Публикации за 2018


Агаларева, Маринела (2018) Климатични колебания и методологични подходи при оценка на опасността от наводнения в полупланинския централен сегмент на Предбалкана В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2018) Климатичните колебания и отражението им върху общественото здраве В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Ангелов, Мариан (2018) Формиране на музикална компетентност на студенти – бъдещи начални учители при работа с учебните комплекти по музика В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Сборник научни статии и студии, Редакционна колегия: проф. д-р М. Михова, доц. д-р Е. Тополска, гл.ас. д-р С. Ангелова. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 133 - 151, ISBN 978-619-208-140-9

Ангелова, Светлана (2018) Здравно-образователната подготовка на студенти педагози през призмата на синергетичния подход В: М. Михова, Е. Тополска, Св. Ангелова (ред.), Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности, 57-86. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Бузов, Емил (2018) Технологиите в педагоггическата комуникация като превенция в образованието София, Институт по реторика и комуникация, Международна научна конференция на тема: Педагогическата комуникация - настояще и бъдеще,изд. "Фабер", ISBN:978-619-00-0712-8, стр.52-60

Велева, Майя (2018) Ролята на управленския счетоводител в дейността на предприятието в съвременната икономика

Гаранчовска, Ленка (2018) Pieseň ako efektívny nástroj rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka). In: Romanoslavica. Simpozion – Pavel Josef Šafařík, 180 de ani de slavistică românească, 26. 11. 2017. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.

Гергова, Христина (2018) (2018). Интеркултурна комуникация между учители, ученици и родители като партньори с обща мисия в началното училище, София, сборник с доклади от Международна научна конференция на тема " Педагогическа комуникация: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ". Изд. "Фабер"

Грунчева, Лариса (2018) ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КРИТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Сборник "ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИУ" , Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018

Гълъбова-Маринова, Мила (2018) За субектите в контекста на висшето образование Сб. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Авт.кол. В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-140-9, с.152-160

Джанфезова, Таня (2018) Миков, Румен и др. Нови археологически проучвания в южния некропол на Кабиле. Румен Миков, Таня Джанфезова, Стефан Бакърджиев. // Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis/ Supplementum VI - Stephanos Archaeologicos ad 80 annum Professoris Ludmili Getov/ Иван Вълчев. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 267-303. София, България

Донев, Владимир (2018) ЕРОТИКАТА В СТИХОСБИРКАТА "ПЕПЕЛ ОТ ПЕПЕРУДИ" НА БОРИСЛАВ КОСТОВ Електронно списание LiterNet, 23.01.2018, № 1 (218); https://liternet.bg/publish10/vdonev/borislav-kostov.htm

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. www.SocioBrains.com, съдържание - http://sociobrains.com/bg/top/Issue+41%2C+January+2018/, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, p. 30 - 35, JANUARY 2018, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/4_%20Tamara%20Draganova%20-%20CONCEPTUAL%20ANALYSIS%20OF%20THE%20TRAINING%20ON%20%E2%80%9EGEOGRAPHY%20OF%20COUNTRIES%E2%80%9D%20IN%20THE%20NEW%20REALITIES%20BY%20CURRICULA%20-%20IX-TH%20GRADE.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Historical review of the rules on characterization a country in school geographical education. SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, JANUARY 2018, p. 36 - 46. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/5_%20Tamara%20Draganova%20-%20HISTORIOGRAPHICAL%20REVIEW%20OF%20THE%20RULES%20ON%20CHARACTERIZATION%20A%20COUNTRY%20IN%20SCHOOL%20GEOGRAPHICAL%20EDUCATION.pdf

Златанов, Благой (2018) „Правна уредба на договора за текуща сметка според Турския търговски кодекс – сравнителноправен анализ“, сп. „Адвокатски преглед“, 2018 (под печат). Статията е в съавторство.

Златева, Добринка (2018) Учебник по Микроикономика Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Иванов, Ивелин (2018) Waiting for the End? Apocalypticism, Heresies, Pax Dei and Invasions Around Anno Domini 1000 Veliko Tarnovo St. Cyril and St. Methodius University Press

Иванова, Людмила (2018) Немско-български речник. Българско-немски речник София: Скорпио

Кънева, Виктория (2018) Сокращенные номинативные единицы в контексте отношений эквивалентности – безэквивалентности. Аббревиация (на материале болгарского, русского и греческого языков) Русистика: вчера, сегодня, завтра: Юбилейная международная научная конференция, посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (29 июня – 2 июля 2017 г.), София, Болгария, Доклады. – София, 2018, с. 89 – 98, ISBN 978-619-91044-0-8.

Мингова, Анелия (2018) НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ № 1,

Михайлов, Димитър (2018) П. К. Яворов. Житейска съдба и творчески път. - В: П. К. Яворов. Аз не живея, аз горя! 140 години от рождението на П. К. Яворов. Славянска академия. Варна, 2018, с. 141-147. ISBN 978-954-2930-33-4. У нас

Мутафова, Красимира (2018) Османски извори за Севлиево и Севлиевско (превод на откъси от муфассал дефтери от 1516/17, 1613/14 и тапу тахрир дефтери за събиране на данъците авариз-и диванийе и текялиф-и йорфийе от 1641/1642–1646 г.) – В: Сборник с османски документи за Севлиево и Севлиевско. (128 с.)

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Гергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия. Сп. „Реторика и комуникации“ (електронно научно списание), бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР, http://rhetoric.bg/, ISSN 1314-4464 България

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Кой работи и кой е успешен в мултикултурна образователна среда? Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще (Сборник доклади от международна научна конференция). Изд. "Фабер", с. 193-204, ISSN 1314-4464 България

Нунев, Йосиф (2018) (2018). Приобщаващото образование - нормативни аспекти и казуси от практиката. Сп. "Професионално образование", с. 36-53, ISSN 1314 – 8567 София

Няголова, Наталия (2018) Интертекст в прозе "шестидесятников" Производство смысла. Сборник статей и материалов памяти Игоря Владимировича Фоменко, Тверь, 2018, с. 130 - 138, ISBN 978-5-7609-1308-1

Павлов, Пламен (2018) 140 години свободна България.– Будител, 2018, кн. 1 София

Павлов, Пламен (2018) България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2018 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2018) Каймакчалан - повик на кръвта, пътуване към себе си (Предговор).– Каймакчалан и Европейската война през погледа на потомците (Съставители Г. Кременаров и В. Васевски). София, изд. "Изток–Запад", 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Константин и Фружин – залезът на средновековната българска държавност.– Българска история, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Моята България (Кратка история). "Просвета", 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Необходима и навременна книга (Предговор).– Григор Велев. Чуждопоклонството при българите и националните интереси. София, 2018 София

Павлов, Пламен (2018) Някои бележки за българската власт отвъд Тимок и Морава (краят на VII – средата на IX в.).– Българското царство. Сб. в чест на 60-та годишнина на Георги Н. Николов. София, 2018. София

Павлов, Пламен (2018) Първите Асеневци. София, "Класика и стил", 2018, 103 стр. (на бълг. и англ. ез.) София

Павлов, Пламен (2018) Трети март - българският ден /140 години от Освобождението/.– За буквите, 2018. София

Петров, Галин (2018) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото Сб. „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”, международна научна конференция организирана от Българското географско дружество (БГД), Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, 29. 09 – 01. 10. 2017 г.

Рангелова, Анелия (2018) Възможностите на педагогическата комуникация Сборник доклади от международна научна конференция "Педагогическата комуникация:настояще и бъдеще" ISBN 978-619-00-0712-8

Русева, Мая (2018) Модернизацията в познавателната култура. В: Балканские синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој./ Година IV (2018), број 3, с. 77-88. ISSN 2406 - 1190 Ниш, Р. Сърбия

Стоянова, Олга (2018) ЕВРОПА И ИСЛЯМЪТ. МЕЖДУРЕЛИГИОЗНО И МЕЖДУЕТНИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ Сборник с доклади на Българската асоциация по политически науки: „Европа отново на път: консенсус, конкуренция и кохезия", 1- 2 декември 2017 г., Велико Търново

Тасевска, Даниела (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста / XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Тасевска, Даниела (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение [Инд./Реф. в: SCOPUS] Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение

Тасевска, Даниела (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ / - The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS] The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология [Инд./Реф. в: SCOPUS]

Тополска, Евгения (2018) Нормативен модел на професионално - педагогическа подготовка на студенти бакалаври за преподаване на български език в условия на детска градина В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 24 - 43, ISBN 978-619-208-140-9

Хрисимов, Николай (2018) Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика. - Плиска-Преслав, т. 13,

Цветков, Димитър (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS Serdica Math. J. 43 (2017)

Цонева, Петя (2018) Beyond the Banks of the Euphrates: Turning the Middle East Inside Out Великотърновски университет

Цонева, Петя (2018) Locating the Caucasus as Cross-Border Space in English Romantic Writing Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature

Цонева, Петя (2018) Perspectives on the Contemporary Bulgarian Cultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin and Columbia University Press, New York

Чавдарова, Велислава (2018) „КОГАТО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ БЛОКИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЧУЖДИЯТ УМ ДА ИЗЛЕКУВА ЧУЖДИЯ АЗ (Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за деца, отглеждани извън семействата си) сборник "Science and Education Studies", издавано от Стандфордски университет

Чавдарова, Велислава (2018) Професиональные роли психолога в социальной работе с людьми третьего возроста XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы социальной психологии и социальной работы»-сборник докладов

Чавдарова, Велислава (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение

Чавдарова, Велислава (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/