Публикации за 2016


Авгинова-Николова, Емилия (2016) "За някои вярвания и обичаи на българите и гърците, свързани с хляба" Сб. "Език, култура и лингводидактика". В. Търново, 2016

Агаларева, Маринела (2016) ГЕОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА КВАТЕРНЕРНИ ТЕКТОНСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКАТА СЕИЗМОТЕКТОНСКА ЗОНА Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2016, с. 47-64, ISSN 0204-7209

Агаларева, Маринела (2016) Геодинамичен модел на кватернерните тектонски процеси в обсега на Софийска сеизмотектонска зона В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, с. 23 - 31, ISBN 978-619-201-172-7

Александров, Олег (2016) Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие (в съавторство с Н.Кънев). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІX). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, 16-21 ISBN 978-619-208-066-2

Александров, Олег (2016) Редовни археологически разкопки на античен керамичен център край Павликени, сезон 2015 г. – Археологически открития и разкопки, 2016, 493-497. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2016) Спасително археологическо проучване на територията на Късноантична крепост „Ковачевско кале“, край гр. Попово. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 497-500. ISSN 1313-0889

Александрова, Елица (2016) Ролята на изобразителното изкуство върху интелектуалното развитие на децата от предучилищна възрастTHE ROLE OF ART ON THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN Педагогическо списание на Великотърновския университет”Св.св.Кирил и Методий”/Педагогически алманах бр.1 /2015г./стр.65-73/

Александрова, Силвия (2016) Китай и Първата световна война. Сб. „100 години от началото на Първата световна война“, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 41-56, ISBN 978-619-208-053-2 (e-издание)

Александрова, Силвия (2016) Пацифизмът, „Америка Фърст“ и участието на САЩ във Втората световна война. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. IX, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 85-93, ISBN 978-619-208-066-2 (e-издание)

Александрова, Стелиана (2016) ABC fleksji polskiej. Ćwiczenia, (съавторка: Виргиния Мирославска) - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016

Александрова, Стелиана (2016) Z problematyki przekładu dokumentacji firmowej w nauczaniu języka bułgarskiego i polskiego jako obcego // „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23 Łódź

Александрова, Стелиана (2016) Артур Галковски. Визитата на Умберто Еко в Лодзкия университет: репортаж от фестивала „Лабиринтът на знаците 2015“. Литературен вестник, бр. 17-18, 27.04.-10.05.2016 , стр. 9, ISSN: 1310-9561

Александрова, Стелиана (2016) Проблематика на стихосложението при преводната рецепция на поезията на Леополд Стаф. // Проглас, кн. 2, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, с. 408-418, ISSN 0861-7902,

Алексиева, Милена (2016) Changes in the physical capability of 8 and 9 year old students after applied game approach Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 14, pp. 84 – 87

Алексиева, Милена (2016) Characteristics of the specific preparedness of 7 and 8 year old students after applied game approach in basketball education Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, ISSN:1453-1194

Алексиева, Милена (2016) Motivation of students from the initial educational degree for participation in the organization of sport activities Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет с. 148

Алексиева, Милена (2016) Relation structure of the physical development, the physical capability and the specific preparedness of 7 year old students "Инновации в технологиях и образовании", г. Беловo

Алексиева, Милена (2016) Адаптирана физическа активност „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-06-4

Алексиева, Милена (2016) Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт Спорт и наука, С. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2016) Баскетбол в училище „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-09-5

Алексиева, Милена (2016) Игровият подход в обучението по баскетбол „Ай анд Би“, В. Търново, ISBN: 978-619-7281-05-7

Алексиева, Милена (2016) ИЗСЛЕДВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ И ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП КЪМ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60

Ангелов, Мариан (2016) Неравноделните метроритми при обучението по музика в 1.-4. клас Докторска дисертация - присъдена образователна и научна степен „доктор”, дата на защита - 22.04.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Илияна Николова, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност: Mетодика на обучението по музика, Педагогически факултет, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 248 с., 2016.

Ангелов, Христо (2016) Преглед на практиката на българските съдилища в материята на съпружеските имуществени отношения с международен елемент, Списание De Jure 2016, бр. 1 Велико Търново

Ангелов, Христо (2016) Споразумението за избор на приложимо право към имуществените отношения между съпрузи – сравнителен анализ, Списание De Jure 2016, бр. 2 Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Веселин Тачев, Йордан Трендафилов, Иван Цанев, Здравко Кисьов, Димитър Вятовски, Димитър Горсов, Менча Соколова, Владимир Попов. Самиздат 1963 - 1966. София: Кралица Маб

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Игра на кодове. Как априлските поети рапортуват пред Държавна сигурност през 1974 г. Генерация на властта: "априлското поколение" в българската литература. София: Кралица маб, 2016, с. 115 - 145.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Литература и социално ангажиране с оглед на българския производствен роман от началото на 50-те години на ХХ век. - Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113. Online: https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/Literaturoznanie_Full_II_20151029-31.pdf Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Стефан Киров. Спомени. Алманах "Света гора", бр. Н, 2016.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Шагреновата книга на Марек Биенчик Литературен вестник, бр. 17-18 от 27.04-10.05 2016, с. 18

Ангелова, Пенка (2016) Съчинения. Т. 5, Записки 1954-1993. Елиас Канети. Русе : МД "Елиас Канети", 480 с. ISBN: 978-954-2992-31-8.

Ангелова, Светлана (2016) Качеството на природонаучната подготовка на бъдещи начални учители през призмата на SWOT-анализа Academic Journal “Management and Education”, Burgas: Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, XII (3) 78-84. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2016) Моделирането като изследователска задача в аспекта качество на обучението по дисциплината „Училищен курс Човек – природа“ В Сб. „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. ISBN: 978-7281-01-9

Ангелова, Светлана (2016) Нормативно осигуряване на здравното образование в училище – възможности и перспективи Science and technologies, The Union of Scientists – Stara Zagora, VI (8), 21-27. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2016) Някои аспекти на интеграция на технологиите в природонаучната подготовка на бъдещите начални учители Academic Journal “Management and Education”, Burgas: Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, XII (3) 85-90. ISSN 13126121

Андреев, Андрей (2016) Великите князе, царете, императорите на Русия. (съавт. с проф. дин Й. Андреев). Второ допълнено издание. В. Търново, 2016. ISBN 978-619-168-162-4 В. Търново

Андреева, Десислава (2016) „Изключващият” дискурс, или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.01.2016. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2016) Източната криза: възходът на новините Сборник с доклади от Национална научна конференция "140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновски манастир", 13.05.2016 г.- Велико Търново: Фабер, 2016 (205-231), ISBN 978-619-00-0540-7.

Андреева, Десислава (2016) Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание (авторски принос: с. 7-192; 223-245) В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с., ISBN 978-619-208-075-4

Антонова, Анета (2016) Принудително изпълнение върху акции. В: Сборник Съдебна практика. Принудително изпълнение., бр.1/2016 г.

Анчев-Калоянов, Анчо (2016) Ранните служби за св.Иван Рилски като исторически извори. In honorem 3. Quadrivium Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, с.305-318

Анчев, Стефан (2016) България в края на Втората световна война, преди и по време на Парижката мирна конференция от 1946 г. Журнал за исторически и археологически изследвания. 2016, 3. с. 22-35. ISSN 1314-748Х

Анчев, Стефан (2016) Косово данас – национална бол, наметнут избор, упориште агресора или повод за дестабилизацију Vek srpske golgote 1915-2015. Књига III Друштвене науке. Косовска Митровица 2016. с. 19-28. ISBN 978-86-6349-067-3 ; ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину)

Анчев, Стефан (2016) Косово и Метохиjа у српскоj политици уочи и за време Првог светскоj рата.// Vek srpske golgote 1915-2015. Књига I Историја. Косовска Митровица 2016. с. 23-34. ISBN 978-86-6349-065-9 ; ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину) Vek srpske golgote 1915-2015. Књига I Историја. Косовска Митровица 2016. с. 23-34. ISBN 978-86-6349-065-9 ; ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину)

Анчев, Стефан (2016) От Балканах до России - политика США в новом геополитическом пространстве в конце двадцатого и начале двадцать первого века. V Столыпинские чтения публичная политика и социальные науки. Краснодар 2016., с. 428-438. ISBN 978-5-8209-1247-4

Анчев, Стефан (2016) Формирането на балканската идентичност в западната литература и пропаганда през ХIХ–ХХ век. КОСОВО И МЕТОХИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ – СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА КАСНИЈЕ. Tематски зборник међународног значаја. Косовска Митровица. 2016., с. 1-21. ISBN 978-86-6349-072-7

Аркадиев, Димитър (2016) ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАСТЕЖА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ Сп. Статистика, София, НСИ, 2016, кн.1, с. 73-102. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2016) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ: ОТ ЗОРАТА НА ИСТОРИЯТА ДОСЕГА Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, 2016, 324 с.; ISBN: 978-619-208-056-3

Асенов, Анатолий (2016) Фирмен контролинг Фабер, Велико Търново

Астарджиева, Татяна (2016) Белите генерали за реставрацията на стария режим Алманах 5 VIA EVRASIA, С. В памет на проф. дин Хр. Мирчева ONLINE

Астарджиева, Татяна (2016) ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ I ЧАСТ: ХIХ ВЕК В. Търново, 2016, ISBN 978-619-208-094-5

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2016) Атанасова 2016: Вежливостта в учебен дискурс. // Белчева, В., Станчев, Св. (ред.) "Език, култура и лингводидактика". Велико Търново: Ивис 2016, стр. 29 - 35

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2016) Атанасова 2016: Индикаторите за лице в трансдисциплинарна перспектива: средства за изграждане и показатели за тълкуване на значението на речевите актове.//Нов Български Университет, Департамент "Романистика и Германистика", Годишник том 2, 2016, ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/rng16/lessons.php.htm

Байчев, Илиян (2016) За процедурата по принудително изземване на имот – държавна собственост по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост Сборник в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, Фабер.

Бакоев, Валентин (2016) Experimental Investigation of Some Algorithms for Computing a Maximum Flow in Flow Networks, Proceedings of the 3rd Virtual Multidisciplinary Conference, held at www.quaesti.com during December, 7 - 11, 2015, Zilina, Slovakia.

Бакоев, Валентин (2016) Използване на отворени образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016, Пловдив, май, 2016, стр. 179-184.

Баланов, Йордан (2016) Безвестното отсъствие Велико Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, с. 246 ISBN 978-619-208-065-5

Баланов, Йордан (2016) Запазени субективни права за учредителя или определено от него трето лице във фондация. Велико Търново, Сборник: „В ПАМЕТ НА ТЕОДОР ПИПЕРКОВ“. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, 2016

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Билингвалната езикова личност в контекста на антропоцентричната парадигма и на когнитивния подход в съвременните лингвистични изследвания. // Българският език – история и съвременност. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016, (с.106 – 117). ISВN 987-619-208-048-8.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Към въпроса за езиковата личност на детето билингва в предучилищна възраст от турския етнос. // Актуални проблеми на съвременната лингвистика, юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова, София, 2016, изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, (с. 413 – 421). ISВN 987-954-322-872-0.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Към въпроса за езиковото развитие на децата билингви от гледна точка на когнитивния подход. // Проблеми на устната комуникация (част І). УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016, (с. 330 – 341). ISSN 2367-8712.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Структура языковой личности на основании интреграционной модели познания (с точки зрения когнитивного подхода). // Нефтекамск, 2016.

Беливанова, Бора (2016) "Великата културна революция" в Китай и литературата Сборник с доклади от международна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", изд. Фабер, В. Търново, 2016 г., ISBN: 978-619-00-0406-6

Белогашев, Георги (2016) Синергийно-антропологична интерпретация на исихазма сп. „Философия” кн. 1. София

Белогашев, Георги (2016) Социологически изследвания на Димитър Михалчев изд. Пропелер, С. с. 342, ISBN 978-954-392-385-4

Белогашев, Георги (2016) Съвременни аспекти на дебата между хуманитарни науки и природни науки сп. „Идеи” кн. 1. София

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Gorgevic, S, B. Jorgic, S. Belomazheva-Dimitrova, D. Tsonkova, S. Milenkovich. INFLUENCE OF FLAT FOOT ON BODY POSTURE AT STUDENTS FROM VELIKO TURNOVO UNIVERSITY Сборник трудове от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, ВТУ, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Jorgić, B., S. Đorđević, S. Belomazeva, S. Milenković, D. Tsonkova, G. Georgiev, S. Kostić. Postural Status of the Spinal Column in the Sagittal Plane in a Student Population Book of Proceedings XIX International Scientific Conference„FIS Communications 2016" in physical education, sport and recreation, Nis, 2016

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Sirakov, I., S. Belomazheva-Dimitrova. MODERN RESOURCES FOR MOVEMENT FOLLOWING OF ORIENTEERING COMPETITORS Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури Сп. Медицина и спорт, брой 1-2/2016, ISSN 1312-5664, с. 26-31

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури I & B, Велико Търново, 2016, ISBN 978-954-9689-87-7

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Захариева. Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности Сп. Спорт и наука, София, бр. 2, 2016, ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., С. Денев, М. Алексиева. Адаптирана физическа активност I & B, Велико Търново, 2016, ISBN 978-619-7281-06-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Видиновски, М., С. Беломъжева-Димитрова. MODERN ASPECTS OF THE TECHNIQUE OF CLIMBING Сборник трудове от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, ВТУ, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317

Белчева, Весела (2016) Didaktisch-methodische Überlegungen und unterrichtspraktische Ideen zur österreichischen Landeskunde im DaF-Unterricht (в съавторство) Сб. "Diversity in Knowledge Society (Education, Education Leadership, Interdisciplinary Studies, Language, Literature)"

Белчева, Весела (2016) Wie das Land, so das Sprichwort, или за един нов тематичен речник в помощ на обучението по немски като чужд език (рецензия в съавторство) Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 6

Белчева, Весела (2016) За динамичната метода по немски език на Благой Мавров или как да усвоим най-необходимото от всекидневния говор (в съавторство) Сп. "Образование", бр. 6

Белчева, Весела (2016) Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в. (в съавторство) сп. "Чуждоезиково обучение", кн.1, 2016

Белчева, Весела (2016) Образът на търновския учител по чужд език от Възраждането до началото на ХХ в. Кратка историческа ретроспекция Сборник от Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии "Филологията - класическа и нова".София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

Белчева, Весела (2016) По следите на австрийския художник Густав Климт в обучението по немски като чужд език Сп. "Образование", бр. 3

Белчева, Весела (2016) Преодоляване на стереотипните представи за Другостта в чуждоезиковото обучение Сб. "Език, култура и лингводидактика"

Белчева, Весела (2016) Първата немска читанка като част от българското методическо наследство Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 5

Белчева, Весела (2016) Ретроспективен поглед към гръцките книги в училищната библиотека в края на XVIII - средата на XIX в. (рецензия на книга) Сп. "Образование", бр.4

Бенчева, Виктория (2016) “Curvature of a barycentric curve and applications to trajectories of rational Bezier curves”, Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2016

Бонджолова, Валентина (2016) Антонимите и тяхната употреба в рекламния текст В: Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт ≪Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций≫, 2016, 263-264. ISSN 2312-0274.

Бонджолова, Валентина (2016) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии Philologia mediana. Часопис за филолошке науке Филозовског факултета Универзитета у Нишу, година VIII, броj 8, Ниш, 2016, 427-436. ISSN:1821-3332.

Бонджолова, Валентина (2016) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Електронски извор]: зборник радова с међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу /уредила Радмила Жугић. – Лесковац: Лесковачки културни центар; Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016 (Ниш: Свен). – 1 електронски оптички диск (CD-ROM): текст; 12 cm, 99-106. ISBN 978-86-82031-35-2 (ЛКЦ).

Бонджолова, Валентина (2016) Оказионализмите и тяхното лексикографско отразяване В: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016. ISBN 978-954-322-875-1.

Бонджолова, Валентина (2016) Позитивните емоции в рекламата В: Емоциjе у култури срба и бугара/ Емоциите в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет, 2016, 177-187. ISBN 978-86-7379-411-2.

Бонева, Галя (2016) Съвременни профили на урока в началното училище В сб. Педагогическото образование -традиции и съвременност, 20-21 ноември, 2015. Велико. Търново, Изд. Ай АНД Би, ISBN& 978-619-7281-01-9

Бонева, Галя (2016) Създаване в началното училище на продуктивна образователна среда Сб. Педагогическото образование - традиции и съвременност

Бонова, Станка (2016) „В началото бяха релсите“ София, Литературен вестник бр. 16-17, 2016

Бонова, Станка (2016) Войчех Карпински, Победата на Гедройч София, Литературен вестник, бр. 35, с. 27

Бонова, Станка (2016) Ивона Хофман, Обединена Европа на страниците на „Култура“ София, Литературен вестник, бр. 35, 2016 г, с. 16

Бонова, Станка (2016) Интернет като инструмент за подпомагане на превода. Върху примери от български и от полски език Проглас, кн. 2, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISSN 0861-7902, с. 431

Бонова, Станка (2016) Помагало по специализиран превод. Превод на документация - български и полски език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2016, ISBN 978-619-208-061-7

Борисов, Борис (2016) Археологическата култура през периода на византийското владичество в българските земи (ХІ–ХІІ в.). – Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели Великотърновският университет и българската археология, 2, В. Търново, 2016, с. 14-104. В. Търново

Борисов, Борис (2016) Коланните токи от сармато-аланския некропол край с. Полски Градец, в района на комплекса „Марица-изток”. – Сборник в чест на проф. д. и. н. Станислав Станилов, София, 2016, с. 87-96 София, БАН

Борисов, Борис (2016) Отново за характера на средновековното селище „Гледачево 1“ или за „плитката вода“. – Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели Великотърновският университет и българската археология, 2, В. Търново, 2016, с. 549-556. В. Търново

Борисов, Борислав (2016) Правният спор и методите за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес DE JURE, № 1, 2016 http://www.uni-vt.bg/1/?page=11231&zid=126

Борисов, Борислав (2016) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Фабер, 2016, ISBN 978-619-208-072-3

Ботева, Мариета (2016) Реторическата аргументация – авторска концепция по проблема Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 22

Ботева, Мариета (2016) Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на ХIХ в.) Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 23

Братанова, Боряна (2016) English Practice for PhD Students. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press. ISBN 978-619-208-047-1

Братанова, Боряна (2016) Прагматични аспекти на граматикализацията в езика. В: Ст. Буров et al. (ред.). Граматика и прагматика. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 36–51. ISBN 978–619–208–073–0

Будева, Соня (2016) Budeva, S., Professional deformations in social work: Burnout and Secondary traumatic stress. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, 31.03.2016, Craiova, Romania, p.35-47 Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania

Бузов, Вихрен (2016) 20th-Century Bulgarian Philosophy of Law: From Critical Acceptance of Kant’s Ideas to the Logic of Legal Reasoning in: Pattaro, E., C. Roversi (eds.) A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. V.12 (1), Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, pp.681-690; (ISBN 978-94-007-1478-6)

Бузов, Вихрен (2016) "Балканите като регион на сигурност - проблеми и перспективи" (The Balkans as a Security Region – Problems and Perspectives) "Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност", Сборник с материали от Международна конференция в НБУ, съст. Т. Коларов, С., НБУ, с.70-78, ISBN 9789545359071

Бузов, Вихрен (2016) "Вземане на решения при кризи на регионалната сигурност" Защитена дисертация за научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" в професионално направление 9.1 Национална сигурност

Бузов, Вихрен (2016) "Нови пътища за изграждане на общество на солидарността в България" "Морал и етика на солидарността в българското общество", съст. Е. Маринова, М. Мизов, Фондация "Солидарно общество", 2016, с.118-128, ISBN 978-619-160-604-7

Бузов, Вихрен (2016) "Принудителната миграция - провал на космополитизма" "Геостратегическата ситуация и бежанските вълни - между хуманизма и агресията", съст. чл.кор.проф. Л. Димитров, проф. М. Мизов, Фондация "Човещина", С., с.82-88, ISBN 978-619-160-615-3;

Бузов, Вихрен (2016) How Could We Avoid a New War on the Balkans (co-author P. Petkova) Tematski sbornik radova "Jugoiztocna Evropa i polozaj Republike Srbije", Proceedings, Ed. Sl. Neskovic, 2016, pp.11-15, ISBN978-86-85985-33-1

Бузов, Вихрен (2016) ON THE SOCIAL BENEFITS OF KNOWLEDGE Analele Universitatii din Craiova. Seria Filosofie 37 (1/2016), pp.27-38 Craiova, Romania, ISSN 1841-8325

Бузов, Вихрен (2016) Philosophy of Media Manipulation in the Globalization Era: Options for Countering Diogenes, Book Philosophy, An International Thematic Journal, Volume Practicheska filosofia [Practical Philosophy], eds. M. Marinov, Hr. Hristov, pp.9-16

Бузов, Вихрен (2016) The Balkans as a security region: regional and global challenges Governing for the Future. Interdisciplinary Perspectives for a Sustainable World, International Conference “Governing for the Future” (Bucharest, Romania, 9-12 June, 2016), pp.161-166, ISBN 978-88-7587-731-6 Publication Medimond . T609F0021

Бузов, Вихрен (2016) The Culture of Peace Concept – Content and Applications in the Context of the Present Balkan Conflicts Сб. "Прометеjска социологиjа Лубише Митровича", Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, с.63-69

Бузов, Вихрен (2016) Глобалният тероризъм и правото на сигурност (GLOBAL TERRORISM AND THE RIGHT OF SECURITY) (co-author P. Petkova) Tematski sbornik radova "Obrazovanje, pravo i bezbednost u funkciji razvoja drustva", Proceedings, Fakultet za pravo, bezbednost i menazment Konstantin Veliki, Nis, CESNA-B, s.1-7, ISBN 978-86-6113-044-1

Бузов, Вихрен (2016) Една евристична критика на субективизма в социалното познание (A Heuristic Criticism of Subjectivism in Social Knowledge) Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 226-233. ISBN 978-619-7343-00-7

Бузов, Вихрен (2016) Към раздяла с илюзиите във философията на международната сигурност В: "Глобалните проблеми и съдбата на България през 21 век", Сборник посветен на 70-годишнината на чл.кор.проф. В. Проданов, съст. Б. Градинаров, Bisfrim, С., с.203-209, ISBN 9786199075708

Бузов, Вихрен (2016) Теоретични подходи към обяснението на регионалните кризи на сигурността "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Том 3, Велико Търново, Издателство "ИВИС", с.101-108, ISBN 978-619-205-023-8

Бузов, Емил (2016) ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА КАТО ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА София, РААБЕ - сборник документи,ISSN2534-8647, A.2, A.2.2,A.2.3

Булева-Петрова, Марияна (2016) „100 години от рождението на професор Асен Диамандиев” Българско музикознание, 2016, № 4, 101-103. ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2016) Етос, патос и логос на звуковата повторност в хоровите балади на Петко Стайнов Българско музикознание, 2016 № 4, 72-81. ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2016) Звуко-энергийное проявление Истины и Благости в творчестве Г. И. Уствольской. Сб. Приношение Галине Уствольской, Борису Тищенко. Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И.Герцена, с. 37-52, ISBN 978-5-8064-2332-1

Булева-Петрова, Марияна (2016) Паралелният живот на едно голямо дело: "Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук". Музикални хоризонти, 2016, № 6, с. 25-26. ISSN 1310-0076

Бургов, Пресиян (2016) Гранично личностово разстройство. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Психологията в условията на социални промени” с. 96-108, 2016. ISBN 978-619-208-084-6.

Бургов, Пресиян (2016) Един случай на гранична личностова организация през психодинамичната концепция. Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие, София, 06 – 09 октомври 2016 г.

Бурнева, Николина (2016) „Keine Abbildung mehr, […] eine Demonstration.“ Comics mit Schiller und Goethe. Germanistik in Bulgarien. Bd. 1, 279-292

Бурнева, Николина (2016) Erinnerungsorte und globale Perspektiven in der bulgarischen Germanistik. Bulgarian-German Scientific Cooperation: PAST, PRESENT AND FUTURE. Ilza Pazheva (et al., ed.), Veliko Tarnovo: Faber, 45-55.

Бурнева, Николина (2016) Hochzeiten in Bulgarien. Helmut Brall-Tuchel (Hrsg.): Hochzeiten aus interkultureller Perspektive. Duesseldorf University Press DUP, 2016, S. 95-118.

Бурнева, Николина (2016) Zum Basiswissen des Auslandsgermanisten PUBLIKATIONEN DER INTERNATIONALEN VEREINIGUNG FÜR GERMANISTIK (IVG). Hrsg. von Franciszek Grucza und Jianhua Zhu. Frankfurt/Main, 2016, Bd. 23, 107-111.

Бурнева, Николина (2016) Политически аспекти на идентичността в романи от днешна Германия / Рoliticheski аspekti nа identichnosttа v romаni ot dneshnа Germаniya Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз? София, с. 224-233.

Буров, Стоян (2016) Исследования по грамматике современного болгарского языка Тверь: Тверской государственный университет, 2016. 282 стр.

Буров, Стоян (2016) Официален правописен речник на българския език. Глаголи. Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София: Просвета, 2016. 991 стр. – Български език, 63 (2016), № 2, стр. 114-117.

Буров, Стоян (2016) „Граматика и прагматика“ Форум „Граматика и прагматика“ . 19 ноември 2015, София. Проглас (В. Търново), 2016, № 1, стр. 225 – 227.

Буров, Стоян (2016) Български език за 5. клас София: Скорпио

Буров, Стоян (2016) Говор и правоговор – какво мислят българите? Проблеми на устната комуникация 10. Част 1. Десета международна научна конференция, 7–8 ноември 2014 г., Велико Търново, В. Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2016, стр. 99-114.

Буров, Стоян (2016) Граматика и прагматика. Въвеждащи думи. Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 7-10.

Буров, Стоян (2016) Граматичните аспекти на маскулинизацията. Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Съст. А. Кочева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 25-31.

Буров, Стоян (2016) Грамматический род и мужсколичность/женсколичность в современном болгарском языке. Българският език – история и съвременност / Болгарский язык – история и современность. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 9-27.

Буров, Стоян (2016) Какви езикови въпроси коментират българите в интернет? (Поглед върху мненията и нагласите на българските интернет потребители). Проблеми на социолингвистиката ХII. Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Материали от Дванадесетата международна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, 5-6 юни 2015 г. София: Международно социолингвистическо дружество, 2016, стр. 34-42.

Буров, Стоян (2016) Книга за референтния статус на две морфологични категории [В. Маровска. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013.]. // Проглас (В. Търново), 2016, № 1, стр. 219 – 222.

Буров, Стоян (2016) По въпроса за проницаемостта на граматичната система на съвременния български език за чуждоезикови влияния. Дни на науката’2015. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Мартенски научни четения (19 март 2015 г.) и „Дни на науката’2015“ (4 юни 2015 г.), посветени на 830-годишнината от въстанието на Асен и Петър и 215 години от рождението на Уста Колю Фичето. В. Търново: Фабер, 2016, стр. 52-61.

Буров, Стоян (2016) Прагматика на граматиката. За прагматичния избор на граматичните средства (Обобщен анализ на наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му „Лингвистическая прагматика“ (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език). Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, стр. 52-72.

Буров, Стоян (2016) Приносът на Българската академия на науките за развитието на хуманитарните науки във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963 – 1971). Списание на БАН, 2016, № 1, стр. 5-11.

Буров, Стоян (2016) Приносът на Българската академия на науките за развитието на хуманитарните науки във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963 – 1971). Списание на БАН, 2016, № 1, стр. 5-11.

Буров, Стоян (2016) Средният род. Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. Под редакцията на Максим Стаменов и Иво Панчев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 33-44.

Буров, Стоян (2016) Форум Граматика и прагматика. Съпоставително езикознание, 2016, № 2, стр. 145-147.

Буюклиева, Стефка (2016) Algorithms for Computation the Linearity and Degree of Vectorial Boolean Functions Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 245-262.

Буюклиева, Стефка (2016) On some automorphisms of order 3 of the extremal binary codes Fifteenth International Workshop ACCT, Albena, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2016) On the automorphisms of order 15 for a binary self-dual [96,48,20] code Designs, Codes and Cryptography, April 2016, Volume 79, Issue 1, pp 171–182, DOI: 10.1007/s10623-015-0043-0, Impact Factor 0.781

Буюклиева, Стефка (2016) S-boxes from binary quasi-cyclic codes Fifteenth International Workshop ACCT, Albena, Bulgaria, 18-24 June 2016

Буюклиева, Стефка (2016) What is GenSelfDual? Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 231-244.

Буюклиева, Стефка (2016) Девети математически турнир на ВТУ за ученици сп. Математика, бр.3, 2016, стр. 37-41.

Бянов, Иван (2016) ПРИНОСЪТ НА АГРАРНАТА СТРУКТУРА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ВЕЛИЧИНАТА НА ОСНОВНИ МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ Международна научна конференция, Икономически предизвикателства: Миграция, глобализация, устойчивост, политики ISBN 978-954-644-986-3 стр. 415 - 422

Бянова, Невена (2016) Конкуренция и конкурентна среда на електроенергийния пазар в ЕС Сборник с доклади от Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, Свищов 2016 г., Академично издателство „Ценов“, с. 349-353, ISBN 978-954-23-1185-0

Вараджакова, Десислава (2016) (Пенкова) Концепцията за процесния подход при внедряване на системи за устойчиво управление в туризмa Списание „Известия“, кн. 1/2016, изд. на СУ- Варна

Вараджакова, Десислава (2016) Културно-исторически туризъм Изд. „Авангард Прима”, София, 2016, ISBN 978-619-160-582-8

Василев, Георги (2016) . ”Театъра на Бачо Киро” Исторически алманах на РИМ, Габрово 2016г.

Василев, Георги (2016) .„Любителско театрално движение 1870-1915г.” Фабер В.Търново 2016г.

Василев, Георги (2016) ”Требник” Фабер В.Търново,2016

Василев, Георги (2016) Възможности на драматизацията за четене, разбиране и претворяване на художествен текст (начален етап на обучение) Издателство ВТУ

Василев, Георги (2016) Първите театрални представления в Търново Петнадесета национална научна конференция Библиотеки ,четене ,комуникация

Василев, Сава (2016) Nepokorni Luka / Preveo s bugarskog Goran Igić. Rijeka : Udruga graᵭana Orion, 2016. – 102 p. (Biblioteka XXI. stoljeće)

Василев, Сава (2016) Владимир Василев и големите критически сюжети на литературата ни : Фрагменти от генеалогията на мита сп. Литературна мисъл, кн. 1; LiterNet http://liternet.bg/publish/savasilev/vladimir-vasilev.htm

Василева-Петкова, Веселка (2016) The Problems of Cultural Mediation in Community Interpreting. Велико Търново

Василева, Красимира (2016) Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременния български език. Граници на понятийното съдържание – отношението любов – приятелство (по лексикографски данни).// Българският език – история и съвременност (Болгарский язык – история и современность). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 146-158.

Василева, Магдалена (2016) 「マンガを素材とした日本語学習活動」『マンガ・アニメにみる日本文化』文京学院大学院総合研究所2016、47-57p. Токио

Василева, Магдалена (2016) Японската култура и общество в часовете по практически японски език - от гледна точка на теорията. - В: Societas Classica, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2016г., стр. 444 - 453 В. Търново

Василева, Радка (2016) Василева, Рада.: Какво е мистика? (R. Steiner: Was ist Mystik?). В: Й. Ангелус Силезиус: Херувимският странник или Афоризми и рими, за напътствие в Божието съзерцание. Том II. Варна: „Фрувег – ПЗП“, 2016. (с. 5-35). ISBN 978-954-8245-23-4.

Василева, Радка (2016) Vasileva, Rada: Valenzverhältnisse in den FVG (am Beispiel der FV nehmen und вземам). II. Kongress der Germanistinnen und Germanisten Südosteuropas. Canetti Band 9. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2016. S. 245-255. ISBN 978-3-86110-577-0.

Велева, Майя (2016) Историческо развитие и перспективи на управленското счетоводство в България Социално-икономически анализи, В. Търново, Том 8, Брой 2

Велева, Майя (2016) Лихвеният риск в банковата система на България Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема "Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси", Велико Търново

Великов, Калоян (2016) Van wafel naar vafla: een cartografie van Nederlandse leenwoorden in het Bulgaars Roczniki Humanistyczne, Tom LXIV, zeszyt 5, specjalny – 2016

Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language Veliko Turnovo: St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. - pp. 244.

Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.

Велинов, Стефан (2016) Велинов, Стефан. Света Гора – Атон //СБОРНИК ИЗКУСТВО И ЖИВОТ: международна научна конференция в чест на 85-годишнината на Проф. дизкн Валентин Ангелов/ Отговорен редактор Проф. дизкн Антоанета Анчева. – Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий, 2016, (с. 321-328). ISBN 978-619-208-077-8

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Velkova-Gaydarzhieva A. ON LANGUAGE EXPERIMENTS AND MORAL CHOICES. THE ALTERNATIVE CANON: THE POETS BY PLAMEN DOJNOV. // Език и литература - София, 2016. № 1-2, (с. 142-159). ISSN 0324-1270. Език и литература - София, 2016. № 1-2, (с. 142-159). ISSN 0324-1270.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Pory roku Petara Alipieva. // Studia Historicolitteraria XVI (2016) ISSN 2081-1853 DOI 10.24917/20811853.16.4, р. 50-60. Полша, Краковски Педагогически университет//219 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria XVI (2016)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Кръгът "Мисъл" и културата на юбилеите. // Литературен вестник - София, 2016, бр. 37, (с. 14-15). ISSN 1310 - 9561. Литературен вестник - София, 2016, бр. 37, (с. 14-15). ISSN 1310 - 9561. Също: Съвременник, 2017, бр. 3, с. 268-276. ISSN 0204-6962 Също: Професор Михаил Неделчев на 75, 75 номерирани екземпляра, отпечатък от Съвременник, бр. 3, 2017 г.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Светът на Патриарха. // Литературен вестник - София, 06.-12.04.2016, бр. 14, (с. 6-7). Също: Електронно списание LiterNet, 08.06.2016, № 6 (199) (08.06.2016). Литературен вестник - София, 06.-12.04.2016, бр. 14, (с. 6-7). Също: Електронно списание LiterNet, 08.06.2016, № 6 (199)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Среща на поколения хористки. 50 години хор на варненските девойки и жени. // КИЛ - Варна, 2016, бр. 3, (с. 2). ISSN 1310-120X. КИЛ - Варна, 2016, бр. 3, (с. 2). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Яворов и "другите". // Електронно списание LiterNet, 08.06.2016, № 6 (199) (08.06.2016). Електронно списание LiterNet, 08.06.2016, № 6 (199)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева. Критикът класик за "Три класически случая" (за книгата на Светлозар Игов "Три класически случая: Романите на Димитър Димов, Димитър Талев и Емилиян Станев". София, 2015). // КИЛ - Варна, 2016, бр. 1, (с. 1, 14, 15). ISSN 1310-120X. КИЛ - Варна, 2016, бр. 1, (с. 1, 14, 15). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева. Половинвековен юбилей. // Култура. - София, 2016, бр. 27 (с. 2). ISSN - 0861 - 1408 Култура. - София, 2016, бр. 27 (с. 2). ISSN - 0861 - 1408

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Съдбовните жестове на Яворов (за книгата на Д. Михайлов "Яворов и другите". В. Търново, 2015). // Култура - София, 2016, бр. 13, (с. 6). ISSN - 0861 - 1408. Култура - София, 2016, бр. 13, (с. 6). ISSN - 0861 - 1408.

Велчев, Борис (2016) За юридическата грешка и грешката в обществената опасност сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2016 г.

Велчев, Борис (2016) Робството по българското наказателно право С., 2016 г.

Видиновски, Милен (2016) Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт Спорт и наука

Видиновски, Милен (2016) ЕВОЛЮЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА И ЕКИПИРОВКАТА В КАТЕРЕНЕТО Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2016) СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ТЕХНИКАТА НА КАТЕРЕНЕ Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Видолов, Иван (2016) Ръководство за експерт криминалисти. Част първа. София, Академия на МВР, 2016 с. 235 – 257.

Видолова, Мария (2016) The risk in the banking system. Measuring market risk in banking.

Видолова, Мария (2016) Възможности за измерване на пазарния риск в дейността на търговската банка

Видолова, Мария (2016) Класификация и обезценка на кредитните експозиции в банките в светлината на регулаторните изисквания и МСФО 9

Видолова, Мария (2016) Преглед на качеството на активите /AQR анализ/ на банковия сектор в България

Видолова, Мария (2016) Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции

Влайков, Светлозар (2016) Устойчиви словосъчетания, придаващи сакралност на текста, във влахобългарските грамоти от ХІV-ХV в. - доклад за Четения на катедра „Историческо и практическо богословие“ (ПБФ) на тема „Християнството: предание, история и богослужение“, В. Търново, 2016 г. У нас

Влайков, Светлозар (2016) Чашата като образ-символ в библейската и българската фразеология. В сб.:„Свещеното Писание в църковното предание“, стр. 239 - 246, С, 2016, ISBN 978-954-2972-50-1 У нас

Врачовска, Мария (2016) Местни финанси Център за дистанционно обучение към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Врачовска, Мария (2016) Подходи за предоставяне на публични компенсаторни механизми в контекста на механизмите за осигуряване на възвръщаемост Сборник публикации по проект: „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по Финанси и Счетоводство”

Вълчева, Доника (2016) VIRTUAL COLLABORATION AND TEAM MANAGEMENT IN AN ONLINE ENVIRONMENT International Conference on e-Learning’16, Bratislava, Slovakia

Вълчева, Доника (2016) Virtual collaborative learning International Scientific Conference, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria

Вълчева, Пламена (2016) Doing Leadership through Narrative Discourse: Storytelling and Identity Construction in a Global Community of Practice. //Trinity College Dublin Working Papers in Linguistics: Proceedings of the 6th Sociolinguistics Summer School, 4-7th Aug. 2015 /Irma Bochorishvili et al. — Dublin: Trinity College, 2016, 158-163.

Вълчева, Пламена (2016) Identity Construction through Narrative Discourse in a Global Community of Practice. //Език, култура и лингводидактика. /Весела Белчева и др. — Велико Търново: Ивис, 2016, с. 46-52. ISBN: 978-619-205-024-5.

Върбанова, Маргарита (2016) Animated drawings in the studying of trigonometric function in the school maths lessons. Reports Awarded with "Best Paper" Cristal Prize. 55-та годишна конференция на Русенския университет. Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. / Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 27-28.10.2016 г. /(с. 298-303). ISSN 1311-3321. 1.

Върбанова, Маргарита (2016) Аритметичен или алгебричен подход при решаване на задачи в началната училищна математика // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 1 (с. 11-29 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)

Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА № 1 учебна тетрадка за 1. клас София: Архимед - 48 страници. ISBN: 978-954-779-202-9.

Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА № 2 учебна тетрадка за 1. клас София: Архимед. - 48 страници. ISBN: 978-954-779-203-6.

Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА за първи клас София: Архимед. - 140 страници. ISBN: 978-954-779-201-2.

Върбанова, Маргарита (2016) МАТЕМАТИКА за четвърта подготвителна група София: Архимед. - 120 страници. ISBN: 978-954-779-196-1, ISBN: 978-619-7271-01-0.

Върбанова, Маргарита (2016) Ойлер-Вен диаграми или MZ-карти в началната училищна математика // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 2 (с. 143-170 ).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).

Върбанова, Силвия (2016) Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на МаthML за подобряване на визуализацията им, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016 Сборник научни трудове Том 1, с. 143-149, ISSN: 1314-3921 Шумен

Вътова, Мирослава (2016) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за движение (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Проблеми на устната комуникация, Т. 10, част ІІ, 157–164 с. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2016) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език, организирани на базата на пространствените представи (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Език, култура и лингводидактика. Language, Culture and Language Didactics, с. 22–28 Велико Търново: ИВИС

Вътова, Мирослава (2016) Към въпроса за категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на онтологични метафори (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“

Вътова, Мирослава (2016) Още към въпроса за категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на онтологични метафори (от гледна точка на когнитивния подход към езика. // Българският език – история и съвременност, с. 57–70 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Гавазова, Невена (2016) "Беседа за поста и сълзите, и за честните икони" от Григорий Цамблак. Текст и превод. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 35 / Филологически проучвания на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Том 35. Включените в тома статии са посветени на 70-годишнината на видния български езиковед медиевист проф. дфн Иван Харалампиев. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016, ISSN 2534-918Х, 249-268.

Гавазова, Невена (2016) Григорий Цамблак в защита на иконите (според Беседа за поста и сълзите, и за честните икони) 3 in honorem. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, ISBN: 978-619-00-0395-3, 421-435.

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, І група. Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование. Тематично разпределение за първа възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016, (Onlines).

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, ІV група. // Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование. Тематично разпределение за четвърта възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016, (Onlines)

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, ІІ група. Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование. Тематично разпределение за втора възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016, (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016,(Onlines).

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, ІІІ група. Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование. Тематично разпределение за трета възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016,(Onlines) .

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Устойчивост и прогресивност в националните и европейските концепции по технологично образование в предучилищен етап - публична лекция, представена по повод придобиване на академична длъжност "професор".

Галунов, Тодор (2016) Изборите за Велико Народно Събрание в България и компенсационните механизми за малките партии. Мегународен диjалог: Исток – Запад (Право и Политикологиjа), Св. Николе, Р. Македония, 2016, с. 13-18.

Галунов, Тодор (2016) Парламентарни избори и реформи в България (1944 – 1945 г.). Епохи, кн. 1, 2016, с. 102 – 110.

Галунова, Калина (2016) За лектората по български език, литература и култура в Одеса, Украйна Българистика, кн. 32, София: БАН, 2016, с. 45-55, ISSN 1311-8544

Ганчева, Магдалена (2016) Русско-болгарские лексические аналоги (сопоставление семантики и сочетаемости аналогов – имен существительных). Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. В. Търново, 2016, 316 с. Велико Търново

Ганчева, Магдалена (2016) Сочетаемость слов как объект анализа при сопоставительном изучении лексики (на материале русского и болгарского языков) - Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“, т. 53, кн. 1, сб. А, 2015. Филология. Пловдив, 2016, с. 330 - 342. ISSN 0861-0029 Пловдив

Гаранчовска, Ленка (2016) Animované seriály pri výučbe a/alebo (samo)štúdiu slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: In Honorem Dagmar Maria Anoca. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2016, s. 173 – 186. ISBN 978606160755-6.

Гаранчовска, Ленка (2016) Dejiny slovenskej literatúry v Rumunsku. [Dagmar Mária Anoca: Slovenská literatúra v Rumunsku. 2. doplnené vydanie. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2010. 322 s. ISBN 978-973-107-060-5]. In: In Honorem Dagmar Maria Anoca. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2016, s. 571 – 573. ISBN 978606160755-6.

Гаранчовска, Ленка (2016) Nový rumunsko-český prekladový slovník. [Ionescu, Anca Irina. Dicționar român-ceh / Rumunsko-český slovník. 3. doplnené vydanie. Bukurešť: Editura Lider International 2015. 446 s. ISBN 978-973-629-359-7]. In: In Honorem Anca Irina Ionescu. Omagiu la 70 de primăveri. Ed.: Octavia Nedelcu. Bucureşti: Editura Lider Internaţional, 2016, s. 571 – 574. ISBN 978-973-629-359-7.

Гаранчовска, Ленка (2016) Životné jubileum Cornelia Barboricu. Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu, 2016, roč. IV, č. 6, s. 152 – 154. ISSN 1335-7786. (V skrátenej verzii bolo uverejnené aj: JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. 2016. Jubileum Cornelia Barboricu. In: Literárny týždenník, 2016, roč. XXIX, č. 15 – 16, s. 15. ISSN 0862-5999.)

Генова, Дафинка (2016) ‘Ha-Ha’ and ‘Really?’ or about the Serious in the Humorous in the TV Show Masters of the Air. In Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, 6, 35-46, ISSN 16-91-9971.

Генова, Дафинка (2016) Лексика за изразяване на отрицателни нагласи в интернет постинги. В: Б. Димитриевич et al. (ред.), Емоциите в културата на сърби и българи, Ниш, Нишки университет, с. 163-175, ISBN 978-86-7379-411-2.

Генова, Дафинка (2016) Отново за прагматиката: комуникативна и междукултурна прагматика. В: Ст. Буров и Д. Генова (ред.), Граматика и прагматика, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 83-99, ISBN 978-619-208-073-0.

Генова, Дафинка (2016) Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика. В: Съпоставително езикознание, XLI (2), с. 117-128, ISSN 0204-8701.

Георгиев, Георги (2016) “Cut-off Characteristics of the Azimuthally Magnetized Ferrite - Dielectric Circular Waveguide for the Normal TE0n Modes” in Proc. Eighteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'16, Cairns, Australia, Sept. 19-23, 2016, art. no. 7731564, pp. 959-962. DOI: 10.1109/ICEAA.2016.7731564 (Invited Paper in the Special Session „Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85007407767&doi=10.1109%2fICEAA.2016.7731564&partnerID=40&md5=ec24ce3af388f3175064f1933342b8c2

Георгиев, Георги (2016) 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРЕЗВИТЕРА ГЕРГИНА ПОЛУГАНОВА Родознание, брой 1-2, година XXI, 2016 г., стр. 241-251

Георгиев, Георги (2016) A New Method for Exact Computation of the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Loaded with an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. Eighteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'16, Cairns, Australia, Sept. 19-23, 2016, art. no. 7731563, pp. 955-958. DOI: 10.1109/ICEAA.2016.7731563 (Invited Paper in the Special Session „Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85007341216&doi=10.1109%2fICEAA.2016.7731563&partnerID=40&md5=f69191a2ff457610f407916aaf771e5d

Георгиев, Георги (2016) Analysis of the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Containing an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 10th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2016, Davos, Switzerland, April 10-15, 2016, paper ID 1570229501, art. no. 7481556, 4 pages DOI: 10.1109/EuCAP.2016.7481556 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84979223428&doi=10.1109%2fEuCAP.2016.7481556&partnerID=40&md5=db64b29b1dd1637574ed7a223b9982e9

Георгиев, Георги (2016) Condition for Phase Shifter Operation of the Circular Waveguide, Containing an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 2016 Int. Symp. Electromagn. Theory. URSI-EMTS 2016, Espoo, Finland, August 14-18, 2016, (Invited Paper), art. no. 7571417, pp. 428-431 DOI: 10.1109/URSI-EMTS.2016.7571417 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84992061449&doi=10.1109%2fURSI-EMTS.2016.7571417&partnerID=40&md5=7bfe7c4a8e916875d532655c28e38d66

Георгиев, Георги (2016) Effect of the Material and Geometry Parameters on the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Containing a Ferrite Cylinder with Azimuthal Magnetization and a Dielectric Toroid in Proc. Int. Symp. Antennas Propagat. ISAP 2015, Hobart, Tasmania, Australia, November 9-12, 2015, art. no. 7447547, pp. 944-945 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84966781409&partnerID=40&md5=04ba83dc79cef7ed158d5005924a96d0

Георгиев, Георги (2016) Some Zeros of the Real Kummer Function and Their Application to the Theory of Waveguides in Proc. 37th Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2016, Shanghai, China, August 8-11, 2016, (Invited Paper), art. no. 7735279, pp. 3267-3274. DOI: 10.1109/PIERS.2016.7735279 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85006743944&doi=10.1109%2fPIERS.2016.7735279&partnerID=40&md5=112078696544c48dc80df2b4507346b8

Георгиев, Георги (2016) Theorem for the T1(L,n) Numbers and Its Application in the Electromagnetic Theory in Proc. 2016 Int. Symp. Electromagn. Theory. URSI-EMTS 2016, Espoo, Finland, August 14-18, 2016, (Invited Paper), art. no. 7571341, pp. 162-165. DOI: 10.1109/URSI-EMTS.2016.7571341 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84992146594&doi=10.1109%2fURSI-EMTS.2016.7571341&partnerID=40&md5=7745a9609b85b5bc56d0966308a133a7

Георгиев, Георги (2016) Братиславският градинар от Поликрайще Цвятко Байчев – надали втори такъв човек някога ще се роди Родознание, брой 3-4, година XXI, 2016 г., стр. 209-217.

Георгиев, Георги (2016) ДЕЦАТА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА, КАТО СЪВРЕМЕННА РИСКОВА ГРУПА/ CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW AS A MODERN RISK GROUPS В: Доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“. Издателство Ай анд Би, В.Търново 2016г. (с.37-42). ISSN: 2534-9317.

Георгиев, Лъчезар (2016) Европейското и световното книгоиздаване – между комерсиалното в търсене на читателска аудитория. // Gloria bibliospherae (Нишката на Арианда) : Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ. – София: Издателство За буквите – О писменехь, 2016, с. 270–281. София: За буквите- О писменехь, УниБИТ, 2016

Георгиев, Лъчезар (2016) КНИГОИЗДАВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 1806 - 1944 София: АН-ДИ, 2016. - 450 с. : с илюстрации ISBN 978-619-7221-06-0

Георгиев, Лъчезар (2016) = Georgiev, Lychezar. The book and the challenges of the new age: innovations in the management of the publishing structures [= Лъчезар Георгиев. Книга и вызовы нового века: инновации в менеджменте издательских структур]. // Т р у д ы Санкт-Петербургского государственного институ¬та культуры. Т. 213. Книжное дело вчера, сегодня, завтра : материалы 18-й междунар. науч.-практ. конф. «Смирдин. чтения», посвящ. 450-летию отечеств. книгопечатания, 23–25 апр. 2013 г., Санкт-Петербург / М-во культуры Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ин-т культуры ; [редкол.: А. Ю. Русаков (отв. ред.) и др.]. – СПб., 2016. – с. 134–159. Русия, Санкт Петербург, 2016

Георгиев, Лъчезар (2016) = Lachezar Georgiev. The author and the book publishing process : Two studies on the book and print communications. – Saarbrücken; Düsseldorf [Germany] : Lambert Academic Publishing, 2016. – 60 p. ISBN 978–3– 330–02030–6 Книгата е изцяло на английски език. Eлектронно и печатно издание. Saarbrücken; Düsseldorf - Germany

Георгиев, Лъчезар (2016) Lachezar Georgiev. Intellectual property an author. // The works of St Ciril and St Methodius University of Veliko Turnovo. Direction Public communications and Infomation sciences. Volume 7, 2015. - V. Turnovo:St Ciril and St. Methodius University, 2016, pp.12-48. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016.

Георгиев, Лъчезар (2016) Библиотечни и издателски дейности за иновативно съхраняване и популяризиране творчеството на Нобеловия лауреат за литература Жузе Сарамагу в Португалия и България. // Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики. Комуникации. Ефективност. – Шумен, Регион. Библиотека Ст. Чилингиров, 2016, с. 40–54. Шумен: Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар. Съвременната детска литература и тенденциите в европейското книгоиздаване за деца. // В: Н а ц и о н а л н и т е детски литератури в глобалния свят [= National literatures for Children in the global world]. - Сливен: Регионална библиотека Сава Доброплодни, 2016, с. 129 - 148. Sliven: Published by Sava Dobroplodni Regional Library, 2016, p. 129 - 148.

Георгиева-Иванова, Лилия (2016) Основи на образуване на обшообразователни умения в изучаване на английски език в начална училишна възраст

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2016) Смесено обучение – същност, развитие, компетенстности Сб. статии «Учителят прави училището. – УИ «Св.Св. Кирил и Методий», 2016, стр. 141-153, ISSN ISBN978-619-208-081-5.

Георгиева-Тенева, Огняна (2016) Рецензия при обсъждане на дисертационен труд на тема „Българският модернизъм в обучението по литература - културни контексти и модели на четене“ на редовния докторант Методий Кирилов. Участие като член на разширен състав на катедра „Методика“ при Факултет по славянски филологии - Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Георгиева-Тенева, Огняна (2016) Фигурата на разказвача в приказките на Константин Константинов // Библиотека, 2016, № 1, с. 31 – 36, ISSN 0861-847N.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2016) Digital library of scientific forums organized by the Faculty of Mathematics and Informatics of the University "St. Cyril and St. Methodius"- Veliko Tarnovo In Proceedings of the Sixth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2016, pages 267-274

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Книга за учителя по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0963-1, 124 стр.

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Тетрадка по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0965-5, 80 стр.

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Учебник по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0964-8, 152 стр.

Георгиева, Гергана (2016) Варна в средата на XIX век според един османски дефтер. – В: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни проучвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Ред. И. Русев, Варна, 2016, 59-80.

Георгиева, Гергана (2016) Поглед върху социалния профил на османския провинциален управител (по примера на еялет Румелия от края на XVIII и началото на XIX век) Велико Търново

Георгиева, Гергана (2016) Първева, Ст. ЗЕМЯТА И ХОРАТА ПРЕЗ XVII – ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XVIII ВЕК. ОВЛАДЯВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА АГРАРНОТО И СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО В ЦЕНТРАЛНИТЕ И ЮЖНИТЕ БАЛКАНИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ. София, 2011. – Etudes balkaniques, 2 (2016), 365-373.

Георгиева, Гергана (2016) Структура на градовете в българските земи през 70-те години на XIX век по данни от османските статистически годишници (салнамета). – В: Известия на държавните архиви, 2016, кн. 106, с. 136-191.

Георгиева, Иванка (2016) Девети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас София

Георгиева, Стела (2016) "Новите пътища на детската книга в Латинска Америка. Португалоезичното и испаноезичното детско книгоиздаване в контекста на глобалните издателски процеси" Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, Факултет Математика и информатика, Обществени комуникации и информационни науки, т.7, 2015. В. Търново, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016. с. 117-163.

Георгиева, Стела (2016) Библиотечни и издателски практики за популяризиране на детската книга и четенето в португало- и испаноезичните страни.(Латинска Америка). Шумен

Гергова, Христина (2016) (2016) „ ПО ПЪТЯ КЪМ УСПЕШНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ” сборник с доклади от Национална научно-практическа конференция " Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства" и на сайт, разработен от МОН - file:///C:/Users/Хриси/Downloads/28_SU_Letnitsa%20(3).pdf

Гецов, Антон (2016) Към въпроса за енигмата комуникативна стратегия Българският език – история и съвременност. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 28–35.

Гецов, Антон (2016) Манипулация и емпатия Проблеми на устната комуникация. Книга десета. Част II. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 11–23.

Гецов, Антон (2016) Медиите като средство за масова профанация Медиалингвистика. Выпуск 5. Язык в координатах массмедиа. Материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г., Варна, Болгария). Санкт-Петербург, 2016, с. 29–31, ISSN 2312-0274.// http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html (30.12.2016 г.)

Гецов, Антон (2016) Модерната неграмотност на обществото като фактор за неговото опитомяване сп. „Проглас“, кн. 1, 2016, с. 43–61, ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss1/3

Гецов, Антон (2016) Новата неграмотност и обърканото стадо Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Леонида Михайловича Васильева и профессора Мусалии Галеевны Хайруллиной. Уфа, РИЦ БашГУ, 2016, с. 175–182, ISBN978-5-7477-4225-3.

Глушкова, Светла (2016) Конференцията в Лондон и обособяването на независимата държава Белгия(1830-1831) Исторически преглед, София, ISSN 0323 - 9748

Горанова, Пенка (2016) Емпирично изследване на синергичния ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 119

Горанова, Пенка (2016) Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 23

Горанова, Пенка (2016) Рекламна политика АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите (свитък с изпитни материали) АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Кръгла маса с международно участие. Сборник с доклади - Свищов, 21 октомври 2016 г.

Гостилов, Стефан (2016) Относно знаково-символната страна на визуалната комуникация. Трета докторантска научна сесия ВТУ „Св.св. Кирил и Метoдий”, В. Търново.

Гостилов, Стефан (2016) Рaзвитие нa визуaлнo-кoмуникaтивни кoмпетенции нa 5–6-гoдишни децa чрез изoбрaзителнaтa дейнocт риcувaне

Гочев, Гочо (2016) Оппозиция «живое - неживое» в системе русской лексики Русский язык за рубежом. 2016. № 2 (255). С. 91-96. РИНЦ®

Григорова, Лора (2016) За преподаването на най-новата история на България: историографски аспекти на темата за антикомунистическата съпротива в България. – В: Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, 2016, с. 24-39, ISBN 978-619-90758-0-7. София

Григорова, Маргрета (2016) Specular Transformations of Joseph Conrad’s Philosophy of the Sea in “Life of Pi” (the Novel and the Film) – Refraction of the Transition betheen the XX and XXI Century Yearbook of Conrads studies, vol. X, 2015, Kraków:Jagiellonian University Press, 2015, ISSN 1899-3028, e-ISSN 2084-3941, 83-95. Punkty MNISW: 8

Григорова, Маргрета (2016)