Публикации за 2014


Аврамов, Владимир (2014) The Harmonious Approach in the Implementation of the Art Synchronization between the Different Periods of the Mural Painting in the Sofia Church “Sveti Sedmochislenitsi”.

Аврамов, Владимир (2014) Аврамов, В. Изображенията на св. Елисавета и св. Ирина, стенописи от катедрален храм „Възкресение Христово”, Усинск, Русия, 2014 София

Аврамов, Владимир (2014) Аврамов, В. стенописи в храм „Възкресение Христово”, Усинск, Русия, 2006–2014 Усинск

Агаларева, Маринела (2014) Геоморфоложкото пространство − природен фундамент на географското пространство и неговото картографиране В: Сб. „30 години катедра "География" във Великотърновския университет“, изд. "Ивис", В. Търново, 2014, с. 67-72, ISBN 978-954-2968-96-2

Агаларева, Маринела (2014) Състояние и динамика на ерозионно-акумулативните процеси по българското дунавско крайбрежие Алманах „30 години катедра География" във Великотърновския университет“, Рекламна къща „ДизАрт“, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-168-104-4

Александров, Олег (2014) Издирвания на археологически обекти в басейна на Суха река. В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София: TDG Print, 2014, с. 611-614. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. The Arrogance of power: Reloaded. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, Научна конференция 30 октомври 2012 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-943-3 (CD).

Александрова, Стелиана (2014) Милош Беджицки. Кратък полъх; Нови серии Тимбукту; Юни е; Докосване. // Любов не е думата. Антология на полски поетеси и поети, дебютирали след 1989 година, „Жанет 45”, София, 2014 г, стр. 79-87, ISBN: 978-619-187-041-8

Александрова, Стелиана (2014) Яцек Антчак. Свобода. Литературен вестник, бр. 19, 21-27.05.2014 , стр. 26-27. ISSN: 1310-9561

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, М. Констатиране нивото на физическото развитие на 9-10-годишни ученици. –В: Сп. Спорт и наука, брой 5, София, с. 108-115 Ред. Станка Виденова и кол., ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, брой 5, София, с. 108-115, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Зелена светлина за игрите. В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0; COBISS.BG-ID 1269277924 В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Прoслeдявaнe прoявлeниeтo нa психичeски кaчeствa при 9-10-гoдишни мoмчeтa слeд прилaгaнe нa нoвa мeтoдикa пo минибaскeтбoл и бaдминтoн, 2014 сп. Спорт и наука, 2014 бр. 1, София, с. 35-42 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 сп. Спорт и наука, 2014 бр. 1, София, с. 35-42 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Aнaлиз нa пoкaзaтeли зa физичeскa пoдгoтвeнoст при 9-10-гoдишни бaдминтoнисти и бaскeтбoлисти. II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, Ред. Спас Ставрев. София: Издателски комплекс УНСС с. 283-291 ISBN 978-954-644-581-0 II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, София: Издателски комплекс УНСС с. 283-291 ISBN 978-954-644-581-0

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Стоян Денев. КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, 7 и 8 ноември 2014. Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 7-8.11.2014 Ред. доц. Б. Туманова с. 209 - 215 ISSN С633-1033; COBISS.BG-ID 1247245284 Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 2014 с. 209 - 215 ISSN С633-1033

Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена. Физическо развитие на 9-10-годишни ученици в началото на обучението им по минибаскетбол, 2014 Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393

Ангелов, Христо (2014) Европейско удостоверение за наследство, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ, Право и етика, ISBN 978-954-524-937-2 Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Българският производствен роман Кралица Маб, С., 2014, ISBN 9789545331367, COBISS.BG-ID:1274967524.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог. Авангард принт, Русе, 2014, ISBN 978-954-337-232-4, COBISS.BG-ID: 1270517220.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Перипетии на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска. Арнаудов сборник : доклади и съобщения. Т. 8, [Материали от научен форум Осми Арнаудови четения, 11-12 октомври 2013 г., Русе] / [състав., ред. кол. Руси Русев ... и др.]. Т. 8, Русе, 2014, с. 285-197, ISBN: 978-619-7058-33-8, COBISS.BG-ID: 1271046372

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Формиране на основните концептуални ядра и естетически източници на жанра “производствен роман” (Наблюдения върху българската литература от първата половина на 50-те г. на ХХ век). Филологически сборник VI ,Велико Търново – Твер. Ред. кол. Христо Бонджолов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, ISBN 978-954-524-968-6 (CD), COBISS.BG-ID:1274171364.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век. Научни трудове на Русенския Университет, 2014, Т. 53, Русе, 2014, ISSN 1311-3321, С. 105-112, COBISS.BG-ID: 1121172452.

Ангелова, Пенка (2014) „Eraritjaka“, или подстъпи към митичното мислене. В: Слуховидецът на века. Русе: МД „Елиас Канети“, 2014, с. 227-236, ISBN: 978-954-2992-22-6, COBISS.BG-ID: 1268511460. Русе: МД „Елиас Канети“.

Ангелова, Пенка (2014) Елиас Канети. Слуховидецът на века. Предговор. Русе: МД "Елиас Канети", 2014, с. 9-17, ISBN: 978-954-2992-22-6, COBISS.BG-ID: 1268511460. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Елиас Канети. Слуховидецът на века. Русе: МД "Елиас Канети", с 216-223, с. 237-259, с. 286-362. ISBN: 978-954-2992-22-6. COBISS.BG-ID: 1268511460. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) За повратните времена в българската литература. Рецензия за книгата на Н. Бурнева: Wendezeiten in der bulgarischen Literatur / Nikolina Burneva. Göttingen: Universitätsverlag. В: Проглас, 2014, т. 23, кн. 2, с. 1-3, ISSN: 0861-7902. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

Ангелова, Пенка (2014) Марк Дегенс: Нашият попмодернизъм. Русе: МД "Елиас Канети", 2014, 155 с. ISBN 978-954-2992-15-8. COBISS.BG-ID 1265908452. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Нашият попмодернизъм. Послеслов. В: Марк Дегенс, Нашият попмодернизъм. Русе: МД Елиас Канети 2014, с. 147-153. ISBN 978-954-2992-15-8. COBISS.BG-ID 1265908452. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Нашият попмодернизъм. Русе: МД "Елиас Канети", 155 с. ISBN 978-954-2992-15-8. COBISS.BG-ID: 1265908452. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Някъде зад белия шум. Послеслов. В: Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. Небесно щастие. Русе. МД Елиас Канети 2014, с. 212-218. ISBN 978-954-2992-16-5, COBISS.BG-ID: 1268561636. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Образът на света и на човека при Елиас Канети. В: Слуховидецът на века. Русе: МД „Елиас Канети“, 2014, с. 263-275, ISBN: 978-954-2992-22-6, COBISS.BG-ID: 1268511460. Русе: МД „Елиас Канети“.

Ангелова, Пенка (2014) Петра Ганглбауер: Понякога викам натам. Небесно щастие. Русе: МД Елиас Канети, 2014, ISBN 978-954-2992-16-5. COBISS.BG-ID 1268561636. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2014) Съставът от масови характери. Към поетиката на характерописите. В: „Слуховидецът на века". Русе: МД „Елиас Канети“, 2014, с. 209-215, ISBN: 978-954-2992-22-6, COBISS.BG-ID: 1268511460. Русе: МД „Елиас Канети".

Ангелова, Светлана (2014) Емоционалната интелигентност в контекста на професията "Учител" Academic Journal „Psychological research“, 2014, 17 (2), с. 457-462. Print ISSN 1311-4700; Online ISSN 2367-4563 [Инд./Реф. в: ERIH PLUS] COBISS.BG-ID – 1121294820

Ангелова, Светлана (2014) ИКТ в полето на моделирането – някои аспекти на интеграция в обучението по биология Science & Technologies, 2014, ІV (8), с. 91-94. Online ISSN 1314-4111, ID № 2598

Ангелова, Светлана (2014) Модерната ИКТ среда – контекст за формиране на ключови компетентности по природни науки Сб. Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика. Сборник научни доклади, Докторантски научен семинар. Ред. Р. Пейчева-Форсайт, Р. Божанкова, София: Силует, 2014, с. 30-36. ISBN: 978-619-194-002-8, COBISS.BG-ID - 1267531236

Ангелова, Светлана (2014) Професионалните компетентности на учителя и предизвикателството „резултати от обучението по природни науки“ В: Научни трудове на Русенския Университет, том 53, серия (6.2)., Педагогика и психология, история, етнология и фолклор. Ред. А. Смикаров, Русе: Русенски Университет „А. Кънчев“, 2014, с. 192-196. Print ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID - 1121172452

Андреев, Андрей (2014) RUSSIA’S POLICY TOWARDS THE BALKAN ORTHODOX CHRISTIANS IN THE 17TH CENTURY. Almanach Via Evrasia, 2013, 2. Russia between the Soviet past and the Eurasian future. Sofia, 2014. ISSN 1314-6645 София

Андреев, Андрей (2014) Руските славянски комитети и българското възрожденско общество (1857 – 1878). В. Търново, 2014. ISBN 978-619-168-109-9. COBISS.BG-ID 1271413988. В. Търново

Андреев, Андрей (2014) Създаването на славянските комитети в Русия и българското възрожденско общество. Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков. В. Търново, 2014. ISBN 978-954-524-969-3 В. Търново

Андреева, Десислава (2014) Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса Дванадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене- комуникации”, 14-15 ноември 2013. Ред. и съст.: Елена Георгиева, Александър Ковачев, Иван Александров и др., Велико Търново : Народна библиотека "П.Р. Славейков", 2014, с. 292-305. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2014) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - История на българската журналистика). София: Софийски университет - Факултет по журналистика и масова комуникация, юни 2014, 38 с.

Андреева, Десислава (2014) Редакционният апел – същност и паралели Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.01.2014. ISSN 1314-3794. (21.01.2014). Виж същото в: сп. Либерален преглед, 20.08.2014..

Анчев-Калоянов, Анчо (2014) За добавените слова в старозаветните чети-минеи Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, 2014, с.188-199

Анчев-Калоянов, Анчо (2014) Молитвата за ръкополагане на митрополит от Григорий Цамблак в архиерейски служебник, преписан през 1664 г. за русенския владика Герасим Хилендарец. В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. т.8, с.9-15, Научен център по фолклор и литература „Св.Димитър Бесарбовски“, Русе, Издателство „Лени-Ан“

Анчев, Стефан (2014) Балкан у западноj политици у задњих 85 година – основне карактеристике. Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развоj. Ниш 2014. Vol. I, Number 3. С. 41- 51. ISSN 2406-1190

Анчев, Стефан (2014) Балканская политика Запада – модель поведения после холодной войны. ІІІ Столыпинские чтения. Интеграционный потенциал современной России в условиях политических вызовов информационной эпохи. Краснодар 2014., с. 25-33. ISBN 978-5-8209-1030-2

Анчев, Стефан (2014) Ревизиjа прошлости jе потребна онима коjи желе да створе повољну атмосферу у друштву ради налажења оправдања за своjи политику. Интервю в списание Жупан, година 1, бр. 1, 2014. Косовска Митровица. с. 49-52.

Аркадиев, Димитър (2014) БЪЛГАРИЯ - СВЕТЛО ИЛИ ТЪМНО БЪДЕЩЕ? Център за демографска политика. Шести патриотичен семинар "България - накъде? (Опит за оптимистична теория), 14 юни 2014 г., София.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЕ В ПЛОДОВИТОСТТА НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ МЕЖДУ ДВЕ ПРЕБРОЯВАНИЯ (2001-2011). Сб: "50 ГОДИНИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ -1963-2013", Секция"СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ", Унив. изд., ВЕЛИКО ТЪРНОВО,2014,с.265-272. ISBN: 978-954-524-970-9.

Аркадиев, Димитър (2014) ИЗМЕНЕНИЯ В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В СЪСТАВА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ Сп. Статистика, София, НСИ, 2014, кн.3, с.91-121. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2014) НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Национален статистически институт. Конференция "Преброяване 2011", 17 юни 2014, София.

Асенов, Олег (2014) Combined power and inter-cell interference control for LTE based on role game approach Springer US

Астарджиева, Татяна (2014) Антисъветски правителства в Гражданската война на Русия. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 31 октомври 2014 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2014, т. IХ, с. 94-103. Online. ISBN 978-619-208-066-2. COBISS.BG-ID - 1265734372.

Астарджиева, Татяна (2014) Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия. сп. "Епохи" , 2014, Година ХХII, ММХIV, Книжка 1. В.Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", с. 182-203. Online. Print ISSN 1310-2141. COBISS, BG-ID-1284453604.

Астарджиева, Татяна (2014) Формиране на Чехословашкия корпус и ролята му в образуването на Източния антиболшевишки фронт. - В: "Европа между революции и реформи". Юбилеен сборник в чест на проф. дин Хр. Глушков. Ред. В. Спиридонов и С. Симеонов. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2014, с. 249 – 255. ISBN 978-954-524-969-3. COBISS.BG-ID - 1268453348.

Атанасов, Асен (2014) Анализ на физическата дееспособност на студенти след приложена методика по футзал II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, Ред. Спас Ставрев. София: Издателски комплекс УНСС с. 58-65 ISBN 978-954-644-581-0

Атанасов, Асен (2014) Влияние на заниманията с футзал върху някои функционални показатели Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2013”, Ред. Д. Тимова, В. Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с.66-73. ISBN 978-619-00-0091-4 ; COBISS.BG-ID 1266222052

Атанасов, Асен (2014) Въздействие върху техническите умения на студенти чрез целенасочена методика по футзал II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, Ред. Спас Ставрев. София: Издателски комплекс УНСС с. 112-118 ISBN 978-954-644-581-0