Публикации за 2012


Авгинова-Николова, Емилия (2012) Превод от гръцки на разказа „Η Untra” (Untra) от книгата на Триандафилос Ипсилантис “Δώδεκα συναξάρια” (Дванадесет синаксара) "Дванадесет синаксара" – УИ “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2012) Превод от гръцки на разказа „Η γοητεία της εξουσίας” (Очарованието на властта) от книгата на Триандафилос Ипсилантис “Δώδεκα συναξάρια” (Дванадесет синаксара) "Дванадесет синаксара" - УИ “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Аврамов, Владимир (2012) 1. „Отношение (резултати) между заложената проблематика и крайният художествен продукт при проектирането и реализацията на монументално живописната украса в три сакрални обекта“ //„Бого-словський вiсник – збiрник наукових праць, № 6, Чернiвецький нацiональний унiверситет, Чернiвцi, 2012, , УДК 75.052, с. 152–171

Аврамова, Галина (2012) „Ролята на превода в процеса на преподаване/изучаване на италиански език във Великотърновския университет” Научни диалози” - Сборник посветен на 10-годишнината на научното партньорство между Филологическия и Философския факултет на университетите във Велико Търново и Ниш.

Агаларева, Маринела (2012) PALEO-VALLEYS AND RECONSTRUCTION OF RIVER VALLEY NETWORK IN THE MOESIAN PLATFORM, NORTH BULGARIA Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 65, No 12, 2012, 1725-1730, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2012) Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. V, В. Търново, 2012, с. 409-419, ISBN 978-954-524-844-3

Агаларева, Маринела (2012) Палеогеографска еволюция на речно-долинната мрежа в Мизийската платформа Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2012, с. 80-88, ISSN 0204-7209

Агаларева, Маринела (2012) СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПО БЪЛГАРСКОТО ДУНАВСКО КРАЙБРЕЖИЕ В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, с. 95-101, ISBN 978-954-557-856-8

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers from Asia Minor and the Eastern Provinces of the Roman Empire. – Dans: Akanthina,7 (Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans). Gdansk, 2012, 183–191. ISBN 978-83-936558-0-9

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers with Thracian Origin. – Dans: Actec du Symposium International “Le Livre. La Roumanie. L’Europe” (4ème édition, Sinaia, 20–23 Septembre 2011), Tome III (Latinité Orientale). Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucarest, 2012, 418–430 ISSN 2068-9756

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia: Soldiers from the Danubian Provinces of the Roman Empire. – In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Kaizeareichs – In: Akten der Tagung in Varna und Tulcea (1.–7. September 2008). Kaiserslautern, Parthenon Verlag, 2012, 219–234 ISBN 978-3-942994-01-9

Александров, Олег (2012) Roman Army Religion in the Province of Lower Moesia. – In: The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). Sofia, 2012, 271-288. ISBN 978-954-94-72-16-5

Александров, Олег (2012) The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. – In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионалния Исторически музей – Русе, том ХV). Rousse, 2012, 385-397. ISSN 1313-7336

Александров, Олег (2012) Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. – В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2012, 165-180 ISBN 978-954-400-689-1

Александров, Олег (2012) Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово (в съавторство с Д. Димитров). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 53-73 ISBN 978-954-524-844-3

Александров, Олег (2012) Средновековен манастир "Св. Йоан Предтеча" - оградната стена на манастирското стопанство в природен и археологически резерват Острови "Св. Иван" и "Св. Петър" при Созопол. - В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 483-485. ISSN 1313-0889

Алексиева, Милена (2012) Milena Aleksieva, Rossitza Tzarova, Polina Georgieva. STUDY OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT AND THE SPECIFIC WORKABILITY OF GROWING UP BASKETBALL PLAYERS. XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 pp 335-338 ISSN 1310-3393 / Rossitza Tzarova, Polina Georgieva XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 pp 335-338 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена, Росица Църова, Нахед Нассер. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ НА 10-12-ГОДИШНИ МОМЧЕТА ОТ СИРИЯ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ ОРГАНИЗИРАНО С БАСКЕТБОЛ (2012) Спорт и наука, извънреден брой № 3, 2012 г. с. 130 - 139 София, ISSN 1310-3393 / Росица Църова, Нахед Нассер 2012, Спорт и наука от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА" 16–17 декември 2011 г., извънреден брой № 3, 2012 г. с. 130 - 139 София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов. Интензивна програма Eрaзъм – стaрт зa кaриeрнo рaзвитиe / Стоян Денев, Светослав Стефанов - IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти. 2012, В. Търново: „Фабер“, 100 с. ISBN: 978-954-400-686-0 - 2012, В. Търново: „Фабер“, 100 с. ISBN: 978-954-400-686-0 2012, В. Търново: „Фабер“, 100 с. ISBN: 978-954-400-686-0

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИГРОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАСКЕТБОЛНИЯ ОТБОР (КАДЕТИ) НА „ЧЕРНО МОРЕ”. Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбори по баскетбол. сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8 - сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8 сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8

Ангелов, Мариан (2012) Възпитаване на музикален слух при работа със синтезатор – В: Диалог на педагогическите компетенции. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 281-293. ISBN 978-954-524-839-9

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Девойките от завода” на Кръстьо Белев и „Тютюн” на Димитър Димов: За две литературни премиери на сцената на епическото от 1951 година. В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. С., 2012, с. 233 – 265.

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Низината” от Васил Попов – подземни богатства и човешки ресурси. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светозар Игов. Т. 1. С., 2012, с. 547 – 560.

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) Поквара и порядъчност. Лични вещи и оръдия на социалистическия труд в производствения роман. НРБ – литературата: История, понятия, подходи. С., 2012, с. 233 – 265.

Ангелова, Пенка (2012) Страхът и неговите метастази. Предговор. Паулус Хохгатерер. Сладостта на живота. Русе: МД Елиас Канети, с. 5-11. ISBN 978-954-92453-9-4.

Ангелова, Пенка (2012) Der deutschsprachige politische Roman der Jahrtausendwende. Akten des XII. Interantionalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band VII. Frankfurt/Main u.a.: Peter Lang, S. 239-252. ISBN: 978-3-631-63207-9

Ангелова, Пенка (2012) Europaeische Zivilisation. Dreizehn Vorlesungen. St. Ingbert: Rоehrig Universitaetsverlag, 238 с. ISBN 978-3-86110-505-3.

Ангелова, Пенка (2012) Ivaila Alexandrova. Heisses Rot. Kleine Sprachen – große Literaturen: Die Anthologie 2011 / Hg. Jan-Gunnar Franke, Konstantin Kosmas, 2012, S. 25-32.

Ангелова, Пенка (2012) Дорон Рабинович. И без това (роман). София: Балкани, 280 с. ISBN: 9789549276671.

Ангелова, Пенка (2012) Дорон Рабиновичи. И без това. Предговор. София: Балкани, с. 5-8. ISBN: 9789549276671.

Ангелова, Пенка (2012) Завръщането на авторите. Предговор. Пътуване през Европа. Русе: МД Елиас Канети, с. 13-17. ISBN 978-954-2992-03-5.

Ангелова, Пенка (2012) Илия троянов. Кучешки времена: революцията менте - 1989. София: Сиела, 2. прераб. изд., 291 с. ISBN 978-954-28-1035-3 -886.7-94.

Ангелова, Пенка (2012) Комуникация от Орфей до Шенген. Предговор. Каталог на културните събития по проект Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация. Велико Търново: Фабер, с. 8-20. ISBN 978-954-400-843-7.

Ангелова, Пенка (2012) Регионалните идентичности и техният потенциал в контекста на Дунавската стратегия. Годишник на Русенски университет, т. 51. Серия 5.2. Европеистика, с. 7-16. Изд. РУ "Ангел Кънчев".

Ангелова, Пенка (2012) Хуго Портиш. А сега накъде. Русе: МД Елиас Канети, 75 с. ISBN 978-954-2992-02-8.

Ангелова, Светлана (2012) Модел за формиране на умения в контекста на разбирането като мисловна дейност". Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, научна специалност 1.3. „Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по биология), СУ „Св. Климент Охридски“

Ангелова, Светлана (2012) Специфика на учебната задача в интегративното поле на когнитивни и афективни умения Science and technologies, 2012, 3 (8), 92-96.ISSN 13126121 Retrieved from: http://www.sustz.com/journal/VolumeII/Number8/Papers/SvetlanaAngelova.pdf

Ангелова, Светлана (2012) Хоспетирането като приложно поле на Методиката на обучение по биология, при подготовката на студенти от педагогически специалности Сб. Материали на V-та Национална конференция по биологично образование „Биологичното образование – фактор на устойчивото развитие”, Доклади и научни съобщения. Ред. Б. Галуцов, 2012, 1-6. [CD].

Андреев, Андрей (2012) Епископ Андрей Уфимски – създател на Руската катакомбна църква. Международна интернет конференция “Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят.“ В. Търново, 2012. ISBN 978-954-524-919-8 В. Търново

Андреев, Андрей (2012) Пътеписът на дякон Павел Алепски – извор за историята на Руската православна църква в средата на ХVII век. Алманах “VIA EVRASIA“ 1. Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов. С., 2012. ISSN 1314-6580 София

Андреев, Андрей (2012) Руската православна църква – традиция и избори. Президентски избори Русия 2012. Quo Vadis... С. 2012. ISBN 978-954-07-3375-0 София

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) Архивският номоканон – номоканонът на йеромонах Симеон. В: Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия. В памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100-годишнината от рождението му. Девети Международен симпозиум за Търновска книжовна школа, 15-17 октомври 2009 г., с.218-227, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) За Болен Дойчин – отново, но и за последно… В: Проглас. кн.1, с.168-172, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“; Електронно списание LiterNet, 27.05.2011, № 5 (138)

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) Закон за Църквата на цар Симеон в Архивския номоканон (ЦИАИ 1160) В: Преславска книжовна школа, т.12, доклади от Международен симпозиум „Свети Наум – дело, съратници и последователи“, 29-30 октомври 2010 г., посветен на 1100 години от Успението на Свети Наум. с.248-262, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) Славянската православна цивилизация, 2. Преславският номоканон. Велико Търново, издателство „Фабер", 295 с.

Анчев, Стефан (2012) Западът и Русия между Дейтън и Рамбуйе. Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция /София, 28-29 септември 2009 г./. С., 2012 г. ISBN 978-954-07-3061-5

Анчев, Стефан (2012) Религия и идентичност в западната пропаганда при разрушаването на Югославия. България и Балканите в сферата на европейските влияния ХІХ-ХХІ в.”В. Търново 2012., с. 386-398. ISBN 978-954-2968-46-7

Анчев, Стефан (2012) Республика Косово – американский протекторат с европейским участием. Косово и Метохиja 1912 – 2012 г. Косовска Митровица 2012 г., с. 59-72. ISBN 978-86-80273-87-7

Анчева, Антоанета (2012) Андрей Николов Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни. София, 2012. стр. 120-123 ISBN 978-954-574-089-3

Анчева, Антоанета (2012) Антон Митов Бележити Българи Том 7: От Освобождението до Независимостта. Световна библиотека. София, 2012. стр. 124-127 ISBN 978-954-574-087-9

Анчева, Антоанета (2012) Владимир Димитров-Майстора Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни. София, 2012.стр.124-131 ISBN 978-954-574-089-3

Анчева, Антоанета (2012) Дечко Узунов Бележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес. Световна библиотека. София, 2012. стр.58-63 ISBN 978-954-574-090-9

Анчева, Антоанета (2012) Златю Бояджиев ележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес. Световна библиотека. София, 2012. стр.68-71 ISBN 978-954-574-090-9

Анчева, Антоанета (2012) Иван Мърквичка - големият „български чех“ Бележити Българи Том 7: От Освобождението до Независимостта. Световна библиотека. София, 2012. стр. 119-123 ISBN 978-954-574-087-9

Анчева, Антоанета (2012) Илия Бешков. Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни. София, 2012.стр.132-135 ISBN 978-954-574-089-3

Анчева, Антоанета (2012) Стефан Лазаров. Юбилеен каталог Юбилеен каталог. УИ „Св.св Кирил и Методий”, 2012

Аркадиев, Димитър (2012) Изменения в покупателната способност на домакинствата в България в някои хранителни стоки Сб. 20 години инвестиция в бъдещето. София, ГорексПрес, 2012, с.71-80, ISBN: 978-954-616-221-2.

Аркадиев, Димитър (2012) Мултикултурализъм, национална държава и преброяване на населението. В кн. Безпътица и конфликти. Русе,ИК"Ахат", 2012, с.72-90,ISBN: 978-954-9664-50-8.

Аркадиев, Димитър (2012) НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Сб.Статистика, информационни технологии и комуникации,С., Изд.к-с УНСС, 2012, с.123-131; ISBN: 978-954-644-308-3.

Асенов, Анатолий (2012) Фирмен мениджмънт Абагар, Велико Търново

Атанасова, Иванка (2012) Атанасова И.Я. Компьютерная поддержка в обучении русскому языку студентов на факультете Изобразительных искусств Велико Търново

Атанасова, Иванка (2012) Болгарско-русская омонимия возвратных глаголов София

Атанасова, Иванка (2012) Колебания в роде несклоняемых существительных Благоевград

Атанасова, Иванка (2012) Несклоняемые названия лиц женского пола Кутаиси, Грузия

Атанасова, Иванка (2012) Несклоняемые существительные мужского рода Кутаиси, Грузия.

Атанасова, Иванка (2012) Род несклоняемых географических названий Велико Търново

Атанасова, Иванка (2012) Род несклоняемых существительных Велико Търново

Атанасова, Иванка (2012) Специфика сингулятивов Лоц, Полша

Бакоев, Валентин (2012) One more way for counting monotone Boolean functions Proc. of the XIII Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 15-21 June, 2012, Pomorie, Bulgaria, pp. 47-52. ISSN: 1313-423X; http://www.math.bas.bg/moiuser/~ACCT2012/b8.pdf

Бакоев, Валентин (2012) Типове задачи, решавани чрез рекурентни редици и уравнения Лекция по покана пред Алго-Академия на фирма Телерик, 27-28 окт. 2012 г., София. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=v9QzuFoptjc и https://www.youtube.com/watch?v=-d0oy627qik

Балиева-Ашимова, Вехбие (2012) Билингвизмът на турскоезични деца в предучилищна възраст. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката. Сборник с доклади от международна научна конференция. Том IV. Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна. Варна, 2012, (с. 554 – 559), ISBN 978-954-21-0603-6.

Беливанова, Бора (2012) Средновековна китайска литература, христоматия, I част Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 2012, ISBN: 978-954-524-813-9

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Един сходен локативен модел в българския и албанския език. – В: Общ Сборник на Великотърновския университет и университета в гр. Ниш, В. Търново, 2012, 44-53. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Някои по-важни характеристики на албанските лични имена (Какви имена използват албанците?). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 12. В. Търново, 2012, 333-346. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Основното словообразувателно значение на един общ суфикс от латински произход в албанския и румънския език (сходство с други суфикси в българския). – В: Общ Сборник Твер – ВТУ, Тверь, 2012, 22-31. -В. Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Преглед на парламентарните избори в посткомунистическа Албания (1991-2009) със сравнителен географски анализ на резултатите от изборите през 2005-2009 г. Доклад от научна конференция „Междукултурен диалог и образование в Балканите и източна Европа”, В. Търново, 2012, 167-181. -Велико Търново. Велико Търново

Белогашев, Георги (2012) Идеята за интегрална Югославия и нейното философско осмисляне България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ-ХХ век. Сб. от Международна конференция “България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ – ХХI век”, 11 – 13 ноември 2011 г., Ред. Мишев Р.; Анчев С.; Симеонов С., Велико Търново, Ивис, 2012, с. 424-429, ISBN 978-954-2968-46-7

Белчева, Весела (2012) Österreich im Fokus. Ein Text- und Übungsbuch zu Aspekten österreichhischer Landeskunde für Studenten der Fachrichtungen Grundschulpädagogik mit Deutsch und Vorschulpädagogik mit Deutsch. // Австрия във фокус. Учебно помагало по австрийско странознание за студентите от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 103 с., ISBN 978-954-2968-40-5

Белчева, Весела (2012) За мястото на немскоезичната детско-юношеска литература в обучението на студентите - педагози Филологический сборник V. Тверь: Твер. государственный университет, 40-47, ISBN 975-5-7609-0703-5

Белчева, Весела (2012) Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище В. Търново: Ивис, 162 с., ISBN 978-954-2968-19-1

Белчева, Весела (2012) Критерии за подбор на илюстрации за чуждоезиковото обучение. Сп. "Образование", 2012, 19-28, ISSN 0861-475X

Белчева, Весела (2012) Лингводидактическа роля на илюстрациите в контекста на ранното чуждоезиково обучение. Сп. "Образование", 2012, бр. 6, 3-13, ISSN 0861-475X

Благоев, Благовест (2012) Васил Левский – Апостол болгарской свободы // Васил Левский – Апостол болгарской свободы. Перевод с болг. Б. Благоева. - София: „Златен змей”, 2012, 144 с., ISBN: 978-954-776-022-6.

Бонджолов, Христо (2012) „Ход конем”. (Перевод с болгарского Христо Граматикова) Альманах „Под небом единым”. Хельсинки, выпуск 6 – 2012. С. 53-55.

Бонджолов, Христо (2012) История на южнославянските литератури [В съавторство с Ганчо Савов] Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолов, Христо (2012) Славянски етюди В. Търново: Издателство Faber

Бонджолова, Валентина (2012) Езикова игра в условия на криза Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (elektroniczne czasopismo naukowe), № 1, 2012, 113-120. Електронна публикация: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0303/142132-zcm-nr1-2012.pdf

Бонджолова, Валентина (2012) Неймингът и трансформациите на рекламното име Име у култури срба и бугара / Името в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012, с. 163-172.

Бонджолова, Валентина (2012) Туитът като медиен жанр и неговите езикови особености Българистични проучвания. Том 12. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-70.

Бонова, Станка (2012) Жанета Налевайк. „Литература-литературознание-философия. Проблеми на релацията, езиците, комуникацията Проглас, кн. 2, В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 0861-7902

Бораджиева, Елена (2012) Проблеми на комуникацията обучаващ – обучаем. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 17. С.: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-149. ISBN 978-954-718-344-5 София

Борисов, Борис (2012) Археологические свидетельства праболгарского присуствия на юге Балкан. – Археология Поволжия, 2012, с. 50-65 Казан, Руска федерация

Борисов, Борис (2012) Поздные номады на территории Болгарии. – История и культура средновековых народов степной Евразии, Барнаул, 2012, с. 3-7. Барнаул, Русия

Борисов, Борислав (2012) За правното значение на споразумение, сключено в процедура по медиация Сборник доклади 20 години Юридически факултет, Университетско издателство "Паисий Хилендарски" под наслов "Правото - изкуство за доброто и справедливото"

Борисов, Борислав (2012) Концентрационното начало в исковия граждански процес "20 години инвестиция в бъдещото" - Юбилейна международна научно-практическа конференция на Стопански факултет (18-19 май 2012 г.) гр. Велико Търново. С. Издателство ГорексПрес, 2012, ISBN 978-954-616-212-2.

Борисов, Борислав (2012) Медиация и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес Списание "DE JURE", 2012, № 1, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print)

Борисова, Багрелия (2012) "Охранителят", Петер Терин МД "Елиас Канети" Русе

Боянова, Бояна (2012) Боянова, Б., Маркетингова стратегия на политическа партия, Астарта, Велико Търново, 2012 г.

Братанова, Боряна (2012) Patterns of Grammaticalization in English. – In: Cholakova, Z. and D. Ivanova (eds.). University of Plovdiv Research Papers, 2012, Vol. 50, Book 1, Part C. Plovdiv: Plovdiv University Press, pp. 451–465. ISSN 0861-0029

Братанова, Боряна (2012) The French Kiss, the Spanish Fly and the Dutch Uncle: National Stereotypes Encoded in English Phraseology. Paper presented at International Interdisciplinary Conference Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Bucharest and Veliko Tarnovo, June 2010. Ed. by L. Kostova, I. Sarieva and M. Irimia. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 188–200. ISBN 978–954–524–858–0

Будева, Соня (2012) Будева, С., Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, УИ „Черноризец Храбър”, Варна УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2012) Будева, С., Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 г. Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Будева, С., Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227 Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2012) Будева, С., Социална отговорност и предприемачество, изд. „ГорексПрес”, С., 2012, с.610-619 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2012) Будева, С., Финансиране на здравната система в контекста на социалната сигурност сп. „Икономика и управление“, год. VIII, №2, 2012

Бузов, Вихрен (2012) Can the International Community of Today Use Political Violence in a Legitimate Way? Political Violence (Uros Suvakovic ed.), Филозофски факултет, Kosovska Mitrovica, Serbia, pp.123-129;

Бузов, Вихрен (2012) Global Injustice as a Threat to World Security Public Reason 4 (1-2): Bucharest: University of Bucharest, pp.226-32, 2012, ISSN 2065-7285 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55683617600) EISSN 2065-8958

Бузов, Вихрен (2012) On Rationality of Collective Choice in the Context of Mankind Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, Proceedings of International Scientific Conference – Baia Mare, Romania, pp.115-125;

Бузов, Вихрен (2012) The Knowledge Society in Global Perspective Limits of Knowledge Society. Antropology and Cultural Studies (2). Ethics, Social and Political Philosophy. (Eds. I. Frasin, Codrin Dinu Vasiliu), Colectia Societate&Cunuastere, Institutul European, Iasi, pp.91-105;ISBN 978-973-611-787-9

Бузов, Вихрен (2012) Алтернативи на глобализма Проблеми на националната и международната сигурност, Том 3, ВТ, „Ивис”, с.141-149.

Бузов, Вихрен (2012) Съвременната философия и науките за езика Сб. „Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи, Изд. „ИВИС”, с.9-21;

Бузов, Емил (2012) INTERCULTURAL EDUCATION – INSTITUTIONAL DIALOGUE AMONG INSTITUTIONS International conference, Istanbul, Turkey Suleiman Shah UNI, 2012, 8 страници, ISBN: 978-605-63388-0-9,

Бузов, Емил (2012) ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ И УЧЕЩАТА СЕ ОБЩНОСТ International conference, Sofia, Иновации и интерактивни технологии в образованието,2012,10 страници, ISBN 978-954-2936-04-6

Бузов, Емил (2012) Технология на превръщането на добрата практика в успешна презентация National conference, Ministry of education, 2012, 5 страници, ISBN 978-954-9876-19-2

Булева-Петрова, Марияна (2012) Да разтворим учебника по хармония на Парашкев Хаджиев сп. "Българско музикознание" 2012, № 1, 22-29. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Интерпретация музыки Моцарта с позиций теории интонем. Петербургское приношение Моцарту: Сб. статей и материалов Международного моцартовского симпозиума, 14-16 апреля 2011 г. - СПб.; Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. - 204 с. С. 17-25. ISBN 978-5-7609-0785-1

Булева-Петрова, Марияна (2012) Нова пътека към корените на националната ни идентичност сп. Българско музикознание 2012, № 2, с. 114-116. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Хоровые концерты Г. Свиридова в контексте русской музыки и концертного жанра ХХ века. Сб. "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, с. 180-188, ISBN 978-5-88313-786-9

Бургов, Пресиян (2012) Въведение в теорията на когнитивния дисонанс. Велико Търново,Университетко издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 41-53, 2012. ISBN 978-954-524-893-1.

Бурнева, Николина (2012) Auslandsgermanistik: Begriffsbestimmung und Gegenstand. Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Hrsg. von Anna Dimova [u.a.]. Veliko Tarnovo: Faber (2012) 31-39. ISBN: 978-954-400-637-2

Бурнева, Николина (2012) За изобразителното изкуство в литературата. сп. „Проглас”, год. ХXІ, кн. 1/2012, с. 198-204

Бурнева, Николина (2012) За мъжете, мъжката чест и социалните повели на дискурса през деветнайсти век. сп. „Проглас”, год. ХVІ, кн. 2/2012, с. 166-169.

Буров, Стоян (2012) Две норми на българската устна книжовна реч. Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm

Буров, Стоян (2012) Имаме ли нужда от закон за българския език? – в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5. в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5.

Буров, Стоян (2012) От писАх през пИсах и писАх до пИсах. За историята на една акцентна норма. // Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Буров, Стоян (2012) По въпроса за славянската специфика на съвременната българска граматика. А. Бурова и др. (съст.). Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 13-20.

Буров, Стоян (2012) Проф. д.ф.н. Иван Куцаров – един поглед отвън. По случай неговата 70-годишнина. // В. Маровска и др. (съст.). Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 37-42. Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 37-42.

Буров, Стоян (2012) Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. – В: Съпоставително езикознание, 2012, № 1, стр. 83-86.

Буров, Стоян (2012) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2012. 280 стр. (19. изд.)

Бурова, Пенка (2012) Вътрешният мотив на думите в тълковния речник. Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 72-84.

Буюклиева, Стефка (2012) An algorithm for classification of binary self-dual codes IEEE Transactions on Information Theory, 2012, 58(6), pp. 3933 - 3940. Print ISSN 0018-9448. https://ieeexplore.ieee.org/document/6165661

Буюклиева, Стефка (2012) Applications of the Gaussian integers in coding theory Prospects of Differential Geometry and its Related Fields, World Scientific

Буюклиева, Стефка (2012) Classification of binary self-dual [48,24,10] codes with an automorphism of odd prime order Finite Fields and Their Applications, Volume 18, Issue 6, November 2012, Pages 1104-1113

Буюклиева, Стефка (2012) Connections between different types of binary self-dual codes Proceedings of the International Workshop ACCT, Pomorie, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2012) Singly-even self-dual codes with minimal shadow (with Wolfgang Willems) IEEE Transactions on Information Theory

Бянов, Иван (2012) Динамика в структурата на земеделските стопанства според СЗСИ Студентска научна конференция “Студентски идеи за преодоляване на икономическата криза” ВУАРР, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” и НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 16-17 ноември 2012 г., Научен съвет: Вълчев. В. Пловдив: Академично издателство "Талант" на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, с. 236-243. ISBN 978-619-7048-07-0

Бянов, Иван (2012) Размерът на стопанисваната земя и подпомагането от ЕС. СЕПП, СНДП, НР1 и НР2 проблеми и перспективи Конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”: „20 години инвестиция в бъдещето”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г. Редакционен съвет: Байков Б. София: ГорексПрес, 2012, с. 476-483. ISBN 978-954-616-221-2

Бянова, Невена (2012) Serious Games in Economics Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage: International conference: proceedings, 2012, pp. 187-192, Demetra Ltd, ISSN: 1314-4006

Бянова, Невена (2012) Промени в структурата на производството на електроенергия в България като страна-членка на ЕС сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", Велико Търново, 18-19 май, 2012 г. Ред. Б. Байков, София: ГорексПрес, 2012, с. 220-226. ISBN: 978-954-616-221-2

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Yield мениджмънт в хотелиерството Сборник доклади от юбилейна научна конференция „Традиции и приемственост“, том IV, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали, изд. "Фабер, стр. 83-94, ISBN 978-954-400-653-2

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Планиране на процеса по управление на приходите в хотелиерството Сборник доклади от международна научна конференция „Предизвикателствата пред туризма през ХХІ век”, УНСС, София, 2012, стр. 385-391, ISSN 1314-7226

Василев, Сава (2012) Писателят Генчо Стоев и литературните кръстовища на историята В. Търново : Фабер, 2012. – 438 с.

Великов, Юлиян (2012) "Венецианският диспут" на свети Кирил Философ в светлината на античната риторика Търновска книжовна школа (2012), 113-126

Великова, Силвия (2012) Future teachers’ perceptions of classroom observation and its impact on their professional learning Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки, т. XXIII А. - Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, с. 241-255. ISSN 1311-7300.

Великова, Силвия (2012) Teaching active listening: Towards an integrated approach to L2 listening instruction European dimension in education and teaching: New perspectives to European instruction. / Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds.). - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 97-111. ISBN 978-3-8340-1056-8.

Великова, Силвия (2012) The Cambridge Grammar of English in the ELT classroom: Teaching selected features of spoken English. Humanising Language Teaching Magazine - HLT Magazine and Pilgrims Limited, February 2012, issue 1. ISSN 1755-9715. http://www.hltmag.co.uk/feb12/idea.html

Великова, Силвия (2012) Обучението по активно слушане: Kъм интегриран подход за развиване на умения за слушане на чужд език. European dimension in education and teaching: New perspective to European instruction. / Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds.). - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 80-97. ISBN 978-3-8340-1056-8.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Кочо". За фигурата на обущаря. // С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, (с. 129-142). ISBN 978-954-8712-79-8, ISBN 978-954-322-559-0. С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, (с. 129-142). ISBN 978-954-8712-79-8, ISBN 978-954-322-559-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Една модерна книга за класика на модерната българска проза Васил Попов (Иван Станков. Васил Попов. Релативизъм и полифонизъм., 2010). // Електронно списание LiterNet, 22.01.2012, № 1 (146) (09.06.2012). Също: НРБ-литературата: история, понятия, подходи. София: Кралица Маб; Варна: Силуети, 2012, (с. 568-577). ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 978-954-8773-10-2. Електронно списание LiterNet, 22.01.2012, № 1 (146) (09.06.2012). Също: НРБ-литературата: история, понятия, подходи. София: Кралица Маб; Варна: Силуети, 2012, (с. 568-577). ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 978-954-8773-10-2.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Жаждата по отвъдност (Иван Станков. Фигури на отвъдността в българската литература на 20. век, 2011). // Електронно списание LiterNet, 24.05.2012, № 5 (150) (24.05.2012). Електронно списание LiterNet, 24.05.2012, № 5 (150) (24.05.2012).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За лирическото десетилетие на 70-те (Антоанета Алипиева. Българската лирика през 70-те години на 20. век. Тенденции, модели, имена, 2010). // Електронно списание LiterNet, 07.02.2012, № 2 (147) (09.06.2012). Също: НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Съставител: Пламен Дойнов - София: Кралица Маб; Варна: Силуети, 2012, (с. 577-588). ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 978-954-8773-10-2. Електронно списание LiterNet, 07.02.2012, № 2 (147) (09.06.2012). Също: НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Съставител: Пламен Дойнов - София: Кралица Маб; Варна: Силуети, 2012, (с. 577-588). ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 978-954-8773-10-2.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на литературната критика. - Велико Търново: Дар-РХ, 2012 - с.435. ISBN 978-954-9489-28-6. Велико Търново: Дар-РХ, 2012 - с.435. ISBN 978-954-9489-28-6.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературноисторическият реконструктивизъм: апология и практикуване (Михаил Неделчев. Литературноисторическата реконструкция. София, 2011). // Литературен вестник - София, 2012, бр. 3, (с. 7). ISSN 1310-9561. Литературен вестник - София, 2012, бр. 3, (с. 7). ISSN 1310-9561.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Там на Балканите. За Светлозар-Иговата "Песимистична теория за българския народ" (Светлозар Игов. Там на Балканите, 2012). // Електронно списание LiterNet, 10.11.2012, № 11 (156) (11.11.2012). Също: КИЛ (Варна), бр. 11, 12, 2012, (с. 11, 12). ISSN 1310-120X. Електронно списание LiterNet, 10.11.2012, № 11 (156) (11.11.2012). Също: КИЛ (Варна), бр. 11, 12, 2012, (с. 11, 12). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Портретистът Симеон Радев на страниците на списание "Художник". // Пространствата на СЛОВОТО. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Съставители: Клео Протохристова, Елка Трайкова, Александър Йорданов, Антония Велкова-Гайдаржиева - София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, (с. 229-252). ISBN 978-954-8712-77-4. Пространствата на СЛОВОТО. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Съставители: Клео Протохристова, Елка Трайкова, Александър Йорданов, Антония Велкова-Гайдаржиева - София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, (с. 229-252). ISBN 978-954-8712-77-4.

Велчев, Борис (2012) Проблеми на наказателната политика в Република България Сиела, С.,2012 г., 263 с., ISBN 978-954-28-1146-6

Видин, Благой (2012) Понятие за мироопазващи операции на ООН. Сб. Европейското бъдеще на България, правни аспекти. Доклади от научна конференция. София: Издателски комплекс УНСС, 2012, 18-30. ISBN 978-954-644-434-9

Видолов, Иван (2012) Процесуална същност на освидетелстването. Сп. „Теза”, бр.2/2012, ISSN 1314-5312, с. 96 -105.

Видолова, Мария (2012) Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure

Видолова, Мария (2012) Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure

Видолова, Мария (2012) Банковские риски. Эволюция и управление. Международный опыт”, Караганда

Видолова, Мария (2012) Банковский риск – определение, источники, эволюция применяемых стандартов

Видолова, Мария (2012) Дългосрочни перспективи за развитие на финансовия сектор в България

Видолова, Мария (2012) Корпоративни финанси“, адаптиран превод на “Fundamentals of Corporate Finance” – Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, McGraw-Hil

Видолова, Мария (2012) Модель оценки рисков в потребительском кредитировании

Видолова, Мария (2012) Опции, фючърси, суапи

Видолова, Мария (2012) Приложение на математически методи при изследване динамиката на социални системи и процеси

Видолова, Мария (2012) Публични финанси

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата система – необходимост от идентифициране и управление

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – еволюция на приложимите стандарти

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – същност, елементи, характеристики. Методи за анализ и управление

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – характеристика и еволюция на приложимите стандарти

Видолова, Мария (2012) Скоринг модели за оценка на риска в кредитирането

Владов, Владимир (2012) Бедното девойче // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 52-66. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Гръцките книги в училищната библиотека (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.) В. Търново: Ровита, 2012. - 348 с. ISBN: 978-954-8914-30-7.

Владов, Владимир (2012) Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. // Българистика – София: БАН, 2012, 25. - с. 123-125. ISSN 1311-8544

Владов, Владимир (2012) Дзадзара // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 67-84. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Кондиката на Елинското училище в Търново В. Търново: Ровита, 2012. – 196 с. ISBN: 978-954-8914-29-1.

Владов, Владимир (2012) Пролог. // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 7-8. ISBN: 978-954-524-853-5

Врачовска, Мария (2012) Дългосрочни финансови решения Център за дистанционно обучение към ВТУ

Врачовска, Мария (2012) За ролята на банките при изграждане на система за проектно финансиране Международна научна конференция на тема „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката” , Изд. „Наука и икономика”, ИУ Варна

Вълкова, Владимира (2012) Politik und Gewalt in Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Frankfurt am Main. Hrsg. von Franciszek Grucza. Berlin: Peter Lang Verlag, 2012, Bd. 7, S. 325-334, ISBN 978-3-631-63207-9.

Вълкова, Владимира (2012) В търсене на М. / Suche nach M. Roman in zwölf Episoden. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 268 S., ISBN: 978-3-518-39441-0. Русе: МД „Елиас Канети“ (Библиотека Нова Европа), 283 стр., ISBN 978-954-92453-7-0.

Вълкова, Владимира (2012) Владимира Вълкова: Заобикаляйки свободата (с. 63-76); Първоначалният ред на света (с. 133-147); Перпетуум мобиле, този път в Бърно (с. 203-213); Великодушен, магичен и щастлив (263-269). Судабе Мохавез. Разкази. Пътуване през Европа / Journey Across Europe. Русе: МД „Елиас Канети“, ISBN: 978-954-2992-03-5.

Вълчева, Доника (2012) Methods and tools for increasing the effectiveness of e-learning. Methods, tools and new developments for E-learning INTECH, ISBN 978-953-51-0029-4, (pp.75-92)

Вълчева, Пламена (2012) 100 Flash Fiction Dictations. Veliko Turnovo: Faber Publishers, 2012. —135. ISBN: 978-954-400-708-9.

Вълчева, Пламена (2012) Cultural Identification through English as a Lingua Franca. // Езикът и културата в съвременния свят. / Марияна Парзулова, Кирил Цанков. — Велико Търново: Знак'94, 2012, c. 120-124. ISBN 978-954-8305-24-2.

Върбанов, Златко (2012) “MDS Codes, NMDS Codes and their secret-sharing schemes” Abstracts of 18th International Conference on Applications of Computer Algebra, June 25 – 28, 2012, Sofia, Bulgaria, electronic version: http://www.singacom.uva.es/~edgar/cactc2012/trabajos/CACT2012_SimosVarbanov.pdf

Върбанова, Маргарита (2012) Една занимателна игра "130 години предучилищно образование в България”: Юбилейна международна университетска конференция. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". - (с. 367 – 371). ISBN 978 - 954 - 524 - 842 – 9

Върбанова, Маргарита (2012) Здравка Новакова - преподавател и творец // Педагогика. - София: , 2012, брой 2. (с. 377 – 379). ISSN 1861-3982

Върбанова, Силвия (2012) Бази от данни свързани с комбинаторни обекти, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове на ШУ" Епископ Константин Преславски", Том 1,Шумен 2010г., ISBN:1314-3921, с. 201-209 Шумен

Върлинкова, Галина (2012) El mundo de las plantas Faber publishing house, 2012 ISBN: 978-954-400-736-2

Вътова, Мирослава (2012) Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване) Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”

Гавазова, Невена (2012) Житие на св. Петър Атонски и неговият старобългарски превод. Търновски писмена. Алманах за Търновската книжовна школа, 4/2012, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, 109-156, ISSN 1313-8456.

Гавазова, Невена (2012) За дългия път към “земното небе” и мисията на наставника (“Слово към пастиря” на преп. Йоан Лествичник). Филологический сборник, V, Тверь – Велико Тырново. Тверь, 2012, 118-140, ISBN 975-5-7609-0703-5.

Гавазова, Невена (2012) За някои езикови особености на “Житие на св. Петър Атонски” във връзка с атрибуцията на славянския му превод. Старобългарската ръкописна книга – съдба и мисия. В памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100-годишнината от рождението му. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, 177-200, ISBN 978-954-524-859-7.

Гайдова, Радка (2012) Книжка по Професионално-практическо обучение. За студенти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012/2013.

Гайдова, Радка (2012) Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст, В. Търново. из. Слово, учебник, ІІ-ро допълнено издание. [с. 166], ISBN 978-954-439-962-7 изд. Слово, В. Търново, [с. 166], ISBN 978-954-439-962-7

Гайдова, Радка (2012) Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите – бъдещи детски учители. Международна научна конференция, Китен, І кн., т. ІІ, ISBN 978-954-490-336-7

Гайдова, Радка (2012) Педагогическите специалности - европейски облик и идеи за кариерно развитие.В. Търново. ВТУ, Дни на науката 2012, Майски четения, СУБ - кл. В. Търново, с. 161-168, ISSN 1314-2283 Pedagogicheskite spetsialnosti - evropeyski oblik i idei za karierno razvitie.Dni na naukata 2012, Mayski cheteniya, SUB - kl. V. Tarnovo Дни на науката 2012, Майски четения, с. 161-168, ISSN 1314-2283 СУБ - кл. В. Търново Dni na naukata 2012,Mayski cheteniya SUB - kl. V. Tarnovo

Гайдова, Радка (2012) Перспективи за европеизиране на технологичното обучение в предучилищна и начална училищна възраст. ВТУ, Унив. изд. „Св.св. „Кирил и Методий”, 2012, ISBN 978-954-524-842-9

Гайдова, Радка (2012) Перспективи за европеизиране на технологичното обучение в предучилищна и начална училищна възраст. Perspektivi za evropeizirane na tehnologichnoto obuchenie v preduchilishtna i nachalna uchilishtna vazrastл В. Търново, ВТУ, ЮМУК "130 години предучилищно образование в България".VTU, YuMUK "130 godini preduchilishtno obrazovanie v Balgariya". с. 132-136, ISBN 978-954-524-842-9 ВТУ, ЮМУК "130 години предучилищно образование в България".с. 132-136, ISBN 978-954-524-842-9 VTU, YuMUK "130 godini preduchilishtno obrazovanie v Balgariya".

Гайдова, Радка (2012) Самоорганизация и интеграция на микро- и макросистемите в подготовката по Техника и технологии на студентите от педагогическите специалности. Русе. Международна научна конференция, РУ-СУБ, 2012, с.61-69, ISSN 1311-3321 РУ-СУБ, 2012, с.61-69, ISSN 1311-3321

Галунов, Тодор (2012) Приложението на метода Д` ОНДТ и парламентарните избори в България през 2005 г. "България и Балканите в сферата не европейските влияния през ХIХ-ХХI век. В. Търново, 2012, с. 174-188." 174-188. ISBN – 978 – 954 – 2968 – 46- 7. "България и Балканите в сферата не европейските влияния през ХIХ-ХХI век. В. Търново, 2012, с. 174-188." 174-188. ISBN – 978 – 954 – 2968 – 46- 7.

Ганева, Ана (2012) Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 51, серия 6.3 ISSN 1311-3321

Ганчева, Илияна (2012) State intervention in the personal and cultural life of the bulgarian turks during the years of communist regime Remebrance in Time. Transilvania University Press of Brаsov, 2012, Vol. I, pp. 217-222, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9.

Ганчева, Илияна (2012) Всекидневната хигиена в традиционния български дом Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. ВТ, 2012, с.193-198, ISBN 978-954-400-721-8.

Ганчева, Илияна (2012) Обредната чистота в семейните обичаи на българите – хигиена или митология. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, ВТ, 2012, с. 439 – 449, ISBN 978-954-400-721-8.

Ганчева, Илияна (2012) Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий Етнологията в България – история, методи, проблеми.С., 2012, с. 173 – 177, ISBN 978-954-322-466-1.

Ганчева, Магдалена (2012) Межъязыковые лексические аналоги: проблемы их исследования и преподавания (на материале русского и болгарского языков). – SLAVICA SZEGEDIENSIA VІІ. Сборник научных статей. SZEGED, 2011-2012, с. 36-48. Сегед, Унгария

Ганчева, Магдалена (2012) Некоторые проблемы сопоставительного исследования лексики русского и болгарского языков (на материале формально эквивалентной лексики). – Филологический сборник. V. Тверь – Велико-Тырново. Тверь, 2012, с. 141-149. ISBN 975-5-7609-0703-5. Твер, Русия

Гаранчовска, Ленка (2012) Chrématonomastický výskum na Slovensku (a jeho parciálne výsledky). In: Romanoslavica. Ed. C. Geambaşu a M. Mangiulea. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLVIII, č. 1, 2012, s. 47 – 56. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Dynamics of Development Trends in Dairy Product Names in Slovakia. In: Romanoslavica. Ed. A. I. Ionescu a D. M. Anoca. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLVIII, č. 3, 2012, s. 55 – 60. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Od ameriky cez talianov, maďarov, mongolov až po turecké hospodárenie (Národné stereotypy v jazykovej praxi). In: VARIA XX. Zborník materiálov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 153 – 166. ISBN 978-80-970561-3-1. – Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: VARIA XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. B. Chocholová a A. Ramšáková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 40. ISBN 978-80-970561-2-4.

Гаранчовска, Ленка (2012) Pragmatonymá v spoločenskej komunikácii. In: VARIA XX. Zborník materiálov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 142 – 152. ISBN 978-80-970561-3-1. – Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: VARIA XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. B. Chocholová a A. Ramšáková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 41 – 42. ISBN 978-80-970561-2-4

Гаранчовска, Ленка (2012) Prezývkové obyvateľské mená slovenských obcí v Rumunsku (ako svedectvo slovenského dolnozemského bytia). In: Svedectvá slovenského dolnozemského bytia (aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie). Zborník prác z rovnomenného medzinárodného seminára (16. – 17. marca 2012 v Nadlaku). Ed. I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Pascu. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012, s. 202 – 209. ISBN 978-973-107-083-4.

Гаранчовска, Ленка (2012) Status pragmatoným – chaos alebo systém? In: Jednotlivé a špecifické v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. 9. 2011. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 280 – 289. ISBN 978-80-555-0576-3.

Гевренова, Нина (2012) Правен режим относно лицата с психически увреждания /административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти./ С., Изд. Сиела, с.71-170

Генов, Гено (2012) Генов - Отворено писмо до проф. Радослав Радев Фейсбук

Генов, Гено (2012) Генов - ПОСТСКРИПТУМ Фейсбук

Генов, Гено (2012) Генов - Стратегията на ДС Фейсбук

Генов, Гено (2012) Генов до Академичния съвет Фейсбук

Генов, Гено (2012) ГЕНОВ до националните медии Фейбук

Генов, Гено (2012) Генов до Окръжна прокуратура - Велико Търново Фейсбук

Генов, Гено (2012) Оазис=Азис Фейсбук

Генов, Гено (2012) ПОСЛЕДНИЯТ МОХИКАН НА ДС ВЪВ ФФ Фейсбук

Генов, Гено (2012) ПРЕПОРЪКА КЪМ СТУДЕНТИТЕ-БЪЛГАРИСТИ Фейсбук

Генов, Гено (2012) РАЗПЛИТАНЕ НА ДС-КОРСЕТА ВЪВ ВТУ Фейсбук

Генова, Дафинка (2012) Преводът на вицове – шега работа ли е? Сб. от научна конференция "Теория и практика на превода", Велико Търново, 24-25 ноември 2011. Ред. Ив. Попова-Велева et al. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 155-169. ISBN 978-954-400-671-6 COBISS.BG-ID 1247594980

Генчева, Грета (2012) Езиковата игра при превода на заглавия на публицистични текстове Сборник от Международната научна конференция “Теория и практика на превода”. Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, с. 289 – 295, ISBN 978-954-400-671-6; в съавторство с Таня Топалова

Георгиев, Георги (2012) 80 Години от Рождението на Педагога Никола Георгиев Попниколов Педагогически Алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, Книжка 2, 2012, Том XX, стр. 269-272.

Георгиев, Георги (2012) Advanced Computational Methods for Analysis of the Circular Waveguide Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, art. no. 6328586, pp. 62-65, article ID 126, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session “Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328586 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868267261&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328586&partnerID=40&md5=97a51748df815fea552ad1a6c417284b

Георгиев, Георги (2012) Assumptions on the Characteristic Parameter of the Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter and Its Application in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, art. no. 6328800, pp. 1129-1132, article ID 496, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session "Advanced Applications of the Mathematical and Computational Electromagnetics,” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328800 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868277004&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328800&partnerID=40&md5=84fe71ff42aca7ffc4709dca1c5abedb

Георгиев, Георги (2012) Contribution to the Theory of A1 Numbers in Proc 14th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2012, article ID paper B1.6, 5 pages, Coventry, England, July 2-5, 2012. art. no. 6253768 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84867026895&doi=10.1109%2fICTON.2012.6253768&partnerID=40&md5=46f673e7dc4449c584aaccdeb1467af7

Георгиев, Георги (2012) Cut-off Characteristics of the Normal TE0n Modes in the Circular Waveguides, Containing Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, 1194-1197, article ID 517, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session "Advanced Applications of the Mathematical and Computational Electromagnetics,” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse), art. no. 6328812. DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328812 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868267065&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328812&partnerID=40&md5=98000e997d807cd292144760528a73ba

Георгиев, Георги (2012) Differential Phase Shift Characteristics of Normal Modes in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 34nd ESA Antenna Worksh. on Antennas for Space Applicat., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, article ID 09.11-45, 8 pages, also in CDROM, Oct. 1-5, 2012.

Георгиев, Георги (2012) Green's Function for Paraxial Equation in Proc. 32th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2012, p. 251, in Abstracts, pp. 460-463, in PIERS Proc., Moscow, Russia, Aug. 19–23, 2012. (in the Special Session: “Advanced mathematical and computational methods in the electromagnetic theory and their applications,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868516022&partnerID=40&md5=6f7e4d18b80c399a631dff6fb9f64dbc

Георгиев, Георги (2012) Kummer Function Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides in Proc. 32th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2012, p. 255-256, in Abstracts, pp. 477-481, in PIERS Proc., Moscow, Russia, Aug. 19–23, 2012, (in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868521266&partnerID=40&md5=36a8529b2a4902f2f3331bba2931730a

Георгиев, Георги (2012) Numerical Modeling of the Area of Phase Shifter Operation of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 6th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2012, Prague, Czech Republic, article ID P-23, 5 pages, March 26–30, 2012, art. no. 6206058, pp. 952-956. DOI: 10.1109/EuCAP.2012.6206058 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84862869112&doi=10.1109%2fEuCAP.2012.6206058&partnerID=40&md5=41b7b6c39d950c931abff25d72d0dcfe

Георгиев, Георги (2012) On an Application of the Regular Fractional Coulomb Wave Function J. Appl. Electromagn., Vol. 14, No. 2, Dec. 2012, pp. 56-76.

Георгиев, Георги (2012) On the Class of B1 Numbers: Definition, Numerical Modeling, Domain of Existence and Application in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, art. no. 6328576, pp. 15-18, article ID 106, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session “Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328576 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868293480&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328576&partnerID=40&md5=e2457b6b7e32ba41edc2c4526da3246d

Георгиев, Георги (2012) On the Confluent Hypergeometric Functions and their Application: Basic Elements of the Tricomi Theory. Case of Waveguide Propagation Telecommunications and Radioengineering, Vol. 71, No. 3, pp. 209-216, 2012. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v71.i3.20 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84860614775&doi=10.1615%2fTelecomRadEng.v71.i3.20&partnerID=40&md5=5d35eae8e7a6cf64b33067ef79536ef6

Георгиев, Георги (2012) On the Fractional Coulomb Equation J. Appl. Electromagn., Vol. 14, No. 1, pp. 1-16, June 2012.

Георгиев, Георги (2012) Phase Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Acta Phys. Polonica A, Vol. 122, No. 1, pp. 63-70, July 2012. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863622826&partnerID=40&md5=f686d99730be3678c675945b60f6b294

Георгиев, Георги (2012) Propagation in the Circular Waveguide, Containing an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 6th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2012, Prague, Czech Republic, article ID P-75, 5 pages, March 26–30, 2012, art. no. 6206099, pp. 1141-1145. DOI: 10.1109/EuCAP.2012.6206099 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84862889416&doi=10.1109%2fEuCAP.2012.6206099&partnerID=40&md5=e46901ce9c817c627f67071644cd5529

Георгиев, Георги (2012) Some Properties of the Zeros of Kummer Function and Their Application in the Analysis of the Circular Waveguide Complitely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. XVIIth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2012, art. no. 6344135, pp. 179-180, Tbilisi, Georgia, Sept. 25–28, 2012. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84870656178&partnerID=40&md5=dd5533c56db62b756af7fd9506bada1f

Георгиев, Георги (2012) Theory of the L2(c,ρ,n) Numbers and Its Application to the Slow Wave Propagation in the Coaxial Feffite Waveguid in Proc. 32th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2012, p. 249-250, in Abstracts, pp. 450-455, in PIERS Proc., Moscow, Russia, Aug. 19–23, 2012. (in the Special Session: “Advanced mathematical and computational methods in the electromagnetic theory and their applications,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868515482&partnerID=40&md5=3141b0ee075b7042fc7115c7e5a0dc12

Георгиев, Георги (2012) За Една Светла Диря в Образователното Дело (80 Години от Рождението на Никола Попниколов) Учителско дело, София, година CXVII, номер 36 (362 516), 19.11.2012 година, стр. 7.

Георгиев, Георги (2012) Правна регламентация на превенцията на престъпността (сравнителен анализ) В: Електронен сборник с доклади от Осма научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”

Георгиев, Георги (2012) Щрихи от Живота и Дейността на Никола Георгиев Попниколов – Директора на Училището в Поликрайще Издател, Велико Търново, година XIV, брой 3-4, 2012, стр. 49-55.

Георгиев, Лъчезар (2012) Българско книгоиздаване : Христоматия : Авторски текстове. / Състав. Лъчезар Георгиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 332 с. : с ил. (съавт. със Стела В. Георгиева; в книгата: Стела Асенова). ISBN 978-954--524-852-8 В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2012

Георгиев, Лъчезар (2012) Тенденции к профилированию деятельностей в менеджмент современном болгарском книгоиздательстве. - В: Инновации в технологиях и образовании : V междунар. науч.-практ. конф. 18–19 мая 2012. Сб. статей. Ч. 2. – Белово : Типография Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, 2012, с. 232–235. ISBN 978-5-89070-850-2 Русия, гр. Белово: Кузбасский госузарственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева в г. Белово, 2012

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Влияние на насилието по медиите върху агресивното поведение на децата В: Сб. докл. „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, том 1, Шумен, 2012, с. 56-65.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Европейски образователни изисквания за обучение в дигитална среда Стратегии на образователната и научната политика, бр. 6, 2012. http://pps.kaznu.kz/kz/Main/FileShow2/6612/106/2/3/0//

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Интерактивната бяла дъска в обучението АСТАРТА, Пловдив, 2012, с. 156.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Компютърни дидактически игри Педагогически алманах, 2012.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Нагледни средства за съвременното обучение Образование и технологии, Бургас, 3/2012, с. 57-63.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Обучение в дигитална среда УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, с. 424. ISBN 978-954-524-873-3

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Основни принципи за работа с интерактивна бяла дъска http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_9.html, 2012.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Основни характеристики на мобилното обучение Педагогика, 2014, с. 9-16.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Особености в подготовка на учителя за създаване и използване на електронни средства за обучение В: Сб. докл. „130 години предучилищно образование в България”, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, с. 202-205.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Ролята на методите на обучение за активизиране на умствената дейност на учениците с помощта на съвременни дигитални технологии В: Сб. докл. “ДНИ НА НАУКАТА 2012”.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Софтуерни приложения, които могат да се използват успешно в преподаването с интерактивна бяла дъска http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_10.html, 2012.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Теории за новото поколение обучавани Педагогически алманах, 2012.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Технологични подходи в съвременната дигитална среда В: Сб. докл. “ДНИ НА НАУКАТА 2012”.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Цифрови дидактически средства за обучение В: Сб. докл. „130 години предучилищно образование в България”, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, с. 308-312.

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) „Българска христоматия” от Вазов и Величков: моделиране на културната идентичност. В: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Милена Цанева, София, Институт за литература, БАН, 2011, ISBN 978-954-8712-79-8 (Изд. център "Боян Пенев" при Институт за лит. - БАН, подв.) : 22 лв. ISBN 978-954-322-559-0 (Акад. изд. "Проф. Марин Дринов")

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) Невъзможният диалог. (Развитие на хуманитарната образованост в училище чрез творчеството на Чехов). // Европа чете Чехов сборник "Европа чете Чехов" - Ред. колегия Ю. Домански, Г. Гърдев, Н. Няголова, Бл. Благоев. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 379-387, ISBN 978-954-524-868-9.

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ И ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Диалог на педагогическите компетенции : 130 г. от създаването на Педагогическото училище във Враца. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. Също в: http://liternet.bg/publish4/ogteneva

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) Стимулиране на критическо мислене у деца от подготвителната група (чрез общуване с литературна творба). // сборник 130 години предучилищно образование в България. В. Търново, 2012. (диск)

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) Член на научно жури по конкурс на СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по педагогика, за придобиване на ОНС „доктор“ на Румяна Нешкова по: 1.2. Педагогика (септември 2012)

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) член на научно жури по конкурс на СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по славянски филологии, за придобиване на ОНС „доктор“ на Деспина Василева по професионално направление 1. 3. Педагогика на обучението по български език (методика на обучението по български език) (октомври 2012)

Георгиева-Тенева, Огняна (2012) Член на научно жури по конкурс на СУ „Св. Климент Охридски“ за професор по: 1.3. Педагогика на обучението по литература (методика на обучението по литература – ученето и преподаването на литературата). Кандидат: Адриана Дамянова (юни 2012)

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Application for Warehousing and OLAP Analysis of Data about Unique Bulgarian Bells TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics, vol. 1, No. 4, pages 297-301.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Mining bibliographic data In Proceedings of the Sixth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pages 114-124.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) RDF базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани V Международна научна конференция “Иновации в технологиите и образованието”, Русия, 206-210 стр. (на руски език)

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Research on Letter and Word Frequency in the Modern Bulgarian Language International Journal of Knowledge-Based Organizations, IGI Global, vol. 2, No. 3, pages 74-90

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Warehousing and OLAP analysis of data about unique Bulgarian bells In Proceedings of the Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 266-272

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Моделиране на информационни системи за откриване на подводни обекти Списание CIO, кн. 8, бр. 9, 60-61 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) Практикум по бази от данни – част I Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, второ преработено и допълнено издание

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Educational integration of minorities – problems and perspectives. Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 489-498, ISBN 978-606-19-0132-6. eBook: Remembrance in Time. Transilvania Univ. Press of Braşov, 2012, ISBN 978-606-19-0134-0. http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Educational integration of minorities, gender equality and human rights – regional perspectives The Impact of the European Union Integration on Border Regions. Conference volume, Craiova: Alma Publishing House, Romania, pp. 103-110, ISBN 978-606-567-121-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House ISBN 978-954-524-829-0.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Egalitatea de gen, minotitǎți/ Равенство между половете, малцинствата Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-148-5; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, ISBN 978-954-524-866-5, 172 p. (Author: pp. 5–6, 8, 10–39, 49–76 in Bulgarian; pp. 78–80, 82, 84–127, 137–172 in Romanian).

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Impactul integrarii europene asupra regoinior de granite/ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони (съавтор) Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, ISBN 978-954-524-855-9, 208 p., pp. 73–80 (рум. език); 174–183 (бълг. език).

Георгиева, Виолета (2012