Публикации Катедра "Графичен дизайн и визуални комуникации" / Graphic Design and Visual Communication


Добрева, Биляна (2015) Бяло и дигитално, или Борис Симеонов между 22:00 ч. и 00:22 ч. artnovini.com – Арт Новини – актуални новини в областите – изобразително изкуство, музика, литература, театър

Добрева, Биляна (2015) Кинетичните графики на Сусуму Ендо Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, 2015, с.447-454, ISBN 978-954-2963-13-4

Добрева, Биляна (2015) Художествени проекции и експерименти в творчеството на Сусуму Ендо и представянето им в България София, НХА, 2015, с. 171-177, ISBN 978-954-2988-10-6

Добрева, Биляна (2013) Sofia Design Week 2013 – Визуален пъзел за много вкусове Електронно издание на Градското списание – Варна

Добрева, Биляна (2013) Велико Маринчевски и безтегловната мисъл – изложба в София Електронно издание на Градското списание – Варна

Добрева, Биляна (2013) Художникът Красимир Добрев се завърна с престижна награда от Белград Електронно издание на Градското списание – Варна

Добрева, Биляна (2012) Атракция ли беше или театър? Седмичен регионален вестник „Сливенски новини” Год. XVIII, Брой 31, стр.10

Добрева, Биляна (2012) Случаят “Август в изкуството” 2012 Електронно издание на Градското списание – Варна

Друмева, Красимира (0) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА

Друмева, Красимира (0) ИЗКУСТВОТО - ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ ЗА ПЕЧАТНАТА РЕКЛАМА

Друмева, Красимира (0) ИНТЕГРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯТ ДИЗАЙН В УЕБ

Друмева, Красимира (0) ФИКСИРАНЕ ЗОНИТЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЖДУ ПЕЧАТЕН И УЕБ ДИЗАЙН

Йорданов, Йордан (2016) „ЕСТЕТИЧНОТО И ГРОЗНОТО В КОМУНИКАЦИОННИ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ” Научни симпозијум ТРАДИЦИОНАЛНА ЕСТЕТСКА КУЛТУРА 11: ЛЕПО И РУЖНО”

Йорданов, Йордан (2016) „ПИКТОГРАМАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ II МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО - В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА”

Йорданов, Йордан (2015) „ИДЕНТИЧНОСТ, ТРАДИЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ” III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО - В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА”

Косев, Светослав (2016) Технологичните средства като форма на творческа изява – екипност, естетика, интеракция, интермедия. Велико Търново

Косев, Светослав (2015) МУЛТИМЕДИЯТА, КАТО ФОРМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО И ТЕХНОЛОГИЯТА MULTIMEDIA AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN ART AND TECHNOLOGY ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4

Косев, Светослав (2015) ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ PROCESSES FOR DESIGN AND CREATION OF INTERACTIVE WORKS IN THE VISUAL ARTS ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 978-619-208-103-4

Косев, Светослав (2013) РОЛЯТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА Велико Търново - ISBN 978-954-524-981-5

Косев, Светослав (2013) ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОННАТА ГРАФИКА Велико Търново ISBN 978-954-524-981-5

Косев, Светослав (2010) 1. ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА. (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 979-954-07-3022-6

Косев, Светослав (2010) 2. ПЕРСПЕКТИВA. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 978-954-07-3020-2

Косев, Светослав (2010) ИЗЛОЖБА - ПРОЕКЦИИ 27.02.2010 Галерия "СПЕКТЪР" - Велико Търново

Косев, Светослав (2010) ОТРАЖЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИЗПЪКНАЛИ ЛЕЩИ В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. Юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”. Съюз на учените в България. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-301-2

Косев, Светослав (2010) СПОСОБИ ЗА ДЕФОРМАЦИЯ НА ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2009) A TRAINING MODEL OF A 3D COMPUTER GRAPHICS Сборник. Научна конференция. Съвременно образование и чужд език. Астарта. Велико Търново. ISBN 978-954-350-084-0

Косев, Светослав (2009) ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯТ ЗРИТЕЛЕН ЛЪЧ ВЪВ ВЕРТИКАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - Велико Търново Велико Търново, изложбени зали "Рафаел Михайлов"

Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - КАРЛОВО Карлово - галерия А1

Косев, Светослав (2009) СВЕТЛОСЯНКАТА В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2009) ТРИИЗМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРОСТРАНСТВО И ИЛЮЗИЯ. Сборник. Научна конференция “Проблеми на съвременното обучение по рисуване”, сборник Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново

Косев, Светослав (2004) ТРИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРОДУКТИ Сборник. Научна сесия. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново ISBN 954-524-409-7

Марков, Атанас (2016) Компютърните технологии при създаване на интерактивни произведения на изобразителното изкуство Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Марков, Атанас (2015) Процеси при проектиране и изграждане на интерактивни визуални произведения. Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – плурализмът в изкуството”, Факултет по Изобразително изкуство, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново;

Марков, Атанас (2014) Класификация на техники и стилове във визуалните изкуства, създадени със средствата на компютърните технологии. Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Факултет по Изобразително изкуство, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново.

Марков, Атанас (2013) Ролята на компютърните и информационни технологии в съвременните визуални изкуства. Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Марков, Атанас (2010) М. Тодорова, М. Петров, А. Марков. Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/