Публикации за 2022


Аврамов, Владимир (2022) КАВАЛЕТНИЯ ПОДХОД ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТЕНОПИСНА ПРОГРАМА В МАЩАБНИ САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА – КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ЛОВЕЧ -проф. д-р Владимир Аврамов Списание АРХИТЕКТУРА (издание на Съюза на архитектите в България), 2022/1-2, ISSN 0324-1254, с.34-40, печат: Мултипринт ООД

Алексиева, Милена (2022) Petkova, M., M. Aleksieva. Retrospective analysis of physical ability to 9-year-old students Problems of Education in the Fourth Industrial Revolution Era. Collection of Scientific Articles. European Scientific eJournal, 1 (16), 38-47. Ostrava: Tuculart Edition DOI: 10.47451/ped2021-12-002

Ангелова, Светлана (2022) Проучване възприятията на студенти педагози за качество на онлайн курсове по време на пандемията COVID-19 Стратегии на образователната и научната политика / Strategies for Policy in Science and Education, 30 (2)

Андреева, Десислава (2022) Наука в ART-ериите на града. Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики. Съст. Христина Христова, Десислава Андреева, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 9-29, ISBN: 978-619-208-288-8

Астарджиева, Татяна (2022) К ВОПРОСУ О НАЛИЧИИ У РОССИИ ПЛАНОВ ОККУПАЦИИ КОНСТАНТИНОПОЛЯ И ПРОЛИВОВ: ИНСТРУКЦИЯ А.М. ГОРЧАКОВА ПОСЛАННИКУ П.А. ШУВАЛОВУ (МАЙ 1877 г.) Сб. КЛЮЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022. РОССИЯ ВЫБИРАЕТ ПУТЬ. Материалы Международной научной конференции молодых ученых, Издательство "Спутник+", Москва, 2022, с. 461-464. ISBN 978-5-9973-6224-9.

Бакоев, Валентин (2022) Sequence A315939 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - author. OEIS Foundation Inc. (2022), The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, Published electronically at https://oeis.org

Бойчев, Бойчо (2022) Marketing as a business entrepreneurship е-JOURNAL VFU. – Варна: Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", бр. 17, (37 с.). ISSN (online): 1313-7514, https://ejournal.vfu.bg/pdfs/Бойчо%20Бойчев%20МАРКЕТИНГЪТ%20КАТО%20БИЗНЕС%20ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО%20(ВТУ)1.pdf

Борисов, Борислав (2022) По някои въпроси на доброволното изпълнение в гражданския изпълнителен процес Сборник "Предизвикателства към правото: Научни четения в памет на Кристиан Таков", ISBN: 9786192331818, COBISS.BG-ID 52700936

Будева, Соня (2022) Opportunities and problems facing online social work in a pandemic. Social Work International Conference (SWIC) 2021, 5th Edition, "Social Work Diversity: A Dialogue Among Professions. Enriching Solidarity in Unruly Times". The Social Work Review (Revista de Asistență Socială), 2/2022, ISSN: 1583-0608/ Review is indexed in ProQuest,EBSCO, Social Works Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS and ERIH+/Review is accredited B+ by CNCSIS The Social Work Review (Revista de Asistență Socială), Bucharest, Romania

Будева, Соня (2022) Ползите и вредите от емпатията в социалната работа. В Сб. "СОЦИАЛНА РАБОТА - МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ”, стр.53-61, ISBN 978-954-00-0309-2 Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград

Бурнева, Николина (2022) Vernachlaessigte Kompetenzen im universitaeren DaF-Unterricht. Филологически ракурси: Филологиите в дигиталното съвремие - традиции и предизвикателства, т. 4/2022, с. 127-143. URL: https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/rakursi/rakursi-tom-4.pdf

Буров, Стоян (2022) „Да се обърне дружеството в академия“: хронология на събитията (По случай 110-годишнината от обнародването на първия закон за Българската академия на науките). Списание на Българската академия на науките, 2022, № 2, стр. 44–47. ISSN 0007-3989

Буров, Стоян (2022) Определено количество (Лингвоисториографски преглед) Св. Коева, М. Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2022). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, стр. 71–79. ISSN 2683-118X (print) ISSN 2683-1198 (online)

Буюклиева, Стефка (2022) Extremal Binary and Ternary Codes of Length 60 with an Automorphism of Order 29 and a Generalization Mathematics 2022, 10, 748. https://doi.org/10.3390/math10050748

Буюклиева, Стефка (2022) On the Structure of Binary LCD Codes having an Automorphism of Odd Prime Order IEEE Transactions on Information Theory, doi: 10.1109/TIT.2022.3164781

Василев, Георги (2022) "Педагогически артистизъм"/Аспекти/ Издателство "Фабер"

Василев, Георги (2022) "Театрализацията в педагогическия процес" сборник статии СУБ май 2022

Василев, Георги (2022) Театрални пространства в педагогическата дейност

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2022) Велкова-Гайдаржиева, А. "Литература на случаите" и приключенията на микроисторията. // История на литературата на НРБ: модели и практики. С., НБУ, 2022, с. 217-250; съставители и научни редактори: проф. д. н. Пламен Дойнов, доц. д-р Морис Фадел; рецензенти: проф. д. н. Амелия Личева, доц. д-р Йордан Ефтимов. ISBN 978-619-233-201-3.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2022) Велкова-Гайдаржиева, А. За единствената авторска история на българската литература в НРБ: дела и документи. // Историята на литературата на НРБ: модели и практики. С., 2022, НБУ, съставители и научни редактори: проф. д. н.Пламен Дойнов, доц. д-р Морис Фадел, рецензенти: проф. д. н. Амелия Личева, доц. д-р Йордан Ефтимов, с. 43-75. ISBN 978-619-233-201-3

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2022) Велкова-Гайдаржиева, А. КАК СЕ РАЖДАТ ИДЕИТЕ ЗА НОВ УНИВЕРСИТЕТ: ИСТОРИЯ И РАСТЕЖ. // Портал Култура, http://kultura.bg/web/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5/ http://kultura.bg/web/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5/, 05.05.2022

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2022) Велкова-Гайдаржиева, А. Лириката на Николай Лилиев - "слънчева люлка към Бога", с. 5-30. // Иван Мешеков. Николай Лилиев. Романтик символист. Литературнокритическа студия, Изд. ДАР - РХ, В. Търново, 2022, ISBN 978-954-9489-89-7

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2022) Велкова-Гайдаржиева, А. Различният университетски свят. // Литературен вестник, бр. 15, 20-26. 04. 2022, с. 4-5, ISSN 1310-9561

Гавазова, Невена (2022) Св. Сава от Хилендар (12 / 27 януари). Изложбени зали "Рафаел Михайлов - гр. Велико Търново. Събитие от културния календар на Община Велико Търново за 2022 г. / Съпътства изложбата у нас и в чужбина.

Галунов, Тодор (2022) „ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ“, с. 25-30, ISBN 978-5-6047691-5-7. Сб. „УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И ЦИФРОВИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ“, 2021, Липецк, Россия.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2022) Оценяване в електронното обучение във висшето училище УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2022) Continued supporting a systematic literature review by applying text mining methods In Proceedings of the 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751318

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2022) Modified Pointwise Mutual Information-Based Feature Selection for Text Classification In: Arai K. (eds) Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2021, vol. 2, Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 359, Springer, Cham, 2022, pp. 333-353. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89880-9_26.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2022) Research on Filtering Feature Selection Methods for E-Mail Spam Detection by Applying K-NN Classifier In Proceedings of the 4th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications

Дерменджиев, Атанас (2022) Научно-образователни вектори/тематични кръгове на културната география. Образование, география и културен туризъм. В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2022, с. 60-61. ISBN 978-619-208-294-9 (Print), ISBN 978-619-208-295-6 (Online)

Дерменджиева, Стела (2022) Determined changes and additions to the curricula in Geography and economics for VI grade. – In: International Scientific Refereed Online Journal - SocioBrains, February 2022, ISSUE 90, pp. 488 - 497. ISSN 2367-5721 (online).

Дерменджиева, Стела (2022) From the reform to the changes in the curricula in Geography and economics for VI grade. – In: International Scientific Refereed Online Journal - SocioBrains, February 2022, ISSUE 90, pp. 475 - 487. ISSN 2367-5721 (online).

Дерменджиева, Стела (2022) The new programs for profiled preparation in Geography and economy in Module 2, 3 and 4 – opportunities and challenges. – In: International Scientific Refereed Online Journal - SocioBrains, March 2022, ISSUE 91, pp. 64 - 70. ISSN 2367-5721 (online).

Дерменджиева, Стела (2022) География и икономика. Задачи за държавен зрелостен изпит. Профилирана подготовка. С., Изд. "Просвета", 2022, 248 с. ISBN 978-954-01-4193-0

Дерменджиева, Стела (2022) Обучението по география. Методически анализи и интерпретации. В. Търново, Издателство "ИТИ", 2022, 332 с. ISBN 978-619-7602-22-7 COBISS.BG-ID - 52682248

Дерменджиева, Стела (2022) Основни правила и изисквания за формулиране на заглавие на проект в академичната дисциплина „Проекти в географските изследвания”. - Международен симпозиум „Образование ‘21”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, том V, 2022 г., с. 75-85. ISSN 2815-2506. Международен симпозиум „Образование ‘21”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, том V, 2022 г., с. 75-85. ISSN 2815-2506.

Димитров, Иван (2022) MAGICAL REALISM IN THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO STUDIA PHILOLOGICA, 2019, ТОМ 38/ Брой 1 Magical Realism in the Brief Wondrous Life of Oscar Wao, с. 241-249 ISSN 2534-9236

Димитров, Слави (2022) Възможностите за обучение по туризъм (на примера на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) КАДРИТЕ В ТУРИЗМА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ. ПЕТНАДЕСЕТИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ, ВАРНА, 2022. Издател: ФИЛ, Варна 2022. с. 74-89. ISBN 978-954-9741-49-0

Димитрова, Боянка (2022) География и икономика. Задачи за държавен зрелостен изпит. Профилирана подготовка изд. Просвета

Димитрова, Димка (2022) Възможности за интегриране на наследството в обучението по български език и литература В: Международен симпозиум "Образование'21".т. V. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 2815-2506.

Димкова, Росица (2022) Learning model for handball sports education Problems of Education in the Fourth Industrial Revolution Era. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 1 (16). Ostrava, Czech Republic, 2022: Tuculart Edition. DOI: 10.47451/ped2021-12-003; EOI: 10.11244/ped2021-12-003 The article is published in Crossref, ICI Copernicus, Internet Archive, Google Scholar, Academic Resource Index ResearchBib, JGate, ISI, CiteFactor, eLibrary, Ukrainian National Library databases.

Димкова, Росица (2022) Педагогическата игра по физическо възпитание и нейното приложение при подготовката на бъдещи учители в предучилищна възраст Сборник "Вечното и непреходното в предучилищното възпитание" - 100 години от рожденето на проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова, Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий", 2022г., стр. 232-244, ISBN: 978-619-208-297-0.

Донев, Владимир (2022) Да не позволяваме поет да загине Литературен вестник 23.02-1.03.2022, бр. 7, с. 6-7 https://litvestnik.com/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b5/

Донев, Владимир (2022) Самота и съпротивление в съвременното общество (Рецензия за книгата "Прозренията на самотата" на руския писател Александър Потьомкин)

Донев, Владимир (2022) Филмът притча „Поетът и дяволът“ – интертекстуални и интермедиални аспекти в изображението Литературен вестник, Бр. 13, 6-12.04.2022, с. 6-7; https://litvestnik.com/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b5/

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2022) Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Драганова-Стойкова, Тамара (2022) Determined changes and additions to the curricula in Geography and economics for VI grade. – In: International Scientific Refereed Online Journal - SocioBrains, February 2022, ISSUE 90, pp. 488 - 497. ISSN 2367-5721 (online).

Драганова-Стойкова, Тамара (2022) From the reform to the changes in the curricula in Geography and economics for VI grade. – In: International Scientific Refereed Online Journal - SocioBrains, February 2022, ISSUE 90, pp. 475 - 487. ISSN 2367-5721 (online).

Драганова-Стойкова, Тамара (2022) The new programs for profiled preparation in Geography and economy in Module 2, 3 and 4 – opportunities and challenges. – In: International Scientific Refereed Online Journal - SocioBrains, March 2022, ISSUE 91, pp. 64 - 70. ISSN 2367-5721 (online).

Драганова-Стойкова, Тамара (2022) Задар – симфония, сътворена от вятъра и морето. Сборник доклади от Международна научна конференция „Съвременни предизвикателства пред туризма” – 12.05.2022 г. София: Издателство „АВАНГАРД ПРИМА”, 2022, с. 851 – 855. ISBN: 978-619-239-710-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2022) Обучението по география на страните. Методически анализи и интерпретации. Велико Търново: Издателство „ИТИ”, 2022 г., 331 с. ISBN 978-619-7602-22-7.

Драганова-Стойкова, Тамара (2022) Основни правила и изисквания за формулиране на заглавие на проект в академичната дисциплина „Проекти в географските изследвания”. Международен симпозиум „Образование ‘21”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, том V, 2022 г., с. 75-85. ISSN 2815-2506.

Драганова-Стойкова, Тамара (2022) Остров Паг – омагьосваща туристическа дестинация и традиции, солници и музей на солта. Сборник доклади от Международна научна конференция „Съвременни предизвикателства пред туризма” – 12.05.2022 г. София: Издателство „АВАНГАРД ПРИМА”, 2022, с. 840 – 850. ISBN: 978-619-239-710-4.

Иванов, Иван (2022) „Организиране на психологическата подкрепа при насилие над деца“. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Иванов, Ивелин (2022) Crusading in Livonia and Byzantine Romania Considered in a Comparative Review. Key Issues and Historiographical Notes Полша

Иванов, Ивелин (2022) ПОЛША, ПОЛСКАТА ИСТОРИЯ И ПОЛСКО-БЪЛГАРСКИТЕ ВРЪЗКИ В БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СЛЕД 1989 ГОДИНА. POLAND, POLISH HISTORY AND POLISH-BULGARIAN RELATIONS IN BULGARIAN RESEARCH AND PUBLICATIONS AFTER 1989 България, Полша

Караиванова-Аврамова, Мартина (2022) Караиванова, Мартина (2022). Самостоятелна изложба живопис (47 творби) 10.02-04.03.2022 г., галерия "Артистика" гр. Пловдив Галерия "Артистика", гр. Пловдив

Караиванова, Петя (2022) Конакчиева, П. Интегративни функции на играта в обучението по околен свят (изследователски репери в научното наследство на проф. дпн Елка Петрова). Сб. Вечното и непреходното в предучилищното възпитание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 137 – 160, 2022, ISBN 978-619-208-297-0. Сб. Вечното и непреходното в предучилищното възпитание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 137 – 160, 2022, ISBN 978-619-208-297-0.

Коева, Силвия (2022) За предикацията при неразчленимите изречения сп. Български език. Приложение. 2022.

Коева, Силвия (2022) Проблеми при изграждането на лийда в новинарските текстове Медийната грамотност: класически и най-нови измерения. София. 2022.

Коева, Силвия (2022) Трансформация на цитатите в новинарските заглавия сп. Проглас, кн. 1., 2022 г.

Колева-Златева, Живка (2022) Учебно-методическата документация на обучението по български език като втори в българските неделни училища зад граница през призмата на психолингвистиката. Български език и литература. Vol. 64 (1), 2022, 53 – 66. https://doi.org/10.53656/bel2022-5-ZK [Инд./Реф. в: Web of Science]

Конова, Мариета (2022) 2022 Конова, Мариета. От книга на книга. Изложба на Дамян Дамянов. В: Бюлетин на СБХ, брой 2/2022, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622 ; COBISS.BG-ID 1125170404, с. 49-50

Конова, Мариета (2022) 2022 Конова, Мариета. Седмо международно биенале на църковните изкуства. Християнство и култура, София: Digital Print Express, фондация „Комунитас“, 2022/брой 2 (169), с. 112-114, ISSN 1311-9761

Крумова-Цончева, Калояна (2022) Проучване влиянието на системни физически натоварвания със средствата и методите на спортната гимнастика върху детския организъм nternational journal KLOWLEDGE, год. 2021,бр.6, стр.485-490, индексирано в:EBSCO,Index Copernicus,EuroPub u Global Inpact & Quality Factor (GIF) и обявено в електронен формат в OJS, ISSN 2545-4439;ISSN 1857-923X, , индексирано от Copernicis EuroPub u Global Impact $ Quality Factor (GIF)1.322, и обявен в електронна форма в OJS 1.322, международно издателство

Кръстева, Антония (2022) Релацията "ученическите въпроси - критическо мислене" В сб: Международен симпозиум "Образование, география и културен туризъм" в чест на 60-годишнината на проф. дн Стела Дерменджиева. УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 978-619-208-2944.-9 (Print), ISBN 978-619-208-295-6 (Online)

Левкова, Рада (2022) Тенденции в развитието на българската личноименна система в началото на XXI век В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2022. 248 страници. ISBN 978-619-208-289-5.

Легкоступ, Магдалена (2022) Религия - Християнство - Православие. Учебник за девети клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2021, ISBN 978-619-91522-8-7

Легкоступ, Магдалена (2022) Религия - Християнство - Православие. Учебник за единадесети клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2021, ISBN 978-619-91522-9-4

Легкоступ, Магдалена (2022) Религия - Християнство - Православие. Учебник за осми клас. Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2021, ISBN 978-619-91522-7-0

Легкоступ, Пламен (2022) Самостоятелна изложба графика "МИТОВЕ, ТРАДИЦИИ, ЛЕГЕНДИ", изложбен комплекс "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 04-28 април 2022 Изложбен комплекс "Рафаел Михайлов", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2022) Сборна изложба на художници, творили във Велико Търново: "ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ВЕЛИКО ТЪРНОВО", Художествена галерия "Борис Денев" - Велико Търново, 22.03.2022 Художествена галерия "Борис Денев" - Велико Търново

Малев, Людмил (2022) Да се отнеме от Църквата вместо да й се помогне..., В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 158 стр., ISBN 978-619-208-290-1 COBISS.BG-ID 52763912

Малев, Людмил (2022) Условия и преговори по вдигането на схизмата над Българската православна църква (История, документи, коментари), Учебно пособие, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2022, 120 стр, ISBN 987-619-208-291-8, COBISS.BG-ID

Манолакев, Христо (2022) „F.M. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza Romanı“ Hece (Ankara, Turkey), 2022, N 301, T. II, pp. 1035-1054. İSSN: 1301-210X

Маринов, Владислав (2022) АКУСТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА МЕКИ ВЕЛАРНИ СЪГЛАСНИ ОТ ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ И ЗАПАДНОБЪЛГАРСКИ ТИП // ACOUSTIC FEATURES OF THE SOFT VELAR CONSONANTS OF THE EASTERN BULGARIAN AND THE WESTERN BULGARIAN TYPE БЪЛГАРСКИ ЕЗИК / BULGARIAN LANGUAGE 69 (2022), 1, 153–173, Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372, doi: 10.47810/BL.69.22.01.10

Маринова, Марина (2022) Платформата "Капитал Градове" - медиен наратив и практически решения за "Градолюбители" Сб. от кръгла маса "Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики", Велико Търново, 21 октомври 2021 г. Ред. Хистова, Х. и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2022, с. 113 - 125, ISBN 978-619-208-288-8

Марковска, Ангелина (2022) Моделиране на международната система в контекста на дебата за "Голямата стратегия" на САЩ след студената война сп.Геополитика & Геостратегия, бр.1,2022г., стр.157-168, ISSN: 1312-4579

Марчева, Пенка (2022) ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАЩ МУЗИКА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ Сборник с доклади от Музикалнотеоретична и педагогическа кръгла маса "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ В XXI в. – МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО И МУЗИКАЛНА НАУКА - " 100 ГОДИНИ ДЪРЖАВНО ВИСШЕ МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННОТО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ", Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров", с.210-220, Печатно издание: ISSN 2367-5985 Print, Eлектронно издание: ISSN 2367-7562 Online,

Матеев, Илиян (2022) Източна Азия: третият център на световната икономика Велико Търново: изд. "Фабер", 270 стр., ISBN: 978-619-00-1471-3

Мечкова, Клара (2022) Знанието за източноправославната музика в учебниците по музика. Сб. от музикалнотеоретична и педагогическа кръгла маса с международно участие "Академичен форум ИНТЕГРАЛНА МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ 9/22; 100 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ". София, 13-14 май 2022. Ред. доц. д-р Снежина Врангова. София: Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", 2022, с.253 - 273. ISSN 2367-5985 Print

Минчева, Иванка (2022) ИДЕИ ЗА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ЗАДАЧИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2022 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2022 Proceedings of the Fifty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Tryavna, April 5–9, 2022

Мончев, Николай (2022) Някои особености на льосовия релеф в Средна Дунавска равнина УИ "Св.св. Кирил и Методий", ВТ, В: "Образование, география и културен туризъм" сборник с резюмета, ВТ, 2022 ISBN 978-619-208-294-9 ( Print ) ISBN 978-619-208-295-6 ( Online )

Мончев, Николай (2022) Природнотуристически ресурси на България Издателство "ИТИ" Велико Търново, 2022 г., ISBN 978-619-7602-20-3

Мутафова, Красимира (2022) Mutafova, Krasimira. Penalties and Sanctions Imposed Upon Orthodox Priests and Parishioners in the Balkans During the 17th – 18th Centuries (On Ottoman Documentary Material). – In: XVIII. Türk Tarih Kongresi. Ankara: 1-5 Eylül 2018. Kongreye Sunulan Bildiriler. XII. Cilt. Türk dili ve edebiyati tarihi. Ankara, 2022, pp. 281–299. e-ISBN: 978-975-17-5111-9 (tk.); 978-975-17-5123-2 (12.c) Ankara (Türkiye)

Налбантова, Елена (2022) Митът „Генерал Иван Инзов“ в прозата на Иван Ненов Годишник на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, Тараклия (Молдова), 2022, с. 341 – 343.

Некова, Мариела (2022) Влияние на КОВИД пандемията върху пространствената структура на настанителната база на туризма в Централна Северна България Сборник "България, българите, Европа - мит, история, съвремие", Том XVI, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Николова, Галина (2022) "Общуването с произведения на изкуството - фактор за развитие на творческите способности на децата от предучилищна възраст" "Вечното и непреходното в предучилищното възпитание". Сборник с доклади, посветен на 100 години от рождението на проф. д.п.н. Елка Петрова

Няголова, Наталия (2022) «Така трябваше да стане» на Бранислав Нушич и пространствената поетика на Хенрих Ибсен Слов’янський полілог. Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково- практичної онлайн-конференції «Слов’янські читання», присвяченої Дню слов’янської писемності та культури» (25 травня 2021 р.). Ізмаїл РВВ ІДГУ: «СМИЛ», 2022. 110 с., 53 - 59.

Няголова, Наталия (2022) Метонимическая оптика в рассказе Ивана Станкова "Отец Бухареста" ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 50-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИМЕНИ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ВЕРБИЦКОЙ. Тезисы докладов Издательство Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург), с. 574 - 575

Няголова, Наталия (2022) Неустроенная личная жизнь сыщика - попытка структурного анализа Проблемы поэтики, генезиса и эволюции криинальной литературы, Сб. научных статей, под ред. К. А. Чекалова и О. В. Федуниной, М.: Издательство Ипполитова, 2022, с. 142 - 152, ISBN 978-5-93856-557-9

Павлов, Пламен (2022) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2022 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2022) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2022. Монтана

Павлов, Пламен (2022) Загадката "Крън" намира своя отговор.– Николай Овчаров. Господарите на Крън и техните съкровища /Средновековна история на Казанлък/. София, "Уникарт", 2022, 7-11. ISBN 978-619-7629-07-1 София

Павлов, Пламен (2022) Кратка илюстрована история на България. София, "Борина", 2022. София

Павлов, Пламен (2022) Към личностната характеристика на Хаджи Димитър и Стефан Караджата.– Сб. 180 години от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджата. Сливен, Регионален исторически музей - Сливен, 2022 Сливен

Павлов, Пламен (2022) Нови археологически свидетелства за историята на Василико / Царево /предговор/.– Милен Николов. Древно Василико /Исторически и археологически проучвания/. Бургас, 2022. Бургас

Павлов, Пламен (2022) Още веднъж за контактите между Раковски и Левски.– Българско Възраждане. Идеи, личности, събития, т. 17 (Сб.от научна конференция "Градът Ловеч като център на Българския централен революционен комитет, столица на Васил Левски и роден град на поборника Тодор С. Кирков", 2021). Ловеч, 2022, 6-14 ISBN 978-619-7442-73-1 Ловеч

Павлов, Пламен (2022) Поп Пунчо – съвременник и последовател на Паисий. – Будител, 2022, кн. 2 София

Павлов, Пламен (2022) София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2022 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.) София

Павлов, Пламен (2022) Христо Ботев и теорията на Дмитрий Иловайски за произхода на българите.– Ботйов лист. Враца, 2022. Враца

Петкова, Мирослава (2022) Petkova, M. & Aleksieva, M. (2022). Retrospective analysis of physical ability to 9-year-old students. Problems of Education in the Fourth Industrial Revolution Era. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, ISSUE 1 (16), 38-47. Ostrava: Tuculart Edition, ISSN 2695-0243, ISBN 978-80-908353-7-5, DOI 10.47451/col-01-2022-016, [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL]

Петкова, Мирослава (2022) Stefanov,S., M. Petkova (2022). ESTABLISHING THE LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL FITNESS OF 15-16-YEAR-OLD FEMALE BASKETBALL PLAYERS AFTER AN APPLIED TRAINING MODEL. KNOWLEDGE – INTERNATIONAL JOURNAL, Vol. 50.2, Invited Scientific Papers, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, pp. 259-266, [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL]

Петров, Венцислав (2022) Необходими промени в режима на законовата солидарност между съпрузи за задължения, поети за нужди на семейството. - в: Сборник научни изследвания в чест на професор Цанка Цанкова. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, с. 265-284

Петров, Галин (2022) Бележки върху историята на природозащитното дело в България: Обявяване на резервати. Сборник "България, българите, Европа - мит, история, съвремие", Том XVI, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Петров, Галин (2022) Примерен уеб базиран подход в обучението по география и икономика Географ (електронно списание), Брой 6, 2021-2022, 13-20.

Петров, Галин (2022) Съвременни тенденции в консервационната природозащита Юбилеен сборник "Образование, география и културен туризъм" в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Стела Дерменджиева, В. Търново

Петрова, Красимира (2022) Конфликти /практикум/, 2022, Изд. "ИТИ", В.Търново, ISBN 978-619-7602-21-0, с. 154 Велико Търново

Петрова, Красимира (2022) СОВРЕМЕННЫЙ ЭКЛЕКТИЧНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ -XVII Всероссийская Парыгинская научно-практическая конференция с международным участием - 15 апреля 2022 года: сб."Проблемы социальной психологии и социальной работе", СПбГУП,ISBN 978-5-7621-1176-8, ББК 88.5+65.275 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] с.25-27 Санкт-Петербург, Русия

Петрова, Мария (2022) Буковите гори - едно от природните богатства на България Е-списание Географ. Год. VI – VII, брой 6, 2021 – 2022 г. с. 53-68. ISSN 2534-949X (online).

Петрова, Мария (2022) ИЗМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ БОЛГАРИИ ПО ДАННЫМ О ЗЕМНОМ ПОКРОВЕ - В: ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 2022, том 154, № 1, с. 61–75. DOI: 10.31857/S0869607122010098

Попова, Десислава (2022) Ролята на сюжетно-ролевата игра в логопедичната пракитка при деца в предучилищна възраст. Вечното и непреходното в предучилищното възпитание: сборник доклади от Кръгла маса, проведена на 13.12.2019 г. във връзка със 100-годишнината на проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова

Радуканов, Сергей (2022) Assessing the Market Risk on the Government Debt of Kazakhstan and Bulgaria in Conditions of Turbulence Assessing the Market Risk on the Government Debt of Kazakhstan and Bulgaria in Conditions of Turbulence. Risks. 2022; 10(5):93. https://doi.org/10.3390/risks10050093 (Scopus - Q2)

Радуканов, Сергей (2022) Development of Algorithm for Treatment of Extreme Outliers in Numerical Data, Conditional on Joint Distribution Relationship IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), 2021, pp. 52-56, doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772204. (https://ieeexplore.ieee.org/document/9772204/)

Радуканов, Сергей (2022) Integration and Optimization of Information Processes in the Insurance Sector IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), 2021, pp. 113-119, doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772147. (https://ieeexplore.ieee.org/document/9772147)

Радуканов, Сергей (2022) Specifics in Introduction and Functioning of the Currency Board in Bulgaria Journal of Applied and Theoretical Social Sciences, Vol 4 No - (2022): Volume 4, Special Issue, p 1-11(E-ISSN: 2687-5861) (DOI Prefix:10.37241/jatss) (http://www.iccsor.com/index.php/jatss)

Радуканов, Сергей (2022) Икономическа структура на разходите за опазване на околната среда на макроикономическо ниво Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы: сборник статей VI Международной научно-практической Интернет-конференции (10-17 декабря 2021) [Электронный ресурс] / КузГТУ. – Кемерово: Изд-во КузГТУ, Кемерово, 2022, Ред. Законнова Л. И., д.б.н. – ответственный редактор, Костинец И. К., к.т.н., Беляевский Р. В. к.т.н., Ростовцев А. А., д.с/х.н, профессор, Колев Г. В., д.и.н. профессор, Ненков Н. В., д-р, доцент, Петрова М. М., д-р, проф., Блюменштейн В. Ю., д.т.н., профессор. Кемерово:: Изд-во КузГТУ, 2022, с. 181-185. ISBN 978-5-00137-218-9 (https://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/rekul/2021/VII_rekul/pages/Articles/7.9.pdf) (https://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/rekul/2021/VII_rekul/pages/sections.htm)

Радуканов, Сергей (2022) Парична политика на България в процеса на присъединяване към Еврозоната Велико Търново: Ай анд Би, 2022, 135 с. ISBN - 978-619-7281-83-5 (COBISS.BG-ID – 52473352)

Сабоурин-Дренска, Владимир (2022) Хората на Путин, сп. Нова социална поезия, бр. 32 (януари), 2022. Online ISSN: 2603-543X

Семова, Мартина (2022) Живот в окопите на Западния фронт през Първата световна война (1914-1918) В: МСЧ. Т. VII. Сборник с материали от Десета студентска научна конференция във ВТУ. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2022, с. 192 - 206.

Симеонов, Димитър (2022) Contemporary State of the Transport System in Bulgaria International Journal of Scientific and Management Research, Volume 5, Issue 3 (March) 2022, ISSN: 2581-6888, pp 214-224 ` https://ijsmr.in/vol-5-issue-3/contemporary-state-of-the-transport-system-in-bulgaria/

Симеонов, Димитър (2022) Regional Economic Analysis - Economic-Geographical Aspects International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Vol 62, No 1 (2022), pp 96-106, ISSN 2307-4531

Симеонов, Димитър (2022) REGIONAL ECONOMIC AND SOCIAL INEQUALITIES IN BULGARIA REVISTA INCLUSIONES, Homenaje Stefano Santasilia, ISSN 0719-4706 - Volumen 9 / Número 2 / Abril – Junio 2022 pp. 217-229

Симеонова, Катя (2022) Ефективно обучение с отдалечен достъп в подготовката на студенти педагози. Сб. доклади от ІХ международна научна конференция „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“, 28-29 април 2022 г., Русе

Стефанов, Стефан (2022) Ами ако най-големият експеримент с човешки същества в историята се окаже провал? https://chetilishte.com/rm/

Стефанов, Стефан (2022) Д-р Питър Маккъла: Официалният COVID наратив издиша https://chetilishte.com/%D0%B4-%D1%80-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%8A%D0%BB%D0%B0/

Стефанов, Стефан (2022) Думите като оръжие: Защо не бива да отстъпваме за местоименията https://conservative.bg/dumite-kato-orujie-zashto-ne-biva-da-otstupvame-za-mestoimeniata/

Стефанов, Стефан (2022) Защо вече не съм щатен професор в Университета на Торонто https://conservative.bg/jordan-peterson-zashto-veche-ne-sum-shtate-profesor-v-universiteta-v-toronto/

Стефанов, Стефан (2022) Лекът стана по-лош от болестта https://chetilishte.com/jbp/

Стефанов, Стефан (2022) Поведенческият контрол и краят на американската мечта https://chetilishte.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B5/

Стефанов, Стефан (2022) Революцията застигна и Джо Роугън https://conservative.bg/revolutsiata-zastigna-i-joe-rogan/

Стефанов, Стефан (2022) Ремикс или повторната употреба на намерен материал за творчески цели https://studialiteraria.eu/bg/archive/year-2021/issue-1/remiks-ili-povtornata-upotreba-na-nameren-material-za-tvorcheski-celi

Стойкова, Поля (2022) TRADE AND ECONOMIC AND INVESTMENT COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND THE CYPRUS CONTEMPORARY DIMENSIONS ISSN 2367-5721 (online), JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COMISSUE 90, FEBRUARY 2022, 161-169

Стойкова, Поля (2022) Опит за представяне на модел на устойчив туризъм в Северен Кипър по време на пандемията от COVID-19 В: Сборник от международна научна конференция "Съвременни предизвикателства пред туризма" от 12 май 2022 г., към Стопански факултет на ВТУ. Раздел II, с.830-840.

Стойковски, Горан (2022) Отворени Балкани пред (полу)затовените врати на ЕС Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Стоядинов, Мариян (2022) Религия - Християнство-Православие. Учебник за девети клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2022, ISBN 978-619-91522-8-7 София

Събев, Павлин (2022) Религия - Християнство - Православие 8 клас. София: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. ISBN 978-619-91522-7-0

Събев, Павлин (2022) Синоптични прочити // Християнство и култура, №3 (170)/2022, с. 71-81. ISSN 1311 – 9761. COBISS.BG-ID – 1121501412. София: Комунитас

Теофилова, Марина (2022) Галерия ARTRAY и още един ден Сб. Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2022, с. 73-83 ISBN 978-619-208-288-8

Тодорова, Весела (2022) Влиянието на суфизма върху творчеството на Джубран Халил Джубран ISBN 978-619-208-301-4, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Тутеков, Свилен (2022) Тутеков, Свилен. Религия - Християнство-Православие. Учебник за единадесети клас. Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2022, ISBN 978-619-91522-9-4 София

Фидосиева, Христина (2022) Терапевтични програми в специалните образователни институции – учебно помагало изд. Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, Велико Търново, ISBN: 978-619-92065-2-2

Христов, Александър (2022) Компаративистичен прочит на Елин-Пелиновата и Бодлеровата поезия в проза. В: Слов’янський полілог. Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Слов’янські читання», присвяченої Дню слов’янської писемності та культури» (25 травня 2021 р.). Редакційна колегія: д. п. н., проф. Я. В. Кічук (голова), д. і. н., проф. Л. Ф. Циганенко, д. філ. н., проф. Т. С. Шевчук, к. філ. н., доц. Н. М. Кольцун, к. філ. н., доц. Л. М. Топчий, к. філ. н., доц. Т.О. Савоськіна і інші. Ізмаїл РВВ ІДГУ: «СМИЛ», 2022, с. 67–74.

Христова, Христина (2022) ФЕСТИВАЛНИЯТ ТУРИЗЪМ В КРЕАТИВНИЯ ГРАД: ИМИДЖОВИ РОЛИ И КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики. Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Съст. Христина Христова, Десислава Андреева, ISBN 978-619-208-288-8, c. 31-48

Хънтов, Владимир (2022) Война и мир в творчестве М.А.Шолохова М.А. Шолохов в современном мире. Сборник материалов Международной научно-практической конференции 20-21 мая 2021 г. Члены редакционной коллегии: Бакурадзе Андрей Бондович, Юлина Галина Николаевна, Рабаданова Разият Сулайбановна. Рецензенты: Бондарева Яна Васильевна, Ерофеева Елена Анатольевна. Издательство ООО «Ваш формат», Москва, 2022, 370 с., ISBN 978-5-00147-363-3. С. 30-38.

Цанева, Йоанна (2022) Функции на играта за корекция на комуникативните нарушения при деца от предучилищна възраст. Сб. Вечното и непреходното в предучилищното възпитание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.

Цонева, Петя (2022) Conrad's Artistic Returns: Perspectives on a Bulgarian Debut in Staging "Heart of Darkness" The Reception of Joseph Conrad in Europe, edited by Robert Hampson, Bloomsbury Publishing, 2022, pp. 261-276. ISBN 9781474241090

Цонкова, Ваня (2022) Китай и зеленият преход - икономически и финансови аспекти / China and the Green Transition – Economic and Financial Aspects Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 27.05.2022 г. в гр. В. Търново. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2022. ISSN 2603-4093

Цончева, Полина (2022) Новата учебна програма по география в Китай за първи гимназиален етап - структурни и концептуални модели, дидактически специфики и компетентности/The New Curriculum in Geography for Lower Secondary Education in China - Structural and Conceptual Models, Didactic Specifics and Competencies Международен сипозиум "Образование, география и културен туризъм" в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Стела Дерменджиева" - СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА/International Symposium Ëducation, Geography and Cultural Tourism"In honor of the 60th Anniversary of Prof. Stella Dermendzhieva, Dr. Habil - BOOK OF ABSTRACTS. В.Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий"/V.Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, стр. 56/p.56 ISBN 978-619-208-294-9 (Print); ISBN 978-619-208-295-6 (Online)

Чавдарова, Велислава (2022) "Случаят ... през призмата на индивидуалната и позитивната психотерепия" "Четири години Студентски клуб по Психология „Доц. д-р Илия Стойков“ Сборник научни доклади, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново, 2022, ISBN 978-619-208-296-3, с.27-37.

Чавдарова, Велислава (2022) ВЪПРОСЪТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СПЕЦИФИКА НА ЛИЧНОСТНИТЕ ЧЕРТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 50 ГОДИНИ ПСИХОЛОГИЯ В СОФИЙСКИЯ НИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ НА ТЕМА ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ 1-3 юни 2022 г., София, България

Чавдарова, Велислава (2022) ВЪПРОСЪТ ЗА РОЛЯТА НА ПСИХОЛОГА ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ «Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований» - сборник с материали от международна научно-практическа конференция

Чавдарова, Велислава (2022) КРОСКУЛЬТУРНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БОЛГАРСКИХ И УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ сб. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ», Одеса 2022 г.

Чавдарова, Велислава (2022) ЛИЧНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ВЗРОСЛЫМИ КЛИЕНТАМИ Сборник "XVII Всероссийская Парыгинская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы социальной психологии и социальной работы»

Чавдарова, Велислава (2022) ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИ ОТ ПСИХОДРАМА ПРИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА Сборник от научна конференция "Образование, география и културен туризъм",ISBN 978-619-208-294-9

Чавдарова, Велислава (2022) ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ Проблемы социальной психологии и социальной работы :XVII Всероссийская Парыгинская научно-практическая конференция с международным участием, 15 апреля 2022 г. — Санкт-Петербург : СПбГУП, 2022. — 186-188 с. — ISBN 978-5-7621-1176-8

Чавдарова, Велислава (2022) Смърт, старост, страх "Приложната психология: възможности и перспективи"- сборник с доклади от 21 международна научна конференция, организирана от катедра "Психология", ВСУ

Чакърова-Димитрова, Изабела (2022) Понятие за множество административни нарушения. De jure, 2022, № 1, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2022) Участници в споразумението по ЗАНН. Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция на тема "Развитие на съвременното право - между установените традиции и желаната бъдеща реалност" по случай 30 години от създаването на Юридическия факултет към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/