Публикации за 2018


Агаларева, Маринела (2018) Климатични колебания и методологични подходи при оценка на опасността от наводнения в полупланинския централен сегмент на Предбалкана В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2018) Климатичните колебания и отражението им върху общественото здраве В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Алексиева, Милена (2018) Establishment of the current physical development of children with special educational needs 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Luka

Алексиева, Милена (2018) ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" http://niais.kemsu.ru/conf/conf/ito_2018/sect/index.htm?sec_id=2866

Ангелов, Мариан (2018) Формиране на музикална компетентност на студенти – бъдещи начални учители при работа с учебните комплекти по музика В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Сборник научни статии и студии, Редакционна колегия: проф. д-р Маринела Михова, доц. д-р Евгения Тополска, гл.ас. д-р Светлана Ангелова. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 133 - 151, ISBN 978-619-208-140-9

Ангелова, Светлана (2018) An Ecological Aapproach to the Formation of Preschoolers' Ttolerance Towards the Nnature (following the example of educational field “Environmental world”) In:Ковачевић at al. (Eds.), "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., pp. 37-43.

Ангелова, Светлана (2018) Do Future Primary Science Teachers Feel Confident to Transform Scientific Ecological Knowledge into School Knowledge? А Case Study in Bulgaria International Journal of Science and Research (IJSR), 7 (6), pp. 1272-1277.

Ангелова, Светлана (2018) With Reference to a Correlation “Mental Health – Tolerance” in Preschoolers In:Ковачевић at al. (Eds.), "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., pp. 43-50.

Ангелова, Светлана (2018) Здравно-образователната подготовка на студенти педагози през призмата на синергетичния подход В: М. Михова, Е. Тополска, Св. Ангелова (ред.), Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 57-86.

Андреева, Десислава (2018) Изберете новото! Сп. "Медии и комуникации на 21. век". Сп. "Проглас", кн. 1, 2018 (год. ХХVII), ISSN 2367-8585, с.100-101.Достъпно на: http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol27/iss1/13

Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване) Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, бр. 2, с. 51-62, ISSN: 2534-9236

Анчев, Стефан (2018) Косово и Крым в планах Запада против России: мифологический аспект. МИФ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА ФИЛИАЛ МГУ в СЕВАСТОПОЛЕ Центр информационной политики и Международного сотрудничества Сборник материалов Всероссийской научной междисциплинарной конференции с международным участием (ноябрь 2017 года, г. Севастополь). ISSN 2308–3646 с.526-531

Анчев, Стефан (2018) НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛКАНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КАК ПОПЬІТКА СОЗДАНИЕ ОБЩЕБАЛКАНСКОГО СОЮЗА ИЛИ БАЛКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ Тематски зборник међународног значаја. c. 1-15 Косовска Митровица, 2018.

Анчев, Стефан (2018) Религиозный фактор - ключевой элемент в политике Запада и создании конфликтов и разрушения государственности. с. 22-28. Электронный научный журнал «Архонт». 2018. № 2(5). ISSN Электронный: 2587-9464

Аркадиев, Димитър (2018) ЗА ТОЧНОСТТА НА ОЦЕНКИТЕ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МИНАЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2018, кн.2, с.81-113. ISSN: 2367-5497.

Астарджиева, Татяна (2018) Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново ISBN 978-619-208-147-8

Бакоев, Валентин (2018) Enumeration of the Closed Knight's Paths of Length 10 15th International Conference on Informatics and Information Technologies (CIIT 2018), April 20-22, 2018, Mavrovo, Macedonia

Бакоев, Валентин (2018) Ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights Book of Abstracts of 14SMAK, Kragujevac, Serbia, May 16 – 19, 2018, p. 103

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A305860 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - an author. The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A305860

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) IMPACT OF CORRECTIVE EXERCISES SETS DURING PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES ON THE SPINE STABILITY OF 11-12 YEAR OLD PUPILS Research in Physical Education, Sport and Health 2018, Vol. 7, No. 1, pp.91-96 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Белчева, Весела (2018) Чуждоезиковото обучение в България през 30-те години на ХХ в. - между каноничното и модернистичното Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 2

Бенчева, Виктория (2018) "On the geometry of curves and surfaces in barycentrics", Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2018

Бонджолова, Валентина (2018) В. Радева. Българска лексикология и лексикография Съпоставително езикознание, списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ХLIII, 2018, № 2, 52-56.

Бонджолова, Валентина (2018) Езикът на предизборните реклами Език и комуникации на 21. век, 1, 2017, 37-42. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, ISSN 2603-3089.

Бонджолова, Валентина (2018) Музиката като компонент на рекламния текст Музика у султури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет, 2018. 29-42. ISBN 978-86-7379474-7.

Бораджиева, Елена (2018) Социалната подкрепа в процеса на обучение - основа за адаптацията на личността на курсанта в армейската среда и изграждането му като лидер, Сборник доклади от университетска научна конференция 14-15 юни, 2018, Издателски комплекс на НВУ "В. Левски", Велико Търново, ISBN978-619-7246-20-9, ISSN 1314-1937 Университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски"

Борисов, Борислав (2018) Допустимост на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз" (12.12.2017 г.), Изд. Фабер, 2018, с. 88-102, ISBN 978-619-00-0788-3.

Борисов, Борислав (2018) Електронни публични търгове в Гражданския процесуален кодекс В: Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция (14-15.06.2018 г.), т. 8, научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2018, с. 175-183, ISBN 978-619-7246-20-9, ISNN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2018) Медиацията и принципите на гражданския процес Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Будева, Соня (2018) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, второ преработено и допълнено издание, изд. „Фабер”, В.Търново, 2018 г. Изд. "Фабер", В.Търново

Бузов, Вихрен (2018) "Руско-украинският конфликт и регионалната сигурност в Югоизточна Европа [Russian-Ukrainian Conflict and the Regional Security in South-Eastern Europe]" Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Бузов, Вихрен (2018) A Complementarity Principle in the International Security Relations - Some Applications in the Context of the Wider Black Sea Region Сб. "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в Широкия Черноморски регион" [Cross-Border Cooperation, Security and Development Perspectives of the Wider Black Sea Region], Том 5 [Vol.5] съст. В. Бузов [ed. Bouzov, V.], Издателство ИВИС, Велико Търново [IVIS Publ. House, Veliko Turnovo], pp.63-68, ISBN 978-619-205-080-1, ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2018) Epistolar filosofic COLOCVII FILOSOFICE (COLLOQUIA PHILOSOPHICA) Patricia Smith Churchland, David Ellerman, Samir Abuzaid, Roberto Poli, Mendo Castro Henriques, Jānis Ozoliņš, Nicholas Denyer, Abdelmadjid Amrani, Vihren Bouzov, Domingo Fernández Agis; coord.: Cornelia Margareta Găşpărel. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2018 Conţine bibliografie ISBN 978-606-544-531-4, pp.90-94

Бузов, Вихрен (2018) Freedom, Critical Discussion and Liberal Democracy Development, Democracy and Society in the Contemporary World, Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.59-63, ISBN 978-88-85813-08-3

Бузов, Вихрен (2018) Global Conflicts and Dialogue of Civilizations from the Perspective of Southeast Europe Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy, (eds.D. Dimitrov, M. Palangurski et all), Proceedings of Scientific Conference, Filodritto, Italy, pp.63-70, ISSN 978-88-85813-05-2

Бузов, Емил (2018) Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието София, Институт по реторика и комуникация, Международна научна конференция на тема: Педагогическата комуникация - настояще и бъдеще,изд. "Фабер", ISBN:978-619-00-0712-8, стр.52-60

Буюклиева, Стефка (2018) Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order 24th Conference on Applications of Computer Algebra, Santiago de Compostela. June 18-22, 2018,

Буюклиева, Стефка (2018) Combinatorial Algorithms for Linear Codes in Q-Extension Sixteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory Svetlogorsk (Kaliningrad region), Russia, September 02-08, 2018

Буюклиева, Стефка (2018) Nonexistence of certain singly even self-dual codes with minimal shadow Electronic Journal of Combinatorics, Volume 25, Issue 1, Paper #P1.13

Бянов, Иван (2018) ORGANIC AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции 19 апреля 2018 г. Белгород ISBN 978-5-9571-2558-7 стр. 46-50

Бянов, Иван (2018) THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN BULGARIA, EU NEW MEMBER STATES AND THE KURSK-BELGORODVORONEZH RUSSIAN REGIONS:A COMPARISON Научный результат / Research result: Economic research. – Vol.4, №2, 2018

Бянов, Иван (2018) БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Международна научна конференция „Интеграционни процеси в глобалната икономика“ посветена на 25 години Катедра „Международни икономически отношения“ 11 май 2018 г. стр. 91-100 https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903

Бянов, Иван (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Националната конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“ 14 юни 2018 г. организирана от Българска платформа за международно развитие в сътрудничество с Институт за икономическа политика

Бянов, Иван (2018) ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 21 ВЕК И ВЛИЯНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ Годишникът „Икономика и бизнес“ е с ISSN 2534-9651, Департамент "Икономика" на НБУ

Бянов, Иван (2018) Учебник по Макроикономика / Иван Бянов и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Бянов, Иван (2018) Учебник по Микроикономика / Иван Бянов и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Бянова, Невена (2018) Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС. Международна научна конференция"Интеграционни процеси в глобалната икономика", 11-12 май, 2018 г., СА "Димитър А. Ценов" - Свищов

Вараджакова, Десислава (2018) "Рекреацията - начин на употреба", глава "Рекреационен потенциал на хотелиерството" Авангард Прима

Василева, Магдалена (2018) Културни стереотипи. Образът на японците – В: сп. Проглас, 28 т., бр.1, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г., стр. 23 - 31. Велико Търново

Василева, Магдалена (2018) Японски език и култура. Интеркултурна компетентност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г., ISBN 978-619-208-146-1, 151 с. Велико Търново

Велева, Майя (2018) Ролята на управленския счетоводител в дейността на предприятието в съвременната икономика

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Какво се случва в българското критическо самосъзнание за сто години? // Литературен вестник, бр. 23, 13-19. 06. 2018, с. 6-7 ISSN 1310 - 9561 Литературен вестник

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) ТИХО Е, ИЛИ ЗА МЕТАФИЗИКАТА НА ЕСЕННИТЕ ЗАЛЕЗИ. (Николай Димитров. Тихо е. Николай Димитров. Тихо е.).// © Електронно списание LiterNet, 16.02.2018, № 2 (219).

Видолов, Иван (2018) Digitalization, Human Rights and the Concept of Equality before the Law Globalization, the State and the Individual, № 2 (18)/2018, pp. 26-34, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Видолов, Иван (2018) Electronic Evidence and Electronic Evidence Means in Bulgarian Criminal Procedure Globalization, the State and the Individual" № 2 (18)/2018, pp.35-43, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Влайков, Светлозар (2018) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РД-10-1880 от 16.11.2017 по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.4. Религия и Теология относно: дисертационен труд на Снежанка Хенрих Попова-Тотева на тема „ Специфични проблеми в омилиите на свети Серафим, архиепископ Богучарски, Софийски Чудотворец". У нас

Вълчева, Пламена (2018) Narratives-in-interaction and Leader Identity Construction in the Youth Organization AIESEC. Metis. Ricerchi di sociologia, psicologia e antropologia della comunicazione. Vol. XXV 1/2018 /Giancarlo Volpato. - Padova: CLEUP, 2018, 99-117. ISBN 978 886787 964 9.

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Възходът и предизвикателствата пред предучилищното образование в България -пленарен доклад. Eлектронен сборник с доклади от Международна научна конференция "„Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното образование след 2015 г.” и Х научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка", МОН, РУО-В. Търново, ВТУ-Педагогически факултет, Велико Търново, 12-14 юни, 2017; 978-619-7281-28-6

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІІІ подготвителна група. Програмна система „Моливко – зная и играя”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018. изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя - ІV подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018. ISBN 978-619-212-040-5 ISBN 978-619-212-040-5 изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя за ІІІ подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018, ISBN978-619-212-039-9 ISBN изд. Слово, В. Търново

Гаранчовска, Ленка (2018) Pieseň ako efektívny nástroj rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka). In: Romanoslavica. Simpozion – Pavel Josef Šafařík, 180 de ani de slavistică românească, 26. 11. 2017. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.

Генова, Дафинка (2018) "Не ни е забавно – неуспелият хумор при общуването. Nancy Bell. We Are Not Amused: Failed Humor in Interacton. Munich: De Gruyter Mouton, 2015". Български фолклор, 44 (2), 280–283, ISSN 0323-9861.

Генова, Дафинка (2018) „За визуалната и вербална комуникация в политическата карикатура“. Български фолклор, 44 (2), 185-203, ISSN 0323-9861.

Генова, Дафинка (2018) Complementarity of image and text in political cartoons: three case studies. Anglica. An International Journal of English Studies, 27 (2), 143-158, ISSN 0860-5734.

Генова, Дафинка (2018) Grasping political cartoons? Not an easy matter The European Journal of Humour Research, 6 (1), 85-99, ISSN 2307-700X.

Георгиев, Георги (2018) За етичните кодекси в сферата на образованието [For Ethical Codes in the Field of Education] Списание "Педагогика", Година XC, Книжка 2, 2018. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Георгиев, Георги (2018) Полицията в гражданското общество (правоохранителна дейност, социална мисия, професионална етика, граждански контрол) Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”. В.Търново. ISBN 978-619-208-157-7

Георгиев, Георги (2018) ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ (НАГЛАСИ ЗА ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ) Издателство „ИВИС”, 2018 ISBN: 978-619-205-093-1

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Педагогически насоки за работа с интерактивна бяла дъска Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, кн. 1. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ (FLIPPED CLASSROOM) – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И ДИЗАЙН – Педагогика, бр. 6/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 9/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index. (под печат).

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Customer Feedback Text Analysis for Online Stores Reviews in Bulgarian IAENG International Journal of Computer Science

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Въведение в Kodu Издателство „Буквите“, ISBN: 978-619-154-305-2

Георгиева, Златинка (2018) ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 16-18 мая 2018 г., г. Санкт-Петербург

Георгиева, Златинка (2018) КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников «ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ» 15 мая 2018 г., г. Твер

Георгиева, Златинка (2018) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ У ОНКОЛОГИЧНО БОЛЬНЫЕ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ) и Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ) проводят всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии. Поляковские чтения (к 90-летию Ю.Ф. Полякова)»

Гергова, Христина (2018) (2018). Интеркултурна комуникация между учители, ученици и родители като партньори с обща мисия в началното училище, София, сборник с доклади от Международна научна конференция на тема " Педагогическа комуникация: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ". Изд. "Фабер", ISBN: 978-619-00-0712-8, с. 234-243

Гецов, Антон (2018) Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира Втора национална научна конференция „Медиите на 21. век“ на тема „Медии и избори“ (10–11 ноември 2016 г.)

Гецов, Антон (2018) Следите на града: прагматика на етикетизацията.// Градът: памет и медии.

Горанова, Пенка (2018) Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) Алманах научни изследвания, том 25, АИ-Ценов Свищов

Григорова, Маргрета (2018) Perspectives on the Contemporary BulgarianCultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea, CONRAD: EASTERN AND WESTERN PERSPECTIVES CONRAD: EASTERN AND WESTERN PERSPECTIVES. Vol. XXVII. Joseph Conrad’s Autorial Self Polish and Other, Maria-Skłodowska-Curie University Press, Lublin dystr. By Columbia University Press, New Yourk, 351-387.

Григорова, Маргрета (2018) Mihail Madjarov’s Pilgrim Travelogues “Jerusalem as the text of culture. The meeting place of many traditions and religions, Uniwersytet Kardynal Stefan Wyszyński, Warszawa

Григорова, Маргрета (2018) ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ И БЪЛГАРСКАТА МАРИНИСТИКА Проглас, 2018/1, с. 59-68

Грунчева, Лариса (2018) ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КРИТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Сборник "ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ" , Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018

Гълъбова-Маринова, Мила (2018) За субектите в контекста на висшето образование Сб. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Авт.кол. В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-140-9, с.152-160

Гълъбова, Даринка (2018) Даринка, Гълъбова (2018) Познавателна книжка по ОН Математика, ІV група. Програмна система „Моливко – играя и зная", ІVгр., изд., „Слово”, 2018. (одобрена от МОН). изд. Слово, В. Търново. изд. Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2018) Даринка, Гълъбова (2018) Познавателна книжка по ОН Математика (5-6 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная”, Трета възрастова група. изд., „Слово”, 2018. (одобрена от МОН). изд. Слово, В. Търново. изд. Слово, В.Търново

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Електронен учебник по изобразително изкуство за седми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В., Гостилова Св. Учебник по изобразително изкуство за девети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Косев Св., Гунева В. Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Давидов, Димитър (2018) DAVIDOV, D. Dynamics of the development of students' psychomotorics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018. (стр. 1201-1206) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Davidov, D. Formation of organizational methodology skills in students from the “Pedagogy of physical education training“ specialty through gymnastics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018.(стр. 1217-1220) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Димитър Давидов. Специализирана двигателна активност за развитие на психофизически качества на студенти. Монография. Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISВN 978-619-7281-37-8 Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISВN 978-619-7281-37-8

Денев, Стоян (2018) Aleksieva, M., St. Denev. (2017). Establishment of the current physical development of children with special educational needs. International Scientific Conference "Sports Science and Health" University „Apeiron“ Banja Luka

Денев, Стоян (2018) St. Denev. (2017). Analysis of specific football preparedness of boys with intellectual disabilities. Research in physical educations, sport and health. International Scientific Conference "Sports Science and Health" University „Apeiron“ Banja Luka

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст. (2018) Аз преподавам футбол. „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-36-1 (учебник) „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-36-1

Денев, Стоян (2018) Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, ВТУ „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2 „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2

Денев, Стоян (2018) Ст. Денев и кол. (2018) Рекреативни спортове на вода – ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски. „Ай анд Би“, В. Търново „Ай анд Би“, В. Търново

Дерменджиев, Атанас (2018) A model of research activity in Social and Cultural Geography XIII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 26 maio, p. 27-32.

Дерменджиев, Атанас (2018) Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. Изд. ИВИС, В. Търново, 400 с. ISBN 978-619-205-091-7

Джанфезова, Таня (2018) Миков, Румен и др. Нови археологически проучвания в южния некропол на Кабиле. Румен Миков, Таня Джанфезова, Стефан Бакърджиев. // Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis/ Supplementum VI - Stephanos Archaeologicos ad 80 annum Professoris Ludmili Getov/ Иван Вълчев. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 267-303. София, България

Дживтерева, Светла (2018) Териториално разпределение на българските народни песни според функциите им (по данни от електронен фонд към Архив на Катедра Българска литература при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий") Полетата на етнологията: между знанието и познанието. 25 години Асоциация "Онгъл". Годишник на Асоциация "Онгъл", том 16, год. ХII, 2018. ISSN 1311 - 493Х, ИИК "Род", С. 2018.

Дживтерева, Светла (2018) Функции на финалните формули в коледните обредни песни Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, VOL. 36/1, 2017, VELIKO TARNOVO

Диманов, Даниел (2018) Дял на трудовите доходи в България за периода 2010-2018 г. Варна

Димитров, Камен (2018) Из Архивския номоканон (Превод). // Епохи 23, 2015 (2018), № 2, 389–397. ISSN 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print).

Димитров, Слави (2018) INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITION “CULTURAL TOURISM” - A NEW OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF TOURISM XIII Jornadas Internacionais “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, Porto, 2018.

Димитров, Слави (2018) MODERN TYPES OF TOURISM IN THE EUROREGION GALICIA-NORTHERN PORTUGAL Международна научна конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 252-258, ISSN 2603-4093.

Димитров, Слави (2018) NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 42, FEBRUARY 2018, р. 29-44. ISSN 2367-5721.

Димитров, Слави (2018) Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално ниво. Международна научна конференция „Туризмът и иновациите”, Колеж по туризъм-Варна при Икономически университет-Варна, 2018, с. 128-139. ISBN 978-954-21-0973-0.

Димитров, Слави (2018) Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго Издателство "Фабер", Велико Търново, 2018, 224 с. ISBN 978-619-00-0717-3.

Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост (Учебно пособие за дистанционно обучение) издател: Академично издателство "Ценов" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" ISBN 978-954-23-1546-9

Димитрова, Ваня (2018) DIGITIZATION OF EDUCATION IN THE FIELD OF SECURITY International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018

Димитрова, Ваня (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Sibiu, Romania

Димитрова, Ваня (2018) Връзката на специализирания софтуер с хотелските операции INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT, Riga, Latvia

Димитрова, Ваня (2018) КОНЦЕПУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series-Tekirdağ/Turkey о

Димитрова, Ваня (2018) НАУЧНО ЗНАНИЕ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH, Technical University of Sofia

Димитрова, Дияна (2018) "Методически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7-11-годишни ученици" Сп."Реторика и комуникации" (електронно научно списание), бр.32, януари 2018 г., СИЕТАР,http://rhetoric.bg/.ISSN1314-4464 - България

Димитрова, Дияна (2018) Приобщаване на ученици с ромска етническа принадлежност към образователната среда чрез включване в извънкласни форми В: сборник с доклади от Международна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност" ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Димкова, Росица (2018) Димкова, Р. Концепция за иновативна дейност в дългосрочен обучителен процес по хандбал. Dimkova, R. Concept of Innovative Activity in a Long Handball Training Process ВТУ “Св. св. Кирил и Методий,, Педагогически алманах, 2018, том 26, брой 1, ISSN: 1310-358Х, В. Търново, 2018.

Димкова, Росица (2018) Димкова, Р. Р. Николов. Изследване на физическото развитие на студенти участващи в занятията по спортни игри в СА „Д.А.Ценов“ Свищов. R. Dimkova, R. Nikolov. Physical development of students participating in the sports games in SA "D.A Tsenov", Svishtov. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий,, Педагогически алманах, 2018, том 26, брой 1, ISSN: 1310-358Х, В. Търново, 2018.

Дойчинова, Станка (2018) Културата в консекутивния превод. Адресативни форми в преводите от български на полски език Благоевград

Донев, Владимир (2018) ЕРОТИКАТА В СТИХОСБИРКАТА "ПЕПЕЛ ОТ ПЕПЕРУДИ" НА БОРИСЛАВ КОСТОВ Електронно списание LiterNet, 23.01.2018, № 1 (218); https://liternet.bg/publish10/vdonev/borislav-kostov.htm

Донев, Владимир (2018) ОБРАЗЪТ НА ПОЕТА ВЪВ ФИЛМА "ДЕЛО 205/1913 П. К. ЯВОРОВ" (1983); https://liternet.bg/publish10/vdonev/yavorov.htm

Донев, Владимир (2018) Романът пред загадката на Сфинкса. – Литературен вестник, Бр. 21, 30. 05. – 5. 06 2018, с. 4

Дончева, Иванка (2018) За необикновената епитафия на Алия Потестас. – Studia Philologica Universitatis Tarnovensis, 2017, Том 36, Брой 1. Езици, култури, комуникации. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 299-312; ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). Велико Търново

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. www.SocioBrains.com, съдържание - http://sociobrains.com/bg/top/Issue+41%2C+January+2018/, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, p. 30 - 35, JANUARY 2018, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/4_%20Tamara%20Draganova%20-%20CONCEPTUAL%20ANALYSIS%20OF%20THE%20TRAINING%20ON%20%E2%80%9EGEOGRAPHY%20OF%20COUNTRIES%E2%80%9D%20IN%20THE%20NEW%20REALITIES%20BY%20CURRICULA%20-%20IX-TH%20GRADE.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) DIDACTIC SUPPORTS FOR SITUATING THE GEOGRAPHIC TRAINING OF BULGARIA. 18th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, 2018, Solun, Greece

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Historical review of the rules on characterization a country in school geographical education. SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, JANUARY 2018, p. 36 - 46. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/5_%20Tamara%20Draganova%20-%20HISTORIOGRAPHICAL%20REVIEW%20OF%20THE%20RULES%20ON%20CHARACTERIZATION%20A%20COUNTRY%20IN%20SCHOOL%20GEOGRAPHICAL%20EDUCATION.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges. In: 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 2018, p. 637 – 644. ISSN 1857 – 7636.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, 2018. ISSN 2603-3879.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE TRAINING ON “GEOGRAPHY OF COUNTRIES” IN THE SECONDARY SCHOOL IN BULGARIA. XIII International Seminars „Overarching Issues of the European Area”, 2018 г., гр. Порто, Португалия

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти. - В: ЛАТИНСКА АМЕРИКА Пространство, общество, икономика, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 174 - 188. ISBN 978-954-07-4452-0.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове - В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274 - 287. ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book) / ISSN 2367-7481

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа - В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274 - 287. ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book) / ISSN 2367-7481.

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. Петко Ст. Петков. София: Просвета, 2018, 112 – 123, ISBN 978-954-01-3551-9

Златанов, Благой (2018) „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник „Правото – традиции и перспективи“, Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-28-2625-5, с. 222 – 229.

Златанов, Благой (2018) „Правна уредба на договора за текуща сметка според Турския търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018 (под печат). Статията е в съавторство.

Златанов, Благой (2018) Златанов, Бл. „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-149-2, 332 с.

Златева, Добринка (2018) Учебник по Макроикономика Университетско издателство, „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Златева, Добринка (2018) Учебник по Микроикономика Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството и децата в риск ЛИБРА СКОРП

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход – влияние върху агресивността при деца в риск, отглеждани извън семейна среда Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»

Иванов, Ивелин (2018) Waiting for the End? Apocalypticism, Heresies, Pax Dei and Invasions Around Anno Domini 1000 Veliko Tarnovo St. Cyril and St. Methodius University Press

Иванов, Людмил (2018) Dimitar Dimov, Lyudmil Petrov.(2018) AGGRESSION AND DYNAMICS IN TENNIS - FOREHAND Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, http://www.conference.pesh.mk/ZBORNIK_2018.pdf, p. 69-73, ISBN 978-9989-2850-9-7, COBISS.MK-ID 107578122

Иванов, Людмил (2018) Lyudmil Petrov, Edmond Bicoku. (2018) "Conceptual model of sport preparation of young basketball players" “Sports Science and Health”, Panevropski univerzitet “APEIRON”, Banja Luka, 2018, p. 29-30

Иванов, Людмил (2018) Lyudmil Petrov, Svetoslav Stefanov (2018) "Model of education and qualification of sports pedagogic cadres in the educational system of Bulgaria" 26th International Congress of Physical Education and Sport Science, Komotini, Greece, https://www.icpes.gr/pics/abstract_%2012_7_2018.pdf, p. 151

Иванов, Людмил (2018) Коцев, Лъчезар., Людмил Петров (2018) "Разкриване на основните фактори за успеваемостта на баскетболната игра при студенти" / Lachezar Kocev, Lyudmil Petrov (2018) DISCUSSION OF THE MAIN SUCCESS FACTORS IN THE BASKETBALL GAME FOR STUDENTS списание "Педагогически алманах", бр. 2, 2018, Индексирано в: CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и ResearchBib / Pedagogical Almanac ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Imdexed in CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и ResearchBib /

Иванов, Людмил (2018) Людмил Петров, Мартин Димитров, Стоян Денев. "Рекреативни спортове на вода - ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски" Издателство "Ай анд би", Велико Търново ISBN 978-619-7281-19-4. 146 стр.

Иванова, Людмила (2018) Немско-български речник. Българско-немски речник София: Скорпио

Иванова, Мария (2018) PR и мястото им в ИК, Втора национална научна конференция „Медиите на 21. Век“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 119-123

Иванова, Мария (2018) Иновациите като предпоставка за устойчиво развитие на бизнеса, XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“

Иванова, Ценка (2018) Ежегодната конференция "Езици, култури, комуникации" във Филологическия факултет на ВТУ сп. Проглас, кн. 1/2018, том 27

Иванова, Ценка (2018) КОНВЕРГЕНТНИ И ДИВЕРГЕНТНИ ПРОЦЕСИ НА ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОТ СРЕДАТА НА 19. ДО СРЕДАТА НА 20. ВЕК (ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КНИЖОВНИ ЕЗИЦИ) XVI Међународни конгрес слависта: ОКРУГЛИ СТО "Kрај Првог светског рата и словенски свет: Језичко наслеђе и језичка политика", Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија; http://www.ikum.org.rs/images/stories/programmks1.pdf

Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Инджов, Иво. Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944), Publisher: GlobeEdit, 2018. 133 с. ISBN: 978-613-8-24330-4.

Йонкова, Красимира (2018) Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия Йонкова, Красимира, Стелиян Славов - Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия. В: Стоянов, Иван /съст./ Библиотека "Диоген" Книга "Психология", том 26 (1) Личност и глобализация. УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2018, с. 9-25, ISBN 978-619-208-153-9

Йорданов, Йордан (2018) Британската империя- ключови аспекти на световната система от зависимости: колонии, протекторати и др. териториални статути. (XVII- първата половина на XX век.) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, Мартенски студентски четения, Сборник с материали от Седма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", том 4, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018

Йорданов, Йордан (2018) Конституционният акт от 1867 г. и обединението на Канада. Сборник: Доклади от годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2018 г. Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново, Издателски комплекс.

Йорданова, Даниела (2018) Бюджетните разходи като предпоставка за ефективна иновационна политика в публичния сектор. Международна кръгла маса на тема: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация”, по повод 25-тата годишнина от създаването на програмата по публична администрация в Нов български университет, 11 юни 2018 г., Нов български университет, София.

Йорданова, Даниела (2018) Ефективно управление на организационните кризи – има ли универсален модел? Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, посветена на 130-годишнината от създаването на Библиотеката и Европейската година на културното наследство – 2018, 24-25 април 2018 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов, Русе.

Йорданова, Даниела (2018) Кредитен риск във фирмата – предпоставка за криза. XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 23-25 март 2018 г.

Йорданова, Даниела (2018) Стратегии при кризи в организациите. XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 23-25 март 2018 г.

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-039-9. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018.ISBN 978-619-212-031-3. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-036-8. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-032-0. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. Велико търново: Слово

Карамихова, Маргарита (2018) 102. Margarita Karamihova 2018. Higher Education and Post-Socialist Neoliberalism: A Conversation with Margarita Karamihova. Neoliberalism, Economism and Higher Education Almantas Samalavičius(Ed.) Cambridge Scholars Publishing. 102-105. Кеймбридж, Великобритания

Карамихова, Маргарита (2018) 104. Карамихова, Маргарита. Писаното остава (кратък етноложки коментар на публикувани спомени за социализма в България). Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година І (ХХХІІІ), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. УИ, В. Търново. 2018.,781-800.

Коева, Силвия (2018) За манипулативното медийно въздействие при отразяването на свади заради силна музика Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Гордана Ђигић. Ниш: Филозофски факултет, 2018, №14, с. 81-90, ISBN 978-86-7379-474-7. COBISS.SR-ID 264006156.

Коева, Янка (2018) Schreiben im Fortgeschrittenenunterrict. Eine Diagrammbeschreibung BDV Magazin

Колева-Златева, Живка (2018) Звукоизобразителността в изследванията на Моско Москов // Българска реч. XXIV. 2018, кн. 2, 7 – 14.

Колева-Златева, Живка (2018) Към въпроса за стандартизацията на обучението по български език като втори // Orbis linguarum. Vol. 16. Issue 1, 59 – 66.

Колева-Златева, Живка (2018) Рецензия: Ж. Албена Мирчева. Увод в палеобалканистиката. София, ИК „НИ ПЛЮС“, 2017. 246 С. // Български език 65 (2018), 1, 124 – 127.

Константинова, Даниела (2018) Oбръщенията и титулуването в деловата кореспонденция в българския и словашкия език Romanoslavica, Universitatea din BucureştiLIII nr. 3/2017, s. 147 - 155.

Костадинова, Надежда (2018) SOME INNOVATIVE DECISIONS FOR SALES OPTIMIZATION IN INDEPENDENT HOTELS

Крумова, Калояна (2018) IMPACT OF STREET FITNESS ON THE PHYSICAL CAPACITY OF YOUNG PEOPLE NTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Крумова, Калояна (2018) OPTIMIZATION OF THE TECHNICAL PREPARATION OF YOUNG GYMNASTS Internatoonal Journal KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Крумова, Калояна (2018) SOMATOTYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE YOUNG PEOPLE WHO PRACTISE STREET FITNESS INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Крумова, Калояна (2018) SPORTS FACILITIES- FACTOR FOR THE EFFECTIVENESS OF THE TECHNICAL PREPARATION AND TRAINING OF YOUNG GYMNASTS Internatoonal Journal KNOWLEDGE,Vol.26,co ISSN каталогизация, и Global Impact&Quality Factor

Кръстев, Александър (2018) "Несъзнателно общуване път към мотивация за учене" Електронен научен сборник-ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Аз и другите: Перспективи на общуването“

Кръстев, Александър (2018) Заучаване на мотивация за учене в Детската градина Списание: Предучилищно§Училищно образование

Кръстев, Александър (2018) НЕСЪЗНАТЕЛНО МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ В УЧЕНЕТО Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23-25 Март 2018, НБУ

Кръстев, Александър (2018) ОБЩУВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО УЧЕНЕ В ТЕОРИЯТА НА АЛФРЕД БАНДУРА Електронен сборник-ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Аз и другите: Перспективи на общуването“ 23-24 март 2018 год.

Кръстев, Александър (2018) ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В ОБУЧЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯТА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23-25 Март 2018, НБУ

Кушева, Гергана (2018) Манипулативни езикови похвати, използвани при създаването на образа на британския политик в таблоидите The Sun и The Daily Mirror в Медии и комуникации на 21.век, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2603-3089, стр. 91-95.

Кънев, Николай (2018) Кънев Н., Антонов С. Оловен печат на Евфимий, протоспатарий от Регионалния исторически музей в Силистра. – В: Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104. Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г., Севастополь , 2018, с. 101-104.

Кънева, Виктория (2018) Сокращенные номинативные единицы в контексте отношений эквивалентности – безэквивалентности. Аббревиация (на материале болгарского, русского и греческого языков) Русистика: вчера, сегодня, завтра: Юбилейная международная научная конференция, посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (29 июня – 2 июля 2017 г.), София, Болгария, Доклады. – София, 2018, с. 89 – 98, ISBN 978-619-91044-0-8.

Кънева, Пенка (2018) Критерии за избор на учебен комплекс по английски език Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018 година, Велико Търново. Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISSN 2367-7481, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book).

Кънчева, Стефка (2018) „Дърво Иесеево“ – от елинските философи до Спасителя (екзегеза на композицията въз основа на образеца в храма „Рождество Христово“ в Арбанаси) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.151-198

Кънчева, Стефка (2018) Паметта за Изхода и Пс. 77 Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.111-132.

Кънчева, Стефка (2018) Пророчеството на Даниил за Стария по дни и изображението Ветхий денми Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.199-230

Кънчева, Стефка (2018) Св. Богородица – „нова скиния“ и „жив храм“ (Старият Завет във вечернята за Въведение Богородично) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.133-150

Лазаров, Лъчезар (2018) Education in the 21st Century - pedagogical approaches in digital environment. "E-teacher" information system. Eastern Academic Journal ISSN: 2367-7384, http://www.e-acadjournal.org

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), електронен учебник; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; ISBN: 978-954-01-3601-1; 72 стр. Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; ISBN: 978-954-01-3600-4; Формат: 21х29 см, 72 стр. Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), ISBN: 978-954-01-3720-9; Формат: 17х24 см, 80 стр. Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Основи на изобразителното изкуство - теория и практика (част първа), Издателство "Фабер" ВТ, 2018г., 336 страници, ISBN 978-619-00-0718-0 Издателство "Фабер" Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Първите пет години на великотърновския институт „Конфуций“,Пленарен доклад, 25-59 стр.,Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., изд. "Фабер", 2018, ISBN:978-619-00-0745-6 изд. "Фабер", Велико Търново

Мандова, Искра (2018) „16+1“, „Един пояс – един път“ и българското не/участие Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, (140-149 с.), В. Търново, изд. Фабер; ISBN: 978-619-00-0745-6;

Манолов, Манол (2018) Метаморфоза на жизнения смисъл при дисоцииране от субективното му преживяване – житейски смисъл в инверсия Библиотека "Диоген", том 26, брой 1

Манолов, Манол (2018) Позиционирование автодискриминации в контексте социальной психологии Образовање и квалитет живота у условима транзиције, Университет Приштины, философский факультет, ISBN 978-86-6349-084-0. Стр. 422-447

Манолов, Манол (2018) Прецизиране на понятието автодискриминация. Поведенчески щрихи в „Записки по българските въстания“ Сборник научни доклади. Седма международна научна конференция "Образование, наука, иновации"(ESI 2017) на Европейски Политехнически Университет, гр. Перник 09-10.06.2017 г., ISSN 1314-5711

Манолов, Манол (2018) Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Манолов, Манол (2018) Субективната представа за себе си в контекста на социалното равенство/неравенство МОРАЛ И ЕТИКА НА РАВЕНСТВОТО И НЕРАВЕНСТВОТО В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

Манчева, Олга (2018) OPPORTUNITIES FOR ACHIEVING EFFECTIVE MANAGEMENT IN SEASON TOURIST SITES International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2018

Манчева, Олга (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Sibiu, Romania

Манчева, Олга (2018) The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet The 16th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2018, ISMA University, Riga, Latvia

Манчева, Олга (2018) СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, 14 15 юни 2018 г.

Манчева, Олга (2018) ТРАНСПОРТЪТ В СИСТЕМАТА НА ТУРИЗМА The XXVI International Scientific Conference "trans&MOTAUTO'18", ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(Online), Burgas, Bulgaria

Маринов, Владислав (2018) XI Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" Съпоставително езикознание, 1, 142 - 143.

Маринов, Владислав (2018) Сложене реченице са месним значењем у источним српским и западним бугарским периферним говорима Jezik, kniževnost, proctor: tematski zbornik radova. Urednice: Vesna Lopčić, Biljana Mišić Ilić. Niš: Filozofski fakultet, 655 - 667

Марковска, Ангелина (2018) German Influence in the Balkans. The “Civilian Power” As a Factor for the Disintegration of Yugoslavia. Southeast Europe: History, culture, politics, and economy. Filodiritto Editore

Марковска, Ангелина (2018) Войните в Югославия 1992-1999 г. и Хагският трибунал ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Марчева-Йошовска, Петя (2018) REHABILITATION, TREATMENT AND ADMINISTRATION OF PEOPLE WITH RETT SYNDROME Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, том 1. // Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", посветена на 25-та годишнина от основаването на факултета, проведена на 28-29.09.2017 г. в Арбанаси, Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018 г. ISSN: 2603-4093, с. 309 - 311.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Наставничество в педагогическия екип за подпомагане на кариерното развитие ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АВИАЦИОНЕН“ 2018. // Сборник доклади. Издание в електронен вид на CD. ISBN:978-954-713-114-9, (с. 421 - 431). © Факултет „Авиационен” на НВУ ”В. Левски”, 19 – 20 април 2018 г.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Прилагане на смесено обучение при ученици със специални образователни потребности Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Смесеното обучение – модернизиране на образованието чрез технологиите", Джуниър Ачийвмънт България, София, 20.10.2017 г., ISBN: 978-954-8421-38-6 (print), ISBN: 978-954-8421-39-3 (pdf), (с. 138 - 147).

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Професионални отговорности пред ресурсния учител в контекста на приобщаващите политики и практики в България Европейски стандарти в спортното образование. // Сборник доклади от научна конференция, проведена на 03 - 04.06.2018 г., Враца. Издателство "Ай анд Би", ISBN: 978-619-7281-38-5, с. 98 - 107.

Марчева, Пенка (2018) Електронен учебник по музика за трети клас Издателство Булвест 2000

Марчева, Пенка (2018) Книга за учителя по музика за 3.клас Издателство Булест 2000, ISBN 978-954-18-xxxx-x

Марчева, Пенка (2018) Книга за учителя към учебника по музика за 7.клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-XXXX-X

Марчева, Пенка (2018) Компактдискове по музика за 3. клас Издателство Булвест 2000

Марчева, Пенка (2018) Музика 7. клас Издателство "Булвест 2000". ISBN 978-954-18-xxxx-x

Марчева, Пенка (2018) Музика за трети клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-xxxx-x

Марчева, Пенка (2018) Музикално-педагогическата комуникация на бъдещия начален учител Сборник доклади от международна научна конференция "Педагогическа комуникация: настояще и бъдеще,рецензенти: проф. дфн Иванка Мавродиева, проф.д-р Янка Тоцева, изд. Фабер, ISBN 978-619-00-0712-8, с.285-297

Марчева, Пенка (2018) Табло по музика за 3. клас Издателство Булвест 2000

Матеев, Илиян (2018) Economic Relations of the European Union with the Republic of Korea Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 28-29 септември 2017 г., стр.103-107, ISSN: 2603-4093

Матеев, Илиян (2018) Икономика и външноикономически връзки на Тайван в началото на ХХI век Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", посветена на 25-годишнината на катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, 11-12 май 2018 г., стр.294-300, ISBN (Online) 978-954-23-1667-1; ISBN (Print) 978-954-23-1666-4

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) Списание за наука "Ново знание" - ВУАРР, Пловдив, стр.43-51, ISSN: 2367-4598 (Online); ISSN: 1314-5703 (Print)

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., стр.166-180, ISBN: 978-619-00-0745-6

Матеев, Илиян (2018) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г.

Мечкова, Клара (2018) Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие Пловдив: Астарта, 2018. ISBN 978 – 954 - 350-265-3

Миланов, Росен (2018) "ЛИТЕРАТУРА И БОГОСЛОВИЕ В „COMMONITORIUM“ НА СВ. ВИНЦЕНЦИЙ ЛЕРИНСКИ" Сб. „Societas classica“ – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 13–14 ноември 2015 г.) (електронно издание). Велико Търново, 2018

Миланов, Росен (2018) "Родини" и "родина" в латинската християнска литература на IV – V в. – "Homelands" and "Homeland" in Latin Christian Literature of IV – V cc. Сп. "Проглас" 1, 2018. Велико Търново: Издателство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", с. 7 – 15.

Миланов, Росен (2018) Чужди заемки в Новия завет на "Vulgata" София: издателство "Лествица"; ISBN 978-619-90919-2-0

Мингова, Анелия (2018) НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ № 1,

Митева, Юлия (2018) IDENTIDADES FRONTERIZAS EN EL CONTEXTO ANDALUSÍ: LOS MULADÍES/ BORDER IDENTITIES IN THE CONTEXT OF AL-ANDALUS: THE MULADÍES CUADERNOS MEDIEVALES, núm. 24 (2018)

Михайлов, Димитър (2018) Лора в биографията на "Когато гръм удари, как ехото заглъхва". - В: Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен сборник със слова и доклади. 2012-2017 г. Издателски център "Боян Пенев". Поморие - София, 2018, с. 57-61. ISBN 978-619-7372-11-3. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Научна конференция за Яворов във Виенския университет. - Литературен вестник, г. 27, бр. 19, 16-22.05.2018, с. 2. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Национална научна конференция "140 години от рождението на П. К. Яворов". - Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", кн. 1, 2018 (год. ХХVII), с. 113. ISSN 2367-8585. У нас

Михайлов, Димитър (2018) П. К. Яворов. Житейска съдба и творчески път. - В: П. К. Яворов. Аз не живея, аз горя! 140 години от рождението на П. К. Яворов. Славянска академия. Варна, 2018, с. 141-147. ISBN 978-954-2930-33-4. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Пътят от Чирпан до Анхиало. - Везни. Списание за литература, изкуство, критика и философия, бр. 6, 2018, с. 24-25. ISSN 0861-606Х. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Хайдушките песни на Яворов. - В: Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен сборник със слова и доклади. 2012-2017. Издателски център "Боян Пенев". Поморие - София, 2018, с. 113-132. ISBN 978-619-7372-11-3. У нас

Михайлов, Димитър (2018) Яворов: пътят от Чирпан до Анхиало. - В: Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен сборник със слова и доклади. 2012-2017 г. Издателски център "Боян Пенев". Поморие - София, 2018, с. 16-18. ISBN 978-619-7372-11-3. У нас

Михова, Маринела (2018) Учебната дисциплина „Педагогика” в контекста на съвременните изисквания за подготовка на учители В сб. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий, ISBN 978-619-208-140-9

Моллов, Тодор (2018) Делба на светците и наказание на грешна земя. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/delba-na-svetcite/content.htm (02.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Клетва към свинарова майка. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/kletva-svinarova-maika/content.htm (02.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Мома моли славей да не пее, да не събуди либето й. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/slavey-budi-gospodara/content.htm (14.01.2018)

Моллов, Тодор (2018) Мома се присмива на вързан (окован) момък. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-se-prismiva-na-okovan-momak/content.htm (21.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Народните легенди за свети Димитър Басарбовски. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 6 (223) (https://liternet.bg/publish/tmollov/narodnite-legendi.htm; 02.06.2018).

Моллов, Тодор (2018) Отдавна ли си, момне ле, калугерица? Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/otdavna-li-si-kalugerica/content.htm (21.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Славеи пеят на двама млади за приспиване и разбуждане. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/slavey-budi-dvama-mladi/content.htm (14.01.2018)

Моллов, Тодор (2018) Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”) Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов” (14 януари 2018 г., Къща музей „Пейо К. Яворов“ - Чирпан)

Монева, Стела (2018) Монева, С. Кои са синегорите в класическа Атина?[Who were the Synegoroi in Classical Athens? In Bulgarian]. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий; Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. И. Тютюнджиев. В. Търново, 2018, с. 85–94; ISSN 2603-3534.

Мутафова, Красимира (2018) Османски извори за Севлиево и Севлиевско (превод на откъси от муфассал дефтери от 1516/17, 1613/14 и тапу тахрир дефтери за събиране на данъците авариз-и диванийе и текялиф-и йорфийе от 1641/1642–1646 г.) – В: Сборник с османски документи за Севлиево и Севлиевско. (128 с.)

Накова, Галя (2018) The decomposition of almost paracontact metric manifolds in eleven classes revisited J. Geom. (2018) 109:18, https://doi. org / 10.1007/s 00022-018-0423-5, (MCQ) : 0,25 (2016)

Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Гергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия. Сп. „Реторика и комуникации“ (електронно научно списание), бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР, http://rhetoric.bg/, ISSN 1314-4464 България

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Кой работи и кой е успешен в мултикултурна образователна среда? Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще (Сборник доклади от международна научна конференция). Изд. "Фабер", с. 193-204, ISSN 1314-4464 България

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Приобщаващото образование - нормативни аспекти и казуси от практиката. Сп. "Професионално образование", с. 36-53, ISSN 1314 – 8567 София

Нунев, Йосиф (2018) Основи на приобщаването и интеграцията в българското образование. (Проект за мониторингово изследване). Берлин, Германия, Publisher: GlobeEdit, ISBN 978-613-8-24126-3, 200 стр. Рецензенти: проф. дфн Пламен Макариев, проф. д-р Янка Тоцева и доц. д-р Емил Бузов Научен редактор: доц. д-р Калина Йочева Берлин, Германия

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Приносът на академик Михаил Арнаудов в изучаването на творческата личност. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция 14 – 15 юни 2018 г. Том 1. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Национален военен университет «Васил Левски». Велико Търново: Издателски комплекс, 2018, с. 100 – 107. Велико Търново

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Приносът на Кръстьо Кръстев за развитието на психологията в България. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция 14 – 15 юни 2018 г. Том 1. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Национален военен университет «Васил Левски». Велико Търново: Издателски комплекс, 2018, с. 91 – 99. Велико Търново

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Психологията на литературното и научното творчество в трудовете на академик Михаил Арнаудов. Арнаудов сборник 10. Редакционна колегия и съставители: Я. Пометкова, В. Донева, М. Душкова, Е. Недкова, Н. Бенин, Н. Ненов, Ц. Харакчийска. Русе: Издателство «ЛЕНИ – АН», С. 55 – 65. Русе

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Психологические теории характера в трудах С.Л. Рубинштейна и Н. Д. Левитова. Актуальные проблемы психологических, психолого-педагогических и педагогических исследований: Сборник статей международной научно-практической конференции «XIII Левитовские чтения». Том 1. (г. Москва, 18 – 19 апреля 2018 года): в [2 т.]. Ред. коллегия: Т. Н. Мельников и др. Отв. редактор: М. Б. Зацепина. Москва: «Перспектива», 2018. [Электронное издание. Ссылка доступа: https://goo.gl/ysvRST], с. 10 – 14. г. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Вклад Г. А. Балла в рубинштейноведение и методологию психологического гуманизма. Теоретичнi дослiдження у психологii. Збiрник статей. Том III. Сост. В. О. Мединцев. 2018. с. 64 - 75. Киев, Украйна

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Исследование устойчивых свойств личности в психологических теориях А. Валлона и С. Л. Рубинштейна. Институт Российской академии наук. Человек и мир. Том 2. №1. с. 3 - 19. Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Критика С. Л. Рубинштейном философского понятия сознания. Первый Конгресс Русского общества истории и философии науки «История и философии науки в эпоху перемен». Том 3. Сборник научных статей в 6 томах. Научн. ред. и сост. И.Т. Касавина, Т.Д. Соколовой, В.А. Лекторского, Е.О. Труфановой, В.А. Мазилова, В.Ф. Петренко. Институт философии РАН, Русское общество истории и философии науки, Москва: Издательство Русского общества философии науки, 2018, с. 97 - 100. http://rshps.ru/books/congress2018t3.pdf ISBN 978-5-6041212-2-1 (Т. 3) Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Проблемы социальной психологии в научном творчестве С. А. Русчевой: по страницам болгарского журнала «Иллюстрация Свет». Современная реальность в социально-психологическом контексте. Сборник научных материалов, под научной редакцией О.А. Белобрыкиной, М.И. Кошеновой. Новосибирск: Издательство НГПУ, 2018, с. 45 - 50. ISBN: 978-5-00104-260-0 Новосибирск, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Сопоставительное исследование генезиса способностей в трудах Анри Валлона и С. Л. Рубинштейна. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Ребенок в современном образовательном пространстве мегаполиса». Редактор-составитель А. И. Савенков. Москва:Известия Института педагогики и психологии образования МГПУ, с. 163 - 169. http://ippo.selfip.com:85/izvestia/nyagolova-m-d/ Москва, Руска федерация

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. . (2018) Становление психологии религии в Болгарии первой половины XX века. Религия. Общество. Человек: материалы I Международных научных чтений, Редакционная коллегия: О. А. Грива, Л. И. Григорьева, Н. Н. Кузьмин, Ю. В. Норманская, З. З. Хайрединова. Симферополь – Партенит, 27-29 апреля 2018 г. – Симферополь, 2018. С. 254 – 259.http://religosoc.cfuv.ru/ Симферопол, Руска федерация

Няголова, Наталия (2018) "Аккомпаниатор" "Дом Николая Коншина", Смоленск, 2018, ISBN 978-5-98156-833-6, с. 53-54

Няголова, Наталия (2018) Интертекст в прозе "шестидесятников" Производство смысла. Сборник статей и материалов памяти Игоря Владимировича Фоменко, Тверь, 2018, с. 130 - 138, ISBN 978-5-7609-1308-1

Няголова, Наталия (2018) Кинематографичната метафорика на войната във филмите "Великата илюзия" и "Крадецът на праскови" "Емилиян Станев - традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя", ДАР РХ, В. Търново, i= 157 - 165, ISBN 978-954-9489-60-6

Павлов, Пламен (2018) 140 години свободна България.– Будител, 2018, кн. 1, 7–11. Също: Дебати, 3.03.2018: https://debati.bg/spetsialno-za-debati-bg-140-godini-svobodna-balgaria/ София

Павлов, Пламен (2018) Асеневци / Asen Dynasty. София, "Класика и стил", 2018, 107 стр. (на бълг. и англ. ез.) ISBN 978-954-327-120-7 София

Павлов, Пламен (2018) Бележити охридски архиепископи от XV - XVIII в.– Поглед, 21.05.2018: http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/belezhiti-ohridski-arhiepiskopi.94670 София

Павлов, Пламен (2018) България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2018,9-57. ISBN 978-954-378-156-0 София

Павлов, Пламен (2018) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски – творецът на нашата Свобода.– Дебати, 18.02.2018: https://debati.bg/spetsialno-za-debat-bg-vasil-levski-tvoretsat-na-nashata-svoboda/ София

Павлов, Пламен (2018) Високите Западни Родопи през Средновековието.– Епохи, 2018 Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2018 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2018) За Еленската "даскалоливница" и нейната роля във възрожденските процеси.- Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий,година I (XXXIII)q 2017. Изследванияв в чест на 60-годишнината на проф.д.и.н. Иван Тютюнджиев. В. Търново, 2018, 615-620. ISSN 2603-3534 В. Търново

Павлов, Пламен (2018) За завръщането на една книга, и не само.– Стоян Марков. Град Бяла. Антропогеографски проучвания. Под ред. на Дянко Колев. 2018

Павлов, Пламен (2018) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2018. Монтана

Павлов, Пламен (2018) За ролята на номадите маджари и печенези в българо-византийските отношения при цар Симеон Велики /893-927/.– Симеонова България в историята на европейския Югоизток, т. II. В. Търново, "Фабер", 2018 Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Историческо въведение.– Масонството в България. Freemasonry in Bulgaria. София, "Тангра ТанНакРа", 2018 /в съавт. с Иво Жейнов/ ISBN 978-954-378-1553 София

Павлов, Пламен (2018) Каймакчалан - повик на кръвта, пътуване към себе си (Предговор).– Каймакчалан и Европейската война през погледа на потомците (Съставители Г. Кременаров и В. Васевски). София, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Книга за драматичната съдба и делата на един достоен владетел и държавник (Предговор). Николай Овчаров. Константин Тих Асен (Злочестият цар). В. Търново, изд. "Фабер", 2018, 5-12 ISBN: 978-619-00-0763-0 Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Константин и Фружин – залезът на средновековната българска държавност.– Българска история, 2018, кн. 1 (5). Трагедия и слава: залезът на средновековна България, 56-61. ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2018) Моята България (Кратка история). "Просвета", 2018, ISBN 978-954-01-3767-4 София

Павлов, Пламен (2018) Необходима и навременна книга (Предговор).– Григор Велев. Чуждопоклонството при българите и националните интереси. София, 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Необходимото завръщане на един български учен и интелектуалец от европейска величина. – Попов, Рафаил. Още нещо за нашите далечни прадеди. София, 2018, 6-10. ISBN 978-619-188-176-5 София

Павлов, Пламен (2018) Ново изследване за българското държавно-политическо наследство във Влахия и Молдова през късното Средновековие. – Тервел Попов. Влияние на българската държавна традиция върху институциите на Дунавските княжества. София, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Някои бележки за българската власт отвъд Тимок и Морава (краят на VII – средата на IX в.).– Българското царство. Сб. в чест на 60-та годишнина на Георги Н. Николов. София, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Трети март - българският ден /140 години от Освобождението/.– За буквите, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Четирима архиепископи и патриарси от епохата на Първото българско царство.– Поглед, 21.05.2018: http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/chetirima-arhiepiskopi-i-patriarsi-ot-epohata-na-parvoto-balgarsko-tsarstvo.94676 София

Павлов, Пламен (2018) Човекът и обществото (за трети клас). София, изд. "Просвета", 2018, 112 стр. София

Палангурски, Милко (2018) The Universal Suffrage in Bulgaria (1879-1947) - Proceedings of an International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy; “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, 2018,FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, ISBN 978-88-85813-05-2,,43-49

Палангурски, Милко (2018) Иван Пеев Плачков - един възможен път към политиката, Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Година I (XXXIII), 2018,, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN 2603-3534q 713-727 В. Търново

Палангурски, Милко (2018) Русия и гражданските права на мюсюлманите при при освобождението на Княжество България, В: чрез минало към бъдещето, сб. в чест на проф.днк Маргарита Карамихова, С., 2018, "Просвета", ISBN 978-954-01-3551-9, 140-146л София

Пенкова, Росица (2018) Иновационна педагогическа технология за възприемане и интерпретиране на кратките фолклорни и литературни жанрове в условията на формално и неформално обучение изд. АСТАРТА ISBN 978-954-350-259-2

Пенкова, Росица (2018) Куклено- театралната игра- педагогическо средство в обучението и възпитанието на децата от начална училищна възраст сп." Предучилищно & училищно образование" бр.2, март- април 2018г.,ISSN 2535-0692, стр. 28- 41

Пенкова, Росица (2018) Театърът и образователното представление в подготовката на бъдещите учители сп." Педагогически алманах"том 26 бр.1

Пенчев, Пенчо (2018) ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТТА МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА: „СТАТУКВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, 11 юни 2018 г., Нов български униреврситет, София

Пенчев, Пенчо (2018) Ще победи ли разумът? XX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” 23–25 МАРТ 2018 Г., ЮНДОЛА

Пенчева, Ивалинка (2018) БЕНЧМАРКИНГЪТ КАТО УПРАВЛЕНСКА ПРАКТИКА Годишна университетска научна конференция 2018. НВУ "Васил Левски" 14-15 юни 2018. Велико Търново.

Пенчева, Ивалинка (2018) ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАТО УПРАВЛЕНСКА ФУНКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИСТИНИ Международната научна конференция „ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА ФАКТИ, НОВИНИ И СЪБИТИЯ”. Русе, 2018

Пенчева, Ивалинка (2018) ЗА ПОТРЕБНОСТТА ОТ ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 18”, Созопол, 2018.

Пенчева, Ивалинка (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администрации от Северен централен район на Република България МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА: „СТАТУКВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, 11 юни 2018 г., Нов български униреврситет, София

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения. Медии и комуникации на 21. век“ 1/2017. Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2018. ISSN 2603-3089 с.112-119 .

Пенчева, Ивалинка (2018) Устойчивото развитие - обект на фирменото управление XX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” 23–25 МАРТ 2018 Г., ЮНДОЛА

Пенчева, Пламена (2018) Високата производителност на труда – средство за реализиране на цел 8 от Целите за устойчиво развитие XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“

Пенчева, Пламена (2018) Значението на комуникацията като част от управленския процес. Втора национална научна конференция "Медиите на 21 век"., 10-11 ноември 2016 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Mетодий”

Пенчева, Пламена (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администрации от Северен централен район на Република България Международна кръгла маса по повод 25-тата годишнина на програмата по публична администрация

Пенчева, Пламена (2018) Комуникационен мениджмънт - учебни материали за дистанционно обучение

Пенчева, Пламена (2018) Лидерство и мотивация - учебни материали за дистанционно обучение

Петков, Петко (2018) „Основите на мира“ от 19/31 януари 1878 г. – първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или защо Санстефанският прелиминарен договор не е началото на нова България). сп. "История", книжка 1, година XXVI, 2018, с. 8-19. https://azbuki.bg/editions/journals/history/contents/389-history/historyarticles2016-3/3332-1-xxvi-2018

Петков, Петко (2018) Истината за върховете „Свети Никола“ и Шипка. Balkanistic Forum’18/ Балканистичен форум, г. ХХVІІ, 2018, № 1, „Разрушени светове… нови светове“, Унив. изд. „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 161-179. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). Indexed in SCOPUS, ERIH PLUS, РИНЦ (eLibrary.ru).

Петков, Петко (2018) Книга за върховете „Свети Никола“ и Шипка. София, Изд. Български бестселър, 2018, 160 с. (с илюстрации и карти). ISBN 978-954-463-202-1

Петков, Петко (2018) Провалът на политическата стратегия, заложена в член 39 от Търновската конституция. Неуспешният опит за постигане на църковно единство между двата синода на Българската православна църква (1908-1912) г. Чрез миналото към бъдещето. In honorem Margaritae Karamihova. Съставител: Петко Ст. Петков. С., Просвета, 2018, с. 52-83. ISBN 978-954-01-3551-9

Петкова-Марчевска, Славка (2018) ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФОЛЬКЛОРНО-ПЕСЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В БОЛГАРИИ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ Сб. Народная музыка сквозь века и границы: источники, изучение, исполнение. Санкт Петербургская консерватория им. Н.И. Римского Корсакова, Русия.

Петкова-Марчевска, Славка (2018) Традиционната детска песенно-игрова култура в предучилищното музикално възпитание Велико Търново, изд. Дар РХ, 2018, 183 с., ISBN 978-954-9489-64-4

Петкова, Мирослава (2018) Изследване на някои психически качества на 9-годишни ученици след прилагане на модел по подвижни игри Педагогически алманах, Том 26, бр. 1, стр. 43, ISSN:2367-9360

Петкова, Мирослава (2018) Факторна структура на 9-годишни ученици след приложен игрови подход XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия

Петров, Венцислав (2018) Местооткриване на наследството според българското право в контекста на правото на ЕС. - в: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 119-124

Петров, Венцислав (2018) Относно наследствената общност. - сп. Собственост и право, 2018, кн. 4, с. 43-50

Петров, Венцислав (2018) Относно правната същност на иска по чл. 30 от Семейния кодекс. - в: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев" за 2017 г., том 56, серия 7, 2018

Петров, Галин (2018) Гранулометричен състав на пясъка на Крапецкия плаж Сб. "Балканите - език, история, култура", том 6, В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Петров, Галин (2018) Опасности от земетресения и цунами и превенция спрямо тях за крайбрежните райони нос Галата – нос Емине и град Созопол – устие на река Резовска. Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция - 14-15 юни 2018, НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2018, 303-348. ISSN 2367-7481 ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book)

Петров, Галин (2018) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото Сб. „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”, международна научна конференция организирана от Българското географско дружество (БГД), Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, 29. 09 – 01. 10. 2017 г.

Петрова, Анастасия (2018) Фразеологичното значение като културно обусловена същност. ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ. БЕЗПОКОЙСТВА НА ХУМАНИЗМА: ФИЛОЛОГИЯТА – ЗАСТРАШЕНА, НЕОБХОДИМА, НЕОТСТРАНИМА. Международна научна конференция, посветена на Цветан Тодоров, 9 - 10 ноември 2017 г.

Петрова, Анастасия (2018) Архетипните символи, лингвокреативното мислене и езикът. Международна научна конференция „Славянските езици, литератури и култури в контакт", посветена на юбилея doc. PhDr. Мария Добрикова, CSc. Братислава, 29 септември 2017 г.

Петрова, Анастасия (2018) За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката. Шестата международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 26 - 28 октомври 2017 г.

Петрова, Мариана (2018) Cognitive, Intelligence Technologies and Economical Foundations of Teaching of International Economical Relations and Tourism ERDEV, Latvia

Петрова, Мариана (2018) Possibilities for human capital development in the mining and quarrying sector in Bulgaria E3S Web of Conferences

Петрова, Мариана (2018) Proactive publication of information about judicial cases and acts of the court of justice Administrative and Criminal Justice 1 (82), 91-109

Петрова, Мариана (2018) Promotion of Innovative Entrepreneurship Under Sustainable Development E3S Web of Conferences

Петрова, Мариана (2018) The integration of IT and Internet technologies in the work of the judiciary institutions Publishing House of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraina

Радев, Радослав (2018) Музиката на срещите в разказите на Йордан Йовков. – Музика у култури срба и бугара. Музиката на културата на сърби и българи. Зборник радова.Ниш. Издавачки центар Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-474-7. с.91-99. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2018) Портретите – време за пътуване с Красимира Алексиева. В каталог "Портретите на Краси Алексиева.време за пътуване към нея. Пловдив. 2018. ИК Ракурси.с.4-9.ISBN 978-954-8852-78-4 Пловдив

Рангелова, Анелия (2018) Възможностите на педагогическата комуникация Сборник доклади от международна научна конференция "Педагогическата комуникация:настояще и бъдеще" ISBN 978-619-00-0712-8

Русева, Мая (2018) Модернизацията в познавателната култура. В: Балканские синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој./ Година IV (2018), број 3, с. 77-88. ISSN 2406 - 1190 Ниш, Р. Сърбия

Серезлиев, Стефан (2018) Визуалната реторика: роля и значение в комуникациите на медийните брандове Сп. Реторика и комуникации – бр. 25. Брой със статии от конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, проведена на 18-19 юни 2016 г.

Серезлиев, Стефан (2018) Политическият бранд: криза на бранд наративността. (POLITICAL BRAND: CRISES OF BRAND NARRATIVE) Медии и комуникации на 21. век 1/2017 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ВТУ

Сивков, Цветан (2018) За административните и икономическите методи на държавно управление В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, Фабер, 2018, с. 31-36, ISBN 978-619-00-0788-3

Симеонова, Катя (2018) Self-Regulated Learning in Higher Education: Teaching Experience in Teacher Training Върнячка Баня, Република Сърбия

Симеонова, Катя (2018) Компетентност предприемачество: референтна рамка. Образователни отражения в подготовката на студенти педагози

Стефанова, Евдокия (2018) Здравна компетентност на учениците от начална училищна възраст при възприемане на света НВУ "Васил Левски" Велико Търново. 2018. ISBN 978-619-7246-20-9 (с. 217-225)

Стефанова, Евдокия (2018) Половата идентичност на децата – елемент на гражданската и социалната им компетентност НВУ "Васил Левски" Велико Търново. 2018. ISBN 978-619-7246-20-9 (с. 226-234)

Стефанова, Евдокия (2018) Разработване на проекти при интегриране на здравно образование в учебно-възпитателния процес НВУ "Васил Левски" Велико Търново. 2018. ISBN 978-619-7246-20-9 (с. 210-2016)

Стоядинов, Мариян (2018) Catholicity and Sobornost: the Challange of Universalism Centenarul Unirii Romanilor si Europa de Azi. Religie si Geopolitica (Ed. by M. Himcinschi, L. Colda, O. Panaite, R. Brudiu), vol. 3, Alba Iulia, 2018 (pp. 31-43), ISBN 978-606-37-0353-9.

Стоянов, Иван (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии Международная научно-практическая конференция «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2018 г.

Стоянов, Иван (2018) Метаморфоза на жизнения смисъл при дисоцииране от субективното му преживяване-житейски смисъл в инверсия. Сборник Диоген, Университетско издателство ,,Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-153-9, стр.93-107

Стоянов, Иван (2018) Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност (нагласи за труд и професионално обучение) ISBN 978-619-205-093-1, 220 стр. Издателство "Ивис" Велико Търново, 2018

Стоянов, Иван (2018) Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл Университетско издателство ,,Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, ISBN 978-619-208-151-5

Стоянова-Енчева, Олга (2018) ЕВРОПА И ИСЛЯМЪТ. МЕЖДУРЕЛИГИОЗНО И МЕЖДУЕТНИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ Сборник с доклади на Българската асоциация по политически науки: „Европа отново на път: консенсус, конкуренция и кохезия", 1- 2 декември 2017 г., Велико Търново

Събев, Павлин (2018) Диптих за Савел от Тарс. ISBN 978-619-208-156-0, 173 стр. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Събев, Павлин (2018) Евангелските родословия като въвеждащо – ретроспективни исторически конспекти // Мисъл, слово, текст. ISSN 2534-9694, Т. V, с. 40-47. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

Събев, Павлин (2018) Херменевтика на Новия Завет // Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог. ISBN 978-954-2972-62-4, с. 9-110. София: „Покров Богородичен“

Събев, Пламен (2018) 3D визуализация на Търновград по миниатюра от Брашовския миней. – В: Сборник „Библиотеки. Четене. Комуникации“. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие (16 – 17 ноември, 2017). Изд. Народна библиотека „П. Р. Славейков“, В. Търново, 2018, с. 283–293. (ISSN: 1313-8138).

Събев, Пламен (2018) 3D възстановки на културно-исторически обекти и експонати. Интерполация на текстовете и техните визуални отражения в експозициите на Регионален исторически музей – Велико Търново. – В: Сборник с материали от международна научна конференция "От сетивното към визуалното. Плурализмът в изкуството" 20 – 21 ноември, 2015. Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 309–320. (ISBN 978-619-208-103-4)

Тасевска, Даниела (2018) Migrtion process and reflektive aproach to social integration and non-dicrimination of chldrenprefugees in Bulgaria CENTAR ZA STRATSKA ISTRAJIVANJA NACIONALE BEEZBEDNOSTI-CESNA B, BEFGRAD, ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODECEG NACIONALNOG ZNACAJA "JOGOISTOCNA EVROPA I POSTMODERNI IZAZOVI" , CIP - нАРОДНА БИБЛИОТЕКА, СЪРБИЯ, бЕОГРАД, COBISS.SR-ID 260924428

Тасевска, Даниела (2018) МОТИВИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ (ПЕДАГОШКИТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИ) Конференция на Щипски университет, Република Македония

Тасевска, Даниела (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста / XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Тасевска, Даниела (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение [Инд./Реф. в: SCOPUS] Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение

Тасевска, Даниела (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ / - The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS] The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS]

Тодоров, Тодор (2018) Digital repository of cultural heritage objects International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), 9(6), 2018, ISSN:0976 – 6340, pp.67-73, SJR:0.215

Тодоров, Тодор (2018) Effective methods for organization and presentation of digitized cultural heritage International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET) 9 (4), 2018, ISSN:0976 – 6340, pp. 991-1000. SJR:0.215

Тодоров, Тодор (2018) Software Approaches and Мethods to Еnsure the Security of Interactive Systems Cybernetics and Information Technologies, 18(5), Institute of Information and Communication Technologies - BAS, 2018, ISSN:1311-9702, pp. 12-20. SJR:0.204

Тополска, Евгения (2018) An Ecological Aapproach to the Formation of Preschoolers' Ttolerance Towards the Nnature (following the example of educational field “Environmental world”) "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., pp. 37-43, Алексинац,Србија, ISBN 978-86-7746-707-4

Тополска, Евгения (2018) NORMATIVITY AND INDIVIDUALITY IN MASTERING THE LANGUAGE AND DEVELOPMENT OF SPEECH FOR PRESCHOOLERS "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., Алексинац, Србија, pp. 163 - 168 , ISBN 978-86-7746-707-4

Тополска, Евгения (2018) Вълшебната приказка в общата подкрепа за личностно развитие на деца с проблемно поведение Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Педагогическо издателство "Образование", С. , 2018 , с.134 - 147, ISBN 978-619-7391-01-5

Тополска, Евгения (2018) Нормативен модел на професионално - педагогическа подготовка на студенти бакалаври за преподаване на български език в условия на детска градина В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 24 - 43, ISBN 978-619-208-140-9

Тополска, Евгения (2018) Обща подкрепа за личностно развитие на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание в условия на приобщаващо образование в детска градина /педагогически аспекти/ Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Педагогическо издателство "Образование", С. , 2018 , с.98- 118, ISBN 978-619-7391-01-5

Тополска, Евгения (2018) Педагогически технологии по български език при деца от предучилищна възраст с различен майчин език Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Педагогическо издателство "Образование", С. , 2018 , с.119 - 133, ISBN 978-619-7391-01-5

Тютюнджиев, Иван (2018) За произхода на търновския митрополит Теофил I (преди 1527, 1528, 1530 – ?) // Епохи, XXVI (2018), кн. 1. ISSN 1310-2141, с. 107-111. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2018) Зараждане на научния интерес към историята на Османската империя. Историографски етюди. – Севлиево : „М-Прес“ ООД, 2018. - 156 с. ISBN 978-954-8455-93-0 Севлиево

Тютюнджиев, Иван (2018) Османотурски документи за Търновската църква от XVII – XIX в. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018. - 132 с. ISBN 978-619-208-152-2 В. Търново

Узунов, Филип (2018) Войните в бивша Югославия (1992-1999 г.) и Хагският трибунал ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Узунова, Деница (2018) The Role of Women in the Contemporary Democratic Society International Political Science Conference: Development, Democracy and Society in the Contemporary World; Bucharest, Romania; 373-377

Узунова, Деница (2018) Злото и страданието в традицията на руския религиозен екзистенциализъм Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново ISBN: 978-619-208-136-2

Узунова, Деница (2018) Социалната роля на жената – стереотипи и предразсъдъци Юбилеен сборник "25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЛОСОФИЯ” ВЪВ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Хрисимов, Николай (2018) Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика. - Плиска-Преслав, т. 13,

Хрисимов, Николай (2018) НЕИЗВЕСТНИ И СЛАБО ПОЗНАТИ НАДПИСИ ОТ РАННОТО БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ (UNKNOWN AND LITTLE KNOWN INSCRIPTIONS FROM THE EARLY BULGARIAN MIDDLE AGES) - Епохи, ХХІІІ, 2015 (2018), 2, 371-379.

Христакиев, Красимир (2018) Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски” – ретроспективната перспектива Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2018, Год. 27, бр. 9, (7-13.03.2018), стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Езикът на притежаването – обезумяване и узус („Всичките пари на света“ на Ридли Скот) Електронно списание „Нова социална поезия“, бр. 12, май, 2018

Христакиев, Красимир (2018) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Литературен вестник, София, Фондация „Литературен вестник", 2018, Год. 27, бр. 21, (30.05-5.06.2018), стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Литературна История, София, Българска академия на науките, Институт за литература, 2018, бр. 1, стр. 121 – 135, ISSN 0204-7756.

Христакиев, Красимир (2018) Фестивалният шестоднев на Враца, или за превеса на визуалната сигнификация в "Тартюф" Електронно списание LiterNet, 05.05.2018, № 5 (222) (https://liternet.bg/publish19/k_hristakiev/festival-vraca.htm).

Христов, Любомир (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS / - Serdica Math. J. 43 (2017) [Инд./Реф. в: zbMATH]

Христова, Венета (2018) Entrepreneurship Development in Bulgaria – Some Problems and Challenges Filodiritto Editore, Italy

Христова, Венета (2018) The Entrepreneurship Education - through the Bulgarian Entrepreneurs' Eyes BAMDE

Христова, Надежда (2018) Damages and Punishments for Offences against the Person in Pactus Legis Salicae and the Law for Judging People // Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. Proceedings of an International Conference / Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all). Bologna: Filodiritto Publisher, pp.15-20. ISBN 978-88-85813-05-2

Христова, Надежда (2018) За семейството през ХІІІ век: съветите на Егидий Римски към владетели и гражданив De regimine principum [About the Family in the 13th Century: Aegidius Romanus' Instructions to Rulers and Townspeople in De regimine principum] Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и методий". Година І (ХХХІІІ), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 237-250. ISSN 2603-3534

Цаневска, Венелина (2018) Stress tests – a tool for analysis and management of bank risk International Scientific and Practical Conference "Development of Bulgarian and European economies - challenges and opportunities”, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Цветков, Димитър (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS Serdica Math. J. 43 (2017)

Цонева, Петя (2018) Beyond the Banks of the Euphrates: Turning the Middle East Inside Out Великотърновски университет

Цонева, Петя (2018) Locating the Caucasus as Cross-Border Space in English Romantic Writing Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature

Цонева, Петя (2018) Perspectives on the Contemporary Bulgarian Cultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin and Columbia University Press, New York

Цонкова, Димитринка (2018) Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност Сб. Международна научна конференция на факултетет "Авиационен", НВУ "В. Левски" ISBN 978-954-713-114-9

Цончева, Полина (2018) "Изгубили "скъпоценното". Евнусите в двора на императорски Китай - отзвуци в литературата и културата" Изд. "ПИК", В. Търново

Цончева, Полина (2018) „Невербалната комуникация като културен феномен и необходимостта от въвеждането й в процеса на преподаване на китайски език“ Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, изд. Фабер, В. Търново

Чавдарова, Велислава (2018) "Модели социально-психологического и организационного консультирования"/сборник статей/ ISBN 978-613-9-82487-8, изд.Lambert Academic Publishing - Berlin LAP Lambert Academic Publishing Berlin

Чавдарова, Велислава (2018) „КОГАТО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ БЛОКИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЧУЖДИЯТ УМ ДА ИЗЛЕКУВА ЧУЖДИЯ АЗ (Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за деца, отглеждани извън семействата си) сборник "Science and Education Studies", издавано от Стандфордски университет

Чавдарова, Велислава (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии. Международная научно-практическая конференция «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2018г.

Чавдарова, Велислава (2018) КРОСКУЛТУРАЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА САМООЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ СТУДЕНТИ Международная научно-практическая конференция «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ»-сборник

Чавдарова, Велислава (2018) ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ИЗБОР НА БЪЛГАРСКИТЕ И РУСКИТЕ СТУДЕНТИ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО ФУНКЦИОНИРАНЕ Международная научно-практическая конференция «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ»-сборник

Чавдарова, Велислава (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста Современные проблемы социальной психологии и социаль- ной работы : XIII Всероссийская научно-практическая конфе- ренция с международным участием, 23 марта 2018 г. / науч. ред. В. В. Горшкова. — СПб. : СПбГУП, 2018. — 162 с. ISBN 978-5-7621-0952-9

Чавдарова, Велислава (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018 eISSN: 1939-1471,с.1069-1078. Психологическое Обозрение

Чавдарова, Велислава (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ The British Journal for the Philosophy of Science, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537 © Oxford University Press, 2018 © The University of Oxford, 2018 рубрика Психология,стр.1395-1405.

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки върху нормативната уредба на административно-наказателната отговорност по чл. 36 от Закона за социалното подпомагане В: "Социално подпомагане - проблеми и перспективи", научно-практическа конференция в чест на 65 годишнина на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов, СУ "Св. Климент Охридски", 2017.

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки относно решението на Съда на Европейския съюз от 23.11.2017 г. по съединени дела C-427/16 и C-428/16 В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, Фабер, 2018, с. 74-79, ISBN 978-619-00-0788-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/