Публикации за 2011


Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Белият и червеният цвят като компоненти във фразеологизмите в български, руски и гръцки език" Междувузовски Филологически сборник т. IV (Велико Търново-Твер), Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "За някои фразеологизми с иронично значение в български и гръцки език" сб. Паисий Христов, една кариера в служба на словото, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Хитростта/лукавостта в представите на българите и гърците (на базата на български и гръцки фразеологични единици)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т. V, Велико Търново

Аврамова, Галина (2011) "Романът „Христос се спря в Еболи” на Карло Леви – между архаичното и цивилизацията, между реалността и мистичното, между публицистиката, литературата и живописта" Сборник на Международна научна конференция в чест на проф. дфн Паисий Христов

Аврамова, Галина (2011) „Approfondire l’italiano”

Аврамова, Галина (2011) „Думите са камъни” – една друга (и не съвсем) Южна Италия през погледа на Карло Леви” „Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник”

Агаларева, Маринела (2011) МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА НА СВИЩОВСКИЯ СВЛАЧИЩЕН МАСИВ В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. IV, В. Търново, 2011, с. 699-707, ISBN 978-954-524-776-7 ремие, т. IV,

Агаларева, Маринела (2011) Терминологичен речник по геоморфология Велико Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 160 с., ISBN 978-954-803-0

Александров, Олег (2011) За една особеност при планирането на римските градове в Долна Мизия и Тракия. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция „Пътуване към България”. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, 55-63 ISBN 978-954-577-588-8

Александров, Олег (2011) За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия. – Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011, 31-37 ISSN 1314-4510

Александров, Олег (2011) За символиката на пещерата в култа към Митра. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (V). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 44-56 ISBN 978-954-524-780-4

Александров, Олег (2011) За съдбата на римските военни лагери през Късната античност и Ранното средновековие. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІV). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 327-345 ISBN 978-954-524-776-7

Александров, Олег (2011) Саркофази от римския некропол на Одесос (в съавторство с Хр. Кузов и В. Тенекеджиев). – In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea (Acta Musei Varnensis, VIII–1). 2011, 199-212 ISBN 978-954-8279-64-2

Александрова, Силвия (2011) Американският империализъм – поглед назад. Сб. Модерният историк 2, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 227 - 242, ISBN 978-954-524-774-3

Александрова, Силвия (2011) Поглед към американската военна история Сп. „Епохи”, кн.1, 2011, с. 205-210, ISSN 1310-2141

Александрова, Силвия (2011) Проблеми на обучението по Нова и най-нова обща история. Сб. Модерният историк 2, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 269 – 274, ISBN 978-954-524-774-3

Алексиева, Милена (2011) Баскетбол – теоретически основи I&B

Алексиева, Милена (2011) Система за въвеждане на баскетболната игра Сп. Спорт и наука, 2011/5

Алексиева, Милена (2011) Характеристика на специфичната игрова ефективност на баскетболисти (кадети) Сп. Спорт и наука 2011/3

Ангелова-Анастасова, Мая (2011) Производство на читатели в Народна Република България от средата на 40-те до началото на 70-те години на ХХ век. - В: Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2011, с 251 - 259. Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2010 г., Пловдив, 2011.

Ангелова, Маргарита (2011) Николай Иванов, Титаник- книга за българите, загинали на Титаник, превод на английски език Маргарита Ангелова, ISBN 978-954-91692-2-5 (под печат) Велико Търново, България

Ангелова, Пенка (2011) Ethnonationalismen in Reformländern. Erinnerungskulturen im Vergleich. St. Ingbert: Universitätsverlag Röhrig. ISBN: 978-3-86110-501-5, S. 167-182.

Андреев, Андрей (2011) Руските славянски комитети и идеята за общ “славяно-руски език“. Дриновски сборник, т. IV, Харков – София, 2011. Харков, Украйна

Андреев, Андрей (2011) Политиката на Русия към балканските православни християни през XVII век. Балканите – език, история, култура. т. II, В. Търново, 2011. В. Търново

Андреева, Десислава (2011) Медия в първо лице: да бъдеш редактор на общински вестник. Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. Между традицията и модерността. Научна кръгла маса. Изследвания. В. Търново, 2011, с. 46-72.

Андреева, Десислава (2011) Политическият дискурс в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век Българският периодичен печат през Възраждането. Нац. научн. конф., Сливен, 7-8 октомври 2009. – Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Т. ІІ. Сливен, 2011, с.123-138

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) За десет поместни събора на Българската църква през Средновековието. В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, т.IV, Доклади от Международна конференция в памет на проф.дин Йордан Андреев "България, земя на блажени...", В.Търново, 29-31 октомври 2009г., с.17-38, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) За означението „Велика църква“ в Архивския номоканон. В: Търновска книжовна школа, т.9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век. Девети международен симпозиум, Велико Търново 15-17 октомври 2009 г, с.524-539, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Патриарх Йоаким – автор на т.нар. първо проложно житие на св.Йоан Рилски. В: Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски“, книга IV, с.67-83, Силистра, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев"

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Разигра се Черно море. 101 Български народни песни за морето. (съст. и предговор) Варна, Издателство МС ООД

Анчев-Калоянов, Анчо (2011) Търновските патриарси след Евтимий. В: Дни на науката' 2011, т.1, Посвещава се на 100-годишнината от рождението на проф.Александър Бурмов, с.15-26, Велико Търново, Съюз на учените в България - клон Велико Търново, издателство "Фабер"

Анчев, Стефан (2011) Велико Лечев. Движение в Добруджа за защита на Съединението в 1885 г. В. Търново. Издателство „Фабер”, 2011 г. 260 с // Исторически преглед, бр. 1-2, 2011., с. 241-244. – ISSN 0323-9748

Анчев, Стефан (2011) НАТО на Балканите в края на ХХ век. Балканите – език, история, култура. Т. II. Издателство „ИВИС” В. Търново. 2011, с. 203-210. – ISSN 1314-4065

Анчев, Стефан (2011) Ньойският договор и договореностите след разпадането на Източния блок – унижение на победените. „Нова зора”, бр. 49 (6 декември 2011 г.), бр. 50 (13 декември 2011 г.). ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Студената война – идеологически сблъсък или война за ресурси. Нова зора ,бр. 34 (23 август 2011 г.), бр. 35 (30 август 2011 г.), бр. 36 (6 септември 2011 г.), бр. 37 (13 септември 2011 г.) ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Употребените Балкани. в. „Нова зора”, бр. 30 (26 юли 2011 г.) и бр. 31 (2 август 2011 г.). ISSN 1310-8492

Анчев, Стефан (2011) Участието на 6-ти пехотен Търновски полк в освобождението на Добруджа (1916-1917 г.). Първата световна война и събитията на добруджанския фронт. Тутракан 2011., с.127-133. – ISSN 978-954-9971-56-9.

Анчев, Стефан (2011) Югославско-албанско-българските отношения след Втората световна война. Живот и дело академика Богумила Храбака. Косовска Митровица 2011., с. 37-55.

Анчева, Антоанета (2011) Иван Бочев. Юбилеен каталог. Юбилеен каталог. УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2011

Аркадиев, Димитър (2011) Демография. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център по образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2011.

Аркадиев, Димитър (2011) Етническите деформаци Русе, ИК"Ахат", 2011, 216 с., ISВN: 978-954-9664-36-2

Аркадиев, Димитър (2011) Определяне на етническия състав чрез преброяванията на населението Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий",Велико Търново,2011, 199 с.,ISBN 978-954-524-797-2

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2011) Атанасова 2011: Атанасова, Св. Личните местоимения в английския и българския – индексикални знаци за разкриване на изявите на личността в дискурса.// Цанков, К. (ред.) Проблеми на социолингвистиката, кн. 10, „Езикът и социалният опит”, София: ИК „Знак‘94”, 354 – 360

Атанасова, Иванка (2011) Бинарные субстантивные терминологические словосочетания Кутаиси, Грузия

Атанасова, Иванка (2011) Практическая морфология русского языка. Пособие-справочник(переработанное и дополненное издание) Велико Търново

Атанасова, Иванка (2011) Специфика болгарско-русских омонимов-существительных. Велико Търново

Атанасова, Иванка (2011) Терминологические наименования от собственных имен. Велико Търново

Байчев, Илиян (2011) Алманах на Юридическия факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 1991-2011. (съставител, автор на представящите текстове, в съавторство) Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”

Бакоев, Валентин (2011) Един модел за решаване на логически задачи от тип двучленнa релация Математика и информатика, бр. 6, 2011, стр. 28-38.

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Mësimi i gjuhës dhe i letërsisë shqipe në Bullgari dhe në veçanti në universitetin e Veliko Tërnovës. – В : Studime albanologjike. Me artikuj të mbajtur në konferencë ndërkombëtare, organizuar nga Departamenti i Gjuhës shqipe, Tiranë më 30.09.2010. Nr. 2. Tiranë, 2011, 331-339. -Тирана. Тирана

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa e kolonisë shqiptare të Sofjes në letrat shqipe. – В: Përmbledhje artikujsh nga Seminari XXX ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare /The XXX internacional seminar on Albanian language, literature and culture/, Prishtinë, 15-27 gusht 2011, Prishtinë, 2011, 531-541. -Прищина. Прищина

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa të Akademik Jani Thomai në fushën e fjalëformimit. –В: Konferenca shkencore. „Akademiku” Jani Thomai në 75-vjetorin e lindjes. (Përmbledhje materialesh). Korçë, 2011, 110-117. -Корча гр. Корча, Албания

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Nomina Loci в българския и албанския език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Tърново, 2011, 272 с. ISBN 978–954–524–798–9. Велико Търново

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Сходният локативен модел с формант -ина/-inë в българския и албанския език. – В: Съпоставително езикознание. Кн. 1. София, 2011, 37-46. -София. София

Бело, Раки (2011) Бело, Раки.Основните термини в баскетболната игра в българския и албанския език. Доклад, изнесен на научна международна конференция „Кинезиология”, организирана от педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28. 10. 2011, В. Търново, 2011, 265-269. -В. Търново. Велико Търново

Белогашев, Георги (2011) По проблема за нравствеността във философията на Димитър Михалчев Философска антропология - избрани гледни точки, библиотека Диоген. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Belomazheva-Dimitrova, S. Research of the etiology and pathogenesis factors of the joint contracture В сборник трудове от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Е Костова Кънчева. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище Сборник трудове от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 50, серия 8,1, 2011, Русе.

Белчева, Весела (2011) За някои проблеми пред ранното обучение по немски като чужд език в българския образователен контекст Сп. "Образование", бр. 4.

Белчева, Весела (2011) Немскоезична детско-юношеска литература за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис

Белчева, Весела (2011) Увод в австрийското странознание за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис

Благоев, Благовест (2011) Код автора как переводческая проблема (на материале болгарского перевода пьесы “Бесприданница” А.Н. Островского). //„Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 8-11 апреля 2010 г.: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения“ – Велико-Тырново: Изд-во ИВИС, 2011, с. 710-713, ISSN 13-12-3069.

Благоев, Благовест (2011) Перевод – двяузычный словарь – синонимия (на материале корпуса параллельных русских и болгарских текстов) „Русский язык как инославянский. Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении“. : „Руски језик као инословенски. Савремено изучавање руског језика и руске културе у инословенској средини”. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2011, № 3., с. 144-155, ISSN 1821-3146.

Бонджолов, Христо (2011) "Ход с коня" Алексей Филимонов. Люлякова стихия. Стихотворения. В. Търново: Издателство Faber

Бонджолов, Христо (2011) „Ход конем”. (Перевод с болгарского Христо Граматикова) Альманах „Под небом единым”. Хельсинки, выпуск 6 – 2012. С. 53-55.

Бонджолов, Христо (2011) Homo balcanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В. Търново: Издателство Faber

Бонджолов, Христо (2011) Да ожениш стар ерген Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Николай Даскалов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолов, Христо (2011) Името като белег за разпознаване и различаване в романа на Димитър Талев „Железният светилник" Име у култури срба и бугара/Името в културата на сърби и българи. // Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012. ISBN: 978-86-7379-242-2.

Бонджолов, Христо (2011) Ни град, ни село (Нишките повести на Стеван Сремац) Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 140-145.

Бонджолова, Валентина (2011) Аспекти на диграфията в българския език CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN. Biała Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2011, с. 122-128.

Бонджолова, Валентина (2011) Проучване на авторски неологизми като нов обект и инструмент за изследване на езиковите функции в когнитивната неврология (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 173-190.

Бонджолова, Валентина (2011) Фонестемата като субморфемна единица (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Годишњак за српски jезик и књижевност. Година ХХІV, бр. 11. Ниш, 2011. Стр. 73-80. Електронна публикация: http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo/images/casopisi/srpski/2011/godisnjak/Valentina%20Bondzolova%20Natalia%20Deleva.pdf

Бонева, Галя (2011) Активната позиция на ученика в образователните дейности . Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, XIX, 2011, №2 ISSN 1310 – 358Х

Бонева, Галя (2011) Възможности за активизиране на ученика в образователните дейност. . ISSN 1314 - 2283 В: Научни трудове на Съюз на учените в България. Дни на науката, Том 1, 2011, с. 279-287.ISSN 1314 - 2283

Бонева, Галя (2011) Възможности за справяне с образователните проблеми на децата на емигрантите в България. В: Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев”, том. 50, серия 6.2 Педагогика и психология, Русе. 2011, ISSN 1311 - 3321

Бонева, Галя (2011) Общуване с деца със специални образователни потребности. В: сборник „Подадена ръка”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, Изд. Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-555-9

Бораджиева, Елена (2011) BORADJIEVA, E. The motivation profile of the trainees in the National military university - conclusions about the pedagogical practice.Proceedings of the 47-th International Applied Military Psychology Symposium Office of Naval Research Global - Science&Technology, Vienne, 2011 Vienne

Бораджиева, Елена (2011) BORADJIEVA, E. The psychological preparation of cadets for action in extreme situations. The 4th Conference on COPING WITH EXTREME SITUATIONS,Office of Naval Research Global - Science&Technology, Prague, 2011, p.30-38 ISBN 978-80-905084-1-5 http://casri.cz/web/index.php/publikacni-cinnost/154-sbornik- konference-z-roku-2011-zvladani-extremnich-situaci Prague

Борисов, Борислав (2011) Отговор на исковата молба и неговото значение в исковия процес Списание De Jure, 2011 / Брой 1 http://my.uni-vt.bg/loged/publ/editpub.aspx

Братанова, Боряна (2011) Английски фразеологични единици с лексема French и френски фразеологични единици с лексема anglais/-e – типологизация и съпоставка. В: К. Петров и В. Сабоурин (ред.). Паисий Христов: една кариера в служба на словото. Велико Търново: Фабер, 132–138. ISBN 978–954–400–472–9

Бузов, Вихрен (2011) "Social Responsibility and Political Participation (the Case of Bulgarian and Romanians)" The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press and St. Cyril and St. Methodius University Press, pp.15-19.

Бузов, Вихрен (2011) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” , Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-829-0

Бузов, Вихрен (2011) Certain Problems in the Ongoing Reform of Bulgaria’s National Security System Tрадицjа, модернизацjа, идентитети. Место традицje и модернизацje у различитим концепциjама и стратегиjама развоjа земля у траанзиции, Университет у Нишу, сс.229-235;

Бузов, Вихрен (2011) Rationality, Decisions and Norms in the Globalization Era (Essays in Practical Logic) Veliko Turnovo

Бузов, Емил (2011) Innovative learning approaches in the primary school International conference, 2011, Burgas Free University, Международно конференция, ISBN 975-954-9370-81-2, p 10-20

Булева-Петрова, Марияна (2011) "Петербургское приношение Моцарту" (музикалнотеоретичен пътепис) сп. Българско музикознание, кн. 2, с.83-86, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2011) Гармоничные числа и теория гармонии Михаила Марутаева – экспериментальное исследование на примере фуг из Двадцати четырех прелюдий и фуг ор. 87 Дмитрия Шостаковича. сб. «Изучая мир Дмитрия Шостаковича…» (общая редакция и составление Г. П. Овсянкиной). Санкт-Петербург, 2011, 107-139. ISBN 978-5-8128- 0106-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) Звуковата текстуализация на автентичния контекст като обновителен фактор в историята на музикалното мислене сб. Текстът като феномен на културата. Варна, 2011, 143-158. ISBN 978-954-92464-3-8

Булева-Петрова, Марияна (2011) Идеята за хармония у св. Василий Велики В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на православния богословски факултет. Редколегия: доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Елена Попова, доц. д-р Свилен Тутеков, гл. ас. д-р Стефка Кънчева. ВТУ, 2011, 259-278. ISBN: 978-954-524-801-6

Булева-Петрова, Марияна (2011) Размисли за съвременното състояние на теоретичните дисциплини в рамките на професионалното музикално образование. сб. Съвременното образование в училищата по изкуствата – състояние и перспективи в европейския контекст. Пловдив, 2011., с. 62-70. ISBN 978-954-350-114-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) ХАРМОНИЯТА КАТО ПЕСЕН БЕЗ ДУМИ (по повод най-новото учебно пособие от проф. д-р Пламен Арабов - „Песни без думи”). Музикални хоризонти, 2011 № 2. ISSN 1310-0076

Бурнева, Николина (2011) Interkulturelle Spezifik (Deutsch-Bulgarisch) im Fachsprachenunterricht. BDV-Magazin, Dezember, S. 33-38. ISSN 1310-6228

Бурнева, Николина (2011) Очерци за Югоизточна Европа или За потребителското отношение към историографията. сп. „Проглас”, год. ХX, кн. 2/2011, с. 166-169.

Бурнева, Николина (2011) Учебни модули "Масмедии" за чужденци с майчин език немски. www.idial4p-center.org/bg/

Бурнева, Николина (2011) Учебни модули по журналистика за чужденци с майчин език немски. www.idial4p-center.org/bg/

Буров, Стоян (2011) „Обяснение в граматика” [За доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010)]. Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, бр. 11 („К”). Велико Търново: Faber, 2011, стр. 420-424.

Буров, Стоян (2011) Башкирско-болгарские лексические параллели. М. В. Зайнуллин (отв. ред.). Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской филологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения известного башкирского ученого-тюрколога, писателя и общественного деятеля Дж. Г. Киекбаева. Уфа: Издательство „Диалог”, 2011, стр. 30-39.

Буров, Стоян (2011) Две норми на българската устна книжовна реч. // Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm

Буров, Стоян (2011) Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 136-141.

Буров, Стоян (2011) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2011. 205 стр. (4. изд.)

Буров, Стоян (2011) Правописните речници на Стоян Романски. Ст. Буров (отг. ред.). Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 33-64.

Буров, Стоян (2011) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2011. 280 стр. (18. изд.)

Бурова, Пенка (2011) Мотивация и демотивация в чуждия език. Педагогически алманах (Велико Търново), ХІХ, Извънреден брой /2011, с. 12 - 19.

Буюклиева, Стефка (2011) On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3 or 7 International Journal of Information and Coding Theory (IJICOT)

Буюклиева, Стефка (2011) On the performance of binary extremal self-dual codes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2011) Some connections between self-dual codes, combinatorial designs and secret sharing schemes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2011) Елементарна теория на числата с алгоритми УниМат СМБ, ISBN 978-954-8880-37-4, 2011.

Бялмаркова, Петя (2011) 3D Technologies in e-Learning Proceeding of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society – e-Learning ’11, European Thematic Network "Teaching, Researching and Inovation in Computing Education, ISBN: 978-606-505-460-8, Bucharest, Romania.

Бялмаркова, Петя (2011) Анализ на развитието на 3D технологиите за визуализация Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново, България.

Вавжиняк, Кинга (2011) Rozumieć to za mało – jak ćwiczyć i rozwijać język polski u Słowaków? Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2011, s. 157–175.

Василев, Сава (2011) Арбанашките махали на литературата : Книга за сприказване В. Търново : Фабер, 2011. – 196 с.

Василев, Сава (2011) Варвело : Литературният фронт. Евангелие от Лазар В. Търново : Фабер, 2011. – 338 с.

Василева, Магдалена (2011) Още нещо за езиковите стратегии в японските реклами. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011 г., стр. 441-450. В. Търново

Василева, Радка (2011) Василева, Рада: Принос на конструкциите с функционален глагол в немския език.//Филологически сборник IV. Велико Търново – Твер./Б. Борисова, Т. Моллов, Г. Гочев, И. Златев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 41-46. ISBN 978-954-524-767-5.

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Великов, Юлиян (2011) Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в домейна на исляма Свидетелствата на Църквата, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2011), 20-36

Великова, Силвия (2011) Listening and cross-cultural understanding in conversation (with a focus on American Culture) 20th BETA-IATEFL Annual International Conference “Creativity in Language Teaching – Reaching out to the New Generation of Learners”, 29. 04-01. 05 2011, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, ISSN 1311-7351 (Co-author: Daniel Perez) http://www.beta-iatefl.org/2873/blog-publications/listening-and-cross-cultural-understanding-in-conversation-with-a-focus-on-american-culture/

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Енорийският храм в културата на града (Възрожденски щрихи към историята на църквата "Успение Богородично", Велико Търново). // Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 179-199). ISBN 978-954-524-788-0. Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 179-199). ISBN 978-954-524-788-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За изходите от историята (Анчо Калоянов. "Див огън", второ издание, 2008). // Знаци - Варна, 2011, бр.1, (с. 132-148). ISSN: 1312-4412. Знаци - Варна, 2011, бр.1, (с. 132-148). ISSN: 1312-4412.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За Йовковия "метафизичен реализъм" (Светлозар Игов. Балканът, ханът, чифликът. Привидният реализъм на Йордан Йовков, 2011) // Електронно списание LiterNet, 08.12.2011, № 12 (145) (08.12.2011). Също: Антимовски хан (Добрич), 2012, бр. 1, (с. 51-61). ISSN 1313-7832. Електронно списание LiterNet, 08.12.2011, № 12 (145) (08.12.2011). Също: Антимовски хан (Добрич), 2012, бр. 1, (с. 51-61). ISSN 1313-7832.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За реализма като илюзия за действителност (Светлозар Игов. Балканът, ханът и чифликът. Привидният реализъм на Йордан Йовков. 2011). // Знаци - Варна, 2011, бр. 4, (с. 87-91). ISSN : 1312-4412. Знаци - Варна, 2011, бр. 4, (с. 87-91). ISSN : 1312-4412.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За световните контексти на българската литература (Владимир Донев. Примамливите блясъци в прочита. 2010). // Езиков свят (Благоевград), 2011, том 9, бр. 2, (с. 228-231). ISSN 1312-0484. Езиков свят (Благоевград), 2011, том 9, бр. 2, (с. 228-231). ISSN 1312-0484.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Идеите на критика. Предговор. // Иван Мешеков. Към реалистична критика. - В. Търново: Веста, 2011, (с. 5-18). ISBN 978-954-543-036-7. ; Също в: КИЛ (Варна), 2011, бр. 6, (с. 1, 9). ISSN 1310-120Х. Иван Мешеков. Към реалистична критика. - В. Търново: Веста, 2011, (с. 5-18). ISBN 978-954-543-036-7. ; Също в: КИЛ (Варна), 2011, бр. 6, (с. 1, 9). ISSN 1310-120Х.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Идеите на критика. Предговор. // Иван Мешеков. Към реалистична критика. Велико Търново: Веста, 2011, (с. 5-19). ISBN 978-954-543-036-7 ; Също: КИЛ (Варна),2011, бр. 6, (с. 1, с. 9). ISSN 1310-120X. Иван Мешеков. Към реалистична критика. Велико Търново: Веста, 2011, (с. 5-19). ISBN 978-954-543-036-7 ; Също: КИЛ (Варна),2011, бр. 6, (с. 1, с. 9). ISSN 1310-120X.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание "Художник" - дом на изкуствата. // Знаци - Варна, 2011, бр. 3, (с. 109-120). ISSN: 1312-4412. Знаци - Варна, 2011, бр. 3, (с. 109-120). ISSN: 1312-4412.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание "Художник" и литературата. - Велико Търново: Веста, 2011, с. 158. ISBN 978-954-543-037-4. Велико Търново: Веста, 2011, с. 158. ISBN 978-954-543-037-4.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание "Художник" на прага на 1910 г. // 1910. Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии. Съставители: Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов. - София: Сиела, 2011, (с. 188-223). ISBN 978-954-28-0919-7. 1910. Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии. Съставители: Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов. - София: Сиела, 2011, (с. 188-223). ISBN 978-954-28-0919-7.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Ханът и храмът. Йовковият Антимовски хан в литературнокритическата интерпретация на Иван Мешеков. // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Отговорен редактор: Ценка Иванова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 114-128). ISBN 978-954-524-775-0. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Отговорен редактор: Ценка Иванова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, (с. 114-128). ISBN 978-954-524-775-0.

Велчев, Борис (2011) “Human Smuggling in and Through Bulgaria” “Human Trafficking, Smuggling and Illegal Immigration”, NATO Science for Peace and Security Programme, 2011

Велчев, Борис (2011) За необходимостта от конституционно ограничение на правото на парламента да криминализира В: „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България” (Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011г.)

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл. 208 НК сп. „De Jure”, бр. 2 от 2011 г., с. 5-14

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл.282 НК сп. „De jure”, 2010г., бр. 1 от 2011 г., с. 5-10

Видиновски, Милен (2011) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info Международна конференция на катедра "ТМФВ" Кинезиология

Видолов, Иван (2011) Освидетелстване от лекар по реда на чл. 158 НПК. сп. „Общество и право“, бр. 7/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55-65.

Видолов, Иван (2011) Освидетелстването – исторически и сравнителноправен анализ. Бюлетин факултет „Полиция“, бр.32 /2011, с. 191 -212.

Видолов, Иван (2011) Престъпления против избирателното право. Методика за разследване. София: Сиела, 2011, ISBN 978-954-28-0955-5, с. 89 – 97, 113 – 126, 149 – 255.

Видолов, Иван (2011) Процесуални проблеми при осигуряване на образци за сравнително изследване по реда на чл. 146 от НПК. сп. „Общество и право“, бр. 4/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55 – 64.

Видолов, Иван (2011) Тактика на освидетелстване в досъдебното производство. София: Фенея, 2011, ISBN 978-954-9499-70-4, 179 с.

Влайков, Светлозар (2011) Библейският текст и фразеологията на средновековния книжовен език. В сб.”Свидетелства на традицията”, В. Търново, 2011, с. 11 – 19, ISBN 978-954-524-801-6 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Водата като образ-символ в постоянните сравнения от старобългарския книжовен език. В сб.”Изворът на живота”, С., 2011, с. 247 – 254, ISBN 978-954-400-617-4 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Познатият непознат образ-символ на палмата в книга Псалтир. Международен годишен семинар на Collegium Biblicum, Несебър, 2011 У нас

Влайков, Светлозар (2011) Рецензия на дисертационен труд на Стефания Амириду (Тракийски университет, Комотини, Гърция) ,,Слова греческого происхождения в русском языке (в контексте их истории)” за придобиване на научна и образователна степен доктор – Софийски университет, Факултет по славянски филологии, проведена защита на 17.10.2011 г. У нас

Влайков, Светлозар (2011) Рецензия на монографията на Даниела Константинова „Иронията като начин за възприемане на света”, В. Търново, 2011 г., В сп. „Проглас”, В. Търново, бр. 2, 2011 г. У нас

Вълкова, Владимира (2011) Das Weibliche und das Fremde am Beispiel von Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" Dritte Landeskonferenz des BGV: „Sprachlichkeit der Interkulturalitaet ”. Veliko Tarnovo, 30.10. – 01.11.2011

Вълкова, Владимира (2011) Die profane und die seraphische Liebe in Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" Internationale Konferenz der Literaturgesellschaft Goethe in Bulgarien: Topographien der Liebe in der deutschsprachigen Literatur, Sofia, 13.05.2011

Вълкова, Владимира (2011) Romantische Gender-Aspekte in Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". Немски романтизъм: пътеводни проекти. Библиотека Германистични студии. Литературно сдружение „Гьоте в България”. Издателство ПИК, Велико Търново, стр. 409–427.

Вълкова, Владимира (2011) Конструиране на субект и пол. За някои аспекти на мъжкото и женското начало в романа на Роберт Музил "Човекът без качества". Проглас, кн. 1, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново,стр. 46–79.

Вълчева, Пламена (2011) The Globalization of English: Perspectives for Business English Teaching. //Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма — теория, практика, перспективи. /Весела Белчева и др. — Велико Търново: Ивис, 2011, с. 126-134. ISBN: 978-954-2968-18-4.

Върбанов, Златко (2011) Hadamard Matrices, Designs and Their Secret-Sharing Schemes Lecture Notes on Computer Science 6742, Springer-Verlag

Върбанов, Златко (2011) SOME CONNECTIONS BETWEEN SELF-DUAL CODES, COMBINATORIAL DESIGNS AND SECRET-SHARING SCHEMES Advances in Mathematics of Communications, vol.5, N:2

Върбанова, Силвия (2011) Интегриран начин за представяне на научна информация чрез електронната платформа за търсене SciVerse, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 3.2, с.133-137 Русе

Върбанова, Силвия (2011) СУБД MariaDB и използване на виртуални колони, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Сборник научни трудове, ISBN-978-954-577-603-8,с.61-67 Шумен

Върлинкова, Галина (2011) El mundo de los animales Издателство "Фабер", 2011 ISBN: 978-954-400-515-3

Гавазова, Невена (2011) Българската агиография от ХІV век и агиологията на исихазма („Житие на св. Петър Атонски”). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Велико Търново, 2011, 48 с.

Гавазова, Невена (2011) Житие на св. Петър Атонски. Някои особености от агиологична перспектива. В: Търновска книжовна школа. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм (ХІІ – ХV век). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, 55 – 80, ISBN 978-954-339-2 (Т. 9).

Гайдова, Радка (2011) Технологичната подготовка на предучилищниците Tehnologichnata podgotovka na preduchilishtnitsite сп. Предучилищно възпитание, 2011 sp. Preduchilishtno vazpitanie

Гайдова, Радка (2011) Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 години в България Tehnologichnoto obuchenie na podrastvashtite ot 3 do 11 godini v Balgariya interpretativna lektsiya za studenti - magistri ot KN Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU

Ганчева, Илияна (2011) Балканската баня като обществена постройка (по сведения на пътешественици от XV – XIX век) Балканите – език, история, култура. Т. ІІ., ВТ, 2011., 341-345, ISSN:1314-4065.

Ганчева, Илияна (2011) Обредната употреба на водата на Гергьовден и Еньовден От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, ВТ, 2011, 112 – 119. ISBN 978-954-427-926-4

Ганчева, Илияна (2011) Тhe attitude of museums to socialism in the period of Bulgarian transition to democracy. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol 4(53), Series VII, № 2, ISSN 2066-7701

Ганчева, Магдалена (2011) О проблеме создания учебного словаря межъязыковых аналогов (на материале русского и болгарского языков). – Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. В.-Тырново, 8 – 11 апреля 2010 г. Издательство “ИВИС”. В.-Тырново, 2011, с. 61-66. ISSN 1312 - 3069. В.Търново

Ганчева, Магдалена (2011) Типы семантических отношений в сфере межъязыковой лексической аналогии. –Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. В.-Тырново, 8 – 11 апреля 2010 г. Издательство “ИВИС”. В.-Тырново, 2011, с. 57-61. ISSN 1312 - 3069. В.Търново

Гаранчовска, Ленка (2011) [Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Eds. M. Harvalík – E. Minářová – J. M. Tušková. Brno: Masarykova univerzita 2009. 316 s. ISBN 978-80-210-5102-7]. In: Jazykovedný časopis, roč. 62, 2011, č. 2, s. 133 – 141. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2011) K vývinovým tendenciám pragmatoným (na materiáli názvov mliečnych výrobkov). In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře (Ústí nad Labem 1. 9. – 3. 9. 2010). Ed. P. Mitter a Z. Menšíková. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011, s. 264 – 270. ISBN 978-80-7414- 362-5.

Гаранчовска, Ленка (2011) O spôsoboch tvorenia chrématoným. In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. XVII. Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Olsztyn 9. – 11. 9. 2010). Red. M. Biolik a J. Dumy. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, s. 357 – 370. ISBN 978-83-7299-748-7.

Генова, Дафинка (2011) "Pragmatic Inference and Deductive Rules". Във: Вихрен Бузов et al. (ред.). Съвременни философски изследвания. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 174-187, ISBN 978-954-524-806-1.

Генова, Дафинка (2011) Humor and Gender. В: Красимир Петров et al. (ред.). Паисий Христов – една кариера в служба на словото. Велико Търново, Издателство Фабер, с. 66-82, ISBN: 978-954-400-472-9.

Генова, Дафинка (2011) Studying Humor Seriously Veliko Turnovo: Faber, 346 p., ISBN 978-954-400-466-8.

Генчева, Грета (2011) Approfondire l’italiano. Издателство „I&B” Ltd, Велико Търново, 2011, 218 с., ISBN 954-9689-07-7, в съавторство.

Генчева, Грета (2011) Основни характеристики на специализираните текстове в италианския език Сборник от конференция „Паисий Христов – една кариера в служба на словото"; Издателство „Фабер”, ВеликоТърново, 2011, с. 159 – 165, ISBN 978-954-400-472-9

Георгиев, Георги (2011) Advances in the theory of A, B, C numbers and its application to waveguide propagation in Proc. 30th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 1462-1466, in Abstracts, pp. 804-805, Suzhou, China, Sept. 12–16, 2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84858137332&partnerID=40&md5=47fdd6e7e4f20e2bde1e478e74e56743

Георгиев, Георги (2011) Area of Phase Shifter Operation of the Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 29th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 830, in Abstracts, pp. 1318-1322, Marrakesh, Morocco, March 20–23, 2011.

Георгиев, Георги (2011) Comparative study on the computational modeling and application of the classes of A, B, C numbers in Proc. Thirteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’11, Turin, Italy, September 12–16, 2011, art. no. 6046420, pp. 660-663, (Invited Paper in the Special Session “Future challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2011.6046420 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155181236&doi=10.1109%2fICEAA.2011.6046420&partnerID=40&md5=c84d46f68953f90060c6aa67ccbb6e5e

Георгиев, Георги (2011) L(c,n) and ^L(^c,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides: Review of Recent Results in Proc. Симпозиум по Съвременни проблеми на приложния електромагнетизъм, Veliko Tirnvo, Bulgaria, March 25, 2011, (Invited Plenary Paper) (in print).

Георгиев, Георги (2011) Numerical Study of the Differential Phase Shift in a Circular Ferrite-Dielectric Waveguide in Proc. 5th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2011, pp. 1666-1670, in USB, Rome, Italy, April 11–15, 2011, art. no. 5781817, pp. 1573-1577. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959681537&partnerID=40&md5=3716c0c46de8549459cf7640936d3121

Георгиев, Георги (2011) On the Class of A1 Numbers: Definition, Numerical Modeling, Domain of Existence, Basic Property and Application in Proc. XXX URSI General Assembly, article ID BP1.47, 4 pages, in CDROM, Istanbul, Turkey, Aug. 13–20, 2011, art. no. 6050456. DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6050456 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81255209303&doi=10.1109%2fURSIGASS.2011.6050456&partnerID=40&md5=f4cb151e1a1c4fe84e1b3104e75d72d8

Георгиев, Георги (2011) On the L4 Numbers and Their Application in Proc. XVIth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2011, art. no. 6081806, pp. 228-236, Lviv, Ukraine, Sept. 26–29, 2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-83455195774&partnerID=40&md5=72b9dcab0dbfeb9fb7a608d0b4e4a875

Георгиев, Георги (2011) Theorem for the Identity of the L(c; n) and ^L(^c,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides in Proc. 29th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 259, in Abstracts, pp. 357-361, Marrakesh, Morocco, March 20–23, 2011.

Георгиев, Георги (2011) Theory of the L numbers: definition, computational modeling, properties and application in Proc. Thirteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’11, Turin, Italy, 12–16 September 2011, art. no. 6046399, pp. 544-547, (Invited Paper in the Special Session “Future challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2011.6046399 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155126927&doi=10.1109%2fICEAA.2011.6046399&partnerID=40&md5=5b7f1aceb6a8b7db8dd4f5298380b812

Георгиев, Георги (2011) Theory of the L4 Numbers: Existence Theorem and Physical Interpretation in Proc. XXX URSI General Assembly, article ID DP1.7, 4 pages, in CDROM, Istanbul, Turkey, Aug. 13–20, 2011, art. no. 6050657. DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6050657 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81255154362&doi=10.1109%2fURSIGASS.2011.6050657&partnerID=40&md5=06ab5ad1ae75f3248621ed89301b8413

Георгиев, Георги (2011) Transmission Properties of the Circular Waveguide Completely or Partially Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. 1st IEEE-APS Topical Conf. Antennas Propagat. Wireless Commun. IEEE APWC’11, Turin, Italy, September 12–16, 2011, art. no. 6046808, pp. 865-868, (Invited Paper in the Special Session “Advances in wireless communications and their applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/APWC.2011.6046808 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155214455&doi=10.1109%2fAPWC.2011.6046808&partnerID=40&md5=4643ca795bd52e269b21bda9f921d039

Георгиев, Георги (2011) Transmission properties of the circular waveguide, containing an azimuthally magnetized ferrite toroid and a dielectric cylinder in Proc. 5th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2011, pp. 1870-1874, in USB, Rome, Italy, April 11–15, 2011, art. no. 5781857, pp. 1729-1733. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959632553&partnerID=40&md5=589b2ef5b0f0b74f8fdc571799c5b7d1

Георгиев, Георги (2011) XVth International Seminar/Workshop DIPED-2010 IEEE Antennas Propagat. Magazine, Vol. 53, No.1, Feb. 2011, pp. 137-140. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80051963316&partnerID=40&md5=c2908ab9b0f3b583e1b7c39998ea8b57

Георгиев, Георги (2011) Полицията в близост (от теория към практика) / POLICE CLOSE (FROM THEORY TO PRACTICE) В: Електронен сборник с доклади от Седма научна студентска научна сесия „Образователните и социалните приоритети през призмата на студентските научни изследвания”

Георгиев, Лъчезар (2011) КНИГОИЗДАВАНЕ И КНИЖНИНА по документални източници от Държавния военноисторически архив. BOOK PUBLISHING and Writen Works in Documentary Sourses of the State Military History Archives Велико Търново, издателство Фабер, 2011. - 544 страници. Твърда подвързия.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Подготовка на дидактически материали в съвременното обучение Педагогически алманах, 2011, № 2, с. 210-247.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Ученето чрез аудио-визуални и информационни технологии В: Сб. докл. „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 2011, с. 323-330.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Хигиенни изисквания към онагледяването на учебната работа и използването на аудио-визуални технологии в обучението http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_4.html, 2011.

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) „Разочарование” от Валери Петров: играта всъщност е сериозно нещо. сп. Предучилищно възпитание, кн. 6, 2011, ISSN 0861-3982

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Възможности за компенсиране на гражданския дефицит в литературното образование. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ - Филологически факултет. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2011, с.211-218, ISSN 0861-0029

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Гражданският потенциал на литературното образование сп. "Български език и литература" - кн. 6/2011 г., ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Гражданският потенциал на литературното образование. сп. Български език и литература, кн. 6, 2011, ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Днешният живот на идеите от „Българска христоматия” на Ив. Вазов и К. Величков. списание "Образование", кн. 3, 2011, ISSN 0861-475Х

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Оценка за изпълнението на проект на СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по педагогика Тема на проекта: „Готовност на студентите от специалност Педагогика да преподават по български език и литература като потенциални начални учители” Ръководител на проекта: проф. дпн Нели Иванова

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Оценка на проект на СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по педагогика Тема на проекта: „Ниво на владеене на съвременния български книжовен език от студентите от специалностите „Неформално образование” и „Социални дейности” на Факултета по педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски” Ръководител на проекта: проф. дпн Нели Иванова

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) По играта им ще ги познаете. Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Мария Герджикова, София, Булвест, 2011, ISBN 978-954-18-0812-2

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Рецензия за Статия на доц. д-р Светлана Стойчева (СУ “Св. Климент Охридски”) – “Пролог към “Каноничен речник на българската литература за деца през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век)”. – за сп. “Български език и литература”, издание на МОМН – кн. 6/2011 г., ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Тенева, Огняна (2011) Рецензия за статия на Румяна Рангелова и Теодора Тодорова (Американски колеж – София): “Списание “Диалог” – един свободен, но отговорен глас”. – за сп. “Български език и литература”, издание на МОМН – кн. 5/2011, ISSN 0323 - 9519

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Development of an information system for diploma works management Journal of Informatics in Education, vol. 10, №1, pages 1-12

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) OLAP system for investigating the modern Bulgarian language In Proceedings of the Fifth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, Sofia, pages 82-94

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) RecipePad: Електронен бележник за кулинарни рецепти сп. ”Автоматика и информатика”, кн. 45, № 1, 67-69 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Warehousing and OLAP analysis of bibliographic data Intelligent Information Management, Scientific Research Publishing, vol. 3, No. 5, pages 190-197,

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Библиографска система за научна литература bgMath Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", сборник доклади, 61-70 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2011) Информационна система за криптоанализ на класически шифри Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 239-247 стр.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Collecting Oral Evidence and Creating Active Citizens. Closing the Books or Keeping them Open? International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 66. V. Ivanova/M. Klingenberg (Eds.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-03-0, рр. 53–66.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Supervisor’s and coach’s. Manual for work with multicultural groups. Published in Vienna, Austria (Ingeborg Luif and Elisabeth Alder-Wuerrer) ISBN 978-3-200-02335-2, 63 p. Co-author: pp. 10–12.

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Методически аспекти на обучението по история – електронен курс. http://www.cet-vtu.com

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. МОМН, София. (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 978-954-524-774-3, с. 378–383.

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите. Епохи - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 1, год. XIX, MMXI, с. 169-190, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Гергана (2011) Representation of the Kircalis’ Period: Discourse Analysis of Bulgarian National Historiography. – In: Readings in the History and Culture of the Balkans. Sofia, 2011, 85-95.

Георгиева, Гергана (2011) Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен. – В: От тука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен, 14-16 май 2010 г. Шумен, 2011, 531-542

Гецов, Антон (2011) Квантификацията като инструмент за скрито манипулативно въздействие сп. „Проглас“, кн. 1, 2011, с. 140–168. http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol20/iss1/7

Гецов, Антон (2011) Комуникативни стратегии и манипулация. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2011, 260 с., ISBN: 978–954–400–606–8.

Гецов, Антон (2011) Към въпроса за характера на връзката между комуникативните партньори в масовата комуникация Филологически сборник ІV. В. Търново – Твер. В. Търново, 2011, с. 66–72.

Гецов, Антон (2011) Популярните медии – генератор и еманация на масовата култура Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 65–72.

Гочев, Гочо (2011) Обязательные и факультативные трансформации в структуре русско-болгарского словаря переводчика (на материале корпуса параллельных русских и болгарских текстов) // Русский язык как инославянский, вып. III (2011), Београд, 2011, 133–143, ISSN 1821-3146 УДК 811.161.1. http://www.slavistickodrustvo. org.rs/pdf_dokumenti/rj2011.pdf

Гочев, Гочо (2011) Проект “Корпус параллельных русских и болгарских текстов // Президиум МАПРЯЛ 2007 – 2010. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 2011, с. 38 – 48, ISBN 978-5-91395-065-3

Гочева, Сийка (2011) Словарные эквиваленты и переводческие трансформации при передаче русского предлога без/не без на болгарский язык (на материале корпуса параллельных русских и болгарских текстов) // Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Велико-Тырново, 2011, с. 694-701, ISBN 1312 - 3069

Григорова, Лора (2011) Дискусията за насоките на обществено-стопанското развитие на България в Конституционната комисия на Шестото Велико народно събрание (1946 – 1947 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвреме, т. ІV, (Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев «България, земя на блажени» - 29 – 31 октомври 2009 г., В. Търново), 2011, с. 609–620. В. Търново

Григорова, Лора (2011) Документи за антикомунистическата съпротива в Държавен архив – Велико Търново (1948 – средата на 50-те години на ХХ в.). – Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944–1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, НБУ, 23–24 март 2011 г. (http://ebox.nbu.bg/anti/ НБУ, София

Григорова, Маргрета (2011) Legenda – Obraz – Apokryf. Przesłania malarza Paollo Ucello w utworach Olgi Tokarczuk i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Legendy-obrazy-apokryficzność Świat i słowo. Obrazy literatury. ISSN 1731-3317, Bielsko-Biała, 2011, 119-135

Григорова, Маргрета (2011) Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Грудкова, Силвия (2011) Academic reading and intercultural competence. Сб. Балканите - език, история, култура. (с.314-321). Велико Търново: ИВИС. ISSN 1314-4065.

Грудкова, Силвия (2011) Reflective activities for developing intercultural competencein the foreign language classroom. Сб. Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. (с.151 161). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-2968-18-4.

Гълъбова-Маринова, Мила (2011) За Л. Милева и В. Петров – юбилейно Предучилищно възпитание/ 7, с.51-54

Гълъбова, Даринка (2011) "ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ В КАРТИНКИ И ИГРИ" в подготвителна група в детската градина-статия Научна конференция с международно участие "40 години Шуменски университет Еп. К. Преславски", Шумен

Гълъбова, Даринка (2011) Гълъбова, Д., Методическата компетентност за прилагане на активни методи в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика Университетско издателство „Еп.Константин Преславски”,Сборник статии, Шумен, (сс.183 -191)

Гълъбова, Даринка (2011) МEТОДИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКТИВНИ МЕТОДИ в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика Научна конференция с международно участие "40 години Шуменски университет Еп. К. Преславски", Шумен

Гълъбова, Даринка (2011) МОЛИВКО.МОТОРИКА (3-4г.)-учебно помагало за предучилищна възраст ИЗдателска къща "Слово", В.Търново

Гълъбова, Даринка (2011) МОЛИВКО.МОТОРИКА (4-5г.)-учебно помагало за предучилищна възраст Издателска къща "Слово", В.Търново

Гърбачева, Анелия (2011) Актуални трансформации в образователните практики

Гърмидолова, Мариана (2011) ГЪРМИДОЛОВА М. Творческите способности в изобразителната дейност. – В сб.: Научни трудове, том 50, серия 6.3. Езикознание и литературознание, В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2011) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас (уроци). Изд. Просвета София

Гърмидолова, Мариана (2011) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас (уроци). Изд. Просвета, София

Гюлчев, Николай (2011) Методи на обучение и тяхната обусловеност от учебно-възпитателната работа по изобразителна дейност в детската градина сп. Педагогически алманах

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Мерки за безопасност в уроците по гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2011.IBSN 978-954-9689-60-0

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Оптимизиране на обучението на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание” чрез използването на съвременни технически видеосредства. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д. Причини за наранявания в уроците по гимнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидов, Д., Т. Давидова. Нестандратни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им. Сборник доклади от годишната университетска конференция с международно участие, том 2. Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ„В. Левски” , Велико Търново, 2011. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2011) Давидова, Т, Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста скок на дължина от място на студенти от ВТУ за периода 2002-2011г. Сборник трудове от ІІІ международна научна конференция Кинезиология 2011. Издателство „I&В” ltd. В. Търново. ISSN 1313-244X Издателство „I&В” ltd. В. Търново. ISSN 1313-244X

Давидова, Теодора (2011) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Нестандартни ситуации и необходимост от специализирана психофизическа подготовка с подрастващи за преодоляването им Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие проведена в НВУ „В. Левски” на 23 – 24 юни 2011 г. Том 2. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т. История на физическото възпитание Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 978-954-9689-57-0

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., А. Даскалова – Янкова. Корелационно-структурен модел на психофизическата готовност на ученици след оказано въздействие върху емоционалната й подструктура Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“, Издателство „I&В” ltd. , В. Търново, ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2011) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Проследяване динамиката на резултатите от теста „скок на дължина от място” на студенти от ВТУ за периода 2002 – 2011 г. Сборник трудове от III Международна научна конференция „Кинезиология – 2011“. Издателство „I&В” ltd., В. Търново, ISSN 1313-244Х

Даскалова, Ярмила (2011) „Вместилища на чуждото I: аспекти на интертекстуалност и онтологична себереференциалност в романа „Елените” от Светлозар Игов” Сборник „Светът на словото”, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий” Велико Търново. Редакционна колегия: Доц. д-р Ценка Иванова, доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Радослав Радев, доц.д-р Маргрета Григорова. ISBN 978-954-524-775-0. Стр. 152-162.

Демиркова, Ралица (2011) Играта на думи и възпроизвеждането й в превода от английски на български език (Върху примери от произведението на Луис Карол "Алиса в страната на чудесата") Паисий Христов - една кариера в служба на словото. Сборник посветен на проф. дфн. Паисий Христов

Денев, Стоян (2011) Алексиева, М., Св. Стефанов, Ст. Денев, М. Видиновски. (2011) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. Кинезиология, 2011, сб. „Кинезиология”, В. Търново, 2011

Дерменджиев, Атанас (2011) 100 национални туристически обекти на България. /Съавтор/. С., Световна библиотека, 255 с. ISBN: 978-954-574-065-7

Дерменджиев, Атанас (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. /Colab./ International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6. ISBN:9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) Geografia dos recursos turisticos no distrito de Veliko Tarnovo, Republica da Bulgaria. VI Jornadas de Estudo sobre Grandes Problematicas do Espaco Europeo, Porto, p. 26-31.

Дерменджиев, Атанас (2011) Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations /Colab./. IGeographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations /Colab./. Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations /Colab./. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6.ISBN:9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. /Colab./ International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6. ISBN:9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. /Съавтор/. С., Изд. Сиела, 266 с., ISBN: 978-954-28-782-7

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в балканската политика на Румъния. –В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, с. 260-278. ISSN 1314-4065

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в информационния свят. - В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 631-650. ISBN 978-954-524-776-7

Дерменджиев, Атанас (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? /Съавтор/. –В: Ecology problems in mineral raw-material branch, Варна, с. 569-576. ISBN 978-954-92738-3-0

Дерменджиев, Атанас (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. /Съавтор/. –В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. В. Търново, с. 650-657. ISBN 978-954-524-776-7

Дерменджиева, София (2011) Емоционалните кризи в предучилищна възраст и изследователски подход за тяхното преодоляване В: „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2011

Дерменджиева, София (2011) Етноидентичност и алтернативни форми на работа за интеграция на деца от малцинствени групи в детската градина В: учебно помагало «Обединени в различието», Велико Търново, Европейски нформационен център, 2009 г.

Дерменджиева, Стела (2011) Балканите в учебното географско познание. (Дерменджиева, С. П. Събева). –В: Сб. Втора международна научна конференция - Балканите - език, история, култура, т. 2, Издателство „ИВИС”, В. Търново, с. 302 - 313. ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2011) „Geographical reading“ of Global Ekological Problems. (Dermendzhieva, S., P. Sabeva). Sixth international conference. Global changes and regional development, Sofia, 2011, р. 122 - 127. ISBN 978-954-07-3200-8

Дерменджиева, Стела (2011) 100 национални туристически обекта. Пътеводител. (съавтор - А. Дерменджиев). Изд. Световна библиотека ЕООД, 255 с., ISBN: 978-954-574-065-7.

Дерменджиева, Стела (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. (S. Dermendzhieva A. Dermendzhiev, P. Sabeva, M. Doikov). International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011. ISBN:9781627485371

Дерменджиева, Стела (2011) Geographic and Geopolitical Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations. (S. Dermendzhieva, A. Dermendzhiev, P. Sabeva, M. Doikov). International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania. ISBN:9781627485371

Дерменджиева, Стела (2011) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). (S. Dermendzhieva, H. Pina, S. Dimitrov). vol. XIV, 2011, р.12 - 26, ISSN: 1224-4112.

Дерменджиева, Стела (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. (А. Dermendzhiev, P. Sabeva, M. Doikov). International conference environment – landscape – European identity. (Abstract, oral presentation paper), 4-6 November, Bucharest, Romania, 2011, ISBN:9781627485371.

Дерменджиева, Стела (2011) Os locais de interesse turístico-cultural búlgaros sob os auspícios da UNESCO, VI Jornadas de estudo sobre, Grandes problemáticas do espaço Europeu, Anfiteatro Nobre, Livro de Resumos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p.14 -15.

Дерменджиева, Стела (2011) Балканите – Език, История, Култура (II) - Академичен и културен диалог. Балканските мостове на познание (К. Мутафова, Ц. Иванова, С. Дерменджиева). –В: Трета международна конференция: Балканите - език, история, култура, Велико Търново, 2011. ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2011) География на българското черноморско културно пространство. (Дерменджиева, С., Б. Димитрова). –В: Сб. Втора международна научна конференция - Балканите - език, история, култура, т.2, Издателство „ИВИС”, В. Търново, с. 277 - 295. ISSN 1314-4065

Дерменджиева, Стела (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. (съавтори - А. Дерменджиев, Б. Димитрова, Д. Симеонов, П. Събева). С., Сиела, с. 266, ISBN: 978-954-28-782-7.

Дерменджиева, Стела (2011) Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище. (съавтор - П. Събева). – В: Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Т. ІV, с. 741-753, ISBN: 978-954-524-776-7.

Дерменджиева, Стела (2011) Географските образи в училищното образование. (Дерменджиева, С., Б. Димитрова). –В: Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, с. 462 - 475. ISBN 978-954-524-776-7

Дерменджиева, Стела (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? (съавтори - А. Дерменджиев, П. Събева). – В: Сб. Международна научно-техническа конференция под патронажа на Нона Караджова - министър на околната среда и водите, „Ecology problems in mineral raw-material branch“, Варна, с. 569 – 576, ISBN: 978-954-92738-3-0.

Дерменджиева, Стела (2011) За ползата от единните стандарти за текущо оценяване в българското училище. (Дерменджиева, С., Б. Димитрова). –В: Сб. България, българите и Eвропа – мит, история, съвремие, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, с. 449 - 461. ISBN 978-954-524-776-7

Дерменджиева, Стела (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география. (съавтор - Б. Димитрова) – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Т. ІV, с. 754 – 766, ISBN: 978-954-524-776-7.

Дерменджиева, Стела (2011) Междукултурния диалог на Балканите в географското образование (интерпретация). (съавтор - П. Събева) - В: Втора научна конференция с международно участие: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, В. Търново, с. 61 - 75., ISBN 978-954-2968-13-9.

Дерменджиева, Стела (2011) Социокултурни роли на образователната география. (съавтор - П. Събева) – В: Сб. Втора научна конференция с международно участие: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, с. 131 – 150, ISBN: 978-954-2968-13-9.

Дилова-Нейкова, Цветанка (2011) Дилова-Нейкова, Цв. (2011) "Сравнителен анализ на резултатите от държавни първенства по модерен петобой". Трета международна научна конференция „Кинезиология’ 2011. I&B LTD. В. Търново. I&B LTD. В. Търново

Димитров, Георги (2011) E-правосудие - гарантии эффективной судебной системы. Инициативы в Болгарии, REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.10-11 (133-134), 2011, pp 169-173, ISSN 1811-0770

Димитров, Димитър (2011) “The Various Facets of Byzantine Humanism” Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011)

Димитров, Димитър (2011) „Византийският хуманизъм като една убягваща ни реалност Свидетелства на традицията (В.Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) „Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век” Търновска книжовна школа, т. IX (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2011) Византия и византийският свят София: Просвета, 2011

Димитров, Добромир (2011) Брак и общение Димитров, Д. Брак и общение//Християнство и култура(София). Год. Х(2011), бр.4 (61), с.16-24. (ISSN1311-9761)

Димитров, Добромир (2011) Мястото и служението на лаоса в евхаристийното събрание според раннопатристичните свидетелства и 9-то апостолско правило Свидетелства на традицията, В.Т. 2011, с.84 -128. (ISBN София 2009 с. 202-206 (ISBN 978-954-924-861-6)

Димитров, Камен (2011) In memoriam – проф. Ангел Асенов Давидов. // Проглас, Кн. 2, 2011 (год. XХ), 177–179. ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Nomina loci в Бориловия синодик. // Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново, 2011, 191–198. ISBN 978-954-524-810-8. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Промени в богословската терминология Х–ХІV в. (Върху материал от Йоан-Екзарховия превод на „Богословие“ и от среднобългарския превод на словата на авва Доротей). // Търновска книжовна школа. Т. 9. В. Търново, 2011, 478–486. ISBN 954-524-339-2 (Т9). Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Речник-индекс на словата на авва Доротей – основни проблеми, строеж на речниковата статия, план за издаване на текста. // Проблеми на историческата лексикология и лексикография. С., 2011, 40–47. ISBN 978-954-91477-2-8. София

Димитров, Камен (2011) Слова на авва Доротей (S. Dorotheus archimandrita – Doctrinae diversae) (Онлайн публикация): http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_12 София

Димитров, Николай (2011) 1910 и съдбата на българския модернизъм. (Периодизационни и терминологични проблеми). В: сб. 1910. С., 2011.

Димитров, Николай (2011) Болестта и разпадащата се утопия на патриархализма в българската литература от началото на 20-ти век. В: сб. Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново, 2011, с. 64-78.

Димитров, Николай (2011) Езикът на страха в „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов. Проглас, В. Търново, 2011, кн. 1, с. 206-222.

Димитров, Николай (2011) Езикът на страха в българската затворническа мемоаристика през 19-ти век. В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. В. Търново, 2011, с. 40-52.

Димитров, Слави (2011) Projecção geográfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, Portugal.

Димитрова, Боянка (2011) Учебно помагало за ДЗИ по география и икономика – съавтор изд. "Сиела", София ISBN 978-954-28-782-7

Димитрова, Боянка (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география сборник от Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев „България , земя на блажени...” - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-776-7

Димитрова, Веска (2011) Кирилова, Веска и др. Lexique nominal, II partie/ В. Кирилова; Н. Стоянова; Х. Доврамаджиева; Р. Ковачева; М. Петрова/. - В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011. - с. 264, ISBN 978-954-524-787-3. В. Търново

Димитрова, Веска (2011) Кирилова, Веска. Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език /В. Кирилова; Ив. Попова; Р. Ковачева; М. Василева/. - В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011. - с. 116, ISSN 978-954-524-790-3. В. Търново

Димитрова, Димка (2011) За ролята на езиковите познания върху някои категории думи при общуване Филологически сборник IV, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 73-75. ISBN 978-954-524-767-5.

Димитрова, Елена (2011) Anmerkungen zur Methodik und Problematik einer Schulbuchanalyse. В: Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova. Владимир Сабоурин/ Владимира Вълкова (съст.). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. (198 - 208). ISBN: 978-954-524-770-5.

Димитрова, Елена (2011) Die deutsche Geschichtsschreibung an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Die Romantik als Bindeglied zwischen Aufklärung und Historismus. В: Deutsche Romantik - Leitbilder und Entwürfe. Николина Бурнева (съст). В. Търново: Изд. "ПИК", 2011, с. (235 – 248). ISBN: 978-954-736-222-2.

Димитрова, Елена (2011) Welcome to the East, Добре дошли в Изтока [предговор към]:// Антйе Равич Щрубел. Под снега. Русе: Издателство на МДЕК, 2011, с. (7-9). ISBN: 978-954-92453-4-9.

Димитрова, Елена (2011) Антйе Равич Щрубел. Под снега. // Antje Rávic Strubel. Unter Schnee. Episodenroman. dtv, München, 2001, 180 S., ISBN 9783423242776. Русе: Издателство на МД “Елиас Канети“, 2011, 154 с. ISBN: 978-954-92453-4-9.

Димитрова, Илияна (2011) Култура на етажността в българската литература от втората половина на XX в. (Или как „човекът на града” помни „човека на дома”). сб. Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново, 2011, 105-122. ISBN 978-954-524-788-0

Димитрова, Илияна (2011) Слово и битие в романа „Възречени от Манастър” на Никола Инджов Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, В. Търново, 2011, 142-152 ISBN 978-954-524-775-0

Димитрова, Любка (2011) Балановият поглед „Из философията на българския език”. Проф. Върбан Вътов 70 години Юбилеен сборник. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, ISBN 978 – 954 – 524 – 810 – 8, Велико Търново, 2011, с. 123 – 131

Димитрова, Любка (2011) Личното име – визитна картичка на епохи, поколения и личности Проглас. Филологическо списание. ISSN 08061 7902. Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, кн.2, 2011 (год. ХХ), с. 142 -146.

Димитрова, Любка (2011) Още веднъж за (не)усетеното и (не)истинското Балканските пътища и бродове на Георги Гроздев. Издателство „Балкани”, София, 2011, 190 – 205

Димкова, Росица (2011) Димкова, Р., Изследване формирането на потребност за системни занимания с физически упражнения и спорт. ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2011 В. Търново.

Димкова, Росица (2011) Николов. Д., Р. Димкова, Анкетно проучване на ученици за нагласата им в часовете по физическо възпитание и участие в часовете със спортна насоченост. ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Международна научна конференция Кинезиология - 2011 В. Търново.

Добрев, Добрин (2011) Критичен анализ на изследването на социалните дистанции и етническите стереотипи за малцинствата в България. Библиотека „Диоген”: „Съвременни философски изследвания”, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с.133-149. ISBN 978-954-524-806-1/ ISSN 1314-2763.

Доврамаджиева, Христина (2011) Интерпретативната теория на превода Варна

Доврамаджиева, Христина (2011) Типове заглавия в художествената литература и тяхното предаване в превода Велико Търново

Дойков, Йордан (2011) Геополитическа ситуация и функционирането на политическите институции на българската държава при присъединяването й към Варшавския договор сп. "Международни отношения", година XL, бр. 2-3, 2011, УИ "Стопанство", София

Дойков, Йордан (2011) Геополитическа ситуация и функционирането на политическите институции на българската държава при присъединяването й към НАТО сп. "Международни отношения", година XL, бр. 5-6, 2011, УИ "Стопанство", София

Дойков, Йордан (2011) ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ /Съветът по национална сигурност: необходимост и политики / сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ КИА, Пловдив

Дойков, Йордан (2011) Към анализа на институциите Сборник на Юбилейна международна научна конференция: „Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи”, УИ „Стопанство”,София

Дойков, Мартин (2011) Белгия. Издателство „Ковачев“, Силистра, 2011.

Дойков, Мартин (2011) Предимствата на Русе като пресечен пункт на евротранспортни коридори № 7 и 9. “Известия. Пространства на дунавската цивилизация”, Регионален исторически музей-Русе, том 14, Русе, 2011 г., стр. 414-418, ISSN 1313-7336.

Дойков, Мартин (2011) Транспортен коридор № 8 – фикция или действителност, проблемен или с алтернативни варианти. Сборник от международна конференция “България, българите и Европа - мит, история, съвремие”, т. 4, , В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011 г., стр. 736-741, ISBN 978-954-524-776-7.

Донев, Владимир (2011) Александър Солженицин. Класика срещу канон В. Търново, Фабер, 2011, 132 с.

Донев, Владимир (2011) Българският Барон Мюнхаузен Лабиринтите на психея. София, 2011, с. 198-214

Донев, Владимир (2011) Матриархат. Идеологически, архетипни и символни обработки на мотива в прозата на 60-те Проглас, год. ХХ, 2011, кн. 1, с. 80-103.

Донев, Владимир (2011) Рецепцията на Хемингуей в българската литература от 40-50-те години на ХХ век Филологически сборник. IV. Велико Търново - Твер, 2011, с. 76-82. Също: Public Republic, 01.07.2011 (21.01.2012).

Донев, Владимир (2011) Слизане в ада. Данте, лагерната проза и нашето време Култура, г. LV, бр. 40 (2658), 25.11.2011, с. 6 (21.01.2012)

Дончев, Антон (2011) Дончев, А. К вопросу о создании милиции в Восточна Румелии , сб. Партийно – политическая, духовная история и общественньe движения в странах запада и востока 2011, УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия, с. 45 - 54 УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия.

Дончев, Антон (2011) Дончев, А. /съавт./ сб. Европейските измерения за Васил Левски. София, 2011, 135 с. Издателство "Златен змей", София.

Дончев, Ивайло (2011) Move семантиката в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране на C++ МАТТЕХ 2010, 19–20 ноември 2010 г. – Сборник научни трудове, Шумен, 2011, стр. 380–387

Дончев, Ивайло (2011) Дончев, И., Н. Николов, Процедурни основи на програмирането. C++. Практическо ръководство, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2011 г. В. Търново

Дончев, Ивайло (2011) Ролята на уводния курс по информатика във ВТУ за успешно обучение на студенти информатици Научна конференция МАТТЕХ 2010, 19-20 ноември 2010 г. - Сборник научни трудове, стр.375-379, Шумен, 2011

Дончева, Иванка (2011) Аспекти на всекидневния живот в древна Гърция – според античните автори и керамографията. Издателство "Ровита", Велико Търново, 2011, 308 с.; ISBN 978-954-8914-27-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2011) Комосът в древногръцката керамография. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, V. – Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011, с. 210-240; ISBN 978-954-524-780-4. Велико Търново

Дочев, Пепо (2011) Малка детска песнопойка УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2011) Social - Oriented Applications of the Folklore Heritage for the Needs of the Non-formal Learning and Cultural Tourisms сборник с доклади, International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural Scientific Heritage”

Дундов, Тенчо (2011) Правораздаването по римското право. В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2011) Правораздаването по римското право. Сборник 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев, С.,УИ „Св. Климент Охридски”, първо издание, 2011 г.

Жеков, Живко (2011) Жеков, Ж. От хоплит до скутарий Международна научна конференция 100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев 5 – 7 октомври 2007, Варна. ГСУ – ЦСВП „Иван Дуйчев”, 97 (16), 2011, 113–119, ISSN – 1311-784X

Жеков, Живко (2011) Жеков, Ж. Приносът на траките за победата на елините в гръко-персийските войни 490 – 449 г. пр. Хр. Балканите – език, история, култура. том ІІ. Втора международна научна конференция Велико Търново 23 – 24 октомври 2009 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, 45–54, ISSN 1314-4065

Жеков, Живко (2011) Жеков, Ж. Развитието на античния военен термин хипасписти от класическата до късната античност V в. пр. Хр. – V в. сл. Хр. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. т. V. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, 250–255, ISBN 978-954-524-780-4.

Жеков, Живко (2011) Жеков, Ж. Стратегическите концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр. Хр. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. ІV. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 61–71. (=Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени…”, В. Търново, 29 – 31 октомври 2009 г.), ISBN 978-954-524-776-7

Жеков, Живко (2011) Жеков, Живко. Античното военно дело в Елада и Рим Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 204с. ISBN 978-954-524-799-6.

Замфиров, Милен (2011) "Первые шаги в физике для глухих в Болгарии" Научная школа для учителей физики из стран-участниц ОИЯИ, Дубна, 26 июня-2 июля 2011 года

Звалена, Елеонора (2011) Diachrónno-synchrónne aspekty vymedzenia pojmu náboženský a biblický žáner In Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), ročník 2, číslo 8/11, Prešov

Звалена, Елеонора (2011) Oscilácia ako spôsob písania In: Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), Prešov

Звалена, Елеонора (2011) Oscilácia ako spôsob písania(G. Mihalková: Medzi poviedkou a románom. Interpretačné prieniky do prozaických textov Rudolfa Slobodu). (G. Mihalková: Medzi poviedkou a románom. Interpretačné prieniky do prozaických textov Rudolfa Slobodu. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011. s.124. In Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), ročník 2, číslo 8/11, Prešov

Звалена, Елеонора (2011) Tvorivé písanie a žiacka slohová tvorivosť In Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), ročník 2, číslo 8/11, Prešov

Здравкова, Боряна (2011) Интеркултурне перспективе у савременом образованом процесу (в съавторство) В: Васпитање за хуманое односе – проблеми и перспективе (Зборник радова). Издавачки центар, Универзитет у Нишу, 2011, с. 85-91. ISBN 978-86-7379-233-0

Здравкова, Боряна (2011) Модели на интеркултурна компетентност Сборник „Дни на науката 2011“. Том 1, В. Търново, 2011, с. 338-344. ISSN 1314-2283

Здравкова, Боряна (2011) Проектните дейности като ефективна форма в професионално-практическата подготовка на студентите - социални педагози Сборник с материали по проект „Подадена ръка“, В. Търново: Фабер, 2011, с. 182-192. ISBN 978-954-400-555-9

Здравкова, Боряна (2011) Професионален профил на социалния работник в контекста на интеркултурната перспектива Научни трудове на Русенския университет. 2011, Том 50, серия 6.2, с. 132-137. ISSN 1311-3321

Златева, Добринка (2011) Difficult time of social and economical transformation file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/show.art.htm

Златева, Добринка (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм Социално-икономически анализи, ВТУ, Стопански факултет, кн. 4, 2011

Златева, Добринка (2011) Человек как экономическая категория и economics как нравственная теория сб. Факторы развития экономики России, Тверь, 2011

Иванов, Ивелин (2011) Ivanov, Ivelin.Tsar Samuel Against Emperor Basil II: Why Did Bulgaria Lose the Battle with the Byzantine Empire at the beginning of the 11th Century.// Studia Ceranea : Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe. – Łódz : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , 2011, №1, pp. 205-215. ISSN 2084–140X Łódz, Poland

Иванов, Ивелин (2011) Иванов, Ивелин. Войната в средновековна Скандинавия по данни от кралски саги.// България, българите и Европа - мит, история, съвремие./ Редакционна колегия: доц. д-р Иван Лазаров, доц. д-р Надежда Христова, гл.ас. Момчил Младенов. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, т. IV, с. 194-206. ISBN 978-954-524-776-7 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2011) Иванов, Ивелин. Демографски кризи и катастрофи в българската история : поглед в миналото и настоящето.// Нравствената деградация. – Русе : "Ахат", 2011, с. 51-59. ISBN 978-954-9664-41-6 Русе

Иванов, Ивелин (2011) Иванов, Ивелин. Между Апокалипсиса и реалността: Разсъждения върху илюстровани ръкописи от XIV-XV в.// Християнство и култура. София : "Комунитас", 2011, бр. 62, с. 117-125. ISSN 1311 - 9761 София

Иванов, Ивелин (2011) Иванов, Ивелин. Пастири-кръстоносци, монголи и селски въстания от втората половина на XIII в.// Будител. – София: Будител, 2011, юли-септември, с. 55-59. ISSN 1312-7829 София

Иванов, Людмил (2011) Parvanov, N., L. Petrov (2011) Expert examination of the status and development opportunities for basketball for young in Bulgaria // Първанов, Н., Л. Петров (2011) "Експертно проучване на състоянието и възможностите за развитие на детско-юношеския баскетбол в България" Journal "Sport and Science", Sofia, 2011 // списание "Спорт и Наука", София, 2011, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2011) Petrov, L. (2011) "Holistic essence and functions of the preparation of young basketball players", monograph// Петров, Л. (2011) "Холистична същност и функции на подготовката на млади баскетболисти", монография издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-61-7

Иванов, Людмил (2011) PETROV, L. (2011) "Specification of the motor potential structure of young basketball players in Bulgaria" Scientific Journal in Sport and Medical-Rehabilitation Science, R. Srpska, BiH, vol.1, p.58-63, ISSN 2232-8211, Indexed in: - DOAJ - erihplus.nsd.no - ebscohost.com - indexcopernicus.com - citefactor.org - scholar.google.com - doisrpska.nub.rs - crossref.org - road.issn.org - cosmosimpactfactor.com

Иванов, Людмил (2011) Petrov, L., M. Alexieva, N. Parvanov (2011) Basketball - Theoretical foundations // ПЕТРОВ, Л. (2011) (под редакция) М. Алексиева, Н. Първанов "БАСКЕТБОЛ - теоретически основи", учебник за студенти Велико Търново, изд. "I&B", ISBN 978-954-9689-62-4

Иванов, Людмил (2011) PETROV. L. (2011) “Sportologic observation on the play potential development of 18 to 19 year-old basketball players” 3-nd International Congress and exhibition on kinetotherapy with International Participation, 2011, University of Kraiova, Romania, p. 4

Иванов, Людмил (2011) Митревски, В., Л. Петров, Г. Георгиев, В. Горгиовска (2011) Храненето и спортуването в часовете по физическо възпитание и спот, като сегменти за правилния растеж и развитие на учениците сборник доклади "Дни на науката", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 2011

Иванов, Людмил (2011) Наумовски, M., Л. Алексовска-Величковска, Л. Петров, Б. Даскаловски (2011) "Ефикасност на нападението в баскетбола в зависимост от периода на реализация" списание "Спорт и Наука", София, 2011, бр. 2, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2011) ПЕТРОВ, Л. (2011) (под редакция) "СПОРТОВЕ ЗА РЕКРЕАЦИЯ" I&B, Велико Търново, ISBN 978-954-9689-59-4

Иванов, Людмил (2011) Резензент на книга с автор Цветков, В. (2011) "Възрастово-полови особености на координациионните способности в баскетбола" "Авангард Прима", София, ISBN 978-954-323-845-3

Иванова, Верка (2011) Контекстова омонимия на неизменяемите части на речта. Проф. д-р Върбан Вътов, 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 113 – 122. ISBN 978-954-524-810-8.

Иванова, Людмила (2011) (Туризъм1. Специализиран български за немскоговорящи студенти Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР. http://www.idial4p-center.org/bg/module/viewdownload/19-turizam1/90------) Туризъм 2. Специализиран български език за туристическия бизнес, ниво А2 по ЕЕР. Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------) http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------)

Иванова, Мария (2011) Мястото на етнологията в Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Епохи, кн.2, 28-33

Иванова, Мария (2011) Призвание за цял живот: изследването на българските локални, регионални и общоетнични културни явления в научното творчество на доц. д-р Николай Колев В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, 33-38.

Иванова, Милена (2011) „Zum Melusine-Motiv bei Clemens Brentano (am Beispiel des Rheinmärchens)“. In: Немски ронамтизъм: пътеводни проекти. Библиотека „Германистични студии“. Изд. ПИК, Велико Търново, 2011. ISBN: 978-954-736-222-2, S. 169-181.

Иванова, Ралица (2011) Androgyne Stimmen – von der Neuentdeckung eines genuin romantischen Motivs bei Ulrike Draesner und Bodo Kirchhoff. Veliko Tarnovo: PIK Verlag

Иванова, Ралица (2011) Bodo Kirchhoff (Lexikonartikel). In: Lexikon der Kunstzitate, Hg. v. Konstanze Fliedl. Berlin: de Gruyter Verlag

Иванова, Ралица (2011) Laudatio für Prof. Dr. Penka Angelova. In : Jubiläumsband zu Ehren von Prof. Dr. Penka Angelova. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag

Иванова, Ралица (2011) Лаудацио за проф. дфн. Пенка Ангелова. В: Пенка Ангелова. Биобиблиография. Съставител: Антоанета Димитрова Стоянова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 5-18, ISBN 978-954-524-791-0. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag

Иванова, Ценка (2011) Категорията род в български и сръбски – общи и различни черти (аспекти на разграниченията при близкородствени езици) Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011; стр. 279–293.

Иванова, Ценка (2011) ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КОДИФИКАЦИИ (ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ) // POLITICAL CONTEXT OF SOUTH SLAVIC CODIFICATIONS (HISTORICAL AND CONTEMPORARY ASPECTS) Власт и кодификация (конференция на Комисията по книжовни езици към МСК), Пловдив, ISBN 978-954-423-660-1, 2011, стр. 121-134.

Иванова, Ценка (2011) СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАЛКАНСКИТЕ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ // CONTEMPORARY CHALLENGES THE BALKAN SLAVIC LANGUAGES „Балканите – език, история, култура” /2, Велико Търново 2011, стр. 25-36; ISSN 1314-4065.

Игнатова, Анка (2011) Документи за „Огнищата по родинознание” на Министерството на народното просвещение (1943–1944 г.) България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІV, В. Търново, 2011, с. 593–608.

Игнатова, Анка (2011) Тhe Attitude of Museums to Socialism in the Period of Bulgarian Transitions to Democracy Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences • Law • Vol. 4 (53) No. 2 - 2011. ISSN 2066-7701 http://webbut.unitbv.ro/BU2011/Series%20VII/BULETIN%20VII/02_3%20Ignatova-Gancheva.pdf

Илиева, Мария (2011) Местоименията в стиловете на българския език Ополе, Полша

Инджов, Иво (2011) Korruption in bulgarischen Printmedien Indzhov, Ivo. Korruption in bulgarischen Printmedien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011, 1, Beiheft zu den 9. Frankfurter Medienrechtstagen 2010 "Staatliche Maßnahmen zur Behinderung freier Berichterstattung in Ost- und Südosteuropa - Stand und Gegenstrategien", 24.-25. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 37-41). ISBN 978-3-8305-1932-4.

Инджов, Иво (2011) Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien Indzhov, Ivo. Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011/4 (S. 411-416). ISSN 0030-6444.

Инджов, Иво (2011) Медиите – между свободата, политиката и бизнеса Инджов, Иво. Медиите – между свободата, политиката и бизнеса. София: Институт за модерна политика, 2011, 226 стр. (авторски принос на И.И. - 204 стр.). ISBN 978-954-92740-1-1.

Йовевска, Мариана (2011) Първото сръбско въстание 1804-1813.Обзор на изворите. В: България, Българите и Европа – Мит, История, Съвремие, т. IV. Научна конференция, Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев, "България, земя на блажени..." Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, с. 519—546. ISBN 978-954-524-776-7

Йовевска, Мариана (2011) С идеите на Великата Френска Революция (Ригас Велестинлис)” В: Европейски измерения на Васил Левски. С. 2011, с. 45- 54.

Йоргова, Милена (2011) Социална работа с възрастни хора: параметри на добрата практика. – Панорама на труда, бр.1-2, с.59-69, ISSN:1312-305Х

Йоргова, Милена (2011) Социално включване на възрастните хора: оптимизиране на възможностите за активен и достоен живот. В: Йоргова, М., П. Луканова, Ю. Пулова, Т. Демирева, З. Славова. Социално включване, Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, c.173 - 208, ISBN 978-954-524-812-2

Йоргова, Милена (2011) Социално включване: проект на ЕС за социално развитие. В: Йоргова, М., П. Луканова, Ю. Пулова, Т. Демирева, З. Славова. Социално включване, Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, c.9 - 41, ISBN 978-954-524-812-2

Йорданов, Даниел (2011) Хаджи Ангел Иванов Севлиевец – биографични неясноти. Слово и образ, В. Т., 3/2011, с. 51–54.

Йорданов, Стефан (2011) “Медвенският гръмовержец в следосвобожденската публицистика”. Аспекти на публицистичната и културно-просветната дейност на Захари Стоянов (1880–1885). Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2011, 233 с.

Йорданова, Даниела (2011) За началното ограмотяване на децата със специални образователни потребности в условията на комуникация Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2011.

Кабакчиев, Кирил (2011) Трактатът на Константин Костенечки като разобличение. -. Проглас, 2, с. 57-72.

Калейнска, Теодора (2011) Balance Review of the Accession of Bulgaria to the European Union (on the experience of Veliko Tarnovo Region) The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press, Craiova

Калейнска, Теодора (2011) Balance Review of the Accession of Bulgaria to the European Union (on the experience of Veliko Tarnovo Region). The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press, Craiova

Калейнска, Теодора (2011) EURO-ATTITUDES OF THE BULGARIAN CITIZENS OF VELIKO TURNOVO REGION–A DECADE OF HOPE-AN ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS 1997–2009 REVISTA UNIVERSITARA; DE SOCIOLOGIE, Year VIII, no. 1/2011, Asociatia Profesionala; "Sociologia Militans"

Калейнска, Теодора (2011) Антитерористичната политика на Съвета на Европа Сборник Проблеми на националната и международната сигурност, том 2, Издателство „ИВИС”, Велико Търново, стр. 227 – 237

Калейнска, Теодора (2011) Гласът на жените в Европа (политическо представителство) Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 141 – 150

Калейнска, Теодора (2011) Гражданският диалог и инициатива в Европа Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 131 – 140

Калейнска, Теодора (2011) Да преподаваме правата на детето Велико Търново

Калейнска, Теодора (2011) Политиките на Съвета на Европа за насърчаване и защита на демокрацията в контекста на българския демократичен преход. Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 120 – 130

Калейнска, Теодора (2011) Участие на гражданското общество в процеса на консултации в Европа. Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи, под редакцията на Г. Янков, Издателство на УНСС, София

Калчев, Стефан (2011) Methods for creation of Enterprise Architecture International Conference on Information Technologies (InfoTech-2011) Varna, Bulgaria, 15-16 September 2011.

Караиванова, Петя (2011) Възпитаване на изследователско поведение у децата от предучилищна възраст при ориентиране в света Педагогически алманах (под печат)

Караиванова, Петя (2011) ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА ПРИ ОРИЕНТИРАНЕ НА ПЕТ–СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА В СВЕТА PEDAGOGIC MODEL OF CULTIVATING SOCIAL AND CIVIL CULTURE IN CHILDREN AGED 3 TO 7 Педагогически алманах

Караиванова, Петя (2011) Педагогически модел за възпитаване на социална и гражданска култура при ориентиране на три-петгодишните деца в света PEDAGOGIC MODEL OF CULTIVATING SOCIAL AND CIVIL CULTURE IN CHILDREN AGED 3 TO 5 YE Педагогически алманах, Велико Търново

Караиванова, Петя (2011) Педагогически функции на играта при изграждане на глобалния детски опит в сборник под печат

Караиванова, Петя (2011) Проблеми на педагогическото взаимодействие при възпитаване на субективно отношение към природата В сб. (СУБ под печат)

Караиванова, Петя (2011) Проблеми на педагогическото взаимодействие при възпитаване на субективно отношение към природата ISSUES OF PEDAGOGIC INTERACTION IN THE CULTIVATION OF CHILDREN’S SUBJECTIVE ATTITUDE TO NATURE сб. Дни на науката 2011

Караиванова, Петя (2011) Социално-личностното развитие в детството като приоритет на педагогическото взаимодействие „дете – среда” SOCIAL-PERSONAL DEVELOPMENT IN CHILDHOOD AS A PRIORITY OF CHILD-ENVIRONMENT PEDAGOGIC INTERAC Педагогически алманах

Караиванова, Петя (2011) Теоретични проблеми на екологичното образование в предучилищното детство В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2011, т.1.

Караиванова, Петя (2011) Теоретични проблеми на екологичното образование в предучилищното детство В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2011, т.1.

Карпузов, Пейо (2011) „За една нетипична ситуация“. Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Ред. Стоян Буров, Кирил Цанков и Анелия Петкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011. 133-140. ISBN: 978-954-524-810-8.

Кильовска, Ваня (2011) „Съчетаване на интеркултурен и интердисциплинарен подход в процеса на подготовката и реализацията на образователен проект, свързан с чуждоезиковото обучение” Педагогически алманах, брой 2/2011г. , Университетско издателство”Св.Св.Кирил и Методий” 2011

Киров, Димитър (2011) Orthodox and Wesleyan Spirituality. Lectures, Republic of Korea. In Korean language. Republic of Korea

Киров, Димитър (2011) Библейското богословие в светлината на съвременната научна дискусия. Сп. Слово и образ, кн. 3. Велико Търново

Киров, Димитър (2011) Единството на вярата – средство за лечение на деградиралото общество. Сб. Нравствената деградация. Патриотични семинари Русе

Киров, Димитър (2011) Православният етос в глобалния свят. В сб.: Библия-Култура-Диалог. Оригиналната публикация може да се открие: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html София

Киров, Пламен (2011) За вота на недоверие и вота на доверие към Правителството в българския конституционен модел. „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011 г.“, С., Софи-Р,

Ковачева, Райна (2011) Lexique nominal, Deuxième partie Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Ковачева, Райна (2011) Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”В. Търново

Коева, Анна (2011) El mundo de los animales Изд. "Фабер", Велико Търново,2011 - с. 92. ISBN 978-954-400-515-3

Коева, Анна (2011) El texto literario en la clase de espanol como lengua extranjera: propuestas y modelos de uso Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи: Научна конференция. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", Изд. "Ивис", Велико Търново, 2011 - с. 267-277. ISBN 978-954-2968-18-4

Коева, Силвия (2011) Преодоляване на интерференцията при некоординиран билингвизъм в обучението по български език в начална образователна степен /Върху конкретен материал на говорещи турски език ученици/ Балкански калейдоскоп. „Славена“, Варна.

Коева, Янка (2011) Езиковите дейности в обучението по немски език като чужд през погледа на обучаваните. сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 5/2011 г., (с. 35 - 41), ISSN 0205-1834.

Колев, Николай (2011) Към обосноваване на понятието обем на тяло в училищния курс по математика Съвременният поглед на докторанта към науката, Сборник научни студии и статии, УИ „Неофит Рилски”,Благоевград, 2011

Колев, Николай (2011) Алманах на Юридическия факултет при Великотърновския университет “Св.Св.Кирил и Методий” 1991-2011 (20 години Юридически факултет). УИ "Св. Св. Кирил и Методий" , 107 с. ISBN 978-954-524-784-2

Колев, Николай (2011) Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет "Правото - перспективи и предизвикателства", Рибарица, януари 2012 УИ "Св. св. Кирил и Методий", 192 с. ISBN 978-954-524-882-5

Колева-Златева, Живка (2011) Методологични аспекти на етимологизацията на звукосимволична лексика Проглас. XX. 2011. №1, 104–124.

Колева-Златева, Живка (2011) Понятие диахронического тождества в этимологизации лексики звукосимволического происхождения // Языковое бытие человека и этноса: когнитивный и психолингвистический аспекты. Материалы Международной школы-семинара VII Березинские чтения. Вып. 18. Москва, 2011, 132–138.

Колева-Златева, Живка (2011) Принос към теорията и практиката на манипулацията в медийния дискурс Проглас. 2011, кн. 2, 131–135

Колева-Златева, Живка (2011) Редупликация в словах звукосимволического происхождения // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна. Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н. проф. С.Б. Бернштейна, 15–17 марта 2011 г. Москва, 219–220.

Колева-Златева, Живка (2011) Славянские языки и редупликация // Исследования по теоретической лингвистике. Материалы симпозиума „Смена парадигмы в венгерской лингвистической русистике”. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. Vol. 3. Дебрецен, 2011, 11–30.

Колева-Златева, Живка (2011) Теоретични ракурси в етимологията. В. Търново: Фабер, 2011. Фабер, Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2011) Формирование семантики звукосимволических слов с редупликацией (на материале русского языка) Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. X международный симпозиум. МАПРЯЛ 2010. Велико-Тырново. 2011, 96–99.

Колева-Златева, Живка (2011) Этимологические заметки о слав. *grozьnъ(jь) ‘страшный; уродливый, некрасивый’ и лит. gražus ‘красивый’ // Slavica XXXIX-XL. Debrecen, 2010-2011, 15–24.

Колева, Вергиния (2011) Библиотеката – предметност и сюжетоизграждащ елемент в художествената литература Във: Филологически сборник IV , Велико Търново – Твер, В. Търново, 2011, с.109-113. Велико Търново

Колева, Вергиния (2011) За необходимостта от развитие на въображението в литературното образование с. 107-115, В: Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие НВУ, 2011 г., том 1 , с.107-115. Велико Търново

Колева, Вергиния (2011) Театърът –живот, ролите и литературното творчество в един роман на Макс Фриш В: Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие 2011 г., том 7, с. 115-120 Велико Търново

Колева, Вергиния (2011) Технология на творческото мислене с.313-322 В:Дни на науката 2011, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, том 1 Велико Търново

Колева, Вергиния (2011) Шестте шапки на мисленето” и методиката на литературното образование В: Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие 2011 г., НВУ, том 7 , с.108-114.

Константинова, Даниела (2011) Иронията във фразеологията. Начини за създаване на ироничен ефект във фразеолoгията Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова, София, с. 151–162.

Константинова, Даниела (2011) Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 191 с., ISBN 978-954-524-808-5.

Константинова, Микрула (2011) La traduction littéraire et le cadre culturel сборник от международната конференция в чест на проф. дфн Паисий Христов

Константинова, Микрула (2011) Помагало с материали за кандидатстудентския прием по френски език Издателство на ВТУ

Костова, Росина (2011) Kostova, Rossina. Archaeology of monasticism : Three personal stories from the tenth-century monasteries in Bulgaria // Interdisziplinäre Forschungen der Kulturerbe auf dem Balkan : Beiträge des Humboldt-Kollegs Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel 19-22 November, 2009, Sofia, Bulgarien / Vasil Nikolov, Krum Bachvarov, Hristo Popov Sofia : Humboldt-Union in Bulgarien, 2011, p. 451-468. ISBN 978-954-8587-07-5

Костова, Росина (2011) Kostova, Rossina. Patronage and Monastic Geography in Bulgaria in the Late Ninth and Tenth Centuries // State and Church: Studies in Medieval Bulgaria and Byzantium / Vasil Gjuzelev, Kiril Petkov. Sofia: American Research Center in Sofia, 2011, p. 189-209. ISBN 978-92571-2-0

Коцев, Русин (2011) Морфо-синтактични балканизми в български и ромски език (върху материал от калайджийския ромски диалект във Видин) Балкански калейдоскоп. Кн. 1. Варна, 2011, с. 109-131.

Крумова, Калояна (2011) Подготовката в спортната гимнастика В. Търново, I&B

Кръстева, Антония (2011) Inovacionni strategii v obrazovanieto v Bulgaria. 2011. Retrievedfrom:URL: https://ankrasteva.files.wordpress.com/2011/09/inovacionni-strategii.pdf

Кръстева, Антония (2011) Аз знам защо! Учебно помагало за ученици от 1. – 4. клас. Астарта, Пловдив

Кръстева, Антония (2011) Ретроспективни идеи във философското познание за критическото мислене. сп. Педагогически алманах, № 1, стр. 111

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице В: Jевтиh, Б. (приредила). Васпитање за хумане односе. Проблеми и перспективе. Зборник радова. Ниш: Издавачки центар Филозовски факултет. с. 393 – 400. ISBN: 078-86-7379-233-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Аспекти на проблема за социално-педагогическото подпомагане на семейства с деца в риск Педагогически алманах, 2, с. 7 – 18. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за интегриране на деца – мигранти чрез средствата на изобразителната дейност В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове. T. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 161 – 165. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Възможности за стимулиране на личностната идентичност на децата в условията на училищната среда В: Танева, Кр. (науч. ред.). Обучението като път към образованието. Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”. с. 83 – 88. ISBN: 978-954-423-667-0.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Електронна публикация на лекционен курс „Работа с деца в риск” за магистърска програма „Образование в извънучилищна среда” сайт ВТУ

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Електронна публикация на лекционен курс „Технологии за работа с деца в риск” за магистърска програма „Съвременни образователни технологии” сайт ВТУ

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца – мигранти В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове. T. 50, серия 6.2. Педагогика и психология, История етнология и фолклор. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 156 – 160. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическа работа с деца с изявени дарби В: Петков, П. (отг. редактор). Дни на науката '2011, посветени на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов. T. 1, В. Търново: Фабер. с. 263 – 271. ISSN: 1314-2283.

Кузманова-Карталова, Розалия (2011) Социално-педагогическо подпомагане за деца със специфични потребности В: Кузманова – Карталова, Р. § Колектив (авт.). Подадена ръка. В. Търново: Фабер. с. 57 – 86. ISBN: 978-954-400-555-9.

Кънев, Николай (2011) The Contribution of Sigillography in Elucidating the Devaluation of the Byzantine honorific Titles in the Hierarchy of the so-called System of Precedence in the Mid-Byzantine Period (turn of the VIIIth/IXth – turn of the XI/XIIth centuries). Материали на XXII световен конгрес по византинистика, София, 22-27 август 2011 г., София, 2011.

Кънев, Николай (2011) Византийската титла патрикия-зости (IX-XI в.). Приносът на сфрагистиката за попълване на листата на носителките на титлата. Историкии, т. 4, Шумен, 2011, 173-198.

Кънев, Николай (2011) Еволюция на византийската титулна йерархия през IX-XI в. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. IV. Доклади от Международна конференция “България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, II, В. Търново, 2011, с. 182-193, ISBN 978-954-524-776-7.

Кънев, Николай (2011) Към въпроса за българското и за византийското политико-териториално присъствие в Северна Тракия през IX в. (с оглед данните на сфрагистиката). Оттука започва България. Сборник с материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 г., Шумен, 2011, 252-261.

Кънев, Николай (2011) Степен на съотносимост на понятията Кралство Германия и Свещена Римска империя като държавнополитически единици (и произтичащите от това следствия по отношение на възникването на модерните Пруско и Сардинско кралства). Модерният историк II. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Андрей Пантев и 25-годишнината на катедра “Нова и най-нова обща история” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 17-40, ISBN 978-954-524-774-3.

Кънева, Пенка (2011) Приложението на фонетичния метод и неговите разновидности в процеса на ограмотяване по английски език. Начално образование, кн.6.

Кънчева, Елена (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Е. КЪНЧЕВА. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални образователни потребности в масовото училище. МНК "Кинезиолигия 2011", ВТУ, В. Търново, I&B, ISSN 1313244X

Кънчева, Елена (2011) Кънчева, Е. Комуникативни измерения на спортното състезание. В. Търново, Унив.изд, Св.св. Кирил и Методий

Кънчева, Елена (2011) Кънчева, Е. Опит за анализ на свободното време на работещите в училище, като функция на съвкупния фонд "време". В. Търново, I&B, ISSN 1313-244X

Кънчева, Стефка (2011) “Сиромаси ще има винаги в земята ти...” (Грижата за бедните – библейски аспекти и дейността на св. Василий Велики). Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 292–304. ISBN 978-954-524-801-6.

Кънчева, Стефка (2011) В слово и образ за храма „Успение Богородично” във Велико Търново (Рецензия на Велкова-Гайдаржиева, А., Е. Попова. Храмът „Успение Богородично” Велико Търново. В. Търново, 2010). Слово и образ, 3/2011, с. 81–82. ISSN 1313-8022.

Кънчева, Стефка (2011) Отношението към бежанците – библейски аспекти и дейността на Православната църква. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 137–153. ISBN 978-954-400-617-4.

Кънчева, Стефка (2011) Старозаветните четива в царските часове и вечернята за Богоявление – антология „вода”. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 287–299. ISBN 978-954-400-617-4.

Кънчева, Стефка (2011) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) в творенията на св. Йоан Златоуст. Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 55–64. ISBN 978-954-524-801-6.

Лазаров, Иван (2011) Стопанска история на България, 2011 г. съавтор В.Търново

Лазаров, Лъчезар (2011) Ученето чрез аудио-визуални и информационни технологии Сб. докл. „Дни на науката 2011”, Велико Търново

Легкоступ, Магдалена (2011) Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил Йерусалимски Сб. материали от научно-изследователски проекти на Православния богословски факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 278–292.

Легкоступ, Магдалена (2011) ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ Сб. „Интегрирано обучение. Диалог и разнообразие”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 167–203. ISBN 978-954-524-794-1

Легкоступ, Магдалена (2011) Катехизическото учение на св. Кирил Йерусалимски Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2011, 192 с.

Легкоступ, Магдалена (2011) ОТ БЛАГОВЕСТИЕ КЪМ КАТЕХИЗАЦИЯ – ЗАБРАВЕНОТО ТАЙНСТВО НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО 20.03.13, официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2011) Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия Сб. „Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие”, Бургас, 2011, с. 177–181.

Легкоступ, Магдалена (2011) СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО РЕЛИГИЯ – АКТУАЛНИ ПОДХОДИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи // Сб. по случай 60. г. от рождението на проф. дпн Пламен Радев, ISBN 978-954-423-667-0, Пловдив, 2011, с. 216–222.

Легкоступ, Пламен (2011) "Изобразителното изкуство и интегрираното обучение", сборник „Подадена ръка”, авторски колектив, издателство Фабер, В. Търново, 2011, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-954-400-555-9 Издателство Фабер, В. Търново,

Легкоступ, Пламен (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице (съавтор) Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, ISBN 978-86-7379-233-0 Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, ISBN 978-86-7379-233-0

Легкоступ, Пламен (2011) Възможности за интегриране на деца-мигранти чрез средствата на изобразителната дейност, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, с. 161 – 165, ISSN 1311-3321 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Легкоступ, Пламен (2011) Измерения на личностното развитие в релациите на неговия творчески и интелектуален компонент, Сборник по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев (с. 29-34), Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667-0. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667-0.

Легкоступ, Пламен (2011) Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН cъc заповeд № PД 09-1729/24.11.2011 г.). 92 стр., ISВN 9789540122359 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2011) Основи на училищната педагогика, (съавтор), 288 стр., ISBN 978-954-400-560-3 изд. Фабер

Легкоступ, Пламен (2011) Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2007 до 17.05.2011; изд. Фабер, Велико Търново, 2011, 310 стр., ISBN 978-954-400-469-9; изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2011) Ролята на изобразителното изкуство при възприемането на художествената литература от децата от предучилищна възраст (съавтор) Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 153 - 163. ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 153 - 163. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца-мигранти, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, стр.156 - 160, ISSN 1311-3321 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, , ISSN 1311-3321

Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта (съавтор) Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9.