Публикации за 2017


Александров, Олег (2017) The Ethnic Origin of Roman Soldiers in Lower Moesia: Occupation or Integration? - In: E.C. De Sena and C. Timoc (eds.), Romans in the Middle and Lower Danube Valley, first century BC – fifth century AD: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History, British Archaeological Reports-International Series (BAR-IS), 2882 (2017), 83-90. ISBN 978-1-4073-1611-6

Александров, Олег (2017) Археологически проучвания на хореум в късноантичния кастел "Ковачевско кале". - В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2017, 11-78 ISBN 978-619-00-0629-9

Александров, Олег (2017) Многоцветна подова мозайка от Поморие. - Известия на Исторически музей - Поморие, т. 2, 2017, 122-135 ISBN 978-619-00-0597-1

Александров, Олег (2017) Предговор. - В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2017, 5-10. ISBN 978-619-00-0629-9

Александров, Олег (2017) Спасителни археологически разкопки на територията на късноантична крепост "Ковачевско кале" край гр. Попово. – В: Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 390-393.. ISSN 1313-0889

Алексиева, Милена (2017) PHYSICAL CAPABILITY EVALUATION OF CHILDREN WITH MENTAL ILLNESSES Research in Physical Education, Sport and Health 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Алексиева, Милена (2017) КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Спорт и наука, 2017/2, с. 206

Алексиева, Милена (2017) ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317

Алексиева, Милена (2017) Развитие и управление на спорта "баскетбол 3 х 3" Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Ангелов, Мариан (2017) Слухово-двигателни компетентности в началния етап на основната степен на музикалното образование В: Европейски стандарти в спортното образование, научна конференция, Враца, 21-22 април 2017. Сборник доклади, научен редактор – проф. дпн Стефан Стойков, Велико Търново, Изд. „Ай анд Би”, май 2017, с. 267-276, ISBN: 978-619-7281-24-8

Ангелов, Христо (2017) ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКИЯ КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО – УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧУЖДОТО ПРАВО Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век). Био-библиография на проф. дфн Сава Василев. Велико Търново, Издателство Народна библиотека „П. Р. Славейков – Велико Търново“, 2017, с. 91-99, ISBN 978-619-7173-17-8

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Новелата "В тиха вечер" в контекста на партизанската проза Литературен вестник, 1-7 ноем. 2017, с. 11

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Стефан Киров и мемоарното наследство на един от "Апостолите на световното единство" Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник от Международна научна конференция, Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе, 2017, с. 382-394.

Ангелова, Светлана (2017) 21st CENTURY BULGARIAN CHILDREN AND THEIR NECESSITY OF INNOVATIVE EDUCATION Сборник статей XVI Международной научно-практической конференции “World science – Problem and Innovation”, Г. Ю. Гуляев (ред.) Москва: МЦНС "Наука и Просвещение", 3, 169-173.

Ангелова, Светлана (2017) A Comparative Study of Health Education Syllabi for Future Kindergarten Teacher's Training KNOWLEDGE International Journal, 20 (4), pp.1639-1645.

Ангелова, Светлана (2017) Natural Science Knowledge "Animal diversity" in the Field of Professional Competencies of Future Primary Teachers In: Seventh International Conference “Modern Trends in Science” FMNS-2017

Ангелова, Светлана (2017) Non-formal Health Education of Bulgarian Children – from Self-knowledge to Promoting Healthy Lifestyle В: Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования. Г. Ю. Гуляев (ред.) Россия: МЦНС "Наука и Просвещение", 116-124.

Ангелова, Светлана (2017) The Mental Health of Primary School Pupils in the Focus of the Future Teacher‘s Professional Competencies Academic Journal "Psychology research", 20 (3), 469-479.

Ангелова, Светлана (2017) Актуални принципи, подходи и политики за изучаване на здравето „Антология Неформално образование“.

Ангелова, Светлана (2017) Компетентностно-базирана програма за формиране здравословен стил на живот на учениците от началното училище "Pedagogy", 89 (6), 759-771.

Ангелова, Светлана (2017) Концепция за детско здраве в началното училище В: Юбилеен сборник "Детето и педагогиката"

Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с., ISBN 978-619-00-0667-1

Андреева, Десислава (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432, ISBN 978-619-7404-01-2.

Андреева, Десислава (2017) PR жанрове. Класически форми Велико Търново: "Фабер", 232 с., ISBN 978-619-00-0617-6

Анчев-Калоянов, Анчо (2017) Славянската православна цивилизация: 4.Великата църква на Царевград Търнов (1185-1626) Велико Търново, издателство „Фабер“

Анчев, Стефан (2017) БАЛКАНЬІ В АНТИРОССИЙСКОЙ/АНТИСОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА И США В ХІХ – ХХ вв. ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ. Министерство образования и науки Российской Федерации КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНО-КРЫМСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции Керчь, 2–3 ноября 2017 г. Краснодар 2017 ISBN 978-5-8209-1397-6 с. 21-25

Анчев, Стефан (2017) БАЛКАНЬІ И КРЬІМ В СОВРЕМЕННЬІХ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ СБОРНИК ТЕЗИСОВ УЧАСТНИКОВ III научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «ДНИ НАУКИ КФУ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» г. Симферополь 2017 год. с. 959-960

Анчев, Стефан (2017) Манипулируемое общество – соучастник и жертва при разрушение государства. Россия в условиях кризисов ХІХ-ХХ веков. Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Русской революции 1917 г. и 75-летию начала Сталинградской битвы. Оренбург, 20-21 апреля 2017. Сборник статей т. 1. с. 24-29. ISBN 978-5-85859-662-2 (т.1); ISBN 978-5-85859-661-5

Анчев, Стефан (2017) Политика Запада на Балканах и против России в войне за ресурсы. Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности к 100-летию Великой русской революции. 31 Адлерские чтения. Сборник статей международной научно-просветительской конференции 26-30 мая 2017 г. Краснодар 2017. с. 28-36

Анчев, Стефан (2017) Создание марионеточных государств как политика направленная против православия, славянства и национальной идентичности. ХХХІІ Харакский форум. Политическое пространство и социальное время 1917-2017: смыслы и ценности прошедшего столетия 17-21 мая 2017 г. Симферополь 2017. с. 17-20. ISBN 978-5-906877-97-0

Анчева, Антоанета (2017) Проф. дизк Валентин Ангелов на 85 години Сб. Международна научна конференция, посветена на 85-годишнината на проф. дизк Валентин Ангелов, ВТУ, В: Сб. „Изкуство и живот“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017

Аркадиев, Димитър (2017) НЯКОИ ВЪНШНИ РЕЗЕРВИ ЗА РАСТЕЖА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2017, кн.1, с. 41-65. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2017) НЯКОИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В РОДИЛНИЯ (ФЕРТИЛНИЯ) КОНТИНГЕНТ В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РАЖДАЕМОСТТА Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2017, кн. 3, с. 47-69. ISSN: 2367-5497.

Астарджиева, Татяна (2017) Белият генералитет за възстановяването на монархията в Русия Сб. VI Столыпинские чтения. Социально-политическая и экологическая безопасность как политический курс стратегического развития современной России. ( отв. редактор В. М. Юрченко). Материалы научно-практической конференции с международным участием. 21-22 апреля 2017, Кубанский ГУ, Краснодар, с. 254-264; с резюме на руски и английски език. ISBN 978-5-8209-1382-2

Астарджиева, Татяна (2017) Болгарские архивные документы об организации и централизации Красной армии Россия в контексте актуальных проблем мировой истории. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию дин, проф. К. Н. Мурзабаевича; БашГУ, ноябрь 2016; Уфа, 2017, с. 23-40 ISBN 978-5-7477-4375-5

Астарджиева, Татяна (2017) Военната диктатура – алтернатива на белите генерали по пътя към държавно устройство Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, №11, В. Търново, с.224-239 ISBN 978-619-208-125-6

Астарджиева, Татяна (2017) Идеи П. И. Пестеля о государственном устройстве на Балканах Ключевские чтения Сборник "Образ и смысл победы в российской истории" отг.редактор д.и.н. В. Е. Воронин, МПГУ, Москва, с.172-181 ISBN 978-5-9973-4402-3

Астарджиева, Татяна (2017) Правителственият преход от Февруари към Октомври Международна научна конференция 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет, 10-11 ноември 2017, В. Търново, Унив. из-во „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, ISBN

Астарджиева, Татяна (2017) Проблема политической реставрации в программах лидеров белого движения в России Международна научна конференция, Сборник: Великая российская революция 1917 года: проблемы истории и проблемы преподавания, 24-25 априля 2017, (Отв. редактор А. Б. Ананченко)МПГУ, Москва, с. 173-184; ISBN 978-5-4263-0556-4

Астарджиева, Татяна (2017) Проектът на Карел Крамарж за конституция на Русия и бялото движение Научна конференция "Конституция и държавност", 1 декември 2017, В. Търново, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" Университетско издателство

Астарджиева, Татяна (2017) Русия и българският неутралитет (1914- 1915 г.) Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие, №ХII, - В. Търново, Унив. из-во „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, с. ISBN

Байчев, Илиян (2017) Legal education reform in Bulgaria in the context of university autonomy В сб.: "Role of higher education in socio-economic development of the country: global and international experience. Selected papers of the international scientific and practical conference"

Байчев, Илиян (2017) Ролята на Съда на Европейския съюз при формулирането и развитието на принципа на институционалното равновесие "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" - Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Бакоев, Валентин (2017) Enumeration of Some Closed Knight Paths Proceedings of the Int. Sci. Conf. “UNITEX 2017”, Gabrovo (Bulgaria), 17-18 November 2017, pp. II-416 - II-418; Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1711.06792

Бакоев, Валентин (2017) Fast Bitwise Implementation of the Algebraic Normal Form Transform, Serdica Journal of Computing 11 (2017), No 1, pp. 45-57

Бакоев, Валентин (2017) Fast Implementation of the ANF Transform, Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Бакоев, Валентин (2017) Sequence A294648 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - an author. The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A294648

Баланов, Йордан (2017) Приложение на принципа за гарантиране и защита на правото на собственост от закона при обявено отсъствие Сб. Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново 2017, с. 395-411, ISBN 978-619-208-118-8

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) Билингвалната езикова личност и интерференцията (от гледна точка на когнитивния подход).// Хуманитаристиката – традиции и перспективи, Паисиеви четения 2016, 10 – 11 ноември 2016 г., Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) За мястото и ролята на анимационните филми в овладяването на българския език като втори от 5 – 6-годишни деца. // Язык в координатах массмедия, Санкт Петербург, 2 – 6 юли 2017 г.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2017) Комуникативно-прагматичен аспект на езиковата интерференция при 5 – 6-годишни деца билингви. Интеркултурализъм и билингвизъм., сп. Реторика и комуникации

Беливанова, Бора (2017) Древнокитайска литература. Христоматия изд. Фабер, ИК при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, ISBN: 978-619-00-0580-3

Белогашев, Георги (2017) Защо има „научни войни“? 20 години Философски факултет ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Белогашев, Георги (2017) Модернистичната парадигма на Димитър Михалчев за интегрална Югославия – пропаганда и реалии „Философията: от модернизъм към постмодернизъм” библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново.

Белогашев, Георги (2017) Роль личности в истории: от революции к реформам На руски език

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) RECOVERY OF MUSCLE FUNCTION AFTER STABLE ELBOW FRACTURES PROCEEDINGS OF THE 59th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ", ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури Списание Медицина и Спорт, брой 1-2/2017, ISSN 1312-5664.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Проучване мнението на състезатели по ориентиране относно мястото на техническите тренировки и техния анализ в процеса на подготовка Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Белчева, Весела (2017) Кондиката на Елинското училище в Търново - ценен исторически извор за училищното образование през първата половина на ХIX в. (рецензия на книга) сп. "Образование", бр. 2, с.131-133

Белчева, Весела (2017) Лингводидактически ретроспективи, или за два български учебника по немски език от 30-те години на XX век Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 3

Белчева, Весела (2017) Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD, в съавторство) Велико Търново: "Ивис"

Бенчева, Виктория (2017) „Curvature of a barycentric curve and applications to trajectories of rational Bezier curves“, „Mathematics Days in Sofia“, July 10–14, 2017

Бонджолова, Валентина (2017) Графика, синтаксис & реклама Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. с. 57-64. ISBN 978-619-208-123-3

Бонджолова, Валентина (2017) Езиковата интелигентност на читателя като предизвикателство в обучението на редактори и коректори Медиалингвистика. Выпуск 6. Язык в координатах массмедиа. Материалы II Международной научно-практической конференции 2–6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт „Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций”, 2017, 217-218. ISSN 2312-0274.

Бонджолова, Валентина (2017) Красотата като рекламен стандарт и нейната вербализация Красотата в културата на българи и сърби / Лепота у култури Бугара и Срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 133 – 144. ISBN 978-619-208-100-3.

Бонджолова, Валентина (2017) Обсценната лексика в българското медийно пространство Опсцена лексика у српском jезику. Зборник радова са истоименог научног скупа. Ниш, 2017, 21-43. ISBN 978-86-7379-441-9.

Бонджолова, Валентина (2017) Оказионализмите като част от динамиката на лексикалната система Български език / Bulgarian Language 64 (2017), 3, 19–29. ISSN 0005-4283.

Бораджиева, Елена (2017) Бораджиева, Е. Родителски нагласи - фактор в разгръщането на родителския потенциал. Теодора Бедрозова-Петрова Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", 2017, ISBN 978-619-208-105-8

Бораджиева, Елена (2017) Бораджиева, Е. Саморазвитие на лидера. В сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител:Елена Бораджиева, В.Търново, УИ "Св.Св.Кирил и Методий", 2017, ISBN 978-619-208-105-8

Борисов, Борис (2017) Поливная керамика из средневекового поселения у д. Полски Градец в районе г. Раднево (Южная Болгария. – Stratum Plus, Кишинев–Казан, 2017, 287-315. Казан-Кишинев

Борисов, Борислав (2017) За понятието „алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в българската правна система Научната конференция, организира от Русенския университет (РУ) и Съюза на учените – Русе (СУ).

Борисов, Борислав (2017) Медиация по наказателни дела - перспективи за развитие на института Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право"

Ботева, Мариета (2017) Рецензия на книгата "Академично писане за бакалаври и магистри" на И. Мавродиева и Й. Тишева

Ботева, Мариета (2017) Ръководство за писане на речи Изд. "Св. св. Кирил и Методий" - ВТУ

Братанова, Боряна (2017) Multilingualism in the EU: the Case of Irish and Bulgarian. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 54-64, ISBN 978-954-07-4273-1

Будева, Соня (2017) Будева, С., Социално осигуряване Изд. "Талант", Пловдив

Будева, Соня (2017) Будева, С., Спасова, В. Психосоциални рискови фактори в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания Списание "Социална работа"

Бузов, Вихрен (2017) "The Regional Dimensions of Contemporary Global Confrontation" //Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Vol.4, Cross-Border Book Series "New Challenges to Security and Development of the Balkans, Centre for Cross-Border Studies, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, Publisher: ИВИС, Veliko Turnovo, pp.179-184.

Бузов, Вихрен (2017) "Висшето образование по философия и социални науки в България под пресата на псевдореформи" "20 години Философски факултет ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий", съст. В. Бузов, А. Иванов, , с.9-18, ISBN 978-619-208-097-6

Бузов, Вихрен (2017) "Кризи на корпоративната сигурност [Crises of Corporate Security]" Drustveni fenomeni i korporativna bezbednost, Tematski zbornik radova, Proceedings, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, ed. Sl. Neskovic, Beograd, s.1-4, ISBN 978-86-85985-34-8

Бузов, Вихрен (2017) "ПРЕХОДЪТ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРОВАЛ – В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ" "Политически хоризонти", Бр.4, година I, ISSN:2534 – 966X, с.6-22

Бузов, Вихрен (2017) "Университетите и научните изследвания в обществото на знанието през XXI век - алтернативи за Балканските страни" [Universities and Scientific Researches in the Development of Knowledge-Based Society in the 21th Century: Alternatives for the Balkan Countries] Balkan Syntheses, Journal for Social Issues, Culture and Regional Development,Vol. III, N 2, 2016, Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia, pp.23-45

Бузов, Вихрен (2017) "Философия решений конфликтов безопасности в эпоху глобализации" Социально-политическая и экологическая безопасность как политический курс стратегического развития современной России, VI Столыпинские чтения, Материалы научно-практической конференции с международным участием, отв.ред. В. М. Юрченко, Краснодар, Кубанский государственный университет, с.170-177, ISBN 978-5-8209-1382-2

Бузов, Вихрен (2017) Effective Management of Forced Migration - Societal Security Aspects "Pravni i bezbednosni aspekti migracija i posledice migrantske krize", Tematski zbornik radova, Konstantin Magnus, Naisus, red. Ivan Kostadinovic, 9-17

Бузов, Вихрен (2017) Knowledge-Based Society in the Social Development Perspective - Alternatives for the Balkan Countries Innovation, ICT and Education for Next Generation, Thematic Proceedings, Innovaeducation 2017, Novi Sad, Faculty of Economics and Engineering Management, ISBN 978-86-87619-84-5, pp.524-543

Бузов, Вихрен (2017) Security as a Social and Political Value Dialogue and Universalism N2, Journal of the International Society for Universal Dialogue, Warsaw, Polish Academy of Sciences, pp.141-150

Бузов, Вихрен (2017) Европейският съюз и кризата на мултикултурализма (The European Union and the Crisis of Multiculturalism) Сб. "Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз" (Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса, Поредица "Наука, образование, сигурност", Том 4, Нов български университет, С., с.63-68

Бузов, Вихрен (2017) Моделът на театрализираните "демократични" революции - случаите на Румъния и България Сб. "Политическата демагогия в прехода", съст. и научен редактор М. Мизов, Център за исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество" и Катедра "Политология" на УНСС, с.170-179, ISBN: 978-954-2982-10-4

Бузов, Вихрен (2017) Тръмп-революцията срещу нелибералния строй [Trump-revolution against the neoliberal order] "Морал и етика на справедливостта в съвременното общество", Сборник от 12 Национална конференция по етика, Фондация "Солидарно общество", Изд. "Авангард Прима", с.103-108.

Бузов, Емил (2017) Организация на предучилищното образование - Технологии за подкрепа личностното развитие на децата София, РААБЕ - сборник документи,ISSN2534-8647, Б-72, стр. 1-13

Бузов, Емил (2017) РАННОТО ДЕТСТВО И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Сборник на ЮЗУ, Благоевград, ISBN 978-954-00-0116-6, p 262-270

Булева-Петрова, Марияна (2017) За изучаването на музикалната хармония - теоретични, методологични и методически аспекти. Пловдив: Астарта. ISBN 978-954-350-250-9

Булева-Петрова, Марияна (2017) Лекционен курс по хармония Пловдив: Астарта. ISBN 978-954-350-251-6

Бургов, Пресиян (2017) Психичният феномен когнитивен дисонанс Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. ISBN 978-619-208-106-5

Бурнева, Николина (2017) „Интелектуалецът е… трагикомичен персонаж“ Ханс Магнус Енценсбергер интерпретира Дени Дидро / „Intelektualetsat e… tragikomichen personazh“ Hans Magnus Entsensberger interpretira Deni Didro Литература като свидетел на времето. София, с. 155-165.

Бурнева, Николина (2017) Kulturrealien – didaktischer Fokus des Fremdsprachenunterrichts in Europa Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future (BETA E-Newsletter 6 (30) / 2017 - http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf#page=39 , 39-53.

Бурнева, Николина (2017) Ruhm wie (L)Aura. Wie es der Film meint Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi (Istanbul), 2 (36) / 2017, p. 17-39.

Бурнева, Николина (2017) За литературния мотив „Насън и наяве“ и за едноименния фрагмент от Емилиян Станев сп. Проглас, 26 (1/2017), с- 139-149.

Буров, Стоян (2017) Zur Frage nach den wissenschaftlichen Grundlagen der bulgarischen Balkanistik. Der Beitrag von Gustav Weigand und Stojan Romansky Балканско езикознание / Linguistique balkanique, vol. 56 (2017, issue 2, pp. 145-165.

Буров, Стоян (2017) Активные процессы в грамматике болгарского и русского языков. // Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, стр. 350-361. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, стр. 350-361.

Буров, Стоян (2017) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 6. клас. София: Скорпио,

Буров, Стоян (2017) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 8. клас. София: Скорпио, 2017. 153 стр. [В съавт. с П. Пехливанова, Р. Йосифова и Р. Коцев] София: Скорпио.

Буров, Стоян (2017) Дерефлексивизация и каузация (на материале болгарской и русской речи). // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12-13 декабря 2017 г.) / отв. ред. О.П. Касымова, стр. 25-34. Уфа: РИЦ БашГУ.

Буров, Стоян (2017) Езиковедският бележник на Михаил Виденов. [М. Виденов. Из моя езиковедски бележник. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. 279 с.] // Списание на Българската академия на науките, СХХХ (2017), № 2, стр. 86-88.

Буров, Стоян (2017) Спонтанни граматични промени в българския език („Унищожаване“ на възвратността) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15-16 май 2017 г.). Част втора. Отг. ред. Т. Александрова, Д. Благоева. София: Институт за български език, 2017, стр. 41-52. <електронна публикация>

Буюклиева, Стефка (2017) Dual Transform through Characteristic Vectors Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2017) On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, March 2017, Pages 73–78

Буюклиева, Стефка (2017) S-Boxes from Binary Quasi-Cyclic Codes Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, March 2017, Pages 67–72

Буюклиева, Стефка (2017) The 6-th CompMath Competition Proceedings of the 12th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 20 - 22, 2017, Sofia, Bulgaria (BGSIAM'17), pp.55-56

Буюклиева, Стефка (2017) Десети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11 и 12 клас сп. "Математика", бр. 4, стр. 25-30, ISSN 0204-6881

Бъчваров, Стоян (2017) Франц Брентано и единството на философията. Философията от модернизъм към постмодернизъм (съст. В. Бузов, Г. Белогашев и Ст.Бъчваров), УИ " Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-98-3.

Бянов, Иван (2017) Българската икономика десет години в европейския съюз Прилагане на ОСП и развитие на селското стопанство в България стр. 149-163 ISBN: 978-619-7312-71-3

Бянов, Иван (2017) Общата селскостопанска политика и България Научно-практическа конференция „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“ ISBN: 978-954-23-1378-6

Бянов, Иван (2017) Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. стр. 20-49 Общата селскостопанска политика и България Издателство Ай енд Би ISBN 978-619-7281-29-3

Бянова, Невена (2017) Единният електроенергиен пазар - възможност и реалност Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2017, с.72-104, ISBN 978-619-7281-29-3

Бянова, Невена (2017) Ефекти на европейската енергийна политика върху българския електроенергиен пазар Българската икономика десет години в Европейския съюз, София, FastPrintBooks, 2017, с. 179-193, ISBN: 978-619-7312-71-3

Вавжиняк, Кинга (2017) „Kradzież stulecia w grodzie Kopernika!” – gry terenowe jako materiały dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2017, s. 335–357.

Вавжиняк, Кинга (2017) Vademecum lektora języka polskiego na Słowacji i w Czechach – pomoce dydaktyczne Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2017, s. 417–427.

Вараджакова, Десислава (2017) "Рекреацията - начин на осигуряване и употреба", глава "Рекреационен потенциал на хотелиерството" Авангард Прима

Вараджакова, Десислава (2017) „Заплахите“ пред екотуризма в България Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас, Издателство ФЛАТ ISBN 978-619-7125-34-4

Вараджакова, Десислава (2017) Analysis of the opportunities to increase the golf tourism revenue (the case of Bulgaria) International Journal „Knowledge“, Vol. 19, Skopje, 2017, Print ISSN 2545-4439, Online ISSN 1857-923X, Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 (2016)

Вараджакова, Десислава (2017) Analysis of the tourist`s flows to Bulgaria from the neighboring emitting markets Journal of Contemporary Economic and Business Issues, Skopje, Vol.4 No.2, pp. 97 – 111, 2017, Print ISSN 1857 – 9094, Online ISSN 1857 - 9108

Вараджакова, Десислава (2017) Bulgaria as slow tourism destination: opportunities and perspectives Proceedings International Scientific Conference “Contemporary tourism– traditions and innovations, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 2017, ISBN 978-954-07-4327-1

Вараджакова, Десислава (2017) Digital reality in tourism industry Proceedings International Scientific and Practical Conference “Development of the Bulgarian and European Economies – challenges and opportunities”, University of Veliko Turnovo, 2017

Вараджакова, Десислава (2017) The Millennials: between creative and slow tourism Proceedings International Scientific and Practical Conference “Development of the Bulgarian and European Economies – challenges and opportunities”, University of Veliko Turnovo 2017

Вараджакова, Десислава (2017) Влияние на сигурността върху туристическите потоци Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, изд. ИК НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 2017, ISSN 2367-7481

Вараджакова, Десислава (2017) Културната устойчивост на туристическите дестинации и глобализационните процеси в туризма Сборник доклади „Местната идентичност и глобалният туризъм“, Черноморски туристически форум, изд. Славена, Варна, 2017, ISBN 978-619-190-090-9

Вараджакова, Десислава (2017) Приложение на теорията за ограниченията за управление на туристическите дестинации сп. Социално-икономически анализи, кн. 1/2017 (11), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2017, ISSN 1313-6909

Вараджакова, Десислава (2017) Туризъм 4.0 - технологична трансформация и дигитализация Сборник доклади от XXV Симпозиум "Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие" - "Предизвикателствата на новата технологична трансформация", София, БКОНК, УНСС, 2017

Василев, Георги (2017) " Хроника на едно театрално столетие 1870 - 1970 г. " Фабер 2017г. Велико Търново

Василев, Георги (2017) .”Изразително четене и претворяване на литературния текст в урока по български език и литература в I – IV клас.” Фабер В.Търново

Василев, Георги (2017) Драма техники при работа с художествен текст за неговото възприемане, разбиране, осмисляне и претворяване (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас) Велико Търново

Василев, Георги (2017) Театралния кръжок на Константин Кисимов 1918 -1924г. Фабер ,Велико Търново

Василев, Сава (2017) Подир сенките на българската Лазариада. Разказът „Лазар и Исус“ от Емилиян Станев – контексти, реплики, диалози Сира - В. Търново

Василева, Ели (2017) Философия. Световни религии. Учебник за профилирана подготовка по философия за ХII клас на СОУ издателство Просвета

Василева, Красимира (2017) Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременното българско езиково съзнание (По данни от психолингвистичен експеримент).// Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 405-419.

Василева, Магдалена (2017) Интеркултурна компетентност в обучението по японски език в Япония. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017 г., стр. 308 - 324. Велико Търново

Василева, Радка (2017) Vasileva, Rada. Syntaktische Transformationen in der Uebersetzung.//Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference 22nd-25th June 2017, Varna, Bulgaria / Sylvia Velikova, Zarina Markova Marijka Dimitrova, Plamen Tsvetkov. - E-Newsletter © Published bimonthly by the Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-IATEFL)Issue 30, Year VI, July – August 2017, 291-305, ISSN 1314-6874 http://www.beta-iatefl.org/publications/2017-varna/

Василева, Радка (2017) Vasileva, Rada: Grammatische Normabweichungen und ihre Behandlung im DaF-Unterricht. // Balkan Educational Studies - 2017. - Trakya University Publication No: 188, Supported by the TÜBAP Project 2017/112, 285-291. ISBN: 978-975-374-213-9. ____________________________

Великов, Калоян (2017) Over de problemen bij de transcriptie van Nederlandse eigennamen in het Bulgaars Brünner Beiträge zur Germanistik

Великов, Юлиян (2017) DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 1, 67-73

Великов, Юлиян (2017) Гръко-римската древност и раннохристиянските апологети Аристид и Атинагор („Християнството: предание, история и богослужение“) Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", т. 1, (2017), 7-14

Великов, Юлиян (2017) Преподобни Йоан Дамаскин, Теодор Абу Кура и ранният ислям (St John of Damascus, Theodore Abu Qurrah and the Early Islam) Мисъл, слово, текст. т.2, Пловдив,УИ, (2017), 79-87

Великова, Силвия (2017) Conferences as Bridging Paths through the Continuing Professional Development (CPD) of Language Educators Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22nd-25th June 2017, Varna, Bulgaria 2017. - с. 10-17. ISSN 1314-6874.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Велкова-Гайдаржиева, Антония. „ВСЯКА ТВОРБА ИСКА ДА Ѝ СЕ ОТГОВОРИ…“ Откъс от книгата "Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов". УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 487. Портал "Култура"http://kultura.bg/web/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8/

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Велкова-Гайдаржиева, Антония. П. К. Яворов - пророк на смъртта. Поезията на Яворов в литературнокритическите интерпретации на Иван Мешеков // Иван Мешеков. П. К. Яворов: поет богоборец с писмо от д-р Асен Златаров и есе върху критиката. // Велико Търново, 2017, Дар-РХ ISBN 978-954-9489-59-0 Велико Търново

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Първият и последен дом. // Литературен форум (Памет за Андрей Германов), 2017, бр. 1, (с. 6-7). ISSN 0861-2153. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Първият и последен дом. // Литературен форум (Памет за Андрей Германов), 2017, бр. 1, (с. 6-7). ISSN 0861-2153.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Велкова-Гайдаржиева, Антония. С почетна диплома се завърна Хорът на варненските девойки и жени от Рива дел Гарда. // https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26501&sid=13 Liternet.bg//https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26501&sid=13

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Димчо Дебелянов, или за българските и световните контексти на поета. // Литературен вестник, бр. 40. 6-12.12. 2017, с. 9,10,11,12. ISSN 1310-9561. Литературен вестник

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Из "Светлозар Игов в световете на литературата". // Страница, 2017, кн. 1, с. 169-191. ISSN 1310-9081. Страница, 2017, кн. 1, с. 169-191. ISSN 1310-9081.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017 - 487. ISBN 978-619-208-109-6. УИ Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Велчев, Борис (2017) Обществената опасност в българското наказателно право София, Сиела, 2017, 220 стр.

Видиновски, Милен (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2017, ISSN 2534-9317.

Влайков, Светлозар (2017) Образи-символи в богослужебния стил на старобългарския книжовен език. В:Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií, Братислава, Словакия, 2017, стр. 151-160, ISBN 978-80-89489-34-3. В чужбина

Влайков, Светлозар (2017) Устойчиви словосъчетания, придаващи сакралност на текста, във влахо-българските грамоти от ХІV-ХV в. В: Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", ПБФ, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", т. 1, В. Търново, 2017, стр. 52-55, ISBN 978-954-337-338-3. У нас

Врачовска, Мария (2017) МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫБОРА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Тверской государственный университет

Вълчева, Пламена (2017) A Great Feast of Storytelling: Leadership, Narrative Performance and Belonging in the Youth Organization AIESEC. Сборник от Тринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, УИ “Св. Климент Охридски”, съст. проф. д-р Мадлен Данова, стр. 74- 80, ISSN 0131-4394

Вълчева, Пламена (2017) From Lœdan to Leadership — Implications of Word History for the Study of Leadership Сборник от Четиринадесетата конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии на СУ "Св. Климент Охридски" 2017 г.

Вълчева, Пламена (2017) Spanning Two Worlds: Traditional and Digital Storytelling in the University Language Classroom. Велико Търново: Ивис

Върбанов, Златко (2017) New bounds for the number of ACG codes over F4 Serdica Journal of Computing

Върбанов, Златко (2017) New Lower Bounds for the Number of ACG Codes over F4 Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Върбанов, Златко (2017) New nonbinary quantum codes 25th CAIM, Iasi, Romania, Iasi, Romania

Върбанов, Златко (2017) On fuzzy matching of strings Serdica Journal of Computing

Върбанова, Маргарита (2017) Занимателните задачи на Поасон и методът на Перелман за тяхното решаване и изследване // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2017, брой 1 (с. 17 - 49 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)

Върбанова, Силвия (2017) Приложение на MathJax и MathML за подобряване представянето на математически текстове в Уеб, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2017г. Русе

Вътова, Мирослава (2017) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на образ-схемите ЧАСТ–ЦЯЛО и ВРЪЗКА. // Научни трудове на ПУ, т. 54, кн. 1, сб. А, 2016 – Филология, с. 230 – 241 Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски"

Вътова, Мирослава (2017) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за ЕНЕРГИЯ, СИЛА, КОНТРОЛ, БАЛАНС И РАВНОВЕСИЕ. // Проглас, кн. 2, 2017 (год. ХХVI), с. 262 - 271 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Гавазова, Невена (2017) Из лекарската чанта на наставника /по слово / степен 5 на книгата "Лествица"/ Преславска книжовна школа. Том 17. Научноизследователски център "Преславска книжовна школа", Издателство "Фабер", Шумен, 2017, ISBN 978-619-00-0678-7, 274-294

Гайдова, Радка (2017) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІV група. Програмна система „Моливко – зная и играя”, ІVгр., изд., „Слово”, 2017. (одобрена от МОН) изд. Слово, В. Търново.

Галунов, Тодор (2017) Галунов Тодор. Выборные практики и “социальная стабильность” в Болгарии (1976-1989 гг.). In: Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Interdisciplinary Collection of Scientific Works. Scientific redactors Sergej Kocherov, Saulius Šiliauskas. Ed. by Vaidutis Laurėnas / Благосостояние и безопасность в ХХI веке: политизация „социального контракта“ / Интердисциплинарный сборник научных трудов. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017, p. 199-211. Галунов Тодор. Выборные практики и “социальная стабильность” в Болгарии (1976-1989 гг.). In: Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Interdisciplinary Collection of Scientific Works. Scientific redactors Sergej Kocherov, Saulius Šiliauskas. Ed. by Vaidutis Laurėnas / Благосостояние и безопасность в ХХI веке: политизация „социального контракта“ / Интердисциплинарный сборник научных трудов. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017, p. 199-211.

Галунов, Тодор (2017) Избирателни системи и парламентарни избори в България (1944 – 1989 г.)., Велико Търново, 2017 г.

Галунов, Тодор (2017) Избори и престъпления във вота за Шестото Велико Народно Събрание през 1946 г. списание Епохи, кн. 1, 2017 г., с. 139-153.

Галунов, Тодор (2017) Избори и реформи в България 1947-1949 г. Мегународен диалог Исток-Запад (право и политикологja)., Македония, св. Николе, 2017, год. 4, кн. 2, с. 17-23.

Ганчева, Магдалена (2017) Лексикографирование слов как аспект их сопоставительного исследования (на материале русского и болгарского языков). - Русистика сегодня: традиции и перспективы. Юбилейная международная научная конференция. Доклады, София, 23-25 ноября 2016 г. Изд-во "Тип-топ прес", София, 2017, с. 102-109 ISBN 978-954-723-197-9

Гаранчовска, Ленка (2017) Aplikácia učebných štýlov vo vyučovaní cudzích jazykov. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională Zilele culturilor slave la Bucureşti 23. – 24. septembrie 2016. Ed. A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. LIII, č. 1, 2017, s. 43 – 59. ISSN-L 0557-272X.

Гевренова, Нина (2017) Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер-понятие, видове, значение -В: Право и бизнес-усъвършенстване на нормативната уредба. С., ИК-УНСС-2017

Гевренова, Нина (2017) Трудовото възнаграждение-регулиране, интереси и реалности-Част първа Сп. Правен преглед, №2/2017

Георгиев, Георги (2017) Child labour – upbringing or exploitation? // Детския труд – възпитание или експлоатация? Children & Schools, Issue 4 (2), Volume 39. Oxford University Press, 2017. - Pages 1160 – 1166. ISSN 1532-8759. Impact factor: 1.086. 5-Yr impact factor: 1.152

Георгиев, Георги (2017) Principles of adapted justice towards children’s needs as vulnerable victims – requirements of Directive 2012/29/EU // Принципи на адаптираното правосъдие към потребностите на децата, като уязвими жертви – изискванията на Директива 2012/29/ЕС London Review of Education and Science, № 2 (22), (July-December). Volume XI. Imperial College Press, 2017. - 590 p. ISSN: 1474-846X. Impact factor: 5.253. 5-Yr impact factor: 4.820

Георгиев, Георги (2017) Дисциплината като част от нравствените отношения между педагогическите специалисти и възпитаниците // THE DISCIPLINE AS PART OF THE LUCIAN RELATIONS BETWEEN PEDAGOGICAL SPECIALISTS AND PROFESSIONALS Сп. Педагогически новости. Русе. кн.1/2017. с.22-37. ISSN 1314-7714.

Георгиев, Георги (2017) НРАВСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ВЪЗПИТАНИЦИТЕ// LEGAL RELATIONS BETWEEN PEDAGOGICAL SPECIALISTS AND ALUMNI В: Доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”

Георгиев, Георги (2017) Педагогическа етика (учебно пособие) FABER - В.Търново. ISBN: 978-619-00-0684-8

Георгиев, Георги (2017) Рецензия на Наръчник за провеждане на обучение по метода "връстници обучават връстници" СНЦОД "Алтруист" -гр.Варна

Георгиев, Лъчезар (2017) Гeоргиев, Лъчезар. Графиката на модерната детска книга: Композиционни предизвикателства, визуални ефекти, илюстративни подходи. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 48-63 : резюме на англ. ез. : с ил. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017

Георгиев, Лъчезар (2017) Графичната композиция на книгата и нейната рефлексия върху детското четене (=Graphic Design of book and its reflection on child reading). // К н и г и, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите (=Book,childrens and teenagers: reading between reason and emotions)./ Сб. доклади. - Сливен: XIX национален фестивал на детската книга; PБ "Сава Доброплодни", 2017, с.115 - 134. Сливен: РБ "Сава Доброплодни", 2017

Георгиев, Лъчезар (2017) За диверсификацията и мениджмънта в сферата на книгоиздателските дейности. // И з д а т е л, 2017, № 2(), 2017, с. 106 - 118., с резюме на англ. ез. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2017

Георгиев, Лъчезар (2017) Загадъчния нобелист : Писателят José Saramago в България [The enigmatic Nobel Prize winner: The writter Jose Saramago in Bulgaria]. – София : АН-ДИ, 2017. – 134 с. : с ил. : рез на англ. : Пространно резюме на португалски ез. Монографията на проф. Лъчезар Георгиев включва предговор, шест глави и заключение. Посветена е на творчеството и преводните книги на лауреата на Нобелова награда за литература от 1998 г. Жузе Сарамагу. София: АН-ДИ, 2017. - 134 с. : ил.

Георгиев, Лъчезар (2017) Лъчезар Георгиев. Графика на модерната детска книга: Композиционни предизвикателства, визуални ефекти, илюстративни подходи: // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 48 - 63: резюме на англ. ез. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Applying blended learning courses for education in the contemporary university London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI. Imperial College Press, 2017, p. 503-520.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Flipped classroom – essence, development and design Children & Schools, №1, 2017. ISSN 1532-8759

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ Педагогика, Volume 89, Number 1, 2017. ISSN 1314 – 8540 (Online); ISSN 0861 – 3982 (Print)

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2., с. 135-146. http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol25/iss2/2

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2017) Text classification based on enriched vector space model In Proceedings of the 18-th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 1369, pages 103-110, doi>10.1145/3134302.3134343

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2017) Анализ на текстови данни – модели и приложения XVI-та Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – четене – комуникации”

Георгиева, Иванка (2017) Дидактически модел за решаване на показателни уравнения в обучението по математика Педагогически алманах - педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Георгиева, Стела (2017) "Иновативни издателски и библиотечни практики за популяризиране на детската книга в Колумбия и Перу"

Георгиева, Стела (2017) "Книги, деца и тийнейджъри - водещи организации и структури за насърчаване на детското четене в Латинска Америка" Сливен, Жажда, 2017. с. 135-151

Гергова, Христина (2017) (2017) „МОЯ БЕЛОКРИЛА КНИЖЧИЦЕ – ПЪСТРУШКА” – НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА И ЧЕТЕНЕТО сборник – МОЕТО ПЕДАГОГИЧЕСКО ЕЖЕДНЕВИЕ. ДА ЗАПАЗИМ УСМИВКАТА В УЧИЛИЩЕ, из-во „САФО” , ISBN 978-954-784-134-5, с. 221-225

Гецов, Антон (2017) Апозитивните словосъчетания като средство за създаване на фалшиви новини Международна научна конференция „Медиите на 21 век“ на тема „Медии и постистина“.

Гецов, Антон (2017) Дисекция на манипулативната квантификация (встъпителни думи) Силвия Коева. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 9-15

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за граматическите отношения в апозитивните словосъчетания Проблеми на устната комуникация. Книга единадесета. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за логико-семантичните отношения в апозитивните словосъчетания сп. „Проглас“, кн. 2, 2017, с. 246–254, ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за приложението – „двуликия Янус“ в българския синтаксис Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 71-90.

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за разширените компоненти на апозитивните словосъчетания IV Международной научно-практической конференции „Славянские этносы, языки и культуры в современном мире“, посвященной 60-летию филологического факультета Башкирского государственного университета. Уфа

Глушкова, Светла (2017) КНЯЗ ЛЕОПОЛД САКС-КОБУРГСКИ (1790 – 1865) –РОДОСЛОВИЕ И НАЧАЛНА ДЕЙНОСТ История, кн.3, София, с.298-310, ISSN 0861-3710

Горанова, Пенка (2017) Анализ на предлагането на брандове бутилирани води в България сп. Социално-икономически анализи

Гочев, Гочо (2017) Исследования болгарских русистов в области лексикологии и корпусной лингвистики. Болгарская русистика. Альманах. София 2017, с. 14 -21.

Гочев, Гочо (2017) Исследования молодых русистов Болгарии. Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия. Болгарская русистика, 2017, N 2, с.81 – 84.

Гочев, Гочо (2017) Межъязыковые и переводческие лексико-семантические соответствия (на материале русского и болгарского языков) Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства, 2017. № 27, С. 75 -83.

Григорова, Лора (2017) Благотворителност и Църква през 30-те - 40-те години на ХХ век в Търновска епархия (по документи от Държавен архив - В. Търново). - В:Балканите - език, история, култура. Т. V. В. Търново: Университетско ездателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.310 - 326. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Григорова, Лора (2017) За паметниците на социалистическото монументално изкуство в България - история и съвременни проблеми. - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие.Т. 11. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 288 - 304. http://journals.uni-vt.bg/bb/bul/vol11/iss1/25 В. Търново

Гроздев, Калин (2017) Гроздев, К. Игрите с пясък за формиране на здравна култура в предучилищна възраст. сп. Педагогически алманах, бр. 1., Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново

Гълъбова-Маринова, Мила (2017) Интердисциплинарен урок за И. Вазов Европейски стандарти в спортното образование 2017. Сб. доклади от НК - Филиал на ВТУ, Враца. Издат.: В. Търново, Ай анд Би, ISBN: 978-619-7281-24-8

Гълъбова, Даринка (2017) Гълъбова, Д.,Й.Илиева. Ролята на конструктивистката образователна среда при измерването на величини от децата в подготвителните предучилищни групи. Сп. Педагогика, No: 6 , Page Range: 731-740, (10 страници)-https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=553401

Гърмидолова, Мариана (2017) ГЪРМИДОЛОВА М. ЙОРДАНОВА Д.Теоретичен модел за възприемане, разбиране и осмисляне на художествен текст за развитие на четивната грамотност (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас) В сб: Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитието на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи 1. – 4. клас). Изд. Екслибрис, В. Търново, 2017 г.

Гърмидолова, Мариана (2017) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас. Изд. Просвета плюс, София, 2017

Гърмидолова, Мариана (2017) МОЙНОВА М., Гунева В. Електронен учебник по изобразително изкуство за осми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2017 г.

Гърмидолова, Мариана (2017) МОЙНОВА М., Гунева В. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас. София, Изд. Просвета плюс, 2017 г.

Гърмидолова, Мариана (2017) МОЙНОВА М., Гунева В. Книга на учителя по изобразително изкуство за осми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2017 г.

Гърмидолова, Мариана (2017) МОЙНОВА М., Гунева В. Книга на учителя по изобразително изкуство за пети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2017 г.

Гърмидолова, Мариана (2017) МОЙНОВА М., Гунева В. Книга на учителя по изобразително изкуство за шести клас. София, Изд. Просвета плюс, 2017 г.

Гърмидолова, Мариана (2017) МОЙНОВА М., Гунева В. Учебник по изобразително изкуство за осми клас. София, Изд. Просвета плюс, 2017 г.

Гърмидолова, Мариана (2017) МОЙНОВА М., Гунева В. Учебник по изобразително изкуство за пети клас. София, Изд. Просвета плюс, 2017 г. София

Гърмидолова, Мариана (2017) МОЙНОВА М., Гунева В. Учебник по изобразително изкуство за шести клас. София, Изд. Просвета плюс, 2017 г.

Гюлчев, Николай (2017) Child Drawing аnd Works оf Art Naive Сборник: London Review of Education and Science

Гюлчев, Николай (2017) Възпитателно-развиваща роля на произведенията на традиционното приложно изкуство в предучилищното детство Сборник. Международна научна конференция "Фолклор и образование - актуално състояние и перспективи".

Давидкова-Димитрова, Десислава (2017) Защитникът в наказателния процес на Република България изд. Сиби, 2017 г.

Давидкова-Димитрова, Десислава (2017) МЕДИАЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТА Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България

Давидов, Димитър (2017) Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на спортно-техническата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“ - В. Търново, 2017 ISВN 978-619-7281-32-3

Давидов, Димитър (2017) Давидов, Д. К. Крумова – Цончева, Е. Петкович. Приложението на уреда Rockin gym в техническата подготовка на подрастващи гимнастици. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2017) Давидова, Т. Д. Давидов. Психо-физическа подготовка за действие в нестандартни ситуации. Ръководство за подготовка чрез туристическата и игрова дейност. Издателство „Ай анд Би“. ISВN 978-619-7281-26-2

Давидов, Димитър (2017) Давидова, Т. Д. Димитрова, Д. Давидов. Целенасочена двигателна активност по време на бременност. Издателство „Ай анд Би“ Велико Търново, 2017 г. ISВN 978-619-7281-24-8

Давидов, Димитър (2017) Танкушева, Н., Н. Танкушева, Д. Давидов. Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика - жени за 2016 г. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2017) Целенасочена двигателна активност по време на бременност

Даскалова, Ярмила (2017) " 'A Word that Breathes Distinctly Has Not the Power to Die': The Life of Words in the Poetry of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva" Славистичен сборник, ред. Ценка Иванова, Маргрета Григорова. ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново.

Даскалова, Ярмила (2017) “Charles Baudelaire’s “The Voyage” And W. B. Yeats’s “News For The Delphic Oracle”: Politics Of Perception And Strategies Of Representation In Two Poems On Departure And (Withheld) Arrival” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, т. 3. Нов български университет, Изд. на НБУ, София, 2017. ISBN 978-954-535-993-4. Pp. 321-337.

Даскалова, Ярмила (2017) “Haunting Romanticisms: Daydreaming and Obsessive Imagery in the Works of Edgar Allan Poe and Peyo Yavorov” International Scientific Journal PHILOLOGY, (Международный научный журнал “Филология”), № 1 (7). Volgograd, Russia. ISSN 2414-4452.The journal is indexed in the following databases: ResearchBib, Japan; The international catalogue of periodicals «Ulrich's Periodicals Directory», the USA Pp. 44-52.

Даскалова, Ярмила (2017) “Percy Bysshe Shelley and William Butler Yeats: Wandering With(out) a Muse: Intertextuality and Romantic Disguise” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ АНГЛИЦИСТИКА, Нов български университет, Изд. на НБУ, София. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/jubileen-godishnik-na-departament-anglicistika-2016 ISSN 2367-8720, pp. 132-147.

Даскалова, Ярмила (2017) “The Apocalyptic Mind: Nature, Ritualistic Gongs and Imperial Afflictions in the Works of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva.” International Scientific Journal PHILOLOGY, (Международный научный журнал “Филология”), № 2 (8), March, 2017, Volgograd, Russia. ISSN 2414-4452.The journal is indexed in the following databases: ResearchBib, Japan; The international catalogue of periodicals «Ulrich's Periodicals Directory», the USA Pp. 47-55.

Даскалова, Ярмила (2017) “W. B. Yeats and P. K. Yavorov: Concepts of National Mythopoetics” "Ireland-Europe: Cultural and Literary Encounters", Plamen Gaptov, Maria Georgieva, Jonathan McCreedy, eds 978-954-07-4273-1 St Kliment Ohridski University Press, Sofia. Pp.22-33. [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters]

Даскалова, Ярмила (2017) LITERARY PAIRS IN COMPARATIVE READINGS ACROSS NATIONAL AND CULTURAL BORDERS, monograph Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, the UK

Денев, Стоян (2017) Aleksieva, M., St. Denev. (2017). Establishment of the current physical development of children with special educational needs. International Scientific Conference "Sports Science and Health" University „Apeiron“ Banja Luka

Денев, Стоян (2017) Milena Aleksieva, Stoyan Denev (2017) Physical capability evaluation of children with mental disabilities. Journal Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, R. Macedonia, 2017, Vol. 6, No. 2, pp.85-88 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160, The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and indexed and presented in EBSCO databases. IndexCopernicus International (ICV: 5,76 2012)

Денев, Стоян (2017) St. Denev. (2017). Analysis of specific football preparedness of boys with intellectual disabilities. Research in physical educations, sport and health. International Scientific Conference "Sports Science and Health" University „Apeiron“ Banja Luka

Денев, Стоян (2017) Денев, Ст. (2017) ВАРИАТИВНОСТ ПРИ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА 8-9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317

Дерменджиев, Атанас (2017) A model of research activity in Social and Cultural Geography XIII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio,

Дерменджиев, Атанас (2017) The monasteries in the Bulgarian lands – resource for development of the geography of cultural tourism (A. Dermendzhiev, M. Doikov). XII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, p. 41, 2017.

Дерменджиев, Атанас (2017) Азът в географски контекст -В: България, българите и Европа - мит, история, съвременност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“., ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиев, Атанас (2017) Бариери и мостове на Балканите. Пета международна научна конференция: "Балканите - език, история, култура", В. Търново, с. 329-336.ISSN 1314-4065

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще В: Сборник от Eдинадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 317-322, ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще. 100 вести. 21 февруари 2017, бр. 43 (5995), год. XXVI, с. 4, ISSN 9 77 1314 19006

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературните посланици на балканската география В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиев, Атанас (2017) Някои теоретични въпроси на социокултурната география. –В: България, българите и Европа - мит, история, съвременност. т. Х, В. Търново „Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 243-253. ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиев, Атанас (2017) Социална и културна география. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 72 с.

Дерменджиев, Атанас (2017) Социалната и културната география в политологичен и културологичен контекст. В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 434 с.

Дерменджиева, София (2017) ETHNIC IDENTITY AND EDUCATIONAL IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS INTERNATIONAL JOURNAL with scientific papers "KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS", Institute of Knowledge Management, IJK,vol. 16.4., pp 1325-1810, Skopje, 2017, CLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR 1.023, 2017: p. 1401-1407, ISSN 1857-923X

Дерменджиева, София (2017) Рецензия на изследователски проект на тема "Холистичен подход в предучилищното и начално училищното образование" с ръководител ас. д-р Диана Димитрова от Педагогическия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски".

Дерменджиева, Стела (2017) "Природогеографските области в 10 клас" - определяне на конкретни критерии и показатели за отчитане на резултатите от емпирично изследване и разработване на инструментариум. Географски науки и образование, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 371-380.ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia.

Дерменджиева, Стела (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. (S. Dermendzhieva, T. Draganova). XI Jornadas Internacionais "Grandes Problemáticas do Espaço Europeu", Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, 2017.

Дерменджиева, Стела (2017) Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география В: Сборник от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 489-496, ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 6. клас. С., Просвета 1945. 117 с. ISBN 978-954-01-3350-8

Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 8. клас. С. Просвета. 1945. 112 с. ISBN 978-954-01-3352-2

Дерменджиева, Стела (2017) Книга за учителя по география и икономика в 6.клас Просвета 1945, ISBN 978-954-01-3513-7

Дерменджиева, Стела (2017) Книга за учителя по география и икономика за 8. клас Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3514-4

Дерменджиева, Стела (2017) Методически ракурс за обучението по география и икономика в 5 клас. Географски науки и образование, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 337-345. ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2017) Модел на стандарти за подготовка на учители по география и икономика. Географски науки и образование, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 326-336.ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиева, Стела (2017) Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм В: Сборник от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 452-461, ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2017) Нови послания и акценти в обучението по география и икономика в 5. клас. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. т. Х, с. 343-356 ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиева, Стела (2017) Прочетете тази книга. Град Разград и област Лудогорие. /В. Дойков, М. Дойков/.С., Ковачев. с. 3-5. ISBN 978-619-7400-02-1

Дерменджиева, Стела (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново ISSN 2367-7481

Дерменджиева, Стела (2017) Тематични листове по география и икономика. 8. клас С., Просвета 1945. 52 с. ISBN 978-954-01-3469-7

Дерменджиева, Стела (2017) Тетрадка по география и икономика. 6. клас. С. Просвета 1945. 72 с. ISBN 978-954-01-3436-9

Дерменджиева, Стела (2017) Уроците за дейности по география и икономика в пети клас като средство за формиране на компетентности. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. т. Х, с. 326-342 ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиева, Стела (2017) Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география и икономика в 5. клас УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2017, с.339-356, ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиева, Стела (2017) Учебник по География и икономика за 6. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3351-5

Дерменджиева, Стела (2017) Учебник по География и икономика за 8. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3353-9

Джанфезова, Таня (2017) Dzhanfezova, Tanya. The importance of being earliest: the AMS dating of Varna I//M. Margarit, A. Boroneant. From hunter-gatherers to farmers./Human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene 453-464. Papers in honour of Clive Bonsall. Editura Cetatea de Scaun. ISBN 978-606-537-386-0. Targoviste, Romania

Дживтерева, Светла (2017) Концептът "красиво" в контекста на българската фолклорна обредност (песенните мотиви "Кое е най-хубаво?" и "Кой направи тази хубост?"). Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, [S.l.], v. 6, p. 136, jan. 2018. ISSN 2449-8297. Available at: . Date accessed: 17 jan. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.136.

Дживтерева, Светла (2017) Наблюдения върху припева на коледните песни. В: сб. "Вяра и култ", Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 15, г. ХІ, 2017, ИК “Род”, ISSN 1311-493X; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=442708

Дилова-Нейкова, Цветанка (2017) Пандулчев, Д.,(2017) "Изследване на студенти от специалността физическо възпитание чрез скрининг на функционалното движение. Педагогически алманах. Том 25/ Бр.2, стр. 199-204. ISSN: 2367-9360. Велико Търново, 2017. Педагогически алманах. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". гр. Велико ТърновоТом 25/бр. 2

Димитров, Иван (2017) Forging Subjectivity in Philip Roth’s Oeuvre под печат ВТУ

Димитров, Камен (2017) Второ слово на Рождество Христово в ръкопис НИМ24 – компилативен превод на Йоан Екзарх. // Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен, 2017, 49–90. ISBN 978-619-00-0678-7. Шумен

Димитров, Камен (2017) Проф. д-р М. Спасова на 70 години. // Palaeobulgarica/Старобългаристика 41, 2017, № 4, 75–85. ISSN 0204-4021. София

Димитров, Слави (2017) Oportunidades de desenvolvimento de turismo cultural no município Nedelino. ХII Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2017, p. 43-44.

Димитров, Слави (2017) Евросити Шавеш-Верин и новите стратегии за регионално развитие Сборник със статии по случай 65-годишнина на проф. д-р Иван Марков, Изд. "Фабер", В. Търново. 2017, с. 301-310. ISBN 978-619-00-0583-4.

Димитров, Слави (2017) Лозарство, винопроизводство и туризъм в региона на р. Дору Черноморски туристически форум, Варна, 27-29.09.2017. с. 113-123. ISBN 987-619-190-090-9.

Димитров, Слави (2017) Постижения и перспективи на трансграничното сътрудничество в страните от ЕС Сборник от Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие, том Х, В. Търново, c. 269-284, ISBN 978-619-208-104-1.

Димитрова-Михалева, Сребра (2017) Първостроителита на Бургаска опера. Документална хроника 1920 - 1972 НИБ - А - Консулт София

Димитрова, Боянка (2017) Държавен образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - преглед и експертен коментар РААБЕ България ООД ISBN 978-619-7315-05-9

Димитрова, Ваня (2017) КОУЧИНГ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Тверской государственный университет

Димитрова, Ваня (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателства Сборник доклади от конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.290

Димитрова, Димка (2017) Български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 978-619-215-148-5

Димитрова, Димка (2017) Български език за 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 978-619-215-119-5

Димитрова, Димка (2017) ЗА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ И НЕЙНОТО ПОДОБРЯВАНЕ ИНТУИЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ В ЕЗИКА, ЛИТЕРАТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО. Пловдив: Хоризонти, 2017, с. 223-238. ISBN 978-619-7187-11-3

Димитрова, Димка (2017) Книга за учителя по български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 978-619-215-077-8

Димитрова, Димка (2017) Книга за учителя по български език за 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 978-619-215-092-1

Димитрова, Димка (2017) Прочети разбери пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 978-619-215-164-5

Димитрова, Димка (2017) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 5. клас София: ИК "Анубис", 2017, 978-619-215-170-6

Димитрова, Димка (2017) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 978-619-215-169-0

Димитрова, Димка (2017) Свързаността в текста и процесът на неговото възприемане Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. В. Търново УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 978-619-208-123-2

Димитрова, Димка (2017) Тетрадка по български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 978-619-215-069-3

Димитрова, Илияна (2017) Баналното като естетическа категория на не-красивото в късната проза на Константин Константинов и в живописното творчество на Едуард Хопър. Красотата в културата на българи и сърби. УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2017, 103-121. ISBN: 978-619-208-100-3

Димитрова, Катина (2017) Интернационални догаЂали, процеси и инициjативе за стабилност и сарадњу у периоду 1995- 2000 у истраживањима историjске науке. Методолошки изазови историjске науке, Косовска Митровица, Србиjа, 2017.

Димитрова, Катина (2017) Основне карактеристике европског модела пацифизациje jугословенског сукоба. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ vs. ГЛОКАЛИЗАЦИЯ (конфликты в глобализирующемся обществе). Косовска Митровица, Србиjа, 2017.

Димитрова, Катина (2017) Позицията и ролята на ЕС след разпадането на Втора Югославия. В: „Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през ХІХ-ХХІ”. Исторически факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново, 2016.

Димитрова, Катина (2017) Самовољна и насилна политика САД према СРЈ после „Маркала“. В: СРПСКА БАШТИНА .Никшић, Црна Гора Никшић: Институт за српску културу, II/1 (2017), с. 99–104.

Димитрова, Яна (2017) SOCIAL INTEGRATION PROGRAMME FOR HOMOSEXUAL MEN AND WOMEN Impact factor: 5.253 London Review of Education and Science, 5-Yr impact factor: 4.820

Димитрова, Яна (2017) Програма за социална интеграция на мъже и жени с хомосексуална ориентация Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»

Димкова, Росица (2017) Valkov I., R. Dimkova M. Mladenovski and working team “Neurosurgery – the most frequent pathologies” Publishing Center of Medical University of Pleven, (p.117-119), ISBN:978-954-756-186-1, Pleven, 2017

Димкова, Росица (2017) Valkov, I., R. Dimkova, “Cognitive P300 potential in retired sportsmen, who had carrier in contact sports”. Вълков, И., Р. Димкова "Когнитивен потенциал P300 на бивши спортисти, носители на контактни спортове". Journal of Biomedical and Clinical Research, MU, Vol 10 No 1, (p. 29-31), ISSN:1313-6917, Pleven, 2017.

Димкова, Росица (2017) Димкова, Р.., П. Секюейра. “Съвременен подбор на методи и принципи в обучението по минихандбал“. Dimkova, R., P. Segueira „Selection of modern methods and educational principles in minihandball” University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2017, issue 1, p 62-68,ISSN: 1310-358X, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически алманах, 2017, том 25, брой 1, стр. 62-68, ISSN: 1310-358X, В. Търново.

Димкова, Росица (2017) Секюейра, П., Р. Димкова У. Ханке, Х. Родригес. “Анализ на поведението при решения на топ треньори от висша лига преди и след спортното състезание”. Sequeira, P., Rositza Dimkova, Udo Hanke, & José Rodrigues.“Behavioral analysis of premier league top coaches in concern with their pre and post game decisions”. University "St. St. Cyril and Methodius "Pedagogical Almanac, 2017, issue 1, p 49-61,ISSN: 1310-358X, Veliko Tarnovo. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически алманах, 2017, том 25, брой 1, стр. 49-61, ISSN: 1310-358X, В. Търново.

Добрев, Добрин (2017) Understanding of Belief and Unbelief „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, Thematic Collective Book, Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans” Vol.4, Editor: Prof.DSc Vihren Bouzov, Издателство ИВИС, 2017, p. 300-307. ISBN 978-619-205-051-1/ ISSN 2335-0056.

Дойчинова, Станка (2017) „Българската граматика от полска гледна точка“, рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, Zbigniew Rusek, Kraków 2014 София, списание "Език и литература"

Дойчинова, Станка (2017) Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie // Kongres polonistów 2016, Katowice Катовице

Дойчинова, Станка (2017) Красотата в обръщенията към деца Велико Търново

Дойчинова, Станка (2017) Културата в консекутивния превод. Адресативни форми в преводите от български на полски език Благоевград

Дойчинова, Станка (2017) Марек Пацукевич, Антропологичният дискурс в творчеството на Конрад София, Литературен вестник, бр. 18, 2017 г., с 30-31

Дойчинова, Станка (2017) Речев етикет и превод на документация. Върху материали от български и полски език // Международна научна конференция "Езици, култури, комуникации" Велико Търново

Дойчинова, Станка (2017) Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език) Велико Търново

Донев, Владимир (2017) Волнодумецът Йордан Хаджиев Йордан Хаджиев. То беше що беше. В. Търново, Абагар, 2014; По следите на думите. В. Търново, Абагар, 2016 – Литературен вестник, Бр. 2, 18-24.01. 2017, с. 6; Електронно списание LiterNet, 03.10.2012, № 10 (155), http://liternet.bg/publish10/vdonev/jordan-hadzhiev.htm

Донев, Владимир (2017) Генеалогия на Далчевия художествен светоглед Дора Колева. Атанас Далчев - поетът философ. Пловдив, Жанет 45, 2014. Електронно списание LiterNet, 13.02.2017, № 2 (207); http://liternet.bg/publish10/vdonev/dora-koleva-dalchev.htm

Донев, Владимир (2017) Другата страна на разказа. За прозата на Здравка Евтимова. Проглас, кн. 1, 2017 (год. ХХVI), ISSN 2367-8585

Донев, Владимир (2017) За литературнокритическия портрет и автопортрет. Рецензия за книгата на Антония Велкова-Гайдаржиева "Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов", УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2017 – Лит. вестник, Бр. 28, 13-19. 09. 2017, с. 4.

Донев, Владимир (2017) За литературнокритическия портрет и автопортрет. Език и литература, 2017, 3-4, с. 239-245; http://www.ezik-i-literatura.eu/2017/3-4/19-Vl.Donev.pdf

Донев, Владимир (2017) Литературните мостове на Балканите. /Рецензия за книгата на Евдокия Борисова "Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските литератури"/ - Лит. вестник, Бр 39, 29.11-5. 12.2017, с. 4-5; http://url.itbg.eu/399784

Донев, Владимир (2017) Стихосбирката и видеокнигата Електронно списание LiterNet, 20.08.2017, № 8 (213); http://liternet.bg/publish10/vdonev/elena-hristova-video.htm

Донев, Владимир (2017) Стихосбирката като книга, вещ и електронна публикация Електронно списание LiterNet, 16.01.2017, № 1 (206), http://liternet.bg/publish10/vdonev/elena-hristova.htm

Донев, Владимир (2017) ТРИ ФРАГМЕНТА ЗА ЕКРАНИЗАЦИЯТА НА ЕМИЛИЯН-СТАНЕВИТЕ ТВОРБИ ("Иван Кондарев", "Търновската царица", "Язовецът") В: Емилиян Станев – традиция и модерност. 110 десет години от рождението на писателя. ДАР-РХ, В. Търново, 2018; Електронно списание LiterNet, 22.10.2017, № 10 (215), https://liternet.bg/publish10/vdonev/ekranizacii-emilian-stanev.htm

Донев, Владимир (2017) ХАРАКТЕРОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СМЯХ. (статия за книгата на Радослав Радев "Смехотворецът в българската литература и култура", 2016); https://liternet.bg/publish10/vdonev/radoslav-radev.htm

Дончев, Ивайло (2017) Teaching Programming to Students in other Fields International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 8(12), 2017. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2017.081223

Дончева, Иванка (2017) За характера на еротичните фрески в Крайградските терми на Помпей. - Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2017, с. 408-437; ISBN: 978-619-208-128-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2017) Проституцията в древен Рим. - Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, IX. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 369-407; ISBN: 978-619-208-128-7. Велико Търново

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2017) Обучението по уеб дизайн като част от висшето образование – мотивация, практика, проблеми Педагогически алманах 2017, Том 26, Брой 2

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017, Skopje, Republic of Macedonia, p. 113 - 120. ISSN 1857-7636.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities - following the Bulgarian secondary school model. XII International conference - 2017, Porto, Portugal.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula XV Национална конференция с международно участие “ПРИРОДНИ НАУКИ '2017”, Варна, 29 септември - 1 октомври 2017 г.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017”, Варна, Х. 2017 г.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) The school geographic education in Greece and Bulgaria – comparative foreshortening – compulsory training. – Solun : GRAFOPROM - Bitola, 2017, International journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, Vol. 19.1, Education and Social Sciences, UDK 37, p. 279 - 284. ISSN 2545 – 4439 (printed), ISSN 1857 – 923X (e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката // Експериментът - основа на образованието по физика. София, ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87 – 90, ISBN 978-954-580-367-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Образователни проекции на училищното географско обучение в Сърбия // Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово : Образователни технологии Габрово : Технически университет – Габрово, 2017, том IV, с. 241 – 246. ISSN 1313-230Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Подборен обзор на въпроса за обучението по география на страните. – В: Перспективи, Международен научен журнал, бр. 2 (10), 2017. София, Издателство „Пропелер”, 2017, с. 77 - 99, ISSN 2367-7708.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на обучението по география на страните в средното училище на Сърбия // Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово : Образователни технологии Габрово, Технически университет – Габрово, том IV, 2017, с. 247 – 252. ISSN 1313-230Х.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия / Съставител доц. д-р Николай Кънев. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 317 – 325. ISBN 978-619-208-104-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на географското образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия // Сборник от Пета международна научна конференция Велико Търново 23 - 24 октомври 2015 : „Балканите – език, история, култура” - Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. V, с. 476 - 488. ISSN 1314-4065.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция. - В. Търново : Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 199-205. ISSN 2367-7481.

Дундов, Тенчо (2017) Християнските ценности като преобразуващ фактор. С., Сиела

Дундов, Тенчо (2017) Ценностите като правообразуващ фактор. (Историческо развитие на идеята за ценностите в правото). Правен преглед, № 1

Жеков, Живко (2017) Александър Македонски и македоните ГСУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“ т. 99 (18). Международна научна конференция: Културни мостове. Минало и съвремие. София, 2017, 129–143, ISSN – 1311-784Х.

Жеков, Живко (2017) Българската държавност през VII – началото на IX век – традиция и развитие Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943 – 2012). Съставител академик Васил Гюзелев. София: Гутенберг, 2017, 134–161, ISBN: 978-619-176-091-6.

Жеков, Живко (2017) Военните реформи на Диоклециан и Константин в контекста на Диоцез Тракия Късноримският кастел „Ковачевско кале“ и българските земи през IV – VI век. Сборник с доклади от Национална конференция „Късноантична фортификация по българските земи“, Туристико-археологически комплекс „Късноантична крепост Ковачевско кале“ край гр. Попово, 3–4 юни 2016 г. съст. П. Събев, ред. О. Александров. Велико Търново: Фабер, 2017, 146–157, ISBN: 978-619-00-0629-9

Жеков, Живко (2017) Дунавските легиони в борбата за императорската власт (I – III в.) Епохи, том. XXV, кн. 2, 2017, 333–343

Жеков, Живко (2017) Коринтската война (395 – 387 г. пр. Хр.) – генезис и рефлексии България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. XI. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: Университетско издение „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 9–18, ISBN 978-619-208-125-6.

Жеков, Живко (2017) Кризата в Македония през първата половина на IV в. пр. Хр. България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. X. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 9–26, ISBN 978-619-208-104-1.

Жеков, Живко (2017) Одрисите и Хемус VI – IV в. пр. Хр. Известия т. IV. 2016. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2017, 11–19, ISSN 2367-783Х.

Жеков, Живко (2017) Философът – базилевс Балканите – език, история, култура. т. V. Пета международна научна конференция Велико Търново 23 – 24 октомври 2015 г. ред. Красимира Мутафова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 23–37, ISSN 1314-4065

Здравкова, Боряна (2017) Междуинституционални взаимодействия срещу езика на омразата Обучителен модул „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции”, с. 21-32

Златанов, Благой (2017) „За лихвата при договора за текуща сметка“, Сборник на ЮФ при ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2017 (под печат).

Златанов, Благой (2017) „Контокорентът в светлината на пазарния и конституционен принцип за свободната стопанска инициатива“, Сборник на ЮФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право, В. Търново, 2017, ISBN 978-619-208-118-8, с. 421 – 430.

Златанов, Благой (2017) „Съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо“, сп. „Адвокатски преглед“, 2017, бр. 3, с. 31 – 39.

Златев, Иван (2017) Вопрос о разграничении звукоподражаний и междометий в болгарском и в русском языкознании. // Болгарская русистика. 2017/4. ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online) http://www.bgrusistika.com/?cat=14 София

Златев, Иван (2017) Проблемы статуса частиц как части речи в болгарском и в русском языкознании. // Мова. 2017. No 28, ISSN 2307—4558; ISSN 2414—9489. http://mova.onu.edu.ua/issue/download/7218/2812 Одеса

Златева, Добринка (2017) Аnthropological challenges to the development of economic theory ВТУ, Стопански факултет, Международна научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“

Златева, Добринка (2017) Епистемологически поглед към икономическата наука УНСС, Научна конференция „Историята и философията на политическата икономия“

Златева, Добринка (2017) Икономическата наука и човекът в нея през XXI век сп. Наука, бр. 5, 2017 г. с. 40 – 46

Златева, Добринка (2017) Инстинкты и поведение человека в экономике Факторы развития экономики России,Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции «Факторы развития экономики России» 27–28 апреля 2017 года, г. Тверь, Россия

Златева, Добринка (2017) Моралът в икономиката Дни на науката, 2017

Златева, Добринка (2017) Социално-етични проблеми на съвременната икономика сб. Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия,Наука и икономика, ИУ Варна, 2017, с.68 –77

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Effect of Mentoring at-risk youth program in Bulgaria LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, ISBN: 978-620-2-01891-3

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - effects on aggression Impact factor: 5.253 London Review of Education and Science, 5-Yr impact factor: 4.820

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - impact upon anxiety of children at risk raised outside their family Children & Schools, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.503 SCImago Journal Rank (SJR): 0.443 Impact factor: 1.086 5-Yr impact factor: 1.152, Issue 4(2), ISSN: 1532-8759

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Международни политики за закрила на децата в риск – традиции и практики Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност», под печат.

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Неуспяващите ученици – причини и фактори. Педагогически алманах, ВТУ, т. 25, кн. 1, с.84 – 92, ISSN: 2367-9360 (Online) , ISSN: 1310-358Х (Print)

Иванов, Ивелин (2017) Иванов, Ивелин. Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в “Chronica Pictа” от XIV в. – В: Studia Balcanica 32. Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен. Институт за балканистика с Център по тракология при БАН. „Тендрил”, 2017, с.153-164. ISBN 978-954-92809-6-8 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) САГА ЗА ФАРЬОРЦИТЕ (Færeyínga saga). Превод и предговор Ивелин А. Иванов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017. ISBN: 9786192081164 Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Иванов, Людмил (2017) Bicoku, E., L. Petrov, R. Cela (2017) The role of sports in body development in children of the age group 9-11 years old in our country International Conference in Sport Science (Albania) "ICSS" 2017, p. 20, Sport University of Tirana. www.ust.edu.al. ISBN: 978-9928-192-53-0

Иванов, Людмил (2017) Lyudmil Petrov, Daniela Jordanova and Veselina Petrova.(2017) PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN THE PEDAGOGICAL FACULTY OF THE “ST. CIRIL AND ST. METHOIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO, BULGARIA" XX International Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2017" in physical education, sport and recreation, Book of proceedings, ISBN: 978‐86‐87249‐85‐1, 243-246, UDC 796.012(371.012)

Иванов, Людмил (2017) Petrov, L., S. Stefanov, E. Bicoku (2017) "Bulgarian sport and successes in international competitions in basketball, volleyball and football" “BALKAN SPORTS-DEVELOPMENTS & PERSPECTIVES”, University “Marin Barleti”, Tirana, Albania, 2017

Иванов, Людмил (2017) Бичоку, Е., Л. Петров (2017) Възможности за моделиране в баскетбола // Bicoku, E., L. Petrov (2017) Possibilities for modeling in the basketball Списание "Педагогически алманах" (2017), бр. 2, 210-214 // Journal Pedagogical Almanac, St. Ciril and st. Methodius University of Veliko Turnovo, Faculty of Education, p. 210-214/ ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Иванов, Людмил (2017) Петров, Л., М. Алексиева, Д. Киров (2017) Развитие и управление на спорта баскетбол "3 х 3" // Petrov, L., M. Alexieva, D. Kirov (2017) DEVELOPMENT AND SPORTS MANAGEMENT "BASKETBALL 3 X 3" МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“ 17 – 18 ноември 2017 г., Велико Търново, с. 19-23 // International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo, 2017, p. 19-23

Иванова, Анна (2017) The Trustworthiness of Science. Toward an Axiological Notion of Scientific Objectivity Dialogue and Universalism. 3/2017

Иванова, Анна (2017) Critical Thinking in Intercultural Context Cross-Border Cooperation and Development Policies on the Balkans, Vol. 4. Ivis, Veliko Turnovo, 294-299

Иванова, Анна (2017) Дихотомията факт/ценност - Хилари Пътнам "по ръба на острието" Философски алтернативи XXV, 84-92

Иванова, Ваня (2017) Модификационные инноваты в русском и болгарском языках. Изменение семантического объема лексических единиц как основа обновления русской и болгарской лексики в период последних 25 – 30 лет // Болгарская русистика, кн. 4. София, 2017. - С. 14-27. ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online) София

Иванова, Ваня (2017) Отношения партитивности, посессивности и взаимообусловленности как основа возникновения семантических инноватов в русском и болгарском языках // Мова i мiжкультурна комуникацiя. Збiрнiк наукових праць. Випуск 2. Полтава 2017. ISSN 2512-1617 Полтава

Иванова, Верка (2017) Български език за 6. клас. София: Издателска къща "СКОРПИО ВИ" ЕООД. 2017, 173 с. ISBN 978-954-792-741-4.

Иванова, Верка (2017) За възвратността в българския език (О возвратности в болгарском языке). Славянские етносы, языки и культуры в современном мире. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12 - 13 декабря 2017 г.). Уфа: РИЦ, с. 71 - 77. ISBN 978-5-7477-4553-7

Иванова, Верка (2017) Поглед към функционалнограматичната теория на Майкъл Халидей. Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 379 - 390, ISBN 978-619-208-123-2.

Иванова, Мария (2017) Сравнителен анализ и основни насоки за иновационно развитие на предприятията за подемно-транспортна техника „Балканско ехо“ ЕООД и „Технос“ ООД , списание „Индустриален мениджмънт“, Технически университет- София, 2017

Иванова, Ценка (2017) Languages and Writing Systems: Between the Cultural Heritage and Politics (A Sociolinguistic Perspective) // Cenka Ivanova Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference 22nd-25th June 2017 Varna, Bulgaria; p. 126-146; ISSN 1314-6874; http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf

Иванова, Ценка (2017) Езици, реалии, бизнес комуникации // Tsenka Ivanova: Languages, Realia, Business Communication Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа (колективен том)

Иванова, Ценка (2017) Красив и грозен – лингвокултурологични антонимни опозиции (универсални и индивидуализиращи черти в български и сръбски) // Леп и ружан – лингвокултуролошке антонимне опозиције (универзалне и индивидуалне црте у бугарском и српском језику) Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба (тринайсети тематичен двуезичен сборник), изд. на ВТУ

Игнатов, Георги (2017) Андреева, Десислава и др. (Не)свободната карикатура. / Георги Игнатов - Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432, ISBN 978-619-7404-01-2.

Игнатова, Анка (2017) Националният църковен историко-археологически музей в социокултурното пространство Балканите – език, история, култура. Т. V. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, с. 111–120. ISSN 1314-4065. - http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/14

Игнатова, Анка (2017) Управление на документите от състава на Националния архивен фонд, съхранявани в музеите Университетски четения по архивистика. Том V. Х научна конференция „Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis?.”, проведена на 18-19 април 2016 г. С., 2017, с. 80–90. ISBN: 978-954-400-124-7 – http://www.electronic-library.org/books/Book%200070a.pdf

Илиева, Мария (2017) Human rights related universal principles established in Roman law and recepted in modern legal systems. In: Human rights: Theory and practice. Collection of scientific papers, 2017, London. pp. 41-42

Илиева, Мария (2017) Красива като капка, или Представата за красота в българската картина на света.// Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Ред. Ценка Иванова и др. - Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 13 - 22. ISBN 978-619-208-100-3 Велико Търново

Илиева, Мария (2017) Рецензия на монографията на А. Ефтимова Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София: Просвета, 2016, 335 с. ISBN 978-954-01-3271-6. - В: е-списание в областта на хуманитаристиката, 2017, бр.10. http://www.abcdar.com/magazine/X/Ilieva_review_1314-9067_X.pdf

Инджов, Иво (2017) Журналистиката - учебник и наръчник Рус-Мол, Щефан; Инджов, Иво. Журналистиката - учебник и наръчник. второ актуализирано и преработено издание, София: Издателство "Изток - Запад", 2017. 488 с. (авторски принос на И.И. - 100 с.). ISBN: 978-619-01-0005-8.

Инджов, Иво (2017) Инджов, Иво. Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация // "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, кн. 1 (с.19-26). ISSN: 2603-3089.

Йовевска, Мариана (2017) Конституционализмът като обществена мисъл и практика на Балканите България, българите и Европа - Мит, История, Съвремие, т. X, научна конференция на Историческия факултет, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2017, с. 135 - 151

Йонкова, Красимира (2017) Бунт психологии Йонкова, Красимира - Бунт психологии. В: Георгиев, Людмил - Критическая психология политики и истории. Российский институт стратегических исследований. Москва, 2017, с. 10-18 ISBN 978-5-91862-042-7

Йонкова, Красимира (2017) Другата психология на Вилхелм Вундт: респект и вдъхновение за критическата психология Йонкова, Красимира - Другата психология на Вилхелм Вундт: респект и вдъхновение за критическата психология // В: Георгиев, Л. /съст./ Творческите предизвикателства на критическата психология. Колективна монография. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2017, с. 50-90 ISBN 978-954-07-4323-3

Йонкова, Красимира (2017) Спри да търсиш убежище в познатото! Йонкова, Красимира - Спри да търсиш убежище в познатото! // В: Асаджоли, Р. Психосинтеза. За хармония в живота. София, "Изток-Запад", 2017, с. 158-159 ISBN 978-619-01-0113-0

Йонкова, Красимира (2017) Творческите предизвикателства на критическата психология Георгиев, Людмил, Красимира Йонкова, Найден Николов, Виктор Добрев, Ариана Мучай и др. Творческите предизвикателства на критическата психология. Колективна монография. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2017, 414с. ISBN 978-954-07-4323-3

Йонкова, Теодора (2017) Притегателната сила на Китай.Защо мигрантите избират да останат?

Йоргова, Милена (2017) Quality of Life of Elderly People with Disabilities. Development of the Bulgarian and European economies: Conference Proceedings, Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Йорданов, Даниел (2017) Последование на Малкия водосвет (формиране и развитие на чина XI–XVI в.) Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“ ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Т. I., с. 73–78.

Йорданов, Йордан (2017) Великобритания и Седемгодишната война- победа породила крах (1756-1763 г.) Сборник: Доклади от годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2017 г. Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново, Издателски комплекс

Йорданова, Даниела (2017) Risk Prioritization – prerequisites for successful management in the public sector (by the example of the municipality of Veliko Tarnovo). International scientific and practical conference "Development of the Bulgarian and European economies - challenges and opportunities", Arbanassi, September 28-30, 2017.

Йорданова, Даниела (2017) Yordanova, Daniela. SYSTEM OF CAMING EXERCISES FOR PRE‐SCHOOL CHILDREN AND PRE‐PRIMARY SCHOOL PUPILS IN PRIMARY EDUCATION (THEORETICAL ASPECTS) . XX Scientific Conference XX Scientific Conference„FIS COMMUNICATIONS 2017" in physical education, sport and recreation.University of Niš

Йорданова, Даниела (2017) Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност / Теоретичен модел за възприемане, разбиране, осмисляне и интерпретиране на художествен текст с оглед развитие на четивна грамотност (подготвителни за училище групи и 1. - 4. клас) Издателство "Еxlibris" . ISBN 978-619-90391-6-8

Йорданова, Даниела (2017) Основи на публичната администрация, учебно помагало. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и и Методий", 2017.

Йорданова, Даниела (2017) Показатели оценки расходов на научные исследования и опытные разработки Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 27-28 апреля, 2017 года, Тверь, Россия.

Йорданова, Даниела (2017) Проучване ефективността от функциониране на Системата за финансово управление и контрол в община Велико Търново. Юбилейна международна научна конференция, посветена на 50 години от създаването на катедра ”Управление и администрация” – Новите реалности в управлението, Варна, 20-21 октомври 2017.

Калушков, Теодор (2017) РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ИЗДАТЕЛСТВО "РОВИТА" - гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Калчев, Калчо (2017) Проф. д-р ист. н. Иван Илиев Стоянов (12. II. 1949 – 28. IV. 2017) : IN MEMORIAM. Епохи, № 1, с. 231.

Калчева, Стефка (2017) OPTIMIZATION OF MATERIAL COSTS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES International scientific and practical conference "Development of Bulgarian and European Economies - challenges and opportunities”, September, 28 -29, 2017, Arbanassi

Караиванова, Петя (2017) HEALTH EDUCATION OF BULGARIAN CHILDREN AS A FOCUS IN THE TRAINING ON THE ‘SURROUNDING WORLD’ SUBJECT THROUGH THE PEDAGOGICAL SYSTEM ‘MOLIVKO – I PLAY AND I KNOW’ London Review of Education and Science

Караиванова, Петя (2017) Блоков модел за развитие на креативността в професионалната подготовка на студентите педагози. В монографията Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите. с.91-97, PRIMAX, Русе. ISBN 978-619-7242-31-7. издателство PRIMAX, Русе

Караиванова, Петя (2017) Изследователска култура и европейски компетенции във висшето педагогическо образование В сб. Дни на науката 2016, с. 56 - 63, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2017) Компетенции за адаптиране към социалната среда в образователните институции сб. „Дни на науката, 2016“, с. 64 - 74, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283.

Карамихова, Маргарита (2017) Ina Merdjanova, Rediscovering the Umma Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism, Oxford University Press, 2013, xvi + 198 pp., £53 (hardback), ISBN 978-0-19-996403-1. Aspasia. Volume 11. Indexed in: America: History and Life British Humanities Index Current Abstracts Feminist Periodicals Genderwatch Historical Abstracts (excludes N. America) Index Islamicus International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences (IBR) International Bibliography of Periodical Literature (IBZ) MLA Directory of Periodicals MLA International Bibliography MLA Master List of Periodicals Scopus Sociological Abstracts TOC Premier

Карамихова, Маргарита (2017) Teaching Bulgarian Ethnology During Post-communist Period.Risteski, L., I. Crvenkovska Risteska (eds.). Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis. Skopje, 71-82. Skopje,

Карамихова, Маргарита (2017) Постсоциализмът като виенско колело (Политико-геронтоложко есе). Сп. История. г. 25, № 6, 627-639.

Карамфилова, Петя (2017) Възраждане на една традиция - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 35// Филологически проучвания на Великотърновския университет. Т. 35. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2016. ISSN: 2534-918X Проглас, 2017, кн. 2, с. 274-277; ISSN: 0861-7902

Карамфилова, Петя (2017) Съществителни имена за лица от глаголна основа (nomina agentis) в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на Филологическия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски. т. 56, кн. 1, Сб. А, 2016 - Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, с. 105-125. ISSN 0861-0029

Карамфилова, Петя (2017) Съществителни имена с отвлечено значение в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на СУБ-Смолян, т. 2. Смолян: Съюз на учените в България, 2016, с. 54-62; ISSN: 1314-9490

Кильовска, Ваня (2017) Аспекти на интеркултурното образование в предучилищна възраст Педагогически алманах

Кирилова-Андреева, Гергана (2017) Имат ли място конституционните принципи при прилагането на чл. 124а от ДОПК /установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски при особени случаи/

Киров, Данаил (2017) Киров, Д. (2017) "КОНСТАТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 10-11 ГОДИШНИ МОМИЧЕТА ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ В БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „АТЛАНТАС – БАСКЕТБОЛНА АКАДЕМИЯ“ - ГР. ПАФОС, КИПЪР" МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ

Киров, Данаил (2017) Киров, Д. (2017) "РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТА „БАСКЕТБОЛ 3 Х 3" МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ

Коева, Силвия (2017) Видовете словосъчетания в българския език Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 101–115.

Коева, Силвия (2017) Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017

Коева, Янка (2017) Koeva, J. (2017): Digitale Medien im DaF-Unterricht. Eine Unterrichtsbeobachtung. In: BDV Magazin, H. 1 (S. 12 – 20), ISSN 1310-6228. BDV Magazin

Коева, Янка (2017) Studentenpraktikum und Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf

Колев, Николай (2017) Училищен курс по алгебра и анализ (учебник) УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2017) Методическо ръководство по училищен курс по алгебра и анализ УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2017) Ролята на прокурора в производството по отнемане на незаконно придобито имущество В: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи на публичното и частното право", УИ "Св.св Кирил и Методий"

Колев, Николай (2017) Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на право на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 от ЗОПДНПИ?” сп. „De Jure”, № 1

Колева-Златева,