Публикации за 2021


Авгинова-Николова, Емилия (2021) СИМВОЛИКАТА НА ВОДАТА У БЪЛГАРИТЕ И ГЪРЦИТЕ И ОТРАЖЕНИЕТО Ѝ В ЕЗИКА Лингвистични проблеми, Научни текстове от Юбилейната международна конференция "Филологията - традиции и предизвикателства в новата реалност" (7-9 октомври 2021г.), година - 2, кн.2, стр. 251-258, Благоевград, 2021, ISSN 2682-9673

Аврамов, Владимир (2021) Владимир Аврамов в: Икони и стенописи. РЕЛИГИЯ - ХРИСТИЯНСТВО-ПРАВОСЛАВИЕ, издание на Българска православна църква - Българска патриаршия, София, 2021, ISBN 978-619-91522-4-9 Печат ,,БУЛВЕСТ ПРИНТ" АД

Аврамов, Владимир (2021) Владимир Аврамов в: Икони и стенописи. РЕЛИГИЯ - ХРИСТИЯНСТВО-ПРАВОСЛАВИЕ, издание на Българска православна църква - Българска патриаршия, София, 2021, с.200 ISBN 978-619-91522-6-3 Печат ,,БУЛВЕСТ ПРИНТ" АД

Аврамов, Владимир (2021) Творба: 1.,,Бременските музиканти", 162х100см., акрил см. техника, платно, 2021г. Творба: 2 ,,Marilyn", 100х100см., акрил, см.техника, платно.В каталог ,,50 години НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЛУДОГОРИЕ*21*, Разград, 2021г., с.28, ISBN 978-619-00-1323-5 В каталог ,,50 години НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЛУДОГОРИЕ*21*, Разград, 2021г., ISBN 978-619-00-1323-5, печат Издателство ,,Фабер", Велико Търново; съставител: Тодор Тодоров

Агаларева, Маринела (2021) ПАЛЕОГЕОГРАФСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ В ОБСЕГА НА ХАЙРЕДИНСКОТО УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА, Кн. 2, С., стр. 3-14, ISSN - 0204-7209 COBISS.BG-ID - 1119666916

Агаларева, Маринела (2021) СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОЖКИ ЧЕРТИ, ОПАСНОСТ, ДИНАМИКА И ОЦЕНКА НА РИСКА В ОБСЕГА НА АКТИВНИЯ ОРЯХОВСКИ СВЛАЧИЩЕН МАСИВ В: „География, геополитика и обществено развитие” в чест на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев, В. Търново

Александров, Олег (2021) Two military camps on the Roman Limes: Dura-Europos and Novae (an example of Roman Imperial propaganda through official state religion) Colonial Geopolitics and Local Cultures in the Hellenistic and Roman East (3rd century BC – 3rd century AD), eds. H. Bru, A. Dumitru, N Sekunda, 2021, Oxford: Archaeopress 2021, pp. 174-180, ISBN 9781789699821

Александров, Олег (2021) Археологически проучвания на Късноантична крепост „Ковачевско кале“ край Попово В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 775-779, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2021) Спасително археологическо проучване в м. Кротиря, Поморие В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 944, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2021) Спасително археологическо проучване в м. Хонят, Поморие В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 945, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2021) Спасително археологическо проучване на ул. „Ангел Кънчев“ в Поморие В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 660, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2021) Спасително археологическо проучване на ул. „Резовска“ в Поморие В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 657-660, ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2021) Спасително археологическо проучване на ул. „Странджа“ № 34 в Поморие В: Археологически открития и разкопки през 2020 г., книга ІІ, гл. ред. Хр. Попов, 2021 г., София: Българска академия на науките, с. 653-657, ISSN 1313-0889

Александрова, Елица (2021) • Александрова Иванова, Елица: "Ролята на художествената деформация в детското изобразително творчество""The role of artistic deformation in children's art" Бургас, Образование итехнологии, VOL. 12/2021, с. 88-89, ISSN 1314-1791 (PRINT) ISSN 2535-1214 (ONLINE), COBISS.BG-ID – 1270431972

Александрова, Елица (2021) • Александрова, Елица: Характер на детската сетивност и активност в процеса на възприемане по изобразително изкуствоCharacter of children's sensibility and activity in the process of perception in fine arts Международна юбилейна научно-практическа конференция- Образованието: класичност и модерност, 140 години педагогическо образование във Враца,Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" Велико Търново,2021година (стр.187 - 193)ISBN 978-619-208-274-1

Александрова, Елица (2021) Александрова, Елица. Изобразително-творческите умения при учениците от първи клас. Drawing and Creative Skills in First Grade Students Международна научно-практическа конференция:"Наставничеството: класичност и модерност". В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 154 -161. ISBN 978-619-208-246-8

Александрова, Силвия (2021) Вудро Вильсон, российские революции 1917 г. и взгляд на послевоенный мир. Ключевские чтения – 2020: Народ и власть. Сборник научных трудов. Москва: Издательство Спутник+, 2021, с. 496-502. ISBN 978-5-9973-5864-8

Алексиева, Милена (2021) Aleksieva, M. FACTOR STRUCTURE OF PHYSICAL ABILITY OF 9-YEAR-OLD PUPILS OVER A 12 YEAR-PERIOD Годишник на НСА „Васил Левски“ – гр. София (главен редактор: проф. Татяна Янчева, дн) от научна конференция с международно участие на катедра „Баскетбол,волейбол, хандбал“, проведена на 02.06.2021 „Проблеми на обучението и тренировката по баскетбол, волейбол, хандбал“ COBISS.BG-ID - 1290800356 с. 307 - 314

Алексиева, Милена (2021) Игровият подход в уроците по физическо възпитание и спорт при работа с ученици със специални възможности Осма международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ 19.11.2021, В. Търново под редакцията на проф. М. Михова

Ангелов, Мариан (2021) THE GAME IN THE MUSIC EDUCATION OF THE LITTLE STUDENTS KNOWLEDGE International Journal, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol. 47.2, Education, Skopje, Global Impact and Quality Factor, 2021, p. 377 - 382, ISSN 2545 - 4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version). [Global Impact Factor] [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Ангелов, Мариан (2021) За някои игрови форми на работа в урока по музика за 3. и 4. клас Сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция „Образованието: класичност и модерност“ (140 години педагогическо образование във Враца), Враца, 29 - 30 октомври 2021 г. Гл. науч. ред: доц. д-р Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 209-215. ISBN: 978-619-208-274-1, COBISS.BG-ID - 49899272

Ангелов, Мариан (2021) Музикалният съпровод при педагогическата работа на стажант-учителите Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, Враца, 30 октомври 2020 г. Ред. доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 203-209. ISBN: 978-619-208-246-8, COBISS.BG-ID - 46643720

Ангелов, Мариан (2021) Музикалното творчество в 1. – 4. клас при практическата подготовка на стажант-учители Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, Враца, 30 октомври 2020 г. Ред. доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 195-202. ISBN: 978-619-208-246-8, COBISS.BG-ID - 46643720

Ангелов, Мариан (2021) Образователни аспекти на музикалния метрум Национална конференция с международно участие „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 25 – 27.08.2021, гр. Бургас. Гл. ред: проф. д-р Румяна Папанчева. В: сп. Образование и технологии, vol. 12/2021, issue 2, с. 324-329, ISSN 1314-1791 (Print), ISSN 2535-1214 (Online). [Инд./Реф. в: CROSSREF], COBISS.BG-ID - 1270431972

Ангелова, Жоржета (2021) Идеи за усъвършенстване на обучението по математика в четвърти клас чрез използване на математически софтуер GeoGebra Списание „Педагогически алманах“, Велико Търново, Университетско издателство Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Том 29/брой 1, (с. 101 – 111), ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print)

Ангелова, Кремена (2021) ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Сборник с доклади от Третата научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието- Дигитална образователна реалност", Плевен, 2021г.

Ангелова, Светлана (2021) Development of student teachers’ satisfaction with e-learning science courses Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’20) AIP Conf. Proc. 2333, 050011-1–050011-9; https://doi.org/10.1063/5.0042071 Published by AIP Publishing.

Ангелова, Светлана (2021) БАЗИРАНИЯТ НА ПРИРОДАТА, СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛЕН ПОДХОД И ПРИРОДОНАУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕТЕТО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – ЕДНА НЕОБХОДИМА СВЪРЗАНОСТ В: Папанчева, Р. (ред)., "Образование и технологии", 12 (1), 60-66. ISSN 1314-1791 (PRINT) ISSN 2535-1214 (ONLINE), COBISS.BG-ID - 1270431972

Ангелова, Светлана (2021) ЕДИН СЪВРЕМЕНЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОСА „КАКВО СВЪРЗВА ПРОЕКТ БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ФОРМИРАНЕТО НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ, КАТО ЧАСТ ОТ STEM/STEAM– ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ?“ В: Христова - Коцева и кол. (ред). ОБРАЗОВАНИЕТО: КЛАСИЧНОСТ И МОДЕРНОСТ, 140 години педагогическо образование във Враца. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2021, с. 95-103. ISBN 978-619-208-274-1, COBISS.BG-ID - 49899272

Ангелова, Светлана (2021) ЗДРАВЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В: Петров, Г. (ред). „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ СЪС СТУДЕНТИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ОНЛАЙН – ОБУЧЕНИЕ” СБОРНИК С НАУЧНИ ДОКЛАДИ /ПЕТА КНИГА/. 2021, Габрово: Екс-пресс, 231-237. ISBN 978-954-490-677-3

Ангелова, Светлана (2021) ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОРЕГУЛАТИВНО ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕТЕТО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В ИНТЕГРАТИВНОТО ПОЛЕ НА ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В: С. Николаева (ред.) Концептуални и приложни измерения на свързаността между формалното и неформално образование. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 67-75. ISBN 978-954-07-5356-0

Ангелова, Светлана (2021) Мотивиращата практико-приложна подготовка на стажант-учителя и преподаването на природни науки в началното училище – съдържателни параметри и взаимозависимости В: Сб. „Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, Ред. Р. Христова – Коцева, Е. Тополска, С. Ангелова, ВТУ – Филиал Враца, 31. 10. 2020 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 101-111. ISBN 978-619-208-246-8, COBISS.BG-ID - 46643720

Ангелова, Светлана (2021) Проучване потребностите на студенти педагози от подготовка за реализиране на свързаността „формално – неформално образование“ В: Николаева, С. (ред). Концептуални и приложни измерения на свързаността между формалното и неформално образование, 2021. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 75-93. ISBN 978-954-07-5356-0

Ангелова, Светлана (2021) ПРОУЧВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ ОТ ПОДГОТОВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СВЪРЗАНОСТТА „ФОРМАЛНО – НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“ Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 9, 2021, 1212-1229. ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print) COBISS.BG-ID - 50383624

Ангелова, Светлана (2021) Професионално-компетентния профил на стажант-учителя по природни науки в интердисциплинна и контекстуална перспективи В: Сб. „Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, Ред. Р. Христова – Коцева, Е. Тополска, С. Ангелова, ВТУ – Филиал Враца, 31. 10. 2020 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 77-100. ISBN 978-619-208-246-8, COBISS.BG-ID - 46643720

Ангелова, Светлана (2021) СВЪРЗАНОСТТА „ФОРМАЛНО – НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“ В ПЕРСПЕКТИВАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ КАТО СФЕРА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В: С. Николаева (ред.). Сборник с изследователски материали, конферентни доклади и добри практики "АЛТЕРНАТИВНИ И ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ ЗА СВЪРЗАНО ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО (ПАРА-ФОРМАЛНО) ОБРАЗОВАНИЕ", 2021, УИ "Св. Климент Охридски", 9-23.

Андонов, Александър (2021) Constructing a hyperoperation sequence – pisa hyperoperations Научна конференция ICTTE2020 "International Conference on Technics, Technologies and Education", Ямбол, 2020

Андонов, Александър (2021) Equidistance of bases of tetration in the set of Over Astronomical Numbers Ежегодна научна сесия на факултет "Математика и информатика" на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2021

Андонов, Александър (2021) Увод в хипероперациите. Тетрация Сборник доклади от научна конференция на младите изследователи 2019 факултет "Математика и информатика" на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2021

Андреева, Десислава (2021) "Черен лебед", инфодемия и научна журналистика. Качествена журналистика и нова комуникационна среда. Международна научна конференция на ФЖМК, проведена на 29-30-10.2020 г., Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, с. 305-315, ISBN 978-619-7567-07-6. Индексирано в CEEOL: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=999108

Антонов, Симеон (2021) Христофор Българина и църквата „Панагия Халкеон“ в Солун Будител, 2021, бр. 61, кн. 4, с. 31–37. ISSN 1312-7829

Анчева, Антоанета (2021) От природата като „първоучител“ към „субективната идея“. Промени в естетическите критерии през втората половина на ХVI век и тяхното отражение върху учението за пропорциите. Сп. Визуални изследвания, Брой (4) 3/2020. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2021, с. 46-56 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268 DOI: https://doi.org/10.54664/MYET2917

Астарджиева, Татяна (2021) Женското избирателно право в Русия Сб. Laurea. Изследвания и материали в чест на 80 годишнина на доцент доктор Владимир Попов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 339-348. ISBN: 978-619-208-70-3.

Астарджиева, Татяна (2021) Об отношениях между Российской империей и Великим княжеством Финляндским. - В: Ключевские чтения-2020. "Народ и власть". Материалы Международной научной конференции молодых ученых. Сборник научных трудов., Москва: Издательство "Спутник+", 2021., c. 478-483. ISBN 978-5-9973-5864-8. http://sherbatovo-hram.ru/wp-content/uploads/2021/06/klyuchevskie-chteniya-2020.-sbornik.pdf

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2021) Corpus-based Research in Terminology Казахстан, гр. Алмати, Казахски Национален Университет "Ал Фараби" Еurasian Journal of Philology: Science and Education №4 (184)

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2021) Exploring Local Linguistic Scenery amongst Superdiversity: A Small Place in the Global Landscape

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2021) Public Space as a Social Actor гр. София

Бакоев, Валентин (2021) On Symmetry in Mathematical Identities Symmetry: Culture and Science, Vol. 32, Number 2, 2021, pp. 49 - 53. https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_149

Бакоев, Валентин (2021) On the Study of the n-dimensional Boolean Cube in the Undergraduate Programs in Computer Science Proceedings of 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 2021, pp. 296-299, doi: 10.1109/ICAI52893.2021.9639496.

Бакоев, Валентин (2021) Optimizations in computing the algebraic normal form transform of Boolean functions Proceedings of 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 2021, pp. 288-291, doi: 10.1109/ICAI52893.2021.9639777.

Белогашев, Георги (2021) Кирил Чолаков за ролята на психопатията в социо-културното развитие В: История на българската обществено-хуманитарна мисъл – част I (Българска философско-психологическа традиция). Велико Търново, изд. ИТИ, 2021, с. 28-38, ISBN 978-619-7602-18-0

Белогашев, Георги (2021) Науките за духа и Науките за природата в пост-Кантианските теориите на В. Дилтай, В. Винделбанд и Х. Рикерт В: Проблеми на историята на философията, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 15-50, ISSN 1314‐2763; DOI: 10.54664/NBNY2937

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Ahmedova,A., S. Belomazheva-Dimitrova.DEVELOPMENT OF SPEED AND SPEED REACTION IN PARALYMPIC SWIMMERS. Pedagogical Almanach, 2/2021, pp. 276-281. DOI: 10.54664/BUEQ2474 Pedagogical Almanac, Issue 2, 2021, “St. Cyril and St. Methodius” University Press, pp. 276-281. ISSN 1310-358X, DOI: 10.54664/BUEQ2474

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Dimitrov, D., S. Belomazheva-Dimitrova. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF SPECIFIC MOTOR SKILLS IN 12-13-YEAR-OLD TENNIS PLAYERS. Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, Suppl. 1, pp 615-620, ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2021.s.01.096

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Sirakov, I., S. Belomazheva-Dimitrova. Effect of the training program on mental qualities in elite orienteers. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 21 (3), Art 190, pp. 1498 - 1504, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 , DOI:10.7752/jpes.2021.03190

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Stoychevski, М., S. Belomazheva-Dimitrova. SURVEY OF THE EXPERTS’ OPINION ON THE THERAPEUTIC EFFECT OF SWIMMING. Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, Suppl. 1, pp 515-519, ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2021.s.01.078.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Козлева, А., С. Беломъжева-Димитрова. НИВО НА ЗДРАВНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 14–19-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ. Педагогически алманах, бр.2/2021, с. 260-266, ISSN 1310-358X, DOI: 10.54664/CIDQ2543

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Козлева, А., С. Беломъжева-Димитрова. ПРОУЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА 14-19 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ КЪМ ВРЕДНИТЕ НАВИЦИ И ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ КАТО ФАКТОРИ НА ЗДРАВЕТО. В: сборник от Тринадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", СУ "Свети Климент Охридски", Департамент по спорт, Университетско издателство "Свети Климент Охридски", с. 157-166.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Козлева, А., С. Беломъжева-Димитрова. Проучване способността за самооценка на някои здравни фактори при 14–19 годишни ученици. В: ОСМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 19.11.2021, В. ТЪРНОВО/Редактор/Маринела Михова. Велико Търново: I and B, 2020, с. 342-351, ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Белчева, Весела (2021) Linguistic Impact On Self-Awareness And Social Affiliation. Journal of Communication and Behavioural Sciences, 2021, 1, 75-78 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=970338

Благоев, Благовест (2021) Рифма Павла Матева // Болгарская русистика. - София, 2021, Кн. 1, с. 40-57. ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online)

Бойчев, Бойчо (2021) Return on investment for internet advertising Международной научно-практической онлайн-конференции "Развитие росийской экономики и ее безопасность в условиях современных и угроз". - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 21–22 апреля 2021 года. с. 206-208. ISBN: 978-5-7972-2860-8, УДК: 330.322.1, https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46365017&pff=1

Бойчев, Бойчо (2021) The Behavior of the consumer in the process of making a decision to purchase an IQOS device Emerging trends in global and national economy: 52nd International Scientific Conference. Niš, 14 October 2021. Ed. by Tadija Ɖukić, Dragana Radenković Jocić. Niš:Atlantis, 2021, pp.203 - 210. ISBN: 978-86-6139-222-1, COBISS.SR-ID: 53543177, https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/53543177

Бойчев, Бойчо (2021) Маркетингови аспекти на тъмния туризъм Варна: Знание и бизнес, 2021. - 151. ISBN: 978-619-210-061-2, COBISS.BG-ID: 50583048

Бойчев, Бойчо (2021) Приложение на бенчмаркетинговия подход в аграрния сектор Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция "Агробизнесът и селските райони- икономика, иновации и разтеж", Варна, 18 юни 2021 г. Ред. Мария Станимирова. Варна: Наука и икономика, с. 181-191. ISBN:978-954-21-1088-0, https://doi.org/10.36997/ARA2021.181

Бойчев, Бойчо (2021) Приложението на изкуствения интелект в борбата с прането на пари във финансовите институции Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”, проведена на 27.05.2021 г. в гр. В. Търново, 2021, т. 5, с. 96-101. ISSN: 2603-4093

Бонджолова, Валентина (2021) Okazjonalne antroponimy w języku mediów jako źródło komizmu Nazwy własne w przestrzeni wielokulturowej. Zeszyt streszczeń. XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Uniwersytet Rzeszowski 14-16 października 2021 roku. Rzeszów, 2021. P. 14–15. Резюме (на полски, български, английски и руски език)

Бонджолова, Валентина (2021) Анелия Петкова: Обичам да преподавам, обичам да уча чужди езици! (Интервю) Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 40/1 / Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 40/1. [Отг. ред. Валентина Бонджолова; ред. Вл. Маринов, Н. Радева, Кр. Василева]. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. с. 57–68. ISSN 2534-918Х (print). ISSN 2537-9236 (online).

Бонджолова, Валентина (2021) Български език за чужденци. Нива С1 и С2. Издателство „Фабер“: Велико Търново, 2021. 256 стр. ISBN 978-619-00-1346-4.

Бонджолова, Валентина (2021) Езикова игра с цифри в медийни и в рекламни текстове. Медиалингвистика. Вып. 8. Язык в координатах массмедиа : мат-лы V Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 30 июня — 2 июля 2021 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. А. А. Малышев.— СПб. : Медиапапир, 2021.— 410 с. С. 23-27. ISBN 978-5-00110-237-3. http://medialing.spbu.ru/conference/198.html?fbclid=IwAR2zB87_o9wjGRbRkmoHZvSi9taG1d9epNg6EK8l8AcMsR4tJaqqvu73rlg https://elibrary.ru/item.asp?id=46702064

Бонджолова, Валентина (2021) Към нови лингвистични хоризонти на Стоян Буров Ст. Буров. Лингвистични хоризонти. Избрани трудове. Изд. "ИВИС": Велико Търново, 2021, 7-12. ISBN 978-619-205-169-3.

Бонджолова, Валентина (2021) Обичаите и празниците в календара на рекламата. ОБИЧАЈИ у култури Срба и Бугара [Електронски извор] = Обичаите в културата на Сърби и Българи: зборник радова / приредила Јелена Јовановић. - Ниш: Филозофски факултет, 2021, стр. 43–56. ISBN 978-86-7379-567-6. COBISS.SR-ID 46512393. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2021/obicaji-u-kulturi-srba-i-bugara

Бонджолова, Валентина (2021) Предлогът „без“ и неговата употреба в рекламните текстове. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 40/1 / Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 40/1. [Отг. ред. Валентина Бонджолова; ред. Вл. Маринов, Н. Радева, Кр. Василева]. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. с. 99–110. ISSN 2534-918Х (print). ISSN 2537-9236 (online).

Бонджолова, Валентина (2021) Член-кореспондент Стоян Буров навърши 70 години. Списание на БАН, 2021, 5, 51-54. ISSN 0007-3989 (print). ISSN 2683-0302 (on line).

Бонова, Станка (2021) Homonimia a przekład tekstów specjalistycznych. Kilka uwag na przykładzie języka polskiego i bułgarskiego PRACE JĘZYKOZNAWCZE INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UKSW, Tom 11, Wokół homonimii międzyjęzykowej, SBN: 978-83-8281-032-5, с. 35-43, Warszawa, 2021 г.

Бонова, Станка (2021) Wzajemna gościnność światów. Georgi Gospodinow i Olga Tokarczuk – komunikacja twórcza w „polu kultury” Pierre’a Bourdieu Гостоприемството в полската и в българската култура / Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej, В. Търново, 2021, с. 107 – 128, ВТУ ISBN 978-619-208-287-1, UKSW ISBN 978-83-8281-034-9 e-ISBN 978-83-8281-035-6

Бонова, Станка (2021) Адам Загаевски. Възпей осакатения свят Нова социална поезия, април, 2021, ISSN 2603-543X,

Бонова, Станка (2021) За падежите в словашкия език Проглас, том 30 кн.2, ISSN: 2367-8585, Велико Търново

Бонова, Станка (2021) Превод от полски на български език: Станислав Лем: Писма на Станислав Лем до неговия американски преводач Майкъл Кендъл София, Литературен вестник бр. 30 2021 г., с.30, ISSN 1310-9561

Борисова, Ана (2021) "Почукването" в българското народно пеене. Педагогически аспекти. Сборник с доклади от Втора научна конференция „Съвременно музикално образование и възпитание”, проведена онлайн на 02.07.2021 г. Под печат.

Борисова, Ана (2021) Индивидуалното обучение по българско народно пеене със студенти от музикално-педагогическите специалности в ситуация на отдалечен достъп. Оптимизиране на педагогическите подходи. Сборник с доклади от Осма междуународна научна конференция – Педагогическо образование – традиции и съвременност. Ай анд Би. 2021, с. 98-105. ISSN - 2534 9317

Братанова, Боряна (2021) Иновационни процеси в съвременната граматика на английския език (с оглед на техните възможни паралели в българския език) Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 126–148 Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372 doi: 10.47810/BL.68.21.PR.09 COBISS.BG-ID - 1119829220

Будева, Соня (2021) Advantages and Disadvantages of Rural Social Work. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Будева, Соня (2021) GOOD PRACTICES FOR PREVENTING BURNOUT AND COPYING IT, стр.10-117, Empowering practitioners in social work from rural communities. St. Cyril and St. Methodius University Publishing House, 2021, p.165, ISBN 978-619-208-250-5 Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Будева, Соня (2021) Изследователски доклад от национално проучване относно възприятията и нуждите на работещите в социалната сфера в малки населени места в България при справяне с феномена бърнаут, стр.38, Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-00-1313-6, COBISS.BG-ID - 47787784 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2021) Предизвикателства пред практикуващите в социалната сфера в малките населени места. в сб. „Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности“, стр.7-28, Унивeрситетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2021, ISBN 978-619-208-249-9 Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Будева, Соня (2021) Раздел 2. Глава 3. Информационните и комуникационни технологии в практиката на помагащите професионалисти. (стр.116-131) Социально-психологические проблемы современного общества в условиях цифровизации: личность, организация, управление: коллективная монография / под ред. И.А. Бариляк. Е.Д. Короткиной, Е.С. Ребриловой. – Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2021. – 358 с. ISBN 978-5-7609-1655-6, еLIBRARY ID: 47064718 Тверь: Издательство Тверского государственного университета, еLIBRARY ID: 47064718

Бузов, Вихрен (2021) "The Great Reset: Глобалният корпоративен елит срещу националните държави и демокрацията" KNJIGA XXXII, PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA, ed. Slobodan Neskovic, Izdavač: CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI-CESNA B, BEOGRAD u saradnji sa Univerzitetom “Sveti Kiril i Metodij”, Veliko Trnovo, Bugarska i Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti - MANUB, Beograd: Belpak d.o.o., Novi Beograd, ISBN 978-86-85985-43-0, s.1-7

Бузов, Вихрен (2021) ЗДРАВНА СИГУРНОСТ ИЛИ СВОБОДА – ЕДНА ФАЛШИВА ДИЛЕМА [Health Security or Freedom – a False Dilemma] "Проблеми на социалната и икономическата сигурност" Том 1: "Светът в/след глобалната пандемия", Материали от Международна научна конференция, [Book Series "Problems of Social and Economic Security": "The World After/In Global Pandemic, Proceedings of Scientific Conference] 20.11.2020 г., УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2738-8689, с.53-59

Бузов, Вихрен (2021) Злоупотреби със здравната сигурност [Abuses of Health Security] Кризи и конфликти - корелации и предизвикателства, Том 1. Кризи и сигурност на международно и регионално ниво, съст. и редакция Н. Дойков, София: Научно-технически съюз за машиностроене "Индустрия 4.0", 2021 г. с.18-25, ISBN: 978-619-7383-22-5

Бузов, Вихрен (2021) Проектът "Канал Истанбул" в геополитическа перспектива [The Istanbul Channel Project from a Geopolitical Perspective] MODERNIZACIJA IZMEĐU PROSPERITETA I DESTRUKCIJE, Kniga XXXV, CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI-CESNA B, BEOGRAD, ed. Slobodan Neskovic, s.1-5, ISBN: 978-86-85985-48-5 Beograd, 2021.

Бузов, Вихрен (2021) Психологизмът на Живко Сталев [The Psychological Conception of Law of Zh. Stalev] Сб. "История на българската обществено-хуманитарна мисъл - Част I (Българската философско-психологическа традиция), ред. Д. Цацов, С. Марков, Иво Стамболийски, Велико Търново - Издателство "ИТИ", ISBN 978-619-7602-18-0, с.59-66

Бузов, Вихрен (2021) Спомен за един истински философ, методолог и поет в логиката Сб. "История на българската обществено-хуманитарна мисъл - Част I (Българската философско-психологическа традиция), ред. Д. Цацов, С. Марков, Иво Стамболийски, Велико Търново - Издателство "ИТИ", ISBN 978-619-7602-18-0, с.85-90

Бузов, Емил (2021) Достъп до технологичното обучение по конструиране, технологии и предприемачество в детската градина и в началното училище и педагогическо взаимодействие в електронна образователна среда Сб. с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики, Дигитална образователна среда", Плевен, 2021, ISBN 978-619-91255-5-7, COBISS.BG-ID - 42096648,

Булева-Петрова, Марияна (2021) Таинство повторяющихся звуков в музыке А. Н. Скрябина на примере фортерианных сонат. В: Две легенды русской музыки - А.К. Глазунов и А. Н. Скрябин. Санкт-Петербург: ГПУ имени А.И. Герцена.ISBN 978-5-8064-2969-9

Булева-Петрова, Марияна (2021) Теоретична идея – терминология – теория (върху примера на една теория за музикалната тектоника) "Българско музикознание", 2021 № 2, 2-24, ISSN 0204-823X

Бургов, Пресиян (2021) Върху някои диагностични аспекти на нарцистичната патология в юношеството ДВАНАЕСЕТTА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД“ МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН “СВЕТИ НИКОЛЕ - БИТОЛА, СВЕТИ НИКОЛЕ, Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, с. 356, 2021. ISSN 1857-9302. (онлајн)

Бургов, Пресиян (2021) Защитни механизми при гранична личностова структура Yearbook of Psychology. South - West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, 2021, Vol. 12 pp. 123 - 127. Online ISSN 2683-0426

Бургов, Пресиян (2021) Клиничен анализ на суицидния риск Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Л.В. Занкова – Тверь:Тверской государственный университет. 370 с., 2021. ISBN 978-5-7609-1638-9.

Бургов, Пресиян (2021) Психични характеристики на абнормното поведение при боледуване Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів II міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ, 19-22 листопада 2021 р. с.127 - 131. ISBN 978-617-689-510-7

Бурнева, Николина (2021) За Manova, Dariya. „Sterbende Kohle“ und „flüssiges Gold“. Rohstoffnarrative der Zwischenkriegszeit. Göttingen: Wallstein Verlag, 2021, 354 S. ISBN: 978-3-8353-3920-0 сп. Проглас, (30) 1/2021, 125-129. ISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2021) [Рец.] Б. Братанова. Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи – граматикализация и аспектуалност. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020. 389 стр. Съпоставително езикознание, 2021, № 4, стр. 86–89. ISSN 0204-8701.

Буров, Стоян (2021) In Memoriam. Михаил Виденов (1940–2021) Съпоставително езикознание, 2021, № 1, стр. 105–107.

Буров, Стоян (2021) Безпредложие Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). Съст. Св. Коева и М. Стаменов. I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, стр. 26–38. ISSN 2683-118X (print) 2683-1198 (online)

Буров, Стоян (2021) Беспредложие [версия на руски език] Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы VII Международной научно-практической конференции, посвящённой 95-летию доктора филологических наук профессора Леонида Михайловича Васильева (г. Уфа, 23 сентября 2021 г.). / отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2021, с. 46–66.

Буров, Стоян (2021) Забележително научно творчество, посветено на лингвистиката. Руселина Ницолова на 80 години. Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 295-299. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

Буров, Стоян (2021) Когнитивният фактор за граматическите изменения Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 30-49. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

Буров, Стоян (2021) Лингвистични хоризонти. Избрани трудове В. Търново: Издателство ИВИС, 2021. 375 стр. ISBN 978-619-205-169-3

Буров, Стоян (2021) От наследството на Българското книжовно дружество до съвременната българска лингвистика. Очерци и бележки по история на българското езикознание В. Търново: Издателство ИВИС, 2021. 445 стр. ISBN 978-619-205-168-6

Буров, Стоян (2021) Относно имитацията на устна реч в интернет комуникацията Проблеми на устната комуникация, кн. 12. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, стр. 39–52. ISSN 2367-8712 (Print), ISSN 2738-8840 (Online)

Буров, Стоян (2021) Правописните възгледи на Манол Иванов Studia philologica. 40/ 1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отг. ред. В. Бонджолова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 111–125. ISSN 2534-918X print; 2534-9236 online.

Буров, Стоян (2021) Синтетизъм – аналитизъм на съвременната българска морфологична система (Първа част) Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 58, кн. 1, сб. А, 2020 – Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", стр. 178 – 190.

Буров, Стоян (2021) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2021. 280 стр. (28. изд.) (в съавторство с П. Радева).

Буюклиева, Стефка (2021) A software program for equivalence of linear codes over finite fields ACA 2021 Book of Abstracts https://aca2021.sba-research.org/data/ACA_2021_Book_of_Abstracts.pdf

Буюклиева, Стефка (2021) An Extension of the Brouwer–Zimmermann Algorithm for Calculating the Minimum Weight of a Linear Code Mathematics 2021, 9(19), 2354; https://doi.org/10.3390/math9192354. https://www.mdpi.com/2227-7390/9/19/2354

Буюклиева, Стефка (2021) Characteristic vector and weight distribution of a linear code Cryptography and Communications, vol. 13, pp. 263–282 (2021). Impact factor: 1.291 (2019) https://doi.org/10.1007/s12095-020-00458-8

Буюклиева, Стефка (2021) Computer classification of linear codes, doi: 10.1109/TIT.2021.3114280. IEEE Transactions on Information Theory, vol. 67, no. 12, pp. 7807-7814, DOI: 10.1109/TIT.2021.3114280 Impact factor (2020) 2.501 Q1 Print ISSN: 0018-9448 Electronic ISSN: 1557-9654

Буюклиева, Стефка (2021) Decomposing Linear Codes over Finite Fields using Permutation Groups http://www.math.bas.bg/algebra/tcrt2021/participants.html

Буюклиева, Стефка (2021) Optimal Binary LCD Codes Designs, Codes and Cryptography, ( arXiv:2010.13399v1), Published 06.09.2021, 89, pages 2445–2461. https://doi.org/10.1007/s10623-021-00929-w

Буюклиева, Стефка (2021) Self-Dual Codes (invited contribution) Huffman, W.C., Kim, J.-L., & Solé, P. (2021). Concise Encyclopedia of Coding Theory (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315147901

Бъчваров, Стоян (2021) Бъчваров, Стоян, Смисълът на образованието в съвременната феноменологическа онтология. Проблеми на история на философията (съст.Г.Белогашев и Р. Рачев), В.Т., УИ „Св. св. Кирил и Методий”,2021, с.64-71.

Бянов, Иван (2021) Common Agricultural Policy – The Opportunities and Threats for Regions of European Union Member States Advances in Economics, Business and Management Research, volume 181, Proceedings of the 3rd International Conference Spatial Development of Territories (SDT 2020), Atlantis press (part of Springer nature), ISBN 978-94-6239-404-9, ISSN 2352-5428, https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.210710.014 pp 81-86, https://www.atlantis-press.com/proceedings/sdt-20/125958567

Бянов, Иван (2021) Quality of Life in Bulgaria. COVID-19 What is Next? PROCEEDINGS OF 4rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 25th 2021 Filodiritto Publisher, ISBN 979-12-80225-33-7, p. 87-94

Бянова, Невена (2021) Changes in the Power Generation Mix in Bulgaria in the Context of the Global Clean Energy Transition Proceedings of 4rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 25th 2021 Filodiritto Publisher, ISBN 979-12-80225-33-7, p. 94-103

Бянова, Невена (2021) Effects of the EU Electricity Markets Opening on Competition and Prices сп. Икономически изследвания, кн. 30 (1), 2021, с. 35-69, издание на Институт за икономически изследвания при БАН, ISSN: 0205-3292, COBISS.BG-ID - 1120137700

Василев, Георги (2021) "Куклен театър в педагогическата дейност" ISBN: 978-619-00-1422-5. Издателство "Фабер"

Василев, Георги (2021) "Театрална педагогика"(аспекти) Издателство"Векс" ISBN 078-619-91517-2-3

Василев, Георги (2021) Театрална анимация Издателство "Фабер" ISBN 978-619-00-1452-2

Василева, Калина (2021) Бай Ганьо Българина.Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга втора. Велико Търново: ИК Фабер, 2021, ISBN: 978-619-00-1280-1

Василева, Красимира (2021) Асоциативно поле на концепта „любов“ в съвременното българско езиково съзнание. B: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021 година). Т. 1. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 99 – 105. ISSN 2683-118Х (print) ISSN 2683-1198 (online)

Василева, Красимира (2021) Любовта на жената към мъжа в българското езиково съзнание (асоциативно поле). В: Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Леонида Михайловича Васильева (г.Уфа, 23 сентября 2021 г.) / отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2021, с. 147-151. ISBN 978-5-7477-5431-7

Василева, Красимира (2021) Любовта на мъжа към жената в българското езиково съзнание (асоциативно поле). В: Исследования по семантике: межвузовский научный сборник с международным участием, посвященный 95-летию докторафилологических наук, профессора Башкирского государственного университета Леонида Михайловича Васильева. Вып. 27 / отв. ред. Т.В. Григорьева, Л.А. Киселёва. Уфа: РИЦ БашГУ, 2021, с. 14-21. ISBN 978-5-7477-5412-6

Василева, Красимира (2021) Понятийни аспекти на лингвокултурния концепт любов в българската паремиология. В: Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 40/1 / Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 40/1. [Отг. ред. Валентина Бонджолова; ред. Вл. Маринов, Н. Радева, Кр. Василева]. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. с. 127–134. ISSN 2534-918Х (print). ISSN 2537-9236 (online).

Василева, Магдалена (2021) Колективизмът и трудолюбието в японския национален характер – динамика и трансформации Konstantin Preslavsky Publishing House, 2021, Шумен

Великова, Силвия (2021) Metalanguage issues in the analysis of the appositional construction - Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, V.7 (1), 49-69, DOI: 10.18413/2313-8912-2021-7-1-0-5, ISSN 2313-8912 [URL: http://rrlinguistics.ru/].

Великова, Силвия (2021) The pragmatics of news actor labelling in media discourse: A case study. - Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, V.7 (4), 31-43, DOI: 10.18413/2313-8912-2021-7-4-0-3, URL: http://rrlinguistics.ru/en/journal/annotation/2610/].

Великова, Силвия (2021) Дидактика, методика или „пост-метод“ педагогика. Терминологични акценти при дефинирането на езиковото обучение - Педагогически алманах, бр. 1, 86-94, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND, COBISS.BG-ID – 1121205220, < http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol29/iss1/12 >

Великова, Силвия (2021) Медиалингвистика и (чуждо)езиково обучение - Педагогически алманах, бр. 2, 213–222, DOI: https://doi.org/10.54664/RTDZ1478; ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND, COBISS.BG-ID – 1121205220, < http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol29/iss2/11 >

Великова, Силвия (2021) Терминологични предизвикателства при изследването на апозитивната конструкция. - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултета по хуманитарни науки, том XXXII A. Отговорен редактор: доц. д-р Десислава Иванова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021, 159–192. ISSN 1311-7300 за печатно издание; ISSN 2603-512Х за онлайн издание, COBISS.BG-ID - 1240170468, DOI: https://doi.org/10.46687/DFTH4492, < https://www.shu.bg/faculties-fhn/publications/godishnik/ >

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2021) Велкова-Гайдаржиева, А. Атон и Иван-Радевата българска картина на света. // © Електронно списание LiterNet, 12.02.2021, № 2 (255) / https://liternet.bg/publish2/avelkova/ivan-radev-aton.htm

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2021) Велкова-Гайдаржиева, А. Бургаската поезия през 2020 година. // Море, 2021, № 1, с. 216-232. ISSN: 0205-3296.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2021) Велкова-Гайдаржиева, А. Българската литература - изкушения и просветления. // Страница, 3/ 2021, Пловдив, с. 133-144. ISSN 1310-9081 сп. "Страница", Пловдив

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2021) Велкова-Гайдаржиева, А. За сборника "Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания". // Море, 2021, № 1, с. 195-199. ISSN: 0205-3296.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2021) Гайдаржиева, А. Иван Радев и неговият "Български Атон". // Литературен вестник. 10-16. 02. 2021, бр. 6, 2021, с. 6-7. ISSN 1310-9561

Видиновски, Милен (2021) СПОНСОРСТВОТО И ДАРИТЕЛСТВОТО КАТО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТА Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2021, ISSN 2534-9317.

Видолов, Иван (2021) Закономерности в развитието на криминалистичната наука НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ТОМ XX, ISSN 1314-6459, с. 206-240.

Вълчева, Пламена (2021) Flashes of Inspiration. 60 Flash Fiction Texts with Exercises. Veliko Turnovo: Faber Publishers, 2021, 194, ISBN: 987-619-00-1353-2

Върбанова, Силвия (2021) "Some new results for DNA codes", in Proceedings of the International Conference on Technics, Technologies and Education 2021, Yambol, Bulgaria Yambol, Bulgaria

Върлинкова, Галина (2021) EL MUNDO VEGETAL Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2021, ISBN 978-619-208-256-7

Галунов, Тодор (2021) "Суверинитет в Евразийской интеграций", сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779 сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779

Гаранчовска, Ленка (2021) JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. (Nové) e-learningové platformy určené na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (2. – 3. februára 2021). Bratislava: UK (V tlači).

Гаранчовска, Ленка (2021) JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. 2021. Autentický videomateriál vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk v škole. Ed.: J. Kesselová. Užhorod: Vydavnyctvo Oleksandry Harjuši, 2021, s. 147 – 164. ISBN 978-617-531-236-0.

Гаранчовска, Ленка (2021) JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. 2021. Podnetná publikácia (nielen) pre lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka. [Pavlová, Renáta: Nové prístupy vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. Nümbrecht: Kirsch Verlag, 2020. 248 s. ISBN 978-3-943906-48-6]. In: Slavica Slovaca, roč. 56, č. 2, 2021, s. 306 – 307. ISSN 0037-6787.

Гаранчовска, Ленка (2021) JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. 2021. Prínosná gramatická príručka (nielen) pre bulharských slovakistov. [Константинова, Даниела: Граматичната категория падеж (блгарско-словашки паралели). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. 256 стр. ISBN 978-619-208-265-9]. In: Slavica Slovaca, roč. 56, č. 2, 2021, s. 307 – 308. ISSN 0037-6787.

Гаранчовска, Ленка (2021) JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. Využitie audiovizuálneho materiálu vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka (výsledky dotazníkového prieskumu uplatnené pri tvorbe e-learningovej platformy). In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie (28. apríl 2021). Sofia (V tlači).

Гевренова, Нина (2021) Необходимото съдържание на индивидуалния трудов договор С., Сиела, 2021,

Гевренова, Нина (2021) Социално и здравно осигуряване 2021 С. Сиела, 2021

Гевренова, Нина (2021) Социално подпомагане 2021 С. Сиела, 2021

Генова, Дафинка (2021) Какво са конспиративните теории и можем ли без тях? Nota Bene: електронно списание за философски и политически науки, Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски", бр.54, 2021 г. Online ISSN 1313-7859

Генова, Дафинка (2021) Новини сатира, фалшиви новини, постистина и конспиративни теории Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. София: СУ "Св. Климент Охридски." ФЖМК, Публ. на 24.06.2021 г. Обем 24 стр. Online ISSN 1314-3794 - Национален референтен списък https://www.newmedia21.eu/analizi/novini-satira-falshivi-novini-postistina-i-konspirativni-teorii/

Георгиев, Борис (2021) „Борис Желев“ в „ЕСТЕТИКАТА ДНЕС. Неестетически инфилтрати в изкуството“ (Борис Желев, „Керемиди“ 2000 г.. Хиперреализъм (Фотореализъм), творческо направление сред плурализма в модерното изкуство), Валентин Ангелов; 2021; УИ „Св.св. Кирил и Методий“; ISBN 978-619-208-277-2, стр. 266 Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2021; Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ №2, ISBN 978-619-208-277-2, стр. 266

Георгиев, Борис (2021) Изложба на Борис Желев в ХГ „Христо Тодоров“ СБХ, 1504, София, ул. Шипка 6

Георгиев, Борис (2021) Творба: 1. „Анахронично“, 50х60 см., акрил, платно, 2021 г.. В каталог „50 години НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЛУДОГОРИЕ *21“, Разград, 2021 г., с. 23, ISBN 978-619-00-1323-5 Разград, 2021 г., с. 23, ISBN 978-619-00-1323-5, печат Издателство „Фабер“, Велико Търново; Съставител: Тодор Тодоров

Георгиев, Венцислав (2021) Социалните мрежи - съвременно предизвикателство пред системите за национална сигурност „Проблеми на социалната и икономическата сигурност (Светът в/след глобалната пандемия)” – сборник с доклади от международна научна конференция. - Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2738-8689, с. 103 - 108

Георгиев, Георги (2021) Въздействие на семейният психологическия климат върху формиране личността на детето Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 19-20.11.2021г. Ред. С. Тодорова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2021, с.1-5. ISSN: 2534-9317. COBISS.BG-ID 1288420836

Георгиев, Георги (2021) Дисциплината в онлайн класна стая Педагогически новости, 2021, 10(1), с.3-15. Print ISSN 1314-7714. COBISS.BG-ID: 1263701476

Георгиев, Лъчезар (2021) За някои автори на изследванияпо психология от Дружеството на военните писатели и военните публицисти. - В: Историята на психологията по време на Втората световна война. Методология и практика. - В. Търново, ИВИС, 2021, с 39 - 53. ISBN 978-619-205-170-9

Георгиев, Лъчезар (2021) ИЗДАТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ, КНИГИ. Книговедски изследвания / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - София: Акад. изд. За буквите - О писменехь, 128 с. : резюме на англ. ез. ISBN 978-619-185-480-6 COBISS.BG-ID - 47738120

Георгиев, Лъчезар (2021) Модерни технологични способи в издателския процес. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Обществени комуникации и информационни науки. Т. 11, 2019 / Сътав. и науч. ред. Лъчезар Георгиев Георгиев, - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 5-51: Резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиев, Лъчезар (2021) Португалската книга в България : издатели, автори, заглавия, български писатели и учени по темата Португалия : [монография] / Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 195 с.: резюме на англ. ез.: резюме на португ. ез. Език - български ISBN - 978-619-208-239-0 COBISS.BG-ID - 45130760

Георгиев, Лъчезар (2021) Щрихи от издателските и печатните комуникации в САЩ и Европа [Студия]. // Георгиева, Стела В., Лъчезар Г. Георгиев. Тенденции в книжната индустрия: Изследвания за книгата / Състав. и науч. ред. Лъчезар Георгиев [Научен сб. студии]. - София: Star Way, 2021, с. 71 - 125. ISSN 978-954-8685-28-3 COBISS.BG-ID - 44298504

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) APPLYING BLENDED LEARNING COURSES FOR EDUCATION IN THE CONTEMPORARY UNIVERSITY. INFORMATION SYSTEM ‘E-UNIVERSITY’ OF THE UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO, BULGARIA Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 5, No 1, 2021 pp 99-114, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUTeachLearnTeachEd

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) ГЛАВА 3. РЕФЛЕКСИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ (с.182-198) Социально-психологические проблемы современного общества в условиях цифровизации: личность, организация, управление: коллективная монография / под ред. И.А. Бариляк. Е.Д. Короткиной, Е.С. Ребриловой. – Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2021. – 358 с. ISBN 978-5-7609-1655-6

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) Педагогически аспекти на електронното обучение Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", с. 401 ISBN 978-619-208-261-1, COBISS.BG-ID - 48719880

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) Преподаване и учене в средното училище. Монографични изследвания УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN: 978-619-208-263-5, с. 332

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) Рецензия на монография: Каменов Х. (2021) Електронното обучение в начална училищна образователна степен Изд. Фондация Буквите" с. 294, ISBN 978-619-154-460-8

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) Рецензия на Сборникът научни студии „Дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст“ със съставител проф. д-р Румяна Папанчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) СПЕЦИФИЧНА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЪЩНОСТ И МОДЕЛИ ЗА ОТЧИТАНЕ В НЯКОИ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 5, 2021, 595-614.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2021) Research on Improvement of N-grams Based Text Classification by Applying Pointwise Mutual Information Measures Baltic Journal of Modern Computing, vol. 9 No. 3, 2021, pp. 290-302. https://doi.org/10.22364/bjmc.2021.9.3.05; ISSN 2255-8950 (Online), ISSN 2255-8942 (Print).

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2021) Research Problems and Methods in Big Data Analytics for Knowledge Discovery from Customer Feedback In Proceedings of the 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), IEEE Xplore, 2021, pp. 47-51. DOI: 10.1109/ISMSIT52890.2021.9604613. Electronic ISBN: 978-1-6654-4930-4; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-4931-1.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2021) Semantic Web Technologies for Big Data Modeling from Analytics Perspective: A Systematic Literature Review Baltic Journal of Modern Computing, Vol. 9 No. 4, pp. 377-402; https://doi.org/10.22364/bjmc.2021.9.4.01; ISSN 2255-8950 (Online), ISSN 2255-8942 (Print).

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2021) Solving IoT Security and Scalability Challenges with Blockchain In Proceedings of the 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), IEEE Xplore, 2021, pp. 52-56. DOI: 10.1109/ISMSIT52890.2021.9604700. Electronic ISBN: 978-1-6654-4930-4; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-4931-1.

Георгиева, Виолета (2021) (Не)Споделено минало: поглед към македонските учебници по история (6. - 9. клас) - Исторически факти в учебниците на Република България и Република Северна Македония В: България и Македония. История и политика. Първа част. Съст. Димитър М. Димитров, София: Македонски научен институт, "Тангра" ИК, с.493 - 504. ISBN 978-619-9-1801-1-2, София

Георгиева, Виолета (2021) Гражданско образование, 11. клас. Помагало за учители Люксембург. Служба за публикации на Европейския съюз. Ред. Борислав Димитров (Пенков), В. Стойчева и др., 277 стр. ISBN: 978-92-76-26301-2, DOI: 10.2775/509001 PDF - ISBN: 978-92-76-26300-5, DOI: 10.2775/397179

Георгиева, Виолета (2021) Ключови умения на XXI век: за връзката между функционалната грамотност на учениците и писмените работи по история и цивилизации Международен симпозиум „Образование ‘21“, т. I. Сборник с материали от Първия международен симпозиум, организиран от Катедра „Нова и най-нова история на България“, Катедра „География“, Ателие „История и памет“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в партньорство с Фондация „Румяна Кушева“. Съст. доц. д-р Виолета Стойчева, с. 28 – 49. София: Парадигма ISSN 2815-2506, COBISS.BG-ID - 51438088, София

Георгиева, Виолета (2021) Педагогическа лаборатория: работни листове за обектно-базирано обучение Велико Търново: Издателство "Слово", 106 стр. ISBN 978-619-212-079-5 (електронна книга), Велико Търново Е-достъп: https://museumvt.com/wp-content/uploads/2021/09/Rabotni-Listove_28.08.2021_password.pdf

Георгиева, Виолета (2021) Педагогически аспекти на преподаване на наследството във виртуална среда Музейно-образователни практики и електронната среда като ефективен инструмент в неформалното образование: сборник доклади от онлайн семинар, Габрово, 6-7 ноември 2020 г., Изд. на МОН, Нац. музей на образованието, Велико Търново: Издателство "Абагар", 224 стр. ISBN 978-619-168-270-6, COBISS.BG-ID - 46845704, Велико Търново

Георгиева, Гергана (2021) Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 6. Предприемачеството в историческа перспектива. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2021. – 414 с. ISSN ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2021) Социални и професионални мрежи на търговците бератлии Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. 6. Предприемачеството в историческа перспектива. Ред. колегия Иван Русев и други. Варна: „Науки и икономика“, 2021, с. 13-28. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Златинка (2021) СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ДЕТСКАТА ПСИХОЛОГИЯ Георгиева Златинка и др. Социалното унаследяване в полето на детската психология / Иван Стоянов, Манол Манолов - Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-260-4, стр. 395, COBISS.BG-ID - 48495368

Георгиева, Златинка (2021) В ОЖИДАНИИ РЕМИССИИ Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів II міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 19-22 листопада 2021 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова, У. В. Варнава. – Одеса: ОНУ, 2021. – 288 c. ISBN 978-617-689-510-7

Георгиева, Златинка (2021) ДЕТСКАТА ИГРА. Възможни последици от СОVID-19 Пленарен доклад в „IІ Международной научно-практической конференции для ученых, аспирантов, соискателей и студентов. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ».“ [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Георгиева, Златинка (2021) ДИНАМИКА НА ИГРАТА ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19. Сборник с доклади. Втора международна научна конференция ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ. Светът през призмата на пандемията COVID-19. Пловдивско университетско издателство. с.133-145. ISSN 2738-8018. https://conf.prowis.online

Георгиева, Златинка (2021) ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 245-252

Георгиева, Златинка (2021) РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИК В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Л.В. Занкова. Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет». Тверь 2021. ISBN 978-5-7609-1638-9. с. 307-312 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Георгиева, Златинка (2021) ХИПОТЕЗА НА СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ПСИХОЛОГИЯТА. Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 9-21

Георгиева, Стела (2021) Архитектура и книжни експозиции в Латинска Америка. Водещи аспекти, проблеми и тенденции.// Б И Б Л И О Т Е К И-ЧЕТЕНЕ-КОМУНИКАЦИИ. Деветнадесета нац. конф. с междунар. участие 17-18 ноември 2020. В. Търново: Нар. библиотека П.Р. Славейков. ISBN: 2683-0981 (online) Народна библиотека "П. Р. Славейков", Велико Търново, 2021, ISSN: 2683-0981(online)

Георгиева, Стела (2021) Георгиева, Стела.Библиотечна архитектура и книжни колекции в Латинска Америка.// Т р у д о в е на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ФМИ, Обществени комуникации и информационни науки, том 11, 2019, с. 52-73. ISSN 2367-8135; COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиева, Стела (2021) Тенденции в книжната индустрия. Изследвания за книгата. Star Way, София, 2021, ISBN: 978-954-8685-28-3. Обем на книжното тяло 127 страници

Гергова, Христина (2021) Aктивното учене в дигитална образователна среда – средство за формиране на педагогическа компетентност Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Дигитална образователна реалност", Плевен, 15-16 октомври 2021 г. Ред. колегия: доц. д-р Емил Бузов, доц. д-р Росица Пенкова, гл. ас. д-р Христина Гергова, преп. Кремена Ангелова, Съст: доц. д-р Боряна Здравкова, авторски колектив, Педагогически колеж, Плевен, 2021, с. 223 - 229, ISBN 978-619-91255-5-7, COBISS.BG-ID - 42096648

Гергова, Христина (2021) Формиране на правоговорна компетентност у първокласници роми - състояние на проблема (анализ на анкета с учители) сп." Педагогически алманах". Ред. М. Булева,. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISSN:2367-9360 ( Online ) ISSN:1310-358X, COBISS.BG-ID - 1121205220

Гергова, Христина (2021) Формиране на правоговорна компетентност чрез обучението по български език и литература - деца роми, начално ограмотяване

Гецов, Антон (2021) Metalanguage issues in the analysis of the appositional construction Research result. Theoretical and Applied Linguistics. Volume 7, Issue № 1, pp. 49-69, 2021, ISSN 2313-8912. [http://rrlinguistics.ru/en/journal/annotation/2383/]

Гецов, Антон (2021) On a type of (non-)detached appositive Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, Volume 7, Issue № 4, pp. 3–22, DOI: 10.18413/2313-8912-2021-7-4-0-1. The Founder: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education „Belgorod National Research University“ < http://rrlinguistics.ru/en/journal/annotation/2608/ >

Гецов, Антон (2021) Апозитивната конструкция в българския език – проблеми, възгледи, решения сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. 2021 (Том 30), Кн. 2, с. 204–214, DOI: https://doi.org/10.54664/VCRK2447; ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Гецов, Антон (2021) Апозиция и антропоними Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Том 40/1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отговорен редактор: проф. д-р Валентина Бонджолова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 135–150. ISSN 2534-918X (print); ISSN 2537-9236 (online)

Гецов, Антон (2021) Медиалингвистика и (чуждо)езиково обучение сп. „Педагогически алманах“. Главен редактор: проф. дпн Марияна Булева-Петрова. 2021 г., том 29, бр. 2, с. 213–222, DOI: https://doi.org/10.54664/RTDZ1478; ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND, COBISS.BG-ID – 1121205220 < http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol29/iss2/11 >

Гецов, Антон (2021) Терминологични предизвикателства при изследването на апозитивната конструкция Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултета по хуманитарни науки, том XXXII A. Отговорен редактор: доц. д-р Десислава Иванова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021, с. 159–192. ISSN 1311-7300 за печатно издание; ISSN 2603-512Х за онлайн издание. DOI: https://doi.org/10.46687/DFTH4492 < https://www.shu.bg/faculties-fhn/publications/godishnik/ >

Горанова, Пенка (2021) The Advertising campaign of the modern company Emerging trends in global and national economy: International Scientific Conference. Niš, 14 October 2021. Ed. by Tadija Ɖukić, Dragana Radenković Jocić. Niš:Atlantis, 2021, pp.183 -191. ISBN: 978-86-6139-222-1, COBISS.SR-ID: 53543177, https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/53543177

Григорова, Маргрета (2021) Wzajemna gościnność światów: Georgi Gospodinow i Olga Tokarczuk – komunikacja twórczaw w „Polu kultury” Pierr’a Bourdieu, Гостоприемството в полската и българската култура. Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2021, с. 107-129, ВТУ ISBN 978-619-208-287-1, UKSW ISBN 978-83-8281-034-9, e-ISBN 978-83-8281-035-6

Григорова, Маргрета (2021) Conrad’s Artistic Returns: Perspectives on a Bulgarian Debut in Staging Heart of Darkness, Yearbook of Conrad Studies, 2019, Vol. 14, s. 35–59, data publikacji on line: 2021

Григорова, Маргрета (2021) Nieukończony bułgarski debiut "Dziadów" Aadama Mickiewicza 1937-1938 DE B I UT Y M IC K I EWICZA. DE B I UT Y ROMANTYKÓW Studia. W 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818–2018 Redakcja naukowa Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski Kraków 2021, ISBN 978-83-7676-327-9, s. 285-311 http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/spis-publikacji/wydawnictwa-pozaseryjne/2021/1898-debiuty-mickieiwcza-debiuty-romantykow

Григорова, Маргрета (2021) Polsko-bułgarskie relacje historyczno-kulturowe do 1918 roku Prelekcje mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Prelekcja 17, Białystok 2021, s. 7-59, ISBN 978-83-7657-335-9

Григорова, Маргрета (2021) Антологичната концепция на полските броеве на „Литературен вестник“ в рецепционен контекст, w: Стоичкова, Н., Стоянова, Н., Игнатов, В., ред. Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, c. 110–120. ISBN 978-954-07-5355-3

Григорова, Маргрета (2021) ЗА СИЛАТА НА ДИСКРЕТНИЯ СВЕТОГЛЕД. НОВ ПРОЧИТ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА АТАНАС ДАЛЧЕВ (Камен Рикев, Защото е на скрито…Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Lublin, 2020) сп. "Проглас", кн. 1, 2021 (год. ХХX), ISSN 0861-7902, с. 135-137. http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol30/iss1/

Грудков, Венелин (2021) Богове и вяра Литература, етнос, култура. (сборник с научни текстове от Юбилейната международна научна конференция "Филологията - традиция и предизвикателства в новата реалност" по повод 30-годишнината на ФФ при ЮЗУ "Неофит Рилски" ISBN 978-619-7442-65-60 COBISS.BG -ID 50155528

Грудков, Венелин (2021) Времена и маски. По текстове за и от Емилиян Станев сп.Проглас, том 30, брой 2 ISSN: 2367-8585 COBISS.BG-ID 1119668196

Грудков, Венелин (2021) За невъзможната вяра на един прабългарски воин сборник От Запмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65-годишнината на доц.д-р Стефан Йорданов. Издателство "ИТИ". ISBN 978-619-7602-01-2

Гълъбов, Мирослав (2021) Adapting a method for tracking the movement of the camera in the visualization of augmented reality. Paper presented at the International Conference on Technics, Technologies and Education, Yambol, Bulgaria, 4-6 November 2020. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 1031(2021), pp. 1-8. Online ISSN: 1757-899X, Print ISSN: 1757-8981 DOI 10.1088/1757-899X/1031/1/012064

Гълъбов, Мирослав (2021) CHALLENGES TO THE SECURITY OF USERS USING FACEBOOK APPLICATIONS Applied Researches in Technics Technologies and Education 9(2):80

Гълъбов, Мирослав (2021) Research Problems and Methods in Big Data Analytics for Knowledge Discovery from Customer Feedback 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT)

Гълъбов, Мирослав (2021) Semantic Web Technologies for Big Data Modeling from Analytics Perspective: A Systematic Literature Review Baltic Journal of Modern Computing, Vol. 9 (2021), No. 4, 377-402

Гълъбов, Мирослав (2021) Solving IoT Security and Scalability Challenges with Blockchain 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT)

Гълъбова-Маринова, Мила (2021) Днешният литературно-образователен процес в начален етап ПЕДАГОГИЧЕСКИ НОВОСТИ, 2021/1, РУ "А. Кънчев", с.35-40, ISSN 1314-7714

Гълъбова-Маринова, Мила (2021) План конспект на урок по български език и литература Детска градина. Училище

Гълъбова-Маринова, Мила (2021) План конспект на урок по начално ограмотяване Детска градина. Училище

Гълъбова-Маринова, Мила (2021) Проблеми в литературното обучение 1. - 4. клас през второто десетилетие на 21. век Образованието: класичност и модерност. 140 г. педагогическо образование във Враца// Юбил. междунар. НПК 29-30.10.2021, Враца. Ред. Р. Христова-Коцева, 201-208 с., ISBN 978-619-208-274-1

Гълъбова-Маринова, Мила (2021) Усвояване на информация по български език, начален етап Детска градина. Училище

Гълъбова-Маринова, Мила (2021) ХУДОЖЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА В ПРОСТРАНСТВОТО НА ВИРТУАЛНАТА КУЛТУРА НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУ-Филиал Силистра, 2021, Том 60, сер.11.1, 185-190 с., ISSN 2603-4123

Гърбачева, Анелия (2021) Динамичният модел за изучаване на различието и на стратегиите за функционално обучение. Международен научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”, 20-21 май 2021 г. Електронен ресурс. Видеоканал на ИИИНАСР. Международен научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”, 20-21 май 2021 г.

Давидов, Димитър (2021) Давидов, Д. Въздействие на гимнастическите упражнения върху двигателните качества на студентите от специалността ПОФВ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“след едногодишно обучение по гимнастика. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 27-28 май 2021 г. Том 2. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново 2021 г. (стр. 214-219) ISSN 1314-1937.

Давидова, Теодора (2021) Обучение в електронна среда от разстояние на студенти по методико-практическа дисциплина – проблеми и възможности за оптимизиране на учебния процес. В. Търново. Годишна университетска научна конференция НВУ „Васил Левски“ 2021, том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“; стр. 219-124, ISSN 1314-1937

Дамянов, Даниел (2021) Архитектура на приложения при изграждане на автоматизирани приложно-програмни интерфейси издателство „ИТИ“ 2021 ISBN 978-619-7602-15-9

Дамянов, Даниел (2021) Техники и подходи за генериране на автоматичен програмен код. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” http://journals.uni-vt.bg/mcse/bul/vol4/iss1/ НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 28 МАЙ 2021 г.

Дерменджиев, Атанас (2021) The Globalization of Political Processes. The Geographical View XV Jornadas Internacionais Grandes Problemáticas do Espaço Europeu 28 a 30 de maio de 2021 FLUP , Porto, Portugal, p. 29-30

Дерменджиев, Атанас (2021) Евроазиатският регион в политикогеографски и геополитически контекст. - В: Юбилеен научен сборник, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 250-261.

Дерменджиев, Атанас (2021) Електропроизводствени райони на Румъния. Географски анализ. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, 27-28 май, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, електронно издание, В. Търново, 2021, с. 2084-2091, ISSN 2367-7481

Дерменджиев, Атанас (2021) Нефтената промишленост на Румъния. Историко-географски преглед. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, 27-28 май, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, електронно издание, В. Търново, 2021, с. 2075-2083, ISSN 2367-7481

Дерменджиев, Атанас (2021) Пространство, икономически концепции и модели за развитието на обществото В: Научна конференция, 31 октомври 2019, В. Търново, България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. XIV, 2021, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 297-306. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Online)

Дерменджиева, Стела (2021) Аргументирани щрихи за „нововъведенията” в обучението по география и икономика в V клас. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 614 – 628. ISSN 2367-7481.

Дерменджиева, Стела (2021) Относно „промените” в новата програма по география и икономика за V клас. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 601 – 613. ISSN 2367-7481.

Дерменджиева, Стела (2021) Традиции и инновации в обучение географии стран первого гимназиального этапа средней школы в Болгарии – нормативный уголок. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции г. Москва, 12 декабря 2020 года. „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”. Москва: Издательство „Перо”, 2021, с. 62 – 66. ISBN 978-5-00189-145-1.

Дерменджиева, Стела (2021) Didactic Application of the Educational Technology Geographical maze in Geography and Economy Training XV Jornadas Internacionais Grandes Problemáticas do Espaço Europeu 28 a 30 de maio de 2021 FLUP , Porto, Portugal, p. 10-12

Дерменджиева, Стела (2021) Детерминирани изменения и допълнения на учебната програма по география и икономика за VI клас -В: География, регионално развитие и туризъм, Ш., УИ "Еп. Константин Преславски", 2021, с. 125-127 ISBN 978-619-201-534-3

Дерменджиева, Стела (2021) Дидактическо приложение на „Географския лабиринт“ при учебния предмет „Човекът и обществото“ в 4 клас Образованието: класичност и модерност (140 години педагогическо образование във Враца). В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 81-88 ISBN: 978-619-208-274-1

Дерменджиева, Стела (2021) Интердисциплинарен вертикален синтез между „Човекът и обществото“ и „География и икономика“ Образованието: класичност и модерност (140 години педагогическо образование във Враца). В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 89-94 ISBN: 978-619-208-274-1

Дерменджиева, Стела (2021) Конструктивен анализ на променящата се образователна среда чрез учебните програми по География на България - В: Научна конференция, 31 октомври 2019, В. Търново, България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. XIV, 2021, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 320-338. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Online)

Дерменджиева, Стела (2021) Методика и модели на образователното пространство по география и икономика. География, геополитика и обществено развитие, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 459-479. ISBN 978-619-208-253-6 COBISS.BG-ID - 50349320

Дерменджиева, Стела (2021) Методические проекции на образовательное содержание по географии стран, для успешной реализации новых учебных программ по географии и экономики в прогимназиальном этапе. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции г. Москва, 12 декабря 2020 года. „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”. Москва: Издательство „Перо”, 2021, с. 16 – 20. ISBN 978-5-00189-145-1.

Дерменджиева, Стела (2021) Методология на разработване на проектите - от учебна дисциплина до професионална реализация. География, геополитика и обществено развитие, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 490-504. ISBN 978-619-208-253-6 COBISS.BG-ID - 50349320

Дерменджиева, Стела (2021) Моделно-ситуационно систематизиране на учебното съдържание чрез опорно-логически схеми при изучаване на природна география в 8. клас -В: Сборник с материали от Първия международен симпозиум „Образование ‘21” – 24 – 25 ноември 2017 г. София: Издателство „Парадигма“, 2021, том 1, с. 9-27. ISBN 2815-2506

Дерменджиева, Стела (2021) От реформата към промените в учебната програма по география и икономика заVI клас -В: География, регионално развитие и туризъм, Ш., УИ "Еп. Константин Преславски", 2021, с. 123-125 ISBN 978-619-201-534-3

Дерменджиева, Стела (2021) Теория и методика на географското образование. Велико Търново, Издателство "ИТИ", 2021, 887 с.ISBN 978-619-7602-13-5 COBISS.BG-ID - 48449800

Джанфезова, Таня (2021) Dzhanfezova, T. (2021). ‘Exploring the Broad Spectrum: Vegetal Inclusions in Early Neolithic Eastern Balkan Pottery’, Open Archaeology, vol. 7 (1), pp. 1138-1159. https://doi.org/10.1515/opar-2020-0200 De Gruyter

Диманов, Даниел (2021) Comparative advantages of Greece in international trade in services for the period 2011-2020. Knowledge - International Journal, Skopje, Macedonia, 2021, Vol. 48.1, pp. 91-95. Print ISSN: 2545-4439. Online ISSN: 1857-923X [Инд./Реф. в: CEEOL]

Диманов, Даниел (2021) Сравнителни предимства на България при международната търговия с услуги за периода 2011-2020 г. Knowledge - International Journal, Skopje, Macedonia, 2021, Vol. 49.1, pp. 207-213. Print ISSN: 2545-4439. Online ISSN: 1857-923X [Инд./Реф. в: CEEOL]

Димитров, Добромир (2021) Светотайнствената изповед Списание "Свет", бр. 1, С.,2021, ISSN 1313-9320

Димитров, Добромир (2021) Царствено свещенство.Канонично изследване върху развитието на йерархическите служения и устройството на Църквата през IV век. ИК"ОМОФОР", СОФИЯ, ISBN 9789542972877

Димитров, Иван (2021) Philip Roth and Constructing the Self Сборник с научни текстове ЛИТЕРАТУРА, ЕТНОС, КУЛТУРА, ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград 2021, Philip Roth and Constructing the Self ISBN 978-619-7442-65-6, с.77-83

Димитров, Иван (2021) Philip Roth and the Fictionalization of the Self Велико Търново, STUDIA PHILOLOGICA, 2018 / Том 37 / Брой 1 с. 271-278. ISSN: 2534-9236 http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/

Димитров, Камен (2021) XII международен научен симпозиум „Търновска книжовна школа“ – Българистика/Bulgarica, 2021, 43, 94 - 98, ISSN 1311-8544.

Димитров, Камен (2021) Предаване на praesens, futurum и futurum praeteriti в един среднобългарски текст. - В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“), vol. 40/1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, 157 – 165. ISSN 2534-918X. Велико Търново

Димитров, Слави (2021) HUMAN RESOURCES AS MAIN FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM IN BULGARIA Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, No 4, 2021, pp. 314-328. ISSN 1313-3551 (online)

Димитров, Слави (2021) TOURISM MANAGEMENT THROUGH PLANNING DOCUMENTS AT REGIONAL AND LOCAL LEVEL Fourth International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY, „ISCTBL”, Shtip, November 19th, 2021, Goce Delcev University, Shtip, Faculty of Tourism and Business Logistics, p. 183-191. ISBN 978-608-244-824-4 COBISS.MK-ID 55376901

Димитрова, Боянка (2021) Недвижимите културни ценности в малките общини на област Велико Търново и техните възможности за развитие на културния туризъм ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Юбилеен сборник от Научна конференция "География, геополитика и обществено развитие" в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев

Димитрова, Димка (2021) Български език за чужденци. Нива С1 и С2 Издателство „Фабер“: Велико Търново, 2021. 256 стр. ISBN 978-619-00-1346-4.

Димитрова, Димка (2021) Български език и литература. Подготовка за ДЗИ (общообразователна подготовка) 11. – 12. клас София: Клет България ООД, 2021. 176 с. ISBN 978-619-215-576-6.

Димитрова, Дияна (2021) Sociocultural competence of 7–11 -years old students from ethnic communities in the digital world EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA 2021, nr 1 (14), Publikacja współfinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 2299-4106, DOI: 10.15804/em.2021.01.08 p.151

Димитрова, Дияна (2021) Перспективи на интеркултурното образование в начален училищен етап Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски" , Том 2, Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки". Международен научен програмен комитет с председател: Полковник Иван Маламов, Издателски комплекс на НВУ "В.Левски",ISSN: 1314-1937,стр.45

Димитрова, Дияна (2021) Целеполагането в процеса на обучение Преподаване и учене в средното училище. Монографични изследвания. Авторски колектив: А. Кръстева, В. Кутева-Цветкова, Ж. Савова, М. Михова, Г. Бонева, Л. Попова, Ст. Георгиева-Лазарова, Л. Лазаров, М. Тодорова-Колева. Л. Колева, Д. Димитрова, С. Тодорова, М. Марчева-Йошовска, М. Калейнска, К. Тодорова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021. ISBN 978-619-208-263-5.

Димитрова, Илияна (2021) За някои особености на гостоприемството в полската и в българската лингвокултура сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. 2021 (Том 30), Кн. 2, с. 244–251, DOI: https://doi.org/10.54664/VCRK2447; ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Димитрова, Илияна (2021) Концептът „успех/неуспех“ в учебници по български език за чужденци Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Docendo Discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Vol. 40/1. Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Том 40/1. [Отг. ред. Валентина Бонджолова; ред. Вл. Маринов, Н. Радева, Кр. Василева]. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. с. 167–178, ISSN 2534-918Х (print), ISSN 2537-9236 (online), COBISS.BG-ID - 1277647332.

Димитрова, Илияна (2021) Л. Н. Толстой и личността на Петко Ю. Тодоров. В: Петко Ю. Тодоров.140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. Съст. Д. Михайлов, ред. Димитър Михайлов, Николай Димитров, Илияна Димитрова, Мая Ангелова, Александър Христов, изд. ДАР-РХ, В. Търново, 2021, 95-102. ISBN 978-954-9489-78-1, COBISS.BG-ID - 47976456

Димитрова, Илияна (2021) Пиесата "Когато гръм удари, как ехото заглъхва" на П. К. Яворов. Поглед към драматургичния модел на текста. STUDIA PHILOLOGICA, (2018), 37, бр. 1, 301-312. ISSN: 2534-9236 (Online)

Димитрова, Илияна (2021) Хроника: XII международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (В. Търново, 6. – 7.11.2020 г.), сп. „Проглас“. Гл. редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 1, 2021, с. 132–134. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID - 1119668196

Димитрова, Катина (2021) Югославия в сферата на геополитическите интереси на САЩ през втората половина на XX век Laurea. Изследвания и материали в чест на 80 годишнина на доцент доктор Владимир Попов Сборник, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 391-399, ISBN 978-619-208-270-3

Димитрова, Малина (2021) Дарителството на книги – между културното послание и увеличаването на пазарния дял. По примери от българското книгоиздаване. Издател, 2020

Димитрова, Малина (2021) Диалогът Гундрум – Вазов. Издателски (ре)конструкции Бълг. ез. и литература, 2021, № 2 с. 177-191.

Димитрова, Малина (2021) Стратегии и практики, используемые издательствами, при разработке учебно-методических материалов для изучения классических литературных произведений (на примере издательской деятельности в Болгарии, отраженной в изданиях к роману Ивана Вазова «Под игом») Учебник как модель мира и общества: Коллективная монография / Под ред. Т. В. Артемьевой, М. И. Микешина. — СПб.: Санкт-Петербургский центр истории идей; Издательство «Политехника Сервис»с. 246-255.

Димитрова, Мариела (2021) MULTIMEDIA TRADEMARKS IN BULGARIA - BUSINESS CHALLENGES AND PERSPECTIVES International Scientific and Practical Internet Conference “Development of Education, Science and Business: Results 2021” December 6-7, 2021 (Dnipro, Ukraine, International Electronic Scientific and Practical Journal “WayScience” ISSN 2664-4819 Online, ISBN 978-617-95218-2-9, 3/2021 p.p 15-17 Индексирано в ResearchBib и Google Scholar http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2021/12/Materials-of-conference-6-7.12.2021-3.pdf

Димитрова, Мариела (2021) Марката – личният почерк в бизнеса Издателство Славена, Варна, 2021, ISBN 978-619-190-210-1, 276 страници

Димитрова, Мариела (2021) Стокова политика и реклама Академично издателство „Ценов“ – Свищов, Свищов, 2021, ISBN 978-954-23-2021-0

Димитрова, Мариела (2021) ТЕНДЕНЦИИ В ЗАЯВИТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ И РЕГИСТРИРАНЕТО НА МАРКИ СЪС ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ МАРТ 2019 г. ДО МАРТ 2021 г. Академично издателство „Ценов“ – Свищов, ISBN 978-954-23-2005-0, с. 400-406

Димитрова, Татяна (2021) IMPROVING THE WORK ENVIRONMENT BY MANAGING HUMAN RELATIONSHIPS Международный научный журнал "Научные горизонты", № 10(50) | 2021 с. 28-41. ISSN 2587-618Х

Димитрова, Татяна (2021) TOURISM MANAGEMENT THROUGH PLANNING DOCUMENTS AT REGIONAL AND LOCAL LEVEL Fourth International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY, „ISCTBL”, Shtip, November 19th, 2021, Goce Delcev University, Shtip, Faculty of Tourism and Business Logistics, p. 183-191. ISBN 978-608-244-824-4 COBISS.MK-ID 55376901

Димитрова, Татяна (2021) Национальная политика в контексте европейских стандартов в области профессионального обучение Международный научный журнал "Научные горизонты", № 6(46) | 2021 с. 5-11. ISSN 2587-618Х

Димитрова, Татяна (2021) Рынок труда в Болгарии и приоритеты в национальном плане действий по трудоустройству на 2021 Международный научный журнал "Научные горизонты", № 3(43) | 2021 с. 15-22. ISSN 2587-618Х

Димитрова, Татяна (2021) Човешките ресурси като фактор за развитието на здравен туризъм в България Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, No 4, 2021, pp. 314-328. Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1313-3551 (online)

Димкова, Росица (2021) IMPROVING THE QUALITY OF SPORTS EDUCATION IN HANDBALL THROUGH A TRAINING MODEL 5th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES - Manhattan, New York City - USA, 2021, p.79, ISBN: 978-605-74033-2-2.

Димкова, Росица (2021) Педагогически и психологически насоки за организиране на игровата дейност в предучилищна възраст. Юбилейна международна научно-практическа конференция "Образованието: Класичност и модерност" - 140 години педагогическо образование във Враца, Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий", 2021г., стр. 167-172, ISBN: 978-619-208-274-1.

Добрев, Добрин (2021) Covid-19: Критичен анализ на последствията от кризата -В: Библиотека „Диоген”, Книга „Психология“: „Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид 19“, сборник, състав. ас. д-р Доротея Дунева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2021, том 29, кн.1, с. 11-20, ISSN 1314-2763 (print), ISSN 2367-9549 (online), DOI: https://doi.org/10.54664/UEKH7865

Добрев, Добрин (2021) Архетип и социално унаследяване при развитието на детето –В: „Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство“, сборник от Международна научна конференция, гр. Велико Търново, 20.10.2020, съставител Манол Манолов и други. Велико Търново: Издателство ПИК, 2021, с. 238-245. ISBN 978-954-736-261-1

Добрев, Добрин (2021) Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености Пловдив: Издателство Манол Николов Манолов, 2021, 546 страници. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680

Дойков, Мартин (2021) Творчеството на професор доктор на науките Атанас Дерменджиев – пътища, просеки ипросветления в географията. В: Списание "Епохи", Том XXIX, Кн. 2, стр. 348-360. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2021 г. ISSN: 1310-2141 (Print), 2534-8418 (Online). DOI: 10.54664/TCFC3853

Дойков, Мартин (2021) Транспортните системи на страните от Западните Балкани между географския и политическия детерминизъм. В: Юбилеен сборник „География, геополитика и обществено развитие“ в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2021, ISBN: 978-619-208-253-6, стр. 342-352.

Донев, Владимир (2021) „Mimo koszmaru przeszłości, bądźmy!” Tematyka obozowa we współczesnej beletrystyce bułgarskiej; INNY SWIAT w LITERATURZE NARODOW KONTEKSTY, ZYCIORYSY, INTERPRETACJE; Instytut Literatury Krakow, 247-261; ISBN 978-83-66359-38-3; https://www.academia.edu/45542265/%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%92_%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90_%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90

Донев, Владимир (2021) Вазов в българското кино/ Vazov in Bulgarian Cinema Проглас (2021) Том 30 Брой 2 Страници: 195-203 DOI: https://doi.org/10.54664/OTYS9627

Дончев, Антон (2021) Нови данни за правната система (Ключ към програмата за изпитване на кандидат-адвокатите) в Източна Румелия В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2020, с.196-200. ISSN: 978-619-208-125-6.

Дончев, Антон (2021) Създаването на 11-и полк от Българската армия (декември 1885–март 1886 г.). В: Епохи, Том ХХIX (2021), Книжка 1. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2021, с. 80-83. ISSN 1310-2141.

Дончев, Ивайло (2021) Projects in Computer Science Training – An Example with Numerical Series сп. Педагогически алманах, 2021, Том 29, Брой 2, стр. 229-234

Дочков, Иво (2021) Платонизмът на Ориген - към въпроса за източниците Artes Liberales ISBN 978-619-91795-0-5 COBISS.BG-ID - 44100872

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) The city of Nin and the Salt museum - the first capital of Croatia and the preserved traditional technology for salt production. – In: International Scientific Refereed Online Journal Impact Factor - SocioBrains, February 2021, ISSUE 78, pp. 490 - 499. ISSN 2367-5721 (online).

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) The educational system in Bulgaria in conditions of reform - preserved traditions and innovations. Journal of communication and behavioural sciences. Publishing House of Romania de Maine Foundation, Bucharest. Volume 2, Number 1, 2021, pp. 65-74. ISSN 2668-9650.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Аргументирани щрихи за „нововъведенията” в обучението по география и икономика в V клас. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 614 – 628. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Биоград на мору – една от малко известните туристически перли на Северна Далмация. Сборник доклади от Международна научна конференция „Туризмът и глобалните кризи”, организирана от Катедра „Туризъм” на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 21 април 2021 г. Велико Търново: Издателство „Ай анд Би”, 2021, с. 795 – 809. ISBN: 978-619-7281-73-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Дидактическо приложение на „Географския лабиринт” при учебния предмет „Човекът и обществото” в 4 клас. Образованието: класичност и модерност. 140 години педагогическо образование във Враца. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2021, с. 81 – 87. ISBN 978-619-208-274-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Изучаване на тема „Китай” по география и икономика след образователната реформа в българското училище. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2021, с. 45-63. ISSN: 2603-5030(Print). ISSN: 2603-5391(Online).

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Изучаването на Бразилия между основната и средната образователна степен – вертикална интеграция, съдържателна проекция и дидактическа интепретация. - В: География, геополитика и обществено развитие в чест на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2021, с. 505 - 528. ISBN 978-619-208-253-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Интердисциплинарен вертикален синтез между „Човекът и обществото” и „География и икономика”. Образованието: класичност и модерност. 140 години педагогическо образование във Враца. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2021, с. 89 – 94. ISBN 978-619-208-274-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Методические проекции на образовательное содержание по географии стран, для успешной реализации новых учебных программ по географии и экономики в прогимназиальном этапе. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции г. Москва, 12 декабря 2020 года. „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”. Москва: Издательство „Перо”, 2021, с. 16 – 20. ISBN 978-5-00189-145-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Образователните промени в училищната география на Хърватия – съвременни концепции и дидактически модели. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 629 – 636. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) От атома до Космоса – Вселенският пъзел и линия на времето. Сборник доклади от научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят” посветена на 150 годишнината от рождението на Ърнест Ръдърфорд и 100 годишнината от рождението на Андрей Сахаров, 17 – 18 ноември 2021 г., Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 155 – 164, ISSN 2738-7607 Print, ISSN 2603-4689 CD. DOI 10.34660/INF.2021.93.39.014.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Относно „промените” в новата програма по география и икономика за V клас. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 601 – 613. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Приложение на Вен-диаграмата в обучението по география и икономика и по икономика – същност, значение, приложение, варианти. – In: International Scientific Refereed Online Journal Impact Factor - SocioBrains, February 2021, ISSUE 78, pp. 615 - 623. ISSN 2367-5721 (online).

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Съвременното образование в Китай – специфики и приоритети. - В: География, геополитика и обществено развитие в чест на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2021, с. 536 - 541. ISBN 978-619-208-253-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Творчеството на професор доктор на науките Атанас Дерменджиев – пътища, просеки и просветления в географията. – В: Списание Епохи, том 29, кн. 2, 2021, с. 348 – 360. 1310-2141 (Print), 2534-8418 (Online). DOI: 10.54664/TCFC3853.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Традиции и инновации в обучение географии стран первого гимназиального этапа средней школы в Болгарии – нормативный уголок. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции г. Москва, 12 декабря 2020 года. „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”. Москва: Издательство „Перо”, 2021, с. 62 – 66. ISBN 978-5-00189-145-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Училищното географско образование в Украйна - концептуални модели и методи на обучение.