Публикации Катедра "Национална сигурност" / Department of National Security


Камарашев, Георги (2016) Местна комисия по обществен ред и сигурност при Община Велико Търново и взаимодействието ѝ с МВР за превенция на престъпността НВУ "Васил Левски"

Камарашев, Георги (2015) Евакуация от райони и обекти Център за дистанционно обучение НВУ "Васил Левски", електронен учебник

Камарашев, Георги (2014) Изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0016 "Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ "Васил Левски" БСУ

Камарашев, Георги (2014) Командване и управление на тактически формирования на сухопътните войски при водене на бойни действия във високопланинска среда НВУ "Васил Левски"

Камарашев, Георги (2014) Управление при кризи Център за дистанционно обучение НВУ "Васил Левски", електронен учебник

Камарашев, Георги (2013) Отбранително-мобилизационна подготовка електронен учебник

Камарашев, Георги (2012) Евакуация на хора при бедствия НВУ "Васил Левски"

Камарашев, Георги (2012) Решаване на задачата за целеразпределение от командирите на наземно базирани подразделения за ПВО НВУ "Васил Левски"

Маркова, Цвета (2017) МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК ГАРАНТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ BALTIС INTERNATIONAL ACADEMY

Маркова, Цвета (2016) Amendment of the case-law of courts in Bulgaria on administrative cases as a consequence of a resolution on art. 6 of European Convention on Human Rights Baltijas Starptautiskās akadēmijas zinātniski teorētisks žurnāls

Маркова, Цвета (2016) Гарантиране публичността на съдебния контрол при разглеждане на уволнения в МВР Годишна унйверситетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски" - В. Търново, 20¬21.10.2016 г., стр. 297-304

Маркова, Цвета (2016) Трафикът на хора-тенденции и противодействие Международна научна конференция Изложение на съвременни отбранителни продукта, Национален Военен университет „Васил Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС" - гр. Шумен, Военна Техническа Академия гр. Букурещ, Румъния, Национален Университет по отбрана гр. Варшава, Полша, 0¬7.10.2016 г.

Маркова, Цвета (2015) INFORMATION SYSTEMS FOR AUTOMATED CASE MANAGEMENT IN THE BULGARIAN COURTS Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 912015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 125-139

Маркова, Цвета (2015) НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ В сборнике: Инновации в технологиях и образовании. Сборник статей участников VIII Международной научно-практической конференции: в 5 частях. БЕЛОВО, ВЕЛИКО-ТЫРНОВО, 2015. УДК 082.1 ББК65.34.13 (2Рос - 4Кем), ISBN 978-5-906805-56-0, с. 167-172.

Маркова, Цвета (2015) Правeн режим на информационната сигурност Фондация „Национална и международна сигурност", библиотека „Сигурност", 22, 2015, монография, ISBN 987-619-7143-03-4

Маркова, Цвета (2014) Intelligence in Today’s Open, Connected World Daugavpils, Latvia

Маркова, Цвета (2014) Индустриалната сигурност на фирмите - анализ на регулаторната рамка, сравнително-правни аспекта - НАТО и ЕС, рестрикциите - пречка за бизнеса и предпоставка за корупционни практики Сборник научни трудове Годишна университетска научна конференция в Национален военен университет „Васил Левски" ISSN 1314-1937

Маркова, Цвета (2014) Меры защиты классифицированной информации в сфере промышленной безопасности VII международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 28-29.03.2014 т.4, ISBN 978-5-89070-976-9, ISBN 978-954-524-966-2, стр.204-210 (РИНЦ)

Маркова, Цвета (2014) Търгове на НАТО в контекста на проучването на физически лица, като елемент на индустриална сигурност Сборник „Научни трудове" на Фондация „Национална и международна сигурност" ISSN 1314-9105

Маркова, Цвета (2011) Достъпът до класифицирана информация в контекста на конституционното право на гражданите да търсят, получават и разпространяват информация”, сборник „Е-правосъдие, Е-управление и информационна сигурност”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ФНИ РД 366-11/2009 г. (2009 - 2011 г.), стр.8-13

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/