Публикации Катедра "Предучилищна педагогика" / Department of Pre-school Pedagogy


Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Възходът и предизвикателствата пред предучилищното образование в България -пленарен доклад. Eлектронен сборник с доклади от Международна научна конференция "„Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното образование след 2015 г.” и Х научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка", МОН, РУО-В. Търново, ВТУ-Педагогически факултет, Велико Търново, 12-14 юни, 2017; 978-619-7281-28-6

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, І група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018. изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІІ група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018. изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІІІ подготвителна група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018. изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя - ІV подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018. ISBN 978-619-212-040-5 ISBN 978-619-212-040-5 изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя за ІІІ подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018, ISBN978-619-212-039-9 ISBN изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2017) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІV група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, ІVгр., изд., „Слово”, 2017. (одобрена от МОН) изд. Слово, В. Търново.

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, І група. Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование. Тематично разпределение за първа възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016, (Onlines).

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, ІV група. // Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование. Тематично разпределение за четвърта възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016, (Onlines)

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, ІІ група. Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование. Тематично разпределение за втора възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016, (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016,(Onlines).

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, ІІІ група. Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование. Тематично разпределение за трета възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016,(Onlines) .

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Устойчивост и прогресивност в националните и европейските концепции по технологично образование в предучилищен етап - публична лекция, представена по повод придобиване на академична длъжност "професор".

Гайдова, Радка (2015) Практико-приложни компетентности по технологично обучение.В. Търново. ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, [с. 207], ISBN 978-619-208-003-7 ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, [с. 207], ISBN 978-619-208-003-7

Гайдова, Радка (2015) Професионално ориентиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти по техника и технологии. В. Търново. ВТУ. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, сп. Педагогически алманах, 2015, с.267-310, ISSN 1310-358Х. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2015, с.267-310, ISSN 1310-358Х.

Гайдова, Радка (2014) 30 години катедра „Предучилищна педагогика”. Унив.изд.”Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2, 2014 ISSN 1310-358Х

Гайдова, Радка (2014) Детската градина – социална и задължителна. В. Търново. ВТУ. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, сп . Педагогически алманах, 1, 2014,с.7-19, ISSN 1310-358Х Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 1, 2014,с.7-19, ISSN 1310-358Х

Гайдова, Радка (2014) Емоционално съпреживяване на техническите дейности. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет”, ВТУ, 2014,, с.224-229, ISBN: 978-619-00-0352-6 Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет”, ВТУ, 2014,, с.224-229, ISBN: 978-619-00-0352-6

Гайдова, Радка (2014) Инженерни акценти в подготовка на учителя по техника и технологии. В. Търново. Майски дни на науката, СУБ, кл. В. Търново, 2014, с.299-304, ISSN 1314-2283 Майски дни на науката, СУБ, кл. В. Търново, 2014, с.299-304, ISSN 1314-2283

Гайдова, Радка (2014) Портфолио по техника и технологии на студента-педагог. В. Търново. НВУ „Васил Левски”, Годишна университетска научна конференция, 2014, с. 258-264, ISSN 1314-1937 НВУ „Васил Левски”, Годишна университетска научна конференция, 2014, с. 258-264, ISSN 1314-1937

Гайдова, Радка (2014) Съвременни обществено-социални проявления на предприемачеството. В. Търново. Майски дни на науката, СУБ, кл. В. Търново, 2014,с. 305-315, ISSN 1314-2283 Майски дни на науката, СУБ, кл. В. Търново, 2014,с. 305-315, ISSN 1314-2283

Гайдова, Радка (2014) Техника, технологии, технологична култура. Педагогически аспекти. В. Търново, ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий” 2014, с.179, ISBN 978-954-524-977-8 ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, [с.179], ISBN 978-954-524-977-8

Гайдова, Радка (2014) Технологичната култура на студентите-педагози. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет” - ВТУ, 2014, с.281-288, ISBN: 978-619-00-0352-6 Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет” - ВТУ, 2014, с.281-288, ISBN: 978-619-00-0352-6

Гайдова, Радка (2013) Актуальные подходы к развитию вышего педагогического образования. Исследовательские инициативы студенческой молодежи как социальная практика современного профессионального образования. Русия, Санкт-Петербург, Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и преподавателей вузов, с. 58, Санкт-Петербург, 02. 2013. ISBN 978-5-7237-0934-8 Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и преподавателей вузов, с. 58, Санкт-Петербург, 02. 2013. ISBN 978-5-7237-0934-8

Гайдова, Радка (2013) Базовото партньорство – практики, проблеми, идеи, решения. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2, 2013, ISSN 1310-358X

Гайдова, Радка (2013) Воспитание технологической культуры у дошкольников. Русия. Толиати. НОЦ ТГУ Международный исследовательский центр современных проблем воспитания, Асоциация за иновации в образованието; Сб. „Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире”,изд. ТГУ-Толиати, Русия, 2013, ISBN 978-5-8259- 0717-8 НОЦ ТГУ Международный исследовательский центр современных проблем воспитания, Асоциация за иновации в образованието; Сб. „Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире”,изд. ТГУ-Толиати, Русия, 2013, ISBN 978-5-8259- 0717-8

Гайдова, Радка (2013) Высшее професиональное педагогическое педагогическое образование в современной Болгарии. Новые идеи о популярных подходах в высшем педагогическом образовании. Москва–Уляновск, Современное обрязование: опыт и тенденции развития. Материалы V междунородной научно-практической конференции. часть І, с.119, Москва–Уляновск, 2013. Сертификат участника, ISBN 978-5-7042-2422-8. Материалы V междунородной научно-практической конференции. часть І, с.119, Москва–Уляновск, 2013. Сертификат участника, ISBN 978-5-7042-2422-8.

Гайдова, Радка (2013) Идеи за иновативност от опита на доц. д-р Маргарита Каменова. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2, 2013, ISSN 1310-358X

Гайдова, Радка (2013) Иновацията - образователни и технически технологии на 3-11-годишните в контекста на европейските идеи. Варна. VІ Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, МОН-РИО, Варна, 2013, с. 86-90, ISBN 978-954-579-971-6 VІ Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, МОН-РИО, Варна, 2013, с. 86-90, ISBN 978-954-579-971-6

Гайдова, Радка (2013) Професионална компетентност у студентите-педагози. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „50 години ВТУ”, Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, 2013, ISBN 978-619-208-001-3 Юбилейна международна университетска конференция „50 години ВТУ”, Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, 2013, ISBN 978-619-208-001-3

Гайдова, Радка (2013) Савремене тенденциjе у наставним иваннаставним активностима на учителским (педагошким) факултетима. Сърбия. Учитељском факултету у Врању, 2013, с. 434, ISBN 978-86-6301-011-6 (Online). Учитељском факултету у Врању, 2013, с. 434, ISBN 978-86-6301-011-6 (Online).

Гайдова, Радка (2012) Книжка по Професионално-практическо обучение. За студенти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012/2013.

Гайдова, Радка (2012) Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст, В. Търново. из. Слово, учебник, ІІ-ро допълнено издание. [с. 166], ISBN 978-954-439-962-7 изд. Слово, В. Търново, [с. 166], ISBN 978-954-439-962-7

Гайдова, Радка (2012) Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите – бъдещи детски учители. Международна научна конференция, Китен, І кн., т. ІІ, ISBN 978-954-490-336-7

Гайдова, Радка (2012) Педагогическите специалности - европейски облик и идеи за кариерно развитие.В. Търново. ВТУ, Дни на науката 2012, Майски четения, СУБ - кл. В. Търново, с. 161-168, ISSN 1314-2283 Pedagogicheskite spetsialnosti - evropeyski oblik i idei za karierno razvitie.Dni na naukata 2012, Mayski cheteniya, SUB - kl. V. Tarnovo Дни на науката 2012, Майски четения, с. 161-168, ISSN 1314-2283 СУБ - кл. В. Търново Dni na naukata 2012,Mayski cheteniya SUB - kl. V. Tarnovo

Гайдова, Радка (2012) Перспективи за европеизиране на технологичното обучение в предучилищна и начална училищна възраст. ВТУ, Унив. изд. „Св.св. „Кирил и Методий”, 2012, ISBN 978-954-524-842-9

Гайдова, Радка (2012) Перспективи за европеизиране на технологичното обучение в предучилищна и начална училищна възраст. Perspektivi za evropeizirane na tehnologichnoto obuchenie v preduchilishtna i nachalna uchilishtna vazrastл В. Търново, ВТУ, ЮМУК "130 години предучилищно образование в България".VTU, YuMUK "130 godini preduchilishtno obrazovanie v Balgariya". с. 132-136, ISBN 978-954-524-842-9 ВТУ, ЮМУК "130 години предучилищно образование в България".с. 132-136, ISBN 978-954-524-842-9 VTU, YuMUK "130 godini preduchilishtno obrazovanie v Balgariya".

Гайдова, Радка (2012) Самоорганизация и интеграция на микро- и макросистемите в подготовката по Техника и технологии на студентите от педагогическите специалности. Русе. Международна научна конференция, РУ-СУБ, 2012, с.61-69, ISSN 1311-3321 РУ-СУБ, 2012, с.61-69, ISSN 1311-3321

Гайдова, Радка (2011) Технологичната подготовка на предучилищниците Tehnologichnata podgotovka na preduchilishtnitsite сп. Предучилищно възпитание, 2011 sp. Preduchilishtno vazpitanie

Гайдова, Радка (2011) Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 години в България Tehnologichnoto obuchenie na podrastvashtite ot 3 do 11 godini v Balgariya, В. Търново. ВТУ, сп. Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU

Гайдова, Радка (2010) Естетика в техниката. Estetika v tehnikata. сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2010 sp. Pedagogicheski almanah, VTU

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 3-4-годишни деца. ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6 ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 4-5-годишни деца В. Търново, изд. Слово, 2010, [с. 501-540], .ІІІ-то допълнено издание, ISBN 978-954-439-931-3 ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 501-540], ISBN 978-954-439-931-3

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 5-6-годишни деца. В. Търново, изд. Слово, В. Търново, 2010.ІІІ-то допълнено издание, ISBN 978-954-439-920-7 ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010. ISBN 978-954-439-920-7

Гайдова, Радка (2009) Конструирането като ерготерапия.В. Търново, ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2009 сп. Педагогически алманах, 2009

Гайдова, Радка (2009) Репери на интерактивност в технологичните дейности за предучилищници. В. Търново, ВТУ, Научна конференция с международно участие, сб. 25 години Педагогически факултет, 2009 Научна конференция с международно участие, сб. 25 години Педагогически факултет

Гайдова, Радка (2008) Екзактен профил на педагогическите способности на учителя по техника и технологии.В. Търново. Майски четения - Дни на науката, 2008, СУБ, кл. В. Търново. Майски четения - Дни на науката, 2008, СУБ, кл. В. Търново

Гайдова, Радка (2008) Книга за учителя. Моливко. Диагностична система за подготвителна група в детската градина (6-7), (по всички образователни направления, диагностика и моторика).В. Търново, изд. Слово, 2008, [с 389-437], ІІІ-то допълнено издание, ISBN 978-954-439-890-3 ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2008, [с 389-437], ISBN 978-954-439-890-3

Гайдова, Радка (2008) КОМПЛЕКТ ТАБЛА по конструктивно-технически дейности Моливко, Слово, В. Търново, 2008

Гайдова, Радка (2008) Приносите на доц. д-р Маргарита Каменова Предучилищно възпитание, 2008

Гайдова, Радка (2008) Съдържателни доминанти на шестте "К" в обучението по конструиране сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2008

Гайдова, Радка (2008) Формиране при 3-7-годишните деца разбиране за анализ на технически конструкции. Ловеч. Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка. сб. "Водим бъдещето за ръка", Ловеч, 2008 Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка "Водим бъдещето за ръка", Ловеч

Гайдова, Радка (2008) Шестте "К" на технологичната грамотност в предучилищна възраст Предучилищно възпитание,2 2008

Гайдова, Радка (2007) Ресурси на техническата дейност за развитие на моторните умения на децата в контекста на подготовката за училище.В. Търново, ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2007 сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2007

Гайдова, Радка (2007) Техниката "оригами" в обучаващата система по конструктивно-технически дейности " Мога да направя сам..." НПК, 125 години предучилищно възпитание в България, Свищов, 2007

Гайдова, Радка (2006) Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности в предучилищна възраст.В. Търново. изд. Слово, с.126, 2006, ISBN 10: 954-439-855-4, ISBN 13: 978-954-439-855-2 Слово, В. Търново, 2006

Гайдова, Радка (2006) Подход за ориентиране на формите за педагогическо взеимодействие в обучението по конструиране в предучилищна възраст. Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", 2006

Гайдова, Радка (2006) Развитие на рефлексивните умения на децата от предучилищна възраст, чрез продукта на конструктивно-техническата дейност. сп. Предучилищно възпитание, 2006

Гайдова, Радка (2005) Акценти на трудовата дейност за здравното възпитание в предучилищна възраст. ПНК - Здравното възпитание, 2000 –2005, РК на БНК – ОМЕП, кл. В. Търново, СУ

Гайдова, Радка (2005) Детското конструиране като комбинаторна дейност. НК, Дни на науката-2005, СУБ, кл. В. Търново

Гайдова, Радка (2005) Конструктивно-техническата дейност в детската градина. В. Търново, изд. Слово, 2005, 263с., ISBN 954-439-848-1 Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Моливко, Книга за учителя за 4-5г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Моливко,Книга за учителя за 3-4 и 4-5г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2005) Моливко,Книга за учителя за 5-6г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Проекции и динамика на развитието на комуникативните умения в съдържанието на конструктивно-техническата дейност. НК,Предизвикателствата пред науката в процеса на евроинтеграция, ТУ, Ст. Загора, 2005

Гайдова, Радка (2005) Социално-битови дейности в детската градина. ВТУ, Сп. Педагогически алманах, 2005

Гайдова, Радка (2005) Технологично обучение в детството. НК, СУБ и развитието на науката и висшето образование – т. 1, СУБ, кл. В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 3-4 г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 4-5 г. Слово, В. Търново,2005

Гайдова, Радка (2005) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 5-6 г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2004) Дидактически модели за екипна организация на обучението по конструиране. НК,Образованието в глобализиращия се свят, 20 години, Педагогически факултет, ВТУ, 2004

Гайдова, Радка (2004) Интегритет на конструктивно-техническите и битови дейности с новите тенденции за предучилищната образователна пракатика. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2004

Гайдова, Радка (2004) Конструктивно-техническата дейност – педагогически феномен за възпитаване у децата на социална култура за общуване. НК,Образованието в глобализиращия се свят, 20 години, Педагогически факултет, ВТУ, 2004

Гайдова, Радка (2004) Модел на педагогическа система за обучение по конструиране в подготвителна група. НК,Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище, ВТУ,Педагогич.факултет-изд. Слово, 2005.

Гайдова, Радка (2004) Моливко,Книга за учителя по диагностика за 6-7г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Моливко,Книга за учителя,за 6-7г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Образователно направление “Конструктивно-технически и битови дейности” – анализ на учебни помагала за подготвителна група. НК, Образование и изкуство, ШУ Еп.К.Преславски, Шумен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Стандарти и терминология в обучението по конструктивно-техническа дейност. НК, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, СУ, Китен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Техника и технологична култура – или за необходимостта от технологично обучение в предучилищна възраст. НК, Образование и изкуство, ШУ Еп.К.Преславски, Шумен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 6-7г. изд. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Учебна книжка за диагностика на подготовката децата за училище "Вече мога сам" Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2003) Детерминираност между детските интереси и умения за конструиране. НК, СУБ, кл. В. Търново, Дни на науката 2003,

Гайдова, Радка (2003) Детското конструиране през фокуса на един социален аспект. НК, Българския път към НАТО – перспективи и предизвикателства, ВНУ, В. Търново, 2003.

Гайдова, Радка (2003) Педагогически основи на конструктивната игра. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2003

Гайдова, Радка (2003) Прагматична стратегия за формиране на технологична култура чрез обучението по конструиране. НК, Педагогика и методика, 40 години ВТУ, ВТУ, 2003

Гайдова, Радка (2003) Техническо и художествено конструиране в предучилищна възраст. сп. Предучилищно възпитание, бр. 5, 2003

Гайдова, Радка (2002) Акценти на триадата: природна среда - образование - здраве. НК, Наука, околна среда и устойчиво развитие, СБУ, кл. В. Търново, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Имплицитност на структурата на уменията за конструиране в предучилищна възраст. НК, 120 години предучилищно възпитание,ВТУ, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Непреходност във възгледите на просветители и съвременници за развитие на конструирането в предучилищна възраст. НК, 120 години предучилищно възпитание,ВТУ, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Нови стратегии за приложение на дидактическите структури в обучението по констриране. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2002

Гайдова, Радка (2001) Аспекти на обучението с Lego Dacta в детска градина - начално училище. НК, Интеграцията "детска градина - начално училище", Русе, 2001

Гайдова, Радка (2001) Детето и технологиите Lego Dacta НК, Детето на ХХІ век, ИО на МОН-В.Търново, РС на ОМЕП-В.Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Конструирането - обучаваща технология за умственото развитие на децата от предучилищна възраст. НК,Технологии, сигурност и екология, ВВОВУ,В. Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Материалите за конструиране - екологично средство за учене и действие. НК,Технологии, сигурност и екология, ВВОВУ, В.Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Обучаващи задачи по конструиране. сп. Предучилищно възпитание, 2001, бр. 3 сп. Предучилищно възпитание, бр. 3, 2001

Гайдова, Радка (2001) Педагогически условия за организиране на образователната среда по конструиране.София, сп. Дом, дете, детска градина, 2001, бр. 3, сп. Дом, дете, детска градина, бр. 3, 2001

Гайдова, Радка (2001) Приемственост между учебното съдържание по конструиране в детската градина и техника в началното училище. НК, Интеграцията "детска градина - начално училище", Русе, 2001

Гайдова, Радка (2001) Система за усвояване и диагностика на уменията за конструиране при 5-7 годишните деца. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ВТУ, 2001

Гайдова, Радка (2001) Традиции и новости в диагностицирането на обучението по конструиране. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2001

Гайдова, Радка (2000) Аспекти на съвременната практика на диагностицирането в предучилищна възраст. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2000

Гайдова, Радка (1998) Алтернативи за демократизиране на учебния процес във ВУЗ. НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В.Търново, 1998

Гайдова, Радка (1996) Диагностика на трудовите умения на децата. сп. Предучилищно възпитание, 1996, бр.1 сп. Предучилищно възпитание, бр.1, 1996

Гайдова, Радка (1996) Обучението на 6-7-годишните деца за обучението по труд и техника в І клас. сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, 1996

Гайдова, Радка (1996) Програмите за възпитанието на децата от предучилищна възраст и диагностика на когнитивното развитие на децата. София. сп. Дом, дете, детска градина.1996, бр. 1-2 сп. Дом, дете, детска градина.1996, бр. 1-2

Гайдова, Радка (1994) Диагностичният процес по конструиране в програмно-методическата документация по предучилищно възпитание. Унив.изд. "Св. св. Кирил и Методий", Трудове на ВТУ, 1994

Гайдова, Радка (1993) Практикум по труд и техника-Іч. Унив.изд."Св. св. Кирил и Методий", 1993

Гайдова, Радка (1993) Формиране на сензорни еталони чрез конструктивно-техническата дейност. НК, Образованието и личността”, Шумен, 1993.

Гайдова, Радка (1993) Формиране на хуманни взаимоотношения в бита НК, Хуманизиране на педагогическия процес”, Благоевград, 1993.

Гайдова, Радка (1992) Актуални аспекти в процеса на диагностика на практическите умения в предучилищна възраст. НК, Педагогически условия за детско творчество, ВТУ, 1992

Гайдова, Радка (1992) Върху проблема за обемните модели при овладяване на знания по конструктивно-техническа дейност. НК, Развиващи функции на учебния процес, ВТУ, 1992.

Гайдова, Радка (1992) Нови виждания относно проблема за работа с шаблон в ІІІ група. НК, Педагогически условия за детско творчество, ВТУ, 1992.

Гайдова, Радка (1989) Общуването в конструктивно-техническата дейност на децата от предучилищна възраст. НК-Общуването в творческата дейност на личността, Русе, 1989

Гайдова, Радка (1989) Повишаване познавателната активност при формиране на конструктивно-технически способности у 5-6-годишните деца НК,Интензификация на УВП в условията на НТР и развитие на способностите на учащите се, ВТУ, 1989.

Гайдова, Радка (1989) Ролята и мястото на детето от предучилищна възраст в учебно-възпитателния процес по конструктивно-техническа дейност. НК, Мястото и ролята на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателния процес при условията на НТР, 2ч., Ст. Загора, 1989.

Гайдова, Радка (1988) Детското конструиране, дейност за многостранно познание. НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В. Търново, изд. ВВОВУ,1988 НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В. Търново, 1988

Гостилов, Стефан (2016) Относно знаково-символната страна на визуалната комуникация. Трета докторантска научна сесия ВТУ „Св.св. Кирил и Метoдий”, В. Търново.

Гостилов, Стефан (2016) Рaзвитие нa визуaлнo-кoмуникaтивни кoмпетенции нa 5–6-гoдишни децa чрез изoбрaзителнaтa дейнocт риcувaне

Гостилов, Стефан (2015) Oтнocнo кoдирaщaтa функция нa изкуcтвoтo кaтo невербaлнo cредcтвo зa oбщувaне. Междунaрoднa нaучнa кoнференция „Педaгoгичеcкoтo oбрaзoвaние - трaдиции и cъвременнocт” ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.

Гостилов, Стефан (2015) Методическо ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания

Гостилов, Стефан (2013) Oтнocнo някoи cемиoтични acпекти нa езикa нa изoбрaзителнoтo изкуcтвo. Юбилейнa междунaрoднa нaучнa кoнференция „50 гoдини ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.

Гостилов, Стефан (2012) Дисциплините осигуряващи процеса на усвояването на графичната форма на писането – цели, задачи, реализация, перспективи ВТУ. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2010) Символната или знаковата природа на детските рисунки. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2010) Фотографията и рисунката в и извън владението на иконичността. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2008) Предпоставки за семиологичен анализ на рисунката като знак и някои синтагматични отношения спрямо писането. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2008) Семиотичен подход за осигуряване процесите на трансфер и опериране на кодирана информация в рисуването при 5–7г. деца. С. Предучилищно възпитание кн.8/2008

Гостилов, Стефан (2007) Графичните знаци в учебно-възпитателната работа при 5-7 г.деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гостилов, Стефан (2007) Семиотичен модел на визуална комуникация на градската среда. при 5-7 г. деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гостилов, Стефан (2004) Иконичност, изобразителен език и детската реч Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2004) Композиране на рисунките при 5–7 годишните деца на семиотична основа. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1999) Детската градина и семейството в подготовката на децата за писане Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1999) Детската рисунка и реч във владенията на иконичността Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1999) Енигматичен подход при изграждането на детската рисунка в предучилищна възраст. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) “Калиграфията” – интегрираща дисциплина в обучението на студентите от факултет “Педагогика” към ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий” Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Визуалната комуникация на градската среда и възпитателната работа при 5-6 годишни деца Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. , Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Графични знаци и пределното им адаптиране към учебно-възпитателната работа Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Практическата работа с широки пера в упражненията по калиграфия със студентите от специалността “ Предучилищна и начална училищна педагогика” Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гостилов, Стефан (1997) Реализиране на някои когнитивни функции на знака в детската градина Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гостилов, Стефан (1994) Подготовка на децата за писане – задължение и отговорност на учители и родители Програма за провеждане на научно-теоретична конференция на тема: “Семейството като възпитателен фактор”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1994) Психическа и емоционална устойчивост на децата, попаднали в екстремна ситуация на улицата Трета национална научна конференция на тема: “Безопасността в пътното движение за децата от предучилищна възраст”, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1993) Визуалната комуникация – интегрираща система за ориентиране на 5-6 годишните деца в детската среда Международна научна конференция на тема: “ Хуманизиране на педагогическия процес”. Благоевград

Гостилов, Стефан (1993) Невербалните средства за комуникация – основа за изграждане съдържанието на рисунката при 6 годишните деца Сборник от резюмета на научно-практическа конференция на тема: “ Образованието и личността”. Шумен

Гостилов, Стефан (1993) Педагогическото взаимодействие при консултиране на базовите учители по изобразителни дейности Сборник разюмета от семинара на тема: “Актуални проблеми на емпиричното педагогическо изследване”. Смолян

Гостилов, Стефан (1992) Нов подход за рисуване по даден начален образ чрез използване на семиотична връзка между музикална и изобразителна дейност Сборник материали от научна-практическа конференция на тема: “Педагогически условия за детско творчество”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност Сборник резюмета от научно-практическа конференция на тема: “Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”. Смолян

Гроздев, Калин (2017) Гроздев, К. Игрите с пясък за формиране на здравна култура в предучилищна възраст. сп. Педагогически алманах, бр. 1., Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново

Гюлчев, Николай (2017) Child Drawing аnd Works оf Art Naive Сборник: London Review of Education and Science

Гюлчев, Николай (2017) Възпитателно-развиваща роля на произведенията на традиционното приложно изкуство в предучилищното детство Сборник. Международна научна конференция "Фолклор и образование - актуално състояние и перспективи".

Гюлчев, Николай (2016) Гюлчев, Н. Образователно направление „Изобразително изкуство“ за втора възрастова група на детската градина. В: ПРОГРАМНА СИСТЕМА „Моливко – зная и играя“ за предучилищно образование“ (3 – 7 г.) Тематично разпределение за втора възрастова група (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "СЛОВО"

Гюлчев, Николай (2016) Гюлчев, Н. Образователно направление „Изобразително изкуство“ за първа възрастова група на детската градина. В: ПРОГРАМНА СИСТЕМА „Моливко – зная и играя“ за предучилищно образование“ (3 – 7 г.) Тематично разпределение за първа възрастова група (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). издателство "СЛОВО"

Гюлчев, Николай (2016) Гюлчев, Н. Образователно направление „Изобразително изкуство“ за трета възрастова група на детската градина. В: ПРОГРАМНА СИСТЕМА „Моливко – зная и играя“ за предучилищно образование“ (3 – 7 г.) Тематично разпределение за трета възрастова група (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "СЛОВО"

Гюлчев, Николай (2016) Гюлчев, Н. Образователно направление „Изобразително изкуство“ за четвърта възрастова група на детската градина. В: ПРОГРАМНА СИСТЕМА „Моливко – зная и играя“ за предучилищно образование“ (3 – 7 г.) Тематично разпределение за четвърта възрастова група (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "СЛОВО"

Гюлчев, Николай (2016) Обредът и произведенията на традиционното приложно изкуство при формиране на личността на детето от предучилищна възраст Педагогически алманах

Гюлчев, Николай (2015) Хронология при развитие на усета за цвят в предучилищното детство Сборник: Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"" 1963-2013. Секция Педагогически факултет. 102-109.

Гюлчев, Николай (2014) Инситно изкуство и детската изобразителна дейност Сборник "30 години Педагогически факултет", 230-236

Гюлчев, Николай (2013) Традиция и приемственост в развитието на обучението по изобразително изкуство в предучилищна възраст Педагогически алманах, XXI, 2/2013., стр. 230-239.

Гюлчев, Николай (2012) Изобразителна дейност в предучилищна възраст АСТАРТА, Пловдив

Гюлчев, Николай (2011) Методи на обучение и тяхната обусловеност от учебно-възпитателната работа по изобразителна дейност в детската градина сп. Педагогически алманах

Гюлчев, Николай (2010) Образът на силуетното изображение и учебната изобразителна дейност В сб.: България и българите в Европа. Научна конференция, посветена на шестдесет и петата годишнина на СУБ (стр. 329-341)

Гюлчев, Николай (2010) РАЗВИТИЕ НА ЦВЕТОВОТО ВЪЗПРИЯТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО ЧРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ сп. Педагогически алманах

Гюлчев, Николай (2009) Композиция и художествено-изобразителната дейност на детето Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гюлчев, Николай (2008) За изобразяване по натура в предучилищния възрастов период сп. Предучилищно възпитание 8/2008

Гюлчев, Николай (2008) Обучаващата игра и изобразителната дейност на детето сп. Педагогически алманах

Гюлчев, Николай (2007) Образователно направление "Изобразително изкуство". В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка в първа, втора и трета група на детската градина. Издателство "Слово". Велико Търново

Гюлчев, Николай (2006) Възпитателно-развиващата роля на дидактичната игра по апликиране при 5 - 7-годишните деца. Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий"

Гюлчев, Николай (2006) Форми на учебна работа в художествено-изобразителната дейност на детето сп. Педагогически алманах

Гюлчев, Николай (2005) Мозаичното рисуване в художественото обучение Сборник: “СУБ и развитието на науката и висшето образование”, том 1., В. Търново, 2005., 285-291.

Гюлчев, Николай (2005) Обща характеристика на художествено-изобразителната дейност на детето сп. Педагогически алманах, бр. 1, 2., 2005.

Гюлчев, Николай (2004) Модел на система за усвояване на изобразителна грамотност в подготвителна предучилищна група. Сборник: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. Слово. Велико Търново. 2004.

Гюлчев, Николай (2004) Образователно направление “Изобразително изкуство” –Моливко. Учебна книжка. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина. Моливко. Учебна книжка. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина. Слово, Велико Търново, 2004.

Гюлчев, Николай (2004) учебно помагало: Образователно направление ”Изобразително изкуство”. – Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина. Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина. Слово, Велико Търново, 2004.

Гюлчев, Николай (2004) Формиране на усет за цветосъчетание у пет-седемгодишните деца. Сборник: "120години предучилищно възпитание". Слово, Велико Търново.

Гюлчев, Николай (2003) Композиционните умения в художествено-изобразителната дейност на детето от предучилищна възраст сп. Педагогически алманах, брой І - ІІ. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново

Гюлчев, Николай (2002) Демонстрационен похват за формиране на композиционен усет в предучилищна възраст сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2002.

Гюлчев, Николай (2002) Формиране на композиционни умения в изобразителната дейност на децата от предучилищна възраст сборник: "Детето на ХХІ век. В. Търново". 2002.

Гюлчев, Николай (2001) Апликацията в художествено-изобразителната дейност Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново.

Гюлчев, Николай (2001) Обособяване и развитие на изобразителната дейност апликиране в учебно-възпитателния процес. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет., Том5, Книга 4. 1994.

Гюлчев, Николай (2001) Формиране на умения за изобразяване на статичност и динамика. сп. Предучилищно възпитание. Кн. 10, 2001.

Гюлчев, Николай (2001) Художествено-изобразителни основи на учебната апликация. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” , Педагогически факултет Том 5, Книга 4. 1993.

Гюлчев, Николай (2000) Спортната тема в изобразителната дейност на децата Сборник: "Здравното възпитание". 2000–2005 г., Велико Търново.

Гюлчев, Николай (2000) Формиране на композиционни умения в учебната изобразителна дейност апликиране чрез междупредметна интеграция. сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2000

Гюлчев, Николай (1999) Двигателна активност на деца от 3 до 10-годишна възраст. Ръководство за учители и родители. Ръководство за учители и родители., В. Търново,1999.

Гюлчев, Николай (1999) Материали и техники за изобразяване чрез апликиране. сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1999.

Гюлчев, Николай (1998) Композиционни аспекти на изобразяването сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1998.

Гюлчев, Николай (1997) Изобразяване по натура в учебната художествено-творческа дейност сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1997.

Гюлчев, Николай (1995) Звукарче за всички,които ще бъдат в първи клас Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново.

Гюлчев, Николай (1994) Аспекти при възприемане на произведения на приложното изкуство. Сп. Предучилищно възпитание. Кн. 6. 1994.

Гюлчев, Николай (1993) Изобразителната дейност на децата в дейността по избор. Сборник: "Хуманизиране на педагогическия процес". Благоевград. 1993.

Гюлчев, Николай (1993) Подход за възприемане на произведения на приложното изкуство. Сборник: "Образованието и личността". Университет “К. Преславски” Педагогически факултет. Шумен.

Гюлчев, Николай (1993) Развитие изобразительных способностей ребенка дошкольного возраста произведениями рельефной резьбы по дереву. Сборник: "Розбудова національної початкової школи". Полтава – 1993.

Гюлчев, Николай (1992) Развитие на изобразителните способности на детето от предучилищна възраст чрез произведения на възрожденската и съвременна дърворезбена пластика. Сборник: "Педагогически условия за детско творчество. Велико Търново". 1992.

Гюлчев, Николай (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност. Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.

Гюлчев, Николай (1991) За фантазния образ в детската изобразителна дейност. Сборник: "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ". Шумен. 1991.

Гюлчев, Николай (1990) Усъвършенстване на показа в занятието по изобразителни дейности. Сборник: "Развиващи функции на учебния процес в детската градина". Велико Търново, 1992.

Гюлчев, Николай (1989) Демонстрационен похват за интензивно развитие на усета за композиция. Сборник:“Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”. 1989.

Гюлчев, Николай (1989) Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”. 1989

Гюлчев, Николай (1989) Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”. 1989

Дамянова, Мариана (2005) Физкултурният празник и комплексно-интегралния подход в детската градина Сборник: “40 години ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

Дамянова, Мариана (2004) Здравно-методически насоки за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина Юбилеен сборник. “120 години предучилищно възпитание”.Слово., 2004.

Дамянова, Мариана (2004) Методически насоки за определяне интензивността на физическите упражнения при 4 – 5 годишни деца Сборник: “Доклади на Втора есенна научна конференция”. Китен, 20 -25 септември, 2004

Дамянова, Мариана (2004) Формиране на ритмичен усет у децата от предучилищна възраст чрез физкултурна дейност Юбилеен сборник. “120 години предучилищно възпитание”.Слово

Дамянова, Мариана (2003) Промени в пулсовата честота на децата от предучилищна възраст при прилагане на физически упражнения Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново. 2003.

Дамянова, Мариана (2003) Хипокинезна болест и последиците от нея при подрастващите Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново

Дамянова, Мариана (2000) Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и първи клас Сборник: Международна научна конференция на тема: “Физическото възпитание и спортът между два века”. 27-28 октомври 2000. ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”.

Караиванова, Петя (2018) Konakchieva, P. The ecological education of the 5- to 6- year-old children in the context of the competence paradigm. Knowledge – International Journal. pp. 1085–1091, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018. ISSN 1857-923X (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version). Knowledge – International Journal. pp. 1085–1091, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018. ISSN 1857-923X (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version).

Караиванова, Петя (2018) Konakchieva, P. The economic education of the 6- to 7- year-old children in the focus of the pedagogical system Molivko – I play and i know. Knowledge – International Journal. pp. 1079–1084, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018. ISSN 1857-923X (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version). Knowledge – International Journal. pp. 1079–1084, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018.

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-039-9. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018.ISBN 978-619-212-031-3. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-036-8. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-032-0. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. Велико търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Педагогически функции на екоприказката в предучилищното екологично образование. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Приоритети на предучилищните педагози за развитие на емоционална интелигентност в детството. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2017) HEALTH EDUCATION OF BULGARIAN CHILDREN AS A FOCUS IN THE TRAINING ON THE ‘SURROUNDING WORLD’ SUBJECT THROUGH THE PEDAGOGICAL SYSTEM ‘MOLIVKO – I PLAY AND I KNOW’ London Review of Education and Science

Караиванова, Петя (2017) Блоков модел за развитие на креативността в професионалната подготовка на студентите педагози. В монографията Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите. с.91-97, PRIMAX, Русе. ISBN 978-619-7242-31-7. издателство PRIMAX, Русе

Караиванова, Петя (2017) Изследователска култура и европейски компетенции във висшето педагогическо образование В сб. Дни на науката 2016, с. 56 - 63, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2017) Компетенции за адаптиране към социалната среда в образователните институции сб. „Дни на науката, 2016“, с. 64 - 74, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2016) Кейс-методът в екологичното образование на детето CASE METHODS IN CHILDREN’S ENVIRONMENTAL EDUCATION Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2016, с- 51 – 59. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2016) Мобилност и интерактивност при възпитаване на социална компетентност в предучилищното детство MOBILITY AND INTERACTIVITY IN FOSTERING SOCIAL COMPETENCE IN PRESCHOOL CHILDHOOD Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2016, с. 21 – 30. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за втора възрастова група. Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за първа възрастова група. Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за трета възрастова група. Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за четвърта възрастова група. Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2016) Пътуване към другите: възпитаване на социална компетентност в детството чрез интерактивни моделни технологии. JOURNEY TO OTHERS: CULTIVATING SOCIAL COMPETENCY IN CHILDHOOD THROUGH INTERACTIVE MODEL TECHNOLOGIES Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 2, 2016, с. 192 – 200. ISSN 2367-9360.

Караиванова, Петя (2016) Пътуване с другите: вариант на интерактивна мобилност за подготвяне и изявяване на социални компетенции в детството TRAVELLING WITH OTHERS: VARIANT OF INTERACTIVE MOBILITY FOR THE PREPARATION AND EXPRESSION OF SOCIAL COMPETENCE IN CHILDHOOD Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 2, 2016, с. 201 – 210. ISSN 2367-9360.

Караиванова, Петя (2015) Възпитаване на толерантност в предучилищното детство NURTURING TOLERANCE IN PRESCHOOL CHILDHOOD В сб. Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически факултет, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 273 – 280. ISBN 978-619-00-0352-6.

Караиванова, Петя (2015) Детерминанти за ефективност на ранното образование по въпросите на риска, безопасността и здравето DETERMINANTS OF EFFICIENCY OF EARLY EDUCATION ON ISSUES OF RISK, SAFETY, AND HEALTH Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, с. 9 – 21, 2015. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2015) Интерактивни моделни технологии във висшето педагогическо образование Велико Търново: Слово, 2015, с. 180. ISBN 978-612-212-000-9.

Караиванова, Петя (2015) Приоритети за екологично образование на децата в чуждестранния педагогически опит (или за добрите практики в Европа, Америка и Азия) PRIORITIES FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION OF CHILDREN IN FOREIGN TEACHING EXPERIENCE (OR BEST PRACTICES IN EUROPE, AMERICA AND ASIA) Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2015, с. 167 – 176. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2015) Проблеми на интерактивното обучение в практиката на висшето педагогическо образование PROBLEMS OF INTERACTIVE TRAINING IN THE PRACTICE OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, Велико Търново, 2015, с. 157 – 166. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2015) Социалната компетентност като образователен приоритет на педагогическото взаимодействие „дете – среда“ SOCIAL COMPETENCE AS EDUCATIONAL PRIORITY IN CHILD-ENVIRONMENT PEDAGOGICAL INTERACTION В сб. „Дни на науката 2015”, Велико Търново: Фабер, 2016, с. 141 – 151. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2015) СОЦИОКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО КАТО ФЕНОМЕН И ПЕДАГОГИЧЕСКА РЕАЛНОСТ SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN PRESCHOOL CHILDHOOD AS A PHENOMENON AND PEDAGOGIC REALITY В сб. Юбилейна конференция 50 години ВТУ, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015. с. 95 – 101. ISSN 978-619-208-001-3.

Караиванова, Петя (2015) Съвременни изследователски позиции, идеи и концепции за екологично образование на децата в Русия MODERN RESEARCH ATTITUDES, IDEAS, AND CONCEPTS FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION OF CHILDREN IN RUSSIA В сб. „Дни на науката 2015”, Велико Търново: Фабер, 2016, с. 130 – 140. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2015) Толерантността – компонент на професионалната компетентност на предучилищния педагог TOLERANCE - COMPONENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRESCHOOL PEDAGOGUES В сб. Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически факултет, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 295 – 304. ISBN 978-619-00-0352-6.

Караиванова, Петя (2014) Екология и устойчиво развитие в предучилищното образование Педагогика: НИОН „Аз Буки“, 2014, кн.1, с. 55 – 62. ISSN 0861 – 3982.

Караиванова, Петя (2014) Еколого-педагогическият тренинг – интерактивна образователна технология за мотивиране на екоцентрично отношение към природния свят ECOLOGO-PEDAGOGICAL TRAINING - INTERACTIVE TECHNOLOGY FOR MOTIVATING ECOCENTRIC ATTITUDE TO NATURAL WORLD В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 285 – 298. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2014) Задължителната подготовка на децата за училище – състояние, проблеми, перспективи COMPULSORY PREPARATION OF CHILDREN FOR SCHOOL - STATE, PROBLEMS, AND PROSPECTS Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014 , кн. 1, с. 20 – 29. ISSN 1310-358Х.

Караиванова, Петя (2014) Образователната среда – фактор за стимулиране на екологосоциалното развитие в детството EDUCATIONAL ENVIRONMENT – STIMULATING FACTOR FOR ECOLOGICAL & SOCIAL DEVELOPMENT IN CHILDHOOD В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 248 – 257. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2014) Педагогически измерения на проблема за възпитаване на социална увереност в предучилищното детство PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF THE PROBLEM OF PROMOTING SOCIAL CONFIDENCE IN PRE-SCHOOL CHILDHOOD В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 258 – 265. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2014) Принципът за природосъобразност като общофилософска основа на педагогическото взаимодействие „дете – среда“ PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS AS GENERAL PHILOSOPHICAL BASIS OF CHILD-ENVIRONMENT PEDAGOGICAL INTERACTION Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, кн. 2, с. 33 – 42. ISSN 1310-358Х.

Караиванова, Петя (2014) Философстването с деца – средство за формиране на природонаучни компетенции в предучилищното детство PHILOSOPHIZING WITH CHILDREN - TOOL FOR FORMING NATURAL-SCIENCE COMPETENCE IN PRESCHOOL CHILDHOOD В сб. "Дни на науката 2014"

Караиванова, Петя (2013) Konakchieva, P. Projections of education on issues of risk, safety, and health in child-environment pedagogical interaction. В сб. „Воспитание детей и молодежы в изменяющемся мире = Възпитанието на децата и младежите в изменящия се свят”. Под ред. И. В. Руденко. Тольятти: Издательство ТГУ. 2013, pp. 239–249.ISBN 978-5-8259-0717-8. В сб. „Воспитание детей и молодежы в изменяющемся мире = Възпитанието на децата и младежите в изменящия се свят”. Под ред. И. В. Руденко. Тольятти: Издательство ТГУ. ISBN 978-5-8259-0717-8.

Караиванова, Петя (2013) Детето и природата. Теоретични основи и съдържание на екологичното образование в детската градина. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 225. ISBN 978-954-524-910-5.

Караиванова, Петя (2013) Канакчиева, П. КОЛЕКЦИОНИРАНЕТО – ФОРМА ЗА КРЕАТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СРЕДАТА. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, кн. 2, с. 7-15. ISSN 1310-358X. COLLECTING AS A FORM OF CREATIVE INTERACTION WITH THE ENVIRONMENT Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, кн. 2, с. 7 – 15, ISSN 1310-358Х.

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. & Колектив. Синергетични идеи в педагогиката на взаимодействие „дете – среда”. В: Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Велико Търново: Слово, 2013, с. 34 – 85; 151 – 159; 159 с. ISBN 978-954-439-987-0. Велико Търново, Слово

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Детето и природата. Технологична организация на екологичното образование в детската градина. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013,192 с. ISBN 978-954-524-911-2. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013,192 с. ISBN 978-954-524-911-2.

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. ПРИОРИТЕТИ В ЕДИННОТО ЕКОЛОГОВЪЗПИТАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО „ДЕТСКА ГРАДИНА – СЕМЕЙСТВО”. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2013, кн. 2, с. 16-59. ISSN 1310-358X. PRIORITIES IN THE UNDIVIDED NURSERY SCHOOL-FAMILY ECOLOGY EDUCATION AREA Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, кн. 2, с. 16 – 59. ISSN 1310-358Х.

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Проектната дейност на децата – мост между традиции и новаторство. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, кн. 1, с. 28–36. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, кн. 1, с. 28 – 36, ISSN 1310-358Х.

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Проекции на концепцията за „устойчиво развитие” в предучилищното екологично образование. Сб. от научна конференция „Дни на науката 2012”, Велико Търново, 31 май 2012 г. Ред. проф. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2013, с. 262 – 270. ISSN 1314–2283. В сб. „Дни на науката 2012”, Велико Търново: Фабер, 2013. с. 262 – 270. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Съвместната дейност – условие за възпитаване на екологична култура в детството. Сб. от научна конференция „Дни на науката 2012”, Велико Търново, 31 май 2012 г. Ред. проф. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер.2013, с. 252–261.ISSN 1314–2283. В сб. „Дни на науката 2012”, Велико Търново: Фабер, 2013. с. 252 – 261. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. Възпитаване на ценностно отношение към природата в предучилищното детство. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012, кн. 2, с.176-216. ISSN 1310-358X. CULTIVATING AN ATTITUDE OF VALUE TOWARDS NATURE IN PRE-SCHOOL CHILDHOOD Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012, кн. 2, с.176-216. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. ИНТЕРАКЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИРОДНИЯ СВЯТ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, кн. 1, с. 33-48. ISSN 1310-358X. INTERACTION IN EDUCATIONAL SPACE THROUGH MODERN TECHNOLOGIES FOR INTE Педагогически алманах. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, кн. 1. с. 33 - 48. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. Приобщаване на студентите към изследователска дейност чрез метода на проектите. Сб. от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ, проф. д-р Димитър Гюров, проф. д-р Божидар Ангелов, доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Галя Бонева, доц. д-р Радка Гайдова, съставител доц. д-р Рени Христова-Коцева, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 215–221. ISBN 978-954-524-842-9. Сб. от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ, проф. д-р Димитър Гюров, проф. д-р Божидар Ангелов, доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Галя Бонева, доц. д-р Радка Гайдова, съставител доц. д-р Рени Христова-Коцева, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 215–221. ISBN 978-954-524-842-9.

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. Проблеми на педагогическото взаимодействие при възпитаване на субективно отношение към природата (сс. 354 – 365). В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2012. ISSN 1314-2283. В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2012. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. Теоретични проблеми на екологичното образование в предучилищното детство (сс. 345 – 353). В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер. 2012, ISSN 1314-2283. В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2012, т.1.

Караиванова, Петя (2011) Конакчиева, П. ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА ПРИ ОРИЕНТИРАНЕ НА ПЕТ–СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА В СВЕТА.- Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2011, кн. 2, с. 123 - 170. ISSN 1310-358X. PEDAGOGIC MODEL OF CULTIVATING SOCIAL AND CIVIL CULTURE IN CHILDREN AGED 3 TO 7 Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2011, кн. 2, с. 123 - 170. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2011) Конакчиева, П. Педагогически модел за възпитаване на социална и гражданска култура при ориентиране на три-петгодишните деца в света. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, кн. 1, с. 152-200. ISSN 1310-358X. PEDAGOGIC MODEL OF CULTIVATING SOCIAL AND CIVIL CULTURE IN CHILDREN AGED 3 TO 5 YE Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, кн. 1, с. 152-200. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2011) Конакчиева, П. Проблеми на педагогическото взаимодействие при възпитаване на субективно отношение към природата. Сб. от научна конференция „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 27 май 2011 г. Ред. доц. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 354–365. ISSN 1314-2283. В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2011. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2011) Конакчиева, П. Социално-личностното развитие в детството като приоритет на педагогическото взаимодействие „дете – среда”. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, кн. 1, с. 77-91. ISSN 1310-358X. SOCIAL-PERSONAL DEVELOPMENT IN CHILDHOOD AS A PRIORITY OF CHILD-ENVIRONMENT PEDAGOGIC INTERAC Педагогически алманах

Караиванова, Петя (2011) Конакчиева, П. Теоретични проблеми на екологичното образование в предучилищното детство. Сб. от научна конференция „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 27 май 2011 г. Ред. доц. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 345–353. ISSN 1314-2283. В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2011, т.1.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. (2010). Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Трето допълнено издание (сс. 213 – 393). Велико Търново: Слово. ISBN 978-954-439-931-3. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Възпитаване на изследователско поведение у децата от предучилищна възраст при ориентиране в света. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, кн. 2, с. 72 – 82. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, с. 72-82, кн. 2, 2010

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. За детската практико-преобразуваща изследователска дейност. - Предучилищно възпитание, 2010, кн.7, с.10-12. Предучилищно възпитание, 2010, № 7

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Игрови технологии за ориентиране на детето в света. Велико Търново: Слово, 2010, 255 с. ISBN 978-954-439-933-7. Play technologies for orienting children to the world Велико Търново: Слово, 2010.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Ориентиране в света и възпитаване на личностна култура при прехода „детска градина – училище”. Сб. от Юбилейна научна конференция „България и българите в Европа”, Велико Търново, 16-17 октомври 2009 г. Ред. доц. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 324 – 328. ISBN 978-954-400-301-2. В сб. „България и българите в Европа”, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-301-2.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Педагогически функции на играта при изграждане на глобалния детски опит. В сб. Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 324–328. ISBN 978-954-400-422-4. В сб. „25 години Педагогически факултет” – Научна конференция с международно участие, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-422-4.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Педагогически функции на игрите с правила при ориентиране на детето от предучилищна възраст в света. Сб. от Юбилейна научна конференция „България и българите в Европа”, Велико Търново, 16-17 октомври 2009 г. Ред. доц. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-301-2. В сб. „България и българите в Европа”, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-301-2.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Система от критерии и показатели за проучване степента на реализиране на детската практико-експериментална дейност. Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2009”, Велико Търново, 30 май 2009, Ред. доц. д- Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 232–237. ISBN 978-954-400-276-2. Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2009”, Велико Търново, 30 май 2009, Ред. доц. д- Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 232–237. ISBN 978-954-400-276-2.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Второ допълнено издание (сс. 203 – 338). Велико Търново: Слово, 2010. ISBN 978-954-439-930-6. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 5–6-годишни деца. Книга за учителя. Под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова. Трето допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2010, с. 217–332, 623 с. ISBN 978-954-439-920-7.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Формиране и развитие на междуличностни отношения в общността от връстници. Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-422-4. Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-422-4.

Караиванова, Петя (2009) Конакчиева, П. Педагогическото общуване – средство за реализиране на личностно ориентиран модел на взаимодействие „дете – среда”. Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2008”, Велико Търново, 15-16 май 2008 г. Ред. проф. дфн Иван Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2009, с. 168–172. ISBN 978-954-400-078-2. Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2008”, Велико Търново, 15-16 май 2008 г. Ред. проф. дфн Иван Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2009, с. 168–172. ISBN 978-954-400-078-2.

Караиванова, Петя (2009) Конакчиева, П. Психолого-педагогически проблеми при възпитаване на готовност за социалната позиция „ученик” у пет-седемгодишните деца. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, кн. 1, с. 143–154. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, Велико Търново, 2009, № 1

Караиванова, Петя (2008) Конакчиева, П. Педагогически функции на макетирането за овладяване на ключови компетенции при ориентиране на пет-седемгодишните деца в природния свят (с. 44 – 46). Предучилищно възпитание, 8, 2008. Предучилищно възпитание, №8

Караиванова, Петя (2008) Конакчиева, П. Психолого-педагогически предпоставки за възпитаване на познавателна култура у пет-седемгодишните деца при ориентиране в света (с. 50 – 62). Педагогически алманах, 2, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий. 2008. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, Велико Търново, 2008, № 2

Караиванова, Петя (2008) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Книга за учителя. Моливко. Дидактична система за подготвителна група на детската градина (6-7 г.). Под общата редакция на доц. Д. Гълъбова. Трето допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2008, с. 251-334, 662 с. ISBN 978-954-439-890-3. Велико Търново, Слово

Караиванова, Петя (2007) Конакчиева, П. Сравнителен анализ на методическите системи за ориентиране в света в подготвителна предучилищна група. Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет „Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, 15-17 октомври, 2004 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, Част 1, с. 64-68. ISBN --978-954-524-608-1. Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет „Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, 15-17 октомври, 2004 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, Част 1, с. 64-68. ISBN --978-954-524-608-1.

Караиванова, Петя (2007) Формиране на култура на превенция у децата от подготвителна предучилищна група В сб. „Образованието в глобализиращия се свят” – Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет, част 1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007

Караиванова, Петя (2006) Конакчиева, П. Методически насоки за реализиране на образователното направление „Природен свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2006) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Социален свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2006) Моливко. От земята до небето (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Природен свят” Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2006) Моливко. Прозорче към света (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Социален свят” Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2005) Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4 – 5-годишни деца. Моливко. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 5 – 6-годишни деца. Моливко. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Природен свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2005

Караиванова, Петя (2005) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Социален свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2005

Караиванова, Петя (2005) Моливко. От земята до небето (4 – 5 години). Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Моливко. От земята до небето (4–5 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на четири-петгодишни деца. Образователно направление „Природен свят”. Слово, Велико Търново, 2005

Караиванова, Петя (2005) Моливко. От земята до небето (5 – 6 години). Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Моливко. Прозорче към света (4–5 години) Слово, ВТ, 2005

Караиванова, Петя (2005) Моливко. Прозорче към света (5 – 6 години). Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Овладяване на познавателни стратегии от 5 – 7-годишните деца чрез предметно – оперативни и практико – изпробващи методи в игри и занимания на открито сб. “Здравното възпитание” – Първа национална научно-практическа конференция. УИ “Св. Кл. Охридски, С.

Караиванова, Петя (2005) Педагогически условия и средства за стимулиране на творческите прояви при ориентиране в света сб. “Педагогика и методика” – Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т.

Караиванова, Петя (2004) Книга за учителя за подготвителна предучилищна група. Моливко. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практически и познавателни умения за ориентиране в света. В сб. Образование и изкуство. том 2. Шумен, 2004. ISBN 954-577-216-6. сб. “Образование и изкуство”, т. ІІ, Ш.

Караиванова, Петя (2004) Моливко, внимавай! Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко, внимавай! Методически бележки за учителя в подготвителна група Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. Вече мога сам. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. От земята до небето (6 – 7 г.) Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. Прозорче към света (6 – 7 г.) Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Ориентиране в света и овладяване на социална култура от 5 – 7-годишните деца – предизвикателства и перспективи. сб. “120 години предучилищно възпитание”, ВТ, Слово.

Караиванова, Петя (2004) Светът на детето и детето в света на възрастните сб. Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. Слово, ВТ .

Караиванова, Петя (2004) Формиране на социално – ориентирани норми за живот в здравословна среда “Образование и изкуство”, т. ІІ, Ш.

Караиванова, Петя (2003) Конакчиева, П. Експериментирането – условие за активна творческа позиция. – Предучилищно възпитание, 2003, №1, с. 30–33. Предучилищно възпитание, 2003, №1.

Караиванова, Петя (2003) Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практико-преобразуващата и изследователската дейност на 5-7-годишните деца. – Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, кн. 1 – 2, с. 223–232. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, кн. 1 – 2, с. 223–232. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2002) За толерантност и диалог в педагогическото пространство. Педагогически алманах, ВТ, кн. 3 – 4.

Караиванова, Петя (2002) Овладяване основите на здравна култура и ориентиране в света В сб. “Здравословно и хуманно образование”, ГО.

Караиванова, Петя (2002) Ориентиране на детето от предучилищна възраст в света и овладяване на познавателни стратегии В сб. “Детето на ХХІ век”, ВТ.

Караиванова, Петя (2002) Учителите за методите на педагогическо взаимодействие при ориентиране на детето в света Педагогически алманах, ВТ, кн. 1 – 2.

Караиванова, Петя (2001) Конакчиева, П. Моделите и моделирането при ориентирането в света. – Предучилищно възпитание, 2001, №3, с. 43–47. Предучилищно възпитание, №3.

Караиванова, Петя (2001) Познавателните способности като психолого-педагогически проблем Предучилищно възпитание, №9.

Караиванова, Петя (2000) Сензорно – интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст чрез предметно – оперативните методи за ориентиране в света. Педагогически аланах, ВТ, кн.1, 2.

Караиванова, Петя (1999) Детето и науката Предучилищно възпитание

Караиванова, Петя (1999) Познавателното развитие на детето от предучилищна възраст Педагогически алманах

Караиванова, Петя (1998) За неясните знания, догадки и въпроси и ролята им в процеса на взаимодействие “дете – среда”. Педагогически алманах, ВТ, кн. 1, 2.

Караиванова, Петя (1998) За приложението на елементарните опити и експериментирането в процеса на взаимодействие “дете – среда” сб. ”Теория, методика и управление на учебно-възпитателния процес”

Караиванова, Петя (1998) Първи стъпки в професията на детския учител – за някои затруднения и грешки, възникващи в процеса на педагогическата практика сб.”Теория, методика и управление на учебно-възпитателния процес”

Караиванова, Петя (0) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за първа възрастова група. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (0) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за първа възрастова група. Ел. вариант.

Легкоступ, Пламен (2018) Детето и изкуството (връзка между познавателното и творческото развитие), 296-306 стр, ДЕТЕТО И ПЕДАГОГИКАТА - Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, София, 29 ноември 2018 г., съставители: Яна Рашева-Мерджанова, Илиана Петкова, Марияна Косева; изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета, 504 стр., ISBN 978-954-01-3806-0. СУ "Климент Охридски", изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), електронен учебник; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018;Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3601-1; Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 21х29 см, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3600-4; Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 17х24 см, 80 стр., ISBN: 978-954-01-3720-9; Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Основи на изобразителното изкуство - теория и практика (част първа), Издателство "Фабер" ВТ, 2018г., 336 страници, ISBN 978-619-00-0718-0 Издателство "Фабер" Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Първите пет години на великотърновския институт „Конфуций“,Пленарен доклад, 25-59 стр., Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, изд. "Фабер", 2018, 309 стр., ISBN:978-619-00-0745-6 изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) ПЪТЯТ. ДРАКОНЪТ. ХУДОЖНИКЪТ. (За Китай от първо лице), Изд. Фабер, ВТ, 2018, 252 стр., ISBN 978-619-00-0812-5 Издателство Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2017) Приветствие 9-10 стр., Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", 257 стр,Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г., ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, ISBN: 978-619-00-0592-6 изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2017) Relation Between Cognitive аnd Creative Development // London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI., Imperial College Press, 2017. 381-390 p./ 590 p. ISSN: 1474-846X © Imperial College Press, 2017, © Imperial College London, 2017

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), Одобрен от МОН със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., Издателство "Просвета", София, 2017, 68 стр., ISBN: 978-954-01-3226-6 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас, електронен учебник, (съавтор), Одобрен със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., Издателство "Просвета", София, 2017, 70 стр., ISBN: 978-954-01-3276-1 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас (съавтор),72 стр., одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, Издателство "Просвета", София, 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3412-3 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас, електронен учебник, (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, Издателство "Просвета", София, 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3413-0 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) ИНТЕЛЛЕКТ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ - СВЯЗИ И ЗАВИСИМОСТИ // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 (дата обращения: 19.05.2017). Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 http://www.vsoa.esrae.ru/

Легкоступ, Пламен (2017) Книга за учителя по изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), Издателство "Просвета", София, 2017, 60 стр., ISBN 9789540132259 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Книга за учителя по изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), Издателство "Просвета", София, 2017, 68 стр., ISBN 9789540134635 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2016) Art Book of Prof. Plamen Legkostup, Beijing Language and Culture University, Division of Confucius Institute Development, Faculty of Arts, Beijing, China; 70 pp, 2016 Beijing Language and Culture University, Division of Confucius Institute Development, Faculty of Arts, Beijing, China

Легкоступ, Пламен (2016) IN JURE VERITAS! Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 7 / Брой 2, 110-110 стр, ISSN: 1314-2593 (Print) УИ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2016) Детето и изобразителното изкуство като интегративна творческа цялост, Сборник с доклади на тема „Предизвикателства пред съвременното образовани. Кръгла маса в чест на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн“, София, 23 ноември 2016 г., Ред.колегия: проф. Емилия Рангелова, проф. Георги Петров, доц. Вержиния Боянова, доц. Владислав Господинов; УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 97-104/ 512 стр., ISBN 978-954-07-4201-4. УИ „Св. Климент Охридски“, София

Легкоступ, Пламен (2016) Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема: От сетивното към визуалното. "Плурализмът в изкуството“, Велико Търново, 20-21 ноември 2015 г., УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016, ISBN 978-619-208-103-4 УИ „Св. Св. Кирил и Методий“ ISBN 978-619-208-103-4

Легкоступ, Пламен (2016) Ролята на Институт „Конфуций“ за културния, образователен и икономически обмен между Китай и България, Пленарен доклад, 11-22 стр., Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., изд. "Фабер", ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, 283 стр, ISBN: 978-619-00-0406-6 изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2015) Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015; изд. Фабер, Велико Търново, 2015, 532 стр., ISBN 978-619-00-0245-1; изд. Фабер, Велико Търново,

Легкоступ, Пламен (2014) Приветствие, 12-13 стр., Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, Велико Търново, 26-27 септември 2014 г., изд. "Фабер", 2014, ред.колегия: проф. Бора Беливанова, проф. Пламен Легкоступ; проф. Ли Сяокуей; доц. Искра Мандова, 294 стр, ISBN: 978-619-00-0185-0 изд. "Фабер", 2014

Легкоступ, Пламен (2014) Теория и методика на изобразително изкуство (съавтор),Издателство Просвета, София, 2014, 276 стр., ISBN 978-954-01-3039-2 Издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2013) Арт-терапия и социална работа с деца-мигранти, Сборник: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (авторски колектив); изд. Фабер, 2013, 92-104/140 стр., ISBN 978-954-400-980-9 изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2013) Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” – вчера, днес, утре, стр. 1289-1301, списание Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, София София

Легкоступ, Пламен (2013) Изобразително изкуство – IІI-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН със зaповeд: № PД 09-209/17.02.2014 г.), издателство Просвета, София, 2013, 96 стр., ISВN 9789540128900 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2013) Социалната педагогика и изкуството, стр. 1331-1339, списание Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, София София

Легкоступ, Пламен (2013) Училищна педагогика, (съавтор), 97-98; 183-192; 341-344 СТР), изд. Фабер, Велико Търново, 354 стр., ISBN 978-954-400-976-2 изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2012) Предговор; Диалог на педагогическите компетенции : 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца / [състав. Огняна Георгиева-Тенева ... и др.], ; 324 с. : с портр., диагр., табл. ; 24 см [предг. Пламен Легкоступ], ISBN 978-954-524-839-9 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012 (печат-Ивис)

Легкоступ, Пламен (2012) Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1 Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Пламен (2011) "Изобразителното изкуство и интегрираното обучение", стр. 139-162, сборник „Подадена ръка”, авторски колектив, издателство Фабер, В. Търново, 2011, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", 204 стр, ISBN 978-954-400-555-9 Издателство Фабер, В. Търново,

Легкоступ, Пламен (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице (съавтор), Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, 393-400 стр, ISBN 978-86-7379-233-0 Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, ISBN 978-86-7379-233-0

Легкоступ, Пламен (2011) Възможности за интегриране на деца-мигранти чрез средствата на изобразителната дейност, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, с. 161 – 165, ISSN 1311-3321 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Легкоступ, Пламен (2011) Измерения на личностното развитие в релациите на неговия творчески и интелектуален компонент, Сборник по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев (с. 29-34), Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667-0. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667-0.

Легкоступ, Пламен (2011) Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН cъc заповeд № PД 09-1729/24.11.2011 г.). 92 стр., ISВN 9789540122359 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2011) Основи на училищната педагогика, (съавтор), 52-54, 109-116, 278-282 стр; изд. Фабер, 2011, 288 стр., ISBN 978-954-400-560-3 изд. Фабер

Легкоступ, Пламен (2011) Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2007 до 17.05.2011; изд. Фабер, Велико Търново, 2011, 310 стр., ISBN 978-954-400-469-9; изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2011) Ролята на изобразителното изкуство при възприемането на художествената литература от децата от предучилищна възраст (съавтор), Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 75-79, ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 153 - 163. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца-мигранти, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, стр.156 - 160, ISSN 1311-3321 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, , ISSN 1311-3321

Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта (съавтор) Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Легкоступ, Пламен (2010) Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, (съавтор), стр.152-155, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, 2010, изд. Фабер, ISBN 978-954-400-422-4 В. Търново: Фабер, ISBN: 978-954-400-422-4.

Легкоступ, Пламен (2010) Изкуството на правото и правото на изкуството, Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 1 / Брой 1, УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 5-10 стр, ISSN: 1314-2593 (Print) УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2010) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2010) Педагогическото образование във Великотърновската Алма Матер, Пленарен доклад, стр. 13-18, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, 2010, изд. Фабер, ISBN 978-954-400-422-4 Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В.Търново, 2010, ISBN 978-954-400-422-4

Легкоступ, Пламен (2010) Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново, 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2010) Финансиране на държавните висши училища – състояние и перспективи. с. 59-70, Сборник от научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” - 10-11.12.2010 г., Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2010, ISBN 978-954-524-807-8 Научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” 10-11.12.2010 г., Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 978-954-524-807-8

Легкоступ, Пламен (2009) Аспекти на социалната работа със семействата в България и в света, (съавтор), сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 71-85, С. 2009. ISSN 0861-3982. сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 71-85, София. 2009. ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2009) Дела религијске уметности и ученици у неравномрпавном социјалном положају, (съавтор), стр. 429-438, Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1 Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен (2009) Денят на народните будители, сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 3-7, С. 2009. ISSN 0861-3982. сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 3-7, София. 2009. ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2009) Жеља за истицањем и насиље у школама и арт-терапија, (съавтор), стр. 259-271, Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1 Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен (2009) История на българската философска мисъл : От палеобалканската митология до метафизиката на исихазма. - 2009. - 380 с. : с ил. ; 21 см., Т. 1 - съставител Евлоги Данков; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5

Легкоступ, Пламен (2009) Пламен Легкоступ, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, 112 стр, ISBN 978-954-07-2849-0 Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Легкоступ, Пламен (2009) Пленарен доклад, Православие и славянство – единство в многообразии, стр. 5-13, Международной научно-практической конференции "Славянский мир: общность и многообразие" Тверской государственный университет, 22-23 мая 2008, Тверь, 2009, ISBN 978-5-7609-0481-2 Тверской государственный университет, Тверь, 2009, ISBN 978-5-7609-0481-2

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор), Книга за учителя за втора група на детската градина, стр. 157-176, издателство Анубис, София, 2009 ISBN 978-954-426-816-9. издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор), стр. 89-98, книга за учителя за трета група на детската градина, издателство Анубис, 2009, София ISBN 978-954-426-846-6 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите, Книга за учителя за първа група на детската градина. (съавтор), стр. 89-98, издателство Анубис, София, 2009, ISBN 978-954-426-846-6. издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), Учебно помагало за втора група на детската градина, 30 стр, издателство Анубис, София, 2009, ISBN 978-954-426-837-4. издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), Учебно помагало за първа група на детската градина, 30 стр, издателство Анубис, София, 2009, ISBN 978-954-426-844-2. издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), учебно помагало за трета група на детската градина, 32 стр, издателство Анубис, София, 2009 ISBN 978-954-426-814-5. издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Професорите на Великотърновския университет 1963-2008, Предговор на едноименния сборник, стр. 3-6, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2009. ISBN 978-954-524-692-0 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2009. ISBN 978-954-524-692-0

Легкоступ, Пламен (2008) 45 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" дава мощен духовен тласък за развитието на българската просвета и култура, стр. 1-3, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, София сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008

Легкоступ, Пламен (2008) Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата, стр. 9-13, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, София сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008.

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с учителите – обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор), (одобрено от МОН) София, изд. АНУБИС, 2008.

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с цветовете - обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор) (одобрено от МОН), 32 стр, издателство Анубис, София, 2008 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2008) С основателно самочувствие и големи отговорности, стр. 5-8, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, София София

Легкоступ, Пламен (2007) “Связи и зависимости между интеллектом и творческими способностями", Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей - Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию факультета дошколной педагогики и психологии и 135-летию Московского Педагогического Государственого Университета, 16-17 марта 2007 года, Москва Москва, Русия, Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей

Легкоступ, Пламен (2007) Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education integratrice" (83-93стр), Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; , Universite de Mons-Hainaut, UMH, Belgique, 2007, D/2007/9708/1 Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique

Легкоступ, Пламен (2007) Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, стр. 18-24, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, София, 2007 Сп. Предучилищно възпитание, 2007, №1.

Легкоступ, Пламен (2007) Дете и уметничко дело (Ликовна уметност и дечjе ликовне способности) 128 стр., монография, Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш Реп. Сърбия, 2007 ISBN 86-909478-0-3 Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш Реп. Сърбия, ISBN 86-909478-0-3;

Легкоступ, Пламен (2007) Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, (111-134 стр), Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив - Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон, монография, 172 стр, рецензенти: проф. Гинка Димитрова, доц. Живко Карапенчев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2007, ISBN 978-954-598-5 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2007) Интеркултурното образование в българското училище-идеи и реалност (съавтор с Валентина Колева, Христо Кючуков), сп. Педагогика, стр. 50-60, кн. 2, С. 2007. ISSN 0861-3982. сп. Педагогика, София ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2007) Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I - IV клас, (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; издателство Просвета, София, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2006) "Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание", стр. 27-29, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 1, 2006, София София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 1, 2006;

Легкоступ, Пламен (2006) "Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация", стр. 54-68, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006 ISSN 0861-3982, София София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006.

Легкоступ, Пламен (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process, (Margarita Todorova, Mariana Nikolova, Georgi Todorov), pp 151-159, Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Charles University in Prague, Faculty of Education, ISBN 80-7290-236-9, Prague Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2006) Training primary school teachers in the new conditions of the Bulgarian educational reality, (Antonia Krasteva, Margarita Todorova, Georgi Todorov), pp 201-210, Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes, Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Charles University in Prague, Faculty of Education, ISBN 80-7290-236-9, Prague Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2006) Дисертационен труд "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 388 стр. и 301 стр. с приложения, защитен успешно пред СНС по Педагогика при ВАК през септември 2006 г., за присъждане на научната степен Доктор на педагогическите науки. СНС по Педагогика при ВАК

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуство, творчество и интелектуално възпитание, монография, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2006, 176 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуството и обучението по религия, учебник, рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, изд. Фабер, Велико Търново 2006, 102 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7. изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2006) Магия от цветове - учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрено от МОН, заповед №09-246/31.03.2006, издателство Анубис, София, 2006, рецензент Юлия Георгиева, 32 стр., ISBN-10: 954-426-685-2; ISBN-13:978-954-426-685-1 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2006) Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та - Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности (66-105 стр), Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен, 2006, ISBN 954-8665-70-Х Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен

Легкоступ, Пламен (2006) Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I - IV клас, Електронен учебник, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) "Възприемане на природните обекти и изобразяването им в реални и фантазни образи", (съавтор с Божидар Ангелов), стр. 2-4, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005, София София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005

Легкоступ, Пламен (2005) "Изобразителното изкуство и работата в екип", 279-309 стр, Педагогически алманах, том.13, бр.1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, , ISSN: 1310-358Х (Print) Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) "Ролята и мястото на изобразителното изкуство за интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в масовото училище", стр. 7-37, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти), том 10, книга 4, 200 стр, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, ISSN 0204-6369 , Велико Търново, 2005 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) Арт-терапията чрез изобразителното изкуство и детето. – В: Здравно възпитание. Първа национална научно-практическа конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа” София: Унив. изд. Св. Климент Охридски

Легкоступ, Пламен (2005) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, София, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1 Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН със заповед № РД 09 - 1184/12.07.2005, рецензент Мариета Савчева, издателство Просвета, 2005, 92 стр., ISBN 954-01-1734-8 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство, 198-227 стр, Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас, авторски колектив, (съавтор с Лучия Ангелова), издателство Просвета, София, 2005, 230 стр.,ISBN 954 01 1822-0 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразительные способности и интеллект детей 5-6 лет, стр. 541-544, Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, МГПУ, Издательство Прометей, ISBN 5-7042-1446-0, Москва, Русия, 2005 Москва, Русия: Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, Издательство Прометей

Легкоступ, Пламен (2005) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Ангелова), рецензент Мариета Савчева, одобрена от МОН, издателство Просвета, София, 2005, 72 стр., ISBN 954-01-1734-8 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми (съавтор с Лучия Ангелова), с. 11-13, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, София София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11 - 13 .

Легкоступ, Пламен (2004) "Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, стр. 36-43, сп. Образование, бр.1/2004, година XIII, ISSN 1310-0580, София София, сп. Образование, кн. 1/2004.

Легкоступ, Пламен (2004) Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2004) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН - зап. № РД 09-1337/31.08.2004, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета, 2004, 62 стр., ISBN 954-01-1585-Х издателство Просвета София

Легкоступ, Пламен (2004) Приказни игри - учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова, Николай Цанев), рецензенти: проф. Стойка Здравкова, Кирил Гюлеметов, (одобрено от МОН - зап. № РД 09-1135/11.08.2004), издателство Анубис, С 2004, 32 стр., ISBN 954-426-634-8 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2003) "Изобразителното изкуство между подготвителната група и първи клас", стр. 16-19, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003, София София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003.

Легкоступ, Пламен (2003) “Children and talent”, стр. 263-265, Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003. Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003.

Легкоступ, Пламен (2003) Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, издателство Просвета, София, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2003) Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, издателство Просвета, София, 2003, 70 стр., ISBN 954-01-1420-9 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2002) "Изобразителното изкуство като приключение", (съавтир с Лучия Ангелова), стр. 79-85, сп. Начално образование кн. 3/2002, ISSN 0204-4951, София София, сп. Начално образование кн. 3/2002

Легкоступ, Пламен (2002) "Проблеми при разработването на учебници и книги за деца", (съавтор с Лучия Ангелова), стр. 29-31, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002, София София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002

Легкоступ, Пламен (2002) "Социалната педагогика - минало, настояще и бъдещe Първа университетска конференция по Социална педагогика и Социални дейности, Китен

Легкоступ, Пламен (2002) “Изобразителното изкуство и някои аспекти на възпитателното му въздействие“, стр. 131-136, сб. Детето на ХХІ век, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, Велико Търново, 2002 сб. Детето на ХХІ век, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2002) Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова), рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, одобрен от МОН, издателство Прозорец, София, 2002, 90 стр., ISBN 9547332775 издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2002) Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОНрец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, одобрена от МОН, издателство Прозорец, София, 2002, 32 стр., ISBN 954-733-284-8 издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2001) "Произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина", стр. 115-150, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", т. 4, книга 4, В. Търново, 1992, ISSN 0204-6369 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2001) Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), девета глава, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001, под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) "Изкуството и естетическото възпитание", стр. 97-104, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2000, ISSN: 1310-358Х (Print) Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) "Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето", стр. 12-17, сп. Предучилищно възпитание, 5 бр. 2000, София София, сп.Предучилищно възпитание, брой 5

Легкоступ, Пламен (2000) Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2000, рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, 162 стр., ISBN 954-524-148-9. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (1997) Хабилитационен труд "Възприемане на художествената творба и влиянието й върху изобразителната дейност на децата", за получаване на научното звание “доцент”. СНС по Педагогика при ВАК

Легкоступ, Пламен (1996) "Развитие на детското творческо въображение и способности чрез изобразяването по асоциация", 136-149 стр., сп. "Педагогически алманах", Том 4 / Брой 1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 1996, ISSN: 1310-358Х (Print) Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) Детето и творбата, монография, I-во издание.Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 1996, рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, 158 стр., ISBN 954-524-148-9. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст),стр. 11-15, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, София София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8

Легкоступ, Пламен (1995) "Динамизиране на отношението дете - детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби", 63-79 стр, сп. "Педагогически алманах",Том 3 / Брой 1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново , 1995, ISSN: 1310-358Х (Print) Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1992) "Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството", стр. 17-21, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 2, 1992, София София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 2

Легкоступ, Пламен (1992) Великденски камбани : Детски стихотворения и разкази за Възкресение Христово, Съставител Иван Станков, Художник на илюстрациите - Пламен Легкоступ; 32 стр, В. Търново : Абагар, 1992, ISBN 954-427-036-1 Велико Търново, издателство Абагар

Легкоступ, Пламен (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност, (съавтор с Николай Гюлчев, Стефан Гостилов), Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992. Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.

Легкоступ, Пламен (1991) "Графиката и интелектуалното развитие на децата", стр. 16-18, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991, София София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6

Легкоступ, Пламен (1991) "Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини", стр. 22, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4, 1991, София София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4

Легкоступ, Пламен (1989) „Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите“, съавтор с Николай Гюлчев, Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, 1989 Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”.

Легкоступ, Пламен (1989) „Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта“, съавтор с Николай Гюлчев, Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, 1989 Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Петрова, Веселинка (2017) System of caming exercises for pre-school children and pre-primary school pupils in primary school pupils in primary education (theoretical aspects). FIS COMMUNIKATIONS – XX International Scientific Conference. Nis, 2017. 247 – 250, ISBN 978-86-87249-85-1. NIS, Serbia

Петрова, Веселинка (2015) Петрова, В. Възпитаване на интерес към четенето в творческата игра „Детска библиотека“. В сб.: Място за четене. Четвърта национална конференция. Насърчаване на четенето 2015 г. Първа част, с. 42-47. София

Петрова, Веселинка (2015) Петрова, В.В. Воспитанне интереса к усвоению второго языка в болгарской семье. В сб.: Интеллектуальное развитие дошкольнигов и младших школьников: опит, проблемы, перспективы. Вятский государственный гуманитарный университет. Киров, 2015, с. 24-27. Киров, Русия

Петрова, Веселинка (2015) Петрова, В.В. Възпитаване на внимание към четенето в задължителната подготовка за училище чрез интегративен подход към изкуствата: В сб.: Модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и към четивната грамотност на ученици в начален етап на обучението чрез работа с художествен текст. Първа година, 2015. Велико Търново

Петрова, Веселинка (2014) Взаимодействието на студенти, родители и деца за хуманизацията на педагогическия процес Габрово

Петрова, Веселинка (2014) Петрова, В. Компьпютерная поддержка общения детей и взрослых. В сб. 79.Интелектуальное развитие дошкольников и младших школьников: опыт, проблемы, перспективы. Материалы Всеруссийской заочной научно-практической конференции с международным участием. Киров, 17 апреля 2014, с.413-417. Русия, Киров

Петрова, Веселинка (2014) Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста Россия, Москва

Петрова, Веселинка (2013) Формирование педагогических способностей у воспитанников еленской "даскалоливницы" Санкт-Петербург

Петрова, Веселинка (2013) Инновационные подходы к развитию самостоятельной коммуникативно-речевой деятельности у старших дошкольников Россия, Москва

Петрова, Веселинка (2013) Личностното формиране на възпитаниците в Еленската Даскалоливница Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски

Петрова, Веселинка (2013) Петрова, В. Взаимодействието на студенти, родители и деца за хуманизацията на педагогическия процес. В сб.: Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. ЕКС-ПРЕС, Габрово

Петрова, Веселинка (2013) Петрова, В. Новаторството в еленското класно училище. – Педагогика, кн. 9, 2013, с. 1366-1373. София, сп. Педагогика

Петрова, Веселинка (2013) Петрова, В.В., С.С. Польшикова. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста НИИ школьной технологий, Москва

Петрова, Веселинка (2013) Проблемът за ограмотяването в подготовката на бъдещи детски и начални учители Габрово

Петрова, Веселинка (2012) Развитие детской познавательно-исследовательской деятельности при помощи игр со звуками Русия, Киров

Петрова, Веселинка (2012) Възпитаване звукова култура на речта. – В: Методика за развитие на речта и овладяване на българския език в детската градина. Ред. проф. д-р Фидана Даскалова. Пловдив: Макрос, 2012, с.с.238-280, ISBN 976-954-702-094-8, с. 162, с. 164 Възпитаване звукова култура на речта. – В: Методика за развитие на речта и овладяване на българския език в детската градина. Ред. проф. д-р Фидана Даскалова. Пловдив: Макрос, 2012, с.с.238-280, ISBN 976-954-702-094-8, с. 162, с. 164

Петрова, Веселинка (2012) Петрова, В. Инновационные подходы к развитию самостоятельной коммуникативно-речевой деятельности у старших дошкольников Русия, Москва

Петрова, Веселинка (2012) Петрова, В., Д. Йорданова. Проблемът за ограмотяването в подготовката на бъдещи детски и начални учители. Габрово, ЕКС-ПРЕС

Петрова, Веселинка (2012) Развитие на речта в предучилищна възраст. Велико Търново: Слово, 2012, 215 с. ISBN 978-954-439-959-7, 215 с. .Развитие на речта в предучилищна възраст. Велико Търново: Слово, 2012, 215 с. ISBN 978-954-439-959-7, 215 с.

Петрова, Веселинка (2011) Петрова, В. Принципите по родителство и обновяването на педагогическата среда в университета Габрово, ЕКС-ПРЕС

Петрова, Веселинка (2010) Петрова, В. Граматически или логически игри в предучилищното образование Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Петрова, Веселинка (2010) Петрова, В. Директор детского сада в Болгарии Русия, Москва

Петрова, Веселинка (2010) Петрова, В. Феноменът родителство и модернизирането на педагогическата среда в университета. Габрово, ЕКС-ПРЕС.

Петрова, Веселинка (2010) Петрова, В. Формирование педагогических способностей в ходе подготовки дошкольных учителей и учителей началЬных классов Русия, Москва

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Зала РОДОЛЮБИЕ. Велико Търново, - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, № 2, с. 205-209.

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Игры со звуками и словами в творчестве профессора доктора педагогических наук Елки Петровой Русия, Тула

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Подготовка детей к чтению и письму в Республике Болгарии Русия, Москва

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Система дошкольного воспитания в Болгарии Русия, Москва

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Социально-нравственное развитие ребенка в исследованиях проф. дпн Елки Петровой Полша, Седльце

Петрова, Веселинка (2009) Петрова, В. Феноменът родителство в професионалната подготовка на детските учители. София, Сборник с научни статии: Хуманизация и демократизация на университетското образование. Издателство СУ "Климент Охридски", 2009, с. 337-348.

Петрова, Веселинка (2009) Родителите и подготовката на 5 - 7-годишните по четене. - Педагогически алманах, 2009, бр. 1, с. 165-188, ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2009, бр. 1, с. 165-188, ISSN 1310-358X

Петрова, Веселинка (2008) Звуковата работа с 5 - 7-годишните в подготовката им по четене и писане.- Начално образование, 2008, бр. 6, с. 41-47.. ISSN 0204-4951 Начално образование, 2008, бр. 6, с. 41-47.. ISSN 0204-4951

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Кръгла маса. Съвременните образователни технологии и ограмотяването. Велико Търново. - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, № 1, с. 235-238.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Международна научно-практическа конференция, посветена на Феликс Алексеевич Сохин. Велико Търново. - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, № 2, с. 193-198.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Проблемът за ценностите в професионалното педагогическо образование. Велико Търново. В сборник Дни на науката 2008, FABER, с. 152-161.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Усовершенствование устной речи детей 5 - 7-летнего возраста в процессе их подготовки к чтению и письму Русия, Рязан

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Феноменът родителство сред личности с високи професионални постижения. София, Сборник с научни статии. Хуманизация и демократизация на университетското образование. Издателство на СУ "Св. Климент Охридски", 2008, с. 455-461..

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Ценностные аспекты профессионального педагогического образования Полша, Седльце

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В., А.Стойков. Стремежът към независимост в подготовката за отговорно родителство. Велико Търново, В сб.: Отговорно родителство, 2008, с. 8-22.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В., Н. Дюлгерова. Промените в семейството и тяхното влияние върху децата. Велико Търново, В сб. Отговорно родителство, 2008, с. 23-41.

Петрова, Веселинка (2008) Предучилищното образование: традиции, проблеми, перспективи. - Предучилищно възпитание, 2008, бр. 8, с. 16-20, ISSN 0204 - 7004 Предучилищно възпитание, 2008, бр. 8, с. 16-20, ISSN 0204 - 7004.

Петрова, Веселинка (2008) Усъвършенстване на устната реч на 5 - 7-годишните в подготовката им по четене. - Педагогически алманах, 2008, бр. 1, с. 209-234, ISSN 1310-358 Педагогически алманах, 2008, бр. 1, с. 209-234, ISSN 1310-358.

Петрова, Веселинка (2007) Игрите за възприемане на информация с ръце в подготовката на 5 - 7-годишните за училище. - Предучилищно възпитание, 2007, бр. 4, с. 2-7, ISSN 0204 - 7004 Предучилищно възпитание, 2007, бр. 4, с. 2-7, ISSN 0204 - 7004.

Петрова, Веселинка (2007) Моливко. Родна реч. Олекотен пълноцветен вариант 3 - 4-годишни деца. Книга за учителя. Велико Търново: Слово, 2007, 168 с. ISBN 978-954-439-881-1 Велико Търново: Слово, 2007, 168 с. ISBN 978-954-439-881-1

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Всяко училище и детска градина - с ясна стратегия за учителите, които са им необходими. София. - в. Учителско дело, 28 май 2007 г., бр. 20, с. 6.

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Кръгла маса в памет на доц. д-р Маргарита Каменова. Велико Търново. - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, № 1,2, с. 382-385.

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Международна научно-практическа конференция "Традиции и иновации в предучилищното образование в Московския педагогически държавен университет". Велико Търново. - Педаггогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, № 1,2,386-389,

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Приноси към българското образование на учители и възпитаници на Еленската даскалоливница. Велико Търново. Сборник Еленската даскалоливница. 160 години от създаването на Еленското класно училище, 2007, АСТАРТА, с. 44-70.

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Формирането на педагогически способности в условията на преустройството на висшето образование. Велико Търново. В сборник Дни на науката 2007, 2007, FABER, с. 154-162.

Петрова, Веселинка (2007) Проектирането в професионално-практическото обучение на студентите по специалността Предучилищна педагогика. – Педагогически алманах, 2007, XIV, бр. 1-2, с. с. 293-326. Print ISSN 1310-358Х Велико Търново: Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“. – Педагогически алманах, 2007, XIV, бр. 1-2, с. с. 293-326. Print ISSN 1310-358Х

Петрова, Веселинка (2006) Образователно направление „Български език“. – В: Моливко. Книга за учителя (6 – 7 г.). Второ допълнено издание. Ред. доц. д-р Дарина Гълъбова. Велико Търново: Слово, 2006, с. с. 13-250, ISBN 954 439 788-4, с. 568 Образователно направление „Български език“. – В: Моливко. Книга за учителя (6 – 7 г.). Второ допълнено издание. Ред. доц. д-р Дарина Гълъбова. Велико Търново: Слово, 2006, с. с. 13-250, ISBN 954 439 788-4, с. 568

Петрова, Веселинка (2006) Петрова, В. Образователно направление "Български език и литература". Велико Търново. Петрова, В. и др. Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 4 - 5-годишни деца. Второ допълнено издание. Слово, 2006, с. 9-212.

Петрова, Веселинка (2006) Пропедевтичната работа по четене и писане с 5 - 7-годишните деца. - Педагогически алманах, 2006, XIII, бр. 1-2, с. 158-180, ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2006, бр. 1,2, с. 158-180, ISSN 1310-358X

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Образователно направление "Български език и литература". В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4 - 5-годишни деца Велико Търново, Слово, (с. 9 – 106).

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Опознаването на собственото здраве като възпитателен проблем София. - В сб.:Здравното възпитание. 2000 - 2005, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" (с. 46 - 57).

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Проф. д-р Михаил Герасков за душевното възпитание на подрастващото поколение през 40-те години на ХХ век. Велико Търново. - Сб.:Педагогически приноси - сборник в памет на проф. д-р Михаил Герасков (1874 - 1957), (с. 53 - 62).

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Професионално-практическото обучение на студентите в съвременния етап на развитие на висшето образование Велико Търново. - В сб.: Педагогика и методика. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” (с. 72 - 84)

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В., Г. Данчева. Моливко. Христоматия (Художествени текстове за подготвителна група на детската градина) Велико Търново, Слово, (с.336)

Петрова, Веселинка (2005) Пионова, Р., В. Петрова. Педагогическите способности като проблем на висшето образование Велико Търново. - В сб.: Педагогика и методика. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, (с. 185 - 196).

Петрова, Веселинка (2004) Гълъбова, Д., В. Петрова и др. Моливко. Вече мога сам Велико Търново: Слово, (с. 3 – 19).

Петрова, Веселинка (2004) Еленската даскалоливница като образователна среда за подготовка на учители Педагогика, 2004,№ 8, с. 87-102, iISSN 0861 - 3982

Петрова, Веселинка (2004) Еленската даскалоливница като образователна среда за подготовка на учители. - Педагогика, 2004, бр. 8, c. 87-102, ISSN 0861 - 3982 Педагогика, 2004, бр. 8, c. 87-102, ISSN 0861 - 3982

Петрова, Веселинка (2004) Очаквания за обновяване на инструментариума за формиране на педагогически способности. – Педагогически алманах, 2004, бр. 1-2, с. с. 145-167. Print ISSN 1310-358Х Велико Търново: Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“. - Педагогически алманах, 2004, бр. 1-2, с. с. 145-167. Print ISSN 1310-358Х

Петрова, Веселинка (2004) Пiонава, Р., В. Петрава. Фармираванне педагагiчных здолынасцей - праблема педагагiчная Минск. - Народная асвета, № 7, 2004, (с. 64 - 65).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Игрови технологии в общуването на децата от предучилищна възраст Велико Търново. - В: Съвременни предизвикателства на прага на детска градина - училище. Слово, (с.137 - 152).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Моливко. Обичам те, българска реч (6 - 7 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Образователно направление "Български език". В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6 – 7 г.) Велико Търново: Слово, (с. 11 – 122).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Претенциите на 5 - 7-годишните към образователната среда Велико Търново. - В: Съвременни предизвикателства на прага на детска градина - училище. Слово, (с. 20 - 34).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Условия за овладяване на педагогическите способности в подготовката на детски и начални учители Велико Търново. - В сб.: 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник, (с. 261 – 269).

Петрова, Веселинка (2004) Подготовката по четене и писане в концепцията за пълноценно личностно развитие на детето Предучилищно възпитание, 2004, № 9, 37 – 42, ISSN 0204 - 7004

Петрова, Веселинка (2003) Моливко. Родна реч в детската градина (3 – 7-г). Книга за учителя. Велико Търново: Слово, 2003, 240 с. ISBN 954 439 -756-6, 240 с. Моливко. Родна реч. в детската градина (3 – 7-г). Книга за учителя. Велико Търново: Слово, 2003, 240 с. ISBN 954 439 -756-6, 240 с.

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Диагностика на способностите. (Учебник за дистанционно обучение). Велико Търново Велико Търново: Учебник за дистанционно обучение.

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Международен конгрес "Университетското образование - хилядолетен опит, проблеми и перспективи на развитие" Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (с. 349 – 353).

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Практикум по диагностика на способностите. (Учебно помагало за дистанционно обучение)., Велико Търново Велико Търново. Учебно помагало за дистанционно обучение

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Превантивна функция на педагогическата култура София: В сб.: Превантивна педагогика като научно познание. 1 и 2 част. Издат. СУ "Св. Климент Охридски", (с. 178 – 186).

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Современные требования к формированию педагогических способностей у студентов специальности "Дошкольная педагогика" Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Университетское образование и подготовка воспитателей детских садов в Республике Болгарии Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Условия овладения педагогическими способностей при подготовке воспитателей детского сада и учителей младших классов Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В., С. Косева. Роль русского языка в развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В., С. Костова. Педагогическият колеж в Тараклия навърши 10 години Велико Търново/ - Педагогически алманах, № 1,2, 2003, (с. 365 – 367).

Петрова, Веселинка (2003) Хоспитирането в професионално-практическото обучение на предучилищните педагози. - Педагогически алманах, 2003, бр. 1, 2, с. 209 – 222, ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2003, бр. 1, 2, с. 209 – 222, ISSN 1310-358X.

Петрова, Веселинка (2002) Възпитателни функции на съвместната дейност на децата в предучилищна възраст. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1993, том 5, книга 4, с. с. 7-38,. Print ISSN 0204 – 6369 Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1993, том 5, книга 4, с. с. 7-38. Print ISSN 0204 – 6369

Петрова, Веселинка (2002) Легкоступ, Пл., В. Петрова. Какво значи да си дете? Легкоступ, Пл., В. Петрова. Какво значи да си дете? София: - Учителско дело, бр. 42, година, ХІІ

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (4 - 5 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96)

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (5 - 6 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96).

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (6 - 7 г.) Велико Търново: Слово (с. 96).

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Подходи за удовлетворяване потребностите на детето във възпитателния процес Велико Търново: Слово, Детето на ХХІ век. Велико Търново, (с. 7 - 14).

Петрова, Веселинка (2002) Предпоставки за непрекъснато образование във възпитателния процес на детската градина Педагогически алманах, 2002, № 2, с. 31 – 37, ISSN 1310-358X.

Петрова, Веселинка (2001) Детска градина и училище. – В: Предучилищна педагогика. Ред. проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Велико Търново: Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с.368, ISBN 954-524-272-8, с.с.313-320 Детска градина и училище. – В: Предучилищна педагогика. Ред. проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Велико Търново: Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с.368, ISBN 954-524-272-8, с.с.313-320

Петрова, Веселинка (2001) Игрите с правила за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 6-годишните. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1992, том 4, книга 4, с. с. 77-114. Print ISSN 0204 – 6369 Велико Търново: Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“. Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1992, том 4, книга 4, с. с. 77-114. Print ISSN 0204 – 6369

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Детската градина и семейството като възпитателни фактори // Предучилищна педагогика Велико Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", (с. 323 – 335).

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Моливко. Родна реч (3 - 4 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96)

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Проблемно-деловата игра в ръководството на педагогическата практика на студентите. Велико Търново: - В: Научни трудове. Книжка № 70. Философия, история, психология, политология. Издат. ВВОВУ "Васил Левски", (с. 276 – 284).

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Учителят в детската градина // Предучилищна педагогика Велико Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", (с. 300 – 312).

Петрова, Веселинка (2001) Управление на педагогическата практика за развитие на професионално-ценностните ориентации у бъдещите учители Велико Търново:- В: Научни трудове. Книжка № 70. Философия, история, психология, политология.Велико Търново: Издат. ВВОВУ "Васил Левски", 2001, с.267 – 275, ISBN 0861-0312

Петрова, Веселинка (1998) Петрова, В. Звуковата работа в подготвителната група София: - Предучилищно възпитание, № 1, 1998, с. (7 - 10).

Петрова, Веселинка (1998) Петрова, В. Социалните взаимодействия в творческите игри на децата от предучилищна възраст Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (с. 5 - 20).

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. В., С. С. Косева. Ранното чуждоезиково обучение – проблеми и перспективи Велико Търново: Научни трудове. Книжка № 50. Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”, 1997, (с. 411 - 418).

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. Игрите с правила в подготовката по четене София: - Предучилищно възпитание, № 7 – 8, 1997, (с. 11 – 12).

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. Основни понятийни проблеми в изследванията за усвояване на звуковете от децата в предучилищна възраст Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (47 - 63).

Петрова, Веселинка (1996) Звуковият метод за развитие на фонематичното възприятие у 5 – 6-годишните деца Педагогически алманах, 1996, № 1, 2, с. 121 - 135, ISNN 1310-358X

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Въпросите на пет-шестгодишните за звуко-буквените отношения Велико Търново: - Предучилищно възпитание, № 9, 1996, (6 - 9).

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Подвижната игра за обогатяване на слуховия опит на 5 – 7-годишните Сърбия, Ниш: Zbornik radova filozofsog fakulteta u Nisu, Fis komunikaje – 95, (199 – 120), Nis

Петрова, Веселинка (1996) Петрова, В. Познавателни възможности на 5 – 6-годишните за усвояване на звуковата форма на думата Велико Търново: Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, (с. 50).

Петрова, Веселинка (1995) Материализирането на речевите звукове за уточняване на слуховия опит у 5 – 7-годишните Предучилищно възпитание, 1995, № 4, 1995, с. 8 – 9, ISSN 0204 - 7004.

Петрова, Веселинка (1995) Петрова, В. Педагогически условия за усвояване на звуковата форма на речта София: - Предучилищно възпитание, № 2, 1995

Петрова, Веселинка (1995) Петрова, В., Н. Гюлчев. Звукарче Велико Търново: Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, (с. 126).

Петрова, Веселинка (1995) Познавателни възможности на 5 – 7-годишните деца за цветно моделиране на звуковата форма на думата Педагогически алманах, 1995, № 1, 2, c. 11 - 27, ISSN 1310-358X.

Петрова, Веселинка (1995) Усвояване на звуковете в думите Велико Търново, (с. 192).

Петрова, Веселинка (1994) Единство на подготвителното обучение по четене и писане с 5 – 7-годишните деца в детската градина Педагогически алманах, 1995, № 1, 2, с. 65 - 81, ISSN.1310-358X

Петрова, Веселинка (1993) Petrova, V. Stimulation of the Specific Sound Features of the Bulgarian Language for the Purpose of Assimilation of Cognitive Activities by 5 and 6 Year Old Children Гърция: Practice-Orientadet Research to the Quality of Early Childhood Education. Educational Research and In-Service Training Centre, Kriopigi, Greece, (p. 33).

Петрова, Веселинка (1993) Петрова, В. Развитие образно-схематического мышления у 5 - 6-летных детей посредством игр с кодом Украйна: Полтава

Петрова, Веселинка (1993) Петрова, В. Трета европейска конференция по качеството на образованието и възпитанието в ранно детство Велико Търново: Педагогически алманах, № 1, (с. 125 – 127).

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Гледни точки за социалната роля на предучилищното възпитание и проблеми на професионално-практическата подготовка на студентите Смолян: В сб.: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, (с. 97)

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Кодирането и декодирането на елементите на речта и езика за развитие на творческите способности у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.:Педагогически условия за детско творчество, (с. 78).

Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Педагогически функции на графичното моделиране за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 7-годишните деца Велико Търново: Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, т. 3, кн. 4, 1991 - 1992, (с. 45).

Петрова, Веселинка (1989) Петрова, В. Типови модели за развитие на фонематичното възприятие у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се, (с. 63).

Петрова, Веселинка (1989) Петрова, В., М. Райкова. Особености на познавателното отношение към реалните и абстрактните обекти у 4 – 5-годишните деца Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се,, (с. 60).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Дидактичната игра за усъвършенстване на фонематичното възприятие Велико Търново: В: сб. Великотърновски университет “Кирил и Методий” 1963 – 1988, (с. 21 – 22).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Представата на пет-шестгодишните деца за личността на Васил Левски София: В сб.: Васил Левски и възпитанието на младото поколение, (137 – 141).

Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Формиране на познавателен интерес към родния език у децата от предучилищна възраст Велико Търново: В: сб.: Конференция на младите научни работници, (с. 34 – 36).

Петрова, Веселинка (1987) Каменова, М., В. Петрова. Представата на 5 – 6-годишните деца за личността на Васил Левски София: - Предучилищно възпитание, № 6, 1987, (с. 24 - 25).

Петрова, Веселинка (1987) Петрова, В. Формиране на оценъчно отношение към войната у 5 – 6-годишните деца Велико Търново: В сб.: Юбилейна научна сесия “150 години от рождението на Васил Левски”, (127 – 134).

Петрова, Веселинка (1987) Петрова, В. Формиране на представи за добро и зло чрез художествената литература София: - Предучилищно възпитание, № 2, 1987, с. 26 – 27).

Петрова, Веселинка (1987) Райкова, М. , В. Петрова. Проблемността в занятията по запознаване с природната среда – средство за оптимизиране на възпитателно-образователния процес в детската градина Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се, (с. 61).

Петрова, Красимира (2017) Behavioural competence of preschool-aged children – challenge before contemporary education London Review of Education and Science ISSN: 1474-846Х

Петрова, Красимира (2017) The physical education in the kindergarten-a means of raising the culture of behaviour. KNOWLEDGE – International journal scientific papers, Vol. 20.3 ISSN 1857-923X for e-version ISSN 2545-4439 for printed version

Петрова, Красимира (2017) Връзка между подвижните игри и родния език в процеса на педагогическо взаимодействие Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ISSN 1310-358X

Петрова, Красимира (2017) Особености на педагогическото взаимодействие в смесена възрастова група и готовността на децата за училище Международна научна конференция „Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното възпитание след 2015 г.“, Десета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“. Велико Търново,ISBN 978-619-7281-28-6.

Петрова, Красимира (2017) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (6-7 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование (6–7 г.), (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”, Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Компетентности на предучилищния педагог Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“: Велико Търново: Педагогически факултет

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (3-4 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование, (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "Слово", Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (4–5 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "Слово". Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (5-6 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”. Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (6-7 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование, (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”. Велико Търново.

Петрова, Красимира (2014) Образователната среда – стимул за развитие на поведенческата компетентност при 5-7 – годишните деца В: Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново. ISВN 978-619-00-0037-2

Петрова, Красимира (2014) Подвижните игри като средство за формиране на поведенческа компетентност при 6 – 7-годишните деца В: Първа докторантска научна сесия към Педагогически факултет. Велико Търново ISBN 978-954-524-992-1.

Петрова, Красимира (2013) Интерактивни технологии за приобщаване на 5 – 7-годишните деца към националните традиции В: Международна университетска научна конференция „50 години Великотърновски университет“, Велико Търново ISSN 978-619-208-001-3.

Петрова, Красимира (2013) Методи на педагогическа интерактивност в условията на детската градина В: Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново ISВN 978-954-400-957-1

Петрова, Красимира (2012) Активизиране на поведенческата култура на 3 – 7-годишните деца чрез участие в международен проект – В: Осма студентска научна сесия с международно участие. Велико Търново ISВN 978-954-524-921-1

Христова-Коцева, Рени (2018) D. KATSAROV ON THE MAIN PRINCIPLES OF PEDAGOGY KNOWLEDGE – International Journal Vol. 28.3 Bansko, December, 2018, p. 815-823. ISSN 1857-923X for e – version, ISSN 2545-4439 for printed version

Христова-Коцева, Рени (2018) EMOTIONAL WELL-BEING OF THE CHILD AT PRESCHOOL AGE (Parental survey) KNOWLEDGE – International Journal Vol. 28.3 Bansko, December, 2018, p. 921-927. ISSN 1857-923X for e – version, ISSN 2545-4439 for printed version

Христова-Коцева, Рени (2017) PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR ENCOURAGEMENT OF SELF-DEVELOPMENT DURING PRE-SCHOOL AGE KNOWLEDGE – International Journal Vol. 20.3 Bansko, December, 2017 ISSN 1857-923X for e – version, ISSN 2545-4439 for printed version p. 1221-1227.

Христова-Коцева, Рени (2017) Self-Evaluation in Preschool-Aged Children . London Review of Education and Science No.2. (22), July-December, 2017 © Imperial College Press, 2017© Imperial College London, 2017 ISSN: 1474-846X, p. 391-400.

Христова-Коцева, Рени (2016) Личностна компетентност на детето от предучилищна възраст Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Велико Търново 19-20.11.2016.

Христова-Коцева, Рени (2015) ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Осма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”. Издателство МЕДИАТЕХ – Плевен, 2015, с. 31-34, ISBN 978-619-207-016-8

Христова-Коцева, Рени (2015) Емоционалната устойчивост в професионално-педагогическата култура на предучилищния педагог. Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически ф