Публикации за 2017


Алексиева, Милена (2017) Игровият подход в обучението по баскетбол „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-05-7

Ангелов, Мариан (2017) Слухово-двигателни компетентности в началния етап на основната степен на музикалното образование В: Европейски стандарти в спортното образование, научна конференция, Враца, 21-22 април 2017. Сборник доклади, научен редактор – проф. дпн Стефан Стойков, Велико Търново, Изд. „Ай анд Би”, май 2017, с. 267-276, ISBN: 978-619-7281-24-8

Ангелова, Светлана (2017) An ecological approach to the formation of preschoolers' tolerance towards the nature (following the example of educational field “Environmental world”) In: Конференције „Васпитач у 21. Веку – Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“.

Ангелова, Светлана (2017) Natural Science Knowledge "Animal diversity" in the field of professional competencies of future primary teachers In: Seventh International Conference “Modern Trends in Science” FMNS-2017

Ангелова, Светлана (2017) With reference to a correlation “mental health – tolerance” in preschoolers In: Конференције „Васпитач у 21. Веку – Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“.

Ангелова, Светлана (2017) Актуални принципи, подходи и политики за изучаване на здравето "Pedagogy"

Ангелова, Светлана (2017) Компетентностно-базирана програма за формиране здравословен стил на живот на учениците от началното училище "Pedagogy", 89 (6), 759-771.

Ангелова, Светлана (2017) Концепция за детско здраве в началното училище В: Юбилеен сборник "Детето и педагогиката"

Ангелова, Светлана (2017) Психическото здраве на учениците от началното училище във фокуса на професионалните компетентности на бъдещия учител Academic Journal "Psychology research"

Анчев-Калоянов, Анчо (2017) Славянската православна цивилизация: 4.Великата църква на Царевград Търнов (1185-1626) Велико Търново, издателство „Фабер“

Анчев, Стефан (2017) Манипулируемое общество – соучастник и жертва при разрушение государства. Россия в условиях кризисов ХІХ-ХХ веков. Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Русской революции 1917 г. и 75-летию начала Сталинградской битвы. Оренбург, 20-21 апреля 2017. Сборник статей т. 1. с. 24-29. ISBN 978-5-85859-662-2 (т.1); ISBN 978-5-85859-661-5

Анчев, Стефан (2017) Политика Запада на Балканах и против России в войне за ресурсы. Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности к 100-летию Великой русской революции. 31 Адлерские чтения. Сборник статей международной научно-просветительской конференции 26-30 мая 2017 г. Краснодар 2017. с. 28-36

Анчев, Стефан (2017) Создание марионеточных государств как политика направленная против православия, славянства и национальной идентичности. ХХХІІ Харакский форум. Политическое пространство и социальное время 1917-2017: смыслы и ценности прошедшего столетия 17-21 мая 2017 г. Симферополь 2017. с. 17-20. ISBN 978-5-906877-97-0

Анчева, Антоанета (2017) Проф. дизк Валентин Ангелов на 85 години Сб. Международна научна конференция, посветена на 85-годишнината на проф. дизк Валентин Ангелов, ВТУ, В: Сб. „Изкуство и живот“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017

Аркадиев, Димитър (2017) НЯКОИ ВЪНШНИ РЕЗЕРВИ ЗА РАСТЕЖА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2017, кн.1, с. 41-65. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2017) НЯКОИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В РОДИЛНИЯ (ФЕРТИЛНИЯ) КОНТИНГЕНТ В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РАЖДАЕМОСТТА Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2017, кн. 3, с. 47-69. ISSN: 2367-5497.

Астарджиева, Татяна (2017) Идеи П. И. Пестеля о государственном устройстве на Балканах Ключевские чтения Сборник "Образ и смысл победы в российской истории" отг.редактор д.и.н. В. Е. Воронин, МПГУ, Москва, с.172-181 ISBN 978-5-9973-4402-3

Байчев, Илиян (2017) Ролята на Съда на Европейския съюз при формулирането и развитието на принципа на институционалното равновесие "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" - Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) Билингвалната езикова личност и интерференцията (от гледна точка на когнитивния подход).// Хуманитаристиката – традиции и перспективи, Паисиеви четения 2016, 10 – 11 ноември 2016 г., Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) За мястото и ролята на анимационните филми в овладяването на българския език като втори от 5 – 6-годишни деца. // Язык в координатах массмедия, Санкт Петербург, 2 – 6 юли 2017 г.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) Комуникативно-прагматичен аспект на езиковата интерференция при 5 – 6-годишни деца билингви. Интеркултурализъм и билингвизъм., сп. Реторика и комуникации

Беливанова, Бора (2017) Древнокитайска литература. Христоматия изд. Фабер, ИК при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, ISBN: 978-619-00-0580-3

Белогашев, Георги (2017) Модернистичната парадигма на Димитър Михалчев за интегрална Югославия – пропаганда и реалии „Философията: от модернизъм към постмодернизъм” библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури Списание Медицина и Спорт, брой 1-2/2017, ISSN 1312-5664.

Белчева, Весела (2017) Кондиката на Елинското училище в Търново - ценен исторически извор за училищното образование през първата половина на ХIX в. (рецензия на книга) сп. "Образование", бр. 2, с.131-133

Белчева, Весела (2017) Лингводидактически ретроспективи, или за два български учебника по немски език от 30-те години на XX век Сп. "Чуждоезиково обучение"

Белчева, Весела (2017) Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD, в съавторство) Велико Търново: "Ивис"

Бонджолова, Валентина (2017) Красотата като рекламен стандарт и нейната вербализация Красотата в културата на българи и сърби / Лепота у култури Бугара и Срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 133 – 144. ISBN 978-619-208-100-3.

Бораджиева, Елена (2017) Бораджиева, Е. Родителски нагласи - фактор в разгръщането на родителския потенциал. Теодора Бедрозова-Петрова Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", 2017

Бораджиева, Елена (2017) Бораджиева, Е. Саморазвитие на лидера. В сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител:Елена Бораджиева, В.Търново, УИ "Св.Св.Кирил и Методий", под печат

Борисов, Борис (2017) Поливная керамика из средневекового поселения у д. Полски Градец в районе г. Раднево (Южная Болгария. – Stratum Plus, Кишинев–Казан, 2017, 287-315. Казан-Кишинев

Ботева, Мариета (2017) Рецензия на книгата "Академично писане за бакалаври и магистри" на И. Мавродиева и Й. Тишева

Ботева, Мариета (2017) Ръководство за писане на речи Изд. "Св. св. Кирил и Методий" - ВТУ

Будева, Соня (2017) Будева, С., Социално осигуряване Изд. "Талант", Пловдив

Будева, Соня (2017) Будева, С., Спасова, В. Психосоциални рискови фактори в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания Списание "Социална работа"

Бузов, Вихрен (2017) "The Regional Dimensions of Contemporary Global Confrontation" //Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Vol.4, Cross-Border Book Series "New Challenges to Security and Development of the Balkans, Centre for Cross-Border Studies, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, Publisher: ИВИС, Veliko Turnovo, pp.179-184.

Бузов, Вихрен (2017) "ПРЕХОДЪТ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРОВАЛ – В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ" "Политически хоризонти", Бр.4, година I, ISSN:2534 – 966X, с.6-22

Бузов, Вихрен (2017) "Университетите и научните изследвания в обществото на знанието през XXI век - алтернативи за Балканските страни" [Universities and Scientific Researches in the Development of Knowledge-Based Society in the 21th Century: Alternatives for the Balkan Countries] Balkan Syntheses, Journal for Social Issues, Culture and Regional Development,Vol. III, N 2, 2016, Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia, pp.23-45

Бузов, Вихрен (2017) Knowledge-Based Society in the Social Development Perspective - Alternatives for the Balkan Countries Innovation, ICT and Education for Next Generation, Thematic Proceedings, Innovaeducation 2017, Novi Sad, Faculty of Economics and Engineering Management, ISBN 978-86-87619-84-5, pp.524-543

Бузов, Вихрен (2017) Security as a Social and Political Value Dialogue and Universalism N2, Journal of the International Society for Universal Dialogue, Warsaw, Polish Academy of Sciences, pp.141-150

Бузов, Вихрен (2017) Европейският съюз и кризата на мултикултурализма (The European Union and the Crisis of Multiculturalism) Сб. "Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз" (Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса, Поредица "Наука, образование, сигурност", Том 4, Нов български университет, С., с.63-68

Бузов, Вихрен (2017) Моделът на театрализираните "демократични" революции - случаите на Румъния и България Сб. "Политическата демагогия в прехода", съст. и научен редактор М. Мизов, Център за исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество" и Катедра "Политология" на УНСС, с.170-179, ISBN: 978-954-2982-10-4

Бузов, Вихрен (2017) Тръмп-революцията срещу нелибералния строй [Trump-revolution against the neoliberal order] "Морал и етика на справедливостта в съвременното общество", Сборник от 12 Национална конференция по етика, Фондация "Солидарно общество", Изд. "Авангард Прима", с.103-108.

Бузов, Емил (2017) РАННОТО ДЕТСТВО И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Сборник на ЮЗУ, Благоевград

Бургов, Пресиян (2017) Психичният феномен когнитивен дисонанс Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. ISBN 978-619-208-106-5

Бурнева, Николина (2017) „Интелектуалецът е… трагикомичен персонаж“ Ханс Магнус Енценсбергер интерпретира Дени Дидро / „Intelektualetsat e… tragikomichen personazh“ Hans Magnus Entsensberger interpretira Deni Didro Литература като свидетел на времето. София, с. 155-165.

Бурнева, Николина (2017) Ruhm wie (L)Aura. Wie es der Film meint Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi (Istanbul), 2 (36) / 2017, p. 17-39.

Бурнева, Николина (2017) За литературния мотив „Насън и наяве“ и за едноименния фрагмент от Емилиян Станев сп. Проглас, 26 (1/2017), с- 139-149.

Буров, Стоян (2017) Езиковедският бележник на Михаил Виденов. [М. Виденов. Из моя езиковедски бележник. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. 279 с.] // Списание на Българската академия на науките, СХХХ (2017), № 2, стр. 86-88.

Буров, Стоян (2017) Спонтанни граматични промени в българския език („Унищожаване“ на възвратността) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15-16 май 2017 г.). Част втора. Отг. ред. Т. Александрова, Д. Благоева. София: Институт за български език, 2017, стр. 41-52. <електронна публикация>

Буюклиева, Стефка (2017) Algorithms for Computation the Linearity and Degree of Vectorial Boolean Functions Serdica Journal of Computing

Буюклиева, Стефка (2017) Dual Transform through Characteristic Vectors Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2017) On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, March 2017, Pages 73–78

Буюклиева, Стефка (2017) S-Boxes from Binary Quasi-Cyclic Codes Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, March 2017, Pages 67–72

Буюклиева, Стефка (2017) What is GenSelfDual? Serdica Journal of Computing

Буюклиева, Стефка (2017) Десети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11 и 12 клас сп. "Математика", бр. 4, стр. 25-30, ISSN 0204-6881

Бъчваров, Стоян (2017) Франц Брентано и единството на философията. Философията от модернизъм към постмодернизъм (съст. В. Бузов, Г. Белогашев и Ст.Бъчваров), УИ " Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-98-3.

Василев, Георги (2017) " Хроника на едно театрално столетие 1870 - 1970 г. " Фабер 2017г. Велико Търново

Василев, Георги (2017) .”Изразително четене и претворяване на литературния текст в урока по български език и литература в I – IV клас.” Фабер В.Търново

Василев, Георги (2017) Драма техники при работа с художествен текст за неговото възприемане, разбиране, осмисляне и претворяване (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас) Велико Търново

Василев, Георги (2017) Театралния кръжок на Константин Кисимов 1918 -1924г. Фабер ,Велико Търново

Василев, Сава (2017) Подир сенките на българската Лазариада. Разказът „Лазар и Исус“ от Емилиян Станев – контексти, реплики, диалози Сира - В. Търново

Василева, Ели (2017) Философия. Световни религии. Учебник за профилирана подготовка по философия за ХII клас на СОУ издателство Просвета

Великов, Калоян (2017) Over de problemen bij de transcriptie van Nederlandse eigennamen in het Bulgaars Brünner Beiträge zur Germanistik

Великов, Юлиян (2017) DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 1 (67-73)

Великов, Юлиян (2017) Гръко-римската древност и раннохристиянските апологети Аристид и Атинагор („Християнството: предание, история и богослужение“) Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", т. 1

Великов, Юлиян (2017) Преподобни Йоан Дамаскин, Теодор Абу Кура и ранният ислям (St John of Damascus, Theodore Abu Qurrah and the Early Islam) Мисъл, слово, текст. т.2, Пловдив,УИ, (2017), 79-87

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Велкова-Гайдаржиева, Антония. П. К. Яворов - пророк на смъртта. Поезията на Яворов в литературнокритическите интерпретации на Иван Мешеков // Иван Мешеков. П. К. Яворов: поет богоборец с писмо от д-р Асен Златаров и есе върху критиката. // Велико Търново, 2017, Дар-РХ ISBN 978-954-9489-59-0 Велико Търново

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Първият и последен дом. // Литературен форум (Памет за Андрей Германов), 2017, бр. 1, (с. 6-7). ISSN 0861-2153. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Първият и последен дом. // Литературен форум (Памет за Андрей Германов), 2017, бр. 1, (с. 6-7). ISSN 0861-2153.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Из "Светлозар Игов в световете на литературата". // Страница, 2017, кн. 1, с. 169-191. ISSN 1310-9081. Страница, 2017, кн. 1, с. 169-191. ISSN 1310-9081.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017 - 487. ISBN 978-619-208-109-6. УИ Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Велчев, Борис (2017) Обществената опасност в българското наказателно право София, Сиела, 2017, 220 стр.

Врачовска, Мария (2017) МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫБОРА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Тверской государственный университет

Върбанов, Златко (2017) New Lower Bounds for the Number of ACG Codes over F4 Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Върбанова, Маргарита (2017) Занимателните задачи на Поасон и методът на Перелман за тяхното решаване и изследване // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2017, брой 1 (с. 17 - 49 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)

Вътова, Мирослава (2017) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на образ-схемите ЧАСТ–ЦЯЛО и ВРЪЗКА. // Паисиеви четения 2016 г. Хуманитаристиката – традиции и перспективи. Международна научна конференция, 10-11 ноември 2016 г. Пловдив

Гайдова, Радка (2017) Гайдова, Р. Възходът и предизвикателствата пред предучилищното образование в България -пленарен доклад. Сборник доклади- Х научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка", МОН, РУО-В. Търново, ВТУ-Педагогически факултет, Велико Търново, 2017

Галунов, Тодор (2017) Галунов Тодор. Выборные практики и “социальная стабильность” в Болгарии (1976-1989 гг.). In: Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Interdisciplinary Collection of Scientific Works. Scientific redactors Sergej Kocherov, Saulius Šiliauskas. Ed. by Vaidutis Laurėnas / Благосостояние и безопасность в ХХI веке: политизация „социального контракта“ / Интердисциплинарный сборник научных трудов. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017, p. 199-211. Галунов Тодор. Выборные практики и “социальная стабильность” в Болгарии (1976-1989 гг.). In: Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Interdisciplinary Collection of Scientific Works. Scientific redactors Sergej Kocherov, Saulius Šiliauskas. Ed. by Vaidutis Laurėnas / Благосостояние и безопасность в ХХI веке: политизация „социального контракта“ / Интердисциплинарный сборник научных трудов. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017, p. 199-211.

Галунов, Тодор (2017) Избирателни системи и парламентарни избори в България (1944 – 1989 г.)., Велико Търново, 2017 г.

Галунов, Тодор (2017) Избори и престъпления във вота за Шестото Велико Народно Събрание през 1946 г. списание Епохи, кн. 1, 2017 г., с. 139-153.

Галунов, Тодор (2017) Избори и реформи в България 1947-1949 г. Мегународен диалог Исток-Запад (право и политикологja)., Македония, св. Николе, 2017, год. 4, кн. 2, с. 17-23.

Гевренова, Нина (2017) Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер-понятие, видове, значение -В: Право и бизнес-усъвършенстване на нормативната уредба. С., ИК-УНСС-2017

Гевренова, Нина (2017) Трудовото възнаграждение-регулиране, интереси и реалности-Част първа Сп. Правен преглед, №2/2017

Георгиев, Георги (2017) Child labour – upbringing or exploitation? // Детския труд – възпитание или експлоатация? Children & Schools, Issue 4 (2), Volume 39. Oxford University Press, 2017. - Pages 1160 – 1166. ISSN 1532-8759. Impact factor: 1.086. 5-Yr impact factor: 1.152

Георгиев, Лъчезар (2017) Гeоргиев, Лъчезар. Графиката на модерната детска книга: Композиционни предизвикателства, визуални ефекти, илюстративни подходи. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 48-63 : резюме на англ. ез. : с ил. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017

Георгиев, Лъчезар (2017) Графичната композиция на книгата и нейната рефлексия върху детското четене (=Graphic Design of book and its reflection on child reading). // К н и г и, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите (=Book,childrens and teenagers: reading between reason and emotions)./ Сб. доклади. - Сливен: XIX национален фестивал на детската книга; PБ "Сава Доброплодни", 2017, с.115 - 134. Сливен: РБ "Сава Доброплодни", 2017

Георгиев, Лъчезар (2017) Загадъчния нобелист : Писателят José Saramago в България [The enigmatic Nobel Prize winner: The writter Jose Saramago in Bulgaria]. – София : АН-ДИ, 2017. – 134 с. : с ил. : рез на англ. : Пространно резюме на португалски ез. Монографията на проф. Лъчезар Георгиев включва предговор, шест глави и заключение. Посветена е на творчеството и преводните книги на лауреата на Нобелова награда за литература от 1998 г. Жузе Сарамагу. София: АН-ДИ, 2017. - 134 с. : ил.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2017) Text classification based on enriched vector space model In Proceedings of the 18-th International Conference on Computer Systems and Technologies, accepted for publication

Георгиева, Иванка (2017) Дидактически модел за решаване на показателни уравнения в обучението по математика Педагогически алманах - педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Георгиева, Стела (2017) "Иновативни издателски и библиотечни практики за популяризиране на детската книга в Колумбия и Перу"

Георгиева, Стела (2017) "Книги, деца и тийнейджъри - водещи организации и структури за насърчаване на детското четене в Латинска Америка" Сливен, Жажда, 2017. с. 135-151

Гецов, Антон (2017) Дисекция на манипулативната квантификация (встъпителни думи) Силвия Коева. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за приложението – „двуликия Янус“ в българския синтаксис Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Гецов, Антон (2017) Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира Втора национална научна конференция „Медиите на 21. век“ на тема „Медии и избори“ (10–11 ноември 2016 г.)

Глушкова, Светла (2017) КНЯЗ ЛЕОПОЛД САКС-КОБУРГСКИ (1790 – 1865) –РОДОСЛОВИЕ И НАЧАЛНА ДЕЙНОСТ История, кн.3, София, с.298-310, ISSN 0861-3710

Горанова, Пенка (2017) Анализ на предлагането на брандове бутилирани води в България сп. Социално-икономически анализи

Гочев, Гочо (2017) Исследования болгарских русистов в области лексикологии и корпусной лингвистики. Болгарская русистика. Альманах. София 2017, с. 14 -21.

Гочев, Гочо (2017) Исследования молодых русистов Болгарии. Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия. Болгарская русистика, 2017, N 2, с.81 – 84.

Гочев, Гочо (2017) Межъязыковые и переводческие лексико-семантические соответствия (на материале русского и болгарского языков) Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства, 2017. № 27, С. 75 -83.

Гълъбова-Маринова, Мила (2017) Интердисциплинарен урок за И. Вазов Европейски стандарти в спортното образование 2017. Сб. доклади от НК - Филиал на ВТУ, Враца. Издат.: В. Търново, Ай анд Би, ISBN: 978-619-7281-24-8

Гърмидолова, Мариана (2017) МОЙНОВА М., Гунева В. Учебник по изобразително изкуство за пети клас. София, Изд. Просвета, 2017 г. София

Давидов, Димитър (2017) Давидов, Д. К. Крумова – Цончева, Е. Петкович. Приложението на уреда Rockin gym в техническата подготовка на подрастващи гимнастици. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2017) Давидова, Т. Д. Димитрова, Д. Давидов. Целенасочена двигателна активност по време на бременност. Издателство „Ай анд Би“ Велико Търново, 2017 г. ISВN 978-619-7281-24-8

Давидов, Димитър (2017) Танкушева, Н., Н. Танкушева, Д. Давидов. Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика - жени за 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2017) Целенасочена двигателна активност по време на бременност

Даскалова, Ярмила (2017) " 'A Word that Breathes Distinctly Has Not the Power to Die': The Life of Words in the Poetry of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva" Славистичен сборник, ред. Ценка Иванова, Маргрета Григорова. ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново.

Даскалова, Ярмила (2017) “Charles Baudelaire’s “The Voyage” And W. B. Yeats’s “News For The Delphic Oracle”: Politics Of Perception And Strategies Of Representation In Two Poems On Departure And (Withheld) Arrival” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, т. 3. Нов български университет, Изд. на НБУ, София, 2017. ISBN 978-954-535-993-4. Pp. 321-337.

Даскалова, Ярмила (2017) “Haunting Romanticisms: Daydreaming and Obsessive Imagery in the Works of Edgar Allan Poe and Peyo Yavorov” International Scientific Journal PHILOLOGY, (Международный научный журнал “Филология”), № 1 (7). Volgograd, Russia. ISSN 2414-4452.The journal is indexed in the following databases: ResearchBib, Japan; The international catalogue of periodicals «Ulrich's Periodicals Directory», the USA Pp. 44-52.

Даскалова, Ярмила (2017) “Percy Bysshe Shelley and William Butler Yeats: Wandering With(out) a Muse: Intertextuality and Romantic Disguise” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ АНГЛИЦИСТИКА, Нов български университет, Изд. на НБУ, София. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/jubileen-godishnik-na-departament-anglicistika-2016 ISSN 2367-8720, pp. 132-147.

Даскалова, Ярмила (2017) “The Apocalyptic Mind: Nature, Ritualistic Gongs and Imperial Afflictions in the Works of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva.” International Scientific Journal PHILOLOGY, (Международный научный журнал “Филология”), № 2 (8), March, 2017, Volgograd, Russia. ISSN 2414-4452.The journal is indexed in the following databases: ResearchBib, Japan; The international catalogue of periodicals «Ulrich's Periodicals Directory», the USA Pp. 47-55.

Даскалова, Ярмила (2017) “W. B. Yeats and P. K. Yavorov: Concepts of National Mythopoetics” "Ireland-Europe: Cultural and Literary Encounters", Plamen Gaptov, Maria Georgieva, Jonathan McCreedy, eds 978-954-07-4273-1 St Kliment Ohridski University Press, Sofia. Pp.22-33. [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters]

Дерменджиев, Атанас (2017) The monasteries in the Bulgarian lands – resource for development of the geography of cultural tourism (A. Dermendzhiev, M. Doikov). XII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, p. 41, 2017.

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще./А. Дерменджиев, П. Събева/. 100 вести. 21 февруари 2017, бр. 43 (5995), год. XXVI, с. 4, ISSN 9 77 1314 19006

Дерменджиев, Атанас (2017) Някои теоретични въпроси на социокултурната география. –В: България, българите и Европа - мит, история, съвременност. т. Х, В. Търново „Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 243-253. ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиева, София (2017) ETHNIC IDENTITY AND EDUCATIONAL IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS INTERNATIONAL JOURNAL with scientific papers "KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS", Institute of Knowledge Management, IJK,vol. 16.4., pp 1325-1810, Skopje, 2017, CLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.023, 2017: p. 1401-1407, ISSN 1857-923X

Дерменджиева, София (2017) Рецензия на изследователски проект на тема "Холистичен подход в предучилищното и начално училищното образование" с ръководител ас. д-р Диана Димитрова от Педагогическия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски".

Дерменджиева, Стела (2017) "Природогеографските области в 10 клас" - определяне на конкретни критерии и показатели за отчитане на резултатите от емпирично изследване и разработване на инструментариум. Географски науки и образование, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 371-380.ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia.

Дерменджиева, Стела (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). XI Jornadas Internacionais "Grandes Problemáticas do Espaço Europeu", Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, 2017.

Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 8 клас. С., Просвета, 2017, 112 с., ISBN978-954-01-3352-2

Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 6 клас. С., Просвета, 2017, 117 с., ISBN 978-954-01-3350-8

Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 6. клас. С., Просвета 1945. 117 с. ISBN 978-954-01-3350-8

Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 8. клас. С. Просвета. 1945. 112 с. ISBN 978-954-01-3352-2

Дерменджиева, Стела (2017) Методически ракурс за обучението по география и икономика в 5 клас. Географски науки и образование, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 337-345. ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2017) Модел на стандарти за подготовка на учители по география и икономика. Географски науки и образование, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 326-336.ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2017) Нови послания и акценти в обучението по география и икономика в 5. клас. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. т. Х, с. 343-356 ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиева, Стела (2017) Прочетете тази книга. Град Разград и област Лудогорие. /В. Дойков, М. Дойков/.С., Ковачев. с. 3-5. ISBN 978-619-7400-02-1

Дерменджиева, Стела (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново ISSN 2367-7481

Дерменджиева, Стела (2017) Тематични листове по география и икономика. 8. клас С., Просвета 1945. 52 с. ISBN 978-954-01-3469-7

Дерменджиева, Стела (2017) Тетрадка по география и икономика. 6. клас. С. Просвета 1945. 72 с. ISBN 978-954-01-3436-9

Дерменджиева, Стела (2017) Уроците за дейности по география и икономика в пети клас като средство за формиране на компетентности. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. т. Х, с. 326-342 ISBN 978-619-208-104-1

Дживтерева, Светла (2017) Наблюдения върху припева на коледните песни. В: сб. "Вяра и култ", Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 15, г. ХІ, 2017, ИК “Род”, ISSN 1311-493X; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=442708

Димитров, Иван (2017) Forging Subjectivity in Philip Roth’s Oeuvre под печат ВТУ

Димитров, Слави (2017) Oportunidades de desenvolvimento de turismo cultural no município Nedelino. ХII Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2017, p. 43-44.

Димитров, Слави (2017) Евросити Шавеш-Верин и новите стратегии за регионално развитие Сборник със статии по случай 65-годишнина на проф. д-р Иван Марков, Изд. "Фабер", В. Търново. 2017, с. 301-310. ISBN 978-619-00-0583-4.

Димитров, Слави (2017) Лозарство, винопроизводство и туризъм в региона на р. Дору Черноморски туристически форум, Варна, 27-29.09.2017. с. 113-123. ISBN 987-619-190-090-9.

Димитров, Слави (2017) Постижения и перспективи на трансграничното сътрудничество в страните от ЕС Сборник от Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие, том Х, В. Търново, c. 269-284, ISBN 978-619-208-104-1.

Димитрова-Михалева, Сребра (2017) Първостроителита на Бургаска опера. Документална хроника 1920 - 1972 НИБ - А - Консулт София

Димитрова, Боянка (2017) Държавен образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - преглед и експертен коментар РААБЕ България ООД ISBN 978-619-7315-05-9

Димитрова, Ваня (2017) КОУЧИНГ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Тверской государственный университет

Димитрова, Ваня (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателства Сборник доклади от конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.290

Димитрова, Илияна (2017) Баналното като естетическа категория на не-красивото в късната проза на Константин Константинов и в живописното творчество на Едуард Хопър. Красотата в културата на българи и сърби. УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2017, 103-121. ISBN: 978-619-208-100-3

Димитрова, Катина (2017) „ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР“ В КРАЯ НА XX В. – НОВ СМИСЪЛ В ПРОМЕНЕНАТА РЕАЛНОСТ. за Единадесетата научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”

Димитрова, Катина (2017) ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДОГАЂАЈИ, ПРОЦЕСИ И ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И САРАДЊУ У ПЕРИОДУ 1995 – 2000 У ИСТРАЖИВАЊИМА ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ Методолошки изазови историјске науке, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Димитрова, Катина (2017) Самовољна и насилна политика САД према СРЈ после „Маркала“. В: СРПСКА БАШТИНА .Никшић, Црна Гора Никшић: Институт за српску културу, II/1 (2017), с. 99–104.

Димкова, Росица (2017) Димкова, Р.., П. Секюейра. “Съвременен подбор на методи и принципи в обучението по минихандбал“. Dimkova, R., P. Segueira „Selection of modern methods and educational principles in minihandball” University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2017, issue 1, p 62-68,ISSN: 1310-358X, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически алманах, 2017, том 25, брой 1, стр. 62-68, ISSN: 1310-358X, В. Търново.

Димкова, Росица (2017) Секюейра, П., Р. Димкова У. Ханке, Х. Родригес. “Анализ на поведението при решения на топ треньори от висша лига преди и след спортното състезание”. Sequeira, P., Rositza Dimkova, Udo Hanke, & José Rodrigues.“Behavioral analysis of premier league top coaches in concern with their pre and post game decisions”. University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2017, issue 1, p 49-61,ISSN: 1310-358X, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически алманах, 2017, том 25, брой 1, стр. 49-61, ISSN: 1310-358X, В. Търново.

Добрев, Добрин (2017) Understanding of Belief and Unbelief „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, Thematic Collective Book, Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans” Vol.4, Editor: Prof.DSc Vihren Bouzov, Издателство ИВИС, 2017, p. 300-307. ISBN 978-619-205-051-1/ ISSN 2335-0056.

Добрева, Биляна (2017) Събуждане на фотографията от вчера Вестник Култура, Бр. 28 (2904), година LXI, 21 юли 2017

Дойчинова, Станка (2017) „Българската граматика от полска гледна точка“, рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, Zbigniew Rusek, Kraków 2014 София, списание "Език и литература"

Дойчинова, Станка (2017) Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie // Kongres polonistów 2016, Katowice Катовице

Дойчинова, Станка (2017) Красотата в обръщенията към деца Велико Търново

Дойчинова, Станка (2017) Културата в консекутивния превод. Адресативни форми в преводите от български на полски език Благоевград

Дойчинова, Станка (2017) Марек Пацукевич, Антропологичният дискурс в творчеството на Конрад София, Литературен вестник, бр. 18, 2017 г., с 30-31

Дойчинова, Станка (2017) Речев етикет и превод на документация. Върху материали от български и полски език // Международна научна конференция "Езици, култури, комуникации" Велико Търново

Дойчинова, Станка (2017) Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език) Велико Търново

Донев, Владимир (2017) Волнодумецът Йордан Хаджиев Йордан Хаджиев. То беше що беше. В. Търново, Абагар, 2014; По следите на думите. В. Търново, Абагар, 2016 – Литературен вестник, Бр. 2, 18-24.01. 2017, с. 6; Електронно списание LiterNet, 03.10.2012, № 10 (155), http://liternet.bg/publish10/vdonev/jordan-hadzhiev.htm

Донев, Владимир (2017) Генеалогия на Далчевия художествен светоглед Дора Колева. Атанас Далчев - поетът философ. Пловдив, Жанет 45, 2014. Електронно списание LiterNet, 13.02.2017, № 2 (207); http://liternet.bg/publish10/vdonev/dora-koleva-dalchev.htm

Донев, Владимир (2017) Другата страна на разказа. За прозата на Здравка Евтимова. Проглас, кн. 1, 2017 (год. ХХVI), ISSN 2367-8585

Донев, Владимир (2017) За литературнокритическия портрет и автопортрет. – Лит. вестник, Бр. 28, 13-19. 09. 2017, с. 4.

Донев, Владимир (2017) Стихосбирката и видеокнигата Електронно списание LiterNet, 20.08.2017, № 8 (213); http://liternet.bg/publish10/vdonev/elena-hristova-video.htm

Донев, Владимир (2017) Стихосбирката като книга, вещ и електронна публикация Електронно списание LiterNet, 16.01.2017, № 1 (206), http://liternet.bg/publish10/vdonev/elena-hristova.htm

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2017) Обучението по уеб дизайн като част от висшето образование – мотивация, практика, проблеми Педагогически алманах 2017, Том 26, Брой 2

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia, p. 113 - 120. ISSN 1857-7636.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. XII International conference - 2017, Porto, Portugal.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Драганова, Тамара. Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия / Съставител доц. д-р Николай Кънев. - Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 317 – 325. ISBN 978-619-208-104-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката // Експериментът - основа на образованието по физика. – София, ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87 – 90, ISBN 978-954-580-367-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни - В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция. - В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 199-205. ISSN 2367-7481.

Дундов, Тенчо (2017) Християнските ценности като преобразуващ фактор. С., Сиела

Дундов, Тенчо (2017) Ценностите като правообразуващ фактор. (Историческо развитие на идеята за ценностите в правото). Правен преглед, № 1

Жеков, Живко (2017) Българската държавност през VII – началото на IX век – традиция и развитие Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943 – 2012). Съставител академик Васил Гюзелев. София: Гутенберг, 2017, 134–161, ISBN: 978-619-176-091-6.

Жеков, Живко (2017) Военните реформи на Диоклециан и Константин в контекста на Диоцез Тракия Късноримският кастел „Ковачевско кале“ и българските земи през IV – VI век. Сборник с доклади от Национална конференция „Късноантична фортификация по българските земи“, Туристико-археологически комплекс „Късноантична крепост Ковачевско кале“ край гр. Попово, 3–4 юни 2016 г. съст. П. Събев, ред. О. Александров. Велико Търново: Фабер, 2017, 146–157, ISBN: 978-619-00-0629-9

Жеков, Живко (2017) Кризата в Македония през първата половина на IV в. пр. Хр. България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. X. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 9–26, ISBN 978-619-208-104-1.

Жеков, Живко (2017) Одрисите и Хемус VI – IV в. пр. Хр. Известия т. IV. 2016. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2017, 11–19, ISSN 2367-783Х.

Златанов, Благой (2017) „Контокорентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“, Сборник на ЮФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2017.

Златанов, Благой (2017) „Съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, сп. „Адвокатски преглед“, 2017, бр. 3, с. 31 – 39.

Златева, Добринка (2017) Икономическата наука и човекът в нея през XXI век сп. Наука, бр. 5, 2017 г. с. 40 – 46

Златева, Добринка (2017) Инстинкты и поведение человека в экономике Факторы развития экономики России, Тверь

Златева, Добринка (2017) Моралът в икономиката Дни на науката, 2017

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Effect of Mentoring at-risk youth program in Bulgaria LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, ISBN: 978-620-2-01891-3

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - impact upon anxiety of children at risk raised outside their family Children & Schools, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.503 SCImago Journal Rank (SJR): 0.443 Impact factor: 1.086 5-Yr impact factor: 1.152

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Международни политики за закрила на децата в риск – традиции и практики Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност», под печат.

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Неуспяващите ученици – причини и фактори. Педагогически алманах, ВТУ.

Иванов, Ивелин (2017) Иванов, Ивелин. Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в “Chronica Pictа” от XIV в. – В: Studia Balcanica 32. Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен. Институт за балканистика с Център по тракология при БАН. „Тендрил”, 2017, с.153-164. ISBN 978-954-92809-6-8 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Сага за фарьорците

Иванов, Людмил (2017) Petrov, L., S. Stefanov, E. Bicoku (2017) "Bulgarian sport and successes in international competitions in basketball, volleyball and football" “BALKAN SPORTS-DEVELOPMENTS & PERSPECTIVES”, University “Marin Barleti”, Tirana, Albania, 2017

Иванова, Анна (2017) The Trustworthiness of Science. Toward an Axiological Notion of Scientific Objectivity Dialogue and Universalism. 3/2017

Иванова, Анна (2017) Critical Thinking in Intercultural Context Cross-Border Cooperation and Development Policies on the Balkans, Vol. 4. Ivis, Veliko Turnovo, 294-299

Иванова, Анна (2017) Дихотомията факт/ценност - Хилари Пътнам "по ръба на острието" Философски алтернативи XXV, 84-92

Иванова, Ценка (2017) Красив и грозен – лингвокултурологични антонимни опозиции (универсални и индивидуализиращи черти в български и сръбски) // Леп и ружан – лингвокултуролошке антонимне опозиције (универзалне и индивидуалне црте у бугарском и српском језику) Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба (тринайсети тематичен двуезичен сборник), изд. на ВТУ

Игнатова, Анка (2017) Управление на документите от състава на Националния архивен фонд, съхранявани в музеите Университетски четения по архивистика. Том V. Х научна конференция „Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis?.”, проведена на 18-19 април 2016 г. С., 2017, с. 80–90. ISBN: 978-954-400-124-7 – http://www.electronic-library.org/books/Book%200070a.pdf

Илиева, Мария (2017) Human rights related universal principles established in Roman law and recepted in modern legal systems. In: Human rights: Theory and practice. Collection of scientific papers, 2017, London. pp. 41-42

Илиева, Мария (2017) Красива като капка, или Представата за красота в българската картина на света.// Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Ред. Ценка Иванова и др. - Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 13 - 22. ISBN 978-619-208-100-3 Велико Търново

Инджов, Иво (2017) Журналистиката - учебник и наръчник Рус-Мол, Щефан; Инджов, Иво. Журналистиката - учебник и наръчник. второ актуализирано и преработено издание, София: Издателство "Изток - Запад", 2017. 488 с. (авторски принос на И.И. - 100 с.). ISBN: 978-619-01-0005-8.

Йовевска, Мариана (2017) Конституционализмът като обществена мисъл и практика на Балканите България, българите и Европа - Мит, История, Съвремие, т. X, научна конференция на Историческия факултет, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2017, с. 135 - 151

Йонкова, Красимира (2017) Бунт психологии Йонкова, Красимира - Бунт психологии. В: Георгиев, Людмил - Критическая психология политики и истории. Российский институт стратегических исследований. Москва, 2017, с. 10-18 ISBN 978-5-91862-042-7

Йонкова, Теодора (2017) Притегателната сила на Китай.Защо мигрантите избират да останат?

Йорданова, Даниела (2017) Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност / Теоретичен модел за възприемане, разбиране, осмисляне и интерпретиране на художествен текст с оглед развитие на четивна грамотност (подготвителни за училище групи и 1. - 4. клас) Издателство "Еxlibris" . ISBN 978-619-90391-6-8

Йорданова, Даниела (2017) Показатели оценки расходов на научные исследования и опытные разработки Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия, 27 април 2017.

Калушков, Теодор (2017) РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ИЗДАТЕЛСТВО "РОВИТА" - гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Калчев, Калчо (2017) Проф. д-р ист. н. Иван Илиев Стоянов (12. II. 1949 – 28. IV. 2017) : IN MEMORIAM. Епохи, № 1, с. 231.

Караиванова, Петя (2017) Изследователска култура и европейски компетенции във висшето педагогическо образование В сб. Дни на науката 2016, с. 56 - 63, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2017) Компетенции за адаптиране към социалната среда в образователните институции сб. „Дни на науката, 2016“, с. 64 - 74, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283.

Карамихова, Маргарита (2017) Ina Merdjanova, Rediscovering the Umma Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism, Oxford University Press, 2013, xvi + 198 pp., £53 (hardback), ISBN 978-0-19-996403-1. Aspasia. Volume 11. Indexed in: America: History and Life British Humanities Index Current Abstracts Feminist Periodicals Genderwatch Historical Abstracts (excludes N. America) Index Islamicus International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences (IBR) International Bibliography of Periodical Literature (IBZ) MLA Directory of Periodicals MLA International Bibliography MLA Master List of Periodicals Scopus Sociological Abstracts TOC Premier

Карамфилова, Петя (2017) Възраждане на една традиция - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 35// Филологически проучвания на Великотърновския университет. Т. 35. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2016. ISSN: 2534-918X Проглас, 2017, кн. 2

Карамфилова, Петя (2017) Съществителни имена за лица от глаголна основа (nomina agentis) в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на Филологическия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски" за 2016

Карамфилова, Петя (2017) Съществителни имена с отвлечено значение в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на СУБ-Смолян, т. 2. Смолян: Съюз на учените в България, 2016, с. 54-62; ISSN: 1314-9490

Коева, Янка (2017) Koeva, J. (2017): Digitale Medien im DaF-Unterricht. Eine Unterrichtsbeobachtung. In: BDV Magazin, H. 1 (S. 12 – 20), ISSN 1310-6228. BDV Magazin

Колев, Николай (2017) Училищен курс по алгебра и анализ (учебник) УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2017) Методическо ръководство по училищен курс по алгебра и анализ УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2017) Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на право на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 от ЗОПДНПИ?” сп. „De Jure”, № 1

Колева-Златева, Живка (2017) 1. Колева-Златева Ж. С. Возможна ли фоносемантическая этимология для индоевропейского названия глаза? // МАТЕРИАЛЫ VI Межвузовской научно-практической Конференции с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 20 апреля 2017 г. Санкт-Петербург, 278 – 284.

Константинова, Даниела (2017) "Поздравите в българския и словашкия език – някои лингвокултурологични аспекти." В: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky (Ed. K. Žeňuchová – M. Kitanova – P. Žeňuch), Bratislava – Sofia: Slavistický inštitút Jana Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bratislava 2017, с. 277-283

Константинова, Даниела (2017) J. G l o v ň a – K. D u d o v á. Konverzačná príručka zo slovenského jazyka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. 173 s. Съпоставително езикознание. Contrastive linguistics. София, СУ „Св. Климент Охридски”, XLII, 2017, №1, с.115-117

Константинова, Даниела (2017) Особености на учебниците за самообучение по чужд език (върху материал от „Словашки език за българи - самоучител в диалози”). STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS // ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том / Volume 35, 2017, ISSN 2534-918X

Константинова, Даниела (2017) Ценен принос за обновяването на лексикографските ресурси на българската словакистика Slavica Slovaca, č. 51, 2017, 1, 93 – 95.

Костова, Людмила (2017) GEORGE BERNARD SHAW AND THE GRAND NARRATIVE OF MODERNISATION: ARMS AND THE MAN AND AFTER In: Ireland – Europe. Cultural and Literary Encounters. Edited by Plamen Gaptov, Maria Georgieva and Jonathan McCreedy. Sofia: St. Kliment Ohridski UP, 2017, pp.109- 124, ISBN 978-954-07-4273-1

Костова, Людмила (2017) ДИАСПОРНИ НЕВОЛИ: ЕВРЕИТЕ НА ИЗРАЕЛ ЗАНГУИЛ МЕЖДУ ЦИОНИСТКИЯ ПРОЕКТ И ОПАСНОСТТА ОТ „ОБЕЗРОДЯВАНЕ“ сп. "Проглас", кн. 1, 2017 (год. ХХVI), ISSN 2367-8585, сс. 9-16.

Коцев, Русин (2017) Български език. Учебник за 8. клас

Коцев, Русин (2017) Език vs технология (за взаимодействието и/или конкуренцията между езикови и технологични средства в писмената разговорна реч) Сборник, посветен на проф. М. Димитрова

Коцев, Русин (2017) За един случай на синтактична минимизация в интернет комуникацията Сборник, посветен на проф. П. Радева

Коцев, Русин (2017) Още веднъж за асиметрията в асихнронната интернет комуникация Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки

Крумова, Калояна (2017) НОВОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГИМНАСТИКА В УЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ сб.Европейски стандарти в спортното образование.Враца 2017

Крумова, Калояна (2017) ПРИЛОЖЕНИЕТО НА УРЕДА ROCKIN GYM В ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ПОДРАСТВАЩИ ГИМНАСТИЦИ Applying the ROCKIN GYM device in the technical training of young gymnasts Сборник доклади от годишна университетска научна конференция ,2017

Крумова, Калояна (2017) ПРОУЧВАНЕ: ИГРАЯТ ЛИ СЕ НАРОДНИ ТАНЦИ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИТЕ УЧИЛИЩА? сб.Европейски стандарти в спортното образование, Враца 2017

Кръстева, Антония (2017) The Art of mentoring. In: Children & Schools. Issue 42. October, Volumess, Oxford University Press, pp. 1114-1119. Oxford University Press,

Кузманова-Карталова, Розалия (2017) Социалнопедагогическа работа с родители на деца в риск Сборник от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност". ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет.

Кушева, Гергана (2017) Манипулативна употреба на сегашно просто време при създаването на образа на известни личности в заглавията на британските таблоиди The Sun и The Daily Mirror, сборник с доклади, Янкова, И. Библиотеки, четене, комуникации “Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческо наследство”, 17-18 ноември, 2016г. Народна библиотека „П. Р. Славейков”, Велико Търново, 2017. ISSN: 1313-8138, стр.324-330.

Кънев, Николай (2017) Kanev, N. Sceau de plomb de Pakourianos Arsakides, protokouropalates, decouvert en Bulgarie. – В: Сборник материалы IX Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 29.05-03.06.2017 г., Севастопол, 2017, с. 63-65. Сборник материалы IX Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Херсонес Таврически, 29.05-03.06.2017 г., Севастопол, 2017, с. 63-65.

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, ИК "Гутенберг", 2017 (2013), с. 258-278, ISBN 978-619-176-091-6.

Кънев, Николай (2017) Кънев, Н. Нови сфрагистични находки от Поморие. Епохи. Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Том ΧΧΙΙΙ (2015), кн. 1, В. Търново, 2017, ISSN 1310-2141, с. 34-45.

Кънчева, Елена (2017) Student about the marketing of the personal qualities of socially prominent sports figures “Proceedings of the 59th international scientific conference of Daugavpils University”, Daugavpils uniwersitates, Daugavpils, Latvija

Кънчева, Елена (2017) Нагласата на студентите за практикуване на туризъм в часовете по физическо възпитание и спорт Научна Конференция “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2017”, ВТУ, Враца.

Кънчева, Елена (2017) Swot analysis of a sport club with a priority activity “sport services” as a strategic approach in ensuring complex marketing communications Дванаесетта меѓународна научна конференција ЗНАЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦИ, Скопје, Република Македонија

Кънчева, Стефка (2017) Virtual Museum of Russian Bells in Bulgaria Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage (International Conference, Burgas, 7–9 September 2017). Proceedings. ed. Radoslav Pavlov, Peter Stanchev, pp. 215–222. ISSN 1314–4006.

Ламбов, Тодор (2017) "Конкурсите за паметници са тресавище" вестник "Кулптура"

Легкоступ, Магдалена (2017) Иновативен модел за подкрепа на обучението по религия на територията на Община Кюстендил Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 8/2017, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2017, с. 75–80; http://www.itlearning-bg.com

Легкоступ, Магдалена (2017) От благовестието на проповедта към тайнството на просветлението Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 253-268. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2017) Православие, пол и социални роли Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, с. 221-230. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Магдалена (2017) Предговор Гърбов, П. От Слово сме родени. Синодално издателство на Българската православна църква, София 2017, 248 стр. ISBN 978-619-7306-03-3

Легкоступ, Магдалена (2017) Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 269-276. ISBN 978-954-91187-3-5

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), Одобрен от МОН със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., 68 стр. ISBN: 978-954-01-3226-6 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас, електронен учебник, (съавтор), 70 стр., Одобрен със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г. ISBN: 978-954-01-3276-1 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас (съавтор),72 стр., одобрен от МОН, ISBN: 978-954-01-3412-3 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас, електронен учебник, (съавтор), 72 стр., одобрен от МОН, ISBN: 978-954-01-3413-0 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) ИНТЕЛЛЕКТ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ - СВЯЗИ И ЗАВИСИМОСТИ // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 (дата обращения: 19.05.2017). Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021

Лютаков, Стефан (2017) Автор на рецензия за избор на доцент по скулптупа и композиция с кандидат Валентин Димитров - НХА, София, 2017 г.

Маджаров, Георги (2017) Маджаров, Георги. Детска психология заедно. – София : Кушовалиев, 2017. – 262 с. ISSBN 978-954-8303-10-1 София

Маджаров, Георги (2017) Профессии и професиональное образование в глобальной среде г. Твер, Русия

Мандева, Марианна (2017) „МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ” – И В УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП) сп. БЕЛ, бр. 1

Мандева, Марианна (2017) Child reading – “Personal legend” Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите" Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие, Сливен, 9-11 май, 2017

Мандева, Марианна (2017) ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ТЕМА: „ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ” Обучител: проф. д.п.н. М. Мандева Електронно помагало - теоретична част на обучението

Мандева, Марианна (2017) ГРАМОТНОСТ НА СЪРЦЕТО – СТУДЕНТСКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА V Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище”

Мандева, Марианна (2017) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА Електронно помагало за обучаваните учители

Мандева, Марианна (2017) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА

Мандева, Марианна (2017) МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1. – 4. КЛАС НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (2017) ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН на тема " Формиране на езикова грамотност в начална училищна възраст" - презентация с обучител проф. д.п.н. М. Мандева, ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (ОУ "Св. П. Евтимий", ОУ "П. Р. Славейков" - В. Търново; РУО - В. Търново; СУ "Д. Благоев", Свищов"; СУ "Бачо Киро", Павликени) 7 - 11 февруари, 2017

Мандева, Марианна (2017) УЧЕНИКЪТ-РАБОТНИК НА ЗНАНИЕТО – ПОСТКОМУНИКАТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП) Българско списание за образование

Мандова, Искра (2017) Mandova, Iskra. Bulgaria,"Belt and Road" Initiative and the Role of the Confucius Institutes. Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, (126-134 с.), В. Търново, изд. Фабер, В. Търново, 2017. ISBN: 978-619-00-0592-6;

Мандова, Искра (2017) Ма Джъюен. „Есен в Ханския дворец“ Христоматия по средновековна китайска литература“ – част 2 (171-180 с.), изд. Изток-Запад, София, 376 с., 2017. ISBN: 978-619-152-991-9;

Манолакев, Христо (2017) Слово и Тяло. (Из историята и херменевтиката на руския литературен канон). София, Регалия 6, 2017, ISBN 978-954-745-269-5

Манолов, Манол (2017) Oценка за начина на ползване на онлайн социалните мрежи от позицията аз – моите приятели Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...

Манолов, Манол (2017) Автодискриминацията като конструкт на интраперсонален конфликт във възприятието аз-другия в българска извадка Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...

Манолов, Манол (2017) РЕГУЛАЦИЯ НА ЕМОЦИИТЕ СПРЯМО ЛИЦЕ В УСЛОВИЯ НА СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯТА International Journal Knowledge, ISSN 1857-923X, Global Impact and Quality factor 1,023, pp. 787-792

Манчева, Олга (2017) THE ROLE OF COMPUTER SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF HOTELS IN VELIKO TARNOVO REGION, BULGARIA International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Vol. XXIII, Land Forces Academy "Nicolae Balcescu", Sibiu, Romania, 2017

Манчева, Олга (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателста Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, ISSN: 2535-0315 (print), 31.05.-03.06.2017г., с.290

Манчева, Олга (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", ISSN: 2535-0315 (print), Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.293

Маринов, Владислав (2017) Начини за изразяване на минало резултативно време в българските диалекти Езиков свят, т. 15, кн. 1, 2017, с. 30-37, ISSN 1312 – 0484

Маринов, Едуард (2017) Marinov, E. 2017. Opportunities and Prospects for Bulgaria Provided by the EU-Vietnam Free Trade Agreement. Journal of Global Economics, Management and Business Research, Volume 8, 2/2017, Manchester: IKP, pp. 88-94, ISSN: 2454-2504.

Маринов, Едуард (2017) Маринов, Е. 2017. Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. С.: ЕВМ. 154 с. ISBN 978-619-90568-4-4.

Маринов, Едуард (2017) Маринов, Е. 2017. Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Академично списание Управление и образование, Бургас, Изд. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, с. 114-119, ISSN 1312-6121.

Маринов, Едуард (2017) Маринов, Е. 2017. Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи. Сп. Икономика 21, 1/2017, с. 96-122. Свищов, ISSN 1314-3123.

Маринов, Едуард (2017) Маринов, Е. и Бобева, Д. 2017. Синтетичен профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка. Сп. Икономическа мисъл, 1/2017, С., с. 49-68, ISSN: 0013-2993.

Маринова, Виолета (2017) ПОТРЕБНОСТЬ В САМОРАЗВИТИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ Русия

Марков, Иван (2017) Марков,Ив.,Маринов,С. и др. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. Актуализирана версия 2017.Министерство на туризма 2017. http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti

Марков, Смилен (2017) Wisdom as an Epistemological and Anthropological Concept in Byzantine Philosophy: Paradigms from Dionysius the Areopagite, Maximus the Confessor, and Photius the Great Analogia, 2 (1), 2017, 111-123

Маркова, Цвета (2017) МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК ГАРАНТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ BALTIС INTERNATIONAL ACADEMY

Марчева-Йошовска, Петя (2017) BRONCHIAL ASSEMBLY IN CHILDREN – CAUSES OF INJURY Сборник доклади, Плевен, 2017 г., Под редакцията на: доц. Искра Петкова, д.п., ас. Вероника Спасова, ас. Нина Михайлова, пр. Галя Цветанова-Краева, пр. Красимира Лисаева. // Първо издание. Издава: Издателски център при МУ – Плевен, Плевен, 2017 г. ISBN: 978-954-756-208-0.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) PERSONAL VALUES ORIENTATION FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS Сборник доклади от научна конференция, проведена на 21 - 22.04.2017 г., Враца. Първо издание. / Научен редактор: проф. дн Стефан Стойков. Издателство "Ай анд Би", В. Търново, 2017 г. (с. 312 - 321). ISBN: 978-619-7281-24-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) REHABILITATION FOR PEOPLE WITH RETT SYNDROME Сборник доклади, Плевен, 2017 г. Под редакцията на: доц. Искра Петкова, д.п., ас. Вероника Спасова, ас. Нина Михайлова, пр. Галя Цветанова-Краева, пр. Красимира Лисаева. // Първо издание. Издава: Издателски център при МУ – Плевен, Плевен, 2017 г. ISBN: 978-954-756-208-0.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) The Rett syndrome - autism with certain genetic defect Сборник от доклади на Научна конференция 18 – 19 май 2017 г. Факултет ”Авиационен” НВУ „В. Левски” - Долна Митрополия. Първо издание. Издание в електронен вид на CD. ISBN: 978-954-713-110-1. © Факултет „Авиационен” на НВУ ”В. Левски”.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) ИНФОРМИРАНОСТТА И НАГЛАСАТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ Сборник доклади от научна конференция, проведена на 21 - 22.04.2017 г., Враца. Първо издание. / Научен редактор: проф. дн Стефан Стойков. Издателство "Ай анд Би", В. Търново, 2017 г. (с. 303 - 311). ISBN: 978-619-7281-24-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Нагласи за осъществяване на приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности Сборник доклади от научна конференция, проведена на 21 - 22.04.2017 г., Враца. Първо издание. / Научен редактор: проф. дн Стефан Стойков. Издателство "Ай анд Би", В. Търново, 2017 г. (с. 288 - 302). ISBN: 978-619-7281-24-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Проучване на информираността за детското очно здраве Пета национална студентска сесия с международно участие „Здравните грижи – наука и технологии“ 23 – 24.03. 2017 г., Плевен, Медицински университет, факултет „Здравни грижи“. / – Сборник: Резюмета и доклади. / Съставител: авторски колектив. – Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2017, (с. 380 – 390). ISBN 978-954-756-202-82.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Проучване на осведомеността за детското очно здраве // Сп. Педагогически алманах. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Том 25, бр.1., (с. 93 – 101). ISSN: 1310-358X (Print), 2367-9360 (Online).

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Удовлетвореността от труда при учителите Пета национална студентска сесия с международно участие „Здравните грижи – наука и технологии“ 23 – 24.03. 2017 г., Плевен, Медицински университет, факултет „Здравни грижи“. / – Сборник: Резюмета и доклади. / Съставител: авторски колектив. – Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2017, (с. 362 – 374). ISBN 978-954-756-202-82.

Марчева, Пенка (2017) Pазвитие на емоционална интелигентност в началното училище чрез средства на изкуството Списание "Педагогика" ,Година LXXXIX , Книжка 6, 2017, с.741-751

Марчева, Пенка (2017) The Nature of the Pedagogical Skills of Future Music Teachers in Intercultural Education, Acta Paedagogica Vilnensia,2017, Vol.37, p. 71 -80, Abstracting and indexing services: Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L; EBSCO (Current Abstracts, Education Research Complete, Еducation Research Index, Toc Premier);MLA International Bibliography.

Марчева, Пенка (2017) Аспекти на взаимодействие между преподавател – студент (резултати от сравнително емпирично изследване) Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи, сборник с научни доклади, ISBN 978-954-490-555-2, рецензенти д.п.н.проф. Надежда Витанова, д-р проф. Росица Пенкова, с. 57-66

Марчева, Пенка (2017) Електронен учебник по музика за втори клас Булвест 2000

Марчева, Пенка (2017) Музикално-педагогическите умения на бъдещите начални учители сп. Педагогика, Година LXXXIX , Книжка 3, 2017, с.403-410

Марчева, Пенка (2017) Специфика на урока по музика в началното училище според новите учебни програми Сборник с научни доклади от Пета международна научно-практическа конференция " Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда", рецензенти проф. д-р Севдалина Димитрова, проф. д.п.н Наталия Тагильцева, Авангард Прима, ISBN 978- 619- 160- 847 - 8, с.25-32

Матеев, Илиян (2017) Business Ethics in Bulgaria XXV Congreso EBEN (European Business Ethics Network) - España, Ética y Responsabilidad Social en el Corazón de la Empresa: Competitividad Sostenible, Universidad de Castilla-La Mancha Cuenca, 25 – 26 de mayo de 2017 http://www.clm24.es/articulo/cuenca/expertos-analizan-cuenca-papel-etica-competitividad/20170525110740159869.html http://www.uclmtv.uclm.es/investigadores-y-expertos-analizan-en-la-uclm-el-papel-de-la-etica-en-la-competitividad-sostenible-de-las-empresas/

Матеев, Илиян (2017) Growing table grapes in Bulgaria: conditions, development, problems & results. 8th International Table Grape Symposium, Apulia & Sicily (University of Foggia, University of Palermo & University of Torino), 1-7 October 2017, Italy. Editors: Vittorino Novello and Laura de Palma, pp.88-89, ISBN 979-12200-2305-4

Матеев, Илиян (2017) АСЕАН в началото на ХХI век Национална научна конференция с международно участие "Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия", СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, ЦИЕК, 15 декември 2016 г.

Матеев, Илиян (2017) Икономическата интеграция в Източна Африка сборник трудове „Дни на науката 2016”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2016 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр.128-135

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на АСЕАН с Китай Международна научна конференция: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г., стр.140-149

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г.

Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Издателство "Фабер", 303 стр., ISBN :978-619-00-0587-1

Миланов, Росен (2017) "СВЕТЪТ НА ЧУДЕСАТА В „ЖИВОТЪТ НА ОТЦИТЕ“ ОТ СВ. ГРИГОРИЙ ТУРОНСКИ" ("The World of Miracles in „Life of the Fathers“ by Saint Gregory of Tours") Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis

Миланов, Росен (2017) Св. Киприан Картагенски. "Единството на Църквата" Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Михайлов, Димитър (2017) За една дисертация, посветена на Южна Америка в полето на българската литературна действителност. - Литературен вестник, г. 26, бр. 29, 20-26.09.2017, с. 4-5. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2017) Михайлов, Димитър. "Винаги съм вярвал в българската култура". Срещи с д-р Войчех Галонзка. - Литературен вестник, г. 26, бр. 15, 26.04-2.05.2017, с. 12. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2017) Първата концептуална книга за поета Яворов. - В: Иван Мешеков. П. К. Яворов. Поет богоборец. С писмо от д-р Асен Златаров и есе върху критиката. ДАР-РХ. В. Търново, 2017, с. 109-118. ISBN 978-954-9489-59-0. У нас

Младенов, Момчил (2017) Двама византийски императори под стените на Ловеч Известия на Регионален исторически музей - Габрово. Т. ІV. Велико Търново, 2017, с. 20-26. ISSN 2367-783X

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Вдовец иска да се ожени за дъщеря си. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/vdovec-dashteria/content.htm (12.5.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Виша герекиня (Милка котленка) отвлечена с хитрост от момък гемиджия. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5); Също и в:Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/visha-gerekinia-gemia/content.htm (2.07.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Виша герекиня поставя трудни условия за женитба. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5); Също и в: Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/visha-gerekinia-zadachi/content.htm (2.07.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Заспал до мома - събудил се до студен камък. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-zaspala-momak/content.htm (05.08.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Заспал до мома - събудил се до студен камък. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) http://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-zaspala-momak/content.htm (05.08.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Мома заспала на овчарско коляно (той я буди да види от кой облак ще вали). Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-zaspala-ovcharsko-koliano/content.htm (05.08.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Мома заспала на овчарско коляно (той я буди да види от кой облак ще вали). Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-zaspala-ovcharsko-koliano/content.htm (05.08.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Мома иска гиздав ерген. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-iska-gizdav-ergen/content.htm (05.09.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Момък иска хубавата Севда. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/momyk-iska-sevda/content.htm (05.09.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Цар (крал) Стефан иска да вземе за жена сестра си. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/car-stefan-sestra-jena/content.htm (11.5.2017)

Моллов, Тодор (2017) Третият в кладенеца (Календарно-астрономическа основа на мотива). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 3 (209) (http://liternet.bg/publish/tmollov/tretiat.htm; 09.03.2017)

Моллов, Тодор (2017) Фолклорните образци на „Луд гидия” (Мотиви и проблеми) Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации”, Велико Търново, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 8.06. – 9.06.2017 г.

Моллов, Тодор (2017) Фолклорните образци на „Луд гидия” (Мотиви и проблеми). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 8 (213) (http://liternet.bg/publish/tmollov/lud-gidia.htm; 15.08.2017)

Момов, Митко (2017) Трактовката на Васубандху на Причинно-зависимото възникване (продължение на "Причинност и неведение в традицията на Абхидхарма") В: сп. Идеи, ISSN 1313-9703

Монева, Стела (2017) Монева, С. Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително-исторически данни): 3. “Демагог”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 3." Demagogos”. In Bulgarian] Епохи. - 2014, № 1, с. 9 - 21. ISSN 1310-2141.

Мончев, Николай (2017) Н.Мончев Природнотуристически ресурси на България ВТУ

Моцинова-Бръчкова, Милена (2017) Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца В сп. „Практическа педиатрия“, бр. Март 2017.

Накова, Галя (2017) Holomorphic submanifolds of some hypercomplex manifolds with Hermitian and Norden metrics C. R. Acad. Bulg. Sci., (2017), Vol 70, № 1, pp. 29-40, ISSN 1310–1331 (Print) , ISSN 2367–5535 (Online), Impact Factor 0,233 (2015),

Накова, Галя (2017) Десети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11 и 12 клас сп. Математика, бр. 4, 2017, стр. 25-30, ISSN 0204-6881

Ненчева, Светлана (2017) Regionalization of Tourism Activity and Marketing Strategy in Bulgaria International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA April 8-9, 2017

Ненчева, Светлана (2017) Маркетинг микс на библиотечните услуги ХХVII национална годишна конференция на 8 и 9 юни 2017 г. в София

Ненчева, Светлана (2017) Маркетингова среда на библиотеките в България Международна научно-практическа конференция на тема "Развитие на българската и европейската икономики предизвикателства и възможности

Ненчева, Светлана (2017) РЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ МАРКЕТИНГОВИ ПРОГРАМИ Социално-икономически анализи, ВТУ Св.Св. Кирил и Методий

Няголова, Марияна (2017) Nyagolova M. D. (2017) Notion of subject of psychological concept of Henri Wallon. Psychological Science and Practice: State of Art. Collected Papers. Chicago. 2017. pp. 57 – 60. Chicago, USA

Няголова, Марияна (2017) Гуцу Е. Г., Няголова М. Д. (2017) Проектирование учебного занятия в ВУЗе на основе компетентностного подхода. Вестник Мининского университета. 2017 №2, 12 с. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. http://vestnik.mininuniver.ru/reader/search/proektirovanie-uchebnogo-zanyatiya-v-vuze-na-osnov/ Нижний Новгород, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. Методологические особенности определения предмета психологии в "Основах психологии" С. Л. Рубинштейна и "Общей психологии" С. С. Казанджиева. Перспективы психологической науки и практики: сборник статей Международной научно - практической конференции. РГУ им. А. Н. Косыгина, 16 июня 2017 г. / под ред. В.С. Белгородского, О.В. Кащеева, И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого.Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. с. 100 - 104. Москва Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. Персональный состав и направленность исследований в Московской научной школе С. Л. Рубинштейна, Институт психологии Российской академии наук, Человек и мир, Т. 1, №1 (январь - март), с. 151 - 163. Москва, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Гатев Л. Изучаването на съня в българската психология и психиатрия от първата половина на XX век. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет, с. 135 - 154. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Няголова, Марияна (2017) Няголова М., Филипова В. Сотир Бранков и началото на българската юридическа психология. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновския университет. с. 123 - 135. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Няголова, Марияна (2017) Няголова М.Д. О влиянии психологической теории Б. Г. Ананьева на развитие болгарской психологии. Электронный научный журнал "История российской психологии в лицах. Дайджест". 2017. №2. с. 214 - 224 Руска Федерация

Няголова, Наталия (2017) „Война и мир” и форматът на телевизионния сериал (Предварителни бележки)” Арнаудов сборник, т. 9, Русе: Лени Ан, 2017, с. 302 – 310, ISBN 978-619-7058-49-9

Няголова, Наталия (2017) Комедия Н.В. Гоголя "Ревизор" в болгарском театре начала XX века "Гоголь и славянский мир. Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции Москва, 29 марта; Белград, 30 марта - 4 апреля 2016 года", под общей редакцией В.П. Викуловой, Москва; Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2017, с. 168-174, ISBN 978-5-9907115-5-6

Няголова, Наталия (2017) Роман "Война и мир" Л.Н. Толстого и формат телевизионного сериала// Рецепция личности и творчества Льва Толстого: коллективная монография./ сост. и научн. редактор Л. Е. Бушканец. - Казань: Изд. Казанского у-та, 2017 - 404 с., ISBN 978-5-00019-833-9, с. 354 - 367

Няголова, Наталия (2017) Семиотизация на персонажа в сериала "Записки по българските въстания" Априлското въстание 1876 в съдбата на българския народ, Панагюрище: ИК "Оборище", с. 323 - 331, ISBN 978-954-682-066-2

Няголова, Наталия (2017) Семиотика дома в фильме Сергея Герасимова "Журналист" (1967) Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. №6/2016, с. 75 - 80, ISSN 2225-5060

Павлов, Пламен (2017) "Армията" на Левски.- Национална научна конференция, посветена на 180-годишнината от рождението на Апостола на свободата /Карлово, 22-23 юни 2017 г./ Карлово – София

Павлов, Пламен (2017) "Първостепенний знаменосец" Васил Левски.– Научно дружество на българистите в Република Молдова, бр. 18, февруари 2017 г.: http://ndb.md/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ Кишинев

Павлов, Пламен (2017) "Слаб" владетел ли е цар Борил? – Българска история, 2017: https://bulgarianhistory.org/slab-vladetel-li-e-boril/ София

Павлов, Пламен (2017) 180 години по-късно: какво още не знаем за Апостола?– сп. Българска история, 2017, кн. 1, 42-44. ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2017) Бележки към историята на Българския Северозапад през Средните векове.– Сб. в чест на 60-та годишнина на Георги Н. Николов. София

Павлов, Пламен (2017) България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2017. София

Павлов, Пламен (2017) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2017 София

Павлов, Пламен (2017) Васил Левски – стратег на националната революция в "Отечеството Българско" / Мизия, Тракия, Македония.– Сборник "Тракия", т. 8, 2017 Хасково

Павлов, Пламен (2017) Васил Левски – творец и водач на българската национална революция.– сп. Летописи /издание на Бълтарската Академия на науките и изкуствата/, 2017, кн. 1. София

Павлов, Пламен (2017) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2017 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2017) Двете български държави на Балканите през VII - IX в. и връзките между тях.– Аристократи и воини /Сребърните колани на българите, VII - VIII в./. София, 2017, 5–23 /на бълг. и англ. ез./ София

Павлов, Пламен (2017) За българските характеристики на Печката патриаршия.– Сб. в чест на Горан Благоев. С., 2017 София

Павлов, Пламен (2017) За евентуалното пътуване на Васил Левски в Бесарабия.- Българите в Северното Причерноморие, т. 14 Одеса

Павлов, Пламен (2017) За Еленската "даскалоливница" и нейната роля във възрожденските процеси.- Сб. в чест на 60-годишнината на проф.д.и.н. Иван Тютюнджиев. В. Търново, 2017 В. Търново

Павлов, Пламен (2017) За името "Левски".– Будител, 2017, кн. 1 /януари - март/, 7–10. ISSN 1312-7829. Също: Факел, 24. 01.2017: https://www.fakel.bg/index.php?t=5730 Също: Васил Левски: 180 години безсмъртие. Юбилейно издание, Карлово, юли 2017, с. 6. София

Павлов, Пламен (2017) За т.нар. революционни "кръжоци" в някои български градове, комитетите на Левски и Априлското въстание.- Град и памет, т. 3. Пазарджик, 2017, 312-323 Пазарджик

Павлов, Пламен (2017) Интриги и преврати в "ханския стан" Плиска. – Българска история, 2017: https://bulgarianhistory.org/intrigi-prevrati-pliska/ София

Павлов, Пламен (2017) История и цивилизации 6. клас. С., „Просвета“, 2017, 140 стр. (в колектив с А. Николов, Р. Гаврилова, М. Босева). София

Павлов, Пламен (2017) Каймакчалан - повик на кръвта, пътуване към себе си (Предговор).– Каймакчалан и Европейската война през погледа на потомците (Съставители Г. Кременаров и В. Васевски). София, 2017 София

Павлов, Пламен (2017) Книга за учителя. История и цивилизации 6. клас. С., „Просвета“, 2017, 123 стр. (в колектив с М. Босева, А. Николов, Р. Гаврилова) ISBN 978-954-01-3490-1 София

Павлов, Пламен (2017) Кога е роден Апостола?– Факел, 2017, 02.03. 2017: https://www.fakel.bg/index.php?t=5782 София

Павлов, Пламен (2017) Куманите – съюзниците на първите Асеневци.– сп. Българска история, 2017, кн. 2.Специален брой: Десетилетието на цар Калоян, с. 80-87 ISSN 2367-864X София

Павлов, Пламен (2017) Левски – другото име на Свободата. София, "A&T Publishing", 2017,416 стр. ISBN: 978-619-7106-48-0 София

Павлов, Пламен (2017) Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.– Епохи, 2017, кн. 2: http://journals.uni-vt.bg/epohi/bul/vol25/iss1/12 В. Търново

Павлов, Пламен (2017) Нов и оригинален поглед към личността на цар Иван Александър и неговата епоха /Предговор/.– Николай Овчаров. Цар Иван Александър Асен: Миротворецът. В. Търново, "Фабер", 2017. Велико Търново

Павлов, Пламен (2017) Нова книга за миналото на Стара Загора и средновековна България (Предговор).– Иван Танев Иванов. Град Берое в средновековната история на България. Стара Загора, Издателство "Алфа визия", 2017. Стара Загора

Павлов, Пламен (2017) Някои бележки за дейността на Васил Левски в Добруджа и Бесарабия.– Сб. Добруджа, т. 32, 2017 (В чест на 60-годишнината на проф.д.и.н. Георги Атанасов) Силистра - Добрич

Павлов, Пламен (2017) Османските завоевания и "Държавата на Духа". В. Търново, „Абагар“, 2017, 232 стр. ISBN 978-619-168-179-2 В. Търново

Павлов, Пламен (2017) Още веднъж за Ботев и Левски.– Ботев лист, 26 май - 4 юни 2017, с. 4 Враца

Павлов, Пламен (2017) Сага за Учителя на българското войнство.– Красимир Узунов. Азъ служихъ при Дранговъ. С., "Витамин арт", 2017. София

Павлов, Пламен (2017) Сто места на българската памет в "близката чужбина".– Костадин Костадинов. Пътеводител на старите български земи. Варна, 2017. Варна

Павлов, Пламен (2017) Травъл и въстанието на павликяните в България – Българска история, 2017: https://bulgarianhistory.org/pavlikiani-vustanie-travyl/ София

Павлов, Пламен (2017) Щрихи към историята на Българския Северозапад и българите торлаци.– Българите торлаци. С., "Тангра ТанНакРа", 2017, 11–70. София

Палангурски, Милко (2017) Поборниците в Учредителното народно събрание 1879 г., В: Град и Памет. Априлското въстание 1876 г. през призмата на паметта, Регионален исторически музей Пазадржин, 2017, изд. Фабер, ISBN-978-619-90021-7-9, с. 157-173 Пазарджик

Пенчева, Пламена (2017) Комуникационен мениджмънт - или как да управляваме комуникациите в организацията Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности"

Петков, Павел (2017) Objective Reality, the Reproduction of China, and the Imagological Prism Сборник с доклади „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 58-66, издателство „Фабер”, 2017 г. ISBN: 978-619-00-0592-6

Петков, Петко (2017) Митрополит Климент Тырновский – болгарский православный архиерей и государственный деятель (1841-1901). Первый международный конгресс православных ученых. Евангельские ценности и будущее православного мира. „Наука и Православие: стратегии развития“. 20-26 февраля 2017 г. Великое Тырново, Болгария. Изд. Истоки. Воронеж, 2017, с. 155-160. ISBN 978-5-4473-0145-3

Петкова, Анелия (2017) ТОПОНИМИТЕ В ОБЛАСТТА ГОРА, АЛБАНИЯ Проблеми на българската ономастика. т. 13.

Петров, Александър (2017) Проблемы трансфера разговорных частиц в близкородственных языках (на материале романа „Числа“ Виктора Пелевина) // Юбилейна международна научна конференция „Русистика сегодня: традиции и перспективы“, СУ „Св. Климент Охридски“, 2016 г. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „Русистика сегодня: традиции и перспективы“, СУ „Св. Климент Охридски“, 2016 г.

Петров, Венцислав (2017) The acquisition of heritage in Ukrainian and Bulgarian heredity law in the context of the contemporary European legislative trends. Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції, Ukraine, Koprivnica, 2017

Петров, Венцислав (2017) Активната завещателна дееспособност според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - сп. Съвременно право, 2017, No 3, стр. 25-33 София

Петров, Венцислав (2017) Възражения срещу съществуването на вземането в производството по чл. 135 ЗЗД в съдебната практика. - сп. Търговско и облигационно право, No 6/2017, стр. 32-39

Петров, Венцислав (2017) Правни последици на отмяната на отказа от наследство по чл. 56 ЗН - в: Сборник в памет на проф. д-р Лиляна Ненова, София, 2017 София

Петров, Галин (2017) Ветро-вълново въздействие в южната част на Българското черноморско крайбрежие. Сб. Пета международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, ШУ „Еп. Константин Преславски“, 2017, 88-93. ISBN 978-619-201-172-7.

Петров, Галин (2017) Ландшафтно-геофизични особености на Златаришките ридове. Юбилеен сборник със статии по случай 65 год. на проф. Иван Марков, В. Търново, 2017, 71-84. ISBN 978-619-00-0583-4

Петров, Галин (2017) Примерен географски подход при разработване на прогнозен археологически модел. сп. Епохи. Издание на Историческия факултет на ВТУ,том XXV, кн. 1, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 120-127. ISSN 1310-2141

Петров, Димитър (2017) Училищен курс по алгебра и анализ Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново.

Петрова, Анастасия (2017) На учителя с любов и признателност (75-годишнината на проф. дфн Петя Асенова) - http://e-nasledstvo.com/index.php/2015-02-05-07-38-55/174-asenova http://e-nasledstvo.com/index.php/2015-02-05-07-38-55/174-asenova

Петрова, Анастасия (2017) Петрова, Анастасия. Наблюдение интерпретатора над динамической сущностью языка: балканское языковое «видение» УМА. - В: Балканские чтения 14. Балканский тезаурус: Взгляд на Балканы извне и изнутри. Институт славяноведения РАН. Москва 2017, 99 - 104 Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН

Петрова, Мариана (2017) Analysis of integrated university information systems Information Technologies & Management. Information Technologies, Management and Society, 2017, p.55-57, ISMA, Riga, Latvia

Петрова, Мариана (2017) Integration of the information processes. Automation and unification of the judicial system Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, «Economics of Development» 2017 р. № 2 (82), pp.50-59

Петрова, Мариана (2017) Internet Marketing as a Tool of Tourism Enterprise Strategic Management Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., 30-31 берез. 2017 р. — Харків, 2017. — С. 302-305, Украйна

Петрова, Мариана (2017) Security challenges in education, І Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація». Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; м. Сєвєродонецьк, 26-27 травня 2017 р. / За заг. ред. Крсек О. Є. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля. 2017, – 260 с., с. 63-68

Петрова, Мариана (2017) Член на НЖ по 4.6. Информатика и компютърни науки ШУ "Еп'Константин Преславски", ФМИ, "Компютърна информатика"

Петрова, Райна (2017) Децентрализацията в управлението и предизвикателствата пред счетоводството в общините Сборник с научни публикации по научноизследователски проект за 2015 г. на тема „ Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси ”

Попов, Николай (2017) Cultuurspecifieke woorden van Turkse origine in vertaling uit het Bulgaars in het Nederlands en Duits Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

Проданов, Николай (2017) Развитие на академичната кариера на музейните и архивните специалисти – актуални правни проблеми. – Музеи и общини, 1, Велико Търново, 2017, 107 – 114. Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2017) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 200, ISBN 978-619-208-091-4 Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Рабохчийска, Мариета (2017) Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз. Международни отношения, № 3, с. 37-49, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2017) Развитие на правната уредба на общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз от Маастрихт до Лисабон. Норма, № 5, 39-73, ISSN: 1314-5126

Рабохчийска, Мариета (2017) Способността на Европейския съюз за разрешаване на конфликти в региона на Южен Кавказ: много шум за нищо? Списание „Дипломация“, Дипломатически институт, МВнР, № 19, с. 47-59, ISSN: 1313-6437. Публикувано в същото списание и на английски език, с. 217-228.

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Комуникативни основания за четенето - от "Аз чета" към "Аз думам". Сб. Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност. Електронно издание. Състав. и редактор проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова. Изд. Екслибрис студио еоод. Велико Търново. с.77-89. 4.

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Контекстуалният подход при формулиране на теми за есе (Проблемно-тематичен кръг за числото в творчеството на Христо Ботев, Иван Вазов и Пенчо Славейков) [contextual approach in definition of topics foressay (Thematic Problematic Circle for the Number in the Work of Hristo Botev, Ivan Vazov and Pencho Slaveykov)] / Радослав Радев / Radoslav Radev. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130. сп. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Красотата на жената в мярата на труда и почивката. Лепота жене у раду и одмору. Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Унив. Изд. „Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2017. ISBN 978-619-208-100-3. с.77-88.

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Следите остават. Рецензия за стихосбирката на Божидар Богданов. „Кула”, Изд. Жанет.45, Пловдив. 2106. Литературен бюлетин. Ред. Сава Василев. Бр.3, май 2017. с.19.

Радева, Ния (2017) За монографията "Пуризмът в епохата на Българското възраждане" liternet.bg

Рангелова, Анелия (2017) За защитните механизми при децата и ролята на играта Списание „Образование” , ISSN: 0861-475Х , бр. 4,2017

Рангелова, Анелия (2017) Психични защити във възпитателния процес Издател (код 8467) МЕДИАТЕХ-Плевен

Рангелова, Анелия (2017)  Психоаналитични елементи във възпитанието на децата от предучилищна възраст Списание „Дом, дете, детска градина” ISSN 1310-0580, бр. 4, 2017

Румпос, Димитриос (2017) Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού πολιτισμού ως μέσο διαμόρφωσης πολιτιστικής πολιτικής της Ελλάδας. / Ta sigkritika pleonektimata tou ellinikou politismou os meso diamorfosis politistikis politikis tis Elladas. Τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών χωρών. Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία. Επιμέλεια Tudor Dinu. Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015. UER PRESS, Bucuresti 2017, 505-512, ISBN 978-606-94322-1-1.

Русанов, Росен (2017) Сборник с текстове по история на Църквата т.2 Издателство Веста, (380 стр.), Велико Търново

Русева, Виолета (2017) 6 студии по историческа поетика УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017 (202 стр.), ISBN 978-619-208-111-9

Русева, Мая (2017) Академията като традиция на приемствеността в полза на развитието.- В: Политологични ракурси. Сборник от академични четения в памет на проф. Кирил Шопов. (Мая Русева състав). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с. 7-18. ISBN 978-619-208-108-9

Русева, Мая (2017) Влияния между политика и наука за политиката. - В: Реторика и комуникации. Електронно научно списание. Бр. 29 (юли 2017): Комуникации, общество, реторика, ISSN 1314-4464, 15 стр.

Русева, Мая (2017) Към методологическата дискусия на политологията. – В: Сб. 20 години Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 230-262. ISBN 978-619-208.097-6.

Русева, Мая (2017) Методологическа роля на позитивизма за специализирания научен интерес към сферата на политическото. - В: Политологични ракурси. Сборник от академични четения в памет на проф. Кирил Шопов. (Мая Русева състав.). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, с. 19-30. ISBN 978-619-208-108-9

Русева, Мая (2017) Модерност и модернизация. Единство и противоречия между културна динамика и политическа промяна. – В: Арнаудов сборник. Т. 9. Русе: Лени Ан, 2017, с. 108-119. ISBN 978-619-7058-49-9

Русева, Мая (2017) Теория и методология на политологичните изследвания. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. – 472 стр. ISBN 978-619-208-090-7

Сабоурин-Дренска, Владимир (2017) Съработникът в "Разпознавания" на Владимир Градев Култура. Портал за култура, изкуство и общество

Седефчева, Валентина (2017) Как да превеждаме красивото: сръбско-български транслатологичен анализ // Како да преводимо лепо: српско-бугарска транслатолошка анализа Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба. Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий" : Велико Търново, 182-193.

Симеонов, Димитър (2017) Опит за обяснение на социологизацията в българската география Юбилеен сборник 60 години проф. д.и.н. И. Тютюнджиев, В. Търново, 2017.

Симеонова, Катя (2017) За дигиталната компетенция на бъдещите начални учители през формиращата се детска идентичност Велико Търново

Симеонова, Юлия (2017) “Само този ми е взел майсторлъка!” - по следите на една фотография. В: сп. Епохи. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, книжка 1, година XXV, MMXVII, с. 154-157, ISSN 1310-2141. Велико Търново

Симеонова, Юлия (2017) Основни аспекти на комуникацията в обучението по история.В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 214-223, ISBN 978-619-208-104-1. В: сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново

Спиридонов, Борислав (2017) За понятието „алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в българската правна система Научната конференция, организира от Русенския университет (РУ) и Съюза на учените – Русе (СУ).

Спиридонов, Борислав (2017) Медиация по наказателни дела - перспективи за развитие на института Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право"

Стаменкович, Сава (2017) O "Analima Zlatne obale" Ursule Legvin Književna fantastika, jul 2017. Beograd: ArtAnima, Kontrast. Str. 50-52

Стаменкович, Сава (2017) Мој проблем није у мени, мој проблем је искључиво на мени - питање лепоте у "класику" Едмонда Ростана и "обичној омладинској драми" Леона Ковкеа. Красотата в културата на българи и сърби. Ур. Ценка Иванова, Сава Стаменкович и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2017. Стр. 122-134. (ISBN 978-619-208-100-3) Велико Търново

Станков, Иван (2017) Анчо Калоянов. Литературна анкета. издателска къща "Хермес, гл. Пловдив ISBN 978-954-26-1643-6 205 стр.

Стефанов, Петър (2017) „През води и гори” на Е. Станев - приказен „урок” за вечните начала на съществуването Образование, кн 1, 2017; ISSN 0861-475X

Стефанов, Петър (2017) Такъв съм – не мога да бъда друг (интервю с Валери Петров) Електронно списание LiterNet, февруари, 2017; http://liternet.bg/publish2/pstefanov/valeri-petrov.htm

Стефанов, Светослав (2017) Иванов, Людмил и др. Petrov, L., S. Stefanov, E. Bicoku (2017) "Bulgarian sport and successes in international competitions in basketball, volleyball and football" / Svetoslav Stefanov, Edmond Bicoku - “BALKAN SPORTS-DEVELOPMENTS & PERSPECTIVES”, University “Marin Barleti”, Tirana, Albania, 2017 “BALKAN SPORTS-DEVELOPMENTS & PERSPECTIVES”, University “Marin Barleti”, Tirana, Albania, 2017

Стефанов, Тихомир (2017) Какво четат великотърновци? Анализ на най-четените статии в онлайн изданието на вестник „Янтра ДНЕС” Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации”, Велико Търново, 8.06. – 9.06.2017

Стефанова, Евдокия (2017) Дигитална компетентност на учениците от начална училищна възраст при взаимодействието човек-общество и човек-природа: //International journal - бр. 16.- Сърбия.2017. (рр. 323-329). ISSN 1857-923Х

Стефанова, Евдокия (2017) ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛОВО ВЪЗПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС: // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски".- В. Търново, 2017. (с. 156-163). ISSN 2367-7481

Стефанова, Евдокия (2017) Полово възпитание и компетенции за лична идентичност в семейството и образователните институции до 12-годишна възраст :// Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски".- В. Търново, 2017. (с. 148-155). ISSN 2367-7481

Стоядинов, Мариян (2017) The Church and Bulgarian Modernities POLITICAL THEOLOGIES IN ORTHODOX CHRISTIANITY. Common Challenges and Divergent Positions, Edited by Kristina Stoeckl, Ingeborg Gabriel and Aristotle Papanikolaou, Bloomsbury T&T Clark. An imprint of Bloomsbury Publishing Plc, LONDON • OXFORD • NEW YORK • NEW DELHI • SYDNEY (p. 299-311). ISBN: HB: 978-0-5676-7412-8

Стоядинов, Мариян (2017) The Iconography of Еcumenical Councils and the Byzantine (New Roman) Political Philosophy ARS LITURGICA. From the Image of Glory to the Image of the Idols of Modernity (Ed. by D. Vanca. M.J. Cherry, A. Albu), vol. 1, Alba Iulia (pp. 203-217), ISSN 1584-8053.

Стоянов, Иван (2017) Модел за социалнопсихологически тренинг ,,Не на агресията в училище" Children & Schools, Issue 4 (2), (October), Volume 39. Oxford University Press, 2017. str. 1133-1139

Стоянов, Иван (2017) Структуриране на модел за грижи в социални услуги, оказващи подкрепа в процеса на социална интеграция на децата в риск Научна конференция „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” В.търново, електронно издание с.76-82, ISBN 978-619-208-105-8

Стоянов, Иван (2017) Творческата личност и естетическото възпитание Електронно издание

Стоянов, Иван (2017) Феноменът „млади - стари“, неговата поява през Възраждането и разцеплението на българската емиграция. Интердисциплинарни изследвания : Юбил. сб., посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017, с. 274-292.

Стоянова, Диляна (2017) Малък сборник "Народни песни и обичаи от село Сушица през XXI век" Издателство Българи, София 2017, ISBN 978-954-8425-1

Стоянова, Невена (2017) Идеята за граница и нейната езикова репрезентация на български и на френски език Годишник на департамент "Романистика и германистика - Том 3, София: Издателство на Нов български университет, с.113-129, ISBN 978-954-535-993-4

Събев, Павлин (2017) Γραφή и Κήρυγμα. Въведение в литературната история на светите Евангелия, 344 с. ISBN: 978-619-208-101-0 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Събев, Павлин (2017) За тайните на иврита, паметта и изкуството да разговаряш с Бога // Мисъл, слово, текст. Том ІІ, с. 39-46. ISSN 2534-9694 Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски".

Тасевска, Даниела (2017) Adolescent career development and professional counseling at school «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА) С П И С А Н И Е на научни трудови ОСМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“ Година IV Број 3 Април 2017 - СВЕТИ НИКОЛЕ, Р. МАКЕДОНИЈА - - 2017 - http://konferencii.msu.edu.mk/wp-content/uploads/000_Spisanie-8-konferentsija-PSIHOLOGIJA_print_FINAL.pdf

Тасевска, Даниела (2017) ETHNIC IDENTITY AND EDUCATIONAL IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS INTERNATONAL JOURNAL with scientific papers "KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS", Institute of Knowledge Management, IJK,vol. 16.4., pp 1325-1810, Skopje, 2017, CLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.023, 2017: p. 1401-1407, ISSN 1857-923X

Тасевска, Даниела (2017) GLOBAL EDUCATION AND IDENTITY DINAMICS AT SCHOOL AGE - Anglo American publications, USA LLC 1 st ANGLO-AMERICAN CONFERENCE on Multidisciplinary Studies (AACMS 2017)

Тодорова, Мариела (2017) Criticism of Bulgarian education system from the end of 19th and the beginning of 20th century in the pages of Bulgarian Pedagogy-related periodical press Children & Schools, volume 39, p. 1228-1233

Тополска, Евгения (2017) Developing the Pedagogical Skills of Prospective Teachers for Teaching Languages in an Intercultural Kindergarten Environment Acta Paedagogica Vilnensia 2017, № 38, p. 101-111 ISSN 1392-5016

Тополска, Евгения (2017) Аспекти на взаимодействието преподавател - студент (резултати от сравнително емпирично изследване) Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи. Сборник с научни доклади /Първа книга/,Асоциация на професорите от славянските страни, Издателство "ЕКС-ПРЕС" - Габрово, 2017, ISBN 978-954-490-555-2

Тополска, Евгения (2017) Педагогически умения за преподаване на български език в интеркултурна среда Педагогика , № 1 , с. 21-32, ISSN 0861 – 3982

Тютюнджиев, Иван (2017) Greek propaganda in Didymoteicho during the first decade of XX century. // Первый международный конгресс православных ученых. Эвангелские ценности и будущее православного мира. «Наука и православие : стратегии развития» : Великое Тырново, Болгария, февр. 20–26, 2017. – Voronezh : Istoki, 2017, сс. 150-154. ISBN 978-5-4473-0145-3. (в съавт. с Н. Атанасов) Воронеж, Русия

Тютюнджиев, Иван (2017) Велико Търново и Търновският край по времето на Руско-турската война 1877 – 1878. – В. Търново : Ровита, 2017. - 184 с. ISBN 978-954-8914-38-3 В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2017) Дионисий Рали като предстоятел на Влахомолдовската църква и църковните връзки и отношения на България с Влашко и Молдова през ХІV – ХІХ в. // Епохи. (под печат)

Тютюнджиев, Иван (2017) История на българския народ ХV – ХVІІ в. – В. Търново : Ровита, 2017. - 840 с. ISBN 978-954-8914-39-0 В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2017) Неправилните мъртви (Вампири и други демони в българските земи). – В. Търново : Слово, 2017. - 171 с. ISBN 978-954-8455-84-8 В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2017) Османските завоевания и Държавата на духа – В. Търново : Абагар, 2017.– 231 с. ISBN 978-6-19168-179-2 В. Търново

Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Insolvency proceedings under the current Bulgarian Commercial Law and contemporary tendencies in the development of the institute of insolvency in the EU; Human rights: Theory and practice, Collectionon of scientific papers, January 23-28, 2017, London, 147-150; ISBN 978-1-911354-10-9; London

Узунова, Деница (2017) The Image of the Woman and Love in the Context of German Romanticism Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans”Vol.4, 336 - 344

Хрисимов, Николай (2017) Единичен гроб или некропол от езическия период от село Смин, община Шабла (An Individual Burial or a Necropolis From the Pagan Period From the Village os Smin, Municipality of Shabla). Епохи, 2015, 1 (2017), 30-33 (Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Иван Лазаров).

Хрисимов, Николай (2017) За панонския произход на Кан Крум и „Крумовата династия“. About the Pannonian Origin of Khan Krum and the “Dynasty of Krum”. сборник "Добруджа", 32, 2017, 377-382 (сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Георги Атанасов)

Христакиев, Красимир (2017) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Електронно списание „Нова социална поезия“, бр. 4, март, 2017

Христов, Гълъбин (2017) "Магическо пространство Тангра" - актът на прозрение в изкуството на Веселин Димов

Христов, Гълъбин (2017) Водният змей на Веселин Димов

Христов, Гълъбин (2017) Терен и конструкции - първата авангардна изложба в България

Христов, Любомир (2017) Notes on the Parameter estimation of some IRT Models by Means of the EM-Algorithm SMB, 2017

Христов, Паисий (2017) Problemes de la transposition linguistique Editions universitaires europeennnes, Berlin, 286 с. ISBN: 978-3-639-65447-9

Христова, Венета (2017) The Entrepreneurship Education - through the Bulgarian Entrepreneurs' Eyes София, BAMDE

Христова, Венета (2017) Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие Велико Търново, Ай анд Би

Христова, Христина (2017) Градът на хиперконсуматорите. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. ISSN 1314-3794, 6 февруари 2017 г, 13 стр.

Цаневска, Венелина (2017) Stress tests – a tool for analysis and management of bank risk International Scientific and Practical Conference "Development of Bulgarian and European economies - challenges and opportunities”, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Цаневска, Венелина (2017) Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния риск в българската банковата система за периода 2011-2015 г. Сп. „Социално-икономически анализи”

Цветков, Димитър (2017) Notes on the Parameter estimation of some IRT Models by Means of the EM-Algorithm Proceedings of the Forty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 9–13, 2017.

Цонева, Петя (2017) “Postcolonial Modernity in the Middle East. Literary Models of Border Crossing” Сборник Modernism in Literature. Environment, Themes, Names. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Тбилиси, Грузия

Цонева, Петя (2017) Beyond the Banks of the Euphrates: Reading Borderlines in Four Migrant Writers from the Middle East ("Отвъд бреговете на река Ефрат: гранични линии. Поглед към четирима писатели-мигранти от Близкия Изток"). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Цонева, Петя (2017) Огледала и обърнати образи: постколониални аспекти на бездомността в два романа от Салман Рушди Списание "Проглас", издание на ВТУ

Цонкова, Ваня (2017) THE BULGARIAN MUNICIPAL BOND MARKET – SITUATION ANALYSIS AND PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT IN THE POST-CRISIS PERIOD PROCEEDINGS FROM INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE: “DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES”

Цонкова, Димитринка (2017) PREVALENCE OF FLAT FOOT DEFORMITY IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE REPUBLIC OF SERBIA: SYSTEMATIC OVERVIEW RESEARCH Рефлексије савременог доба на васпитнообразовни рад у предшколској установи-Зборник радова са Дванаесте конференције, „Васпитач у 21. веку”, Сърбия, Алексинац, 2017, №16, с. 141-148б. ISBN 978-86-7746-643-5.

Чавдарова, Велислава (2017) Приложение психодраматического метода в обучении студентов Сборник "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ", Тверь ,2017,с.40-45, УДК 159.9:331 ББК Ю980.2

Чавдарова, Велислава (2017) . “Аз – образ и професионална ориентация V–VII клас” Сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." ISBN 978-619-208-105-8,с.215-225

Чавдарова, Велислава (2017) Social psychological training model “Say no to school aggression” Children & Schools Issue 4 (2), October 2017 VOLUME 39 ISSN 1532-8759 © Oxford University Press, 2017 EISSN 1545-682X, с.1133-1139

Чавдарова, Велислава (2017) Диалогът на детето с играчките и приказките в контекста на неговото духовно-нравствено развитие / Сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... "ISBN 978-619-208-105-8,с. 237-246

Чавдарова, Велислава (2017) Коучингът в организационната практика Сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." ISBN 978-619-208-105-8, с.83-97

Чавдарова, Велислава (2017) Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за децата, отглеждани извън семействата си Сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... "ISBN 978-619-208-105-8,с.231-243

Чавдарова, Велислава (2017) Общият път на две души сборник "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." ISBN 978-619-208-105-8, с.122-128

Чавдарова, Велислава (2017) Приложение на методи от психодрама при практическото обучение на студенти Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование:проблеми и перспективи/сборник с научни доклади, книга първа, с.557-560

Чавдарова, Велислава (2017) Социалнопсихологически детерминанти на бърнаут и психично благополучие в организационната практика сб."Диоген - Тенденции в съвременната психология 2017",Университетско издателство"Св.св.Кирил и Методий", В.Търново,ISBN 978-619-208-112-6,с.66-78.

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Налице ли е пряка и непосредствена връзка съобразно чл. 4 от ЗОДОВ между незаконосъобразното наказателно постановление и заплатеното адвокатско възнаграждение в производството по обжалването и отмяната му? Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция по случай 25 г. от създаването на Юридическия факултет при ВТУ, проведена на 6-7.10.2016 г.

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Относно едноинстанционния съдебен контрол по чл. 215, ал. 7 от ЗУТ De jure, 2017, № 1

Чакърова, Адриана (2017) LOOKING AT THE FUTURE - DYSTOPIA AND PESSIMISM IN THE TIME MACHINE BY HERBERT WELLS

Чернева, Стефка (2017) Четенето и проблеми на потребността от него в големия град (на примера на Велико Търново)

Шишкова, Ива (2017) Етическата категориалност през политическата 2015

Шишкова, Ива (2017) Манипулация на страха в постмодерното общество В. Т.,

Шишкова, Ива (2017) Свободата, словото, плурализмът в българската медийна среда сб. „Езици, култури, комуникации“,Велико Търново, 2016.

Шишкова, Ива (2017) ФИЛОСОФСКИ КОНЦЕПТИ ЗА ВЛАСТТА, ПОЛИТИКАТА, ПРАВОТО И СТАТУТА НА МЕДИИТЕ В.Т.

Янева, Деница (2017) Магда Шплит. – В: Магда Шплит носител на голямата награда на град Варна, ХVІІI-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор) Издателство "Славена" - Варна, 2017

Янева, Деница (2017) ХIХ Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор), 2017 Издателство "Славена" - Варна, 2017

Янков, Румен (2017) Възможности пред развитието на селския туризъм в община Елена “България, българите и Европа – мит, история, съвремие” - т. X (2015)

Янков, Румен (2017) Икономгеографски бележки към някои археологически понятия за селищната мрежа в древното минало Сборник по повод 60-та годишнина на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев

Янков, Румен (2017) Примерен географски подход при разработването на прогнозен археологически модел сп. Епохи, Том XXV (2017), Книжка 1

Янков, Румен (2017) Пространствени различия в електоралната нестабилност на избирателните райони в страната Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р И. Марков, Изд. "Фабер", В.Т., 2017 ISBN 978-619-00-0583-4

Янков, Румен (2017) Щрихи от електоралната география на САЩ - демократи срещу републиканци на президентските избори Сб. "Балканите - език, история, култура", т. V

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/