Публикации Катедра "Изкуствознание и теоретични дисциплини / Department of Art Studies and Theoretical Subjects


Анчева, Антоанета (2017) Проф. дизк Валентин Ангелов на 85 години Сб. Международна научна конференция, посветена на 85-годишнината на проф. дизк Валентин Ангелов, ВТУ, В: Сб. „Изкуство и живот“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017

Анчева, Антоанета (2015) Към история на пластичната анатомия Електронно списание за наука, култура и образование на ФНПП, СУ „Климент Охридски“ http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html (дата на достъп: 16.06.2015).

Анчева, Антоанета (2015) Леонардо – основоположник на пластичната анатомия Сб. От визуалното към сетивното, УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Анчева, Антоанета (2015) Пластична анатомия и изобразително изкуство Сб. 50 години АМТИИ, 2015

Анчева, Антоанета (2015) Развитие на учението за пропорциите Сб. От визуалното към сетивното, УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Анчева, Антоанета (2015) Човек и Канон. Пластичната анатомия между изкуството и науката УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2015, 280 с.

Анчева, Антоанета (2012) Стефан Лазаров. Юбилеен каталог Юбилеен каталог. УИ „Св.св Кирил и Методий”, 2012

Анчева, Антоанета (2011) Иван Бочев. Юбилеен каталог. Юбилеен каталог. УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2011

Анчева, Антоанета (2007) Терминологичен речник по пластична анатомия УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2007, 230 с.

Анчева, Антоанета (2006) Леонардо и Пикасо – творчески аспекти на две епохи УИ "Св.св. Кирил и Методий”, 2006, 230 с.

Анчева, Антоанета (2003) Портретите на Леонардо Юбилеен сборник – 40 г. ВТУ, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2003, стр. 15

Анчева, Антоанета (2001) Васил Стоилов като портретист Сб. Проф. Васил Стоилов - изтъкнат художник и педагог, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 51-62.

Анчева, Антоанета (2001) Леонардо да Винчи. Живописта като наука. Изд. “Фабер”, 2001, 172 с.

Анчева, Антоанета (2000) Въведение в живописния портрет Филологически сборник в памет на проф. д-р Г. Димов /1918-1994/, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 267-274.

Анчева, Антоанета (2000) Пластично-анатомичните форми на главата и лицето и тяхното значение за портрета УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, 123 с.

Анчева, Антоанета (2000) Портретистът Дечко Узунов Сб. Дечко Узунов - художникът и педагогът. Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, т.5 /26/, кн. 10, 2000, с. 27-39.

Анчева, Антоанета (2000) Предизвикателствата на Пикасо Сб. От визуалното към сетивното, УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Анчева, Антоанета (1999) Живописният портрет – пластично-анатомични проблеми “Фабер”. 1999, 230 с.

Анчева, Антоанета (1994) Портретът във френската живопис на ХIХ век Сб. “La langue et la litterature Francaise dans la civilisation mondiale”, В. Търново, 1994, с. 427-437

Анчева, Антоанета (1991) Поглед към живописния и литературния портрет Сб. Българистични и славистични изследвания, В. Търново, 1991, с. 162-169.

Анчева, Антоанета (1989) Михаил Арнаудов за мимиката и за другите анатомично-изразни средства в изкуството сп. “Литературна мисъл”, 1989, кн. 5, с. 127-130.

Анчева, Антоанета (0) Екоршето – естетическа програма и метод на пластичната анатомия“ Сб. „Теоретични аспекти на визуалното изкуство“, УИ „Св. св. Кирил и Методий

Теофилова, Марина (2016) Движение за дидактично художество - утопия или бъдещето на училището Сб. Доклади от Международна научна конференция „Теоретични аспекти на визуалното изкуство. 2016

Теофилова, Марина (2016) Един урок по експериментална скулптура Сборник доклади от Майски четения на СУБ, клон В.Търново

Теофилова, Марина (2016) Резбите от иконостаса на църквата „Свети Никола“ – В.Търново Сборник "Изкуство и живот". Международна научна конференция в чест на 85-годишнината на Проф. д. изк. Валентин Ангелов. УИ"Св.св.Кирил и Методий", 2016 ISBN 978-619-208-077-8

Теофилова, Марина (2015) About the carved iconostasis of St. Nicholas church, Veliko Tarnovo Сборник доклади от Майски четения на СУБ, клон В.Търново, 2015

Теофилова, Марина (2015) Рисунки в междучасие Сборник доклади Международна научна конференция „От сетивното към визуалното“ II, „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО”, организирана от Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Теофилова, Марина (2014) The city - guide to the next generation. Публикация в международна Интернет платформа за концептуални форми на изкуство Urban shortcut, 2014

Теофилова, Марина (2014) Градът - пътеводител на следващото поколение. Публикация в международна Интернет платформа за концептуални форми на изкуство Urban shortcut, 2014

Теофилова, Марина (2014) Урокът на Лиса Сб. Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“, ФИИ, 2014 В.Търново, 2015. с. 23-32 ISBN 978-619-208-039-6

Теофилова, Марина (2014) Училище за художествено възпитание Изд. Дъга Плюс, Ст. Загора, 2014. с. 245 ISBN 978-954-9387-97-1

Теофилова, Марина (2013) За цвета и изобразяването на формата и пространството в детската рисунка Сб. III Международна конференция „Balkancolor- 2013“, 2013. с.259-268 ISSN 1313-4884

Теофилова, Марина (2009) About the boundaries of graphic thinking Tarptautines mokslines praktines konferencijos medžiada „MENAS, DIZAINAS, MENINIS UGDYMAS: kurybiskumo lavinimo metodai ir patirtys“, KAUNA KOLEGIJA, 2009. p.p. 68-72 ISBN 978-9955-27-172-7

Теофилова, Марина (2009) Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009. ISBN 978-954-524-696-8

Теофилова, Марина (2008) Изисквания към възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст. Актуални проблеми на обучението по изобразително изкуство. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2008

Теофилова, Марина (2007) The limit of obligatory and the world of the boundless in the creative process Tarptautines mokslinespraktineskonferencijos medžiada „MENAS, DIZAINAS, MENINIS UGDYMAS: socialines portnerystes itaka studiju proceso kokybes gerinimui ir studentu saviraiskoi“, KAUNA KOLEGIJA, J. VIENOŽINESKO MENU FAKULTETAS, 2007. p.p.91-93 ISBN 978-9955-27-040-9

Теофилова, Марина (2005) Достъпност на художествения образ при възприемане на графични произведения в 11-12-годишна възраст Педагогически алманах, бр. 1-2/2003, УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2005. с.143-155 ISSN 1310-358Х

Теофилова, Марина (2004) Границата на задължителното и светът на необятното в творческия процес Сп.Педагогика, бр.8/ 2004, МОН. С., 2004. с.83-86 ISSN 0861-3982

Теофилова, Марина (2004) За природата на графичното мислене Сб. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. – Сб. Научна конференция по повод 40 години ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2004. с.72-87 ISBN 954-524-409-7

Теофилова, Марина (2003) Аспекти на графичното мислене Сп. Педагогика, бр.11/ 2003, МОН. С., 2003. с.54-61 ISSN 0861-3982

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/