Публикации за 2015


Авгинова-Николова, Емилия (2015) "Към въпроса за хитростта, лъжата и измамата в лексикалните системи на българския, руския и гръцкия език" Балканите – език, история, култура”- т. IV, Велико Търново

Аврамов, Владимир (2015) ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЦЪРКОВНА СТЕНОПИС В РУСИЯ

Аврамова, Галина (2015) „Tradurre per specializzare"

Александров, Олег (2015) The Role of Legatus Augusti pro praetore in the Religious Life of Exercitus Moesiae Inferioris. – In: Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 (Bulletin of the National Archaeological Institute, XLII). Sofia, 2015, 651-654 ISSN 0323-9535

Александров, Олег (2015) Античен производствен център Павликени. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 444-448. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2015) Културно-историческите обекти – основен ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област (в съавторство с И. Марков). – В: Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието. Варна, Издателство „Славена“, 2015, 126-134 ISBN 978-619-190-040-4

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на археологически структури от Късноантичната епоха по трасето на ул. „П. Р. Славейков“ при кръстовището с ул. „Мусала“, гр. Поморие. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 324-327. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на обект по трасето на главен клон 1G от ВИК мрежата на гр. Поморие, преминаващ по ул. „Странджа“, в участъка от ревизионна шахта РШ – Гл. Кл. 1G5 до кръстовището с ул. „П. Волов“. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 330-333. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на сграда от късноримската епоха на ул. „П. Р. Славейков“, гр. Поморие. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 327-330. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2015) Спасително археологическо проучване на територията на античния некропол на Аполония, в м. Калфата/Буджака, УПИ ІХ-5300, гр. Созопол. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 372-373. ISSN 1313-0889

Александрова, Елица (2015) Рисунката като средство за себеизразяване на детето от предучилищна възрастTHE DRAWING AS A MEANS OF SELF-EXPRESSION OF CHILDREN IN PRESCHOOL AGE Педагогика, 2015 г/ книжка №7 Аз Буки/ стр. 954-959

Александрова, Силвия (2015) Афганистанският капан The Afghan Trap 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013: Юбилейна международна научна конференция: Секция Исторически факултет. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 125-132, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-002-0 (CD).

Александрова, Силвия (2015) Теодор Рузвелт и зората на американския глобализъм. Theodore Roosevelt and the Dawn of American Globalism. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VIII. Научна конференция 30 октомври 2013 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 130-140, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-988-4 (CD).

Александрова, Стелиана (2015) Преводна рецепция на поезията на Болеслав Лешмян в България. // Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, nr 4/2015, str. 49-54, e-ISSN: 2449-8297

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Бояна Митрева. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ 3 Х 3, / Бояна Митрева - Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 267-272. София, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 267-272. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Aнaлиз нa нивoтo нa физичeскoтo рaзвитиe нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд при oбучeниe пo минибaскeтбoл, 2015 сп. Педагогически алманах, / Мирослава Петкова - сп. Педагогически алманах, 2015, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 384-394, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) сп. Педагогически алманах, 2015, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 384-394, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Устaнoвявaнe нивoтo нa физичeскaтa дeeспoсoбнoст нa 7-, 8- и 9-гoдишни учeници слeд прилoжeн игрoви пoдхoд, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 186-191. София, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 186-191. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6 / Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски - Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Анализ на техническата подготвеност на 15-18-годишни момичета с интелектуални затруднения. Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ 2015, В. Търново: ВТУ ISBN 978-619-728-01-9 Сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ 2015, В. Търново: ВТУ ISBN 978-619-728-01-9

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: „Фабер” с. 443-448, ISBN: 978-619-00-0352-6

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания, / Стоян Денев - В. Търново: „Ай анд Би“, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3 В. Търново: „Ай анд Би“, 121 с. ISBN: 978-854-9689-98-3

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Кръстю Църов, Евдокия Кариофилаки . Изследване върху ефективността на спортната подготовка на баскетболистите на колички от Волос (Гърция). Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014, с. 417-424 В. Търново: „Фабер” ISBN: 978-619-00-0352-6 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014, с. 417-424 В. Търново: „Фабер” ISBN: 978-619-00-0352-6

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. ОСОБЕНОСТИ НА СПЕЦИФИЧНАТА БАСКЕТБОЛНА ПОДГОТВЕНОСТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ. Сп. Спорт и наука 2015, изв. бр. 5 с. 250-256, София, ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука 2015, изв. бр. 5 с. 250-256, София, ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука 2015, изв. бр. 5 с. 250-256, София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Оценяване индивидуалните баскетболни способности на ученици с интелектуални затруднения, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393 - Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Проучване мотивацията на учениците за участие в организирани спортни занимания, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393 - Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2015, Изв. брой 5, с.152-159. София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на показатели за физическо развитие при ученици от начален етап на основната образователна степен, 2015 Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 5, София, с. 272-279 ISSN 1310-3393

Ангелов, Мариан (2015) Неравноделните метроритми в учебните програми по музика на българското училище до 60-те години на 20 век Сб. от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 10 май 2013. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 486-492, ISBN 978-619-208-001-3

Ангелов, Мариан (2015) Неравноделните метроритми като част от обучението с учебника по музика за първи клас на Галунка Калоферова и колектив Сб. от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 21 ноември 2014 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова и др. Велико Търново: Изд. „Фабер”, 2015, с. 385-392, ISBN: 978-619-00-0352-6

Ангелов, Христо (2015) Влиянието на Хагската конвенция от 1978 г. върху проекта за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, Списание De Jure 2015, бр. 2 Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика – В: „Тихата лирика” в българската литература. София – Велико Търново, 2015. „Тихата лирика” в българската литература. София – Велико Търново, 2015. Също и в: Литературен вестник, Бр. 33 от 21 – 27 окт. 2015.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Ангелова, Мая. За първата у нас антология на шведската поезия. – Литературен вестник, 8 - 14. 07. 2015, с.3. (Рецензия за „Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия”. Съст. Свежа Дачева. Превод Свежа Дачева, Северина Филипова, Мира Душкова, изд. „Авангард Принт“, Русе, 2014.) Литературен вестник, 8 - 14. 07. 2015, с.3.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Арт-академия на открито. Неформално образование чрез изкуство. Издателство „Артцентрик“, Русе, ISBN 978-619-90559-0-8

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия. - В: Алманах "Света гора", бр. М, 2014-2015, с.464-467. Алманах "Света гора", бр. М, 2014-2015, с.464-467.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) За второто издание на "Българска литература. 1880-1930" на Иван Радославов и контекста на 1947 година. Иван Радославов. Нови Изследвания. Издателство "Дар", Велико Търново.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Мира Душкова. Невидими неща. - В: Алманах "Света гора", бр. М, 2014-2015, с. 462 - 464. Алманах "Света гора", бр. М, 2014 - 2015

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Проблемът за другия Аз. Наблюдения върху романа "Лош ден" на Генчо Стоев. Слово и жест в културата на българи и сърби. Велико Търново, 2015, 143 - 157.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Четвъртък и дните след него: еуфории и хипотимии на името 9 септември 1944: Литература и политика. С., 2015, с.193 – 229.

Ангелова, Пенка (2015) Гражданинът на света Елиас Канети : 110 г. от рождението на световноизвестния писател-нобелист. Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 169 (25-26 юли 2015), с. 22.

Ангелова, Пенка (2015) Елиас Канети. Записки 1942-1985. Русе: МД Елиас Канети, 456 с. ISBN: 978-954-2992-26-4.

Ангелова, Светлана (2015) Аспектите на релацията „цел – средство – резултат“ в обучението на бъдещите учители Сб. „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Ред. Р. Христова-Коцева, Велико Търново: „I & B“, 2015, с. 1-8. [CD]. ISBN: 978-7281-01-9

Ангелова, Светлана (2015) Изследване влиянието на проект-базираното обучение върху мотивацията за учене по природни науки Сб. "Резюмета на доклади и научни съобщения, 46-та Национална конференция по химия с международно участие: Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния експеримент в училище. Ред. А. Тафрова - Григорова, София: Фонд “Научни изследвания”, СУ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 33.

Ангелова, Светлана (2015) Интерактивните методи в подкрепа на деца с обучителни трудности Academic Journal "Psychological research", 2015, 18 (2), с. 187-194. ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online)

Ангелова, Светлана (2015) Проект-базираното обучение – контекстът за формиране на мотивация за учене по природни науки Списание на Софийския университет за образователни изследвания. София: Университетски център за електронно обучение, 2015, 1, 27-49. ISSN 1314-8753.

Ангелова, Светлана (2015) Проект-базираното обучение и постиженията на учениците по природни науки Сб. "Резюмета на доклади и научни съобщения, 46-та Национална конференция по химия с международно участие: Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния експеримент в училище. Ред. А. Тафрова - Григорова, София: Фонд “Научни изследвания”, СУ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 33.

Андреев, Андрей (2015) За руската позиция по българския църковен въпрос (Свети Синод, правителство, славянски комитети). С., 2015. Сб. Екзарх Йосиф I. ISBN 978-619-90388-2-6 София

Андреева, Десислава (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. ISSN 1314-3794.

Андреева, Десислава (2015) Кои сме и какви сме? (Фрагменти от политическата авторефлексия на българите в предосвобожденския вестникарски дискурс) Годишник на Софийски университет – Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 21 - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015 (с. 17-45). ISSN 1311-4883.

Андреева, Десислава (2015) Панорама и мерило Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.11.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения върху медийната трансформация на PR-текстовете в регионалните вестници. Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие. Т.2. 12-14 юни 2015, Бургас, с. 88-94, ISBN 978-619-7126-11-2

Андреева, Десислава (2015) Рицари на „малката правда” : В търсене на разследващата журналистика преди Десети ноември 1989 г. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.09.2015. ISSN 1314-3794

Анчев-Калоянов, Анчо (2015) „Историческите корени“ на названието „шарапташи“ за археологически паметници, описвани от Шкарел Шкорпил. В: Наследство и културен пейзаж. Известия на Регионален исторически музей - Русе. т. XVII, В чест на стогодишнината от отпечатването на книгата на Карел Шкорпил „Опис на старините по поречието на река Русенски Лом“, с.10-14, Русе: ТС Груп

Анчев-Калоянов, Анчо (2015) Григорий Цамблак, „Архиепископ Росийски“ – автор на Сказание за Българската и Сръбската Патриаршии в руските преписи на Кръмчаята от XV-XVI в. В: Търновска книжовна школа, т.10, Търновската държава на духа. Десети юбилеен международен симпозиум, Велико Търново 17-19 октомври 2013 г. с.163-172, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2015) Обновеният образ на Левски (за Иван Стоянов : „Нови щрихи…“). В: Проглас. кн.1, с.169-172, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2015) Събития и книжовни паметници от първите десетилетия след покръстването през погледа на Юрдан Трифонов. В: Научна сесия 150 години от рождението на академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Плевен, 26 септември, 2014 г. Сборник доклади. Съюз на учените в България – клон Плевен. Регионален исторически музей, с.29-39, Плевен, печатница Кентавър

Анчев, Стефан (2015) Болгария в планах и в реальной политике “большой тройки” в годы Второй мировой войны. Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. Воронеж 2015. с. 12-24. УДК 940.53/.54 ISSN 2077-7167

Анчев, Стефан (2015) Послевоенная западная балканская политика в продолжающейся войне за ресурсы. Подвиг советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.Оренбург 2015., с. 21-25. ISBN 978-5-88838-920-1

Анчев, Стефан (2015) Советская политика на Балканах в начале холодной войны. ІV Столыпинские чтения. Историческая память и геополитические вызовы современной эпохи. Краснодар 2015 г. с. 169-178. ISBN 978-5-8209-1149-1

Анчева, Антоанета (2015) Към история на пластичната анатомия Електронно списание за наука, култура и образование на ФНПП, СУ „Климент Охридски“, бр.2/2014. стр.36-43// http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html (дата на достъп: 16.06.2015).ISSN 2367-6396

Анчева, Антоанета (2015) Пластична анатомия и изобразително изкуство Сб. 50 години АМТИИ, 2015. ISSN 1313-6526

Анчева, Антоанета (2015) Развитие на учението за пропорциите От сетивното към визуалното – изследователски аспекти. Сборник с доклади от Международна научна конференция ФИИ, В.Търново, 28 ноември 2014, В.Търново, 2015. с. 7-22 ISBN 978-619-208-039-6

Анчева, Антоанета (2015) Човек и Канон. Пластичната анатомия между изкуството и науката УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2015, 280 с. ISBN 978-619-208-051-8

Аркадиев, Димитър (2015) МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА, МОДЕРНОСТТА И ПРАКТИКАТА: НЯКОИ ВИЖДАНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА СТАТИСТИКА НА ИКОНОМИСТИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2015, кн.2, с. 70-93. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2015) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2015, кн.1, с. 107-139. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2015) РАСТЕЖЪТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ,2015, кн.4, с. 111-142. ISSN: 1310-7410.

Астарджиева, Татяна (2015) Alexander Vasilievich KolchakIn World War I АLMANACH „VIA EVRASIA, 2015, 4, ISSN ONLINE 1314-6645 http://www.viaevrasia.com/bg/6-alexander-vasilievich-kolchak-in-the-wwi-tatyana-astardzhieva.html

Астарджиева, Татяна (2015) В търсене на земята на Я. Ф. Санников Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, № Х, В. Търново, с.173-183, ISBN 978-619-208-104-1

Астарджиева, Татяна (2015) Констатации и тенденции за началото на Гражданската война в Русия АLMANACH „VIA EVRASIA, 2015, ISSN ONLINE 1314-6645 http://www.viaevrasia.com/bg/констатации-и-тенденции-за-началото-на-гражданската-война-в-русия-таня- астарджиева.html

Атанасова, Иванка (2015) Идеологическата насоченост в обучението по руски език при социализма Велико Търново

Атанасова, Иванка (2015) Род несклоняемых названий растений Кутаиси, Грузия

Байчев, Илиян (2015) Принципът на институционалното равновесие и ролята на Съда на ЕС в процедурите по чл. 218 от ДФЕС De Jure, 2/2015, 198-204. ISSN: 2367-8410 (Online) ISSN: 1314-2593 (Print)

Бакоев, Валентин (2015) HARDWARE AIDED PSEUDO-RANDOM NUMBER GENERATOR AS MODULE FOR EMBEDDED DEVICES International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 4-7 October 2015, Sofia, Bulgaria CD: ISSN 1313-1869; PROCEEDINGS: ISSN 1313-1850

Бакоев, Валентин (2015) Златното сечение и числата на Фибоначи – синергетични връзки между математика, информатика и музика Математика и информатика, год. LVIII, кн. 4, 2015, стр. 382 – 402. ISSN 1314–8532 (Online); ISSN 1310–2230 (Print); http://library.uwekind.com/items/show/167

Бакоев, Валентин (2015) Изследване на алгоритми за определяне на максимален поток в потокови мрежи Юбилейна международна научна конференция “25 години Факултет “Математика и информатика”, 27 – 28 ноември, 2015 г., В. Търново, стр. 71-77. http://www.uni-vt.bg/res/1955/SBORNIK__Dokladi_25_FMI.pdf

Бакоев, Валентин (2015) Някои комбинаторни и алгоритмични свойства на n-мерния булев куб Юбилейна научна конференция „50 години ВТУ”, 10 май 2013 г., В. Търново, стр. 40-52. ISBN 978-619-208-007-5

Балиева-Ашимова, Вехбие (2015) Аспекти на билингвизма в контекста на антропоцентричната парадигма и интердисциплинарния подход. // Глобальное информационное общество и проблемы сохранения культуры: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию доктора философских наук, профессора О.К. Валитова (г. Нефтекамск, 24-26 ноября 2014 г.). Уфа: РИЦ Баш ГУ, 2015, (с. 71 – 76).

Бело, Раки (2015) Бело, Раки. -Сходни развойни словообразувателни тенденции при категорията nomina loci в българския и албанския език. –В: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев, Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015, 142-148. -Благоевград. Благоевград

Белогашев, Георги (2015) „Основността” на философията като наука В: Философия и общество, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 89-143, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2015) Философията като основна наука София, Пропелер, 2015, 312 с. ISBN: 978-954-392-295-6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Changes in the End Feel of the Elbow Joint during Recovery Process after Conservatively Treated Stable Fractures. Proceedings of the 8th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 19th - 20th November, 2015, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 19 (2/2015), pp. 485-490. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кинезиотейпинг методът - хит в спортно-възстановителната практика. Сп. Педагогически алманах, 2015, брой 1/2015, с. 127-133. Print ISSN 1310-358X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Оценката на стойката на децата в миналото и днес. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 30-36. ISBN 978-954-9689-79-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”. Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 2/2015, с.49-58. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 121. ISBN 978-954-9689-96-9

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Травматизъм в спортното катерене. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември 2015, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2015, с. ISSN 2534-9317

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с.54-59. ISBN 978-954-9689-79-2

Белчева, Весела (2015) On the image of the German Democratic Republic in Bulgarian foreign language teaching textbooks from the socialist period. // За образа на Германската демократична република в български чуждоезикови учебници от периода на социализма. The International Symposium of Teaching Creativity, Thinking and Educational Management: conference proceedings. Pitesti, Tiparg, 38-51, ISBN 978-973-735-854-7

Белчева, Весела (2015) Детската литература в огледалото на модерността сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4, 2015, ISSN 0205-1834

Белчева, Весела (2015) Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 2015, 173-181, ISSN 0205-1834

Благоев, Благовест (2015) Ритмо-метрические особенности поэзии Павла Матева в количественном аспекте //„Русское слово” : К юбилею декана филологического факультета профессора Е.В. Брысиной. - Волгоград: Изд-во ЦДОД „Олимпия“, 2015, № 4, с. 178-186, ISBN 978-5-906745-10-1.

Божилова, Радина (2015) Професор Александър Бурмов и вестник "Светлоструй" Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 251-259. ISBN: 978-619-00-0253-6

Бойчев, Бойчо (2015) Cloud computing - a way to increase the competitiveness of small and medium enterprises The financial and real economy: Toward sustanable growth: Proceedings of the International Scien Niš, 17 october 2014. Ed. by Zoran Aranđelović and Srđan Markinković . Niš: Atlantis, 2015, pp. 175-184. ISBN: 978-86-6139-096-8

Бойчев, Бойчо (2015) Voice over internet protocol (VOIP) security threats in corporations Информационна сигурност 2014: Сборник с доклади от международна научна видеоконференция – Свищов: АИ Ценов, 24 ноември 2014 г., с. 22-24. ISBN: 978-954-23-1060-0

Бойчев, Бойчо (2015) Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "интернет на нещата" Сборник доклади от Международна юбилейна научно-практическа конференция:Европейски практики и национални рефлексии в планирането, Свищов, 24-25 април 2015 г. Ред. Маргарита Богданова. Свищов: АИ Ценов, т. 2, с. 342-346. ISBN: 978-954-23-1079-2

Бонджолова, Валентина (2015) Жестовете, фразеологията и рекламата Слово и жест в културата на българи и сърби/ Реч и гест у култур Бугара и Срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 57-70.

Бонджолова, Валентина (2015) Индивидуалният речников запас като лексикален въпрос Проглас, 2015, №1, 29-42

Бонджолова, Валентина (2015) Новите думи в рекламните текстове Електронна публикация. http://www.newmedia21.eu/analizi/novite-dumi-v-reklamnite-tekstove/

Бонджолова, Валентина (2015) Особености на рекламния език и стил (лексикален аспект). Велико Търново: Фабер.

Бонджолова, Валентина (2015) Практически български език. Помагало по правопис и пунктуация (в две части). С правила, упражнения, тестове. Първа част. Правопис. ВеликоТърново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолова, Валентина (2015) Седма международна конференция на тема „Лексикографията в началото на XXI век" Проглас, №2, 2015, 484-486.

Бонджолова, Валентина (2015) Сърбия, Университет в Ниш. Валентина Бонджолова: Лекторатът по български език в Ниш – лекторат с традиции и с бъдеще. Лекторатите – български културни територии по света. Интервюта с лектори по български език, литература и култура в чуждестранни университети. София: НИ „Аз Буки”, 2015, стр. 137-144. ISBN: 978-619-7065-04-6.

Бонева, Галя (2015) Компетентностни измерения на началното образование. Пловдив, Астарта, 2015, с. 287. ISBN 978-953-350-208-9

Бонева, Галя (2015) Конфликтите – образователни проекции и решения. В. Търново, 2015. I&B. LTD, ISBN& 978-954-9689-92-1, стр.189

Бонева, Галя (2015) Подготовка на детето за усвояване на новата социална роля на ученик. образование, В сборник: „Водим бъдещето за ръка“, МОН и Регионален инспекторат по образованието, Плевен, Осма национална конференция по предучилищно възпитание, Плевен, 2015.ISBN 978-619-207-016-8

Бонева, Галя (2015) Роля на образователната дейност в началното училище за развитие на рефлексивните способности на учениците .В сп. Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2015, №1

Бонева, Галя (2015) Ученикът в неговите социалнопедагогически реалности. В. Търново, 2015. I&B. LTD, ISBN: 978954-9689-93-8, стр. 138.

Бонова, Станка (2015) Ханна Кралл, Креслото Алманах за литература, наука и изкуство Света гора, Велико Търново, ISSN 1311-0209

Бораджиева, Елена (2015) В ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРИ как да редим „пъзела” на развитието си като лидери на тактическо ниво. Велико Търново, Издателство на НВУ, 2015, 88 с., ISBN 978-954- 753-231-1 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2015) Практики на комуникативната технология във вуз: традиция и новаторство. Елена Бораджиева, Красимира Йонкова, Даниела Тасевска. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2015,том 23, бр.1,с.7-26, ISBN 978-619-208-063-1 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2015) Съвременни методи на обучение и стил на учене (практически опит с две групи обучаеми). В:Сборник ”Юбилейна международна конференция “20 години специалност “Психология” – пътуване към себе си”,Ред. Даниела Тасевска, Велислава Чавдарова, Милена Моцинова, Пресиян Бургов, Добрин Добрев. Университетско издателство "Св.Св. Кирил и Методий”, 2015, с. 19-27. ISBN 978-619-208-022-8 Велико Търново

Борисов, Борис (2015) Покръстването през 864 г. Последиците за южнобългарските земи. – Пътувания към България. В: България в европейската култура, наука, образование, религия, ч. 1, Пътувания към България, ІV, Шумен, 2015, Университетско издателство на Шуменския университет „Константин Преславски“, с. 49-53. Шумен

Борисов, Борис (2015) Ранновизантийска керамика от Кастра Рубра. – Сборник Добруджа, т. 30, 2015 г. В чест на доц. д-р Валери Йотов, с. 275-296. В. Търново

Ботева, Мариета (2015) Никола Станев – освободен от забравата учен Сб. „Гласовете на миналото“, Велико Търново: Издателство "Фабер", 2015, ISBN 978-619-00-0118-8,

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Design of trainings - Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015 Editura-ALMA – Craiova

Будева, Соня (2015) Budeva, S., Todorova, T., Research results of Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA, Craiova, 2015 Editura-ALMA, Craiova

Будева, Соня (2015) Будева, С., Изследователски доклад за образа и нуждите на хората с увреждания в България, сб. “Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, изд. „Фабер“, ВТ, 2015 Изд. „Фабер“, Велико Търново

Бузов, Вихрен (2015) "Globalization and Cosmopolitanism: Some Challenges" Dialogue and Universalism Journal of International Society for Universal Dialogue, Vol. XXV No. 2/2015, Warsaw, Polish Academy of Sciences, pp.236-244, ISSN 1234-5792 Human Being. Its Nature and Functions. II Edited by Christopher Vasillopulos and Panos Eliopulosр 2015

Бузов, Вихрен (2015) "Екологична сигурност и глобална справедливост" "Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България", Сборник от Х Национална конференция по етика, Съст. Е. Маринова, Фондация "Устойчиво развитие на България", с.77-84;

Бузов, Вихрен (2015) "Крахът на неолибералните утопии" "Философия и общество", съст. В. Бузов, Л. Андреев, Библиотека "Диоген", Издателство "Св.св. Кирил и Методий", с.9-34;ISBN 978-619-208-015-0, ISSN 1314-2763

Бузов, Вихрен (2015) "Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха" "Доклади от годишна университетска научна конференция", 16-17.07.2015, НВУ "В. Левски", с.173-180

Бузов, Вихрен (2015) "Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха" "Сборник доклади от годишна университетска научна конференция", 16-17.07.2015, Електронно издание, НВУ "В. Левски", ISSN 2367-7481, с.173-180

Бузов, Вихрен (2015) "Логика и свят" Сб. "Логическата традиция", Съст. Т. Полименов, Е. Латинов, УИ "Св. Климент Охридски", с.22-26

Бузов, Вихрен (2015) "Принудителната миграция и бъдещето на човечеството" Сб. "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Том 2, Издателство "Ивис", с.179-188

Бузов, Вихрен (2015) "Решения и сигурност" Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 187 стр., ISBN 978-619-208-028-0

Бузов, Вихрен (2015) A Decision-Theoretic Approach to Norms and Values BOOK OF ABSTRACTS, 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science CLMPS 2015, UNIVERSITY OF HELSINKI 3–8 AUGUST 2015, p.495 http://schd.ws/hosted_files/clmps2015/c0/Abstracts%20C5.3%20Philosophy%20of%20the%20Humanities%20and%20the%20Social%20Sciences.pdf

Бузов, Вихрен (2015) Forced Migration – The Challenges for the Balkans PRO EST, Revistă de analiză a politicii internaţionale editată de Asociaţia de Studii Internaţionale „PRO EST”, (http://proest1.wixsite.com/proest/single-post/2015/04/01/Forced-Migration-%E2%80%93-The-Challenges-for-the-Balkans)

Бузов, Вихрен (2015) Forced Migration, Global Media and Peace Culture Nauka I savremeni universitet, NISUN 4, University of Nis T.2 Drjavnost, demokratizacja I kultura na mira [Science and Modern University 4. V.2, Statehood, Democratization and Peace Culture], Tematic Collection Book, Filozofski fakultet, University of Nis, Serbia, pp.249-257.

Бузов, Вихрен (2015) Philosophy of Global Security Proceedings of the International Conference “Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues” – Philosophy and Other Humanities, Mihai-Dan Chiţoiu, Ioan-Alexandru Tofan (Editors), Bucurеsti : Pro Universitaria, 2015, pp.43-51, ISBN 978-606-26-0414-1

Бузов, Вихрен (2015) Език, съзнание и действие в перспективата на съвременната аналитична философия на езика "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си", Юбилейна международна конференция за 20 години на специалност Психология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий", с.383-394.

Бузов, Вихрен (2015) Кризи на сигурността на държавата в глобалната епоха "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения", 50 години Катедра "История, Философия, Социология" в СА "Д. Ценов", съст.И. Върбанов и др., 2015, с.34-41 , ISBN 978-954-23-1093-8

Бузов, Емил (2015) EЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА - ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - International conference, Burgas Free University, научно-практическа конференция, 2014, 9 страници, ISBN 978-954-8468-96-1

Бузов, Емил (2015) Meetings with the Family - activities,results and perspectives Italy, Instituto degli Innocenti, goo.gl/5CaG6z, p.85 -95

Булева-Петрова, Марияна (2015) Об индивидуальных композиторских стилях болгарских классиков. Вестник музыкальной науки. Новосибирск, 2015 № 1(7), 99-109. ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2015) 80 години от рождението на Генчо Гайтанджиев (1935 – 2010) сп. Българско музикознание, 2015, № 1, 64-74. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалната тектоника като хронотоп и повторение – теоретичен модел с приложимост в музикалната педагогика. Велико Търново, 2015.

Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалният слух като концепт на теоретичното музикознание в новата книга на Ангелина Петрова сп. Музикални хоризонти, 2015, № 5, с. 28. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2015) Повторението в музиката и токатата сп. Българско музикознание, 2015, № 3, с. 25-41. ISSN: 0204–823X