Публикации за 2018


Авгинова-Николова, Емилия (2018) ЗА НЯКОИ ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ С ЯДРЕН КОМПОНЕНТ „ХЛЯБ“ В СЪПОСТАВИТЕЛЕН АСПЕКТ В БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И ГРЪЦКИ ЕЗИК

Авгинова-Николова, Емилия (2018) КОНЦЕПТЪТ „БИТ“ И „ХЛЯБЪТ“ КАТО ЯДРО НА ТОЗИ КОНЦЕПТ У БЪЛГАРИТЕ, РУСНАЦИТЕ И ГЪРЦИТЕ "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" ISBN 978-619-205-107-5, Велико Търново, изд. Ивис, 2018, стр.23-35

Авгинова-Николова, Емилия (2018) Концептът БИТ и ХЛЯБЪТ като ядро на този концепт у българите, руснаците и гърците“ "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" ISBN 978-619-205-107-5, Велико Търново, изд. Ивис, 2018, стр.23-35

Аврамов, Владимир (2018) ,,50+50=30" - Юбилейна изложба на Mариета Конова и Марио Конов Инфо бюлетин на СБХ, бр. 05, 2018 г., с. 29 -31, СБХ, София, ISSN 1313 - 9622

Агаларева, Маринела (2018) Климатични колебания и методологични подходи при оценка на опасността от наводнения в полупланинския централен сегмент на Предбалкана В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2018) Климатичните колебания и отражението им върху общественото здраве В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Александров, Олег (2018) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. - Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018, 331-333. ISSN 1313-0889

Александрова, Силвия (2018) САЩ и събитията в Русия през 1917 г. USA and the Developments in Russia in 1917. 100 Октомврийска революция – реалности и историческа памет: Сборник доклади от международна конференция, 10-11 ноември 2017 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 139-154, ISBN 978-619-208-164-5.

Алексиева, Милена (2018) Aleksieva, Milena,Stoyan Denev. Establishment of the current physical development of children with special educational needs / Stoyan Denev - 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0 [Инд./Реф. в: Directory of Research Journals Indexing (DRJI)] 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. Factor structure of physical development, physical workability and specific preparedness of 8-year-old schol children. 2018 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Vol. 22 (2018) pp 298 - 302. ISSN:1453-1194 / Мирослава Петкова - 2018 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Vol. 22 (2018) pp 298 - 302. ISSN:1453-1194 [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL] 2018 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Vol. 22 (2018) pp 298 - 302. ISSN:1453-1194

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол (Второ преработено и допълнено издание). 2018, В. Търново: „Ай анд Би“, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5 / Мирослава Петкова - 2018, В. Търново: „Ай анд Би“, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5 2018, В. Търново: „Ай анд Би“, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД. /Мирослава Петкова - XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Панайотис Милонас. Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България. 2018, Спорт и наука, брой 4, с. 136-147. София, ISSN 1310-3393 2018, Спорт и наука, брой 4, с. 136-147. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Стоян Денев. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ. 2018 Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с. 49-56 / Стоян Денев - Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с. 49-56 Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с. 49-56

Ангелов, Мариан (2018) За автентичността при някои музикалнометрични форми Сб. от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития”, Русе, 24-25 април 2018 г. Ред. Т. Евтимова и др. Русе: Изд. Рег. библиотека „Любен Каравелов” - Русе, т. I, с. 297–304. ISBN: 978-619-7404-03-6

Ангелов, Мариан (2018) Формиране на музикална компетентност на студенти – бъдещи начални учители при работа с учебните комплекти по музика - В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 133-151, ISBN 978-619-208-140-9

Ангелов, Христо (2018) Норми на международното частно право в Търновската конституция Сборник доклади от международна кръгла маса, посветена на 140-годишнината от освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, 19 април 2018 г.

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Емоционално, музикално и ритуално причастие в участта „Българин“ https://rousse.info/%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8/

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) ЗА СМЪРТТА НА РАЗКАЗВАЧА В МАРАНЯТА НА МАГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ МАРКОВСКИ Сп. Страница, бр. 2, 2018.

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Новелата "В тиха вечер" в контекста на партизанската проза Сб. Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. ДАР-РХ, В. Търново, 2018, ISBN978-954-9489-60-6

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Яворов в изследването на Михаил Арнаудов „Психология на литературното творчество” Сборник статии от Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”

Ангелова, Светлана (2018) An Ecological Aapproach to the Formation of Preschoolers' Ttolerance Towards the Nnature (following the example of educational field “Environmental world”) "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Eds by Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2018, 17., pp. 37-43. ISBN 978-86-7746-707-4

Ангелова, Светлана (2018) Do Future Primary Science Teachers Feel Confident to Transform Scientific Ecological Knowledge into School Knowledge? А Case Study in Bulgaria International Journal of Science and Research (IJSR), 7 (6), 2018, pp. 1272-1277. ISSN (Online): 2319-7064

Ангелова, Светлана (2018) Inquiry-based Science Learning for Scientific Literacy Development in Primary School Children Advanced Science: Сборник статей V Международной научно-практической конференции. Ред. Г. Гуляев, Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018, с. 196-199. ISBN 978-5-907135-44-4

Ангелова, Светлана (2018) Study on Student Teachers’ Educational and Professional Attitudes and Expectations Concerning Their Practical Training KNOWLEDGE International Journal, 2018, Vol. 26.2, pp. 467-474. ISSN 1857-923X (Online)

Ангелова, Светлана (2018) With Reference to a Correlation “Mental Health – Tolerance” in Preschoolers "Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Eds by Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2018, 17., pp. 43-50. ISBN 978-86-7746-707-4

Ангелова, Светлана (2018) Актуални принципи, подходи и политики за изучаване на здравето Антология "Неформално образование“, Ред С. Николаева. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, с. 291-306 ISBN 978-954-07-4375-2

Ангелова, Светлана (2018) Здоровесберегьющее образование и формирование здорового стилья жизни болгарских детей Сборник статей «Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт-проекты». Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Психологический Институт Россиской Академии Образования», Ред. Л. Митиной, Москва: Издательство «Перо», 2018, с. 109-112. ISBN 978-5-00122-440-2

Ангелова, Светлана (2018) Здравно-образователната подготовка на студенти педагози през призмата на синергетичния подход Сб. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Ред. М. Михова, Е. Тополска, Св. Ангелова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 57-86. ISBN 978-619-208-140-9

Ангелова, Светлана (2018) Концепция за детско здраве в началното училище Сб. "Детето и педагогиката" - Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева. Ред. Рашева-Мерджанова, Я, Петкова, И, Косева, М. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, с. 383-393 ISBN 978-954-01-3806-0

Ангелова, Светлана (2018) Толерантността към културните различия като проява на психическо здраве при учениците в началното училище Сб „Хармония в различията“, Сборник с доклади. Научна конференция „Хармония в различията“. София, 10. 12. 2018. Ред. Ж. Назърска, С. Шапкалова, София: Академично издателство „За буквите“, стр. ISSN

Андреева, Деница (2018) OPPORTUNITIES FOR USING THE COMPETENCY APPROACH IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN THE ORGANIZATTION

Андреева, Десислава (2018) Изберете новото! Сп. "Медии и комуникации на 21. век". Сп. "Проглас", кн. 1, 2018 (год. ХХVII), ISSN 2367-8585, с.100-101.Достъпно на: http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol27/iss1/13

Андреева, Десислава (2018) Научната журналистика в епохата на постистината. Истини и лъжи за факти, новини и събития.Сборник с доклади от международна научна конференция. Т. 2, Русе: Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2018, с. 268-278, ISBN 978-619-7404-04-3.

Андреева, Десислава (2018) Репресираният смях на карикатурата Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, ISSN1313-8138, с.203-222.

Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване) Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, бр. 2, с. 51-62, ISSN: 2534-9236. Достъпно на: http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss2/6

Анчев, Стефан (2018) Косово и Крым в планах Запада против России: мифологический аспект. МИФ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА ФИЛИАЛ МГУ в СЕВАСТОПОЛЕ Центр информационной политики и Международного сотрудничества Сборник материалов Всероссийской научной междисциплинарной конференции с международным участием (ноябрь 2017 года, г. Севастополь). ISSN 2308–3646 с.526-531

Анчев, Стефан (2018) НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛКАНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КАК ПОПЬІТКА СОЗДАНИЕ ОБЩЕБАЛКАНСКОГО СОЮЗА ИЛИ БАЛКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ Тематски зборник међународног значаја. c. 1-15 Косовска Митровица, 2018.

Анчев, Стефан (2018) Религиозный фактор - ключевой элемент в политике Запада и создании конфликтов и разрушения государственности. с. 22-28. Электронный научный журнал «Архонт». 2018. № 2(5). ISSN Электронный: 2587-9464

Анчева, Антоанета (2018) Екоршето като метод и естетическа програма Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 27-30 ISSN 2535-101Х

Аркадиев, Димитър (2018) ЗА ТОЧНОСТТА НА ОЦЕНКИТЕ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МИНАЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2018, кн.2, с.81-113. ISSN: 2367-5497.

Астарджиева, Татяна (2018) "Гръцко царство" на П. И. Пестел Международна научна конференция, Сборник: Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през ХIХ – ХХI век, Том I, Унив.издателство "Св. Св. Кирил и Методий",В. Търново, с. 11-29, ISBN 978-619-208-160-7

Астарджиева, Татяна (2018) Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново, 358 с.; ISBN 978-619-208-147-8

Астарджиева, Татяна (2018) Правителственият преход от Февруари към Октомври Международна научна конференция 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет, 10-11 ноември 2017, В. Търново, Унив. из-во „Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, c. 101-120 ISBN 978-619-208-164-5

Астарджиева, Татяна (2018) Русия и българският неутралитет (1914- 1915 г.) Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. ХII, - В. Търново, Унив. из-во „Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, с.165-179 ISSN: 978-619-208-165-2

Астарджиева, Татяна (2018) Формиране на Доброволческата армия (възникване, идеи и състав) Юбилеен сборник в чест на проф. дин Иван Тютюнджиев, В. Търново,с. 758-770, ISSN 2603-3534.

Бакоев, Валентин (2018) About the ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights https://arxiv.org/abs/1811.04421

Бакоев, Валентин (2018) Enumeration of the Closed Knight's Paths of Length 10 15th International Conference on Informatics and Information Technologies (CIIT 2018), April 20-22, 2018, Mavrovo, Macedonia http://ciit.finki.ukim.mk/; https://easychair.org/cfp/CIIT2018

Бакоев, Валентин (2018) Ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights Book of Abstracts of 14SMAK, Kragujevac, Serbia, May 16 – 19, 2018, p. 103; ISBN 978-86-6009-055-5; https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A305860 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) (an author). The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A305860

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A319511 in the On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) (an author). The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A319511

Баланов, Йордан (2018) Приложно поле на правото на сдружаване на българските граждани по чл. 83 от Търновската конституция Сб. доклади от международна кръгла маса. 140-Годишнината от освобождението на България от османска владичество и приемане на Търновската конституция. Велико Търново, 19 април 2018 г. Ред. Е. Тонков, Е. Сафронова, Цв. Сивков. И. Тютюнджиев, Я. тянкова. Велико Търново: Фабер", 2018, с. 95-103, ISBN978-619-00-0816-3

Белогашев, Георги (2018) Решението на Лайбниц за връзката душа-тяло през философския ракурс на Димитър Михалчев Философски алтернативи, 2018, 27(5), с. 98 - 110, ISSN 0861-7899

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Effectiveness of a Specialized Climbing Method for Beginners on the Physical and Technical Fitness of 8-10 Year Old Children Proceedings of the 11th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd of November, 2018, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 22 (2/2018), ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Impact of Corrective Exercises Sets During Physical Education and Sports Classes on the Spine Stability of 11-12 Year Old Pupils Research in Physical Education, Sport and Health 2018, Vol. 7, No. 1, pp.91-96 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Value оf Technical Trainings, Their Analysis аnd Effects оn тhe Preparation Process оf World Elite Orienteering Competitors Proceedings of the 11th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd of November, 2018, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 22 (2/2018), ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Двигателна активност и интерес към спорта на 11-12 годишни ученици. С. Педагогически алманах, 2018, бр. 2/2018, с. 130-136. Print ISSN: 1310-358Х

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Ски Велико Търново: Ай анд Би, 2018, 203 с., ISBN:978-619-7281-30-9

Белчева, Весела (2018) Чуждоезиковото обучение в България през 30-те години на ХХ в. - между каноничното и модернистичното Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 2, 194-203,ISSN 0205-1834

Бенчева, Виктория (2018) "On the geometry of curves and surfaces in barycentrics", Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2018

Бойчев, Бойчо (2018) Лоялност на българския потребител към търговска марка „Шуменско“ Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения”, Свищов, 30 ноември 2018 г. Ред. Дариуш Новак. Свищов: АИ Ценов, 2018, т. 1, с. 485-492, ISBN: 978-954-23-1702-9

Бонджолова, Валентина (2018) Активни процеси в оказионалното словотворчество Български език, 65 (2018), 3, 34–47. pISSN 0005-4283. eISSN 2603-3372.

Бонджолова, Валентина (2018) В. Радева. Българска лексикология и лексикография Съпоставително езикознание, списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ХLIII, 2018, № 2, 52-56.

Бонджолова, Валентина (2018) Езикът на предизборните реклами Език и комуникации на 21. век, 1, 2017, 37-42. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, ISSN 2603-3089.

Бонджолова, Валентина (2018) Музиката като компонент на рекламния текст Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет, 2018. 29-42. ISBN 978-86-7379474-7.

Бонова, Станка (2018) Александра Намисло, Поляци, репресирани заради оказана от тях помощ на еврейското население – програма на Института за национална памет // сп. „История“, кн. 5, 2017 г. София, сп. „История“, кн. 5, 2017 г.

Бонова, Станка (2018) Анджей Франашек, Светлините на тази земя София, Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 38-40

Бонова, Станка (2018) Веслав Тайс, Правото на живот на детето: помощ и спасителна дейност по време на Втората световна война (1939-1945)

Бонова, Станка (2018) Катажина Вишинска, „Прозорливото дете“ – за биографията на Збигнев Херберт София, Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 16

Бонова, Станка (2018) Културата в консекутивния превод. Адресативни форми в преводите от български на полски език // Култура-памет-идентичност, Благоевград 2018, ISBN: 978-954-00-0156-2. Благоевград

Бонова, Станка (2018) Отзив за дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Мария Атанасова Чокани на тема Развой на жанровете на официално-деловия стил в българския и в полския език (автобиография, молба и пълномощно); научна област: 2. Хуманитарни науки професионално направление: 2.1. Филология научна специалност: Български език (Съвременен български език); 2018 г.

Бонова, Станка (2018) Стефан Хвин, Защо Бруно Шулц не иска да бъде еврейски писател (за „изтриването“ на еврейското в Санаториум „Клепсидра“ и Канелените магазини), Литературен вестник, бр. 38, 2017 г., с 26-27 София, Литературен вестник, бр. 38, 2017 г., с 26-27

Бораджиева, Елена (2018) Социалната подкрепа в процеса на обучение - основа за адаптацията на личността на курсанта в армейската среда и изграждането му като лидер, Сборник доклади от университетска научна конференция 14-15 юни, 2018, Издателски комплекс на НВУ "В. Левски", Велико Търново, с.57-62, ISBN978-619-7246-20-9, ISSN 1314-1937 Велико Търново

Борисов, Борислав (2018) Въздействие на Правото на Европейския съюз върху развитието на медиацията по граждански дела в Република България – проблеми и стъпки за преодоляването им В: сборник "10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството"; Издателството на Нов Български университет, 2018. с. 366-373, ISBN 978-619-233-025-5

Борисов, Борислав (2018) Допустимост на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз" (12.12.2017 г.), Изд. Фабер, 2018, с. 88-102, ISBN 978-619-00-0788-3.

Борисов, Борислав (2018) Електронни публични търгове в Гражданския процесуален кодекс В: Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски" (14-15.06.2018 г.), т. 8, научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2018, с. 175-183, ISBN 978-619-7246-20-9, ISNN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2018) Медиацията в българския граждански процес В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 241, ISBN 978-619-208-162-1

Борисов, Борислав (2018) Медиацията и принципите на гражданския процес В: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. Университетско издателство "Св. Климент Охридски". С., 2018, с. 195-207.ISBN 978-954-07-4468-1.

Будева, Соня (2018) Mediation and social work Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara, Conference volume

Будева, Соня (2018) Secondary traumatization: an occupational risk for the helping professionals Сб. Х Международной научно-практической конференции «Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики»

Будева, Соня (2018) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, второ преработено и допълнено издание, изд. „Фабер”, В.Търново, 2018 г. Изд. "Фабер", В.Търново

Бузов, Вихрен (2018) "Ранномодерните университети като интелектуална институция" "Философията и развитието на обществото", Библиотека "Диоген", Том 26 (2), съст.В. Бузов, А. Иванова, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 441-456, ISBN 978-619-208-169-0, ISSN: 2367-9549 (Online) ISSN: 1314-2763 (Print)

Бузов, Вихрен (2018) "Руско-украинският конфликт и регионалната сигурност в Югоизточна Европа [Russian-Ukrainian Conflict and the Regional Security in South-Eastern Europe]" Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd:CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Бузов, Вихрен (2018) A Complementarity Principle in the International Security Relations - Some Applications in the Context of the Wider Black Sea Region Сб. "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в Широкия Черноморски регион" [Cross-Border Cooperation, Security and Development Perspectives of the Wider Black Sea Region], Том 5 [Vol.5] съст. В. Бузов [ed. Bouzov, V.], Издателство ИВИС, Велико Търново [IVIS Publ. House, Veliko Turnovo], pp.63-68, ISBN 978-619-205-080-1, ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2018) Epistolar filosofic COLOCVII FILOSOFICE (COLLOQUIA PHILOSOPHICA) Patricia Smith Churchland, David Ellerman, Samir Abuzaid, Roberto Poli, Mendo Castro Henriques, Jānis Ozoliņš, Nicholas Denyer, Abdelmadjid Amrani, Vihren Bouzov, Domingo Fernández Agis; coord.: Cornelia Margareta Găşpărel. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2018 Conţine bibliografie ISBN 978-606-544-531-4, pp.90-94

Бузов, Вихрен (2018) Freedom, Critical Discussion and Liberal Democracy Development, Democracy and Society in the Contemporary World, Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.59-63, ISBN 978-88-85813-08-3

Бузов, Вихрен (2018) Global Conflicts and Dialogue of Civilizations from the Perspective of Southeast Europe Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy, ds.D. Dimitrov, M. Palangurski, N. Hristova, V. Bouzov), Proceedings of Scientific Conference, Italy: Filodritto, pp.63-70, ISSN 978-88-85813-05-2 [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1jJEmEqXMvBkjfaysz&page=1&doc=1]

Бузов, Вихрен (2018) Philosophy, Scientific Rationality and Critical Thinking in European Intellectual Tradition Innovaeducation, ICT and Education for the Next Generation, Thematic Proceedings, Editors:Dragan Soleša, Vladimir Šimović, Novi Sad: Faculty of Economics and Engineering Management (FIMEK), Serbia, pp.103-116, ISBN 978-86-87619-89-0

Бузов, Вихрен (2018) Енергийна сигурност и енергиен суверенитет Koridori u Srbiji i regionu Jugoistocne Evrope, Proceedings Naucna konferencija sa medunarodnim ucescem, Ed. Sl. Neskovic, Beograd, CESNA-B i Internacionalni univerzitet u Travniku, BiH, s. 1-4, ISSBN 978-86-85985-37-9

Бузов, Вихрен (2018) Игрови модели и стратегии за гарантиране на сигурност "Историята и философията на политическата икономия (200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)", Сборник с доклади от научна конференция, Издателски комплекс - УНСС, С.,с.59-66. ISBN 978-619-232-068-3

Бузов, Емил (2018) Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието София, Институт по реторика и комуникация, Международна научна конференция на тема: Педагогическата комуникация - настояще и бъдеще,изд. "Фабер", 2018, 8 страници, ISBN:978-619-00-0712-8

Бургов, Пресиян (2018) Психодинамичен анализ на случай на гранична личностова структура. сборник: ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Институт психологии РАН, ТВЕРЬ, 2018. ISBN 978-5-7609-1376-0

Буров, Стоян (2018) [Рец.] Ст. Абазова. Аорист и имперфект в българския език днес. София: Парадигма, 2017. 143 с. Български език, 65 (2018), № 3, стр. 131-134.

Буров, Стоян (2018) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т]. 351 стр. (2. изд.) Велико Търново: Слово

Буров, Стоян (2018) О некоторых случаях эхо-редупликации в болгарском и в русском языках (М- и шм-повторы) Тенденции развития современной науки и образования: традиции, опыт, инновации: Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Республика Башкортостан, г. Сибай, 16 ноября 2018 г. / отв. ред. Я.Т. Суюндуков, Р.М. Латыпова. – Сибай: Сибайский информационный центр – филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», 2018, с. 167-175

Буров, Стоян (2018) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. 280 стр. (25. изд.) Велико Търново: Слово

Буюклиева, Стефка (2018) Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order 24th Conference on Applications of Computer Algebra, Santiago de Compostela. June 18-22, 2018,

Буюклиева, Стефка (2018) Combinatorial Algorithms for Linear Codes in Q-Extension Sixteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory Svetlogorsk (Kaliningrad region), Russia, September 02-08, 2018

Буюклиева, Стефка (2018) Nonexistence of certain singly even self-dual codes with minimal shadow Electronic Journal of Combinatorics, Volume 25, Issue 1, Paper #P1.13

Бянов, Иван (2018) ORGANIC AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции 19 апреля 2018 г. Белгород, р. 46-50. ISBN 978-5-9571-2558-7

Бянов, Иван (2018) THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN BULGARIA, EU NEW MEMBER STATES AND THE KURSK-BELGORODVORONEZH RUSSIAN REGIONS:A COMPARISON Научный результат / Research result: Economic research. – Vol.4, №2, 2018, р. 3-17. ISSN 2409-1634, DOI: 10.18413/2409-1634-2018-4-2-0-1

Бянов, Иван (2018) БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Международна научна конференция „Интеграционни процеси в глобалната икономика“ посветена на 25 години Катедра „Международни икономически отношения“ 11 май 2018 г. с. 91-100. ISBN 978-954-23-1666-4 https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903

Бянов, Иван (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Националната конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“ 14 юни 2018 г. организирана от Българска платформа за международно развитие в сътрудничество с Институт за икономическа политика, с. 133-151. ISBN 978-619-7484-03-8

Бянов, Иван (2018) ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 21 ВЕК И ВЛИЯНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ Годишникът „Икономика и бизнес“ е с ISSN 2534-9651, Департамент "Икономика" на НБУ

Бянов, Иван (2018) Учебник по Макроикономика / Иван Бянов и др. Въведение в Макроикономиката, Брутен вътрешен продукт, Пари и банки - В: Учебник по Макроикономика, Рецензенти: Стоянова, В., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с. 13-80 и 219-255. ISBN 978-619-208-148-5

Бянов, Иван (2018) Учебник по Микроикономика / Иван Бянов и др. Поведение на потребителя и потребителски избор,Организация на бизнеса, Производство, разходи и приходи на фирмата - В: Учебник по Микроикономика, Рецензенти: Стоянова, В., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с.89 - 171. ISBN 978-619-208-132-4

Бянова, Невена (2018) Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС. Международна научна конференция"Интеграционни процеси в глобалната икономика", 11-12 май, 2018 г., СА "Димитър А. Ценов" - Свищов

Бянова, Невена (2018) Учебник по Макроикономика Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 261. ISBN 978-619-208-148-5

Бянова, Невена (2018) Учебник по Микроикономика В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г. с. 272. ISBN 978-619-208-132-4

Вараджакова, Десислава (2018) "Рекреацията - начин на употреба", глава "Рекреационен потенциал на хотелиерството" Авангард Прима

Василев, Сава (2018) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов // "Отидоха си моите пристанища" : Нови изследвания върху творчеството на Иван Пейчев от конференцията по случай 100-годишнината от рождението на поета, проведена в Шумен и София. Декември 2016. Шумен, Университетско издателство "К. Преславски"

Василева, Магдалена (2018) Културни стереотипи. Образът на японците – В: сп. Проглас, 28 т., бр.1, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г., стр. 23 - 31. Велико Търново

Василева, Магдалена (2018) Японски език и култура. Интеркултурна компетентност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г., ISBN 978-619-208-146-1, 151 с. Велико Търново

Велева, Майя (2018) Ролята на управленския счетоводител в дейността на предприятието в съвременната икономика

Великов, Калоян (2018) За българската транскрипция на нидерландски собствени имена

Великов, Юлиян (2018) Раннехристианские апологеты Аристид, святой Иустин Мученик и Афинагор в контексте нашей современности (The Early Christian Apologists Aristides, St. Justin the Philosopher (and Martyr) and Athenagoras in the Contemporary World) Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 2

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Велкова-Гайдаржиева, А. За едно приятелство, прераснало в литературноисторическо съмишленичество (Иван Мешеков и Иван Богданов). - В: Воля за всеобхватност: Иван Богданов. Съставители Михаил Неделчев, Пламен Дойнов. Издателство "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на Нов български университет. С., 2018, с. 183-217. ISBN 978-954-533-170-1

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Велкова-Гайдаржиева, А. За тази книга (Световете на литературата. Разговори със Светлозар Иго"в. В. Търново, 2017). // Антимовски хан, бр. 1, 2018, с. 16-23. ISSN 1313 - 7832 Добрич

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) За Ботевия роман на революцията. (за Христо Ботев. Да драснем кибрита на въстанието...)// Проглас, 2018/ Том 27/ бр. 2, (с. 269-271). ISSN 0861-7902 Проглас ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) сп. Проглас

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) Какво се случва в българското критическо самосъзнание за сто години? // Литературен вестник, бр. 23, 13-19. 06. 2018, с. 6-7 ISSN 1310 - 9561 Литературен вестник

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2018) ТИХО Е, ИЛИ ЗА МЕТАФИЗИКАТА НА ЕСЕННИТЕ ЗАЛЕЗИ. (Николай Димитров. Тихо е. Николай Димитров. Тихо е.).// © Електронно списание LiterNet, 16.02.2018, № 2 (219).

Велчев, Борис (2018) "За представителите на обществеността в НК" сп. „De Jure“, кн. 2, ISSN: 1314-2593

Видин, Благой (2018) Актуална уредба на европейската система за предоставяне на убежище. Годишник на Департамент Право. Година Шеста, София, НБУ, 2018, 118-135. ISSN: 1314-8087

Видолов, Иван (2018) Digitalization, Human Rights and the Concept of Equality before the Law Globalization, the State and the Individual, № 2 (18)/2018, pp. 26-34, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Видолов, Иван (2018) Electronic Evidence and Electronic Evidence Means in Bulgarian Criminal Procedure Globalization, the State and the Individual" № 2 (18)/2018, pp.35-43, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Влайков, Светлозар (2018) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РД-10-1880 от 16.11.2017 по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.4. Религия и Теология относно: дисертационен труд на Снежанка Хенрих Попова-Тотева на тема „ Специфични проблеми в омилиите на свети Серафим, архиепископ Богучарски, Софийски Чудотворец". У нас

Вълчева, Доника (2018) A Model For Pseudo-Cloud Hosted E-Learning Module For Collaborative Learning. 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT 2018. Ankara Turkey, DOI: 10.1109/ISMSIT.2018.8567263, Publisher: IEEE. Electronic ISBN: 978-1-5386-4184-2. Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-4185-9.

Вълчева, Пламена (2018) Narratives-in-interaction and Leader Identity Construction in the Youth Organization AIESEC. Metis. Ricerchi di sociologia, psicologia e antropologia della comunicazione. Vol. XXV 1/2018 /Giancarlo Volpato. - Padova: CLEUP, 2018, 99-117. ISBN 978 886787 964 9.

Вълчева, Пламена (2018) The Enactment of Leader Identity in Oral Narratives of Personal Experience in the Youth Organization AIESEC. International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication.

Върбанов, Златко (2018) SIMPLEST OBLIVIOUS TRANSFER PROTOCOL IN PYTHON Proceedings of the 47th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2-6.04.2018, pp.184-189, ISSN 1313-3330

Върбанов, Златко (2018) Some New Quantum Codes over Nonbinary fields Proceedings of the INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS “An Istanbul Meeting for World Mathematicians”, Istanbul, Turkey, 3-6.07.2018, pp.304-308, ISBN:978-605-67964-2-5

Върбанова, Силвия (2018) Изследване на степента на приложимост на електронно образователни ресурси в средното образовaние, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18” – Габрово, Технически университет, Габрово, III-175/180 Габрово

Върбанова, Силвия (2018) Технологии в помощ на студентите с нарушено зрение, изучаващи математика и информатика, Педагогически Алманах, Научно списание, Година ХХVI Брой 2, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ , ISSN 1310-358X Велико Търново

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Възходът и предизвикателствата пред предучилищното образование в България -пленарен доклад. Eлектронен сборник с доклади от Международна научна конференция "„Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното образование след 2015 г.” и Х научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка", МОН, РУО-В. Търново, ВТУ-Педагогически факултет, Велико Търново, 12-14 юни, 2017; 978-619-7281-28-6

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, І група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018. изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІІ група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018. изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІІІ подготвителна група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018. изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя - ІV подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018. ISBN 978-619-212-040-5 ISBN 978-619-212-040-5 изд. Слово, В. Търново

Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя за ІІІ подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018, ISBN978-619-212-039-9 ISBN изд. Слово, В. Търново

Галунов, Тодор (2018) „Националната кръгла маса и подготовката на изборната реформа в България през 1990 г.“ 9-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2018, Исток – Запад, Св. Николи, Македония, с. 39-46. ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302. 9-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2018, Исток – Запад, Св. Николи, Македония, с. 39-46. ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302.

Галунов, Тодор (2018) АСПЕКТИ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА РЕФОРМА В НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД. Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев, София, 2018, с. 359 - 369. ISBN 978 – 954 – 07 – 4533 – 6. Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев, София, 2018, с. 359 - 369. ISBN 978 – 954 – 07 – 4533 – 6.

Галунов, Тодор (2018) Конституционноправни проблеми на участието на България във войните за национално освобождение. Герои. Идеи. Съдби., Сб. С изследвания, 2018, с. 149-160. ISBN 978 – 619 – 176 – 125 – 8. Герои. Идеи. Съдби., Сб. С изследвания, 2018, с. 149-160. ISBN 978 – 619 – 176 – 125 – 8.

Галунова, Калина (2018) Разказвачи и автор - нарация и лудизъм в повествователната структура на "Бай Ганьо" Електронно списание LiterNet, 29.09.2018, № 9 (226)

Ганчева, Магдалена (2018) Кафедра русистики Великотырновского университета им. Святых Кирилла и Мефодия. - В: "Русский язык за рубежом" (Специальный выпуск.Русистика в Болгарии). Москва, 2018, с. 21-26 Москва, Русия

Гаранчовска, Ленка (2018) Pieseň ako efektívny nástroj rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka). In: Romanoslavica. Simpozion – Pavel Josef Šafařík, 180 de ani de slavistică românească, 26. 11. 2017. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.

Генова, Дафинка (2018) Complementarity of image and text in political cartoons: three case studies. Anglica. An International Journal of English Studies, 2018, 27(2), pp.143-158. Online ISSN 0860-5734

Генова, Дафинка (2018) Grasping political cartoons? Not an easy matter. European Journal of Humour Research, 2018, 6(1), pp. 85-99. Online ISSN 2307-700X SCOPUS link

Генова, Дафинка (2018) За визуалната и вербална комуникация в политическата карикатура. Български фолклор, 2018, 44(2), с. 185-203. Print ISSN 0323-9861

Генова, Дафинка (2018) Не ни е забавно – неуспелият хумор при общуването. Nancy Bell. We Are Not Amused: Failed Humor in Interacton. Munich: De Gruyter Mouton, 2015. Български фолклор, 2018, 44(2), с. 280–283. Print ISSN 0323-9861

Георгиев, Венцислав (2018) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЧОВЕКА В СЪВРЕМЕННЯ СВЯТ. ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО И ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ. Юбилеен сборник "25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЛОСОФИЯ” ВЪВ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” (под печат), 2018

Георгиев, Венцислав (2018) ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА И ЕНП НА БАЛКАНИТЕ ДНЕС. ТЯХНАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ. "Европа на кръстопът: Западни Балкани", Велико Търново, 2017, ISBN: 978-954-9469-14-1, стр. 81-99

Георгиев, Георги (2018) Актуална ситуация и социална включеност на субектите, ангажирани с трудовата заетост на младежите. - В: ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ (НАГЛАСИ ЗА ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ) Ред. Г. Георгиев В.Търново: Издателство „ИВИС”, 2018, с.123-158 ISBN: 978-619-205-093-1

Георгиев, Георги (2018) За автора и труда (въведение) - В: Хомосуксеална ориентация при жени и девойки. Социалнопедагогически проблеми. Димитрова, Я. Издателство "Фабер". В.Търново. ISBN: 978-619-00-0860-6 (с.7-8)

Георгиев, Георги (2018) За етичните кодекси в сферата на образованието [For Ethical Codes in the Field of Education] Списание "Педагогика", Година XC, Книжка 2, 2018, с.278-285, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online); -ERIH PLUS; -CEEOL; - EBSCOhost Research Databases; - Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Георгиев, Георги (2018) Полицията в гражданското общество (правоохранителна дейност, социална мисия, професионална етика, граждански контрол) В.Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2018, 254 с., ISBN 978-619-208-157-7

Георгиев, Георги (2018) Помагало за провеждане на семинарни упражнения по теория и методика на ресоциализацията В.Търново: Издателство „ИВИС”, 2018, 219 с., ISBN: 978-619-205-099-3

Георгиев, Георги (2018) Потребностите на децата, като уязвими жертви в правораздавателната система на България. В: Доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“.

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Георгиев, Лъчезар. КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА. - София: изд. АН-ДИ, 2018 [6. прераб. и доп. изд.]. - 140 с. : с ил. и сх. ::рез. на англ. ез. - Библиотека Книга и печатни комуникации ISBN 978-619-7221-09-1 - Издания на книгата от столични издателства: София: Star Way, 2014. Други тиражи: 2015, 2016, 2017 г. на същото издателство: ISBN 978-954-8685-22-1 (2014 г. -3.прераб. и доп. изд.); ISBN 978-954-8685-26-9 (2015 г. и 2016 г. - 4. прераб. и доп. изд.) ISBN 978-954-8685-27-6 (5.прераб. и доп. изд. - 2017)

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Дигиталният печат и съвременната книга - иновации, предизвикателства, тенденции [The digital print and the contemporary book - innovations, challenges,trends].. // В: Библиотеки, четене, комуникации Шестнадесета национална научна конференция с международно участие 16-17 ноември 2017 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2018, с. 223-239: резюме на англ. ез. ISBN 1313-8138 В. Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018 ISSN 1313-8138

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Иновации в печатните комуникации (= Georgiev, Lachezar. Innovations in the printing communications). // И з д а т е л, 2018, № 1 (кн. 1-2), с. 15-32. ISSN 1310-4624 Научно списание за книгата "Издател": Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Книги, студии и поредици по военна психология 1936-1946 г. научно списание за книгата "ИЗДАТЕЛ", № 2/кн. 3-4/, с. 89-93.

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА. - София: изд. АН-ДИ, 2018 [6. прераб. и доп. изд.]. - 140 с. : с ил. и сх. ::рез. на англ. ез. - Библиотека Книга и печатни комуникации ISBN 978-619-7221-09-1 Издания на книгата от столично издателство: София: Star Way, 2007 г., 2012 г. и 2014 г.. Други тиражи: 2015, 2016, 2017 г. на същото издателство: ISBN 978-954-8685-22-1 (2014 г. -3.прераб. и доп. изд.); ISBN 978-954-8685-26-9 (2015 г. и 2016 г. - 4. прераб. и доп. изд.) ISBN 978-954-8685-27-6 (5.прераб. и доп. изд. - 2017). Друго издание: В. Търново: изд. Фабер, 2010, с твърда подвързия ISBN 978-954-400-383-8

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. ОФОРМИТЕЛСКИ ПОДХОДИ В ГРАФИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА КНИГА В. Търново: Народна библиотека "П. Р. Славейков" ISSN 1313-8138

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Съвременната португалска книга и нейната издателска рефлексия в България: Двустранни комуникации, книги, преводни заглавия. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". В: Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Факултет "Математика и информатика": Обществени комуникации и информационни науки. Том 9, с. 5-128. ISSN 2367-8135

Георгиев, Лъчезар (2018) Трима професори за книгата в Бургас [редакционен отзив на сп. Издател за творческа среща на проф. Лъчезар Георгиев с читалищни дейци и библиотекари от Бургаския регион]. // И з д а т е л, 2018, № 2 (кн. 3-4), с. 97. ISBN 1310-4624 Научно списание за книгата "Издател" ISSN 1310-4624

Георгиев, Лъчезар (2018) ЦИТИРАНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО на проф. д-р Лъчезар Георгиев за периода 2017-2018 г. - актуализирана информация: • Попова, Кремена. Дългият път към океана - надежда за по-добър и хуманен свт: в новата книга на Лъчезар Георгиев "Джобни истории на път към океана" (Нови книги). // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 30–34, с рез. на англ. и португалски ез. • Георгиева, Стела В. Пътят до Атлантика – вълнуващо пътешествие към хуманността и надеждата. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 26–29, с резюме на англ. ез. • Списание "Издател" в обектива на медии и библиотеки в страната. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 45, с резюме на англ. ез. • Петров, Димитър. Виртуално пътешествие из красива Португалия в регионална библиотека "Проф. Боян Пенев". // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 46–47, с резюме на англ. ез. • Проф. Лъчезар Георгиев за идеите на Сарамагу. // М о н и т о р, № 6218, 12-13 авг. 2017, с. 45. • Валериева, Стела. На път към читателя. // С л о в о т о днес, № 12, 30 март 2017, с. 10. • Калейдоскопът на проф. Лъчезар Георгиев. // П о л и т и к а, 24-30 март 2017, с. 34. • Николов, Георги Н. Джобни истории на път към океана: Така е нарекъл новата си книга...Лъчезар Георгиев. // www.eurochicago.com/2017/03 • Проф. Лъчезар Георгиев разказва "Джобни истории на път към океана". // М о н и т о р, № 6100, 25-26 март 2017. с. 45. • Проф. Лъчезар Георгиев за идеите на Сарамагу. // М о н и т о р, № , 12-13 авг. 2017, с. 45. • Валериева, Стела. „Загадъчният нобелист“ – вече и в ръцете на българския читател. // И з д а т е л, 2017, № 2 (кн. 3-4), с. 31-37. • Николов, Г. Н. Критика: Загадъчният нобелист: Така е нарекъл новата си книга Лъчезар Георгиев. // Д у м а (София), № 57, 28 март 2018, с. 21. • Георгиева, Стела. Световни лидери, въздействащи върху съвременния книжен маркетинг. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Фак. Математика и информатика. Т. 7. Обществени комуникации и информационни науки. – В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 152: Цитирани са 5 научни книги на проф. Л. Георгиев: • Георгиев, Лъчезар, Стела Георгиева. Пътища на детската книга. – София : АН-ДИ, 2015. – 200 с. : с ил.: резюме на англ. португ. и исп. ез. [ISBN 978–619–7221–05–3] • Георгиев, Лъчезар. Книгоиздаване и печатни комуникации : Изследвания за книгата и медиите (=Book publishing and printed communications: Research on the book and media). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. – 424 с. : рез. на рус. и англ. ез. : с ил. • Georgiev, Lachezar. Management and Strategy in Book Publishing and Printed Communications. / Translation from Bulgarian Snezhana Boyanova, Lena Ilieva. – В. Търново : FABER, 2014. – 248 p. • Георгиев, Лъчезар. Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации (=Strategic approaches in publishing and print communications) : Монография – 4. прераб. и доп. изд. – София : АН-ДИ, 2016. – 260 с. : abstract • Георгиев, Лъчезар. Увод в издателския процес. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2017. – 251 с. : с ил. • Интервю на Г. Н. Николов с проф. д-р Лъчезар Георгиев: Творецът сам трябва да открие онези значими и дълговечни послания, които да го запомнят и много след като нашето поколение си е отишло от света…: Едно интервю на Георги Н. Николов с писателя и университетския преподавател проф. д-р Лъчезар Георгиев. // Б у д и л н и к (Лондон), № 9, 27 февр. – 5 март 2018, с. 14 –15. [Електронната публикация е на адрес: https: // www.budilnik.com/vestnik/ broj-9-godina-2018/p.14-15.] • Николов, Георги Н. Събеседник: Лъчезар Георгиев: За книгата, литературата и мисията на писателя. // Д у м а (София), № 67, 6 април 2018, с. 21. • Николов, Георги Н. Интервю с проф. д-р Лъчезар Георгиев. // Б ъ л г а р и я (Чикаго – САЩ). ) № 9, 1-7 март 2018, с. 28-29 [www.bulgaria-weekly.com/match 1-match 7/ 2018, issue 9 (870), year 17, Chicago, p. 28-29]. „България“ – Чикаго е печатен и електронен вестник на българите в САЩ. • Николов, Георги Н. Проф. Л. Георгиев за книгата, литературата и мисията на писателя: Интервю на Георги Н. Николов с писателя и университетския преподавател проф. Лъчезар Георгиев [В електронно списание ЕВРОЧИКАГО – САЩ]. – В: http: // www.eurochicago.com/2018/02/knigata Цитирания, появили се в научната литература през 2017-2018 г. Всички по важни цитирания са отразени в библиографското изследване на д-р Стела В. Георгиева и Магдалина Миланова, с библиографски редактор Даниела Върбанова от Университетска библиотека при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ: БИОБИБЛИОГРАФИЯ = PROF. LACHEZAR GEORGIEV PhD. BIBLIOGRAPHY. – София: Star Way; печатница „Сира“, 2015. – 320 с. : резюме на англ. : встъпит. статия и на англ. ез. : с ил. Книгата излязла от печат 2016 г. Нова Библиография за 60-годишнината на проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев е публикувана в: Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Том 8, с най-новите цитирания върху творчеството му, излязла от печат през 2017 г.: Проф. д-р Лъчезар Георгиев: Библиография [= Prof. Lachezar Georgiev PhD: Bibliography] / Състав. Ст. В. Георгиева, М. Миланова / Библиогр. ред. Д. Върбанова. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. – 324 с. – с ил. : Резюме и предговор на англ. ез. Съдържа: 802 библиографски единици, вкл. и цитирания за него. Четвъртият раздел съдържа данни за книги и други публикации на проф. Л. Георгиев, реферирани и приети в големи чуждестранни библиотеки: „В световните библиотеки“ – с. 236 – 277. Деянова, Катерина. Модерно образование в старата столица. // В: Сб. П о г л е д и към книгоиздаването. – София: СУ Св. Кл. Охридски: ФЖМК, 2018, с. 39–40. В статията се цитира приносът на проф. д-р Лъчезар Георгиев за утвърждаването на специалността „Книгоиздаване“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и негови становища относно спецификата на обучението по специалността, развитието на свързаните с нея научни изследвания и професионалната реализация на студентите.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Педагогически насоки за работа с интерактивна бяла дъска Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, кн. 1. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ (FLIPPED CLASSROOM) – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И ДИЗАЙН – Педагогика, бр. 6/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 9/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index. (под печат).

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Applying data mining algorithms on demographic data with Power BI In Proceedings of the 13th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, pages 117-121, ISBN 978-963-449-086-9

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Customer Feedback Text Analysis for Online Stores Reviews in Bulgarian IAENG International Journal of Computer Science, Vol. 45, No. 4, 2018, pages 560-568

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Въведение в Kodu Издателство „Буквите“, ISBN: 978-619-154-305-2

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2018) Онлайн инструменти за намиране и споделяне на научни изследвания XVII-та Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – четене – комуникации”

Георгиева, Златинка (2018) ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬЮ Семья и дети в современном мире. Том IV. Коллективная монография / под общей и научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. с. 499-505. ISBN 978-5-8064-2637-7

Георгиева, Златинка (2018) КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА Сборник материалов международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников «Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований», Тверь, Русия, 15 май 2018 г. Ред. колегия Т.А. Жалагина, Е.А. Гарилова. Твер. гос. ун-т, 2018, с.19-24. УД 159.9(082 )+37(082) ББК Ю9я43+ч40я43 П86

Георгиева, Златинка (2018) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ У ОНКОЛОГИЧНО БОЛЬНЫЕ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ Сборник материалов научнопрактической конференции с международным участием „Поляковские чтения-2018 (к 90-летию Ю.Ф.Полякова). Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии (к 90-летию Ю.Ф. Полякова). Научно-практическое издание. Москва, 15- 16 март 2018 г. Ред. колегия Н.В. Зверевой, И.Ф. Рощиной. С.Н.Ениколопова. Mосква: OOO «Сам Полиграфист», 2018. с. 118-121. ISBN 978-5-94051-148-9

Георгиева, Златинка (2018) ПЪРВОТО СТЪПАЛО Международная научно-практическая конференция «Психология труда и управления как ресурс развития общества в условиях глобальных изменений». ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь, 26-29 септември 2018 г. [Инд./Реф. в: eLibary.ru]

Георгиева, Стела (2018) Две монографии с научни приноси и практическа приложност Сп. Издател, номер 1( кн.1-2), 2018. с. 47.

Георгиева, Стела (2018) Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия сп. "Издател", номер 1 (кн. 1-2), 2018. стр. 8-14.

Георгиева, Стела (2018) Световни лидери, въздействащи върху съвременния книжен маркетинг Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", направление: Обществени комуникации и информационни науки. Т. 9. 2017. стр. 131-154.

Гергова - Чучкова, Мая (2018) Спортологичен анализ на гимнастиката в часа по физическо възпитание и спорт Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование - Враца 2018“, Изд. Ай анд Би, с. 85-90, 2018, ISBN, ВТУ, Враца,

Гергова, Христина (2018) (2018). Интеркултурна комуникация между учители, ученици и родители като партньори с обща мисия в началното училище, София, сборник с доклади от Международна научна конференция на тема " Педагогическа комуникация: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ". Рецензенти: проф. дфн Иванка Мавродиева, проф. д-р Янка Тоцева. Научен редактор: доц. д-р Калина Йочева. Изд. "Фабер", ISBN: 978-619-00-0712-8, с. 234-243

Гецов, Антон (2018) Апозитивните словосъчетания като средство за създаване на фалшиви новини Медии и комуникации на 21. век. Том 2, брой 1/2018. Тема на броя: Медии и постистина. Главен редактор: проф. д-р Илияна Павлова. В. Търново. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 80–84, ISSN 2603-3089. http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/10

Гецов, Антон (2018) Език свещен (за Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 1, 2018 (ХХVII), с. 110–112. ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/eng/default.aspx

Гецов, Антон (2018) Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (I част) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 2, 2018 (XXVII), с. 51–59, ISSN 0861-7902. http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol27/iss2/13

Гецов, Антон (2018) Станьо Георгиев – преподавателят и учителят Юбилеен лист: проф. Станьо Георгиев на 90 години. Катедра по съвременен български език при Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, с. 3, Отг. ред.: П. Пехливанова.

Горанова, Пенка (2018) Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) Алманах научни изследвания, том 25, АИ-Ценов Свищов

Григорова, Маргрета (2018) Perspectives on the Contemporary BulgarianCultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea In: Autorial Self Polish and Other, Maria-Skłodowska-Curie University Press, Lublin dystr. By Columbia University Press, New York, 351-387, ISBN 978-83-227-9056-4

Григорова, Маргрета (2018) Mihail Madjarov’s Pilgrim Travelogues in the Context of the Bulgarian Hadzhiystvo “Jerusalem as the text of culture. The meeting place of many traditions and religions, Uniwersytet Kardynal Stefan Wyszyński, Warszawa

Григорова, Маргрета (2018) Владислав Панас. Тайната на седмия ангел Литературен вестник, бр.27, с.32-33, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ В ПОСЛЕДНОТО МУ ИНТЕРВЮ С МАРГРЕТА ГРИГОРОВА сп. Проглас, 2018, кн.1, с. 96-99, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Григорова, Маргрета (2018) ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ И БЪЛГАРСКАТА МАРИНИСТИКА Проглас, 2018/1, с. 59-68, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Григорова, Маргрета (2018) Данута Опацка-Валасек. Нишката на живота, тъканта на поезията Литературен вестник, бр. 27, с.28-29, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) Збигнев Херберт и даровете на Хермес Литературен вестник, брой 27/11-17 юли, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) Рафал Жебровски. Из "Камъкът, на който бях роден..." Литературен вестник, бр. 27, с. 13, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) Ришард Нич. „Несигурната яснота“ на текста и „верността“ на интерпретацията За стихотворението на Херберт "Пан Когито разказва за изкушението на Спиноза" Литературен вестник, бр. 27/11-17 юли 2018, с. 26-27, ISSN 1310 – 9561

Грунчева, Лариса (2018) INDUCTION INTO THE TEACHING PROFESSION FROM THE POINT OF VIEW OF BEGINNING TEACHERS KNOWLEDGE International journal. Skopje: Institute of Knowledge Management, September 2018, Vol.26.2, (p.527-533). ISSN 2545 - 4439 (for printed version) ISSN 1857-923X (for e-version).

Грунчева, Лариса (2018) WHAT DO BEGINNING TEACHERS NEED FOR EFFECTIVE INDUCTION AND RETENTION IN THE TEACHING PROFESSION? KNOWLEDGE International journal. Skopje: Institute of Knowledge Management, September 2018, Vol.26.2, (p.527-533). ISSN 2545 - 4439 (for printed version) ISSN 1857-923X (for e-version).

Грунчева, Лариса (2018) ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КРИТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Сборник "ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ" , Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018

Гълъбова-Маринова, Мила (2018) Езиковата реалност в днешното начално училище ДЕТЕТО И ПЕДАГОГИКАТА / Юбилеен сб. на СУ "Св. Кл. Охридски". Състав. Кьосева, М., Я. Рашева-Мерджанова, И. Петкова. Просвета ISBN 978-954-01-3806-0

Гълъбова-Маринова, Мила (2018) За субектите в контекста на висшето образование Сб. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Авт.кол. В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-140-9, с.152-160

Гълъбова, Даринка (2018) Гълъбова, Даринка. Моливко – играя и зная. Математика (познавателна книжка за трета подготвителна група, 5–6 г.). В.Търново: Слово, 2018, 80 с. ISBN: 978-619-212-029-0 В.Търново: Слово, 2018, 80 с. ISBN: 978-619-212-029-0

Гълъбова, Даринка (2018) Гълъбова, Даринка. Моливко – играя и зная. Математика (познавателна книжка за четвърта подготвителна група: 6 – 7 г.). В.Търново: Слово, 2018, 72 с. ISBN: 978-619-212-034-4 В. Търново: Слово, 2018, 72 с. ISBN: 978-619-212-034-4

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София:Просвета плюс, 2018 г., 43 с., ISBN 978-619-222-244-4 София

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 52 с. ISBN 978-619-222-216-1 София

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София:Просвета плюс, 2018, 32 с., ISBN 978-619-222-245-1 София

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 51 с. ISBN 978-619-222-215-4 София

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. ISBN 978-619-222-214-7 София

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-213-0 София

Давидкова-Димитрова, Десислава (2018) Правото на обвиняемия да има защитник при провеждане на разпоредителното заседание Сборник доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", Велико Търново, 12 декември 2017 г., издателство Фабер, с. 125-131. ISBN 978-619-00-0788-3

Давидкова-Димитрова, Десислава (2018) Формиране на наказателното правораздаване след Освобождението на България от Османско владичество Сборник доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от Османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, 19 април 2018 г., Издателство "Фабер", с. 138-148. ISBN 978-619-00-0816-3

Давидов, Димитър (2018) DAVIDOV, D. Dynamics of the development of students' psychomotorics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018. (стр. 1201-1206) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Davidov, D. Formation of organizational methodology skills in students from the “Pedagogy of physical education training“ specialty through gymnastics. UDK 37 International jornal , Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE. Shientific papers, MEDICAL SCIENCES AND HEALTH Vol. 22.5 Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016). Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia, 16-18 march 2018.(стр. 1217-1220) ISSN 2545-4439 ISSN 1857-923X

Давидов, Димитър (2018) Димитър Давидов. Специализирана двигателна активност за развитие на психофизически качества на студенти. Монография. Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISВN 978-619-7281-37-8 Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. (обем - 134 стр.)ISВN 978-619-7281-37-8

Даскалова, Ярмила (2018) LITERARY PAIRS IN COMPARATIVE READINGS ACROSS NATIONAL AND CULTURAL DIVIDES Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, UK. ISBN (10) : 1-5275-1380-7, Monograph, ISBN (13): 978-1-5275-1380-8.

Даскалова, Ярмила (2018) W. B. YEATS AND EDWARD SAID: NATIONAL TRANSNATIONALISM: CONCEPTS OF IRISHNESS–FROM WITHIN AND FROM WITHOUT Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ т. 4, 2018, ISBN 978-619-233-023-1 (Online) стр. 214-226. https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-4-2018-isbn-978-619-233-023-1-online

Демиркова, Ралица (2018) Съпоставителният анализ като средство за изследване на преводимостта на игрите на думи Съпоставително езикознание, 2018, XLIII (4), с.13-27. Print ISSN 0204-8701

Денев, Стоян (2018) Analysis of specific football preparedness of boys with intellectual disabilities. Research in physical educations, sport and health. 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018. с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018. с. 235-239. ISBN 978-99976-34-29-0

Денев, Стоян (2018) Establishment of the current physical development of children with special educational needs, MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018, с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. 2018, с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0

Денев, Стоян (2018) Аз преподавам футбол. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2018, 103 стр. ISBN: 978-619-7281-36-1 „Велико Търново: „Ай анд Би“, 2018, 103 стр. ISBN: 978-619-7281-36-1

Денев, Стоян (2018) Влияние на началното обучение по футбол върху физическата дееспособност на 6-7-годишни деца. XI Международная научная конференция "Иновации и технологиях и образовании", стр. 280, Белово, ISBN 978-5-906888-02-0 XI Международная научная конференция "Иновации и технологиях и образовании", стр. 280, Белово, ISBN 978-5-906888-02-0

Денев, Стоян (2018) Денев, Стоян, Милена Алексиева. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2018 с. 49-56, ISSN: 2534-9317 Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2018 с. 49-56, ISSN: 2534-9317

Денев, Стоян (2018) Рекреативни спортове на вода – ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски. „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISBN: 978-619-7281-19-4 „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. ISBN: 978-619-7281-19-4

Денев, Стоян (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Велико Търново, „Ай анд Би“, 109 стр. ISBN: 978-619-7281-39-2 Велико Търново, „Ай анд Би“, 109 стр. ISBN: 978-619-7281-39-2

Дерменджиев, Атанас (2018) A model of research activity in Social and Cultural Geography XIII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25-27 maio, p. 44-46.

Дерменджиев, Атанас (2018) Географски аспекти на социално-икономическото развитие на Република Босна и Херцеговина XVI-th National Conference "Natural Sciennces 2018", NCNS, 5-6.10. Shoumen, Bulgaria 2367-5144 (print), 2603-347X(online)

Дерменджиев, Атанас (2018) Културната география и "новите културни географии" "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", т. 13, 31.10. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-125-6 (CD)

Дерменджиев, Атанас (2018) Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. -В. Търново: Изд. "Ивис", 400 с. ISBN 978-619-205-091-7

Дерменджиев, Атанас (2018) Териториалните общности като географска картина на социалните процеси Юбилеен сборник. -В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиева, Стела (2018) Conceptual-didactic models of the new syllabuses of Geography and economics and academical geography in the Bulgarian school. International Conference Practical Geography and XXI Century Challenges”, Москва, Руска Федерация, 2018.

Дерменджиева, Стела (2018) Didactic supports for situating the Geografic training of Bulgaria. – In: KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor 1.322 (2016), Vol. 26.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, p. 663 – 669, September, 2018. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version). With Impact Factor

Дерменджиева, Стела (2018) Geografie und Wirtschaft, 1. Teil С., Просвета, ISBN: 978-954-01-3792-6

Дерменджиева, Стела (2018) Geografie und Wirtschaft, 2. Teil С., Просвета, ISBN: 978-954-01-3792-6

Дерменджиева, Стела (2018) Geography and economics for 9th grade, Part 1. С. Просвета. 51 с. ISBN: 978-954-01-3791-9

Дерменджиева, Стела (2018) Geography and economics for 9th grade, Part 2 С. Просвета, ISBN: 978-954-01-3791-9

Дерменджиева, Стела (2018) Interactivity and interactive methods and techniques in Geography and Economics education under topic of " Number, Density and Population movement" Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, p. 27-38, 2018. ISSN 2603-3879.

Дерменджиева, Стела (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges In: 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 2018, p. 637 – 644. ISSN 1857 – 7636.

Дерменджиева, Стела (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of the countries” in the Balkan Peninsula. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, p. 18 – 26, 2018. ISSN 2603-3879.

Дерменджиева, Стела (2018) Situational Models of School Geographical Education in the training on „Geography of countries” in Selected Southeast European Countries. International Conference Practical Geography and XXI Century Challenges”, Москва, Руска Федерация, 2018.

Дерменджиева, Стела (2018) Traditions and innovations in the training on “geography of countries” in the secondary school in Bulgaria XIII International Seminars „Overarching Issues of the European Area”, 2018 „XIII International conference on Overarching issues in Europe”, Faculties of Arts and Humanities and of Economics of the University of Porto and University of Minho.

Дерменджиева, Стела (2018) Вариант за дидактическо ситуиране спрямо социалните и гражданските компетентности при изучаването на География на България в прогимназиален етап. XIII научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиева, Стела (2018) Вертикален дидактически разрез на обучението по география на България при новите реалности. Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, Шумен, ШУ „Константин Преславски”, Катедра „География, регионално развитие и туризъм”, 2018.

Дерменджиева, Стела (2018) География и икономика за 7. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3737-7

Дерменджиева, Стела (2018) География и икономика за 7. клас (печатен вариант) Просвета, С., 155 с., ISBN: 978-954-01-3650-9

Дерменджиева, Стела (2018) География и икономика за 9. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3738-4

Дерменджиева, Стела (2018) География и икономика за 9. клас (печатен вариант) Просвета, С., 120 с., ISBN: 978-954-01-3652-3

Дерменджиева, Стела (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти. Латинска Америка. Пространство, общество, икономика. С., УИ „Св. Климент охридски”, 2018, с. 174 – 188. ISBN 978-954-07-4452-0.

Дерменджиева, Стела (2018) Глобализация и регионализация“ – процесът като университетски курс. Юбилеен сборник. Великотърновско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиева, Стела (2018) Интелектуалните карти в обучението по география на страните – същност, значение, приложение. XIII научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиева, Стела (2018) Книга за учителя по география и икономика за 7. клас Просвета, С., 171 с., ISBN: 978-954-01-3698-1

Дерменджиева, Стела (2018) Книга за учителя по география и икономика за 9. клас Просвета, С., 100 с., ISBN: 978-954-01-3699-8

Дерменджиева, Стела (2018) Методически проекции и вътрешнопредметен интеграционен синтез в обучението по география на България при новите условия. XVI-th National Conference „Natural Sciences 2018” с международно участие, NCNS 2018, Шумен 2018 2367-5144 (print), 2603-347X (online)

Дерменджиева, Стела (2018) Обучението по „География на страните“ – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище. България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2018 / Том 12 / Брой 1, с. 253 – 262, ISSN: (Online) ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2018) Системата „Географско образование” в средното училище – възможности за ефективно управление и функциониране. XVI-th National Conference „Natural Sciences 2018” с международно участие, NCNS 2018, Шумен, 2018 2367-5144 (print), 2603-347X (online)

Дерменджиева, Стела (2018) Ситуативен анализ на нормативната рамка на проектните дейности в обучението по география и икономика. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Международен симпозиум „Образование ‘21”, 30.11. – 01.12.2018

Дерменджиева, Стела (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище. Сб. от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 517 - 529, 2018. ISSN 2367 - 7473.

Дерменджиева, Стела (2018) Тематични листове по география и икономика за 9. клас Просвета, С., 52 с., ISBN: 978-954-01-3677-6

Дерменджиева, Стела (2018) Тетрадка по география и икономика за 7. клас Просвета, С., 100 с., ISBN: 978-954-01-3678-3

Джанфезова, Таня (2018) Миков, Румен и др. Нови археологически проучвания в южния некропол на Кабиле. Румен Миков, Таня Джанфезова, Стефан Бакърджиев. // Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis/ Supplementum VI - Stephanos Archaeologicos ad 80 annum Professoris Ludmili Getov/ Иван Вълчев. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 267-303. София, България

Дживтерева, Светла (2018) Териториално разпределение на българските народни песни според функциите им (по данни от електронен фонд към Архив на Катедра Българска литература при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий") Полетата на етнологията: между знанието и познанието. 25 години Асоциация "Онгъл". Годишник на Асоциация "Онгъл", том 16, год. ХII, 2018, ИИК "Род", с. 340-343, 613-617, ISSN 1311 - 493Х,

Дживтерева, Светла (2018) Функции на финалните формули в коледните обредни песни Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, VOL. 36/1, VELIKO TARNOVO, (http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss1/)

Дилова-Нейкова, Цветанка (2018) Коева, П. Съвременни методики на обучение по плуване в Република България и водещите държави в плувните спортове.Междунаридна научна конференция - Педагогическото образование традиции и съвременност, Изд. "Ай Анд Би, стр. 90-97, ISSN: 2534-9317, В. Търново, 2018. Издателство "Ай Анд Би", Велико Търново

Диманов, Даниел (2018) Дял на трудовите доходи в България за периода 2010-2018 г. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Варна, 17 сентября 2018 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ФЛП Вышемирский В. С., 2018, с. 240-244. ISBN 978-617-7573-31-8 Украйна

Димитров, Иван (2018) Letters, Truth and Fiction-Writing in The Things They Carried

Димитров, Иван (2018) Letting Go: the Curious Case of Philip Roth’s Mature Immaturity

Димитров, Иван (2018) MAGICAL REALISM IN THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO

Димитров, Иван (2018) Филип Рот: пророкът на грозната истина във време на лицемерие и политическа коректност

Димитров, Камен (2018) Из Архивския номоканон. - Епохи, 2015 (2018), 23, (2), с. 389–397. Online ISSN 2534-8418, Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Николай (2018) Визии за целостта в поезията на Иван Методиев Книга за Иван Методиев. Проекти за свят. Институт за литература – БАН, С., 2018, ISBN 978-619-7372-07-6, стр. 49 -65.

Димитров, Николай (2018) За очите на мъжа и на жената в творчеството на Емилиян Станев Сб. Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. ДАР-РХ, В. Търново, 2018, ISBN978-954-9489-60-6, стр. 219 – 213

Димитров, Слави (2018) INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITION “CULTURAL TOURISM” - A NEW OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF TOURISM XIII Jornadas Internacionais “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, 2018, Porto, pp. 30-31.

Димитров, Слави (2018) NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. 2018 (2), ISSUE 42, рр. 29-44. Online ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, 02.10-07.10.2018. Blagoevgrad: Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, 2018, рр. 190-196. ISBN 978-954-00-0176-0 – CD.

Димитров, Слави (2018) Граници, регионална политика и регионално развитие в страните от Европейския съюз. Международна научно-практическа конференция България на регионите’2018, 19-21 октомври 2018, Пловдив. Ред. проф. Д. Димитров. Академично издателство „Талант”, Пловдив, 2018, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. с. 41-48. ISBN 978-619-203-229-6 (on-line).

Димитров, Слави (2018) Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално ниво. Сб. от Международна научна конференция „Туризмът и иновациите”, Варна, Ред. Св. Ракаджийска, Варна: Наука и икономика, 2018, с. 128-139. ISBN 978-954-21-0973-0

Димитров, Слави (2018) Пътят на Сантяго – религиозен туризъм и духовно извисяване - Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Година I (XXXIII), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, c. 837-847. Print ISSN 2603-3534

Димитров, Слави (2018) Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго Велико Търново: Фабер, 2018, 224 с. ISBN 978-619-00-0717-3

Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост Академично издателство "Ценов", Свищов ISBN: 978-954-23-1680-0

Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост (Учебно пособие за дистанционно обучение) издател: Академично издателство "Ценов" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" ISBN 978-954-23-1546-9

Димитрова, Ваня (2018) DIGITIZATION OF EDUCATION IN THE FIELD OF SECURITY International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018

Димитрова, Ваня (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Sibiu, Romania

Димитрова, Ваня (2018) Връзката на специализирания софтуер с хотелските операции INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT, Riga, Latvia

Димитрова, Ваня (2018) КОНЦЕПУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series-Tekirdağ/Turkey о

Димитрова, Ваня (2018) НАУЧНО ЗНАНИЕ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH, Technical University of Sofia

Димитрова, Димка (2018) Български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 143 с. ISBN 978-619-215-197-3

Димитрова, Димка (2018) Български език за 9. клас София: ИК "Анубис", 2018, 87 с. ISBN 978-619-215-250-5

Димитрова, Димка (2018) Книга за учителя по български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 87 с. ISBN 978-619-215-240-6

Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 9. клас София: ИК "Анубис", 2018, 95 с. ISBN 978-619-215-324-3

Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове, 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 95 с. ISBN 978-619-215-311-3

Димитрова, Димка (2018) Учебна тетрадка по български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 103 с. ISBN978-619-215-273-4

Димитрова, Дияна (2018) "Методически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7-11-годишни ученици" Сп."Реторика и комуникации" (електронно научно списание), бр.32, януари 2018 г., СИЕТАР,http://rhetoric.bg/.ISSN1314-4464 - България

Димитрова, Дияна (2018) Вълшебното ключе. Упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи - 3. клас София, "Просвета" с.15 ISBN 978-954-01-3775-9

Димитрова, Дияна (2018) Приобщаване на ученици с ромска етническа принадлежност към образователната среда чрез включване в извънкласни форми В: сборник с доклади от Международна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност" ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Димитрова, Илияна (2018) Драматургията на Бойко Илиев по повестта "Крадецът на праскови" сб. Емилиян Станев - традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. ДАР.РХ, В. Търново. 2018; ISBN: 9789-954-9489-60-6

Димитрова, Ренета (2018) Приложение на груповата работа при лица с умствена изостаналост в социални услуги в общността // Application Of The Group Work For Persons With Mental Retardation In Sotsial Services In The Community Шуменски университет

Димитрова, Ренета (2018) Роля на социалната рехабилитация за подобряване качеството на живот на лицата с умствена изостаналост // The Role of Social Rehabilitation for Improving the Quality of Life of People with Mental Retardation

Димитрова, Яна (2018) Professional obligations and responsibilities of the social worker In: Knowledge-International Journal, Vol. 28. 6, Skopje, 2018, p. 2075-2078, Print ISSN 2545-4439

Димитрова, Яна (2018) Social work in the system of public professions In: Knowledge-International Journal, Vol. 28. 6, Skopje, 2018, p. 2063-2065, Print ISSN 2545-4439

Димитрова, Яна (2018) Децата бежанци и мигранти - представата на обществото за тях Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”.

Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Издателство "Фабер", Велико Търново. 152 с. ISBN 978-619-00-0860-6

Димкова, Росица (2018) Димкова, Р. Концепция за иновативна дейност в дългосрочен обучителен процес по хандбал. Dimkova, R. Concept of Innovative Activity in a Long Handball Training Process University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2018, issue 26-1,p 66-77,ISSN: 1310-358X, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий,, Педагогически алманах, 2018, том 26, брой 1, стр.66-77, ISSN: 1310-358Х, В. Търново, 2018.

Димкова, Росица (2018) Димкова, Р. Р. Николов. Изследване на физическото развитие на студенти участващи в занятията по спортни игри в СА „Д.А.Ценов“ Свищов. R. Dimkova, R. Nikolov. Physical development of students participating in the sports games in SA "D.A Tsenov", Svishtov. University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2018, issue 26-1,p 77-81,ISSN: 1310-358X, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий,, Педагогически алманах, 2018, том 26, брой 1, стр. 77-81, ISSN: 1310-358Х, В. Търново, 2018.

Димкова, Росица (2018) Димкова, Р., А. Рачкова, Б. Иванова. Специфика на модулното обучение по физическо възпитание и спорт в начален образователен етап. Dimkova, R., A. Rachkova, B. Ivanova. Specific modular training in physical education and sports in the primary school. Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“,ВТУ “Св. св. Кирил и Методий", Филиал Враца, ISSN: 978-619-72-81-38-5, 2018.

Димкова, Росица (2018) Димкова, Р., Р. Николов. Взаимовръзката между основните показатели, характеризиращи физическите качества и техническите умения на студентите от СА „Д. А. Ценов - Свищов“. R. Dimkova, R. Nikolov. Interconnection between the main indicators, characterizing the physical qualities and the technical s kills of students from the SA “D.A.Tsenov” – Svishtov. Международна научна конференция “Педагогическото образование – традиции и съвременност“, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий", (с.187-191) ISSN: 2534-9317, 2018.

Донев, Владимир (2018) Думи за живия Ботев (предговор). – В: Костов, Борислав, Ст. Цветкова. Вол за вола. Пищов за Ботев. София, 2018, с. 5-7

Донев, Владимир (2018) ЕРОТИКАТА В СТИХОСБИРКАТА "ПЕПЕЛ ОТ ПЕПЕРУДИ" НА БОРИСЛАВ КОСТОВ Електронно списание LiterNet, 23.01.2018, № 1 (218); https://liternet.bg/publish10/vdonev/borislav-kostov.htm

Донев, Владимир (2018) ОБРАЗЪТ НА ПОЕТА ВЪВ ФИЛМА "ДЕЛО 205/1913 П. К. ЯВОРОВ" (1983) Електронно списание LiterNet, 21.06.2018, № 6 (223) https://liternet.bg/publish10/vdonev/yavorov.htm

Донев, Владимир (2018) ПРЕГЛЕД на книгите, включени в конкурса АПРИЛОВСКИ НАГРАДИ 100 Вести, бр. 257, 6. ноември 2018, с. 5; https://bit.ly/2F9UBEn

Донев, Владимир (2018) Романът пред загадката на Сфинкса. Литературен вестник, Бр. 21, 30. 05. – 5. 06 2018, с. 4

Донев, Владимир (2018) Увод към книгата "Забравени и незабравими" – Радка Пенчева. Забравени и незабравими. Астарта, 2018, с. 7-8; ISBN 978-954-350-267-7

Дончев, Антон (2018) Хасковски партизански отряд (IX.1885 г. – I.1886 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, с. 150-155. ISSN: 978-619-208-125-6

Дончева, Иванка (2018) За необикновената епитафия на Алия Потестас. – Studia Philologica Universitatis Tarnovensis, 2017, Том 36, Брой 1. Езици, култури, комуникации. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 299-312; ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). Велико Търново

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2018) Технологии в помощ на студентите с нарушено зрение, изучаващи математика и информатика Педагогически алманах

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, 2018, ISSUE 41, pp. 30-35. Online ISSN 2367-5721

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Didactic supports for situating the Geografic training of Bulgaria. International Journal with Global Impact Factor – KNOWLEDGE Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, 2018, Vol. 26.2., pp. 663–669. For printed version ISSN 2545-4439. For e-version ISSN 1857-923X

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges. 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 15-16 May 2018. Skopje: Geobalcancia Society – Skopje Republic of Macedonia, 2018, рp. 637–644. ISSN 1857 – 7636

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2018, Vol 1, No 1, pp. 18–26. ISSN 2603-3879

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти. – В: Латинска Америка. Пространство, общество, икономика. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 174–188. ISBN 978-954-07-4452-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Историографски преглед на правила за характеризиране на страна в училищното географско образование. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, 2018, ISSUE 41, pp. 36–46. Online ISSN 2367-5721

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 14–15 юни 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 288-292. ISSN 2367-7481. Online e-book ISBN 978-619-7246-20-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Модели на правила за разумно поведение по време на кризи от невоенен характер в учебниците по география и икономика. Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 503–516. ISSN 2367 - 7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Обучението по „География на страните” – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище. Сб. От Научна конференция „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2017 г. Ред. И. Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, том 12, с. 253–261. ISSN: 978-619-208-125-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 14–15 юни 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274–287. ISSN 2367-7481. Online e-book ISBN 978-619-7246-20-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ситуационен анализ на учебниците по география и икономика за V клас (първа част). Сб. От Научна конференция „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2017 г. Ред. И. Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, том 12, с. 291-307. ISSN: 978-619-208-125-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище. Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 517-529. ISSN 2367 - 7473

Друмева, Красимира (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 Каталог, "Фабер", Велико Търново, с. 227-237, ISBN 978-619-00-0796-8

Друмева, Красимира (2018) Книга – албум „Плакатът – изкуството на улицата“ Издателство "Група Цвят – България", София, с. 55. ISBN 978-619-7226-08-9

Друмева, Красимира (2018) Книга „Лаборатория за идеи“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2018, с. 204. ISBN 978-619-168-191-4

Друмева, Красимира (2018) Публикация „Фактори блокиращи творческото мислене“ Сборник статии от Втора национална научна конференция “Цвeтът и детето”, 09 юни 2018, НБУ, София, под печат

Емилиянова, Боряна (2018) Quelques toponymes d’origine roumaine dans la région de Silistra, Bulgarie Buletin științific. Fascicula Filologie. Seria A, vol. XXVII/2018. ISSN: 1583-1264.

Жеков, Живко (2018) Китай, Рим и хуните Сборник с доклади от международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново, 13–14 октомври 2017 г. Ред. И Мандова. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 235–243. ISBN 978-619-00-0745-6

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. П. Петков. София: Просвета, 2018, с. 112–123. ISBN 978-954-01-3551-9

Жеков, Живко (2018) Пелтастите в “Анабазиса” на Ксенофонт Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, c. 95–107. ISSN 2603-3534

Жеков, Живко (2018) Походите на Марк Лициний Крас през Хемус Известия 2017. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2018, т. V, с. 11–21. ISSN 2367-783Х

Жеков, Живко (2018) Рим и Пир II Молоски – мит и реалност Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, т. XII, с. 9–23. ISSN 978-619-208-125-6

Жеков, Живко (2018) Римският социум и войната Материални и нематериални граници. Изследване на процесите на конструиране на граници. Съст. М. Карамихова. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 260–278. ISBN 978-619-208-150-8.

Захариев, Симеон (2018) Иконостасът в храм "Св. пророк Илия" в гр. Свищов Дисертация, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Православен богословски факултет, Катедра "Църковни изкуства

Златанов, Благой (2018) „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник „Правото – традиции и перспективи“, Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-28-2625-5, с. 222 – 229.

Златанов, Благой (2018) „Правна уредба на договора за текуща сметка според турския Търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018, бр. 6 – 7, с. 23 – 30, ISSN 1313-7204. Статията е в съавторство със С. Руфат.

Златанов, Благой (2018) Златанов, Бл. „Договорът за финансов лизинг“, В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-149-2, 332 с.

Златева, Добринка (2018) Аnthropological challenges to the development of economic theory. Сб Международна научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“ 28-29.09.2017г. Арбанаси, Велико Търново. Отг. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018 г., т. 1, с. 58 – 60. Print ISSN 2603-4093 Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, т. 1, Сборник от научни изследвания от годишната конфеенция на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, посветена на 25-та годишнина от основаването на факултета, проведена на 28-29. 09. 2017 г. с Арбанаси, В. Търново

Златева, Добринка (2018) Учебник по Макроикономика. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 261. ISBN 978-619-208-148-5. Университетско издателство, „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Златева, Добринка (2018) Учебник по Микроикономика. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с.272. ISBN 978-619-208-132-4. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството и децата в риск Бургас: ЛИБРА СКОРП, 2018, 288 с., ISBN:978-954-471-438-3

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход – влияние върху агресивността при деца в риск, отглеждани извън семейна среда Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Антология Неформално образование. Съставител: С. Николаева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 646 - 656. ISBN 978-954-07-4375-2.

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск сп. Педагогика, Кн.7, 2018, 887-889, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Инд. и реф.в Web of Science

Иванов, Ивелин (2018) Book Review: Liutprand of Cremona. Razplata. Istoriya na Odon. Pratenichestvo v Konstantinopol, translated and edited by Lilyana Simeonova. Iztok-Zapad Publishers, 2015. ISBN 978-619-152-691-8 – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2018, Vol. 2, Issue 1, pp. 91-93. Print ISSN: 2603-3070

Иванов, Ивелин (2018) Emperor Friedrich in the Balkans (1189-1190). War de Jure and (or) War de Facto. – In: Proceedings of an International Conference. Ed. by D. Dimitrov, M. Palangurski, N. Hristova, V. Hristova, V. Bouzov. Bologna: FILODIRITTO Editore – Proceedings, 2018, pp. 21-28. Print ISBN 978-88-85813-05-2

Иванов, Ивелин (2018) Тевтонският орден, куманите и България през второто десетилетие на XIII в. (1211–1225) – Епохи, 2018, том 26, брой 2, с. 383–393. Print ISSN 2534-8418

Иванов, Людмил (2018) Dimitar Dimov, Lyudmil Petrov. Aggression and dynamics in tennis - forehand, Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, http://www.conference.pesh.mk/ZBORNIK_2018.pdf, p. 69-73, ISBN 978-9989-2850-9-7, COBISS.MK-ID 107578122 Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, http://www.conference.pesh.mk/ZBORNIK_2018.pdf, p. 69-73, ISBN 978-9989-2850-9-7, COBISS.MK-ID 107578122

Иванов, Людмил (2018) Petrov, Lyudmil, Edmond Bicoku. Conceptual model of sport preparation of young basketball players, Sports Science and Health, Panevropski univerzitet “APEIRON”, Banja Luka, 2018, pp. 277-282, ISBN 978-99976-34-29-0 Sports Science and Health, Panevropski univerzitet “APEIRON”, Banja Luka, 2018, pp. 277-282, ISBN 978-99976-34-29-0

Иванов, Людмил (2018) Petrov, Lyudmil, Martin Bonev. Training program for adolescent basketball players aged 12-14, practicing basketball 3X3. www.sportconference.ro, 2018, pp. 294-297, ISSN: 1453-1194, indexing: Copernicus, EBSCO, Cross ref. www.sportconference.ro, 2018, pp. 294-297, ISSN: 1453-1194, (indexing: Copernicus, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, Scipio, Cross ref)

Иванов, Людмил (2018) Бъчваров, М, К. Костов, Л. Петров, М. Малчев. Спортологични основи § Спортологичен анализ на физическото възпитание, Ай анд Би, Велико Търново, 2018, 227 с. ISBN 978-619-7281-42-2 Ай анд Би, Велико Търново, 2018, 227 с. ISBN 978-619-7281-42-2 // I&B, Veliko Tarnovo, 2018, pp. 227. ISBN 978-619-7281-42-2

Иванов, Людмил (2018) Коцев, Лъчезар, Людмил Петров. Разкриване на основните фактори за успеваемостта на баскетболната игра при студенти // Lachezar Kocev, Lyudmil Petrov. Discussion of the main success factors in the basketball game for students. Списание "Педагогически алманах", бр. 1, 2018, 61-66, Индексирано в: CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и Research Bib // Journal Pedagogical Almanac, University of Veliko Tarnovo, N 1, 2018, 61-66, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Imdexed in CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и Research Bib / Списание "Педагогически алманах", бр. 1, 2018, 61-66, Индексирано в: CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и ResearchBib / Pedagogical Almanac ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Imdexed in CEEOL, Directory of Research Journals Indexing и ResearchBib /

Иванов, Людмил (2018) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова, Людмил Петров. Ски. 2018, Издателство "Ай анд Би" Велико Търново, 2018, 203 с. ISBN 9778-619-7281-30-9 // Kantcheva, E., S. Bolomazheva-Dimitrova, Lyudmil Petrov. Ski, I & B, Veliko Tarnovo, pp. 203, ISBN 9778-619-7281-30-9 Издателство "Ай анд Би" // I&B, Veliko Tarnovo, 2018, pp. 203, ISBN 9778-619-7281-30-9.

Иванов, Людмил (2018) Петров, Людмил, Мартин Бонев. Проучване мнението на баскетболните специалисти относно "3 х 3 баскетбол в страната, Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018, с. 56-61, ISSN 2534-9317 Мeждународна научна конференция, Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018 / Mevdubarodna nauchna konferencia "Pedagogichesko obrazovanie - trаdicii i syvremennost", Veliko Tarnovo, 2018, pp.56-61, ISSN 2534-9317

Иванов, Людмил (2018) Петров, Людмил, Мартин Димитров, Стоян Денев. Рекреативни спортове на вода - ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски. "Ай анд би", Велико Търново, 2018, 146 с., ISBN 978-619-7281-19-4. // Petrov, L., M. Dimitrov, S. Denev. Recreational water sports - sailing, windsurfing, rowing and water skiing. I and B, Veliko Tarnovo, 2018, pp. 146, ISBN 978-619-7281-19-4. "Ай анд би", Велико Търново, 2018, 146 стр., ISBN 978-619-7281-19-4.

Иванов, Людмил (2018) Петров, Людмил. Петдесет и пет години катедра "Теория и методика на физическото възпитание" и 25 години специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновския университет, Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018, с. 8-11, ISSN 2534-9317 Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018, с. 8-11, ISSN 2534-9317

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Мобилна дигитализация (MobiDig) – Нов проект на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ от Центъра за развитие на човешките ресурси / Калина Иванова, Росен Петков, Даниела Атанасова, Иван Александров, Калоян Здравков // Библиотеки-четене-комуникации : Шестнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие, Велико Търново,16-17 ноем. 2017г. / Състав. Иванка Янкова, Александър Ковачев, Иван Александров, Калина Иванова. – В.Търново, 2018, с. 380-387. Велико Търново

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Модернизация на професионалното обучение чрез проект „Мобилна дигитализация“ / Росен Петков, Калина Иванова, Даниела Атанасова // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Т.1. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. – В.Търново, 2018, с. 151-159. Велико Търново

Иванова, Людмила (2018) Немско-български речник. Българско-немски речник София: Скорпио

Иванова, Мария (2018) PR и мястото им в ИК, Втора национална научна конференция „Медиите на 21. Век“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 119-123

Иванова, Мария (2018) Иновациите като предпоставка за устойчиво развитие на бизнеса, XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“

Иванова, Милена (2018) Soziokulturelle Aspekte und kulturelle Realien in deutschen und bulgarischen Maerchen. In: Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ т. 4, 2018, ISBN 978-619-233-023-1 (Online)

Иванова, Ценка (2018) Ежегодната конференция "Езици, култури, комуникации" във Филологическия факултет на ВТУ сп. Проглас, кн. 1/2018, том 27; ISSN 0861-7902

Иванова, Ценка (2018) КОНВЕРГЕНТНИ И ДИВЕРГЕНТНИ ПРОЦЕСИ НА ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОТ СРЕДАТА НА 19. ДО СРЕДАТА НА 20. ВЕК (ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КНИЖОВНИ ЕЗИЦИ) XVI Међународни конгрес слависта: ОКРУГЛИ СТО "Kрај Првог светског рата и словенски свет: Језичко наслеђе и језичка политика", Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија; http://www.ikum.org.rs/images/stories/programmks1.pdf

Иванова, Ценка (2018) Ценка Иванова. XVI международен конгрес на славистите: между традициите, иновациите и предизвикателствата към бъдещето (Белград, 20-27 август 2018 година) ПРОГЛАС, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет, кн. 2, 2018 (год. ХХVII), ISSN 0861-7902

Игнатов, Георги (2018) Как социалните медии промениха радиото Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, бр. 2, с. 83-91, ISSN: 2534-9236

Игнатов, Георги (2018) Репресираният смях на карикатурата. Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, ISSN1313-8138, с.203-222.

Игнатова, Анка (2018) Регистрацията на документите от Националния архивен фонд, съхранявани в музеите (основни аспекти) Музеи и общини 2. Сборник материали от Националната научна конференция "Музеи и общини", проведена на 30 и 31 март 2017 г. в град Трявна. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 214–227. ISBN 978-619-00-0727-2

Илиева, Илмира (2018) Осигуряване на правото на пострадалите от престъпление да получат подкрепа съгласно изискванията на чл. 8 и 9 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета Сборник доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, Велико Търново, Фабер, 2018, с. 167-178. ISBN: 978-619-00-0788-3

Илиева, Илмира (2018) Търновската конституция и принципите на наказателния процес. Равенство на гражданите в наказателното производство Сборник доклади от международна кръгла маса: 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, Фабер, 2018, с. 249-262. ISBN: 978-619-00-0816-3

Инджов, Иво (2018) Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай Инджов, Иво. Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай // "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, кн. 2 (с.48-60). ISSN: 2603-3089.

Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Инджов, Иво. Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944), Publisher: GlobeEdit, 2018. 133 с. ISBN: 978-613-8-24330-4.

Йонкова, Красимира (2018) Дебатът между моделите на човешко поведение (2018). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 7 изд., 2018, 455 с. ISBN 954-8324-86-5

Йонкова, Красимира (2018) Дебатът между рационализма и мистицизма (2018). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 4 изд., 2018, 371 с. ISBN 978-954-2968-01-6

Йонкова, Красимира (2018) Какво виждат овцете, вълците и вълците в овчи кожи? В: Поглед пред себе си: Личната мрежа на общуването. Ред. Д. Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 137-174. ISBN 978-954-07-4521-3

Йонкова, Красимира (2018)