Публикации за 2010


Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Μερικοί σημασιολογικοί παραλληλισμοί στον τομέα της ελληνικής και της βουλγαρικής φρασεολογίας" Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – изследвания, проблеми и перспективи, София

Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Някои метафорични модели на „душата“ в български, гръцки и руски език, свързани със семантичните полета „мъка“ и „радост“ STUDIA CLASSICA SERDICENSIAР том 1 MUSARUM SEMPER AMATOR

Авгинова-Николова, Емилия (2010) Превод от гръцки език на стихове на Одисеас Елитис: Из „Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου” Литературен вестник, бр. 7 /24.02.2010

Агаларева, Маринела (2010) SRUCTURAL GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THE OSAM-YANTRA BLOCK STEP Доклади на БАН, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences Tome 63, No 10, 2010, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2010) Морфология и основни етапи в развитието на Осъмско-Янтренското блоково стъпало Morphology and a main stages in development of the Osam-Yantra block step В. Търново, В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис"

Агаларева, Маринела (2010) МОРФОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДОЛИНАТА НА РЕКА ЯНТРА В ОБСЕГА НА МИЗИЙСКАТА ПЛАТФОРМА В. Търново, В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис"

Агаларева, Маринела (2010) ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТТА ОТ НАВОДНЕНИЯ И ЕРОЗИОННО – АКУМУЛАТИВНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА ОСЪМСКО-ЯНТРЕНСКОТО СТЪПАЛО Сп. Проблеми на географията, 3-4, София

Александров, Олег (2010) За етническия състав на римската армия в провинция Долна Мизия през ІІ–ІІІ в. – В: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 1. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 281-292 ISBN 978-954-524-743-9

Александров, Олег (2010) За значението на епиграфските паметници при изучаване религията на римската армия в провинция Долна Мизия. – In: Studia Classica Serdicensia, 1 (Musarum Semper Amator). София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, 393-400 ISBN 978-954-07-30-33-2

Александров, Олег (2010) Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в. / Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с. ISBN 978-954-524-739-2

Александрова, Силвия (2010) Съединените американски щати в света на ХХ-ти век. По пътя към върха – от Испано-американската до Корейската война. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 285 с., ISBN 978-954-524-733-0

Алексиева, Милена (2010) Варианти за оптимизиране изявите на подрастващи играчи по баскетбол Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Алексиева, Милена (2010) Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения Фабер, 2010

Алексиева, Милена (2010) Игровият подход в обучението по минибаскетбол Сп. Спорт и наука, 2010/6

Алексиева, Милена (2010) Изследване на индивидуалната състезателна ефективност на баскетболистите от отбора на „Черно море” – Варна (кадети) Сп. Спорт и наука, 2010/3

Алексиева, Милена (2010) Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Алексиева, Милена (2010) Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Ангелов, Иван (2010) Portnoy’s Complaint- a Rebellion on All Fronts Шумен

Ангелов, Иван (2010) Teaching Their Eyes Were Watching God- A Woman’s Quest for Self-Knowledge and Happiness Велико Търново

Ангелов, Мариан (2010) Метроритмични аспекти на неравноделни мелодии в обучението по музикален фолклор 25 години Педагогически факултет, научна конференция с международно участие, Велико Търново, 6-7 ноември 2009. Сборник доклади, Велико Търново, Изд. "Фабер", 2010, с. 43-47, ISBN: 978-954-400-422-4

Ангелова-Анастасова, Мая (2010) Майсторът и Низината - В: Планета Слово: Сборник с доклади от Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2010. с 226 - 234. Планета Слово: Сборник с доклади от Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2010.

Ангелова, Пенка (2010) The Other Road : On the Bulgarian Topos in the Work of Three Writers Awarded the Adalbert von Chamisso Prize. Studies in Slavic Literature and Poetics ; Shoreless Bridges : South-East-European Writing in Diaspora / Ed. by Elka Agoston-Nikolova. - Amsterdam еt al. : Rodopi. Band 15, p. 83-95.

Ангелова, Пенка (2010) Маса и власт: Подстъпи към митологичното мислене. Ч. ІІ. Проглас, XIX, №1, с. 80-103. Велико Търново: Университетско издателство.

Андреев, Андрей (2010) Защо стана така?, предговор към: Фиджис, О. Човешката трагедия. Руската революция 1891 – 1924. В. Търново, 2010. В. Търново

Андреева, Десислава (2010) „Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза” /Дискусионни щрихи на една конференция / сп. „Социално-икономически анализи”, кн. 3, 2010, с. 230-246

Андреева, Десислава (2010) Политическите пространства на възрожденското любопитство. Между традицията и модерността: Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009, с. 281-306. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010.

Анчев-Калоянов, Анчо (2010) Право в десетката. В: И ние в литературата. с.7-12, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“, 2010

Анчев-Калоянов, Анчо (2010) Св.Йоаким Патриарх Търновски – първият игумен на „Големия манастир на името на Великия архистратиг Михаил“ край Иваново. В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. т.6, с.9-16, Научен център по фолклор и литература „Св.Димитър Бесарбовски“, Русе, Издателство „Лени-Ан“

Анчев, Стефан (2010) Косово – взорванный пороховой погреб на Балканах. Косово и Метохиja у цивилизациjским токовима. Кн. 4. Косовска Митровица 2010. с. 63-74. ISBN 978-86-80273-53-2 ; ISBN 978-86-80273-49-5 (за идавачку целину)

Анчев, Стефан (2010) Употребените Балкани. Научни известия г. VI, кн. 1-2. Югозападен университет „Неофит Рилски”, Правно-исторически факултет. Благоевград 2010., с. 265-275.

Аркадиев, Димитър (2010) MEASURING OF ETHNIC HOMOGENEITY OF THE POPULATION – ONE NEW APPROACH Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" Univesity of Iasi~ Economic Sciences Section ~, 2010, Vol.LVII, pp.421-437. ISSN: 0379-7864.

Аркадиев, Димитър (2010) Демографската катастрофа - параметри, фактори, противодействия. Русе, ИК"Ахат" , 2010, 256 с., ISBN : 978-954-9664-35-5

Аркадиев, Димитър (2010) Доходите на домакинствата в България като индикатор на икономическата криза Сб. Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза. С., Горекс Прес, 2010, с.50-57. ISBN: 978-954-616-210-6.

Аркадиев, Димитър (2010) Определяне на етническия състав чрез преброяванията на населението в България Сп. Социално-икономически анализи, Велико Търново, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий" - Стопански факултет, 2019, кн.3, с.43-76. ISSN: 1313-6909.

Аркадиев, Димитър (2010) Растежът на населението в България - минало, настояще, перспективи. Сп. ГЕОПОЛИТИКА, София, Българско геополитическо дружество, 2010, брой 5, с.5-12. ISSN: 1312-4579.

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – І част Абагар, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – ІІ част Абагар, Велико Търново

Бакоев, Валентин (2010) The recurrence relations in teaching students of Informatics Informatics in Education, 2010, Vol. 9, No. 2, 159–170

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Nomina Deminutiva със суфикс -us/ -ush в румънски и албански (кореспонденция с някои деминутивни суфикси в български). – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2010, 523-533. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Лексикални заемки от турски произход в един български говор от Югоизточна Албания. –В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново, 2010, 333-343. -Велико Търново Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Локативният модел с формант -ица/-icë в български и албански език. – В: Доклади от X национални славистични четения на тема: „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури”, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, Лозенец 22-24 април 2010, София, 2011, 327-337. -София. София

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Локативният модел с формант -ище/-ishte (-ishtë) в български и албански език. – В: Юбилеен сборник на филологическия факултет, том 2. In honorem professoris Johannis Kotchev. Материали от международна научна конференция, Благоевград 3-4 юни 2010. Благоевград, 2010, 96-109. -Благоевград. Благоевград

Белогашев, Георги (2010) Димитър Михалчев и „идеята за интегрална Югославия” сп. „Философски алтернативи” кн. 2. София

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Изследване ефекта на някои мануални техники върху възстановяването на подвижността в лакътната става след оперативно лечение на вътреставни фрактури Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 49, серия 8,1, 2010, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Крумова-Цончева, К., М. Петкова, С. Беломъжева-Димитрова. Сравнителен анализ на соматотипологична характеристика на занимаващи се със спортна и художествена гимнастика и спортуващи други спортове деца на 9-10 годишна възраст Сп. Спорт и наука, извънреден брой 4/2010, София.

Белчева, Весела (2010) За някои аспекти на чуждоезиковия образователен дискурс в България през XIX и началото на XX век Педагогика, бр.1

Белчева, Весела (2010) Методически идеи за развитие на интеркултурната компетентност в обучението по немски като чужд език в началното училище Чуждоезиково обучение, кн. 3

Благоев, Благовест (2010) Знаковость и символичность тишины в поэзии П. Матева. // „Знак и символ” : „Znak i symbol”. : Сборник научных трудов. – Тверь – Łódź: Изд-во Тверского университета, 2010, с. 93-105, ISBN 978-5-91504-012-5.

Благоев, Благовест (2010) Идейна и сруктурна полифония в повестта “Раково отделение” от Ал. Солженицин. //„Юбилеен сборник „35 години катедра “Обща и сравнителна литературна история”. – Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 113-120, ISBN 978-954-524-758-3.

Благоев, Благовест (2010) Перевод и обогащение словарной статьи двуязычного словаря общеязыковыми синонимами (на материале болгарского перевода пьесы «Бесприданница» А.Н. Островского). // „Живое слово. Фольклорно-диалектологический альманах”. – Волгоград: Изд-во Лицея №8 „Олимпия”, 2010, № 4, с. 68-72, ISBN 978-5-904776-08-4.

Благоев, Благовест (2010) Семантика древнерусского слова: полисемия и синкретизм. //„Опыт международных гуманитарных исследований в российском и европейском образовательном пространстве: сборник научных статей”. – Славянск-на-Кубани: Изд-во СГПИ, 2010, с. 10-15, ISBN 978-5-902524-96-0.

Бонджолов, Христо (2010) Сънища за щастие (анализи на произведения от българската литература) В. Търново: Издателство „Фабер”

Бонджолова, Валентина (2010) Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша Проглас, 2010, кн. 1, 256-257. ISBN 0861-7902.

Бонджолова, Валентина (2010) За структурните, смисловите и интонационните принципи при (не)употребата на една запетая Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив, 2010, с. 250-256. ISBN 978-954-8238-25-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Лексика одевања мотивисана називима делова тела Тело и одело у култури срба и бугара/Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 13-21 (в съавторство с проф. Недељко Богдановић). ISBN 978-86-7379-192-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Наречието и експресивният синтаксис в рекламния текст Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 227-233. ISBN978-954-524-724-8.

Бонджолова, Валентина (2010) Нови дрехи – нови думи Тело и одело у култури срба и бугара/ Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 23-31. ISBN 978-86-7379-192-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Рекламата като източник на фразеология Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 150-157. ISBN 978-954-524-745-3.

Бонева, Галя (2010) Адаптация на младия начален учител към професията Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, №2, XVIII. ISSN 1310 – 358 X

Бонева, Галя (2010) Образователни проблеми на децата емигранти и бежанци и възможности са социално-педагогическа подкрепа. Стара Загора, 2010 г. .

Бонева, Галя (2010) Предимства и недостатъци на нормативното и критериално оценяване на постиженията на учениците от начална училищна възраст В: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование, В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010. ISSN 978-954-524 – 734-7, с. 30-37.

Бонова, Станка (2010) Рецензия на учебно помагало Фонетични упражнения по полски език, В. Мирославска Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, ISBN 978-954-524-728-6

Бузов, Вихрен (2010) "Глобалните кризи на сигурността" Бузов, В., И. Райчев (съст.), Глобализацията: философски и социологически аспекти, Библиотека „Диоген”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.38-55;

Бузов, Вихрен (2010) "Лудвиг Витгенщайн и Казимеж Айдукевич за нормативността на езиковите правила" Критика и хуманизъм кн. 31, 1, Списание за хуманитарни и социални изследвания, С., Фондация за хуманитарни и социални изследвания, сс.137-148.

Бузов, Вихрен (2010) ON THE CONCEPTION OF SECURITY (A PHILOSOPHICAL APPROACH) BOUZOV, V. (2010), On the Conception of Security (A Philosophical Approach) – in: Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Sociologie-Asistenta Sociala-Filozofie [Annals of the University of Oradea, Installment Sociology-Social Work-Philosophy] N IX, pp.9-17;

Бузов, Вихрен (2010) SCIENTIFIC RATIONALITY AS NORMATIVE SYSTEM LOGOS & EPISTEME I, 2 (2010): 247-256

Бузов, Вихрен (2010) Модерната наука като креативен продукт на европейската култура сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.205-231

Бузов, Вихрен (2010) Ранномодерните университети, властта и обществото сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.31-48

Бузов, Вихрен (2010) ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО И ПРАВНА ЛОГИКА В ГЛОБАЛНАТА ЕПОХА Велико Търново, "Абагар", ISBN 978-954-427-922-6

Булева-Петрова, Марияна (2010) Гармония взглядов и взгляды на гармонию в эстетическом мышлении и творчестве Георгия Свиридова сб. Г.В. Свиридов в современной музыкальной культуре. Москва., с. 69-75

Булева-Петрова, Марияна (2010) Поглед към кореспонденцията между Димитър Ненов и Стоян Брашованов Музикални хоризонти, бр. 4, ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2010) Предговор към книгата Питев, Христо "До Питагор и напред" ВТ, 2010 ВТ

Булева-Петрова, Марияна (2010) Русия, руската душа и музиката като обединяващо изкуство през погледа и хармоничното мислене на Георгий Свиридов. сб. Русия в музика, Пловдив, 68-79. ISBN 978-954-350-093-2

Бурнева, Николина (2010) Burneva, Nikolina (2010): „Fachsprache(n) Deutsch in der fremdsprachlichen Unterrichts- und Berufspraxis in Bulgarien“. In: Casper-Hehne, Hiltraud; Middeke, Annegret (Hrsg.): Sprachpraxis der DaF- und Germanistikstudiengänge im europäischen Hochschulraum. Göttingen: Universitätsverlag, 79–96.

Бурнева, Николина (2010) Georg Trakl. Das Boese in der Kultur. Mystik, Mythen & Moderne. Trakl – Rilke – Hofmannsthal. 21 Gedicht-Interpretationen. Hrsg. von Ilija Duerhammer. Wien: Praesens, S. 118-136.

Бурнева, Николина (2010) Thies der Deutsche. Zum semiotischen Potential historischer Narrative Kulturtransfer und Kulturkonflikt. (Germanica Neue Folge 2008) Hrsg. von M. Ahrenhövel, M. Razbojnikova-Frateva, H.-G. Winter. Dresden: Thelem, S. 196-211.

Буров, Стоян (2010) “В споровете за българския правопис има политика и дори заплахи за убийство”. [Интервю на] Златина Димитрова. в. Янтра днес, Велико Търново, № 29, 11 февруари 2010, стр. 7.

Буров, Стоян (2010) „Основна българска граматика” на Любомир Андрейчин в българската граматична историография (С акцент по въпроса за някои нейни незабелязани приноси). Български език, LVІІ, 2010, Приложение. С почит към строителя и ревнителя на родния език, стр. 31-46.

Буров, Стоян (2010) IN MEMORIAM. Доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 1, стр. 266-269.

Буров, Стоян (2010) Вместо предговор. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010, стр. 5-7.

Буров, Стоян (2010) Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2007. – Съпоставително езикознание, ХХХV, 2010, № 1, стр. 90-97.

Буров, Стоян (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет). Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 41-51

Буров, Стоян (2010) Ново изследване за Марин Дринов. Н. Николова. Професор Марин Дринов и българската обществено-политическа лексика. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009. – Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 2, стр. 186-190.

Буров, Стоян (2010) Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово). Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 7- 10.

Буров, Стоян (2010) Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008. – Съпоставително езикознание, ХХХV, 2010, № 1, стр. 84-90.

Буров, Стоян (2010) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2010. 280 стр. (17. изд.)

Бурова, Пенка (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5 - 6 юни 2008 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 41-51. [В съавторство с П. Пехливанова.]

Бурова, Пенка (2010) Между писмената и устната комуникация. Наблюдения върху езика във форумите на интернет. Проблеми на устната комуникация, книга осма. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 41 - 51 (в съавт.).

Бурова, Пенка (2010) Смисълът на нонсенса. Проглас (В. Търново), 2010, кн. 1, с. 5 – 24.

Буюклиева, Стефка (2010) Automorphisms of extremal self-dual codes IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2010) Classification of the extremal formally self-dual even codes of length 30 Advances in Mathematics of Communications

Бянова, Невена (2010) Нарастващата необходимост от улеснение на търговията в условията на световна криза Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "България и българите в Европа" Майски четения дни на науката 2010, СУБ клон Велико Търново, Изд. Фабер, ISBN: 978-954-400-301-3, с. 265-275

Бянова, Невена (2010) Световната криза и предизвикателствата пред българския транспортен сектор като част от Общата транспортна политика на ЕС Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, "Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ИИИ на БАН, декември 2009 г., Велико Търново, ГорексПрес, ISBN: 978-954-616-210-6, с.279-289

Вавжиняк, Кинга (2010) Perspektywy rozwoju „polonistyki” w Bratysławie. Jak kształcić przyszłych tłumaczy? Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2010, s. 147-154.

Василева, Ели (2010) Въведение във философията на религията (първа част) ВТ, Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий"

Великов, Юлиян (2010) "Венецианският диспут" в Пространно житие на Кирил - audietur et altera pars? Преславска книжовна школа, т. 11, (2010), 196-207

Великов, Юлиян (2010) Claudius of Turin and the Veneration of Images after the Libri Carolini Studia Patristica XLVIII (2010), 349-54

Великов, Юлиян (2010) Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век Православие и постмодернизъм (Омофор), 300-307

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2010) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Храмът "Успение Богородично", Велико Търново. Съавтор: Елена Попова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, (с. 328). ISBN 978-954-524-759-0. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, (с. 328). ISBN 978-954-524-759-0.

Велчев, Борис (2010) За изключващите наказуемостта основания и противодействието на организираната престъпност сп. „De Jure”, бр. 1, 2010г.1 с. 25-3

Видин, Благой (2010) Международноправен режим на употребата на сила. С., Авангард Прима, 2010.

Видин, Благой (2010) Убежището в международното право. С., Авангард прима, 2010.

Видиновски, Милен (2010) Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Видолов, Иван (2010) Образци за сравнително изследване – понятие и видове. сп. „Общество и право“, бр. 7/2010, ISSN 0204-85-23, с. 85 – 95.

Вълкова, Владимира (2010) Der Mythos vom mehrsprachigen und multikulturellen Kakanien am Beispiel von Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" Zweiter Kongress der Germanisten Südosteuropas: Mehrsprachigkeit – Interkulturalität – Intermedialität. Deutsch – die Sprache, die uns verbindet, Veliko Tarnovo, 30.09. – 03.10.2010.

Вълчева, Пламена (2010) A Language Classroom outside the Classroom: Moodle Essentials for English Language Learners. //Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. /Свилен Станчев и др. — Велико Търново: Ивис, 2010, с. 178-188. ISBN: 978-954-8387-87-3.

Върбанов, Златко (2010) "New results on s-extremal additive codes over GF(4)” Int. Journal of Information and Coding Theory, Volume 1 - Issue 4, 2010, pp.400-409.

Върбанов, Златко (2010) “On quantum information and the protection by quantum codes” ACM ICPS (Proceedings of the 11th International Conference on Computer Systems and Technologies), Vol.471, 2010, pp.299-304.

Върбанова, Маргарита (2010) Концепция за съвременно обучение по математика на студенти-бъдещи начални учители. В: Сборник доклади на международна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика”,

Върбанова, Маргарита (2010) С един поглед математиката в 1.- 4. клас София, издателство PONS

Върбанова, Силвия (2010) Бази от данни ли?.. Всички сме там!, Сборник доклади „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища , свързано с тях”, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методии", Велико Търново 2010 г., с. 56-64 Велико Търново

Върбанова, Силвия (2010) Изследване на възможностите предоставяни от базите данни в електронните научни библиотеки, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове посветен на 130- годишнината от рождението на Академик Кирил Попов, ШУ" Епископ Константин Преславски", Шумен 2010г., с. 150-158 Шумен

Вътова, Мирослава (2010) Представите за пространство и движение в българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Проблеми на балканското и славянското езикознание. Сборник с доклади от международна научна конференция, 14–15 ноември 2008 г., с. 312–325 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Гайдова, Радка (2010) Естетика в техниката. Estetika v tehnikata. сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2010 sp. Pedagogicheski almanah, VTU

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 3-4-годишни деца. ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6 ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 4-5-годишни деца. ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 501-540], ISBN 978-954-439-931-3

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 5-6-годишни деца. ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010. ISBN 978-954-439-920-7

Ганчева, Илияна (2010) The wordly life of one family during the communist regime Calvary – Deportations and Destinies , Brasov, Romania, 2010, ISBN 978-973-598-754-7.

Ганчева, Илияна (2010) Личната хигиена във всекидневието на българите от края на ХIХ до средата на ХХ век Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. ВТ, 2010, ISBN 978-954-524-761-3

Гаранчовска, Ленка (2010) Alarmujúci stav vykania v bežnej jazykovej praxi. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 56, 2009/2010, č. 7 – 8, s. 235 – 241.

Гаранчовска, Ленка (2010) Analýza pragmatoným mliekarenského priemyslu na Slovensku [Dizertačná práca]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied 2010. 253 s.

Гаранчовска, Ленка (2010) Chrématonymá mliekarenského priemyslu na Slovensku. In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava 12. – 14. 9. 2007). Zost.: J. Hladký a I. Valentová. Bratislava: JÚĽŠ SAV, Pedagogická fakulta trnavskej univerzity, VEDA – vydavateľstvo SAV, 2010, s. 427 – 436.

Гаранчовска, Ленка (2010) Modelové poňatie pragmatoným. In: Acta onomastica. Red. M. Harvalík a M. Vitoslavská. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. LI, 2, 2010, s. 470 – 496. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2010) Niekoľko filozoficko-lingvistických poznámok k tvorbe pragmatoným (z oblasti mliekarenského priemyslu). In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XX, 2009 – 2010, č. 2, s. 39 – 45. ISSN 1211-6874.

Гаранчовска, Ленка (2010) Ochranná známka (s ohľadom na chrématonymá mliekarenského priemyslu). In: VARIA XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost.: V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010, s. 120 – 126. ISBN 80-89037-04-6.

Гаранчовска, Ленка (2010) Tradičné stretnutie mladých lingvistov už po devätnásty raz. In: Kultúra slova, roč. 44, 2010, č. 1, s. 44 – 49. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2010) Transonymizácia chrématoným. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ed. K. Krnová. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 208 – 214. ISBN 978-80-557-0038-0.

Гаранчовска, Ленка (2010) Warennamen (und ihr ambimodaler Charakter). In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Sborník příspevků ze 4. české onomastické konference (15. – 17. září 2009 Ostrava). Ed. J. David, M. Čornejová a M. Harvalík. Ostrava – Praha: Filozofická fakulta Ostravské unverzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010, s. 150 – 157. ISBN 978-80-7368-779-3.

Генова, Дафинка (2010) "Humor in Jokes and its Interpretation". In Contrastive Linguistics, XXXV, (1), 23-42, ISSN 0204-8701.

Генова, Дафинка (2010) The World Has Survived Because It Has Laughed: On Bulgarian Regional Humor. In Contrtastive Linguistics, XXXV, (3), pp, 73-85, ISSN 0204-8701.

Генова, Дафинка (2010) Смешното и сериозното във вица. В: Проглас, XIX, (2), с. 5-19, ISSN 0861-7902.

Генчева, Грета (2010) Дуранти, Фабрицио, Лекарят, моят приятел Издателство "Колибри", София, 2010, 189 с., ISBN 978-954-529-815-8

Георгиев, Георги (2010) Advanced Studies of the Differential Phase Shifts in the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 28th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 505, in Abstracts, pp. 841-845, Cambridge, MA, USA, July 5–8, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79952632072&partnerID=40&md5=f41c14dd421a4e1fe401b9aeee0d1ee4

Георгиев, Георги (2010) An Application of the Zeros of Laguerre Polynomials in Proc. Twelfth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’10 offshore, art. no. 5651252, pp. 637-640, article ID 371, 4 pages, Sydney, Australia, Sept. 20–24, 2010. DOI: 10.1109/ICEAA.2010.5651252 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78651321239&doi=10.1109%2fICEAA.2010.5651252&partnerID=40&md5=a01cea4145f2be9d2e557bc42aed9bea

Георгиев, Георги (2010) Analysis of the Differential Phase Shift in the Circular Ferrite-Dielectric Waveguide with Azimuthal Magnetization in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.9, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010, art. no. 5561795. DOI: 10.1109/APS.2010.5561795 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78349290431&doi=10.1109%2fAPS.2010.5561795&partnerID=40&md5=9fb6b633ab25dff73d89651aa35df78e

Георгиев, Георги (2010) Anti-symmetric Mode in a Planar Plasma Waveguide: Numerical Study of Nonlinear Effects in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.10, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Characteristics of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid and Dielectric Cylinder in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.2, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Comparative Study of the Differential Phase Shift in Some Circular Waveguides, Containing Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. XVth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2010, art. no. 5623914, pp. 114-122, Tbilisi, Georgia, Sept. 27–30, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78650200794&partnerID=40&md5=6abf8f4a66403ebeeec34571795ecb82

Георгиев, Георги (2010) Criteria for Phaser Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 18th Int. Conf. Microwaves, Radar, Wireless Commun. MIKON–2010, paper C7–3, Vilnius, Lithuania, June 14–16, 2010, art. no. 5540490. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958544989&partnerID=40&md5=b3c1085f3089db10fb229085884a0da4

Георгиев, Георги (2010) Differential Phase Shift Characteristics of Normal TE0n Modes in an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 4rd Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2010, paper P4–53, in USB, Barcelona, Spain, April 12–16, 2010, art. no. 5505889. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77955335293&partnerID=40&md5=633ffc6209b9f2996f557f96836aa1f8

Георгиев, Георги (2010) Impact of the Material Properties on the Phase Characteristics of a Two-Layered Ferrite-Dielectric Circular Waveguide in Proc. 32nd ESA Antenna Worksh. on Antennas for Space Applicat., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, pp. 270-276, also in CDROM, Oct. 5-8, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Iterative Method for Differential Phase Shift Computation in the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 27th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 186, in Abstracts, pp. 274–278, in PIERS Proc., also in CDROM, Xi’an, China, March 22–26, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898785718&partnerID=40&md5=2b179d6e2535ff8b76fe034f31459d5f

Георгиев, Георги (2010) Iterative Method for Differential Phase Shift Computation in the Azimuthally Magnet-ized Circular Ferrite Waveguide PIERS Online, Vol.6, No.4, pp. 365–369, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Method of the Successive Approximations for Analysis of the Differential Phase Shifts in the Ferrite-Loaded Coaxial Waveguide in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 110.10, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Methods for Evaluation of the Euler Gamma Function in the Complex Field and Their Application in the Computational Electromagnetics in Proc 12th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2010, paper B1.3, Munich, Germany, June 28–July 1, 2010, art. no. 554899. DOI: 10.1109/ICTON.2010.5548997 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957283273&doi=10.1109%2fICTON.2010.5548997&partnerID=40&md5=dc388d4201fcd3a5e687b2cfa1f9b2ed

Георгиев, Георги (2010) Numerical results for the differential phase shift in the circular waveguide with azi-muthally magnetized ferrite in Conf. Proc. XIII-th Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*10, article ID BMM-7, 4 pages, Kiev, Ukraine, Sept. 6-8, 2010, art. no. 5611365. DOI: 10.1109/MMET.2010.5611365 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78649299064&doi=10.1109%2fMMET.2010.5611365&partnerID=40&md5=d481308452facc43446517c1e24efce0

Георгиев, Георги (2010) On the A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. 27th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 50, in Abstracts, pp. 82–86, in PIERS Proc., also in CDROM, Xi’an, China, March 22–26, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898794115&partnerID=40&md5=9ffbf15cb96e07424e8b921eb370a130

Георгиев, Георги (2010) On the A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite PIERS Online, Vol.6, No.4, pp. 370–374, 2010.

Георгиев, Георги (2010) On the Roots of Certain Transcendental Equations, Involving Complex Confluent Hypergeometric Functions and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc 12th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2010, paper B1.4, Munich, Germany, June 28–July 1, 2010, art. no. 5549001. DOI: 10.1109/ICTON.2010.5549001 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957280923&doi=10.1109%2fICTON.2010.5549001&partnerID=40&md5=6d0f19ad56195f52d497cceae8572595

Георгиев, Георги (2010) Principles of the Electromagnetic Modelling of Ferrite Control Components, Based on the Circular Waveguides with Azimuthal Magnetization Criteria for Phaser Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 18th Int. Conf. Microwaves, Radar, Wireless Commun. MIKON–2010, paper C8–2, Vilnius, Lithuania, June 14–16, 2010, art. no. 5540485. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958615880&partnerID=40&md5=b04b6307576d0883c8d664b9271cd5cb

Георгиев, Георги (2010) The Tricomi theory of confluent hypergeometric functions and its application to waveguide propagation in Proc. Radar Methods and Systems Worksh. RMSW-2010, pp. 250-254, Kiev, Ukraine, Sept. 21-23, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Theory of the ^L(^c,^n) Numbers and Its Application to the Wave Propagation in Ferrite-Loaded Guides in Proc. 28th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 594, in Abstracts, pp. 976-980, Cambridge, MA, USA, July 5–8, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79952676684&partnerID=40&md5=4181196f5328260f1eff7e14d25ea6cd

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (в съавторство) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 227

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Аудиовизуалните и информационните технологии в образователния процес Сб. докл. от юбилейната научна конференция «България и българите в Европа», Съюз на учените в България клон Велико Търново

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки" Педагогика, 2010, №6, с. 60 — 75.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Използване на интерактивната мултимедия в обучението Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Интернет технологиите в обучението Педагогически алманах, 2010, с. 17-28.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Оценяването във формалното и неформалното образование в университетска среда Сб. на научно-приложна конференция, организирана от Регионалния център по образование — В. Търново и Центъра за образователни технологии към Великотърновския университет

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Бази от данни Издателство "Астарта", 200 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Персонална електронна библиотека bgMath Научен семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях”, сборник доклади, Априлци, 37-42 стр.

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа Roma: Università Popolare Editrice, taly, pp. 29-32, 75-78, ISBN 978-88-88521-12-1, 126 pp. Изд. на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. Adult Education and Interactive History Teaching in the Balkans. History and Identity. International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 65. M. Klingenberg (Ed.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-00-9, pp. 9–26.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944–1962). „REMEMBER – Keep Alive the Past Memory for the Future” (DVD), Fagaras, Romania, ISBN 978-973-598-755-4.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo еparchy – victims of the political violence after September 9th 1944./ Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г. Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-973-598-754-7, pp. 231–240.

Георгиева, Виолета (2010) Стойчева, Виолета. Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, ISBN 978-954-91864-4-4, 143 стр.

Георгиева, Гергана (2010) Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век. – В: Четива за историята и културата на Балканите. Съст. М. Карамихова. София, 2010, 79-102.

Георгиева, Иванка (2010) Методика на обучението по математика в началното училище Пловдив: Астарта

Георгиева, Иванка (2010) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия Пловдив: Астарта

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за дискредитирането на манипулативния потенциал на българската популярна преса Проблеми на устната комуникация. Книга 8. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, 5–6 юни 2008 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 83–96.

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за интертекстуалността в медийния дискурс Състояние и проблеми на българската ономастика 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Н. Ковачев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 548–559.

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за същността на манипулативното въздействие в масовата комуникация Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 241–250.

Гостилов, Стефан (2010) Символната или знаковата природа на детските рисунки. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2010) Фотографията и рисунката в и извън владението на иконичността. ВТУ Педагогически алманах

Гочев, Гочо (2010) Пилотный проект “Корпус параллельных русских и болгарских текстов” // Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Велико-Тырново, 2010, с. 679-682, ISBN 1312 – 3069

Гочев, Гочо (2010) Русско-болгарская контактная лексика и ее место в изучении русского языка в болгарской аудитории. В сб.: Русский язык как инославянский. Выпуск II (2010). Славистичко друштво Србије, Београд 2010, ISSN 1821–3146, с. 64–76.

Гочев, Гочо (2010) Русско-болгарский параллельный корпус текстов как источник двуязычной лексикографии // II CONGRESO INTERNACIONAL "La Lengua y Literatura Rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas". En conmemoración de los 55 años de enseñanza de la lengua rusa en España, Granada, 8-10 de septiembre de 2010, tomo II, Granada 2010, ISSN 978-84-8041-145-5, pp. 2016 -2021

Гочев, Гочо (2010) Словарные эквиваленты в русско-болгарском словаре переводчика (на материале русского глагола говорить и его переводов в корпусе параллельных русских и болгарских текстов) // Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Велико-Тырново, 2010, с. 682 - 693, ISBN 1312 – 3069

Гочев, Гочо (2010) Смотрим веселый Ералаш. Учебное видеопособие для изучающих русский язык. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, 127 стр.

Григорова, Лора (2010) The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944 – 1962). /Doncheva, L., V. Stoycheva, A. Ignatova, I. Gancheva/. – IN: “REMEMBER – Keep alive the past memory for the future”, DVD, ISBN: 978-973-598-755-4, Fagaras, Romania, 2010 Румъния

Григорова, Лора (2010) The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo eparhy – victims of the political violence after September 9-th 1944 (Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г.). – В: Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Brasov, 2010, 231 – 240. (В. Стойчева – съавтор) Брашов, Румъния

Григорова, Маргрета (2010) Mapa i ruch, czyli dialog Nomadów i „taniec z mapami” na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego Literatura polska w świecie, red. Roman Cudak, Katowice, t. III, s. 37–56.

Грудков, Венелин (2010) Житие на българския антихрист: Романът "Антихрист" на Емилиян Станев в светлината на средновековната християнска култура. София: ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД. 134 стр. ISBN 978-954-92526-2-0

Грудков, Венелин (2010) За (не)състоялите се разговори в българската литература. Сб. И ние в литературата. Велико Търново: УИ. ISBN 978-954-524-731-6.

Грудков, Венелин (2010) Прозренията на Емилиян Станев за корените на българската вяра и съмнения (върху текста на романа "Антихрист"). Сп. Проглас. кн2. (с. 115-125). ISSN 0861-7902.

Грудкова, Силвия (2010) Some aspects of academic reading. Сб. Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. (с.30-39). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-8387-87-3.

Гълъбова-Маринова, Мила (2010) Лирическият глас на детето Предучилищно възпитание/ 1, с. 3-5

Гълъбова-Маринова, Мила (2010) Усъвършенстване на педагогическото взаимодействие в литературнообразователния процес Сб. Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция. Авт. кол. София, ИК "Образование", 2010, с. 515-521, ISBN 978-954-552-068-6

Гълъбова, Даринка (2010) Гълъбова, Д., М.Бейков ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ В ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК София, Сп.Математика и информатика, бр.2

Гълъбова, Даринка (2010) Интерактивна образователна технология “Числови кръгове” в подготвителна за училище група/клас София, Сп. Предучилищно възпитание, бр. 3

Гълъбова, Даринка (2010) Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика - доклад Юбилейна национална конференция "СИНЕРГЕТИКА И РЕФЛЕКСИЯ" - SREM 2010, ЮЗУ, Благоевград, 10-12.09.2010

Гълъбова, Даринка (2010) МОТОРИКА за трета възрастова група на детската градина (5-6г) - учебно помагало изд. Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2010) Технологията "Учебно портфолио" в университетското обучение по дисциплината "Методика на обучение по математика" София, - Сп. Педагогика, бр. 1,

Гърбачева, Анелия (2010) Formation des enseignants-titulaires et des éducateurs-ressources de la classe intégratrice e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2010) Un accompagnement pédagogique virtuel au sein de l’école intégratrice

Гърбачева, Анелия (2010) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители

Гърбачева, Анелия (2010) Методически насоки за работа с деца/ученици със специални образователни потребности e-psychoeducation.eu

Гюлчев, Николай (2010) Образът на силуетното изображение и учебната изобразителна дейност В сб.: България и българите в Европа. Научна конференция, посветена на шестдесет и петата годишнина на СУБ (стр. 329-341)

Гюлчев, Николай (2010) РАЗВИТИЕ НА ЦВЕТОВОТО ВЪЗПРИЯТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО ЧРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ сп. Педагогически алманах

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Policy for exemption from sanctions and reduction of sanctions. Exemption from prohibition of agreements, decisions and concerted practices (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010г. /ISSN 1822-3575/, изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 184 - 199

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Prohibited agreements. Chalenges facing the anticartel legislation in economic crisis (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010г. /ISSN 1822-3575/, изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 104 - 115

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Subjects of legal relationships in competition law (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010г. /ISSN 1822-3575/, изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 23 - 32

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Модернизация на европейското и българско конкурентно право (авторски колектив) В.Търново,ISBN: 978-954-400-324-1 (158 стр.)

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Методическата подготовка по гимнастика на студенти от специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание”. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2010. ISВN 978-954-400-422-4

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Проучване на факторите «трудност» и «опасност» в занятията по гиммнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 10. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Т. Давидова. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината «Физическо възпитание» във ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 10. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Мадански В., Т. Давидова, Д. Давидов, Б. Маринов, В. Василев. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010. ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Мадански В., Т. Давидова, Д. Давидов, Б. Маринов, В. Василев. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010

Давидова, Теодора (2010) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината физическо възпитание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 г., том 10, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) ДАВИДОВА, Т. Изследване на емоционалната подструктура на психическата готовност на ученици от VI клас след оказано въздействие Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 год., том 10, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Даскалова-Янкова, А., Т. ДАВИДОВА. Специализирана психофизическа подготовка на ученици от начален етап на обучение в условията на глобализация и развитие на технологиите Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“. Издателство „Фабер“ В. Търново, ISВN 978-954-400-422-4

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ “В. Левски”, Том 1. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ „В.Левски”, Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски”, В. Търново, ISSN 1314-1937

Даскалова, Ярмила (2010) “Oracular Faces and Tomb Haunters” (W.B. Yeats's Later Poetry) Proceedings of the International Conference Language, Culture, Identity. Konstantin Preslavski University, Shumen. Редакционна колегия: доц. д-р Румяна Тодорова, доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, доц. д-р Велка Попова. ISBN: 978-954-400-281-7. Стр.255-263.

Даскалова, Ярмила (2010) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, I част Материали от Втората национална конференция „Аз не живея, аз горя” по случай 110 год. от Анхиалския дебют на Пейо К. Яворови Националните поетични празници „Яворови дни”, Поморие. Издание на община Поморие. ISSN 1314-2372. Стр. 56-65.

Демиркова, Ралица (2010) Some Observations on Teaching Business Translation to Bulgarian Undergraduate Students BETA – IATEFL Bulgaria 19th Annual Conference Proceedings, Veliko Turnovo

Денев, Стоян (2010) Алексиева, М., Ст. Денев. (2010) ВАРИАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПРИ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Научна конференция с международно участие - 25 г. Педагогически факултет, В. Търново 6-7 ноември 2009, „Фабер” 2010

Денев, Стоян (2010) Денев, Ст., М. Алексиева. (2010) Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010/1

Дерменджиев, Атанас (2010) A Bulgaria no seio da Europa - Parcerias Efectivas para o Desenvolvimento Regional V As Grandes Problematicas do Espaco Europeu. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 28 e 29 de Maio, 2010, p. 12-14.

Дерменджиев, Атанас (2010) Bulgaria in Europe: effective partnerships for regional development As Grandes Problematicas do Espaco Europeu, Universidade do Porto, 2010. р. 29-36.

Дерменджиев, Атанас (2010) Geographic Analysis of the Integration processes in Transport and Energy in the Lower Region of the Danube. /Colab./. - Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Craiova, Romania, 2010, p. 44-46. ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиев, Атанас (2010) География и психология. В: География 21, С., бр. 1, с. 36-43. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2010) Живот отдаден на географията. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, с. 7-11. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиев, Атанас (2010) Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, , с. 27-49. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиев, Атанас (2010) Теоретико-методологични аспекти на обществената география. В. Търново, 297 с.

Дерменджиев, Атанас (2010) Тестове по география на България. (А. Дерменджиев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Б. Димитрова). С., шесто допълнено издание [20 варианта] Сиела, 2010., 376 с.

Дерменджиев, Атанас (2010) Тестове по география на България./съавтор/. С., Сиела, 362 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2010) Construtos de natureza geográfico-cultural na fronteira norte da Bulgária – rio Danúbio. As Grandes problemáticas do espaço Europeu, v jornadas de estudo sobre, р. 14 - 18.

Дерменджиева, Стела (2010) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). /S. Dermendzhieva, H. Pina, S. Dimitrov/. Geographical research and сross border cooperation within the lower basin of the Danube, Craiova. ,p. 46-48, ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиева, Стела (2010) RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане) – стратегии за активно обучение и мислене във висшето образование. –В: Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет книга 1, том 31, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.187 - 202. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (2010) География и образование. Методика на обучението по география І част. (съавтори - П. Събева, Б. Димитрова) В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 400 с. ISBN: 978-954-524-744-6.

Дерменджиева, Стела (2010) Междукултурният диалог и географското образование. (Дерменджиева, С., П. Събева). В: Сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Издателство „ИВИС”, В.Търново, с. 62 - 79. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиева, Стела (2010) Методиката на обучението по география и съвременното географско образование. –В: Сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, Издателство „ИВИС”, с. 316 - 335. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиева, Стела (2010) Съвременното образование в България и географската култура. –В: Сб. Научна конференция с международно участие посветена на 25 години от основаването на Педагогическия факултет, В. Търново, с. 90 - 95. ISBN 978-954-400-422-4

Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България. (А. Дерменджиев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Б. Димитрова). С., шесто допълнено издание [20 варианта] Сиела,, 376 с. 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). С., Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Джанфезова, Таня (2010) Dzhanfezova, Tanya. On the Late Bronze Age Mortuary Practices in North-Western Bulgaria // Dacia N.S., tome LIV - Bucarest, 2010, p. 5-42 Bucharest, Romania

Джанфезова, Таня (2010) Джанфезова, Таня. Някои проблеми при проучване на погребалните обреди от късната бронзова епоха в Северозападна България (според данни от Орсоя). // „Великотърновският университет Св. св. Кирил и Методий и българската археология, 1 / Борис Борисов - Велико Търново, 2010, с. 131-138. Велико Търново

Джанфезова, Таня (2010) Джанфезова, Таня. Погребалните обреди през късната бронзова епоха в днешните български земи. България

Джанфезова, Таня (2010) Стоянов, Тотко и др. Спасително археологическо проучване на обект 7 – надгробна могила иоколомогилното й пространство и сондажи по корекцията на трасето на шосето с. Кабиле – с. Жельо войвода. Тотко Стоянов, Румен Миков, Таня Джанфезова. // Археологически открития и разкопки през 2009 г. - София,2010, с. 239–243. София, България

Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava

Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia)

Димитров, Димитър (2010) „Из византийската еротика: писмата на Теофилакт Симоката” Studia Classica Serdicensia I: Musarum simper amator

Димитров, Добромир (2010) Marriage and Communion The Family on the Frontline. Crisis of Family and the Role of Mission: Theological and Practical Reflections in a Protestant-Orthodox Dialogue. Omophoros Publ., Sofia, 2010 ( p.153-164).

Димитров, Добромир (2010) Две основни препоставки на евхаристийната еклисиология Християнство и култура(София). Год. ІХ (2010), бр.4 (51), с.4-14. (ISSN1311-9761)

Димитров, Камен (2010) Глаголи за дейност в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново, 2010, 99–106. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Речник-индекс на словата на авва Доротей (По ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Tърново, 2010, 412 с. ISBN 978-954-524-727-9. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Ръкописната традиция на славянския превод на словата на авва Доротей (Археографски бележки). // Проблеми на балканското и славянското езикознание. В. Търново, 2010, 93–103. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Словообразувателни модели при глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново, 2010, 560–577. Велико Търново

Димитров, Слави (2010) Geographic analysis of integration processes in transport and energy in the lower reaches of the Danube The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova, Rumania, 2010.

Димитров, Слави (2010) Geographical parallels to the reaches of the rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers) The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova, Rumania, 2010.

Димитров, Слави (2010) Аржентина: „Страна на шест континента” Сп. „Икономика“, №2, 2010, 70-74.

Димитров, Слави (2010) География на стопанството на Португалия Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2010, 183 с.

Димитров, Слави (2010) Географски аспекти на разпространението на испанския език в света “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010, 497-507.

Димитров, Слави (2010) Мароко – политикогеографска характеристика Сб. „Научна конференция на тема: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 2010, 181-194.

Димитров, Слави (2010) Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие – т. V”, В. Търново, 2010, 508-518.

Димитрова, Боянка (2010) Тестове по география на България [20 варианта] шесто допълнено издание, Сиела, 376 с. 978-954-28-0218-1

Димитрова, Боянка (2010) География и образование. Методика на обучението по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-744-6

Димитрова, Боянка (2010) Гражданското образование чрез обучението по география (5 – 8 клас) Сборник «Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа», изд. „ИВИС”, 2010 ISBN 978-954-8387-84-2

Димитрова, Боянка (2010) Екологичното образование и образованието за биоразнообразие в учебната документация Сборник «Делото на Асеневци. Биоразнообразието» - изд. Фабер, 2010 ISBN 978-954-400-413-2

Димитрова, Боянка (2010) Тестове по география на България Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Димитрова, Димка (2010) Български език за 7. клас. Задачи и тестове София: ИК”Анубис”, 2010, с. 112. ISBN 978-954-426-865-7

Димитрова, Димка (2010) Български език за 7. клас.Учебно помагало за ЗИП София: ИК”Анубис”, 2010, с. 136. ISBN 978-954-426-888-6

Димитрова, Илияна (2010) Интеркултурна комуникация при преподаването на българския език като втори. Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, кн.1, том 31, Университ. Издателство.

Димитрова, Илияна (2010) Погнусата – премълчаният персонаж в романа „Денят на нетърпението” на Владимир Зарев. сп. Проглас, кн.2, 2010 (год. XIX), 41-57. ISSN 0861-7902

Димитрова, Любка (2010) За пропуснатото, (не)усетеното, (не)осъзнатото, но най-съкровеното// Литературни Балкани, бр. 18, година ІХ, 2010, Издателство „Балкани”, с.279 – 283. Литературни Балкани, бр. 18, година ІХ, 2010, Издателство „Балкани”, с.279 – 283.

Димитрова, Любка (2010) Щрихи към съвременната правописно-правоговорна норма (през призмата на телевизионното предаване „Щаба на еволюцията” и резултатите от анкетно допитване) Проблеми на устната комуникация, книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес” (5-6 юни 2008 г). Университетско издателство „СВ. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-745-3, Велико Търново, 2010, с. 158 – 167.

Димкова, Росица (2010) Димкова, Р., М. Старделова. Изследване на пулсовото натоварване на учениците в часовете по физическо възпитание. “Спорт и наука” към НСА”Васил Левски”, бр. 4-ІІ, С.,2010,

Димкова, Росица (2010) Димкова, Р., Методически особености в обучението по минихандбал. “Спорт и наука” към НСА”Васил Левски”, бр. 4, С.,2010,

Доврамаджиева, Христина (2010) La traduction littéraire et les titres гр. Велико Търново

Дойков, Йордан (2010) БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР И В НАТО (ИНСТИТУЦИОНАЛНА СПЕЦИФИКА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ВЪВ ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX–ТИ И НАЧА Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-119-2

Дойков, Мартин (2010) Paneuropean Transport Corridor 7 Rhine-Main-Danube – Main Axis of the European Internal Waterways and the Bulgarian River Shipping. Proceedings of the 27-th Danube Rectors’ Conference Annual Meeting, 2010, University of Ruse, Bulgaria, University of Ruse Publishing Center, Ruse, 2010, pg. 38-43.

Дойков, Мартин (2010) Евротранспортен коридор номер 10 - главна част от магистралната мрежа на България. Сборник „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, 27 ноември 2010 г., издателство „ИВИС“, Велико Търново, 2010, стр. 298-302, ISBN 978-954-8387-84-2.

Дойков, Мартин (2010) Румъния. Издателство „Ковачев“, Силистра, 2010.

Донев, Владимир (2010) Анималистичната проза на Емилиян Станев Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново, 2010, с. 259-273

Донев, Владимир (2010) Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита София: Сиела, 2010, 320 с.

Донева, Дафина (2010) Донева, Д. Фискалната политика на България в условията на глобална икономическа криза, Юбилейна научно-практическа конференция на тема: „Икономиката и социалната политика на България в условията на съ В. Търново

Донева, Дафина (2010) Макроикономическа стабилност в условията на европейска интеграция на новите страни членки на Европейския съюз, В: “МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СТАБИЛНОСТТА В НОВИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” В. Търново

Дончев, Антон (2010) Дончев, А. Българската екзархия в Източна Румелия, сп. Македонски преглед, 2010г., кн.4, с. 69-76. сп. Македонски преглед, София.

Дончев, Антон (2010) Дончев, А. Юбилейна научна конференция „ 140 години от създаването на Българската Екзархия”, сп. Македонски преглед, 2010г., кн.3, с. 139 - 144. сп. Македонски преглед, София.

Дончев, Ивайло (2010) Дидактически аспекти на понятията „клас” и „обект” в обучението по програмиране Сборник доклади от семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритмите и обучението във висшите училища, свързано с тях”, В. Търново, 2010 г. стр. 65-78

Дончева, Иванка (2010) Симпозиумите в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 161-188; ISBN 978-954-524-743-9. Велико Търново

Дочев, Пепо (2010) Странджански песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2010) Шопски песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2010) Новите технологии за математически Web сайтове сборник с доклади

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето // Юбилеен сборник / Редактор Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 157–158. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) SPARE – международен образователен проект и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 230-238. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Един съвременен прочит на урок по география и икономика в ІХ клас – от География на енергетика към Енергия на бъдещето // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство Фабер, 2010, с. 265-271. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Пламена Павлова е носител на голямата награда в образователния проект ГАЛИЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИТЕ // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Юбилеен сборник. Издателство „Абагар”, 2010, с. 161. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Програма Гражданско образование // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 172-173. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа” // Юбилеен сборник / Редактор Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 162-165. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Профил География и екология // Юбилеен сборник / Редактор: Панайот Панайотов, Иван Петров. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2010, с. 64–66. ISBN 978-954-427-885-4.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Първа регионална конференция по биоразнообразие във Великотърновска област // Делото на Асеневци : Биоразнообразието / Редактор Панайот Панайотов. - Велико Търново : Издателство "Фабер", 2010, с. 209 - 2010. ISBN 978-954-400-413-2.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Ученици от Хманитарна гимназия грабнаха втора награда от ІІІ Международен и ХІV Национален фестивал на любителските филми - ШУМЕН 2008г. // Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” (1880 - 2010). - Велико Търново, Издателство „Абагар”, 2010, с. 159–160. ISBN 978-954-427-885-4.

Дундов, Тенчо (2010) Теория на правораздавателната дейност. Т. 1. История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха. София, УИ Св. Кл. Охридски.

Енчев, Тодор (2010) "Някои проблеми и задачи пред БПЦ във връзка със съвременната храмова архитектура". Православие и постмодернизъм, София, 2010, с. 339-347. ISBN: 978-954-97-0090-9

Енчев, Тодор (2010) Съдбата на мартириумите в Северна Африка през ІV-V в. в светлината на Църковните канони. Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология, 1, В. Търново, 2010, с. 389-393. ISBN: 978-954-52-4743-9

Жеков, Живко (2010) Жеков, Ж. Проблемът “кабаларика темата”. ГСУ – ЦСВП „Иван Дуйчев” 95 (14), 2006 (2010). Международен научен симпозиум посветен на двадесетгодишнината на ЦСВП „Иван Дуйчев” 12 – 14 май 2006 СУ „Св. Климент Охридски”. С., 2010, 167–172., ISSN 1311-784X

Захариева, Юлия (2010) Последната реформа в нормативната база на ЕС? Договорът от Лисабон – консолидирани текстове и коментари, С., Ун. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2010, 103-109.

Здравков, Здравко (2010) Родствени структури при циганите Четива за историята и културата на Балканите, ИЕФЕМ при БАН

Здравков, Здравко (2010) Термини за родство в някои групови подразделения на циганската общност Сб. “Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България“

Здравкова, Боряна (2010) Интеркултурната компетентност като фактор за професионалната реализация на социалния педагог Сборник от научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, В. Търново, 2009, с. 200-205

Здравкова, Боряна (2010) Мястото на интеркултурното обучение в професионалното образование на студентите – бъдещи специалисти в социалната сфера Педагогически алманах. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, кн. 1, с. 30-46. ISSN 1310-358Х

Златев, Иван (2010) Выражение значений ‘страх’ и ‘испуг’ в междометиях ах и ай в болгарском и в русском языках. // Опыт международных гуманитарных исследований в российском и европейском образовательном пространстве. Сборник научных статей. Славянск-на-Кубани, 2010. с. 32-35. ISBN 978-5-902524-96-0 Славянск-на-Кубани

Иванов, Ивелин (2010) Иванов, Ивелин. Научна редакция и въведение към българския превод на книгата на Доминик Бартелеми “Рицарството : От антична Германия до Франция през XII в”. София : „Рива”, 2010. ISBN: 9789543203079 София

Иванов, Ивелин (2010) Иванов, Ивелин. Тракия в стратегическите планове на цар Калоян.// Архив за поселищни проучвания. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2010, кн. 3-4, година XIII, с. 31-46. ISSN 0861-6507 Велико Търново

Иванов, Людмил (2010) Ancheva, D., L. Petrov (2010) "Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competencies" // Анчева, Д., Л. Петров (2010) "Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции" Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 978-954-524-740-8, с. 41-53.

Иванов, Людмил (2010) Ancheva, D., L. PETROV (2010) Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competenies, Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // Анчева, Д., Л. ПЕТРОВ (2010) "Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции" University of Veliko Turnovo, сборник "Паневритмията: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 202

Иванов, Людмил (2010) Malchev, M., D. Tsonkova, L. Petrov (2010) "Integrative Approach in Teaching Paneurhythmy" // Малчев, М., Д. Цонкова, Л. Петров (2010) "Интегративен подход при обучението по паневритмия" Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 66-71. // сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново,

Иванов, Людмил (2010) PETROV, L., V. Margaritova, G. Georgiev (2010) Interdependences in the motive potential's structure of young basketball players" // ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, Г. Георгиев (2010) "Взаимозависимости в структурата на двигателния потенциал на млади баскетболисти" списание "Педагогически алманах" (2010) Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", с. 61

Иванов, Людмил (2010) Анчева, Д., Л. ПЕТРОВ (2010) "Разработване на модул за обучение по паневритмия като система за рекреация: елементи, компетенции, учебно съдържание" списание "Спорт и Наука", изв. брой 4, с. 284, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2010) Бичоку, Ед., Л. ПЕТРОВ, А. Хука, Р. Черепи, Х. Доми (2010) "Физическата подготовка и спортът в Университета "Ал. Джувани", Елбасан, Албания, актуално състояние и проблеми за бъдещето" Сборник от Международна научна конференция на УНСС, София, с. 284.

Иванов, Людмил (2010) Величковска, Л., Г. Никовски, Л. ПЕТРОВ (2010) "Детска психология и тенис" списание. "Личност. Мотивация. Спорт", Том 15, НСА-ПРЕС, София, с. 272-278

Иванов, Людмил (2010) Вуксанович, В., Л. Величковска, Л. ПЕТРОВ (2010) Взаимовръзка между тестовете за оценка на координацията и на интелекта при 12 годишни ученички Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5

Иванов, Людмил (2010) Кънчева, Е., Л. ПЕТРОВ, С. Стефанов (2010) "Първи стъпки в ските" I&B Велико Търново ISBN 978-954-9689-56-3

Иванов, Людмил (2010) Маргаритова, В., Л. ПЕТРОВ (2010) "Спортна статистика" // Margaritova, V., L. Petrov (2010) "Sports statistics" издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-55-6

Иванов, Людмил (2010) Митревски, В., Г. Георгиев, Л. ПЕТРОВ (2010) "Разлики между знанията по учебния предмет физическо възпитание и спорт и спортните активности при ученички в средното образование" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 994-998

Иванов, Людмил (2010) Наумовски, М., Л. Величковска, А. Реджепагич, Л. ПЕТРОВ (2010) "Влияние на някои морфологически характеристики върху точността при изпълнение на наказателни удари при елитни баскетболисти" списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2010) Пашов, А., Л. ПЕТРОВ, С. Стефанов, Г. Георгиев (2010) Развитие на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5

Иванов, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л. (2010) "Относно теорията на рекреацията и българския принос" // Petrov, L. (2010) "About the Theory of Recreation and the Bulgarian Contribution" сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 978-954-524-740-8, 175-183

Иванов, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., З. Волф, В. Маргаритова (2010) "Особености на работата в екип в спорта" списание "Спорт и наука", София, с. 54

Иванов, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов "Особености на прединвестиционния проект за създаване на баскетболен клуб за подрастващи" Сборник от Международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, УНСС, София, с. 324

Иванов, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2010) "Относно състоянието на детско-юношеския баскетбол в България" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 1028-1031

Иванов, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов, Е. Бичоку (2010) "По проблема за мениджмънта при подрастващи баскетболисти" списание "Спорт и Наука", бр. 1, с. 121

Иванов, Людмил (2010) Църова-Василева, А., Т. Нейкова, Л. Петров (2010) Сравнителен анализ на физическото развитие и физическата дееспособност на студенти от групите по туризъм и баскетбол в ТУ - София Пети международен конгрес "Спорт, Стрес, Адаптация", Олимпийски спорт за всички, сп. Спорт и Наука, София, 2010, изв. брой, част II, с. 227-230, ISSN: 1310-3393

Иванова, Людмила (2010) Щрихи от България. Учебни материали за изучаващите български език. Страноведчески аспекти.

Иванова, Мария (2010) Български православни поменални обичаи и обреди през Страстната неделя В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, с. 51-57.

Иванова, Мария (2010) Надежда Христова. Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Бракът в църковното право на България и католическа Европа (ХІІ-ХІV век). Издателство “ФАБЕР”, Велико Търново, 2009, 239 с. Българска етнология, кн. 1-2, 144-146.

Иванова, Мария (2010) Ценно наследство за българската етнография В: Стефан Захариев. Юбилейно издание на РИМ – Пазарджик. 200 години от рождението на Ст. Захариев и 140 години от отпечатването на „Описание на Татар-пазарджишката кааза”.

Иванова, Милена (2010) „Frauen als literarische Fabelwesen im interkulturellen Vergleich am Beispiel deutscher und bulgarischer Märchen“. In: Literatur – Universalie und Kulturenspezifikum. Hg. von Andreas Kramer, Jan Röhnert. Materialien Deutsch als Fremdsprache, Bd. 82, Universitätsverlag, Göttingen, 2010. ISSN: 1866-8283, S. 60-72.

Иванова, Милена (2010) "За един нов учебник по немски език за българи". В: сп. "Проглас", кн. 1, 2010 (год. ХІХ)

Иванова, Ралица (2010) Möglichkeiten und Grenzen transkultureller Erfahrung im Werk Bodo Kirchhoffs. In: Kulturtransfer und Kulturkonflikt, Hg. von Hans-Gerd Winter u.a. Dresden: Thelem Verlag

Иванова, Ценка (2010) Балканославянска глаголна колокация (конвергентен и дивергентен аспект) Глаголната система на балканските езици – наследство и неология, Сборник с доклади от Международна научна конференция, 30.04.-2.05. 2009 г.). Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-400-357-9, с. 149-162.

Иванова, Ценка (2010) Густав Мурин. Поезията на информацията / информиращата поезия – от политика към наука. // превод от словашки език Славянска прегръдка 2010, изд. на Славянската литературна и артистична академия – Варна; също също В: Густав Мурин: Животът като самиздат. Велико Търново: Издателство „ПИК”, 2013. Murín, Gustáv: Život ako samizdat. Veľké Trnovo: Vydavateľstvo PIC, 2013 (ред. Д. Константинова);

Иванова, Ценка (2010) Къде да те карам? (българско-сръбски разговорни паралели) Проблеми на устната комуникация. Книга осма, В. Търново, 2010, ISBN 978-954-524-745-3, стр. 250-258.

Иванова, Ценка (2010) Славистични срещи 2010: Велико Търново – Ниш Проглас, кн. 1/2010, с. 258-259

Игнатов, Георги (2010) Електронните издания на регионалния печат в Северна България. Национална научна конференция с международно участие “Между традицията и модерността” 11 юни 2009, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 55 - 62 .

Игнатова, Анка (2010) The wordly life of one family during the years of communist regime Calvary - Deportation and Destinies International Symposium proceeding, Transilvania University Press ff Brasov, 2010, p 241-250 http://remember.negruvoda.ro/documente/1283971404.ppt#262,7,Slide 7

Илиева, Мария (2010) Зъбовете къде са? или За граматиката на детската реч. – В: Проблеми на устната комуникация. Книга осма. В. Търново, 2010, 203 – 209.

Илиева, Мария (2010) Сложни думи, съставни думи и синтактични словосъчетания. – В: Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив:Контекст, 2010, 203 – 209.

Инджов, Иво (2010) Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien Indzhov, Ivo. Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2010, 1, Beicheft zu den 8. Frankfurter Medienrechtstagen 2009 "Medienvielfalt in Ost-/Südosteuropa - Stand, Notwendigkeit und Perspektiven", 25.-26. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 40-45). ISBN 978-3-8305-1785-6.

Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, бр. 3, с. 253-269, ISSN 1313-6909

Йоргова, Милена (2010) Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС. – Народностопански архив, бр.4, с.70-81, ISSN 0323-9004

Йорданов, Даниел (2010) Нововъведения в българския служебник. Православие и постмодернизъм, сб. доклади. С., 2010, с. 354–365.

Йорданов, Стефан (2010) Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, 419 с.

Йорданов, Стефан (2010) Из тракийската етнонимия: I. Бележки върху етимологията на етнонима мизи. Състояние и проблеми на българската ономастика. 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 389–399.

Йорданова, Даниела (2010) Възможности за интерактивно обучение на студентите педагози Годишна университетска научна конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Йорданова, Даниела (2010) Дидактически изисквания при хоспитиране на студентите педагози В. Търново

Йорданова, Даниела (2010) За езиковата компетентност на студентите – бъдещи начални учители Международна научна конференция „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист” на СУ „Кл. Охридски”, Педагогически факултет, Китен,

Йорданова, Даниела (2010) За упражненията по български език в 1-4 клас Годишна научна университетска конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Йорданова, Даниела (2010) Методи на обучение по правоговор в етапа I - IV клас Годишна научна университетска конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Калейнска, Маргарита (2010) Животът е куест. Да го играем на живо! или Как да върнем детските игри в реалния свят? Варна

Калейнска, Маргарита (2010) Традиции и символика в прическата на българката Варна

Калчев, Стефан (2010) Component model of the enterprise architecture Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010) Varna, Bulgaria, 16-17 September 2010.

Калчев, Стефан (2010) Using the „Building Blocks” for modeling data Международна научна конференция „Информатиката в научното познание 2010”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (2010) Модел на зрялост на информационните технологии Международна научна конференция “Информационни технологии в управлението на бизнеса”, Варна, 2010.

Караиванова, Петя (2010) „Социален свят. Природен свят.” В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Второ допълнено издание (сс. 203 – 338). Велико Търново: Слово, 2010 Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2010) 56. Конакчиева, П. (2010). Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Трето допълнено издание (сс. 213 – 393). Велико Търново: Слово. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2010) 57. Конакчиева, П. (2010). Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 5–6-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Трето допълнено издание (сс. 217 – 332). Велико Търново: Слово.

Караиванова, Петя (2010) За детската практико-преобразуваща изследователска дейност Предучилищно възпитание, 2010, № 7

Караиванова, Петя (2010) Игрови технологии за ориентиране на детето в света. Play technologies for orienting children to the world Слово, Велико Търново, 2010.

Караиванова, Петя (2010) Ориентиране в света и възпитаване на личностна култура при прехода „детска градина – училище” В сб. „България и българите в Европа”, Фабер, Велико Търново, 2010

Караиванова, Петя (2010) Педагогически функции на игрите с правила при ориентиране на детето от предучилищна възраст в света В сб. „България и българите в Европа”, Фабер, Велико Търново, 2010

Караиванова, Петя (2010) Система от критерии и показатели за проучване степента на реализиране на детската практико-експериментална дейност В сб. „Дни на науката 2009”, Фабер, Велико Търново

Караиванова, Петя (2010) Формиране и развитие на междуличностни отношения в общността от връстници В сб. „25 години Педагогически факултет” – Научна конференция с международно участие, Велико Търново: Фабер, 2010.

Карамихова, Маргарита (2010) Bulgarian Tourism to a Holly Shrine in Greece (A Case Study of the Tours to Meteora Monasteries). Pilgrimages, Cult Places and Religious Tourism. Ed. By Dragana Radislavlević Ćiparrizović. Jyunir, Niš. 95-107.

Карамихова, Маргарита (2010) Karamihova Marg., Διαπερατά εθνοτικά και θρησκευτικά όρια: Η περίπτωση της Ζλατάριτσας, στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια, Αθήνα 2010, 55-92, με σχετική, ξένη κυρίως, βιβλιογραφία, 93-95. Атина

Карамихова, Маргарита (2010) Preface. Jemka has risen: tekkias, tarikats and sheiks of Niš Romasполитикологија религије бр. 1/2010 год IV • Politics and Religion • Politologie des religions • Nº 1/2010 Vol. IV Сърбия

Карамихова, Маргарита (2010) А. Попова, М. Карамихова. Апотропеен курбан в гробищна черква (случаят Симеоново). - В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, 2010, с. 58-77. В. Търново

Карамфилова, Петя (2010) Към съвременните двойни лични собствени имена Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0

Карамфилова, Петя (2010) Сложните думи в житието на Григорий Синаит от патриарх Калист Сборник от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание” (14-15 ноември 2008 г., Велико Търново).. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194; ISBN 978 954 400 266 4

Кильовска, Ваня (2010) Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение (в съавторстнво с Вакрилен Кильовски) сборник “Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение” ; “ИВИС”, В.Търново, 2010

Кильовски, Вакрилен (2010) Кильовска, Ваня (в съавторство с), “Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение” (сс 145 – 157) В: сборник доклади „Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение”, изд. „Ивис”, Велико Търново, 2010 ISBN 978-954-8387-87-3

Киров, Димитър (2010) Biblical Values as Obligations and the Contemporary Life Style. In coll. Invasion of Non Values in a Multimedia World. Alba-Julia, Rumania

Киров, Димитър (2010) Еклезиологични основи на православното библейско тълкуване. В сб.: Православие и постмодернизъм. София

Киров, Димитър (2010) Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог. В сб.: Библия-Култура-Диалог София

Киров, Пламен (2010) Рационализиране на българската избирателна система. Сборник„Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, том 1

Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Сборник „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, том 2,

Коева, Янка (2010) Vom Lesen zum Schreiben. Überlegungen zu einer interkulturellen Methodik im DaF-Unterricht. In: Kaspar-Hehne, H./Schweiger, I. (Hg.): Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Göttingen: Universitätsverlag (S. 77 – 86), ISBN 978-3-941875-46-3 Германия, Göttingen: Universitätsverlag

Коева, Янка (2010) Инструкциите за четене и слушане с разбиране – основа за развитие на продуктивните умения говорене и писане в обучението по немски език като чужд. В: Станчев, Свилен и др.: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. В. Търново: ИВИС (с. 77 – 92), ISBN 978-954-8387-87-3.

Колев, Николай (2010) Към обосноваване на понятието лице на равнинна фигура в училищния курс по математика Доклади на юбилейната международна конференция Бачиново,10-12 септември,2010

Колев, Николай (2010) Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност Доклади на юбилейната международна конференция ,Бачиново,10-12 септември,2010

Колева-Златева, Живка (2010) Есть ли в славянских языках звукосимволические слова? Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново. 2010, 326–341.

Константинова, Даниела (2010) Значение на фразеологията при преподаване на български език като чужд. Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст. Porta Balkanica, Brno, с. 111–117

Константинова, Даниела (2010) Иронията като начин на възприемане на света в българската и словашката фразеология. (дисертация) .

Константинова, Даниела (2010) Образи на чужди етноси в някои иронични фразеологизми в българския език. Phraseologische Studien. Фразеологические исследования. Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie. Динамические тенденции в славянской фразеологии. Greifswald, pp. 198–205

Константинова, Даниела (2010) Трудните деца в училище. Комуникация, взаимодействие, отговорности. (Превод от словашки език: Д. Константинова) РААБЕ, София, ISSN: 1314-202X.

Косев, Светослав (2010) 1. ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА. (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 979-954-07-3022-6

Косев, Светослав (2010) 2. ПЕРСПЕКТИВA. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 978-954-07-3020-2

Косев, Светослав (2010) ИЗЛОЖБА - ПРОЕКЦИИ 27.02.2010 Галерия "СПЕКТЪР" - Велико Търново

Косев, Светослав (2010) ОТРАЖЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИЗПЪКНАЛИ ЛЕЩИ В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. Юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”. Съюз на учените в България. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-301-2

Косев, Светослав (2010) СПОСОБИ ЗА ДЕФОРМАЦИЯ НА ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-276-2

Костова, Людмила (2010) Of Literary Representations of Violence and Their Ethical Coordinates. In:Literary into Cultural History. Ed. Mihaela Irimia and Dragos Ivana. pp.110 – 122. ISBN 978-973-577-593-3 Bucharest: Institutul Cultural Roman

Костова, Людмила (2010) Чарлс Валанси и Георги С. Раковски: за „филологическите утопии“ на българи и ирландци.В: "Езици и култури в диалог." Съст. Мадлен Данова и Симеон Хинковски. сс. 457-464. ISBN 978-954-07-3075-2 София: унив. изд. „Св. Климент Охридски“

Костова, Росина (2010) Klokotnica, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Architecture of conversion: provincial monasteries in 9th -10th c. Bulgaria // Труды Госудраственного Эрмитажа. LIII : Архитектура Византии и Древней Руси IX-XII веков : Материалы международного семинара 17-21 ноября 2009 года / Д. Д. Ёлшин Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2010, LIIII, p. 118-132. ISBN 978-5-93574-402-3

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Črnomen, Battle of (1371, 26 Sept.) // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 1 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Makry Plagi, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol.2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Tryavna Pass, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3 /Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Vidin, Siege of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3./Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova,Rossina. Kunovica, Battle near // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 2 / Clifford J. Rogers. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Костова, Росина. Новооткрити гробни съоръжения в “Манастира на Мостич” в Преслав // Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. 1 / Борис Борисов и др. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 453-467. ISBN 978-954-524-743-9

Крумова, Калояна (2010) "Корелационно-структурна зависимост на тестовете за физическо развитие и физическо дееспособност при подрастващи гимнастици- 9-10 годишна възраст" сб."Съвременни проблеми но физическото възпитание и спорта" стр.73-77

Крумова, Калояна (2010) Влияние на заниманията по спортна гимнастика върху двигателната реактивност на 7-8 год.деца” сб. „Иновации в образованието”, стр.1024-1027, Шумен.

Крумова, Калояна (2010) НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СПОРТНАТА АЕРОБИКА "Ай анд Би" ООД

Крумова, Калояна (2010) Начално обучение в спортната аеробика В. Търново, I&B

Крумова, Калояна (2010) Соматотипологична характеристика на занимаващи се с фитнес и бодибилдинг сб.Научна конференция с международно участие „25 години педагогически факултет”, стр.601-604, В.Търново

Кръстева, Антония (2010) Psycho-pedagogical dimensions of comprehension In: Dni socialnej prase a “Interra 8”, Univerzite Konstantina Filozofa, Nitra, pp: 131.

Кръстева, Антония (2010) Едуард де Боно и как да научим учените да мислят? сп. Начално образование, № 1, с. 5.

Кръстева, Антония (2010) Критическо мислене и рефлексивна практика сп. Педагогически амламан, № 2, с. 99

Кръстева, Антония (2010) Откриване на аудитория „Проф. д-р Д. Павлов” във Великотърновския университет. Кръгла маса в памет на проф. д-р Д. Павлов. Педагогически алманах, № 2, с. 237-239.

Кръстева, Антония (2010) Оценяването - фактор за повишаване качеството на висшето образование www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2010) Развиване на критическо мислене у учениците в процеса на обучение в начален етап на основна образователна степен Астарта, Пловдив.

Кръстева, Антония (2010) Развиване на критическо мислене чрез метода на проектите (ІV клас) В сб.: Доклади от юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”, СУБ, с. 301.

Кръстева, Антония (2010) Стратегии за преподаване, учене и критическо мислене В сб: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование. В. Търново, с. 44.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Арттераприја као начин јачање функције породице В: Matejevic, M., Jevtic, B. & Petrovic, J. (urednici). Education for humane relations – problems and perspectives. Zbornik rezimea. Филозовски факултет, Nish: Centar za pedagoska istrazivanja. с. 113 – 114. ISBN 978-86-7379-197-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Взаимодействието „родители – деца” и възможностите на арт-терапията В: Кузманова – Карталова, Р. (науч. ред.). 25-години Педагогически факултет. В. Търново: Фабер. с. 152 – 155. ISBN: 978-954-400-422-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Относно някои методически подходи в социалнопедагогическата работа В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 10, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 69 – 79. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Педагогическият факултет отпразнува своята 25-годишнина Педагогически алманах, 1, с. 155 - 159. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Рисковото общество или обществото в риск и ролята на семейната система В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 10, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 63 – 68. ISSN: 1314-1937.

Кучев, Юрий (2010) Държавен финансов контрол – Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отчетническа отговорност София: ЛиСтра

Кушева, Гергана (2010) Applying Bloom’s taxonomy in teaching composition, 19-та международна годишна конференция на БАПА, http://www.beta-iatefl.org/1591/blog-publications/applying-bloom-taxonomy-teaching-composition/ , ISSN 1311- 7351.

Кушева, Гергана (2010) Enhancing Students’ Engagement in Writing Research Essays, сборник с доклади Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, Велико Търново, издателство “ИВИС”, ISBN: 978-954-8387-87-3, стр. 110-117

Кънев, Николай (2010) Note sur certains aspects de la politique extérieure de la Bulgarie à la deuxième moitié de IX-ème siècle. Сборник материалы XIII Международных научных Сюзюмовских чтениях “Проблема континуитета в византийской и поствизантийской истории”, Екатеринбург, 18-20 ноября 2010 г., Екатеринбург, 2010.

Кънев, Николай (2010) Новооткрит оловен печат на архиепископ на Ефес. В: Сборник с материали от Международна научна конференция “Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, В. Търново, 27-29 ноември 2008 г., I, В. Търново, 2010, 693-696.

Кънева, Виктория (2010) О термине номинативная единица в контексте исследования лексической безэквивалинтности (на материале русского, болгарского и греческого языков). Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 2010, с. 103 - 114.

Кънева, Пенка (2010) Умението за четене с разбиране и грамотността. Научна конференция с международно участие: 25 години Педагогически факултет. 6 – 7 ноември 2009 г. Велико Търново. Издателство "Фабер".

Кънчева, Елена (2010) КЪНЧЕВА, Е., Л. Петров, С. Стефанов. Първи стъпки в ските. В. Търново, I&B, ISBN 987-954-9689-56-3

Кънчева, Елена (2010) Проект "Спортни мероприятия на студентите от Великотърновски Университет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Стефка (2010) „Незаменимо помагало в библиотеката на всеки мислещ християнин...” (Рецензия на Нов библейски речник. С., 2007). Слово и образ, 2/2010. ISSN 1313–8022.

Кънчева, Стефка (2010) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) и православното богослужение. Слово и образ, 2/2010, с. 29–32. ISSN 1313–8022.

Лазаров, Иван (2010) Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”, в: Културният туризъм. Бъдещето на България, Черноморски туристически форум Варна 2010, изд. Славена, Варна, 2010, с. 99-108 Варна

Лазаров, Лъчезар (2010) Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (в съавторство) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 227

Лазаров, Лъчезар (2010) Аудиовизуалните и информационните технологии в образователния процес Сб. докл. „България и българите в Европа”, Съюз на учените в България

Лазаров, Лъчезар (2010) Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки" сп. Педагогика, 2010, №6, с. 60-75

Лазаров, Лъчезар (2010) Интернет технологиите в обучението Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2010) Подготовка на учителя за урок с използване на аудиовизуални технологии Сб. докл. „25 години Педагогически факултет”

Легкоступ, Магдалена (2010) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква Сб. по случай 80. г. от рождението на проф. д-р протопр. Николай Шиваров, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010.

Легкоступ, Магдалена (2010) Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2, 2010

Легкоступ, Пламен (2010) Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, (съавтор), Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В. Търново: Фабер. с. 152 – 155. ISBN: 978-954-400-422-4. В. Търново: Фабер, ISBN: 978-954-400-422-4.

Легкоступ, Пламен (2010) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2010) Педагогическото образование във Великотърновската Алма Матер, Пленарен доклад, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В.Търново, 2010, ISBN 978-954-400-422-4 Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В.Търново, 2010, ISBN 978-954-400-422-4

Легкоступ, Пламен (2010) Стилове и основни етапи в европейското изкуство, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2010) Финансиране на държавните висши училища – състояние и перспективи. с. 59-70, ISBN 978-954-524-807-8 Научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” 10-11.12.2010 г., Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 978-954-524-807-8

Лунгарова, Пепа (2010) Numen (по епиграфски свидетелства от провинция Долна Мизия). In: Studia classica Serdicensia, Tom I, Musarum semper amator, София, 526-535. ISBN 978-954-07-3033-2.

Маздрашка-Михова, Фани (2010) ВО и местна власт – един (не)възможен модел Библиотеки, четене, комуникации 2009, (сборник с доклади от научна конференция). В.Търново 2010. с. 309-330

Маздрашка-Михова, Фани (2010) Публичната комуникация на местната власт в условия на икономическа криза – проблеми и възможности Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза”(11-12 декември 2009), сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция, С., 2010., с. 308-318.

Маздрашка-Михова, Фани (2010) Регионални медии и предизборни кампании – между манипулацията и обективността “Между традицията и модерността”, (Сб. с доклади на Националната научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии 11 юни 2009 г. В. Търново) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” 2010. с.106-121

Мандева, Марианна (2010) Възможностти за интерактивно обучение на студентите педагози Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 30.09-01.10 2010 Велико Търново

Мандева, Марианна (2010) Диагностичен инструментариум за измерване на детската компетентност за писмено етикетно общуване в началото на втори клас Начално образование

Мандева, Марианна (2010) За езиковата компетентност на студентите - бъдещи начални учители Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист - Международна научна конференция на СУ, Педагогически факултет, 2-5 септември 2010 Кит

Мандева, Марианна (2010) За комуникативно ориентираното родноезиково образование (1-4 клас) Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2010) За упражненията по български език в 1-4 клас Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 30.09-01.10 2010 Велико Търново

Мандикова-Иванова, Вася (2010) Жанровата музика за акордеон-методически аспекти /върху примери от художествената литуратура/ Съвременното образование в училищата по изкуствата - състояние и перспективи в европейския контекст /Доклади от Национална научна конференция, посветена на 50-годишния юбилей на училище "Панайот Пипков"

Манева, Марияна (2010) Die Schlüsselqualifikationen als Faktor für den Erfolg im Beruf Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, В. Търново

Манчева, Олга (2010) Хотелиерство Издателство "Фабер", ISBN: 978-954-9498-55-4, Велико Търново

Маринов, Владислав (2010) Количествен анализ на няколко маркера от билингвална реч Проблеми на устната комуникация, кн. 8. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 234-241.ISBN 978-954-524-745-3

Маринов, Владислав (2010) Лексикални паралели в два крайдунавски говора (по материали от Видинско и Силистренско) Юбилеен сборник на Филологическия факултет, Том 2 (В чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев). Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2010, 235-239.ISBN: 978-954-680-702-1

Маринов, Владислав (2010) Нерешен проблем при употреба на главна буква Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив: Контекст, 2010, 198-203.ISBN 978-954-8238-25-0

Маринов, Владислав (2010) Още веднъж за прогресивната консонантна асимилация Български език, 2010, № 3, 94-99.ISSN 0005-4283

Маринов, Владислав (2010) Социолингвистичен подход към лексемната динамика във вестникарския език Световната криза и икономическото развитие. Сборник доклади от юбилейна научна конференция. Том 4. Варна: Наука и икономика, 2010, 106-113.

Маринова, Мария (2010) Китайски предписмени знаци – опит за систематизация. под печат

Маринчев, Адриан (2010) ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДСТВОТО НА ДЪРЖАВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ”

Марков, Атанас (2010) М. Тодорова, М. Петров, А. Марков. Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново

Маркова, Гергана (2010) АСПЕКТИ ПРИ ИЗБОР НА БИОМЕТРИКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕИМУЩЕСТВАТА НА ТЕХНОГИЯТА С ПОЛЗВАНЕ НА ПРЪСТОВА ВЕНА. Майски четения, В. Търново, Съюз на учените в България, 21.05.2010г.

Марчева, Пенка (2010) Възможности за работа върху детската емоционална интелигентност в условията на музикално обучение в начална училищна възраст ТРЕТА БАЛКАНСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ 21ви ВЕК” СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЛАГОЕВГРАД, с.438-445.

Марчева, Пенка (2010) Развитие на умението за формулиране на учебни цели като компетентност при студенти – бъдещи учители по музика В: Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция, София

Матеев, Илиян (2010) Виетнам: Новият „дракон” на Изтока списание "Икономика", бр.3, София, стр. 80-83, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2010) Външноикономически връзки на България със страните от Централна Азия сборник трудове „Дни на науката '2009”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 29 май 2009 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, 2010 г., стр. 74-84, ISBN: 978-954-400-276-2

Матеев, Илиян (2010) Икономиката на Унгария от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни: развитие и резултати сборник трудове „България и българите в Европа”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 17 октомври 2009 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 245-257, ISBN: 978-954-400-301-2

Матеев, Илиян (2010) Периоди на възход и модернизация на Япония списание "Международни отношения", бр. 1-2, София, стр. 171-204, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2010) Развитие на икономиката и международната търговия в новите страни-членки на ЕС Макроикономически аспекти на стабилността в новите страни-членки на Европейския съюз, издателство "Фабер", В.Т., 193 стр. (Трета глава/стр.60-140), ISBN: 978-954-400-288-6

Матеев, Илиян (2010) Сингапур - финансовият център на АСЕАН списание "Икономика", бр. 1, София, стр. 76-81, ISSN: 1312-2428

Миланов, Росен (2010) "Отношението на св. Евхерий Лугдунски († ок. 450) към „светската философия“" В: Сп. Богословска мисъл, 1 – 4, 2010, с. 91 – 98 – ISSN 1310-7909

Милев, Васил (2010) Component model of the enterprise architecture Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2010) Multiple dimensions of Enterprise architectural description Бургас

Милев, Васил (2010) Using the „Building Blocks" for modeling data University publishing house VFU ”Chernorizets Hrabar”, Varna

Милев, Васил (2010) Модел на зрялост на информационните технологии ”, Издателство “Наука и икономика“ икономически университет- Варна

Милев, Васил (2010) Място и роля на ITIL сред методологиите за управление на ИТ услуги Университетско издателство ВТУ „Св. св Кирил и Методий

Милев, Димо (2010) Милев Д. и др., Ролята на уводния курс по информатика във Великотърновския университет за успешно обучение на студенти-информатици Национална конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, ШУ “Еп. Константин Преславски”, Шумен

Мирославска, Виргиния (2010) Ćwiczenia fonetyczne z języka polskiego, 98 с. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010

Мирославска, Виргиния (2010) Роль дисциплин историко-лингвистического цикла в преподавании польского языка как иностранного Studii de Limbă, Literatură şi Metodică, Lucrările simpozionului internaţional: Tendinţe actuale în studierea limbilor, literaturilor şi culturilor slave, Cluj-Napoca, 19-20 iunie 2008, Cluj-Napoca 2010, 333 - 338

Михайлов, Димитър (2010) Бягствата на Вазов и Голямото завръщане, или как "Манчовият поет" става народен поет. - В: И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2010, с. 56-78. ISBN 978-954-524-731-6. У нас

Михов, Милен (2010) The Communist Repressions against Teachers in the Former Yugoslav Republic of Macedonia 1944-1950 – Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium`s Proceedings. Transilvania University Press of Brasov. 2010. 165-171. Брашов, Република Румъния

Михова, Маринела (2010) Образователната политика на Европейския съюз преди и след 2010 г. Постигнато и перспективи сп. Педагогически алманах

Михова, Маринела (2010) Училищно базирано управление и ролята на учителите Сб. България и българите в Европа, В. Търново: Фабер, 284 – 292

Мишев, Радослав (2010) За европейското влияние върху Търновската конституция. // България - 100 години юридически суверенна държава : Икономически, политически и културни постижения : Т. 1, секция „Право”. УНСС, Юридически факултет. – София : Унив. изд. Стопанство, 2010, с. 133-139. Също и като доклад с по-ограничен обем в: Съвременната история: времена, реалности, промени : Т. 6. – В. Търново, Фабер, 2009, с. 82-89.

Мишев, Радослав (2010) Мишев Р. Държавнополитическо устройство и развитие на модерния свят. – В: Пантев, А. Хр. Глушков, Р. Мишев. История на модерния свят. – В. Търново: Абагар, 2010. с. 469 – 782.

Мишев, Радослав (2010) Юбилейно за проф. д. ист. н. Трендафил Митев. // Макед. прегл., 2010, № 1, с. 121-142.

Моллов, Тодор (2010) Варна в българските народни песни Образ и памет (Дванадесети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”) и „Град - Етнология - Социализъм” (Тринадесета национална етнографска конференция), Русе, 11-12 юни 2010 г.

Моллов, Тодор (2010) Еременче позлатенче: (Миторитуалните корени на една фолклорна игра). И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. /Идея и съставителство: Елена Налбантова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, ISBN 978-954-524-731-6, с. 189-203

Моллов, Тодор (2010) Катил Гьорги и Болен Дойчин (За една трансформация на епическия мотив за болния герой) Научен симпозиум с международно участие „Език и етнос” (Четвърти Царшишманови дни в Самоков), Самоков, 1-3 октомври 2010 г.

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. "Семейството" на хайдутина/комитата Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 30.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. "Семейството" на хайдутина/комитата Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 30.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Бановата кака Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 6.11.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Бележил юнак - дърво, мома, агне Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 6.11.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Благодарна змия Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 4.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Божа майка - лехуса Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 21.11.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Божа майка - лехуса Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 21.11.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Божа майка дарява чудна риза на малка мома Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 7.3.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Босненски хаджии, Муса кеседжия и хайдути Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 25.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Вуйчо иска племенница за невяста Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 11.10.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Вуйчо убива племенника си от ревност Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 11.10.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Вуйчо-лихвар иска в залог булчето му Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 23.10.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Дандика разбойник и сливенски търговци Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 8.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Дандика разбойник и сливенски търговци Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 8.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Димитър гради кула в Кунино Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 21.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Димитър гради кула в Кунино Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 21.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Дружина носи ранен войвода Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 5.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Дружина носи ранен войвода Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 5.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Ергенлък - пашалък, моминство - везирство Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 8.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Ергенлък - пашалък, моминство - везирство Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 8.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Жалба за либе-войник Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 27.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Жалба за либе-войник Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 27.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Залюбила друг в отсъствието на мъжа си Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 30.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Зелено дърво из Дунава плaва Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 4.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Злато моме, златна ябълко Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 15.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Злато моме, златна ябълко Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 15.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Идириз разбойник непоканен на българска сватба Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 8.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Идириз разбойник непоканен на българска сватба Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 8.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Иска заем от вуйчо си да направи сватба Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 23.10.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Какво да й купи? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 15.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Какво да й купи? Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 15.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Калина гърло боляло Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 28.1.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Калина гърло боляло Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 28.1.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Китчице, буйна лободо Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 27.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Кой беше снощи при тебе? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 16.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Колко са ти дечицата? Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 11.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Която види във водата - нея да му придума Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 6.1.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Кумова клетва Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 27.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Кумова клетва Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 27.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Майка убива неразпознатия си син-пътник Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 25.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Млада невеста - побойница Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 21.11.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Мома войник Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 8.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Мома войник Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 8.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Мома-механджийка и лично стадо на кехая Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 10.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък и мома шуменка Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 5.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък и мома шуменка Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 5.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък не се опива заради момина хубост Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 22.3.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък не се опива заради момина хубост Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 22.3.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък пропива кон, дрехи и оръжие при мома-кръчмарка Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 10.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък пропива кон, дрехи и оръжие при мома-кръчмарка Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 10.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Отмъщение на ратай-хайдутин Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.6.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Отмъщение на ратай-хайдутин Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 26.6.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Песни за военнопленници Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 27.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Песни за военнопленници Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 27.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Река носи билки-разделки Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 16.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Татунчо войвода - орач Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 14.2.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Три делии вино пият при мома-кръчмарка Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 21.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Търговска дъщеря знае езика на лекарите Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 25.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Хубава мома се хвали сама Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 11.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Хубава мома се хвали сама Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 11.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Юнак, конче аджамийче и мома Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.6.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Юнак, конче аджамийче и мома Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 26.6.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Юнак, пиле соколово и три кукувици Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 25.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Юнак, пиле соколово и три кукувици Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 25.9.2010

Момов, Митко (2010) Кой е Хелмут фон Глазенап? Взаимоотношение на религиите: Веданта и Будизъм. сп. Идеи, октомври, 2010, кн. 3, година 2, 67- 75

Монев, Венелин (2010) Experimental results for two implementations of a probabilistic algorithm for Minimum Distance of linear codes. CompSysTech’2010, 17-18. 06.2010., ACM Computer Society , Sofia

Мончев, Николай (2010) Ландшафтната устойчивост – критерий за оценка на ланшафтната деградация Сб. Международен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, ВТ

Моцинова-Бръчкова, Милена (2010) Наръчник за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър – помагало за специалисти Издателство ДАР, гр. В.Търново

Налбантова, Елена (2010) (съавтор Павлова, Ил.) Как се пише курсова работа и рецензия. (електронна книга - http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=1302 ISBN: 978-954-400-291-6 Фабер, В. Търново ISBN: 978-954-400-291-6

Налбантова, Елена (2010) (съставителство) Сб. И ние в литературата. ISBN: 978-954-524-731-6 УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново ISBN: 978-954-524-731-6

Начева-Маркова, Нина (2010) За някои съвременни тенденции в обучението по теория на музиката и солфеж на бъдещите музикални педагози Сборник с материали от Трета Национална конференция на тема "Музикално-педагогически стратегии и практика в предучилищна, училищна и предучилищна среда

Начева-Маркова, Нина (2010) Концепцията на проф. Асен Диамандиев за обучение по солфеж на народностна основа Сборник със статии от кръгла маса "Проф. Асен Диамандиев - педагог и композитор" (95 години от рождението на проф. Асен Диамандиев)

Начева-Маркова, Нина (2010) Проблеми на амбитуса и интерваловия строеж на фолклорните образци във връзка с обучението по солфеж сп.Музикални хоризонти 1/2010

Некова, Мариела (2010) Анализ на туристическите ресурси по маршрута град Велико Търново – град Шипка Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Първа научна конференция

Некова, Мариела (2010) Туристически ресурси – анализ и оценка България, българите и Европа – мит, история, съвремие

Николов, Димитър (2010) Николов Д. „Проучване на физическо развитие и фукционална работоспособност на деца занимаващи се с футбол”. Сб.”Иновации в образованието” 2010г, стр.1004-1007, Шумен

Николов, Николай (2010) Дидактически аспекти на понятията клас и обект в обучението по програмиране Сборник доклади "Иновации в програмните технологии", В.Търново

Николова, Илияна (2010) „Стълбицата” на Борис Тричков като средство за нотно ограмотяване на учениците от трети клас. В: 25 години Педагогически факултет. Сборник доклади, съставител Олга Петкова, В. Търново, Фабер, 2010, с. 378-381, ISBN 978-954-400-422-4

Николова, Илияна (2010) Избрани песни от българските учебници по музика В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" , 180 с. ISBN 979-0-707690-02-4

Николова, Илияна (2010) Фактори за успешно провеждане на учебно-възпитателния процес със студентите от специалност „Начална училищна педагогика” В: Българският език в Молдова. Материали от Десетата международна научна конференция на тема „Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република М

Николова, Марияна (2010) The essence and the structure of the online questionnaires in the education International Journal on Information Technologies & Security, № 4, 2010 (57-62).

Николова, Мая (2010) Териториално сътрудничество за устойчив европейски туризъм - добри практики (в съавт. с К. Джанабетска), под печат -

Новикова, Людмила (2010) ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В ИЗУЧЕНИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТВЕРСКИХ ГОВОРОВ // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010. № 2. С. 155-160. Тверь, Россия

Новикова, Людмила (2010) СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И СПОСОБОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СЕВЕРНОРУССКОЙ ЛЕКСИКЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ // Севернорусские говоры. 2010. № 11. С. 10-18. Санкт-Петербург, Россия

Няголова, Марияна (2010) Няголова М. (2010) Никола Бобчев – първият български методолог на психологията, България и българите в Европа, Съюз на учените в България – клон Велико Търново, под ред. на П. Петков, изд. «Фабер», Велико Търново, с. 144 – 153. Велико Търново

Няголова,