Публикации за 2014


Аврамов, Владимир (2014) “The harmonious approach in the implementation of the art synchronization between the different periods of the mural painting in the Sofia church “Sveti Sedmochislenitsi” International Journal on information techno-logies and security, № 1, Publication of the Union of Scientists in Bulgaria, 2014, ISSN 1313–8251, p. 59–64.

Аврамов, Владимир (2014) „Хармоничният подход при осъществяване на художествен синхрон между различните периоди на стенописване в храм „Св. Седмочисленици“, гр. София електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/

Агаларева, Маринела (2014) Геоморфоложкото пространство − природен фундамент на географското пространство и неговото картографиране В: Сб. „30 години катедра "География" във Великотърновския университет“, изд. "Ивис", В. Търново, 2014, с. 67-72, ISBN 978-954-2968-96-2

Агаларева, Маринела (2014) Състояние и динамика на ерозионно-акумулативните процеси по българското дунавско крайбрежие Алманах „30 години катедра География" във Великотърновския университет“, Рекламна къща „ДизАрт“, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-168-104-4

Александров, Олег (2014) Издирвания на археологически обекти в басейна на Суха река. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г., София, 2014, 611-614 ISSN 1313-0889

Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, ISBN 978-954-524-943-3 (e-издание)

Александрова, Стелиана (2014) Милош Беджицки. Кратък полъх; Нови серии Тимбукту; Юни е; Докосване. // Любов не е думата. Антология на полски поетеси и поети, дебютирали след 1989 година, „Жанет 45”, София, 2014 г, стр. 79-87, ISBN: 978-619-187-041-8

Александрова, Стелиана (2014) Яцек Антчак. Свобода. Литературен вестник, бр. 19, 21-27.05.2014 , стр. 26-27. ISSN: 1310-9561

Алексиева, Милена (2014) Включващо обучение за деца със СОП чрез средствата на баскетболната игра –В: сб. „30 години педагогически факултет“ с. 443, „Фабер”, В. Търново ISBN: 978-619-00-0352-6

Алексиева, Милена (2014) Зелена светлина за игрите „Фабер“, В. Търново, ISBN: 978-619-00-0156-0

Алексиева, Милена (2014) КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ СУ – Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, 2014 ISSN 1314-2275

Алексиева, Милена (2014) Констатиране нивото на физическото развитие на 9-10-годишни ученици Сп. Спорт и наука, С., 2014/5

Ангелов, Иван (2014) Identity and Marginality in The Human Stain Велико Търново

Ангелов, Иван (2014) Self-Determination and Letting Go in Philip Roth http://www.beta-iatefl.org/5454/blog-news/e-newsletter-issue-12-july-august-2014/

Ангелов, Христо (2014) Европейско удостоверение за наследство, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ, Право и етика, ISBN 978-954-524-937-2 Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Българският призводствен роман София, издателство "Кралица Маб", ISBN 9789545331367

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог. Русе: Издателство „Авангард принт”, 2014, ISBN 978-954-337-232-4

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Перипетии на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска. Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, 2014, с. 285-197.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Формиране на основните концептуални ядра и естетически източници на жанра “производствен роман” (Наблюдения върху българската литература от първата половина на 50-те г. на ХХ век). Филологически сборник VІ (cd). Велико Търново – Твер. Велико Търново, 2014.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век. Научни трудове на Русенския Университет, 2014, Т. 53, Русе, 2014.

Ангелова, Пенка (2014) Елиас Канети. Слуховидецът на века. Русе: МД Елиас Канети, 370 с. ISBN: 978-954-2992-22-6.

Ангелова, Пенка (2014) Елиас Канети. Слуховидецът на века. Предговор (с. 9-17). „Eraritjaka“, или подстъпи към митичното мислене ( с. 227-236). Съставът от масови характери (с. 209-215). Образът на света и на човека при Елиас Канети (с. 263-275). Русе: МД Елиас Канети, ISBN: 978-954-2992-22-6.

Ангелова, Пенка (2014) За новите и старите лица на труда. Либерален преглед. Годишник. Ч. 1. Берлин: Екстаз, с. 495-506.

Ангелова, Пенка (2014) Марк Дегенс. Нашият попмодернизъм. Либерален преглед. Годишник. Ч. 2. Берлин: Екстаз, с. 808-812.

Ангелова, Пенка (2014) Нашият попмодернизъм. Русе: МД Елиас Канети, 155 с. ISBN 978-954-2992-15-8.

Ангелова, Пенка (2014) Някъде зад белия шум. Послеслов. Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. Небесно щастие. Русе: МД Елиас Канети, с. 212-218. ISBN 978-954-2992-16-5.

Ангелова, Пенка (2014) Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. Небесно щастие. МД Елиас Канети, Русе, 2014, ISBN 978-954-2992-16-5.

Ангелова, Светлана (2014) Emotional Intelligence in the Context of the Teacher's Profession Academic Journal "Psychological research", 2014, 17 (2), 187-194. ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online).

Ангелова, Светлана (2014) ИКТ в полето на моделирането – някои аспекти на интеграция в обучението по биология Science and technologies, ІV (8), 91-94. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2014) Модерната ИКТ среда – контекст за формиране на ключови компетентности по природни науки В: Сб. Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика – Сборник научни доклади, Докторантски научен семинар, 30-36. ISBN: 978-619-194-002-8

Ангелова, Светлана (2014) Професионалните компетентности на учителя и предизвикателството „резултати от обучението по природни науки“ В: Сб."Научни трудове на Русенския Университет", 53 (6.2), 192-196. ISSN: 1311-3321.

Андреев, Андрей (2014) RUSSIA’S POLICY TOWARDS THE BALKAN ORTHODOX CHRISTIANS IN THE 17TH CENTURY. Almanach Via Evrasia, 2013, 2. Russia between the Soviet past and the Eurasian future. Sofia, 2014. ISSN 1314-6645 София

Андреев, Андрей (2014) Руските славянски комитети и българското възрожденско общество (1857 – 1858). В. Търново, 2014. ISBN 978-619-168-109-9 В. Търново

Андреев, Андрей (2014) Създаването на славянските комитети в Русия и българското възрожденско общество. Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков. В. Търново, 2014. ISBN 978-954-524-969-3 В. Търново

Андреева, Десислава (2014) Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса Дванадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене- комуникации”, 14-15 ноември 2013, Велико Търново : Народна библиотека "П.Р. Славейков", 2014 (с. 292-305). ISSN 1313-8138

Андреева, Десислава (2014) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век. (Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - История на българската журналистика). София: Софийски университет - Факултет по журналистика и масова комуникация, юни 2014, 38 с. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/3096?tk=AAAMGAAAAABZHgj-.ipsYeLFhNn9tUcngXZIu1g

Андреева, Десислава (2014) Редакционният апел – същност и паралели Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.01.2014. ISSN 1314-3794.Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/redaktsionniyat-apel-sashtnost-i-paraleli-3/ (21.01.2014). Виж същото в: сп. Либерален преглед. 20.08.2014. Available from: http://www.librev.com/index.php/discussion-culture-publisher/2461-2014-08-20-08-04-21

Анчев-Калоянов, Анчо (2014) За добавените слова в старозаветните чети-минеи Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, 2014, с.188-199

Анчев-Калоянов, Анчо (2014) Молитвата за ръкополагане на митрополит от Григорий Цамблак в архиерейски служебник, преписан през 1664 г. за русенския владика Герасим Хилендарец. В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. т.8, с.9-15, Научен център по фолклор и литература „Св.Димитър Бесарбовски“, Русе, Издателство „Лени-Ан“

Анчев, Стефан (2014) Балкан у западноj политици у задњих 85 година – основне карактеристике. Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развоj. Ниш 2014. Vol. I, Number 3. С. 41- 51. ISSN 2406-1190

Анчев, Стефан (2014) Балканская политика Запада – модель поведения после холодной войны. ІІІ Столыпинские чтения. Интеграционный потенциал современной России в условиях политических вызовов информационной эпохи. Краснодар 2014., с. 25-33. ISBN 978-5-8209-1030-2

Анчев, Стефан (2014) Ревизиjа прошлости jе потребна онима коjи желе да створе повољну атмосферу у друштву ради налажења оправдања за своjи политику. Интервю в списание Жупан, година 1, бр. 1, 2014. Косовска Митровица. с. 49-52.

Аркадиев, Димитър (2014) БЪЛГАРИЯ - СВЕТЛО ИЛИ ТЪМНО БЪДЕЩЕ? Център за демографска политика. Шести патриотичен семинар "България - накъде? (Опит за оптимистична теория), 14 юни 2014 г., София.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЕ В ПЛОДОВИТОСТТА НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ МЕЖДУ ДВЕ ПРЕБРОЯВАНИЯ (2001-2011). Сб: "50 ГОДИНИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ -1963-2013", Секция"СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ", Унив. изд., ВЕЛИКО ТЪРНОВО,2014,с.265-272. ISBN: 978-954-524-970-9.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЯ В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В СЪСТАВА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ Сп. Статистика, София, НСИ, 2014, кн.3, с.91-121. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2014) НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Национален статистически институт. Конференция "Преброяване 2011", 17 юни 2014, София.

Асенов, Олег (2014) Combined power and inter-cell interference control for LTE based on role game approach Springer US

Астарджиева, Татяна (2014) Александър Василиевич Колчак в Първата световна война. Юбилеен сборник „Сто години от началото на Първата световна война”, В. Търново, c. 57-70, ISBN 978-619-208-053-2

Астарджиева, Татяна (2014) Антисъветски правителства в Гражданската война на Русия. Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, № IX, В. Търново, с. 94-103. ISBN 978-619-208-066-2

Астарджиева, Татяна (2014) Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия сп. Епохи , В. Търново, Книжка 1. 2014, година ХХII, ММХIV, с. 182-203, ISSN 1310-2141

Астарджиева, Татяна (2014) Формиране на Чехословашкия корпус и ролята му в образуването на Източния антиболшевишки фронт Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Хр. Глушков, В. Търново, с. 249 – 255, ISBN 978-954-524-969-3

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2014) Атанасова 2014: Атанасова, Св. Транспозиции на самоличности, роли и гласове във времето и пространството// „Проглас”, №1, Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 84 – 95

Атанасова, Иванка (2014) Несклоняемые существительные, образованные от собственных имен Велико Търново

Атанасова, Иванка (2014) Омонимия несклоняемых существительных в современном русском языке Велико Търново

Атанасова, Иванка (2014) Роль родового понятия (гиперонима) при определении рода несклоняемых неодушевленных существительных Острава, Чехия

Атанасова, Иванка (2014) Фонетико-орфографические варианты несклоняемых существительных Велико Търново - Твер, Русия

Байчев, Илиян (2014) Относно процедурите по продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост Сборник с доклади от Международната научна конференция в чест на 50-годишнината на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”

Бакоев, Валентин (2014) Synchronizing inventory and transport within supply chain management Study Group Report, "European Study Group with Industry ESGI 99 (Novi Sad, Serbia, Feb 3-7, 2014)"

Бакоев, Валентин (2014) Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика Издателство КЛМН, София

Баланов, Йордан (2014) Прекратяване на органното представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание. DE JURE,Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", 2014, кн.2/2014 (9), ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2014) Същност на органното представителство на сдружения и фондации. Велико Търново, Списание DE JURE, Университетско издателство " Св. Св. Кирил и Методий", кн.1/2014 (8), ISSN 1314-2593

Балиева-Ашимова, Вехбие (2014) Към въпроса за езиковата политика и двуезичието в България. // Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2014, (с. 199 – 206), ISBN 978-619-00-0037-2.

Балиева-Ашимова, Вехбие (2014) Към въпроса за многоезичието в контекста на европейската езикова политика. // Арнаудов сборник (доклади и съобщения). Том 8. Издателство „ЛЕНИ-АН“, Русе, 2014, (с. 281 – 287), ISBN 978-619-7058-33-8.

Беливанова, Бора (2014) Дъх...но и дух! Сборник с доклади от международна научна конференция "65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР", изд. Фабер, В. Търново, 2014 г. ISBN: 978-619-00-0185-0

Беливанова, Бора (2014) Пу Сунлин, Истории за чародейства от кабинета на приказливия изд. Фама, 2014 ISBN: 978-954-597-504-2

Белогашев, Георги (2014) „Principium individuationis. Атанас Далчев – поетичният вариант на презентационизма” сп. „Философия” кн. 2. София

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Belomazheva-Dimtrova, S. Recovery of the Complex Elbow Function after Stable Intra-Articular Fractures Scientific Report Physical Education and Sport, volume (18, 2014), Romania, ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Zaharieva. D., S. Belomazheva-Dimtrova. THE GOOD POSTURE OF LITTLE CHILD Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Беломъжева-Димитрова, С. Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става. Дисертационен труд. Велико Търново, 2014. Великотърновски университет, Педагогически факултет, катедра Теория и методика на физическото възпитание.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Захариева. Профилактика на гръбначните изкривявания и физическо възпитание Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Белчева, Весела (2014) Белчева, В., Станчев, Св. За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 9–12.

Белчева, Весела (2014) Belcheva, V. Maria Montessoris methodischer Ansatz im Kontext des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. In: Analele Universitâţii Spiru Haret. Seria Filologie. An XVIII, nr. 18, 2013. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014, 23-30.

Белчева, Весела (2014) Белчева, В., Станчев, Св. Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 179–188.

Белчева, Весела (2014) Видни търновски учители по чужди езици от Възраждането до началото на ХХ в. сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2014

Белчева, Весела (2014) Детето, изкуството и чуждият език сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 6, 2014

Бенчева, Виктория (2014) "ON THE DIFFERENTIAL GEOMETRY OF LAPLACE-TRANSFORMED CURVES", Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2014

Благоев, Благовест (2014) За две интерпретации на концепта „любов” в поезията на М. Петкова и М. Борисова – хипотекст, хипертекст и гендерни модели //„Одеська болгаристика”. - Одеса: Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова, 2014, № 11-12, с. 75-83, ISBN 978-966-2743-02-9.

Благоев, Благовест (2014) Лексико-семантический аспект дисперсии в поэтическом переводе: опыт квантитативного анализа // „Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ 03-06 апреля 2014 г.: Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Доклады и сообщения” - Велико-Тырново: Изд-во ИВИС, 2014, с. 262-268, ISSN 1312-3069.

Благоев, Благовест (2014) Непереводимое в русском переводе романа Ивана Вазова „Новая земля” //Филологически сборник „Велико Търново – Твер” - Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 48-53, ISBN 978-954-524-968-6.

Бонджолова, Валентина (2014) България и българският език. Учебник по български език за чужденци. Ниво С1-С2 (в съавторство с Н. Радева, Д. Димитрова, Т. Рабовянова) Велико Търново

Бонджолова, Валентина (2014) Да погледнеш езика си с очите на чужденеца Аз Буки, бр. 6, 6-12.02.2014 (интервю на Мая Падешка с доц. д-р Валентина Бонджолова)

Бонджолова, Валентина (2014) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии (резюме) Међународни научни скуп „Диjалекти српскога jезика: истраживања, настава, књижевност”. Књига сажетака. Лесковац, 2014.

Бонджолова, Валентина (2014) Рекламата – между реалността и фикцията Стварност и фикциjа у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Ниш, 2014, с. 35-44.

Бонева, Галя (2014) Възможности за усъвършенстване на урока в началното училище. В;Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, № 2, с. 21-33 ISBN 1310 – 358X

Бонева, Галя (2014) Развитие на рефлексивните умения на студентите по време на практиките. В сборник „30 години Педагогически факултет на ВТУ”, В. Търново, 2014 .

Бонова, Станка (2014) Войчех Ягелски, Баши – доказателство за съществуването на Бог София, Литературен вестник, бр. 19, 2014 г, с. 25-27

Бонова, Станка (2014) Рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, атор Zbigniew Rusek Krakow, Wydawnictwo Andrzej Nowosad ABC, ISBN978-83-938937-0-6

Бораджиева, Елена (2014) Бораджиева, Елена. Психология - обща, възрастова, педагогическа и спортна. Велико Търново: Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2014 г., 208 с., ISBN 978-954-524-953-2

Борисов, Борис (2014) Археологически свидетелства за етнодемографските промени на територията на днешна Южна България през ІV–ХІІ в. – В: Демографската ситуация и развитието на България. Форум 2014. София, БАН, АИ „Марин Дринов”, с. 513-533. София - БАН

Борисов, Борис (2014) Пътят на византийските накити и художествена керамика. – В: България в световното културно наследство, Шумен, Пътувания към България, ІІІ, 2014, с. 391-406. Шумен

Борисов, Борислав (2014) Електронно правосъдие по граждански дела Сборник от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014 г.

Борисов, Борислав (2014) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок В: Юбилейна Международна научна конференция “50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, секция Юридически факултет, 10 май 2013 г.

Ботева, Мариета (2014) „За“ и „против“ кандидатстудентските диспути Сп. "Реторика и комуникации", 2014, бр. 4

Бочева, Стефка (2014) Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст. превод от руски, автор Марина Черная "Педагогически алманах" 1/2014

Боянова, Бояна (2014) Боянова, Б., Маркетингови изследвания, МЕДИАТЕХ, Плевен, 2014 г.

Братанова, Боряна (2014) Native vs. Foreign: Masculinization of Anglicisms in French. In: Hristo Bondzholov, Ludmilla Kostova and Boryana Bratanova (eds). Proceedings of the International Interdisciplinary Conference Dedicated to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 421–429. ISBN 978-954-524-975-4

Братанова, Боряна (2014) Patterns of Linguistic Economy in English and their Bulgarian Counterparts: the Case of EU Papers. In: Diana Yankova, (ed.). Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 181–196. ISBN 978-954-07-3689-1

Будева, Соня (2014) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти Изд. "Фабер", В.Търново

Бузов, Вихрен (2014) "20 години на специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” Сб. „20 години специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Библиотека „Диоген”, съст. В. Бузов, 5-43;

Бузов, Вихрен (2014) FORCED MIGRATION AS A GLOBAL SECURITY CHALLENGE “Glocal Understanding of Forced Migration” (IP Erasmus+; 12 European universities, lead partner - University of Gediz, Izmir, Turkey), project implementation period 1.09.2012 – 31.07.2013. Veliko Turnovo professors members of the academic teaching staff (http://ip4migration.wix.com/ip4migration#)

Бузов, Вихрен (2014) Political Confrontation Today and the Global Terrorism Challenges to the Balkans Tradition, Modernization and Identities 4. Dialogue of Cultures and Partnership of Civilizations on the Balkans, Nis, Faculty of Philosophy, 107-113;

Бузов, Вихрен (2014) Глобальные вызовы безопасности на Балканах “Безопасность Черноморского региона в контексте современных геополитических трансформаций и перспективы развития Молдовы в экономическом и энергетическом пространстве Причерноморья”, Cishinau, Moldova, s.4-7;

Бузов, Вихрен (2014) Език, интеркултурна комуникация и глобализация Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, ВТ, „Ивис”, отг. редактор Свилен Станчев, с.13-19;

Бузов, Вихрен (2014) Перспективи пред Балканския регион на сигурност сп. "Балканске синтезе" том 1, брой 3/2014, Часопис за друштвена питана, култура и регионални развой, с.95-105

Бузов, Вихрен (2014) ПОЗИЦИЯТА НА ДОБРИН СПАСОВ В ДЕБАТА ЗА СТАТУТА НА ДЕОНТИЧНАТА ЛОГИКА Сб. "Истината, доброто и красотата. Философски прочити", Сборник в памет на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов и проф. Кирил Нешев, УИ "Св. Климент Охридски", съст. и ред. П. Горанов, 2014, с.75-84

Бузов, Вихрен (2014) Приложенията на теорията на решенията в икономиката и правото пред методологични трудности Сб. "Социалните науки и икономиката (Взаимодействия и перспективи за сътрудничество" Том 1, Международна научна конференция, СА "Д. Ценов", Свищов, сс.45-53

Бузов, Вихрен (2014) ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ЕТНОКУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ Tradition, Modernization, Identities. Education and Balkan Societies on the Road of Culture of Peace and Eurointegration (International Scientific Conference), Ed. by N. Jovanovic and etc., s.247-253

Бузов, Емил (2014) Technologies enhance the learning in the school Европейски политехнически университет, Международна конференция, ISSN1314-5711, p180-189

Бузов, Емил (2014) ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – НОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ National conference, 2014, Ministry of education and South-West University, международна конференция, ISBN978-619-90349-1-0, p192-196

Бузов, Емил (2014) КОНСТРУКТИВИЗЪМ И ИНТЕРАКТИВНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ International conference, 2014, Burgas Free University, Национална научно-практическа конференция,ISBN 978-619-7126-02-0, p4-10

Булева-Петрова, Марияна (2014) „Непознатият Стоян Джуджев” по проправения път от философията към фолклористиката в книгата на Горица Найденова Музикални хоризонти, 2014, № 4, с. 27. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Инвенцията на Любомир Пипков сп. Българско музикознание, 2014, № 2, 22-30. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2014) Когато тъпан бие... Първи национален събор-надсвирване "Ангел Кръстев" сп. "Музикални хоризонти" 2014, № 9, 13-14. ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника Научни трудове на Русенски университе "Ангел Кънчев", Т. 53, серия 6.3.., 157-162. ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2014) О "фатум-гармонии" в последнем вокальном опусе П.И.Чайковского Новое слово о П.И.Чайковском, "...Как наше слово отзовется...". П.И.Чайковский в современном мире. Коллективная монография. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 78-96, ISBN 978-5-8064-2026-9

Бургов, Пресиян (2014) Психодинамична концепция за гранична личностова организация. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Тенденции в развитието на съвременната психология”, с. 177-205, 2014. ISBN 978-954-524-974-7.

Бурнева, Николина (2014) Между възприятието и словесната образност. За някои основания на визуалната реторика. сп. Проглас. Филологическо списание, кн. 2/2014, с. 5-21.

Буров, Стоян (2014) Граматичните приноси на Манол Иванов – действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.). // Български език, LХІ, 2014, Приложение, стр. 49-70. Български език, LХІ, 2014, Приложение, стр. 49-70.

Буров, Стоян (2014) „Доброто” единствено число, „лошото” множествено число (По въпроса за нестандартните интерпретации на количествената категоризация в българския език). Хр. Бонджолов и др. (ред.). Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 – 2013”. Секция Филологически факултет. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 118-126. <електронно издание>

Буров, Стоян (2014) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи. Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Кръгла маса „Българистика“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 9-34.

Буров, Стоян (2014) Иновациите в граматиката на съвременния български език – банални неправилности или тенденции в развитието. Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Международна асоциация по българистика, 2014, стр. 29-55.

Буров, Стоян (2014) К. Куцаров. Българското причастие. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2012. 146 с. – Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури (Пловдив), ХI (2014), кн. 15, стр. 183-187.

Буров, Стоян (2014) Комуникативната граматика в помощ на чуждоезиковото обучение. М. Костова. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти. Варна: Издателска къща СТЕНО, 2013. 195 с. ISBN 978-954-449-697-5.] – Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 6, стр. 721-724.

Буров, Стоян (2014) Никога толкова много. А. Ефтимова. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010. 231 с. ISBN 978-954-07-3122-3.] – Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 1, стр. 68-71.

Буров, Стоян (2014) П. Радева. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 270 с. – Съпоставително езикознание, ХХХІХ, 2014, № 2, стр. 83-86.

Буров, Стоян (2014) Степените за сравнение в българския език на славянски и балкански фон. Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 46-56. <електронно издание>

Буров, Стоян (2014) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2014. 280 стр. (21. изд.)

Буров, Стоян (2014) Функционализъм и комуникативна граматика. Реторика и комуникации. Електронно научно списание, 2014, № 14.

Бурова, Пенка (2014) Говор и правоговор – какво мислят българите? Проблеми на устната комуникация. Книга десета. 2014. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” (в съавт.)

Бурова, Пенка (2014) Демотивация и оцеляване на наименованията (Върху примери от български, руски и немски език). Филологически сборник. VІ. Велико Търново – Твер. В. Търново: Университетско издателство, 2014, с. 179 - 189.

Бурова, Пенка (2014) Новата история на три чужди думи в българския език (Презентация, промоция и акция). Електронно списание LiterNet, 17.10.2014, № 10 (179)

Бурова, Пенка (2014) От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. 335 стр. ISBN978-954-524-983-9

Бурова, Пенка (2014) Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата. В. Търново: ИВИС, 272 стр.

Буюклиева, Стефка (2014) S-boxes – parameters, characteristics and classifications Faculty of Computer Science, UGD-Stip Yearbook, Vol 1, No. 2, (2013), pp. 47-52, ISSN: 1857- 8691

Буюклиева, Стефка (2014) Some binary self-dual codes having an automorphism of order 15 Proceedings of the International Workshop ACCT, Svetlogorsk, Russia

Бъчваров, Стоян (2014) За онто-тео-логическата същност на метафизиката. сб. 20 години специалност Философия във ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий", УИ " Св. св. Кирил и Методий", 2014, с 117 - 138, ISBN 978-954-524-950-1.

Бъчваров, Стоян (2014) Бедността като проблем на социално - политическата сигурност. сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите ( съст . В. Бузов), И "ИВИС", 2014, ISBN 978-954-2968-89-4

Бъчваров, Стоян (2014) Жан -Люк Марион - постмодерният път на феноменологията и онто - теологията. Философията в следпостмодерна ситуация - приложения и перспективи. ( съст. А. Иванова), УИ " Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-954-524-990-7.

Бялмаркова, Петя (2014) 3D обучителен модул за автостереоскопичен дисплей Journal Computer & Communications Engineering, No 1/2014,ISSN 1314-2291, София, България.

Бянов, Иван (2014) Динамика в аграрната структура на земеделските стопанства от черноморския регион на България Научна конференция на младите изследователи: „Черноморският регион-регионални и глобални предизвикателства”, 12-13 юни 2014 г. в гр. Варна , ВСУ – ISBN 978–954–715–636–4, стр. 82 - 89

Бянов, Иван (2014) Промени в заетостта на трудовите ресурси в аграрния сектор на България Международна научно-практическа конференция: „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 7-8 ноември 2014 г. в гр. Пловдив, ФИСН Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – ISBN 978-619-202-036-1, стр. 310 – 318

Бянов, Иван (2014) Развитие аграрной структуры в Болгарии по переписи хозяйств (сельскохозяйственых угодий) в период 2003-2010 годов Шестой Международной научно-практической конференции 22-23 апреля 2014 г., „Тверской государственный университет” г. Тверь, ISBN 978-5-7609-0911-4, стр. 51- 57

Бянова, Невена (2014) Some specific characteristics of EU Electricity market Visnyk of the Lviv University, Series International Relations, 2014, Issue 35, p. 181–189, ISSN 2078–4333,

Бянова, Невена (2014) Европейска регулаторна рамка на пазара на електроенергия и влиянието й върху българския електроенергиен пазар Сборник с доклади от Първа национална конференция по политическа икономия – „Политическа икономия и икономическа теория“, УНСС, 21-22 ноември 2013, София, Издателски комплекс УНСС, 2014 г., с.220- 226, ISBN: 978-954-583-4

Бянова, Невена (2014) Прочит на теорията за пазара - не нов, но различен Сборник с доклади от Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика“, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 30-31 октомври 2014 г., ISBN: 978-954-9689-84-6

Бянова, Невена (2014) Развитие на електроенергийния пазар в ЕС – предизвикателства пред България Сборник с доклади от Майски четения дни на науката 2013, СУБ клон В. Търново, В. Търново, Фабер, 2014 г., с.509-516, ISSN: 1314-2283

Вавжиняк, Кинга (2014) Nazwy instrumentów muzycznych w kaszubskiej frazeologii Hudobné motívy vo frazeológii, Bratislava: Univerzita Komenského 2014, s. 337–347

Вавжиняк, Кинга (2014) Polski na A. Część I. Podręcznik języka polskiego dla Słowaków Bratislava: Univerzita Komenského 2014

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на видовете цени и динамичното ценообразуване в хотелиерството Академично списание "Управление и образование", том Х (2), изд. Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, 2014, стр. 76-81, ISSN 13126121

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на иновационните модели като средство за повишаване конкурентоспособността на туристическите предприятия Сборник доклади от юбилейна международна научно-практическа конференция "Бизнесът - позитивната сила на обществото", 2014, изд. НБУ, стр. 572-578, ISBN 9789545358081

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Оценка на ефекта от прилагането на микс от дистрибуционни канали върху оптимизиране на приходите в хотелиерството Списание „Инфраструктура и комуникации”, УНСС, изд. Авангард Прима, София, 2014, стр. 316-323, ISSN 1314-093

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при електронната търговия в туризма Сборник доклади от Единадесета международна научна конференция "Интелигентна специализация на България", МВБУ, София, 2014, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD)

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Роля на туроператорите и туристическите агенции за развитие на устойчив туризъм Научни трудове, том V, от юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“, изд. "PKR принт" ООД, Кърджали, 2014, стр. 239-243, ISSN 1314-3425

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Управлението на приходите - инструмент за повишаване на ефективността на въздушния транспорт Сборник доклади от международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност", УНСС, 2014, стр. 239-243, ISBN 978-954-644-564-3

Василев, Сава (2014) Езикът е сводник, по-стар от човечеството. Марица (Пловдив), 25.08.2014.

Василев, Сава (2014) За черупката на доброто КИЛ (Варна), № 2, 2014, с. 1; 13

Василев, Сава (2014) Имената – преди и след употреба Простори 61, 2014, № 1, с. 52-58.

Василев, Сава (2014) Литературните градове на България КИЛ (Варна), № 10, окт. 2014, с. 1, 4. http://sdrujeniepisatelivarna.bg/store/Kil_br10_2014.pdf

Василев, Сава (2014) Литературните градове на България: Велико Търново КИЛ (Варна), № 11, окт. 2014, с. 1, 6. http://sdrujeniepisatelivarna.bg/store/Kil_br11_2014.pdf

Василев, Сава (2014) Отвъд огледалния свят на прозореца Влахов, Миролюб. Някой зад прозореца. – В. Търново : Абагар, 2014.

Василев, Сава (2014) Разказвачът и любовта Сборник за Анчо Калоянов : В чест на 70-год. на писателя и учения – В. Търново : Фабер, 2014, с. 88-104

Василева-Петкова, Веселка (2014) "Impartiality in Community Interpreting: Mission Impossible?". "Общуване без граници" - Сборник, посветен на 50-годишния юбилей на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.  Велико Търново

Василева, Красимира (2014) Образната съставка на концепта любов (върху материал от българската женска лирика).// Юбилейна международна научна конференция на тема „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 59-68.

Василева, Магдалена (2014) Холистичен подход в обучението по японски език. Няколко примера от практиката. – В: Филологически сборник VI. Велико Търново - Твер. ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014 г., стр. 65-70. Велико Търново - Твер, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Василева, Радка (2014) Vasileva, Rada: Ausgewaehlte Fragen zur deutschen Syntax. V. Tarnovo: Faber, 2014. 208 S. ISBN 978-619-00-0186-7

Василева, Радка (2014) Vasileva, Rada: Funktionsverbgefüge als Spezialfall prädikativer Strukturen im Deutschen und Bulgarischen. Eine kontrastive Analyse auf syntaktisch-semantischer Ebene. V. Tarnovo: Slovo Verlag, 2014. 223 S. ISBN 978-954-439-991-7

Василева, Радка (2014) Василева, Рада: Distributionelle Eigenschaften der Funktionsverbgefüge im Deutschen und Bulgarischen (am Beispiel der Funktionsverbgefüge mit den Funktionsverben nehmen/вземам).// Езикът - Наука и практика: Юбилеен сборник по повод 65-годишнина на проф. Мария Грозева-Минкова./проф. д.ф.н. Павлина Стефанова. София: Нов български университет, 2014. (с. 104-119). ISBN 978-954-535-810-4.

Великов, Калоян (2014) Нидерландските заемки в българския език извън морската тематика и трудности при етимологизирането им Дигитален сборник с доклади от националната уеб конференция "Общуване без граници", В. Търново, 2014 г., ISBN: 9786191680733

Великов, Юлиян (2014) Цар Иосия и иконоотрицанието през осми и девети век Сборник в чест на професор Николай Шиваров (УИ "Св. св. Кирил и Методий", ср. Велико Търново), 135-142 (електронно издание)

Великова, Силвия (2014) A journey into the world around and the world within: A case study of three Bulgarian students’ learning mobility experiences. Internationalization in teacher education: Mobilities. / Pia-Maria Rabensteiner & Gerhard Rabensteiner (eds.) - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 17-40, ISBN: 978-3-8340-1394-1.

Великова, Силвия (2014) LACS workshop ‘Empowering Language Networks’, European Centre for Modern Languages (ECML), Graz, Austria. BETA-IATEFL E-Newsletter. - Bulgarian English Teachers' Association, July-August 2014, issue 12, pp. 49-54. ISSN 1314-687.

Великова, Силвия (2014) Пътуване по света и към себе си: Въздействието на транснационалната мобилност с учебна цел върху български студенти. Internationalization in teacher education: Mobilities. / Pia-Maria Rabensteiner & Gerhard Rabensteiner (eds.) - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 41-61, ISBN: 978-3-8340-1394-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Все по-често се усещам зрител на собствения си живот" (за книгата на Милко Коларов "Записки". София: Литературен форум, 2013). // Музика - София, 2014, ноември-декември, бр. 6, (с. 48-57). ISSN 1310-2443. Музика - София, 2014, ноември-декември, бр. 6, (с. 48-57). ISSN 1310-2443.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Диалогът между критика и писателя (Иван Мешеков и Йордан Йовков). // Добруджа, Съст. Кремена Митева. - Добрич, 2014, бр. 26-27, (с. 110-126). ISSN 0205-2210. Добруджа, Съст. Кремена Митева. - Добрич, 2014, бр. 26-27, (с. 110-126). ISSN 0205-2210.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Елисавета Багряна. Играещата със стихиите (за книгата на Катя Зографова "Играещата със стихиите. Елисавета Багряна"). // Знаци - Варна, 2014, бр. 1, (с. 119-128). Знаци - Варна, 2014, бр. 1, (с. 119-128).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Елисавета Багряна: играещата със стихиите (Катя Зографова. Играещата със стихиите. Елисавета Багряна, 2013). // Електронно списание LiterNet, 11.06.2014, № 6 (175) (11.06.2014). Електронно списание LiterNet, 11.06.2014, № 6 (175)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За езиковите експерименти и за моралните избори ("Алтернативният канон: Поетите" от Пламен Дойнов). // Алманах за култура, приложение към в. КИЛ- Варна, бр. 10, (с. 46-69). ISSN 1310-120X. Алманах за култура, приложение към в. КИЛ- Варна, бр. 10, (с. 46-69). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Как д-р К. Кръстев чете "Под игото". // КИЛ - Варна,2014, бр. 9, (с. 1, 14, 15). ISSN 1310-120X. КИЛ - Варна,2014, бр. 9, (с. 1, 14, 15). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критика и литература в началото на XXI век (Пламен Дойнов. Българската литература и началото на XXI век (2004-2012). София, 2013). // Литературен вестник- София, 2014, бр. 13, (с. 6-7). ISSN 1310-9561. Литературен вестник- София, 2014, бр. 13, (с. 6-7). ISSN 1310-9561.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критикът като INSTITUTIO. // Море - Бургас, 2014, бр. 3, (с. 214-227). ISSN: 0205 3296. Море - Бургас, 2014, бр. 3, (с. 214-227). ISSN: 0205 3296.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Модерни интерпретаторски оптики (Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. София, 2009 и Неслученият канон. Български писателки от 1944 година до наши дни. Съставител и редактор Милена Кирова. София, 2013). // Култура - София, 2014, бр. 28, (с. 9). ISSN – 0861-1408; Също: Електронно списание LiterNet, 26.12.2014, № 12 (181) (пълен вариант под загл. "Възможен ли е женски литературен канон?") (26.12.2014). Култура - София, 2014, бр. 28, (с. 9). ISSN – 0861-1408; Също: Електронно списание LiterNet, 26.12.2014, № 12 (181) (пълен вариант под загл. "Възможен ли е женски литературен канон?")

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Първият професионален прочит на "Под игото": д-р К. Кръстев. // Литературен вестник - София, 2014, бр. 38, (с. 6-7). ISSN 1310-9561. Литературен вестник - София, 2014, бр. 38, (с. 6-7). ISSN 1310-9561.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Ритуална и съдбовна книга (Михаил Неделчев. Яворовата година на траура. Юбилейно библиофилско издание. София - Поморие, 2014). // Яворов лист. 100 години от смъртта на Яворов, 60 години къща музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан. Чирпан, октомври 2014, (с. 11-12). Яворов лист. 100 години от смъртта на Яворов, 60 години къща музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан. Чирпан, октомври 2014, (с. 11-12).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2014) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Родната интелигенция пред изпитанията на войните. // Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години. Съст.авители: Иван Станков, Димитър Михайлов. - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, (с. 96-106). ISBN 978-954-322-771-6. Също: Литературен вестник - София, 2013, бр. 28, (с. 7). ISSN 1310 - 9561. Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години. Съст.авители: Иван Станков, Димитър Михайлов. - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, (с. 96-106). ISBN 978-954-322-771-6. Също: Литературен вестник - София, 2013, бр. 28, (с. 7). ISSN 1310 - 9561.

Велчев, Борис (2014) Диверсията и вредителството по българското право De jure, бр.2, 2014 г.

Велчев, Борис (2014) За изключващото обществената опасност обстоятелство по чл. 12б НК сп. „Правна мисъл”, кн. 2, 2014 г.

Велчев, Борис (2014) Към въпроса за провокацията в наказателното право сп. „De jure”, кн. 1, 2014

Велчев, Борис (2014) Престъпления против републиката С. 2014 г.

Видиновски, Милен (2014) Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Видиновски, Милен (2014) Специфика при подготовката на подрастващи катерачи Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Видолов, Иван (2014) Право на Европейския съюз в областта на доказателства по наказателни дела. Сб. „Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство”, 2014, ISBN 978-954-07-3722-5, с. 332-344.

Видолова, Мария (2014) Methods and models for assessment and analysis of credit risk in banking activities

Видолова, Мария (2014) Банково дело, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2014) Корпоративни финанси, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2014) Методи и модели за оценка и анализ на кредитния риск в банковата дейност“

Врачовска, Мария (2014) Насоки за изграждане на методическа платформа за оптимизация на инвестиционния избор по примера на публично частно партньорство Сборник студии на тема „Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси”

Вълова, Теодора (2014) Наставничеството - модел за професионално усъвършенстване и кариерно развитие на студентите - професионални бакалаври. В сб: Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN: 978-524-994-5, 2014г.

Вълова, Теодора (2014) Практически подходи за възприемане и осмисляне на художествен текст и изграждане на междукултурни компетенции в начален етап В сб: Тринадесета научна сесия за студенти и преподаватели, в рамките на „Юбилеен месец на науката” 40 години Медицински университет – Плевен, ISBN: 978-954-756-158-8, 2014г.

Вълова, Теодора (2014) Предизвикателства и възможности за продължаващо професионално развитие в учителски мрежи В: Сборник: Международен научен форум по случай 60 години ДИУУ: Традиции и иновации в образованието. ISBN: 978-954-07-3799-7, С., 2014.

Вълова, Теодора (2014) Проектната дейност в часовете по български език – ефективен подход за развитие на уменията на 21. век В сб: Тринадесета научна сесия за студенти и преподаватели, в рамките на „Юбилеен месец на науката” 40 години Медицински университет – Плевен, ISBN: 978-954-756-158-8, 2014 г.

Вълова, Теодора (2014) Ролята на наставничеството за професионалната подготовка на студентите В: Сборник: Областна конференция „Детската градина – вълшебният свят на децата” – Плевен, Плевен, 26.03.2014.

Вълова, Теодора (2014) Учителски мрежи и професионално развитие В: сп. „Педагогика“ ISSN 0861-3982, С., бр. 1, 2014, с. 17 – 29.

Вълчева, Доника (2014) A 3D Model for Adaptive Multi-Lingual Online Assessment International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’14, Rousse, Bulgaria ISBN 978-1-4503-2753-4, (pp.357-363).