Публикации Катедра "Журналистика и връзки с обществеността" / Department of Journalism and Public Relations


Андреева, Десислава (2018) Изберете новото! Сп. "Медии и комуникации на 21. век". Сп. "Проглас", кн. 1, 2018 (год. ХХVII), ISSN 2367-8585, с.100-101.Достъпно на: http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol27/iss1/13

Андреева, Десислава (2018) Научната журналистика в епохата на постистината. Истини и лъжи за факти, новини и събития.Сборник с доклади от международна научна конференция. Т. 2, Русе: Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2018, с. 268-278, ISBN 978-619-7404-04-3.

Андреева, Десислава (2018) Репресираният смях на карикатурата Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, ISSN1313-8138, с.203-222.

Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване) Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, бр. 2, с. 51-62, ISSN: 2534-9236. Достъпно на: http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss2/6

Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с., ISBN 978-619-00-0667-1

Андреева, Десислава (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432, ISBN 978-619-7404-01-2.

Андреева, Десислава (2017) PR жанрове. Класически форми Велико Търново: "Фабер", 232 с., ISBN 978-619-00-0617-6

Андреева, Десислава (2016) „Изключващият” дискурс, или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.01.2016. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2016) Източната криза: възходът на новините Сборник с доклади от Национална научна конференция "140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновски манастир", 13.05.2016 г.- Велико Търново: Фабер, 2016 (205-231), ISBN 978-619-00-0540-7.

Андреева, Десислава (2016) Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание (авторски принос: с. 7-192; 223-245) В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с., ISBN 978-619-208-075-4

Андреева, Десислава (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. ISSN 1314-3794.

Андреева, Десислава (2015) Кои сме и какви сме? (Фрагменти от политическата авторефлексия на българите в предосвобожденския вестникарски дискурс) Годишник на Софийски университет – Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 21 - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015 (с. 17-45). ISSN 1311-4883.

Андреева, Десислава (2015) Панорама и мерило Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.11.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения върху медийната трансформация на PR-текстовете в регионалните вестници. Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие. Т.2. 12-14 юни 2015, Бургас, с. 88-94, ISBN 978-619-7126-11-2

Андреева, Десислава (2015) Рицари на „малката правда” : В търсене на разследващата журналистика преди Десети ноември 1989 г. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.09.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2014) Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса Дванадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене- комуникации”, 14-15 ноември 2013, Велико Търново : Народна библиотека "П.Р. Славейков", 2014 (с. 292-305). ISSN 1313-8138

Андреева, Десислава (2014) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век. (Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - История на българската журналистика). София: Софийски университет - Факултет по журналистика и масова комуникация, юни 2014, 38 с. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/3096?tk=AAAMGAAAAABZHgj-.ipsYeLFhNn9tUcngXZIu1g

Андреева, Десислава (2014) Редакционният апел – същност и паралели Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.01.2014. ISSN 1314-3794.Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/redaktsionniyat-apel-sashtnost-i-paraleli-3/ (21.01.2014). Виж същото в: сп. Либерален преглед. 20.08.2014. Available from: http://www.librev.com/index.php/discussion-culture-publisher/2461-2014-08-20-08-04-21

Андреева, Десислава (2011) Медия в първо лице: да бъдеш редактор на общински вестник. Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. Между традицията и модерността. Научна кръгла маса. Изследвания. В. Търново, 2011, с. 46-72.

Андреева, Десислава (2011) Политическият дискурс в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век Българският периодичен печат през Възраждането. Нац. научн. конф., Сливен, 7-8 октомври 2009. – Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Т. ІІ. Сливен, 2011, с.123-138

Андреева, Десислава (2010) „Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза” /Дискусионни щрихи на една конференция / сп. „Социално-икономически анализи”, кн. 3, 2010, с. 230-246

Андреева, Десислава (2010) Политическите пространства на възрожденското любопитство. Между традицията и модерността: Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009, с. 281-306. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010.

Андреева, Десислава (2009) Вестник „Напредък” (1874-1877 г.) и цензурата върху периодичния печат в Османската империя. Архив за поселищни проучвания, 2007, кн. 3-4, с. 12 – 46.

Андреева, Десислава (2009) Измерения на политическото в медийния дискурс на Възраждането. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 254 – 287.

Андреева, Десислава (2009) Медийният образ на Русия, конструиран от цариградския ни периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. 130 години от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и Освобождението на България: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. – Велико Търново, 2009, с. 187 – 209.

Андреева, Десислава (2009) Полето на вестникарските войни – между легализма и гражданската еманципация. Библиотеки – четене – комуникации: Седма Нац. науч. конф., Велико Търново, 21 – 22 ноември 2008 г. : Посв. на 100 год. от обявяването на Независимостта на България. – В. Търново, 2009, с. 270 – 290.

Андреева, Десислава (2009) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. (Методологични възможности за реконструкция на политическото мислене през Зрялото Възраждане). Трудове на ВТУ: Стопански факултет: Катедра Библиотекознание и масови комуникации: направление „Обществени комуникации и информационни науки”: Т.1, Велико Търново, 2009, с. 169 – 227.

Андреева, Десислава (2008) За неосветените кътчета на идейно-политическото ни наследство (Иван Стоянов. Политически идеи на Тайния централен български комитет). Българско възраждане. Идеи – Личности - Събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”. Т.10. Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”. ISSN 1311 –1337. С., 2008, с.308 – 312.

Андреева, Десислава (2008) Рицарят от ариергарда (Вестник „Сутрина”). Библиотеки –четене – комуникации. Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007г. Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. В. Търново, 2008, с. 251 – 271.

Андреева, Десислава (2008) Слухът във възрожденския периодичен печат: особена комуникационна стратегия в политическия разговор на нацията. Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията. Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 24-25 април 2007 г.. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с.142 -153.

Андреева, Десислава (2008) Цариградският периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век: практики на оцеляването. Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876 – 1919. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 20-21 септември 2007 г.), Регионален исторически музей – Плевен, Плевен, 2008, с. 31 – 48.

Андреева, Десислава (2007) България в блогосферата: към подстъпите на гражданската журналистика. България в Европейския съюз: първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. София: ГорексПрес, 2007, с.483 – 492

Андреева, Десислава (2007) За стилистиката на един възрожденски вестник („Ден”, 1876). Библиотеки, четене, комуникации. Пета Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2006 г. Посветена на 105 години от рождението на проф. Тодор Боров. В. Търново. В. Търново, 2007, с. 254 – 266.

Андреева, Десислава (2006) „НИЕ, МЕДИИТЕ” и началото на гражданската журналистика (Dan Gillmor ‘We The Media: Grassroots Journalism By the People, For the People’). Издател, г.VІІІ, № 3-4, 2006, с. 64 – 73.

Андреева, Десислава (2006) България пред Европа – 130 години по-рано (Медийната рецепция на една отложена среща). България в Европа – 2007. Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г.С., 2006, с. 475 – 483. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 03.01.2007, № 1 (86), Available from: http://www.liternet.bg/publish11/d_andreeva/bylgariia.htm>

Андреева, Десислава (2006) Два народни обичая, описани в мемоарите на Пандели Кисимов. Етнологията вчера, днес и утре (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2006, с. 137 – 159. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.11.2007, № 11 (96) Available from: http://liternet.bg/publish11/d_andreeva/dva.htm

Андреева, Десислава (2006) Криминалната новина в един български възрожденски вестник. Библиотеки, четене, комуникации. Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга. Четвърта Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2005 г., В. Търново. В. Търново, 2006, с. 204 – 221.

Андреева, Десислава (2006) Портрети на книгата – в огледалото на Интернет. Книгата и „безкнижната” цивилизация. Трета национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2005 г., С. 2006, с. 144-156. Виж също в Електронно списание LiterNet, 31.07.2006, № 7 (80) Available from:

Андреева, Десислава (2005) “Setting the Agenda”, или за медийните ефекти върху общественото мнение (Maxwell McCombs ‘Setting the Agenda. The mass media and public opinion’). Издател, г.VІІ, 2005, бр.1, с. 40 – 55. Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 24.04.2006, № 4 (77) Available from:

Андреева, Десислава (2005) Al-Jazeera: медийната перла на арабския свят (Mohamed el-Nawawy и Adel Iskandar ‘Al-Jazeera’). Издател, г. VІІ, № 4, 2005, с. 34 – 42. Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 02.07.2006, № 7 (80) Available from:

Андреева, Десислава (2005) Смисълът на Липсващия текст (Тайната на “писмото” в някои автобиографични творби на Г. Раковски). Библиотеки, четене, комуникации. Съдбата на българската книга. (Трета национална научна конференция, Велико Търново, 25-26 ноември 2004). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, с. 286-298.

Андреева, Десислава (2004) Автобиографичните хипостази на Раковски. Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. Материали от научната конференция, проведена на 14-15 октомври 2004 г. във Велико Търново. В. Търново, 2005, с.192-207. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 05.12.2004, № 12 (61) Available from:

Андреева, Десислава (2004) За времето, паметта и историята във вестниците на Раковски “Бъдущност” и “Бранител”. Издател, год.VІ, 2004, бр.1, с. 36 – 44.

Андреева, Десислава (2004) Раковски и жените. Епохи, г. VІІІ, 2000, кн. ІІІ-ІV, Университетско издателство, В. Търново, 2004, с. 193 –200. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.07.2004, № 7 (56) Available from:

Андреева, Десислава (2003) Умният българизъм, или за смисъла на едно неизползвано понятие във възрожденското политическо пространство (исторически етюд). Епохи, г. VІІІ, 2000, бр. 1, Университетско издателство Велико Търново, 2003, с.101 – 120.

Андреева, Десислава (2002) Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография. В.Търново: Faber, 2002, ISBN 954–775–101-8, 128 с.

Андреева, Десислава (2002) Диалогът на едно съзряване (Гавриил Кръстевич като епистоларна личност). Национални студентски четения. (Доклади от националните студентски четения Велико Търново, 2002). Faber. Велико Търново, 2002, с. 5 – 15.

Игнатов, Георги (2018) Как социалните медии промениха радиото Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, бр. 2, с. 83-91, ISSN: 2534-9236

Игнатов, Георги (2018) Репресираният смях на карикатурата. Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, ISSN1313-8138, с.203-222.

Игнатов, Георги (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432, ISBN 978-619-7404-01-2.

Игнатов, Георги (2015) Пътят на радиото в дигиталния свят. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 02. 11. 2015.

Игнатов, Георги (2014) Дигитални медии и идентичност. XI национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – 1-2 ноември 2013, София, УниБИТ, За буквите – О писменехь, София, 2014, с. 561–566.

Игнатов, Георги (2014) Защо обичаме социалните мрежи? XII национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“ – 14-15 ноември 2013, Велико Търново, РБ “П. Р. Славейков” – Булгед ООД, Велико Търново, 2014, с. 213 – 221

Игнатов, Георги (2013) Книжна мобилност. XI национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 16 - 17 ноември 2012, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с. 239 - 249

Игнатов, Георги (2012) Модели за финансиране на национални и регионалните медии. Десета национална научна конференция с международно участие “Библиотеки, четене, комуникации.”, 17 – 18 ноември 2011, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, с. 164 – 175

Игнатов, Георги (2012) Регионалните медии и промените в информационната инфраструктура в условия на глобална криза. Девета национална научна конференция с международно участие “Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век”, 1 - 2 ноември 2011, София, УниБИТ.

Игнатов, Георги (2010) Електронните издания на регионалния печат в Северна България. Национална научна конференция с международно участие “Между традицията и модерността” 11 юни 2009, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 55 - 62 .

Игнатов, Георги (2009) Журналистиката в мрежата - алтернатива или допълнение на традиционните медии. Трудове на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Обществени комуникации и информационни технологии, Т. 1, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 281 - 301.

Игнатов, Георги (2009) Телевизионното съдържание в мрежата – форми на обхват. Седма национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 21 - 22 ноември 2008, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 306 - 313.

Инджов, Иво (2018) Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай Инджов, Иво. Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай // "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, кн. 2 (с.48-60). ISSN: 2603-3089.

Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Инджов, Иво. Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944), Publisher: GlobeEdit, 2018. 133 с. ISBN: 978-613-8-24330-4.

Инджов, Иво (2017) Журналистиката - учебник и наръчник Рус-Мол, Щефан; Инджов, Иво. Журналистиката - учебник и наръчник. второ актуализирано и преработено издание, София: Издателство "Изток - Запад", 2017. 488 с. (авторски принос на И.И. - 100 с.). ISBN: 978-619-01-0005-8.

Инджов, Иво (2017) Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация Инджов, Иво.Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация // "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, кн. 1 (с.19-26). ISSN: 2603-3089.

Инджов, Иво (2016) „За "Теорията на демокрацията“ Инджов, Иво. Рецензия за „За "Теорията на демокрацията“. В: Дойков, Йордан. „Теория на демокрацията (по Джовани Сартори), CD-методическо пособие. София: "За буквите - О писменехь", 2016 (с. 8-9). ISBN 978-619-185-219-2.

Инджов, Иво (2016) Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung Indzhov, Ivo. Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung // Südosteuropa Mitteilungen, München: Südosteuropa Gesellschaft, 2016, 05-06/56. Jhg., Beiheft zu den 13. Frankfurter Medienrechtstagen 2016 "Mediengenossenschaften - Strategie zur Stärkung des unabhängigen Journalismus in Ost- und Südosteuropa", 27.-28. Januar, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), (S. 47 - 52). ISSN: 0340-174-X.

Инджов, Иво (2016) Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите Инджов, Иво. Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите // "Проглас": Филологическо списание. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, кн. 1/XXV, file:///C:/Users/Ivo/Downloads/%D0%97%D0%B5%D1%8F%D1%85%D1%81/5%20(3).pdf (с. 74-91). ISSN: 2367-8585.

Инджов, Иво (2016) Рецензия за монографията "Подменената журналистика" Инджов, Иво. Рецензия за монографията "Подменената журналистика". В: Андреева, Десислава; Маздрашка-Михова, Фани. Подменената журналистика: Пиарът в журналистическото съдържание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" (2 стр.; на четвърта корица - откъс от рецензията). ISBN: 978-619-208-075-4.

Инджов, Иво (2015) Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия Инджов, Иво. Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия // Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 26 октомври 2015, http://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistat-kato-homo-oeconomicus-maturus-mediite- mezhdu-pazara-i-obshtestvenata-misiya/#more-3213 (посетена на 15 април 2016) (9 стр.). ISSN: 1314-3794.

Инджов, Иво (2015) Мониторингов доклад "Обществени медии и плурализъм": "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие Инджов, Иво, екип на ИМП. Мониторингов доклад "Обществени медии и плурализъм": "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие // Институт за модерна политика, 28.12.2015, https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/BNT_Analysis.pdf (8 стр., авторски принос на И.И. - 6 стр.) (посетена на 8.08.2017).

Инджов, Иво (2015) Образът на ромите в българския печат – 2012 Инджов, Иво. Образът на ромите в българския печат – 2012 // Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 14 април 2015, http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/obrazat-na-romite-v-balgarskiya-pechat-2012/#more- 2941 (28 стр.) (посетена на 15 април 2015 г.). ISSN: 1314-3794. Първа публикация: // уебсайт на Институт за модерна политика, 27 май 2012, https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads, /Roma_Bild_Final_May2012.pdf (посетена на 15 април 2015).

Инджов, Иво (2015) Рецепти за отговорност и прозрачност на българските медии Инджов, Иво. Рецепти за отговорност и прозрачност на българските медии // Преработена и разширена версия на доклада „MediaAcT (Media Accountability and Transparency) - отговорност и прозрачност в медиите. Проблеми, модели и перспективи за България“, изнесен на 20.09.2015 г. на Международната журналистическа среща във Варна на тема „Икономическата криза свършва, но кризата в медиите – Не! Защо?“. В: "Хаштаг-BG", 22.09.2015, http://hashtag-bg.com/articles/23825/рецепти-за-отговорност-и-прозрачност-на-българските-медии (посетена на 22.09.2015 г.) (12 стр.).

Инджов, Иво (2014) Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии Инджов, Иво / Димитрова, Михайлина. Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии // Международни отношения, 2014, 2, стр. 63-84 (авторски принос на И.И. - 16 стр.). ISSN 0324-1092.

Инджов, Иво (2014) Темите табу в онлайн медиите – 2014 Инджов, Иво. Темите табу в онлайн медиите – 2014 // Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи и критика, 11.12.2014, http://www.newmedia21.eu/content/2014/12/BGonline-medii-temi-tabu2014.pdf (посетена на 15 декември 2014 г.) (34 стр.). ISSN: 1314-3794 (Публикацията е налична и на сайта на Института за модерна политика: Проект „Темите табу в българските онлайн медии – 2014“. Резултати и анализ, http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/IMP-report-taboo-topics-260614.pdf (посетен на 15 декември 2014 г.).

Инджов, Иво (2013) Tabuthemen in bulgarischen Printmedien. Staatsmacht, Kapital und Menschenrechte – über diese drei Themenblöcke berichten bulgarische Medien zu selektiv Indzhov, Ivo. Tabuthemen in bulgarischen Printmedien. Staatsmacht, Kapital und Menschenrechte – über diese drei Themenblöcke berichten bulgarische Medien zu selektiv // Journalistik Journal, 2013, 16 Jhg./1, S. 38-39. ISSN: 1617-447x. (Също и в: European Journalism Observatory, 31.10.2012, http://de.ejo-online.eu/7327/ethik-qualitatssicherung/tabuthemen-in-bulgarischen-printmedien (посетена на 3 ноeмври 2012 г.).

Инджов, Иво (2013) Телекрацията на Борисов? Телекрацията на Борисов. София: Институт за модерна политика, 17.02.2013, http://www.modernpolitics.org/?p=4249 (посетена на 18 февруари 2013 г.) (9 стр.).

Инджов, Иво (2013) Темите табу в българските печатни медии, 2012: Представяне на резултатите от едноименния пилотен проект за изследване на феномена „agenda cutting“ Инджов, Иво. Темите табу в българските печатни медии, 2012: Представяне на резултатите от едноименния пилотен проект за изследване на феномена „agenda cutting“. В: Темите табу в медиите, съст. - същия. София: Институт за модерна политика, 2013 (с. 7-33). ISBN: 978-954-92740-2-8.

Инджов, Иво (2013) Темите табу в медиите Инджов, Иво, съст. Темите табу в медиите. София: Институт за модерна политика, 2013 (111 стр.). ISBN: 978-954-92740-2-8.

Инджов, Иво (2013) Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии, 2013: Бели петна в осведомяването са финансирането на медиите и проблеми от сферите на властта, капитала и правата на потребителите Инджов, Иво. Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии, 2013: Бели петна в осведомяването са финансирането на медиите и проблеми от сферите на властта, капитала и правата на потребителите. В: Темите табу в медиите, съст. - същия. София: Институт за модерна политика, 2013 (с. 34-60). ISBN: 978-954-92740-2-8.

Инджов, Иво (2012) Въведение в журналистиката Рус-Мол, Щефан / Инджов, Иво. Въведение в журналистиката. София: Изток-Запад, 2012, 416 стр. (авторски принос на И.И. - 81 стр.). ISBN: 978-954-321-991-9.

Инджов, Иво (2012) Еврейският въпрос в огледалото на българската преса: 1940-1944 г. Инджов, Иво. Еврейският въпрос в огледалото на българската преса: 1940-1944 г. В: "Еврейската тема“ в българския печат (1940 – 1944 г.) и в киното, сб. София: Институт за модерна политика / Център за еврейски изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“, 2012. (с. 5-92). ISBN: 978-954-92740-4-2. Публикувано на: http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/kniga2_R_Corrections.pdf (посетена на 18.04.2015).

Инджов, Иво (2011) Korruption in bulgarischen Printmedien Indzhov, Ivo. Korruption in bulgarischen Printmedien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011, 1, Beiheft zu den 9. Frankfurter Medienrechtstagen 2010 "Staatliche Maßnahmen zur Behinderung freier Berichterstattung in Ost- und Südosteuropa - Stand und Gegenstrategien", 24.-25. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 37-41). ISBN 978-3-8305-1932-4.

Инджов, Иво (2011) Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien Indzhov, Ivo. Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011/4 (S. 411-416). ISSN 0030-6444.

Инджов, Иво (2011) Медиите – между свободата, политиката и бизнеса Инджов, Иво. Медиите – между свободата, политиката и бизнеса. София: Институт за модерна политика, 2011, 226 стр. (авторски принос на И.И. - 204 стр.). ISBN 978-954-92740-1-1.

Инджов, Иво (2010) Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien Indzhov, Ivo. Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2010, 1, Beicheft zu den 8. Frankfurter Medienrechtstagen 2009 "Medienvielfalt in Ost-/Südosteuropa - Stand, Notwendigkeit und Perspektiven", 25.-26. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 40-45). ISBN 978-3-8305-1785-6.

Инджов, Иво (2008) Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration Indzhov, Ivo. Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration. - Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. - 296 S. ISBN: 978-3-639-01591-1 (zugl. Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina, Diss., 2005, online verfügbar unter: http://edocs.ub.euv.frankfurto.de/data/dissertations/kuwi/2005/indzhov. ivo. pdf).

Инджов, Иво (2007) Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien Indzhov, Ivo. Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien // In: Vorträge der internationalen Konferenz "Medienpolitik und Mediengesetzgebung in Südosteuropa“, Konrad-Adenauer-Stiftung / Moldova-Institut Leipzig, Букурещ, 11.-12. Oktober 2007, http://www.uni-leipzig.de/~mil/pdf/de/IvoIndzhov.pdf (посетена на 5 януари 2008 г.). - 10 страници.

Инджов, Иво (2007) Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър" Инджов, Иво. Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър"// "Политически изследвания", изд.: Българска асоциация за политически науки / Институт за политически и правни изследвания, 2/2007, 83-94. ISSN: 0861-4830.

Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Indzhov, Ivo. Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien // Разширена и преработена версия на доклад, изнесен на конференцията на Center for Advanced Central European Studies, Европейски университет "Виадрина", Франкфурт на Одер, ноември 2002, http://www.medienanalyse-online.de/Fernsehen%20in%20Bulgarien/Bulgarien_Startseite.htm (34 стр.) (посетена на 2 март 2004).

Маздрашка-Михова, Фани (2017) Не/Възможното журналистическо отразяване: регионални ракурси към особеностите на медийната работа по време на избори. Медии и комуникации на 21. век. Научно списание, Филологически факултет на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, Университетско издателство, бр. 1, 2017, с. 99 – 104.

Маздрашка-Михова, Фани (2016) Локални проекции//Андреева, Десислава и др. Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание/Десислава Андрева, Фани Маздрашка-Михова, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с., ISBN 978-619-208-075-4 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. (09.11.2015).

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Историческите възстановки като специално събитие. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.03.2015 (18.03.2015)

Маздрашка-Михова, Фани (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения на медийната трансформация на PR текстовете в регионалните вестници Научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, Т. ІІ, БСУ, 12-13 юни 2015, Бургас, 88-94

Маздрашка-Михова, Фани (2013) Проблемът „Свръхпредлагане на еднообразна информация в регионалните медии в България – опит за дефиниране на причините Библиотеки – четене – комуникации(16-17 ноември 2012),сборник с доклади от научна конференция. В.Търново 2013, с. 202 – 206.

Маздрашка-Михова, Фани (2013) Медийни реакции на кризисни събития(Наблюдение над оформителските решения на първите страници на българските ежедневници при кризисни събития ) Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България, Бургас 2013, с. 143 -153.

Маздрашка-Михова, Фани (2010) ВО и местна власт – един (не)възможен модел Библиотеки, четене, комуникации 2009, (сборник с доклади от научна конференция). В.Търново 2010. с. 309-330

Маздрашка-Михова, Фани (2010) Публичната комуникация на местната власт в условия на икономическа криза – проблеми и възможности Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза”(11-12 декември 2009), сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция, С., 2010., с. 308-318.

Маздрашка-Михова, Фани (2010) Регионални медии и предизборни кампании – между манипулацията и обективността “Между традицията и модерността”, (Сб. с доклади на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии 11 юни 2009 г. В. Търново) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” 2010. с.106-121

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Проблеми на публичната комуникация на Общинския съвет Библиотеки, четене, комуникации ¬ 2006, сборник с доклади от научна конференция, Велико Търново 2007. с. 229-234

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Спортът в предизборните кампании на местната власт Спорт и комуникации, НБУ, сборник, С., 2007, електронно издание

Маздрашка-Михова, Фани (2006) Връзки с обществеността и медии в публичната комуникация на местната власт България в Европа – 2007, С., 2006;с. 505-510

Маздрашка-Михова, Фани (2006) За новия вестник “Янтра Днес” Янтра – седмичник за култура и просвета 1935 – 1937, Библиография, В. Търново 2006. с. 96-103

Маринова, Марина (2016) Телевизионните новини - подготовка, стилистични особености, редактиране „Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Обществени комуникации и информационни науки. ТОМ VІІ. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016, с. 165-207. ISSN 2367-8135.

Маринова, Марина (2015) Кой ни слуша? : Поглед върху езика на телевизионната публицистика "Общественото мнение - медийни стратегии и предизвикателства" / Национална научна конференция/ ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Институт „Конфуций”, 14 май 2015 г. Организатор: Фондация „Фридрих Еберт” и катедра „Журналистика и връзки с обществеността” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Докладите са достъпни онлайн на: Newmedia21.eu. ISSN 1314-3794. "Newmedia21.eu. Медиите на 21 век" е онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. То e регистрирано като електронно научно издание с индекс ISSN 1314-3794.

Маринова, Марина (2015) Прочити на публицистичния текст „Библиотеки – четене – комуникации”. Национална научна конференция с международно участие. РНБ „П. Р. Славейков” - Велико Търново, Булгед ООД, 2015, с. 311-322. ISSN 1313-8138.

Маринова, Марина (2014) Копирайтинг - журналистика или реклама? „Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени” на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Фабер, Велико Търново, 2014, с. 157-166. ISBN 978-619-00-0037-2.

Маринова, Марина (2014) Протестът като форма на комуникация „Библиотеки – четене – комуникации”. Национална научна конференция с международно участие, посветена на 100-годишнината от Балканските войни (14-15 ноември 2013 г.). Част ІІ. Конференцията е заключителен етап на научноизследователския проект „Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни”, Фонд „Научни изследвания” на Министерство на образованието и науката, РНБ „П. Р. Славейков” - Велико Търново, Булгед ООД, 2014, с. 203-213. ISSN 1313-8138.

Маринова, Марина (2014) Регионалната телевизия – модел, програмиране и функционалност „Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Обществени комуникации и информационни науки. ТОМ ІV. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, с. 161-186. ISSN 0204-6369.

Маринова, Марина (2012) Цензурата „Библиотеки – четене – комуникации”. Национална научна конференция с международно участие, посветена на 60-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат. Част І: Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, с. 175-184. ISSN 1313-8138.

Павлова, Илиана (2018) Епохата на постистина: алгоритми, емоции, власт Медии и комуникации на 21. век. Т. 2, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 7-16.

Павлова, Илиана (2018) Персонален имидж и трансмедийни разкази Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 527–536. EAN 9789540744377, ISBN 9789540744377

Павлова, Илиана (2017) Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации Медии и комуникации на 21. век. Т. 1. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 7 - 11.

Павлова, Илиана (2016) Apps комуникацията (комуникацията чрез приложения за мобилни устройства) Реторика и комуникации, №22, София: Институт по реторика и комуникации, април 2016.

Павлова, Илиана (2016) Бранд журналистика Проглас, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, бр. 1, 2016 (год. XXV), с. 9 – 27.

Павлова, Илиана (2016) Марка за различие (Стефан Серезлиев. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014) Проглас, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, бр. 1, 2016 (год. XXV), с. 210 – 212.

Павлова, Илиана (2016) Предговор Криминалното – факти и фикции. Серия „Обществени комуникации“, № 6, ШУ „Еп. Константин Преславски“, В. Търново: Фабер: 2016, с. 9 – 11. ISBN 978-619-00-0512-4

Павлова, Илиана (2016) Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики Велико Търново: Фабер, 2016, 232 с. ISBN 978-619-00-0464-6

Павлова, Илиана (2015) Social Semantic Journalism: социална журналистика – семантичен уеб Newmedia21. Медиите на 21 век. София: СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК, Публ. 03.11.2015 г. ISSN 1314‐3794 (online) http://www.newmedia21.eu. Обем 25 стандартни страници.

Павлова, Илиана (2015) Роботът журналист Нови медии, аудитории, бизнесмодели. Серия „Обществени комуникации“ № 5, ШУ „Еп. К. Преславски", В. Търново: Фабер, с. 92 – 102. ISBN 978-619-00-0354-0

Павлова, Илиана (2013) Модераторът, свободата на словото и новите медии Лична свобода и медии. Серия „Обществени комуникации“ № 3. ШУ „Еп. Константин Преславски”, В. Търново: Фабер", с. 160 – 169. ISBN 978-619-00-0073-0

Павлова, Илиана (2012) "Заради Възраждането" на Елена Налбантова. Проглас, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 2, 2012 (год. ХХI), с. 161 - 165. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print). Също и в: Електронно списание LiterNet, 14.10.2012, № 10 (155).

Павлова, Илиана (2012) Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката Велико Търново: Фабер, 192 с. ISBN: 978-954-400-716-4

Павлова, Илиана (2010) Как се пише курсова работа, рецензия Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN: 978-954-400-291-6

Павлова, Илиана (2010) Между имената и думите. Творби, срещи и прочити. Велико Търново: Фабер, 220 с. ISBN 978-954-400-366-1

Павлова, Илиана (2010) Образование онлайн – възможности и перспективи Сб. Теория и практика на съвременото чуждоезиково обучение. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 159 – 165. ISBN 978-954-8387-87-3

Павлова, Илиана (2009) Екатерина Каравелова. Занятията за ума и тревогите на сърцето. Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. София: Алтера, 2009, с. 89 – 108.

Павлова, Илиана (2009) Журналистиката – литература de facto? Проглас, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1, 2009 (год. XVIII), с. 68–79.

Павлова, Илиана (2008) „Нужда е да се разпознайме”. В търсене на предателя – един възрожденски контекст („Горски пътник” на Георги С. Раковски). Електронно списание LiterNet, 2.03.2008, № 3 (100), http://liternet.bg/publish16/i_pavlova/rakovski.htm (2.03.2008).

Павлова, Илиана (2008) Елисавета, или още Елеонора (Наблюдения върху „Крадецът на праскови” и „Търновската царица” на Емилиян Станев) Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания, архив, спомени. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 203 – 216.

Павлова, Илиана (2008) Новият „нов журнализъм” или за журналистиката без журналисти. Литературата, София: УИ „Св. Климент Охридски”, Фак. по славянски филологии, 2008, № 4, с. 182–191.

Павлова, Илиана (2008) П. К. Яворов. Игри и маниери. Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008, с. 89–100. ISBN 978-954-524-690-6

Павлова, Илиана (2007) GHID DE CONVERSAŢIE ROMÂN – BULGAR cu. Dicţionar bulgar-român şi român-bulgar. GHID DE CONVERSAŢIE ROMÂN – BULGAR cu. Dicţionar bulgar-român şi român-bulgar. Bulgaria: Faber, 2007, 276 p. ISBN 978-954-775-760-8

Павлова, Илиана (2007) Защо "Защо обичаме жените" на Мирча Картареску? Книгите днес, бр. 2, 2007, с. 45 – 46. Също и в: Електронно списание LiterNet, 30.03.2007, № 3 (88).

Павлова, Илиана (2007) Поетът и времето. Проглас, кн. 1, 2007 (год. XVI), с. 193-196. Също и в: Електронно списание LiterNet, № 6 (91),18.06.2007.

Павлова, Илиана (2006) „Раковски” на Иван Вазов. Пътища и проломи. Филологический сборник. Выпуск І, Тверь – Велико Търново, 2006, с. 145 – 149.

Павлова, Илиана (2006) Жената в Книга за Книгите. Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 319 – 321. ISSN 1311-0209 Също и в: Електронно списание LiterNet, 06.02.2007, № 2 (87).

Павлова, Илиана (2006) Иван Радославов и Иван Мешеков – срещите в словото. Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, 325 – 328.

Павлова, Илиана (2006) Към същността. Литературен форум, бр. 7, юли 2006, с. 2. Също и в: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 540 – 541. ISSN 1311-0209

Павлова, Илиана (2006) Литературни анализи 12 клас. Литературни анализи в помощ на учениците от 12 клас. Отг. ред. акад. д-р Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2006. 192 с. ISBN 10:954-427-672-6 ISBN 13:978-954-427-672-0

Павлова, Илиана (2006) Прозата на критика Литературен форум, бр. 3, 2006. Както и в: Електронно издание "Литературен Форум" http://litforum.alteraforum.net/article.php?id=10&issueid=528 (12.11.2007). Също и в: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, 488 – 489. ISSN 1311-0209

Павлова, Илиана (2006) Цветя и плодове в „Железния светилник” на Димитър Талев Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своje и туhe у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 214 – 228.

Павлова, Илиана (2005) Боевете за кръстопътища, кръстопътищата на боевете („Боеве” на Йордан Вълчев). „Змей със змейовете и човек с човеците” Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Национален институт „Нова българска литература“, библиотека „Позиции“. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 19–23. ISBN 954-524-479-8 Също и: Електронно списание LiterNet, 01.09.2005, № 9, (70) http://www.liternet.bg/publish16/i_pavlova/boevete.htm (25.01.2007).

Павлова, Илиана (2005) Бутилките на литературата Пиянство и смисъл. Сборник с доклади VII Национална литературна конференция Арбанаси 2004. Велико Търново: Фабер, 2005. с. 22-30. 954-775-478-5

Павлова, Илиана (2005) Лястовици и картечници по пътя на надеждата („Българка” и „По жицата” на Йордан Йовков). Класика и литературна съвременност. Сборник в памет на проф. Любомир Стаматов. Благоевград: УИ Неофит Рилски, 2005, с. 294 – 300. Също и в: сб. Добруджа, №23, 2005, с. 222 – 227.

Павлова, Илиана (2005) Между странника и глупеца (“Странник” на Хр. Ботев). Христо Ботев. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения” №5. Велико Търново: Слово, 2005, с. 366 – 372. ISBN 954-439-808-2

Павлова, Илиана (2005) Портретите на словото. Литературнокритическите портрети на Димо Кьорчев. Димо Кьорчев – между литературата и политиката. Изследвания, архив, оценки. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 68 – 74. ISBN 954-524-450-X

Павлова, Илиана (2004) Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 191. с. ISBN 954-524-393-7

Павлова, Илиана (2004) Между “иде” и “беда бе то за всички ни” – в интертекста на “Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев и “Ръж” на Ангел Каралийчев. Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здравко Чолаков. София: УИ Св. Кл. Охридски, 2004, с. 72 – 80. ISBN 954-07-1927-5

Павлова, Илиана (2004) Носталгиите по пътя: пътници, скитници. Литературната география – пътешественици и домоседи. Сборник с доклади от Национална научна конференция Арбанаси 2003. В. Търново: Фабер, 2004, с. 65 – 74. ISBN 954-775-327-4

Павлова, Илиана (2003) Петко Р. Славейков. Житиеписът на желанията Петко Р. Славейков – нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. В. Търново: Фабер, 2003, с. 88–93. ISBN 954-775-197-2

Павлова, Илиана (2003) Тъгите на печалния странник (“Помниш ли, помниш ли…” на Д. Дебелянов) Димчо Дебелянов. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения” № 2. Велико Търново: Слово, 2003, с. 118 – 126. ISBN 954-439-753-1

Павлова, Илиана (2002) Литературни анализи 8 клас. Литературни анализи в помощ на учениците от 8 клас. Отг. ред. проф. д-р Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2002. ISBN 954-427-137-6 Помагалото е одобрено с протокол №9 от 18.X.1996 г. на МОН.

Павлова, Илиана (2002) Паметта на водата Хидрофилия и хидрофоби. Сборник от Национална конференция Арбанаси 2001. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 23-28. ISBN 954-775-117-4

Павлова, Илиана (2001) „Горски пътник“ на Раковски – тайната на разпознаването Следите на Свещената книга в българската литература. Национален институт „Нова българска литература“, катедра „Българска литература“. Библиотека „Позиции“. Велико Търново: Фабер, 2001. с. 97-101. ISBN 954-9541-94-0

Павлова, Илиана (2001) Идентичността - истина и измислица в очертанието. Млади Филолози. Доклади от четвъртите студентски филологически четения – В. Търново 2000. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет. В. Търново: Фабер, с. 18-27.

Павлова, Илиана (2001) Помен и спомен в гардероба на една картина и един разказ (Рене Магрит и Светослав Минков). Гардеробът на литературата. Сборник с доклади от Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. Национален институт „Нова българска литература“, библиотека „Позиции“. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 102-111. ISBN 954-775-014-3

Павлова, Илиана (2001) Разходката. Гледките и (не)удоволствията Алманах за литература и изкуство "Света гора", бр. 3 (В), 2000-2001, с. 32-42.

Павлова, Илиана (2000) Подобия и сравнения по пътя към Европа (Из българските идентификации в очерка през Възраждането). Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция, В. Търново 2000 г. Съставител Теодора Калейнска. Информационно-документационен център на Съвета на Европа, В. Търново, 2000, с. 154–161. ISBN 954-90635-6-9

Павлова, Илиана (2000) Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит. Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит. Велико Търново: Абагар, 2000, ISBN 954-427-420-0

Павлова, Илиана (1999) Биографията като вариант прочит (биографията на Неофит Бозвели от Петко Р. Славейков). Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Филология, Т. 37, кн. 1, 1999, 589–597.

Серезлиев, Стефан (2018) Визуалната реторика: роля и значение в комуникациите на медийните брандове Сп. Реторика и комуникации – бр. 25. Брой със статии от конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, проведена на 18-19 юни 2016 г.

Серезлиев, Стефан (2018) Емоционалният брандинг в лабиринта на постистината. Медии и комуникации на 21. век. ISSN: 2603-3801 (Online) ISSN: 2603-3089 (Print)

Серезлиев, Стефан (2017) The Brand EU: monologue without borders or rebranding vs repositioning? 4TH ESTIDIA CONFERENCE – DIALOGUES WITHOUT BORDERS: STRATEGIES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP COMMUNICATION in rhetoric.bg

Серезлиев, Стефан (2017) Политическият бранд: криза на бранд наративността. (POLITICAL BRAND: CRISES OF BRAND NARRATIVE). Медии и комуникации на 21. век 1/2017 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ВТУ

Серезлиев, Стефан (2016) Брандинг на нова нова университетска специалност (Академичен уъркшоп) - в рамките на Международната бизнес конференция "Наука и бизнес за интелигентно бъдеще” - Варненски свободен университет Варненски свободен университет

Серезлиев, Стефан (2016) Името на бранда. Творчески процес и аргументация – втора част. Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 2016(19), Online ISSN 1314-4464,

Серезлиев, Стефан (2016) Клиент и комуникационна агенция – креативност по време на кризи. Организира Българската академична асоциация по комуникации (БААК) в партньорство с Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при СБЖ, с медийното партньорство на електронните научни списания „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и „Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg) в рамките на Десетия PR Фестивал. 19 май, четвъртък , 2016 г., 10,00 – 13,30 часа, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, заседателна зала № 1, Ректората.

Серезлиев, Стефан (2016) Реклама и публичен брандинг: нови пресечни точки в публичното управление. Рецензия за монография: Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, 204 с. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 2016 (НБУ), Том 1, . Online ISSN 2603-297X.

Серезлиев, Стефан (2015) Името на бранда. Комуникативни аспекти – първа част. Rhetoric and Communications E-journal A Peer-Reviewed Scientific Journal, ISSN 1314-4464

Серезлиев, Стефан (2015) Името на бранда. Комуникативни аспекти. Първа част. „Реторика и комуникации” бр. 19, октомври 2015 г. – Лингвистика, комуникация, реторика.

Серезлиев, Стефан (2015) Медийни и бизнес брандове на дигиталната сцена: смяна на местата или смяна на ролите? ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, Катедра „Журналистика и връзки с обществеността

Серезлиев, Стефан (2015) Ролята на академичното образование по ПР и прилагането на етичния кодекс (10 години Етичен кодекс на ПР специалистите)

Серезлиев, Стефан (2015) Супербранд и супердизайн. Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST CONSUMER & BUSINESS BRANDS 2015-2016. Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST CONSUMER & BUSINESS BRANDS 2015-2016, София, 2015, „ВИП Медиа”ООД, ISBN 978-954-91965-4-2, по лиценза на Superbrands Limited UK.

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд и пропаганда: комуникационни предизвикателства. newmedia21. Денят на Бернайс 2014. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 17.11.2014. Online ISSN 1314-3794.

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време. „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 13, януари 2014. ISSN 1314-4464.

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд и CSR: комуникационни граници и перспективи.(В рамките на Единадесети Академичен омнибус „CSR: Комуникационни предизвикателства и академичен диалог“ към Осмия ПР Фестивал) newmedia21. Единадесети Академичен омнибус „CSR: Комуникационни предизвикателства и академичен диалог“. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.06.2014.

Серезлиев, Стефан (2014) Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014, 358 с. PRINT ISBN 978-619-194-044-8

Серезлиев, Стефан (2013) Bulgarian Package Design: Call to action. Package & Design, Package & Design Publishing House, China, 2013(4), July, pp. 4-25. Print ISSN 1007-4759

Серезлиев, Стефан (2013) Образованието по реклама в реторичната светлина на прожекторите. Ab initio nullum, semper nullum. „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 8, януари 2013. Online ISSN 1314-4464

Серезлиев, Стефан (2013) Образованието по реклама и ПР newmedia21. Академичен омнибус „Методически семинар за образованието по ПР и реклама”. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.05.2013.

Серезлиев, Стефан (2013) Пресечни точки в полето на медийния дизайн. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.09.2013. ISSN 1314-3794.

Серезлиев, Стефан (2013) Съвременният бранд: нови комуникационни перспективи, нови предизвикателства. Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST BRANDS 2012-2013 „ВИП Медиа”ООД, под лиценза на Superbrands Limited UK, 2013, с. 114-117. Print ISBN 978-954-91965-3-5.

Серезлиев, Стефан (2013) Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама). „Реторика и комуникации”, [ http://rhetoric.bg/ ] електронно научно списание, брой 7, април 2013. ISSN 1314-4464

Серезлиев, Стефан (2012) Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 12. Available from: [www.media-journal.info]. ISSN 1313-9908

Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част І. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 16 февруари 2012. ISSN 1314-3794

Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част ІІ. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 24 февруари 2012.

Серезлиев, Стефан (2012) Съвременният ПР: Комуникационни перспективи и предизвикателства в контекста на ИМК, брандинга и новите потребители. Сборник XIV Лятна школа по масови комуникации (НБУ) - "В мрежата (Мрежата) на ПР", Департамент "Масови комуникации", 2012, ISBN 978-954-535-811-1

Серезлиев, Стефан (2011) Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi II. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС "Алма комуникация". 2011, (11), < https://media-journal.info/?p=item&aid=172> Online ISSN 1313-9908.

Серезлиев, Стефан (2010) Политическият брандинг с рекламен акцент? Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 5. Available from: [www.media-journal.info]. ISSN 1314-4464.

Серезлиев, Стефан (2009) Политическият брендинг с рекламен акцент? Асоциация ИМАГИНЕС, Класик Дизайн ООД, 2009, 31 с. ISBN 978–954–92504–1–1

Серезлиев, Стефан (2008) Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [www.media-journal.info] ISSN 1313-9908

Серезлиев, Стефан (2007) Future of Design Education. The New Disruption: Graphic Design vs Marketing. NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, Ed. by Vijai Singh Katiyar and Shashank Mehta. Paldi Ahmedabad 380007 INDIA, Printed by NID Printing Studio, 2007. Print ISSN 81–86199–57–8.

Серезлиев, Стефан (2006) Design Reflections on the Cross-Cultural Mirror. Some Bulgarian Design perspectives between marketing and art at the beginning of the 21st century. International Council of Design, Canada. Icograda eNews, 2006,

Серезлиев, Стефан (2002) Мениджмънт на дизайна [- ахилесова пета на рекламния бизнес в България]. Медиа свят : Събития, анализи, личности. 2002, с. 32-33. Print ISSN: 1311-7483.

Серезлиев, Стефан (2001) Factor ADVtm. Медиа & реклама : Месечно списание, (2001), Декември, с. 38-39,; 1311-302X.- dek., ISSN: C608-4397.

Серезлиев, Стефан (2001) Голямата конвенция II. Стратегическо планиране на рекламата. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- apr./maî (2001), s. 49-50. Print ISSN: C608-4397.

Серезлиев, Стефан (2001) Дизайнът, без който рекламата не може. Дизайнът, като ресурс в рекламата. Медиа свят: Събития, анализи, личности / 2001, Декември, Списания - Медиа ЕООД. ISSN 1311-7483. COBISS.BG-ID 1120236260. Print ISSN 1311-7483.

Серезлиев, Стефан (2000) Рекламата - между маркетинга и изкуството. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- dek. (2000), с. 54-56, ISSN: C608-4397

Серезлиев, Стефан (1999) Пътят пред/зад свободната рекламна инициатива [в България]. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- sept. (1999), Септември, с. 2-3, Print ISSN: C608-4397.

Серезлиев, Стефан (1991) Плакатът – между изкуството и комуникацията. Индустриален дизайн. Декоративно изкуство : списание за индустриален дизайн, декоративно, монументално, приложно изкуство и архитектурно-художествен синтез. До 1991, N 1 под загл. Промишлена естетика. Декоративно изкство = ISSN 0205-0099., 1991, януари, с.18–21. Print ISSN 0861-4245.

Христова, Христина (2019) Special events as a tool of marketing PR SocioBrains, ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: www. sociobrains.com, international scientific refered online journal with impact faktor, бр. 53, януари 2019, c. 30-39

Христова, Христина (2018) Фалшиви новини в корпоративните комуникации Медии и комуникации на 21.век. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, бр. 2, 2018, с. 31 - 40, ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Христова, Христина (2017) "Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство сп. "Съвременна хуманитаристика" - научно списание на Бургаския свободен университет. ISSN 1313-9924, бр.1/2017, с. 6 - 17

Христова, Христина (2017) Градът на хиперконсуматорите Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 6 февруари 2017 г, 13 стр.

Христова, Христина (2017) Роли и трансформации на празниците в брандинга на градовете Годишник на Бургаския свободен университет. 2017. том XXXVI. ISSN: 1311-221X,c.83-94

Христова, Христина (2017) Фестивалът в развитието на културните индустрии STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, 2017,Том 36, бр. 2, ISSN 2534-9236, c. 25-38

Христова, Христина (2016) Градът като арт територия XVI PR Summer School - Комуникация и култура.Сборник с доклади от XVI Лятна школа по PR - 2014. Съст. Христова, Евелина. ISBN 978 - 954 - 535-899 -9. ebox.nbu.bg/ssc15/viev_lesson.php?id=5,10 стр.

Христова, Христина (2016) Територии на съучастието сп. Проглас. Издание на Филологическия факултет при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902, бр.1, 2016 г., 28 - 42 с.

Христова, Христина (2015) Интегриране на пърформанса в измеренията на PR кампаниите Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 23 февруари 2015 г., 14 стр.

Христова, Христина (2015) Корпоративна социална отговорност и бранд позициониране Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 29 октомври 2015 г., 10 стр.

Христова, Христина (2015) Празникът – проекция и алтернатива на общественото мнение Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 17 юли 2015 г., 9 стр.

Христова, Христина (2015) Празникът в ролята на повелител Реторика и комуникации. Електронно научно издание. ISSN 1314-4464, Бр. 18, 14 стр., [Инд./Реф. В: ERIH PLUS]

Христова, Христина (2014) Великотърновските печатни медии за ролята на корпоративния театър в Нощта на музеите. Трудове на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, Професионално направление: Обществени комуникации и информационни науки, том 4, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014 г., ISSN 0204-6369, с. 135- 159;

Христова, Христина (2014) Аспекти на културния маркетинг в старата столица Юбилейна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, ISBN 978-954-524-970-9, с.299-307

Христова, Христина (2014) Роля на специалните събития в развитието на градския брендинг Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 12 март 2014 г., 13 стр.

Христова, Христина (2013) Телевизия "Евроком Царевец" - в търсене на регионална идентичност Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 26 август 2013 г., 30 стр.

Христова, Христина (2012) "Разказът" в списание "Signcafe" за тенденциите в медийния свят и ролите на рекламата в началото на второто десетилетие от новия век. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2012, том 3. ISSN 0204-6369, с. 45-78

Христова, Христина (2012) Диалогът между различията в програмната схема на TV7 Юбилейна международна научно - практическа конференция, Велико Търново 18-19 май 2012 г. С., Издателство ГорексПрес, ISBN 978-954-616-221-2, 550-559 стр.

Христова, Христина (2012) Знаковата роля на политическото риалити "ТV7 в България: Мисия: твоят избор. " Сборник с доклади от Десетата национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2012, Част първа. Съст. Георгиев,Л., Ел. Георгиева, К. Иванова, Ж. Радева.ISSN 1313 - 8138, с. 184 - 191

Христова, Христина (2012) Фестивалът "Сцена на вековете" - метонимия на мащабен брандинг процес. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 9 август 2012 г., 13 стр.

Христова, Христина (2011) Медийни процеси в България през първото десетилетие на ХХI век в контекста на националните специализирани списания за медийни практики и реклама. (2011) Велико Търново. Издателство Фабер. Велико Търново, Изд. Фабер, ISBN 978-954-400-470-5, 319 стр.

Христова, Христина (2011) Антиподи на петата власт Медиите на 21.век. Онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 9 юни 2011 г.

Христова, Христина (2010) Литературните вестници в българската хуманитарна периодика през годините на прехода. Сборник с доклади от Осмата национална конференция "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново. Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, ISSN 1310-4624,c.369-378

Христова, Христина (2010) Алманах "Мизия" в контекста на печатните комуникации у нас. Между традицията и модерността. Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности". Велико Търново, 2010. ISBN 978-954-524-735-4, с.247-264.

Христова, Христина (2009) Дебатът за културната ситуация в България през новото столетие пo страниците на списание "Пламък". Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2009, бр. 1-2. ISSN 1310-4624, c.35-38

Христова, Христина (2009) Риторика на спомена в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на XX век Отклонението като норма. Сборник с доклади от Юбилейна конференция в чест на проф. Румяна Йовева (Варна, ноември 2008). Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2009.ISBN 978-954-577-538-3, с.156-161. Както и в електронно списание: https://literaturensviat.com/?p=3292, бр. 3, 2008

Христова, Христина (2008) Трансцендираните светове в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на ХХ век. Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2008, бр. 3-4. ISSN 1310-4624, с. 23-29. Както и в електронно списание: https://literaturensviat.com/?p=3008, бр. 7, 2009.

Христова, Христина (2004) Из дебрите на съзнаниeто. Велико Търново. Астарта, 2004. ISBN 954-8324-38-5

Христова, Христина (1998) Аз-ът в диалог с друг тип съзнание. Научно-тематичен сборник с доклади от Научна сесия, посветена на 85 години от участието на Българската авиация в Балканската война. Долна Митрополия.1998, том 3. ISSN 1310-4624, с. 380-390

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/