Публикации Катедра "Частноправни науки" / Department of Private Law


Ангелов, Христо (2017) ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКИЯ КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО – УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧУЖДОТО ПРАВО Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Ангелов, Христо (2016) Преглед на практиката на българските съдилища в материята на съпружеските имуществени отношения с международен елемент, Списание De Jure 2016, бр. 1 Велико Търново

Ангелов, Христо (2016) Споразумението за избор на приложимо право към имуществените отношения между съпрузи – сравнителен анализ, Списание De Jure 2016, бр. 2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2015) Влиянието на Хагската конвенция от 1978 г. върху проекта за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, Списание De Jure 2015, бр. 2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2014) Европейско удостоверение за наследство, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ, Право и етика, ISBN 978-954-524-937-2 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Електронното правителство текущо състояние и възможности за развитие, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ Правото перспективи и предизвикателства, ISBN 978-954-524-882-5 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Конституционосъобразност на новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски, Годишник на БСУ от Студентско научно творчество 2013, том XXVIII, ISSN 1311-221-X Бургас

Антонова, Анета (2016) Принудително изпълнение върху акции. В: Сборник Съдебна практика. Принудително изпълнение., бр.1/2016 г.

Баланов, Йордан (2018) Приложно поле на правото на сдружаване на българските граждани по чл. 83 от Търновската конституция В: Сборник доклади от международна кръгла маса. 140-Годишнината от освобождението на България от османска владичество и приемане на Търновската конституция. Велико Търново, 19 април 2018 г. Издателство "Фабер", 2018, с. 95-103, ISBN978-619-00-0816-3

Баланов, Йордан (2017) Прекратяване на органното представителство на обявено в несъстоятелност ЮЛНЦ В: Сборник доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико ѝтърново, 12 декември 2017 г. Издателство "Фабер", 2018, 67-74, ISBN 978-619-000788-3

Баланов, Йордан (2017) Приложение на принципа за гарантиране и защита на правото на собственост от закона при обявено отсъствие В: Сборник " Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново 2017, с. 395-411, ISBN 978-619-208-118-8

Баланов, Йордан (2016) Безвестното отсъствие Велико Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, с. 246 ISBN 978-619-208-065-5

Баланов, Йордан (2016) Запазени субективни права за учредителя или определено от него трето лице във фондация. Велико Търново, Сборник: „В ПАМЕТ НА ТЕОДОР ПИПЕРКОВ“. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, 2016

Баланов, Йордан (2014) Прекратяване на органното представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание. DE JURE,Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", 2014, кн.2/2014 (9), ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2014) Същност на органното представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание DE JURE, Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", кн.1/2014 (8), ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2013) Възникване на органно представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание DE JURE, кн. 1/2013 (6), Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", ISSN 1314-2593

Борисов, Борислав (2018) Въздействие на Правото на Европейския съюз върху развитието на медиацията по граждански дела в Република България – проблеми и стъпки за преодоляването им В: сборник 10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството; Издателството на Нов Български университет, 2018.

Борисов, Борислав (2018) Допустимост на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз" (12.12.2017 г.), Изд. Фабер, 2018, с. 88-102, ISBN 978-619-00-0788-3.

Борисов, Борислав (2018) Електронни публични търгове в Гражданския процесуален кодекс В: Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция (14-15.06.2018 г.), т. 8, научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2018, с. 175-183, ISBN 978-619-7246-20-9, ISNN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2018) Медиацията и принципите на гражданския процес Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Борисов, Борислав (2017) За понятието „алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в българската правна система Научната конференция, организира от Русенския университет (РУ) и Съюза на учените – Русе (СУ).

Борисов, Борислав (2017) Задължителност на медиацията по граждански дела в Република България - предложения De lege ferenda В: Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция (01-02.06.2017 г.), т. 6, научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2017, с. 168-176, ISNN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2017) Медиация по наказателни дела - перспективи за развитие на института Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право"

Борисов, Борислав (2016) Правният спор и методите за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес DE JURE, № 1, 2016 http://www.uni-vt.bg/1/?page=11231&zid=126

Борисов, Борислав (2016) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Фабер, 2016, ISBN 978-619-208-072-3

Борисов, Борислав (2014) Електронно правосъдие по граждански дела Сборник от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014 г.

Борисов, Борислав (2014) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок В: Юбилейна Международна научна конференция “50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, секция Юридически факултет, 10 май 2013 г.

Борисов, Борислав (2012) За правното значение на споразумение, сключено в процедура по медиация Сборник доклади 20 години Юридически факултет, Университетско издателство "Паисий Хилендарски" под наслов "Правото - изкуство за доброто и справедливото"

Борисов, Борислав (2012) Концентрационното начало в исковия граждански процес "20 години инвестиция в бъдещото" - Юбилейна международна научно-практическа конференция на Стопански факултет (18-19 май 2012 г.) гр. Велико Търново

Борисов, Борислав (2012) Медиация и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес Списание De Jure, 2012 / Брой 1 http://www.dejure-bg.com/archive.php?id=4

Борисов, Борислав (2011) Отговор на исковата молба и неговото значение в исковия процес Списание De Jure, 2011 / Брой 1 http://my.uni-vt.bg/loged/publ/editpub.aspx

Борисов, Борислав (2009) Исторически преглед на заповедното производство в България Сборник "130 години модерна българска държавност" в чест на проф. Иван Стоянов - 60 години, отдадени на историята и висшето образование, УИ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, 2009 г. с. 429 - 443.

Гевренова, Нина (2017) Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер-понятие, видове, значение -В: Право и бизнес-усъвършенстване на нормативната уредба. С., ИК-УНСС-2017

Гевренова, Нина (2017) Трудовото възнаграждение-регулиране, интереси и реалности-Част първа Сп. Правен преглед, №2/2017

Гевренова, Нина (2015) Ефективната правна закрила-ново предизвикателство пред трудовото законодателство -В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VI-2015

Гевренова, Нина (2014) По някои въпроси на определените срокове на индивидуалните трудови правоотношения -В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014г., с. 277-299

Гевренова, Нина (2014) Социални услуги-понятие и правни характеристики -В: Юридически свят. №1, 2014

Гевренова, Нина (2013) Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност С., Изд. Сиби, 296 стр.

Гевренова, Нина (2012) Правен режим относно лицата с психически увреждания /административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти./ С., Изд. Сиела, с.71-170

Григорова, Венцислава (2009) Търговските дружества в международното частно право, Сиела, ISBN 978-954-28-0439-0 София

Григорова, Венцислава (2002) Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг, сп. Съвременно право, Брой 1, 2002 г. София

Григорова, Венцислава (1999) Несъстоятелност с международен елемент по българското международно частно право, сп. Съвременно право, Брой 3, 1999 г. София

Григорова, Венцислава (1997) Търговските спорове в Световната търговска организация и редът за тяхното разрешаване, сп. Съвременно право, Брой 3, 1997 г. София

Григорова, Венцислава (1996) Участие на чуждестранни лица в приватизацията, сп. Съвременно право, Брой 3, 1996 г. София

Григорова, Венцислава (1995) Световната търговска организация, новият режим на международна търговия и проблемите пред европейската общност, сп. Съвременно право, Брой 5, 1995 г. София

Григорова, Венцислава (1994) Проектът за статут на „Европейско дружество“ в рамките на Европейската икономическа общност – проблеми на международното частно право, сп. Съвременно право, Брой 5, 1994 г. София

Златанов, Благой (2018) „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник „Правото – традиции и перспективи“, Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-28-2625-5, с. 222 – 229.

Златанов, Благой (2018) „Правна уредба на договора за текуща сметка според Турския търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018 (под печат). Статията е в съавторство.

Златанов, Благой (2018) Златанов, Бл. „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-149-2, 332 с.

Златанов, Благой (2017) „Контокорентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“, Сборник на ЮФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право, В. Търново, 2017, ISBN 978-619-208-118-8, с. 421 – 430.

Златанов, Благой (2017) „Съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, сп. „Адвокатски преглед“, 2017, бр. 3, с. 31 – 39.

Златанов, Благой (2016) „Относно дефиницията на договора за текуща сметка“, сп. „De jure“, 2016, бр. 2, ISSN 1314-2593, с. 202 – 207.

Златанов, Благой (2016) Стефанов, Г., Бл. Златанов „Трудово и осигурително право“, електронен учебник, В. Търново, ВУАРР, 2016, ISBN 978-619-203-226-5, 162 с.

Златанов, Благой (2015) „Правни аспекти на данъчното третиране на финансовия лизинг по ЗДДС“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том Х, С., БАН, 2015, ISSN 1314-6459, с. 173 – 183.

Златанов, Благой (2014) „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник „50 години Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN 978-954-524-971-6, с. 151 – 158.

Златанов, Благой (2014) „Относно дефиницията на договора за финансов лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІІ, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-00-0037-2, с. 113 – 127.

Златанов, Благой (2013) „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том ІІ, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-985-4, с. 188 – 203.

Златанов, Благой (2013) „За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя по чл. 344, ал. 2 от Търговския закон“, сп. „Адвокатски преглед“, 2013, бр. 4 – 5, с. 15 – 29.

Златанов, Благой (2013) „Конвенцията за международния финансов лизинг на ЮНИДРОА от 1988 г. (кратък обзор)“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІІ, С., БАН, 2013, ISSN 1314-6459, с. 377 – 395.

Златанов, Благой (2013) „Правна уредба на финансовия лизинг според Конвенцията за международния финансов лизинг от 1988 г.“, сп. „De jure“, 2013, бр. 1, ISSN 1314-2593, с. 112 – 120.

Златанов, Благой (2013) „Правни аспекти на счетоводното отчитане на финансовия лизинг“, Сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, том І, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-957-1, с. 405 – 417.

Златанов, Благой (2012) „Правна същност и уредба на сублизинга по българското законодателство“, Сборник „Научни трудове на института за държавата и правото“, том VІІ, С., БАН, 2012, ISSN 1314-6459, с. 201 – 212.

Златанов, Благой (2012) „Премахване на незаконен строеж по смисъла на § 1 ДР Наредба № 13 / 2001 г. МРРБ – или как изпълнителната власт фингира закона и реалността“, сп. „Арх & Арт форум“, 2012, бр. 23, ISSN 1313-8863, с. 7 – 9.

Иванов, Георги (2016) Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : по конспекта В. Търново : Абагар, 2016, 703 с., ISBN 978-619-168-146-4

Иванов, Георги (2015) Еднолични търговски дружества София : ИК Труд и право, 2015 ([София] : ПК ''Димитър Благоев''), 416 с.,ISBN 978-954-608-223-7

Иванов, Георги (2015) Прекратяване с ликвидация на еднолични търговски дружества (анализ на чл. 157 и чл. 252, ал. 2 ТЗ) София :Сборник: Въпроси на търговското право : сборник със статии и коментари, Нац. институт на правосъдието, 2015 (София : Елит Прес Къмпани), с. 45-73, ISBN 978-954-9419-19-1

Иванов, Георги (2015) Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик София,TI=Търговско право : Двумесечно списание ISSN: 0861-6892.- God. 24, br. 1 (2015), s. 5-14

Иванов, Георги (2014) Кооперативно право В. Търново : Абагар, 2014, 296 с., ISBN 978-619-168-085-6

Иванов, Георги (2014) Търговска несъстоятелност В. Търново : Абагар, 2014, с. 327, ISBN 978-619-168-089-4

Иванов, Георги (2014) Търговско дружествено право : търговски дружества - общи положения, отделни видове търговски дружества В. Търново : Абагар, 2014, 630 с., ISBN 978-619-168-108-2

Иванов, Георги (2014) Търговско облигационно право : търговски сделки - общи положения, отделни видове търговски сделки В. Търново : Абагар, 2014, 320 с., ISBN 978-619-168-086-3

Кацарски, Александър (2016) Съотношението между неустойка за забава и законна лихва за забава В. сб.„В Памет на Теодор Пиперков“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, стр.203-208.

Кацарски, Александър (2009) Закон за търговския регистър : Тематичен коментар Ciela, 204 с., ISBN 978-954-28-0178-8

Кацарски, Александър (2009) Търговски закон: сборник нормативни актове Сиела, 429 с. ISBN 978-954-28-0517-5

Кацарски, Александър (2009) Удоcтовepeниe зa зaконоcъобpaзноcт в бългapcкото тъpговcко пpaво В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев, Сиела, 696 с., ISBN 978-954-28-0506-9

Кацарски, Александър (2008) Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките В: Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика, Сиела, 814 с., ISBN 978-954-28-0264-8

Кацарски, Александър (2007) Актуални промени в търговското право: Търговски закон; Закон за кооперациите; Приложен коментар ИК "Труд и право", 400 с. , ISBN 978-954-608-151-3

Кацарски, Александър (2007) Европейски обединения и дружества : Наднационални форми на сдружаване в правото на Европейския съюз София, Сиби, 282 с. ISBN 978-954-730-430-7

Кацарски, Александър (2005) Особености на несъстоятелността като производство сп. Търговско право, №5-6, стр.67-72.

Кацарски, Александър (2005) Правни последици на пренаемането (член 234 ЗЗД) В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев, Сиби, 492 с. ISBN 954-730-246-9

Кацарски, Александър (2005) Промените в дружественото право в сила от 1 януари 2004 г. сп. Търговско право, №5, стр.5-25.

Кацарски, Александър (2003) Измененията в производството по несъстоятелност сп. Търговско право, №4, стр. 7-26

Кацарски, Александър (2003) Промените в дружественото право [у нас] в сила от 1 юли 2003 сп. Търговско право, стр.5-24

Кацарски, Александър (2003) Съответствие на фигурата на търговския представител [според Търговския закон] с правото на Европейската общност сп. Съвременно право, №3, стр.7-12.

Кацарски, Александър (2002) Усъвършенстваме уредбата за корпоративно управление в-к "Пари", стр.7.

Кацарски, Александър (2001) Съответствие на българското търговско право с Трета (788/558/ЕИО) и Шеста (82/89/ЕИО) директива в областта на дружественото право сп. Съвременно право, №1, стр.66-75.

Кацарски, Александър (2000) Новите положения в търговското право: Промените в Търговския закон ИК "Труд и право", 544 с., ISBN 954-608-053-5

Кацарски, Александър (1993) Правно действие и същност на клаузата делкредере сп. Търговско право, стр. 41-45

Кацарски, Александър (1993) Уведомяването по чл. 15, ал. 1, изр. II от Търговския закон при приватизация чрез търгове и конкурси сп. Търговско право, №1, стр.14-16.

Кацарски, Александър (1992) Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките сп. Съвременно право, №1, стр. 76-84.

Кацарски, Александър (1992) Намаляване на завети поради недостатъчност на актива на наследството - чл. 68 ЗН. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет за 1992, стр. 181-200.

Кацарски, Александър (1992) Отговорност на учредителите на обявено за недействително търговско дружество сп. Търговско право, №1, стр. 16-20

Кирилова-Андреева, Гергана (2017) Имат ли място конституционните принципи при прилагането на чл. 124а от ДОПК /установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски при особени случаи/

Кирилова-Андреева, Гергана (2015) Историческо развитие на правната уредба на осигурителните вноски в българската законодателства да средата на XX век -В: Сп. "DE JURE", Кн.2/2015

Колев, Николай (2017) Ролята на прокурора в производството по отнемане на незаконно придобито имущество В: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи на публичното и частното право", УИ "Св.св Кирил и Методий"

Колев, Николай (2017) Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на право на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 от ЗОПДНПИ?” сп. „De Jure”, № 1

Колев, Николай (2016) Белези на гражданската non-conviction based конфискация в България „Развитие правового регулирования XXI веке: тенденций и переспективы" Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ«БелГУ» 20-21 октомври 2016 г., Белгородски държавен научно изследователски институт, ISBN 978-5-906520-70-8

Колев, Николай (2016) Специалното законодателство в областта на отнемане на незаконно придобито имущество в България, прието при действието на Конституцията от 1879 г. Сб.„В Памет на Теодор Пиперков“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“

Колев, Николай (2015) Местна подсъдност на исканията за разкриване на банкова тайна за нуждите на проверката по ЗОПДНПИ сп. „De Jure”, № 1

Колев, Николай (2015) Обезпечаване и отнемане на единствено жилище в производството по ЗОПДНПИ В: Актуални проблеми на частното право: Научна конференция в памет на проф. д-р Траян Лялев. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“

Колев, Николай (2015) Проблеми на обезпечителното производство по ЗОПДНПИ сп. "De jure", № 2

Колев, Николай (2013) Образуване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество В: Cб. от Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ [CD], с. 127-134

Колев, Николай (2011) Алманах на Юридическия факултет при Великотърновския университет “Св.Св.Кирил и Методий” 1991-2011 (20 години Юридически факултет). УИ "Св. Св. Кирил и Методий" , 107 с. ISBN 978-954-524-784-2

Колев, Николай (2011) Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет "Правото - перспективи и предизвикателства", Рибарица, януари 2012 УИ "Св. св. Кирил и Методий", 192 с. ISBN 978-954-524-882-5

Мингова, Анелия (2018) НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ № 1,

Мингова, Анелия (2017) ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ, № 11

Мингова, Анелия (2016) Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища Норма, № 2 http://www.norma.bg/bg/article/381/

Мингова, Анелия (2016) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. IUS ROMANUM, № 1

Мингова, Анелия (2016) Приложно поле на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК (общ поглед) Норма, № 3 http://www.norma.bg/bg/article/394/

Мингова, Анелия (2015) „Предмет на делото“ в производството за отмяна на влезли в сила решения по ГПК Норма, № 4 http://www.norma.bg/bg/article/307/

Мингова, Анелия (2015) Последващото задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия във влязло в сила съдебно решение Норма, № 1 http://www.norma.bg/bg/article/284/

Мингова, Анелия (2015) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. Сиела, „Норма/Правното списание/", № 8.

Мингова, Анелия (2015) Промени във функционалната подсъдност при обжалването на съдебните определения Норма, № 9 http://www.norma.bg/bg/article/339/

Мингова, Анелия (2014) Доказване на правния интерес при отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права. Сиела, „Норма/Правнато списание/", № 2

Мингова, Анелия (2014) Спиране на гражданското производство поради обусловеност от административно дело за оспорване на приложим подзаконов нормативен акт Сиела, „Норма/Правното списание/, № 4.

Мингова, Анелия (2014) Спиране на производството поради образувано тълкувателно дело по въпрос от обуславящо значение /бележки по тълкувателно дело №8/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ Норма, № 1 http://www.norma.bg/bg/article/184/

Мингова, Анелия (2013) За обжалваемостта на някои определения, постановявани в хода на исковото производство /коментар по въпроси от т.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС/ електронно издание „Апис – практика"

Мингова, Анелия (2013) За правомощията на въззивния съд във връзка с доклада по делото и предвид разпредбата на чл. 269, изр. 2-ро ГПК /коментар по въпроси от т.д. №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2013) Зависи ли допустимостта на касационното обжалване на въззивно решение, с което решението на първоинстанционния съд е обезсилено и делото е прекратено, от цената на иска (Коментар по Тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГК на ВКС) Норма, № 4 http://www.norma.bg/bg/article/137/

Мингова, Анелия (2013) Защо не подлежат на обжалване определенията на Върховния касационен съд по чл. 288 ГПК. Сиела Норма/Правното списание, № 5.

Мингова, Анелия (2013) Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск, когато ищецът разполага с възможност да предяви осъдителен иск за същото право електронно издание „Апис-време",

Мингова, Анелия (2013) Обжалваемост на определенията, постановявани от Върховния касационен съд - В: Сборник в чест на проф. Огнян Герджиков и проф. Огнян Стамболиев, С., 2013.

Мингова, Анелия (2013) По някои въпроси относно конституирането на надлежни страни и правото им на участие в исковото производство / коментар по т. 5 и т. 6 от тълк.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС/ Сиела Норма, № 2.

Мингова, Анелия (2013) Правни последици на бланкетната въззивна жалба и нейното последващо „допълване Правен свят

Мингова, Анелия (2013) Тежест на доказване при отрицателни факти Сиела,. „Норма/Правното списание/", № 9.

Мингова, Анелия (2012) Допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по чл. 124, ал. 1, изр.1-во ГПК, ако ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК . електронно издание „Апис-практика"

Мингова, Анелия (2012) Мингова, А. Ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК с обвързваща доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост. електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2012) Подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК определеинята по чл. 282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение. – електронно издание „Апис-време"

Мингова, Анелия (2012) При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск. електронно издание „Апис-време".

Мингова, Анелия (2011) Българско гражданско процесуално право. 9. преработено и допълнено издание. С., Сиела, 2011.

Мингова, Анелия (2003) Касационно обжалване С., Софи-Р

Мингова, Анелия (2000) Граждански процес. Сборник Нормативни актове с въведение и предметен указател – помагало С.:, Сиби

Мингова, Анелия (2000) Обжалване на съдебните определения, постановявани по искови дела Съвременно право, № 2

Мингова, Анелия (2000) Отказът от иск. Второ допълнено и преработено издание С.: Софи -Р

Мингова, Анелия (1999) Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения Второ преработено и допълнено издание. С: Софи-Р

Мингова, Анелия (1998) Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения С.: Първо издание. Софи-Р

Мингова, Анелия (1998) Нови факти и доказателства пред въззивната инстанция Съвременно право, № 4

Мингова, Анелия (1996) Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела С., Свят. Наука, УИ “Св. Климент Охридски”

Мингова, Анелия (1995) Административна юрисдикция ли е поземлената комисия? Търговско право, № 4.

Мингова, Анелия (1995) Отказът от иск. Първо издание С.: УИ “Св. Климент Охридски”

Мингова, Анелия (1994) Обективни предели на силата на пресъдено нещо при конститутивно съдебно решение Съвременно право, № 6

Мингова, Анелия (1994) Принудително изпълнение по сметки в банки и непосредственото отменително действие на Конституцията Съвременно право, № 5

Мингова, Анелия (1993) Актуални проблеми на правораздаването по трудови спорове списание "Правна мисъл", № 3

Мингова, Анелия (1993) За признанието на иска Съвременно право, № 5

Мингова, Анелия (1993) Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство списание "Съвременно право", № 6

Мингова, Анелия (1993) Участието на съищци по искове за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации списание "Търговско право", № 6

Мингова, Анелия (1992) Върху понятието на отказ от иска Съвременно право, № 4.

Мингова, Анелия (1992) За правната природа на съдебната спогодба Год. на СУ, Юрид. фак., 85

Мингова, Анелия (1992) Отказът от иск и силата на пресъдено нещо Съвременно право, № 6.

Мингова, Анелия (1991) За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс Съвременно право, № 1

Мингова, Анелия (1991) Принципите на гражданския процес при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 82, № 1

Мингова, Анелия (1990) Въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ Държава и право, № 11

Мингова, Анелия (1990) Обясненията на страните в гражданския процес списание "Държава и право" № 5.

Мингова, Анелия (1990) Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ Списание "Държава и право", № 6

Мингова, Анелия (1986) Актуални въпроси при оттегляне на иска Год. на СУ, Юрид. фак., 77, № 2

Петров, Венцислав (2018) Местооткриване на наследството според българското право в контекста на правото на ЕС. - в: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 119-124

Петров, Венцислав (2018) Относно наследствената общност. - сп. Собственост и право, 2018, кн. 4, с. 43-50

Петров, Венцислав (2018) Относно правната същност на иска по чл. 30 от Семейния кодекс. - в: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев" за 2017 г., том 56, серия 7, 2018

Петров, Венцислав (2017) The acquisition of heritage in Ukrainian and Bulgarian heredity law in the context of the contemporary European legislative trends. Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції, Ukraine, Koprivnica, 2017

Петров, Венцислав (2017) Активната завещателна дееспособност според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - сп. Съвременно право, 2017, No 3, стр. 25-33 София

Петров, Венцислав (2017) Възражения срещу съществуването на вземането в производството по чл. 135 ЗЗД в съдебната практика. - сп. Търговско и облигационно право, No 6/2017, стр. 32-39

Петров, Венцислав (2017) Правни последици на отмяната на отказа от наследство по чл. 56 ЗН - в: Сборник в памет на проф. д-р Лиляна Ненова, София, 2017 София

Петров, Венцислав (2017) Промени в уредбата на условията за встъпване в брак според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция "25 години юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 412-421

Петров, Венцислав (2017) Съвременната концепция за наследяване на задължения и връзката й с римската familia. - Ius Romanum, 2017, бр. 1

Петров, Венцислав (2017) Установяване на частична трансформация по отношение на имот, за който в бракоразводното споразумение е уговорено, че остава съсобствен. - В: Сборник от Национална научна конференция „25 години Департамент "Право", Нов български университет, 14 декември, 2016 г.“, София, НБУ, 2017, достъпна в интернет на адрес: http://ebox.nbu.bg/dp25/index4.php?id=22

Петров, Венцислав (2016) "Мълчаливият" отказ от наследство и отмяната му от кредиторите на наследника - в: Сборник в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, Фабер, 2016 Велико Търново

Петров, Венцислав (2016) Дискриминацията в българското наследствено право и нейното преодоляване. -В: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция. С.: Академия на МВР, 2016 София

Петров, Венцислав (2016) Домашното насилие като правопораждащ юридически факт и неговото доказване в производството по Закона за защита от домашното насилие. – В: Сборник от Национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, София, НБУ, 2015 - http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=32 София

Петров, Венцислав (2016) Обективният характер на фактическия състав по чл. 56 от Закона за наследството - в: Сборник в памет на проф.д-р Георги Боянов, Русе, 2016 Русе

Петров, Венцислав (2016) Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С.: Сиела, 2016 (монография) София

Петров, Венцислав (2016) Римскоправни и съвременни аспекти на придобиването на вещни права от съпруг-търговец - сп. Ius Romanum, бр. 1/2016 София

Петров, Венцислав (2016) Частноправни проблеми на регулирането на спортната дейност - сб. Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев. С.: УНСС, 2016 София

Петров, Венцислав (2015) Възможността за отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника в римското и в българското гражданско право – сп. Ius Romanum, бр. 2/2015 София

Петров, Венцислав (2015) Невъзможността за удовлетворяване като елемент от фактическия състав, пораждащ правото на кредиторите по чл. 56 от Закона за наследството – сп. Търговско право, кн. 2/2015, стр. 51-59 София

Петров, Венцислав (2015) Съотношението между Павловия иск и иска по чл. 56 от Закона за наследството – сп. Норма, бр. 4/2015, стр. 7-17 София

Петров, Венцислав (2012) Наследствена трансмисия при непълно осиновяване – сп. Норма, бр. 6/2012, стр. 29-36 София

Петров, Венцислав (2012) Правна характеристика на договора за спонсорство – сп. Норма, бр. 3/2012, стр. 17-31 София

Петров, Венцислав (2009) Държавно регулиране на спорта в България. - В: Традиции, приемственост и развитие в държавното регулиране на стопанския живот. Под редакцията на доц. д-р Боряна Гагова. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2009, стр. 335-344

Сарафов, Павел (2017) СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СПОСОБИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВЕЩНИТЕ ПРАВА Сборник от Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право", 06-06.10.2016 г., гр. Велико Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий"

Сарафов, Павел (2016) За колективното начало при уреждане на отношенията в етажната собственост -В: Сп. "Норма", електронно списаниие, ISSN 1314-5118, година 2016, бр. 8/2016, с.47-65

Сарафов, Павел (2016) Идеологическият подход при осмислянето на правото на собственост и неговите познавателно-понятийни последици за гражданското право -В: Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, с.161-176

Сарафов, Павел (2016) Румен Чолов-колегата и учителя -В: Сп. "Ius Romanum. Commercium", бр. 1/2016,, с.22-44

Сарафов, Павел (2014) Наследяване на предприятието на ЕТ -В: 50 години Великотърновски пуниверситет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и методий", 2014, ISBN 978-954-524-971-6, с. 86-91

Сарафов, Павел (2014) Относно факторите за установяване възгледа за правото на собственост в модерното частно право -В: Theo Noster. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, с. 175-180

Сарафов, Павел (2012) Физическото лице търговец С., "Сиби", 2012, 240 с.

Таков, Кристиан (2016) Необходимо съдържание на пълномощното за разпоредителни действия София, в сп. Юридически свят 1/2016 (стр. 66-73), ISSN 13113488

Таков, Кристиан (2015) Закон за задълженията и договорите : 1 06 C01 / [състав., въвед. Кристиан Таков] София : Сиби, 2015 (София : Симолини), XXXIV, 422 с., ISBN 978-954-730-924-1

Таков, Кристиан (2015) Обзор на деликтното право в Република България за 2015 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2014) Navigare necesse est, vivere non : in memoriam Теодор Пиперков : 06 юли 1958 г., София - 17 декември 2013 г., Велико Търново Велико Търново, TI: De jure : официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" ISSN: 1314-2593.- Br. 1 (2014), s. 7-11

Таков, Кристиан (2014) Обзор на деликтното право в Република България за 2014 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2013) 4. Обзор на деликтното право в Република България за 2013 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2013 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (2012) Клирингова система София, TI=Юридически свят = Юридическй мир: Juridical World ISSN: 1311-3488.- Br. 1 (2012), s. 35-50

Таков, Кристиан (2012) Обзор на деликтното право в Република България за 2012 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN

Таков, Кристиан (0) За правните последици на договор, сключен от мним представител и на договор, сключен при увреждане на представлявания (чл. 40 и чл. 42 ЗЗД) София, под печат в Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова, СУ, стр. ХХХ – ХХХ, ISBN ХХХ.

Топалов, Миролюб (2014) Двойственото положение на държавния орган -В: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнина на проф. дюн Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014, ISBN 9789546082213

Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Insolvency proceedings under the current Bulgarian Commercial Law and contemporary tendencies in the development of the institute of insolvency in the EU; Human rights: Theory and practice, Collectionon of scientific papers, January 23-28, 2017, London, 147-150; ISBN 978-1-911354-10-9; London

Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Правната фигура на синдика в производството по несъстоятелност на застраховател според новият Кодекс за застраховане Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Changes in the new insurance code related to insolvency proceedings, Innovations in science and educations: Challenges of our time, Collectionon of scientific papers, 2016, London, 127-131; ISBN 978-1-911354-02-4; London

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) New requirements to the EU member-states under EC Recommendation from 12.03.2014 on a new approach to business failure and insolvency Constitutional Values in Contemporary Legal Space I, 16-17 November, 2016, Collection of Research Papers in Conjunction with the International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, University of Latvia Press, 482-491;ISBN 978-9934-18-185-6 Latvia

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Възобновяване на производството по несъстоятелност в специалната хипотеза на чл.741 а ТЗ// Търговско право - София, 2016, бр. № 2, 95-101, ISBN 08616892 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство// Търговско и облигационно право: София - ИК"Труд и право", 2016, бр. № 6, с. 63-69; ISSN 1312-8133 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Общ преглед на ранната превенция на несъстоятелността: от предпазния конкордат до европейските препоръки за преструктуриране на предприятията – Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков- Велико Търново: Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий, 2016, с.190-202; ISBN 978-619-208-072-3 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Промени в новия Кодекс за застраховане относно производството по несъстоятелност – DE JURE - Велико Търново, Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий”, 2016, бр. №2, с. 121-128; ISSN 1314-2593 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2016) Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния Рим и неговото историческо развитие в Европа – IUS ROMANUM: Commercium: София - Сиела, 2016, бр.№1, с. 238-247; ISSN 2367-7007 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2015) Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки// Търговско и облигационно право: София- ИК"Труд и право", 2015, бр.№ 4, с. 67 – 78; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2014) Европейские правовые нормы о банкротстве - Регламент Европейского парламента о процедурах несостоятельности №1346/2000 от 29.05.2000 г.; Известие, Казахский университет международных отношений и мировых отношений и мировый язындф имени Абылай хана, бр.4, 2014, Алматы, с. 40-47, ISSN 2307-650X; Алматы

Тянкова-Тодорова, Янка (2014) Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл.740, ал.2 ТЗ// Търговско и облигационно право: София, ИК"Труд и право", 2014, № 5, с.52-58; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност и споразумението в медиацията//В: Развитие на правото в глобализиращия се свят, Юбилеен сборник по случай 100-годишнинита от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнина от рождението на проф.дюн Витали Таджер, София.: Фенея, 2013, с.327-344; ISBN 978-619-163-017-2 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - София: Сиби, 2013, 234 стр.; ISBN 978-954-730-857-2 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност – кратък сравнителен анализ// Търговско и облигационно право: София: ИК"Труд и право", 2013, бр.№3, с.56-67, ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2013) Потребителска несъстоятелност//Съвременно право:София: Сиби, 2013, бр.№5, с.32-43, ISSN 08611815 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност Сп. Търговско и конкурентно право, № 1

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - Търговско и конкурентно право, 2012, №1, с. 57-63; ISSN 1312-9511 София

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Опростяване на процедурите по несъстоятелност и по-справедливо третиране на честните търговци в несъстоятелност – актуални препоръки на Европейската Комисия – В: сб.Юбилейна международна научна конференция 14.04.2011г. “Ius est ars boni et aequi”, Университетско издателство «Св.св.Кирил и Методий», 2012, с.182-201; ISBN 978-954-524-845-0 Велико Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност В: Сборник от международна научна конференция на ЮФ на ВСУ «Черноризец Храбър», Университетско издателство ВСУ «Черноризец Храбър»

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност Сп. Търговско и конкурентно право, № 4

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Несъстоятелност на лица - нетърговци С., Сиела

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Приложение на производството по несъстоятелност за юридически лица с нестопанска цел Сп. Търговско и конкурентно право, № 12

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Приложение на производството по несъстоятелност на юридически лица с нестопанска цел Сп. Търговско и конкурентно право, № 12

Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност Сп. Търговско и конкурентно право, № 7

Тянкова-Тодорова, Янка (2009) Потребителсска несъстоятелност Сп. Търговско право, № 1

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производство по несъстоятелност на неограничено отговорен съдружник Сп. Търговско Право, № 2

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производството по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец Сп. Търговско право, № 3

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Скрито съучастие в производството по несъстоятелност Сп. Търговско право, № 6

Цолова, Камелия (2016) Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища Норма, № 2, с. 18-27.

Цолова, Камелия (2016) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. Ius romanum. Commercium, № 1, с. 225-237.

Цолова, Камелия (2015) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове Норма, № 8, с. 38-54. (електронно издание).

Цолова, Камелия (2015) Цолова, К. Подлежат ли на отмяна постановените в исковото производство определения на съда – „IUS ROMANUM”, 2015, № 2. (Електронно изд.). „IUS ROMANUM”, № 2.(електронно изд.).

Цолова, Камелия (2013) Подлежат ли на отмяната по чл. 537, ал. 2 ГПК нотариалните актове за сделки с вещни права върху недвижими имоти. Търговско право, № 1, с. 19-24.

Цолова, Камелия (2013) Частичният иск Издателство Сиби

Цолова, Камелия (2011) Професор д-р Огнян Стамболиев на 65 години. Съвременно право, 2011, № 4, с. 87-88

Цолова, Камелия (2009) Подпомагащата страна в съдебния исков процес Издателство Сиби

Цолова, Камелия (2009) Порочното решение при признание на иска и защитата срещу него. В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев. С., Сиела

Цолова, Камелия (2008) Порочното определение на съда по допустимостта на участието на подпомагаща страна и защитата срещу него Търговско право, № 3, с. 5-13.

Цолова, Камелия (2007) Възражението за лошо воден процес по чл. 223, ал. 2 ГПК Съвр. право, № 3, 16-28.

Цолова, Камелия (2007) Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна по чл. 222 ГПК Съвр. право, № 4, 7-21.

Цолова, Камелия (2003) Защита на правото на членство и отделните членствени права чрез иск срещу дружеството (Б.7.1.14). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С.,

Цолова, Камелия (2003) Иск за отмяна на решение на общото събрание (Б.7.2.16). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2003.

Цолова, Камелия (2003) Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна. Съвр. право, № 2, с. 81-94.

Цолова, Камелия (2001) Задължителна сила на установеното в мотивите на съдебното решение. Съвременно право, № 3, с.88-102.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/