Публикации за 2009


Авгинова-Николова, Емилия (2009) "Устойчиви смислови аспекти, свързани с някои зооними (на базата на примери от областта на българската и гръцката фразеология)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на „Летни страници“ от Кики Димула Електронно списание Public Republic- http://www.public-republic.com/magazine/2009/06/21573.php

Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на стихове на О. Елитис - Из “Дневник на един въображаем април” Електронно списание Public Republic - http://www.public-republic.com/magazine/2009/10/29279.php

Аврамова, Галина (2009) “Секторни езици и професионални жаргони, специализирана терминология- един проблем с много лица пред обучението по специализиран превод по италиански език във ВТУ” Съвременно образование и чужд език

Агаларева, Маринела (2009) ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕРОЗИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. III, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Александров, Олег (2009) Religion in the Roman Army in Lower Moesia. – In: L’armée romaine et la religion sous le Haut–Empire romain. Actes du quatriéme Congrès de Lyon (26–29 octobre 2006). Collection du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Occident Romain – CEROR, 33. Lyon, 2009, 139-148 ISBN 978-2-904974-35-9

Александров, Олег (2009) Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация (в съавторство с Д. Александрова). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 79-93 ISBN 978-954-524-713-2

Александров, Олег (2009) За числеността на войниците с източен произход в римската армия в провинция Долна Мизия. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІV). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 144-156 ISBN 978-954-524-718-7

Александрова, Силвия (2009) Организацията на обединените нации и разпределението на световна сила след Втората световна война. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-87, ISBN 978-954-524- 675-3

Алексиева, Милена (2009) Анализ на преподаването на основните цели на баскетболната игра в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009/2

Алексиева, Милена (2009) Влияние на специализирана методика за начално обучение по баскетбол върху физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни момчета

Алексиева, Милена (2009) Нормативна база за контрол и оптимизиране на физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-год. баскетболисти сп. Спорт и наука 2009/4

Алексиева, Милена (2009) Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели сп. Спорт и наука. 2009/6

Алексиева, Милена (2009) Тиймбилдинг – рекреация и екстремност Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009/2

Ангелов, Мариан (2009) Интеркултурното възпитание в празника „Ние живеем задружно" Научно-методическо списание "Предучилищно възпитание", 2009, кн. 2, с. 24-28, ISSN 0204-7004

Ангелов, Мариан (2009) Синтезаторът – средство за изясняване на метроритъма и размерите в български народни мелодии 45 години Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, втора част - научна конференция „Тенденции в развитието на образованието в сферата на изкуствата”, Пловдив, 29 октомври 2009. Пловдив, 2009, с. 214-223, ISSN: 1313-6526

Ангелова, Маргарита (2009) Ass. Prof. PhD Darinka Galabova, Method of the Project for Interactive Training in Mathematical Didactics, Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education, 22-26 April 2009, Пловдив, България

Ангелова, Маргарита (2009) Петезичен тематичен бизнес речник, колектив. издателство Колибри, С., 2009 г., 392 стр., ISBN: 978-954-529-465-5 София, България

Ангелова, Пенка (2009) Записките на Елиас Канети: Подстъпи към митологичното мислене. Проглас, XVIII, № 2, с. 5-31. Велико Търново: Университетско издателство.

Андреев, Андрей (2009) Православната и славянската идеи на фона на българо-руските отношения през ХV – ХІХ век. Сб. 130 години модерна българска държавност. Проф. Иван Стоянов – 60 години отдадани на историята и висшето образование. В. Търново , 2009. В. Търново

Андреев, Андрей (2009) Рисковете пред Русия в Освободителната война 1877-1878 г. Сб. 130 години от Руско-турската война и Освобождението на България. В. Търново, 2009. В. Търново

Андреев, Андрей (2009) Славянските комитети и българите преди и след 1878 г.(политика, влияние, интереси). Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Людмил Спасов. т. І, В. Търново, 2009. В. Търново

Андреева, Десислава (2009) Вестник „Напредък” (1874-1877 г.) и цензурата върху периодичния печат в Османската империя. Архив за поселищни проучвания, 2007, кн. 3-4, с. 12 – 46.

Андреева, Десислава (2009) Измерения на политическото в медийния дискурс на Възраждането. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 254 – 287.

Андреева, Десислава (2009) Медийният образ на Русия, конструиран от цариградския ни периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. 130 години от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и Освобождението на България: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. – Велико Търново, 2009, с. 187 – 209.

Андреева, Десислава (2009) Полето на вестникарските войни – между легализма и гражданската еманципация. Библиотеки – четене – комуникации: Седма Нац. науч. конф., Велико Търново, 21 – 22 ноември 2008 г. : Посв. на 100 год. от обявяването на Независимостта на България. – В. Търново, 2009, с. 270 – 290.

Андреева, Десислава (2009) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. (Методологични възможности за реконструкция на политическото мислене през Зрялото Възраждане). Трудове на ВТУ: Стопански факултет: Катедра Библиотекознание и масови комуникации: направление „Обществени комуникации и информационни науки”: Т.1, Велико Търново, 2009, с. 169 – 227.

Анчев-Калоянов, Анчо (2009) "Последното време" в служба за цар Петър (по преписа на Драгановия миней от XIII в.) В: Oratio Vitae Simulacrum (Словото е отражение на живота) Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф.д-р Христина Станева, с.270-278, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2009) За т.нар „руска компилация“ от беседата на Презвитер Козма. В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф.Тодор Ив.Живков, с.113-123, Бургас, издателство Бряг

Анчев-Калоянов, Анчо (2009) Посланието на цар Симеон до български патриарх в историята на Преславския номоканон. В: Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. Д-р Лила Мончева, с.19-28, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Анчев, Стефан (2009) Политиката на САЩ в Западна Европа и на Балканите през първите години на „студената война”. България, българите и Европа – мит, история и съвремие. Т. III. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново 2009., с. 358-376. ISBN 978-954-524-713-2

Анчев, Стефан (2009) Румъния и Албания в политиката на „Голямата тройка” в края на Втората световна война. Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново 2009., с. 189-201. ISBN 978-954-524- 675-3

Анчев, Стефан (2009) Следвоенна Европа в плановете на САЩ. Людмил Спасов – историк със съдба на творец и преподавател. Т. 1. Издателство Фабер. В. Търново. 2009., с. 252-262. ISBN 978-954-400-115-5

Анчев, Стефан (2009) Събитията в Косово и българската позиция за войната от 1999 г. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов 60 години отдадени на историята и висшето образование. В. Търново 2009., с. 419 – 428. ISBN 978- 954-524-720-0

Аркадиев, Димитър (2009) Икономическа статистика. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2009.

Белогашев, Георги (2009) Войната през концептуалната призма на Димитър Михалчев Философски изследвания. кн. 8. София

Белогашев, Георги (2009) Д. Михалчев — убеден противник на расистките теории Философски изследвания. кн. 7. София

Белогашев, Георги (2009) Един задочен спор — Д. Михалчев vs. О. Шпенглер сп. „Философия” кн. 1. София

Белогашев, Георги (2009) Социално-политическата парадигма в концепцията на Димитър Михалчев за „интегрална Югославия”” Философия и евроинтеграция. Култура и духовност. София

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Опит за изграждане на методика за ежедневна оценка на болката и функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания Научни трудове от Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 48, серия 8,1, 2009, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания Сп. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св., св. Кирил и Методий“, брой 2, 2009, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С., Е. Кънчева. Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 48, серия 8,1, 2009, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. „Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI век” Сборник трудове от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Великотърновски университет „Св., св. Кирил и Методий”, 6-7 ноември, 2009, Велико Търново.

Белчева, Весела (2009) Димитър Михайлов – непознатият български студент на Фердинанд дьо Сосюр. Сп. "Български език", бр.4

Благоев, Благовест (2009) Лексикографическая значимость переводческих соответствий не зафикисированным в двуязычном словаре лексическим единицам исходного языка //„Живое слово. Фольклорно-диалектологический альманах”. – Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, 2009, № 2, с. 77-81, ISBN 978-5-98926-072-0

Благоев, Благовест (2009) Перевод как лексикографический источник переводящего языка (на материале болгарского перевода пьесы “Бесприданница” А.Н. Островского). //„Русское слово. Сборник научных трудов”. – Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, 2009, № 2, с. 143-151, ISBN 978-5-98926-069-0.

Благоев, Благовест (2009) Приемы лексических трансформаций и их лексикографическая значимость” (на материале болгарского перевода пьесы „Бесприданница” А. Н. Островского) //„Русский язык в современном мире: константы и динамика”. – Волгоград: Изд-во ВГПУ „Перемена”, 2009, с. 305-312, ISBN 978-5-9935-0132-1.

Бонджолова, Валентина (2009) (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолова, Валентина (2009) Карикатурата като словесно изображение Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 89-96.

Бонджолова, Валентина (2009) Степените за сравнение като основа на експресивни синтактични конструкции в медиите и рекламата (Stopniowanie jako podstawa ekspresywnych konstrukcji składniowych w mediach i reklamie) Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Materiały III i IV Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXIX i XXXIV Konferencje Podlaskie). Biała Podlaska, 2009, с. 199-204. ISBN 978-83-923124-1-3.

Бонева, Галя (2009) Активизиране на учебната дейност на учениците за овладяване на основните логически операции на мисленето. Съюз на учените в България

Бонева, Галя (2009) Диференциации в образованието и процеси на стратификация" Научни трудове на Съюз на учените

Бонева, Галя (2009) За някои трудности, които срещат студентите при провеждане на уроци в началното училище. Педагогически алманах, УИ „СВ. Св. Кирил и Методий”, 2009, №1, XVII ISSN – 1310 – 358X

Бонева, Галя (2009) Компетентностен подход към образованието на учащите и новата образователна парадигма Педагогика, год. XIX, 2009, №9-10. ISSN 0861-3982 Педагогика, год. XIX, 2009, №9-10. Педагогика, год. XIX, 2009, №9-10. ISSN 0861-3982

Бонева, Галя (2009) Съвременни проблеми на текущата педагогическа практика на студентите начални педагози. сборник 25 години Педагогически факултет на ВТУ. 2009, с. 57- 60. ISSN 978-954-400-422- 4

Бонова, Станка (2009) Фразеологични единици, свързани с християнството. Българско-полски паралели. В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-656-2

Борисов, Борислав (2009) Исторически преглед на заповедното производство в България Сборник "130 години модерна българска държавност" в чест на проф. Иван Стоянов - 60 години, отдадени на историята и висшето образование, УИ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, 2009 г. с. 429 - 443.

Бочева, Стефка (2009) Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст.превод от руски, авт. Марина Черная сб. "Русия в музика"

Бузов, Вихрен (2009) "20 YEARS TRANSITION IN BULGARIA: A CRISIS OF SOCIAL VALUES" Clovek-Dejiny-Hodnoty IV (Jako Filozoficky, sociologicky a politologicky problem) red. H. Petrucijowa, J. Faber [Man-History-Values IV (As Philosopical, Sociological and Politological Problem)], University of Ostrava, Ostrava, pp.120-124;

Бузов, Вихрен (2009) "Вземане на решения при кризи на сигурността" "Абагар", Велико Търново

Бузов, Вихрен (2009) Университетските ценности в в развитието на Universitas Jagiellonica и Universitas Carolina през XIV-XVI век Сб. “Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм”, Сборник от научна конференция, Съст. В. Бузов, Издателство “Абагар”, Велико Търново, с.29-59;

Булева-Петрова, Марияна (2009) Идея гармонии - исторические и актуальные аспекты (на материале латинских музыкально-теоретических трактатах) Сибирский музыкальный альманах, с. 38-42

Булева-Петрова, Марияна (2009) Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив: Астарта, 2009. ISBN 978-954-350-078

Булева-Петрова, Марияна (2009) Клавирни миниатюри "Шумен" през призмата на хармонията сб. Панчо Владигеров - поглед от ХХІ век, с. 68-78

Булева-Петрова, Марияна (2009) Модални и тонални пластове в симфоничното творчество на Петко Стайнов Петко Стайнов в паметта на времето. София, 291-308. ISBN 954-92466-1-2

Булева-Петрова, Марияна (2009) Науката "хармоника" - от философска пропедевтика до музикална теория сб. "Нови идеи в музикознанието"

Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед върху монографиите и преводите на Явор Конов За мащаба на едно научно дело в-к Култура, Брой 28 (2555), 22 юли

Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед към хармонията на Марин Големинов (с примери от балета "Нестинарка") сб. 100 години от рождението на академик Марин Големинов, с. 49-61. ISBN 978-954-92200-4-9

Булева-Петрова, Марияна (2009) ХАРМОНИЯ НА ГЛАСОВЕТЕ (сборник хорови песни) Пловдив

Бурнева, Николина (2009) Burneva, Nikolina et al.: Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2). Plovdiv: Lettera Verlag, 2009. 159 S. ISBN 978-954-516-646-4.

Бурнева, Николина (2009) Der Uebersetzer als „Verstehensprofi“. Kulturtransfer zwischen Poesie und Werbung. Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Dresden: Thelem, S. 99-117.

Бурнева, Николина (2009) Поетика, политика и полифония – „Среща в Телгте“ като метафора. [Poetik, Politik und Polyphonie. Treffen in Telgte als Metapher] Kолективната памет в разкази на немски език. Изд. на Лит. сдружение "Гьоте в България". Изд. ПИК, В. Търново. S. 59-84.

Буров, Стоян (2009) АЗ ГОВОРЯ БЪЛГАРСКИ. А ТИ? Български език за немскоезични студенти. В 2. Пловдив: Издателство “Летера”, 2009. 160 стр. Рец.: А. Ефтимова. Литературата ни пред чужденците. – Литературен вестник (София), бр. 24/30.06. – 6.07.2010, стр. 5. Рец.: Вл. Маринов. Нов помощник в интеркултурния диалог. – Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 1, стр. 220-222.

Буров, Стоян (2009) За лингвистичната стойност на противопоставянията конкретно/абстрактно – перцептивно/понятийно – цяло/континуум при категоризацията на предметността. Ст. Буров (отг. ред.). Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 323-332.

Буров, Стоян (2009) Из историята на българо-полските връзки и отношения в областта на езикознанието (До края на Втората световна война).// Ст. Буров (отг. ред.). Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 235-266

Буров, Стоян (2009) Към въпроса за същността и признаците на граматичните значения.// К. Цанков (отг. ред.). Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 33-42.

Буров, Стоян (2009) ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. За учениците от началния курс. Велико Търново: Слово, 2009. 368 стр.

Буров, Стоян (2009) ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]. Велико Търново: Слово, 2009. 416 стр.

Буров, Стоян (2009) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2009. 280 стр. (16. прераб. и доп. изд.)

Бурова, Пенка (2009) Тълковен речник на българския език Велико Търново: Слово, 416 стр.

Буюклиева, Стефка (2009) A class of singly even self-dual codes (with Z. Varbanov and K. Toncheva) Proceedings of the International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria, pp. 38-43.

Буюклиева, Стефка (2009) On extremal codes with automorphisms Proceedings of the International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria, pp. 26-31.

Буюклиева, Стефка (2009) On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3 (with R. Russeva, N. Yankov, N. Ziapkov and M. Nikolova) Proceedings of the International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria, pp. 32-37.

Буюклиева, Стефка (2009) Self-dual codes with some applications to cryptography Enhancing Cryptographic Primitives with Techniques from Error Correcting Codes, Vol. 23, NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security, Edited by: B. Preneel,

Вавжиняк, Кинга (2009) Kilka uwag o słowacko-kaszubskim podobieństwie leksykalnym 85. výročie polonistiky na UniverziteKomenského v Bratislave, red. M. Pančíková,Bratislava: Stimul 2009, s. 129–138.

Василева, Магдалена (2009) 1. Положителната и отрицателната учтивост в речевото поведение на японците. – В: сб. Езикът – феномен без граници. МУ Варна, Варна, 2009г., стр. 184-188 Варна

Василева, Магдалена (2009) Комуникативна и лингвистична компетентност на японците, изучаващи български език. – В: сб. Съвременно образование и чужд език. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 16-21. В. Търново

Василева, Магдалена (2009) Стилови равнища в японския език. Отношение на изучаващите японски език към японския хоноратив. - В: Юбилеен сборник. 45 години филологически факултет. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 108-114. В. Търново

Василева, Магдалена (2009) Функции и грешки в употребата на хоноратива в японския език. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 240-247. В. Търново

Василева, Радка (2009) Burneva, Nikolina et al.: Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2). Nikolina Burneva; Rada Vasileva; Janka Koeva. Plovdiv: Lettera Verlag, 2009. 159 S. ISBN 978-954-516-646-4.

Василева, Радка (2009) Vasileva, Rada: Das Valenzkonzept als Grundlage eines kontrastiv angelegten Fremdsprachenunterrichts. Beiträge der IDT 2009 Jena/Weimar. IDV-Magazin Nr. 81, Dezember 2009, S. 84-99. ISSN 1431-5181 www.idvnetz.org/publikationen/magazin/IDV-Magazin81.pdf

Василева, Радка (2009) Василева, Рада: Beispielanalyse der Funktionsverbgefüge mit den Funktionsverben nehmen und vzemam. //45 години Филологически факултет: Юбилеен сборник./Б. Борисова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 209-219. ISBN 978-954-524-673-9.

Василева, Радка (2009) Василева, Рада: Конструкциите с функционален глагол като особен вид предикативни структури.// Oratio vitae simulacrum: Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева./Ст. Буров, М. Илиева, А. Гецов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 357-377. ISBN 978-954-524-693-7.

Велев, Георги (2009) Детепричастност (и все пак деца) изд. "Колбис"

Великов, Юлиян (2009) Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (патрологично осветление) (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Великова, Силвия (2009) Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages in a lifelong learning context In Pia-Maria Rabensteiner, & Eero Ropo (eds), European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Schneider Verlag Hohengehren, 93-106, ISBN: 978-38340-0651-6

Великова, Силвия (2009) Listening to academic lectures in English as а foreign language In Dimitrov, N. & B. Borisova (eds), Трудове на Великотърновския университет, „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, книга 1, том 31 Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия, България, Велико Търново 28-29.05. 2009, 231-245, ISSN 0204-6369. //Trudove na Velikotŭrnovskii︠a︡ universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodiĭ," Filologicheski fakultet (Travaux de l'Université "St. St. Cyrille et Methode" de V. Tirnovo, Faculté philologique) book 1, volume 31, Modernization of Humanities Education in the Context of the Bologna Process in the Countries of the European Union and Russia, Veliko Turnovo 28-29.05. 2009, 231-245, ISSN 0204-6369

Великова, Силвия (2009) Listening to second language lectures: Student learning style preferences and perceived strategy use In Madlen Danova & Milena Katsarska (Eds.) Intercultural communication, proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies - Plovdiv 2006 (pp. 485-498). Sofia: POLIS Publishers. ISBN 978-954-796-030-5

Великова, Силвия (2009) Внедряване на Европейско портфолио за стажант-преподаватели по езици в контекста на учене през целия живот” In Pia-Maria Rabensteiner & Eero Ropo (eds), European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education, Schneider Verlag Hohengehren, 107–119, ISBN: 978-38340-0651-6

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2009) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критикът Васил Пундев. // Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, (с. 273-289). ISBN 978-954-680-577-5. Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, (с. 273-289). ISBN 978-954-680-577-5.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2009) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературна критика и идеологически остракизъм. // Социалистически канон/Алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г. Съставител: Пламен Дойнов. - С.: Департамент „Нова българистика“ към Нов български университет, 2009, (с. 420-459). ISBN 978-954-657-857-0. Социалистически канон/Алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г. Съставител: Пламен Дойнов. - С.: Департамент „Нова българистика“ към Нов български университет, 2009, (с. 420-459). ISBN 978-954-657-857-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2009) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Изкуство и критика“. Духът на толерантността. // Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, (с. 289-317). ISBN 978-954-680-577-5. Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, (с. 289-317). ISBN 978-954-680-577-5.

Велчев, Борис (2009) За дефиницията на държавност и кухият правов ред сп. Общество и право, 2009 г., кн.10

Видиновски, Милен (2009) Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели Спорт и наука, брой 6

Видиновски, Милен (2009) Тиймбилдинг – рекреация и екстремност Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Видолов, Иван (2009) Основни концептуални модели на криминалистиката по света. сп. „Правна мисъл“, ISSN 1310-7348, бр. 2/2009, с. 67 – 79.

Видолов, Иван (2009) Тактически аспекти в подготовката за претърсване и изземване при разследване на дела за престъпления, свързани с данъчни задължения Бюлетин „Полиция“, бр. 25/2009, с. 66 – 84.

Вълкова, Владимира (2009) Das Er-Fühlen des Wissens in Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". Юбилеен сборник на Великотърновския университет: 45 години Филологически факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 261-267.

Вълкова, Владимира (2009) Die Medialisierung der Erzählperspektive in: "Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix". Zweite Landeskonferenz des BGV: „Interkulturalität und Intermedialität“. Veliko Tarnovo, 26.-30.10.2009.

Вълчева, Пламена (2009) In Quest of a Needed Pronoun: Singular They. //Съвременно образование и чужд език. /Божидар Питев, Диана Питева. — Велико Търново: Астарта, 2009, с. 90-98. ISBN: 978-954-350-084-0.

Върбанов, Златко (2009) "On constructive algorithms for additive self-dual codes over GF(4)" Acta Universitatis Apulensis (sp.issue for 5th Workshop ICTAMI’09), 2009, pp.437-447

Върбанов, Златко (2009) “A class of singly even self-dual codes” 6th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, St.Constantine and Helena, Bulgaria, June 16-22, 2009, pp.38-43

Върбанов, Златко (2009) “Additive circulant graph codes over GF(4)” 6th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, St.Constantine and Helena, Bulgaria, June 16-22, 2009, pp.189-195

Върбанова, Маргарита (2009) Междупредметни връзки в обучението по математика Издателство "ИВИС"

Върбанова, Маргарита (2009) Успех на изпита след 4. клас. Математика. София, издателство. PONS

Върлинкова, Галина (2009) La importancia de los neologismos y anglicismos en el español actual В: Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Aстарта, с. 51-56

Вътова, Мирослава (2009) Когнитивната семантика от гледна точка на експериенциалния подход. // Великотърновски университет „Свети свети Кирил и Методий”. 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, с. 181–193 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Още към въпроса за когнитивния модел на движението в българския език. // Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева, с. 182–202 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване) Велико Търново

Вътова, Мирослава (2009) Представите за пространство българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Проглас, кн. 2 (год. ХVIII), с.107–121 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Гайдова, Радка (2009) Конструирането като ерготерапия сп. Педагогически алманах, 2009

Гайдова, Радка (2009) Репери на интерактивност в технологичните дейности за предучилищници. Научна конференция с международно участие, сб. 25 години Педагогически факултет

Галунов, Тодор (2009) The 1920 parliamentary Electionsin Bulgaria and Their violation (Парламентарни избори и нарушения в България през 1920 г.) Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137.

Галунова, Калина (2009) Бай Ганьо Българина. Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга първа

Ганчева, Магдалена (2009) Формирование умений написания эссе у болгарских студентов на занятиях русского языка. – Юбилеен сборник: 45 години филологически факултет, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009, с.115-120. ISBN 878-954-524-673-9. В.Търново

Гаранчовска, Ленка (2009) Je každý odborný text (preklad) koncipovaný náučným štýlom? In: Mladá veda 2009. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 201 – 207. ISBN 978-80-8083-859-1.

Гаранчовска, Ленка (2009) Pragmatonymá – záležitosť proprií či apelatív? In: Studia Slovakistica 10.: Onomastika. Toponymika. Užhorod: Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Užhorodská národná univerzita, 2009, s. 56 – 62. ISBN 978-966-8946-95-0.

Гаранчовска, Ленка (2009) Propriá ako nositelia (nielen jazykových) konfliktov. [Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. – 13. 4. 2007. Hrsg. von N. Eller, S. Hackl, M. Ľupták. Regensburg: Edition vulpes, 2008, 338 S.]. In: Slovenská reč, roč. 74, 2009, č. 1, s. 47 – 49. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2009) S dvomi priezviskami po svadbe. In: Varia XVIII Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ološtiak, M. Ivanová a L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 161 – 167. ISBN 978-80-555-0083-6. Dokument je umiestnený na www stránke Univerzitnej knižnice PU: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html. Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ivanová a M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2009, s. 42 – 43. ISBN 978-80-555-0083-6.

Гаранчовска, Ленка (2009) Štylistická analýza textu (Niekoľko poznámok k relevantnosti štylistickej analýzy východiskového textu pre preklad). In: Od textu k prekladu IV. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2009, s. 37 – 45. ISBN 978-80-7374-090-0.

Гаранчовска, Ленка (2009) Tyronymá (názvy syrov) slovenskej proveniencie. In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XIX, 2008 – 2009, s. 120 – 127. ISSN 1211-6874.

Гаранчовска, Ленка (2009) Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme. In: Acta onomastica. Red. M. Harvalík a Ž. Dvořáková. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. L, 2009, s. 88 – 101. ISSN 1211-4413.

Георгиев, Георги (2009) A Microwave Application of the Complex Confluent Hypergeometric Functions in Proc. IX Kharkov Young Sci. Conf. “Radiophysics, Photonics, Electronics and Biophysics”, p. 6, in Abstract, also in CDROM, Kharkov, Ukraine, Dec. 1–3, 2009.

Георгиев, Георги (2009) An Application of the Complex Tricomi Function in Proc. Eleventh Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’09, art. no. 5297339, pp. 819–822, in CDROM, Turin, Italy, Sept. 14–18, 2009. DOI: 10.1109/ICEAA.2009.5297339 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-72849111530&doi=10.1109%2fICEAA.2009.5297339&partnerID=40&md5=fae13c086459c446ae4c0342c08f1ffe

Георгиев, Георги (2009) Cut-off Frequencies Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter Proc. Joint 5th ESA Worksh. Millim. Wave Technol. Appl. and 31st ESA Antenna Worsh., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Pt. 2, pp. 791-798, also in CDROM, May 18-20, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Effect of the Dielectric Filling on the Phase Behaviour of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid and Dielectric Cylinder in Proc. Asia–Pacific Microwave Conf. APMC–2009, art. no. 5384298, pp. 870–873, WE4B–4(1680), in CDROM, Singapore, Dec. 7–10, 2009. DOI: 10.1109/APMC.2009.5384298 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77950655636&doi=10.1109%2fAPMC.2009.5384298&partnerID=40&md5=c953956186ec09fecb59374fcea8f11d

Георгиев, Георги (2009) Method of the Arbitrary Pair of Working Points for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter in Proc. Int. Sci. Conf. Adv. Lightweight Structures Refl. Antennas, pp. 275–287, also in CDROM, Tbilisi, Georgia, Oct. 14–16, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Phase Behaviour of a Two-Layered Circular Ferrite-Dielectric Waveguide with Azimuthal Magnetization in Proc. 26th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 742, in Abstracts, pp. 1473–1477, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Propagation in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Proc. 3rd Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2009, art. no. 5067636, pp. 345–349, in CDROM, Berlin, Germany, March 23–27, 2009. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349855018&partnerID=40&md5=980b2ac1b0074e60d61bda08447eac7f

Георгиев, Георги (2009) Some Classes of Real Numbers and their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. Int. Sci. Conf. Adv. Lightweight Structures Refl. Antennas, pp. 247–258, also in CDROM, Tbilisi, Georgia, Oct. 14–16, 2009.

Георгиев, Георги (2009) The A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc. 26th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 612, in Abstracts, pp. 1043–1047, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2009) The Z(c,n) Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc. Int. Conf. Days Diffr. DD’09, p. 39, in Abstracts, art. no. 5562623, pp. 76–91, St. Petersburg, Russia, May 26–29, 2009. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958489746&partnerID=40&md5=206d4ba1de06e091cc56ceed04e28d19

Георгиев, Георги (2009) Theorem for the L(c,ρ,n) Numbers in Proc. 26th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 743, in Abstracts, pp. 1478–1482, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Да започнем от начало... (Ранната детска агресия – в сянката на детската невинност) В: Електронен сборник с доклади от Петата научна студентска научна сесия на Педагогическия факултет при ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър (в съавторство) Педагогически алманах

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Образованието в информационното общество (в съавторство) Педагогика, 2009, с. 55-70.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Подготовка на учителя за урок с използване на аудиовизуални технологии (в съавторство) Сб. докл. на научна конференция с международно участие, посветена на 25 години от основаването на Педагогически факултет — октомври, 2009

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Application for Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells European Journal of Scientific Research, European Journals Inc., vol. 31, № 3, pages 366-371

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Client/server system for managing an audio and video archive for unique Bulgarian bells WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol. 6, № 4, pages 660-669

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceedings of the Eleventh International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, page 578

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Methods for investigation of dependencies between attributes in databases Serdica Journal of Computing, vol. 3, № 3, pages 319-334

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Методи за изследване на зависимости между атрибути в бази от данни Докторска дисертация, Великотърновски университет

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Практикум по Бази от данни – част II Издателство "Астарта", 224 стр.

Георгиева, Виолета (2009) Stoycheva, Violeta. History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, COBISS.BH-ID 17255174, 83 p. Author: pp. 9–12, 16–21.

Георгиева, Виолета (2009) Петрова, Виолета. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 359-368, ISBN 978-954-524-720-0.

Георгиева, Виолета (2009) Стойчева, Виолета. 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-189-6, 272 стр.

Георгиева, Гергана (2009) Dynamics of the Territorial Division of Rumelia Province. – Etudes balkaniques 1-2 (2010), 148-205. Also in Bulgarian: Динамика на териториалното деление в еялет Румелия. – Историческо бъдеще 1-2 (2008/9), с. 10-62.

Георгиева, Гергана (2009) Балканите. Между традицията и модерността. София: Издателство Гутенберг, 2009, 291 стр. (Сборник. Отг. ред. Н. Данова. Ред. колегия: Г. Георгиева, С. Дончева, Е. Раждавичка).

Георгиева, Гергана (2009) Градското управление на София и Битоля в началото на ХІХ век. В: Балканите. Между традицията и модерността. София, 2009, 70-99.

Георгиева, Гергана (2009) Отзив: “Mapping National and Local Identities in the Balkans and Central Europe” (a review of two tomes): DEVELOPING CULTURAL IDENTITY IN THE BALKANS. Eds. R. Detrez, P. Plas. Brussels, 2005; SPRAWY NARODOWOSCIOWE. Special Issue on Territorialism and Identity. Ed. Jolanta Sujecka. 31 (2007), 358 pages. – Etudes balkaniques, 3 (2009): 131-137.

Гецов, Антон (2009) Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация сп. „Проглас“, кн. 1, 2009, с. 80–95.

Гецов, Антон (2009) По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 2009, 304 с., ISBN 978–954–524–707–1.

Гецов, Антон (2009) Сугестивен потенциал на псевдопозоваването в дискурса на популярната ни преса Словото е отражение на живота. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Хр. Станева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 97–111.

Гецов, Антон (2009) Цитатът в българската популярна преса – начини на (зло)употреба Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. Д. Чизмаров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 123–139.

Гочев, Гочо (2009) К характеристике новационного процесса в лексике русского языка. В сб.: Мнемозинон. Язык и культура в мире русофонии. Сборник статей к юбилею Дэна Дэвидсона от его учеников и коллег. Москва, 2009, ISSN 978-5-91172-025-4, с. 129 – 135.

Гочев, Гочо (2009) Корпус параллельных русских и болгарских текстов. Горизонти прикладноï лiнгвiстики та лiнгвiстичних технологiй. Мiжнародна наукова конференцiя Украïна, Киïв – 21- 26.09.09, с. 36-37.

Гочев, Гочо (2009) Лексическое значение и его переводящие эквиваленты в русско-болгарском словаре. В сб.: Русский язык как инославянский. Выпуск I (2009). Славистичко друштво Србије, Београд 2009, ISSN 1821–3146, с. 43–51.

Гочев, Гочо (2009) Петезичен тематичен бизнес речник. Колибри. София, 2009, ISBN: 978-954-529-465-5, 390 стр.

Гочев, Гочо (2009) Руско-български бизнес речник. Наука и изкуство. София, 2009, ISBN 978-954-02-0317-1, 1160 стр.

Гочева, Сийка (2009) Петезичен тематичен бизнес речник. Издателство Колибри. София, 2009, ISBN: 978-954-529-465-5, 390 стр.

Гочева, Сийка (2009) Руско-български бизнес речник. Издателство Наука и изкуство. София, 2009, ISBN 978-954-02-0317-1, 1160 стр.

Григорова, Венцислава (2009) Търговските дружества в международното частно право, Сиела, ISBN 978-954-28-0439-0 София

Григорова, Лора (2009) Комисията от специалисти в Шестото Велико народно събрание и изработването на проектоконституцията от пролетта на 1947 г. – В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, 2009, с. 394–418. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Партиите от Отечествения фронт и изработването на проекта за конституция от 4 октомври 1946 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІІ, В. Търново, 2009, с. 337–357. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Политическите промени и измененията в проектоконституцията на Народна Република България през есента на 1947 г. – В: Учредителното събрание и българските конституции. Сборник с доклади от научната конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Издание на Народното събрание на Република България, 2009, с. 145–168. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Политическите репресии в България в края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В. Търново, 2009, с. 446–459. В. Търново

Грудкова, Силвия (2009) Identifying paragraph purpose in academic texts. Сб. Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес. (с. 226-234). Варна: Наука и икомомика. ISBN 978-954-21-0425-4.

Гълъбов, Мирослав (2009) APPLICATION OF THE SOFTWARE OF MATWORKS FOR THE PROCESSING OF MEDICAL IMAGES AND DATA International scientific conference UNITECH’09, Gabrovo.

Гълъбов, Мирослав (2009) PROBLEMS CONCERNING THE VISUALIZATION OF IMAGES AND THE FORMATION OF THREE-DIMENSIONAL FRAME WITH 3D-DISPLAYS 12 th International Conference on Interactive Computer aided learning 2009, Villach, Austria.

Гълъбова, Даринка (2009) METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS Proceedinds of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Edication, 22-26 apil, Plovdiv, Bulgaria.

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) - (Първа част. Осева симетрия и нейните свойства), София, Сп.Математика и информатика. кн. 4.

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас)-(Трета част. Транслация. Еднаквости) София, Сп.Математика и информатика. кн.6

Гълъбова, Даринка (2009) Гълъбова, Д., М.Бейков. Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас)-Втора част. Ротация и централна симетрия) София, Сп.Математика и информатика. кн.5

Гълъбова, Даринка (2009) Иновативна образователна технология «Къща на текстовите задачи» в подготвителна група/клас София, Сп. Предучилищно възпитание, кн.7

Гълъбова, Даринка (2009) Иновационни интерактивни методи и техники при работа с учебни помагала по математика (върху примера на дидактична система “Моливко») София, Сп. Дом, дете, детска градина, кн. 5

Гълъбова, Даринка (2009) Интегративните функции на учебното портфолио като форма на организация на учебно-познавателната дейност на студентите–бъдещи учители по математика» В.Търново,Сборник «Интегративните връзки на обучението по математика» (по проект от фонд НИ-ВТУ)

Гълъбова, Даринка (2009) Концептуален модел “Приказна математика от 3 до 7 г.” за педагогическо взаимодействие в смесена разновъзрастова група Русенски университет и Съюз на учените-гр.Русе, Сборник с доклади от научната конференция, посветена на Деня на народните будители

Гълъбова, Даринка (2009) Модулно-блоково проблемно обучение и модернизация на висшето педагогическо образование София, Сп. Педагогика, кн.1-2

Гълъбова, Даринка (2009) Нагледно-действена аритметика по метода на Монтесори София, Сп.Начално образование, кн.6

Гълъбова, Даринка (2009) ОВЛАДЯВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТРИКОВЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ МАТЕМАТИКАТА В.Търново, Сборник "25 години Педагогически факултет на ВТУ"-Юбилейна национална научно-приложна конференция

Гълъбова, Даринка (2009) Теория и методика на формирането на математически представи у децата от детската градина (ІІ допълнено издание на учебник) В.Търново, изд.Слово

Гълъбова, Даринка (2009) Технологичен интерактивен модел “Сюжетно планиране” на задължително-регламентирана педагогическа ситуация по математика (Тема “Движение в лабиринти”за 6-7г. деца) София, Сп. Предучилищно възпитание, кн 8

Гърбачева, Анелия (2009) L’apprentissage individualise - (dans le contexte de l’education integree en Bulgarie) Bern, Suisse

Гърбачева, Анелия (2009) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители http://e-psychoeducation.eu

Гърмидолова, Мариана (2009) The art education system in Bulgaria. //2nd International Colloquium MOTIVATION FOR INNOVATION AND CREATIVITY OF YOUTH - MICY, Ljubljana and Piran, Slovenia, Ljubljana, Slovenia.

Гърмидолова, Мариана (2009) The role of the interactive teaching in fine arts for the development of the intercultural communication. // Intervention Through Art Education. Gratz. Austria

Гърмидолова, Мариана (2009) Изобразително изкуство – 8 клас. издателство Азбуки-Просвета, София

Гърмидолова, Мариана (2009) Книга на учителя по изобразително изкуство – 8 клас, издателство Азбуки-Просвета, София

Гърмидолова, Мариана (2009) Развитието на художественото образование в България. //Международна конференция, В. Търново.

Гърмидолова, Мариана (2009) Табло по изобразително изкуство – „Глава”, издателство Просвета, София.

Гърмидолова, Мариана (2009) Табло по изобразително изкуство – „Човешка фигура”, издателство Просвета, София.

Гюлчев, Николай (2009) Композиция и художествено-изобразителната дейност на детето Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Давидов, Димитър (2009) Давидов, Д, В. Мадански, Б. Маринов. Възможности за повишаване психофизическата подготовка на студенти от НВУ „В. Левски”. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ„В. Левски”. Том 1. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. В. Търново 2009. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. В. Търново 2009.

Давидов, Димитър (2009) Давидов, Д., Г. Сергиев, Т. Давидова, Бр. Маринов. Гимнастика Издателство I&B, Велико Търново

Давидова, Теодора (2009) Давидов, Д., Т. ДАВИДОВА и колектив. Гимнастика Издателство „Ай анд Би”, В. Търново, ISBN 954-9689-36-0

Давидова, Теодора (2009) ДАВИДОВА, Т. Възрастови особености при възприемането и преодоляването на сложни ситуации от младежи и девойки Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски”- том 1, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, ISSN 954-753-035-6

Давидова, Теодора (2009) ДАВИДОВА, Т. Средства на психофизическата подготовка за действие в нестандартни ситуации Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“. Издателство „Фабер“, 2010 г. ISВN 978-954-400-422-4

Даскалова, Ярмила (2009) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, II част Паисиеви четения: Интеркултурният диалог – традиции и перспективи), Научни трудове т.46, кн.1, сб.Б, 2008, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Редакционна колегия: Доц. д-р Жоржета Чолакова, проф. дфн Диана Иванова, доц.д-р Любка Липчева, доц.д-р Красимира Чакърова, доц.д-р Елена Гетова. ISSN 0861-0029. Стр. 202-219.

Дерменджиев, Атанас (2009) Social and Cultural Geography. Space - Society - Culture. http://www.soccultgeo.eu/bg/

Дерменджиев, Атанас (2009) В памет на проф. Дончо Дончев. –В: География 21, С., бр. 3,с. 43-44. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. –В: 130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България. В. Търново, “Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5

Дерменджиев, Атанас (2009) География на националните малцинства на Китай. – В: География, 21, С., бр. 5-6, с. 55-58. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски етюди. – В: География-21, бр. 5-6, с. 61-62. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски прочит на балканските тегоби. –В: Проблеми на националната сигурност, В. Търново, ИВИС, с.146-154.ISBN 978-954-8387-62-0

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин до Варна. 100 национални туристически обекта С., Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-006-0

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин за Варна? Спрете на Свещарската гробница. –В: “24 часа”, 24. 05. 2009, с. 24.

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. 100 национални туристически обекта. С., Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-007-7

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. Главоболието спира на белите камъни. –В: “24 часа”, 2. 06. 2009, с. 15.

Дерменджиев, Атанас (2009) Проблемы общественной географии в Болгарии. /Съавтор/. –В: XV Кирилло-Мефодиевские чтения, Смоленск, Изд. “Универсум”, с. 73-78. БББ67-Ч 546

Дерменджиев, Атанас (2009) Регионални различия в Република Башкортостан. Икономогеографски анализ. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, т. 3, Велико Търново, с. 522-536. ISBN 978-954-524-713-2

Дерменджиев, Атанас (2009) Съвременни аспекти на обществената география. –В: География, 21, С., бр. 2, с. 9-13. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Тестове по география на България. /съавтор/. С., Сиела, 344 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиева, София (2009) Когнитивни и емоционални аспекти на социалния статус в горна предучилищна възраст В: Маджаров, Г., съст., Психология 2009, Колективна монография, УИ "Св. св. Кирил и Методий, Велико Търново, 2009 г.

Дерменджиева, София (2009) Медийна среда и проекции на насилието в играта на децата от предучилищна възраст (социално-педагогически аспекти) В: „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2009.

Дерменджиева, София (2009) НЕ ТЕ ОБИЧАМ ВЕЧЕ! Негативни преживявания в предучилищна възраст и ефективност на познавателното взаимодействие Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2009 г., (стр. 222)

Дерменджиева, София (2009) Негативните преживявания в предучилищна възраст като фундаменти на социалното знание В: „Новые измерения современного мира”, Міжнародна научна Інтернет-конференція, http://www.conference.mdpu.org.ua/ viewtopic.php?t=969&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight, Мелiтопольсъкий державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2009

Дерменджиева, София (2009) Прагматиka на познавателното взаимодействие в предучилищната възраст В юбилеен сборник "25-години ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на Великотърновски университет" Велико Търново, 2009

Дерменджиева, София (2009) Психологопедaгогическа подкрепа на деца от предучилищна възраст, отглеждани в системата на държавна грижа В: Годишник “Наука – Образование – Изкуство” на Съюза на учените - клон Благоевград, 2009

Дерменджиева, Стела (2009) Cultural Tourism in Teaching Process. The Third Economic Conference for Coperation between Egipt and Bulgaria. [Abstract, oral presentation paper], Suez Canal University, Ismailia, Egip.

Дерменджиева, Стела (2009) Modern Education in Bulgaria and Geographic Culture, THE 4TH World women university presidents forum (WWUPF) – Nanjing, China, 2009, p. 5-9, ISBN 86-25-86179990

Дерменджиева, Стела (2009) St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. THE 4th World Women University President Forum (WWUPF), Communication University of China, [Abstract, oral presentation paper], Nanjing, China, 2009, р. 5 - 9.

Дерменджиева, Стела (2009) The Ekolоgical Environment and Development Strategy of Universities, WWUPF. Abstract, oral presentation paper, Nanjing, China.

Дерменджиева, Стела (2009) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, М. Пенерлиев, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев). УИ Стопанство, с. 211, ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2009) Колекция България - загадки от вековете. 100 национални туристически обекта. От Пазарджик до Петрич. Том ІХ. С. Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN: 978-954-574-008-4.

Дерменджиева, Стела (2009) Новите образователни технологии и географското образование. –В: Втора национална научна конференция с международно участие „Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи”, Русе, c. 145 - 151.

Дерменджиева, Стела (2009) Проектно базираното обучение по география и икономика. (Дерменджиева, С., Б. Димитрова). –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. 3, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 554 - 572. ISBN 978-954-524-713-2

Дерменджиева, Стела (2009) Река Дунав – „наша” историко-географска културна граница? (Дерменджиева, С., К. Мутафова). –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. 3, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 479 - 496. ISBN 978-954-524-713-2

Дерменджиева, Стела (2009) Тестове по география на България. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова) С., Сиела, четвърто преработено и допълнено издание, 300 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Джанфезова, Таня (2009) Dzhanfezova, Tanya. Towards an interpretation of pintaderas: questions and possibilities for their use. // Signs of Civilization: The Neolithic Symbol System of Southeast Europe. Papers from the International Symposium in Novi Sad, May 25-29, 2004 / J. Marler, M. R. Dexter - Sebastopol, 2009, CA 95472, USA, p. 145-160. Sebastopol, USA

Дживтерева, Светла (2009) Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен "доктор". УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново също и В: Онгъл. Електронно списание. Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология., г. ІІ., 2010, бр. 2 ISSN 1314 - 3115

Дживтерева, Светла (2009) Параметри и социални функции на гатанковото прение сб. Българската Vita Sexualis. ИК “Род”, 2009, с. 26-36, ISBN 978-954-476-046-5 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=230325

Дилова-Нейкова, Цветанка (2009) Дилова-Нейкова, Цв. (2009) "Многостранна насоченост на плувната подготовка на състезатели по плуване". Международна конференция 25 години Педагогически факултет. Велико Търново, 2009. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Турново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2009) Дилова-Нейкова, Цв., П. Паздерков (2009) "Развитие на бързината при 14-16-годишни плувци". Педагогически алманах. Велико Търново, 2009. Педагогически алманах. ВТУ "Св. св. Кирил и методий"

Димитров, Димитър (2009) “The multicoloured face of Byzantine humanism” Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм (В. Търново)

Димитров, Димитър (2009) „За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV (В. Търново)

Димитров, Димитър (2009) „Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство” България, земя на блажени..In memoriam Professoris Iordani Andreevi (В. Търново)

Димитров, Димитър (2009) „Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?” : България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. III (В. Търново)

Димитров, Добромир (2009) Поглед към богословието на личността в контекста на постмодерната криза на общността Място за Бъдеще

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2009, 48 с. Велико Търново, София

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. В. Търново, 2009, 495 с. София, Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Семантични особености на глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей (А–М). // Проглас. Кн. 2, 2009 (год. XVIII), 68–80. Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Синтактични конструкции в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Slavica XXXVIII, Debrecen, 2009, 13–20. Дебрецен

Димитров, Камен (2009) Системата на причастията в среднобългарския превод на словата на авва Доротей – специфика на превода и функция в изречението. // Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, 309–320. Велико Търново

Димитров, Слави (2009) Ангола: Най-динамично развиващата се африканска икономика Сп. „Икономика“, №1, 2009, 70-73.

Димитров, Слави (2009) Възможности за интегриране на българското земеделие в Европейския съюз и опитът на Португалия Научно-практическа конференция на Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив, филиал Велико Търново, 2009, 191-201.

Димитров, Слави (2009) Възникване и развитие на автономните общности на Испания “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, 657-675.

Димитров, Слави (2009) Градовете на България Издателство "Ковачев", Силистра, 2009, 302 с.

Димитрова, Боянка (2009) Проектно базирано обучение по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІІ - УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-713-2

Димитрова, Боянка (2009) Тестове по география на България Сиела, четвърто преработено и допълнено издание, 300 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Димитрова, Веска (2009) Кирилова, Веска. Réflexions sur l’acquisition de la compétence socioculturelle en langue étrangère. - В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2009 - с. 17-26. ISBN: 978 – 954 – 524 – 673 – 9. В. Търново

Димитрова, Димка (2009) Български език за 8 клас, задължителна подготовка София: Анубис, 2009. с. 160. ISBN 978-954-426-826-8

Димитрова, Димка (2009) Български език за 8. клас София: ИК „Анубис”, 2009, с. 118. ISBN 978-954-426-855-8

Димитрова, Димка (2009) Изграждане на смисъл при възприемане на текст В: Отклонението като норма (Сборник в чест на проф. Р. Йовева), УИ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2009

Димитрова, Димка (2009) Изучаване на сложните прилагателни имена в уроците по български език В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. Д. Чизмаров. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 73-77. ISBN 978-954-524-674-6.

Димитрова, Димка (2009) Юбилеен сборник Проглас, 2009, №1, 144-148. ISSN 0861 7902.

Димитрова, Илияна (2009) Поетика на всекидневието в разказите на Константин Константинов. Проглас, кн.2, 2009 (год. XVIII), 32-47. ISSN 08617902

Димитрова, Илияна (2009) Присъствия на родното (модели и трансформации) в повестта „Преди да се родя и след това” на Ивайло Петров. 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник. В. Търново 2009, 283-290. ISBN 978-954-524-673-9

Димитрова, Любка (2009) (Не)нови деривационни предизвикателства в системата на деятелните съществителни имена за лица Граматика и семантика (Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина) Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-724-8, Велико Търново 2009, с. 79 – 88.

Димитрова, Любка (2009) Някои закономерности в оценъчната дейност на автора повествовател в ретроспективен текст (Върху материал от „Време под линия” на Иван Динков) Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986) Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-674-6, Велико Търново, 2009, 39 – 48.

Димитрова, Любка (2009) Опит за лингвистичен прочит на нонфикшън литература (Върху материал от мемоарите на Недялко Йорданов „Здравей, аз” и „От себе си не си отивай” Словото е отражение на живота (Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф.д-р Христина Станева) Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-693-7 Велико Търново 2009, с. 68 – 80

Димитрова, Любка (2009) Професор дфн Станьо Георгиев на 80 години Граматика и семантика (Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина) Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-724-8, Велико Търново 2009, с. 13 – 18.

Димитрова, Марийка (2009) Dimitrova, Marijka. Die Stellenanzeige als Anlass zur natuerlichen Sprachproduktion im DaF-Unterricht. В: сп. Чуждоезиково обучение, 6/2009, София, с. 40-46. ISSN 0205 – 1834

Димитрова, Марийка (2009) Димитрова, Марийка и др.(съставителство и превод): Петезичен тематичен Бизнес речник ИК „Колибри” София, 2009, 398 с. ISBN 978 – 954 – 529 – 465 – 5

Димкова, Росица (2009) Димкова, Р., Д. Николов. Рационалният начин на живот – верният път към здравето. ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Педагогически алманах 2009, В. Търново.

Димкова, Росица (2009) Димкова, Р., М. Старделова. Персонална тренировъчна програма за подобряване на физическото състояние на организма. ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Педагогически алманах 2009, В. Търново.

Димкова, Росица (2009) Димкова, Р., Многостранно двигателно обучение и специфика в тренировъчната подготовка по минихандбал. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр. 2, с. 69, С.,2009.

Доврамаджиева, Христина (2009) Превод и междукултурен диалог гр. Велико Търново

Дойков, Йордан (2009) Механизъм на вземане на решение по националната сигурност (1947-1971 г.) и членството на България в Организацията на Варшавския договор Сборник на международна научна конференция „100 години независима България: стълбовете на държавността” на Центъра за военна история и поуки от практиката, факултет „Национална сигурност и отбрана” на

Дойков, Мартин (2009) Еврорегион Русе-Гюргево като предпоставка за развитието на икономическа ос от Карпатите до Стара планина. Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 48, серия 5.2, Европеистика, Русе, 2009 г., стр. 63-69, ISSN 1311-3321.

Дойков, Мартин (2009) По стъпките на Елиас Канети в Манчестър. “Алманах за историята на Русе”, Том ІХ, Русе, 2009 г., стр. 166-170, ISSN 1312-0980.

Донев, Владимир (2009) Антифашистката проза. Две версии Социалистически канон/ алтернативен канон. София, 2009, с. 218-253.

Дончев, Антон (2009) Дончев, А. Ескиджумайският панаир в периода 1830-1868 г. – сб. „130 години модерна българска държавност (Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование)”, ВТУ, 2009, с. 333 - 342. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.

Дончев, Ивайло (2009) Дидактическите тестове в обучението по обектно ориентирано програмиране Сборник научни трудове от научна конференция на Шуменския университет, декември 2008, стр. 278-281, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009

Дончев, Ивайло (2009) Дончев І. П., Тодорова Е. С., Операції з об’єктами й комунікація між об’єктами у навчанні об’єктно-орієнтованому програмуванню. Вістник ВПІ, №1. с.98-101.

Дончев, Ивайло (2009) Дончев, И., Систематизиране на специфичните за C++ трудности в обучението по обектно-ориентирано програмиране, сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 София

Дончев, Ивайло (2009) Систематизиране на специфичните за C++ трудности при усвояване на понятията клас и обект в обучението по програмиране Proceedings of the Thirty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 1-5, 2009, pp. 257-267

Дончева, Иванка (2009) Бракът и брачните ритуали в Древна Гърция. – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. III. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 46-78; ISBN 978-954-524-713-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Играта на коттабос в Древна Гърция. – Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, том I. Археология и култура. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2009, с. 71-92; ISBN 978-954-423-529-1. Пловдив

Дончева, Иванка (2009) Оракулът на Зевс в Додона. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, IV. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 73-111; ISBN 978-954-524-718-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Строителна керамика с печати от античната крепост „Ковачевско кале”. – Юбилеен сборник "45 години Филологически факултет". Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 58-68; ISBN 978-954-524-673-9. Велико Търново

Дочев, Пепо (2009) Пирински песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2009) Родопски песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Educational Mathematical Internet Games for Pupils of Preschool and Primary School Age MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, 16 – 20 September, 2009, pp. 71-77, ISBN 978-9989-646-40-9

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age Научна конференция „25 години Педагогически факултет”, 6-7 ноември 2009, 435-439.

Енчев, Тодор (2009) H Sygxroni agiografiki tehni sth Voulgaria. Първи международен симпозиум за православно иконографско изкуство,Солун, 18-22.05.2009.

Енчев, Тодор (2009) За надписите върху обкова на евангелието от храм "Св. ап. Петър и Павел" във Велико Търново". Слово и Образ, бр. 1, 2009, Велико Търново, 71-75. ISSN: 1313-8022

Жеков, Живко (2009) Jekov, J. The Stratagem of Epaminondas. Thracia XVIII. In Memoriam Alexandri Fol. Sofia, 2009, 311–318, ISSN 0204–9872.

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум Велико Търново, 14 – 16 октомври 2004, Велико Търново, 2004 (Търновска книжовна школа, 8). Наука, 1, 2009, с. 87, ISSN 0861 3362

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Ролята на конницата във военното дело в Елада през V в. пр. Хр. Сборник в памет на професор Велизар Велков. С., 2009, 124–128.

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Тактиката на хоплитската фаланга през V век пр. Хр. – сп. Епохи, ХV, 1 – 2, 2007 (2009), 35–44, ISSN 1310 – 2141

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІІ, (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков). Научна конференция 31 октомври 2008 г. Велико Търново, Велико Търново, 2009, 34–41, ISBN 978-954-524-713-2.

Жеков, Живко (2009) Жеков, Ж. Хоплитската фаланга – формиране и развитие. сп. Исторически Преглед, LXV, 5 – 6, 2009, 3–15, ISSN 0323 – 9748.

Жеков, Живко (2009) Жеков, Живко. Създаване и организация на македонската фаланга Минало, София: ЕООД "Юруков", 2009, № 1, с. 8–16, ISSN 1310 – 3415

Звалена, Елеонора (2009) Žánrové dimenzie biblickej epištoly Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

Звалена, Елеонора (2009) Žánrové parametre evanjelia In Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov konaného 8. – 10. 11. 2006 v Častej – Papierničke. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave

Здравков, Здравко (2009) Ролята на семейството при ромите – етнографски поглед Сб. „Нови изследвания в ромологията“

Здравков, Здравко (2009) Семейна и родствена организация при циганите – преглед на научните изследвания Сб. „Дни на науката 2008”

Здравкова, Боряна (2009) Практическото обучение на социалните педагози в контекста на професионалното образование Педагогика, 2009, кн. 9-10, с. 102-110. ISSN 0861-3982

Златев, Иван (2009) Особенности определения семантического значения эмотивных междометий в письменном тексте // Великотырновски университет “Св.св Кирил и Методий”. Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Велико Търново, 2009. с. 43-45. ISBN 978-954-524-673-9. Велико Търново

Златева, Добринка (2009) Световният икономически лабиринт. Лекционен цикъл по Международна икономика Фабер, В. Търново

Иванов, Здравко (2009) Историческо пространство и историческо време В. Търново, Сб. "Диоген" - Философия, история политика, с.27-33

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Война de jure и (или) война de facto: Походът на император Фридрих през Балканите (1189-1190).// Военноисторически сборник. – София: Военно издателство, 2009, кн. 4, с.14-20. ISSN 0204-4080 София

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Войната в илюстровани готически манускрипти от периода XIII-XV в. – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, – 237 с. ISBN: 9789545246944 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Морската война в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в.// Годишник на Военноморския музей- Варна. – София : НВИМ, 2009, т. VII., с. 92-102. ISSN - 1311 - 8587 Варна

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Обсадите в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в.// България, българите и Европа – мит, история, съвремие./ Редакционна колегия: доц. д-р Димитър Димитров, проф. дин Велико Лечев, доц. д-р Красимира Мутафова и др. – Велико Търново, 2009, т. III, с. 205–221. ISBN 978-954-524-713-2 Велико Търново

Иванов, Людмил (2009) Popeska, B.,G. Georgiev, R. Hadzic, L., PETROV (2009) Comparative analyze for the rezults and structural diferences in movments from motor tests for evaluation at exactness, implemented in the children at Трудове на Великотърновския университет, 25 години Педагогически факултет, с. 495

Иванов, Людмил (2009) Алексовска, Л., Л. ПЕТРОВ (2009) "Разлики в нивото на някои интелектуални способности между спортистите от колективните и индивидуални спортове" Трудове на Великотърновския университет, 25 години Педагогически факултет на Великотърновския университет, с. 500.

Иванов, Людмил (2009) Момчилова, А., Л. ПЕТРОВ (2009) „Съвременни подходи за ранна спортна специализация на подрастващи”, Сборник трудове „Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, с. 6-9

Иванов, Людмил (2009) ПЕТРОВ, Л., И. Нейков (2009) "Физическо развитие и работоспособност при 9-10 годишни ученици, занимаващи се с тенис" Трудове на Великотърновския университет, 25 години Педагогически факултет на Великотърновския университет с. 624

Иванова, Людмила (2009) Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. Пловдив:Летера 2009. ISBN 978-954-516-635-8

Иванова, Людмила (2009) Anthroponyme in und zwischen den Kulturen Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. (Hg.) N. Burneva et al. Dresden: Thelem, S. 45-63 ISBN 978-3-939888-83-3

Иванова, Людмила (2009) Der Uebersetzungsunterricht als Buehne der Sprach- und Kulturbegegnungen H. Caspar-Hehne, I. Schweiger (Hg.), Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Interkulturelle und kulturkontrastive Perspektiven. Universitätsverlag Göttingen 2009, ISBN 978-3941875-46-3 (стр. 57-68).

Иванова, Людмила (2009) Да общуваме на български. Български език за чужденци. Втора част. В. Търново: Фабер ISBN 978-954-400-110-0 (180 стр.)

Иванова, Людмила (2009) Оценяването като феърплей М Генова и др. (ред.), Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Икономически университет-Варна: Издателство „Наука и икономика”. Варна 2009, ISBN 978-954-21-0425-4 (стр. 205-212).

Иванова, Людмила (2009) Хуморът в диалога между културите сп. Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, кн. 1, стр. 167-171

Иванова, Мария (2009) Обичайното семейно и наследствено право и законодателството на българската държава (1878-1944 г.) В: 130 години модерна българска държавност. В. Търново, 240-253.

Иванова, Мария (2009) Ролята на географията при изучаването на етническите общности В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т.ІІІ. В. Търново, 497-500.

Иванова, Милена (2009) „Zur Konstitution der Märchensemantik am Beispiel des Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ und dessen Übersetzung ins Bulgarische“. In: Юбилеен сборбик 45 години Филологически факултет. Университетско издателство, В. Търново, 2009.

Иванова, Милена (2009) „Goethes Kunstmärchen als Prototyp eines beliebten Genres“. In: "Kollektives Gedächtnis in deutschsprachigen Erzählungen". Reihe "Germanistische Studien". PIC-Verlag, Veliko Tarnovo, 2009.

Иванова, Милена (2009) „Märchen übersetzen- Übersetzungsfälle und Übersetzungsstrategien“. In Translation. Bulgarisch-deutsche Perspektiven. Hrsg. von Nikolina Burneva, Ana Dimova, Lyudmila Ivanova, Reneta Kileva-Stamenova. Thelem-Verlag, Dresden, 2009. ISBN: 978-3-939888-83-3. S.131-152.

Иванова, Ралица (2009) Die Ästhetisierung des Bösen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (B. Kirchhoff, P. Handke, P. Rosei). In: Jubiläumsband zu Ehren von Prof. N. Dakova, Hg. von Svetlana Arnaudova Sofia: Universitätsverlag

Иванова, Ценка (2009) За източниците в изследванията по история на книжовния език (методологически аспекти) Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова, Шумен, Унив. изд., Anno iubilaeo, Series Linguistica 3/2009, стр. 132-139, ISSN 1313-695Х.

Иванова, Ценка (2009) За одеянието или за буквите на българския и сръбския език (исторически и съвременни ракурси) Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на сърби и българи (шести по ред двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, 2009, COBISS.SR-ID 174693900.

Иванова, Ценка (2009) Иванова Ценка, Анастасия Петрова. Международна научна конференция „Глаголната система на балканските езици – наследство и неология” (30 април до 2 май 2009 г.) Проглас, кн.2/2009

Иванова, Ценка (2009) Иванова Ценка, Кр. Мутафова. Втора научна конференция „Балканите – език, история, култура” – Велико Търново 2009 Проглас, кн. 2/2009

Иванова, Ценка (2009) Поредният тематичен проект на преподаватели от Велико Търново и Ниш. (Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба. Авторски колектив, Великотърновски университет, Филологически факултет – Университет в Ниш, Философски факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, 186 стр.) Проглас, кн.1/2009

Иванова, Ценка (2009) Ясмина Буква. Кратки хумористични разкази (Писмо, И те така, Велики петък, Толерантност, С еленов скок – ходом марш!) © Електронно списание LiterNet, 13.01.2009, № 1 (110);

Игнатов, Георги (2009) Журналистиката в мрежата - алтернатива или допълнение на традиционните медии. Трудове на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Обществени комуникации и информационни технологии, Т. 1, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 281 - 301.

Игнатов, Георги (2009) Телевизионното съдържание в мрежата – форми на обхват. Седма национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 21 - 22 ноември 2008, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 306 - 313.

Игнатова, Анка (2009) Документалното наследство на българската армия – основни аспекти 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 288-307. ISBN 978-954720-0

Илиева, Мария (2009) Един учебник по българска морфология от ХХІ век. Рецензия за монографията на Руселина Ницолова Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008. 524 с. // Проглас, В. Търново, 2009, №1, 152– 155.

Илиева, Мария (2009) Показателните местоимения за лица в стиловете на българския език. – В: Словото е отражение на живота. Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, 124 – 139. Велико Търново

Йовевска, Мариана (2009) Кара Георги и автократичният модел на управление в Сърбия (1804-1813). Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. ДИН Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2009, с. 139-155.

Йовевска, Мариана (2009) Проникване на конституционализма на Балканите. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 11. С. 2009, с. 113-123

Йорданов, Даниел (2009) Трето-шести час (забравените обичаи на Църквата). Слово и образ, В. Т., 1/2009.

Йорданов, Стефан (2009) Античността, Ренесансът и раждането на модерната демокрация. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов: 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, 458–477

Йорданов, Стефан (2009) Към проучването на историческите процеси на политогенезис в древен Египет. Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Том I. Велико Търново: Издателство ФАБЕР, 2009, 35–63

Йорданов, Стефан (2009) Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология. Библиография, историографско и проблемно-теоретично проучване. Част първа. Въведение в проблематиката. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2009, 547 с.

Йорданова, Даниела (2009) Основни задачи на хоспитирането по български език в I-IV клас Научна конференция с международно участие. 25 години Педагогически факултет. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009.

Йорданова, Даниела (2009) Рецензия на "Реалности в образователния процес в началното училище (квалификационно-образователна дейност с начални учители)", А. Кръстева, З. Чакалова. В. Търново, сп. "Педагогически алманах"

Йорданова, Даниела (2009) Семейството като фактор за формиране на детската езикова култура и университетското образование Международна научно-практическа конференция на тема: "Хуманизация и демократизация на университетското образование. Китен, 2009.

Йорданова, Даниела (2009) Система на практическото обучение на студентите педагози в началните класове Годишна университетска научна конференция на НВУ "В. Левски"

Калчев, Калчо (2009) Бесарабски българи-опълченци, удостоени за повишаване в офицерско звание по време на руско-турската война (1877 – 1878 г.). [Сто и тридесет] 130 години от руско-турската война (1877 – 1878) и освобождението на България. - В. Търново, с. 102-114.

Калчев, Калчо (2009) Българската етническа общност в Бесарабия (XIX – XX в.). Възникване, развитие, принос в общонационалните процеси. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - 262 с.

Караиванова, Бинка (2009) Клавирните миниатюри на Димитър Ненов като проекция на стила му сп. Педагогически алманах. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, № 1, с. 241-273, ISSN 1310-358X

Караиванова, Петя (2009) Педагогическото общуване – средство за реализиране на личностно ориентиран модел на взаимодействие „дете – среда” В сб. „Дни на науката 2008”, Фабер, Велико Търново, 2009

Караиванова, Петя (2009) Психолого-педагогически проблеми при възпитаване на готовност за социалната позиция „ученик” у пет-седемгодишните деца Педагогически алманах, Велико Търново, 2009, № 2

Карамихова, Маргарита (2009) Talking War, “Seeing Peace: Approaching the Pilgrimage of Krastova Gora (Bulgaria). History and Anthropology, Vol 20, N 3, Special Issue: Ethnographies of “Divine Interventions” in Europe. Guest editor: G. Valtchinova, Routledge, Taylor & Francis Group. Pp.339-362. Routledge, Taylor & Francis Group

Карамфилова, Петя (2009) Книжовниците от XIV-XV век за делото на Кирил и Методий Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian (Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej). Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3

Кацарски, Александър (2009) Закон за търговския регистър : Тематичен коментар Ciela, 204 с., ISBN 978-954-28-0178-8

Кацарски, Александър (2009) Търговски закон: сборник нормативни актове Сиела, 429 с. ISBN 978-954-28-0517-5

Кацарски, Александър (2009) Удоcтовepeниe зa зaконоcъобpaзноcт в бългapcкото тъpговcко пpaво В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев, Сиела, 696 с., ISBN 978-954-28-0506-9

Кильовска, Ваня (2009) Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква” Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква”, ИВИС, Велико Търново 2009

Киров, Димитър (2009) 21. Catholicity (Sobornost) versus Secularization and Globalization. In coll.: Postmodernity – Friend or Foe? Utrecht-Timisoara

Киров, Димитър (2009) 22. Слово и образ, сп. Слово и образ, В. Търново, 1/2009, с. 3-7 Велико Търново

Киров, Димитър (2009) Словото Божие като Откровение. В сб.: Трансцендентални езици на метафизиката. Благоевград

Коева, Янка (2009) Empirische Fehleranalyse bei der Übersetzung von Fachtexten (Bedienungsanleitungen Deutsch – Bulgarisch). In: Burneva, N. u.a. (Hg.): Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Dresden: Thelem (S. 285 – 295), ISBN 978-3-939888-83-3 Германия, Dresden: Thelem

Коева, Янка (2009) IDIAL. Deutsch lernen in Bulgarien.

Коева, Янка (2009) Инструкции към текстовете за слушане (с разбиране) в учебните комплекси по немски език като чужд. В: Чуждоезиково обучение, кн. 4. София: Министерство на образованието и науката (с. 3 - 17), ISSN 0205 - 1834 София: Чуждоезиково обучение

Коева, Янка (2009) Инструкциите в учебните комплекси по немски език и проблемът за четенето и разбирането. В: Георгиев, Лъчезар и др. (изд.): Библиотеки, четене, комуникации. В. Търново: Университетско издателство (с. 335 - 347), ISSN 1313 - 8138 В. Търново: Университетско издателство

Коева, Янка (2009) Текстолингвистични особености на инструкцията в учебните комплекси по немски език. В: Тенева, Т. и др.: Отклонението като норма. Шумен: Университетско издателство „Епископ К. Преславски” (с. 254 – 264), ISBN 978-954-577-538-3 Шумен: Университетско издателство „Епископ К. Преславски”

Колев, Николай (2009) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция чрез прилагане на теоремите на Лопитал Научна конференция с международно участие-25 години Педагогически факултет,6-7 ноември,2009

Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ

Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ

Колева-Златева, Живка (2009) О смешивании этимологических гнезд омонимичных звукоизобразительных слов Slavica XXXVIII, Debrecen,19–34.

Константинов, Казимир (2009) Заклинателни молитви върху оловни амулети в средновековна България и паралелите им в требници от средновековна Сърбия. В: Зборник Радова Византолошког института, Т. 46. – Белград, 2009, с. 341-350.

Константинов, Казимир (2009) Заклинателни молитви върху оловни амулети от средновековна България и паралелите им в Требници от средновековна Сърбия. В: Зборник радова Византолошког института : Recueil des travaux de lꞌInstitut dꞌÉtudes Byzantines, № 46, 2009, с. 341–350.

Константинов, Казимир (2009) Заклинателни молитви върху оловни амулети от средновековна България и паралелите им в требници от средновековна Сърбия. В: Зборник радова Византолошког института : Recueil des travaux de lꞌInstitut dꞌÉtudes Byzantines, 2009, № 46, с. 341-351.

Константинов, Казимир (2009) Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. В: София, 2009. - 128 с.

Константинов, Казимир (2009) Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. В: София, 2009. - 128 с.

Константинов, Казимир (2009) Оловен амулет с глаголически текст. В: Кирило-Методевски студии : Средновековието в огледалото на един филолог : Сб. в чест на Светлина Николова, 2009, № 18, с. 385-397.

Константинова, Микрула (2009) Френско-български речник в два тома Изд. Габеров

Косев, Светослав (2009) A TRAINING MODEL OF A 3D COMPUTER GRAPHICS Сборник. Научна конференция. Съвременно образование и чужд език. Астарта. Велико Търново. ISBN 978-954-350-084-0

Косев, Светослав (2009) ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯТ ЗРИТЕЛЕН ЛЪЧ ВЪВ ВЕРТИКАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - Велико Търново Велико Търново, изложбени зали "Рафаел Михайлов"

Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - КАРЛОВО Карлово - галерия А1

Косев, Светослав (2009) СВЕТЛОСЯНКАТА В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2

Косев, Светослав (2009) ТРИИЗМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРОСТРАНСТВО И ИЛЮЗИЯ. Сборник. Научна конференция “Проблеми на съвременното обучение по рисуване”, сборник Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново

Костова, Людмила (2009) Getting to Know the Big Bad West? Images of Western Europe in Bulgarian Travel Writing of the Communist Era (1945 – 1985). In: Balkan Departures. Travel Writing from South Eastern Europe. Ed. Wendy Bracewell and Alex Drace-Francis. pp. 105-36. 978-1-84545-254-4 (hdb); 9781845457884 (pb) Oxford: Berghahn Books

Костова, Людмила (2009) Viewing Mozart and His Magic Singspiel through Seriocomic Spectacles: W. H. Auden’s “Metalogue to The Magic Flute”. In: Mozart in Anglophone Cultures.Ed. Sabine Coelsch-Foisner, Dorothea Flothow and Wolfgang Görtschacher. pp. 159-73 ISBN 9783631562567 Frankfurt, Main: Peter Lang

Костова, Росина (2009) Kostova, Rossina. Bulgarian Landscapes in Medieval Studies : The Last Fifteen Years // Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest : Central European University, 2009, 15, p. 177-195. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (2009) Kostova,Rossina. Minorities and foreigners in Bulgarian medieval towns 12th -14th c : Literary and archaeological fragments // Segregation - Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe / Derek Keene, Balázs Nagy, Katalin Szende Farnham - Burlington: Ashgate Publishing Ltd., 2009, p. 135-153. ISBN 9780754664772

Костова, Росина (2009) Kostova,Rossina. Settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 11th c. // Годишник на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” : Международен научен симпозиум "Византия и славяните", 12-14 май 2006 г. / Аксиния Джурова и др. София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2006 (2009), 95 (14), с. 129-147. ISSN - 1311-784X

Костова, Росина (2009) Костова, Росина. Патронаж и манастирска география в България през втората половина на ІХ и Х в. // LAUREA : In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І / Бони Петрунова и др. София : Национален археологически институт с музей, 2009, с. 199-215. ISBN 978-954-92395-1-5

Крумова, Калояна (2009) Въздействие на заниманията със спортна гимнастика върху структурните характеристики на детския организъм. сб.Научна конференция с международно участие „25 години педагогически факултет”, стр.564-568, В.Търново

Крумова, Калояна (2009) Динамика на пулсовата честота при 7-8 годишни деца практикуващи спортна аеробика сб.Спорт и наука

Крумова, Калояна (2009) Корелационно-структурна зависимост на тестовете при начална подготовка в спортната аеробика сп.Спорт и наука

Кръстева, Антония (2009) Iнтерактивнi форми навчання студентiв. В: Збiрник наукових праць. Iзмаiльського державного гуманiтарного унiверситету. Iзмаiл - Украйн , с. 46.

Кръстева, Антония (2009) Електронни тестове за дистанционно обучение www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2009) Интелектуалното развитие и критическото мислене на учениците – връзки и зависимости сп. Педагогика, № 9-10, с. 111.

Кръстева, Антония (2009) Интерактивността по посока развитие на критическо мислене у учениците от началното училище сп. Начално училище, № 1, с. 64.

Кръстева, Антония (2009) О мышление и самостоятельности в обучени младшекласстиков В: Международной научной конференции “Ученик как субект образовательного процесса”, ГОУ ВПО Ульяновский государственный педагогический университет. Москва – Ульяновск, с. 5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) School and Family as Partners In: The 2009 Asian-Pacific Forum on Sociology of Education: Social Change and Educational Reform. Conference Proceedings. Taiwan. pp. E-3-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Аспекти на социалната работа със семейства в България и в света Педагогика, 9-10, с. 71 - 85. ISSN: 0861-3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Произведенията на религиозното изкуство и учениците в неравностойно социално положение В: Milosavljevic, L., Jovanovic, N. § Stjepanovic – Zaharijevski, Dr. (preredili) Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Nis: Centar za socioloska istrazivanja. с. 429 – 438. ISBN: 978-86-7379-179-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2009) Стремежът за изява, насилието в училище и арт-терапията В: Milosavljevic, L., Jovanovic, N. § Stjepanovic – Zaharijevski, Dr. (preredili) Protivurecnosti socijalizasile mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira. Nis: Centar za socioloska istrazivanja. с. 259 – 271. ISBN: 978-86-7379-179-1.

Кутева-Цветкова, Венка (2009) Социална педагогика

Кънев, Николай (2009) Византийският йерархичен модел от IX-XI в. Античная древность и средние века, вып. 39, Екатеринбург, 2009, 142-163.

Кънев, Николай (2009) За някои от причините и предпоставките, направили възможен избора на Рудолф I Хабсбург за крал на Германия през 1273 г. Юбилеен сборник с материали, посветен на шестдесет години от рождението на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В. Търново, 2009, 21-28.

Кънчева, Елена (2009) Беломъжева-Димитрова, С., Е. КЪНЧЕВА, Проучване на средствата и методите на кинезитерапия, прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит. Русе, Научни трудове "Здравна промоция и превенция", Т. 48, серия 8.1, РУ, ISSN 1311-3321

Кънчева, Елена (2009) Кънчева, Е. Технология за избор на подходяща стратегия на интегрирани маркетингови комуникации. В. Търново, Фабер, ISBN 978-954-400-422-4

Кънчева, Елена (2009) Петкова, М., Е. КЪНЧЕВА,Примерно поурочно разпределение на модул "Спортни игри" - бадминтон, за прогимназиален етап на основната образователна степен. В. Търново, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISSN 1310-358x

Кънчева, Елена (2009) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Стефка (2009) Остров Елефантина. Елефантинските папируси. Духовна култура, кн. 2/2009, с. 85–93. ISSN 0324-1173

Кънчева, Стефка (2009) Резултати от различната методология на екзегеза спрямо Ис. 52:13–53:12. Богословска мисъл 1/2009 (Традиция и съвременност в библеистиката), с. 37–59. ISSN 1310–7909.

Кънчева, Стефка (2009) Страдащият Раб Господен (Ис. 52:13–53:12) – колектив или отделна личност? Духовна култура, кн. 3/2009, с. 23–30. ISSN 0324-1173

Къцаркова, Ралица (2009) Фактори за развитие и пространствена организация на образователната система в община Велико Търново В: сб. "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", том ІІІ, В. Търново, 2009

Лазаров, Иван (2009) Богоборецът Лахана/Ивайло. - Сборник „ България, земя на блажени...”. In memoriam professoris Iordani Andreevi, В.Търново, 2009, с.59-72 В.Търново

Лазаров, Лъчезар (2009) Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър Педагогически алманах, 2009, №1, с. 110-119

Лазаров, Лъчезар (2009) Образованието в информационното общество Педагогика, 2009, № 9-10, с. 55-70

Легкоступ, Магдалена (2009) ОСНОВНИ ЛИТУРГИЧНИ СРЕДСТВА НА КАТЕХИЗАЦИЯ СПОРЕД СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ Сп. “Духовна култура”, бр. 3, Синодално издателство, С., 2009, с. 42–50.

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности Сб. доклади от конференция с международно участие „Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији на вредности културе мира“, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 2009

Легкоступ, Магдалена (2009) СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ХРИСТИЯНСКАТА КАТЕХИЗАЦИЯ Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1, 2009, с. 75–80.

Легкоступ, Пламен (2009) Аспекти на социалната работа със семействата в България и в света, (съавтор), сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 71-85, С. 2009. ISSN 0861-3982. сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 71-85, София. 2009. ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2009) Дела религијске уметности и ученици у неравномрпавном социјалном положају, (съавтор) Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1 Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен (2009) Денят на народните будители, сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 3-7, С. 2009. ISSN 0861-3982. сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 3-7, София. 2009. ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2009) Жеља за истицањем и насиље у школама и арт-терапија, (съавтор) Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1 Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен (2009) История на българската философска мисъл : От палеобалканската митология до метафизиката на исихазма. - 2009. - 380 с. : с ил. ; 21 см., Т. 1 - съставител Евлоги Данков; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5

Легкоступ, Пламен (2009) Пламен Легкоступ 2009 ISBN 978-954-07-2849-0 Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор) Книга за учителя за втора група на детската градина. ISBN 978-954-426-816-9. издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор) книга за учителя за трета група на детската градина. ISBN 978-954-426-846-6 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите. Книга за учителя за първа група на детската градина. (съавтор) ISBN 978-954-426-846-6. издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор) Учебно помагало за втора група на детската градина ISBN 978-954-426-837-4. издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор) Учебно помагало за първа група на детската градина ISBN 978-954-426-844-2. издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор) учебно помагало за трета група на детската градина. ISBN 978-954-426-814-5. издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Професорите на Великотърновския университет (Предговор на едноименния сборник – 1963-2008), Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2009. ISBN 978-954-524-692-0 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2009. ISBN 978-954-524-692-0

Легкоступ, Пламен (2009) Славянский мир: общность и многообразие – Пл. Легкоступ, Пленарен доклад, Православие и славянство – единство в многообразии, Тверской государственный университет, Тверь, 2009, ISBN 978-5-7609-0481-2 Славянский мир: общность и многообразие,Тверской государственный университет, Тверь, 2009, ISBN 978-5-7609-0481-2

Лунгарова, Пепа (2009) Култът към Марс в провинция Долна Мизия. В: Societas classica, ІV, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 112-126. ISBN 978-954-524-718-7.

Лунгарова, Пепа (2009) Свидетелства за култа към Concordia в провинция Долна Мизия. В: Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет” - УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 204-208. ISBN 978-954-524-673-9.

Мандева, Марианна (2009) Интерактивни методи в процеса на обучението по писмено етикетно общуване (втори клас) Научна конференциа на ВТУ, ноември 2009

Мандева, Марианна (2009) Модернизация на образованието и формиране на комуникативноречеви умения в 1-4 клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2009) Основни задачи на хоспитирането по български език в 1-4 клас Научна конференция на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (2009) Рецензия на "Реалности в образователния процес в началното училище (квалификационно-образователна дейност с начални учители)", А. Кръстева, З. Чакалова, В. Търново, 2009г. Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2009) Семейството като фактор за формиране на детската езикова култура и университетското образование Международна научно-практическа конференция на СУ, Педагогически факултет на тема "Хуманизация и демократизация на университетското образование".

Мандова, Искра (2009) Византийски монети в Китай през династия Тан (618–907 г.). Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет, (69-74 с.), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2009. ISBN: 978-954-524-673-9;

Мандова, Искра (2009) Китайско-арабски взаимоотношения по Пътя на коприната през VII–X век. „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV, (210-216 с.); УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2009. ISBN – 978-954-524-718-7;

Мандова, Искра (2009) Персийски и византийски монети, открити в гробове на сем. Шъ в гр. Гуюен, Китай. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие т.III“, (119-127 с.), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2009. ISBN: 978-954-524-713-2;

Манева, Марияна (2009) Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина, В.Търново

Манева, Марияна (2009) Landeskundliche Ansätze im Fremdsprachenunterricht Съвременно образование и чужд език, В.Търново

Маринов, Венцислав (2009) Илюстративната форма на работа в часовете по изобразително изкуство. "Педагогически алманах" на УИ "Св.св.Кирил и Методий"

Маринов, Венцислав (2009) Методи на обучение по рисуване,използвани в миналото. "Педагогически алманах" на УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Маринов, Владислав (2009) Субординацията между българския език и влашкия диалект в българския северозападен билингвален ареал. Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 266-270.ISBN 978-954-524-693-7

Маринов, Едуард (2009) Маринов, Е. 2009. Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия. В: Икономическите отношения между България и Русия, ред. Е. Панушев, София, ИК Фабер, с. 9-20. ISBN 987-954-400-307-4.

Маринова, Катя (2009) История и култура на Япония В. Търново

Маринова, Катя (2009) Религията в съвременна Япония В. Търново

Маринова, Мария (2009) Древната линеарна писменост като аргумент против финикийския произход на азбуката. Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий

Маринова, Мария (2009) Свещеният триножник на Балканите и в Древен Китай: Обозрение на семантичните паралели. Китай – традиция и съвременост, Институт Конфуций - София

Маринчев, Адриан (2009) “СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ, СПЕЦИФИКА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

Маркова, Гергана (2009) A Reject-Option Model for Lung Cancer Classification BALCOR 2009 September 02-06, Constanta, Romania

Маркова, Гергана (2009) Application of the software of matworks for the processing of medical images and data UNITECH - International scientific conference, 20 – 21 November 2009, Gabrovo

Маркова, Гергана (2009) Problems concerning the visualization of images and the formation of three-dimensional frame with 3d-displays Conference ICL`2009, September 23-25, 2009 Villach, Austria

Марчева, Пенка (2009) Символът през погледа на педагога (практически аспекти) Авангард Прима, С.,ISBN 978-954-323-539-1,108 с.

Матеев, Илиян (2009) 60 години от укрепването на националистите в Тайван сборник трудове „Дни на науката '2008”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 28 май 2008 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 140-151, ISBN: 978-954-400-078-2

Матеев, Илиян (2009) Зоната за свободна търговия на АСЕАН: резултат от развитието на икономическия регионализъм в Източна Азия „Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, Университет за национално и световно стопанство, София, 20-21 ноември 2008 г., стр. 294-299, ISBN: 978-954-644-028-0

Матеев, Илиян (2009) Източна Азия: икономика и политика издателство "Фабер", В.Т., 355 стр., ISBN: 978-954-400-016-5

Матеев, Илиян (2009) Икономическото чудо на Република Корея: генезис, развитие и резултати списание "Международни отношения", бр. 2, София, стр. 119-128, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2009) Индонезия - икономическият гигант на АСЕАН списание "Икономика", бр. 3, София, стр. 84-87, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2009) Регионални интеграционни обединения издателство "Фабер", В.Т., 231 стр., ISBN: 978-954-400-195-7

Мечкова, Клара (2009) Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията В. Търново,издателство АБАГАР, 2009, 230. ISBN 978-954-427-850-2

Милкова, Димитринка (2009) Основи на правото. Кн. 1. 7. прераб. и доп. изд. С., Сиела

Милчева, Амелия (2009) „Литературните митове за Мерлин, крал Артур и Граала – топика и оригиналност на интерпретациите в няколко текста от ХІІ-ХІІІ век” Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2009, 154 стр.

Минев, Тодор (2009) ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ, ГРАЖДАНСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ЕТИКА ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Минева, Милица (2009) Езикът Айну Юбилеен сборник. “45 години ВТУ”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2009, стр 172-181, ISBN: 978-954-524-673-9

Мирославска, Виргиния (2009) Z problematyki semantyki słowackich imion żeńskich o rodowodzie słowiańskim Словаците и словакистиката в България. Slováci a slovakistika v Bulharsku, София: Издателство „Стигмати“, 2009, 134 -142

Митев, Йордан (2009) Португалският модел на държавност 1910 -1974 г. "Ивис", В. Търново

Михайлов, Димитър (2009) "Табакера" - последната книга на поета. - В: Иван Динков в българската литература и култура. Кралица Маб. С., 2009, с. 129-136. У нас

Михайлов, Димитър (2009) Сюжетът на един разговор за статута на модерния поет (Пенчо Славейков - Стоян Михайловски - д-р Кръстев). - В: Стоян Михайловски, Пенчо Славейков - ракурси на модерното. Издателски център "Боян Пенев". С., 2009, с. 10-18. У нас

Михов, Милен (2009) За “белите полета” или историографски размишления за българската историография по Македонския въпрос – МПр., 2009 .№4, 27-38 София

Михова, Маринела (2009) Децентрализация на училищното образование в страните от европейския съюз Сб. 25 години Педагогически факултет, 05.11- 06.11. 2009, 85-90.

Михова, Маринела (2009) От Болонски процес към Единно пространство за висше образование - детерминанти, етапи, състояние В: Трудове на Великотърновския университет «Св. Св. Кирил и Методий, Филологически факултет, кн. 1, т. 31. – «Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и Русия (В. Търново, 28-29.05. 2009), 45- 59.

Михова, Маринела (2009) Управлението на училищното образование в контекста на децентрализацията сп. Педагогика 9-10

Михова, Маринела (2009) Училищно базирано управление – същност, особености и предимства Педагогичски алманах

Мишев, Радослав (2009) Дипломация или военно решение (Австро-Унгария на кръстопът 1912–1913). // Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев. – София : Акад. изд. „Професор Марин Дринов”, 2009, с. 185-196.

Мишев, Радослав (2009) Необходимата война. // [Сто и тридесет] 130 години от руско-турската война (1877–1878 г.) и Освобождението на България. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 9-22.

Младенов, Момчил (2009) Българската Църква и Лионската уния от 1274 г. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 3. В. Търново, 2009, 170-179.

Младенов, Момчил (2009) Отражението на Лионската уния от 1274 г. в някои старобългарски книжовни паметници. Епохи, 1-2, (2009), 101-112. ISSN 1310-2141.

Моллов, Тодор (2009) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. /Съставители: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., РОД, 2009, с. 7-14

Моллов, Тодор (2009) Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. /Съставители: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., РОД, 2009. Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 10 („Й”). Велико Търново, 2009, с. 468

Моллов, Тодор (2009) Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2009, № 4/113 (http://liternet.bg/publish/tmollov/dunav.htm, 09.04.2009).

Моллов, Тодор (2009) Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). Юбилеен сборник. 45 години Филологически факултет. /Редакционна колегия: доц. д-р Багрелия Борисова (главен редактор), проф. д-р Христина Станева, проф. дфн Пенка Ангелова, проф. д-р Паисий Христов, доц. д-р Анастасия Петрова, доц. д-р Анна Станимирова, доц. д-р Иванка Иванова Дончева, доц. д-р Иванка Янакиева Атанасова, доц. д-р Маргрета Григорова, доц. д-р Тодор Моллов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009; ISBN 978-954-524-673-9, с. 336-344

Моллов, Тодор (2009) Миторитуалните корени на две фолклорни игри (“Чиракман” и “Еременче”). Играта в културата на българи и сърби = Игра у култури бугара и срба. /Редакционна колегия: Ценка Иванова, Радослав Радев, Валентина Бонджолова, Валентина Седефчева. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009; ISBN 978-954-524-690-6, с. 9-20

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен Дойчин и Чер арапин. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 23.9.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен Дойчин и Чер арапин. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 23.9.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен лежи Катил Гьорги. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.2.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен лежи Катил Гьорги. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 26.2.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен момък - либето му играе хоро. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 13.10.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен момък - либето му играе хоро. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.10.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Босул влечи-цървул. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 3.7.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Булин глас от гроба. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.2.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Дете, обречено за цар. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 30.8.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Дете, обречено за цар. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 30.8.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Еничерче жали за дома си. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 24.5.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Еничерче жали за дома си. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 24.5.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Злояда баба. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 5.10.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Кавали свирят в усои. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 23.4.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Кольо Бързака. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 5.11.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Либето й заклали, нея на чоп хвърляли. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 14.1.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Либето й заклали, нея на чоп хвърляли. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 14.1.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Лютица Богдан. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.10.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Лютица Богдан. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 26.10.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Майка отива вместо дъщеря си за вода. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 12.9.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Мома и винари/кираджии. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 13.3.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Мома и винари/кираджии. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 13.3.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Мома иска Дойчин най-хубав. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 15.7.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Мома иска Дойчин най-хубав. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 15.7.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Мързеливи снахи на нивата. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 22.11.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Подранили и замръзнали хайдути Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 21.6.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Подранили и замръзнали хайдути Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 21.6.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Ранен/болен юнак и сестра му Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 17.8.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Ранен/болен юнак и сестра му Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 17.8.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Сестра жертва син заради брат Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 3.5.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Сестра жертва син заради брат Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 3.5.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Станеник се прочува с имане Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 1.8.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Хайдушка сватба Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 8.12.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Хан Татар Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 24.3.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Хан Татар Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 24.3.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Хубави моми бели крака мият Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 10.4.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Цар Ясен и турците Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 4.1.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Цар Ясен и турците Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 4.1.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Юнак замръкнал на Бакаджик без вода Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 7.6.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Юнак замръкнал на Бакаджик без вода Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 7.6.2009

Моллов, Тодор (2009) Хрононимът Полерания. Състояние и проблеми на българската ономастика.Т. 9. (Материали от национална конференция и кръгла маса по ономастика, проведени през юни 2006 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). /Редакционна колегия: доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова (съставител и отговорен редактор), Соня Семова (технически редактор). Велико Търново, изд. ИВИС, 2009; ISBN 978-954-8387-31-6, с. 277-284

Монева, Стела (2009) Монева, С. Военните магистратури в политическата система на Атинската демокрация. [Voennite magistraturi v politicheskata sistema na Аtinskata demokratsiya.] [The Military Magistracies in the Political System of the Athenian Democracy. In Bulgarian] В: Сб. Societas classica. T. IV. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново, 2009, с. 64 - 72. ISNB 978-954-524-718-7.

Монева, Стела (2009) Монева, С. Атинската демокрация. Практика и институции. [Аtinskata demokratsiya. Praktika i institutsii]. [Athenian Democracy. Practice and Institutions. In Bulgarian] В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” 2009, 348 с. с илюстр., ISBN 978-954-524-705-7.

Монева, Стела (2009) Монева, С. Атинското Буле. [Аtinskoto Bule]. [The Athenian Boule. In Bulgarian] В: Сб.България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. III. В. Търново, 2009, с. 19 - 33. ISNB 978-954-524-713-2.

Монева, Стела (2009) Монева, С. Средоточия политической жизни в демократических Афинах. [Sredotochiya politicheskoy zhizni v demokraticheskih Аfinah]. [Centre Points of the Political Life in Democratic Athens. In Russian] Древности, Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков, 2009. с. 80 -89, с илюстр. ISNB 978-966-86-03-89-1.

Мончев, Николай (2009) Управление на природните ресурси чрез оценяване на антропогенизацията сб. България, българите и Европа-мит, история и съвремие, ВТУ

Моцинова-Бръчкова, Милена (2009) Основни насоки в психоаналитично ориентираната работа с деца със специални нужди В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 54-64. ISSN 1310-358X

Мутафова, Красимира (2009) Антропоними на православното население в Търново и Търновско в османски документи от ХVІ в., незасвидетелствани в ономастичната справочна литература – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 9, 85–106. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА” (Великотърновски университет, 23–24 октомври 2009 г.), сп. Проглас, (в съавторство с Ценка Иванова), 191-192. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Извори за историята на град Омуртаг. Т. 1. Османски документи ХV–ХVІІІ в. Встъпителна студия, превод, коментар и показалци. Велико Търново : Издателство “Фабер”, 2009. 355 с., ISBN 978-954-400-094-3 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Никопол в османските регистри от ХVІ в. – В: „България, земя на блажени…” in memoriam professoris Iordani Andreevi. Сб. с материали от Международната конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. с. 514–534. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2009) Река Дунав – „наша” историко-географска културна граница? – В:„България, българите и Европа – мит, история, съвременност”, В:„България, българите и Европа – мит, история, съвременност”, Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ,’31 октомври 2008 г. (в съавторство със Ст. Дерменджиева). УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 479–497. Велико Търново

Накова, Галя (2009) Almost Paracontact Manifolds arXiv:0806.3859v2 [math.DG] 20 Mar 2009

Накова, Галя (2009) Some submanifolds of almost contact manifolds with Norden metric Trends in Differential Geometry, Complex Analysis and Mathematical Physics, World Scientific, Singapore, pp. 185-194, 2009

Налбантова, Елена (2009) История на катедралния храм Рождество Пресветия Богородици Велико Търново. ISBN : 978-954-509-421-7 София: Военно изд. "Св. Георги Победоносец" ISBN 978-954-509-421-7

Налбантова, Елена (2009) Образът на одеския български търговец (според „Денница на новобългарското образование” от Васил Априлов). Ел. сп. LiterNet, 21.02.2009, № 2 (111) ISSN 1312-2282

Начева-Маркова, Нина (2009) "Интегративни връзки между българския музикален фолклор и обучениет по солфеж" В: Сборник "Хуманизация и демократизация на университетското образование", СУ"Св.Климент Охридски", Педагогически факултет, Издателство ЕКС-ПРЕС

Начева-Маркова, Нина (2009) "Теоретичното и методико-практическото наследство на Иван Пеев" ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", Автореферат на дисертационен труд

Начева-Маркова, Нина (2009) Възпитаване на музикален слух на народностна основа, чрез творчеството на българските композитори Педагогически алманах 1/2009, УИ"Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново

Начева-Маркова, Нина (2009) Неравноделните метруми и размери в часовете по солфеж Педагогически алманах, 2/2009, УИ"Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново

Недева, Бойка (2009) „The Future of European Languages in the Face of the Dominance of English. The role of Portuguese and Bulgarian in the European and International Co-Operation Policies” Участие в Международен конгрес IDEAS OF EUROPE | IDEAS FOR EUROPE, Кемниц (Chemnitz University of Technology – Germany), 6-9 май 2009.

Нешкова, Диана (2009) Относно природните и антропогенните рискови явления с метеорологичен характер в област Велико Търново Сборник " Дни на науката" 2008

Нешкова, Диана (2009) Влиянието на тежките метали върхи замърсяването на почвата Сборник " Дни на нуката" 2008

Николов, Димитър (2009) Николов Д."Соматотипологична характеристика на занимаващи се с фитнес и бодибилдинг". Научна конференция, гр. В.Търново

Николова, Илияна (2009) Тестове по музика (от пети до осми клас на общообразователните училища) В. Търново, Знак`94, 16 с. ISBN 954-8709-99-6

Николова, Илияна (2009) Тестове по музика (от първи до четвърти клас на общообразователните училища) В. Търново, Знак`94,16 с., ISBN 954-8709-98-9

Николова, Марияна (2009) Knowledge And Skills Of The Teachers, Necessary For Ensuring The Effectiveness Of E-Learning International conference „E-learning and knowledge society`09”, Berlin, 2009, (266-271).

Николова, Марияна (2009) The role of Computer Assisted Assessment System as an instrument for assessing and improving the students` knowledge and competence International Conference ICT “Interactive Computer Aided Learning”, Vilach - Austria, 2009, (1085-1089).

Николова, Марияна (2009) Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за модерно образование Международна конференция “Информационните технологии за новото образование”, ICT DAYS 2009, София, 2009.

Николова, Тодорка (2009) Книга за учителя по Технологии за 8. клас на СОУ Варна, Издателство "Бит и техника"

Николова, Тодорка (2009) Книга за учителя по Технологии за 8. клас на СОУ Варна, Издателство "Бит и техника"

Николова, Тодорка (2009) Технологии. Учебно помагало за 8. клас на СОУ Варна, Издателство "Бит и техника"

Новикова, Людмила (2009) ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОВОРАХ И ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2009. Т. 15. № 3. С. 134-137. Кострома, Россия

Новикова, Людмила (2009) СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРОИЗВОДНОСТЬ» И «МОТИВИРОВАННОСТЬ» В ОПИСАНИИ ФАКТОВ ДИАЛЕКТНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2009. Т. 2. № 4. С. 23-26. Киров, Россия

Новикова, Людмила (2009) СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП В СОВРЕМЕННЫХ ГОВОРАХ // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2009. Т. 15. № 4. С. 166-168. Кострома, Россия

Новикова, Людмила (2009) ТВЕРСКИЕ ГОВОРЫ В ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ // Славянский мир: общность и многообразие Под общей редакцией В.П. Гаврикова, Г.А. Толстихиной, Т.Г. Леонтьевой. 2009. С. 86-93. Тверь, Россия

Няголова, Марияна (2009) Гудзенко, Лариса. Към проблема за формирането на психологическата култура на средношколците. Превод от руски език - Мариана Няголова. Диоген: Психология 2009. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". с. 83 - 88. Велико Търново

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Едно наблюдение върху историята и развитието на психологията в Унгария, Дни на науката’2008, Великотърновски клон на съюза на учените в България, под ред. на Ив. Харалампиев, 2009, с. 90 – 99. Велико Търново

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Никола Алексиев – творец и историк на националното образование, сп. Педагогически алманах, XIV, 1-2, 2007, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 365 – 381. Велико Търново

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Поглед към историята и съвременното състояние на психологията в Беларус, Психология 2009, Диоген, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2009, с. 76 – 82. Велико Търново

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Теоретическите и практическите измерения на хуманизма в творчеството на Абрахам Маслоу, сборник «Психология 2008», «Диоген», Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 94 - 111, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. Д. (2009) Онтогенетическая стадиальность психики и когнитивное развитие субъекта в трудах Анри Валлона и С. Л. Рубинштейна, Когнитивные процессы, под ред. А. Г. Егорова и В. В. Селиванова, СмолГУ, Смоленск, с. 6 – 11. Смоленск, Руска федерация

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. Д. Основные тенденции развития болгаской психологии от Освобождения до 1948 гhttp://univertv.ru/video/psihologiya/istoriya_i_metodologiya_psihologii/mezhdunarodnaya_konferenciya_istoriya_otechestvennoj_i_mirovoj_psihologicheskoj_mysli_/osnovnye_tendencii_razvitiya_bolgarskoj_psihologii_ot_osvobozhdeniya_do_1948_goda/. Москва

Няголова, Марияна (2009) Няголова М. Д. Проблема сознания в психологических теориях С. Л. Рубинштейна и Анри Валлона. Психология человека в современном мире. Том 2. Отв. ред. А. Л. Журавлев, И. А. Джидарьян, В. А. барабанщиков, В. В. Селиванов, Д. В. Ушаков. Москва: Институт психологии РАН. 2009. с. 49 -51. Москва

Няголова, Марияна (2009) Няголова М., Д. Василев. Етюди по история на античната психология. Велико Търново: Издателство ИВИС, 2009. 156 с. ISBN 978-954-8387-30-9 Велико Търново

Няголова, Наталия (2009) (в съавторство с М. Томич) Мифологизация истории в “Севастопольских рассказах” Л. Н. Толстого Кньижевност и историjа, IX, Идеализациjа и мифологизациja историjе у кньижовности, Зборник реферата са научног скупа одржаног у Нишу 19. И 20. Октобра 2007. Године, Ниш, 2009, с. 13 –146.

Няголова, Наталия (2009) .„Предметен код и контекст в драматургията на А.П. Чехов („Вишнева градина”) „Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Л. Мончева”, Шумен, 2009, с. 141-151

Няголова, Наталия (2009) Образ пучины в драматургии А.Н. Островского и Б. Нушича – художественная семантика и социокультурный контекст” „Драма и театр”, VII, Тверь, 2009, с. 140-145

Няголова, Наталия (2009) Професор Любомир Вайдичка в контекста на съвременното европейско чехознание Славянски диалози, Брой 9-2, 2009, ПУ, Пловдив

Няголова, Наталия (2009) Частотный словарь драматургии А.П. Чехова – параметры и интерпретационные возможности” „Молодые исследователи Чехова – VI”, М., МГУ, 2009, с. 63-70

Няголова, Наталия (2009) Частотный словарь как база для интерпретации авторского кода Проблемы авторской и общей лексикографии, А. Л. Голованевский, Л.Л. Шестакова, с. 45-49

Орманджиев, Христо (2009) Правен статут на омбудсмана – законопроекти и конституционна регламентация Сб. ”130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции”, том ІІ (научна конференция на СУ ”Св.Кл. Охридски” )

Орманджиев, Христо (2009) Учредителната власт и Българският конституционализъм Сб. ”130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции”, том І

Павлов, Пламен (2009) Бележки по въпроса за северната българска граница през ХІІІ-ХІV в.– Приятели за науката (Сб. в чест на проф. Тодор Балкански). В. Търново, 2009, 257-263. Публикация в интернет: http://www.liternet.bg/publish13/p_pavlov/za.htm В. Търново

Павлов, Пламен (2009) България и българите (Кратка история). С., “Борина”, 2009, 111 стр. (на бълг., англ., фр., нем., рус., итал., исп. ез.) София

Павлов, Пламен (2009) Българските царици. С., “Световна библиотека”, 2009, 80 стр. София

Павлов, Пламен (2009) Връх Кадрафил и гробът на Хаджи Димитър.- Кадрафил – върхът на безсмъртието. Пловдив, 2009, 5 – 12. Публикация в интернет: http://literaturensviat.com/?p=23362 Пловдив

Павлов, Пламен (2009) Една нова книга на Иван Стаменов (Предговор).– Иван Стаменов. Последният кефалия на цар Иван Шишман – севаст Огнян от Боженишки Урвич. София, 2009, с. 3. София

Павлов, Пламен (2009) За брака на цар Иван Асен ІІ и Анна-Мария Арпад.- Историк със съдба на творец и преподавател (Сб. в чест на 60-та годишнина на проф. Л. Спасов), т. І. В. Търново, 2009, 27-34. В. Търново

Павлов, Пламен (2009) За българо-гръцкия антагонизъм през 1906 г. и непрочетените страници от историята (Предговор).- В: К. Костадинов. Антигръцкото движение във Варна. Варна, 2009, 5-7. Варна

Павлов, Пламен (2009) Златната Орда и българите. С., “Военно издателство”, 2009, 176 стр. (в колектив с Г. Владимиров). Авторски текстове на Пл. Павлов – с. 12-15, 79-134. София

Павлов, Пламен (2009) Ивайло – “Смелото сърце” на средновековна България.- “България – земя на блажени...” (In memoriam professoris Iordani Andreevi). В. Търново, 2009, 375-383. Също: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/ivajlo.htm В. Търново

Павлов, Пламен (2009) История и цивилизация за VІІІ клас. С., “Просвета”, 2009, 184 стр. (в колектив с Ал. Николов и М. Босева). София

Павлов,