Публикации Катедра "Стенопис" / Department of Mural Painting


Аврамов, Владимир (2019) "60 години по вълните или възможността да докоснеш хоризонта" В: "По вълните на времето", Легкоступ, Пламен, Велико Търново, Издателство Фабер 2019, с. 2-3. ISBN 978-619-00-0935-1.

Аврамов, Владимир (2018) ,,50+50=30" - Юбилейна изложба на Mариета Конова и Марио Конов Инфо бюлетин на СБХ, бр. 05, 2018 г., с. 29 -31, СБХ, София, ISSN 1313 - 9622

Аврамов, Владимир (2017) Градът/сгради - списание за градска среда, нови сгради, недвижими имоти и инфраструктура сп. Градът,Издател БАЛПЕКС ООД, Градът Медиа Груп, Печат Алианс Медиапринт ЕАД, бр.6/2017, с. 76-87, ISSN 2367-8054

Аврамов, Владимир (2015) "Wall-painting in Orthodox Church "The Assumption" (Eastern wall) sity of Botevgrad (Bulgaria), period of the realization 2007-2008 International Journal on information Technologies and Security, № 2/2015, Union of Scientists in Bulgaria, 2015, ISSN 1313-8251, с.73,74

Аврамов, Владимир (2015) Authors Iconn "Council of martyrs from Novo Selo for the canonization of the victims of the April uprising" Nevrokop monastery "St. Trinity", Apriltsi, 2011 International Journal on information Technologies and Security, № 4/2015, Union of Scientists in Bulgaria, 2015, ISSN 1313-8251, с. 107

Аврамов, Владимир (2015) St. Elisabet St. Irina Wall-painting in Ortodox Cathedral Church "Christs Resurrection", city of Usinsk (russia), 2014. International Journal on information Technologies and Security, № 3/2015, Union of Scientists in Bulgaria, 2015, ISSN 1313-8251, корица 4

Аврамов, Владимир (2015) Wall-painting in Ortodox Cathedral Church "Christs Resurrection", city of Usinsk (Russia), period of realization 2006-2014. International Journal on information Technologies and Security, № 1/2015, Union of Scientists in Bulgaria, 2015, с. 65, 66 (корица 3, корица 4), ISSN 1313-8251.

Аврамов, Владимир (2015) ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЦЪРКОВНА СТЕНОПИС В РУСИЯ - хабилитационен труд за заемане на академична длъжност доцент по Изкуствознание и изобразително изкуство - стенопис, Диплома № ВТ-15 3-0078, Издадена на 02.04.2015 г. Велико Търново

Аврамов, Владимир (2014) "Fishes" by painter Vladimir Аvramov International Journal on information Technologies and Security, № 2/2014, Union of Scientists in Bulgaria, 2014, "с. 89 (корица 3), ISSN 1313-8251.

Аврамов, Владимир (2014) "Small frogs" International Journal on information Technologies and Security, № 3/2014, Union of Scientists in Bulgaria, 2014, ISSN 1313-8251, с. 69

Аврамов, Владимир (2014) "Адаптиране на нови стенописни схеми и решения към вече съществуващи в български православни храмове в периода 1989 -2010 г. - дисертационен труд за образователна и научна степен доктор, Диплома № ВТ-14 4-086, Издадена на 03.10.2014 г. Велико Търново

Аврамов, Владимир (2014) “The harmonious approach in the implementation of the art synchronization between the different periods of the mural painting in the Sofia church “Sveti Sedmochislenitsi” International Journal on information techno-logies and security, № 1, Publication of the Union of Scientists in Bulgaria, 2014, ISSN 1313–8251, с. 59–64.

Аврамов, Владимир (2014) „Хармоничният подход при осъществяване на художествен синхрон между различните периоди на стенописване в храм „Св. Седмочисленици“, гр. София електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/

Аврамов, Владимир (2014) Icon-painting Ortodox Churches by Vladimir Avramov will be presented during the next year International Journal on information Technologies and Security, № 4/2014, Union of Scientists in Bulgaria, 2014, с. 101 ( корица 3), ISSN 1313-8251.

Аврамов, Владимир (2012) „Отношение (резултати) между заложената проблематика и крайният художествен продукт при проектирането и реализацията на монументално живописната украса в три сакрални обекта“ //„Бого-словський вiсник – збiрник наукових праць, № 6, Чернiвецький нацiональний унiверситет, Чернiвцi, 2012, , УДК 75.052, с. 152–171

Георгиев, Борис (2013) Предговор на "История на Факултет по изобразително изкуство" Велико Търново, История на факултет по изобразително изкуство,издателство "Фабер", 2013 г. ISBN 978-619-00-0029-7

Георгиев, Борис (2013) Представяне на доц. Борис Желев Георгиев в Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)" Велико Търново, "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий(1963-2013)", Фабер, 2013 г.,(с. 52-53), ISBN 978-619-00-0054-9

Георгиев, Борис (2011) От изкуство към антиизкуство София, Издателство "Агато", 2011, ISBN 978-954-8761-88-8, с. 44-45, с.283

Георгиев, Борис (2010) Eсета за изкуството Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, ISBN 978-954-524-754-5, с. 67-69

Георгиев, Борис (2009) Стенописта - проблеми и предизивикателства София, Издание на НХА, Печат "Багра" - Пловдив, 2009, ISBN 978-954-92147-6-5, 215

Георгиев, Борис (2003) Хабилитационен труд на тема: „Азбучна молитва" - полиптих( Началото, Преходът, Силата, Полета), класически витраж - Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Георгиев, Борис (2001) Света гора (алманах за литература и изкуство) Велико Търново, Издателства: "Слово", "ПИК", "Faber", "Абагар", 2000-2001, ISSN 1311-0209, с. 30-31

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 / Мариета Конова, Николина Джановска, Анастасия Тонкова, Цветелина Максимова - Каталог, "Фабер", Велико Търново, с. 227-237, ISBN 978-619-00-0796-8, COBISS.BG-ID 1287602148

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Използването на креативно-игрови метод „Контури на тялото” като нетрадиционна форма в обучението по изобразително изкуство Международна научна конференция „Изкуство и образование- традиции и съвременност” Том II, Пловдив 23-24.10. 2014, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2015, ISBN 978-954-2963-13-4

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Четири димящи дула. Защита, нападение и завоевание в територията на арттерапията Международна научна конференция „От сетивното към визуалното- изследователски аспекти”, Велико Търново 28.11. 2014, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, ISBN 978-619-208-039-6

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2013) Дърво с корен и корона. Размисли за творбата в работния процес с метода на Позитивната психотерапия Сборник „20 години Позитивна Психотерапия в България. Наука, Обучение, Практика”, Издателство Славена, Варна, 2013, ISBN 978-954-579-978-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/