Публикации за 2019


Авгинова-Николова, Емилия (2019) За думата "ХАВРА" в български, гръцки и руски език. сб. „Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т. 10, брой1, с. 128-137, ISBN 978-619-208-197-2 /3

Авгинова-Николова, Емилия (2019) За някои фразеологични единици с ядрен компонент "хляб" в съпоставителен аспект в български, руски и гръцки език "Балканите - език, история, култура", том VI, УИ, Велико Търново, 2019, ISSN 1314-4065

Аврамов, Владимир (2019) Владимир Аврамов - "60 години по вълните или възможността да докоснеш хоризонта", В: "По вълните на времето", Легкоступ, Пламен Велико Търново, Издателство Фабер 2019, с. 2-3. ISBN 978-619-00-0935-1.

Александров, Олег (2019) Археологически проучвания на балнеум в късноримския кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 2. Велико Търново: Фабер, 2019, 7-71. ISBN 978-619-00-1029-6

Александров, Олег (2019) Колективна находка от римската епоха от с. Богатово, Севлиевско. В: Севлиево и Севлиевският край. Археологически проучвания. Севлиево: М-Прес ООД, 2019, с. 211-214. ISBN 978-619-7524-09-3

Александров, Олег (2019) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София: Булгед ООД, 2019, с. 347-349. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александрова, Елица (2019) “Стилови особености през отделните етапи от развитието на изобразителното изкуство “ “ Style peculiarities during the different stages of the development of the visual arts“ Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование“- Враца 2019, Издателство Ай анд Би, Велико Търново ISBN: 978-619-7281-52-1

Александрова, Силвия (2019) Дън Сяопин и пътят към глобализма с китайска специфика Deng Xiaoping and the Road to the Globalism with Chinese Characteristics България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. ХIII. Научна конференция 31 октомври 2018 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 257-271, [Електронен ресурс] ISSN 2603-3895 (Print) ISSN 2603-3860 (Onlinе)

Алексиева, Милена (2019) Aлeкcиeвa М., Д. Кирoв. AНAЛИЗ НA EГOOРИEНТAЦИЯТA И КOЛEКТИВНAТA OРИEНТAЦИЯ НA CЪCТEЗAТEЛИ ПO БACКEТБOЛ Педагогически алманах, 2019, брой 1, COBISS.BG-ID - 1121205220 ISSN - 1310-358X с. 71-91

Алексиева, Милена (2019) Aleksieva M., S. Denev. SURVEY ON ADAPTATIONS OF BASKETBALL FOR PEOPLE WITH DISABILITIES Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) COBISS.BG-ID - 1121722084 pp 896-900

Алексиева, Милена (2019) Aleksieva, M., S. Denev. OPPORTUNITIES TO OPTIMIZE THE FOOTBALL TRAINING PROCESS WITH THE MEANS OF THE GAME APPROACH Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) COBISS.BG-ID - 1121722084 pp 891-895

Алексиева, Милена (2019) Алексиева, М., П. Милонас. Проучване мнението на родители относно уроците по физическо възпитание и спорт сп. Спорт и наука 2019/3,4 ISSN - 1310-3393 COBISS.BG-ID - 1121090276 с. 89-99

Алексиева, Милена (2019) Алексиева, М., Цв. Ковачева. Влияние на физичеcката активноcт върху формиране на личноcтни качеcтва cпоред анкетно проучване СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ", Том 27, бр. 2, ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) COBISS.BG-ID - 1121205220 с. 195-202

Алексиева, Милена (2019) Алексиева, Милена, Св. Стефанов, Е. Спахиу. Анкетно проучване относно мястото на спорта 3х3 баскетбол във висшите училища в Република Албания Сборник от Единадесета международна научна конференция „Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, ISSN 1314–2275, COBISS.BG-ID - 1247245284 с. 139 - 146

Алексиева, Милена (2019) Алексиева, Милена. Адаптации на баскетболната игра за хора със специфични възможности В. Търново: „Ай анд Би“ 2019, 145 с., ISBN - 978-619-7281-48-4 COBISS.BG-ID - 1289538532

Алексиева, Милена (2019) Денев, Ст., М. Алексиева. Проучване мнението на спортни специалисти относно приложението на игрови подход по футбол при деца и младежи със СОП МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, с. 533-538, ISSN: 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852

Алексиева, Милена (2019) Петкова, М., М. Алексиева. Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 2, стр. 286-292, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) COBISS.BG-ID - 1121205220

Алексиева, Милена (2019) Петкова, М., М. Алексиева. Различия в проявлението на психоемоционалното състояние на ученици след приложение на игрови подходи Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С., 2019, стр. 342-347, ISSN - 2682-9908 COBISS.BG-ID - 1290800356

Ангелов, Мариан (2019) Музикалнотворческата дейност при обучението на студенти бъдещи начални учители Сб. от II Межуднародна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството”, Пловдив, 24-26 октомври 2019 г. Ред: проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, доц. д-р Васил Колев, доц. д-р Весела Казашка. Пловдив: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев”, 2019, с. 133-139. ISBN - 978-954-2963-56-1, COBISS.BG-ID - 1293564132

Ангелов, Мариан (2019) Темпото като фактор за осмисляне и интерпретиране на времевите отношения в музиката при българското и чуждо музикално творчество Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02-03 юни 2019 г. Ред. Ст. Стойков. Велико Търново: Изд. „Ай анд Би”, 2019, с. 133-140. ISBN: 978-619-7281-52-1, COBISS.BG-ID - 1290939364

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Българската поезия през 70-те години на ХХ век, отразена в три пропагандни и една маргинализирана антология - В: ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИФЕРИЯ: ПАМЕТ И УПОТРЕБИ. Сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 4–5 ноември 2019 г., Съст. Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова и Владимир Игнатов, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., с. 261 - 274. ISBN: 978-954-07-5115-3, COBISS.BG-ID - 45011464. ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИФЕРИЯ: ПАМЕТ И УПОТРЕБИ. Сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 4–5 ноември 2019 г., Съст. Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова и Владимир Игнатов, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., с. 261 - 274. ISBN: 978-954-07-5115-3, COBISS.BG-ID - 45011464.

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) За "Втора част на разговора": Ботев на Цветан Стояноя Ботев и българската литература. Нови изследвания. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019. Електронно издателство LiterNet, 13.04.2019. ISBN 978-954-304-430-6.

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Изобразяването на "Отечествената война" в българската белетристика през 1946 - образ и подобие 1946: Между Царството и Народната република. Година на прокомунистическия прелом. Поетика на новия канон. Издателство: Кралица Маб, София, 2019, с. 293 - 334. ISBN 978-954-533-180-0

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Яворов в изследването на Михаил Арнаудов „Психология на литературното творчество” Сб. от Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”, Чирпан, 14 ян. 2018 г. Съст. проф. д-р Димитър Михайлов. Рецензенти: проф. д-р Страшимир Цанов, доц. д-р Димитър Кръстев. Велико Търново: Изд. ДАР-РХ, с. 304-313, 2019. ISBN 978-954-9489-65-1, COBISS.BG-ID - 1289340644.

Ангелова, Жоржета (2019) Използване на GeoGebra при изучаване на геометрия в обучението по математика в 1. – 4. клас Сборник от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2019 г. Ред. Маринела Михова. с. 233 – 241. ISSN 2534-9317

Ангелова, Жоржета (2019) Използване на GeoGebra при изучаване на геометрия в обучението по математика в 1. – 4. клас Сборник от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2019 г. Ред. Маринела Михова. с. 233 – 241. ISSN 2534-9317

Ангелова, Жоржета (2019) Използване на GeoGebra в училищния курс по геометрия в 10. клас Сборник от научна конференция на младите изследователи, Велико Търново

Ангелова, Жоржета (2019) Някои идеи за използване на GEOGEBRA при изучаване на понятието „пирамида“ в обучението по математика Списание „Педагогически алманах“, Велико Търново, Университетско издателство Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Том 27/брой 2, (с. 178 – 187), ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print)

Ангелова, Пенка (2019) Повече от спомен…Румяна Захариева. „Ръкавици за студената война”. Пловдив: Издателска къща „Хермес“, 2018. В: в. К. Вестник за критика, дежати и културни удоволствия. 22.02.2019. ISSN: ISSN 2603-4441. . София: Фондация „Пространство Култура”.

Ангелова, Светлана (2019) Здравето на детето в образователен дискурс (концептуален модел) Русе: Авангард Принт. ISBN - 978-954-337-385-7, COBISS.BG-ID - 1291210468

Ангелова, Светлана (2019) The Ecological Education of Preschool Children and the Idea of Sustainable development – Why Inquiry-based Learning is important? Сб. Конференција „Васпитач у 21. веку“ Допринос предшколства оствариваньу цильева образованьа и васпитаньа. Eds. by А. Ковачевић et al., Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2019, 18, pp. 158-165. ISBN 978-86-7746-755-5

Ангелова, Светлана (2019) Актуални норми за здравословно хранене на учениците Сб. „130 години Университетска педагогика“, Сб. с доклади от научна конференция с международно участие, ноември 2018. Ред. Я. Мерджанова и др., София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, с. 426-435. ISBN: 978-954-013930-2, COBISS.BG-ID - 1290331876

Ангелова, Светлана (2019) Концепти за професионално-практическата подготовка на стажант – учители Педагогика, 2019, 91 (7), с. 963-982. Print ISSN 0861–3982, Online ISSN 1314–8540 [Инд./Реф. в: Web of Science] COBISS.BG-ID - 1119662308

Ангелова, Светлана (2019) Новите технологии и проекцията им в здравната култура на възрастните хора В: Възрастни хора и новите технологии. Фондация „Човещина“, Балкански институт по труда и социалната политика. Ред. М. Мизов, София: Авангард Прима, 2019, с. 139-152. ISBN: 978-619-239-172-0, COBISS.BG-ID - 1290715364

Ангелова, Светлана (2019) Природонаучното образование в началното училище – компетентностна перспeктива Сб. Научно-практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието“, 17-18 април, 2019 г. Плевен. Ред. Б. Здравкова и др., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж, 2019, с. 102-109. ISBN: 978-619-91255-1-9, COBISS.BG-ID - 1289892836

Ангелова, Светлана (2019) Ролите на социалните контексти в защита правото на всяко дете да бъде здраво Сб. „Хармония в различията“, Научна конференция „Хармония в различията“. София, 10. 12. 2019. Ред. Ж. Назърска, С. Шапкалова, М. Гарванова, Н. Дебрюне, Д. Стоянова, София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2019, с. 480-488. ISBN 2367-7899 COBISS.BG-ID – 1273744100

Андреев, Андрей (2019) Балканските делегации на Славянския конгрес в Русия (1867 г.). // Балканите – език, история, култура. – Т. 6. Шеста междунар. науч. конф., 26–28 окт. 2017 г. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 406-413. ISSN 1314-4065 В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 406-413. ISSN 1314-4065

Андреева, Десислава (2019) На прокрустовото ложе: научната журналистика между науката, журналистиката и алтернативните факти. Медии и журналистика - професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия. Сборник в чест на проф. дсн Петранка Филева. Съст. Бисер Златанов. София: ФЖМК, 2019, с. 256-269. ISBN 978-619-7567-00-7, https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/sbornik-p.fileva.pdf.

Антонов, Симеон (2019) Българското военно присъствие във византийска Южна Италия и Сицилия през XI век Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Осма студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, т. 5. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 58–68. ISBN 978-619-208-182-9.

Анчева, Антоанета (2019) Античният модел – метод и естетическа програма на Академиите през ХVII век Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019. с. 16-22 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2019) Художественное слова и живопись Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико Тырново, Болгария, 6 стр.

Анчева, Антоанета (2019) Художествено слово и живопис Сп. Визуални изследвания, кн. 2/2019, изд. на ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, с.141-149 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Аркадиев, Димитър (2019) НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ, МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, ПРАВА НА ЧОВЕКА И СТАТИСТИЧЕСКОТО ИМ ОТРАЗЯВАНЕ Сп. Статистика, София, НСИ, 2019, кн.2, с. 31-64. ISSN: 2367-5497

Асенов, Анатолий (2019) Бизнес контролинг Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2019) Организационен мениджмънт Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2019) Стратегия на продажбите Сп. Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 2, УИ „Св. св Кирил и Методий”, Велико Търново.

Асенов, Анатолий (2019) Съвременни тенденденции в управлението на персонала Списание „Социално-икономически анализи”, УИ „Св. св Кирил и Методий”, Велико Търново.

Астарджиева, Татяна (2019) Балтийският регион - значение и място във възгледите на Ал. В. Колчак. Годишник на Историческия факултет. OSTEDIT HISTORIA. Изследвания в чест на 65-годишнина на проф.д-р Мария Иванова. Година III (XXXV), Том 3, бр. 1, 2019, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 357-369. ISSN 2603-3534 (Print), ISSN 2603-5065 (Online).

Астарджиева, Татяна (2019) Омската преса в края на 1918 - началото на 1919 г. - В: Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново, 2019, c. 260-268. ISBN 978-619-208-204-8. COBISS.BG-ID - 1292847588.

Астарджиева, Татяна (2019) Проектът на Карел Крамарж за конституция на Русия и бялото движение. Научна конференция "Конституция и държавност", В. Търново, 1 декември 2017. Ред. М. Палагурски, Л. Дончева, А. Игнатова. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново, 2019, с. 180 - 191. ISBN 978-619-208-206-2. COBISS.BG-ID - 39134216.

Байчев, Илиян (2019) За целта на временните мерки, постановявани от Съда на Европейския съюз De Jure, 1/2019, стр. 109-113. ISSN: 2367-8410 (Online) ISSN: 1314-2593 (Print)

Бакоев, Валентин (2019) Fast Computing the Algebraic Degree of Boolean Functions In: Ćirić M., Droste M., Pin JÉ. (eds) Algebraic Informatics. CAI 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11545. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-030-21363-3_5 Online ISBN 978-3-030-21363-3, Print ISBN 978-3-030-21362-6 Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1905.08649

Бакоев, Валентин (2019) Combinatorial and Algorithmic Properties of One Matrix Structure at Monotone Boolean Functions Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1902.06110,

Бакоев, Валентин (2019) DISTRIBUTION OF THE BOOLEAN FUNCTIONS OF N VARIABLES ACCORDING TO THEIR ALGEBRAIC DEGREES Serdica Journal of Computing, 13 (2019), No 2, pp 17-26. ISSN (online): 1314-7897, ISSN (print): 1312-6555

Белогашев, Георги (2019) Американският неореализъм и съзнанието Философия, 4/2019, XXVIII, с.343-351, ISSN 0861–6302

Белогашев, Георги (2019) Предметът на философията в презентационистката теория на Американския неореализъм В: Философията: предизвикателства и перспективи, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 48-59, ISSN 1314‐2763

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Belomazheva-Dimitrova, S. Recovery of the muscle function after stable elbow fractures. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), Art 308, pp 2070 – 2074, 2019 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES. Indexed in Scopus

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Беломъжева-Димитрова, С., И. Сираков. Запаметяването като метод за подготовка в ориентирането - за или против: проучване на мнението на състезатели от световния елит. Сборник с доклади от научна конференция "Туризъм и спорт", НСА ПРЕС, София, 2019, с. 5-11. ISBN 978-954-718-573-9, COBISS.BG-ID - 1289549796.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Беломъжева-Димитрова, С., П. Ангелова. ЧЕСТОТА И ПРИЧИНИ ЗА ТРАВМИТЕ ПРИ СТУДЕНТКИ СЪСТЕЗАТЕЛКИ ПО ВОЛЕЙБОЛ/Frequency and epidemiology of traumas in female student volleyball players. Сп. Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", бр.2/2019, с. 279-285, ISSN 1310-358X.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Сираков, И. С. Беломъжева-Димитрова. Анализ на възможностите за приложение на GPS технологиите и софтуерните продукти в спорта ориентиране. В: сборник от Единадесета международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”. 8-ми ноември, 2019, София. Редактор Анжелина Янева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019, с. 288-298. ISSN 1314-2275; COBISS.BG-ID – 1247245284

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Сираков, И., С. Беломъжева-Димитрова. Относно ролята и мястото на техническите тренировки и техния анализ в годишния тренировъчен цикъл на състезатели по ориентиране: проучване на мнението на треньори и ръководители на отбори. В Сборник трудове от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново: Ай анд Би, 2019, с. 525-532. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Стойчевски, М., С. Беломъжева-Димитрова. Проучване на мнението и степента на информираност на родители на занимаващи се с плуване деца относно проблемът гръбначни изкривявания и неговата профилактика. Сборник трудове от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново: Ай анд Би, 2019, с. 519-524. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Белчева, Весела (2019) Bruecken zur Interkulturalitaet im Fremdsprachenunterricht. Ionesco, Eduard, Chirimbu Sebastian (ed.). Challenges of Transition from School to Labor Market. Competence and Career. Procedia of 2nd edition. PTS 2018 International Symposium. UK: ACADEMIA Publishing,10-19. ISBN 978-1-9998738-6-8

Белчева, Весела (2019) On language as a conflict factor Сб. IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах». КИIB: TОВ НВП "Iнтерсервic", 25-28, ISBN 978-617-696-869-6

Белчева, Весела (2019) За езиковите контакти на обединена Европа. Сп. "Предучилищно и училищно образование", бр. 2, 25 - 33, ISSN 2535-0692

Белчева, Весела (2019) Методът на Франц Ан в чуждоезиковото обучение в България в края на ХIX-началото на ХХ век. // FRANZ AHN’S FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHOD IN BULGARIA AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY Сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 188-194. ISSN 0205-1834. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=E3KmGzI52D5hX4PCjiJ&page=1&doc=1

Бенчева, Виктория (2019) "Applications of the barycentric geometry to the elliptic curves", Seminar on Coding Theory, Chiika, Troyan, 2019

Благоев, Благовест (2019) Частотный словарь рифм Павла Матева: методика составления. // Болгарская русистика. - София, 2019, Кн. 3, с. 39-51. ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online).

Бойчев, Бойчо (2019) Increasing Brand Popularity through Influencers "27th International Conference (LPDS) - Faculty of Commerce, Mansoura University", Ain Sokhna, Egypt, 17-18 march 2019

Бойчев, Бойчо (2019) Организационно-управленски структури в туристическия бизнес Международна научно-практическа конференция на тема: „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи“, Свищов, 11-12 октомври 2019 г. Ред. Марияна Божинова. Свищов: АИ Ценов, 2019, с.507-514. ISBN:978-954-23-1764-7. COBISS.BG-ID: 1292082660 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1292082660

Бойчев, Бойчо (2019) Роля и място на подкаста в дигиталния пазар Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2019, 8(2), 94-99. ISSN (print): 1314-7390, ISSN (online): 2603-4085, doi:10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.2.94 COBISS.BG-ID: 1250795748 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1250795748&fmt=11&lani=bg ; http://www.su-varna.org/journal/IJUSV-ESS/2019.8.2/?article=94-99.pdf ; doi:10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.2.94

Бойчев, Бойчо (2019) Ценова политика на съвременната фирма Управление и устойчиво развитие: Общество, човек, природа – София, 2019, книга 1 (74), с. 107-112. ISSN (print): 1311-4506, COBISS.BG-ID: 1121374436, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1121374436

Бонджолова, Валентина (2019) VI международен конгрес на изследователите на руския език Проглас, кн. 1, 2019 (год. ХХVIII), стр. 150, ISSN 0861-7902, ISSN 2367-8585 (Online). COBISS.BG-ID - 1273974244.

Бонджолова, Валентина (2019) Български език за чужденци. Ниво С1-С2. (в съавторство с Н. Радева, Д. Димитрова, Т. Рабовянова). Департамент за езиково обучение. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: Велико Търново, 2019. 240 стр.

Бонджолова, Валентина (2019) Екзотизмите в езика на политиката Политиката в културата на българи и сърби // Политика у култури Бугара и Срба. Фабер: Велико Търново, 2019, стр. 7 - 19. ISBN: 978-619-00-1042-5.

Бонджолова, Валентина (2019) За някои особености на деметафоризацията в рекламата Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, 110-летию создания Башкирского государственного университета и 10-летию создания Региональной общественной организации «Общество дружбы Башкортостан – Болгария» (г. Уфа, 24 – 25 октября 2019 г.) / отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. – 440 с. ISBN 978-5-7477-5061-6, с. 57 – 63. http://2019.bashedu.ru/sites/default/files/slavyanskie_etnosy_yazyki_i_kultury_v_sovremennom_mire.pdf

Бонджолова, Валентина (2019) За писменото отбелязване на ударението в българския език NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 137 – 148, ISBN 978-619-208-193-5. COBISS.BG-ID - 1291103972.

Бонджолова, Валентина (2019) Невербальное как компонент вербального в рекламном тексте Русский язык: исторические судьбы и современность: VI Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 20-23 марта 2019 г.): Труды и материалы / под общей редакцией М. Л. Ремнёвой и О. В. Кукушкиной. — М.: Издательство Московского университета, 2019. 294 стр. (610 с.). ISBN 978-5-19-011383-9. http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf

Бонджолова, Валентина (2019) Повторението в рекламния текст: структурни и лексикални особености Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, стр. 654-666. ISBN 978-619-208-188-1.

Бонова, Станка (2019) Превод на полски език на "Manifest nowej socjalnej poezji", автор на оригиналния текст Vladimir Sabourin Списание „Нова социална поезия“, октомври, 2019, ISSN 2603-543X

Бонова, Станка (2019) Превод от полски език на "Начало на социалистическата конспирация. Полска социалистическа партия - Свобода, равенство, независимост", автор на оригиналния текст Мачей Жучковски, София, Списание История кн. 5, 2019 г., с. 506, ISSN 1314–8524 (Online), ISSN 0861–3710 (Print)

Бонова, Станка (2019) Превод от полски език на "Писател и съдба За творчеството на Густав Херлинг-Груджински", автор на оригиналния текст Ева Бенковска, София, Литературен вестник бр. 19 2019 г. с.15, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2019) Превод от полски език на "Полска народна република. Дали и как е възможна свободна литература в страна лишена от свобода?", автор на оригиналния текст Камила Будровска София, Литературен вестник бр.30 2019 г., с.19, ISSN 1310-9561

Бораджиева, Елена (2019) Анкетно проучване за нагласите на студентите от специалност Психология за упражняване на доброволчески труд, Сборник, Библиотека “Диоген” - Изследване и практика, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, с.23-33, ISBN - 978-619-208-192-8; COBISS.BG-ID – 1290836196

Бораджиева, Елена (2019) Първите седемнадесет години от 35-годишното история на психологичната лаборатория на Националния военен университет(изповед на първия психолог), Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "140 години военно образование - традиции и перспективи", издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, ISBN 978-954-753-283-0,COBISS.BG-ID - 1290606308 Велико Търново

Борисов, Борислав (2019) Доклад по делото и неговото значение в исковия процес В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция, т. 8 Научно направление "Социални, стопански и правни науки", Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2019 г., с. 234 - 245; ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID - 50287624

Борисов, Борислав (2019) Някои бележки във връзка с измененията на Гражданския процесуален кодекс в материята на заповедното производство (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) В: Сборник Научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019 г., с. 538 - 550. Съставители: гл. ас. д-р Венцислав Л. Петров, гл. ас. д-р Виктор Токушев, научни ред.: проф. д. ю.н. Екатерина Матеева и проф. д.ю.н. Иван Русчев, ISBN 978-954-07-4746-0, COBISS.BG-ID - 1292822244.

Борисов, Борислав (2019) По някои въпроси на медиацията и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в исковия граждански процес В: Сборник от Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите членки на Европейския съюз", В. Търново, Издателство Фабер, 2019, ISBN 978-619-00-0946-7, COBISS.BG-ID-1291502308, ред. колегия: проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Митов, проф. д.и.н Игорь Филькевич, доц. д-р Янка Тянкова, доц. д-р Венета Христова, доц. д-р Гергана Георгиева и гл. ас. д-р Десислава Давидкова.

Борисов, Борислав (2019) По някои въпроси на писмените защити в исковия граждански процес 100 години от рождението на проф. Борис Яновски. Сборник студии и статии. С.: УИ "Св. Климент Охридски". Рецензенти: проф. д-р Анелия Мингова, проф. д-р Валентина Попова. Съставител: гл. ас. д-р Ивайло Костов, с. 317-329, ISBN: 978-954-07-4913-6, COBISS.BG-ID 40011016.

Борисова, Ана (2019) From grandparents to grandchildren: On the issue of cross-generational cultural transmission and the enculturational process Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност "Педагогика на обучението по музика" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 91-110. ISBN 978-619-208-196-6, COBISS.BG-ID - 1291679460

Братанова, Боряна (2019) Граматикализация и лексикализация при фразеологичните глаголи в английския език. -В: М. Илиева et al. (ред.). Aut inveniam viam aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 325-341. ISBN 978-619-208-188-1 COBISS.BG-ID - 1289878756

Бузов, Вихрен (2019) Analytic Approach to the Normativeness of Meaning Rules and Social Institutions Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, Nr. 43 (Nr.1 / 2019) / Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, nr. 43 (Nr1⁄ 2019), Craiova, ROMANIA, pp.155-167, ISSN 1841-8325

Бузов, Вихрен (2019) Crises of State Security in the Globalization Era Political and Economic Unrest in the Contemporary Era, Proceedings of the 6th Academos Conference 2019, ed. A. Taranu, Bucharest 20-23.06.2019, Faculty of Political Science, National University of Political Science and Public Administration, Bologna: Filodritto Editore, pp.41-46, ISBN 978-88-85813-41-0 (https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000722431500005)

Бузов, Вихрен (2019) Energy Security and Energy Sovereignty of Southeastern European Countries 2nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Proceedings of International Conference, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, (Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov), Bologna: Filodritto International Proceedings, pp. 80-84, ISBN 978-88-85813-37-3

Бузов, Вихрен (2019) The Collapse of Great Ideologies - Perspectives for the Future of Humankind 18 Мечународна филозофска школа Felix Romuliana, Зборник излагана, 31.08-02.09.2017, Зайечар, Србия, уредник Миленко Бодин, Центр за културу, сс.39-49, ISBN 978-86-88123-87-7, COBISS.SR.-ID 278688012

Бузов, Вихрен (2019) The Wider Black Sea Zone - Development and Security Perspectives in a Pluralist World Geopolitics in the Black Sea Region - Tendencies and Challenges (Second International Conference). Philosophy Nowadays. Thematic Papers, eds. Sl. Neskovic, B. Todorova, Belgrade, Belpak doo New Belgrade, pp.33-39, ISBN 978-954-8765-15-2

Бузов, Вихрен (2019) Битката за Балканите [The Battle for the Balkans] "Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите", Поредица за трансгранично сътрудничество "Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите, Том 6, с.113-118, В. Търново: Издателство "Ивис", ISSN 2335-0056; ISBN 978-619-205-123-5

Бузов, Вихрен (2019) Новата доминация на Турция в Широкия Черноморски регион Transgranicna saradnja, preduzetnistvo i bezbednost sa osvrtom na Zlatar i Novu Varos, Tematski zbornik radova, Bezbednost u postmodernom ambijentu, Ed. Sl. Neskovic, CESNA-B, Belgrade: Belpak d.oo.New Belgrade, s.1-9, ISBN 978-86-85985-39-3

Бузов, Вихрен (2019) Проблеми на социалната сигурност в аспекта на местното самоуправление [Problems of the Social Security Policies in the Context of Local Government] Drustveno-economski razvoi i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, Proceedings Medunarodna naucna konferencia, ed. Slobodan Neskovic, Beograd: CESNA-B i Internacionalnni Unuversitet Travnik u Travniku, BiH, s.1-6, ISBN: 978-86-85985-38-6

Бузов, Вихрен (2019) Сигурност чрез пролиферация на заплахите в един плуралистичен свят [Security through Treats Proliferation in a Pluralist World] "Модерна сигурност и съвременни технологии", Сборник с научни трудове, Том 2 "Модерна сигурност", София:НТС по машиностроене "Индустрия 4.0", ISBN 978-619-7383-13-3, с.253-258

Бузов, Емил (2019) Технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални проблеми и практики в образованието", ред. кол. Б. Здравкова и др., Плевен, 2019, с. 43-50, ISBN:978-619-91255-1-9, COBISS.BG-ID 1289892836

Булева-Петрова, Марияна (2019) За монографията на Снежина Врангова “От песен към художествена форма в инструменталната музика” Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/?fbclid=IwAR3huI0V-12sKBXdDozopLUlt0VYG29WuEE7eR68EzFhf7_M1MmuBX2qzEk

Булева-Петрова, Марияна (2019) Историята на музикалното образование като област на научни търсения и като учебна дисциплина. - В: Съвременно музикално образование и възпитание. Сборник доклади от юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност "Педагогика на обучението по музика" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". ISBN: 978-619-208-196-6, с. 17-25.

Булева-Петрова, Марияна (2019) Клара Мечкова: „Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие“ Българско музикознание, 2019 № 1, 102 - 105

Булева-Петрова, Марияна (2019) Минор и радост: опит за проникване в музикалното мислене през масовата песен от 40-те до края на 50-те години на ХХ век - В: Българско музикознание, 2019 № 4, 48-60. ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2019) Музикална теория - музикална педагогика: исторически връзки, актуално състояние, перспективи Сборник от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", съст. Маринела Михова,АЙ АНД БИ, Велико Търново, с.458-466, ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1288420836 .

Булева-Петрова, Марияна (2019) Научните перспективи в изследването на “Обратната перспектива” в музиката Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/

Булева-Петрова, Марияна (2019) Специфика на педагогическите изследвания в сферата на професионалното музикално обучение (иновативни идеи в разработки на докторанти към катедра „Музика“ на Великотърновския университет) - В: ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта, с. 7 - 24

Бургов, Пресиян (2019) DO PERSONAL TRAITS MODERATE COGNITIVE ABILITIES IN DIABETES MELLITUS? Archives of the Balkan Medical Union, 2019, VOL. 54, NR. 1, MARCH, pp. 139-147, https://umbalk.org/2019-vol-54-nr-1-march/

Бургов, Пресиян (2019) IMPACT OF VASCULAR RISK FACTORS ON COGNITIVE DECLINE ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS Archives of the Balkan Medical Union, 2019, VOL. 54, NR. 3, SEPTEMBER, pp. 492-496. https://umbalk.org/2019-vol-54-nr-3-september/

Бурнева, Николина (2019) Begriffliche Reflexion zur Übersetzungswissenschaft. Didaktische Aspekte. Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. Hrsg. von Vlasta Kučiš, Maria Grozeva und Anelia Lambova. Sofia: Neue-Bulgarische-Universität-Verlag, 2019, 113-131. ISBN 978-619-233-076-7 ; COBISS.BG-ID - 1291419364

Бурнева, Николина (2019) Nikolina Burneva: Deutschkundig sein – Passion, Zusatzqualifikation und/oder Beruf? Annegret Middeke, Doris Sava, Elen Tichy (Hrsg.): Berlin: Peter Lang 2019. S. 269-287.