Публикации за 2018


Агаларева, Маринела (2018) Климатични колебания и методологични подходи при оценка на опасността от наводнения в полупланинския централен сегмент на Предбалкана В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2018) Климатичните колебания и отражението им върху общественото здраве В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Александров, Олег (2018) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. - Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018, 331-333. ISSN 1313-0889

Александрова, Силвия (2018) САЩ и събитията в Русия през 1917 г. 100 Октомврийска революция – реалности и историческа памет: Сборник доклади от международна конференция, 10-11 ноември 2017 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 139-154, ISBN 978-619-208-164-5.

Алексиева, Милена (2018) Establishment of the current physical development of children with special educational needs 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Luka

Алексиева, Милена (2018) Игровият подход в обучението по баскетбол „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN:978-619-7281-41-5 Второ преработено и допълнено издание

Алексиева, Милена (2018) Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България Спорт и наука, брой 4, ISSN 1310-3393, с. 136-147

Алексиева, Милена (2018) ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" http://niais.kemsu.ru/conf/conf/ito_2018/sect/index.htm?sec_id=2866

Ангелов, Иван (2018) Letters, Truth and Fiction-Writing in The Things They Carried

Ангелов, Иван (2018) Letting Go: the Curious Case of Philip Roth’s Mature Immaturity

Ангелов, Иван (2018) MAGICAL REALISM IN THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO

Ангелов, Иван (2018) Филип Рот: пророкът на грозната истина във време на лицемерие и политическа коректност

Ангелов, Мариан (2018) Формиране на музикална компетентност на студенти – бъдещи начални учители при работа с учебните комплекти по музика В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Сборник научни статии и студии, Редакционна колегия: проф. д-р Маринела Михова, доц. д-р Евгения Тополска, гл.ас. д-р Светлана Ангелова. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 133 - 151, ISBN 978-619-208-140-9

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Емоционално, музикално и ритуално причастие в участта „Българин“ https://rousse.info/%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8/

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) ЗА СМЪРТТА НА РАЗКАЗВАЧА В МАРАНЯТА НА МАГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ МАРКОВСКИ Сп. Страница, бр. 2, 2018.

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Новелата "В тиха вечер" в контекста на партизанската проза Сб. Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. ДАР-РХ, В. Търново, 2018, ISBN978-954-9489-60-6

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Яворов в изследването на Михаил Арнаудов „Психология на литературното творчество” Сборник статии от Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”

Ангелова, Светлана (2018) An Ecological Aapproach to the Formation of Preschoolers' Ttolerance Towards the Nnature (following the example of educational field “Environmental world”) In:Ковачевић at al. (Eds.), "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., pp. 37-43.

Ангелова, Светлана (2018) Do Future Primary Science Teachers Feel Confident to Transform Scientific Ecological Knowledge into School Knowledge? А Case Study in Bulgaria International Journal of Science and Research (IJSR), 7 (6), pp. 1272-1277.

Ангелова, Светлана (2018) With Reference to a Correlation “Mental Health – Tolerance” in Preschoolers In:Ковачевић at al. (Eds.), "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., pp. 43-50.

Ангелова, Светлана (2018) Здравно-образователната подготовка на студенти педагози през призмата на синергетичния подход В: М. Михова, Е. Тополска, Св. Ангелова (ред.), Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 57-86.

Андреева, Деница (2018) OPPORTUNITIES FOR USING THE COMPETENCY APPROACH IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN THE ORGANIZATTION

Андреева, Десислава (2018) Изберете новото! Сп. "Медии и комуникации на 21. век". Сп. "Проглас", кн. 1, 2018 (год. ХХVII), ISSN 2367-8585, с.100-101.Достъпно на: http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol27/iss1/13

Андреева, Десислава (2018) Репресираният смях на карикатурата Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, ISSN1313-8138, с.203-222.

Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване) Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, бр. 2, с. 51-62, ISSN: 2534-9236

Анчев, Стефан (2018) Косово и Крым в планах Запада против России: мифологический аспект. МИФ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА ФИЛИАЛ МГУ в СЕВАСТОПОЛЕ Центр информационной политики и Международного сотрудничества Сборник материалов Всероссийской научной междисциплинарной конференции с международным участием (ноябрь 2017 года, г. Севастополь). ISSN 2308–3646 с.526-531

Анчев, Стефан (2018) НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛКАНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КАК ПОПЬІТКА СОЗДАНИЕ ОБЩЕБАЛКАНСКОГО СОЮЗА ИЛИ БАЛКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ Тематски зборник међународног значаја. c. 1-15 Косовска Митровица, 2018.

Анчев, Стефан (2018) Религиозный фактор - ключевой элемент в политике Запада и создании конфликтов и разрушения государственности. с. 22-28. Электронный научный журнал «Архонт». 2018. № 2(5). ISSN Электронный: 2587-9464

Аркадиев, Димитър (2018) ЗА ТОЧНОСТТА НА ОЦЕНКИТЕ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МИНАЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2018, кн.2, с.81-113. ISSN: 2367-5497.

Астарджиева, Татяна (2018) "Гръцко царство" на П. И. Пестел Международна научна конференция, Сборник: Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през ХIХ – ХХI век, Том I, Унив.издателство "Св. Св. Кирил и Методий",В. Търново, с. 11-29, ISBN 978-619-208-160-7

Астарджиева, Татяна (2018) Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново ISBN 978-619-208-147-8

Астарджиева, Татяна (2018) Правителственият преход от Февруари към Октомври Международна научна конференция 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет, 10-11 ноември 2017, В. Търново, Унив. из-во „Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, c. 101-120 ISBN 978-619-208-164-5

Астарджиева, Татяна (2018) Формиране на Доброволческата армия (възникване, идеи и състав) Юбилеен сборник в чест на проф. дин Иван Тютюнджиев, В. Търново,с. 758-770, ISSN 2603-3534.

Бакоев, Валентин (2018) Enumeration of the Closed Knight's Paths of Length 10 15th International Conference on Informatics and Information Technologies (CIIT 2018), April 20-22, 2018, Mavrovo, Macedonia

Бакоев, Валентин (2018) Ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights Book of Abstracts of 14SMAK, Kragujevac, Serbia, May 16 – 19, 2018, p. 103

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A305860 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - an author. The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A305860

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A319511 in the On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - an author. The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A319511

Баланов, Йордан (2018) Приложно поле на правото на сдружаване на българските граждани по чл. 83 от Търновската конституция В: Сборник доклади от международна кръгла маса. 140-Годишнината от освобождението на България от османска владичество и приемане на Търновската конституция. Велико Търново, 19 април 2018 г. Издателство "Фабер", 2018, с. 95-103, ISBN978-619-00-0816-3

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) IMPACT OF CORRECTIVE EXERCISES SETS DURING PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES ON THE SPINE STABILITY OF 11-12 YEAR OLD PUPILS Research in Physical Education, Sport and Health 2018, Vol. 7, No. 1, pp.91-96 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Белчева, Весела (2018) Чуждоезиковото обучение в България през 30-те години на ХХ в. - между каноничното и модернистичното Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 2

Бенчева, Виктория (2018) "On the geometry of curves and surfaces in barycentrics", Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2018

Бонджолова, Валентина (2018) Активни процеси в оказионалното словотворчество Български език, 65 (2018), 3, 34–47. pISSN 0005-4283. eISSN 2603-3372.

Бонджолова, Валентина (2018) В. Радева. Българска лексикология и лексикография Съпоставително езикознание, списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ХLIII, 2018, № 2, 52-56.

Бонджолова, Валентина (2018) Езикът на предизборните реклами Език и комуникации на 21. век, 1, 2017, 37-42. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, ISSN 2603-3089.

Бонджолова, Валентина (2018) Музиката като компонент на рекламния текст Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет, 2018. 29-42. ISBN 978-86-7379474-7.

Бонова, Станка (2018) Александра Намисло, Поляци, репресирани заради оказана от тях помощ на еврейското население – програма на Института за национална памет // сп. „История“, кн. 5, 2017 г. София, сп. „История“, кн. 5, 2017 г.

Бонова, Станка (2018) Анджей Франашек, Светлините на тази земя София, Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 38-40

Бонова, Станка (2018) Веслав Тайс, Правото на живот на детето: помощ и спасителна дейност по време на Втората световна война (1939-1945)

Бонова, Станка (2018) Катажина Вишинска, „Прозорливото дете“ – за биографията на Збигнев Херберт София, Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 16

Бонова, Станка (2018) Културата в консекутивния превод. Адресативни форми в преводите от български на полски език // Култура-памет-идентичност, Благоевград 2018, ISBN: 978-954-00-0156-2. Благоевград

Бонова, Станка (2018) Отзив за дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Мария Атанасова Чокани на тема Развой на жанровете на официално-деловия стил в българския и в полския език (автобиография, молба и пълномощно); научна област: 2. Хуманитарни науки професионално направление: 2.1. Филология научна специалност: Български език (Съвременен български език); 2018 г.

Бонова, Станка (2018) Стефан Хвин, Защо Бруно Шулц не иска да бъде еврейски писател (за „изтриването“ на еврейското в Санаториум „Клепсидра“ и Канелените магазини), Литературен вестник, бр. 38, 2017 г., с 26-27 София, Литературен вестник, бр. 38, 2017 г., с 26-27

Бораджиева, Елена (2018) Социалната подкрепа в процеса на обучение - основа за адаптацията на личността на курсанта в армейската среда и изграждането му като лидер, Сборник доклади от университетска научна конференция 14-15 юни, 2018, Издателски комплекс на НВУ "В. Левски", Велико Търново, ISBN978-619-7246-20-9, ISSN 1314-1937 Университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски"

Борисов, Борислав (2018) Въздействие на Правото на Европейския съюз върху развитието на медиацията по граждански дела в Република България – проблеми и стъпки за преодоляването им В: сборник 10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството; Издателството на Нов Български университет, 2018.

Борисов, Борислав (2018) Допустимост на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз" (12.12.2017 г.), Изд. Фабер, 2018, с. 88-102, ISBN 978-619-00-0788-3.

Борисов, Борислав (2018) Електронни публични търгове в Гражданския процесуален кодекс В: Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция (14-15.06.2018 г.), т. 8, научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2018, с. 175-183, ISBN 978-619-7246-20-9, ISNN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2018) Медиацията и принципите на гражданския процес Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Будева, Соня (2018) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, второ преработено и допълнено издание, изд. „Фабер”, В.Търново, 2018 г. Изд. "Фабер", В.Търново

Бузов, Вихрен (2018) "Руско-украинският конфликт и регионалната сигурност в Югоизточна Европа [Russian-Ukrainian Conflict and the Regional Security in South-Eastern Europe]" Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Бузов, Вихрен (2018) A Complementarity Principle in the International Security Relations - Some Applications in the Context of the Wider Black Sea Region Сб. "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в Широкия Черноморски регион" [Cross-Border Cooperation, Security and Development Perspectives of the Wider Black Sea Region], Том 5 [Vol.5] съст. В. Бузов [ed. Bouzov, V.], Издателство ИВИС, Велико Търново [IVIS Publ. House, Veliko Turnovo], pp.63-68, ISBN 978-619-205-080-1, ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2018) Epistolar filosofic COLOCVII FILOSOFICE (COLLOQUIA PHILOSOPHICA) Patricia Smith Churchland, David Ellerman, Samir Abuzaid, Roberto Poli, Mendo Castro Henriques, Jānis Ozoliņš, Nicholas Denyer, Abdelmadjid Amrani, Vihren Bouzov, Domingo Fernández Agis; coord.: Cornelia Margareta Găşpărel. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2018 Conţine bibliografie ISBN 978-606-544-531-4, pp.90-94

Бузов, Вихрен (2018) Freedom, Critical Discussion and Liberal Democracy Development, Democracy and Society in the Contemporary World, Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.59-63, ISBN 978-88-85813-08-3

Бузов, Вихрен (2018) Global Conflicts and Dialogue of Civilizations from the Perspective of Southeast Europe Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy, (eds.D. Dimitrov, M. Palangurski et all), Proceedings of Scientific Conference, Filodritto, Italy, pp.63-70, ISSN 978-88-85813-05-2

Бузов, Вихрен (2018) Philosophy, Scientific Rationality and Critical Thinking in European Intellectual Tradition Innovaeducation, ICT and Education for the Next Generation, Conference Proceedings, Faculty of Economics and Engineering Management, Novi Sad, pp.103-116, ISBN 978-86-87619-89-0

Бузов, Вихрен (2018) Енергийна сигурност и енергиен суверенитет Koridori u Srbiji i regionu Jugoistocne Evrope, Proceedings Naucna konferencija sa medunarodnim ucescem, Ed. Sl. Neskovic, Beograd, CESNA-B i Internacionalni univerzitet u Travniku, BiH, s. 1-4, ISSBN 978-86-85985-37-9

Бузов, Вихрен (2018) Игрови модели и стратегии за гарантиране на сигурност "Историята и философията на политическата икономия (200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)", Сборник с доклади от научна конференция, Издателски комплекс - УНСС, С.,с.59-66.

Бузов, Емил (2018) Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието София, Институт по реторика и комуникация, Международна научна конференция на тема: Педагогическата комуникация - настояще и бъдеще,изд. "Фабер", ISBN:978-619-00-0712-8, стр.52-60

Буров, Стоян (2018) [Рец.] Ст. Абазова. Аорист и имперфект в българския език днес. София: Парадигма, 2017. 143 с. Български език, 65 (2018), № 3, стр. 131-134.

Буюклиева, Стефка (2018) Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order 24th Conference on Applications of Computer Algebra, Santiago de Compostela. June 18-22, 2018,

Буюклиева, Стефка (2018) Combinatorial Algorithms for Linear Codes in Q-Extension Sixteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory Svetlogorsk (Kaliningrad region), Russia, September 02-08, 2018

Буюклиева, Стефка (2018) Nonexistence of certain singly even self-dual codes with minimal shadow Electronic Journal of Combinatorics, Volume 25, Issue 1, Paper #P1.13

Бянов, Иван (2018) ORGANIC AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции 19 апреля 2018 г. Белгород ISBN 978-5-9571-2558-7 стр. 46-50

Бянов, Иван (2018) THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN BULGARIA, EU NEW MEMBER STATES AND THE KURSK-BELGORODVORONEZH RUSSIAN REGIONS:A COMPARISON Научный результат / Research result: Economic research. – Vol.4, №2, 2018

Бянов, Иван (2018) БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Международна научна конференция „Интеграционни процеси в глобалната икономика“ посветена на 25 години Катедра „Международни икономически отношения“ 11 май 2018 г. стр. 91-100 https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903

Бянов, Иван (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Националната конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“ 14 юни 2018 г. организирана от Българска платформа за международно развитие в сътрудничество с Институт за икономическа политика

Бянов, Иван (2018) ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 21 ВЕК И ВЛИЯНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ Годишникът „Икономика и бизнес“ е с ISSN 2534-9651, Департамент "Икономика" на НБУ

Бянов, Иван (2018) Учебник по Макроикономика / Иван Бянов и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Бянов, Иван (2018) Учебник по Микроикономика / Иван Бянов и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Бянова, Невена (2018) Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС. Международна научна конференция"Интеграционни процеси в глобалната икономика", 11-12 май, 2018 г., СА "Димитър А. Ценов" - Свищов

Вараджакова, Десислава (2018) "Рекреацията - начин на употреба", глава "Рекреационен потенциал на хотелиерството" Авангард Прима

Василев, Сава (2018) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов // "Отидоха си моите пристанища" : Нови изследвания върху творчеството на Иван Пейчев от конференцията по случай 100-годишнината от рождението на поета, проведена в Шумен и София. Декември 2016. Шумен, Университетско издателство "К. Преславски"

Василева, Магдалена (2018) Културни стереотипи. Образът на японците – В: сп. Проглас, 28 т., бр.1, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г., стр. 23 - 31. Велико Търново

Василева, Магдалена (2018) Японски език и култура. Интеркултурна компетентност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г., ISBN 978-619-208-146-1, 151 с. Велико Търново

Велева, Майя (2018) Ролята на управленския счетоводител в дейността на предприятието в съвременната икономика

Великов, Калоян (2018) За българската транскрипция на нидерландски собствени имена

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Велкова-Гайдаржиева, А. За едно приятелство, прераснало в литературноисторическо съмишленичество (Иван Мешеков и Иван Богданов). // Воля за всеобхватност: Иван Богданов. Издасетлстов "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на Нов български университет. С., 2018, с. 183-217. ISBN 978-954-533-170-1

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Велкова-Гайдаржиева, А. За тази книга (Световете на литературата. Разговори със Светлозар Иго"в. В. Търново, 2017). // Антимовски хан, бр. 1, 2018, с. 16-23. ISSN 1313 - 7832 Добрич

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Какво се случва в българското критическо самосъзнание за сто години? // Литературен вестник, бр. 23, 13-19. 06. 2018, с. 6-7 ISSN 1310 - 9561 Литературен вестник

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) ТИХО Е, ИЛИ ЗА МЕТАФИЗИКАТА НА ЕСЕННИТЕ ЗАЛЕЗИ. (Николай Димитров. Тихо е. Николай Димитров. Тихо е.).// © Електронно списание LiterNet, 16.02.2018, № 2 (219).

Видолов, Иван (2018) Digitalization, Human Rights and the Concept of Equality before the Law Globalization, the State and the Individual, № 2 (18)/2018, pp. 26-34, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Видолов, Иван (2018) Electronic Evidence and Electronic Evidence Means in Bulgarian Criminal Procedure Globalization, the State and the Individual" № 2 (18)/2018, pp.35-43, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Влайков, Светлозар (2018) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РД-10-1880 от 16.11.2017 по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.4. Религия и Теология относно: дисертационен труд на Снежанка Хенрих Попова-Тотева на тема „ Специфични проблеми в омилиите на свети Серафим, архиепископ Богучарски, Софийски Чудотворец". У нас

Вълчева, Пламена (2018) Narratives-in-interaction and Leader Identity Construction in the Youth Organization AIESEC. Metis. Ricerchi di sociologia, psicologia e antropologia della comunicazione. Vol. XXV 1/2018 /Giancarlo Volpato. - Padova: CLEUP, 2018, 99-117. ISBN 978 886787 964 9.

Върбанов, Златко (2018) SIMPLEST OBLIVIOUS TRANSFER PROTOCOL IN PYTHON Proceedings of the 47th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2-6.04.2018

Върбанов, Златко (2018) Some New Quantum Codes over Nonbinary fields Proceedings of the INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS “An Istanbul Meeting for World Mathematicians”, Istanbul, Turkey, 3-6.07.2018

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Възходът и предизвикателствата пред предучилищното образование в България -пленарен доклад. Eлектронен сборник с доклади от Международна научна конференция "„Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното образование след 2015 г.” и Х научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка", МОН, РУО-В. Търново, ВТУ-Педагогически факултет, Велико Търново, 12-14 юни, 2017; 978-619-7281-28-6

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІІІ подготвителна група. Програмна система „Моливко – зная и играя”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018. изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя - ІV подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018. ISBN 978-619-212-040-5 ISBN 978-619-212-040-5 изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя за ІІІ подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018, ISBN978-619-212-039-9 ISBN изд. Слово, В. Търново

Галунов, Тодор (2018) АСПЕКТИ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА РЕФОРМА В НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД Сборник посветен на 60-годишншната на проф. Тодор Танев

Галунов, Тодор (2018) Тодор Галунов „Националната кръгла маса и подготовката на изборната реформа в България през 1990 г.“ 9-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2018, Исток – Запад, Св. Николи, Македония, с. 39-46.

Галунова, Калина (2018) Разказвачи и автор - нарация и лудизъм в повествователната структура на "Бай Ганьо" Електронно списание LiterNet, 29.09.2018, № 9 (226)

Гаранчовска, Ленка (2018) Pieseň ako efektívny nástroj rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka). In: Romanoslavica. Simpozion – Pavel Josef Šafařík, 180 de ani de slavistică românească, 26. 11. 2017. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.

Генова, Дафинка (2018) "Complementarity of image and text in political cartoons: three case studies". Anglica. An International Journal of English Studies, 27 (2), 143-158, ISSN 0860-5734.

Генова, Дафинка (2018) "Grasping political cartoons? Not an easy matter". The European Journal of Humour Research, 6 (1), 85-99, ISSN 2307-700X.

Генова, Дафинка (2018) "Не ни е забавно – неуспелият хумор при общуването. Nancy Bell. We Are Not Amused: Failed Humor in Interacton. Munich: De Gruyter Mouton, 2015". Български фолклор, 44 (2), 280–283, ISSN 0323-9861.

Генова, Дафинка (2018) “Humour Research in Bulgaria: Past, Present and Future”. The Israeli Journal of Humour Research (forthcoming), ISSN 2304-4489.

Генова, Дафинка (2018) „За визуалната и вербална комуникация в политическата карикатура“. Български фолклор, 44 (2), 185-203, ISSN 0323-9861.

Георгиев, Венцислав (2018) Предизвикателствата пред човека в съвременния свят. Християндемокрацията като инструмент за справяне със социалното неравенство и екологичните проблеми. Юбилеен сборник "25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЛОСОФИЯ” ВЪВ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” (под печат), 2018

Георгиев, Венцислав (2018) ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА И ЕНП НА БАЛКАНИТЕ ДНЕС. ТЯХНАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ. "Европа на кръстопът: Западни Балкани", Велико Търново, 2017, ISBN: 978-954-9469-14-1, стр. 81-99

Георгиев, Георги (2018) За етичните кодекси в сферата на образованието [For Ethical Codes in the Field of Education] Списание "Педагогика", Година XC, Книжка 2, 2018. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Георгиев, Георги (2018) Полицията в гражданското общество (правоохранителна дейност, социална мисия, професионална етика, граждански контрол) Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”. В.Търново. ISBN 978-619-208-157-7

Георгиев, Георги (2018) Помагало за провеждане на семинарни упражнения по теория и методика на ресоциализацията Издателство „ИВИС”, В.Търново. ISBN: 978-619-205-099-3

Георгиев, Георги (2018) ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ (НАГЛАСИ ЗА ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ) Издателство „ИВИС”, 2018 ISBN: 978-619-205-093-1

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Иновации в печатните комуникации (= Georgiev, Lachezar. Innovations in the printing communications). // И з д а т е л, 2018, № 1 (кн. 1-2), с. 15-32. Научно списание за книгата "Издател": Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Съвременната португалска книга и нейната издателска рефлексия в България: Двустранни комуникации, книги, преводни заглавия. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". В: Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Факултет "Математика и информатика": Обществени комуникации и информационни науки. Том 9, с. 5-128.

Георгиев, Лъчезар (2018) ЦИТИРАНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО на проф. д-р Лъчезар Георгиев за периода 2017-2018 г. - актуализирана информация: • Попова, Кремена. Дългият път към океана - надежда за по-добър и хуманен свт: в новата книга на Лъчезар Георгиев "Джобни истории на път към океана" (Нови книги). // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 30–34, с рез. на англ. и португалски ез. • Георгиева, Стела В. Пътят до Атлантика – вълнуващо пътешествие към хуманността и надеждата. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 26–29, с резюме на англ. ез. • Списание "Издател" в обектива на медии и библиотеки в страната. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 45, с резюме на англ. ез. • Петров, Димитър. Виртуално пътешествие из красива Португалия в регионална библиотека "Проф. Боян Пенев". // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 46–47, с резюме на англ. ез. • Проф. Лъчезар Георгиев за идеите на Сарамагу. // М о н и т о р, № 6218, 12-13 авг. 2017, с. 45. • Валериева, Стела. На път към читателя. // С л о в о т о днес, № 12, 30 март 2017, с. 10. • Калейдоскопът на проф. Лъчезар Георгиев. // П о л и т и к а, 24-30 март 2017, с. 34. • Николов, Георги Н. Джобни истории на път към океана: Така е нарекъл новата си книга...Лъчезар Георгиев. // www.eurochicago.com/2017/03 • Проф. Лъчезар Георгиев разказва "Джобни истории на път към океана". // М о н и т о р, № 6100, 25-26 март 2017. с. 45. • Проф. Лъчезар Георгиев за идеите на Сарамагу. // М о н и т о р, № , 12-13 авг. 2017, с. 45. • Валериева, Стела. „Загадъчният нобелист“ – вече и в ръцете на българския читател. // И з д а т е л, 2017, № 2 (кн. 3-4), с. 31-37. • Николов, Г. Н. Критика: Загадъчният нобелист: Така е нарекъл новата си книга Лъчезар Георгиев. // Д у м а (София), № 57, 28 март 2018, с. 21. • Георгиева, Стела. Световни лидери, въздействащи върху съвременния книжен маркетинг. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Фак. Математика и информатика. Т. 7. Обществени комуникации и информационни науки. – В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 152: Цитирани са 5 научни книги на проф. Л. Георгиев: • Георгиев, Лъчезар, Стела Георгиева. Пътища на детската книга. – София : АН-ДИ, 2015. – 200 с. : с ил.: резюме на англ. португ. и исп. ез. [ISBN 978–619–7221–05–3] • Георгиев, Лъчезар. Книгоиздаване и печатни комуникации : Изследвания за книгата и медиите (=Book publishing and printed communications: Research on the book and media). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. – 424 с. : рез. на рус. и англ. ез. : с ил. • Georgiev, Lachezar. Management and Strategy in Book Publishing and Printed Communications. / Translation from Bulgarian Snezhana Boyanova, Lena Ilieva. – В. Търново : FABER, 2014. – 248 p. • Георгиев, Лъчезар. Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации (=Strategic approaches in publishing and print communications) : Монография – 4. прераб. и доп. изд. – София : АН-ДИ, 2016. – 260 с. : abstract • Георгиев, Лъчезар. Увод в издателския процес. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2017. – 251 с. : с ил. • Интервю на Г. Н. Николов с проф. д-р Лъчезар Георгиев: Творецът сам трябва да открие онези значими и дълговечни послания, които да го запомнят и много след като нашето поколение си е отишло от света…: Едно интервю на Георги Н. Николов с писателя и университетския преподавател проф. д-р Лъчезар Георгиев. // Б у д и л н и к (Лондон), № 9, 27 февр. – 5 март 2018, с. 14 –15. [Електронната публикация е на адрес: https: // www.budilnik.com/vestnik/ broj-9-godina-2018/p.14-15.] • Николов, Георги Н. Събеседник: Лъчезар Георгиев: За книгата, литературата и мисията на писателя. // Д у м а (София), № 67, 6 април 2018, с. 21. • Николов, Георги Н. Интервю с проф. д-р Лъчезар Георгиев. // Б ъ л г а р и я (Чикаго – САЩ). ) № 9, 1-7 март 2018, с. 28-29 [www.bulgaria-weekly.com/match 1-match 7/ 2018, issue 9 (870), year 17, Chicago, p. 28-29]. „България“ – Чикаго е печатен и електронен вестник на българите в САЩ. • Николов, Георги Н. Проф. Л. Георгиев за книгата, литературата и мисията на писателя: Интервю на Георги Н. Николов с писателя и университетския преподавател проф. Лъчезар Георгиев [В електронно списание ЕВРОЧИКАГО – САЩ]. – В: http: // www.eurochicago.com/2018/02/knigata Цитирания, появили се в научната литература през 2017-2018 г. Всички по важни цитирания са отразени в библиографското изследване на д-р Стела В. Георгиева и Магдалина Миланова, с библиографски редактор Даниела Върбанова от Университетска библиотека при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ: БИОБИБЛИОГРАФИЯ = PROF. LACHEZAR GEORGIEV PhD. BIBLIOGRAPHY. – София: Star Way; печатница „Сира“, 2015. – 320 с. : резюме на англ. : встъпит. статия и на англ. ез. : с ил. Книгата излязла от печат 2016 г. Нова Библиография за 60-годишнината на проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев е публикувана в: Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Том 8, с най-новите цитирания върху творчеството му, излязла от печат през 2017 г.: Проф. д-р Лъчезар Георгиев: Библиография [= Prof. Lachezar Georgiev PhD: Bibliography] / Състав. Ст. В. Георгиева, М. Миланова / Библиогр. ред. Д. Върбанова. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. – 324 с. – с ил. : Резюме и предговор на англ. ез. Съдържа: 802 библиографски единици, вкл. и цитирания за него. Четвъртият раздел съдържа данни за книги и други публикации на проф. Л. Георгиев, реферирани и приети в големи чуждестранни библиотеки: „В световните библиотеки“ – с. 236 – 277. Деянова, Катерина. Модерно образование в старата столица. // В: Сб. П о г л е д и към книгоиздаването. – София: СУ Св. Кл. Охридски: ФЖМК, 2018, с. 39–40. В статията се цитира приносът на проф. д-р Лъчезар Георгиев за утвърждаването на специалността „Книгоиздаване“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и негови становища относно спецификата на обучението по специалността, развитието на свързаните с нея научни изследвания и професионалната реализация на студентите.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Педагогически насоки за работа с интерактивна бяла дъска Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, кн. 1. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ (FLIPPED CLASSROOM) – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И ДИЗАЙН – Педагогика, бр. 6/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 9/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index. (под печат).

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Applying data mining algorithms on demographic data with Power BI In Proceedings of the 13th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Customer Feedback Text Analysis for Online Stores Reviews in Bulgarian IAENG International Journal of Computer Science, Vol. 45, No. 4, 2018, pages 560-568

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Въведение в Kodu Издателство „Буквите“, ISBN: 978-619-154-305-2

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Онлайн инструменти за намиране и споделяне на научни изследвания XVII-та Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – четене – комуникации”

Георгиева, Златинка (2018) ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 16-18 мая 2018 г., г. Санкт-Петербург

Георгиева, Златинка (2018) КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников «ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ» 15 мая 2018 г., г. Твер, УД 159.9(082 )+37(082) ББК Ю9я43+ч40я43 П86, с.19-24

Георгиева, Златинка (2018) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ У ОНКОЛОГИЧНО БОЛЬНЫЕ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ) и Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ) проводят всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии. Поляковские чтения (к 90-летию Ю.Ф. Полякова)» ISBN 978-5-94051-148-9, с. 118-121

Георгиева, Златинка (2018) ПЪРВОТО СТЪПАЛО Факультет психологии ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Международная научно-практическая конференция «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ» 26-29 сентября 2018 года г. Тверь,

Георгиева, Стела (2018) Две монографии с научни приноси и практическа приложност Сп. Издател, номер 1( кн.1-2), 2018. с. 47.

Георгиева, Стела (2018) Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия сп. "Издател", номер 1 (кн. 1-2), 2018. стр. 8-14.

Георгиева, Стела (2018) Световни лидери, въздействащи върху съвременния книжен маркетинг Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", направление: Обществени комуникации и информационни науки. Т. 9. 2017. стр. 131-154.

Гергова, Христина (2018) (2018). Интеркултурна комуникация между учители, ученици и родители като партньори с обща мисия в началното училище, София, сборник с доклади от Международна научна конференция на тема " Педагогическа комуникация: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ". Изд. "Фабер", ISBN: 978-619-00-0712-8, с. 234-243

Гецов, Антон (2018) Език свещен (за Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева) сп. „Проглас“, кн. 1, 2018 (ХХVII), с. 110–112. http://journals.uni-vt.bg/proglas/eng/default.aspx

Гецов, Антон (2018) Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (I част) сп. „Проглас“, кн. 2, 2018 (XXVIII)

Гецов, Антон (2018) Следите на града: прагматика на етикетизацията. Градът: памет и медии. Серия "Обществени комуникации. ШУ "Епископ Константин Преславски"

Гецов, Антон (2018) Станьо Георгиев – преподавателят и учителят Юбилеен лист: проф. Станьо Георгиев на 90 години. Катедра по съвременен български език при Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий. Отг. ред.: П. Пехливанова

Горанова, Пенка (2018) Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) Алманах научни изследвания, том 25, АИ-Ценов Свищов

Григорова, Маргрета (2018) Perspectives on the Contemporary BulgarianCultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea, CONRAD: EASTERN AND WESTERN PERSPECTIVES CONRAD: EASTERN AND WESTERN PERSPECTIVES. Vol. XXVII. Joseph Conrad’s Autorial Self Polish and Other, Maria-Skłodowska-Curie University Press, Lublin dystr. By Columbia University Press, New Yourk, 351-387.

Григорова, Маргрета (2018) Mihail Madjarov’s Pilgrim Travelogues “Jerusalem as the text of culture. The meeting place of many traditions and religions, Uniwersytet Kardynal Stefan Wyszyński, Warszawa

Григорова, Маргрета (2018) Владислав Панас. Тайната на седмия ангел Литературен вестник, бр.27, с.32-33

Григорова, Маргрета (2018) ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ В ПОСЛЕДНОТО МУ ИНТЕРВЮ С МАРГРЕТА ГРИГОРОВА сп. Проглас, 2018, кн.1, с. 96-99.

Григорова, Маргрета (2018) ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ И БЪЛГАРСКАТА МАРИНИСТИКА Проглас, 2018/1, с. 59-68

Григорова, Маргрета (2018) Данута Опацка-Валасек. Нишката на живота, тъканта на поезията Литературен вестник, бр. 27, с.28-29

Григорова, Маргрета (2018) Збигнев Херберт и даровете на Хермес Литературен вестник, брой 27/11-17 юли

Григорова, Маргрета (2018) Рафал Жебровски. Из "Камъкът, на който бях роден..." Литературен вестник, бр. 27, с. 13

Григорова, Маргрета (2018) Ришард Нич. „Несигурната яснота“ на текста и „верността“ на интерпретацията За стихотворението на Херберт "Пан Когито разказва за изкушението на Спиноза" Литературен вестник, бр. 27/11-17 юли 2018, с. 26-27

Грунчева, Лариса (2018) ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КРИТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Сборник "ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ" , Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018

Гълъбова-Маринова, Мила (2018) За субектите в контекста на висшето образование Сб. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Авт.кол. В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-140-9, с.152-160

Гълъбова, Даринка (2018) Даринка, Гълъбова (2018) Познавателна книжка по ОН Математика, ІV група. Програмна система „Моливко – играя и зная", ІVгр., изд., „Слово”, 2018. (одобрена от МОН). изд. Слово, В. Търново. изд. Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2018) Даринка, Гълъбова (2018) Познавателна книжка по ОН Математика (5-6 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная”, Трета възрастова група. изд., „Слово”, 2018. (одобрена от МОН). изд. Слово, В. Търново. изд. Слово, В.Търново

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Електронен учебник по изобразително изкуство за седми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В., Гостилова Св. Учебник по изобразително изкуство за девети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Косев Св., Гунева В. Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Давидов, Димитър (2018) DAVIDOV, D. Dynamics of the development of students' psychomotorics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018. (стр. 1201-1206) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Davidov, D. Formation of organizational methodology skills in students from the “Pedagogy of physical education training“ specialty through gymnastics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018.(стр. 1217-1220) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Димитър Давидов. Специализирана двигателна активност за развитие на психофизически качества на студенти. Монография. Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISВN 978-619-7281-37-8 Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISВN 978-619-7281-37-8

Даскалова, Ярмила (2018) LITERARY PAIRS IN COMPARATIVE READINGS ACROSS NATIONAL AND CULTURAL DIVIDES Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, UK. ISBN (10) : 1-5275-1380-7, Monograph, ISBN (13): 978-1-5275-1380-8.

Даскалова, Ярмила (2018) W. B. YEATS AND EDWARD SAID: NATIONAL TRANSNATIONALISM: CONCEPTS OF IRISHNESS–FROM WITHIN AND FROM WITHOUT Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ т. 4, 2018, ISBN 978-619-233-023-1 (Online) стр. 214-226. https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-4-2018-isbn-978-619-233-023-1-online

Денев, Стоян (2018) Aleksieva, M., St. Denev. (2017). Establishment of the current physical development of children with special educational needs. International Scientific Conference "Sports Science and Health" University „Apeiron“ Banja Luka

Денев, Стоян (2018) St. Denev. (2017). Analysis of specific football preparedness of boys with intellectual disabilities. Research in physical educations, sport and health. International Scientific Conference "Sports Science and Health" University „Apeiron“ Banja Luka

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст. (2018) Аз преподавам футбол. „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-36-1 (учебник) „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-36-1

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, ВТУ „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2 „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2

Денев, Стоян (2018) Ст. Денев и кол. (2018) Рекреативни спортове на вода – ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски. „Ай анд Би“, В. Търново „Ай анд Би“, В. Търново

Дерменджиев, Атанас (2018) A model of research activity in Social and Cultural Geography XIII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 26 maio, p. 27-32.

Дерменджиев, Атанас (2018) Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. Изд. ИВИС, В. Търново, 400 с. ISBN 978-619-205-091-7

Джанфезова, Таня (2018) Миков, Румен и др. Нови археологически проучвания в южния некропол на Кабиле. Румен Миков, Таня Джанфезова, Стефан Бакърджиев. // Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis/ Supplementum VI - Stephanos Archaeologicos ad 80 annum Professoris Ludmili Getov/ Иван Вълчев. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 267-303. София, България

Дживтерева, Светла (2018) Териториално разпределение на българските народни песни според функциите им (по данни от електронен фонд към Архив на Катедра Българска литература при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий") Полетата на етнологията: между знанието и познанието. 25 години Асоциация "Онгъл". Годишник на Асоциация "Онгъл", том 16, год. ХII, 2018. ISSN 1311 - 493Х, ИИК "Род", С. 2018.

Дживтерева, Светла (2018) Функции на финалните формули в коледните обредни песни Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, VOL. 36/1, 2017, VELIKO TARNOVO

Диманов, Даниел (2018) Дял на трудовите доходи в България за периода 2010-2018 г. Варна

Димитров, Камен (2018) Из Архивския номоканон (Превод). // Епохи 23, 2015 (2018), № 2, 389–397. ISSN 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print).

Димитров, Николай (2018) Визии за целостта в поезията на Иван Методиев Книга за Иван Методиев. Проекти за свят. Институт за литература – БАН, С., 2018, ISBN 978-619-7372-07-6, стр. 49 -65.

Димитров, Николай (2018) За очите на мъжа и на жената в творчеството на Емилиян Станев Сб. Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. ДАР-РХ, В. Търново, 2018, ISBN978-954-9489-60-6, стр. 219 – 213

Димитров, Слави (2018) INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITION “CULTURAL TOURISM” - A NEW OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF TOURISM XIII Jornadas Internacionais “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, Porto, 2018.

Димитров, Слави (2018) MODERN TYPES OF TOURISM IN THE EUROREGION GALICIA-NORTHERN PORTUGAL Международна научна конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 252-258, ISSN 2603-4093.

Димитров, Слави (2018) NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 42, FEBRUARY 2018, р. 29-44. ISSN 2367-5721.

Димитров, Слави (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, Greece. Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2018, ISBN 978-954-00-0176-0 – CD, р. 190-196.

Димитров, Слави (2018) Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално ниво. Международна научна конференция „Туризмът и иновациите”, Колеж по туризъм-Варна при Икономически университет-Варна, 2018, с. 128-139. ISBN 978-954-21-0973-0.

Димитров, Слави (2018) Пътят на Сантяго – религиозен туризъм и духовно извисяване Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Година I (XXXIII), 2017, c. 837-847. ISSN 2603-3534.

Димитров, Слави (2018) Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго Издателство "Фабер", Велико Търново, 2018, 224 с. ISBN 978-619-00-0717-3.

Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост (Учебно пособие за дистанционно обучение) издател: Академично издателство "Ценов" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" ISBN 978-954-23-1546-9

Димитрова, Ваня (2018) DIGITIZATION OF EDUCATION IN THE FIELD OF SECURITY International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018

Димитрова, Ваня (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Sibiu, Romania

Димитрова, Ваня (2018) Връзката на специализирания софтуер с хотелските операции INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT, Riga, Latvia

Димитрова, Ваня (2018) КОНЦЕПУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series-Tekirdağ/Turkey о

Димитрова, Ваня (2018) НАУЧНО ЗНАНИЕ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH, Technical University of Sofia

Димитрова, Веска (2018) Кирилова, Веска.Ненормативна субституция на проходните съгласни [s], [z] и [с], [з] в устната практика на френския и българския език В. Търново

Димитрова, Веска (2018) Случаи на ненормативна субституция на френските полусъгласни [j, ɥ, w] и на българската съгласна [й] в устната практика на френския и българския език. Съставител: гл. ас. д-р Мария Спасова. Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 3, 2018, cc 15-32, ISSN 978-619-233-023-1 (online) https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-4-2018-isbn-978-619-233-023-1-online София

Димитрова, Димка (2018) Български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 978-619-215-197-3

Димитрова, Димка (2018) Български език за 9. клас София: ИК "Анубис", 2018, 978-619-215-250-5

Димитрова, Димка (2018) Книга за учителя по български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 978-619-215-240-6

Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 9. клас София: ИК "Анубис", 2018, 978-619-215-324-3

Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове, 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 978-619-215-311-3

Димитрова, Димка (2018) Учебна тетрадка по български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 978-619-215-273-4

Димитрова, Дияна (2018) "Методически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7-11-годишни ученици" Сп."Реторика и комуникации" (електронно научно списание), бр.32, януари 2018 г., СИЕТАР,http://rhetoric.bg/.ISSN1314-4464 - България

Димитрова, Дияна (2018) Приобщаване на ученици с ромска етническа принадлежност към образователната среда чрез включване в извънкласни форми В: сборник с доклади от Международна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност" ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Димитрова, Илияна (2018) Драматургията на Бойко Илиев по повестта "Крадецът на праскови" сб. Емилиян Станев - традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. ДАР.РХ, В. Търново. 2018; ISBN: 9789-954-9489-60-6

Димитрова, Ренета (2018) Приложение на груповата работа при лица с умствена изостаналост в социални услуги в общността // Application Of The Group Work For Persons With Mental Retardation In Sotsial Services In The Community Шуменски университет

Димитрова, Ренета (2018) Роля на социалната рехабилитация за подобряване качеството на живот на лицата с умствена изостаналост // The Role of Social Rehabilitation for Improving the Quality of Life of People with Mental Retardation

Димитрова, Яна (2018) Децата бежанци и мигранти - представата на обществото за тях Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”.

Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Издателство "Фабер", Велико Търново. ISBN 978 - 619 - 00 -0860 - 6

Димкова, Росица (2018) Димкова, Р. Концепция за иновативна дейност в дългосрочен обучителен процес по хандбал. Dimkova, R. Concept of Innovative Activity in a Long Handball Training Process ВТУ “Св. св. Кирил и Методий,, Педагогически алманах, 2018, том 26, брой 1, ISSN: 1310-358Х, В. Търново, 2018.

Димкова, Росица (2018) Димкова, Р. Р. Николов. Изследване на физическото развитие на студенти участващи в занятията по спортни игри в СА „Д.А.Ценов“ Свищов. R. Dimkova, R. Nikolov. Physical development of students participating in the sports games in SA "D.A Tsenov", Svishtov. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий,, Педагогически алманах, 2018, том 26, брой 1, ISSN: 1310-358Х, В. Търново, 2018.

Донев, Владимир (2018) ЕРОТИКАТА В СТИХОСБИРКАТА "ПЕПЕЛ ОТ ПЕПЕРУДИ" НА БОРИСЛАВ КОСТОВ Електронно списание LiterNet, 23.01.2018, № 1 (218); https://liternet.bg/publish10/vdonev/borislav-kostov.htm

Донев, Владимир (2018) ОБРАЗЪТ НА ПОЕТА ВЪВ ФИЛМА "ДЕЛО 205/1913 П. К. ЯВОРОВ" (1983); https://liternet.bg/publish10/vdonev/yavorov.htm

Донев, Владимир (2018) ПРЕГЛЕД на книгите, включени в конкурса АПРИЛОВСКИ НАГРАДИ – 100 Вести, бр. 257, 6. ноември 2018, с. 5; https://bit.ly/2F9UBEn

Донев, Владимир (2018) Романът пред загадката на Сфинкса. – Литературен вестник, Бр. 21, 30. 05. – 5. 06 2018, с. 4

Донев, Владимир (2018) Увод към книгата "Забравени и незабравими". – Радка Пенчева. Забравени и незабравими. Астарта, 2018, с. 7-8; ISBN 978-954-350-267-7

Дончева, Иванка (2018) За необикновената епитафия на Алия Потестас. – Studia Philologica Universitatis Tarnovensis, 2017, Том 36, Брой 1. Езици, култури, комуникации. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 299-312; ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). Велико Търново

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. www.SocioBrains.com, съдържание - http://sociobrains.com/bg/top/Issue+41%2C+January+2018/, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, p. 30 - 35, JANUARY 2018, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/4_%20Tamara%20Draganova%20-%20CONCEPTUAL%20ANALYSIS%20OF%20THE%20TRAINING%20ON%20%E2%80%9EGEOGRAPHY%20OF%20COUNTRIES%E2%80%9D%20IN%20THE%20NEW%20REALITIES%20BY%20CURRICULA%20-%20IX-TH%20GRADE.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) DIDACTIC SUPPORTS FOR SITUATING THE GEOGRAPHIC TRAINING OF BULGARIA. – In: KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor 1.322, Vol. 26.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, p. 663 – 669, September, 2018. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Historical review of the rules on characterization a country in school geographical education. SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, JANUARY 2018, p. 36 - 46. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/5_%20Tamara%20Draganova%20-%20HISTORIOGRAPHICAL%20REVIEW%20OF%20THE%20RULES%20ON%20CHARACTERIZATION%20A%20COUNTRY%20IN%20SCHOOL%20GEOGRAPHICAL%20EDUCATION.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges. In: 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 2018, p. 637 – 644. ISSN 1857 – 7636.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, 2018. ISSN 2603-3879.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE TRAINING ON “GEOGRAPHY OF COUNTRIES” IN THE SECONDARY SCHOOL IN BULGARIA. XIII International Seminars „Overarching Issues of the European Area”, 2018 г., гр. Порто, Португалия

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти. - В: ЛАТИНСКА АМЕРИКА Пространство, общество, икономика, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 174 - 188. ISBN 978-954-07-4452-0.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове - В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274 - 287. ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book) / ISSN 2367-7481

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Модели на правила за разумно поведение по време на кризи от невоенен характер в учебниците по география и икономика. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, В. Т., ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 503 – 516, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Обучението по „География на страните” – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище - В: Сборник „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, УНИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Т., том 12, с. 253 – 261, 2018. ISSN: (Online), ISSN: 978-619-208-125-6 (Print).

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа - В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274 - 287. ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book) / ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ситуационен анализ на учебниците по гография и икономика за V клас (първа част). – В: Сборник „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, УНИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Т., том 12, с. 291 - 307, 2018. ISSN: (Online), ISSN: 978-619-208-125-6 (Print).

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, В. Т., ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 517 - 529, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Друмева, Красимира (2018) Книга – албум „Плакатът – изкуството на улицата“ Издателство "Група Цвят – България", София, ISBN 978-619-7226-08-9

Друмева, Красимира (2018) Книга „Лаборатория за идеи“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2018, ISBN 978-619-168-191-4

Друмева, Красимира (2018) Публикация „Фактори блокиращи творческото мислене“ Сборник статии от Втора национална научна конференция “Цвeтът и детето”, НБУ, София, под печат

Жеков, Живко (2018) Китай, Рим и хуните Сборник с доклади от международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Велико Търново 13–14 октомври 2017 г. Велико Търново: Фабер, 2018, 235–243, ISBN 978-619-00-0745-6

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. Петко Ст. Петков. София: Просвета, 2018, 112 – 123, ISBN 978-954-01-3551-9

Жеков, Живко (2018) Пелтастите в “Анабазиса” на Ксенофонт Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, 95–107, ISSN 2603-3534

Жеков, Живко (2018) Походите на Марк Лициний Крас през Хемус Известия т. V. 2017. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2018, 11–21, ISSN 2367-783Х

Жеков, Живко (2018) Рим и Пир II Молоски – мит и реалност България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. XII. Ред. Николай Кънев. Велико Търново: Университетско издение „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, 9–23, ISSN 978-619-208-125-6

Захариев, Симеон (2018) Иконостасът в храм "Св. пророк Илия" в гр. Свищов Дисертация, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Православен богословски факултет, Катедра "Църковни изкуства

Златанов, Благой (2018) „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник „Правото – традиции и перспективи“, Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-28-2625-5, с. 222 – 229.

Златанов, Благой (2018) „Правна уредба на договора за текуща сметка според Турския търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018 (под печат). Статията е в съавторство.

Златанов, Благой (2018) Златанов, Бл. „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-149-2, 332 с.

Златева, Добринка (2018) Аnthropological challenges to the development of economic theory Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, т. 1, Сборник от научни изследвания от годишната конфеенция на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, посветена на 25-та годишнина от основаването на факултета, проведена на 28-29. 09. 2017 г. с Арбанаси, В. Търново

Златева, Добринка (2018) Учебник по Макроикономика Университетско издателство, „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Златева, Добринка (2018) Учебник по Микроикономика Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството и децата в риск ЛИБРА СКОРП

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход – влияние върху агресивността при деца в риск, отглеждани извън семейна среда Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»

Иванов, Ивелин (2018) Waiting for the End? Apocalypticism, Heresies, Pax Dei and Invasions Around Anno Domini 1000 Veliko Tarnovo St. Cyril and St. Methodius University Press

Иванов, Людмил (2018) Dimitar Dimov, Lyudmil Petrov.(2018) "Aggression and dynamics in tennis - forehand" Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, http://www.conference.pesh.mk/ZBORNIK_2018.pdf, p. 69-73, ISBN 978-9989-2850-9-7, COBISS.MK-ID 107578122

Иванов, Людмил (2018) Lyudmil Petrov, Edmond Bicoku. (2018) "Conceptual model of sport preparation of young basketball players" “Sports Science and Health”, Panevropski univerzitet “APEIRON”, Banja Luka, 2018, p. 29-30

Иванов, Людмил (2018) Lyudmil Petrov, Svetoslav Stefanov (2018) "Model of education and qualification of sports pedagogic cadres in the educational system of Bulgaria" 26th International Congress of Physical Education and Sport Science, Komotini, Greece, https://www.icpes.gr/pics/abstract_%2012_7_2018.pdf, p. 151

Иванов, Людмил (2018) Бъчваров, М, К. Костов, Л. Петров, М. Малчев. (2018) "Спортологични основи § Спортологичен анализ на физическото възпитание" // Bachvarov, M., K. Kostov, L. Petrov. M. Malchev. (2018) "Sportology Basics § Sportology Analysis of Physical Education" Ай анд Би, Велико Търново, ISBN 978-619-7281-42-2 с. 227 // I&B, Veliko Tarnovo, ISBN 978-619-7281-42-2, p. 227

Иванов, Людмил (2018) Коцев, Лъчезар., Людмил Петров (2018) "Разкриване на основните фактори за успеваемостта на баскетболната игра при студенти" / Lachezar Kocev, Lyudmil Petrov (2018) DISCUSSION OF THE MAIN SUCCESS FACTORS IN THE BASKETBALL GAME FOR STUDENTS списание "Педагогически алманах", бр. 2, 2018, Индексирано в: CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и ResearchBib / Pedagogical Almanac ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Imdexed in CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и ResearchBib /

Иванов, Людмил (2018) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова, Людмил Петров. (2018) "Ски", // Kantcheva, E., S. Belomajeva-Dimitrova, Lyudmil Petrov (2018) "Ski", Издателство "Ай анд Би" // I&B, Veliko Tarnovo, ISBN 9778-619-7281-30-9

Иванов, Людмил (2018) Людмил Петров, Мартин Димитров, Стоян Денев. "Рекреативни спортове на вода - ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски" Издателство "Ай анд би", Велико Търново ISBN 978-619-7281-19-4. 146 стр.

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Мобилна дигитализация (MobiDig) – Нов проект на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ от Центъра за развитие на човешките ресурси / Калина Иванова, Росен Петков, Даниела Атанасова, Иван Александров, Калоян Здравков // Библиотеки-четене-комуникации : Шестнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие, Велико Търново,16-17 ноем. 2017г. / Състав. Иванка Янкова, Александър Ковачев, Иван Александров, Калина Иванова. – В.Търново, 2018, с. 380-387. Велико Търново

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Модернизация на професионалното обучение чрез проект „Мобилна дигитализация“ / Росен Петков, Калина Иванова, Даниела Атанасова // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Т.1. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. – В.Търново, 2018, с. 151-159. Велико Търново

Иванова, Людмила (2018) Немско-български речник. Българско-немски речник София: Скорпио

Иванова, Мария (2018) PR и мястото им в ИК, Втора национална научна конференция „Медиите на 21. Век“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 119-123

Иванова, Мария (2018) Иновациите като предпоставка за устойчиво развитие на бизнеса, XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“

Иванова, Милена (2018) Soziokulturelle Aspekte und kulturelle Realien in deutschen und bulgarischen Maerchen. In: Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ т. 4, 2018, ISBN 978-619-233-023-1 (Online)

Иванова, Ценка (2018) Ежегодната конференция "Езици, култури, комуникации" във Филологическия факултет на ВТУ сп. Проглас, кн. 1/2018, том 27

Иванова, Ценка (2018) КОНВЕРГЕНТНИ И ДИВЕРГЕНТНИ ПРОЦЕСИ НА ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОТ СРЕДАТА НА 19. ДО СРЕДАТА НА 20. ВЕК (ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КНИЖОВНИ ЕЗИЦИ) XVI Међународни конгрес слависта: ОКРУГЛИ СТО "Kрај Првог светског рата и словенски свет: Језичко наслеђе и језичка политика", Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија; http://www.ikum.org.rs/images/stories/programmks1.pdf

Игнатова, Анка (2018) Регистрацията на документите от Националния архивен фонд, съхранявани в музеите (основни аспекти) Музеи и общини 2. Сборник материали от Националната научна конференция "Музеи и общини", проведена на 30 и 31 март 2017 г. в град Трявна. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 214–227. ISBN 978-619-00-0727-2

Илиева, Илмира (2018) Осигуряване на правото на пострадалите от престъпление да получат подкрепа съгласно изискванията на чл. 8 и 9 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета Сборник доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, Велико Търново, Фабер, 2018, с. 167-178. ISBN: 978-619-00-0788-3

Илиева, Илмира (2018) Търновската конституция и принципите на наказателния процес. Равенство на гражданите в наказателното производство Сборник доклади от международна кръгла маса: 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, Фабер, 2018, с. 249-262. ISBN: 978-619-00-0816-3

Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Инджов, Иво. Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944), Publisher: GlobeEdit, 2018. 133 с. ISBN: 978-613-8-24330-4.

Йонкова, Красимира (2018) Колосален труд и гигантска стъпка в българската история Йонкова, Красимира - Колосален труд и гигантска стъпка в българската история. В: Георгиев, Людмил - Критическата психология на българската история. УИ "Св. Климент Охридски", София, 2018, с. 9-14. ISBN 978-954-07-4520-6

Йонкова, Красимира (2018) Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия Йонкова, Красимира, Стелиян Славов - Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия. В: Стоянов, Иван /съст./ Библиотека "Диоген" Книга "Психология", том 26 (1) Личност и глобализация. УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2018, с. 9-25, ISBN 978-619-208-153-9

Йорданов, Йордан (2018) Британската империя- ключови аспекти на световната система от зависимости: колонии, протекторати и др. териториални статути. (XVII- първата половина на XX век.) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, Мартенски студентски четения, Сборник с материали от Седма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", том 4, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018

Йорданов, Йордан (2018) Конституционният акт от 1867 г. и обединението на Канада. Сборник: Доклади от годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2018 г. Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново, Издателски комплекс.

Йорданова, Даниела (2018) Бюджетните разходи като предпоставка за ефективна иновационна политика в публичния сектор. Международна кръгла маса на тема: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация”, по повод 25-тата годишнина от създаването на програмата по публична администрация в Нов български университет, 11 юни 2018 г., Нов български университет, София.

Йорданова, Даниела (2018) Ефективно управление на организационните кризи – има ли универсален модел? Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, посветена на 130-годишнината от създаването на Библиотеката и Европейската година на културното наследство – 2018, 24-25 април 2018 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов, Русе.

Йорданова, Даниела (2018) Кредитен риск във фирмата – предпоставка за криза. XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 23-25 март 2018 г.

Йорданова, Даниела (2018) Основи на публичната администрация. Учебник, изд. "Абагар", В. Търново, 2018.

Йорданова, Даниела (2018) Стратегии при кризи в организациите. XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 23-25 март 2018 г.

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-039-9. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018.ISBN 978-619-212-031-3. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-036-8. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-032-0. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. Велико търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Педагогически функции на екоприказката в предучилищното екологично образование. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Приоритети на предучилищните педагози за развитие на емоционална интелигентност в детството. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.

Карамихова, Маргарита (2018) 102. Margarita Karamihova 2018. Higher Education and Post-Socialist Neoliberalism: A Conversation with Margarita Karamihova. Neoliberalism, Economism and Higher Education Almantas Samalavičius(Ed.) Cambridge Scholars Publishing. 102-105. Кеймбридж, Великобритания

Карамихова, Маргарита (2018) 104. Карамихова, Маргарита. Писаното остава (кратък етноложки коментар на публикувани спомени за социализма в България). Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година І (ХХХІІІ), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. УИ, В. Търново. 2018.,781-800.

Кильовски, Вакрилен (2018) Хибридната идентичност на междухудожественото произведение: семиотичен прочит на понятието "интермедия", От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността. Международна научна конференция, Велико Търново, 1-2 декември 2016 ISBN 978-619-208-141-6

Ковачев, Александър (2018) Учебници и учебно-помощна литература съставени от Петко Рачев Славейков на български език и издадени в България / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2017 г. : Посв. на 190-годишнината от рождението на видния български поет, публицист, политик Петко Рачев Славейков. – В. Търново, 2017, с. (Под печат). УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА СЪСТАВЕНИ ОТ ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИЗДАДЕНИ В БЪЛГАРИЯ / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2017 г. : Посв. на 190-годишнината от рождението на видния български поет, публицист, политик Петко Рачев Славейков. – В. Търново, 2017, с. (Под печат).

Ковачева, Райна (2018) "Археологията", Жак Бомон Издателска къща ПАН, София

Ковачева, Райна (2018) "Средновековието", Кристин Сание Издателска къща ПАН, София

Коева, Силвия (2018) За манипулативното медийно въздействие при отразяването на свади заради силна музика Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Гордана Ђигић. Ниш: Филозофски факултет, 2018, №14, с. 81-90, ISBN 978-86-7379-474-7. COBISS.SR-ID 264006156.

Коева, Силвия (2018) Относно класификацията на подчинените допълнителни изречения според целта на изказването. Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември 2016 г. Св. Коева, П. Бъркалова (съст.), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, ISBN 978-954-322-917-8.

Коева, Янка (2018) Schreiben im Fortgeschrittenenunterrict. Eine Diagrammbeschreibung BDV Magazin

Коева, Янка (2018) Невродидактика и многоезичие В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Колева-Златева, Живка (2018) Звукоизобразителността в изследванията на Моско Москов // Българска реч. XXIV. 2018, кн. 2, 7 – 14.

Колева-Златева, Живка (2018) Към въпроса за стандартизацията на обучението по български език като втори // Orbis linguarum. Vol. 16. Issue 1, 59 – 66.

Колева-Златева, Живка (2018) Рецензия: Ж. Албена Мирчева. Увод в палеобалканистиката. София, ИК „НИ ПЛЮС“, 2017. 246 С. // Български език 65 (2018), 1, 124 – 127.

Константинова, Даниела (2018) Oбръщенията и титулуването в деловата кореспонденция в българския и словашкия език Romanoslavica, Universitatea din Bucureşti, LIII nr. 3/2018, s. 129 - 136.

Костадинова, Даринка (2018) Induction into the teaching profession from the point of view of beginning teachers Publishing] International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.26.2, Education , Skopje, p. 527-533 , ISSN 2545-4439 [Инд./Реф. в: EBSCO

Костадинова, Даринка (2018) Preconditons for successful mentoring in the course of training teachers and introducing them to the profession International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.26.2, Education , Skopje, p. 487-493, ISSN 2545-4439 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Костадинова, Даринка (2018) Полезна книжка за родители. – 2018: 16, Сдружение Нов Път. първо издание, ISBN 978-619-7479-00-3

Костадинова, Даринка (2018) Съдържателни аспекти и ролеви позиции на учителя – наставник в детската градина за ефективно практическо обучение на бъдещите учители В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 105-132 ,

Костадинова, Надежда (2018) SOME INNOVATIVE DECISIONS FOR SALES OPTIMIZATION IN INDEPENDENT HOTELS - ИНОВАЦИИ И ТУРИЗЪМ, Сборник доклади от международна студентско-докторантска научна конференция, Велико Търново, 9 май, 2018 г.; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2018; сс 17 - 27; ISBN 978-619-208-167-6

Костадинова, Надежда (2018) THE CUSTOMIZED CONFERENCE PRODUCT IN HOSPITALITY BUSINESS Tourism and innovations, Collection of Proceedings from an international scientific conference devoted to the 55th anniversary of College of tourism - Varna; Издателство "Наука и икономика", Икономически университет Варна, 2018, сс 302-313, ISBN 978-954-21-0973-0

Костова, Людмила (2018) Male Leaders and Female Caretakers: Gender Dynamics in the Political Life of a South Eastern European Society in Protracted Transition. In: Citizenship, Gender and Democracy Building, edited by the European Feminist Initiative. Beirut: European Feminist Initiative, 2018. Pp. 27-32. ISBN 978-2-9565916-0-3 Beirut, Lebanon: European Feminist Initiative.

Крумова, Калояна (2018) IMPACT OF STREET FITNESS ON THE PHYSICAL CAPACITY OF YOUNG PEOPLE NTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Крумова, Калояна (2018) OPTIMIZATION OF THE TECHNICAL PREPARATION OF YOUNG GYMNASTS Internatoonal Journal KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Крумова, Калояна (2018) SOMATOTYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE YOUNG PEOPLE WHO PRACTISE STREET FITNESS INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Крумова, Калояна (2018) SPORTS FACILITIES- FACTOR FOR THE EFFECTIVENESS OF THE TECHNICAL PREPARATION AND TRAINING OF YOUNG GYMNASTS Internatoonal Journal KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Кръстев, Александър (2018) "Несъзнателно общуване път към мотивация за учене" Електронен научен сборник-ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Аз и другите: Перспективи на общуването“

Кръстев, Александър (2018) Заучаване на мотивация за учене в Детската градина Списание: Предучилищно§Училищно образование

Кръстев, Александър (2018) НЕСЪЗНАТЕЛНО МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ В УЧЕНЕТО Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23-25 Март 2018, НБУ

Кръстев, Александър (2018) Несъзнателното учене като път за заучаването на учебна мотивация [Unconscious Learning as a Way for Learning of Studying Motivation] / Списание "Педагогика"

Кръстев, Александър (2018) ОБЩУВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО УЧЕНЕ В ТЕОРИЯТА НА АЛФРЕД БАНДУРА Електронен сборник-ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Аз и другите: Перспективи на общуването“ 23-24 март 2018 год.

Кръстев, Александър (2018) ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В ОБУЧЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯТА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23-25 Март 2018, НБУ

Кръстев, Александър (2018) Приобщаващата среда като мотиватор за учене сред учениците СУ"Св.Климент Охридски"-Сборник юбилейна научна конференция "Научни и практически аспекти на приобщаващото образование".

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Педагогика, година XC, книжка 7, с. 887 - 898. ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print)

Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Антология Неформално образование. Съставител: С. Николаева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски". с. 646 - 656. ISBN 978-954-07-4375-2.

Кушева, Гергана (2018) Манипулативни езикови похвати, използвани при създаването на образа на британския политик в таблоидите The Sun и The Daily Mirror в Медии и комуникации на 21.век, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2603-3089, стр. 91-95.

Кънев, Николай (2018) Кънев Н., Антонов С. Оловен печат на Евфимий, протоспатарий от Регионалния исторически музей в Силистра. – В: Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104. Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104.

Кънева, Виктория (2018) Сокращенные номинативные единицы в контексте отношений эквивалентности – безэквивалентности. Аббревиация (на материале болгарского, русского и греческого языков) Русистика: вчера, сегодня, завтра: Юбилейная международная научная конференция, посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (29 июня – 2 июля 2017 г.), София, Болгария, Доклады. – София, 2018, с. 89 – 98, ISBN 978-619-91044-0-8.

Кънева, Пенка (2018) Критерии за избор на учебен комплекс по английски език Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018 година, Велико Търново. Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISSN 2367-7481, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book).

Кънчева, Стефка (2018) „Дърво Иесеево“ – от елинските философи до Спасителя (екзегеза на композицията въз основа на образеца в храма „Рождество Христово“ в Арбанаси) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.151-198

Кънчева, Стефка (2018) A Model of Content Structure for a Serious Educational Game Related to the Military and Historical Heritage Presented through the “Mission Opalchenets” Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Volume 8, 2018, pp. 151-158, Sofia : Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences, 2018 ISSN: 1314-4006 (Print), eISSN: 2535-0366 (Online), pp. 151-158.

Кънчева, Стефка (2018) Паметта за Изхода и Пс. 77 Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.111-132.

Кънчева, Стефка (2018) Пророчеството на Даниил за Стария по дни и изображението Ветхий денми Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.199-230

Кънчева, Стефка (2018) Св. Богородица – „нова скиния“ и „жив храм“ (Старият Завет във вечернята за Въведение Богородично) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.133-150

Лазаров, Лъчезар (2018) Education in the 21st Century - pedagogical approaches in digital environment. "E-teacher" information system. Eastern Academic Journal ISSN: 2367-7384, http://www.e-acadjournal.org

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), електронен учебник; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; ISBN: 978-954-01-3601-1; 72 стр. Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; ISBN: 978-954-01-3600-4; Формат: 21х29 см, 72 стр. Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), ISBN: 978-954-01-3720-9; Формат: 17х24 см, 80 стр. Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Основи на изобразителното изкуство - теория и практика (част първа), Издателство "Фабер" ВТ, 2018г., 336 страници, ISBN 978-619-00-0718-0 Издателство "Фабер" Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Първите пет години на великотърновския институт „Конфуций“,Пленарен доклад, 25-59 стр.,Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., изд. "Фабер", 2018, ISBN:978-619-00-0745-6 изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) ПЪТЯТ. ДРАКОНЪТ. ХУДОЖНИКЪТ. (За Китай от първо лице), 252 стр. Изд. Фабер, ВТ, ISBN 978-619-00-0812-5 Издателство Фабер, Велико Търново

Маджаров, Георги (2018) Torrance Mark, Nottbusch Guido, Alves Rui A., Arfé Barbara, Chanquoy Lucile, Chukharev-Hudilainen Evgeny, Dimakos Ioannis, Fidalgo Raquel, Hyönä Jukka, Jóhannesson Ómar I., Madjarov George, Pauly Dennis N., Uppstad Per Henning, van Waes Luuk, Vernon Michael, Wengelin Åsa. Timed written picture naming in 14 European languages. // Behavior Research Methods, Springer US, 2017, May 24, https://doi.org/10.3758/s13428-017-0902-x, Online ISSN 1554-3528 https://doi.org/10.3758/s13428-017-0902-x, Online ISSN 1554-3528

Маджаров, Георги (2018) Маджаров, Георги, Анелия Иванова. Влияние развивающегося самосознания на возникновение чувства вины у пятилетних дошкольников // Современная реальность в социально-психологическом контексте : сборник научных материалов. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2018. – 338 с., с. 32-39. ISBN 978-5-00104-260-0 Новосибирск, Русия

Маджаров, Георги (2018) Маджаров, Георги. Развитие речи и языка в детстве // Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований. - Тверь: Твер.гос.ун-т, 2018. - 384 с., с. 79-89. Твер, Русия

Мандова, Искра (2018) „16+1“, „Един пояс – един път“ и българското не/участие Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, (140-149 с.), В. Търново, изд. Фабер; ISBN: 978-619-00-0745-6;

Мандова, Искра (2018) Културата на китайската епоха Тан (618-907). Непознатата екзотика – II част изд. "Фабер", Велико Търново, 180 с., ISBN 978-619-00-0810-1

Манолов, Манол (2018) Метаморфоза на жизнения смисъл при дисоцииране от субективното му преживяване – житейски смисъл в инверсия Библиотека "Диоген", том 26, брой 1

Манолов, Манол (2018) Позиционирование автодискриминации в контексте социальной психологии Образовање и квалитет живота у условима транзиције, Университет Приштины, философский факультет, ISBN 978-86-6349-084-0. Стр. 422-447

Манолов, Манол (2018) Прецизиране на понятието автодискриминация. Поведенчески щрихи в „Записки по българските въстания“ Сборник научни доклади. Седма международна научна конференция "Образование, наука, иновации"(ESI 2017) на Европейски Политехнически Университет, гр. Перник 09-10.06.2017 г., ISSN 1314-5711

Манолов, Манол (2018) Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Манолов, Манол (2018) Субективната представа за себе си в контекста на социалното равенство/неравенство МОРАЛ И ЕТИКА НА РАВЕНСТВОТО И НЕРАВЕНСТВОТО В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

Манчева, Олга (2018) OPPORTUNITIES FOR ACHIEVING EFFECTIVE MANAGEMENT IN SEASON TOURIST SITES International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2018

Манчева, Олга (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Sibiu, Romania

Манчева, Олга (2018) The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet The 16th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2018, ISMA University, Riga, Latvia

Манчева, Олга (2018) СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, 14 15 юни 2018 г.

Манчева, Олга (2018) ТРАНСПОРТЪТ В СИСТЕМАТА НА ТУРИЗМА The XXVI International Scientific Conference "trans&MOTAUTO'18", ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(Online), Burgas, Bulgaria

Маринов, Владислав (2018) XI Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" Съпоставително езикознание, 1, 142 - 143.

Маринов, Владислав (2018) Акционни имена с общи гръцки основи в българския и румънския език / NOMINA ACTIONIS WITH AN IDENTICAL GREEK ROOT IN BULGARIAN AND ROMANIAN сп. "Български език", 3, 98 - 109

Маринов, Владислав (2018) Сложене реченице са месним значењем у источним српским и западним бугарским периферним говорима Jezik, kniževnost, proctor: tematski zbornik radova. Urednice: Vesna Lopčić, Biljana Mišić Ilić. Niš: Filozofski fakultet, 655 - 667

Маринова, Катя (2018) Фразеологичните единици с компонент ръка/ръце в българския и в японския език и тяхната еквивалентност В. Търново

Маринова, Катя (2018) Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма „глава” в българския и в японския език В. Търново

Марков, Иван (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, Greece. Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2018, ISBN 978-954-00-0176-0 – CD, р. 190-196.

Марков, Иван (2018) ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО Туризъм и иновации, Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна, Изд.“ Наука и икономика“ ИУ – Варна 2018

Марков, Иван (2018) ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БАЛЧИК Черноморски туристически форум, Черноморският регион – дестинация за устойчиви туристически продукти, СЛАВЕНА, ВАРНА,2018, ISBN 978-619-190-122-7

Марковска, Ангелина (2018) "Накъде сме тръгнали?" Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н.Тодор Танев Университетско издателство "Св.Климент Охридски"

Марковска, Ангелина (2018) German Influence in the Balkans. The “Civilian Power” As a Factor for the Disintegration of Yugoslavia. Southeast Europe: History, culture, politics, and economy. Filodiritto Editore

Марковска, Ангелина (2018) Войните в Югославия 1992-1999 г. и Хагският трибунал ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Марчева-Йошовска, Петя (2018) REHABILITATION, TREATMENT AND ADMINISTRATION OF PEOPLE WITH RETT SYNDROME Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, том 1. // Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", посветена на 25-та годишнина от основаването на факултета, проведена на 28-29.09.2017 г. в Арбанаси, Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018 г. ISSN: 2603-4093, с. 309 - 311.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Наставничество в педагогическия екип за подпомагане на кариерното развитие ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АВИАЦИОНЕН“ 2018. // Сборник доклади. Издание в електронен вид на CD. ISBN:978-954-713-114-9, (с. 421 - 431). © Факултет „Авиационен” на НВУ ”В. Левски”, 19 – 20 април 2018 г.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Прилагане на смесено обучение при ученици със специални образователни потребности Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Смесеното обучение – модернизиране на образованието чрез технологиите", Джуниър Ачийвмънт България, София, 20.10.2017 г., ISBN: 978-954-8421-38-6 (print), ISBN: 978-954-8421-39-3 (pdf), (с. 138 - 147).

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Професионални отговорности пред ресурсния учител в контекста на приобщаващите политики и практики в България Европейски стандарти в спортното образование. // Сборник доклади от научна конференция, проведена на 03 - 04.06.2018 г., Враца. Издателство "Ай анд Би", ISBN: 978-619-7281-38-5, с. 98 - 107.

Марчева, Пенка (2018) Електронен учебник по музика за трети клас Издателство Булвест 2000

Марчева, Пенка (2018) Книга за учителя по музика за 3.клас Издателство Булест 2000, ISBN 978-954-18-xxxx-x

Марчева, Пенка (2018) Книга за учителя към учебника по музика за 7.клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-XXXX-X

Марчева, Пенка (2018) Компактдискове по музика за 3. клас Издателство Булвест 2000

Марчева, Пенка (2018) Музика 7. клас Издателство "Булвест 2000". ISBN 978-954-18-xxxx-x

Марчева, Пенка (2018) Музика за трети клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-xxxx-x

Марчева, Пенка (2018) Музикално-педагогическата комуникация на бъдещия начален учител Сборник доклади от международна научна конференция "Педагогическа комуникация: настояще и бъдеще,рецензенти: проф. дфн Иванка Мавродиева, проф.д-р Янка Тоцева, изд. Фабер, ISBN 978-619-00-0712-8, с.285-297

Марчева, Пенка (2018) Табло по музика за 3. клас Издателство Булвест 2000

Матеев, Илиян (2018) Economic Relations of the European Union with the Republic of Korea Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 28-29 септември 2017 г., стр.103-107, ISSN: 2603-4093

Матеев, Илиян (2018) Икономика и външноикономически връзки на Тайван в началото на ХХI век Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", посветена на 25-годишнината на катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, 11-12 май 2018 г., стр.294-300, ISBN (Online) 978-954-23-1667-1; ISBN (Print) 978-954-23-1666-4

Матеев, Илиян (2018) Икономическата интеграция в Централна Африка сборник трудове „Дни на науката '2017”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 31 май 2017 г., стр.236-242, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) Списание за наука "Ново знание" - ВУАРР, Пловдив, стр.43-51, ISSN: 2367-4598 (Online); ISSN: 1314-5703 (Print)

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., стр.166-180, ISBN: 978-619-00-0745-6

Матеев, Илиян (2018) Иновационно развитие на Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 12-13 октомври 2018 г.

Матеев, Илиян (2018) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г.

Мечкова, Клара (2018) Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие Пловдив: Астарта, 2018. ISBN 978 – 954 - 350-265-3

Миланов, Росен (2018) "ЛИТЕРАТУРА И БОГОСЛОВИЕ В „COMMONITORIUM“ НА СВ. ВИНЦЕНЦИЙ ЛЕРИНСКИ" Сб. „Societas classica“ – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 13–14 ноември 2015 г.) (електронно издание). Велико Търново, 2018

Миланов, Росен (2018) "Родини" и "родина" в латинската християнска литература на IV – V в. – "Homelands" and "Homeland" in Latin Christian Literature of IV – V cc. Сп. "Проглас" 1, 2018. Велико Търново: Издателство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", с. 7 – 15.

Миланов, Росен (2018) Чужди заемки в Новия завет на "Vulgata" София: издателство "Лествица"; ISBN 978-619-90919-2-0

Мингова, Анелия (2018) НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ № 1,

Митева, Юлия (2018) IDENTIDADES FRONTERIZAS EN EL CONTEXTO ANDALUSÍ: LOS MULADÍES/ BORDER IDENTITIES IN THE CONTEXT OF AL-ANDALUS: THE MULADÍES CUADERNOS MEDIEVALES, núm. 24 (2018)

Митева, Юлия (2018) Етнокултурното и езиково многообразие на ал-Андалус Годишник на департамент "Чужди езици и култури", Нов български университет, том 1, 2018, стр. 430-449

Михайлеску, Силвия (2018) Procedee de traducere în limba română a verbelor prefixate din limba bulgară Translation and Cultural Mediation. Traducere și mediere culturală, University of Turku, Finland, 2018, c. 203-212, ISBN 978-951-29-7423-8 (Print), ISBN 978-951-29-7424-5 (PDF).

Михайлов, Димитър (2018) Лора в биографията на "Когато гръм удари, как ехото заглъхва". - В: Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен сборник със слова и доклади. 2012-2017 г. Издателски център "Боян Пенев". Поморие - София, 2018, с. 57-61. ISBN 978-619-7372-11-3. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Научна конференция за Яворов във Виенския университет. - Литературен вестник, г. 27, бр. 19, 16-22.05.2018, с. 2. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Национална научна конференция "140 години от рождението на П. К. Яворов". - Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", кн. 1, 2018 (год. ХХVII), с. 113. ISSN 2367-8585. У нас

Михайлов, Димитър (2018) П. К. Яворов. Житейска съдба и творчески път. - В: П. К. Яворов. Аз не живея, аз горя! 140 години от рождението на П. К. Яворов. Славянска академия. Варна, 2018, с. 141-147. ISBN 978-954-2930-33-4. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Пътят от Чирпан до Анхиало. - Везни. Списание за литература, изкуство, критика и философия, бр. 6, 2018, с. 24-25. ISSN 0861-606Х. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Хайдушките песни на Яворов. - В: Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен сборник със слова и доклади. 2012-2017. Издателски център "Боян Пенев". Поморие - София, 2018, с. 113-132. ISBN 978-619-7372-11-3. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Яворов: пътят от Чирпан до Анхиало. - В: Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен сборник със слова и доклади. 2012-2017 г. Издателски център "Боян Пенев". Поморие - София, 2018, с. 16-18. ISBN 978-619-7372-11-3. У нас

Михова, Маринела (2018) PRECONDITONS FOR SUCCESSFUL MENTORING IN THE COURSE OF TRAINING TEACHERS AND INTRODUCING THEM TO THE PROFESSION

Михова, Маринела (2018) Учебната дисциплина „Педагогика” в контекста на съвременните изисквания за подготовка на учители В сб. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий, ISBN 978-619-208-140-9

Младенов, Момчил (2018) "Българската анонимна хроника" за смъртта на синовете на цар Иван Александър. Годишник на Исторически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" година І (ХХХІІІ), с. 263-273

Младенов, Момчил (2018) Северните "варвари", Хемус и византийската периферия през ХІІ век. Известия на Регионален исторически музей-Габрово, Т. 5. с. 20-29. ISSN 2367-783X

Младенов, Момчил (2018) Славяните между Византия и България в края на VІІІ век Епохи, 2, 2015, с. 311-320, ISSN 1310-2141

Моллов, Тодор (2018) Делба на светците и наказание на грешна земя. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/delba-na-svetcite/content.htm (02.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Клетва към свинарова майка. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/kletva-svinarova-maika/content.htm (02.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Мома моли славей да не пее, да не събуди либето й. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/slavey-budi-gospodara/content.htm (14.01.2018)

Моллов, Тодор (2018) Мома се присмива на вързан (окован) момък. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-se-prismiva-na-okovan-momak/content.htm (21.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Народните легенди за свети Димитър Басарбовски. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 6 (223) (https://liternet.bg/publish/tmollov/narodnite-legendi.htm; 02.06.2018).

Моллов, Тодор (2018) Отдавна ли си, момне ле, калугерица? Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/otdavna-li-si-kalugerica/content.htm (21.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Славеи пеят на двама млади за приспиване и разбуждане. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/slavey-budi-dvama-mladi/content.htm (14.01.2018)

Моллов, Тодор (2018) Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”) Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов” (14 януари 2018 г., Къща музей „Пейо К. Яворов“ - Чирпан)

Монева, Стела (2018) Монева, С. Кои са синегорите в класическа Атина?[Who were the Synegoroi in Classical Athens? In Bulgarian]. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий; Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. И. Тютюнджиев. В. Търново, 2018, с. 85–94; ISSN 2603-3534.

Мутафова, Красимира (2018) Османски извори за Севлиево и Севлиевско (превод на откъси от муфассал дефтери от 1516/17, 1613/14 и тапу тахрир дефтери за събиране на данъците авариз-и диванийе и текялиф-и йорфийе от 1641/1642–1646 г.) – В: Сборник с османски документи за Севлиево и Севлиевско. (128 с.)

Накова, Галя (2018) The decomposition of almost paracontact metric manifolds in eleven classes revisited J. Geom. (2018) 109:18, https://doi. org / 10.1007/s 00022-018-0423-5, (MCQ) : 0,25 (2016)

Налбантова, Елена (2018) В ЧЕСТ НА ЕДИН ЗНАМЕНАТЕЛЕН ЮБИЛЕЙ Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 244 с. Проглас, кн. 1, 2018, С. 105-106 (год. ХХVII), ISSN 2367-8585

Налбантова, Елена (2018) Литературное наследие болгар-переселенцев. Комрат, Р Молдова

Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

Некова, Мариела (2018) Иновации при оценка на туристическия ресурсен потенциал (на примера на Централна Северна България) Туризмът и иновациите. Сб. с доклади от международна научна конференция „55 години Колеж по туризъм-Варна”

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Гергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия. Сп. „Реторика и комуникации“ (електронно научно списание), бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР, http://rhetoric.bg/, ISSN 1314-4464 България

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Кой работи и кой е успешен в мултикултурна образователна среда? Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще (Сборник доклади от международна научна конференция). Изд. "Фабер", с. 193-204, ISSN 1314-4464 България

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Приобщаващото образование - нормативни аспекти и казуси от практиката. Сп. "Професионално образование", с. 36-53, ISSN 1314 – 8567 София

Нунев, Йосиф (2018) Основи на приобщаването и интеграцията в българското образование. (Проект за мониторингово изследване). Берлин, Германия, Publisher: GlobeEdit, ISBN 978-613-8-24126-3, 200 стр. Рецензенти: проф. дфн Пламен Макариев, проф. д-р Янка Тоцева и доц. д-р Емил Бузов Научен редактор: доц. д-р Калина Йочева Берлин, Германия

Нунев, Йосиф (2018) Приобщаващото образование като система от общообразователни и общочовешки ценности сп. "Реторика и комуникации", бр. 36, септември 2018

Няголова, Марияна (2018) Гуцу Е. Г., Няголова М. Д., Рунова Т. А. (2018) Исследование трудовой деятельности преподавателя Вуза. Вестник Мининского Университета. Т. 6. №3. С. 1 – 20. Нижний Новгород, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Приносът на академик Михаил Арнаудов в изучаването на творческата личност. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция 14 – 15 юни 2018 г. Том 1. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Национален военен университет «Васил Левски». Велико Търново: Издателски комплекс, 2018, с. 100 – 107. Велико Търново

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Приносът на Кръстьо Кръстев за развитието на психологията в България. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция 14 – 15 юни 2018 г. Том 1. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Национален военен университет «Васил Левски». Велико Търново: Издателски комплекс, 2018, с. 91 – 99. Велико Търново

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Психологията на литературното и научното творчество в трудовете на академик Михаил Арнаудов. Арнаудов сборник 10. Редакционна колегия и съставители: Я. Пометкова, В. Донева, М. Душкова, Е. Недкова, Н. Бенин, Н. Ненов, Ц. Харакчийска. Русе: Издателство «ЛЕНИ – АН», С. 55 – 65. Русе

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Рецензия на книгу О. А. Артемьевой «Социально-психологическая детерминация развития российской психологии в первой половине XX столетия». М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2015, 534 с. Психологический журнал, 2018, т. 39, №4, с. 134 – 136. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Психологические теории характера в трудах С.Л. Рубинштейна и Н. Д. Левитова. Актуальные проблемы психологических, психолого-педагогических и педагогических исследований: Сборник статей международной научно-практической конференции «XIII Левитовские чтения». Том 1. (г. Москва, 18 – 19 апреля 2018 года): в [2 т.]. Ред. коллегия: Т. Н. Мельников и др. Отв. редактор: М. Б. Зацепина. Москва: «Перспектива», 2018. [Электронное издание. Ссылка доступа: https://goo.gl/ysvRST], с. 10 – 14. г. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Вклад А. В. Брушлинского в критику культурно-исторической теории мышления. Методология и история психологии. 2018. Вып. 2. с. 22 - 32. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Вклад Г. А. Балла в рубинштейноведение и методологию психологического гуманизма. Теоретичнi дослiдження у психологii. Збiрник статей. Том III. Сост. В. О. Мединцев. 2018. с. 64 - 75. Киев, Украйна

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Исследование устойчивых свойств личности в психологических теориях А. Валлона и С. Л. Рубинштейна. Институт Российской академии наук. Человек и мир. Том 2. №1. с. 3 - 19. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Критика С. Л. Рубинштейном философского понятия сознания. Первый Конгресс Русского общества истории и философии науки «История и философии науки в эпоху перемен». Том 3. Сборник научных статей в 6 томах. Научн. ред. и сост. И.Т. Касавина, Т.Д. Соколовой, В.А. Лекторского, Е.О. Труфановой, В.А. Мазилова, В.Ф. Петренко. Институт философии РАН, Русское общество истории и философии науки, Москва: Издательство Русского общества философии науки, 2018, с. 97 - 100. http://rshps.ru/books/congress2018t3.pdf ISBN 978-5-6041212-2-1 (Т. 3) Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Проблемы социальной психологии в научном творчестве С. А. Русчевой: по страницам болгарского журнала «Иллюстрация Свет». Современная реальность в социально-психологическом контексте. Сборник научных материалов, под научной редакцией О.А. Белобрыкиной, М.И. Кошеновой. Новосибирск: Издательство НГПУ, 2018, с. 45 - 50. ISBN: 978-5-00104-260-0 Новосибирск, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности. Развитие идей А. В. Брушлинского в болгарской науке. Ответственные редакторы: В. В. Знаков и А. Л. Журавлев. Издательство «Институт психологии РАН». 2018, с. 238 - 244. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Сопоставительное исследование генезиса способностей в трудах Анри Валлона и С. Л. Рубинштейна. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Ребенок в современном образовательном пространстве мегаполиса». Редактор-составитель А. И. Савенков. Москва:Известия Института педагогики и психологии образования МГПУ, с. 163 - 169. http://ippo.selfip.com:85/izvestia/nyagolova-m-d/ Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. . (2018) Становление психологии религии в Болгарии первой половины XX века. Религия. Общество. Человек: материалы I Международных научных чтений, Редакционная коллегия: О. А. Грива, Л. И. Григорьева, Н. Н. Кузьмин, Ю. В. Норманская, З. З. Хайрединова. Симферополь – Партенит, 27-29 апреля 2018 г. – Симферополь, 2018. С. 254 – 259.http://religosoc.cfuv.ru/ Симферопол, Руска федерация

Няголова, Наталия (2018) "Аккомпаниатор" "Дом Николая Коншина", Смоленск, 2018, ISBN 978-5-98156-833-6, с. 53-54

Няголова, Наталия (2018) Интертекст в прозе "шестидесятников" Производство смысла. Сборник статей и материалов памяти Игоря Владимировича Фоменко, Тверь, 2018, с. 130 - 138, ISBN 978-5-7609-1308-1

Няголова, Наталия (2018) Кинематографичната метафорика на войната във филмите "Великата илюзия" и "Крадецът на праскови" "Емилиян Станев - традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя", ДАР РХ, В. Търново, i= 157 - 165, ISBN 978-954-9489-60-6

Няголова, Наталия (2018) Наративни модели в сериала "Анна Каренина. История Вронского" на Карен Шахназаров Арнаудов сборник, т. 10, Научен център по фолклор, литература и лингвистика "Св. Димитър Басарабовски", Русе: Лени Ан, с. 353 - 363

Няголова, Наталия (2018) Семиотика на вещта в романа на Павел Вежинов "Нощем с белите коне" Славянский мир: язык, литература, культура : Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения заслуженного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова А. Г. Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии филологического факультета / Ред. колл.: М. Л. Ремнёва и др. - М.: МАКС Пресс, 2018. - 452 с., ISBN 978-5-317-05930-9, с. 228 - 232

Павлов, Пламен (2018) 140 години свободна България.– Будител, 2018, кн. 1, 7–11. Също: Дебати, 3.03.2018: https://debati.bg/spetsialno-za-debati-bg-140-godini-svobodna-balgaria/ София

Павлов, Пламен (2018) Асеневци / Asen Dynasty. София, "Класика и стил", 2018, 107 стр. (на бълг. и англ. ез.) ISBN 978-954-327-120-7 София

Павлов, Пламен (2018) Бележити охридски архиепископи от XV - XVIII в.– Поглед, 21.05.2018: http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/belezhiti-ohridski-arhiepiskopi.94670 София

Павлов, Пламен (2018) България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2018,9-57. ISBN 978-954-378-156-0 София

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски – стратег на националната революция в "Отечеството Българско" / Мизия, Тракия, Македония.– Сборник "Тракия", т. 8, 2018, 7-29. Публикация в интернет като pdf: http://macedonia.kroraina.com/tr/trakija_8_2018.pdf Хасково

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски – творецът на нашата Свобода.– Дебати, 18.02.2018: https://debati.bg/spetsialno-za-debat-bg-vasil-levski-tvoretsat-na-nashata-svoboda/ София

Павлов, Пламен (2018) Високите Западни Родопи през Средновековието.– Епохи, XXIII (2015), кн.1, 2018, 477-480. Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Един град, един храм, една гимназия и тяхната българска същност.– 160 години Болградска гимназия. София, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) За един автор, неговия роман и закъснялото българско признание.– Милен Александров. "Аз, грешният и недостойният". София, "Тангра ТанНакРа", 2018. София

Павлов, Пламен (2018) За Еленската "даскалоливница" и нейната роля във възрожденските процеси.- Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий,година I (XXXIII)q 2017. Изследванияв в чест на 60-годишнината на проф.д.и.н. Иван Тютюнджиев. В. Търново, 2018, 615-620. ISSN 2603-3534 В. Търново

Павлов, Пламен (2018) За завръщането на една книга, и не само.– Стоян Марков. Град Бяла. Антропогеографски проучвания. Под ред. на Дянко Колев. 2018

Павлов, Пламен (2018) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2018. Монтана

Павлов, Пламен (2018) За ролята на номадите маджари и печенези в българо-византийските отношения при цар Симеон Велики /893-927/.– Симеонова България в историята на европейския Югоизток, т. II. В. Търново, "Фабер", 2018, 96-106. Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Историческо въведение.– Масонството в България. Freemasonry in Bulgaria. София, "Тангра ТанНакРа", 2018, 96-106 /в съавт. с Иво Жейнов/ ISBN 978-954-378-1553 София

Павлов, Пламен (2018) Каймакчалан - повик на кръвта, пътуване към себе си (Предговор).– Каймакчалан и Европейската война през погледа на потомците (Съставители Г. Кременаров и В. Васевски). Пловдив, изд. "Еделвайс", 2018, 7-10 ISBN 978-619-7186-08-6 София

Павлов, Пламен (2018) Книга за драматичната съдба и делата на един достоен владетел и държавник (Предговор). Николай Овчаров. Константин Тих Асен (Злочестият цар). В. Търново, изд. "Фабер", 2018, 5-12 ISBN: 978-619-00-0763-0 Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Константин и Фружин – залезът на средновековната българска държавност.– Българска история, 2018, кн. 1 (5). Трагедия и слава: залезът на средновековна България, 56-61. ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2018) Моята България (Кратка история). "Просвета", 2018, ISBN 978-954-01-3767-4 София

Павлов, Пламен (2018) Необходима и навременна книга (Предговор).– Григор Велев. Чуждопоклонството при българите и националните интереси. София, 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Необходимото завръщане на един български учен и интелектуалец от европейска величина. – Рафаил Попов. Още нещо за нашите далечни прадеди. София, 2018, 6-10. ISBN 978-619-188-176-5 София

Павлов, Пламен (2018) Ново изследване за българското държавно-политическо наследство във Влахия и Молдова през късното Средновековие. – Тервел Попов. Влияние на българската държавна традиция върху институциите на Дунавските княжества. София, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Някои бележки за българската власт отвъд Тимок и Морава (краят на VII – средата на IX в.).– Българското царство. Сб. в чест на 60-та годишнина на Георги Н. Николов. София, 2018, 304-314 ISBN 978-954-07-4490-2 София

Павлов, Пламен (2018) Трети март - българският ден /140 години от Освобождението/.– За буквите, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Четирима архиепископи и патриарси от епохата на Първото българско царство.– Поглед, 21.05.2018: http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/chetirima-arhiepiskopi-i-patriarsi-ot-epohata-na-parvoto-balgarsko-tsarstvo.94676 София

Павлов, Пламен (2018) Човекът и обществото (за трети клас). София, изд. "Просвета", 2018, 112 стр. София

Павлова, Илиана (2018) Епохата на постистина: алгоритми, емоции, власт. Медии и комуникации на 21. век. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018/2, с. 7-16. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Павлова, Илиана (2018) Персонален имидж и трансмедийни разкази. Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. дфн Валери Стефанов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 527–536.

Павлова, Янка (2018) Прилагане на социално-психологически тренинг при обучение на студенти специалност "Социални дейности"

Палангурски, Милко (2018) The Universal Suffrage in Bulgaria (1879-1947) - Proceedings of an International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy; “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, 2018,FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, ISBN 978-88-85813-05-2,,43-49

Палангурски, Милко (2018) Иван Пеев Плачков - един възможен път към политиката, Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Година I (XXXIII), 2018,, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN 2603-3534q 713-727 В. Търново

Палангурски, Милко (2018) Русия и гражданските права на мюсюлманите при при освобождението на Княжество България, В: чрез минало към бъдещето, сб. в чест на проф.днк Маргарита Карамихова, С., 2018, "Просвета", ISBN 978-954-01-3551-9, 140-146л София

Пенкова, Росица (2018) Иновационна педагогическа технология за възприемане и интерпретиране на кратките фолклорни и литературни жанрове в условията на формално и неформално обучение изд. АСТАРТА ISBN 978-954-350-259-2

Пенкова, Росица (2018) Куклено- театралната игра- педагогическо средство в обучението и възпитанието на децата от начална училищна възраст сп." Предучилищно & училищно образование" бр.2, март- април 2018г.,ISSN 2535-0692, стр. 28- 41

Пенкова, Росица (2018) Театърът и образователното представление в подготовката на бъдещите учители сп." Педагогически алманах"том 26 бр.1

Пенчев, Пенчо (2018) ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТТА МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА: „СТАТУКВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, 11 юни 2018 г., Нов български униреврситет, София

Пенчев, Пенчо (2018) Ще победи ли разумът? XX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” 23–25 МАРТ 2018 Г., ЮНДОЛА

Пенчева, Ивалинка (2018) БЕНЧМАРКИНГЪТ КАТО УПРАВЛЕНСКА ПРАКТИКА Годишна университетска научна конференция 2018. НВУ "Васил Левски" 14-15 юни 2018. Велико Търново.

Пенчева, Ивалинка (2018) ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАТО УПРАВЛЕНСКА ФУНКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИСТИНИ Международната научна конференция „ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА ФАКТИ, НОВИНИ И СЪБИТИЯ”. Русе, 2018

Пенчева, Ивалинка (2018) ЗА ПОТРЕБНОСТТА ОТ ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 18”, Созопол, 2018.

Пенчева, Ивалинка (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администрации от Северен централен район на Република България МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА: „СТАТУКВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, 11 юни 2018 г., Нов български униреврситет, София

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения. Медии и комуникации на 21. век“ 1/2017. Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2018. ISSN 2603-3089 с.112-119 .

Пенчева, Ивалинка (2018) Устойчивото развитие - обект на фирменото управление XX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” 23–25 МАРТ 2018 Г., ЮНДОЛА

Пенчева, Пламена (2018) Високата производителност на труда – средство за реализиране на цел 8 от Целите за устойчиво развитие XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“

Пенчева, Пламена (2018) Значението на комуникацията като част от управленския процес. Втора национална научна конференция "Медиите на 21 век"., 10-11 ноември 2016 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Mетодий”

Пенчева, Пламена (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администрации от Северен централен район на Република България Международна кръгла маса по повод 25-тата годишнина на програмата по публична администрация

Пенчева, Пламена (2018) Комуникационен мениджмънт - учебни материали за дистанционно обучение

Пенчева, Пламена (2018) Лидерство и мотивация - учебни материали за дистанционно обучение

Петков, Павел (2018) “Representations of China in Western Travel Accounts During the Nineteenth Century” „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 290-304, издателство „Фабер”, 2018 г. ISBN: 978-619-00-0745-6

Петков, Павел (2018) “Европейски образи на Китай до края на деветнадесети век: общ преглед ” „Проглас”, издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” 1/2018, ред. проф. Николина Бурнева, проф. Елена Налбантова, проф. Илиана Павлова, доц. Владислав Маринов, доц. Даниела Константинова и др., стр. 16-23, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г. ISSN: 0861-7902

Петков, Петко (2018) „Основите на мира“ от 19/31 януари 1878 г. – първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или защо Санстефанският прелиминарен договор не е началото на нова България). сп. "История", книжка 1, година XXVI, 2018, с. 8-19. 0861‐3710 (print) https://azbuki.bg/editions/journals/history/contents/389-history/historyarticles2016-3/3332-1-xxvi-2018

Петков, Петко (2018) Защо е освободителна Руско-турската война 1877-1878 година. 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Сборник доклади от международна кръгла маса. Велико Търново, 19 април 2018 г. В. Търново, Фабер, 2018, с. 49-62. ISBN 978-619-00-0816-3

Петков, Петко (2018) Истината за върховете „Свети Никола“ и Шипка. Balkanistic Forum’18/ Балканистичен форум, г. ХХVІІ, 2018, № 1, „Разрушени светове… нови светове“, Унив. изд. „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 161-179. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). Indexed in SCOPUS, ERIH PLUS, РИНЦ (eLibrary.ru).

Петков, Петко (2018) Книга за върховете „Свети Никола“ и Шипка. София, Изд. Български бестселър, 2018, 160 с. (с илюстрации и карти). ISBN 978-954-463-202-1

Петков, Петко (2018) Провалът на политическата стратегия, заложена в член 39 от Търновската конституция. Неуспешният опит за постигане на църковно единство между двата синода на Българската православна църква (1908-1912) г. Чрез миналото към бъдещето. In honorem Margaritae Karamihova. Съставител: Петко Ст. Петков. С., Просвета, 2018, с. 52-83. ISBN 978-954-01-3551-9

Петкова-Марчевска, Славка (2018) ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФОЛЬКЛОРНО-ПЕСЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В БОЛГАРИИ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ Сб. Народная музыка сквозь века и границы: источники, изучение, исполнение. Санкт Петербургская консерватория им. Н.И. Римского Корсакова, Русия.

Петкова-Марчевска, Славка (2018) Традиционната детска песенно-игрова култура в предучилищното музикално възпитание Велико Търново, изд. Дар РХ, 2018, 183 с., ISBN 978-954-9489-64-4

Петкова, Мирослава (2018) Игровият подход в обучението по баскетбол. ISBN 978-619-7281-41-5 (Второ преработено и допълнено издание) изд. Ай анд Би, Велико Търново

Петкова, Мирослава (2018) Изследване на някои психически качества на 9-годишни ученици след прилагане на модел по подвижни игри Педагогически алманах, Том 26, бр. 1, стр. 43, ISSN:2367-9360

Петкова, Мирослава (2018) Факторна структура на 9-годишни ученици след приложен игрови подход XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия

Петров, Венцислав (2018) Местооткриване на наследството според българското право в контекста на правото на ЕС. - в: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 119-124

Петров, Венцислав (2018) Относно наследствената общност. - сп. Собственост и право, 2018, кн. 4, с. 43-50

Петров, Венцислав (2018) Относно правната същност на иска по чл. 30 от Семейния кодекс. - в: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев" за 2017 г., том 56, серия 7, 2018

Петров, Галин (2018) Гранулометричен състав на пясъка на Крапецкия плаж Сб. "Балканите - език, история, култура", том 6, В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Петров, Галин (2018) Опасности от земетресения и цунами и превенция спрямо тях за крайбрежните райони нос Галата – нос Емине и град Созопол – устие на река Резовска. Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция - 14-15 юни 2018, НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2018, 303-348. ISSN 2367-7481 ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book)

Петров, Галин (2018) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото Сб. „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”, международна научна конференция организирана от Българското географско дружество (БГД), Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, 29. 09 – 01. 10. 2017 г.

Петрова, Анастасия (2018) Архетипните символи, лингвокреативното мислене и езикът. Международна научна конференция „Славянските езици, литератури и култури в контакт", посветена на юбилея doc. PhDr. Мария Добрикова, CSc. Братислава, 29 септември 2017 г.

Петрова, Анастасия (2018) За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката. Шестата международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 26 - 28 октомври 2017 г.

Петрова, Красимира (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии. - Международная научно-практическая конференция «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург

Петрова, Красимира (2018) Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, стр. 159-203, изд. Ивис, ВТ гр.В.Търново

Петрова, Красимира (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството SSN: 0033-295X © American Psychological Association, eISSN: 1939-1471,с.1069-1078. Психологическое Обозрение САЩ

Петрова, Красимира (2018) ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ , ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ В ЦЕНТРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ТИПА И В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ / Списание "Педагогически новости", бр. 7 Русе

Петрова, Красимира (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ - The British Journal for the Philosophy of Science, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537© Oxford University Press, 2018© The University of Oxford, рубрика Психология,стр.1395-1405. Оксфорд

Петрова, Мариана (2018) Approaches to cognitive architecture of autonomous intelligent agent Biologically Inspired Cognitive Architectures

Петрова, Мариана (2018) Big Data Tools in Processing Information from Open Sources IEEE

Петрова, Мариана (2018) Cognitive, Intelligence Technologies and Economical Foundations of Teaching of International Economical Relations and Tourism ERDEV, Latvia

Петрова, Мариана (2018) Possibilities for human capital development in the mining and quarrying sector in Bulgaria E3S Web of Conferences

Петрова, Мариана (2018) Proactive publication of information about judicial cases and acts of the court of justice Administrative and Criminal Justice 1 (82), 91-109

Петрова, Мариана (2018) Promotion of Innovative Entrepreneurship Under Sustainable Development E3S Web of Conferences

Петрова, Мариана (2018) The integration of IT and Internet technologies in the work of the judiciary institutions Publishing House of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraina

Петрова, Маринела (2018) Die Vielfalt der Frankophonie in Bulgarien : Ein kurzer Überblick [Les multiples visages de la Francophonie en Bulgarie]// Frankreich-Bulgarien : Innereuropäischer Kulturtransfer. Actes du Colloque slave-romane «TRANSFERT CULTUREL FRANCO-BULGARE ». Verlag Dr. Kovač, Hambourg

Радев, Радослав (2018) Музиката на срещите в разказите на Йордан Йовков. – Музика у култури срба и бугара. Музиката на културата на сърби и българи. Зборник радова.Ниш. Издавачки центар Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-474-7. с.91-99. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2018) Портретите – време за пътуване с Красимира Алексиева. В каталог "Портретите на Краси Алексиева.време за пътуване към нея. Пловдив. 2018. ИК Ракурси.с.4-9.ISBN 978-954-8852-78-4 Пловдив

Радева, Живка (2018) Книгознание във време на преход. // Историография на преходите : Национална научна конференция. - В. Търново, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 15-16 окт. 2015. Велико Търново

Радева, Живка (2018) Книгите и градската култура през погледа на Петко Славейков и Любен Каравелов. – Участие в Шестнадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“, организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Народна библиотека „П. Р. Славейков”; 16-17 ноември 2017 г., Велико Търново. Велико Търново

Рангелова, Анелия (2018) Възможностите на педагогическата комуникация Сборник доклади от международна научна конференция "Педагогическата комуникация:настояще и бъдеще" ISBN 978-619-00-0712-8

Рачев, Росен (2018) Фридрих Ницше - новата религия на метафизическия нихилизъм сп.Философия, кн.3

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Langue Littérature Culture Cahier d’exercices Учебна тетрадка по френскси език и литература за 12. клас Издателство "Просвета" София, ISBN: 978-954-01-3789-6

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Langue Littérature Culture Français classe de douzième Учебник по френски език и литература за 12. клас Издателство "Просвета", София ISBN: 978-954-01-3790-2

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Livre du professeur Книга за учителя по френски език и литература за 12. клас към учебен комплект ENVOLS Издателство "Просвета", София, ISBN: 978-954-01-3788-9

Румпос, Димитриос (2018) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από την Προϊστορία έως και το Βυζάντιο. Ηλεκτρονική έκδοση (електронно издание)

Русева, Виолета (2018) Визуални графеми на магически светове е-списание LiterNet, брой 2

Русева, Виолета (2018) Лествицата Човек и краха на историята (Романът "Антихрист" на Емилиян Станев) Сб. Емилиян Станев - традиция и модерност.110 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ, В. Търново, 2018, с. 188 – 209. ISBN 978-954-9489-60-6.

Русева, Виолета (2018) Наративни стратегии в романа "Иван Кондарев" на Емилиян Станев Доклад на международна научна конференция „Езици, култури, комуникации”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, май 2018.

Русева, Виолета (2018) Пътуването Радичков е-списание LiterNet, брой 8

Русева, Мая (2018) Модернизацията в познавателната култура. В: Балканские синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој./ Година IV (2018), број 3, с. 77-88. ISSN 2406 - 1190 Ниш, Р. Сърбия

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Manifesto of the New Social Poetry: Thirteen Missives CreateSpace, Columbia, SC, USA

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Towards a New Social Poetry. Aesthetico-political Theses CreateSpace, Columbia, SC, USA

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Градината с дървото, което се разклонява: "Вавилонски отклонения" на Ирена Кръстева сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 3, 2018, с. 321-326.

Серезлиев, Стефан (2018) Визуалната реторика: роля и значение в комуникациите на медийните брандове Сп. Реторика и комуникации – бр. 25. Брой със статии от конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, проведена на 18-19 юни 2016 г.

Серезлиев, Стефан (2018) Политическият бранд: криза на бранд наративността. (POLITICAL BRAND: CRISES OF BRAND NARRATIVE) Медии и комуникации на 21. век 1/2017 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ВТУ

Сивков, Цветан (2018) За административните и икономическите методи на държавно управление В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, Фабер, 2018, с. 31-36, ISBN 978-619-00-0788-3

Сивков, Цветан (2018) За Кодекса на административното съдопроизводство на Руската федерация и сравнението с Административнопроцесуалния кодекс на Република България В: Сборник доклади от международна кръгла маса на тема "140-Годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемането на Търновската конституция", Велико Търново, Фабер, 2018, с. 87-94, ISBN 978-619-00-0816-3

Симеонов, Симеон (2018) Великата Френска, Великата Октомврийска или революцията като начин на употреба 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет. Доклади от международна конференция, 10 и 11 ноември 2017 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Съставител Татяна Астарджиева. - Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2018, 71-85. ISBN 978-619-208-164-5

Симеонова, Катя (2018) Self-Regulated Learning in Higher Education: Teaching Experience in Teacher Training Върнячка Баня, Република Сърбия

Симеонова, Катя (2018) Компетентност предприемачество: референтна рамка. Образователни отражения в подготовката на студенти педагози

Спасов, Емил (2018) Професор Георги Манев- житейски път и просветна политика. сп. Педагогика, бр.8, с 1161-1167

Станков, Иван (2018) Йордан Радичков за Емилиян Станев сб. Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя

Стефанова, Евдокия (2018) За света около теб - интересно и забавно Скорпио. София ISBN 954-792-806-6

Стефанова, Евдокия (2018) Здравна компетентност на учениците от начална училищна възраст при възприемане на света НВУ "Васил Левски" Велико Търново. 2018. ISBN 978-619-7246-20-9 (с. 217-225)

Стефанова, Евдокия (2018) Половата идентичност на децата – елемент на гражданската и социалната им компетентност НВУ "Васил Левски" Велико Търново. 2018. ISBN 978-619-7246-20-9 (с. 226-234)

Стефанова, Евдокия (2018) Разработване на проекти при интегриране на здравно образование в учебно-възпитателния процес НВУ "Васил Левски" Велико Търново. 2018. ISBN 978-619-7246-20-9 (с. 210-2016)

Стоядинов, Мариян (2018) Catholicity and Sobornost: the Challange of Universalism Centenarul Unirii Romanilor si Europa de Azi. Religie si Geopolitica (Ed. by M. Himcinschi, L. Colda, O. Panaite, R. Brudiu), vol. 3, Alba Iulia, 2018 (pp. 31-43), ISBN 978-606-37-0353-9.

Стоянов, Иван (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии Международная научно-практическая конференция «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2018 г.

Стоянов, Иван (2018) Метаморфоза на жизнения смисъл при дисоцииране от субективното му преживяване-житейски смисъл в инверсия. Сборник Диоген, Университетско издателство ,,Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-153-9, стр.93-107

Стоянов, Иван (2018) Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност (нагласи за труд и професионално обучение) ISBN 978-619-205-093-1, 220 стр. Издателство "Ивис" Велико Търново, 2018

Стоянов, Иван (2018) Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл Университетско издателство ,,Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, ISBN 978-619-208-151-5

Стоянова-Енчева, Олга (2018) ЕВРОПА И ИСЛЯМЪТ. МЕЖДУРЕЛИГИОЗНО И МЕЖДУЕТНИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ ЕВРОПА НА КРЪСТОПЪТ - ЗАПАДНИ БАЛКАНИ, ISBN: 978-954-9469-14-1, стр. 222 - 239

Събев, Павлин (2018) Диптих за Савел от Тарс. ISBN 978-619-208-156-0, 173 стр. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Събев, Павлин (2018) Евангелските родословия като въвеждащо – ретроспективни исторически конспекти // Мисъл, слово, текст. ISSN 2534-9694, Т. V, с. 40-47. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

Събев, Павлин (2018) Херменевтика на Новия Завет // Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог. ISBN 978-954-2972-62-4, с. 9-110. София: „Покров Богородичен“

Събев, Пламен (2018) 3D визуализация на Търновград по миниатюра от Брашовския миней. – В: Сборник „Библиотеки. Четене. Комуникации“. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие (16 – 17 ноември, 2017). Изд. Народна библиотека „П. Р. Славейков“, В. Търново, 2018, с. 283–293. (ISSN: 1313-8138).

Събев, Пламен (2018) 3D възстановки на културно-исторически обекти и експонати. Интерполация на текстовете и техните визуални отражения в експозициите на Регионален исторически музей – Велико Търново. – В: Сборник с материали от международна научна конференция "От сетивното към визуалното. Плурализмът в изкуството" 20 – 21 ноември, 2015. Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 309–320. (ISBN 978-619-208-103-4)

Събева, Петя (2018) География и икономика за 7. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3737-7

Събева, Петя (2018) География и икономика за 7. клас (печатен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3650-9

Събева, Петя (2018) География и икономика за 9. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3738-4

Събева, Петя (2018) География и икономика за 9. клас (печатен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3652-3

Събева, Петя (2018) Книга за учителя по география и икономика за 7. клас Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3698-1

Събева, Петя (2018) Книга за учителя по география и икономика за 9. клас Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3699-8

Събева, Петя (2018) Тематични листове по география и икономика за 9. клас Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3677-6

Събева, Петя (2018) Тетрадка по география и икономика за 7. клас Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3678-3

Тасевска, Даниела (2018) Migrtion process and reflektive aproach to social integration and non-dicrimination of chldrenprefugees in Bulgaria CENTAR ZA STRATSKA ISTRAJIVANJA NACIONALE BEEZBEDNOSTI-CESNA B, BEFGRAD, ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODECEG NACIONALNOG ZNACAJA "JOGOISTOCNA EVROPA I POSTMODERNI IZAZOVI" , CIP - нАРОДНА БИБЛИОТЕКА, СЪРБИЯ, бЕОГРАД, COBISS.SR-ID 260924428

Тасевска, Даниела (2018) МОТИВИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ (ПЕДАГОШКИТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИ) Конференция на Щипски университет, Република Македония

Тасевска, Даниела (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста / XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Тасевска, Даниела (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение [Инд./Реф. в: SCOPUS] Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение

Тасевска, Даниела (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ / - The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS] The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS]

Теофилова, Марина (2018) Движение за дидактично художество - утопия или бъдещето на училището Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 45-51 ISSN 2535-101Х

Тодоров, Иван (2018) Митът за Тиро (ΤΥΡΩ; Apollod. I, 9,8) и някои негови реалии в древна Тракия (The Mythological Story of TYRO and Some its Realia in Ancient Thrace (ΤΥΡΩ; Apollod. I, 9,8). THRACIA XXIII. THRACO-ANATOLICA. Сборник В чест на 65-годишнината на проф. Калин Порожанов, д-р, д.н. БАН, С., 2018, 95–100. ISSN: 0204-9872.

Тодоров, Иван (2018) Современные исследования по истории древней Фракии – основные направления в процессе развития (Тезиси). – В: История античного мира и средновековья в университетах Украины. К 40-летию кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина. Тезисы докладов Международной научной конференции (Харьков, 25-26 октября 2018 г.). Харьков, 2018, 64-66. ISВN: 978-617-578-289-7. История античного мира и средневековья в университетах Украины. К 40-летию кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина. Харьков, 2018. ISBN 978-617-578-289-7

Тодоров, Тодор (2018) Digital repository of cultural heritage objects International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), 9(6), 2018, ISSN:0976 – 6340, pp.67-73, SJR:0.215

Тодоров, Тодор (2018) Effective methods for organization and presentation of digitized cultural heritage International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET) 9 (4), 2018, ISSN:0976 – 6340, pp. 991-1000. SJR:0.215

Тодоров, Тодор (2018) Software Approaches and Мethods to Еnsure the Security of Interactive Systems Cybernetics and Information Technologies, 18(5), Institute of Information and Communication Technologies - BAS, 2018, ISSN:1311-9702, pp. 12-20. SJR:0.204

Тополска, Евгения (2018) An Ecological Aapproach to the Formation of Preschoolers' Ttolerance Towards the Nnature (following the example of educational field “Environmental world”) "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., pp. 37-43, Алексинац,Србија, ISBN 978-86-7746-707-4

Тополска, Евгения (2018) NORMATIVITY AND INDIVIDUALITY IN MASTERING THE LANGUAGE AND DEVELOPMENT OF SPEECH FOR PRESCHOOLERS "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., Алексинац, Србија, pp. 163 - 168 , ISBN 978-86-7746-707-4

Тополска, Евгения (2018) STUDY ON STUDENT TEACHERS’ EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ATTITUDES AND EXPECTATIONS CONCERNING THEIR PRACTICAL TRAINING International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.26.2, Education , Skopje, p.467 - 474, ISSN 2545-4439

Тополска, Евгения (2018) Вълшебната приказка в общата подкрепа за личностно развитие на деца с проблемно поведение Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Педагогическо издателство "Образование", С. , 2018 , с.134 - 147, ISBN 978-619-7391-01-5

Тополска, Евгения (2018) Нормативен модел на професионално - педагогическа подготовка на студенти бакалаври за преподаване на български език в условия на детска градина В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 24 - 43, ISBN 978-619-208-140-9

Тополска, Евгения (2018) Обща подкрепа за личностно развитие на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание в условия на приобщаващо образование в детска градина /педагогически аспекти/ Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Педагогическо издателство "Образование", С. , 2018 , с.98- 118, ISBN 978-619-7391-01-5

Тополска, Евгения (2018) Педагогически технологии по български език при деца от предучилищна възраст с различен майчин език Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Педагогическо издателство "Образование", С. , 2018 , с.119 - 133, ISBN 978-619-7391-01-5

Трифонова-Димитрова, Петя (2018) Модел на творчески акт на мислене ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистров, аспирантов, молодых ученых и их наставников Твер

Трифонова-Димитрова, Петя (2018) Мотивация да изразим емоциите си, а не да ги погълнем ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистров, аспирантов, молодых ученых и их наставников ТВЕРЬ

Тютюнджиев, Иван (2018) За произхода на търновския митрополит Теофил I (преди 1527, 1528, 1530 – ?) // Епохи, XXVI (2018), кн. 1. ISSN 1310-2141, с. 107-111. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2018) Зараждане на научния интерес към историята на Османската империя. Историографски етюди. – Севлиево : „М-Прес“ ООД, 2018. - 156 с. ISBN 978-954-8455-93-0 Севлиево

Тютюнджиев, Иван (2018) Османотурски документи за Търновската църква от XVII – XIX в. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018. - 132 с. ISBN 978-619-208-152-2 В. Търново

Узунов, Филип (2018) Войните в бивша Югославия (1992-1999 г.) и Хагският трибунал ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Узунова, Деница (2018) The Role of Women in the Contemporary Democratic Society International Political Science Conference: Development, Democracy and Society in the Contemporary World; Bucharest, Romania; 373-377

Узунова, Деница (2018) Злото и страданието в традицията на руския религиозен екзистенциализъм Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново ISBN: 978-619-208-136-2

Узунова, Деница (2018) Социалната роля на жената – стереотипи и предразсъдъци Юбилеен сборник "25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЛОСОФИЯ” ВЪВ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Хрисимов, Николай (2018) The Bulgarian State in 927-969. The Epoch of Tsar Peter I. Lodz-Krakow, 2018. Lodz-Krakow, Полша.

Хрисимов, Николай (2018) За понятието emiargos и цар Симеон (на база два типа негови печати). - В: Симеонова България в историята на европейския югоизток: 1100 години от битката при Ахелой. В. Търново, 2018, 145-163. В. Търново, 2018.

Хрисимов, Николай (2018) Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика. - Плиска-Преслав, т. 13, с. 81-90. София, 2018.

Хрисимов, Николай (2018) НЕИЗВЕСТНИ И СЛАБО ПОЗНАТИ НАДПИСИ ОТ РАННОТО БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ (UNKNOWN AND LITTLE KNOWN INSCRIPTIONS FROM THE EARLY BULGARIAN MIDDLE AGES) - Епохи, ХХІІІ, 2015 (2018), 2, 371-379. В. Търново, 2018.

Хрисимов, Николай (2018) Средновековна сабя от Югоизточна България (Medieval saber from Southeastern Bulgaria). - Acta Musei Varnaensis, X-2, 2018, с. 133-136. Acta Musei Varnaensis, Варна.

Христакиев, Красимир (2018) Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски” – ретроспективната перспектива Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2018, Год. 27, бр. 9, (7-13.03.2018), стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Езикът на притежаването – обезумяване и узус („Всичките пари на света“ на Ридли Скот) Електронно списание „Нова социална поезия“, бр. 12, май, 2018

Христакиев, Красимир (2018) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2018, Год. 27, бр. 21, (30.05-5.06.2018), стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Литературна История, София, Българска академия на науките, Институт за литература, 2018, бр. 1, стр. 121 – 135, ISSN 0204-7756.

Христакиев, Красимир (2018) Фестивалният шестоднев на Враца, или за превеса на визуалната сигнификация в "Тартюф" Електронно списание LiterNet, 05.05.2018, № 5 (222) (https://liternet.bg/publish19/k_hristakiev/festival-vraca.htm).

Христов, Любомир (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS / - Serdica Math. J. 43 (2017) [Инд./Реф. в: zbMATH]

Христова, Венета (2018) Entrepreneurship Development in Bulgaria – Some Problems and Challenges Filodiritto Editore, Italy

Христова, Венета (2018) ON ENTREPRENEURIAL INTENTIONS – SOME ASPECTS OF SURVEY RESULTS УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Христова, Венета (2018) The Entrepreneurship Education - through the Bulgarian Entrepreneurs' Eyes BAMDE, http://conference.bamde.org/Documents/Proceedings%20abstracts/Proceedings%202016/07_Hristova.pdf

Христова, Венета (2018) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО) Из.во на НБУ

Христова, Надежда (2018) Damages and Punishments for Offences against the Person in Pactus Legis Salicae and the Law for Judging People Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. Proceedings of an International Conference / Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all). – Bologna: Filodiritto Publisher, pp.15-20. ISBN 978-88-85813-05-2

Христова, Надежда (2018) За семейството през ХІІІ век: съветите на Егидий Римски към владетели и гражданив De regimine principum [About the Family in the 13th Century: Aegidius Romanus' Instructions to Rulers and Townspeople in De regimine principum] Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и методий". Година І (ХХХІІІ), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 237-250. ISSN 2603-3534

Христова, Христина (2018) Фалшиви новини в корпоративните комуникации Медии и комуникации на 21.век. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, бр. 1, 2018, с. 31 - 40, ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print)

Хънтов, Владимир (2018) За превода на няколко названия на български държавни структури на руски език Нов български университет. Годишник на департамент „Романистика и германистика“. Том 4, 2018 г. Съставител: гл. ас. д-р Мария Спасова. Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Мария Грозева, гл. ас. д-р Милен Шипчанов, гл. ас. д-р Мария Спасова. Издателство на Нов български университет. София, 2018 г. ISBN 978-619-233-023-1. Стр. 188-196.

Хънтов, Владимир (2018) К вопросу о переводе названий болгарских областей на русский язык Русский язык за рубежом (специальный выпуск). Русистика Болгарии. Москва, 2018. ISSN 0131-615X. С. 73-75.

Хънтов, Владимир (2018) Проблемы перевода нарицательных названий населенных пунктов в России и в Болгарии с русского на болгарский и с болгарского на русский язык Язык. Право. Общество. Сборник статей V Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией О.В. Барабаш.Редакторы: Барабаш О.В., Ворошилова М.Б., Дубровская Т.В., Дятлова А.К., Павлова Н.А. ISBN: 978-5-907018-83-9. Год издания: 2018 Число страниц: 484. Издательство: Пензенский государственный университет (Пенза). С. 303-309.

Цаневска, Венелина (2018) Stress tests – a tool for analysis and management of bank risk International Scientific and Practical Conference "Development of Bulgarian and European economies - challenges and opportunities”, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Цветков, Димитър (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS Serdica Math. J. 43 (2017)

Цонева, Петя (2018) Air as Broken Mirror in Salman Rushdie's Fiction Meeting Western Eyes:Comparisons, Receptions, Translations. Essays in Honour of Tatyana Stoicheva, Sofia University Press

Цонева, Петя (2018) Beyond the Banks of the Euphrates: Reading Borderlines in Four Migrant Writers from the Middle East ("Отвъд бреговете на река Ефрат: гранични линии. Поглед към четирима писатели-мигранти от Близкия Изток"). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Цонева, Петя (2018) Perspectives on the Contemporary Bulgarian Cultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin and Columbia University Press, New York

Цонкова, Ваня (2018) Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, Велико Търново, 18-19.10.2018 г.

Цонкова, Димитринка (2018) Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност Сб. Международна научна конференция на факултетет "Авиационен", НВУ "В. Левски" ISBN 978-954-713-114-9

Цончева, Полина (2018) "Изгубили "скъпоценното". Евнусите в двора на императорски Китай - отзвуци в литературата и културата" Изд. "ПИК", В. Търново

Цончева, Полина (2018) „Невербалната комуникация като културен феномен и необходимостта от въвеждането й в процеса на преподаване на китайски език“ Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, изд. Фабер, В. Търново

Чавдарова, Велислава (2018) "Вместо заключение"

Чавдарова, Велислава (2018) "КРОСКУЛТУРАЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА САМООЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ СТУДЕНТИ"" Психология труда и управления как