Публикации за 2020


Авгинова-Николова, Емилия (2020) ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Авгинова-Николова, Емилия (2020) АГНОНИМИТЕ В ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ НА НОСИТЕЛЯ НА ЕЗИКА „Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина“, Велико Търново, УИ, 2020

Авгинова-Николова, Емилия (2020) ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ «ВОДА» В БОЛГАРСКОМ, РУССКОМ И ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКАХ Full text volume - Volume-1, 498-502 – Эмилия Авгинова-Николова - https://www.euroasiasummit.org/kongre-kitaplari-1, ISBN 978-625-7687-00-3 - EUROASIA Congress on Scientific Rezearches and Recent Trends -VII, December 6-9, 2020/Baku Eurasian University, https://f749d2de-b9db-4cec-b6d0-ee07a424fefb.filesusr.com/ugd/614b1f_9f955ee8eee84edb9dae8d21cb0dfeda.pdf , 498-502

Аврамов, Владимир (2020) ,,Веднъж на 50. Поглед назад и леко встрани. Изложба на Владимир Аврамов" , СБХ Инфо бюлетин, бр. 05/2020, с.44-47, ISSN 1313-9622

Аврамов, Владимир (2020) Владимир Аврамов/1970/ Велико Търново ТИТАН, 2019, См. техника, платно, 110х140 ладимир Аврамов/1970/ Велико Търново ЧЕСТИТА БАНЯ/ПОЧЪРЧИЛ/, 2019, См. техника, платно, 100х120 Художествена галерия - Стара Загора, ISBN 978-619-7251-28-9, с.21

Аврамов, Владимир (2020) КАВАЛЕТНИЯ ПОДХОД ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТЕНОПИСНА ПРОГРАМА В МАЩАБНИ САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА – КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ЛОВЕЧ -Владимир Аврамов ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата КНИГА ИЗКУСТВА Том 113Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София, 2020 ISSN 2738-7062, с.127-143 Година I, 2020

Агаларева, Маринела (2020) Морфодинамичен модел на кватернерно развитие на Ботевградската котловинна морфоструктура В: Сб. „35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Паус, 2020, с. 231-242, ISBN 978-619-90940-9-9

Александров, Олег (2020) LES INSCRIPTIONS DU SANCTUAIRE DE HÉRÔS HÉPHAÏSTOS DABATOPIOS DE TELERIG Veliko Tarnovo: Faber, 2020, 160 pp. ISBN 978-616-00-1176-7

Александров, Олег (2020) Археологически проучвания на Късноантична крепост "Ковачевско кале" край Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2019 г. (Книга ІІ). София: Булгед ООД, 2020, с. 840-840. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александрова, Елица (2020) Александрова, Елица: Иновативни форми по изобразително изкуство в начален етап, Innovative forms of fine arts at an early stage Сборник 2020 г.Образование и технологии, Education and technologies Иновации в обучението и познавателното развитие Бургас (стр.109-110).ISSN 1314-1791 print, ISSN 2535-1214 online

Александрова, Елица (2020) Елица Александрова: Обогатяване на изобразителните умения по моделиране при учениците от първи класSUMMARY OF MODELING SKILLS IN FACULTY FIRST CLASS Научно списание Педагогика, www.pedagogy.azbuki.bg,София – Sofia 2020,Година XCII  Книжка 2,2020 Volume 92, Number, 2020, Издател на научно списание „Педагогика“ е НИОН „Аз-буки“ – в съответствие с чл. 51 от Закона за предучилищно и училищно образование, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Александрова, Силвия (2020) Източна Азия след Първата световна война./East Asia After the First World War. Исторически кръгозори. 2020 г.: Светът след Първата световна война. (Гл. ред. В. Спиридонов) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2020, с. 89-119. ISSN: 2738-747X (Print)

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. Обучението по баскетбол на студенти-магистри от Великотърновския университет в условията на извънредно положение Годишник на Национална Спортна Академия „Васил Левски”, Tom 1 / Volume 1, ISSN - 2682-9908 COBISS.BG-ID - 1290800356 с. 270-279

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. П. Милонас. Подкрепящата среда – фактор за създаване на навици за здравословен начин на живот. МНК "Педагогическото образование - традиции и съвременност" 20-21.11.2020 В. Търново: Ай енд Би, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852 с. 378 - 387

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. Проследяване динамиката на специфичната баскетболна подготвеност при младежи с интелектуални затруднения сп. Педагогически алманах, 2020, Том 28, брой 1, COBISS.BG-ID - 1121205220 ISSN - 1310-358X с. 87 – 92

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М., М. Борукова. Обучението по баскетбол на студенти от Великотърновския университет и Националната спортна академия в условията на извънредно положение Педагогически алманах, том 28, брой 2, COBISS.BG-ID - 1121205220 ISSN - 1310-358X с. 157-168

Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М., М. Петкова. Практическото обучение във Великотърновския университет в условията на извънредна ситуация сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 438 - 446 ISSN: 1314-2275 COBISS.BG-ID - 1247245284

Алексиева, Милена (2020) Петкова, М., М. Алексиева. Анализ на игровата ефективност на българския баскетболен отбор на колички сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, ISSN: 1314-2275 COBISS.BG-ID - 1247245284 с. 232 - 241

Ангелов, Мариан (2020) MEASUREMENT AND DEVELOPMENT OF IRREGULAR PULSES IN THE MUSICAL CULTURE AND FOLKLORE REPERTOIRE OF SOME NATIONALITIES KNOWLEDGE International Journal, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol. 41.6, Humanities, Skopje, Global Impact and Quality Factor 1.822 (2017), 2020, p. 1113-1117, ISSN 2545 - 4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version). [Global Impact Factor] [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Bulgarian poetry in the seventies of the twentieth century reflected in three propaganda and one marginal anthology -“Bibliotekarz Podlaski” UNKNOWN ARCHIVES, DIFFERENT FACES OF CENSORSHIP (ARCHIVES, CENSORSHIP, EDITING), SCIENTIFIC EDITORS:Magdalena Budnik, PhD, Wiktor Gardocki, PhD, (University of Białystok)Vol 46 No 1 (2020), 11-26 p.Published April 3, 2020; Online: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/416/478; индекс:BazHum,Google Scholar,Index Copernicus International World of Journals; ISSN 1640-7806 (print), ISSN 2544-8900 (online) BazHum,Google Scholar,Index Copernicus International World of Journals

Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Из "Избрани съчинения на Пенчо Славейков" от 1923 г. и концепцията на съставителката Мара Белчева - В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2018-2019 г., Фабер, В. Търново, 2020, с. 150 - 155. ISBN: 978-619-001-147-7, COBISS.BG-ID – 40099848. Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2018-2019 г.

Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Наблюдения върху творчеството на Георги Марковски през замъгления прозорец на магическия реализъм „Магическият реализъм“, сборник, концепция и съставителство Пламен Антов, Издателски център „Боян Пенев“/Институт за литература, БАН, 2020, с. 136 - 151. ISBN 978-619-7372-21-2. COBISS.BG-ID - 1293153764

Ангелова, Жоржета (2020) Идеи за усъвършенстване на обучението по математика чрез използване на математически софтуер GeoGebra Сборник от юбилейна научна конференция „30 години факултет „Математика и информатика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

Ангелова, Кремена (2020) Моделът „Обърната класна стая“ на територията на началното училище Сб. с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието- Компетентностният подход в образователния процес", ВТУ, Педагогически колеж-Плевен 2020, с.152-157, Съставител: доц.д-р Боряна Здравкова, Ред.колегия: доц.д-р Емил Бузов, гл ас.д-р Росица Пенкова, ас.Христина Гергова, преп.Кремена Ангелова.ISBN 978-619-91255-2-6

Ангелова, Светлана (2020) Science education for sustainable development of preschool children KNOWLEDGE – International Journal, Vol.41.2, 325-329.

Ангелова, Светлана (2020) Модел за изграждане на саморегулативно здравно поведение при деца в предучилищна и начална училищна възраст Педагогика, 2020, 92 (3), 398-415. Print ISSN 0861–3982, Online ISSN 1314–8540 [Инд./Реф. в: Web of Science] COBISS.BG-ID - 1119662308

Ангелова, Светлана (2020) Неформалното образование за формиране на компетентности по природни науки при деца в начална училищна възраст В: "Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". В: Е. Бузов и др. (ред.), Сборник с доклади от научни-практическа конференция Педагогически колеж, Плевен, 2020, Плевен: Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". Пед. колеж, 82-89. ISBN - 978-619-91255-2-6 COBISS.BG-ID - 42096648

Ангелова, Светлана (2020) Ролята на педагога за здравословното хранене на учениците В: "Сборник с научни доклади "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит". Е. Рангелова (ред), 2020, Габрово: Екс-прес, 279-284. ISBN: 978-954-490-676-4 COBISS.BG-ID - 41347336

Ангелова, Светлана (2020) Съвременни ракурси в природонаучното образование в началното училище: поглед към връзката „дете – общество – природа“ Русе: Авангард принт, 2020, 250 с. ISBN - 978-954-337-393-2 COBISS.BG-ID - 1292458980

Ангелова, Светлана (2020) Устойчивостта на диадата "култура - природа" в аспектите на психо-физическото детско здраве В: Сборник с доклади "Хармония в различията", 10.12. 2020. В: Ж. Назърска, С. Шапкалова (ред.), Научна конференция "Хармония в различията", 2020. София : За буквите - О писменехь, 525-531. ISSN - 2367-7899 COBISS.BG-ID - 1273744100

Андонов, Александър (2020) Математически хипероперации. Тетрация и спомагателни функции. Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 2020

Андреева, Десислава (2020) Карикатурата: граници на свободата. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"), том 37, кн. 2, 2018, с. 63-78. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020. ISSN2534-918X (print);2534-9235 (online).

Андреева, Десислава (2020) Смях по време на избори (из медийната рецепция на българските изборни практики) Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Година IV(XXXVI), 2020, том 1 - OSTENDIT HISTORIA. Изследвания в памет на професор доктор на историческите науки Иван Стоянов.ISSN: 2603-3534 (Print), ISSN: 2603-5065 (Online), стр. 552-581, Достъпно на:http://journals.uni-vt.bg/fhyb/bul/vol4/iss1/34

Антонов, Румен (2020) Спорни въпроси на производството по глава 3, раздел VIII от ЗАНН, изяснени чрез историческо тълкуване Сборник доклади: 50 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ - ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, БЪДЕЩЕ; Съст: Проф. д.ю.н. Цветан Сивков, Проф. д-р Пламен Панайотов, Гл. ас. д-р Капка Георгиева, Гл. ас. д-р Николета Кузманова; София - Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2020 г.; с. 422-432; ISBN 978-954-07-4975-4

Антонов, Симеон (2020) Hagiozacharitai – A Little-Known Byzantine Aristocratic Family from the 10th – 11th c. Владетел, държава и църква през Средновековието на Балканите. Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов, Велико Търново, 26–28 октомври 2018 г., част 1. Велико Търново: Faber, 2020, с. 762–774. ISBN 978-619-00-1104-0

Антонов, Симеон (2020) Политическите режими на „византийския единадесети век“ – някои предварителни наблюдения От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов. Велико Търново: ИТИ, 2020, с. 545–559. ISBN 978-619-7602-02-2

Асенов, Анатолий (2020) Управление на бизнеса Фабер, Велико Търново

Астарджиева, Татяна (2020) ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ, СЪВЕТСКА РУСИЯ, СССР. II ЧАСТ: ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 308 с. ISBN 978-619-208-225-3. COBISS, BG-ID-41935368.

Астарджиева, Татяна (2020) Финландската независимост в политиката на белия Омск. Сборник "Исторически кръгозори", Научна конференция, В. Търново, 28 ноември 2018 г. Ред. В. Спиридонов, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2020, с. 45 - 69. ISSN 2738-747 X (Print). COBISS.BG-ID - 44420872.

Атанасов, Асен (2020) Влияние на експериментална методика за повишаване на двигателните качества на 7-годишни деца. Списание "Педагогически алманах", бр. 1, 2020, стр.93-97 Индексирано в: CEEOL, Directory of Research Journals Indexing in ResearchBib / Pedagogical Almanac Imdexed in CEEOL

Атанасов, Асен (2020) Изследване на отношението на състезателите към систематични занимания по хокей в етапа на спортната ориентация (12-14 години) сп. Спорт и наука 2020/1,2 ISSN - 1310-3393 COBISS.BG-ID - 1121090276 с. 70-77

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2020) Личните местоимения в английски и в български като социолингвистични променливи (индексикализация и дискурсни функции) гр. Велико Търново

Байчев, Илиян (2020) Претеглянето на интересите в процедурите по постановяване на временни мерки пред Съда на Европейския съюз Liber Amicorum в чест на доц. д-р Юлия Захариева. С., Ун. изд. "Св. Климент Охридски", с. 285-303. ISBN: 978-954-07-5051-4

Бакоев, Валентин (2020) A Method for Fast Computing the Algebraic Degree of Boolean Functions CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies 2020. ISBN: 978-1-4503-7768-3, https://doi.org/10.1145/3407982.3408005 https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3407982, Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/2007.01116

Бакоев, Валентин (2020) Some problems and algorithms related to the weight order relation on the n-dimensional Boolean cube Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, Vol. 13 No 3, 2150021, (2021), ISSN (print): 1793-8309, ISSN (online): 1793-8317, https://doi.org/10.1142/S179383092150021X, Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1811.04421

Баланов, Йордан (2020) Процедура по оспорване на решения на органите за управление пред общото събрание на сдружение Сб. с доклади от международна научна конференция на тема"конфликтът и неговото разрешаване-юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново. 29 ноември 2019 г. Ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. дюн Георги Митов, проф. дюн Цветан Сивков и др. Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 266-275. ISBN 978-619-00-1165-1

Белогашев, Георги (2020) Димитър Михалчев и образованието в България В: Философията на образованието и образованието по философия, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2020, с. 15-24, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2020) Исихазм – общий антропологический код православных славян МЕЂУНАРОДНА ФИЛОЗОФСКА ШКОЛА FELIX ROMULIANA ЗАЈЕЧАР СРБИЈА 30. август-1. септембар 2019. ; Организатори: Народно позориште Тимочке крајине, Центар за културу "Зоран Радмиловић" Зајечар и Центар за примењену филозофију и друштвена истраживања Београд ; [уредници: Миленко Бодин и Милош Петковић]. - Зајечар : Народно позориште Тимочке крајине-Центар за културу "Зоран Радмиловић" ; Београд : Центар за примењену филозофију и друштвена истраживања, 2020 (Зајечар : Деркс). с. 17 - 25 ISBN 978-86-88123-93-8 Безбедност -- Филозофски аспект -- Зборници Филозофија културе -- Зборници COBISS.SR-ID 19329033

Белогашев, Георги (2020) Принос в изследванията на ранния немски романтизъм Философски алтернативи, 2020, 5, с. 153 - 155, ISSN 0861-7899

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Belomazheva-Dimitrova, S. CHANGES IN SOME PERFORMANCE INDICATORS FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF AN EXPERIMENTAL MODEL FOR BODY CORPUS MUSCLE STABILITY IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES. Trakia Journal of Science, Vol. 18, Suppl. 1, pp. 741-747; ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.s.01.112

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Беломъжева-Димитрова, С. Влияние на методика за начално обучение по ориентиране върху някои психически качества при ученици. В: Сборник от Дванадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.157-166. ISSN 1314-2275; COBISS.BG-ID – 1247245284

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Беломъжева-Димитрова, С. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА 11-12 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ОТНОСНО ПРОБЛЕМЪТ ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ/SURVEY OF THE OPINION OF PARENTS OF 11-12 YEAR-OLD STUDENTS ABOUT THE SPINAL DEFORMITIES PROBLEM. ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, Педагогически факултет, Т. ХXІV D, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 949-957, ISSN 1314 – 6769.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Димитров, Д., С. Беломъжева-Димитрова. Ниво на развитие на антропометричните показатели и специфичните двигателни качества на 12-13-годишни тенисисти. В: СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 20.11.2020, В. ТЪРНОВО/Редактор/Маринела Михова. Велико Търново: I and B, 2020, с. 402-409. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Белчева, Весела (2020) Образователна мисия на учебните помагала по немски език в България в началото на ХХ век. Сборник "Лингводидактически ракурси // Linguodidactic Perspectives". София: УИ "Св. Климент Охридски". СЪСТАВИТЕЛИ: Д. Веселинов, М. Йорданова, 2020, 273-280. ISBN 978-954-07-4982-2

Белчева, Весела (2020) Приносът на Серафим и Вера Барутчийски за обучението по немски език в България в началото на ХХ век. Сп. "Предучилищно & училищно образование", бр. 1 / 2020, 122-130. ISSN 2535-0692

Благоев, Благовест (2020) Поетика на "кадъра" в ранната лирика на Константин Балмонт (към въпроса за литературния импресионизъм). В: От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов. Велико Търново, 2020, с. 957-966. ISBN: 978-619-7602-01-2.

Бойчев, Бойчо (2020) Инфлуенсър маркетингови платформи и основни показатели Юбилейна международна научна конференция: „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха“. – Варна: Наука и икономика ИУ, 11-12 май 2020г. том 3, с. 264-275. ISBN: 978-954-21-1039-2, COBISS.BG-ID: 42299144, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/42299144

Бойчев, Бойчо (2020) Организациoнни и методологични проблеми на приложението на инфраструктура като услуга Варна: Знание и бизнес, 2020. - 128. ISBN: 978-619-210-048-3, COBISS.BG-ID: 38858248, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/38858248

Бонджолова, Валентина (2020) За динамичните процеси в лексико-семантичното поле „Пари“ ДОКЛАДИ от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). I том. Стр. 143 – 149. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“: София, 2020. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).

Бонджолова, Валентина (2020) Невербальное в графических окказионализмах и его функции Медиалингвистика. Вып. 7. Язык в координатах массмедиа, этики и права: матер. IV Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 9–12 ноября 2020 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. В. В. Васильева.— СПб., 2020. (281 с.), с. 19-23. ББК 76.02. ISSN 2312-0274. [на руски език] http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1604792357_6325.pdf

Бонджолова, Валентина (2020) Окказиональные трансформации антропонимов как инвективная лексика Язык, право и общество в координатах массмедиа: сб. мат. III Междунар. науч. конф. (Москва, ИЗиСП, 25–26 сентября 2019 г.) / под ред. И.В. Анненковой, Л.Р. Дускаевой; предисл. Т.Я. Хабриевой. М.: ИЗиСП, 2020. 536 с. С. 51-54. ISBN: 978-5-9516-0877-2 [на руски език]

Бонджолова, Валентина (2020) Окказиональные трансформации антропонимов как инвективная лексика Медиалингвистика, 7 (3), 357–367. ISSN 2312-0274 (print), eISSN 2312-296X (online) [на руски език] https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.307 [на руски език]

Бонджолова, Валентина (2020) Ретронимите в българския език На темељима народних говора: зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију / уредници Татјана Трајковић, Надежда Јовић. – Ниш: Филозофски факултет Универзитета; Ниш: Punta, 2020. 736 стр. С. 97–105. ISBN 978-86-7379-551-5.

Бонова, Станка (2020) Превод от полски език „България в дейността на полската дипломация в периода 1918 – 1926 година“, автор на оригиналния текст Владислав Стемпняк Известия на института за исторически изследвания том XXXV „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“, с. 58-64, София 2020 г., ISSN 23-67-5187

Бонова, Станка (2020) Превод от полски език „Из Архетипи на детската литература“, автор на оригиналния текст Алиция Балюх София, Литературен вестник бр. 21 2020 г., с.11-12, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2020) Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език) ДИАЛОГИЧНИ ПРОСТРАНСТВА Сборник с доклади от Юбилейна славистична международна конференция Велико Търново, 13-14 май 2014 г.,с.134-141, Велико Търново, ISBN: 978-619-00-1162-0

Бораджиева, Елена (2020) Възможности за формиране на междукултурна компетентност във висшите училища.Сборник, Библиотека “Диоген” т.28 (1) - Творчески предизвикателства в психологията, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, с. 76-84,ISSN 1314-2763 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2020) Технологични и психологични аспекти на киберсигурността. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29.05.2020 г. , т.5, стр. 123, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, ISSN 1314-1937 Велико Търново

Борисов, Борислав (2020) Дискусионни въпроси на заповедното производство във връзка с измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.) Списание "DE JURE"- Официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", № 1, 2020, с. 47-62, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332.

Борисов, Борислав (2020) За понятието медиативност по правни и неправни спорове Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", 29.11.2019 г., Изд. Фабер, 2020, 312 - 325, ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д.ю.н. Георги Митов, проф. дн Вихрен Бузов, доц. д-р Венета Христова, доц. д-р Гергана Георгиева и гл. ас. д-р Десислава Давидкова.

Боянова, Бояна (2020) Ограниченото прилагане на хоризонтално сътрудничество в логистиката, като сериозен пропуск по отношение на логистичната социална отговорност (LSR)и на корпоративната социална отговорност (CRS). Мениджмънт и инженеринг, 2020, с. 623-630. ISSN: 1314-6327, COBISS.BG-ID: 1292536804, публикация от XVIII International scientific conference “Management and engineering `20” от 13-16.09.2020 г. в Созопол

Боянова, Бояна (2020) Проблемите свързани с наблюдението и управлението на веригите на доставките при производството на мобилни телефони, като пример за сериозен пропуск по отношение на корпоративната социална отговорност (CSR)в сектора на електрониката. Мениджмънт и инженеринг, 2020, с. 617-622. ISSN: 1314-6327, COBISS.BG-ID: 1292536804, публикация от XVIIIInternational scientific conference “Management and engineering `20” от 13-16.09.2020 г. в Созопол

Боянова, Бояна (2020) Социално влияние и етика на рекламата Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, том 4. стр 36-38. ISNN 2603-4093, COBISS.BG-ID: 1288419812

Братанова, Боряна (2020) Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи - граматикализация и аспектуалност Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 390 стр. ISBN 978-619-208-233-8 COBISS.BG-ID - 43924488

Бузов, Вихрен (2020) "Глобалният вирус" [The Global Virus] DRUŠTVO I C O V I D - 19, KNJIGA XXXI, PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA, ed. Slobodan Neskovic, Izdavač: CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI-CESNA B, BEOGRAD u saradnji sa Univerzitetom “Sveti Kiril i Metodij”, Veliko Trnovo, Bugarska i Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti - MANUB, Beograd: Belpak d.o.o., Novi Beograd, ISBN 978-86-85985-43-0, s.1-7

Бузов, Вихрен (2020) Aristotle and the Specific Duality of Legal Interpretation 2400 years of thinking with Aristotle / editors : Mircea Dumitru, Cristian Iftode, Savu Totu. – București : Editura Universității din București, 2020, ISBN 978-606-16-1199-7, pp.249-257;

Бузов, Вихрен (2020) Education for Profit or Education for Democracy: The Case of Southeastern Europe “Politics and Knowledge: New Trends in Social Research” - In: Proceedings of 7th ACADEMOS Conference 2020 International Conference, (Bucharest, Romania, 7-10 October 2020) Editor Andrei Taranu PhD, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, (Bologna) Italy, pp. 65-70, ISBN 979-12-80225-00-9 (https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000766316700008)

Бузов, Вихрен (2020) Southeast European Countries and the Forced Migration Flows – Security Perspectives PROCEEDINGS OF 3rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 19th 2020 Editorial Board:Dimitar Dimitrov, Marie-Hélène Blanchet Milenko Bodin, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova, Veneta Hristova, Vihren Bouzov FILODIRITTO INTERNATIONAL Proceedings, pp.112-117, Bologna (Italy), ISBN 978-88-85813-99-1

Бузов, Вихрен (2020) Заплахи за сигурността на местните общности в страните от Югоизточна Европа [Threats to Security of Local Communities in Southeast European Countries] DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NAGRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG, KNJIGA XXX,PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA; Editor Prof. dr Slobodan Nešković, Valjevo-Beograd, Serbia, ISBN: 978-86-85985-42-3, pp.1-6

Бузов, Вихрен (2020) Истина и справедливост в правото: два модела на съдебния процес [Truth and Justice in Law: Two Models of Court’s Proceedings] "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", Сборник с доклади от Международна научна конференция, 29.11.2019 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Юридически факултет, В. Търново: Издателскво "Фабер", ISBN 978-619-00-1165-1, с.60-69

Бузов, Вихрен (2020) Краят на войната в Сирия в регионална и глобална перспектива [The End of the Syrian War in Regional and Global Perspective] Сб. "Проблеми на националната и корпоративната сигурност" [Problems of National and Corporate Security], Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Tом 7, съст. В. Бузов, В. Търново: Издателство "Ивис", ISBN 978-619-205-150-1, ISSN 2335-0056, с.78-83

Бузов, Вихрен (2020) Култура на мисленето - логически и методологически аспекти [Culture of Thinking - Logical and Methodological Aspects] Велико Търново: Издателство "Абагар", 216 стр., ISBN 978-619-168-250-8

Бузов, Вихрен (2020) Някои противоречия между корпоративната сигурност и сигурността на националната държава [SOME CONTRADICTIONS OF CORPORATE AND NATION-STATE SECURITY] Сборник научни трудове "Широката сигурност", Т2 Киребсигурност, икономическа, социална и културна сигурност, Международна научна конференция, Съст. Н. Дойков, НБУ: София, сс.461-466, ISBN 978-619-73-83-19-5

Бузов, Емил (2020) Итеративният метод в методиката на обучение по конструиране, технологии и предприемачество при 3-10 - годишните като част от компетентностния подход Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални проблеми и практики в образованието", ред. кол. Б. Здравкова, Плевен, 2020, с. 43-50, ISBN:978-619-91255-1-6, COBISS.BG-ID - 42096648

Бузов, Емил (2020) Методически проекции на обучението по конструиране, технологии и предприемачество и технологичната образователна среда в детската градина и началното училище София, Екип-плюс, 140 стр., 2020, ISBN 978-619-91255-3-3, COBISS.BG-ID - 42235656

Бузов, Емил (2020) Трансверсални проекции в предучилищното образование и образование 4.0 Издател на научно списание „Педагогика“ е НИОН „Аз-буки“, София, година XCII, кн. 3, 2020, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), стр. 311-323

Булева-Петрова, Марияна (2020) „Практически курс по цифрован бас“ от Атанас Атанасов – принос към изучаването на творческата и изпълнителската практика на бароковата епоха Алманах - НМА "Проф. Панчо Владигеров", Print Edition ISSN 1313-9886 E-Journal ISSN 2367-8011; almanac.nma.bg/практически- курс-по-цифрован-бас-от- атанас-атанасов-принос-към- изучаването-на-творческата-и- изпълнителската-практика-на- бароковата-епоха/

Бургов, Пресиян (2020) Върху някои аспекти на патологичния нарцисизъм Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича. – Тверь: Тверской государственный университет, 2020. – 518 с. ISBN 978-5-7609-1524-5.

Бургов, Пресиян (2020) Дисоциативно разстройство на идентичността – клинични характеристики и диференциална диагноза. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Творчески предизвикателства в психологията” с. 21-27, 2020. ISSN 2367-9549 (online)

Бургов, Пресиян (2020) Познавателни процеси и преработка на информация Велико Търново, Издателство "Фабер", с 144, 2020 г., ISBN: 978-619-00-1153-8. COBISS.BG-ID - 40028424

Бурнева, Николина (2020) Interview mit Prof. Dr. Nikolina Burneva Studia philologica universitatis velikotarnovensis, vol. 39/3 2020, 19-30. University press 2st. Cyril and St. Methodius“, Veliko Tarnovo. ISSN: 2534-9236

Буров, Стоян (2020) Граматическа норма и прояви на хиперкоректност в българския език Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020 година). I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, 2020, стр. 15–23. ISSN 2683-118X (print), 2683-1198

Буров, Стоян (2020) Зависимост и йерархия между граматичните системи Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 67 (2020), 20–33 Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372

Буров, Стоян (2020) Н. С. Трубецкой, Болгария и болгарское языкознание Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию славистики в Республике Башкортостан. Г. Уфа, 25 сентября 2020 г. Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, стр. 7–23.

Буров, Стоян (2020) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2020. 280 стр. (27. изд.) (в съавторство с П. Радева).

Буров, Стоян (2020) Училищни граматики на Любомир Андрейчин Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, стр. 49–63. ISBN - 978-619-208-211-6; COBISS.BG-ID - 39857672

Буюклиева, Стефка (2020) Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order Mathematics in Computer Science, vol. 14, pp. 423-429, 2020. https://doi.org/10.1007/s11786-019-00417-4 SCImago Journal & Country Rank

Буюклиева, Стефка (2020) Binary LCD Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order S. Bouyuklieva and R. Russeva, "Binary LCD Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order," 2020 Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), Albena, Bulgaria, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ACCT51235.2020.9383366.

Буюклиева, Стефка (2020) Classification of Linear Codes by Extending Their Residuals In: Bigatti A., Carette J., Davenport J., Joswig M., de Wolff T. (eds) Mathematical Software – ICMS 2020. ICMS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12097. Springer, Cham

Буюклиева, Стефка (2020) Database with linear codes. Zenodo (2020). https://doi.org/10.5281/zenodo.3957236.

Буюклиева, Стефка (2020) On the Formally Self-Dual Binary [30, 15, 8] Codes S. Bouyuklieva and I. Bouyukliev, "On the Formally Self-Dual Binary [30, 15, 8] Codes," 2020 Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), Albena, Bulgaria, 2020, pp. 1-3, doi: 10.1109/ACCT51235.2020.9383239.

Буюклиева, Стефка (2020) The CompMath Competition: Solving Math Problems with Computer Algebra Systems in Engaging Young Students In Mathematics Through Competitions - World Perspectives And Practices: Volume Ii - Mathematics Competitions And How They Relate To Research, Teaching And Motivation, World Scientific, 15.04.2020 г. - 300 pages, Geretschlager Robert - Editor.

Буюклиева, Стефка (2020) Национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков" Научна поредица "Иновативно STEM образование", Том 2, 2020 ISSN: 2683-1333, http://www.math.bas.bg/vt/stemedu/book-2-bg.php

Бъчваров, Стоян (2020) Бъчваров, Стоян, Проблемът за граматиката в средновековното образование – изкуство или наука. Философия на образованието и образованието по философия (съст. В.Бузов и С.Бъчваров), В.Т., УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2020, с.38-46, ISSI 1314-2763

Бялмаркова, Петя (2020) Organization of the interface of games and applications, developed for children with intellectual disability International Conference on Technics, Technologies and Education - ICTTE 2020

Бянов, Иван (2020) Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз В Сб: Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Том 3, сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18-10-2019 г. във Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 77-83, 2020, ISSN: 2603-4093

Бянова, Невена (2020) Новата стратегия за растеж на ЕС - цели и проблеми Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 г. том 9, Научно ноправление "Социални, стопански и правни науки", издателски комплекс НВУ "Васил Левски", с. 66-77, ISSN 1314-1937

Василев, Георги (2020) "Неделник"(Театрално и педагогическо взаимодействие ) , 2020 Издателство "VEX 1",Велико Търново,2020,ISBN: 978-619-91517-1-6

Василев, Георги (2020) "СЛОВНИК"-(Изразително четене и художествено претворяване на литературен текст) ISBN: 978-619-00- изд."Фабер"-В.Търново 2020,267с.,ISBN: 978-619-00- 1114-9 COBISS.BG-ID - 39981064

Василев, Георги (2020) "Театралният кръжок на Константин Кисимов 1919-1922" Издателство"ВЕХ" В.Търново ISBN 978-619-91517-0-9

Василев, Сава (2020) Карти и територии. Изложба на Красимир Русев. Галерия „Heerz Tooya“, В. Търново, 14-19 октомври 2019 // СБХ Бюлетин, бр. 1, 2020, с. 31-32 ISSN 1313 - 9622 България, София

Василев, Сава (2020) Четиридесет години от кончината на Димо Минев // в. Литературен бюлетин, бр. 4, с. 1-2. България, В. Търново

Василева, Красимира (2020) Към въпроса за същността на категорията социален пол (джендър) на езиковата личност. В: Полова диференциация в академичната среда. Сборник с доклади от кръгла маса. Т. 1. Велико Търново: „Ивис“, с. 96-105. ISBN 978-619-205-146-4; COBISS.BG-ID - 39502344

Василева, Красимира (2020) Към проблема за същността на лингвокултурния концепт. В: Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 227–240. ISBN 978-5-619-208-211-6; COBISS.BG-ID - 39857672

Василева, Красимира (2020) Половите стереотипи – същност и влияние върху формирането на езиковата личност. Полова диференциация в академичната среда. Т. 2. Велико Търново: „ИТИ“, 2020, с. 96–105. ISBN 978-619-7602-00-5. COBISS.BG-ID 42994952

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. За "История на българската литература" от Светлозар Игов. // БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ – СЕГЕД 2019 , Международна научна конференция Сегед, Унгария, 13–14 юни 2019 г. , SZERKESZTŐK: Balázs L. Gábor Farkas Baráthi Mónika Majoros Henrietta , ISBN 978-963-315-424-3 , с. 311-321., https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=818437 Сегед, Унгария

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. За един литературен двубой. // Образование и медии. Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. София, 2020: ISBN 978-954-01-4108-4;Просвета. Съставител - Адриана Дамянова. с. 517-538.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. Симеон Радев за д-р Кр. Кръстев. Невъзможното развенчаване. - В: Българската литературна критика. Позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. София: Издателски център Боян Пенев - Институт за литература, 2020. ISBN 978-619-7372-25-0, с. 194-206.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. Щрих към "софийската тема" у Вазов. // Портал Култура, 30 юли, 2020 http://kultura.bg/web/%d1%89%d1%80%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/ Портал Култура

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Истинската критика отстоява автономията на литературата. // Литературен вестник, бр. 9, 4-10. 03. 2020, с. 6-7. ISSN 1310-9561

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критиката е длъжна да се бори с "вестникарстващата пошлост". // Литературен вестник, бр. 15, 15-21.04.2020, с. 6-7 ISSN 1310-9561

Видин, Благой (2020) Международно право С., Сиела, 2020, 368 стр.

Видиновски, Милен (2020) КАТЕРНЕТО КАТО ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2020, ISSN 2534-9317.

Видолов, Иван (2020) Процесуална уредба на обиска в светлината на правата на човека сп. Правна мисъл, бр. 4, ISSN 1313-7348, с. 53-73.

Видолова, Мария (2020) Показатели, методи и модели за оценка и анализ на риска в банковата дейност Сборник студии“Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I.УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Влайков, Светлозар (2020) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед РД-10-2150 от 21.11.2019г. по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.4. Религия и Теология относно: дисертационен труд на Николай Владимиров Стоименов(йеродякон Донат) на тема „Ръкопис ЦИАИ201–произход,превод и редакции“ У нас

Врачовска, Мария (2020) Банките и дълговият капитал в условията на проектно финансиране Сб. от научно-практическа конференция "Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”, том 4. Ред. П. Пенчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 44-51, ISSN 2603-4093

Вълкова, Владимира (2020) Das Weibliche und das Fremde am Beispiel von R. Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". - In: Съвременни лингвистични и литературоведски теории. Съст. и ред. П. Ангелова, В. Вълкова, А. Петрова. Велико Търново: Фабер, S. 196-205. ISBN: 978-619-00-1292-4.

Вълкова, Владимира (2020) Die Balkan-BürgerInnen als Fremd- und Spiegelbilder bei Doron Rabinovici. - In: Der Donauraum als Zivilisationsbrücke: Österreich und der Balkan. Perspektiven aus der Literatur- und Geschichtswissenschaft. Hrsg. von Maria Endreva, Alexandra Preitschopf, Marija Barămova und Ivan Parvev. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2020, S. 187-197. ISBN: 978-3-8260-6838-6

Вълкова, Владимира (2020) Die profane und die seraphische Liebe in Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". - In: Съвременни лингвистични и литературоведски теории. Съст. и ред. П. Ангелова, В. Вълкова, А. Петрова. Велико Търново: Фабер, S. 206-218. ISBN: 978-619-00-1292-4.

Вълкова, Владимира (2020) Die Wiederkehr der Geschichte in der postfaktischen Ära. Einige Überlegungen zu Doron Rabinovicis Roman "Die Außerirdischen". - In: Moderne Narrative. Wissenschaftliche Beiträge zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Nikolina Burneva. Studia philologica. Universitatis Velikotarnovovensis. Hrsg. von Maja Razbojnikova-Frateva, Ralitsa Ivanova, Vladimira Valkova und Kalina Shtereva. Bd. 39/3. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag "Hll. Kyrill und Method". S. 155-172. Print ISSN: 2534-918X.

Вълкова, Владимира (2020) Verrückende Perspektiven. Ortsgebundene und wandernde Identitäten in Doron Rabinovicis Roman "Andernorts". - In: Figuren des Transnationalen. (Re-)Visionen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hrsg. von Svetlana Arnaudova und Doerte Bischoff. Dresden: Thelem, 2020, S. 188-201. ISBN: 978-3-95908-511-3.

Вълчева, Пламена (2020) Constructing Leadership as Influence in Organizational Interaction - Сборник от Седемнадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, УИ “Св. Климент Охридски”, 2020.

Върбанов, Златко (2020) SPaS: a software package for scaffolding generation Proceedings of International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2020, pp.1-6

Върбанов, Златко (2020) Static generation of websites - positives and negatives Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics, 3(2), 25-30. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/bjami/article/view/3655

Върбанова, Силвия (2020) SPaS: a software package for scaffolding generation, 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICAI50593.2020.9311359. [Инд./Реф. в: SCOPUS] Varna, Bulgaria

Върлинкова, Галина (2020) Развиване на интеркултурната комуникативна компетентност в обучението по чужд език чрез видеоматериали ГРАМАТИКА НА ДУХА, сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова, по случай нейната 70-годишнина. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020. ISBN 978-619-208-211-6

Вътова, Мирослава (2020) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представата за СЪРЦЕ// Научни трудове на ПУ, т. 56, кн. 1, сб. А, 2018 – Филология, с. 152 – 169, ISSN 0861-0029 Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски"

Галунов, Тодор (2020) Галунов Т.Г., Взаимодействие органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социальных проектов. Международный научно-практический журнал «Эпоха науки».-2020. - №21., Россия.ISSN 2409-3203, Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Отдел научных исследований. с. 1-9.

Галунов, Тодор (2020) Галунов Т.Г.,. Перспективы межмуниципального сотрудничества России и Болгарии // С. 42-44 Сборник научных трудов Международного интеграционного форума "Приграничье-2019", 9-11 декабря 2019 г. - Белгород: АНО "ИПСИ", 2020. С. 42-44.

Галунов, Тодор (2020) Изборните практики в началото на управлението на Стефан Стамболов 1886-1887. Поуките от историята за ефективността на политиката. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев., С. 2020 г., с. 203-213. ISBN 978-619-232-314-1. Поуките от историята за ефективността на политиката. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев., С. 2020 г., с. 203-213. ISBN 978-619-232-314-1.

Ганчева, Илияна (2020) Пространствените измерения на категориите „чисто” и „мръсно” в народните и религиозни представи на мюсюлманите-сунити в България Семинар_BG. Онлайн списание за културни изследвания

Ганчева, Магдалена (2020) Русско-болгарские лексические аналоги - имена существительные - Унив. изд-во "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2020, 278 с. ISBN 978-619-208-219-2

Гевренова, Нина (2020) Място на работа - същност, видове и предмет на договаряне Проблеми на трудовото и осигурителното право. Сборник с доклади от Национална научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев, С., ИК, УНСС, 2020, 90-106.

Гевренова, Нина (2020) По някои въпроси относно вътрешните правила за работната заплата като недържавен източник на трудовото право Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ХІ. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020, 68-90.

Гевренова, Нина (2020) Прекратяване на трудовия договор за изпитване от работодателя Юридически свят, Сиби, №1/2020, 58-80.

Гевренова, Нина (2020) Социално и здравно осигуряване 2020 С. Сиела, 2020

Гевренова, Нина (2020) Социално подпомагане 2020 С. Сиела, 2020

Генова, Дафинка (2020) Интернет мемета и комуникация онлайн Български фолклор, 2020, XLVI(3), с. 295-314. Print ISSN 0323-9861

Генова, Дафинка (2020) Лъжа, измама, подвеждане и още. Съпоставително езикознание, 2020, XLV(3), с. 103-117. Print ISSN 0204-8701

Генчев, Генчо (2020) Ангели на съвестта.Етноложко изследване на една катастрофа. Градиво за изследване на детето, децата, детството. Книга II. Изд. Фабер. В. Търново.254-280.

Генчев, Генчо (2020) Земетресението в Свищов от 1977 г. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 11, Number 1. 36-66.

Генчев, Генчо (2020) Смърт без памет (опит в етногеронтологията) . Градиво за изследване на традициите. Изд. Фабер. Велико Търново. 162-192.

Георгиев, Борис (2020) Български витраж. Търновска витражна школа. - Архитектура, 2020, 3-4, с. 123-126, Print ISSN 0324-1254 Архитектура - издание на Съюз на архитектите в България(САБ),включено в националния референтен списък на съвременни научни издания с научно рецензиране на НАЦИД, Издателство „Мултипринт ООД", София, 2020 г.

Георгиев, Борис (2020) Творба: 1. „Енигма“ 100х100 см., акрил, платно, 2020 г. В каталог „Митовете и легендите на моя народ“ – Пето балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“, Стара Загора, 2020, Издание на Художествена галерия - Стара Загора Стара Загора, 2020 г., с. 18, ISBN 978-619-7251-28-9, печат „Дъга Плюс“, Стара Загора; Съставител: Марин Добрев

Георгиев, Борис (2020) Творби: 1. „Азбучна молитва“ класически витраж(1999 - 2000 г.); 2. „Азбучна молитва“ Ниво 1(1999 г.); 3. „Възраждане“, витраж (2015 г.); 4. „Реконструкция“, витражно пано (2015); 5. „Алафранга“, витраж (2010 г.); 6. „Алафранга-2“, витраж ( 2010); 7. „Плодородие“ интериорен витраж (2011); 8. „Нощ“, фюзинговано стъкло (2015); 9. „Пролет“ класически витраж (2018 г.) В списание „Архитектура“ - издание на Съюза на архитектите в България, брой 3-4 2020 г.; с. 124, 126; ISSN 0324-1254; www.bularch.eu София, Списание „Архитектура“ - издание на Съюза на архитектите в България, брой 3-4 2020 г.; ISSN 0324-1254; www.bularch.eu

Георгиев, Борис (2020) Творби: 1. „Грешка в системата“ 100х100 см., акрил, платно, 2019 г. 2. „Настроения“ 100 х 162 см., акрил, платно, 2020 г. В каталог „Слънце и звезди“, с. 20-21, ISBN 978-619-00-1192-7, печат „Фабер принт ООД“ Каталог от кураторска изложба - Среща на поколенията „Слънце и звезди", реализиран от Министерство на културата в РБ, община Разград, СБХ, ХГ „проф. Илия Петров“,ISBN 978-619-00-1192-7, печат „Фабер принт ООД“ - Велико Търново

Георгиев, Венцислав (2020) Консервативен прочит на модерните егалитаристки практики „Полова диференциация в академичната среда” – сборник с доклади от кръгла маса, Том 2, - Велико Търново, ISBN: 978-619-7602-00-5, с. 88-95

Георгиев, Венцислав (2020) Представяне на резултати от социологическото изследване по проект „Полова диференциация в академичната среда „Полова диференциация в академичната среда” – сборник с доклади от кръгла маса, Том 1, - Велико Търново, ИВИС, ISBN 978-619-205-146-4, с. 9-35

Георгиев, Венцислав (2020) Съвременни политики за насърчаване принципа на равнопоставеност между жените и мъжете в България "Полова диференциация в академичната среда” – сборник с доклади от кръгла маса, Том 1, - Велико Търново, ИВИС, 978-619-205-146-4, с. 64-73.

Георгиев, Георги (2020) Етични аспекти на професионализма при работа с родители на деца със СОП Педагогически новости, 2020, 9(1), с.92-101. Print ISSN 1314-7714, COBISS.BG-ID 1263701476

Георгиев, Георги (2020) Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166 с. ISBN: 978-619-205-141-9 COBISS.BG-ID - 39483400

Георгиев, Георги (2020) Ресоциализация в условията на пандемия Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 20-21.11.2020г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2020, с.140-147. ISSN: 2534-9317.

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар. Технологии в книгоиздаването / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956 . - София:Star Way, 2020. - 88 с. ISBN - 978-954-8685-30-6 COBISS.BG-ID - 1292598756

Георгиев, Лъчезар (2020) Книга и авторско право - между традицията и глобалния свят / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: Библиотеки, четене, комуникации В. Търново: Нар. библиотека П. Р. Славейков, 2020, с. 92-114: резюме на англ. ез. ISSN 1313-8138

Георгиев, Лъчезар (2020) Поетът-издател Гео Милев и приносите му за българското книгоиздаване. – В : сп. ДЗЯЛО, год.VIII, № 17 [е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х – ХХI век ISSN 1314-9067 НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline) год. VIII, 2020, брой 17]

Георгиева-Иванова, Лилия (2020) Модел в контекста на формирането на общообразователни умения на процеса на преподаване на английски език в началното училище. Списание Предучилищно и училищно образование

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) E-learning opportunities in higher education in the Republic of Bulgaria and Serbia / The model of Veliko Turnovo University "St. St. Cyril and Methodius" / The “model” Faculty of Education in Vranje University in Nis Proceedings of the International ConferenceVranje – Jagodina, Serbia, November 6, 2020, ISBN 978-86-6301-039-0, p. 22-38.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) видео лекция "ДИЗАЙН НА УРОК-ЛЕКЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ" No 7 във виртуалната библиотека на РУ - http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Дистанционно обучение – предизвикателства и пътища за постигане на по-високо качество на учебните курсове Сп. „Педагогика“, книжка 3/2020, година XCII, ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print) https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/sadarzhanie-na-sp-pedagogika-2020-g/sp-pedagogika-knizhka-3-2020-godina-xcii/

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Електронни форми на смесено обучение при подготовка на студенти от педагогическите специалности на Великотърновския университет Сб. научни доклади от Осмата национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", УИ "Св. Климент Охридски", с. 77-87. ISBN 978-954-07-5028-6

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Рецензия на "Наръчник по иновационни образователни технологии" под общата редакция на АНГЕЛ СМРИКАРОВ и ХРИСТО БЕЛОЕВ (Русенски университет)

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Хартиена или електронна книга? ВИДЕО-ЛЕКЦИЯ ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ към Виртуалната библиотека на РУ! http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html?fbclid=IwAR2JBZu6PnZwhiVCJR9dk2-xKPj2J1xZaJHMI_YPjWaqJueNyL6RCKOeLx8 (под точка 4.5.)

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Application of semantic technologies in bibliographic databases: A literature review and classification The Electronic Library, Emerald, Vol. 38, No. 1, 2020, pp. 113-137; doi: 10.1108/EL-03-2019-0081; ISSN: 0264-0473, 2020, https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RRC&SrcAuth=RRC&SID=C1l1ZF7tc2rV5ca2sfW&UT=WOS%3A000502619000001

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Applying text mining methods to extracting information from news articles IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 1031 (2021): 012048, International Conference on Technics, Technologies and Education, p. 8. doi:10.1088/1757-899X/1031/1/012048; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101666452&origin=resultslist

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Research on N-grams feature selection methods for text classification IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 1031 (2021): 012054, International Conference on Technics, Technologies and Education, p. 9. doi:10.1088/1757-899X/1031/1/012054; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101720414&origin=resultslist

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2020) Анализиране и визуализиране на данни Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ISBN: 978-619-208-223-9

Георгиева, Виолета (2020) Щрихи към портрета на Михаил Драгоманов като преподавател във Висшето училище в София Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Материали от международна научна конференция "България и българите – събития, личности, идеи (XVIII–XX в.)” по повод 70-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов, Т. 4, бр. 2, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 406-420. ISSN: 2603-5065 (Online), ISSN: 2603-3534 (Print)

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 5. Пазари, общество, власт. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2020. – 374 с. ISSN ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново: Фабер, 2020. – 570 с. ISBN 978-619-00-1165-1

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. Ред. колегия Иван Русев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020. – 231 с. ISBN 978-954-07-5009-5. COBISS.BG-ID – 41707272

Георгиева, Гергана (2020) Бератлиите - търговците на султана. Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 5. Пазари, общество, власт. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2020, с. 39-54 (в съавторство с д-р Николай Тодоров). ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) Рецензия: Нов поглед към българския елит. (Събев, О. Просветени на изток с лъчите на запада: българската ученическа колония в Цариград (XIX-XX век). София: Авангард прима, 2019, 646 стр.). История, 2020, кн. 2, страници. ISSN 0861–3710 [Инд./Реф. в: Web of Science]

Георгиева, Гергана (2020) Решаване на конфликти на Балканите в края на XVIII - началото на XIX век В: „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 108-118. ISBN 978-619-00-1165-1

Георгиева, Гергана (2020) Теметтуат дефтерите като извор за историята на българските земи. В: Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. Ред. колегия Иван Русев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 29-50. ISBN 978-954-07-5009-5; COBISS.BG-ID - 41707272

Георгиева, Десислава (2020) Диагностичен инструментариум за определяне на равнището на формираните умения у обучаваните по темата ”обикновени дроби“ Математика и математическо образование, Доклади на Четиридесет и деветата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, секция В: Образование по математика и информатика, 2020, с. 190-197, ISSN 1313-3330

Георгиева, Десислава (2020) Интегриран дидактически модел за формиране и развиване на математически умения в прогимназиален етап на основната образователна степен Научно-методическо списание Математика и информатика, LXII, бр. 1, 2020, София: Национално издателство за образование и наука „Аз буки”

Георгиева, Златинка (2020) Social Inheritance of Fear. Златинка Георгиева. Social Inheritance of Fear/ Манол Манолов, Иван Стоянов. Open Journal of Social Sciences Vol.8 No.9, September 2020, 1-15 page, DOI: 10.4236/jss.2020.89001 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Георгиева, Златинка (2020) ЖИВОТ В РЕМИСИЯ X Национална конференция по психотерапия „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“. Организирана от Българска асоциация по психотерапия. София, 21-23.02.2020 г.

Георгиева, Златинка (2020) ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРАПА ПРИ СЪСТЯНИЕ НА САМОТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченій 155-річчю . Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 5 листопада 2020 року. с.21-24. УДК 159.9:316.324.8(082). DOI 10.18524/978-617-689-405-6. ISBN 978-617-689-405-6

Георгиева, Стела (2020) Георгиева, Стела. Концепции за развитие на интелектуалната собственост в Аржентина. / Стела В. Георгиева. // Б и б л и от е к и, четене, комуникации: Осемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие 14-15 ноември 2019. - В. Търново: Нар. библиотека П.Р. Славейков, 2020, с. 122-134: Abstract ISSN 1313-8138

Гергова, Христина (2020) Компетентностният подход в условията на началното ограмотяване на български език като втори език (ученици роми) Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес", Плевен, 09-10 октомври 2020 г. Ред. колегия: доц. д-р Емил Бузов, гл. ас. д-р Росица Пенкова, ас. Христина Гергова, преп. Кремена Ангелова, Съст: доц. д-р Боряна Здравкова, авторски колектив, Педагогически колеж, Плевен, 2020, с. 143 - 151, ISBN 978-619-91255-2-6, COBISS.BG-ID - 42096648

Гергова, Христина (2020) На голямата сцена в спектакъла „учител – ученици – заедно“- театърът в образованието Сборник с доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Съст. М. Михова, В. Търново: Ай анд Би, 2019, ISSN 2534-9317 с. 275-282, COBISS.BG-ID 1288420836

Гецов, Антон (2020) Апозиция и референция Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXXI A. Отговорен редактор: доц. д-р Десислава Иванова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, 209–230. ISSN 1311-7300 за печатно издание; ISSN 2603-512Х за онлайн издание. // < https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/godishnici/2020-godishnik.pdf >

Гецов, Антон (2020) Атрибуция, предикация, апозиция (Втора част) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 2, 2020 (год. ХХIХ), с. 223–233, ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Гецов, Антон (2020) Атрибуция, предикация, апозиция (Първа част) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 1, 2020 (год. ХХIХ), с. 86–94, ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Горанова, Пенка (2020) Стратегически действия при провеждане на рекламна политика Юбилейна международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", Том 3,стр. 529-540, ISBN 978-954-21-1039-2

Гочев, Гочо (2020) Звуко-цветовой эффект поэтического текста и прагматическая адекватность перевода (опыт анализа переводов на болгарский язык стихотворения В. Высоцкого „Гололед“) Świat przedstawiony w literaturze, kulturze I języku Pod redakcją Anny Wardy I Anny Stępniak WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź 2020, с. 83 - 92

Гочев, Гочо (2020) Из истории великотырновского международного симпозиума (тематика и статистика). Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“. Доклады и сообщения. Велико Тырново, Болгария, 11-14 октября 2018 г.; УИ „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Тырново, 2020, с. 33 - 36

Гочев, Гочо (2020) Прагматическая адекватность поэтического перевода с точки зрения звуко-цветового эффекта текста (на материале переводов М. Маринова и И. Николова стихотворения С. Есенина „Не жалею, не зову, не плачу...“ на болгарский язык). Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“. Доклады и сообщения. Велико Тырново, Болгария, 11-14 октября 2018 г.; УИ „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Тырново, 2020, с. 125-130

Григорова, Лора (2020) Културен маршрут „Петко Рачев Славейков и Велико Търново“. – В: Сборник „Международен симпозиум „Образование ‘21”. Т. 4. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2020. Велико Търново

Григорова, Лора (2020) Паметници във Велико Търново, посветени на личности и събития от епохата на Българското възраждане – идеи и реализация (1879–1944 г.). – Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 4, кн. 1 (2020). Година IV (XXXVI), 2020. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 491–522. ISSN: 2603-5065 (Online) ISSN: 2603-3534 (Print) Велико Търново

Григорова, Маргрета (2020) "Sen kamennego psa". Obrazy nieistnienia w twórczości Zbigniewa Herberta i ich geometryczne ekwiwalenty „Klusownik i miśliwy. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta”, (red. Justyna Pyza i Józef Ruszar). Kraków: Instytut literatury, 2020, s. 223 - 243 ISBN 978-83-66359-33-8

Григорова, Маргрета (2020) 30. Wiesław Walkiewicz. Wychodzenie z cienia. Wysiłek bułgarski z perspektywy nadwiślańskiej. - Виеслав Валкиевич. Излизане от сянката. Българските усилия, гледани откъм Висла Известия на Института за исторически изследвания към БАН, т.35, 2020, 174, ISSN: 2367-5187

Григорова, Маргрета (2020) 9. Joanna Papuzińska, Wiersze i opowiadania wybrane, Sławomir Krzyśka, Wiersze wybrane Anna Onihimowska, Dzień czekolady – Избрани стихове и кратки разкази от Йоанна Папужинска, Анна Онихимовска, Славомир Кшишка Литературен вестник, 2020/21, c. 28, 33.

Григорова, Маргрета (2020) Głos Olgi Tokarczuk w Bułgarii, czyli jak odnaleźć zgubioną duszę Postscriptum Polonistyczne, tom 25, 2020, s. 163-175 ISNN: 1898-1593 e-ISNN: 2353-9844, indeks w Erih Plus, Index Copernicus, CEEOL, CEISH, BazHUM

Григорова, Маргрета (2020) Grzegorz Leszczyński: Dekalog współczesności, Współczesny psarz jako trikster w: Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, SBP, Warszawa, 2012;– Декалогът на съвремието, фрагменти от „Книги първи. Книги последни? Литературата за деца и юноши и предизвикателствата на съвремието, Варшава 2012;Съвременният писател като трикстер (есе) Литературен вестник, 2020/21, 8-9; 15-16.

Григорова, Маргрета (2020) Janusz Korczak, Spowiedź motyla (fragment) - Януш Корчак, Изповедта на пеперудата Литературен вестник, 2020/21, 17-18.

Григорова, Маргрета (2020) POLSKIE DOŚWIADCZENIE HISTORYCZNE A SŁOWIAŃSKA PERSPEKTYWA LITER ACKA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (CZESŁAW MIŁOSZ, MILAN KUNDER A, DANILO KIŠ) Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, Vol 9 (2020), s. 36-57. https://journals.umcs.pl/zcm/issue/view/657/showToc