Публикации за 2018


Авгинова-Николова, Емилия (2018) Концептът БИТ и ХЛЯБЪТ като ядро на този концепт у българите, руснаците и гърците“ "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" ISBN 978-619-205-107-5, Велико Търново, изд. Ивис, 2018, стр.23-35

Аврамов, Владимир (2018) Аврамов, В. Живописни творби „Скритият принц” (акрил, платно, размер 140х110 см) и „Луд или влюбен” (акрил, платно, размер 140х110 см) Велико Търново

Аврамов, Владимир (2018) Владимир Аврамов - ,,50+50=30" - Юбилейна изложба на Mариета Конова и Марио Конов Инфо бюлетин на СБХ, бр. 05, 2018 г., с. 29 -31, СБХ, София, ISSN 1313 – 9622.

Агаларева, Маринела (2018) Климатични колебания и методологични подходи при оценка на опасността от наводнения в полупланинския централен сегмент на Предбалкана В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2018) Климатичните колебания и отражението им върху общественото здраве В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Александров, Олег (2018) Cult of the Standarts in Novae (Moesia Inferior). In: LA DACIE ET L’EMPIRE ROMAIN. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu. Bucarest: Editura Academiei Române, 2018, pp. 135-143. ISBN 978-973-27-3035-5

Александров, Олег (2018) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2017 г. София: Булгед ООД, 2018, с. 331-333. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александрова, Елица (2018) Иновативни елементи в изобразителните творби на учениците в първи клас.INNOVATIVE ELEMENTS IN FACING PUPILS IN THE FIRST CLASS Пета докторантска научна сесия Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” . 25.04.2018 г – ISSN:2603-3674

Александрова, Елица (2018) СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ФОРМАТА ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАСSPECIFIC FEATURES OF IMAGE IMAGE IN FIRST CLASS STUDENTS Сборник доклади от научна конференция 03-04.06.2018г. Европейски стандарти в спортното образование. Филиал-Враца.Ай анд Би- 2018г.(стр.41-45). ISBN: 978-619-7281-38-5 COBISS.BG-ID1 286862052

Александрова, Елица (2018) ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВНОСТ В ДЕТСКИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТВОРБИCREATIVITY AND CREATIVITY IN CHILDREN'S IMAGING WORKS Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Емилия Василева. Софийски университет "Св. Климент Охридски"Просвета-София“АД.2018г. (стр.413-416). ISBN: 978-954-01-3806-0 COBISS.BG-ID1288262884

Александрова, Силвия (2018) САЩ и събитията в Русия през 1917 г. USA and the Developments in Russia in 1917. 100 Октомврийска революция – реалности и историческа памет: Сборник доклади от международна конференция, 10-11 ноември 2017 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 139-154, ISBN 978-619-208-164-5.

Алексиева, Милена (2018) Aleksieva, Milena,Stoyan Denev. Establishment of the current physical development of children with special educational needs / Stoyan Denev - 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Ред. Prof. dr ALEKSANDRA Vidoviс. Pere Krece 13, Banja Lukaс. с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0 [Инд./Реф. в: Directory of Research Journals Indexing (DRJI)] 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0

Алексиева, Милена (2018) PETKOVA, M., M. ALEKSIEVA . Factor structure of physical development, physical workability and specific preparedness of 8-year-old schol children. 2018 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania [Инд./Реф. в: SCOPUS] 2018 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18 Supplement issue 5, Art 309, pp. 2070 - 2073, 2018 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол (Второ преработено и допълнено издание). В. Търново: „Ай анд Би“, 2018, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5; COBISS.BG-ID 1286807524 2018, В. Търново: „Ай анд Би“, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5; COBISS.BG-ID 1286807524

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД. /Мирослава Петкова - XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, Ред. Кречетов Андрей Александрович. с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена, Панайотис Милонас. Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България 2018, Спорт и наука, брой 4, с. 136-147. София, ISSN 1310-3393 COBISS.BG-ID - 1121090276

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена, Стоян Денев. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" -16.11.2018 Ред. проф.д-р Л. Петров ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с. 49-56 ISSN - 2534-9317 COBISS.BG-ID - 1288420836

Ангелов, Мариан (2018) Възможности за реализиране на учебното съдържание в урока по музика в начално училище при някои форми на практическо обучение на стажант-учители Сб. от Международен симпозиум „Образование – ‘21”, Велико Търново, 30 ноември – 1 декември 2018 г.

Ангелов, Мариан (2018) За автентичността при някои музикалнометрични форми Сб. от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития”, Русе, 24-25 април 2018 г. Ред. Т. Евтимова и др. Русе: Изд. Рег. библиотека „Любен Каравелов” - Русе, т. I, с. 297–304. ISBN: 978-619-7404-03-6, COBISS.BG-ID 1288017380

Ангелов, Мариан (2018) Формиране на музикална компетентност на студенти – бъдещи начални учители при работа с учебните комплекти по музика - В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 133-151, ISBN 978-619-208-140-9, COBISS.BG-ID 1288324068

Ангелов, Христо (2018) Норми на международното частно право в Търновската конституция Сборник доклади от международна кръгла маса, посветена на 140-годишнината от освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, 19 април 2018 г.

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) ЗА СМЪРТТА НА РАЗКАЗВАЧА В МАРАНЯТА НА МАГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ МАРКОВСКИ Сп."Кирило-Методиевски записки" (Cyrylo-Metodiańskie), 7/18, Люблин: Институт по славянска филология; Издателство на Люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска“, с. 166-173, Electronic ISSN: 2449-8297

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Новелата "В тиха вечер" на Емилиян Станев в контекста на партизанската проза Сб. Емилиян Станев – традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. Нови изследвания. Ред. колегия Н. Димитров, А. Велкова-Гайдаржиева, М. Ангелова, Р. Пенчева, Велико Търново: Издателство ДАР-РХ, 2018, с. 112-126, ISBN 978-954-9489-60-6, COBISS.BG-ID:1287543780.

Ангелова, Жоржета (2018) Използване на математически софтуер GeoGebra за решаване на стереометрични задачи в обучението по математика Сборник от 57-ма годишна научна конференция на РУ§СУ'18 „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето”, Русе, 26 – 27 октомври 2018 г. Ред. М. Върбанова и др. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc18-6.4. Proceedings of University of Ruse - 2018, volume 57, book 6.4., с. 28 – 33. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) / Жоржета Ангелова – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“

Ангелова, Жоржета (2018) Използване на математически софтуер за усвояване на стереометрични знания в обучението по математика Сборник: Доклади научна конференция на младите изследователи, Велико Търново, Съставител (Редактор на сборника) Иванка Минчева, Гергана Маркова, Силвия Върбанова, Калина Иванова – Велико Търново, http://www.uni-vt.bg/res/9464/Mladi_izsledovateli_2018.pdf Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, (с. 37 – 44 ), ISBN 978-619-208-190-4

Ангелова, Пенка (2018) Близкото минало, което все повече се отдалечава. В: Гебиртиг: роман / Роберт Шиндел. 2018, Русе: Елиас Канети, с. 5-13, ISBN 978-954-2992-36-3. COBISS.BG-ID - 1286885604. Русе: Елиас Канети

Ангелова, Пенка (2018) ВТОРИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА. Рийдър за учителя. 2018, 188 с. . Русе: Елиас Канети

Ангелова, Пенка (2018) Глобалното измерение. Предговор към: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 7-10. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Елиас Канети. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 157-164. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Жилото на спасението. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 11-29. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Нисим Жак Канети. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 165-168. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Роберт Шиндел. Гебиртиг. Роман. Русе: Елиас Канети (Библиотека Нова Европа), 2018, 312 с., ISBN 978-954-2992-36-3. COBISS.BG-ID - 1286885604. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Фердинанд Брукнер. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 68-72. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети

Ангелова, Светлана (2018) An Ecological Aapproach to the Formation of Preschoolers' Ttolerance Towards the Nnature (following the example of educational field “Environmental world”) Сб. „Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Eds by А. Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2018, 17, pp. 37-43. ISBN 978-86-7746-707-4

Ангелова, Светлана (2018) Do Future Primary Science Teachers Feel Confident to Transform Scientific Ecological Knowledge into School Knowledge? А Case Study in Bulgaria International Journal of Science and Research (IJSR), 2018, 7 (6), 2018, pp. 1272-1277. Online ISSN 2319-7064. SJIF (2018) = 7.296 [Инд./Реф. в: Index Copernicus Value (ICV) 76.24] < https://www.ijsr.net/index.php>

Ангелова, Светлана (2018) Inquiry-based Science Learning for Scientific Literacy Development in Primary School Children Advanced Science: Сб. статей V Международная научно-практическая конференция. Пенза, 2018. Ред. Г. Гуляев, Пенза: МЦНС „Наука и Просвещение“, 2018, pp.196-198. ISBN 978-5-907135-44-4 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Ангелова, Светлана (2018) Study on Student Teachers’ Educational and Professional Attitudes and Expectations Concerning Their Practical Training KNOWLEDGE – International Journal, 2018, 26 (2), pp. 467-474. Print ISSN 2545-4439, e-version ISSN 1857-923X, GIF (2016) = 1.322 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Ангелова, Светлана (2018) With Reference to a Correlation “Mental Health – Tolerance” in Preschoolers Сб. „Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“. Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Eds by А. Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2018, 17, pp. 43-50. ISBN 978-86-7746-707-4

Ангелова, Светлана (2018) Актуални принципи, подходи и политики за изучаване на здравето В: Антология Неформално образование. Ред. В. Гюрова и др., научни консултанти П. Макариев, Е. Василева, М. Златева, рецензенти Е. Еничарова, С. Цветанска, Р. Симеонова, София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018, с. 291-306. ISBN 978-954-07-4375-2 COBISS.BG-ID – 1287135716

Ангелова, Светлана (2018) Здоровесберегьющее образование и формирование здорового стилья жизни болгарских детей В: „Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт-проекты“. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение „Психологический Институт Россиской Академии Образования“, Ред. Л. Митина, Москва: Издательство „Перо“, 2018, с.109-112. ISBN 978-5-00122-440-2 [Инд./Реф. в: РИНЦ]

Ангелова, Светлана (2018) Здравно-образователната подготовка на студенти педагози през призмата на синергетичния подход В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Рецензенти В. Кутева – Цветкова, И. Петкова, Ред. М. Михова, Е. Тополска, Св. Ангелова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 57-86. ISBN 978-619-208-140-9 COBISS.BG-ID 1288324068

Ангелова, Светлана (2018) Концепция за детско здраве в началното училище В: „Детето и педагогиката“ в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева. Ред. Я. Рашева-Мерджанова, И. Петкова, М. Косева, София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018, с. 383-393. ISBN 978-954-01-3806-0, COBISS.BG-ID - 1288262884

Ангелова, Светлана (2018) Толерантността към културните различия като проява на психическо здраве при учениците в началното училище Сб. „Хармония в различията“, Научна конференция „Хармония в различията“. София, 10. 12. 2018. Ред. Ж. Назърска, С. Шапкалова, М. Гарванова, Н. Дебрюне, Д. Стоянова, София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2018, с. 476-481. ISBN 2367-7899, COBISS.BG-ID – 1273744100

Андонов, Александър (2018) Компютърно моделиране на подводен комуникационен канал списание "Математика, компютърни науки и образование", том 1, брой 1, 2018

Андреев, Андрей (2018) „Заговорът“ на Никита Зюзин – елемент от отношенията светска – духовна власт в Русия през XVII век. // Год. на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ : Изследв. в чест на 60-год. на проф. д-р по история Красимира Мутафова. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, Год. II (XXXIV), 2018, с. 469-479. ISSN 2603-3534. В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, Год. II (XXXIV), 2018, с. 469-479. ISSN 2603-3534.

Андреев, Андрей (2018) Руската православна църква в първите години след революцията (1917-1920). Сб. 100 години октомврийска революция - реалности и историческа памет. В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-164-5. COBISS.BG-ID 1288258532 В. Търново

Андреева, Деница (2018) OPPORTUNITIES FOR USING THE COMPETENCY APPROACH IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN THE ORGANIZATTION

Андреева, Десислава (2018) Изберете новото! Сп. "Медии и комуникации на 21. век". Сп. "Проглас", 1, 2018 (год. ХХVII), с.100-101. ISSN 2367-8585, COBISS.BG-ID:1119668196 . Вторична база данни CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=679894

Андреева, Десислава (2018) Научната журналистика в епохата на постистината. Истини и лъжи за факти, новини и събития. Сборник с доклади от международна научна конференция. Т. 2, Русе: Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2018, с. 268-278. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID:1287656676.

Андреева, Десислава (2018) Репресираният смях на карикатурата Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, с.203-222. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване). Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36 (2), с. 51-62. ISSN: 2534-9236, COBISS.BG-ID:1277647332.

Андреева,