Публикации за 2020


Авгинова-Николова, Емилия (2020) ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Авгинова-Николова, Емилия (2020) АГНОНИМИТЕ В ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ НА НОСИТЕЛЯ НА ЕЗИКА „Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина“, Велико Търново, УИ, 2020

Агаларева, Маринела (2020) Морфодинамичен модел на кватернерно развитие на Ботевградската котловинна морфоструктура В: Сб. „35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Паус, 2020, с. 231-242, ISBN 978-619-90940-9-9

Александров, Олег (2020) LES INSCRIPTIONS DU SANCTUAIRE DE HÉRÔS HÉPHAÏSTOS DABATOPIOS DE TELERIG Veliko Tarnovo: Faber, 2020, 160 pp. ISBN 978-616-00-1176-7

Александрова, Елица (2020) Елица Александрова: Обогатяване на изобразителните умения по моделиране при учениците от първи класSUMMARY OF MODELING SKILLS IN FACULTY FIRST CLASS Научно списание Педагогика, www.pedagogy.azbuki.bg,София – Sofia 2020,Година XCII  Книжка 2,2020 Volume 92, Number, 2020, Издател на научно списание „Педагогика“ е НИОН „Аз-буки“ – в съответствие с чл. 51 от Закона за предучилищно и училищно образование, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. Обучението по баскетбол на студенти-магистри от Великотърновския университет в условията на извънредно положение Годишник на Национална Спортна Академия „Васил Левски”, Tom 1 / Volume 1, 270-279

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. П. Милонас. Подкрепящата среда – фактор за създаване на навици за здравословен начин на живот. МНК "Педагогическото образование - традиции и съвременност" 20-21.11.2020 В. Търново: Ай енд Би, ISSN 2534-9317, с. 378 - 387

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. Проследяване динамиката на специфичната баскетболна подготвеност при младежи с интелектуални затруднения сп. Педагогически алманах, 2020, Том 28, брой 1, с. 87 – 92

Ангелов, Мариан (2020) MEASUREMENT AND DEVELOPMENT OF IRREGULAR PULSES IN THE MUSICAL CULTURE AND FOLKLORE REPERTOIRE OF SOME NATIONALITIES KNOWLEDGE International Journal, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol. 41.6, Humanities, Skopje, Global Impact and Quality Factor 1.822 (2017), 2020, p. 1113-1117, ISSN 2545 - 4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version). [Global Impact Factor] [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Наблюдения върху творчеството на Георги Марковски през замъгления прозорец на магическия реализъм „Магическият реализъм“, сборник, концепция и съставителство Пламен Антов, Издателски център „Боян Пенев“/Институт за литература, БАН, 2020, с. 136 - 151,ISBN 978-619-7372-21-2.

Ангелова, Светлана (2020) Science education for sustainable development of preschool children KNOWLEDGE – International Journal, Vol.41.2, 325-329.

Ангелова, Светлана (2020) Модел за изграждане на саморегулативно здравно поведение при деца в предучилищна и начална училищна възраст Педагогика, 2020, 3, 398-415. Print ISSN 0861–3982, Online ISSN 1314–8540 [Инд./Реф. в: Web of Science] COBISS.BG-ID - 1119662308

Ангелова, Светлана (2020) Неформалното образование за формиране на компетентности по природни науки при деца в начална училищна възраст В: "Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Е. Бузов ред., Педагогически колеж, Плевен, 82-89.

Ангелова, Светлана (2020) Ролята на педагога за здравословното хранене на учениците В: "Сборник с научни доклади "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит". Е. Рангелова (ред), Габрово: Екс-прес, 279-284.

Ангелова, Светлана (2020) Съвременни ракурси в природонаучното образование в началното училище: поглед към връзката „дете – общество – природа“ Русе: Авангард принт, 2020, 250 с. ISBN - 978-954-337-393-2 COBISS.BG-ID - 1292458980

Асенов, Анатолий (2020) Управление на бизнеса Фабер, Велико Търново

Астарджиева, Татяна (2020) ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ, СЪВЕТСКА РУСИЯ, СССР. II ЧАСТ: ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 308 с. ISBN 978-619-208-225-3

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2020) Личните местоимения в английски и в български като социолингвистични променливи (индексикализация и дискурсни функции)

Бакоев, Валентин (2020) A Method for Fast Computing the Algebraic Degree of Boolean Functions CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies 2020 (https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3407982). Preprint: https://arxiv.org/abs/2007.01116

Бакоев, Валентин (2020) Some Problems and Algorithms Related to the Weight Order Relation on the N-Dimensional Boolean Cube Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, (to appear), https://doi.org/10.1142/S179383092150021X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Belomazheva-Dimitrova, S. CHANGES IN SOME PERFORMANCE INDICATORS FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF AN EXPERIMENTAL MODEL FOR BODY CORPUS MUSCLE STABILITY IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES Trakia Journal of Science, Vol. 18, Suppl. 1, pp. 741-747; ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.s.01.112

Белчева, Весела (2020) Приносът на Серафим и Вера Барутчийски за обучението по немски език в България в началото на ХХ век. Сп. "Предучилищно & училищно образование", бр. 1 / 2020, 122-130. ISSN 2535-0692

Бойчев, Бойчо (2020) Организацинни и методологични проблеми на приложението на инфраструктура като услуга Варна: Знание и бизнес, 2020. - 128. ISBN: 978-619-210-048-3

Бонджолова, Валентина (2020) За динамичните процеси в лексико-семантичното поле „Пари“ ДОКЛАДИ от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). I том. Стр. 143 – 149. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“: София, 2020. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).

Бонджолова, Валентина (2020) Невербальное в графических окказионализмах и его функции Медиалингвистика. Вып. 7. Язык в координатах массмедиа, этики и права: матер. IV Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 9–12 ноября 2020 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. В. В. Васильева.— СПб., 2020. (281 с.), с. 19-23. ББК 76.02. ISSN 2312-0274. [на руски език] http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1604792357_6325.pdf

Бонджолова, Валентина (2020) Окказиональные трансформации антропонимов как инвективная лексика Язык, право и общество в координатах массмедиа: сб. мат. III Междунар. науч. конф. (Москва, ИЗиСП, 25–26 сентября 2019 г.) / под ред. И.В. Анненковой, Л.Р. Дускаевой; предисл. Т.Я. Хабриевой. М.: ИЗиСП, 2020. 536 с. С. 51-54. ISBN: 978-5-9516-0877-2 [на руски език]

Бонджолова, Валентина (2020) Окказиональные трансформации антропонимов как инвективная лексика Медиалингвистика, 7 (3), 357–367. ISSN 2312-0274 (print), eISSN 2312-296X (online) [на руски език] https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.307 [на руски език]

Бонова, Станка (2020) Превод от полски език „България в дейността на полската дипломация в периода 1918 – 1926 година“, автор на оригиналния текст Владислав Стемпняк Известия на института за исторически изследвания том XXXV „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“, с. 58-64, София 2020 г., ISSN 23-67-5187

Бонова, Станка (2020) Превод от полски език „Из Архетипи на детската литература“, автор на оригиналния текст Алиция Балюх София, Литературен вестник бр. 21 2020 г., с.11-12, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2020) Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език) ДИАЛОГИЧНИ ПРОСТРАНСТВА Сборник с доклади от Юбилейна славистична международна конференция Велико Търново, 13-14 май 2014 г.,с.134-141, Велико Търново, ISBN: 978-619-00-1162-0

Бораджиева, Елена (2020) Възможности за формиране на междукултурна компетентност във висшите училища.Сборник, Библиотека “Диоген” т.28 (1) - Творчески предизвикателства в психологията, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, с. 76-84,ISSN 1314-2763 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2020) Технологични и психологични аспекти на киберсигурността. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29.05.2020 г. , т.5, стр. 123, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, ISSN 1314-1937 Велико Търново

Борисов, Борислав (2020) Дискусионни въпроси на заповедното производство във връзка с измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.) Списание "DE JURE"- Официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", № 1, 2020, с. 47-62, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332.

Бузов, Вихрен (2020) Education for Profit or Education for Democracy: The Case of Southeastern Europe “Politics and Knowledge: New Trends in Social Research” - In: Proceedings of 7th ACADEMOS Conference 2020 International Conference, (Bucharest, Romania, 7-10 October 2020) Editor Andrei Taranu PhD, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, (Bologna) Italy, pp. 65-70, ISBN 979-12-80225-00-9

Бузов, Вихрен (2020) Southeast European Countries and the Forced Migration Flows – Security Perspectives PROCEEDINGS OF 3rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 19th 2020 Editorial Board:Dimitar Dimitrov, Marie-Hélène Blanchet Milenko Bodin, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova, Veneta Hristova, Vihren Bouzov FILODIRITTO INTERNATIONAL Proceedings, pp.112-117, Bologna (Italy), ISBN 978-88-85813-99-1

Бузов, Вихрен (2020) Заплахи за сигурността на местните общности в страните от Югоизточна Европа [Threats to Security of Local Communities in Southeast European Countries] DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NAGRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG, KNJIGA XXX,PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA; Editor Prof. dr Slobodan Nešković, Valjevo-Beograd, Serbia, ISBN: 978-86-85985-42-3, pp.1-6

Бузов, Вихрен (2020) Краят на войната в Сирия в регионална и глобална перспектива [The End of the Syrian War in Regional and Global Perspective] Сб. "Проблеми на националната и корпоративната сигурност" [Problems of National and Corporate Security], Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Tом 7, съст. В. Бузов, В. Търново: Издателство "Ивис", ISBN 978-619-205-150-1, ISSN 2335-0056, с.78-83

Бузов, Вихрен (2020) Култура на мисленето - логически и методологически аспекти [Culture of Thinking - Logical and Methodological Aspects] Велико Търново: Издателство "Абагар", 216 стр., ISBN 978-619-168-250-8

Бузов, Вихрен (2020) Някои противоречия между корпоративната сигурност и сигурността на националната държава [SOME CONTRADICTIONS OF CORPORATE AND NATION-STATE SECURITY] Сборник научни трудове "Широката сигурност", Т2 Киребсигурност, икономическа, социална и културна сигурност, Международна научна конференция, Съст. Н. Дойков, НБУ: София, сс.461-466, ISBN 978-619-73-83-19-5

Бузов, Емил (2020) Итеративният метод в методиката на обучение по конструиране, технологии и предприемачество при 3-10 - годишните като част от компетентностния подход Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални проблеми и практики в образованието", ред. кол. Б. Здравкова, Плевен, 2020, с. 43-50, ISBN:978-619-91255-1-6

Бузов, Емил (2020) Методически проекции на обучението по конструиране, технологии и предприемачество и технологичната образователна среда в детската градина и началното училище София, Екип-плюс, 2020, ISBN 978-619-91255-3-3

Бузов, Емил (2020) Трансверсални проекции в предучилищното образование и образование 4.0 Издател на научно списание „Педагогика“ е НИОН „Аз-буки“, София, година XCII, кн. 3, 2020, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), стр. 311-323

Булева-Петрова, Марияна (2020) „Практически курс по цифрован бас“ от Атанас Атанасов – принос към изучаването на творческата и изпълнителската практика на бароковата епоха Алманах - НМА "Проф. Панчо Владигеров", Print Edition ISSN 1313-9886 E-Journal ISSN 2367-8011; almanac.nma.bg/практически- курс-по-цифрован-бас-от- атанас-атанасов-принос-към- изучаването-на-творческата-и- изпълнителската-практика-на- бароковата-епоха/

Бургов, Пресиян (2020) Върху някои аспекти на патологичния нарцисизъм Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича. – Тверь: Тверской госуарственный, 2020. – 518 с. ISBN 978-5-7609-1524-5.

Бургов, Пресиян (2020) Дисоциативно разстройство на идентичността – клинични характеристики и диференциална диагноза. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Творчески предизвикателства в психологията” с. 21-27, 2020. ISSN 2367-9549 (online)

Бургов, Пресиян (2020) Познавателни процеси и преработка на информация Велико Търново, Издателство "Фабер", с 144, 2020 г., ISBN: 978-619-00-1153-8. COBISS.BG-ID - 40028424

Буров, Стоян (2020) Граматическа норма и прояви на хиперкоректност в българския език Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020 година). I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, 2020, стр. 15–23. ISSN 2683-118X (print), 2683-1198

Буров, Стоян (2020) Зависимост и йерархия между граматичните системи Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 67 (2020), 20–33 Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372

Буров, Стоян (2020) Училищни граматики на Любомир Андрейчин Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, стр. 49–63. ISBN - 978-619-208-211-6; COBISS.BG-ID - 39857672

Буюклиева, Стефка (2020) Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order Mathematics in Computer Science, vol. 14, pp. 423-429, 2020. https://doi.org/10.1007/s11786-019-00417-4

Буюклиева, Стефка (2020) Binary LCD Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order Seventeenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory ACCT 2020At: Bulgaria, virtual conference

Буюклиева, Стефка (2020) Characteristic vector and weight distribution of a linear code Cryptography and Communications (2020). https://doi.org/10.1007/s12095-020-00458-8

Буюклиева, Стефка (2020) Classification of Linear Codes by Extending Their Residuals In: Bigatti A., Carette J., Davenport J., Joswig M., de Wolff T. (eds) Mathematical Software – ICMS 2020. ICMS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12097. Springer, Cham

Буюклиева, Стефка (2020) On the Formally Self-Dual Binary [30, 15, 8] Codes Seventeenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory ACCT 2020At: Bulgaria, virtual conference

Буюклиева, Стефка (2020) The CompMath Competition: Solving Math Problems with Computer Algebra Systems in Engaging Young Students In Mathematics Through Competitions - World Perspectives And Practices: Volume Ii - Mathematics Competitions And How They Relate To Research, Teaching And Motivation, World Scientific, 15.04.2020 г. - 300 pages, Geretschlager Robert - Editor.

Буюклиева, Стефка (2020) Национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков" Научна поредица "Иновативно STEM образование", Том 2, 2020 ISSN: 2683-1333, http://www.math.bas.bg/vt/stemedu/book-2-bg.php

Бянов, Иван (2020) Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз В Сб: Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Том 3, сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18-10-2019 г. във Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 77-83, 2020, ISSN: 2603-4093

Бянова, Невена (2020) Новата стратегия за растеж на ЕС - цели и проблеми Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 г. том 9, Научно ноправление "Социални, стопански и правни науки", издателски комплекс НВУ "Васил Левски", с. 66-77, ISSN 1314-1937

Василев, Георги (2020) "Неделник"(Театрално и педагогическо взаимодействие ) , 2020 Издателство "VEX",Велико Търново,2020,ISBN:

Василев, Георги (2020) "СЛОВНИК"-(Изразително четене и художествено претворяване на литературен текст) ISBN: 978-619-00- изд."Фабер"-В.Търново 2020,267с.,ISBN: 978-619-00-

Василев, Георги (2020) "Театралният кръжок на Константин Кисимов 1919-1922" Издателство"ВЕХ" В.Търново ISBN 978-619-91517-0-9

Василев, Сава (2020) Карти и територии. Изложба на Красимир Русев. Галерия „Heerz Tooya“, В. Търново, 14-19 октомври 2019 // СБХ Бюлетин, бр. 1, 2020, с. 31-32 ISSN 1313 - 9622 България, София

Василев, Сава (2020) Четиридесет години от кончината на Димо Минев // в. Литературен бюлетин, бр. 4, с. 1-2. България, В. Търново

Василева, Красимира (2020) Към въпроса за същността на категорията социален пол (джендър) на езиковата личност. В: Полова диференциация в академичната среда. Сборник с доклади от кръгла маса. Т. 1. Велико Търново: „Ивис“, с. 96-105. ISBN 978-619-205-146-4; COBISS.BG-ID - 39502344

Василева, Красимира (2020) Към проблема за същността на лингвокултурния концепт. В: Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 227–240. ISBN 978-5-619-208-211-6; COBISS.BG-ID - 39857672

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. Симеон Радев за д-р Кр. Кръстев. Невъзможното развенчаване. - В: Българската литературна критика. Позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. София: Издателски център Боян Пенев - Институт за литература, 2020. ISBN 978-619-7372-25-0, с. 194-206.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. Щрих към "софийската тема" у Вазов. // Портал Култура, 30 юли, 2020 http://kultura.bg/web/%d1%89%d1%80%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/ Портал Култура

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Истинската критика отстоява автономията на литературата. // Литературен вестник, бр. 9, 4-10. 03. 2020, с. 6-7. ISSN 1310-9561

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критиката е длъжна да се бори с "вестникарстващата пошлост". // Литературен вестник, бр. 15, 15-21.04.2020, с. 6-7 ISSN 1310-9561

Видолова, Мария (2020) Показатели, методи и модели за оценка и анализ на риска в банковата дейност Сборник студии“Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I.УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Врачовска, Мария (2020) Аспекти на проектното финансиране в условията на глобален банков пазар В: Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий,

Вълкова, Владимира (2020) Die Balkan-BürgerInnen als Fremd- und Spiegelbilder bei Doron Rabinovici. - In: Der Donauraum als Zivilisationsbrücke: Österreich und der Balkan. Perspektiven aus der Literatur- und Geschichtswissenschaft. Hrsg. von Maria Endreva, Alexandra Preitschopf, Marija Barămova und Ivan Parvev. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2020, S. ISBN: 978-3-8260-6838-6 Würzburg: Königshausen u. Neumann

Вълкова, Владимира (2020) Verrückende Perspektiven. Ortsgebundene und wandernde Identitäten in Doron Rabinovicis Roman "Andernorts". - In: Figuren des Transnationalen. (Re-)Visionen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hrsg. von Svetlana Arnaudova und Doerte Bischoff. Dresden: Thelem, 2020, S. 188-201. ISBN: 978-3-95908-511-3 Dresden: Thelem

Вътова, Мирослава (2020) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представата за СЪРЦЕ// Научни трудове на ПУ, т. 56, кн. 1, сб. А, 2018 – Филология, с. 152 – 169, ISSN 0861-0029 Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски"

Галунов, Тодор (2020) Галунов Т.Г., Взаимодействие органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социальных проектов. Международный научно-практический журнал «Эпоха науки».-2020. - №21., Россия.ISSN 2409-3203, Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Отдел научных исследований. с. 1-9.

Галунов, Тодор (2020) Галунов Т.Г.,. Перспективы межмуниципального сотрудничества России и Болгарии // С. 42-44 Сборник научных трудов Международного интеграционного форума "Приграничье-2019", 9-11 декабря 2019 г. - Белгород: АНО "ИПСИ", 2020. С. 42-44.

Галунов, Тодор (2020) Изборните практики в началото на управлението на Стефан Стамболов 1886-1887. Поуките от историята за ефективността на политиката. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев., С. 2020 г., с. 203-213. ISBN 978-619-232-314-1. Поуките от историята за ефективността на политиката. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев., С. 2020 г., с. 203-213. ISBN 978-619-232-314-1.

Ганчева, Илияна (2020) Пространствените измерения на категориите „чисто” и „мръсно” в народните и религиозни представи на мюсюлманите-сунити в България Семинар_BG. Онлайн списание за културни изследвания

Ганчева, Магдалена (2020) Русско-болгарские лексические аналоги - имена существительные - Унив. изд-во "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2020, 278 с. ISBN 978-619-208-219-2

Георгиев, Борис (2020) Български витраж. Търновска витражна школа. - Архитектура, 2020, 3-4, с. 123-126, Print ISSN 0324-1254 Архитектура - издание на Съюз на архитектите в България(САБ),включено в националния референтен списък на съвременни научни издания с научно рецензиране на НАЦИД, Издателство „Мултипринт ООД", София, 2020 г.

Георгиев, Борис (2020) Творби: 1. „Азбучна молитва“ класически витраж(1999 - 2000 г.); 2. „Азбучна молитва“ Ниво 1(1999 г.); 3. „Възраждане“, витраж (2015 г.); 4. „Реконструкция“, витражно пано (2015); 5. „Алафранга“, витраж (2010 г.); 6. „Алафранга-2“, витраж ( 2010); 7. „Плодородие“ интериорен витраж (2011); 8. „Нощ“, фюзинговано стъкло (2015); 9. „Пролет“ класически витраж (2018 г.) В списание „Архитектура“ - издание на Съюза на архитектите в България, брой 3-4 2020 г.; с. 124, 126; ISSN 0324-1254; www.bularch.eu София, Списание „Архитектура“ - издание на Съюза на архитектите в България, брой 3-4 2020 г.; ISSN 0324-1254; www.bularch.eu

Георгиев, Борис (2020) Творби: 1. „Грешка в системата“ 100х100 см., акрил, платно, 2019 г. 2. „Настроения“ 100 х 162 см., акрил, платно, 2020 г. В каталог „Слънце и звезди“, с. 20-21, ISBN 978-619-00-1192-7, печат „Фабер принт ООД“ Каталог от кураторска изложба - Среща на поколенията „Слънце и звезди", реализиран от Министерство на културата в РБ, община Разград, СБХ, ХГ „проф. Илия Петров“,ISBN 978-619-00-1192-7, печат „Фабер принт ООД“ - Велико Търново

Георгиев, Георги (2020) Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166 с. ISBN: 978-619-205-141-9 COBISS.BG-ID - 39483400

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар Технологии в книгоиздаването. -София:STAR WAY, 2020. - 88 с. ISBN 978-954-8685--30-6 София: изд. Star Way, 2020 ISBN 978-954-8685-30-6

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар. Поетът-издател Гео Милев и приносите му за българското книгоиздаване. – В : сп. ДЗЯЛО, год.VIII, № 17 [е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х – ХХI век ISSN 1314-9067 НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline) год. VIII, 2020, брой 17] ISSN 1314-9067 НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline) год. VIII, 2020, бр. 17

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар.Книга и авторско право - между традицията и глобалния свят. - В: Библиотеки, четене, комуникации В. Търново: Нар. библиотека П. Р. Славейков, 2020, с. 92-114: резюме на англ. ез. ISSN 1313-8138 В.Търново: Народна библиотека "П. Р. Славейков", 2020

Георгиева-Иванова, Лилия (2020) Модел в контекста на формирането на общообразователни умения на процеса на преподаване на английски език в началното училище. Списание Предучилищно и училищно образование

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) E-learning opportunities in higher education in the Republic of Bulgaria and Serbia / The model of Veliko Turnovo University "St. St. Cyril and Methodius" / The “model” Faculty of Education in Vranje University in Nis Proceedings of the International ConferenceVranje – Jagodina, Serbia, November 6, 2020, ISBN 978-86-6301-039-0, p. 22-38.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) видео лекция "ДИЗАЙН НА УРОК-ЛЕКЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ" No 7 във виртуалната библиотека на РУ - http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Дистанционно обучение – предизвикателства и пътища за постигане на по-високо качество на учебните курсове Сп. „Педагогика“, книжка 3/2020, година XCII, ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print) https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/sadarzhanie-na-sp-pedagogika-2020-g/sp-pedagogika-knizhka-3-2020-godina-xcii/

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Електронни форми на смесено обучение при подготовка на студенти от педагогическите специалности на Великотърновския университет Сб. научни доклади от Осмата национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", УИ "Св. Климент Охридски", с. 77-87. ISBN 978-954-07-5028-6

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Хартиена или електронна книга? ВИДЕО-ЛЕКЦИЯ ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ към Виртуалната библиотека на РУ! http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html?fbclid=IwAR2JBZu6PnZwhiVCJR9dk2-xKPj2J1xZaJHMI_YPjWaqJueNyL6RCKOeLx8 (под точка 4.5.)

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Application of semantic technologies in bibliographic databases: A literature review and classification The Electronic Library, Emerald, Vol. 38, No. 1, 2020, pp. 113-137; doi: 10.1108/EL-03-2019-0081; ISSN: 0264-0473, 2020, https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RRC&SrcAuth=RRC&SID=C1l1ZF7tc2rV5ca2sfW&UT=WOS%3A000502619000001

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Applying text mining methods to extracting information from news articles In Proceedings of the International Conference on Technics, Technologies and Education

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Challenges to the security of users using Facebook applications In Proceedings of the International Conference on Technics, Technologies and Education

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Research on N-grams feature selection methods for text classification In Proceedings of the International Conference on Technics, Technologies and Education

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Анализиране и визуализиране на данни Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ISBN: 978-619-208-223-9

Георгиева, Гергана (2020) Теметтуат дефтерите като извор за историята на българските земи В: Котел и Старопланинският регион - икономика, миграции, общество, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 29-50

Георгиева, Десислава (2020) Диагностичен инструментариум за определяне на равнището на формираните умения у обучаваните по темата ”обикновени дроби“ Математика и математическо образование, Доклади на Четиридесет и деветата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, секция В: Образование по математика и информатика, 2020, с. 190-197, ISSN 1313-3330

Георгиева, Десислава (2020) Интегриран дидактически модел за формиране и развиване на математически умения в прогимназиален етап на основната образователна степен Научно-методическо списание Математика и информатика, LXII, бр. 1, 2020, София: Национално издателство за образование и наука „Аз буки”

Георгиева, Златинка (2020) Social Inheritance of Fear. Manolov M.,Stoyanov, I.,Social Inheritance of Fear. Open Journal of Social Sciences, 2020, 8, 1-15 https://www.scirp.org/journal/jss ISSN Online: 2327-5960, ISSN Print: 2327-5952

Георгиева, Златинка (2020) ЖИВОТ В РЕМИСИЯ X Национална конференция по психотерапия „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“. Организирана от Българска асоциация по психотерапия. София, 21-23.02.2020 г.

Георгиева, Стела (2020) Георгиева, Стела. Концепции за развитие на интелектуалната собственост в Аржентина. / Стела В. Георгиева. // Б и б л и от е к и, четене, комуникации: Осемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие 14-15 ноември 2019. - В. Търново: Нар. библиотека П.Р. Славейков, 2020, с. 122-134: Abstract ISSN 1313-8138 В. Търново: Народна библиотека "Петко Р. Славейков", 2020 ISSN 1313-8138

Гергова, Христина (2020) Компетентностният подход в условията на началното ограмотяване на български език като втори език (ученици роми). Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието, Компетентностния подход в образователния процес ", Плевен, 09-10 октомври 2020 г. Ред. колегия: доц. д-р Емил Бузов, гл. ас. д-р Росица Пенкова, ас. Христина Гергова, преп. Кремена Ангелова, Съст: доц. д-р Боряна Здравкова. Педагогически колеж - Плевен, 2020, с. 143 - 151, ISBN 978-619-91255-2-6

Гергова, Христина (2020) На голямата сцена в спектакъла „учител – ученици – заедно“- театърът в образованието Сборник с доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Съст. М. Михова, В. Търново: Ай анд Би, 2019, ISSN 2534-9317 с. 275-282, COBISS.BG-ID 1288420836

Гецов, Антон (2020) Атрибуция, предикация, апозиция (Първа част) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 1, 2020 (год. ХХIХ), с. 86–94, ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Горанова, Пенка (2020) Стратегически действия при провеждане на рекламна политика Юбилейна международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", Том 3,стр. 529-540, ISBN 978-954-21-1039-2

Гочев, Гочо (2020) Звуко-цветовой эффект поэтического текста и прагматическая адекватность перевода (опыт анализа переводов на болгарский язык стихотворения В. Высоцкого „Гололед“) Świat przedstawiony w literaturze, kulturze I języku Pod redakcją Anny Wardy I Anny Stępniak WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź 2020, с. 83 - 92

Григорова, Маргрета (2020) "Sen kamennego psa". Obrazy nieistnienia w twórczości Zbigniewa Herberta i ich geometryczne ekwiwalenty „Klusownik i miśliwy. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta”, (red. Justyna Pyza i Józef Ruszar). Kraków: Instytut literatury, 2020, s. 223 - 243 ISBN 978-83-66359-33-8

Григорова, Маргрета (2020) 30. Wiesław Walkiewicz. Wychodzenie z cienia. Wysiłek bułgarski z perspektywy nadwiślańskiej. - Виеслав Валкиевич. Излизане от сянката. Българските усилия, гледани откъм Висла Известия на Института за исторически изследвания към БАН, т.35, 2020, 174, ISSN: 2367-5187

Григорова, Маргрета (2020) 9. Joanna Papuzińska, Wiersze i opowiadania wybrane, Sławomir Krzyśka, Wiersze wybrane Anna Onihimowska, Dzień czekolady – Избрани стихове и кратки разкази от Йоанна Папужинска, Анна Онихимовска, Славомир Кшишка Литературен вестник, 2020/21, c. 28, 33.

Григорова, Маргрета (2020) Głos Olgi Tokarczuk w Bułgarii, czyli jak odnaleźć zgubioną duszę Postscriptum Polonistyczne, tom 25, 2020, s. 163-175 ISNN: 1898-1593 e-ISNN: 2353-9844, indeks w Erih Plus, Index Copernicus, CEEOL, CEISH, BazHUM

Григорова, Маргрета (2020) Grzegorz Leszczyński: Dekalog współczesności, Współczesny psarz jako trikster w: Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, SBP, Warszawa, 2012;– Декалогът на съвремието, фрагменти от „Книги първи. Книги последни? Литературата за деца и юноши и предизвикателствата на съвремието, Варшава 2012;Съвременният писател като трикстер (есе) Литературен вестник, 2020/21, 8-9; 15-16.

Григорова, Маргрета (2020) Janusz Korczak, Spowiedź motyla (fragment) - Януш Корчак, Изповедта на пеперудата Литературен вестник, 2020/21, 17-18.

Григорова, Маргрета (2020) Texts and Contexts: The Reception in Bułgaria of Polish, Nineteenth-Century Novels on Bulgarian Themes, В: Another Canon, Polonistik in Context: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context (Grażyna Borkowska, Lidia Wiśniewska (Eds.) vol. 4, LIT Verlag Münster, 2020, pp. 241-263. ISBN 978-3-643-91285-5 (pb) ISBN 978-3-643-96285-0 (PDF) Превод от полски на английски Уршула Филипс.

Грудков, Венелин (2020) Странстванията на душата и безумията на мисълта (Романът "Антихрист" на Емилиян Станев) Списание "ПРОГЛАС", том 29, брой 1, 2020, стр.51-61. УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISSN: 2367-8585 COBIS.BG -ID-119668196

Грудков, Венелин (2020) ЦАРЕ И СВЕТЦИ В ТЪРНОВСКА БЪЛГАРИЯ Сборник "ВЛАДЕТЕЛ, ДЪРЖАВА И ЦЪРКВА на Балканите през Средновековието", част I. стр.222-234. Издателство "Фабер". ISBN 978-619-00-1104-0.

Грунчева, Лариса (2020) Драма дейности като метод за обучението по английски език като чужд в детската градина Drama Activities in TEFL at the Kindergarten сп. Педагогика, бр. 2 /2020

Гълъбова-Маринова, Мила (2020) Практическа насоченост на обучението по български език в начален етап Педагогика, кн. 2, с. 231-240

Гълъбова, Даринка (2020) Даринка Гълъбова. STEM подход в образованието - система от иновативни подходи за учене от "практиката към теорията". В: Сборник доклади от Международна научна конференция "Педагогическо образование –традиции и съвременност", 20.11. 2020/ съставител: проф. Маринела Михова. Велико Търново: АНД БИ-2020, с. 29 - 36 Велико Търново: АНД БИ-2020

Гълъбова, Даринка (2020) Даринка Гълъбова. Иновативни технологии за текуща педагогическа практика на бъдещи учители по математика в условията на КОВИД-криза. 2020 В.Търново

Дерменджиев, Атанас (2020) Bulgaria in the transport systems of Europe 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 263-270 ISSN1857-7636 DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.30 UDC: 656(497.2:4-672EU)

Дерменджиев, Атанас (2020) The demographic processes andthe regional disparities in Bulgaria 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 423-430 ISSN 1857-7636 DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.47UDC: 314.116(497.2)”1890/2018”

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 2 – Геополитическа и обществена култура С., Просвета, 2020, 132 с. ISBN 978-954-01-4032-2

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 3 – Съвременно икономическо развитие С., Просвета, 2020, 120 с. ISBN 978-954-01-4033-9

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 4 – Европа, Азия и България С., Просвета, 2020, 120 с., ISBN 978-954-01-4034-6

Дерменджиев, Атанас (2020) Глобализацията и транснационалните корпорации - процес и продукт на обществените отношения -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 10-31 ISBN 978-619-90940-9-9

Дерменджиев, Атанас (2020) Демографски процеси и проблеми в света Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 48-86. ISBN 978-954-524- 1

Дерменджиев, Атанас (2020) Книга за учителя. География и икономика. 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Геополитика и обществена култура. Модул 3. Съвременно икономическа развитие. Модул 4. Европа, Азия и България. С., Просвета АД, 2020, 136 с.ISBN 978-954-01-4031-5

Дерменджиев, Атанас (2020) Провидяни и извървяни пътища в географията Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 9-23.ISBN 978-954-524-1

Дерменджиев, Атанас (2020) Слова и думи Пътища в географията. Просеки и просветления. Пловдив, Макрос, 2020, с. 240-282 ISBN 978-954-561-505-4 COBISS.BG-ID 41362952

Дерменджиев, Атанас (2020) Страни, континенти, региони. Социално-икономическа география В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 415 с. ISBN 987-619-208-227-7

Дерменджиев, Атанас (2020) Чили днес: алтернативи за по-добро бъдеще -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 53-60 ISBN 978-619-90940-9-9

Дерменджиева, Стела (2020) Didactic aspects of geography and economy training in modul „Modern economic development”. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Shumen University Publiching House, 2020, Vol 3, No 1, pp. 26 - 35. ISSN 2603-3879.

Дерменджиева, Стела (2020) Education and traditions in the study of geography of Bulgaria. – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 98-104. ISSN 2367-5721. Инд./Реф. в: Scientific Indexing Services (SIS)] (SJIF = 6,353)

Дерменджиева, Стела (2020) Geography of the surrounding countries of Bulgaria in the school content of the secondary stage 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 889-895 ISSN1857-7636 DOI: http://10.doi.org/10.18509/GBP.2020.97 UDC: 37.016:91 (492.2) Web of Science http://geobalcanica.org

Дерменджиева, Стела (2020) Methodological interpretation of the profiled geography preparation of the Bulgarian schools in the second high school stage. 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 903-909 ISSN 1857-7636 DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.99 UDC: 373.5.016;91(497.2) Web of Science http://geobalcanica.org

Дерменджиева, Стела (2020) Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 105-114. ISSN 2367-5721. Инд./Реф. в: Scientific Indexing Services (SIS) (SJIF = 6,353)

Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 2 – Геополитическа и обществена култура С., Просвета, 2020, 132 с. ISBN 978-954-01-4032-2

Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 3 – Съвременно икономическо развитие С., Просвета, 2020, 120 с. ISBN 978-954-01-4033-9

Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 4 – Европа, Азия и България С., Просвета, 2020, 120 с., ISBN 978-954-01-4034-6

Дерменджиева, Стела (2020) Книга за учителя. География и икономика. 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Геополитика и обществена култура. Модул 3. Съвременно икономическа развитие. Модул 4. Европа, Азия и България. С., Просвета АД, 2020, 136 с. ISBN 978-954-01-4031-5

Дерменджиева, Стела (2020) Конструктивный анализ меняющейся образовательной среды посредством новых учебных программ по географии и экономике в Болгарии. Сб. от IV Всероссийская научно-практическая конференция „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”, 2 ноября 2019 г. Москва, Издательство „Перо”, с. 19-23, 2020. УДК 371.3+372.857+ 372.891+373+377+378+502+504.05/75/06, ББК 74.262.6, С 56.

Дерменджиева, Стела (2020) Потенциалът за придобиване на компетентности в обучението по география и икономика и географската култура -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 115-133 ISBN 978-619-90940-9-9

Дерменджиева, Стела (2020) Провидяни и извървяни пътища в географията Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 9-23. ISBN 978-954-524- 1

Дерменджиева, Стела (2020) Пътища в географията. Просеки и просветления. Пловдив, Макрос, 2020, 302 с. ISBN 978-954-561-505-4 COBISS.BG-ID 41362952

Дерменджиева, Стела (2020) Специфициране и детерминиране на професионалния профил на учителите по география и икономика от област Варна -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 134-148 ISBN 978-619-90940-9-9

Диманов, Даниел (2020) Сравнителни предимства между балканските страни при износа на туристически услуги, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, Велико Търново, 17-18 октомври 2019 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, т. 3, с. 221-228. ISSN: 2603-4093 Велико Търново

Димитров, Димитър (2020) The Ancient Sarmatians and the “Sarmatism” in Modern Eastern Europe In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 312: Studia Historicolitteraria, vol.20, 2020, pp. 347-354, ISSN 2081-1853, DOI n10.24917/2081153.20.21.

Димитров, Димитър (2020) The Goths in the Balkans in Late Antiquity: New Approach to the Sources and the Historical Tradition Proceedings of the 3d International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy (Veliko Tarnovo,19 June 2020),(Bologna: FilodirittoEditore, 2020), pp. 35-41, ISBN 978-88-85813-99-1

Димитров, Димитър (2020) Рим и Константинопол през Тъмните векове ВТУ: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново – 191 стр., ISBN 978-619-208-228-4,

Димитров, Димитър (2020) Ромейската църковна политика в края на VII век: не съвсем очаквани резултати? Владетел, Държава и Църква на Балканите през Средновековието (Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов), част 2. Велико Търново: Фабер, 2020 г., стр. 29-36. ISBN 978-619-00-1105-7.

Димитров, Добромир (2020) The liturgical and canonical tradition of the Church as a criterion for unity in the writings of St Basil the Great and Fr John Florovsky. KOINONIA, The Journal of the Anglican & Eastern Churches Association, KOINONIA, The Journal of the Anglican & Eastern Churches Association, New Series No.73,Trinity 2020, pp. 29-40, ISSN No. 0012-873, United Kingdom

Димитров, Добромир (2020) Пандемия и духовен живот Християнство и култура, година XVIII (2020), бр 4(151), С., с. (ISSN1311-9761)

Димитров, Иван (2020) Филип Рот: пророкът на грозната истина във време на лицемерие и политическа коректност Научно списание "Филология" бр. 37/2020. София 2020. Ред. Мадлен Данова. Университетско издателство. "Св. Климент Охридски", с. 125-130 https://online.fliphtml5.com/viikp/tnlr/#p=1

Димитров, Камен (2020) Наречията в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, 359 – 372. ISBN 978-619-208-211-6. Велико Търново

Димитров, Слави (2020) Алтернативен ли е кулинарният туризъм? Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 15-16 октомври 2020 г. Ред. П. Пенчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2020, с. 140-145, ISSN 2603-4093

Димитров, Слави (2020) Поселищни проучвания в община Неделино -В: Състояние и проблеми на българската ономастика. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Том 16, бр.1, 2020. с. 127-139 ISSN: 2603-3917 (Online) ISSN: 978-619-208-057-0 (Print)

Димитров, Слави (2020) Религиозните атракции като туристически обекти Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 15-16 октомври 2020 г. Ред. П. Пенчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2020, с. 131-139, ISSN 2603-4093

Димитрова, Десислава (2020) Няколко опита за създаване на държавна банка в Османската империя през 1856-1863 г. Социално-икономически авализи, кн.1, 2020, 39-58. ISSN 2367-9379 (Online) ISSN: 1313-6909 (Print). COBIS: 1124917732

Димитрова, Димка (2020) Книга за учителя по български език за 5. клас София: Клет България ООД, 178 с. ISBN 978-619-215-494-3

Димитрова, Димка (2020) Книга за учителя. Български език 6. клас София: Клет България ООД, 164 с. ISBN 978-619-215-503-2

Димитрова, Дияна (2020) Социокултурната компетентност на учениците от начална училищна възраст. Теория и практика "Астарта", ISBN 978-954-350-280-6

Димитрова, Илияна (2020) Влияе ли англ. please върху употребата на 'моля' ('ако обичате/ако обичаш') в българския език. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Отг. ред. В. Мичева, Д. Благоева, М. Витанова, М. Цибранска, С. Колковска, Т. Александрова. II том. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 161 – 168. ISSN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online).

Димитрова, Илияна (2020) Връзката на индивида с групата в българското лингвокултурно съзнание. Проглас, кн. 1 (год. XXIX), В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, с. 15–20. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Димитрова, Катина (2020) Външният фактор и ескалацията на планираното разпадане на Югославия Српска Баштина, Институт за Српску културу, Година V,1, Никшић, с. 148-166, ISSN 2337-0939 = Српска баштина COBISS.CG-ID 32089360 2020

Димитрова, Мариела (2020) АВТОРСКОТО ПРАВО И ДИГИТАЛИЗИРАНЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ COPYRIGHT AND DIGITALIZING LIBRARY FUNDS - CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS Библиотеки, четене, комуникации Осемнадесета национална научна конференция с международно участие 14-15 ноември 2019 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2020, с. 135-140: резюме на англ. ез. ISSN: 1313-8138 / - В. Търново: НБ "П. Р. Славейков"

Добрев, Марин (2020) ЛЮБЕН ДИМАНОВ Издание на Национален дарителски фонд "13 века България", София, 2020 ISBN 978-954-8718-49-3

Дойков, Мартин (2020) Bulgaria in The Transport Systems of Europe. Proceedings of 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 263-270, ISSN1857-7636, DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.30 UDC: 656(497.2:4-672EU)

Дойков, Мартин (2020) The Demographic Processes and the Regional Disparities in Bulgaria. 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 423-430, ISSN 1857-7636, DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.47 UDC: 314.116(497.2)”1890/2018

Дойков, Мартин (2020) Тенденции в икономическото развитие на област Русе в началото на XXI век. Сборник от Научна конференция по повод 35 години катедра „География“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (22 ноември 2019 г., Велико Търново). Издателство Паус, ISBN: 978-619-90940-9-9, стр. 86-98.

Донев, Владимир (2020) „ИКОНОСТАСЪТ“ КАТО ЕКРАНИЗАЦИЯ НА „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК“ The Ikonostasis as Film Adaptation of The Iron Candlestick „ДИМИТЪР ТАЛЕВ – КОДЪТ НА ИСТОРИЯТА И ЛАБИРИНТИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА“ Сборник, посветен на 120-годишнината от рождението на Димитър Талев ISBN 978-619-7372-19-9

Донев, Владимир (2020) Изящната амфора на повествованието (рецензия за романа "Поздрави от Хадес" на Яница Радева) Литературен вестник, Бр. 34, 14-20. 10. 2020 г., с. 6; https://litvestnik.files.wordpress.com/2020/10/lv_34.pdf

Дончев, Антон (2020) Татарпазджишката дружина във военната защита на Съединението (09.1885 - 02.1886 г.) В: Годишник на Регионален исторически музей - Пазарджик, том 10, Пазарджик, 2020, с. 109-115. ISSN: 1314-2038.

Дочков, Иво (2020) Джендър философия (или как се изгубихме в превода) Пол и полова диференциация в академичната среда, т. 1, ISBN 978-619-205-146-4

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2020) Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми (в подготовка) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Contents - analysis of geography and economics textbooks for v grade by criteria - clearly identification the new concepts. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, may 2020, ISSUE 69, pp. 60 - 89. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Didactic aspects of geography and economy training in modul „Modern economic development”. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Shumen University Publiching House, 2020, Vol 3, No 1, pp. 26 - 35. ISSN 2603-3879.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Education and traditions in the study of geography of Bulgaria. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 98-104. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Geography of the surrounding countries of Bulgaria in the school content of the secondary stage. Proceedings 2020, 6-th Internatonal scientific confernce GEOBALCANICA. Ohrid, North Macedonia, may 2020, pp. 889 – 895. ISSN 1857-7636. DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.97 UDC: 37.016:91(497.2)

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Methodological interpretation of the profiled geography preparation of the Bulgarian schools in the second high school stage. Proceedings 2020, 6-th Internatonal scientific confernce GEOBALCANICA. Ohrid, North Macedonia, may 2020, pp. 903 - 909. ISSN 1857-7636. DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.99 UDC: 373.5.016:91(497.2)

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 105-114. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Дидактически вариации при урок за дейности в музей на солта – гр. Поморие. Сборник-помагало „Музей – училище, училище – музей”, МОН, Национален музей на образованието - Габрово. Ред. Национален музей на образованието. Велико Търново: ИПК „Абагар”, 2020, с.207 – 211. ISBN: 978-619-168-253-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Екологичното и географското образование – нормативен конструкт в условията на образователна реформа. Сборник от Научна конференция 35 години Катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 22 ноември 2019 г. Ред. Проф. д-р С. Дерменджиева. Велико Търново: Паус, 2020, с. 149 – 156. ISBN: 978-619-90940-9-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика. Светът на физиката, бр. 1, т. XLIII, с. 80 – 89, 2020. ISSN 0861-4210.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Конструктивный анализ меняющейся образовательной среды посредством новых учебных программ по географии и экономике в Болгарии. Сб. от IV Всероссийская научно-практическая конференция „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”, 2 ноября 2019 г. Москва, Издательство „Перо”, с. 19-23, 2020. УДК 371.3+372.857+ 372.891+373+377+378+502+504.05/75/06, ББК 74.262.6, С 56.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Контент-анализ на програма на габровските училища от 1872 г. и сравнителна интерпретация с новите учебни програми по география и икономика. Сборник-помагало „Музей – училище, училище – музей”, МОН, Национален музей на образованието - Габрово. Ред. Национален музей на образованието. Велико Търново: ИПК „Абагар”, 2020, с. 65 – 75. ISBN: 978-619-168-253-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Правило за характеризиране на река – нормативен срез и варианти на правила за характеризиране на река в новите учебници по география и икономика. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 447 - 460, 2020. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Учебниците по география и икономика за задължителна подготовка - Х клас и съдържанието на елементи на търговска реклама. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 473 - 483, 2020. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Характеризиране на река – структурно-съдържателна ретроспекция и съвременна научна рамка. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 461 - 472, 2020. ISSN 2367-7481.

Друмева, Красимира (2020) Визуална интерпретация на символите в изкуството на плаката. Полиграфия : независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Издателство: Принт енд Пъблишинг ООД, брой 3/2020, София, с. 37-41 ISSN 0204—9953

Емилиянова, Боряна (2020) Uniunea lingvistică balcanică. Limbile bulgară și română în context balcanic C. Dărăbuș, E. C. Zăbavă (Coord.). Frontiere si contacte. Fenomene locale regionale și globale. Craiova: Aius, 2020. ISBN: 978-606-562-851-9.

Жеков, Живко (2020) Кан Омуртаг – държавник, администратор и владетел Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 1. Велико Търново: Фабер, 2020, 438 – 464. ISBN 978-619-00-1104-0.

Здравкова, Боряна (2020) Компетентностният подход в обучението по социална педагогика като фактор за качество на професионалната помагаща дейност Актуални политики и практики в образованието: Компетентностният подход в образователния процес. (сборник с доклади от научно-практическа конференция), Плевен, 2020, с. 490-496, ISBN 978-619-91255-2-6, COBISS.BG-ID - 42096648

Златанов, Благой (2020) „Относно заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine ЗУТ – конфликт, пряко породен от закона“, Сборник „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, В. Търново, 2020 (под печат).

Златкова-Дончева, Катерина (2020) Language Strategies to Decrease Aggressive Behaviour of At-Risk Children Deprived of Parental Care. Педагогика. (2). с. 242 – 253. ISSN 1314 – 8540

Златкова-Дончева, Катерина (2020) Reducing aggressive behaviour among children in educational and social practices. Педагогически Алманах, 1, Инд./Реф [ERIHPLUS] [ESJIndex] Open Academic Journals Index, CEEOL, MIAR, DRJI, ResearchBib, WorldCat, GIF, ROAD, Electronic Journals Library, Eurasian Scientific Journal Index, SIS, RootIndexing, 68-81.

Златкова-Дончева, Катерина (2020) Приобщаващо образование за деца в риск и деца с емоционално-поведенчески проблеми Бургас: ЛИБРА СКОРП ISBN - 978-954-471-647-9 COBISS.BG-ID - 40986120

Иванов, Иван (2020) "Лидерство в групи и организации според психодинамичната теория в психологията" Библиотека „Диоген“, "Творчески предизвикателства в психологията", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISSN 1314-2763 (print) ISSN 2367-9549 (online)

Иванов, Иван (2020) "Проблеми на родителстването в ситуация на емоционално неглижиране на дете" Сборник доклади Международна конференция "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", ВТУ

Иванов, Иван (2020) "Родителски стилове и риск от насилие в периода на ранното детско развитие." В: МЕЃУНАРОДЕН дијалог: исток - запад: списание на научни трудови, 7, 2020, № 3: XI меѓународна научна конференција, с. 87-92. ISSN 1857-9299 (print), ISSN 1857-9302 (online)

Иванов, Иван (2020) „Групова динамика в ситуация на криза и подходи за управление на груповия процес“ Варненски свободен университет. ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция, Варна: Варненски свободен унив. “Черноризец Храбър”, 2020, с. 113-126. ISSN 1314–0507

Иванов, Иван (2020) „Политическо лидерство и динамика на груповите отношения в българското общество след приемането на България в ЕС (2007 г.)“ Варненски свободен университет. В: ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция, Варна: Варненски свободен унив. “Черноризец Храбър”, 2020, с. 95-112. ISSN 1314–0507

Иванов, Иван (2020) „Родителски стилове и риск от насилие в периода на ранното детско развитие“ Тверской государственный университет."Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича" 2020, с.317-322, ISBN 978-5-7609-1524-5

Иванов, Иван (2020) „Трансформиране на силова институция: политики и подходи“ При прехода от посттоталитарна към демократична организация на обществото Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-217-8

Иванов, Иван (2020) Психология на кризисното преживяване в ситуация на пандемия и социална изолация (Как реагира личността и групата по време на кризата с COVID-19) "Ментализация и клинична практика", Сборник доклади от Трети национален конгрес по клинична психология с международно участие София, 2020, изд. Стено, ISBN 978-619-241-125-1

Иванов, Ивелин (2020) Ivelin IVANOV. BULGARIAN HISTORIOGRAPHY ON THE MILITARY CAMPAIGNS AGAINST SERBIA IN 1214–1215: A RECONSIDERATION. – В: Стефан Првовенчани и његово доба (Stefan the First-Crowned and His Time).Зборник радова. Ред. Александар Растовић, Ивана Коматина и др.,Историјски институт, Београд, 2020, с. 251-262. ISBN 867743139X, 9788677431396 UDC: 355.48:94](497.11:497.2)“1214/1215“:930.2(497.2) DOI: 10.34298/9788677431396.12 Белград, Сърбия

Иванов, Ивелин (2020) Българските средновековни владетели и Константинопол. Българските акции в подкрепа и срещу византийската столица в периода VIII – XIV в. - В: Владетел, държава и църква на Балканите през средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 2. Състав. Н. Кънев и др. Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 220-234. ISBN 978-619-00-1105-7 Велико Търново

Иванова, Ваня (2020) Процессы неологизации и инновации в лексике русского и болгарского языков // Лингвистика и литературоведение на переломе тысячелетий: сборник статей Международной научно-практической конференции, приуроченной к 175-летнему юбилею Абая Кунанбаева. Атырау 2020 г. С. 133 – 136. ISBN 978-601-262-370-3 Атырау, Казахстан

Иванова, Ваня (2020) Теория метафоры – основные направления и концепции. Типология метафорических переносов // Болгарская русистика, кн. 1. София, 2020. – С. 12 – 28. ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online) София

Иванова, Верка (2020) За правописа на някои граматични термини. Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, членове на редколегията: доц. д-р Верка Иванова, гл. ас. д-р Велин Петров, гл. ас. д-р Теодора Рабовянова, с. 305 - 310. ISBN 978-619-208-211-6. COBISS.BG-ID - 39857672

Иванова, Милена (2020) Zur Rolle des Hochschullehrers im fachsprachlichen Übersetzungsunterricht. In: BDV-Magazin. Zeitschrift des bulgarischen Deutschlehrerverbandes. April 2020. Стр. 44-59. ISSN 1310-6228 (online) http://bdv-bg.eu/wp-content/uploads/2020/03/BDV-Magazin-April-2020.pdf http://bdv-bg.eu/wp-content/uploads/2020/03/BDV-Magazin-April-2020.pdf

Иванова, Ралица (2020) »Nomadisch angewachsen« Der transitorische Heimatbegriff bei Ulrike Draesner. In: Figuren des Transnationalen. (Re-)Visionen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hrsg. von Svetlana Arnaudova, Doerte Bischof. Dresden: Thelem Universitätsverlag 2020, S. 241-254. ISBN 978–3–95908–511–3. Dresden

Иванова, Ралица (2020) Fruchtbare Entortungen und Vergegnungen. In: Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung. Hrsg. von Pavel Knápek, Bianca Benišková. Bd. 4/2020. Pardubice: Universita Pardubice 2020, S. 99 - 112. ISSN 2336 - 5307 (Print); ISSN 2336 - 5315 (Online). Pardubice, Chechia

Иванова, Стефка (2020) Проучване, проектиране, строителство – основни стъпки (фази) на строително-инвестиционния процес Сборник студии „Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи“, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий"

Игнатова, Анка (2020) Паметници във Велико Търново, посветени на личности и събития от епохата на Българското възраждане – идеи и реализация (1879–1944 г.) Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Материали от международна научна конференция "България и българите – събития, личности, идеи (XVIII–XX в.)” по повод на 70-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов. Година ІІІ, 2019.

Илиева, Илмира (2020) Ролята на военния началник във военния наказателен процес Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 284-290. ISSN: 1314-1937, COBISS.BG-ID - 1237830884

Илиева, Илмира (2020) Специална подсъдност на военните съдилища. Практически проблеми при определяне на военна подсъдност De jure, No 1, 2020, с. 63-70. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Илиева, Мария (2020) Българският концепт ДОМ на славянски асоциативен фон Проглас. Т. 29, бр. 1, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, с. 7–14. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Илиева, Мария (2020) Концептите МЪЖ и ЖЕНА в българо-полското асоциативно огледало. Polacy i Bulgarzy –100 lat dialogu. Red. Iliana Genew-Puhalewa i Ignacy M. Doliński. Warszawa:Uniwersytet Warszawski, 2020, s.135 –146. ISBN 978-83-66400-12-2.

Илиева, Мария (2020) Концептът ДЕТЕ в българската картина на света Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 190–200. ISBN 978-5-619-208-211-6. COBISS.BG-ID - 39857672

Илиева, Мария (2020) Концептът ПЪТ в българската езикова картина на света Slowiańskie przyjęmności 3. Wielojęzyczność. Pod red. E. Solak, B. Popiołek i B. Todorović . Kraków: Wydawnictwo "scriptum", 2020, pp. 139–150. ISBN 978-83-66084-00-1

Илчева, Мария (2020) Impact of Social Projects for Generating Change for Communities in Bulgaria Knowledge International Journal, 41(1), 35 - 41. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4231

Илчева, Мария (2020) Диагностика на публичната среда за развитие на социалното предприемачество в България Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 251-260, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Дигитална трансформация на социалната икономика – перспективи и предизвикателства Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 241-250, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Ефективни стратегии за развитие на социалните предприятия в България https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/3705/3558 KNOWLEDGE – International Journal Vol.38.1, 165- 173

Илчева, Мария (2020) Институционален капацитет на местната власт за адекватна реакция при криза от мащаба на Ковид-19 Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 4, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 198-208, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Принос на Национален военен университет „Васил Левски“ към изпълнение на приоритетите на европейското научноизследователско пространство Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 2, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 242-251, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) Социалната логистика в отговор на кризи – приложения и практики на общинско ниво Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 3, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 291-301, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) Социални иновации и социална сигурност – съвременни концепции и практики Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 3, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 280-290, ISSN 2367-7475

Инджов, Иво (2020) Bulgarian public service media under threat Еuropean Journalism Obesrvatory, 7.01.2020 (5 pp.), https://en.ejo.ch/media-politics/press-freedom/bulgarian-public-service-media-under-threat. Статията е актуализиран вариант на текст, публикуван в немскоезичната версия на портала: Bulgarien: Öffentlich-rechtliche Medien in Gefahr, https://de.ejo-online.eu/medienpolitik/bulgarien-oeffentlich-rechtliche-medien-in-gefahr, 27.11.2019.

Инджов, Иво (2020) Българската журналистика: между медийната демокрация и медийния капитализъм "Ново време: Списание за социални идеи, политика и култура". - София, юли-август 2020, бр. 7-8 (17 стр). ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID: 1124605668. Онлайн: https://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5675&Itemid=66.

Йонкова, Красимира (2020) Дебатът между рационализма и мистицизма (2020). В. Търново: ИВИС. Т. 2, 5 изд., 2020, 371 с. ISBN 978-954-2968-01-6

Йонкова, Красимира (2020) Автоматизирани процеси и връзката им с осъзнатостта в настоящия момент В: Сб. публикации от Научна конференция на 12 Школа за докторанти и млади изследователи към БАН, София, 2020 /под печат/

Йонкова, Красимира (2020) Дебатът между моделите на човешкото поведение (2020). В. Търново: АСТАРТА. Т.1, 8 изд., 2020, 455 с. ISBN 954-8324-86-5

Йонкова, Красимира (2020) Още един плодоносен щрих към осъзнаването на националния ни характер. В: Манолов, Манол. Автодискриминация и цинизъм в българския национален характер. Пловдив: Рекламна агенция "Екзакт", 2020, с. 9-13, ISBN 978-619-91664-0-6

Йонкова, Теодора (2020) Културни различия между България и Китай, отразени в отбелязването на традиционни български празници от български мигранти в Пекин участие в Международна научна конференция „ Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, 16-17 ноември 2018 г.

Йонкова, Теодора (2020) Смартфон приложенията в съвременен китай – отражение на глобалния и технологичен напредък на страната. участие в Международна научна конференция „ Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, 11 и 12 октомври 2019 г.

Йорданова, Даниела (2020) Risk management in the view of business organizations (experience of organizations in Veliko Tarnovo region) SocioBrains, Scientific journal, брой 65, януари 2020, с.1-7, ISSN 2367-5721

Йорданова, Даниела (2020) Study of the factors, symptoms and causes of crisis in sertain business organizations in Veliko Tarnovo Trakia Journal of Sciences, Volume 18, Number 3, Series Social Sciences, pp 238-243, 2020. ISSN 1313-7050 (print), ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.03.009

Йорданова, Даниела (2020) За подхода интелигентно управление на риска Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил Методий”, проведена на 15-16 октомври 2020 г. във Велико Търново, Том 4, с.79-82. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2603-4093

Йорданова, Даниела (2020) За релацията между вътрешния контрол и риска за ефективно управление на организацията – теория и практика Украинско-полско-българска научно-практическа интерент-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес“, 10-11 март 2020, с.148-153 ISBN 978-83-61467-92-2

Йорданова, Даниела (2020) За ролята и компетенциите на кризисния мениджър в бизнес организациите Списание „Икономически и социални алтернативи”,УНСС, том 26, бр.1, с.134-144, 2020. ISSN (print): 1314-6556 ISSN (online): 2534-8965

Калейнска, Маргарита (2020) Online educational activities proposed during the social distancing period of the COVID-19 pandemic Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 28-29 май 2020г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2020, с. 302-310. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID 1277204964

Калейнска, Маргарита (2020) When teaching can only happen online : can a pandemic cause advancement of the school system Сб от Годишна университетска научна конференция 2020, Велико Търново, 27-28 май 2020г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2020, с.311-317. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID 1277204964

Калейнска, Маргарита (2020) Интерактивността в музейната педагогика - Сб. с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна (май 2020, Варна). Ред. Варна: Издателство „Наука и икономика“, с. 480-491. ISBN 978-954-21-1037-8

Калейнска, Маргарита (2020) Образование за демократично участие и интеграция /на опита на пет европейски страни/ - Сб от Годишна университетска научна конференция 2020 (Велико Търново, 27-28 май 2020г.), Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски", 2020, с.205-214. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID 1277204964

Калейнска, Теодора (2020) Diversity and Cohesion in Europe – Challenges and Policy Development Kaleynska,T. Diversity and Cohesion in Europe – Challenges and Policy Development. IN: BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV • VOL. 13(62) SPECIAL ISSUE No. 1 - 2020 SERIES VII - PROCEEDINGS OF THE 10TH EDITION OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM OF SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION ACUM "Challenges of Education and Research in the Social Sciences" 17th-19th of October 2019, BRASOV, ROMANIA, ISSN 2066–7701, pp. 71-81

Калейнска, Теодора (2020) Regional Dimensions of Strategy Europe 2020"-the case of Veliko Tarnovo district Regional Dimensions of Strategy Europe 2020"-the case of Veliko Tarnovo district IN: Proceedings of International conference -3 International conference Southeast Europe: History, Culture, Politics and Economy, 20 Jun 2020, Vol. 3, Bologna, Italy, Filodiritto Editire, 2020, pp.166-172, ISBN 978-88-85813-99-1

Калейнска, Теодора (2020) Как Европейският съюз променя кариерното развитие на младите хора в областта на културния туризъм и туристическото екскурзоводство Европа в моята професия, 2020, Издание на Българската асоциация по европейски изследвания, С, ИК Авангард Прима, стр. 198-210, ISBN 978-619-239-409-7

Калейнска, Теодора (2020) Образование за демократично участие и интеграция /на опита на пет европейски страни/ Калейнска, Теодора и Маргарита Калейнска. Образование за демократично участие и интеграция /на опита на пет европейски страни/ - Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020, НВУ "Васил Левски", т. 2 "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, Издателство НВУ, 2020 , стр. 76-85, ISSN:1314-1937

Калейнска, Теодора (2020) Устойчивото развитие в новите политически приоритети на Комисията Фон дер Лайен (2019-2024) Калейнска, Теодора. Устойчивото развитие в новите политически приоритети на Комисията Фон дер Лайен (2019-2024) - Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020, НВУ "Васил Левски", т. 8 "Социални, стопански и правни науки", Велико Търново, Издателство НВУ, 2020 , стр. 99-109 ISSN:1314-1937

Канг, Хван Джонг (2020) The 4th Industrial Revolution and Education in North Korea 9th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2019, Pages: 22-27 24.8.2020, University of National and World Economy

Канг, Хван Джонг (2020) The 4th Industrial Revolution and Education in the Republic of Korea 9th International Conference on Appication of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2019, Pages 13-21 24.8.2020, University of National and World Economy

Канг, Хван Джонг (2020) 불가리아 한인사회 : Корейска общност в България 유럽한인100년의 발자취 - 100 Years of Korean Diaspora In Europe (1919-2019) – Том 3, 25.5.2020, The Association of Korean Residents in Europe

Караиванова, Петя (2020) Конакчиева, П. Интерактивност в обучението на три-четиригодишните деца чрез система от мултимедийни игри по Околен свят. – В сб. Дни на науката 2019, Велико Търново, Фабер, с. 76 - 85, 2020. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2019, Велико Търново, Фабер, с. 76 - 85, 2020. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2020) Конакчиева, П. Концептуални параметри на моделна технология за въвеждане на ранно икономическо и финансово образование в детската градина (на примера на четвърта подготвитена възрастова група). В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, с. 11 - 21, 2020. ISSN 2367-7465. В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“

Караиванова, Петя (2020) Конакчиева, П. Ранно икономическо и финансово образование чрез синергията между игра и проектна дейност (на примера на четвърта подготвитена възрастова група). В сб. Актуални проблеми на сигурността, В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, с. 22 - 31, 2020. ISSN 2367-7465. В сб. Актуални проблеми на сигурността, В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“

Караиванова, Петя (2020) Конакчиева, П. Целеви и съдържателни параметри за въвеждане на ранно икономическо и финансово образование в детската градина (на примера на четвърта подготвитена възрастова група). В сб. Актуални проблеми на сигурността, В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, с. 32 - 42, 2020. ISSN 2367-7465. В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“

Карамихова, Маргарита (2020) 110. Карамихова, М. Чудесата и децата. М. Карамихова, Б. Петрова (съст.) Градиво за изследване на детето, децата, детството, Т. І І. Издателство „Фабер“, В. Търново. . 9-25. Велико Търново, изд. "Фабер"

Карамфилова, Петя (2020) Съществителни имена с отвлечено значение в среднобългарския превод на словата на Йоан Златоуст "Против юдеите". Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 56, кн. 1, сб. А, 2018 – Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2020, с. 36-49. ISSN 0861-0029.

Киров, Данаил (2020) (2020), Сравнителен анализ на страните от Източна Европа по активност в организирането и популяризирането на спорта 3х3 Баскетбол // Comparative analysis of the countries of Еastern Europe by activity in organizing and promoting sports 3x3 Basketball Списание "Педагогически алманах", бр. 1, 2020, стр.103-111 Индексирано в: CEEOL, Directory of Research Journals Indexing in ResearchBib / Pedagogical Almanac Imdexed in CEEOL

Коева, Янка (2020) Der gute Lehrer von heute BDV Magazin, April 2020 (1), Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehererverbandes, pp. 22-27, Print ISSN 1310 - 6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2020) Fachdidaktische Aspekte des mehrsprachigen Unterrichts im Schulmilieu. Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspecives, 2020, 6th International symposium, 25th Juli. Vienna: Premier Publisching, ISBN-13 978-39031-97-25-1, ISBN-10 3-903197-25-4, 20-23.

Коева, Янка (2020) Към професионализъм по време на стажантската практика в училище В: Стефанов, Свилен и др.: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 2020, с. 191-196, ISSN 2367-481. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”

Коева, Янка (2020) Обучението по немски език в съвременния чуждоезиков контекст В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Коева, Янка (2020) Социалните медии в обучението по чужд език В: Станимиров, Евгени и др.: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция, т. 4. ИУ - Варна: Наука и икономика, ISBN 978-954-21-1040-8, с. 645-654

Коева, Янка (2020) Стратегии за учене на чужд език Варна: МУ "Проф. д-р П. Стоянов"

Колева-Златева, Живка (2020) Koleva-Zlateva, Zhivka, “Phonosemantics (Phonosymbolism, Sound Symbolism)”, in: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, (Eds.) Marc L. Greenberg, Lenore A. Grenoble, Stephen M. Dickey, Masako Ueda Fidler, René Genis, Marek Łaziński, Anita Peti-Stantić, Björn Wiemer, Nadežda V. Zorixina-Nilsson. First published online: 2020 http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_032009

Колева-Златева, Живка (2020) За фонетичната мотивираност на някои думи от том VIII на Българския етимологичен речник, които не са обяснени като такива. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Отг. ред. В. Мичева, Д. Благоева, М. Витанова, М. Цибранска, С. Колковска, Т. Александрова. II том. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, 29 – 37. ISSN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online).

Колева-Златева, Живка (2020) К этимологии лат. cucullus ‘капюшон’. – Linguistique balkanique. Vol. 59 (2020), issue 1, pp. 89-101, ISSN Print: 0324-1653

Колева, Лидия (2020) Колева, Лидия Николова, Аспекти на управленската култура на директора на средно училище, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020 Език - български ISBN - 978-619-208-213-0 COBISS.BG-ID - 39230472

Конов, Марио (2020) Съвременна миниатюрна дърворезба. Теми и сюжети в творчеството на Кирил Томанов. Списание за изкуство "Визуални изследвания", бр.2/2020, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Константинова, Даниела (2020) "За някои комуникативни и граматични аспекти на говоренето на „ти” и на „Вие” в българския и словашкия език." Диалогични пространства. Сборник с доклади от Юбилейна славистична научна конференция. Велико Търново, 13.–14.05.2014 г. Велико Търново: Фабер, стр. 41-48 ISBN ISBN: 978-619-00-1162-0

Константинова, Даниела (2020) Превод от български на словашки език: Габриела Футова "Задръстенячката" Електронно списание LiterNet 2020, № 1 (242) https://liternet.bg/publish32/gabriela-futova/zadrysteniachkata.htm

Константинова, Даниела (2020) Превод от словашки на български език: Игор Хохел "Златните петдесет години". Електронно списание LiterNet, 31.01.2020, № 1 (242) https://liternet.bg/publish32/igor-hohel/zlatnite-50.htm?fbclid=IwAR0cnAzjYW44TDE6jw1ULLoiL3Ur3lHZcUejGIltUd1c4XsuXUpEtuwnN0Y

Костадинова, Даринка (2020) The power of the professional communication between mentor teachers and beginning teachers for effective integration to the teaching profession (from the point of view of beginning teachers) KNOWLEDGE – International Journal, Vol.41.2, 427--433.

Костадинова, Даринка (2020) Workshops as innovative technigue in local residents cultural education KNOWLEDGE – International Journal, Vol.41.2, 313-325.

Костадинова, Даринка (2020) Подкрепа на професионалната подготовка на бъдещите учители с фокус директора на училището и детската градина сп. Педагогика, volume 92, number 8.

Костадинова, Надежда (2020) Дигиталният маркетинг - стратегия за позициониране на хотели със специфични целеви пазари / Digital Marketing – A Strategy for Positioning Hotels with Specific Target Markets Юбилейна международна научна конференция ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА, Том III, Варна, Наука и икономика, 2020, ISBN 978-954-21-1039-2, сс 699-713 Jubilee International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE, EDUCATION AND THE REAL ECONOMY: DEVELOPMENT AND INTERACTIONS IN THE DIGITAL AGE, Vol III, Varna, nauka i ikonomika, 2020, ISBN 978-954-21-1039-2, pp 699-713

Костадинова, Надежда (2020) ПОЛЗИТЕ ОТ НЯКОИ ДИГИТАЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО / THE USE OF SOME DIGITAL FUNCTIONALITIES IN HOSPITALITY BUSINESS НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТУРИЗМА, СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКО-ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“, СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ10 май 2019 г.; Авангард прима, София, 2020, ISBN 978-619-239-364-9, pp 44-51

Костадинова, Надежда (2020) ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ХОТЕЛИЕРСКИ ПРОДУКТ НА БАЗА СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ «ТУРИЗЪМ» И «БИЗНЕС ТУРИЗЪМ» Strategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Skierniewice, Polska Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, Wielkie Trnowo, Bułgaria, 2020, pp15-20

Костова, Людмила (2020) "Upper-Class Travel with a Political Slant: The Destinies of Nations and Empires through the Eyes of Lord and Lady Strangford." In: B. Colbert and L. Morrison (eds.), Continental Tourism, Travel Writing, and the Consumption of Culture, 1814–1900, https://doi.org/10.1007/978-3-030-36146-4_7, Palgrave Macmillan, 2020. ISBN 978-3-030-36145-7 ISBN 978-3-030-36146-4 (eBook), pp. 177 - 200. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36146-4 https://doi.org/10.1007/978-3-030-36146-4_7, Palgrave Macmillan, 2020. ISBN 978-3-030-36145-7 ISBN 978-3-030-36146-4 (eBook).

Крумова-Цончева, Калояна (2020) Проучване на физическото развитие и работоспособност на състезателки по художествена гимнастика (11 год.възраст) International journal KLOWLEDGE, год. 2020,бр.6, стр.1145-1149, индексирано в:EBSCO,Index Copernicus,EuroPub u Global Inpact & Quality Factor (GIF) и обявено в електронен формат в OJS, ISSN 2545-4439;ISSN 1857-923X, , индексирано от Copernicis EuroPub u Global Impact $ Quality Factor (GIF)1.322, и обявен в електронна форма в OJS 1.322, международно издателство

Кръстева, Антония (2020) Стандарти за преподаване, учене и критическо мислене. Сп. Педагогика, № 1, 2020, с. 63-70. (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Инд. и реф.в Web of Science [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] Сп. Педагогика, 2020, № 1

Кръстева, Антония (2020) Кръстева, А. Ролята на Департамента (ДЕПОКПС) към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за професионалното развитие на педагогически специалисти в условията на дигитална трансформация на университета. В Сб: Електронното обучение във висшите училища. Осва национална конференция, В. Търново, 2020, с. 126-136 (в съавторство),ISBN 978-954-07-5028-6 В Сб: Електронното обучение във висшите училища. Осва национална конференция, В. Търново, 2020, с. 126-136 (в съавторство),ISBN 978-954-07-5028-6

Кръстева, Антония (2020) Методологически способи на обучение, насърчаващи критическото мислене на учениците. сп. Педагогика, № 7, 2020, с. 903-911. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Инд. и реф.в Web of Science [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] сп. Педагогика, № 7, 2020

Кръстева, Антония (2020) Методът на проектите - за развиване на критическо мислене у учениците. В сб.: Международна научна конференция, Педагогическото образование - традиции и съвременност, Рад. В. Кутева-Цветкова, В. Търново, Издателство Ай анд Би, 2019, с. 14-18, ISSN: 2534-9317 В сб: Международна научна конференция, Педагогическото образование - традиции и съвременност, В. Търново, 2019.

Кушева, Гергана (2020) Linguistic Manipulation in Print Tabloid Editions: Some Methodological Implications for Media Classes

Кънев, Николай (2020) Бележки върху измеренията на българо-византийския конфликт при управлението на кан Крум. – В: ACTA MEDIAEVALIA MAGNAE TARNOVIAE. Tomus I: Владетел, държава и църква на балканите през средновековието. Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Ч. 1. В. Търново: Фабер, 2020, ISBN 978-619-00-1105-7, с. 675-703.

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за втори клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-1-8

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за пети клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-4-9

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за първи клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-0-1

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за трети клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-2-5

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за четвърти клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-3-2

Легкоступ, Магдалена (2020) Християнско възпитание и дигитални медии – резултати от корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 11/2020, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2019, с. 43–52; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Пламен (2020) Биенале за съвременно българско изобразително изкуство БУРГАС 2020 "ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО", Галерия Петко Задгорски, Бургас, 04 септември - 09 октомври 2020 г. Галерия Петко Задгорски, Бургас,

Легкоступ, Пламен (2020) Национална изложба - триенале: "ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОСТРАНСТВО ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ`2020", 20.10.2020 - 12.11.2020 г., Велико Търново ИК „Рафаел Михайлов“ Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) Национална изложба "ГРАФИЧЕН ФОРУМ", зала "Байер", Стара Загора, 31.10 2020

Легкоступ, Пламен (2020) Особености на китайската градска архитектура и парково изкуство – естетически и социални аспекти, (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", том 5, Велико Търново, 11 – 12 октомври 2019 г., ВТ, изд. "Фабер", 2020, 266 стр., 159-174 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин Изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) ПЕТО БАЛКАНСКО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА "МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД", Стара Загора, 20.12.2020 г. Стара Загора, Художествена галерия

Легкоступ, Пламен (2020) Пътуващият творец и неговите произведения – основа на интеркултурното общуване, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", том 5, Велико Търново, 11 – 12 октомври 2019 г., ВТ, изд. "Фабер", 2020, 266 стр., 217-228 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин Изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) Рецензия за придобиване на ОНС Доктор от Елена Веселинова Панайотова, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“. 26 Май 2020 Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“

Легкоступ, Пламен (2020) Рецензия за придобиване на ОНС Доктор от Милена Емилова Кирниколова, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“. 28 септември 2020 Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“

Легкоступ, Пламен (2020) Самостоятелна художествена изложба "Китайски импресии" - живопис и графика, м. март 2020 Галерия "Arsenal of Art", Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (2020) Самостоятелна художествена изложба "Пътуване във времето" - живопис и графика, 17 септември – 15 октомври 2020 г. Художествена Галерия Жорж Папазов, Ямбол

Любенов, Любомир (2020) Segmentation of the markets for Bulgarian bee products Economic Studies, book 3, Sofia, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2020) Иконом-географска характеристика на пчеларството в област Русе ECOLOGICA, Belgrade, ISSN 0354-3285

Любенов, Любомир (2020) Потребителски онлайн канали за биологични пчелни продукти сп. Бизнес икономика, Свищов, кн. 1, ISSN 0861-6604, стр. 48 – 74.

Малев, Людмил (2020) Религия - Християнство-Православие Учебник за 5 клас ,4.1 и 4.2, с.42-47, София, 2020, Изд. Българска православна църква - Българска патриаршия, ISBN 978-619-91522-4-9, стр. 96

Мандова, Искра (2020) Особености на китайската градска архитектура и парково изкуство – естетически и социални аспекти "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново: Фабер, 2020 с. 159-174 ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Манолов, Манол (2020) Social Inheritance of Fear Open Journal of Social Sciences Vol.8 No.9, September 2020, 1-15 page, DOI: 10.4236/jss.2020.89001

Манолов, Манол (2020) Автодискриминация и цинизъм в българския национален характер ISBN: 978-619-91664-0-6, Издател: Манол Николов Манолов, печат: Рекламна агенция "Екзакт". Пловдив.

Манолов, Манол (2020) АГРЕСИЯТА НЕ Е СИЛА. Наръчник за лица, извършители на домашно насилие. Електронно издание, Издателство: Манол Николов Манолов, ISBN: 978-619-91664-2-0, гр. Силистра.

Манолов, Манол (2020) АЗ НЕ СЪМ ЖЕРТВА! Наръчник за лица, пострадали от домашно насилие ISBN: 978-619-91664-1-3, гр. Силистра, издателство: Манол Николов Манолов

Манолов, Манол (2020) Психопатология на Мъртвия Аз, художници, том 1 Балканида ЕООД, ISBN: 978-619-91480-6-8, печат гр. Пловдив, COBISS.BG-ID - 41837832

Манчева-Али, Олга (2020) FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF CATERING ESTABLISHMENTS AMONG BULGARIAN CONSUMERS Списание „Социално-икономически анализи“ на Стопански факултет на ВТУ, Книга 1/2020 (17), ISSN: 2367-9379 (Online), ISSN: 1313-6909 (Print), с. 73-78// Journal of Social and Economic Analysis is published by the Faculty of Economics at St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo, pp. 73-78

Манчева-Али, Олга (2020) ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА ВЪРХУ ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, Том 4, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на 15–16.10.2020 г. във Велико Търново, ISSN 2603-4093, сс. 146-152

Манчева-Али, Олга (2020) Роля на дигитализацията в туризма Украинско-полско-българска научно-практическа интерент-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес“, 10-11 март 2020, сс. 26-30

Манчева-Али, Олга (2020) ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС И ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, Том 4, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на 15–16.10.2020 г. във Велико Търново, ISSN 2603-4093, сс. 153-159

Маринов, Владислав (2020) ABOUT VOICED CONSONANTS AT THE END OF THE WORD IN BILINGUAL SPEECH Научные горизонты, 4 (32), 72-78, ISSN 2587-618Х

Маринов, Владислав (2020) Adaptation of Turkish Loanwords in the Wallachian Dialect of Bregovo (Vidin Region) Балканско езикознание (Linguistique Balkanique), 59 (1), pp.131-138. ISSN - 0324-1653 COBISS.BG-ID - 1119616484

Маринов, Владислав (2020) Фразеологизми с компонент „пари“ в българския и в румънския език Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна, т. IV, Варна: Наука и икономика, 2020, 624-634, ISBN 978-954-21-1040-8

Маринова, Катя (2020) Гневът в българския и в японския език, отразен в соматичните фразеологични единици Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2020, 214-226, ISBN: 978-619-208-211-6.COBISS.BG-ID - 39857672

Марков, Иван (2020) ВЛИЯНИЕ НА ТУРИЗМА ВЪРХУ ПАНДЕМИИТЕ (НА ПРИМЕРА НА COVID – 19) Сборник с доклади от научна конференция,“ Туризъм, образование, бизнес“ организирана от Колеж по туризъм – Бургас, 24- 25 септември 2020 г. ISBN 978-619-7125-74-0

Марков, Иван (2020) ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ 100 ГОДИНИ УНСС И 30 ГОДИНИ КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“ „ТУРИЗМЪТ – ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА“ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС СОФИЯ, 2020 ISBN 978-619-232-297-7

Марковска, Ангелина (2020) Markovskа, А. Dimensions of Bulgarian Identity on the Eve of World War II (Cultural and Psychological Discourses) - Proceedings of 3-rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all. Bologna: Filodiritto Publisher, 2020, pp.190-196, ISBN 978-88-85813-99-1 Filodiritto Publisher, filodirittoeditore.com

Марковска, Ангелина (2020) ЛИДЕРСТВО В КРИЗА - ВЛИЯНИЕТО НА ЖЕНИ НАЦИОНАЛНИ ЛИДЕРИ В БОРБАТА С COVID 19. В:Сборник доклади от научна конференция"Актуални проблеми на сигурността", 22-23.10.2020.,стр.705-713 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7473

Марковска, Ангелина (2020) МОДЕЛИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИСТЕМА В КОНТЕКСТА НА ДЕБАТА ЗА "ГОЛЯМАТА СТРАТЕГИЯ" НА САЩ СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА. В:Сборник доклади от научна конференция"Актуални проблеми на сигурността", 22-23.10.2020.,стр.714-725 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7473

Марчева-Йошовска, Петя (2020) Challenges for resource teachers to integrate students with visual impairments Special Edition of ICEVI European Newsletter, February, Proceedings of the 7th ICEVI Balkan Conference in Sofia, Bulgaria 20.10.2019-23.10.2019, pp. 92 - 98. ISSN: 2666-1527

Марчева-Йошовска, Петя (2020) МНОЖЕСТВЕНИ НАРУШЕНИЯ – ХРОМОЗОМНИ БОЛЕСТИ, СВЪРЗАНИ С БРОЙНИ АБЕРАЦИИ НА АВТОЗОМИТЕ: EDWARDS SYNDROME (TRISOMY 18). – В: Сборник доклади от Осемнадесета национална и научна сесия за преподаватели и студенти, 29.10.2020 г. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2020 г., с. 178 – 185. ISBN-978-954-756-248-6

Марчева-Йошовска, Петя (2020) ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДИЗАЙН НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В НАЧАЛЕН ЕТАП . Монография Велико Търново: "Фабер". ISBN: 978-619-00-1215-3.

Марчева-Йошовска, Петя (2020) ПРИНОСЪТ НА ДИМИТЪР КАЦАРОВ ЗА СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА И ИДЕЯТА ЗА „ОСОБЕНОТО“ ДЕТЕ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ", Педагогически факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15 - 16.11.2019 г., Велико Търново. ISSN: 2534-9317.COBISS.BG-ID 1288420836

Марчева-Йошовска, Петя (2020) Приобщаване на ученици със зрителни нарушения Втора научно-практическа конференция на тема: "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес", 09.10.2020 г., Плевен, с. 104 - 111.ISBN: 978-619-91255-2-6.

Марчева, Пенка (2020) „ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ“ НА ПЕТКО СТАЙНОВ –ОТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ АРХИВИ ДО ПРИСЪСТВИЕТО В СЪВРЕМЕННИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ сп.История, 2020, 2, година XXVIII, ISSN 1314–8524 (Online) ISSN 0861–3710 (Print) с.186-198

Марчева, Пенка (2020) Pedagogical technology for assessing the musical training of future primary teachers сп.Педагогика, 2020, (4),година XCII,ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), с.521-531.

Марчева, Пенка (2020) СПЕЦИФИКА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД ПРИ СТРУКТУРИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ Сб. с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието, Компетентностния подход в образователния процес ", Плевен, 09-10 октомври 2020 г. Ред. колегия: доц. д-р Емил Бузов, гл. ас. д-р Росица Пенкова, ас. Христина Гергова, преп. Кремена Ангелова, Съст: доц. д-р Боряна Здравкова. Педагогически колеж - Плевен, 2020, с. 360, ISBN 978-619-91255-2-6, с.73-82

Марчева, Пенка (2020) Творческите задачи на първия представителен детски хор в България (от края на 30-те до края на 60-те години на XX век) https://publons.com/researcher/3310303/penka-marcheva/peer-review/ Web of Science ResearcherID AAA-3155-2020,https://publons.com/researcher/3310303/penka-marcheva/publications/

Матеев, Илиян (2020) Vietnam - the New Economic Tiger of the East 27th International Scientific Conference - KNOWLEDGE FOR SUSTAINABILITY, 21 - 23.08.2020, Struga, North Macedonia, Institute of Knowledge and Management, KNOWLEDGE-International Journal, Vol.41, №1, pp.163-169, Skopje, 2020, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X

Матеев, Илиян (2020) Икономическите региони на Китайската народна република: Южен регион Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 9-10 октомври 2020 г.

Матеев, Илиян (2020) Камбоджа: от френска колония до член на АСЕАН Сборник трудове "Дни на науката '2020", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 29 октомври 2020 г., Отг. ред. проф.д-р П. Ст. Петков.

Матеев, Илиян (2020) Четвъртата индустриална революция и Китай Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 октомври 2019 г. Ред. колегия:доц.д-р И.Мандова, проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, проф.д-р Бора Беливанова, доц.д-р Андроника Мартонова, доц.д-р Чън Лися, проф.д-р Дун Юенсин. Велико Търново: изд. "Фабер", 2020 г., стр.86-98, ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN: 2603-5391 (Online).

Миланов, Росен (2020) „Животът на Анскарий“ като исторически, литературен и духовно-нравствен текст В: Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis, 37/1 (2020), с. 247 – 256 – ISSN 2534‐918X (Print), ISSN 2534‐9236 (Online); COBISS.BG-ID - 1277647332

Миланов, Росен (2020) Преводът на латински християнски произведения на български език - въпроси и предизвикателства Societas classica – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 16 – 17 ноември 2018 г.). Ред. И. Дончева, Н. Стефанов, Б. Райханова, Чън Ин, Дж. Фарел, Ю. Зовко, Д. Гуцос. Велико Търново, 2020, с. 50 – 61, ISBN 978-619-208-128-7 (Print). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Милчева, Амелия (2020) „Кралят, кръстоносецът и човекът Луи IX според Жоанвил – ценности и емоции“ сп. „Проглас“, 2020, том 29, кн. 1, с. 76-85. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Мингова, Анелия (2020) Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнено издание. Второ по действащия ГПК. С.: Сиела Норма АД, 2020, ISBN 978-954-28-3153-2. Дял Втори, гл. XVI, §90,§ 91, § 92, § 93, гл. XVII, Дял Трети, гл. XVIII-XXIII

Михайлеску, Силвия (2020) Uniunea lingvistica balcanica. Limbile bulgara si romana in context balcanic Frontiere si contacte. Fenomene locale regionale si globale. Coord. Carmen Darabus, Elena-Camelia Zabava. Craiova: Editura Aius, 2020, pp. 43-58. ISBN 978-606-562-851-9.

Михайлов, Димитър (2020) "Новооткритите" ръкописи не са на Яворов, те са фалшификати. - Електронно списание LiterNet, 03.02.2020, № 2 (243). ISSN 1312-2282. У нас

Михайлов, Димитър (2020) "Новооткритите" ръкописи не са на Яворов, те са фалшификати. - Литературен вестник, год. 29, бр. 9, 4-10.03.2020, с. 4. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2020) Вазов - създател на модерната българска литература и държава. - Литературен вестник, год. 29, бр. 25, 24-30.06.2020, с. 13. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2020) Владимир-Василевите многотомни издания на Яворовите съчинения. - Електронно списание LiterNet, 30.07.2020, № 7 (248). ISSN 1312-2282. У нас

Михайлов, Димитър (2020) Измислицата за влиянието на "Бекярски песни" от Цанко Церковски върху Яворовите "Хайдушки песни". - Електронно списание LiterNet, 23.05.2020, № 5 (246). ISSN 1312-2282. У нас

Михова, Маринела (2020) ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ С ФОКУС ДИРЕКТОРA НА УЧИЛИЩЕТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА сп. Педагогика, volume 92, number 8.

Младенов, Момчил (2020) The Papacy in Avignon and the Byzantium in the Second half of the XIV Century. Научные горизонты, № 6(34), 2020, с. 116-123 ISSN 2587-618Х

Младенов, Момчил (2020) Цар Иван Александър и политическата криза във Византия през 1350 - 1352 г. Сб. Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. част 2. гл. ред. Н. Кънев. (Acta Mediaevalia Magnae Tarnoviae, Tomus I). Велико Търново: Фабер, 2020, с. 320-327. ISBN 978-619-00-1105-7.

Моллов, Тодор (2020) ⁂Безчинствата на разбойника Гидик със сватбари; ⁂Греховете на Кара-Богдан войвода Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2020) ⁂Болен (ранен) юнак и хищна птица; ⁂Болен юнак и благодарна птица (спасена от пожар); ⁂В село турци кондисали; ⁂Време за крадене на коне и моми; ⁂Греховете на Кара-Богдан войвода; ⁂Марко погубва Черен Арапин, който иска царската дъщеря за жена; ⁂Овчар бяга от доведена сестра - нарича го "либе"; ⁂Потурчила се от любов към турчин, но после съжалява; ⁂Предупреждение за опасен празник (да не ходи на седянка); ⁂Свекър иска снаха си за жена; ⁂Сестра не иска да носи обяд на брат косач - нарича я «либе»; ⁂Турчин Халил (Селим) иска българска мома за жена; ⁂Тъща залюбила зетя ; ⁂Юнак убива насилник и отменя наложения сватбен данък Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2020) ⁂Болен (ранен) юнак и хищна птица; ⁂Болен юнак и благодарна птица (спасена от пожар); ⁂Мома спасява хайдушки войвода Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2020) ⁂Две дружки искат да се женят за двама братя; ⁂Заръки на булката към своята майка - като излезе, да й полива цветето; ⁂Имаше ли смин по поле? ⁂Мома се моли да я спасят от преследвачи-сватове; ⁂Момък обира цветето на мома или изтръгва (счупва клонче от) момино дърво; ⁂Овчар храни стадото си с момини китки; ⁂Срещнали се два боенца Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2020) ⁂Крали Марко и Филип Маджарин; ⁂Марко иска Моравка девойка; ⁂Марко погубва Черен Арапин, който иска царската дъщеря за жена; ⁂Невеста пренася сватба през море/река; ⁂Юнак убива насилник и отменя наложения сватбен данък Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/3/content.htm)

Моллов, Тодор (2020) ⁂Мома пита дали са виждали нейното либе; ⁂Облог за наджънване между мома и ерген; ⁂Овчар храни стадото си с момини китки; ⁂Пелин била вечерята, като няма малка мома (Пуста младост не се търпи); ⁂Придирчива мома - подбира либе според занятието Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2020) ⁂Старец и моми; ⁂Хвалена булка прави зелник Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2020) Народната песен „Калинка гърло боляло” (Образност и митопоетични идеи). Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 2. Велико Търново, Фабер, 2020 (ISBN 978-619-00-1105-7), с. 189-204

Момов, Митко (2020) Медиите: Митове и власт Обсъдена и приета от Научен съвет на Институт за философски изследвания, БАН изд. Пропилер, ISBN 978-954-392-590-2

Монева, Стела (2020) Монева, С. Демокрация и публично слово (Терминологични обозначения от класическа Атина) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 978-619-208-218-5

Мончев, Николай (2020) Природногеографските системи за аграрно използване и тяхното опазване Сборник ,,Научен симпозиум в чест на 60-годишнината на професор Румен Янков,, УИ ,,Св.св.Кирил и Методий,,,ВТ

Моцинова-Бръчкова, Милена (2020) Психичното страдание – между стигмата и уникалността на различието В сборник: 11та меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД“ (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ), Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“. Издавач: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета - Свети Николе, Година 7, Број 3, Април 2020, Свети Николе, Република Северна Македония, 2020, 127-132. ISSN (принт) 1857-9299ISSN (онлајн) 1857-9302

Моцинова-Бръчкова, Милена (2020) Психологически трудности при осиновяването – една клинична винетка В сборник: Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научнопрактической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича. – Тверь: Тверской государственный, 2020, 52-55. ISBN 978-5-7609-1524-5

Моцинова-Бръчкова, Милена (2020) Хистерията в психоанализата - от симптома до дискурса В: сборник библиотека Диоген на ФФ, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2020

Мутафова, Красимира (2020) Системата илтизам и правомощията на православната църква в Османската империя през втората половина на XVII и XVIII в. – В: ACTA MEDIAEVALIA Magnae Tarnoviae. Tomus I. Владетел, държава и църква на Балканите през средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 2. Гл. ред. Н. Кънев. Велико Търново: Издателство „Фабер“, 2020, с. 594–622. ISBN 978-619-00-1105-7 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2020) XVI. Yüzyıl Rumeli Tasavvuf Araştırmaları İçin Olanaklar: Köstendilli Süleyman Şeyhî’nin Bahrü’l-Velâye’si. – Cami-i Rum-ili Köstendilli Süleyman Şeyhî. İsmail Güleç ve Ömer Said Güler. İstanbul: Vakıf Araştırmaları Merkezi, 2020, s. 59–72. İstanbul

Наама, Карим (2020) ДЕСТАБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В АР ЕГИПЕТ (ПРОТЕСТИТЕ 2011- 2013) Сп. Международни Отношения, 05/10/2020 (БРОЙ 4 2020Г.)ОТ 97 ДО 112 СТРАНИЦА, ISSN 0324 - 1092

Наама, Карим (2020) Международна икономика. Учебник. Велико Търново: УИ " Св.св. Кирил и Методий", 2019, 228 с., ISBN 978-619-208-175-1

Наама, Карим (2020) Реформи и предизвикателства (Световен опит) УИ "Св. св. Кирил и Методий" , 2020 Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" No 2

Накова, Галя (2020) Проекционни методи - аналитично представяне на аксонометрия и перспектива Астарта, 2020, ISBN 978-954-350-279-0

Начева, Ивелина (2020) Активизиране на логико-математическата интелигентност за придобиване на ключови компетентности в начален етап на основното образование Сборник с доклади от Научно-практическа конференция: Актуални политики и практики в образованието: Компетентностният подход в образователния процес/ Отговорен редактор: доц. д-р Боряна Здравкова. – Плевен: Педагогически колеж – Плевен, 2020.

Начева, Ивелина (2020) Възможности за интеграция на аспекти от теорията за множествената интелигентност в обучението по математика в начална училищна възраст Сборник с доклади от Международна научна конференция: Педагогическо образование – традиции и съвременност/ Съставител: проф. д-р Маринела Михова. – Велико Търново: Ай анд Би, 2019 (с. 267-274). ISSN: 2534-9317.

Нунев, Йосиф (2020) Готовност на училищата в Самоков за преодоляване на сегрегираното образование в града. В: Сборник с доклади от Международна научна конференеция, проведена на 20 ноември 2020 г. в гр. Велико Търново - "Педагогическото образование - традиции и съвременност". "Ай анд Би": Велико Търново, 2020, с. 148-155, ISSN: 2534-9317 Велико Търново

Нунев, Йосиф (2020) Мониторинг на процесите на приобщаване и образователна интеграция и модели за десегрегация на ромското образование. Пловдив: Астарта. 2020 г., 408 с., ISBN 978-954-350-283-7 Пловдив

Нунев, Йосиф (2020) Нагласите на директори, учители и родители за десегрегация на ромското образование в община Сливен. В: ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков. Редакционна колегия с председател доц. дпн Милен Замфиров. София, 2020, УИ „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-5061-3, с. 134-144. София

Нунев, Йосиф (2020) Образователният медиатор - "преоблеченият" помощник на учителя или осъзната необходимост в българското образование. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 483-489, ISBN 978-619-91255-2-6 Плевен

Няголова, Марияна (2020) Василев Д., Няголова М. (2020) Учебна програма по психология. Шесто издание. Велико Търново: Издателство "ИВИС". ISBN 978-619-205-144-0 Велико Търново

Няголова, Марияна (2020) Няголова М. (2020) Българската юридическа психология през периода на Втората световна война. Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". Том 3. Научно направление "Cоциални и правни аспекти на сигурността и отбраната". Редакционен съвет: В. К. Банабакова, С. Е. Стефанов, Г. А. Георгиев, И. Ц. Ангелов, С. И. Събев. Национален военен университет "Васил Левски". Велико Търново: Издателски комплекс. 2020, с. 172 - 180. ISSN 2367-7465 Велико Търново

Няголова, Марияна (2020) Няголова М. Д., Олейник Ю. Н. (2020) Влияние французской философии на развитие болгарской психологии и гуманитаристики, во время Второй мировой войны. Второй международный Конгресс Русского общества истории и философии науки «Наука как общественное благо». Том 2. Сборник статей. Научная редакция и составление И. Т. Касавин и Л. В. Шиповалова. В 7 томах. [Электронный ресурс]. Москва: Издательство «Русского общества истории и философии науки». 2020. С. 117 – 121. ISBN 978-5-6043173-7-2 (Т. 2). http://rshps.ru/books/congress2020t2.pdf Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2020) Няголова М., Олейник Ю. (2020) Българската и съветската военна психология през годините на Втората световна война (1939 г. - 1945 г.). Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". Том 3. Научно направление "Cоциални и правни аспекти на сигурността и отбраната".Редакционен съвет: В. К. Банабакова, С. Е. Стефанов, Г. А. Георгиев, И. Ц. Ангелов, С. И. Събев. Национален военен университет "Васил Левски". Велико Търново: Издателски комплекс. 2020, с. 158 - 171. ISSN 2367-7465 Велико Търново

Няголова, Марияна (2020) Няголова М., Олейник Ю. (2020) Методологическият отзвук на бергсонизма в българската психология през време на Втората световна война. Сборник доклади от Годишна университетска конференция. 28 – 29 май 2020 г. Том 2. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски». 2020. С. 191 – 200. ISSN 1314-1937 Велико Търново

Няголова, Марияна (2020) Няголова М., Узунов Ф. (2020) Влиянието на Втората световна война върху развитието на българската политическа психология. Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". Том 3. Научно направление "Cоциални и правни аспекти на сигурността и отбраната". Редакционен съвет: В. К. Банабакова, С. Е. Стефанов, Г. А. Георгиев, И. Ц. Ангелов, С. И. Събев. Национален военен университет "Васил Левски". Велико Търново: Издателски комплекс. 2020, с. 181 - 191 ISSN 2367 - 7465 Велико Търново

Няголова, Марияна (2020) Олейник Ю. Н., Няголова М. Д. (2020) Наука в общественном служении: опыт решения психологических проблем в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Второй международный Конгресс Русского общества истории и философии науки «Наука как общественное благо». Том 2. Сборник статей. Научная редакция и составление И. Т. Касавин и Л. В. Шиповалова. В 7 томах. [Электронный ресурс]. Москва: Издательство «Русского общества истории и философии науки». 2020. с. 135 – 139. ISBN 978-5-6043173-7-2 (Т. 2). http://rshps.ru/books/congress2020t2.pdf Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2020) Олейник Ю.Н., Няголова М.Д. (2020) Психология и психологи в годы войны (к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне). Институт психологии Академии наук. Социальная и экономическая психология. 2020. Том 5. №2 (18), с. 1 - 39. Москва - Институт по психология на РАН

Няголова, Наталия (2020) Вещь – тело – флэшбэк в «Чайке» режиссера Майкла Майера Slavica, ANNALES INSTITUTI SLAVICI UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS, XLIX, DEBRECEN UNIVERSITY PRESS 2020, ISSN 0583-5356, 83-89

Няголова, Наталия (2020) Домът на комисар Малтезе http://kadar25.com/

Няголова, Наталия (2020) Масленица в кинопоетиката на филма "Сибирският бръснар" (1998) http://kadar25.com/

Няголова, Наталия (2020) Мишел Пиколи сред нещата от живота Кадър 25, http://kadar25.com/tag/наталия-няголова/

Няголова, Наталия (2020) Младата актьорска генерация на петербургска сцена Кадър 25 http://kadar25.com/

Няголова, Наталия (2020) Новая телесность "оттепели" в повести В. Аксенова "Коллеги" и ее экранизации Folia Litteraria Rossica, Lodz, 13, 2020, 213 - 223, ISSN 1427 - 9681

Няголова, Наталия (2020) РАССКАЗ „ЖЕНА” А.П. ЧЕХОВА И ФИЛЬМ „ЗИМНЯЯ СПЯЧКА” НУРИ БИЛЬГЕ ДЖЕЙЛАНА: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРСЕМИОТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА Inskrypcje 2020, z. 1, Sieldce, Polska

Павлов, Пламен (2020) "Първите дами" на средновековна България. София, "Българска история", 2020, 256 стр. ISBN 978-619-749-656-7 София

Павлов, Пламен (2020) 300 неща, които трябва да знаем за историята на България. София, "Световна библиотека", 2020 (в колектив с Л. Спасов) София

Павлов, Пламен (2020) Magna silva Bulgarica / Великата Българска гора.– National Geographic – България, 2020, 69-77 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2020) Автентичен поглед към корените на Злото (Предговор).– Василиев, А. Т. Охранка - тайната полиция на царска Русия (Из документите на последния руски директор на полицията). София, изд. "Стефан Добрев", 2020 ISBN София

Павлов, Пламен (2020) Анти-Бай Ганьо (Книга за българите). София, "Тангра ТанНакРа", 2020, 202 стр. (в колектив) ISBN 978-954-378-169-0 София

Павлов, Пламен (2020) Българската земя Македония през IX-XIV в.– Две държави, един народ. София, изд. "Тангра ТанНакРа", 2020 София

Павлов, Пламен (2020) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2020 София

Павлов, Пламен (2020) Васил Левски и комитетите на Вътрешната организация като военни структури.– Сб. 150 години Вътрешната революционна организация. Плевен. 2020, 19-31. ISBN 978-619-00-1182-8 Плевен

Павлов, Пламен (2020) Владетелите на България /от легендите до ХХ в./. София, изд. "Сиела", 2020 /в колектив с Делян Момчилов и Стен Дамянов/ София

Павлов, Пламен (2020) Власт и страст... Царица Анна-Неда и нейните скандални родители.– Годишник на ИФ на ВТУ, 2020 /В чест на проф. Мария Иванова/. В. Търново, 2020 В. Търново

Павлов, Пламен (2020) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2020 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2020) Град Радомир и националната памет за един достоен владетел и воин.– Цар Гаврил Радомир. Радомир, 2020. София - Радомир

Павлов, Пламен (2020) Да съпреживяваш съдбата на предците /предговор/.– Оживелият подвиг, кн. 2. Съст. В. Васевски. Пловдив, изд. "Еделвайс", 2020, 7-10. ISBN 978-619-718-621-5 Пловдив

Павлов, Пламен (2020) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2020. Монтана

Павлов, Пламен (2020) За официалния език на Република Северна Македония. София, Изд.на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, 68 стр. /в колектив/ В интернет: http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Za-oficialnia-ezik-na-Republika-Severna-Makedonia-Online-Pdf.pdf ISBN 978-619-245-042-7 София

Павлов, Пламен (2020) Книга за дългия път към Свободата и нейната висока цена.– Живко Войников. Източният въпрос и българското полуосвобождение през 1878 г. Пловдив, изд. "Еделвайс", 2020 Пловдив

Павлов, Пламен (2020) Кратка илюстрована история на България. София, "Борина", 2020. София

Павлов, Пламен (2020) Към личностната характеристика на Хаджи Димитър и Стефан Караджата.– Сб. 180 години от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджата. Сливен, Регионален исторически музей - Сливен, 2020 Сливен

Павлов, Пламен (2020) Магьосникът бунтар от изворите на Вардар.– Младен Сърбиновски. Македонизмът – триумфът на нищото. В. Търново, Университетско изд. "Св.св. Кирил и Методий", 2020, 5-7 (предговор) ISBN 978-619-208-221-5 Велико Търново

Павлов, Пламен (2020) Момчил – "родопският цар". Варна, "Славена", 2020, 70 стр. ISBN 978-619-190-171-5 (в колектив с Н. Овчаров) Варна

Павлов, Пламен (2020) Момчил – защитникът на Родопите и Беломорието.– Сборник Тракия, т. 10, 2020. Хасково

Павлов, Пламен (2020) Моята България, част II. София, изд. "Просвета", 2020 София

Павлов, Пламен (2020) Необикновена книга с необикновена съдба /Послеслов/ – Илия Бояджиев. Героична Стрелча в Априлското въстание. В. Търново, "Знак '94", 2020, 257-262 ISBN 978-954-8305-60-0 Велико Търново

Павлов, Пламен (2020) Няколко думи за учения и приятеля д-р Иван Иванов (Предговор).– Иванов, Иван. Изследвания, т. 2. София, изд. "Златен змей", 2020. София

Павлов, Пламен (2020) Отношенията на българите и Православния Изток с Русия през XV-XVII в. в светлината на нови извори.– Веселин Горанчев. Русия, Православния Изток и българските земи през XV–XVII век /Църковни и политически връзки/. В. Търново, 2020. В. Търново

Павлов, Пламен (2020) Пълнокръвен и обективен прочит на миналото.– Войников, Ж. Сръбско-българският антагонизъм /1878-1945/. Пловдив, изд. "Еделвайс", 2020, 7-10 /Предговор/ ISBN 978-619-7186-26-0 Пловдив

Павлов, Пламен (2020) Пътят на Ивайло към Царевец.– National Geographic – България, 2020, кн. 3, 28-37 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2020) Римският "дисидент" Авъл Кремуций Корд в полезрението на Христо Ботев.– Сб. в чест на доц. Стефан Йорданов, 2020. Велико Търново

Павлов, Пламен (2020) София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2020 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.) София

Павлов, Пламен (2020) Спартак – битката за един по-добър свят.– National Geographic – България, 2020, 28-39 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2020) Сръбската кралица Белослава (1234-1243), дъщеря на цар Иван Асен II.– Сб. в чест на доц.д-р Бони Петрунова. София, 2020. София

Павлов, Пламен (2020) Стойностно изследване за мирното освобождение на Южна Добруджа и неговата военна защита.– Мануш Христов. Дейности на формирования на българската войска и флота на Негово Величество по присъединяването (окупирането) на Южна Добруджа през септември – октомври 1940 г. Висше военно-въздушно училище "Георги Бенковски", 2020. Долна Митрополия

Павлов, Пламен (2020) Стойностно изследване за съдебния процес срещу Апостола на Свободата.– Маргарита Златарева. Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски. София, "Сиела", 2020, 11-22 ISBN 978-954-283-11-12 София

Павлов, Пламен (2020) Хаджи Станьо Врабевски и "арсеналът" на Тетевенския революционен комитет /1872 г./.– Сб. в памет на проф. Иван Стоянов. В. Търново, 2020. В. Търново

Павлов, Пламен (2020) Христо Ботйов, руският професор Николай Костомаров и римският историк Кремуций Корд.– Ботйов лист, 2020, с. 6. Враца

Павлова, Илиана (2020) Анализиране и визуализиране на данни Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 228 с. ISBN 978-619-208-223-9, COBISS.BG-ID - 41692936

Павлова, Илиана (2020) Комуникационен мениджмънт в социалните мрежи. Велико Търново: Фабер, 2020, 140 с., ISBN 978-619-00-1125-5, COBISS.BG-ID 41501448

Павлова, Илиана (2020) Механизми на влияние в социалните мрежи. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, януари 2020, №42, с. 102-115. ISSN 1314-4464 (online), http://rhetoric.bg/ - Нац. референтен списък

Павлова, Мария (2020) Променящата се роля и новите компетенции на управленските счетоводители в ерата на цифровите технологии. В Сборник: Приносите на счетоводството в икономическата наука. Юбилейна международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра «Счетоводство и анализ», 2020, София, УНСС, Издателски комплекс –УНСС, с.136-144. ISBN 978-619-232-278-6.

Палангурски, Милко (2020) Formation of the Bulgarian Parliament (1879-1911) PROCEEDINGS OF 3rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 19th 2020; FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, Bologna (Italy),, ISBN 978-88-85813-99-1

Палангурски, Милко (2020) Икономическите възгледи на Либералната (Радославистка) партия (края на XIX – началото на XX в.) ИЗВЕСТИЯ на Центъра за стопанско-исторически изследвания Том V, ПАЗАРИ,ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ,Варна, 2020, ISSN 2534-9244 (print),ISSN 2603-3526 (online) с. 195-206.

Парашкевов, Пламен (2020) От Твер до Адлер - позната и не съвсем Русия Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново. Издателство Паус, 2020, с. 78-85 ISBN 978-619-90940-9-9

Парашкевов, Пламен (2020) Пространствени трансформации в развитието на световната газова промишленост Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, 2020, с. 189-200. ISBN 978-954-524-

Парашкевов, Пламен (2020) Ресурси и геополитика в Източното Средиземноморие Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново. Издателство Паус, 2020, с. 72-77 ISBN 978-619-90940-9-9

Пенкова, Росица (2020) Актуалност на проблема за прилагане на театралнопедагогическо взаимодействие в подготовката на бъдещи учители (резултати от измерителна процедура сп. "Български език и литература", 5/2020, с. 504 - 514, ISSN 1314–8516 (Online) ISSN 0323–9519 (Print)

Пенкова, Росица (2020) Аспекти на театралнопедагогическото взаимодействие в релацията педагог - кукла в образователния процес International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.40.2, Education and Social Sciences - Knowledge and Practice, Skopije,EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.023 (2015), Editor: IKM- Skopje, For editor R. Dimitrovski, PhD ISSN 1857-923X ( for e- edition), ISSN 2545-4439 ( for printed version), p.447 - 451

Пенкова, Росица (2020) От преподаване към активно учене в условията на театралнопедагогическо взаимодействие в образователна среда. Сб. с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието, Компетентностния подход в образователния процес ", Плевен, 09-10 октомври 2020 г. Ред. колегия: доц. д-р Емил Бузов, гл. ас. д-р Росица Пенкова, ас. Христина Гергова, преп. Кремена Ангелова, Съст: доц. д-р Боряна Здравкова. Педагогически колеж - Плевен, 2020, с. 360, ISBN 978-619-91255-2-6, COBISS.BG-ID - 42096648

Пенкова, Росица (2020) Театралнопедагогическото взаимодействие като основа на аниматичния подход в образователния процес по български език и литература в началното училище (през погледа на бъдещи и настоящи учители) изд. АСТАРТА, ISBN 978-954-350-285-1, COBISS.BG-ID-39571208

Пенкова, Росица (2020) Формиране на ключова културна компетентност чрез театралнопедагогическо взаимодействие в урока по литература сп." Предучилищно & училищно образование" ред.В. Крумов бр.3, 2020г., стр. 109-120,ISSN 2535-0692, COBISS.BG-ID 1559606740

Пенкова, Росица (2020) Формиране на читателски интереси чрез образователно представление сп." Предучилищно & училищно образование" ред.В. Крумов бр.2, 2020г., стр. 53-60,ISSN 2535-0692, COBISS.BG-ID 1559606740

Пенчев, Делян (2020) Подобряване процеса на гражданско и интеркултурно образование чрез прилагане на социално партньорство в образователното пространство Списание "Педагогика"

Пенчева, Ивалинка (2020) Стил на ръководство по време на кризи Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 28-29 май, 2020 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2020, с. 1478-1489. ISSN 2367-7481. НРС.

Пенчева, Пламена (2020) COLLECTIVE MANAGEMENT DECISIONS - A PREREQUISITE FOR EFFECTIVE MANAGEMENT Sociobrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 67, MARCH 2020, p. 59-64, ISSN 2367-5721, (Online)

Пенчева, Пламена (2020) EMOTIONAL INTELLIGENCE – A PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL LEADERSHIP Sociobrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 67, MARCH 2020, p. 65-69, ISSN 2367-5721, (Online)

Пенчева, Пламена (2020) Вътрешноличностният конфликт при съвременния мениджър – ръководител или лидер Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", 29 ноември 2019, В. търново, Ред. колегия: Янка Тянкова, изд. Фабер 2020, с. 191-198, ISBN 978-619-00-1165-1

Пенчева, Пламена (2020) Интроверти лидери – мисията възможна Украинско-польско-болгарской научно-практической интернет-конференции „Стратегические перспективы развитя современного бизнеса” которая состоится 10 – 11 марта 2020 года , с. ISBN 978-83-61467 –XX

Пенчева, Пламена (2020) Лидерът и умението да мотивираме чрез себе си В. Търново, изд. Ай анд Би ISBN: 978-619-7281-60-6 COBISS.BG-ID - 1293377764

Пенчева, Пламена (2020) По-добра комуникация с екипа по време на криза Сборник с доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том ..., стр. ..-..., изд. комплекс на НВУ "Васил Левски", 22-23 октомври 2020 г., В. Търново, ред. колегия ...., ISBN ......, COBBIS ....

Пенчева, Пламена (2020) Принципи на лидерството по време на криза Сборник с научни изследвания от годишна конференция"Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности", том 4, Университетско издателство"Св. св. Кирил и Методий", стр. 83-89, В. Търново, 2020, Ред. колегия С. Димитров; ISSN 2603-4093

Петков, Павел (2020) Enlightenment Geographies: Representations of China in John Bell's 'Travels' (1763) Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020 г. ISBN 978-619-208-229-1

Петков, Павел (2020) Representations of China in Twentieth-century Anglophone Travel Writing Велико Търново: Ивис, 2020 г. ISBN 978-619-205-158-7 COBISS.BG-ID - 41592840

Петков, Павел (2020) The Return of History in Colin Thubron's Travelogue "Behind the Wall: a Journey through China" SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока - X, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2020, с. 163-175. ISSN: 978-619-208-128-7. COBISS.BG-ID – 1284944100

Петков, Павел (2020) Великобританската представа за китайския език между XVII и XIX в. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа. Велико Търново: „Фабер”, 2020, с. 199-212. ISSN: 2603-5030. COBISS.BG-ID - 1289556964

Петков, Петко (2020) 150 години от създаването на Българската екзархия. – Наука, кн. 4/2020, том XXX, с. 48-54. ISSN 0861 3362 (печатно) ISSN 2603-3623 (електронно) http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf

Петков, Петко (2020) Исторически маршрути. Българската протодържава - Екзархията и Търновската конституция // Научна поредица Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация Том 6, брой 1 (8), 2020, 7-22. ISSN: 2367-8038; http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-6/01-KIN-6-1-2020.pdf

Петков, Петко (2020) Нова история на България ХVІІІ – ХІХ век. Документи. Бележки. Карти. В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, 350 стр. ISBN 978-619-208-216-1

Петров, Велин (2020) Етнонимите в речника на Найден Геров. // Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, стр. 129–138. ISBN 978-619-208-211-6

Петров, Венцислав (2020) Synergettic approach to music education in the conditions of information technology Международный научный журнал «Научные вести» № 2(19) | 2020 ISSN № 2619-1245

Петров, Венцислав (2020) Задължението на наследника, приел наследството по опис, за даване на сметка. - в: Сборник доклади от 58-а научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, том 57, книга 7.1, с. 114-117, ISSN (print) 1311-3321, ISSN (online) 2603-4123, достъпна и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp19/7.1/7.1-17.pdf

Петров, Венцислав (2020) Иновационни подходи в музикалното образование Сб. с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието, Компетентностния подход в образователния процес ", Плевен, 09-10 октомври 2020 г. Ред. колегия: доц. д-р Емил Бузов, гл. ас. д-р Росица Пенкова, ас. Христина Гергова, преп. Кремена Ангелова, Съст: доц. д-р Боряна Здравкова. Педагогически колеж - Плевен, 2020, с. 123-126, ISBN 978-619-91255-2-6

Петров, Венцислав (2020) Наследяване на задължения и отговорност за завети. София: Сиела, 2020 (монография, 460 стр.) ISBN: 978-954-28-3158-7

Петров, Галин (2020) Възможности за използване на Google Earth и Google Earth Timeline в часовете по география. Международен симпозиум "Образование '21", 23 11.2019 г., В. Търново, ВТУ.

Петров, Галин (2020) Особености на абразионния процес при нос Акротирия Сборник в чест на 60 г. от рождението на проф. Румен Янков

Петров, Галин (2020) Състояние и проблеми на плажовете между нос Акротирия и нос Равда Юбилеен сборник "35 години катедра "География" във Великотърновския университет" , Паус, 219-230, ISBN 978-619-90940-9-9

Петров, Людмил (2020) Petrov, Lyudmil, Martin Bonev. ABOUT THE METHODOLOGY OF PREPARATION OF BASKETBALL. Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 679-681, 2020 PLAYERS FOR THE GAME 3 x 3 BASKETBALL Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 679-681, 2020 Copyright © 2020 Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg. ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.s.01.109

Петров, Людмил (2020) Петров, Людмил, Едмонд Бичоку. Относно коефициентът за полезно действие в баскетбола. Сборник от Международна научна конференция в УНСС, София. 2019. ISBN 978-619232-280-9, 109-114 / Petrov, Lyudmil, Edmond Bichoku. Otnosno koefitsientat za polezno deystvie v basketbola. Sbornik ot Mezhdunarodna nauchna konferentsiya v UNSS, Sofiya. 2019. ISBN 978-619232-280-9, 109-114 Сборник от Международна научна конференция в УНСС, София, 2020. ISBN 978-619232-280-9, 109-114

Петров, Людмил (2020) Петров, Людмил, Мартин Бонев. Взаимозависимости в спортната подготовка на подрастващи баскетболисти, за играта 3 на 3. Сборник от Международна научна конференция в УНСС, София. 2019. ISBN 978-619232-280-9, 242-253 / Petrov, Lyudmil, Martin Bonev. Vzaimozavisimosti v sportnata podgotovka na podrastvashti basketbolisti, za igrata 3 na 3. Sbornik ot Mezhdunarodna nauchna konferentsiya v UNSS, Sofiya. 2019. ISBN 978-619232-280-9, 242-253. Сборник от Международна научна конференция в УНСС, София, 2019 ISBN 978-619232-280-9, 242-253.

Петров, Мирослав (2020) Модели и алгоритми за извличане на информация в системите за уейвлет-базирано търсене по съдържание Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Петрова, Красимира (2020) ПОДХОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В БОЛГАРИИ / Кр. Петрова - «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»Сборник материалов конференции «Семья и дети в современном мире». Том VI. / под общей и научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. —1468 с., ISBN 978-5-8064, с. 1021-1026. Санкт Петербург

Петрова, Красимира (2020) . КУЛЬТУРА ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ / І МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] Одеса

Петрова, Красимира (2020) Аспекти на възпитанието в училищна среда“, рецензияизд. Либра Скоп В.Търново с. 247 - /227-229/, ISBN 978-954-471-622-6 COBISS.BG-ID - 40452616 В.Търново

Петрова, Красимира (2020) Невротизмът като предпоставка за успеваемостта на студентите от помагащите професии, сб. "ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ", Международна научно-практическа конференция, Тверь, 2-4 юни, 2020, с. 216-219, ISBN 978-5-7609-1543-6, УДК 159.9(082) +37(082) Твер, Русия

Петрова, Красимира (2020) Психолого-педагогически аспекти на професионалната подготовка на супервизори в помагащите професии, сб. "ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ", Международна научно-практическа конференция, Тверь, 2-4 юни, 2020, с. 219-223, ISBN 978-5-7609-1543-6, УДК 159.9(082) +37(082) Твер, Русия

Петрова, Красимира (2020) СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ"сборник материалов научно-практической конференции «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт Петербург 2019 с.686-690 ISBN 978-5-8064- Санкт Петербург

Петрова, Мариана (2020) Institutional transmission in economic development Ikonomicheski Izsledvania, Volume 2, Issue 1, 2020, Pages 68-91

Петрова, Мариана (2020) Assessment of the development of foreign trade in high-tech production of Ukraine under the association with the EU. Business, Management and Education, 18(1), 157-182

Петрова, Мариана (2020) Children's University activities as implementation of the third mission of higher education institution. Strategies for Policy in Science and Education, Volume: 28, Issue: 2, Pages 161-171

Петрова, Мариана (2020) China: insights into peculiarities of development Journal of Security and Sustainability Issues 9(4), 1459-1469.

Петрова, Мариана (2020) Contemporary trends of professional training specialists in the economic field at higher education institutions of Poland and Ukraine Strategies for Policy in Science and Education, ISSN 1314–8575 (Online), ISSN 1310–0270 (Print), Volume: 28, Issue: 3, Pages: 249-260

Петрова, Мариана (2020) Debt management evaluation through Support Vector Machines: on the example of Italy and Greece. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(3), 2382-2393. http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(61)

Петрова, Мариана (2020) Increasing customer focus in metal trading Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(1), 604-617

Петрова, Мариана (2020) Practical-oriented concept as a principle of professional education of the future professionals International Journal of Higher Education, Vol. 9, No. 4, August 2020, pp.272-282

Петрова, Мариана (2020) Professional training of the economic sector specialists at higher education institutions of the Republic of Poland and Ukraine: criteria of comparison. International Journal of Higher Education, Vol. 9, No. 3, June 2020, pp.139-144

Петрова, Мариана (2020) Stimulation of entrepreneurs’ innovative activity: evidence from Kazakhstan Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 2615-2629

Петрова, Мариана (2020) The interaction between the human resources motivation and the commitment to the organization Journal of Security and Sustainability Issues, 9(3): 897-907. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(15)

Петрова, Мариана (2020) Towards sustainable functioning of organizations via stakeholder focus: methodological and thematic review Journal of Security and Sustainability Issues 9(4), 163-174.

Петрова, Маринела (2020) La valeur comparative des compléments déterminatifs du nom introduits par EN , pp 315-329 AGAPES FRANCOPHONES 2019, Études de lettres francophones, Actes de la XIVe édition, du Colloque International d’Études francophones CIEFT 2019 « Comparaison(s) » tenu à l’Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, les 15-16 mars 2020.

Петрова, Мария (2020) Доц. д-р Никола Тодоров (1955-2018) – живот в името на географията Известия на Българското географско дружество, 2020, Том 42, с. 115-131. ISSN 2682-986X (Online), ISSN 0375-5924 (Print); COBISS.BG-ID - 1120955108

Петрова, Мария (2020) Правило за характеризиране на река - нормативен срез и варианти на правила за характеризиране на река в новите учебници по география и икономика. В: Сб. доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 година. Електронно издание. Ред. С. Стефанов и др. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 447-460. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID - 1277204964

Петрова, Мария (2020) Разпространение на обикновения тис (Taxus baccata L.) в Тревненска планина В: Сб. от научна конференция по повод 35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019 г. Ред. С. Дерменджиева и др. Велико Търново: Паус, 2020, с. 243-249. ISBN: 978-619-90940-9-9

Петрова, Мария (2020) Съвременно състояние на мрежата от защитени територии в България Е-списание Географ, 2019-2020, Год. IV – V, брой 4. с. 6-17. ISSN: 2534 – 949X https://geograf.bg/sites/default/files/emagazine/emagazine2020.pdf

Петрова, Мария (2020) Харaктеризиране на река - структурно-съдържателна ретроспекция и съвременна научна рамка В: Сб. доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 година. Електронно издание. Ред. С. Стефанов и др. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски". 2020, с. 461-472. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID - 1277204964

Петрова, Петя (2020) История на счетоводството: еволюция на счетоводните техники Сборник студии “Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I. Ред. М. Павлова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий

Петрова, Райна (2020) CURRENT ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE BUDGETING PROCESS IN BUSINESS ORGANIZATIONS ”SocioBrains– International Scientific Online Journal”, ISSN 2367-5721 (online), ISSN 2367-5721, бр. 67, 2020

Петрова, Райна (2020) INFORMATION TECHNOLOGY IN MANAGEMENT ACCOUNTING - CONTEMPORARY ASPECTS НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ „НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ”, № 2 (30), БЕЛГОРОД, 2020, ISSN 2587-618X

Петрова, Райна (2020) MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT ACCOUNTANT WORKING ACTIVITIES ”SocioBrains– International Scientific Online Journal”, ISSN 2367-5721 (online), ISSN 2367-5721, бр. 67, 2020

Петрова, Райна (2020) АВТОМАТИЗИРАНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ПРАКТИКАТА Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий.

Питев, Божидар (2020) Семантични особености на християнската богословска терминология / Semantic characteristics of Christian theological terminology сп. "Български език" / Bulgarian Language 67 (2020), 3, 99–111

Попова, Десислава (2020) REDUCING AGGRESSIVE BEHAVIOUR AMONG CHILDREN IN EDUCATIONAL AND SOCIAL PRACTICES Педагогически Алманах, 1, 68-81, Инд./Реф [ERIHPLUS] [ESJIndex] Open Academic Journals Index, CEEOL, MIAR, DRJI, ResearchBib, WorldCat, GIF, ROAD, Electronic Journals Library, Eurasian Scientific Journal Index, SIS, RootIndexing.

Попова, Десислава (2020) Комуникативни нарушения при разстройства от аутистичния спектър Педагогически Алманах, 1, Инд./Реф [ERIHPLUS] [ESJIndex] Open Academic Journals Index, CEEOL, MIAR, DRJI, ResearchBib, WorldCat, GIF, ROAD, Electronic Journals Library, Eurasian Scientific Journal Index, SIS, RootIndexing.

Попова, Десислава (2020) Развитие на инициативност при деца и младежи с тежки нарушения в резидентните услуги. Педагогика, 92 (5), 634-646, ISSN 1314–8540 (Online), Web of Science, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost Research Databases, Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Попова, Любомира (2020) Children's University activitiesas implementation of the third missionof higher education institution Стратегии на образователната и научната политика, бр. 2, 2020, година XXVIII, ISSN 1314–8575 (Online) ISSN 1310–0270 (Print) с.

Прашкова, Миглена (2020) Икони на зографа Александър Попгеоргиев в църквата „Св. Димитър” в с. Зимница, Ямболско. Визуални изследвания, Т. 4, Бр. 1, ВТУ, ISSN: 2603-381X (Online), ISSN: 2535-101X (Print), 2020, 20–23, 91–94,COBISS.BG-ID 1285463268

Прашкова, Миглена (2020) Храм „Св. Николай” във Велико Търново. Датиране и атрибуция на възрожденските творби. Архитектура, 3–4, ISSN: 0324-4254, COBISS.BG-ID 1145181668, 2020, 116–123

Рабовянова, Теодора (2020) Колебания с двуликото минало страдателно причастие. В: Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 72-85. ISBN: 978-619-208-211-6. COBISS.BG-ID - 39857672.

Рабохчийска, Мариета (2020) Правен режим и практика на санкциите, налагани от Европейския съюз. В: Научни четения на тема „Санкциите в правото“. Сборник доклади. Ред. Пл. Панайотов, Д. Вълчев, С. Гройсман, Кр. Манов. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 121-137, ISBN: 978-954-07-4831-3.

Радев, Радослав (2020) 180 години църковно училище при храм "Св.Николай" – В: 180 години църковно училище при храм "Св.Николай". Велико Търново, сборник. с.11-72. Велико Търново. 2020. Изд. Абагар, ISBN 978-619-168-248-5

Радев, Радослав (2020) Болестта като изпитание за духовно здравите [The Disease as a Test for Spiritually Healthy Ones] / Радослав Радев / Radoslav Radev. Рецензия за книгата на Татяна Ичевска. Медицината в българската литература. С., 2019. Университетско издателство "Св. Климент Охридски". Български език и литература, кн.4, 2020. с.417-421. ISSN 0323-9519

Радев, Радослав (2020) Везбата като третата българска азбука. в. Пловдивски университет. бр.6-7, 16.11.2020. с.12-13.

Радев, Радослав (2020) Поезията като календар на живота. – Предговор към стихосбирката на Мария Кянкова. Аз съм Мария. Изд. Фабер, В. Търново. 2020. с.5-7. ISBN 978-619-00-1088-3

Радев, Радослав (2020) Тематичният принцип и структурирането на учебното съдържание по литературоа. Настояще и перспективи. Образование и медии. Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. 2020 г., Изд. Просвета. с.335 - 347. ISBN 978-954-01-4108-4.

Радуканов, Сергей (2020) Оценяване на валутния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VaR) Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности. Том 4, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 15. - 16. 10. 2020 г. във Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", стр. 64-68, 2020, ISSN 2603-4093

Радуканов, Сергей (2020) Тенденции в развитието на златно-валутните резерви на паричния съвет в България Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Том 3, сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18-10-2019 г. във Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 94-98, 2020, ISSN: 2603-4093

Рибарова, Павлина (2020) Андрей Букурещлиев, "Бетовен" Издателство "Ориндж фактори", ISBN: 978-619-90874-0-4

Рикевски, Румен (2020) Фразеологизми с националнокултурна специфика в гръцкия и българския език „Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина“, Велико Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2020, ISBN: 978-619-208-211-6, COBISS.BG-ID - 39857672

Румпос, Димитриос (2020) IV Международна конференция на неоелинистите Сп. "Проглас", кн. 1 / 2020 (XXIX), стр. 117, ISSN 0861-7902, ISSN 2367-8585 (Online). COBISS.BG-ID - 1273974244.

Румпос, Димитриос (2020) Културата като продукт и знания при чуждоезиковото обучение. Научно сп. „Чуждоезиково обучение“, год. XLVII, кн. 3, 2020, стр. 290-294. ISSN 0205-1834 [Инд./Реф. в: Web of Science, Erih Plus, eLibrary.ru и др.].

Румпос, Димитриос (2020) Поетът Г. Сеферис и дипломатът Г. Сефериадис. Електронно списание LiterNet, 04.04.2020, № 3 (244); https://liternet.bg/publish32/dimitrios-roumbos/seferis.htm ISSN 1312-2282

Русев, Красимир (2020) . 05. 09. 2020 г. Национална изложба ,, Приятели на морето,, ГХГ гр. Бургас, - участвам с голямоформатна живописна творба ,,HELP,, , см. техника ГХГ гр. Бургас

Русев, Красимир (2020) Русев, Красимир, кураторски проект ,,МИНИМАЛИЗЪМ - BG,, галерия ,,Шипка ,,6,, град София, 05. 03. .2020 г. - участват 42 български автори галерия ,,Шипка ,,6,, град София

Русева, Виолета (2020) Буквар модел 1840 E-списание LiterN, 2020, бр. 8. ISSN 1312-2282

Русева, Виолета (2020) Българското литературно възраждане в концепцията на Михаил Арнаудов.// Българска литературна критика - позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. ИЦ "Боян Пенев" - ИЛ, БАН. София, 2020, с. 31 - 74. ISBN 978-619-7372-25-0

Русева, Виолета (2020) Йордан Йовков и Добруджа – „изгубената земя”. Доклад на национална научна конференция „(Не)познатият Йовков”, посветена на 140 години от рождението на писателя. Добрич, 30.09 – 1.10 2020 г.

Русева, Мая (2020) Академична дейност и комуникация в Работилница по феноменология на политиката ARS. - Реторика и комуникации.Електронно научно списание. 2020, Бр. 45. с. 91-105, Online ISSN 1314-4464.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2020) Призракът на Романтизма, разпитът на модерността: Галин Тиханов за Херман Брох. - В: Портал Култура, 4.02.2020. Портал Култура

Сивков, Цветан (2020) Административният договор и споразумението по АПК - способи за разрешаването на конфликти. Сборник с доклади от научна конференция на тема „Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, Велико Търново, 29 ноември 2019 г.

Сивков, Цветан (2020) Интересът в областта на административното наказване. Сборник с доклади от научна конференция на тема „50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще“, София, 16 декември 2019 г. Състав. Цветан Сивков, Пламен Панайотов, Николета Кузманова, Капка Георгиева. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, с. 23-32. ISBN 978-954-07-4975-4

Сивков, Цветан (2020) Началото на административното правосъдие в Третата българска държава след приемането на Търновската конституция. В: Предизвикателството: Съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова. Ред., състав. Искра Баева и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, с. 23-28. ISBN 978-954-07-4957-0

Симеонов, Димитър (2020) BGS and the Contemporary Progress of the Geographical Science Towards Smart Geography. In: Nedkov S. et al. (eds) Smart Geography. 100 Years of the Bulgarian Geographical Society (EUROGEO Book Series). Springer, Cham, 13-28. ISBN 978-3-030-28190-8

Симеонов, Димитър (2020) Socio-geographic Assessment of the Quality of Life in North Central Bulgaria. In: Nedkov S. et al. (eds) Smart Geography. 100 Years of the Bulgarian Geographical Society (EUROGEO Book Series). Springer, Cham, 231-236. ISBN 978-3-030-28190-8

Симеонов, Димитър (2020) Tourist information and regional policy In: SocioBrains – International Scientific Refereed Online Journal with Impact factor, Journal Homepage: www.sociobrains.com, Issue 68, pp 8-13, ISSN 2367-5721

Симеонов, Димитър (2020) Великотърновската Алма матер по пътя на е-образованието - В: Осма национална конференция „Електронното обучение във висшите училища", Велико Търново, 2020, Ред. проф. Румяна Пейчева-Форсайт и др. София, УИ "Св. Климент Охридски", с. 118-126. ISBN: 978-954-07-5028-6.

Симеонов, Димитър (2020) Качеството на живот като елемент от общото благосъстояние на населението - В: Нучна конференция „География, геополитика и обществено развитие” в чест на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев, В. Търново, 2020

Симеонова, Юлия (2020) “Османското присъствие” в съвременните учебници по история – мит или реалност. В: сп. Епохи. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, книжка 1, том XXVIII, (2020), Главен редактор доц. д-р Н. Кънев, с. 82-89, ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204. В. Търново

Симеонова, Юлия (2020) Гимназиалните ученици в Търново (1896-1912) – социален профил. В: Градиво за изследване на детето, децата, детството. Съст.: М. Карамихова, Б. Петрова. Кн. II. В. Търново, Изд. „Фабер“, 2020, редакторАнна Генчева, с. 125-146. ISBN 978-619-00-1146-0. В. Търново

Славчева, Йоана (2020) "Probleme actuale în predarea limbii române studenților bulgari. Nivelul A1-A2 conform CECRL" Филологически изследвания на ВТУ, том 38

Славчева, Йоана (2020) “Aspecte аle spaţiului în câteva romane antitotalitariste româneşti din anii '60 -'70 ai secolului al XX-lea” Сборник “FRONTIERE ȘI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ȘI GLOBALE", Румъния, ISBN: 978-606-562-851-9

Спасов, Емил (2020) Професор Борис Йоцов - културно-просветни възгледи и образователна политика. Международна научна конференция: "Педагогическото образование - традиции и съвременност." - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически факултете., Велико Търново АЙ анд Би, ISNN: 2534 - 9317

Спасов, Емил (2020) Професор Димитър Мишайков - културно-просветни възгледи и образователна политика Педагогика, 2020, бр.2, с 211-220, ISNN:0861-3982

Спасова, Мария (2020) Статия от НИМ24 – анонимна статия и в Тълковната палея. – В: Седми международен колоквиум по старобългаристика. Сборник доклади. А. Тотоманова, Т. Славова, съставители. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2020, 96–123. ISBN 978-954-07-5079-8

Спасова, Мария (2020) Характеристика языка Деяния апостола Фомы в рукописи НИМ24. – Scripta & e-Scripta, The Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies.Volume 20 (2020), 227–242.

Спасова, Мария (2020) ꙀЬДЪ, ꙀЬДѢНЪ, ꙀЬДѢНИКЪ – лексикални маркери за идиолекта на старобългарски преводач от края на IX – средата на X в. – Palaeobulgarica 44 (2020), 1, 53–70. ISSN 0204-4021.

Спасова, Мария (2020) Беседа 11 от Златоустовия Шестоднев в Зогр. № 19 от Библиотеката на Зографския манастир. – Български език, 67 (2020), 2, 79–118.

Спасова, Мария (2020) Беседа 2 от Златоустовия Шестоднев в Зогр. № 19. – В: Преславска книжовна школа. Т. 20. Шумен, Издателство „Фабер“, 2020, 115–155. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online).

Спасова, Мария (2020) Патриарх Филотей (Кокин). Слово в Неделята на всички светии. Editio princeps. Подготвили: Мария Спасова и Иван Христов. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2020. 222 стр. ISBN 978-954-07-4925-9.

Спасова, Мария (2020) Самая ранняя версия славянского перевода De Anastasiā patriciā в сербском списке XIV века. – В: Славянское и балканское языкознание. Вып. 20. Палеославистика-3. Ответственный редактор В. С. Ефимова. Москва, 2020, 228–260. DOI: 10.31168/2658-3372.2020.1.12. Москва

Стаменкович, Сава (2020) Књижевност у настави српског као страног језика Српски као страни језик у теорији и пракси IV. Ур. Весна Крајишник. Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик. 2020. Стр. 501-510. УДК: 378.147::811.163.41’243(497.2) 371.671:811.163.41’243 ISBN 978-86-6153-642-7

Стаменкович, Сава (2020) Лик Тома Бомбадила у делима Џ. Р. Р. Толкина. У: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Vol. 37/1. ISSN 2534-918Х (print) ISSN 2534-9236 (online) Стр. 343-354. Универистетско издателство: Велико Търново.

Станков, Иван (2020) Дуендето на Баба Неделя сб. "Бието на словото. Юбилеен сборник, посветен на 60-гидишнината на професор Запрян Козлуджов", с. 278-286. ISBN 978-954-09-1432-9

Станков, Иван (2020) Румънският литературен социализъм и писателят Марин Преда сб. Двете лица на писателя. Персонални казуси в източноевропейските литератури.С., 2020.г., с. 75-87. ISBN 978-954-533-186-2

Статев, Венцислав (2020) TOURISM AND OVERTOURISM FROM THE POINT OF V