Публикации за 2013


Авгинова-Николова, Емилия (2013) "За наименованията на месеците в гръцки и руски език " Societas Classica Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, В. Търново.

Авгинова-Николова, Емилия (2013) "Фразеологизми с компонент глагола „давам“ в българския език и техните функционално-семантични и структурно-семантични еквиваленти в гръцкия" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново

Аврамов, Владимир (2013) Аврамов, В. Стенописи в храм „Св. арх. Михаил””, Чекотински манастир, България, 2012–2013 София

Аврамов, Владимир (2013) Аврамов, В. Творба „Personal geographic projections -3”, 2013, смесена техника върху платно България

Аврамов, Владимир (2013) Аврамов, В. Творбата „Fishes”, 2013 г., смесена техника върху платно. София

Аврамов, Владимир (2013) Аврамов, В. Творбата „Small frogs”, 2013, смесена техника върху платно. София

Аврамов, Владимир (2013) Аврамов, В. Цялостното творчество на Владимир Аврамов. Велико Търново

Аврамова, Галина (2013) „Темата за маската, която пречи и маската, която ни помага в творчеството на Луиджи Пирандело” Международна конференция „Нобеловите лауреати за литература – мост между културите”, издаден в „Нобелова награда за литература – мост между културите

Агаларева, Маринела (2013) STATE AND DYNAMICS OF EROSION-ACCUMULATIVE PROCESSES ALONG THE BULGARIAN DANUBE RIVERSIDE Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 66, No 8, 2013, pp 1159-1166, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online), COBISS.BG-ID - 1119631844

Агаларева, Маринела (2013) ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА НА ОПАСНИТЕ ГРАВИТАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА БАЛАНОВСКИЯ РИД - РАЗМЕТАНИШКИ ПРАГ В. Търново, В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 346-365, ISSN - 2603-3895 COBISS.BG-ID - 1291594724

Агаларева, Маринела (2013) МОРФОЛОГИЯ И НЕОТЕКТОНСКО РАЗВИТИЕ НА ИХТИМАНСКАТА КОТЛОВИНА MORPHOLOGY AND NEOTECTONIC DEVELOPMENT OF THE IHTIMAN BASIN В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 336-349, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2013) ОЦЕНКА НА ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИТЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ ЗА УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 350-367, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2013) Структурно-геоморфоложки черти на Искърско-Янтренското блоково стъпало. Велико Търново, Изд. "ИВИС", 2013, с. 248, ISBN - 978-954-2968-62-7,COBISS.BG-ID - 1262669796

Агаларева, Маринела (2013) УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩНИ МАСИВИ В ОБСЕГА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУНАВСКИ БРЯГ CONDITIONS AND FACTORS OF OCCURRENCE AND DINAMICS OF LANDSLIDE MASSIFS WITHIN BULGARIAN DANUBE BANK В. Търново, В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 335-345, ISSN - 2603-3895 COBISS.BG-ID - 1291594724

Александров, Олег (2013) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers from Asia Minor and the Eastern Provinces of the Roman Empire. Dans: Akanthina,7 (Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans). Gdansk-Torun, 2013, pp. 183–191. ISBN 978-83-936558-0-9

Александров, Олег (2013) Антични структури на о-в св. Иван край Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София: Колбис АД, 2013, 235-237. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александров, Олег (2013) Епиграфският архив на Монтана и значението му при изучаване на религията в провинция Долна Мизия през римската епоха. В: Монтана – мост на цивилизации (Материали от Национална научна конференция, Монтана, 2011 г.). София: Тангра ТанНакРа, 2013, с. 324-338. ISSN 978-954-378-107-2; COBISS.BG-ID – 1261838564

Александров, Олег (2013) Етнически и социален състав на римската армия/Ethnic and Social Composition of the Roman Army. В. Търново: Фабер, 2013, 442 с. ISBN 978-954-400-969-4; COBISS.BG-ID - 1261603556

Александров, Олег (2013) За астралната символика в култа към Митра. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (VІ). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 278-293. ISBN 978-954-524-903-7; COBISS.BG-ID – 1274859236

Александров, Олег (2013) Предговор от редактора. В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 13-14. ISBN 978-954-400-895-6; COBISS.BG-ID - 1257427428

Александрова, Стелиана (2013) Steliana Dankova. Nauczanie języka polskiego na uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie. // Postscriptum polonistyczne, 2013* 2 (12). Katowice, str. 321-328. ISSN 1898-1593

Александрова, Стелиана (2013) Агнешка Внук. Поемата „Където слънцето изгрява и гдето залязва” на Чеслав Милош спрямо жанровата традиция на Романтизма. // Международна конференция „Нобеловата награда за литература – мост между културите”. 1-3 декември 2011 г. Велико Търново, „ИВИС”, Велико Търново 2013 г., стр. 140-150. ISBN: 978-954-2968-48-1

Александрова, Стелиана (2013) Виргиния Мирославска. Формата на сказуемото като показател за езикова вежливост в българския и полския език. // сп. Проглас, кн. II, 2013 г., Велико Търново, стр. 129-135. ISSN: 0861-7902

Александрова, Стелиана (2013) Вислава Шимборска. На 16 май 1973 година. // Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора” 2012/2013, бр. 12, Велико Търново, 2013 г., стр. 369-370. ISSN: 1311-0209

Александрова, Стелиана (2013) Жанета Налевайк. От локалното към мултикултурното. Връзки между поезията, литературната рефлексия на Чеслав Милош и традицията на хайку. // Международна конференция „Нобеловата награда за литература – мост между културите”. 1-3 декември 2011 г. Велико Търново, „ИВИС”, Велико Търново 2013 r., стр. 131-139. ISBN: 978-954-2968-48-1

Александрова, Стелиана (2013) Юлиан Тувим. Скерцо. // Литературен вестник, бр. 30-31, 2-8.10.2013 , стр. 1, ISSN: 1310-9561

Алексиева, Милена (2013) Assessment and optimization of the special physical and the specific technical-tactical preparedness of the best bulgarian basketball players – cadets. Lithuania, Klaipeda University

Алексиева, Милена (2013) Алексиева, М., М. Петкова. Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро „Спортни игри” при ученици от начален етап на основната образователна степен. Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Алексиева, Милена (2013) Денев, С., М. Алексиева. Интeрeси и мoтивaция при дeцa с интeлeктуaлни зaтруднeния oтнoснo прaктикувaнeтo нa игрaтa футбoл. Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860 Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3

Алексиева, Милена (2013) Петкова, М., М. Алексиева. Игрите в началното училище. В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3: COBISS.BG-ID 1258090212 В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3; COBISS.BG-ID 1258090212

Ангелов, Мариан (2013) За неравноделните метроритми и детския песенен фолклор Сб. от Областна конференция „Детската градина – отговорност за бъдещето”, Враца, 2012 г. Ред. Г. Дянкова. Враца: Печат "БГ Принт" ООД, 2013, с. 112-115, ISBN 978-619-7102-07-9, COBISS.BG-ID 1261853668

Ангелов, Христо (2013) Електронното правителство текущо състояние и възможности за развитие, Сборник от Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ Правото перспективи и предизвикателства, ISBN 978-954-524-882-5 Велико Търново

Ангелов, Христо (2013) Конституционосъобразност на новите правила за събиране на данъци и осигурителни вноски, Годишник на БСУ от Студентско научно творчество 2013, том XXVIII, ISSN 1311-221-X Бургас

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Морска карта София, издателство "Стигмати", 2013, ISBN: 9789543361403, COBISS.BG-ID: 1246570980.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов Научни трудове на Русенския Университет, 2013. Т. 52. Серия 6.3, Русе, 2013, с. 182-186, ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID:1121172452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Производственията роман в българската литература - лаборатория на жанра (50-70-те години на ХХ век) Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Светът на вещите в производствените романи (Критически подход към всекидневието на комунизма). Арнаудов сборник: доклади и съобщения. Т. 7 (Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе). Съставители Руси Русев и др.. Лени-Ан, Русе, 2013, с. 252 – 257, ISBN 978-619-7058-06-2, COBISS.BG-ID: 1260185572.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”). В: 1962. Година на измамната свобода. Размразяване и литература. Новото поколение в поезията. Кралица Маб, С., 2013, с. 201 – 219, ISBN: 9789545331268, COBISS.BG-ID - 1253745892.

Ангелова, Пенка (2013) Kulturwissenschaftlich-philologische Herangehensweise zwischen Interkulturalität und Transdisziplinarität. Über die “Freiheit der Wissenschaft” und das Prinzip Verantwortung. In: Interkulturalität und Kognition. Konferenzschrift, 2009, Debrecen. Hrsg. Tamás Lichtmann, Karl Katschthaler. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2013, Debrecener Studien zur Literatur Bd.17. S. 11-17. ISBN: 978-3-631-63851-4. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Ангелова, Пенка (2013) Анна Тюне „Възстановеното щастие. Едно германско детство във Франция”. Предговор. Стр. 5-7. Русе: "МД Елиас Канети", ISBN: 978-954-2992-12-7. COBISS.BG-ID 1259390948 Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) Безпомощната Европа. В: Роберт Музил. Безпомощната Европа. Сборник с есета и откъси от романа на Роберт Музил "Мъжът без свойства". Съст. Владимира Вълкова и Владимир Сабоурин. Ред. Владимир Сабоурин. Русе: МД "Елиас Канети", 2013, с. 49-85. ISBN 978-954-2992-10-3, COBISS.BG-ID: 1259363812. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) Германският човек като симптом. В: Роберт Музил. Безпомощната Европа. Сборник с есета и откъси от романа на Роберт Музил "Мъжът без свойства". Съст. Владимира Вълкова и Владимир Сабоурин. Ред. Владимир Сабоурин. Русе: МД "Елиас Канети", 2013, с. 159-242. ISBN 978-954-2992-10-3, COBISS.BG-ID: 1259363812. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) Ирис Ханика. Същината (роман). Русе: МД "Елиас Канети", 2013, 216 с. ISBN 978-954-2992-05-9. COBISS.BG-ID - 1259382756. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) Магията на словото. Послеслов в: Ирен Ниг: Човек сам словотвори местата си. Русе: МД "Елиас Канети", с. 196-201. ISBN 978-954-2992-14-1. Русе: МД Елиас Канети, с. 196-201. ISBN 978-954-2992-14-1. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2013) От превъзмогване към стопанисване на миналото. В: "Същината", роман от Ирис Ханика, Ред. Недка Николова. Русе: МД "Елиас Канети", 2013, с. 5-33. ISBN 978-954-2992-05-9. COBISS.BG-ID - 1259382756. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Светлана (2013) Practical Application Aspect of Professional Competences of Future Teachers Proceedings of the International Scientific Conference FMNS. Ed by I. Mirchev, Blagoevgrad: South-West University “Neofit Rilski”, 4, 2013, pp.145-150. Print ISSN 1314-0272, COBISS.BG-ID - 1235221732

Ангелова, Светлана (2013) Възможности за формиране на умения в обучението по биология Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 2013, 22, с. 388-404. Print ISSN 0861-9255, Online 1313-8235. SJR (2013) = 0,200 [Инд./Реф. в: SCOPUS] COBISS.BG-ID – 1119689188

Ангелова, Светлана (2013) Разбирането като концептуална основа при формиране на уменията – резултати от едно изследване Science & Technologies, 2013, 3 (8), с. 81-85 ISSN 1314-4111 (Online), ID № 2598

Ангелова, Светлана (2013) Учебная задача в области подготовки студентов педагогических специальностей в Республике Болгарии Сб. „Материалы XII Международной научно-практической конференции". Ред. А. Долматова. Теоретические и методологические исследования современного образования. Институт стратегических исследовании Москва: Изд-во „Спецкнига“ 2013, с. 18-21. ISSN: 978-5-91891-332-1

Андреев, Андрей (2013) Каква е съдбата на патриаршеската библиотека? (една версия). Ние в науката и науката в нас. В чест на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, 2013. ISBN 978-954-400-982-3 В. Търново

Андреев, Андрей (2013) Russia’s Policy Towards the Balkan Orthodox Christians in the 17th century. // Almanach „Via Evrasia“. Russia between the Soviet past and the Eurasian future. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2013, № 2, с. 1-12. ISSN (online) 1314-6645 София : Унив. изд

Андреев, Андрей (2013) Каква е съдбата на патриаршеската библиотека: една версия. // Ние в науката и науката в нас : В чест на 50-год. на проф. д-р Петко Ст. Петков. – В. Търново : Фабер, 2013, с. 116-125. ISBN 978-954-400-982-3 Също и в: Евразийски център „Via Evrasia“. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, б.г. http://www.viaevrasia.com/documents/27.pdf В. Търново : Фабер, 2013

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) „Планът Кантакузин“ в Слово за свършека на света през 1492 г. В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф.д-р Петко Ст.Петков, с.101-114, Велико Търново, издателство Фабер. Също Електронно списание LiterNet, 08.04.2012, № 4 (149)

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Неделникът на българските патриарси и архиепископи. В: Простори. Списание за литература и изкуство, кн.2, с.46-57, Варна: изд. "Славена"

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Славянската православна цивилизация, 3. Неделникът на българските патриарси и архиепископи. Велико Търново, издателство „Фабер“, 274 с.

Анчев-Калоянов, Анчо (2013) Старобългарският езически пантеон от времето на двоеверието в „Чинъ покаянiя, паче же и скимницамъ“ В: Проглас. кн.1, с.99-112, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев, Стефан (2013) Взривеният балкански погреб 1912-1913 г. Известия на националната конференция „Читалищни срещи” Белослав, 2013.,с. 35-51. Няма регистриран ISBN

Анчев, Стефан (2013) Политическое положение балканских стран. ІІ Стольипинские чтения. Российская модернизация: от Столыпина с современности. Краснодар 2013., с. 30-44. ISBN 978-5-8209-0896-5

Анчев, Стефан (2013) Рецензия на статиите в сборник Известия на националната конференция „Читалищни срещи” Белослав, 2013.,с. 85-86. Белослав, 2013. Няма регистриран ISBN

Анчев, Стефан (2013) Стварање марионетских држава на Балкану на крају XX и почетку XXI века. Глобализација и десуверенизација, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Птиштини, 2013., с. 39-51. ИСБН 978-86-6349-018-5

Анчев, Стефан (2013) Съдбата на Добруджа в политиката на великите сили 1912-1913 г. Добруджа на кръстопътя на историята. Тутракан 2013 г., с. 88-94. ISBN 978-954-8198-60-8

Анчева, Антоанета (2013) „НЕТЛЕННО ВРЕМЕ“ Галерия „Хан Хаджи Николи“, Велико Търново, май 2013 г.Велико Търново, май 2013 г. Инфо СБХ. брой 05/2013. София : СБХ, 2013. ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404.

Аркадиев, Димитър (2013) ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПО РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (1998-2010 Г.) Център за демографска политика, Пети патриотичен семинар,6 юли 2013, Русе.

Асенов, Олег (2013) “Resource Management Based on Dynamic Users Association for Future Heterogeneous Telecommunication Access Infrastructures”, Springer Journal, Wireless Personal Communications, vol. 78, no. 3, pp. 1595-1611, 2014, DOI: 10.1007/s11277-014-1911-z. (JCR Thompson Reuters: 0.979 (2013); Indexed By: Scopus, Google Scholar). Springer US

Асенов, Олег (2013) Heuristic approach to dynamic uplink power control in LTE IEEE Xplore: 30 September 2013

Астарджиева, Татяна (2013) Белият генерал на Крим. - В: Военноисторически сборник, 2013, година LXXXVI кн. 1, с. 129-140. Print ISSN - 0204-4080. COBISS, BG-ID-1260606436.

Астарджиева, Татяна (2013) Изборът на върховен управляващ и главнокомандващ в Русия 1918 г. Първи стъпки. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 30 октомври 2013 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2013, т. VIII, с. 155-169. Online. ISBN 978-954-524-988-4. COBISS.BG-ID - 1265734372.

Атанасов, Асен (2013) Проучване мнението на студентите относно заниманията с футзал в СА "Д.А. Ценов" Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта 2012 г.”, Ред. Д. Тимова, В. Търново: Фабер, 2013, с. 101-107, ISBN 978-954-400-872-7 ; COBISS.BG-ID 1255468004

Атанасова, Иванка (2013) Един модел на електронен двуезичен терминологичен речник София

Атанасова, Иванка (2013) Несклоняемые существительные в современном русском языке Велико Търново

Атанасова, Иванка (2013) Несклоняемые существительные, обозначающие названия лиц мужского пола Велико Търново

Атанасова, Иванка (2013) Несклоняемые существительные, употребляющиеся во множественном числе (pluralia tantum) Велико Търново

Баланов, Йордан (2013) Възникване на органно представителство на сдружения и фондации. - DE JURE, 2013, 4 (1), с. 19-36, Print ISSN 1314-2593

Белогашев, Георги (2013) Истината - Димитър Михалчев contra Иван Саръилиев В: Философският дискурс. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 111-143, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2013) Кирил Чолаков за предметното съзнание Пътят от философията до психиатрията и обратно. Сб. от Научна конференция „60 години самостоятелна Катедра по психиатрия при МУ - Пловдив и 50 години от смъртта на проф. Кирил Чолаков“ - МУ Пловдив, 18 декември 2013 г., Ред. В. Акабалиев; Д. Стоянов, София, Изток-Запад, 2013, с. 121-131, ISBN 978-619-152-350-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Belomazheva-Dimitrova, S. Elbow Stiffness – Nature and Ethiopathogenesis. Research in Kinesiology, 2013, vol. 41, 1/2013, pp.111-116. Print ISSN: 1857-7679, indexed in COBISS, EBSCO, WZB, WolrdCat, TIB.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Belomazheva-Dimitrova, S. Study of the Effect of Mobilization and Muscle-Inhibitory Techniques on an Elbow Arthrokinematics after Conservative Treatment of Intra-Articular Fractures of the Elbow Joint. Proceedings of the 6th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd November, 2013, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 17 (1/2013), pp. 98-103. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Беломъжева-Димитрова, С., Е. Кънчева, Ц. Дилова-Нейкова. Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Сборник от Международна научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца. Редактор/Димитронка Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 443-450. Print ISBN 978-954-9689-79-2, COBISS.BG-ID 1274513892.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 2/2013, с.109-117. Print ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

Белчева, Весела (2013) Überlegungen zur Ausbildung von LehrerInnen für den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht (DaF) an den bulgarischen Grundschulen Dejica, D. & S. Chirimbu (eds.) Investing in... Science and Research. Linguistics, ESP, Cultural Stud