Публикации за 2010


Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Μερικοί σημασιολογικοί παραλληλισμοί στον τομέα της ελληνικής και της βουλγαρικής φρασεολογίας" Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – изследвания, проблеми и перспективи, София

Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Някои метафорични модели на „душата“ в български, гръцки и руски език, свързани със семантичните полета „мъка“ и „радост“ STUDIA CLASSICA SERDICENSIAР том 1 MUSARUM SEMPER AMATOR

Авгинова-Николова, Емилия (2010) Превод от гръцки език на стихове на Одисеас Елитис: Из „Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου” Литературен вестник, бр. 7 /24.02.2010

Агаларева, Маринела (2010) SRUCTURAL GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THE OSAM-YANTRA BLOCK STEP Доклади на БАН, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences Tome 63, No 10, 2010, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online)

Агаларева, Маринела (2010) Морфология и основни етапи в развитието на Осъмско-Янтренското блоково стъпало Morphology and a main stages in development of the Osam-Yantra block step В. Търново, В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис"

Агаларева, Маринела (2010) МОРФОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДОЛИНАТА НА РЕКА ЯНТРА В ОБСЕГА НА МИЗИЙСКАТА ПЛАТФОРМА В. Търново, В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис"

Агаларева, Маринела (2010) ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТТА ОТ НАВОДНЕНИЯ И ЕРОЗИОННО – АКУМУЛАТИВНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА ОСЪМСКО-ЯНТРЕНСКОТО СТЪПАЛО Сп. Проблеми на географията, 3-4, София

Александров, Олег (2010) За етническия състав на римската армия в провинция Долна Мизия през ІІ–ІІІ в. – В: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 1. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 281-292 ISBN 978-954-524-743-9

Александров, Олег (2010) За значението на епиграфските паметници при изучаване религията на римската армия в провинция Долна Мизия. – In: Studia Classica Serdicensia, 1 (Musarum Semper Amator). София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010, 393-400 ISBN 978-954-07-30-33-2

Александров, Олег (2010) Религията в римската армия в провинция Долна Мизия І–ІV в. / Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province 1st–4th c. AD. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 460 с. ISBN 978-954-524-739-2

Александрова, Силвия (2010) Съединените американски щати в света на ХХ-ти век. По пътя към върха – от Испано-американската до Корейската война. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 285 с., ISBN 978-954-524-733-0

Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения. Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4 / Стоян Денев Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4

Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена. Игровият подход в обучението по минибаскетбол. Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 6, София, с. 69-75 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена. Изследване на индивидуалната състезателна ефективност на баскетболистите от отбора на „Черно море” – Варна (кадети). Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393

Ангелов, Мариан (2010) Метроритмични аспекти на неравноделни мелодии в обучението по музикален фолклор Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Изд. „Фабер”, 2010, с. 43-47. ISBN: 978-954-400-422-4

Ангелова-Анастасова, Мая (2010) Майсторът и Низината - В: Планета Слово: Сборник с доклади от Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2010. с 226 - 234. Планета Слово: Сборник с доклади от Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2010.

Ангелова, Пенка (2010) The Other Road : On the Bulgarian Topos in the Work of Three Writers Awarded the Adalbert von Chamisso Prize. Studies in Slavic Literature and Poetics ; Shoreless Bridges : South-East-European Writing in Diaspora / Ed. by Elka Agoston-Nikolova. - Amsterdam еt al. : Rodopi. Band 15, p. 83-95.

Ангелова, Пенка (2010) Маса и власт: Подстъпи към митологичното мислене. Ч. ІІ. Проглас, XIX, №1, с. 80-103. Велико Търново: Университетско издателство.

Андреев, Андрей (2010) Защо стана така?, предговор към: Фиджис, О. Човешката трагедия. Руската революция 1891 – 1924. В. Търново, 2010. В. Търново

Андреева, Десислава (2010) „Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза” /Дискусионни щрихи на една конференция / сп. „Социално-икономически анализи”, кн. 3, 2010, с. 230-246

Андреева, Десислава (2010) Политическите пространства на възрожденското любопитство. Между традицията и модерността: Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009, с. 281-306. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010.

Антонова, Анета (2010) Възобновяване на ликвидационно производство на търговски дружества -Търговско и конкурентно право, брой:3, 2010

Анчев-Калоянов, Анчо (2010) Право в десетката. В: И ние в литературата. с.7-12, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“, 2010

Анчев-Калоянов, Анчо (2010) Св.Йоаким Патриарх Търновски – първият игумен на „Големия манастир на името на Великия архистратиг Михаил“ край Иваново. В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. т.6, с.9-16, Научен център по фолклор и литература „Св.Димитър Бесарбовски“, Русе, Издателство „Лени-Ан“

Анчев, Стефан (2010) Косово – взорванный пороховой погреб на Балканах. Косово и Метохиja у цивилизациjским токовима. Кн. 4. Косовска Митровица 2010. с. 63-74. ISBN 978-86-80273-53-2 ; ISBN 978-86-80273-49-5 (за идавачку целину)

Анчев, Стефан (2010) Употребените Балкани. Научни известия г. VI, кн. 1-2. Югозападен университет „Неофит Рилски”, Правно-исторически факултет. Благоевград 2010., с. 265-275.

Аркадиев, Димитър (2010) MEASURING OF ETHNIC HOMOGENEITY OF THE POPULATION – ONE NEW APPROACH Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" Univesity of Iasi~ Economic Sciences Section ~, 2010, Vol.LVII, pp.421-437. ISSN: 0379-7864.

Аркадиев, Димитър (2010) Демографската катастрофа - параметри, фактори, противодействия. Русе, ИК"Ахат" , 2010, 256 с., ISBN : 978-954-9664-35-5

Аркадиев, Димитър (2010) Доходите на домакинствата в България като индикатор на икономическата криза Сб. Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза. С., Горекс Прес, 2010, с.50-57. ISBN: 978-954-616-210-6.

Аркадиев, Димитър (2010) Определяне на етническия състав чрез преброяванията на населението в България Сп. Социално-икономически анализи, Велико Търново, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий" - Стопански факултет, 2019, кн.3, с.43-76. ISSN: 1313-6909.

Аркадиев, Димитър (2010) Растежът на населението в България - минало, настояще, перспективи. Сп. ГЕОПОЛИТИКА, София, Българско геополитическо дружество, 2010, брой 5, с.5-12. ISSN: 1312-4579.

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – І част Абагар, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – ІІ част Абагар, Велико Търново

Бакоев, Валентин (2010) The recurrence relations in teaching students of Informatics Informatics in Education, 2010, Vol. 9, No. 2, pp 159–170. ISSN: 1648-5831 (printed), 2335-8971 (online); https://www.mii.lt/informatics_in_education/htm/INFE171.htm

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Nomina Deminutiva със суфикс -us/ -ush в румънски и албански (кореспонденция с някои деминутивни суфикси в български). – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2010, 523-533. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Лексикални заемки от турски произход в един български говор от Югоизточна Албания. –В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново, 2010, 333-343. -Велико Търново Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Локативният модел с формант -ица/-icë в български и албански език. – В: Доклади от X национални славистични четения на тема: „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури”, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, Лозенец 22-24 април 2010, София, 2011, 327-337. -София. София

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Локативният модел с формант -ище/-ishte (-ishtë) в български и албански език. – В: Юбилеен сборник на филологическия факултет, том 2. In honorem professoris Johannis Kotchev. Материали от международна научна конференция, Благоевград 3-4 юни 2010. Благоевград, 2010, 96-109. -Благоевград. Благоевград

Белогашев, Георги (2010) Димитър Михалчев и „идеята за интегрална Югославия” Философски алтернативи, 2010, 19(2), с. 116 - 123, ISSN 0861-7899

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI век. Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Великотърновски университет „Св., св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 6-7 ноември, 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 587-591. ISBN 978-954-400-422-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Изследване ефекта на някои мануални техники върху възстановяването на подвижността в лакътната става след оперативно лечение на вътреставни фрактури. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2010, том 49/2010, серия 8.1, с. 64-68. Print 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Сравнителен анализ на соматотипологична характеристика на занимаващи се със спортна и художествена гимнастика и спортуващи други спортове деца на 9-10 годишна възраст. Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 4/2010, с. 166-170. Print ISSN 1310-3393

Белчева, Весела (2010) За някои аспекти на чуждоезиковия образователен дискурс в България през XIX и началото на XX век Педагогика, бр.1, 133-139, ISSN 0861-3982

Белчева, Весела (2010) Методически идеи за развитие на интеркултурната компетентност в обучението по немски като чужд език в началното училище Чуждоезиково обучение, кн. 3,21-26,ISSN 0205-1834

Белчева, Весела (2010) Представата за Германия у бъдещите учители по немски като чужд език в детската градина и в началното училище. Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.6, 24-30, ISSN 0205-1834

Благоев, Благовест (2010) Знаковость и символичность тишины в поэзии П. Матева. // „Знак и символ” : „Znak i symbol”. : Сборник научных трудов. – Тверь – Łódź: Изд-во Тверского университета, 2010, с. 93-105, ISBN 978-5-91504-012-5.

Благоев, Благовест (2010) Идейна и сруктурна полифония в повестта “Раково отделение” от Ал. Солженицин. //„Юбилеен сборник „35 години катедра “Обща и сравнителна литературна история”. – Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 113-120, ISBN 978-954-524-758-3.

Благоев, Благовест (2010) Перевод и обогащение словарной статьи двуязычного словаря общеязыковыми синонимами (на материале болгарского перевода пьесы «Бесприданница» А.Н. Островского). // „Живое слово. Фольклорно-диалектологический альманах”. – Волгоград: Изд-во Лицея №8 „Олимпия”, 2010, № 4, с. 68-72, ISBN 978-5-904776-08-4.

Благоев, Благовест (2010) Семантика древнерусского слова: полисемия и синкретизм. //„Опыт международных гуманитарных исследований в российском и европейском образовательном пространстве: сборник научных статей”. – Славянск-на-Кубани: Изд-во СГПИ, 2010, с. 10-15, ISBN 978-5-902524-96-0.

Бойчев, Бойчо (2010) Управление на отношенията с клиентите нова бизнесстратегия Сборник доклади от Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия“, Свищов, 23 – 24 април 2010г. Ред. Румен Върбанов. Свищов: АИ „Ценов“, с. 309-316. ISBN 978-954-23-0455-5

Бонджолов, Христо (2010) Да пребродиш нечистата кръв (Романът на Бора Станкович “Нечиста кръв”) Годишњак Учитељског факултета у Врању (главни и одговорни уредник Сунчица Денић) . 2010, књ. 1. Врање: Учитељски факултет у Врању, 2010, 279-286. ISSN 1820-3396

Бонджолов, Христо (2010) Сънища за щастие (анализи на произведения от българската литература) В. Търново: Издателство „Фабер”

Бонджолова, Валентина (2010) Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша Проглас, 2010, кн. 1, 256-257. ISBN 0861-7902.

Бонджолова, Валентина (2010) За структурните, смисловите и интонационните принципи при (не)употребата на една запетая Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив, 2010, с. 250-256. ISBN 978-954-8238-25-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Лексика одевања мотивисана називима делова тела Тело и одело у култури срба и бугара/Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 13-21 (в съавторство с проф. Недељко Богдановић). ISBN 978-86-7379-192-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Наречието и експресивният синтаксис в рекламния текст Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 227-233. ISBN978-954-524-724-8.

Бонджолова, Валентина (2010) Нови дрехи – нови думи Тело и одело у култури срба и бугара/ Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 23-31. ISBN 978-86-7379-192-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Рекламата като източник на фразеология Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 150-157. ISBN 978-954-524-745-3.

Бонева, Галя (2010) Адаптация на младия начален учител към професията Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, №2, XVIII. ISSN 1310 – 358 X

Бонева, Галя (2010) Образователни проблеми на децата емигранти и бежанци и възможности са социално-педагогическа подкрепа. Стара Загора, 2010 г. .

Бонева, Галя (2010) Предимства и недостатъци на нормативното и критериално оценяване на постиженията на учениците от начална училищна възраст В: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование, В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010. ISSN 978-954-524 – 734-7, с. 30-37.

Бонова, Станка (2010) Рецензия на учебно помагало Фонетични упражнения по полски език, В. Мирославска Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, ISBN 978-954-524-728-6

Братанова, Боряна (2010) Методология за съпоставителен анализ чрез интегриран когнитивно-функционален подход. Сб. от международна научна конференция "Език, култура, идентичност, посветена на 20-годишнината от основаването на катедрата по английска фолология в ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, октомври 2009. Ред. Р. Тодорова et al. Шумен: Фабер, 2010, т. 1., с. 83–90. ISBN 978–954–400–281–7

Братанова, Боряна (2010) Префигирани глаголи с каузативно значение в българския език. – В: К. Цанков et al. (ред.) Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 113–121. ISBN 978–954–524–724–8

Братанова, Боряна (2010) Структури за изразяване на каузативност в съвременния английски и български език

Будева, Соня (2010) Будева, С., Да се справим с проблемното поведение при малките деца: Един пример с Терапия за взаимодействие „Родител-дете”, сп. „Психологически изследвания”, кн.2 / 2010, АИ „Проф. Марин Дринов” АИ „Проф. Марин Дринов”

Бузов, Вихрен (2010) "Глобалните кризи на сигурността" Бузов, В., И. Райчев (съст.), Глобализацията: философски и социологически аспекти, Библиотека „Диоген”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.38-55;

Бузов, Вихрен (2010) "Лудвиг Витгенщайн и Казимеж Айдукевич за нормативността на езиковите правила" Критика и хуманизъм кн. 31, 1, Списание за хуманитарни и социални изследвания, С., Фондация за хуманитарни и социални изследвания, сс.137-148.

Бузов, Вихрен (2010) ON THE CONCEPTION OF SECURITY (A PHILOSOPHICAL APPROACH) BOUZOV, V. (2010), On the Conception of Security (A Philosophical Approach) – in: Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Sociologie-Asistenta Sociala-Filozofie [Annals of the University of Oradea, Installment Sociology-Social Work-Philosophy] N IX, pp.9-17;

Бузов, Вихрен (2010) Scientific Rationality as Normative System Logos and Eisteme N I, 2 (2010), Gheorghe Zane Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy, Iasi Branch, pp. 247-256, ISSN 20693052, 20690533

Бузов, Вихрен (2010) Модерната наука като креативен продукт на европейската култура сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.205-231

Бузов, Вихрен (2010) Ранномодерните университети, властта и обществото сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.31-48

Бузов, Вихрен (2010) Философия на правото и правна логика в глобалната епоха Велико Търново: Абагар, 238 с., ISBN 978-954-427-922-6

Булева-Петрова, Марияна (2010) Гармония взглядов и взгляды на гармонию в эстетическом мышлении и творчестве Георгия Свиридова сб. Г.В. Свиридов в современной музыкальной культуре. Москва., с. 69-75

Булева-Петрова, Марияна (2010) Поглед към кореспонденцията между Димитър Ненов и Стоян Брашованов Музикални хоризонти, бр. 4, ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2010) Предговор към книгата Питев, Христо "До Питагор и напред" ВТ, 2010 ВТ

Булева-Петрова, Марияна (2010) Русия, руската душа и музиката като обединяващо изкуство през погледа и хармоничното мислене на Георгий Свиридов. сб. Русия в музика, Пловдив, 68-79. ISBN 978-954-350-093-2

Бурнева, Николина (2010) Burneva, Nikolina (2010): „Fachsprache(n) Deutsch in der fremdsprachlichen Unterrichts- und Berufspraxis in Bulgarien“. In: Casper-Hehne, Hiltraud; Middeke, Annegret (Hrsg.): Sprachpraxis der DaF- und Germanistikstudiengänge im europäischen Hochschulraum. Göttingen: Universitätsverlag, 79–96.

Бурнева, Николина (2010) Georg Trakl. Das Boese in der Kultur. Mystik, Mythen & Moderne. Trakl – Rilke – Hofmannsthal. 21 Gedicht-Interpretationen. Hrsg. von Ilija Duerhammer. Wien: Praesens, S. 118-136.

Бурнева, Николина (2010) Thies der Deutsche. Zum semiotischen Potential historischer Narrative Kulturtransfer und Kulturkonflikt. (Germanica Neue Folge 2008) Hrsg. von M. Ahrenhövel, M. Razbojnikova-Frateva, H.-G. Winter. Dresden: Thelem, S. 196-211.

Буров, Стоян (2010) “В споровете за българския правопис има политика и дори заплахи за убийство”. [Интервю на] Златина Димитрова. в. Янтра днес, Велико Търново, № 29, 11 февруари 2010, стр. 7.

Буров, Стоян (2010) „Основна българска граматика” на Любомир Андрейчин в българската граматична историография (С акцент по въпроса за някои нейни незабелязани приноси). Български език, LVІІ, 2010, Приложение. С почит към строителя и ревнителя на родния език, стр. 31-46.

Буров, Стоян (2010) IN MEMORIAM. Доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 1, стр. 266-269.

Буров, Стоян (2010) Вместо предговор. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010, стр. 5-7.

Буров, Стоян (2010) Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2007. – Съпоставително езикознание, ХХХV, 2010, № 1, стр. 90-97.

Буров, Стоян (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет). Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 41-51

Буров, Стоян (2010) Ново изследване за Марин Дринов. Н. Николова. Професор Марин Дринов и българската обществено-политическа лексика. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009. – Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 2, стр. 186-190.

Буров, Стоян (2010) Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово). Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 7- 10.

Буров, Стоян (2010) Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008. – Съпоставително езикознание, ХХХV, 2010, № 1, стр. 84-90.

Буров, Стоян (2010) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2010. 280 стр. (17. изд.)

Бурова, Пенка (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5 - 6 юни 2008 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 41-51. [В съавторство с П. Пехливанова.]

Бурова, Пенка (2010) Между писмената и устната комуникация. Наблюдения върху езика във форумите на интернет. Проблеми на устната комуникация, книга осма. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 41 - 51 (в съавт.).

Бурова, Пенка (2010) Смисълът на нонсенса. Проглас (В. Търново), 2010, кн. 1, с. 5 – 24.

Буюклиева, Стефка (2010) Automorphisms of extremal self-dual codes IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2010) Classification of the extremal formally self-dual even codes of length 30 Advances in Mathematics of Communications

Бянова, Невена (2010) Нарастващата необходимост от улеснение на търговията в условията на световна криза Сб. от Юбилейна научна конференция "България и българите в Европа", посветена на шестдесет и петата годишнина на Съюза на учените в България и четиридесет и петата годишнина на Великотърновския клон на СУБ, Велико Търново, май 2010 г. Ред. П. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 265-275, ISBN: 978-954-400-301-2

Бянова, Невена (2010) Световната криза и предизвикателствата пред българския транспортен сектор като част от Общата транспортна политика на ЕС Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 60-та годишнина от създаването на Икономическия институт на БАН, "Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза", Велико Търново, 11-12 декември 2009 г. Ред. Георги Стефанов, София: ГорексПрес, 2010, с. 279-289. ISBN: 978-954-616-210-6

Вавжиняк, Кинга (2010) Perspektywy rozwoju „polonistyki” w Bratysławie. Jak kształcić przyszłych tłumaczy? Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2010, s. 147-154.

Василева, Ели (2010) Въведение във философията на религията (първа част) ВТ, Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий"

Великов, Юлиян (2010) "Венецианският диспут" в Пространно житие на Кирил - audietur et altera pars? Преславска книжовна школа, т. 11, (2010), 196-207

Великов, Юлиян (2010) Claudius of Turin and the Veneration of Images after the Libri Carolini Studia Patristica XLVIII (2010), 349-54

Великов, Юлиян (2010) Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век Православие и постмодернизъм (Омофор), 300-307

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2010) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критикът Иван Мешеков. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2010, с. 425. ISBN 978-954-680-704-5. (343-373)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2010) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание "Художник". Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2010, с. 425. ISBN 978-954-680-704-5л (с. 373-425)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2010) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Храмът "Успение Богородично", Велико Търново. Съавтор: Елена Попова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, (с. 328). ISBN 978-954-524-759-0. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, (с. 328). ISBN 978-954-524-759-0.

Велчев, Борис (2010) За изключващите наказуемостта основания и противодействието на организираната престъпност сп. „De Jure”, бр. 1, 2010г.1 с. 25-3, ISSN: 1314-2593

Видин, Благой (2010) Международноправен режим на употребата на сила. София: Авангард Прима, 2010, 210 стр. ISBN 978-954-323-665-7

Видин, Благой (2010) Убежището в международното право. София: Авангард прима, 2010, 216 стр. ISBN 978-954-323-693-0

Видиновски, Милен (2010) Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Видолов, Иван (2010) Образци за сравнително изследване – понятие и видове. сп. „Общество и право“, бр. 7/2010, ISSN 0204-85-23, с. 85 – 95.

Вълчева, Доника (2010) 3D Model of E-Learning International Conference on Computer Systems and Technologies. CompSysTech, 2010, Sofia, Bulgaria.ACM ISBN 978-1-4503-0243-2, (pp.359-364).

Вълчева, Пламена (2010) A Language Classroom outside the Classroom: Moodle Essentials for English Language Learners. //Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. /Свилен Станчев и др. — Велико Търново: Ивис, 2010, с. 178-188. ISBN: 978-954-8387-87-3.

Върбанов, Златко (2010) "New results on s-extremal additive codes over GF(4)” Int. Journal of Information and Coding Theory, Volume 1 - Issue 4, 2010, pp.400-409, [ISSN 1753-7711, 1753-7703]

Върбанов, Златко (2010) “On quantum information and the protection by quantum codes” ACM ICPS (Proceedings of the 11th International Conference on Computer Systems and Technologies), Vol.471, 2010, pp.299-304, ISBN 978-1-4503-0243-2. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-77956276820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=5d46918eee34def5aec81c55a205c31e&sot=a&sdt=a&sl=125&s=AU-ID%2856618122100%29+AND+SRCTITLE%28%22ACM+International+Conference+Proceeding+Series%22%29+AND+%28PUBYEAR+AFT+1969+AND+PUBYEAR+BEF+2020%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Върбанов, Златко (2010) Техники за побитова манипулация и приложението им Сборник научни трудове на Шуменски университет "Еп.К.Преславски" за международната конференция MATHTECH 2010, Том 1, стр.159-165, ISSN 1314-3921

Върбанова, Маргарита (2010) Концепция за съвременно обучение по математика на студенти-бъдещи начални учители. В: Сборник доклади на международна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика”,

Върбанова, Маргарита (2010) С един поглед математиката в 1.- 4. клас София, издателство PONS, 6 с. ISBN 978-954-344-139-6

Върбанова, Силвия (2010) Бази от данни ли?.. Всички сме там!, Сборник доклади „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища , свързано с тях”, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методии", Велико Търново 2010 г., с. 56-64 Велико Търново

Върбанова, Силвия (2010) Изследване на възможностите предоставяни от базите данни в електронните научни библиотеки, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове посветен на 130- годишнината от рождението на Академик Кирил Попов, ШУ" Епископ Константин Преславски", Шумен 2010г., с. 150-158 Шумен

Вътова, Мирослава (2010) Представите за пространство и движение в българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Проблеми на балканското и славянското езикознание. Сборник с доклади от международна научна конференция, 14–15 ноември 2008 г., с. 312–325 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Гайдова, Радка (2010) Естетика в техниката. Estetika v tehnikata. сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2010 sp. Pedagogicheski almanah, VTU

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 3-4-годишни деца. ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6 ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 4-5-годишни деца В. Търново, изд. Слово, 2010, [с. 501-540], .ІІІ-то допълнено издание, ISBN 978-954-439-931-3 ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 501-540], ISBN 978-954-439-931-3

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 5-6-годишни деца. В. Търново, изд. Слово, В. Търново, 2010.ІІІ-то допълнено издание, ISBN 978-954-439-920-7 ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010. ISBN 978-954-439-920-7

Ганчева, Илияна (2010) The wordly life of one family during the communist regime Calvary – Deportations and Destinies , Brasov, Romania, 2010, ISBN 978-973-598-754-7.

Ганчева, Илияна (2010) Личната хигиена във всекидневието на българите от края на ХIХ до средата на ХХ век Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. ВТ, 2010, ISBN 978-954-524-761-3

Гаранчовска, Ленка (2010) Alarmujúci stav vykania v bežnej jazykovej praxi. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 56, 2009/2010, č. 7 – 8, s. 235 – 241.

Гаранчовска, Ленка (2010) Analýza pragmatoným mliekarenského priemyslu na Slovensku [Dizertačná práca]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied 2010. 253 s.

Гаранчовска, Ленка (2010) Chrématonymá mliekarenského priemyslu na Slovensku. In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava 12. – 14. 9. 2007). Zost.: J. Hladký a I. Valentová. Bratislava: JÚĽŠ SAV, Pedagogická fakulta trnavskej univerzity, VEDA – vydavateľstvo SAV, 2010, s. 427 – 436.

Гаранчовска, Ленка (2010) Modelové poňatie pragmatoným. In: Acta onomastica. Red. M. Harvalík a M. Vitoslavská. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. LI, 2, 2010, s. 470 – 496. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2010) Niekoľko filozoficko-lingvistických poznámok k tvorbe pragmatoným (z oblasti mliekarenského priemyslu). In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XX, 2009 – 2010, č. 2, s. 39 – 45. ISSN 1211-6874.

Гаранчовска, Ленка (2010) Ochranná známka (s ohľadom na chrématonymá mliekarenského priemyslu). In: VARIA XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost.: V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010, s. 120 – 126. ISBN 80-89037-04-6.

Гаранчовска, Ленка (2010) Tradičné stretnutie mladých lingvistov už po devätnásty raz. In: Kultúra slova, roč. 44, 2010, č. 1, s. 44 – 49. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2010) Transonymizácia chrématoným. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ed. K. Krnová. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 208 – 214. ISBN 978-80-557-0038-0.

Гаранчовска, Ленка (2010) Warennamen (und ihr ambimodaler Charakter). In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Sborník příspevků ze 4. české onomastické konference (15. – 17. září 2009 Ostrava). Ed. J. David, M. Čornejová a M. Harvalík. Ostrava – Praha: Filozofická fakulta Ostravské unverzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010, s. 150 – 157. ISBN 978-80-7368-779-3.

Гевренова, Нина (2010) Момент на реализиране на предварителната закрила. В: Актуални проблеми на трудовото право. Т. ІV. [В памет на проф. Любомир Радоилски - 100 години от рождението и 40 години от смъртта на проф. Любомир Радоилски]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 172-188. ISBN 978-954-07-3047-9

Генова, Дафинка (2010) Humor in Jokes and Its Interpretation. Contrastive Linguistics, 2010, 35(1), pp. 23-42. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2010) The World Has Survived because It Has Laughed: On Bulgarian Regional Humor. Contrtastive Linguistics, 2010, 35(3), pp. 73-85. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2010) Смешното и сериозното във вица. Проглас, 2010, 19(2), с. 5-19. Print ISSN 0861-7902

Генчева, Грета (2010) Дуранти, Фабрицио, Лекарят, моят приятел Издателство "Колибри", София, 2010, 189 с., ISBN 978-954-529-815-8

Георгиев, Георги (2010) Advanced Studies of the Differential Phase Shifts in the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 28th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 505, in Abstracts, pp. 841-845, Cambridge, MA, USA, July 5–8, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79952632072&partnerID=40&md5=f41c14dd421a4e1fe401b9aeee0d1ee4

Георгиев, Георги (2010) An Application of the Zeros of Laguerre Polynomials in Proc. Twelfth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’10 offshore, art. no. 5651252, pp. 637-640, article ID 371, 4 pages, Sydney, Australia, Sept. 20–24, 2010. DOI: 10.1109/ICEAA.2010.5651252 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78651321239&doi=10.1109%2fICEAA.2010.5651252&partnerID=40&md5=a01cea4145f2be9d2e557bc42aed9bea

Георгиев, Георги (2010) Analysis of the Differential Phase Shift in the Circular Ferrite-Dielectric Waveguide with Azimuthal Magnetization in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.9, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010, art. no. 5561795. DOI: 10.1109/APS.2010.5561795 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78349290431&doi=10.1109%2fAPS.2010.5561795&partnerID=40&md5=9fb6b633ab25dff73d89651aa35df78e

Георгиев, Георги (2010) Anti-symmetric Mode in a Planar Plasma Waveguide: Numerical Study of Nonlinear Effects in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.10, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Characteristics of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid and Dielectric Cylinder in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.2, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Comparative Study of the Differential Phase Shift in Some Circular Waveguides, Containing Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. XVth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2010, art. no. 5623914, pp. 114-122, Tbilisi, Georgia, Sept. 27–30, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78650200794&partnerID=40&md5=6abf8f4a66403ebeeec34571795ecb82

Георгиев, Георги (2010) Criteria for Phaser Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 18th Int. Conf. Microwaves, Radar, Wireless Commun. MIKON–2010, paper C7–3, Vilnius, Lithuania, June 14–16, 2010, art. no. 5540490. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958544989&partnerID=40&md5=b3c1085f3089db10fb229085884a0da4

Георгиев, Георги (2010) Differential Phase Shift Characteristics of Normal TE0n Modes in an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 4rd Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2010, paper P4–53, in USB, Barcelona, Spain, April 12–16, 2010, art. no. 5505889. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77955335293&partnerID=40&md5=633ffc6209b9f2996f557f96836aa1f8

Георгиев, Георги (2010) Impact of the Material Properties on the Phase Characteristics of a Two-Layered Ferrite-Dielectric Circular Waveguide in Proc. 32nd ESA Antenna Worksh. on Antennas for Space Applicat., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, pp. 270-276, also in CDROM, Oct. 5-8, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Iterative Method for Differential Phase Shift Computation in the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 27th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 186, in Abstracts, pp. 274–278, in PIERS Proc., also in CDROM, Xi’an, China, March 22–26, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898785718&partnerID=40&md5=2b179d6e2535ff8b76fe034f31459d5f

Георгиев, Георги (2010) Iterative Method for Differential Phase Shift Computation in the Azimuthally Magnet-ized Circular Ferrite Waveguide PIERS Online, Vol.6, No.4, pp. 365–369, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Method of the Successive Approximations for Analysis of the Differential Phase Shifts in the Ferrite-Loaded Coaxial Waveguide in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 110.10, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Methods for Evaluation of the Euler Gamma Function in the Complex Field and Their Application in the Computational Electromagnetics in Proc 12th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2010, paper B1.3, Munich, Germany, June 28–July 1, 2010, art. no. 554899. DOI: 10.1109/ICTON.2010.5548997 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957283273&doi=10.1109%2fICTON.2010.5548997&partnerID=40&md5=dc388d4201fcd3a5e687b2cfa1f9b2ed

Георгиев, Георги (2010) Numerical results for the differential phase shift in the circular waveguide with azi-muthally magnetized ferrite in Conf. Proc. XIII-th Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*10, article ID BMM-7, 4 pages, Kiev, Ukraine, Sept. 6-8, 2010, art. no. 5611365. DOI: 10.1109/MMET.2010.5611365 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78649299064&doi=10.1109%2fMMET.2010.5611365&partnerID=40&md5=d481308452facc43446517c1e24efce0

Георгиев, Георги (2010) On the A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite PIERS Online, Vol.6, No.4, pp. 370–374, 2010.

Георгиев, Георги (2010) On the A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. 27th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 50, in Abstracts, pp. 82–86, in PIERS Proc., also in CDROM, Xi’an, China, March 22–26, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898794115&partnerID=40&md5=9ffbf15cb96e07424e8b921eb370a130

Георгиев, Георги (2010) On the Roots of Certain Transcendental Equations, Involving Complex Confluent Hypergeometric Functions and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc 12th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2010, paper B1.4, Munich, Germany, June 28–July 1, 2010, art. no. 5549001. DOI: 10.1109/ICTON.2010.5549001 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957280923&doi=10.1109%2fICTON.2010.5549001&partnerID=40&md5=6d0f19ad56195f52d497cceae8572595

Георгиев, Георги (2010) Principles of the Electromagnetic Modelling of Ferrite Control Components, Based on the Circular Waveguides with Azimuthal Magnetization Criteria for Phaser Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 18th Int. Conf. Microwaves, Radar, Wireless Commun. MIKON–2010, paper C8–2, Vilnius, Lithuania, June 14–16, 2010, art. no. 5540485. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958615880&partnerID=40&md5=b04b6307576d0883c8d664b9271cd5cb

Георгиев, Георги (2010) The Tricomi theory of confluent hypergeometric functions and its application to waveguide propagation in Proc. Radar Methods and Systems Worksh. RMSW-2010, pp. 250-254, Kiev, Ukraine, Sept. 21-23, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Theory of the ^L(^c,^n) Numbers and Its Application to the Wave Propagation in Ferrite-Loaded Guides in Proc. 28th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 594, in Abstracts, pp. 976-980, Cambridge, MA, USA, July 5–8, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79952676684&partnerID=40&md5=4181196f5328260f1eff7e14d25ea6cd

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (в съавторство) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 227

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Аудиовизуалните и информационните технологии в образователния процес Сб. докл. от юбилейната научна конференция «България и българите в Европа», Съюз на учените в България клон Велико Търново

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки" Педагогика, 2010, №6, с. 60 — 75.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Използване на интерактивната мултимедия в обучението Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Интернет технологиите в обучението Педагогически алманах, 2010, с. 17-28.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Оценяването във формалното и неформалното образование в университетска среда Сб. на научно-приложна конференция, организирана от Регионалния център по образование — В. Търново и Центъра за образователни технологии към Великотърновския университет

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Бази от данни Издателство "Астарта", 200 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2010) Персонална електронна библиотека bgMath Научен семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях”, сборник доклади, Априлци, 37-42 стр.

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа Roma: Università Popolare Editrice, taly, pp. 29-32, 75-78, ISBN 978-88-88521-12-1, 126 pp. Изд. на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. Adult Education and Interactive History Teaching in the Balkans. History and Identity. International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 65. M. Klingenberg (Ed.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-00-9, pp. 9–26.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944–1962). „REMEMBER – Keep Alive the Past Memory for the Future” (DVD), Fagaras, Romania, ISBN 978-973-598-755-4.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo еparchy – victims of the political violence after September 9th 1944./ Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г. Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-973-598-754-7, pp. 231–240.

Георгиева, Виолета (2010) Стойчева, Виолета. Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, ISBN 978-954-91864-4-4, 143 стр.

Георгиева, Гергана (2010) Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век. – В: Четива за историята и културата на Балканите. Съст. М. Карамихова. София, 2010, 79-102.

Георгиева, Иванка (2010) Методика на обучението по математика в началното училище. Специална част. Избрани глави от общата част. Пловдив: Астарта, 2010, 342 с. ISBN 978-954-350-110-6 Пловдив: Астарта

Георгиева, Иванка (2010) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Пловдив: Астарта, 2010, 270 с. ISBN 978-954-350-109-0 Пловдив: Астарта

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за дискредитирането на манипулативния потенциал на българската популярна преса Проблеми на устната комуникация. Книга 8. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, 5–6 юни 2008 г. Научна редакция: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Мария Илиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 83–96, ISSN 2367-8712.// http://www.uni-vt.bg/res/7392/ORATIO_VITAE_SIMULACRUM._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0._%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_65%E2%80%93%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84._%D0%B4-%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf (видяно на 16.11.2019 г.).

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за интертекстуалността в медийния дискурс Състояние и проблеми на българската ономастика 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Н. Ковачев. Отговорен редактор: проф. дфн Людвиг Селимски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 548–559. 978‐619‐208‐057‐0.// http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/BG_Onomastika_Tom%2010.pdf (6.05.2017 г.)

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за същността на манипулативното въздействие в масовата комуникация Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Отговорен редактор: доц. д-р Кирил Цанков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 241–250, ISBN 978-954-524-724-8.

Гостилов, Стефан (2010) Символната или знаковата природа на детските рисунки. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2010) Фотографията и рисунката в и извън владението на иконичността. ВТУ Педагогически алманах

Гочев, Гочо (2010) Пилотный проект “Корпус параллельных русских и болгарских текстов” // Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Велико-Тырново, 2010, с. 679-682, ISBN 1312 – 3069

Гочев, Гочо (2010) Русско-болгарская контактная лексика и ее место в изучении русского языка в болгарской аудитории. В сб.: Русский язык как инославянский. Выпуск II (2010). Славистичко друштво Србије, Београд 2010, ISSN 1821–3146, с. 64–76.

Гочев, Гочо (2010) Русско-болгарский параллельный корпус текстов как источник двуязычной лексикографии // II CONGRESO INTERNACIONAL "La Lengua y Literatura Rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas". En conmemoración de los 55 años de enseñanza de la lengua rusa en España, Granada, 8-10 de septiembre de 2010, tomo II, Granada 2010, ISSN 978-84-8041-145-5, pp. 2016 -2021

Гочев, Гочо (2010) Словарные эквиваленты в русско-болгарском словаре переводчика (на материале русского глагола говорить и его переводов в корпусе параллельных русских и болгарских текстов) // Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Велико-Тырново, 2010, с. 682 - 693, ISBN 1312 – 3069

Гочев, Гочо (2010) Смотрим веселый Ералаш. Учебное видеопособие для изучающих русский язык. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, 127 стр.

Григорова, Лора (2010) The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944 – 1962). /Doncheva, L., V. Stoycheva, A. Ignatova, I. Gancheva/. – IN: “REMEMBER – Keep alive the past memory for the future”, DVD, ISBN: 978-973-598-755-4, Fagaras, Romania, 2010 Румъния

Григорова, Лора (2010) The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo eparhy – victims of the political violence after September 9-th 1944 (Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г.). – В: Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Brasov, 2010, 231 – 240. (В. Стойчева – съавтор) Брашов, Румъния

Григорова, Маргрета (2010) Mapa i ruch, czyli dialog Nomadów i „taniec z mapami” na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego Literatura polska w świecie, red. Roman Cudak, Katowice, t. III, s. 37–56.

Грудков, Венелин (2010) Житие на българския антихрист: Романът "Антихрист" на Емилиян Станев в светлината на средновековната християнска култура. София: ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД. 134 стр. ISBN 978-954-92526-2-0

Грудков, Венелин (2010) За (не)състоялите се разговори в българската литература. Сб. И ние в литературата. Велико Търново: УИ. ISBN 978-954-524-731-6.

Грудков, Венелин (2010) Прозренията на Емилиян Станев за корените на българската вяра и съмнения (върху текста на романа "Антихрист"). Сп. Проглас. кн2. (с. 115-125). ISSN 0861-7902.

Грудкова, Силвия (2010) Some aspects of academic reading. Сб. Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. (с.30-39). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-8387-87-3.

Гълъбова-Маринова, Мила (2010) Лирическият глас на детето Предучилищно възпитание/ 1, с. 3-5

Гълъбова-Маринова, Мила (2010) Усъвършенстване на педагогическото взаимодействие в литературнообразователния процес Сб. Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция. Авт. кол. София, ИК "Образование", 2010, с. 515-521, ISBN 978-954-552-068-6

Гълъбова, Даринка (2010) Гълъбова, Даринка и др. Интегралният подход при изучаване на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. – Математика и информатика, 2010, година ХХХV (LIII) 2. сс. 14 -22 /Минчо Бейков. София: МОН. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] сп. Математика и информатика, 2010, година ХХХV (LIII) кн. 2. София: МОН. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online)

Гълъбова, Даринка (2010) Гълъбова, Даринка. Интерактивна образователна технология "Числови кръгове" . – Предучилищно възпитание. 2010, Год. 58 ( 3 ) с. 14 - 18. ISSN 0204-7004 София, Сп. Предучилищно възпитание, 2010, Год. 58 ( 3 ) с. 14 - 18. ISSN 0204-7004 (Рrint)

Гълъбова, Даринка (2010) Гълъбова, Даринка. Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика.- В: Сборник доклади от юбилейна международна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението по математика", 10-12.09.2010 Бачиново. /Ред. Асен Рахнев. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски" , 2010. с.126 - 131. ISBN 978-954-423-621-2 Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски". Сборник доклади от юбилейна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението", Бачиново: 10-12.09.2010 ISBN 978-954-423-621-2

Гълъбова, Даринка (2010) Гълъбова, Даринка. Моливко. Моторика за трета възрастова група на детската градина 5-6 години. 2010. 32 с. В.Търново: Слово ISBN: 978-954-439-946-7 В.Търново: Слово ISBN: 978-954-439-946-7

Гълъбова, Даринка (2010) Гълъбова, Даринка. Технологията "Учебно портфолио" в университетското обучение по дисциплината "Методика на обучение по математика" – Педагогика, 2010, 1. с.82-95 ISSN 0861-3982 (Рrint) 1314-8540 (Online) [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] София, - Сп. Педагогика, кн. 1, ISSN 0861-3982 (Рrint) 1314-8540 (Online) [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Гърбачева, Анелия (2010) Formation des enseignants-titulaires et des éducateurs-ressources de la classe intégratrice e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2010) Un accompagnement pédagogique virtuel au sein de l’école intégratrice

Гърбачева, Анелия (2010) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители

Гърбачева, Анелия (2010) Методически насоки за работа с деца/ученици със специални образователни потребности e-psychoeducation.eu

Гърмидолова, Мариана (2010) М. ГЪРМИДОЛОВА Развитие на художественото образование в България. - В: 25 години Педагогически факултет. В. Търново: Фабер, 2010 г., 363-367 с. ISBN 978-954-400-422-4 В. Търново

Гюлчев, Николай (2010) Образът на силуетното изображение и учебната изобразителна дейност В сб.: България и българите в Европа. Научна конференция, посветена на шестдесет и петата годишнина на СУБ (стр. 329-341)

Гюлчев, Николай (2010) РАЗВИТИЕ НА ЦВЕТОВОТО ВЪЗПРИЯТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО ЧРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ сп. Педагогически алманах

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Policy for exemption from sanctions and reduction of sanctions. Exemption from prohibition of agreements, decisions and concerted practices (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010 г., изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 184 – 199, ISSN 1822-3575

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Prohibited agreements. Chalenges facing the anticartel legislation in economic crisis (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010 г., изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 104 – 115, ISSN 1822-3575

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Subjects of legal relationships in competition law (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010 г., изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 23 - 32. ISSN 1822-3575

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Модернизация на европейското и българско конкурентно право (авторски колектив) В.Търново, 158 с. ISBN 978-954-400-324-1

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Методическата подготовка по гимнастика на студенти от специалност „Педагогика на обучение по физическо възпитание”. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2010. (стр. 487-490). ISВN 978-954-400-422-4

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Проучване на факторите «трудност» и «опасност» в занятията по гимнастика в училище. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 10. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. (стр. 45-50). IBSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Давидов, Д. Т. Давидова. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината «Физическо възпитание» във ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Том 10. Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. IBSN 1314-1937 Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010. (стр. 35-39). IBSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Мадански В., Т. Давидова, Д. Давидов, Б. Маринов, В. Василев. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010. (стр. 191-197). ISSN 1314-1937

Давидов, Димитър (2010) Мадански В., Т. Давидова, Д. Давидов, Б. Маринов, В. Василев. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010 г. (стр. 197-203). ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА. Актуализиране на системата за контрол и оценка по дисциплината физическо възпитание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 г., том 10, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010, с. 35-39, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) ДАВИДОВА, Т. Изследване на емоционалната подструктура на психическата готовност на ученици от VI клас след оказано въздействие Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 30 септември – 1 октомври 2010 год., том 10, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010, с. 39-45, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) ДАВИДОВА, Т. Средства на психофизическата подготовка за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“, 6-7 ноември 2009 г., Издателство „Фабер“, В. Търново, 2010 г., с. 503-508, ISВN 978-954-400-422-4

Давидова, Теодора (2010) Даскалова-Янкова, А., Т. ДАВИДОВА. Специализирана психофизическа подготовка на ученици от начален етап на обучение в условията на глобализация и развитие на технологиите Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“, 6-7 ноември 2009 г., Издателство „Фабер“, В. Търново, 2010, с.626-630, ISВN 978-954-400-422-4

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти – прием 2008 година Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, 30 септември- 1 октомври 2010 г., ред. Ив. Георгиева, Том 1, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2010, с. 191-197, ISSN 1314-1937

Давидова, Теодора (2010) Маринов, Б., Мадански, В., Т. ДАВИДОВА, Д. Давидов, В. Петров. Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи на курсанти на базата на измерената им моментна физическа дееспособност Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 30 септември - 1 октомври 2010 г., Том 1, с.197. Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 2010, с. 197-203, ISSN 1314-1937

Даскалова, Ярмила (2010) “Oracular Faces and Tomb Haunters” (W.B. Yeats's Later Poetry) Proceedings of the International Conference Language, Culture, Identity. Konstantin Preslavski University, Shumen. Редакционна колегия: доц. д-р Румяна Тодорова, доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, доц. д-р Велка Попова. ISBN: 978-954-400-281-7. Стр.255-263.

Даскалова, Ярмила (2010) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, I част Материали от Втората национална конференция „Аз не живея, аз горя” по случай 110 год. от Анхиалския дебют на Пейо К. Яворови Националните поетични празници „Яворови дни”, Поморие. Издание на община Поморие. ISSN 1314-2372. Стр. 56-65.

Демиркова, Ралица (2010) Some Observations on Teaching Business Translation to Bulgarian Undergraduate Students Paper presented at BETA – IATEFL Bulgaria 19th Annual Conference, Veliko Tarnovo, 23-25 April 2010. Online

Денев, Стоян (2010) Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения. Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4 Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4

Денев, Стоян (2010) Предварителни тестове за оценяване индивидуалните способности на участници в турнирите по баскетбол при хора със специфични възможности. Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2010 бр. 1, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 76-83 ISSN 1310-358X

Дерменджиев, Атанас (2010) A Bulgaria no seio da Europa - Parcerias Efectivas para o Desenvolvimento Regional V As Grandes Problematicas do Espaco Europeu. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 28 e 29 de Maio, 2010, p. 12-14.

Дерменджиев, Атанас (2010) Bulgaria in Europe: effective partnerships for regional development As Grandes Problematicas do Espaco Europeu, Universidade do Porto, 2010. р. 29-36.

Дерменджиев, Атанас (2010) Geographic Analysis of the Integration processes in Transport and Energy in the Lower Region of the Danube. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Craiova, Romania, 2010, p. 44-46. ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиев, Атанас (2010) География и психология. География 21, С., бр. 1, с. 36-43. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2010) Живот отдаден на географията. Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 7-11. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиев, Атанас (2010) Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2010, с. 27-49. ISBN 978-954-2968-96-2

Дерменджиев, Атанас (2010) Теоретико-методологични аспекти на обществената география. В. Търново, 293 с. COBISS.BG-ID 1260740068

Дерменджиев, Атанас (2010) Тестове по география на България.Пето допълнено издание. -София: Сиела, 2010., 362 с. ISBN 978-954-28-0218-1

Дерменджиева, Стела (2010) Construtos de natureza geográfico-cultural na fronteira norte da Bulgária – rio Danúbio. As Grandes problemáticas do espaço Europeu, v jornadas de estudo sobre, р. 14 - 18.

Дерменджиева, Стела (2010) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). Geographical research and сross border cooperation within the lower basin of the Danube, Craiova. 2010, p. 46-48, ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиева, Стела (2010) RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане) – стратегии за активно обучение и мислене във висшето образование. Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет книга 1, том 31, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.187 - 202. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (2010) География и образование. Методика на обучението по география І част. ) Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 400 с. ISBN: 978-954-524-744-6.

Дерменджиева, Стела (2010) Междукултурният диалог и географското образование. . Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 62-78. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиева, Стела (2010) Методиката на обучението по география и съвременното географско образование. Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 316-334. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиева, Стела (2010) Съвременното образование в България и географската култура. Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", В. Търново,6-7 ноември, 2009. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново, Изд. Фабер, 2010 с. 90 - 95. ISBN 978-954-400-422-4

Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България : за ученици и кандидат-студенти. 6. доп. изд. София: Cиела, 2012, 381 с. ISBN 978-954-28-1094-0

Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България. София: Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България.Пето допълнено издание. София: Сиела, 2010., 362 с. ISBN 978-954-28-0218-1

Джанфезова, Таня (2010) Dzhanfezova, Tanya. On the Late Bronze Age Mortuary Practices in North-Western Bulgaria // Dacia N.S., tome LIV - Bucarest, 2010, p. 5-42 Bucharest, Romania

Джанфезова, Таня (2010) Джанфезова, Таня. Някои проблеми при проучване на погребалните обреди от късната бронзова епоха в Северозападна България (според данни от Орсоя). // „Великотърновският университет Св. св. Кирил и Методий и българската археология, 1 / Борис Борисов - Велико Търново, 2010, с. 131-138. Велико Търново

Джанфезова, Таня (2010) Джанфезова, Таня. Погребалните обреди през късната бронзова епоха в днешните български земи. България

Джанфезова, Таня (2010) Стоянов, Тотко и др. Спасително археологическо проучване на обект 7 – надгробна могила иоколомогилното й пространство и сондажи по корекцията на трасето на шосето с. Кабиле – с. Жельо войвода. Тотко Стоянов, Румен Миков, Таня Джанфезова. // Археологически открития и разкопки през 2009 г. - София,2010, с. 239–243. София, България

Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava

Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia)

Димитров, Димитър (2010) „Из византийската еротика: писмата на Теофилакт Симоката” Studia Classica Serdicensia I: Musarum simper amator

Димитров, Добромир (2010) Marriage and Communion The Family on the Frontline. Crisis of Family and the Role of Mission: Theological and Practical Reflections in a Protestant-Orthodox Dialogue. Omophoros Publ., Sofia, 2010 ( p.153-164).

Димитров, Добромир (2010) Две основни препоставки на евхаристийната еклисиология Християнство и култура(София). Год. ІХ (2010), бр.4 (51), с.4-14. (ISSN1311-9761)

Димитров, Иван (2010) Portnoy’s Complaint- a Rebellion on All Fronts Шумен

Димитров, Иван (2010) Teaching Their Eyes Were Watching God- A Woman’s Quest for Self-Knowledge and Happiness Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Глаголи за дейност в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 99–106. ISBN 978-954-524-724-8. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Речник-индекс на словата на авва Доротей (По ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 412 с. ISBN 978-954-524-727-9. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Ръкописната традиция на славянския превод на словата на авва Доротей (Археографски бележки). - В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2010, с. 93–103. ISBN 978-954-400-266-4. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Словообразувателни модели при глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 560–577. ISBN 978-954-524-762-0. Велико Търново

Димитров, Слави (2010) Geographic analysis of integration processes in transport and energy in the lower reaches of the Danube The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova: Editura Beladi, 2010, pp. 44-45, ISBN 978-973-7773-44-9

Димитров, Слави (2010) Geographical parallels to the reaches of the rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers) The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova, Editura Beladi, 2010, p. 46-47, ISBN 978-973-7773-44-9.

Димитров, Слави (2010) Аржентина: „Страна на шест континента” Сп. „Икономика“, №2, 2010, година LXIV, 70-74. ISSN 1312 - 2428.

Димитров, Слави (2010) Възможности за интегриране на българското земеделие в Европейския съюз и опитът на Португалия Научно-практическа конференция на Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив, филиал Велико Търново, 2009, "Фабер", 2010, с. 191-201. ISBN 978-954-9498-57-8.

Димитров, Слави (2010) География на стопанството на Португалия Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 183 с. ISBN 978-954-524-742-2

Димитров, Слави (2010) Географски аспекти на разпространението на испанския език в света В Сб. от Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 497-507. ISBN 978-954-524-844

Димитров, Слави (2010) Мароко – политикогеографска характеристика Сб. „Научна конференция на тема: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 27 ноември, 2010 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2010, с. 181-194, ISBN 978-954-8387-84-2

Димитрова, Боянка (2010) Тестове по география на България [20 варианта] шесто допълнено издание, Сиела, 376 с. 978-954-28-0218-1

Димитрова, Боянка (2010) География и образование. Методика на обучението по география - съавтор УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново ISBN 978-954-524-744-6

Димитрова, Боянка (2010) Гражданското образование чрез обучението по география (5 – 8 клас) Сборник «Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа», изд. „ИВИС”, 2010 ISBN 978-954-8387-84-2

Димитрова, Боянка (2010) Екологичното образование и образованието за биоразнообразие в учебната документация Сборник «Делото на Асеневци. Биоразнообразието» - изд. Фабер, 2010 ISBN 978-954-400-413-2

Димитрова, Боянка (2010) Тестове по география на България Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Димитрова, Димка (2010) Български език за 7. клас. Задачи и тестове София: ИК”Анубис”, 2010, с. 112. ISBN 978-954-426-865-7

Димитрова, Димка (2010) Български език за 7. клас.Учебно помагало за ЗИП София: ИК”Анубис”, 2010, с. 136. ISBN 978-954-426-888-6

Димитрова, Илияна (2010) Интеркултурна комуникация при преподаването на българския език като втори. Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, кн.1, том 31, Университ. Издателство.

Димитрова, Илияна (2010) Погнусата – премълчаният персонаж в романа „Денят на нетърпението” на Владимир Зарев. сп. Проглас, кн.2, 2010 (год. XIX), 41-57. ISSN 0861-7902

Димитрова, Любка (2010) За пропуснатото, (не)усетеното, (не)осъзнатото, но най-съкровеното// Литературни Балкани, бр. 18, година ІХ, 2010, Издателство „Балкани”, с.279 – 283. Литературни Балкани, бр. 18, година ІХ, 2010, Издателство „Балкани”, с.279 – 283.

Димитрова, Любка (2010) Щрихи към съвременната правописно-правоговорна норма (през призмата на телевизионното предаване „Щаба на еволюцията” и резултатите от анкетно допитване) Проблеми на устната комуникация, книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес” (5-6 юни 2008 г). Университетско издателство „СВ. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-745-3, Велико Търново, 2010, с. 158 – 167.

Димкова, Росица (2010) Димкова, Р., М. Старделова. Изследване на пулсовото натоварване на учениците в часовете по физическо възпитание. “Спорт и наука” към НСА”Васил Левски”, бр. 4-ІІ, С.,2010,

Димкова, Росица (2010) Димкова, Р., Методически особености в обучението по минихандбал. “Спорт и наука” към НСА”Васил Левски”, бр. 4, С.,2010,

Добрев, Добрин (2010) Родителски комплекси и полова идентичност в контекстът на аналитичната психология на К. Г. Юнг. – В: „Идеи в хуманитарните науки”, том 3, сборник, състав. доц. Вихрен Бузов, доц. Минко Хаджийски. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с.57-67. ISBN 978-954-524-756-9

Добрев, Добрин (2010) Сравнителен анализ на юнгианстките и постюнгианските концепции за развитието на личността. – В: Библиотека „Диоген”: “Психология 2010: Актуални въпроси”, сборник, състав. доц. д-р Красимира Йонкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, том 18, кн.1, с.121-142. ISBN 978-954-524-766-8/ ISSN 1314-2763

Доврамаджиева, Христина (2010) La traduction littéraire et les titres гр. Велико Търново

Дойков, Йордан (2010) БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР И В НАТО (ИНСТИТУЦИОНАЛНА СПЕЦИФИКА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ВЪВ ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX–ТИ И НАЧА Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-119-2

Дойков, Мартин (2010) Geographic Analysis of the Integration processes in Transport and Energy in the Lower Region of the Danube. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Craiova, Romania, 2010, p. 44-46. ISBN 978-973-7773-44-9

Дойков, Мартин (2010) Paneuropean Transport Corridor 7 Rhine-Main-Danube – Main Axis of the European Internal Waterways and the Bulgarian River Shipping. Proceedings of the 27-th Danube Rectors’ Conference Annual Meeting, Ruse,Bulgaria, 2010. Ruse: University of Ruse Publishing Center, 2010, pp. 38-43.

Дойков, Мартин (2010) Евротранспортен коридор номер 10 - главна част от магистралната мрежа на България. Сб. от конференция „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Велико Търново, 27 ноември 2010 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: „ИВИС“, 2010, с. 298-302. ISBN 978-954-8387-84-2

Дойков, Мартин (2010) Румъния. Силистра: издателство „Ковачев“, 2010, 124 с., ISBN 978-954-8198-18-9

Донев, Владимир (2010) Анималистичната проза на Емилиян Станев – В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 259-273, ISBN 978-954-524-724-8

Донев, Владимир (2010) Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита София: Сиела, 2010, 320 с. ISBN 978-954-28-0663-9

Донева, Дафина (2010) Донева, Д. Фискалната политика на България в условията на глобална икономическа криза, Юбилейна научно-практическа конференция на тема: „Икономиката и социалната политика на България в условията на съ В. Търново

Донева, Дафина (2010) Макроикономическа стабилност в условията на европейска интеграция на новите страни членки на Европейския съюз, В: “МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СТАБИЛНОСТТА В НОВИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” В. Търново

Дончев, Антон (2010) Българската екзархия в Източна Румелия, – Македонски преглед, 2010 (4), с. 69-76. Print ISSN 0861 - 2277

Дончев, Антон (2010) Юбилейна научна конференция „ 140 години от създаването на Българската Екзархия”, – Македонски преглед, 2010 (3), с. 139 - 144. Print ISSN 0861 - 2277

Дончев, Ивайло (2010) Дидактически аспекти на понятията „клас” и „обект” в обучението по програмиране Сборник доклади от семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритмите и обучението във висшите училища, свързано с тях”, В. Търново, 2010 г. стр. 65-78

Дончева, Иванка (2010) Симпозиумите в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 161-188; ISBN 978-954-524-743-9. Велико Търново

Дочев, Пепо (2010) Странджански песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2010) Шопски песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2010) Новите технологии за математически Web сайтове сборник с доклади

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 157-158. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) SPARE – международен образователен проект в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2010 г. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 230-238. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя". Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Един съвременен прочит на урок по география и икономика в ІХ клас – от География на енергетика към Енергия на бъдещето. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 265-271. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Пламена Павлова е носител на голямата награда в образователния проект ГАЛИЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИТЕ. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 161. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Програма Гражданско образование. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 172-173. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа”. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 162-165. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Профил География и екология. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 64-66. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Първа регионална конференция по биоразнообразие във Великотърновска област в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” април 2010 г. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 209 - 2010. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Три поредни години ученици от Хуманитарна гимназия участват в конкурс на Фондация „ЕВРИКА” – „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 166-167. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Ученици от Хуманитарна гимназия грабнаха втора награда от ІІІ Международен и ХІV Национален фестивал на любителските филми - Шумен 2008 г. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 159–160. ISBN 978-954-427-885-4

Дундов, Тенчо (2010) Теория на правораздавателната дейност. Т. 1. История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха. София, УИ Св. Кл. Охридски.

Емилиянова, Боряна (2010) Към етимологията на топонима Попина Проблеми на балканското и славянското езикознание. Сборник от Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 г, 342-354. Фабер, 2010. ISBN: 978-954-400-266-4.

Енчев, Тодор (2010) Някои проблеми и задачи пред БПЦ във връзка със съвременната храмова архитектура // Православие и постмодернизъм / Казимир Попконстантинов и др. – София: Омофор, 2010, с. 339-347. ISBN: 978-954-97-0090-9.

Енчев, Тодор (2010) Съдбата на мартириумите в Северна Африка през ІV-V в. в светлината на Църковните канони // Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2010, 1, с. 389-393. ISBN: 978-954-52-4743-9.

Жеков, Живко (2010) Проблемът “кабаларика темата”. Годишник на Софийския университет – ЦСВП „Иван Дуйчев”. Международен научен симпозиум посветен на двадесетгодишнината на ЦСВП „Иван Дуйчев” 12–14 май 2006 СУ „Св. Климент Охридски”. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, 95 (14), 2006 (2010), с. 167–172. ISSN 1311-784X

Захариева, Юлия (2010) Последната реформа в нормативната база на ЕС? Договорът от Лисабон – консолидирани текстове и коментари, С., Ун. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2010, 103-109.

Здравков, Здравко (2010) Родствени структури при циганите Четива за историята и културата на Балканите, ИЕФЕМ при БАН

Здравков, Здравко (2010) Термини за родство в някои групови подразделения на циганската общност Сб. “Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България“

Здравкова, Боряна (2010) Интеркултурната компетентност като фактор за професионалната реализация на социалния педагог Сборник от научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”. Ред. Р. Кузманова-Карталова. В. Търново, 2009, с. 200-205

Здравкова, Боряна (2010) Мястото на интеркултурното обучение в професионалното образование на студентите – бъдещи специалисти в социалната сфера Педагогически алманах. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, кн. 1, с. 30-46. ISSN 1310-358Х

Златев, Иван (2010) Выражение значений ‘страх’ и ‘испуг’ в междометиях ах и ай в болгарском и в русском языках. // Опыт международных гуманитарных исследований в российском и европейском образовательном пространстве. Сборник научных статей. Славянск-на-Кубани, 2010. с. 32-35. ISBN 978-5-902524-96-0 Славянск-на-Кубани

Иванов, Георги (2010) За търговското качество на физическите лица -Търговско и конкурентно право, 2010, №12, с.5-15, ISSN 1312-9511

Иванов, Ивелин (2010) Научна редакция и въведение към българския превод на книгата на Доминик Бартелеми “Рицарството : От антична Германия до Франция през XII в”. – В: Бартелеми, Д. Рицарството: От антична Германия до Франция през XII в. София : „Рива”, 2010. ISBN 9789543203079

Иванов, Ивелин (2010) Тракия в стратегическите планове на цар Калоян. – Архив за поселищни проучвания, 2010, кн. 3-4, година XIII, с. 31-46. Print ISSN 0861-6507

Иванов, Людмил (2010) Ancheva, D., L. PETROV (2010) Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competenies, Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // Анчева, Д., Л. ПЕТРОВ (2010) "Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции" University of Veliko Turnovo, сборник "Паневритмията: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 202

Иванов, Людмил (2010) Ancheva, Daniela, Lyudmil Petrov. Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competencies // Анчева, Даниела, Людмил. Петров. Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции. сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 41-52, ISBN 978-954-524-740-8 Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 41-53, ISBN 978-954-524-740-8

Иванов, Людмил (2010) Malchev, M., D. Tsonkova, L. Petrov (2010) "Integrative Approach in Teaching Paneurhythmy" // Малчев, М., Д. Цонкова, Л. Петров (2010) "Интегративен подход при обучението по паневритмия", Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 66-71. Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 66-71. // сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново,

Иванов, Людмил (2010) PETROV, L., V. Margaritova, G. Georgiev (2010) Interdependences in the motive potential's structure of young basketball players" // ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, Г. Георгиев (2010) "Взаимозависимости в структурата на двигателния потенциал на млади баскетболисти" списание "Педагогически алманах" (2010) Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", с. 61

Иванов, Людмил (2010) Анчева, Д., Л. Петров. Разработване на модул за обучение по паневритмия като система за рекреация: елементи, компетенции, учебно съдържание. Списание "Спорт и Наука", изв. брой 4, София, 2010, ISSN 1310-3393, с. 284-287 Списание "Спорт и Наука", изв. брой 4, София, ISSN 1310-3393, с. 284-287

Иванов, Людмил (2010) Бичоку, Едмонд, Людмил Петров, Ариан Хука, Роланд Черепи, Хусен Доми. "Физическата подготовка и спортът в Университета "Ал. Джувани", Елбасан, Албания, актуално състояние и проблеми за бъдещето", Сборник от Международна научна конференция на УНСС, София, с. 284-291, ISBN 978-954-644-223-9. Сборник от Международна научна конференция на УНСС, София, с. 284-291, ISBN 978-954-644-223-9.

Иванов, Людмил (2010) Величковска, Ленче, Горан Никовски, Людмил Петров. "Детска психология и тенис", Списание "Личност. Мотивация. Спорт", 2010, Том 15, НСА-ПРЕС, София, с. 272-278, ISBN 978-954-718-279-0 Списание. "Личност. Мотивация. Спорт", 2010, Том 15, НСА-ПРЕС, София, с. 272-278, ISBN 978-954-718-279-0

Иванов, Людмил (2010) Вуксанович, В., Л. Величковска, Л. Петров. Взаимовръзка между тестовете за оценка на координацията и на интелекта при 12 годишни ученички. Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5

Иванов, Людмил (2010) Кънчева, Елена, Людмил. Петров, Светослав, Стефанов. "Първи стъпки в ските" , I&B Велико Търново ISBN 978-954-9689-56-3, 95 стр. I&B Велико Търново ISBN 978-954-9689-56-3, 95 стр.

Иванов, Людмил (2010) Маргаритова, В., Л. Петров. Спортна статистика, Издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-55-6, 180 стр. Издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-55-6, 180 стр.

Иванов, Людмил (2010) Митревски, В., Г. Георгиев, Л. ПЕТРОВ (2010) "Разлики между знанията по учебния предмет физическо възпитание и спорт и спортните активности при ученички в средното образование" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 994-998

Иванов, Людмил (2010) Наумовски, М., Л. Величковска, А. Реджепагич, Л. Петров. Влияние на някои морфологически характеристики върху точността при изпълнение на наказателни удари при елитни баскетболисти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99-103, ISSN 1310-3393 Списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99-103, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2010) Пашов, А., Л. Петров, С. Стефанов, Г. Георгиев. Развитие на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти, Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5

Иванов, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2010) "Относно състоянието на детско-юношеския баскетбол в България" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 1028-1031

Иванов, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов, Е. Бичоку (2010) "По проблема за мениджмънта при подрастващи баскетболисти" списание "Спорт и Наука", бр. 1, с. 121

Иванов, Людмил (2010) Петров, Людмил, Зигфрид Волф, Валентина Маргаритова. "Особености на работата в екип в спорта", Списание "Спорт и наука", 2010, бр. 3, София, с. 54-57, ISBN 1310-3393 Списание "Спорт и наука", 2010, бр. 3, София, с. 54-57, ISBN 1310-3393

Иванов, Людмил (2010) Петров, Людмил, Недко Първанов. Особености на прединвестиционния проект за създаване на баскетболен клуб за подрастващи. Сборник от Международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, УНСС, София, 2010, с. 324-330, ISBN 978-954-644-223-9 Сборник от Международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, УНСС, София, 2010, с. 324-330 ISBN 978-954-644-223-9

Иванов, Людмил (2010) Петров, Людмил. Относно теорията на рекреацията и българския принос. сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-524-740-8, с. 175-183 сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-524-740-8, с. 175-183

Иванов, Людмил (2010) Църова-Василева, А., Т. Нейкова, Л. Петров. Сравнителен анализ на физическото развитие и физическата дееспособност на студенти от групите по туризъм и баскетбол в ТУ - София. Пети международен конгрес "Спорт, Стрес, Адаптация", Олимпийски спорт за всички, сп. Спорт и Наука, София, 2010, изв. брой, част II, с. 227-230, ISSN: 1310-3393 Пети международен конгрес "Спорт, Стрес, Адаптация", Олимпийски спорт за всички, сп. Спорт и Наука, София, 2010, изв. брой, част II, с. 227-230, ISSN: 1310-3393

Иванова, Людмила (2010) Щрихи от България. Учебни материали за изучаващите български език. Страноведчески аспекти.

Иванова, Мария (2010) Български православни поменални обичаи и обреди през Страстната неделя В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, с. 51-57.

Иванова, Мария (2010) Надежда Христова. Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Бракът в църковното право на България и католическа Европа (ХІІ-ХІV век). Издателство “ФАБЕР”, Велико Търново, 2009, 239 с. Българска етнология, кн. 1-2, 144-146.

Иванова, Мария (2010) Ценно наследство за българската етнография В: Стефан Захариев. Юбилейно издание на РИМ – Пазарджик. 200 години от рождението на Ст. Захариев и 140 години от отпечатването на „Описание на Татар-пазарджишката кааза”.

Иванова, Милена (2010) „Frauen als literarische Fabelwesen im interkulturellen Vergleich am Beispiel deutscher und bulgarischer Märchen“. In: Literatur – Universalie und Kulturenspezifikum. Hg. von Andreas Kramer, Jan Röhnert. Materialien Deutsch als Fremdsprache, Bd. 82, Universitätsverlag, Göttingen, 2010. ISSN: 1866-8283, S. 60-72.

Иванова, Милена (2010) "За един нов учебник по немски език за българи". В: сп. "Проглас", кн. 1, 2010 (год. ХІХ)

Иванова, Ралица (2010) Möglichkeiten und Grenzen transkultureller Erfahrung im Werk Bodo Kirchhoffs. In: Kulturtransfer und Kulturkonflikt, Hg. von Hans-Gerd Winter u.a. Dresden: Thelem Verlag

Иванова, Ценка (2010) Балканославянска глаголна колокация (конвергентен и дивергентен аспект) Глаголната система на балканските езици – наследство и неология, Сборник с доклади от Международна научна конференция, 30.04.-2.05. 2009 г.). Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-400-357-9, с. 149-162.

Иванова, Ценка (2010) Густав Мурин. Поезията на информацията / информиращата поезия – от политика към наука. // превод от словашки език Славянска прегръдка 2010, изд. на Славянската литературна и артистична академия – Варна; също също В: Густав Мурин: Животът като самиздат. Велико Търново: Издателство „ПИК”, 2013. Murín, Gustáv: Život ako samizdat. Veľké Trnovo: Vydavateľstvo PIC, 2013 (ред. Д. Константинова);

Иванова, Ценка (2010) Къде да те карам? (българско-сръбски разговорни паралели) Проблеми на устната комуникация. Книга осма, В. Търново, 2010, ISBN 978-954-524-745-3, стр. 250-258.

Иванова, Ценка (2010) Славистични срещи 2010: Велико Търново – Ниш Проглас, кн. 1/2010, с. 258-259

Игнатов, Георги (2010) Електронните издания на регионалния печат в Северна България. Национална научна конференция с международно участие “Между традицията и модерността” 11 юни 2009, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 55 - 62 .

Игнатова, Анка (2010) The wordly life of one family during the years of communist regime Calvary - Deportation and Destinies International Symposium proceeding, Transilvania University Press ff Brasov, 2010, p 241-250 http://remember.negruvoda.ro/documente/1283971404.ppt#262,7,Slide 7

Илиева, Мария (2010) Зъбовете къде са? или За граматиката на детската реч. – В: Проблеми на устната комуникация. Книга осма. В. Търново, 2010, 203 – 209.

Илиева, Мария (2010) Сложни думи, съставни думи и синтактични словосъчетания. – В: Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив:Контекст, 2010, 203 – 209.

Инджов, Иво (2010) Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien Indzhov, Ivo. Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien // Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2010, 1, Beicheft zu den 8. Frankfurter Medienrechtstagen 2009 "Medienvielfalt in Ost-/Südosteuropa - Stand, Notwendigkeit und Perspektiven", 25.-26. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 40-45). ISBN 978-3-8305-1785-6.

Йонкова, Красимира (2010) Дебатът между моделите на човешко поведение (2010). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 4 изд., 2010, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2010) Методологичен статут на изследователските подходи в социалната психология. В: Библиотека "Диоген" Психология 2010: Актуални въпроси. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 7 - 41. ISBN 978 - 954 - 524 - 766 - 8

Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, 2010, бр. 3, с. 253-269, Print ISSN 1313-6909

Йоргова, Милена (2010) Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС. – Народностопански архив, 2000, 63 (4), с.70-81, Print ISSN 0323-9004

Йорданов, Даниел (2010) Нововъведения в българския служебник. Православие и постмодернизъм, сб. доклади. С., 2010, с. 354–365.

Йорданов, Стефан (2010) Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, 419 с.

Йорданов, Стефан (2010) Из тракийската етнонимия: I. Бележки върху етимологията на етнонима мизи. Състояние и проблеми на българската ономастика. 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 389–399.

Йорданова, Даниела (2010) Възможности за интерактивно обучение на студентите педагози Годишна университетска научна конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Йорданова, Даниела (2010) Дидактически изисквания при хоспитиране на студентите педагози В. Търново

Йорданова, Даниела (2010) За езиковата компетентност на студентите – бъдещи начални учители Международна научна конференция „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист” на СУ „Кл. Охридски”, Педагогически факултет, Китен,

Йорданова, Даниела (2010) За упражненията по български език в 1-4 клас Годишна научна университетска конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Йорданова, Даниела (2010) Методи на обучение по правоговор в етапа I - IV клас Годишна научна университетска конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Калейнска, Маргарита (2010) Животът е куест. Да го играем на живо! или Как да върнем детските игри в реалния свят? Варна

Калейнска, Маргарита (2010) Традиции и символика в прическата на българката Варна

Калейнска, Теодора (2010) Да преподаваме правата на детето Да преподаваме правата на детето, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2010, стр.196, ISBN 978-954-9469-08-0

Калейнска, Теодора (2010) Ролята на Съвета на Европа в Българския преход към демокрация /1992-2006/. Политика към гражданското общество Кръстева, Анна, А.Гълъбов,А.Тодоров,... Т.Калейнска, Демокрацията в България през ХХІ век. Сборник статии от Национална научна конференция на БАПН, Велико Търново, Издателство ЕИЦ, 2010, стр.245-252, ISBN 978-954-9469-05-9

Калчев, Стефан (2010) Component model of the enterprise architecture Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010) Varna, Bulgaria, 16-17 September 2010.

Калчев, Стефан (2010) Using the „Building Blocks” for modeling data Международна научна конференция „Информатиката в научното познание 2010”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (2010) Модел на зрялост на информационните технологии Международна научна конференция “Информационни технологии в управлението на бизнеса”, Варна, 2010.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. (2010). Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Трето допълнено издание (сс. 213 – 393). Велико Търново: Слово. ISBN 978-954-439-931-3. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Възпитаване на изследователско поведение у децата от предучилищна възраст при ориентиране в света. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, кн. 2, с. 72 – 82. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, с. 72-82, кн. 2, 2010

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. За детската практико-преобразуваща изследователска дейност. - Предучилищно възпитание, 2010, кн.7, с.10-12. Предучилищно възпитание, 2010, № 7

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Игрови технологии за ориентиране на детето в света. Велико Търново: Слово, 2010, 255 с. ISBN 978-954-439-933-7. Play technologies for orienting children to the world Велико Търново: Слово, 2010.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Ориентиране в света и възпитаване на личностна култура при прехода „детска градина – училище”. Сб. от Юбилейна научна конференция „България и българите в Европа”, Велико Търново, 16-17 октомври 2009 г. Ред. доц. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 324 – 328. ISBN 978-954-400-301-2. В сб. „България и българите в Европа”, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-301-2.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Педагогически функции на играта при изграждане на глобалния детски опит. В сб. Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 324–328. ISBN 978-954-400-422-4. В сб. „25 години Педагогически факултет” – Научна конференция с международно участие, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-422-4.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Педагогически функции на игрите с правила при ориентиране на детето от предучилищна възраст в света. Сб. от Юбилейна научна конференция „България и българите в Европа”, Велико Търново, 16-17 октомври 2009 г. Ред. доц. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-301-2. В сб. „България и българите в Европа”, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-301-2.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Система от критерии и показатели за проучване степента на реализиране на детската практико-експериментална дейност (сс. 232 – 237). В сб. „Дни на науката 2009”, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-276-2. В сб. „Дни на науката 2009”, Фабер, Велико Търново, 2010

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Второ допълнено издание (сс. 203 – 338). Велико Търново: Слово, 2010. ISBN 978-954-439-930-6. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 5–6-годишни деца. Книга за учителя. Под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова. Трето допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2010, с. 217–332, 623 с. ISBN 978-954-439-920-7.

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Формиране и развитие на междуличностни отношения в общността от връстници (сс. 318 – 323). В сб. „25 години Педагогически факултет” – Научна конференция с международно участие, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-422-4. В сб. „25 години Педагогически факултет” – Научна конференция с международно участие, Велико Търново: Фабер, 2010.

Карамихова, Маргарита (2010) Bulgarian Tourism to a Holly Shrine in Greece (A Case Study of the Tours to Meteora Monasteries). Pilgrimages, Cult Places and Religious Tourism. Ed. By Dragana Radislavlević Ćiparrizović. Jyunir, Niš. 95-107.

Карамихова, Маргарита (2010) Karamihova Marg., Διαπερατά εθνοτικά και θρησκευτικά όρια: Η περίπτωση της Ζλατάριτσας, στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια, Αθήνα 2010, 55-92, με σχετική, ξένη κυρίως, βιβλιογραφία, 93-95. Атина

Карамихова, Маргарита (2010) Preface. Jemka has risen: tekkias, tarikats and sheiks of Niš Romasполитикологија религије бр. 1/2010 год IV • Politics and Religion • Politologie des religions • Nº 1/2010 Vol. IV Сърбия

Карамихова, Маргарита (2010) А. Попова, М. Карамихова. Апотропеен курбан в гробищна черква (случаят Симеоново). - В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, 2010, с. 58-77. В. Търново

Карамфилова, Петя (2010) Към съвременните двойни лични собствени имена - Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0 Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0

Карамфилова, Петя (2010) Сложните думи в житието на Григорий Синаит от патриарх Калист - Сб. от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание”. Велико Търново, 14-15 ноември 2008 г., Отг.ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194. ISBN 978 954 400 266 4 Сборник от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание” (14-15 ноември 2008 г., Велико Търново).. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194; ISBN 978 954 400 266 4

Кильовска, Ваня (2010) Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение (в съавторстнво с Вакрилен Кильовски) сборник “Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение” ; “ИВИС”, В.Търново, 2010

Кильовски, Вакрилен (2010) Кильовска, Ваня (в съавторство с), “Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение” (сс 145 – 157) В: сборник доклади „Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение”, изд. „Ивис”, Велико Търново, 2010 ISBN 978-954-8387-87-3

Кирилова, Веска (2010) Elision du segment consonantique [v] – [в] dans la langue orale spontanée française et bulgare Теория и практика на съвременното чуждоезиковото обучение. Ред. С. Станчев, С. Грудкова, В. Стоянова, Я. Коева, В. Белчева. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2010, с. 53–67, ISBN: 978–954–8387–87–3.

Кирилова, Веска (2010) Réflexions sur le rôle de la loi du moindre effort articulatoire lors de la troncation des mots dans la langue spontanée française et bulgare – В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80 годишнина, В. Т-во: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 129–141, ISBN 978–954–524–724–8.

Киров, Димитър (2010) Biblical Values as Obligations and the Contemporary Life Style [In coll. Invasion of Non Values in a Multimedia World. Held in Facultatea de Teologie Ortodoxa Universitatii ,,l Decembrie l9l8,, Alba Iulia (6-8 mai 2010)], Redactor: Liviu Stanciu, Alba Julia, 2010, pp. 109-121. ISBN 978-606-509-122-1 Alba-Julia, Rumania

Киров, Димитър (2010) Докладът Православный этос в глобальном мире е изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Може да се открие на: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html

Киров, Димитър (2010) Еклезиологични основи на православното библейско тълкуване. В сб.: Православие и постмодернизъм (доклади от конференция с международно участие Църквата и обществените очаквания (в мултикултурния свят), организирана от Православния богословски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Великотърновска света митрополия и Фондация „Покров Богородичен”, Ноември 05-10, 2006 г., Велико Търново), Редакционна колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров, архим. доц. д-р Авксентий, доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. Миглена Прашкова, гл. асист. д-р Мариян Стоядинов, гл. асист. д-р Росен Русанов, гл. асист. д-р Свилен Тутеков), София: „Омофор“, 2010,151-168 с. ISBN 978-954-9700-90-9. София

Киров, Димитър (2010) Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев, проф. дфн Цветан Теофанов, София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2010, 139-171 с. ISBN 978-954-92528-2-8. София

Киров, Пламен (2010) Рационализиране на българската избирателна система. Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 45-64. (Състав. и предг.: ...), ISBN 978-954-07-3048-6 (т.1)

Киров, Пламен (2010) Конституционен съд. Юриспруденция 1997-2006 С., Институт Отворено общество, 2010. 880 с. (В съавторство; авт.: Раздел ІІ).

Киров, Пламен (2010) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм (Том 1). Съставителство и предговор: Пламен Киров., С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 278 с. ISBN 978-954-07-3048-6 (т.1)

Киров, Пламен (2010) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм (Том 2) Съставителство и предговор: Пламен Киров. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2010, 328 с., ISBN 978-954-07-3073-8.

Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, брой:2, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, стр.77-97. ISBN 978-954-07-3073-8 29

Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Сборник „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, том 2,

Коева, Янка (2010) Vom Lesen zum Schreiben. Überlegungen zu einer interkulturellen Methodik im DaF-Unterricht. In: Kaspar-Hehne, H./Schweiger, I. (Hg.): Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Göttingen: Universitätsverlag (S. 77 – 86), ISBN 978-3-941875-46-3 Германия, Göttingen: Universitätsverlag

Коева, Янка (2010) Инструкциите за четене и слушане с разбиране – основа за развитие на продуктивните умения говорене и писане в обучението по немски език като чужд. В: Станчев, Свилен и др.: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. В. Търново: ИВИС (с. 77 – 92), ISBN 978-954-8387-87-3.

Колев, Николай (2010) Към обосноваване на понятието лице на равнинна фигура в училищния курс по математика Доклади на юбилейната международна конференция Бачиново,10-12 септември,2010

Колев, Николай (2010) Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност Доклади на юбилейната международна конференция ,Бачиново,10-12 септември,2010

Колева-Златева, Живка (2010) Есть ли в славянских языках звукосимволические слова? – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Ред. И. Харалампиев и др. В. Търново. 2010, 326–341. ISBN 978-954-400-266-4.

Константинова, Даниела (2010) Значение на фразеологията при преподаване на български език като чужд. Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст. Porta Balkanica, Brno, с. 111–117

Константинова, Даниела (2010) Иронията като начин на възприемане на света в българската и словашката фразеология. (дисертация) .

Константинова, Даниела (2010) Образи на чужди етноси в някои иронични фразеологизми в българския език. Phraseologische Studien. Фразеологические исследования. Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie. Динамические тенденции в славянской фразеологии. Greifswald, pp. 198–205

Константинова, Даниела (2010) Трудните деца в училище. Комуникация, взаимодействие, отговорности. (Превод от словашки език: Д. Константинова) РААБЕ, София, ISSN: 1314-202X.

Косев, Светослав (2010) 1. ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА. (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 979-954-07-3022-6

Косев, Светослав (2010) 2. ПЕРСПЕКТИВA. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 978-954-07-3020-2

Косев, Светослав (2010) ИЗЛОЖБА - ПРОЕКЦИИ 27.02.2010 Галерия "СПЕКТЪР" - Велико Търново

Косев, Светослав (2010) ОТРАЖЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИЗПЪКНАЛИ ЛЕЩИ В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. Юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”. Съюз на учените в България. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-301-2

Косев, Светослав (2010) СПОСОБИ ЗА ДЕФОРМАЦИЯ НА ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2010) ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД за участие в конкурс за доцент по 05.08.04 Изкуствознание и изобразително изкуство на тема "Перспектива и триизмерна графика" Велико Търново

Костова, Людмила (2010) Of Literary Representations of Violence and Their Ethical Coordinates. In:Literary into Cultural History. Ed. Mihaela Irimia and Dragos Ivana. pp.110 – 122. ISBN 978-973-577-593-3 Bucharest: Institutul Cultural Roman

Костова, Людмила (2010) Чарлс Валанси и Георги С. Раковски: за „филологическите утопии“ на българи и ирландци.В: "Езици и култури в диалог." Съст. Мадлен Данова и Симеон Хинковски. сс. 457-464. ISBN 978-954-07-3075-2 София: унив. изд. „Св. Климент Охридски“

Костова, Росина (2010) Klokotnica, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Architecture of conversion: provincial monasteries in 9th -10th c. Bulgaria // Труды Госудраственного Эрмитажа. LIII : Архитектура Византии и Древней Руси IX-XII веков : Материалы международного семинара 17-21 ноября 2009 года / Д. Д. Ёлшин Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2010, LIIII, p. 118-132. ISBN 978-5-93574-402-3

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Črnomen, Battle of (1371, 26 Sept.) // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 1 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Makry Plagi, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol.2 / Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Tryavna Pass, Battle of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3 /Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova, Rossina. Vidin, Siege of // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 3./Clifford J. Rogers. New York : Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Kostova,Rossina. Kunovica, Battle near // Medieval Warfare and Military Technology : An Encyclopedia. Vol. 2 / Clifford J. Rogers. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN-13: 9780195334036

Костова, Росина (2010) Костова, Росина. Новооткрити гробни съоръжения в “Манастира на Мостич” в Преслав // Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. 1 / Борис Борисов и др. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 453-467. ISBN 978-954-524-743-9

Крумова, Калояна (2010) "Корелационно-структурна зависимост на тестовете за физическо развитие и физическо дееспособност при подрастващи гимнастици- 9-10 годишна възраст" сб."Съвременни проблеми но физическото възпитание и спорта" стр.73-77

Крумова, Калояна (2010) Влияние на заниманията по спортна гимнастика върху двигателната реактивност на 7-8 год.деца” сб. „Иновации в образованието”, стр.1024-1027, Шумен.

Крумова, Калояна (2010) НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СПОРТНАТА АЕРОБИКА "Ай анд Би" ООД

Крумова, Калояна (2010) Начално обучение в спортната аеробика В. Търново, I&B

Крумова, Калояна (2010) Соматотипологична характеристика на занимаващи се с фитнес и бодибилдинг сб.Научна конференция с международно участие „25 години педагогически факултет”, стр.601-604, В.Търново

Кръстева, Антония (2010) Psycho-pedagogical dimensions of comprehension. In: Dni socialnej prase a “Interra 8”, Univerzite Konstantina Filozofa, Nitra, 2010, pp: 131-135, ISBN 978-80-8094-659-3 In: Dni socialnej prase a “Interra 8”, Univerzite Konstantina Filozofa, Nitra, pp: 131.

Кръстева, Антония (2010) Едуард де Боно и как да научим учените да мислят? – Начално образование, 2010, № 1, с. 5-11, ISSN 0204-4951 сп. Начално образование, № 1, с. 5.

Кръстева, Антония (2010) Критическо мислене и рефлексивна практика. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, № 2, с. 99-122. ISSN 1310-358Х сп. Педагогически амламан, № 2, с. 99

Кръстева, Антония (2010) Откриване на аудитория „Проф. д-р Д. Павлов” във Великотърновския университет. Кръгла маса в памет на проф. д-р Д. Павлов (в съавторство). – Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и методий", 2010, № 2, с. 237-239, ISSN 1310-358Х Педагогически алманах, № 2, с. 237-239.

Кръстева, Антония (2010) Оценяването - фактор за повишаване качеството на висшето образование. Център за образователни технологии при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, htpp://www.set-vtu.com/site/bul/de.html www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2010) Развиване на критическо мислене у учениците в процеса на обучение в начален етап на основна образователна степен. Пловдив, Астарта, 2010, 280 с. ISBN 978-954-350-091-8 Астарта, Пловдив.

Кръстева, Антония (2010) Развиване на критическо мислене чрез метода на проектите (ІV клас).В сб.: Доклади от юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”, СУБ, 2010, с. 301-306, ISBN 978-954-400-301-2 В сб.: Доклади от юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”, СУБ, с. 301.

Кръстева, Антония (2010) Стратегии за преподаване, учене и критическо мислене.В сб: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование. В. Търново, 2010, Център за образователни технологии - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", htpp://www.set-vtu.com/site/bul/de.html В сб: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование. В. Търново, с. 44.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Арттераприја као начин јачање функције породице В: Matejevic, M., Jevtic, B. & Petrovic, J. (urednici). Education for humane relations – problems and perspectives. Zbornik rezimea. Филозовски факултет, Nish: Centar za pedagoska istrazivanja. с. 113 – 114. ISBN 978-86-7379-197-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Взаимодействието „родители – деца” и възможностите на арт-терапията В: Кузманова – Карталова, Р. (науч. ред.). 25-години Педагогически факултет. В. Търново: Фабер. с. 152 – 155. ISBN: 978-954-400-422-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Относно някои методически подходи в социалнопедагогическата работа В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 10, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 69 – 79. ISSN: 1314-1937.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Педагогическият факултет отпразнува своята 25-годишнина Педагогически алманах, 1, с. 155 - 159. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2010) Рисковото общество или обществото в риск и ролята на семейната система В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 10, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 63 – 68. ISSN: 1314-1937.

Кучев, Юрий (2010) Държавен финансов контрол. Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отговорност София, СУ Св. Климент Охридски, СУ. ,Юридически факултет. , 2010

Кушева, Гергана (2010) Applying Bloom’s taxonomy in teaching composition, 19-та международна годишна конференция на БАПА, http://www.beta-iatefl.org/1591/blog-publications/applying-bloom-taxonomy-teaching-composition/ , ISSN 1311- 7351.

Кушева, Гергана (2010) Enhancing Students’ Engagement in Writing Research Essays, сборник с доклади Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, Велико Търново, издателство “ИВИС”, ISBN: 978-954-8387-87-3, стр. 110-117

Кънев, Николай (2010) Note sur certains aspects de la politique extérieure de la Bulgarie à la deuxième moitié de IX-ème siècle. Сборник материалы XIII Международных научных Сюзюмовских чтениях “Проблема континуитета в византийской и поствизантийской истории”, Екатеринбург, 18-20 ноября 2010 г., Екатеринбург, 2010.

Кънев, Николай (2010) Новооткрит оловен печат на архиепископ на Ефес. В: Сборник с материали от Международна научна конференция “Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, В. Търново, 27-29 ноември 2008 г., I, В. Търново, 2010, 693-696.

Кънева, Виктория (2010) О термине номинативная единица в контексте исследования лексической безэквивалинтности (на материале русского, болгарского и греческого языков). Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 2010, с. 103 - 114.

Кънева, Пенка (2010) Умението за четене с разбиране и грамотността Научна конференция с международно участие: 25 години Педагогически факултет. 6 – 7 ноември 2009 г. Велико Търново. Издателство "Фабер".

Кънчева, Елена (2010) КЪНЧЕВА, Е., Л. Петров, С. Стефанов. Първи стъпки в ските. В. Търново, I&B, ISBN 987-954-9689-56-3

Кънчева, Елена (2010) Проект "Спортни мероприятия на студентите от Великотърновски Университет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Стефка (2010) „Незаменимо помагало в библиотеката на всеки мислещ християнин...” (Рецензия на Нов библейски речник. С., 2007). Слово и образ, 2/2010. ISSN 1313–8022.

Кънчева, Стефка (2010) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) и православното богослужение. Слово и образ, 2/2010, с. 29–32. ISSN 1313–8022.

Лазаров, Иван (2010) Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици”, в: Културният туризъм. Бъдещето на България, Черноморски туристически форум Варна 2010, изд. Славена, Варна, 2010, с. 99-108 Варна

Лазаров, Лъчезар (2010) Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (в съавторство) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 227

Лазаров, Лъчезар (2010) Аудиовизуалните и информационните технологии в образователния процес Сб. докл. „България и българите в Европа”, Съюз на учените в България

Лазаров, Лъчезар (2010) Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки" сп. Педагогика, 2010, №6, с. 60-75

Лазаров, Лъчезар (2010) Интернет технологиите в обучението Педагогически алманах

Лазаров, Лъчезар (2010) Подготовка на учителя за урок с използване на аудиовизуални технологии Сб. докл. „25 години Педагогически факултет”

Легкоступ, Магдалена (2010) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква Сб. по случай 80. г. от рождението на проф. д-р протопр. Николай Шиваров, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010.

Легкоступ, Магдалена (2010) Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2, 2010

Легкоступ, Пламен (2010) Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, (съавтор), стр.152-155, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, 2010, изд. Фабер, ISBN 978-954-400-422-4 В. Търново: Фабер, ISBN: 978-954-400-422-4.

Легкоступ, Пламен (2010) Изкуството на правото и правото на изкуството, Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 1 / Брой 1, УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 5-10 стр, ISSN: 1314-2593 (Print) УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2010) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2010) Педагогическото образование във Великотърновската Алма Матер, Пленарен доклад, стр. 13-18, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, 2010, изд. Фабер, ISBN 978-954-400-422-4 Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В.Търново, 2010, ISBN 978-954-400-422-4

Легкоступ, Пламен (2010) Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново, 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2010) Финансиране на държавните висши училища – състояние и перспективи. с. 59-70, Сборник от научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” - 10-11.12.2010 г., Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2010, ISBN 978-954-524-807-8 Научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” 10-11.12.2010 г., Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 978-954-524-807-8

Лечев, Велико (2010) Движение за защита на Съединението в Добруджа през 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2010, №100, с. 7-25 ISSN 0323-9780 София