Публикации за 2020


Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. Проследяване динамиката на специфичната баскетболна подготвеност при младежи с интелектуални затруднения сп. Педагогически алманах, 2020, Том 28, брой 1, с. 87 – 92

Ангелова, Светлана (2020) Модел за изграждане на саморегулативно здравно поведение при деца в предучилищна и начална училищна възраст Педагогика, 2020, 3, 398-415. Print ISSN 0861–3982, Online ISSN 1314–8540 [Инд./Реф. в: Web of Science] COBISS.BG-ID - 1119662308

Ангелова, Светлана (2020) Съвременни ракурси в природонаучното образование в началното училище: поглед към връзката „дете – общество – природа“ Русе: Авангард принт, 2020, 250 с. ISBN - 978-954-337-393-2 COBISS.BG-ID - 1292458980

Асенов, Анатолий (2020) Управление на бизнеса Фабер, Велико Търново

Белчева, Весела (2020) Приносът на Серафим и Вера Барутчийски за обучението по немски език в България в началото на ХХ век. Сп. "Предучилищно & училищно образование", бр. 1 / 2020, 122-130. ISSN 2535-0692

Бойчев, Бойчо (2020) Организацинни и методологични проблеми на приложението на инфраструктура като услуга Варна: Знание и бизнес, 2020. - 128. ISBN: 978-619-210-048-3

Бонджолова, Валентина (2020) За динамичните процеси в лексико-семантичното поле „Пари“ ДОКЛАДИ от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). I том. Стр. 143 – 149. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“: София, 2020. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).

Бонова, Станка (2020) Превод от полски език „България в дейността на полската дипломация в периода 1918 – 1926 година“, автор на оригиналния текст Владислав Стемпняк Известия на института за исторически изследвания том XXXV „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“, с. 58-64, София 2020 г., ISSN 23-67-5187

Бонова, Станка (2020) Превод от полски език „Из Архетипи на детската литература“, автор на оригиналния текст Алиция Балюх София, Литературен вестник бр. 21 2020 г., с.11-12, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2020) Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език) ДИАЛОГИЧНИ ПРОСТРАНСТВА Сборник с доклади от Юбилейна славистична международна конференция Велико Търново, 13-14 май 2014 г.,с.134-141, Велико Търново, ISBN: 978-619-00-1162-0

Бораджиева, Елена (2020) Технологични и психологични аспекти на киберсигурността. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29.05.2020 г. , т.5, стр. 123, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, ISSN 1314-1937 Велико Търново

Борисов, Борислав (2020) Дискусионни въпроси на заповедното производство във връзка с измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.) Списание "DE JURE"- Официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", № 1, 2020, с. 47-62, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332.

Бузов, Вихрен (2020) Заплахи за сигурността на местните общности в страните от Югоизточна Европа [Threats to Security of Local Communities in Southeast European Countries] DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NAGRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG, KNJIGA XXX,PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA; Editor Prof. dr Slobodan Nešković, Valjevo-Beograd, Serbia, ISBN: 978-86-85985-42-3, pp.1-6

Бузов, Вихрен (2020) Краят на войната в Сирия в регионална и глобална перспектива [The End of the Syrian War in Regional and Global Perspective] Сб. "Проблеми на националната и корпоративната сигурност" [Problems of National and Corporate Security], Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Tом 7, съст. В. Бузов, В. Търново: Издателство "Ивис", ISBN 978-619-205-150-1, ISSN 2335-0056, с.78-83

Бузов, Вихрен (2020) Култура на мисленето - логически и методологически аспекти [Culture of Thinking - Logical and Methodological Aspects] Велико Търново: Издателство "Абагар", 216 стр., ISBN 978-619-168-250-8

Бузов, Вихрен (2020) Някои противоречия между корпоративната сигурност и сигурността на националната държава [SOME CONTRADICTIONS OF CORPORATE AND NATION-STATE SECURITY] Сборник научни трудове "Широката сигурност", Т2 Киребсигурност, икономическа, социална и културна сигурност, Международна научна конференция, Съст. Н. Дойков, НБУ: София, сс.461-466, ISBN 978-619-73-83-19-5

Бузов, Емил (2020) Трансверсални проекции в предучилищното образование и образование 4.0 Издател на научно списание „Педагогика“ е НИОН „Аз-буки“, София, година XCII, кн. 3, 2020, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), стр. 311-323

Бургов, Пресиян (2020) Върху някои аспекти на патологичния нарцисизъм Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича. – Тверь: Тверской госуарственный, 2020. – 518 с. ISBN 978-5-7609-1524-5.

Бургов, Пресиян (2020) Познавателни процеси и преработка на информация Велико Търново, Издателство "Фабер", с 144, 2020 г., ISBN: 978-619-00-1153-8

Буров, Стоян (2020) Граматическа норма и прояви на хиперкоректност в българския език Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020 година). I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, 2020, стр. 15–23. ISSN 2683-118X (print), 2683-1198

Буров, Стоян (2020) Зависимост и йерархия между граматичните системи Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 67 (2020), 20–33 Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372

Буюклиева, Стефка (2020) Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order Mathematics in Computer Science, vol. 14, pp. 423-429, 2020. https://doi.org/10.1007/s11786-019-00417-4

Буюклиева, Стефка (2020) Classification of Linear Codes by Extending Their Residuals In: Bigatti A., Carette J., Davenport J., Joswig M., de Wolff T. (eds) Mathematical Software – ICMS 2020. ICMS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12097. Springer, Cham

Буюклиева, Стефка (2020) The CompMath Competition: Solving Math Problems with Computer Algebra Systems in Engaging Young Students In Mathematics Through Competitions - World Perspectives And Practices: Volume Ii - Mathematics Competitions And How They Relate To Research, Teaching And Motivation, World Scientific, 15.04.2020 г. - 300 pages, Geretschlager Robert - Editor.

Бянов, Иван (2020) Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз В Сб: Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Том 3, сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18-10-2019 г. във Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 77-83, 2020, ISSN: 2603-4093

Василев, Георги (2020) "Неделник"(Театрално и педагогическо взаимодействие ) , 2020 Издателство "VEX",Велико Търново,2020,ISBN:

Василев, Георги (2020) "СЛОВНИК"-(Изразително четене и художествено претворяване на литературен текст) ISBN: 978-619-00- изд."Фабер"-В.Търново 2020,267с.,ISBN: 978-619-00-

Василев, Георги (2020) "Театралният кръжок на Константин Кисимов 1919-1922" Издателство"ВЕХ" В.Търново ISBN 978-619-91517-0-9

Василева, Красимира (2020) Към въпроса за същността на категорията социален пол (джендър) на езиковата личност. В: Полова диференциация в академичната среда. Сборник с доклади от кръгла маса. Т. 1. Велико Търново: „Ивис“, с. 96-105. ISBN 978-619-205-146-4. COBISS.BG-ID - 39502344

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Истинската критика отстоява автономията на литературата. // Литературен вестник, бр. 9, 4-10. 03. 2020, с. 6-7. ISSN 1310-9561

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критиката е длъжна да се бори с "вестникарстващата пошлост". // Литературен вестник, бр. 15, 15-21.04.2020, с. 6-7 ISSN 1310-9561

Видолова, Мария (2020) Показатели, методи и модели за оценка и анализ на риска в банковата дейност Сборник студии“Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I.УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Врачовска, Мария (2020) Аспекти на проектното финансиране в условията на глобален банков пазар В: Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий,

Галунов, Тодор (2020) Галунов Т.Г., Взаимодействие органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социальных проектов. Международный научно-практический журнал «Эпоха науки».-2020. - №21., Россия.ISSN 2409-3203, Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Отдел научных исследований. с. 1-9.

Галунов, Тодор (2020) Галунов Т.Г.,. Перспективы межмуниципального сотрудничества России и Болгарии // С. 42-44 Сборник научных трудов Международного интеграционного форума "Приграничье-2019", 9-11 декабря 2019 г. - Белгород: АНО "ИПСИ", 2020. С. 42-44.

Галунов, Тодор (2020) Изборните практики в началото на управлението на Стефан Стамболов 1886-1887. Поуките от историята за ефективността на политиката. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев., С. 2020 г., с. 203-213. ISBN 978-619-232-314-1. Поуките от историята за ефективността на политиката. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев., С. 2020 г., с. 203-213. ISBN 978-619-232-314-1.

Ганчева, Илияна (2020) Пространствените измерения на категориите „чисто” и „мръсно” в народните и религиозни представи на мюсюлманите-сунити в България Семинар_BG. Онлайн списание за културни изследвания

Георгиев, Георги (2020) Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166 с. ISBN: 978-619-205-141-9 COBISS.BG-ID - 39483400

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар Технологии в книгоиздаването. -София:STAR WAY, 2020. - 88 с. ISBN 978-954-8685--30-6 София: изд. Star Way, 2020 ISBN 978-954-8685-30-6

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар.Книга и авторско право - между традицията и глобалния свят. - В: Библиотеки, четене, комуникации В. Търново: Нар. библиотека П. Р. Славейков, 2020, с. 92-114: резюме на англ. ез. ISSN 1313-8138 В.Търново: Народна библиотека "П. Р. Славейков", 2020

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) видео лекция "ДИЗАЙН НА УРОК-ЛЕКЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ" No 7 във виртуалната библиотека на РУ - http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Дистанционно обучение – предизвикателства и пътища за постигане на по-високо качество на учебните курсове Сп. „Педагогика“, книжка 3/2020, година XCII, ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print) https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/sadarzhanie-na-sp-pedagogika-2020-g/sp-pedagogika-knizhka-3-2020-godina-xcii/

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Хартиена или електронна книга? ВИДЕО-ЛЕКЦИЯ ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ към Виртуалната библиотека на РУ! http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html?fbclid=IwAR2JBZu6PnZwhiVCJR9dk2-xKPj2J1xZaJHMI_YPjWaqJueNyL6RCKOeLx8 (под точка 4.5.)

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Application of semantic technologies in bibliographic databases: A literature review and classification The Electronic Library, Emerald, Vol. 38, No. 1, 2020, pp. 113-137; doi: 10.1108/EL-03-2019-0081; ISSN: 0264-0473, 2020, https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RRC&SrcAuth=RRC&SID=C1l1ZF7tc2rV5ca2sfW&UT=WOS%3A000502619000001

Георгиева, Златинка (2020) ЖИВОТ В РЕМИСИЯ X Национална конференция по психотерапия „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“. Организирана от Българска асоциация по психотерапия. София, 21-23.02.2020 г.

Георгиева, Стела (2020) Георгиева, Стела. Концепции за развитие на интелектуалната собственост в Аржентина. / Стела В. Георгиева. // Б и б л и от е к и, четене, комуникации: Осемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие 14-15 ноември 2019. - В. Търново: Нар. библиотека П.Р. Славейков, 2020, с. 122-134: Abstract ISSN 1313-8138 В. Търново: Народна библиотека "Петко Р. Славейков", 2020 ISSN 1313-8138

Гергова, Христина (2020) На голямата сцена в спектакъла „учител – ученици – заедно“- театърът в образованието Сборник с доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Съст. М. Михова, В. Търново: Ай анд Би, 2019, ISSN 2534-9317 с. 275-282, COBISS.BG-ID 1288420836

Гецов, Антон (2020) Атрибуция, предикация, апозиция (Първа част) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 1, 2020 (год. ХХIХ), с. 86–94, ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Грунчева, Лариса (2020) Драма дейности като метод за обучението по английски език като чужд в детската градина Drama Activities in TEFL at the Kindergarten сп. Педагогика, бр. 2 /2020

Гълъбова-Маринова, Мила (2020) Практическа насоченост на обучението по български език в начален етап Педагогика, кн. 2, с. 231-240

Дерменджиев, Атанас (2020) Bulgaria in the transport systems of Europe 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 263-270 ISSN1857-7636 DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.30 UDC: 656(497.2:4-672EU)

Дерменджиев, Атанас (2020) The demographic processes andthe regional disparities in Bulgaria 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 423-430 ISSN 1857-7636 DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.47UDC: 314.116(497.2)”1890/2018”

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 2 – Геополитическа и обществена култура С., Просвета, 2020, 132 с. ISBN 978-954-01-4032-2

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 3 – Съвременно икономическо развитие С., Просвета, 2020, 120 с. ISBN 978-954-01-4033-9

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 4 – Европа, Азия и България С., Просвета, 2020, 120 с., ISBN 978-954-01-4034-6

Дерменджиев, Атанас (2020) Демографски процеси и проблеми в света Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 48-86. ISBN 978-954-524- 1

Дерменджиев, Атанас (2020) Книга за учителя. География и икономика. 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Геополитика и обществена култура. Модул 3. Съвременно икономическа развитие. Модул 4. Европа, Азия и България. С., Просвета АД, 2020, 136 с.ISBN 978-954-01-4031-5

Дерменджиев, Атанас (2020) Провидяни и извървяни пътища в географията Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 9-23.ISBN 978-954-524-1

Дерменджиева, Стела (2020) Didactic aspects of geography and economy training in modul „Modern economic development”. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Shumen University Publiching House, 2020, Vol 3, No 1, pp. 26 - 35. ISSN 2603-3879.

Дерменджиева, Стела (2020) Education and traditions in the study of geography of Bulgaria. – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 98-104. ISSN 2367-5721.

Дерменджиева, Стела (2020) Geography of the surrounding countries of Bulgaria in the school content of the secondary stage 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 889-895 ISSN1857-7636 DOI: http://10.doi.org/10.18509/GBP.2020.97 UDC: 37.016:91 (492.2)

Дерменджиева, Стела (2020) Methodological interpretation of the profiled geography preparation of the Bulgarian schools in the second high school stage. 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 903-909 ISSN 1857-7636 DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.99 UDC: 373.5.016;91(497.2)

Дерменджиева, Стела (2020) Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. Драганова-Стойкова, Тамара и др. Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. / Стела Дерменджиева - – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 105-114. ISSN 2367-5721.

Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 2 – Геополитическа и обществена култура С., Просвета, 2020, 132 с. ISBN 978-954-01-4032-2

Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 3 – Съвременно икономическо развитие С., Просвета, 2020, 120 с. ISBN 978-954-01-4033-9

Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 4 – Европа, Азия и България С., Просвета, 2020, 120 с., ISBN 978-954-01-4034-6

Дерменджиева, Стела (2020) Книга за учителя. География и икономика. 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Геополитика и обществена култура. Модул 3. Съвременно икономическа развитие. Модул 4. Европа, Азия и България. С., Просвета АД, 2020, 136 с. ISBN 978-954-01-4031-5

Дерменджиева, Стела (2020) Конструктивный анализ меняющейся образовательной среды посредством новых учебных программ по географии и экономике в Болгарии. - Сб. от IV Всероссийская научно-практическая конференция „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”, 2 ноября 2019 г. Москва, Издательство „Перо”, с. 19-23, 2020. УДК 371.3+372.857+ 372.891+373+377+378+502+504.05/75/06, ББК 74.262.6, С 56.

Дерменджиева, Стела (2020) Конструктивный анализ меняющейся образовательной среды посредством новых учебных программ по географии и экономике в Болгарии. Сб. от IV Всероссийская научно-практическая конференция „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”, 2 ноября 2019 г. Москва, Издательство „Перо”, с. 19-23, 2020. УДК 371.3+372.857+ 372.891+373+377+378+502+504.05/75/06, ББК 74.262.6, С 56.

Дерменджиева, Стела (2020) Провидяни и извървяни пътища в географията Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 9-23. ISBN 978-954-524- 1

Димитров, Добромир (2020) The liturgical and canonical tradition of the Church as a criterion for unity in the writings of St Basil the Great and Fr John Florovsky. KOINONIA, The Journal of the Anglican & Eastern Churches Association, KOINONIA, The Journal of the Anglican & Eastern Churches Association, New Series No.73,Trinity 2020, pp. 29-40, ISSN No. 0012-873, United Kingdom

Димитров, Добромир (2020) Пандемия и духовен живот Християнство и култура, година XVIII (2020), бр 4(151), С., с. (ISSN1311-9761)

Димитров, Камен (2020) Наречията в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, 359 – 372. ISBN 978-619-208-211-6. Велико Търново

Димитрова, Десислава (2020) Няколко опита за създаване на държавна банка в Османската империя през 1856-1863 г. Социално-икономически авализи, кн.1, 2020, 39-58. ISSN 2367-9379 (Online) ISSN: 1313-6909 (Print). COBIS: 1124917732

Димитрова, Дияна (2020) Социокултурната компетентност на учениците от начална училищна възраст. Теория и практика "Астарта", ISBN 978-954-350-280-6

Димитрова, Илияна (2020) Влияе ли англ. please върху употребата на 'моля' ('ако обичате/ако обичаш') в българския език. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Отг. ред. В. Мичева, Д. Благоева, М. Витанова, М. Цибранска, С. Колковска, Т. Александрова. II том. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 161 – 168. ISSN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online).

Димитрова, Илияна (2020) Връзката на индивида с групата в българското лингвокултурно съзнание. Проглас, кн. 1 (год. XXIX), В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, с. 15–20. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Димитрова, Катина (2020) Външният фактор и ескалацията на планираното разпадане на Югославия Српска Баштина, Институт за Српску културу, Година V,1, Никшић, с. 148-166, ISSN 2337-0939 = Српска баштина COBISS.CG-ID 32089360 2020

Добрев, Марин (2020) ЛЮБЕН ДИМАНОВ Издание на Национален дарителски фонд "13 века България", София, 2020 ISBN 978-954-8718-49-3

Донев, Владимир (2020) „ИКОНОСТАСЪТ“ КАТО ЕКРАНИЗАЦИЯ НА „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК“ The Ikonostasis as Film Adaptation of The Iron Candlestick „ДИМИТЪР ТАЛЕВ – КОДЪТ НА ИСТОРИЯТА И ЛАБИРИНТИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА“ Сборник, посветен на 120-годишнината от рождението на Димитър Талев ISBN 978-619-7372-19-9

Дочков, Иво (2020) Джендър философия (или как се изгубихме в превода) Пол и полова диференциация в академичната среда, т. 1, ISBN 978-619-205-146-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Contents - analysis of geography and economics textbooks for v grade by criteria - clearly identification the new concepts. – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, may 2020, ISSUE 69, pp. 60 - 89. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Didactic aspects of geography and economy training in modul „Modern economic development”. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Shumen University Publiching House, 2020, Vol 3, No 1, pp. 26 - 35. ISSN 2603-3879.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Education and traditions in the study of geography of Bulgaria. – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 98-104. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Geography of the surrounding countries of Bulgaria in the school content of the secondary stage. – In: Proceedings 2020, 6-th Internatonal scientific confernce GEOBALCANICA. Ohrid, North Macedonia, may 2020, pp. 889 – 895. ISSN 1857-7636. DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.97 UDC: 37.016:91(497.2)

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Methodological interpretation of the profiled geography preparation of the Bulgarian schools in the second high school stage. – In: Proceedings 2020, 6-th Internatonal scientific confernce GEOBALCANICA. Ohrid, North Macedonia, may 2020, pp. 903 - 909. ISSN 1857-7636. DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.99 UDC: 373.5.016:91(497.2)

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. – In: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 105-114. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика. – В: Светът на физиката, бр. 1, т. XLIII, с. 80 – 89, 2020. ISSN 0861-4210.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Конструктивный анализ меняющейся образовательной среды посредством новых учебных программ по географии и экономике в Болгарии. Сб. от IV Всероссийская научно-практическая конференция „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”, 2 ноября 2019 г. Москва, Издательство „Перо”, с. 19-23, 2020. УДК 371.3+372.857+ 372.891+373+377+378+502+504.05/75/06, ББК 74.262.6, С 56.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Правило за характеризиране на река – нормативен срез и варианти на правила за характеризиране на река в новите учебници по география и икономика. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 447 - 460, 2020. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Учебниците по география и икономика за задължителна подготовка - Х клас и съдържанието на елементи на търговска реклама. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 473 - 483, 2020. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Характеризиране на река – структурно-съдържателна ретроспекция и съвременна научна рамка. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 461 - 472, 2020. ISSN 2367-7481.

Емилиянова, Боряна (2020) Uniunea lingvistică balcanică. Limbile bulgară și română în context balcanic C. Dărăbuș, E. C. Zăbavă (Coord.). Frontiere si contacte. Fenomene locale regionale și globale. Craiova: Aius, 2020. ISBN: 978-606-562-851-9.

Златанов, Благой (2020) „Относно заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine ЗУТ – конфликт, пряко породен от закона“, Сборник „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, В. Търново, 2020 (под печат).

Златкова-Дончева, Катерина (2020) Language Strategies to Decrease Aggressive Behaviour of At-Risk Children Deprived of Parental Care. Педагогика. (2). с. 242 – 253. ISSN 1314 – 8540

Иванов, Иван (2020) "Лидерство в групи и организации според психодинамичната теория в психологията" Библиотека „Диоген“, ВТУ „Кирил и Методий“ – Университетско издателство

Иванов, Иван (2020) „Групова динамика в ситуация на криза и подходи за управление на груповия процес“ Варненски свободен университет

Иванов, Иван (2020) „Политики и практики за трансформиране на организационната култура в силова институция в България“ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство

Иванов, Иван (2020) „Политическо лидерство и динамика на груповите отношения в българското общество след приемането на България в ЕС (2007 г.)“ Варненски свободен университет

Иванов, Иван (2020) „Родителски стилове и риск от насилие в периода на ранното детско развитие“ "Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича", Твер 2020

Иванова, Ваня (2020) Процессы неологизации и инновации в лексике русского и болгарского языков // Лингвистика и литературоведение на переломе тысячелетий: сборник статей Международной научно-практической конференции, приуроченной к 175-летнему юбилею Абая Кунанбаева. Атырау 2020 г. С. 133 – 136. ISBN 978-601-262-370-3 Атырау, Казахстан

Иванова, Верка (2020) За правописа на някои граматични термини. Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, членове на редколегията: доц. д-р Верка Иванова, гл. ас. д-р Велин Петров, гл. ас. д-р Теодора Рабовянова, с. 305 - 310. ISBN 978-619-208-211-6.

Иванова, Милена (2020) Zur Rolle des Hochschullehrers im fachsprachlichen Übersetzungsunterricht. In: BDV-Magazin. Zeitschrift des bulgarischen Deutschlehrerverbandes. April 2020. Стр. 44-59. ISSN 1310-6228 (online) http://bdv-bg.eu/wp-content/uploads/2020/03/BDV-Magazin-April-2020.pdf http://bdv-bg.eu/wp-content/uploads/2020/03/BDV-Magazin-April-2020.pdf

Иванова, Стефка (2020) Проучване, проектиране, строителство – основни стъпки (фази) на строително-инвестиционния процес Сборник студии „Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи“, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий"

Илиева, Илмира (2020) Ролята на военния началник във военния наказателен процес Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 284-290. ISSN: 1314-1937, COBISS.BG-ID - 1237830884

Илиева, Илмира (2020) Специална подсъдност на военните съдилища. Практически проблеми при определяне на военна подсъдност De jure, No 1, 2020, с. 63-70. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Илиева, Мария (2020) Българският концепт ДОМ на славянски асоциативен фон Проглас. Т. 29, бр. 1, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, с. 7–14. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Илиева, Мария (2020) Концептът ДЕТЕ в българската картина на света Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 190–200. ISBN 978-5-619-208-211-6.

Илиева, Мария (2020) Концептът ПЪТ в българската езикова картина на света Slowiańskie przyjęmności 3. Wielojęzyczność. Pod red. E. Solak, B. Popiołek i B. Todorović . Kraków: Wydawnictwo "scriptum", 2020, pp. 139–150. ISBN 978-83-66084-00-1

Инджов, Иво (2020) Bulgarian public service media under threat Еuropean Journalism Obesrvatory, 7.01.2020 (5 pp.), https://en.ejo.ch/media-politics/press-freedom/bulgarian-public-service-media-under-threat. Статията е актуализиран вариант на текст, публикуван в немскоезичната версия на портала: Bulgarien: Öffentlich-rechtliche Medien in Gefahr, https://de.ejo-online.eu/medienpolitik/bulgarien-oeffentlich-rechtliche-medien-in-gefahr, 27.11.2019.

Инджов, Иво (2020) Българската журналистика: между медийната демокрация и медийния капитализъм "Ново време: Списание за социални идеи, политика и култура". - София, юли-август 2020, бр. 7-8 (17 стр). ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID: 1124605668. Онлайн: https://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5675&Itemid=66.

Йонкова, Красимира (2020) Дебатът между рационализма и мистицизма (2020). В. Търново: ИВИС. Т. 2, 5 изд., 2020, 371 с. ISBN 978-954-2968-01-6

Йонкова, Красимира (2020) Дебатът между моделите на човешкото поведение (2020). В. Търново: АСТАРТА. Т.1, 8 изд., 2020, 455 с. ISBN 954-8324-86-5

Йонкова, Теодора (2020) Културни различия между България и Китай, отразени в отбелязването на традиционни български празници от български мигранти в Пекин участие в Международна научна конференция „ Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, 16-17 ноември 2018 г.

Йонкова, Теодора (2020) Смартфон приложенията в съвременен китай – отражение на глобалния и технологичен напредък на страната. участие в Международна научна конференция „ Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, 11 и 12 октомври 2019 г.

Йорданова, Даниела (2020) Risk management in the view of business organizations (experience of organizations in Veliko Tarnovo region) SocioBrains, Scientific journal, брой 65, януари 2020, с.1-7, ISSN 2367-5721

Йорданова, Даниела (2020) За релацията между вътрешния контрол и риска за ефективно управление на организацията – теория и практика Украинско-полско-българска научно-практическа интерент-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес“, 10-11 март 2020, с.148-153 ISBN 978-83-61467-XX

Йорданова, Даниела (2020) За ролята и компетенциите на кризисния мениджър в бизнес организациите Списание „Икономически и социални алтернативи”,УНСС, том 26, бр.1, с.134-144, 2020. ISSN (print): 1314-6556 ISSN (online): 2534-8965

Калейнска, Маргарита (2020) Online educational activities proposed during the social distancing period of the COVID-19 pandemic Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 28-29 май 2020г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2020, с. 302-310. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID 1277204964

Калейнска, Маргарита (2020) When teaching can only happen online : can a pandemic cause advancement of the school system Сб от Годишна университетска научна конференция 2020, Велико Търново, 27-28 май 2020г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2020, с.311-317. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID 1277204964

Калейнска, Теодора (2020) Как Европейският съюз променя кариерното развитие на младите хора в областта на културния туризъм и туристическото екскурзоводство Европа в моята професия, 2020, Издание на Българската асоциация по европейски изследвания, С, ИК Авангард Прима, стр. 198-210, ISBN 978-619-239-409-7

Калейнска, Теодора (2020) Образование за демократично участие и интеграция /на опита на пет европейски страни/ Калейнска, Теодора и Маргарита Калейнска. Образование за демократично участие и интеграция /на опита на пет европейски страни/ - Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020, НВУ "Васил Левски", т. 2 "Педагогически и хуманитарни науки", Велико Търново, Издателство НВУ, 2020 , стр. 76-85, ISSN:1314-1937

Калейнска, Теодора (2020) Устойчивото развитие в новите политически приоритети на Комисията Фон дер Лайен (2019-2024) Калейнска, Теодора. Устойчивото развитие в новите политически приоритети на Комисията Фон дер Лайен (2019-2024) - Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020, НВУ "Васил Левски", т. 8 "Социални, стопански и правни науки", Велико Търново, Издателство НВУ, 2020 , стр. 99-109 ISSN:1314-1937

Киров, Данаил (2020) (2020), Сравнителен анализ на страните от Източна Европа по активност в организирането и популяризирането на спорта 3х3 Баскетбол // Comparative analysis of the countries of Еastern Europe by activity in organizing and promoting sports 3x3 Basketball Списание "Педагогически алманах", бр. 1, 2020, Индексирано в: CEEOL, Directory of Research Journals Indexing in ResearchBib / Pedagogical Almanac Imdexed in CEEOL

Коева, Янка (2020) Der gute Lehrer von heute BDV Magazin, April 2020 (1), Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehererverbandes, pp. 22-27, Print ISSN 1310 - 6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2020) Към професионализъм по време на стажантската практика в училище В: Стефанов, Свилен и др.: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 2020, с. 191-196, ISSN 2367-481. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”

Коева, Янка (2020) Обучението по немски език в съвременния чуждоезиков контекст В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Коева, Янка (2020) Социалните медии в обучението по чужд език В: Станимиров, Евгени и др.: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна, т. 4. Варна: Наука и икономика, ISBN 978-954-21-1040-8, с. 645-654

Колева-Златева, Живка (2020) Koleva-Zlateva, Zhivka, “Phonosemantics (Phonosymbolism, Sound Symbolism)”, in: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, (Eds.) Marc L. Greenberg, Lenore A. Grenoble, Stephen M. Dickey, Masako Ueda Fidler, René Genis, Marek Łaziński, Anita Peti-Stantić, Björn Wiemer, Nadežda V. Zorixina-Nilsson. First published online: 2020 http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_032009

Колева-Златева, Живка (2020) За фонетичната мотивираност на някои думи от том VIII на Българския етимологичен речник, които не са обяснени като такива. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Отг. ред. В. Мичева, Д. Благоева, М. Витанова, М. Цибранска, С. Колковска, Т. Александрова. II том. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, 29 – 37. ISSN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online).

Колева-Златева, Живка (2020) К этимологии лат. cucullus ‘капюшон’. – Linguistique balkanique. Vol. 59 (2020), issue 1, pp. 89-101, ISSN Print: 0324-1653

Конов, Марио (2020) Съвременна миниатюрна дърворезба. Теми и сюжети в творчеството на Кирил Томанов. Списание за изкуство "Визуални изследвания", бр.2/2020, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Константинова, Даниела (2020) "За някои комуникативни и граматични аспекти на говоренето на „ти” и на „Вие” в българския и словашкия език." Диалогични пространства. Сборник с доклади от Юбилейна славистична научна конференция. Велико Търново, 13.–14.05.2014 г. Велико Търново: Фабер, стр. 41-48 ISBN ISBN: 978-619-00-1162-0

Константинова, Даниела (2020) Превод от български на словашки език: Габриела Футова "Задръстенячката" Електронно списание LiterNet 2020, № 1 (242) https://liternet.bg/publish32/gabriela-futova/zadrysteniachkata.htm

Константинова, Даниела (2020) Превод от словашки на български език: Игор Хохел "Златните петдесет години". Електронно списание LiterNet, 31.01.2020, № 1 (242) https://liternet.bg/publish32/igor-hohel/zlatnite-50.htm?fbclid=IwAR0cnAzjYW44TDE6jw1ULLoiL3Ur3lHZcUejGIltUd1c4XsuXUpEtuwnN0Y

Костадинова, Надежда (2020) ПОЛЗИТЕ ОТ НЯКОИ ДИГИТАЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО / THE USE OF SOME DIGITAL FUNCTIONALITIES IN HOSPITALITY BUSINESS НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТУРИЗМА, СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКО-ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“, СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ10 май 2019 г.; Авангард прима, София, 2020, ISBN 978-619-239-364-9, pp 44-51

Костадинова, Надежда (2020) ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ХОТЕЛИЕРСКИ ПРОДУКТ НА БАЗА СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ «ТУРИЗЪМ» И «БИЗНЕС ТУРИЗЪМ» Strategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Skierniewice, Polska Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, Wielkie Trnowo, Bułgaria, 2020, pp15-20

Крумова-Цончева, Калояна (2020) Проучване на физическото развитие и работоспособност на състезателки по художествена гимнастика (11 год.възраст) International journal KLOWLEDGE, год. 2020,бр.6, стр.1145-1149, индексирано в:EBSCO,Index Copernicus,EuroPub u Global Inpact & Quality Factor (GIF) и обявено в електронен формат в OJS, ISSN 2545-4439;ISSN 1857-923X, , индексирано от Copernicis EuroPub u Global Impact $ Quality Factor (GIF)1.322, и обявен в електронна форма в OJS 1.322, международно издателство

Кръстева, Антония (2020) Стандарти за преподаване, учене и критическо мислене. Сп. педагогика, Кн 1, 2020, с. 63-70. (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Инд. и реф.в Web of Science [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] Сп. Педагогика, 2020, № 1

Кръстева, Антония (2020) Методът на проектите - за развиване на критическо мислене у учениците. В сб.: Международна научна конференция, Педагогическото образование - традиции и съвременност, Рад. В. Кутева-Цветкова, В. Търново, Издателство Ай анд Би, 2019, с. 14-18, ISSN: 2534-9317 В сб: Международна научна конференция, Педагогическото образование - традиции и съвременност, В. Търново, 2019.

Кушева, Гергана (2020) Linguistic Manipulation in Print Tabloid Editions: Some Methodological Implications for Media Classes

Кънев, Николай (2020) Бележки върху измеренията на българо-византийския конфликт при управлението на кан Крум. – В: ACTA MEDIAEVALIA MAGNAE TARNOVIAE. Tomus I: Владетел, държава и църква на балканите през средновековието. Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Ч. 1. В. Търново: Фабер, 2020, ISBN 978-619-00-1105-7, с. 675-703.

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за втори клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-1-8

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за пети клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-4-9

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за първи клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-0-1

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за трети клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-2-5

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за четвърти клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-3-2

Легкоступ, Магдалена (2020) Християнско възпитание и дигитални медии – резултати от корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 11/2020, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2019, с. 43–52; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Пламен (2020) Особености на китайската градска архитектура и парково изкуство – естетически и социални аспекти, (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", том 5, Велико Търново, 11 – 12 октомври 2019 г., ВТ, изд. "Фабер", 2020, 266 стр., 159-174 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин Изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) Пътуващият творец и неговите произведения – основа на интеркултурното общуване, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", том 5, Велико Търново, 11 – 12 октомври 2019 г., ВТ, изд. "Фабер", 2020, 266 стр., 217-228 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин Изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) Рецензия за придобиване на ОНС Доктор от Елена Веселинова Панайотова, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“. Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“

Легкоступ, Пламен (2020) Самостоятелна художествена изложба "Китайски импресии" - живопис и графика, м. март 2020 Галерия "Arsenal of Art", Пловдив, България

Любенов, Любомир (2020) Segmentation of the markets for Bulgarian bee products Economic Studies, book 3, Sofia, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2020) Иконом-географска характеристика на пчеларството в област Русе ECOLOGICA, Belgrade, ISSN 0354-3285

Любенов, Любомир (2020) Потребителски онлайн канали за биологични пчелни продукти сп. Бизнес икономика, Свищов, кн. 1, ISSN 0861-6604, стр. 48 – 74.

Мандова, Искра (2020) Особености на китайската градска архитектура и парково изкуство – естетически и социални аспекти "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново: Фабер, 2020 с. 159-174 ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Манолов, Манол (2020) Психопатология на Мъртвия Аз, художници, том 1 Балканида ЕООД, ISBN: 978-619-91480-6-8, печат гр. Пловдив

Манчева-Али, Олга (2020) FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF CATERING ESTABLISHMENTS AMONG BULGARIAN CONSUMERS Списание „Социално-икономически анализи“ на Стопански факултет на ВТУ, Книга 1/2020 (17), ISSN: 2367-9379 (Online), ISSN: 1313-6909 (Print), с. 73-78// Journal of Social and Economic Analysis is published by the Faculty of Economics at St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo, pp. 73-78

Манчева-Али, Олга (2020) Роля на дигитализацията в туризма Украинско-полско-българска научно-практическа интерент-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес“, 10-11 март 2020, сс. 26-30

Маринов, Владислав (2020) ABOUT VOICED CONSONANTS AT THE END OF THE WORD IN BILINGUAL SPEECH Научные горизонты, 4 (32), 72-78, ISSN 2587-618Х

Маринов, Владислав (2020) Adaptation of Turkish Loanwords in the Wallachian Dialect of Bregovo (Vidin Region) Балканско езикознание (Linguistique Balkanique), 59 (1), pp.131-138. ISSN - 0324-1653 COBISS.BG-ID - 1119616484

Маринов, Владислав (2020) Фразеологизми с компонент „пари“ в българския и в румънския език Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна, т. IV, Варна: Наука и икономика, 2020, 624-634, ISBN 978-954-21-1040-8

Марков, Иван (2020) ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ 100 ГОДИНИ УНСС И 30 ГОДИНИ КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“ „ТУРИЗМЪТ – ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА“ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС СОФИЯ, 2020 ISBN 978-619-232-297-7

Марчева-Йошовска, Петя (2020) Challenges for resource teachers to integrate students with visual impairments Special Edition of ICEVI European Newsletter, February, Proceedings of the 7th ICEVI Balkan Conference in Sofia, Bulgaria 20.10.2019-23.10.2019, pp. 92 - 98. ISSN: 2666-1527

Марчева-Йошовска, Петя (2020) ПРИНОСЪТ НА ДИМИТЪР КАЦАРОВ ЗА СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА И ИДЕЯТА ЗА „ОСОБЕНОТО“ ДЕТЕ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ", Педагогически факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15 - 16.11.2019 г., Велико Търново. ISSN: 2534-9317.

Марчева, Пенка (2020) „ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ“ НА ПЕТКО СТАЙНОВ –ОТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ АРХИВИ ДО ПРИСЪСТВИЕТО В СЪВРЕМЕННИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ сп.История, 2020, 2, година XXVIII, ISSN 1314–8524 (Online) ISSN 0861–3710 (Print) с.186-198

Марчева, Пенка (2020) Pedagogical technology for assessing the musical training of future primary teachers сп.Педагогика, 2020, (4),година XCII,ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), с.521-531.

Марчева, Пенка (2020) Творческите задачи на първия представителен детски хор в България (от края на 30-те до края на 60-те години на XX век) https://publons.com/researcher/3310303/penka-marcheva/peer-review/ Web of Science ResearcherID AAA-3155-2020,https://publons.com/researcher/3310303/penka-marcheva/publications/

Матеев, Илиян (2020) Четвъртата индустриална революция и Китай Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 октомври 2019 г. Ред. колегия:доц.д-р И.Мандова, проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, проф.д-р Бора Беливанова, доц.д-р Андроника Мартонова, доц.д-р Чън Лися, проф.д-р Дун Юенсин. Велико Търново: изд. "Фабер", 2020 г., стр.86-98, ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN: 2603-5391 (Online).

Миланов, Росен (2020) Преводът на латински християнски произведения на български език - въпроси и предизвикателства Societas classica – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 16 – 17 ноември 2018 г.). Ред. И. Дончева, Н. Стефанов, Б. Райханова, Чън Ин, Дж. Фарел, Ю. Зовко, Д. Гуцос. Велико Търново, 2020, с. 50 – 61, ISBN 978-619-208-128-7 (Print). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Милчева, Амелия (2020) „Кралят, кръстоносецът и човекът Луи IX според Жоанвил – ценности и емоции“ сп. „Проглас“, 2020, том 29, кн. 1, с. 76-85. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Мингова, Анелия (2020) Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнено издание. Второ по действащия ГПК. С.: Сиела Норма АД, 2020, ISBN 978-954-28-3153-2. Дял Втори, гл. XVI, §90,§ 91, § 92, § 93, гл. XVII, Дял Трети, гл. XVIII-XXIII

Михайлеску, Силвия (2020) Uniunea lingvistica balcanica. Limbile bulgara si romana in context balcanic Frontiere si contacte. Fenomene locale regionale si globale. Coord. Carmen Darabus, Elena-Camelia Zabava. Craiova: Editura Aius, 2020, pp. 43-58. ISBN 978-606-562-851-9.

Михайлов, Димитър (2020) "Новооткритите" ръкописи не са на Яворов, те са фалшификати. - Електронно списание LiterNet, 03.02.2020, № 2 (243). ISSN 1312-2282. У нас

Михайлов, Димитър (2020) "Новооткритите" ръкописи не са на Яворов, те са фалшификати. - Литературен вестник, год. 29, бр. 9, 4-10.03.2020, с. 4. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2020) Вазов - създател на модерната българска литература и държава. - Литературен вестник, год. 29, бр. 25, 24-30.06.2020, с. 13. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2020) Владимир-Василевите многотомни издания на Яворовите съчинения. - Електронно списание LiterNet, 30.07.2020, № 7 (248). ISSN 1312-2282. У нас

Михайлов, Димитър (2020) Измислицата за влиянието на "Бекярски песни" от Цанко Церковски върху Яворовите "Хайдушки песни". - Електронно списание LiterNet, 23.05.2020, № 5 (246). ISSN 1312-2282. У нас

Младенов, Момчил (2020) The Papacy in Avignon and the Byzantium in the Second half of the XIV Century. Научные горизонты, № 6(34), 2020, с. 116-123 ISSN 2587-618Х

Моллов, Тодор (2020) Народната песен „Калинка гърло боляло” (Образност и митопоетични идеи). Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 2. Велико Търново, Фабер, 2020 (ISBN 978-619-00-1105-7), с. 189-204

Момов, Митко (2020) Медиите: Митове и власт Обсъдена и приета от Научен съвет на Институт за философски изследвания, БАН изд. Пропилер, ISBN 978-954-392-590-2

Моцинова-Бръчкова, Милена (2020) Психичното страдание – между стигмата и уникалността на различието В сборник: 11та меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД“ (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ), Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“. Издавач: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета - Свети Николе, Година 7, Број 3, Април 2020, Свети Николе, Република Северна Македония, 2020, 127-132. ISSN (принт) 1857-9299ISSN (онлајн) 1857-9302

Моцинова-Бръчкова, Милена (2020) Психологически трудности при осиновяването – една клинична винетка В сборник: Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научнопрактической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича. – Тверь: Тверской государственный, 2020, 52-55. ISBN 978-5-7609-1524-5

Моцинова-Бръчкова, Милена (2020) Хистерията в психоанализата - от симптома до дискурса В: сборник библиотека Диоген на ФФ, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2020

Мутафова, Красимира (2020) XVI. Yüzyıl Rumeli Tasavvuf Araştırmaları İçin Olanaklar: Köstendilli Süleyman Şeyhî’nin Bahrü’l-Velâye’si. – Cami-i Rum-ili Köstendilli Süleyman Şeyhî. İsmail Güleç ve Ömer Said Güler. İstanbul: Vakıf Araştırmaları Merkezi, 2020, s. 59–72. İstanbul

Накова, Галя (2020) Проекционни методи - аналитично представяне на аксонометрия и перспектива Астарта, 2020, ISBN 978-954-350-279-0

Начева, Ивелина (2020) Активизиране на логико-математическата интелигентност за придобиване на ключови компетентности в начален етап на основното образование Сборник с доклади от Научно-практическа конференция: Актуални политики и практики в образованието: Компетентностният подход в образователния процес/ Отговорен редактор: доц. д-р Боряна Здравкова. – Плевен: Педагогически колеж – Плевен, 2020.

Начева, Ивелина (2020) Възможности за интеграция на аспекти от теорията за множествената интелигентност в обучението по математика в начална училищна възраст Сборник с доклади от Международна научна конференция: Педагогическо образование – традиции и съвременност/ Съставител: проф. д-р Маринела Михова. – Велико Търново: Ай анд Би, 2019 (с. 267-274). ISSN: 2534-9317.

Нунев, Йосиф (2020) Мониторинг на процесите на приобщаване и образователна интеграция и модели за десегрегация на ромското образование. Пловдив: Астарта. 2020 г., 408 с., ISBN 978-954-350-283-7 Пловдив

Няголова, Марияна (2020) Василев Д., Няголова М. (2020) Учебна програма по психология. Шесто издание. Велико Търново: Издателство "ИВИС". ISBN 978-619-205-144-0 Велико Търново

Няголова, Марияна (2020) Няголова М., Олейник Ю. (2020) Методологическият отзвук на бергсонизма в българската психология през време на Втората световна война. Сборник доклади от Годишна университетска конференция. 28 – 29 май 2020 г. Том 2. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски». 2020. С. 191 – 200. ISSN 1314-1937 Велико Търново

Няголова, Марияна (2020) Олейник Ю.Н., Няголова М.Д. Психология и психологи в годы войны (к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне). Институт психологии Академии наук. Социальная и экономическая психология. 2020. Том 5. №2 (18), с. 1 - 39. Москва - Институт по психология на РАН

Няголова, Наталия (2020) Вещь – тело – флэшбэк в «Чайке» режиссера Майкла Майера Slavica, ANNALES INSTITUTI SLAVICI UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS, XLIX, DEBRECEN UNIVERSITY PRESS 2020, ISSN 0583-5356, 83-89

Няголова, Наталия (2020) Масленица в кинопоетиката на филма "Сибирският бръснар" (1998) http://kadar25.com/

Няголова, Наталия (2020) Мишел Пиколи сред нещата от живота Кадър 25, http://kadar25.com/tag/наталия-няголова/

Няголова, Наталия (2020) Младата актьорска генерация на петербургска сцена Кадър 25 http://kadar25.com/

Павлов, Пламен (2020) "Първите дами" на средновековна България. София, "Българска история", 2020. София

Павлов, Пламен (2020) Magna silva Bulgarica / Великата Българска гора.– National Geographic – България, 2020. София

Павлов, Пламен (2020) Анти-Бай Ганьо (Книга за българите). София, "Тангра ТанНакРа", 2020 (в колектив) София

Павлов, Пламен (2020) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2020 София

Павлов, Пламен (2020) Васил Левски и комитетите на Вътрешната организация като военни структури.– Сб. Вътрешната революционна организация. Плевен. 2020. Плевен

Павлов, Пламен (2020) Владетелите на България /от легендите до ХХ в./. София, изд. "Сиела", 2020 /в колектив с Делян Момчилов и Стен Дамянов/ София

Павлов, Пламен (2020) Власт и страст... Царица Анна-Неда и нейните скандални родители.– Годишник на ИФ на ВТУ, 2020 /В чест на проф. Мария Иванова/. В. Търново, 2020 В. Търново

Павлов, Пламен (2020) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2020 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2020) Град Радомир и националната памет за един достоен владетел и воин.– Цар Гаврил Радомир. Радомир, 2020. София - Радомир

Павлов, Пламен (2020) Да съпреживяваш съдбата на предците /предговор/.– Оживелият подвиг, кн. 2. Съст. В. Васевски. Пловдив, изд. "Еделвайс", 2020, 7-10. ISBN 978-619-718-621-5 Пловдив

Павлов, Пламен (2020) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2020. Монтана

Павлов, Пламен (2020) За официалния език на Република Северна Македония. София, Изд.на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, 68 стр. /в колектив/ ISBN 978-619-245-042-7 В интернет: http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Za-oficialnia-ezik-na-Republika-Severna-Makedonia-Online-Pdf.pdf София

Павлов, Пламен (2020) Кратка илюстрована история на България. София, "Борина", 2020. София

Павлов, Пламен (2020) Към личностната характеристика на Хаджи Димитър и Стефан Караджата.– Сб. 180 години от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджата. Сливен, Регионален исторически музей - Сливен, 2020 Сливен

Павлов, Пламен (2020) Момчил – "родопският цар". Варна, "Славена", 2020, 70 стр. ISBN 978-619-190-171-5 (в колектив с Н. Овчаров) Варна

Павлов, Пламен (2020) Необикновена книга с необикновена съдба. – Илия Бояджиев. Героична Стрелча в Априлското въстание. В. Търново, "Знак '94", 2020 /Послеслов/ Велико Търново

Павлов, Пламен (2020) Пътят на Ивайло към Царевец.– National Geographic – България, 2020, кн. 3, 28-37 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2020) Римският "дисидент" Авъл Кремуций Корд в полезрението на Христо Ботев.– Сб. в чест на доц. Стефан Йорданов, 2020. Велико Търново

Павлов, Пламен (2020) София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2020 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.) София

Павлов, Пламен (2020) Стойностно изследване за съдебния процес срещу Апостола на Свободата.– Маргарита Златарева. Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски. София, "Сиела", 2020, 11-22 ISBN 978-954-283-11-12 София

Павлов, Пламен (2020) Хаджи Станьо Врабевски и "арсеналът" на Тетевенския революционен комитет /1872 г./.– Сб. в памет на проф. Иван Стоянов. В. Търново, 2020. В. Търново

Павлов, Пламен (2020) Христо Ботйов, руският професор Николай Костомаров и римският историк Кремуций Корд.– Ботйов лист, 2020, с. 6. Враца

Павлова, Илиана (2020) Комуникационен мениджмънт в социалните мрежи. Велико Търново: Фабер, 140 с., 2020, ISBN 978-619-00-1125-5

Павлова, Илиана (2020) Механизми на влияние в социалните мрежи. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, януари 2020, №42, с. 102-115. ISSN 1314-4464 (online), http://rhetoric.bg/

Павлова, Мария (2020) Променящата се роля и новите компетенции на управленските счетоводители в ерата на цифровите технологии. В Сборник: Приносите на счетоводството в икономическата наука. Юбилейна международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра «Счетоводство и анализ», 2020, София, УНСС, Издателски комплекс –УНСС, с.136-144. ISBN 978-619-232-278-6.

Пенкова, Росица (2020) Аспекти на театралнопедагогическото взаимодействие в релацията педагог - кукла в образователния процес International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.40.2, Education and Social Sciences - Knowledge and Practice, Skopije,EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.023 (2015), Editor: IKM- Skopje, For editor R. Dimitrovski, PhD ISSN 1857-923X ( for e- edition), ISSN 2545-4439 ( for printed version), p.447 - 451

Пенкова, Росица (2020) Професионална компетентност на педагогическия специалист за организиране на празници в училище Сборник с доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Съст. М. Михова, В. Търново: Ай анд Би, 2019, с. 290-295, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1288420836

Пенкова, Росица (2020) Театралнопедагогическото взаимодействие като основа на аниматичния подход в образователния процес по български език и литература в началното училище (през погледа на бъдещии настоящи учители) изд. АСТАРТА, ISBN 978-954-350-285-1

Пенкова, Росица (2020) Формиране на ключова културна компетентност чрез театрално-педагогическо взаимодействие в урока по литература сп." Предучилищно & училищно образование" Ред.В. Крумов бр.3, 2020г., стр. 109-120,ISSN 2535-0692, COBISS.BG-ID 1559606740

Пенкова, Росица (2020) Формиране на читателски интереси чрез образователно представление сп." Предучилищно & училищно образование" Ред.В. Крумов бр.2, 2020г., стр. 53-60,ISSN 2535-0692, COBISS.BG-ID 1559606740

Пенчев, Делян (2020) Подобряване процеса на гражданско и интеркултурно образование чрез прилагане на социално партньорство в образователното пространство Списание "Педагогика"

Пенчева, Ивалинка (2020) Стил на ръководство по време на кризи Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 29-30 май, 2020 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2020, с. 1478-1489. ISSN 2367-7481. НРС.

Пенчева, Пламена (2020) COLLECTIVE MANAGEMENT DECISIONS - A PREREQUISITE FOR EFFECTIVE MANAGEMENT Sociobrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 67, MARCH 2020, p. 59-64, ISSN 2367-5721, (Online)

Пенчева, Пламена (2020) EMOTIONAL INTELLIGENCE – A PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL LEADERSHIP Sociobrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 67, MARCH 2020, p. 65-69, ISSN 2367-5721, (Online)

Пенчева, Пламена (2020) Вътрешноличностният конфликт при съвременния мениджър – ръководител или лидер НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КОНФЛИКТЪТ И НЕГОВОТО РАЗРЕШАВАНЕ - ЮРИДИЧЕСКИ, ИСТОРИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ” 29.11.2019 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пенчева, Пламена (2020) Интроверти лидери – мисията възможна Украинско-польско-болгарской научно-практической интернет-конференции „Стратегические перспективы развитя современного бизнеса” которая состоится 10 – 11 марта 2020 года , с. ISBN 978-83-61467 –XX

Пенчева, Пламена (2020) Лидерът и умението да мотивираме чрез себе си В. Търново, изд. Ай анд Би ISBN: 978-619-7281-60-6 COBISS.BG-ID - 1293377764

Петров, Велин (2020) Етнонимите в речника на Найден Геров. // Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, стр. 129–138. ISBN 978-619-208-211-6

Петров, Венцислав (2020) Задължението на наследника, приел наследството по опис, за даване на сметка. - в: Сборник доклади от 58-а научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, том 57, книга 7.1, с. 114-117, ISSN (print) 1311-3321, ISSN (online) 2603-4123, достъпна и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp19/7.1/7.1-17.pdf

Петров, Венцислав (2020) Наследяване на задължения и отговорност за завети. София: Сиела, 2020 (монография, 460 стр.) ISBN: 978-954-28-3158-7

Петров, Галин (2020) Възможности за използване на Google Earth и Google Earth Timeline в часовете по география. Международен симпозиум "Образование '21", 23 11.2019 г., В. Търново, ВТУ.

Петров, Галин (2020) Особености на абразионния процес при нос Акротирия Сборник в чест на 60 г. от рождението на проф. Румен Янков

Петров, Галин (2020) Състояние и проблеми на плажовете между нос Акротирия и нос Равда Юбилеен сборник "35 години катедра "География" във Великотърновския университет"

Петрова, Красимира (2020) ПОДХОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В БОЛГАРИИ / Кр. Петрова - «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»Сборник материалов конференции «Семья и дети в современном мире». Том VI. / под общей и научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. —1468 с., ISBN 978-5-8064, с. 1021-1026. Санкт Петербург

Петрова, Красимира (2020) . КУЛЬТУРА ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ / І МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] Одеса

Петрова, Красимира (2020) Невротизмът като предпоставка за успеваемостта на студентите от помагащите професии, сб. "ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ", Международна научно-практическа конференция, Тверь, 2-4 юни, 2020, с. 216-219, ISBN 978-5-7609-1543-6, УДК 159.9(082) +37(082) Твер, Русия

Петрова, Красимира (2020) Психолого-педагогически аспекти на професионалната подготовка на супервизори в помагащите професии, сб. "ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ", Международна научно-практическа конференция, Тверь, 2-4 юни, 2020, с. 219-223, ISBN 978-5-7609-1543-6, УДК 159.9(082) +37(082) Твер, Русия

Петрова, Красимира (2020) СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ"сборник материалов научно-практической конференции «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт Петербург 2019 с.686-690 ISBN 978-5-8064- Санкт Петербург

Петрова, Маринела (2020) La valeur comparative des compléments déterminatifs du nom introduits par EN , pp 315-329 AGAPES FRANCOPHONES 2019, Études de lettres francophones, Actes de la XIVe édition, du Colloque International d’Études francophones CIEFT 2019 « Comparaison(s) » tenu à l’Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, les 15-16 mars 2020.

Петрова, Мария (2020) Доц. д-р Никола Тодоров (1955-2018) – живот в името на географията Известия на Българското географско дружество. Том 42. 2020, с. 115-131. ISSN 2682-986X (Online), ISSN 0375-5924 (Print); COBISS.BG-ID - 1120955108

Петрова, Мария (2020) Правило за характеризиране на река - нормативен срез и варианти на правила за характеризиране на река в новите учебници по география и икономика. Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 година. Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски". 2020, с. 447-460. ISSN 2367-7481

Петрова, Мария (2020) Съвременно състояние на мрежата от защитени територии в България Е-списание Географ. Год. IV – V, брой 4, 2019 – 2020 г. Издание на СНЦ „Български географски портал – Географ БГ“. 2020. с. 6-17. ISSN: 2534 – 949X https://geograf.bg/sites/default/files/emagazine/emagazine2020.pdf

Петрова, Мария (2020) Харектеризиране на река - структурно-съдържателна ретроспекция и съвременна научна рамка Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 година. Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски". 2020, с. 461-472. ISSN 2367-7481

Петрова, Петя (2020) История на счетоводството: еволюция на счетоводните техники Сборник студии “Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I. Ред. М. Павлова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий

Петрова, Райна (2020) CURRENT ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE BUDGETING PROCESS IN BUSINESS ORGANIZATIONS ”SocioBrains– International Scientific Online Journal”, ISSN 2367-5721 (online), ISSN 2367-5721, бр. 67, 2020

Петрова, Райна (2020) INFORMATION TECHNOLOGY IN MANAGEMENT ACCOUNTING - CONTEMPORARY ASPECTS НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ „НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ”, № 2 (30), БЕЛГОРОД, 2020, ISSN 2587-618X

Петрова, Райна (2020) MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT ACCOUNTANT WORKING ACTIVITIES ”SocioBrains– International Scientific Online Journal”, ISSN 2367-5721 (online), ISSN 2367-5721, бр. 67, 2020

Петрова, Райна (2020) АВТОМАТИЗИРАНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ПРАКТИКАТА Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий.

Попова, Десислава (2020) Развитие на инициативност при деца и младежи с тежки нарушения в резидентните услуги. Педагогика, 92 (5), 634-646, ISSN 1314–8540 (Online), Web of Science, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost Research Databases, Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Попова, Любомира (2020) Children's University activitiesas implementation of the third missionof higher education institution Стратегии на образователната и научната политика, бр. 2, 2020, година XXVIII, ISSN 1314–8575 (Online) ISSN 1310–0270 (Print) с.

Рабохчийска, Мариета (2020) Правен режим и практика на санкциите, налагани от Европейския съюз. В: Научни четения на тема „Санкциите в правото“. Сборник доклади. Ред. Пл. Панайотов, Д. Вълчев, С. Гройсман, Кр. Манов. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 121-137, ISBN: 978-954-07-4831-3.

Радев, Радослав (2020) 180 години църковно училище при храм "Св.Николай" – В: 180 години църковно училище при храм "Св.Николай". Велико Търново, сборник. с.11-72. Велико Търново. 2020. Изд. Абагар, ISBN 978-619-168-248-5

Радев, Радослав (2020) Поезията като календар на живота. – Предговор към стихосбирката на Мария Кянкова. Аз съм Мария. Изд. Фабер, В. Търново. 2020. с.5-7. ISBN 978-619-00-1088-3

Румпос, Димитриос (2020) IV Международна конференция на неоелинистите Сп. "Проглас", кн. 1 / 2020 (XXIX), стр. 117, ISSN 0861-7902, ISSN 2367-8585 (Online). COBISS.BG-ID - 1273974244.

Румпос, Димитриос (2020) Културата като продукт и знания при чуждоезиковото обучение. Научно сп. „Чуждоезиково обучение“, год. XLVII, кн. 3, 2020, стр. 290-294. ISSN 0205-1834 [Инд./Реф. в: Web of Science, Erih Plus, eLibrary.ru и др.].

Румпос, Димитриос (2020) Поетът Г. Сеферис и дипломатът Г. Сефериадис. Електронно списание LiterNet, 04.04.2020, № 3 (244); https://liternet.bg/publish32/dimitrios-roumbos/seferis.htm ISSN 1312-2282

Русева, Виолета (2020) Българското литературно възраждане в концепцията на Михаил Арнаудов Българска литературна критика - позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. ИЦ "Боян Пенев" - ИЛ, БАН. София, 2020, с. 31 - 74. ISBN 978-619-7372-25-0

Сабоурин-Дренска, Владимир (2020) Призракът на Романтизма, разпитът на модерността: Галин Тиханов за Херман Брох. - В: Портал Култура, 4.02.2020. Портал Култура

Сивков, Цветан (2020) Началото на административното правосъдие в Третата българска държава след приемането на Търновската конституция. В: Предизвикателството: Съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова. Ред., състав. Искра Баева и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, с. 23-28. ISBN 978-954-07-4957-0

Симеонов, Димитър (2020) BGS and the Contemporary Progress of the Geographical Science Towards Smart Geography. In: Nedkov S. et al. (eds) Smart Geography. 100 Years of the Bulgarian Geographical Society (EUROGEO Book Series). Springer, Cham, 13-28. ISBN 978-3-030-28190-8

Симеонов, Димитър (2020) Socio-geographic Assessment of the Quality of Life in North Central Bulgaria. In: Nedkov S. et al. (eds) Smart Geography. 100 Years of the Bulgarian Geographical Society (EUROGEO Book Series). Springer, Cham, 231-236. ISBN 978-3-030-28190-8

Симеонов, Димитър (2020) Tourist information and regional policy In: SocioBrains – International Scientific Refereed Online Journal with Impact factor, Journal Homepage: www.sociobrains.com, Issue 68, pp 8-13, ISSN 2367-5721

Симеонова, Юлия (2020) “Османското присъствие” в съвременните учебници по история – мит или реалност. В: сп. Епохи. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, книжка 1, том XXVIII, (2020), Главен редактор доц. д-р Н. Кънев, с. 82-89, ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204. В. Търново

Симеонова, Юлия (2020) Гимназиалните ученици в Търново (1896-1912) – социален профил. В: Градиво за изследване на детето, децата, детството. Съст.: М. Карамихова, Б. Петрова. Кн. II. В. Търново, Изд. „Фабер“, 2020, редакторАнна Генчева, с. 125-146. ISBN 978-619-00-1146-0. В. Търново

Славчева, Йоана (2020) "Probleme actuale în predarea limbii române studenților bulgari. Nivelul A1-A2 conform CECRL" Филологически изследвания на ВТУ, том 38

Славчева, Йоана (2020) "Националният поет – от романтичния образ до модерния културен мит. Случаят на румънския поет Михай Еминеску", автор: Йоана Бот сп. "Език и литература"

Славчева, Йоана (2020) "Умрялата котка на днешната поезия" на Мирча Картареску сп. Език и литература

Славчева, Йоана (2020) “Aspecte аle spaţiului în câteva romane antitotalitariste româneşti din anii '60 -'70 ai secolului al XX-lea” Сборник “FRONTIERE ȘI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ȘI GLOBALE", Румъния

Славчева, Йоана (2020) Румънският писател Александру Ивасюк и неговият роман-антиутопия „Ракът“ сп. "Език и литература"

Спасов, Емил (2020) Професор Димитър Мишайков - културно-просветни възгледи и образователна политика Педагогика, 2020, бр.2, с 211-220, ISNN:0861-3982

Спасова, Мария (2020) ꙀЬДЪ, ꙀЬДѢНЪ, ꙀЬДѢНИКЪ – лексикални маркери за идиолекта на старобългарски преводач от края на IX – средата на X в. – Palaeobulgarica 44 (2020), 1, 53–70. ISSN 0204-4021.

Спасова, Мария (2020) Патриарх Филотей (Кокин). Слово в Неделята на всички светии. Editio princeps. Подготвили: Мария Спасова и Иван Христов. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2020. 222 стр. ISBN 978-954-07-4925-9.

Статев, Венцислав (2020) TOURISM AND OVERTOURISM FROM THE POINT OF VIEW OF LOCAL CITIZENS SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 66, FEBRUARY 2020

Стефанова, Евдокия (2020) ИКТ като средсво за формиране на дигитална компетентност при взаимодействието "човек-общество-природа" - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 318-328. ISBN 2367- 7481 COBISS.BG-ID 1277204964

Стефанова, Евдокия (2020) Проверка компетентността на студентите от педагогически специалности относно здравословното хранене на подрастващите - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 329-338. ISBN 2367- 7481 COBISS.BG-ID 1277204964

Стефанова, Евдокия (2020) Устойчиво развитие при запознаване с природната среда в начална училищна възраст - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 339-349. ISBN 2367- 7481 COBISS.BG-ID 1277204964

Стоянов, Иван (2020) Социалнопсихологически предпоставки за формиране на социални умения при деца в риск Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2020, 260 стр., ISBN 978-619-208-209-3

Стоянова-Енчева, Олга (2020) АР Египет след Арабската пролет – Мюсюлмански братя и отредената роля на жената в египетското общество Социално-икономически анализи, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ - Стопански факултет, книга 1(17), В. Търново, ISSN: 2367-9379 (Online), ISSN: 1313-6909 (Print), стр. 79- 86

Стоянова-Енчева, Олга (2020) Бурката и хиджабът като модна панацея Седма международна научна конференция на тема „Следващите седем на Европейския съюз“, Минерва, София, ISBN: 978-954-8702-52-2, стр. 267- 276

Стоянова-Енчева, Олга (2020) Представяне на резултати от социологическото изследване по проект: „Полова диференциация в академичната среда“ Сборник от кръгла маса "Полова диференциация в академичната страна", ИВИС, Велико Търново, ISBN 978-619-205-146-4, COBISS.BG-ID - 39502344, стр. 9 - 35

Стоянова-Енчева, Олга (2020) Равенството на половете - еволюция и актуални проблеми Сборник от кръгла маса "Полова диференциация в академичната страна", ИВИС, Велико Търново, ISBN 978-619-205-146-4, COBISS.BG-ID - 39502344, стр. 55 – 63

Стоянова-Енчева, Олга (2020) Тунис по пътя на демокрацията – президентски избори 2019 Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, бр. 3, 2020, София : ИК Междунар. отношения, стр. 111-120, ISSN - 0324-1092, COBISS.BG-ID - 1119652068

Стоянова, Стела (2020) Small group mechanics, ISBN 978 619 7281 590, I and B, 2020, COBISS.BG-ID - 1293531876 Ай анд Би, ВТ, 2020 COBISS.BG-ID - 1293531876

Събев, Пламен (2020) Иконата и детето. – В: Сборник Градиво за изследване на детето, децата, детството. Съставители: М. Карамихова и Б. Петрова, Кн. II, В. Търново, 2020, 26 - 60.

Тасевска, Даниела (2020) Смисъл на неакадемичните ключови компетентности на учителя Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований В Сборник материалов международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича УДК 159.9(082)+37(082) ББК Ю9я43+Ч40я43 П 86 Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научно- практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича. – Тверь: Тверской госуарственный, 2020. – 518 с. ISBN 978-5-7609-1524-5

Тасевска, Даниела (2020) Философия на компетентностния подход за стимулиране на учебната успеваемост на учениците Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований В Сборник материалов международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича УДК 159.9(082)+37(082) ББК Ю9я43+Ч40я43 П 86 Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научно- практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича. – Тверь: Тверской госуарственный, 2020. – 518 с. ISBN 978-5-7609-1524-5

Тодорова-Колева, Мариела (2020) Аспекти на възпитанието в училищна среда Либра Скорп, ISBN 978-954-471-622-6

Тодорова-Колева, Мариела (2020) За образованието в Сухиндол до Освобождението Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ, ISSN 2367-7481

Тодорова-Колева, Мариела (2020) За проф. д-р Георги Бижков - с признателност и уважение Педагогически алманах, том 28, бр. 1, с. 112-113, ISSN 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print)

Тодорова-Колева, Мариела (2020) За сексуалното възпитание в резидентната услуга за деца – център за настаняване от семеен тип списаниие Педагогика, бр. 3, с. 426 - 436, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online).

Тодорова-Колева, Мариела (2020) ПЕДАГОГИКА С КОНЦА XIX И В НАЧАЛЕ XX ВЕКА Международный научный журнал Научные горизонты, № 1(29) | 2020, с. 107 - 117, ISSN 2587-618Х

Тодорова-Колева, Мариела (2020) Списание "Български учител" и отразяването на някои реформени идеи през първата половина на XX век Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 година, НВУ, том 2, ISSN 2367-7481

Тодорова, Весела (2020) “Пророкът” на Джубран Халил Джубран и американската контракултура на 20 в. ISSN 978-619-208-197 Societas Classica, c.322-327

Тодорова, Силвия (2020) Възпитателният потенциал на съвременното семейство,Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 г., НВУ" Васил Левски", Том 2, Научно направление" Педагогически и хуманитарни науи" с. 66-75.ISSN 1314-1937.

Тодорова, Силвия (2020) Портфолиото на ученика през погледа на бъдещите учители- сп. Педагогика, бр.3, стр.415-425, ISSN 0861 – 3982 (Print), ISSN 1314 – 8540 (Online).

Тодорова, Силвия (2020) Ролята на семейството за формиране на личността на детето, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 г., НВУ" Васил Левски", Том 2, Научно направление" Педагогически и хуманитарни науи" с. 57-65.ISSN 1314-1937.

Тодорова, Теодора (2020) Бизнес със социална кауза (социална икономика. социално предприемачество. корпоративна социална отговорност), под печат

Тополска, Евгения (2020) STUDY OF METHODICAL COMPETENCE IN THE PREPARATION OF STUDENTS IN PEDAGOGY OF NATIVE LANGUAGE IN KINDERGARTEN ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА - Зборник радова са Петнаесте конференције „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, Бр. 19, Издавачи: Академија васпитачко-медицинских струковних студија Одсек Алексинац , 45-52, ISBN 978-86-7746-798-2

Тополска, Евгения (2020) Универсалният дизайн за обучение в приобщаващото образование Педагогика, № 3, 2020, с.388-397, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Узунова, Деница (2020) "Луцинде"-апология на чувствеността Издателство "ИВИС", Велико Търново, ISBN 978-619-205-154-9

Узунова, Деница (2020) Жените в науката и невидимите бариери сборник с доклади от кръгла маса "Полова диференциация в академичната среда" Издателство "Ивис", Велико Търново, 2020

Узунова, Деница (2020) Представяне на резултати от социологическо проучване по проект "Полова диференциация в академичната среда" Ивис, Велико Търново, ISBN 978-619-205-146-4, стр. 9 - 35

Христова, Венета (2020) Future competencies for the Innovative Industry В: Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стоапнския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18.10.2019 г. във Велико Търново на тема: "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности". В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, Т. 3, с. 173-183. ISSN 2603-4093

Христова, Венета (2020) Новото лице на старшето предприемачество Strategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Skierniewice, Polska Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, Wielkie Trnowo, Bułgaria, 2020, pp. 36-40

Христова, Венета (2020) Приложение на чатбот в дейностите по управление на човешките ресурси в компаниите В: Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стоапнския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18.10.2019 г. във Велико Търново на тема: "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности". В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, Т. 3, с. 189-195. ISSN 2603-4093

Христова, Христина (2020) Корпоративное гражданство как конкурентное преимущество В:Научные вести - междунардный научный журнал, 2020, №3(20), (online), с.177-187, ISSN 2619- 1245.

Христова, Христина (2020) Модели на ефективен пиар в "творческите градове" през новото столетие В: Управление и образование - академично списание, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2020, гл. редактор: И.Димитров. Том 16 (2), с. 29-37,ISSN 13126121, COBISS.BG-ID - 1122054372

Хънтов, Владимир (2020) О передаче некоторых российских сокращений юридического характера на болгарский язык. Осенние коммуникативные чтения – 2018. Сборник статей Международной научно-практической конференции „Осенние коммуникативные чтения: к 20-летию открытия лингвистического образования в РосНоУ, Москва, 29-30 ноября 2018 г. Рецензенты: Гойхман О.Я., Клюканов И.Э., Тарасов Е.Ф. Составитель: Иванова О.Ю. Издательство "КноРус", Москва, 2020. Стр. 201-205. ISBN: 978-5-4365-4632-2 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru, ID: 42412869].

Цаневска, Венелина (2020) Банковата рискова култура като важен елемент от процеса на управление на кредитния риск Украинско-полско-българска научно-практическа интерент-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес"

Цаневска, Венелина (2020) Електронното банкиране като важна функция в днешния свят / E-banking as an important function in today`s world Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Ред. М. Павлова, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий"

Цанова, Биляна (2020) Исторически предпоставки за началото на музейното дело и основополагането на художествен музей в Сливен Пролетни научни четения 2019, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив, 3-4 май, 2019 г.

Цолова, Камелия (2020) За видовете необходимо другарство и ТР № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС Търговско право, № 1-2, 2020 г., с. 5 -25, ISSN 0861-6892.

Цонева, Лиляна (2020) Ономастическая игра в медиаобразе Ангелы Меркель // Уральский филологический вестник /Уральский государственный педагогический университет ; главный редактор Т.А. Гридина. Екатеринбург, 2020, №. 2, 316 с. Серия «Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива. Вып. 29: Материалы Международной научной конференции «Лингвистика креатива: тенденции и перспективы развития нового научного направления». Екатеринбург, Россия, 23-25 апреля 2020), С. 199-207. Екатеринбург, Русия

Цонева, Петя (2020) "Conrad’s Artistic Returns: Perspectives on a Bulgarian Debut in Staging Heart of Darkness." Co-authored with Margreta Grigorova. Acceppted for publication in Yearbook of Conrad Studies, 2019. Студията е приета за печат в сп. Yearbook of Conrad Studies

Цонкова, Ваня (2020) Добри практики и иновации на суверенни зелени облигации в Европа и останалия свят Сборник студии“Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I. Ред. М. Павлова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Цонкова, Ваня (2020) Международни финанси Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Цончева, Полина (2020) "Морални ценности, залегнали в образованието в България и Китай (19. век)" В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 2020, 11-26 с. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". Print ISSN: 2603-5030 Online ISSN: 2603-5391

Чавдарова, Велислава (2020) COЦИAЛНOПCИХOЛOГИЧЕCКИ ФAКТOРИ НA CРEДAТA В БAНКOВИЯ CЕКТOР, OКAЗВAЩИ ВЛИЯНИE ВЪРХУ ПРEЖИВЯВAНEТO НA CТРЕC Сборник материали от украино-полско-българска практическа Е-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес“, 10-11 март 2020 г.с.154-159., УДК 336.764.1:005.591.003.12

Чавдарова, Велислава (2020) Ефективната комуникация – ключът към решаване на конфликти в организацията ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, Материалы международной научно-практической конференции, ISBN 978-5-7609-1543-6, с.157-166.

Чавдарова, Велислава (2020) КУЛЬТУРА ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ І МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

Чавдарова, Велислава (2020) Лингвистична типизация на националната идентичност и личностния профил на български, руски и украински студенти "Граматика на духа" Юбилеен сборник в чест на 70-годишния юбилей на доц.д-р Любка Стоичкова", ISBN 978-619-208--211-6

Чавдарова, Велислава (2020) ПОДХОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В БОЛГАРИИ «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»Сборник материалов конференции «Семья и дети в современном мире». Том VI. / под общей и научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. —1468 с., ISBN 978-5-8064, с. 1021-1026.

Чавдарова, Велислава (2020) Професионална идентичност и професионална Аз-концепция - точки на пресичане «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» сборник материалов международной научной конференции, ISBN 978-5-7609-1543-6, с.228-233

Чакърова-Димитрова, Изабела (2020) Бележки по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Сборник с доклади от научна конференция на тема „50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще“, София, 16 декември 2019 г. Състав. Пламен Панайотов. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020. ISBN 978-954-07-4975-4

Чакърова-Димитрова, Изабела (2020) Допустимо ли е обжалването на определението по чл. 200, ал. 1 от АПК от административния орган, издател на акта? De jure, 2020, №1, с. 5-10, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2020) По въпроса необходимо ли е създаване на глава „Бързо производство“ в АПК. Сборник с доклади от научна конференция на тема „Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, Велико Търново, 29 ноември 2019 г.

Чакърова-Димитрова, Изабела (2020) Принципът „non bis in idem“ в административнонаказателното право на Република България. Велико Търново: Фабер, 2020, 196 с. ISBN 978-619-00-1120-0, COBISS.BG-ID 39931656

Чернева, Стефка (2020) Тенденции и проблемни полета в книгоиздаването и книгоразпространението// Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Осемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие. В. Търново 14-15 ноем. 2019 г. – В. Търново

Чернева, Стефка (2020) Четене и читатели във Велико Търново през погледа на експертите / / Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Обществени комуникации и инф. науки : Фак. Математика и информатика. - В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий

Янков, Румен (2020) Електорална диференциация на територията на големите градове в България Пространство - общество - икономика, том 2, Изд. Атласи, София, 2020, ISBN 978-619-238-164-6, с. 361-385

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/