Публикации Катедра "Журналистика и връзки с обществеността" / Department of Journalism and Public Relations


Андреева, Десислава (2020) Смях по време на избори (из медийната рецепция на българските изборни практики) Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Година IV(XXXVI), 2020, том 1 - OSTENDIT HISTORIA. Изследвания в памет на професор доктор на историческите науки Иван Стоянов.ISSN: 2603-3534 (Print), ISSN: 2603-5065 (Online), стр. 552-581, Достъпно на:http://journals.uni-vt.bg/fhyb/bul/vol4/iss1/34

Андреева, Десислава (2019) На прокрустовото ложе: научната журналистика между науката, журналистиката и алтернативните факти. Медии и журналистика - професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия. Сборник в чест на проф. дсн Петранка Филева. Съст. Бисер Златанов. София: ФЖМК, 2019, с. 256-269. ISBN 978-619-7567-00-7, https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/sbornik-p.fileva.pdf.

Андреева, Десислава (2018) Изберете новото! Сп. "Медии и комуникации на 21. век". Сп. "Проглас", 1, 2018 (год. ХХVII), с.100-101. ISSN 2367-8585, COBISS.BG-ID:1119668196 . Вторична база данни CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=679894

Андреева, Десислава (2018) Научната журналистика в епохата на постистината. Истини и лъжи за факти, новини и събития. Сборник с доклади от международна научна конференция. Т. 2, Русе: Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2018, с. 268-278. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID:1287656676.

Андреева, Десислава (2018) Репресираният смях на карикатурата Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, с.203-222. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване). Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36 (2), с. 51-62. ISSN: 2534-9236, COBISS.BG-ID:1277647332.

Андреева, Десислава (2018) Следите на града: прагматика на етикетизацията. Градът - памет и медии. Серия Обществени комуникации – 8. Катедра по журналистика и масови комуникации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен: Фабер, 2018, с. 109-170, ISSN 2603-4506 (Print), ISSN 2603-4514 (Online). http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=282. COBISS.BG-ID:1277052132. Реферирано и рецензирано, вторична база данни CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752704

Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с. ISBN 978-619-00-0667-1; COBISS.BG-ID: 1284745188

Андреева, Десислава (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Ред. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева и др. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432. ISBN 978-619-7404-01-2; COBISS.BG-ID: 1283530468 .

Андреева, Десислава (2017) PR жанрове. Класически форми Велико Търново: "Фабер", 232 с. ISBN 978-619-00-0617-6; COBISS.BG-ID:1280968164.

Андреева, Десислава (2016) „Изключващият” дискурс, или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.01.2016. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2016) Източната криза: възходът на новините Сборник с доклади от Национална научна конференция "140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновски манастир", 13.05.2016 г.- Велико Търново: Фабер, 2016, с.205-231.ISBN 978-619-00-0540-7.

Андреева, Десислава (2016) Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание (авторски принос: с. 7-192; 223-245) В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с. ISBN 978-619-208-075-4; COBISS.BG-ID:1277363172

Андреева, Десислава (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново). Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. ISSN 1314-3794.

Андреева, Десислава (2015) Кои сме и какви сме? (Фрагменти от политическата авторефлексия на българите в предосвобожденския вестникарски дискурс) Годишник на Софийски университет. Факултет по журналистика и масова комуникация. Ред. Веселина Вълканова, Здравка Константинова, Снежана Попова, Христо Кафтанджиев, Т. 21, София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015, с. 17-45. ISSN 1311-4883.

Андреева, Десислава (2015) Панорама и мерило Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.11.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения върху медийната трансформация на PR-текстовете в регионалните вестници. Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие, Ред. Петко Чобанов, Галя Христозова, Милен Балтов и др., Т.2, 12-14 юни 2015, Бургас, с. 88-94. ISBN 978-619-7126-11-2; COBISS.BG-ID:1275033572.

Андреева, Десислава (2015) Рицари на „малката правда” : В търсене на разследващата журналистика преди Десети ноември 1989 г. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.09.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2014) Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса Дванадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене- комуникации”, 14-15 ноември 2013. Ред. и съст.: Елена Георгиева, Александър Ковачев, Иван Александров и др., Велико Търново : Народна библиотека "П.Р. Славейков", 2014, с. 292-305. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2014) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - История на българската журналистика). София: Софийски университет - Факултет по журналистика и масова комуникация, юни 2014, 38 с.

Андреева, Десислава (2014) Редакционният апел – същност и паралели Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.01.2014. ISSN 1314-3794. (21.01.2014). Виж същото в: сп. Либерален преглед, 20.08.2014..

Андреева, Десислава (2011) Медия в първо лице: да бъдеш редактор на общински вестник. Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. Между традицията и модерността. Научна кръгла маса. Изследвания. В. Търново, 2011, с. 46-72. ISBN 978-954-524-735-4, COBISS.BG-ID: 1232692452

Андреева, Десислава (2011) Политическият дискурс в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век Българският периодичен печат през Възраждането. Нац. научн. конф., Сливен, 7-8 октомври 2009. – Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Ред. Здравка Константинова, Огняна Маждракова-Чавдарова, Т. ІІ. Сливен, 2011, с.123-138. ISSN 1313-4035 ;COBISS.BG-ID: 1124384228

Андреева, Десислава (2010) „Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза” /Дискусионни щрихи на една конференция / Социално-икономически анализи, 3, 2010, с. 230-246. ISSN 1313-6909; COBISS.BG-ID:1124917732

Андреева, Десислава (2010) Политическите пространства на възрожденското любопитство. Между традицията и модерността: Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Десислава Андреева и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 281-306. ISBN 978-954-524-735-4; COBISS.BG-ID:1232692452.

Андреева, Десислава (2009) Вестник „Напредък” (1874-1877 г.) и цензурата върху периодичния печат в Османската империя. Архив за поселищни проучвания, 2007, кн. 3-4, с. 12 – 46. ISSN 0861-6507; COBISS.BG-ID 1120161764.

Андреева, Десислава (2009) Измерения на политическото в медийния дискурс на Възраждането 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Ред. Милко Палангурски, Петър Тодоров, Христо Глушков. В. Търново, 2009, с. 254 – 287. ISBN 978-954-524-720-0; COBISS.BG-ID: 1234330340.

Андреева, Десислава (2009) Медийният образ на Русия, конструиран от цариградския ни периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. 130 години от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и Освобождението на България. Ред. Иван Стоянов, Христо Глушков, Петко Ст. Петков и др., Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 187 – 209. ISBN 978-954-524-712-5; COBISS.BG-ID: 1231341796.

Андреева, Десислава (2009) Полето на вестникарските войни – между легализма и гражданската еманципация. Библиотеки – четене – комуникации: Седма Нац. науч. конф., Велико Търново, 21 – 22 ноември 2008 г. : Посв. на 100 год. от обявяването на Независимостта на България. – В. Търново, 2009, с. 270 – 290. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2009) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. (Методологични възможности за реконструкция на политическото мислене през Зрялото Възраждане). Трудове на ВТУ: Стопански факултет: Катедра Библиотекознание и масови комуникации: направление „Обществени комуникации и информационни науки”. Ред. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Стефан Коларов и др., Т.1, Велико Търново, 2009, с. 169 – 227.

Андреева, Десислава (2008) За неосветените кътчета на идейно-политическото ни наследство (Иван Стоянов. Политически идеи на Тайния централен български комитет). Българско възраждане. Идеи – Личности - Събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”. Т.10. София: Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”, 2008, с.308 – 312. ISSN 1311 –1337; COBISS.BG-ID:1247285220

Андреева, Десислава (2008) Рицарят от ариергарда (Вестник „Сутрина”). Библиотеки –четене – комуникации. Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007г. Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. Съст. Лъчезар Георгиев, Калина Иванова, Теодор Иванов и др., В. Търново, 2008, с. 251 – 271. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2008) Слухът във възрожденския периодичен печат: особена комуникационна стратегия в политическия разговор на нацията. Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията. Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 24-25 април 2007 г.. Съст. Елена Георгиева, Десислава Андреева, Малина Димитрова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с.142 -153. ISBN 978-954-524-642-5; COBISS.BG-ID: 1228182756.

Андреева, Десислава (2008) Цариградският периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век: практики на оцеляването. Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876 – 1919. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 20-21 септември 2007 г.). Съст. и ред. Михаил Грънчаров. Плевен: Регионален исторически музей – Плевен, 2008, с. 31 – 48. ISBN 978-954-91579-6-3; COBISS.BG-ID: 1228476644.

Андреева, Десислава (2007) България в блогосферата: към подстъпите на гражданската журналистика. България в Европейския съюз: първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. Ред. Байко Байков, Митко Димитров, Пенчо Пенчев. София: ГорексПрес, 2007, с.483 – 492. ISBN 978-954-616-185-7;COBISS.BG-ID:1227591140.

Андреева, Десислава (2007) За стилистиката на един възрожденски вестник („Ден”, 1876). Библиотеки, четене, комуникации. Пета Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2006 г., В. Търново. Посветена на 105 години от рождението на проф. Тодор Боров. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Георги Игнатов. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 254 – 266. ISВN 978-954-524-610-4; COBISS.BG-ID: 1237524452

Андреева, Десислава (2006) „НИЕ, МЕДИИТЕ” и началото на гражданската журналистика (Dan Gillmor ‘We The Media: Grassroots Journalism By the People, For the People’). Издател, г.VІІІ, № 3-4, 2006, с. 64 – 73. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556

Андреева, Десислава (2006) България пред Европа – 130 години по-рано (Медийната рецепция на една отложена среща). България в Европа – 2007. Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. Ред. Байко Байков, Митко Димитров, Пенчо Пенчев и др. София: Горекс Прес, 2006, с. 475 – 483. ISBN 10: 954-616-170-5; ISBN 13: 978-954-616-170-3. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 03.01.2007, № 1 (86). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2006) Два народни обичая, описани в мемоарите на Пандели Кисимов. Етнологията вчера, днес и утре (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Съст. Мария Иванова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 137 – 159. ISBN 954-524-510-7, ISBN 978-954-524-510-7; COBISS.BG-ID: 1046063076. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.11.2007, № 11 (96). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2006) Криминалната новина в един български възрожденски вестник. Библиотеки, четене, комуникации. Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга. Четвърта Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2005 г., В. Търново. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Георги Игнатов и др. В. Търново, 2006, с. 204 – 221. ISВN -10: 954-524-553-0; ISВN -13: 978-954-524-553-4; COBISS.BG-ID: 1237524452

Андреева, Десислава (2006) Портрети на книгата – в огледалото на Интернет. Книгата и „безкнижната” цивилизация. Трета национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2005 г. Съст. Петър Парижков. София: За буквите - О писменехь. 2006, с. 144-156. ISBN 954-8887-19-3, ISBN 978-954-8887-19-9; COBISS.BG-ID: 1242965476. Виж също в Електронно списание LiterNet, 31.07.2006, № 7 (80)

Андреева, Десислава (2005) “Setting the Agenda”, или за медийните ефекти върху общественото мнение (Maxwell McCombs ‘Setting the Agenda. The mass media and public opinion’). Издател, г.VІІ, 2005, бр.1, с. 40 – 55. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556 Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 24.04.2006, № 4 (77). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2005) Al-Jazeera: медийната перла на арабския свят (Mohamed el-Nawawy и Adel Iskandar ‘Al-Jazeera’). Издател, г. VІІ, № 4, 2005, с. 34 – 42. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556 Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 02.07.2006, № 7 (80). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2005) Смисълът на Липсващия текст (Тайната на “писмото” в някои автобиографични творби на Г. Раковски). Библиотеки, четене, комуникации. Съдбата на българската книга. (Трета национална научна конференция, Велико Търново, 25-26 ноември 2004). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 286-298. ISBN: 954-524-478-Х; COBISS.BG-ID: 1237524452

Андреева, Десислава (2004) Автобиографичните хипостази на Раковски. Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. Материали от научната конференция, проведена на 14-15 октомври 2004 г. във Велико Търново.Съст. Елена Георгиева, Живка Радева, Теодор Иванов. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.192-207. ISBN 954-524-471-2; COBISS.BG-ID:1044783588 Виж същото в Електронно списание LiterNet, 05.12.2004, № 12 (61). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2004) За времето, паметта и историята във вестниците на Раковски “Бъдущност” и “Бранител”. Издател, год.VІ, 2004, бр.1, с. 36 – 44. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556

Андреева, Десислава (2004) Раковски и жените. Епохи, г. VІІІ, 2000, кн. 3-4, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 193 –200. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print); COBISS.BG-ID: 1120927204 Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.07.2004, № 7 (56). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2003) Умният българизъм, или за смисъла на едно неизползвано понятие във възрожденското политическо пространство (исторически етюд). Епохи, г. VІІІ, 2000, бр. 1, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с.101 – 120. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print); COBISS.BG-ID: 1120927204

Андреева, Десислава (2002) Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография. В.Търново: Faber, 2002, 128 с. ISBN 954–775–101-8; COBISS.BG-ID:1038681060

Андреева, Десислава (2002) Диалогът на едно съзряване (Гавриил Кръстевич като епистоларна личност). Национални студентски четения. (Доклади от националните студентски четения Велико Търново, 2002). Ред. Николай Димитров, Антония Велкова-Гайдарджиева. Велико Търново: Faber, 2002, с. 5 – 15. ISBN: 954-775-199-9; COBISS.BG-ID: 1040194788

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар Технологии в книгоиздаването. -София:STAR WAY, 2020. - 88 с. ISBN 978-954-8685--30-6 София: изд. Star Way, 2020 ISBN 978-954-8685-30-6

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар. Поетът-издател Гео Милев и приносите му за българското книгоиздаване. – В : сп. ДЗЯЛО, год.VIII, № 17 [е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х – ХХI век ISSN 1314-9067 НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline) год. VIII, 2020, брой 17] ISSN 1314-9067 НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline) год. VIII, 2020, бр. 17

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар.Книга и авторско право - между традицията и глобалния свят. - В: Библиотеки, четене, комуникации В. Търново: Нар. библиотека П. Р. Славейков, 2020, с. 92-114: резюме на англ. ез. ISSN 1313-8138 В.Търново: Народна библиотека "П. Р. Славейков", 2020

Георгиев, Лъчезар (2019) Георгиев, Лъчезар. Библиотечни поредици в българската книжна индустрия между двете световни войни: Европейски и световни образци [Студия]. – В: Б и б л и о т е к и т е в контекста на европейското културно наследство : Сб. с доклади от Национална конференция с междунар. участие, 7–8 окт. 2019. – Шумен: Регион. библиотека Ст. Чилингиров [печ. Фабер], 2019, с. 94–125. ISBN 978-954-2936-54-1 Шумен: Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2019

Георгиев, Лъчезар (2019) Георгиев, Лъчезар. Модерни технологични способи в издателския процес. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Обществени комуникации и информационни науки. Т. 11, 2019, - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019, с.5-49: Резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 В.Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 ISSN 2367-8135

Георгиев, Лъчезар (2019) Георгиев, Лъчезар. ОФОРМИТЕЛСКИ ПОДХОДИ В ГРАФИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА КНИГА.. - В: Библиотеки, четене, комуникации В. Търново: Нар. библиотека П. Р. Славейков, 2019, с. 312-327: резюме на англ. ез. ISSN 1313-8138 В. Търново: Народна библиотека "П. Р. Славейков", 2019 ISSN 1313-8138

Георгиев, Лъчезар (2018) ИЗДАТЕЛСТВА С ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ НА КНИЖНАТА ИНДУСТРИЯ И БЪЛГАРСКАТА КНИГА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. Мениджмънт, структури, издателска политика. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий. Т. 10, 2018. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 5-160 [= Lachezar Georgiev. PUBLICATIONS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC INDUSTRY AND THE BULGARIAN BOOK BETWEEN THE TWO WORLD WAR]. - Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Общ. комуникации и инф. науки: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 ISSN 2367-8135

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Дигиталният печат и съвременната книга - иновации, предизвикателства, тенденции [The digital print and the contemporary book - innovations, challenges,trends].. // В: Библиотеки, четене, комуникации Шестнадесета национална научна конференция с международно участие 16-17 ноември 2017 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2018, с. 223-239: резюме на англ. ез. ISBN 1313-8138 В. Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018 ISSN 1313-8138

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Иновации в печатните комуникации (= Georgiev, Lachezar. Innovations in the printing communications). // И з д а т е л, 2018, № 1 (кн. 1-2), с. 15-32. ISSN 1310-4624 Научно списание за книгата "Издател": Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Книги, студии и поредици по военна психология 1936-1946 г. // И з д а т е л, 2018 (кн. 3-4), с. 89-93. ISSN 1310-4624 научно списание за книгата "ИЗДАТЕЛ", № 2/кн. 3-4/, с. 89-93. ISSN 1310-4624

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА. - София: изд. АН-ДИ, 2018 [6. прераб. и доп. изд.]. - 140 с. : с ил. и сх. ::рез. на англ. ез. - Библиотека Книга и печатни комуникации ISBN 978-619-7221-09-1 - Издания на книгата от столични издателства: София: Star Way, 2014. Други тиражи: 2015, 2016, 2017 г. на същото издателство: ISBN 978-954-8685-22-1 (2014 г. -3.прераб. и доп. изд.); ISBN 978-954-8685-26-9 (2015 г. и 2016 г. - 4. прераб. и доп. изд.) ISBN 978-954-8685-27-6 (5.прераб. и доп. изд. - 2017) София: АН-ДИ, 2018 ISBN 978-619-7221-09-1

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Родното книгопечатане в Цариград. // За буквите – О писменехь: Кирило-методиевски вестник. – София: УниБИТ, бр. 54, год. ХХХVIII, март 2018, с. 8: с ил. ISSN 1312-3785 София: За буквите - О писменехь, 2018

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиева, Стела. Световни лидери, въздействащи върху съвременния книжен маркетинг. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Фак. Математика и информатика. Т. 7. Обществени комуникации и информационни науки. – В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 152: Цитирани са 5 научни книги на проф. Л. Георгиев: • Георгиев, Лъчезар, Стела Георгиева. Пътища на детската книга. – София : АН-ДИ, 2015. – 200 с. : с ил.: резюме на англ. португ. и исп. ез. [ISBN 978–619–7221–05–3] • Георгиев, Лъчезар. Книгоиздаване и печатни комуникации : Изследвания за книгата и медиите (=Book publishing and printed communications: Research on the book and media). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. – 424 с. : рез. на рус. и англ. ез. : с ил. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018

Георгиев, Лъчезар (2018) Сб. П о г л е д и към книгоиздаването. – София: СУ Св. Кл. Охридски: ФЖМК, 2018, с. 39–40. София: СУ "Св. Кл. Охридски:ФЖМК, 2018

Георгиев, Лъчезар (2018) Съвременната португалска книга и нейната издателска рефлексия в България: Двустранни комуникации, книги, преводни заглавия.- В: Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ФМИ: Общ. комуникации и информ. науки. Т. 9, 2017. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 5 - 128: резюме на англ. ез.: с ил. ISSN 2367-8135 [научно реферирано и реценз. издание в нац. библиогр. бази данни]. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". В: Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Факултет "Математика и информатика": Обществени комуникации и информационни науки. Том 9, с. 5-128. ISSN 2367-8135

Георгиев, Лъчезар (2018) Трима професори за книгата в Бургас [редакционен отзив на сп. Издател за творческа среща на проф. Лъчезар Георгиев с читалищни дейци и библиотекари от Бургаския регион]. // И з д а т е л, 2018, № 2 (кн. 3-4), с. 97. ISBN 1310-4624 Научно списание за книгата "Издател" ISSN 1310-4624

Георгиев, Лъчезар (2017) Старозагорски митрополит ПАВЕЛ: ДНЕВНИЦИ (1919-1940) / Научен рецензент проф. д-р Лъчезар Георгиев / Състав. Тодор Билчев. - Русе: Авангард-Принт, 2017, 487 с.: твърда подвързия Русе: изд. Авангард Принт, 2017. - 487 страници Твърда подвързия. Луксозно издание с илюстрации

Георгиев, Лъчезар (2017) Гeоргиев, Лъчезар. Графиката на модерната детска книга: Композиционни предизвикателства, визуални ефекти, илюстративни подходи. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 48-63 : резюме на англ. ез. : с ил. ISSN 1310-4624 В: научно списание за книгата "ИЗДАТЕЛ"№ 1/кн.1-2/, 2017, с. 48-63. - Издание на В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017 ISSN 1310-4624

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Аналитично и критично за българското книгоиздаване. // За буквите – О писменехь: Кирило-методиевски вестник. – София: УниБИТ, юб. бр. 50, год. ХХХVIII, май 2017, с. 11: с портр. сн. на автора. ISSN1312-3785 София:За буквите - О писменехь, 2017 ISSN 1312-3785

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. За мениджмънта и диверсификацията в сферата на книгоиздателските дейности [Студия] / Лъчезар Георгиев Георгиев. / / И з д а т е л, 2017, № 2 (кн. 3-4), с. 106-118. ISSN 1310-4624 В: сп. И з д а т е л, 2017, № 2 (кн. 3-4), с 106-118 ISSN 1310-4624

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Загадъчният нобелист : Писателят José Saramago в България [The enigmatic Nobel Prize winner: The writter Jose Saramago in Bulgaria]. – София : АН-ДИ, 2017. – 134 с. : с ил. : рез на англ. : Пространно резюме на португалски ез. ISSN 978-619-7221-08-4 София: АН-ДИ, 2017. - 134 с. : ил. ISBN 978-619-7221-08-4

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Издателски и библиотечно-експозиционни иновации на фондация "Жузе Сарамагу" - Лисабон [=Book publishing library and exhibitition innovations of Portuguese Fundation Jose Saramago] В: Научен сб. Библиотеки, четене, комуникации: Петнадесета научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации": Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство 17-18 ноември 2016. - В.Търново: Нар. библиотека "П.Р. Славейков", 2017, с. 424 - 437. ISSN 1313-8138

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА. - София: STAR WAY, 2017 [5. прераб. и доп. изд.]. - 140 с. : с ил. и сх. ::рез. на англ. ез. - Библиотека Книга и печатни комуникации ISBN 978-954-8685-7221-27-6 Издания на книгата от столично издателство: София: Star Way, 2007 г., 2012 г. и 2014 г.. Други тиражи: 2015, 2016 г. на същото издателство: ISBN 978-954-8685-22-1 (2014 г. -3. прераб. и доп. изд.). ISBN 978-954-8685-26-9 (2015 г. и 2016 г. - 4. прераб. и доп. изд.) ISBN 978-954-8685-27-6 (5.прераб. и доп. изд. - 2017). Друго издание: В. Търново: изд. Фабер, 2010, с твърда подвързия ISBN 978-954-400-383-8

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Тенденции в съвременното българско книгоиздаване [Студия]. // Н а у ч н и т р у д о в е на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Т. 14, 2016 [Студия]. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2017, с. 57–78. ISSN 1314-2623 София: изд. За буквите - О писменехь, 2017

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Тенденции в съвременното българско книгоиздаване [Студия]. // Н а у ч н и т р у д о в е на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Т. 14, 2016. – Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2017, с. 57–78. ISSN 1314-2623 София: Акад. изд. "За буквите - О писменехь", 2017

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. УВОД В ИЗДАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС [= Lachezar Georgiev. INTRODUCTION IN THE PUBLISHING PROCESS. - Veliko Turnovo: St. Ciril and St. Methodius University Press, 2017. - 251 p.: Abstract]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. - 251 с. : с ил. : резюме и съдържание на англ. ез. ISBN 978-619-208-126-3 Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017. Велико Търново, Университетско изд. "Св. св.Кирил и Методий",2017 ISBN 978-619-208-126-3

Георгиев, Лъчезар (2017) Графичната композиция на книгата и нейната рефлексия върху детското четене (=Graphic Design of book and its reflection on child reading). // К н и г и, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите (=Book,childrens and teenagers: reading between reason and emotions)./ Сб. доклади. - Сливен: XIX национален фестивал на детската книга; PБ "Сава Доброплодни", 2017, с.115 - 134. ISBN 978-619-7239-11-9 Сливен: РБ "Сава Доброплодни", 2017 ISBN 9780619-7239-11-9

Георгиев, Лъчезар (2017) Куманова, Александра [акад. проф. дн] Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Библиографска панорама на едно солидно книговедско и художествено-публицистично творчество. За 60-годишнината на проф. Лъчезар Георгиев – Ал. Куманова. // Информационен бюлетин: Централна библиотека на БАН (София). № 1/100/, год. XI с. 10-15. ISSN 1312-9899 Информационен бюлетин: Централна библиотека на БАН (София). № 1/100/, год. XI с. 10-15. ISSN 1312-9899

Георгиев, Лъчезар (2017) Проф. д-р Лъчезар Георгиев. БИБЛИОГРАФИЯ / Съставители Стела Георгиева и Магдалина Миланова; библиографски редактор Даниела Върбанова / сътавител на поредицата Лъчезар Г. Георгиев. / / В: Т ру д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Факултет Математика и информатика: Общ. комуникации и инф. науки. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. - 324 с. : с ил. : аbstract: предговор и на англ. ез. SSN 2367-8135 В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Георгиев, Лъчезар (2017) Проф. д-р Лъчезар Георгиев: БИБЛИОГРАФИЯ Публикувано в: ТРУДОВЕ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Обществени комуникации и информационни науки Том 8, 2016: Томът излязъл от печат юни 2017 г. На титулната страница: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017. Обемът на тома е 324 с.

Георгиев, Лъчезар (2017) Списание "Издател" в обектива на медии и библиотеки в страната. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 45, с резюме на англ. ез. ISBN 1310-4624 Списание И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), ISBN 1310-4624

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар. КНИГОИЗДАВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 1806 - 1944.. София: АН-ДИ, 2016. - 450 с.: с ил.: резюме на англ. ез. ISBN 978-619-7221-06-0 София: АН-ДИ, 2016. - 450 с. : с илюстрации ISBN 978-619-7221-06-0

Георгиев, Лъчезар (2016) Европейското и световното книгоиздаване – между комерсиалното в търсене на читателска аудитория. // Gloria bibliospherae (Нишката на Арианда) : Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ. – София: Издателство За буквите – О писменехь, 2016, с. 270–281. ISBN 978-619-185-211-6 Online 978-619-185-212-3 София: За буквите- О писменехь, УниБИТ, 2016 ISBN 978-619-185-211-6 Online ISBN 978-619-185-212-3

Георгиев, Лъчезар (2016) = Georgiev, Lychezar. The book and the challenges of the new age: innovations in the management of the publishing structures [= Лъчезар Георгиев. Книга и вызовы нового века: инновации в менеджменте издательских структур]. // Т р у д ы Санкт-Петербургского государственного институ¬та культуры. Т. 213. Книжное дело вчера, сегодня, завтра : материалы 18-й междунар. науч.-практ. конф. «Смирдин. чтения», посвящ. 450-летию отечеств. книгопечатания, 23–25 апр. 2013 г., Санкт-Петербург / М-во культуры Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ин-т культуры ; [редкол.: А. Ю. Русаков (отв. ред.) и др.]. – СПб., 2016. – с. 134–159. ISSN 2308-0051 PИНЦ Русия, Санкт Петербург, 2016 ISSN 2308-0051

Георгиев, Лъчезар (2016) = Lachezar Georgiev. The author and the book publishing process : Two studies on the book and print communications. – Saarbrücken; Düsseldorf [Germany] : Lambert Academic Publishing, 2016. – 60 p. ISBN 978–3– 330–02030–6 Книгата е изцяло на английски език. Eлектронно и печатно издание. Saarbrücken; Düsseldorf - Germany

Георгиев, Лъчезар (2016) Lachezar Georgiev. Intellectual property an author [= Интелектуална собственост и автор]. // The works of St Ciril and St Methodius University of Veliko Turnovo. Direction Public communications and Infomation sciences. Volume 7, 2015. - V. Turnovo:St Ciril and St. Methodius University, 2016, pp.11-66. [=Трудове на ВТУ и Св. св. Кирил и Методий": Общ. комуникации и информ. науки: Факултет "Математика и информатика". Том 7, с. 11-66] Студията е на английски език, с пространно резюме на български. ISBN 2367-8135 Реферирано издание В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016. ISSN 2367-8135

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар. Библиотечни и издателски дейности за иновативно съхраняване и популяризиране творчеството на Нобеловия лауреат за литература Жузе Сарамагу в Португалия и България [Студия]. - В: Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики. Комуникации. Ефективност. – Шумен, Регион. Библиотека Ст. Чилингиров, 2016, с. 40–54. ISBN 978-619-2936-28-2 Шумен: Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016 ISBN 978-954-2936-28-2

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар. Съвременната детска литература и тенденциите в европейското книгоиздаване за деца. // В: Н а ц и о н а л н и т е детски литератури в глобалния свят [= National literatures for Children in the global world]. - Сливен: Регионална библиотека Сава Доброплодни, изд. Жажда, 2016, с. 129 - 148. ISBN 978-619-7239-07-2 Сливен: РБ "Сава Доброплодни", 2016 Sliven: Published by Sava Dobroplodni Regional Library, 2016, p. 129 - 148. ISBN 978-619-7239-07-2

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар Стела В. Георгиева.Пътища на детската книга. – София : АН-ДИ, 2015. – 200 с. : Резюмета на англ., испански и португалски език : с ил. ISBN 978-619-7221-05-3 ISBN 978–619–7221–05–3 С резюме на английски, португалски и испански език и с кратки биогр. данни за двамата автори. Включени са следните статии от автора: Eвропейски процеси в издателския бизнес и детската книга;Импровизации и модерни послания при издаването на фентъзи детски книги; За илюстрацията и орнаментиката на българската детска книга. София: издателство АН-ДИ, 2015 ISBN 978-619-7221-05-3

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Военноиздателският фонд – родолюбив принос в полза на българската полиграфия. // Полиграфия(София), 2015, № 4, с. 38–41; № 6, 2015, с. 42-45. ISSN 0204-9953 София: Полиграфия, №4,2015 г. ISSN 0204-9953

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Издаването на фентъзи детски книги – изпитания и предизвикателства, виртуозни импровизации и модерни послания [= Lachezar Georgiev. Issuace of fantasy books for children – trials and challenges virtuo-like improvisations and modern and messages] / Лъчезар Георгиев Георгиев. // С ъ в р е м е н н а т а фентъзи литература за деца – между традицията и новите тенденции : Сб. Доклaди от кръгла маса / Състав. Р. Петрова. – Сливен: РБ "С. Доброплодни"; ИК Жажда, 2015, с. 91–114. Двуезична публикация: на български и на английски език. ISBN 978-619-7239-02-7 Сливен, Регионална библиотека "Сава Доброплодни", 2015

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Интелектуална собственост и автор в съвременния книгоиздателски процес / Лъчезар Георгиев Георгиев. / / И н т е л е к т у а л н а т а собственост – формула за успех, творчество и иновации : Трети нац. семинар с междунар. участие. Състав. Тереза Тренчева. – София : За буквите – О писменехь, 2015, с.148-165., с резюме на англ. ез. ISBN 978-619-185-160-7 София: За буквите-О писменехь, 2015 ISBN 978-619-185-160-7

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Лисабонският дом на книгата в памет на Жузе Сарамагу / Лъчезар Георгиев Георгиев. // И з д а т е л, 2015, № 1 (кн. 1–2), с. 7–25. ISSN 1310-4624 научно списание "Издател", № 1, 2015 ISSN 1310-4624

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Печатарското дело в България след Първата световна война : Столични и извънстолични печатници с принос за родната книжовност / Лъчезар Георгиев Георгиев : [Студия]. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Фак. Математика и информатика. Т. 6 [за 2014]. Обществени комуникации и информационни науки. – В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 159–206. С резюме на англ. ез. ISSN 0204-6369 Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 159-206. ISSN 0204-6369 Реферирано издание Реферирано издание

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Проекции на емблематиката на българската ръкописна книга в предосвобожденски издания / Лъчезар Георгиев Георгиев. - В: Т ъ р н о в с к а книжовна школа. Том 10. - Десети междунар. симпозиум 17-19 окт. 2013 г. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015., с. 229 - 247. ISBN 978-954-524-339-2 (T.10) В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-954-524-339-2 (T.10)

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Терминологични метаморфози и специфики в графиката на съвременната книга у нас. / Лъчезар Георгиев Георгиев. / / К н и г а т а – нашето по-смислено настояще : Сб. с докл. от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ / 3/ 2015 / Състав. Л. Парижкова. – София : За буквите – О писменехь, 2015, с. 26–33. ISSN 1314-7323 София:За буквите-О писменехь, 2015

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар и др.. Древняя болгарская столица Велико Тырново – современный центр книжной и издательской деятельности / Лъчезар Георгиев Георгиев; Стела Валериева Георгиева. / / Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900 – 1973) : Сб. трудов Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 17 октября 2011 г.) / Рос. акад. наук, Библиотека ; [редкол.: Н. М. Баженова и др.; науч. рук. проекта В. П. Леонов]. – Санкт-Петербург, 2014, с. 134–149. (съавт. със Стeла В. Георгиева) Публикацията е на рус. ез. ISBN 978-5-336-00-152--5 Русия, Библиотека Российской академии наук, Санкт Петербург, 2014 ISBN 978-5-336-00152-5

Георгиев, Лъчезар (2014) Georgiev, Lachezar. Management and Strategy in Book Publishing and Printed Communications / Lachezar Georgiev Georgiev. - Faber, 2014. - 248 p. ISBN 978-619-00-0080-8 Изцяло на английски език Първо издание. Faber, 2014 Monogrаph Sofia FABER ISBN 978-619-00-0080-8

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев Лъчезар Фамилия велики издателски мениджъри [Lachezar Georgiev. GREAT EDITORIAL MANAGERS. Contributions of family Sulzberger]. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Т. 4, 2012: Обществени комуникации и информационни науки. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 7-18. ISSN 0204-6369 Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2014. ISSN 0204-6369

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар и др. Книговедски извори за издателската и печатарската дейност на Любен Каравелов 1868 – 1878 г. / Лъчезар Георгиев Георгиев; Стела Валериева Георгиева. // Б ъ л г а р с к о възраждане : Идеи. Личности. Събития. Т. 15. – София : Общобълг. к-т В. Левски ; Фондация В. Левски, 2014, с. 62–84. Годишникът включва материали от Юбилейна научна конференция с международно участие „Любен Каравелов – писател, публицист, революционер, политик“ (24–25 апр. 2014 г., Русе). ISSN 1311-1337 Годишник "Българско възраждане: Идеи. Личности. Събития", том 15, Общобългарски комитет "Васил Левски"; изд. "Златен змей", 2014

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар. Печатната комуникация и книгата: Полиграфически и рекламни аспекти / Лъчезар Георгиев Георгиев. - София: Star Way, 2014. - 88 с.: с ил. и схеми ISBN 978-954-8685-18-4 София, STAR WAY, 2014 ISBN 978-954-8685-18-4

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар. С дълбочина и проникновеност в света на визуалната комуникация (Профили) / Лъчезар Г. Георгиев. // Издател, 2014, № 3–4, с. 13–24. ISSN 1310-4624 Научно списание за книгата "ИЗДАТЕЛ", 2015 ISSN 1310-4624

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата: Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа [= Lachezar Georgiev. Pages from History of the Book: Publishing and print communications in the Balkans and Europe] / Лъчезар Георгиев Георгиев. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. - 420 с. : с ил. : резюме на руски и англ. език:contents engl. [Монография] ISBN 978-954-524-980-8 Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 420 с.

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар.Паратекстове и композиционна специфика в книгите на Еса де Кейрош на български език / Лъчезар Г. Георгиев. // ИЗДАТЕЛ, 2014, № 1-2,с. 7 - 18 : резюме на англ. ISSN 1310-4624 сп. Издател : В. Търново - София; Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014

Георгиев, Лъчезар (2014) Стратегии и четене – европейските процеси в издателския бизнес и детската книга : Традиционни и дигитални издания в подкрепа на детското четене [= Strategies and reading – European processes in publishing business and children′s books. Traditional and digital media supporting children′s reading]. // Децата и четенето – между традиционната и електронната книга : Сборник с доклади. / Състав. Р. Петрова-Василева. – Сливен: Жажда, 2014, с. 111–132. Статията е публикувана на български и на английски език. Двуезичният сборник е от научна кръгла маса с международно участие в рамките на ХVI национален фестивал на детската книга – Сливен, 7–9 май 2014 г. ISBN 978-619-90081-7-1 Сливен: Регионална библиотека "Сава Доброплодни", 2014 ISBN 978-619-90081-7-1

Георгиев, Лъчезар (2013) Георгиев, Лъчезар. КНИГОИЗДАВАНЕ и ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ: Изследвания за книгата и медиите[=BOOK PUBLISHING AND PRINTED COMMUNICATIONS: Research on the Book and Media] / Лъчезар Георгиев Георгиев. - В.Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. - 424 с: Резюме на англ. ез. - Библиотека Книгоиздаване [Монография] ISBN 978-954-524--905-1 Велико Търново Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013 ISBN 978-954-524-905-1

Георгиев, Лъчезар (2013) Георгиев, Лъчезар. Два извора за творци и радетели на българската книга. Из кореспонденцията на митрополит Климент Браницки и Иван Шишманов с книжовника и издателя Илия Р. Блъсков // Книгата – нашето по-смислено настояще : Сб. с докл. от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ 3/2013 / Състав. Л. Парижкова. – София : За буквите – О писменехь, 2013, с. 33–43. ISSN 13147323 София: За буквите-О писменехь, 2013 Периодичен научен сборник със статии. ISSN1314-7323

Георгиев, Лъчезар (2013) Георгиев, Лъчезар. Ускорено развитие и научен просперитет на катедра Библиотекознание и масови комуникации в началото на новото хилядолетие : [Студия; с ил.]. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч. конф. с междунар. участие 16–17 ноември 2012 г. Посветена на 20-год. на катедра „Библиотекознание и масови комуникации” при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 9–40. ISSN 1313-8138 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013

Георгиев, Лъчезар (2013) Л. Г. Георгиев. Журнал „Издател” – в пользу книги и издательского бизнеса Лъчезар Георгиев Георгиев.- В: И н н о в а ц и и в технологиях и образовании : V Науч.-практ. конф. : Сб. статей : Ч. 3. – Белово [Русия] : Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, 2013, с. 162–166. Публикацията е на руски ез. ISBN 978-5-89070-920-2 Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 2013 ISBN 978-954-524-914-3 /ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2013/ Русия : гр. Белово Научният сборник е публикуван в гр. Белово, Русия. Съвместно изданието е подкрепено от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново

Георгиев, Лъчезар (2012) Георгиев, Лъчезар. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ГРАФИКАТА НА ИТАЛИАНСКИТЕ ПЕЧАТНИ МЕДИИ. - В: Трудове на Великотърн. унив. „Св. св. Кирил и Методий”. Стопански фак. [за 2011], Т. 3. Обществени комуникации и информационни науки / Състав., науч. ред. (…). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 7–44. ISSN 0204-6369 Публикуван е пълният текст на студията, с илюстрации. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 7–44. ISSN 0204-6369

Георгиев, Лъчезар (2012) Българско книгоиздаване : Христоматия : Авторски текстове. / Състав. Лъчезар Георгиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 332 с. : с ил. (съавт. със Стела В. Георгиева; в книгата: Стела Асенова). ISBN 978-954--524-852-8 В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2012

Георгиев, Лъчезар (2012) Георгиев, Лъчезар. Тенденции к профилированию деятельностей в менеджмент современном болгарском книгоиздательстве. - В: Инновации в технологиях и образовании : V междунар. науч.-практ. конф. 18–19 мая 2012. Сб. статей. Ч. 2. – Белово : Типография Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, 2012, с. 232–235. ISBN 978-5-89070-850-2 Русия, гр. Белово: Кузбасский госузарственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева в г. Белово, 2012

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Болгарское книгоиздательство – современные процессы и тенденции. // Чтения памяти Константина Иларионовича Шафрановского (1900 – 1973) : Сб. трудов Междунар. науч. конф. – Санкт Петербург : Библиотека Российской академии наук, 2011, с. 240–249. ISBN 978-5-336-00127-3 Санкт Петербург : Библиотека Российской академии наук, 2011, с. 240–249. ISBN 978-5-336-00127-3

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Списание „Родолюбие” и Илия Мусаков – печатни комуникации и редакционно-издателски дейности : [Студия; с ил.]. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век : (Осма нац. науч. конф. с междунар. участие София, 1 ноември 2010 г.). – София : За буквите – О писменехь, 2011, с. 208–243. ISSN 978-954-2946-09-0 София : За буквите – О писменехь, 2011. ISSN 978-954-2946-09-0

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Структури и модели в българското книгоиздаване: С наблюдения и анализи върху непубликувани архивни документи. - София: Star Way, 2011. - 296 с.: с ил. и факсимилета. - Библиотека Книга и полиграфия София: Star Way, 2011. ISBN 978-954-8685-17-7

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар.Хабилитационен труд на професор Лъчезар Георгиев: КНИГОИЗДАВАНЕ И КНИЖНИНА по документални източници от Държавния военноисторически архив. [Georgiev, Lachezar.BOOK PUBLISHING and Writen Works in Documentary Sourses of the State Military History Archives ]. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Катедра Библиотекознание и масови комуникации, 2011. - 544 с.: резюме на англ. ез. : с ил. и факсимил.ISBN 978-954-400-479-8 Велико Търново, издателство Фабер, 2011. - 544 страници. Твърда подвързия. С илюстрации и факсимилета. ISBN 978-954-400-479-8

Георгиев, Лъчезар (2010) Списание „Родолюбие” и Илия Мусаков – печатни комуникации и редакционно-издателски дейности : [Студия ; с ил.]. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век : (Осма нац. науч. конф. с междунар. участие София, 1 ноември 2010 г.). – София : За буквите – О писменехь, 2011, с. 208–243. ISBN 978-954-2946-09-0 София: За буквите-О писменехь, 2010

Георгиев, Лъчезар (2010) Георгиев, Лъчезар. Съвременните предизвикателства пред печатните комуникации. (Пленарен доклад) : [Студия]. // Между традицията и модерността. (Нац. науч. конф. с междунар. участие по проекта: Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. В. Търново, 11 юни 2009 г.). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 5–32. ISBN 978-954-524-735-4 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010 ISBN 978-954-524--735-4

Георгиев, Лъчезар (2010) Георгиев, Лъчезар.Дейността на Военноиздателския фонд по документи от Държавния военноисторически архив. - В: България – кръстопът на цивилизации : Седма нац. науч. конф. с междунар. участие, София, 1 ноември 2009 г. (Юбил. изд., посветено на 60-год. на Университета по библиотекознание и информационни технологии). – София : За буквите – О писменех, 2010, с. 172–194. ISBN 978-954-8887-91-5 София: За буквите-О писменехь, 2010 ISBN 978-954-8887-91-5

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Издателско-полиграфически стратегии и иновации у нас : (Втората половина на ХХ век – началото на новото столетие). - В: Книгоиздаване и медии : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 45–65. ISBN 978-954-07-2983-1 София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 45–65. ISBN 978-954-07-2983-1

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Книга и печатни комуникации (=Book and publishing communications) : Монография. – В. Търново : Фабер, 2009. – 240 с. : с ил. и сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978-954-400-175-9 В.Търново: изд. Фабер, 2009. - 240 с. ISBN 978-954-400-175-9

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Полиграфически аспекти на книгата и печатните комуникации : Студия // Т р у д о в е на Великотърн. унив. “Св. св. Кирил и Методий”. Стопански фак. Т. 1. Обществени комуникации и информационни науки – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 9–52. ISSN 0204-6369 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009 ISSN 0204-6369

Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Современные тенденции в болгарском академическом книгоиздательстве. // Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности : К 280-летию академического книгоиздательства в России. (Материалы Междунар. науч. конференции Москва, 18–19 декабря 2008 г.). – Москва : Наука, 2008, с. 120–123. (съавт. със Ст. Денчев)[Публикацията е в научния сборник от международната конференция]. ISBN 978-5-02-036894-1 Москва: издателство НАУКА, 2008 ISBN 978-5-02-036894-1

Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Книга и книгоиздателски процес : Монография. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 384 с.: с ил. ISBN 978-954-524-670-8 В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008 ISBN 978-954-524-670-8

Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Книга, книгоиздаване и печат. – София : Star Way, 2008. – 128 с. : със сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978–954–8685–15–3 София : Star Way, 2008 ISBN 978–954–8685–15-3

Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Славейковият модел на издателско-полиграфически комплекс. - В: Б и б л и о т е к и, четене, комуникации. Шеста нац.ион. научна конференция: Посветена на 180 години от рождението на Петко Рц Славейков. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с.18-34: с 4 сх. ISBN 978-954-524-669-2 В. Търново: 2008

Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Българското книгоиздаване – пориви на духа и висота на нравствените ценности. (Ретроспективни наблюдения и оценки за духовния облик на българския книгоиздател). - В: Държавата на духа : Четвърта нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2006 г. – София : За буквите – О писменехь, 2007, с. 495–512. ISBN 978-954-8887-29-8 [Изданието е подкрепено от Дирекция "Книга и библиотечно дело" при Министерство на културата]. София:За буквите - О писменехь, 2007

Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Велико Търново – съвременен център за издателски бизнес. // Бизнес среда на книгата : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007, с. 82–92. ISBN 978-954-07-2487-4 София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007 ISBN 978-954-07-2487-4

Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Седем етюда по българско книгоиздаване : [Монография]. – В. Търново : Астарта, 2007. – 168 с. [С предг. от проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева]. ISBN 978–954–350 –31–4 В. Търново: Астарта, 2007 ISBN 978-954-350-31-4

Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Българско книгоиздаване : Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с.: с ил.: с библ. списък на авторски книги. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7 В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7

Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Книги и печатници у нас между двете световни войни : (Характеристики, структури, тенденции). // Книгата и безкнижната цивилизация : Трета нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2005. – София : За буквите – О писменехь, 2006, с. 99–115. ISBN 10: ISBN 10: 954-8887-19-3 ISBN 13: 978-954-8887-19-9 Публикуван доклад от международна научна конференция. София : За буквите – О писменехь, 2006, с. 99–115. ISBN 10: ISBN 10: 954-8887-19-3 ISBN 13: 978-954-8887-19-9

Георгиев, Лъчезар (2003) Георгиев, Лъчезар. Книговедски студии и статии : В контекста на историята и теорията на бълг. книгоиздаване. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003. – 160 с. : с ил., портр. ISBN 954–524–367–8 В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003. ISBN 954-524-367-8

Георгиев, Лъчезар (2002) Георгиев, Лъчезар. Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност: Монография [=Lachezar Georgiev.Management and marketing of publishing activities]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, 2002. - 212 с: рез. на англ. ез.: с ил.- Библиотека Книгоиздаване № 2 ISBN 954-524-333-3 2. изд. на същото издателство: 2004 г. ISBN 954-524-385--6 В. Търново: Университетско изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002 2. изд.-2004 г.

Георгиев, Лъчезар (2001) Георгиев, Лъчезар.Теория на книгоиздателския процес : Аспекти, проблеми, тенденции. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001. – 232 с. : с ил.:рез. на фр. ез. ISBN 954–524–293–0 - 1. изд. ISBN 954-524-386-4 - 2. изд., 2004 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001 1.изд.- ISBN 954-524-293-0 2. изд. - 2004 ISBN 954-524-386-4 / на същото издателство/

Георгиев, Лъчезар (2000) Георгиев, Лъчезар.ЛИТЕРАТУРА И КНИГОИЗДАТЕЛСКА ТРАДИЦИЯ. -В. Търново: Фабер, - 2000. - 256 с.: рез. и съдърж. на англ. ез. ISBN 954-9541-68-1 Велико Търново, издателство "Фабер"., 2000. - 256 с.: с ил.: резюме и съдърж. на англ. ез. ISBN 954-9541-61-1

Георгиев, Лъчезар (1999) Георгиев, Лъчезар. Радко Радославов – жизнен път и творчество : Принос към ист. на бълг. образование и книжовност. – В. Търново : Star Way; печ. СИРА, 1999. – 144 с. : с портр., ил., факс. ISBN 954–524–8685–06–Х В. Търново: Star Way; печ. СИРА, 1999 ISBN 954-524-8685-06-X

Георгиев, Лъчезар (1997) Свищов - издателски и печатарски център XIX – началото на ХХ век : Монография. – Свищов : Междунар. фонд. Ал. Константинов; Star Way, 1997. – 374 с. : с ил. Библиогр. с. 361–372. ISBN 954-8685-04-3 [Публикация на дисертационния труд на Лъчезар Георгиев]. Свищов: Международна фондация "Ал. Константинов", 1997

Георгиев, Лъчезар (0) Георгиев, Лъчезар. Португалската книга в България.Издатели, автори, заглавия.Български писатели и учени по темата Португалия [Монография]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021. - 195 с.: с ил.: резюме на англ. ез.: резюме на португалски ез. ISBN 978-619-208-239-0 В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021 ISBN 978-619-208-239-0

Георгиев, Лъчезар (0) Георгиев, Лъчезар. Щрихи от издателските и печатните комуникации в САЩ и Европа [Студия]. - В: Георгиева, Стела В., Лъчезар Г. Георгиев. Тенденции в книжната индустрия: Изследвания за книгата [Научен сб.]. - София: Star Way, 2021, с. 71 - 125. ISSN 978-954-8685-28-3 София: Star Way, 2021. ISSN 978-954-8685-28-3

Георгиева, Стела (2021) Георгиева, Стела.Библиотечна архитектура и книжни колекции в Латинска Америка.// Т р у д о в е на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ФМИ, Обществени комуникации и информационни науки, том 11, 2019: - с.52-73. Унивеситетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново.

Георгиева, Стела (2020) Георгиева, Стела. Концепции за развитие на интелектуалната собственост в Аржентина. / Стела В. Георгиева. // Б и б л и от е к и, четене, комуникации: Осемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие 14-15 ноември 2019. - В. Търново: Нар. библиотека П.Р. Славейков, 2020, с. 122-134: Abstract ISSN 1313-8138 В. Търново: Народна библиотека "Петко Р. Славейков", 2020 ISSN 1313-8138

Георгиева, Стела (2019) Георгиева, Стела. Модерни акценти, тенденции и проблеми на детската книга и четене в Австралия / Стела В. Георгиева. // Б и б л и от е к и, четене, комуникации: Седемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие. - В. Търново: РБ П.Р. Славейков, 2019, с. 302-311: Abstract ISSN 1313-8138 Велико Търново Регионална библиотека "П.Р. Славейков", 019

Георгиева, Стела (2019) Георгиева, Стела.Модерна библиотечна архитектура и съвременни книжни колекции в Латинска Америка / Стела Георгиева. / / Б и б л и о т е к и т е в контекста на европейското културно наследство: Нац. конф. с междунар. уч. 7-8 окт. 2019. - Шумен: РБ Ст. Чилингиров, 2019 [под печат]. Шумен: Ст. Чилингиров, 2019

Георгиева, Стела (2018) Модерни тенденции при маркетинга на френската книга. // И з д а т е л, 2018, №2(кн. 3-4),с. 75-83: с инфографики: резюме на англ. ез. ISSN 1310-4624 сп. Издател, ISSN 1310-4624

Георгиева, Стела (2018) Георгиева, Стела. Две монографии с научни приноси и практическа приложност 8 Стела В. Георгиева. // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 47. ISSN1310-4624 Научно списание за книгата "Издател", 2018, 1( кн.1-2), 2018, с. 47. ISSN1310-4624

Георгиева, Стела (2018) Георгиева, Стела. Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия / Стела В. Георгиева. // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 8-14. ISSN1310-4624 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 сп. Издател

Георгиева, Стела (2018) Книжният маркетинг в Испания и Латинска Америка през ХIХ-ХХI век. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Том 10, 2018. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 161-190: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 LВ.Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018

Георгиева, Стела (2018) Световни лидери, въздействащи върху съвременния книжен маркетинг (Студия). // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, ФМИ. Т. 9, 2017. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 129-153: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018.

Георгиева, Стела (2017) Георгиева, Стела. Пътят до Атлантика - вълнуващо пътешествие към хуманността и надеждата. / Стела В. Георгиева. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 26-29: Abstract ISSN 1310-4624 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 Сп. "Издател"

Георгиева, Стела (2017) Георгиева, Стела. Страници от библиографията на проф. д-р Лъчезар Георгиев [Встъпителна студия на бълг. и англ. ез.]. - В: Проф. д-р Лъчезар Георгиев: Библиография / Състав. Стела Георгиева; Магдалина Миланова. // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки. Т. 8, 206. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 9 - 21. ISSN 2367-8135 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017.

Георгиева, Стела (2017) Иновативни издателски и библиотечни практики за популяризиране на детската книга в Колумбия и Перу. // Библиотеки, четене, комуникации: Петнадесета национална научна конференция с международно участие, В. Търново, 17-18 ноември 2016 г. - В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2017, с. 438-447. ISSN 1313-8138 В. Търново: Народна библиотека "П. Р. Славейков", В. Търново

Георгиева, Стела (2017) Книги, деца и тийнейджъри - водещи организации и структури за насърчаване на детското четене в Латинска Америка. - В: Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите: Сб. доклади от кръгла маса. - Сливен: изд. Жажда, 2017, 135-151 [статията на бълг. и англ. ез.] ISBN 978-619-7239-11-9 Сливен: изд.Жажда, 2017. с. 135-151.

Георгиева, Стела (2016) Георгиева, Стела. Библиотечни и издателски практики за популяризиране на детската книга и четенето в португало- и испаноезичните страни.(Латинска Америка) / Стела В. Георгиева. // Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики, комуникации, иновации. // Шумен: Регион. библ. Ст. Чилингиров, 2016, с. 60-70. Шумен

Георгиева, Стела (2016) Георгиева, Стела. Новите пътища на детската книга в Латинска Америка. Португалоезичното и испаноезичното детско книгоиздаване в контекста на глобалните издателски процеси. // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки. Т. 7, 2015. - В. Търново: Унив. изд.. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 117-163: резюме на англ. ез.: с ил. ISSN 2367-8135 Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, Факултет Математика и информатика, Обществени комуникации и информационни науки, т.7, 2015. В. Търново, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016. с. 117-163. ISSN 2367-8135

Георгиева, Стела (2016) Георгиева, Стела.Издаването на испаноезична детска литература в Латинска Америка: Състояние, проблеми, развитие Стела Валериева Георгиева / / Н а ц и о н а л н и т е детски литератури в глобалния свят: / Стела Валериева Георгиева. доклади - Сливен: РБ Сава Доброплодни; изд. Жажда, 2016, с. 93-116 [двуезична студия: на бълг. и англ. ез]. ISBN 978-619-7239-07-2 Сливен: Регионална библиотека Сава Доброплодни, 2016

Георгиева, Стела (2015) Георгиев, Лъчезар, Стела Георгиева. Пътища на детската книга. - София: АН-ДИ, 2015. - 200 с. ISBN 978-619-7221-05-3 София: АН-ДИ, 2015

Георгиева, Стела (2015) Георгиева, Стела. Аспекти, проблеми и тенденции на фентъзи изданията за деца в Северна Америка и Австралия / Стела Валериева Георгиева. / / С ъ в р е м е н н а т а фентази литература за деца - между традицията и новите тенденции. - Сливен: РБ Сава Доброплодни; ИК "Жажда, 2015, с.115-134.. Сборник с доклади . Сливен, ИК "Жажда, 2015

Георгиева, Стела (2015) Георгиева, Стела. Велико Търново като издателски и печатарски център в контекста на книговедските изследвания / Стела Валериева Георгиева. / / Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Т. 6, 2014. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 207- 227. ISBN 0204-6369 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015

Георгиева, Стела (2015) Георгиева, Стела. Историческа и книговедска научна периодика на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Стела Валериева Георгиева. / / Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки, ФМИ. Т. 5, 2013. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 53 -108 [Студия в:Том 5-6, 2013-2014].ISSN 0204-6369 В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015. . ISSN 0204-6369

Георгиева, Стела (2015) Проф. д-р Лъчезар Георгиев. Биобиблиография / Състав. Стела Георгиева; Магдалина Миланова. - София: 2015. - 320 с.: с ил.: резюме на англ. ез. ISBN 978-954-8685-25-2 С., Star Way, 2015. - 320 с.

Георгиева, Стела (2014) Георгиева, Стела. Книговедски извори за издателски дейности и културна тематика в първите демократични вестници на старата столица от началото на демократичния преход / Стела Валериева Георгиева. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Т. 4, 2012. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 63-133 :abstract: с ил. ISSN 0204-6369 Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"q 2014

Георгиева, Стела (2014) Георгиева, Стела. Нели Костова представя в монография библиотеката като културен феномен Стела В. Георгиева. // И з д а т е л, 2014, №1-2, с. 62-63. ISSN 1310-4624 Научно списание за книгата "ИЗДАТЕЛ", 2014

Георгиева, Стела (2014) Георгиева, Стела.ДЕТСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ В САЩ И КАНАДА / Стела Валериева Георгиева. / / Сб. Д е ц а т а и четенето - между традиционната и електронната книга. Сливен: ХVI национален фестивал на детската книга;. - Сливен:ИК Жажда; РБ Сава Доброплодни, 2014, с. 135 - 151. Сливен, ИК ЖАЖДА, 2014.

Георгиева, Стела (2013) Георгиева, Стела. Медии, книжовност, историчност: В контекста на националната издателска традиция / Стела Валериева Георгиева. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. - 204 с.: с ил. ISBN 978-954-524-922-8 Рецензенти на изданието: проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева; проф. дпн Тодор Галунов- автор на послеслова; научен редактор проф. д-р Лъчезар Георгиев - автор на предговора в книгата]. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. - 204 с. ISBN 978-954-524-922-8

Георгиева, Стела (2013) Георгиева, Стела.Традиции и съвременни аспекти в дейността на калифорнийските печатни медии (САЩ) / Стела Валериева Георгиева.. / / XI Научна конференция "Библиотеки-Четене-Комуникации". Посветена на 20- годишнината на катедра "Библиотекознание имадови комуникации при Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 16-17 ноември 2012 г. - В. Търново: Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий. 2013. с. 259-270. XI Научна конференция "Библиотеки-Четене-Комуникации". Посветена на 20- годишнината на катедра "Библиотекознание имадови комуникации при Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 16-17 ноември 2012 г. Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий. Велико Търново, 2013. с. 259-270.

Георгиева, Стела (2012) Българско книгоиздаване: Христоматия. Авторски текстове / В съавторство с Лъчезар Георгиев. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. - 332 с. ISBN 978-954-524-852-8 Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2012. с. 215-327.

Иванова, Калина (2019) Иванова, Калина и др. G-book – Полова идентичност : деца читатели и библиотечни колекции / Калина Иванова, Мартина Янкова, Магдалина Миланова // Библиотеки-четене-комуникации : Седемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие, Велико Търново,15-16 ноем. 2018г. / Състав. Александър Ковачев, Иван Александров, Калина Иванова. – В.Търново, 2019, с. 285-293. Велико Търново

Иванова, Калина (2019) Иванова, Калина. Защо библиотекарите могат да бъдат двигатели на промяната към интелигентни общества / Калина Иванова. (Професионални форуми). // Б Б И А о н л а й н , окт. 2019, N 5, с. 24-25 : с ил. ISSN 1314-7285 София

Иванова, Калина (2019) Иванова, Калина. Нови тенденции в дигитализирането на писменото наследство в сродни културни институции / Калина Иванова. // Библиотеките - ключ към миналото - портал към бъдещето : Доклади от XXIX Национална конференция на ББИА София, 6 - 7 юни 2019 г. - София, 2019, с. 47-51. ISBN 978-954-9837-33-9 София

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Мобилна дигитализация (MobiDig) – Нов проект на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ от Центъра за развитие на човешките ресурси / Калина Иванова, Росен Петков, Даниела Атанасова, Иван Александров, Калоян Здравков // Библиотеки-четене-комуникации : Шестнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие, Велико Търново,16-17 ноем. 2017г. / Състав. Иванка Янкова, Александър Ковачев, Иван Александров, Калина Иванова. – В.Търново, 2018, с. 380-387. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Модернизация на професионалното обучение чрез проект „Мобилна дигилизация” / Калина Иванова, Росен Петков, Даниела Атанасова. // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Т. 1. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”. В. Търново, 2018, с. 151-159. ISBN 1314-1937 Велико Търново

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Проект за сътрудничество по програма "Креативна Европа", подпрограма "Култура" "G - BOOK! GENDER IDENTITY : CHILD READERS AND LIBRARY COLLECTIONS" / Калина Иванова , Иван Александров. // Европейски хоризонти : Библиотеките между буквите и бинарния код : Сборник доклади от Национална научна конференция 8 - 9 октомври 2018 г. - Силистра, 2018, с. 171-181 : с цв. ил. ISBN 978-619-7400-36-6 Силистра

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина. Етапи в историческото развитие на Великотърновската народна библиотека и приносите на нейните директори за утвърждаването и като важен културен институт / Калина Иванова. // Т р у д о в е н а В е л и к о т ъ р н о в с к и я у н и в е р с и т е т С в . с в . К и р и л и М е т о д и й . С т о п а н с к и ф а к у л т е т , о б щ е с т в е н и к о м у н и к а ц и и и и н ф о р м а ц и о н н и н а у к и , 10, 2018, с. 191-212. ISSN 0204-6369; 2367-8135 Велико Търново

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина. Ролята на библиотечния мениджър за успешното управление и реализация на проекти с европейско финансиране в обществената библиотека / Калина Иванова // Библиотечният и информационен мениджмънт - 10 години постижения и предизвикателства: Научен сборник с доклади от Научна конференция по повод 10 години от създаването на Катедра „Библиотечен мениджмънт“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии, 4 декември 2018 г.- София, 2018, с.154-165. ISBN 978-619-185-347-2 София

Иванова, Калина (2017) Иванова, Калина. Съвременни методи за организация и управление на библиотеките : Учебно помагало / Калина Иванова. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2017. – 231 с.: с прил.ISBN:978-619-7173-16-1 гр. Велико Търново

Иванова, Калина (2017) Иванова, Калина.Творчеството на българския дух да се разпространява "по-широко из народа" (95 години от учредяването на трета народна библиотека във Велико Търново)

Иванова, Калина (2016) Иванова, Калина и др. История и современность Великотырновской народной библиотеки имени Петко Р. Славейкова / Калина Иванова, Иван Александров Иванова, Калина и др. История и современность Великотырновской народной библиотеки имени Петко Р. Славейкова / Калина Иванова, Иван Александров. // Петербургская библиотечная школа, – Санкт-Петербург 2016, № 1, с. 82-87. [Инд./Реф. в : ИНИОН РАН] С библиогр. Санкт-Петербург, Русия

Иванова, Калина (2016) Иванова, Калина. Ролята на застъпничеството и лобирането за подобряване на условията на работа и на услугите, които Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" предлага на местната общност // Да поговорим за застъпничеството и лобирането в българските библиотеки: Сборник с добри практики и идеи. - София, 2016, с. 53-61.ISBN 978-619-185-258-1 София

Иванова, Калина (2016) Иванова, Калина.Документиране на книжовното и и сторическо наследство чрез изграждане на дигиталната културна съкровищница Север+ . - В сб Дни на науката, 2015, Велико Търново, с. 33-37, Фабер, 2016. ISBN:1314-2283 Велико Търново

Иванова, Калина (2016) История и современность Великотырновской народной библиотеки имени Петко Р. Славейкова Санкт-Петербург

Иванова, Калина (2016) Народна библиотека „П. Р. Славеjков”, Велико Трново: Центар иновациjа, континуираног образовња, поуздан партнер и чувар књижног културног наслеђа Крушевац, Република Сърбия

Иванова, Калина (2015) Иванова, Калина. За духовността във Великотърновския регион : Опит за историографско изследване на културно просветна дейност : Монография / Калина Иванова. – В. Търново : Нар. библ. „П. Р. Славейков”, 2015. – 320 с. ISBN 978-619-7173-06-2 Велико Търново

Иванова, Калина (2014) История и съвременност на великотърновската народна библиотека "Петко Р. Славейков" : Монография / Калина Иванова. - В. Търново : Нар. библ. "П. Р. Славейков", 2014. - 319 с. ISBN: 978-619-7173-01-7 Велико Търново

Иванова, Калина (2014) Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни Велико Търново

Иванова, Калина (2014) История и съвременност на великотърновската народна библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново

Иванова, Калина (2014) Модерната визия на библиотеката предизвикателства и възможности пред ръководството на РНБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново / Калина Иванова. // Дни на науката'2013 : Посвещава се на 50-год. на Великотърновския университет "Св. св. Кирил Методий". - В. Търново : Фабер, 2014, е. 107-114. с библиогр.ISSN 1314-2283. Велико Търново

Иванова, Калина (0) Проект "Мобилна дигитализация"- иновативни практики за създаване на дигитално съдържание": Представен на Национална конференция на EPALE Велико Търново, 10 октомври 2019 г. Велико Търново

Игнатов, Георги (2018) Как социалните медии промениха радиото Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, бр. 2, с. 83-91, ISSN: 2534-9236

Игнатов, Георги (2018) Репресираният смях на карикатурата. Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, ISSN1313-8138, с.203-222.

Игнатов, Георги (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432, ISBN 978-619-7404-01-2.

Игнатов, Георги (2015) Пътят на радиото в дигиталния свят. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 02. 11. 2015.

Игнатов, Георги (2014) Дигитални медии и идентичност. XI национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – 1-2 ноември 2013, София, УниБИТ, За буквите – О писменехь, София, 2014, с. 561–566.

Игнатов, Георги (2014) Защо обичаме социалните мрежи? XII национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“ – 14-15 ноември 2013, Велико Търново, РБ “П. Р. Славейков” – Булгед ООД, Велико Търново, 2014, с. 213 – 221

Игнатов, Георги (2013) Книжна мобилност. XI национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 16 - 17 ноември 2012, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с. 239 - 249

Игнатов, Георги (2012) Модели за финансиране на национални и регионалните медии. Десета национална научна конференция с международно участие “Библиотеки, четене, комуникации.”, 17 – 18 ноември 2011, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, с. 164 – 175

Игнатов, Георги (2012) Регионалните медии и промените в информационната инфраструктура в условия на глобална криза. Девета национална научна конференция с международно участие “Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век”, 1 - 2 ноември 2011, София, УниБИТ.

Игнатов, Георги (2010) Електронните издания на регионалния печат в Северна България. Национална научна конференция с международно участие “Между традицията и модерността” 11 юни 2009, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 55 - 62 .

Игнатов, Георги (2009) Журналистиката в мрежата - алтернатива или допълнение на традиционните медии. Трудове на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Обществени комуникации и информационни технологии, Т. 1, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 281 - 301.

Игнатов, Георги (2009) Телевизионното съдържание в мрежата – форми на обхват. Седма национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 21 - 22 ноември 2008, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 306 - 313.

Инджов, Иво (2020) 13 актуални медийни бизнес модела в дигиталната епоха – поуките за България "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, кн. 4 (с. 16-33). ISSN: 2603-3801 (Online) ISSN: 2603-3089 (Print). Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol4/iss1/3.

Инджов, Иво (2020) Bulgarian public service media under threat Еuropean Journalism Obesrvatory, 7.01.2020 (5 pp.), https://en.ejo.ch/media-politics/press-freedom/bulgarian-public-service-media-under-threat. Статията е актуализиран вариант на текст, публикуван в немскоезичната версия на портала: Bulgarien: Öffentlich-rechtliche Medien in Gefahr, https://de.ejo-online.eu/medienpolitik/bulgarien-oeffentlich-rechtliche-medien-in-gefahr, 27.11.2019.

Инджов, Иво (2020) Българската журналистика: между медийната демокрация и медийния капитализъм "Ново време: Списание за социални идеи, политика и култура". - София, юли-август 2020, бр. 7-8 (17 стр). ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID: 1124605668. Онлайн: https://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5675&Itemid=66.

Инджов, Иво (2019) Journalismus in Bulgarien: Korrupt, doch unschuldig? Еuropean Journalism Obesrvatory, 1.04.2019 (5 S.), https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/journalismus-in-bulgarien-korrupt-doch-unschuldig.

Инджов, Иво (2019) Отношенията ПР - журналистика: между хегемонията на пиара и взаимната колонизация "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, кн. 3 (с. 7-16). ISSN: 2603-3801 (Online) ISSN: 2603-3089 (Print). Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/2.

Инджов, Иво (2018) Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, кн. 2 (с. 48-60). ISSN: 2603-3801 (Online) ISSN: 2603-3089 (Print). Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/7.

Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Beau Bassin: GlobeEdit, 2018 (133 с.). ISBN-10: 6138243307, ISBN-13: 978-6138243304, COBISS.BG-ID:1287267812.

Инджов, Иво (2017) Журналистиката - учебник и наръчник. Второ актуализирано и преработено издание София: Издателство "Изток - Запад", 2017 (488 с.; авторски принос на И.И. - 100 с.). ISBN: 9786190100058.

Инджов, Иво (2017) Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, кн. 1 (с.19-26). ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print). Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/4.

Инджов, Иво (2016) „За "Теорията на демокрацията“ (рецензия) Дойков, Йордан. Теория на демокрацията (по Джовани Сартори), CD-методическо пособие. София: "За буквите - О писменехь", 2016 (с. 8-9). ISBN 978-619-185-219-2.

Инджов, Иво (2016) Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung Indzhov, Ivo. Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung // Südosteuropa Mitteilungen, München: Südosteuropa Gesellschaft, 2016, 05-06/56. Jhg., Beiheft zu den 13. Frankfurter Medienrechtstagen 2016 "Mediengenossenschaften - Strategie zur Stärkung des unabhängigen Journalismus in Ost- und Südosteuropa", 27.-28. Januar, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), (S. 47 - 52). ISSN: 0340-174-X.

Инджов, Иво (2016) Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите "Проглас": Филологическо списание. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, кн. 1/XXV (с. 74-91). ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID:1119668196. Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss1/5.

Инджов, Иво (2016) Рецензия за монографията "Подменената журналистика" Андреева, Десислава; Маздрашка-Михова, Фани. Подменената журналистика: Пиарът в журналистическото съдържание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016 (2 стр.; на четвърта корица - откъс от рецензията). ISBN: 978-619-208-075-4.

Инджов, Иво (2015) Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика", 26 октомври 2015 (9 стр.), https://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistat-kato-homo-oeconomicus-maturus-mediite-mezhdu-pazara-i-obshtestvenata-misiya/. ISSN: 1314-3794.

Инджов, Иво (2015) Мониторингов доклад "Обществени медии и плурализъм": "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие Институт за модерна политика. "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие, 28.12.2015 (8 стр.), https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/BNT_Analysis.pdf (посетена на 8.08.2017).

Инджов, Иво (2015) Образът на ромите в българския печат "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика", 14 април 2015, http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/obrazat-na-romite-v-balgarskiya-pechat-2012/ (28 стр.) (посетена на 15 април 2015 г.). ISSN: 1314-3794. Първа публикация: // уебсайт на Институт за модерна политика, 27 май 2012, https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads, /Roma_Bild_Final_May2012.pdf (посетена на 15 април 2015).

Инджов, Иво (2014) Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии "Международни отношения", 2014 / 2 (стр. 63-84; авторски принос на И.И. - 16 стр.). ISSN 0324-1092, COBISS.BG-ID: 1265089252.

Инджов, Иво (2014) Темите табу в онлайн медиите – 2014 "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи и критика", 11.12.2014 (34 стр.), http://www.newmedia21.eu/content/2014/12/BGonline-medii-temi-tabu2014.pdf (посетена на 15 декември 2014 г.). ISSN: 1314-3794 (Публикацията е налична и на сайта на Института за модерна политика: Проект „Темите табу в българските онлайн медии – 2014“. Резултати и анализ, http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/IMP-report-taboo-topics-260614.pdf (посетен на 15 декември 2014 г.).

Инджов, Иво (2013) Tabuthemen in bulgarischen Printmedien. Staatsmacht, Kapital und Menschenrechte – über diese drei Themenblöcke berichten bulgarische Medien zu selektiv "Journalistik Journal". - Dortmund: TU Dortmund, 2013, 16 Jhg./1 (S. 38-39). ISSN: 1617-447x. (Също и в: "European Journalism Observatory", 31.10.2012, http://de.ejo-online.eu/7327/ethik-qualitatssicherung/tabuthemen-in-bulgarischen-printmedien (посетена на 3 ноeмври 2012 г.).

Инджов, Иво (2013) Телекрацията на Борисов? Институт за модерна политика, 17.02.2013 (9 стр.), http://www.modernpolitics.org/?p=4249 (посетена на 18 февруари 2013 г.).

Инджов, Иво (2013) Темите табу в българските печатни медии, 2012: Представяне на резултатите от едноименния пилотен проект за изследване на феномена „agenda cutting“ Темите табу в медиите, сб., съст. и автор - Иво Инджов. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2013 (с. 7-33). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2013) Темите табу в медиите Сборник, съставител. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата Фридрих Науман", 2013 (111 стр.). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2013) Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии, 2013: Бели петна в осведомяването са финансирането на медиите и проблеми от сферите на властта, капитала и правата на потребителите Темите табу в медиите, сб., съст. - същия. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2013 (с. 34-60). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2012) Въведение в журналистиката София: Изток-Запад, 2012 (416 стр.; авторски принос на И.И. - 81 стр.). ISBN: 978-954-321-991-9.

Инджов, Иво (2011) Korruption in bulgarischen Printmedien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011, 1, Beiheft zu den 9. Frankfurter Medienrechtstagen 2010 "Staatliche Maßnahmen zur Behinderung freier Berichterstattung in Ost- und Südosteuropa - Stand und Gegenstrategien", 24.-25. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 37-41). ISBN 978-3-8305-1932-4.

Инджов, Иво (2011) Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011/4 (S. 411-416). ISSN 0030-6444.

Инджов, Иво (2011) Медиите – между свободата, политиката и бизнеса София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2011 (226 стр., авторски принос на И.И. - 204 стр.). ISBN 978-954-92740-1-1. COBISS.BG-ID: 1236546788.

Инджов, Иво (2010) Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2010, 1, Beicheft zu den 8. Frankfurter Medienrechtstagen 2009 "Medienvielfalt in Ost-/Südosteuropa - Stand, Notwendigkeit und Perspektiven", 25.-26. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 40-45). ISBN 978-3-8305-1785-6.

Инджов, Иво (2008) Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008 (304 S.) ISBN: 978-3-639-01591-1 (zugl. Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina, Diss., 2005.

Инджов, Иво (2007) Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Medienpolitik und Mediengesetzgebung in Südosteuropa“, Konrad-Adenauer-Stiftung / Moldova-Institut Leipzig, Bucarest, 11.-12. Oktober 2007 (10 S.), http://www.uni-leipzig.de/~mil/pdf/de/IvoIndzhov.pdf (посетена на 5 януари 2008 г.).

Инджов, Иво (2007) Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър" "Политически изследвания", изд.: Българска асоциация за политически науки / Институт за политически и правни изследвания, 2/2007, 83-94. ISSN: 0861-4830, COBISS.BG-ID: 1175120100.

Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Transformationsprozesse der Bildschirm-Medien in West- und (Süd-)Osteuropa. Informationsvermittlung und öffentliche Meinungsbildung" des Center for Advanced Central European Studies, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 7.-10. November 2002 (34 стр.), online verfügbar unter: http://www.medienanalyseonline.de/CACES2002/Beitrag_Ivo_final.pdf (посетена на 2 март 2004).

Ковачев, Александър (2019) КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ” КЪМ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” НА ЧЕТВЪРТ ВЕК (1992 – 2017 Г.) = DEPARTMENT OF LIBRARIANSHIP AND BIBLIOGRAPHY AT VTU ‘’ST. ST. CYRIL AND METHODIUS’’ QUARTER-CENTURY (1992 - 2017) / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Седемнадесета нац. науч. конф. с междунар. уч. 15-16 ноем. 2018 г. : Посв. на 190 г. от рожд. на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст. – В. Търново, 2019, с. 212-221.

Ковачев, Александър (2019) ПЕРСОНАЛНИ БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ СЪСТАВЕНИ В НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” (ВЕЛИКО ТЪРНОВО) В НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК / / С а х а р о в с к и е чтения – 2019 : Сб. статей по мат. VІІ междунар. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2-3 декабря 2019 г. / Ответ. ред. М. Н. Колесникова. – Санкт-Петербург, 2019, с. 65-72.

Ковачев, Александър (2018) Учебници и учебно-помощна литература съставени от Петко Рачев Славейков на български език и издадени в България / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2017 г. : Посв. на 190-годишнината от рождението на видния български поет, публицист, политик Петко Рачев Славейков. – В. Търново, 2017, с. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА СЪСТАВЕНИ ОТ ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИЗДАДЕНИ В БЪЛГАРИЯ / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2017 г. : Посв. на 190-годишнината от рождението на видния български поет, публицист, политик Петко Рачев Славейков. – В. Търново, 2017, с.

Ковачев, Александър (2017) Учебници и помощна литература от учителя Никола Начов в библиотеката при Народно читалище „Христо Ботев” – Калофер / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Петнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2016 г. : Посв. на „Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото аследство”. – В. Търново, 2017, с. 258-262.

Ковачев, Александър (2016) Атанас Пеев – щастлив пленник на краезнанието в Добрич и в неповторимият добруджански край / Алексансдър Ковачев. (Юбилей – пример за достолепие в науката за род и роден край) / / Р о д о з н а н и е = G e n e a l o g i a, 2016, № 3-4, с. 116-120.

Ковачев, Александър (2016) Някои нови сведения за библиографската дейност на академик Никола Начов / Александър Ковачев, Състав. и авт. ; Науч. ред. Елена Георгиева. / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Четиринадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2015 г. : Посв. на 830-год. от въстанието на болярите Петър и Асен и възстановяването на българската държава. – В. Търново, 2016, с. 100-107.

Ковачев, Александър (2015) Съвременни ракурси в библиографската дейност на отдел „Краезнание” в РНБ „П. Р. Славейков” – В. Търново / Александър Ковачев. / / [Д в а д е с е т и п е т] 25 години Факултет „Математика и информатика” : Юбил. междунар. науч. конф., 27-28 ноем. 2015 г., Велико Търново Електронно издание.

Ковачев, Александър (2014) Персоналната библиография в България като вид система за библиографска информация = The Persons Bibliography in Bulgaria as an Information-Searching System / / Т р. на Великотърн. унив. „Св. св. Кирил и Методий”. Направ. Обществени комуникации и информ. науки. Т. 4, 2012 = The works of St. Cyril and st. Methodius University of Veliko Turnovo. Direct. Public Communicat. And Inform. Sciences. Vol. 4, 2012 / Ред. кол. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново, 2014, с. 51 – 62. Други ред. Севдалина Гълъбова, Елена Георгиева, Александър Ковачев.

Ковачев, Александър (2014) Текущата Национална библиография на Република България като информационно-търсеща система (ИТС) / Александър Ковачев. / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Дванадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 14-15 ноември 2013 г. : Посв. на 100-год. от Балканските войни / Състав. Александър Ковачев, Иван Александров, Калина Иванова. – В. Търново, 2014, с. 84-89.

Ковачев, Александър (2013) Юбилей. Списание „Архив за поселищни проучвания” на двадесет години / Александър Ковачев. / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Единадесета национална научна конференция, Велико Търново, 16-17 ноември 2012 г. : Посв. на 20-год. на катедра „Библиотекознаниие и масови комуникации” при Стоп. фак. На ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” / Състав. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Калина Иванова. – В. Търново, 2013, с. 206-211.

Ковачев, Александър (2012) Препратките – важен елемент от справочно-информационните възможности в библиографиите / Александър Ковачев. / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Десета национална научна конференция, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. : „Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите”. Посв. на 60–год. на проф. д–р Алберт Бенбасат Ч. 1–2. / Състав. Лъчезар Георгиев и др. ; Науч. ред. Лъчезар Георгиев. – В. Търново, 2012. Други състав. Елена Георгиева, Калина Иванова, Живка Радева Ч. 1., с. 235–241.

Ковачев, Александър (2012) СПРАВОЧНО-МЕТОДИЧЕН АПАРАТ В БИБЛИОГРАФСКИЯ УКАЗАТЕЛ / Ред. Анелия Петкова. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 260 с.

Ковачев, Александър (2007) ДИМИТЪР ФИЛИПОВ : Био-библиогр. / Състав... ; Встъп. статия Димитър Панайотов. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007. – 116 с. : с сн., 1л. портр.

Ковачев, Александър (2004) Творци на българската библиография:Биобиблиография. Велико Търново

Ковачев, Александър (1999) БЪЛГАРСКОТО КРАЕЗНАНИЕ В ПЕРИОДА 1878 – 1912 Г. - В. Търново : [Faber], 1999. – 228 с. (Дисертационен труд)

Ковачев, Александър (1999) Българското краезнание в периода 1878-1912 г.

Маринова, Марина (2020) Икономика на преживяванията: спортният бранд и телевизията Медии и комуникации на 21. век (2020). Том 4/бр. 1. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, с. 82 - 87. ISSN: 2603-3801 (Online); ISSN: 2603-3089 (Print)

Маринова, Марина (2019) Мобилна журналистика - идеята, идеалът, поуките Сб. от Международна научна конференция „Идеи, идеали – възход и крушение”, Русе, 23 – 24 април 2019 г. Ред. Т. Евтимова и др. Русе: РБ „Любен Каравелов”, 2019, с. 170-178. ISBN 978-619-7404-09-8

Маринова, Марина (2018) Ролята на телевизионното интервю в предизборната комуникация Медии и комуникации на 21. век: Медии и избори (1/2017). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 105-112. ISSN 2603-3089 (Print)

Маринова, Марина (2016) Телевизионните новини - подготовка, стилистични особености, редактиране В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", направление Обществени комуникации и информационни науки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. VII, с. 165-208. ISSN 2367-8135

Маринова, Марина (2015) Икономическият коментар в телевизията - посоки към квазижурналистика Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27 октомври 2015 г. Online ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/analizi/ikonomicheskiyat-komentar-v-televiziyata-posoki-kam-kvazizhurnalistika/

Маринова, Марина (2015) Кой ни слуша? Поглед върху езика на телевизионната публицистика Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 3 юни 2015 г. Online ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/analizi/koj-ni-slusha-pogled-varhu-ezika-na-televizionnata-publitsistika/

Маринова, Марина (2015) Прочити на публицистичния текст Сб. от Тринадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 13-14 ноември 2014 г. Ред. Е. Георгиева. София: "Булгед" ООД, 2015, с. 311-321. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2014) Копирайтинг - журналистика или реклама? Сб. от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева- Цветкова. Велико Търново: "Фабер", 2014, с. 157-166. ISBN 978-619-00-0037-2

Маринова, Марина (2014) Протестът като форма на комуникация Сб. от Дванадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 14-15 ноември 2013 г. Ред. Е. Георгиева. София: "Булгед" ООД, 2014, т. II, с. 203-213. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2014) Регионалната телевизия: модел, система, функционалност В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", направление Обществени комуникации и информационни науки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, т. IV, с. 161-186. ISSN 0204-6369

Маринова, Марина (2012) Цензурата Сб. от Десета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, т. II, с. 175-184. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2011) Коментарът в журналистиката Сб. от Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2010 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 254-262. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2010) България в рамката на европейската медийна политика Сб. от Осма национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2009 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 343-369. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2010) Медийната регулация и факторите на влияние в гражданското общество Сб. от Национална научна конференция с международно участие "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 71-106. ISBN 978-954-524-735-4

Маринова, Марина (2009) Другата страна на свободното писане - испанският роман в проекта на модерността Сб. от Седма национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 21-22 ноември 2008 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ: "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 314-324. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2008) Комуникация в предизборен контекст: демагогия и имиджов шаблон при политическите фигури в публичната игра Сб. от Шеста национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 15-16 ноември 2007 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 291-305. ISBN 978-954-524-669-2

Маринова, Марина (2008) Текстът - идея и интерпретация Сб. от Национална кръгла маса "Книга и комуникация - от идеята до интерпретацията", Велико Търново, 24-25 април 2007 г. Ред. Е. Георгиева, Д. Андреева, М. Димитрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 127-142. ISBN 978-954-524-642-5

Маринова, Марина (2007) Media text like a part of discourse cognitive models in mass communications Сб. от Научна конференция "Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2006 г. Ред. А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. Велико Търново: "Астарта", 2007, с. 247-259. ISBN 978-954-350-36-9

Маринова, Марина (2007) Текстът като "огледало" - невербалният "образ" на автора Сб. от Пета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2006 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 235-249. ISBN 978-954-524-610-4

Маринова, Марина (2006) Контекстуално обусловеното включване на социалното време в медийния разказ: раждането на медийните митове Сб. от Международна научно-практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков, М. Димитров, П. Пенчев, Г. Стефанов, Д. Донева, Л. Георгиев. София: "ГорексПрес", 2006, с. 495-505. ISBN - 10: 954 - 616 - 170 -5. ISBN - 13: 978 - 954 - 616 - 170 -3

Маринова, Марина (2006) Публицистичният език - средство за реконструкция на историческото време Сб. от Четвърта национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2005 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 121-131. ISBN - 10: 954-524-553-0. ISBN - 13: 978-954-524-553-4

Маринова, Марина (2006) Телевизионният дискурс. Археология на знанието, несъперничещо на писания текст Сб. от Трета национална научна конференция с международно участие "Книгата и безкнижната цивилизация", София, 1 ноември 2005 г. Ред. П. Парижков. София: "За буквите - О писменехь", 2006, с. 412-424. ISBN - 10: 954-8887-19-3. ISBN - 13: 978-954-8887-19-9

Маринова, Марина (2005) Как едно телевизионно предаване говори с езика на един световен роман (типологически паралел и психолингвистични отправки) Сб. от Научна конференция в чест на проф. Марин Ковачев, Велико Търново, 14-15 октомври 2004 г. Ред. Е. Георгиева, Ж. Радева, Т. Иванов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 208-219. ISBN 954-524-471-2

Маринова, Марина (2005) Прочити на телевизионния текст: гласове на тълкувателя и буквалиста. Прагматична перспектива Сб. от Втора научна конференция "Книгата и националната идентичност", София, 1 ноември 2004 г. Ред. П. Парижков. София: "За буквите - О писменехь", 2005, с. 368-381. ISBN 954-8887-10-Х

Маринова, Марина (2005) Телевизията - нова реалност и социална парадигма, или за омаловажаването на Гутенберг. Диспозиционни аспекти Сб. от Трета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 25-26 ноември, 2004 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 187-196 г. ISBN 954-524-478-Х

Маринова, Марина (2002) Смешното и тъжното, конфликтът личност и общество в дилогията на Иля Илф и Евгений Петров "Дванайсетте стола" и "Златния телец" Сб. от Национални студентски четения, Велико Търново, май 2002. Ред. Н. Димитров, А. Велкова-Гайдарджиева. Велико Търново: "Фабер", 2002, с. 28-34. ISBN 954-775-199-9

Павлова, Илиана (2020) Анализиране и визуализиране на данни Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 228 с. ISBN 978-619-208-223-9, COBISS.BG-ID - 41692936

Павлова, Илиана (2020) БНТ и БНР в социалните мрежи: новините по време на пандемията от COVID-19. В: Медиалог, електронно научно списание, СУ "Св. Кл. Охридски", ФЖМК, бр. 8, 2020, с. 127-140. ISSN 2535-0846 Водещи редактори на броя: доц. дн Вяра Ангелова, доц. д-р Орлин Спасов. Достъпно онлайн https://www.medialog-bg.com/?p=3710

Павлова, Илиана (2020) Журналистика по време на пандемията от COVID-19 (Изследване на потребителските коментари на сайтовете на "Дневник", "Сега" и "Труд") В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, № 4, с. 56-69. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Павлова, Илиана (2020) Комуникационен мениджмънт в социалните мрежи. Велико Търново: Фабер, 2020, 140 с., ISBN 978-619-00-1125-5, COBISS.BG-ID 41501448

Павлова, Илиана (2020) Механизми на влияние в социалните мрежи. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, януари 2020, №42, с. 102-115. ISSN 1314-4464 (online), http://rhetoric.bg/ - Нац. референтен списък

Павлова, Илиана (2019) Комуникация и благотворителност. В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019 (год. ХХVIII), бр. 1, с. 146-147. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print)

Павлова, Илиана (2019) Управление на мрежи и бранд общности – теоретични аспекти. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия. Сборник в чест на проф. дсн Петранка Филева. Съст. Бисер Златанов, СУ "Св. Кл. Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, София, 2019, с. 167-175. ISBN 978-619-7567-00-7 Достъпно онлайн https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/sbornik-p.fileva.pdf

Павлова, Илиана (2018) Епохата на постистина: алгоритми, емоции, власт В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, №2, с. 7-16. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print), COBISS.BG-ID 1285464036

Павлова, Илиана (2018) Персонален имидж и трансмедийни разкази В: Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов. Състав. и науч. ред. Бойко Пенчев и др., София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 527–536. ISBN 9789540744377, COBISS.BG-ID 1287221476

Павлова, Илиана (2017) Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, №1, с. 7 - 11. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print), COBISS.BG-ID 1285464036 (списание), COBISS.BG-ID 1293353188 (статия)

Павлова, Илиана (2016) Apps комуникацията (комуникацията чрез приложения за мобилни устройства) В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, април 2016, №22. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Нац. реф. списък

Павлова, Илиана (2016) Бранд журналистика В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016 (год. XXV), бр. 1, с. 9 – 27. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196 (списание), COBISS.BG-ID 1279927780 (статия)

Павлова, Илиана (2016) Марка за различие. В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016 (год. XXV), бр. 1, с. 210 – 212. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196 (списание), COBISS.BG-ID 1279972068

Павлова, Илиана (2016) Предговор. В: Криминалното – факти и фикции. Серия „Обществени комуникации“, № 6, ШУ „Еп. Константин Преславски“, В. Търново: Фабер: 2016, с. 9 – 11. ISBN 978-619-00-0512-4, подсерия Обществени комуникации = ISSN C634-1977, COBISS.BG-ID 1279752676

Павлова, Илиана (2016) Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики. Велико Търново: Фабер, 2016, 232 с. ISBN 978-619-00-0464-6, COBISS.BG-ID 1276703716

Павлова, Илиана (2015) Social Semantic Journalism: социална журналистика – семантичен уеб В: Newmedia21. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. София: СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК, Публ. 03.11.2015 г. Обем 25 стр. ISSN 1314‐3794 (online), http://www.newmedia21.eu - Нац. реф. списък

Павлова, Илиана (2015) Роботът журналист В: Нови медии, аудитории, бизнесмодели. Серия „Обществени комуникации" №5. Катедра по журналистика и масови комуникации на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Ред. кол.: доц. д-р Юрий Проданов (отг. ред.) и др. Шумен, В. Търново: Фабер, 2015. с. 92 – 102. ISBN 978-619-00-0354-0, COBISS.BG-ID 1276561892. Колекция, подсерия Обществени комуникации = ISSN C634-1977

Павлова, Илиана (2013) Модераторът, свободата на словото и новите медии В: Лична свобода и медии. Ред. кол.: проф. дфн Елка Добрева (отг. ред.) и др. Серия „Обществени комуникации“ № 3. Катедра по журналистика и масови комуникации, ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, В. Търново: Фабер, с. 160 – 169. ISBN 978-619-00-0073-0, COBISS.BG-ID 1266227684, Колекция, подсерия Обществени комуникации = ISSN 2603-4506

Павлова, Илиана (2012) "Заради Възраждането" на Елена Налбантова. В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012 (год. ХХI), кн. 2, с. 161 - 165. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print). Също и в: Електронно списание LiterNet, 14.10.2012, № 10 (155).

Павлова, Илиана (2012) Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката Велико Търново: Фабер, 192 с. ISBN: 978-954-400-716-4, COBISS.BG-ID 1250850020

Павлова, Илиана (2010) Как се пише курсова работа, рецензия Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN: 978-954-400-291-6

Павлова, Илиана (2010) Между имената и думите. Творби, срещи и прочити. Велико Търново: Фабер, 220 с. ISBN 978-954-400-366-1, COBISS.BG-ID 1233638628

Павлова, Илиана (2010) Образование онлайн – възможности и перспективи Сб. Теория и практика на съвременото чуждоезиково обучение. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 159 – 165. ISBN 978-954-8387-87-3

Павлова, Илиана (2009) Екатерина Каравелова. Занятията за ума и тревогите на сърцето Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Състав. и ред. Милена Кирова. София: Алтера, 2009, с. 89 – 108. ISBN 978-954-9757-32-3, COBISS.BG-ID 1231205092

Павлова, Илиана (2009) Журналистиката – литература de facto? В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009 (год. XVIII), бр. 1, с. 68–79. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196 (списание), COBISS.BG-ID 1182639332 (статия)

Павлова, Илиана (2008) „Нужда е да се разпознайме”. В търсене на предателя – един възрожденски контекст („Горски пътник” на Георги С. Раковски). Електронно списание LiterNet, 2.03.2008, № 3 (100), http://liternet.bg/publish16/i_pavlova/rakovski.htm (2.03.2008).

Павлова, Илиана (2008) Елисавета, или още Елеонора (Наблюдения върху „Крадецът на праскови” и „Търновската царица” на Емилиян Станев) Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания, архив, спомени. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 203 – 216.

Павлова, Илиана (2008) Новият „нов журнализъм” или за журналистиката без журналисти. Литературата, София: УИ „Св. Климент Охридски”, Фак. по славянски филологии, 2008, № 4, с. 182–191. ISSN 1313-1451 (print), COBISS.BG-ID 1244627940 (списание), COBISS.BG-ID 1182147044 (статия)

Павлова, Илиана (2008) П. К. Яворов. Игри и маниери Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008, с. 89–100. ISBN 978-954-524-690-6, COBISS.BG-ID 1231350244

Павлова, Илиана (2007) GHID DE CONVERSAŢIE ROMÂN – BULGAR cu. Dicţionar bulgar-român şi român-bulgar. GHID DE CONVERSAŢIE ROMÂN – BULGAR cu. Dicţionar bulgar-român şi român-bulgar. Bulgaria: Faber, 2007, 276 p. ISBN 978-954-775-760-8, COBISS.BG-ID 1226836964

Павлова, Илиана (2007) Защо "Защо обичаме жените" на Мирча Картареску? Книгите днес, бр. 2, 2007, с. 45 – 46. Също и в: Електронно списание LiterNet, 30.03.2007, № 3 (88).

Павлова, Илиана (2007) Поетът и времето. В: Проглас, 2007 (год. XVI), кн. 1, с. 193-196. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print). Също и в: Електронно списание LiterNet, № 6 (91),18.06.2007.

Павлова, Илиана (2006) „Раковски” на Иван Вазов. Пътища и проломи. Филологический сборник. Выпуск І, Тверь – Велико Търново, 2006, с. 145 – 149.

Павлова, Илиана (2006) Жената в Книга за Книгите. Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 319 – 321. ISSN 1311-0209 Също и в: Електронно списание LiterNet, 06.02.2007, № 2 (87).

Павлова, Илиана (2006) Иван Радославов и Иван Мешеков – срещите в словото. Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, 325 – 328.

Павлова, Илиана (2006) Към същността. Литературен форум, бр. 7, юли 2006, с. 2. Също и в: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 540 – 541. ISSN 1311-0209

Павлова, Илиана (2006) Литературни анализи 12 клас. Литературни анализи в помощ на учениците от 12 клас. Отг. ред. акад. д-р Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2006. 192 с. ISBN 10:954-427-672-6 ISBN 13:978-954-427-672-0

Павлова, Илиана (2006) Прозата на критика Литературен форум, бр. 3, 2006. Както и в: Електронно издание "Литературен Форум" http://litforum.alteraforum.net/article.php?id=10&issueid=528 (12.11.2007). Също и в: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, 488 – 489. ISSN 1311-0209

Павлова, Илиана (2006) Цветя и плодове в „Железния светилник” на Димитър Талев Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своje и туhe у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 214 – 228. ISBN 954-524-519-0, ISBN 978-954-524-519-0, COBISS.BG-ID 1243657956

Павлова, Илиана (2005) Боевете за кръстопътища, кръстопътищата на боевете („Боеве” на Йордан Вълчев). „Змей със змейовете и човек с човеците” Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Национален институт „Нова българска литература“, библиотека „Позиции“. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 19–23. ISBN 954-524-479-8 Също и: Електронно списание LiterNet, 01.09.2005, № 9, (70) http://www.liternet.bg/publish16/i_pavlova/boevete.htm (25.01.2007).

Павлова, Илиана (2005) Бутилките на литературата Пиянство и смисъл. Сборник с доклади VII Национална литературна конференция Арбанаси 2004. Велико Търново: Фабер, 2005. с. 22-30. ISBN 954-775-478-5, COBISS.BG-ID 1044256996

Павлова, Илиана (2005) Лястовици и картечници по пътя на надеждата („Българка” и „По жицата” на Йордан Йовков). Класика и литературна съвременност. Сборник в памет на проф. Любомир Стаматов. Благоевград: УИ Неофит Рилски, 2005, с. 294 – 300. Също и в: Добруджа, №23, сб. 125 години от рождението на Йордан Йовков: Национална науч. конф., Добрич - Албена, септ. 2005, с. 222 – 227. COBISS.BG-ID 1182085092

Павлова, Илиана (2005) Между странника и глупеца (“Странник” на Хр. Ботев). Христо Ботев. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения” №5. Велико Търново: Слово, 2005, с. 366 – 372. ISBN 954-439-808-2

Павлова, Илиана (2005) Портретите на словото. Литературнокритическите портрети на Димо Кьорчев. Димо Кьорчев – между литературата и политиката. Изследвания, архив, оценки. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 68 – 74. ISBN 954-524-450-X

Павлова, Илиана (2004) Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 191. с. ISBN 954-524-393-7, COBISS.BG-ID 1042353892

Павлова, Илиана (2004) Между “иде” и “беда бе то за всички ни” – в интертекста на “Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев и “Ръж” на Ангел Каралийчев. Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здравко Чолаков. София: УИ Св. Кл. Охридски, 2004, с. 72 – 80. ISBN 954-07-1927-5, COBISS.BG-ID 1041671652

Павлова, Илиана (2004) Носталгиите по пътя: пътници, скитници. Литературната география – пътешественици и домоседи. Сборник с доклади от Национална научна конференция Арбанаси 2003. В. Търново: Фабер, 2004, с. 65 – 74. ISBN 954-775-327-4, COBISS.BG-ID 1042581988

Павлова, Илиана (2003) Петко Р. Славейков. Житиеписът на желанията В: Петко Р. Славейков – нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. В. Търново: Фабер, 2003, с. 88–93. ISBN 954-775-197-2, COBISS.BG-ID1040325092

Павлова, Илиана (2003) Тъгите на печалния странник (“Помниш ли, помниш ли…” на Д. Дебелянов) Димчо Дебелянов. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения” № 2. Велико Търново: Слово, 2003, с. 118 – 126. ISBN 954-439-753-1

Павлова, Илиана (2002) Литературни анализи 8 клас Литературни анализи в помощ на учениците от 8 клас. Отг. ред. проф. д-р Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2002, Девето допълнено и преработено издание. ISBN 954-427-137-6 Помагалото е одобрено с Протокол №9 от 18.X.1996 г. на МОН.

Павлова, Илиана (2002) Очерковите форми в контекста и еволюцията на възрожденската проза : за вътрешножанровите аспекти и статут на очерка от 40-те до 70-те г. на ХIХ в. Принт. изд., В. Търново, 2002. COBISS.BG-ID 1262036196

Павлова, Илиана (2002) Паметта на водата В: Хидрофилия и хидрофоби. Сборник от Национална конференция Арбанаси 2001. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 23-28. ISBN 954-775-117-4, COBISS.BG-ID 1041400548

Павлова, Илиана (2001) „Горски пътник“ на Раковски – тайната на разпознаването Следите на Свещената книга в българската литература. Национален институт „Нова българска литература“, катедра „Българска литература“. Библиотека „Позиции“. Велико Търново: Фабер, 2001. с. 97-101. ISBN 954-9541-94-0, COBISS.BG-ID 1037284580

Павлова, Илиана (2001) Идентичността - истина и измислица в очертанието. Млади Филолози. Доклади от четвъртите студентски филологически четения – В. Търново 2000. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет. В. Търново: Фабер, с. 18-27.

Павлова, Илиана (2001) Подобия и сравнения по пътя към Европа (Из българските идентификации в очерка през Възраждането) В: Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция, В. Търново 2000 г. Съставител Теодора Калейнска. Информационно-документационен център на Съвета на Европа, В. Търново, 2001, с. 154–161. ISBN 954-90635-6-9, COBISS.BG-ID 1036216548

Павлова, Илиана (2001) Помен и спомен в гардероба на една картина и един разказ (Рене Магрит и Светослав Минков). Гардеробът на литературата. Сборник с доклади от Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. Национален институт „Нова българска литература“, библиотека „Позиции“. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 102-111. ISBN 954-775-014-3, COBISS.BG-ID 1037283812

Павлова, Илиана (2000) Разходката. Гледките и (не)удоволствията Света гора: Алманах за литература и изкуство, 2000-2001, бр. 3 (В), с. 32-42. ISSN: 1311-0209, COBISS.BG-ID 1172620004, COBISS.BG-ID 1172620004 (статия)

Павлова, Илиана (2000) Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит. Отг. ред. проф. дфн Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2000, ISBN 954-427-420-0, COBISS.BG-ID 1036064484

Павлова, Илиана (1999) Биографията като вариант прочит (биографията на Неофит Бозвели от Петко Р. Славейков) В: Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филология, 1999, Т. 37, кн. 1, с. 589–597. ISSN: 0861-0029, COBISS.BG-ID 1177533156 (списание), COBISS.BG-ID 1177533156 (статия)

Радева, Живка (2020) Библиотеките днес и тяхното бъдеще. Размисли по Майкъл Горман. // Б и б л и о т е к и т е днес и тяхното бъдеще: Кръгла маса, посветена на 75-годишнина от създаването на Градска библиотека, Свищов. - Свищов, 2020.

Радева, Живка (2020) Книговедска характеристика на просветните издания от старопечатната колекция на читалище "Надежда" - Велико Търново. // К у л т у р н о - и с т о р и ч е с к о наследство: опазване, представяне, дигитализация : Научна онлайн поредица Състав. П. Петков, Г. Богданова. - Т. 6, № 2, 2020, с. 95-114. Достъпна на адрес: http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-6-2-bg.php НАЦИД регистрационен No 1209; ISSN: 2367-8038

Радева, Живка (2019) Литературният периодичен печат във Велико Търново през годините 1878-1944. // Литературно Търново : Търновски писатели и книжовници от свети Теодосий Търновски до наши дни : Био-библиографски справочник. - Ст. Загора, 2019, с. 213-217. ISBN 978-954-2927-42-6 Стара Загора

Радева, Живка (2019) П. К. Яворов : Библиография. 1998-2008. // Яворов : 140 години от рождението на поета : Нови изследвания. - В. Търново, с. 345-391. ISBN 978-954-9489-65-1 Велико Търново

Радева, Живка (2018) Книгите и градският живот през погледа на Петко Славейков и Любен Каравелов. // Библиотеки, четене, комуникации : Шестнадесета национална научна конференция с международно участие. - В. Търново, 2018, с.57-64. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2018) Стилиян Чилингиров и Народната библиотека - спомени за литературни приятелства и срещи. // Библиотека, ХХV, 2018, № 6, с. 60-66. ISSN 0861-847X София

Радева, Живка (2016) Книга с голям информационен заряд. // Владева, Павлина. Велико Търново в калейдоскопа на времето. – В. Търново, 2016, с. 5-8. Велико Търново

Радева, Живка (2016) Книгоиздаване и книгознание през Възраждането : Към въпроса за книжовните приоритети на българите. // Трудове на ВТУ : Обществени комуникации и информационни науки. – Т. 7 [за 2015 г.]. – В. Търново, 2016, с. 89-116. ISSN 2367-8135 Велико Търново

Радева, Живка (2016) Прояви на библиофилството през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Четиринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2016, с. 37-43. ISSN 1313-8138. Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книговедски публикации в периодичния печат през Възраждането – начален период на българското книгознание. // [Двадесет и пет] 25 години факултет „Математика и информатика” : Юбилейна научна конференция. – В. Търново, 2015, с. 158-163. (DVD) Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книжните поредици : Към проблема за издателските практики при социализма. // Библиотеки, четене, комуникации : Тринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2015, с. 145-152. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2014) Издателски приоритети в последните години на Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология. – Пловдив, 2014. – с. 68-78. ISBN 9789549546170 Пловдив

Радева, Живка (2014) Любен Каравелов – приноси във възрожденското книгознание. // Българско възраждане : Идеи. Личности. Събития : Год. Общобълг. комитет Васил Левски : Т. 15. – Русе, 2014, с. 120-126. ISSN 1311 1337. Русе

Радева, Живка (2014) Петко Славейков и хлябът на българската духовна трапеза. // Славейковото общество : Изследвания и материали : Материали от конференции, организирани от община Трявна в рамките на Славейковите празници : [Сборник]. – С., 2014, с. 28-34. ISBN 9789545331343 София

Радева, Живка (2013) Biblioteka jako galleria – od wewnątrz. Zdziejòw Biblioteki Narodowej im. Petko Sławejkowa w Wielkim Tyrnowie. // Bibliotekarz Podlaski : Ogòlnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze I bibliologiczne, [2013], № 1 (ХХVІ), с. 69-78. ISSN 1640-7806 Бялисток, Полша

Радева, Живка (2013) Към идеята за организиране на фонд „Редки и ценни колекции” в малките библиотеки. // Библиотеката – духовността на града : Доклади от нац. науч. конференция, посветена на 120-годишнината от основаването на библиотека "Наука", гр. Троян. – Троян, 2013, с. 48-52. ISBN 978-619-90179-1-3. Троян

Радева, Живка (2013) Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване. (Отзиви и рецензии). // Електронно списание на ББИА, 2013, № 6, с. 67-69. ISSN 1314-7285 София

Радева, Живка (2012) Възгледите на Петко Славейков за сборните издания през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Десета национална научна конференция научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2012, с. 292-301. ISSN 1313-8138. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Илюстрациите във възрожденските сборници – от случайност и формализъм до равнопоставеност с текста. // Труд. на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” : Стоп. фак. Общ. комуникации и информац. науки : Т. 4. - В. Търново, 2012. ISSN 2367-8135 В. Търново

Радева, Живка (2012) Информационните текстове в сборника през Възраждането – отговор на новото мислене и задачите на времето. // Издател, 2012, № 1-2, с. 2-8. ISSN 1310-4624. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Сборникът през Възраждането – традиции, влияния, утвърждаване. // [Двадесет] 20 години инвестиция в бъдещето : Юбилейна международна научно-практическа конференция : 18-19 май 2012 г. – В. Търново, с. 559-567. ISВN 978-954-616-221-2. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Сборникът през Възраждането : Към проблема за видовата характеристика на възрожденските книги. – В. Търново : Народна библиотека «П. Р. Славейков», 2012. – 311 с. ISBN 978-954-92946-2-0. Велико Търново

Радева, Живка (2011) Издателски практики и знаковост на авторските имена в българските възрожденски сборници. // Име у култури срба и бугара : Името в културата на сърби и българи. – Ниш, 2011, с. 155-161. ISBN 978-86-7379-242-2 Ниш, Сърбия

Радева, Живка (2011) Личностен подход в творчеството на проф. Мария Младенова. // Библиотеки, четене, комуникации : Девета нац. научна конференция, ноем. 2010 г. – В. Търново, 2011, с. 159-166. ISSN 1313-8138 В. Търново

Радева, Живка (2010) Белите полета и белезите на времето : Наблюдения върху приписките в старопечатната колекция на Народна библиотека „Петко Славейков”, Велико Търново. // Библиотека, 2010, № 5, с. 122-126. ISSN 0861-847X София

Радева, Живка (2010) Библиотеката като галерия – поглед отвътре. // Култура и памет : 120 години от създаването на Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. – В. Търново, 2010, с. 7-24. Велико Търново

Радева, Живка (2010) Велико Търново в българските мемоарни книги. // Между традицията и модерността : Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. - В. Търново, 2010, с. 307-315. ISBN 978-954-524-735-4 В. Търново

Радева, Живка (2010) Издателската политика на Народна библиотека „Петко Р. Славейков” в годините на прехода: По повод 120 год. от нейното създаване. // Библиотеки, четене, комуникации: Посветена на 120 год. от основаването на библиотеката : Осма нац. науч. конф., Велико Търново, 17-18 ноем. 2009. - В. Търново, 2010, с. 101-107. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2010) Мемоарите с краеведско съдържание като културно-историческо наследство и проява на индивидуална, социална и културна памет. // Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки, 2, 2010, 245-294. Велико Търново

Радева, Живка (2010) Миниатюрните издания като библиотечни колекции и информационен ресурс. // Съвременната библиотека – център за информация и знание : Доклади [от] ХX Национална научна конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2010 г. – С., 2010, с. 84-93. ISBN 978-954-9837-18-6 София

Радева, Живка (2009) Библиотеката като галерия - поглед отвътре. // Пътят към книгите и информацията : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева. - София, 2009, с. 336-342. ISBN 978-954-523-112-4 София

Радева, Живка (2009) Търново през първото десетилетие на ХХ век. // Библиотеки, четене, комуникации : Седма национална научна конференция. 21-22 ноем. 2008 г. – В. Търново, 2009, с. 27-36. ISSN 1313-8138 В. Търново

Радева, Живка (2008) Генезис на краеведската мемоаристика (1878-1944 г.). // Професия. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Радка Колева. - София, 2008, с. 253-259. ISBN 978-954-523-101-8 София

Радева, Живка (2007) Библиография на с. Павел. // Село Павел, Великотърновско : Изследвания. Документи. Спомени. – В. Търново, 2007, с. 436-456. Велико Търново

Радева, Живка (2007) Емилиян Станев 1907 – 2007 : Биобиблиография / Ред. Р. Пенчева. – В. Търново : Нар. библиотека „П. Р. Славейков”, Къща – музей „Емилиян Станев”, 2007. – 388 с. Велико Търново

Радева, Живка (2007) Краеведските информационни масиви и партньорството между библиотеките в условията на глобализация. // Globalization, Digitization, Access and Preservation of Cultural Heritage, Sofia 2006 is under the patronage of his Excellency Mr. Georgi Pirinski, the Chairman of the National Assembly of the Republic of Bulgaria. - S., 2007, p. 283-288. ISBN 0-934068-16-X София

Радева, Живка (2006) Икономическият просперитет, въстанията и социалният живот на българите според мемоарните книги. // България в Европа – 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г. – С., 2006, с. 426-432. ISBN 978-954-616-170-3 София

Радева, Живка (2006) Историческата тема и книгите за Великотърновския край (1985-2005 г.) // Библиотеки, четене, комуникации: Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга: Четвърта нац. науч. конф., 22-23 ноем. 2005 г., Велико Търново. – В. Търново, 2006, с. 114-120. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2006) Манастирите в интимния свят на българина : Наблюдения върху мемоарните книги (1878-1944 г.). // Православие и краезнание : Материали от Втората национална конференция „Православие и краезнание“, Стара Загора, 2006. – В. Търново, 2006, с. 275-278. ISBN 978-954-350-14-7 В. Търново

Радева, Живка (2006) Опит за класификация на българските мемоари с оглед на краеведските материали в тях. // Библиотечни дискурси : Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Александра Дипчикова. - София, 2006, с. 206-213. ISBN 978-954-523-088-2 София

Радева, Живка (2005) Из историята на Кьорчевия род. // Димо Кьорчев между литературата и политиката : Изследвания. Архив. Оценки. – В. Търново, 2005, с. 11-15. ISBN 954-524-450-X В. Търново

Радева, Живка (2005) Проф. Марин Ковачев, библиографията и краеведската дейност в Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. // Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. – В. Търново, 2005, с. 28-31. ISBN 954-524-471-2 Велико Търново

Радева, Живка (2005) Сава Доброплодни и българската краеведска мемоаристика. // [Сто осемдесет и пет] 185 години от рождението на Сава Доброплодни : Сборник доклади от Юбилейна научна сесия, 1-2 декември 2005 г. – Сливен, 2005, с. 106-113. ISBN 954-795-121-1 Сливен

Радева, Живка (2004) Из биографията на един екземпляр от ценното изследване на д-р Васил Берон. // Берон, Васил. Археологически и исторически изследвания : [Ново издание]. – В. Търново, 2004, с. 367-371. ISBN 954-427-594-0 В. Търново

Радева, Живка (2004) Книгата в най-новата история на Велико Търново. // Библиотеки – четене – комуникации : Нац. науч. конф., посветена на 60-годишнината на доц. д-р Ст. Коларов. – В. Търново, 2004, с. 220-226. ISSN 1313-8138 В. Търново

Радева, Живка (2004) Научни трудове и археологически проучвания на сътрудниците и специалистите от археологическия институт с музей при БАН, филиал – Велико Търново. / / Средновековно Търново : Археол. проучвания : Юбил. сборник. – В. Търново, 2004, с. 261-294. Велико Търново

Радева, Живка (2004) Религиозната книга в Търново през Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология : Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на д- Маньо Стоянов. - Пловдив, 2004, с. 117-121. ISBN 954-9546-17-9 Пловдив

Радева, Живка (2003) История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945). // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сб. статии. – С., 2003, с. 250-253. София

Радева, Живка (2003) Легендите на Моско Москов. // Моско Москов : Юбилеен сборник : 140 години от рождението му. : Научна конференция, Велико Търново, 2003. – В. Търново, 2005, с. 119-122. ISBN 954-736-125-2 В. Търново

Радева, Живка (2003) Търново в писмата на Петко Славейков. // Петко Славейков : Нови изследвания : Сборник по повод 175 години от рождението му. – В. Търново, 2003, с. 160-164. ISBN 954-775-197-2 В. Търново

Радева, Живка (2003) Търново във възрожденската периодика. // Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов : Доклади и научни съобщения от седмите музейни четения "Човекът в миналото" на Регионален исторически музей - Велико Търново, 20-21 май 2003 г. – В. Търново, 2003, с. 93-96. ISBN 954-427-536-3 В. Търново

Радева, Живка (2002) Ретроспективната библиография на периодичния печат в България. // Българска библиография 1852-2002 : Юбилеен сборник. - В. Търново, 2002, с. 249-251. ISBN 954-91193-2-7 В. Търново

Радева, Живка (2001) Димитър Талев : Библиография (1978-1998 г.). // Станков, Иван. На пътя на историята : Творчеството на Димитър Талев. – В.Търново, 2001, с. 127-143. Велико Търново

Радева, Живка (2001) Иван Радославов. Иван Мешеков : Библиография. – В. Търново : Фабер, 2001. – 84 с. Велико Търново

Радева, Живка (2000) Велико Търново през Възраждането : Библиография. // Радев, Иван. История на Велико Търново XVIII-XIX в. - В. Търново, 2000, с. 723-832. Велико Търново

Радева, Живка (1999) П. К. Яворов : Библиография [1991 - 1998 г.]. // Славата на поета : 120 години от рождението на Яворов : Нови изследвания. София, 1999, с. 229-276. София

Радева, Живка (1998) Краеведските справки в Народна библиотека „П.Р. Славейков” – Велико Търново : Наблюдение и анализ. // Год. Нар. библ. „Иван Вазов”. – Пловдив, 1998, с. 25-30. Пловдив

Радева, Живка (1996) Априлското въстание в Първи революционен окръг, отразени в художествената литература : Библиография. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1996. – 28 с. Велико Търново

Радева, Живка (1996) Първи революционен окръг, отразен в художествената литература : Лит.-библиограф. обзор. // Титани на една епоха : Страници от историята на Горна Оряховица. – Г. Оряховица, 1996, с. 243-247. ISBN 954-825-904-4 Горна Оряховица

Радева, Живка (1996) Ролята на библиотеките за развитие на краеведската дейност в България. (Центрове и материали за краеведски проучвания). // Архив за поселищни проучвания [Краеведски методически сборник], 1996, № 1-2, с. 119-124. ISSN 0861-6507 В. Търново

Радева, Живка (1995) Издателски аспекти на библиотечното краезнание във Велико Търново. (Библиотеките). // Издател, 1995, № 1, с. 19-20. ISSN 1310-4624 Велико Търново

Радева, Живка (1994) Книгата на Петко Р. Славейков "Габровското училище и неговите първи попечители" – модел за тематично краеведско проучване през Възраждането. // Интегралният подход в краеведската дейност у нас. – В. Търново, 1994, с. 89-92. ISBN 954-524-101-2 Велико Търново

Радева, Живка (1994) Краеведска дейност в българските училища през Възраждането. // Архив за поселищни проучвания, 1994, № 3-4, с. 3-10. ISSN 0861-6507 В. Търново

Радева, Живка (1993) Литературният периодичен печат във Велико Търново в годините 1878-1944. // Библиотекознание. Библиография. Книгознание : Сборник. - Т. 3. - София, 1993, с. 93-97. ISSN 0861-4881 София

Радева, Живка (1993) Стилиян Чилингиров и Търновската народна библиотека. // Стилиян Чилингиров : Сборник. – Шумен, 1993, с. 104-107. ISBN 8109 Шумен

Радева, Живка (1991) Изграждането на библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново. // Библиотекар, 1991, № 7-8, с. 74-77. София

Радева, Живка (1991) Колю Фичето : Библиогр. указател. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1991. – 92 с. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Константин Кисимов : Библиография. // Константин Кисимов : Спомени : [Сб.] – В. Търново, 1991 с. 187-206. Велико Търново

Радева, Живка (1991) П. К. Яворов. : Библиография. [1978-1991 г.] // Яворов сборник : Изследвания и материали. – В. Търново, 1991, с. 336-357. Велико Търново

Радева, Живка (0) Книговедска характеристика на просветните издания от старопечатната колекция на читалище "Надежда" - Велико Търново

Серезлиев, Стефан (2019) Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите [Електронен ресурс] Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий', София - електронна книга / ISBN 978-619-194-044-8; COBISS.BG-ID - 1289943012 // Институт по реторика и комуникации - София: https://www.iorc.info/

Серезлиев, Стефан (2019) Медийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна и визуалната идентичност В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, юли 2019, 40. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране. http://rhetoric.bg/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5

Серезлиев, Стефан (2019) Мениджмънт на щастието: между емоционалния брандинг и постистината. Серезлиев, Стефан (2019) Мениджмънт на щастието: между емоционалния брандинг и постистината. Сборник с доклади и статии от VI Международна научна конференция „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“, Том 2, 23-24 април 2019 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Ред. Т. Евтимова и др. с. 38-46. ISBN 978-619-7404-09-8

Серезлиев, Стефан (2019) Съвременният ПР: комуникационни перспективи и предизвикателства в контекста на ИМК, брандинга и новите консуматори В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, №3, с. 22-27. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2018) Емоционалният брандинг в лабиринта на постистината. В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, №2, с. 17-23. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2017) Политическият бранд: криза на бранд наративността. В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, №1, с. 12 - 19. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2016) Визуалната реторика: роля и значение в комуникациите на медийните брандове. Научна конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата”

Серезлиев, Стефан (2016) Името на бранда. Творчески процес и аргументация – втора част. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, април 2016, 22. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2016) Реклама и публичен брандинг: нови пресечни точки в публичното управление. В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, 2016 (НБУ), Том 1, . (Рец. за: Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, 204 с.). Online ISSN 2603-297X.

Серезлиев, Стефан (2015) Името на бранда. Комуникативни аспекти. Първа част. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, октомври 2015, 19. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2015) Супербранд и супердизайн. В: Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST CONSUMER & BUSINESS BRANDS 2015-2016, с. 134-138, София, 2015, „ВИП Медиа”ООД, по лиценза на Superbrands Limited UK. ISBN 978-954-91965-4-2

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, януари 2014, №13. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Серезлиев, Стефан (2014) Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014, 358 с. PRINT ISBN 978-619-194-044-8 // COBISS.BG-ID - 1289928164

Серезлиев, Стефан (2013) Bulgarian Package Design: Call to action. В: Package & Design, Package & Design Publishing House, China, 2013(4), July, pp. 4-25. Print ISSN 1007-4759

Серезлиев, Стефан (2013) Образованието по реклама в реторичната светлина на прожекторите. Ab initio nullum, semper nullum. „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 8, януари 2013. Online ISSN 1314-4464 . Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2013) Пресечни точки в полето на медийния дизайн. (Рец. за Веселина Вълканова. Медиен дизайн. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2013) В: Newmedia21. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. София: СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК, Публ. 04.09.2013 г. ISSN 1314‐3794 (online) http://www.newmedia21.eu. - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2013) Съвременният бранд: нови комуникационни перспективи, нови предизвикателства. Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST BRANDS 2012-2013 „ВИП Медиа”ООД, под лиценза на Superbrands Limited UK, 2013, с. 114-117. Print ISBN 978-954-91965-3-5.

Серезлиев, Стефан (2013) Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама). „Реторика и комуникации”, [ http://rhetoric.bg/ ] електронно научно списание, брой 7, април 2013. ISSN 1314-4464. Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2012) Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 12. Available from: [www.media-journal.info]. ISSN 1313-9908

Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част І. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 16 февруари 2012. ISSN 1314-3794. Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част ІІ. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 24 февруари 2012.

Серезлиев, Стефан (2011) Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi II. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС "Алма комуникация". 2011, (11), < https://media-journal.info/?p=item&aid=172> Online ISSN 1313-9908.

Серезлиев, Стефан (2010) Политическият брандинг с рекламен акцент? Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 5. Available from: [www.media-journal.info]. ISSN 1314-4464.

Серезлиев, Стефан (2009) Политическият брендинг с рекламен акцент? Асоциация ИМАГИНЕС, Класик Дизайн ООД, 2009, 31 с. ISBN 978–954–92504–1–1

Серезлиев, Стефан (2008) Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [www.media-journal.info] ISSN 1313-9908

Серезлиев, Стефан (2007) Future of Design Education. The New Disruption: Graphic Design vs Marketing. NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, Ed. by Vijai Singh Katiyar and Shashank Mehta. Paldi Ahmedabad 380007 INDIA, Printed by NID Printing Studio, 2007. Print ISSN 81–86199–57–8.

Серезлиев, Стефан (2006) Design Reflections on the Cross-Cultural Mirror. Some Bulgarian Design perspectives between marketing and art at the beginning of the 21st century. International Council of Design, Canada. Icograda eNews, 2006,

Серезлиев, Стефан (2002) Мениджмънт на дизайна [- ахилесова пета на рекламния бизнес в България]. Медиа свят : Събития, анализи, личности. 2002, с. 32-33. Print ISSN: 1311-7483.

Серезлиев, Стефан (2001) Factor ADVtm. Медиа & реклама : Месечно списание, (2001), Декември, с. 38-39,; 1311-302X.- dek., ISSN: C608-4397.

Серезлиев, Стефан (2001) Голямата конвенция II. Стратегическо планиране на рекламата. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- apr./maî (2001), s. 49-50. Print ISSN: C608-4397.

Серезлиев, Стефан (2001) Дизайнът, без който рекламата не може. Дизайнът, като ресурс в рекламата. Медиа свят: Събития, анализи, личности / 2001, Декември, Списания - Медиа ЕООД. ISSN 1311-7483. COBISS.BG-ID 1120236260. Print ISSN 1311-7483.

Серезлиев, Стефан (2000) Рекламата - между маркетинга и изкуството. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- dek. (2000), с. 54-56, ISSN: C608-4397

Серезлиев, Стефан (1999) Пътят пред/зад свободната рекламна инициатива [в България]. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- sept. (1999), Септември, с. 2-3, Print ISSN: C608-4397.

Серезлиев, Стефан (1991) Плакатът – между изкуството и комуникацията. Индустриален дизайн. Декоративно изкуство : списание за индустриален дизайн, декоративно, монументално, приложно изкуство и архитектурно-художествен синтез. До 1991, N 1 под загл. Промишлена естетика. Декоративно изкство = ISSN 0205-0099., 1991, януари, с.18–21. Print ISSN 0861-4245.

Христова, Христина (2020) Корпоративное гражданство как конкурентное преимущество В:Научные вести - междунардный научный журнал, 2020, №3(20), (online), с.177-187, ISSN 2619- 1245.

Христова, Христина (2020) Модели на ефективен пиар в "творческите градове" през новото столетие В: Управление и образование - академично списание, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2020, гл. редактор: И.Димитров. Том 16 (2), с. 29-37,ISSN 13126121, COBISS.BG-ID - 1122054372

Христова, Христина (2019) Special events as a tool of marketing PR В: SocioBrains, scientific journal, 2019, бр. 53,c. 30-39, ISSN 2367-5721,http://www.sociobrains.com

Христова, Христина (2019) Влияния и трансформации на празниците в градския брандинг. София: Авангард Прима,с. 228, ISBN 978-619-239-289-5, COBISS.BG-ID - 1292489188.

Христова, Христина (2019) Пиар на дестинация в икономиката на преживяванията В:Управление и образование - академично списание, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2019, гл. редактор: И.Димитров. Том 15 (2), с. 144-151,ISSN 13126121, COBISS.BG-ID - 1122054372

Христова, Христина (2018) Фалшиви новини в корпоративните комуникации В: Медии и комуникации на 21.век. Велико Търново: Св. св. Кирил и Методий, 2018, бр. 2, с. 31 - 40, ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране. COBISS.BG-ID – 1285464036

Христова, Христина (2017) "Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство В: Съвременна хуманитаристика - научно списание на Бургаския свободен университет, 2017, бр. 1, с. 6 - 17, ISSN 1313-9924

Христова, Христина (2017) Градът на хиперконсуматорите В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 6 февруари 2017 г., 13 стр., ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/gradat-na-hiperkonsumatorite/

Христова, Христина (2017) Роли и трансформации на празниците в брандинга на градовете В: Годишник на Бургаския свободен университет, 2017, том XXXVI,c.83-94, ISSN: 1311-221X

Христова, Христина (2017) Фестивалът в развитието на културните индустрии. В: STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, 2017,Том 36, бр. 2, c. 25-38, ISSN 2534-9236, COBISS.BG-ID 1277647332

Христова, Христина (2016) Градът като арт територия. В: Сборник с доклади от XVI Лятна школа по PR, 2014 г. Съст. Христова, Евелина. ebox.nbu.bg/ssc15/viev_lesson.php?id=5,10, ISBN 978 - 954 - 535-899 -9. https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/gradat-na-hiperkonsumatorite/

Христова, Христина (2016) Територии на съучастието В: Проглас - издание на Филологическия факултет при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2016, бр.1, с. 28 - 42, ISSN 0861-7902, COBISS.BG-1279931108

Христова, Христина (2015) Интегриране на пърформанса в измеренията на PR кампаниите В: Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 23 февруари 2015, 14 стр., ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/integrirane-na-parformansa-v-izmereniyata-na-pr-kampaniite/

Христова, Христина (2015) Корпоративна социална отговорност и бранд позициониране В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 29 октомври 2015 г., 10 стр.,ISSN 1314-3794. ] https://www.newmedia21.eu/analizi/korporativna-sotsialna-otgovornost-i-brand-pozitsionirane/

Христова, Христина (2015) Празникът – проекция и алтернатива на общественото мнение В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 17 юли 2015 г., 9 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2015) Празникът в ролята на повелител В: Реторика и комуникации- електронно научно издание, 2015, бр. 18, 14 стр., ISSN 1314-4464 COBISS.BG-ID - 1291175908

Христова, Христина (2014) Великотърновските печатни медии за ролята на корпоративния театър в Нощта на музеите В: Трудове на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, Професионално направление: Обществени комуникации и информационни науки, том 4, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014 г., с. 135-159, ISSN 0204-6369

Христова, Христина (2014) Аспекти на културния маркетинг в старата столица В: Юбилейна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Стопански факулте. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, гл. редактор: Р. Илева.с.299-307, ISBN 978-954-524-970-9. COBISS.BG-ID 1273298916

Христова, Христина (2014) Роля на специалните събития в развитието на градския брендинг В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 12 март 2014, 13 стр., ISSN 1314-3794.https://www.newmedia21.eu/analizi/rolya-na-spetsialnite-sabitiya-v-razvitieto-na-gradskiya-brending

Христова, Христина (2013) Телевизия "Евроком Царевец" - в търсене на регионална идентичност В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 26 август 2013, 30 стр., ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/proekti/televiziya-evrokom-tsarevets-v-ta-rsene-na-regionalna-identichnost/

Христова, Христина (2012) "Разказът" в списание "Signcafe" за тенденциите в медийния свят и ролите на рекламата в началото на второто десетилетие от новия век В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2012, том 3, с. 45-68, ISSN 0204-6369

Христова, Христина (2012) Диалогът между различията в програмната схема на TV7 Юбилейна международна научно - практическа конференция, Велико Търново 18-19 май 2012 г. София: ГорексПрес, с.550-559,ISBN 978-954-616-221-2

Христова, Христина (2012) Знаковата роля на политическото риалити "ТV7 в България: Мисия: твоят избор" Сборник с доклади от Десетата национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2012, Част първа. Съст. Георгиев,Л., Ел. Георгиева, К. Иванова, Ж. Радева., с.184-191,ISSN 1313 - 8138

Христова, Христина (2012) Фестивалът "Сцена на вековете" - метонимия на мащабен брандинг процес В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 9 август 2012 г., 13 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2011) Медийни процеси в България през първото десетилетие на ХХI век в контекста на националните специализирани списания за медийни практики и реклама Велико Търново: Фабер, 2011, с. 319, ISBN 978 - 954-400-470-5, COBISS.BG-ID 1237514468

Христова, Христина (2011) Антиподи на петата власт В: Медиите на 21.век - онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 9 юни 2011 г., ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/kritika/antipodi-na-petata-vlast-v-blgarskoto-mediyno-prostranstvo/

Христова, Христина (2010) Литературните вестници в българската хуманитарна периодика през годините на прехода В: Сборник с доклади от Осмата национална конференция "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново: Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 369-378,ISSN 1310-4624

Христова, Христина (2010) Алманах "Мизия" в контекста на печатните комуникации у нас В: Между традицията и модерността. Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности". Велико Търново, 2010,с.247-264, ISBN 978-954-524-735-4

Христова, Христина (2009) Дебатът за културната ситуация в България през новото столетие пo страниците на списание "Пламък". Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2009, гл. редактор: Л. Георгиев, бр. 1-2., с.35-38, ISSN 1310-4624,COBISS.BG-ID - 1183837668

Христова, Христина (2009) Риторика на спомена в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на XX век В: Отклонението като норма. Сборник с доклади от Юбилейна конференция в чест на проф. Румяна Йовева (Варна, 2008). Гл.редактор: К. Вачкова. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2009, с.156-161,ISBN 978-954-577-538-3. COBISS.BG-ID 1245155300

Христова, Христина (2008) Трансцендираните светове в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на ХХ век В: Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2008, гл. редактор Л. Георгиев, бр. 3-4. ISSN 1310-4624, с. 23-29. COBISS.BG-ID - 1183837924

Христова, Христина (2004) Из дебрите на съзнанието Велико Търново: Астарта, 2004, ISBN 954-8324-38-5, COBISS.BG-ID 1042749668

Христова, Христина (1998) Аз-ът в диалог с друг тип съзнание В: "85 години от участието на Българската авиация в Балканската война": Научно-тематичен сборник от доклади на научна сесия 9-10 октомври 1997 Долна Митрополия.1998, гл.редактор: В. Младенов,том 3. с. 380-390,ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID – 1031948004

Чернева, Стефка (2020) Тенденции и проблемни полета в книгоиздаването и книгоразпространението// Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Осемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие. В. Търново 14-15 ноем. 2019 г. – В. Търново

Чернева, Стефка (2020) Четене и читатели във Велико Търново през погледа на експертите / / Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Обществени комуникации и инф. науки : Фак. Математика и информатика. - В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий

Чернева, Стефка (2017) Книгата и четенето в живота на студентите от Велико Търново / / Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Обществени комуникации и инф. науки : Фак. Математика и информатика. -В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, с. 155-197

Чернева, Стефка (2017) Четенето и проблеми на потребността от него в големия град (на примера на Велико Търново)

Чернева, Стефка (2016) Модни тенденции в издателския бизнес през 2015 г. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Четиринадесета нац. науч. конф. с междунар. участие. В. Търново 17-18 ноем. 2015 г. – В. Търново, 2016, с. 293–304.

Чернева, Стефка (2014) Книгата като подарък : Резултати от социологическо изследване. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Дванадесета нац. науч. конф. с международно участие. В. Търново 14 – 15 ноември 2013 г. – В. Търново, 2014, с. 159 – 171.

Чернева, Стефка (2014) Мода в книгоиздателския бизнес : еротика и порнография.// Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Дванадесета нац. науч. конф. с международно участие. В. Търново 14 – 15 ноември 2013 г. – В. Търново, 2014, с.172 – 180.

Чернева, Стефка (2014) Ролята на книжарница „Хеликон“ за стимулиране на четенето в град Велико Търново. // О б щ е с т в о на знанието и хуманизмът на XXI век : XVII нац. науч. конф. с междунар. участие София 31 октомври – 1 ноември 2014 г. – София, 2015, с. 452– 461.

Чернева, Стефка (2013) Книжарниците в Германия, Чехия и Австрия през погледа на един български книжар. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Единадесета нац. науч. конф. с международно участие. В. Търново 16 – 17 ноември 2012 г. – В. Търново, 2013, с. 249 – 258.

Чернева, Стефка (0) Необходимост от социология на книгата и четенето днес. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Десета нац. науч. конф. с международно участие. В. Търново, 17 – 18 ноември 2011, посветена на 60-год от рождението на проф. д-р Алберт Бенбасат : Ч. 2. – В. Търново, 2012, с. 279 – 285.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/