Публикации Катедра "Журналистика и връзки с обществеността" / Department of Journalism and Public Relations


Андреева, Десислава (2018) Изберете новото! Сп. "Медии и комуникации на 21. век". Сп. "Проглас", кн. 1, 2018 (год. ХХVII), ISSN 2367-8585, с.100-101.Достъпно на: http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol27/iss1/13

Андреева, Десислава (2018) Репресираният смях на карикатурата Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, ISSN1313-8138, с.203-222.

Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване) Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, бр. 2, с. 51-62, ISSN: 2534-9236

Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с., ISBN 978-619-00-0667-1

Андреева, Десислава (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432, ISBN 978-619-7404-01-2.

Андреева, Десислава (2017) PR жанрове. Класически форми Велико Търново: "Фабер", 232 с., ISBN 978-619-00-0617-6

Андреева, Десислава (2016) „Изключващият” дискурс, или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.01.2016. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2016) Източната криза: възходът на новините Сборник с доклади от Национална научна конференция "140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновски манастир", 13.05.2016 г.- Велико Търново: Фабер, 2016 (205-231), ISBN 978-619-00-0540-7.

Андреева, Десислава (2016) Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание (авторски принос: с. 7-192; 223-245) В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с., ISBN 978-619-208-075-4

Андреева, Десислава (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. ISSN 1314-3794.

Андреева, Десислава (2015) Кои сме и какви сме? (Фрагменти от политическата авторефлексия на българите в предосвобожденския вестникарски дискурс) Годишник на Софийски университет – Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 21 - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015 (с. 17-45). ISSN 1311-4883.

Андреева, Десислава (2015) Панорама и мерило Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.11.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения върху медийната трансформация на PR-текстовете в регионалните вестници. Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие. Т.2. 12-14 юни 2015, Бургас, с. 88-94, ISBN 978-619-7126-11-2

Андреева, Десислава (2015) Рицари на „малката правда” : В търсене на разследващата журналистика преди Десети ноември 1989 г. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.09.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2014) Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса Дванадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене- комуникации”, 14-15 ноември 2013, Велико Търново : Народна библиотека "П.Р. Славейков", 2014 (с. 292-305). ISSN 1313-8138

Андреева, Десислава (2014) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век. (Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - История на българската журналистика). София: Софийски университет - Факултет по журналистика и масова комуникация, юни 2014, 38 с. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/3096?tk=AAAMGAAAAABZHgj-.ipsYeLFhNn9tUcngXZIu1g

Андреева, Десислава (2014) Редакционният апел – същност и паралели Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.01.2014. ISSN 1314-3794.Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/redaktsionniyat-apel-sashtnost-i-paraleli-3/ (21.01.2014). Виж същото в: сп. Либерален преглед. 20.08.2014. Available from: http://www.librev.com/index.php/discussion-culture-publisher/2461-2014-08-20-08-04-21

Андреева, Десислава (2011) Медия в първо лице: да бъдеш редактор на общински вестник. Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. Между традицията и модерността. Научна кръгла маса. Изследвания. В. Търново, 2011, с. 46-72.

Андреева, Десислава (2011) Политическият дискурс в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век Българският периодичен печат през Възраждането. Нац. научн. конф., Сливен, 7-8 октомври 2009. – Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Т. ІІ. Сливен, 2011, с.123-138

Андреева, Десислава (2010) „Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза” /Дискусионни щрихи на една конференция / сп. „Социално-икономически анализи”, кн. 3, 2010, с. 230-246

Андреева, Десислава (2010) Политическите пространства на възрожденското любопитство. Между традицията и модерността: Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009, с. 281-306. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010.

Андреева, Десислава (2009) Вестник „Напредък” (1874-1877 г.) и цензурата върху периодичния печат в Османската империя. Архив за поселищни проучвания, 2007, кн. 3-4, с. 12 – 46.

Андреева, Десислава (2009) Измерения на политическото в медийния дискурс на Възраждането. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 254 – 287.

Андреева, Десислава (2009) Медийният образ на Русия, конструиран от цариградския ни периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. 130 години от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и Освобождението на България: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. – Велико Търново, 2009, с. 187 – 209.

Андреева, Десислава (2009) Полето на вестникарските войни – между легализма и гражданската еманципация. Библиотеки – четене – комуникации: Седма Нац. науч. конф., Велико Търново, 21 – 22 ноември 2008 г. : Посв. на 100 год. от обявяването на Независимостта на България. – В. Търново, 2009, с. 270 – 290.

Андреева, Десислава (2009) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. (Методологични възможности за реконструкция на политическото мислене през Зрялото Възраждане). Трудове на ВТУ: Стопански факултет: Катедра Библиотекознание и масови комуникации: направление „Обществени комуникации и информационни науки”: Т.1, Велико Търново, 2009, с. 169 – 227.

Андреева, Десислава (2008) За неосветените кътчета на идейно-политическото ни наследство (Иван Стоянов. Политически идеи на Тайния централен български комитет). Българско възраждане. Идеи – Личности - Събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”. Т.10. Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”. ISSN 1311 –1337. С., 2008, с.308 – 312.

Андреева, Десислава (2008) Рицарят от ариергарда (Вестник „Сутрина”). Библиотеки –четене – комуникации. Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007г. Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. В. Търново, 2008, с. 251 – 271.

Андреева, Десислава (2008) Слухът във възрожденския периодичен печат: особена комуникационна стратегия в политическия разговор на нацията. Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията. Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 24-25 април 2007 г.. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с.142 -153.

Андреева, Десислава (2008) Цариградският периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век: практики на оцеляването. Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876 – 1919. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 20-21 септември 2007 г.), Регионален исторически музей – Плевен, Плевен, 2008, с. 31 – 48.

Андреева, Десислава (2007) България в блогосферата: към подстъпите на гражданската журналистика. България в Европейския съюз: първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. София: ГорексПрес, 2007, с.483 – 492

Андреева, Десислава (2007) За стилистиката на един възрожденски вестник („Ден”, 1876). Библиотеки, четене, комуникации. Пета Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2006 г. Посветена на 105 години от рождението на проф. Тодор Боров. В. Търново. В. Търново, 2007, с. 254 – 266.

Андреева, Десислава (2006) „НИЕ, МЕДИИТЕ” и началото на гражданската журналистика (Dan Gillmor ‘We The Media: Grassroots Journalism By the People, For the People’). Издател, г.VІІІ, № 3-4, 2006, с. 64 – 73.

Андреева, Десислава (2006) България пред Европа – 130 години по-рано (Медийната рецепция на една отложена среща). България в Европа – 2007. Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г.С., 2006, с. 475 – 483. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 03.01.2007, № 1 (86), Available from: http://www.liternet.bg/publish11/d_andreeva/bylgariia.htm>

Андреева, Десислава (2006) Два народни обичая, описани в мемоарите на Пандели Кисимов. Етнологията вчера, днес и утре (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2006, с. 137 – 159. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.11.2007, № 11 (96) Available from: http://liternet.bg/publish11/d_andreeva/dva.htm

Андреева, Десислава (2006) Криминалната новина в един български възрожденски вестник. Библиотеки, четене, комуникации. Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга. Четвърта Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2005 г., В. Търново. В. Търново, 2006, с. 204 – 221.

Андреева, Десислава (2006) Портрети на книгата – в огледалото на Интернет. Книгата и „безкнижната” цивилизация. Трета национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2005 г., С. 2006, с. 144-156. Виж също в Електронно списание LiterNet, 31.07.2006, № 7 (80) Available from:

Андреева, Десислава (2005) “Setting the Agenda”, или за медийните ефекти върху общественото мнение (Maxwell McCombs ‘Setting the Agenda. The mass media and public opinion’). Издател, г.VІІ, 2005, бр.1, с. 40 – 55. Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 24.04.2006, № 4 (77) Available from:

Андреева, Десислава (2005) Al-Jazeera: медийната перла на арабския свят (Mohamed el-Nawawy и Adel Iskandar ‘Al-Jazeera’). Издател, г. VІІ, № 4, 2005, с. 34 – 42. Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 02.07.2006, № 7 (80) Available from:

Андреева, Десислава (2005) Смисълът на Липсващия текст (Тайната на “писмото” в някои автобиографични творби на Г. Раковски). Библиотеки, четене, комуникации. Съдбата на българската книга. (Трета национална научна конференция, Велико Търново, 25-26 ноември 2004). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, с. 286-298.

Андреева, Десислава (2004) Автобиографичните хипостази на Раковски. Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. Материали от научната конференция, проведена на 14-15 октомври 2004 г. във Велико Търново. В. Търново, 2005, с.192-207. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 05.12.2004, № 12 (61) Available from:

Андреева, Десислава (2004) За времето, паметта и историята във вестниците на Раковски “Бъдущност” и “Бранител”. Издател, год.VІ, 2004, бр.1, с. 36 – 44.

Андреева, Десислава (2004) Раковски и жените. Епохи, г. VІІІ, 2000, кн. ІІІ-ІV, Университетско издателство, В. Търново, 2004, с. 193 –200. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.07.2004, № 7 (56) Available from:

Андреева, Десислава (2003) Умният българизъм, или за смисъла на едно неизползвано понятие във възрожденското политическо пространство (исторически етюд). Епохи, г. VІІІ, 2000, бр. 1, Университетско издателство Велико Търново, 2003, с.101 – 120.

Андреева, Десислава (2002) Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография. В.Търново: Faber, 2002, ISBN 954–775–101-8, 128 с.

Андреева, Десислава (2002) Диалогът на едно съзряване (Гавриил Кръстевич като епистоларна личност). Национални студентски четения. (Доклади от националните студентски четения Велико Търново, 2002). Faber. Велико Търново, 2002, с. 5 – 15.

Игнатов, Георги (2017) Андреева, Десислава и др. (Не)свободната карикатура. / Георги Игнатов - Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432, ISBN 978-619-7404-01-2.

Игнатов, Георги (2015) Пътят на радиото в дигиталния свят. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 02. 11. 2015.

Игнатов, Георги (2014) Дигитални медии и идентичност. XI национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – 1-2 ноември 2013, София, УниБИТ, За буквите – О писменехь, София, 2014, с. 561–566.

Игнатов, Георги (2014) Защо обичаме социалните мрежи? XII национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“ – 14-15 ноември 2013, Велико Търново, РБ “П. Р. Славейков” – Булгед ООД, Велико Търново, 2014, с. 213 – 221

Игнатов, Георги (2013) Книжна мобилност. XI национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 16 - 17 ноември 2012, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с. 239 - 249

Игнатов, Георги (2012) Модели за финансиране на национални и регионалните медии. Десета национална научна конференция с международно участие “Библиотеки, четене, комуникации.”, 17 – 18 ноември 2011, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, с. 164 – 175

Игнатов, Георги (2012) Регионалните медии и промените в информационната инфраструктура в условия на глобална криза. Девета национална научна конференция с международно участие “Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век”, 1 - 2 ноември 2011, София, УниБИТ.

Игнатов, Георги (2010) Електронните издания на регионалния печат в Северна България. Национална научна конференция с международно участие “Между традицията и модерността” 11 юни 2009, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 55 - 62 .

Игнатов, Георги (2009) Журналистиката в мрежата - алтернатива или допълнение на традиционните медии. Трудове на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Обществени комуникации и информационни технологии, Т. 1, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 281 - 301.

Игнатов, Георги (2009) Телевизионното съдържание в мрежата – форми на обхват. Седма национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 21 - 22 ноември 2008, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 306 - 313.

Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Инджов, Иво. Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944), Publisher: GlobeEdit, 2018. 133 с. ISBN: 978-613-8-24330-4.

Инджов, Иво (2017) Журналистиката - учебник и наръчник Рус-Мол, Щефан; Инджов, Иво. Журналистиката - учебник и наръчник. второ актуализирано и преработено издание, София: Издателство "Изток - Запад", 2017. 488 с. (авторски принос на И.И. - 100 с.). ISBN: 978-619-01-0005-8.

Инджов, Иво (2017) Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация Инджов, Иво. Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация // "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, кн. 1 (с.19-26). ISSN: 2603-3089.

Инджов, Иво (2016) „За "Теорията на демокрацията“ Инджов, Иво. Рецензия за „За "Теорията на демокрацията“. В: Дойков, Йордан. „Теория на демокрацията (по Джовани Сартори), CD-методическо пособие. София: "За буквите - О писменехь", 2016 (с. 8-9). ISBN 978-619-185-219-2.

Инджов, Иво (2016) Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung Indzhov, Ivo. Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung // Südosteuropa Mitteilungen, München: Südosteuropa Gesellschaft, 2016, 05-06/56. Jhg., Beiheft zu den 13. Frankfurter Medienrechtstagen 2016 "Mediengenossenschaften - Strategie zur Stärkung des unabhängigen Journalismus in Ost- und Südosteuropa", 27.-28. Januar, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), (S. 47 - 52). ISSN: 0340-174-X.

Инджов, Иво (2016) Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите Инджов, Иво. Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите // "Проглас": Филологическо списание. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, кн. 1/XXV, file:///C:/Users/Ivo/Downloads/%D0%97%D0%B5%D1%8F%D1%85%D1%81/5%20(3).pdf (с. 74-91). ISSN: 2367-8585.

Инджов, Иво (2016) Рецензия за монографията "Подменената журналистика" Инджов, Иво. Рецензия за монографията "Подменената журналистика". В: Андреева, Десислава; Маздрашка-Михова, Фани. Подменената журналистика: Пиарът в журналистическото съдържание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" (2 стр.; на четвърта корица - откъс от рецензията). ISBN: 978-619-208-075-4.

Инджов, Иво (2015) Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия Инджов, Иво. Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия // Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 26 октомври 2015, http://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistat-kato-homo-oeconomicus-maturus-mediite- mezhdu-pazara-i-obshtestvenata-misiya/#more-3213 (посетена на 15 април 2016) (9 стр.). ISSN: 1314-3794.

Инджов, Иво (2015) Мониторингов доклад "Обществени медии и плурализъм": "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие Инджов, Иво, екип на ИМП. Мониторингов доклад "Обществени медии и плурализъм": "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие // Институт за модерна политика, 28.12.2015, https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/BNT_Analysis.pdf (8 стр., авторски принос на И.И. - 6 стр.) (посетена на 8.08.2017).

Инджов, Иво (2015) Образът на ромите в българския печат – 2012 Инджов, Иво. Образът на ромите в българския печат – 2012 // Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 14 април 2015, http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/obrazat-na-romite-v-balgarskiya-pechat-2012/#more- 2941 (28 стр.) (посетена на 15 април 2015 г.). ISSN: 1314-3794. Първа публикация: // уебсайт на Институт за модерна политика, 27 май 2012, https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads, /Roma_Bild_Final_May2012.pdf (посетена на 15 април 2015).

Инджов, Иво (2015) Рецепти за отговорност и прозрачност на българските медии Инджов, Иво. Рецепти за отговорност и прозрачност на българските медии // Преработена и разширена версия на доклада „MediaAcT (Media Accountability and Transparency) - отговорност и прозрачност в медиите. Проблеми, модели и перспективи за България“, изнесен на 20.09.2015 г. на Международната журналистическа среща във Варна на тема „Икономическата криза свършва, но кризата в медиите – Не! Защо?“. В: "Хаштаг-BG", 22.09.2015, http://hashtag-bg.com/articles/23825/рецепти-за-отговорност-и-прозрачност-на-българските-медии (посетена на 22.09.2015 г.) (12 стр.).

Инджов, Иво (2014) Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии Инджов, Иво / Димитрова, Михайлина. Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии // Международни отношения, 2014, 2, стр. 63-84 (авторски принос на И.И. - 16 стр.). ISSN 0324-1092.

Инджов, Иво (2014) Темите табу в онлайн медиите – 2014 Инджов, Иво. Темите табу в онлайн медиите – 2014 // Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи и критика, 11.12.2014, http://www.newmedia21.eu/content/2014/12/BGonline-medii-temi-tabu2014.pdf (посетена на 15 декември 2014 г.) (34 стр.). ISSN: 1314-3794 (Публикацията е налична и на сайта на Института за модерна политика: Проект „Темите табу в българските онлайн медии – 2014“. Резултати и анализ, http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/IMP-report-taboo-topics-260614.pdf (посетен на 15 декември 2014 г.)).

Инджов, Иво (2013) Tabuthemen in bulgarischen Printmedien. Staatsmacht, Kapital und Menschenrechte – über diese drei Themenblöcke berichten bulgarische Medien zu selektiv Indzhov, Ivo. Tabuthemen in bulgarischen Printmedien. Staatsmacht, Kapital und Menschenrechte – über diese drei Themenblöcke berichten bulgarische Medien zu selektiv // Journalistik Journal, 2013, 16 Jhg./1, S. 38-39. ISSN: 1617-447x. (Също и в: European Journalism Observatory, 31.10.2012, http://de.ejo-online.eu/7327/ethik-qualitatssicherung/tabuthemen-in-bulgarischen-printmedien (посетена на 3 ноeмври 2012 г.).

Инджов, Иво (2013) Телекрацията на Борисов? Телекрацията на Борисов. София: Институт за модерна политика, 17.02.2013, http://www.modernpolitics.org/?p=4249 (посетена на 18 февруари 2013 г.) (9 стр.).

Инджов, Иво (2013) Темите табу в българските печатни медии, 2012: Представяне на резултатите от едноименния пилотен проект за изследване на феномена „agenda cutting“ Инджов, Иво. Темите табу в българските печатни медии, 2012: Представяне на резултатите от едноименния пилотен проект за изследване на феномена „agenda cutting“. В: Темите табу в медиите, съст. - същия. София: Институт за модерна политика, 2013 (с. 7-33). ISBN: 978-954-92740-2-8.

Инджов, Иво (2013) Темите табу в медиите Инджов, Иво, съст. Темите табу в медиите. София: Институт за модерна политика, 2013 (111 стр.). ISBN: 978-954-92740-2-8.

Инджов, Иво (2013) Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии, 2013: Бели петна в осведомяването са финансирането на медиите и проблеми от сферите на властта, капитала и правата на потребителите Инджов, Иво. Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии, 2013: Бели петна в осведомяването са финансирането на медиите и проблеми от сферите на властта, капитала и правата на потребителите. В: Темите табу в медиите, съст. - същия. София: Институт за модерна политика, 2013 (с. 34-60). ISBN: 978-954-92740-2-8.

Инджов, Иво (2012) Въведение в журналистиката Рус-Мол, Щефан / Инджов, Иво. Въведение в журналистиката. София: Изток-Запад, 2012, 416 стр. (авторски принос на И.И. - 81 стр.). ISBN: 978-954-321-991-9.

Инджов, Иво (2012) Еврейският въпрос в огледалото на българската преса: 1940-1944 г. Инджов, Иво. Еврейският въпрос в огледалото на българската преса: 1940-1944 г. В: "Еврейската тема“ в българския печат (1940 – 1944 г.) и в киното, сб. София: Институт за модерна политика / Център за еврейски изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“, 2012. (с. 5-92). ISBN: 978-954-92740-4-2. Публикувано на: http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/kniga2_R_Corrections.pdf (посетена на 18.04.2015).

Инджов, Иво (2011) Korruption in bulgarischen Printmedien Indzhov, Ivo. Korruption in bulgarischen Printmedien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011, 1, Beiheft zu den 9. Frankfurter Medienrechtstagen 2010 "Staatliche Maßnahmen zur Behinderung freier Berichterstattung in Ost- und Südosteuropa - Stand und Gegenstrategien", 24.-25. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 37-41). ISBN 978-3-8305-1932-4.

Инджов, Иво (2011) Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien Indzhov, Ivo. Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011/4 (S. 411-416). ISSN 0030-6444.

Инджов, Иво (2011) Медиите – между свободата, политиката и бизнеса Инджов, Иво. Медиите – между свободата, политиката и бизнеса. София: Институт за модерна политика, 2011, 226 стр. (авторски принос на И.И. - 204 стр.). ISBN 978-954-92740-1-1.

Инджов, Иво (2010) Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien Indzhov, Ivo. Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2010, 1, Beicheft zu den 8. Frankfurter Medienrechtstagen 2009 "Medienvielfalt in Ost-/Südosteuropa - Stand, Notwendigkeit und Perspektiven", 25.-26. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 40-45). ISBN 978-3-8305-1785-6.

Инджов, Иво (2008) Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration Indzhov, Ivo. Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration. - Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. - 296 S. ISBN: 978-3-639-01591-1 (zugl. Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina, Diss., 2005, online verfügbar unter: http://edocs.ub.euv.frankfurto.de/data/dissertations/kuwi/2005/indzhov. ivo. pdf).

Инджов, Иво (2007) Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien Indzhov, Ivo. Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien // In: Vorträge der internationalen Konferenz "Medienpolitik und Mediengesetzgebung in Südosteuropa“, Konrad-Adenauer-Stiftung / Moldova-Institut Leipzig, Букурещ, 11.-12. Oktober 2007, http://www.uni-leipzig.de/~mil/pdf/de/IvoIndzhov.pdf (посетена на 5 януари 2008 г.). - 10 страници.

Инджов, Иво (2007) Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър" Инджов, Иво. Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър"// "Политически изследвания", изд.: Българска асоциация за политически науки / Институт за политически и правни изследвания, 2/2007, 83-94. ISSN: 0861-4830.

Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Indzhov, Ivo. Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien // Разширена и преработена версия на доклад, изнесен на конференцията на Center for Advanced Central European Studies, Европейски университет "Виадрина", Франкфурт на Одер, ноември 2002, http://www.medienanalyse-online.de/Fernsehen%20in%20Bulgarien/Bulgarien_Startseite.htm (34 стр.) (посетена на 2 март 2004).

Маздрашка-Михова, Фани (2017) Не/Възможното журналистическо отразяване: регионални ракурси към особеностите на медийната работа по време на избори. Медии и комуникации на 21. век. Научно списание, Филологически факултет на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, Университетско издателство, бр. 1, 2017, с. 99 – 104.

Маздрашка-Михова, Фани (2016) Локални проекции//Андреева, Десислава и др. Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание/Десислава Андрева, Фани Маздрашка-Михова, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с., ISBN 978-619-208-075-4 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. (09.11.2015).

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Историческите възстановки като специално събитие. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.03.2015 (18.03.2015)

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения на медийната трансформация на PR текстовете в регионалните вестници Научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, Т. ІІ, БСУ, 12-13 юни 2015, Бургас, 88-94

Маздрашка-Михова, Фани (2013) Проблемът „Свръхпредлагане на еднообразна информация в регионалните медии в България – опит за дефиниране на причините Библиотеки – четене – комуникации(16-17 ноември 2012),сборник с доклади от научна конференция. В.Търново 2013, с. 202 – 206.

Маздрашка-Михова, Фани (2013) Медийни реакции на кризисни събития(Наблюдение над оформителските решения на първите страници на българските ежедневници при кризисни събития ) Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България, Бургас 2013, с. 143 -153.

Маздрашка-Михова, Фани (2010) ВО и местна власт – един (не)възможен модел Библиотеки, четене, комуникации 2009, (сборник с доклади от научна конференция). В.Търново 2010. с. 309-330

Маздрашка-Михова, Фани (2010) Публичната комуникация на местната власт в условия на икономическа криза – проблеми и възможности Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза”(11-12 декември 2009), сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция, С., 2010., с. 308-318.

Маздрашка-Михова, Фани (2010) Регионални медии и предизборни кампании – между манипулацията и обективността “Между традицията и модерността”, (Сб. с доклади на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии 11 юни 2009 г. В. Търново) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” 2010. с.106-121

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Проблеми на публичната комуникация на Общинския съвет Библиотеки, четене, комуникации ¬ 2006, сборник с доклади от научна конференция, Велико Търново 2007. с. 229-234

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Спортът в предизборните кампании на местната власт Спорт и комуникации, НБУ, сборник, С., 2007, електронно издание

Маздрашка-Михова, Фани (2006) Връзки с обществеността и медии в публичната комуникация на местната власт България в Европа – 2007, С., 2006;с. 505-510

Маздрашка-Михова, Фани (2006) За новия вестник “Янтра Днес” Янтра – седмичник за култура и просвета 1935 – 1937, Библиография, В. Търново 2006. с. 96-103

Маринова, Марина (2016) Телевизионните новини - подготовка, стилистични особености, редактиране „Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Обществени комуникации и информационни науки. ТОМ VІІ. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016, с. 165-207. ISSN 2367-8135.

Маринова, Марина (2015) Кой ни слуша? : Поглед върху езика на телевизионната публицистика "Общественото мнение - медийни стратегии и предизвикателства" / Национална научна конференция/ ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Институт „Конфуций”, 14 май 2015 г. Организатор: Фондация „Фридрих Еберт” и катедра „Журналистика и връзки с обществеността” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Докладите са достъпни онлайн на: Newmedia21.eu. ISSN 1314-3794. "Newmedia21.eu. Медиите на 21 век" е онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. То e регистрирано като електронно научно издание с индекс ISSN 1314-3794.

Маринова, Марина (2015) Прочити на публицистичния текст „Библиотеки – четене – комуникации”. Национална научна конференция с международно участие. РНБ „П. Р. Славейков” - Велико Търново, Булгед ООД, 2015, с. 311-322. ISSN 1313-8138.

Маринова, Марина (2014) Копирайтинг - журналистика или реклама? „Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени” на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Фабер, Велико Търново, 2014, с. 157-166. ISBN 978-619-00-0037-2.

Маринова, Марина (2014) Протестът като форма на комуникация „Библиотеки – четене – комуникации”. Национална научна конференция с международно участие, посветена на 100-годишнината от Балканските войни (14-15 ноември 2013 г.). Част ІІ. Конференцията е заключителен етап на научноизследователския проект „Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни”, Фонд „Научни изследвания” на Министерство на образованието и науката, РНБ „П. Р. Славейков” - Велико Търново, Булгед ООД, 2014, с. 203-213. ISSN 1313-8138.

Маринова, Марина (2014) Регионалната телевизия – модел, програмиране и функционалност „Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Обществени комуникации и информационни науки. ТОМ ІV. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, с. 161-186. ISSN 0204-6369.

Маринова, Марина (2012) Цензурата „Библиотеки – четене – комуникации”. Национална научна конференция с международно участие, посветена на 60-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат. Част І: Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, с. 175-184. ISSN 1313-8138.

Павлова, Илиана (2018) Епохата на постистина: алгоритми, емоции, власт. Медии и комуникации на 21. век. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018/2, с. 7-16. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Павлова, Илиана (2018) Персонален имидж и трансмедийни разкази. Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. дфн Валери Стефанов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 527–536.

Павлова, Илиана (2017) Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации. Медии и комуникации на 21. век. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017/1, с. 7 - 11. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Павлова, Илиана (2016) Apps комуникацията (комуникацията чрез приложения за мобилни устройства) сп. Реторика и комуникации, №22, април 2016. ISSN 1314-4464

Павлова, Илиана (2016) Бранд журналистика сп. Проглас, бр. 1, 2016, с. 9 – 27. ISSN 2367-8585

Павлова, Илиана (2016) Марка за различие (Рецензия за: Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014.) сп. Проглас, кн. 1, 2016, с. 210 – 212. ISSN 2367-8585

Павлова, Илиана (2016) Предговор. Криминалното – факти и фикции. Серия „Обществени комуникации“, № 6, Катедра по журналистика и масови комуникации, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Фабер: 2016, с. 9 – 11. ISBN 978-619-00-0512-4

Павлова, Илиана (2016) Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики Велико Търново: Фабер, 2016, 232 с. ISBN 978-619-00-0464-6

Павлова, Илиана (2015) Social Semantic Journalism: социална журналистика – семантичен уеб Медиите на 21. век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794 Публикувано на 03.11.2015 г. Обем - 25 стандартни страници.

Павлова, Илиана (2015) Роботът журналист Нови медии, аудитории, бизнесмодели. Серия Обществени комуникации 5. Катедра по журналистика и масови комуникации на ШУ "Еп. К. Преславски", Изд. Фабер, с. 92 – 102. ISBN: 978-619-00-0354-0

Павлова, Илиана (2013) Модераторът, свободата на словото и новите медии. Лична свобода и медии. Серия Обществени комуникации 3. Катедра по журналистика и масови комуникации на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Изд. "Фабер", с. 160 – 169. ISBN: 978-619-00-0073-0

Павлова, Илиана (2012) Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката. Велико Търново: Фабер, 192 с. ISBN: 978-954-400-716-4

Павлова, Илиана (2010) Как се пише курсова работа, рецензия. Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN: 978-954-400-291-6

Павлова, Илиана (2010) Между имената и думите. Творби, срещи и прочити. Велико Търново: Фабер, 220 с. ISBN 978-954-400-366-1

Павлова, Илиана (2010) Образование онлайн – възможности и перспективи. Сб. Теория и практика на съвременото чуждоезиково обучение. В. Търново: ИВИС, 2010, 159 – 165.

Павлова, Илиана (2009) Екатерина Каравелова. Занятията за ума и тревогите на сърцето. Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. София: Алтера, 2009, 89 – 108.

Павлова, Илиана (2009) Журналистиката – литература de facto? сп. Проглас, кн. 1, 2009, 68–79.

Павлова, Илиана (2008) Елисавета, или още Елеонора (Наблюдения върху „Крадецът на праскови” и „Търновската царица” на Емилиян Станев). Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания, архив, спомени. В. Търново, 2008, 203 – 216.

Павлова, Илиана (2008) Новият „нов журнализъм” или за журналистиката без журналисти. сп. Литературата, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, № 4, 182 – 191.

Павлова, Илиана (2008) П. К. Яворов. Игри и маниери. Сб. Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури бугара и срба. В. Търново, УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008, 89 – 100.

Павлова, Илиана (2006) „Раковски” на Иван Вазов. Пътища и проломи. Филологический сборник. Выпуск І, Тверь – Велико Търново, 2006, 145 – 149.

Павлова, Илиана (2006) Иван Радославов и Иван Мешеков – срещите в словото. Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, 325 – 328.

Павлова, Илиана (2006) Цветя и плодове в „Железния светилник” на Димитър Талев. Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своje и туhe у култури бугара и срба. В. Търново: УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2006, 214 – 228.

Павлова, Илиана (2005) Боевете за кръстопътища, кръстопътищата на боевете („Боеве” на Йордан Вълчев). „Змей със змейовете и човек с човеците” Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2005, 19–23. Също и: Електронно списание LiterNet, 01.09.2005, № 9, (70)

Павлова, Илиана (2005) Лястовици и картечници по пътя на надеждата („Българка” и „По жицата” на Йордан Йовков). Класика и литературна съвременност. Сборник в памет на проф. Л. Стаматов. Благоевград: УИ Неофит Рилски, 2005, 294 – 300. Също и в: сб. Добруджа, 23, 2005, 222 – 227.

Павлова, Илиана (2005) Между странника и глупеца (“Странник” на Хр. Ботев). Христо Ботев. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения”. В. Търново: Слово, 2005, 366 – 372.

Павлова, Илиана (2005) Портретите на словото. Литературнокритическите портрети на Димо Кьорчев. Димо Кьорчев – между литературата и политиката. Изследвания, архив, оценки. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2005, 68 – 74.

Павлова, Илиана (2004) Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 191. с. ISBN 954-524-393-7

Павлова, Илиана (2004) Между “иде” и “беда бе то за всички ни” – в интертекста на “Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев и “Ръж” на Ангел Каралийчев. Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здравко Чолаков. София: УИ Св. Кл. Охридски, 2004, 72 – 80.

Павлова, Илиана (2004) Носталгиите по пътя: пътници, скитници. Литературната география – пътешественици и домоседи. В. Търново: Фабер, 2004, 65 – 74.

Павлова, Илиана (2003) Петко Р. Славейков. Житиеписът на желанията. Петко Р. Славейков. Нови изследвания. В. Търново: Фабер, 2003, 88–93.

Павлова, Илиана (2003) Тъгите на печалния странник (“Помниш ли, помниш ли…” на Д. Дебелянов). Димчо Дебелянов. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения”. В. Търново: Слово, 2003, 118 – 126.

Павлова, Илиана (2000) Подобия и сравнения по пътя към Европа (Из българските идентификации в очерка през Възраждането). Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция, В. Търново, 2000, 154–161.

Павлова, Илиана (1999) Биографията като вариант прочит (биографията на Неофит Бозвели от Петко Р. Славейков). Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Филология, Т. 37, кн. 1, 1999, 589–597.

Серезлиев, Стефан (2018) Визуалната реторика: роля и значение в комуникациите на медийните брандове Сп. Реторика и комуникации – бр. 25. Брой със статии от конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, проведена на 18-19 юни 2016 г.

Серезлиев, Стефан (2018) Политическият бранд: криза на бранд наративността. (POLITICAL BRAND: CRISES OF BRAND NARRATIVE) Медии и комуникации на 21. век 1/2017 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ВТУ

Серезлиев, Стефан (2017) The Brand EU: monologue without borders or rebranding vs repositioning? 4TH ESTIDIA CONFERENCE – DIALOGUES WITHOUT BORDERS: STRATEGIES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP COMMUNICATION in rhetoric.bg

Серезлиев, Стефан (2016) Брандинг на нова нова университетска специалност (Академичен уъркшоп) - в рамките на Международната бизнес конференция "Наука и бизнес за интелигентно бъдеще” - Варненски свободен университет Варненски свободен университет

Серезлиев, Стефан (2016) Клиент и комуникационна агенция – креативност по време на кризи. Организира Българската академична асоциация по комуникации (БААК) в партньорство с Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при СБЖ, с медийното партньорство на електронните научни списания „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и „Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg) и с подкрепата на изворна вода RILANA® в рамките на Десетия PR Фестивал. 19 май, четвъртък , 2016 г., 10,00 – 13,30 часа, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, заседателна зала № 1, Ректората.

Серезлиев, Стефан (2016) Реклама и публичен брандинг: нови пресечни точки в публичното управление. Серезлиев, Стефан Рецензия за монография: Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, 204 с. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 2016 (НБУ), Том 1

Серезлиев, Стефан (2016) Списък на публикации

Серезлиев, Стефан (2015) Името на бранда. Комуникативни аспекти – първа част Rhetoric and Communications E-journal A Peer Reviewed Scientific Journal, ISSN 1314-4464

Серезлиев, Стефан (2015) Името на бранда: комуникативни и творчески аспекти „Реторика и комуникации” бр. 19, октомври 2015 г. – Лингвистика, комуникация, реторика

Серезлиев, Стефан (2015) Медийни и бизнес брандове на дигиталната сцена: смяна на местата или смяна на ролите? ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, Катедра „Журналистика и връзки с обществеността

Серезлиев, Стефан (2015) Ролята на академичното образование по ПР и прилагането на етичния кодекс (10 години Етичен кодекс на ПР специалистите)

Серезлиев, Стефан (2015) Супербранд и супердизайн. Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST CONSUMER & BUSINESS BRANDS 2015-2016, София, 2015, „ВИП Медиа”ООД, ISBN 978-954-91965-4-2, по лиценза на Superbrands Limited UK. Изданията Superbrands са своеобразна енциклопедия на най-забележителните търговски марки, известни в десетки страни по света като Библията на брандинга. Те имат широка читателска аудитория, ползват се с авторитет и доверие сред деловите кръгове, ключовите публики и потребителите, защото дават отлична представа за лидерите на националния пазар и за неговото развитие.

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд и пропаганда: комуникационни предизвикателства (Академичен панел на тема: „Бернайс и съвременните измерения на връзките с обществеността“, съвместно с Българската академична асоциация по комуникации (БААК), списание „Медиите на 21 век” и списание „Рeторика и комуникации”) newmedia21. Денят на Бернайс 2014. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 17.11.2014.

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време. / Стефан Серезлиев // „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 13, януари 2014

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд и CSR: комуникационни граници и перспективи.(В рамките на Единадесети Академичен омнибус „CSR: Комуникационни предизвикателства и академичен диалог“ към Осмия ПР Фестивал) newmedia21. Единадесети Академичен омнибус „CSR: Комуникационни предизвикателства и академичен диалог“. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.06.2014.

Серезлиев, Стефан (2014) Серезлиев, Стефан. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014. София: Издателство "Ваньо Недков"

Серезлиев, Стефан (2013) Образованието по реклама в реторичната светлина на прожекторите. Ab initio nullum, semper nullum // „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 8, януари 2013

Серезлиев, Стефан (2013) Образованието по реклама и ПР newmedia21. Академичен омнибус „Методически семинар за образованието по ПР и реклама”. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.05.2013.

Серезлиев, Стефан (2013) Пресечни точки в полето на медийния дизайн. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.09.2013.

Серезлиев, Стефан (2013) Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама), „Реторика и комуникации”, [ http://rhetoric.bg/ ] електронно научно списание, брой 7, април 2013

Серезлиев, Стефан (2012) Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите. Стефан Серезлиев Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 12. Available from: [www.media-journal.info]

Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част І In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 16 февруари 2012

Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част ІІ In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 24 февруари 2012

Серезлиев, Стефан (2012) Съвременният ПР: Поглед отвън. Стефан Серезлиев. Лятна школа по масови комуникации (НБУ)

Серезлиев, Стефан (2011) Серезлиев, Стефан. Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi II // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2011, № 11. Available from: [ www.media-journal.info ] Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2011, № 11. Available from: [ www.media-journal.info ]

Серезлиев, Стефан (2010) Политическият брандинг с рекламен акцент? Стефан Серезлиев Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 5. Available from: [www.media-journal.info]

Серезлиев, Стефан (2009) Политическият брандинг с рекламен акцент? Стефан Серезлиев Изд. Асоциация „Имагинес”/ Класик Дизайн ООД,

Серезлиев, Стефан (2008) Серезлиев, Стефан. Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [www.media-journal.info] Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [www.media-journal.info]

Христова, Христина (2018) Фалшиви новини в корпоративните комуникации Медии и комуникации на 21.век. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, бр. 1, 2018, с. 31 - 40, ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Христова, Христина (2017) "Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство сп. "Съвременна хуманитаристика" - научно списание на Бургаския свободен университет. ISSN 1313-9924, бр.1/2017, с. 6 - 17

Христова, Христина (2017) Градът на хиперконсуматорите. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 6 февруари 2017 г, 13 стр.

Христова, Христина (2017) Роли и трансформации на празниците в брандинга на градовете Годишник на Бургаския свободен университет. 2017. том XXXVI. ISSN: 1311-221X,c.83-94

Христова, Христина (2017) Фестивалът в развитието на културните индустрии STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, 2017,Том 36, бр. 2, ISSN 2534-9236, c. 25-38

Христова, Христина (2016) Градът като арт територия XVI PR Summer School - Комуникация и култура.Сборник с доклади от XVI Лятна школа по PR - 2014. Съст. Христова, Евелина. ISBN 978 - 954 - 535-899 -9. ebox.nbu.bg/ssc15/viev_lesson.php?id=5,10 стр.

Христова, Христина (2016) Територии на съучастието сп. Проглас. Издание на Филологическия факултет при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902, бр.1, 2016 г., 28 - 42 с.

Христова, Христина (2015) Интегриране на пърформанса в измеренията на PR кампаниите. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 23 февруари 2015 г., 14 стр.

Христова, Христина (2015) Корпоративна социална отговорност и бранд позициониране. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 29 октомври 2015 г., 10 стр.

Христова, Христина (2015) Празникът – проекция и алтернатива на общественото мнение. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 17 юли 2015 г., 9 стр.

Христова, Христина (2015) Празникът в ролята на повелител. Реторика и комуникации. Електронно научно издание. ISSN 1314-4464, Бр. 18, 14 стр.

Христова, Христина (2014) Великотърновските печатни медии за ролята на корпоративния театър в Нощта на музеите. Трудове на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, Професионално направление: Обществени комуникации и информационни науки, том 4, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014 г., ISSN 0204-6369, с. 135- 159;

Христова, Христина (2014) Аспекти на културния маркетинг в старата столица. Юбилейна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, ISBN 978-954-524-970-9, с.299-307

Христова, Христина (2014) Роля на специалните събития в развитието на градския брендинг. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 12 март 2014 г., 13 стр.

Христова, Христина (2013) Телевизия "Евроком Царевец" - в търсене на регионална идентичност. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 26 август 2013 г., 30 стр.

Христова, Христина (2012) "Разказът" в списание "Signcafe" за тенденциите в медийния свят и ролите на рекламата в началото на второто десетилетие от новия век. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2012, том 3. ISSN 0204-6369, с. 45-78

Христова, Христина (2012) Диалогът между различията в програмната схема на TV7. Юбилейна международна научно - практическа конференция, Велико Търново 18-19 май 2012 г. С., Издателство ГорексПрес, ISBN 978-954-616-221-2, 550-559 стр.

Христова, Христина (2012) Знаковата роля на политическото риалити "ТV7 в България: Мисия: твоят избор. " Сборник с доклади от Десетата национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2012, Част първа. Съст. Георгиев,Л., Ел. Георгиева, К. Иванова, Ж. Радева.ISSN 1313 - 8138, с. 184 - 191

Христова, Христина (2012) Фестивалът "Сцена на вековете" - метонимия на мащабен брандинг процес. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 9 август 2012 г., 13 стр.

Христова, Христина (2011) Медийни процеси в България през първото десетилетие на ХХI век в контекста на националните специализирани списания за медийни практики и реклама. (2011) Велико Търново. Издателство Фабер. Велико Търново, Изд. Фабер, ISBN 978-954-400-470-5, 319 стр.

Христова, Христина (2011) Антиподи на петата власт. Медиите на 21.век. Онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 9 юни 2011 г.

Христова, Христина (2010) Литературните вестници в българската хуманитарна периодика през годините на прехода. Сборник с доклади от Осмата национална конференция "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново. Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, ISSN 1310-4624,c.369-378

Христова, Христина (2010) Алманах "Мизия" в контекста на печатните комуникации у нас. Между традицията и модерността. Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности". Велико Търново, 2010. ISBN 978-954-524-735-4, с.247-264.

Христова, Христина (2009) Дебатът за културната ситуация в България през новото столетие пo страниците на списание "Пламък". Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2009, бр. 1-2. ISSN 1310-4624, c.35-38

Христова, Христина (2009) Риторика на спомена в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на XX век Отклонението като норма. Сборник с доклади от Юбилейна конференция в чест на проф. Румяна Йовева (Варна, ноември 2008). Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2009.ISBN 978-954-577-538-3, с.156-161. Както и в електронно списание: https://literaturensviat.com/?p=3292, бр. 3, 2008

Христова, Христина (2008) Трансцендираните светове в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на ХХ век. Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2008, бр. 3-4. ISSN 1310-4624, с. 23-29. Както и в електронно списание: https://literaturensviat.com/?p=3008, бр. 7, 2009.

Христова, Христина (2004) Из дебрите на съзнаниeто. Велико Търново. Астарта, 2004. ISBN 954-8324-38-5

Христова, Христина (1998) Аз-ът в диалог с друг тип съзнание. Научно-тематичен сборник с доклади от Научна сесия, посветена на 85 години от участието на Българската авиация в Балканската война. Долна Митрополия.1998, том 3. ISSN 1310-4624, с. 380-390

Христова, Христина (0) Фалшиви новини в корпоративните комуникации Медии и комуникации на 21.век. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, бр. 1, 2018, с. 31-40. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/