Публикации Катедра "Частноправни науки" / Department of Private Law


Ангелов, Христо (2017) ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКИЯ КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО – УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧУЖДОТО ПРАВО Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Ангелов, Христо (2016) Преглед на практиката на българските съдилища в материята на съпружеските имуществени отношения с международен елемент, Списание De Jure 2016, бр. 1 Велико Търново

Ангелов, Христо (2016) Споразумението за избор на приложимо право към имуществените отношения между съпрузи – сравнителен анализ, Списание De Jure 2016, бр. 2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2015) Влиянието на Хагската конвенция от 1978 г. върху проекта за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, Списание De Jure 2015, бр. 2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2014) Европейско удостоверение за наследство, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ, Право и етика, ISBN 978-954-524-937-2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Електронното правителство текущо състояние и възможности за развитие, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ Правото перспективи и предизвикателства, ISBN 978-954-524-882-5 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Конституционосъобразност на новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски, Годишник на БСУ от Студентско научно творчество 2013, том XXVIII, ISSN 1311-221-X Бургас

Антонова, Анета (2016) Принудително изпълнение върху акции. В: Сборник Съдебна практика. Принудително изпълнение., бр.1/2016 г.

Баланов, Йордан (2016) Безвестното отсъствие Велико Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, с. 246 ISBN 978-619-208-065-5

Баланов, Йордан (2016) Запазени субективни права за учредителя или определено от него трето лице във фондация. Велико Търново, Сборник: „В ПАМЕТ НА ТЕОДОР ПИПЕРКОВ“. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, 2016

Баланов, Йордан (2014) Прекратяване на органното представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание. DE JURE,Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", 2014, кн.2/2014 (9), ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2014) Същност на органното представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание DE JURE, Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", кн.1/2014 (8), ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2013) Възникване на органно представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание DE JURE, кн. 1/2013 (6), Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", ISSN 1314-2593

Гевренова, Нина (2017) Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер-понятие, видове, значение -В: Право и бизнес-усъвършенстване на нормативната уредба. С., ИК-УНСС-2017

Гевренова, Нина (2017) Трудовото възнаграждение-регулиране, интереси и реалности-Част първа Сп. Правен преглед, №2/2017

Гевренова, Нина (2015) Ефективната правна закрила-ново предизвикателство пред трудовото законодателство -В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VI-2015

Гевренова, Нина (2014) По някои въпроси на определените срокове на индивидуалните трудови правоотношения -В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014г., с. 277-299

Гевренова, Нина (2014) Социални услуги-понятие и правни характеристики -В: Юридически свят. №1, 2014

Гевренова, Нина (2013) Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност С., Изд. Сиби, 296 стр.

Гевренова, Нина (2012) Правен режим относно лицата с психически увреждания /административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти./ С., Изд. Сиела, с.71-170

Григорова, Венцислава (2009) Търговските дружества в международното частно право, Сиела, ISBN 978-954-28-0439-0 София

Григорова, Венцислава (2002) Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг, сп. Съвременно право, Брой 1, 2002 г. София

Григорова, Венцислава (1999) Несъстоятелност с международен елемент по българското международно частно право, сп. Съвременно право, Брой 3, 1999 г. София

Григорова, Венцислава (1997) Търговските спорове в Световната търговска организация и редът за тяхното разрешаване, сп. Съвременно право, Брой 3, 1997 г. София

Григорова, Венцислава (1996) Участие на чуждестранни лица в приватизацията, сп. Съвременно право, Брой 3, 1996 г. София

Григорова, Венцислава (1995) Световната търговска организация, новият режим на международна търговия и проблемите пред европейската общност, сп. Съвременно право, Брой 5, 1995 г. София

Григорова, Венцислава (1994) Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право, сп. Съвременно право, Брой 5, 1994 г. София

Златанов, Благой (2018) „Правна уредба на договора за текуща сметка според Турския търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018 (под печат). Статията е в съавторство.

Златанов, Благой (2017) „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник на ЮФ при ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2017 (под печат).

Златанов, Благой (2017) „Контокорентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“, Сборник на ЮФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право, В. Търново, 2017, ISBN 978-619-208-118-8, с. 421 – 430.

Златанов, Благой (2017) „Съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, сп. „Адвокатски преглед“, 2017, бр. 3, с. 31 – 39.

Златанов, Благой (2016) „Относно дефиницията на договора за текуща сметка“, сп. „De jure“, 2016, бр. 2, ISSN 1314-2593, с. 202 – 207.

Златанов, Благой (2015) „Правни аспекти на данъчното третиране на финансовия лизинг по ЗДДС“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том Х, С., БАН, 2015, ISSN 1314-6459, с. 173 – 183.

Златанов, Благой (2014) „Относно дефиницията на договора за финансов лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІІ, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-00-0037-2, с. 113 – 127.

Златанов, Благой (2013) „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІ, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-985-4, с. 188 – 203.

Златанов, Благой (2013) „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, сп. „Адвокатски преглед“, 2013, бр. 4 – 5, с. 15 – 29.

Златанов, Благой (2013) „Конвенцията за международния финансов лизинг на ЮНИДРОА от 1988 г. (кратък обзор)“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІІ, С., БАН, 2013, ISSN 1314-6459, с. 377 – 395.

Златанов, Благой (2013) „Правна уредба на финансовия лизинг според Конвенцията за международния финансов лизинг от 1988 г.“, сп. „De jure“, 2013, бр. 1, ISSN 1314-2593, с. 112 – 120.

Златанов, Благой (2013) „Правни аспекти на счетоводното отчитане на финансовия лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том І, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-957-1, с. 405 – 417.

Златанов, Благой (2012) „Правна същност и уредба на сублизинга по българското законодателство“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІ, С., БАН, 2012, ISSN 1314-6459, с. 201 – 212.

Златанов, Благой (2012) „Премахване на незаконен строеж по смисъла на § 1 ДР Наредба № 13 / 2001 г. МРРБ – или как изпълнителната власт фингира закона и реалността“, сп. „Арх & Арт форум“, 2012, бр. 23, ISSN 1313-8863, с. 7 – 9.

Иванов, Георги (2016) Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : по конспекта В. Търново : Абагар, 2016, 703 с., ISBN 978-619-168-146-4

Иванов, Георги (2015) Еднолични търговски дружества София : ИК Труд и право, 2015 ([София] : ПК ''Димитър Благоев''), 416 с.,ISBN 978-954-608-223-7

Иванов, Георги (2015) Прекратяване с ликвидация на еднолични търговски дружества (анализ на чл. 157 и чл. 252, ал. 2 ТЗ) София :Сборник: Въпроси на търговското право : сборник със статии и коментари, Нац. институт на правосъдието, 2015 (София : Елит Прес Къмпани), с. 45-73, ISBN 978-954-9419-19-1

Иванов, Георги (2015) Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик София,TI=Търговско право : Двумесечно списание ISSN: 0861-6892.- God. 24, br. 1 (2015), s. 5-14

Иванов, Георги (2014) Кооперативно право В. Търново : Абагар, 2014, 296 с., ISBN 978-619-168-085-6

Иванов, Георги (2014) Търговска несъстоятелност В. Търново : Абагар, 2014, с. 327, ISBN 978-619-168-089-4

Иванов, Георги (2014) Търговско дружествено право : търговски дружества - общи положения, отделни видове търговски дружества В. Търново : Абагар, 2014, 630 с., ISBN 978-619-168-108-2

Иванов, Георги (2014) Търговско облигационно право : търговски сделки - общи положения, отделни видове търговски сделки В. Търново : Абагар, 2014, 320 с., ISBN 978-619-168-086-3

Кацарски, Александър (2016) Съотношението между неустойка за забава и законна лихва за забава В. сб.„В Памет на Теодор Пиперков“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, стр.203-208.

Кацарски, Александър (2009) Закон за търговския регистър : Тематичен коментар Ciela, 204 с., ISBN 978-954-28-0178-8

Кацарски, Александър (2009) Търговски закон: сборник нормативни актове Сиела, 429 с. ISBN 978-954-28-0517-5

Кацарски, Александър (2009) Удоcтовepeниe зa зaконоcъобpaзноcт в бългapcкото тъpговcко пpaво В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев, Сиела, 696 с., ISBN 978-954-28-0506-9

Кацарски, Александър (2008) Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките В: Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика, Сиела, 814 с., ISBN 978-954-28-0264-8

Кацарски, Александър (2007) Актуални промени в търговското право: Търговски закон; Закон за кооперациите; Приложен коментар ИК "Труд и право", 400 с. , ISBN 978-954-608-151-3

Кацарски, Александър (2007) Европейски обединения и дружества : Наднационални форми на сдружаване в правото на Европейския съюз София, Сиби, 282 с. ISBN 978-954-730-430-7

Кацарски, Александър (2005) Особености на несъстоятелността като производство сп. Търговско право, №5-6, стр.67-72.

Кацарски, Александър (2005) Правни последици на пренаемането (член 234 ЗЗД) В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев, Сиби, 492 с. ISBN 954-730-246-9

Кацарски, Александър (2005) Промените в дружественото право в сила от 1 януари 2004 г. сп. Търговско право, №5, стр.5-25.

Кацарски, Александър (2003) Измененията в производството по несъстоятелност сп. Търговско право, №4, стр. 7-26

Кацарски, Александър (2003) Промените в дружественото право [у нас] в сила от 1 юли 2003 сп. Търговско право, стр.5-24

Кацарски, Александър (2003) Съответствие на фигурата на търговския представител [според Търговския закон] с правото на Европейската общност сп. Съвременно право, №3, стр.7-12.

Кацарски, Александър (2002) Усъвършенстваме уредбата за корпоративно управление в-к "Пари", стр.7.

Кацарски, Александър (2001) Съответствие на българското търговско право с Трета (788/558/ЕИО) и Шеста (82/89/ЕИО) директива в областта на дружественото право сп. Съвременно право, №1, стр.66-75.

Кацарски, Александър (2000) Новите положения в търговското право: Промените в Търговския закон ИК "Труд и право", 544 с., ISBN 954-608-053-5

Кацарски, Александър (1993) Правно действие и същност на клаузата делкредере сп. Търговско право, стр. 41-45

Кацарски, Александър (1993) Уведомяването по чл. 15, ал. 1, изр. II от Търговския закон при приватизация чрез търгове и конкурси сп. Търговско право, №1, стр.14-16.

Кацарски, Александър (1992) Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките сп. Съвременно право, №1, стр. 76-84.

Кацарски, Александър (1992) Намаляване на завети поради недостатъчност на актива на наследството - чл. 68 ЗН. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет за 1992, стр. 181-200.

Кацарски, Александър (1992) Отговорност на учредителите на обявено за недействително търговско дружество сп. Търговско право, №1, стр. 16-20

Кирилова-Андреева, Гергана (2017) Имат ли място конституционните принципи при прилагането на чл. 124а от ДОПК /установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски при особени случаи/

Кирилова-Андреева, Гергана (2015) Историческо развитие на правната уредба на осигурителните вноски в българската законодателства да средата на XX век -В: Сп. "DE JURE", Кн.2/2015

Колев, Николай (2017) Ролята на прокурора в производството по отнемане на незаконно придобито имущество В: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи на публичното и частното право", УИ "Св.св Кирил и Методий"

Колев, Николай (2017) Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на право на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 от ЗОПДНПИ?” сп. „De Jure”, № 1

Колев, Николай (2016) Белези на гражданската non-conviction based конфискация в България „Развитие правового регулирования XXI веке: тенденций и переспективы" Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ«БелГУ» 20-21 октомври 2016 г., Белгородски държавен научно изследователски институт, ISBN 978-5-906520-70-8

Колев, Николай (2016) Специалното законодателство в областта на отнемане на незаконно придобито имущество в България, прието при действието на Конституцията от 1879 г. Сб.„В Памет на Теодор Пиперков“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“

Колев, Николай (2015) Местна подсъдност на исканията за разкриване на банкова тайна за нуждите на проверката по ЗОПДНПИ сп. „De Jure”, № 1

Колев, Николай (2015) Обезпечаване и отнемане на единствено жилище в производството по ЗОПДНПИ В: Актуални проблеми на частното право: Научна конференция в памет на проф. д-р Траян Лялев. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“

Колев, Николай (2015) Проблеми на обезпечителното производство по ЗОПДНПИ сп. "De jure", № 2

Колев, Николай (2013) Образуване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество В: Cб. от Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ [CD], с. 127-134

Колев, Николай (2011) Алманах на Юридическия факултет при Великотърновския университет “Св.Св.Кирил и Методий” 1991-2011 (20 години Юридически факултет). УИ "Св. Св. Кирил и Методий" , 107 с. ISBN 978-954-524-784-2

Колев, Николай (2011) Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет "Правото - перспективи и предизвикателства", Рибарица, януари 2012 УИ "Св. св. Кирил и Методий", 192 с. ISBN 978-954-524-882-5

Мингова, Анелия (2018) НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ № 1,

Мингова, Анелия (2017) ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ, № 11

Мингова, Анелия (2016) Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища Норма, № 2 http://www.norma.bg/bg/article/381/

Мингова, Анелия (2016) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. IUS ROMANUM, № 1

Мингова, Анелия (2016) Приложно поле на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК (общ поглед) Норма, № 3 http://www.norma.bg/bg/article/394/

Мингова, Анелия (2015) „Предмет на делото“ в производството за отмяна на влезли в сила решения по ГПК Норма, № 4 http://www.norma.bg/bg/article/307/

Мингова, Анелия (2015) Последващото задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия във влязло в сила съдебно решение Норма, № 1 http://www.norma.bg/bg/article/284/

Мингова, Анелия (2015) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. Сиела, „Норма/Правното списание/", № 8.

Мингова, Анелия (2015) Промени във функционалната подсъдност при обжалването на съдебните определения Норма, № 9 http://www.norma.bg/bg/article/339/

Мингова, Анелия (2014) Доказване на правния интерес при отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права. Сиела, „Норма/Правнато списание/", № 2

Мингова, Анелия (2014) Спиране на гражданското производство поради обусловеност от административно дело за оспорване на приложим подзаконов нормативен акт Сиела, „Норма/Правното списание/, № 4.

Мингова, Анелия (2014) Спиране на производството поради образувано тълкувателно дело по въпрос от обуславящо значение /бележки по тълкувателно дело №8/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ Норма, № 1 http://www.norma.bg/bg/article/184/

Мингова, Анелия (2013) За обжалваемостта на някои определения, постановявани в хода на исковото производство /коментар по въпроси от т.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС/ електронно издание „Апис – практика"

Мингова, Анелия (2013) За правомощията на въззивния съд във връзка с доклада по делото и предвид разпредбата на чл. 269, изр. 2-ро ГПК /коментар по въпроси от т.д. №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2013) Зависи ли допустимостта на касационното обжалване на въззивно решение, с което решението на първоинстанционния съд е обезсилено и делото е прекратено, от цената на иска (Коментар по Тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГК на ВКС) Норма, № 4 http://www.norma.bg/bg/article/137/

Мингова, Анелия (2013) Защо не подлежат на обжалване определенията на Върховния касационен съд по чл. 288 ГПК. Сиела Норма/Правното списание, № 5.

Мингова, Анелия (2013) Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск, когато ищецът разполага с възможност да предяви осъдителен иск за същото право електронно издание „Апис-време",

Мингова, Анелия (2013) Обжалваемост на определенията, постановявани от Върховния касационен съд - В: Сборник в чест на проф. Огнян Герджиков и проф. Огнян Стамболиев, С., 2013.

Мингова, Анелия (2013) По някои въпроси относно конституирането на надлежни страни и правото им на участие в исковото производство / коментар по т. 5 и т. 6 от тълк.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС/ Сиела Норма, № 2.

Мингова, Анелия (2013) Правни последици на бланкетната въззивна жалба и нейното последващо „допълване Правен свят

Мингова, Анелия (2013) Тежест на доказване при отрицателни факти Сиела,. „Норма/Правното списание/", № 9.

Мингова, Анелия (2012) Допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по чл. 124, ал. 1, изр.1-во ГПК, ако ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК . електронно издание „Апис-практика"

Мингова, Анелия (2012) Мингова, А. Ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК с обвързваща доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост. електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2012) Подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК определеинята по чл. 282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение. – електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2012) При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск. електронно издание „Апис-време".

Мингова, Анелия (2003) Касационно обжалване С., Софи-Р

Мингова, Анелия (2000) Граждански процес. Сборник Нормативни актове с въведение и предметен указател – помагало С.:, Сиби

Мингова, Анелия (2000) Обжалване на съдебните определения, постановявани по искови дела Съвременно право, № 2

Мингова, Анелия (2000) Отказът от иск. Второ допълнено и преработено издание С.: Софи -Р

Мингова, Анелия (1999) Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения Второ преработено и допълнено издание. С: Софи-Р

Мингова, Анелия (1998) Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения С.: Първо издание. Софи-Р

Мингова, Анелия (1998) Нови факти и доказателства пред въззивната инстанция Съвременно право, № 4

Мингова, Анелия (1996) Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела С., Свят. Наука, УИ “Св. Климент Охридски”

Мингова, Анелия (1995) Административна юрисдикция ли е поземлената комисия? Търговско право, № 4.

Мингова, Анелия (1995) Отказът от иск. Първо издание С.: УИ “Св. Климент Охридски”

Мингова, Анелия (1994) Обективни предели на силата на пресъдено нещо при конститутивно съдебно решение Съвременно право, № 6

Мингова, Анелия (1994) Принудително изпълнение по сметки в банки и непосредственото отменително действие на Конституцията Съвременно право, № 5

Мингова, Анелия (1993) Актуални проблеми на правораздаването по трудови спорове списание "Правна мисъл", № 3

Мингова, Анелия (1993) За признанието на иска Съвременно право, № 5

Мингова, Анелия (1993) Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство списание "Съвременно право", № 6

Мингова, Анелия (1993) Участието на съищци по искове за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации списание "Търговско право", № 6

Мингова, Анелия (1992) Върху понятието на отказ от иска Съвременно право, № 4.

Мингова, Анелия (1992) За правната природа на съдебната спогодба Год. на СУ, Юрид. фак., 85

Мингова, Анелия (1992) Отказът от иск и силата на пресъдено нещо Съвременно право, № 6.

Мингова, Анелия (1991) За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс Съвременно право, № 1

Мингова, Анелия (1991) Принципите на гражданския процес при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 82, № 1

Мингова, Анелия (1990) Въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ Държава и право, № 11

Мингова, Анелия (1990) Обясненията на страните в гражданския процес списание "Държава и право" № 5.

Мингова, Анелия (1990) Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ Списание "Държава и право", № 6

Мингова, Анелия (1986) Актуални въпроси при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 77, № 2

Петров, Венцислав (2017) The acquisition of heritage in Ukrainian and Bulgarian heredity law in the context of the contemporary European legislative trends. Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції, Ukraine, Koprivnica, 2017

Петров, Венцислав (2017) Активната завещателна дееспособност според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - сп. Съвременно право, 2017, No 3, стр. 25-33 София

Петров, Венцислав (2017) Възражения срещу съществуването на вземането в производството по чл. 135 ЗЗД в съдебната практика. - сп. Търговско и облигационно право, No 6/2017, стр. 32-39

Петров, Венцислав (2017) Правни последици на отмяната на отказа от наследство по чл. 56 ЗН - в: Сборник в памет на проф. д-р Лиляна Ненова, София, 2017 София

Петров, Венцислав (2017) Промени в уредбата на условията за встъпване в брак според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция "25 години юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 412-421

Петров, Венцислав (2017) Установяване на частична трансформация по отношение на имот, за който в бракоразводното споразумение е уговорено, че остава съсобствен. - В: Сборник от Национална научна конференция „25 години Департамент "Право", Нов български университет, 14 декември, 2016 г.“, София, НБУ, 2017, достъпна в интернет на адрес: http://ebox.nbu.bg/dp25/index4.php?id=22

Петров, Венцислав (2016) "Мълчаливият" отказ от наследство и отмяната му от кредиторите на наследника - в: Сборник в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, Фабер, 2016 Велико Търново

Петров, Венцислав (2016) Дискриминацията в българското наследствено право и нейното преодоляване. -В: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция. С.: Академия на МВР, 2016 София

Петров, Венцислав (2016) Домашното насилие като правопораждащ юридически факт и неговото доказване в производството по Закона за защита от домашното насилие. – В: Сборник от Национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, София, НБУ, 2015 - http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=32 София

Петров, Венцислав (2016) Обективният характер на фактическия състав по чл. 56 от Закона за наследството - в: Сборник в памет на проф.д-р Георги Боянов, Русе, 2016 Русе

Петров, Венцислав (2016) Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С.: Сиела, 2016 (монография) София

Петров, Венцислав (2016) Римскоправни и съвременни аспекти на придобиването на вещни права от съпруг-търговец - сп. Ius Romanum, бр. 1/2016 София

Петров, Венцислав (2016) Частноправни проблеми на регулирането на спортната дейност - сб. Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев. С.: УНСС, 2016 София

Петров, Венцислав (2015) Възможността за отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника в римското и в българското гражданско право – сп. Ius Romanum, бр. 2/2015 София

Петров, Венцислав (2015) Невъзможността за удовлетворяване като елемент от фактическия състав, пораждащ правото на кредиторите по чл. 56 от Закона за наследството – сп. Търговско право, кн. 2/2015, стр. 51-59 София

Петров, Венцислав (2015) Съотношението между Павловия иск и иска по чл. 56 от Закона за наследството – сп. Норма, бр. 4/2015, стр. 7-17 София

Петров, Венцислав (2012) Наследствена трансмисия при непълно осиновяване – сп. Норма, бр. 6/2012, стр. 29-36 София

Петров, Венцислав (2012) Правна характеристика на договора за спонсорство – сп. Норма, бр. 3/2012, стр. 17-31 София

Петров, Венцислав (2009) Държавно регулиране на спорта в България. - В: Традиции, приемственост и развитие в държавното регулиране на стопанския живот. Под редакцията на доц. д-р Боряна Гагова. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2009, стр. 335-344

Сарафов, Павел (2017) СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СПОСОБИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВЕЩНИТЕ ПРАВА Сборник от Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право", 06-06.10.2016 г., гр. Велико Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий"

Сарафов, Павел (2016) За колективното начало при уреждане на отношенията в етажната собственост -В: Сп. "Норма", електронно списаниие, ISSN 1314-5118, година 2016, бр. 8/2016, с.47-65

Сарафов, Павел (2016) Идеологическият подход при осмислянето на правото на собственост и неговите познавателно-понятийни последици за гражданското право -В: Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, с.161-176

Сарафов, Павел (2016) Румен Чолов-колегата и учителя -В: Сп. "Ius Romanum. Commercium", бр. 1/2016,, с.22-44

Сарафов, Павел (2014) Наследяване на предприятието на ЕТ -В: 50 години Великотърновски пуниверситет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и методий", 2014, ISBN 978-954-524-971-6, с. 86-91

Сарафов, Павел (2014) Относно факторите за установяване възгледа за правото на собственост в модерното частно право -В: Theo Noster. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, с. 175-180

Сарафов, Павел (2012) Физическото лице търговец С., "Сиби", 2012, 240 с.

Спиридонов, Борислав (2017) За понятието „алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в българската правна система Научната конференция, организира от Русенския университет (РУ) и Съюза на учените – Русе (СУ).

Спиридонов, Борислав (2017) Медиация по наказателни дела - перспективи за развитие на института Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право"

Спиридонов, Борислав (2016) Правният спор и методите за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес DE JURE, № 1, 2016 http://www.uni-vt.bg/1/?page=11231&zid=126

Спиридонов, Борислав (2016) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Фабер, 2016, ISBN 978-619-208-072-3

Спиридонов, Борислав (2014) Електронно правосъдие по граждански дела Сборник от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014 г.

Спиридонов, Борислав (2014) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок В: Юбилейна Международна научна конференция “50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, секция Юридически факултет, 10 май 2013 г.

Спиридонов, Борислав (2012) За правното значение на споразумение, сключено в процедура по медиация Сборник доклади 20 години Юридически факултет, Университетско издателство "Паисий Хилендарски" под наслов "Правото - изкуство за доброто и справедливото"

Спиридонов, Борислав (2012) Концентрационното начало в исковия граждански процес "20 години инвестиция в бъдещото" - Юбилейна международна научно-практическа конференция на Стопански факултет (18-19 май 2012 г.) гр. Велико Търново

Спиридонов, Борислав (2012) Медиация и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес Списание De Jure, 2012 / Брой 1 http://www.dejure-bg.com/archive.php?id=4

Спиридонов, Борислав (2011) Отговор на исковата молба и неговото значение в исковия процес Списание De Jure, 2011 / Брой 1 http://my.uni-vt.bg/loged/publ/editpub.aspx

Спиридонов, Борислав (2009) Исторически преглед на заповедното производство в България Сборник "130 години модерна българска държавност" в чест на проф. Иван Стоянов - 60 години, отдадени на историята и висшето образование, УИ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, 2009 г. с. 429 - 443.

Спиридонов, Борислав (0) ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА МЕДИАЦИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И СТЪПКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ

Спиридонов, Борислав (0) Медиацията и принципите на гражданския процес

Таков, Кристиан (2016) Необходимо съдържание на пълномощното за разпоредителни действия София, в сп. Юридически свят 1/2016 (стр. 66-73), ISSN 13113488

Таков, Кристиан (2015) Закон за задълженията и договорите : 1 06 C01 / [състав., въвед. Кристиан Таков] София : Сиби, 2015 (София : Симолини), XXXIV, 422 с., ISBN 978-954-730-924-1

Таков, Кристиан (2015) Обзор на деликтното право в Република България за 2015 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2014) Navigare necesse est, vivere non : in memoriam Теодор Пиперков : 06 юли 1958 г., София - 17 декември 2013 г., Велико Търново Велико Търново, TI: De jure : официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" ISSN: 1314-2593.- Br. 1 (2014), s. 7-11

Таков, Кристиан (2014) Обзор на деликтното право в Република България за 2014 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2013) 4. Обзор на деликтното право в Република България за 2013 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2013 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2012) Клирингова система София, TI=Юридически свят = Юридическй мир: Juridical World ISSN: 1311-3488.- Br. 1 (2012), s. 35-50

Таков, Кристиан (2012) Обзор на деликтното право в Република България за 2012 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (0) За правните последици на договор, сключен от мним представител и на договор, сключен при увреждане на представлявания (чл. 40 и чл. 42 ЗЗД) София, под печат в Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова, СУ, стр. ХХХ – ХХХ, ISBN ХХХ.

Топалов, Миролюб (2014) Двойственото положение на държавния орган -В: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014, ISBN 9789546082213

Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Insolvency proceedings under the current Bulgarian Commercial Law and contemporary tendencies in the development of the institute of insolvency in the EU; Human rights: Theory and practice, Collectionon of scientific papers, January 23-28, 2017, London, 147-150; ISBN 978-1-911354-10-9; London

Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Правната фигура на синдика в производството по несъстоятелност на застраховател според новият Кодекс за застраховане Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Changes in the new insurance code related to insolvency proceedings, Innovations in science and educations: Challenges of our time, Collectionon of scientific papers, 2016, London, 127-131; ISBN 978-1-911354-02-4; London

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) New requirements to the EU member-states under EC Recommendation from 12.03.2014 on a new approach to business failure and insolvency Constitutional Values in Contemporary Legal Space I, 16-17 November, 2016, Collection of Research Papers in Conjunction with the International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, University of Latvia Press, 482-491;ISBN 978-9934-18-185-6 Latvia

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Възобновяване на производството по несъстоятелност в специалната хипотеза на чл.741 а ТЗ// Търговско право - София, 2016, бр. № 2, 95-101, ISBN 08616892 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство// Търговско и облигационно право: София - ИК"Труд и право", 2016, бр. № 6, с. 63-69; ISSN 1312-8133 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Общ преглед на ранната превенция на несъстоятелността: от предпазния конкордат до европейските препоръки за преструктуриране на предприятията – Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков- Велико Търново: Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий, 2016, с.190-202; ISBN 978-619-208-072-3 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Промени в новия Кодекс за застраховане относно производството по несъстоятелност – DE JURE - Велико Търново, Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий”, 2016, бр. №2, с. 121-128; ISSN 1314-2593 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния Рим и неговото историческо развитие в Европа – IUS ROMANUM: Commercium: София - Сиела, 2016, бр.№1, с. 238-247; ISSN 2367-7007 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2015) Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки// Търговско и облигационно право: София- ИК"Труд и право", 2015, бр.№ 4, с. 67 – 78; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2014) Европейские правовые нормы о банкротстве - Регламент Европейского парламента о процедурах несостоятельности №1346/2000 от 29.05.2000 г.; Известие, Казахский университет международных отношений и мировых отношений и мировый язындф имени Абылай хана, бр.4, 2014, Алматы, с. 40-47, ISSN 2307-650X; Алматы

Тянкова-Тодорова, Янка (2014) Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл.740, ал.2 ТЗ// Търговско и облигационно право: София, ИК"Труд и право", 2014, № 5, с.52-58; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност и споразумението в медиацията//В: Развитие на правото в глобализиращия се свят, Юбилеен сборник по случай 100-годишнинита от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнина от рождението на проф.дюн Витали Таджер, София.: Фенея, 2013, с.327-344; ISBN 978-619-163-017-2 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - София: Сиби, 2013, 234 стр.; ISBN 978-954-730-857-2 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност – кратък сравнителен анализ// Търговско и облигационно право: София: ИК"Труд и право", 2013, бр.№3, с.56-67, ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Потребителска несъстоятелност//Съвременно право:София: Сиби, 2013, бр.№5, с.32-43, ISSN 08611815 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност Сп. Търговско и конкурентно право, № 1

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - Търговско и конкурентно право, 2012, №1, с. 57-63; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Опростяване на процедурите по несъстоятелност и по-справедливо третиране на честните търговци в несъстоятелност – актуални препоръки на Европейската Комисия – В: сб.Юбилейна международна научна конференция 14.04.2011г. “Ius est ars boni et aequi”, Университетско издателство «Св.св.Кирил и Методий», 2012, с.182-201; ISBN 978-954-524-845-0 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност В: Сборник от международна научна конференция на ЮФ на ВСУ «Черноризец Храбър», Университетско издателство ВСУ «Черноризец Храбър»

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност Сп. Търговско и конкурентно право, № 4

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Несъстоятелност на лица - нетърговци С., Сиела

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Приложение на производството по несъстоятелност за юридически лица с нестопанска цел Сп. Търговско и конкурентно право, № 12

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Приложение на производството по несъстоятелност на юридически лица с нестопанска цел Сп. Търговско и конкурентно право, № 12

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност Сп. Търговско и конкурентно право, № 7

Тянкова-Тодорова, Янка (2009) Потребителсска несъстоятелност Сп. Търговско право, № 1

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производство по несъстоятелност на неограничено отговорен съдружник Сп. Търговско Право, № 2

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производството по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец Сп. Търговско право, № 3

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Скрито съучастие в производството по несъстоятелност Сп. Търговско право, № 6

Цолова, Камелия (2016) Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища Норма, № 2, с. 18-27.

Цолова, Камелия (2016) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. Ius romanum. Commercium, № 1, с. 225-237.

Цолова, Камелия (2015) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове Норма, № 8, с. 38-54. (електронно издание).

Цолова, Камелия (2015) Цолова, К. Подлежат ли на отмяна постановените в исковото производство определения на съда – „IUS ROMANUM”, 2015, № 2. (Електронно изд.). „IUS ROMANUM”, № 2.(електронно изд.).

Цолова, Камелия (2013) Подлежат ли на отмяната по чл. 537, ал. 2 ГПК нотариалните актове за сделки с вещни права върху недвижими имоти. Търговско право, № 1, с. 19-24.

Цолова, Камелия (2013) Частичният иск Издателство Сиби

Цолова, Камелия (2011) Професор д-р Огнян Стамболиев на 65 години. Съвременно право, 2011, № 4, с. 87-88

Цолова, Камелия (2009) Подпомагащата страна в съдебния исков процес Издателство Сиби

Цолова, Камелия (2009) Порочното решение при признание на иска и защитата срещу него. В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев. С., Сиела

Цолова, Камелия (2008) Порочното определение на съда по допустимостта на участието на подпомагаща страна и защитата срещу него Търговско право, № 3, с. 5-13.

Цолова, Камелия (2007) Възражението за лошо воден процес по чл. 223, ал. 2 ГПК Съвр. право, № 3, 16-28.

Цолова, Камелия (2007) Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна по чл. 222 ГПК Съвр. право, № 4, 7-21.

Цолова, Камелия (2003) Защита на правото на членство и отделните членствени права чрез иск срещу дружеството (Б.7.1.14). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С.,

Цолова, Камелия (2003) Иск за отмяна на решение на общото събрание (Б.7.2.16). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2003.

Цолова, Камелия (2003) Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна. Съвр. право, № 2, с. 81-94.

Цолова, Камелия (2001) Задължителна сила на установеното в мотивите на съдебното решение. Съвременно право, № 3, с.88-102.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/