Публикации за 2011


Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Белият и червеният цвят като компоненти във фразеологизмите в български, руски и гръцки език" Междувузовски Филологически сборник т. IV (Велико Търново-Твер), Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "За някои фразеологизми с иронично значение в български и гръцки език" сб. Паисий Христов, една кариера в служба на словото, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Хитростта/лукавостта в представите на българите и гърците (на базата на български и гръцки фразеологични единици)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т. V, Велико Търново

Аврамова, Галина (2011) "Романът „Христос се спря в Еболи” на Карло Леви – между архаичното и цивилизацията, между реалността и мистичното, между публицистиката, литературата и живописта" Сборник на Международна научна конференция в чест на проф. дфн Паисий Христов

Аврамова, Галина (2011) „Approfondire l’italiano”

Аврамова, Галина (2011) „Думите са камъни” – една друга (и не съвсем) Южна Италия през погледа на Карло Леви” „Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник”

Агаларева, Маринела (2011) МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА НА СВИЩОВСКИЯ СВЛАЧИЩЕН МАСИВ В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. IV, В. Търново, 2011, с. 699-707, ISBN 978-954-524-776-7, COBISS.BG-ID - 1267155172

Агаларева, Маринела (2011) Терминологичен речник по геоморфология Велико Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 160 с., ISBN 978-954-803-0,COBISS.BG-ID - 1239035876

Александров, Олег (2011) За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, с. 55-63. ISBN 978-954-577-588-8; COBISS.BG-ID – 1244383460

Александров, Олег (2011) За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия. Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011, с. 31-37. ISSN 1313-7352; COBISS.BG-ID – 1278717668

Александров, Олег (2011) За символиката на пещерата в култа към Митра. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (V). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 44-56. ISBN 978-954-524-780-4; COBISS.BG-ID - 1230313956

Александров, Олег (2011) За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 327-345. ISBN 978-954-524-776-7; COBISS.BG-ID – 1267155172

Александров, Олег (2011) Саркофази от римския некропол на Одесос. In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea (Acta Musei Varnensis, VIII–1). Варна: Издателство Онгъл, 2011, с. 199-212. ISBN 978-954-8279-64-2; COBISS.BG-ID – 1263728612

Александрова, Силвия (2011) Американският империализъм – поглед назад. Модерният историк 2: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 227 – 242, ISBN 978-954-524-774-3, COBISS-BG.ID 1237958884

Александрова, Силвия (2011) Поглед към американската военна история. Сп. „Епохи”, 2011, кн.1, с. 205-210, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2011) Проблеми на обучението по Нова и най-нова обща история. Модерният историк 2: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 269 – 274, ISBN 978-954-524-774-3, COBISS-BG.ID 1237958884

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Людмил Петров, Недко Първанов. Баскетбол – теоретически основи. В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4 / Людмил Петров, Недко Първанов - В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4; COBISS.BG-ID 1274569188 В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Милен Видиновски, Панайот Паздерков. Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен. Педагогически алманах, 2010, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240082148 Педагогически алманах, 2010, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1 с. 69-76 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240082148

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X / Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски - III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240082148 Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Oсигуряване, организация и планиране на заниманието по баскетбол с млади играчи. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X - III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 205 - 209 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Варианти за оптимизиране изявите на подрастващи играчи по баскетбол. Педагогически алманах, 2012, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1240120036 Педагогически алманах, 2012, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2 с.123-137 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Система за въвеждане на баскетболната игра. 2011. Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 - 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393 2011, Сп. Спорт и наука, бр. 5, София, с. 26-32 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Характеристика на специфичната игрова ефективност на баскетболисти (кадети). Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393

Ангелова-Анастасова, Мая (2011) Производство на читатели в Народна Република България от средата на 40-те до началото на 70-те години на ХХ век. В: Думи срещу догми (Сборник с доклади от XII национална конференция за студенти, докторанти и средношколци, 2010 г.). Контекст, Пловдив, 2011, с. 251 - 259, ISBN 978-954-8238-29-8, COBISS.BG-ID - 1291029732.

Ангелова, Маргарита (2011) Николай Иванов, Титаник- книга за българите, загинали на Титаник, превод на английски език Маргарита Ангелова, ISBN 978-954-91692-2-5 (под печат) Велико Търново, България

Ангелова, Пенка (2011) Ethnonationalismen in Reformländern. - In: Erinnerungskulturen im Vergleich: Internationale Konferenz Wien, Mai 2009. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft. Hrsg. Penka Angelova. Manfred Müller. St. Ingbert: Röhrig, 2011, Bd. 7, S. 167-182. ISBN: 978-3-86110-501-5. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (2011) Другият път. В: Либерален преглед, 09.05.2011 . И в: Либерален преглед, Годишник 2011, ч. 1, с. 116-127. Либерален преглед. Годишник.

Ангелова, Пенка (2011) Етнонационализмите. В: Либерален преглед, 23.07.2011 . И в: Либерален преглед. Годишник. с. 811-822. Либерален преглед. Годишник.

Ангелова, Пенка (2011) История на големите спасения. В: Либерален преглед, 10.08.2011 . И в: Либерален преглед. Годишник 2011, ч. 2. с. 1362-1367. Либерален преглед. Годишник.

Андреев, Андрей (2011) Руските славянски комитети и идеята за общ “славяно-руски език“. Дриновски сборник, т. IV, Харков – София, 2011. Харков, Украйна

Андреев, Андрей (2011) Политиката на Русия към балканските православни християни през XVII век. Балканите – език, история, култура. т. II, В. Търново, 2011. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1244938212. В. Търново

Андреева, Десислава (2011) Медия в първо лице: да бъдеш редактор на общински вестник. Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. Между традицията и модерността. Научна кръгла маса. Изследвания. В. Търново, 2011, с. 46-72. ISBN 978-954-524-735-4, COBISS.BG-ID: 1232692452

Андреева, Десислава (2011) Политическият дискурс в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век Българският периодичен печат през Възраждането. Нац. научн. конф., Сливен, 7-8 октомври 2009. – Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Ред. Здравка Константинова, Огняна Маждракова-Чавдарова, Т. ІІ. Сливен, 2011, с.123-138. ISSN 1313-4035 ;COBISS.BG-ID: 1124384228

Антонова, Анета (2011) Актуални промени в Търговския закон -Търговско и конкурентно право. 2011, №2, с.5-9, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) За десет поместни събора на Българската църква през Средновековието. В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, т.IV, Доклади от Международна конференция в памет на проф.дин Йордан Андреев "България, земя на блажени...", В.Търново, 29-31 октомври 2009г., с.17-38, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) За означението „Велика църква“ в Архивския номоканон. В: Търновска книжовна школа, т.9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век. Девети международен симпозиум, Велико Търново 15-17 октомври 2009 г, с.524-539, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Патриарх Йоаким – автор на т.нар. първо проложно житие на св.Йоан Рилски. В: Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски“, книга IV, с.67-83, Силистра, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев"

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Разигра се Черно море. 101 Български народни песни за морето. (съст. и предговор) Варна, Издателство МС ООД

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Търновските патриарси след Евтимий. В: Дни на науката' 2011, т.1, Посвещава се на 100-годишнината от рождението на проф.Александър Бурмов, с.15-26, Велико Търново, Съюз на учените в България - клон Велико Търново, издателство "Фабер"

Анчев, Стефан (2011) Велико Лечев. Движение в Добруджа за защита на Съединението в 1885 г. В. Търново. Издателство „Фабер”, 2011 г. 260 с // Исторически преглед, бр. 1-2, 2011., с. 241-244. – ISSN 0323-9748

Анчев, Стефан (2011) НАТО на Балканите в края на ХХ век. Балканите – език, история, култура. Т. II. Издателство „ИВИС” В. Търново. 2011, с. 203-210. – ISSN 1314-4065

Анчев, Стефан (2011) Ньойският договор и договореностите след разпадането на Източния блок – унижение на победените. „Нова зора”, бр. 49 (6 декември 2011 г.), бр. 50 (13 декември 2011 г.). ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Студената война – идеологически сблъсък или война за ресурси. Нова зора ,бр. 34 (23 август 2011 г.), бр. 35 (30 август 2011 г.), бр. 36 (6 септември 2011 г.), бр. 37 (13 септември 2011 г.) ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Употребените Балкани. в. „Нова зора”, бр. 30 (26 юли 2011 г.) и бр. 31 (2 август 2011 г.). ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Участието на 6-ти пехотен Търновски полк в освобождението на Добруджа (1916-1917 г.). Първата световна война и събитията на добруджанския фронт. Тутракан 2011., с.127-133. – ISSN 978-954-9971-56-9.

Анчев, Стефан (2011) Югославско-албанско-българските отношения след Втората световна война. Живот и дело академика Богумила Храбака. Косовска Митровица 2011., с. 37-55.

Анчева, Антоанета (2011) Иван Бочев. Юбилеен каталог. Иван Бочев : Монографичен албум / Състав. Антоанета Анчева. УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2011. ISBN 978-954-524-558-9 COBISS.BG-ID 1243848164

Аркадиев, Димитър (2011) Демография. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център по образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2011.

Аркадиев, Димитър (2011) Етническите деформаци Русе, ИК"Ахат", 2011, 216 с., ISВN: 978-954-9664-36-2

Аркадиев, Димитър (2011) Определяне на етническия състав чрез преброяванията на населението Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий",Велико Търново,2011, 199 с.,ISBN 978-954-524-797-2

Астарджиева, Татяна (2011) Българо-сръбски отношения и Русия преди създаването на Балканския съюз. - В: Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, Том 98-99, Suppl.1. Докторантски четения - март 2006, С., 2011, с. 89-97, Online. ISSN за ГСУ; ИФ 0204-4005.

Атанасов, Асен (2011) Динамика на тренировъчното натоварване в подготвителния период при млади футболисти (15-16 годишни) III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Ай анд Би” сборник “Кинезиология 2011”, Ред. проф. Людмил Петров, с. 90-93 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 112517091

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2011) Атанасова 2011: Атанасова, Св. Личните местоимения в английския и българския – индексикални знаци за разкриване на изявите на личността в дискурса.// Цанков, К. (ред.) Проблеми на социолингвистиката, кн. 10, „Езикът и социалният опит”, София: ИК „Знак‘94”, 354 – 360

Атанасова, Иванка (2011) Бинарные субстантивные терминологические словосочетания Кутаиси, Грузия

Атанасова, Иванка (2011) Практическая морфология русского языка. Пособие-справочник(переработанное и дополненное издание) Велико Търново

Атанасова, Иванка (2011) Специфика болгарско-русских омонимов-существительных. Велико Търново

Атанасова, Иванка (2011) Терминологические наименования от собственных имен. Велико Търново

Байчев, Илиян (2011) Алманах на Юридическия факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 1991-2011. (съставител, автор на представящите текстове, в съавторство) Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-784-2

Бакоев, Валентин (2011) Един модел за решаване на логически задачи от тип двучленнa релация Математика и информатика, бр. 6, 2011, стр. 28-38. ISSN 1310–2230

Баланов, Йордан (2011) Действия на учредителите от името на учредяваното юридическо лице De jure, 2011, №1, с. 72-84, ISSN: 1314-2593

Баланов, Йордан (2011) Ограничения на органното представителство на сдружения и фондации -Съвременно право, 2011, №3, с. 55-73, ISSN 0861-1815

Баланов, Йордан (2011) Специфични промени в органното представителство на фондация -De jure : официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 2011, №2, с. 22-31, ISSN 1314-2593

Баланов, Йордан (2011) Учредяване на фондация. -Взаимодействието теория-практика: Ключови проблеми и решения. Международна конференция. Том втори. 24-25 юни 2011 г. Бургас./Ред. колегия. проф. д-р Петко Чобанов, проф. д-р Васил Янков.-Бургас: Бургас-2011, 2011, с. 167-174. ISBN 978-954-9370-79-9

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Mësimi i gjuhës dhe i letërsisë shqipe në Bullgari dhe në veçanti në universitetin e Veliko Tërnovës. – В : Studime albanologjike. Me artikuj të mbajtur në konferencë ndërkombëtare, organizuar nga Departamenti i Gjuhës shqipe, Tiranë më 30.09.2010. Nr. 2. Tiranë, 2011, 331-339. -Тирана. Тирана

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa e kolonisë shqiptare të Sofjes në letrat shqipe. – В: Përmbledhje artikujsh nga Seminari XXX ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare /The XXX internacional seminar on Albanian language, literature and culture/, Prishtinë, 15-27 gusht 2011, Prishtinë, 2011, 531-541. -Прищина. Прищина

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa të Akademik Jani Thomai në fushën e fjalëformimit. –В: Konferenca shkencore. „Akademiku” Jani Thomai në 75-vjetorin e lindjes. (Përmbledhje materialesh). Korçë, 2011, 110-117. -Корча гр. Корча, Албания

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Nomina Loci в българския и албанския език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Tърново, 2011, 272 с. ISBN 978–954–524–798–9. Велико Търново

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Сходният локативен модел с формант -ина/-inë в българския и албанския език. – В: Съпоставително езикознание. Кн. 1. София, 2011, 37-46. -София. София

Бело, Раки (2011) Бело, Раки.Основните термини в баскетболната игра в българския и албанския език. Доклад, изнесен на научна международна конференция „Кинезиология”, организирана от педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28. 10. 2011, В. Търново, 2011, 265-269. -В. Търново. Велико Търново

Белогашев, Георги (2011) По проблема за нравствеността във философията на Димитър Михалчев В: Философска антропология - избрани гледни точки, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 217-228, ISSN 1314‐2763

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С. Проучване на етиологичните и патогенетичните фактори на ставната контрактура. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011, с. 302-305. Print ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID – 1125170916.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Е. Кънчева. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011, с. 306-309. Print ISSN 1313-244X , COBISS.BG-ID – 1125170916.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, том 5/2011, серия 8.1, с. 20-25. Print ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID - 1121172452.

Белчева, Весела (2011) Deutschsprachige Kinder- und Jugendlitaratur fuer Studenten der Fachrichtungen Grundschulpaedagogik mit Deutsch und Vorschulpaedagogik mit Deutsch. // Немскоезична детско-юношеска литература за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 100 с., ISBN 978-954-8387-86-6, COBISS.BG-ID 1239582692

Белчева, Весела (2011) Einfuehrung in die oesterreichische Landeskunde fuer Studenten der Fachrichtungen Grundschulpaedagogik mit Deutsch und Vorschulpaedagogik mit Deutsch. // Увод в австрийското странознание за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 96 с., ISBN 978-954-8387-95-8, COBISS.BG-ID 1239583716

Белчева, Весела (2011) За някои проблеми пред ранното обучение по немски като чужд език в българския образователен контекст Сп. "Образование", бр. 4, 29-37,ISSN 0861-475X

Белчева, Весела (2011) За съвременното състояние на обучението по немски като чужд език в детската градина и в началното училище Сп. "Педагогически алманах", бр.3, том 19

Белчева, Весела (2011) За съвременното състояние на обучението по немски като чужд език в детската градина и в началното училище. Белчева, В., Станчев, С., Стоянова, В., Върлинкова, Г. (съст.). Сборник "Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи". Велико Търново: Ивис, 73-81. ISBN 978-954-2968-18-4, COBISS.BG-ID 1249131492

Благоев, Благовест (2011) Код автора как переводческая проблема (на материале болгарского перевода пьесы “Бесприданница” А.Н. Островского). //„Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 8-11 апреля 2010 г.: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения“ – Велико-Тырново: Изд-во ИВИС, 2011, с. 710-713, ISSN 13-12-3069.

Благоев, Благовест (2011) Перевод – двяузычный словарь – синонимия (на материале корпуса параллельных русских и болгарских текстов) „Русский язык как инославянский. Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении“. : „Руски језик као инословенски. Савремено изучавање руског језика и руске културе у инословенској средини”. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2011, № 3., с. 144-155, ISSN 1821-3146.

Бонджолов, Христо (2011) Homo balcanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В. Търново: Издателство Faber. 2011. 2. прераб. изд. 140 с. ISBN - 978-954-400-476-7. COBISS.BG-ID - 1239495396.

Бонджолов, Христо (2011) Да ожениш стар ерген (Елин Пелин - Жената със златния косъм) Светът на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Николай Даскалов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011. ISBN - 978-954-524-775-0. COBISS.BG-ID - 1238056420.

Бонджолов, Христо (2011) Името като белег за разпознаване и различаване в романа на Димитър Талев „Железният светилник" Име у култури срба и бугара/Името в културата на сърби и българи. // Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012. ISBN: 978-86-7379-242-2.

Бонджолов, Христо (2011) Ни град, ни село (Нишките повести на Стеван Сремац) Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011. 140-145 стр. ISBN - 978-954-524-788-0. COBISS.BG-ID - 1237699556.

Бонджолова, Валентина (2011) Аспекти на диграфията в българския език CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN. Biała Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2011, с. 122-128. ISBN 978-83-923124-3-7.

Бонджолова, Валентина (2011) Проучване на авторски неологизми като нов обект и инструмент за изследване на езиковите функции в когнитивната неврология (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Ред. Стоян Буров, Кирил Цанков, Анелия Петкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 173-190. ISBN 978-954-524-810-8.

Бонджолова, Валентина (2011) Фонестемата като субморфемна единица (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Годишњак за српски jезик и књижевност. Година ХХІV, бр. 11. Ниш, 2011. Стр. 73-80. ISBN 1451-5415. Електронна публикация: http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo/images/casopisi/srpski/2011/godisnjak/Valentina%20Bondzolova%20Natalia%20Deleva.pdf

Бонева, Галя (2011) Активната позиция на ученика в образователните дейности Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, XIX, 2011, №2 ISSN 1310 – 358Х,с.19-33. COBISS. BG-ID 1287124196

Бонева, Галя (2011) Възможности за активизиране на ученика в образователните дейност. . ISSN 1314 - 2283 В: Научни трудове на Съюз на учените в България. Дни на науката, Том 1, 2011, с. 279-287.ISSN 1314 - 2283, COBISS.BG-ID1248781028

Бонева, Галя (2011) Възможности за справяне с образователните проблеми на децата на емигрантите в България. В: Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев”, том. 50, серия 6.2 Педагогика и психология, Русе. 2011, ISSN 1311 - 3321

Бонева, Галя (2011) Общуване с деца със специални образователни потребности. В: сборник „Подадена ръка”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, Изд. Фабер, 2011, ISBN: 978-954-400-555-9 COBISS. BG-ID 1239494628

Бораджиева, Елена (2011) The motivation profile of the trainees in the National military university - conclusions about the pedagogical practice. In Proceedings of the 47-th International Applied Military Psychology Symposium, Vienne, 2011, p. 56-61 \CD\ http://www.iamps.org/html/body_iamps_2011.html Австрия

Бораджиева, Елена (2011) The psychological preparation of cadets for action in extreme situations. The 4th Conference on COPING WITH EXTREME SITUATIONS 22-26.11.2010. Office of Naval Research Global - Science&Technology, Prague, 2011, p.30-38 ISBN 978-80-905084-1-5 http://casri.cz/web/index.php/publikacni-cinnost/154-sbornik- konference-z-roku-2011-zvladani-extremnich-situaci Prague

Борисов, Борислав (2011) Отговор на исковата молба и неговото значение в исковия процес Списание "DE JURE", 2011, № 1, с. 85-94, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332

Братанова, Боряна (2011) Английски фразеологични единици с лексема French и френски фразеологични единици с лексема anglais/-e – типологизация и съпоставка. Сб. от международна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото", Велико Търново, октомври 2010 г. Ред. К. Петров и В. Сабоурин. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 132–138. ISBN 978–954–400–472–9 COBISS.BG-ID - 1237702372

Будева, Соня (2011) „Синдром на емоционалното изгаряне сред помагащите професионалисти /в частност социални работници/ - причини и следствия, Сб. „Социални изследвания”, УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011, с.117-134, ISBN 978-954-524-771-2; (COBISS.BG-ID 1237694692) УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Будева, Соня (2011) За „тъмната” страна на социалните мрежи, сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”, Книжка 2 (2011), Статия 23 // Issue 2 (2011), Article 23, с.231-239, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2011) Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, второ преработено и допълнено издание, ISBN 9789542306054 Академично издателство „Ценов”, Свищов

Будева, Соня (2011) Личност и адиктивно поведение, автореферат към докторска дисертация, СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost , 2011 СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t

Будева, Соня (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, трето преработено издание, 2011, с.136, ISBN: 978-954-400-452-1 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2011) Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 287 с. второ разширено и преработено издание, ISBN-978-954-400-627-3, COBISS.BG-ID 1245040356 Самостоятелно разработени от автора: Раздел първи - глава 13, Раздел трети - глави от 20 до 28, Раздел четвърти - от 1 до 22 Изд.”Фабер”, В.Търново

Бузов, Вихрен (2011) "Social Responsibility and Political Participation (the Case of Bulgarian and Romanians)" The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press and St. Cyril and St. Methodius University Press, pp.15-19.

Бузов, Вихрен (2011) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” , Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-829-0

Бузов, Вихрен (2011) Certain Problems in the Ongoing Reform of Bulgaria’s National Security System Tрадицjа, модернизацjа, идентитети. Место традицje и модернизацje у различитим концепциjама и стратегиjама развоjа земля у траанзиции, Университет у Нишу, сс.229-235;

Бузов, Вихрен (2011) Rationality, Decisions and Norms in the Globalization Era (Essays in Practical Logic) Велико Търново: Издателство "ИВИС",122 стр., ISBN 978-954-2968-10-8 .

Бузов, Емил (2011) Иновационни подходи в методиката на обучение в началното училище Сборник от международна конференция "Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения", ред. кол. Петко Чобанов и др., т. IV, БСУ, Габрово: Екс-Прес, 2011, с. 263-270, ISBN 978-954-9370-81-2, COBISS.BG-ID 1245772260

Булева-Петрова, Марияна (2011) "Петербургское приношение Моцарту" (музикалнотеоретичен пътепис) Българско музикознание, 2011, 2, с.83-86. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2011) Гармоничные числа и теория гармонии Михаила Марутаева – экспериментальное исследование на примере фуг из Двадцати четырех прелюдий и фуг ор. 87 Дмитрия Шостаковича. - В: «Изучая мир Дмитрия Шостаковича…» (общая редакция и составление Г. П. Овсянкиной). Санкт-Петербург: Союз художников, 2011, с. 107-139. ISBN 978-5-8128- 0106-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) Звуковата текстуализация на автентичния контекст като обновителен фактор в историята на музикалното мислене – В: Текстът като феномен на културата. Варна: „Св. св. Константин и Елена Холдинг“, 2011, с. 143-158. ISBN 978-954-92464-3-8

Булева-Петрова, Марияна (2011) Идеята за хармония у св. Василий Велики Сб. Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на православния богословски факултет. Редколегия: доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Елена Попова, доц. д-р Свилен Тутеков, гл. ас. д-р Стефка Кънчева. ВТ: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 259-278. ISBN: 978-954-524-801-6

Булева-Петрова, Марияна (2011) Размисли за съвременното състояние на теоретичните дисциплини в рамките на професионалното музикално образование. Сб. от конференция Съвременното образование в училищата по изкуствата – състояние и перспективи в европейския контекст. Пловдив: Астарта, 2011, с. 62-70. ISBN 978-954-350-114-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) ХАРМОНИЯТА КАТО ПЕСЕН БЕЗ ДУМИ (по повод най-новото учебно пособие от проф. д-р Пламен Арабов - „Песни без думи”). Музикални хоризонти, 2011, 2. Print ISSN 1310-0076

Бурнева, Николина (2011) Interkulturelle Spezifik (Deutsch-Bulgarisch) im Fachsprachenunterricht. BDV-Magazin, Dezember 2011, S. 33-38. ISSN 1310-6228

Бурнева, Николина (2011) Бурнева, Николина. Очерци за Югоизточна Европа или за потребителското отношение към историографията. сп. Проглас, (20) 1/2011, 265-273. ISSN 0861–7902 ; COBISS-ID.BG COBISS.BG-ID - 1238664676

Бурнева, Николина (2011) Очерци за Югоизточна Европа или За потребителското отношение към историографията. // (XX) Проглас, 2/2011, 166-169. сп. „Проглас”, год. ХX, кн. 2/2011, с. 166-169.

Бурнева, Николина (2011) Учебни модули "Масмедии" за чужденци с майчин език немски. // www.idial4p-center.org/bg/ (Düsseldorf: IKK, 2011) www.idial4p-center.org/bg/

Бурнева, Николина (2011) Учебни модули по журналистика за чужденци с майчин език немски. // www.idial4p-center.org/bg/ (Düsseldorf: IKK, 2011) www.idial4p-center.org/bg/

Буров, Стоян (2011) „Обяснение в граматика” [За доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010)]. Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, бр. 11 („К”). Велико Търново: Faber, 2011, стр. 420-424. ISSN 1311-0209

Буров, Стоян (2011) Башкирско-болгарские лексические параллели М. В. Зайнуллин (отв. ред.). Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской филологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения известного башкирского ученого-тюрколога, писателя и общественного деятеля Дж. Г. Киекбаева. Уфа: Издательство „Диалог”, 2011, стр. 30-39.

Буров, Стоян (2011) Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин.София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 136-141. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902

Буров, Стоян (2011) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ. Помагало с правила, упражнения и тестове [Част: Препинателни знаци] Велико Търново: Фелина, 2011. 205 стр. (4. изд.) ISBN 954-90815-1-6

Буров, Стоян (2011) Правописните речници на Стоян Романски Ст. Буров (отг. ред.). Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 33-64. ISBN 978-954-524-810-8

Буров, Стоян (2011) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2011. 280 стр. (18. изд.) ISBN 978-954-439-681-7

Бурова, Пенка (2011) Мотивация и демотивация в чуждия език. Педагогически алманах (Велико Търново), ХІХ, Извънреден брой /2011, с. 12 - 19.

Буюклиева, Стефка (2011) On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3 or 7 International Journal of Information and Coding Theory (IJICOT)

Буюклиева, Стефка (2011) On the performance of binary extremal self-dual codes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2011) Some connections between self-dual codes, combinatorial designs and secret sharing schemes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2011) Елементарна теория на числата с алгоритми УниМат СМБ, ISBN 978-954-8880-37-4, 2011.

Бялмаркова, Петя (2011) 3D Technologies in e-Learning Proceeding of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society – e-Learning ’11, European Thematic Network Teaching, Researching and Inovation in Computing Education, ISBN: 978-606-505-460-8, Bucharest, Romania.

Бялмаркова, Петя (2011) Анализ на развитието на 3D технологиите за визуализация Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново, България.

Бянова, Невена (2011) Либерализацията на пазара на електроенергия в ЕС и пазарната концентрация Eight International Scientific Conference "Investments in the Future - 2011" Proceedings, 2011, pp. 237-242. Varna Scientific and Tech. Unions, ISSN: 1314-3719, (COBISS.BG-ID 1237835236)

Бянова, Невена (2011) Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика Сб. от научна конференция "Дни на науката 2010", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, май 2010, Ред. М. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2011, с. 198-206. ISSN: 1314-2283

Бянова, Невена (2011) Стандарт ISO 14001:2004 - развитие и приложение във висшето образование В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. Б. Байков, Велико Търново:.„Ай анд Би”, 2011 г., с. 28-43, ISBN: 978-954-9689-64-8, (COBISS.BG-ID 1239706340)

Вавжиняк, Кинга (2011) Rozumieć to za mało – jak ćwiczyć i rozwijać język polski u Słowaków? Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2011, s. 157–175.

Вараджакова, Десислава (2011) (Пенкова) Управление на приходите в хотелиерството Сб. доклади от юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век“, УНСС, 2011, изд. "Авангард Прима", ISBN 978-954-323-906-1, стр. 157-164

Василев, Сава (2011) Арбанашките махали на литературата. Книга за сприказване.В. Търново: Фабер, 2011, 195 с. ISBN 978 954 400 528-3 COBISS.BG-ID 1245191908 В. Търново : Фабер, 2011. – 196 с.

Василев, Сава (2011) Варвело. Книга за явяване: Литературният фронт. Евангелие от Лазар. В. Търново: Фабер, 2011, 335 с. ISBN 978 954 400 526-9 GOBISS.BG-ID 1245104100 В. Търново : Фабер, 2011. – 338 с.

Василев, Сава (2011) Литературата и социализмът – драмата на опаметената истина. Също и в: Литературата и социализмът : Фрагменти върху предисторията на историческия роман от втората половина на 20. век. - Електронно сп. LiterNet, 11.01.2011, № 1 (134). Online ISSN 1312-2282, както и в: Svobodata.com, 25.01.2011. и Лит. вестник, № 1, 13-19 ян. 2010, с. 10 България

Василева, Магдалена (2011) Още нещо за езиковите стратегии в японските реклами. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011 г., стр. 441-450. В. Търново

Василева, Радка (2011) Принос на конструкциите с функционален глагол в немския език. - В: Филологически сборник IV. Велико Търново – Твер. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 41-46. ISBN 978-954-524-767-5. COBISS.BG-ID 1270068452 Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия. Иконопочитанието и иконоотрицанието през осми век (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2011), c. 328, ISBN 978-954-524-779-8; COBISS.BG-ID 1281650404

Великов, Юлиян (2011) Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в домейна на исляма Свидетелства на традицията, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2011), с.20-36, ISBN: 9789545248016; COBISS.BG-ID 1240277220

Великова, Силвия (2011) Listening and cross-cultural understanding in conversation (with a focus on American Culture) 20th BETA-IATEFL Annual International Conference “Creativity in Language Teaching – Reaching out to the New Generation of Learners”, 29. 04-01. 05 2011, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, ISSN 1311-7351 (Co-author: Daniel Perez) http://www.beta-iatefl.org/2873/blog-publications/listening-and-cross-cultural-understanding-in-conversation-with-a-focus-on-american-culture/

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Енорийският храм в културата на града (Възрожденски щрихи към историята на църквата "Успение Богородично", Велико Търново). // Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 179-199). ISBN 978-954-524-788-0; COBISS.BG-ID 1237699556 Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 179-199). ISBN 978-954-524-788-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За изходите от историята (Анчо Калоянов. "Див огън", второ издание, 2008). // Знаци - Варна, 2011, бр.1, (с. 132-148). ISSN: 1312-4412. Знаци - Варна, 2011, бр.1, (с. 132-148). ISSN: 1312-4412.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За Йовковия "метафизичен реализъм" (Светлозар Игов. Балканът, ханът, чифликът. Привидният реализъм на Йордан Йовков, 2011) // Електронно списание LiterNet, 08.12.2011, № 12 (145) (08.12.2011). Също: Антимовски хан (Добрич), 2012, бр. 1, (с. 51-61). ISSN 1313-7832. Електронно списание LiterNet, 08.12.2011, № 12 (145) (08.12.2011). Също: Антимовски хан (Добрич), 2012, бр. 1, (с. 51-61). ISSN 1313-7832.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За реализма като илюзия за действителност (Светлозар Игов. Балканът, ханът и чифликът. Привидният реализъм на Йордан Йовков. 2011). // Знаци - Варна, 2011, бр. 4, (с. 87-91). ISSN : 1312-4412. Знаци - Варна, 2011, бр. 4, (с. 87-91). ISSN : 1312-4412.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За световните контексти на българската литература (Владимир Донев. Примамливите блясъци в прочита. 2010). // Езиков свят (Благоевград), 2011, том 9, бр. 2, (с. 228-231). ISSN 1312-0484. Езиков свят (Благоевград), 2011, том 9, бр. 2, (с. 228-231). ISSN 1312-0484.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Идеите на критика. Предговор. // Иван Мешеков. Към реалистична критика. - В. Търново: Веста, 2011, (с. 5-18). ISBN 978-954-543-036-7. ; Също в: КИЛ (Варна), 2011, бр. 6, (с. 1, 9). ISSN 1310-120Х. Иван Мешеков. Към реалистична критика. - В. Търново: Веста, 2011, (с. 5-18). ISBN 978-954-543-036-7. ; Също в: КИЛ (Варна), 2011, бр. 6, (с. 1, 9). ISSN 1310-120Х.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Идеите на критика. Предговор. // Иван Мешеков. Към реалистична критика. Велико Търново: Веста, 2011, (с. 5-19). ISBN 978-954-543-036-7 ; Също: КИЛ (Варна),2011, бр. 6, (с. 1, с. 9). ISSN 1310-120X. Иван Мешеков. Към реалистична критика. Велико Търново: Веста, 2011, (с. 5-19). ISBN 978-954-543-036-7 ; Също: КИЛ (Варна),2011, бр. 6, (с. 1, с. 9). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание "Художник" - дом на изкуствата. // Знаци - Варна, 2011, бр. 3, (с. 109-120). ISSN: 1312-4412. Знаци - Варна, 2011, бр. 3, (с. 109-120). ISSN: 1312-4412.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание "Художник" и литературата. - Велико Търново: Веста, 2011, с. 158. ISBN 978-954-543-037-4; COBISS.BG-ID 1246586852 Велико Търново: Веста, 2011, с. 158. ISBN 978-954-543-037-4.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание "Художник" на прага на 1910 г. // 1910. Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии. Съставители: Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов. - София: Сиела, 2011, (с. 188-223). ISBN 978-954-28-0919-7. 1910. Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии. Съставители: Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов. - София: Сиела, 2011, (с. 188-223). ISBN 978-954-28-0919-7.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Ханът и храмът. Йовковият Антимовски хан в литературнокритическата интерпретация на Иван Мешеков. // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Отговорен редактор: Ценка Иванова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 114-128). ISBN 978-954-524-775-0. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Отговорен редактор: Ценка Иванова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 114-128). ISBN 978-954-524-775-0.

Велчев, Борис (2011) “Human Smuggling in and Through Bulgaria” “Human Trafficking, Smuggling and Illegal Immigration”, NATO Science for Peace and Security Programme, 2011, ISBN-10: 9781607507239

Велчев, Борис (2011) За необходимостта от конституционно ограничение на правото на парламента да криминализира В: „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България” (Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011г.), ISBN: 978-954-9615-60-9

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл. 208 НК сп. „De Jure”, бр. 2 от 2011 г., с. 5-14, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл.282 НК сп. „De jure”, 2010г., бр. 1 от 2011 г., с. 5-10, ISSN: 1314-2593

Видиновски, Милен (2011) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info Международна конференция на катедра "ТМФВ" Кинезиология

Видолов, Иван (2011) Освидетелстване от лекар по реда на чл. 158 НПК. сп. „Общество и право“, бр. 7/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55-65.

Видолов, Иван (2011) Освидетелстването – исторически и сравнителноправен анализ. Бюлетин факултет „Полиция“, бр.32 /2011, с. 191 -212.

Видолов, Иван (2011) Престъпления против избирателното право. Методика за разследване. София: Сиела, 2011, ISBN 978-954-28-0955-5, с. 89 – 97, 113 – 126, 149 – 255.

Видолов, Иван (2011) Процесуални проблеми при осигуряване на образци за сравнително изследване по реда на чл. 146 от НПК. сп. „Общество и право“, бр. 4/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55 – 64.

Видолов, Иван (2011) Тактика на освидетелстване в досъдебното производство. София: Фенея, 2011, ISBN 978-954-9499-70-4, 179 с.

Владов, Владимир (2011) Европейското просвещение и Балканите // Балканите – език история, култура / Доц. д-р Красимира Мутафова. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 114-120. ISSN 1314-4065

Владов, Владимир (2011) Елинското училище в Търново и дейността му като финансова институция през първата половина на ХIX в. // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. V / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 291-297. ISBN 978-954-524-780-4

Влайков, Светлозар (2011) Библейският текст и фразеологията на средновековния книжовен език. В сб.”Свидетелства на традицията”, В. Търново, 2011, с. 11 – 19, ISBN 978-954-524-801-6 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Водата като образ-символ в постоянните сравнения от старобългарския книжовен език. В сб.”Изворът на живота”, С., 2011, с. 247 – 254, ISBN 978-954-400-617-4 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Познатият непознат образ-символ на палмата в книга Псалтир. Международен годишен семинар на Collegium Biblicum, Несебър, 2011 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Рецензия на дисертационен труд на Стефания Амириду (Тракийски университет, Комотини, Гърция) ,,Слова греческого происхождения в русском языке (в контексте их истории)” за придобиване на научна и образователна степен доктор – Софийски университет, Факултет по славянски филологии, проведена защита на 17.10.2011 г. У нас

Влайков, Светлозар (2011) Рецензия на монографията на Даниела Константинова „Иронията като начин за възприемане на света”, В. Търново, 2011 г., В сп. „Проглас”, В. Търново, бр. 2, 2011 г. У нас

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”.Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1),COBBIS.BG-ID 1240263140

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство. Сб. от Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”. Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1) COBBIS.BG-ID 1240263140

Врачовска, Мария (2011) Понятийни и организационни аспекти на проектното финансиране В: Сборник студии „Оптимизационни стратегии по управлението на кризата в рамките на Нова Европа”. Ред. П. Стефанова. Велико Търново: Фабер, 2011 с. 73-105. ISBN 978-954-400-599-3

Вълкова, Владимира (2011) Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende: Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Sc. Penka Angelova. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011. ISBN: 978-954-524-770-5, COBISS.BG-ID: 1237846756.

Вълкова, Владимира (2011) Romantische Gender-Aspekte in Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". - In: Немски романтизъм: пътеводни проекти. Библиотека Германистични студии. Литературно сдружение „Гьоте в България”. Ред. Н. Бурнева. Велико Търново: ПИК, 2011, 409–427 с. ISBN 978-954-736-222-2.

Вълкова, Владимира (2011) Конструиране на субект и пол. За някои аспекти на мъжкото и женското начало в романа на Роберт Музил "Човекът без качества". – Проглас, 2011, т. 20, бр. 1, с. 46-79. Print ISSN 0861-7902, CEEOL, COBISS.BG-ID 1119668196.

Вълчева, Пламена (2011) The Globalization of English: Perspectives for Business English Teaching. //Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма — теория, практика, перспективи. /Весела Белчева и др. — Велико Търново: Ивис, 2011, с. 126-134. ISBN: 978-954-2968-18-4, COBISS.BG-ID 1249131492

Върбанов, Златко (2011) Hadamard Matrices, Designs and Their Secret-Sharing Schemes Lecture Notes on Computer Science 6742, Springer-Verlag, 2011, pp.216-229, [ISSN 0302-9743, 1611-3349], https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=recordpage&eid=2-s2.0-79959928586&citeCnt=3&noHighlight=false&sort=plf-f&src=s&sid=a5ab8b39e997560908779cab035929a0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856618122100%29&relpos=0

Върбанов, Златко (2011) Identification for information sources Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 6.1, 2011, стр.24-27, ISSN 1311-3321

Върбанов, Златко (2011) SOME CONNECTIONS BETWEEN SELF-DUAL CODES, COMBINATORIAL DESIGNS AND SECRET-SHARING SCHEMES Advances in Mathematics of Communications, vol.5, N:2, 2011, pp.191-198, [ISSN 1930-5338, 1930-5346], https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79955780715&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a5ab8b39e997560908779cab035929a0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856618122100%29&relpos=1&citeCnt=3&searchTerm=

Върбанова, Силвия (2011) Интегриран начин за представяне на научна информация чрез електронната платформа за търсене SciVerse, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 3.2, стр.133-137, Русе, 2011, ISSN 2603-4123 (on-line), COBISS.BG-ID - 1245223396 Русе

Върбанова, Силвия (2011) СУБД MariaDB и използване на виртуални колони, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Сборник научни трудове, стр. 61-67, Шумен, 2011, ISBN - 978-954-577-603-8, COBISS.BG-ID - 1247785188 Шумен

Върлинкова, Галина (2011) El mundo de los animales Издателство "Фабер", 2011 ISBN: 978-954-400-515-3

Гавазова, Невена (2011) Българската агиография от ХІV век и агиологията на исихазма („Житие на св. Петър Атонски”). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Велико Търново, 2011, 48 с.

Гавазова, Невена (2011) Житие на св. Петър Атонски. Някои особености от агиологична перспектива. В: Търновска книжовна школа. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм (ХІІ – ХV век). Девети международен симпозиум. Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Ред. колегия: Д. Кенанов /отг. ред./, Ив. Харалампиев, М. Спасова, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Пл. Павлов, Д. Попмаринов. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 55 – 80, ISBN 978-954-339-2 (Т. 9). Данни по НРС: 1481. ТЪРНОВСКА книжовна школа. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1989. 954‐524‐339‐2 COBISS.BG-ID 1248773860; в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране ID № 2099 /954-524-339-2 (т. 9)/

Гайдова, Радка (2011) Технологичната подготовка на предучилищниците. София, сп. Предучилищно възпитание, 2011, 2011, 8, с. 65-72. ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID - 1238631396

Гайдова, Радка (2011) Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 години в България Tehnologichnoto obuchenie na podrastvashtite ot 3 do 11 godini v Balgariya, В. Търново. ВТУ, сп. Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU

Галунов, Тодор (2011) Изборното законодателство в България 1940 - 1944. г., Либерална библиотека "Хермес, 2011, февруари, (онлайн). Либерална библиотека, фондация „Хермес”, кн. 12а, 2010, www.hermesbg.org.

Ганчева, Илияна (2011) Балканската баня като обществена постройка (по сведения на пътешественици от XV – XIX век) Балканите – език, история, култура. Т. ІІ., ВТ, 2011., 341-345, ISSN:1314-4065.

Ганчева, Илияна (2011) Обредната употреба на водата на Гергьовден и Еньовден От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, ВТ, 2011, 112 – 119. ISBN 978-954-427-926-4

Ганчева, Илияна (2011) Тhe attitude of museums to socialism in the period of Bulgarian transition to democracy. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol 4(53), Series VII, № 2, ISSN 2066-7701

Ганчева, Магдалена (2011) О проблеме создания учебного словаря межъязыковых аналогов (на материале русского и болгарского языков). – Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. В.-Тырново, 8 – 11 апреля 2010 г. Издательство “ИВИС”. В.-Тырново, 2011, с. 61-66. ISSN 1312 - 3069. В.Търново

Ганчева, Магдалена (2011) Типы семантических отношений в сфере межъязыковой лексической аналогии. –Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. В.-Тырново, 8 – 11 апреля 2010 г. Издательство “ИВИС”. В.-Тырново, 2011, с. 57-61. ISSN 1312 - 3069. В.Търново

Гаранчовска, Ленка (2011) [Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Eds. M. Harvalík – E. Minářová – J. M. Tušková. Brno: Masarykova univerzita 2009. 316 s. ISBN 978-80-210-5102-7]. In: Jazykovedný časopis, roč. 62, 2011, č. 2, s. 133 – 141. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2011) K vývinovým tendenciám pragmatoným (na materiáli názvov mliečnych výrobkov). In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře (Ústí nad Labem 1. 9. – 3. 9. 2010). Ed. P. Mitter a Z. Menšíková. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011, s. 264 – 270. ISBN 978-80-7414- 362-5.

Гаранчовска, Ленка (2011) O spôsoboch tvorenia chrématoným. In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. XVII. Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Olsztyn 9. – 11. 9. 2010). Red. M. Biolik a J. Dumy. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, s. 357 – 370. ISBN 978-83-7299-748-7.

Гевренова, Нина (2011) Въпроси на правната уредба на основанията за уволнение, при които се осъществява предварителна закрила. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. V. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. [В чест на 75-годишнината на проф. дюн Васил Мръчков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 169-184; ISBN 978-954-07-3272-5. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. V. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. [В чест на 75-годишнината на проф. дюн Васил Мръчков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 169-184; ISBN 978-954-07-3272-5.

Генова, Дафинка (2011) Humor and Gender. Сб. от научна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото", Велико Търново, 2010. Ред. Кр. Петров et al. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 66-82. ISBN: 978-954-400-472-9 COBISS.BG-ID 1237702372

Генова, Дафинка (2011) Pragmatic Inference and Deductive Rules. Сб. по случай 13-годишнината на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Съвременни философски изследвания". Ред. В. Бузов et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 174-187. ISBN 978-954-524-806-1 COBISS.BG-ID 1238994916

Генова, Дафинка (2011) Studying Humor Seriously. Veliko Turnovo: Faber, 2011, 346 pp. ISBN 978-954-400-466-8 COBISS.BG-ID 1237793252

Генчева, Грета (2011) Approfondire l’italiano. Издателство „I&B” Ltd, Велико Търново, 2011, 218 с., ISBN 954-9689-07-7, в съавторство.

Генчева, Грета (2011) Основни характеристики на специализираните текстове в италианския език Сборник от конференция „Паисий Христов – една кариера в служба на словото"; Издателство „Фабер”, ВеликоТърново, 2011, с. 159 – 165, ISBN 978-954-400-472-9

Георгиев, Борис (2011) „Борис Желев“ В „От изкуство към антиизкуство (панорамен поглед върху новото, съвременното и авангардното българско пластично изкуство в контекста на европейската художествена култура)“, Валентин Ангелов, Издателство "Агато", София, 2011, с. 44-45. ISBN 978-954-8761-88-8; COBISS.BG-ID 1239711204 София, Издателство "Агато", 2011, с. 44-45. ISBN 978-954-8761-88-8; COBISS.BG-ID 1239711204

Георгиев, Георги (2011) Advances in the theory of A, B, C numbers and its application to waveguide propagation in Proc. 30th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 1462-1466, in Abstracts, pp. 804-805, Suzhou, China, Sept. 12–16, 2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84858137332&partnerID=40&md5=47fdd6e7e4f20e2bde1e478e74e56743

Георгиев, Георги (2011) Area of Phase Shifter Operation of the Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 29th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 830, in Abstracts, pp. 1318-1322, Marrakesh, Morocco, March 20–23, 2011.

Георгиев, Георги (2011) Comparative study on the computational modeling and application of the classes of A, B, C numbers in Proc. Thirteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’11, Turin, Italy, September 12–16, 2011, art. no. 6046420, pp. 660-663, (Invited Paper in the Special Session “Future challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2011.6046420 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155181236&doi=10.1109%2fICEAA.2011.6046420&partnerID=40&md5=c84d46f68953f90060c6aa67ccbb6e5e

Георгиев, Георги (2011) L(c,n) and ^L(^c,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides: Review of Recent Results in Proc. Симпозиум по Съвременни проблеми на приложния електромагнетизъм, Veliko Tirnvo, Bulgaria, March 25, 2011, (Invited Plenary Paper) (in print).

Георгиев, Георги (2011) Numerical Study of the Differential Phase Shift in a Circular Ferrite-Dielectric Waveguide in Proc. 5th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2011, pp. 1666-1670, in USB, Rome, Italy, April 11–15, 2011, art. no. 5781817, pp. 1573-1577. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959681537&partnerID=40&md5=3716c0c46de8549459cf7640936d3121

Георгиев, Георги (2011) On the Class of A1 Numbers: Definition, Numerical Modeling, Domain of Existence, Basic Property and Application in Proc. XXX URSI General Assembly, article ID BP1.47, 4 pages, in CDROM, Istanbul, Turkey, Aug. 13–20, 2011, art. no. 6050456. DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6050456 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81255209303&doi=10.1109%2fURSIGASS.2011.6050456&partnerID=40&md5=f4cb151e1a1c4fe84e1b3104e75d72d8

Георгиев, Георги (2011) On the L4 Numbers and Their Application in Proc. XVIth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2011, art. no. 6081806, pp. 228-236, Lviv, Ukraine, Sept. 26–29, 2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-83455195774&partnerID=40&md5=72b9dcab0dbfeb9fb7a608d0b4e4a875

Георгиев, Георги (2011) Theorem for the Identity of the L(c; n) and ^L(^c,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides in Proc. 29th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 259, in Abstracts, pp. 357-361, Marrakesh, Morocco, March 20–23, 2011.

Георгиев, Георги (2011) Theory of the L numbers: definition, computational modeling, properties and application in Proc. Thirteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’11, Turin, Italy, 12–16 September 2011, art. no. 6046399, pp. 544-547, (Invited Paper in the Special Session “Future challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2011.6046399 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155126927&doi=10.1109%2fICEAA.2011.6046399&partnerID=40&md5=5b7f1aceb6a8b7db8dd4f5298380b812

Георгиев, Георги (2011) Theory of the L4 Numbers: Existence Theorem and Physical Interpretation in Proc. XXX URSI General Assembly, article ID DP1.7, 4 pages, in CDROM, Istanbul, Turkey, Aug. 13–20, 2011, art. no. 6050657. DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6050657 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81255154362&doi=10.1109%2fURSIGASS.2011.6050657&partnerID=40&md5=06ab5ad1ae75f3248621ed89301b8413

Георгиев, Георги (2011) Transmission Properties of the Circular Waveguide Completely or Partially Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. 1st IEEE-APS Topical Conf. Antennas Propagat. Wireless Commun. IEEE APWC’11, Turin, Italy, September 12–16, 2011, art. no. 6046808, pp. 865-868, (Invited Paper in the Special Session “Advances in wireless communications and their applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/APWC.2011.6046808 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155214455&doi=10.1109%2fAPWC.2011.6046808&partnerID=40&md5=4643ca795bd52e269b21bda9f921d039

Георгиев, Георги (2011) Transmission properties of the circular waveguide, containing an azimuthally magnetized ferrite toroid and a dielectric cylinder in Proc. 5th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2011, pp. 1870-1874, in USB, Rome, Italy, April 11–15, 2011, art. no. 5781857, pp. 1729-1733. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959632553&partnerID=40&md5=589b2ef5b0f0b74f8fdc571799c5b7d1

Георгиев, Георги (2011) XVth International Seminar/Workshop DIPED-2010 IEEE Antennas Propagat. Magazine, Vol. 53, No.1, Feb. 2011, pp. 137-140. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80051963316&partnerID=40&md5=c2908ab9b0f3b583e1b7c39998ea8b57

Георгиев, Георги (2011) Полицията в близост (от теория към практика) Сб от Седма научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, 31.05.2011г. Ред. Р.Кузманова, Г.Бонева, Р.Христова. Велико Търново: УИ „Св.св.Кирил и Методий”, 2011, с.69-71. ISSN: 978-954-524-819-1.

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Болгарское книгоиздательство – современные процессы и тенденции. // Чтения памяти Константина Иларионовича Шафрановского (1900 – 1973) : Сб. трудов Междунар. науч. конф. – Санкт Петербург : Библиотека Российской академии наук, 2011, с. 240–249. ISBN 978-5-336-00127-3

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Между традицията и модерността : национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. / Състав. Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010 [Език - български, руски] ISBN - 978-954-524-735-4 COBISS.BG-ID - 1232692452

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Списание „Родолюбие” и Илия Мусаков – печатни комуникации и редакционно-издателски дейности : [Студия; с ил.]. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век : (Осма нац. науч. конф. с междунар. участие София, 1 ноември 2010 г.). – София : За буквите – О писменехь, 2011, с. 208–243. ISSN 978-954-2946-09-0

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Съвременните предизвикателства пред печатните комуникации [Студия] / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: Между традицията и модерността : национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. / Състав и науч. ред. Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. [Научен сборник]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 5 - 32. Език - български, руски ISBN - 978-954-524-735-4 COBISS.BG-ID - 1232692452

Георгиев, Лъчезар (2011) КНИГОИЗДАВАНЕ И КНИЖНИНА по документални източници от Държавния военноисторически архив. / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev, [Georgiev, Lachezar. BOOK PUBLISHING and Writen Works in Documentary Sourses of the State Military History Archives ] / Монография [Хабилитационен труд на професор Лъчезар Георгиев: Георгиев, Лъчезар.]. - В. Търново: изд. Фабер, 2011. - 544 с.: резюме на англ. ез. : с ил. и факсимил.: твърда подвързия. Език - български ISBN 978-954-400-479-8 COBISS.BG-ID - 1281124580

Георгиев, Лъчезар (2011) Структури и модели в българското книгоиздаване: С наблюдения и анализи върху непубликувани архивни документи / Георгиев, Лъчезар Георгиев= Georgiev, Lǎčezar Georgiev / 2. прераб. и доп. изд.[Монография] - София: Star Way, 2011. - 296 с.: с ил. и факсимилета. - Библиотека Книга и полиграфия [Език - български] ISBN - 978-954-8685-17-7 COBISS.BG-ID - 1237295076

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Подготовка на дидактически материали в съвременното обучение. – Педагогически алманах, 2011, том 19, бр. 2, с. 210-247. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Ученето чрез аудио-визуални и информационни технологии. – В: Сб. от Майски четения „Дни на науката 2011“, Велико Търново, 27 май 2011 г. Ред. Петко Петков. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 323-330. ISSN 1314-228; COBISS.BG-ID 1232486884

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Хигиенни изисквания към онагледяването на учебната работа и използването на аудио-визуални технологии в обучението http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_4.html, 2011.

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) „Разочарование” от Валери Петров: играта всъщност е сериозно нещо. сп. Предучилищно възпитание, кн. 6, 2011, ISSN 0861-3982

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Възможности за компенсиране на гражданския дефицит в литературното образование. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ - Филологически факултет. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2011, с.211-218, ISSN 0861-0029

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Гражданският потенциал на литературното образование сп. "Български език и литература" - кн. 6/2011 г., ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Гражданският потенциал на литературното образование. сп. Български език и литература, кн. 6, 2011, ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Днешният живот на идеите от „Българска христоматия” на Ив. Вазов и К. Величков. списание "Образование", кн. 3, 2011, ISSN 0861-475Х

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Оценка за изпълнението на проект на СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по педагогика Тема на проекта: „Готовност на студентите от специалност Педагогика да преподават по български език и литература като потенциални начални учители” Ръководител на проекта: проф. дпн Нели Иванова

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Оценка на проект на СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по педагогика Тема на проекта: „Ниво на владеене на съвременния български книжовен език от студентите от специалностите „Неформално образование” и „Социални дейности” на Факултета по педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски” Ръководител на проекта: проф. дпн Нели Иванова

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) По играта им ще ги познаете. Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Мария Герджикова, София, Булвест, 2011, ISBN 978-954-18-0812-2

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Рецензия за Статия на доц. д-р Светлана Стойчева (СУ “Св. Климент Охридски”) – “Пролог към “Каноничен речник на българската литература за деца през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век)”. – за сп. “Български език и литература”, издание на МОМН – кн. 6/2011 г., ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Рецензия за статия на Румяна Рангелова и Теодора Тодорова (Американски колеж – София): “Списание “Диалог” – един свободен, но отговорен глас”. – за сп. “Български език и литература”, издание на МОМН – кн. 5/2011, ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Development of an information system for diploma works management Journal of Informatics in Education, 2011, 10(1), pp. 1-12, ISSN: 1648-5831 (printed), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79955436261&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=13538c0a307dee9c033655ca816ec322&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) OLAP system for investigating the modern Bulgarian language In Proceedings of the Fifth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, Sofia, pages 82-94

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) RecipePad: Електронен бележник за кулинарни рецепти сп. ”Автоматика и информатика”, кн. 45, № 1, 67-69 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Warehousing and OLAP analysis of bibliographic data Intelligent Information Management, Scientific Research Publishing, vol. 3, No. 5, pages 190-197,

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Библиографска система за научна литература bgMath Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", сборник доклади, 61-70 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Информационна система за криптоанализ на класически шифри Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 239-247 стр.

Георгиева, Виолета (2011) Collecting Oral Evidence and Creating Active Citizens. Closing the Books or Keeping them Open? International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 66. V. Ivanova/ M. Klingenberg (Eds.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, рр. 53–66. ISBN 978-3-942755-03-0. Bonn

Георгиева, Виолета (2011) Supervisor’s and coach’s. Manual for work with multicultural groups. /Ed. Ingeborg Luif and Elisabeth Alder-Wuerrer/ Vienna, Austria, 63 p., Co-author: pp. 10–12. ISBN 978-3-200-02335-2. Vienna

Георгиева, Виолета (2011) Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD) София

Георгиева, Виолета (2011) За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2: юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Андрей Пантев: изследвания по случай 70 години от рождението му. /ред., състав. Радослав Мишев и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 378–383. ISBN 978-954-524-774-3. COBISS.BG-ID – 1237958884. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2011) Методически аспекти на обучението по история – електронен курс. http://www.cet-vtu.com

Георгиева, Виолета (2011) Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите. [Инд./Реф. в CEEOL] Епохи, год. XIX (2011), кн. 1, MMXI, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 169–190. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID – 1251977700. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2011) Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН. (е-вариант, CD) София

Георгиева, Гергана (2011) Representation of the Kircalis’ Period: Discourse Analysis of Bulgarian National Historiography. In: Readings in the History and Culture of the Balkans. Sofia: Paradigma, 2011, pp. 85-95. ISBN 978-954-326-134-5; COBISS.BG-ID 1238849252

Георгиева, Гергана (2011) Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен. В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен, 14-16 май 2010 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 531-542. ISBN 978-954-577-588-8; COBISS.BG-ID 1244383460

Гецов, Антон (2011) Квантификацията като инструмент за скрито манипулативно въздействие Проглас. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2011, с. 140–168. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1238629604. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol20/iss1/7 >

Гецов, Антон (2011) Комуникативни стратегии и манипулация. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2011, 260 с. ISBN 978-954-400-606-8, COBISS.BG-ID –1245023972.

Гецов, Антон (2011) Към въпроса за характера на връзката между комуникативните партньори в масовата комуникация Филологически сборник ІV. В. Търново – Твер. Главен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 66–72, ISBN 978-954-524-767-5, COBISS.BG-ID – 1270068452.

Гецов, Антон (2011) Популярните медии – генератор и еманация на масовата култура Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 65–72, ISBN 978-954-524-810-8, COBISS.BG-ID – 1246114788.

Гочев, Гочо (2011) Обязательные и факультативные трансформации в структуре русско-болгарского словаря переводчика (на материале корпуса параллельных русских и болгарских текстов) // Русский язык как инославянский, вып. III (2011), Београд, 2011, 133–143, ISSN 1821-3146 УДК 811.161.1. http://www.slavistickodrustvo. org.rs/pdf_dokumenti/rj2011.pdf

Гочев, Гочо (2011) Проект “Корпус параллельных русских и болгарских текстов // Президиум МАПРЯЛ 2007 – 2010. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 2011, с. 38 – 48, ISBN 978-5-91395-065-3

Гочева, Сийка (2011) Словарные эквиваленты и переводческие трансформации при передаче русского предлога без/не без на болгарский язык (на материале корпуса параллельных русских и болгарских текстов) // Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Велико-Тырново, 2011, с. 694-701, ISBN 1312 - 3069

Григорова, Лора (2011) Дискусията за насоките на обществено-стопанското развитие на България в Конституционната комисия на Шестото Велико народно събрание (1946 – 1947 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвреме, т. ІV, (Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев «България, земя на блажени» - 29 – 31 октомври 2009 г., В. Търново), 2011, с. 609–620. В. Търново

Григорова, Лора (2011) Документи за антикомунистическата съпротива в Държавен архив – Велико Търново (1948 – средата на 50-те години на ХХ в.). – Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944–1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, НБУ, 23–24 март 2011 г. (http://ebox.nbu.bg/anti/ НБУ, София

Григорова, Маргрета (2011) Legenda – Obraz – Apokryf. Przesłania malarza Paollo Ucello w utworach Olgi Tokarczuk i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Legendy-obrazy-apokryficzność Świat i słowo. Obrazy literatury, Bielsko-Biała, 2011, 1 (16),119-135, ISSN 1731-3317 www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis16/sis16_calosc.pdf http://docplayer.pl/amp/23289739-Legenda-obraz-apokryf-przeslania-paola-uccella-w-utworach-gustawa-herlinga-grudzinskiego-i-olgi-tokarczuk.html

Григорова, Маргрета (2011) Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",438 с. , ISBN 978-954-524-816-0 COBISS.BG-ID1246129636

Григорова, Маргрета (2011) Джоузеф Конрад. Полша – книгата на спомените Светът на словото. В чест на проф. Н. Даскалов, Велико Търново, 2011, 232-244. ISBN 978-954-524-775-0

Григорова, Маргрета (2011) Джоузеф Конрад: Полша – книгата на спомените - В: Светът на словото. Сборник посветен на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Н.Даскалов. Ред. Ц. Иванова и др. Велико Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009, 2011, 232-244, ISBN 978-954-524-775-0 COBISS.BG-ID 1238056420

Григорова, Маргрета (2011) Седмата картина от цикъла „Легенда за оскверненото причастие“ на Паоло Учело – истина и измислица в посланията на Густав Херлинг-Груджински - В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения. Ред. Е.Дараданова и др. София: Лектура, 2011, 568-577, ISBN 978-954-92732-1-2 COBISS.BG-ID 1244702948

Грудков, Венелин (2011) Съвременни функции на култа към св. Иван Рилски Търновска книжовна школа. Т.9.: Търново и идеята за християнския универсализъм ХII - ХVв. : девети международен симпозиум, Велико Търново, 15-17 октомври 2009г. Ред. кол. Иван Харалампиев … и др.В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2011, /с.94-102/. ISBN 954-524-339-2 COBISS.BG-ID 1248773860

Грудкова, Силвия (2011) Academic reading and intercultural competence. Сб. Балканите - език, история, култура. (с.314-321). Велико Търново: ИВИС. ISSN 1314-4065.

Грудкова, Силвия (2011) Reflective activities for developing intercultural competencein the foreign language classroom. Сб. Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. (с.151 161). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-2968-18-4.

Гълъбова-Маринова, Мила (2011) За Л. Милева и В. Петров – юбилейно Предучилищно възпитание/ 7, с.51-54

Гълъбова, Даринка (2011) Методическата компетентност за използване на активни методи в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика. Сборник от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с.192 -200. ISBN 978-954-577-603-8 Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за втора възрастова група на детската градина (4-5 г.). В.Търново: Слово, 32 с. ISBN: 978-954-439-945-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за първа възрастова група на детската градина (3-4 г.). В.Търново: Слово, 16 с. ISBN: 978954439950-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за трета възрастова група на детската градина (5-6 г.). Сборник научни трудове "40 години Шуменски университет (1971 - 2011)" от национална конференция с международно участие, Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 192 - 200. ISBN 978-954-577-603-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Текстови задачи в картинки и игри в подготвителната група в детската градина. Сборник научни трудове "40 години Шуменски университет (1971 - 2011)". от национална конференция с международно участие, Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с.192 -200. ISBN 978-954-577-603-8 Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Гърбачева, Анелия (2011) Актуални трансформации в образователните практики. В: Интегрирано обучение – диалог и разнообразие. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 25-78. ISBN 978-954-524-794-1COBISS.BG-ID 1237953252В Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърмидолова, Мариана (2011) М. ГЪРМИДОЛОВА. Творческите способности в изобразителната дейност. Сб. от Есенен научно-образователен форум на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители "Учителят : призвание, компетентност, признание", София, 18-20 ноември 2011 г. Ред. Габриела Каменова. София: печат Смолини - 94 АД, с. 81 - 86 ISSN 1312-899X Справка: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. УЧИТЕЛЯТ: призвание, компетентност, признание: есенен научно-образователен форум. – София: СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители, 2011. Заб.: Специално изд. към i Продължаващо образование – ISSN 1312- 899X ISSN 1312- 899X

Гърмидолова, Мариана (2011) М.ГЪРМИДОЛОВА. Творческите способности в изобразителната дейност. - В: Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, т. 50, серия 6.3. Езикознание и литературознание, с. 173-177. Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245227236 СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- Заб.: Продължение на Научни трудове - Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - Русе ISSN 0205-3322. ISSN 1311-3321 (print) Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245227236

Гърмидолова, Мариана (2011) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас (уроци). Изд. Просвета София

Гърмидолова, Мариана (2011) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас (уроци). Изд. Просвета, София

Гюлчев, Николай (2011) Методи на обучение и тяхната обусловеност от учебно-възпитателната работа по изобразителна дейност в детската градина сп. Педагогически алманах

Давидов, Димитър (2011) Проследяване динамиката на резултатите от теста скок на дължина от място на студенти от ВТУ за периода 2002-2011г. / Теодора Давидова - Сборник трудове от ІІІ международна научна конференция Кинезиология 2011. Издателство „I&В” ltd. В. Търново. ISSN 1313-244X ; COBISS.BG-ID 1125170916 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1432546447903644 Издателство „I&В” ltd. В. Търново. (стр. 314-318). ISSN 1313-244X ; COBISS.BG-ID 1125170916 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1432546447903644

Давидов, Димитър (2011) Оптимизиране на обучението на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание” чрез използването на съвременни технически видеосредства. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, проведена на 23-24 юни 2011 г. том 2. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски”, Велико Търново, 2011. с. 147-152.. ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 147-152). ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидов, Димитър (2011) Причини за наранявания в уроците по гимнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, проведена на 23-24 юни 2011 г. том 2. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски”, Велико Търново, 2011. с.152-156.. ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 152-156). ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидов, Димитър (2011) Мерки за безопасност в уроците по гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2011. с.55. IBSN 978-954-9689-60-0; COBISS.BG-ID 1239664100; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1832374120746057 Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2011. с.55. IBSN 978-954-9689-60-0; COBISS.BG-ID 1239664100; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1832374120746057

Давидов, Димитър (2011) Нестандратни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им. / Т. Давидова - Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, проведена на 23-24 юни 2011 г. том 2. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски”, Велико Търново, 2011. с. 156-162. ISSN 1314-1937 ; ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. (стр. 156-162). ISSN 1314-1937 ; ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2011) История на физическото възпитание В. Търново: Ай анд Би, 2011, 96 с. ISBN 978-954-9689-57-0 ; COBISS.BG-ID 1276946916 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1347145168049036&rec=5&sid=6

Давидова, Теодора (2011) Корелационно-структурен модел на психофизическата готовност на ученици след оказано въздействие върху емоционалната й подструктура. В: Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, 27-28 октомври, В. Търново, Ред. Л. Петров, В. Търново: Издателство „I&В” ltd., 2011, с. 310-314. ISSN 1313-244Х ; COBISS.BG-ID; 1125170916http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1432546447903644

Давидова, Теодора (2011) Нестандартни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие проведена в НВУ „В. Левски” на 23 – 24 юни 2011 г., В. Търново, Том 2, Ред. Ив. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2011, с. 156-162, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Давидова, Теодора (2011) Проследяване динамиката на резултатите от теста „скок на дължина от място” на студенти от ВТУ за периода 2002 – 2011 г. Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, 27-28 октомври 2011 г., Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd., В. Търново, 2011, с. 313-318, ISSN 1313-244Х ; COBISS.BG-ID 1125170916 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1432546447903644

Даскалова, Ярмила (2011) „Вместилища на чуждото I: аспекти на интертекстуалност и онтологична себереференциалност в романа „Елените” от Светлозар Игов” Сборник „Светът на словото”, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий” Велико Търново. Редакционна колегия: Доц. д-р Ценка Иванова, доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Радослав Радев, доц.д-р Маргрета Григорова. ISBN 978-954-524-775-0. Стр. 152-162. COBISS.BG-ID1238056420

Делипапазов, Апостол (2011) История на Литургиката в България. Трудове на катедра "Теология".. - Т. 1 (2011), с. 151-156. ISSN 1314-6890 COBISS.BG-ID - 1258252260 Унивеpситетско издатеqство на ВТУ "Св св Киpил и Методий" - Веqико Тъзново, 2011

Демиркова, Ралица (2011) Играта на думи и възпроизвеждането й в превода от английски на български език (Върху примери от произведението на Луис Карол "Алиса в страната на чудесата") Сб., посветен на проф. дфн. Паисий Христов - Паисий Христов - една кариера в служба на словото. Ред. К. Петров и В. Сабоурин. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 377-394. ISBN: 978-954-400-472-9

Денев, Стоян (2011) Денев, Ст., Л. Петров, Е. Кънчева. Спортове за рекреация. (второ преработено и допълнително издание) Велико Търново: изд. Бойка, 2004, с. 252. ISBN 987-954-9689-59-4; COBISS.BG-ID 1239315940 Спортове за рекреация. (второ преработено и допълнително издание) Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 987-954-9689-59-4

Денев, Стоян (2011) Денев, Ст., М. Алексиева, Св. Стефанов, М. Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011”, Ред. проф. Людмил Петров, с. 209-213 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X

Дерменджиев, Атанас (2011) 100 национални туристически обекти на България. (Авторски текст - с. 6-177). С., Световна библиотека, 2011, 255 с. ISBN: 978-954-574-065-7 COBISS.BG-ID 1238513380

Дерменджиев, Атанас (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) Geografia dos recursos turisticos no distrito de Veliko Tarnovo, Republica da Bulgaria. VI Jornadas de Estudo sobre Grandes Problematicas do Espaco Europeo, Porto, p. 26-31.

Дерменджиев, Атанас (2011) Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. С., Изд. Сиела, 2011, 266 с., ISBN: 978-954-28-782-7 COBISS.BG-ID 1245902308

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в балканската политика на Румъния. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011,с. 260-276. ISSN: 1314-4065(Print) COBISS.BG-ID 1245000420

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в информационния свят. Сб. от четвърта научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т.IV, с. 631-650. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиев, Атанас (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? Of the International scientific technical conference "Ecology problems in mineral raw-material branch". Varna, 28 August-1 September 2011. Editor-in-chief Dimcho Iossifov. Varna, 2011, p. 569-576. ISBN 978-954-92738-3-0 Cobiss BG-ID 1249615588

Дерменджиев, Атанас (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 650-657. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, София (2011) Емоционалните кризи в предучилищна възраст и изследователски подход за тяхното преодоляване В: „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2011

Дерменджиева, София (2011) Етноидентичност и алтернативни форми на работа за интеграция на деца от малцинствени групи в детската градина В: учебно помагало «Обединени в различието», Велико Търново, Европейски нформационен център, 2009 г.

Дерменджиева, Стела (2011) Балканите в учебното географско познание. –В: Сб. Втора международна научна конференция - Балканите - език, история, култура, т. 2, Издателство „ИВИС”, В. Търново, с. 302 - 313. ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1245011940

Дерменджиева, Стела (2011) „Geographical reading“ of Global Ekological Problems. Sixth international conference. Global changes and regional development, Sofia, 2011, р. 122 - 127. ISBN 978-954-07-3200-8 COBISS.BG-ID 1238395364

Дерменджиева, Стела (2011) 100 национални туристически обекта. София: Изд. Световна библиотека ЕООД, 2011, 255 с., ISBN: 978-954-574-065-7. COBISS.BG-ID 1238513380

Дерменджиева, Стела (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. . International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011. ISBN:9781627485371

Дерменджиева, Стела (2011) Geographic and Geopolitical Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations. International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania. ISBN:9781627485371

Дерменджиева, Стела (2011) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). Forum, vol. XIV, 2011, р.12 - 26, ISSN: 1224-4112.

Дерменджиева, Стела (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View.. International conference environment – landscape – European identity. (Abstract, oral presentation paper), 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011, ISBN:9781627485371.

Дерменджиева, Стела (2011) Os locais de interesse turístico-cultural búlgaros sob os auspícios da UNESCO, VI Jornadas de estudo sobre, Grandes problemáticas do espaço Europeu, Anfiteatro Nobre, Livro de Resumos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p.14 -15.

Дерменджиева, Стела (2011) География на българското черноморско културно пространство. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011,с. 277-295. ISSN: 1314-4065(Print) COBISS.BG-ID 1245001956

Дерменджиева, Стела (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. . София: Сиела, 2011, с. 266, ISBN: 978-954-28-782-7. COBISS.BG-ID 1245902308

Дерменджиева, Стела (2011) Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище. Сб. от четвърта научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т.IV, с. 741-753. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиева, Стела (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? Of the International scientific technical conference "Ecology problems in mineral raw-material branch". Varna, 28 August-1 September 2011. Editor-in-chief Dimcho Iossifov. Varna, 2011, p. 569-576. ISBN 978-954-92738-3-0 Cobiss BG-ID 1249615588

Дерменджиева, Стела (2011) За ползата от единните стандарти за текущо оценяване в българското училище. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Велико Търново. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 449-461. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978