Публикации за 2016


Авгинова-Николова, Емилия (2016) "За някои вярвания и обичаи на българите и гърците, свързани с хляба" Сб. "Език, култура и лингводидактика", стр. 53-61, В. Търново, 2016, ISBN - 978-619-205-024-5, COBISS.BG-ID - 1276596964

Аврамов, Владимир (2016) Аврамов, В. Живописна творба "Съвременна легенда за Северозапада", с размери 140х110 см, акрил върху платно, участие в IV Международно балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ”, Стара Загора, 2016 Стара Загора

Агаларева, Маринела (2016) ГЕОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА КВАТЕРНЕРНИ ТЕКТОНСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКАТА СЕИЗМОТЕКТОНСКА ЗОНА Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2016, с. 47-64, ISSN - 0204-7209 COBISS.BG-ID - 1119666916

Агаларева, Маринела (2016) Геодинамичен модел на кватернерните тектонски процеси в обсега на Софийска сеизмотектонска зона В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, с. 23 - 31, ISBN 978-619-201-172-7

Александров, Олег (2016) Моливдовул на протокуропалата Пакуриан Аршакид, открит в Поморие. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІX). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 16-21. ISBN 978-619-208-066-2; COBISS.BG-ID - 1265734372

Александров, Олег (2016) Редовни археологически разкопки на античен керамичен център край Павликени, сезон 2015 г. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: Мултипринт, 2016, с. 493-497. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2016) Спасително археологическо проучване на територията на Късноантична крепост „Ковачевско кале“, край гр. Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София: Мултипринт, 2016, с. 497-500. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александрова, Елица (2016) Ролята на изобразителното изкуство върху интелектуалното развитие на децата от предучилищна възрастTHE ROLE OF ART ON THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN Педагогическо списание на Великотърновския университет”Св.св.Кирил и Методий”/Педагогически алманах бр.1 /2015г./стр.65-73/

Александрова, Силвия (2016) Китай и Първата световна война. China and the First World War. 100 години от началото на Първата световна война: Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014. (Съставител и редактор С. Александрова). Велико Търново:Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 41-56, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-053-2 (CD), COBISS-BG.ID 1279832804

Александрова, Силвия (2016) Пацифизмът, „Америка Фърст“ и участието на САЩ във Втората световна война. Pacifism, “America First” and the US Participation in the Second World War. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. IX. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 85-93, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-066-2 (CD)

Александрова, Стелиана (2016) ABC fleksji polskiej. Ćwiczenia, (съавторка: Виргиния Мирославска) - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016

Александрова, Стелиана (2016) Z problematyki przekładu dokumentacji firmowej w nauczaniu języka bułgarskiego i polskiego jako obcego // „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23 Łódź

Александрова, Стелиана (2016) Артур Галковски. Визитата на Умберто Еко в Лодзкия университет: репортаж от фестивала „Лабиринтът на знаците 2015“. Литературен вестник, бр. 17-18, 27.04.-10.05.2016 , стр. 9, ISSN: 1310-9561

Александрова, Стелиана (2016) Проблематика на стихосложението при преводната рецепция на поезията на Леополд Стаф. // Проглас, кн. 2, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, с. 408-418, ISSN 0861-7902,

Алексиева, Милена (2016) Aleksieva, M. Changes in the physical capability of 8 and 9 year old students after applied game approach. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2016(1), Art 14, pp. 84 – 87, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051 Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 14, pp. 84 – 87, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051

Алексиева, Милена (2016) Aleksieva, Milena, Miroslava Petkova. Characteristics of the specific preparedness of 7 and 8 year old students after applied game approach in basketball education. 8th Annual international conference: 19th - 20th November, 2015 Physical education, sport and health, Ред. Marian Cretu Pitesti, Romania, page 326 -331 ISSN:1453-1194 [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL] 8th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, page 326 -331 ISSN:1453-1194

Алексиева, Милена (2016) Aleksieva, Milena. Assessment of the special physical and the specific technical preparedness of basketball players. Journal “Economics & Education” publishes actual information and modern researches in the corresponding fields. 2016 pp 28-32 pISSN 2500-946X, eISSN 2592-8236 [Инд./Реф. в: Directory of Research Journals Indexing (DRJI)] Journal “Economics & Education” publishes actual information and modern researches in the corresponding fields. pp 28-32 pISSN 2500-946X, eISSN 2592-8236

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Motivation of students from the initial educational degree for participation in the organization of sport activities. IX Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", 2016 , г. Белово, Русия, с.148-152, ISBN 978-5-906888-03-7 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] IX Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", 2016 , г. Белово, Русия, с.148-152, ISBN 978-5-906888-03-7

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол. В. Търново: „Ай анд Би“, 2016, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7; COBISS.BG-ID 1279882468 В. Търново: „Ай анд Би“, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7; COBISS.BG-ID 1279882468

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. ИЗСЛЕДВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ И ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП КЪМ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ // Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60-68. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1281363940 Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60-68. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1281363940

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Николай Панайотов, Милен Видиновски. Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт. Спорт и наука, бр. 2. 2016, София, с. 46-51 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 2016, Спорт и наука, бр. 2. София, с. 46-51 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена. Relation structure of the physical development, the physical capability and the specific preparedness of 7 year old students. - IX Мeждунaрoднaя нaучнaя кoнфeрeнция "Иннoвaции в тeхнoлoгиях и oбрaзoвaнии", "Кузбaсский гoсудaрствeнный тeхничeский унивeрситeт им. Т.Ф. Гoрбaчeвa", г. Бeлoвo 18-19 мaрт 2016 г. Ред. Ковалев Владимир Анатольевич. Ч. 3. с. 429-434 ISBN 978-5-906888-03-7 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] IX Мeждунaрoднaя нaучнaя кoнфeрeнция "Иннoвaции в тeхнoлoгиях и oбрaзoвaнии", "Кузбaсский гoсудaрствeнный тeхничeский унивeрситeт им. Т.Ф. Гoрбaчeвa", г. Бeлoвo 18-19 мaрт 2016 г. Ч. 3. с. 429-434 ISBN 978-5-906888-03-7

Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена. Баскетбол в училище. В. Търново: „Ай анд Би“, 2016, 207 с. ISBN: 978-619-7281-09-5; COBISS.BG-ID 1279900388 В. Търново: „Ай анд Би“, 2016 207 с. ISBN: 978-619-7281-09-5; COBISS.BG-ID 1279900388

Алексиева, Милена (2016) Денев, Ст., М. Алексиева. Подкрепящата среда – фактор при избор на спорт в свободното време сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, 2016. Ред. проф.д-р Л. Петров; състав. Рени Христова-Коцева, ISBN 2534-9317; COBISS.BG-ID 1281978852, 249-254

Алексиева, Милена (2016) Стефания Беломъжева-Димитрова, Алексиева, Милена, Стоян Денев. Адаптирана физическа активност, Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4 ; COBISS.BG-ID 1279866084 Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4; COBISS.BG-ID 1279866084

Ангелов, Мариан (2016) Неравноделните метроритми при обучението по музика в 1.-4. клас Докторска дисертация - присъдена образователна и научна степен „доктор”, дата на защита - 22.04.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Илияна Николова, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност: Mетодика на обучението по музика, Педагогически факултет, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 248 с., 2016, COBISS.BG-ID 1275361252

Ангелов, Христо (2016) Преглед на практиката на българските съдилища в материята на съпружеските имуществени отношения с международен елемент, Списание De Jure 2016, бр. 1 Велико Търново

Ангелов, Христо (2016) Споразумението за избор на приложимо право към имуществените отношения между съпрузи – сравнителен анализ, Списание De Jure 2016, бр. 2 Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) „Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта. „Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта. София: Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, 2016, 2016, ISBN 9789545331602, Подсерия на Колекция неиздадените, ISSN C634-5387, COBISS.BG-ID:1282671588.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Игра на кодове. Как априлските поети рапортуват пред Държавна сигурност през 1974 г. Генерация на властта: "априлското поколение" в българската литература : [научна конференция, 3 юни 2016 г., София] / състав. Пламен Дойнов. София: Кралица Маб, 2016, с. 115 - 145, ISBN 978-954-533-161-9, COBISS.BG-ID: 1282740708

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Литература и социално ангажиране с оглед на българския производствен роман от началото на 50-те години на ХХ век. - Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113. Online: https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/Literaturoznanie_Full_II_20151029-31.pdf Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113.Online ISSN 0861–0029

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Стефан Киров. Спомени. Алманах "Света гора", бр. 14 (Н), Велико търново: Изд. Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“, 2016, с. 412-463, ISSN 1311–0209.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Шагреновата книга на Марек Биенчик Литературен вестник, Год. 25, бр. 17/18 от 27.04-10.05 2016, с. 28, ISSN 1310 - 9561 (Print), COBISS.BG-ID:1278961636.

Ангелова, Жоржета (2016) Използване на математическия софтуер GEOGEBRA за осъвременяване на обучението по математика Сборник от научна конференция на младите изследователи, Велико Търново, Издателство „Фабер“, Ред.: Милена Стефанова, (с. 51 – 56)

Ангелова, Пенка (2016) Akzente Kultureller Bildung und Anregungen von Elias Canetti. In: An der Grenze der Zukunft. Genshagener Noten. Nr. 8, 11–17 November 2016 at Castle Genshagen S. 60-67. Genshagen: Stiftung Genshagen.

Ангелова, Пенка (2016) Deutsch als Wissenschaftsprache. Selbstreflexion und Innovation. In: Mehrsprachigkeit-Interkulturalität-Intermedialität. Deutsch - die Sprache, die uns verbindet. Balkangermanistiken. Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft Bd. 9. Zweiter Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa, Veliko Tarnovo, Oktober, 2010. Hrsg. Von Nikolina Burneva, Marijka Dimitrova, Ljudmila Ivanova, Rada Vasileva. St. Ingbert. Röhrig Universitätsverlag, 2016, S. 19-32, ISBN 978-3-86110-577-0. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag

Ангелова, Пенка (2016) Елиас Канети: Съчинения. т. 5, Записки 1954-1993. Русе: МД "Елиас Канети", 2016, 480 с. ISBN: 978-954-2992-31-8, COBISS.BG-ID: 1277033188. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2016) За актуалността на теорията за маса и власт на Елиас Канети. В: сп. Либерален преглед, . Либерален преглед.

Ангелова, Светлана (2016) Качеството на природонаучната подготовка на бъдещи начални учители през призмата на SWOT-анализа Academic Journal „Management and Education”, 2016, XII (3), с. 78-84. Print ISSN 1312-6121 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing] COBISS.BG-ID - 1122054372

Ангелова, Светлана (2016) Моделирането като изследователска задача в аспекта качество на обучението по дисциплината „Училищен курс Човек – природа“ Сб. „Международна научна конференция Педагогическото образование – традиции и съвременност, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Ред. Р. Христова – Коцева. В. Търново: I & B, 2016, с. 1-6 [CD]. ISBN: 978-7281-01-9, COBISS.BG-ID - 1288420836

Ангелова, Светлана (2016) Нормативно осигуряване на здравното образование в училище – възможности и перспективи Science & Technologies, 2016, VI (8), с. 21-27. Online ISSN 1314-4111, ID № 2598

Ангелова, Светлана (2016) Някои аспекти на интеграция на технологиите в природонаучната подготовка на бъдещите начални учители Academic Journal “Management and Education”, 2016, XII (3), с. 85-90. Print ISSN 1312-6121 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing] COBISS.BG-ID - 1122054372

Андреев, Андрей (2016) Великите князе, царете, императорите на Русия. (съавт. с проф. дин Й. Андреев). Второ допълнено издание. В. Търново, 2016. ISBN 978-619-168-162-4 В. Търново

Андреев, Андрей (2016) Руските славянски комитети и българският църковен въпрос през 60-те години на ХІХ век. // Almanach „Via Evrasia“. Скок в бъдещето : Голяма Евразия или голяма Еропа? : В памет на проф. Христина Мирчева. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016 София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016

Андреева, Десислава (2016) „Изключващият” дискурс, или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.01.2016. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2016) Източната криза: възходът на новините Сборник с доклади от Национална научна конференция "140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновски манастир", 13.05.2016 г.- Велико Търново: Фабер, 2016, с.205-231.ISBN 978-619-00-0540-7.

Андреева, Десислава (2016) Подменената журналистика. Пиарът в журналистическото съдържание (авторски принос: с. 7-192; 223-245) В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с. ISBN 978-619-208-075-4; COBISS.BG-ID:1277363172

Антонов, Симеон (2016) Едно легендарно сведение от „Картлис цховреба“ за смъртта на император Алексий (III) Ангел и българския цар Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия. Велико Търново: Абагар, 2016, с. 193–198. ISBN 978-619-168-175-4

Антонов, Симеон (2016) Някои хипотези относно печатите на Давид Комнин от България Журнал за исторически и археологически изследвания, 2016, кн. 1-2, с. 203–210. ISSN 1314-748X

Антонов, Симеон (2016) Образът на детето и императора Михаил VII Дука в Хронография на Михаил Псел Балканистичен форум, 2016, т. XXV, кн. 1-2, 101–109. ISSN 1310-3970

Антонов, Симеон (2016) Политическите идеи на Михаил Псел според неговата Хронография Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Пета студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, т. 2. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 92–100. ISBN 978-619-208-050-1

Антонова, Анета (2016) Принудително изпълнение върху акции. -Сборник. Съдебни практики. Принудително изпълнение. София: Камара на частните съдебни изпълнители. 2016, №1 .

Анчев-Калоянов, Анчо (2016) Ранните служби за св.Иван Рилски като исторически извори. In honorem 3. Quadrivium Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, с.305-318

Анчев, Стефан (2016) България в края на Втората световна война, преди и по време на Парижката мирна конференция от 1946 г. Журнал за исторически и археологически изследвания. 2016, 3. с. 22-35. ISSN 1314-748Х

Анчев, Стефан (2016) Косово данас – национална бол, наметнут избор, упориште агресора или повод за дестабилизацију Vek srpske golgote 1915-2015. Књига III Друштвене науке. Косовска Митровица 2016. с. 19-28. ISBN 978-86-6349-067-3 ; ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину)

Анчев, Стефан (2016) Косово и Метохиjа у српскоj политици уочи и за време Првог светскоj рата.// Vek srpske golgote 1915-2015. Књига I Историја. Косовска Митровица 2016. с. 23-34. ISBN 978-86-6349-065-9 ; ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину) Vek srpske golgote 1915-2015. Књига I Историја. Косовска Митровица 2016. с. 23-34. ISBN 978-86-6349-065-9 ; ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину)

Анчев, Стефан (2016) От Балканах до России - политика США в новом геополитическом пространстве в конце двадцатого и начале двадцать первого века. V Столыпинские чтения публичная политика и социальные науки. Краснодар 2016., с. 428-438. ISBN 978-5-8209-1247-4

Анчев, Стефан (2016) Формирането на балканската идентичност в западната литература и пропаганда през ХIХ–ХХ век. КОСОВО И МЕТОХИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ – СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА КАСНИЈЕ. Tематски зборник међународног значаја. Косовска Митровица. 2016., с. 1-21. ISBN 978-86-6349-072-7

Аркадиев, Димитър (2016) ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАСТЕЖА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ Сп. Статистика, София, НСИ, 2016, кн.1, с. 73-102. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2016) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ: ОТ ЗОРАТА НА ИСТОРИЯТА ДОСЕГА Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, 2016, 324 с.; ISBN: 978-619-208-056-3

Асенов, Анатолий (2016) Фирмен контролинг Фабер, Велико Търново

Асенов, Олег (2016) Layered routing algorithm for sustainable MANET operation 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2016

Астарджиева, Татяна (2016) Александър Василиевич Колчак в Първата световна война. Юбилейна кръгла маса „Сто години от началото на Първата световна война”, В. Търново, 27 ноември 2014 г. Ред. С. Александрова. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, c. 57-70. Online. ISBN 978-619-208-053-2. COBISS.BG-ID - 1279832804.

Астарджиева, Татяна (2016) Белите генерали за реставрацията на стария режим. - VIA EVRASIA, Алманах, 2016, 5, с. 1-17. http://www.viaevrasia.com/documents/31.%20TATYANA%20ASTARJIEVA,%20VIA%20EVRASIA,%202016,%205.pdf. Online ISSN 1314-6645.

Астарджиева, Татяна (2016) ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ I ЧАСТ: ХIХ ВЕК. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, 195 с. ISBN 978-619-208-094-5. COBISS, BG-ID-1278810340.

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2016) Атанасова 2016: Вежливостта в учебен дискурс. // Белчева, В., Станчев, Св. (ред.) "Език, култура и лингводидактика". Велико Търново: Ивис 2016, стр. 29 - 35

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2016) Атанасова 2016: Индикаторите за лице в трансдисциплинарна перспектива: средства за изграждане и показатели за тълкуване на значението на речевите актове.// Меса, Д и др. (ред.) Нов Български Университет, Департамент "Романистика и Германистика", Годишник том 2, 2016, ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/rng16/lessons.php.htm

Байчев, Илиян (2016) За процедурата по принудително изземване на имот – държавна собственост по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост Сборник в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, Фабер, стр. 296-310 ISBN 978-619-208-072-3

Бакоев, Валентин (2016) Experimental Investigation of Some Algorithms for Computing a Maximum Flow in Flow Networks, Proceedings of the 3rd Virtual Multidisciplinary Conference, held at www.quaesti.com during December, 7 - 11, 2015, Zilina, Slovakia. ISSN: 2453-7144; CD ROM ISSN: 1339-5572; ISBN: 978-80-554-1170-5. DOI: 10.18638/quaesti.2015.3.1

Бакоев, Валентин (2016) Използване на отворени образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016, Пловдив, май, 2016, стр. 179-184. ISSN: 1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2745

Баланов, Йордан (2016) Безвестното отсъствие Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, 246 с. ISBN 978-619-208-065-5

Баланов, Йордан (2016) Запазени субективни права за учредителя или определено от него трето лице във фондация. Сб. научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, Велико Търново, Ред. Ц. Рашкова, С. Панева. Велико Търново, : Фабер, 2016, с. 209-222, ISBN 978-619208-072-3

Баланов, Йордан (2016) Понятие за безвестно отсъствие De jure, 2016, №2, с.128-139, ISSN: 1314-2593

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Билингвалната езикова личност в контекста на антропоцентричната парадигма и на когнитивния подход в съвременните лингвистични изследвания. // Българският език – история и съвременност. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016, (с.106 – 117). ISВN 987-619-208-048-8.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Към въпроса за езиковата личност на детето билингва в предучилищна възраст от турския етнос. // Актуални проблеми на съвременната лингвистика, юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова, София, 2016, изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, (с. 413 – 421). ISВN 987-954-322-872-0.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Към въпроса за езиковото развитие на децата билингви от гледна точка на когнитивния подход. // Проблеми на устната комуникация (част І). УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016, (с. 330 – 341). ISSN 2367-8712.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Структура языковой личности на основании интреграционной модели познания (с точки зрения когнитивного подхода). // Нефтекамск, 2016.

Беливанова, Бора (2016) "Великата културна революция" в Китай и литературата Сборник с доклади от международна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", изд. Фабер, В. Търново, 2016 г., ISBN: 978-619-00-0406-6

Белогашев, Георги (2016) Синергийно-антропологична интерпретация на исихазма Философия, 2016, XХV(1), с. 9 - 19, ISSN 0861-6302 WEB OF SCIENCE-http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D52i7lF3Osp5fYEFTej&page=1&doc=1

Белогашев, Георги (2016) Социологически изследвания на Димитър Михалчев София, Пропелер, 342 с. ISBN 978-954-392-385-4

Белогашев, Георги (2016) Съвременни аспекти на дебата между хуманитарни науки и природни науки Идеи, 2016, 8(1), с. 112 - 121, ISSN 1313-9703

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Jorgić, Б., S. Đorđević, S. Belomazheva-Dimitrova, S. Milenković, D. Tsonkova, G. Georgiev. Postural Status of the Spinal Column in the Sagittal Plane in a Student Population. Book of Proceedings of XIX International Scientific Conference „FIS Communications 2016" in Physical Education, Sport and Recreation, 20-22nd October 2016, Nis, Serbia. Editor in chief: Saša Pantelić. Nis: Faculty of sport and physical education, University of Niš, 2016, pp. 295-299. ISBN: 978‐86‐87249‐80‐6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури. Сп. Медицина и спорт, 2016, брой 1-2/2016, с. 26-31. Print ISSN 1312-5664, COBISS.BG-ID - 1121911268.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 211. ISBN 978-954-9689-87-7, COBISS.BG-ID - 1289521380.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Дончева. Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности. Сп. Спорт и наука, 2016, бр. 2/2016, с. 107-115. ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., С. Денев, М. Алексиева. Адаптирана физическа активност. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4, COBISS.BG-ID - 1279866084.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Видиновски, М., С. Беломъжева-Димитрова. Съвременни аспекти на техниката на катерене. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. 339-344. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Джорджевич, С., Б. Йоргич, С. БеломъжеваДимитрова, Д. Цонкова, С. Миленкович. Влияние на плоскостъпието върху позата на тяото при студенти от великотърновски университет. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. 367-372. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Сираков, И., С. Беломъжева-Димитрова. Съвременни средства за проследяване на движението на състезатели по ориентиране. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 324-329. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Белчева, Весела (2016) Didaktisch-methodische Ueberlegungen und unterrichtspraktische Ideen zur oesterreichischen Landeskunde im DaF-Unterricht Сб. "Diversity in Knowledge Society (Education, Education Leadership, Interdisciplinary Studies, Language, Literature)", 47- 52, ISBN 978-88-97908-29-6

Белчева, Весела (2016) Wie das Land, so das Sprichwort, или за един нов тематичен речник в помощ на обучението по немски като чужд език (рецензия в съавторство) Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 6, 717-719,ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1282892516

Белчева, Весела (2016) За динамичната метода по немски език на Благой Мавров или как да усвоим най-необходимото от всекидневния говор Сп. "Образование", бр. 6, 5-12, ISSN 0861-475Х, COBISS.BG-ID 1285094884

Белчева, Весела (2016) Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в. // CREATING THE IMAGE OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC IN BULGARIAN TEXTBOOKS OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE FROM THE 1960s AND 1970s сп. "Чуждоезиково обучение", кн.1, 2016, 50-60, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1275619812 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=E5f8L2g1PRbhkTfawxm&page=1&doc=3

Белчева, Весела (2016) Образът на търновския учител по чужд език от Възраждането до началото на ХХ в. Кратка историческа ретроспекция Сборник от Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии "Филологията - класическа и нова".София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски",734-741, ISBN 978-954-07-4082-9

Белчева, Весела (2016) По следите на австрийския художник Густав Климт в обучението по немски като чужд език Сп. "Образование", бр. 3, 47-56, ISSN 0861-475X, COBISS.BG-ID 1278672100

Белчева, Весела (2016) Преодоляване на стереотипните представи за Другостта в чуждоезиковото обучение Сб. "Език, култура и лингводидактика", 102-110, ISBN 978-619-205-024-5,COBISS.BG-ID 1276596964

Белчева, Весела (2016) Първата немска читанка като част от българското методическо наследство // THE FIRST GERMAN LANGUAGE READING BOOK AS A PART OF THE BULGARIAN METHODICAL HERITAGE Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 5, 543-546, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1281310180 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=E5f8L2g1PRbhkTfawxm&page=1&doc=4

Белчева, Весела (2016) Ретроспективен поглед към гръцките книги в училищната библиотека в края на XVIII - средата на XIX в. (рецензия на книга) Сп. "Образование", бр.4,117-119, ISSN 0861-475X, COBISS.BG-ID 1285049828

Бенчева, Виктория (2016) “Curvature of a barycentric curve and applications to trajectories of rational Bezier curves”, Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2016

Бойчев, Бойчо (2016) Анализ на решенията на световните доставчици на IaaS облачни услуги. Бизнес управление, 2016, 3 (XXVI), с. 69-86. Print ISSN 0861-6604, COBISS.BG-ID: 1119711204 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1119711204&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Методология за избор на доставчик на IAAS облачна услуга. Социално-икономически анализи, 2016, 1(9), с. 48-57. Print ISSN 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1281488356 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1281488356&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Състояние и перспективи в използването на банкови карти като средство за разплащане (разплащателен инструмент) в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, АИ Ценов, том 23, 2016, с. 35-64 (30 с.). ISSN: 1312-3815, COBISS.BG-ID: 1277105636 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277105636&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Технически предизвикателства пред сигурността и безопасността на облачната инфраструктура като услуга Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020": Юбилейна научна конференция. Сборник с доклади. – Свищов: АИ Ценов, 07-08 октомври 2016 г., с. 374-380. ISBN: 978-954-23-1188-1. COBISS.BG-ID: 1277525220 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277525220&fmt=11&lani=bg

Бонджолов, Христо (2016)