Публикации за 2019


Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Яворов в изследването на Михаил Арнаудов „Психология на литературното творчество” Сб. от Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”, Чирпан, 14 ян. 2018 г. Съст. проф. д-р Димитър Михайлов. Рецензенти: проф. д-р Страшимир Цанов, доц. д-р Димитър Кръстев. Велико Търново: Изд. ДАР-РХ, с. 304-313, 2019, ISBN 978-954-9489-65-1

Ангелова, Светлана (2019) The Ecological Education of Preschool Children and the Idea of Sustainable development – Why Inquiry-based Learning is important? Сб. Книга Конференција „Васпитач у 21. Веку“ Допринос предшколства остариваньу цилева образованьа и васпитаньа".

Ангелова, Светлана (2019) Актуални норми за здравословно хранене на учениците Сб. "130 години Факултет по педагогика", София: Унив. изд. СУ "Св. Климент Охридски".

Анчева, Антоанета (2019) Античният модел – метод и естетическа програма на Академиите през ХVII век Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019. с. 16-22 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2019) Художественное слова и живопись Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико Тырново, Болгария, 6 стр.

Анчева, Антоанета (2019) Художествено слово и живопис Сп. Визуални изследвания, кн. 3/2019, изд. на ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, 15 с. ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Бакоев, Валентин (2019) Combinatorial and Algorithmic Properties of One Matrix Structure at Monotone Boolean Functions Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1902.06110

Белчева, Весела (2019) За езиковите контакти на обединена Европа. Сп. "Предучилищно и училищно образование", бр. 2, 25 - 33, ISSN 2535-0692

Бойчев, Бойчо (2019) ONLINE ADVERTISING CAMPAIGN OF THE “BOLYARKA VT” BRAND 49th International Scientific Conference: Quantitative and Qualitative Analysis in Economics, 18 October 2018. Niš, Serbia, 2019, pp.155-161.

Булева-Петрова, Марияна (2019) За монографията на Снежина Врангова “От песен към художествена форма в инструменталната музика” Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/?fbclid=IwAR3huI0V-12sKBXdDozopLUlt0VYG29WuEE7eR68EzFhf7_M1MmuBX2qzEk

Булева-Петрова, Марияна (2019) Научните перспективи в изследването на “Обратната перспектива” в музиката Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/

Великова, Силвия (2019) Academic Listening: Exploring Second Language Lecture Comprehension. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 286 pp. ISBN 978-619-205-117-4

Великова, Силвия (2019) Teacher Learning as Becoming: Reflections on Language Teacher Identity. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 151 pp. ISBN 978-619-205-116-7

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българската литература и православната култура. - В: Литературен вестник, 2019, 13.-19.02.2019, бр. 6, с. 3, 7. ISSN 1310-9561

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Гласът на революцията. Политическият роман на Ботев. - БОТЕВ И БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРA. НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. ЕИ "LiterNet" Варна. Първо издание, 2018-2019 ISBN 978-954-304-430-6. © Електронно издателство LiterNet, 31.12.2018 Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Варна: LiterNet, 2018-2019

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. П. К. Яворов в ритуалните книги на Михаил Неделчев. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Съставител Димитър Михайлов. Велико Търново: Дар-РХ, 2019, с. 313-325. ISBN 978-954-9489-65-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Религиозна ли е българската литература? - В: Портал Култура, 21.01.2019 София

Видолов, Иван (2019) Understanding Virtual Embodiment: A Phenomenological Lens Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, 2019.ISBN 978-0-9981331-2-6

Вълчева, Пламена (2019) Narrative Discourse and Leadership-in-interaction in a Transnational Community of Practice St. Kliment Ohridski University Press.

Георгиев, Лъчезар (2019) Проф. Лъчезар Георгиев: Държавата трябва да стимулира родното книгоиздаване и интереса към българските автори и книги. – В: www.focus-radio.net/category/interviews/24.01.2019/16.09/ [Водещ Анна Ангелова]. Какви посоки поема книгоиздаването у нас от началото на XIX до днешния XXI век, кои са основните тенденции и явления, кои личности поставят основите на българското книжовно печатно богатство? Своеобразни вододели ли са смените в политическия режим или световните войни що се касае до книгоиздаването и печатането у нас? Можем ли да направим съпоставка между зараждането на книгоиздаването и развитието му днес? Всичко това предстои да научим от интервюто за предаването „Съкровищницата на тайните“ на Радио „Фокус“ с проф.д-р Лъчезар Г. Георгиев – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, автор на над 60 научни и художествени книги, на десетки статии, студии и анализи, публикувани в научни списания, сборници и самостоятелни научни издания. София: www.focus-radio.net/category/interviews/24.01.2019/16.09/ Електронна публикация

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2019) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 1/2019, Volume 91, Number 1, 2019, с. 17-32, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Управление на взаимоотношенията с клиентите и добиване на данни – мотивация и ползи от прилагането им във висшите училища Списание „Известия“, Списание на Икономически университет – Варна, том 63, брой 1, 2019, ISSN (Online): 2367-6949, ISSN (Print): 1310-0343

Гецов, Антон (2019) Следите на града: прагматика на етикетизацията Серия „Обществени комуникации“, № 8, Катедра по журналистика и масови комуникации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен: Издателство „Фабер“, 2019, с. ?, ISBN...,//

Дилова-Нейкова, Цветанка (2019) Дилова-Нейкова, Цв. Плуване. Велико Търново: Ай анд Би, 2019, 141 с. ISBN 978-619-7281-45-3; COBISS. Велико Търново: Ай анд Би

Димитров, Николай (2019) „Демоните“ на сецесиона и Яворов. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания, Ред. Д. Михайлов, В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 25-53, ISBN 978-954-9489-65-1

Димитров, Слави (2019) Development of cultural tourism in Veliko Turnovo on the exemple of the tourism exhibition “Cultural tourism” SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 54, FEBRUARY 2019, p. 368-373 ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2019) Культурно-историческое наследие Болгарии как туристический ресурс. Научные горизонты 1(17) 2019. Белгород. с. 67-71. ISSN 2587-618X

Димитрова, Димка (2019) Типология и системност на рецептивните умения Сп." Български език и литература" 2019 №1, с. 44–54. Print ISSN 0323-9519

Димитрова, Илияна (2019) Пиесата "Когато гръм удари, как ехото заглъхва" на П. Яворов. Проблеми на диалога в/извън текста. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Ред. Д. Михайлов, В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 238-257, ISBN 978-954-9489-65-1

Димкова, Росица (2019) Практико-педагогически аспекти в хандбалната игра. В.Търново: I & B, 2019, ISBN: 978-619-7281-31-6.

Донев, Владимир (2019) ЕЛИН ПЕЛИН В БЪЛГАРСКОТО КИНО Електронно списание LiterNet, 07.01.2019, № 1 (230); ;ISSN 1312-2282

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Rules for characterization of a country in the new geographic and economic textbooks – V grade. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 518 - 530. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Vertical didactical section of Bulgarian geographic training in the new realities. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 531 - 543. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Друмева, Красимира (2019) ”Colorful emotion - a tactile interactive performance” The 17th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, страници: 158, стр. 99-100, ISBN 978-83-946660-8-8,

Енчев, Тодор (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията // Изкуствоведски четения 2018: Маргиналия. - София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, с. 207-220. ISSN 1313-2342.

Иванова, Ваня (2019) Лексические неологизмы-заимствования в русском и болгарском языках // Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико-Тырново, 11 - 14 октября 2018 Велико Търново

Иванова, Ваня (2019) Отношения партитивности, посессивности и взаимообусловленности как основа возникновения семантических инноватов в русском и болгарском языках // Мова i мiжкультурна комуникацiя. Збiрнiк наукових праць. Полтава 2019 Полтава

Иванова, Ралица (2019) Das intermediale Universum als literarisches Konstrukt. In: Balkangermanistiken. Schriftenreihe der IECG, Band 9. (2. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa, Oktober 2010). Hrsg. von Penka Angelova. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2019, S. 419-436. ISBN 978-3-86110-577-0 St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Йорданов, Йордан (2019) Политиката на Великобритания спрямо Канада до 1867 г. – от френска колония към английски доминион. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, VIII Мартенски студентски четения, Осма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 март 2018 г., Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2019) Възможности за ефективно управление на организационни кризи. Изд. ИВИС, В. Търново, 2019, 217 с. ISBN 978-619-205-114-3

Киров, Димитър (2019) Между вярата и разума. Първи въпроси. Трето преработено издание, рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София, изд. Омофор, 2019, с. 222 София

Константинова, Даниела (2019) Вацлав Панковчин - фрагменти "Монахими", "Краят на света и едно счупено яйце", "Сестро, помощ!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с.12

Константинова, Даниела (2019) Йозеф Урбан "Убийте това куче, той е критик!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 16

Константинова, Даниела (2019) Марта Соучкова "Словашката литература след 1989 година" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 3, с.7

Костова, Людмила (2019) • The Reception of Blake in Bulgaria. In: The Reception of William Blake in Europe, edited by Morton D. Paley and Sibylle Erle. London: Bloomsbury, 2019. Vol. 2, pp. 605-634. ISBN: 978-1-3500-9767-4. London: Bloomsbury

Кръстева, Антония (2019) The relationship creativity - creativeness as a complex object of research studies. In:Knowledge-International Journal Scientific Papers Vol. 28. 3. Education ,Skopje, 2019, pp. 945-949, Print ISSN 2545-4439 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing] [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Социалнопедагогическа работа при семейства и деца в риск София: Е Принт, 2019. 311 с. ISBN 978-619-90383-4-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Школа и семья - партнеры в личностном формировании детей Нaучные вести. Международый научный журнал, 2019, 2(7), с.56 - 66. ISSN 2619 - 1245

Легкоступ, Пламен (2019) Международна изложба „Арт Розалиада - живописен пир на любовта и виното – 2019“, февруари 2019 изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 69-78 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин ВТ, изд. "Фабер"

Легкоступ, Пламен (2019) По вълните на времето, Велико Търново, Изд. Фабер, 2019, 54 стр., ISBN 978-619-00-0935-1 Изд. Фабер

Легкоступ, Пламен (2019) Универсалният език на изкуството и Пътят на коприната, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 79-94 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин ВТ, изд. "Фабер", 2019

Мандикова-Иванова, Вася (2019) Заедно на акордеонната сцена Алманах - Национална музикална академия "Проф.Панчо Владигеров" ISSN 2367-8011 https://almanac.nma.bg/заедно-на-акордеонната-сцена/

Мандова, Искра (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци [Some cross-cultural differences between Bulgarian and Chinese people] Сборник с доклади от Mеждународна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа" IV, Ред. кол. Искра Мандова... [и др.], Велико Търново: Фабер, 2019, с. 69-78 ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/bg/sbornitsi-ot-konferentsii/sbornik-s-dokladi-ot-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-na-tema-%E2%80%9Ediplomaticheski-ikonomicheski-i-kulturni-otnosheniya-mezhdu-kitay-i-stranite-ot-tsentralna-i-iztochna-evropa%E2%80%9C-12-13-oktomvri-2018-g

Манолов, Манол (2019) Автодискриминацията Велико Търново, Издателство ИВИС, ISBN 978-619-205-112-9

Манчева, Олга (2019) КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ XVI INTERNATIONAL CONGRESS MACHINЕS, TECHNOLОGIES, MATERIALS WINTER SESSION, PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 2 (13), BOROVETS, BULGARIA 2019 VOLUME II, KNOWLEDGE. CREATIVITY. INNOVATIONS. INDUSTRIAL MANAGEMENT. ISSN 2535-0021 (PRINT), ISSN 2535-003X (ONLINE) pp. 214-2016

Манчева, Олга (2019) РОЛЯ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МУЗЕИ ИЛИ РАЗЛИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY,PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 1 (4), SOFIA, BULGARIA 2019, VOLUME I “HIGH TECHNOLOGIES”, ISSN 2535-0005(PRINT), ISSN 2535-0013 (ONLINE), pp. 104-107

Маринова, Виолета (2019) ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ, IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАТЕМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА» , 24 - 26 апреля 2019 г, Россия, г. Тольятти. ISBN Толяти, Русия

Марковска, Ангелина (2019) Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война ( културно-психологически дискурси) ИВИС, Велико Търново

Марчева, Пенка (2019) Pedagogical technology for assessing the musical training of future primary teachers Педагогика, 2019, с.,

Матеев, Илиян (2019) Иновационно развитие на Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 12-13 октомври 2018 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2019 г.

Матеев, Илиян (2019) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН Сборник трудове "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г.

Михайлов, Димитър (2019) Думи на съставителя. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 9-10. ISBN 978-954-9489-65-1. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Хайдушките песни на Яворов. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 81-96. ISBN 978-954-9489-65-1. У нас

Мутафова, Красимира (2019) Троян. Документи, открития, събития, личности. Съставители Е. Авджиева, Д. Вутова. Троян: Издателство „Фабер“, 2018, 594 с. – Музейното списание, година VI/ 6, 2019, В. Тэрново: Издателство „Фабер“, 2019, ISSN: 2367-5349.

Няголова, Наталия (2019) Иля Леонов, Пушкин, Кафка "АРТизанин", бр. 16, 2019, с. 122-200

Павлов, Пламен (2019) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2019 София

Павлов, Пламен (2019) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2019 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2019) Грузинци и алани в българо-византийските войни в края на XII - началото на XIII в.– Сб.в чест на проф.д.и.н. Иван Йорданов. Шумен, 2019 Шумен

Павлов, Пламен (2019) За един автор, неговия роман и закъснялото българско признание.– Милен Александров. "Аз, грешният и недостойният". София, "Тангра ТанНакРа", 2019. София

Павлов, Пламен (2019) За завръщането на една книга, и не само.– Стоян Марков. Град Бяла. Антропогеографски проучвания. Под ред. на Дянко Колев. 2019. София

Павлов, Пламен (2019) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2019. Монтана

Павлов, Пламен (2019) За култа към св. Филотея Търновска в средновековна България и Влахия.– Stratum plus Кишинев

Павлов, Пламен (2019) Забравеното Средновековие. София, "Българска история", 2019, 303 стр. ISBN 978-619-7496-14-7 София

Павлов, Пламен (2019) История и цивилизации за Х клас /в колектив/. София, "Просвета", 2019 София

Павлов, Пламен (2019) Книга за двама тоталитарни лидери и за отговорността на Човечеството.– Веселин Борисов. Близнаци с различен образ (Хитлер и Сталин един до друг). София, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Книга за съхранената памет.– Димо Тодоров. Старопланинският град Плачковци, 2019. В. Търново

Павлов, Пламен (2019) Необходима и навременна книга (Предговор).– Григор Велев. Чуждопоклонството при българите и националните интереси. София, 2018 София

Павлов, Пламен (2019) Предговор.– Краят увенчава делото (Сб. материали от Международната научна конференция "Спасяването на българските евреи – събития и личности"). Съставители Пламен Павлов, Елко Хазан, Самуил Ардити. В. Търново, изд. "Фабер", 2019,7-8 В. Търново

Павлов, Пламен (2019) Човекът и обществото /за четвърти клас/. София, "Просвета", 2019 ISBN 978-954-01-XXXX-X София

Пейчева, Нели (2019) IM SPIEGEL DES ANDEREN INTERKULTURELLE BEGEGNUNGEN UND STEREOTYPISIERUNG AM BEISPIEL DES REISEBERICHTS IM FERNSEHEN UND IN DEN REISEBLOGS / IN THE MIRROR OF THE OTHERS: TRAVEL REPORTS ON THE TV AND IN TRAVEL BLOGS Publishing House Dizart Plus OOD, Nikola Gabrovski 92, 5000 Veliko Tarnovo

Петрова, Мариана (2019) Анализ эффективности инновационной деятельности в странах Евразийского Экономического Союза JOURNAL of Economic Research & Business Administration, AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY, №4 (126), ISSN 1563-0358; еISSN 2617-7161, pp. 35-52, Google Academy (Google Scholar); Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Петрова, Мариана (2019) Электронный менеджмент в публичном секторе Болгарии (на примере областных администраций) Faber, 330 p. ISBN: 9786190008965 (RU)

Петрова, Мария (2019) Антропогенизация и самовъзстановяване на ландшафтите в землище Столът, община Севлиево Е-списание "Географ", Год. II, брой 2, декември 2017 г., Изднание на Българския географски портал – Географ БГ, с. 12-19. Online ISSN: 2534-949X

Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Малапропизми и йотовизми в българската литература и култура. Т.3. Варна. Изд. Славена, 254 с.ISBN 978-619-190-133-3

Рангелова, Анелия (2019) Общуването при децата.Ръководство за семинарни занятия на студенти от специалност предучилищна и начална училищна педагогика - втора част ISBN 978-619-207-114-1

Румпос, Димитриос (2019) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προϊστορικά χρόνια - Βυζάντιο) История и култура на Гърция /От древността до Византия/ Велико Търново: Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков", 2019 (cd формат), с. 191. ISBN 978-619-7173-22-2

Румпос, Димитриос (2019) Културната дипломация и съвременна Гърция. Издател Астарта, 2019, с. 226. ISBN 978-954-350-269-1

Русева, Виолета (2019) Неизречимостта Ботев Е-списание LiterNet, 2019, бр. 1. ISSN 1312-2282

Сапунджиева, Ваня (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията. Сб. MARGINALIA Изкуствоведски четения 2018, София, 23-24 март, 2018 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, 2018.I - „Старо изкуство“, с. 207-220. ISSN 1313-2342

Станков, Иван (2019) Животът като маска на смъртта сб. "Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания". В.Т., 2019, с. 129-133. ISBN 987-954-9489-65-1

Статев, Венцислав (2019) Статев В., „Современные тенденции развития городского туризма“, Научные вести № 1(6) | 2019, стр. 143-150. ISSN 2619-1245 Русия

Стефанов, Стефан (2019) Сам Харис. "Дрогите и смисълът на живота" Електронно списание "Литернет", бр. 1 (230). Връзка: https://liternet.bg/publish32/sam-haris/drogite.htm

Стефанов, Стефан (2019) Специализирани преводачески инструменти ИК "Фабер", ISBN 978-619-00-0926-9

Събев, Павлин (2019) Смъртта на Христос (филологически ескиз върху езика на Новия Завет). – В: Мисъл, слово, текст. Т. VI. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, с. 11-27. ISSN 2534-9694

Теофилова, Марина (2019) „Ново изкуство“ и „Ново училище“. (Из списание „Ново училище“ от 1910 г.) Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 95-105 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Тодорова, Мариела (2019) ШКОЛА “NEUHOF “ И “PESTALOZZI” HOME СЕГОДНЯ / SCHOOL “NEUHOF “ AND “PESTALOZZI” HOME TODAY Международньiй научньiй журнал "Научньiй горизонтьi", Белгород, главньiй редактор Всяких Максим Владимирович, № 1 (17), с. 144-152, ISSN 2587-618Х, http://www.sciencehorizon.ru/wp-content/uploads/2017/08/ZHurnal_Nauchnyie_gorizontyi_---1_17_2019.pdf,

Тополска, Евгения (2019) DEVELOPMENT OF CHILDREN’S VERBAL CREATIVITY ДОПРИНОС ПРЕДШКОЛСТВА ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - Зборник радова са Четрнаесте конференције „Васпитач у 21. веку“ Eds by Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2019, 18., pp. 262 - 266, UDK 159.946.3-053.4:81`233, ISBN 978-86-7746-755-5

Христова, Христина (2019) Special events as a tool of marketing PR В: SocioBrains, scientific journal, бр. 53, януари 2019, c. 30-39, ISSN 2367-5721,http://www.sociobrains.com

Цонкова, Ваня (2019) Бюджет и бюджетна политика Пловдив: АИ "Талант" на ВУАРР, 2019, 101 с. ISBN 978-619-203-2463

Цонкова, Ваня (2019) Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019

Цончева, Полина (2019) Проникване на китайската литература и култура в България през Възраждането В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 2019, 124-144 с. В. Търново: Фабер. ISSN: 2603-5030

Чавдарова, Велислава (2019) "СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ" сборник материалов научно-практической конференции «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2019

Чавдарова, Велислава (2019) «Сущность, профилактика и предупреждение синдрома эмоционального выгорания», коллективная монография «Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации Коллективная монография «Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации"ред. Т.Жалагина и др., ТвГУ

Чавдарова, Велислава (2019) Рецензия на монография "Автодискримацията", автор Манол Манолов Изд."ИВИС", В.Т.2019, ISBN 978-619-205-112-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/