Публикации за 2019


Александрова, Силвия (2019) Дън Сяопин и пътят към глобализма с китайска специфика Deng Xiaoping and the Road to the Globalism with Chinese Characteristics България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. ХIII. Научна конференция 31 октомври 2018 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 257-271, [Електронен ресурс] ISSN 2603-3895 (Print) ISSN 2603-3860 (Onlinе)

Алексиева, Милена (2019) Aлeкcиeвa М., Д. Кирoв. AНAЛИЗ НA EГOOРИEНТAЦИЯТA И КOЛEКТИВНAТA OРИEНТAЦИЯ НA CЪCТEЗAТEЛИ ПO БACКEТБOЛ Педагогически алманах, 2019, брой 1, с. 71-91

Алексиева, Милена (2019) Алексиева, Милена. Адаптации на баскетболната игра за хора със специфични възможности. В. Търново: „Ай анд Би“, 2019, 145 с., ISBN: 978-619-7281-48-4; COBISS.BG-ID 1289538532 В. Търново: „Ай анд Би“ ISBN: 978-619-7281-48-4

Алексиева, Милена (2019) Петкова, М., М. Алексиева. Различия в проявлението на психоемоционалното състояние на ученици след приложение на игрови подходи Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С., 2019, стр. 342-347, ISSN:2682-9908 (Print) Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С., стр. 342-347, ISSN:2682-9908 (Print)

Ангелов, Мариан (2019) Темпото като фактор за осмисляне и интерпретиране на времевите отношения в музиката при българското и чуждо музикално творчество Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02-03 юни 2019 г. Ред. Ст. Стойков. Велико Търново: Изд. „Ай анд Би”, 2019, с. 133-140. ISBN: 978-619-7281-52-1, COBISS.BG-ID - 1290939364

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Яворов в изследването на Михаил Арнаудов „Психология на литературното творчество” Сб. от Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”, Чирпан, 14 ян. 2018 г. Съст. проф. д-р Димитър Михайлов. Рецензенти: проф. д-р Страшимир Цанов, доц. д-р Димитър Кръстев. Велико Търново: Изд. ДАР-РХ, с. 304-313, 2019, ISBN 978-954-9489-65-1

Ангелова, Пенка (2019) Повече от спомен…Румяна Захариева. „Ръкавици за студената война”. Пловдив: Издателска къща „Хермес“, 2018. В: в. К. Вестник за критика, дежати и културни удоволствия. 22.02.2019. ISSN: ISSN 2603-4441. . София: Фондация „Пространство Култура”.

Ангелова, Светлана (2019) The Ecological Education of Preschool Children and the Idea of Sustainable development – Why Inquiry-based Learning is important? Сб. Книга Конференција „Васпитач у 21. Веку“ Допринос предшколства остариваньу цилева образованьа и васпитаньа".

Ангелова, Светлана (2019) Актуални норми за здравословно хранене на учениците Сб. "130 години Факултет по педагогика", София: Унив. изд. СУ "Св. Климент Охридски".

Анчева, Антоанета (2019) Античният модел – метод и естетическа програма на Академиите през ХVII век Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019. с. 16-22 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Анчева, Антоанета (2019) Художественное слова и живопись Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико Тырново, Болгария, 6 стр.

Анчева, Антоанета (2019) Художествено слово и живопис Сп. Визуални изследвания, кн. 3/2019, изд. на ФИИ, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, 15 с. ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Аркадиев, Димитър (2019) НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ, МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, ПРАВА НА ЧОВЕКА И СТАТИСТИЧЕСКОТО ИМ ОТРАЗЯВАНЕ Сп. Статистика, София, НСИ, 2019, кн.2, с.---------. ISSN: 2367-5497

Байчев, Илиян (2019) За целта на временните мерки, постановявани от Съда на Европейския съюз De Jure, 1/2019, стр. 109-113. ISSN: 2367-8410 (Online) ISSN: 1314-2593 (Print)

Бакоев, Валентин (2019) Fast Computing the Algebraic Degree of Boolean Functions In: Ćirić M., Droste M., Pin JÉ. (eds) Algebraic Informatics. CAI 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11545. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-030-21363-3_5 Online ISBN 978-3-030-21363-3, Print ISBN 978-3-030-21362-6 Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1905.08649

Бакоев, Валентин (2019) Combinatorial and Algorithmic Properties of One Matrix Structure at Monotone Boolean Functions Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1902.06110

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Беломъжева-Димитрова, С., И. Сираков. Запаметяването като метод за подготовка в ориентирането - за или против: проучване на мнението на състезатели от световния елит. Сборник с доклади от научна конференция "Туризъм и спорт", НСА ПРЕС, София, 2019, с. 5-11. ISBN 978-954-718-573-9, COBISS.BG-ID - 1289549796.

Белчева, Весела (2019) Bruecken zur Interkulturalitaet im Fremdsprachenunterricht. Ionesco, Eduard, Chirimbu Sebastian (ed.). Challenges of Transition from School to Labor Market. Competence and Career. Procedia of 2nd edition. PTS 2018 International Symposium. UK: ACADEMIA Publishing,10-19. ISBN 978-1-9998738-6-8

Белчева, Весела (2019) On language as a conflict factor Сб. IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах». КИIB: TОВ НВП "Iнтерсервic", 25-28, ISBN 978-617-696-869-6

Белчева, Весела (2019) За езиковите контакти на обединена Европа. Сп. "Предучилищно и училищно образование", бр. 2, 25 - 33, ISSN 2535-0692

Белчева, Весела (2019) Методът на Франц Ан в чуждоезиковото обучение в България в края на ХIX-началото на ХХ век. // FRANZ AHN’S FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHOD IN BULGARIA AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY Сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 188-194. ISSN 0205-1834. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=E3KmGzI52D5hX4PCjiJ&page=1&doc=1

Бойчев, Бойчо (2019) Increasing Brand Popularity through Influencers "27th International Conference (LPDS) - Faculty of Commerce, Mansoura University", Ain Sokhna, Egypt, 17-18 march 2019

Бонджолова, Валентина (2019) VI международен конгрес на изследователите на руския език Проглас, кн. 1, 2019 (год. ХХVIII), стр. 150, ISSN 0861-7902, ISSN 2367-8585 (Online). COBISS.BG-ID - 1273974244.

Бонджолова, Валентина (2019) Български език за чужденци. Ниво С1-С2. (в съавторство с Н. Радева, Д. Димитрова, Т. Рабовянова). Департамент за езиково обучение. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: Велико Търново, 2019. 240 стр.

Бонджолова, Валентина (2019) Екзотизмите в езика на политиката Политиката в културата на българи и сърби // Политика у култури Бугара и Срба. Фабер: Велико Търново, 2019, стр. 7 - 19. ISBN: 978-619-00-1042-5.

Бонджолова, Валентина (2019) За писменото отбелязване на ударението в българския език NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 137 – 148, ISBN 978-619-208-193-5. COBISS.BG-ID - 1291103972.

Бонджолова, Валентина (2019) Невербальное как компонент вербального в рекламном тексте Русский язык: исторические судьбы и современность: VI Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 20-23 марта 2019 г.): Труды и материалы / под общей редакцией М. Л. Ремнёвой и О. В. Кукушкиной. — М.: Издательство Московского университета, 2019. 294 стр. (610 с.). ISBN 978-5-19-011383-9.

Бонджолова, Валентина (2019) Повторението в рекламния текст: структурни и лексикални особености Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, стр. 654-666. ISBN 978-619-208-188-1.

Борисов, Борислав (2019) По някои въпроси на медиацията и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в исковия граждански процес В: Сборник от международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите членки на Европейския съюз". В. Търново, Издателство Фабер, 2019, ISBN 978-619-00-0946-7.

Бузов, Вихрен (2019) Analytic Approach to the Normativeness of Meaning Rules and Social Institutions Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, Nr. 43 (Nr.1 / 2019) / Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, nr. 43 (Nr1⁄ 2019), Craiova, ROMANIA, pp.155-167, ISSN 1841-8325

Бузов, Вихрен (2019) Crises of State Security in the Globalization Era Political and Economic Unrest in the Contemporary Era, Proceedings of the 6th Academos Conference 2019, ed. A. Taranu, Bucharest 20-23.06.2019, Faculty of Political Science, National University of Political Science and Public Administration, Bologna: Filodritto Editore, pp.41-46, ISBN 978-88-85813-41-0

Бузов, Вихрен (2019) Energy Security and Energy Sovereignty of Southeastern European Countries 2nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Proceedings of International Conference, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, (Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov), Bologna: Filodritto International Proceedings, pp. 80-84, ISBN 978-88-85813-37-3

Бузов, Вихрен (2019) The Collapse of Great Ideologies - Perspectives for the Future of Humankind 18 Мечународна филозофска школа Felix Romuliana, Зборник излагана, 31.08-02.09.2017, Зайечар, Србия, уредник Миленко Бодин, Центр за културу, сс.39-49, ISBN 978-86-88123-87-7, COBISS.SR.-ID 278688012

Бузов, Вихрен (2019) Битката за Балканите [The Battle for the Balkans] "Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите", Поредица за трансгранично сътрудничество "Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите, Том 6, с.113-118, В. Търново: Издателство "Ивис", ISSN 2335-0056; ISBN 978-619-205-123-5

Бузов, Вихрен (2019) Проблеми на социалната сигурност в аспекта на местното самоуправление [Problems of the Social Security Policies in the Context of Local Government] Drustveno-economski razvoi i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, Proceedings Medunarodna naucna konferencia, ed. Slobodan Neskovic, Beograd: CESNA-B i Internacionalnni Unuversitet Travnik u Travniku, BiH, s.1-6, ISBN: 978-86-85985-38-6

Бузов, Емил (2019) Превъзходството на качествения процес над ефекта от резултата Сборник с доклади от XII научно-практическа конференция на МОН "Водим бъдещето за ръка", Русе: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2019, с. 5-15, ISBN 978-619-7404-06-7

Бузов, Емил (2019) Технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални проблеми и практики в образованието", ред. кол. Б. Здравкова и др., Плевен, 2019, с. 43-50, ISBN:978-619-91255-1-9, COBISS.BG-ID 1289892836

Булева-Петрова, Марияна (2019) За монографията на Снежина Врангова “От песен към художествена форма в инструменталната музика” Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/?fbclid=IwAR3huI0V-12sKBXdDozopLUlt0VYG29WuEE7eR68EzFhf7_M1MmuBX2qzEk

Булева-Петрова, Марияна (2019) Клара Мечкова: „Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие“ Българско музикознание, 2019 № 1, 102 - 105

Булева-Петрова, Марияна (2019) Научните перспективи в изследването на “Обратната перспектива” в музиката Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/

Булева-Петрова, Марияна (2019) Специфика на педагогическите изследвания в сферата на професионалното музикално обучение (иновативни идеи в разработки на докторанти към катедра „Музика“ на Великотърновския университет) - В: ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта, с. 7 - 24

Бурнева, Николина (2019) Begriffliche Reflexion zur Übersetzungswissenschaft. Didaktische Aspekte BEITRÄGE ZUR TRANSLATION UND FACHKOMMUNIKATION. Hrsg. von Vlasta Kučiš, Maria Grozeva und Anelia Lambova. Sofia: Neue-Bulgarische-Universität-Verlag, 113-131. ISBN 978-619-233-076-7

Бурнева, Николина (2019) Deutschkundig sein – Passion, Zusatzqualifikation und/oder Beruf? BERUFSSPRACHE DEUTSCH IN THEORIE UND PRAXIS. Hrsg. von Christian Efing, Thorsten Roelcke, Felicitas Tesch und Ellen Tichy. Berlin: Peter Lang, 269-287.

Буров, Стоян (2019) In Memoriam проф. д.ф.н. Иван Куцаров (1942-2019) Български език 66 (2019), 1, 131-135 pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2019) Концептуализация и граматическо число на веществените съществителни имена в българския език Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", стр. 55-65. ISBN 978-954-07-4700-2

Буюклиева, Стефка (2019) Bijective S-boxes of different sizes obtained from quasi-cyclic codes J. Algebra Comb. Discrete Appl., Volume 6, pp. 123-134, 2019. DOI: 10.13069/jacodesmath.617232

Буюклиева, Стефка (2019) COMPMATH 2018 - THE SEVENTH STUDENT OLYMPIAD IN COMPUTER MATHEMATICS EDULEARN19 Proceedings, pp. 9964-9970, 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain). 1st - 3rd of July, 2019, ISBN: 978-84-09-12031-4 ISSN: 2340-1117

Бянов, Иван (2019) Глобални икономически промени Ай анд Би, гр. В. Търново, 2019, ISBN: 978-619-7281-46-0, COBISS.BG-ID 1289504740

Бянов, Иван (2019) Международна икономика Макроикономическа политика в отворена икономика и международно пренасяне на смущения; Глобализационни процеси и проблеми в международната икономика - В: Международна икономика, Рецензенти: Наама, К., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с.99-141 и с.168-188, 2019 г., ISBN: 987-619-208-175-1

Бянова, Невена (2019) Международна икономика Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019 г.., с.11-18, с. 57-69, и с.85-98, ISBN: 987-619-208-175-1

Василев, Сава (2019) Театралният човек – П . К.Яворов. Сб. от Национална конференция "Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания", 14 януари 2018 Чирпан. Съст. Д. Михайлов. В. Търново: ДАР-РХ, 2019, с. 123-137. (ISBN 978-954-9489-65-1) ДАР-РХ, В. Търново, 2019 – 123-137. SBN 978-954-9489-65-1

Великов, Юлиян (2019) Знание, взаимност и философия в ранните свети отци и църковни писатели. Аристид, свети Юстин Философ и Мъченик и Атинагор (Knowledge, Reciprocity and Philosophy in the Early Church Fathers. Aristides, St. Justin Martyr (and Philosopher) and Athenagoras) (монография). Научен редактор: проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев с. 202; ISBN 978-954-337-377-2

Великова, Силвия (2019) Academic Listening: Exploring Second Language Lecture Comprehension. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 286 pp. ISBN 978-619-205-117-4

Великова, Силвия (2019) Teacher Learning as Becoming: Reflections on Language Teacher Identity. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 151 pp. ISBN 978-619-205-116-7

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. "Александрийската школа" на Йован Христич в Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна. - КИЛ, 2019, бр. 2, Варна, май 2019, с. 1, 3. ISSN 1310-120X

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Георги Стаматов и Иван-Мешековият канон на новата българска литература. - В: Иван Мешеков. Г. П. Стаматов. Изобличител реалист. Велико Търново: Дар-РХ, 2019 (с. 5-32). ISBN 978-954-9489-72-9

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Религиозна ли е българската литература? - В: Море, бр. 1, 2019, с. 143-162. ISSN 0205 3296.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов. Нов Български Университет. НЕСАРТ , 2019. ISBN 978-619-233-061-3; ISBN 978-954-92697-9-6, с. 167 COBISS.BG-ID 1289296100

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Литература на случаите" като изследователски роман. - В: Портал Култура, 27 чарт, 2019. http://kultura.bg/web/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5/ http://kultura.bg/web/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5/

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българската литература и православната култура. - В: Литературен вестник, 2019, 13.-19.02.2019, бр. 6, с. 3, 7. ISSN 1310-9561

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Гласът на революцията. Политическият роман на Ботев. - БОТЕВ И БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРA. НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. ЕИ "LiterNet" Варна. Първо издание, 2018-2019 ISBN 978-954-304-430-6. © Електронно издателство LiterNet, 31.12.2018 Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Варна: LiterNet, 2018-2019

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. П. К. Яворов в ритуалните книги на Михаил Неделчев. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Съставител Димитър Михайлов. Велико Търново: Дар-РХ, 2019, с. 313-325. ISBN 978-954-9489-65-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Религиозна ли е българската литература? - В: Портал Култура, 21.01.2019 София

Видолов, Иван (2019) Understanding Virtual Embodiment: A Phenomenological Lens Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, 2019.ISBN 978-0-9981331-2-6

Врачовска, Мария (2019) Аспекти на проектното финансиране в условията на глобален банков пазар В: Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий,

Врачовска, Мария (2019) Концептуално институционализиране и структуриране на публично-частното партньорство Велико Търново:Ай анд Би, 2019, с.170, ISBN 976-619-7281-50-7

Врачовска, Мария (2019) Методологически аспекти на концепцията "стойност за пари" Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019

Вълкова, Владимира (2019) Der Mythos vom mehrsprachigen und multikulturellen Kakanien in Musils Roman »Der Mann ohne Eigenschaften«. Balkangermanistiken. Schriftenreihe der IECG, Band 9. (2. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa, Oktober 2010). Hrsg. von Penka Angelova. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2019, S. 407-418. ISBN 978-3-86110-577-0 St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag

Вълчева, Пламена (2019) Narrative Discourse and Leadership-in-interaction in a Transnational Community of Practice St. Kliment Ohridski University Press.

Галунов, Тодор (2019) "Обществени поръчки като източник на корупционни практики по време на участието на България в Първата световна война", с. 84-91. Добруджа в края на Първата световна война. ISBN: 978-619-90566-2-2. Добрич, 2019.

Галунов, Тодор (2019) „Политика без партии 1934-1937“ 10-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2019, Исток – Запад, Св. Николи, Македония, с. 17-22. 2019. ISSN (принт) 1857-9299; ISSN (онлајн) 1857-9302 10-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2019, Исток – Запад, Св. Николи, Македония

Галунов, Тодор (2019) Изборните практики в България и ликвидирането на политическия плурализъм (1944-1945)., с. 59-72. Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944-1989., С. 2019, ISBN 978-619-01-0413-1.

Галунов, Тодор (2019) Съдебната отговорност на бъллгарските министри от годините на Първата световна война Сръбска бащина, год. IV, 1, 2019, Черна гора, Никшич, с. 63-46, ISSN 2337–0939.

Ганчева, Илияна (2019) Some aspects of everyday hygiene of Christians and Sunni Muslims in Bulgaria – “clash” of two religious and cultural systems Slavkova, M., M. Maeva, R. Popov, Y. Erolova (eds.) Between the Worlds: People, Spaces and Rituals, Sofia: IEFEM - BAS

Генова, Дафинка (2019) Мултимодална комуникация: теоретични подходи и приложения. Сб. в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров "Aut inveniam viam, aut faciam". Ред. М. Илиева et al. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 153-169. ISBN 978-619-208-188-1

Георгиев, Георги (2019) Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона В.Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 250 с., ISBN: 978-619-205-125-9

Георгиев, Георги (2019) Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция ва деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 165 с. ISBN:

Георгиев, Лъчезар (2019) Проф. Лъчезар Георгиев: Държавата трябва да стимулира родното книгоиздаване и интереса към българските автори и книги. – В: www.focus-radio.net/category/interviews/24.01.2019/16.09/ [Водещ Анна Ангелова]. Какви посоки поема книгоиздаването у нас от началото на XIX до днешния XXI век, кои са основните тенденции и явления, кои личности поставят основите на българското книжовно печатно богатство? Своеобразни вододели ли са смените в политическия режим или световните войни що се касае до книгоиздаването и печатането у нас? Можем ли да направим съпоставка между зараждането на книгоиздаването и развитието му днес? Всичко това предстои да научим от интервюто за предаването „Съкровищницата на тайните“ на Радио „Фокус“ с проф.д-р Лъчезар Г. Георгиев – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, автор на над 60 научни и художествени книги, на десетки статии, студии и анализи, публикувани в научни списания, сборници и самостоятелни научни издания. София: www.focus-radio.net/category/interviews/24.01.2019/16.09/ Електронна публикация

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2019) DEVELOPMENT OF A PERSONAL INFORMATION SYSTEM FOR MANAGING AUDIOVISUAL TRAINING AIDS: MOTIVATIONS, BENEFITS FOR THE TEACHER'S WORK Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, № 2, 2019, p. 107-114, http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.17,%20Suppl.2,%202019/3.pdf The Journal articles are indexed in EBSCO, AGRIS, CABI, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ 1312-1723 - ISSN TJS (print) 1313-3551 - ISSN TJS (online) COBISS.BG-ID - 1121722084

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2019) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 1/2019, Volume 91, Number 1, 2019, с. 17-32, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Body Sensors Monitoring System for Increasing e-Learning Effectiveness In Proceedings of the 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Development of a Personal Information System for Managing Audiovisual Training Aids: Motivations, Benefits for the Teacher's Work Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, No. 2, 2019, pp. 107-114, ISSN (print): 1312-1723, ISSN (online): 1313-3551, http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.17,%20Suppl.2,%202019/3.pdf.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Graph-Based Presentation of Customer Reviews for Online Stores In Proceedings of the 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2019

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Signal Processing and Storing of High Dynamic Range Acoustic Data for Knowledge Discovery In Proceedings of the 14th International Engineering Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications, 2019

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Нерелационни бази от данни – практическо ръководство Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2019) Управление на взаимоотношенията с клиентите и добиване на данни – мотивация и ползи от прилагането им във висшите училища Списание „Известия“, Списание на Икономически университет – Варна, том 63, брой 1, 2019, с. 87-100, ISSN (Online): 2367-6949, ISSN (Print): 1310-0343, http://journal.ue-varna.bg/uploads/20190516100900_7401051985cdd36bc5219e.pdf

Георгиева, Златинка (2019) КАТО ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ. Анкетно проучване свързана с влиянието на приказката. Библиотека "Диоген", 27(1). УИ "Св.св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 1225567716, ISSN: 2367-9549 (Online), ISSN: 1314-2763 (Print), стр. 238-246.

Георгиева, Златинка (2019) ПОДХОДИ ПРИ СЪОБЩАВАНЕ НА ЛОШАТА НОВИНА В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА. Сборник „Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований“. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. 19-22 с. УДК 159.9(082)+37(082) ББК Ю9я43+Ч40я43

Георгиева, Стела (2019) Модерни аспекти, тенденции и проблеми на детската книга и четене в Австралия Велико Търново

Гергова, Христина (2019) Обучението по правоговор на първокласниците роми - същност, значение и трудности Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен,17-18 април 2019, отговорен редактор доц. д-р Боряна Здравкова, с. 140 - 147, ISBN 978-619-91255-1-9

Гецов, Антон (2019) Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (2 част) Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 1, 2019 (год. XXVIII), с. 103-110. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196. // http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol28/iss1/12

Гецов, Антон (2019) Към въпроса за разширяването на структурата на апозитивните словосъчетания Aut inveniam viam aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров, Отг. редактор: доц. д-р Мария Илиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 170–185. ISBN 978-619-208-188-1, COBISS.BG-ID – 1289878756. // http://www.uni-vt.bg/res/9617/%D0%92%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?fbclid=IwAR23Hufi2sZRALc8vJCDJ121NVOy6B9SGEAZoXTIZMmrv_dp6nfVEjQ-kG4

Гецов, Антон (2019) Проблеми, свързани с употребата на апозитивните словосъчетания в медийния дискурс NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 231–243, ISBN 978-619-208-193-5.

Гочев, Гочо (2019) Русское правописание. Правила и упражнения. Часть II. Велико Търново. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019

Гочева, Сийка (2019) Русское правописание. Правила и упражнения. Часть II. УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Григорова, Маргрета (2019) „Сърцето на мрака“ – идеи и решения на първата българска постановка Проглас, 2019. кн.1, 35-46 (двойни)

Григорова, Маргрета (2019) Międzynarodowa polonistyka w Katowicach - słodkie owoce spotkania Literatura polska w świecie. Recepcja i adaptacja. Mecenaty i emigracje. Prace, ofiarowane profesorowi Romualdowi Cudakowi, red. Katarzyna Frukacz, Uniwersytet Sląski: Wydawnictwo Gnome, Katowice, 2019, s.287-293

Грудков, Венелин (2019) КУЛТЪТ КЪМ СВ.ИВАН РИЛСКИ В ТЪРНОВСКАТА АГИОГРАФИЯ. Търновска книжовна школа 11 - пространства на паметта. УИ "Св.св .Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-181-2. COBISS.BG-ID 1289739492

Гълъбов, Мирослав (2019) Body Sensors Monitoring System for Increasing e-Learning Effectiveness 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies October 11-12-13, 2019, Ankara, Turkey

Гълъбов, Мирослав (2019) Graph-Based Presentation of Customer Reviews for Online Stores 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies October 11-12-13, 2019, Ankara, Turkey

Гълъбова-Маринова, Мила (2019) Адаптиране на български фолклорен епос 2. - 4. клас Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019, с. 181 – 188. ISВN: 978-619-7281-52-2.

Гълъбова-Маринова, Мила (2019) Дефицити в педагогическото общуване, начален етап Международна научно-образователна конференция „Междукултурни, научни и образователни диалози България - Балканите - Русия”, 11.06.2019 г., Стара Загора, Тракийски университет - Стара Загора, Педагогически факултет

Гълъбова-Маринова, Мила (2019) Система и образователен растеж в обучението по БЕЛ, начален етап Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", 17-18 април, Плевен, 2019, ISBN 978-619-91255-1-9, с.496-499

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная МАТЕМАТИКА. Познавателна книжка за първа възрастова група (3-4 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-054-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная изобразително изкуство. Познавателна книжка за втора възрастова група (4-5 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-062-7 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная изобразително изкуство. Познавателна книжка за първа възрастова група (3-4 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-055-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя I група (3-4г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2019, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-212-050-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя II група (4-5г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2019, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-219-057-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за втора възрастова група (4-5 г.) В.Търново: Слово, 2019, 56 с. ISBN: 978-619-212-060-03 В.Търново: Слово

Гърмидолова, Мариана (2019) М. ГЪРМИДОЛОВА. Детските рисунки като документ на епохата. – Педагогически алманах, 2019, №1, с. 103-117.Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360;

Гърмидолова, Мариана (2019) М. МОЙНОВА. Детски послания в рисунки. В. Търново: Екслибрис студио, 2019, 184 с. Екслибрис студио. ISBN 978-619-90391-8-2 COBISS.BG-ID 1288698340 В. Търново ISBN 978-619-90391-8-2 COBISS.BG-ID 1288698340

Гюлчев, Николай (2019) Детето в предучилищна възраст и образователната дейност по изобразително изкуство Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-176-8

Давидов, Димитър (2019) Структура на психофизическата готовност на младежи и на девойки след проведена специализирана подготовка Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 27-28 юни 2019 г. Том 2. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново 2019 г. (стр. 157-166) ISSN 1314-1937.

Даскалова, Ярмила (2019) Европеецът Яворов (Яворов и морето) Издателство “Либра Скорп” Меридиан 27 - Електронно списание за литература; online: https://www.meridian27.com/article/evropeecat-yavorov

Даскалова, Ярмила (2019) Един и същ на битието с урагана Предговор към книгата: “Яворов и морето // Yavorov et la mer” Издателство ЛИБРА СКОРП, 2019, Бургас. Print. ISBN 978-954-471-526-7

Дерменджиев, Атанас (2019) Regional Geography. Planning Regions in Bulgaria – Dynamics, Problems and Solutions XIV Jornadas Internacionais sobre Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, 24 a 26 de maio de 2019, p. 38-40. FLUP Porto, Portugal

Дерменджиев, Атанас (2019) The Railway Infrastructure of Bulgaria in the Context of Balkan Integration 1st Istanbul International Geography Congress, 20-22 June 2019, p. 509-510.

Дерменджиев, Атанас (2019) География и икономика за 5.-7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. Електронен учебник. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3931-9

Дерменджиев, Атанас (2019) География и икономика за 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3932-6

Дерменджиева, Стела (2019) Vertical didactical section of Bulgarian geographic training in the new realities. 2C+February+2019/ – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 531 - 543. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Дерменджиева, Стела (2019) География и икономика за 5.-7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. Електронен учебник. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3931-9

Дерменджиева, Стела (2019) География и икономика за 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3932-6

Дерменджиева, Стела (2019) Нормативен вертикален разрез и структурно - съдържателен модел на „География на континентите и страните” (V - X клас). Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 318 – 324, 2019. ISSN 2367-7481.

Дерменджиева, Стела (2019) Didactic situation of test levels in the 9- th class ACTA PEDAGOGICA NATURALIS APNat, Vol 2, No 1, 2019, ”K. Preslavsky” University of Shumen, p. 30-38. ISSN 2603-4468

Дерменджиева, Стела (2019) Methodical projections and intra-subject integration synthesis in the training geography of Bulgaria under the new conditions ACTA PEDAGOGICA NATURALIS ”K. Preslavsky” University of Shumen. 2019 г. APNat, Vol 2, No 1, 2019, p.20-29. ISSN 2603-4468

Дерменджиева, Стела (2019) Regulatory framework of teaching Geography and Economy in the Bulgarian School in the new Curricula 1 st Istanbul International Geography Congress. 20-22June, 2019, Istanbul, p. 108

Дерменджиева, Стела (2019) The Concept of sustainable development in Teaching of Geography and economy in the new Educational Realities 1 st Istanbul International Geography Congress. 20-22June, 2019, Istanbul, p. 109-110

Дерменджиева, Стела (2019) The Educational Process in Geography of Bulgaria in the First High School Stage - Traditions and Innovations XIV Jornadas Internacionais sobre Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, 24 a 26 de maio de 2019, p. 21-22. FLUP Porto, Portugal

Дерменджиева, Стела (2019) The electronic curriculum-options for use in Geographic and Economic Training 1 st Istanbul International Geography Congress. 20-22 June, 2019, Istanbul, p. 107

Дерменджиева, Стела (2019) The Geography Education System in Secondary Schools - Opportunities for Efficient Management and Functioning ACTA PEDAGOGICA NATURALIS APNat, Vol 2, No 1, 2019, ”K. Preslavsky” University of Shumen, p. 39-44. ISSN 2603-4468

Дерменджиева, Стела (2019) TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE TRAINING ON “GEOGRAPHY OF COUNTRIES” IN THE SECONDARY BULGARIAN SCHOOL THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE / GRANDES PRIOBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU A strategic (re)positioning of environmental and socio-cultural problems? / Um (re)posicionamento estratégico das questões ambientais e socioculturais? UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 36-47. ISBN: 978-989-8969-14-9 DOI: 10.21747/9789898969149/over (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиева, Стела (2019) География и икономика. 10 клас. С., Просвета 1945, 2019, 208 с. ISBN 978-954-01-3826-8

Дерменджиева, Стела (2019) География и икономика. 10 клас. Електронен учебник. С., Просвета 1945, 2019, 208 с. ISBN 978-954-01-3901-7

Дерменджиева, Стела (2019) Книга за учителя. География и икономика за 10 клас. С., Просвета 1945, 2019, 136 с. ISBN 978-954-01-3914-2

Дерменджиева, Стела (2019) Тематични листове по география и икономика. 10 клас. С., Просвета 1945, 2019, 104 с. ISBN 978-954-01-3915-9

Дилова-Нейкова, Цветанка (2019) Дилова-Нейкова, Цв. Плуване. Велико Търново: Ай анд Би, 2019, 141 с. ISBN 978-619-7281-45-3; COBISS 1288256228. Велико Търново: Ай анд Би

Димитров, Иван (2019) The Emergence of The Trickster Figure in Ralph Ellison's Invisible Man

Димитров, Камен (2019) Причастията в Дионисиевия превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Търновска книжовна школа. Т 11. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 283 – 298. ISBN 978-619-208-181-2. Велико Търново

Димитров, Николай (2019) „Демоните“ на сецесиона и Яворов. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания, Ред. Д. Михайлов, В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 25-53, ISBN 978-954-9489-65-1

Димитров, Слави (2019) CULTURAL TOURISM FOR „ERASMUS” STUDENTS Издателска къща "Ивис", Велико Търново, 2019, 100 с. ISBN 978-619-205-113-6 COBISS.BG-ID 1288465892

Димитров, Слави (2019) Development of cultural tourism in Veliko Turnovo on the exemple of the tourism exhibition “Cultural tourism” SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 54, FEBRUARY 2019, p. 368-373 ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2019) Oportunidades de cooperação entre a Bulgária e a China no Domínio do Turismo ХIV Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 24-26 maio, 2019, pp. 31-32.

Димитров, Слави (2019) Religious tourism and religious tourism resources THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU, Porto, 2019, pp. 79-89 ISBN: 978‐989‐8969‐14‐9

Димитров, Слави (2019) Делови туризъм: Възможности за развитие във Велико Търново MICE туризмът: фестивали, инсентиви, конференции, изложения. Черноморски научен форум, Варна, 2019, с. 42-55 ISBN 978-619-190-149-4.

Димитров, Слави (2019) Культурно-историческое наследие Болгарии как туристический ресурс. Научные горизонты 1(17) 2019. Белгород. с. 67-71. ISSN 2587-618X

Димитрова, Димка (2019) Възприемане на текст при четене в обучението по български език. Методически аспекти (5. – 7. клас) Велика Търново: Издателство "Ивис", 192 с. ISBN 978-619-205-127-3. COBISS.BG-ID 1290250980

Димитрова, Димка (2019) Обучението по български език – обучение в текст и чрез текст (5. – 12. клас) Варна: Издателство "Славена", 217 с. ISBN 978-619-190-142-5

Димитрова, Димка (2019) Типология и системност на рецептивните умения Сп." Български език и литература" 2019 №1, с. 44–54. Print ISSN 0323-9519

Димитрова, Дияна (2019) Възможностите на електронно четимите и електронните учебници за усъвършенстване на урока в начален училищен етап Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", 17-18 април, Плевен, 2019, ISBN 978-619-91255-1-9

Димитрова, Дияна (2019) Значение на педагогическото общуване между класния ръководител и учителя-възпитател в началното училище Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019,с. 67-73, ISBN:978-619-7281-52-1 -

Димитрова, Дияна (2019) Интерактивни методи в часовете по самоподготовка за формиране на комуникативни умения у учениците от начален училищен етап Университетска научна конференция НВУ "Васил Левски", гр. В.Търново, 27-28.06.2019, ISSN 2367-7481

Димитрова, Дияна (2019) Подготовка на студентите -бъдещи начални учители за организиация на часовете за самоподготовка Научна конференция Techco Lovech 2019, сборник доклади, Том II, Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово, стр.149-155, ISSN 2535-079X -

Димитрова, Дияна (2019) Приложение на игрови и презентационни методи за оптимизиране на часовете за самоподготовка в началното училище Научна конференция Techco Lovech 2019, сборник доклади, Том II, Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово, стр.155 -162, ISSN 2535-079X -

Димитрова, Дияна (2019) Форми, методи и подходи за осъществяване на педагогическо взаимодействие в системата "училище-родители" Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019,с. 73-77, ISBN:978-619-7281-52-1 -

Димитрова, Елена (2019) Гаст Грьобер: Всеки ден крие в себе си друг // Gast Groeber: All Dag verstoppt en aneren. Kuerzgeschichten. Op der Lay S. àr. l, Luxemburg, 2016, 124 S., ISBN: 978-2-87967-194-9. София: Издателство ICU, 2019, 138 с., ISBN: 978-619-7153-45-3.

Димитрова, Илияна (2019) Езиковата картина на света с оглед на чуждоезиковото обучение и интеркултурното възпитание. В: AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM, Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 573 - 589. ISBN 978-619-208-188-1

Димитрова, Илияна (2019) Женската образност в книгата "Жертвени клади" на Асен Разцветников. В: Асен Разцветников. 120 години от рождението на поета. Нови изследвания. Съст. Иван Станков, Ред. проф. дн Иван Станков, проф. д-р Димитър Михайлов, проф. дн Николай Димитров. В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 93-100. ISBN: 978-954-9489-68-2.

Димитрова, Илияна (2019) Пиесата "Когато гръм удари, как ехото заглъхва" на П. Яворов. Проблеми на диалога в/извън текста. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Ред. Д. Михайлов, В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 238-257, ISBN 978-954-9489-65-1

Димкова, Росица (2019) Практико-педагогически аспекти в хандбалната игра. В.Търново: I & B, 2019, ISBN: 978-619-7281-31-6.

Добрев, Добрин (2019) Нагласите на българите към вярвания, конспирации и суеверия. –В: „Философията и съвременния свят“, Материали от Международна научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 13-14.04 2018, сборник, състав. проф. д.н.Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 58-67. ISBN 978-619-208-187-4

Добрев, Добрин (2019) Религиозна принадлежност и национална сигурност. – В: ПОРЕДИЦА за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“, Cross-Border Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans”, тематичен сборник с научни изследвания, том 6, състав. проф.д.н. Вихрен Бузов. Велико Търново: Издателство Ивис, 2019, с.312-321, ISBN 978-619-205-123-5/ ISSN 2335-0056

Добрев, Марин (2019) КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА СТАРА ЗАГОРА Дъга плюс, Стара Загора, ISBN 978-619-7251-20-3

Дойчинова, Станка (2019) Писател и съдба За творчеството на Густав Херлинг-Груджински Литературен вестник бр.19 2019 г., с.15

Донев, Владимир (2019) ЕЛИН ПЕЛИН В БЪЛГАРСКОТО КИНО Електронно списание LiterNet, 07.01.2019, № 1 (230); ;ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2019) За жанровите особености на баладата "Удавници" от Асен Разцветников Асен Разцветников. 120 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР – РХ, Велико Търново, 2019, с. 100-106

Донев, Владимир (2019) По следите на уловеното време Литературен вестник, Бр. 27, 17-23.07.2019, с. 3; http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1650.pdf

Донев, Владимир (2019) СКРЪБ ЗА БОТЕВ. Eдна неочаквана интерпретация на Ботевата саможертва във филма "Свобода или смърт" на Никола Корабов (1968) Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Съст. и ред. Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019; https://liternet.bg/publish10/vdonev/botev.htm; ISBN 978-954-304-430-6

Дончев, Антон (2019) Създаване на 4-та (Карловска) Пещерска дружина В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2019, с.235-238. ISSN: 978-619-208-125-6.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2019) Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Conceptual analysis of the geography training of the countries in the Bulgarian school. – In: KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor, Vol. 34.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, pp. 555 – 561, September, 2019. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Methodical projections and intra - subject integration synthesis in the training Geography of Bulgaria under the new conditions. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, UI „Konstantin Preslavsky University of Shumen”, Vol 2, No 1, pp. 20 - 29, 2019. ISSN 2603 - 4468.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Rules for characterization of a country in the new geographic and economic textbooks – V grade. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 518 - 530. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Traditions and Innovations in the training on „Geography of countries” in the Secondary Bulgarian School. – In: The overarching issues of the European space, Porto, University of Porto, 2019, pp. 36 – 47. ISBN 978-989-8969-14-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Vertical didactical section of Bulgarian geographic training in the new realities. – В: International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 531 - 543. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Варианти на интелектуални карти в обучението по география на страните по учебниците за V клас (по примера на страни в Африка). Сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – 31 октомври 2018 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. XIII, с. 323 – 334, 2019. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Onlain).

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интегралният подход в обучението по физика и география - задължителна подготовка. – В: Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика – „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 156 – 163, 2019. ISBN 978-954-91841.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика - една интегрална интерпретация между физиката и географията. – В: Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика - „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 244 – 251, 2019. ISBN 978-954-91841.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интелектуалните карти в обучението по география на страните – същност, значение, приложение. Сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – 31 октомври 2018 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. XIII, с. 306 - 317, 2019. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Onlain).

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Нормативен вертикален разрез и структурно - съдържателен модел на „География на континентите и страните” (V - X клас). Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 318 – 324, 2019. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Съдържание на реклама и елементи на търговска реклама в учебниците по география и икономика за задължителна подготовка V – IX клас. Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 325 - 339, 2019. ISSN 2367-7481.

Друмева, Красимира (2019) ”Colorful emotion - a tactile interactive performance” The 17th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2019, страници: 158, стр. 99-100, ISBN 978-83-946660-8-8,

Друмева, Красимира (2019) Reflections The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket Poznan, Издателство: Studio Poligrafia Wysogotowo, 2019, страници: 137, стр. 35-38, ISBN 978-83-946660-3-3

Енчев, Тодор (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията // Изкуствоведски четения 2018: Маргиналия. - София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, с. 207-220. ISSN 1313-2342.

Захариев, Симеон (2019) Иконостасът в храм „Св. пророк Илия” в Свищов. Известия на Специализиран музеи за зографско и резбарско изкуство – Трявна, Т. 5, ISBN 1313-6356, Фабер, В. Търново, 2019, 23–36, 303–305

Здравкова, Боряна (2019) Управление на качеството във висшето образование – политики и практики (на примера на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий) Актуални политики и практики в образованието (сборник с доклади от научно-практическа конференция), Плевен, 2019, с. 470-478, ISBN: 978-619-91255-1-9, COBISS.BG-ID 1289892836

Златева, Добринка (2019) Международна икономика Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2019, с.228. ISBN 987-619-208-175-1

Златкова-Дончева, Катерина (2019) Language Impact towards Social Behavior of At-Risk Children International Journal of Teaching, Education and Learning

Иванов, Ивелин (2019) The Crusade of Varna (1443-1445) and the Bulgarians. - In: PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, February, 18th 2019. Editorial Board Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov. Bologna: Filodiritto Publisher, 2019, pp. 12-18. ISBN 978-88-85813-37-3 Bologna (Italy)

Иванов, Ивелин (2019) Списание "Епохи" и изследванията по средновековна обща история – Епохи, 2019, том 27, брой 1, с. 187–192. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 1

Иванова, Анна (2019) Science and Society in Bulgarian Context. In: D. Dimitrov, M. Palangurski et al. (eds) Proceedings of an International Conference 2-nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy Bologna: Filodiritto Publisher, 101-105

Иванова, Анна (2019) Съгласия и опозиции в дискусиията интернализъм – екстернализъм. Философия. година XXVIII, книжка 2, 2019: 119-127

Иванова, Ваня (2019) Лексические неологизмы-заимствования в русском и болгарском языках // Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“, Велико-Тырново, 11 - 14 октября 2018 Велико Търново

Иванова, Ваня (2019) Отношения партитивности, посессивности и взаимообусловленности как основа возникновения семантических инноватов в русском и болгарском языках // Мова i мiжкультурна комуникацiя. Збiрнiк наукових праць. Полтава 2019 Полтава

Иванова, Верка (2019) За някои глаголи с дефективна парадигма за лице и число в българския език. AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Издателство "Фабер" и УИ "Св. св. Кирил и Методий". Отговорен редактор: доц. д-р Мария Илиева, членове на редколегията: доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров, с. 237 - 252. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Иванова, Верка (2019) С грижа за родния език. AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Редколегия: доц. д-р Мария Илиева (отг. редактор), доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров. Велико Търново: Издателство "Фабер" и УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 481-490. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756. http://www.uni-vt.bg/res/9617/%D0%92%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?fbclid=IwAR23Hufi2sZRALc8vJCDJ121NVOy6B9SGEAZoXTIZMmrv_dp6nfVEjQ-kG4 (посещение на 12.07.2019 г.)

Иванова, Людмила (2019) Zur Problematik der Zeitdistanz zwischen Original und Übersetzung. - Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. ed. by Vlasta Kucis et al. Sofia:NBU ISBN 978-619-233-077-4 (e-book) p. 199-219. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/beitrage-zur-translation-und-fachkommunikation София: НБУ ISBN 978-619-233-077-4 (e-book)

Иванова, Людмила (2019) Практическа немска граматика с тестове и упражнения. Плевен:Грамма, 2019, 478 с. ISBN 978-954-2943-10-5 Плевен:Грамма, 2019. ISBN 978-954-2943-10-5

Иванова, Мария (2019) Посредническата роля на политическия лидер; Международна научна конференция, Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове- между традицията актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0946-7, стр.311-317

Иванова, Мария (2019) Списание „Епохи“ като трибуна на етноложките изследвания Епохи, 2019, т. ХХVІІ, кн. 1, с. 222-226. ISSN 1310-2141 Епохи, 2019, т. ХХVІІ, кн. 1, с. 222-226. ISSN 1310-2141

Иванова, Ралица (2019) Das intermediale Universum als literarisches Konstrukt. In: Balkangermanistiken. Schriftenreihe der IECG, Band 9. (2. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa, Oktober 2010). Hrsg. von Penka Angelova. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2019, S. 419-436. ISBN 978-3-86110-577-0 St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Иванова, Ценка (2019) Славистиката и българската интелигенция в края на XIX и началото на XX век: Ватрослав Ягич и/в България. // Slavistics and Bulgarian intellectuals in the end of the XIX and the beginning of the XX cent: Vatroslav Yagich and / in Bulgaria. Отговорността пред езика, кн. 5, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2019 г., ISSN 1313-695X, 196-204.

Илиева, Мария (2019) Български език. 4. клас София: Анубис/Клет България, 2019. ISBN 978-619-215-397-7

Илиева, Мария (2019) В дълбините на езиковата структура Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 51 – 58. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Илиева, Мария (2019) И се роди езиковед... Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 15 – 20. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Илиева, Мария (2019) Концептът мъж в българската картина на света. Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 236 – 248. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Илиева, Мария (2019) Представата за жената в българската картина на света Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Отг. редактор проф. д-р Валентина Бонджолова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 285–295. ISBN 978-619-208-193-5.

Илиева, Мария (2019) Учебна тетрадка по български език за четвърти клас. 1. София: Анубис/ Клет България. ISBN 978-619-215-398-4

Илиева, Мария (2019) Учебна тетрадка по български език за четвърти клас. 2. София: Анубис/ Клет България. ISBN 978-619-215-399-1

Инджов, Иво (2019) Journalismus in Bulgarien: Korrupt, doch unschuldig? Еuropean Journalism Obesrvatory, 1.04.2019 (5 S.), https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/journalismus-in-bulgarien-korrupt-doch-unschuldig.

Инджов, Иво (2019) Отношенията ПР - журналистика: между хегемонията на пиара и взаимната колонизация "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, кн. 3 (с. 7-16). ISSN: 2603-3089.

Йонкова, Красимира (2019) Социалнопсихологически особености на малцинствените групи В: сб. Приложна психология и социална практика. Ред. Г. Несторова. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2019, с. 346-358. ISSN 1314-0507

Йонкова, Красимира (2019) Съприкосновението на един психолог с мистичните философски извори на религиозното. В: Религията - осъзнат опит. Колективна монография. Ред. Красимир Марков. ISBN 978-619-7545-16-6 (Pdf), с. 3-46

Йонкова, Красимира (2019) Философия на доброволчеството Международно тематично списание по философия и психология Библиотека "Диоген", кн. Психология, том 27, бр.1. Изследване и практика. Ред. Златинка Георгиева. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 9-16. ISSN 2367-9549 (Online); ISSN 1314-2763 (Print); ISBN 978-619-208-192-8

Йонкова, Красимира (2019) Хармоничните отношения чрез възстановителните подходи на възстановителното правосъдие. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, проведена на 27-28 юни в НВУ "Васил Левски". Том 7. Социални, стопански и правни науки. Ред. Веселин Мадански и др. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2019, с. 102-107. ISSN 1314-1937

Йорданов, Йордан (2019) Политиката на Великобритания спрямо Канада до 1867 г. – от френска колония към английски доминион. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, Мартенски студентски четения, Сборник с материали от Осма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", том 5, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019, с. 151- 168, ISBN 978-619-208-182-9, COBISS.BG-ID – 1289156324.

Йорданова, Даниела (2019) "Добри практики за прилагане на стандарти за управление на риска в предприятието" Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности”, Том 2, с. 122-127. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново, Унив. изд., 2019. ISSN 2603-4093

Йорданова, Даниела (2019) „Риск апетит – ключова концепция в управлението на риска” XVII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 19”, Технически университет, Стопанско управление, София, 23 - 26 юни 2019, гр. Созопол. Том 2, с. 587-596. ISSN 1314-6327

Йорданова, Даниела (2019) „Фактори от дейността на организациите, водещи до несъстоятелност и криза” Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 15, 2019, с. 121-128. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, ISSN 13126121

Йорданова, Даниела (2019) Възможности за ефективно управление на организационни кризи. Изд. ИВИС, В. Търново, 2019, 217 с. ISBN 978-619-205-114-3 COBISS.BG-ID - 1290278116

Йорданова, Даниела (2019) Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1.-4. клас). - Педагогически алманах, 2019, (1), с. 41-48. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Йорданова, Даниела (2019) Планиране управлението на риска в организациите. VII Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Научно-технически съюз по машиностроене, НВУ „Васил Левски”, В.Търново, 29 май -1 юни, 2019, Volume 1, с. 93-95, ISSN 2535-0315(Print); ISSN 2535-0323 (Online)

Йорданова, Даниела (2019) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване . Научна Конференция „Съвременното място и рола на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС”, 9-10.11.2018 г., Велико Търново; ISBN 978-619-00-0946-7; стр. 296-310

Калейнска, Маргарита (2019) Potential of the gamified assessment in civic education Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г. Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2019, с. 203-209. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID 1237830884

Калейнска, Маргарита (2019) Геймификация на оценяването по "Гражданско образование" Сб от Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18 април 2019г., Ред. кол. Боряна Здравкова и др. Плевен : Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". Пед. колеж, 2019, с. 133-139. ISBN 978-619-91255-1-9. COBISS.BG-ID 1289892836

Калейнска, Маргарита (2019) Факторна обусловеност на въвеждането на нови методи на преподаване в българските училища Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2019, с. 210-216. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID 1237830884

Калчева, Стефка (2019) Възможности за оптимизиране на разходите в процеса на проектиране на строителните обекти Сборник с научни изследвания от годишната конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“ на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново, том. 2. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, с. 91-96.

Караиванова, Бинка (2019) Експериментално изследване за въвеждане на модел на интегративен подход в обучението на музикалните педагози Педагогическите изследвания в условията на съвременното музикално образование. Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта, с. 25-102 ISBN 978-954-350-273-8

Караиванова, Мартина (2019) "Преход" - хабилитационен труд

Караиванова, Мартина (2019) Великотърновски художници творят на пленер в Оряхово https://www.dnesbg.com/kultura/velikotarnovski-hudozhnitsi-tvoryat-na-plener-v-oryahovo.html Публикувано на вт, 23 Юли 2019.

Караиванова, Мартина (2019) Караиванова, Мартина "След полунощ, преди изгрева" (изложба живопис) Национален дворец на културата

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. и др. Книга за учителя за първа възрастова група. Моливко - играя и зная. Образователно направление Околен свят. Велико Търново: Слово, с. 127-210, 2019. ISBN 978-619-212-050-4. Велико Търново: Слово. ISBN 978-619-212-050-4.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Книга за учителя за втора възрастова група. Моливко - играя и зная. Околен свят. Велико Търново: Слово, с. 139-309, 2019. ISBN 978-619-212-057-3. Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-057-3.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Познавателна книжка за втора възрастова група (4–5-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-058-0. Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-058-0.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Познавателна книжка за първа възрастова група (3–4-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-051-1. Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-051-1.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. – Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 21–40, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print). Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 21–40, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print).

Киров, Димитър (2019) Между вярата и разума. Първи въпроси. Трето преработено издание, рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София, изд. Омофор, 2019, с. 222 София

Ковачев, Александър (2019) КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ” КЪМ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” НА ЧЕТВЪРТ ВЕК (1992 – 2017 Г.) = DEPARTMENT OF LIBRARIANSHIP AND BIBLIOGRAPHY AT VTU ‘’ST. ST. CYRIL AND METHODIUS’’ QUARTER-CENTURY (1992 - 2017) / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Седемнадесета нац. науч. конф. с междунар. уч. 15-16 ноем. 2018 г. : Посв. на 190 г. от рожд. на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст. – В. Търново, 2019, с. 212-221.

Коева, Янка (2019) Koeva, Janka. Fehlerkorrektur in Partnerarbeit und Kleingruppen bei schriftlich fixierten Texten. - BDV Magazin 2019 (1), pp. 21-27, Print ISSN 1310 - 6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2019) Koeva, Janka. DaF-Lehrerausbildung an der Hll. Kyrill-und-Method-Universität zu Veliko Tarnovo, Bulgarien. - BDV Magazin 2019 (1), pp. 93-96, Print ISSN 1310 - 6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2019) Стажантската практика - краен етап в университетската подготовка на учители. - Педагогика 2019 (6), Volume 91, 767-784, Print ISSN 0861-3982, НРС 1491

Колева, Здравка (2019) Маркетингови инструменти и подходи за въздействие при мобилно приложение игра

Константинова, Даниела (2019) "За някои комуникативни и граматични аспекти на говоренето на „ти” и на „Вие” в българския и словашкия език." Диалогични пространства. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция. Велико Търново, 13.–14.05.2014 г.. Велико Търново: Фабер, стр. 41-48

Константинова, Даниела (2019) Годишната международна конференция на Филологическия факултет във ВТУ. Проглас, Издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, год. ХХII, 2019, №1, с. 152–153, ISSN 0861-7902.

Константинова, Даниела (2019) Превод от български на словашки език: Vladimir Sabourin. "Manifest novej sociálnej poézie" списание „Нова социална поезия“, бр. 17, май, 2019, ISSN 2603-543X

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Вацлав Панковчин - фрагменти "Монахими", "Краят на света и едно счупено яйце", "Сестро, помощ!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с.12

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Йозеф Урбан "Убийте това куче, той е критик!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 16

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Марта Соучкова "Словашката литература след 1989 година" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 3, с.7

Косев, Светослав (2019) Книга за учителя по изобразително изкуство за 10. клас София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-307-6

Костадинова, Даринка (2019) Защо е необходима професионалната подкрепа за професионалната адаптация на младия учител Сборник - Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието". ISBN 978-619-9155-9

Костадинова, Даринка (2019) Проследяване на реултатите от предучилищното образование Организация и управление на предучилищното образование; РААБЕ България ООД; ISSN: 2534-8647

Костадинова, Надежда (2019) THE PLACE OF BUSINESS HOTELS IN CONTEMPORARY CLASSIFICATION SYSTEMS International conference "Get Ready for IGeneration, Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2019", Novi Sad

Костадинова, Надежда (2019) ПОЛЗИТЕ ОТ НЯКОИ ДИГИТАЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО / THE USE OF SOME DIGITAL FUNCTIONALITIES IN HOSPITALITY BUSINESS НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТУРИЗМА, СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКО-ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“, СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ10 май 2019 г.

Костадинова, Надежда (2019) СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА В ПРИНЦИПЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА//CONTEMPORARY TYPES OF TOURISM IN THE CONTEXT OF INTREPRENEURSHIP Научные горизонты, № 1(17) | 2019, ISSN 2587-618Х, pp 97-102

Костов, Станислав (2019) The Decisions of the European Court of Justice as a Source of Law В: Огнянова, Н. (съст.) Юбилеен сборник 20 години Катедра "Европеистика". С: Университетско издателство "Св. Климент Охридски". ISBN 978-954-07-4714-9, pp. 165-199

Костов, Станислав (2019) Част трета: Околна среда В: Янкулова, С. (ред.) Административните съдилища и правото на ЕС. Част III. С: Национален институт на правосъдието, 2019, 523 с., ISBN 978-954-9419-30-6

Костова, Людмила (2019) • The Reception of Blake in Bulgaria. - In: The Reception of William Blake in Europe. Ed. by Morton D. Paley and Sibylle Erle. London: Bloomsbury, 2019, vol. 2, pp. 605-634. ISBN: 978-1-3500-9767-4. London: Bloomsbury

Костова, Людмила (2019) Introduction. - European Journal of English Studies, 2019, 23 (1), pp. 1-10. Print ISSN: 1382-5577 Online ISSN: 1744-4233. Ludmilla Kostova & Efterpi Mitsi (2019) Introduction, European Journal of English Studies, 23:1, 1-10, DOI: 10.1080/13825577.2019.1594098 URL http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85068108131&partnerID=MN8TOARS Citation (bibtex) [Switch view] @article{Kostova2019,title = {Introduction},journal = {European Journal of English Studies},year = {2019},volume = {23},number = {1},pages = {1-10},author = {Kostova, L. and Mitsi, E.}} European Journal of English Studies, 2019, 23 (1), pp. 1-10. Print ISSN: 1382-5577 Online ISSN: 1744-4233. Ludmilla Kostova & Efterpi Mitsi (2019) Introduction, European Journal of English Studies, 23:1, 1-10, DOI: 10.1080/13825577.2019.1594098

Крумова, Калояна (2019) COMPARATIVE ANALYSIS OF SOMATOTYPOLOGICAL INDICATORS OF CHILDREN INVOLVED IN VARIOUS SPORTS ACTIVITIES NTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, Indix Copernicus EuroPob и Global Impact&Quality Factor 1.322

Кръстев, Александър (2019) "Елементи на приобщаващото образование в ранното детско развитие" Сборник от Четвърти международен педагогически форум "Класика и иновации в педагогическата практика" 03.10.2019

Кръстев, Александър (2019) "Мотивация за неагресивно поведение" Национален институт за образование и приобщаващи политики-София

Кръстев, Александър (2019) Училищната среда като фактор за приобщаване Електронен сборник от Научно-практическа конференция на тема: „АКТУАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“-Педагогически Колеж-Плевен.

Кръстева, Антония (2019) The relationship creativity - creativeness as a complex object of research studies. In:Knowledge-International Journal Scientific Papers Vol. 28. 3. Education ,Skopje, 2019, pp. 945-949, Print ISSN 2545-4439 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing] [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Социалнопедагогическа работа при семейства и деца в риск София: Е Принт, 2019. 311 с. ISBN 978-619-90383-4-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2019) Школа и семья - партнеры в личностном формировании детей Нaучные вести. Международый научный журнал, 2019, 2(7), с.56 - 66. ISSN 2619 - 1245

Кънев, Николай (2019) Анонимен византийски печат от Анхиало (Поморие). Миры Византии. ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ. Выпуск 2. Сборник научных трудов. Симферополь, 2019, 301-306. ISBN 978-966-8738-29-6 (серия); ISBN 978-5-6042012-6-8.

Кънев, Николай (2019) Византийская свинцовая печать из района Казанлыка. XI Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”. Сборник материалы научной конференции. Севастополь – Балаклава, 3 - 7 июня 2019 г., Симферополь, 2019, с. 143-146. ISBN 978-5-6042012-8-2.

Кънев, Николай (2019) Мястото на стратега на Тракия във византийската рангова йерархия през IX-X в. според тактиконите от това време. // THE PLACE OF STRATEGOS OF THRACE IN THE BYZANTINE HIERARCHY OF RANKS IN 9TH–10TH C. ACCORDING TO THE TAKTIKA “Тракия и Хемимонт ІV – ХІV век ”, т. 2, Бургас, 2019, с. 123-130, ISBN 978-619-7252-60-6

Кънев, Николай (2019) Списание „Епохи“ като идеен и организационен стожер на научния живот в Историческия факултет на ВТУ. Списание „Епохи“. Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Том XXVII (2019), книжка 1, ISSN 1310-2141, с. 146–149.

Кънева, Виктория (2019) Русское правописание. Правила и упражнения. Часть II (авторска част – с. 47 – 67). Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2019, ISBN 978-619-208-189-8

Кънева, Пенка (2019) Междупредметните връзки в ранното обучение по английски език като чужд. Педагогически алманах, 2019, бр. 1, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 49-53. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print). СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220.

Лазаров, Лъчезар (2019) СМЕСЕНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА Педагогика, година XCI, книжка 1, 2019, с. 17-32. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Ламбева-Стефанова, Милка (2019) Aдминистративно наказване в областта на обществените поръчки. - DE JURE, 2019, № 1, с. 69-75. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Легкоступ, Магдалена (2019) Методически аспекти на обучението по религия Издателство „Фабер”, В. Търново, 2019, 292 с. ISBN: 978–954–400–824–6 COBISS.BG-ID 1257492964

Легкоступ, Магдалена (2019) Методология на корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия „Християнско възпитание и цифрови медии“ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 10/2019, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2019, с. 35–42; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Пламен (2019) EAST MEETS WEST, p.4, EAST MEETS WEST - MUTUAL LEARNING BETWEEN ENCOUNTERING CIVILIZATIONS, Art Exhibition in Celebration of the 70th Anniversary of the Establishment of China-Bulgaria Diplomatic Relations, Veliko Tarnovo, Faber Publishers, 2019, pp 54, ISBN 978-619-00-0978-8 Veliko Tarnovo, Faber Publishers

Легкоступ, Пламен (2019) Есенен салон на СБХ-Велико Търново, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, м. октомври 2019 г. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2019) Книга за учителя за 4 клас по изобразително изкуство, Издателство „Просвета – София“ АД – София, 2019, Формат: 17х24 см , 84 стр., ISBN 978–954–01–3905–0 Издателство „Просвета – София“ АД

Легкоступ, Пламен (2019) Международна изложба „Арт Розалиада - живописен пир на любовта и виното – 2019“, февруари 2019 изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 69-78 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин ВТ, изд. "Фабер"

Легкоступ, Пламен (2019) По вълните на времето, Велико Търново, Изд. Фабер, 2019, 54 стр., ISBN 978-619-00-0935-1 Изд. Фабер

Легкоступ, Пламен (2019) Универсалният език на изкуството и Пътят на коприната, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 79-94 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин ВТ, изд. "Фабер", 2019

Легкоступ, Пламен (2019) Юбилейна самостоятелна изложба "60х60", Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново, април-май 2019 г. Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново

Мандикова-Иванова, Вася (2019) Заедно на акордеонната сцена Алманах - Национална музикална академия "Проф.Панчо Владигеров" ISSN 2367-8011 https://almanac.nma.bg/заедно-на-акордеонната-сцена/

Мандова, Искра (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци [Some cross-cultural differences between Bulgarian and Chinese people] Сборник с доклади от Mеждународна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа" IV, Ред. кол. Искра Мандова... [и др.], Велико Търново: Фабер, 2019, с. 69-78 ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Мандова, Искра (2019) Първото цялостно научно изследване на морфологичната система на китайския език в България [The First Overall Scientific Research of Chinese Morphological System in Bulgaria] Чуждоезиково обучение [Foreign Language Teaching], книжка 3, година XLVI, 2019, 319-321 с., 2019, Гл. ред. проф. дн. Димитър Веселинов, Изд. Аз Буки, София, 2019 ISSN 1314–8508 (Online) ISSN 0205–1834 (Print) COBISS.BG-ID - 1119691748

Манолов, Манол (2019) Influence of Categories of Modernity in the Consciousness of Young People Psychology, 10, 1077-1094, Scientific Research Publishing Inc., ISSN Online: 2152-7199, ISSN Print: 2152-7180 DOI: 10.4236/https://doi.org/10.4236/psych.2019.108070

Манолов, Манол (2019) INFLUENCE OF CATEGORIES OF MODERNITY IN THE CONSCIOUSNESS OF YOUNG PEOPLE BETWEEN 20 AND 25 YEARS REALIZAREA DE SINE - - INTERPRETĂRI PSIHOLOGICE ȘI EDUCATIVE, vol. 1, Editura Ars Longa, Colecția Academica,Romania, 31-39, ISBN: 978-9731-483-153, Published in Romania

Манолов, Манол (2019) ON THE PROBLEM OF HUMAN CONSCIOUSNESS: FROM FACTS TO THEORETICAL SPECULATIONS Библиотека "Диоген", 27(1). УИ "Св.св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 1225567716, ISSN: 2367-9549 (Online), ISSN: 1314-2763 (Print), стр. 48-62

Манолов, Манол (2019) Social Inheritance in the Context of Psychology Open Journal of Social Sciences, 7, 50-59. https://doi.org/10.4236/jss.2019.77005, ISSN Online: 2327-5960, ISSN Print: 2327-5952

Манолов, Манол (2019) Автодискриминацията Велико Търново, Издателство ИВИС, ISBN 978-619-205-112-9, COBISS.BG-ID: 1288492516

Манолов, Манол (2019) Многото лица на Аз-а (Образ за себе си в съвременната реалност) Колбис, София, ISBN: 978-619-7284-30-0

Манолов, Манол (2019) Синдром на мъртвия Аз и на неизградената идентичност. Синдромът на Ван Гог; Автотомията. В "Психопатология Казуси", трета част. Част от авторския колектив. Издателство Лакс бук - гр. Пловдив - 2019. ISBN 978-619-189-126-9, стр. 1101 - 1107

Манчева, Олга (2019) КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ XVI INTERNATIONAL CONGRESS MACHINЕS, TECHNOLОGIES, MATERIALS WINTER SESSION, PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 2 (13), BOROVETS, BULGARIA 2019 VOLUME II, KNOWLEDGE. CREATIVITY. INNOVATIONS. INDUSTRIAL MANAGEMENT. ISSN 2535-0021 (PRINT), ISSN 2535-003X (ONLINE) pp. 214-216

Манчева, Олга (2019) МЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY.’19 YEAR III, ISSN 2535-0315(Print), ISSN 2535-0323 (Online) ISSUE 1 (7), SOFIA, BULGARIA 2019 VOLUME 1, pp. 86-88

Манчева, Олга (2019) РОЛЯ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МУЗЕИ ИЛИ РАЗЛИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY,PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 1 (4), SOFIA, BULGARIA 2019, VOLUME I “HIGH TECHNOLOGIES”, ISSN 2535-0005(PRINT), ISSN 2535-0013 (ONLINE), pp. 104-107

Маринов, Владислав (2019) Акустични характеристики на консонантите л и л' в българския език и l и л' във влашкия диалект AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 316 - 324, ISBN 978-619-208-188-1

Маринова, Виолета (2019) Mатематическaя подготовка учителей начальных классов в процессе их обучения в педвузе, Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе» 22–26 апреля 2019 года, МПГУ, Москва, 2019. ISBN Русия, Москва

Маринова, Виолета (2019) ИЗУЧЕНИЕ ЦЕЛыХ НЕОТРИЦАТЕЛЬНыХ ЧИСЕЛ ВТОРыМ ПОДХОДОМ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ БОЛГАРИИ, IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАТЕМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА» 24 - 26 апреля 2019 г, Россия, г. Тольятти. 2019. ISBN Русия, Толяти

Маринова, Виолета (2019) Изучение целых неотрицатеьных чисел первым подходом в педагогических факультетах Болгарии, Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе» 22–26 апреля 2019 года, МПГУ, Москва, 2019. ISBN Русия, Москва

Маринова, Виолета (2019) ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ, IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАТЕМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА» , 24 - 26 апреля 2019 г, Россия, г. Тольятти. ISBN Толяти, Русия

Марков, Смилен (2019) Ролята на логиката във философската методология на Йоан Дамаскин и Теодор Абук Кура Sine Arte Scientia Nihil Est – сборник в чест на професор Олег Георгиев, Георги Каприев (ред.), София (2019), 252-266, ISBN 9789540745787.

Марков, Смилен (2019) Символизъм и логика в Коментара върху книга Откровение на Арета Теологикон, т. 6 (2019), 141-167 (ISSN: 2367-7856) COBISS.BG-ID 978-954-9904-49-9

Марковска, Ангелина (2019) "The Hague Tribunal-Justice Ad Hoc or Instrument of the Situational Policy in the Balkans (The Case of Ratko Mladic)." Proceedings of an International Conference 2-nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all. Bologna: Filodiritto Publisher, 2019, pp.62-72, ISBN 978-88-85813-37-3.

Марковска, Ангелина (2019) "Влиянието на етническата имиграция във външнополитическия курс на САЩ." В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", В.Търново, Изд.комплекс НВУ, В.Търново, т.9, стр. 168-179, ISSN: 1314-1937;

Марковска, Ангелина (2019) "За Тръмп и победоносния хаос в една президентска кампания." В: Сб. Доклади от Годишна международна научна конференция на Факултет Авиационен 2019", НВУ "В.Левски", Д.Митрополия.Ред.Ж.Петров.,Митов, Л. и др. стр. 407-415, ISBN 978 -954-713-123-1;

Марковска, Ангелина (2019) "Постмодерната война: "Центровете на тежестта" във въздушната война срещу Югославия през 1999 г." В: Сб. Доклади от Годишна международна научна конференция на Факултет Авиационен 2019", НВУ "В.Левски", Д.Митрополия.Ред.Ж.Петров.,Митов, Л. и др. стр. 415-423, ISBN 978 -954-713-123-1;

Марковска, Ангелина (2019) Дискурси към образа на българската жена в периода от Освобождението до края на Втората световна война ( социални нагласи и политически практики)" В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019, том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.76-82, ISSN: 2535-079X;

Марковска, Ангелина (2019) Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война ( културно-психологически дискурси) В: Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика"ИВИС, Велико Търново

Марковска, Ангелина (2019) Механизми за разрешаване на конфликти в мултикултурна среда. В: Сб. от Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, 9-10 ноември 2018 г., ВТУ "Св.св.ирил и Методий", Съст. Я.Тянкова и др.Изд. Фабер, Велико Търново, 2019, ISBN 978-619-00- ,стр.288-296;

Марчева-Йошовска, Петя (2019) Интерактивни методи и развитие на критическото мислене у учениците в условията на мултикултурна среда Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. Доклади. Трета национална научно-практическа конференция, 1–2 юли 2015 г.; Четвърта национална научно-практическа конференция, 4–5 юли 2016 г., Велико Търново. Пловдив: "Астарта", 2019, с. 38 - 43. ISBN: 978-954-350-271-4.

Марчева-Йошовска, Петя (2019) Оценка на областите на компетентност на приобщаващия учител Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Т. XXIII D 35 години Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 794 - 804. ISSN: 1314-6769.

Марчева-Йошовска, Петя (2019) Ценностите на учителите за осъществяване на приобщаващо образование в България – Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019, с. 171 – 180. ISВN: 978-619-7281-52-2.

Марчева, Пенка (2019) Pedagogical technology for assessing the musical training of future primary teachers Педагогика, 2019, с.,

Марчева, Пенка (2019) Академичната мотивация на студентите в условията на музикалнопедагогическа подготовка Актуални политики и практики в образованието (сборник с доклади от научно-практическа конференция), Плевен, 2019, с.487-495, ISBN: 978-619-91255-1-9, COBISS.BG-ID 1289892836

Марчева, Пенка (2019) Музика за четвърти клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-xxxx-x,

Матеев, Илиян (2019) Иновационно развитие на Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 12-13 октомври 2018 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2019 г., стр.37-56, ISSN: 2603-5030

Матеев, Илиян (2019) Международна икономика В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, ISBN - 978-619-208-175-1, (COBISS.BG-ID - 1289762788)

Матеев, Илиян (2019) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН Сборник трудове "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г.

Миланов, Росен (2019) „Митология“ и „религия“ в латинската християнска литература на IV – V в. „Митология“ и „религия“ в латинската християнска литература на IV – V в. – Проглас, 28(1), 2019, с. 59 – 65. Print ISSN 0861-7902

Минчева, Иванка (2019) Усвояване на понятието числов израз в обучението по математика в началното училище. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, 27(1), с. 54 – 63. Print ISSN1310-358X Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Михайлов, Димитър (2019) Ботйов и Ботев. - В: Ботев и българската литература. Нови изследвания. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019. Електронно издателство LiterNet, 26.03.2019. ISBN 978-954-304-430-6. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Думи на съставителя. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 9-10. ISBN 978-954-9489-65-1. COBISS.BG-ID 1289340644. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Първото цялостно изследване за прозата на Г. П. Стаматов. - В: Иван Мешеков. Г. П. Стаматов. Изобличител реалист. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 115-122. ISBN 978-954-9489-72-9. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Различният. Лирическият герой на Асен Разцветников в стихосбирката "Планински вечери". - В: Асен Разцветников. 120 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. В. Търново, 2019, с. 117-122. ISBN 978-954-9489-68-2. У нас

Михайлов, Димитър (2019) Хайдушките песни на Яворов. - В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2019, с. 81-96. ISBN 978-954-9489-65-1. COBISS.BG-ID 1289340644. У нас

Михова, Маринела (2019) Защото е необходима професионална подкрепа за професионална адаптация на младия учител Сб. "Актуални политики и практики в образованието" - Научно-практическа конференция 17-18 април, 2019

Младенов, Момчил (2019) Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 1343-1344 г. - сб. Търновска книжовна школа-пространства на паметта. Т. 11. Единадесети международен симпозиум Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г. отг. редактор Ив. Лазаров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 480-488 ISBN 978-619-208-181-2

Моллов, Тодор (2019) Героят и неговият кон в сухата планина (Митопоетични реликти в няколко български народни песни). Митове - стереотипи - мистификации (Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 17, год. ХІІІ, 2019). С., ROD, ISSN 1311-493X

Моллов, Тодор (2019) Моллов, Т. Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”) Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. /Съст. Д. Михайлов. Велико Търново, изд. ДАР-РХ, 2019, с. 141-155.

Мутафова, Красимира (2019) Review of: Troyan. Documents, discoveries, events, personalities. Compilers E. Avdzhieva, D. Vutova. Troyan: Faber Publishing House, 2018, 594 p. – сп. Епохи, 2019, Т. 27, бр. 1, с. 254–261. ISSN: 1310 – 2141 (print), ISSN: 2534 – 8418 (online). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2019) Ислям и християнство в Севлиево (Серви/Селви) в османската документация от ХVІ–ХVІІІ в. (За някои спорни въпроси относно ранната история на града). – Известия на Регионален исторически музей –Велико Търново, Т. 33. Велико Търново, 2019, с. 291–311. ISSN 0861–5888. Севлиево

Мутафова, Красимира (2019) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за десети клас. Авторски колектив: М. Палангурски, Ив. Лазаров, Кр. Мутафова, Ив. Русев, Л. Стоянов, В. Стойчева, Ю. Симеонова. София: ИК „Рива“ АД, 2019 (с. 87–113). ISBN 978-619-225-106-2. София

Мутафова, Красимира (2019) Правната концепция за зиммите, правомощията на православната църква и османската власт (по османски документи от ХVІІ и ХVІІІ век). – В: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Международна научна конференция, Велико Търново, 09–10 ноември 2018 г. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2019, с. 317–337, ISBN 978-619-00-0946-7. В. Търново

Мутафова, Красимира (2019) Православни структури на Балканите през XVII–XVIII в. – В: Андреев, Стефан, Мария Калицин, Красимира Мутафова. Православни структури на Балканите през ХVІІ – ХVІІІ век. (Съгласно документи от Истанбулския османски архив). Велико Търново: Издателство „Абагар“, 2019, с. 50–108. ISBN 978-619-168-228-7 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2019) Православни структури на Балканите през ХVІІ – ХVІІІ век. (Съгласно документи от Истанбулския османски архив). Велико Търново: Издателство „Абагар“, 2019, 672 с. (с. 50–108, студия – авторски текст, съавторство в теоретичната част и показалците, превод на 73 документа). ISBN 978-619-168-228-7. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2019) Троян. Документи, открития, събития, личности. Съставители Е. Авджиева, Д. Вутова. Троян: Издателство „Фабер“, 2018, 594 с. – Музейното списание, година VI/ 6, 2019, В. Търново: Издателство „Фабер“, 2019, ISSN: 2367-5349. Велико Търново

Наама, Карим (2019) Diversification of Political and Economic Cooperation between the European Union and the Arab Countries after Arab Spring "Развитие на бългаската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" Том 2, сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския Факултет на ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий" , проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново.

Налбантова, Елена (2019) За Петър Труфкин и за романа „Беженарите“ Буджак: от прошлого к настоящему (Сборник статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека (Иван Грек). Кишинев: LEXON, 2019. 632 с., с. 534-547

Налбантова, Елена (2019) За стихосбирката на Михаил Бъчваров-Бондар „Нали расте босилек и за нас. Брези на Шипка". Бъчваров-Бондар, Мих. Сънят на скитника. Избрано. Силистра. Издателство и печатница РИТТ, 2019, с. 177-178. ISBN 9789547593527

Налбантова, Елена (2019) Между отец Матей Преображенски и господин Йоаким Груев или За парадигмата на Българското възраждане Проглас, кн. 1, 2019, с. 148-149 (год. ХХVIII), ISSN 2367-8585 COBISS.BG-ID 1119668196

Налбантова, Елена (2019) Хаджи Димитър и Стефан Караджа или Пантеонът Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (1868 г.). Сб. Съст. и ред. Пл. Павлов и Пл. Митев Издат. Българска памет, с. 310-326 ISBN978-619-7447-02-6

Николова, Марияна (2019) Cloud Technology - a key to developing the mobile and digital competences of students. Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Exploring the results of the IT education on the subject “Spreadsheets” at school Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Methodical tools for forming key competences on the subject "Spreadsheets" at school Journal “Mathematics, Computer Science and Education”

Николова, Марияна (2019) Projects as an educational technology to increase the efficiency of information technologies training Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Unconventional lessons in computer modelling in elementary education. Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Новаков, Димитър (2019) НАСТАВНИЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО –ФОРМАЛНИ ПОЛИТИКИ И НЕФОРМАЛНИ ПРАКТИКИ Електронен сборник от Научно-практическа конференция на тема: „АКТУАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“-Педагогически Колеж-Плевен.

Нунев, Йосиф (2019) Базовата компетентност на директори на образователни институции в областта на приобщаващото и интеркултурното образование в община Сливен. Научна конференция TechCo – Lovech 2019. Технически колеж - Ловеч, 10.05.2019 г. Сборник с доклади. Том II. Ред. С. Капралов и колектив. Габрово: УИ "Васил Априлов", с. 57-62, ISSN 2535-079X Габрово

Нунев, Йосиф (2019) Василица. - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885 София

Нунев, Йосиф (2019) За два гроша. - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885 София

Нунев, Йосиф (2019) Защо ромите почитат гъските? - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885 София

Нунев, Йосиф (2019) Нормативни предпоставки и теоретически решения за успешна комуникация между семейството и образователната институция. Сб. с доклади от Втора международна научна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална”, София, 05-06 април 2019 г. Ред. колегия: П. Макариев, М. Бакрачева, Н. Цветкова, Г. Дянкова, Е. Бузов, Н. Голешевска, И. Касабова, Т. Симеонов. Велико Търново: Фабер, 2019, 228-240. ISBN: 978-619-00-0929-0 Велико Търново

Нунев, Йосиф (2019) Общинска политика за образователна интеграция и приобщаване на ромските деца и ученици в община Сливен. Сб. с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието ", Плевен, 17-18 април 2019 г. Ред. колегия: Б. Здравкова, А. Рангелова, Й. Нунев, П. Марчева, Р. Пенкова, Х. Гергова, М. Гаврилова. Плевен: Педагогически колеж - Плевен, 2019, с. 479-487, ISBN 978-619-91255-1-9 Плевен

Нунев, Йосиф (2019) Основни затруднения в педагогическата работа с "различните деца и ученици" в община Сливен. – Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019, с. 125 – 132. ISВN: 978-619-7281-52-1. Враца

Нунев, Йосиф (2019) Основни проблеми на приобщаването и интеграцията на ромските деца и ученици в образователните институции на община Сливен. Научна конференция TechCo – Lovech 2019. Технически колеж - Ловеч, 10.05.2019 г. Сборник с доклади. Том II. Ред. С. Капралов и колектив. Габрово: УИ "Васил Априлов", с. 51-56, ISSN 2535-079X Габрово

Нунев, Йосиф (2019) Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 258, ISBN: 978-619-00-1008-1 Велико Търново

Няголова, Марияна (2019) Няголова М. Д. (2019) Вклад Л. И. Анцыферовой в изучение истории французской психологии XX века. Методология, теория, история психологии личности. Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Никитина, Н. Е. Харламенкова. Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019, С. 291 – 299. ISBN 978-5-9270-0397-6 гр. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2019) Няголова М. Д. (2019) Методологическая направленность болгарских публикаций по психологии во время Второй мировой войны // Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. 2019. Т. 28. С. 83–91. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2019.28.83 гр. Иркутск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2019) Няголова М. Д. (2019) Приносът на Ангел Бънков в историята на българската психология. Технически колеж Ловеч – Научна конференция TechoCo – Lovech 2019. Сборник доклади. Том II. Габрово: Университетско издателство «Васил Априлов». С. 142 – 148. Габрово

Няголова, Марияна (2019) Няголова М. Д. (2019) Тематическая направленность социально-психологических работ С. А. Русчевой в период 1936 – 1945 гг. Современная реальность в социально-психологическом контексте – 2019: сборник научных трудов / под науч. ред. О. А. Белобрыкиной, М. И. Кошеновой; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Новосибирский государственный педагогический университет. Новосибирск: Издательство НГПУ, 2019. с. 46 – 52. ISBN 978-5-00104-457-4 Новосибирск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2019) Няголова М., Узунов Ф., Олейник Ю. (2019) Социалната ситуация на развитие и методологическата насоченост на българската психология по време на Втората световна война. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 година. Том 2. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Редакционен съвет: В. П. Мадански, В. К. Терзиев, С. Е. Стефанов и др. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2019.С. 107 – 117. Велико Търново

Няголова, Марияна (2019) Олейник Ю. Н., Няголова М. Д. (2019) Опыт Великой Отечественной войны как фактор формирования духовно-нравственных ориентиров современных психологов. (2019) Известия Иркутского государственного университета. Серия "Психология" 2019. Т. 27. с. 82 - 88.http://izvestiapsy.isu.ru/ru Иркутск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2019) Рунова Т. А., Гуцу Е. Г., Няголова М. Д. (2019) Исследования становления учебного сотрудничества младших школьников. Вестник Мининского университета. Том 7, №3, 2019, с. 1 - 18. Нижний Нвгород, Руска федерация

Няголова, Наталия (2019) "Анна Каренина. История Вронского" на Карен Шахназаров - граници на киноинтерпретацията Авторитетът на смисъла. Теория и интерпретации. Сборник в чест на доц. д-р Атанас Бучков, под ред. на Д. Кръстев, А. Маринова, Я. Роуланд, УИ "Паисий Хилендарски", Пловдив, с. 273 - 281, ISBN 978-619-202-426-0

Няголова, Наталия (2019) За поетическия контекст на филма "Другият наш възможен живот" (2004) "Страница", бр.1, 2019 г. с. 167-176. ISSN 1310-9081.

Няголова, Наталия (2019) Иля Леонов, Пушкин, Кафка "АРТизанин", бр. 16, 2019, с. 122-200

Няголова, Наталия (2019) Предметный код дворянской культуры в пеьсе М.А. Булгакова "Дни Турбиных" и ее экранизации REVITALIZACE HODNOT: UMĚNÍ A LITERATURA IV, Ústav slavistiky FF MU Česká asociace slavistů, Tribun EU, Brno 2019, 435 - 447, ISBN 978-80-263-1476-9

Няголова, Наталия (2019) Функции на цвета в съветското кино от 60-те г. на ХХ век Визуални изследвания. Списание за съвременно изкуство, 2018/2, с. 65 - 72, ISSN 2535-101X

Павлов, Пламен (2019) "В дните на царя Иваила..."– National Geographic – България, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) "Над-дръзновенният от революционерните началници..." – Апостолът /Юбилеен вестник по случай 182 години от рождението на Васил Левски - 2019/. Карлово-София, 2019, 3-5 Карлово - София

Павлов, Пламен (2019) Magna silva Bulgarica / Великата Българска гора.– National Geographic – България, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Алманах. История на българите. София, "A&T Publishing", 2019 (в колектив с Милко Палангурски) София

Павлов, Пламен (2019) Анти-Бай Ганьо (Книга за българите). София, "Тангра ТанНакРа", 2019 (в колектив) София

Павлов, Пламен (2019) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2019 София

Павлов, Пламен (2019) Волжка България през погледа на един доказан изследовател.– Георги Владимиров. Етюди по история и култура на волжките българи. София, изд. "Изток–Запад", 2019, 7-12. ISBN 978-619-010-473-3 София

Павлов, Пламен (2019) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2019 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2019) Град Радомир и националната памет за един достоен владетел и воин.– Цар Гаврил Радомир. Радомир, 2019. София - Радомир

Павлов, Пламен (2019) Грузинци и алани в българо-византийските войни в края на XII - началото на XIII в.– Сб.в чест на проф.д.и.н. Иван Йорданов. Шумен, 2019 Шумен

Павлов, Пламен (2019) За един автор, неговия роман и закъснялото българско признание.– Милен Александров. "Аз, грешният и недостойният". София, "Тангра ТанНакРа", 2019, 9-16 ISBN 978-954-378-171-3 София

Павлов, Пламен (2019) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2019. Монтана

Павлов, Пламен (2019) За култа към св. Филотея Търновска в средновековна България и Влахия.– Stratum plus, 2019, 361-366. Кишинев

Павлов, Пламен (2019) Забравеното Средновековие. София, "Българска история", 2019, 303 стр. ISBN 978-619-7496-14-7 София

Павлов, Пламен (2019) История и цивилизации за 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. София, "Просвета", 2019, 180 стр. ISBN 978-954-013-944-9 София

Павлов, Пламен (2019) История и цивилизации за Х клас /в колектив/. София, "Просвета", 2019, 279 стр. ISBN 978-954-3910-4 София

Павлов, Пламен (2019) Книга за двама тоталитарни лидери и за отговорността на Човечеството.– Веселин Борисов. Близнаци с различен образ (Хитлер и Сталин един до друг). София, Изд. къща "Горекс Прес", 2019, 7-14. ISBN 978-954-616-294-6 София

Павлов, Пламен (2019) Книга за съхранената памет.– Димо Тодоров. 50 години Плачковци - град. Плачковци, 2019, 3-5. В. Търново

Павлов, Пламен (2019) Книга, написана с обич, талант и отговорност пред поколенията.– Атанаска Петрова. Книга за Пейчиново. София, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Необходима и навременна книга (Предговор).– Григор Велев. Чуждопоклонството при българите и националните интереси. София, 2018 София

Павлов, Пламен (2019) Още веднъж за Васил Левски като революционен водач и политик с държавническо мислене.– Буджак: от прошлого к настоящему /Сб. статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека/. Кишинев, 2019, 204-212 ISBN 978-9975-3344-2-6. Кишинев

Павлов, Пламен (2019) Още веднъж за познанството и контактите между Ботев и Левски.– Национална конференция за 170-годишнината от рождението на Христо Ботев /Калофер, 2018/. София, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Помъчените. – Българите мохамедани /Лъжи и спекулации/, част II. София, "Тангра ТанНакРа", 2019, 15-31 ISBN 978-954-378-164-5 София

Павлов, Пламен (2019) Предговор.– Краят увенчава делото (Сб. материали от Международната научна конференция "Спасяването на българските евреи – събития и личности"). Съставители Пламен Павлов, Елко Хазан, Самуил Ардити. В. Търново, изд. "Фабер", 2019,7-8 ISBN 978-619-000-881-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2019) Размисли за познатата "непозната" война.– Форум "Българско наследство". Балчик, 2019. Балчик

Павлов, Пламен (2019) София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2019 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.) София

Павлов, Пламен (2019) Сто и петдесет години от подвига на Хаджи Димитър, Стефан Караджата и техните четници.– Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата (1868 г.). Под ред. на Пламен Павлов и Пламен Митев. София, "Фондация Българска Памет", 2019, 7-16 ISBN 978-619-7447-02-6 София

Павлов, Пламен (2019) Цар Георги Тертер и неговата династия в историята.– National Geographic – България, 2019. София

Павлов, Пламен (2019) Човекът и обществото /за четвърти клас/. София, "Просвета", 2019 ISBN 978-954-01-XXXX-X София

Павлова, Илиана (2019) Комуникация и благотворителност (Рец. за: Евелина Христова. Комуникация на благотворителността. София: Рой Комюникейшън, 2018) В: Проглас, 2019 (год. ХХVIII), бр. 1, с. 146-147. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print)

Павлова, Мария (2019) CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT ACCOUNTING THEORY AND PRACTISE Русия, гр. Твер, «Тверской государственный университет»

Павлова, Мария (2019) СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО - СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ списание Социално-икономически анализи, брой 1, 2019, ISSN 1313-6909

Палангурски, Милко (2019) Бащите на Българската конституция. Мрежата на националната тъкан. Фондация "Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", 208 с., "Фабер, 2019, В. Търново, ISBN 978-619-00-0937-5

Палангурски, Милко (2019) Бащите на Конституцията. Юристите между правото и политиката. Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 7-24, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

Палангурски, Милко (2019) История и цивилизации за десети клас София, Рива, ISBN 978-619-225-106-2

Пейчева, Нели (2019) IM SPIEGEL DES ANDEREN INTERKULTURELLE BEGEGNUNGEN UND STEREOTYPISIERUNG AM BEISPIEL DES REISEBERICHTS IM FERNSEHEN UND IN DEN REISEBLOGS / IN THE MIRROR OF THE OTHERS: TRAVEL REPORTS ON THE TV AND IN TRAVEL BLOGS Publishing House Dizart Plus OOD, Nikola Gabrovski 92, 5000 Veliko Tarnovo

Пенкова, Росица (2019) Актуалност и значимост на анимативния подход във формално и неформално обучение сп. Училищен счетоводител, бр.08 - 09, стр. 37 - 43 ISSN 1314 - 2380, COBISS.BG - ID - 1234418916

Пенкова, Росица (2019) Педагогическата анимация и професионалната роля на педагогическия специалист като организатор на свободното време, Сб. с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието ", Плевен, 17-18 април 2019 г. Ред. колегия: Б. Здравкова, А. Рангелова, Й. Нунев, П. Марчева, Р. Пенкова, Х. Гергова, М. Гаврилова. Плевен: Педагогически колеж - Плевен, 2019, ISBN 978-619-91255-1-9 Научно- практическа конференция " Актуални политики и практики в образованието" , 17-18 април 2019 г., ВТУ " Св. св. Кирил и Методий" , Педагогически колеж - Плевен, стр.76-81

Пенкова, Росица (2019) Учебната екскурзия в процеса на активно учене International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.34.2.No.2, Education and Social Sciences - Knowledge and Practice, Skopije,EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2019), Editor: IKM- Skopje, For editor R. Dimitrovski, PhD ISSN 1857-923X ( for e- edition), ISSN 2545-4439 ( for printed version), p.517 - 523

Пенчева, Ивалинка (2019) Принципите на управление и управленската функция "Контрол". Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 14-15 юни, 2018 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2019, с. 1186-1196. ISSN 2367-7481. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2019) Управленското решение в контекста на проблема за алтернативните способи за разрешаване на спорове. Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. В. Търново, 9-10 октомври 2018 г., Ред. Цв. Сивков, изд. Фабер, В. Търново, 2019, с. 265-278, ISBN 978-619-00-0946-7.

Пенчева, Пламена (2019) Лидерството като идеал в управлението Сборник с доклади "Идеи, идеали - възход и крушение", Международна научна конференция, Русе, 2019, том 2, с. 52-60, ISBN 978-619-7404-0-8

Пенчева, Пламена (2019) Лидерството като метод за мотивиране Сборник с научни изследвания от годишна конференция"Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности", том 2, Университетско издателство"Св. св. Кирил и Методий", стр. 147-156, В. Търново, 2019, Ред. колегия В. Христова; ISSN 2603-4093

Пенчева, Пламена (2019) Производителността на труда и възнаграждението на труда (по примера на предприятия от пивоварната индустрия в България) Велико Търново, изд. Ай анд Би, ISBN: 978619-7281-53-8 COBIS.BG-ID-1290822884

Пенчева, Пламена (2019) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване Научна Конференция „съвременното място и рола на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС”, 9-10.11.2018 г., Велико Търново; ISBN 978-619-00-0946-7; стр. 296-310

Петков, Павел (2019) “The Cyclical Nature of the Images of China in Western Travel Writing” Сборник с доклади „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 145-154, издателство „Фабер”, 2019 г. ISSN: 2603-5030

Петкова, Мирослава (2019) Бонев, М., Петров, Л., М. Петкова. Особености на физическото развитие и физическите качества на 12–14-годишни баскетболисти, които се подготвят за играта „Баскетбол 3 х 3". 2019, сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 1, стр. 64-70, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 1, стр. 64-70, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Петкова, Мирослава (2019) Петкова, М., Г. Иванова. Ролята на интерактивни подвижни игри в развитието на някои психически качества при ученици. Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С., 2019, стр. 335-341, ISSN:2682-9908 (Print) Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С., ISSN:2682-9908

Петкова, Мирослава (2019) Петкова, М., М. Алексиева. Различия в проявлението на психоемоционалното състояние на ученици след приложение на игрови подходи. Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С., 2019, стр. 342-347, ISSN:2682-9908 (Print) Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С., стр. 342-347, ISSN:2682-9908 (Print)

Петкова, Мирослава (2019) Петров, Л., М. Петкова, М. Бонев. Особености на баскетболната техника на 12-14 годишни баскетболисти, подготвящи се за играта 3х3 баскетбол. Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С., 2019, стр. 348-351, ISSN:2682-9908 (Print) Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С., стр. 348-351, ISSN:2682-9908 (Print)

Петров, Велин (2019) Женският род в съвременния български език и в новогръцкия език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 342–359.

Петров, Велин (2019) Предходници и следовници. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 361–363.

Петров, Венцислав (2019) Информационни и комуникационни технологии в музикалното образование Актуални политики и практики в образованието (сборник с доклади от научно-практическа конференция), Плевен, 2019, с. 122-127, ISBN: 978-619-91255-1-9.

Петров, Венцислав (2019) Някои проблеми на медиацията по семейни дела. - в: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Международна научна конференция Велико Търново, 09-10 октомври 2018 г. В. Търново: Фабер, 2019, с. 401-407

Петров, Венцислав (2019) Правото на наследяване - римскоправни основи. - Ius Romanum, 2019, извънреден брой Theo noster, Studia in memoriam Theodori Piperkovi, ISSN 2367-7007, с. 81-89, достъпна на https://iusromanum.eu/documents/985691/6198273/%D0%A2heo-10.05.2019.pdf/b528b7f0-288c-4eba-bbc2-c19056e31e9e

Петров, Венцислав (2019) Съпоставка между наследяването и другите способи за смяна на длъжника. – в: Сборник доклади от 57-а научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, том 57, книга 7, с. 116-120, достъпна и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp18/7/7-18.pdf

Петров, Галин (2019) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото. Известия на БГД, том 40, 2019, 30-34.

Петров, Людмил (2019) Lyudmil Petrov, Svetoslav Stefanov. Education and qualification of sports pedagogic cadres in the educational system of Bulgaria, Пета международна конференция "Спортни науки, образование и тяхната роля в устойчивото развитие и социалното благополучие", 12-13 април 2019, Университет Александър Джувани, Елбасан, Албания. ISBN 978-9928-4534-1-9 Пета международна конференция "Спортни науки, образование и тяхната роля в устойчивото развитие и социалното благополучие", 12-13 април 2019, Университет Александър Джувани, Елбасан, Албания. ISBN 978-9928-4534-1-9

Петров, Людмил (2019) Бонев, М., Л. Петров, М. Петкова. Особености на физическото развитие и физическите качества на 12-14-годишни баскетболисти, подготвящи се за играта 3 на 3 баскетбол. Списание Педагогически алманах, изд. Великотърновски университет, Велико Търново, 2019, брой 1, с. 64-70. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND Реферирано и индексирано в: ERIH PLUS, CEEOL // Bonev, M., L. Petrov, M. Petkova. Osobenosti na fizicheskoto razvitie i fizicheskite kachestva na 12-14-godishni basketbolisti, podgotvyashti se za igrata 3 na 3 basketbol. Spisanie Pedagogicheski almanah, izd. Velikotarnovski universitet, Veliko Tarnovo, 2019, 1, pp. 64-70. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358H (Print), Litsenz: CC BY-NC-ND Referirano i indeksirano v: ERIH PLUS, CEEOL, SIS Списание Педагогически алманах, 2019, брой 1, с. 64-70. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND Реферирано и индексирано в: ERIH PLUS, CEEOL, OAJI, MIAR, DRJI, ResearchBib, SIS

Петров, Людмил (2019) Петров, Людмил, Мирослава Петкова, Мартин Бонев. Особености на баскетболната техника на 12-14-годишни баскетболисти, подготвящи се за играта 3 х 3 баскетбол. Petrov, Lyudmil, Miroslava Petkova, Martin Bonev. Osobenosti na basketbolnata tehnika na 12-14-godishni basketbolisti, podgotvyashti se za igrata 3 h 3 basketbol, ANUAL of National Sports Academy, "Vasil Levski", Sofia, 2019, Volume 1, pp. 348-352.ISSN 2682-9908 ГОДИШНИК на Националната спортна академия, "Васил Левски", Том 1, София, 2019, с. 348-352, ISSN 2682-9908

Петров, Мирослав (2019) WAVELET BASED SYSTEMS FOR SEARCHING FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGES USING THE MATRIX OF MAXIMUM SINGULARITIES International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 03.10 - 04.10.2019, София, 2019

Петрова, Красимира (2019) СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ"сборник материалов научно-практической конференции «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2019 Санкт Петербург

Петрова, Мариана (2019) «Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2» in edition I.A. Markina, collective monograph. In edition I.Markina, ISBN 978-611-01-1608-4. Eastern European Center of the Fundamental Researchers, Nemoros s.r.o., Rubna 716/24, 110 00, Prague 1, Czech Republic

Петрова, Мариана (2019) A model for selection of a management team to ensure the sustainability and development of the business organizations Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(1): 690-703. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(49) ISSN 2345-0282 (online) Q1 (Scopus), SJR (2018) 1.24

Петрова, Мариана (2019) Application of the AHP method to select an optimal source of financing innovation in the mining sector E3S Web of Conferences Volume 105 (2019). IVth IIMS, Kemerovo, Russian Federation

Петрова, Мариана (2019) Development of a scientific and innovative sphere in earth resources mining sector of KAZAKHSTAN E3S Web of Conferences Volume 105 (2019). IVth IIMS, Kemerovo, Russian Federation

Петрова, Мариана (2019) DIRECTIVE 2014/92/EU and providing of affordable financial services in Latvia. Proceedings of the Vth (Anniversary) International Scientific Conference Dedicated to the International Day of the Seafarers “Modern Maritime Technologies, Problems of Social-Economic Development and Ways for Solving Them” Georgia, Batumi, 24 June, 2019. pp. 226-235

Петрова, Мариана (2019) Educating citizens for implementing the Strategy of Corporate Social Responsibility for Sustainable Regional Development: the case study Proceedings of EDULEARN19 Conference 1st-3rd July 2019, Palma, Mallorca, Spain, ISBN 978-84-09-12031-4, pp. 10449-10454

Петрова, Мариана (2019) ENTERPRISES DEVELOPMENT ON THE BASIS OF INVESTMENT RISKS MANAGEMENT. Sofia, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences. Monograph, ISBN 978-954-322-998-7, Editor

Петрова, Мариана (2019) ON THE SUPRANATIONAL AND NATIONAL LEVEL OF GLOBAL VALUE CHAIN MANAGEMENT. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, Volume 6 Number 4 (June), pp. 1922-1937. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(27)

Петрова, Мариана (2019) SMART GOVERNANCE OF INTEGRATING THE STRATEGY OF CORPORATE SOCIETAL RESPONSIBILITY FOR A SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT: THE CASE STUDY 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Volume 5, Book number: 5.3. pp. 645-652, https://www.sgem.org/index.php/call-for-papers/jresearch?view=publication&task=show&id=6236, ISBN: 978-619-7408-86-7, ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2019/5.3/S21.081

Петрова, Мариана (2019) Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part II. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., Instytut Integracji Europejskiej, 2019. 228 p.

Петрова, Мариана (2019) Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Warsaw: BMT Eridia Sp .z o.o., p. 424. ISBN 978-83-950153-7-3

Петрова, Мариана (2019) SUSTAINABLE development under the conditions of European integration: collective monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. SUSTAINABLE development under the conditions of European integration: collective monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. - Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business

Петрова, Мариана (2019) Дигитализацията в дейността на нотариуса - отражение в действителността на удостоверения акт. Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.3, с.213-220

Петрова, Мариана (2019) Электронный менеджмент в публичном секторе Болгарии (на примере областных администраций) Faber, 330 p. ISBN: 9786190008965 (RU)

Петрова, Мария (2019) Антропогенизация и самовъзстановяване на ландшафтите в землище Столът, община Севлиево Е-списание "Географ", Год. II, брой 2, декември 2017 г., Изднание на Българския географски портал – Географ БГ, с. 12-19. Online ISSN: 2534-949X

Петрова, Петя (2019) Оповестяване на риска в консолидираните финансови отчети на публличините дружества - очаквания и реалност В: В: Development of the Bulgarian and European Economies – Challenges and Opportunities/ Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, vol.2/ том 2. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 62-75. ISSN 2603-4093

Петрова, Петя (2019) Предизвикателствата пред счетоводната професия в променящия се свят В: , Conference proceedings book from Scientific and Practical Conference, dedicated to the 95th anniversary of the establishment of the Accounting Departmentat University of Economics – Varna, Bulgaria, Varna, ISBN-13: 978-954-21-1001-9, pp. 144 – 155

Петрова, Райна (2019) АВТОМАТИЗИРАНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ПРАКТИКАТА УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Петрова, Райна (2019) СЧЕТОВОДНО БЮДЖЕТИРАНЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",

Петрова, Райна (2019) УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО В КОНТЕКСТА НА ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ Издателство "Ай анд Би", Велико Търново

Попова, Десислава (2019) Developing Social Skills for Children and Youth with Disabilities Deprived of Parental Care in Bulgaria PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning, 3(1), 22-44. https://dx.doi.org/10.20319/pijtel.2019.31.2244 Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, Academia, CiteSeerX

Попова, Любомира (2019) PUBLIC POLICY OF THE MANAGEMENT OF RECRUITING ACTIVITIES INTELLECTUAL ECONOMICS, MANAGEMENT AND EDUCATION, Vilnius- Ljubljana, Lithuania 2019, Faber, p. 13-15, ISBN 978-619-00-1036-4

Прашкова, Миглена (2019) Иконата на св. Ирина от едноименната църква в с. Хотница, Великотърновско. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Т. V, , ISSN 1313-6356, Фабер, В. Търново, 2019, 75–82, 314–315

Рабохчийска, Мариета (2019) Евразийският икономически съюз – конкуренция на Европейския съюз в региона на Източното партньорство. В: Европейският съюз след 2020 г. – нова Европа в нов свят. [Доклади от Шестата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, 30 – 31 май 2019 г.]. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 175-188, ISBN 978-954-07-4751-4.

Рабохчийска, Мариета (2019) Международната правосубектност на Европейския съюз. В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет.

Рабохчийска, Мариета (2019) Правен режим и практика на санкциите, налагани от Европейския съюз. В: Научни четения на тема: „Санкциите в правото“ под ред. на Пл. Панайотов, Д. Вълчев, С. Гройсман, Кр. Манов. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Рабохчийска, Мариета (2019) Правомощията на Европейския парламент и на Европейската комисия във външната дейност на Европейския съюз. В: 20 години Катедра „Европеистика“. [Юбилеен сборник, съст. Нели Огнянова]. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 200-215, ISBN 978-954-07-4714-9.

Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Малапропизми и йотовизми в българската литература и култура. Т.3. Варна. Изд. Славена, 254 с.ISBN 978-619-190-133-3

Радев, Радослав (2019) Публицистиката като драматургия. В: Мурджев.Лазар.Прозрения от дъното. С., 2019. с.325-326. Изд."Захарий Стоянов". ISBN 978-954-09-1346-9

Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Български език и литература, Кн.3, 2019. с.325-328. ISSN 0323-9519

Радева, Живка (2019) Литературният периодичен печат във Велико Търново през годините 1878-1944. // Литературно Търново : Търновски писатели и книжовници от свети Теодосий Търновски до наши дни : Био-библиографски справочник. - Ст. Загора, 2019, с. 213-217. ISBN 978-954-2927-42-6 Стара Загора

Радева, Живка (2019) П. К. Яворов : Библиография. 1998-2008. // Яворов : 140 години от рождението на поета : Нови изследвания. - В. Търново, с. 345-391. ISBN 978-954-9489-65-1 Велико Търново

Радуканов, Сергей (2019) Динамика на паричното предлагане в България за периода 2007-2017 г сп. "Ново знание", Академично издателство „Талант“, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, 2019, стр. 6-11, ISSN 2367 - 4598 (ONLINE). Инд./Реф. в EBSCO Publishing, ERIH PLUS.

Радуканов, Сергей (2019) Оценяване на портфейлния пазарен риск чрез метода „Стойност под риск“ (VaR) – историческа симулация сп. "Социално - икономически анализи", Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методоий", 2019, Книга 1 / 2019 (15), стр. 81-91, ISSN1313-6909. Инд./Реф. в Citefactor, WorldCat, ROAD Directory, DRJI, EJL, ESJI, SIS, Rootindexing, WCOSJ, ICI, Journal Factor

Рангелова, Анелия (2019) Общуването при децата.Ръководство за семинарни занятия на студенти от специалност предучилищна и начална училищна педагогика - втора част ISBN 978-619-207-114-1

Рибарова, Павлина (2019) Amélie Nothomb : la problématique du vrai Editions universitaires européennes, 2019, ISBN : 978-613-8-40425-5.

Рибарова, Павлина (2019) Жул Дюпюи, „Мигрантска литература“ Литературата, Университетско издателство „Климент Охридски“, год. XII (2018), кн. 20, стр. 33, ISBN: 1313-1451

Рибарова, Павлина (2019) Лиз Говен, "Млади и зрели литератури" Литературата, Университетско издателство „Климент Охридски“, год. XII (2018), кн. 20, стр. 37, ISBN: 1313-1451.

Румпос, Димитриос (2019) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προϊστορικά χρόνια - Βυζάντιο) История и култура на Гърция /От древността до Византия/ Велико Търново: Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков", 2019 (cd формат), с. 191. ISBN 978-619-7173-22-2. COBISS.BG-ID 1289565412

Румпос, Димитриос (2019) Интеркултурната компетентност в обучението по гръцки език. Сборник „Библиотеки-четене-комуникации“. Национална научна конференция с международно участие, 15-16 ноември 2028 г. Посветена на 190 г. от рождението на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст. Велико Търново: Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2019, 238-246. ISSN: 1313-8138. COBISS.BG-ID - 1237524452

Румпос, Димитриос (2019) Конструиране на национална идентичност и езиково самосъзнание на Балканите (XVIII - XIX в.). Сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, том 13, бр. 1. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 143-153. ISSN 2603-3895 (Print) ISSN 2603-3860 (Onlain).

Румпос, Димитриос (2019) Културната дипломация и съвременна Гърция. Издател Астарта, 2019, с. 226. ISBN 978-954-350-269-1

Румпос, Димитриос (2019) Политики в сферата на културата на две държави в Балканския регион. Електронно списание LiterNet, юни 2019, № 6 (235); https://liternet.bg/publish32/dimitrios-roumbos/politiki.htm; ISSN 1312-2282 [Инд./Реф. в: CiteFactor]. № 1058 в НРС.

Румпос, Димитриос (2019) Тенденции в развитието на гръцката културна политика през втората половина на XX век. Електронно списание LiterNet, юни 2019, № 6 (235); https://liternet.bg/publish32/dimitrios-roumbos/tendencii.htm; ISSN 1312-2282 [Инд./Реф. в: CiteFactor]. № 1058 в НРС.

Русанов, Росен (2019) "Отношението на митрополитите Антим, Йосиф и Филип към Русия и руската диаспора в Търновската епархия (1901-1935)" Велико Търново

Русева, Виолета (2019) „Богомилски легенди” на Николай Райнов – неразчетената мистификация. Доклад на национална научна конференция, София, СГХГ, 3 април 2019.

Русева, Виолета (2019) „Слънчеви приказки” на Н. Райнов. E-списание LireNet, 2019, бр. 8. ISSN 1312-2282

Русева, Виолета (2019) Неизречимостта Ботев. Три културноисторически сюжета Е-списание LiterNet, 2019, бр. 1. ISSN 1312-2282; Е-книга „Ботев и българската литература”, https://liternet.bg/ebook/botev.

Сапунджиева, Ваня (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията. Сб. MARGINALIA Изкуствоведски четения 2018, София, 23-24 март, 2018 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, 2018.I - „Старо изкуство“, с. 207-220. ISSN 1313-2342

Серезлиев, Стефан (2019) Медийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна и визуалната идентичност // Media Brands: Rhetorical Perspectives beyond Design and Visual Identity В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, април 2016, 22. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране. http://rhetoric.bg/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5

Серезлиев, Стефан (2019) Съвременият ПР: комуникационни перспективи и предизвикателства в контекста на ИМК, брандинга и новите консуматори В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, №3, с. 22-27. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Сивков, Цветан (2019) Измененията на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. София: Сиби, 2019, 100 с. ISBN 978-619-226-125-2

Сивков, Цветан (2019) Началото на административното правосъдие в България след приемането на Търновската конституция. Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. Сборник научни статии. Ред. кол. Милко Палангурски и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2019, с. 163-169. ISBN 978-619-208-180-5

Сивков, Цветан (2019) Общественият интерес и публичната власт - конфликти и спорове от гледна точка на правото. Сб. доклади от международна научна конференция на тема "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз", Велико Търново, 9-10 ноември 2019 г. Ред. кол. Цветан Сивков и др. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 230-235. ISBN 978-619-00-0946-7

Симеонова, Юлия (2019) История и цивилизации за десети клас. С., Рива, 2019, ISBN 978-619-225-106-2. ИК "Рива" АД, София

Спасов, Емил (2019) Културно-просветни възгледи и образователна политика на Николай Петров Николаев. сп. Предучилищно и училищно образование, 2019, бр.2, с 113-121, ISSN: 2535-0692

Спасова, Мария (2019) Лексеми с корен *rot- в езика на ранни старобългарски преводи. – В: IN HONOREM 5. ΑΘΑΝΑΣΙΑ. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер. Шумен, 2019, 20–29.

Станков, Иван (2019) Животът като маска на смъртта сб. "Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания". В.Т., 2019, с. 129-133. ISBN 987-954-9489-65-1

Станков, Иван (2019) От дъното ("Балади за нищите" от Асен Разцветников и "De Profundis" от Александър Вутимски) сб. "Асен Разцветников. 120 години от рождсението на поета. Нови изследвания" ISBN 978-954-9489-69-2

Станчев, Свилен (2019) Bruecken zur Interkulturalitaet im Fremdsprachenunterricht. Ionesco, Eduard, Chirimbu Sebastian (ed.). Challenges of Transition from School to Labor Market. Competence and Career. Procedia of 2nd edition. PTS 2018 International Symposium.UK: ACADEMIA Publishing, 10-19. ISBN 978-1-9998738-6-8

Станчев, Свилен (2019) On language as a conflict factor Сб. IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах». КИIB: TОВ НВП "Iнтерсервic", 25-28, ISBN 978-617-696-869-6

Статев, Венцислав (2019) Статев В., „Современные тенденции развития городского туризма“, Научные вести № 1(6) | 2019, стр. 143-150. ISSN 2619-1245 Русия

Стефанов, Светослав (2019) Education and qualification of sports pedagogic cadres in the educational system of Bulgaria Пета международна конференция "Спортни науки, образование и тяхната роля в устойчивото развитие и социалното благополучие", 12-13 април 2019, Университет Александър Джувани, Елбасан, Албания. ISBN 978-9928-4534-1-9

Стефанов, Стефан (2019) Сам Харис. "Дрогите и смисълът на живота" Електронно списание "Литернет", бр. 1 (230). Връзка: https://liternet.bg/publish32/sam-haris/drogite.htm

Стефанов, Стефан (2019) Специализирани преводачески инструменти ИК "Фабер", ISBN 978-619-00-0926-9

Стефанова, Евдокия (2019) Анализ на урок при взаимодействието "човек-общество-природа" в начална училищна възраст - В сб. ТеchCo, Ловеч: УИ "Васил Априлов" - Габрова, кн.2, 2019. с.63-68. ISSN 2535-079X

Стефанова, Евдокия (2019) Съвременни образователни тенденции в учебната програма по Човекът и обществото в III и IV клас - В сб. ТеchCo, Ловеч: УИ "Васил Априлов" - Габрова, кн.2, 2019. с.69-75. ISSN 2535-079X

Стойкова, Поля (2019) Съвременен политико-икономически анализ на Северен Кипър, В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2019 г. на Национален Военен университет " Васил Левски", В.Търново. стр. 70 - 81. ISSN 1314-1937

Стоядинов, Мариян (2019) Beyond Urban and Rural: The Eschatological Perspective of Christian Spirituality Satul si spiritualitatea rurala intre traditie si modernitate, Volumul 1, Stockholm: Feliitas Publishing House, Alba Iulia, Editura Reintregirea, 2019, pp. 475-487, ISBN 978-606-509-421-5; ISBN 978-91-984145-5-4.

Стоянов, Иван (2019) Social Inheritance in the Context of Psychology Open Journal of Social Sciences, 7, 50-59. https://doi.org/10.4236/jss.2019.77005, ISSN Online: 2327-5960, ISSN Print: 2327-5952

Стоянов, Иван (2019) СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ сборник материалов научно-практической конференции «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2019 Санкт Петербург

Стоянова, Невена (2019) Лексико-семантична репрезентация на български и на френски на идеята за граница чрез думите граница и предел, frontière и limite Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. (София, 14 – 15 май 2019 г.). Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина Дейкова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 281-288, 2019. ISBN 978-954-322-987-1

Събев, Павлин (2019) Смъртта на Христос (филологически ескиз върху езика на Новия Завет). – В: Мисъл, слово, текст. Т. VI. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, с. 11-27. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1289743844

Събев, Пламен (2019) „Колелото на Живота“ в църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси – от средновековните визуализации до модерните 3D модели и анимация. 377-389/ The Wheel of the Life in Nativity Church, Arbanassi – From the Medieval Visualization to the Modern 3D Models and Animation. 377-389/ ISBN 978-619-208-141-6 Сборник "От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността". Международна научна конференция 1 - 2 декември, ВТУ, ф-т по Изобразително изкуство, 2016

Тасевска, Даниела (2019) Тасевска, Даниела (2019) «Сущность, профилактика и предупреждение синдрома эмоционального выгорания», коллективная монография «Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации Коллективная монография «Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации"ред. Т.Жалагина и др., ТвГУ Русия, Тверски държавен университет (ТвГУ)

Теофилова, Марина (2019) „Ново изкуство“ и „Ново училище“. (Из списание „Ново училище“ от 1910 г.) Сп. Визуални изследвания, Брой 2/2018. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 95-105 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2019) Елена Каблешкова. Четири автопортрета Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2019. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2019, с. 49-52 ISSN: 2535-101X COBISS.BG-ID 1285463268

Теофилова, Марина (2019) Кратък наръчник за естетическо възпитание в градска среда Сп. Педагогически Алманах. Брой 1/2019.с.118-122. ISSN: 2367-9360 (Online)ISSN: 1310-358Х (Print) цитирано на стр.120 COBISS.BG-ID 1121205220

Тодоров, Тодор (2019) Data management in a holter monitoring system TEM Journal, 8(3), 2019, ISSN:2217-8309 , pp.801-805

Тодоров, Тодор (2019) Expert system for milk and animal monitoring International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 10(6), 2019, ISSN:2158-107X, pp.25-30

Тодорова, Мариела (2019) Педагогиката от края на XIX и началото на XX век (Реформаторска педагогика) ЛИБРА СКОРП, ISBN 978-954-471-548-9

Тодорова, Мариела (2019) ШКОЛА “NEUHOF “ И “PESTALOZZI” HOME СЕГОДНЯ / SCHOOL “NEUHOF “ AND “PESTALOZZI” HOME TODAY Международньiй научньiй журнал "Научньiй горизонтьi", Белгород, главньiй редактор Всяких Максим Владимирович, № 1 (17), с. 144-152, ISSN 2587-618Х, http://www.sciencehorizon.ru/wp-content/uploads/2017/08/ZHurnal_Nauchnyie_gorizontyi_---1_17_2019.pdf,

Тодорова, Силвия (2019) ''Възможности на портфолиото за оценка на постиженията на ученика''- Университетска научна конференция НВУ " Васил Левски", гр. В. Търново, 27-28.06.2019, ISSN 2367-7481.

Тодорова, Силвия (2019) Някои техники използвани при формиращото оценяване Научно- практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието“, 17-18 април, Плевен, 2019, ISBN 978- 619-91255-1-9.

Тодорова, Силвия (2019) Повишаване на мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез формиращо оценяване, Научна конференция TechCo- Lovech 2019, сборник доклади, Том II, Университетско издателство" Васил Априлов" Габрово, с. 31-36, ISSN 2535-079X

Тодорова, Силвия (2019) Портфолиото на ученика. Доцимологични функции. Астарта, 2019. ISBN 978-954-350-274-5

Тодорова, Силвия (2019) Съвременни тенденции в процеса на оценяване на постиженията на учениците- Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019,с. 202-208, ISBN:978-619-7281-52-1

Тодорова, Силвия (2019) Същностни характеристики на формиращото оценяване, Научна конференция TechCo- Lovech 2019, сборник с доклади, Том II, Университетско издателство" Васил Априлов", Габрово, с.25-30, ISSN 2535-079X

Тодорова, Силвия (2019) Усъвършенстване на системата за оценяване-Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019,с. 209-216, ISBN:978-619-7281-52-1

Тодорова, Теодора (2019) Предизвикателства пред прилагането на закона за предприятията от социалната и солидарна икономика – В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни електронно изд. В Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481, с.1510-1519

Тодорова, Теодора (2019) Социална икономика в България – тенденции на развитие - В: „Правото и бизнесът в съвременното общество Актуални правни предизвикателства в икономиката“ - Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция 9 ноември 2018 г., Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, ISSN 2603-5073, с.13-27

Тополска, Евгения (2019) DEVELOPMENT OF CHILDREN’S VERBAL CREATIVITY ДОПРИНОС ПРЕДШКОЛСТВА ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - Зборник радова са Четрнаесте конференције „Васпитач у 21. веку“ Eds by Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2019, 18., pp. 262 - 266, UDK 159.946.3-053.4:81`233, ISBN 978-86-7746-755-5

Тополска, Евгения (2019) Концепти за професионално-практическата подготовка на стажант-учители Педагогика, № 7, 2019, с. 963-981, ISSN 0861 – 3982 (Print)

Тополска, Евгения (2019) Съдържателни и диагностични аспекти на комуникативната компетентност на детския учител Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална, научен редактор доц.д-р К.Йочева, рецензенти: проф.дфн И.Мавродиева, проф.д-р Я.Тоцева и др. Втора международна научна конференция на тема "Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална", проведена на 05-06.04.2019 в гр. София, София: Издателство "Фабер", с. 153-162, ISBN: 987-619-00-0929-0 , COBISS.BG-ID 1289730532

Тотляков, Атанас (2019) Естезика секонд - двойно и кръстосано композиране на перцепти ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ФИИ- Централен корпус, Зала 115

Тотляков, Атанас (2019) Фиктивно обиталище - Илюзорни ситуации и вещи Министерство на културата, Галерия "Средец" - София, 10-22.04. 2019

Трифонова-Димитрова, Петя (2019) Social Inheritance in the Context of Psychology Open Journal of Social Sciences7, 50-59. https://doi.org/10.4236/jss.2019.77005, ISSN Online: 2327-5960, ISSN Print: 2327-5952

Узунов, Филип (2019) "Лидерство по време на война." Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика", Изд. ИВИС, 2019.

Узунов, Филип (2019) Американският опит в гражданско-военните отношения и началото на Студената война. В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", В.Търново, Изд.комплекс НВУ, В.Търново, т.9, стр. 236-244, , ISSN: 1314-1937.

Узунов, Филип (2019) Социалната ситуация на развитие и методологическата насоченост на българската психология по време на Втората Световна война. В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", Издателски комплекс НВУ, В.Търново, том 2, стр.107-118; ISSN: 1314-1937.

Узунов, Филип (2019) Социопатията на Уинстън Чърчил–депресия, регресия, война. В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019", том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.82-86, ISSN: 2535-079X;

Узунов, Филип (2019) Спиридон Казанджиев и българският принос към военната психология. В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019" , том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.94-99, ISSN: 2535-079X;

Хрисимов, Николай (2019) Въоръжението на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджата. - В: Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата (1868 г.). Материали от националната научна конференция, организирана на 6 юли 2018 г. в Софийски университет "Св. Климент Охридски". София, 2019, с. 133-160. ISBN 978-619-7447-02-6 София

Христакиев, Красимир (2019) Иналковенсоа Рабле – избледняващите следи на езика Електронно списание LiterNet, 26.04.2019, № 4 (233), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2019) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Електронно списание LiterNet, 13.02.2019, № 2 (231), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2019) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Литературен вестник, 2018, год. 28, бр. 6, стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христов, Илиян (2019) Пленерът като иновативна форма в образователната институция ВТУ педагогически колеж-Плевен: научно практическа конференция " Актуални политики и практики в образованието",17-18 април 2019 година,ISBN 978-619-91255-1-9, с.95.

Христова, Венета (2019) ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF CHAT BOTS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ACTIVITIES Научные горизонты, 2019, 8 (24), 74-80. Print ISSN 2587-618Х

Христова, Венета (2019) Entrepreneurial Environment Developments at South Eastern EU Member states FILODIRITTO, INTERNATIONAL PROCEEDINGS, Italy

Христова, Венета (2019) Конфликтни аспекти при реализиране на вътрешнопредприемачески проекти в организациите Сборник научни разработки от Международна научна конференция, Велико Търново, 9-10.11.2018 г. на тема "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Ред. колегия. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 256-264 . ISBN 978-619-00-0946-7

Христова, Венета (2019) Професионалното прегряване в организациите - причини, последствия и стратегии за справяне с него В: Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново: УИ на ВТУ, с. 107-117, ISSN 2603-4093

Христова, Христина (2019) Special events as a tool of marketing PR В: SocioBrains, scientific journal, бр. 53, януари 2019, c. 30-39, ISSN 2367-5721,http://www.sociobrains.com

Христова, Христина (2019) Пиар на дестинация в икономиката на преживяванията В:Управление и образование - академично списание, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Том 15 (2), с. 144-151,ISSN 13126121

Хънтов, Владимир (2019) Юридический термин глава в официально-деловом и публицистическом стилях русского и болгарского языков Настоящее и будущее стилистики. Сборник научных статей Международной научной конференции 13-14 мая 2019 года. Москва, издательство «ФЛИНТА», 2019, ISBN 978-5-9765-4189-4. Стр. 786-791.

Целова, Анна (2019) Оценка на функционалността на системата за закрила на деца в риск в Република България (Резултати от емпирично изследване) Електронно списание „i- Продължаващо образование“,СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, ISSN 1312-899X –https://diuu.bg/emag/8599/

Цонева, Лиляна (2019) Языковые итоги 2018-го года. – В: Русский язык в центре Европы. 19. Ассоциация русистов Словакии, Братислава, 2019, С. 12-22. ISBN 978-80-561-0653-2 Братислава, Словакия

Цонева, Петя (2019) “Сърцето на мрака“ – идеи и решения на първата българска постановка“. В съавторство с Маргрета Григорова. Сп. „Проглас“, т.28, бр. 1, 2019, с. 35-46, ISSN: 2367-8585 (Web); ISSN 0861-7902. Print. Web. [ERIH PLUS], [CEEOL],[ResearchBib], [DRJI], [WorldCat]. сп. "Проглас" на ВТУ

Цонева, Петя (2019) Conrad’s Artistic Returns: Perspectives on a Bulgarian Debut in Staging Heart of Darkness. Co-authored with Margreta Grigorova. Acceppted for publication in Yearbook of Conrad Studies, 2019. Студията е приета за печат в сп. Yearbook of Conrad Studies

Цонева, Петя (2019) Дори да няма врата. София: Фондация "Буквите", 2019. ISBN 978-619-154-331-1. Print.

Цонкова, Ваня (2019) The Sovereign Green Bonds Market in the European Union: Analysis and Good Practices Scientific Papers in International Journal 'Knowledge', Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, 2019, Vol. 30.1, p. 165-172. ISSN 1857-93XX (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version)

Цонкова, Ваня (2019) Аспекти на финансовия анализ и оценката на предприятията Астарта, Пловдив, ISBN 978-954-350-275-2

Цонкова, Ваня (2019) Бюджет и бюджетна политика Пловдив: АИ "Талант" на ВУАРР, 2019, 101 с. ISBN 978-619-203-2463

Цонкова, Ваня (2019) Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019

Цонкова, Димитринка (2019) Цонкова, Д. Нова книга в памет на проф. Михаил Бъчваров В: Спорт & Наука, 2019, брой 1,2, с. 213–217; ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Цончева, Полина (2019) Образът на едно съсловие в съзнанието на един народ - предпоставки за формиране В: Societas Classica, УИ "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново, 2019, 185-192 с., ISBN: 978-619-208-197-3

Цончева, Полина (2019) Проникване на китайската литература и култура в България през Възраждането В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 2019, 124-144 с. В. Търново: Фабер. ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Чавдарова, Велислава (2019) "СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ" сборник материалов научно-практической конференции «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2019

Чавдарова, Велислава (2019) «Burnout синдром и стратегии за справяне в медицинската практика" Сборник «ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ», Унив. изд. Тверь 2019, УДК 159.9(082)+37(082), с.29-33.

Чавдарова, Велислава (2019) «Сущность, профилактика и предупреждение синдрома эмоционального выгорания" "Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации": монография / под ред. Журавлева А.Л., Жалагиной Т.А., Журавлевой Е.А., Короткиной Е.Д. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. – 340 с., ISВN 978-5-7609-1454-5

Чавдарова, Велислава (2019) Рецензия на монография "Автодискримацията", автор Манол Манолов Изд."ИВИС", В.Т.2019, ISBN 978-619-205-112-9

Чакърова-Димитрова, Изабела (2019) Основанието за възобновяване на административнонаказателните производства по чл. 70, б. „д” от ЗАНН De jure, 2019, №1, с.34-38, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2019) Формиране на системата на българското административно правосъдие след приемане на Търновската конституция. Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. Сборник научни статии. Ред. кол. Милко Палангурски и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2019, с. 185-190. ISBN 978-619-208-180-5, COBISS.BG-ID 1290082788

Щерева, Калина (2019) Status post interpretamentum. Probleme der Übersetzung medizinischer Urkunden beim Sprachenpaar Bulgarisch - Deutsch. На езика, за езика, чрез езика. Сборник в чест на проф. д-р Марийка Димитрова. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2019 г.

Янков, Румен (2019) Eлекторалната география на България след 2016 г. - поглед към дискусията за мажоритарна избирателна система Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-28 юни 2019 г., НВУ "Васил Левски", Велико Търново, т. 8 Научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2019., с 174-182., ISSN 1314-1937

Янков, Румен (2019) Регионални и местни аспекти на демографската ситуация и необходимостта от областни и общински демографски стратегии Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-28 юни 2019 г., НВУ "Васил Левски", Велико Търново, т. 8 Научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2019., с 183-189., ISSN 1314-1937

Янков, Румен (2019) Списание "Епохи" и географските науки Списание ЕПОХИ - Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Том / Volume XXVII (2019). Книжка / Issue 1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/