Публикации за 2011


Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Белият и червеният цвят като компоненти във фразеологизмите в български, руски и гръцки език" Междувузовски Филологически сборник т. IV (Велико Търново-Твер), Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "За някои фразеологизми с иронично значение в български и гръцки език" сб. Паисий Христов, една кариера в служба на словото, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Хитростта/лукавостта в представите на българите и гърците (на базата на български и гръцки фразеологични единици)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т. V, Велико Търново

Аврамова, Галина (2011) "Романът „Христос се спря в Еболи” на Карло Леви – между архаичното и цивилизацията, между реалността и мистичното, между публицистиката, литературата и живописта" Сборник на Международна научна конференция в чест на проф. дфн Паисий Христов

Аврамова, Галина (2011) „Approfondire l’italiano”

Аврамова, Галина (2011) „Думите са камъни” – една друга (и не съвсем) Южна Италия през погледа на Карло Леви” „Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник”

Агаларева, Маринела (2011) МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА НА СВИЩОВСКИЯ СВЛАЧИЩЕН МАСИВ В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. IV, В. Търново, 2011, с. 699-707, ISBN 978-954-524-776-7, т. IV,

Агаларева, Маринела (2011) Терминологичен речник по геоморфология Велико Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 160 с., ISBN 978-954-803-0

Александров, Олег (2011) За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, 55-63 ISBN 978-954-577-588-8

Александров, Олег (2011) За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия. – Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011, 31-37 ISSN 1314-4510

Александров, Олег (2011) За символиката на пещерата в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (V). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 44-56 ISBN 978-954-524-780-4

Александров, Олег (2011) За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 327-345 ISBN 978-954-524-776-7

Александров, Олег (2011) Саркофази от римския некропол на Одесос (в съавторство с Хр. Кузов и В. Тенекеджиев). – In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea (Acta Musei Varnensis, VIII–1). 2011, 199-212 ISBN 978-954-8279-64-2

Александрова, Силвия (2011) Американският империализъм – поглед назад. Модерният историк 2: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 227 – 242, ISBN 978-954-524-774-3.

Александрова, Силвия (2011) Поглед към американската военна история. Сп. „Епохи”, 2011, кн.1, с. 205-210, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2011) Проблеми на обучението по Нова и най-нова обща история. Модерният историк 2: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 269 – 274, ISBN 978-954-524-774-3.

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Людмил Петров, Недко Първанов. Баскетбол – теоретически основи. В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4 / Людмил Петров, Недко Първанов - В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4 В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Милен Видиновски, Панайот Паздерков. Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен. Педагогически алманах, 2010, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X / Милен Видиновски, Панайот Паздерков - Педагогически алманах, 2010, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2010, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X / Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски - III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X / Стоян Денев Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Oсигуряване, организация и планиране на заниманието по баскетбол с млади играчи. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X - III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Варианти за оптимизиране изявите на подрастващи играчи по баскетбол. Педагогически алманах, 2012, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X - Педагогически алманах, 2012, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2012, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Система за въвеждане на баскетболната игра. 2011. Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 - 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Характеристика на специфичната игрова ефективност на баскетболисти (кадети). Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393

Ангелова-Анастасова, Мая (2011) Производство на читатели в Народна Република България от средата на 40-те до началото на 70-те години на ХХ век. - В: Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2011, с 251 - 259. Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2010 г., Пловдив, 2011.

Ангелова, Маргарита (2011) Николай Иванов, Титаник- книга за българите, загинали на Титаник, превод на английски език Маргарита Ангелова, ISBN 978-954-91692-2-5 (под печат) Велико Търново, България

Ангелова, Пенка (2011) Ethnonationalismen in Reformländern. Erinnerungskulturen im Vergleich. St. Ingbert: Universitätsverlag Röhrig. ISBN: 978-3-86110-501-5, S. 167-182.

Андреев, Андрей (2011) Руските славянски комитети и идеята за общ “славяно-руски език“. Дриновски сборник, т. IV, Харков – София, 2011. Харков, Украйна

Андреев, Андрей (2011) Политиката на Русия към балканските православни християни през XVII век. Балканите – език, история, култура. т. II, В. Търново, 2011. В. Търново

Андреева, Десислава (2011) Медия в първо лице: да бъдеш редактор на общински вестник. Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. Между традицията и модерността. Научна кръгла маса. Изследвания. В. Търново, 2011, с. 46-72.

Андреева, Десислава (2011) Политическият дискурс в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век Българският периодичен печат през Възраждането. Нац. научн. конф., Сливен, 7-8 октомври 2009. – Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Т. ІІ. Сливен, 2011, с.123-138

Антонова, Анета (2011) Актуални промени в Търговския закон -Търговско и конкурентно право, брой:2, 2011

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) За десет поместни събора на Българската църква през Средновековието. В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, т.IV, Доклади от Международна конференция в памет на проф.дин Йордан Андреев "България, земя на блажени...", В.Търново, 29-31 октомври 2009г., с.17-38, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) За означението „Велика църква“ в Архивския номоканон. В: Търновска книжовна школа, т.9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век. Девети международен симпозиум, Велико Търново 15-17 октомври 2009 г, с.524-539, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Патриарх Йоаким – автор на т.нар. първо проложно житие на св.Йоан Рилски. В: Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски“, книга IV, с.67-83, Силистра, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев"

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Разигра се Черно море. 101 Български народни песни за морето. (съст. и предговор) Варна, Издателство МС ООД

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Търновските патриарси след Евтимий. В: Дни на науката' 2011, т.1, Посвещава се на 100-годишнината от рождението на проф.Александър Бурмов, с.15-26, Велико Търново, Съюз на учените в България - клон Велико Търново, издателство "Фабер"

Анчев, Стефан (2011) Велико Лечев. Движение в Добруджа за защита на Съединението в 1885 г. В. Търново. Издателство „Фабер”, 2011 г. 260 с // Исторически преглед, бр. 1-2, 2011., с. 241-244. – ISSN 0323-9748

Анчев, Стефан (2011) НАТО на Балканите в края на ХХ век. Балканите – език, история, култура. Т. II. Издателство „ИВИС” В. Търново. 2011, с. 203-210. – ISSN 1314-4065

Анчев, Стефан (2011) Ньойският договор и договореностите след разпадането на Източния блок – унижение на победените. „Нова зора”, бр. 49 (6 декември 2011 г.), бр. 50 (13 декември 2011 г.). ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Студената война – идеологически сблъсък или война за ресурси. Нова зора ,бр. 34 (23 август 2011 г.), бр. 35 (30 август 2011 г.), бр. 36 (6 септември 2011 г.), бр. 37 (13 септември 2011 г.) ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Употребените Балкани. в. „Нова зора”, бр. 30 (26 юли 2011 г.) и бр. 31 (2 август 2011 г.). ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Участието на 6-ти пехотен Търновски полк в освобождението на Добруджа (1916-1917 г.). Първата световна война и събитията на добруджанския фронт. Тутракан 2011., с.127-133. – ISSN 978-954-9971-56-9.

Анчев, Стефан (2011) Югославско-албанско-българските отношения след Втората световна война. Живот и дело академика Богумила Храбака. Косовска Митровица 2011., с. 37-55.

Анчева, Антоанета (2011) Иван Бочев. Юбилеен каталог. Юбилеен каталог. УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2011. ISBN: 978-954-524-558-9

Аркадиев, Димитър (2011) Демография. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център по образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2011.

Аркадиев, Димитър (2011) Етническите деформаци Русе, ИК"Ахат", 2011, 216 с., ISВN: 978-954-9664-36-2

Аркадиев, Димитър (2011) Определяне на етническия състав чрез преброяванията на населението Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий",Велико Търново,2011, 199 с.,ISBN 978-954-524-797-2

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2011) Атанасова 2011: Атанасова, Св. Личните местоимения в английския и българския – индексикални знаци за разкриване на изявите на личността в дискурса.// Цанков, К. (ред.) Проблеми на социолингвистиката, кн. 10, „Езикът и социалният опит”, София: ИК „Знак‘94”, 354 – 360

Атанасова, Иванка (2011) Бинарные субстантивные терминологические словосочетания Кутаиси, Грузия

Атанасова, Иванка (2011) Практическая морфология русского языка. Пособие-справочник(переработанное и дополненное издание) Велико Търново

Атанасова, Иванка (2011) Специфика болгарско-русских омонимов-существительных. Велико Търново

Атанасова, Иванка (2011) Терминологические наименования от собственных имен. Велико Търново

Байчев, Илиян (2011) Алманах на Юридическия факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 1991-2011. (съставител, автор на представящите текстове, в съавторство) Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-784-2

Бакоев, Валентин (2011) Един модел за решаване на логически задачи от тип двучленнa релация Математика и информатика, бр. 6, 2011, стр. 28-38. ISSN 1310–2230

Баланов, Йордан (2011) Действия на учредителите от името на учредяваното юридическо лице De jure, 2011, №1, с. 72-84, ISSN: 1314-2593

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Mësimi i gjuhës dhe i letërsisë shqipe në Bullgari dhe në veçanti në universitetin e Veliko Tërnovës. – В : Studime albanologjike. Me artikuj të mbajtur në konferencë ndërkombëtare, organizuar nga Departamenti i Gjuhës shqipe, Tiranë më 30.09.2010. Nr. 2. Tiranë, 2011, 331-339. -Тирана. Тирана

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa e kolonisë shqiptare të Sofjes në letrat shqipe. – В: Përmbledhje artikujsh nga Seminari XXX ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare /The XXX internacional seminar on Albanian language, literature and culture/, Prishtinë, 15-27 gusht 2011, Prishtinë, 2011, 531-541. -Прищина. Прищина

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa të Akademik Jani Thomai në fushën e fjalëformimit. –В: Konferenca shkencore. „Akademiku” Jani Thomai në 75-vjetorin e lindjes. (Përmbledhje materialesh). Korçë, 2011, 110-117. -Корча гр. Корча, Албания

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Nomina Loci в българския и албанския език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Tърново, 2011, 272 с. ISBN 978–954–524–798–9. Велико Търново

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Сходният локативен модел с формант -ина/-inë в българския и албанския език. – В: Съпоставително езикознание. Кн. 1. София, 2011, 37-46. -София. София

Бело, Раки (2011) Бело, Раки.Основните термини в баскетболната игра в българския и албанския език. Доклад, изнесен на научна международна конференция „Кинезиология”, организирана от педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28. 10. 2011, В. Търново, 2011, 265-269. -В. Търново. Велико Търново

Белогашев, Георги (2011) По проблема за нравствеността във философията на Димитър Михалчев В: Философска антропология - избрани гледни точки, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 217-228, ISSN 1314‐2763

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Проучване на етиологичните и патогенетичните фактори на ставната контрактура. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011,с. 302-305. Print ISSN 1313-244X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011, с. 306-309. Print ISSN 1313-244X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, том 5/2011, серия 8.1, с. 20-25. Print ISSN 1311-3321

Белчева, Весела (2011) Deutschsprachige Kinder- und Jugendlitaratur fuer Studenten der Fachrichtungen Grundschulpaedagogik mit Deutsch und Vorschulpaedagogik mit Deutsch. // Немскоезична детско-юношеска литература за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 100 с., ISBN 978-954-8387-86-6

Белчева, Весела (2011) Einfuehrung in die oesterreichische Landeskunde fuer Studenten der Fachrichtungen Grundschulpaedagogik mit Deutsch und Vorschulpaedagogik mit Deutsch. // Увод в австрийското странознание за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 96 с., ISBN 978-954-8387-95-8

Белчева, Весела (2011) За някои проблеми пред ранното обучение по немски като чужд език в българския образователен контекст Сп. "Образование", бр. 4, 29-37,ISSN 0861-475X

Благоев, Благовест (2011) Код автора как переводческая проблема (на материале болгарского перевода пьесы “Бесприданница” А.Н. Островского). //„Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 8-11 апреля 2010 г.: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения“ – Велико-Тырново: Изд-во ИВИС, 2011, с. 710-713, ISSN 13-12-3069.

Благоев, Благовест (2011) Перевод – двяузычный словарь – синонимия (на материале корпуса параллельных русских и болгарских текстов) „Русский язык как инославянский. Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении“. : „Руски језик као инословенски. Савремено изучавање руског језика и руске културе у инословенској средини”. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2011, № 3., с. 144-155, ISSN 1821-3146.

Бонджолов, Христо (2011) "Ход с коня" Алексей Филимонов. Люлякова стихия. Стихотворения. В. Търново: Издателство Faber

Бонджолов, Христо (2011) Homo balcanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В. Търново: Издателство Faber

Бонджолов, Христо (2011) Да ожениш стар ерген Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Николай Даскалов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолов, Христо (2011) Името като белег за разпознаване и различаване в романа на Димитър Талев „Железният светилник" Име у култури срба и бугара/Името в културата на сърби и българи. // Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012. ISBN: 978-86-7379-242-2.

Бонджолов, Христо (2011) Ни град, ни село (Нишките повести на Стеван Сремац) Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 140-145.

Бонджолова, Валентина (2011) Аспекти на диграфията в българския език CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN. Biała Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2011, с. 122-128.

Бонджолова, Валентина (2011) Проучване на авторски неологизми като нов обект и инструмент за изследване на езиковите функции в когнитивната неврология (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 173-190.

Бонджолова, Валентина (2011) Фонестемата като субморфемна единица (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Годишњак за српски jезик и књижевност. Година ХХІV, бр. 11. Ниш, 2011. Стр. 73-80. Електронна публикация: http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo/images/casopisi/srpski/2011/godisnjak/Valentina%20Bondzolova%20Natalia%20Deleva.pdf

Бонева, Галя (2011) Активната позиция на ученика в образователните дейности . Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, XIX, 2011, №2 ISSN 1310 – 358Х

Бонева, Галя (2011) Възможности за активизиране на ученика в образователните дейност. . ISSN 1314 - 2283 В: Научни трудове на Съюз на учените в България. Дни на науката, Том 1, 2011, с. 279-287.ISSN 1314 - 2283

Бонева, Галя (2011) Възможности за справяне с образователните проблеми на децата на емигрантите в България. В: Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев”, том. 50, серия 6.2 Педагогика и психология, Русе. 2011, ISSN 1311 - 3321

Бонева, Галя (2011) Общуване с деца със специални образователни потребности. В: сборник „Подадена ръка”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, Изд. Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-555-9

Бораджиева, Елена (2011) The motivation profile of the trainees in the National military university - conclusions about the pedagogical practice. In Proceedings of the 47-th International Applied Military Psychology Symposium, Vienne, 2011, p. 56-61 \CD\ http://www.iamps.org/html/body_iamps_2011.html Австрия

Бораджиева, Елена (2011) The psychological preparation of cadets for action in extreme situations. The 4th Conference on COPING WITH EXTREME SITUATIONS 22-26.11.2010. Office of Naval Research Global - Science&Technology, Prague, 2011, p.30-38 ISBN 978-80-905084-1-5 http://casri.cz/web/index.php/publikacni-cinnost/154-sbornik- konference-z-roku-2011-zvladani-extremnich-situaci Prague

Борисов, Борислав (2011) Отговор на исковата молба и неговото значение в исковия процес Списание "DE JURE", 2011, № 1, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print)

Братанова, Боряна (2011) Английски фразеологични единици с лексема French и френски фразеологични единици с лексема anglais/-e – типологизация и съпоставка. Сб. от международна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото", Велико Търново, октомври 2010 г. Ред. К. Петров и В. Сабоурин. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 132–138. ISBN 978–954–400–472–9

Будева, Соня (2011) Будева, С., „Синдром на емоционалното изгаряне сред помагащите професионалисти /в частност социални работници/ - причини и следствия, Сб. „Социални изследвания”, УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011, с.117-134 УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Будева, Соня (2011) Будева, С., За „тъмната” страна на социалните мрежи, сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”, Книжка 2 (2011), Статия 23 // Issue 2 (2011), Article 23 АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2011) Будева, С., Личност и адиктивно поведение, автореферат към докторска дисертация, СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost , 2011 СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t

Будева, Соня (2011) Радев, Н., Будева, С., Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, второ разширено и преработено издание, 2011 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, трето разширено издание, 2011 Изд.”Фабер”, В.Търново

Бузов, Вихрен (2011) "Social Responsibility and Political Participation (the Case of Bulgarian and Romanians)" The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press and St. Cyril and St. Methodius University Press, pp.15-19.

Бузов, Вихрен (2011) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” , Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-829-0

Бузов, Вихрен (2011) Certain Problems in the Ongoing Reform of Bulgaria’s National Security System Tрадицjа, модернизацjа, идентитети. Место традицje и модернизацje у различитим концепциjама и стратегиjама развоjа земля у траанзиции, Университет у Нишу, сс.229-235;

Бузов, Вихрен (2011) Rationality, Decisions and Norms in the Globalization Era (Essays in Practical Logic) Велико Търново: Издателство "ИВИС",122 стр., ISBN 978-954-2968-10-8 .

Бузов, Емил (2011) Innovative learning approaches in the primary school International conference, Burgas Free University, Международно конференция, 2011, 10 страници, ISBN 975-954-9370-81-2

Булева-Петрова, Марияна (2011) "Петербургское приношение Моцарту" (музикалнотеоретичен пътепис) сп. Българско музикознание, кн. 2, с.83-86, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2011) Гармоничные числа и теория гармонии Михаила Марутаева – экспериментальное исследование на примере фуг из Двадцати четырех прелюдий и фуг ор. 87 Дмитрия Шостаковича. сб. «Изучая мир Дмитрия Шостаковича…» (общая редакция и составление Г. П. Овсянкиной). Санкт-Петербург, 2011, 107-139. ISBN 978-5-8128- 0106-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) Звуковата текстуализация на автентичния контекст като обновителен фактор в историята на музикалното мислене сб. Текстът като феномен на културата. Варна, 2011, 143-158. ISBN 978-954-92464-3-8

Булева-Петрова, Марияна (2011) Идеята за хармония у св. Василий Велики В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на православния богословски факултет. Редколегия: доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Елена Попова, доц. д-р Свилен Тутеков, гл. ас. д-р Стефка Кънчева. ВТУ, 2011, 259-278. ISBN: 978-954-524-801-6

Булева-Петрова, Марияна (2011) Размисли за съвременното състояние на теоретичните дисциплини в рамките на професионалното музикално образование. сб. Съвременното образование в училищата по изкуствата – състояние и перспективи в европейския контекст. Пловдив, 2011., с. 62-70. ISBN 978-954-350-114-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) ХАРМОНИЯТА КАТО ПЕСЕН БЕЗ ДУМИ (по повод най-новото учебно пособие от проф. д-р Пламен Арабов - „Песни без думи”). Музикални хоризонти, 2011 № 2. ISSN 1310-0076

Бурнева, Николина (2011) Interkulturelle Spezifik (Deutsch-Bulgarisch) im Fachsprachenunterricht. BDV-Magazin, Dezember, S. 33-38. ISSN 1310-6228

Бурнева, Николина (2011) Очерци за Югоизточна Европа или За потребителското отношение към историографията. сп. „Проглас”, год. ХX, кн. 2/2011, с. 166-169.

Бурнева, Николина (2011) Учебни модули "Масмедии" за чужденци с майчин език немски. www.idial4p-center.org/bg/

Бурнева, Николина (2011) Учебни модули по журналистика за чужденци с майчин език немски. www.idial4p-center.org/bg/

Буров, Стоян (2011) „Обяснение в граматика” [За доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010)]. Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, бр. 11 („К”). Велико Търново: Faber, 2011, стр. 420-424.

Буров, Стоян (2011) Башкирско-болгарские лексические параллели. М. В. Зайнуллин (отв. ред.). Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской филологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения известного башкирского ученого-тюрколога, писателя и общественного деятеля Дж. Г. Киекбаева. Уфа: Издательство „Диалог”, 2011, стр. 30-39.

Буров, Стоян (2011) Две норми на българската устна книжовна реч. // Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm

Буров, Стоян (2011) Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 136-141.

Буров, Стоян (2011) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2011. 205 стр. (4. изд.)

Буров, Стоян (2011) Правописните речници на Стоян Романски. Ст. Буров (отг. ред.). Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 33-64.

Буров, Стоян (2011) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2011. 280 стр. (18. изд.)

Бурова, Пенка (2011) Мотивация и демотивация в чуждия език. Педагогически алманах (Велико Търново), ХІХ, Извънреден брой /2011, с. 12 - 19.

Буюклиева, Стефка (2011) On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3 or 7 International Journal of Information and Coding Theory (IJICOT)

Буюклиева, Стефка (2011) On the performance of binary extremal self-dual codes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2011) Some connections between self-dual codes, combinatorial designs and secret sharing schemes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2011) Елементарна теория на числата с алгоритми УниМат СМБ, ISBN 978-954-8880-37-4, 2011.

Бялмаркова, Петя (2011) 3D Technologies in e-Learning Proceeding of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society – e-Learning ’11, European Thematic Network "Teaching, Researching and Inovation in Computing Education, ISBN: 978-606-505-460-8, Bucharest, Romania.

Бялмаркова, Петя (2011) Анализ на развитието на 3D технологиите за визуализация Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново, България.

Бянова, Невена (2011) Либерализацията на пазара на електроенергия в ЕС и пазарната концентрация Eight International Scientific Conference "Investments in the Future - 2011" Proceedings, 2011, pp. 237-242. Varna Scientific and Tech. Unions, ISSN: 1314-3719

Бянова, Невена (2011) Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика Сб. от научна конференция "Дни на науката 2010", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, май 2010, Ред. М. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2011, с. 198-206. ISSN: 1314-2283

Бянова, Невена (2011) Стандарт ISO 14001:2004 - развитие и приложение във висшето образование В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. Б. Байков, Велико Търново:.„Ай анд Би”, 2011 г., с. 28-43, ISBN: 978-954-9689-64-8

Вавжиняк, Кинга (2011) Rozumieć to za mało – jak ćwiczyć i rozwijać język polski u Słowaków? Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2011, s. 157–175.

Василев, Сава (2011) Арбанашките махали на литературата : Книга за сприказване В. Търново : Фабер, 2011. – 196 с.

Василев, Сава (2011) Варвело : Литературният фронт. Евангелие от Лазар В. Търново : Фабер, 2011. – 338 с.

Василева, Магдалена (2011) Още нещо за езиковите стратегии в японските реклами. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011 г., стр. 441-450. В. Търново

Василева, Радка (2011) Василева, Рада: Принос на конструкциите с функционален глагол в немския език.//Филологически сборник IV. Велико Търново – Твер./Б. Борисова, Т. Моллов, Г. Гочев, И. Златев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 41-46. ISBN 978-954-524-767-5.

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Великов, Юлиян (2011) Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в домейна на исляма Свидетелствата на Църквата, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2011), 20-36

Великова, Силвия (2011) Listening and cross-cultural understanding in conversation (with a focus on American Culture) 20th BETA-IATEFL Annual International Conference “Creativity in Language Teaching – Reaching out to the New Generation of Learners”, 29. 04-01. 05 2011, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, ISSN 1311-7351 (Co-author: Daniel Perez) http://www.beta-iatefl.org/2873/blog-publications/listening-and-cross-cultural-understanding-in-conversation-with-a-focus-on-american-culture/

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Енорийският храм в културата на града (Възрожденски щрихи към историята на църквата "Успение Богородично", Велико Търново). // Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 179-199). ISBN 978-954-524-788-0. Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 179-199). ISBN 978-954-524-788-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За изходите от историята (Анчо Калоянов. "Див огън", второ издание, 2008). // Знаци - Варна, 2011, бр.1, (с. 132-148). ISSN: 1312-4412. Знаци - Варна, 2011, бр.1, (с. 132-148). ISSN: 1312-4412.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За Йовковия "метафизичен реализъм" (Светлозар Игов. Балканът, ханът, чифликът. Привидният реализъм на Йордан Йовков, 2011) // Електронно списание LiterNet, 08.12.2011, № 12 (145) (08.12.2011). Също: Антимовски хан (Добрич), 2012, бр. 1, (с. 51-61). ISSN 1313-7832. Електронно списание LiterNet, 08.12.2011, № 12 (145) (08.12.2011). Също: Антимовски хан (Добрич), 2012, бр. 1, (с. 51-61). ISSN 1313-7832.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За реализма като илюзия за действителност (Светлозар Игов. Балканът, ханът и чифликът. Привидният реализъм на Йордан Йовков. 2011). // Знаци - Варна, 2011, бр. 4, (с. 87-91). ISSN : 1312-4412. Знаци - Варна, 2011, бр. 4, (с. 87-91). ISSN : 1312-4412.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За световните контексти на българската литература (Владимир Донев. Примамливите блясъци в прочита. 2010). // Езиков свят (Благоевград), 2011, том 9, бр. 2, (с. 228-231). ISSN 1312-0484. Езиков свят (Благоевград), 2011, том 9, бр. 2, (с. 228-231). ISSN 1312-0484.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Идеите на критика. Предговор. // Иван Мешеков. Към реалистична критика. - В. Търново: Веста, 2011, (с. 5-18). ISBN 978-954-543-036-7. ; Също в: КИЛ (Варна), 2011, бр. 6, (с. 1, 9). ISSN 1310-120Х. Иван Мешеков. Към реалистична критика. - В. Търново: Веста, 2011, (с. 5-18). ISBN 978-954-543-036-7. ; Също в: КИЛ (Варна), 2011, бр. 6, (с. 1, 9). ISSN 1310-120Х.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Идеите на критика. Предговор. // Иван Мешеков. Към реалистична критика. Велико Търново: Веста, 2011, (с. 5-19). ISBN 978-954-543-036-7 ; Също: КИЛ (Варна),2011, бр. 6, (с. 1, с. 9). ISSN 1310-120X. Иван Мешеков. Към реалистична критика. Велико Търново: Веста, 2011, (с. 5-19). ISBN 978-954-543-036-7 ; Също: КИЛ (Варна),2011, бр. 6, (с. 1, с. 9). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание "Художник" - дом на изкуствата. // Знаци - Варна, 2011, бр. 3, (с. 109-120). ISSN: 1312-4412. Знаци - Варна, 2011, бр. 3, (с. 109-120). ISSN: 1312-4412.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание "Художник" и литературата. - Велико Търново: Веста, 2011, с. 158. ISBN 978-954-543-037-4. Велико Търново: Веста, 2011, с. 158. ISBN 978-954-543-037-4.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание "Художник" на прага на 1910 г. // 1910. Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии. Съставители: Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов. - София: Сиела, 2011, (с. 188-223). ISBN 978-954-28-0919-7. 1910. Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии. Съставители: Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов. - София: Сиела, 2011, (с. 188-223). ISBN 978-954-28-0919-7.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Ханът и храмът. Йовковият Антимовски хан в литературнокритическата интерпретация на Иван Мешеков. // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Отговорен редактор: Ценка Иванова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 114-128). ISBN 978-954-524-775-0. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Отговорен редактор: Ценка Иванова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 114-128). ISBN 978-954-524-775-0.

Велчев, Борис (2011) “Human Smuggling in and Through Bulgaria” “Human Trafficking, Smuggling and Illegal Immigration”, NATO Science for Peace and Security Programme, 2011, ISBN-10: 9781607507239

Велчев, Борис (2011) За необходимостта от конституционно ограничение на правото на парламента да криминализира В: „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България” (Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011г.), ISBN: 978-954-9615-60-9

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл. 208 НК сп. „De Jure”, бр. 2 от 2011 г., с. 5-14, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл.282 НК сп. „De jure”, 2010г., бр. 1 от 2011 г., с. 5-10, ISSN: 1314-2593

Видиновски, Милен (2011) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info Международна конференция на катедра "ТМФВ" Кинезиология

Видолов, Иван (2011) Освидетелстване от лекар по реда на чл. 158 НПК. сп. „Общество и право“, бр. 7/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55-65.

Видолов, Иван (2011) Освидетелстването – исторически и сравнителноправен анализ. Бюлетин факултет „Полиция“, бр.32 /2011, с. 191 -212.

Видолов, Иван (2011) Престъпления против избирателното право. Методика за разследване. София: Сиела, 2011, ISBN 978-954-28-0955-5, с. 89 – 97, 113 – 126, 149 – 255.

Видолов, Иван (2011) Процесуални проблеми при осигуряване на образци за сравнително изследване по реда на чл. 146 от НПК. сп. „Общество и право“, бр. 4/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55 – 64.

Видолов, Иван (2011) Тактика на освидетелстване в досъдебното производство. София: Фенея, 2011, ISBN 978-954-9499-70-4, 179 с.

Владов, Владимир (2011) Европейското просвещение и Балканите // Балканите – език история, култура / Доц. д-р Красимира Мутафова. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 114-120. ISSN 1314-4065

Владов, Владимир (2011) Елинското училище в Търново и дейността му като финансова институция през първата половина на ХIX в. // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. V / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 291-297. ISBN 978-954-524-780-4

Влайков, Светлозар (2011) Библейският текст и фразеологията на средновековния книжовен език. В сб.”Свидетелства на традицията”, В. Търново, 2011, с. 11 – 19, ISBN 978-954-524-801-6 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Водата като образ-символ в постоянните сравнения от старобългарския книжовен език. В сб.”Изворът на живота”, С., 2011, с. 247 – 254, ISBN 978-954-400-617-4 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Познатият непознат образ-символ на палмата в книга Псалтир. Международен годишен семинар на Collegium Biblicum, Несебър, 2011 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Рецензия на дисертационен труд на Стефания Амириду (Тракийски университет, Комотини, Гърция) ,,Слова греческого происхождения в русском языке (в контексте их истории)” за придобиване на научна и образователна степен доктор – Софийски университет, Факултет по славянски филологии, проведена защита на 17.10.2011 г. У нас

Влайков, Светлозар (2011) Рецензия на монографията на Даниела Константинова „Иронията като начин за възприемане на света”, В. Търново, 2011 г., В сп. „Проглас”, В. Търново, бр. 2, 2011 г. У нас

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”.Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1)

Вълкова, Владимира (2011) Romantische Gender-Aspekte in Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". Немски романтизъм: пътеводни проекти. Библиотека Германистични студии. Литературно сдружение „Гьоте в България”. Ред. Н. Бурнева. Велико Търново: Издателство ПИК, 2011, стр. 409–427, ISBN 978-954-736-222-2.

Вълкова, Владимира (2011) Конструиране на субект и пол. За някои аспекти на мъжкото и женското начало в романа на Роберт Музил "Човекът без качества". Проглас, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, кн. 1, стр. 46–79, ISSN 0861-7902.

Вълчева, Пламена (2011) The Globalization of English: Perspectives for Business English Teaching. //Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма — теория, практика, перспективи. /Весела Белчева и др. — Велико Търново: Ивис, 2011, с. 126-134. ISBN: 978-954-2968-18-4.

Върбанов, Златко (2011) Hadamard Matrices, Designs and Their Secret-Sharing Schemes Lecture Notes on Computer Science 6742, Springer-Verlag, 2011, pp.216-229, [ISSN 0302-9743, 1611-3349], https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=recordpage&eid=2-s2.0-79959928586&citeCnt=3&noHighlight=false&sort=plf-f&src=s&sid=a5ab8b39e997560908779cab035929a0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856618122100%29&relpos=0

Върбанов, Златко (2011) Identification for information sources Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 6.1, 2011, стр.24-27, ISSN 1311-3321

Върбанов, Златко (2011) SOME CONNECTIONS BETWEEN SELF-DUAL CODES, COMBINATORIAL DESIGNS AND SECRET-SHARING SCHEMES Advances in Mathematics of Communications, vol.5, N:2, 2011, pp.191-198, [ISSN 1930-5338, 1930-5346], https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79955780715&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a5ab8b39e997560908779cab035929a0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856618122100%29&relpos=1&citeCnt=3&searchTerm=

Върбанова, Силвия (2011) Интегриран начин за представяне на научна информация чрез електронната платформа за търсене SciVerse, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 3.2, с.133-137 Русе

Върбанова, Силвия (2011) СУБД MariaDB и използване на виртуални колони, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Сборник научни трудове, ISBN-978-954-577-603-8,с.61-67 Шумен

Върлинкова, Галина (2011) El mundo de los animales Издателство "Фабер", 2011 ISBN: 978-954-400-515-3

Гавазова, Невена (2011) Българската агиография от ХІV век и агиологията на исихазма („Житие на св. Петър Атонски”). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Велико Търново, 2011, 48 с.

Гавазова, Невена (2011) Житие на св. Петър Атонски. Някои особености от агиологична перспектива. В: Търновска книжовна школа. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм (ХІІ – ХV век). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, 55 – 80, ISBN 978-954-339-2 (Т. 9).

Гайдова, Радка (2011) Технологичната подготовка на предучилищниците Tehnologichnata podgotovka na preduchilishtnitsite сп. Предучилищно възпитание, 2011 sp. Preduchilishtno vazpitanie

Гайдова, Радка (2011) Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 години в България Tehnologichnoto obuchenie na podrastvashtite ot 3 do 11 godini v Balgariya, В. Търново. ВТУ, сп. Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU

Ганчева, Илияна (2011) Балканската баня като обществена постройка (по сведения на пътешественици от XV – XIX век) Балканите – език, история, култура. Т. ІІ., ВТ, 2011., 341-345, ISSN:1314-4065.

Ганчева, Илияна (2011) Обредната употреба на водата на Гергьовден и Еньовден От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, ВТ, 2011, 112 – 119. ISBN 978-954-427-926-4

Ганчева, Илияна (2011) Тhe attitude of museums to socialism in the period of Bulgarian transition to democracy. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol 4(53), Series VII, № 2, ISSN 2066-7701

Ганчева, Магдалена (2011) О проблеме создания учебного словаря межъязыковых аналогов (на материале русского и болгарского языков). – Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. В.-Тырново, 8 – 11 апреля 2010 г. Издательство “ИВИС”. В.-Тырново, 2011, с. 61-66. ISSN 1312 - 3069. В.Търново

Ганчева, Магдалена (2011) Типы семантических отношений в сфере межъязыковой лексической аналогии. –Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. В.-Тырново, 8 – 11 апреля 2010 г. Издательство “ИВИС”. В.-Тырново, 2011, с. 57-61. ISSN 1312 - 3069. В.Търново

Гаранчовска, Ленка (2011) [Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Eds. M. Harvalík – E. Minářová – J. M. Tušková. Brno: Masarykova univerzita 2009. 316 s. ISBN 978-80-210-5102-7]. In: Jazykovedný časopis, roč. 62, 2011, č. 2, s. 133 – 141. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2011) K vývinovým tendenciám pragmatoným (na materiáli názvov mliečnych výrobkov). In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře (Ústí nad Labem 1. 9. – 3. 9. 2010). Ed. P. Mitter a Z. Menšíková. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011, s. 264 – 270. ISBN 978-80-7414- 362-5.

Гаранчовска, Ленка (2011) O spôsoboch tvorenia chrématoným. In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. XVII. Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Olsztyn 9. – 11. 9. 2010). Red. M. Biolik a J. Dumy. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, s. 357 – 370. ISBN 978-83-7299-748-7.

Гевренова, Нина (2011) Въпроси на правната уредба на основанията за уволнение, при които се осъществява предварителна закрила В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. V. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. [В чест на 75-годишнината на проф. дюн Васил Мръчков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 169-184; ISBN 978-954-07-3272-5.

Генова, Дафинка (2011) Humor and Gender. Сб. от научна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото", Велико Търново, 2010. Ред. Кр. Петров et al. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 66-82. ISBN: 978-954-400-472-9 COBISS.BG-ID 1237702372

Генова, Дафинка (2011) Pragmatic Inference and Deductive Rules. Сб. по случай 13-годишнината на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Съвременни философски изследвания". Ред. В. Бузов et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 174-187. ISBN 978-954-524-806-1 COBISS.BG-ID 1238994916

Генова, Дафинка (2011) Studying Humor Seriously. Veliko Turnovo: Faber, 2011, 346 pp. ISBN 978-954-400-466-8

Генчева, Грета (2011) Approfondire l’italiano. Издателство „I&B” Ltd, Велико Търново, 2011, 218 с., ISBN 954-9689-07-7, в съавторство.

Генчева, Грета (2011) Основни характеристики на специализираните текстове в италианския език Сборник от конференция „Паисий Христов – една кариера в служба на словото"; Издателство „Фабер”, ВеликоТърново, 2011, с. 159 – 165, ISBN 978-954-400-472-9

Георгиев, Георги (2011) Advances in the theory of A, B, C numbers and its application to waveguide propagation in Proc. 30th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 1462-1466, in Abstracts, pp. 804-805, Suzhou, China, Sept. 12–16, 2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84858137332&partnerID=40&md5=47fdd6e7e4f20e2bde1e478e74e56743

Георгиев, Георги (2011) Area of Phase Shifter Operation of the Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 29th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 830, in Abstracts, pp. 1318-1322, Marrakesh, Morocco, March 20–23, 2011.

Георгиев, Георги (2011) Comparative study on the computational modeling and application of the classes of A, B, C numbers in Proc. Thirteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’11, Turin, Italy, September 12–16, 2011, art. no. 6046420, pp. 660-663, (Invited Paper in the Special Session “Future challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2011.6046420 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155181236&doi=10.1109%2fICEAA.2011.6046420&partnerID=40&md5=c84d46f68953f90060c6aa67ccbb6e5e

Георгиев, Георги (2011) L(c,n) and ^L(^c,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides: Review of Recent Results in Proc. Симпозиум по Съвременни проблеми на приложния електромагнетизъм, Veliko Tirnvo, Bulgaria, March 25, 2011, (Invited Plenary Paper) (in print).

Георгиев, Георги (2011) Numerical Study of the Differential Phase Shift in a Circular Ferrite-Dielectric Waveguide in Proc. 5th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2011, pp. 1666-1670, in USB, Rome, Italy, April 11–15, 2011, art. no. 5781817, pp. 1573-1577. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959681537&partnerID=40&md5=3716c0c46de8549459cf7640936d3121

Георгиев, Георги (2011) On the Class of A1 Numbers: Definition, Numerical Modeling, Domain of Existence, Basic Property and Application in Proc. XXX URSI General Assembly, article ID BP1.47, 4 pages, in CDROM, Istanbul, Turkey, Aug. 13–20, 2011, art. no. 6050456. DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6050456 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81255209303&doi=10.1109%2fURSIGASS.2011.6050456&partnerID=40&md5=f4cb151e1a1c4fe84e1b3104e75d72d8

Георгиев, Георги (2011) On the L4 Numbers and Their Application in Proc. XVIth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2011, art. no. 6081806, pp. 228-236, Lviv, Ukraine, Sept. 26–29, 2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-83455195774&partnerID=40&md5=72b9dcab0dbfeb9fb7a608d0b4e4a875

Георгиев, Георги (2011) Theorem for the Identity of the L(c; n) and ^L(^c,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides in Proc. 29th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 259, in Abstracts, pp. 357-361, Marrakesh, Morocco, March 20–23, 2011.

Георгиев, Георги (2011) Theory of the L numbers: definition, computational modeling, properties and application in Proc. Thirteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’11, Turin, Italy, 12–16 September 2011, art. no. 6046399, pp. 544-547, (Invited Paper in the Special Session “Future challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2011.6046399 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155126927&doi=10.1109%2fICEAA.2011.6046399&partnerID=40&md5=5b7f1aceb6a8b7db8dd4f5298380b812

Георгиев, Георги (2011) Theory of the L4 Numbers: Existence Theorem and Physical Interpretation in Proc. XXX URSI General Assembly, article ID DP1.7, 4 pages, in CDROM, Istanbul, Turkey, Aug. 13–20, 2011, art. no. 6050657. DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6050657 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81255154362&doi=10.1109%2fURSIGASS.2011.6050657&partnerID=40&md5=06ab5ad1ae75f3248621ed89301b8413

Георгиев, Георги (2011) Transmission Properties of the Circular Waveguide Completely or Partially Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. 1st IEEE-APS Topical Conf. Antennas Propagat. Wireless Commun. IEEE APWC’11, Turin, Italy, September 12–16, 2011, art. no. 6046808, pp. 865-868, (Invited Paper in the Special Session “Advances in wireless communications and their applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/APWC.2011.6046808 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155214455&doi=10.1109%2fAPWC.2011.6046808&partnerID=40&md5=4643ca795bd52e269b21bda9f921d039

Георгиев, Георги (2011) Transmission properties of the circular waveguide, containing an azimuthally magnetized ferrite toroid and a dielectric cylinder in Proc. 5th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2011, pp. 1870-1874, in USB, Rome, Italy, April 11–15, 2011, art. no. 5781857, pp. 1729-1733. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959632553&partnerID=40&md5=589b2ef5b0f0b74f8fdc571799c5b7d1

Георгиев, Георги (2011) XVth International Seminar/Workshop DIPED-2010 IEEE Antennas Propagat. Magazine, Vol. 53, No.1, Feb. 2011, pp. 137-140. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80051963316&partnerID=40&md5=c2908ab9b0f3b583e1b7c39998ea8b57

Георгиев, Георги (2011) Полицията в близост (от теория към практика) / POLICE CLOSE (FROM THEORY TO PRACTICE) В: Електронен сборник с доклади от Седма научна студентска научна сесия „Образователните и социалните приоритети през призмата на студентските научни изследвания”

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Структури и модели в българското книгоиздаване: С наблюдения и анализи върху непубликувани архивни документи. - София: Star Way, 2011. - 296 с.: с ил. и факсимилета. - Библиотека Книга и полиграфия София: Star Way, 2011. ISBN 978-954-8685-17-7

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар.Хабилитационен труд на професор Лъчезар Георгиев: КНИГОИЗДАВАНЕ И КНИЖНИНА по документални източници от Държавния военноисторически архив. [Georgiev, Lachezar.BOOK PUBLISHING and Writen Works in Documentary Sourses of the State Military History Archives ]. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Катедра Библиотекознание и масови комуникации, 2011. - 544 с.: резюме на англ. ез. : с ил. и факсимил.ISBN 978-954-400-479-8 Велико Търново, издателство Фабер, 2011. - 544 страници. Твърда подвързия. С илюстрации и факсимилета. ISBN 978-954-400-479-8

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Подготовка на дидактически материали в съвременното обучение Педагогически алманах, 2011, № 2, с. 210-247.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Ученето чрез аудио-визуални и информационни технологии В: Сб. докл. „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 2011, с. 323-330.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Хигиенни изисквания към онагледяването на учебната работа и използването на аудио-визуални технологии в обучението http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_4.html, 2011.

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) „Разочарование” от Валери Петров: играта всъщност е сериозно нещо. сп. Предучилищно възпитание, кн. 6, 2011, ISSN 0861-3982

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Възможности за компенсиране на гражданския дефицит в литературното образование. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ - Филологически факултет. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2011, с.211-218, ISSN 0861-0029

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Гражданският потенциал на литературното образование сп. "Български език и литература" - кн. 6/2011 г., ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Гражданският потенциал на литературното образование. сп. Български език и литература, кн. 6, 2011, ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Днешният живот на идеите от „Българска христоматия” на Ив. Вазов и К. Величков. списание "Образование", кн. 3, 2011, ISSN 0861-475Х

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Оценка за изпълнението на проект на СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по педагогика Тема на проекта: „Готовност на студентите от специалност Педагогика да преподават по български език и литература като потенциални начални учители” Ръководител на проекта: проф. дпн Нели Иванова

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Оценка на проект на СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по педагогика Тема на проекта: „Ниво на владеене на съвременния български книжовен език от студентите от специалностите „Неформално образование” и „Социални дейности” на Факултета по педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски” Ръководител на проекта: проф. дпн Нели Иванова

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) По играта им ще ги познаете. Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Мария Герджикова, София, Булвест, 2011, ISBN 978-954-18-0812-2

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Рецензия за Статия на доц. д-р Светлана Стойчева (СУ “Св. Климент Охридски”) – “Пролог към “Каноничен речник на българската литература за деца през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век)”. – за сп. “Български език и литература”, издание на МОМН – кн. 6/2011 г., ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Рецензия за статия на Румяна Рангелова и Теодора Тодорова (Американски колеж – София): “Списание “Диалог” – един свободен, но отговорен глас”. – за сп. “Български език и литература”, издание на МОМН – кн. 5/2011, ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Development of an information system for diploma works management Journal of Informatics in Education, vol. 10, №1, pages 1-12, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84876042839&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=2&citeCnt=2&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) OLAP system for investigating the modern Bulgarian language In Proceedings of the Fifth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, Sofia, pages 82-94

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) RecipePad: Електронен бележник за кулинарни рецепти сп. ”Автоматика и информатика”, кн. 45, № 1, 67-69 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Warehousing and OLAP analysis of bibliographic data Intelligent Information Management, Scientific Research Publishing, vol. 3, No. 5, pages 190-197,

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Библиографска система за научна литература bgMath Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", сборник доклади, 61-70 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Информационна система за криптоанализ на класически шифри Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 239-247 стр.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Collecting Oral Evidence and Creating Active Citizens. Closing the Books or Keeping them Open? International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 66. V. Ivanova/M. Klingenberg (Eds.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-03-0, рр. 53–66.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Supervisor’s and coach’s. Manual for work with multicultural groups. Published in Vienna, Austria (Ingeborg Luif and Elisabeth Alder-Wuerrer) ISBN 978-3-200-02335-2, 63 p. Co-author: pp. 10–12.

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Методически аспекти на обучението по история – електронен курс. http://www.cet-vtu.com

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. МОМН, София. (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 978-954-524-774-3, с. 378–383.

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите. Епохи - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 1, год. XIX, MMXI, с. 169-190, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Гергана (2011) Representation of the Kircalis’ Period: Discourse Analysis of Bulgarian National Historiography. – In: Readings in the History and Culture of the Balkans. Sofia, 2011, 85-95.

Георгиева, Гергана (2011) Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен. – В: От тука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен, 14-16 май 2010 г. Шумен, 2011, 531-542

Георгиева, Иванка (2011) Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 135 с. ISBN 978-954-524-796-5 Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гецов, Антон (2011) Квантификацията като инструмент за скрито манипулативно въздействие сп. „Проглас“. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2011, с. 140–168. ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol20/iss1/7

Гецов, Антон (2011) Комуникативни стратегии и манипулация. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2011, 260 с., ISBN: 978–954–400–606–8.

Гецов, Антон (2011) Към въпроса за характера на връзката между комуникативните партньори в масовата комуникация Филологически сборник ІV. В. Търново – Твер. Главен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 66–72, ISBN 978-954-524-767-5.

Гецов, Антон (2011) Популярните медии – генератор и еманация на масовата култура Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 65–72, ISBN 978-954-524-810=8.

Гочев, Гочо (2011) Обязательные и факультативные трансформации в структуре русско-болгарского словаря переводчика (на материале корпуса параллельных русских и болгарских текстов) // Русский язык как инославянский, вып. III (2011), Београд, 2011, 133–143, ISSN 1821-3146 УДК 811.161.1. http://www.slavistickodrustvo. org.rs/pdf_dokumenti/rj2011.pdf

Гочев, Гочо (2011) Проект “Корпус параллельных русских и болгарских текстов // Президиум МАПРЯЛ 2007 – 2010. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 2011, с. 38 – 48, ISBN 978-5-91395-065-3

Гочева, Сийка (2011) Словарные эквиваленты и переводческие трансформации при передаче русского предлога без/не без на болгарский язык (на материале корпуса параллельных русских и болгарских текстов) // Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Велико-Тырново, 2011, с. 694-701, ISBN 1312 - 3069

Григорова, Лора (2011) Дискусията за насоките на обществено-стопанското развитие на България в Конституционната комисия на Шестото Велико народно събрание (1946 – 1947 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвреме, т. ІV, (Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев «България, земя на блажени» - 29 – 31 октомври 2009 г., В. Търново), 2011, с. 609–620. В. Търново

Григорова, Лора (2011) Документи за антикомунистическата съпротива в Държавен архив – Велико Търново (1948 – средата на 50-те години на ХХ в.). – Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944–1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, НБУ, 23–24 март 2011 г. (http://ebox.nbu.bg/anti/ НБУ, София

Григорова, Маргрета (2011) Legenda – Obraz – Apokryf. Przesłania malarza Paollo Ucello w utworach Olgi Tokarczuk i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Legendy-obrazy-apokryficzność Świat i słowo. Obrazy literatury. ISSN 1731-3317, Bielsko-Biała, 2011, 119-135

Григорова, Маргрета (2011) Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател, Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",438 с. , ISBN 978-954-524-816-0 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Грудкова, Силвия (2011) Academic reading and intercultural competence. Сб. Балканите - език, история, култура. (с.314-321). Велико Търново: ИВИС. ISSN 1314-4065.

Грудкова, Силвия (2011) Reflective activities for developing intercultural competencein the foreign language classroom. Сб. Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. (с.151 161). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-2968-18-4.

Гълъбова-Маринова, Мила (2011) За Л. Милева и В. Петров – юбилейно Предучилищно възпитание/ 7, с.51-54

Гълъбова, Даринка (2011) Гълъбова, Даринка. Методическата компетентност за използване на активни методи в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика. 2011. - В: Сборник Научни трудове от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011". сс. 183 - 191. /Научен Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-954-577-603-8 Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-954-577-603-8

Гълъбова, Даринка (2011) Гълъбова, Даринка. Моливко. Моторика за втора възрастова група на детската градина 4-5 години. 32 с. В.Търново: Слово ISBN: 978-954-439-945-0 В.Търново: Слово ISBN: 978-954-439-945-0

Гълъбова, Даринка (2011) Гълъбова, Даринка. Моливко. Моторика за първа възрастова група на детската градина 3-4 години. 16 с. В.Търново: Слово ISBN: 978954439950-4 В.Търново: Слово ISBN: 978954439950-4

Гълъбова, Даринка (2011) Гълъбова, Даринка. Текстови задачи в картинки и игри в подготвителната група в детската градина. 2011. - В: Сборник Научни трудове от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 - 2011". сс. 192 -200. /Научен Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-954-577-603-8 Сборник Научни трудове от Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011". Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-954-577-603-8

Гърбачева, Анелия (2011) Актуални трансформации в образователните практики

Гърмидолова, Мариана (2011) ГЪРМИДОЛОВА М. Творческите способности в изобразителната дейност. – В сб.: Научни трудове, том 50, серия 6.3. Езикознание и литературознание, В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2011) М. ГЪРМИДОЛОВА. Творческите способности в изобразителната дейност. - В: Учителят - призвание, компетентност, признание. София:Смолини - 94 АД, с. 81 - 86 ISSN 1312-899X София

Гърмидолова, Мариана (2011) М.ГЪРМИДОЛОВА. Творческите способности в изобразителната дейност. - Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, т. 50, серия 6.3., с. 173-177 Print ISSN 1311-3321 Русе

Гърмидолова, Мариана (2011) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас (уроци). Изд. Просвета София

Гърмидолова, Мариана (2011) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас (уроци). Изд. Просвета, София

Гюлчев, Николай (2011) Методи на обучение и тяхната обусловеност от учебно-възпитателната работа по изобразителна дейност в детската градина сп. Педагогически алманах

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Мерки за безопасност в уроците по гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2011. (обем - 55 стр.)IBSN 978-954-9689-60-0

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Оптимизиране на обучението на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание” чрез използването на съвременни технически видеосредства. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 147-152). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Причини за наранявания в уроците по гимнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 152-156). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д., Т. Давидова. Нестандратни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 156-162). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидова, Т, Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста скок на дължина от място на студенти от ВТУ за периода 2002-2011г. Сборник трудове от ІІІ международна научна конференция Кинезиология 2011. Издателство „I&В” ltd. В. Търново. ISSN 1313-244X Издателство „I&В” ltd. В. Търново. (стр. 314-318). ISSN 1313-244X

Давидова, Теодора (2011) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Нестандартни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие проведена в НВУ „В. Левски” на 23 – 24 юни 2011 г. Том 2, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 2011, с. 156-262, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т. История на физическото възпитание Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, 2011, 95 с. ISBN 978-954-9689-57-0

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., А. Даскалова – Янкова. Корелационно-структурен модел на психофизическата готовност на ученици след оказано въздействие върху емоционалната й подструктура Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, 27-28 октомври, В. Търново, Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd. , В. Търново, 2011, с. 310-314, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста „скок на дължина от място” на студенти от ВТУ за периода 2002 – 2011 г. Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, 27-28 октомври 2011 г., Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd., В. Търново, 2011, с. 313-318, ISSN 1313-244Х

Даскалова, Ярмила (2011) „Вместилища на чуждото I: аспекти на интертекстуалност и онтологична себереференциалност в романа „Елените” от Светлозар Игов” Сборник „Светът на словото”, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий” Велико Търново. Редакционна колегия: Доц. д-р Ценка Иванова, доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Радослав Радев, доц.д-р Маргрета Григорова. ISBN 978-954-524-775-0. Стр. 152-162.

Демиркова, Ралица (2011) Играта на думи и възпроизвеждането й в превода от английски на български език (Върху примери от произведението на Луис Карол "Алиса в страната на чудесата") Сб., посветен на проф. дфн. Паисий Христов - Паисий Христов - една кариера в служба на словото. Ред. К. Петров и В. Сабоурин. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 377-394. ISBN: 978-954-400-472-9

Денев, Стоян (2011) Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2011) Спортове за рекреация. (второ преработено и допълнително издание) Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 987-954-9689-59-4 Спортове за рекреация. (второ преработено и допълнително издание) Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 987-954-9689-59-4

Дерменджиев, Атанас (2011) 100 национални туристически обекти на България. С., Световна библиотека, 255 с. ISBN: 978-954-574-065-7

Дерменджиев, Атанас (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) Geografia dos recursos turisticos no distrito de Veliko Tarnovo, Republica da Bulgaria. VI Jornadas de Estudo sobre Grandes Problematicas do Espaco Europeo, Porto, p. 26-31.

Дерменджиев, Атанас (2011) Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. С., Изд. Сиела, 266 с., ISBN: 978-954-28-782-7

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в балканската политика на Румъния. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011,с. 260-276. ISSN: 1314-4065(Print)

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в информационния свят. Сб. от четвърта научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т.IV, с. 631-650. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиев, Атанас (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? Of the International scientific technical conference "Ecology problems in mineral raw-material branch". Varna, 28 August-1 September 2011. Editor-in-chief Dimcho Iossifov. Varna, 2011, p. 569-576. ISBN 978-954-92738-3-0

Дерменджиев, Атанас (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 650-657. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, София (2011) Емоционалните кризи в предучилищна възраст и изследователски подход за тяхното преодоляване В: „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2011

Дерменджиева, София (2011) Етноидентичност и алтернативни форми на работа за интеграция на деца от малцинствени групи в детската градина В: учебно помагало «Обединени в различието», Велико Търново, Европейски нформационен център, 2009 г.

Дерменджиева, Стела (2011) Балканите в учебното географско познание. –В: Сб. Втора международна научна конференция - Балканите - език, история, култура, т. 2, Издателство „ИВИС”, В. Търново, с. 302 - 313. ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2011) „Geographical reading“ of Global Ekological Problems. Sixth international conference. Global changes and regional development, Sofia, 2011, р. 122 - 127. ISBN 978-954-07-3200-8

Дерменджиева, Стела (2011) 100 национални туристически обекта. Пътеводител. София: Изд. Световна библиотека ЕООД, 255 с., ISBN: 978-954-574-065-7.

Дерменджиева, Стела (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. . International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011. ISBN:9781627485371

Дерменджиева, Стела (2011) Geographic and Geopolitical Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations. International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania. ISBN:9781627485371

Дерменджиева, Стела (2011) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). Forum, vol. XIV, 2011, р.12 - 26, ISSN: 1224-4112.

Дерменджиева, Стела (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View.. International conference environment – landscape – European identity. (Abstract, oral presentation paper), 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011, ISBN:9781627485371.

Дерменджиева, Стела (2011) Os locais de interesse turístico-cultural búlgaros sob os auspícios da UNESCO, VI Jornadas de estudo sobre, Grandes problemáticas do espaço Europeu, Anfiteatro Nobre, Livro de Resumos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p.14 -15.

Дерменджиева, Стела (2011) География на българското черноморско културно пространство. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011,с. 277-295. ISSN: 1314-4065(Print)

Дерменджиева, Стела (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. . София: Сиела, с. 266, ISBN: 978-954-28-782-7.

Дерменджиева, Стела (2011) Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище. Сб. от четвърта научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т.IV, с. 741-753. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? Of the International scientific technical conference "Ecology problems in mineral raw-material branch". Varna, 28 August-1 September 2011. Editor-in-chief Dimcho Iossifov. Varna, 2011, p. 569-576. ISBN 978-954-92738-3-0

Дерменджиева, Стела (2011) За ползата от единните стандарти за текущо оценяване в българското училище. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Велико Търново. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 449-461. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география. Сб. от четвърта научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т.IV, с. 754-766. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2011) Междукултурния диалог на Балканите в географското образование (интерпретация). Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 61-75. ISBN 978-954-2968-13-9

Дерменджиева, Стела (2011) Социокултурни роли на образователната география. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 138-151. ISBN 978-954-2968-13-9

Дилова-Нейкова, Цветанка (2011) Дилова-Нейкова, Цв. (2011) "Сравнителен анализ на резултатите от държавни първенства по модерен петобой". Трета международна научна конференция „Кинезиология’ 2011. I&B LTD. В. Търново. I&B LTD. В. Търново

Димитров, Георги (2011) E-правосудие - гарантии эффективной судебной системы. Инициативы в Болгарии, REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.10-11 (133-134), 2011, pp 169-173, ISSN 1811-0770

Димитров, Димитър (2011) “The Various Facets of Byzantine Humanism” Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011)

Димитров, Димитър (2011) „Византийският хуманизъм като една убягваща ни реалност Свидетелства на традицията (В.Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век” Търновска книжовна школа, т. IX (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) Византия и византийският свят София: Просвета, 2011, 474 с. ISBN 978-954-01-2427-8.

Димитров, Добромир (2011) Брак и общение Димитров, Д. Брак и общение//Християнство и култура(София). Год. Х(2011), бр.4 (61), с.16-24. (ISSN1311-9761)

Димитров, Добромир (2011) Мястото и служението на лаоса в евхаристийното събрание според раннопатристичните свидетелства и 9-то апостолско правило Свидетелства на традицията, В.Т. 2011, с.84 -128. (ISBN София 2009 с. 202-206 (ISBN 978-954-924-861-6)

Димитров, Камен (2011) In memoriam – проф. Ангел Асенов Давидов. - Проглас, 2011, 20 (2), с. 177–179. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Nomina loci в Бориловия синодик. - В: Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 191–198. ISBN 978-954-524-810-8. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Промени в богословската терминология Х–ХІV в. (Върху материал от Йоан-Екзарховия превод на „Богословие“ и от среднобългарския превод на словата на авва Доротей). - В: Търновска книжовна школа. Т. 9. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 478–486. ISBN 954-524-339-2 (Т9). Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Речник-индекс на словата на авва Доротей – основни проблеми, строеж на речниковата статия, план за издаване на текста. - В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. София: „ГРАФИС - Ал. Жеков”, 2011, 40–47. ISBN 978-954-91477-2-8. София

Димитров, Камен (2011) Слова на авва Доротей (S. Dorotheus archimandrita – Doctrinae diversae) (Онлайн публикация): http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_12 София

Димитров, Николай (2011) 1910 и съдбата на българския модернизъм. (Периодизационни и терминологични проблеми). В: сб. 1910. С., 2011.

Димитров, Николай (2011) Болестта и разпадащата се утопия на патриархализма в българската литература от началото на 20-ти век. В: сб. Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново, 2011, с. 64-78.

Димитров, Николай (2011) Езикът на страха в „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов. Проглас, В. Търново, 2011, кн. 1, с. 206-222.

Димитров, Николай (2011) Езикът на страха в българската затворническа мемоаристика през 19-ти век. В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. В. Търново, 2011, с. 40-52.

Димитров, Слави (2011) Projecção geogràfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo - VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemàticas do Espaço Europeu. Porto: Faculdade de Letras, 2011, pp. 16-18.

Димитров, Слави (2011) Възникване и развитие на автономните общности на Испания Сб. от Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново: 29-31 октомври 2009 г. Ред. Ив. Лазаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 657-675. ISBN 978-954-524-776-7

Димитрова, Боянка (2011) Учебно помагало за ДЗИ по география и икономика – съавтор изд. "Сиела", София ISBN 978-954-28-782-7

Димитрова, Боянка (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география сборник от Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев „България , земя на блажени...” - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-776-7

Димитрова, Димка (2011) За ролята на езиковите познания върху някои категории думи при общуване Във: Филологически сборник IV, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 73-75. ISBN 978-954-524-767-5.

Димитрова, Елена (2011) Anmerkungen zur Methodik und Problematik einer Schulbuchanalyse. В: Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova. Владимир Сабоурин/ Владимира Вълкова (съст.). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. (198 - 208). ISBN: 978-954-524-770-5.

Димитрова, Елена (2011) Die deutsche Geschichtsschreibung an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Die Romantik als Bindeglied zwischen Aufklärung und Historismus. В: Deutsche Romantik - Leitbilder und Entwürfe. Николина Бурнева (съст). В. Търново: Изд. "ПИК", 2011, с. (235 – 248). ISBN: 978-954-736-222-2.

Димитрова, Елена (2011) Welcome to the East, Добре дошли в Изтока [предговор към]:// Антйе Равич Щрубел. Под снега. Русе: Издателство на МДЕК, 2011, с. (7-9). ISBN: 978-954-92453-4-9.

Димитрова, Елена (2011) Антйе Равич Щрубел. Под снега. // Antje Rávic Strubel. Unter Schnee. Episodenroman. dtv, München, 2001, 180 S., ISBN 9783423242776. Русе: Издателство на МД “Елиас Канети“, 2011, 154 с. ISBN: 978-954-92453-4-9.

Димитрова, Илияна (2011) Култура на етажността в българската литература от втората половина на XX в. (Или как „човекът на града” помни „човека на дома”). сб. Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново, 2011, 105-122. ISBN 978-954-524-788-0

Димитрова, Илияна (2011) Слово и битие в романа „Възречени от Манастър” на Никола Инджов Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, В. Търново, 2011, 142-152 ISBN 978-954-524-775-0

Димитрова, Любка (2011) Балановият поглед „Из философията на българския език”. Проф. Върбан Вътов 70 години Юбилеен сборник. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, ISBN 978 – 954 – 524 – 810 – 8, Велико Търново, 2011, с. 123 – 131

Димитрова, Любка (2011) Личното име – визитна картичка на епохи, поколения и личности Проглас. Филологическо списание. ISSN 08061 7902. Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, кн.2, 2011 (год. ХХ), с. 142 -146.

Димитрова, Любка (2011) Още веднъж за (не)усетеното и (не)истинското Балканските пътища и бродове на Георги Гроздев. Издателство „Балкани”, София, 2011, 190 – 205

Димкова, Росица (2011) Димкова, Р., Изследване формирането на потребност за системни занимания с физически упражнения и спорт. ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2011 В. Търново.

Димкова, Росица (2011) Николов. Д., Р. Димкова, Анкетно проучване на ученици за нагласата им в часовете по физическо възпитание и участие в часовете със спортна насоченост. ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2011 В. Търново.

Добрев, Добрин (2011) Критичен анализ на изследването на социалните дистанции и етническите стереотипи за малцинствата в България. – В: Библиотека „Диоген”: „Съвременни философски изследвания”, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, том 19, кн.2, с.133-149. ISBN 978-954-524-806-1/ ISSN 1314-2763

Доврамаджиева, Христина (2011) Интерпретативната теория на превода Варна

Доврамаджиева, Христина (2011) Типове заглавия в художествената литература и тяхното предаване в превода Велико Търново

Дойков, Йордан (2011) Геополитическа ситуация и функционирането на политическите институции на българската държава при присъединяването й към Варшавския договор сп. "Международни отношения", година XL, бр. 2-3, 2011, УИ "Стопанство", София

Дойков, Йордан (2011) Геополитическа ситуация и функционирането на политическите институции на българската държава при присъединяването й към НАТО сп. "Международни отношения", година XL, бр. 5-6, 2011, УИ "Стопанство", София

Дойков, Йордан (2011) ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ /Съветът по национална сигурност: необходимост и политики / сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ КИА, Пловдив

Дойков, Йордан (2011) Към анализа на институциите Сборник на Юбилейна международна научна конференция: „Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи”, УИ „Стопанство”,София

Дойков, Мартин (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 978-162-748-537-1

Дойков, Мартин (2011) Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 978-162-748-537-1

Дойков, Мартин (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 978-162-748-537-1

Дойков, Мартин (2011) Белгия. Силистра: издателство „Ковачев“, 2011, 120 с., ISBN 978-954-8198-22-6

Дойков, Мартин (2011) Предимствата на Русе като пресечен пункт на евротранспортни коридори № 7 и 9. Известия. Пространства на дунавската цивилизация, Регионален исторически музей-Русе, 2011, том 14, с. 414-418. ISSN 1313-7336

Дойков, Мартин (2011) Транспортен коридор № 8 – фикция или действителност, проблемен или с алтернативни варианти. Сб. от международна научна конференция “България, българите и Европа - мит, история, съвремие”, Велико Търново, 29-31 октомври, 2009 г. Ред. И. Лазаров. В. Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2011 г., т. 4, с. 736-741. ISBN 978-954-524-776-7

Донев, Владимир (2011) Александър Солженицин. Класика срещу канон В. Търново: Фабер, 2011, 132 с., ISBN: 978-954-400-523-8

Донев, Владимир (2011) Българският Барон Мюнхаузен Лабиринтите на психея. София, 2011, с. 198-214

Донев, Владимир (2011) Матриархат. Идеологически, архетипни и символни обработки на мотива в прозата на 60-те Проглас, год. ХХ, 2011, кн. 1, с. 80-104 ISSN 0861-7902

Донев, Владимир (2011) Рецепцията на Хемингуей в българската литература от 40-50-те години на ХХ век – В: Филологически сборник. IV. Велико Търново - Твер, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 76-82; ISBN 978-954-524-767-5

Донев, Владимир (2011) Слизане в ада. Данте, лагерната проза и нашето време Култура, г. LV, бр. 40 (2658), 25.11.2011, с. 6 (21.01.2012)

Дончев, Антон (2011) Европейските измерения за Васил Левски. София, Издателство "Златен змей", 2011, 135 с. ISBN 978-954-776-013-4

Дончев, Антон (2011) К вопросу о создании милиции в Восточна Румелии. – В: Партийно – политическая, духовная история и общественньe движения в странах запада и востока. УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия, 2011, с. 45 - 54. ISBN 978-5-7477-2651-2

Дончев, Ивайло (2011) Move семантиката в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране на C++ МАТТЕХ 2010, 19–20 ноември 2010 г. – Сборник научни трудове, Шумен, 2011, стр. 380–387

Дончев, Ивайло (2011) Дончев, И., Н. Николов, Процедурни основи на програмирането. C++. Практическо ръководство, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2011 г. В. Търново

Дончев, Ивайло (2011) Ролята на уводния курс по информатика във ВТУ за успешно обучение на студенти информатици Научна конференция МАТТЕХ 2010, 19-20 ноември 2010 г. - Сборник научни трудове, стр.375-379, Шумен, 2011

Дончева, Иванка (2011) Аспекти на всекидневния живот в древна Гърция – според античните автори и керамографията. Издателство "Ровита", Велико Търново, 2011, 308 с.; ISBN 978-954-8914-27-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2011) Комосът в древногръцката керамография. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, V. – Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011, с. 210-240; ISBN 978-954-524-780-4. Велико Търново

Дочев, Пепо (2011) Малка детска песнопойка УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2011) Social - Oriented Applications of the Folklore Heritage for the Needs of the Non-formal Learning and Cultural Tourisms сборник с доклади, International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural Scientific Heritage”

Друмева, Красимира (2011) Концепция във визуалната комуникация Сборник от Международна научна конференция «Дизайн - 2011, София», Съюз на българските художници, Национална художествена академия, 12-13 октомври 2011, с. 27-46. ISBN 978-954-92092-6-6

Друмева, Красимира (2011) Цветът в контекста на рекламната комуникация Сборник от Международен семинар «Цвят и образование», 16 декември - София, Нов Български университет, с. 78-94. ISSN 1314 - 5142

Дундов, Тенчо (2011) Правораздаването по римското право. Сборник 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев, С.,УИ „Св. Климент Охридски”, първо издание, 2011 г.

Дундов, Тенчо (2011) Правораздаването по римското право. В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Жеков, Живко (2011) Античното военно дело в Елада и Рим Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 204 с. ISBN 978-954-524-799-6

Жеков, Живко (2011) От хоплит до скутарий Международна научна конференция 100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев Варна, 5–7 октомври 2007. ГСУ–ЦСВП „Иван Дуйчев”. София: УИ „Св. Климен Охридски“, 2011, 97 (16), с. 113–119. ISSN 1311-784X

Жеков, Живко (2011) Приносът на траките за победата на елините в гръко-персийските войни 490 – 449 г. пр. Хр. Сборник от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Велико Търново, 23–24 октомври 2009 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІІ, с. 45–54. ISSN 1314-4065

Жеков, Живко (2011) Развитието на античния военен термин хипасписти от класическата до късната античност V в. пр. Хр. – V в. сл. Хр. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. В. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т. V, с. 250–255. ISBN 978-954-524-780-4

Жеков, Живко (2011) Стратегическите концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр. Хр. Сборник от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени…” „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІV, с. 61–71. ISBN 978-954-524-776-7

Замфиров, Милен (2011) "Первые шаги в физике для глухих в Болгарии" Научная школа для учителей физики из стран-участниц ОИЯИ, Дубна, 26 июня-2 июля 2011 года

Звалена, Елеонора (2011) Diachrónno-synchrónne aspekty vymedzenia pojmu náboženský a biblický žáner In Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), ročník 2, číslo 8/11, Prešov

Звалена, Елеонора (2011) Oscilácia ako spôsob písania In: Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), Prešov

Звалена, Елеонора (2011) Oscilácia ako spôsob písania(G. Mihalková: Medzi poviedkou a románom. Interpretačné prieniky do prozaických textov Rudolfa Slobodu). (G. Mihalková: Medzi poviedkou a románom. Interpretačné prieniky do prozaických textov Rudolfa Slobodu. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011. s.124. In Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), ročník 2, číslo 8/11, Prešov

Звалена, Елеонора (2011) Tvorivé písanie a žiacka slohová tvorivosť In Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), ročník 2, číslo 8/11, Prešov

Здравкова, Боряна (2011) Интеркултурне перспективе у савременом образованом процесу (в съавторство) В: Васпитање за хуманое односе – проблеми и перспективе (Зборник радова). Ред. Р. Виденович. Издавачки центар, Универзитет у Нишу, 2011, с. 85-91. ISBN 978-86-7379-233-0

Здравкова, Боряна (2011) Модели на интеркултурна компетентност Сборник „Дни на науката 2011“. Ред. П. Петков. Том 1, В. Търново, 2011, с. 338-344. ISSN 1314-2283

Здравкова, Боряна (2011) Проектните дейности като ефективна форма в професионално-практическата подготовка на студентите - социални педагози Сборник с материали по проект „Подадена ръка“, В. Търново: Фабер, 2011, с. 182-192. ISBN 978-954-400-555-9

Здравкова, Боряна (2011) Професионален профил на социалния работник в контекста на интеркултурната перспектива Научни трудове на Русенския университет. Ред. А. Смрикаров. 2011, Том 50, серия 6.2, с. 132-137. ISSN 1311-3321

Златева, Добринка (2011) Difficult time of social and economical transformation file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/show.art.htm

Златева, Добринка (2011) Economics как нравственная теория. – Вестник Тверского государственого университета. Серия Экономика и управление, 2011, № 11, с. 14 – 20. Print ISSN 2219-1459 Вестник Тверского государственого университета, Серия Экономика и управлениеq №24, 2011 г.

Златева, Добринка (2011) Международна икономика. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 147. ISBN 978-954-9498-2898 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм Социално-икономически анализи, ВТУ, Стопански факултет, кн. 4, 2011

Златева, Добринка (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм. – Социално-икономически анализи, кн. 4, 2011, с. 3 – 47. ISSN 1313-6909. Списание Социално-икономически анализи, 2011, кн. 4

Златева, Добринка (2011) Микроикономика. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 144. ISBN 978-954-9498-23-3 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2011) Человек как экономическая категория и еconomics как нравственная теория. III Международной научно-практической конференции, 20 – 21 апреля 2011 г. сб. Факторы развития экономики Росии. Отв. ред. В. Петрищев.Тверь: 2011, с. 6 – 8. ISBN 978-5-7609-0656-4. сб. Факторы развития экономики России, Тверь, 2011

Иванов, Георги (2011) Европейско дружествено право Велико Търново: Абагар, 2011, 327 с., ISBN 978-954-427955-4

Иванов, Ивелин (2011) Tsar Samuel Against Emperor Basil II: Why Did Bulgaria Lose the Battle with the Byzantine Empire at the beginning of the 11th Century. – Studia Ceranea: Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 2011, №1, pp. 205-215. Print ISSN 2084–140X

Иванов, Ивелин (2011) Войната в средновековна Скандинавия по данни от кралски саги. Сб. от международна научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие." Доклади от международна конференция в памет а проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров, Н. Христова, М. Младенов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2009, т. IV, с. 194-206. ISBN 978-954-524-776-7

Иванов, Ивелин (2011) Демографски кризи и катастрофи в българската история: поглед в миналото и настоящето. – В: Нравствената деградация. Русе : "Ахат", 2011, с. 51-59. ISBN 978-954-9664-41-6

Иванов, Ивелин (2011) Между Апокалипсиса и реалността: Разсъждения върху илюстровани ръкописи от XIV-XV в. – Християнство и култура, 2011, бр. 62, с. 117–125. Print ISSN 1311 - 9761

Иванов, Ивелин (2011) Пастири-кръстоносци, монголи и селски въстания от втората половина на XIII в. – Будител, 2011, юли-септември, с. 55-59. Print ISSN 1312-7829

Иванов, Людмил (2011) Parvanov, Nedko, Lyudmil Petrov. Expert examination of the status and development opportunities for basketball for young in Bulgaria // Първанов, Недко, Людмил. Петров. "Експертно проучване на състоянието и възможностите за развитие на детско-юношеския баскетбол в България", Journal "Sport and Science", Sofia, 2011 // списание "Спорт и Наука", София, 2011, ISSN 1310-3393 Journal "Sport and Science", Sofia, 2011 // списание "Спорт и Наука", София, 2011, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2011) PETROV, L. Specification of the motor potential structure of young basketball players in Bulgaria.Scientific Journal in Sport and Medical-Rehabilitation Science, R. Srpska, BiH, 2011, vol.1, p.58-63, ISSN 2232-8211, Indexed in: DOAJ, erihplus.nsd.no, ebscohost.com, indexcopernicus.com, citefactor.org, scholar.google.com, crossref.org Scientific Journal in Sport and Medical-Rehabilitation Science, R. Srpska, BiH, 2011, vol.1, p.58-63, ISSN 2232-8211, Indexed in: - DOAJ - erihplus.nsd.no - ebscohost.com - indexcopernicus.com - citefactor.org - scholar.google.com - doisrpska.nub.rs - crossref.org - road.issn.org - cosmosimpactfactor.com

Иванов, Людмил (2011) Petrov, Lyudmil. "Sportologic observation on the play potential development of 18 to 19 year-old basketball players”, 3-nd International Congress and exhibition on kinetotherapy with International Participation, 2011, University of Kraiova, Romania, pp. 4-9, 3-nd International Congress and exhibition on kinetotherapy with International Participation, 2011, University of Kraiova, Romania, p. 4-9

Иванов, Людмил (2011) Митревски, В., Л. Петров, Г. Георгиев, В. Горгиовска. Храненето и спортуването в часовете по физическо възпитание и спорт, като сегменти за правилния растеж и развитие на учениците. Сборник доклади "Дни на науката", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 2011, ISBN 1314-2283, с. 381-391. сборник доклади "Дни на науката", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 2011, ISBN 1314-2283, с. 381-391.

Иванов, Людмил (2011) Наумовски, Mилан., Л. Алексовска-Величковска, Людмил Петров, Борче Даскаловски "Ефикасност на нападението в баскетбола в зависимост от периода на реализация". списание "Спорт и Наука", София, 2011, бр. 2, с. 46-52, ISSN 1310-3393 списание "Спорт и Наука", София, 2011, бр. 2, с. 46-52, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2011) Петров, Л. (под редакция) М. Алексиева, Н. Първанов. БАСКЕТБОЛ - теоретически основи, учебник за студенти, "Ай анд Би", Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-9689-62-4, 190 стр. Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-9689-62-4, 190 стр.

Иванов, Людмил (2011) Петров, Людмил (под редакция) и др. Спортове за рекреация. I&B, Велико Търново, 2011, 251 с. ISBN 978-954-9689-59-4 I&B, Велико Търново, 2011, 251 с. ISBN 978-954-9689-59-4

Иванов, Людмил (2011) Петров, Людмил. Холистична същност и функции на подготовката на млади баскетболисти, монография, Ай анд Би, Велико Търново, ISBN 978-954-9689-61-7, 169 стр. Издателство "Ай анд Би", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-61-7, 169 стр.

Иванов, Людмил (2011) Резензент на книга с автор Цветков, В. (2011) "Възрастово-полови особености на координациионните способности в баскетбола" "Авангард Прима", София, ISBN 978-954-323-845-3

Иванова, Верка (2011) Контекстова омонимия на неизменяемите части на речта. Проф. д-р Върбан Вътов, 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 113 – 122. ISBN 978-954-524-810-8.

Иванова, Людмила (2011) (Туризъм1. Специализиран български за немскоговорящи студенти Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР. http://www.idial4p-center.org/bg/module/viewdownload/19-turizam1/90------) Туризъм 2. Специализиран български език за туристическия бизнес, ниво А2 по ЕЕР. Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------) http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------)

Иванова, Мария (2011) Мястото на етнологията в Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Епохи, кн.2, 28-33

Иванова, Мария (2011) Призвание за цял живот: изследването на българските локални, регионални и общоетнични културни явления в научното творчество на доц. д-р Николай Колев В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, 33-38.

Иванова, Милена (2011) „Zum Melusine-Motiv bei Clemens Brentano (am Beispiel des Rheinmärchens)“. In: Немски ронамтизъм: пътеводни проекти. Библиотека „Германистични студии“. Изд. ПИК, Велико Търново, 2011. ISBN: 978-954-736-222-2, S. 169-181.

Иванова, Ралица (2011) Androgyne Stimmen – von der Neuentdeckung eines genuin romantischen Motivs bei Ulrike Draesner und Bodo Kirchhoff. Veliko Tarnovo: PIK Verlag

Иванова, Ралица (2011) Bodo Kirchhoff (Lexikonartikel). In: Lexikon der Kunstzitate, Hg. v. Konstanze Fliedl. Berlin: de Gruyter Verlag

Иванова, Ралица (2011) Laudatio für Prof. Dr. Penka Angelova. In : Jubiläumsband zu Ehren von Prof. Dr. Penka Angelova. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag

Иванова, Ралица (2011) Лаудацио за проф. дфн. Пенка Ангелова. В: Пенка Ангелова. Биобиблиография. Съставител: Антоанета Димитрова Стоянова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 5-18, ISBN 978-954-524-791-0. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag

Иванова, Ценка (2011) Категорията род в български и сръбски – общи и различни черти (аспекти на разграниченията при близкородствени езици) Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011; стр. 279–293.

Иванова, Ценка (2011) ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КОДИФИКАЦИИ (ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ) // POLITICAL CONTEXT OF SOUTH SLAVIC CODIFICATIONS (HISTORICAL AND CONTEMPORARY ASPECTS) Власт и кодификация (конференция на Комисията по книжовни езици към МСК), Пловдив, ISBN 978-954-423-660-1, 2011, стр. 121-134.

Иванова, Ценка (2011) СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАЛКАНСКИТЕ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ // CONTEMPORARY CHALLENGES THE BALKAN SLAVIC LANGUAGES „Балканите – език, история, култура” /2, Велико Търново 2011, стр. 25-36; ISSN 1314-4065.

Игнатова, Анка (2011) Документи за „Огнищата по родинознание” на Министерството на народното просвещение (1943–1944 г.) България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІV, В. Търново, 2011, с. 593–608.

И