Публикации Катедра "Чуждоезиково обучение" / Department of Foreign Language Teaching


Белчева, Весела (2018) Чуждоезиковото обучение в България през 30-те години на ХХ в. - между каноничното и модернистичното Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 2

Белчева, Весела (2017) Кондиката на Елинското училище в Търново - ценен исторически извор за училищното образование през първата половина на ХIX в. (рецензия на книга) сп. "Образование", бр. 2, с.131-133

Белчева, Весела (2017) Лингводидактически ретроспективи, или за два български учебника по немски език от 30-те години на XX век Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 3

Белчева, Весела (2017) Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD, в съавторство) Велико Търново: "Ивис"

Белчева, Весела (2016) Didaktisch-methodische Überlegungen und unterrichtspraktische Ideen zur österreichischen Landeskunde im DaF-Unterricht (в съавторство) Сб. "Diversity in Knowledge Society (Education, Education Leadership, Interdisciplinary Studies, Language, Literature)"

Белчева, Весела (2016) Wie das Land, so das Sprichwort, или за един нов тематичен речник в помощ на обучението по немски като чужд език (рецензия в съавторство) Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 6

Белчева, Весела (2016) За динамичната метода по немски език на Благой Мавров или как да усвоим най-необходимото от всекидневния говор (в съавторство) Сп. "Образование", бр. 6

Белчева, Весела (2016) Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в. (в съавторство) сп. "Чуждоезиково обучение", кн.1, 2016

Белчева, Весела (2016) Образът на търновския учител по чужд език от Възраждането до началото на ХХ в. Кратка историческа ретроспекция Сборник от Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии "Филологията - класическа и нова".София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

Белчева, Весела (2016) По следите на австрийския художник Густав Климт в обучението по немски като чужд език Сп. "Образование", бр. 3

Белчева, Весела (2016) Преодоляване на стереотипните представи за Другостта в чуждоезиковото обучение Сб. "Език, култура и лингводидактика"

Белчева, Весела (2016) Първата немска читанка като част от българското методическо наследство Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 5

Белчева, Весела (2016) Ретроспективен поглед към гръцките книги в училищната библиотека в края на XVIII - средата на XIX в. (рецензия на книга) Сп. "Образование", бр.4

Белчева, Весела (2015) Детската литература в огледалото на модерността сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4, 2015

Белчева, Весела (2015) За образа на Германската демократична република в български чуждоезикови учебници от периода на социализма. The International Symposium of Teaching Creativity, Thinking and Educational Management: conference proceedings. Pitesti, Tiparg

Белчева, Весела (2015) Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 2015

Белчева, Весела (2014) Белчева, В., Станчев, Св. За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 9–12.

Белчева, Весела (2014) Belcheva, V. Maria Montessoris methodischer Ansatz im Kontext des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. In: Analele Universitâţii Spiru Haret. Seria Filologie. An XVIII, nr. 18, 2013. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014, 23-30.

Белчева, Весела (2014) Белчева, В., Станчев, Св. Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 179–188.

Белчева, Весела (2014) Видни търновски учители по чужди езици от Възраждането до началото на ХХ в. сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2014

Белчева, Весела (2014) Детето, изкуството и чуждият език сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 6, 2014

Белчева, Весела (2013) Ретроспективен поглед към една филологическа институция в България сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2013

Белчева, Весела (2013) Чуждоезиковото обучение между традиции и иновации, между образователна теория и учебна практика сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4, 2013

Белчева, Весела (2012) Австрия във фокус. Учебно помагало по австрийско странознание за студентите от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис

Белчева, Весела (2012) Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище В. Търново: Ивис

Белчева, Весела (2011) За някои проблеми пред ранното обучение по немски като чужд език в българския образователен контекст Сп. "Образование", бр. 4.

Белчева, Весела (2011) Немскоезична детско-юношеска литература за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис

Белчева, Весела (2011) Увод в австрийското странознание за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис

Белчева, Весела (2010) За някои аспекти на чуждоезиковия образователен дискурс в България през XIX и началото на XX век Педагогика, бр.1

Белчева, Весела (2010) Методически идеи за развитие на интеркултурната компетентност в обучението по немски като чужд език в началното училище Чуждоезиково обучение, кн. 3

Белчева, Весела (2009) Димитър Михайлов – непознатият български студент на Фердинанд дьо Сосюр. Сп. "Български език", бр.4

Белчева, Весела (2008) Литературните текстове в контекста на ранното обучение по немски като чужд език Сб. "Съвременни образователни технологии в основното училище". В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”.

Белчева, Весела (2008) Образователен потенциал на приказката в контекста на ранното чуждоезиково обучение в началното училище Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. София: УИ “Св. Климент Охридски”.

Белчева, Весела (2007) Примерни тестови задачи за проверка на уменията за слушане, четене и писане в обучението по немски като чужд език (III-IV клас) Чуждоезиково обучение, кн. 1

Белчева, Весела (2006) Interkulturelles Lernen und Fremdverstehen im Fremdsprachenunterricht Trans-Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 16. Nr., Mai 2006. http://www.inst.at/trans/16Nr/14_6/beltscheva16.htm

Белчева, Весела (2006) Диагностика на готовността на учениците за работа с приказки в обучението по немски като чужд език(III-IV клас) Сп. Чуждоезиково обучение, кн.1

Белчева, Весела (2006) Диалогът между културите в съвременното чуждоезиково обучение (посредническата роля на приказките) Сб. “Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство”(т. 2). Велико Търново.

Белчева, Весела (2006) За “срещата между културите” в ранното чуждоезиково обучение Начално училище, кн. 3

Белчева, Весела (2005) За четенето и разбирането на приказки в ранното обучение по немски като чужд език Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 3

Белчева, Весела (2005) Приказките и възпитателното им въздействие в контекста на ранното обучение по немски като чужд език Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 5

Белчева, Весела (2004) Das voelkerverbindende Volksmaerchen Филологическо списание “Проглас”

Белчева, Весела (2003) Präsentation eines Namensregisters der Aufzeichnungen von Elias Canetti Trans-Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften,14. Nr., April 2003

Вълчева, Пламена (2018) Narratives-in-interaction and Leader Identity Construction in the Youth Organization AIESEC. Metis. Ricerchi di sociologia, psicologia e antropologia della comunicazione. Vol. XXV 1/2018 /Giancarlo Volpato. - Padova: CLEUP, 2018, 99-117. ISBN 978 886787 964 9.

Вълчева, Пламена (2017) A Great Feast of Storytelling: Leadership, Narrative Performance and Belonging in the Youth Organization AIESEC. Сборник от Тринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, УИ “Св. Климент Охридски”, съст. проф. д-р Мадлен Данова, стр. 74- 80, ISSN 0131-4394

Вълчева, Пламена (2017) From Lœdan to Leadership — Implications of Word History for the Study of Leadership Сборник от Четиринадесетата конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии на СУ "Св. Климент Охридски" 2017 г.

Вълчева, Пламена (2017) Spanning Two Worlds: Traditional and Digital Storytelling in the University Language Classroom. Велико Търново: Ивис

Вълчева, Пламена (2016) Doing Leadership through Narrative Discourse: Storytelling and Identity Construction in a Global Community of Practice. //Trinity College Dublin Working Papers in Linguistics: Proceedings of the 6th Sociolinguistics Summer School, 4-7th Aug. 2015 /Irma Bochorishvili et al. — Dublin: Trinity College, 2016, 158-163.

Вълчева, Пламена (2016) Identity Construction through Narrative Discourse in a Global Community of Practice. //Език, култура и лингводидактика. /Весела Белчева и др. — Велико Търново: Ивис, 2016, с. 46-52. ISBN: 978-619-205-024-5.

Вълчева, Пламена (2015) Leaders, Storytellers and Performers: Representations of Group Identity Through Narrative Discourse in AIESEC Bulgaria Community of Practice. //Сборник от Дванадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. / Димитър Веселинов. — София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2015, с. 236-242. ISSN: 1314-3948.

Вълчева, Пламена (2014) Bulgarian University Students’ Perceptions of English as a Lingua Franca. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. /Свилен Станчев и др. — Велико Търново: Ивис, 2014,

Вълчева, Пламена (2014) Pronominal Usage as an Identity-shaping Strategy in a Global Community of Practice. //Сборник от Единадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. / Димитър Веселинов. — София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2014, с. 300-306. ISSN: 1314-3948.

Вълчева, Пламена (2013) Sociocultural Approaches to Identity Construction in AIESEC Bulgaria Community of Practice. //Сборник от Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. / Димитър Веселинов. — София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, с. 347-353. ISBN: 978-954-07-3633-4.

Вълчева, Пламена (2012) 100 Flash Fiction Dictations. Veliko Turnovo: Faber Publishers, 2012. —135. ISBN: 978-954-400-708-9.

Вълчева, Пламена (2012) Cultural Identification through English as a Lingua Franca. // Езикът и културата в съвременния свят. / Марияна Парзулова, Кирил Цанков. — Велико Търново: Знак'94, 2012, c. 120-124. ISBN 978-954-8305-24-2.

Вълчева, Пламена (2011) The Globalization of English: Perspectives for Business English Teaching. //Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма — теория, практика, перспективи. /Весела Белчева и др. — Велико Търново: Ивис, 2011, с. 126-134. ISBN: 978-954-2968-18-4.

Вълчева, Пламена (2010) A Language Classroom outside the Classroom: Moodle Essentials for English Language Learners. //Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. /Свилен Станчев и др. — Велико Търново: Ивис, 2010, с. 178-188. ISBN: 978-954-8387-87-3.

Вълчева, Пламена (2009) In Quest of a Needed Pronoun: Singular They. //Съвременно образование и чужд език. /Божидар Питев, Диана Питева. — Велико Търново: Астарта, 2009, с. 90-98. ISBN: 978-954-350-084-0.

Върлинкова, Галина (2013) El hombre y su entorno Editores "Faber", 2013 ISBN: 978-954-400-978-6

Върлинкова, Галина (2012) El mundo de las plantas Faber publishing house, 2012 ISBN: 978-954-400-736-2

Върлинкова, Галина (2011) El mundo de los animales Издателство "Фабер", 2011 ISBN: 978-954-400-515-3

Върлинкова, Галина (2009) La importancia de los neologismos y anglicismos en el español actual В: Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Aстарта, с. 51-56

Върлинкова, Галина (2008) Las dudas más frecuentes a la hora de hablar y escribir en español Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Астарта, с. 55–62

Върлинкова, Галина (2007) Предизвикателствата пред съвременния преводач В: Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Астарта, с. 142–148

Грудкова, Силвия (2016) Culture and tourism as content in project-based tasks. Сб. Език, култура, лингводидактика. (с.111-116). Велико Търново:IVIS Publishing. ISBN 978-619-205-024-5.

Грудкова, Силвия (2013) Катедра "Чуждоезиково обучение". Сб. История на философския факултет. (с.88-91). Велико Търново:Фабер. ISBN 978-619-00-0017-4.

Грудкова, Силвия (2011) Academic reading and intercultural competence. Сб. Балканите - език, история, култура. (с.314-321). Велико Търново: ИВИС. ISSN 1314-4065.

Грудкова, Силвия (2011) Reflective activities for developing intercultural competencein the foreign language classroom. Сб. Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. (с.151 161). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-2968-18-4.

Грудкова, Силвия (2010) Some aspects of academic reading. Сб. Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. (с.30-39). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-8387-87-3.

Грудкова, Силвия (2009) Identifying paragraph purpose in academic texts. Сб. Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес. (с. 226-234). Варна: Наука и икомомика. ISBN 978-954-21-0425-4.

Грудкова, Силвия (2006) Questions that teach interpretation skills. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.

Грудкова, Силвия (2004) Story-based activities for teaching English to young learners. Сб. "120 години предучилищно възпитание". Велико Търново: Слово. ISBN 954-439-796-5.

Грудкова, Силвия (2004) Възможностите на хипертекста за обучение по четене на чужд език. Сб. Библиотеки - четене - комуникации. Велико Търново: УИ Св.св. Кирил и Методий. ISBN 954-524-424-0.

Грудкова, Силвия (2004) Програма по аналитично четене на английски език. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.

Грудкова, Силвия (2003) Reading as communication - an interactive approach. Сб. Българският път към НАТО - перспективи и предизвикателства. Научни трудове, кн.73. Велико Търново:Издателски център НВУ Васил Левски. ISSN 0861-0312.

Грудкова, Силвия (2003) Write and Learn. 208 стр. Велико Търново: АСТАРТА. ISBN 954-8324-23-7.

Грудкова, Силвия (2002) Essays based on authentic materials. Сб. Детето на XXI век.(с.52-58). Велико Търново: ОМЕП.

Питев, Божидар (2017) Терминологични приноси на Диоклийски митрополит Калистос (Уеър) // Езикът на науката и науката за езика : Юбилеен сборник в чест на на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова / Съставители: Е. Петкова и др. София, Издателство на БАН, с. 233-245. ISBN 978-954-322-891-1.

Питев, Божидар (2016) За богословските термини Лице - личност - личностност в съвременния български език // Български език, 2016, № 1, с. 91–99. ISSN 0005-4283.

Питев, Божидар (2012) Българско-английски речник на църковните термини / Bulgarian-English Dictionary of Ecclesiastical Terms С. : Издателство „Омофор”, 2012 (второ, преработено и допълнено издание). – 224 с. ISBN 978-954-2972-04-4.

Питев, Божидар (2011) Актуални аспекти на превода на православни аскетически понятия от български на английски език В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 191-2. ISBN 978-954-524-801-6

Питев, Божидар (2009) Developing collocation awareness in translation in EFL В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 132-144.

Питев, Божидар (2008) Employing translation work in EFL at Upper-Intermediate/Advanced levels (B2-C1) В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 47-54.

Питев, Божидар (2007) Expressing futurity in Bulgarian and English: A contrastive analysis В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 185-195.

Питева, Диана (2012) Българско-английски речник на църковните термини / Bulgarian-English Dictionary of Ecclesiastical Terms С. : Издателство „Омофор”, 2012 (второ, преработено и допълнено издание). – 224 с. ISBN 978-954-2972-04-4.

Питева, Диана (2010) Project-based Learning with Multimedia В: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. В. Търново: „Ивис”, с. 189-195.

Питева, Диана (2009) Problem Cases in Adjective and Adverb Classes in English В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 99-106.

Стоянова, Ваня (2016) An Intercultural Communicative Approach to Exploring Gender Roles in the English as a Second Language (ESL) Setting. Сб. Език, култура, лингводидактика. (с.116-123). Велико Търново: IVIS Publishing. ISBN 978-619-205-024-5.

Стоянова, Ваня (2014) Stoyanova,V. Communicative Competence, English as an International Language (EIL) and the Intercultural Speaker. In: Analele Universitâţii Spiru Haret. Seria Filologie. An XVIII, nr. 18, 2013. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014

Стоянова, Ваня (2011) Reflective Activities for Developing Intercultural Competence in the Foreign Language Classroom. / Силвия Грудкова. - Сб. Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. (с.151-161). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-2968-18-4.

Стоянова, Ваня (2010) Models for Developing Intercultural Competence in Foreign Language Teaching. Сб.Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. Велико Търново: Ивис.ISBN 978-954-8387-87-3

Стоянова, Ваня (2009) An Aspect of Discriminative Language-Sexist Humour.Сб.Съвременно образование и чужд език. В.Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-084-0

Стоянова, Ваня (2009) Инклузивният език в бизнес кореспонденцията на английски език. Сб. Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Варна: Наука и икономика. ISBN 978-954-21-0425-4,

Стоянова, Ваня (2007) Some Aspects of Discriminative Language for Portraying People with Disabilities. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново:Астарта. ISBN:978-954-350-36-9

Стоянова, Ваня (2006) Avoiding Discriminative Language. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново:Астарта. ISBN –10: 954-8324-98-4

Стоянова, Ваня (2004) Specific Content and Some Job-Related Activities in English for Tourism. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 954-8324-52-0

Христова, Миглена (2016) Езиковата картина на света като важен аспект на обучението по чужд език. В. Търново. Издателство ИВИС, ISBN 978-619-205-024-5

Христова, Миглена (2014) Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht (Интеркултурност в чуждоезиковото обучение). В. Търново 2014. Издателство ИВИС, ISBN 978-954-2968-77-1

Христова, Миглена (2014) Русские глаголы пространственной локализации стоять, лежать, сидеть в сопоставлении с их немецкими соответствиями stehen, liegen, sitzen. (Руските глаголи за пространствена локализация стоять, лежать, сидеть в съпоставка с немските им съответствия stehen, liegen, sitzen.) В. Търново 2014. Издателство ИВИС, ISSN 1312-3069.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/