Публикации за 2017


Авгинова-Николова, Емилия (2017) "КОНЦЕПТЪТ „ХЛЯБ“ КАТО ФРАГМЕНТ ОТ ЕЗИКОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕН И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕН АСПЕКТ (върху материал от български, гръцки и руски език)" Велико Търново, 2017г, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 248 с. ISBN: 978-619-208-117-1; COBISS.BG-ID – 1283365348

Авгинова-Николова, Емилия (2017) "Семантичен модел „богатство-бедност“ на концепта хляб в български, руски и гръцки език" „Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IX“, В. Търново, Societas Classica ISSN: (Online) ISSN: 978-619-208-128-7

Авгинова-Николова, Емилия (2017) “Мястото на хляба в културата на българите и гърците.” Арнаудов сборник, T.9, 416–422.Русе: Лени Ан, 2017

Аврамов, Владимир (2017) Аврамов, В. Стенописи в катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Ловеч. София

Александров, Олег (2017) The Ethnic Origin of Roman Soldiers in Lower Moesia: Occupation or Integration? In: Romans in the Middle and Lower Danube Valley, first century BC – fifth century AD: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History. British Archaeological Reports-International Series (BAR-IS), 2882 (2017), pp. 83-90. ISBN 978-1-4073-1611-6

Александров, Олег (2017) Археологически проучвания на хореум в късноантичния кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 11-78. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044

Александров, Олег (2017) Многоцветна подова мозайка от Поморие. Известия на Исторически музей - Поморие, т. 2. Поморие: Фабер, 2017, с. 122-135. ISBN 978-619-00-0597-1; COBISS.BG-ID – 1282971364

Александров, Олег (2017) Предговор. В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 5-10. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044

Александров, Олег (2017) Спасителни археологически разкопки на територията на късноантична крепост "Ковачевско кале" край гр. Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2016 г. София: Булгед ООД, 2017, с. 390-393. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Алексиева, Милена (2017) Aleksieva, Milena, Stoyan Denev. PHYSICAL CAPABILITY EVALUATION OF CHILDREN WITH MENTAL ILLNESSES. Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL] Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Алексиева, Милена (2017) Aleksieva, Milena. THE SUPPORTING ENVIRONMENT – FACTOR FOR SPORT CHOICE IN THE FREE TIME OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL AGE. Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.95-98 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160 [Инд./Реф. в: Directory of Research Journals Indexing (DRJI)] Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.95-98 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ. 2017 Международна конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал" 19.05.2017 Ред. доц. Пенчо Гешев, доктор. сп. Спорт и наука, бр. 2, с. 206-211. София, ISSN 1310-3393 / Мирослава Петкова - 2017 Международна конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал" в сп. Спорт и наука, бр. 2, с. 206-211. София, ISSN 1310-3393 2017 Международна конференция "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал" в сп. Спорт и наука, бр. 2, с. 206-211. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена, Маргарита Гечева. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317 COBISS.BG-ID - 1288420836

Алексиева, Милена (2017) Петров, Л., М. Алексиева, Д. Киров. Развитие и управление на спорта "баскетбол 3 х 3" Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317 COBISS.BG-ID - 1288420836

Ангелов, Мариан (2017) Слухово-двигателни компетентности в началния етап на основната степен на музикалното образование Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 21-22 април 2017 г. Ред. Ст. Стойков. Велико Търново: Изд. „Ай анд Би”, 2017, с. 267-276. ISBN: 978-619-7281-24-8, COBISS.BG-ID 1284445156

Ангелов, Христо (2017) ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКИЯ КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО – УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧУЖДОТО ПРАВО Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век). Био-библиография на проф. дфн Сава Василев / [състав. Даниела Върбанова, Диана Симеонова]. Велико Търново: Издателство Народна библиотека „П. Р. Славейков – Велико Търново“, 2017, с. 91-99, ISBN 978-619-7173-17-8 (Print), COBISS.BG-ID: 282691812

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Новелата "В тиха вечер" в контекста на партизанската проза Литературен вестник, бр. 35, 1-7 ноем. 2017, с. 11, ISSN 1310 – 9561

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Стефан Киров и мемоарното наследство на един от "Апостолите на световното единство" Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от международна научна конференция, 25-26 април 2017 г., Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе / [ред. кол. Теодора Евтимова ... и др.] = Freedom yesterday, freedom today, freedom tomorrow - is it at the tip of the spear? : proceedings of the international scientific conference, 25-26 April 2017, Lyuben Karavelov Regional Library, Ruse / [ed. board Teodora Evtimova ... и др.], Русе, 2017, с. 382-394, ISBN 978-619-7404-01-2 (Print), COBISS.BG-ID: 1283530468.

Ангелова, Жоржета (2017) Constructing geometric figures in GeoGebra Ruse. 56th international scientific conference of the University of Ruse and The Union of Scientists in Bulgaria РУ§СУ'17: „Industry 4.0. Business Environments. Quality of Life. Ruse, Reviewers: М. Varbanova, E.Velikova, R.Vasileva. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp17/6.4/6.4-7.pdf. Proceedings of University of Ruse – 2027, volume 56, book 6.4. Research and Innovations, pp. 32 – 37. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)

Ангелова, Жоржета (2017) Качества на GeoGebra в обучението по математика Сборник доклади научна конференция на младите изследователи, Велико Търново, pdf Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“,Съставител: Марияна Николова, (с. 111 – 120 ), ISBN 978-619-208-131-7

Ангелова, Маргарита (2017) 'Каменната пластика от средновековната българска столица Търново' Велико Търново, издателство 'Фабер'.

Ангелова, Пенка (2017) Ана Вайденхолцер: На езерото. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 261-267. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Илия троянов. Кучешки времена: революцията менте - 1989. Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 41-50. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Ирис Ханика: Същината. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 125-131. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Каролина Шути: Някога трябва да съм вървяла по мека трева. Совите летят безшумно. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 407-410; 410-413. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Катарина Мишченко: Украинска нощ. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 361-375. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Ксавер Байер: Когато днес се събудих, станах и се умих, изведнъж ми се стори, че всичко на този свят ми е ясно и аз зная как трябва да се живее (По Чехов). В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 97-114. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Марк Дегенс: Счупеното коляно на Господ. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 228-235. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Микул Дежуп (Паул Йойте): Картини и сцени. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 214-227. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Наталка Сняданко: Фрагменти от ненаписан сценарий за многосериен любовен филм. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 347-352. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Петер Ваверцинек: Безмайчинство. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 398-403. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 143-149. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) По следите на изгубената България. Милен Русков. „Чамкория”. В-к Култура, 27 октомври 2017, бр. 36. ISSN 0861-1408. . София : Фонд. "Пространство Култура".

Ангелова, Пенка (2017) Предговор. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 13-18. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Рикарда Валхойзер: Паралелни светове, квантова физика, струни, ножица и хартия. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 473-488. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Роберт Шиндел: Гебиртиг. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 291-299. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Роман Видер: Ибисур. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 353-360. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Свен Ханушек: Елиас Канети. Писма 1931-1994. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 489-492. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Филип Вайс: По света. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 186-198. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2017) Цвета Софрониева: Други места, други слова; Затворени в Светлина; На път на Запад. В: Европейски коридори. Русе: Елиас Канети, 2017, с. 51-59, 59, 60. ISBN 978-954-2992-34-9. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Светлана (2017) 21st Century Bulgarian Children and Their Necessity of Inovative Education Сб. статей XVI Международной научно-практической конференции “World science – Problem and Innovation”, Ред. Г. Гуляев, Москва: МЦНС „Наука и Просвещение“, 2017, 3, рр. 169-173. ISBN 978-5-907023-48-2 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Ангелова, Светлана (2017) A Comparative Study of Health Education Syllabi for Future Kindergarten Teacher's Training KNOWLEDGE – International Journal, 2017, 20 (4), pp.1639-1645. e – version ISSN 1857-923X, Print ISSN 2545-4439, GIF (2016) = 1.322 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Ангелова, Светлана (2017) Natural Science Knowledge "Animal diversity" in the Field of Professional Competencies of Future Primary Teachers In: Seventh International Conference “Modern Trends in Science, FMNS-2017, Book of absracts. 14 - 18.06.2017, Blagoevgrad: “Neofit Rilski” University Press. ISBN 978-954-00-0121-0, COBISS.BG-ID - 1235221732

Ангелова, Светлана (2017) Non-formal Health Education of Bulgarian Children – from Self-knowledge to Promoting Healthy Lifestyle In: Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования. Ред. Е. Гетманская, А. Буров, С. Некрасов. Россия, Пенза: МЦНС „Наука и Просвещение“, 2017, с. 116-124. ISBN 978-5-907012-88-2

Ангелова, Светлана (2017) The Mental Health of Primary School Pupils in the Focus of the Future Teacher‘s Professional Competencies Academic Journal „Psychology research“, 2017, 20 (3), pp. 469-479. Print ISSN 1311-4700, Online ISSN 2367-4563 [Инд./Реф. в: ERIH PLUS] COBISS.BG-ID – 1121294820 < http://www.journalofpsychology.org/bg/ >

Ангелова, Светлана (2017) Компетентностно-базирана програма за формиране здравословен стил на живот на учениците от началното училище Педагогика, 2017, 89 (6), с. 759-771. Print ISSN 0861–3982, Online ISSN 1314–8540 [Инд./Реф. в: Web of Science] COBISS.BG-ID - 1119662308

Андреев, Андрей (2017) Руските славянофили и българското църковно-национално движение през 60-те години на XIX век. Трудове ва ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“, Православен богосбовски факултет, В. Търново, 2017, с.37-52. ISBN 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID 1285561572. В. Търново

Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с. ISBN 978-619-00-0667-1; COBISS.BG-ID: 1284745188

Андреева, Десислава (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Ред. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева и др. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432. ISBN 978-619-7404-01-2; COBISS.BG-ID: 1283530468 .

Андреева, Десислава (2017) PR жанрове. Класически форми Велико Търново: "Фабер", 232 с. ISBN 978-619-00-0617-6; COBISS.BG-ID:1280968164.

Антонов, Симеон (2017) The Byzantine Office of ἐπὶ τῶν κρίσεων and Its Holders (In the Light of Sphragistic Evidence and Written Sources) Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, vol. 7, 2017, pp. 9–25. ISSN 2084-140X

Антонов, Симеон (2017) За ползите от историята и за нейните цели според византийските историографи от XI – началото на XIII в. Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Шеста студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, т. 3. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 101–112. ISBN 978-619-208-095-2

Антонов, Симеон (2017) Неизвестен представител на Аароновци от ктиторския надпис на църквата „Св. Йоан Предтеча на скалата“ в Трапезунд? България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. XI. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 86–93. ISBN 978-619-208-125-6

Антонов, Симеон (2017) Хипотези за смъртта на цар Калоян Българска история (октомври 2017), с. 107–111. ISSN 2367-864X

Анчев-Калоянов, Анчо (2017) Славянската православна цивилизация: 4.Великата църква на Царевград Търнов (1185-1626) Велико Търново, издателство „Фабер“

Анчев, Стефан (2017) БАЛКАНЬІ В АНТИРОССИЙСКОЙ/АНТИСОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА И США В ХІХ – ХХ вв. ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ. Министерство образования и науки Российской Федерации КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНО-КРЫМСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции Керчь, 2–3 ноября 2017 г. Краснодар 2017 ISBN 978-5-8209-1397-6 с. 21-25

Анчев, Стефан (2017) БАЛКАНЬІ И КРЬІМ В СОВРЕМЕННЬІХ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ СБОРНИК ТЕЗИСОВ УЧАСТНИКОВ III научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «ДНИ НАУКИ КФУ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» г. Симферополь 2017 год. с. 959-960

Анчев, Стефан (2017) Косовският конфликт и вариантите за неговото разрешаване. с. 66-75 ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЛОКАЛИЗАЦИЈА: Међународни тематски зборник. Косовска Митровица. 2017.

Анчев, Стефан (2017) Манипулируемое общество – соучастник и жертва при разрушение государства. Россия в условиях кризисов ХІХ-ХХ веков. Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Русской революции 1917 г. и 75-летию начала Сталинградской битвы. Оренбург, 20-21 апреля 2017. Сборник статей т. 1. с. 24-29. ISBN 978-5-85859-662-2 (т.1); ISBN 978-5-85859-661-5

Анчев, Стефан (2017) Политика Запада на Балканах и против России в войне за ресурсы. Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности к 100-летию Великой русской революции. 31 Адлерские чтения. Сборник статей международной научно-просветительской конференции 26-30 мая 2017 г. Краснодар 2017. с. 28-36

Анчев, Стефан (2017) Религия на Балканах как фактор, сохраняющий народ и образующий нацию. с. 11-20. Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия. Сборник статей Всероссийской научно-просветительской конференции с международным участием, 6–10 октября 2017 г. Издательство «Традиция», 2017. ISBN 978-5-91883-291-2

Анчев, Стефан (2017) Создание марионеточных государств как политика направленная против православия, славянства и национальной идентичности. ХХХІІ Харакский форум. Политическое пространство и социальное время 1917-2017: смыслы и ценности прошедшего столетия 17-21 мая 2017 г. Симферополь 2017. с. 17-20. ISBN 978-5-906877-97-0

Анчева, Антоанета (2017) Проф. дизк Валентин Ангелов на 85 години Изкуство и живот : юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д.изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015 г., В. Търново / [ред. кол. Антоанета Анчева - отг. ред. ... и др.].УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017. ISBN 978-619-208-077-8 COBISS.BG-ID 1284928484

Аркадиев, Димитър (2017) НЯКОИ ВЪНШНИ РЕЗЕРВИ ЗА РАСТЕЖА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2017, кн.1, с. 41-65. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2017) НЯКОИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В РОДИЛНИЯ (ФЕРТИЛНИЯ) КОНТИНГЕНТ В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РАЖДАЕМОСТТА Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2017, кн. 3, с. 47-69. ISSN: 2367-5497.

Асенов, Олег (2017) Multilayered Distributed Routing for Power Efficient MANET Performance Springer Wireless Personal Communications

Астарджиева, Татяна (2017) Белият генералитет за възстановяването на монархията в Русия. VI Столыпинские чтения. "Социально-политическая и экологическая безопасность как политический курс стратегического развития современной России". Краснодар, 21-22 април 2917 г. Ред. В. М. Юрченко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017, с. 254-264. С резюме на руски и английски език. ISBN 978-5-8209-1382-2 .

Астарджиева, Татяна (2017) Болгарские архивные документы об организации и централизации Красной армии. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию дин, проф. К. Н. Мурзабаевича "Россия в контексте актуальных проблем мировой истории", Уфа, ноябрь 2016 г. Ред. В. П. Захаров. Уфа: РИЦ БашГУ, 2017, с. 23-40. ISBN 978-5-7477-4375-5.

Астарджиева, Татяна (2017) Военната диктатура – алтернатива на белите генерали по пътя към държавно устройство. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 2 ноември 2016 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2017, т. ХI, с. 224-239. Online. ISBN 978-619-208-125-6. COBISS.BG-ID - 1283396580.

Астарджиева, Татяна (2017) Идеи П. И. Пестеля о государственном устройстве на Балканах. - В: Ключевские чтения "Образ и смысл победы в российской истории". Москва: Издательство "Спутник +", 2017, с.172-181. ISBN 978-5-9973-4402-3.

Астарджиева, Татяна (2017) Проблема политической реставрации в программах лидеров белого движения в России. Международна научна конференция "Великая российская революция 1917 года: проблемы истории и проблемы преподавания", Москва, 24-25 априля 2017 г. Ред. А. В. Лубков. Москва: МГПУ, 2017, с. 173-184. ISBN 978-5-4263-0556-4.

Атанасов, Асен (2017) Проверка на ефективността на тренировъчна програма по бодибилдинг за начинаещи студенти. Списание Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2017, брой 2/2017, с. 187-198. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1121205220.

Атанасов, Асен (2017) Характеристика на двустранните игри в урока по футзал при студенти без спортна специализация. Списание Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2017, брой 1/2017, с. 69-76. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1121205220.

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2017) Атанасова 2017: Talking Space: A Linguistic Portrait of a popular tourist location in Veliko Turnovo.// Славова и др. (ред.) "New Paradigms in English Studies: language, linguistics, literature and culture in higher education". София: УИ "Св. Климент Охридски", 35-53. ISBN 978-954-07-4371-4 София 2017: УИ "Св. Климент Охридски"

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2017) Атанасова 2017: Начини за разграничаване на своя и чужда реч при неформален разговор (върху материал от английски и български език).// Грозева, М. и др. (ред.) Годишник на департамент "Романистика и германистика", т. 3. София: НБУ, 130-143 Годишник на департамент "Романистика и германистика", т. 3. София: НБУ, 2017. ISBN: 978-954-535-993-4

Байчев, Илиян (2017) Legal education reform in Bulgaria in the context of university autonomy В сб.: "Role of higher education in socio-economic development of the country: global and international experience. Selected papers of the international scientific and practical conference" p. 112-115 ISBN 978-617-689-242-7

Байчев, Илиян (2017) Ролята на Съда на Европейския съюз при формулирането и развитието на принципа на институционалното равновесие "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" - Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България. стр. 271-279 ISBN: 978-619-208-118-8

Бакоев, Валентин (2017) Enumeration of Some Closed Knight Paths Proceedings of the Int. Sci. Conf. “UNITEX 2017”, Gabrovo (Bulgaria), 17-18 November 2017, pp. II-416 - II-418; Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1711.06792

Бакоев, Валентин (2017) Fast Bitwise Implementation of the Algebraic Normal Form Transform Serdica Journal of Computing 11 (2017), No 1, pp. 45-57. ISSN (online): 1314-7897, ISSN (print): 1312-6555; http://serdica-comp.math.bas.bg/index.php/serdicajcomputing/article/view/304

Бакоев, Валентин (2017) Fast Implementation of the ANF Transform Mini-symposium “Optimal Codes and Related Topics” in the frame of Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria, http://www.math.bas.bg/moiuser/OCRT2017/a3.pdf

Бакоев, Валентин (2017) Sequence A294648 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - author. In: N. J. A. Sloane, editor, The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS), published electronically at https://oeis.org.

Баланов, Йордан (2017) Прекратяване на органното представителство на обявено в несъстоятелност ЮЛНЦ Сб. доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, 12 декември 2017 г. Ред. Я. Тянкова, Б. Велчев, Цв. Сивков, Г. Митов, Г. Стефанов, Десислава Давидкова-Димитрова. Велико Търново: "Фабер", 2018, 67-74, ISBN 978-619-000788-3

Баланов, Йордан (2017) Приложение на принципа за гарантиране и защита на правото на собственост от закона при обявено отсъствие Сб. " Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България. 6-7 окткомври, 2016г., Велико Търново. Ред. Цв. Сивков, Б. Велчев, Е. Сафронова, А. Родина, Я. Тянкова. Велико Търново: УИ"Св. Св. Кирил и Методий". Велико Търново 2017, с. 395-411, ISBN 978-619-208-118-8

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) Билингвалната езикова личност и интерференцията (от гледна точка на когнитивния подход).// Хуманитаристиката – традиции и перспективи, Паисиеви четения 2016, 10 – 11 ноември 2016 г., Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) За мястото и ролята на анимационните филми в овладяването на българския език като втори от 5 – 6-годишни деца. // Язык в координатах массмедия, Санкт Петербург, 2 – 6 юли 2017 г.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) Комуникативно-прагматичен аспект на езиковата интерференция при 5 – 6-годишни деца билингви. Интеркултурализъм и билингвизъм., сп. Реторика и комуникации

Беливанова, Бора (2017) Древнокитайска литература. Христоматия изд. Фабер, ИК при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, ISBN: 978-619-00-0580-3

Белогашев, Георги (2017) Защо има „научни войни“? 20 години Философски факултет ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 201-213, ISBN 978-619-208-097-6

Белогашев, Георги (2017) Модернистичната парадигма на Димитър Михалчев за интегрална Югославия – пропаганда и реалии В: Философията: от модернизъм към постмодернизъм 2016, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 18-36,ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2017) Роль личности в истории: от революции к реформам VI Столыпинские чтения "Социально – политическая и экологическая безопасность, как политический курс стратегического развития современной России", Сб. от Научно-практической конференции с международным участием VI Столыпинские чтения "Социально – политическая и экологическая безопасность, как политический курс стратегического развития современной России", Краснодар, 21-22 апреля 2017 г., Ред. Астапов М.Б.; Юрченко В.М.; Алексеева Т.А.; Баранов А.В.; Касьянов В.В.;Юрченко И.В.; Юрченко Н.Н., Краснодар, Кубанский государственный университет, 2017, С. 264-271, ISBN 978-5-8209-1382-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Dyakova, G., P. Angelova, Iv. Angelova, T. Dyakov, S. Belomazheva-Dimitrova. Sports injuries in students – athletes. Trakia Journal of Sciences, 2017, Vol. 15, Suppl. 1, pp. 369-374. ISSN 1313-7069 (print)ISSN 1313-3551 (online), doi:10.15547/tjs.2017.s.01.062. Indexed in EBSCO, AGRIS, CABI, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ, Web of Science (2005-2006) (2008-), Available online at: http://http://www.uni-sz.bg. Регистър на НАЦИД: https://randii.nacid.bg/register/search

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Беломъжева-Димитрова, С. Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури. Списание Медицина и Спорт, 2017, брой 1-2/2017, с. 26-29. ISSN 1312-5664, COBISS.BG-ID - 1121911268.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Беломъжева-Димитрова, С., М. Видиновски. Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 16-17 ноември, 2018, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2017, с. 49-54. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2