Публикации за 2020


Авгинова-Николова, Емилия (2020) ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Авгинова-Николова, Емилия (2020) АГНОНИМИТЕ В ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ НА НОСИТЕЛЯ НА ЕЗИКА „Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина“, Велико Търново, УИ, 2020

Авгинова-Николова, Емилия (2020) ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ «ВОДА» В БОЛГАРСКОМ, РУССКОМ И ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКАХ БАКУ, https://f749d2de-b9db-4cec-b6d0-ee07a424fefb.filesusr.com/ugd/614b1f_9f955ee8eee84edb9dae8d21cb0dfeda.pdf , 498-502

Агаларева, Маринела (2020) Морфодинамичен модел на кватернерно развитие на Ботевградската котловинна морфоструктура В: Сб. „35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Паус, 2020, с. 231-242, ISBN 978-619-90940-9-9

Александров, Олег (2020) LES INSCRIPTIONS DU SANCTUAIRE DE HÉRÔS HÉPHAÏSTOS DABATOPIOS DE TELERIG Veliko Tarnovo: Faber, 2020, 160 pp. ISBN 978-616-00-1176-7

Александрова, Елица (2020) Елица Александрова: Обогатяване на изобразителните умения по моделиране при учениците от първи класSUMMARY OF MODELING SKILLS IN FACULTY FIRST CLASS Научно списание Педагогика, www.pedagogy.azbuki.bg,София – Sofia 2020,Година XCII  Книжка 2,2020 Volume 92, Number, 2020, Издател на научно списание „Педагогика“ е НИОН „Аз-буки“ – в съответствие с чл. 51 от Закона за предучилищно и училищно образование, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Александрова, Силвия (2020) Източна Азия след Първата световна война./East Asia After the First World War. Исторически кръгозори. 2020 г.: Светът след Първата световна война. (Гл. ред. В. Спиридонов) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2020, с. 89-119. ISSN: 2738-747X (Print)

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. Обучението по баскетбол на студенти-магистри от Великотърновския университет в условията на извънредно положение Годишник на Национална Спортна Академия „Васил Левски”, Tom 1 / Volume 1, ISSN - 2682-9908 COBISS.BG-ID - 1290800356 с. 270-279

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. П. Милонас. Подкрепящата среда – фактор за създаване на навици за здравословен начин на живот. МНК "Педагогическото образование - традиции и съвременност" 20-21.11.2020 В. Търново: Ай енд Би, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852 с. 378 - 387

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. Проследяване динамиката на специфичната баскетболна подготвеност при младежи с интелектуални затруднения сп. Педагогически алманах, 2020, Том 28, брой 1, COBISS.BG-ID - 1121205220 ISSN - 1310-358X с. 87 – 92

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М., М. Борукова. Обучението по баскетбол на студенти от Великотърновския университет и Националната спортна академия в условията на извънредно положение Педагогически алманах, том 28, брой 2, COBISS.BG-ID - 1121205220 ISSN - 1310-358X с. 157-168

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М., М. Петкова. Практическото обучение във Великотърновския университет в условията на извънредна ситуация сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 438 - 446 ISSN: 1314-2275 COBISS.BG-ID - 1247245284

Алексиева, Милена (2020) Петкова, М., М. Алексиева. Анализ на игровата ефективност на българския баскетболен отбор на колички сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, ISSN: 1314-2275 COBISS.BG-ID - 1247245284 с. 232 - 241

Ангелов, Мариан (2020) MEASUREMENT AND DEVELOPMENT OF IRREGULAR PULSES IN THE MUSICAL CULTURE AND FOLKLORE REPERTOIRE OF SOME NATIONALITIES KNOWLEDGE International Journal, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol. 41.6, Humanities, Skopje, Global Impact and Quality Factor 1.822 (2017), 2020, p. 1113-1117, ISSN 2545 - 4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version). [Global Impact Factor] [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Наблюдения върху творчеството на Георги Марковски през замъгления прозорец на магическия реализъм „Магическият реализъм“, сборник, концепция и съставителство Пламен Антов, Издателски център „Боян Пенев“/Институт за литература, БАН, 2020, с. 136 - 151,ISBN 978-619-7372-21-2.

Ангелова, Кремена (2020) Моделът „Обърната класна стая“ на територията на началното училище Сб. с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието- Компетентностният подход в образователния процес", ВТУ, Педагогически колеж-Плевен 2020, с.152-157, Съставител: доц.д-р Боряна Здравкова, Ред.колегия: доц.д-р Емил Бузов, гл ас.д-р Росица Пенкова, ас.Христина Гергова, преп.Кремена Ангелова.ISBN 978-619-91255-2-6

Ангелова, Светлана (2020) Science education for sustainable development of preschool children KNOWLEDGE – International Journal, Vol.41.2, 325-329.

Ангелова, Светлана (2020) Модел за изграждане на саморегулативно здравно поведение при деца в предучилищна и начална училищна възраст Педагогика, 2020, 3, 398-415. Print ISSN 0861–3982, Online ISSN 1314–8540 [Инд./Реф. в: Web of Science] COBISS.BG-ID - 1119662308

Ангелова, Светлана (2020) Неформалното образование за формиране на компетентности по природни науки при деца в начална училищна възраст В: "Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Е. Бузов ред., Педагогически колеж, Плевен, 82-89.

Ангелова, Светлана (2020) Ролята на педагога за здравословното хранене на учениците В: "Сборник с научни доклади "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит". Е. Рангелова (ред), Габрово: Екс-прес, 279-284.

Ангелова, Светлана (2020) Съвременни ракурси в природонаучното образование в началното училище: поглед към връзката „дете – общество – природа“ Русе: Авангард принт, 2020, 250 с. ISBN - 978-954-337-393-2 COBISS.BG-ID - 1292458980

Ангелова, Светлана (2020) Устойчивостта на диадата "култура - природа" в аспектите на психо-физическото детско здраве В: Сборник с доклади "Хармония в различията", Ж. Назърска, С. Шапкалова (ред.), Научна конференция "Хармония в различията", София, 10.12.2020, 525-531.

Андреева, Десислава (2020) Смях по време на избори (из медийната рецепция на българските изборни практики) Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Година IV(XXXVI), 2020, том 1 - OSTENDIT HISTORIA. Изследвания в памет на професор доктор на историческите науки Иван Стоянов.ISSN: 2603-3534 (Print), ISSN: 2603-5065 (Online), стр. 552-581, Достъпно на:http://journals.uni-vt.bg/fhyb/bul/vol4/iss1/34

Антонов, Румен (2020) Спорни въпроси на производството по глава 3, раздел VIII от ЗАНН, изяснени чрез историческо тълкуване Сборник доклади: 50 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ - ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, БЪДЕЩЕ; Съст: Проф. д.ю.н. Цветан Сивков, Проф. д-р Пламен Панайотов, Гл. ас. д-р Капка Георгиева, Гл. ас. д-р Николета Кузманова; София - Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2020 г.; с. 422-432; ISBN 978-954-07-4975-4

Асенов, Анатолий (2020) Управление на бизнеса Фабер, Велико Търново

Астарджиева, Татяна (2020) ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ, СЪВЕТСКА РУСИЯ, СССР. II ЧАСТ: ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 308 с. ISBN 978-619-208-225-3. COBISS, BG-ID-41935368.

Астарджиева, Татяна (2020) Финландската независимост в политиката на белия Омск. Сборник "Исторически кръгозори", Научна конференция, В. Търново, 28 ноември 2018 г. Ред. В. Спиридонов, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2020, с. 45 - 69. ISSN 2738-747 X (Print).

Атанасов, Асен (2020) Влияние на експериментална методика за повишаване на двигателните качества на 7-годишни деца. Списание "Педагогически алманах", бр. 1, 2020, стр.93-97 Индексирано в: CEEOL, Directory of Research Journals Indexing in ResearchBib / Pedagogical Almanac Imdexed in CEEOL

Атанасов, Асен (2020) Изследване на отношението на състезателите към систематични занимания по хокей в етапа на спортната ориентация (12-14 години) сп. Спорт и наука 2020/1,2 ISSN - 1310-3393 COBISS.BG-ID - 1121090276 с. 70-77

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2020) Личните местоимения в английски и в български като социолингвистични променливи (индексикализация и дискурсни функции)

Байчев, Илиян (2020) Претеглянето на интересите в процедурите по постановяване на временни мерки пред Съда на Европейския съюз Liber Amicorum в чест на доц. д-р Юлия Захариева. С., Ун. изд. "Св. Климент Охридски", с. 285-303. ISBN: 978-954-07-5051-4

Бакоев, Валентин (2020) A Method for Fast Computing the Algebraic Degree of Boolean Functions CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies 2020. ISBN: 978-1-4503-7768-3, https://doi.org/10.1145/3407982.3408005 https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3407982, Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/2007.01116

Бакоев, Валентин (2020) Some Problems and Algorithms Related to the Weight Order Relation on the N-Dimensional Boolean Cube Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, (to appear), ISSN (print): 1793-8309, ISSN (online): 1793-8317 https://doi.org/10.1142/S179383092150021X, Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1811.04421

Баланов, Йордан (2020) Процедура по оспорване на решения на органите за управление пред общото събрание на сдружение Сб. с доклади от международна научна конференция на тема"конфликтът и неговото разрешаване-юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново. 29 ноември 2019 г. Ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. дюн Георги Митов, проф. дюн Цветан Сивков и др. Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 266-275. ISBN 978-619-00-1165-1

Белогашев, Георги (2020) Димитър Михалчев и образованието в България В: Философията на образованието и образованието по философия, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2020, с. 15-24, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2020) Принос в изследванията на ранния немски романтизъм Философски алтернативи, 2020, 5, с. 153 - 155, ISSN 0861-7899

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Belomazheva-Dimitrova, S. CHANGES IN SOME PERFORMANCE INDICATORS FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF AN EXPERIMENTAL MODEL FOR BODY CORPUS MUSCLE STABILITY IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES. Trakia Journal of Science, Vol. 18, Suppl. 1, pp. 741-747; ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.s.01.112

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Беломъжева-Димитрова, С. Влияние на методика за начално обучение по ориентиране върху някои психически качества при ученици. В: Сборник от Дванадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.157-166. ISSN 1314-2275; COBISS.BG-ID – 1247245284

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Беломъжева-Димитрова, С. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА 11-12 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ОТНОСНО ПРОБЛЕМЪТ ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ/SURVEY OF THE OPINION OF PARENTS OF 11-12 YEAR-OLD STUDENTS ABOUT THE SPINAL DEFORMITIES PROBLEM. ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, Педагогически факултет, Т. ХXІV D, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 949-957, ISSN 1314 – 6769.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Димитров, Д., С. Беломъжева-Димитрова. Ниво на развитие на антропометричните показатели и специфичните двигателни качества на 12-13-годишни тенисисти. В: СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 20.11.2020, В. ТЪРНОВО/Редактор/Маринела Михова. Велико Търново: I and B, 2020, с. 402-409. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Белчева, Весела (2020) Приносът на Серафим и Вера Барутчийски за обучението по немски език в България в началото на ХХ век. Сп. "Предучилищно & училищно образование", бр. 1 / 2020, 122-130. ISSN 2535-0692

Бойчев, Бойчо (2020) Инфлуенсър маркетингови платформи и основни показатели Юбилейна международна научна конференция: „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха“. – Варна: Наука и икономика ИУ, 11-12 май 2020г. том 3, с. 264-275. ISBN: 978-954-21-1039-2

Бойчев, Бойчо (2020) Организациoнни и методологични проблеми на приложението на инфраструктура като услуга Варна: Знание и бизнес, 2020. - 128. ISBN: 978-619-210-048-3

Бонджолова, Валентина (2020) За динамичните процеси в лексико-семантичното поле „Пари“ ДОКЛАДИ от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). I том. Стр. 143 – 149. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“: София, 2020. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).

Бонджолова, Валентина (2020) Невербальное в графических окказионализмах и его функции Медиалингвистика. Вып. 7. Язык в координатах массмедиа, этики и права: матер. IV Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 9–12 ноября 2020 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. В. В. Васильева.— СПб., 2020. (281 с.), с. 19-23. ББК 76.02. ISSN 2312-0274. [на руски език] http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1604792357_6325.pdf

Бонджолова, Валентина (2020) Окказиональные трансформации антропонимов как инвективная лексика Язык, право и общество в координатах массмедиа: сб. мат. III Междунар. науч. конф. (Москва, ИЗиСП, 25–26 сентября 2019 г.) / под ред. И.В. Анненковой, Л.Р. Дускаевой; предисл. Т.Я. Хабриевой. М.: ИЗиСП, 2020. 536 с. С. 51-54. ISBN: 978-5-9516-0877-2 [на руски език]

Бонджолова, Валентина (2020) Окказиональные трансформации антропонимов как инвективная лексика Медиалингвистика, 7 (3), 357–367. ISSN 2312-0274 (print), eISSN 2312-296X (online) [на руски език] https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.307 [на руски език]

Бонджолова, Валентина (2020) Ретронимите в българския език На темељима народних говора: зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију / уредници Татјана Трајковић, Надежда Јовић. – Ниш: Филозофски факултет Универзитета; Ниш: Punta, 2020. 736 стр. С. 97–105. ISBN 978-86-7379-551-5.

Бонова, Станка (2020) Превод от полски език „България в дейността на полската дипломация в периода 1918 – 1926 година“, автор на оригиналния текст Владислав Стемпняк Известия на института за исторически изследвания том XXXV „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“, с. 58-64, София 2020 г., ISSN 23-67-5187

Бонова, Станка (2020) Превод от полски език „Из Архетипи на детската литература“, автор на оригиналния текст Алиция Балюх София, Литературен вестник бр. 21 2020 г., с.11-12, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2020) Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език) ДИАЛОГИЧНИ ПРОСТРАНСТВА Сборник с доклади от Юбилейна славистична международна конференция Велико Търново, 13-14 май 2014 г.,с.134-141, Велико Търново, ISBN: 978-619-00-1162-0

Бораджиева, Елена (2020) Възможности за формиране на междукултурна компетентност във висшите училища.Сборник, Библиотека “Диоген” т.28 (1) - Творчески предизвикателства в психологията, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, с. 76-84,ISSN 1314-2763 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2020) Технологични и психологични аспекти на киберсигурността. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29.05.2020 г. , т.5, стр. 123, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, ISSN 1314-1937 Велико Търново

Борисов, Борислав (2020) Дискусионни въпроси на заповедното производство във връзка с измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.) Списание "DE JURE"- Официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", № 1, 2020, с. 47-62, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332.

Борисов, Борислав (2020) За понятието медиативност по правни и неправни спорове Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", 29.11.2019 г., Изд. Фабер, 2020, 312 - 325, ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д.ю.н. Георги Митов, проф. дн Вихрен Бузов, доц. д-р Венета Христова, доц. д-р Гергана Георгиева и гл. ас. д-р Десислава Давидкова.

Боянова, Бояна (2020) Социално влияние и етика на рекламата Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, том 4. стр 36-38 ISNN 2603-4093

Братанова, Боряна (2020) Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи - граматикализация и аспектуалност Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 390 стр. ISBN 978-619-208-233-8 COBISS.BG-ID - 43924488

Бузов, Вихрен (2020) "Глобалният вирус" [The Global Virus] DRUŠTVO I C O V I D - 19, KNJIGA XXXI, PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA, ed. Slobodan Neskovic, Izdavač: CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI-CESNA B, BEOGRAD u saradnji sa Univerzitetom “Sveti Kiril i Metodij”, Veliko Trnovo, Bugarska i Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti - MANUB, Beograd: Belpak d.o.o., Novi Beograd, ISBN 978-86-85985-43-0, s.1-7

Бузов, Вихрен (2020) Aristotle and the Specific Duality of Legal Interpretation 2400 years of thinking with Aristotle / editors : Mircea Dumitru, Cristian Iftode, Savu Totu. – București : Editura Universității din București, 2020, ISBN 978-606-16-1199-7, pp.249-257;

Бузов, Вихрен (2020) Education for Profit or Education for Democracy: The Case of Southeastern Europe “Politics and Knowledge: New Trends in Social Research” - In: Proceedings of 7th ACADEMOS Conference 2020 International Conference, (Bucharest, Romania, 7-10 October 2020) Editor Andrei Taranu PhD, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, (Bologna) Italy, pp. 65-70, ISBN 979-12-80225-00-9

Бузов, Вихрен (2020) Southeast European Countries and the Forced Migration Flows – Security Perspectives PROCEEDINGS OF 3rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 19th 2020 Editorial Board:Dimitar Dimitrov, Marie-Hélène Blanchet Milenko Bodin, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova, Veneta Hristova, Vihren Bouzov FILODIRITTO INTERNATIONAL Proceedings, pp.112-117, Bologna (Italy), ISBN 978-88-85813-99-1

Бузов, Вихрен (2020) Заплахи за сигурността на местните общности в страните от Югоизточна Европа [Threats to Security of Local Communities in Southeast European Countries] DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NAGRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG, KNJIGA XXX,PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA; Editor Prof. dr Slobodan Nešković, Valjevo-Beograd, Serbia, ISBN: 978-86-85985-42-3, pp.1-6

Бузов, Вихрен (2020) Истина и справедливост в правото: два модела на съдебния процес [Truth and Justice in Law: Two Models of Court’s Proceedings] "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", Сборник с доклади от Международна научна конференция, 29.11.2019 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Юридически факултет, В. Търново: Издателскво "Фабер", ISBN 978-619-00-1165-1, с.60-69

Бузов, Вихрен (2020) Краят на войната в Сирия в регионална и глобална перспектива [The End of the Syrian War in Regional and Global Perspective] Сб. "Проблеми на националната и корпоративната сигурност" [Problems of National and Corporate Security], Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Tом 7, съст. В. Бузов, В. Търново: Издателство "Ивис", ISBN 978-619-205-150-1, ISSN 2335-0056, с.78-83

Бузов, Вихрен (2020) Култура на мисленето - логически и методологически аспекти [Culture of Thinking - Logical and Methodological Aspects] Велико Търново: Издателство "Абагар", 216 стр., ISBN 978-619-168-250-8

Бузов, Вихрен (2020) Някои противоречия между корпоративната сигурност и сигурността на националната държава [SOME CONTRADICTIONS OF CORPORATE AND NATION-STATE SECURITY] Сборник научни трудове "Широката сигурност", Т2 Киребсигурност, икономическа, социална и културна сигурност, Международна научна конференция, Съст. Н. Дойков, НБУ: София, сс.461-466, ISBN 978-619-73-83-19-5

Бузов, Емил (2020) Итеративният метод в методиката на обучение по конструиране, технологии и предприемачество при 3-10 - годишните като част от компетентностния подход Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални проблеми и практики в образованието", ред. кол. Б. Здравкова, Плевен, 2020, с. 43-50, ISBN:978-619-91255-1-6, COBISS.BG-ID - 42096648

Бузов, Емил (2020) Методически проекции на обучението по конструиране, технологии и предприемачество и технологичната образователна среда в детската градина и началното училище София, Екип-плюс, 2020, ISBN 978-619-91255-3-3, COBISS.BG-ID - 42235656

Бузов, Емил (2020) Трансверсални проекции в предучилищното образование и образование 4.0 Издател на научно списание „Педагогика“ е НИОН „Аз-буки“, София, година XCII, кн. 3, 2020, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), стр. 311-323

Булева-Петрова, Марияна (2020) „Практически курс по цифрован бас“ от Атанас Атанасов – принос към изучаването на творческата и изпълнителската практика на бароковата епоха Алманах - НМА "Проф. Панчо Владигеров", Print Edition ISSN 1313-9886 E-Journal ISSN 2367-8011; almanac.nma.bg/практически- курс-по-цифрован-бас-от- атанас-атанасов-принос-към- изучаването-на-творческата-и- изпълнителската-практика-на- бароковата-епоха/

Бургов, Пресиян (2020) Върху някои аспекти на патологичния нарцисизъм Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича. – Тверь: Тверской госуарственный, 2020. – 518 с. ISBN 978-5-7609-1524-5.

Бургов, Пресиян (2020) Дисоциативно разстройство на идентичността – клинични характеристики и диференциална диагноза. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Творчески предизвикателства в психологията” с. 21-27, 2020. ISSN 2367-9549 (online)

Бургов, Пресиян (2020) Познавателни процеси и преработка на информация Велико Търново, Издателство "Фабер", с 144, 2020 г., ISBN: 978-619-00-1153-8. COBISS.BG-ID - 40028424

Буров, Стоян (2020) Граматическа норма и прояви на хиперкоректност в българския език Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020 година). I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, 2020, стр. 15–23. ISSN 2683-118X (print), 2683-1198

Буров, Стоян (2020) Зависимост и йерархия между граматичните системи Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 67 (2020), 20–33 Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372

Буров, Стоян (2020) Н. С. Трубецкой, Болгария и болгарское языкознание Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию славистики в Республике Башкортостан. Г. Уфа, 25 сентября 2020 г. Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, стр. 7–23.

Буров, Стоян (2020) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2020. 280 стр. (27. изд.) (в съавторство с П. Радева).

Буров, Стоян (2020) Училищни граматики на Любомир Андрейчин Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, стр. 49–63. ISBN - 978-619-208-211-6; COBISS.BG-ID - 39857672

Буюклиева, Стефка (2020) Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order Mathematics in Computer Science, vol. 14, pp. 423-429, 2020. https://doi.org/10.1007/s11786-019-00417-4

Буюклиева, Стефка (2020) Binary LCD Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order S. Bouyuklieva and R. Russeva, "Binary LCD Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order," 2020 Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), Albena, Bulgaria, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ACCT51235.2020.9383366.

Буюклиева, Стефка (2020) Classification of Linear Codes by Extending Their Residuals In: Bigatti A., Carette J., Davenport J., Joswig M., de Wolff T. (eds) Mathematical Software – ICMS 2020. ICMS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12097. Springer, Cham

Буюклиева, Стефка (2020) On the Formally Self-Dual Binary [30, 15, 8] Codes S. Bouyuklieva and I. Bouyukliev, "On the Formally Self-Dual Binary [30, 15, 8] Codes," 2020 Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), Albena, Bulgaria, 2020, pp. 1-3, doi: 10.1109/ACCT51235.2020.9383239.

Буюклиева, Стефка (2020) The CompMath Competition: Solving Math Problems with Computer Algebra Systems in Engaging Young Students In Mathematics Through Competitions - World Perspectives And Practices: Volume Ii - Mathematics Competitions And How They Relate To Research, Teaching And Motivation, World Scientific, 15.04.2020 г. - 300 pages, Geretschlager Robert - Editor.

Буюклиева, Стефка (2020) Национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков" Научна поредица "Иновативно STEM образование", Том 2, 2020 ISSN: 2683-1333, http://www.math.bas.bg/vt/stemedu/book-2-bg.php

Бялмаркова, Петя (2020) Organization of the interface of games and applications, developed for children with intellectual disability International Conference on Technics, Technologies and Education - ICTTE 2020

Бянов, Иван (2020) Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз В Сб: Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Том 3, сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18-10-2019 г. във Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 77-83, 2020, ISSN: 2603-4093

Бянова, Невена (2020) Новата стратегия за растеж на ЕС - цели и проблеми Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 г. том 9, Научно ноправление "Социални, стопански и правни науки", издателски комплекс НВУ "Васил Левски", с. 66-77, ISSN 1314-1937

Василев, Георги (2020) "Неделник"(Театрално и педагогическо взаимодействие ) , 2020 Издателство "VEX 1",Велико Търново,2020,ISBN: 978-619-91517-1-6

Василев, Георги (2020) "СЛОВНИК"-(Изразително четене и художествено претворяване на литературен текст) ISBN: 978-619-00- изд."Фабер"-В.Търново 2020,267с.,ISBN: 978-619-00-

Василев, Георги (2020) "Театралният кръжок на Константин Кисимов 1919-1922" Издателство"ВЕХ" В.Търново ISBN 978-619-91517-0-9

Василев, Сава (2020) Карти и територии. Изложба на Красимир Русев. Галерия „Heerz Tooya“, В. Търново, 14-19 октомври 2019 // СБХ Бюлетин, бр. 1, 2020, с. 31-32 ISSN 1313 - 9622 България, София

Василев, Сава (2020) Четиридесет години от кончината на Димо Минев // в. Литературен бюлетин, бр. 4, с. 1-2. България, В. Търново

Василева, Красимира (2020) Към въпроса за същността на категорията социален пол (джендър) на езиковата личност. В: Полова диференциация в академичната среда. Сборник с доклади от кръгла маса. Т. 1. Велико Търново: „Ивис“, с. 96-105. ISBN 978-619-205-146-4; COBISS.BG-ID - 39502344

Василева, Красимира (2020) Към проблема за същността на лингвокултурния концепт. В: Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 227–240. ISBN 978-5-619-208-211-6; COBISS.BG-ID - 39857672

Василева, Красимира (2020) Половите стереотипи – същност и влияние върху формирането на езиковата личност. Полова диференциация в академичната среда. Т. 2. Велико Търново: „ИТИ“, 2020, с. 96–105. ISBN 978-619-7602-00-5. COBISS.BG-ID 42994952

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. За "История на българската литература" от Светлозар Игов. // БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ – СЕГЕД 2019 , Международна научна конференция Сегед, Унгария, 13–14 юни 2019 г. , SZERKESZTŐK: Balázs L. Gábor Farkas Baráthi Mónika Majoros Henrietta , ISBN 978-963-315-424-3 , с. 311-321. Сегед, Унгария

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. За един литературен двубой. // Образование и медии. Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. София, 2020: Просвета. Съставител - Адриана Дамянова. с. 517-538.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. Симеон Радев за д-р Кр. Кръстев. Невъзможното развенчаване. - В: Българската литературна критика. Позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. София: Издателски център Боян Пенев - Институт за литература, 2020. ISBN 978-619-7372-25-0, с. 194-206.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. Щрих към "софийската тема" у Вазов. // Портал Култура, 30 юли, 2020 http://kultura.bg/web/%d1%89%d1%80%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/ Портал Култура

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Истинската критика отстоява автономията на литературата. // Литературен вестник, бр. 9, 4-10. 03. 2020, с. 6-7. ISSN 1310-9561

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критиката е длъжна да се бори с "вестникарстващата пошлост". // Литературен вестник, бр. 15, 15-21.04.2020, с. 6-7 ISSN 1310-9561

Видин, Благой (2020) Международно право С., Сиела, 2020, 368 стр.

Видиновски, Милен (2020) КАТЕРНЕТО КАТО ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2020, ISSN 2534-9317.

Видолов, Иван (2020) Процесуална уредба на обиска в светлината на правата на човека сп. Правна мисъл, бр. 4, ISSN 1313-7348, с. 53-73.

Видолова, Мария (2020) Показатели, методи и модели за оценка и анализ на риска в банковата дейност Сборник студии“Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I.УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Влайков, Светлозар (2020) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед РД-10-2150 от 21.11.2019г. по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.4. Религия и Теология относно: дисертационен труд на Николай Владимиров Стоименов(йеродякон Донат) на тема „Ръкопис ЦИАИ201–произход,превод и редакции“ У нас

Врачовска, Мария (2020) Аспекти на проектното финансиране в условията на глобален банков пазар В: Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий,

Вълкова, Владимира (2020) Das Weibliche und das Fremde am Beispiel von R. Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". - In: Съвременни лингвистични и литературоведски теории. Съст. и ред. П. Ангелова, В. Вълкова, А. Петрова. Велико Търново: Фабер, S. 196-205. ISBN: 978-619-00-1292-4 В. Търново: Фабер

Вълкова, Владимира (2020) Die Balkan-BürgerInnen als Fremd- und Spiegelbilder bei Doron Rabinovici. - In: Der Donauraum als Zivilisationsbrücke: Österreich und der Balkan. Perspektiven aus der Literatur- und Geschichtswissenschaft. Hrsg. von Maria Endreva, Alexandra Preitschopf, Marija Barămova und Ivan Parvev. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2020, S. ISBN: 978-3-8260-6838-6 Würzburg: Königshausen u. Neumann

Вълкова, Владимира (2020) Die profane und die seraphische Liebe in Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". - In: Съвременни лингвистични и литературоведски теории. Съст. и ред. П. Ангелова, В. Вълкова, А. Петрова. Велико Търново: Фабер, S. 206-218. ISBN: 978-619-00-1292-4 В. Търново: Фабер

Вълкова, Владимира (2020) Verrückende Perspektiven. Ortsgebundene und wandernde Identitäten in Doron Rabinovicis Roman "Andernorts". - In: Figuren des Transnationalen. (Re-)Visionen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hrsg. von Svetlana Arnaudova und Doerte Bischoff. Dresden: Thelem, 2020, S. 188-201. ISBN: 978-3-95908-511-3 Dresden: Thelem

Вълчева, Пламена (2020) Constructing Leadership as Influence in Organizational Settings - Сборник от Седемнадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, УИ “Св. Климент Охридски”, 2020.

Върбанов, Златко (2020) SPaS: a software package for scaffolding generation Proceedings of International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2020, pp.1-6

Върбанова, Силвия (2020) SPaS: a software package for scaffolding generation, 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICAI50593.2020.9311359. [Инд./Реф. в: SCOPUS] Varna, Bulgaria

Върлинкова, Галина (2020) Развиване на интеркултурната комуникативна компетентност в обучението по чужд език чрез видеоматериали ГРАМАТИКА НА ДУХА, сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова, по случай нейната 70-годишнина. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020. ISBN 978-619-208-211-6

Вътова, Мирослава (2020) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представата за СЪРЦЕ// Научни трудове на ПУ, т. 56, кн. 1, сб. А, 2018 – Филология, с. 152 – 169, ISSN 0861-0029 Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски"

Галунов, Тодор (2020) Галунов Т.Г., Взаимодействие органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социальных проектов. Международный научно-практический журнал «Эпоха науки».-2020. - №21., Россия.ISSN 2409-3203, Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Отдел научных исследований. с. 1-9.

Галунов, Тодор (2020) Галунов Т.Г.,. Перспективы межмуниципального сотрудничества России и Болгарии // С. 42-44 Сборник научных трудов Международного интеграционного форума "Приграничье-2019", 9-11 декабря 2019 г. - Белгород: АНО "ИПСИ", 2020. С. 42-44.

Галунов, Тодор (2020) Изборните практики в началото на управлението на Стефан Стамболов 1886-1887. Поуките от историята за ефективността на политиката. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев., С. 2020 г., с. 203-213. ISBN 978-619-232-314-1. Поуките от историята за ефективността на политиката. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев., С. 2020 г., с. 203-213. ISBN 978-619-232-314-1.

Ганчева, Илияна (2020) Пространствените измерения на категориите „чисто” и „мръсно” в народните и религиозни представи на мюсюлманите-сунити в България Семинар_BG. Онлайн списание за културни изследвания

Ганчева, Магдалена (2020) Русско-болгарские лексические аналоги - имена существительные - Унив. изд-во "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2020, 278 с. ISBN 978-619-208-219-2

Генова, Дафинка (2020) Лъжа, измама, подвеждане и още. Съпоставително езикознание, 2020, XLV(3), с. 103-117. Print ISSN 0204-8701

Георгиев, Борис (2020) Български витраж. Търновска витражна школа. - Архитектура, 2020, 3-4, с. 123-126, Print ISSN 0324-1254 Архитектура - издание на Съюз на архитектите в България(САБ),включено в националния референтен списък на съвременни научни издания с научно рецензиране на НАЦИД, Издателство „Мултипринт ООД", София, 2020 г.

Георгиев, Борис (2020) Творба: 1. „Енигма“ 100х100 см., акрил, платно, 2020 г. В каталог „Митовете и легендите на моя народ“ – Пето балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“, Стара Загора, 2020, Издание на Художествена галерия - Стара Загора Стара Загора, 2020 г., с. 18, ISBN 978-619-7251-28-9, печат „Дъга Плюс“, Стара Загора; Съставител: Марин Добрев

Георгиев, Борис (2020) Творби: 1. „Азбучна молитва“ класически витраж(1999 - 2000 г.); 2. „Азбучна молитва“ Ниво 1(1999 г.); 3. „Възраждане“, витраж (2015 г.); 4. „Реконструкция“, витражно пано (2015); 5. „Алафранга“, витраж (2010 г.); 6. „Алафранга-2“, витраж ( 2010); 7. „Плодородие“ интериорен витраж (2011); 8. „Нощ“, фюзинговано стъкло (2015); 9. „Пролет“ класически витраж (2018 г.) В списание „Архитектура“ - издание на Съюза на архитектите в България, брой 3-4 2020 г.; с. 124, 126; ISSN 0324-1254; www.bularch.eu София, Списание „Архитектура“ - издание на Съюза на архитектите в България, брой 3-4 2020 г.; ISSN 0324-1254; www.bularch.eu

Георгиев, Борис (2020) Творби: 1. „Грешка в системата“ 100х100 см., акрил, платно, 2019 г. 2. „Настроения“ 100 х 162 см., акрил, платно, 2020 г. В каталог „Слънце и звезди“, с. 20-21, ISBN 978-619-00-1192-7, печат „Фабер принт ООД“ Каталог от кураторска изложба - Среща на поколенията „Слънце и звезди", реализиран от Министерство на културата в РБ, община Разград, СБХ, ХГ „проф. Илия Петров“,ISBN 978-619-00-1192-7, печат „Фабер принт ООД“ - Велико Търново

Георгиев, Георги (2020) Етични аспекти на професионализма при работа с родители на деца със СОП Педагогически новости, 2020, 9(1), с.92-101. Print ISSN 1314-7714, COBISS.BG-ID 1263701476

Георгиев, Георги (2020) Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166 с. ISBN: 978-619-205-141-9 COBISS.BG-ID - 39483400

Георгиев, Георги (2020) Ресоциализация в условията на пандемия Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 20-21.11.2020г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2020, с.140-147. ISSN: 2534-9317.

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар. Поетът-издател Гео Милев и приносите му за българското книгоиздаване. – В : сп. ДЗЯЛО, год.VIII, № 17 [е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х – ХХI век ISSN 1314-9067 НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline) год. VIII, 2020, брой 17] ISSN 1314-9067 НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline) год. VIII, 2020, бр. 17

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар. Технологии в книгоиздаването / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956 . - София:STAR WAY, 2020. - 88 с. Език - български ISBN - 978-954-8685-30-6 COBISS.BG-ID - 1292598756

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар.Книга и авторско право - между традицията и глобалния свят. - В: Библиотеки, четене, комуникации В. Търново: Нар. библиотека П. Р. Славейков, 2020, с. 92-114: резюме на англ. ез. ISSN 1313-8138 В.Търново: Народна библиотека "П. Р. Славейков", 2020

Георгиева-Иванова, Лилия (2020) Модел в контекста на формирането на общообразователни умения на процеса на преподаване на английски език в началното училище. Списание Предучилищно и училищно образование

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) E-learning opportunities in higher education in the Republic of Bulgaria and Serbia / The model of Veliko Turnovo University "St. St. Cyril and Methodius" / The “model” Faculty of Education in Vranje University in Nis Proceedings of the International ConferenceVranje – Jagodina, Serbia, November 6, 2020, ISBN 978-86-6301-039-0, p. 22-38.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) видео лекция "ДИЗАЙН НА УРОК-ЛЕКЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ" No 7 във виртуалната библиотека на РУ - http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Дистанционно обучение – предизвикателства и пътища за постигане на по-високо качество на учебните курсове Сп. „Педагогика“, книжка 3/2020, година XCII, ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print) https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/sadarzhanie-na-sp-pedagogika-2020-g/sp-pedagogika-knizhka-3-2020-godina-xcii/

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Електронни форми на смесено обучение при подготовка на студенти от педагогическите специалности на Великотърновския университет Сб. научни доклади от Осмата национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", УИ "Св. Климент Охридски", с. 77-87. ISBN 978-954-07-5028-6

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Хартиена или електронна книга? ВИДЕО-ЛЕКЦИЯ ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ към Виртуалната библиотека на РУ! http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html?fbclid=IwAR2JBZu6PnZwhiVCJR9dk2-xKPj2J1xZaJHMI_YPjWaqJueNyL6RCKOeLx8 (под точка 4.5.)

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Application of semantic technologies in bibliographic databases: A literature review and classification The Electronic Library, Emerald, Vol. 38, No. 1, 2020, pp. 113-137; doi: 10.1108/EL-03-2019-0081; ISSN: 0264-0473, 2020, https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RRC&SrcAuth=RRC&SID=C1l1ZF7tc2rV5ca2sfW&UT=WOS%3A000502619000001

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Applying text mining methods to extracting information from news articles IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 1031 (2021): 012048, International Conference on Technics, Technologies and Education, p. 8. doi:10.1088/1757-899X/1031/1/012048; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101666452&origin=resultslist

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Research on N-grams feature selection methods for text classification IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 1031 (2021): 012054, International Conference on Technics, Technologies and Education, p. 9. doi:10.1088/1757-899X/1031/1/012054; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101720414&origin=resultslist

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Анализиране и визуализиране на данни Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ISBN: 978-619-208-223-9

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 5. Пазари, общество, власт. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2020. – 374 с. ISSN ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново: Фабер, 2020. – 570 с. ISBN 978-619-00-1165-1

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. Ред. колегия Иван Русев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020. – 231 с. ISBN 978-954-07-5009-5. COBISS.BG-ID – 41707272

Георгиева, Гергана (2020) Бератлиите - търговците на султана. Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 5. Пазари, общество, власт. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2020, с. 39-54 (в съавторство с д-р Николай Тодоров). ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) Различните роли на кадийския съд при решаването на конфликти в българските земи, 15-19 век. В: „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 108-118. ISBN 978-619-00-1165-1

Георгиева, Гергана (2020) Рецензия: Нов поглед към българския елит. (Събев, О. Просветени на изток с лъчите на запада: българската ученическа колония в Цариград (XIX-XX век). София: Авангард прима, 2019, 646 стр.). История, 2020, кн. 2, страници. ISSN 0861–3710 [Инд./Реф. в: Web of Science]

Георгиева, Гергана (2020) Теметтуат дефтерите като извор за историята на българските земи. В: Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. Ред. колегия Иван Русев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 29-50. ISBN 978-954-07-5009-5; COBISS.BG-ID - 41707272

Георгиева, Десислава (2020) Диагностичен инструментариум за определяне на равнището на формираните умения у обучаваните по темата ”обикновени дроби“ Математика и математическо образование, Доклади на Четиридесет и деветата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, секция В: Образование по математика и информатика, 2020, с. 190-197, ISSN 1313-3330

Георгиева, Десислава (2020) Интегриран дидактически модел за формиране и развиване на математически умения в прогимназиален етап на основната образователна степен Научно-методическо списание Математика и информатика, LXII, бр. 1, 2020, София: Национално издателство за образование и наука „Аз буки”

Георгиева, Златинка (2020) Social Inheritance of Fear. Manolov M.,Stoyanov, I.,Social Inheritance of Fear. Open Journal of Social Sciences, 2020, 8, 1-15 https://www.scirp.org/journal/jss ISSN Online: 2327-5960, ISSN Print: 2327-5952

Георгиева, Златинка (2020) ЖИВОТ В РЕМИСИЯ X Национална конференция по психотерапия „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“. Организирана от Българска асоциация по психотерапия. София, 21-23.02.2020 г.

Георгиева, Стела (2020) Георгиева, Стела. Концепции за развитие на интелектуалната собственост в Аржентина. / Стела В. Георгиева. // Б и б л и от е к и, четене, комуникации: Осемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие 14-15 ноември 2019. - В. Търново: Нар. библиотека П.Р. Славейков, 2020, с. 122-134: Abstract ISSN 1313-8138 В. Търново: Народна библиотека "Петко Р. Славейков", 2020 ISSN 1313-8138

Гергова, Христина (2020) Компетентностният подход в условията на началното ограмотяване на български език като втори език (ученици роми) Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес", Плевен, 09-10 октомври 2020 г. Ред. колегия: доц. д-р Емил Бузов, гл. ас. д-р Росица Пенкова, ас. Христина Гергова, преп. Кремена Ангелова, Съст: доц. д-р Боряна Здравкова, авторски колектив, Педагогически колеж, Плевен, 2020, с. 143 - 151, ISBN 978-619-91255-2-6, COBISS.BG-ID - 42096648

Гергова, Христина (2020) На голямата сцена в спектакъла „учител – ученици – заедно“- театърът в образованието Сборник с доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Съст. М. Михова, В. Търново: Ай анд Би, 2019, ISSN 2534-9317 с. 275-282, COBISS.BG-ID 1288420836

Гецов, Антон (2020) Апозиция и референция Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXXI A. Отговорен редактор: доц. д-р Десислава Иванова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, 209–230. ISSN 1311-7300 за печатно издание; ISSN 2603-512Х за онлайн издание. // < https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/godishnici/2020-godishnik.pdf >

Гецов, Антон (2020) Атрибуция, предикация, апозиция (Втора част) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 2, 2020 (год. ХХIХ), с. 223–233, ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Гецов, Антон (2020) Атрибуция, предикация, апозиция (Първа част) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 1, 2020 (год. ХХIХ), с. 86–94, ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Горанова, Пенка (2020) Стратегически действия при провеждане на рекламна политика Юбилейна международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", Том 3,стр. 529-540, ISBN 978-954-21-1039-2

Гочев, Гочо (2020) Звуко-цветовой эффект поэтического текста и прагматическая адекватность перевода (опыт анализа переводов на болгарский язык стихотворения В. Высоцкого „Гололед“) Świat przedstawiony w literaturze, kulturze I języku Pod redakcją Anny Wardy I Anny Stępniak WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź 2020, с. 83 - 92

Григорова, Маргрета (2020) "Sen kamennego psa". Obrazy nieistnienia w twórczości Zbigniewa Herberta i ich geometryczne ekwiwalenty „Klusownik i miśliwy. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta”, (red. Justyna Pyza i Józef Ruszar). Kraków: Instytut literatury, 2020, s. 223 - 243 ISBN 978-83-66359-33-8

Григорова, Маргрета (2020) 30. Wiesław Walkiewicz. Wychodzenie z cienia. Wysiłek bułgarski z perspektywy nadwiślańskiej. - Виеслав Валкиевич. Излизане от сянката. Българските усилия, гледани откъм Висла Известия на Института за исторически изследвания към БАН, т.35, 2020, 174, ISSN: 2367-5187

Григорова, Маргрета (2020) 9. Joanna Papuzińska, Wiersze i opowiadania wybrane, Sławomir Krzyśka, Wiersze wybrane Anna Onihimowska, Dzień czekolady – Избрани стихове и кратки разкази от Йоанна Папужинска, Анна Онихимовска, Славомир Кшишка Литературен вестник, 2020/21, c. 28, 33.

Григорова, Маргрета (2020) Głos Olgi Tokarczuk w Bułgarii, czyli jak odnaleźć zgubioną duszę Postscriptum Polonistyczne, tom 25, 2020, s. 163-175 ISNN: 1898-1593 e-ISNN: 2353-9844, indeks w Erih Plus, Index Copernicus, CEEOL, CEISH, BazHUM

Григорова, Маргрета (2020) Grzegorz Leszczyński: Dekalog współczesności, Współczesny psarz jako trikster w: Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, SBP, Warszawa, 2012;– Декалогът на съвремието, фрагменти от „Книги първи. Книги последни? Литературата за деца и юноши и предизвикателствата на съвремието, Варшава 2012;Съвременният писател като трикстер (есе) Литературен вестник, 2020/21, 8-9; 15-16.

Григорова, Маргрета (2020) Janusz Korczak, Spowiedź motyla (fragment) - Януш Корчак, Изповедта на пеперудата Литературен вестник, 2020/21, 17-18.

Григорова, Маргрета (2020) Texts and Contexts: The Reception in Bułgaria of Polish, Nineteenth-Century Novels on Bulgarian Themes, В: Another Canon, Polonistik in Context: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context (Grażyna Borkowska, Lidia Wiśniewska (Eds.) vol. 4, LIT Verlag Münster, 2020, pp. 241-263. ISBN 978-3-643-91285-5 (pb) ISBN 978-3-643-96285-0 (PDF) Превод от полски на английски Уршула Филипс.

Грудков, Венелин (2020) Странстванията на душата и безумията на мисълта (Романът "Антихрист" на Емилиян Станев) Списание "ПРОГЛАС", том 29, брой 1, 2020, стр.51-61. УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISSN: 2367-8585 COBIS.BG -ID-119668196

Грудков, Венелин (2020) ЦАРЕ И СВЕТЦИ В ТЪРНОВСКА БЪЛГАРИЯ Сборник "ВЛАДЕТЕЛ, ДЪРЖАВА И ЦЪРКВА на Балканите през Средновековието", част I. стр.222-234. Издателство "Фабер". ISBN 978-619-00-1104-0.

Грунчева, Лариса (2020) THE POWER OF THE PROFESSIONAL COMMUNICATION BETWEEN MENTOR TEACHERS AND BEGINNING TEACHERS FOR EFFECTIVE INTEGRATION TO THE TEACHING PROFESSION (FROM THE POINT OF VIEW OF BEGINNING TEACHERS) KNOWLEDGE International journal. Skopje: Institute of Knowledge Management, August 2020, Vol.41.2, (p.427-432). ISSN 2545 - 4439 (for printed version) ISSN 1857-923X (for e-version).

Грунчева, Лариса (2020) Драма дейности като метод за обучението по английски език като чужд в детската градина Drama Activities in TEFL at the Kindergarten сп. Педагогика, бр. 2 /2020

Грунчева, Лариса (2020) УСПЕШНИЯТ СТАРТ ЗА МЛАДИТЕ В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ

Гълъбова-Маринова, Мила (2020) Практическа насоченост на обучението по български език в начален етап Педагогика, кн. 2, с. 231-240

Гълъбова-Маринова, Мила (2020) Представяне на учебна информация по БЕЛ, нач. етап Педагогически новости - Русенски университет, кн.1, с.29-33

Гълъбова, Даринка (2020) Даринка Гълъбова. STEM подход в образованието - система от иновативни подходи за учене от "практиката към теорията". В: Сборник доклади от Международна научна конференция "Педагогическо образование –традиции и съвременност", 20.11. 2020/ съставител: проф. Маринела Михова. Велико Търново: АНД БИ-2020, с. 29 - 36 Велико Търново: АНД БИ-2020

Гълъбова, Даринка (2020) Даринка Гълъбова. Иновативни технологии за текуща педагогическа практика на бъдещи учители по математика в условията на КОВИД-криза. 2020 В.Търново

Гърбачева, Анелия (2020) Преоткриване на идеите на Алфред Бине в съвременното изучаване на интелектуалните (не)спосoбности В: Историята на френската психология от XIX – XX век и нейното влияние в България и Русия. В. Търново: Издателство „ИВИС“, 2020. с. 92-103. ISBN 978-619-205-163-1

Давидкова-Димитрова, Десислава (2020) Разрешава или създава конфликти процедурата по ускоряване на наказателното производство? Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема КОНФЛИКТЪТ И НЕГОВОТО РАЗРЕШАВАНЕ – ЮРИДИЧЕСКИ, ИСТОРИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ISBN 978-619-00-1165-1

Денев, Стоян (2020) Денев, Ст. Резултати от практико-приложни тестове по футбол при деца и младежи със СОП. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 259 - 268, ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284 сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020, с. 259 - 268, ISSN: 1314-2275

Денев, Стоян (2020) Денев, Ст. Футболът като фактор за социализация при деца и младежи със специални възможности. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 202 - 209, ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284 сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020, с. 202 - 209, ISSN: 1314-2275

Дерменджиев, Атанас (2020) Bulgaria in the transport systems of Europe 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 263-270 ISSN1857-7636 DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.30 UDC: 656(497.2:4-672EU) [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Дерменджиев, Атанас (2020) The demographic processes andthe regional disparities in Bulgaria 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 423-430 ISSN 1857-7636 DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.47UDC: 314.116(497.2)”1890/2018” [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 2 – Геополитическа и обществена култура С., Просвета, 2020, 132 с. ISBN 978-954-01-4032-2 COBISS.BG-ID 4237236

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 3 – Съвременно икономическо развитие С., Просвета, 2020, 120 с. ISBN 978-954-01-4033-9 COBISS.BG-ID 42373640

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 4 – Европа, Азия и България С., Просвета, 2020, 120 с., ISBN 978-954-01-4034-6 COBISS.BG-ID 42374408

Дерменджиев, Атанас (2020) Глобализацията и транснационалните корпорации - процес и продукт на обществените отношения -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 10-31 ISBN 978-619-90940-9-9

Дерменджиев, Атанас (2020) Демографски процеси и проблеми в света Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 49-88. ISBN 978-619-208-234-5 COBISS.BG-ID - 43685896

Дерменджиев, Атанас (2020) Книга за учителя. География и икономика. 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Геополитика и обществена култура. Модул 3. Съвременно икономическа развитие. Модул 4. Европа, Азия и България. С., Просвета АД, 2020, 136 с.ISBN 978-954-01-4031-5 COBISS.BG-ID 42462216

Дерменджиев, Атанас (2020) Провидяни и извървяни пътища в географията Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 13-26. ISBN 978-619-208-234-5 COBISS.BG-ID - 43685896

Дерменджиев, Атанас (2020) Пътища в географията. Просеки и просветления. Библиография на Атанас Дерменджиев Пловдив, Макрос, 2020, 302 с.ISBN 978-954-561-505-4 COBISS.BG-ID 41362952

Дерменджиев, Атанас (2020) Слова и думи Пътища в географията. Просеки и просветления. Пловдив, Макрос, 2020, с. 240-282 ISBN 978-954-561-505-4 COBISS.BG-ID 41362952

Дерменджиев, Атанас (2020) Страни, континенти, региони. Социално-икономическа география В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 415 с. ISBN 987-619-208-227-7

Дерменджиев, Атанас (2020) Чили днес: алтернативи за по-добро бъдеще -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 53-60 ISBN 978-619-90940-9-9

Дерменджиева, Стела (2020) Didactic aspects of geography and economy training in modul „Modern economic development”. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Shumen University Publiching House, 2020, Vol 3, No 1, pp. 26 - 35. ISSN 2603-3879.

Дерменджиева, Стела (2020) Education and traditions in the study of geography of Bulgaria. – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 98-104. ISSN 2367-5721. Инд./Реф. в: Scientific Indexing Services (SIS)] (SJIF = 6,353)

Дерменджиева, Стела (2020) Geography of the surrounding countries of Bulgaria in the school content of the secondary stage 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 889-895 ISSN1857-7636 DOI: http://10.doi.org/10.18509/GBP.2020.97 UDC: 37.016:91 (492.2) Web of Science http://geobalcanica.org

Дерменджиева, Стела (2020) Methodological interpretation of the profiled geography preparation of the Bulgarian schools in the second high school stage. 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 903-909 ISSN 1857-7636 DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.99 UDC: 373.5.016;91(497.2) Web of Science http://geobalcanica.org

Дерменджиева, Стела (2020) Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 105-114. ISSN 2367-5721. Инд./Реф. в: Scientific Indexing Services (SIS) (SJIF = 6,353)

Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 2 – Геополитическа и обществена култура С., Просвета, 2020, 132 с. ISBN 978-954-01-4032-2

Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 3 – Съвременно икономическо развитие С., Просвета, 2020, 120 с. ISBN 978-954-01-4033-9

Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 4 – Европа, Азия и България С., Просвета, 2020, 120 с., ISBN 978-954-01-4034-6

Дерменджиева, Стела (2020) Книга за учителя. География и икономика. 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Геополитика и обществена култура. Модул 3. Съвременно икономическа развитие. Модул 4. Европа, Азия и България. С., Просвета АД, 2020, 136 с. ISBN 978-954-01-4031-5

Дерменджиева, Стела (2020) Конструктивный анализ меняющейся образовательной среды посредством новых учебных программ по географии и экономике в Болгарии. Сб. от IV Всероссийская научно-практическая конференция „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”, 2 ноября 2019 г. Москва, Издательство „Перо”, с. 19-23, 2020. УДК 371.3+372.857+ 372.891+373+377+378+502+504.05/75/06, ББК 74.262.6, С 56.

Дерменджиева, Стела (2020) Методические проекции геоэкологического образования в учебном предмете география и экономика в болгарской школе. – В: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию профессора Анвара Сафовича ТайсинаКазань, 30октября 2020г.КАЗАНЬ2020, с. 40-49. УДК 37:91ББК 74.00Р32 –Казань: Издательство Казанского университета, 2020. –287 с. –Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. - Режим доступа:http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/159827/regional_aspects_ecology.pdf. –УДК 37:91ББК 74.00© Издательство Казанского университета, 2020

Дерменджиева, Стела (2020) Потенциалът за придобиване на компетентности в обучението по география и икономика и географската култура -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 115-133 ISBN 978-619-90940-9-9

Дерменджиева, Стела (2020) Провидяни и извървяни пътища в географията Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 9-23. ISBN 978-954-524- 1

Дерменджиева, Стела (2020) Пътища в географията. Просеки и просветления. Пловдив, Макрос, 2020, 302 с. ISBN 978-954-561-505-4 COBISS.BG-ID 41362952

Дерменджиева, Стела (2020) Специфициране и детерминиране на професионалния профил на учителите по география и икономика от област Варна -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 134-148 ISBN 978-619-90940-9-9

Диманов, Даниел (2020) Сравнителни предимства между балканските страни при износа на туристически услуги, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, Велико Търново, 17-18 октомври 2019 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, т. 3, с. 221-228. ISSN: 2603-4093 Велико Търново

Димитров, Димитър (2020) The Ancient Sarmatians and the “Sarmatism” in Modern Eastern Europe In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 312: Studia Historicolitteraria, vol.20, 2020, pp. 347-354, ISSN 2081-1853, DOI n10.24917/2081153.20.21.

Димитров, Димитър (2020) The Goths in the Balkans in Late Antiquity: New Approach to the Sources and the Historical Tradition Proceedings of the 3d International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy (Veliko Tarnovo,19 June 2020),(Bologna: FilodirittoEditore, 2020), pp. 35-41, ISBN 978-88-85813-99-1

Димитров, Димитър (2020) Рим и Константинопол през Тъмните векове ВТУ: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново – 191 стр., ISBN 978-619-208-228-4,

Димитров, Димитър (2020) Ромейската църковна политика в края на VII век: не съвсем очаквани резултати? Владетел, Държава и Църква на Балканите през Средновековието (Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов), част 2. Велико Търново: Фабер, 2020 г., стр. 29-36. ISBN 978-619-00-1105-7.

Димитров, Добромир (2020) The liturgical and canonical tradition of the Church as a criterion for unity in the writings of St Basil the Great and Fr George Florovsky. KOINONIA, The Journal of the Anglican & Eastern Churches Association, KOINONIA, The Journal of the Anglican & Eastern Churches Association, New Series No.73,Trinity 2020, pp. 29-40, ISSN No. 0012-873, United Kingdom

Димитров, Добромир (2020) Монашеското свещенство в периода на IVвек Християнство и култура, година XVIII (2020), бр 4(157), С., с. (ISSN1311-9761)

Димитров, Добромир (2020) Пандемия и духовен живот Християнство и култура, година XVIII (2020), бр 4(151), С., с. (ISSN1311-9761)

Димитров, Иван (2020) Филип Рот: пророкът на грозната истина във време на лицемерие и политическа коректност Научно списание "Филология" бр. 37/2020. София 2020. Ред. Мадлен Данова. Университетско издателство. "Св. Климент Охридски", с. 125-130 https://online.fliphtml5.com/viikp/tnlr/#p=1 ISSN 0204-8779

Димитров, Камен (2020) Наречията в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, 359 – 372. ISBN 978-619-208-211-6. Велико Търново

Димитров, Слави (2020) Labor Market Policies in Bulgaria During the Emergency Epidemiological Situation Third International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY, „ISCTBL”, Shtip, November 13th, 2020, Goce Delcev University, Shtip, Faculty of Tourism and Business Logistics, p. 54-63. ISBN 978-608-244-779-7 COBISS.MK-ID 52738053

Димитров, Слави (2020) Административна област с център град Търговище като туристическа дестинация . -В: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция „Туризъм и свързаност“, 30-31 октомври 2020 г., гр. Варна. Издателство „Наука и икономика, Икономически университет, Варна, 2020 г., с. 108-115. ISBN 978-954-21-1052-1

Димитров, Слави (2020) Алтернативен ли е кулинарният туризъм? Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 15-16 октомври 2020 г. Ред. П. Пенчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2020, с. 140-145, ISSN 2603-4093

Димитров, Слави (2020) Поселищни проучвания в община Неделино -В: Състояние и проблеми на българската ономастика. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Том 16, бр.1, 2020. с. 127-139 ISSN: 2603-3917 (Online) ISSN: 978-619-208-057-0 (Print)

Димитров, Слави (2020) Религиозните атракции като туристически обекти Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 15-16 октомври 2020 г. Ред. П. Пенчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2020, с. 131-139, ISSN 2603-4093

Димитров, Слави (2020) Формиране на туристическата идентичност на Галисия -В: Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2020, с. 241-258. ISBN: 978-619-208-234-5

Димитрова, Десислава (2020) Няколко опита за създаване на държавна банка в Османската империя през 1856-1863 г. Социално-икономически авализи, кн.1, 2020, 39-58. ISSN 2367-9379 (Online) ISSN: 1313-6909 (Print). COBIS: 1124917732

Димитрова, Димка (2020) Книга за учителя по български език за 5. клас София: Клет България ООД, 178 с. ISBN 978-619-215-494-3

Димитрова, Димка (2020) Книга за учителя. Български език 6. клас София: Клет България ООД, 164 с. ISBN 978-619-215-503-2

Димитрова, Дияна (2020) Социокултурната компетентност на учениците от начална училищна възраст. Теория и практика "Астарта", ISBN 978-954-350-280-6

Димитрова, Илияна (2020) Влияе ли англ. please върху употребата на 'моля' ('ако обичате/ако обичаш') в българския език. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Отг. ред. В. Мичева, Д. Благоева, М. Витанова, М. Цибранска, С. Колковска, Т. Александрова. II том. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 161 – 168. ISSN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online).

Димитрова, Илияна (2020) Връзката на индивида с групата в българското лингвокултурно съзнание. сп. „Проглас“. Гл. редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 1, 2020 (год. ХХIХ), с. 15–20. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID - 1119668196

Димитрова, Илияна (2020) За някои случаи на езикова интерференция при деца билингви (с български и английски) и чуждeнци (с първи език английски), изучаващи български като втори език сп. „Проглас“. Гл. редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 2, 2020 (год. ХХIХ), с. 136–144, ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Димитрова, Илияна (2020) Различните жени в романа "Из гънките на сърцето" на Цанко Церковски В: Цанко Церковски. 150 години от рождението на поета. Нови изследвания. Съст. Н. Димитров. Велико Търново, 2020, с. 75-85, ISBN 978-619-00-1208-5

Димитрова, Катина (2020) Външният фактор и ескалацията на планираното разпадане на Югославия Српска Баштина, Институт за Српску културу, Година V,1, Никшић, с. 148-166, ISSN 2337-0939 = Српска баштина COBISS.CG-ID 32089360 2020

Димитрова, Мариела (2020) АВТОРСКОТО ПРАВО И ДИГИТАЛИЗИРАНЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ COPYRIGHT AND DIGITALIZING LIBRARY FUNDS - CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS Библиотеки, четене, комуникации Осемнадесета национална научна конференция с международно участие 14-15 ноември 2019 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2020, с. 135-140: резюме на англ. ез. ISSN: 1313-8138 / - В. Търново: НБ "П. Р. Славейков"

Димитрова, Татяна (2020) Labor Market Policies in Bulgaria During the Emergency Epidemiological Situation Third International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY, „ISCTBL”, Shtip, November 13th, 2020, Goce Delcev University, Shtip, Faculty of Tourism and Business Logistics, p. 54-63. ISBN 978-608-244-779-7 COBISS.MK-ID 52738053

Димитрова, Татяна (2020) Поселищна характеристика на община Неделино - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Том 16, бр.1, 2020. с. 127-139 ISSN: 2603-3917 (Online) ISSN: 978-619-208-057-0 (Print)

Димкова, Росица (2020) Аз играя хандбал Велико Търново: I & B, 2020, 2 издание ISBN: 978-619-7281-65-1.

Добрев, Добрин (2020) Рецензия на монографията „Психопатология на Мъртвия Аз (художници), том 1“ –В: Манолов, М., Маджирова, Н., Психопатология на Мъртвия Аз, художници, том 1. Пловдив: Балканида ЕООД, 2020, с. 4-8. ISBN: 978-619-91480-6-8; COBISS.BG-ID – 41837832

Добрев, Марин (2020) ЛЮБЕН ДИМАНОВ Издание на Национален дарителски фонд "13 века България", София, 2020 ISBN 978-954-8718-49-3

Дойков, Мартин (2020) Bulgaria in The Transport Systems of Europe. Proceedings of 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 263-270, ISSN1857-7636, DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.30 UDC: 656(497.2:4-672EU)

Дойков, Мартин (2020) The Demographic Processes and the Regional Disparities in Bulgaria. 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 423-430, ISSN 1857-7636, DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.47 UDC: 314.116(497.2)”1890/2018

Дойков, Мартин (2020) Тенденции в икономическото развитие на област Русе в началото на XXI век. Сборник от Научна конференция по повод 35 години катедра „География“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (22 ноември 2019 г., Велико Търново). Издателство Паус, ISBN: 978-619-90940-9-9, стр. 86-98.

Донев, Владимир (2020) "Mimo koszmaru przeszlosci, bądźmy!' Tematyka obozowa we współczesnej beletrystyce bułgarskiej (Despite the nightmare of the past, let's live on!) Prison Camp Themes in Contemporary Bulgarian Fiction. 2020, INNY SWIAT w LITERATURZE NARODOW KONTEKSTY, ZYCIORYSY, INTERPRETACJE; Instytut Literatury Krakow, 247-261; ISBN 978-83-66359-38-3; https://instytutliteratury.eu/2021/03/02/nowosci-w-bibliotece-pana-cogito/

Донев, Владимир (2020) „ИКОНОСТАСЪТ“ КАТО ЕКРАНИЗАЦИЯ НА „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК“ The Ikonostasis as Film Adaptation of The Iron Candlestick „ДИМИТЪР ТАЛЕВ – КОДЪТ НА ИСТОРИЯТА И ЛАБИРИНТИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА“ Сборник, посветен на 120-годишнината от рождението на Димитър Талев ISBN 978-619-7372-19-9

Донев, Владимир (2020) Изящната амфора на повествованието (рецензия за романа "Поздрави от Хадес" на Яница Радева) Литературен вестник, Бр. 34, 14-20. 10. 2020 г., с. 6; https://litvestnik.files.wordpress.com/2020/10/lv_34.pdf

Дончев, Антон (2020) Нови данни за дейността на ген. Вилхелм Щрекер, като командир на Източнорумелийската милиция (1879–1884 ). В: Годишник на Исторически факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"//Изследвания в памет на 70-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Стоянов. –УИ "Св. Кирил и Методий", Година IV(XXXVI), 2020, с. 380-393. ISSN: 2603-3534.

Дончев, Антон (2020) Нови данни за случаи на конфронтация в Източнорумелийската милиция. В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти". Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2020, с. 518-525. ISBN 978-619-00-1165-1

Дончев, Антон (2020) Татарпазджишката дружина във военната защита на Съединението (09.1885 - 02.1886 г.) В: Годишник на Регионален исторически музей - Пазарджик, том 10, Пазарджик, 2020, с. 109-115. ISSN: 1314-2038.

Дончев, Ивайло (2020) System of Informatics Tasks with Control of Physical Systems – Lego Robot Scientific conference with international participation STEMEDU-2020, Veliko Tarnovo Series "Innovative STEM Education", Book 2, 2020, pages 84-91, ISSN: 2683-1333

Дочков, Иво (2020) Джендър философия (или как се изгубихме в превода) Пол и полова диференциация в академичната среда, т. 1, ISBN 978-619-205-146-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Contents - analysis of geography and economics textbooks for v grade by criteria - clearly identification the new concepts. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, may 2020, ISSUE 69, pp. 60 - 89. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Didactic aspects of geography and economy training in modul „Modern economic development”. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Shumen University Publiching House, 2020, Vol 3, No 1, pp. 26 - 35. ISSN 2603-3879.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Education and traditions in the study of geography of Bulgaria. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 98-104. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Geography of the surrounding countries of Bulgaria in the school content of the secondary stage. Proceedings 2020, 6-th Internatonal scientific confernce GEOBALCANICA. Ohrid, North Macedonia, may 2020, pp. 889 – 895. ISSN 1857-7636. DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.97 UDC: 37.016:91(497.2)

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Methodological interpretation of the profiled geography preparation of the Bulgarian schools in the second high school stage. Proceedings 2020, 6-th Internatonal scientific confernce GEOBALCANICA. Ohrid, North Macedonia, may 2020, pp. 903 - 909. ISSN 1857-7636. DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.99 UDC: 373.5.016:91(497.2)

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 105-114. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Алгоритъм/правило за характеризиране на селище в учебното съдържание по география и икономика. Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, проведен на 11 ноември 2019 г. Ред. А. Дерменджиев/С. Дерменджиева/Г. Петров/Д. Симеонов/М. Некова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2020, с. 259 – 282. ISBN 978-619-208-234-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Варианти на географски лабиринт в обучението по география и икономика и по учебник за V клас – задължителна подготовка. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 22 – 23 октомври 2020, електронно издание. Ред. Ваня Банабакова/Свилен Стефанов/Георги Георгиев/Илиян Ангелов/Събин Събев. Велико Търново: ИК НВУ „В. Левски”, 2020, с. 921 – 930. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Дидактически вариации при урок за дейности в музей на солта – гр. Поморие. Сборник-помагало „Музей – училище, училище – музей”, МОН, Национален музей на образованието - Габрово. Ред. Национален музей на образованието. Велико Търново: ИПК „Абагар”, 2020, с.207 – 211. ISBN: 978-619-168-253-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Екологичното и географското образование – нормативен конструкт в условията на образователна реформа. Сборник от Научна конференция 35 години Катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 22 ноември 2019 г. Ред. Проф. д-р С. Дерменджиева. Велико Търново: Паус, 2020, с. 149 – 156. ISBN: 978-619-90940-9-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика. Светът на физиката, бр. 1, т. XLIII, с. 80 – 89, 2020. ISSN 0861-4210.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Конструктивный анализ меняющейся образовательной среды посредством новых учебных программ по географии и экономике в Болгарии. Сб. от IV Всероссийская научно-практическая конференция „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”, 2 ноября 2019 г. Москва, Издательство „Перо”, с. 19-23, 2020. УДК 371.3+372.857+ 372.891+373+377+378+502+504.05/75/06, ББК 74.262.6, С 56.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Контент-анализ на програма на габровските училища от 1872 г. и сравнителна интерпретация с новите учебни програми по география и икономика. Сборник-помагало „Музей – училище, училище – музей”, МОН, Национален музей на образованието - Габрово. Ред. Национален музей на образованието. Велико Търново: ИПК „Абагар”, 2020, с. 65 – 75. ISBN: 978-619-168-253-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Методические проекции геоэкологического образования в учебном предмете география и экономика в болгарской школе. Сборник Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию профессора Анвара Сафовича Тайсина „РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ”, 30 октября 2020. Электронный ресурс. Ред. И. Баринова/И. Гайсин/Ю. Репринцева/Г. Самигуллина. Казань: Издательство Казанского университета, 2020, с. 40 – 49. УДК 37:91, ББК 74.00, Р 32; УДК 372.891. http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/159827/regional_aspects_ecology.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Образователна синергия при обучението по атомна физика в училище - споделена педагогическа практика от празниците на физиката. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 22 – 23 октомври 2020, електронно издание. Ред. Ваня Банабакова/Свилен Стефанов/Георги Георгиев/Илиян Ангелов/Събин Събев. Велико Търново: ИК НВУ „В. Левски”, 2020, с. 931 – 942. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Правила за поведение при гръмотевична буря в учебниците по география и икономика за задължителна подготовка – образование за защита и сигурност. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 22 – 23 октомври 2020, електронно издание. Ред. Ваня Банабакова/Свилен Стефанов/Георги Георгиев/Илиян Ангелов/Събин Събев. Велико Търново: ИК НВУ „В. Левски”, 2020, с. 774 – 787. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Правило за характеризиране на река – нормативен срез и варианти на правила за характеризиране на река в новите учебници по география и икономика. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 447 - 460, 2020. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Ситуационный анализ экологической проблемы в вариантах учебников по географии и экономике – 8 класс. Сборник Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию профессора Анвара Сафовича Тайсина „РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ”, 30 октября 2020. Электронный ресурс. Ред. И. Баринова/И. Гайсин/Ю. Репринцева/Г. Самигуллина. Казань: Издательство Казанского университета, 2020, с. 50 – 59. УДК 37:91, ББК 74.00, Р 32; УДК 372.891. http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/159827/regional_aspects_ecology.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Учебниците по география и икономика за задължителна подготовка - Х клас и съдържанието на елементи на търговска реклама. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 473 - 483, 2020. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Характеризиране на река – структурно-съдържателна ретроспекция и съвременна научна рамка. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 461 - 472, 2020. ISSN 2367-7481.

Друмева, Красимира (2020) Визуална интерпретация на символите в изкуството на плаката. Полиграфия : независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Издателство: Принт енд Пъблишинг ООД, брой 3/2020, София, с. 37-41 ISSN 0204—9953

Емилиянова, Боряна (2020) Uniunea lingvistică balcanică. Limbile bulgară și română în context balcanic C. Dărăbuș, E. C. Zăbavă (Coord.). Frontiere si contacte. Fenomene locale regionale și globale. Craiova: Aius, 2020. ISBN: 978-606-562-851-9.

Жеков, Живко (2020) Кан Омуртаг – държавник, администратор и владетел Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 1. Велико Търново: Фабер, 2020, 438 – 464. ISBN 978-619-00-1104-0.

Здравкова, Боряна (2020) Компетентностният подход в обучението по социална педагогика като фактор за качество на професионалната помагаща дейност Актуални политики и практики в образованието: Компетентностният подход в образователния процес. (сборник с доклади от научно-практическа конференция), Плевен, 2020, с. 490-496, ISBN 978-619-91255-2-6, COBISS.BG-ID - 42096648

Златанов, Благой (2020) „Относно заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine ЗУТ – конфликт, пряко породен от закона“, Сборник „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, В. Търново, 2020 (под печат).

Златева, Добринка (2020) Вирусът, икономиката, човекът Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 8, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 34-44, ISSN 1314-1937

Златкова-Дончева, Катерина (2020) Language Strategies to Decrease Aggressive Behaviour of At-Risk Children Deprived of Parental Care. Педагогика. (2). с. 242 – 253. ISSN 1314 – 8540

Златкова-Дончева, Катерина (2020) Reducing aggressive behaviour among children in educational and social practices. Педагогически Алманах, 1, Инд./Реф [ERIHPLUS] [ESJIndex] Open Academic Journals Index, CEEOL, MIAR, DRJI, ResearchBib, WorldCat, GIF, ROAD, Electronic Journals Library, Eurasian Scientific Journal Index, SIS, RootIndexing, 68-81.

Златкова-Дончева, Катерина (2020) Приобщаващо образование за деца в риск и деца с емоционално-поведенчески проблеми Бургас: ЛИБРА СКОРП ISBN - 978-954-471-647-9 COBISS.BG-ID - 40986120

Иванов, Иван (2020) "Лидерство в групи и организации според психодинамичната теория в психологията" Библиотека „Диоген“, "Творчески предизвикателства в психологията", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISSN 1314-2763 (print) ISSN 2367-9549 (online)

Иванов, Иван (2020) "Проблеми на родителстването в ситуация на емоционално неглижиране на дете" Сборник доклади Международна конференция "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", ВТУ

Иванов, Иван (2020) "Родителски стилове и риск от насилие в периода на ранното детско развитие." В: МЕЃУНАРОДЕН дијалог: исток - запад: списание на научни трудови, 7, 2020, № 3: XI меѓународна научна конференција, с. 87-92. ISSN 1857-9299 (print), ISSN 1857-9302 (online)

Иванов, Иван (2020) „Групова динамика в ситуация на криза и подходи за управление на груповия процес“ Варненски свободен университет. ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция, Варна: Варненски свободен унив. “Черноризец Храбър”, 2020, с. 113-126. ISSN 1314–0507

Иванов, Иван (2020) „Политическо лидерство и динамика на груповите отношения в българското общество след приемането на България в ЕС (2007 г.)“ Варненски свободен университет. В: ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция, Варна: Варненски свободен унив. “Черноризец Храбър”, 2020, с. 95-112. ISSN 1314–0507

Иванов, Иван (2020) „Родителски стилове и риск от насилие в периода на ранното детско развитие“ Тверской государственный университет."Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича" 2020, с.317-322, ISBN 978-5-7609-1524-5

Иванов, Иван (2020) „Трансформиране на силова институция: политики и подходи“ При прехода от посттоталитарна към демократична организация на обществото Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-217-8

Иванов, Иван (2020) Психология на кризисното преживяване в ситуация на пандемия и социална изолация (Как реагира личността и групата по време на кризата с COVID-19) "Ментализация и клинична практика", Сборник доклади от Трети национален конгрес по клинична психология с международно участие София, 2020, изд. Стено, ISBN 978-619-241-125-1

Иванов, Ивелин (2020) Bulgarian Hostoriography on the Military Campaigns Against Serbia in 1214–1215 : A Reconsideration. – В: Стефан Првовенчани и његово доба (Stefan the First-Crowned and His Time): Зборник радова. Ред. Александар Растовић, Ивана Коматина и др. – Београд: Историјски институт, 2020, с. 251-262. ISBN 867743139X, 9788677431396 Белград, Сърбия

Иванов, Ивелин (2020) Bulgāru un latviešu ceļš 1918. gada rudenī : salīdzinošā analīze. The Bulgarian Way and the Latvian Way in the Autumn of 1918 : an Attempt at a Comparative Approach. In: Latvijas zemes no 19. gs. beigām līdz 1918. gadam: ceļš uz valsti. Latvia’s lands at the end of the 19th century to 1918: the road to statehood. Ed. by Eriks Jekabsons. – Riga : Iespiests SIA "Jelgavas Tipografia", 2020, p. 258-273. ISBN 978-9984-850-92-4

Иванов, Ивелин (2020) Travelling to Grikkland and Mikligarðr: The Byzantine Empire and the Byzantines in Two Scandinavian Sagas. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences. – Veliko Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius University Press, 2020, Vol. 4 / Issie 1, pр. 68-75. ISSN: 2603-3283 (Online); ISSN: 2603-3070 (Print) COBISS.BG-ID - 1284596452

Иванов, Ивелин (2020) Българските средновековни владетели и Константинопол : Българските акции в подкрепа и срещу византийската столица в периода VIII – XIV в. – В: Владетел, държава и църква на Балканите през средновековието : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 2., Състав. Н. Кънев и др. – Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 220-234. ISBN 978-619-00-1105-7, COBISS.BG-ID - 42078728 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2020) Търговия и интеграционни процеси в средновековна Ливония през XIII в. : Основни тенденции и исторически паралели. – В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Пазари, общество, власт. – Варна, 2020, том V, с. 27-38. ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online) COBISS.BG-ID - 1278417892

Иванова, Ваня (2020) О немотивированном применении некоторых переводческих трансфораций (на материале переводов общественно-политического характера) // Современные тенденции в изучении русского языка, культуры и истории. Сборник научно-практической конференции 2 – 3 октября 2020 г. София, Издателски комплекс УНСС, 2020. – С. 212 – 218. ISBN 978-619-232-405-6; ISBN 978-619-232-404-9. COBISS.BG-ID 45323016 София

Иванова, Ваня (2020) Процессы неологизации и инновации в лексике русского и болгарского языков // Лингвистика и литературоведение на переломе тысячелетий: сборник статей Международной научно-практической конференции, приуроченной к 175-летнему юбилею Абая Кунанбаева. Атырау 2020 г. С. 133 – 136. ISBN 978-601-262-370-3 Атырау, Казахстан

Иванова, Ваня (2020) Теория метафоры – основные направления и концепции. Типология метафорических переносов // Болгарская русистика, кн. 1. София, 2020. – С. 12 – 28. ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online) София

Иванова, Верка (2020) За някои лексикални посесивни детерминатори в българския език СЛАВЯНСКИЕ ЭТНОСЫ, ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ . Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвящённой 60-летию славистики в Республике Башкортостан (г. Уфа, 25 сентября 2020 г.) УФА – ВЕЛИКО ТЫРНОВО, 2020, Редакционная коллегия: д-р филол. наук, профессор В.Л. Ибрагимова (отв. ред.); д-р филол. наук, профессор Л.А. Киселева (отв. ред.); УДК 81.82 ; ББК 81+81.2 ; С47; с. 112 – 118; ISBN 978-5-7477-5255-9

Иванова, Верка (2020) За правописа на някои граматични термини. Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, членове на редколегията: доц. д-р Верка Иванова, гл. ас. д-р Велин Петров, гл. ас. д-р Теодора Рабовянова, с. 305 - 310. ISBN 978-619-208-211-6. COBISS.BG-ID - 39857672

Иванова, Милена (2020) Zur Rolle des Hochschullehrers im fachsprachlichen Übersetzungsunterricht. In: BDV-Magazin. Zeitschrift des bulgarischen Deutschlehrerverbandes. April 2020. Стр. 44-59. ISSN 1310-6228 (online) http://bdv-bg.eu/wp-content/uploads/2020/03/BDV-Magazin-April-2020.pdf http://bdv-bg.eu/wp-content/uploads/2020/03/BDV-Magazin-April-2020.pdf

Иванова, Ралица (2020) »Nomadisch angewachsen« Der transitorische Heimatbegriff bei Ulrike Draesner. In: Figuren des Transnationalen. (Re-)Visionen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hrsg. von Svetlana Arnaudova, Doerte Bischof. Dresden: Thelem Universitätsverlag 2020, S. 241-254. ISBN 978–3–95908–511–3. Dresden

Иванова, Ралица (2020) Fruchtbare Entortungen und Vergegnungen. In: Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung. Hrsg. von Pavel Knápek, Bianca Benišková. Bd. 4/2020. Pardubice: Universita Pardubice 2020, S. 99 - 112. ISSN 2336 - 5307 (Print); ISSN 2336 - 5315 (Online). Pardubice, Chechia

Иванова, Стефка (2020) Проблеми при счетоводното третиране на разходите за временно строителство Научно-практическа конференция на тема: „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”, Велико Търново, 17–18.10.2019 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2020, с. 106-111.

Иванова, Стефка (2020) Проучване, проектиране, строителство – основни стъпки (фази) на строително-инвестиционния процес Сборник студии „Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи“, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий"

Игнатова, Анка (2020) Паметници във Велико Търново, посветени на личности и събития от епохата на Българското възраждане – идеи и реализация (1879–1944 г.) Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Материали от международна научна конференция "България и българите – събития, личности, идеи (XVIII–XX в.)” по повод на 70-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов. Година ІІІ, 2019.

Илиева, Илмира (2020) Българските военни съдилища и правото на справедлив съдебен процес De Jure, № 2, 2020. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Илиева, Илмира (2020) Ролята на военния началник във военния наказателен процес Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 284-290. ISSN: 1314-1937, COBISS.BG-ID - 1237830884

Илиева, Илмира (2020) Специална подсъдност на военните съдилища. Практически проблеми при определяне на военна подсъдност De jure, No 1, 2020, с. 63-70. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Илиева, Мария (2020) Българският концепт ДОМ на славянски асоциативен фон Проглас. Т. 29, бр. 1, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, с. 7–14. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Илиева, Мария (2020) Българското езиково съзнание между концептите ДОМ и КЪЩА. Славянския этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы 6. научно-практической конференции, посвященный 60-летию славистики в республике Башкортостан (г. Уфа, 25 сентября 2020 г.). Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, с. 235–242. ISBN 978-5-7477-5255-9

Илиева, Мария (2020) Концептите МЪЖ и ЖЕНА в българо-полското асоциативно огледало. Polacy i Bulgarzy –100 lat dialogu. Red. Iliana Genew-Puhalewa i Ignacy M. Doliński. Warszawa:Uniwersytet Warszawski, 2020, s.135 –146. ISBN 978-83-66400-12-2.

Илиева, Мария (2020) Концептът ДЕТЕ в българската картина на света Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 190–200. ISBN 978-5-619-208-211-6. COBISS.BG-ID - 39857672

Илиева, Мария (2020) Концептът ПЪТ в българската езикова картина на света Slowiańskie przyjęmności 3. Wielojęzyczność. Pod red. E. Solak, B. Popiołek i B. Todorović . Kraków: Wydawnictwo "scriptum", 2020, pp. 139–150. ISBN 978-83-66084-00-1

Илчева, Мария (2020) Impact of Social Projects for Generating Change for Communities in Bulgaria Knowledge International Journal, 41(1), 35 - 41. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4231

Илчева, Мария (2020) PARTNERSHIP MODELS AND SOCIAL FRANCHISE WITHIN SOCIAL ENTERPRISE SECTOR Knowledge International Journal Vol. 43, 29 International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE (18 – 19.12.2020) ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2020) SOCIAL ECONOMY IN BULGARIAN MUNICIPALITIES – SCOPE, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Списание "Социално-икономически анализи", Книга 2/2020 (17), издателство "Св. св. Кирил и Методий",

Илчева, Мария (2020) Диагностика на публичната среда за развитие на социалното предприемачество в България Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 251-260, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Дигитална трансформация на социалната икономика – перспективи и предизвикателства Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 241-250, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Ефективни стратегии за развитие на социалните предприятия в България https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/3705/3558 KNOWLEDGE – International Journal Vol.38.1, 165- 173

Илчева, Мария (2020) Институционален капацитет на местната власт за адекватна реакция при криза от мащаба на Ковид-19 Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 4, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 198-208, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Принос на Национален военен университет „Васил Левски“ към изпълнение на приоритетите на европейското научноизследователско пространство Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 2, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 242-251, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) Социалната логистика в отговор на кризи – приложения и практики на общинско ниво Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 3, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 291-301, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) Социални иновации и социална сигурност – съвременни концепции и практики Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 3, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 280-290, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – ВЗАИМОВРЪЗКИ, РЕЛАЦИИ И ПРАКТИКИ Годишник на НВУ "Васил Левски" за 2020 г., Издателски комплекс на НВУ, ISSN 1312-6148

Инджов, Иво (2020) 13 актуални медийни бизнес модела в дигиталната епоха – поуките за България "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, кн. 4 (с. 16-33). ISSN: 2603-3801 (Online) ISSN: 2603-3089 (Print). Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol4/iss1/3.

Инджов, Иво (2020) Bulgarian public service media under threat Еuropean Journalism Obesrvatory, 7.01.2020 (5 pp.), https://en.ejo.ch/media-politics/press-freedom/bulgarian-public-service-media-under-threat. Статията е актуализиран вариант на текст, публикуван в немскоезичната версия на портала: Bulgarien: Öffentlich-rechtliche Medien in Gefahr, https://de.ejo-online.eu/medienpolitik/bulgarien-oeffentlich-rechtliche-medien-in-gefahr, 27.11.2019.

Инджов, Иво (2020) Българската журналистика: между медийната демокрация и медийния капитализъм "Ново време: Списание за социални идеи, политика и култура". - София, юли-август 2020, бр. 7-8 (17 стр). ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID: 1124605668. Онлайн: https://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5675&Itemid=66.

Йонкова, Красимира (2020) Дебатът между рационализма и мистицизма (2020). В. Търново: ИВИС. Т. 2, 5 изд., 2020, 371 с. ISBN 978-954-2968-01-6

Йонкова, Красимира (2020) Автоматизирани процеси и връзката им с осъзнатостта в настоящия момент В: Сб. публикации от Научна конференция на 12 Школа за докторанти и млади изследователи към БАН, София, 2020 /под печат/

Йонкова, Красимира (2020) Дебатът между моделите на човешкото поведение (2020). В. Търново: АСТАРТА. Т.1, 8 изд., 2020, 455 с. ISBN 954-8324-86-5

Йонкова, Красимира (2020) Още един плодоносен щрих към осъзнаването на националния ни характер. В: Манолов, Манол. Автодискриминация и цинизъм в българския национален характер. Пловдив: Рекламна агенция "Екзакт", 2020, с. 9-13, ISBN 978-619-91664-0-6

Йонкова, Теодора (2020) Културни различия между България и Китай, отразени в отбелязването на традиционни български празници от български мигранти в Пекин участие в Международна научна конференция „ Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, 16-17 ноември 2018 г.

Йонкова, Теодора (2020) Смартфон приложенията в съвременен китай – отражение на глобалния и технологичен напредък на страната. участие в Международна научна конференция „ Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, 11 и 12 октомври 2019 г.

Йорданова, Даниела (2020) Risk management in the view of business organizations (experience of organizations in Veliko Tarnovo region) SocioBrains, Scientific journal, брой 65, януари 2020, с.1-7, ISSN 2367-5721

Йорданова, Даниела (2020) Study of the factors, symptoms and causes of crisis in sertain business organizations in Veliko Tarnovo Trakia Journal of Sciences, Volume 18, Number 3, Series Social Sciences, pp 238-243, 2020. ISSN 1313-7050 (print), ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.03.009

Йорданова, Даниела (2020) За подхода интелигентно управление на риска Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил Методий”, проведена на 15-16 октомври 2020 г. във Велико Търново, Том 4, с.79-82. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2603-4093

Йорданова, Даниела (2020) За релацията между вътрешния контрол и риска за ефективно управление на организацията – теория и практика Украинско-полско-българска научно-практическа интерент-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес“, 10-11 март 2020, с.148-153 ISBN 978-83-61467-92-2

Йорданова, Даниела (2020) За ролята и компетенциите на кризисния мениджър в бизнес организациите Списание „Икономически и социални алтернативи”,УНСС, том 26, бр.1, с.134-144, 2020. ISSN (print): 1314-6556 ISSN (online): 2534-8965

Йорданова, Даниела (2020) Програма за управление на риска до 2025 година - основни тенденции VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие", Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Русе17 септември 2020 г. – 19 септември 2020 г.

Йорданова, Даниела (2020) Стратегии за поведение при организационни конфликти Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема „Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, 29 ноември 2019 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Издателство „Фабер“, 2020, с. 179-190. ISBN 978-619-00-1165-1

Калейнска, Маргарита (2020) Online educational activities proposed during the social distancing period of the COVID-19 pandemic Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 28-29 май 2020г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2020, с. 302-310. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID 1277204964

Калейнска, Маргарита (2020) When teaching can only happen online : can a pandemic cause advancement of the school system Сб от Годишна университетска научна конференция 2020, Велико Търново, 27-28 май 2020г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2020, с.311-317. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID 1277204964

Калейнска, Маргарита (2020) Интерактивността в музейната педагогика - Сб. с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна (май 2020, Варна). Ред. Варна: Издателство „Наука и икономика“, с. 480-491. ISBN 978-954-21-1037-8

Калейнска, Маргарита (2020) Образование за демократично участие и интеграция /на опита на пет европейски страни/ - Сб от Годишна университетска научна конференция 2020 (Велико Търново, 27-28 май 2020г.), Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски", 2020, с.205-214. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID 1277204964

Калейнска, Маргарита (2020) Социални и граждански умения на индивида в контекста на организационната култура Сб. от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, Китен, 29-30 ноември 2019 г. Ред. Снежана Илиева, Миряна Радович Маркович, Йоана Янкулова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 601-607. ISBN Сб. от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, Китен, 16-19 юни 2016 г. Ред. Снежана Илиева, Миряна Радович Маркович, Йоана Янкулова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 485-491. ISBN 978-954-07-4979-2; COBISS.BG-ID

Калейнска, Теодора (2020) Diversity and Cohesion in Europe – Challenges and Policy Development Kaleynska,T. Diversity and Cohesion in Europe – Challenges and Policy Development. IN: BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV • VOL. 13(62) SPECIAL ISSUE No. 1 - 2020 SERIES VII - PROCEEDINGS OF THE 10TH EDITION OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM OF SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION ACUM "Challenges of Education and Research in the Social Sciences" 17th-19th of October 2019, BRASOV, ROMANIA, ISSN 2066–7701, pp. 71-81

Калейнска, Теодора (2020) Regional Dimensions of Strategy Europe 2020"-the case of Veliko Tarnovo district Regional Dimensions of Strategy Europe 2020"-the case of Veliko Tarnovo district IN: Proceedings of International conference -3 International conference Southeast Europe: History, Culture, Politics and Economy, 20 Jun 2020, Vol. 3, Bologna, Italy, Filodiritto Editire, 2020, pp.166-172, ISBN 978-88-85813-99-1

Калейнска, Теодора (2020) Как Европейският съюз променя кариерното развитие на младите хора в областта на културния туризъм и туристическото екскурзоводство Европа в моята професия, 2020, Издание на Българската асоциация по европейски изследвания, С, ИК Авангард Прима, стр. 198-210, ISBN 978-619-239-409-7

Калейнска, Теодора (2020) Образование за демократично участие и интеграция /на опита на пет европейски страни/ Калейнска, Теодора и Маргарита Калейнска. Образование за демократично участие и интеграция /на опита на пет европейски страни/ - Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020, НВУ "Васил Левски", т. 2 "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, Издателство НВУ, 2020 , стр. 76-85, ISSN:1314-1937

Калейнска, Теодора (2020) Устойчивото развитие в новите политически приоритети на Комисията Фон дер Лайен (2019-2024) Калейнска, Теодора. Устойчивото развитие в новите политически приоритети на Комисията Фон дер Лайен (2019-2024) - Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020, НВУ "Васил Левски", т. 8 "Социални, стопански и правни науки", Велико Търново, Издателство НВУ, 2020 , стр. 99-109 ISSN:1314-1937

Калушков, Теодор (2020) A Beacon-Based Indoor Positioning System for Location Tracking of Patients in a Hospital 2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications 2020

Калушков, Теодор (2020) Modern Virtual Reality Headsets 2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications 2020

Канг, Хван Джонг (2020) The 4th Industrial Revolution and Education in North Korea 9th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2019, Pages: 22-27 24.8.2020, University of National and World Economy

Канг, Хван Джонг (2020) The 4th Industrial Revolution and Education in the Republic of Korea 9th International Conference on Appication of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2019, Pages 13-21 24.8.2020, University of National and World Economy

Канг, Хван Джонг (2020) 불가리아 한인사회 : Корейска общност в България 유럽한인100년의 발자취 - 100 Years of Korean Diaspora In Europe (1919-2019) – Том 3, 25.5.2020, The Association of Korean Residents in Europe

Караиванова, Бинка (2020)