Публикации за 2019


Аврамов, Владимир (2019) "60 години по вълните или възможността да докоснеш хоризонта" В: "По вълните на времето", Легкоступ, Пламен, Велико Търново, Издателство Фабер 2019, с. 2-3. ISBN 978-619-00-0935-1.

Алексиева, Милена (2019) Алексиева, Милена. Адаптации на баскетболната игра за хора със специфични възможности. В. Търново: „Ай анд Би“, 2019, 145 с., ISBN: 978-619-7281-48-4; COBISS.BG-ID 1289538532

Алексиева, Милена (2019) Милeнa Aлeкcиeвa, Дaнaил Кирoв. AНAЛИЗ НA EГOOРИEНТAЦИЯТA И КOЛEКТИВНAТA OРИEНТAЦИЯ НA CЪCТEЗAТEЛИ ПO БACКEТБOЛ Педагогигчески алманах, 2019, брой 1, с. 71-91

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Яворов в изследването на Михаил Арнаудов „Психология на литературното творчество” Сб. от Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”, Чирпан, 14 ян. 2018 г. Съст. проф. д-р Димитър Михайлов. Рецензенти: проф. д-р Страшимир Цанов, доц. д-р Димитър Кръстев. Велико Търново: Изд. ДАР-РХ, с. 304-313, 2019, ISBN 978-954-9489-65-1

Ангелова, Светлана (2019) The Ecological Education of Preschool Children and the Idea of Sustainable development – Why Inquiry-based Learning is important? Сб. Книга Конференција „Васпитач у 21. Веку“ Допринос предшколства остариваньу цилева образованьа и васпитаньа".

Ангелова, Светлана (2019) Актуални норми за здравословно хранене на учениците Сб. "130 години Факултет по педагогика", София: Унив. изд. СУ "Св. Климент Охридски".

Анчева, Антоанета (2019) Античният модел – метод и естетическа програма на Академиите през ХVII век Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019. с. 16-22 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2019) Художественное слова и живопись Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико Тырново, Болгария, 6 стр.

Анчева, Антоанета (2019) Художествено слово и живопис Сп. Визуални изследвания, кн. 3/2019, изд. на ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, 15 с. ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Аркадиев, Димитър (2019) НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ, МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, ПРАВА НА ЧОВЕКА И СТАТИСТИЧЕСКОТО ИМ ОТРАЗЯВАНЕ Сп. Статистика, София, НСИ, 2019, кн.2, с.---------. ISSN: 2367-5497

Бакоев, Валентин (2019) Fast Computing the Algebraic Degree of Boolean Functions In: Ćirić M., Droste M., Pin JÉ. (eds) Algebraic Informatics. CAI 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11545. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-030-21363-3_5 Online ISBN 978-3-030-21363-3, Print ISBN 978-3-030-21362-6 Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1905.08649

Бакоев, Валентин (2019) Combinatorial and Algorithmic Properties of One Matrix Structure at Monotone Boolean Functions Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1902.06110

Белчева, Весела (2019) On language as a conflict factor Сб. IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах». КИIB: TОВ НВП "Iнтерсервic", 25-28, ISBN 978-617-696-869-6

Белчева, Весела (2019) За езиковите контакти на обединена Европа. Сп. "Предучилищно и училищно образование", бр. 2, 25 - 33, ISSN 2535-0692

Белчева, Весела (2019) Методът на Франц Ан в чуждоезиковото обучение в България в края на ХIX-началото на ХХ век. // FRANZ AHN’S FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHOD IN BULGARIA AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY Сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 188-194. ISSN 0205-1834. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=E3KmGzI52D5hX4PCjiJ&page=1&doc=1

Бойчев, Бойчо (2019) Increasing Brand Popularity through Influencers "27th International Conference (LPDS) - Faculty of Commerce, Mansoura University", Ain Sokhna, Egypt, 17-18 march 2019

Бонджолова, Валентина (2019) Невербальное как компонент вербального в рекламном тексте Русский язык: исторические судьбы и современность: VI Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 20-23 марта 2019 г.): Труды и материалы / под общей редакцией М. Л. Ремнёвой и О. В. Кукушкиной. — М.: Издательство Московского университета, 2019. 294 стр. (610 с.). ISBN 978-5-19-011383-9.

Бонджолова, Валентина (2019) Повторението в рекламния текст: структурни и лексикални особености Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, стр. 654-666. ISBN 978-619-208-188-1.

Борисов, Борислав (2019) По някои въпроси на медиацията и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в исковия граждански процес В: Сборник от международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите членки на Европейския съюз". В. Търново, Издателство Фабер, 2019, ISBN 978-619-00-0946-7.

Бузов, Емил (2019) Превъзходството на качествения процес над ефекта от резултата 12 научно-практическа конференция на МОН "Водим бъдещето за ръка", с. 5-15, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе – издател, 2019. ISBN 978-619-7404-06-7

Бузов, Емил (2019) Технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие. Сборник доклади от научно практическа конференция "Актуални проблеми и практики в образованието", 2019, авторски колектив, Педагогически колеж, Плевен, с. 43-51, ISBN:978-619-91255-1-9

Булева-Петрова, Марияна (2019) За монографията на Снежина Врангова “От песен към художествена форма в инструменталната музика” Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/?fbclid=IwAR3huI0V-12sKBXdDozopLUlt0VYG29WuEE7eR68EzFhf7_M1MmuBX2qzEk

Булева-Петрова, Марияна (2019) Научните перспективи в изследването на “Обратната перспектива” в музиката Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/

Буров, Стоян (2019) In Memoriam проф. д.ф.н. Иван Куцаров (1942-2019) Български език 66 (2019), 1, 131-135 pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Бянов, Иван (2019) Глобални икономически промени Ай анд Би, гр. В. Търново, 2019, ISBN: 978-619-7281-46-0, COBISS.BG-ID 1289504740

Бянов, Иван (2019) Международна икономика Макроикономическа политика в отворена икономика и международно пренасяне на смущения; Глобализационни процеси и проблеми в международната икономика - В: Международна икономика, Рецензенти: Наама, К., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с.99-141 и с.168-188, 2019 г., ISBN: 987-619-208-175-1

Бянова, Невена (2019) Международна икономика Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019 г.., с.11-18, с. 57-69, и с.85-98, ISBN: 987-619-208-175-1

Василев, Сава (2019) Театралният човек – П . К.Яворов. Сб. от Национална конференция "Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания", 14 януари 2018 Чирпан. Съст. Д. Михайлов. В. Търново: ДАР-РХ, 2019, с. 123-137. (ISBN 978-954-9489-65-1) ДАР-РХ, В. Търново, 2019 – 123-137. SBN 978-954-9489-65-1

Великова, Силвия (2019) Academic Listening: Exploring Second Language Lecture Comprehension. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 286 pp. ISBN 978-619-205-117-4

Великова, Силвия (2019) Teacher Learning as Becoming: Reflections on Language Teacher Identity. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 151 pp. ISBN 978-619-205-116-7

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Религиозна ли е българската литература? - В: Море, бр. 1, 2019, с. 143-162. ISSN 0205 3296.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов. Нов Български Университет. НЕСАРТ , 2019. ISBN 978-619-233-061-3; ISBN 978-954-92697-9-6, с. 167 COBISS.BG-ID 1289296100

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Литература на случаите" като изследователски роман. - В: Портал Култура, 27 чарт, 2019. http://kultura.bg/web/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5/ http://kultura.bg/web/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5/

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българската литература и православната култура. - В: Литературен вестник, 2019, 13.-19.02.2019, бр. 6, с. 3, 7. ISSN 1310-9561

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Гласът на революцията. Политическият роман на Ботев. - БОТЕВ И БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРA. НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. ЕИ "LiterNet" Варна. Първо издание, 2018-2019 ISBN 978-954-304-430-6. © Електронно издателство LiterNet, 31.12.2018 Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Варна: LiterNet, 2018-2019

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. П. К. Яворов в ритуалните книги на Михаил Неделчев. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Съставител Димитър Михайлов. Велико Търново: Дар-РХ, 2019, с. 313-325. ISBN 978-954-9489-65-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Религиозна ли е българската литература? - В: Портал Култура, 21.01.2019 София

Видолов, Иван (2019) Understanding Virtual Embodiment: A Phenomenological Lens Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, 2019.ISBN 978-0-9981331-2-6

Вълчева, Пламена (2019) Narrative Discourse and Leadership-in-interaction in a Transnational Community of Practice St. Kliment Ohridski University Press.

Ганчева, Илияна (2019) Some aspects of everyday hygiene of Christians and Sunni Muslims in Bulgaria – “clash” of two religious and cultural systems Slavkova, M., M. Maeva, R. Popov, Y. Erolova (eds.) Between the Worlds: People, Spaces and Rituals, Sofia: IEFEM - BAS

Генова, Дафинка (2019) Мултимодална комуникация: теоретични подходи и приложения. Сб. в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров "Aut inveniam viam, aut faciam". Ред. М. Илиева et al. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 153-169. ISBN 978-619-208-188-1

Георгиев, Лъчезар (2019) Проф. Лъчезар Георгиев: Държавата трябва да стимулира родното книгоиздаване и интереса към българските автори и книги. – В: www.focus-radio.net/category/interviews/24.01.2019/16.09/ [Водещ Анна Ангелова]. Какви посоки поема книгоиздаването у нас от началото на XIX до днешния XXI век, кои са основните тенденции и явления, кои личности поставят основите на българското книжовно печатно богатство? Своеобразни вододели ли са смените в политическия режим или световните войни що се касае до книгоиздаването и печатането у нас? Можем ли да направим съпоставка между зараждането на книгоиздаването и развитието му днес? Всичко това предстои да научим от интервюто за предаването „Съкровищницата на тайните“ на Радио „Фокус“ с проф.д-р Лъчезар Г. Георгиев – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, автор на над 60 научни и художествени книги, на десетки статии, студии и анализи, публикувани в научни списания, сборници и самостоятелни научни издания. София: www.focus-radio.net/category/interviews/24.01.2019/16.09/ Електронна публикация

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2019) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 1/2019, Volume 91, Number 1, 2019, с. 17-32, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Управление на взаимоотношенията с клиентите и добиване на данни – мотивация и ползи от прилагането им във висшите училища Списание „Известия“, Списание на Икономически университет – Варна, том 63, брой 1, 2019, с. 87-100, ISSN (Online): 2367-6949, ISSN (Print): 1310-0343, http://journal.ue-varna.bg/uploads/20190516100900_7401051985cdd36bc5219e.pdf

Георгиева, Златинка (2019) КАТО ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ. Анкетно проучване свързана с влиянието на приказката. Сборник Диоген, Университетско издателство ,,Св. св. Кирил и Методий",

Георгиева, Златинка (2019) ПОДХОДИ ПРИ СЪОБЩАВАНЕ НА ЛОШАТА НОВИНА В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА. Сборник „Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований“. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. 19-22 с. УДК 159.9(082)+37(082) ББК Ю9я43+Ч40я43

Гергова, Христина (2019) Обучението по правоговор на първокласниците роми - същност, значение и трудности Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен,17-18 април 2019, отговорен редактор доц. д-р Боряна Здравкова, с. 140 - 147, ISBN 978-619-91255-1-9

Гецов, Антон (2019) Към въпроса за разширяването на структурата на апозитивните словосъчетания Aut inveniam viam aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров, Отг. редактор: доц. д-р Мария Илиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 170–185. ISBN 978-619-208-188-1.

Григорова, Маргрета (2019) Międzynarodowa polonistyka w Katowicach - słodkie owoce spotkania Literatura polska w świecie. Recepcja i adaptacja. Mecenaty i emigracje. Prace, ofiarowane profesorowi Romualdowi Cudakowi, red. Katarzyna Frukacz, Uniwersytet Sląski: Wydawnictwo Gnome, Katowice, 2019, s.287-293

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная МАТЕМАТИКА. Познавателна книжка за първа възрастова група (3-4 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-054-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная изобразително изкуство. Познавателна книжка за втора възрастова група (4-5 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-062-7 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная изобразително изкуство. Познавателна книжка за първа възрастова група (3-4 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-055-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя I група (3-4г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2019, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-212-050-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя II група (4-5г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2019, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-219-057-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за втора възрастова група (4-5 г.) В.Търново: Слово, 2019, 56 с. ISBN: 978-619-212-060-03 В.Търново: Слово

Гърмидолова, Мариана (2019) М. ГЪРМИДОЛОВА. Детските рисунки като документ на епохата. – Педагогически алманах, 2019, №1, с. 103-117.Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360;

Гърмидолова, Мариана (2019) М. МОЙНОВА. Детски послания в рисунки. В. Търново: Екслибрис студио, 2019, 184 с. Екслибрис студио. ISBN 978-619-90391-8-2 COBISS.BG-ID 1288698340 В. Търново ISBN 978-619-90391-8-2 COBISS.BG-ID 1288698340

Гюлчев, Николай (2019) Детето в предучилищна възраст и образователната дейност по изобразително изкуство Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-176-8

Дерменджиев, Атанас (2019) Regional Geography. Planning Regions in Bulgaria – Dynamics, Problems and Solutions XIV Jornadas Internacionais sobre Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, 24 a 26 de maio de 2019, p. 38-40. FLUP Porto, Portugal

Дерменджиева, Стела (2019) Книга за учителя. География и икономика за 10 клас. С., Просвета 1945, 2019, 136 с. ISBN 978-954-01-3914-2

Дерменджиева, Стела (2019) Тематични листове по география и икономика. 10 клас. С., Просвета 1945, 2019, 104 с. ISBN 978-954-01-3915-9

Дилова-Нейкова, Цветанка (2019) Дилова-Нейкова, Цв. Плуване. Велико Търново: Ай анд Би, 2019, 141 с. ISBN 978-619-7281-45-3; COBISS 1288256228. Велико Търново: Ай анд Би

Димитров, Камен (2019) Причастията в Дионисиевия превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Търновска книжовна школа. Т 11. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 283 – 298. ISBN 978-619-208-181-2. Велико Търново

Димитров, Николай (2019) „Демоните“ на сецесиона и Яворов. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания, Ред. Д. Михайлов, В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 25-53, ISBN 978-954-9489-65-1

Димитров, Слави (2019) CULTURAL TOURISM FOR „ERASMUS” STUDENTS Издателска къща "Ивис", Велико Търново, 2019, 100 с. ISBN 978-619-205-113-6 COBISS.BG-ID 1288465892

Димитров, Слави (2019) Development of cultural tourism in Veliko Turnovo on the exemple of the tourism exhibition “Cultural tourism” SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 54, FEBRUARY 2019, p. 368-373 ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2019) Культурно-историческое наследие Болгарии как туристический ресурс. Научные горизонты 1(17) 2019. Белгород. с. 67-71. ISSN 2587-618X

Димитрова, Димка (2019) Възприемане на текст при четене в обучението по български език. Методически аспекти (5. – 7. клас) Велика Търново: Издателство "Ивис", 192 с. ISBN 978-619-205-127-3

Димитрова, Димка (2019) Обучението по български език – обучение в текст и чрез текст (5. – 12. клас) Варна: Издателство "Славена", 217 с. ISBN 978-619-190-142-5

Димитрова, Димка (2019) Типология и системност на рецептивните умения Сп." Български език и литература" 2019 №1, с. 44–54. Print ISSN 0323-9519

Димитрова, Дияна (2019) Възможностите на електронно четимите и електронните учебници за усъвършенстване на урока в начален училищен етап Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", 17-18 април, Плевен, ISBN 978-619-91255-1-9

Димитрова, Илияна (2019) Езиковата картина на света с оглед на чуждоезиковото обучение и интеркултурното възпитание. В: AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM, Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 573 - 589. ISBN 978-619-208-188-1

Димитрова, Илияна (2019) Пиесата "Когато гръм удари, как ехото заглъхва" на П. Яворов. Проблеми на диалога в/извън текста. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Ред. Д. Михайлов, В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 238-257, ISBN 978-954-9489-65-1

Димкова, Росица (2019) Практико-педагогически аспекти в хандбалната игра. В.Търново: I & B, 2019, ISBN: 978-619-7281-31-6.

Добрев, Добрин (2019) Нагласите на българите към вярвания, конспирации и суеверия. –В: „Философията и съвременния свят“, Материали от Международна научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 13-14.04 2018, сборник, състав. проф. д.н.Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 58-67. ISBN 978-619-208-187-4

Добрев, Добрин (2019) Религиозна принадлежност и национална сигурност. – В: ПОРЕДИЦА за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“, Cross-Border Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans”, тематичен сборник с научни изследвания, том 6, състав. проф.д.н. Вихрен Бузов. Велико Търново: Издателство Ивис, 2019, с.312-321, ISBN 978-619-205-123-5/ ISSN 2335-0056

Дойчинова, Станка (2019) Писател и съдба За творчеството на Густав Херлинг-Груджински Литературен вестник бр.19 2019 г., с.15

Донев, Владимир (2019) ЕЛИН ПЕЛИН В БЪЛГАРСКОТО КИНО Електронно списание LiterNet, 07.01.2019, № 1 (230); ;ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2019) СКРЪБ ЗА БОТЕВ. Eдна неочаквана интерпретация на Ботевата саможертва във филма "Свобода или смърт" на Никола Корабов (1968) Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Съст. и ред. Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019; https://liternet.bg/publish10/vdonev/botev.htm; ISBN 978-954-304-430-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Rules for characterization of a country in the new geographic and economic textbooks – V grade. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 518 - 530. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Vertical didactical section of Bulgarian geographic training in the new realities. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 531 - 543. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интегралният подход в обучението по физика и география - задължителна подготовка. – В: Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика – „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 156 – 163, 2019. ISBN 978-954-91841.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика - една интегрална интерпретация между физиката и географията. – В: Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика - „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 244 – 251, 2019. ISBN 978-954-91841.

Друмева, Красимира (2019) ”Colorful emotion - a tactile interactive performance” The 17th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, страници: 158, стр. 99-100, ISBN 978-83-946660-8-8,

Енчев, Тодор (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията // Изкуствоведски четения 2018: Маргиналия. - София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, с. 207-220. ISSN 1313-2342.

Захариев, Симеон (2019) Иконостасът в храм „Св. пророк Илия” в Свищов. Известия на Специализиран музеи за зографско и резбарско изкуство – Трявна, Т. 5, ISBN 1313-6356, Фабер, В. Търново, 2019, 23–36, 303–305

Здравкова, Боряна (2019) Управление на качеството във висшето образование – политики и практики (на примера на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий) Актуални политики и практики в образованието (сборник с доклади от научно-практическа конференция), Плевен, 2019, с. 470-478, ISBN: 978-619-91255-1-9

Златева, Добринка (2019) Международна икономика Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2019, с.228. ISBN 987-619-208-175-1

Иванова, Ваня (2019) Лексические неологизмы-заимствования в русском и болгарском языках // Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико-Тырново, 11 - 14 октября 2018 Велико Търново

Иванова, Ваня (2019) Отношения партитивности, посессивности и взаимообусловленности как основа возникновения семантических инноватов в русском и болгарском языках // Мова i мiжкультурна комуникацiя. Збiрнiк наукових праць. Полтава 2019 Полтава

Иванова, Верка (2019) За някои глаголи с дефективна парадигма за лице и число в българския език. AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Издателство "Фабер" и УИ "Св. св. Кирил и Методий". Отговорен редактор: доц. д-р Мария Илиева, членове на редколегията: доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров, с. 237 - 252. ISBN 978-619-208-188-1

Иванова, Людмила (2019) Практическа немска граматика с тестове и упражнения. Плевен:Грамма, 2019, 478 с. ISBN 978-954-2943-10-5 Плевен:Грамма, 2019. ISBN 978-954-2943-10-5

Иванова, Мария (2019) Посредническата роля на политическия лидер; Международна научна конференция, Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове- между традицията актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0946-7, стр.311-317

Иванова, Ралица (2019) Das intermediale Universum als literarisches Konstrukt. In: Balkangermanistiken. Schriftenreihe der IECG, Band 9. (2. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa, Oktober 2010). Hrsg. von Penka Angelova. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2019, S. 419-436. ISBN 978-3-86110-577-0 St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Илиева, Мария (2019) Концептът мъж в българската картина на света. Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 236 – 248. ISBN 978-619-208-188-1.

Инджов, Иво (2019) Journalismus in Bulgarien: Korrupt, doch unschuldig? Еuropean Journalism Obesrvatory, 1.04.2019 (5 S.), https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/journalismus-in-bulgarien-korrupt-doch-unschuldig.

Йорданов, Йордан (2019) Политиката на Великобритания спрямо Канада до 1867 г. – от френска колония към английски доминион. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, VIII Мартенски студентски четения, Осма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 март 2018 г., Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2019) Възможности за ефективно управление на организационни кризи. Изд. ИВИС, В. Търново, 2019, 217 с. ISBN 978-619-205-114-3

Йорданова, Даниела (2019) Планиране управлението на риска в организациите. VII Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Научно-технически съюз по машиностроене, НВУ „Васил Левски”, В.Търново, 29 май -1 юни, 2019, Volume 1, с. 93-95, ISSN 2535-0315(Print); ISSN 2535-0323 (Online)

Йорданова, Даниела (2019) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване . Научна Конференция „Съвременното място и рола на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС”, 9-10.11.2018 г., Велико Търново; ISBN 978-619-00-0946-7; стр. 296-310

Калейнска, Маргарита (2019) Геймификация на оценяването по "Гражданско образование"

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Познавателна книжка за втора възрастова група (4–5-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-058-0. Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-058-0.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Познавателна книжка за първа възрастова група (3–4-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-051-1. Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-051-1.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. – Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 21–40, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print). Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 21–40, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print).

Киров, Димитър (2019) Между вярата и разума. Първи въпроси. Трето преработено издание, рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София, изд. Омофор, 2019, с. 222 София

Колева, Здравка (2019) Маркетингови инструменти и подходи за въздействие при мобилно приложение игра

Константинова, Даниела (2019) Превод от български на словашки език: Vladimir Sabourin. "Manifest novej sociálnej poézie" списание „Нова социална поезия“, бр. 17, май, 2019, ISSN 2603-543X

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Вацлав Панковчин - фрагменти "Монахими", "Краят на света и едно счупено яйце", "Сестро, помощ!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с.12

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Йозеф Урбан "Убийте това куче, той е критик!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 16

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Марта Соучкова "Словашката литература след 1989 година" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 3, с.7

Косев, Светослав (2019) Книга за учителя по изобразително изкуство за 10. клас София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-307-6

Костадинова, Даринка (2019) Защо е необходима професионалната подкрепа за професионалната адаптация на младия учител Сборник - Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието". ISBN 978-619-9155-9

Костадинова, Даринка (2019) Проследяване на реултатите от предучилищното образование Организация и управление на предучилищното образование; РААБЕ България ООД; ISSN: 2534-8647

Костова, Людмила (2019) • The Reception of Blake in Bulgaria. - In: The Reception of William Blake in Europe. Ed. by Morton D. Paley and Sibylle Erle. London: Bloomsbury, 2019, vol. 2, pp. 605-634. ISBN: 978-1-3500-9767-4. London: Bloomsbury

Кръстев, Александър (2019) "Мотивация за неагресивно поведение" Национален институт за образование и приобщаващи политики-София

Кръстев, Александър (2019) Училищната среда като фактор за приобщаване Електронен сборник от Научно-практическа конференция на тема: „АКТУАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“-Педагогически Колеж-Плевен.

Кръстева, Антония (2019) The relationship creativity - creativeness as a complex object of research studies. In:Knowledge-International Journal Scientific Papers Vol. 28. 3. Education ,Skopje, 2019, pp. 945-949, Print ISSN 2545-4439 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing] [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Социалнопедагогическа работа при семейства и деца в риск София: Е Принт, 2019. 311 с. ISBN 978-619-90383-4-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Школа и семья - партнеры в личностном формировании детей Нaучные вести. Международый научный журнал, 2019, 2(7), с.56 - 66. ISSN 2619 - 1245

Лазаров, Лъчезар (2019) СМЕСЕНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА Педагогика, година XCI, книжка 1, 2019, с. 17-32. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Легкоступ, Пламен (2019) EAST MEETS WEST, p.4, EAST MEETS WEST - MUTUAL LEARNING BETWEEN ENCOUNTERING CIVILIZATIONS, Art Exhibition in Celebration of the 70th Anniversary of the Establishment of China-Bulgaria Diplomatic Relations, Veliko Tarnovo, Faber Publishers, 2019, pp 54, ISBN 978-619-00-0978-8 Veliko Tarnovo, Faber Publishers

Легкоступ, Пламен (2019) Книга за учителя за 4 клас по изобразително изкуство, Издателство „Просвета – София“ АД – София, 2019, Формат: 17х24 см , 84 стр., ISBN 978–954–01–3905–0 Издателство „Просвета – София“ АД

Легкоступ, Пламен (2019) Международна изложба „Арт Розалиада - живописен пир на любовта и виното – 2019“, февруари 2019 изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 69-78 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин ВТ, изд. "Фабер"

Легкоступ, Пламен (2019) По вълните на времето, Велико Търново, Изд. Фабер, 2019, 54 стр., ISBN 978-619-00-0935-1 Изд. Фабер

Легкоступ, Пламен (2019) Универсалният език на изкуството и Пътят на коприната, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 79-94 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин ВТ, изд. "Фабер", 2019

Легкоступ, Пламен (2019) Юбилейна самостоятелна изложба "60х60", Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново, април-май 2019 г. Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново

Мандикова-Иванова, Вася (2019) Заедно на акордеонната сцена Алманах - Национална музикална академия "Проф.Панчо Владигеров" ISSN 2367-8011 https://almanac.nma.bg/заедно-на-акордеонната-сцена/

Мандова, Искра (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци [Some cross-cultural differences between Bulgarian and Chinese people] Сборник с доклади от Mеждународна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа" IV, Ред. кол. Искра Мандова... [и др.], Велико Търново: Фабер, 2019, с. 69-78 ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Манолов, Манол (2019) INFLUENCE OF CATEGORIES OF MODERNITY IN THE CONSCIOUSNESS OF YOUNG PEOPLE BETWEEN 20 AND 25 YEARS REALIZAREA DE SINE - - INTERPRETĂRI PSIHOLOGICE ȘI EDUCATIVE, vol. 1, Editura Ars Longa, Colecția Academica,Romania, 31-39, ISBN: 978-9731-483-153, Published in Romania

Манолов, Манол (2019) Автодискриминацията Велико Търново, Издателство ИВИС, ISBN 978-619-205-112-9, COBISS.BG-ID: 1288492516

Манчева, Олга (2019) КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ XVI INTERNATIONAL CONGRESS MACHINЕS, TECHNOLОGIES, MATERIALS WINTER SESSION, PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 2 (13), BOROVETS, BULGARIA 2019 VOLUME II, KNOWLEDGE. CREATIVITY. INNOVATIONS. INDUSTRIAL MANAGEMENT. ISSN 2535-0021 (PRINT), ISSN 2535-003X (ONLINE) pp. 214-216

Манчева, Олга (2019) МЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY.’19 YEAR III, ISSN 2535-0315(Print), ISSN 2535-0323 (Online) ISSUE 1 (7), SOFIA, BULGARIA 2019 VOLUME 1, pp. 86-88

Манчева, Олга (2019) РОЛЯ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МУЗЕИ ИЛИ РАЗЛИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY,PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 1 (4), SOFIA, BULGARIA 2019, VOLUME I “HIGH TECHNOLOGIES”, ISSN 2535-0005(PRINT), ISSN 2535-0013 (ONLINE), pp. 104-107

Маринов, Владислав (2019) Акустични характеристики на консонантите л и л' в българския език и l и л' във влашкия диалект AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 316 - 324, ISBN 978-619-208-188-1

Маринова, Виолета (2019) Mатематическaя подготовка учителей начальных классов в процессе их обучения в педвузе, Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе» 22–26 апреля 2019 года, МПГУ, Москва, 2019. ISBN Русия, Москва

Маринова, Виолета (2019) ИЗУЧЕНИЕ ЦЕЛыХ НЕОТРИЦАТЕЛЬНыХ ЧИСЕЛ ВТОРыМ ПОДХОДОМ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ БОЛГАРИИ, IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАТЕМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА» 24 - 26 апреля 2019 г, Россия, г. Тольятти. 2019. ISBN Русия, Толяти

Маринова, Виолета (2019) Изучение целых неотрицатеьных чисел первым подходом в педагогических факультетах Болгарии, Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе» 22–26 апреля 2019 года, МПГУ, Москва, 2019. ISBN Русия, Москва

Маринова, Виолета (2019) ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ, IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАТЕМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА» , 24 - 26 апреля 2019 г, Россия, г. Тольятти. ISBN Толяти, Русия

Марковска, Ангелина (2019) "The Hague Tribunal-Justice Ad Hoc or Instrument of the Situational Policy in the Balkans (The Case of Ratko Mladic)." Proceedings of an International Conference 2-nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all. Bologna: Filodiritto Publisher, 2019, pp.62-72, ISBN 978-88-85813-37-3.

Марковска, Ангелина (2019) "За Тръмп и победоносния хаос в една президентска кампания." В: Сб. Доклади от Годишна международна научна конференция на Факултет Авиационен 2019", НВУ "В.Левски", Д.Митрополия.Ред.Ж.Петров.,Митов, Л. и др. стр. 407-415, ISBN 978 -954-713-123-1;

Марковска, Ангелина (2019) "Постмодерната война: "Центровете на тежестта" във въздушната война срещу Югославия през 1999 г." В: Сб. Доклади от Годишна международна научна конференция на Факултет Авиационен 2019", НВУ "В.Левски", Д.Митрополия.Ред.Ж.Петров.,Митов, Л. и др. стр. 415-423, ISBN 978 -954-713-123-1;

Марковска, Ангелина (2019) Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война ( културно-психологически дискурси) В: Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика"ИВИС, Велико Търново

Марковска, Ангелина (2019) Механизми за разрешаване на конфликти в мултикултурна среда. В: Сб. от Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, 9-10 ноември 2018 г., ВТУ "Св.св.ирил и Методий", Съст. Я.Тянкова и др.Изд. Фабер, Велико Търново, 2019, ISBN 978-619-00- ,стр.288-296;

Марчева, Пенка (2019) Pedagogical technology for assessing the musical training of future primary teachers Педагогика, 2019, с.,

Марчева, Пенка (2019) Академичната мотивация на студентите в условията на музикалнопедагогическа подготовка, Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен,17-18 април 2019, отговорен редактор доц. д-р Боряна Здравкова, с. 487-494, ISBN 978-619-91255-1-9.

Марчева, Пенка (2019) Музика за четвърти клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-xxxx-x,

Матеев, Илиян (2019) Иновационно развитие на Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 12-13 октомври 2018 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2019 г., стр.37-56, ISSN: 2603-5030

Матеев, Илиян (2019) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН Сборник трудове "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г.

Михайлов, Димитър (2019) Ботйов и Ботев. - В: Ботев и българската литература. Нови изследвания. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019. Електронно издателство LiterNet, 26.03.2019. ISBN 978-954-304-430-6. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Думи на съставителя. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 9-10. ISBN 978-954-9489-65-1. COBISS.BG-ID 1289340644. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Различният. Лирическият герой на Асен Разцветников в стихосбирката "Планински вечери". - В: Асен Разцветников. 120 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. В. Търново, 2019, с. 117-122. ISBN 978-954-9489-68-2. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Хайдушките песни на Яворов. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 81-96. ISBN 978-954-9489-65-1. COBISS.BG-ID 1289340644. У нас

Младенов, Момчил (2019) Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 1343-1344 г. - сб. Търновска книжовна школа-пространства на паметта. Т. 11. Единадесети международен симпозиум Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г. отг. редактор Ив. Лазаров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 480-488 ISBN 978-619-208-181-2

Моллов, Тодор (2019) Героят и неговият кон в сухата планина (Митопоетични реликти в няколко български народни песни). Митове - стереотипи - мистификации (Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 17, год. ХІІІ, 2019). С., ROD, ISSN 1311-493X

Моллов, Тодор (2019) Моллов, Т. Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”) Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. /Съст. Д. Михайлов. Велико Търново, изд. ДАР-РХ, 2019, с. 141-155.

Мутафова, Красимира (2019) Ислям и християнство в Севлиево (Серви/Селви) в османската документация от ХVІ–ХVІІІ в. (За някои спорни въпроси относно ранната история на града). – Известия на Регионален исторически музей –Велико Търново, Т. 33. Велико Търново, 2019, с. 291–311. ISSN 0861–5888.

Мутафова, Красимира (2019) Правната концепция за зиммите, правомощията на православната църква и османската власт (по османски документи от ХVІІ и ХVІІІ век). – В: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Международна научна конференция, Велико Търново, 09–10 ноември 2018 г. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2019, с. 317–337, ISBN 978-619-00-0946-7. В. Търново

Мутафова, Красимира (2019) Троян. Документи, открития, събития, личности. Съставители Е. Авджиева, Д. Вутова. Троян: Издателство „Фабер“, 2018, 594 с. – Музейното списание, година VI/ 6, 2019, В. Търново: Издателство „Фабер“, 2019, ISSN: 2367-5349.

Налбантова, Елена (2019) За стихосбирката на Михаил Бъчваров-Бондар „Нали расте босилек и за нас. Брези на Шипка". Бъчваров-Бондар, Мих. Сънят на скитника. Избрано. Силистра. Издателство и печатница РИТТ, 2019, с. 177-178. ISBN 9789547593527

Николова, Марияна (2019) Cloud Technology - a key to developing the mobile and digital competences of students. Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Exploring the results of the IT education on the subject “Spreadsheets” at school Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Methodical tools for forming key competences on the subject "Spreadsheets" at school Journal “Mathematics, Computer Science and Education”

Николова, Марияна (2019) Projects as an educational technology to increase the efficiency of information technologies training Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Unconventional lessons in computer modelling in elementary education. Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Нунев, Йосиф (2019) Нормативни предпоставки и теоретически решения за успешна комуникация между семейството и образователната институция. Сб. с доклади от Втора международна научна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална”, София, 05-06 април 2019 г. Ред. колегия: П. Макариев, М. Бакрачева, Н. Цветкова, Г. Дянкова, Е. Бузов, Н. Голешевска, И. Касабова, Т. Симеонов. Велико Търново: Фабер, 2019, 228-240. ISBN: 978-619-00-0929-0 Велико Търново

Нунев, Йосиф (2019) Общинска политика за образователна интеграция и приобщаване на ромските деца и ученици в община Сливен. Сб. с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието ", Плевен, 17-18 април 2019 г. Ред. колегия: Б. Здравкова, А. Рангелова, Й. Нунев, П. Марчева, Р. Пенкова, Х. Гергова, М. Гаврилова. Плевен: Педагогически колеж - Плевен, 2019, с. 479-487, ISBN 978-619-91255-1-9 Плевен

Няголова, Марияна (2019) Олейник Ю. Н., Няголова М. Д. (2019) Опыт Великой Отечественной войны как фактор формирования духовно-нравственных ориентиров современных психологов. (2019) Известия Иркутского государственного университета. Серия "Психология" 2019. Т. 27. с. 82 - 88.http://izvestiapsy.isu.ru/ru Иркутск, Руска федерация

Няголова, Наталия (2019) "Анна Каренина. История Вронского" на Карен Шахназаров - граници на киноинтерпретацията Авторитетът на смисъла. Теория и интерпретации. Сборник в чест на доц. д-р Атанас Бучков, под ред. на Д. Кръстев, А. Маринова, Я. Роуланд, УИ "Паисий Хилендарски", Пловдив, с. 273 - 281, ISBN 978-619-202-426-0

Няголова, Наталия (2019) За поетическия контекст на филма "Другият наш възможен живот" (2004) "Страница", бр.1, 2019 г. с. 167-176. ISSN 1310-9081.

Няголова, Наталия (2019) Иля Леонов, Пушкин, Кафка "АРТизанин", бр. 16, 2019, с. 122-200

Няголова, Наталия (2019) Предметный код дворянской культуры в пеьсе М.А. Булгакова "Дни Турбиных" и ее экранизации REVITALIZACE HODNOT: UMĚNÍ A LITERATURA IV, Ústav slavistiky FF MU Česká asociace slavistů, Tribun EU, Brno 2019, 435 - 447, ISBN 978-80-263-1476-9

Павлов, Пламен (2019) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2019 София

Павлов, Пламен (2019) Волжка България през погледа на един доказан изследовател.– Георги Владимиров. Етюди по история и култура на волжките българи. София, изд. "Изток–Запад", 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2019 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2019) Грузинци и алани в българо-византийските войни в края на XII - началото на XIII в.– Сб.в чест на проф.д.и.н. Иван Йорданов. Шумен, 2019 Шумен

Павлов, Пламен (2019) За един автор, неговия роман и закъснялото българско признание.– Милен Александров. "Аз, грешният и недостойният". София, "Тангра ТанНакРа", 2019. София

Павлов, Пламен (2019) За завръщането на една книга, и не само.– Стоян Марков. Град Бяла. Антропогеографски проучвания. Под ред. на Дянко Колев. 2019. София

Павлов, Пламен (2019) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2019. Монтана

Павлов, Пламен (2019) За култа към св. Филотея Търновска в средновековна България и Влахия.– Stratum plus Кишинев

Павлов, Пламен (2019) Забравеното Средновековие. София, "Българска история", 2019, 303 стр. ISBN 978-619-7496-14-7 София

Павлов, Пламен (2019) История и цивилизации за Х клас /в колектив/. София, "Просвета", 2019, 279 стр. ISBN 978-954-3910-4 София

Павлов, Пламен (2019) Книга за двама тоталитарни лидери и за отговорността на Човечеството.– Веселин Борисов. Близнаци с различен образ (Хитлер и Сталин един до друг). София, Изд. къща "Горекс Прес", 2019, 79.-14. София

Павлов, Пламен (2019) Книга за съхранената памет.– Димо Тодоров. Старопланинският град Плачковци, 2019. В. Търново

Павлов, Пламен (2019) Книга, написана с обич, талант и отговорност пред поколенията.– Атанаска Петрова. Книга за Пейчиново. София, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Необходима и навременна книга (Предговор).– Григор Велев. Чуждопоклонството при българите и националните интереси. София, 2018 София

Павлов, Пламен (2019) Още веднъж за Васил Левски като революционен водач и политик с държавническо мислене.– Сб. в чест на проф. Иван Грек. Кишинев, 2019. Кишинев

Павлов, Пламен (2019) Още веднъж за познанството и контактите между Ботев и Левски.– Национална конференция за 170-годишнината от рождението на Христо Ботев /Калофер, 2018/. София, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Помъчените. – Българите мохамедани /Лъжи и спекулации/, част II. София, "Тангра ТанНакРа", 2019, 15-31 ISBN 978-954-378-164-5 София

Павлов, Пламен (2019) Предговор.– Краят увенчава делото (Сб. материали от Международната научна конференция "Спасяването на българските евреи – събития и личности"). Съставители Пламен Павлов, Елко Хазан, Самуил Ардити. В. Търново, изд. "Фабер", 2019,7-8 В. Търново

Павлов, Пламен (2019) Човекът и обществото /за четвърти клас/. София, "Просвета", 2019 ISBN 978-954-01-XXXX-X София

Палангурски, Милко (2019) Бащите на Българската конституция. Мрежата на националната тъкан. Фондация "Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", 208 с., "Фабер, 2019, В. Търново, ISBN 978-619-00-0937-5

Палангурски, Милко (2019) Бащите на Конституцията. Юристите между правото и политиката. Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 7-24, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

Палангурски, Милко (2019) История и цивилизации за десети клас София, Рива, ISBN 978-619-225-106-2

Пейчева, Нели (2019) IM SPIEGEL DES ANDEREN INTERKULTURELLE BEGEGNUNGEN UND STEREOTYPISIERUNG AM BEISPIEL DES REISEBERICHTS IM FERNSEHEN UND IN DEN REISEBLOGS / IN THE MIRROR OF THE OTHERS: TRAVEL REPORTS ON THE TV AND IN TRAVEL BLOGS Publishing House Dizart Plus OOD, Nikola Gabrovski 92, 5000 Veliko Tarnovo

Пенкова, Росица (2019) Педагогическата анимация и професионалната роля на педагогическия специалист като организатор на свободното време Научно- практическа конференция " Актуални политики и практики в образованието" , 17-18 април 2019 г., ВТУ " Св. св. Кирил и Методий" , Педагогически колеж - Плевен

Пенчева, Ивалинка (2019) Управленското решение в контекста на проблема за алтернативните способи за разрешаване на спорове. Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. В. Търново, 9-10 октомври 2018 г., Ред. Цв. Сивков, изд. Фабер, В. Търново, 2019, с. 265-278, ISBN 978-619-00-0946-7.

Пенчева, Пламена (2019) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване Научна Конференция „съвременното място и рола на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС”, 9-10.11.2018 г., Велико Търново; ISBN 978-619-00-0946-7; стр. 296-310

Петкова, Мирослава (2019) Бонев, М., Петров, Л., М. Петкова. Особености на физическото развитие и физическите качества на 12–14-годишни баскетболисти, които се подготвят за играта „Баскетбол 3 х 3". 2019, сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 1, стр. 64-70, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 1, стр. 64-70, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Петров, Венцислав (2019) Някои проблеми на медиацията по семейни дела. - в: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Международна научна конференция Велико Търново, 09-10 октомври 2018 г. В. Търново: Фабер, 2019, с. 401-407

Петров, Венцислав (2019) Правото на наследяване - римскоправни основи. - Ius Romanum, 2019, извънреден брой Theo noster, Studia in memoriam Theodori Piperkovi, ISSN 2367-7007, с. 81-89, достъпна на https://iusromanum.eu/documents/985691/6198273/%D0%A2heo-10.05.2019.pdf/b528b7f0-288c-4eba-bbc2-c19056e31e9e

Петров, Венцислав (2019) Съпоставка между наследяването и другите способи за смяна на длъжника. – в: Сборник доклади от 57-а научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, том 57, книга 7, с. 116-120, достъпна и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp18/7/7-18.pdf

Петров, Галин (2019) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото. Известия на БГД, том 40, 2019, 30-34.

Петров, Людмил (2019) Lyudmil Petrov, Svetoslav Stefanov. Education and qualification of sports pedagogic cadres in the educational system of Bulgaria, Пета международна конференция "Спортни науки, образование и тяхната роля в устойчивото развитие и социалното благополучие", 12-13 април 2019, Университет Александър Джувани, Елбасан, Албания. ISBN 978-9928-4534-1-9 Пета международна конференция "Спортни науки, образование и тяхната роля в устойчивото развитие и социалното благополучие", 12-13 април 2019, Университет Александър Джувани, Елбасан, Албания. ISBN 978-9928-4534-1-9

Петров, Людмил (2019) Бонев, М., Л. Петров, М. Петкова. Особености на физическото развитие и физическите качества на 12-14-годишни баскетболисти, подготвящи се за играта 3 на 3 баскетбол. Списание Педагогически алманах, изд. Великотърновски университет, Велико Търново, 2019, брой 1, с. 64-70. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND Реферирано и индексирано в: ERIH PLUS, CEEOL // Bonev, M., L. Petrov, M. Petkova. Osobenosti na fizicheskoto razvitie i fizicheskite kachestva na 12-14-godishni basketbolisti, podgotvyashti se za igrata 3 na 3 basketbol. Spisanie Pedagogicheski almanah, izd. Velikotarnovski universitet, Veliko Tarnovo, 2019, 1, pp. 64-70. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358H (Print), Litsenz: CC BY-NC-ND Referirano i indeksirano v: ERIH PLUS, CEEOL, SIS Списание Педагогически алманах, 2019, брой 1, с. 64-70. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND Реферирано и индексирано в: ERIH PLUS, CEEOL, OAJI, MIAR, DRJI, ResearchBib, SIS

Петров, Людмил (2019) Петров, Людмил, Мирослава Петкова, Мартин Бонев. Особености на баскетболната техника на 12-14-годишни баскетболисти, подготвящи се за играта 3 х 3 баскетбол. Petrov, Lyudmil, Miroslava Petkova, Martin Bonev. Osobenosti na basketbolnata tehnika na 12-14-godishni basketbolisti, podgotvyashti se za igrata 3 h 3 basketbol, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya: "Optimizirane na pedagogicheskiya protses po Basketbol, Voleybol i Handbal", NSA, Vasil Levski Sofiya, 17.05.2019 Международна научна конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол и хандбал", НСА "Васил Левски", София, 17.05.2019

Петрова, Красимира (2019) СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ"сборник материалов научно-практической конференции «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2019 Санкт Петербург

Петрова, Мариана (2019) Анализ эффективности инновационной деятельности в странах Евразийского Экономического Союза JOURNAL of Economic Research & Business Administration, AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY, №4 (126), ISSN 1563-0358; еISSN 2617-7161, pp. 35-52, Google Academy (Google Scholar); Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Петрова, Мариана (2019) Дигитализацията в дейността на нотариуса - отражение в действителността на удостоверения акт. Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.3, с.213-220

Петрова, Мариана (2019) Электронный менеджмент в публичном секторе Болгарии (на примере областных администраций) Faber, 330 p. ISBN: 9786190008965 (RU)

Петрова, Мария (2019) Антропогенизация и самовъзстановяване на ландшафтите в землище Столът, община Севлиево Е-списание "Географ", Год. II, брой 2, декември 2017 г., Изднание на Българския географски портал – Географ БГ, с. 12-19. Online ISSN: 2534-949X

Прашкова, Миглена (2019) Иконата на св. Ирина от едноименната църква в с. Хотница, Великотърновско. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Т. V, , ISBN 1313-6356, Фабер, В. Търново, 2019, 75–82, 314–315

Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Малапропизми и йотовизми в българската литература и култура. Т.3. Варна. Изд. Славена, 254 с.ISBN 978-619-190-133-3

Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Български език и литература, Кн.3, 2019. с.325-328. ISSN 0323-9519

Радуканов, Сергей (2019) Оценяване на портфейлния пазарен риск чрез метода „Стойност под риск“ (VaR) – историческа симулация сп. "Социално - икономически анализи", Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методоий", 2019, Книга 1 / 2019 (15), стр. 81-91, ISSN1313-6909. Инд./Реф. в Citefactor, WorldCat, ROAD Directory, DRJI, EJL, ESJI, SIS, Rootindexing, WCOSJ, ICI, Journal Factor

Рангелова, Анелия (2019) Общуването при децата.Ръководство за семинарни занятия на студенти от специалност предучилищна и начална училищна педагогика - втора част ISBN 978-619-207-114-1

Рибарова, Павлина (2019) Жул Дюпюи, „Мигрантска литература“ Литературата, Университетско издателство „Климент Охридски“, год. XII (2018), кн. 20, стр. 33, ISBN: 1313-1451

Рибарова, Павлина (2019) Лиз Говен, "Млади и зрели литератури" Литературата, Университетско издателство „Климент Охридски“, год. XII (2018), кн. 20, стр. 37, ISBN: 1313-1451.

Румпос, Димитриос (2019) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προϊστορικά χρόνια - Βυζάντιο) История и култура на Гърция /От древността до Византия/ Велико Търново: Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков", 2019 (cd формат), с. 191. ISBN 978-619-7173-22-2. COBISS.BG-ID 1289565412

Румпос, Димитриос (2019) Културната дипломация и съвременна Гърция. Издател Астарта, 2019, с. 226. ISBN 978-954-350-269-1

Русева, Виолета (2019) Неизречимостта Ботев Е-списание LiterNet, 2019, бр. 1. ISSN 1312-2282

Сапунджиева, Ваня (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията. Сб. MARGINALIA Изкуствоведски четения 2018, София, 23-24 март, 2018 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, 2018.I - „Старо изкуство“, с. 207-220. ISSN 1313-2342

Сивков, Цветан (2019) Измененията на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. София: Сиби, 2019, 100 с. ISBN 978-619-226-125-2

Сивков, Цветан (2019) Началото на административното правосъдие в България след приемането на Търновската конституция. Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. Сборник научни статии. Ред. кол. Милко Палангурски и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2019, с. 163-169. ISBN 978-619-208-180-5

Сивков, Цветан (2019) Общественият интерес и публичната власт - конфликти и спорове от гледна точка на правото. Сб. доклади от международна научна конференция на тема "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз", Велико Търново, 9-10 ноември 2019 г. Ред. кол. Цветан Сивков и др. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 230-235. ISBN 978-619-00-0946-7

Симеонова, Юлия (2019) История и цивилизации за десети клас. С., Рива, 2019, ISBN 978-619-225-106-2. ИК "Рива" АД, София

Спасов, Емил (2019) Културно-просветни възгледи и образователна политика на Николай Петров Николаев. сп. Предучилищно и училищно образование, 2019, бр.2, ISSN 2535-0692

Станков, Иван (2019) Животът като маска на смъртта сб. "Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания". В.Т., 2019, с. 129-133. ISBN 987-954-9489-65-1

Станчев, Свилен (2019) On language as a conflict factor Сб. IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах». КИIB: TОВ НВП "Iнтерсервic", 25-28, ISBN 978-617-696-869-6

Статев, Венцислав (2019) Статев В., „Современные тенденции развития городского туризма“, Научные вести № 1(6) | 2019, стр. 143-150. ISSN 2619-1245 Русия

Стефанов, Стефан (2019) Сам Харис. "Дрогите и смисълът на живота" Електронно списание "Литернет", бр. 1 (230). Връзка: https://liternet.bg/publish32/sam-haris/drogite.htm

Стефанов, Стефан (2019) Специализирани преводачески инструменти ИК "Фабер", ISBN 978-619-00-0926-9

Стоядинов, Мариян (2019) Beyond Urban and Rural: The Eschatological Perspective of Christian Spirituality Satul si spiritualitatea rurala intre traditie si modernitate, Volumul 1, Stockholm: Feliitas Publishing House, Alba Iulia, Editura Reintregirea, 2019, pp. 475-487, ISBN 978-606-509-421-5; ISBN 978-91-984145-5-4.

Стоянов, Иван (2019) СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ сборник материалов научно-практической конференции «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2019 Санкт Петербург

Стоянова, Невена (2019) Лексико-семантична репрезентация на български и на френски на идеята за граница чрез думите граница и предел, frontière и limite Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. (София, 14 – 15 май 2019 г.). Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина Дейкова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 281-288, 2019. ISBN 978-954-322-987-1

Събев, Павлин (2019) Смъртта на Христос (филологически ескиз върху езика на Новия Завет). – В: Мисъл, слово, текст. Т. VI. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, с. 11-27. ISSN 2534-9694

Тасевска, Даниела (2019) Тасевска, Даниела (2019) «Сущность, профилактика и предупреждение синдрома эмоционального выгорания», коллективная монография «Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации Коллективная монография «Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации"ред. Т.Жалагина и др., ТвГУ Русия, Тверски държавен университет (ТвГУ)

Теофилова, Марина (2019) „Ново изкуство“ и „Ново училище“. (Из списание „Ново училище“ от 1910 г.) Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 95-105 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2019) Кратък наръчник за естетическо възпитание в градска среда Сп. Педагогически Алманах. Брой 1/2019.с.118-122. ISSN: 2367-9360 (Online)ISSN: 1310-358Х (Print) цитирано на стр.120 COBISS.BG-ID 1121205220

Тодорова, Мариела (2019) ШКОЛА “NEUHOF “ И “PESTALOZZI” HOME СЕГОДНЯ / SCHOOL “NEUHOF “ AND “PESTALOZZI” HOME TODAY Международньiй научньiй журнал "Научньiй горизонтьi", Белгород, главньiй редактор Всяких Максим Владимирович, № 1 (17), с. 144-152, ISSN 2587-618Х, http://www.sciencehorizon.ru/wp-content/uploads/2017/08/ZHurnal_Nauchnyie_gorizontyi_---1_17_2019.pdf,

Тодорова, Силвия (2019) Някои техники използвани при формиращото оценяване Научно- практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието“, 17-18 април, Плевен, 2019, ISBN 978- 619-91255-1-9.

Тополска, Евгения (2019) DEVELOPMENT OF CHILDREN’S VERBAL CREATIVITY ДОПРИНОС ПРЕДШКОЛСТВА ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - Зборник радова са Четрнаесте конференције „Васпитач у 21. веку“ Eds by Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2019, 18., pp. 262 - 266, UDK 159.946.3-053.4:81`233, ISBN 978-86-7746-755-5

Тополска, Евгения (2019) Съдържателни и диагностични аспекти на комуникативната компетентност на детския учител Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална, научен редактор доц.д-р К.Йочева, рецензенти: проф.дфн И.Мавродиева, проф.д-р Я.Тоцева и др. Втора международна научна конференция на тема "Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална", проведена на 05-06.04.2019 в гр. София, София: Издателство "Фабер", с. 153-162, ISBN: 987-619-00-0929-0

Узунов, Филип (2019) "Лидерство по време на война." Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика", Изд. ИВИС, 2019.

Узунов, Филип (2019) Американският опит в гражданско-военните отношения и началото на Студената война. В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", В.Търново

Узунов, Филип (2019) Социопатията на Уинстън Чърчил–депресия, регресия, война. В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019"

Узунов, Филип (2019) Спиридон Казанджиев и българският принос към военната психология. В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019"

Христов, Илиян (2019) Пленерът като иновативна форма в образователната институция ВТУ педагогически колеж-Плевен: научно практическа конференция " Актуални политики и практики в образованието",17-18 април 2019 година,ISBN 978-619-91255-1-9, с.95.

Христова, Венета (2019) Entrepreneurial Environment Developments at South Eastern EU Member states FILODIRITTO, INTERNATIONAL PROCEEDINGS, Italy

Христова, Венета (2019) Конфриктни аспекти при реализиране на вътрешнопредприемачески проекти в организациите Сборник научни разработки от Международна научна конференция, Велико Търново, 9-10.11.2018 г. на тема "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Ред. колегия. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 256-264 . ISBN 978-619-00-0946-7

Христова, Христина (2019) Special events as a tool of marketing PR В: SocioBrains, scientific journal, бр. 53, януари 2019, c. 30-39, ISSN 2367-5721,http://www.sociobrains.com

Целова, Анна (2019) Оценка на функционалността на системата за закрила на деца в риск в Република България (Резултати от емпирично изследване) Електронно списание „i- Продължаващо образование“,СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, ISSN 1312-899X –https://diuu.bg/emag/8599/

Цонева, Лиляна (2019) Языковые итоги 2018-го года. – В: Русский язык в центре Европы. 19. Ассоциация русистов Словакии, Братислава, 2019, с. 12-22. ISBN 978-80-561-0653-2

Цонкова, Ваня (2019) The Sovereign Green Bonds Market in the European Union: Analysis and Good Practices Scientific Papers in International Journal 'Knowledge', Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, 2019, Vol. 30.1, p. 165-172. ISSN 1857-93XX (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version)

Цонкова, Ваня (2019) Бюджет и бюджетна политика Пловдив: АИ "Талант" на ВУАРР, 2019, 101 с. ISBN 978-619-203-2463

Цонкова, Ваня (2019) Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019

Цонкова, Димитринка (2019) Цонкова, Д. Нова книга в памет на проф. Михаил Бъчваров В: Спорт & Наука, 2019, брой 1,2, с. 213–217; ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цончева, Полина (2019) Проникване на китайската литература и култура в България през Възраждането В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 2019, 124-144 с. В. Търново: Фабер. ISSN: 2603-5030

Чавдарова, Велислава (2019) "СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ" сборник материалов научно-практической конференции «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2019

Чавдарова, Велислава (2019) «Burnout синдром и стратегии за справяне в медицинската практика" Сборник «ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ», Унив. изд. Тверь 2019, УДК 159.9(082)+37(082), с.29-33.

Чавдарова, Велислава (2019) «Сущность, профилактика и предупреждение синдрома эмоционального выгорания», коллективная монография «Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации Коллективная монография «Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации"ред. Т.Жалагина и др., ТвГУ

Чавдарова, Велислава (2019) Рецензия на монография "Автодискримацията", автор Манол Манолов Изд."ИВИС", В.Т.2019, ISBN 978-619-205-112-9

Чакърова-Димитрова, Изабела (2019) Формиране на системата на българското административно правосъдие след приемане на Търновската конституция. Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. Сборник научни статии. Ред. кол. Милко Палангурски и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2019, с. 185-190. ISBN 978-619-208-180-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/