Публикации Катедра "Наказателноправни науки" / Department of Penal Law


Велчев, Борис (2017) Обществената опасност в българското наказателно право София, Сиела, 2017, 220 стр.

Велчев, Борис (2017) Обществената опасност в българското наказателно право София, Сиела, 2017, 220 стр.

Велчев, Борис (2016) За юридическата грешка и грешката в обществената опасност сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2016 г.

Велчев, Борис (2016) За юридическата грешка и грешката в обществената опасност сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2016 г.

Велчев, Борис (2016) Робството по българското наказателно право С., 2016 г.

Велчев, Борис (2016) Робството по българското наказателно право С., 2016 г.

Велчев, Борис (2015) Международно наказателно право С. 2015 г.

Велчев, Борис (2015) Международно наказателно право С. 2015 г.

Велчев, Борис (2015) Някои бележки върху трафика на хора сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2015 г.

Велчев, Борис (2015) Някои бележки върху трафика на хора сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2015 г.

Велчев, Борис (2015) Престъпления от частен характер С. 2015 г.

Велчев, Борис (2015) Престъпления от частен характер С. 2015 г.

Велчев, Борис (2015) Принудата като изключващо вината обстоятелство сп. "Съвременно право”, кн. 2, 2015 г.

Велчев, Борис (2015) Принудата като изключващо вината обстоятелство сп. "Съвременно право”, кн. 2, 2015 г.

Велчев, Борис (2014) Диверсията и вредителството по българското право De jure, бр.2, 2014 г.

Велчев, Борис (2014) Диверсията и вредителството по българското право De jure, бр.2, 2014 г.

Велчев, Борис (2014) За изключващото обществената опасност обстоятелство по чл. 12б НК сп. „Правна мисъл”, кн. 2, 2014 г.

Велчев, Борис (2014) За изключващото обществената опасност обстоятелство по чл. 12б НК сп. „Правна мисъл”, кн. 2, 2014 г.

Велчев, Борис (2014) Към въпроса за провокацията в наказателното право сп. „De jure”, кн. 1, 2014

Велчев, Борис (2014) Към въпроса за провокацията в наказателното право сп. „De jure”, кн. 1, 2014

Велчев, Борис (2014) Престъпления против републиката С. 2014 г.

Велчев, Борис (2014) Престъпления против републиката С. 2014 г.

Велчев, Борис (2013) The Bulgarian Constitution and the standards of lawfulness of the elections outlined in the Venice Commission Code of Good Practice in Electoral Matters”, Алманах „Конституционное правосудие в новом тысячилетие”, Ереван, 2013 г.

Велчев, Борис (2013) The Bulgarian Constitution and the standards of lawfulness of the elections outlined in the Venice Commission Code of Good Practice in Electoral Matters”, Алманах „Конституционное правосудие в новом тысячилетие”, Ереван, 2013 г.

Велчев, Борис (2013) Научна редакция на „Помагало наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори” С. Издание на НИП, 2013 г.

Велчев, Борис (2013) Научна редакция на „Помагало наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори” С. Издание на НИП, 2013 г.

Велчев, Борис (2013) Някои бележки за посредственото извършителство по българското наказателно право сп. De Jure, бр. 2 от 2013 г.

Велчев, Борис (2013) Някои бележки за посредственото извършителство по българското наказателно право сп. De Jure, бр. 2 от 2013 г.

Велчев, Борис (2012) Проблеми на наказателната политика в Република България Сиела, С.,2012 г., 263 с.

Велчев, Борис (2012) Проблеми на наказателната политика в Република България Сиела, С.,2012 г., 263 с.

Велчев, Борис (2011) “Human Smuggling in and Through Bulgaria” “Human Trafficking, Smuggling and Illegal Immigration”, NATO Science for Peace and Security Programme, 2011

Велчев, Борис (2011) “Human Smuggling in and Through Bulgaria” “Human Trafficking, Smuggling and Illegal Immigration”, NATO Science for Peace and Security Programme, 2011

Велчев, Борис (2011) За необходимостта от конституционно ограничение на правото на парламента да криминализира В: „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България” (Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011г.)

Велчев, Борис (2011) За необходимостта от конституционно ограничение на правото на парламента да криминализира В: „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България” (Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011г.)

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл. 208 НК сп. „De Jure”, бр. 2 от 2011 г., с. 5-14

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл. 208 НК сп. „De Jure”, бр. 2 от 2011 г., с. 5-14

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл.282 НК сп. „De jure”, 2010г., бр. 1 от 2011 г., с. 5-10

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл.282 НК сп. „De jure”, 2010г., бр. 1 от 2011 г., с. 5-10

Велчев, Борис (2010) За изключващите наказуемостта основания и противодействието на организираната престъпност сп. „De Jure”, бр. 1, 2010г.1 с. 25-3

Велчев, Борис (2010) За изключващите наказуемостта основания и противодействието на организираната престъпност сп. „De Jure”, бр. 1, 2010г.1 с. 25-3

Велчев, Борис (2009) За дефиницията на държавност и кухият правов ред сп. Общество и право, 2009 г., кн.10

Велчев, Борис (2009) За дефиницията на държавност и кухият правов ред сп. Общество и право, 2009 г., кн.10

Велчев, Борис (2006) Препоръки за усъвършенстване на наказателноправната уредба, посветена на паметниците на културата сб. „Правна уредба на културното наследство в България и ЕС”, 2006 г., с. 127-130

Велчев, Борис (2006) Препоръки за усъвършенстване на наказателноправната уредба, посветена на паметниците на културата сб. „Правна уредба на културното наследство в България и ЕС”, 2006 г., с. 127-130

Велчев, Борис (2005) За състава на престъплението по чл.339а от Наказателния кодекс сп. „Съвременно право”, 2005 г. , кн.1, с. 66-74

Велчев, Борис (2005) За състава на престъплението по чл.339а от Наказателния кодекс сп. „Съвременно право”, 2005 г. , кн.1, с. 66-74

Велчев, Борис (2001) Имунитетът по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 251 с.

Велчев, Борис (2001) Имунитетът по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 251 с.

Велчев, Борис (2001) Помилването по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 255 с.

Велчев, Борис (2001) Помилването по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 255 с.

Велчев, Борис (2000) The Right of asylum in Bulgarian law Criminal law review, 2000, № 3, 78-89

Велчев, Борис (2000) The Right of asylum in Bulgarian law Criminal law review, 2000, № 3, 78-89

Велчев, Борис (2000) Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията С., ЦИД 2000

Велчев, Борис (2000) Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията С., ЦИД 2000

Велчев, Борис (1999) Consular immunities in Bulgarian criminal law Comparative law review, 1999, № 2, 21-33

Велчев, Борис (1999) Consular immunities in Bulgarian criminal law Comparative law review, 1999, № 2, 21-33

Велчев, Борис (1999) За имунитета на народните представители сп. „Съвременно право”, 1999, № 4, 74-85

Велчев, Борис (1999) За имунитета на народните представители сп. „Съвременно право”, 1999, № 4, 74-85

Велчев, Борис (1998) Основни аспекти на помилването сп. „Съвременно право”, 1998, № 4, с. 72-82.

Велчев, Борис (1998) Основни аспекти на помилването сп. „Съвременно право”, 1998, № 4, с. 72-82.

Велчев, Борис (1998) Политическое преступление в международном уголовном праве „Международная жизнь”, 1998, № 4, с.24-31

Велчев, Борис (1998) Политическое преступление в международном уголовном праве „Международная жизнь”, 1998, № 4, с.24-31

Велчев, Борис (1998) Статутите на международните трибунали за престъпленията, извърше¬ни в бивша Югославия и Руанда сп. „Съвременно право”, 1998, № 3, с. 24-36

Велчев, Борис (1998) Статутите на международните трибунали за престъпленията, извърше¬ни в бивша Югославия и Руанда сп. „Съвременно право”, 1998, № 3, с. 24-36

Велчев, Борис (1997) За имунитета на президента и вицепрезидента сп. „Полит. изследвания”, 1997, № 1, с.21-27

Велчев, Борис (1997) За имунитета на президента и вицепрезидента сп. „Полит. изследвания”, 1997, № 1, с.21-27

Велчев, Борис (1997) Наказателно-правни аспекти на дипломатическия имунитет сп. „Съвременно право”, 1997, № 1, с. 32-42

Велчев, Борис (1997) Наказателно-правни аспекти на дипломатическия имунитет сп. „Съвременно право”, 1997, № 1, с. 32-42

Велчев, Борис (1989) Имунитети от наказателна отговорност сп. „Народни съвети”, бр. 10 от 1989 г., с.32-36

Велчев, Борис (1989) Имунитети от наказателна отговорност сп. „Народни съвети”, бр. 10 от 1989 г., с.32-36

Велчев, Борис (1989) Наказателноправни аспекти на иманярството СЮБ Бюлетин, бр. 9, 1989 г., стр. 24-29

Велчев, Борис (1989) Наказателноправни аспекти на иманярството СЮБ Бюлетин, бр. 9, 1989 г., стр. 24-29

Велчев, Борис (0) За правото на неприкосновеност на личния живот Доклад на конференция в Грузия

Велчев, Борис (0) За правото на неприкосновеност на личния живот Доклад на конференция в Грузия

Велчев, Борис (0) По въпроса за обществената опасност в българското наказателно право под печат, изд. „Сиела“

Велчев, Борис (0) По въпроса за обществената опасност в българското наказателно право под печат, изд. „Сиела“

Видолов, Иван (2018) Digitalization, Human Rights and the Concept of Equality before the Law Globalization, the State and the Individual, № 2 (18)/2018, pp. 26-34, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Видолов, Иван (2018) Electronic Evidence and Electronic Evidence Means in Bulgarian Criminal Procedure Globalization, the State and the Individual" № 2 (18)/2018, pp.35-43, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Видолов, Иван (2016) Ръководство за експерт криминалисти. Част първа. София, Академия на МВР, 2016 с. 235 – 257.

Видолов, Иван (2014) Право на Европейския съюз в областта на доказателства по наказателни дела. Сб. „Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство”, 2014, ISBN 978-954-07-3722-5, с. 332-344.

Видолов, Иван (2013) По някой въпроси на разпознаването. Сп. „Теза”, бр. 5/2013, ISSN 1314-5312, с. 107-114.

Видолов, Иван (2013) Противодействие на организираната престъпност. Прокуратура на Република България. София, 2013, ISBN 978-954-92616-3-9, с. 374-485.

Видолов, Иван (2012) Процесуална същност на освидетелстването. Сп. „Теза”, бр.2/2012, ISSN 1314-5312, с. 96 -105.

Видолов, Иван (2011) Освидетелстване от лекар по реда на чл. 158 НПК. сп. „Общество и право“, бр. 7/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55-65.

Видолов, Иван (2011) Освидетелстването – исторически и сравнителноправен анализ. Бюлетин факултет „Полиция“, бр.32 /2011, с. 191 -212.

Видолов, Иван (2011) Престъпления против избирателното право. Методика за разследване. София: Сиела, 2011, ISBN 978-954-28-0955-5, с. 89 – 97, 113 – 126, 149 – 255.

Видолов, Иван (2011) Процесуални проблеми при осигуряване на образци за сравнително изследване по реда на чл. 146 от НПК. сп. „Общество и право“, бр. 4/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55 – 64.

Видолов, Иван (2011) Тактика на освидетелстване в досъдебното производство. София: Фенея, 2011, ISBN 978-954-9499-70-4, 179 с.

Видолов, Иван (2010) Образци за сравнително изследване – понятие и видове. сп. „Общество и право“, бр. 7/2010, ISSN 0204-85-23, с. 85 – 95.

Видолов, Иван (2009) Основни концептуални модели на криминалистиката по света. сп. „Правна мисъл“, ISSN 1310-7348, бр. 2/2009, с. 67 – 79.

Видолов, Иван (2009) Тактически аспекти в подготовката за претърсване и изземване при разследване на дела за престъпления, свързани с данъчни задължения Бюлетин „Полиция“, бр. 25/2009, с. 66 – 84.

Видолов, Иван (2008) Разкриване и разследване на престъпления, свързани с избягване на данъчни задължения. София: Фенея, 2008, ISBN 978-954-9499-26-1, 255 с.

Видолов, Иван (2008) Тактика на назначаване на експертизи при дела свързани с данъчни престъпления. Бюлетин „Полиция“, бр. 24/2008, ISSN 1312-6679, с. 133 – 150.

Видолов, Иван (2007) Образуване на наказателното производство при дела за данъчни престъпления. Криминалистически и процесуални аспекти. Бюлетин „Полиция“, бр. 23/2007, ISSN 1312-6679, с. 133 – 156.

Давидкова-Димитрова, Десислава (2017) Защитникът в наказателния процес на Република България изд. Сиби, 2017 г.

Давидкова-Димитрова, Десислава (2017) МЕДИАЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТА Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Protection of the Right to a Lawyer in Criminal Procedure of the Republic of Bulgaria Collection of Research Papers in Conjunction with the 6-th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia “Constitutional Values in Contemporary Legal Space” I, 16 – 17 November, 2016, University of Latvia, p. 302 – 312 /ISBN: 978-9934-18-185-6/

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Задължения на защитника в наказателния процес и някои последици от тяхното изпълнение De jure, 2016, № 2 (13), с. 104 – 145 /ISSN 1314-2593/.

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Защита на бедните обвиняеми De jure, 2016, № 1 (12), с. 64 – 72 /ISSN 1314-2593/

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Някои щрихи относно защитника в наказателния процес на Древна Гърция и Древен Рим Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, с. 92 – 101 /ISBN: 978-954-400-324-1/

Давидкова-Димитрова, Десислава (2015) Задължително участие на защитник в наказателния процес De jure, 2015, № 1 (10), с. 101 – 112 /ISSN 1314-2593/

Давидкова-Димитрова, Десислава (2015) Основания за отвод на защитника в наказателния процес De jure, 2015, № 2 (11), с. 177 – 185 /ISSN 1314-2593/

Давидкова-Димитрова, Десислава (2013) Противодействие на организираната престъпност. Давидкова, Д. - част първа, глава трета (с. 311 – 356) издадена по проект „Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления”, изпълнен от Обединение „Прозрачност без граници и партньори”, ISBN: 978-954-92616-3-9 (608 стр.)

Давидкова-Димитрова, Десислава (2013) Упълномощаване на защитник в наказателния процес De jure, № 1 (6), с. 79 – 85 /ISSN 1314-2593/

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Policy for exemption from sanctions and reduction of sanctions. Exemption from prohibition of agreements, decisions and concerted practices (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010г. /ISSN 1822-3575/, изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 184 - 199

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Prohibited agreements. Chalenges facing the anticartel legislation in economic crisis (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010г. /ISSN 1822-3575/, изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 104 - 115

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Subjects of legal relationships in competition law (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010г. /ISSN 1822-3575/, изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 23 - 32

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Модернизация на европейското и българско конкурентно право (авторски колектив) В.Търново,ISBN: 978-954-400-324-1 (158 стр.)

Давидкова-Димитрова, Десислава (2006) Някои проблеми при забраната за напускане пределите на Република България по чл. 153а от НПК и мярката за административна принуда по чл. 75, т. 3 от ЗБДС В. Търново, 2006, Сборник от Национална научна конференция „Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)”, с. 346 – 358 /ISBN - 10: 954-524-501-8; ISBN – 13: 978-954-524-501-5/

Давидкова-Димитрова, Десислава (2005) Медиацията по наказателни дела – една от алтернативите на традиционното наказателно производство В.Търново, 2005, Сборник от Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. Св.Кирил и Методий” „Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука”, с. 397 – 414 /ISBN: 954-524-453-4/

Илиева, Илмира (2018) Осигуряване на правото на пострадалите от престъпление да получат подкрепа съгласно изискванията на чл. 8 и 9 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета Сборник доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, Велико Търново, Фабер, 2018, с. 167-178. ISBN: 978-619-00-0788-3

Илиева, Илмира (2018) Търновската конституция и принципите на наказателния процес. Равенство на гражданите в наказателното производство Сборник доклади от международна кръгла маса: 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, Фабер, 2018, с. 249-262. ISBN: 978-619-00-0816-3

Митов, Георги (2017) Наказателни дела от частен характер изд. Сиби

Митов, Георги (2017) Частното начало в наказателния процес Велико Търново, Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Митов, Георги (2016) Въззивен контрол върху първоинстанционния съдебен акт при връщане на делото на прокурора В: Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развити. Материалы международной научно-теоретической конференции – III Международные „Мальцевские чтения“ – памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Мальцева Геннадия Васильевича (Белгород, 21-22 апреля 2016 г.). – Белгород, ООО „ГиК“, 2016, 57-67

Митов, Георги (2016) Въззивно производство по наказателни дела С.: Сиби, 2016, 304 с.

Митов, Георги (2016) Възобновяване на наказателни дела от апелативния съд De jure, 2016, № 2, 116-120

Митов, Георги (2016) Някои въпроси по обжалването и протестирането на разпореждането на съдията-докладчик (чл. 249, ал. 3 от НПК) и определението на първоинстанционния съд (чл. 288, ал. 2 от НПК) за връщане на делото на прокурора Сборник доклади от научна конференция на тема "Наказателното законодателство - традиции и перспективи", организирана от катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 29 февруари 2016 г., с. 357 - 369

Митов, Георги (2015) За критериите за деление на съдебните актове De jure, 2015, № 1, 20-26.

Митов, Георги (2015) Нови моменти в произнасянето от въззивния съд по мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда IUS ROMANUM, 2015, № 2 (http://iusromanum.eu/bg/periodicum/numeri/2015/2)

Митов, Георги (2015) Структура на въззивното производство (два стадия и шест етапа на съдебното заседание) De jure, 2015, № 2, 146-152

Митов, Георги (2014) Европейски стандарти относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство. – В: Европейски перспективи за развитието на наказателното законодателство Сборник доклади. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, 296-306.

Митов, Георги (2014) Прекратяване на наказателното производство от въззивния съд, когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието си по чл. 369, ал. 4 НПК. De jure, 2014, № 1, 22-29

Митов, Георги (2013) La posibilidad de acelerar el proceso penal atribuyendo facultades de apelación al Tribunal de Casación. (RI §413506). Iustel, 2013. (http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?numero=20&id=11)

Митов, Георги (2013) Анализ на законодателството и съдебната практика по дела за организираната престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления С.: Национален институт на правосъдието, 2013, 210 с.

Митов, Георги (2013) Връщане от въззивния съд на делото за ново разглеждане на прокурора Норма, 2013, № 10

Митов, Георги (2013) Връщане от въззивния съд на делото за ново разглеждане на прокурора, когато се установи, че престъплението, за което е образувано производството по тъжба на пострадалия, е от общ характер De jure, 2013, № 2, 10-18

Митов, Георги (2013) Възможността за ускоряване на наказателното производство чрез въвеждане на въззивни правомощия на касационния съд. – В: Римско и съвременно публично право Сборник статии и доклади. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, 414-422

Митов, Георги (2013) За обвързването на режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода с типа на затворническото заведение в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража Норма, 2013, № 1, 30-60

Митов, Георги (2013) Забрана за влошаване положението на подсъдимия (reformatio in pejus) при новото разглеждане на делото в първата инстанция след връщането му от въззивния съд В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013. Секция Юридически факултет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 44 – 51.

Митов, Георги (2013) Ограничаване на правото на въззивния съд да връща делото за ново разглеждане от първата инстанция De jure, 2013, № 1, 13-18

Митов, Георги (2013) Противодействие на организираната престъпност. С.: Прокуратура на Република България, 608 с.

Митов, Георги (2013) Спиране на наказателното производство от въззивния съд Съвременно право, 2013, № 6

Митов, Георги (2012) Въззивни правомощия на касационния съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК. Съвременно право, 2012, № 5, 7-18

Митов, Георги (2012) Възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд e приложил закон за еднакво или по-леко наказуемо престъпление – чл. 354, ал. 2, т. 2 НПК. Правно-информационна система „Апис Време” – 2012. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html)

Митов, Георги (2012) Европейските стандарти за правото на обжалване и решенията на Върховния касационен съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК De jure, 2012, № 2, 17-20

Митов, Георги (2012) Създава ли достатъчна гаранция за правото на справедлив процес възможността за възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд е приложил закон за еднакво или по-леко наказание De jure, 2012, № 1, 39-43

Митов, Георги (2011) Възобновяване на наказателни дела С.: Сиби, 2011

Митов, Георги (2011) Съдебни актове, подлежащи на проверка по реда на възобновяването на наказателни дела De jure, 2011, № 1, 31-38

Митов, Георги (2011) Същност на касационното производство по наказателни дела С.: Сиби, 2011

Митов, Георги (2004) Субекти на наказателния процес. Съдът – главен субект. Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 82-86

Митов, Георги (1990) Помирението като основание за прекратяване на наказателното производство Бюлетин на СЮБ, 1990, № 8, 28-32

Митов, Георги (0) Частното начало в наказателния процес Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право", Велико Търново, 6-7 октомври 2016

Стоянов, Емил (2016) Превенция на престъпността

Стоянов, Емил (2015) Политика и престъпност

Стоянов, Емил (2015) Политика и престъпност Сб.материали на международна научна конференция на ПУ"Паисий Хилендарски"

Стоянов, Емил (2015) Политика и престъпност Сб.материали на международна научна конференция на ПУ"Паисий Хилендарски"

Стоянов, Емил (2014) Интернет престъпност Сб.материали от научна сесия на БАК-гр.София

Стоянов, Емил (2014) Интернет престъпност

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/