Публикации Катедра "Информационни технологии" / Department of Information Technologies


Върбанов, Златко (2017) New bounds for the number of ACG codes over F4 Serdica Journal of Computing

Върбанов, Златко (2017) New Lower Bounds for the Number of ACG Codes over F4 Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Върбанов, Златко (2017) New nonbinary quantum codes 25th CAIM, Iasi, Romania, Iasi, Romania

Върбанов, Златко (2017) On fuzzy matching of strings Serdica Journal of Computing

Върбанов, Златко (2015) “On DNA codes and additive codes over GF(4)” 5th International Congress on Mathematics MICOM-2015, Athens (Greece), September 22-26, 2015

Върбанов, Златко (2015) „Constructive algorithms for additive self-dual codes over GF(4)” Сборник доклади от Юбилейна научна конференция „25 години ФМИ“, В.Търново, 27-28.11.2015 г.

Върбанов, Златко (2015) „Криптиращите вируси – сериозна заплаха за вашите данни“ Сборник доклади от Юбилейна научна конференция „25 години ФМИ“, В.Търново, 27-28.11.2015 г.

Върбанов, Златко (2014) A method for constructing DNA codes from additive self-dual codes over GF(4) ROMAI Journal, vol. 10, N:2

Върбанов, Златко (2013) “DNA codes based on additive self-dual codes over GF(4)” Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics September 6-12, 2013, Albena, Bulgaria, pp.170-175

Върбанов, Златко (2013) “On DNA codes and their applications“ Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ“, В.Търново, 13.05.2013 г., стр.53 – 57.

Върбанов, Златко (2013) „Some new results on DNA codes“ Proc.of 11th International conference “Finite fields and their applications”, Magdeburg, Germany, July 2013

Върбанов, Златко (2013) „Някои проблеми на сигурността при безжичните мрежи“ Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, НВУ „В.Левски“, В.Търново, 16-18.10.2013 г.

Върбанов, Златко (2013) Процеси в ОС Windows и компютърни вируси Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ“, В.Търново, 13.05.2013 г., стр.58-65

Върбанов, Златко (2012) “MDS Codes, NMDS Codes and their secret-sharing schemes” Proc.of 18th International Conference on Applications of Computer Algebra, June 25 – 28, 2012, Sofia, Bulgaria

Върбанов, Златко (2012) “Secret-sharing schemes and their connections to other combinatorial structures” Proc.of the 4th International Congress on Mathematics MICOM-2012, Sarajevo, September 19-23, 2012

Върбанов, Златко (2011) Hadamard Matrices, Designs and Their Secret-Sharing Schemes Lecture Notes on Computer Science 6742, Springer-Verlag

Върбанов, Златко (2011) SOME CONNECTIONS BETWEEN SELF-DUAL CODES, COMBINATORIAL DESIGNS AND SECRET-SHARING SCHEMES Advances in Mathematics of Communications, vol.5, N:2

Върбанов, Златко (2010) "New results on s-extremal additive codes over GF(4)” Int. Journal of Information and Coding Theory, Volume 1 - Issue 4, 2010, pp.400-409.

Върбанов, Златко (2010) “On quantum information and the protection by quantum codes” ACM ICPS (Proceedings of the 11th International Conference on Computer Systems and Technologies), Vol.471, 2010, pp.299-304.

Върбанов, Златко (2009) "On constructive algorithms for additive self-dual codes over GF(4)" Acta Universitatis Apulensis (sp.issue for 5th Workshop ICTAMI’09), 2009, pp.437-447

Върбанов, Златко (2009) “A class of singly even self-dual codes” 6th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, St.Constantine and Helena, Bulgaria, June 16-22, 2009, pp.38-43

Върбанов, Златко (2009) “Additive circulant graph codes over GF(4)” 6th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, St.Constantine and Helena, Bulgaria, June 16-22, 2009, pp.189-195

Върбанов, Златко (2008) "S-extremal additive codes over GF(4) of length at least 15” Proc. 8th International Workshop UNITECH'08, Gabrovo, Bulgaria, November 21-22, 2008

Върбанов, Златко (2008) “On identification for sources extended to model with lies” Albanian Journal of Mathematics, Vol.2, No 3, 2008, pp.179-184.

Върбанов, Златко (2008) “Self-Orthogonal Codes over F4 and New Quantum codes” Bulg. Journal of Physics, sp.issue of “Modern Trends in Mathematics and Physics” Workshop, Varna, Bulgaria, 2008, pp.79-85.

Върбанов, Златко (2008) Aдитивни самодуални кодове и алгоритми за конструирането им В сборник доклади на научна конференция, посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман

Върбанов, Златко (2008) New results on s-extremal codes over F4 In Proc. 11th International Workshop Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria

Върбанов, Златко (2008) Some constructive algorithms for additive self-dual codes In Book of Abstracts on Mathematical Conference "85 years of Prof.Blagoj Popov life", September 4-7, Ohrid

Върбанов, Златко (2007) Designs in additive self-dual codes over GF(4) In Proceeding of the Fifth Optimal Codes and Related Topics Workshop, Balchik, Bulgaria

Върбанов, Златко (2007) Some new results for additive self-dual codes over GF(4) Serdica Journal of Computing

Върбанов, Златко (2006) "Some new results for additive self-dual codes over GF(4)" In Book of Abstracts on 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna, Bulgaria

Върбанов, Златко (2006) "Some results for identification for sources and its extension to liar models" Proceedings of Dagstuhl Seminar 06201 "Combinatorial and Algorithmic Foundations of Pattern and Association Discovery", Dagstuhl, Germany

Върбанов, Златко (2006) “Some new classification results for linear binary codes with minimum distance 5 and 6” (with Iliya Bouyukliev) In Book of Abstracts on Fourth COMBSTRU workshop, Praha, Czech Republic

Върбанов, Златко (2005) “Quasi-symmetric 2-(37,9,8) designs and self-orthogonal codes with automorphisms of order 5”, (with Stefka Bouyuklieva) Mathematica Balkanica, New Series, vol.19, No 1-2, pp.33-38

Върбанов, Златко (2005) “Some results for linear binary codes with minimum distance 5 and 6” IEEE Transactions on Information Theory, Vol.51, Issue 12, pp.4387-4391

Върбанов, Златко (2004) “New bounds for n4(k,d) and classification of some optimal codes over GF(4)” Discrete Mathematics 281, pp.43-66

Върбанов, Златко (2004) “Some results for linear binary codes with minimum distance 5” (with Iliya Bouyukliev) In Proceedings of the Nineth Algebraic and Combinatorial Coding Theory Workshop, Kranevo, Bulgaria

Върбанов, Златко (2002) “Some new results on optimal codes over GF(4)” In Proceedings of the Eighth Algebraic and Combinatorial Coding Theory Workshop, Tsarskoe Selo, Russia, pp.61-64

Върбанова, Силвия (2017) Приложение на MathJax и MathML за подобряване представянето на математически текстове в Уеб, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2017г. Русе

Върбанова, Силвия (2016) Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на МаthML за подобряване на визуализацията им, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016 Сборник научни трудове Том 1, с. 143-149, ISSN: 1314-3921 Шумен

Върбанова, Силвия (2015) Costs and Investments of information systems in small and medium enterprises, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., s. 102-109, ISBN:978-619-208-007-5 Велико Търново

Върбанова, Силвия (2015) Анализ на семантични технологии за математически текстове, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 6.1 , с. 51-54 Русе

Върбанова, Силвия (2015) Проектиране на Уеб базирана информационна система за академичния състав на университетска катедра, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., с. 84-90, ISBN:978-619-208-007-5ВТУ Велико Търново

Върбанова, Силвия (2014) Ръководство по уеб дизайн (1 част – HTML) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN: 978-954-972-3 Велико Търново

Върбанова, Силвия (2014) MathML в информационната система за комбинаторни обекти DBCobj, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.1, с. 66-70, Русе

Върбанова, Силвия (2013) Някои модели свързани с решаването на проблеми в обучението по бази от данни, Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии", ТУ-Варна, Компютърни науки и технологии, год. XI, Брой 2/2013, ISBN:1312-3335, с.69-74 Варна

Върбанова, Силвия (2012) Бази от данни свързани с комбинаторни обекти, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове на ШУ" Епископ Константин Преславски", Том 1,Шумен 2010г., ISBN:1314-3921, с. 201-209 Шумен

Върбанова, Силвия (2011) Интегриран начин за представяне на научна информация чрез електронната платформа за търсене SciVerse, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 3.2, с.133-137 Русе

Върбанова, Силвия (2011) СУБД MariaDB и използване на виртуални колони, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Сборник научни трудове, ISBN-978-954-577-603-8,с.61-67 Шумен

Върбанова, Силвия (2010) Бази от данни ли?.. Всички сме там!, Сборник доклади „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища , свързано с тях”, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методии", Велико Търново 2010 г., с. 56-64 Велико Търново

Върбанова, Силвия (2010) Изследване на възможностите предоставяни от базите данни в електронните научни библиотеки, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове посветен на 130- годишнината от рождението на Академик Кирил Попов, ШУ" Епископ Константин Преславски", Шумен 2010г., с. 150-158 Шумен

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2017) Text classification based on enriched vector space model In Proceedings of the 18-th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 1369, pages 103-110, doi>10.1145/3134302.3134343

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2017) Анализ на текстови данни – модели и приложения XVI-та Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – четене – комуникации”

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2016) Digital library of scientific forums organized by the Faculty of Mathematics and Informatics of the University "St. Cyril and St. Methodius"- Veliko Tarnovo In Proceedings of the Sixth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2016, pages 267-274

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) Applying linked data technologies for online newspapers International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 6, No 5, pages 29-33, http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2015.060505

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) Development and role of electronic library in information technology teaching in Bulgarian schools International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 6, No 3, pages 53-58, http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2015.060308

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) Storage and retrieval of multimedia data about unique Bulgarian bells Encyclopedia of Information Science and Technology, Book chapter, IGI Global Publishing, pages 3940-3954.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2015) XML-based development of electronic library for teaching and educational subsidiary materials In Proceedings of the 10th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Szekesfehervar, Hungary

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2014) Research on Letter and Word Frequency and Mathematical Modeling of Frequency Distributions in the Modern Bulgarian Language Contemporary Advancements in Information Technology Development in Dynamic Environments, Book chapter, IGI Global Publishing, pages 111-139

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2014) Прилагане на технологиите за семантичен уеб при поддържане на дигитален архив на вестник Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 148-154 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2013) Development of a personal bibliographic information system The Electronic Library, Emerald, vol. 31, No. 2, pages 144-156

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2013) Development of an electronic diary for the children In Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 288-294

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Application for Warehousing and OLAP Analysis of Data about Unique Bulgarian Bells TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics, vol. 1, No. 4, pages 297-301.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Mining bibliographic data In Proceedings of the Sixth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pages 114-124.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) RDF базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани V Международна научна конференция “Иновации в технологиите и образованието”, Русия, 206-210 стр. (на руски език)

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Research on Letter and Word Frequency in the Modern Bulgarian Language International Journal of Knowledge-Based Organizations, IGI Global, vol. 2, No. 3, pages 74-90

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Warehousing and OLAP analysis of data about unique Bulgarian bells In Proceedings of the Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 266-272

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Моделиране на информационни системи за откриване на подводни обекти Списание CIO, кн. 8, бр. 9, 60-61 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Практикум по бази от данни – част I Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, второ преработено и допълнено издание

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Development of an information system for diploma works management Journal of Informatics in Education, vol. 10, №1, pages 1-12

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) OLAP system for investigating the modern Bulgarian language In Proceedings of the Fifth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, Sofia, pages 82-94

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) RecipePad: Електронен бележник за кулинарни рецепти сп. ”Автоматика и информатика”, кн. 45, № 1, 67-69 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Warehousing and OLAP analysis of bibliographic data Intelligent Information Management, Scientific Research Publishing, vol. 3, No. 5, pages 190-197,

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Библиографска система за научна литература bgMath Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", сборник доклади, 61-70 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Информационна система за криптоанализ на класически шифри Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 239-247 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Бази от данни Издателство "Астарта", 200 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Персонална електронна библиотека bgMath Научен семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях”, сборник доклади, Априлци, 37-42 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Application for Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells European Journal of Scientific Research, European Journals Inc., vol. 31, № 3, pages 366-371

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Client/server system for managing an audio and video archive for unique Bulgarian bells WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol. 6, № 4, pages 660-669

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceedings of the Eleventh International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, page 578

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Methods for investigation of dependencies between attributes in databases Serdica Journal of Computing, vol. 3, № 3, pages 319-334

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Методи за изследване на зависимости между атрибути в бази от данни Докторска дисертация, Великотърновски университет

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Практикум по Бази от данни – част II Издателство "Астарта", 224 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Discovering Branching and Fractional Dependencies in Databases Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 2, pages 311-325, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2008.04.002

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, № 2 (47), pages 183-208

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Using Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 3, pages 402-413, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2008.04.008

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Web based approach to managing audio and video archive for unique Bulgarian bells In Proceedings of the Tenth International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, page 325

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Камбанният звън - акустично, математическо и технологично предизвикателство Национална научна конференция по Акустика, Варна, 17-22 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive Journal "Mathematica Balkanica", 21 (3-4), pages 225-232

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Finding the Fractional and the Fractional Branching Dependencies in Databases In Proceedings of the Thirty Six Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Varna, pages 215-222

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани Научна конференция "Европа като културно пространство", Благоевград

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Algorithm for Discovering the Distribution Intervals of the Association Rules in OLAP Data Cubes Journal "Mathematica Balkanica", 20 (3-4), pages 387-397

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive In Proceedings of the Tenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, pages 28-30

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Development, Security and Analization of Experimental Multimedia Archive In Proceedings of MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM 2006, Paphos, Cyprus, pages 127-128

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Discovering the Error-correcting Functional Dependencies in Case of Unknown Original Dependencies In Proceedings of the Thirty Five Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 237-244

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Finding the Branching Dependencies in Random Databases In Proceedings of the Thirty Five Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 258-264

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Methods for Investigation and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Blagoevgrad, page 5

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Using the Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering In Proceedings of the Twelfth International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna, pages 17-18

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Практикум по Бази от данни – част I Издателство "Фабер", Велико Търново, 188 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Приложение за откриване на асоциативните правила в OLAP кубове с данни сп. "Автоматика и информатика", 40 (4), 29-33 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Analyzing the Data in OLAP Data Cubes International Journal on Information Theories and Applications, Vol. 12, №4, pages 335-342

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Analyzing the Data in OLAP Data Cubes In Proceedings of the Third International Conference on Information Research, Applications and Education, Varna, pages 33-38

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Development, Analization and Security of Multimedia Archive of Folklore Objects In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 7

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Discovering the Association Rules in OLAP Data Cube with Daily Downloads of Folklore Materials In Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Varna, pages IIIB.23-1–IIIB.23-6

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Discovering the Partial Dependencies in Random Databases In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 6

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Finding the Error-Correcting Functional Dependency by Using the Fractal Dimension In Proceedings of the Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Pamporovo, pages 20-26

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Using the Fractal Dimension of Sets to Discover the Distribution Intervals of Association Rules in OLAP Data Cubes In Proceedings of the First International Conference on Information Systems and DataGrids, Sofia, pages 88-98

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2004) Applying the OLAP Operations to Analyzing the Data in a WEB based Client/Server System Containing Archival Fund with Folklore Materials In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 4

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Проектиране на OLAP кубове с данни Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 106-112 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Складиране на данни и OLAP технология Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 58-65 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2002) Използване на репликацията за разпределяне на работното натоварване Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 95-99 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2002) Курсово проектиране по Бази от данни Издателство "Фабер", Велико Търново, 64 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2001) Интерактивните бази от данни – тенденция в Web средата Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 11–16 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2000) Програмни техники за създаване на приложения за бази данни, използващи Web сървъри Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 89-91 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (1999) Информационни системи и структури от данни в корпоративни информационно-комуникационни среди Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 137-141 стр.

Димитров, Георги (2011) E-правосудие - гарантии эффективной судебной системы. Инициативы в Болгарии, REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.10-11 (133-134), 2011, pp 169-173, ISSN 1811-0770

Димитров, Георги (2008) I-Ways Journal of E-Government Policy and Regulation I-Ways Journal of E-Government Policy and Regulation 31 (2008) 147–152

Дончев, Ивайло (2017) Teaching Programming to Students in other Fields International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 8(12), 2017. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2017.081223

Дончев, Ивайло (2016) Прилагане на RAII техниката за управление на ресурси в C++ Юбилейна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика, 27-28.11.2015, В. Търново, Фабер, 2016, стр. 53-58, ISBN: 978-619-00-0419-6

Дончев, Ивайло (2015) Binary Search Trees and Modern C++ Conference of Informatics and Information Technologies – CIIT-2015, Bitola, Macedonia, April 24-26, 2015, pp. 5-8

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of ADS Linked List Via Smart Pointers (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 2, 2015

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of Binary Search Trees Via Smart Pointers INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, Volume: 6, Issue: 3, Pages: 59-64

Дончев, Ивайло (2014) A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014

Дончев, Ивайло (2014) Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis Proceedings of the 10-th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2014, 04 – 07 July 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361

Дончев, Ивайло (2014) Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Шумен, МАТТЕХ - 2014, Том 1, стр. 123-128

Дончев, Ивайло (2013) Experience in Teaching C++11 within the Undergraduate Informatics Curriculum Informatics in Education, 2013, Vol. 12, No. 1, 59–79

Дончев, Ивайло (2013) Training in Object-Oriented Programming and C++11 Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 84-92, doi:10.5539/cis.v6n2p84 Published by Canadian Center of Science and Education

Дончев, Ивайло (2012) Teaching C++11 at Introductory Level In Proceedings of the 8-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, July 2012, Boston, USA, pp. 7-18

Дончев, Ивайло (2012) Опыт обучения объектно-ориентированному программированию и С++11 Восьмая международная научно-практическая конференция ИОН-2012, Винница, Украина, 2012, стр. 74-75

Дончев, Ивайло (2012) Проблеми от методиката на обучение по програмиране В. Търново, ИВИС, 2012

Дончев, Ивайло (2012) Програмиране и програмни парадигми - дидактически аспекти Педагогически алманах, бр. 1/2012, В. Търново, 2012, стр. 148-159

Дончев, Ивайло (2012) Съвременни алтернативни подходи за преподаване на увод в програмирането Педагогически алманах, бр. 2/2012, В. Търново, 2012, стр. 111-126

Дончев, Ивайло (2011) Move семантиката в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране на C++ МАТТЕХ 2010, 19–20 ноември 2010 г. – Сборник научни трудове, Шумен, 2011, стр. 380–387

Дончев, Ивайло (2011) Дончев, И., Н. Николов, Процедурни основи на програмирането. C++. Практическо ръководство, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2011 г. В. Търново

Дончев, Ивайло (2009) Дончев І. П., Тодорова Е. С., Операції з об’єктами й комунікація між об’єктами у навчанні об’єктно-орієнтованому програмуванню. Вістник ВПІ, №1. с.98-101.

Дончев, Ивайло (2009) Дончев, И., Систематизиране на специфичните за C++ трудности в обучението по обектно-ориентирано програмиране, сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 София

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Exception Handling: Implications for Education Proceedings of the 4-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovets June 2008, pp. 82-88,

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education International Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Подход за усвояване на концепциите на ООП чрез примери Доклади на Тридесет и седмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец 2-6 април 2008, стр. 335-341

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113

Дончев, Ивайло (2008) Николов, Н., Дончев, И., Обектно ориентирано програмиране чрез C++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2017) Обучението по уеб дизайн като част от висшето образование – мотивация, практика, проблеми Педагогически алманах 2017, Том 26, Брой 2

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2016) Triangle Dissections and Addition Chains Utilitas Math. 101 (2016), 179-188

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2015) Анализ на семантични технологии за математически текстове Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2014) MathML в информационната система за комбинаторни обекти DBCobj Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2014) Ръководство по уеб дизайн (1 част – HTML) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2013) New Values for Cut Set Catalan Numbers Utilitas Math. 92(2013), 291-293.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2012) Computer Methods and New Values for Cut Set Catalan Numbers International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2012) Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6-7. годишна възраст Юбилейна международна университетска конференция, ВТУ и СУ, 18-19 май 2012 г.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2011) Social - Oriented Applications of the Folklore Heritage for the Needs of the Non-formal Learning and Cultural Tourisms сборник с доклади, International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural Scientific Heritage”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2010) Новите технологии за математически Web сайтове сборник с доклади

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Educational Mathematical Internet Games for Pupils of Preschool and Primary School Age MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, 16 – 20 September, 2009, pp. 71-77, ISBN 978-9989-646-40-9

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age Научна конференция „25 години Педагогически факултет”, 6-7 ноември 2009, 435-439.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Стандарти и валидиране на данни с XML Научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи резултати”, 30-31.05.2008 г.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Теория на езиците за програмиране изд. Фабер, II допълнено издание

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Точки в мрежа с условия за минималност Издателство на ВТУ

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2007) Българските портали и електронната търговия Юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи стъпки”, 25-27.05.2007 г., 477-483

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) New Results about Minimum Number of Lattice Points, when the Condition for the Midpoints of the Connecting Segments Are Given International Conference Pioneers of Bulgarian Mathematics, Sofia University St Kliment Ohridski, July 8-10, 2006, Sofia, 39-40

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Въпроси за минимален брой точки в мрежа при поставени условия за точките върху свързващите отсечки Научно-приложна конференция “Математика, Информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 65-68

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Планиране на е-търговия и критерии за готовност Научно-приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 152-154

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2005) Triangle Dissections of Convex Polygons Utilitas Math. 68 (2005), 255-269

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) A Minimum Number of Lattice Points When the Conditions for the Connecting Segments Are Given Internatonal Scientific Conference UNITECH’04, 18-19 November 2004, Gabrovo, III-526-529

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Теория на езиците за програмиране издателство “Фабер”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Трудности пред електронния бизнес в Европа Международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, 7 юни 2004, 300-306

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Solution and new combinatorial problems concerning lattice points ANALELE ATIC-2002, Vol. I(II), Chisinau, Evrica-2003, 118-133

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Some new results on cut set Catalan numbers Utilitas Math. 64 (2003), 159-166

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2002) Интерпретации на въпроси от дискретната математика чрез дървета Трудове на ВТУ, Педагогически факултет (Математика и иИнформатика) Том 8, Книга 4(2002), 97-137

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2001) Някои аспекти и основни принципи в обучението по HTML Четвърта научна конференция “Интернет – среда за нови технологии” – В.Търново 10-13 октомври 2001 г., 343-352

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2000) Защитени ли сме в Интернет? Трета научна конференция "Интернет – среда за нови технологии" – В.Търново 11-14 октомври 2000 г., том 6, 56-62

Дошкова-Тодорова, Юлиана (1998) Cut set Catalan numbers Congr. Numer. 130(1998), 133-139

Дошкова-Тодорова, Юлиана (1998) Разлагания на многоъгълник на триъгълници Трудове на ВТУ, Факултет Математика и Информатика Том 1, Книга 1(1998), 40-54

Милев, Димо (2016) Милев Д. и др., Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на MATHML за подобряване на визуализацията им Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016 Сборник научни трудове Том 1, с. 143-149, ISSN: 1314-3921

Милев, Димо (2015) Милев Д.; Mетоди за изследване на информационни системи Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., с. 109-118, ISBN:978-619-208-007-5

Милев, Димо (2014) Milev D. at al., A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014, pp. 121-124, DOI:10.14569/IJACSA.2014.051121

Милев, Димо (2014) Milev D. at al., Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis The 10 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, July 04-7 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361, ISSN 1313-8624

Милев, Димо (2014) Милев Д. и др., Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014, MATTEX 2014 Сборник научни трудове Том 1, с. 123-128, ISSN: 1314-3921

Милев, Димо (2011) Милев Д. др.; Электронный учебник – неизменным инструментом для обучения студентов Великотырновского университета IV межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием “Иновации в угольной отрасли и экономике Кузбасса”, Кемеровский государственный университет, Белово

Милев, Димо (2010) Милев Д. и др., Ролята на уводния курс по информатика във Великотърновския университет за успешно обучение на студенти-информатици Национална конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, ШУ “Еп. Константин Преславски”, Шумен

Милев, Димо (2007) Милев Д. и др., Анализ на нуждите от използване на фолклорното наследство в социалната сфера (образование, наука, културен туризъм) Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Стара Загора

Милев, Димо (2007) Милев Д. и др.; Типове въпроси при тестово изпитване на студенти по математика и информатика сб. “Отговорно родителство” по проект “Възпитаване на учениците и студентите в отговорно родителство” – научноизследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания”, ПФ на ВТУ

Милев, Димо (2005) Milev D. at al., The Evolution of the JAVA Security Model. International conference on computer systems and technologies CompSystech’2005, Varna

Милев, Димо (2005) Милев Д. и др., Теоретични и практически въпроси при подготовката на материали за дистанционно обучение сп. "Педогогически алманах", кн. 1 и 2

Милев, Димо (2004) Milev D. at al., Rendering RSS Channels in Web Pages. Велико Търново , Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет

Милев, Димо (2003) Милев Д. и др., Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка Велико Търново, Фабер

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на INTERNET към мултимедийна мрежа. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на управлението до същността на понятието “идеология на управлението” в условията на новите информационно-комуникационни среди и глобализацията. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Субектно-ориентирани модели за управленски ситуации и управленски дейности в информатизиращото се общество. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 7, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д., Информационни системи и стратегии за развитие им. Научна конференция с международно участие “Технологии, сигурност, екология” при ВВОВУ “В. Левски”, В. Търново

Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Съвременни средства за защита на бизнеса в Internet. Трета научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 6, В. Търново

Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Текстообработваща система Word 2000 (избрани лекции) Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Милев, Димо (1999) Милев Д., Иновации на системния подход в условията на корпоративни и глобални информационно-комуникационни среди. Втора научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 3, В. Търново

Монев, Венелин (2015) Classification of binary self-dual codes of length 40 IEEE Transaction on Information Theory, ISSN 0018-9448, pp. 4253-4258, August 2015.

Монев, Венелин (2014) On the classfication of binary self-dual codes of length 40 Proceedings of ACCT, Kaliningrad, Russia

Монев, Венелин (2013) About parallelization of an algorithm for the maximum clique problem Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics September 6-12, 2013, Albena

Монев, Венелин (2012) An Implementation of Large Number Arithmetic and its Application for Classifcation of Self-Dual Codes. 18th International Conference on Application of Computer Algebra, Sofia

Монев, Венелин (2012) Construction of self-orthogonal codes from combinatorial designs Problems of Information Transmissions, Vol. 48, No. 3, (2012) pp. 250-258.

Монев, Венелин (2010) Experimental results for two implementations of a probabilistic algorithm for Minimum Distance of linear codes. CompSysTech’2010, 17-18. 06.2010., ACM Computer Society , Sofia

Петрова, Мариана (2017) Analysis of integrated university information systems Information Technologies & Management. Information Technologies, Management and Society, 2017, p.55-57, ISMA, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2017) Integration of the information processes. Automation and unification of the judicial system Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, «Economics of Development» 2017 р. № 2 (82), pp.50-59

Петрова, Мариана (2017) Internet Marketing as a Tool of Tourism Enterprise Strategic Management Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., 30-31 берез. 2017 р. — Харків, 2017. — С. 302-305, Украйна

Петрова, Мариана (2017) Security challenges in education, І Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація». Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; м. Сєвєродонецьк, 26-27 травня 2017 р. / За заг. ред. Крсек О. Є. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля. 2017, – 260 с., с. 63-68

Петрова, Мариана (2017) ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМАТИЗИРАНОТО ПРОФИЛИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ УниБИТ

Петрова, Мариана (2017) Член на НЖ по 4.6. Информатика и компютърни науки ШУ "Еп'Константин Преславски", ФМИ, "Компютърна информатика"

Петрова, Мариана (2016) Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development Computer Modelling and New Technologies, ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, 2016, 20(2) 26-29. Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2016) Building E-Governance through Reform: the Bulgarian Experience Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, «Economics of Development» 2016 р. № 2 (78), pp.20-25

Петрова, Мариана (2016) Iintelligence technologies in management and administration of justice 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V

Петрова, Мариана (2016) MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN CLUSTERS Balkan and Near Eastern Studies in Social Sciences, 2016:2 (02), p.69-75

Петрова, Мариана (2016) Рецензент в НЖ по 4.6. Информатика и компютърни науки ШУ "Еп.Константин Преславски", ФМИ, катедра КСТ

Петрова, Мариана (2015) Instruments and criteria for research and analysis of Internet visibility of Bulgarian judicial institutions WEB-space International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence (IJARAI), Volume 4 No 9 September 2015, pp. 6-10.

Петрова, Мариана (2015) Software solution for implementing a web-based e-journal system in the St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo Information Technologies, Management and Society, ISSN 1691-2489, 2015, p. 197-199, ISMA university, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2014) Awareness of electronic systems and e-government services as a metamotivational process Journal Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, ISSN:1999-4125, 2014, N: 1 (101), 170-175.

Петрова, Мариана (2014) Informatization of Public Administartion in Bulgaria New knowledge Journal of science

Петрова, Мариана (2014) ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК МЕТАМОТИВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Издательство: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева (Кемерово), ISSN: 1999-4125

Петрова, Мариана (2014) Проектиране и разработване на web базирано приложение за органите на съдебната власт VII международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово

Петрова, Мариана (2013) Bestact – software for visualization of digitalized family registers and civil status acts Journal of Information Engineering and Applications, International Institute for Science, Technology and Education, ISSN (Paper) 2224-5782, Vol 3, No 10

Петрова, Мариана (2013) Implementation of information system of enforcement in Bulgaria, according to the Law on Private Enforcement Information Technologies, Management and Society, ISSN 1691-2489, 2013, Volume 6, No. 1, 39 – 45, ISMA university, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2013) INFORMATIZATION OF PUBLIC ADMINISTARTION IN BULGARIA Ed. FABER, Veliko Tarnovo

Петрова, Мариана (2013) Internet-presence and internet-exposure of the courts in Bulgaria VI International Scientific Conference "Innovations in technology and education", May, 2013, v. 2, KuzGTU, Belovo, Russia

Петрова, Мариана (2013) Is there any truth in „ProjectLibre the open source replacement of Microsoft Project”?, Computer Modelling and New Technologies, ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, 2013, vol. 17, no. 2, 60–65 Computer Modelling and New Technologies, ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2013, vol. 17, no. 2, 60–65

Петрова, Мариана (2013) Research of web-sites in the district courts of Bulgaria regulatory compliance VI International Scientific Conference "Innovations in technology and education", KuzGTU, Belovo, Russia, May, 2013, v.2

Петрова, Мариана (2013) Исследование web-сайтов районных судов Болгарии на соответствие нормативным требованиям VI международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, т.2., ISBN 978-5-89070-919-6, Руссия

Петрова, Мариана (2012) The research of e-Government of the Bulgarian Public Sector Organizations Business Competences: Monograph. Edited by I. Spica. [vol.4]. Riga: Scientific institution Business competence centre, ISBN 978-9934-8143-6-5, Volume 4, 2012. pp.108-121

Петрова, Мариана (2012) Електронни административни услуги в публичната администрация В.Търново, ФАБЕР

Петрова, Мариана (2012) Методи за управление и анализ на информационния риск Издател, ВТУ, УниБИТ, бр.1-2, 2012, стр.39-45

Петрова, Мариана (2011) “E-justice - the guarantee of an effective judicial system. Initiatives in Bulgaria” REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.10-11 (133-134), pp. 169-173, 2011

Петрова, Мариана (2011) The Bulgarian Electronic Government in 2011 – Challenges and Prospects, Revista Naţională De Drept, Universitatea de Stat din Moldova Revista Naţională De Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, r.9 (132), 2011, ISSN 1811-0770, pp. 13-18

Петрова, Мариана (2010) E-administration Veliko Tarnovo on the way of providing easy access to information and services for the citizens and the business in the area USEE, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, Serbia

Петрова, Мариана (2008) Software Tools for Project Management Bulgaria in EU: first results. ERI. Bulgarian Academia of sciences. Faculty of Economic UVT, GorexPress, pp. 355-363

Петрова, Мариана (2008) Проектиране и разработване на система за следене и управление на проекти Варна, сп.Информационни технологии, бр.4, 13-25

Петрова, Мариана (2008) Съвременни модели на Web базирано дистанционно обучение София, Общество и знание, сб.Социално предприемачество

Петрова, Мариана (2007) Информатика В.Търново, Фабер

Петрова, Мариана (2007) ТЕСТОВЕТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ Велико Търново, Алманах ПФ, ВТУ

Петрова, Мариана (2006) Implanting the information and communication technologies in the Bulgarian education – reality and perspectives. Kemerovo State University, Russia

Петрова, Мариана (2005) РАЗРАБОТКА НА WEB- БАЗИРАН СОФТУЕРЕН ПАКЕТ “ОЦЕНКИ” ТУ РУСЕ

Петрова, Мариана (2005) Технология за разработване на учебно-методичен комплекс за дистанционно обучение НПК“Инвестиции в бъдещето",НТС, ТУ Варна

Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 1, Операционни системи; Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка; Въведение в ИТ, Модул 3, Работа в Интернет среда Велико Търново, Фабер

Петрова, Мариана (1998) A need for reflection on the teaching Informatics at not informatics courses in universities. A jubilee scientific session with international participation, dedicated to the 120th anniversary of Military University "Vassil Levski", Veliko Tarnovo

Стефанов, Тихомир (2017) Какво четат великотърновци? Анализ на най-четените статии в онлайн изданието на вестник „Янтра ДНЕС” Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации”, Велико Търново, 8.06. – 9.06.2017

Стефанов, Тихомир (2015) Applying linked data technologies for online newspapers International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 5, 2015, pp. 29-33, Digital Object Identifier (DOI): 10.14569/IJACSA.2015.060505, The Science and Information (SAI) Organization, ISSN 2156-5570

Стефанов, Тихомир (2015) Mobile sites as a part of the digital model of modern daily newspapers Journal "Computer Modelling and New Technologies", 19(4C) ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814 (on-line), 2015

Стефанов, Тихомир (2015) Mobile sites as a part of the digital model of modern daily newspapers The 13th International Conference Information Technologies and Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, 16-17 April 2015, ISSN 1691-2489

Стефанов, Тихомир (2015) System for Information Extraction from News sites Mathematical and Software Engineering, Vol. 1, No. 1 (2015), p. 25-30, ISSN: 2367-7449

Стефанов, Тихомир (2015) Мобильные применения новостей, как часть дигитальной модели современной ежедневной газеты VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 17 – 18 март 2015, част 2, стр. 151-155, ISBN 978-5-906805-56-0

Стефанов, Тихомир (2014) Дигитален модел на съвременен всекидневник Тринадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 13-14 ноември 2014, ISSN 1313-8138

Стефанов, Тихомир (2014) Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност Сборник трудове „Дни на науката 2014“, Велико Търново, май 2014

Стефанов, Тихомир (2014) Мобилни приложения в културния туризъм. Мобилни новинарски приложения – полезни или вредни? Научна конференция на Регионалния академичен център – Велико Търново „Културно-историческо наследство – опазване, представяне, дигитализация”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 26 ноември 2014

Стефанов, Тихомир (2014) Прилагане на технологиите за семантичен уеб при поддържане на дигитален архив на вестник Университетска научна конференция – 2014, НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 3-4 юли 2014

Стефанов, Тихомир (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places "Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage", International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013

Стефанов, Тихомир (2013) Possibilities of mobile versions websites of national daily newspapers / Возможности мобильных версий web-сайтов национальных ежедневных газет VI Международная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 17-18 май 2013

Стефанов, Тихомир (2013) Приложения за операционна система Андроид в помощ на туристите в България Дванадесета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 14 – 15.11.2013

Стефанов, Тихомир (2012) Access to E-government’ Services through Vein-code Biometric Identification 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Madrid, Spain, 20-23 June 2012

Стефанов, Тихомир (2012) Comparative analysis of the websites of leading regional newspapers in Bulgaria / Сопоставительный анализ сайтов ведущих региональных газет в Болгарии V Mеждународная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 18-19 май 2012

Стефанов, Тихомир (2012) Methods for Assessing Information Sites XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST'12, 28-30 June 2012

Стефанов, Тихомир (2012) Mobile Access to Cultural and Historical Heritage Web Pages “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2012

Стефанов, Тихомир (2011) The New Books - Electronic and Portable XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, v3, p.877-880.

Стефанов, Тихомир (2011) Достъп на потребителите до On-line изданията на регионалните ежедневници Десета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново, 2011

Стефанов, Тихомир (2010) Мобилни комуникации – състояние и перспективи. Преглед на ОС и процесори за мобилни платформи. Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2010) Устройства за електронни книги Девета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2009) Виртуализация дейността на централизирана информационна система за нуждите на регионален всекидневник. Национална научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии „Между традицията и модерността”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2008) Стандарти за обмен на информация в предпечатната подготовка на съвременния вестник. Седма Национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2007) Преглед, анализ и изисквания за унифициране на файлови формати при дигитализация на фолклорни архиви I st Balkan Scientific Conference "The Science, The Education and The Art in 21st Century", Bulgaria, Blagoevgrad

Стефанов, Тихомир (2007) Съвременната визия на регионалния всекидневник (Наблюдения върху вестник „Янтра ДНЕС“) Шеста национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2007) Универсални файлови формати при подготовка на печатни материали за българска фолклорна съкровищница I st Balkan Scientific Conference "The Science, The Education and The Art in 21st Century", Bulgaria, Blagoevgrad

Стефанов, Тихомир (2006) Използване на шрифтове с кирилица в Windows и в приложения за предпечат В НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Стефанов, Тихомир (2006) Приложения за предпечат и проблеми при използване на кирилица Пета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2006) Приложна програма “ДЕТ-МАТ” за студенти от специалности ПНУП и ПУП-ЧЕ по Педагогика на математическата култура ВТУ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Тодоров, Тодор (2016) Database Design for a Cultural Artifact Repository In chapter "Information Management" of "Encyclopedia of Information Systems and Technology" - Taylor & Francis Inc, 2016

Тодоров, Тодор (2016) Digital Archive of Cultural-Historic Heritage of Belarus: Certification of Bells Cast During 16th-19th Centuries In Proceedings of the Sixth UNESCO International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016, pp. 213-218

Тодоров, Тодор (2016) Towards Better Presenting and Searching of Bells Knowledge In Proceedings of the Sixth UNESCO International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016, pp. 207-212

Тодоров, Тодор (2016) Using Graph Databases to Represent Knowledge Base in the Field of Cultural Heritage In Proceedings of the Sixth UNESCO International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016, pp. 199-206

Тодоров, Тодор (2015) Building OntoWiki Ontology as a Part of Bells Knowledge In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2015, pp. 29-34

Тодоров, Тодор (2015) Методи за организация на търсене в неструктурирани бази от данни Сборник с доклади на конференция "Майски четения - Дни на науката", СУБ-клон Велико Търново, 2015, pp. 133- 140

Тодоров, Тодор (2015) Системи за управление на бази от знания и тяхното приложение за онтологии на дигитални артефакти Сборник научни доклади: Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация, Том 1, Народна библиотека "П.Р.Славейков", 2015, pp. 44-50

Тодоров, Тодор (2014) A method for constructing DNA codes from additive self-dual codes over GF(4) ROMAI Journal, vol. 10, N:2, 2014

Тодоров, Тодор (2014) Protection of Semantic Organized Data Encryption of RDF Graph In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 183-188

Тодоров, Тодор (2014) Technology of Three-dimensional (3D) Scanning "Structured Light" In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp. 87-94

Тодоров, Тодор (2014) Методи за цифровизация и семантично анотиране на исторически артефакти Сборник с доклади на конференция "Майски четения - Дни на науката", СУБ-клон Велико Търново, Фабер - Велико Търново, 2014, стр. 596-603, ISSN:1314-2283

Тодоров, Тодор (2014) Системи за електронно портфолио Конференция на НВУ Васил Левски”, - Издателство НВУ, Велико Търново, 3-4 юли 2014, с. 118-126, ISSN: 1314-1937

Тодоров, Тодор (2013) Digitization and 3D Scanning of Historical Artifacts, Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2013, pp. 133-138

Тодоров, Тодор (2013) DNA codes based on additive self-dual codes over GF(4) Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics September 6-12, 2013, Albena, Bulgaria, pp. 170-175

Тодоров, Тодор (2013) On DNA codes and their applications Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ“, В.Търново, 13.05.2013 г., стр. 53 – 57

Тодоров, Тодор (2013) Some new results on DNA codes Proc.of 11th International conference “Finite fields and their applications”, Magdeburg, Germany, July 2013

Тодоров, Тодор (2013) Семантично представяне на знания и защита на данни в областта на културноисторическото наследство ХI-национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 16-17 ноември 2012, стр. 390-395

Тодоров, Тодор (2012) Building OWL Ontology of unique Bulgarian bells using Protégé platform In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2012, pp. 161-166

Тодоров, Тодор (2012) Research on Linguistic Approaches, Used for Semantic Explanation of Bell’s Knowledge In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2012, pp. 155-160

Тодоров, Тодор (2012) Web-based information system for research and development of educational portfolio (Edu portfolio) In proceedings of the eighth international scientific-practical conference Internet-education-science, IES, Vinnytsia, Ukraine, 1-5 oct. 2012, pp. 76-77, ISBN: 978-966-641-491-8

Тодоров, Тодор (2011) 3D modeling of Valuable Bulgarian bells and churches Сборник доклади на X Международна конференция “Библиотеки, четене, комуникации”, В.Търново, 17-18 ноември, 2011

Тодоров, Тодор (2011) 3D Modeling of Valuable Bulgarian Bells and Churches Mathematica Balkanica, NewSeries Vol. 25, Fasc. 5, 2011, pp. 475-482, ISSN: 0205-3217

Тодоров, Тодор (2011) Development, Annotation and Protection of Digital Archive "Bulgarian Folklore Heritage" In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2011, pp. 181-181

Тодоров, Тодор (2011) Digital Archive and Multimedia Library for BulgarianTraditional Culture and Folklore International Journal "Information Theories and Applications", Vol.18, №3, 2011, pp. 276-288, ISBN: 1310-0513,

Тодоров, Тодор (2011) Digital Repository of Information and Knowledge - Fund "BellKnow In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2011, pp. 91-98

Тодоров, Тодор (2011) Enumeration of Some Optimal Ternary Constant-Weight Codes Res Computeria, vol. 1, No. 1, 2011, pp. 1-4, ISSN: 2230-9454

Тодоров, Тодор (2011) Information Technologies for Presentation of Bulgarian-Indian Cooperation in a Virtual Museum In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, 2011, Bulgaria, pp. 111-116

Тодоров, Тодор (2011) QPlus - computer package for coding theory research and education International Journal of Computer Mathematics, vol. 88, No. 3, 2011, pp. 443-451, ISSN: 0020-7160

Тодоров, Тодор (2011) Semantic Model of Digital Resourses of Bulgarian Bells Mathematica Balkanica, NewSeries Vol. 25, Fasc. 5, 2011, pp. 483-490, ISSN: 0205-3217

Тодоров, Тодор (2011) The Knowledge in Automotive Field Representation with Modern Technologies In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2011, pp. 179-179

Тодоров, Тодор (2011) Цифровизация на учебни материали в автомобилната сфера Сборник доклади на X Международна конференция “Библиотеки, четене, комуникации”, В.Търново, 17-18 ноември, 2011

Тодоров, Тодор (2010) Digitalization and security of "Bulgarian Folklore Heritage" archive In Proceeding of CompSysTech '10, Sofia, Bulgaria — June 17 - 18, 2010, Pages 335-340, ISBN 978-1-4503-0243-2

Тодоров, Тодор (2010) Lexicographic constant-weight equidistant codes over the alphabet of three, four and five elements Intelligent Information Management, vol. 2, No. 3, 2010, pp.183-187, ISSN 2160-5912

Тодоров, Тодор (2010) Model of Digital Repository of Information and Knowledge - Fund "BellKnow" In Proceeding of Seminar on algebraic and combinatorial coding theory, 17–19 December 2010, V.Tarnovo, Bulgaria

Тодоров, Тодор (2010) New ternary and quaternary constant-weight equidistant codes Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, vol. 2, No. 1, 2010, pp. 89-97, ISSN 1793-8309

Тодоров, Тодор (2010) Signing individual fragments of an RDF graph of unique Bulgarian bells In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novosibirsk, Russia, 2010

Тодоров, Тодор (2009) Methods for equidistant code search in computer package QPlus In Proceeding of the International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, St.Constantine and Helena, Bulgaria, June, 2009

Тодоров, Тодор (2009) Organization and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceeding of MASSEE International Congress on Mathematics, MICOM 2009, Ohrid, 2009, pp.99

Тодоров, Тодор (2009) Еквидистантни кодове. Защита на данни с воден знак Докторска дисертация, Институтът по математика и информатика, БАН, 2009

Тодоров, Тодор (2008) Enumeration of some optimal ternary constant-weight codes, In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, 2008

Тодоров, Тодор (2008) Improving the Watermarking Process with Usage of Block Error-Correcting Codes Serdica Journal of Computing, 2, 2008, pp. 163-180, ISSN: 1312-6555

Тодоров, Тодор (2008) New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, 2(47), 2008, pp.183-208, ISSN: 1561-4042

Тодоров, Тодор (2007) Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive Mathematica Balkanica", 21 (3-4), 2007, Pages 225-232, ISSN: 0205-3217

Тодоров, Тодор (2007) Bounds on the Size of Equidistant codes over Alphabet of Five and Six Elements Mathematica Balcanica, New Series, vol. 21, (3-4), 2007, pp.131-140, ISSN: 1314-4006

Тодоров, Тодор (2007) On construction of q-ary equidistant codes Problems of Information Transmission, Volume 43, Issue 4, 2007, pp 280–302, ISSN: 0032-9460

Тодоров, Тодор (2007) Performance of an error correction scheme for image watermarking In Proceedings of the International Workshop on Optimal codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, 2007, pp. 233 – 236

Тодоров, Тодор (2007) Use of Dynamic Technologies for WEB-enabled Database Management Systems International Journal Information Technologies and Knowledge, vol. 1, pp.335-340, ISSN: 1313-0455

Тодоров, Тодор (2007) Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани Сборник доклади на Научна конференция "Европа като културно пространство", Благоевград, 2007

Тодоров, Тодор (2006) Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, 2006, pp.28-30

Тодоров, Тодор (2006) Application of digital watermarking Journal of International Research Publications, 2006, ISSN 1314-7269

Тодоров, Тодор (2006) Bounds on the Size of Equidistant codes over Alphabet of Seven Elements In Proceeding of MASSEE International Congress on Mathematics, Paphos, Cyprus, 2006, pр.22

Тодоров, Тодор (2006) Development, security and analization of experimental multimedia archive In Proceeding of MASSEE International Congress on Mathematics, Paphos, Cyprus, 2006, pр.127-128

Тодоров, Тодор (2006) Implementation of Block Error-Correcting Codes in amplitude modulation watermarking In Proceedings of the Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 2006, pages 230-237

Тодоров, Тодор (2006) Lexicographic Equidistant Constant Weight Codes In Proceedings of the Conference on Mathematics, Informatics and Computer Science, V. Tarnovo, May 12-13, 2006, pp.147-151

Тодоров, Тодор (2006) On construction of q-ary equidistant codes In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, 2006, pp.31-35

Тодоров, Тодор (2005) Bounds on the size of equidistant codes over alphabet of five and six elements In Proceeding of the Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, June 17-23, 2005, Pamporovo, Bulgaria

Тодоров, Тодор (2005) New Ternary and Quaternary Equidistant Constant Weight Codes In Proceedings of the Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 2005

Тодоров, Тодор (2004) Application of digital watermarking In Proceedings of the Second International Symposium “Humanitarian Sciences”, 14-16 April, Burgas, 2004

Тодоров, Тодор (2004) Some bounds for equidistant codes In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Kranevo, Bulgaria, June 19-25, 2004

Тодоров, Тодор (2004) Spread Spectrum Watermarking Technique for Information System Securing In Proceeding of CompSysTech '04, Ruse, Bulgaria, 2004, pp.1-5, ISBN: 954-9641-38-

Тодоров, Тодор (2004) Spread Spectrum Watermarking Technique for Information System Securing International Journal "Information Theories and Applications", Vol.11, №4, 2004, pp. 405-408, ISBN: 1310-0513

Тодоров, Тодор (2003) Use of Dynamic Technologies for WEB-enabled Database Management Systems In Proceeding of CompSysTech '03, Sofia, Bulgaria, 2003, Pages 202-207, ISBN: 954-9641-33-3

Тодоров, Тодор (2003) Web-Based Application for Coding Theory Studying In Proceedings of the International Congress of Mathematical Society of Southeastern Europe, Borovets, Bulgaria, September 15-21, 2003, University of Latvia, Riga, pp.94-99, ISBN: 9984-725-88-X

Тодорова, Емилия (2017) E. Todorova, I.Donchev, Teaching Programming to Students in other Fields. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, (IJACSA), Volume 8 Issue 12, 2017. pp. 184-189. DOI: 10.14569/IJACSA.2017.081223 Великобритания

Тодорова, Емилия (2015) Todorova E. Training in Music Informatics Master and Bachelor Programs. CIIT'2015. Bitola, Macedonia, 23-25.04.2015. Македония

Тодорова, Емилия (2015) Todorova, E. Donchev, I. Binary Search Trees and Modern C++. CIIT'2015. Bitola, Macedonia, 23-25.04.2015. Македония

Тодорова, Емилия (2015) Todorova, E. Donchev, I. Implementation of Binary Search Trees via Smart Pointers. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 6 No.3 2015. pp. 59-64. Великобритания

Тодорова, Емилия (2015) Todorova, E., Donchev, I. Implementation of ADS Linked List via Smart Pointers. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 6 No.2 2015. pp. 196-203. Великобрирания

Тодорова, Емилия (2015) Тодорова, Е. Софтуер за анализ на качествени данни. Пловдив. Астарта, 2015. ISBN 978-954-350. Пловдив

Тодорова, Емилия (2014) Todorova E , Milev D., Donchev I. Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis. The 10 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, July 04-7 2014, Albena, Bulgaria. Proceedings, pp. 351-461. България

Тодорова, Емилия (2014) Todorova E., Milev D., Donchev I. A system Supporting Qualitative Research. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 5 No.11 2014. pp. 121-124. Великобритания

Тодорова, Емилия (2014) Тодорова, Е., Милев Д., Дончев И. Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни. МАТТЕХ 2014. Шумен, 20-22. 11. 2014г. Сборник доклади, том 1, стр. 123-129. България

Тодорова, Емилия (2013) Todorova, Е., Donchev, I. Training in Object-Oriented Programming and C++11. Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2; pp 84-92; 2013. Канада

Тодорова, Емилия (2012) Тodorova Emilia, Donchev Ivaylo. 'Experience with Teaching Object-Oriented Programming and C++11'. IES’2012, Vinnytsya, Ukraine, 1-5 oct. 2012. Proceedings, pp. 74-75. Украйна

Тодорова, Емилия (2008) Тодорова Е., Дончев, И.Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109 Украйна

Тодорова, Емилия (2008) Todorova, E., Donchev, I. Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education International Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172 Литва

Христова, Мая (2017) A Method for Construction of Orthogonal Arrays Eighth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, July 10-14, 2017, Sofia, Bulgaria

Христова, Мая (2017) About an Approach for Constructing Combinatorial Objects Cybernetics and Information Technologies, Volume 17, No 2, Sofia 2017, Print ISSN: 1311-9702; Online ISSN: 1314-4081

Христова, Мая (2017) Constructing DNA codes by additive self-dual codes Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Христова, Мая (2017) New Lower Bounds for the Number of ACG Codes over F4 Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Христова, Мая (2016) ДНК кодове с дължини, по-големи от 35 Национален семинар по теория на кодирането "Акад. Стефан Додунеков"

Христова, Мая (2015) Constructive algorithms for additive self-dual codes over GF(4) Сборник доклади от Юбилейна научна конференция „25 години ФМИ“, В.Търново, 27-28.11.2015 г.

Христова, Мая (2014) A method for constructing DNA codes from additive self-dual codes over GF(4) ROMAI Journal, vol. 10, N:2

Христова, Мая (2014) Нови ДНК кодове, получени от адитивни самодуални кодове над GF(4) Национален семинар по Теория на кодирането ''Стефан Додунеков'', Велико Търново, 20-23.11.2014г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/