Публикации за 2013


Авгинова-Николова, Емилия (2013) "За наименованията на месеците в гръцки и руски език " Societas Classica Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, В. Търново.

Авгинова-Николова, Емилия (2013) "Фразеологизми с компонент глагола „давам“ в българския език и техните функционално-семантични и структурно-семантични еквиваленти в гръцкия" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново

Аврамова, Галина (2013) „Темата за маската, която пречи и маската, която ни помага в творчеството на Луиджи Пирандело” Международна конференция „Нобеловите лауреати за литература – мост между културите”, издаден в „Нобелова награда за литература – мост между културите

Агаларева, Маринела (2013) STATE AND DYNAMICS OF EROSION-ACCUMULATIVE PROCESSES ALONG THE BULGARIAN DANUBE RIVERSIDE Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 66, No 8, 2013, p. 1159-1166, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2013) ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА НА ОПАСНИТЕ ГРАВИТАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА БАЛАНОВСКИЯ РИД − РАЗМЕТАНИШКИ ПРАГ В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Агаларева, Маринела (2013) МОРФОЛОГИЯ И НЕОТЕКТОНСКО РАЗВИТИЕ НА ИХТИМАНСКАТА КОТЛОВИНА MORPHOLOGY AND NEOTECTONIC DEVELOPMENT OF THE IHTIMAN BASIN В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 336-349, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2013) ОЦЕНКА НА ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИТЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ ЗА УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 350-367, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2013) Структурно-геоморфоложки черти на Искърско-Янтренското блоково стъпало. Велико Търново, Изд. "ИВИС", 2013, ISBN 978-954-2968-62-7

Агаларева, Маринела (2013) УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩНИ МАСИВИ В ОБСЕГА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУНАВСКИ БРЯГ CONDITIONS AND FACTORS OF OCCURRENCE AND DINAMICS OF LANDSLIDE MASSIFS WITHIN BULGARIAN DANUBE BANK В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Александров, Олег (2013) Антични структури на о-в св. Иван край Созопол. - В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 235-237. ISSN 1313-0889

Александров, Олег (2013) Епиграфският архив на Монтана и значението му при изучаване на религията в провинция Долна Мизия през римската епоха. – В: Монтана – мост на цивилизации (Материали от Национална научна конференция, Монтана, 2011 г.). София, 2013, 324-338 ISSN 978-954-378-107-2

Александров, Олег (2013) Етнически и социален състав на римската армия. / Ethnic and social composition of the Roman army. В. Търново, Фабер, 2013, 442 с. ISBN 978-954-400-969-4

Александров, Олег (2013) За астралната символика в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 278-293. ISBN 978-954-524-903-7

Александров, Олег (2013) Предговор от редактора. - В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2013, 13-14. ISBN 978-954-400-895-6

Александрова, Стелиана (2013) Steliana Dankova. Nauczanie języka polskiego na uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie. // Postscriptum polonistyczne, 2013* 2 (12). Katowice, str. 321-328. ISSN 1898-1593

Александрова, Стелиана (2013) Агнешка Внук. Поемата „Където слънцето изгрява и гдето залязва” на Чеслав Милош спрямо жанровата традиция на Романтизма. // Международна конференция „Нобеловата награда за литература – мост между културите”. 1-3 декември 2011 г. Велико Търново, „ИВИС”, Велико Търново 2013 г., стр. 140-150. ISBN: 978-954-2968-48-1

Александрова, Стелиана (2013) Виргиния Мирославска. Формата на сказуемото като показател за езикова вежливост в българския и полския език. // сп. Проглас, кн. II, 2013 г., Велико Търново, стр. 129-135. ISSN: 0861-7902

Александрова, Стелиана (2013) Вислава Шимборска. На 16 май 1973 година. // Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора” 2012/2013, бр. 12, Велико Търново, 2013 г., стр. 369-370. ISSN: 1311-0209

Александрова, Стелиана (2013) Жанета Налевайк. От локалното към мултикултурното. Връзки между поезията, литературната рефлексия на Чеслав Милош и традицията на хайку. // Международна конференция „Нобеловата награда за литература – мост между културите”. 1-3 декември 2011 г. Велико Търново, „ИВИС”, Велико Търново 2013 r., стр. 131-139. ISBN: 978-954-2968-48-1

Александрова, Стелиана (2013) Юлиан Тувим. Скерцо. // Литературен вестник, бр. 30-31, 2-8.10.2013 , стр. 1, ISSN: 1310-9561

Алексиева, Милена (2013) Assessment and optimization of the special physical and the specific technical-tactical preparedness of the best bulgarian basketball players – cadets. Lithuania, Klaipeda University

Алексиева, Милена (2013) Алексиева, М., М. Петкова. Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро „Спортни игри” при ученици от начален етап на основната образователна степен. Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Алексиева, Милена (2013) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Игрите в началното училище. В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3: COBISS.BG-ID 1258090212 В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3; COBISS.BG-ID 1258090212

Алексиева, Милена (2013) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Интeрeси и мoтивaция при дeцa с интeлeктуaлни зaтруднeния oтнoснo прaктикувaнeтo нa игрaтa футбoл. Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860 Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3

Ангелов, Мариан (2013) За неравноделните метроритми и детския песенен фолклор Сб. от Областна конференция „Детската градина – отговорност за бъдещето”, Враца, 2012 г. Ред. Г. Дянкова. Враца: Печат "БГ Принт" ООД, 2013, с. 112-115, ISBN 978-619-7102-07-9, COBISS.BG-ID 1261853668

Ангелов, Христо (2013) Електронното правителство текущо състояние и възможности за развитие, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ Правото перспективи и предизвикателства, ISBN 978-954-524-882-5 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Конституционосъобразност на новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски, Годишник на БСУ от Студентско научно творчество 2013, том XXVIII, ISSN 1311-221-X Бургас

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Морска карта София, издателство "Стигмати", 2013, ISBN: 9789543361403, COBISS.BG-ID: 1246570980.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов Научни трудове на Русенския Университет, 2013. Т. 52. Серия 6.3, Русе, 2013, с. 182-186, ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID:1121172452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Производственията роман в българската литература - лаборатория на жанра (50-70-те години на ХХ век) Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Светът на вещите в производствените романи (Критически подход към всекидневието на комунизма) Арнаудов сборник : доклади и съобщения. Т. 7, Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе / [състав., ред. кол. Руси Русев ... и др.], Русе: Изд. Лени-Ан, 2013, с. 252 – 257, ISBN 978-619-7058-06-2, COBISS.BG-ID: 1260185572.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”) 1962. Година на измамната свобода. Размразяване и литература. Новото поколение в поезията. София: Изд. Кралица Маб, 2013, с. 201 – 219, ISBN: 9789545331268.

Ангелова, Пенка (2013) "От превъзмогване към стопанисване на миналото", Предговор към романа "Същината", на Ирис Ханика, с. 5-33. Русе: МД Елиас Канети, с. 5-33. ISBN 978-954-2992-05-9.

Ангелова, Пенка (2013) Kulturwissenschaftlich - philologische Herangehensweise zwischen Interkulturalität und Transdisziplinarität. Über die “Freiheit der Wissenschaft” und das Prinzip Verantwortung. Interkulturalität und Kognition, Debrecener Studien zur Literatur 17, Hg. Tamas Lichtmann, Karl Katschtaler. Peter Lang Verlag, S. 11-17. ISBN: 9783631638514.

Ангелова, Пенка (2013) Анна Тюне „Възстановеното щастие. Едно германско детство във Франция”. Предговор. Стр. 5-7. Русе: "МД Елиас Канети", ISBN: 978-954-2992-12-7. COBISS.BG-ID 1259390948 Русе: МД "Елиас Канети"

Ангелова, Пенка (2013) За повратните времена в българската литература. Wendezeiten in der bulgarischen Literatur / Nikolina Burneva. Göttingen: Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (2013) Ирен Ниг: Човек сам словотвори местата си. Послеслов. Русе: МД Елиас Канети, с. 196-201. ISBN 978-954-2992-14-1.

Ангелова, Пенка (2013) Ирис Ханика. Същината (роман). Русе: МД Елиас Канети, 216 с. ISBN 978-954-2992-05-9.

Ангелова, Светлана (2013) Possibilities for Skills Forming by Biological Education Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 2013, 22, pp. 388-404. ISSN Online 0861-9255

Ангелова, Светлана (2013) Practical Application Aspect of Professional Competences of Future Teachers Proceedings of the International Scientific Conference FMNS. Ed by I. Mirchev, Blagoevgrad: South-West University “Neofit Rilski”, 4, 2013, pp.145-150. ISSN 1314-0272.

Ангелова, Светлана (2013) Разбирането като концептуална основа при формиране на уменията – резултати от едно изследване Science and technologies, 2013, 3 (8), с. 81-85. Online ISSN 1314-4111

Ангелова, Светлана (2013) Учебная задача в области подготовки студентов педагогических специальностей в Республике Болгарии Сб."Материалы XII Международной научно-практической конференции". Ред. А. Долматова.Теоретические и методологические исследования современного образования. 2013, Москва: Институт стратегических исследовании, с.18-21. ISSN 978-5-91891-332-1.

Андреев, Андрей (2013) Каква е съдбата на патриаршеската библиотека? (една версия). Ние в науката и науката в нас. В чест на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, 2013. ISBN 978-954-400-982-3 В. Търново

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) „Планът Кантакузин“ в Слово за свършека на света през 1492 г. В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф.д-р Петко Ст.Петков, с.101-114, Велико Търново, издателство Фабер. Също Електронно списание LiterNet, 08.04.2012, № 4 (149)

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Неделникът на българските патриарси и архиепископи. В: Простори. Списание за литература и изкуство, кн.2, с.46-57, Варна: изд. "Славена"

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Славянската православна цивилизация, 3. Неделникът на българските патриарси и архиепископи. Велико Търново, издателство „Фабер“, 274 с.

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Старобългарският езически пантеон от времето на двоеверието в „Чинъ покаянiя, паче же и скимницамъ“ В: Проглас. кн.1, с.99-112, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев, Стефан (2013) Взривеният балкански погреб 1912-1913 г. Известия на националната конференция „Читалищни срещи” Белослав, 2013.,с. 35-51. Няма регистриран ISBN

Анчев, Стефан (2013) Политическое положение балканских стран. ІІ Стольипинские чтения. Российская модернизация: от Столыпина с современности. Краснодар 2013., с. 30-44. ISBN 978-5-8209-0896-5

Анчев, Стефан (2013) Рецензия на статиите в сборник Известия на националната конференция „Читалищни срещи” Белослав, 2013.,с. 85-86. Белослав, 2013. Няма регистриран ISBN

Анчев, Стефан (2013) Стварање марионетских држава на Балкану на крају XX и почетку XXI века. Глобализација и десуверенизација, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Птиштини, 2013., с. 39-51. ИСБН 978-86-6349-018-5

Анчев, Стефан (2013) Съдбата на Добруджа в политиката на великите сили 1912-1913 г. Добруджа на кръстопътя на историята. Тутракан 2013 г., с. 88-94. ISBN 978-954-8198-60-8

Анчева, Антоанета (2013) „НЕТЛЕННО ВРЕМЕ“ Галерия „Хан Хаджи Николи“, Велико Търново, май 2013 г.Велико Търново, май 2013 г. Инфо СБХ. брой 05/2013. София : СБХ, 2013. ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404.

Аркадиев, Димитър (2013) ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПО РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (1998-2010 Г.) Център за демографска политика, Пети патриотичен семинар,6 юли 2013, Русе.

Асенов, Олег (2013) “Resource Management Based on Dynamic Users Association for Future Heterogeneous Telecommunication Access Infrastructures”, Springer Journal, Wireless Personal Communications, vol. 78, no. 3, pp. 1595-1611, 2014, DOI: 10.1007/s11277-014-1911-z. (JCR Thompson Reuters: 0.979 (2013); Indexed By: Scopus, Google Scholar). Springer US

Асенов, Олег (2013) Heuristic approach to dynamic uplink power control in LTE IEEE Xplore: 30 September 2013

Астарджиева, Татяна (2013) Белият генерал на Крим. - Военноисторически сборник, 2013, година LXXXVI кн. 1, с. 129-140. Print ISSN - 0204-4080

Астарджиева, Татяна (2013) Изборът на върховен управляващ и главнокомандващ в Русия 1918 г. Първи стъпки. Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 30 октомври 2013 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2013, т. VIII, с. 155-169. ISBN 978-954-524-988-4

Атанасова, Иванка (2013) Един модел на електронен двуезичен терминологичен речник София

Атанасова, Иванка (2013) Несклоняемые существительные в современном русском языке Велико Търново

Атанасова, Иванка (2013) Несклоняемые существительные, обозначающие названия лиц мужского пола Велико Търново

Атанасова, Иванка (2013) Несклоняемые существительные, употребляющиеся во множественном числе (pluralia tantum) Велико Търново

Баланов, Йордан (2013) Възникване на органно представителство на сдружения и фондации. - DE JURE, 2013, 4 (1), с. 19-36, Print ISSN 1314-2593

Белогашев, Георги (2013) Истината - Димитър Михалчев contra Иван Саръилиев В: Философският дискурс. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 111-143, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2013) Кирил Чолаков за предметното съзнание Пътят от философията до психиатрията и обратно. Сб. от Научна конференция „60 години самостоятелна Катедра по психиатрия при МУ - Пловдив и 50 години от смъртта на проф. Кирил Чолаков“ - МУ Пловдив, 18 декември 2013 г., Ред. В. Акабалиев; Д. Стоянов, София, Изток-Запад, 2013, с. 121-131, ISBN 978-619-152-350-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Elbow Stiffness – Nature and Ethiopathogenesis. Research in Kinesiology, 2013, vol. 41, 1/2013, pp.111-116. Print ISSN: 1857-7679, indexed in COBISS, EBSCO, WZB, WolrdCat, TIB.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Study of the Effect of Mobilization and Muscle-Inhibitory Techniques on an Elbow Arthrokinematics after Conservative Treatment of Intra-Articular Fractures of the Elbow Joint. Proceedings of the 6th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd November, 2013, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 17 (1/2013), pp. 98-103. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 2/2013, с,109-117. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Сборник от Международна научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца. Редактор/Димитронка Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 443-450. Print ISBN 978-954-9689-79-2

Белчева, Весела (2013) Überlegungen zur Ausbildung von LehrerInnen für den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht (DaF) an den bulgarischen Grundschulen Dejica, D. & S. Chirimbu (eds.) Investing in... Science and Research. Linguistics, ESP, Cultural Studies, USA: ECKO, 181-192, ISBN 978-1-4276-5408-3

Белчева, Весела (2013) Методико-дидактически практики на Гьоте-институт за студенти-педагози, изучаващи немски език. Сп. "Образование", бр. 2, 2013, 142-144, ISSN 0861-475X

Белчева, Весела (2013) Ретроспективен поглед към една филологическа институция в България сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2013, ISSN 0205-1834

Белчева, Весела (2013) Чуждоезиковото обучение между традиции и иновации, между образователна теория и учебна практика сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4, 2013, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1255509732

Бонджолов, Христо (2013) Homo Balcanicus – по време на криза и на границата с белия свят (Според Радое Доманович и Бранислав Нушич) Време и пространство в културата на българи и сърби/ Време и простор у култури Бугара и Срба. Варна: „Славена”, 236-246.

Бонджолова, Валентина (2013) Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика (в съавторство с Мариола Мостовска) Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе. Зборник радова са истоименог међународног скупа. Уредник: Бојана Димитријевић. Ниш, 2013, с. 41-55. ISBN: 978-86-7379-315-3.

Бонджолова, Валентина (2013) Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика (в съавторство с Мариола Мостовска) (резюме) Међународни научни скуп „Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе”. Програм и књига резимеа. Ниш, 2013, с. 14. ISBN: 978-86-7379-281-1.

Бонджолова, Валентина (2013) Разговорни, жаргонни и диалектни елементи в рекламния текст Годишњак за српски jезик. Година XXVI, броj 13. Ниш, 2013. 107-118. ISSN: 2334-6922.

Бонджолова, Валентина (2013) Словосъчетания със значение за много кратки времеви интервали Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури бугара и срба. Ред.: Радослав Радев, Надежда Йович, Христо Бонджолов, Ценка Иванова. Варна: „Славена”, 2013, с. 170-184. ISBN 978-954-579-975-4.

Бонева, Галя (2013) Образователни проблеми на деца имигранти и бежанци и възможности за социално-педагогическа подкрепа. В: Наръчник за студентите – социални педагози за работата по проект „Междуинституционално взаимодействие за интеграция на деца – имигранти”. С., Изд. „Е Принт”, 2013,ISBN 978-619-90102-6-6

Бонева, Галя (2013) Актуални измерения на професионално-педагогическата подготовка на студентите за работа в началното училище. сп. Педагогика, 2013, №9, LXXXV, с. 1406-1412.

Бонева, Галя (2013) Бонева, Г. и др. Социалнопедагогическа подкрепа за решаване на образователните проблеми на децата на имигрантите в България. В: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти. В: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти и др. Учебно помагало. ВТ, Изд. „Фабер”, ISBN 978-954-400-980-9

Бонева, Галя (2013) Превенция на изоставането и отпадането от училище. В: Дни на науката. Съюз на учените, клон В. Търново, 2013, с. 259-265. ISSN 1314 – 2283

Бонева, Галя (2013) Социално-педагогически тренинг. Теория, методика, практика. В. Търново, 2013, I&B. LTD, с.197.ISBN 978-954-9689-75-4

Бонева, Галя (2013) Целодневното обучение в началното училище – състояние и перспективи. I В: „50 години ВТУ“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, 2013, SBN 978-619-208-001-3 .

Бораджиева, Елена (2013) Проектно-ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2013,т.21,бр.1, стр.7-24, ISBN 954-524-923-5, ISSN 1314-2763, COBISS.BG-ID 1260455396 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2013) ПСИХОЛОГИЯ И СИГУРНОСТ. Велико Търново:Издателство на НВУ, 2013, стр.-145, ISBN 978-954-753-176-5, COBISS.BG-ID 1273892068 Велико Търново

Борисов, Борис (2013) Грънчарската работилница край с. Караново, Новозагорско и керамиката от нея. – ИНАИМ, XLI, In Honorem Professoris Георги Кузманов., София, 2013, студия, с. 281-336. София, ИНАИМ, БАН

Борисова, Багрелия (2013) Непознатата позната. Съвременна нидерландскоезична литература УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Ботева, Мариета (2013) Политическата аргументация в реторическите дискурси Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 390 стр., 2013, ISBN 978-954-524-8955, COBISS.BG-ID 1253812452

Ботева, Мариета (2013) Предговор на книгата „Реторика и пъблик рилейшънс“ на Ив. Мавродиева София: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-9, ISBN 978-954--7-3539-9

Ботева, Мариета (2013) Щрих върту темата "за" и "против" предизборните диспути сп. "Реторика и комуникации", бр.7, 2013, ISSN 1314-4464

Братанова, Боряна (2013) Между изтока и запада – национални стереотипи в българската фразеология. Сб. от Международна интернет конференция "Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят", Велико Търново - Уфа, март 2012 г. ред. Ст. Буров et al. Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. Велико Търново и Уфа: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 509–517. ISBN 978–954–524–919–8

Бузов, Вихрен (2013) “Europe 2020” Some Problems of Development in Romania and Bulgaria Maximizing Comparative Advantages of Border Regions (The European Integration of Romania and Bulgaria:Problems and Issues). A Thematic Collective Book, Gabrovo: Ex-Press, pp.15-22, ISBN 978-954-490-370-1

Бузов, Вихрен (2013) Modernism and Postmodernism in Philosophy of Law (The Globalization Era Challenges: Technological vs. Dialogical Theories) Significance and Interpretation within the Knowledge-Based Society, ed. D. Simbotin, P. Dunca, Baia Mare, Romania, pp.203-209;

Бузов, Вихрен (2013) ON JUSTIFICATION OF LEGAL DECISIONS – EFFICIENCY OR CORRECTNESS THE YEARBOOK OF THE ,,GH.ZANE” INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH VOL. 22, ISSUE 1, 81-86, 2013

Бузов, Вихрен (2013) On the Justification of Cooperative Decisions in the Field of Knowledge Rethinking Politics for the Knowledge Society, eds. T. Dima, K. Gasparel, Dan Simbotin, Iasi, pp.57-63;

Бузов, Вихрен (2013) The Development of Global Society – Cosmopolitanism or Republicanism “Globalization and Sovereignty Decline”, Косовска Митровица, pp.91-97;

Бузов, Вихрен (2013) Two Projects of Knowledge-Based Society Unity and Diversity in Knowledge Society. Epistemology and Philosophy of Science & Ethics, Social and Political Philosophy& Economic Theories and Practices. Proceedings of International Conference, Iasi, Institutul European, pp.83-89;

Бузов, Вихрен (2013) Имат ли съдебните дела „правилно решение”? (Несъгласия с Дуоркин) Етиката в българската правна система, съст. В. Драмалиева, Е. Маринова, Издателски комплекс УНСС, сс.105-113.

Бузов, Вихрен (2013) История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Бузов, Емил (2013) ЗА СМИСЪЛА ОТ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – European Social Fund conference-BG051PO001-4.1.5-0036, 2013, p 7-14

Бузов, Емил (2013) КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ КАТО УСЛОВИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ National conference, Ministry of education and South-West University, 2013,10 страници, ISBN 978-954-680-888-2

Булева-Петрова, Марияна (2013) "Идея - понятие - термин ІІ" Българско музикознание, 2013, 3-4, с. 3-4. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2013) Городская песня Позднего болгарского возрождения и специфика музыкального мышления болгар во второй половине ХІХ века - Вестник музыкальной науки, 2013, 2, с. 109-122. Print ISSN 2308-1031

Бургов, Пресиян (2013) Когнитивни аспекти на процесите на решаване на проблеми. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 48-58, 2013. ISBN 978-954-524-923-5.

Бургов, Пресиян (2013) Сигурна привързаност и реактивно разстройство на привързаността. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013, секция Философски факултет. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 73-83, 2013. ISBN 978-954-524-985-3.

Бурнева, Николина (2013) Triangulationszeichen der Erinnerung. In: Konstantin Iliev: Die Niederlage. IG Elias Canetti & Жанет 45, Sofia, 2013, 5-13. IG Elias Canetti & Жанет 45, Sofia, S. 5-13.

Бурнева, Николина (2013) Wendezeiten in der bulgarischen Literatur. Göttingen, Universitätsverlag, 2013. Universitaetsverlag Goettingen.

Бурнева, Николина (2013) Класически модерни. Перипетии в немскоезичната литература. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013. Велико Търново: Университетско издателство.

Бурнева, Николина (2013) Любомир Огнянов-Ризор и „РЛФ“. В: Хоризонти на филологическото знание. Юбилеен сборник по повод 100-годишнината от рождението на проф. Любомир Огнянов-Ризор. // София: Университетско издателство "Св Климент Охридски", 2013, 25-36. София: Университетско издателство "Св Климент Охридски", с. 25-36.

Буров, Стоян (2013) „Тревожно беден е речникът на младите българи”. [Интервю на] Златина Димитрова. – в. Янтра днес, Велико Търново, № /23 май 2013 г., стр. [http://www.dnesbg.com/kultura/prof-dfn-stoyan-burov-vtrevozhno-beden-e-retchnikat-na-mladite-balgariv.html]

Буров, Стоян (2013) 50 години великотърновска лингвистична българистика. Електронно списание LiterNet, 10.07.2013, № 7 (163) [http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/50-godini.htm] ISSN 1312-2282

Буров, Стоян (2013) IN MEMORIAM. Доц. д-р Цветана Карастойчева (1939-2013) Проглас (Велико Търново), 2013, № 2, стр. 242-243. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2013) IN MEMORIAM. Мара Рафаилова Русинова (1946-2013). Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 248-253. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2013) Братя Данчови - дейци на българския език, литература и култура Електронно списание LiterNet, 26.12.2013, № 12 (169). http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/bratia-danchovi.htm ISSN 1312-2282

Буров, Стоян (2013) Встъпителни думи Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 9-12. ISBN 978-954-524-919-8

Буров, Стоян (2013) За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки) М. Илиева (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга девета. І. ІХ международна научна конференция 28-29 октомври. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 42-74. ISBN 978-954-524-887-0

Буров, Стоян (2013) Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език Българска реч, 2013, № 1, стр. 32-43. ISSN 1310-733X

Буров, Стоян (2013) Исторические и культурологические аспекты изучения славистики как направления совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности лингвистов Великотырновского университета им. св. Кирилла и Мефодия и Башкирского государственного университета Российский гуманитарный журнал (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 3, с. 277-281 ISSN 2305-8420 (Print); ISSN 2312-6442 (Online)

Буров, Стоян (2013) Концептуализация предметности и классификации имен существительных в болгарском языке (в сопоставлении с русским языком) Российский гуманитарный журнал / Liberal Arts in Russia (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 4, стр. 309-322. ISSN 2305-8420 (Print) ISSN 2312-6442 (Online)

Буров, Стоян (2013) Лексикографската и книжовно-езиковата дейност на Братя Данчови Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство "ИВИС". 2013, стр. 98-123. ISBN 978-954-2968-50-4

Буров, Стоян (2013) Мирослава Вътова. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. Български език, LХ, 2013, № 1, стр. 117-121. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Буров, Стоян (2013)