Публикации за 2013


Авгинова-Николова, Емилия (2013) "За наименованията на месеците в гръцки и руски език " Societas Classica Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, В. Търново.

Авгинова-Николова, Емилия (2013) "Фразеологизми с компонент глагола „давам“ в българския език и техните функционално-семантични и структурно-семантични еквиваленти в гръцкия" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново

Аврамова, Галина (2013) „Темата за маската, която пречи и маската, която ни помага в творчеството на Луиджи Пирандело” Международна конференция „Нобеловите лауреати за литература – мост между културите”, издаден в „Нобелова награда за литература – мост между културите

Агаларева, Маринела (2013) STATE AND DYNAMICS OF EROSION-ACCUMULATIVE PROCESSES ALONG THE BULGARIAN DANUBE RIVERSIDE Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 66, No 8, 2013, p. 1159-1166, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2013) ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА НА ОПАСНИТЕ ГРАВИТАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА БАЛАНОВСКИЯ РИД − РАЗМЕТАНИШКИ ПРАГ В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Агаларева, Маринела (2013) МОРФОЛОГИЯ И НЕОТЕКТОНСКО РАЗВИТИЕ НА ИХТИМАНСКАТА КОТЛОВИНА MORPHOLOGY AND NEOTECTONIC DEVELOPMENT OF THE IHTIMAN BASIN В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 336-349, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2013) ОЦЕНКА НА ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИТЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ ЗА УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 350-367, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2013) Структурно-геоморфоложки черти на Искърско-Янтренското блоково стъпало. Велико Търново, Изд. "ИВИС", 2013, ISBN 978-954-2968-62-7

Агаларева, Маринела (2013) УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩНИ МАСИВИ В ОБСЕГА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУНАВСКИ БРЯГ CONDITIONS AND FACTORS OF OCCURRENCE AND DINAMICS OF LANDSLIDE MASSIFS WITHIN BULGARIAN DANUBE BANK В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Александров, Олег (2013) Антични структури на о-в св. Иван край Созопол. - В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 235-237. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2013) Епиграфският архив на Монтана и значението му при изучаване на религията в провинция Долна Мизия през римската епоха. – В: Монтана – мост на цивилизации (Материали от Национална научна конференция, Монтана, 2011 г.). София, 2013, 324-338 ISSN 978-954-378-107-2

Александров, Олег (2013) Етнически и социален състав на римската армия. / Ethnic and social composition of the Roman army. В. Търново, Фабер, 2013, 442 с. ISBN 978-954-400-969-4

Александров, Олег (2013) За астралната символика в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 278-293. ISBN 978-954-524-903-7

Александров, Олег (2013) Предговор от редактора. - В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2013, 13-14. ISBN 978-954-400-895-6

Александрова, Стелиана (2013) Steliana Dankova. Nauczanie języka polskiego na uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie. // Postscriptum polonistyczne, 2013* 2 (12). Katowice, str. 321-328. ISSN 1898-1593

Александрова, Стелиана (2013) Агнешка Внук. Поемата „Където слънцето изгрява и гдето залязва” на Чеслав Милош спрямо жанровата традиция на Романтизма. // Международна конференция „Нобеловата награда за литература – мост между културите”. 1-3 декември 2011 г. Велико Търново, „ИВИС”, Велико Търново 2013 г., стр. 140-150. ISBN: 978-954-2968-48-1

Александрова, Стелиана (2013) Виргиния Мирославска. Формата на сказуемото като показател за езикова вежливост в българския и полския език. // сп. Проглас, кн. II, 2013 г., Велико Търново, стр. 129-135. ISSN: 0861-7902

Александрова, Стелиана (2013) Вислава Шимборска. На 16 май 1973 година. // Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора” 2012/2013, бр. 12, Велико Търново, 2013 г., стр. 369-370. ISSN: 1311-0209

Александрова, Стелиана (2013) Жанета Налевайк. От локалното към мултикултурното. Връзки между поезията, литературната рефлексия на Чеслав Милош и традицията на хайку. // Международна конференция „Нобеловата награда за литература – мост между културите”. 1-3 декември 2011 г. Велико Търново, „ИВИС”, Велико Търново 2013 r., стр. 131-139. ISBN: 978-954-2968-48-1

Александрова, Стелиана (2013) Юлиан Тувим. Скерцо. // Литературен вестник, бр. 30-31, 2-8.10.2013 , стр. 1, ISSN: 1310-9561

Алексиева, Милена (2013) Assessment and optimization of the special physical and the specific technical-tactical preparedness of the best bulgarian basketball players – cadets. Lithuania, Klaipeda University

Алексиева, Милена (2013) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Игрите в началното училище, 2013 В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3 / Мирослава Петкова - В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3 В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3

Алексиева, Милена (2013) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Интeрeси и мoтивaция при дeцa с интeлeктуaлни зaтруднeния oтнoснo прaктикувaнeтo нa игрaтa футбoл. Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3 Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3

Алексиева, Милена (2013) Алексиева, Милена. Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро „Спортни игри” при ученици от начален етап на основната образователна степен, 2013 Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393

Ангелов, Мариан (2013) За неравноделните метроритми и детския песенен фолклор Сб. от Областна конференция „Детската градина – отговорност за бъдещето”, Враца, 2012 г. Ред. Г. Дянкова. Враца: Печат "БГ Принт" ООД, 2013, с. 112-115, ISBN 978-619-7102-07-9

Ангелов, Христо (2013) Електронното правителство текущо състояние и възможности за развитие, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ Правото перспективи и предизвикателства, ISBN 978-954-524-882-5 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Конституционосъобразност на новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски, Годишник на БСУ от Студентско научно творчество 2013, том XXVIII, ISSN 1311-221-X Бургас

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Морска карта София, издателство "Стигмати"

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов Научни трудове на Русенския Университет, 2013. Т. 52. Серия 6.3, Русе, 2013.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Производственията роман в българската литература - лаборатория на жанра (50-70-те години на ХХ век) Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Светът на вещите в производствените романи (Критически подход към всекидневието на комунизма) Арнаудов сборник. Т. 7, Русе, 2013, с. 252 – 257.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”) 1962. Година на измамната свобода. Размразяване и литература. Новото поколение в поезията. С., 2013, с. 201 – 219.

Ангелова, Пенка (2013) Kulturwissenschaftlich - philologische Herangehensweise zwischen Interkulturalität und Transdisziplinarität. Über die “Freiheit der Wissenschaft” und das Prinzip Verantwortung. Interkulturalität und Kognition, Debrecener Studien zur Literatur 17, Hg. Tamas Lichtmann, Karl Katschtaler. Peter Lang Verlag, S. 11-17. ISBN: 9783631638514.

Ангелова, Пенка (2013) Анна Тюне „Възстановеното щастие. Едно германско детство във Франция”. Предговор. Русе: МД Елиас Канети, с. 5-7. ISBN: 978-954-2992-12-7.

Ангелова, Пенка (2013) За повратните времена в българската литература. Wendezeiten in der bulgarischen Literatur / Nikolina Burneva. Göttingen: Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (2013) Ирен Ниг: Човек сам словотвори местата си. Послеслов. Русе: МД Елиас Канети, с. 196-201. ISBN 978-954-2992-14-1.

Ангелова, Пенка (2013) Ирис Ханика, "Същината", роман. Предговор. Русе: МД Елиас Канети, с. 5-33. ISBN 978-954-2992-05-9.

Ангелова, Пенка (2013) Ирис Ханика. Същината (роман). Русе: МД Елиас Канети, 216 с. ISBN 978-954-2992-05-9.

Ангелова, Светлана (2013) Possibilities for Skills Forming by Biological Education Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 2013, 22, 388-404. ISSN 0861-9255

Ангелова, Светлана (2013) Practical Application Aspect of Professional Competences of Future Teachers Proceedings of the International Scientific Conference FMNS. Ed by I. Mirchev, Blagoevgrad: South-West University “Neofit Rilski”, 4, 2013, pp.145-150. ISSN 1314-0272.

Ангелова, Светлана (2013) Разбирането като концептуална основа при формиране на уменията – резултати от едно изследване Science and technologies, 2013, 3 (8), 81-85. ISSN 13126121 Retrieved from: http://www.sustz.com/journal/VolumeIII/Number8/Papers/SvetlanaAngelova.pdf

Ангелова, Светлана (2013) Учебная задача в области подготовки студентов педагогических специальностей в Республике Болгарии Сб."Материалы XII Международной научно-практической конференции". Ред. А. Долматова.Теоретические и методологические исследования современного образования. 2013, Москва: Институт стратегических исследовании, 18-21. ISSN: 978-5-91891-332-1.

Андреев, Андрей (2013) Каква е съдбата на патриаршеската библиотека? (една версия). Ние в науката и науката в нас. В чест на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, 2013. ISBN 978-954-400-982-3 В. Търново

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) „Планът Кантакузин“ в Слово за свършека на света през 1492 г. В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф.д-р Петко Ст.Петков, с.101-114, Велико Търново, издателство Фабер. Също Електронно списание LiterNet, 08.04.2012, № 4 (149)

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Неделникът на българските патриарси и архиепископи. В: Простори. Списание за литература и изкуство, кн.2, с.46-57, Варна: изд. "Славена"

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Славянската православна цивилизация, 3. Неделникът на българските патриарси и архиепископи. Велико Търново, издателство „Фабер“, 274 с.

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Старобългарският езически пантеон от времето на двоеверието в „Чинъ покаянiя, паче же и скимницамъ“ В: Проглас. кн.1, с.99-112, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев, Стефан (2013) Взривеният балкански погреб 1912-1913 г. Известия на националната конференция „Читалищни срещи” Белослав, 2013.,с. 35-51. Няма регистриран ISBN

Анчев, Стефан (2013) Политическое положение балканских стран. ІІ Стольипинские чтения. Российская модернизация: от Столыпина с современности. Краснодар 2013., с. 30-44. ISBN 978-5-8209-0896-5

Анчев, Стефан (2013) Рецензия на статиите в сборник Известия на националната конференция „Читалищни срещи” Белослав, 2013.,с. 85-86. Белослав, 2013. Няма регистриран ISBN

Анчев, Стефан (2013) Стварање марионетских држава на Балкану на крају XX и почетку XXI века. Глобализација и десуверенизација, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Птиштини, 2013., с. 39-51. ИСБН 978-86-6349-018-5

Анчев, Стефан (2013) Съдбата на Добруджа в политиката на великите сили 1912-1913 г. Добруджа на кръстопътя на историята. Тутракан 2013 г., с. 88-94. ISBN 978-954-8198-60-8

Аркадиев, Димитър (2013) ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПО РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (1998-2010 Г.) Център за демографска политика, Пети патриотичен семинар,6 юли 2013, Русе.

Асенов, Олег (2013) “Resource Management Based on Dynamic Users Association for Future Heterogeneous Telecommunication Access Infrastructures”, Springer Journal, Wireless Personal Communications, vol. 78, no. 3, pp. 1595-1611, 2014, DOI: 10.1007/s11277-014-1911-z. (JCR Thompson Reuters: 0.979 (2013); Indexed By: Scopus, Google Scholar). Springer US

Асенов, Олег (2013) Heuristic approach to dynamic uplink power control in LTE IEEE Xplore: 30 September 2013

Астарджиева, Татяна (2013) Белият генерал на Крим Военноисторически сборник, бр.1/2013, С., с. 129-140; ISSN - 0204-4080

Астарджиева, Татяна (2013) Изборът на върховен управляващ и главнокомандващ в Русия 1918 г. Първи стъпки. Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, № VIII, В. Търново, ISBN 978-954-524-988-4

Атанасова, Иванка (2013) Един модел на електронен двуезичен терминологичен речник София

Атанасова, Иванка (2013) Несклоняемые существительные в современном русском языке Велико Търново

Атанасова, Иванка (2013) Несклоняемые существительные, обозначающие названия лиц мужского пола Велико Търново

Атанасова, Иванка (2013) Несклоняемые существительные, употребляющиеся во множественном числе (pluralia tantum) Велико Търново

Баланов, Йордан (2013) Възникване на органно представителство на сдружения и фондации. - DE JURE, 2013, 4 (1), с. 19-36, Print ISSN 1314-2593

Белогашев, Георги (2013) Истината - Димитър Михалчев contra Иван Саръилиев В: Философският дискурс. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 111-143, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2013) Кирил Чолаков за предметното съзнание Пътят от философията до психиатрията и обратно. Сб. от Научна конференция „60 години самостоятелна Катедра по психиатрия при МУ - Пловдив и 50 години от смъртта на проф. Кирил Чолаков“ - МУ Пловдив, 18 декември 2013 г., Ред. В. Акабалиев; Д. Стоянов, София, Изток-Запад, 2013, с. 121-131, ISBN 978-619-152-350-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Elbow Stiffness – Nature and Ethiopathogenesis. Research in Kinesiology, 2013, vol. 41, 1/2013, pp.111-116. Print ISSN: 1857-7679

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Study of the Effect of Mobilization and Muscle-Inhibitory Techniques on an Elbow Arthrokinematics after Conservative Treatment of Intra-Articular Fractures of the Elbow Joint. Proceedings of the 6th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd November, 2013, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 17 (1/2013), pp. 98-103. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 2/2013, с,109-117. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Сборник от Международна научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца. Редактор/Димитронка Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 443-450. Print ISBN 978-954-9689-79-2

Белчева, Весела (2013) Überlegungen zur Ausbildung von LehrerInnen für den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht (DaF) an den bulgarischen Grundschulen Dejica, D. & S. Chirimbu (eds.) Investing in... Science and Research. Linguistics, ESP, Cultural Studies, USA: ECKO, 181-192, ISBN 978-1-4276-5408-3

Белчева, Весела (2013) Методико-дидактически практики на Гьоте-институт за студенти-педагози, изучаващи немски език. Сп. "Образование", бр. 2, 2013, 142-144, ISSN 0861-475X

Белчева, Весела (2013) Ретроспективен поглед към една филологическа институция в България сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2013, ISSN 0205-1834

Белчева, Весела (2013) Чуждоезиковото обучение между традиции и иновации, между образователна теория и учебна практика сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4, 2013, ISSN 0205-1834

Бонджолов, Христо (2013) Homo Balcanicus – по време на криза и на границата с белия свят (Според Радое Доманович и Бранислав Нушич) Време и пространство в културата на българи и сърби/ Време и простор у култури Бугара и Срба. Варна: „Славена”, 236-246.

Бонджолова, Валентина (2013) Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика (в съавторство с Мариола Мостовска) Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе. Зборник радова са истоименог међународног скупа. Ниш, 2013, с. 41-55

Бонджолова, Валентина (2013) Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика (в съавторство с Мариола Мостовска) (резюме) Међународни научни скуп „Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе”. Програм и књига резимеа. Ниш, 2013, с. 14

Бонджолова, Валентина (2013) Разговорни, жаргонни и диалектни елементи в рекламния текст Годишњак за српски jезик. Година XXVI, броj 13. Ниш, 2013. 107-118.

Бонджолова, Валентина (2013) Словосъчетания със значение за много кратки времеви интервали Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури бугара и срба. Варна: „Славена”, 2013, с. 170-184.

Бонева, Галя (2013) Образователни проблеми на деца имигранти и бежанци и възможности за социално-педагогическа подкрепа. В: Наръчник за студентите – социални педагози за работата по проект „Междуинституционално взаимодействие за интеграция на деца – имигранти”. С., Изд. „Е Принт”, 2013,ISBN 978-619-90102-6-6

Бонева, Галя (2013) Актуални измерения на професионално-педагогическата подготовка на студентите за работа в началното училище. сп. Педагогика, 2013, №9, LXXXV, с. 1406-1412.

Бонева, Галя (2013) Бонева, Г. и др. Социалнопедагогическа подкрепа за решаване на образователните проблеми на децата на имигрантите в България. В: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти. В: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти и др. Учебно помагало. ВТ, Изд. „Фабер”, ISBN 978-954-400-980-9

Бонева, Галя (2013) Превенция на изоставането и отпадането от училище. В: Дни на науката. Съюз на учените, клон В. Търново, 2013, с. 259-265. ISSN 1314 – 2283

Бонева, Галя (2013) Социално-педагогически тренинг. Теория, методика, практика. В. Търново, 2013, I&B. LTD, с.197.ISBN 978-954-9689-75-4

Бонева, Галя (2013) Целодневното обучение в началното училище – състояние и перспективи. I В: „50 години ВТУ“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, 2013, SBN 978-619-208-001-3 .

Бонова, Станка (2013) Błędy w użyciu przyimków polskich Postscriptum polonistyczne, 2(12) 2013, s. 311, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wydawnictwo Gnome, ISSN 1898-1593

Бонова, Станка (2013) Юлиан Тувим. „In vino Veritas” София, Литературен вестник, бр. 30-31, 2013 г, с. 14-15

Бораджиева, Елена (2013) Проектно-ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2013,т.21,бр.1, стр.7-24, ISBN 954-524-923-5, ISSN 1314-2763 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2013) ПСИХОЛОГИЯ И СИГУРНОСТ. Велико Търново:Издателство на НВУ, 2013, стр.-145, ISBN 978-954-753-176-5 Велико Търново

Борисов, Борис (2013) Грънчарската работилница край с. Караново, Новозагорско и керамиката от нея. – ИНАИМ, XLI, In Honorem Professoris Георги Кузманов., София, 2013, студия, с. 281-336. София, ИНАИМ, БАН

Борисова, Багрелия (2013) Непознатата позната. Съвременна нидерландскоезична литература УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Ботева, Мариета (2013) Политическата аргументация в реторическите дискурси Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 390 стр., 2013, ISBN 978-954-524-8955

Ботева, Мариета (2013) Предговор на книгата „Реторика и пъблик рилейшънс“ на Ив. Мавродиева София: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-9, ISBN 978-954--7-3539-9

Ботева, Мариета (2013) Щрих върту темата "за" и "против" предизборните диспути сп. "Реторика и комуникации", бр.7, 2013, ISSN 1314-4464

Братанова, Боряна (2013) Между изтока и запада – национални стереотипи в българската фразеология. Сб. от Международна интернет конференция "Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят", Велико Търново - Уфа, март 2012 г. ред. Ст. Буров et al. Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. Велико Търново и Уфа: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 509–517. ISBN 978–954–524–919–8

Бузов, Вихрен (2013) “Europe 2020” Some Problems of Development in Romania and Bulgaria Maximizing Comparative Advantages of Border Regions (The European Integration of Romania and Bulgaria:Problems and Issues). A Thematic Collective Book, Gabrovo: Ex-Press, pp.15-22, ISBN 978-954-490-370-1

Бузов, Вихрен (2013) Modernism and Postmodernism in Philosophy of Law (The Globalization Era Challenges: Technological vs. Dialogical Theories) Significance and Interpretation within the Knowledge-Based Society, ed. D. Simbotin, P. Dunca, Baia Mare, Romania, pp.203-209;

Бузов, Вихрен (2013) ON JUSTIFICATION OF LEGAL DECISIONS – EFFICIENCY OR CORRECTNESS THE YEARBOOK OF THE ,,GH.ZANE” INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH VOL. 22, ISSUE 1, 81-86, 2013

Бузов, Вихрен (2013) On the Justification of Cooperative Decisions in the Field of Knowledge Rethinking Politics for the Knowledge Society, eds. T. Dima, K. Gasparel, Dan Simbotin, Iasi, pp.57-63;

Бузов, Вихрен (2013) The Development of Global Society – Cosmopolitanism or Republicanism “Globalization and Sovereignty Decline”, Косовска Митровица, pp.91-97;

Бузов, Вихрен (2013) Two Projects of Knowledge-Based Society Unity and Diversity in Knowledge Society. Epistemology and Philosophy of Science & Ethics, Social and Political Philosophy& Economic Theories and Practices. Proceedings of International Conference, Iasi, Institutul European, pp.83-89;

Бузов, Вихрен (2013) Имат ли съдебните дела „правилно решение”? (Несъгласия с Дуоркин) Етиката в българската правна система, съст. В. Драмалиева, Е. Маринова, Издателски комплекс УНСС, сс.105-113.

Бузов, Вихрен (2013) История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Бузов, Емил (2013) ЗА СМИСЪЛА ОТ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – European Social Fund conference-BG051PO001-4.1.5-0036, 2013, p 7-14

Бузов, Емил (2013) КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ КАТО УСЛОВИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ National conference, Ministry of education and South-West University, 2013,10 страници, ISBN 978-954-680-888-2

Булева-Петрова, Марияна (2013) "Идея - понятие - термин ІІ" сп. Българско музикознание 2013, № 3-4, с. 3-4. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2013) Городская песня Позднего болгарского возрождения и специфика музыкального мышления болгар во второй половине ХІХ века Вестник музыкальной науки 2013 № 2, 109-122, ISSN 2308-1031

Бургов, Пресиян (2013) Когнитивни аспекти на процесите на решаване на проблеми. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 48-58, 2013. ISBN 978-954-524-923-5.

Бургов, Пресиян (2013) Сигурна привързаност и реактивно разстройство на привързаността. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013, секция Философски факултет. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 73-83, 2013. ISBN 978-954-524-985-3.

Бурнева, Николина (2013) Triangulationszeichen der Erinnerung. In: Konstantin Iliev: Die Niederlage. IG Elias Canetti & Жанет 45, Sofia, S. 5-13.

Бурнева, Николина (2013) Wendezeiten in der bulgarischen Literatur. Universitaetsverlag Goettingen.

Бурнева, Николина (2013) Класически модерни. Перипетии в немскоезичната литература. Велико Търново: Университетско издателство.

Бурнева, Николина (2013) Любомир Огнянов-Ризор и „РЛФ“. В: Хоризонти на филологическото знание. Юбилеен сборник по повод 100-годишнината от рождението на проф. Любомир Огнянов-Ризор. София: Университетско издателство "Св Климент Охридски", с. 25-36.

Буров, Стоян (2013) „Тревожно беден е речникът на младите българи”. [Интервю на] Златина Димитрова. – в. Янтра днес, Велико Търново, № /23 май 2013 г., стр. [http://www.dnesbg.com/kultura/prof-dfn-stoyan-burov-vtrevozhno-beden-e-retchnikat-na-mladite-balgariv.html]

Буров, Стоян (2013) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Електронно списание LiterNet, 10.07.2013, № 7 (163) [http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/50-godini.htm]

Буров, Стоян (2013) IN MEMORIAM. Доц. д-р Цветана Карастойчева (1939-2013). Проглас (Велико Търново), 2013, № 2, стр. 242-243.

Буров, Стоян (2013) IN MEMORIAM. Мара Рафаилова Русинова (1946-2013). Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 248-253.

Буров, Стоян (2013) Братя Данчови - дейци на българския език, литература и култура. Електронно списание LiterNet, 26.12.2013, № 12 (169). http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/bratia-danchovi.htm

Буров, Стоян (2013) Встъпителни думи. Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 9-12.

Буров, Стоян (2013) За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки). // М. Илиева (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга девета. І. ІХ международна научна конференция 28-29 октомври Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 42-74.

Буров, Стоян (2013) Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език. // Българска реч, 2013, № 1, стр. 32-43. Българска реч, 2013, № 1, стр. 32-43.

Буров, Стоян (2013) Иновациите в граматиката на съвременния български език – банални неправилности или тенденции в развитието. Доклад, изнесен на Третия конгрес по българистика, София, 23-26 май 2013 г.

Буров, Стоян (2013) Иновациите в граматиката на съвременния български език – банални неправилности или тенденции в развитието. Доклад, изнесен на Третия конгрес по българистика, София, 23-26 май 2013 г.

Буров, Стоян (2013) Исторические и культурологические аспекты изучения славистики как направления совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности лингвистов Великотырновского университета им. св. Кирилла и Мефодия и Башкирского государственного университета. Российский гуманитарный журнал (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 3, с. 277-281

Буров, Стоян (2013) Концептуализация предметности и классификации имен существительных в болгарском языке (в сопоставлении с русским языком). Российский гуманитарный журнал / Liberal Arts in Russia (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 4, стр. 309-322.

Буров, Стоян (2013) Лексикографската и книжовно-езиковата дейност на Братя Данчови Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство "ИВИС". 2013, стр. 98-123.

Буров, Стоян (2013) Мирослава Вътова. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – Български език, LХ, 2013, № 1, стр. 117-121.

Буров, Стоян (2013) Проф. д.ф.н. Хилмар Валтер на 80 години. Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 219-222.

Буров, Стоян (2013) Современная болгарская грамматика в славянском контексте. Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 285-304.

Буров, Стоян (2013) Учебен правописен речник на българския език [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2013. 280 стр. (20. изд.)

Буров, Стоян (2013) Юбилеите на доцент доктор Иванка Тодорова Попова-Велева, или два повода за равносметка. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, стр. 13-23.

Бурова, Пенка (2013) Вътрешен мотив и лексикално значение на думата (Върху примери от български и немски език). Российский гуманитарный журнал, 2013. Т. 2, № 4, 332 – 339. ( ISSN 2305-8420), (в съавт.)

Бурова, Пенка (2013) Вътрешният мотив на думите в полза на правописа. Електронно списание LiterNet, 16.02.2013, № 2 (159)

Бурова, Пенка (2013) За един вид тавтология в устната реч. Проблеми на устната комуникация. Книга девета, том ІІ. ІХ Международна конференция, 28–29 октомври 2011. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 176-194.

Бурова, Пенка (2013) Чужди елементи в българската реч. Трети международен конгрес по българистика. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 23–26 май 2013 (под печат).

Буюклиева, Стефка (2013) On the automorphism group of a binary self-dual [120,60,24] code Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing, August 2013, Volume 24, Issue 3, pp 201–214, DOI: 10.1007/s00200-013-0193-0, Impact Factor 0.370

Буюклиева, Стефка (2013) On the binary quasi-cyclic codes Proceedings of the International Workshop OCRT, Albena, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2013) Some extremal self-dual codes and unimodular lattices in dimension 40 Finite Fields and Their Applications, Volume 21, May 2013, Pages 67-83

Бялмаркова, Петя (2013) Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays The 2nd International Virtual Conference - ICTIC 2013, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Thomson Ltd, Vol. 2, Issue: 1, ISBN: 978-80-554-0648-0, Zilina, Slovakia

Бянов, Иван (2013) CAP implementation and its influence on land use, agrarian structure and environment in Bulgaria Втора международна конференция "Эколого-экономические проблемы международной торговли и инвестиций" на 22-23 октомври 2013 г. в Ivan Franko National University of Lviv vul. Sichovykh Striltsiv, 19 79000 Lviv, Ukraine – Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2014. Issue 35. P. 218–227, ISSN 2078–4333

Бянов, Иван (2013) Динамика в структурата на земеделските стопанства в България за периода 2003 – 2010 г. Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 27 – 28 юни 2013 г. стр. 228-234, ISSN 1314-1937

Бянова, Невена (2013) Потреблението на електроенергия в България и икономическата криза сп. Ново знание, 2013, 2(1), с. 242-246, ВУАРР, ISSN 1314 -5703

Вавжиняк, Кинга (2013) Kašubčina včera a dnes (z jazykového a sociokultúrneho hľadiska Philologica LXXI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava: Univerzita Komenského 2013, s. 139–151.

Вавжиняк, Кинга (2013) Proces kształcenia przyszłych tłumaczy – problemy, perspektywy, propozycje zmian (na przykładzie studiów polonistycznych w Bratysławie) Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Warszawa: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW 2013, s. 312–325

Вараджакова, Десислава (2013) (Penkova) Via Diagonalis as resource for the development of the cultural tourism in Bulgaria and Serbia Сборник доклади International science conference "Cultural corridor Via Diagonalis - Cultural tourism without boundaries", изд. Гея Либрис, София, 2013, стр.274-277, ISBN 978-954-300-128-6

Вараджакова, Десислава (2013) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при ценообразуването в хотелиерството Научна конференция „РУ&СУ`13”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Научни трудове, том 52, Русе, 2013, ISSN 1311-3321

Вараджакова, Десислава (2013) (Пенкова) Сравнителен анализ на добри практики за отговорен туризъм /по примера на Коста Рика и България/ Сборник с доклади от международна научна конференция "Отговорен туризъм 2020", том I, изд. Наука и икономика, ИУ-Варна, 2013, стр. 307-313, ISBN 978-954-21-0665-4

Василев, Георги (2013) Видове упражнения за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози Международна конференция Бургаски свободен университет"Знанието- традиции,иновации,переспективи"

Василев, Георги (2013) Уроците по български език и литература в I – IV клас.

Василев, Сава (2013) Modernism in Bulgarian Literature Bulgarian modernism : Books and Magazines 1919 – 1934. Highlights from a German Collection

Василева, Красимира (2013) Концептът любов в българската паремиология. В: Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 31-42. ISBN 978-954-400-957-1.

Василева, Красимира (2013) Образният компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската мъжка лирика). В: Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Велико Търново, 6 юни 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 41-50. ISBN 978-954-400-985-4

Василева, Красимира (2013) Предметните метафори като елемент на образния компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската поезия). В: Годишник на филологическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Т.11. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2013, с. 290-298. ISSN 1312-0493

Василева, Магдалена (2013) За ролята на японските и българските преподаватели по японски език в учебния процес. – В: България, Япония, светът. СУ ”Св. Климент Охридски”, София, 2013 г., стр. 117 - 123. София

Василева, Магдалена (2013) Модели на учтиво речево поведение у българи и японци. ISBN:978 - 954 - 400 - 911 - 3. Фабер, Велико Търново, 2013 В. Търново

Великов, Юлиян (2013) Imperator et Sacerdos (монография) Университетско Издателство "Св. св. Кирил и Методий" (монография)

Великов, Юлиян (2013) ИКОНОПОЧИТАНИЕТО И ИКОНООТРИЦАНИЕТО В БЕСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ НА КОЗМА ПРЕЗВИТЕР TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов (In Honorem I), 365-374

Великов, Юлиян (2013) КАРОЛИНГИТЕ, ИКОНОБОРСТВОТО И ИКОНОПОЧИТАНИЕТО НА ЗАПАД Международен симпозиум "Българският Златен век" (18-19 май 2012 г., Шумен) Преславска книжовна школа. Т. 13 (2013), 306-314

Великов, Юлиян (2013) Светият Кръст или светите икони: иконоборска дилема? “Теология и социум. Съвременни перспективи”, Омофор (2013), 233-242

Великова, Силвия (2013) Looking back and moving ahead together. BETA-IATEFL E-Newsletter. - Bulgarian English Teachers' Association, July-August, 2013, issue 6, pp. 11-13. ISSN 1314-687.

Великова, Силвия (2013) Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) to scaffold reflective teacher learning in English language teacher education. Innovations in pre-service education and training for English language teachers. / Julian Edge & Steve Mann (eds.). - London: British Council UK, 2013, pp. 201-216. ISBN 978-0-86355-702-6. http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/C442_Innovations_PRESETT_FINAL_WEB%20ONLY_v2.pdf

Велинов, Стефан (2013) Велинов,Стефан. Научно изследователска, художественотворческа и преподавателска дейност //История на Православния Богословски факултет : Юбилеен сборник по повод 50-годишнината на ВТУ Св. св. Кирил и Методий – Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2013, страници на публикациите (с. с. 17, 21, 26, 28, 47, 100, 102, 103, 104, 105, 161, 162, 163) ISBN 978-619-00-0022-8

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Алтернативният канон: Поетите" от Пламен Дойнов. За езиковите експерименти и за моралните избори. // Електронно списание LiterNet, 27.04.2013, № 4 (161) (27.04.2013). Електронно списание LiterNet, 27.04.2013, № 4 (161) (27.04.2013).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Забравени" автори от "професорския вестник" "Слово" (Людмила Стоянова. Вестникът и националната културна памет. 2012) // Електронно списание LiterNet, 11.02.2013, № 2 (159) (11.02.2013). Електронно списание LiterNet, 11.02.2013, № 2 (159)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Ляво поколение" - настолна книга на българската интелигенция. Послеслов. // Иван Мешеков. Ляво поколение. Съст. Иван Радев -Велико Търново: Веста, 2013, (с.111-124) . ISBN 978-954-543-049-7. Иван Мешеков. Ляво поколение. Съст. Иван Радев -Велико Търново: Веста, 2013, (с.111-124) . ISBN 978-954-543-049-7.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Поетът Яворов" като критическа творба (Д. Михайлов. Поетът Яворов, 2012). // Литературен вестник - София, 2013, бр. 13, (с. 4-5). ISSN 1310-9561. Литературен вестник - София, 2013, бр. 13, (с. 4-5). ISSN 1310-9561.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българската интелигенция пред изпитанията на войните (Иван Радев. Българският писател и войните (1912-1918). Том 1. Архив. Интерпретации. В. Търново, 2013.) // Литературен вестник - София, 2013, бр. 28, (с. 7). ISSN 1310-9561. Литературен вестник - София, 2013, бр. 28, (с. 7). ISSN 1310-9561.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Български насъщности. Поезията на Марин Георгиев. // Антимовски хан, 2013, бр. 4, (с. 10-19). ISSN 1313-7832. Антимовски хан, 2013, бр. 4, (с. 10-19). ISSN 1313-7832.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Димчо Дебелянов в Иван-Мешековите "трудовоспътнически" полемики с Г. Бакалов и Т. Павлов. // Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания. Архив. Спомени. Съставители: Иван Радев, Антония Велкова-Гайдаржиева, Димитър Михайлов - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 144-152). ISBN 978-954-524-920-4. Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания. Архив. Спомени. Съставители: Иван Радев, Антония Велкова-Гайдаржиева, Димитър Михайлов - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 144-152). ISBN 978-954-524-920-4.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За "Гръцката махала (Вароша) - духът на древна Варна" (Людмила Стоянова, Румяна Михнева). // Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора" (В. Търново), 2012-2013, бр. 12 "Л", (с. 672-673). ISSN 1311-0209. Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора" (В. Търново), 2012-2013, бр. 12 "Л", (с. 672-673). ISSN 1311-0209.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За езиковите експерименти и за моралните избори (Пламен Дойнов. Алтернативният канон: Поетите, 2012). // Към нова литературна история. Пет години научноизследователска програма "Литературата на Народна република България (1946-1990)". Съст. Пламен Дойнов - София: Издателство "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на Нов български университет, 2013, (с. 205-234). ISBN 978-954-533-130-5. Към нова литературна история. Пет години научноизследователска програма "Литературата на Народна република България (1946-1990)". Съст. Пламен Дойнов - София: Издателство "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на Нов български университет, 2013, (с. 205-234). ISBN 978-954-533-130-5.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иво Андрич като художествен философ на балканското историческо битие (Светлозар Игов. Иво Андрич. Исторически песимизъм и трансцендентални блянове). // Литературен вестник - София 2013, бр. 39, (с. 5 и 14). ISSN 1310-9561. Литературен вестник - София, 2013, бр. 39, (с. 5 и 14). ISSN 1310-9561.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Поезията на Марин Георгиев - от "Търновската вълна" до националната представителност. // Електронно списание LiterNet, 27.11.2013, № 11 (168) (27.11.2013). Електронно списание LiterNet, 27.11.2013, № 11 (168)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Разказ за първоначалата (Людмила Стоянова, Румяна Михнева. Гръцката махала (Вароша) - духът на древна Варна). // КИЛ (Варна), 2013,№ 7-8, (с. 1, 18). ISSN 1310-120X. КИЛ (Варна), 2013,№ 7-8, (с. 1, 18). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Светлозар Игов за Иво Андрич и неговата художествена философия. // ЮЗУ "Неофит Рилски", Годишник на филологическия университет, 2013, том 11, (с. 121-135). ISSN – 1312-0493. ЮЗУ "Неофит Рилски", Годишник на филологическия университет, 2013, том 11, (с. 121-135). ISSN – 1312-0493.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) За старата преса като фундамент на националната културна памет (Людмила Стоянова. Вестникът и националната културна памет. 2012). // КИЛ (Варна), 2013, № 2, (с. 1, 11). ISSN 1310-120X. КИЛ (Варна), 2013, № 2, (с. 1, 11). ISSN 1310-120X.

Велчев, Борис (2013) The Bulgarian Constitution and the standards of lawfulness of the elections outlined in the Venice Commission Code of Good Practice in Electoral Matters”, Алманах „Конституционное правосудие в новом тысячилетие”, Ереван, 2013 г., ISSN 1829-0124

Велчев, Борис (2013) Научна редакция на „Помагало наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори” С. Издание на НИП, 2013 г.

Велчев, Борис (2013) Някои бележки за посредственото извършителство по българското наказателно право сп. De Jure, бр. 2 от 2013 г., ISSN: 1314-2593

Видолов, Иван (2013) По някой въпроси на разпознаването. Сп. „Теза”, бр. 5/2013, ISSN 1314-5312, с. 107-114.

Видолов, Иван (2013) Противодействие на организираната престъпност. Прокуратура на Република България. София, 2013, ISBN 978-954-92616-3-9, с. 374-485.

Видолова, Мария (2013) Evaluation and analysis of credit risk in banking in light of the requirements of Basel 3

Видолова, Мария (2013) Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции

Видолова, Мария (2013) Финанси /държавни и корпоративни/, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2013) Финансовата криза и нейното отражение върху икономическия растеж в България

Владов, Владимир (2013) Андонис Самаракис. Балкански калейдоскоп 2. Варна: Славена, 2013. - с. 120-122. ISBN 978-954-579-984-6

Владов, Владимир (2013) Иерархия и титулатура священнослужителей в Православной церкви: Греция, Болгария, Россия. Исторические параллели. // Православный ученый в современном мире. Материалы второй международной научно-практической конференции / Г. Заридзе. – Воронеж : Истоки, 2013, с. 116-118. ISBN 978-5-88242-980-4

Влайков, Светлозар (2013) Помагало по църковнославянски език за иконописци (правопис, пунктуация, образопис). В. Търново, 2013 г., изд. „Фабер”, ISBN 978-954-400-952-6. У нас

Влайков, Светлозар (2013) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РЗ-877/28.05.2013 по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.1. филология, научна специалност История на българския език за нуждите на катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”, Филологически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, обявен в „Държавен вестник”, бр. 28, от 19.03.2013 г. У нас

Влайков, Светлозар (2013) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РОЗ-438/10.07.2013 по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.4. Религия и Теология относно: дисертационен труд на Тимотей Николаевич Гаевски на тема „Евхологион на Св. Петър Могила, митрополит Киевски (литургическо изследване). У нас

Врачовска, Мария (2013) PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP OR THE STATE AND BUSINESS IN SEARCH OF A PRAGMATIC SYNERGY International Scientific Conference "Innovations in Technology and Education", Belovo

Врачовска, Мария (2013) За целесъобразност на публично-частното партньорство като аспект от стратегията за ограничаване на кризата Сборник доклади: „Перспективи за управлението на дълговата рецесия в средиземноморския съюз като политика за предотвратяване на икономическа депресия

Вълкова, Владимира (2013) "Дух и опит", "За глупостта" (с. 87-158). Есета. Владимира Вълкова и Владимир Сабоурин (съст.): „Безпомощната Европа”. Сборник с есета и избрани глави от романа "Мъжът без свойства" на Роберт Музил. Издателство МД Елиас Канети (Библиотека Класическа модерност), ISBN: 978-954-2992-10-3.

Вълкова, Владимира (2013) Дорон Рабиновичи: Някъде другаде / Doron Rabinovici. Andernorts. Roman. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2010, 285 S., ISBN: 978-3-518-42175-8. Русе: МД „Елиас Канети, (Библиотека Нова Европа), 248 стр., ISBN 978-954-2992-09-7.

Вълкова, Владимира (2013) Жан Бек: Аматьор / Jean Back: Amateur. Novelle. Ultimomondo, Nospelt, 2009, 78 S., ISBN 978-2-919933-77-8. София: Балкани, 88 стр., ISBN: 9789549446999.

Вълкова, Владимира (2013) Формите и безформеното: модели на модерността при Роберт Музил. Предговор. Безпомощната Европа. Сборник с есета и откъси от романа на Роберт Музил "Мъжът без свойства". Ред. Владимира Вълкова, Русе: Издателство МД Елиас Канети, 2013, стр. 7-38, ISBN 978-954-2992-10-3.

Вълова, Теодора (2013) Web 2.0 мрежи и професионално развитие: Изграждане на ефективни училищни екипи В: сп. “Образование”, бр. 3, ISSN 0861-475Х, 2013.

Вълова, Теодора (2013) Онлайн базирани проекти в обучението по български език и литература в начална училищна възраст В: сп. „Педагогика“, бр. 5, ISSN 0861-3982, 2013.

Вълова, Теодора (2013) Социални образователни пространства и информационна грамотност Майски четения „ДНИ НА НАУКАТА 2013“. В. Търново. 2013.

Вълчева, Доника (2013) Appropriate Learning Tools and Approaches According to the Different Learning Styles and Collaboration Skills of the Students ICEST, 2013, Vol. 1, ISBN 978-9989-786-90-7, Ohrid, Macedonia (pp. 551-554).

Вълчева, Доника (2013) Serious games and computer simulations in e-learning. Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии", 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", 27-28 септември, 2013 г., Варна, България, сп. „Компютърни науки и технологии”, Година XI, Брой 2/2013, ISSN 1312-3335, (pp. 40-46).

Вълчева, Пламена (2013) Sociocultural Approaches to Identity Construction in AIESEC Bulgaria Community of Practice. //Сборник от Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от