Публикации за 2021


Будева, Соня (2021) Advantages and Disadvantages of Rural Social Work. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Галунов, Тодор (2021) "Суверинитет в Евразийской интеграций", сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779

Иванов, Иван (2021) Динамика на отношенията между българското общество и неговото политическо лидерство. Основно групово допускане за адхезия. Конференция "Дружество на психолозите в България", м. Ноември, 2020

Иванов, Иван (2021) Здравословни и патологични режими на функциониране на малките общности - механизми разрушаващи социалния капитал Сборник Конференция Катедра "Бизнес и администрация" ВТУ

Илчева, Мария (2021) Eco-system of social economy in Bulgaria – new policies in a dynamic environment Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Илчева, Мария (2021) НОВИ РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ (International Scientific Conference) „Проблеми на социалната и икономическата сигурност (Светът в/след глобалната пандемия“ (“Problems of Social and Economic Security (The World After/In Global Pandemic”) 20.11.2020

Илчева, Мария (2021) Социални проекти и социални иновации като генератор на промяна в селските райони на България Сборник с доклади от международно-практическа конференция „ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

Николова, Галина (2021) Development of Colour Perception and Colour Combination Skills of Preschool Children through Studying Artworks of Impressionist Artists списание „Педагогика”, бр. 3/2021 г.

Павлов, Пламен (2021) "Един само буден сред толкова спящи..." /200 години от рождението на Георги Раковски/.– Будител, 2021, кн.1 София

Павлов, Пламен (2021) Българската земя Македония през IX-XIV в.– Две държави, един народ. София, изд. "Тангра ТанНакРа", 2021. София

Павлов, Пламен (2021) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2021 София

Павлов, Пламен (2021) Владетелите на България /от легендите до ХХ в./. София, изд. "Сиела", 2021, 288 стр. ISBN 978-954-28-3141-9 /в колектив с Делян Момчилов, илюстрации Стен Дамянов/ София

Павлов, Пламен (2021) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2021 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2021) Град Радомир и националната памет за един достоен владетел и воин.– Цар Гаврил Радомир. Радомир, 2021. София - Радомир

Павлов, Пламен (2021) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2021. Монтана

Павлов, Пламен (2021) Историята не е кабинетна наука, а много повече /Предговор/.– Николай Овчаров. Краят на Второто българско царство и съдбата на Златоградския край. София, 2021. София

Павлов, Пламен (2021) Кратка илюстрована история на България. София, "Борина", 2021. София

Павлов, Пламен (2021) Моята България, част II. София, изд. "Просвета", 2021 София

Павлов, Пламен (2021) Отношенията на българите и Православния Изток с Русия през XV-XVII в. в светлината на нови извори.– Веселин Горанчев. Русия, Православния Изток и българските земи през XV–XVII век /Църковни и политически връзки/. В. Търново, 2021. В. Търново

Павлов, Пламен (2021) София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2021 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.) София

Петров, Галин (2021) Дълбоката екология - една съвременна концепция за взаимоотношенията Човек-Природа. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дн А. Дерменджиев, В. Търново, ВТУ, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021

Петров, Галин (2021) Относно генезиса на позитивните форми в обхвата на Несебърската депресия. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February, 2021

Тодорова-Колева, Мариела (2021) Ovidе Decroly School - through life - about life or opportunities for integration and inclusion of children with special educational needs XVI Международной научно-практической конференции „Современньie научньıе исследования: Актуальньıе вопросьı, достижения и инновации”, 5 января 2021, Пенза, Ред. Гуляев Герман Юрьевич, с. 218 - 221, ISBN 978-5-00159-693-6, [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/