Публикации Катедра „Педагогика на обучението и квалификация“ / Катедра „Педагогика на обучението и квалификация“


Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Книга за учителя по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0963-1, 124 стр.

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Тетрадка по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0965-5, 80 стр.

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Учебник по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0964-8, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2015) Stoycheva, Violeta. Teaching World War I: How to engage the young generation through online resources and oral evidence. 1914-2014 – Remembering the past to live the present and shape the future, International Perspectives in Adult Education – IPE 72, (Editors: T. Kelbert and E. Avdagić), DVV International, Bonn, Germany, ISBN 978-3-942755-25-2, pp.67–77.

Георгиева, Виолета (2015) Stoycheva, Violeta. Veliko Tarnovo – an open air museum. Pedagogical guide Sofia: Paradigma, 100 p. ISBN 978-954-326-250-2 (Co-author: pp. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2015) Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид. Второ преработено и допълнено издание. София: Парадигма, 106 стр. ISBN 978-954-326-202-1 (автор: с. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2015) Стойчева, Виолета. Как „четем“ Съединението? (Учебниците по история между „вчера“ и „днес“) Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, Книга десета, 2015 година, с.33-46. ISSN - 1311 – 9133.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Да докоснеш бъдещето или за школата на Румяна Кушева. Историята, която усмихва. Сборник. София: Парадигма, ISBN 978-954-326-212-0, с. 37–50.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Дванадесет нови примерни теста за зрелостен изпит по история и цивилизация. София: Регалия-6, ISBN 978-954-745-234-3, 271 стр.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Какво помним и как преподаваме Холокост – педагогическият дискурс на съвременните учебници по история и цивилизация Епохи - В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1, г. XXI, MMXIII, с. 187–192, ISBN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Киното – непризнатият „свидетел“ на историята (възможности за използване на документалния филм в обучението по история и цивилизация). Диалогът в историята - София: Парадигма, №№ 29-30, ISSN 1311-7904, с. 97–118.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. СБОРНИК с доклади от Националната научно-практическа конференция, проведена на 25–26 юни 2013 г. в гр. Велико Търново. Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, София: АРС Магна, с.23–33. ISBN 978-954-92632-7-5.

Георгиева, Виолета (2013) Stoycheva, Violeta. Educational Inequalities and Challenges to Minority Integration in Bulgaria in the Context of the EU Strategy 2020. Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European Integration of Romania and Bulgaria: Problems and Issues). A Thematic Collective Book. Devoted to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. EX-PRESS Ltd: Gabrovo, pp. 89-96, ISBN 978-954-490-370-1.

Георгиева, Виолета (2013) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History In The Classroom. Teachers’ Guide. Paradigma: Sofia, ISBN 978-954-326-203-8, 107 pp. Author: pp. 22–33, 48–51, 64–69, 88–104; Co-author: pp. 9–17, 105–106.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители Първо (коригирано) издание на български език, Парадигма: София, ISBN 978-954-326-202-1, 106 с. Автор: с. 22–32, 47–50, 63–68, 87–103; Съавтор: с. 9–17, 104–105.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. Държава и църква в „големия разказ“ на учебниците по българска история (1879–1945) Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Фабер, с. 301-312. ISBN 978-954-400-982-3.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. Киното като ресурс на историята – документалното кино в обучението по история и цивилизация. Сборник доклади от Международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. Т. VI, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 273-284, ISBN 978-954-524-930-3, eBook CD.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Educational integration of minorities – problems and perspectives. Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 489-498, ISBN 978-606-19-0132-6. eBook: Remembrance in Time. Transilvania Univ. Press of Braşov, 2012, ISBN 978-606-19-0134-0. http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Educational integration of minorities, gender equality and human rights – regional perspectives The Impact of the European Union Integration on Border Regions. Conference volume, Craiova: Alma Publishing House, Romania, pp. 103-110, ISBN 978-606-567-121-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House ISBN 978-954-524-829-0.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Egalitatea de gen, minotitǎți/ Равенство между половете, малцинствата Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-148-5; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, ISBN 978-954-524-866-5, 172 p. (Author: pp. 5–6, 8, 10–39, 49–76 in Bulgarian; pp. 78–80, 82, 84–127, 137–172 in Romanian).

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Impactul integrarii europene asupra regoinior de granite/ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони (съавтор) Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, ISBN 978-954-524-855-9, 208 p., pp. 73–80 (рум. език); 174–183 (бълг. език).

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Life without Freedom. The International Conference Veliko Tarnovo – Bulgaria Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 507-516, ISBN 978-606-19-0132-6.

Георгиева, Виолета (2012) Стойчева, Виолета. „Мълчаливи свидетели“ – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. Т. 5, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 237-284, ISBN 978-954-524-844-3.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Collecting Oral Evidence and Creating Active Citizens. Closing the Books or Keeping them Open? International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 66. V. Ivanova/M. Klingenberg (Eds.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-03-0, рр. 53–66.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Supervisor’s and coach’s. Manual for work with multicultural groups. Published in Vienna, Austria (Ingeborg Luif and Elisabeth Alder-Wuerrer) ISBN 978-3-200-02335-2, 63 p. Co-author: pp. 10–12.

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Методически аспекти на обучението по история – електронен курс. http://www.cet-vtu.com

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. МОМН, София. (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 978-954-524-774-3, с. 378–383.

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите. Епохи - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 1, год. XIX, MMXI, с. 169-190, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа Roma: Università Popolare Editrice, taly, pp. 29-32, 75-78, ISBN 978-88-88521-12-1, 126 pp. Изд. на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. Adult Education and Interactive History Teaching in the Balkans. History and Identity. International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 65. M. Klingenberg (Ed.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-00-9, pp. 9–26.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944–1962). „REMEMBER – Keep Alive the Past Memory for the Future” (DVD), Fagaras, Romania, ISBN 978-973-598-755-4.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo еparchy – victims of the political violence after September 9th 1944./ Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г. Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-973-598-754-7, pp. 231–240.

Георгиева, Виолета (2010) Стойчева, Виолета. Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, ISBN 978-954-91864-4-4, 143 стр.

Георгиева, Виолета (2009) Stoycheva, Violeta. History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, COBISS.BH-ID 17255174, 83 p. Author: pp. 9–12, 16–21.

Георгиева, Виолета (2009) Петрова, Виолета. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 359-368, ISBN 978-954-524-720-0.

Георгиева, Виолета (2009) Стойчева, Виолета. 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-189-6, 272 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Stoycheva, Violeta. „Silent Witnesses” – Women Forced Labour Camp in the Village of Skravena, Sofia District in the Memories of the Local People. Forme de Represiune în Regimurile Comuniste, POLIROM: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului, România, pp. 453-460, ISBN 978-973-46-1088-4.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид ВеликоТърново: "Фабер", ISBN 978-954-400-482-8, 77 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-136-0, 208 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-123-0, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Непрерывная квалификация учителей в форме проектной деятельности. Преподавание истории и обществознания в школе - Москва, Россия, № 5, с. 68–70.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни). Политика, европейска интеграция и социална промяна. В. Търново: Европейски информационен център, с. 156-174, ISBN 978-954-775-753-0,

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Урокът по история. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-565-7, 292 с.

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. The near past in the light of the every day life. Rezistența anticomunistǎ – cercetare ştiințifică şi valorificare muzeală. Volumul 2, de ed. C. Budenka, ed. J. Pop, ed. F. Olteanu. Cluj-Napoca: Argonaut, România, pp. 231–241, ISBN 978-973-109-039-9.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Да преподаваме джендър равенство. /Teaching Gender Equality. Велико Търново: ПИК, ISBN-13: 978-954-736-152-2, 152 стр. Съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152 (бълг. език) V. Turnovo: PIC, ISBN-10 954-736-152-Х, 144 p. Сo-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130 (En)

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Дискурсът на модерната държавност в учебниците по история (1879–1944). Епохи - Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн.1–2, с. 105-114, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Устните свидетелства като ресурс на обучението по история. Етнологията вчера, днес и утре. (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 58–75, ISBN-10: 954-524-510-7; ISBN-13: 978-954-524-510-7.

Георгиева, Виолета (2005) Stoycheva, Violeta. L’égalité des sexes et l’éducation à la citoyenneté européenne. L' Europe enseignée: Patrimoine(s), identité(s), citoyenneté(s). (pp. 197–199) Sous la direction de Vincent Marie et Nicole Lucas. Paris: Éditions Le Manuscrit, ISSN 2101-7204, ISBN 2-7481-6024-X, 266 p.

Георгиева, Виолета (2005) Стойчева, Виолета. Предизвикателствата пред историческото образование и подготовката на педагогически кадри в Историко-юридическия факултет. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 266-275, ISBN 954-524-453-4.

Георгиева, Виолета (2004) Stoycheva, Violeta. Education for European Citizenship. Teacher’s Guide – Young, European, United. Pomocné učhebné texty pre žiakov, učhitel’ov základných a stredných škôl na občiansku náuku o Európskej únii. Veliko Tarnovo: European Information Center, ISBN 954-90888-7-1. (Author: subject 8, 9, 12) Translation: Štàtny archive v Levoči, pobočka Poprad, Slovenskà republika, 2004.

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3, 130 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44), ISBN 954-90888-8-Х, 74 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Стойчева, Виолета. Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник. В. Търново: Европейски информационен център, ISBN 954-90888-9-8, с.7–15.

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. На матура и кандидат-студентски изпит по история (съавтор) Велико Търново: „Слово”, ISBN 978-954-439-762-3, 160 стр. (съавтор: с. 16–56, 131–159)

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. Сватбени обичаи при турците. Традиции и памет, т.1, Ромската сватба във Великотърновско. В. Търново: Астарта, ISBN 954-8324-01- 6, с. 135–150.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже&жени различни и равни. Ресурсна книга (автор на методическата част, съставител и редактор) Европейски информационен център. Велико Търново, ISBN 954-90888-2-0, 146 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Стойчева, Виолета. Ресурси на Съвета на Европа и на Европейския съюз в областта на гражданското образование. Наръчник по гражданско образование за учители. София: Фондация „Европартньори 2000”, 55 стр., с. 47–51, ISBN 954-9081-4-6-Х.

Георгиева, Виолета (2001) Stoycheva, Violeta. Family Life in the Balkans 1945–2000. Draft version, Prague, March 12-17, 2002, 20 p.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.

Георгиева, Виолета (2001) Стойчева, Виолета. Нови пътеки в методиката на обучение по история. Диалогът в историята, №3, ISSN 1311-7904, с. 105–109.

Георгиева, Виолета (1999) Стойчева, В. Национална идентичност, историческа памет и обучението по история. Образование, № 5, ISSN 1310-0580, с. 53–57.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Възможности за гражданско възпитание чрез обучението по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 283–290.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Гражданско възпитание чрез обучението по история. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от Третата международна конференция, В. Търново, с. 107–115.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 274–282.

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България (за зрелостници и кандидат-студенти) (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 513-Х, 239 стр.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Списание „Свободно възпитание” и идеите на реформаторската педагогика. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 177–182.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, В. (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 197–203.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част втора, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 184–190.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нравствените ценности и отговорностите на българското семейство. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 43, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Съвременните учебници по българска история в основното училище в търсене на националната идентичност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част II, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 155–162.

Георгиева, Виолета (1995) В. Стойчева. Относно някои актуални възгледи на проф. д-р Кацаров за професионалното ориентиране и образование. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 34, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 376–383.

Георгиева, Виолета (1995) Стойчева, Виолета. Иновации в подходите на учебния процес по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 34, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 384–390.

Георгиева, Виолета (1994) Стойчева, Виолета. Върху някои аспекти на проблемността при функционирането на историческите знания в различните степени на съвременното българско училище. Сборник доклади от научната конференция, посветена на 30-годишнината на ВМЕИ – Габрово, т. III, с. 235–242.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. Етнографските знания като компонент на историческата образованост. Етнологията на границата на два века. (Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 954-524-257-7, с. 127–135.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. За ситуационните методи и проблемността в обучението по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 170–176.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. Идеята за „целокупна България” в учебниците по история между двете световни войни (сравнителен преглед на учебниците по история). Образование и квалификация, ЦИУУ, № 5, г. VI, ISSN 0861-976X, с. 39–47

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная МАТЕМАТИКА. Познавателна книжка за първа възрастова група (3-4 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-054-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная изобразително изкуство. Познавателна книжка за втора възрастова група (4-5 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-062-7 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная изобразително изкуство. Познавателна книжка за първа възрастова група (3-4 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-055-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя I група (3-4г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2019, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-212-050-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя II група (4-5г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2019, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-219-057-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за втора възрастова група (4-5 г.) В.Търново: Слово, 2019, 56 с. ISBN: 978-619-212-060-03 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за трета възрастова група (5–6 г.). В.Търново: Слово, 2018, 80 с. ISBN: 978-619-212-029-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за четвърта възрастова група (6–7 г.). В.Търново: Слово, 2018, 72 с. ISBN: 978-619-212-034-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя III група (5-6г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2018, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-212-039-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя IV група (6 - 7г.), 416 с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2018, с.3 - 8, с.83 - 172. ISBN 978-619-212-040-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2017) Ролята на конструктивистката образователна среда при измерването на величини от децата в подготвителните предучилищни групи. – Педагогика, 2017, 6, с.731-740. Print ISSN 0861-3982 , Online ISSN 1314-8540 София: сп.Педагогика

Гълъбова, Даринка (2016) Дидактичен модел „Конструктивна математика за деца“. – Педагогика, 2016, 9, с.1159 – 1173. Print ISSN 0861-3982 Online ISSN 1314-8540 София: сп.Педагогика

Гълъбова, Даринка (2016) Морфодинамиката на развитието на ноосферния интелект или иновационна образователна NDM-парадигма в границите на АЗ-концепцията на математическото моделиране. – Математика Плюс, 2016, 4, с.69 -71. ISSN 0861-8321 Aria София: сп. Математика Плюс

Гълъбова, Даринка (2015) 125 години подготовка на учители по математика в България.- В: Сборник научни трудове "Математика и математическо образование". Proceedings of the Forty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians SOK “Kamchia”, April 2–6, 2015. с. 119-136. ISSN 1313-3330 2015 София: УИ "Св.Кл.Охридски"

Гълъбова, Даринка (2015) Формиране на математическата компетентност на 3–7- годишните деца чрез пръчиците на Кюизинер. Сб. научни трудове от международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 20-21 ноември, 2015г. Втора секция „Предучилищна педагогика”. Ред. Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, Online ISBN 978-619-728-01-9 В.Търново: Ай анд Би

Гълъбова, Даринка (2014) Методът „Мандала“ за синергетично предучилищно образование. – В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.2, Педагогика и психология, история, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, с.106-111. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Гълъбова, Даринка (2013) Продуктивни образователни технологии за развиване на професионално-педагогическата компетентност на бъдещите учители. Конкурс "Моите първи педагогически опити" – В: Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Ред. Диляна Крусева. В.Търново: Слово, 2013, с. 7-31 и с.86-151. В.Търново: Слово NSBN 978-954-439-987-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2013) Педагогическото ателие като перспективна образователна технология във висшето образование. – В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2013, с.17 - 23. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Гълъбова, Даринка (2013) Система от перспективни технологии във висшето педагогическо образование в контекста на синергетичния подход. – В: Синергетичният подход във висшето образование върху примери от дидактика на математиката. Ред. Детелин Гинчев. В.Търново: Слово, 2013, с.149 - 212. ISBN 978-954-439-986-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (3-4 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISBN 978-954-439-953-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (4-5 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISВN 789544399542 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (5-6 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISBN 9789544399559 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISBN: 9789544399566 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Дидактически модел „Геометрични конструктори" за развиване на практическа компетентност на студентите за пробуждащо обучение на 3-7-годишните деца - синергетичен аспект. – В:Научни трудове на Русенски университет "А.Кънчев", том 51, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев". 2012, с. 27 - 31. ISBN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев".

Гълъбова, Даринка (2012) Педагогическа синергетика. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2012, 210 с. ISBN 978-954-524-879-5 / COBISS.BG-ID - 1250362340 В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2012) Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите - бъдещи детски учители. Сборник научни статии "Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование" от Международна научна конференция на Софийски университет "Климент Охридски". Първа книга. Том 2. Китен, 02-09 септември, 2012. Ред. Емилия Рангелова, Надежда Витанова и др. Габрово: Екс-Прес, с. 285-290. ISBN 978-954-490-336-7 Габрово: Екс-Прес

Гълъбова, Даринка (2012) Рефлексията в дейността решаване на задачи върху примери от 9 клас. – Математика и информатика, 2012, 2, с.131 – 140 Print ISSN 1310–2230 София: сп.Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2012) Ръководство за семинарни упражнения по методика на формиране на математически представи в детската градина. В.Търново: Слово, 2012, 183 с. ISBN 978-954-439-967-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Синергетичен модел “Пробуждащо математическо обучение”. – Математика и информатика. 2012, 5, с.416 – 425. Print ISSN 1310–2230 Online ISSN 1314–8532 София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2012) Синергетичният подход в системата на университетското педагогическо образование. Сборник научни статии "Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование", Първа книга, Том 1. Международна научна конференция на СУ "Кл. Охридски". Китен, 02-09. 09.2011 /Ред. Емилия Рангелова, Надежда Витанова и др. Габрово: Екс-Прес, 2012, с. 85 - 89. ISBN 978-954-490-335-0 Габрово: Екс-Прес

Гълъбова, Даринка (2012) Цифрите в света на детето - 45 похвата за предучилищна подготовка. – Педагогика, година LXXXIV, 2012, Volume 84 , 2, с. 237 – 246. ISSN Рrint 0861-3982 Online 1314-8540 София: сп.Педагогика

Гълъбова, Даринка (2011) Методическата компетентност за използване на активни методи в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика. Сборник от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с.192 -200. ISBN 978-954-577-603-8 Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за втора възрастова група на детската градина (4-5 г.). В.Търново: Слово, 32 с. ISBN: 978-954-439-945-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за първа възрастова група на детската градина (3-4 г.). В.Търново: Слово, 16 с. ISBN: 978954439950-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за трета възрастова група на детската градина (5-6 г.). Сборник научни трудове "40 години Шуменски университет (1971 - 2011)" от национална конференция с международно участие, Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 192 - 200. ISBN 978-954-577-603-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Текстови задачи в картинки и игри в подготвителната група в детската градина. Сборник научни трудове "40 години Шуменски университет (1971 - 2011)". от национална конференция с международно участие, Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с.192 -200. ISBN 978-954-577-603-8 Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Гълъбова, Даринка (2010) Технологията "Учебно портфолио" в университетското обучение по дисциплината "Методика на обучение по математика". – Педагогика, 2010, 5. с.82 - 95. ISSN 0861-3982 (Рrint) 1314-8540 (Online) София: сп. Педагогика

Гълъбова, Даринка (2010) Интегралният подход при изучаване на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.– сп. Математика и информатика, 2010, година ХХХV (LIII) кн. 2. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2010) Интерактивна образователна технология "Числови кръгове".– Предучилищно възпитание, 2010, Год. 58 ( 3 ) с. 14 - 18. ISSN 0204-7004 /COBISS.BG-ID - 1234571492 Гълъбова, Дарина Ненчева: София:сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2010) Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика. Сб. доклади от юбилейна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението", Бачиново: 10-12.09.2010. Ред. Асен Рахнев. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски" , 2010, с.126 - 131. ISBN 978-954-423-621-2 Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2009) Иновационни интерактивни методи и техники при работа с учебни помагала по математика (върху примера на дидактична система “Моливко»). – Дом, дете, детска градина, 2009, 5. ISSN: 1312-0580 София: сп. Дом, дете, детска градина

Гълъбова, Даринка (2009) Интегративните функции на учебното портфолио като форма на организация на учебно-познавателната дейност на студентите–бъдещи учители по математика. – В: "Междупредметните връзки в обучението по математика и информатика". В.Търново: ИВИС, 2009, с. 20- 27. ISBN 978-054-8387-49-1 В.Търново: ИВИС

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Втора част. Ротация и централна симетрия. – Математика и информатика, 2009, 5, с. 7- 16. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Концептуален модел “Приказна математика от 3 до 7 г.” за педагогическо взаимодействие в смесена разновъзрастова група. – В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев". с.11 - 18. ISSN 1311-3321 (print) Русе: Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Гълъбова, Даринка (2009) Теория и методика на формирането на математически представи у децата от детската градина. В.Търново: Слово, 2009, 270 с. ISBN: 978-954-439-913-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2009) METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS. Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv, Bulgaria, 22-26 April 2009. Ed by Asen Rahnev. Plovdiv: University of Plovdiv. рр 375 - 383. ISBN 978-9963-9277-9-1 Пловдив: Университетско издателство "П. Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2009) Иновативна образователна технология «Къща на текстовите задачи» в подготвителна група/клас. – Предучилищно възпитание, 2009, 7. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Трета част. Транслация. Еднаквости. – Математика и информатика, 2009, 6, с.23 - 29. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Първа част. Осева симетрия и нейните свойства. – Математика и информатика, 2009, 4, с.15 - 23. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Модулно-блоково проблемно обучение по дисциплината "Педагогика на математиката" в контекста на модернизация на висшето образование. – Педагогика, 2009, год. ХIX (1 - 2). с.67 – 81. ISSN 0861-3982 (Рrint) 1314-8540 (Online) - COBISS.BG-ID - 1234919652 София: Педагогика, 2009

Гълъбова, Даринка (2009) Нагледно-действена аритметика по метода на Монтесори. [Обучението по математика в началните класове] – Начално образование, 2009, 4, с.14 - 23. ISSN 0204-4951 //COBISS.BG-ID - 1182960612 София: сп. Начално образование

Гълъбова, Даринка (2009) Овладяване от студентите на математически трикове за поддържане интереса на учениците към математиката. Сб. от Юбилейна национална научно-приложна конференция,"25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6–7 ноември, 2009 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2009, с. - ISBN 978-954-400-472-4 Велико Търново: Фабер, 2009

Гълъбова, Даринка (2009) Технологичен интерактивен модел “Сюжетно планиране” на задължително-регламентирана педагогическа ситуация по математика (Тема “Движение в лабиринти”за 6-7-годишни деца). – Предучилищно възпитание, 2009, 8, с. 7 - 14. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2008) Трансдисциплинарные и синергетические стратегии в высшем образование по методике обучения по математике. Сб. научных статей из научной конференции "Актуальные проблемы дошкольное образование". Ред. Л.Н.Воронецкой, Ш.В.Поздеевой. Беларус: Минск, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка", 2008, с. 61 - 63. ISBN 978-985-501-653-4 Беларус: Минск, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

Гълъбова, Даринка (2008) Интерактивният метод "Сюжетно планиране" и модернизацията на педагогическото висше образование. - Стратегии на образователната и научната политика, 2008, 4, с.353- 364. ISBN 1310-0270 (print) 1314-8575 (online) - COBISS.BG-ID - 1181941732 София: МОН, сп. Стратегии на образователната и научната политика

Гълъбова, Даринка (2008) Развиващи игри с логическите блокчета на Денеш (от теорията към практиката). – Предучилищно възпитание, 2008, 3, с. 5 - 8. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: МОН, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2008) Ръководство за стажант-учители по математика. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2008, 291 с. ISBN 978-954-524-648-7 В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2008) Синергетична концепция за избор и функциониране на учебните помагала за предучилищно възпитание. – Предучилищно възпитание, 2008, 8, с. - . ISSN 0204-7004 (Рrint) София: МОН, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2007) Дидактични табла "Моливко. Математически въртележки" (5-7 г.) с книга на учителя. В.Търново: Слово, 2007, 54 с. ISBN 955646 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Методика и модели на ТРИЗ-педагогиката в подготвителна група за училище. Сб. от научно-практическа конференция "125 години предучилищно възпитание", 11-12 април, 2017. Ред.Е.Миновска. Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов". с.107 - 110. ISBN 978-954-912228-4-8 Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов"

Гълъбова, Даринка (2007) Математика, диагностика и моторика. – В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6-7 г.) по всички образователни направления, диагностика и моторика. В.Търново: Слово, 2007, с. 337-387; с. 571- 605; 643-662. ISBN: 978-954-439-890-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Съвременни образователни технологии в границите на синергетичната и синектичната парадигма. Сб. от научно-практическа конференция "125 години предучилищно възпитание", 11-12 април, 2017. Ред.Е.Миновска. Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов". с.13- 23 (пленарен доклад. ISBN 978-954-912228-4-8 Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов"

Гълъбова, Даринка (2007) Методика на изучаване на знаците за сравняване на числа в детската градина. Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, В.Търново, 15-17 октомври 2004, Ред. Пл. Легкоступ. В. Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2007. ISBN 978-954-524-608-1 В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2007) МОТОРИКА (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2007, 64 с. ISBN: 978-954-439-870-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Семиотични аспекти на математическата подготовка и възпитание. – Педагогически Алманах, 2007, Том 15 (1) с. 168 - 178. В.Търново:Унив.издателство "Св.св.Кирил и Методий". ISSN Рrint 1310-358X . Оnline 2367-9360 В.Търново: Унив.издателство "Св.св.Кирил и Методий".

Гълъбова, Даринка (2006) Дизайн на математико-техническото взаимодействие в предучилищна възраст.Сб.от научно-приложна конференция "Математика, информатика и информационни технологии", посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ, В.Търново, 12-13.05.2016г. В.Търново: Веста с.267-273. В.Търново: Веста

Гълъбова, Даринка (2006) Приложна програма ДЕТМАТ за студенти от спец.ПНУП и ПУПЧЕ по дисциплината Педагогика на математическата култура.Сб. от научно-приложна конференция "Математика, информатика и информационни технологии", посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ. Велико Търново, 12-13.05.2016г. В.Търново: Веста, с. 274-280 В.Търново: Веста

Гълъбова, Даринка (2006) Машина на времето: Теория и практика на измерване на времето от 5-7-годишните деца. – Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1310-358X. - XIV, 1-2 (2006), с. 122-132 // COBISS.BG-ID - 1180874980

Гълъбова, Даринка (2005) Математика (5-6 г.) – В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4-5-годишни деца (трето допълнено издание). Търново: Слово, 2005. с. 335-380 ISBN: 978-954-439-931-3 Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (3-4 г.). В. Търново: Слово, 2005. 48 с. ISBN: 954-439-830-9 В. Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (5-6 г.). В. Търново: Слово, 2005. 48 с. ISBN:954-439-831-7 В. Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Книга за учителя за ПУВ и подготовка на 6-7 г. деца в подготвителна група/клас в детската градина/ училище. одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Контент – анализ на учебни помагала за подготвителна предучилищна група. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", май, 2003 г. Педагогика и методика. Ред.Пл. Легкоступ, М. Георгиева и др. В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.264 - 270. ISBN 954-524-454-2 В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (4 -5 г.). В.Търново: Слово, 2005, 48 с. ISBN: 954-439-839-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група (6-7г.). В.Търново: Слово, 2005, 88 с. ISBN: 978-954-439-805-7 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Книга за учителя за трета възрастова група на детската градина (5-6 г. деца) одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Приказна математика за 3-4-годишни деца. В.Търново: Слово, 2005, 96 с. ISBN: 954-439-832-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Теоретико-практическата подготовка по математика на студентите от Педагогически факултет. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", май, 2003 г. Педагогика и методика. Ред.Пл.Легкоступ, М.Георгиева и др. В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.271-285. ISBN 954-524-454-2 В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2004) Моливко в страната Математика кн.4. (6-7 години). В.Търново: Слово, 2004, 72 с. ISBN 978-954-439-772-2 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Диагностика на готовността на детето за училище. Представяне и методически указания за приложение на тестова система "Вече мога сам" (теоретична част и научна редакция), приложение.– В: Книга за учителя "Моливко. Диагностика за подготвителна група на детската градина "Вече мога сам". В.Търново: Слово, 2004, с. 7- 46, с. ISBN 954 439 807-4 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Съвременни аспекти на предматематическата подготовка в някои европейски страни. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”, Слово, В.Търново, 2004, с.9-19. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Дидактичната система Моливко – математика и логика (анализи и обобщения от петгодишна апробация). Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”, Слово, В.Търново, 2004, с.172- 184. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Логически подход в подготовката на децата за училище. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”. Слово, В.Търново, 2004, с.35 - 44. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца. Сб. от юбилейна научна конференция "120 години предучилищно възпитание", В.Търново, 2003. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.403- 408. ISBN 954-439-796-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Честит юбилей на моята рецензентка (проф. д-р Дина Батоева).– Педагогически Алманах.В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2004, Том 12 (1 ) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2003) Integrative Approach to Introduction of Metric Dependences in Rectangular Triangle. Proceedings of the Third International Conference "Сreativiti in matematics and the education of gifted students'' ICCME&EGS 03, Rousse, Bulgarid, august 3-9, 2003. pp 98 - 100. ISBN 960-8073-10-3 Гърция: Атина

Гълъбова, Даринка (2003) “Професор д-р Марга Янкова Георгиева”. – В: Професорите на Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2003, с.197. В.Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”

Гълъбова, Даринка (2003) Гълъбова, Д. и др. Книга на учителя в подготвителна група по направления (Математика и др.), 2003. /Веселина Петрова, Радка Гайдова, и др. Първо издание. В.Търново: Слово Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Гълъбова, Дарина Ненчева. Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина, В. Търново : Слово, 2003, 240 с. ISBN - 954-439-781-7 / COBISS.BG-ID - 1042175972 Слово: В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Логика за най-малките. – Педагогически Алманах, 2003, Том 11 (1). с. 188 - 196. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: сп. Педагогически Алманах

Гълъбова, Даринка (2003) Моливко в страната Математика (6 - 7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 72 с. ISBN: 954-439-772-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2003) С Моливко играй и мисли (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 96 с. ISBN: 978-954-439-668-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2002) Книга за учителя. Моливко. Познавателни и математически тестове за деца от 3-7 г. В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8 В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8

Гълъбова, Даринка (2002) Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина. В.Търново: Астарта, 2002, 256 с. ISBN 954-91070-4-3 В.Търново: Астарта

Гълъбова, Даринка (2002) Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст.Сб. от научно-практическа конференция ”Детето на ХХІ век “, В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП, с. 43 В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП

Гълъбова, Даринка (2002) Картинни загадки на Моливко. Познавателни и математически тестове (3-4 г.). В.Търново: Слово, 2002, 48 с. ISBN: 954-439-740-Х В. Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегриране на математически и двигателни дейности. Сб. от Първа научно-приложна конференция на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 9-10 април, 2001. Ред. Елена Стоева, Антоанета Наумова.. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" , с.124 - 130. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2001) Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. – Математика и информатика, 2001, 2. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп.Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (3-4 г.). В.Tърново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 954-439-653-5 В.Tърново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) Диагностични методи за изследване творческото въображение.– Предучилищно възпитание, 2000, 10, с. 5 - 7. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Здравна математика със сапуни и вода - интегративно занимание за 5- 7-годишни деца. Сб. от Първа научно-приложна конференция на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 9-10 април, 2001-2005. Ред. Елена Стоева, Антоанета Наумова. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" , 2001, с.124 - 130. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на писането на цифри от бъдещия първокласник.– Предучилищно възпитание, 2001, 4. ISSN 0204-7004 (Рrint) София, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача в детската градина.– Предучилищно възпитание, 2001, ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Професионално-практическа подготовка на учителя по математика в средното училище. В.Търново: Фабер, 2001 В.Търново: Фабер .

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко в страната Логика (5 – 7 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-680-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (4-5 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-654-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (5–6 г.). В.Търново: Слово, 2001, 88 с. ISBN: 954-439-665-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Математика в игри за детската градина. В.Търново: Слово, 2000, 152 с. ISBN 954-439-643-8 - В.Търново: Слово, 2000 / COBISS.BG-ID - 1036058852 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Математическа подготовка на децата за училище. В.Търново: Слово, 2000, В.Търново: Слово. 128 с. ISBN 954 439-643-8. / COBISS.BG-ID -1036058852 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Приказна математика за най-малките : за 3-4 годишни. Велико Търново: Фабер, 104 с. 2000. ISBN - 954-9541-78-9 //COBISS.BG-ID - 1036611556 Велико Търново: Фабер

Гълъбова, Даринка (1999) • Гълъбова, Даринка Ненчева. Система за математическа подготовка, ориентирана към умственото развитие на децата от три до седемгодишна възраст. Дисертация; Издателство и производство - София : [Д. Гълъбова], 1999 COBISS.BG-ID - 1262440420 Научна специалност Методика на обучението по математика (05.07.03) публична защита 01.07.2000 г., Софийски университет "Кл.Охридски", зала 1. Научен ръководител: проф. д-р Георги Христов Бижков Научно жури: Специализиран научен съвет по педагогика (СНСП ) при ВАК, гр. София, председател проф. Димитър Павлов, н.секретар доц. д-р Нели Бояджиева Рецензенти: проф. д-р Марга Янкова Георгиева, проф. д-р Дина Батоева

Гълъбова, Даринка (1999) Пропедевтика на понятието текстова задача.– Педагогически Алманах, 1999, Том 7 (1) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: сп. Педагогически Алманах

Гълъбова, Даринка (1994) Автодидактични игри и упражнения за развиване на пространствено-схематичното мислене на шест- седемгодишните деца.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.21 -23 Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева"

Гълъбова, Даринка (1994) Фабрика за преобразуващи машини или за операторите в детската градина.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.20 -21 Стара Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева"

Гълъбова, Даринка (1993) Диагностични аспекти за формирането на математически представи у децата в детската градина. Сб. от Международна научна конференция "Хуманизиране на педагогическия процес", Благоевград, 14-15 май, 1993 г. Ред. доц.Магдалена Глушкова и др. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ, 1993, с. 82 - 83. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ

Гълъбова, Даринка (1990) Фактори, определящи развиващия характер на предматематическото обучение.Сб. от научно-практическа конференция "Развиващи функции на учебния процес в детската градина" на ВТУ и СУ, Велико Търново: 31 май- 1 юни, 1990, Ред. проф.д-р Елка Петрова и др. В.Търново, с.124-126. Велико Търново

Дерменджиева, Стела (2020) Education and traditions in the study of geography of Bulgaria. – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 98-104. ISSN 2367-5721.

Дерменджиева, Стела (2020) Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. Драганова-Стойкова, Тамара и др. Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. / Стела Дерменджиева - – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 105-114. ISSN 2367-5721.

Дерменджиева, Стела (2020) Конструктивный анализ меняющейся образовательной среды посредством новых учебных программ по географии и экономике в Болгарии. Сб. от IV Всероссийская научно-практическая конференция „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”, 2 ноября 2019 г. Москва, Издательство „Перо”, с. 19-23, 2020. УДК 371.3+372.857+ 372.891+373+377+378+502+504.05/75/06, ББК 74.262.6, С 56.

Дерменджиева, Стела (2019) Vertical didactical section of Bulgarian geographic training in the new realities. 2C+February+2019/ – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 531 - 543. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Дерменджиева, Стела (2019) География и икономика за 5.-7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. Електронен учебник. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3931-9

Дерменджиева, Стела (2019) География и икономика за 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3932-6

Дерменджиева, Стела (2019) Нормативен вертикален разрез и структурно - съдържателен модел на „География на континентите и страните” (V - X клас). Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 318 – 324, 2019. ISSN 2367-7481.

Дерменджиева, Стела (2019) „Глобализация и регионализация” – процесът като университетски курс. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Година II (XXXIV), с. 765 – 775, 2018. ISSN 2603-3534.

Дерменджиева, Стела (2019) Conceptual analysis of the geography training of the countries in the Bulgarian school – In: KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor, Vol. 34.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, pp. 555 – 561, September, 2019. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).

Дерменджиева, Стела (2019) Didactic situation of test levels in the 9- th class ACTA PEDAGOGICA NATURALIS APNat, Vol 2, No 1, 2019, ”K. Preslavsky” University of Shumen, p. 30-38. ISSN 2603-4468

Дерменджиева, Стела (2019) Methodical projections and intra-subject integration synthesis in the training geography of Bulgaria under the new conditions ACTA PEDAGOGICA NATURALIS ”K. Preslavsky” University of Shumen. 2019 г. APNat, Vol 2, No 1, 2019, p.20-29. ISSN 2603-4468

Дерменджиева, Стела (2019) Regulatory Framework of Teaching Geography and Economy in the Bulgarian School in the New Curricula – In: 1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book, Istanbul University Publication № 5255, p. 1102 - 1109, June 20-22, 2019. e-ISBN: 978-605-07-0714-4. DOI 10.26650/PB/PS12.2019.002. 102

Дерменджиева, Стела (2019) Regulatory Framework of Teaching Geography and Economy in the Bulgarian School in the New Curricula 1st Istanbul International Geography Congress. 20-22 June, 2019, Istanbul University (Faculty of Literature), Istanbul, Turkey, p. 108.

Дерменджиева, Стела (2019) Situational Analysis and Problems of Geography and Economy Training in the Secondary School in Bulgaria II. International Congress on Geographical Education 2019 (ICGE/UCEK – 2019) – “Powerful Geographical Education, Powerful Future”. 03-05 October, 2019, Eskishehir Osmangazi University, Eskishehir, Turkey, p. 20-21.

Дерменджиева, Стела (2019) Situational Analysis and Problems of Geography and Economy Training in the Secondary School in Bulgaria Proceedings of II. International Congress on Geographical Education 2019 (ICGE/UCEK – 2019) – “Powerful Geographical Education, Powerful Future”. 03-05 October, 2019, Eskishehir Osmangazi University, Eskishehir, Turkey, p. 41-50. ISBN: 978-605-031-406-9

Дерменджиева, Стела (2019) Structural-Functıonal Analysıs of the Geographic Training of the Countries in the Bulgarian School II. International Congress on Geographical Education 2019 (ICGE/UCEK – 2019) – “Powerful Geographical Education, Powerful Future”. 03-05 October, 2019, Eskishehir Osmangazi University, Eskishehir, Turkey, p. 19.

Дерменджиева, Стела (2019) The Concept of Sustainable Development in Teaching of Geography and Economy in the New Educational Realities. 1st Istanbul International Geography Congress. 20-22 June, 2019, Istanbul University (Faculty of Literature), Istanbul, Turkey, p. 109-110.

Дерменджиева, Стела (2019) The concept of Sustainable Development in teaching of Geography and economy in the new educational realities. In: 1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book, Istanbul University Publication № 5255, p. 1110 - 1118, June 20-22, 2019. e-ISBN: 978-605-07-0714-4. DOI 10.26650/PB/PS12.2019.002.103

Дерменджиева, Стела (2019) The Educational Process in Geography of Bulgaria in the First High School Stage - Traditions and Innovations XIV Jornadas Internacionais sobre Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, 24 a 26 de maio de 2019, p. 21-22. FLUP Porto, Portugal

Дерменджиева, Стела (2019) The electronic curriculum-options for use in Geographic and Economic Training 1 st Istanbul International Geography Congress. 20-22 June, 2019, Istanbul, p. 107

Дерменджиева, Стела (2019) The electronic curriculum-options for use in geographic and Economic Training. 1 st Istanbul International Geography Congress. 20-22June, 2019, Istanbul, p. 107

Дерменджиева, Стела (2019) The Geography Education System in Secondary Schools - Opportunities for Efficient Management and Functioning ACTA PEDAGOGICA NATURALIS APNat, Vol 2, No 1, 2019, ”K. Preslavsky” University of Shumen, p. 39-44. ISSN 2603-4468

Дерменджиева, Стела (2019) TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE TRAINING ON “GEOGRAPHY OF COUNTRIES” IN THE SECONDARY BULGARIAN SCHOOL THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE / GRANDES PRIOBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU A strategic (re)positioning of environmental and socio-cultural problems? / Um (re)posicionamento estratégico das questões ambientais e socioculturais? UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 36-47. ISBN: 978-989-8969-14-9 DOI: 10.21747/9789898969149/over (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2019) География и икономика. 10 клас. С., Просвета 1945, 2019, 208 с. ISBN 978-954-01-3826-8

Дерменджиева, Стела (2019) География и икономика. 10 клас. Електронен учебник. С., Просвета 1945, 2019, 208 с. ISBN 978-954-01-3901-7

Дерменджиева, Стела (2019) Книга за учителя. География и икономика за 10 клас. С., Просвета 1945, 2019, 136 с. ISBN 978-954-01-3914-2

Дерменджиева, Стела (2019) Ситуационен анализ на обучението по география на страните на Балканите по критерий структурно – съдържателна рамка. / Стела Дерменджиева В: Балканите – език, история, култура, В. Търново, УНИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. VI, 2019, с. 592 – 605. ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2019) Тематични листове по география и икономика. 10 клас. С., Просвета 1945, 2019, 104 с. ISBN 978-954-01-3915-9

Дерменджиева, Стела (2018) Conceptual-didactic models of the new syllabuses of Geography and economics and academical geography in the Bulgarian school. International Conference Practical Geography and XXI Century Challenges”, Москва, Руска Федерация, 2018.

Дерменджиева, Стела (2018) Didactic supports for situating the Geografic training of Bulgaria – In: KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor 1.322 (2016), Vol. 26.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, p. 663 – 669, September, 2018. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version). With Impact Factor

Дерменджиева, Стела (2018) Geografie und Wirtschaft, 1. Teil С., Просвета, 2018, ISBN: 978-954-01-3792-6 COBISS.BG-ID 1287816164

Дерменджиева, Стела (2018) Geografie und Wirtschaft, 2. Teil С., Просвета, 2018, ISBN: 978-954-01-3792-6 COBISS.BG-ID 1287817700

Дерменджиева, Стела (2018) Geography and economics for 9th grade, Part 1. С. Просвета. 51 с. 2018, ISBN: 978-954-01-3791-9 COBISS.BG-ID 1287816164

Дерменджиева, Стела (2018) Geography and economics for 9th grade, Part 2 С. Просвета, 2018, ISBN: 978-954-01-3791-9 COBISS.BG-ID 1287816164

Дерменджиева, Стела (2018) How the “Geography of Europe” subject is studied in new educational realities – following the bulgarian secondary school model The overarching issues of the european space - preparing the new decade for key socio-economic and environmental challenges, Porto, Fac. Letras Univ. Porto. 2018, pp. 54-71. ISBN 978-989-54179-2-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2018) Interactivity and interactive methods and techniques in Geography and Economics education under topic of " Number, Density and Population movement" Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, p. 27-38, 2018. ISSN 2603-3879.

Дерменджиева, Стела (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges In: 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 2018, p. 637 – 644. ISSN 1857 – 7636.

Дерменджиева, Стела (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of the countries” in the Balkan Peninsula Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, p. 18 – 26, 2018. ISSN 2603-3879.

Дерменджиева, Стела (2018) Situational Models of School Geographical Education in the training on „Geography of countries” in Selected Southeast European Countries International Conference Practical Geography and XXI Century Challenges”, Москва, Руска Федерация, 2018.

Дерменджиева, Стела (2018) Traditions and innovations in the training on “geography of countries” in the secondary school in Bulgaria XIII International Seminars „Overarching Issues of the European Area”, 2018 „XIII International conference on Overarching issues in Europe”, Faculties of Arts and Humanities and of Economics of the University of Porto and University of Minho.

Дерменджиева, Стела (2018) Вариант за дидактическо ситуиране спрямо социалните и гражданските компетентности при изучаването на География на България в прогимназиален етап XIII научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиева, Стела (2018) Вертикален дидактически разрез на обучението по география на България при новите реалности Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, Шумен, ШУ „Константин Преславски”, Катедра „География, регионално развитие и туризъм”, 2018.

Дерменджиева, Стела (2018) География и икономика за 7. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3737-7

Дерменджиева, Стела (2018) География и икономика за 7. клас (печатен вариант) Просвета, С., 2018, 155 с., ISBN: 978-954-01-3650-9 COBISS.BG-ID 1286956772

Дерменджиева, Стела (2018) География и икономика за 9. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3738-4

Дерменджиева, Стела (2018) География и икономика за 9. клас (печатен вариант) Просвета, С., 2018, 120 с., ISBN: 978-954-01-3652-3 COBISS.BG-ID 1287223012

Дерменджиева, Стела (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти Латинска Америка. Пространство, общество, икономика. С., УИ „Св. Климент охридски”, 2018, с. 174 – 188. ISBN 978-954-07-4452-0.

Дерменджиева, Стела (2018) Глобализация и регионализация – процесът като университетски курс Юбилеен сборник. Великотърновско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиева, Стела (2018) Интелектуалните карти в обучението по география на страните – същност, значение, приложение XIII научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиева, Стела (2018) Книга за учителя по география и икономика за 7. клас Просвета, С., 2018, 171 с., ISBN: 978-954-01-3698-1 COBISS.BG-ID 1286276068

Дерменджиева, Стела (2018) Книга за учителя по география и икономика за 9. клас Просвета, С., 2018, 100 с., ISBN: 978-954-01-3699-8 COBISS.BG-ID 1286287844

Дерменджиева, Стела (2018) Методически проекции и вътрешнопредметен интеграционен синтез в обучението по география на България при новите условия XVI-th National Conference „Natural Sciences 2018” с международно участие, NCNS 2018, Шумен 2018 2367-5144 (print), 2603-347X (online)

Дерменджиева, Стела (2018) Обучението по „География на страните“ – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2018 / Том 12 / Брой 1, с. 253 – 262, ISSN: (Online) ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2018) Системата „Географско образование” в средното училище – възможности за ефективно управление и функциониране XVI-th National Conference „Natural Sciences 2018” с международно участие, NCNS 2018, Шумен, 2018 2367-5144 (print), 2603-347X (online)

Дерменджиева, Стела (2018) Ситуативен анализ на нормативната рамка на проектните дейности в обучението по география и икономика ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Международен симпозиум „Образование ‘21”, 30.11. – 01.12.2018

Дерменджиева, Стела (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище Сб. от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 517 - 529, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Дерменджиева, Стела (2018) Тематични листове по география и икономика за 9. клас Просвета, С., 52 с., ISBN: 978-954-01-3677-6

Дерменджиева, Стела (2018) Тетрадка по география и икономика за 7. клас Просвета, С., 100 с., ISBN: 978-954-01-3678-3

Дерменджиева, Стела (2017) Climate Change, Risks and Natural Resources didactic issues of educational content geography of Bulgaria and the world in 9th and 10th grade Acta Scientifica Naturalis. Volume 4, Issue 1, Pages 133–141, ISSN (Online) 2367-5144, DOI: https://doi.org/10.1515/asn-2017-0020, February 2017

Дерменджиева, Стела (2017) Climate changes, risks and natural resources - geographical aspects of formation of skills through the application of it technology. PROCEEDINGS OF THE XIV CONFERENCE "Natural Sciences ”2016", Varna, september 30- octomber 02Section Climate Changes, Risks and Natural Resources, National Conference "Natural Sciences 2016", NCNS2016., УИ „Еп. Константин Преславски“, с.38-46

Дерменджиева, Стела (2017) Comparative analysis of the Geography Education in the Balkan Countries The Overarching Issues of the European Space: Society, Economy and Heritage in a Scenario … Porto: FLUP, pp. 20-41, ISBN:978-973-7873-57-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia, Proceedings 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2017.16 UDC: 373.5.016:91(497.7:497.2), p.113-120, ISSN 1857-7636.

Дерменджиева, Стела (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. XII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, p. 32-33, 2017.

Дерменджиева, Стела (2017) The regional approach and regional studies method in the process of geography teaching. Acta Scientifica Naturalis. Volume 4, Issue 1, Pages 106–117, ISSN (Online) 2367-5144, DOI: https://doi.org/10.1515/asn-2017-0017, February 2017

Дерменджиева, Стела (2017) Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V, с. 489-496. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)

Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 6. клас. С., Просвета 1945. 2017, 117 с. ISBN 978-954-01-3350-8 COBISS.BG-ID 1283219684

Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 8. клас. С. Просвета. 1945. 2017, 112 с. ISBN 978-954-01-3352-2 COBISS.BG-ID 1282779876

Дерменджиева, Стела (2017) Книга за учителя по география и икономика в 6.клас Просвета 1945, 138 с.ISBN 978-954-01-3513-7

Дерменджиева, Стела (2017) Книга за учителя по география и икономика за 8. клас Просвета, С., 112 с. ISBN: 978-954-01-3514-4

Дерменджиева, Стела (2017) Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V, с. 452-461. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)

Дерменджиева, Стела (2017) Нови послания и акценти в обучението по география и икономика в 5. клас. Сб. от десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие". Ред. Н. Кънев. Велико Търново. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т., Х, с. 343-356 ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиева, Стела (2017) Прочетете тази книга. Град Разград и област Лудогорие. /В. Дойков, М. Дойков/.С., Ковачев. с. 3-5. ISBN 978-619-7400-02-1 COBISS.BG-ID 1283600612

Дерменджиева, Стела (2017) Ситуационен анализ на обучението по география на страните в Балканите по критерий структурно-съдържателна рамка. . VI Международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, тематичен раздел „Образование и образователно пространство на Балканите: сравнително и интеркултурно образование; познанието за „другия“ на Балканите в училище и в университета”, 26 - 28 октомври 2017. ISSN 1314-4065 (print), 2535-1346 (online)

Дерменджиева, Стела (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни Сб. от годишна университетска научна конференция. Велико Търново, октомври 2017. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481.

Дерменджиева, Стела (2017) Тематични листове по география и икономика. 8. клас С., Просвета 1945. 52 с. ISBN 978-954-01-3469-7

Дерменджиева, Стела (2017) Тетрадка по география и икономика. 6. клас. С. Просвета 1945. 72 с. ISBN 978-954-01-3436-9

Дерменджиева, Стела (2017) Уроците за дейности по география и икономика в пети клас като средство за формиране на компетентности. Сб. от десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие". Ред. Н. Кънев. Велико Търново. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017. т. Х, с. 326-342 ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиева, Стела (2017) Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география и икономика в 5. клас Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 339-356. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2017) Учебник по География и икономика за 6. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3351-5

Дерменджиева, Стела (2017) Учебник по География и икономика за 8. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3353-9

Дерменджиева, Стела (2017) Функционалната грамотност в контекста на географското образование и новата образователна парадигма. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 332-338. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2016) "Природогеографските области в 10 клас" - определяне на конкретни критерии и показатели за отчитане на резултатите от емпирично изследване и разработване на инструментариум. Сб. от Пета международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 4-5 ноември 2016. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с.371-380. ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2016) An option for creative didactical modeling in teaching geography – case-study. FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, p. 126, ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиева, Стела (2016) Comparative analysis of the geography education in the balkan countries. XI INTERNATIONAL SEMINARS "OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN AREA"|| XI JOURNADES INTERNATIONALES "GRANDES PROBLEMATIQUES DE L'ESPACE EUROPEAN", p. 8-9

Дерменджиева, Стела (2016) Comparative situational analysis of the geography of south east european countries in secondary education. FOURTH ROMANIAN – BULGARIAN – HUNGARIAN – SERBIAN CONFERENCE Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, 15 - 17 September, p.130, ISBN 978-954-723-179-5.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика за 7 клас. Работни материали. С., Просвета, 31 с., Код 7047.

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика. 5 клас. С., Просвета, 2016, 116 с. ISBN 978-954-01-3235-8. COBISS.BG-ID 1280540132

Дерменджиева, Стела (2016) География и икономика. 5 клас. Работни материали. С., Просвета, 23 с., Код 7043.

Дерменджиева, Стела (2016) Книга за учителя по география и икономика за 5 клас. С., Просвета, с. 131, ISBN 978-954-01-3258-7.

Дерменджиева, Стела (2016) Методически ракурс за обучението по география и икономика в 5 клас. Сб. от Пета международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 4-5 ноември 2016. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 337-345. ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2016) Модел на стандарти за подготовка на учители по география и икономика. Сб. от Пета международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 4-5 ноември 2016. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 326-336. ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2016) Проектната дейност като средство за формиране на ключови компетенции. Сб. от Научна конференция: „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“. Велико Търново, 2016. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 209-221, ISBN 978-619-208-066-2.

Дерменджиева, Стела (2016) Тетрадка по география и икономика. 5 клас С., Просвета, 72 с., ISBN 978-954-01-3197-9.

Дерменджиева, Стела (2016) Учебник по География и икономика за 5. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3217-4

Дерменджиева, Стела (2015) A Model of Research Project in The Education in Geography of The Balkan States. e-book: 1. http: //repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/78881; 2- No RCAAP (Repositrio Cientifico de Acesso Aberto em Portugal): http: //www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/78881; 3. http: //biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/the-overarching-issues-of-the-european-space-the-territorial-diversity/id/61435080.html; 4. Milena Press, Bucarest, 2015 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2015) Geographic education in Bulgaria – methodological problems of the educational content. 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, с.174, ISBN: 978-86-6283-029-6.

Дерменджиева, Стела (2015) Project-Based Learning in Geographical Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 244-260, ISSN: 2367-5144, SJIF – 2.723.

Дерменджиева, Стела (2015) Scientific methodological basis of the geographical studies of local lore in Bulgaria. 4th SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS with international participation “ACHIEVEMENTS, CURRENT TOPICS AND CHALLENGES OF GEOGRAPHICAL SCIENCE AND PRACTICE” on the occasion of 150 years from birth of Jovan Cvijić Kopaonik mountain, с. 184 – 185, ISBN:978-86-6283-029-6.

Дерменджиева, Стела (2015) The Education in Interactive Geographical Environment. X Jornadas Internacionais "Grandes Problematicas do Espaio Europeu", Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, 2015, р. 7 - 9

Дерменджиева, Стела (2015) Балканите - език, история, култура. Предговор. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 13-35. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)

Дерменджиева, Стела (2015) География и интерактивна образователна среда. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 239-250., ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Дерменджиева, Стела (2015) Дидактико-географска интерпретация на балканското пространство. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 416-425. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1276661476

Дерменджиева, Стела (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с.251-259. , ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Дерменджиева, Стела (2015) Образователен потенциал на интерактивно обучение по география и икономика. Сб. от Четвърта международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 30-31 октомври 2015. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“,2015, с. 280-290. ISBN 978-619-201-105-5. COBISS.BG-ID 1280681188

Дерменджиева, Стела (2015) Приложение на метода на проектите при изучаване на население и селища. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 448-457. ISSN 1314-4065 (Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1276676324

Дерменджиева, Стела (2015) Пространства и граници в обучението по география и икономика. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 408-416-345. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1276660708

Дерменджиева, Стела (2015) Тематично-съдържателни и образователни конструкти на проектите и презентациите. (електронна книга). Exlibris, В. Търново, ISBN 978-0-7334-2609-4

Дерменджиева, Стела (2014) A Model of Research Project in The Education in Geography of The Balkan States. IX Jornadas Internacionais sobre “Grandes Problematicas do Espaio Europeu”, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 30 e 31 de maio de 2014, p. 45 - 47.

Дерменджиева, Стела (2014) Geography, Culture, Education. Acta Scientifica Naturalis, volime 1, p. 257-271, ISSN: 13 11-834X.

Дерменджиева, Стела (2014) The Regional Approach аnd the Regional Studies Method in The Process of Geography Teaching Bulgaria. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradiste) – Serbia, р.81-82, ISBN: 978-86-7031-344-6.

Дерменджиева, Стела (2014) Дидактически аспекти на обучението по география и икономика. Сб. от Трета международна научна конференция. Шумен, 12 септември 2014. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, 2014, с. 204-216. ISBN 978-619-201-012-6 COBISS.BG-ID 1280679652

Дерменджиева, Стела (2014) ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище. Сб. от Трета международна научна конференция. Шумен, 12 септември 2014. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, 2014, с. 217-224. ISBN 978-619-201-012-6 COBISS.BG-ID 1280680420

Дерменджиева, Стела (2014) Краеведското изследване - вариант за съхранение и популяризиране на материално и нематериално културно наследство. Сб. от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей - Шумен. 25-27 юни 2014. Ред. В. Бонева. Известия на Историческия музей – Шумен: 2016, кн. 16, с. 84-95. ISSN 0861-9581

Дерменджиева, Стела (2014) Методология на проектите. Съвременни конструкти в образователния процес. Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Изд. "Абагар", Дизайн и запис: рекламна къща "ДизАрт", 2014, с. 223-252. ISBN 978-619-168-104-4

Дерменджиева, Стела (2014) Нормативни детерминанти, професионален профил и стандарти за подготовка. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 305-314. ISBN 978-954-2968-96-2

Дерменджиева, Стела (2014) По стъпките на Кольо Фичето във Велико Търново (и/или опит за обучение по културен туризъм). Сб. от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей - Шумен. 25-27 юни 2014. Ред. В. Бонева. Известия на Историческия музей – Шумен: 2016, кн. 16, с. 595-606. ISSN 0861-9581

Дерменджиева, Стела (2014) Проектно-изследователска дейност при обучението на студентите от специалност „Културен туризъм“. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 391-402. ISBN 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID 1269208036

Дерменджиева, Стела (2014) Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти. Шумен, с.87, ISBN: 978-954-452-028-1. COBISS.BG-ID 1289810404

Дерменджиева, Стела (2013) A educação em geografia enquanto fenómeno cultural global. The Overarching issues of the European space - Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change. Milena Press. Bucarest, p. 205-223, ISBN:119-1191306-1371. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte. Изд. Световна библиотека ЕООД, 2013,255 с., ISBN: 978-954-574-116-6.

Дерменджиева, Стела (2013) Cultural and historical sites in the North-Eastern socio-economic region of Bulgaria. TTHE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU. Porto: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PORTO –Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013, p. 206-224. ISBN: 978-989-8648-13-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2013) Geography, Culture, Education The XI-th anniversary national conference "Natural sciences 2013" (ANCNS 2012), 27-30 September, Варна.ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2013) Балканите – география, култура, ценности. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 475-483. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264708836

Дерменджиева, Стела (2013) Балканските мостове на познание. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 17-35. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)

Дерменджиева, Стела