Публикации за 2018


Агаларева, Маринела (2018) Климатични колебания и методологични подходи при оценка на опасността от наводнения в полупланинския централен сегмент на Предбалкана В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2018) Климатичните колебания и отражението им върху общественото здраве В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Алексиева, Милена (2018) Establishment of the current physical development of children with special educational needs 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Luka

Алексиева, Милена (2018) ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" http://niais.kemsu.ru/conf/conf/ito_2018/sect/index.htm?sec_id=2866

Ангелов, Мариан (2018) Формиране на музикална компетентност на студенти – бъдещи начални учители при работа с учебните комплекти по музика В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Сборник научни статии и студии, Редакционна колегия: проф. д-р Маринела Михова, доц. д-р Евгения Тополска, гл.ас. д-р Светлана Ангелова. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 133 - 151, ISBN 978-619-208-140-9

Ангелова, Светлана (2018) An Ecological Aapproach to the Formation of Preschoolers' Ttolerance Towards the Nnature (following the example of educational field “Environmental world”) In:Ковачевић at al. (Eds.), "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., pp. 37-43.

Ангелова, Светлана (2018) With Reference to a Correlation “Mental Health – Tolerance” in Preschoolers In:Ковачевић at al. (Eds.), "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., pp. 43-50.

Ангелова, Светлана (2018) Здравно-образователната подготовка на студенти педагози през призмата на синергетичния подход В: М. Михова, Е. Тополска, Св. Ангелова (ред.), Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 57-86.

Анчев, Стефан (2018) Косово и Крым в планах Запада против России: мифологический аспект. МИФ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА ФИЛИАЛ МГУ в СЕВАСТОПОЛЕ Центр информационной политики и Международного сотрудничества Сборник материалов Всероссийской научной междисциплинарной конференции с международным участием (ноябрь 2017 года, г. Севастополь). ISSN 2308–3646 с.526-531

Анчев, Стефан (2018) НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛКАНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КАК ПОПЬІТКА СОЗДАНИЕ ОБЩЕБАЛКАНСКОГО СОЮЗА ИЛИ БАЛКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ Тематски зборник међународног значаја. c. 1-15 Косовска Митровица, 2018.

Аркадиев, Димитър (2018) ЗА ТОЧНОСТТА НА ОЦЕНКИТЕ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МИНАЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Сп. Статистика, 2018, кн.2...

Астарджиева, Татяна (2018) Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново ISBN 978-619-208-147-8

Белчева, Весела (2018) Чуждоезиковото обучение в България през 30-те години на ХХ в. - между каноничното и модернистичното Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 2

Бонджолова, Валентина (2018) Езикът на предизборните реклами Език и комуникации на 21. век, 1, 2017, 37-42. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, ISSN 2603-3089.

Борисов, Борислав (2018) ДОПУСТИМОСТ НА ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО В ХИПОТЕЗА, ПРИ КОЯТО ПОСОЧЕНИЯТ В ИСКОВАТА МОЛБА ОТВЕТНИК Е ПОЧИНАЛ ПРЕДИ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА

Бузов, Вихрен (2018) "Руско-украинският конфликт и регионалната сигурност в Югоизточна Европа [Russian-Ukrainian Conflict and the Regional Security in South-Eastern Europe]" Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd, CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Бузов, Вихрен (2018) A Complementarity Principle in the International Security Relations - Some Applications in the Context of the Wider Black Sea Region Сб. "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в Широкия Черноморски регион" [Cross-Border Cooperation, Security and Development Perspectives of the Wider Black Sea Region], Том 5 [Vol.5] съст. В. Бузов [ed. Bouzov, V.], Издателство ИВИС, Велико Търново [IVIS Publ. House, Veliko Turnovo], pp.63-68, ISBN 978-619-205-080-1, ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2018) Global Conflicts and Dialogue of Civilizations from the Perspective of Southeast Europe Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy, (eds.D. Dimitrov, M. Palangurski et all), Proceedings of Scientific Conference, Filodritto, Italy, pp.63-70, ISSN 978-88-85813-05-2

Бузов, Емил (2018) Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието София, Институт по реторика и комуникация, Международна научна конференция на тема: Педагогическата комуникация - настояще и бъдеще,изд. "Фабер", ISBN:978-619-00-0712-8, стр.52-60

Буюклиева, Стефка (2018) Nonexistence of certain singly even self-dual codes with minimal shadow Electronic Journal of Combinatorics, Volume 25, Issue 1, Paper #P1.13

Бянова, Невена (2018) Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС. Международна научна конференция"Интеграционни процеси в глобалната икономика", 11-12 май, 2018 г., СА "Димитър А. Ценов" - Свищов

Велева, Майя (2018) Ролята на управленския счетоводител в дейността на предприятието в съвременната икономика

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) ТИХО Е, ИЛИ ЗА МЕТАФИЗИКАТА НА ЕСЕННИТЕ ЗАЛЕЗИ. (Николай Димитров. Тихо е. Николай Димитров. Тихо е.).// © Електронно списание LiterNet, 16.02.2018, № 2 (219).

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Възходът и предизвикателствата пред предучилищното образование в България -пленарен доклад. Eлектронен сборник с доклади от Международна научна конференция "„Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното образование след 2015 г.” и Х научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка", МОН, РУО-В. Търново, ВТУ-Педагогически факултет, Велико Търново, 12-14 юни, 2017; 978-619-7281-28-6

Гаранчовска, Ленка (2018) Pieseň ako efektívny nástroj rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka). In: Romanoslavica. Simpozion – Pavel Josef Šafařík, 180 de ani de slavistică românească, 26. 11. 2017. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.

Георгиев, Георги (2018) За етичните кодекси в сферата на образованието [For Ethical Codes in the Field of Education] Списание "Педагогика", Година XC, Книжка 2, 2018. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Гергова, Христина (2018) (2018). Интеркултурна комуникация между учители, ученици и родители като партньори с обща мисия в началното училище, София, сборник с доклади от Международна научна конференция на тема " Педагогическа комуникация: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ". Изд. "Фабер", ISBN: 978-619-00-0712-8, с. 234-243

Гецов, Антон (2018) Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира Втора национална научна конференция „Медиите на 21. век“ на тема „Медии и избори“ (10–11 ноември 2016 г.)

Гецов, Антон (2018) Следите на града: прагматика на етикетизацията.// Градът: памет и медии.

Грунчева, Лариса (2018) ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КРИТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Сборник "ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИУ" , Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018

Гълъбова-Маринова, Мила (2018) За субектите в контекста на висшето образование Сб. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Авт.кол. В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-140-9, с.152-160

Гълъбова, Даринка (2018) Даринка, Гълъбова (2018) Познавателна книжка по ОН Математика, ІV група. Програмна система „Моливко – играя и зная", ІVгр., изд., „Слово”, 2018. (одобрена от МОН). изд. Слово, В. Търново. изд. Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2018) Даринка, Гълъбова (2018) Познавателна книжка по ОН Математика (5-6 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная”, Трета възрастова група. изд., „Слово”, 2018. (одобрена от МОН). изд. Слово, В. Търново. изд. Слово, В.Търново

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Електронен учебник по изобразително изкуство за седми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В. Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Гунева В., Гостилова Св. Учебник по изобразително изкуство за девети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Гърмидолова, Мариана (2018) МОЙНОВА М., Косев Св., Гунева В. Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2018 г.

Давидов, Димитър (2018) DAVIDOV, D. Dynamics of the development of students' psychomotorics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018. (стр. 1201-1206) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Davidov, D. Formation of organizational methodology skills in students from the “Pedagogy of physical education training“ specialty through gymnastics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018.(стр. 1217-1220) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Джанфезова, Таня (2018) Миков, Румен и др. Нови археологически проучвания в южния некропол на Кабиле. Румен Миков, Таня Джанфезова, Стефан Бакърджиев. // Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis/ Supplementum VI - Stephanos Archaeologicos ad 80 annum Professoris Ludmili Getov/ Иван Вълчев. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 267-303. София, България

Димитров, Слави (2018) NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 42, FEBRUARY 2018, р. 29-44. ISSN 2367-5721.

Димитров, Слави (2018) Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго Издателство "Фабер", Велико Търново, 2018, 224 с. ISBN 978-619-00-0717-3.

Донев, Владимир (2018) ЕРОТИКАТА В СТИХОСБИРКАТА "ПЕПЕЛ ОТ ПЕПЕРУДИ" НА БОРИСЛАВ КОСТОВ Електронно списание LiterNet, 23.01.2018, № 1 (218); https://liternet.bg/publish10/vdonev/borislav-kostov.htm

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. www.SocioBrains.com, съдържание - http://sociobrains.com/bg/top/Issue+41%2C+January+2018/, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, p. 30 - 35, JANUARY 2018, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/4_%20Tamara%20Draganova%20-%20CONCEPTUAL%20ANALYSIS%20OF%20THE%20TRAINING%20ON%20%E2%80%9EGEOGRAPHY%20OF%20COUNTRIES%E2%80%9D%20IN%20THE%20NEW%20REALITIES%20BY%20CURRICULA%20-%20IX-TH%20GRADE.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Historical review of the rules on characterization a country in school geographical education. SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, JANUARY 2018, p. 36 - 46. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/5_%20Tamara%20Draganova%20-%20HISTORIOGRAPHICAL%20REVIEW%20OF%20THE%20RULES%20ON%20CHARACTERIZATION%20A%20COUNTRY%20IN%20SCHOOL%20GEOGRAPHICAL%20EDUCATION.pdf

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. Петко Ст. Петков. София: Просвета, 2018, 112 – 123, ISBN 978-954-01-3551-9

Златанов, Благой (2018) „Правна уредба на договора за текуща сметка според Турския търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018 (под печат). Статията е в съавторство.

Златева, Добринка (2018) Учебник по Микроикономика Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството и децата в риск ЛИБРА СКОРП

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход – влияние върху агресивността при деца в риск, отглеждани извън семейна среда Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»

Иванов, Ивелин (2018) Waiting for the End? Apocalypticism, Heresies, Pax Dei and Invasions Around Anno Domini 1000 Veliko Tarnovo St. Cyril and St. Methodius University Press

Иванов, Людмил (2018) Lyudmil Petrov, Edmond Bicoku. (2018) Conceptual model of sport preparation of young basketball players “Sports Science and Health”, Panevropski univerzitet “APEIRON”, Banja Luka

Иванов, Людмил (2018) Lyudmil Petrov, Svetoslav Stefanov (2018) "Model of education and qualification of sports pedagogic cadres in the educational system of Bulgaria" 26th International Congress of Physical Education and Sport Science, Komotini, Greece

Иванова, Людмила (2018) Немско-български речник. Българско-немски речник София: Скорпио

Йорданов, Йордан (2018) Британската империя- ключови аспекти на световната система от зависимости: колонии, протекторати и др. териториални статути. (XVII- първата половина на XX век.) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, Мартенски студентски четения, Сборник с материали от Седма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", том 4, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018

Йорданов, Йордан (2018) Конституционният акт от 1867 г. и обединението на Канада. Сборник: Доклади от годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2018 г. Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново, Издателски комплекс.

Карамихова, Маргарита (2018) 102. Margarita Karamihova 2018. Higher Education and Post-Socialist Neoliberalism: A Conversation with Margarita Karamihova. Neoliberalism, Economism and Higher Education Almantas Samalavičius(Ed.) Cambridge Scholars Publishing. 102-105. Кеймбридж, Великобритания

Колева-Златева, Живка (2018) Към въпроса за стандартизацията на обучението по български език като втори // Orbis linguarum. Vol. 16. Issue 1, 59 – 66.

Колева-Златева, Живка (2018) Рецензия: Ж. Албена Мирчева. Увод в палеобалканистиката. София, ИК „НИ ПЛЮС“, 2017. 246 С. // Български език 65 (2018), 1, 124 – 127.

Крумова, Калояна (2018) IMPACT OF STREET FITNESS ON THE PHYSICAL CAPACITY OF YOUNG PEOPLE INTERNATIONAL JOURNAL

Крумова, Калояна (2018) SOMATOTYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE YOUNG PEOPLE WHO PRACTISE STREET FITNESS INTERNATIONAL JOURNAL

Кръстев, Александър (2018) "Несъзнателно общуване път към мотивация за учене" Електронен научен сборник-ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Аз и другите: Перспективи на общуването“

Кръстев, Александър (2018) НЕСЪЗНАТЕЛНО МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ В УЧЕНЕТО Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23-25 Март 2018, НБУ

Кръстев, Александър (2018) ОБЩУВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО УЧЕНЕ В ТЕОРИЯТА НА АЛФРЕД БАНДУРА Електронен сборник-ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Аз и другите: Перспективи на общуването“ 23-24 март 2018 год.

Кръстев, Александър (2018) ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В ОБУЧЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯТА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23-25 Март 2018, НБУ

Кушева, Гергана (2018) Манипулативни езикови похвати, използвани при създаването на образа на британския политик в таблоидите The Sun и The Daily Mirror в Медии и комуникации на 21.век, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2603-3089, стр. 91-95.

Кънева, Виктория (2018) Сокращенные номинативные единицы в контексте отношений эквивалентности – безэквивалентности. Аббревиация (на материале болгарского, русского и греческого языков) Русистика: вчера, сегодня, завтра: Юбилейная международная научная конференция, посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (29 июня – 2 июля 2017 г.), София, Болгария, Доклады. – София, 2018, с. 89 – 98, ISBN 978-619-91044-0-8.

Кънчева, Стефка (2018) „Дърво Иесеево“ – от елинските философи до Спасителя (екзегеза на композицията въз основа на образеца в храма „Рождество Христово“ в Арбанаси) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.151-198

Кънчева, Стефка (2018) Паметта за Изхода и Пс. 77 Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.111-132.

Кънчева, Стефка (2018) Пророчеството на Даниил за Стария по дни и изображението Ветхий денми Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.199-230

Кънчева, Стефка (2018) Св. Богородица – „нова скиния“ и „жив храм“ (Старият Завет във вечернята за Въведение Богородично) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.133-150

Легкоступ, Пламен (2018) Основи на изобразителното изкуство - теория и практика (част първа), Издателство "Фабер" ВТ, 2018г., 336 страници, ISBN 978-619-00-0718-0 Издателство "Фабер" Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Първите пет години на великотърновския институт „Конфуций“,Пленарен доклад, 25-59 стр.,Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., изд. "Фабер", 2018, ISBN:978-619-00-0745-6 изд. "Фабер", Велико Търново

Мандова, Искра (2018) „16+1“, „Един пояс – един път“ и българското не/участие Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, (140-149 с.), В. Търново, изд. Фабер; ISBN: 978-619-00-0745-6;

Маринов, Владислав (2018) XI Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" Съпоставително езикознание, 1, 142 - 143.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Наставничество в педагогическия екип за подпомагане на кариерното развитие ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АВИАЦИОНЕН“ 2018. // Сборник доклади. Издание в електронен вид на CD. ISBN:978-954-713-114-9, (с. 421 - 431). © Факултет „Авиационен” на НВУ ”В. Левски”, 19 – 20 април 2018 г.

Марчева, Пенка (2018) Музика за трети клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-xxxx-x

Марчева, Пенка (2018) Музикално-педагогическата комуникация на бъдещия начален учител Сборник доклади от международна научна конференция "Педагогическа комуникация: настояще и бъдеще,рецензенти: проф. дфн Иванка Мавродиева, проф.д-р Янка Тоцева, изд. Фабер, ISBN 978-619-00-0712-8, с.285-297

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) Списание за наука "Ново знание" - ВУАРР, Пловдив, стр.43-51, ISSN 2367-4598 (Online); ISSN 1314-5703 (Print)

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., стр.166-180

Мингова, Анелия (2018) НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ № 1,

Михайлов, Димитър (2018) Научна конференция за Яворов във Виенския университет. - Литературен вестник, г. 27, бр. 19, 16-22.05.2018, с. 2. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2018) П. К. Яворов. Житейска съдба и творчески път. - В: П. К. Яворов. Аз не живея, аз горя! 140 години от рождението на П. К. Яворов. Славянска академия. Варна, 2018, с. 141-147. ISBN 978-954-2930-33-4. У нас

Михова, Маринела (2018) Учебната дисциплина „Педагогика” в контекста на съвременните изисквания за подготовка на учители В сб. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий, ISBN 978-619-208-140-9

Моллов, Тодор (2018) Делба на светците и наказание на грешна земя. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/delba-na-svetcite/content.htm (02.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Клетва към свинарова майка. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/kletva-svinarova-maika/content.htm (02.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Мома моли славей да не пее, да не събуди либето й. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/slavey-budi-gospodara/content.htm (14.01.2018)

Моллов, Тодор (2018) Мома се присмива на вързан (окован) момък. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-se-prismiva-na-okovan-momak/content.htm (21.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Отдавна ли си, момне ле, калугерица? Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/otdavna-li-si-kalugerica/content.htm (21.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Славеи пеят на двама млади за приспиване и разбуждане. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/slavey-budi-dvama-mladi/content.htm (14.01.2018)

Мутафова, Красимира (2018) Османски извори за Севлиево и Севлиевско (превод на откъси от муфассал дефтери от 1516/17, 1613/14 и тапу тахрир дефтери за събиране на данъците авариз-и диванийе и текялиф-и йорфийе от 1641/1642–1646 г.) – В: Сборник с османски документи за Севлиево и Севлиевско. (128 с.)

Накова, Галя (2018) The decomposition of almost paracontact metric manifolds in eleven classes revisited J. Geom. (2018) 109:18, https://doi. org / 10.1007/s 00022-018-0423-5, (MCQ) : 0,25 (2016)

Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Гергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия. Сп. „Реторика и комуникации“ (електронно научно списание), бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР, http://rhetoric.bg/, ISSN 1314-4464 България

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Кой работи и кой е успешен в мултикултурна образователна среда? Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще (Сборник доклади от международна научна конференция). Изд. "Фабер", с. 193-204, ISSN 1314-4464 България

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Приобщаващото образование - нормативни аспекти и казуси от практиката. Сп. "Професионално образование", с. 36-53, ISSN 1314 – 8567 София

Няголова, Марияна (2018) Няголова М. Д. (2018) Вклад Г. А. Балла в рубинштейноведение и методологию психологического гуманизма. Теоретичнi дослiдження у психологii. Збiрник статей. Том III. Сост. В. О. Мединцев. 2018. с. 64 - 75. Киев, Украйна

Няголова, Наталия (2018) Интертекст в прозе "шестидесятников" Производство смысла. Сборник статей и материалов памяти Игоря Владимировича Фоменко, Тверь, 2018, с. 130 - 138, ISBN 978-5-7609-1308-1

Павлов, Пламен (2018) 140 години свободна България.– Будител, 2018, кн. 1, 7–11. Също: Дебати, 3.03.2018: https://debati.bg/spetsialno-za-debati-bg-140-godini-svobodna-balgaria/ София

Павлов, Пламен (2018) Асеневци / Asen Dynasty. София, "Класика и стил", 2018, 107 стр. (на бълг. и англ. ез.) ISBN 978-954-327-120-7 София

Павлов, Пламен (2018) Бележити охридски архиепископи от XV - XVIII в.– Поглед, 21.05.2018: http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/belezhiti-ohridski-arhiepiskopi.94670 София

Павлов, Пламен (2018) България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Васил Левски – творецът на нашата Свобода.– Дебати, 18.02.2018: https://debati.bg/spetsialno-za-debat-bg-vasil-levski-tvoretsat-na-nashata-svoboda/ София

Павлов, Пламен (2018) Високите Западни Родопи през Средновековието.– Епохи, 2018 Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2018 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2018) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2018. Монтана

Павлов, Пламен (2018) Историческо въведение.– Масонството в България. Freemasonry in Bulgaria. София, "Тангра ТанНакРа", 2018 /в съавт. с Иво Жейнов/ ISBN 978-954-378-1553 София

Павлов, Пламен (2018) Каймакчалан - повик на кръвта, пътуване към себе си (Предговор).– Каймакчалан и Европейската война през погледа на потомците (Съставители Г. Кременаров и В. Васевски). София, изд. "Изток–Запад", 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Книга за драматичната съдба и делата на един достоен владетел и държавник (Предговор). Николай Овчаров. Константин Тих Асен (Злочестият цар). В. Търново, изд. "Фабер", 2018. Велико Търново

Павлов, Пламен (2018) Константин и Фружин – залезът на средновековната българска държавност.– Българска история, 2018, кн. 1 (5). Трагедия и слава: залезът на средновековна България, 56-61. ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2018) Моята България (Кратка история). "Просвета", 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Необходима и навременна книга (Предговор).– Григор Велев. Чуждопоклонството при българите и националните интереси. София, 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Някои бележки за българската власт отвъд Тимок и Морава (краят на VII – средата на IX в.).– Българското царство. Сб. в чест на 60-та годишнина на Георги Н. Николов. София, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Трети март - българският ден /140 години от Освобождението/.– За буквите, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Четирима архиепископи и патриарси от епохата на Първото българско царство.– Поглед, 21.05.2018: http://pogled.info/avtorski/Plamen-Pavlov/chetirima-arhiepiskopi-i-patriarsi-ot-epohata-na-parvoto-balgarsko-tsarstvo.94676 София

Павлов, Пламен (2018) Човекът и обществото (за трети клас). София, изд. "Просвета", 2018, 111 стр. София

Палангурски, Милко (2018) Русия и гражданските права на мюсюлманите при при освобождението на Княжество България, В: чрез минало към бъдещето, сб. в чест на проф.днк Маргарита Карамихова, С., 2018, "Просвета", ISBN 978-954-01-3551-9, 140-146л София

Пенкова, Росица (2018) Иновационна педагогическа технология за възприемане и интерпретиране на кратките фолклорни и литературни жанрове в условията на формално и неформално обучение изд. АСТАРТА ISBN 978-954-350-259-2

Пенкова, Росица (2018) Куклено- театралната игра- педагогическо средство в обучението и възпитанието на децата от начална училищна възраст сп." Предучилищно & училищно образование" бр.2, март- април 2018г.,ISSN 2535-0692, стр. 28- 41

Петков, Петко (2018) „Основите на мира“ от 19/31 януари 1878 г. – първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или защо Санстефанският прелиминарен договор не е началото на нова България). сп. "История", книжка 1, година XXVI, 2018, с. 8-19. https://azbuki.bg/editions/journals/history/contents/389-history/historyarticles2016-3/3332-1-xxvi-2018

Петков, Петко (2018) Истината за върховете „Свети Никола“ и Шипка. Balkanistic Forum’18/ Балканистичен форум, г. ХХVІІ, 2018, № 1, „Разрушени светове… нови светове“, Унив. изд. „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 161-179. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). Indexed in SCOPUS, ERIH PLUS, РИНЦ (eLibrary.ru).

Петкова, Мирослава (2018) Факторна структура на 9-годишни ученици след приложен игрови подход XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия

Петров, Венцислав (2018) Относно наследствената общност. - сп. Собственост и право, 2018, кн. 4, с. 43-50

Петров, Венцислав (2018) Относно правната същност на иска по чл. 30 от Семейния кодекс. - в: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев" за 2017 г., том 56, серия 7, 2018

Петров, Галин (2018) Гранулометричен състав на пясъка на Крапецкия плаж Сб. "Балканите - език, история, култура", том 6, В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Петров, Галин (2018) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото Сб. „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”, международна научна конференция организирана от Българското географско дружество (БГД), Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, 29. 09 – 01. 10. 2017 г.

Рангелова, Анелия (2018) Възможностите на педагогическата комуникация Сборник доклади от международна научна конференция "Педагогическата комуникация:настояще и бъдеще" ISBN 978-619-00-0712-8

Русева, Мая (2018) Модернизацията в познавателната култура. В: Балканские синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој./ Година IV (2018), број 3, с. 77-88. ISSN 2406 - 1190 Ниш, Р. Сърбия

Серезлиев, Стефан (2018) Визуалната реторика: роля и значение в комуникациите на медийните брандове Сп. Реторика и комуникации – бр. 25. Брой със статии от конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, проведена на 18-19 юни 2016 г.

Серезлиев, Стефан (2018) Политическият бранд: криза на бранд наративността. (POLITICAL BRAND: CRISES OF BRAND NARRATIVE) Медии и комуникации на 21. век 1/2017 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ВТУ

Симеонова, Катя (2018) Self-Regulated Learning in Higher Education: Teaching Experience in Teacher Training Върнячка Баня, Република Сърбия

Стоядинов, Мариян (2018) Catholicity and Sobornost: the Challange of Universalism Centenarul Unirii Romanilor si Europa de Azi. Religie si Geopolitica (Ed. by M. Himcinschi, L. Colda, O. Panaite, R. Brudiu), vol. 3, Alba Iulia, 2018 (pp. 31-43), ISBN 978-606-37-0353-9.

Стоянов, Иван (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии Международная научно-практическая конференция «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2018 г.

Стоянов, Иван (2018) Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл Университетско издателство ,,Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, ISBN 978-619-208-151-5

Стоянова, Олга (2018) ЕВРОПА И ИСЛЯМЪТ. МЕЖДУРЕЛИГИОЗНО И МЕЖДУЕТНИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ Сборник с доклади на Българската асоциация по политически науки: „Европа отново на път: консенсус, конкуренция и кохезия", 1- 2 декември 2017 г., Велико Търново

Събев, Павлин (2018) Евангелските родословия като въвеждащо – ретроспективни исторически конспекти // Мисъл, слово, текст. ISSN 2534-9694, Т. V, с. 40-47. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

Събев, Павлин (2018) Херменевтика на Новия Завет // Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог. ISBN 978 - 954 - 2972 - 62 - 4, с. 9-110. София: „Покров Богородичен“

Събев, Пламен (2018) 3D възстановки на културно-исторически обекти и експонати. Интерполация на текстовете и техните визуални отражения в експозициите на Регионален исторически музей – Велико Търново. – В: Сборник с материали от международна научна конференция "От сетивното към визуалното. Плурализмът в изкуството" 20 – 21 ноември, 2015. Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 309–320. (ISBN 978-619-208-103-4)

Тасевска, Даниела (2018) Migrtion process and reflektive aproach to social integration and non-dicrimination of chldrenprefugees in Bulgaria CENTAR ZA STRATSKA ISTRAJIVANJA NACIONALE BEEZBEDNOSTI-CESNA B, BEFGRAD, ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODECEG NACIONALNOG ZNACAJA "JOGOISTOCNA EVROPA I POSTMODERNI IZAZOVI" , CIP - нАРОДНА БИБЛИОТЕКА, СЪРБИЯ, бЕОГРАД, COBISS.SR-ID 260924428

Тасевска, Даниела (2018) МОТИВИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ (ПЕДАГОШКИТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИ) Конференция на Щипски университет, Република Македония

Тасевска, Даниела (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста / XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Тасевска, Даниела (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение [Инд./Реф. в: SCOPUS] Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение

Тасевска, Даниела (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ / - The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS] The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS]

Тополска, Евгения (2018) An Ecological Aapproach to the Formation of Preschoolers' Ttolerance Towards the Nnature (following the example of educational field “Environmental world”) "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., pp. 37-43, Алексинац,Србија, ISBN 978-86-7746-707-4

Тополска, Евгения (2018) NORMATIVITY AND INDIVIDUALITY IN MASTERING THE LANGUAGE AND DEVELOPMENT OF SPEECH FOR PRESCHOOLERS "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Бр. 17., Алексинац, Србија, pp. 163 - 168 , ISBN 978-86-7746-707-4

Тополска, Евгения (2018) Вълшебната приказка в общата подкрепа за личностно развитие на деца с проблемно поведение Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Педагогическо издателство "Образование", С. , 2018 , с.134 - 147, ISBN 978-619-7391-01-5

Тополска, Евгения (2018) Нормативен модел на професионално - педагогическа подготовка на студенти бакалаври за преподаване на български език в условия на детска градина В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 24 - 43, ISBN 978-619-208-140-9

Тополска, Евгения (2018) Обща подкрепа за личностно развитие на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание в условия на приобщаващо образование в детска градина /педагогически аспекти/ Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Педагогическо издателство "Образование", С. , 2018 , с.98- 118, ISBN 978-619-7391-01-5

Тополска, Евгения (2018) Педагогически технологии по български език при деца от предучилищна възраст с различен майчин език Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Педагогическо издателство "Образование", С. , 2018 , с.119 - 133, ISBN 978-619-7391-01-5

Тютюнджиев, Иван (2018) Зараждане на научния интерес към историята на Османската империя. Историографски етюди. / – Севлиево : „М-Прес“ ООД, 2018 (под печат). Севлиево

Тютюнджиев, Иван (2018) Османотурски извори за Търновската църква от XVII – XIX в. / – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018. (под печат) В. Търново

Узунова, Деница (2018) Злото и страданието в традицията на руския религиозен екзистенциализъм Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново ISBN: 978-619-208-136-2

Хрисимов, Николай (2018) Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика. - Плиска-Преслав, т. 13,

Цветков, Димитър (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS Serdica Math. J. 43 (2017)

Цонева, Петя (2018) Beyond the Banks of the Euphrates: Turning the Middle East Inside Out Великотърновски университет

Цонева, Петя (2018) Locating the Caucasus as Cross-Border Space in English Romantic Writing Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature

Цонева, Петя (2018) Perspectives on the Contemporary Bulgarian Cultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin and Columbia University Press, New York

Цонкова, Димитринка (2018) Място и значение на двигателната компетентност в структурата на готовността на военнослужещия за професионална дейност Сб. Международна научна конференция на факултетет "Авиационен", НВУ "В. Левски" ISBN 978-954-713-114-9

Чавдарова, Велислава (2018) "Модели социально-психологического и организационного консультирования"/сборник статей/ ISBN 978-613-9-82487-8, изд.Lambert Academic Publishing - Berlin LAP Lambert Academic Publishing Berlin

Чавдарова, Велислава (2018) „КОГАТО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ БЛОКИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЧУЖДИЯТ УМ ДА ИЗЛЕКУВА ЧУЖДИЯ АЗ (Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за деца, отглеждани извън семействата си) сборник "Science and Education Studies", издавано от Стандфордски университет

Чавдарова, Велислава (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии. Международная научно-практическая конференция «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2018г.

Чавдарова, Велислава (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста Современные проблемы социальной психологии и социаль- ной работы : XIII Всероссийская научно-практическая конфе- ренция с международным участием, 23 марта 2018 г. / науч. ред. В. В. Горшкова. — СПб. : СПбГУП, 2018. — 162 с. ISBN 978-5-7621-0952-9

Чавдарова, Велислава (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение

Чавдарова, Велислава (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/