Публикации Катедра "Частноправни науки" / Department of Private Law


Ангелов, Христо (2018) Норми на международното частно право в Търновската конституция Сборник доклади от международна кръгла маса, посветена на 140-годишнината от освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, 19 април 2018 г.

Ангелов, Христо (2017) ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКИЯ КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО – УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧУЖДОТО ПРАВО Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Ангелов, Христо (2016) Преглед на практиката на българските съдилища в материята на съпружеските имуществени отношения с международен елемент, Списание De Jure 2016, бр. 1 Велико Търново

Ангелов, Христо (2016) Споразумението за избор на приложимо право към имуществените отношения между съпрузи – сравнителен анализ, Списание De Jure 2016, бр. 2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2015) Влиянието на Хагската конвенция от 1978 г. върху проекта за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, Списание De Jure 2015, бр. 2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2014) Европейско удостоверение за наследство, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ, Право и етика, ISBN 978-954-524-937-2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Електронното правителство текущо състояние и възможности за развитие, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ Правото перспективи и предизвикателства, ISBN 978-954-524-882-5 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Конституционосъобразност на новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски, Годишник на БСУ от Студентско научно творчество 2013, том XXVIII, ISSN 1311-221-X Бургас

Антонова, Анета (2016) Принудително изпълнение върху акции. -Сборник. Съдебни практики. Принудително изпълнение. София: Камара на частните съдебни изпълнители. 2016, №1 .

Антонова, Анета (2011) Актуални промени в Търговския закон -Търговско и конкурентно право. 2011, №2, с.5-9, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2010) Възобновяване на ликвидационно производство на търговски дружества. -Търговско и конкурентно право,2010, №3, с. 12-15, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2009) Ликвидация на търговски дружества. -София: Сиела, 2009, 358 с., ISBN 978-954-28-0591-5, COBISS.BG-ID 1231744228

Антонова, Анета (2009) Нови моменти в правната уредба на назначаване на ликвидатори от Агенцията по вписванията -Търговско и конкурентно право, 2009, №2, с.5-9, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2009) Продажба на търговско предприятие на дружество в ликвидация. -Търговско и конкурентно право, 2009, №6, с.11-17, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2007) Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация. - Търговско и конкурентно право, 2007, №11, с.5-8, ISSN 1312-9511 C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2007) Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация. - Търговско и конкурентно право, 2007, №10, с.5-9 ISSN 1312-9511 C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2005) Особености на ликвидацията на събирателното дружество. -В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. София: Сиби, 2005, с.43-60, ISBN 954-730-246-9, COBISS.BG-ID1043527908

Антонова, Анета (2004) Модели на управление на СД - Пазар и право, 2004, №3, с.13-17, ISSN C633-1335 (Print) ,COBISS.BG-ID 1248516324

Антонова, Анета (2004) Особености на отговорността на съдружниците в СД - Съвременно право, 2004, №1, с.20-26, ISSN 0861-1815 (Print), COBISS.BG-ID 1119679972

Антонова, Анета (2004) Прекратяване на събирателно дружество чрез преобразуване. - Търговско право, 2004, №1 с.63-70, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 1162829540

Антонова, Анета (2004) Събирателно дружество. София: СИБИ, 2004, 268 с., ISBN 954-730232-9, COBISS.BG-ID 1042975204

Антонова, Анета (2004) Членство в СД -В: Сборник 125 години от приемането на Търновската конституция. София:Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2004, с.294-301, ISBN 9540720982

Антонова, Анета (1998) Лихвата по търговското право. - Търговско право, 1998, №4, с.16-22, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 1152798180

Антонова, Анета (1993) Търговският представител по смисъла на глава VI, раздел II от Търговския закон. - Търговско право, 1993, №5, с.18-27, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 115279818

Баланов, Йордан (2018) Приложно поле на правото на сдружаване на българските граждани по чл. 83 от Търновската конституция Сб. доклади от международна кръгла маса. 140-Годишнината от освобождението на България от османска владичество и приемане на Търновската конституция. Велико Търново, 19 април 2018 г. Ред. Е. Тонков, Е. Сафронова, Цв. Сивков. И. Тютюнджиев, Я. тянкова. Велико Търново: Фабер", 2018, с. 95-103, ISBN978-619-00-0816-3

Баланов, Йордан (2017) Прекратяване на органното представителство на обявено в несъстоятелност ЮЛНЦ Сб. доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, 12 декември 2017 г. Ред. Я. Тянкова, Б. Велчев, Цв. Сивков, Г. Митов, Г. Стефанов, Десислава Давидкова-Димитрова. Велико Търново: "Фабер", 2018, 67-74, ISBN 978-619-000788-3

Баланов, Йордан (2017) Приложение на принципа за гарантиране и защита на правото на собственост от закона при обявено отсъствие Сб. " Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България. 6-7 окткомври, 2016г., Велико Търново. Ред. Цв. Сивков, Б. Велчев, Е. Сафронова, А. Родина, Я. Тянкова. Велико Търново: УИ"Св. Св. Кирил и Методий". Велико Търново 2017, с. 395-411, ISBN 978-619-208-118-8

Баланов, Йордан (2016) Безвестното отсъствие Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, 246 с. ISBN 978-619-208-065-5

Баланов, Йордан (2016) Запазени субективни права за учредителя или определено от него трето лице във фондация. Сб. научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, Велико Търново, Ред. Ц. Рашкова, С. Панева. Велико Търново, : Фабер, 2016, с. 209-222, ISBN 978-619208-072-3

Баланов, Йордан (2016) Понятие за безвестно отсъствие De jure, 2016, №2, с.128-139, ISSN: 1314-2593

Баланов, Йордан (2014) Прекратяване на органното представителство на сдружения и фондации. - DE JURE,2014, 5 (2), с. 23-32, Print ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2014) Същност на органното представителство на сдружения и фондации. - DE JURE,2014, 5 (1), с. 30-52, Print ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2013) Възникване на органно представителство на сдружения и фондации. - DE JURE, 2013, 4 (1), с. 19-36, Print ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2011) Действия на учредителите от името на учредяваното юридическо лице De jure, 2011, №1, с. 72-84, ISSN: 1314-2593

Баланов, Йордан (2011) Ограничения на органното представителство на сдружения и фондации -Съвременно право, 2011, №3, с. 55-73, ISSN 0861-1815

Баланов, Йордан (2011) Специфични промени в органното представителство на фондация -De jure : официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 2011, №2, с. 22-31, ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2011) Учредяване на фондация. -Взаимодействието теория-практика: Ключови проблеми и решения. Международна конференция. Том втори. 24-25 юни 2011 г. Бургас./Ред. колегия. проф. д-р Петко Чобанов, проф. д-р Васил Янков.-Бургас: Бургас-2011, 2011, с. 167-174. ISBN 978-954-9370-79-9

Баланов, Йордан (2010) Допълнителна стопанска дейност на сдруженията и фондациите в условията на икономическа криза. Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Международна конференция. Том трети. 25-26 юни 2010г. / Ред. колегия проф. д-р Петко Чобанов, проф. д-р Васил Янков.-Бургас: Бургас-2010, 2010, с. 432-436, ISBN 978-954-9370-72-0

Баланов, Йордан (2008) По някои въпроси на новоизбрания орган или представител на на търговските дружества Европейските измерения на правото, контрола и екологията. Статии /Ред. съвет проф. д-р Георги Стефанов, доц. д-р Емелиян Тананеев, доц. д-р Тихомир Личев.-Свищов: Академично издателство "Ценов", 2008, с.56-67 ISBN 978-954-23-0403-6

Баланов, Йордан (2008) Промени в нормативната уредба на представителството на събирателното дружество според изискванията на българското и европейското законодателство. България в ЕС: Първи резултати. Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г. /Ред. съвет проф. д-р Георги Стефанов, доц. д-р Митко Димитров.-София ГорексПрес, 2008, с. 255-261, ISBN 954-616-139-х

Баланов, Йордан (2007) Новите положения в нормативната уредба на представителството на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество България в Европейския съюз: Първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 г./ Ред. съвет доц. дпн Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров. -София: ГорексПрес, 2007, с.432-441. ISBN 978-954-616-185-7

Баланов, Йордан (2006) Въпроси на органното представителство на акционерното дружество и европейското дружество. -България в Европа-2007. Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. / Ред. съвет доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров., доц. д-р Пенчо Пенчев.-София: ГорексПрес, 2006, с. 386-391, ISBN-10: 954-616-170-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3

Баланов, Йордан (2006) Заместване на управителния съвет от управителя като орган за управление на сдружение по ЗЮЛНЦ Съвременно право, 2006, №5

Баланов, Йордан (2005) Вътрешнодружествен контрол в акционерното дружество при двустепенна система на управление и промените в ТЗ от 2003 г. Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност. Сборник статии.Учебна база-с. Орешак 12-14 май 2005 г./ Ред. колегия проф. д-р Георги Стефанов Иванов, доц. д-р Емилиян Ст. Тананеев.-Свищов, 20005, с.85-93. ISBN 954-23-0245-2

Борисов, Борислав (2019) По някои въпроси на медиацията и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в исковия граждански процес В: Сборник от международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите членки на Европейския съюз". В. Търново, Издателство Фабер, 2019, ISBN 978-619-00-0946-7.

Борисов, Борислав (2018) Въздействие на Правото на Европейския съюз върху развитието на медиацията по граждански дела в Република България – проблеми и стъпки за преодоляването им В: Сборник "10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството".С.: Издателството на Нов Български университет, 2018, с. 366-373, ISBN 978-619-233-025-5.

Борисов, Борислав (2018) Допустимост на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз" (12.12.2017 г.), Изд. Фабер, 2018, с. 88-102, ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356

Борисов, Борислав (2018) Електронни публични търгове в Гражданския процесуален кодекс В: Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски" (14-15.06.2018 г.), т. 8, научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2018, с. 175-183, ISBN 978-619-7246-20-9, ISNN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2018) Медиацията в българския граждански процес В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 241, ISBN 978-619-208-162-1, COBISS.BG-ID 1277724644.

Борисов, Борислав (2018) Медиацията и принципите на гражданския процес В: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. Университетско издателство "Св. Климент Охридски". С., 2018, с. 195-207.ISBN 978-954-07-4468-1, COBISS.BG-ID 1285868260.

Борисов, Борислав (2017) За понятието „алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в българската правна система Научни трудове, Т. 55, серия 7. Правни науки, Русе, 2016, с. 94-99. ISSN 1311-3321.

Борисов, Борислав (2017) Задължителност на медиацията по граждански дела в Република България - предложения De lege ferenda В: Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция (01-02.06.2017 г.), т. 6, научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2017, с. 168-176, ISNN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2017) Медиация по наказателни дела - перспективи за развитие на института Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право", ISBN 978-619-208-118-8.

Борисов, Борислав (2016) Правният спор и методите за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес Списание "DE JURE", № 1, 2016, с. 11-19, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332

Борисов, Борислав (2016) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Фабер, 2016, ISBN 978-619-208-072-3

Борисов, Борислав (2014) Електронно правосъдие по граждански дела Сборник от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014 г. Издателство Фабер, ISBN 978-619-00-0037-2.

Борисов, Борислав (2014) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок В: Юбилейна Международна научна конференция “50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, секция Юридически факултет, 10 май 2013 г.

Борисов, Борислав (2012) За правното значение на споразумение, сключено в процедура по медиация Сборник доклади 20 години Юридически факултет, Университетско издателство "Паисий Хилендарски" под наслов "Правото - изкуство за доброто и справедливото"

Борисов, Борислав (2012) Концентрационното начало в исковия граждански процес "20 години инвестиция в бъдещото" - Юбилейна международна научно-практическа конференция на Стопански факултет (18-19 май 2012 г.) гр. Велико Търново. С. Издателство ГорексПрес, 2012, ISBN 978-954-616-212-2.

Борисов, Борислав (2012) Медиация и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес Списание "DE JURE", 2012, № 1, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print),COBISS.BG-ID 1234383332

Борисов, Борислав (2011) Отговор на исковата молба и неговото значение в исковия процес Списание "DE JURE", 2011, № 1, с. 85-94, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332

Борисов, Борислав (2009) Исторически преглед на заповедното производство в България Сборник "130 години модерна българска държавност" в чест на проф. Иван Стоянов - 60 години, отдадени на историята и висшето образование, УИ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, 2009 г. с. 429 - 443, ISBN 978-954-524-720-0.

Гевренова, Нина (2017) Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер-понятие, видове, значение -В: Право и бизнес-усъвършенстване на нормативната уредба. С., ИК-УНСС-2017

Гевренова, Нина (2017) Трудовото възнаграждение-регулиране, интереси и реалности-Част първа Сп. Правен преглед, №2/2017

Гевренова, Нина (2015) Ефективната правна закрила-ново предизвикателство пред трудовото законодателство -В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VI-2015

Гевренова, Нина (2014) По някои въпроси на определените срокове на индивидуалните трудови правоотношения -В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014г., с. 277-299

Гевренова, Нина (2014) Социални услуги-понятие и правни характеристики -В: Юридически свят. №1, 2014

Гевренова, Нина (2013) Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност. С., Сиби, 2013. 296 с., ISBN 978-954-730-854-1. С., Изд. Сиби, 296 стр.

Гевренова, Нина (2012) Правен режим относно лицата с психически увреждания /административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти./ С., Изд. Сиела, с.71-170

Гевренова, Нина (2011) Въпроси на правната уредба на основанията за уволнение, при които се осъществява предварителна закрила. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. V. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. [В чест на 75-годишнината на проф. дюн Васил Мръчков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 169-184; ISBN 978-954-07-3272-5. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. V. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. [В чест на 75-годишнината на проф. дюн Васил Мръчков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 169-184; ISBN 978-954-07-3272-5.

Гевренова, Нина (2010) Момент на реализиране на предварителната закрила. - В: Актуални проблеми на трудовото право. Т. ІV. [В памет на проф. Любомир Радоилски - 100 години от рождението и 40 години от смъртта на проф. Любомир Радоилски]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 172-188. ISBN 978-954-07-3047-9 В: Актуални проблеми на трудовото право. Т. ІV. [В памет на проф. Любомир Радоилски - 100 години от рождението и 40 години от смъртта на проф. Любомир Радоилски]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 172-188. ISBN 978-954-07-3047-9

Гевренова, Нина (2009) Представители на работниците и служителите за информиране и консултиране - понятие и категории - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ІІІ. Трудовото право на Европейския съюз и българската правана система. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, с. 88-102. ISBN 978-954-07-2736-3 С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, с. 88-102; ISBN 978-954-07-2736-3

Гевренова, Нина (2007) Правилникът за вътрешния трудов ред - Правилникът за вътрешния трудов ред. С., Сиби, 2007. 280 с., ISBN 978-954-730-455-0 С: Сиби, 2007, с. 280, ISBN 9789547304550

Гевренова, Нина (2005) Недържавен източник на трудовото право - понятие, характеристика и белези - Юридически свят, 2005, № 1, с. 44-70, ISSN 1311-3488. Юридически свят, 2005, № 1, 44-70 – 15 студия

Гевренова, Нина (2004) Правна характеристика на нормотворческата власт на работодателя В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. І. [В памет на доц. Елисавета Христова]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004, 188-210. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова) С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004, 188-210. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова)

Григорова, Венцислава (2017) Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове. Първа част. Русе: Издателски център при Русенския университет, 2017, 162 с. ISBN 978-619-207-122-6, COBISS.BG-ID 1282737892 Русе

Григорова, Венцислава (2017) Тълкувателната дейност на Съда на Европейския съюз по Регламен (ЕС) 650/2012. Годишник на Департамент "Право" на Нов Български университет. С.: НБУ, 2017, с. 170-191, ISSN 1314-8087. В: Годишник на Департамент "Право" на Нов Български университет. С.: НБУ, 2017, с. 170-191, ISSN 1314-8087.

Григорова, Венцислава (2009) Търговските дружества в международното частно право. София: Сиела, 2009, 310 с. ISBN 978-954-28-0439-0, COBISS.BG-ID 1267069412 София

Григорова, Венцислава (2002) Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг. Съвременно право, 2002, № 1, с. 67-77. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1157424612 София

Григорова, Венцислава (1999) Несъстоятелност с международен елемент по българското международно частно право. Съвременно право, 1999, № 3, с. 17-31. ISSN 0861-18-15 София

Григорова, Венцислава (1997) Търговските спорове в Световната търговска организация и редът за тяхното разрешаване. Съвременно право, 1997, № 3, с. 18-31. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1135918308 София

Григорова, Венцислава (1996) Участие на чуждестранни лица в приватизацията. Съвременно право, 1996, № 3, с. 63-73. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1133388772 София

Григорова, Венцислава (1995) Световната търговска организация, новият режим на международна търговия и проблемите пред европейската общност. Съвременно право, 1995, № 5, с. 77-90. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1132828644 София

Григорова, Венцислава (1994) Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право. Съвременно право, 1994, № 5, с. 93-103. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1128414692 София

Златанов, Благой (2018) „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник „Правото – традиции и перспективи“, Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-28-2625-5, с. 222 – 229.

Златанов, Благой (2018) „Правна уредба на договора за текуща сметка според турския Търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018, бр. 6 – 7, с. 23 – 30, ISSN 1313-7204. Статията е в съавторство със С. Руфат.

Златанов, Благой (2018) Златанов, Бл. „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-149-2, 332 с.

Златанов, Благой (2017) „Контокорентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“, Сборник на ЮФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право, В. Търново, 2017, ISBN 978-619-208-118-8, с. 421 – 430.

Златанов, Благой (2017) „Съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, сп. „Адвокатски преглед“, 2017, бр. 3, с. 31 – 39, ISSN 1313-7204.

Златанов, Благой (2016) „Относно дефиницията на договора за текуща сметка“, сп. „De jure“, 2016, бр. 2, ISSN 1314-2593, с. 202 – 207.

Златанов, Благой (2016) Стефанов, Г., Бл. Златанов „Трудово и осигурително право“, електронен учебник, В. Търново, ВУАРР, 2016, ISBN 978-619-203-226-5, 162 с.

Златанов, Благой (2015) „Правни аспекти на данъчното третиране на финансовия лизинг по ЗДДС“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том Х, С., БАН, 2015, ISSN 1314-6459, с. 173 – 183.

Златанов, Благой (2014) „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник „50 години Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN 978-954-524-971-6, с. 151 – 158.

Златанов, Благой (2014) „Относно дефиницията на договора за финансов лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІІ, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-00-0037-2, с. 113 – 127.

Златанов, Благой (2013) „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІ, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-985-4, с. 188 – 203.

Златанов, Благой (2013) „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, сп. „Адвокатски преглед“, 2013, бр. 4 – 5, с. 15 – 29, ISSN 1313-7204.

Златанов, Благой (2013) „Конвенцията за международния финансов лизинг на ЮНИДРОА от 1988 г. (кратък обзор)“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІІ, С., БАН, 2013, ISSN 1314-6459, с. 377 – 395.

Златанов, Благой (2013) „Правна уредба на финансовия лизинг според Конвенцията за международния финансов лизинг от 1988 г.“, сп. „De jure“, 2013, бр. 1, ISSN 1314-2593, с. 112 – 120.

Златанов, Благой (2013) „Правни аспекти на счетоводното отчитане на финансовия лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том І, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-957-1, с. 405 – 417.

Златанов, Благой (2012) „Правна същност и уредба на сублизинга по българското законодателство“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІ, С., БАН, 2012, ISSN 1314-6459, с. 201 – 212.

Златанов, Благой (2012) „Премахване на незаконен строеж по смисъла на § 1 ДР Наредба № 13 / 2001 г. МРРБ – или как изпълнителната власт фингира закона и реалността“, сп. „Арх & Арт форум“, 2012, бр. 23, ISSN 1313-8863, с. 7 – 9.

Иванов, Георги (2016) Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : по конспекта В. Търново : Абагар, 2016, 703 с., ISBN 978-619-168-146-4

Иванов, Георги (2016) Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : по конспекта В. Търново : Абагар, 2016, 703 с., ISBN 978-619-168-146-4

Иванов, Георги (2015) Еднолични търговски дружества София : ИК Труд и право, 2015, 416 с.,ISBN 978-954-608-223-7

Иванов, Георги (2015) Еднолични търговски дружества София : ИК Труд и право, 2015, 416 с.,ISBN 978-954-608-223-7

Иванов, Георги (2015) Прекратяване с ликвидация на еднолични търговски дружества (анализ на чл. 157 и чл. 252, ал. 2 ТЗ) София :Сборник: Въпроси на търговското право : сборник със статии и коментари, Нац. институт на правосъдието, 2015 (София : Елит Прес Къмпани), с. 45-73, ISBN 978-954-9419-19-1

Иванов, Георги (2015) Прекратяване с ликвидация на еднолични търговски дружества (анализ на чл. 157 и чл. 252, ал. 2 ТЗ) София :Сборник: Въпроси на търговското право : сборник със статии и коментари, Нац. институт на правосъдието, 2015 (София : Елит Прес Къмпани), с. 45-73, ISBN 978-954-9419-19-1

Иванов, Георги (2015) Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик София,TI=Търговско право : Двумесечно списание ISSN: 0861-6892.- God. 24, br. 1 (2015), s. 5-14

Иванов, Георги (2015) Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик София,TI=Търговско право : Двумесечно списание ISSN: 0861-6892.- God. 24, br. 1 (2015), s. 5-14

Иванов, Георги (2014) Кооперативно право В. Търново : Абагар, 2014, 296 с., ISBN 978-619-168-085-6

Иванов, Георги (2014) Кооперативно право В. Търново : Абагар, 2014, 296 с., ISBN 978-619-168-085-6

Иванов, Георги (2014) Търговска несъстоятелност В. Търново : Абагар, 2014, с. 327, ISBN 978-619-168-089-4

Иванов, Георги (2014) Търговска несъстоятелност В. Търново : Абагар, 2014, с. 327, ISBN 978-619-168-089-4

Иванов, Георги (2014) Търговско дружествено право : търговски дружества - общи положения, отделни видове търговски дружества В. Търново : Абагар, 2014, 630 с., ISBN 978-619-168-108-2

Иванов, Георги (2014) Търговско дружествено право : търговски дружества - общи положения, отделни видове търговски дружества В. Търново : Абагар, 2014, 630 с., ISBN 978-619-168-108-2

Иванов, Георги (2014) Търговско облигационно право : търговски сделки - общи положения, отделни видове търговски сделки В. Търново : Абагар, 2014, 320 с., ISBN 978-619-168-086-3

Иванов, Георги (2014) Търговско облигационно право : търговски сделки - общи положения, отделни видове търговски сделки В. Търново : Абагар, 2014, 320 с., ISBN 978-619-168-086-3

Иванов, Георги (2012) Основи на търговското право Велико Търново: Абагар, 2012, с. 536, ISBN, 978-954-427- 989-9

Иванов, Георги (2012) Основи на търговското право Велико Търново: Абагар, 2012, с. 536, ISBN, 978-954-427- 989-9

Иванов, Георги (2011) Европейско дружествено право Велико Търново: Абагар, 2011, 327 с., ISBN 978-954-427955-4

Иванов, Георги (2011) Европейско дружествено право Велико Търново: Абагар, 2011, 327 с., ISBN 978-954-427955-4

Иванов, Георги (2010) За търговското качество на физическите лица -Търговско и конкурентно право, 2010, №12, с.5-15, ISSN 1312-9511

Иванов, Георги (2010) За търговското качество на физическите лица -Търговско и конкурентно право, 2010, №12, с.5-15, ISSN 1312-9511

Иванов, Георги (2007) Основи на гражданското право -Велико Търново: Абагар, 2007, 416 с., ISBN 978-954-427-751-2

Иванов, Георги (2007) Основи на гражданското право -Велико Търново: Абагар, 2007, 416 с., ISBN 978-954-427-751-2

Иванов, Георги (2005) Търговско право. Том II Велико Търново: Абагар, 2005, с. 559, ISBN 954-427-655-6

Иванов, Георги (2005) Търговско право. Том II Велико Търново: Абагар, 2005, с. 559, ISBN 954-427-655-6

Иванов, Георги (2002) Кооперативно право. Част втора. В. Търново: Абагар, 2002, 270 с., ISBN 954-427-493-6, COBISS.BG-ID 1031922148.

Иванов, Георги (2002) Кооперативно право. Част втора. В. Търново: Абагар, 2002, 270 с., ISBN 954-427-493-6, COBISS.BG-ID 1031922148.

Иванов, Георги (2000) Търговско право. Отделни. видове търговци. Отделни видове търговски сделки. Търговска несъстоятелност В. Търново : Абагар, 2000, 447 с., ISBN 954-427-340-9

Иванов, Георги (2000) Търговско право. Отделни. видове търговци. Отделни видове търговски сделки. Търговска несъстоятелност В. Търново : Абагар, 2000, 447 с., ISBN 954-427-340-9

Иванов, Георги (1997) Въпроси на търговското право. 2. доп. и прераб. издание В. Търново : Абагар, 1997, 352 с., COBISS.BG-ID 1031921892

Иванов, Георги (1997) Въпроси на търговското право. 2. доп. и прераб. издание В. Търново : Абагар, 1997, 352 с., COBISS.BG-ID 1031921892

Иванов, Георги (1996) Кооперативно право. Част първа. Кооперативно право. Част първа. В. Търново : Абагар, 1996, 240 с., ISBN 954-427-244-5, COBISS.BG-ID 1031922148.

Иванов, Георги (1996) Кооперативно право. Част първа. Кооперативно право. Част първа. В. Търново : Абагар, 1996, 240 с., ISBN 954-427-244-5, COBISS.BG-ID 1031922148.

Иванов, Георги (1995) Гражданско право : Обща част : Юрид. лица, сделки, представителство, погасителна давност. София : Софи-Р, 1995, 240 с. ISBN 954-638-012-1

Иванов, Георги (1995) Гражданско право : Обща част : Юрид. лица, сделки, представителство, погасителна давност. София : Софи-Р, 1995, 240 с. ISBN 954-638-012-1

Иванов, Георги (1993) За правната същност на невписаното търговско дружество -Търговско право, 1993, №6, с. 31-38, ISSN: 0861-6892

Иванов, Георги (1993) За правната същност на невписаното търговско дружество -Търговско право, 1993, №6, с. 31-38, ISSN: 0861-6892

Иванов, Георги (1993) Преобразуване на търговските дружества -Велико Търново, 1993,188 с. COBISS.BG-ID 1026841572

Иванов, Георги (1993) Преобразуване на търговските дружества -Велико Търново, 1993,188 с. COBISS.BG-ID 1026841572

Иванов, Георги (0) Търговско право. Обща част Велико търново: Абагар, 2009, с. 406, ISBN 978-954-427-851-9

Иванов, Георги (0) Търговско право. Обща част Велико търново: Абагар, 2009, с. 406, ISBN 978-954-427-851-9

Кацарски, Александър (2016) Съотношението между неустойка за забава и законна лихва за забава В. сб.„В Памет на Теодор Пиперков“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, стр.203-208.

Кацарски, Александър (2009) Закон за търговския регистър : Тематичен коментар Ciela, 204 с., ISBN 978-954-28-0178-8

Кацарски, Александър (2009) Търговски закон: сборник нормативни актове Сиела, 429 с. ISBN 978-954-28-0517-5

Кацарски, Александър (2009) Удоcтовepeниe зa зaконоcъобpaзноcт в бългapcкото тъpговcко пpaво В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев, Сиела, 696 с., ISBN 978-954-28-0506-9

Кацарски, Александър (2008) Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките В: Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика, Сиела, 814 с., ISBN 978-954-28-0264-8

Кацарски, Александър (2007) Актуални промени в търговското право: Търговски закон; Закон за кооперациите; Приложен коментар ИК "Труд и право", 400 с. , ISBN 978-954-608-151-3

Кацарски, Александър (2007) Европейски обединения и дружества : Наднационални форми на сдружаване в правото на Европейския съюз София, Сиби, 282 с. ISBN 978-954-730-430-7

Кацарски, Александър (2005) Особености на несъстоятелността като производство сп. Търговско право, №5-6, стр.67-72.

Кацарски, Александър (2005) Правни последици на пренаемането (член 234 ЗЗД) В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев, Сиби, 492 с. ISBN 954-730-246-9

Кацарски, Александър (2005) Промените в дружественото право в сила от 1 януари 2004 г. сп. Търговско право, №5, стр.5-25.

Кацарски, Александър (2003) Измененията в производството по несъстоятелност сп. Търговско право, №4, стр. 7-26

Кацарски, Александър (2003) Промените в дружественото право [у нас] в сила от 1 юли 2003 сп. Търговско право, стр.5-24

Кацарски, Александър (2003) Съответствие на фигурата на търговския представител [според Търговския закон] с правото на Европейската общност сп. Съвременно право, №3, стр.7-12.

Кацарски, Александър (2002) Усъвършенстваме уредбата за корпоративно управление в-к "Пари", стр.7.

Кацарски, Александър (2001) Съответствие на българското търговско право с Трета (788/558/ЕИО) и Шеста (82/89/ЕИО) директива в областта на дружественото право сп. Съвременно право, №1, стр.66-75.

Кацарски, Александър (2000) Новите положения в търговското право: Промените в Търговския закон ИК "Труд и право", 544 с., ISBN 954-608-053-5

Кацарски, Александър (1993) Правно действие и същност на клаузата делкредере сп. Търговско право, стр. 41-45

Кацарски, Александър (1993) Уведомяването по чл. 15, ал. 1, изр. II от Търговския закон при приватизация чрез търгове и конкурси сп. Търговско право, №1, стр.14-16.

Кацарски, Александър (1992) Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките сп. Съвременно право, №1, стр. 76-84.

Кацарски, Александър (1992) Намаляване на завети поради недостатъчност на актива на наследството - чл. 68 ЗН. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет за 1992, стр. 181-200.

Кацарски, Александър (1992) Отговорност на учредителите на обявено за недействително търговско дружество сп. Търговско право, №1, стр. 16-20

Кирилова-Андреева, Гергана (2017) Имат ли място конституционните принципи при прилагането на чл. 124а от ДОПК /установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски при особени случаи/

Кирилова-Андреева, Гергана (2015) Историческо развитие на правната уредба на осигурителните вноски в българската законодателства да средата на XX век -В: Сп. "DE JURE", Кн.2/2015

Колев, Николай (2017) Ролята на прокурора в производството по отнемане на незаконно придобито имущество В: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи на публичното и частното право", УИ "Св.св Кирил и Методий"

Колев, Николай (2017) Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на право на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 от ЗОПДНПИ?” сп. „De Jure”, № 1

Колев, Николай (2016) Белези на гражданската non-conviction based конфискация в България „Развитие правового регулирования XXI веке: тенденций и переспективы" Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ«БелГУ» 20-21 октомври 2016 г., Белгородски държавен научно изследователски институт, ISBN 978-5-906520-70-8

Колев, Николай (2016) Специалното законодателство в областта на отнемане на незаконно придобито имущество в България, прието при действието на Конституцията от 1879 г. Сб.„В Памет на Теодор Пиперков“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“

Колев, Николай (2015) Местна подсъдност на исканията за разкриване на банкова тайна за нуждите на проверката по ЗОПДНПИ сп. „De Jure”, № 1

Колев, Николай (2015) Обезпечаване и отнемане на единствено жилище в производството по ЗОПДНПИ В: Актуални проблеми на частното право: Научна конференция в памет на проф. д-р Траян Лялев. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“

Колев, Николай (2015) Проблеми на обезпечителното производство по ЗОПДНПИ сп. "De jure", № 2

Колев, Николай (2013) Образуване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество В: Cб. от Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ [CD], с. 127-134

Колев, Николай (2011) Алманах на Юридическия факултет при Великотърновския университет “Св.Св.Кирил и Методий” 1991-2011 (20 години Юридически факултет). УИ "Св. Св. Кирил и Методий" , 107 с. ISBN 978-954-524-784-2

Колев, Николай (2011) Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет "Правото - перспективи и предизвикателства", Рибарица, януари 2012 УИ "Св. св. Кирил и Методий", 192 с. ISBN 978-954-524-882-5

Мингова, Анелия (2018) НАМИРА ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЛ. 269, ИЗР. ВТОРО ГПК В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД? НОРМА- ПРАВНОТО СПИСАНИЕ, № 2, 2018, ISSN 1314 - 5118

Мингова, Анелия (2018) НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ № 1, 2018, с. 24-42, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2017) Компетентен ли е арбитражен съд да разглежда спорове за стопанска непоносимост по приватизационни сделки /Критичен анализ на решение № 189/09.11.2017 г. по т.д. № 1675/2017 г. на ВКС- I т. о./ В: Сборник Научни трудове на Института за държавата и правото. 2017, т. 16, с.237-250, ISSN 1314-6459.

Мингова, Анелия (2017) ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ, № 11, 2017, с. 29-47, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2016) Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища Норма - Правното списание, № 2, 2016, с. 18-27, ISSN 1314 - 5118

Мингова, Анелия (2016) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове IUS ROMANUM, № 1, 2016, с. 225-237, ISSN 2367-7007.

Мингова, Анелия (2016) Приложно поле на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК (общ поглед) Норма - Правното списание, № 3, 2016, с.69-94,ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2015) „Предмет на делото“ в производството за отмяна на влезли в сила решения по ГПК Норма - Правното списание, № 4, 2015, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2015) Последващото задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия във влязло в сила съдебно решение Норма - Правното списание, № 1, 2015, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2015) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. НОРМА - Правното списание, № 8, 2015, с. 38-54, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2015) Промените във функционалната подсъдност при обжалването на съдебните определения Норма- Правното списание, № 9, 2015, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2014) Доказване на правния интерес при отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права. Норма - Правнато списание, № 2, 2014, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2014) Спиране на гражданското производство поради обусловеност от административно дело за оспорване на приложим подзаконов нормативен акт Норма-Правното списание, № 4, 2014,ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2014) Спиране на производството поради образувано тълкувателно дело по въпрос от обуславящо значение /бележки по тълкувателно дело №8/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ Норма-Правното списание, № 1, 2014, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2013) За обжалваемостта на някои определения, постановявани в хода на исковото производство /коментар по въпроси от т.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС/ електронно издание „Апис – практика"

Мингова, Анелия (2013) За правомощията на въззивния съд във връзка с доклада по делото и предвид разпредбата на чл. 269, изр. 2-ро ГПК /коментар по въпроси от т.д. №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2013) Зависи ли допустимостта на касационното обжалване на въззивно решение, с което решението на първоинстанционния съд е обезсилено и делото е прекратено, от цената на иска (Коментар по Тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГК на ВКС) Норма-Правното списание, № 4, 2013, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2013) Защо не подлежат на обжалване определенията на Върховния касационен съд по чл. 288 ГПК Норма-Правното списание, № 5, 2013, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2013) Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск, когато ищецът разполага с възможност да предяви осъдителен иск за същото право електронно издание „Апис-време",

Мингова, Анелия (2013) Обжалваемост на определенията, постановявани от Върховния касационен съд. В: Liber Amicorum Сборник в чест на проф. Огнян Герджиков и проф. Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им, С. 2013, ISBN 978-619-163-032-5.

Мингова, Анелия (2013) По някои въпроси относно конституирането на надлежни страни и правото им на участие в исковото производство /коментар по т. 5 и т. 6 от тълк.д. №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС/. Норма - Правното списание, № 2, 2013, ISSN 1314 - 5118.

Мингова, Анелия (2013) Правни последици на бланкетната въззивна жалба и нейното последващо „допълване Правен свят

Мингова, Анелия (2013) Тежест на доказване при отрицателни факти Норма-Правното списание, № 9, 2013, ISSN 1314 - 5118

Мингова, Анелия (2012) Българско гражданско процесуално право. 9. преработено и допълнено издание. С., Сиела, 2012, ISBN 978-954-28-1016-2.

Мингова, Анелия (2012) Допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по чл. 124, ал. 1, изр.1-во ГПК, ако ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК . електронно издание „Апис-практика"

Мингова, Анелия (2012) Подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК определеинята по чл. 282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение. – електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2012) Ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК с обвързваща доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост. електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2012) При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск. електронно издание „Апис-време".

Мингова, Анелия (2006) Българско гражданско процесуално право. С., Сиела; 8. доп. и прераб. изд., 1104 с. авт.: Ч. І, Гл. ІІ и ІІІ; Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ и ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ);

Мингова, Анелия (2006) Обучение по новия Граждански процесуален кодекс. С.: Национален институт по правосъдието. Библиотека НИП, 176 с. , № 2, 2008.

Мингова, Анелия (2004) Българско гражданско процесуално право. авт.: Ч. І, Гл. ІІ и ІІІ; Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ и ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ); С.: Сиела; 8. доп. и прераб. изд., 2004. 1104 с., ISBN 954-649-688-X, COBISS.BG-ID 1041906148

Мингова, Анелия (2003) Касационно обжалване С., Софи-Р, 2003, 343 с., ISBN 954-638-123-3.

Мингова, Анелия (2000) Граждански процес. Сборник Нормативни актове с въведение и предметен указател – помагало С.: Сиби, 2000.

Мингова, Анелия (2000) Обжалване на съдебните определения, постановявани по искови дела Съвременно право, № 2, 2000, с. 17-27, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (2000) Отказът от иск. С.: Софи - Р. Второ допълнено и преработено издание, 320 с., ISBN 954-9615-08-1, COBISS.BG-ID 1036466916

Мингова, Анелия (1999) Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения С: Софи-Р. Второ преработено и допълнено издание, 1999, 448 с., ISBN 954638-049-0.

Мингова, Анелия (1998) Нови факти и доказателства пред въззивната инстанция Съвременно право, № 4, 1998, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (1996) Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела С., Свят. Наука, УИ “Св. Климент Охридски”, 1996, 184 с., ISBN 954-8223-30-9.

Мингова, Анелия (1995) Административна юрисдикция ли е поземлената комисия? Търговско право, 1995, № 4, ISSN 0861-6892.

Мингова, Анелия (1995) Отказът от иск. Първо издание С.: УИ “Св. Климент Охридски”

Мингова, Анелия (1994) Обективни предели на силата на пресъдено нещо при конститутивно съдебно решение Съвременно право, № 6, 1994, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (1994) Принудително изпълнение по сметки в банки и непосредственото отменително действие на Конституцията Съвременно право, № 5, 1994, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (1993) Актуални проблеми на правораздаването по трудови спорове Правна мисъл, № 3, 1993, ISSN 1310-7348.

Мингова, Анелия (1993) За признанието на иска Съвременно право, № 5, 1993, с. 39-47, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (1993) Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство Съвременно право, № 6, 1993, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (1993) Участието на съищци по искове за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации Търговско право, № 6, 1993, ISSN 0861-6892.

Мингова, Анелия (1992) Върху понятието на отказ от иска Съвременно право, № 4, 1992, ISSN 0861-18-15.

Мингова, Анелия (1992) За правната природа на съдебната спогодба Год. на СУ, Юрид. фак., 85, 1992, с. 245-258, ISSN 0081-1866.

Мингова, Анелия (1992) Отказът от иск и силата на пресъдено нещо Съвременно право, № 6, 1992, с. 18-24, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (1991) За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс Съвременно право, № 1, 1991, с. 11-18, ISSN: 0861-18-15

Мингова, Анелия (1991) Принципите на гражданския процес при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 82, № 1, 1991, ISSN 0081-1866.

Мингова, Анелия (1990) Въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ Държава и право, № 11, 1990, ISSN 0205-3985.

Мингова, Анелия (1990) Обясненията на страните в гражданския процес Държава и право, № 5, 1990, ISSN 0205-3985.

Мингова, Анелия (1990) Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ Държава и право, № 6, 1990, ISSN 0205-3985.

Мингова, Анелия (1986) Актуални въпроси при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 77, № 2, 1986, ISSN 0081-1866.

Петров, Венцислав (2019) Някои проблеми на медиацията по семейни дела. - в: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Международна научна конференция Велико Търново, 09-10 октомври 2018 г. В. Търново: Фабер, 2019, с. 401-407

Петров, Венцислав (2019) Правото на наследяване - римскоправни основи. - Ius Romanum, 2019, извънреден брой Theo noster, Studia in memoriam Theodori Piperkovi, ISSN 2367-7007, с. 81-89, достъпна на https://iusromanum.eu/documents/985691/6198273/%D0%A2heo-10.05.2019.pdf/b528b7f0-288c-4eba-bbc2-c19056e31e9e

Петров, Венцислав (2019) Съпоставка между наследяването и другите способи за смяна на длъжника. – в: Сборник доклади от 57-а научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, том 57, книга 7, с. 116-120, достъпна и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp18/7/7-18.pdf

Петров, Венцислав (2018) Joint and several liability and separate liability of the heirs for hereditable obligations – short comparative and historical overview. - in: Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 28, Number 4, 2018, p. 114-116. ISSN: 2313-7525

Петров, Венцислав (2018) Местооткриване на наследството според българското право в контекста на правото на ЕС. - в: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 119-124

Петров, Венцислав (2018) Необходимостта от формиране на маса, от която се възстановява запазена част от наследството. Тенденции в съдебната практика. - Собственост и право, No 12, 2018, с. 46-51. ISSN: 1312-9473 -

Петров, Венцислав (2018) Относно наследствената общност. - сп. Собственост и право, 2018, кн. 4, с. 43-50. ISSN: 1312-9473

Петров, Венцислав (2018) Относно правната същност на иска по чл. 30 от Семейния кодекс. - в: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев" за 2017 г., том 56, серия 7, 2018, с. 36-39

Петров, Венцислав (2018) Още веднъж за ревандикационния иск от съсобственик срещу трето лице. - сп. De iure, 2018, No 2, ISSN: 2367-8410 (Online)

Петров, Венцислав (2017) The acquisition of heritage in Ukrainian and Bulgarian heredity law in the context of the contemporary European legislative trends. Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції, Ukraine, Koprivnica, 2017

Петров, Венцислав (2017) Активната завещателна дееспособност според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - сп. Съвременно право, 2017, No 3, стр. 25-33 София

Петров, Венцислав (2017) Възражения срещу съществуването на вземането в производството по чл. 135 ЗЗД в съдебната практика. - сп. Търговско и облигационно право, No 6/2017, стр. 32-39

Петров, Венцислав (2017) Правни последици на отмяната на отказа от наследство по чл. 56 ЗН - в: Сборник в памет на проф. д-р Лиляна Ненова, София, 2017, с. 283-302. ISBN: 978-934-07-4264 6 София

Петров, Венцислав (2017) Промени в уредбата на условията за встъпване в брак според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция "25 години юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 412-421

Петров, Венцислав (2017) Семеен кодекс и Закон за наследството. Сборни нормативни актове. Съставител и автор на бележките гл. ас. д-р Венцислав Л. Петров. С.: Сиела, 2017

Петров, Венцислав (2017) Съвременната концепция за наследяване на задължения и връзката й с римската familia. - Ius Romanum, 2017, бр. 1. ISSN 2367-7007

Петров, Венцислав (2017) Установяване на частична трансформация по отношение на имот, за който в бракоразводното споразумение е уговорено, че остава съсобствен. - В: Сборник от Национална научна конференция „25 години Департамент "Право", Нов български университет, 14 декември, 2016 г.“, София, НБУ, 2017, достъпна в интернет на адрес: http://ebox.nbu.bg/dp25/index4.php?id=22

Петров, Венцислав (2017) Цена на иска по дела за обявяване на нищожност на завещание. - в: Сборник от Национална конференция „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“. София, издателство: УНСС, 2017

Петров, Венцислав (2016) "Мълчаливият" отказ от наследство и отмяната му от кредиторите на наследника - в: Сборник в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, Фабер, 2016 Велико Търново

Петров, Венцислав (2016) Дискриминацията в българското наследствено право и нейното преодоляване. -В: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция. С.: Академия на МВР, 2016. ISBN: 978-954-348-136-1 София

Петров, Венцислав (2016) Домашното насилие като правопораждащ юридически факт и неговото доказване в производството по Закона за защита от домашното насилие. – В: Сборник от Национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, София, НБУ, 2015 - http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=32 София

Петров, Венцислав (2016) Обективният характер на фактическия състав по чл. 56 от Закона за наследството - в: Сборник в памет на проф.д-р Георги Боянов, Русе, 2016 Русе

Петров, Венцислав (2016) Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С.: Сиела, 2016 (монография). ISBN: 978-954-28-2012-3 София

Петров, Венцислав (2016) Римскоправни и съвременни аспекти на придобиването на вещни права от съпруг-търговец - сп. Ius Romanum, бр. 1/2016. ISSN 2367-7007 София

Петров, Венцислав (2016) Частноправни проблеми на регулирането на спортната дейност - сб. Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев. С.: УНСС, 2016 София

Петров, Венцислав (2015) Възможността за отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника в римското и в българското гражданско право – сп. Ius Romanum, бр. 2/2015. ISSN 2367-7007 София

Петров, Венцислав (2015) Невъзможността за удовлетворяване като елемент от фактическия състав, пораждащ правото на кредиторите по чл. 56 от Закона за наследството – сп. Търговско право, кн. 2/2015, стр. 51-59 София

Петров, Венцислав (2015) Съотношението между Павловия иск и иска по чл. 56 от Закона за наследството – сп. Норма, бр. 4/2015, стр. 7-17. ISSN 1314 - 5118 София

Петров, Венцислав (2012) Наследствена трансмисия при непълно осиновяване – сп. Норма, бр. 6/2012, стр. 29-36. ISSN 1314 - 5118 София

Петров, Венцислав (2012) Правна характеристика на договора за спонсорство – сп. Норма, бр. 3/2012, стр. 17-31. ISSN 1314 - 5118 София

Петров, Венцислав (2009) Държавно регулиране на спорта в България. - В: Традиции, приемственост и развитие в държавното регулиране на стопанския живот. Под редакцията на доц. д-р Боряна Гагова. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2009, стр. 335-344

Русчев, Иван (2018) Обезпеченията в материалното и процесуалното право. Коментар. София: ИК Труд и право, 2018 г., 944 с., ISBN: 978-954-608-255-8 - самостоятелни глави: гл.I (с.24-36), гл.VI (с.122-138), гл.VII (с. 139-162), гл.VIII (с. 163-199), гл.XIV, раздел I (с.272-308), гл.XV (с.313-329), гл.XVI (с.330-354).

Русчев, Иван (2018) Право на задържане и възражение за неизпълнен договор. Част втора. Право на задържане по чл.91 от ЗЗД. Коментар на съдебната практика -Търговско и облигационно право, 2018, №3, Приложение - Библиотека „Облигационно право“, бр. 2 , март, 2018г., с.1 - 28. ISSN: 1313-8133

Русчев, Иван (2016) Договорна ипотека върху недвижим имот съпружеска общност, сключена без участието на другия съпруг (чл. 24, ал. 4 СК) в светлината на нотариалното производство. - Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика 2008-2015. Т. 1. (Състав: нот. В. Ивчева), София: Сиела, 2016, с. 13-24, ISBN 978-954-28-1906-6 (т. 1), COBISS.BG-ID 1278527972

Русчев, Иван (2016) Спорни въпроси на относителната недействителност на договора по чл. 135 ЗЗД -Търговско и облигационно право, 2016 г., кн. 4, с. 88, ISSN: 1313-8133 ..

Русчев, Иван (2014) Понятието годност на юридическото основание по смисъла на чл. 70 от ЗС в светлината на новата съдебна практика. -Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 227-239,ISBN 978-954-07-3801-7, COBISS.BG-ID 1268695524

Русчев, Иван (2013) По някои въпроси на солидарните задължения. -Норма, 2013, № 6, ISSN: 1314 - 5126

Русчев, Иван (2010) Договорът в полза на трето лице -Собственост и право, 2010, № 2. (Библиотека „Облигационно право“, 2010, № 1, с. І-ХХVІІІ). ISSN: 1312-9473

Русчев, Иван (2010) Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ - Собственост и право, 2010, № 4. Библиотека – Сделки, бр.2, април 2010, с. І-ХХVІІІ, ISSN: 1312-9473

Русчев, Иван (2010) Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ. -Собственост и право, 2010, №4 (Библиотека „Сделки“, № 2, април 2010, с.І-ХХVІІІ), ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2010) Допустимо ли е признаване на дълг след изтичане на давностния срок? - Търговско и конкурентно право, 2010, № 7, с. 22 - 30, ISSN 1312-9511 C606-180X, COBISS.BG-ID 1120568548

Русчев, Иван (2010) Нормативните актове - източник на частното право София: Албатрос, 2010, 352 с., ISBN 978-954-751-085-2

Русчев, Иван (2010) Прехвърлимо ли е правното очакване за придобиване на правото на собственост -Собственост и право, 2010, № 6. с.11-14, ISSN: 1312-9473

Русчев, Иван (2010) Проблеми при нарушаване на представителната власт при нотариалните производства . Собственост и право, 2010, № 8, с. 58-65,ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2009) За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в светлината на съдебната практика -Търговско и конкурентно право, 2009, №7, с.17-28, ISSN 1312-9511 C606-180X, COBISS.BG-ID 1120568548

Русчев, Иван (2009) Притезателното субективно право. Претенцията, притезанието и правото на иск Сб. в памет на проф. д-р Живко Сталев, София: Сиела, 2009, с. 275-292.,ISBN 9789542805069, COBISS.BG-ID 1231887332

Русчев, Иван (2005) Въпроси на неделимите и солидарните задължения при договора за издръжка и гледане Сб. „Конкурентноспособност и европейска интеграция”, Годишна научна конференция, Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, Бургас, 2005, с. 25-29.

Русчев, Иван (2003) Защита на владението и държането -Собственост и право, 2003, №02, с. с. І-ХХХVІ, Print ISSN 1312-9473

Русчев, Иван (2003) Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. - Пазар и право, 2003, бр.1 (Приложение, Библиотека „Юридически фишове“, с. І-ХХІV), ISSN C633-1335

Русчев, Иван (2002) Обществените поръчки - законови изисквания и процедури. София: ИК Труд и право, 2002, 336 с. ISBN 9546080691 - автор на самостоятелни глави: 1 (с.13-29), гл.7 (с.146-165), гл. 8 (с. 166-201), 9 (с. 201-224), гл. 10 (с. 225-230)

Русчев, Иван (2002) Правото на ползване= -Собственост и право, 2002, № 10, (Приложение, с. І-ХХVІІІ), ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2001) Договор за покупко-продажба. -Пазар и право, 2001, №5, (Приложение, с. І-ХХХVІ), ISSN C633-1335, COBISS.BG-ID 1248516324

Русчев, Иван (2001) Завет на чужда вещ -Собственост и право, 2001, №4, с.5-14, Print ISSN: 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2001) Местно самоуправление - съдебна практика с коментар София : Нац. сдружение на общините в Републ. България : Нац. асоц. Правна инициатива за местно самоуправл.,([Русе : Дунав прес]), 2001, 80, с., COBISS.BG-ID 1038314212

Русчев, Иван (2001) Местно самоуправление (Съдебна практика с коментар) София: НСОРБ, 2001, 80 с.

Русчев, Иван (2001) Общинските концесии-актуални аспекти София: НСОРБ, 2001, 64 стр.

Русчев, Иван (2001) Общинските концесии-актуални аспекти. София: НСОРБ, 2001, 64 с.

Русчев, Иван (2001) Частична недействителност на правната сделка. -Пазар и право, 2001, № 3, с.14-20, ISSN C633-1335, COBISS.BG-ID 1248516324

Русчев, Иван (1999) Договорът за концесия София: Софи-Р, 1999, 608 с., ISBN 954-638-084-9

Русчев, Иван (1998) Преддоговорни отношения във връзка със сключването на договора за концесия. - Собственост и право, 1998, № 12, с. 5-14, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (1998) Суверенни права на държавата върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита. - Собственост и право, 1998, №10, с. 5-18, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (1997) Въпроси на задължението за лихва в гражданското и търговското право -Пазар и право, 1997, №. 5 и № 6, COBISS.BG-ID 1248516324

Русчев, Иван (1997) Въпроси на публичната държавна собственост в практиката на Конституционния съд. -Собственост и право, 1997, №13, с..10-17, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (1997) Новите изменения в Закона за концесиите - Собственост и право, 1997, № 12, с. 5-14, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (1996) Действия на разпореждане с чужди права. Правна същност и признаци. - Годишник на Соф. университет. Юрид. фак., Т. 85, [1992],,София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1982-1996, 1996, т. 85 (1996), с.131-180, ISSN 0081-1866, COBISS.BG-ID 1119806180

Русчев, Иван (1996) Придобиване и разпореждане с вещни права върху недвижими имоти от събирателно дружество - Собственост и право, 1996, бр. 8, с. 20-28q ISSN C607-9555. - 1312-9473

Русчев, Иван (1995) Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за "позитивни" и "негативни" вреди Съвременно право, 1995, №1, с. 27-38, ISSN: 0861-1815

Русчев, Иван (1995) Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за „позитивни“ и „негативни“ вреди. -Съвременно право, 1995, №1, с. 27-38, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1995) Отговорността за евикция. София: Регули, 1995, 240 с. ISBN 9548858010

Русчев, Иван (1994) Действия на разпореждане на единия съпруг с вещи съпружеска общност. -Съвременно право, 1994, № 5, с. 7-18, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1994) Отговорността за евикция според Виенската конвенция за международна продажба на стоки. -Търговско право, 1994, № 2, с. 26-29, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Русчев, Иван (1993) Понятие, форма и същност на апорта в търговските дружества. -Търговско право, 1993, № 4, с. 23-29, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Русчев, Иван (1993) Понятие, форма и същност на апорта в търговските дружества. -Търговско право, 1993, бр. 4, с. 23-29 ISSN 0861-6892

Русчев, Иван (1993) Поставяне на чужд имот в дял на съделител

Русчев, Иван (1993) Поставяне на чужд имот в дял на съделител. -Съвременно право, 1993, № 5, с. 59-68, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1992) Международен семинар по проблемите на държавната администрация. -Съвременно право, 1992, №. 3, с. 102-107, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Русчев, Иван (1991) Сборник казуси по облигационно право. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. 156 с., COBISS.BG-ID 1024201444

Русчев, Иван (1991) За отношенията между собственика и ползувателя по Закона за собствеността. -Съвременно право, 1991, № 3, с. 3-12, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Сарафов, Павел (2018) Съседското право като институт на вещното право в България. София: Сиела, 2018, 240 с. ISBN: 978-954-28-2742-9

Сарафов, Павел (2017) Съотношение между способите за защита на вещните права. – Търговско право, 2017, № 2, 17-31. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (2016) За колективното начало при уреждане на отношенията в етажната собственост. - Норма,2016, No 8, с. 47-65, ISSN 1314-5118

Сарафов, Павел (2016) Идеологическият подход при осмислянето на правото на собственост и неговите познавателно-понятийни последици за гражданското право -В: Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, с.161-176

Сарафов, Павел (2016) Румен Чолов-колегата и учителя - Ius Romanum. Commercium, бр. 1/2016, с.22-44

Сарафов, Павел (2014) Наследяване на предприятието на ЕТ -В: 50 години Великотърновски пуниверситет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и методий", 2014, ISBN 978-954-524-971-6, с. 86-91

Сарафов, Павел (2014) Относно факторите за установяване възгледа за правото на собственост в модерното частно право.- В: Theo Noster. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, с. 175-180

Сарафов, Павел (2012) Промяна правното качество на физическо лице търговец в правоотношенията, по които то е участник. - Търговско право, 2012, № 3, 41-64. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (2012) Физическото лице търговец. София: Сиби, 2012, 240 с. ISBN 978-954-730-802-2

Сарафов, Павел (2011) Възгледът за правото на собственост от Освобождението на България до първата половина на ХХ в. - В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 149-159. ISBN: 9789540732756

Сарафов, Павел (2003) Публичната и частната собственост като видове право на собственост. - Правна мисъл, 2003, № 2, 78-93. ISSN 1310-7348

Сарафов, Павел (2002) Особености на собствеността като субективно вещно право. - Съвременно право, 2002, № 6, 30-40. ISSN: 0861-18-15

Сарафов, Павел (2002) Собствеността като основно право на личността. - Съвременно право, 2002, № 2, 65-77. ISSN: 0861-18-15

Сарафов, Павел (2001) Допустимост и правна сила на договорните клаузи за непрехвърлимост на собствеността. - Търговско право, 2001, № 2, 70-82. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (2001) Още веднъж за правната същност на ипотеката. - В: Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. С., Улпиан, 2001, 305-323.

Сарафов, Павел (2001) Понятието „собственост“ според Конституцията. - Съвременно право, 2001, № 6, 7-17. ISSN: 0861-18-15

Сарафов, Павел (2000) Съсобственост между частна и публична собственост. - Собственост и право, 2000, № 5, 5-12. ISSN: 1312-9473

Сарафов, Павел (1999) Може ли косвено представителство да възниква чрез пълномощно? (Относно косвеното представителство по Закона за митниците и Правилника за неговото приложение). - Търговско право, 1999, № 4, 68-75. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (1999) Ограничения при упражняване на правото на собственост. - Съвременно право, 1999, № 1, 40-49. ISSN: 0861-18-15

Сарафов, Павел (1998) Защита на кредиторите при преобразуване на търговски дружества. - Търговско право, 1998, № 5, 3-11. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (1997) Атакуемо ли е прихващане на насрещен дълг срещу търговско дружество в ликвидация? (За различията между ликвидация и несъстоятелност). - Търговско право, 1997, № 4, 16-23. ISBN 0861-6892

Сарафов, Павел (1996) Правото на частна собственост като конституционно неприкосновено право. - Съвременно право, 1996, № 6, 15-25. ISSN: 0861-18-15

Таков, Кристиан (2016) Необходимо съдържание на пълномощното за разпоредителни действия София, в сп. Юридически свят 1/2016 (стр. 66-73), ISSN 13113488

Таков, Кристиан (2015) Закон за задълженията и договорите : 1 06 C01 / [състав., въвед. Кристиан Таков] София : Сиби, 2015 (София : Симолини), XXXIV, 422 с., ISBN 978-954-730-924-1

Таков, Кристиан (2015) Обзор на деликтното право в Република България за 2015 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2014) Navigare necesse est, vivere non : in memoriam Теодор Пиперков : 06 юли 1958 г., София - 17 декември 2013 г., Велико Търново Велико Търново, TI: De jure : официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" ISSN: 1314-2593.- Br. 1 (2014), s. 7-11

Таков, Кристиан (2014) Обзор на деликтното право в Република България за 2014 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2013) 4. Обзор на деликтното право в Република България за 2013 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2013 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2012) Клирингова система София, TI=Юридически свят = Юридическй мир: Juridical World ISSN: 1311-3488.- Br. 1 (2012), s. 35-50

Таков, Кристиан (2012) Обзор на деликтното право в Република България за 2012 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (0) За правните последици на договор, сключен от мним представител и на договор, сключен при увреждане на представлявания (чл. 40 и чл. 42 ЗЗД) София, под печат в Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова, СУ, стр. ХХХ – ХХХ, ISBN ХХХ.

Топалов, Миролюб (2014) Двойственото положение на държавния орган. В: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014, ISBN 9789546082213 В: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014, ISBN 9789546082213

Топалов, Миролюб (1998) Гражданските организации като работодател. В: Правото на гражданския сектор в България. С.: 1998, с. 123-131, ISBN 954-9703-010. В: Правото на гражданския сектор в България. С.: 1998, с. 123-131, ISBN 954-9703-010.

Топалов, Миролюб (1997) Работодателя като страна по индивидуалното трудово правоотношение. С.: Сиби, 1997, 212 с., ISBN 954 - 8150-71-9 С.: Сиби, 1997, 212 с., ISBN 954 - 8150-71-9

Топалов, Миролюб (1996) Въпроси на властта на работодателя. Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81, ISSN 0861-18-15 Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81, ISSN 0861-18-15

Топалов, Миролюб (1996) Същност на работодателската правоспособност. Правна мисъл, 1996, № 2, с. 101-111, ISSN 1310-7348 Правна мисъл, 1996, № 2, с. 101-111, ISSN 1310-7348

Топалов, Миролюб (1996) Търговското дружество като работодател. Търговско право, 1996, № 5-6, с. 54-62, ISSN 1313-8133 Търговско право, 1996, № 5-6, с. 54-62, ISSN 1313-8133

Тянкова-Тодорова, Янка (2018) Обща характеристика на производството по стабилизация. В сборник доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в ЕС, 12 декември 2017 г.; с. 56-67; ISBN 978-619-00-0788-3 Велико Търново: Фабер

Тянкова-Тодорова, Янка (2018) Поставяне основите на търговското право в Следосвобожденска България. В сборник доклади от Международна кръгла маса 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Велико Търноов 19 април 2018; с.103-117; ISBN 978-619-00-0816-3 Велико Търново: Фабер

Тянкова-Тодорова, Янка (2018) Правната фигура на ликвидатора според новия Кодекс за застраховане. В сборник с доклади в чест на 95-годишнина на проф.д-р Емил Георгиев "Актуални въпроси на частното право"; с. 164-176; ISBN 978-954-07-4468-1 София: УИ "Св.Климент Охридски"

Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Insolvency proceedings under the current Bulgarian Commercial Law and contemporary tendencies in the development of the institute of insolvency in the EU; Human rights: Theory and practice, Collectionon of scientific papers, January 23-28, 2017, London, 147-150; ISBN 978-1-911354-10-9; London

Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Правната фигура на синдика в производството по несъстоятелност на застраховател според новият Кодекс за застраховане. В Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България 06-07октомври 2016г.;с. 367-377; ISBN 978-619-208-118-8 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Changes in the new insurance code related to insolvency proceedings, Innovations in science and educations: Challenges of our time, Collectionon of scientific papers, 2016, London, 127-131; ISBN 978-1-911354-02-4; London

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) New requirements to the EU member-states under EC Recommendation from 12.03.2014 on a new approach to business failure and insolvency Constitutional Values in Contemporary Legal Space I, 16-17 November, 2016, Collection of Research Papers in Conjunction with the International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, University of Latvia Press, 482-491;ISBN 978-9934-18-185-6 Latvia

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Възобновяване на производството по несъстоятелност в специалната хипотеза на чл.741 а ТЗ// Търговско право - София, 2016, бр. № 2, 95-101, ISBN 08616892 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство// Търговско и облигационно право: София - ИК"Труд и право", 2016, бр. № 6, с. 63-69; ISSN 1312-8133 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Общ преглед на ранната превенция на несъстоятелността: от предпазния конкордат до европейските препоръки за преструктуриране на предприятията – Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков- Велико Търново: Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий, 2016, с.190-202; ISBN 978-619-208-072-3 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Промени в новия Кодекс за застраховане относно производството по несъстоятелност – DE JURE - Велико Търново, Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий”, 2016, бр. №2, с. 121-128; ISSN 1314-2593 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния Рим и неговото историческо развитие в Европа – IUS ROMANUM: Commercium: София - Сиела, 2016, бр.№1, с. 238-247; ISSN 2367-7007 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2015) Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки// Търговско и облигационно право: София- ИК"Труд и право", 2015, бр.№ 4, с. 67 – 78; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2014) Европейские правовые нормы о банкротстве - Регламент Европейского парламента о процедурах несостоятельности №1346/2000 от 29.05.2000 г.// Известие, Казахский университет международных отношений и мировых отношений и мировый языков имени Абылай хана, бр.4/ 2014, Алматы, с. 40-47, ISSN 2307-650X Казахстан: Алмати

Тянкова-Тодорова, Янка (2014) Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл.740, ал.2 ТЗ// Търговско и облигационно право: София, ИК"Труд и право", 2014, № 5, с.52-58; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност и споразумението в медиацията//В: Развитие на правото в глобализиращия се свят, Юбилеен сборник по случай 100-годишнинита от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнина от рождението на проф.дюн Витали Таджер, София.: Фенея, 2013, с.327-344; ISBN 978-619-163-017-2 София: Фенея

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - София: Сиби, 2013, 234 стр.; ISBN 978-954-730-857-2 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност – кратък сравнителен анализ// сп.Търговско и облигационно право: София: ИК"Труд и право", 2013, бр.№3, с.56-67, ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Потребителска несъстоятелност// сп.Съвременно право, бр.№5/2013, с.32-43, ISSN 08611815 София: СИБИ

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - Търговско и конкурентно право, 2012, №1, с. 57-63; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 1/2012; с.57-64; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Опростяване на процедурите по несъстоятелност и по-справедливо третиране на честните търговци в несъстоятелност – актуални препоръки на Европейската Комисия – В: сб.Юбилейна международна научна конференция 14.04.2011г. “Ius est ars boni et aequi”, Университетско издателство «Св.св.Кирил и Методий», 2012, с.182-201; ISBN 978-954-524-845-0 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност. В: Сборник от международна научна конференция на ЮФ на ВСУ «Черноризец Храбър», Университетско издателство ВСУ «Черноризец Храбър»; с. 103-113; ISBN 978-954-715-567-1 Варна

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Модернизация на европейското и българско конкурентно право Велико Търново: Фабер, 2010, с. 156, ISBN 978-954-400-324-1

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 4/2015 г.; с.67-78; ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Несъстоятелност на лица - нетърговци; с. 1-325; ISBN 978-954-28-0721 София: Сиела

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Приложение на производството по несъстоятелност на юридически лица с нестопанска цел. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 12/2010, с.49-59 ; ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, № 7/2010 , с.53-.60; ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"

Тянкова-Тодорова, Янка (2009) Потребителска несъстоятелност // сп. Съвременно право, бр.№ 1/2013 г.; с. 32-44; ISSN 0861-1815 София: СИБИ

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производство по несъстоятелност на неограничено отговорен съдружник// Сп. Търговско право, бр.№ 2/2008 г.; с. ; ISBN 0861-6892 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производството по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец// сп. Търговско право, № 3/2008; ISBN 0861-6892 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Скрито съучастие в производството по несъстоятелност// Сп. Търговско право,бр. № 6/2008, с. ; ISBN 0861-6892 София

Цолова, Камелия (2016) Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища Норма, № 2, 2016, с. 18-27, ISSN 1314-5118

Цолова, Камелия (2016) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. Ius romanum. Commercium, 2016, № 1, с. 225-237, ISSN 1314-5118

Цолова, Камелия (2015) Подлежат ли на отмяна постановените в исковото производство определения на съда „IUS ROMANUM”, № 2, 2015, ISSN 1314-5118.

Цолова, Камелия (2015) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове Норма, № 8, 2015, с. 38-54, ISSN 1314-5118

Цолова, Камелия (2013) Подлежат ли на отмяната по чл. 537, ал. 2 ГПК нотариалните актове за сделки с вещни права върху недвижими имоти. Търговско право, № 1, 2013, с. 19-24, ISSN 0861-6892.

Цолова, Камелия (2013) Частичният иск Издателство Сиби, 216 с. ISBN 978-954-730-779-7.

Цолова, Камелия (2011) Професор д-р Огнян Стамболиев на 65 години Съвременно право,№ 4, 2011, с. 87-88, ISSN 0861-18-15.

Цолова, Камелия (2009) Подпомагащата страна в съдебния исков процес С.:Сиби, 304 с., ISBN 978-954-730--579-3.

Цолова, Камелия (2009) Порочното решение при признание на иска и защитата срещу него. В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев. С., Сиела, 2009, ISBN 978-954-28-0506-9

Цолова, Камелия (2008) Порочното определение на съда по допустимостта на участието на подпомагаща страна и защитата срещу него Търговско право, № 3, 2008, с. 5-13, ISSN 0861-6892.

Цолова, Камелия (2007) Възражението за лошо воден процес по чл. 223, ал. 2 ГПК Съвременно право, № 3, 2007, с. 16-28, ISSN 0861-18-15

Цолова, Камелия (2007) Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна по чл. 222 ГПК Съвременно право, № 4, 2007, с. 7-21, ISSN 0861-18-15.

Цолова, Камелия (2004) Защита на правото на членство и отделните членствени права чрез иск срещу дружеството (Б.7.1.14). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2004, ISBN 954961932.

Цолова, Камелия (2004) Иск за отмяна на решение на общото събрание (Б.7.2.16). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2004. ISBN 954961932.

Цолова, Камелия (2003) Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна. Съвременно право, 2003, № 2, с. 81-94, ISSN 0861-18-15

Цолова, Камелия (2001) Задължителна сила на установеното в мотивите на съдебното решение Съвременно право, 2001, № 3, с.88-102, ISSN 0861-18-15

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/