Публикации за 2012


Авгинова-Николова, Емилия (2012) Превод от гръцки на разказа „Η Untra” (Untra) от книгата на Триандафилос Ипсилантис “Δώδεκα συναξάρια” (Дванадесет синаксара) "Дванадесет синаксара" – УИ “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2012) Превод от гръцки на разказа „Η γοητεία της εξουσίας” (Очарованието на властта) от книгата на Триандафилос Ипсилантис “Δώδεκα συναξάρια” (Дванадесет синаксара) "Дванадесет синаксара" - УИ “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Аврамов, Владимир (2012) Аврамов, В. Изпълнение на стенописи в България, Гърция и Русия в периода 1997–2012 г. България, Гърция, Русия

Аврамов, Владимир (2012) Отношение (резултати) между заложената проблематика и крайният художествен продукт при проектирането и реализацията на монументално живописната украса в три сакрални обекта. Чернивци, Украйна

Аврамова, Галина (2012) „Ролята на превода в процеса на преподаване/изучаване на италиански език във Великотърновския университет” Научни диалози” - Сборник посветен на 10-годишнината на научното партньорство между Филологическия и Философския факултет на университетите във Велико Търново и Ниш.

Агаларева, Маринела (2012) PALEO-VALLEYS AND RECONSTRUCTION OF RIVER VALLEY NETWORK IN THE MOESIAN PLATFORM, NORTH BULGARIA Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 65, No 12, 2012, pp. 1725-1730, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online), COBISS.BG-ID - 1119631844,

Агаларева, Маринела (2012) Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. V, В. Търново, 2012, с. 409-419, ISBN 978-954-524-844-3, COBISS.BG-ID 1267158500

Агаларева, Маринела (2012) МОРФОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДОЛИНАТА НА РЕКА ЯНТРА В ОБСЕГА НА МИЗИЙСКАТА ПЛАТФОРМА В. Търново, В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", 2012, Изд. "Ивис"с. 247-262, ISBN - 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID - 1249106660

Агаларева, Маринела (2012) Палеогеографска еволюция на речно-долинната мрежа в Мизийската платформа Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2012, с. 80-88, ISSN - 0204-7209 COBISS.BG-ID - 1119666916

Агаларева, Маринела (2012) СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПО БЪЛГАРСКОТО ДУНАВСКО КРАЙБРЕЖИЕ В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, с. 95-101, ISBN - 978-954-577-653-3 COBISS.BG-ID - 1254408932

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia Province: Soldiers with Thracian Origin. Dans: Actec du Symposium International “Le Livre. La Roumanie. L’Europe” (4ème édition, Sinaia, 20–23 Septembre 2011), Tome III (Latinité Orientale). Bucarest: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012, pp. 418–430. ISSN 2068-9756

Александров, Олег (2012) Ethnic and Social Composition of the Roman Army in Lower Moesia: Soldiers from the Danubian Provinces of the Roman Empire. In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Kaizeareichs (Akten der Tagung in Varna und Tulcea 1.–7. September 2008). Kaiserslautern: Parthenon Verlag, 2012, pp. 219–234. ISBN 978-3-942994-01-9

Александров, Олег (2012) Roman Army Religion in the Province of Lower Moesia. In: The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). Sofia: National Archaeological Institute with museum, 2012, pp. 271-288. ISBN 978-954-94-72-16-5; COBISS.BG-ID – 1248233956

Александров, Олег (2012) The Roman Soldiers in Moesia Inferior: Ethnic and Social Identity. In: Sexaginta Prista et Vicinia (Известия на Регионален Исторически музей – Русе, том ХV). Русе: Цанов Брос ЕООД, 2012, с. 385-397. ISSN 1313-7336; COBISS.BG-ID – 1121202916

Александров, Олег (2012) Античен измервателен уред от с. Садина, Поповско. В: Попово – минало и бъдеще (VІ–1). Велико Търново: Фабер, 2012, с. 165-180. ISBN 978-954-400-689-1; COBISS.BG-ID - 1279496676

Александров, Олег (2012) Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (V). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-73. ISBN 978-954-524-844-3; COBISS.BG-ID – 1267158500

Александров, Олег (2012) Средновековен манастир "Св. Йоан Предтеча" - оградната стена на манастирското стопанство в природен и археологически резерват Острови "Св. Иван" и "Св. Петър" при Созопол. В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Авангард, 2012, с. 483-485. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Алексиева, Милена (2012) Milena Aleksieva, Rossitza Tzarova, Polina Georgieva. STUDY OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT AND THE SPECIFIC WORKABILITY OF GROWING UP BASKETBALL PLAYERS. XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 Ред. проф. д-р Даниела Дашева. pp 335-338 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 pp 335-338 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена, Росица Църова, Нахед Нассер. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ НА 10-12-ГОДИШНИ МОМЧЕТА ОТ СИРИЯ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ ОРГАНИЗИРАНО С БАСКЕТБОЛ. Спорт и наука, извънреден брой № 3, 2012 г. с. 130 - 139 София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 2012, Спорт и наука от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА" 16–17 декември 2011 г., извънреден брой № 3, 2012 г. с. 130 - 139 София, ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов. Интензивна програма Eрaзъм – стaрт зa кaриeрнo рaзвитиe / Стоян Денев, Светослав Стефанов - IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, Ред. проф. д-р Л. Петров. В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти. В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN 978-954-400-686-0; COBISS.BG-ID 1246821348 В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN: 978-954-400-686-0, COBISS.BG-ID 1246821348

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИГРОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАСКЕТБОЛНИЯ ОТБОР (КАДЕТИ) НА „ЧЕРНО МОРЕ”. Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Сп. Спорт и наука, 2012, бр. 2, София, с. 54-61. ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбори по баскетбол. сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8 - сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8; COBISS.BG-ID 1248044004 сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8

Ангелов, Мариан (2012) Възпитаване на музикален слух при работа със синтезатор – В: Диалог на педагогическите компетенции. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 281-293. ISBN 978-954-524-839-9, COBISS.BG-ID 1246143972

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Девойките от завода” на Кръстьо Белев и „Тютюн” на Димитър Димов: За две литературни премиери на сцената на епическото от 1951 година. В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. Кралица Маб, С., 2012, с. 233 – 264, ISBN - 978-954-533-121-3; 978-954-8773-10-2, COBISS.BG-ID - 1253735908.

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Низината” от Васил Попов – подземни богатства и човешки ресурси. В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светозар Игов. Т. 1. София: Институт за литература; Изд. Боян Пенев, 2012, с. 547 – 560, ISBN 978-954-8712-77-4, COBISS, BG-ID: 1252405476

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) Поквара и порядъчност. Лични вещи и оръдия на социалистическия труд в производствения роман. В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. Кралица Маб, С., 2012, с. 233 – 264, ISBN - 978-954-533-121-3; 978-954-8773-10-2, COBISS.BG-ID - 1253735908.

Ангелова, Пенка (2012) Der deutschsprachige politische Roman der Jahrtausendwende. In: Politische Romantik im 19. und 20. Jahrhundert. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Internationale Vereinigung für Germanistik: Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG). Hrsg. von Franciszek Grucza / betreut und bearb. von Ulrich Breuer, Min Suk Choe ... [u.a.]. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang Verlag, 2012, Bd. 7. ISBN 9783631632079. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang Verlag.

Ангелова, Пенка (2012) Der deutschsprachige Roman der Jahrtausendwende. In: Politische Romantik im 19. und 20. Jahrhundert / betreut und bearb. von Ulrich Breuer. Wien u.a.: Peter Lang, 2012, S. 239-252. ISBN: 978-3-631-63207-9. Wien u.a.: Peter Lang.

Ангелова, Пенка (2012) Europäische Zivilisation. Dreizehn Vorlesungen. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft ; St. Ingbert : Röhrig, 2012, Bd. 8. ISBN 978-3-86110-505-3. COBISS.BG-ID - 1244264420. St. Ingbert : Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (2012) Ivaila Alexandrova. Heisses Rot. In: Kleine Sprachen - große Literaturen : die Anthologie ; ein Forum auf der Leipziger Buchmesse 2011-2012. Hrsg. Jan-Gunnar Franke, Konstantin Kosmas. Leipzig ; Berlin: Ed. Kirchhof & Franke. 2012, S. 25-32. . Leipzig ; Berlin: Ed. Kirchhof & Franke.

Ангелова, Пенка (2012) Дискурси на идентичността по поречието на река Дунав. Доклад на Форума на Европейската академия за история и култура в Брегенц, Австрия. 16.4.2012 В: ORF . Bregenz: ORF.

Ангелова, Пенка (2012) Дорон Рабинович. И без това (роман). София: Балкани, 2012, 280 с. ISBN: 9789549276671. COBISS.BG-ID - 1252445924. София: Балкани.

Ангелова, Пенка (2012) Завръщането на авторите. Предговор. В: Пътуване през Европа. Русе: МД "Елиас Канети", 2012, с. 13-17. ISBN 978-954-2992-03-5. COBISS.BG-ID - 1246438628. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2012) И без това. Предговор. В: Дорон Рабинович. И без това (роман). София: Балкани, 2012, с. 5-8. ISBN: 9789549276671. COBISS.BG-ID - 1252445924. София: Балкани.

Ангелова, Пенка (2012) Изопачена до узнаваемост. В: Петков, П., Бойчева, С. Димитрова, А. (изд): Език на културата и култура на езика. Сборник с научни статии в чест на проф. дфн Ана Димова. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 233-245. ISBN - 978-954-400-720-1. COBISS.BG-ID - 1247532516. Велико Търново: Фабер.

Ангелова, Пенка (2012) Изопачена до узнаваемост. За "Апостолов" на Сибиле Левичаров в сборника по случай 65 годишнината на Ана Димова. 2012. В: Либерален преглед, 07.05.2012, . И в: Либерален преглед, Годишник 2012, (Част 2). с. 204-220. Либерален преглед. Годишник.

Ангелова, Пенка (2012) Илия троянов. Кучешки времена: революцията менте - 1989. София: Сиела, 2012, 2. прераб. изд., 291 с. ISBN 978-954-28-1035-3 -886.7-94. COBISS.BG-ID - 1245933540. София: Сиела.

Ангелова, Пенка (2012) Комуникация от Орфей до Шенген. Предговор. В: Каталог на културните събития по проект "Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация". Велико Търново: Фабер, 2012, с. 8-20. ISBN 978-954-400-843-7. Велико Търново: Фабер.

Ангелова, Пенка (2012) Паулус Хохгатерер. Сладостта на живота (роман). Русе: МД "Елиас Канети", 2012, 300 с. ISBN 978-954-92453-9-4. COBISS.BG-ID - 1248651492. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2012) Регионалните идентичности и техният потенциал в контекста на Дунавската стратегия. В: Годишник на Русенски университет, т. 51. Серия 5.2. Европеистика, с. 7-16. Изд. РУ "Ангел Кънчев", 2012. ISSN 1311-3321. Изд. РУ "Ангел Кънчев".

Ангелова, Пенка (2012) Страхът и неговите метастази. Предговор. В: Паулус Хохгатерер, Сладостта на живота. Русе: Елиас Канети, 2012. с. 5-11. ISBN 978-954-92453-9-4. COBISS.BG-ID - 1248651492. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2012) Хуго Портиш. А сега накъде. Русе: МД "Елиас Канети", 2012, 75 с. ISBN 978-954-2992-02-8. COBISS.BG-ID - 1247784420. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Пенка (2012) Хуго Портиш: Сега накъде. Русе: МД "Елиас Канети", 2012. ISBN - 978-954-2992-02-8. COBISS.BG-ID - 1247784420. Русе: МД "Елиас Канети".

Ангелова, Светлана (2012) Модел за формиране на умения в контекста на разбирането като мисловна дейност". Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, научна специалност 1.3. „Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по биология), СУ „Св. Климент Охридски“ COBISS.BG-ID - 1270293988

Ангелова, Светлана (2012) Специфика на учебната задача в интегративното поле на когнитивни и афективни умения Science & Technologies, 2012, 3 (8), с. 92-96. Online ISSN 1314-4111, ID № 2598

Ангелова, Светлана (2012) Хоспетирането като приложно поле на Методиката на обучение по биология, при подготовката на студенти от педагогически специалности Сб. Материали на V-та Национална конференция по биологично образование „Биологичното образование – фактор на устойчивото развитие”, Доклади и научни съобщения. Ред. Б. Галуцов, 2012, с. 1-6. [CD].

Андреев, Андрей (2012) Епископ Андрей Уфимски – създател на Руската катакомбна църква. Международна интернет конференция “Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят.“ В. Търново, 2012. ISBN 978-954-524-919-8 В. Търново

Андреев, Андрей (2012) Пътеписът на дякон Павел Алепски – извор за историята на Руската православна църква в средата на ХVII век. Алманах “VIA EVRASIA“ 1. Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов. С., 2012. ISSN 1314-6580 София

Андреев, Андрей (2012) Руската православна църква – традиция и избори. Президентски избори Русия 2012. Quo Vadis... С. 2012. ISBN 978-954-07-3375-0 София

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) Архивският номоканон – номоканонът на йеромонах Симеон. В: Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия. В памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100-годишнината от рождението му. Девети Международен симпозиум за Търновска книжовна школа, 15-17 октомври 2009 г., с.218-227, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) За Болен Дойчин – отново, но и за последно… В: Проглас. кн.1, с.168-172, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“; Електронно списание LiterNet, 27.05.2011, № 5 (138)

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) Закон за Църквата на цар Симеон в Архивския номоканон (ЦИАИ 1160) В: Преславска книжовна школа, т.12, доклади от Международен симпозиум „Свети Наум – дело, съратници и последователи“, 29-30 октомври 2010 г., посветен на 1100 години от Успението на Свети Наум. с.248-262, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Анчев-Калоянов, Анчо (2012) Славянската православна цивилизация, 2. Преславският номоканон. Велико Търново, издателство „Фабер", 295 с.

Анчев, Стефан (2012) Западът и Русия между Дейтън и Рамбуйе. Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция /София, 28-29 септември 2009 г./. С., 2012 г. ISBN 978-954-07-3061-5

Анчев, Стефан (2012) Религия и идентичност в западната пропаганда при разрушаването на Югославия. България и Балканите в сферата на европейските влияния ХІХ-ХХІ в.”В. Търново 2012., с. 386-398. ISBN 978-954-2968-46-7

Анчев, Стефан (2012) Республика Косово – американский протекторат с европейским участием. Косово и Метохиja 1912 – 2012 г. Косовска Митровица 2012 г., с. 59-72. ISBN 978-86-80273-87-7

Анчева, Антоанета (2012) Андрей Николов Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. София, 2012. стр. 120-123 ISBN 978-954-574-089-3 Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Антон Митов Бележити Българи Том 7: От Освобождението до Независимостта. Световна библиотека. : илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов]. Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 София, 2012. стр. 124-127 ISBN 978-954-574-087-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Владимир Димитров-Майстора Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни. илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. София, 2012.стр.124-131 ISBN 978-954-574-089-3 Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Дечко Узунов Бележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр.58-63 ISBN 978-954-574-090-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Златю Бояджиев Бележити Българи Том 10: От Втората световна война до днес: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи. ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр.68-71 ISBN 978-954-574-090-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Иван Мърквичка - големият „български чех“ Бележити Българи Том 7: От Освобождението до Независимостта: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ISSN C634-5697 Световна библиотека. София, 2012. стр. 119-123 ISBN 978-954-574-087-9 COBISS.BG-ID 1277619172

Анчева, Антоанета (2012) Илия Бешков. Бележити Българи Том 9: Между двете световни войни: илюстрована енциклопедия / [Ангел Петров ... и др.] ; [отг. ред. Пламен Павлов] Поредица Бележити българи ; Подсерия на Поредица Бележити българи = ISSN C634-5697 София, 2012.стр.132-135 ISBN 978-954-574-089-3 COBISS.BG-ID 1277619172

Аркадиев, Димитър (2012) Изменения в покупателната способност на домакинствата в България в някои хранителни стоки Сб. 20 години инвестиция в бъдещето. София, ГорексПрес, 2012, с.71-80, ISBN: 978-954-616-221-2.

Аркадиев, Димитър (2012) Мултикултурализъм, национална държава и преброяване на населението. В кн. Безпътица и конфликти. Русе,ИК"Ахат", 2012, с.72-90,ISBN: 978-954-9664-50-8.

Аркадиев, Димитър (2012) НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Сб.Статистика, информационни технологии и комуникации,С., Изд.к-с УНСС, 2012, с.123-131; ISBN: 978-954-644-308-3.

Асенов, Анатолий (2012) Фирмен мениджмънт Абагар, Велико Търново

Атанасов, Асен (2012) Анализ на головата ефективност на IX Международен футболен турнир "Юлиян Манзаров" IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Ай анд Би” сборник “Кинезиология 2012”, Ред. проф. Людмил Петров, с. 47-50 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916

Атанасова, Иванка (2012) Атанасова И.Я. Компьютерная поддержка в обучении русскому языку студентов на факультете Изобразительных искусств Велико Търново

Атанасова, Иванка (2012) Болгарско-русская омонимия возвратных глаголов София

Атанасова, Иванка (2012) Колебания в роде несклоняемых существительных Благоевград

Атанасова, Иванка (2012) Несклоняемые названия лиц женского пола Кутаиси, Грузия

Атанасова, Иванка (2012) Несклоняемые существительные мужского рода Кутаиси, Грузия.

Атанасова, Иванка (2012) Род несклоняемых географических названий Велико Търново

Атанасова, Иванка (2012) Род несклоняемых существительных Велико Търново

Атанасова, Иванка (2012) Специфика сингулятивов Лоц, Полша

Бакоев, Валентин (2012) One more way for counting monotone Boolean functions Proc. of the XIII Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 15-21 June, 2012, Pomorie, Bulgaria, pp. 47-52. ISSN: 1313-423X; http://www.math.bas.bg/moiuser/~ACCT2012/b8.pdf

Бакоев, Валентин (2012) Типове задачи, решавани чрез рекурентни редици и уравнения Лекция по покана пред Алго-Академия на фирма Телерик, 27-28 окт. 2012 г., София. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=v9QzuFoptjc и https://www.youtube.com/watch?v=-d0oy627qik

Балиева-Ашимова, Вехбие (2012) Билингвизмът на турскоезични деца в предучилищна възраст. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката. Сборник с доклади от международна научна конференция. Том IV. Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна. Варна, 2012, (с. 554 – 559), ISBN 978-954-21-0603-6.

Беливанова, Бора (2012) Средновековна китайска литература, христоматия, I част Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 2012, ISBN: 978-954-524-813-9

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Един сходен локативен модел в българския и албанския език. – В: Общ Сборник на Великотърновския университет и университета в гр. Ниш, В. Търново, 2012, 44-53. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Някои по-важни характеристики на албанските лични имена (Какви имена използват албанците?). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 12. В. Търново, 2012, 333-346. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Основното словообразувателно значение на един общ суфикс от латински произход в албанския и румънския език (сходство с други суфикси в българския). – В: Общ Сборник Твер – ВТУ, Тверь, 2012, 22-31. -В. Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Преглед на парламентарните избори в посткомунистическа Албания (1991-2009) със сравнителен географски анализ на резултатите от изборите през 2005-2009 г. Доклад от научна конференция „Междукултурен диалог и образование в Балканите и източна Европа”, В. Търново, 2012, 167-181. -Велико Търново. Велико Търново

Белогашев, Георги (2012) Идеята за интегрална Югославия и нейното философско осмисляне България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ-ХХ век. Сб. от Международна конференция “България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ – ХХI век”, 11 – 13 ноември 2011 г., Ред. Мишев Р.; Анчев С.; Симеонов С., Велико Търново, Ивис, 2012, с. 424-429, ISBN 978-954-2968-46-7

Белчева, Весела (2012) Österreich im Fokus. Ein Text- und Übungsbuch zu Aspekten österreichhischer Landeskunde für Studenten der Fachrichtungen Grundschulpädagogik mit Deutsch und Vorschulpädagogik mit Deutsch. // Австрия във фокус. Учебно помагало по австрийско странознание за студентите от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 103 с., ISBN 978-954-2968-40-5, COBISS.BG-ID 1249164516

Белчева, Весела (2012) За мястото на немскоезичната детско-юношеска литература в обучението на студентите - педагози Филологический сборник V. Тверь: Твер. государственный университет, 40-47, ISBN 975-5-7609-0703-5

Белчева, Весела (2012) Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище В. Търново: Ивис, 162 с., ISBN 978-954-2968-19-1, COBISS.BG-ID 1249202916

Белчева, Весела (2012) Критерии за подбор на илюстрации за чуждоезиковото обучение. Сп. "Образование", 2012, 19-28, ISSN 0861-475X

Белчева, Весела (2012) Лингводидактическа роля на илюстрациите в контекста на ранното чуждоезиково обучение. Сп. "Образование", 2012, бр. 6, 3-13, ISSN 0861-475X

Благоев, Благовест (2012) Васил Левский – Апостол болгарской свободы // Васил Левский – Апостол болгарской свободы. Перевод с болг. Б. Благоева. - София: „Златен змей”, 2012, 144 с., ISBN: 978-954-776-022-6.

Бонджолов, Христо (2012) "Ход с коня" Филимонов, Алексей Олегов. Люлякова стихия = Сиреневая гроза (стихотворения). В. Търново: Фабер, 2012. ISBN - 978-954-400-690-7. COBISS.BG-ID – 1246838244.

Бонджолов, Христо (2012) „Ход конем”. (Перевод с болгарского Христо Граматикова) Альманах „Под небом единым”. Санкт-Петербург - Хельсинки, выпуск 6 – 2012, 53-55. ISBN 978-5-4311-0019-2.

Бонджолов, Христо (2012) История на южнославянските литератури [В съавторство с Ганчо Савов] Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 364 с. ISBN - 978-954-524-854-2. COBISS.BG-ID - 1248582116.

Бонджолов, Христо (2012) Славянски етюди В. Търново: Издателство Faber. 188 с. ISBN - 978-954-400-705-8. COBISS.BG-ID - 1246782180.

Бонджолова, Валентина (2012) Езикова игра в условия на криза Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (elektroniczne czasopismo naukowe), № 1, 2012, 113-120. ISBN 978-83-923124-4-4. Електронна публикация: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0303/142132-zcm-nr1-2012.pdf

Бонджолова, Валентина (2012) Неймингът и трансформациите на рекламното име Име у култури срба и бугара / Името в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012, с. 163-172. ISBN: 978-86-7379-242-2.

Бонджолова, Валентина (2012) Туитът като медиен жанр и неговите езикови особености Българистични проучвания. Том 12. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-70. ISBN 978-954-524-860-3. COBISS.BG-ID - 1248673252.

Бонова, Станка (2012) Превод от полски език на „Литература-литературознание-философия. Проблеми на релацията, езиците, комуникацията", автор на оригиналния текст Жанета Налевайк Проглас, кн. 2, В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 0861-7902

Бораджиева, Елена (2012) Проблеми на комуникацията обучаващ – обучаем. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 17. С.: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-149.ISNN 1312-0166, COBISS.BG-ID 1121708004 София

Борисов, Борис (2012) Археологические свидетельства праболгарского присуствия на юге Балкан. – Археология Поволжия, 2012, с. 50-65 Казан, Руска федерация

Борисов, Борис (2012) Поздные номады на территории Болгарии. – История и культура средновековых народов степной Евразии, Барнаул, 2012, с. 3-7. Барнаул, Русия

Борисов, Борислав (2012) За правното значение на споразумение, сключено в процедура по медиация Сборник доклади 20 години Юридически факултет, Университетско издателство "Паисий Хилендарски" под наслов "Правото - изкуство за доброто и справедливото". УИ "Паисий Хилендарски", 2013, ISBN 978-954-423-874-2, отг. ред. проф. д-р Дарина Зиновиева, техн. съст. д-р Петя Неделева.

Борисов, Борислав (2012) Концентрационното начало в исковия граждански процес "20 години инвестиция в бъдещото" - Юбилейна международна научно-практическа конференция на Стопански факултет (18-19 май 2012 г.), гр. Велико Търново. С.: Издателство ГорексПрес, 2012, ISBN 978-954-616-212-2, ред. съвет: проф. д.п.н. Байко Байков, проф. д.с.н. Начко Радев, проф. д.и.н. Никола Вълчев, проф. д-р Васил Цанов, проф. д-р Лилия Чанкова, проф. д-р Митко Димитров, доц. д-р Венцислав Статев, доц. д-р Димитър Аркадиев, доц. д-р Илиян Матеев, доц. д-р Йордан Радков.

Борисов, Борислав (2012) Медиация и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес Списание "DE JURE", 2012, № 1, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print),COBISS.BG-ID 1234383332

Борисова, Ана (2012) Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти. -В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. Русе: ИЦ при РУ „Ангел Кънчев”, 2012, том 51, серия 6.3, с. 237-241 Print ISSN 1311-3321

Борисова, Багрелия (2012) "Охранителят", Петер Терин МД "Елиас Канети" Русе

Боянова, Бояна (2012) Маркетингова стратегия на политическа партия Астарта, Велико Търново, 2012 г., ISBN: 987-954-350-135-9, COBISS.BG-ID: 1253078756

Братанова, Боряна (2012) Patterns of Grammaticalization in English. – In: Cholakova, Z. and D. Ivanova (eds.). University of Plovdiv Research Papers, 2012, Vol. 50, Book 1, Part C. Plovdiv: Plovdiv University Press, pp. 451–465. ISSN 0861-0029 COBISS.BG-ID - 1124461540

Братанова, Боряна (2012) The French Kiss, the Spanish Fly and the Dutch Uncle: National Stereotypes Encoded in English Phraseology. Paper presented at International Interdisciplinary Conference Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Bucharest and Veliko Tarnovo, June 2010. Ed. by L. Kostova, I. Sarieva and M. Irimia. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 188–200. ISBN 978–954–524–858–0 COBISS.BG-ID - 1248858084

Будева, Соня (2012) Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, с.512-526, УИ „Черноризец Храбър”, Варна, ISSN 1314-8397, COBISS.BG-ID 1249054180 УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2012) Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 г., 295 с., ISBN 978-954-400-806-2, COBISS.BG-ID 1250747108 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012, 316 с. ISBN: 978-619-00-0126-3, COBISS.BG-ID 1250762468 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227, ISBN 978-5-91940-501-6, индексирано в база данни РИНЦ Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2012) Социална отговорност и предприемачество, изд. „ГорексПрес”, С., 2012, с.610-619 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2012) Финансиране на здравната система в контекста на социалната сигурност, сп. „Икономика и управление“, год. VIII, №2, 2012, стр.40-47, ISSN (print): 1312-594Х; ISSN (online): 2367-7600; индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, RePEc, CEEOL, Google scholar, DRJI, Bayerische Staatsbibliothek, International Innovative Journal Impact Factor, MIAR, ISIFI сп. „Икономика и управление“, год. VIII, №2, 2012

Бузов, Вихрен (2012) Can the International Community of Today Use Political Violence in a Legitimate Way? Political Violence (Uros Suvakovic ed.), Филозофски факултет, Kosovska Mitrovica, Serbia, pp.123-129;

Бузов, Вихрен (2012) Global Injustice as a Threat to World Security Public Reason 4 (1-2): Bucharest: University of Bucharest, pp.226-32, 2012, ISSN 2065-7285 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55683617600) EISSN 2065-8958

Бузов, Вихрен (2012) On Rationality of Collective Choice in the Context of Mankind Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, Proceedings of International Scientific Conference – Baia Mare, Romania, pp.115-125;

Бузов, Вихрен (2012) The Knowledge Society in Global Perspective Limits of Knowledge Society. Antropology and Cultural Studies (2). Ethics, Social and Political Philosophy. (Eds. I. Frasin, Codrin Dinu Vasiliu), Colectia Societate&Cunuastere, Institutul European, Iasi, pp.91-105;ISBN 978-973-611-787-9

Бузов, Вихрен (2012) Алтернативи на глобализма Проблеми на националната и международната сигурност, Том 3, ВТ, „Ивис”, с.141-149.

Бузов, Вихрен (2012) Съвременната философия и науките за езика Сб. „Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи, Изд. „ИВИС”, с.9-21;

Бузов, Емил (2012) Intercultural education – institutional dialogue among institutions International conference, Istanbul, Turkey Suleiman Shah UNI, 2012, с. 250-258, ISBN: 978-605-63388-0-9

Бузов, Емил (2012) Педагогически иновативни модели и учещата се общност Сборник от международна научно-практическа конференция на тема "Иновации и интерактивни технологии в образованието", сдружение „Етнотолеранс“, научен редактор доц. Керанка Велчева и др., 2012, с 15-20, ISBN 978-954-2936-04-6

Булева-Петрова, Марияна (2012) Да разтворим учебника по хармония на Парашкев Хаджиев - Българско музикознание, 2012, 1, с. 22-29. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Интерпретация музыки Моцарта с позиций теории интонем. Сб. Петербургское приношение Моцарту: Сборник статей и материалов Международного моцартовского симпозиума, 14-16 апреля 2011 г. - СПб.; Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012, 204 с, с. 17-25. ISBN 978-5-7609-0785-1

Булева-Петрова, Марияна (2012) Нова пътека към корените на националната ни идентичност Българско музикознание, 2012, 2, с. 114-116. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Хоровые концерты Г. Свиридова в контексте русской музыки и концертного жанра ХХ века. Сб. "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, с. 180-188, ISBN 978-5-88313-786-9

Бургов, Пресиян (2012) Въведение в теорията на когнитивния дисонанс. Велико Търново,Университетко издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 41-53, 2012. ISBN 978-954-524-893-1. COBISS.BG-ID - 1253623268

Бургов, Пресиян (2012) Специфика на Аз-концепцията и самооценката в периода на ранна зрялост. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген. с. 52-67. ISBN - 978-954-524-836-8. COBISS.BG-ID - 1246030052.

Бурнева, Николина (2012) Burneva, Nikolina. Auslandsgermanistik: Begriffsbestimmung und Gegenstand. Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Hrsg. von Anna Dimova [u.a.]. Veliko Tarnovo: Faber, 2012, c. 31-39. ISBN - 978-954-400-637-2 COBISS.BG-ID - 1246463716

Бурнева, Николина (2012) Един немски „Следобед“ по Чехов маниер. // Европа чете Чехов. В. Търново: Унив. изд. „Св. cв. Кирил и Методий“, 2012, 324-334. Велика Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Бурнева, Николина (2012) За изобразителното изкуство в литературата. Проглас, ХXІ, 1/2012, 198-204.

Бурнева, Николина (2012) За мъжете, мъжката чест и социалните повели на дискурса през деветнайсти век. // Проглас, (ХVІ) 2/2012, 166-169. сп. „Проглас”, год. ХVІ, кн. 2/2012, с. 166-169.

Буров, Стоян (2012) Две норми на българската устна книжовна реч Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm ISSN 1312-2282

Буров, Стоян (2012) Имаме ли нужда от закон за българския език? – в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5. в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5.

Буров, Стоян (2012) От писАх през пИсах и писАх до пИсах. За историята на една акцентна норма Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. Съставителство и научна редакция Д. Благоева, С. Колковска. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", стр. 245–265. ISBN 978-954-322-521-7

Буров, Стоян (2012) По въпроса за славянската специфика на съвременната българска граматика А. Бурова и др. (съст.). Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 13-20. ISBN 978-954-07-3457-6

Буров, Стоян (2012) Проф. д.ф.н. Иван Куцаров – един поглед отвън. По случай неговата 70-годишнина В. Маровска и др. (съст.). Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 37-42.

Буров, Стоян (2012) Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. Съпоставително езикознание, 2012, № 1, стр. 83-86. ISSN 0204-8701

Буров, Стоян (2012) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2012. 280 стр. (19. изд.) ISBN 978-954-439-681-7

Бурова, Пенка (2012) Вътрешният мотив на думите в тълковния речник. Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 72-84.

Буюклиева, Стефка (2012) An algorithm for classification of binary self-dual codes IEEE Transactions on Information Theory, 2012, 58(6), pp. 3933 - 3940. Print ISSN 0018-9448. https://ieeexplore.ieee.org/document/6165661

Буюклиева, Стефка (2012) Applications of the Gaussian integers in coding theory Prospects of Differential Geometry and its Related Fields, World Scientific

Буюклиева, Стефка (2012) Classification of binary self-dual [48,24,10] codes with an automorphism of odd prime order Finite Fields and Their Applications, Volume 18, Issue 6, November 2012, Pages 1104-1113

Буюклиева, Стефка (2012) Connections between different types of binary self-dual codes Proceedings of the International Workshop ACCT, Pomorie, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2012) Singly-even self-dual codes with minimal shadow IEEE Transactions on Information Theory

Бянов, Иван (2012) Динамика в структурата на земеделските стопанства според СЗСИ Студентска научна конференция “Студентски идеи за преодоляване на икономическата криза” ВУАРР, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” и НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 16-17 ноември 2012 г., Научен съвет: Вълчев. В. Пловдив: Академично издателство "Талант" на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, с. 236-243. ISBN 978-619-7048-07-0 COBISS.BG-ID 1254866916

Бянов, Иван (2012) Размерът на стопанисваната земя и подпомагането от ЕС. СЕПП, СНДП, НР1 и НР2 проблеми и перспективи Конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”: „20 години инвестиция в бъдещето”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г. Редакционен съвет: Байков Б. София: ГорексПрес, 2012, с. 476-483. ISBN 978-954-616-221-2

Бянова, Невена (2012) Serious Games in Economics Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage: International conference: proceedings, 2012, pp. 187-192, Demetra Ltd, ISSN: 1314-4006

Бянова, Невена (2012) Промени в структурата на производството на електроенергия в България като страна-членка на ЕС сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", Велико Търново, 18-19 май, 2012 г. Ред. Б. Байков, София: ГорексПрес, 2012, с. 220-226. ISBN: 978-954-616-221-2

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Yield мениджмънт в хотелиерството Сборник доклади от юбилейна научна конференция „Традиции и приемственост“, том IV, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали, изд. "Фабер, стр. 83-94, ISBN 978-954-400-653-2

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Планиране на процеса по управление на приходите в хотелиерството Сборник доклади от международна научна конференция „Предизвикателствата пред туризма през ХХІ век”, УНСС, София, 2012, стр. 385-391, ISSN 1314-7226

Василев, Георги (2012) "Дидактическа технология за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози чрез неформалното образование" Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния Военен Университет"Васил Левски" том 10 ,с. 81-91,ISBN 978-954-753-095-9

Василев, Георги (2012) "Куклотерапия" "Интегрирано и включващо обучение " Научно- методичен сборник за учителя ,Издателство "Веста"Велико Търново 2012,ISBN 978-954-543-041-1

Василев, Георги (2012) Възможности за използване на мултимедията в урока по литература – 1- 4 клас

Василев, Сава (2012) А... Ако можеха да говорят?! Няколко минути разходка из литературния двор. На Светлозар Игов. - В: Пространствата на словото. София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, т. 2 с. 597-614 ISBN 987-954-8712-77-4 COBISS.BG-ID 1252405476. Ред. колегия и съставителство К. Протохристова, Ел. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова - Гайдаржиева, Ал. Антонова; както и в: Svobodata.com, 17.02.2011. Също и в: Либерален преглед, 18.01.2011, № 1. Антимовски хан, 2011, № 1, с. 6-16. Страница, 2011, № 1, с. 160-174. България

Василев, Сава (2012) Писателят Генчо Стоев и литературните кръстовища на историята. В. Търново, 2012: Фабер, 437 с. ISBN 978 954 400 734-8 COBISS.BG-ID 1247623908 В. Търново : Фабер, 2012. – 438 с.

Великова, Силвия (2012) Future Teachers’ Perceptions of Classroom Observation and its Impact on their Professional Learning. - В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по хуманитарни науки/ Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of the Humanities, T. 23A. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, с. 241-255. ISSN 1311-7300, COBISS.BG-ID 1255029476

Великова, Силвия (2012) Teaching Active Listening: Towards an Integrated Approach to L2 Listening Instruction. – In: European Dimension in Education and Teaching: New Perspective to European Instruction. Ed. by P.-M. Rabensteiner and E. Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 96-110. ISBN 978-3-8340-1056-8; OCLC Number: 809135089 < http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2273 > - 2012

Великова, Силвия (2012) The Cambridge Grammar of English in the ELT classroom: Teaching selected features of spoken English. - Humanising Language Teaching Magazine. Ed. by Hania Kryszewska. February 2012, issue 1. Online ISSN 1755-9715, COBISS.SI-ID: 2153979, < https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2153979 >,

Великова, Силвия (2012) Обучението по активно слушане: Kъм интегриран подход за развиване на умения за слушане на чужд език. - In: European dimension in education and teaching: New perspective to European instruction. Ed. by Pia-Maria Rabensteiner and Eero Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 80-96. ISBN 978-3-8340-1056-8, OCLC Number: 809135089 < http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2273 >

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Кочо". За фигурата на обущаря. // С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, (с. 129-142). ISBN 978-954-8712-79-8, ISBN 978-954-322-559-0; COBISS.BG-ID 1252390116 С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, (с. 129-142). ISBN 978-954-8712-79-8, ISBN 978-954-322-559-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Една модерна книга за класика на модерната българска проза Васил Попов (Иван Станков. Васил Попов. Релативизъм и полифонизъм., 2010). // Електронно списание LiterNet, 22.01.2012, № 1 (146) (09.06.2012). Също: НРБ-литературата: история, понятия, подходи. София: Кралица Маб; Варна: Силуети, 2012, (с. 568-577). ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 978-954-8773-10-2. Електронно списание LiterNet, 22.01.2012, № 1 (146) (09.06.2012). Също: НРБ-литературата: история, понятия, подходи. София: Кралица Маб; Варна: Силуети, 2012, (с. 568-577). ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 978-954-8773-10-2.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Жаждата по отвъдност (Иван Станков. Фигури на отвъдността в българската литература на 20. век, 2011). // Електронно списание LiterNet, 24.05.2012, № 5 (150) (24.05.2012). Електронно списание LiterNet, 24.05.2012, № 5 (150) (24.05.2012).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За лирическото десетилетие на 70-те (Антоанета Алипиева. Българската лирика през 70-те години на 20. век. Тенденции, модели, имена, 2010). // Електронно списание LiterNet, 07.02.2012, № 2 (147) (09.06.2012). Също: НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Съставител: Пламен Дойнов - София: Кралица Маб; Варна: Силуети, 2012, (с. 577-588). ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 978-954-8773-10-2. Електронно списание LiterNet, 07.02.2012, № 2 (147) (09.06.2012). Също: НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Съставител: Пламен Дойнов - София: Кралица Маб; Варна: Силуети, 2012, (с. 577-588). ISBN 978-954-533-121-3, ISBN 978-954-8773-10-2.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на литературната критика. - Велико Търново: Дар-РХ, 2012 - с.435. ISBN 978-954-9489-28-6; COBISS.BG-ID 1248103396 Велико Търново: Дар-РХ, 2012 - с.435. ISBN 978-954-9489-28-6.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературноисторическият реконструктивизъм: апология и практикуване (Михаил Неделчев. Литературноисторическата реконструкция. София, 2011). // Литературен вестник - София, 2012, бр. 3, (с. 7). ISSN 1310-9561. Литературен вестник - София, 2012, бр. 3, (с. 7). ISSN 1310-9561.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Там на Балканите. За Светлозар-Иговата "Песимистична теория за българския народ" (Светлозар Игов. Там на Балканите, 2012). // Електронно списание LiterNet, 10.11.2012, № 11 (156) (11.11.2012). Също: КИЛ (Варна), бр. 11, 12, 2012, (с. 11, 12). ISSN 1310-120X. Електронно списание LiterNet, 10.11.2012, № 11 (156) (11.11.2012). Също: КИЛ (Варна), бр. 11, 12, 2012, (с. 11, 12). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2012) Портретистът Симеон Радев на страниците на списание "Художник". // Пространствата на СЛОВОТО. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Съставители: Клео Протохристова, Елка Трайкова, Александър Йорданов, Антония Велкова-Гайдаржиева - София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, (с. 229-252). ISBN 978-954-8712-77-4; COBISS.BG-ID 1252405476 Пространствата на СЛОВОТО. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Съставители: Клео Протохристова, Елка Трайкова, Александър Йорданов, Антония Велкова-Гайдаржиева - София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, (с. 229-252). ISBN 978-954-8712-77-4.

Велчев, Борис (2012) Проблеми на наказателната политика в Република България Сиела, С.,2012 г., 263 с., ISBN 978-954-28-1146-6

Видин, Благой (2012) Понятие за мироопазващи операции на ООН. Сб. Европейското бъдеще на България, правни аспекти. Доклади от научна конференция. София: Издателски комплекс УНСС, 2012, 18-30. ISBN 978-954-644-434-9

Видолов, Иван (2012) Процесуална същност на освидетелстването. Сп. „Теза”, бр.2/2012, ISSN 1314-5312, с. 96 -105.

Видолова, Мария (2012) Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure

Видолова, Мария (2012) Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure

Видолова, Мария (2012) Банковские риски. Эволюция и управление. Международный опыт”, Караганда

Видолова, Мария (2012) Банковский риск – определение, источники, эволюция применяемых стандартов междун. списание „Проблемы теории и практики управления”,.М., “Издательство: Международная медиа группа (Москва),ISSN: 0234-4505,бр.4, 2012 г.

Видолова, Мария (2012) Банковский риск – определение, источники, эволюция применяемых стандартов

Видолова, Мария (2012) Дългосрочни перспективи за развитие на финансовия сектор в България

Видолова, Мария (2012) ИТ-инвестиции в финансовый сектор – проблемы, перспективы, эффективность IDG.ru, PC World, Computerworld, 03.2012 г. с.1-4

Видолова, Мария (2012) Корпоративни финанси“, адаптиран превод на “Fundamentals of Corporate Finance” – Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, McGraw-Hil

Видолова, Мария (2012) Модель оценки рисков в потребительском кредитировании

Видолова, Мария (2012) Опции, фючърси, суапи

Видолова, Мария (2012) Приложение на математически методи при изследване динамиката на социални системи и процеси

Видолова, Мария (2012) Публични финанси

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата система – необходимост от идентифициране и управление

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – еволюция на приложимите стандарти

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – същност, елементи, характеристики. Методи за анализ и управление

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – характеристика и еволюция на приложимите стандарти

Видолова, Мария (2012) Скоринг модели за оценка на риска в кредитирането

Видолова, Мария (2012) Състояние и тенденции на българската банкова система в условията на глобализация на финансовите пазари Институт за икономическа политика. с. 28, С, 2012, изд. Infinity creative,

Владов, Владимир (2012) Бедното девойче // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 52-66. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Гръцките книги в училищната библиотека (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.) В. Търново: Ровита, 2012. - 348 с. ISBN: 978-954-8914-30-7.

Владов, Владимир (2012) Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. // Българистика – София: БАН, 2012, 25. - с. 123-125. ISSN 1311-8544

Владов, Владимир (2012) Дзадзара // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 67-84. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Кондиката на Елинското училище в Търново В. Търново: Ровита, 2012. – 196 с. ISBN: 978-954-8914-29-1.

Владов, Владимир (2012) Пролог. // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 7-8. ISBN: 978-954-524-853-5

Врачовска, Мария (2012) Дългосрочни финансови решения Белико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2012.

Врачовска, Мария (2012) За ролята на банките при изграждане на система за проектно финансиране Сб. от Международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”. Варна, 10–11 май 2012 г. Ред. В. Хаджиев. Варна: Изд. “Наука и икономика“, 2012, Том 3, с. 167-173, ISBN 978-954-21-0602-9

Вълкова, Владимира (2012) Politik und Gewalt in Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". – In: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit (XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik, Warschau, August 2010). Hrsg. von Franciszek Grucza u.a. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2012, Bd. 7, S. 325-334. ISBN 978-3-631-63207-9.