.

Мандева, Марианна (2013) Комуникативните упражнения в речевото етикетно обучение (1. - 4. клас). Образование, кн. 1.

Мандева, Марианна (2013) Комуникативноречеви умения за писмена преразказна дейност чрез първия (българския) език - начален училищен етап Литернет, номври, 2013г. http://liternet.bg/publish29/mariana-mandeva/komunikativnorechevi.htm

Мандева, Марианна (2013) Междупредметна интеграция и родноезиково образование Образование, кн. 2.

Мандева, Марианна (2013) Обучение на чуждестранни студенти-магистранти от КНПУ „Абай”, Казахстан - комп. презентации

Мандева, Марианна (2013) Обучението по писмено преразказване в началните класове - отклик на потребностите на променящия се живот Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ"

Мандева, Марианна (2013) Обучението по писмено преразказване в началните класове - отклик на потребностите на променящия се живот Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ"

Мандева, Марианна (2013) Още веднъж за интерактивността в езиковото обучение на малките ученици BULGARIAN JOURNAL OF EDUCATION VOLUME 2 2013 - http://www.elbook.eu/cat.php?cid1=3

Мандева, Марианна (2013) Писменият преразказ като езиков текст Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2013) Помощна литература за студенти - електронни презентации на актуални проблеми от обучението по български език в предучилищна и начална училищна възраст

Мандева, Марианна (2013) Систематизация на ученическите писмени преразкази (2. - 4. клас) Образование, № 6

Мандева, Марианна (2013) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНОСОВ ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ БОЛГАРСКОМУ ЯЗЫКУ (В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЯЗЫКА) В КОМАНДЕ – НАЧАЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП Международная заочная научно-практическая конференция «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ У ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ», ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П.

Мандева, Марианна (2013) Техники за писмено преразказване в началните класове Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2013) Типове реч и обучението по писмено преразказване Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2013) Урокът за създаване на ученически писмени текстове с етикетна функция (1. - 4. клас) Педагогика, кн. 4.

Мандева, Марианна (2013) Усъвършенстване на детската комуникативноречева компетентност чрез екипно обучение по писмено преразказване - начален училищен етап BULGARIAN JOURNAL OF EDUCATION VOLUME 2, 2013 - http://www.elbook.eu/cat.php?cid1=3

Мандева, Марианна (2013) Формиране на комуникативноречеви умения за преразказване (1. - 4. клас) Педагогика, кн. 2.

Мандева, Марианна (2012) Диагностичен инструментариум за измерване компетентността за писмено етикетно общуване в края на втори клас Начално образование бр.6

Мандева, Марианна (2012) Интерактивни методи в обучението по речево етикетно общуване Целодневно обучение, кн. 5

Мандева, Марианна (2012) Комуникативноориентирано образование и упражненията по български език в 1. - 4. клас Педагогика, кн. 3

Мандева, Марианна (2012) Обучение на български речев етикет (начална училищна възраст) В. Търново Университетско издателство

Мандева, Марианна (2012) Речево етикетно обшуване (ІІ клас) - интерактивни методи в обучението Целодневно обучение, кн. 5

Мандева, Марианна (2011) Диагностичен инструментариум за измерване на уменията за езиков анализ на старта в първи клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2010) Възможностти за интерактивно обучение на студентите педагози Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 30.09-01.10 2010 Велико Търново

Мандева, Марианна (2010) Диагностичен инструментариум за измерване на детската компетентност за писмено етикетно общуване в началото на втори клас Начално образование

Мандева, Марианна (2010) За езиковата компетентност на студентите - бъдещи начални учители Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист - Международна научна конференция на СУ, Педагогически факултет, 2-5 септември 2010 Кит

Мандева, Марианна (2010) За комуникативно ориентираното родноезиково образование (1-4 клас) Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2010) За упражненията по български език в 1-4 клас Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 30.09-01.10 2010 Велико Търново

Мандева, Марианна (2009) Интерактивни методи в процеса на обучението по писмено етикетно общуване (втори клас) Научна конференциа на ВТУ, ноември 2009

Мандева, Марианна (2009) Модернизация на образованието и формиране на комуникативноречеви умения в 1-4 клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2009) Основни задачи на хоспитирането по български език в 1-4 клас Научна конференция на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (2009) Рецензия на "Реалности в образователния процес в началното училище (квалификационно-образователна дейност с начални учители)", А. Кръстева, З. Чакалова, В. Търново, 2009г. Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2009) Семейството като фактор за формиране на детската езикова култура и университетското образование Международна научно-практическа конференция на СУ, Педагогически факултет на тема "Хуманизация и демократизация на университетското образование".

Мандева, Марианна (2008) Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компетентност (подготвителна група за училище) Предучилищно възпитание

Мандева, Марианна (2008) За съвременния урок по български език в 1-4 клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2008) За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис Конференция на ШУ "К. Преславски"

Мандева, Марианна (2008) Интерактивни методи в началното родноезиково обучение - реалност и предизвикателства Научна конференция на СУ "Климент Охридски" "120 години специалност педагогика - традиции и нови реалности"

Мандева, Марианна (2008) Особености на детската лексика в началото на подготвителна за училище група (лингво-методически аспекти) Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2008) Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване сп. "Начално образование"

Мандева, Марианна (2008) Формиране на еткетното поведение и вежливата реч в мултикултурна образователна среда ( 4 клас ) Многообразие без граници. Институт Отворено общество

Мандева, Марианна (2007) За оценяването по български език в 1-4 клас Велико Търново, Областна научно-практическа конференция Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование

Мандева, Марианна (2007) Методика на обучението по български език и литература в началните класове. Проблеми и перспективи. Втора част. Велико Търново, Университетско издателство

Мандева, Марианна (2007) Съвременната езикова ситуация в България и етикетното поведение на 7-11-годишните ученици ( методически аспекти на проблема) Велико Търново, Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2006) Екипната учебна дейност - една възможност за модернизиране на обучението на преразказване в началните класове Четвърта есенна научна конференция на СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, "Подготовка на учители и социаелни педагози в навечерието на европейската интеграция

Мандева, Марианна (2006) Интерактивни методи на обучение в условията на родноезиковия образователен процес в I - IV клас Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище"

Мандева, Марианна (2006) Методика на обучението по български език и литература в началните класове - проблеми и перспективи. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 200 с.

Мандева, Марианна (2006) Теоретико-методически основи на комуникативно ориентираното обучение на преразказване в I-IV клас Трудове на ВТУ, Педагогически факултет, том 9, книга 4, 2005

Мандева, Марианна (2006) Формиращо оценяване в условията на обучението на преразказване в 1-4 клас Начално обазование бр.1

Мандева, Марианна (2005) Обучението на преразказване според съвременните нормативни документи по български език и литература за етапа І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2005) Проекции на личностно ориентирания образователен процес в обучението на преразказване в І - ІV клас Начално образование, бр. 4

Мандева, Марианна (2005) Формиране на комуникативноречеви умения у учениците от І - ІV клас чрез обучението на преразказване Есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2004) Активно учене в условията на домашната работа по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2004) За домашната работа по български език в І - ІV клас Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен

Мандева, Марианна (2004) За етикетното образование на децата от подготвителна група за училище Начално образование, бр. 3

Мандева, Марианна (2004) За класификацията на ученическите преразкази /І-ІV клас/ Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) Изследователските учебни задачи по български език в І - ІV клас Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Комуникативни проекции в обучението на преразказване /І-ІV клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 155 с.

Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите задачи в условията на началното обучение по роден /български/ език. Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск

Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите учебни задачи в условията на домашната работа по български език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Лингво-методически основи на етикетното обучение в българското начално училище В. Търново, Фабер, 84 с.

Мандева, Марианна (2004) Личностно ориентираният образователен процес и началното обучение по български език Начално училище, 2004, бр. 5,6, 50 с.

Мандева, Марианна (2004) Модернизацията на родноезиковото образование в І - ІV клас през погледа на учителя и на методика Сборник с материали от научна сесия, посветена на проф. М. Герасков, Враца

Мандева, Марианна (2004) Особености на детската лексика на "входа" в подготвителна група за училище Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) Проблеми на обучението по български език и литература - І-ІV клас. Първа част В. Търново, Фабер, 343 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Рефлексията в началното обучение по български език Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Усвояване на способи за ефективно учене по роден език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2004) Формиране на комуникативна компетентност у учениците от І-ІV клас чрез екипно обучение по български език Език и стратегии в обучението, В. Търново /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Формиране на основна комуникативна компетентност у децата от подготвителна за училище група Съвременни предизвикателства на прага детска градина - начално училище, В. Търново

Мандева, Марианна (2003) Възможности за активно учене по български език /І-ІV клас/ 40 години ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2003) Модел за обучение на речев етикет в І клас Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Научна конференция на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2003) Някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2003) Обучение на устно диалогично етикетно общуване /І-ІV клас/ В. Търново, Фабер, 224 с.

Мандева, Марианна (2003) Поглед към формиращото оценяване в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2003) Речевата етикетна култура на децата на старта на училищното обучение Начално образование, бр. 5

Мандева, Марианна (2002) Възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2002) Към проблема за речевото етикетно образование на 6-11-годишните ученици Начално училище, бр. 5, 40 с.

Мандева, Марианна (2002) Методи за активно учене в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2002) Модел за обучение на устно диалогично етикетно общуване Начално образование, бр. 4/5

Мандева, Марианна (2002) Обучението на речев етикет в началните класове - предпоставка за здравословен и хуманен начин на живот Здравословно и хуманно образование, Г. Оряховица

Мандева, Марианна (2002) Стимулиране на репродуктивната речева изява на 6-8-годишните деца 120 години предучилищно възпитание, В. Търново

Мандева, Марианна (2002) Училището, семейството и библиотеката - партньори при градежа на читателската култура на 6-11-годишните деца Библиотеки, четене, комуникация, В. Търново

Мандева, Марианна (2001) За етикетната лексика на 7-8-годишните ученици Начално образование, бр. 5/6

Мандева, Марианна (2001) Инструментариум за измерване компетентността на второкласниците за устно диалогично етикетно общуване Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2001) Съвременни концепции за развитие на вежливата реч в началното училище Езиковедски изследвания. Национална научна конференция. В. Търново

Мандева, Марианна (2001) Формиране основи на компетентност за устно диалогично етикетно общуване /втори клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 33 с.

Мандева, Марианна (2000) Методика на обучението по български език и литература /четене/ - І - ІV клас. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 173 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (2000) Методически аспекти на проблема "Социолингвистика и речев етикет Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2000) Училището и семейството - партньори при градежа на детската комуникативно-речева култура в І - ІV клас Начално образование, бр. 4 /съавтор

Мандева, Марианна (1999) Междупредметни връзки при обучението в речева етикеция Начално образование, бр. 5 /съавтор/

Мандева, Марианна (1999) Обучението на речева етикеция - социален ангажимент на съвременното българско училище Обучение и квалификация - непрекъснато образование, ИПКУ, Стара Загора

Мандева, Марианна (1998) Етикетът на речта и родноезиковото обучение на второкласниците Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В.

Мандева, Марианна (1998) Нерешени въпроси в системата на обучението в преразказване - І - ІV клас Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В. Левски", В. Търново/съавтор/

Мандева, Марианна (1998) Речевият етикет в съвременната учебна документация за І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1997) Методика на обучението по български език в подготвителен клас Проблеми на обучението в началното училище, В. Търново

Мандева, Марианна (1997) Ситуативно-речевите упражнения в уроците по български език във втори клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1996) Модел за обучение на устно диалогично общуване в съответствие с етикета Начално образование, бр. 6

Мандева, Марианна (1995) Преразказът -репродукция или творческа изява на детето от начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1995) Комуникативно-речев подход в обучението по писмен преразказ /ІІІ и ІV клас/ Начално образование, бр. 1

Мандева, Марианна (1994) Отново за първокласниците билингви и отново въпросителни Начално образование, бр. 1 /съавтор/

Мандева, Марианна (1994) Писменият преразказ - І - ІV клас В. Търново, Слово, 100 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (1993) За корелацията между семейната среда и речника на първокласни- ците, слабо владеещи български език Езиковата ситуация в микро- и макроезиковите общности, В. Търново /съавтор/

Мандева, Марианна (1993) Речев етикет - методически аспекти на работата в началните класове Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1

Мандева, Марианна (0) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ” ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА

Николова, Тодорка (2009) Книга за учителя по Технологии за 8. клас на СОУ Варна, Издателство "Бит и техника"

Николова, Тодорка (2009) Книга за учителя по Технологии за 8. клас на СОУ Варна, Издателство "Бит и техника"

Николова, Тодорка (2009) Технологии. Учебно помагало за 8. клас на СОУ Варна, Издателство "Бит и техника"

Николова, Тодорка (2008) Книгата за учителя по технологии - VІІ клас издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2008) Технологии - учебник за VІІ клас. издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2008) Технологии. Учебно помагало за 8. клас Варна, Изд. "Бит и техника"

Николова, Тодорка (2007) Учебник по "Домашна техника и икономика" - VІ клас Издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2007) Учебно помагало по "Домашен бит и техника" - VІ клас издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2006) Домашна техника и икономика - учебник V клас Издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2006) Книга за учителя по "Домашна техника и икономика" - V клас. издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2005) Аспекти на технологичното обучение по проект “Интеграция на ромското население” В. Търново

Николова, Тодорка (2005) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІV клас Варна

Николова, Тодорка (2005) Учебник по домашен бит и техника ІV клас Варна

Николова, Тодорка (2004) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2004) Технологично ограмотяване чрез обучението по бит и техника В. Търново

Николова, Тодорка (2004) Учебник по домашен бит и техника ІІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2003) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация В. Търново

Николова, Тодорка (2003) Учебник по домашен бит и техника ІІ клас Варна

Симеонова, Катя (2018) Self-Regulated Learning in Higher Education: Teaching Experience in Teacher Training Върнячка Баня, Република Сърбия

Симеонова, Катя (2018) Компетентност предприемачество: референтна рамка. Образователни отражения в подготовката на студенти педагози

Симеонова, Катя (2017) За дигиталната компетенция на бъдещите начални учители през формиращата се детска идентичност Велико Търново

Симеонова, Катя (2017) За прехода от конструиране и технологии в предучилищното образование към предприемачество в началния училищен етап В. Търново

Симеонова, Катя (2017) Относно някои основни теоретични аспекти на предприемачеството в образованието

Симеонова, Катя (2016) Аспекти на предприемачеството за деца: идеи от "Синята икономика" В. Търново

Симеонова, Катя (2015) Конструиране на детската Аз-менталност чрез материалност Велико Търново

Симеонова, Катя (2014) Езикът на технологията в интеркултурната комуникация Велико Търново

Симеонова, Катя (2013) Актуални аспекти на началното технологично обучение Велико Търново

Симеонова, Катя (2013) Техническата грамотност в началното технологично обучение Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Technology and Metaphor: a Project for a Project Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Графична грамотност и технологични дейности Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Емоционалната експресивност чрез учебните технологични дейности Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Образование за мир Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Техническата култура в технологичното обучение: прости механизми Велико Търново

Симеонова, Катя (2011) Дигиталната грамотност и детската идентичност Велико Търново

Симеонова, Катя (2011) Ранното чуждоезиково обучение по английски език в две скандинавски страни Специално издание на Педагогически алманах

Симеонова, Катя (2011) Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 в България интерпретативна лекция за струденти - магистранти от Казахстански Национален Педагогически Университет – Абай Педагогически алманах

Симеонова, Катя (2010) Холистичен подход към оценяването: приоритети в технологичното обучение сборник, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Симеонова, Катя (2009) School and Family as Partners Conference Sociology of education, Taiwan

Симеонова, Катя (2009) Функционална грамотност в технологичното обучение Велико Търново

Симеонова, Катя (2008) Мултисензорност в образователния процес с оглед на технологичното обучение сборник от конференция, Велико Търново

Симеонова, Катя (2007) Мотивационна осигуреност на обучението в началния училищен етап списание Педагогика

Симеонова, Катя (2007) Мотивационна стойност на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен списание Педагогика

Симеонова, Катя (2007) Съвременни аспекти на философията на технологията в. Търново

Симеонова, Катя (2006) Pre-Service Teachers’ Hands-on Research Learning София

Симеонова, Катя (2006) Мултисензорна познавателна технология в образователния процес Педагогически алманах, ВТУ

Симеонова, Катя (2006) Мултисензорност в образователния процес с оглед на технологичното обучение В. Търново, Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Симеонова, Катя (2005) Идентифициране и дейност с изявени ученици в технологичното обучение Велико Търново

Симеонова, Катя (2004) Възможности за преодоляване на травмиращи събития при 5-7годишни деца чрез технологични дейности В. Търново

Симеонова, Катя (2004) Дисертационен труд на тема: Изследване на проблемно-субектното пространство в частнодидактическо технологично обучение на студенти София

Симеонова, Катя (2004) За технологичните умения на студентите – бъдещи начални учители В. Търново

Симеонова, Катя (2004) Проблемно-субектното пространство в процес на обучение на студенти-бъдещи учители сп. "Педагогика"

Симеонова, Катя (2004) Развитие на фините двигателни умения чрез технологично обучение В. Търново

Симеонова, Катя (2004) Съвместно обучение на студенти и ученици при изследване на проблемно-субектното пространство чрез технологично обучение сп. "Начално образование"

Симеонова, Катя (2004) Технология и ценности – критичен поглед с оглед на образованието В. Търново

Симеонова, Катя (2003) Pre-service Teacher Training, Identifying and Stimulating 10-11-year-old Students’ Creative Thinking Greece

Симеонова, Катя (2003) Идентифициране и дейност с изявени ученици в технологичното обучение В. Търново

Симеонова, Катя (2003) Перспективата на ситуационно-ориентираното обучение във висше училище Русе

Симеонова, Катя (2003) Проблемната ситуация в проблемно-субектното пространство В. Търново

Симеонова, Катя (2003) Психични детерминанти и фактори за групова учебна дейност в проблемна среда В. Търново

Симеонова, Катя (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация В. Търново

Стефанова, Евдокия (2018) За света около теб - интересно и забавно. София: Скорпио, 2018, 80 с. ISBN 954-792-806-6

Стефанова, Евдокия (2018) Здравна компетентност на учениците от начална училищна възраст при възприемане на света. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 217-225. ISBN 978-619-7246-20-9

Стефанова, Евдокия (2018) Половата идентичност на децата – елемент на гражданската и социалната им компетентност. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 226-234. ISBN 978-619-7246-20-9

Стефанова, Евдокия (2018) Разработване на проекти при интегриране на здравно образование в учебно-възпитателния процес - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 210-216. ISBN 978-619-7246-20-9

Стефанова, Евдокия (2017) Гражданска и социална компетентност при възприемане на света в начална училищна възраст. - Педагогически новости, 2017, бр.1, с. 38-70. ISSN 1314-7714

Стефанова, Евдокия (2017) Дигитална компетентност на учениците от начална училищна възраст при взаимодействието човек-общество и човек-природа. International journal Skopje, 2017, 16(1) рр. 323-329. ISSN 1857-923Х

Стефанова, Евдокия (2017) ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛОВО ВЪЗПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2017, с. 156-163. ISSN 2367-7481

Стефанова, Евдокия (2017) Полово възпитание и компетенции за лична идентичност в семейството и образователните институции до 12-годишна възраст. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2017, с. 148-155. ISSN 2367-7481

Стефанова, Евдокия (2016) Интерактивен мултимедиен модел - взаимодействие "човек - общество" в първи клас. Електронен сборник "Учителят прави училището". Велико Търново : Университетско издание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 153-166. ISBN 978-619-208-081-5

Стефанова, Евдокия (2015) ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПОДРАСТВАЩИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО РОДЕН КРАЙ В ПЪРВИ КЛАС. - В:Образование детей и молодежи в изменяющемся мире:технологический аспект, Тольятти: Издателство ТГУ, Русия, 2015 с. 150-157. ISBN 978-5-8259-0857-1

Стефанова, Евдокия (2015) СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС, ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ (ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ). Втора докторантска научна сесия, Велико Търново, 28 април 2015, Ред. К. доц. д-р Рени Христова-Коцева. Велико Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий" Педагогически факултет, 2015, т. 2, с. 50-56. ISBN 978-619-208-040-2

Стефанова, Евдокия (2014) ПРОУЧВАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ КЪМ МЕДИЙНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПЪРВИ КЛАС ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО "ЧОВЕК-ОБЩЕСТВО". Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на педагогически факултет, Велико Търново, 29 април 2014, Ред. К. проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова, доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Галя Бонева. Велико Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий" Педагогически факултет, 2014, т. 1, с. 74-78. ISBN 978-954-524-992-1

Стефанова, Евдокия (2013) Родният край и компетенциите на подрастващите. - В: Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Издателство "Фабер", 2014 с. 61-68. ISBN 978-619-00-0037-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/