Публикации за 2019


Ангелова, Светлана (2019) The Ecological Education of Preschool Children and the Idea of Sustainable development – Why Inquiry-based Learning is important? В: Книга Конференција „Васпитач у 21. Веку“ Допринос предшколства остариваньу цилева образованьа и васпитаньа".

Ангелова, Светлана (2019) Актуални норми за здравословно хранене на учениците Сб. "130 години Факултет по педагогика", София: Унив. изд. СУ "Св. Климент Охридски".

Анчева, Антоанета (2019) Античният модел – метод и естетическа програма на Академиите през ХVII век Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019. с. 16-22 ISSN: 2535-101X

Анчева, Антоанета (2019) Художественное слова и живопись Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико Тырново, Болгария, 6 стр.

Анчева, Антоанета (2019) Художествено слово и живопис Сп. Визуални изследвания, кн. 3/2019, изд. на ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, 15 с.

Видолов, Иван (2019) Understanding Virtual Embodiment: A Phenomenological Lens Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, 2019.ISBN 978-0-9981331-2-6

Вълчева, Пламена (2019) Narrative Discourse and Leadership-in-interaction in a Transnational Community of Practice St. Kliment Ohridski University Press.

Гецов, Антон (2019) Към въпроса за граматическите отношения в апозитивните словосъчетания Проблеми на устната комуникация. Книга единадесета. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. ?, ISSN ?.

Гецов, Антон (2019) Следите на града: прагматика на етикетизацията Серия „Обществени комуникации“, № 8, Катедра по журналистика и масови комуникации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен: Издателство „Фабер“, 2019, с. ?, ISBN...,//

Донев, Владимир (2019) ЕЛИН ПЕЛИН В БЪЛГАРСКОТО КИНО Електронно списание LiterNet, 07.01.2019, № 1 (230);

Енчев, Тодор (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията // Изкуствоведски четения 2018: Маргиналия. - София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, с. 207-220. ISSN 1313-2342.

Иванова, Ваня (2019) Лексические неологизмы-заимствования в русском и болгарском языках // Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико-Тырново, 11 - 14 октября 2018

Иванова, Ваня (2019) Отношения партитивности, посессивности и взаимообусловленности как основа возникновения семантических инноватов в русском и болгарском языках // Мова i мiжкультурна комуникацiя. Збiрнiк наукових праць. Полтава 2019 Полтава

Йорданов, Йордан (2019) Политиката на Великобритания спрямо Канада до 1867 г. – от френска колония към английски доминион. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, VIII Мартенски студентски четения, Осма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 март 2018 г., Велико Търново.

Костова, Людмила (2019) • The Reception of Blake in Bulgaria. In: The Reception of William Blake in Europe, edited by Morton D. Paley and Sibylle Erle. London: Bloomsbury, 2019. Pp. 611-640. ISBN-10: 1472507452; ISBN-13: 978-1472507457 London: Bloomsbury

Костова, Людмила (2019) • The Reception of Blake in Bulgaria. In: The Reception of William Blake in Europe, edited by Morton D. Paley and Sibylle Erle. London: Bloomsbury, 2019. Pp. 611-640. ISBN-10: 1472507452; ISBN-13: 978-1472507457 London: Bloomsbury

Марковска, Ангелина (2019) Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война ( културно-психологически дискурси) ИВИС, Велико Търново

Марчева, Пенка (2019) Pedagogical technology for assessing the musical training of future primary teachers Педагогика, 2019, с.,

Матеев, Илиян (2019) Иновационно развитие на Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 12-13 октомври 2018 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2019 г.

Матеев, Илиян (2019) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН Сборник трудове "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г.

Михайлов, Димитър (2019) Думи на съставителя. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 9-10. ISBN 978-954-9489-65-1. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Хайдушките песни на Яворов. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 81-96. ISBN 978-954-9489-65-1. У нас

Няголова, Наталия (2019) Иля Леонов, Пушкин, Кафка "АРТизанин", бр. 16, 2019, с. 122-200

Павлов, Пламен (2019) 25 истории от българското Средновековие. София, "Българска история", 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2019 София

Павлов, Пламен (2019) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2019 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2019) Грузинци и алани в българо-византийските войни в края на XII - началото на XIII в.– Сб.в чест на проф.д.и.н. Иван Йорданов. Шумен, 2019 Шумен

Павлов, Пламен (2019) За един автор, неговия роман и закъснялото българско признание.– Милен Александров. "Аз, грешният и недостойният". София, "Тангра ТанНакРа", 2019. София

Павлов, Пламен (2019) За завръщането на една книга, и не само.– Стоян Марков. Град Бяла. Антропогеографски проучвания. Под ред. на Дянко Колев. 2019.

Павлов, Пламен (2019) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2019. Монтана

Павлов, Пламен (2019) За култа към св. Филотея Търновска в средновековна България и Влахия.– Stratum plus Кишинев

Павлов, Пламен (2019) Необходима и навременна книга (Предговор).– Григор Велев. Чуждопоклонството при българите и националните интереси. София, 2018 София

Рангелова, Анелия (2019) Общуването при децата.Ръководство за семинарни занятия на студенти от специалност предучилищна и начална училищна педагогика - втора част ISBN 978-619-207-114-1

Румпос, Димитриос (2019) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προϊστορικά χρόνια - Βυζάντιο) История и култура на Гърция /От древността до Византия/ Велико Търново: Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков", 2019. Ηλεκτρονική έκδοση (електронно издание). ISBN 978-619-7173-22-2

Сапунджиева, Ваня (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията // Изкуствоведски четения 2018: Маргиналия. - София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, с. 207-220. ISSN 1313-2342.

Теофилова, Марина (2019) „Ново изкуство“ и „Ново училище“. (Из списание „Ново училище“ от 1910 г.) Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 95-105 ISSN: 2535-101X

Христова, Христина (2019) Special events as a tool of marketing PR SocioBrains, ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: www. sociobrains.com, international scientific refered online journal with impact faktor, бр. 53, януари 2019, c. 30-39

Чавдарова, Велислава (2019) «Сущность, профилактика и предупреждение синдрома эмоционального выгорания», коллективная монография «Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации Коллективная монография «Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации"ред. Т.Жалагина и др., ТвГУ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/