Публикации за 2014


Аврамов, Владимир (2014) “The harmonious approach in the implementation of the art synchronization between the different periods of the mural painting in the Sofia church “Sveti Sedmochislenitsi” International Journal on information techno-logies and security, № 1, Publication of the Union of Scientists in Bulgaria, 2014, ISSN 1313–8251, p. 59–64.

Аврамов, Владимир (2014) „Хармоничният подход при осъществяване на художествен синхрон между различните периоди на стенописване в храм „Св. Седмочисленици“, гр. София електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/

Аврамов, Владимир (2014) Адаптиране на нови стенописни схемии решения към вече съществуващи в български православни храмове в периода 1989-2010 г.

Агаларева, Маринела (2014) Геоморфоложкото пространство − природен фундамент на географското пространство и неговото картографиране В: Сб. „30 години катедра "География" във Великотърновския университет“, изд. "Ивис", В. Търново, 2014, с. 67-72, ISBN 978-954-2968-96-2

Агаларева, Маринела (2014) Състояние и динамика на ерозионно-акумулативните процеси по българското дунавско крайбрежие Алманах „30 години катедра География" във Великотърновския университет“, Рекламна къща „ДизАрт“, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-168-104-4

Александров, Олег (2014) Издирвания на археологически обекти в басейна на Суха река. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г., София, 2014, 611-614 ISSN 1313-0889

Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. The Arrogance of power: Reloaded. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, Научна конференция 30 октомври 2012 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-943-3 (CD).

Александрова, Стелиана (2014) Милош Беджицки. Кратък полъх; Нови серии Тимбукту; Юни е; Докосване. // Любов не е думата. Антология на полски поетеси и поети, дебютирали след 1989 година, „Жанет 45”, София, 2014 г, стр. 79-87, ISBN: 978-619-187-041-8

Александрова, Стелиана (2014) Яцек Антчак. Свобода. Литературен вестник, бр. 19, 21-27.05.2014 , стр. 26-27. ISSN: 1310-9561

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Зелена светлина за игрите, 2014 В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0 / Мирослава Петкова - В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0 В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Прoслeдявaнe прoявлeниeтo нa психичeски кaчeствa при 9-10-гoдишни мoмчeтa слeд прилaгaнe нa нoвa мeтoдикa пo минибaскeтбoл и бaдминтoн, 2014 сп. Спорт и наука, 2014 бр. 1, София, с. 35-42 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука, 2014 бр. 1, София, с. 35-42 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Aнaлиз нa пoкaзaтeли зa физичeскa пoдгoтвeнoст при 9-10-гoдишни бaдминтoнисти и бaскeтбoлисти. II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, София: Издателски комплекс УНСС с. 283-291 ISBN 978-954-644-581-0 II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, София: Издателски комплекс УНСС с. 283-291 ISBN 978-954-644-581-0

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Стоян Денев. КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, 2014 Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 2014 с. 209 - 215 ISSN 1314-2275 Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 2014 с. 209 - 215 ISSN 1314-2275

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена. Физическо развитие на 9-10-годишни ученици в началото на обучението им по минибаскетбол, 2014 Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393

Ангелов, Христо (2014) Европейско удостоверение за наследство, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ, Право и етика, ISBN 978-954-524-937-2 Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Българският призводствен роман София, издателство "Кралица Маб", ISBN 9789545331367

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог. Русе: Издателство „Авангард принт”, 2014, ISBN 978-954-337-232-4

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Перипетии на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска. Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, 2014, с. 285-197.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Формиране на основните концептуални ядра и естетически източници на жанра “производствен роман” (Наблюдения върху българската литература от първата половина на 50-те г. на ХХ век). Филологически сборник VІ (cd). Велико Търново – Твер. Велико Търново, 2014.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век. Научни трудове на Русенския Университет, 2014, Т. 53, Русе, 2014.

Ангелова, Пенка (2014) Елиас Канети. Слуховидецът на века. Русе: МД Елиас Канети, 370 с. ISBN: 978-954-2992-22-6.

Ангелова, Пенка (2014) Елиас Канети. Слуховидецът на века. Предговор (с. 9-17). „Eraritjaka“, или подстъпи към митичното мислене ( с. 227-236). Съставът от масови характери (с. 209-215). Образът на света и на човека при Елиас Канети (с. 263-275). Русе: МД Елиас Канети, ISBN: 978-954-2992-22-6.

Ангелова, Пенка (2014) За новите и старите лица на труда. Либерален преглед. Годишник. Ч. 1. Берлин: Екстаз, с. 495-506.

Ангелова, Пенка (2014) Марк Дегенс. Нашият попмодернизъм. Либерален преглед. Годишник. Ч. 2. Берлин: Екстаз, с. 808-812.

Ангелова, Пенка (2014) Нашият попмодернизъм. Русе: МД Елиас Канети, 155 с. ISBN 978-954-2992-15-8.

Ангелова, Пенка (2014) Някъде зад белия шум. Послеслов. Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. Небесно щастие. Русе: МД Елиас Канети, с. 212-218. ISBN 978-954-2992-16-5.

Ангелова, Пенка (2014) Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. Небесно щастие. МД Елиас Канети, Русе, 2014, ISBN 978-954-2992-16-5.

Ангелова, Светлана (2014) Емоционалната интелигентност в контекста на професията "Учител" Academic Journal "Psychological research", 2014, 17 (2), pp. 187-194. ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online).

Ангелова, Светлана (2014) ИКТ в полето на моделирането – някои аспекти на интеграция в обучението по биология Science and technologies, 2014, ІV (8), с. 91-94. ISSN 13126121.

Ангелова, Светлана (2014) Модерната ИКТ среда – контекст за формиране на ключови компетентности по природни науки Сб. Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика – Сборник научни доклади, Докторантски научен семинар. Ред. Р. Пейчева-Форсайт, София: Изд, 2014, с. 30-36. ISBN: 978-619-194-002-8

Ангелова, Светлана (2014) Професионалните компетентности на учителя и предизвикателството „резултати от обучението по природни науки“ Сб. Научни трудове на Русенския Университет, том 53, серия (6.2)., Педагогика и психология, история, етнология и фолклор. Ред. А. Смикаров, 2014, с. 192-196. ISSN: 1311-3321.

Андреев, Андрей (2014) RUSSIA’S POLICY TOWARDS THE BALKAN ORTHODOX CHRISTIANS IN THE 17TH CENTURY. Almanach Via Evrasia, 2013, 2. Russia between the Soviet past and the Eurasian future. Sofia, 2014. ISSN 1314-6645 София

Андреев, Андрей (2014) Руските славянски комитети и българското възрожденско общество (1857 – 1858). В. Търново, 2014. ISBN 978-619-168-109-9 В. Търново

Андреев, Андрей (2014) Създаването на славянските комитети в Русия и българското възрожденско общество. Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков. В. Търново, 2014. ISBN 978-954-524-969-3 В. Търново

Андреева, Десислава (2014) Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса Дванадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене- комуникации”, 14-15 ноември 2013, Велико Търново : Народна библиотека "П.Р. Славейков", 2014 (с. 292-305). ISSN 1313-8138

Андреева, Десислава (2014) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век. (Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - История на българската журналистика). София: Софийски университет - Факултет по журналистика и масова комуникация, юни 2014, 38 с. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/3096?tk=AAAMGAAAAABZHgj-.ipsYeLFhNn9tUcngXZIu1g

Андреева, Десислава (2014) Редакционният апел – същност и паралели Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.01.2014. ISSN 1314-3794.Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/redaktsionniyat-apel-sashtnost-i-paraleli-3/ (21.01.2014). Виж същото в: сп. Либерален преглед. 20.08.2014. Available from: http://www.librev.com/index.php/discussion-culture-publisher/2461-2014-08-20-08-04-21

Анчев-Калоянов, Анчо (2014) За добавените слова в старозаветните чети-минеи Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, 2014, с.188-199

Анчев-Калоянов, Анчо (2014) Молитвата за ръкополагане на митрополит от Григорий Цамблак в архиерейски служебник, преписан през 1664 г. за русенския владика Герасим Хилендарец. В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. т.8, с.9-15, Научен център по фолклор и литература „Св.Димитър Бесарбовски“, Русе, Издателство „Лени-Ан“

Анчев, Стефан (2014) Балкан у западноj политици у задњих 85 година – основне карактеристике. Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развоj. Ниш 2014. Vol. I, Number 3. С. 41- 51. ISSN 2406-1190

Анчев, Стефан (2014) Балканская политика Запада – модель поведения после холодной войны. ІІІ Столыпинские чтения. Интеграционный потенциал современной России в условиях политических вызовов информационной эпохи. Краснодар 2014., с. 25-33. ISBN 978-5-8209-1030-2

Анчев, Стефан (2014) Ревизиjа прошлости jе потребна онима коjи желе да створе повољну атмосферу у друштву ради налажења оправдања за своjи политику. Интервю в списание Жупан, година 1, бр. 1, 2014. Косовска Митровица. с. 49-52.

Аркадиев, Димитър (2014) БЪЛГАРИЯ - СВЕТЛО ИЛИ ТЪМНО БЪДЕЩЕ? Център за демографска политика. Шести патриотичен семинар "България - накъде? (Опит за оптимистична теория), 14 юни 2014 г., София.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЕ В ПЛОДОВИТОСТТА НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ МЕЖДУ ДВЕ ПРЕБРОЯВАНИЯ (2001-2011). Сб: "50 ГОДИНИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ -1963-2013", Секция"СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ", Унив. изд., ВЕЛИКО ТЪРНОВО,2014,с.265-272. ISBN: 978-954-524-970-9.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЯ В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В СЪСТАВА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ Сп. Статистика, София, НСИ, 2014, кн.3, с.91-121. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2014) НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Национален статистически институт. Конференция "Преброяване 2011", 17 юни 2014, София.

Асенов, Олег (2014) Combined power and inter-cell interference control for LTE based on role game approach Springer US

Астарджиева, Татяна (2014) Александър Василиевич Колчак в Първата световна война. Юбилеен сборник „Сто години от началото на Първата световна война”, В. Търново, c. 57-70, ISBN 978-619-208-053-2

Астарджиева, Татяна (2014) Антисъветски правителства в Гражданската война на Русия. Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, № IX, В. Търново, с. 94-103. ISBN 978-619-208-066-2

Астарджиева, Татяна (2014) Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия сп. Епохи , В. Търново, Книжка 1. 2014, година ХХII, ММХIV, с. 182-203, ISSN 1310-2141

Астарджиева, Татяна (2014) Формиране на Чехословашкия корпус и ролята му в образуването на Източния антиболшевишки фронт Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Хр. Глушков, В. Търново, с. 249 – 255, ISBN 978-954-524-969-3

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2014) Атанасова 2014: Атанасова, Св. Транспозиции на самоличности, роли и гласове във времето и пространството// „Проглас”, №1, Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 84 – 95

Атанасова, Иванка (2014) Несклоняемые существительные, образованные от собственных имен Велико Търново

Атанасова, Иванка (2014) Омонимия несклоняемых существительных в современном русском языке Велико Търново

Атанасова, Иванка (2014) Роль родового понятия (гиперонима) при определении рода несклоняемых неодушевленных существительных Острава, Чехия

Атанасова, Иванка (2014) Фонетико-орфографические варианты несклоняемых существительных Велико Търново - Твер, Русия

Байчев, Илиян (2014) Относно процедурите по продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост Сборник с доклади от Международната научна конференция в чест на 50-годишнината на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-971-6

Бакоев, Валентин (2014) Synchronizing inventory and transport within supply chain management Study Group Report, "European Study Group with Industry ESGI 99 (Novi Sad, Serbia, Feb 3-7, 2014)" http://www.maths-in-industry.org/miis/640/

Бакоев, Валентин (2014) Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика Издателство КЛМН, София, ISBN 978-954-8212-05-2

Баланов, Йордан (2014) Прекратяване на органното представителство на сдружения и фондации. - DE JURE,2014, 5 (2), с. 23-32, Print ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2014) Същност на органното представителство на сдружения и фондации. - DE JURE,2014, 5 (1), с. 30-52, Print ISSN 1314-2593

Балиева-Ашимова, Вехбие (2014) Към въпроса за езиковата политика и двуезичието в България. // Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2014, (с. 199 – 206), ISBN 978-619-00-0037-2.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2014) Към въпроса за многоезичието в контекста на европейската езикова политика. // Арнаудов сборник (доклади и съобщения). Том 8. Издателство „ЛЕНИ-АН“, Русе, 2014, (с. 281 – 287), ISBN 978-619-7058-33-8.

Беливанова, Бора (2014) Дъх...но и дух! Сборник с доклади от международна научна конференция "65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР", изд. Фабер, В. Търново, 2014 г. ISBN: 978-619-00-0185-0

Беливанова, Бора (2014) Пу Сунлин, Истории за чародейства от кабинета на приказливия изд. Фама, 2014 ISBN: 978-954-597-504-2

Белогашев, Георги (2014) Атанас Далчев – между Ремкеанството и Интуитивизма Философия, 2014, XXIII(2), с. 216 - 219, ISSN 0861-6302

Белогашев, Георги (2014) Българската основнонаучна традиция в постмодерната мисловност Философията в следпостмодерната ситуация – приложения и перспективи. Сб. от Международна конференция "20 години специалност философия във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 145 годишнина на БАН", 20-21 май 2014 г., Ред. Петров. В.; Бузов. В.; Цацов. Д., В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 110 - 113, ISBN 978-954-524-990-7

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Recovery of the Complex Elbow Function after Stable Intra-Articular Fractures. Proceedings of the 7th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 14th - 15th November, 2014, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 18 1/2014, pp. 28-34. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Добрата поза при малките деца. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 491-498. ISBN 978-619-00-0352-6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Профилактика на гръбначните изкривявания и физическо възпитание. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 453-458. ISBN 978-619-00-0352-6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става. Велико Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 216.

Белчева, Весела (2014) Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 179–188, ISBN 978-954-2968-77-1

Белчева, Весела (2014) Belcheva, V. Maria Montessoris methodischer Ansatz im Kontext des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. In: Analele Universitâţii Spiru Haret. Seria Filologie. An XVIII, nr. 18, 2013. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014, 23-30,ISSN 1454-8291

Белчева, Весела (2014) Видни търновски учители по чужди езици от Възраждането до началото на ХХ в. сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2014, 287-294, ISSN 0205-1834

Белчева, Весела (2014) Детето, изкуството и чуждият език сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 6, 2014, 670-676, ISSN 0205-1834

Белчева, Весела (2014) За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 9–12, ISBN 978-954-2968-77-1

Бенчева, Виктория (2014) "ON THE DIFFERENTIAL GEOMETRY OF LAPLACE-TRANSFORMED CURVES", Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2014

Благоев, Благовест (2014) За две интерпретации на концепта „любов” в поезията на М. Петкова и М. Борисова – хипотекст, хипертекст и гендерни модели //„Одеська болгаристика”. - Одеса: Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова, 2014, № 11-12, с. 75-83, ISBN 978-966-2743-02-9.

Благоев, Благовест (2014) Лексико-семантический аспект дисперсии в поэтическом переводе: опыт квантитативного анализа // „Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ 03-06 апреля 2014 г.: Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Доклады и сообщения” - Велико-Тырново: Изд-во ИВИС, 2014, с. 262-268, ISSN 1312-3069.

Благоев, Благовест (2014) Непереводимое в русском переводе романа Ивана Вазова „Новая земля” //Филологически сборник „Велико Търново – Твер” - Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 48-53, ISBN 978-954-524-968-6.

Бойчев, Бойчо (2014) BYOD security issues in business Science and Education in Australia, America and Eurasuia: Fundamental and Applied Science : Proceedings of the 1st International Academic Conference - Australia, Melbourne: Melbourne IADCES Press, 23 June 2014., p. 41-43. ISBN: 9780584271957

Бойчев, Бойчо (2014) The Social Intranet – a way for Knowledge management Fundamental and Applied Studies in the Pacific and Atlantic Oceans Countries: Proccedings of the 1st International Academic Congress - Japan, - Tokyo: Tokyo University Press, 25 October 2014., p. 215-219. ISBN: 978-0-824-83657-8

Бойчев, Бойчо (2014) Използване на облачно базираното образование за подобряване на преподаването и изучаването на специализираните предмети от специалност “Бизнес информатика“ Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020 – Свищов: Абагар, 14 ноември 2014 г., с. 89-98. ISBN 978-619-168-103-7

Бойчев, Бойчо (2014) Приложение на облачните технологии в дистанционното обучение Иновации в прилаганито на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция – Бургас: : Бургаски свободен унив., 28-29 ноември 2014 г., с. 347-355. ISBN: 978-954-8468-96-1

Бойчев, Бойчо (2014) Проблеми със сигурността в облачната инфраструктура Информационните технологии в бизнеса и образованието: Сборник доклади от Международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет, Варна, 7 октомври 2014 г. Ред. Владимир Сълов. Варна: Наука и икономика ИУ, 2014, с. 500-508. ISSN: 978-954-21-0780-4

Бонджолова, Валентина (2014) България и българският език. Учебник по български език за чужденци. Ниво С1-С2 (в съавторство с Н. Радева, Д. Димитрова, Т. Рабовянова) Велико Търново

Бонджолова, Валентина (2014) Да погледнеш езика си с очите на чужденеца Аз Буки, бр. 6, 6-12.02.2014 (интервю на Мая Падешка с доц. д-р Валентина Бонджолова)

Бонджолова, Валентина (2014) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии (резюме) Међународни научни скуп „Диjалекти српскога jезика: истраживања, настава, књижевност”. Књига сажетака. Лесковац, 2014.

Бонджолова, Валентина (2014) Рекламата – между реалността и фикцията Стварност и фикциjа у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Ниш, 2014, с. 35-44.

Бонева, Галя (2014) Възможности за усъвършенстване на урока в началното училище. В;Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, № 2, с. 21-33 ISBN 1310 – 358X

Бонева, Галя (2014) Развитие на рефлексивните умения на студентите по време на практиките. В сборник „30 години Педагогически факултет на ВТУ”, В. Търново, 2014 .

Бонова, Станка (2014) Войчех Ягелски, Баши – доказателство за съществуването на Бог София, Литературен вестник, бр. 19, 2014 г, с. 25-27

Бонова, Станка (2014) Рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, атор Zbigniew Rusek Krakow, Wydawnictwo Andrzej Nowosad ABC, ISBN978-83-938937-0-6

Бораджиева, Елена (2014) Психология - обща, възрастова, педагогическа и спортна. Велико Търново: Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2014 г., 208 с., ISBN 978-954-524-953-2 Велико Търново

Борисов, Борис (2014) Археологически свидетелства за етнодемографските промени на територията на днешна Южна България през ІV–ХІІ в. – В: Демографската ситуация и развитието на България. Форум 2014. София, БАН, АИ „Марин Дринов”, с. 513-533. София - БАН

Борисов, Борис (2014) Пътят на византийските накити и художествена керамика. – В: България в световното културно наследство, Шумен, Пътувания към България, ІІІ, 2014, с. 391-406. Шумен

Борисов, Борислав (2014) Електронно правосъдие по граждански дела Сборник от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014 г. Издателство Фабер, ISBN 978-619-00-0037-2.

Борисов, Борислав (2014) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок В: Юбилейна Международна научна конференция “50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, секция Юридически факултет, 10 май 2013 г.

Ботева, Мариета (2014) „За“ и „против“ кандидатстудентските диспути Сп. "Реторика и комуникации", 2014, бр. 4, ISSN 1314-4464 (online)

Бочева, Стефка (2014) Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст. превод от руски, автор Марина Черная "Педагогически алманах" 1/2014

Боянова, Бояна (2014) Боянова, Б., Маркетингови изследвания, МЕДИАТЕХ, Плевен, 2014 г.

Братанова, Боряна (2014) Native vs. Foreign: Masculinization of Anglicisms in French. Paper presented at the International Interdisciplinary Conference Dedicated to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, May 2013. Ed. by H. Bondzholov, L. Kostova and B. Bratanova. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2014, pp. 421–429. ISBN 978-954-524-975-4 [Инд./Реф. в: Linguistic Bibliography]

Братанова, Боряна (2014) Patterns of Linguistic Economy in English and their Bulgarian Counterparts: the Case of EU Papers. – In: D. Yankova, (ed.). Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 181–196. ISBN 978-954-07-3689-1

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти Изд. "Фабер", В.Търново

Бузов, Вихрен (2014) "20 години на специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” Сб. „20 години специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Библиотека „Диоген”, съст. В. Бузов, 5-43;

Бузов, Вихрен (2014) FORCED MIGRATION AS A GLOBAL SECURITY CHALLENGE “Glocal Understanding of Forced Migration” (IP Erasmus+; 12 European universities, lead partner - University of Gediz, Izmir, Turkey), project implementation period 1.09.2012 – 31.07.2013. Veliko Turnovo professors members of the academic teaching staff (http://ip4migration.wix.com/ip4migration#)

Бузов, Вихрен (2014) Political Confrontation Today and the Global Terrorism Challenges to the Balkans Tradition, Modernization and Identities 4. Dialogue of Cultures and Partnership of Civilizations on the Balkans, Nis, Faculty of Philosophy, 107-113;

Бузов, Вихрен (2014) Глобальные вызовы безопасности на Балканах “Безопасность Черноморского региона в контексте современных геополитических трансформаций и перспективы развития Молдовы в экономическом и энергетическом пространстве Причерноморья”, Cishinau, Moldova, s.4-7;

Бузов, Вихрен (2014) Език, интеркултурна комуникация и глобализация Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, ВТ, „Ивис”, отг. редактор Свилен Станчев, с.13-19;

Бузов, Вихрен (2014) Перспективи пред Балканския регион на сигурност сп. "Балканске синтезе" том 1, брой 3/2014, Часопис за друштвена питана, култура и регионални развой, с.95-105

Бузов, Вихрен (2014) ПОЗИЦИЯТА НА ДОБРИН СПАСОВ В ДЕБАТА ЗА СТАТУТА НА ДЕОНТИЧНАТА ЛОГИКА Сб. "Истината, доброто и красотата. Философски прочити", Сборник в памет на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов и проф. Кирил Нешев, УИ "Св. Климент Охридски", съст. и ред. П. Горанов, 2014, с.75-84

Бузов, Вихрен (2014) Приложенията на теорията на решенията в икономиката и правото пред методологични трудности Сб. "Социалните науки и икономиката (Взаимодействия и перспективи за сътрудничество" Том 1, Международна научна конференция, Свищов: СА "Д. Ценов", , сс.45-53, 2015, ISBN 978-954-23-1005-1

Бузов, Вихрен (2014) ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ЕТНОКУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ Tradition, Modernization, Identities. Education and Balkan Societies on the Road of Culture of Peace and Eurointegration (International Scientific Conference), Ed. by N. Jovanovic and etc., s.247-253

Бузов, Емил (2014) Technologies enhance the learning in the school Европейски политехнически университет, Международна конференция, 2014, 8 страници,ISSN 1314-5711

Бузов, Емил (2014) ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – НОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ National conference, 2014, Ministry of education and South-West University, международна конференция, 2014, 10 страници, ISBN 978-619-90349-1-0,

Бузов, Емил (2014) КОНСТРУКТИВИЗЪМ И ИНТЕРАКТИВНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ КОНСТРУКТИВИЗЪМ И ИНТЕРАКТИВНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ, Бургаски свободен университет, 2014, 9 страници, ISBN 978-619-7126-02-0

Булева-Петрова, Марияна (2014) „Непознатият Стоян Джуджев” по проправения път от философията към фолклористиката в книгата на Горица Найденова Музикални хоризонти, 2014, № 4, с. 27. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Инвенцията на Любомир Пипков сп. Българско музикознание, 2014, № 2, 22-30. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2014) Когато тъпан бие... Първи национален събор-надсвирване "Ангел Кръстев" сп. "Музикални хоризонти" 2014, № 9, 13-14. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника Научни трудове на Русенски университе "Ангел Кънчев", Т. 53, серия 6.3.., 157-162. ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2014) О "фатум-гармонии" в последнем вокальном опусе П.И.Чайковского Новое слово о П.И.Чайковском, "...Как наше слово отзовется...". П.И.Чайковский в современном мире. Коллективная монография. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 78-96, ISBN 978-5-8064-2026-9

Бургов, Пресиян (2014) Психодинамична концепция за гранична личностова организация. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Тенденции в развитието на съвременната психология”, с. 177-205, 2014. ISBN 978-954-524-974-7.

Бурнева, Николина (2014) Между възприятието и словесната образност. За някои основания на визуалната реторика. сп. Проглас. Филологическо списание, кн. 2/2014, с. 5-21.

Буров, Стоян (2014) Граматичните приноси на Манол Иванов – действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.). // Български език, LХІ, 2014, Приложение, стр. 49-70. Български език, LХІ, 2014, Приложение, стр. 49-70.

Буров, Стоян (2014) „Доброто” единствено число, „лошото” множествено число (По въпроса за нестандартните интерпретации на количествената категоризация в българския език). Хр. Бонджолов и др. (ред.). Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 – 2013”. Секция Филологически факултет. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 118-126. <електронно издание>

Буров, Стоян (2014) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи. Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Кръгла маса „Българистика“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 9-34.

Буров, Стоян (2014) Иновациите в граматиката на съвременния български език – банални неправилности или тенденции в развитието. Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 29-55.

Буров, Стоян (2014) К. Куцаров. Българското причастие. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2012. 146 с. – Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури (Пловдив), ХI (2014), кн. 15, стр. 183-187.

Буров, Стоян (2014) Комуникативната граматика в помощ на чуждоезиковото обучение. М. Костова. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти. Варна: Издателска къща СТЕНО, 2013. 195 с. ISBN 978-954-449-697-5.] – Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 6, стр. 721-724.

Буров, Стоян (2014) Никога толкова много. А. Ефтимова. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010. 231 с. ISBN 978-954-07-3122-3.] – Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 1, стр. 68-71.

Буров, Стоян (2014) П. Радева. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 270 с. – Съпоставително езикознание, ХХХІХ, 2014, № 2, стр. 83-86.

Буров, Стоян (2014) Степените за сравнение в българския език на славянски и балкански фон. Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 46-56. <електронно издание>

Буров, Стоян (2014) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2014. 280 стр. (21. изд.)

Буров, Стоян (2014) Функционализъм и комуникативна граматика. Реторика и комуникации. Електронно научно списание, 2014, № 14.

Бурова, Пенка (2014) Говор и правоговор – какво мислят българите? Проблеми на устната комуникация. Книга десета. 2014. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” (в съавт.)

Бурова, Пенка (2014) Демотивация и оцеляване на наименованията (Върху примери от български, руски и немски език). Филологически сборник. VІ. Велико Търново – Твер. В. Търново: Университетско издателство, 2014, с. 179 - 189.

Бурова, Пенка (2014) Новата история на три чужди думи в българския език (Презентация, промоция и акция). Електронно списание LiterNet, 17.10.2014, № 10 (179)

Бурова, Пенка (2014) От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. 335 стр. ISBN978-954-524-983-9

Бурова, Пенка (2014) Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата. В. Търново: ИВИС, 272 стр.

Буюклиева, Стефка (2014) S-boxes – parameters, characteristics and classifications Faculty of Computer Science, UGD-Stip Yearbook, Vol 1, No. 2, (2013), pp. 47-52, ISSN: 1857- 8691

Буюклиева, Стефка (