Публикации Катедра "Педагогика" / Department of Pedagogy


Бонева, Галя (2016) Съвременни профили на урока в началното училище В сб. Педагогическото образование -традиции и съвременност, 20-21 ноември, 2015. Велико. Търново, Изд. Ай АНД Би, ISBN& 978-619-7281-01-9

Бонева, Галя (2016) Създаване в началното училище на продуктивна образователна среда Сб. Педагогическото образование - традиции и съвременност

Бонева, Галя (2015) Компетентностни измерения на началното образование. Пловдив, Астарта, 2015, с. 287. ISBN 978-953-350-208-9

Бонева, Галя (2015) Конфликтите – образователни проекции и решения. В. Търново, 2015. I&B. LTD, ISBN& 978-954-9689-92-1, стр.189

Бонева, Галя (2015) Подготовка на детето за усвояване на новата социална роля на ученик. образование, В сборник: „Водим бъдещето за ръка“, МОН и Регионален инспекторат по образованието, Плевен, Осма национална конференция по предучилищно възпитание, Плевен, 2015.ISBN 978-619-207-016-8

Бонева, Галя (2015) Роля на образователната дейност в началното училище за развитие на рефлексивните способности на учениците .В сп. Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2015, №1

Бонева, Галя (2015) Ученикът в неговите социалнопедагогически реалности. В. Търново, 2015. I&B. LTD, ISBN: 978954-9689-93-8, стр. 138.

Бонева, Галя (2014) Възможности за усъвършенстване на урока в началното училище. В;Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, № 2, с. 21-33 ISBN 1310 – 358X

Бонева, Галя (2014) Развитие на рефлексивните умения на студентите по време на практиките. В сборник „30 години Педагогически факултет на ВТУ”, В. Търново, 2014 .

Бонева, Галя (2013) Образователни проблеми на деца имигранти и бежанци и възможности за социално-педагогическа подкрепа. В: Наръчник за студентите – социални педагози за работата по проект „Междуинституционално взаимодействие за интеграция на деца – имигранти”. С., Изд. „Е Принт”, 2013,ISBN 978-619-90102-6-6

Бонева, Галя (2013) Актуални измерения на професионално-педагогическата подготовка на студентите за работа в началното училище. сп. Педагогика, 2013, №9, LXXXV, с. 1406-1412.

Бонева, Галя (2013) Бонева, Г. и др. Социалнопедагогическа подкрепа за решаване на образователните проблеми на децата на имигрантите в България. В: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти. В: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти и др. Учебно помагало. ВТ, Изд. „Фабер”, ISBN 978-954-400-980-9

Бонева, Галя (2013) Превенция на изоставането и отпадането от училище. В: Дни на науката. Съюз на учените, клон В. Търново, 2013, с. 259-265. ISSN 1314 – 2283

Бонева, Галя (2013) Социално-педагогически тренинг. Теория, методика, практика. В. Търново, 2013, I&B. LTD, с.197.ISBN 978-954-9689-75-4

Бонева, Галя (2013) Целодневното обучение в началното училище – състояние и перспективи. I В: „50 години ВТУ“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, 2013, SBN 978-619-208-001-3 .

Бонева, Галя (2011) Активната позиция на ученика в образователните дейности . Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, XIX, 2011, №2 ISSN 1310 – 358Х

Бонева, Галя (2011) Възможности за активизиране на ученика в образователните дейност. . ISSN 1314 - 2283 В: Научни трудове на Съюз на учените в България. Дни на науката, Том 1, 2011, с. 279-287.ISSN 1314 - 2283

Бонева, Галя (2011) Възможности за справяне с образователните проблеми на децата на емигрантите в България. В: Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев”, том. 50, серия 6.2 Педагогика и психология, Русе. 2011, ISSN 1311 - 3321

Бонева, Галя (2011) Общуване с деца със специални образователни потребности. В: сборник „Подадена ръка”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, Изд. Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-555-9

Бонева, Галя (2010) Адаптация на младия начален учител към професията Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, №2, XVIII. ISSN 1310 – 358 X

Бонева, Галя (2010) Образователни проблеми на децата емигранти и бежанци и възможности са социално-педагогическа подкрепа. Стара Загора, 2010 г. .

Бонева, Галя (2010) Предимства и недостатъци на нормативното и критериално оценяване на постиженията на учениците от начална училищна възраст В: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование, В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010. ISSN 978-954-524 – 734-7, с. 30-37.

Бонева, Галя (2009) Активизиране на учебната дейност на учениците за овладяване на основните логически операции на мисленето. Съюз на учените в България

Бонева, Галя (2009) Диференциации в образованието и процеси на стратификация" Научни трудове на Съюз на учените

Бонева, Галя (2009) За някои трудности, които срещат студентите при провеждане на уроци в началното училище. Педагогически алманах, УИ „СВ. Св. Кирил и Методий”, 2009, №1, XVII ISSN – 1310 – 358X

Бонева, Галя (2009) Компетентностен подход към образованието на учащите и новата образователна парадигма Педагогика, год. XIX, 2009, №9-10. ISSN 0861-3982 Педагогика, год. XIX, 2009, №9-10. Педагогика, год. XIX, 2009, №9-10. ISSN 0861-3982

Бонева, Галя (2009) Съвременни проблеми на текущата педагогическа практика на студентите начални педагози. сборник 25 години Педагогически факултет на ВТУ. 2009, с. 57- 60. ISSN 978-954-400-422- 4

Бонева, Галя (2008) Бонева, Г. Процеси на стратификация в образованието Сборник "120 години специалност "Педагогика" - СУ "Климент Охридски"

Бонева, Галя (2008) Бонева, Г. Роля на началния учител за стимулиране на самостоятелната дейност на учениците сб. Педагогически алманах, Университетско издателство на ВТУ

Бонева, Галя (2008) Бонева, Г. Ученическата култура в контекста на училищната култура Сб. Научни трудове на Съюз на учените - 2008, В. Търново

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Наблюдение и анализ на урок по време на практиките сп. Педагогически алманах, 2007 г. Университетски издателство при ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Оценяване, формиращо рефлексивното поведение на учениците Сб. Научни трудове на съюз на учените - гр. В. Търново

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Предимства и недостатъци на нормативното и критериално оценяване Сборник на Център за образователни технологии към ВТУ и на РО "Просвета" - В. Търново

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Трансформиране на социалната роля на детето при прехода от детска градина към началното училище Сборник 125 години Предучилищно възпитание в България, Свищов, 2007

Бонева, Галя (2005) Активната позиция на ученика в образователните дейности. В: Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, том 9, книга 4, 2005, ISSN 0204 – 6369.

Бонева, Галя (2005) Учебната дейност и формиране на централните психични новообразувания Юбилеен сборник на Педагогически факултет - 40 години ВТУ

Бонева, Галя (2004) Взаимните очаквания на учители и ученици от горна училищна възраст В. Търново, Изд. "Фабер"

Бонева, Галя (2004) Възможности на педагогическите взаимодействия в подготвителната група да ориентират детето към новата социална роля на ученик Сборник "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище", Изд. Слово

Бонева, Галя (2004) Дидактически измерения на описанието и обяснението на учебния материал в началното училище Сборник на СУ "Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения

Бонева, Галя (2004) Ефектът на "самосбъдващото се пророчество" Сб. "Хуманизъм и прагматизъм в образованието", Варна

Бонева, Галя (2004) За необходимостта от усъвършенстване на познавателната дейност на учениците Сб. България и Европа - традиции и съвременност, Съюз на учените - клон В. Търново

Бонева, Галя (2004) За някои измерения на етоса и динамиката на класната стая сб. Образование и изкуство, ШУ "константин Преславски"

Бонева, Галя (2004) Образователният процес в началното училище В. Търново, изд. "Фабер"

Бонева, Галя (2004) Основи на началната училищна педагогика ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство

Бонева, Галя (2004) От педагогика на активността към педагогика на успеха Сб. "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21-век", гр. Варна

Бонева, Галя (2004) Педагогическите принципи в Дидактиката на проф. Михаил Герасков Сб. Национална научна сесия в памет на проф. М. Герасков, ВТУ, колеж Враца

Бонева, Галя (2004) Професионално-практическата подготовка на студентите-бъдещи начални учители В. Търново, изд "Бойка"

Бонева, Галя (2004) Развитие на рефлексивните способности на учениците от началното училище сп. Начално образование, бр. 4

Бонева, Галя (2004) Роля на очакванията между учители и ученици сп. Педагогика, бр. 6

Бонева, Галя (2004) Социално-педагогически измеррения на прехода от детската градина към началното училище Сб. "120 години Предучилищно възпитание", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически факултет

Бонева, Галя (2004) Усвояване на новата социална роля на ученик Сб. "Образование и изкуство", ШУ "К. Преславски"

Бонева, Галя (2004) Ученикът като активен субект в образователните дейности В. търново, изд."Бойка"

Бонева, Галя (2004) Целите на началното образование в България и Европейските образователни приоритети Сб. България и Европа - традиции и съвременност", Съюз на учените - клон В.Търново

Бонева, Галя (2003) За целите на началното образование Сб. Съвременни предизвикателства пред началнат училищна педагогика, СУ"Кл. Охридски"

Бонева, Галя (2003) За целите на началното образование Сб. Съвременни предизвикателства пред началнат училищна педагогика, СУ"Кл. Охридски"

Бонева, Галя (2003) Мотивация за учене на учениците от НУВ Сб. Научни трудове, кн.73-ІІ, Национален военен университет

Бонева, Галя (2003) Педагогическите отношения като основен проблем на новата образователна парадигма Сб. Научни трудове, Т. 401 серия 10.1, Педагогика, психология, история, Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Бонева, Галя (2003) Развитие на рефлексивните способности на учениците от начална училищна възраст Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогическите взйаимодействия в детската градина

Бонева, Галя (2003) Роля на самостоятелната работа на ученика, провеждана в урока и в къщи Сб. Научни трудове - кн. 73 - ІІ, Национален военен университет, В. Търново

Бонева, Галя (2003) Социално-педагогически измерения на конфликтите в началното училище Сб. България и Европа - традиции и съвременност", Съюз на учените - клон В. Търново

Бонева, Галя (2003) Стратегии за активизиране на учебната дейност на учениците (1.-4.клас) Сб. Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, Тракийски университет, Стара Загора

Бонева, Галя (2003) Стратегии за организиране на педагогическите взаимодействия в урока Сб. Научни трудове, кн.73 - ІІ, Национален военен университет, В. Търново

Бонева, Галя (2003) Съвременни измерения на взаимните очаквания на учители и ученици в началното училище Сб. Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, Тракийски университет, Стара Загора

Бонева, Галя (2003) Технология на целеполагането в образованието (в съавторство) Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогическите взаимодействия в детската градина, Пазарджик

Бонева, Галя (2003) Усвояване на понятията от учениците от начална училищна възраст Сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, София, СУ "Кл. Охридски"

Бонева, Галя (2002) Съвременни измерения на идеята за непрекъснато образование Педагогически алманах, УИ "Св. Св. Кирил и Методий"

Бонева, Галя (1998) За някои очаквания на учителите към учениците в обучението Сб. Научни трудове, ВВОУ, кн. 63, В. Търново

Бонева, Галя (1998) Относно необходимостта от използване на активни методи на обучение в учебните заведения Сб. Научни трудове на ВВОВУ, кн. 63, В. Търново

Бонева, Галя (1998) Относно необходимосттта от използване на "активни методи" на обучение в учебните заведения Сб. Научни трудове, ВВОУ, кн. 63, В. Търново

Бонева, Галя (1996) Взаимоотношенията в семейството Сб. Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", Ч 3, Обществени науки, кн.45

Бонева, Галя (1996) Роля на взаимните очаквания в процеса на обучението Сб. Научни трудове, ВВОВУ, Обществени науки, Ч.3, кн.45

Георгиев, Георги (2018) За етичните кодекси в сферата на образованието [For Ethical Codes in the Field of Education] Списание "Педагогика", Година XC, Книжка 2, 2018. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Георгиев, Георги (2018) Полицията в гражданското общество (правоохранителна дейност, социална мисия, професионална етика, граждански контрол) Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”. В.Търново. ISBN 978-619-208-157-7

Георгиев, Георги (2018) Помагало за провеждане на семинарни упражнения по теория и методика на ресоциализацията Издателство „ИВИС”, В.Търново. ISBN: 978-619-205-099-3

Георгиев, Георги (2018) ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ (НАГЛАСИ ЗА ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ) Издателство „ИВИС”, 2018 ISBN: 978-619-205-093-1

Георгиев, Георги (2017) Child labour – upbringing or exploitation? // Детския труд – възпитание или експлоатация? Children & Schools, Issue 4 (2), Volume 39. Oxford University Press, 2017. - Pages 1160 – 1166. ISSN 1532-8759. Impact factor: 1.086. 5-Yr impact factor: 1.152

Георгиев, Георги (2017) Principles of adapted justice towards children’s needs as vulnerable victims – requirements of Directive 2012/29/EU // Принципи на адаптираното правосъдие към потребностите на децата, като уязвими жертви – изискванията на Директива 2012/29/ЕС London Review of Education and Science, № 2 (22), (July-December). Volume XI. Imperial College Press, 2017. - 590 p. ISSN: 1474-846X. Impact factor: 5.253. 5-Yr impact factor: 4.820

Георгиев, Георги (2017) Дисциплината като част от нравствените отношения между педагогическите специалисти и възпитаниците // THE DISCIPLINE AS PART OF THE LUCIAN RELATIONS BETWEEN PEDAGOGICAL SPECIALISTS AND PROFESSIONALS Сп. Педагогически новости. Русе. кн.1/2017. с.22-37. ISSN 1314-7714.

Георгиев, Георги (2017) НРАВСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ВЪЗПИТАНИЦИТЕ// LEGAL RELATIONS BETWEEN PEDAGOGICAL SPECIALISTS AND ALUMNI В: Доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”

Георгиев, Георги (2017) Педагогическа етика (учебно пособие) FABER - В.Търново. ISBN: 978-619-00-0684-8

Георгиев, Георги (2017) Рецензия на Наръчник за провеждане на обучение по метода "връстници обучават връстници" СНЦОД "Алтруист" -гр.Варна

Георгиев, Георги (2016) ДЕЦАТА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА, КАТО СЪВРЕМЕННА РИСКОВА ГРУПА/ CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW AS A MODERN RISK GROUPS В: Доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“. Издателство Ай анд Би, В.Търново 2016г. (с.37-42). ISSN: 2534-9317.

Георгиев, Георги (2014) Етични измерения в дейността на полицейския инспектор / ETHICAL DIMENSIONS OF THE ACTIVITIES OF POLICE INSPECTOR В: Доклади на докторанти, постдокторанти и млади учении на великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”. Faber, В. Търново ISBN 978-619-00-0037-2

Георгиев, Георги (2014) Социално-превантивни функции на полицията // Social and preventive functions of police

Георгиев, Георги (2013) Организационно-правни проблеми в дейността на полицейския инспектор (социално-психологическо изследване) В: Доклади на докторанти, постдокторанти и млади учении на великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”. Faber, В. Търново ISBN 978-954-400-985-4

Георгиев, Георги (2013) Психологически аспекти в дейността на полицейския инспектор в контекста на стратегията “Полицията в близост до обществото”. В: Доклади на докторанти, постдокторанти и млади учении на великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”. Faber, В. Търново ISBN 978-954-400-957-1

Георгиев, Георги (2012) Правна регламентация на превенцията на престъпността (сравнителен анализ) В: Електронен сборник с доклади от Осма научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”

Георгиев, Георги (2011) Полицията в близост (от теория към практика) / POLICE CLOSE (FROM THEORY TO PRACTICE) В: Електронен сборник с доклади от Седма научна студентска научна сесия „Образователните и социалните приоритети през призмата на студентските научни изследвания”

Георгиев, Георги (2009) Да започнем от начало... (Ранната детска агресия – в сянката на детската невинност) В: Електронен сборник с доклади от Петата научна студентска научна сесия на Педагогическия факултет при ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”

Георгиев, Георги (2008) Полиция и общество – през призмата на новото време / Police and community - through the prism of modern times В: Електронен сборник с доклади от Четвърта научна студентска научна сесия на Педагогическия факултет при ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”

Георгиев, Георги (2007) Различните деца – едни от нас / DIFFERENT CHILD - ONE OF US Сп. Обществено възпитание. кн.2 (с.13-18). ISSN: 0204-8515

Георгиев, Георги (2006) Агресията –бичът на нашето време /AGGRESSION - THE SCOURGE OF NEW TIME Сп. Обществено възпитание. кн.2 (с.19-21). ISSN: 0204-8515

Георгиев, Георги (2006) Деца и медии (социално-психологически аспекти на медийното насилие) / CHILDREN AND MEDIA (Socio-psychological aspects of media violence) Сп. Обществено възпитание. кн.6, (с.6-17). ISSN: 0204-8515

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Педагогически насоки за работа с интерактивна бяла дъска Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, кн. 1. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ (FLIPPED CLASSROOM) – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И ДИЗАЙН – Педагогика, бр. 6/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 9/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index. (под печат).

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Applying blended learning courses for education in the contemporary university London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI. Imperial College Press, 2017, p. 503-520.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Flipped classroom Children & Schools, №1, 2017. ISSN 1532-8759

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ Педагогика, Volume 89, Number 1, 2017. ISSN 1314 – 8540 (Online); ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2., с. 135-146. http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol25/iss2/2

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Фактори за успешно прилагане на смесено обучение в съвременния университет презентация на лекция от Семинар на тема „Как да подобрим уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“, който се състоя на 30 май в 2017 г. в Химико-технологичния и металургичен университет, по проект BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“, който се изпълнява от МОН и ЦРЧР. https://www.mon.bg/upload/13808/05_Stoyanka_Lazarova_VTU.pdf

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2016) Смесено обучение – същност, развитие, компетенстности Сб. статии «Учителят прави училището. – УИ «Св.Св. Кирил и Методий», 2016, стр. 141-153, ISSN ISBN978-619-208-081-5.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2015) Дигитална грамотност – същност и връзките й с информационната и медийната грамотност В: Сб. научни трудове. „Грамотността в началното училище“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2015, с. 179-189.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) Информационни и комуникационни технологии в образованието УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014, с. 189.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) Обучение и технологии Педагогически алманах, 2014.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ сп. Педагогика http://www.azbuki.bg/editions/azbuki/archive/archive2011/doc_view/1504-lazarova-lazarov012014

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Connectivism – a paradigm of learning in digital environment В: сб. научных трудов Международной научно-практической конференции «ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОВОЛЖЬЯ: ПУТИ И ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ» Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 2013, с. 157-161.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Съвременни технологични зависимости УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 136.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Технология за изграждане на учебно съдържание чрез използване на електронни средства за обучение Педагогически алманах, 2013, № 2, с. 134-162.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Влияние на насилието по медиите върху агресивното поведение на децата В: Сб. докл. „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, том 1, Шумен, 2012, с. 56-65.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Европейски образователни изисквания за обучение в дигитална среда Стратегии на образователната и научната политика, бр. 6, 2012. http://pps.kaznu.kz/kz/Main/FileShow2/6612/106/2/3/0//

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Интерактивната бяла дъска в обучението АСТАРТА, Пловдив, 2012, с. 156.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Компютърни дидактически игри Педагогически алманах, 2012.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Нагледни средства за съвременното обучение Образование и технологии, Бургас, 3/2012, с. 57-63.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Обучение в дигитална среда УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, с. 424. ISBN 978-954-524-873-3

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Основни принципи за работа с интерактивна бяла дъска http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_9.html, 2012.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Основни характеристики на мобилното обучение Педагогика, 2014, с. 9-16.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Особености в подготовка на учителя за създаване и използване на електронни средства за обучение В: Сб. докл. „130 години предучилищно образование в България”, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, с. 202-205.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Ролята на методите на обучение за активизиране на умствената дейност на учениците с помощта на съвременни дигитални технологии В: Сб. докл. “ДНИ НА НАУКАТА 2012”.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Софтуерни приложения, които могат да се използват успешно в преподаването с интерактивна бяла дъска http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_10.html, 2012.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Теории за новото поколение обучавани Педагогически алманах, 2012.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Технологични подходи в съвременната дигитална среда В: Сб. докл. “ДНИ НА НАУКАТА 2012”.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Цифрови дидактически средства за обучение В: Сб. докл. „130 години предучилищно образование в България”, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, с. 308-312.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Подготовка на дидактически материали в съвременното обучение Педагогически алманах, 2011, № 2, с. 210-247.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Ученето чрез аудио-визуални и информационни технологии В: Сб. докл. „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 2011, с. 323-330.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Хигиенни изисквания към онагледяването на учебната работа и използването на аудио-визуални технологии в обучението http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_4.html, 2011.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (в съавторство) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 227

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Аудиовизуалните и информационните технологии в образователния процес Сб. докл. от юбилейната научна конференция «България и българите в Европа», Съюз на учените в България клон Велико Търново

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки" Педагогика, 2010, №6, с. 60 — 75.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Използване на интерактивната мултимедия в обучението Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Интернет технологиите в обучението Педагогически алманах, 2010, с. 17-28.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Оценяването във формалното и неформалното образование в университетска среда Сб. на научно-приложна конференция, организирана от Регионалния център по образование — В. Търново и Центъра за образователни технологии към Великотърновския университет

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър (в съавторство) Педагогически алманах

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Образованието в информационното общество (в съавторство) Педагогика, 2009, с. 55-70.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Подготовка на учителя за урок с използване на аудиовизуални технологии (в съавторство) Сб. докл. на научна конференция с международно участие, посветена на 25 години от основаването на Педагогически факултет — октомври, 2009

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Автореферат на дисертационен труд на тема: Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование Специализиран научен съвет по педагогика при ВАК, София, 2008.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Модел на методически кабинет за използване на електронни образователни продукти. В: Сб. докл. "Съвременни образователни технологии в основното училище", 2008, с. 408-413.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Изисквания към методиката и технологията на създаване на електронен учебник В: Сб. докл. „Образованието в глобализиращия се свят” Част I, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2007, с. 312-316.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Модели за формално и неформално образование в някои български университети с хуманитарен профил Педагогика, 2007, №12, с. 68 — 87

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Структурни елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България Сб. докл. „Образованието в глобализиращия се свят” Част I, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 308-311.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2005) Еволюция на материалните носители на информация и на отношението към знанието Педагогически алманах

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) АНДРАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО Сборник трудове "България и Европа - традиции и съвременност", Велико Търново, издателство "Фабер", 2004, с. 234-245

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Дистанционното обучение – същност, възникване и особености В: Сб. докл. "Компютърни системи и информационни технологии. 100 години от рождението на Джон Атанасов", Съюз на учените в България, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2004, с.176 183.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Информационните технологии – фактор за повишаване качеството на непрекъснатото образование Сб. трудове "Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов" Велико Търново, издателство "Фабер", 2004, с. 140-147

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Структурни елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България Сборник на юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", октомври, 2004.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2003) Структурен подход при създаване на педагогически модел за непрекъснато образование в информационното общество Педагогически алманах, 2003, № 1-2, с. 288 306.

Димитрова, Дияна (2018) "Методически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7-11-годишни ученици" Сп."Реторика и комуникации" (електронно научно списание), бр.32, януари 2018 г., СИЕТАР,http://rhetoric.bg/.ISSN1314-4464 - България

Димитрова, Дияна (2018) Приобщаване на ученици с ромска етническа принадлежност към образователната среда чрез включване в извънкласни форми В: сборник с доклади от Международна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност" ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Димитрова, Дияна (2017) Methodologigal approaches for acquisition of communication capalilities of roma pupils (1-4th garde) in a bilingual environment Impact factor: 5.253 London Review of Education and Science, 5-Yr impact factor: 4.820 [Инд./Реф. в: SCOPUS],ISSN:1474-84, 2017

Димитрова, Дияна (2015) Възможности за овладяване на четенето с разбиране от 7-11-годишни ученици от ромски етнически произход с помощтта на образователния софтуер "Envision" Списание "Педагогика", кн.6, ISSN 0861-3982 стр. 785-791

Димитрова, Дияна (2015) Формиране на социокултурна компетентност у 7-11-годишни ученици от ромски етнически произход чрез фолклорни приказки Собрник с доклади от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий"

Димитрова, Дияна (2013) В чудния свят на приказките -учебно помагало за часовете по извънкласно четене (1.- 4. клас) Астарта, Пловдив, ISBN 978-954-350-171-7

Димитрова, Дияна (2013) Възможностите на информационните и комуникационни технологии за формиране на интеркултурна компетентност у 7-11-годишните ученици Сборник с доклади от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", FABER, В.Търново ISBN-978-954-400-957, стр. 327-338

Димитрова, Дияна (2013) Вълшебното Ключе - учебно помагало (упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 3. клас) Просвета, София,ISBN 978-954-01-2774-3

Димитрова, Дияна (2013) Интерактивни методи в часовете за свободно избираема подготовка по четене при 7-11 годишни деца от ромски етнически произохд Сборник с доклади от втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" , Фабер, В.Търново ISBN-978-954-400-985-4, стр.327-338

Димитрова, Дияна (2012) Родителите-партньори на училището. Практически идеи за привличенето на родителите роми като партньори на училището Сп. Педагогика, кн.2, Vol 84, стр. 317-326

Димитрова, Дияна (2012) Ромският фолклор в началното училище - възможност за интеркултурен диалог Сбрник с доклади от Национална конференция на Национално етнопедагогическо сдружение "Проф. д-р Ив. Шишманов", ISBN-978-619-90037, стр. 208-214

Димитрова, Дияна (2012) Формиране на комуникативни умения у 7-11-годишните деца от ромски етнически произход чрез ИКТ в обучението Сборник с доклади от трета международна научно-практическа конференция в Русенски университет "А.Кънчев", ISBN 978-954-712-577-3, стр. 36-38

Димитрова, Дияна (2008) Използването на интерактивни техники в обучението по ромски приказен фолклор за повишаване ефективността в езиковото обучение на деца-билингви Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново ISBN 978-954-524-628-9 стр.217-221

Димитрова, Дияна (2007) Интегриране на ромските ученици чрез интерактивно обучение по ромски приказен фолклор Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", том II, FABER В.Търново, стр.34-40

Димитрова, Дияна (2007) Ромските приказки - възможност за формиране на устната българска реч при децата билингви (роми) Сборник с доклади от общински кръг на конференция "Училището-желана територия на ученика". В. Търново, стр.36-44

Димитрова, Дияна (2007) Ромският фолклор в началното училище - призвание и признание Астарта, В. Търново ISBN 978-954-350-039-0

Димитрова, Дияна (2004) Интерактивни техники в обучението по ромски фолклор - учебно пособие за нуждите на учебния процес по СИП "Фолклор на етносите в България - ромски фолклор" Астарта, В.Търново, ISBN 954-8324-48-2

Димитрова, Дияна (2004) Книга за учителя -Методическо ръководство за учители, преподаващи СИП "Фолклор на етносите в България - Ромски фолклор" Астарта, В.Търново ISBN 954-8324-45-8

Димитрова, Яна (2018) Децата бежанци и мигранти - представата на обществото за тях Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”.

Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Издателство "Фабер", Велико Търново. ISBN 978 - 619 - 00 -0860 - 6

Димитрова, Яна (2017) SOCIAL INTEGRATION PROGRAMME FOR HOMOSEXUAL MEN AND WOMEN Impact factor: 5.253 London Review of Education and Science, 5-Yr impact factor: 4.820

Димитрова, Яна (2017) Програма за социална интеграция на мъже и жени с хомосексуална ориентация Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»

Димитрова, Яна (2016) Социалнопедагогиеска подкрепа на момичета и жени с хомосексуална ориентация SOCIAL PEDAGOGICAL SUPPORT FOR GIRLS AND WOMEN WITH HOMOSEXUAL ORIENTATION Педагогически алманах на ВТУ, ISSN 1310-358X

Димитрова, Яна (2016) Специфика на социалната работа с различни рискови групи Сборник доклади. Социалното служение в съвременното общество. В. Търново:ЛИБРА СКОРП, ISBN 978-954-471-325-6

Димитрова, Яна (2016) Хомосексуализмът като социален феномен «Инновации в технологиях и образовании» (Сборник статей), част 4, Белово – Велико Тырново, 2016, с. 364-371 ISBN 978-5-906888-04-4

Димитрова, Яна (2015) Психологически и социалнопедагогически измерения на хомосексуалността В кн.: ПСИХОЛОГИЯ 2015. Велико Търново, библиотека "Диоген", Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". ISSN 1314-2763

Димитрова, Яна (2015) Системы базовых знаний для формирования профессиональных компетенций студентов педагогического факултета (в съавторство) «Инновации в технологиях и образовании» (Сборник статей), част 4, Белово – Велико Тырново, 2015, с. 182 ISBN 978-619-208-020-4

Димитрова, Яна (2012) Насилието на деца като социално-педагогически проблем Сботник доклади. Осма студентска научна сесия - "Качество на образованието, професионална компетентност и възможности за реализация в образователната и социална среда". ISBN 978-954-524-921-1

Замфиров, Милен (2013) Computer enhanced English Language Tool for Students with Hearing Loss – a Bulgarian study The Journal of Educational Technology & Society 16 (3), 259–273, 2013

Замфиров, Милен (2012) School Activities in Natural Sciences for Students with Special Needs in Bulgaria Journal of Science Education for Students with Disabilities,Vol. 16, No. 1 - Summer 2012

Замфиров, Милен (2011) "Первые шаги в физике для глухих в Болгарии" Научная школа для учителей физики из стран-участниц ОИЯИ, Дубна, 26 июня-2 июля 2011 года

Замфиров, Милен (2008) Erste Schritte in die Physik für Gehör- lose“ – neues computerisiertes Lernpro- gramm in Bulgarien Heilpädagogik online. Issue 04/ 08

Замфиров, Милен (2007) Innovation in teaching deaf students physics and astronomy in Bulgaria Journal of Physics Education,

Здравкова, Боряна (2017) Междуинституционални взаимодействия срещу езика на омразата Обучителен модул „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции”, с. 21-32

Здравкова, Боряна (2016) Възможности за социалнопедагогическа подкрепа на децата и учениците в образователна среда в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование Педагогически алманах. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, том ХХIV, кн. 2, с. 271-279. ISSN 1310-358Х - http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol24/iss2/9

Здравкова, Боряна (2016) Доброволчеството като форма на социално служение в съвременното общество Сборник доклади от заключителна научна конференция по проект „Социално служение в съвременното общество”, В. Търново: ЛИБРА СКОРП, с. 117-124. ISBN 978-954-471-325-6

Здравкова, Боряна (2016) За интеркултурната компетентност на съвременния учител Език, култура и лингводидактика. В. Търново: ИВИС, с. 144-150. ISBN 978-619-205-024-5

Здравкова, Боряна (2016) Образователни аспекти на младежката политика в България в контекста на стратегията „Европа 2020” (в съавторство) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 371-374. ISBN 978-5-906888-04-4

Здравкова, Боряна (2016) Семейството и бракът в представите на младите хора в България (в съавторство) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 374-379. ISBN 978-5-906888-04-4

Здравкова, Боряна (2015) Професионална компетентност на социалния педагог – нормативи, теория и практика В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 210 с. ISBN 978-619-208-005-1

Здравкова, Боряна (2015) Ръководство за практическо обучение по социална педагогика. (В помощ на студентите от специалност „Социална педагогика” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) В. Търново: Ай анд Би, 117 с. ISBN 978-954-9689-90-7

Здравкова, Боряна (2015) Социална педагогика. Теоретични основи (Избрани лекции) - в съавторство В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 275 с. ISBN 978-954-524-997-6

Здравкова, Боряна (2015) Социалнопедагогическа работа в училище – състояние и перспективи за развитие Педагогически алманах, В. Търново: УИ. „Св. св. Кирил и Методий”, том XXIII, кн. 2, с. 311-33. ISSN 1310-358X - http://www.uni-vt.bg/1/?page=11232&zid=126

Здравкова, Боряна (2015) Социалнопедагогическа работа с деца, отпадащи от образователните институции Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”. В. Търново: Фабер, с. 142-147. ISBN 978-619-00-0352-6

Здравкова, Боряна (2015) Съвременната етнопедагогика – функции и перспективи за развитие Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ". В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 393-397. ISBN 978-619-208-001-3

Здравкова, Боряна (2015) Ценности и профессиональная этика социального педагога Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей). Белово – Велико Тырново, с. 54-58. ISBN 978-619-208-019-8

Здравкова, Боряна (2014) Готовност на социалните педагози за ефективна интеркултурна комуникация в професионалната практика (резултати от емпирично изследване) Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: ИВИС, 2014, с. 135-141. ISBN 978-954-2968-77-1

Здравкова, Боряна (2014) Изследване на нагласите и отношенията към етнокултурните различия на студенти - социални педагози Психология отношени в постнеклассической парадигме (Сборник статей). Белово – В. Търново, с. 95-109. ISBN 978-5-89070-947-9, ISBN 978-954-524-938-9

Здравкова, Боряна (2014) Основни компетентности в социално-педагогическата практика Педагогика, година LXXXVI, кн. 1, с. 41-47. ISSN 0861-3982

Здравкова, Боряна (2014) Проблемът с отпадането на деца и ученици от образователната система Образованието на деца и младежи в променящия се свят. В. Търново: АИО, с. 41-47. ISBN 978-619-90162-1-3

Здравкова, Боряна (2013) Интеркултурната компетентност като научен проблем Втори научен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Фабер, с. 267-276. ISBN 978-954-400-985-4

Здравкова, Боряна (2013) Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (в съавторство) В.Търново: Фабер. 140 с. ISBN 978-954-400-980-9

Здравкова, Боряна (2013) Наръчник за студентите - социални педагози за работа по проект "Междуинституционално взаимодействие за интеграция на деца - имигранти" (в съавторство) София: Е Принт, 98 с. ISBN 978-619-90102-6-6

Здравкова, Боряна (2013) Съвременни методи в практическото обучение на студентите – социални педагози Първи научен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Фабер, с. 536-544. ISBN 978-954-400-957-1

Здравкова, Боряна (2013) Формиране на интеркултурна компетентност у студентите - социални педагози в професионално-практическото обучение (автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор") В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Здравкова, Боряна (2012) Професионална компетентност в социално-педагогическата практика - измерения, изисквания и стандарти Диалог на педагогическите компетенции. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 125-134. ISBN 978-954-524-839-9

Здравкова, Боряна (2011) Интеркултурне перспективе у савременом образованом процесу (в съавторство) В: Васпитање за хуманое односе – проблеми и перспективе (Зборник радова). Издавачки центар, Универзитет у Нишу, 2011, с. 85-91. ISBN 978-86-7379-233-0

Здравкова, Боряна (2011) Модели на интеркултурна компетентност Сборник „Дни на науката 2011“. Том 1, В. Търново, 2011, с. 338-344. ISSN 1314-2283

Здравкова, Боряна (2011) Проектните дейности като ефективна форма в професионално-практическата подготовка на студентите - социални педагози Сборник с материали по проект „Подадена ръка“, В. Търново: Фабер, 2011, с. 182-192. ISBN 978-954-400-555-9

Здравкова, Боряна (2011) Професионален профил на социалния работник в контекста на интеркултурната перспектива Научни трудове на Русенския университет. 2011, Том 50, серия 6.2, с. 132-137. ISSN 1311-3321

Здравкова, Боряна (2010) Интеркултурната компетентност като фактор за професионалната реализация на социалния педагог Сборник от научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, В. Търново, 2009, с. 200-205

Здравкова, Боряна (2010) Мястото на интеркултурното обучение в професионалното образование на студентите – бъдещи специалисти в социалната сфера Педагогически алманах. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, кн. 1, с. 30-46. ISSN 1310-358Х

Здравкова, Боряна (2009) Практическото обучение на социалните педагози в контекста на професионалното образование Педагогика, 2009, кн. 9-10, с. 102-110. ISSN 0861-3982

Здравкова, Боряна (2008) Социална подкрепа на деца и семейства в риск Педагогически алманах. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, кн. 2, с. 62-69. ISSN 1310-358X

Здравкова, Боряна (2008) Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите (в съавторство) Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки), Бердянськ: БДПУ, 2008, №1, с. 189-194. ISBN 978-966-7828-49-3

Здравкова, Боряна (2008) Чуждестранният опит в алтернативната грижа за деца в риск – история и настояще Сборник от научна конференция „120 години СУ и развитие на педагогическата наука”. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 493-498. ISBN 978-954-8846-04-02

Здравкова, Боряна (2007) Възможности за стимулиране професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда (в съавторство) Сборник от научна конференция "125 години предучилищно образование в България". София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, с.759-766

Здравкова, Боряна (2006) Индивидуалното договаряне - нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство) Начално образование. 2006, година XLVI, № 3, с. 44-48. ISSN 0204-4951

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството и децата в риск ЛИБРА СКОРП

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход – влияние върху агресивността при деца в риск, отглеждани извън семейна среда Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Effect of Mentoring at-risk youth program in Bulgaria LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, ISBN: 978-620-2-01891-3

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - effects on aggression Impact factor: 5.253 London Review of Education and Science, 5-Yr impact factor: 4.820

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - impact upon anxiety of children at risk raised outside their family Children & Schools, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.503 SCImago Journal Rank (SJR): 0.443 Impact factor: 1.086 5-Yr impact factor: 1.152, Issue 4(2), ISSN: 1532-8759

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Международни политики за закрила на децата в риск – традиции и практики Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност», под печат.

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Неуспяващите ученици – причини и фактори. Педагогически алманах, ВТУ, т. 25, кн. 1, с.84 – 92, ISSN: 2367-9360 (Online) , ISSN: 1310-358Х (Print)

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Mentoring at-risk youth - effects of Bulgarian practical in community-based informal program for social support. International journal Knowledge. - Skopje, Global Impact and Quality Factor 1.023.15.2.807-813, 2016. ISSN 1857-92

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Механизми за социалнопедагогическа подкрепа на рискови групи деца Сборник доклади от Научна конференция „Социалното служение в съвременното общество”, с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет и Православен богословски факултет Велико Търново: Либра –Скорп, с.156-178, ISBN 978-954-471-325-6.

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Социалнопедагогическа характеристика на деца в риск, отглеждани извън семейна среда Трета докторантска научна сесия: Сборник доклади / доц. д-р Рени Христова-Коцева – Велико Търново: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 2016, с.55-70, ISBN 978-619-208-088-4

Златкова-Дончева, Катерина (2015) Социалните услуги и институции в България – утвърждаване, развитие и перспективи Сборник доклади от Втора докторантска научна сесия, ISBN 978-619-208-040-2.

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Взаимодействието „училище-семейство” при социалнопедагогическата подкрепа на деца в риск Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически Факултет.Велико Търново: Фабер, с.159-169, ISBN:978-619-00-0352-6.

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Неправителствените организации като елемент от системата за социално-педагогическа подкрепа на деца в риск Сборник доклади от Първа докторантска научна сесия, електронен сборник, ВТУ, ISBN 978-954-524-992-1.

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск като елемент от системата за социалнопедагогическа подкрепа Педагогически алманах, ВТУ, кн. 2.с. 152-174, ISSN 1310-358X

Златкова-Дончева, Катерина (2013) Насоки, свързани с основните понятия, процедурите и нормативната база по отношение интеграцията на деца със СОП в образователната система Наръчник за работа с деца със специални образователни потребности, издаден по проект „Мобилен център за работа с деца със СОП”, финансиран от ОП РЧР, Медия 5100.

Калейнска, Маргарита (2016) Teaching civic education through social media Forum on Studies of Society: Conference Proceedings / Cristina Ilie Goga, Andreea Mihaela Niţă, Alexandra Porumbescu – Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, (с. 247-254), ISBN 978-606-26-0710-4

Калейнска, Маргарита (2016) Нагласи за гражданско участие на младите хора на възраст 14-29 години в България Трета докторантска научна сесия: Сборник доклади

Калейнска, Маргарита (2016) Подходи в обучението за развитие и усъвършенстване на уменията за работа във виртуален екип Сборник с доклади - Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“

Калейнска, Маргарита (2015) Възможности за игровизация (геймификация) на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование” Сборник доклади - Втора докторантска научна сесия

Калейнска, Маргарита (2015) Възможности за повишаване ефективността на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“ чрез мониторинг на социалните медии Сборник доклади от Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»

Калейнска, Маргарита (2015) Младежко лидерство: Наръчник за професионалисти“ - Модул „Социално младежко предприемачество (компетенции за активно гражданство, запознаване с механизмите за гражданско участие, логистика на младежки инициативи и кампании, гражданско образование)“ и модул „Социални медии и младежки инициативи“ Велико Търново

Калейнска, Маргарита (2014) Осем стъпки към активното гражданство, глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане” София

Калейнска, Маргарита (2012) Наръчник за превенция на девиантното поведение при деца и подрастващи с дефицит на вниманието с хиперактивност – за педагогически съветници (глава „Последици при късно диагностициране или неглижиране на проблема и регресната им рефлекция върху заболяването„) Варна

Калейнска, Маргарита (2012) Носията на моя етнос Варна

Калейнска, Маргарита (2012) Седем стъпки към активното гражданство - глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане” София

Калейнска, Маргарита (2010) Животът е куест. Да го играем на живо! или Как да върнем детските игри в реалния свят? Варна

Калейнска, Маргарита (2010) Традиции и символика в прическата на българката Варна

Калейнска, Маргарита (2008) Училище за всички – Образователен модел за взаимодействие „училище-семейство” при реализиране на дейности в мултиетническа среда Варна

Карапенчев, Живко (2006) Образование на възрастните Сб. Образованието в глобализиращия се свят, В. Търново

Карапенчев, Живко (2005) Понятия, определящи организацията и реализацията на обучението при възрастните Сб. 40 години ВТУ, секция Педагогика и методика, В. Търново

Карапенчев, Живко (2004) Педагогическа етика Център за образователни технологии, Дистанционно обучение, В. Търново

Карапенчев, Живко (2003) Адаптационни проблеми в училище Сб. Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание, В. Търново

Карапенчев, Живко (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми в училище Сб. Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание, В. Търново

Карапенчев, Живко (2002) Административно-правни изисквания за здравословен начин на живот на децата и учениците и училищното настоятелство Сб. Здравословно и хуманно образование, Г. Оряховица

Карапенчев, Живко (2002) Перманентно образование - същност, особености, перспективи Педагогически алманах, В. Търново

Карапенчев, Живко (2001) Обща характеристика на педагогическите затруднения, противоречия и конфликти Сб. Типични затруднения в учебно-възпитателната работа, В. Търново

Карапенчев, Живко (2001) Статут на Центъра по образователни технологии Сб. Типични затруднения в учебно-възпитателната работа, В. Търново

Карапенчев, Живко (2001) Училището като организация Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", т. 7, кн. 4, В. Търново

Карапенчев, Живко (2000) About adult education Международен проект

Карапенчев, Живко (1996) Относно стила на училищно управление Научни трудове на ВВОУ "В. Левски", кн. 44, част ІІ, В. Търново

Карапенчев, Живко (1995) Относно моделите на училищно управление Научни трудове на ВВОУ "В. Левски", кн. 34, част І, В. Търново

Карапенчев, Живко (1994) Относно моделите и стила на училищно управление Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", т. 6, кн. 4, В. Търново

Карапенчев, Живко (1994) Относно педагогическите затруднения, противоречия, конфликти Педагогически алманах, бр. ІІ, кн. 1-2, В. Търново

Карапенчев, Живко (1994) Относно противоречията и конфликтите между педагози и родители Научно-практическа конференция "Семейството като възпитателен фактор", В. Търново

Карапенчев, Живко (1993) Педагогическа етика Университетско издателство, В. Търново

Карапенчев, Живко (1993) Педагогическата реализация като ценност Педагогически алманах, бр. 1, В. Търново

Карапенчев, Живко (1990) Някои частни страни и моменти за формиране мирогледа на личността (съавтор) Трудове на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", т.ІІ, кн. 4

Карапенчев, Живко (1990) Петко Р. Славейков - просветител и педагог Годишник "История на образованието в България", т.7-8, Габрово

Карапенчев, Живко (1989) Относно динамиката на ценностната ориентация и професионалното самоопределение на випускниците на ЕСПУ Научно-практическа конференция, В. Търново

Карапенчев, Живко (1988) Професионалното ориентиране като психолого-педагогически проблем Научни трудове, кн. 3, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Карапенчев, Живко (1988) Ценностни аспекти на професионалното самоопределение Научни трудове, кн. 3, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Карапенчев, Живко (1986) Интензификация на процеса на обучение Сб. Видеокомпютърната техника в обучението, В. Търново

Карапенчев, Живко (1986) Някои педагого-психологически проблеми на учебния процес във ВУЗ Научна сесия, ВТУ "Кирил и Методий"

Карапенчев, Живко (1983) Интелектуализация на преподавателския труд Международна научно-практическа конференция, Русе

Карапенчев, Живко (1983) Ролята и мястото на организационните форми на обучение във ВУЗ за многостранното развитие на личността Сб. Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ, В. Търново

Карапенчев, Живко (1982) За формиране на научен мироглед във ВВУЗ Научни трудове, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Карапенчев, Живко (1981) Методика на семинарното занятие по обществени науки Научни трудове, кн. 11, ВНВУ "В. Левски", В. Търново

Карапенчев, Живко (1980) Малките учебни цикли и успешната реализация на целите на учебно-възпитателния процес при разработката на новите учебни програми Материали от методически сбор, В. Търново

Колева, Лидия (2016) Analysis of the condition of the Primary School Principal’s management culture problem Scottish Journal of Residential Child Care, vol.15, 2, ISSN: 1478 - 1840

Колева, Лидия (2016) MAIN FUNCTIONS OF THE SECONDARY SCHOOL PRINCIPAL Children & Schools, volume 39, p. 1228-1233 2016

Колева, Лидия (2012) Качества на директора на СОУ

Кръстева, Антония (2017) The Art of mentoring. In: Children & Schools. Issue 42. October, Volumess, Oxford University Press, pp. 1114-1119. Oxford University Press,

Кръстева, Антония (2016) Иновации в училищното образование. Астарта, Пловдив, с. 323

Кръстева, Антония (2016) Капчици мъдрост Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 173.

Кръстева, Антония (2016) Развивающее обучение в образовательном процессе. В Сб.: ІІ Международной научно-практической конференции, Казань, с.199-201

Кръстева, Антония (2015) Портфель ученика В: Сборник Освiтнi iнновацii: фiлософiя, психологiя, педагогiка. ІІ Мiжнародно науково-практичноi конференциii, Суми,

Кръстева, Антония (2015) Представяне на книгата „Морфодинамиката за развитието на ноосферния интелект“ Научни трудове на Русенски университет, т. 54, с. 6.4

Кръстева, Антония (2015) Четивна грамотност и критическо мислене. в Сб.: Грамотността в началното училище. УИ "Св. св. Кирил и Методий".

Кръстева, Антония (2014) Взаимна обусловеност между критическото мислене и емоционалната интелигентност при учениците от начален етап на образование Сб.: Традиции и иновации в началното образование. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Ст. Здравкова. С., с. 105-11.

Кръстева, Антония (2014) Деятельност в группе – альтернатива качественному обучению В: Сборник Международной научно-практической конференции, Казань, с. 143-147

Кръстева, Антония (2014) За критическото и творческото мислене В сб.: 30 години Педагогически факултет, В. Търново

Кръстева, Антония (2014) Инвариативни методи и техники за вземане на решение и критическо мислене сп. Педагогически алманах, № 1, с. 197-217

Кръстева, Антония (2014) Интерактивни образователни технологии в началното училище УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кръстева, Антония (2014) О критическое мышление младшеклоссников В: Сборник научных трудов. Второй Международной научно-практической конференции, Казань, с. 269-272

Кръстева, Антония (2014) Системата Jump Math в българските училища сп. Педагогически алманах, № 2, с. 71-79

Кръстева, Антония (2014) Формы овладения знаниями В: Сборник научных трудов. Международной научно-практической конференции, Казань, с. 314-321.

Кръстева, Антония (2013) Кратки записки по педагогика. Второ допълнено и прероботено издание УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кръстева, Антония (2013) Специфика на основните умения за критическо мислене на учениците от начален училищен етап сп. Педагогика, № 9, с. 1389-1395.

Кръстева, Антония (2012) Автореферат на дисертационен труд на тема: “Експериментален модел за обучение в основни умения за критическо мислене у учениците от начален етап на основна образователна степен”. В. Търново. ВТУ

Кръстева, Антония (2012) Бъртранд Ръсел за образованието и критическото мислене сп. Диоген. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.

Кръстева, Антония (2012) Инструментите за мислене на Едуард де Боно или за латериалното мислене Педагогически алманах, № 2, с. 153-175

Кръстева, Антония (2012) Критическо мислене. Професионално-педагогически тренинг за обучение на студенти. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Кръстева, Антония (2012) Ролята на мисловните карти за развиване на мисленето на учениците В сб. Юбилейна международна университетска конференция. 130 години предучилищно възпитание в България. Педагогически факултет

Кръстева, Антония (2011) Inovacionni strategii v obrazovanieto v Bulgaria. 2011. Retrievedfrom:URL: https://ankrasteva.files.wordpress.com/2011/09/inovacionni-strategii.pdf

Кръстева, Антония (2011) Аз знам защо! Учебно помагало за ученици от 1. – 4. клас. Астарта, Пловдив

Кръстева, Антония (2011) Ретроспективни идеи във философското познание за критическото мислене. сп. Педагогически алманах, № 1, стр. 111

Кръстева, Антония (2010) Psycho-pedagogical dimensions of comprehension In: Dni socialnej prase a “Interra 8”, Univerzite Konstantina Filozofa, Nitra, pp: 131.

Кръстева, Антония (2010) Едуард де Боно и как да научим учените да мислят? сп. Начално образование, № 1, с. 5.

Кръстева, Антония (2010) Критическо мислене и рефлексивна практика сп. Педагогически амламан, № 2, с. 99

Кръстева, Антония (2010) Откриване на аудитория „Проф. д-р Д. Павлов” във Великотърновския университет. Кръгла маса в памет на проф. д-р Д. Павлов. Педагогически алманах, № 2, с. 237-239.

Кръстева, Антония (2010) Оценяването - фактор за повишаване качеството на висшето образование www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2010) Развиване на критическо мислене у учениците в процеса на обучение в начален етап на основна образователна степен Астарта, Пловдив.

Кръстева, Антония (2010) Развиване на критическо мислене чрез метода на проектите (ІV клас) В сб.: Доклади от юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”, СУБ, с. 301.

Кръстева, Антония (2010) Стратегии за преподаване, учене и критическо мислене В сб: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование. В. Търново, с. 44.

Кръстева, Антония (2009) Iнтерактивнi форми навчання студентiв. В: Збiрник наукових праць. Iзмаiльського державного гуманiтарного унiверситету. Iзмаiл - Украйн , с. 46.

Кръстева, Антония (2009) Електронни тестове за дистанционно обучение www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2009) Интелектуалното развитие и критическото мислене на учениците – връзки и зависимости сп. Педагогика, № 9-10, с. 111.

Кръстева, Антония (2009) Интерактивността по посока развитие на критическо мислене у учениците от началното училище сп. Начално училище, № 1, с. 64.

Кръстева, Антония (2009) О мышление и самостоятельности в обучени младшекласстиков В: Международной научной конференции “Ученик как субект образовательного процесса”, ГОУ ВПО Ульяновский государственный педагогический университет. Москва – Ульяновск, с. 5.

Кръстева, Антония (2008) Критическото мислене като образователна стратегия Педагогически алманах, № 1-2, с. 56.

Кръстева, Антония (2008) The Educational reforms in direction to development of a critical thinking V: International conference Pedagogicкa evaluace `08. Ostrava,

Кръстева, Антония (2008) Интелектуалното развитие на второкласниците – опит за диагностициране В: сб. Дни на науката, СУБ, В. Търново, с. 173.

Кръстева, Антония (2008) Критическото мислене като образователна стратегия Педагогически алманах, № 1, с. 56

Кръстева, Антония (2008) Кръгла маса “Съвременните образователни технологии и ограмотяването” сп. Начално образование, № 6, с. 31.

Кръстева, Антония (2008) Не сбогом, професоре, а с усмивка. В сб.: Проф. Д. Павлов. Въздигане на духа. С., 37-39.

Кръстева, Антония (2008) Образованието – средство за интегриране на ромската общност. сп. Педагогика, с. 100-108.

Кръстева, Антония (2008) Портфолиото на студента www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2008) Разбирането – иманентен компонент на критическото мислене сп. Психология журнал, бр. 45 с. 11.

Кръстева, Антония (2008) Реалности в образователния процес в началното училище УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кръстева, Антония (2008) Самооценка на някои важни умения на преподавателя www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2008) Синергетичният подход - за познавателното развитие на учениците В: Сб. Българското образование – национални ориентири и европейски измерения. Национален музей на образованието, Габрово, с. 226.

Кръстева, Антония (2008) Хуманистични стратегии в процеса на педагогическото общуване В: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, с. 277.

Кръстева, Антония (2007) Идеята “развиване на критическо мислене” в съвременното училище сп. Педагогика, № 10, с. 40.

Кръстева, Антония (2007) Кратки записки по педагогика УИ "Св. св. Кирил и методий"

Кръстева, Антония (2007) Познавательная самостоятельност учащихся в условиях учебной деятельности в экипе В: Научны труды Белорусского государственного технологического университета.Минск, с. 117.

Кръстева, Антония (2007) Програмата “развиване на критическо мислене чрез четене и писане”– съвременна педагогическа необходимост сп. Педагогически алманах, № 1-2, с. 16.

Кръстева, Антония (2006) Training primary school teachers in the conditions of the bulgarian educational reality In: Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes., Charles University in Praque. pp: 201.

Кръстева, Антония (2006) Гражданското образование в съвременното училище (примерна методика за организиране на обучението в правата на детето – VІІІ, ІХ, Х клас). В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Том 9, кн. 4, с. 7-31.

Кръстева, Антония (2006) Деятельность в группе – альтернатива качественному обучению В: Экологическое образование как условие устойчивого развития. Минск, с. 95.

Кръстева, Антония (2006) Качество на образованието – реалности и перспективи сп. Педагогически алманах, № 1-2, с. 49.

Кръстева, Антония (2006) Комуникативната компетентност като иманентна част от професионализма на педагога сп. Начално училище, № 2, с. 3.

Кръстева, Антония (2006) Научно-практическа конференция “Съвременни образователни технологии в средното училище” сп. Педагогика, № 11, с. 108.

Кръстева, Антония (2006) Обучението на студенти педагози в контекста на новите образователни стратегии В: 10-th Symposium for srort and physical education, Охрид.

Кръстева, Антония (2006) Творчеството в учителския труд сп. Начално образование, № 3.

Кръстева, Антония (2005) Единство на познавателното и оценъчното отношение у учениците. В: Педагогика и методика. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 47.

Кръстева, Антония (2005) Екипната дейност – условие за развитие на познавателната дейност на учениците. В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение. София. с. 309.

Кръстева, Антония (2005) За социално-педагогическата и психологическата характеристика на екипната учебна дейност В: СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1. В. Търново, с. 254.

Кръстева, Антония (2005) За социалнопедагогическата и психологическата характеристика на екипната учебна дейност. В: СУБ и развитието на науката и висшето образование. Том 1. В. Търново, с. 254.

Кръстева, Антония (2005) Идеята за груповото обучение в педагогиката на С. Френе и П. Петерсен. В сб.: СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1, Faber, В. Търново, с. 285-291.

Кръстева, Антония (2005) Интересите на студентите към професионалната учителска дейност сп. Психология. Диоген., В. Търново, с. 131.

Кръстева, Антония (2005) Конструктивизмът – стратегия за развитие на образованието през ХХІ век студия Педагогически алманах, №1,2, с. 20.

Кръстева, Антония (2005) Продуктивно обучение – реалност и перспективи В: Дни на науката 2005. В. Търново, с.150.

Кръстева, Антония (2005) Тренинг за общуване в екип ВТУ "СВ. Св. Кирил и Методий"

Кръстева, Антония (2005) Философия на проекта “Интеграция на ромското население" В. сб.: Десегрегация и интеркултурна интеграция, В. Търново, с. 222.

Кръстева, Антония (2005) Формиране на екипни умения у студентите педагози В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София., с. 216.

Кръстева, Антония (2004) Интеграцията на ромската етническа общност и нейните измерения в образователната система. Съюз на учените в България. В сб.: България и Европа – традиции и съвременност, Faber, В. Търново.

Кръстева, Антония (2004) .Кооперативното учене – теории и тенденции. В сб.: Военно-научен форум 2004с международно участие. В. Търново, с.205

Кръстева, Антония (2004) Дето се вино лей, там се закон люлей сп. Обществено възпитание, № 2, с. 20

Кръстева, Антония (2004) Екипната технология на обучение и нейните социално-педагогически измерения Педагогически алманах. В. Търново, с. 70.

Кръстева, Антония (2004) Емоционалната интелигентност като психологическо явление (фактор при взаимодействието в екипа) сп. Психология и практика (библиотека Диоген), В. Търново, с. 153.

Кръстева, Антония (2004) Иновации в училищното образование Астарта, В. Търново

Кръстева, Антония (2004) Истории край огнището. Учебна тетрадка за учениците от 2. – 4. клас. Астарта, В. Търново, с. 95.

Кръстева, Антония (2004) Книга за учителя. Астарта, В. Търново,

Кръстева, Антония (2004) Най-голямото богатство. Астарта, В. Търново, с. 108.

Кръстева, Антония (2004) Общуване със себеподобните – фактор за социализацията на децата от предучилищна възраст В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново, с. 78.

Кръстева, Антония (2004) Определеност и неопределеност при проблемното обучение В: 120 години предучилищно възпитание, В. Търново, с. 285.

Кръстева, Антония (2004) Преди да е станало късно сп. Обществено възпитание, бр. 6, с. 17.

Кръстева, Антония (2004) Ромският фолклор в контекста на интеркултурното образование. Начално училище, № 2, с. 26-27

Кръстева, Антония (2004) Формиране на социални умения у учениците – задача на новото образование Педагогически алманах. В. Търново, с. 17

Кръстева, Антония (2004) Формиране на социалното познание на учениците чрез общуването В: сб. Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново, с. 236.

Кръстева, Антония (2003) Аспекти на екипното обучение. Алтернативна технологична организация на учебния процес Фабер, В. Търново

Кръстева, Антония (2003) Аспекти на оценяването на знанията и уменията на студентите. Център за образователни технологии, В. Търново

Кръстева, Антония (2003) Детската любонателност сп. Обществено възпитание, бр. 6, с. 9.

Кръстева, Антония (2003) Диагностика на междуличностните отношения на учениците от началното училище (ІІІ –ти клас) сп. Начално училище, № 2, с. 53.

Кръстева, Антония (2003) Екипът- форма на здравно възпитание. В: сб. Кинезиология 2002, В. Търново, с. 5.

Кръстева, Антония (2003) Истории край огнището. Учебно помагало за ученици от 2 до 4 клас Астарта, В. Търново, 2003.

Кръстева, Антония (2003) Мотивация для самовоспитания будущих учителей В: Живые голоса: обмен опытом. Минск, с. 60.

Кръстева, Антония (2003) Наталия Морева – Тренинг по педагогическо общуване. Педагогически алманах, № 1, 2, с. 355-357.

Кръстева, Антония (2003) Нравствеността - начин на живот сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, В. Търново, с. 344.

Кръстева, Антония (2003) Разказани пътища. Учебно помагало за ученици от 5. – 8. клас. Астарта, В. Търново, с. 180.

Кръстева, Антония (2003) Родителска грамотност. За здравето, отглеждането и възпитанието на детето Астарта, В. Търново

Кръстева, Антония (2003) Талантливите деца сп. Обществено възпитание, бр. 2, с. 25.

Кръстева, Антония (2002) Възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст (в съавторство с М. Мандема) сп. Педагогически алманах, бр 1-2, с. 65.

Кръстева, Антония (2002) Вълшебни страници от ромския фолклор. Учебно помагало за ученици от 2. – 7. клас Фабер, В. Търново, с. 180.

Кръстева, Антония (2002) Дисертационен труд на тема:"Формиране на умения за работа в екип у учениците от ІІІ" дисертационен труд

Кръстева, Антония (2002) Екипната учебна дейност в контекста на началното обучение по български език (в съавторство М. Мандева). сп. Начално училище,бр. 6, бр.1, с. 27; с. 37.

Кръстева, Антония (2002) Екипната учебна дейност в контекста на началното обучение по български език. Начално училище, 2002, № 6, с. 27-44

Кръстева, Антония (2002) Екипът и екипното обучение - измерения и реалности. сп. Педагогика, бр. 8, с. 17

Кръстева, Антония (2002) Кога не се наказва детето сп. Обществено възпитание, бр.4, с. 25.

Кръстева, Антония (2002) Някои съвременни теории за кооперативно обучение Педагогически алманах, № 1-2, с. 24.

Кръстева, Антония (2002) Фактори, влияещи върху процеса на социализация на малкия ученик сп. Начално образование, бр. 1, с. 66.

Кръстева, Антония (2001) Някои аспекти от социалното развитие на малкия ученик и включването му в екипна дейност В: сб.Научни трудове, кн. 70. Технологии, сигурност, екология, В. Търново, с. 410.

Кръстева, Антония (2001) Принос в педагогическата мисъл за развитието на груповото обучение сп. Педагогически алманах, бр.1-2, В. Търново, с. 32.

Кръстева, Антония (1999) За потребността от екипна дейност в съвременното училище сп. Педагогически алманах. В. Търново, с. 375.

Кръстева, Антония (1998) Възпитание в култура на общуване необходимост за всяко дете В: сб.Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия, Пазарджик, с. 89.

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Педагогика, година XC, книжка 7, с. 887 - 898. ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print)

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Антология Неформално образование. Съставител: С. Николаева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски". с. 646 - 656. ISBN 978-954-07-4375-2.

Кузманова-Карталова, Розалия (2017) Социалнопедагогическа работа с родители на деца в риск Сборник от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност". ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет. Издателство "Ай анд Би", Велико Търново. ИССН: 2534-9317.

Кузманова-Карталова, Розалия (2016) Социалнопедагогическа работа със семейства при психо-социални травми В: Сборник от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“. В. Търново. ISBN: 978-619-7281-01-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социалнопедагогическа работа с деца в риск чрез социално съпровождане В: Сборник от юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет, В. Търново: Фабер. с. 24 – 32. ISBN: 978-619-00-0352-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2015) Социално-педагогически характеристики на семейства с деца в риск В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 281 – 286. ISBN: 978-619-208-001-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Деца в риск – причини, диагностика, повлияване В: Денић, С. (главни и одговорни уредник). Тематски зборник „Научни скуп са међународним учешћем на тему: Савремене тенденциjе у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима“. Врање: Учитељски факултет. с. 426 – 433. ISBN: 978-86-6301-011-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2014) Ролята на социалния педагог за развиване на личностната устойчивост на децата в условията на интеркултурна среда В: Сборник от национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“. София: АРС МАГНА. с. 18 – 22. ISBN: 978-954-92632-7-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) The impact of divorce in families living in poverty on children’s attitudes to school В: Иновации в технологиях и образовании. Сборник статей. Часть 4. VI международная научная конференция. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Университет „Св. Кирилла и Св. Мефодия”, Велико Тырново, Болгария, Филиал КузГТУ в г. Белово, Администрация г. Белово, ОАО „Белон”. Белово. pp. 52 – 55. ISBN 978-5-89070-921-9. ISBN 978-954-524-915-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от предучилищна възраст В сборник от VI-та национална конференция по предучилищно образование: Водим бъдещето за ръка. МОМН. Регионален инспекторат по образованието, гр. Варна. Варна: Славена. с. 91 – 93. ISBN 978-954-579-971-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Дейности и роли на социалния педагог в социалнопедагогическата работа В: Сборник от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски"

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Децата в риск в епохата на глобализация В: Психология отношений в постнеклассической парадигме. Белово, Русия. УДК 159.99. http://conference.kemsu.ru/conf/relationship_2013/sect/index.htm?sec_id=2115.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Елементи и равнища на социалнопедагогическата работа В: Сборник от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) История на Педагогическия факултет (1984 – 2012) В. Търново: Фабер. 248 с. ISBN: 978-619-00-0004-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Междуинституционално взаимодействие за интегриране на деца-мигранти Учебно помагало. В. Търново: Фабер. 140 с. ISBN: 978-954-400-980-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Наръчник за студентите – социални педагози за работа по проект: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца – имигранти София: Е Принт. 99 с. ISBN: 978-619-90102-6-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно научния статут на социалнопедагогическата работа В: Сборник от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Относно целите на социалната работа В: Сборник от Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 212 – 219. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Педагогическият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” празнува своята тридесетгодишнина Педагогика, година LXXXV, 9, с. 1302 – 1313. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Семейната среда и асоциалното поведение при децата В: Сборник от Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 227 - 234. ISSN 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалната работа със семейства – актуалност и измерения В: Сборник от Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 220 – 226. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа с деца в риск В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 247 с. ISBN: 978-954-524-838-2.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Социалнопедагогическа работа със семейства София: Е Принт. 204 с. ISBN: 978-619-90102-8-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Специфики на работата с двама клиенти при социалната работа със семейства Педагогика, година LXXXV, 9, с. 1350 – 1356. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Специфики на триангулацията при социалната работа със семейства В: Петков, П. (отг. ред.). Дни на науката '2013, посветени на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Фабер. с. 222 – 233. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Статус и роля на семейните граници при работата със семейства В: Петков, П. (отг. ред.). Дни на науката '2013, посветени на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Фабер. с. 234 – 242. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Същностни характеристики на социалнопедагогическата работа Педагогически алманах, 1, с. 101 – 122. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск София: Е Принт. 539 с. ISBN 978-954-90102-7-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теоретични основи и методически подходи в социалнопедагогическата работа София: Е Принт. 265 с. ISBN: 978-619-90102-5-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2013) Теориjске основе и методе социjалнопедагошке праксе Врање: Учитељски факултет у Врању. 119 с. ISBN: 978-86-6301-010-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Институционална и нормативна рамка на социалната работа с деца в риск Педагогически алманах, 1, с. 17 - 32. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Някои социално-педагогически характеристики на децата в риск В: Тенева, Ог., Михова, М. § Дерменджиева, С. (съст.). Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на Педагогическото училище във Враца. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 83 – 109. ISBN: 978-954-524-839-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Относно някои аспекти на социално-педагогическата работа със семейства на зависими от наркотични вещества В: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”. T. 10. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 99 – 105. ISBN: 978-954-753-095-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Превенция на употребата на наркотични вещества от децата – институционални и нормативни механизми В: Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 211 – 223. ISBN: 978-954-753-104-8.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Семейството и детето в диалог и ролята на социалния педагог за утвърждаване на семейната идентичност В: Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 199 – 205. ISBN: 978-954-753-104-8.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнo-педагогическа работа с деца, зависими от наркотични вещества В: Петков, П. (отг. ред.). Дни на науката '2012, посветени на 250-годишнината на Паисиевата история. В. Търново: Фабер. с. 95 – 104. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социална работа с деца, въвлечени във въоръжени конфликти В: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”. T. 10. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”.с. 91 – 98. ISBN: 978-954-753-095-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнопедагогическа работа при алкохолни зависимости В: Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 205 – 211. ISBN: 978-954-753-104-8.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социалнопедагогическата работа и изкуството В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 216 с. ISBN: 978-954-524-835-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2012) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице В: Jевтиh, Б. (приредила). Васпитање за хумане односе. Проблеми и перспективе. Зборник радова. Ниш: Издавачки центар Филозовски факултет. с. 393 – 400. ISBN: 078-86-7379-233-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Аспекти на проблема за социално-педагогическото подпомагане на семейства с деца в риск Педагогически алманах, 2, с. 7 – 18. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за интегриране на деца – мигранти чрез средствата на изобразителната дейност В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове. T. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 161 – 165. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за стимулиране на личностната идентичност на децата в условията на училищната среда В: Танева, Кр. (науч. ред.). Обучението като път към образованието. Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”. с. 83 – 88. ISBN: 978-954-423-667-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Електронна публикация на лекционен курс „Работа с деца в риск” за магистърска програма „Образование в извънучилищна среда” сайт ВТУ

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Електронна публикация на лекционен курс „Технологии за работа с деца в риск” за магистърска програма „Съвременни образователни технологии” сайт ВТУ

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца – мигранти В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове. T. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 156 – 160. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа работа с деца с изявени дарби В: Петков, П. (отг. редактор). Дни на науката '2011, посветени на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов. T. 1, В. Търново: Фабер. с. 263 – 271. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическо подпомагане за деца със специфични потребности В: Кузманова – Карталова, Р. § Колектив (авт.). Подадена ръка. В. Търново: Фабер. с. 57 – 86. ISBN: 978-954-400-555-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Арттераприја као начин јачање функције породице В: Matejevic, M., Jevtic, B. & Petrovic, J. (urednici). Education for humane relations – problems and perspectives. Zbornik rezimea. Филозовски факултет, Nish: Centar za pedagoska istrazivanja. с. 113 – 114. ISBN 978-86-7379-197-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Взаимодействието „родители – деца” и възможностите на арт-терапията В: Кузманова – Карталова, Р. (науч. ред.). 25-години Педагогически факултет. В. Търново: Фабер. с. 152 – 155. ISBN: 978-954-400-422-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Относно някои методически подходи в социалнопедагогическата работа В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 10, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 69 – 79. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Педагогическият факултет отпразнува своята 25-годишнина Педагогически алманах, 1, с. 155 - 159. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Рисковото общество или обществото в риск и ролята на семейната система В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 10, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 63 – 68. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) School and Family as Partners In: The 2009 Asian-Pacific Forum on Sociology of Education: Social Change and Educational Reform. Conference Proceedings. Taiwan. pp. E-3-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Аспекти на социалната работа със семейства в България и в света Педагогика, 9-10, с. 71 - 85. ISSN: 0861-3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Произведенията на религиозното изкуство и учениците в неравностойно социално положение В: Milosavljevic, L., Jovanovic, N. § Stjepanovic – Zaharijevski, Dr. (preredili) Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Nis: Centar za socioloska istrazivanja. с. 429 – 438. ISBN: 978-86-7379-179-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Стремежът за изява, насилието в училище и арт-терапията В: Milosavljevic, L., Jovanovic, N. § Stjepanovic – Zaharijevski, Dr. (preredili) Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Nis: Centar za socioloska istrazivanja. с. 259 – 271. ISBN: 978-86-7379-179-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на личностната идентичност в условията на мултикултурна среда В: Баханов, К. О. (вiдповiдальний редактор). Науковий вiсник Бердянського державного педагогiчного унiверситету (Гуманiтарнi науки). Бердянськ: БДПУ, 1. с. 40 – 44. ISBN: 978-966-7828-49-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Методически насоки за организиране на модулни обучения при работата на педагогическия съветник В: Кузманова – Карталова, Р., Костова, П. § Кръстева, А. (съст.). Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 140 – 145. ISBN: 978-954-524-628-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Проучване потребностите на учениците - предпоставка за ефективна социално-педагогическа интервенция В: Кузманова – Карталова, Р., Костова, П. § Кръстева, А. (съст.). Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 140 – 145. ISBN 978-954-524-628-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Възможности за стимулиране на професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125-години предучилищно образование в България. София: Веда Словена. с. 759 – 766. ISBN: 10: 954-8510-97-9. 15: 978 – 954 – 8510-97-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бедността и децата. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер. 318 с. ISBN-10 954-775-646-X. ISBN-13 978-954-775-646-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бежанският проблем и децата – социално-педагогически анализ Педагогически алманах, 1-2, с. 32 - 48. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда В. Търново: Фабер. 300 с. ISBN-10 954-775-563-3. ISBN-13 978-954-775-563-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Разрешаването на проблема с бедността - ключов фактор за европейско членство В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2006. В. Търново: Фабер. с. 14 – 26. ISBN: 978-954-775-727-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. Теоретични аспекти и методически насоки В. Търново: Фабер. 248 с. ISBN-10 954-775-642-7. ISBN-13 978-954-775-642-7.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическата работа в училище - мисия или необходимост В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция. СУ “Св. Кл. Охридски”. София: Веда Словена.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Трафикът на деца - социалнопедагогически анализ Педагогика, 2, с. 35 - 50. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Бедността и децата Обществено възпитание, 1, с. 50 - 56. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Възможности за овладяване на проблема с детската порнография Образование, 5, с. 48 – 63. ISSN: 0861475X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер. 310 с. ISBN: 954-775-526-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Как да върнем децата в училище Обществено възпитание, 3, с. 28 - 35. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми Педагогически алманах, 1-2, с. 97 – 107. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Някои характеристики на професията “социален педагог” Посоки, 2, с. 19 – 29. ISSN: 1310 – 8751.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Проблемът за детския труд в условията на развитото общество В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1. В. Търново: Фабер. с. 304 – 315. ISBN: 954-775-514-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Просията при децата като социално-педагогически проблем В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2005. В. Търново: Фабер. ISBN 10: 954-775-560-9. с. 226 – 233. ISBN: 13: 978-954-775-560-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Професията “социален педагог” като необходимост и предизвикателство В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1. В. Търново: Фабер. с. 292 – 303. ISBN: 954-775-514-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалната експлоатация на деца като социално-педагогически проблем Педагогика, 7, с. 70 – 93. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалният туризъм Обществено възпитание, 4, с. 13 - 17. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически аспекти на проблема за детската проституция В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2005. В. Търново: Фабер. ISBN: 10: 954-775-560-9. с. 234 – 243. ISBN: 13: 978-954-775-560-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически измерения на проблема “деца в неравностойно социално положение” В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Т. 9, 4. с. 201 – 236. ISSN: 0204 – 6369.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Структурната характеристика на семейството като детерминанта при формиране личността на детето В: Легкоступ, Пл., Георгиева, М. § Карапенчев, Ж. (ред.). Педагогика и методика. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 69 – 80. ISBN: 954-524-454-2.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Безработицата в семейството и социалната адаптивност на децата В: Сборник научни трудове от военно-научен форум с международно участие. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 139 – 144. ISBN: 954-753-033-X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст В: Анастасия - Вукова, Ан., Игнатовски, Д. § Тоцева, Ян. (ред.). Образование и изкуство. Т. 2. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. с. 98 – 101. ISBN: 954-577-216-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Глобализация и социално-педагогическа дейност В: Легкоступ, Пл. (науч. ред.). Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. с. 250 – 253. ISBN: 978-954-524-608-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7 годишните деца от подготвителната предучилищна група към учебна дейност В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново: Слово. с. 86 – 92. ISBN: 954-439-803-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Неравностойното социално положение и образователните компетенции на децата Педагогика, 10, с. 11 – 32. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Особености на деца, склонни към насилие Обществено възпитание, 2, с. 4 - 13. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателство към мотивацията на 5-7 годишните деца В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново: Слово. с. 52 – 57. ISBN: 954-439-803-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проблемът за личностната тревожност при деца в неравностойно социално положение В: Сборник научни трудове от военно-научен форум с международно участие. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 153 – 161. ISBN: 954-753-033-X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на безработицата във взаимоотношенията “родители - деца” В: Анастасия - Вукова, Ан., Игнатовски, Д. § Тоцева, Ян. (ред.). Образование и изкуство. Т. 2. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. с. 102 - 109. ISBN: 954-577-216-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на фактори от социалната среда върху семейството за формиране на асоциално поведение при децата В: Колева, Ан. § Колектив. (ред.). Педагогически науки. Т. 7. Стара Загора: Съюз на учените – Ст. Загора. с. 109 – 115. ISBN: 954-9329-15-1 (т.7)

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог в полето на междуинституционално взаимодействие В: Легкоступ, Пл. (науч. ред.). Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”.с. 246 -250. ISBN: 978-954-524-608-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог и учителят - партньори при личностното изграждане на ученика Педагогически алманах, 1-2, с. 7 - 16. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Децата на улицата Педагогически алманах, 1-2, с. 31 - 43. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове на Русенски университет. Т. 40, Серия 10.1, Педагогика, психология и история. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 159 - 164. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Ролята на семейството за формиране на образователните ценности при децата В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). България и Европа - традиции и съвременност. Съюз на учените в България, клон В. Търново. В. Търново: Фабер. с. 183 - 195. ISBN: 954-775-331-2.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Бедността в семейството и общуването “родители - деца” Педагогически алманах, 1-2, с. 15 - 23. ISBN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Предизвикателствата на прехода: от образование за всички към образование за всекиго Педагогически алманах, 3-4, с. 179 - 182. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социалната педагогика - минало, настояще и бъдеще В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности. Китен, София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически измерения на помощта за бедни деца В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности. Китен, София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Теоретично-концептуален модел на система за социално-педагогическа помощ за ученици от нискодоходни семейства В: Гърдев, Ст. (ред.). България в началото на ХХI век - икономическа, правна и социална трансформация. В. Търново: Фабер. с. 233 - 237. ISBN: 954-775-122-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст София

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Проекцията на бедността върху ценностните ориентации на децата в средна училищна възраст В: Калейнска, Т. (съст.). Общества в преход – теория и практика. В. Търново: Информационно-документационен център на Съвета на Европа - В. Търново. с. 309 – 318. ISBN: 954-90635-6-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Родители и деца в “социално-токсична” среда Обществено възпитание, 4, с. 38 - 42. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Социално-педагогически аспекти на проблема “бедност” Педагогически алманах, 1-2, с. 17 - 34. ISBN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (1994) Бедността и жизнените ориентации при децата в средна училищна възраст В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Т. 6, 4. с. 89 - 112. ISSN: 0204 – 6369.

Кутева-Цветкова, Венка (2015) За основните функции на социалната педагогика Международна научна конференция 30 години Педагогически факултет. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2015) За основните функции на социалната педагогика // Международна научна конференция 30 години Педагогически факултет Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2015) Социална педагогика. Теоретични основи. Избрани лекции Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2015) Социална педагогика. Теоретични основи. Избрани лекции.ISBN 978-954-524-997-6. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2015) Училищната социална работа в САЩ – проблеми и решения. Международна научна конференция 30 години Педагогически факултет. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2015) Училищната социална работа в САЩ – проблеми и решения. Международна научна конференция 30 години Педагогически факултет Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2015) Формиране на социалнопедагогически компетентности чрез учебното съдържание във висшите училища // Педагогически алманах УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2015) Щрихи към учебното дело във Велико Търново до Освобождението Астарта, Пловдив

Кутева-Цветкова, Венка (2015) Щрихи към учебното дело във Велико Търново до Освобождението. ISBN 978–954–350–210-3. Астарта,Пловдив

Кутева-Цветкова, Венка (2014) За компетентностите на социалния педагог Национален военен университет "В. Левски"- В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2014) За компетентностите на социалния педагог. Национален военен университет "В. Левски", В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2014) Приносът на немската школа към социалната педагогика Национален военен университет "В. Левски" - В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2014) Приносът на немската школа към социалната педагогика. Национален военен университет "В. Левски", В. Търново.

Кутева-Цветкова, Венка (2014) Социалнопедагогически идеи във възгледите на българските педагози през ХХ век Национален военен университет "В. Левски"- В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2014) Социалнопедагогически идеи във възгледите на българските педагози през ХХ век. Национален военен университет "В. Левски", В. Търново.

Кутева-Цветкова, Венка (2014) Формиране на социалнопедагогически компетентности чрез учебното съдържание във висшите училища. Педагогически алманах, 2014 г., № 1, Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий",

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Demographic Trends and Labour Market in Veliko Tarnovo Region. Габрово, Press

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Demographic Trends and Labour Market in Veliko Tarnovo Region. Maximizing comparative advantages of cross-border regions. (The European integration of Romania and Bulgaria: problems and issues). Габрово, Press Габрово, Press

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Видни възпитаници на търновската мъжка гимназия Юбилейна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Видни възпитаници на търновската мъжка гимназия. Юбилейна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Възникване и развитие на търновската мъжка гимназия Дни на науката 2012. Майски четения. Съюз на учените в България - клон В. Търново В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Предпоставки за възникването на социалната педагогика в Русия Педагогически алманах, № 1, В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново в първите години след Освобождението Национален военен университет "В. Левски"

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново в първите години след Освобождението Национален военен университет "В. Левски" - В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново до Освобождението Дни на науката 2013. Майски четения. Съюз на учените в България - клон В. Търново. В. Търново,

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учебното дело в Търново до Освобождението Дни на науката 2013. Майски четения. Съюз на учените в България - клон В. Търново

Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учители – възрожденци в Търново Педагогика, № 9

Кутева-Цветкова, Венка (2012) Известни търновски учители// Педагогически алманах В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2012) Пазар на труда – България Maximizing comparative advantages of cross-border regions. ISBN 978-954-524-865-8. Dolj – Veliko Tarnovo January 2011 – June 2012. Editura ALMA, 2012, p. 137 – 204

Кутева-Цветкова, Венка (2012) Пазар на труда – България. Maximizing comparative advantages of cross-border regions. Dolj – Veliko Tarnovo January 2011 – June 2012. Editura ALMA

Кутева-Цветкова, Венка (2009) Социална педагогика

Кутева-Цветкова, Венка (2008) 55 години образование и педагогика в България (1950-2005). ISBN 978-954-524-639-5. УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебна програма по Педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебни програми по Социална педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Димитър Кацаров - първостроител на педагогическата наука в България В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Проблеми на семейната педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Психолого-педагогическо консултиране: история, теория, практика В. Търново, И "Фабер"

Лазаров, Лъчезар (2018) Education in the 21st Century - pedagogical approaches in digital environment. "E-teacher" information system. Eastern Academic Journal ISSN: 2367-7384, http://www.e-acadjournal.org

Лазаров, Лъчезар (2017) Information system ‘E-University - Children & Schools Issue 4 (2), VOLUME 39 Oxford University Press 2017

Лазаров, Лъчезар (2017) Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 300.

Лазаров, Лъчезар (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229.

Лазаров, Лъчезар (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2

Лазаров, Лъчезар (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ Педагогика Pedagogy Volume 89, Number 1, 2017

Лазаров, Лъчезар (2016) Информационни системи в образованието Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“

Лазаров, Лъчезар (2016) Информационните технологии в училищната администрация и управление Сб. статии «Учителят прави училището. – УИ «Св.Св. Кирил и Методий», В. Търново, 2016, (113-123), ISSN ISBN978-619-208-081-5.

Лазаров, Лъчезар (2016) Новите възможности на подсистемата "Е-преподавател" от интегрираната информационна система за управление на ВТУ Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2016) Развитие на информационната система на ВТУ Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195

Лазаров, Лъчезар (2015) Дигитална грамотност – същност и връзките й с информационната и медийната грамотност Сб. доклади „Грамотността в началното училище“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“

Лазаров, Лъчезар (2015) Новите възможности на подсистемата „Е-студент“ от интегрираната информационна система за управление на ВТУ Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2014) Автореферат на дисертационен труд на тема: "Модел на интегрирана информационна система за управление на университетска среда" Велико Търново, 2014

Лазаров, Лъчезар (2014) Анализ на съществуващите информационни системи в съвременната университетска среда. сп. Педагогика

Лазаров, Лъчезар (2014) Информационната система „Акредитация“. Ръководство за потребителя. ФАБЕР, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2014) Информационната система „Е-ДОКС“. Ръководство за потребителя. ФАБЕР, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2014) Информационната система „Е-Университет“. Ръководство за потребителя. ФАБЕР, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2014) Информационната система „Инспектор “. Ръководство за потребителя. ФАБЕР, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2014) Информационни и комуникационни технологии в образованието УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014, с. 189

Лазаров, Лъчезар (2014) Обучение и технологии Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2014) Основни характеристики на мобилното обучение сп. Педагогика

Лазаров, Лъчезар (2013) Connectivism – a paradigm of learning in digital environment сб. научных трудов Международной научно-практической конференции «ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОВОЛЖЬЯ: ПУТИ И ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ» Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 2013, с. 157-161

Лазаров, Лъчезар (2013) Интеграция, основана на услуги. Архитектура, принципи и модели за интеграция Сб. докл. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Издателство „Фабер”

Лазаров, Лъчезар (2013) Интегрирана информационна система за управление Сб. докл. от Юбилейна международна научна конференция на тема “50 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Лазаров, Лъчезар (2013) Образователна информационна система за управление – същност и условия за успешна реализация Сб. докл. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Издателство „Фабер” – гр. Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2013) Съвременни технологични зависимости УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 136

Лазаров, Лъчезар (2012) Особености в подготовка на учителя за създаване и използване на електронни средства за обучение Сб. докл. „130 години предучилищно образование в България”, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2012) Ролята на методите на обучение за активизиране на умствената дейност на учениците с помощта на съвременни дигитални технологии Сб. докл. “ДНИ НА НАУКАТА 2012”

Лазаров, Лъчезар (2012) Технологични подходи в съвременната дигитална среда Сб. докл. “ДНИ НА НАУКАТА 2012”

Лазаров, Лъчезар (2012) Цифрови дидактически средства за обучение Сб. докл. „130 години предучилищно образование в България”, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2011) Ученето чрез аудио-визуални и информационни технологии Сб. докл. „Дни на науката 2011”, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2010) Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (в съавторство) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 227

Лазаров, Лъчезар (2010) Аудиовизуалните и информационните технологии в образователния процес Сб. докл. „България и българите в Европа”, Съюз на учените в България

Лазаров, Лъчезар (2010) Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки" сп. Педагогика, 2010, №6, с. 60-75

Лазаров, Лъчезар (2010) Интернет технологиите в обучението Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2010) Подготовка на учителя за урок с използване на аудиовизуални технологии Сб. докл. „25 години Педагогически факултет”

Лазаров, Лъчезар (2009) Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър Педагогически алманах, 2009, №1, с. 110-119

Лазаров, Лъчезар (2009) Образованието в информационното общество Педагогика, 2009, № 9-10, с. 55-70

Лазаров, Лъчезар (2007) Изисквания към методиката и технологията на създаване на електронен учебник Сб. докл. „Образованието в глобализиращия се свят” Част I, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (1999) Еволюция на базите от данни в мрежови среди Сб. докл. Интернет-среда за нови технологии в информационното общество“, кн. 4, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (1999) Начален практикум по бази от данни УИ „Васил Априлов“, 1999, с. 50

Лазаров, Лъчезар (1998) Управленска информационна система на ВУЗ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Марчева-Йошовска, Петя (2018) REHABILITATION, TREATMENT AND ADMINISTRATION OF PEOPLE WITH RETT SYNDROME Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, том 1. // Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", посветена на 25-та годишнина от основаването на факултета, проведена на 28-29.09.2017 г. в Арбанаси, Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018 г. ISSN: 2603-4093, с. 309 - 311.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Наставничество в педагогическия екип за подпомагане на кариерното развитие ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АВИАЦИОНЕН“ 2018. // Сборник доклади. Издание в електронен вид на CD. ISBN:978-954-713-114-9, (с. 421 - 431). © Факултет „Авиационен” на НВУ ”В. Левски”, 19 – 20 април 2018 г.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Прилагане на смесено обучение при ученици със специални образователни потребности Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Смесеното обучение – модернизиране на образованието чрез технологиите", Джуниър Ачийвмънт България, София, 20.10.2017 г., ISBN: 978-954-8421-38-6 (print), ISBN: 978-954-8421-39-3 (pdf), (с. 138 - 147).

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Професионални отговорности пред ресурсния учител в контекста на приобщаващите политики и практики в България Европейски стандарти в спортното образование. // Сборник доклади от научна конференция, проведена на 03 - 04.06.2018 г., Враца. Издателство "Ай анд Би", ISBN: 978-619-7281-38-5, с. 98 - 107.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) BRONCHIAL ASSEMBLY IN CHILDREN – CAUSES OF INJURY Сборник доклади, Плевен, 2017 г., Под редакцията на: доц. Искра Петкова, д.п., ас. Вероника Спасова, ас. Нина Михайлова, пр. Галя Цветанова-Краева, пр. Красимира Лисаева. // Първо издание. Издава: Издателски център при МУ – Плевен, Плевен, 2017 г. ISBN: 978-954-756-208-0.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Mentoring in the context of team work for efficient inclusion Mentoring in the context of team work for efficient inclusion Образование и наука: современные тренды: коллективная монография / гл. ред. О. Н. Широков. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. (Серия: Научно-методическая библиотека). ISSN: ISBN 978-5-6040559-6-0. DOI 10.21661/a-377.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) PERSONAL VALUES ORIENTATION FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS Сборник доклади от научна конференция, проведена на 21 - 22.04.2017 г., Враца. Първо издание. / Научен редактор: проф. дн Стефан Стойков. Издателство "Ай анд Би", В. Търново, 2017 г. (с. 312 - 321). ISBN: 978-619-7281-24-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) REHABILITATION FOR PEOPLE WITH RETT SYNDROME Сборник доклади, Плевен, 2017 г. Под редакцията на: доц. Искра Петкова, д.п., ас. Вероника Спасова, ас. Нина Михайлова, пр. Галя Цветанова-Краева, пр. Красимира Лисаева. // Първо издание. Издава: Издателски център при МУ – Плевен, Плевен, 2017 г. ISBN: 978-954-756-208-0.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Teachers’ Labour Satisfaction London Review of Education and Science, No.2. (22), July-December, 2017 VOLUME XI, Imperial College Press. (p. 472). ISSN: 1474-846X

Марчева-Йошовска, Петя (2017) The Rett syndrome - autism with certain genetic defect Сборник от доклади на Научна конференция 18 – 19 май 2017 г. Факултет ”Авиационен” НВУ „В. Левски” - Долна Митрополия. Първо издание. Издание в електронен вид на CD. ISBN: 978-954-713-110-1. ©