Публикации за 2009


Авгинова-Николова, Емилия (2009) "Устойчиви смислови аспекти, свързани с някои зооними (на базата на примери от областта на българската и гръцката фразеология)" Международна научна конференция «Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока», Велико Търново В сб. доклади: SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. доц. д-р Иванка Дончева и др. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009 част IV, с. ----, ISBN: 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID: 1230313956

Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на „Летни страници“ от Кики Димула Електронно списание Public Republic- http://www.public-republic.com/magazine/2009/06/21573.php

Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на стихове на О. Елитис - Из “Дневник на един въображаем април” Електронно списание Public Republic - http://www.public-republic.com/magazine/2009/10/29279.php

Аврамова, Галина (2009) “Секторни езици и професионални жаргони, специализирана терминология- един проблем с много лица пред обучението по специализиран превод по италиански език във ВТУ” Съвременно образование и чужд език

Агаларева, Маринела (2009) ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕРОЗИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том ІІІ, В. Търново, Унив. изд., 2009, 411-424. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID - 1267151076

Александров, Олег (2009) Religion in the Roman Army in Lower Moesia. In: L’armée romaine et la religion sous le Haut–Empire romain. Actes du quatrième Congrès de Lyon (26–28 octobre 2006). Collection du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Occident Romain – CEROR, 33. Lyon, 2009, pp. 139-148. ISBN 978-2-904974-35-9

Александров, Олег (2009) Българските земи в древността в учебниците по История и цивилизация. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие (ІІІ). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-93. ISBN 978-954-524-713-2; COBISS.BG-ID – 1267151076

Александров, Олег (2009) За числеността на войниците с източен произход в римската армия в провинция Долна Мизия. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІV). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 144-156. ISBN 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID - 1230313956

Александрова, Силвия (2009) Организацията на обединените нации и разпределението на световна сила след Втората световна война. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-87, ISBN 978-954-524-675-3, COBISS-BG.ID 1230316004

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели. сп. Спорт и наука. 2009, бр. 6, София, с. 110-113 ISSN 1310-3393 / Милен Видиновски сп. Спорт и наука. 2009, бр. 6, София, с. 110-113 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Тиймбилдинг – рекреация и екстремност. Педагогически алманах, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009 бр. 2 с.122-127 ISSN 1310-358X / Милен Видиновски COBISS.BG-ID 1235190244 Педагогически алманах, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009 бр. 2 с.122-127 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена, Росица Църова. Нормативна база за контрол и оптимизиране на физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-год. баскетболисти. 2009, сп. Спорт и наука, бр. 4, от научна конференция на катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал" София, 2009, с. 132-139 ISSN 1310-3393 / Росица Църова сп. Спорт и наука, бр. 4, от научна конференция на катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал" София, 2009, с. 132-139 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена. Анализ на преподаването на основните цели на баскетболната игра в началния етап на основната образователна степен. 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X - 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1235191012 2009, Педагогически алманах, бр. 2 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” с.127-134 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена. Влияние на специализирана методика за начално обучение по баскетбол върху физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни момчета. 2009. Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 33546 / 19.08.2009, утвърдено с Протокол No/дата: 11 / 18.06.2009 Спец. научен съвет: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка Дата на протокол: 18.06.2009 Научен ръководител: Росица ЦъроваРецензенти: проф. Даниела Дашева; доц. Людмил Петров; COBISS.BG-ID 1248849124 Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 33546 / 19.08.2009, утвърдено с Протокол No/дата: 11 / 18.06.2009 Тема на дисертационния труд: ВЛИЯНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ НА 9-10 ГОДИШНИ МОМЧЕТA

Ангелов, Мариан (2009) Интеркултурното възпитание в празника „Ние живеем задружно" – Предучилищно възпитание, 2009, 2, с. 24-28. Print ISSN 0204-7004

Ангелов, Мариан (2009) Синтезаторът – средство за изясняване на метроритъма и размерите в български народни мелодии Сб. от Научна конференция „Тенденции в развитието на образованието в сферата на изкуствата”, Пловдив, 29 октомври 2009 г. Отпечатано в Пловдив, 2009, ч. II, с. 214-223, ISSN: 1313-6526, COBISS.BG-ID 1274244580

Ангелова, Маргарита (2009) Ass. Prof. PhD Darinka Galabova, Method of the Project for Interactive Training in Mathematical Didactics, Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education, 22-26 April 2009, Пловдив, България

Ангелова, Маргарита (2009) Петезичен тематичен бизнес речник, колектив. издателство Колибри, С., 2009 г., 392 стр., ISBN: 978-954-529-465-5 София, България

Ангелова, Пенка (2009) Elias Canetti und Hermann Broch - Anstatt eines Vorwortes. In: Elias Canetti und Hermann Broch. Hrsg. Penka Angelova. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft. St. Ingbert: Röhrig, 2009, Bd. 5, S. 9-12. ISBN: 978-3-86110-451-3. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (2009) Palimpsest Kakanien/Seserien. In: Yumpu. Publishing digital magazines worldwide, 2009. . Yumpu. Publishing digital magazines worldwide.

Ангелова, Пенка (2009) Дискурси на идентичността: България и Румъния, сравнителни наблюдения. В: Spiritul Dunarii. = Духът на Дунава. - Constanta : Muzeul de Arta, с. 94-105. Също и на рум. ез., с. 121-131. Spiritul Dunarii. = Духът на Дунава.

Ангелова, Пенка (2009) За новите и старите лица на труда. В: Либерален преглед, 16.02.2009, и в: Либерален преглед. Годишник. 2009, ч. 1. Берлин: Екстаз, с. 495-506. Либерален преглед. Годишник.

Ангелова, Пенка (2009) Записките на Елиас Канети. Подстъпи към митологичното мислене. В: Проглас, 2009, т. 18, кн. 2, с. 5-31, ISSN: 0861-7902. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

Ангелова, Пенка (2009) Перо в крилете на Европа. В: сп. Литературни Балкани, 2009, бр. 17, с. 239-245. ISSN: 1312 – 014X. София: Литературни Балкани.

Ангелова, Пенка (2009) Цвета Софрониева: Седемнайсет извора, седемнайсет войни. В: сп. Литературни Балкани, 2009, бр. 17, с. с. 246-257. ISSN: 1312 – 014X. София: Литературни Балкани.

Андреев, Андрей (2009) Православната и славянската идеи на фона на българо-руските отношения през ХV – ХІХ век. Сб. 130 години модерна българска държавност. Проф. Иван Стоянов – 60 години отдадани на историята и висшето образование. В. Търново , 2009. В. Търново

Андреев, Андрей (2009) Рисковете пред Русия в Освободителната война 1877-1878 г. Сб. 130 години от Руско-турската война и Освобождението на България. В. Търново, 2009. В. Търново

Андреев, Андрей (2009) Славянските комитети и българите преди и след 1878 г.(политика, влияние, интереси). Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Людмил Спасов. т. І, В. Търново, 2009. В. Търново

Андреева, Десислава (2009) Вестник „Напредък” (1874-1877 г.) и цензурата върху периодичния печат в Османската империя. Архив за поселищни проучвания, 2007, кн. 3-4, с. 12 – 46. ISSN 0861-6507; COBISS.BG-ID 1120161764.

Андреева, Десислава (2009) Измерения на политическото в медийния дискурс на Възраждането 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Ред. Милко Палангурски, Петър Тодоров, Христо Глушков. В. Търново, 2009, с. 254 – 287. ISBN 978-954-524-720-0; COBISS.BG-ID: 1234330340.

Андреева, Десислава (2009) Медийният образ на Русия, конструиран от цариградския ни периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. 130 години от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и Освобождението на България. Ред. Иван Стоянов, Христо Глушков, Петко Ст. Петков и др., Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 187 – 209. ISBN 978-954-524-712-5; COBISS.BG-ID: 1231341796.

Андреева, Десислава (2009) Полето на вестникарските войни – между легализма и гражданската еманципация. Библиотеки – четене – комуникации: Седма Нац. науч. конф., Велико Търново, 21 – 22 ноември 2008 г. : Посв. на 100 год. от обявяването на Независимостта на България. – В. Търново, 2009, с. 270 – 290. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2009) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. (Методологични възможности за реконструкция на политическото мислене през Зрялото Възраждане). Трудове на ВТУ: Стопански факултет: Катедра Библиотекознание и масови комуникации: направление „Обществени комуникации и информационни науки”. Ред. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Стефан Коларов и др., Т.1, Велико Търново, 2009, с. 169 – 227.

Антонова, Анета (2009) Ликвидация на търговски дружества. -София: Сиела, 2009, 358 с., ISBN 978-954-28-0591-5, COBISS.BG-ID 1231744228

Антонова, Анета (2009) Нови моменти в правната уредба на назначаване на ликвидатори от Агенцията по вписванията -Търговско и конкурентно право, 2009, №2, с.5-9, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Антонова, Анета (2009) Продажба на търговско предприятие на дружество в ликвидация. -Търговско и конкурентно право, 2009, №6, с.11-17, ISSN 1312-9511, C606-180X (Print), COBISS.BG-ID1120568548

Анчев-Калоянов, Анчо (2009) "Последното време" в служба за цар Петър (по преписа на Драгановия миней от XIII в.) В: Oratio Vitae Simulacrum (Словото е отражение на живота) Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф.д-р Христина Станева, с.270-278, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2009) За т.нар „руска компилация“ от беседата на Презвитер Козма. В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф.Тодор Ив.Живков, с.113-123, Бургас, издателство Бряг

Анчев-Калоянов, Анчо (2009) Посланието на цар Симеон до български патриарх в историята на Преславския номоканон. В: Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. Д-р Лила Мончева, с.19-28, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Анчев, Стефан (2009) Политиката на САЩ в Западна Европа и на Балканите през първите години на „студената война”. България, българите и Европа – мит, история и съвремие. Т. III. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново 2009., с. 358-376. ISBN 978-954-524-713-2

Анчев, Стефан (2009) Румъния и Албания в политиката на „Голямата тройка” в края на Втората световна война. Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново 2009., с. 189-201. ISBN 978-954-524- 675-3

Анчев, Стефан (2009) Следвоенна Европа в плановете на САЩ. Людмил Спасов – историк със съдба на творец и преподавател. Т. 1. Издателство Фабер. В. Търново. 2009., с. 252-262. ISBN 978-954-400-115-5

Анчев, Стефан (2009) Събитията в Косово и българската позиция за войната от 1999 г. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов 60 години отдадени на историята и висшето образование. В. Търново 2009., с. 419 – 428. ISBN 978- 954-524-720-0

Анчева, Антоанета (2009) Цикъл „Риби“/ Цикъл „Коне“. (Цикъл живописни платна) Галерия „ОТ-ТО“, гр. Варна. 10.09.2009

Аркадиев, Димитър (2009) Икономическа статистика. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2009.

Астарджиева, Татяна (2009) Русия и българският неутралитет (1914 - 1915 г.). - В: Дриновський збiрник, Т. III,2009. Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, Софiя – Харкiв, с. 229-240. ISBN 978-954-322-323-7.

Астарджиева, Татяна (2009) Русия и кризата в отношенията между балканските съюзници 1913 г. - В:"130 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и освобождението на България". Ред. Иван Стонов и др. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2009, с. 253-272, ISBN 978-954-524-712-5. COBISS, BG-ID- 1231341796.

Астарджиева, Татяна (2009) Руската позиция за българския неутралитет 1914-1915 г. -В: "Европа между Средновековието и съвременността", Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев. Ред. В. Спиридонов и С. Симеонов. В.Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2009, с. 251-263, ISBN 978-954-524-675-3. COBISS.BG-ID - 1230316004.

Белогашев, Георги (2009) Войната през концептуалната призма на Димитър Михалчев В: Философски изследвания. кн. 8, София, ИК Св. Иван Рилски, 2009, с. 43-56, ISBN 978-954-353-115-8

Белогашев, Георги (2009) Д. Михалчев — убеден противник на расистките теории В: Философски изследвания. кн. 7, София, ИК Св. Иван Рилски, 2009, с. 192-203, ISBN 978-954-353-097-7

Белогашев, Георги (2009) Един задочен спор — Д. Михалчев vs. О. Шпенглер Философия, 2009, XVIII(1), с. 28 - 37, ISSN 0861-6302

Белогашев, Георги (2009) Социално-политическата парадигма в концепцията на Димитър Михалчев за „интегрална Югославия”” В: Философия и евроинтеграция. Култура и духовност. София, Съюз на учените в България, 2009, с. 36-41, ISBN 978-954-397-016-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Опит за изграждане на методика за ежедневна оценка на болката и функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48/2009, серия 8.1, с. 28-33. Print ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID - 1121172452.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Сп. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2009, бр. 2, с. 159-167. Print ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1121205220.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С., Е. Кънчева. Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48/2009, серия 8.1, с. 41-46. Print ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID - 1121172452.

Белчева, Весела (2009) Д. Веселинов. Българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр. Чуждоезиково обучение, бр.1, 2009, с. 69-71, ISSN: 0205-1834,COBISS.BG-ID 1182616548

Белчева, Весела (2009) Димитър Михайлов – непознатият български студент на Фердинанд дьо Сосюр. Сп. "Български език", бр.4,84-89,ISSN 0005-4283, COBISS.BG-ID 1183812324

Благоев, Благовест (2009) Лексикографическая значимость переводческих соответствий не зафикисированным в двуязычном словаре лексическим единицам исходного языка //„Живое слово. Фольклорно-диалектологический альманах”. – Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, 2009, № 2, с. 77-81, ISBN 978-5-98926-072-0

Благоев, Благовест (2009) Перевод как лексикографический источник переводящего языка (на материале болгарского перевода пьесы “Бесприданница” А.Н. Островского). //„Русское слово. Сборник научных трудов”. – Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, 2009, № 2, с. 143-151, ISBN 978-5-98926-069-0.

Благоев, Благовест (2009) Приемы лексических трансформаций и их лексикографическая значимость” (на материале болгарского перевода пьесы „Бесприданница” А. Н. Островского) //„Русский язык в современном мире: константы и динамика”. – Волгоград: Изд-во ВГПУ „Перемена”, 2009, с. 305-312, ISBN 978-5-9935-0132-1.

Бонджолова, Валентина (2009) (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 124 с. ISBN 978-954-524-689-0. COBISS.BG-ID - 1230263268,

Бонджолова, Валентина (2009) Карикатурата като словесно изображение Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Отг. ред. Стоян Буров. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 89-96. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID - 1230259940.

Бонджолова, Валентина (2009) Степените за сравнение като основа на експресивни синтактични конструкции в медиите и рекламата (Stopniowanie jako podstawa ekspresywnych konstrukcji składniowych w mediach i reklamie) Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Materiały III i IV Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXIX i XXXIV Konferencje Podlaskie). Redakcja Petar Sotirov, Mariola Mostowska-Zabielska. Biała Podlaska, 2009, с. 199-204. ISBN 978-83-923124-1-3.

Бонева, Галя (2009) Активизиране на учебната дейност на учениците за овладяване на основните логически операции на мисленето. Съюз на учените в България

Бонева, Галя (2009) Диференциации в образованието и процеси на стратификация" Научни трудове на Съюз на учените

Бонева, Галя (2009) За някои трудности, които срещат студентите при провеждане на уроци в началното училище. Педагогически алманах, УИ „СВ. Св. Кирил и Методий”, 2009, №1, XVII, год.17 ISSN – 1310 – 358X,с. 100-109, COBISS. BG-ID 1235154660

Бонева, Галя (2009) Компетентностен подход към образованието на учащите и новата образователна парадигма Педагогика, год. XIX, 2009, № 9-10. ISSN 0861-3982, c.12-27, COBISS.BG.ID-1183742436

Бонева, Галя (2009) Съвременни проблеми на текущата педагогическа практика на студентите начални педагози. сборник 25 години Педагогически факултет на ВТУ. 2009, с. 57- 60. ISSN 978-954-400-422- 4

Бонова, Станка (2009) Фразеологични единици, свързани с християнството. Българско-полски паралели. В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-656-2, COBISS.BG-ID - 1230263524

Борисов, Борислав (2009) Исторически преглед на заповедното производство в България Сборник "130 години модерна българска държавност" в чест на проф. Иван Стоянов - 60 години, отдадени на историята и висшето образование, УИ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, 2009 г. с. 429 - 443, ISBN 978-954-524-720-0.

Бочева, Стефка (2009) Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст.превод от руски, авт. Марина Черная сб. "Русия в музика"

Братанова, Боряна (2009) The Changing Perspective of Teaching English Grammar at the University of Veliko Tarnovo: A Case Study. Paper presented at International Conference English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings, Plovdiv, October 2008. Ed. by S. Gupta and M. Katsarska. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 157–163. ISBN 978–954–423–568–0 COBISS.BG-ID - 1232008932

Братанова, Боряна (2009) Параметри на категориите транзитивност и каузативност в глаголната система. В: Ст. Буров et al. (ред.) Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 370–377. ISBN 978–954–524–693–7 COBISS.BG-ID - 1230259940

Будева, Соня (2009) „Адиктивното поведение през погледа на диспозиционното направление”, с-к „Приложна психология и социална практика”, УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”, 2009, ISSN 1314-0507, COBISS.BG-ID 1125179108 УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”

Будева, Соня (2009) Разстройства в поведението, свързани със склонността към употреба на различни токсични вещества, в "Девиантно поведение", УИ „В. Априлов”, Габрово, 2009, 192 с., ISBN 978-954-683-429-4. , с.37-68 УИ „В. Априлов”, Габрово

Бузов, Вихрен (2009) "20 YEARS TRANSITION IN BULGARIA: A CRISIS OF SOCIAL VALUES" Clovek-Dejiny-Hodnoty IV (Jako Filozoficky, sociologicky a politologicky problem) red. H. Petrucijowa, J. Faber [Man-History-Values IV (As Philosopical, Sociological and Politological Problem)], University of Ostrava, Ostrava, pp.120-124;

Бузов, Вихрен (2009) "Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии" Велико Търново: "Абагар", 200 стр., 2009, ISBN 978-954-427-885-7

Бузов, Вихрен (2009) Университетските ценности в в развитието на Universitas Jagiellonica и Universitas Carolina през XIV-XVI век Сб. “Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм”, Сборник от научна конференция, Съст. В. Бузов, Издателство “Абагар”, Велико Търново, с.29-59;

Бузов, Емил (2009) В света на материалите: методическо пособие за учителя в часовете по домашен бит София: Екип плюс ООД, 2009, 96 страници, ISBN 978-954-9876-15-4, COBISS.BG-ID 1288556772

Бузов, Емил (2009) Компетентният учител Годишник на Съюз на учените в България - клон Благоевград, 2009, T. 3, с. 51-62, ISSN: C626-1949. 1313-5236; COBISS.BG-ID 1239520740

Бузов, Емил (2009) Методически аспекти на обучението по домашен бит и техника в началната училищна реалност София: Екип плюс ООД, 2009, 187 страници, ISBN 978-954-9876-17-8, COBISS.BG-ID 1288557284

Булева-Петрова, Марияна (2009) Идея гармонии - исторические и актуальные аспекты (на материале латинских музыкально-теоретических трактатах) Сибирский музыкальный альманах, с. 38-42

Булева-Петрова, Марияна (2009) Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив: Астарта, 2009, 782 с. ISBN 978-954-350-078

Булева-Петрова, Марияна (2009) Клавирни миниатюри "Шумен" през призмата на хармонията сб. Панчо Владигеров - поглед от ХХІ век, с. 68-78. ISBN 978-954-92438-1-9

Булева-Петрова, Марияна (2009) Модални и тонални пластове в симфоничното творчество на Петко Стайнов - В: Петко Стайнов в паметта на времето. София: Фондация "Петко Груев Стайнов", 2009, с. 291-308. ISBN 954-92466-1-2

Булева-Петрова, Марияна (2009) Науката "хармоника" - от философска пропедевтика до музикална теория сб. "Нови идеи в музикознанието"

Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед върху монографиите и преводите на Явор Конов За мащаба на едно научно дело в-к Култура, Брой 28 (2555), 22 юли

Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед към хармонията на Марин Големинов (с примери от балета "Нестинарка") сб. 100 години от рождението на академик Марин Големинов, с. 49-61. ISBN 978-954-92200-4-9

Булева-Петрова, Марияна (2009) ХАРМОНИЯ НА ГЛАСОВЕТЕ (сборник хорови песни) Пловдив

Бургов, Пресиян (2009) Възникване и редукция на когнитивния дисонанс след вземане на решение. В. Търново: УИ ”Св. Св Кирил и Методий”, Диоген, с. 186-195, 2009. ISBN 978-954-524-723-1, COBISS.BG-ID - 1234248164.

Бургов, Пресиян (2009) Процесите на когнитивния дисонанс през призмата на Модела за Аз – стандартите. В. Търново: УИ ”Св. Св Кирил и Методий”, Диоген, с. 188-204, 2009. ISBN 978-954-524-685-2, COBISS.BG-ID - 1230187236.

Бурнева, Николина (2009) Burneva, Nikolina / Ivan Merdzhanov, Fachsprache(n) Deutsch in der fremdsprachlichen Unterrichts- und Berufspraxis in Bulgarien. Casper-Hehne, Hiltraud; Middeke, Annegret (Hrsg.): Sprachpraxis der DaF- und Germanistikstudiengänge im europäischen Hochschulraum. Göttingen: Universitätsverlag, 2009, 79–96. ISBN: 9783940344830

Бурнева, Николина (2009) Der Übersetzer als „Verstehensprofi“. Kulturtransfer zwischen Poesie und Werbung. // Dimova, A. u.a., Translation: Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer, 2009, 99-117. Thelem Verlag. ISBN: 978-3939888833

Бурнева, Николина (2009) Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2). Plovdiv: Lettera Verlag, 2009. 159 S. ISBN 978-954-516-646-4. COBISS.BG-ID - 1291902180 Plovdiv: Lettera Verlag, 2009. 159 S. ISBN 978-954-516-646-4. COBISS.BG-ID - 1291902180

Бурнева, Николина (2009) Бурнева, Николина. Поетика, политика и полифония – „Среща в Телгте“ като метафора. // Kолективната памет в разкази на немски език. Изд. на Лит. сдружение "Гьоте в България". В. Търново, Изд. ПИК, 2009, 59-84. - ISBN - 978-954-736-204-8 COBISS.BG-ID - 1245066980

Буров, Стоян (2009) АЗ ГОВОРЯ БЪЛГАРСКИ. А ТИ? Български език за немскоезични студенти. В 2. Пловдив: Издателство “Летера”, 2009. 160 стр. Рец.: А. Ефтимова. Литературата ни пред чужденците. – Литературен вестник (София), бр. 24/30.06. – 6.07.2010, стр. 5. Рец.: Вл. Маринов. Нов помощник в интеркултурния диалог. – Проглас (Велико Търново), ХІХ, 2010, № 1, стр. 220-222.

Буров, Стоян (2009) За лингвистичната стойност на противопоставянията конкретно/абстрактно – перцептивно/понятийно – цяло/континуум при категоризацията на предметността. Ст. Буров (отг. ред.). Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 323-332.

Буров, Стоян (2009) Из историята на българо-полските връзки и отношения в областта на езикознанието (До края на Втората световна война).// Ст. Буров (отг. ред.). Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 235-266

Буров, Стоян (2009) Към въпроса за същността и признаците на граматичните значения.// К. Цанков (отг. ред.). Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 33-42.

Буров, Стоян (2009) ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. За учениците от началния курс [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.] Велико Търново: Слово, 2009. 368 стр. ISBN 978-954-439-905-4. COBISS.BG-ID 1232196324.

Буров, Стоян (2009) ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]. Велико Търново: Слово, 2009. 416 стр. ISBN 978-954-439-908-5. COBISS.BG-ID 1233099492

Буров, Стоян (2009) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2009. 280 стр. (16. прераб. и доп. изд.)

Бурова, Пенка (2009) Тълковен речник на българския език Велико Търново: Слово, 416 стр.

Буюклиева, Стефка (2009) A class of singly even self-dual codes (with Z. Varbanov and K. Toncheva) Proceedings of the International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria, pp. 38-43.

Буюклиева, Стефка (2009) On extremal codes with automorphisms Proceedings of the International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria, pp. 26-31.

Буюклиева, Стефка (2009) On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3 (with R. Russeva, N. Yankov, N. Ziapkov and M. Nikolova) Proceedings of the International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria, pp. 32-37.

Буюклиева, Стефка (2009) Self-dual codes with some applications to cryptography Enhancing Cryptographic Primitives with Techniques from Error Correcting Codes, Vol. 23, NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security, Edited by: B. Preneel,

Вавжиняк, Кинга (2009) Kilka uwag o słowacko-kaszubskim podobieństwie leksykalnym 85. výročie polonistiky na UniverziteKomenského v Bratislave, red. M. Pančíková,Bratislava: Stimul 2009, s. 129–138.

Вараджакова, Десислава (2009) (Пенкова) За смисъла на градския туризъм Сборник Тринадесети национален симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, УИ „Стопанство“, София, 2009, стр. 228-236, ISBN 954-494-689-9

Василева, Калина (2009) Бай Ганьо Българина. Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга първа Велико Търново:Фабер

Василева, Магдалена (2009) 1. Положителната и отрицателната учтивост в речевото поведение на японците. – В: сб. Езикът – феномен без граници. МУ Варна, Варна, 2009г., стр. 184-188 Варна

Василева, Магдалена (2009) Комуникативна и лингвистична компетентност на японците, изучаващи български език. – В: сб. Съвременно образование и чужд език. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 16-21. В. Търново

Василева, Магдалена (2009) Стилови равнища в японския език. Отношение на изучаващите японски език към японския хоноратив. - В: Юбилеен сборник. 45 години филологически факултет. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 108-114. В. Търново

Василева, Магдалена (2009) Функции и грешки в употребата на хоноратива в японския език. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 240-247. В. Търново

Василева, Радка (2009) Beispielanalyse der Funktionsverbgefüge mit den Funktionsverben nehmen und vzemam. - В: 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 209-219. ISBN 978-954-524-673-9. COBISS. BG-ID 1230260196 В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Василева, Радка (2009) Das Valenzkonzept als Grundlage eines kontrastiv angelegten Fremdsprachenunterrichts. Beiträge der IDT 2009 Jena/Weimar. Deutsch bewegt. XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Jena – Weimar, 3.- 8. August 2009. IDV-Magazin Nr. 81, Dezember 2009, S. 84-99. ISSN 1431-5181 www.idvnetz.org/publikationen/magazin/IDV-Magazin81.pdf online

Василева, Радка (2009) Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2). Nikolina Burneva / Rada Vasileva / Janka Koeva. Plovdiv: Lettera Verlag, 2009, 159 S. ISBN 978-954-516-646-4. COBISS.BG-ID 1236489956 Plovdiv: Lettera Verlag

Василева, Радка (2009) Конструкциите с функционален глагол като особен вид предикативни структури. - В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 357-377. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID 1230259940 В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Велев, Георги (2009) Детепричастност (и все пак деца) изд. "Колбис"

Великов, Юлиян (2009) Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (патрологично осветление) (монография). Научен редактор и Предговор: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2009), c. 186, ISBN 978-954-524-714-9; OCLC Number: 806039780; COBISS.BG-ID - 1291715300

Великова, Силвия (2009) Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages in a lifelong learning context. – In: European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Ed. by P.-M. Rabensteiner and E. Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2009, pp. 93-106. ISBN 978-38340-0651-6; OCLC Number: 472490950 - 2009

Великова, Силвия (2009) Listening to Academic Lectures in English as а Foreign Language. – In: Трудове на Великотърновския университет, „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, книга 1, том 31. Ред. Н. Димитров и Б. Борисова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 231-245, ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID 1124241892.

Великова, Силвия (2009) Listening to Second Language Lectures: Student Learning Style Preferences and Perceived Strategy Use. Intercultural Communication. Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies, Plovdiv, 2006. Ed. by M. Danova and M. Katsarska. Sofia: POLIS Publishers, 2009, pp. 485-498. ISBN 978-954-796-030-5, COBISS.BG-ID 1233136868.

Великова, Силвия (2009) Внедряване на Европейско портфолио за стажант-преподаватели по езици в контекста на учене през целия живот”. In: European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Ed. by Pia-Maria Rabensteiner and Eero Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2009, pp. 107–119. ISBN: 978-38340-0651-6, OCLC Number: 472490950 http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=1858

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2009) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Мешеков - майсторът интерпретатор. Проглас, 2009, кн. 2, с. 47-67. ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1233868772

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2009) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критикът Васил Пундев. // Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, с. 317 (с. 273-289). ISBN 978-954-680-577-5; COBISS.BG-ID 1229552612 Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, (с. 273-289). ISBN 978-954-680-577-5.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2009) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературна критика и идеологически остракизъм. // Социалистически канон/Алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г. Съставител: Пламен Дойнов. - С.: Департамент „Нова българистика“ към Нов български университет, 2009, (с. 420-459). ISBN 978-954-657-857-0; COBISS.BG-ID 1264237284 Социалистически канон/Алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г. Съставител: Пламен Дойнов. - С.: Департамент „Нова българистика“ към Нов български университет, 2009, (с. 420-459). ISBN 978-954-657-857-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2009) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Изкуство и критика“. Духът на толерантността. // Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, с. 317;(с. 289-317). ISBN 978-954-680-577-5; COBISS.BG-ID 1229552612 Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, (с. 289-317). ISBN 978-954-680-577-5.

Велчев, Борис (2009) За дефиницията на държавност и кухият правов ред сп. Общество и право, 2009 г., кн.10, ISSN 0204-85-23

Видиновски, Милен (2009) Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели Спорт и наука, брой 6

Видиновски, Милен (2009) Тиймбилдинг – рекреация и екстремност Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Видолов, Иван (2009) Основни концептуални модели на криминалистиката по света. сп. „Правна мисъл“, ISSN 1310-7348, бр. 2/2009, с. 67 – 79.

Видолов, Иван (2009) Тактически аспекти в подготовката за претърсване и изземване при разследване на дела за престъпления, свързани с данъчни задължения Бюлетин „Полиция“, бр. 25/2009, с. 66 – 84.

Владов, Владимир (2009) Το Ισλάμ στη Βουλγαρία μέσα στο περιβάλλον της ΕΕ // 12o Διεθνές Συνέδριο. Πάτρα, 19–21 Ιουνίου 2009. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μετανάστευση, Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας. Τ. 1 / Παντελής Γεωργογιάννης – Πάτρα, 2009, σ. 169-172. ISBN 978-960-82477-0-3

Владов, Владимир (2009) Титулатурата на православното духовенство през ХV–ХІХ в. в контекста на българо-гръцките отношения // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІV / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 323-332. ISBN 978-954-524-718-7

Вълкова, Владимира (2009) Das Er-Fühlen des Wissens in Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". 45 години Филологически факултет [Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий] : Юбилеен сборник, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, 261-267 с. ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID: 1230260196.

Вълчева, Доника (2009) Structuring Multimedia Scenarios According to the Different Learning Modalities. EATIS 2009, Prague, Czech Republic, Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship.ACM New York, NY, USA ©2009, ISBN 978-1-60558-398-3.

Вълчева, Пламена (2009) In Quest of a Needed Pronoun: Singular They. //Съвременно образование и чужд език. /Божидар Питев, Диана Питева. — Велико Търново: Астарта, 2009, с. 90-98. ISBN: 978-954-350-084-0, COBISS.BG-ID 1233468900

Върбанов, Златко (2009) "On constructive algorithms for additive self-dual codes over GF(4)" Acta Universitatis Apulensis (sp.issue for 5th Workshop ICTAMI’09), 2009, pp.437-447, ISSN 1582-5329

Върбанов, Златко (2009) “A class of singly even self-dual codes” Proc. of 6th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, St.Constantine and Helena, Bulgaria, June 16-22, 2009, pp.38-43, ISSN 1313-1117

Върбанов, Златко (2009) “Self-Orthogonal Codes over F4 and New Quantum codes” Bulg. Journal of Physics, sp.issue of “Modern Trends in Mathematics and Physics” Workshop, Varna, Bulgaria, 5-10 September 2008, pp.79-85, ISBN 978-954-580-264-5.

Върбанов, Златко (2009) Aдитивни самодуални кодове и алгоритми за конструирането им В сборник трудове на научна конференция, посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, 4-5 декември, 2008, ISBN 978-954-577-540-6

Върбанов, Златко (2009) On Quantum Computing and Quantum Codes Proceeding of the 5th International Conference "Computer Science and Education in Computer Science" (CSECS 2009), May 2009, Boston, USA, pp.100-106, ISSN: 1313-8624 (print), 2603-4794 (online)

Върбанов, Златко (2009) Secret sharing with a special class of self-dual codes Book of abstracts of MASSEE 3rd International Congress on Mathematics MICOM 2009, September 16-20, 2009, Ohrid, Macedonia, page 17

Върбанова, Маргарита (2009) Perelman*s geometric method of solving liquid pouring problems. In Proceedings of the 6th Mediterranean Conferrens of Mathematics Education. 22-26 April, Plovdiv, Bulgaria, 2009, pp.181 - 190, ISBN 978-963-9277-9-1 - In: Proceedings of the 6th Mediterranean Conferrens of Mathematics Education. 22-26 April, Plovdiv, Bulgaria, 2009, pp.181 - 190, ISBN 978-963-9277-9-1

Върбанова, Маргарита (2009) Междупредметни връзки в обучението по математика. В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. В. Търново: "ИВИС", 2009, 7-19 с. ISBN 978-954-8387-49-1 В. Търново: Издателство "ИВИС", сс. 7-19. ISBN 978-954-8387-49-1

Върбанова, Маргарита (2009) Методически бележки за основни понятия и построения на адитивно-скаларни величини. Релации. Операции. Свойства. - В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. Рец. доц. д-р Л. Политова. В. Търново: Издателство "ИВИС", 2009, сс. 75-136. ISBN 978954-8387-49-1 В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. В. Търново: Издателство "ИВИС", 2009, сс- 75-136. ISBN 978954-8387-49-1

Върбанова, Маргарита (2009) Успех на изпита след 4. клас. Математика. София: Издателство PONS, 2009, 120 с. ISBN 978-954-344-104-4 София: Издателство PONS, 2009, 120 с. ISBN 978-954-344-104-4

Върлинкова, Галина (2009) La importancia de los neologismos y anglicismos en el español actual В: Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Aстарта, с. 51-56

Вътова, Мирослава (2009) Когнитивната семантика от гледна точка на експериенциалния подход. // Великотърновски университет „Свети свети Кирил и Методий”. 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, с. 181–193 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Още към въпроса за когнитивния модел на движението в българския език. Сб. "Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота): сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева". Ред. кол. Стоян Буров и др.; [Предг. Стоян Буров]. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2009 ([В. Търново : Ивис]), с. 182–202. ISBN 978-954-524-693-7; COBISS.BG-ID 1230259940 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване) Велико Търново

Вътова, Мирослава (2009) Представите за пространство българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Проглас, кн. 2 (год. ХVIII), с.107–121 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Гайдова, Радка (2009) Конструирането като ерготерапия. сп. Педагогически алманах, отг. редактор Марга Георгиева, 2009, кн.1, с. 129-142, ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1235160292 В. Търново, ВТУ, Унив. изд. "Св.св. Кирил и Методий" сп. Педагогически алманах, 2009, кн.1, ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1235160292

Гайдова, Радка (2009) Репери на интерактивност в технологичните дейности за предучилищници. В. Търново, ВТУ, Научна конференция с международно участие, сб. 25 години Педагогически факултет, 2009 Научна конференция с международно участие, сб. 25 години Педагогически факултет

Галунов, Тодор (2009) The 1920 parliamentary Electionsin Bulgaria and Their violation (Парламентарни избори и нарушения в България през 1920 г.). Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137. ISSN – 0204 – 8906.SKOPUS Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2009) Загубата на гласове при пропорционалната система и парламентарните избори в България (1912-1923). Сб. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 369-381.ISBN – 978 – 954 – 524 – 720 – 0. Сб. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 369-381.ISBN – 978 – 954 – 524 – 720 – 0.

Галунов, Тодор (2009) Изборите за Първо обикновено народно събрание в Княжество България и приложението на мажоритарната система. Исторически преглед, 2009, кн. 5-6, с. 78-90. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2009, кн. 5-6, с. 78-90. ISSN – 0323 - 9748.

Ганчева, Магдалена (2009) Формирование умений написания эссе у болгарских студентов на занятиях русского языка. – Юбилеен сборник: 45 години филологически факултет, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009, с.115-120. ISBN 878-954-524-673-9. В.Търново

Гаранчовска, Ленка (2009) Je každý odborný text (preklad) koncipovaný náučným štýlom? In: Mladá veda 2009. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 201 – 207. ISBN 978-80-8083-859-1.

Гаранчовска, Ленка (2009) Pragmatonymá – záležitosť proprií či apelatív? In: Studia Slovakistica 10.: Onomastika. Toponymika. Užhorod: Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Užhorodská národná univerzita, 2009, s. 56 – 62. ISBN 978-966-8946-95-0.

Гаранчовска, Ленка (2009) Propriá ako nositelia (nielen jazykových) konfliktov. [Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. – 13. 4. 2007. Hrsg. von N. Eller, S. Hackl, M. Ľupták. Regensburg: Edition vulpes, 2008, 338 S.]. In: Slovenská reč, roč. 74, 2009, č. 1, s. 47 – 49. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2009) S dvomi priezviskami po svadbe. In: Varia XVIII Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ološtiak, M. Ivanová a L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 161 – 167. ISBN 978-80-555-0083-6. Dokument je umiestnený na www stránke Univerzitnej knižnice PU: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html. Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ivanová a M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2009, s. 42 – 43. ISBN 978-80-555-0083-6.

Гаранчовска, Ленка (2009) Štylistická analýza textu (Niekoľko poznámok k relevantnosti štylistickej analýzy východiskového textu pre preklad). In: Od textu k prekladu IV. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2009, s. 37 – 45. ISBN 978-80-7374-090-0.

Гаранчовска, Ленка (2009) Tyronymá (názvy syrov) slovenskej proveniencie. In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XIX, 2008 – 2009, s. 120 – 127. ISSN 1211-6874.

Гаранчовска, Ленка (2009) Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme. In: Acta onomastica. Red. M. Harvalík a Ž. Dvořáková. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. L, 2009, s. 88 – 101. ISSN 1211-4413.

Гевренова, Нина (2009) Представители на работниците и служителите за информиране и консултиране - понятие и категории - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ІІІ. Трудовото право на Европейския съюз и българската правана система. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, с. 88-102. ISBN 978-954-07-2736-3 С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, с. 88-102; ISBN 978-954-07-2736-3

Георгиев, Борис (2009) Творба: „Азбучна молитва“(Началото), Класически витраж, Ректорат ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ В: „Стенописта - проблеми и предизвикателства“, Олег Гочев; Издание на НХА, Печат "Багра" - Пловдив, 2009, ст. 215, ст. 317-318; ISBN 978-954-92147-6-5; COBISS.BG-ID 1233580772 София, Издание на НХА, Печат "Багра" - Пловдив, 2009, ст. 215, ст. 317-318; ISBN 978-954-92147-6-5; COBISS.BG-ID 1233580772

Георгиев, Георги (2009) A Microwave Application of the Complex Confluent Hypergeometric Functions in Proc. IX Kharkov Young Sci. Conf. “Radiophysics, Photonics, Electronics and Biophysics”, p. 6, in Abstract, also in CDROM, Kharkov, Ukraine, Dec. 1–3, 2009.

Георгиев, Георги (2009) An Application of the Complex Tricomi Function in Proc. Eleventh Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’09, art. no. 5297339, pp. 819–822, in CDROM, Turin, Italy, Sept. 14–18, 2009. DOI: 10.1109/ICEAA.2009.5297339 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-72849111530&doi=10.1109%2fICEAA.2009.5297339&partnerID=40&md5=fae13c086459c446ae4c0342c08f1ffe

Георгиев, Георги (2009) Cut-off Frequencies Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter Proc. Joint 5th ESA Worksh. Millim. Wave Technol. Appl. and 31st ESA Antenna Worsh., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Pt. 2, pp. 791-798, also in CDROM, May 18-20, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Effect of the Dielectric Filling on the Phase Behaviour of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid and Dielectric Cylinder in Proc. Asia–Pacific Microwave Conf. APMC–2009, art. no. 5384298, pp. 870–873, WE4B–4(1680), in CDROM, Singapore, Dec. 7–10, 2009. DOI: 10.1109/APMC.2009.5384298 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77950655636&doi=10.1109%2fAPMC.2009.5384298&partnerID=40&md5=c953956186ec09fecb59374fcea8f11d

Георгиев, Георги (2009) Method of the Arbitrary Pair of Working Points for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter in Proc. Int. Sci. Conf. Adv. Lightweight Structures Refl. Antennas, pp. 275–287, also in CDROM, Tbilisi, Georgia, Oct. 14–16, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Phase Behaviour of a Two-Layered Circular Ferrite-Dielectric Waveguide with Azimuthal Magnetization in Proc. 26th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 742, in Abstracts, pp. 1473–1477, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Propagation in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Proc. 3rd Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2009, art. no. 5067636, pp. 345–349, in CDROM, Berlin, Germany, March 23–27, 2009. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349855018&partnerID=40&md5=980b2ac1b0074e60d61bda08447eac7f

Георгиев, Георги (2009) Some Classes of Real Numbers and their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. Int. Sci. Conf. Adv. Lightweight Structures Refl. Antennas, pp. 247–258, also in CDROM, Tbilisi, Georgia, Oct. 14–16, 2009.

Георгиев, Георги (2009) The A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc. 26th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 612, in Abstracts, pp. 1043–1047, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2009) The Z(c,n) Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc. Int. Conf. Days Diffr. DD’09, p. 39, in Abstracts, art. no. 5562623, pp. 76–91, St. Petersburg, Russia, May 26–29, 2009. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958489746&partnerID=40&md5=206d4ba1de06e091cc56ceed04e28d19

Георгиев, Георги (2009) Theorem for the L(c,ρ,n) Numbers in Proc. 26th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 743, in Abstracts, pp. 1478–1482, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Да започнем от начало... (Ранната детска агресия – в сянката на детската невинност) Сборник от Петата научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, (5стр.), 28.05.2009г. Ред. Ж.Карапенчев, Д.Гълъбова, М.Дамянова, Р.Кузманова.

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Издателско-полиграфически стратегии и иновации у нас : (Втората половина на ХХ век – началото на новото столетие). - В: Книгоиздаване и медии : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 45–65. ISBN 978-954-07-2983-1

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Печатни иновации при производството на изданията . / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: сб. България в културното многообразие на Европа: Шеста национална конференция с междунар. участие, / Състав. Кр. В. Денчева, Л. Др. Цветкова и др. / Ред. Св. Девкова. - София, 1 ноем. 2008 г. - София: За буквите - О писменехь, 2009, с. 155-167. ISBN - 978-954-8887-65-6 COBISS.BG-ID - 1231481316

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Полиграфически аспекти на книгата и печатните комуникации / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр. и схеми. - В: Трудове на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications. - в тома посочен: ISSN 0204-6369 [В национ. библиография: ISSN 1313-9045]. - Т. 1 (2009), с. 9-52. COBISS.BG-ID 1240143332

Георгиев, Лъчезар (2009) Издателско-полиграфически стратегии и иновации - втората половина на ХХ век - началото на новото столетие / Георгиев, Лъчезар Георгиев, - В: Книгоиздаване и медии : Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Състав. Бенбасат, Алберт Нисим. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 40-65. Език - български ISBN - 978-954-07-2983-1 COBISS.BG-ID - 1231842788

Георгиев, Лъчезар (2009) Книга и печатни комуникации (=Book and publishing communications) : Монография. – В. Търново : Фабер, 2009. – 240 с. : с ил. и сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978-954-400-175-9 COBISS.BG-ID - 1231518948

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър. – Педагогически алманах, 2009, том 17, бр. 1, с. 110-119. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220 Инд./Реф. в: ERIH PLUS

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Образованието в информационното общество (в съавторство). – Педагогика, 2009, № 9-10, с. 55-70. ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1119662308 Инд./Реф. в: ERIH PLUS

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Application for Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells European Journal of Scientific Research, European Journals Inc., 2009, 31(3), pp. 366-371, ISSN 1450-202X, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-67549095390&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=5&citeCnt=1&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Client/server system for managing an audio and video archive for unique Bulgarian bells WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2009, 6(4), pp. 660-669, Print ISSN: 1790-0832, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-66349137034&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe3a1e48c11c53ca8309bac5f2c854f0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824366500900%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceedings of the Eleventh International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, page 578

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Methods for investigation of dependencies between attributes in databases Serdica Journal of Computing, 2009, 3(3), pp. 319-334, ISSN 1312-6555 - Print, https://zbmath.org/?q=an%3A1189.68045

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Методи за изследване на зависимости между атрибути в бази от данни Докторска дисертация, Великотърновски университет

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2009) Практикум по Бази от данни – част II Издателство "Астарта", 224 стр.

Георгиева, Виолета (2009) 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: Издателство „Регалия 6“, 272 с. ISBN 978-954-745-189-6, COBISS.BG-ID – 1232823524. София

Георгиева, Виолета (2009) History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 83 p. /Аuthor pp. 9–12, 16–21/. COBISS.BH-ID 17255174. Sarajevo, BH [On-line publication - http://www.historyproject.dvv-international.org/]

Георгиева, Виолета (2009) Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). Сб. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Ред. Петър Тодоров и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 359–368. ISBN 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID – 1234330340. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2009) (Член на ред. колегия). Балканите. Между традицията и модерността. Ред. колегия Надя Данова и др. София: Гутенберг, 2009. – 291 с. ISBN 978-954-617-078-1; COBISS.BG-ID - 1231418084

Георгиева, Гергана (2009) Градското управление на София и Битоля в началото на ХІХ век. В: Балканите. Между традицията и модерността: Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII-XIX век). Ред. колегия Надя Данова и др. София: Гутенберг, 2009, с. 70-99. ISBN 978-954-617-078-1; COBISS.BG-ID 1231418084

Георгиева, Гергана (2009) Динамика на териториалното деление в еялет Румелия. Историческо бъдеще, 2008/9, 1-2, с. 10-62. ISSN 1311-0144; COBISS.BG-ID 1121038308; [Инд./Реф. в: CEEOL; РИНЦ];

Георгиева, Гергана (2009) Отзив: “Mapping National and Local Identities in the Balkans and Central Europe” (a review of two tomes): Developing Cultural Identity in the Balkans. Eds. R. Detrez, P. Plas. Brussels, 2005; SPRAWY NARODOWOSCIOWE. Special Issue on Territorialism and Identity. Ed. Jolanta Sujecka. 31 (2007), 358 pages. Etudes balkaniques, 3 (2009): 131-137. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Гецов, Антон (2009) Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация Проглас. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2009, с. 80–95. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1182788324. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol18/iss1/6 >

Гецов, Антон (2009) По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. Научен редактор: доц. д-р Лиляна Цонева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 2009, 304 с. ISBN 978-954-524-707-1, COBISS.BG-ID – 1231357924.

Гецов, Антон (2009) Сугестивен потенциал на псевдопозоваването в дискурса на популярната ни преса Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Хр. Станева. Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 97–111, ISBN 978-954-524-693-7, COBISS.BG-ID – 1230259940.

Гецов, Антон (2009) Цитатът в българската популярна преса – начини на (зло)употреба Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. д-р Д. Чизмаров (1920–1986). Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 123–139, ISBN 978-954-524-674-6, COBISS.BG-ID – 1230265060.

Гочев, Гочо (2009) К характеристике новационного процесса в лексике русского языка. В сб.: Мнемозинон. Язык и культура в мире русофонии. Сборник статей к юбилею Дэна Дэвидсона от его учеников и коллег. Москва, 2009, ISSN 978-5-91172-025-4, с. 129 – 135.

Гочев, Гочо (2009) Корпус параллельных русских и болгарских текстов. Горизонти прикладноï лiнгвiстики та лiнгвiстичних технологiй. Мiжнародна наукова конференцiя Украïна, Киïв – 21- 26.09.09, с. 36-37.

Гочев, Гочо (2009) Лексическое значение и его переводящие эквиваленты в русско-болгарском словаре. В сб.: Русский язык как инославянский. Выпуск I (2009). Славистичко друштво Србије, Београд 2009, ISSN 1821–3146, с. 43–51.

Гочев, Гочо (2009) Петезичен тематичен бизнес речник. Колибри. София, 2009, ISBN: 978-954-529-465-5, 390 стр.

Гочев, Гочо (2009) Руско-български бизнес речник. Наука и изкуство. София, 2009, ISBN 978-954-02-0317-1, 1160 стр.

Гочева, Сийка (2009) Петезичен тематичен бизнес речник. Издателство Колибри. София, 2009, ISBN: 978-954-529-465-5, 390 стр.

Гочева, Сийка (2009) Руско-български бизнес речник. Издателство Наука и изкуство. София, 2009, ISBN 978-954-02-0317-1, 1160 стр.

Григорова, Венцислава (2009) Търговските дружества в международното частно право. София: Сиела, 2009, 310 с. ISBN 978-954-28-0439-0, COBISS.BG-ID 1267069412 София

Григорова, Лора (2009) Комисията от специалисти в Шестото Велико народно събрание и изработването на проектоконституцията от пролетта на 1947 г. – В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, 2009, с. 394–418. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Партиите от Отечествения фронт и изработването на проекта за конституция от 4 октомври 1946 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІІ, В. Търново, 2009, с. 337–357. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Политическите промени и измененията в проектоконституцията на Народна Република България през есента на 1947 г. – В: Учредителното събрание и българските конституции. Сборник с доклади от научната конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Издание на Народното събрание на Република България, 2009, с. 145–168. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Политическите репресии в България в края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В. Търново, 2009, с. 446–459. В. Търново

Григорова, Маргрета (2009) Słowianie w Europie – spojrzenie w przeszłość. Idee illiryzmu w dialogicznym europejskim I slawistycznym kontekście - W:„Żyje, żyje duch słowiański”?(Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny). Red. I.Kuźma, P. Schmidt, Toruń:Adam Marszalek, 2009, s. 11-37, ISBN 978-83-7611-580-1

Грудкова, Силвия (2009) Identifying paragraph purpose in academic texts. Сб. Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес. (с. 226-234). Варна: Наука и икомомика. ISBN 978-954-21-0425-4.

Гълъбов, Мирослав (2009) APPLICATION OF THE SOFTWARE OF MATWORKS FOR THE PROCESSING OF MEDICAL IMAGES AND DATA International scientific conference UNITECH’09, Gabrovo,2009,pp.I-549-553, ISSN 1313-230Х

Гълъбов, Мирослав (2009) PROBLEMS CONCERNING THE VISUALIZATION OF IMAGES AND THE FORMATION OF THREE-DIMENSIONAL FRAME WITH 3D-DISPLAYS 12 th International Conference on Interactive Computer aided learning 2009, Villach, Austria.

Гълъбова, Даринка (2009) Иновационни интерактивни методи и техники при работа с учебни помагала по математика (върху примера на дидактична система “Моливко»). – Дом, дете, детска градина, 2009, 5. ISSN: 1312-0580 София: сп. Дом, дете, детска градина

Гълъбова, Даринка (2009) Интегративните функции на учебното портфолио като форма на организация на учебно-познавателната дейност на студентите–бъдещи учители по математика. – В: "Междупредметните връзки в обучението по математика и информатика". В.Търново: ИВИС, 2009, с. 20- 27. ISBN 978-054-8387-49-1 В.Търново: ИВИС

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Втора част. Ротация и централна симетрия. – Математика и информатика, 2009, 5, с. 7- 16. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Концептуален модел “Приказна математика от 3 до 7 г.” за педагогическо взаимодействие в смесена разновъзрастова група. – В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев". с.11 - 18. ISSN 1311-3321 (print) Русе: Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Гълъбова, Даринка (2009) Теория и методика на формирането на математически представи у децата от детската градина. В.Търново: Слово, 2009, 270 с. ISBN: 978-954-439-913-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2009) METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS. Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv, Bulgaria, 22-26 April 2009. Ed by Asen Rahnev. Plovdiv: University of Plovdiv. рр 375 - 383. ISBN 978-9963-9277-9-1 Пловдив: Университетско издателство "П. Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2009) Иновативна образователна технология «Къща на текстовите задачи» в подготвителна група/клас. – Предучилищно възпитание, 2009, 7. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Трета част. Транслация. Еднаквости. – Математика и информатика, 2009, 6, с.23 - 29. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Първа част. Осева симетрия и нейните свойства. – Математика и информатика, 2009, 4, с.15 - 23. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Модулно-блоково проблемно обучение по дисциплината "Педагогика на математиката" в контекста на модернизация на висшето образование. – Педагогика, 2009, год. ХIX (1 - 2). с.67 – 81. ISSN 0861-3982 (Рrint) 1314-8540 (Online) - COBISS.BG-ID - 1234919652 София: Педагогика, 2009

Гълъбова, Даринка (2009) Нагледно-действена аритметика по метода на Монтесори. [Обучението по математика в началните класове] – Начално образование, 2009, 4, с.14 - 23. ISSN 0204-4951 //COBISS.BG-ID - 1182960612 София: сп. Начално образование

Гълъбова, Даринка (2009) Овладяване от студентите на математически трикове за поддържане интереса на учениците към математиката. Сб. от Юбилейна национална научно-приложна конференция,"25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6–7 ноември, 2009 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2009, с. - ISBN 978-954-400-472-4 Велико Търново: Фабер, 2009

Гълъбова, Даринка (2009) Технологичен интерактивен модел “Сюжетно планиране” на задължително-регламентирана педагогическа ситуация по математика (Тема “Движение в лабиринти”за 6-7-годишни деца). – Предучилищно възпитание, 2009, 8, с. 7 - 14. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гърбачева, Анелия (2009) L’apprentissage individualise dans le contexte de l’education integree en Bulgarie. Bulgarie. In: Participation et responsabilités sociales. Un nouveau paradigme pour l’intégration des personnes avec une déficience intellectuelle). Eds. Viviane Guerdan, Geneviève Petitpierre, Jean-Paul Moulin & Marie-Claire Haelewyck. PETER LANG AG, International Academic Publishers, Bern (CH), 2009, p. 91-101. http://d-nb.info/993677401/04 PETER LANG AG, International Academic Publishers, Bern (CH)

Гърбачева, Анелия (2009) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители http://e-psychoeducation.eu

Гърмидолова, Мариана (2009) M. Garmidolova. The art education system in Bulgaria. Paper presented at the 2nd International Colloquium MOTIVATION FOR INNOVATION AND CREATIVITY OF YOUTH - MICY, Ljubljana and Piran, Slovenia, October 14-17. Ed. by Marjan Prevodnik. Printed in Maribor, 2009, pp. 27-28. COBISS.SHD 63634945 COBISS.SHD 63634945

Гърмидолова, Мариана (2009) M. Garmidolova. THE INTERCULTURAL LANGUAGE OF ART - The role of interactive teaching of art in developing intercultural competence. Paper presented at ITAE conference Intervention Through Art Education, Graz, Austria, June 8-10, 2009. Ed. by Franziska Pirstinger. Printed in Graz, Austria - Catholic University College of Education, 2009, pp. 242 - 247. ISBN 978-3-200-01546-3 Gratz. Austria

Гърмидолова, Мариана (2009) Изобразително изкуство – 8 клас. издателство Азбуки-Просвета, София

Гърмидолова, Мариана (2009) Книга на учителя по изобразително изкуство – 8 клас, издателство Азбуки-Просвета, София

Гърмидолова, Мариана (2009) Развитието на художественото образование в България. //Международна конференция, В. Търново.

Гърмидолова, Мариана (2009) Табло по изобразително изкуство – „Глава”, издателство Просвета, София.

Гърмидолова, Мариана (2009) Табло по изобразително изкуство – „Човешка фигура”, издателство Просвета, София.

Гюлчев, Николай (2009) Композиция и художествено-изобразителната дейност на детето Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Давидов, Димитър (2009) Възможности за повишаване психофизическата подготовка на студенти от НВУ „В. Левски” / В. Мадански, Б. Маринов - Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ„В. Левски”. проведена на 19-20 ноември 2009 г. Том 1. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. В. Търново 2009. с. 149-157. ISSN 954-753-035-6 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1237830884 Издателски комплекс на НВУ “В.Левски” . Велико Търново. 2010. с. 149.-157. ISSN 954-753-035-6 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1237830884

Давидов, Димитър (2009) Гимнастика. / Г. Сергиев, Т. Давидова, Бр. Маринов - Издателство I&B, Велико Търново 2009 г. 180 с., ISBN 954-9689-36-0; COBISS.BG-ID 1232638436 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=6&sid=1 Издателство I&B, Велико Търново 2009 г. 180 с., ISBN 954-9689-36-0; COBISS.BG-ID 1232638436 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=6&sid=1

Давидова, Теодора (2009) Гимнастика В. Търново: Ай анд Би, 2009, 154 с. (авторство на II глава с.17-25 и VIII глава с. 97-104), ISBN 954-9689-36-0 ; COBISS.BG-ID 1232638436 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1347145168049036

Давидова, Теодора (2009) Възрастови особености при възприемането и преодоляването на сложни ситуации от младежи и девойки Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”,19-20 ноември 2009 г., том 1, Ред. Ив. Георгиева, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2009, с.142-149, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6

Даскалов, Никола (2009) "България, земя на блажени..." : In memoriam professoris Iordani Andreevi : Международна конференция в памет на Проф. д.и.н. Йордан Андреев, Велико Търново, 29-30 октомври 2009 / Ред. кол. Иван Лазаров - отг. ред. и др В. Търново : Ивис, 2009; ISBN 978-954-8387-55-2 ; УДК 949.72.03(063) 949.72.04(063) 008(497)(091)(063) COBISS.BG-ID 1230538724

Дерменджиев, Атанас (2009) Social and Cultural Geography. Space - Society - Culture. http://www.soccultgeo.eu/bg/

Дерменджиев, Атанас (2009) В памет на проф. Дончо Дончев. География 21. -София: 2009, бр. 3,с. 43-44. ISSN 1312-6628 COBISS.BG-ID 1183234788

Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. Сб. от конференция с международно участие "130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България". Велико Търново, май 2008. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5 COBISS.BG-ID 1231341796

Дерменджиев, Атанас (2009) География на националните малцинства на Китай. География, 21. - София: бр. 5-6, с. 55-58. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски етюди. География-21, бр. 5-6, с. 61-62. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски прочит на балканските тегоби. Сб. от международна научна конференция "Проблеми на националната сигурност". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. В. Бузов. Велико Търново: ИВИС, с.146-154.ISBN 978-954-8387-62-0 COBISS.BG-ID - 1234607076

Дерменджиев, Атанас (2009) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. Сб. от международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври, 2007 г. Ред. К. Мутафова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 316-321. ISBN 978-954-524-636-4 ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print)

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин до Варна. 100 национални туристически обекта -София: Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-006-0

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин за Варна? Спрете на Свещарската гробница. –В: “24 часа”, 24. 05. 2009, с. 24.

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. 100 национални туристически обекта. -София: Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-007-7

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. Главоболието спира на белите камъни. –В: “24 часа”, 2. 06. 2009, с. 15.

Дерменджиев, Атанас (2009) Проблемы общественной географии в Болгарии. Сб. от XV Кирилло-Мефодиевские чтения. Смоленск. Материалы научно-практической конференции, 23 мая 2009. Ред. Н. Е. Мажар. Смоленск: Изд. “Универсум”, 20091 т. 2, с. 73-78. ББК 67 Ч 546

Дерменджиев, Атанас (2009) Регионални различия в Република Башкортостан. Икономогеографски анализ. Сб. от трета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново:УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 522-536. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 126715076

Дерменджиев, Атанас (2009) Съвременни аспекти на обществената география. География, 21. -София: 2009, бр. 2, с. 9-13. ISSN 1312-6628 COBISS.BG-ID 1182340836

Дерменджиев, Атанас (2009) Тестове по география на България. Четвърто допълнено издание. -София: Сиела, 343 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Дерменджиева, София (2009) Когнитивни и емоционални аспекти на социалния статус в горна предучилищна възраст В: Маджаров, Г., съст., Психология 2009, Колективна монография, УИ "Св. св. Кирил и Методий, Велико Търново, 2009 г.

Дерменджиева, София (2009) Медийна среда и проекции на насилието в играта на децата от предучилищна възраст (социално-педагогически аспекти) В: „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2009.

Дерменджиева, София (2009) НЕ ТЕ ОБИЧАМ ВЕЧЕ! Негативни преживявания в предучилищна възраст и ефективност на познавателното взаимодействие Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2009 г., (стр. 222)

Дерменджиева, София (2009) Негативните преживявания в предучилищна възраст като фундаменти на социалното знание В: „Новые измерения современного мира”, Міжнародна научна Інтернет-конференція, http://www.conference.mdpu.org.ua/ viewtopic.php?t=969&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight, Мелiтопольсъкий державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2009

Дерменджиева, София (2009) Прагматиka на познавателното взаимодействие в предучилищната възраст В юбилеен сборник "25-години ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на Великотърновски университет" Велико Търново, 2009

Дерменджиева, София (2009) Психологопедaгогическа подкрепа на деца от предучилищна възраст, отглеждани в системата на държавна грижа В: Годишник “Наука – Образование – Изкуство” на Съюза на учените - клон Благоевград, 2009

Дерменджиева, Стела (2009) Cultural Tourism in Teaching Process. The Third Economic Conference for Coperation between Egipt and Bulgaria. [Abstract, oral presentation paper], Suez Canal University, Ismailia, Egip.

Дерменджиева, Стела (2009) Modern Education in Bulgaria and Geographic Culture, THE 4TH World women university presidents forum (WWUPF) – Nanjing, China, 2009, p. 5-9, ISBN 86-25-86179990

Дерменджиева, Стела (2009) St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. THE 4th World Women University President Forum (WWUPF), Communication University of China, [Abstract, oral presentation paper], Nanjing, China, 2009, р. 5 - 9.

Дерменджиева, Стела (2009) The Ekolоgical Environment and Development Strategy of Universities, WWUPF. Abstract, oral presentation paper, Nanjing, China.

Дерменджиева, Стела (2009) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. София: УИ Стопанство, 2009, 211 с., ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2009) Колекция България - загадки от вековете. 100 национални туристически обекта. От Пазарджик до Петрич. Том ІХ. С. Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN: 978-954-574-008-4.

Дерменджиева, Стела (2009) Отчет за проучване културата на българите в поречието на река Волга - Тверска област, Русия История на българската философска мисъл : От палеобалканската митология до метафизиката на исихазма. - 2009. - 380 с. : с ил. ; 21 см., Т. 1 - съставител Евлоги Данков; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5 COBISS.BG-ID - 1230182628

Дерменджиева, Стела (2009) Проектно базираното обучение по география и икономика. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. 3, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 554 - 572. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID - 1267151076

Дерменджиева, Стела (2009) Река Дунав – „наша” историко-географска културна граница. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. 3, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 479 - 496. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID - 1267151076

Дерменджиева, Стела (2009) Тестове по география на България. Четвърто допълнено издание. София: Сиела, 343 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Джанфезова, Таня (2009) Dzhanfezova, Tanya. Towards an interpretation of pintaderas: questions and possibilities for their use. // Signs of Civilization: The Neolithic Symbol System of Southeast Europe. Papers from the International Symposium in Novi Sad, May 25-29, 2004 / J. Marler, M. R. Dexter - Sebastopol, 2009, CA 95472, USA, p. 145-160. Sebastopol, USA

Дживтерева, Светла (2009) Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен "доктор". УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново също и В: Онгъл. Електронно списание. Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология., г. ІІ., 2010, бр. 2, "Етнология и Научно развитие", с. 122-134, ISSN 1314 - 3115, (http://www.spisanie.ongal.net/broi2.html)

Дживтерева, Светла (2009) Параметри и социални функции на гатанковото прение Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десетите Пролетни четения на Асоциация "Онгъл" на тема "Vita Sexualis", 8-9 юни 2007 г., Русе, ред. ст. н. с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н. с. д-р Константин Рангочев, ИК “Род”, 2009, с. 26-36, ISBN 978-954-476-046-5

Дилова-Нейкова, Цветанка (2009) Развитие на бързината при 14-16-годишни плувци. - Педагогически алманах, 2009, бр. 2, с. 142-146. ISNN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220 Педагогически алманах. ВТУ "Св. св. Кирил и методий"

Димитров, Димитър (2009) “The multicoloured face of Byzantine humanism” Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм (В. Търново) ISBN 978-954-427-835-9; COBISS.BG-ID 1231135204

Димитров, Димитър (2009) „За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV (В. Търново) ISBN 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID 1230313956

Димитров, Димитър (2009) „Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство” България, земя на блажени..In memoriam Professoris Iordani Andreevi (В. Търново) ISBN 978-954-8387-55-2; COBISS.BG-ID 1230538724

Димитров, Димитър (2009) „Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. III (В. Търново). ISBN 978-954-524-713-2; COBISS.BG-ID 1267151076.

Димитров, Добромир (2009) Поглед към богословието на личността в контекста на постмодерната криза на общността Място за Бъдеще

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2009, 48 с. Велико Търново, София

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. В. Търново, 2009, 495 с. COBISS.BG-ID 1253386468. София, Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Семантични особености на глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей (А–М). - Проглас, 2009, 18 (2), с. 68–80. Print ISSN 0861 7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Синтактични конструкции в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - Slavica, 2009, 38, с. 13–20. Print ISSN 0583- 5356. Дебрецен, Унгария

Димитров, Камен (2009) Системата на причастията в среднобългарския превод на словата на авва Доротей – специфика на превода и функция в изречението. - В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 309–320. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID 1230259940. Велико Търново

Димитров, Слави (2009) Ангола: Най-динамично развиващата се африканска икономика - Икономика, 2009, година LXIII, №1, c. 70-73, Print ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2009) Градовете на България Силистра: Ковачев, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9

Димитров, Слави (2009) Източен Тимор – политикогеографска характеристика Сб. Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, т. III, с. 529-537, ISBN 978-954-524-713-2

Димитрова, Боянка (2009) Проектно базирано обучение по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІІ - УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-713-2

Димитрова, Боянка (2009) Тестове по география на България Сиела, четвърто преработено и допълнено издание, 300 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Димитрова, Димка (2009) Български език за 8 клас, задължителна подготовка София: Анубис, 2009. с. 160. ISBN 978-954-426-826-8. COBISS-ID 1231914468

Димитрова, Димка (2009) Български език за 8. клас София: ИК „Анубис”, 2009, с. 118. ISBN 978-954-426-855-8. COBISS-ID 1231880164

Димитрова, Димка (2009) Изграждане на смисъл при възприемане на текст В: Отклонението като норма (Сборник в чест на проф. Р. Йовева). Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2009, с. 227–230. ISBN 978-954-577-538-3 COBISS-ID 1245155300

Димитрова, Димка (2009) Изучаване на сложните прилагателни имена в уроците по български език В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. Д. Чизмаров. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 73-77. ISBN 978-954-524-674-6. COBISS-ID 1230265060

Димитрова, Димка (2009) Юбилеен сборник Проглас, 2009, №1, 144-148. ISSN 0861 7902. COBISS-ID 1119668196

Димитрова, Илияна (2009) Поетика на всекидневието в разказите на Константин Константинов. В: Проглас: филологическо списание. Ред. П. Радева, Н. Бурнева, Ел. Налбантова, Л. Цонева, С. Станчев, С. Гърдев. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн. 2, 2009 (год. XVIII), с. 32-47. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1233864676

Димитрова, Илияна (2009) Присъствия на родното (модели и трансформации) в повестта „Преди да се родя и след това” на Ивайло Петров. В: Великотърновски университет "Свети свети Кирил и Методий". 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник. Ред. Б. Борисова, Х. Станева, П. Ангелова, П. Христов, А. Петрова, А. Станимирова, И. Дончева, И. Атанасова, М. Григорова, Т. Моллов. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 283-290. ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID 1230260196

Димитрова, Любка (2009) (Не)нови деривационни предизвикателства в системата на деятелните съществителни имена за лица Граматика и семантика (Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина) Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-724-8, Велико Търново 2009, с. 79 – 88.

Димитрова, Любка (2009) Някои закономерности в оценъчната дейност на автора повествовател в ретроспективен текст (Върху материал от „Време под линия” на Иван Динков) Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986) Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-674-6, Велико Търново, 2009, 39 – 48.

Димитрова, Любка (2009) Опит за лингвистичен прочит на нонфикшън литература (Върху материал от мемоарите на Недялко Йорданов „Здравей, аз” и „От себе си не си отивай” Словото е отражение на живота (Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф.д-р Христина Станева) Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-693-7 Велико Търново 2009, с. 68 – 80

Димитрова, Любка (2009) Професор дфн Станьо Георгиев на 80 години Граматика и семантика (Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина) Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-724-8, Велико Търново 2009, с. 13 – 18.

Димитрова, Марийка (2009) Dimitrova, Marijka. Die Stellenanzeige als Anlass zur natuerlichen Sprachproduktion im DaF-Unterricht. В: сп. Чуждоезиково обучение, 6/2009, София, с. 40-46. ISSN 0205 – 1834

Димитрова, Марийка (2009) Димитрова, Марийка и др.(съставителство и превод): Петезичен тематичен Бизнес речник ИК „Колибри” София, 2009, 398 с. ISBN 978 – 954 – 529 – 465 – 5

Димкова, Росица (2009) Аз играя хандбал. Велико Търново: I& B, 2009, ISBN: 978-954-96-89-53-2, COBISS.BG-ID 1232668644.

Димкова, Росица (2009) Многостранно двигателно обучение и специфика в тренировъчната подготовка по минихандбал. София: “Спорт и наука”, НСА ”Васил Левски”, 2009, бр. 2, с. 68-71, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

Димкова, Росица (2009) Персонална тренировъчна програма за подобряване на физическото състояние на организма. В.Търново: Педагогически алманах, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, 2009, том 17, брой 2, с.113-121, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1235189476.

Димкова, Росица (2009) Рационалният начин на живот – верният път към здравето. В.Търново: Педагогически алманах, Педагогически алманах, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, 2009, том 17, брой 2, с. 134-141, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1235204324.

Добрев, Добрин (2009) Личностни диспозиции и евтаназия. – В: „Евтаназия (философско-етически, морално-правни и психологически аспекти)”, сборник, състав. доц. М. Хаджийски, доц. Н. Божилова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с.21-37. ISBN 978-954-524-691-3; COBISS.BG-ID 1230189028

Добрев, Добрин (2009) Прецизиране на употребата на понятието родителски комплекс в контекстът на аналитичната мисъл на К.Г.Юнг. – В: Библиотека „Диоген”: “ Психология 2009”, сборник, състав. доц. Георги Маджаров. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, том 17, кн.1, с.160-186. ISBN 978-954-524-723-1/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1234248164

Добрев, Добрин (2009) Сравнителен анализ на диспозиционните подходи към личността. – В: Библиотека „Диоген”: „Психология 2008”, сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, том 16, кн.1, с.146-188. ISBN 978-954-524-685-2/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1230187236

Добрев, Марин (2009) Живопис и акварел Владимир Кондарен „Живопис и акварел” 2009г. София, Издателство „Захарий Стоянов” стр.7 , ISBN 978-954-09-0406-1

Доврамаджиева, Христина (2009) Превод и междукултурен диалог гр. Велико Търново

Дойков, Йордан (2009) Механизъм на вземане на решение по националната сигурност (1947-1971 г.) и членството на България в Организацията на Варшавския договор Сборник на международна научна конференция „100 години независима България: стълбовете на държавността” на Центъра за военна история и поуки от практиката, факултет „Национална сигурност и отбрана” на

Дойков, Мартин (2009) Еврорегион Русе-Гюргево като предпоставка за развитието на икономическа ос от Карпатите до Стара планина. Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2009, Том 48, серия 5.2, Европеистика, с. 63-69. Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID - 1121172452

Дойков, Мартин (2009) По стъпките на Елиас Канети в Манчестър. Алманах за историята на Русе, 2009, Том ІХ, с. 166-170. Print ISSN 1312-0980; COBISS.BG-ID - 1123989988

Донев, Владимир (2009) Антифашистката проза. Две версии Соцреалистически канон/ алтернативен канон. София, 2009, с. 218-253. ISBN 978-954-657-857-0; COBISS.BG-ID 1264237284

Дончев, Антон (2009) Ескиджумайският панаир в периода 1830-1868 г. В: 130 години модерна българска държавност (Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование). УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 333-342. ISBN 978–954–524–720–0 COBISS.BG-ID: 1234330340.

Дончев, Ивайло (2009) Дидактическите тестове в обучението по обектно ориентирано програмиране Сборник научни трудове от международна научна конференция на Шуменския университет, посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, декември 2008, том 1, стр. 278-281, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009, ISBN 978-954-577-539-0; COBISS.BG-ID - 1244399076

Дончев, Ивайло (2009) Дончев І. П., Тодорова Е. С., Операції з об’єктами й комунікація між об’єктами у навчанні об’єктно-орієнтованому програмуванню. Вістник Вiнницького Полiтехнiюного Iнституту, №1(82) - 2009, с.98-101. ISSN 1997-9266 (printed), ISSN 1997-9274 (electronic). [https://elibrary.ru/item.asp?id=19036763]

Дончев, Ивайло (2009) Дончев, И., Систематизиране на специфичните за C++ трудности в обучението по обектно-ориентирано програмиране, сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 ISSN 1314–8532 (Online); ISSN 1310–2230 (Print); COBISS.BG-ID - 1183159780

Дончев, Ивайло (2009) Систематизиране на специфичните за C++ трудности при усвояване на понятията клас и обект в обучението по програмиране Proceedings of the Thirty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 1-5, 2009, pp. 257-267, ISSN 1313-3330; COBISS.BG-ID - 1124763620

Дончева, Иванка (2009) Бракът и брачните ритуали в Древна Гърция. – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. III. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 46-78; ISBN 978-954-524-713-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Играта на коттабос в Древна Гърция. – Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, том I. Археология и култура. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2009, с. 71-92; ISBN 978-954-423-529-1. Пловдив

Дончева, Иванка (2009) Оракулът на Зевс в Додона. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, IV. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 73-111; ISBN 978-954-524-718-7. Велико Търново

Дончева, Иванка (2009) Строителна керамика с печати от античната крепост „Ковачевско кале”. – Юбилеен сборник "45 години Филологически факултет". Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 58-68; ISBN 978-954-524-673-9. Велико Търново

Дочев, Пепо (2009) Пирински песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2009) Родопски песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Educational Mathematical Internet Games for Pupils of Preschool and Primary School Age MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, 16 – 20 September, 2009, pp. 71-77, ISBN 978-9989-646-40-9

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age Научна конференция „25 години Педагогически факултет”, 6-7 ноември 2009, 435-439.

Друмева, Красимира (2009) По повод участие в XIX международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2009 Музей „Дом на хумора и сатирата“ Участие с три творби "Кирилица", "Намери ме", "Пластове". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-35-8, COBISS.BG-ID 1230174948

Емилиянова, Боряна (2009) Топонимът Драгайка като източник на етнокултурна информация Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 9. Велико Търново, 2009, с. 295-304. ISBN 978-954-8387-31-6.

Енчев, Тодор (2009) H Sygxroni agiografiki tehni sth Voulgaria. Първи международен симпозиум за православно иконографско изкуство,Солун, 18-22.05.2009.

Енчев, Тодор (2009) За надписите върху обкова на евангелието от храм "Св. ап. Петър и Павел" във Велико Търново // Слово и Образ. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2009, бр. 1, 2009, с. 71-75. ISSN: 1313-8022.

Жеков, Живко (2009) The Stratagem of Epaminondas. In Memoriam Alexandri Fol.Thracia XVIII. Sofia, 2009, pp. 311–318. ISSN 0204–9872

Жеков, Живко (2009) Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум Велико Търново, 14 – 16 октомври 2004, Велико Търново, 2004 (Търновска книжовна школа, 8). Наука, 1, 2009, с. 87, ISSN 0861 3362

Жеков, Живко (2009) Ролята на конницата във военното дело в Елада през V в. пр. Хр. Сборник в памет на професор Велизар Велков. Ред. Х. Попов, А. Тенчова. София: Фабер, 2009, с. 124–128. ISBN 978-954-400-005-9

Жеков, Живко (2009) Създаване и организация на македонската фаланга Минало, 2009, № 1, с. 8–16. Print ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2009) Тактиката на хоплитската фаланга през V век пр. Хр. Епохи, 2007 (2009), ХV(1–2), с. 35–44. Print ISSN 1310–2141

Жеков, Живко (2009) Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков), Велико Търново 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, т. ІІІ, с. 34–41. ISBN 978-954-524-713-2

Жеков, Живко (2009) Хоплитската фаланга – формиране и развитие. Исторически преглед, 2009, LXV(5–6), с. 3–15. Print ISSN 0323–9748

Захариев, Симеон (2009) Пластика от дърво "Катаклизъм". Участие в Участие в XV-та Национална изложба на художниците-педагози, Велико Търново, 2009. Велико Търново

Захариев, Симеон (2009) Пластични решения в иконостаса за храм „Св. Димитър” в с. Строево, Пловдивско. Храм "Св. Димитър", с. Стоево, Пловдивско, 2008–2009 г.

Звалена, Елеонора (2009) Žánrové dimenzie biblickej epištoly Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

Звалена, Елеонора (2009) Žánrové parametre evanjelia In Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov konaného 8. – 10. 11. 2006 v Častej – Papierničke. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave

Здравков, Здравко (2009) Ролята на семейството при ромите – етнографски поглед Сб. „Нови изследвания в ромологията“

Здравков, Здравко (2009) Семейна и родствена организация при циганите – преглед на научните изследвания Сб. „Дни на науката 2008”, с. 200-209, ISBN - 978-954-400-078-2, COBISS.BG-ID - 1230328036

Здравкова, Боряна (2009) Практическото обучение на социалните педагози в контекста на професионалното образование Педагогика, 2009, кн. 9-10, с. 102-110. ISSN 0861-3982

Златев, Иван (2009) Особенности определения семантического значения эмотивных междометий в письменном тексте // Великотырновски университет “Св.св Кирил и Методий”. Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Велико Търново, 2009. с. 43-45. ISBN 978-954-524-673-9. Велико Търново

Златева, Добринка (2009) Международна икономика В. Търново: Фабер, 2009, с. 147, ISBN 978-954-9498-28-8 COBISS.BG-ID 1233970660

Златева, Добринка (2009) Микроикономика.Велико Търново: Фабер, 2009, с. 339. ISBN 978-954-400-164-3 Велико Търново: Фабер

Златева, Добринка (2009) Обща икономическа теория, ч. I и II. София: Нова звезда, 2009, с. 527. ISBN 954-8981-459 София: Нова звезда

Златева, Добринка (2009) Обща икономическа теория, ч. III. София: Нова звезда, 2009, с. 476. ISBN 954-8981-44-0 София: Нова звезда

Златева, Добринка (2009) Световният икономически лабиринт. Лекционен цикъл по Международна икономика. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 276. ISBN 978-954-400-122-3 Фабер, В. Търново

Иванов, Здравко (2009) Историческо пространство и историческо време В. Търново, Сб. "Диоген" - Философия, история политика, с.27-33

Иванов, Ивелин (2009) Война de jure и (или) война de facto. Походът на император Фридрих през Балканите (1189-1190). – Военноисторически сборник, 2009, кн. 4, с.14-20. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468 София

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Войната в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. – Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, – 237 с. ISBN 789545246944 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2009) Морската война в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2009, т. VII, с. 92-102. ISSN - 1311 - 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София

Иванов, Ивелин (2009) Обсадите в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. – В: Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" в памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков, Велико Търново, 31 октомври 2008 г. т. III. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 205-221. ISBN 978-954-524-713-2. COBISS.BG-ID - 1267151076 Велико Търново

Иванова, Людмила (2009) Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. - Пловдив: Летера. 2009, 160 с. ISBN 978-954-516-635-8 Пловдив: Летера 2009. 160 с. ISBN 978-954-516-635-8

Иванова, Людмила (2009) Anthroponyme in und zwischen den Kulturen. - In: Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Nikolina Burneva et al. (Hrsg.). Dresden: Thelem, 2009, с. 45-63. ISBN 978-3-939888-83-3 Dresden: Thelem

Иванова, Людмила (2009) Der Uebersetzungsunterricht als Buehne der Sprach- und Kulturbegegnungen. - In: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Interkulturelle und kulturkontrastive Perspektiven. H. Caspar-Hehne, I. Schweiger (Hg.), Göttingen: Universitätsverlag, 2009, S. 57-68. ISBN 978-3941875-46-3. Göttingen: Universitätsverlag

Иванова, Людмила (2009) Да общуваме на български. Български език за чужденци. Втора част. Велико Търново: Фабер 2009, 180 с. (разработени уроци 1,2,3,4,5,6,8) ISBN 978-954-400-110-0 COBISS.BG-ID 1234353892 В. Търново: Фабер

Иванова, Людмила (2009) Оценяването като феърплей. - Сб. с доклади от Кръгла маса «Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес». 2009 г. Ред. М. Генова. Варна: Издателство „Наука и икономика” 2009, с. 205-212. ISBN 978-954-21-0425-4 М Генова и др. (ред.), Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Икономически университет-Варна: Издателство „Наука и икономика”. Варна 2009, ISBN 978-954-21-0425-4 (стр. 205-212).

Иванова, Людмила (2009) Хуморът в диалога между културите сп. Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, кн. 1, стр. 167-171

Иванова, Мария (2009) Обичайното семейно и наследствено право и законодателството на българската държава (1878-1944 г.). - В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID: 1234330340 В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 954-524-720-0, COBISS.BG-ID: 1234330340

Иванова, Мария (2009) Ролята на географията при изучаването на етническите общности В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т.ІІІ. В. Търново, 497-500.

Иванова, Милена (2009) „Zur Konstitution der Märchensemantik am Beispiel des Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ und dessen Übersetzung ins Bulgarische“. Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет. Университетско издателство, В. Търново, 2009, стр. 155-171. ISBN 978954524673-9 COBISS.BG-ID:1230260196 Университетско издателство, В. Търново

Иванова, Милена (2009) „Goethes Kunstmärchen als Prototyp eines beliebten Genres“. In:"Kollektives Gedächtnis in deutschsprachigen Erzählungen". Reihe "Germanistische Studien". PIC-Verlag, Veliko Tarnovo, 2009. ISBN - 978-954-736-204-8, COBISS.BG-ID - 1245066980 PIC-Verlag, Veliko Tarnovo

Иванова, Милена (2009) „Märchen übersetzen- Übersetzungsfälle und Übersetzungsstrategien“. In: Translation. Bulgarisch-deutsche Perspektiven. Hrsg. von Nikolina Burneva, Ana Dimova, Lyudmila Ivanova, Reneta Kileva-Stamenova. Thelem-Verlag, Dresden, 2009. S.131-152. ISBN: 978-3-939888-83-3. Thelem-Verlag, Dresden

Иванова, Ралица (2009) Естетизиране на ‘злото’ в съвременната немскоезична литература. B:Литературни пространства без граници. (Международна научна конференция в чест на проф. д-р Надежда Дакова-Аксентиева, октомври 2007). Ред. Светлана Стефанова Арнаудова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 298-314. ISBN 978-954-07-2755-4. COBISS.BG-ID 1279610340 София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

Иванова, Ценка (2009) За източниците в изследванията по история на книжовния език (методологически аспекти) Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова, Шумен, Унив. изд., Anno iubilaeo, Series Linguistica 3/2009, стр. 132-139, ISSN 1313-695Х.

Иванова, Ценка (2009) За одеянието или за буквите на българския и сръбския език (исторически и съвременни ракурси) Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на сърби и българи (шести по ред двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, 2009, COBISS.SR-ID 174693900.

Иванова, Ценка (2009) Иванова Ценка, Анастасия Петрова. Международна научна конференция „Глаголната система на балканските езици – наследство и неология” (30 април до 2 май 2009 г.) Проглас, кн.2/2009

Иванова, Ценка (2009) Иванова Ценка, Кр. Мутафова. Втора научна конференция „Балканите – език, история, култура” – Велико Търново 2009 Проглас, кн. 2/2009

Иванова, Ценка (2009) Поредният тематичен проект на преподаватели от Велико Търново и Ниш. (Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба. Авторски колектив, Великотърновски университет, Филологически факултет – Университет в Ниш, Философски факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, 186 стр.) Проглас, кн.1/2009

Иванова, Ценка (2009) Ясмина Буква. Кратки хумористични разкази (Писмо, И те така, Велики петък, Толерантност, С еленов скок – ходом марш!) © Електронно списание LiterNet, 13.01.2009, № 1 (110);

Игнатов, Георги (2009) Журналистиката в мрежата - алтернатива или допълнение на традиционните медии. Трудове на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Обществени комуникации и информационни технологии, Т. 1, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 281 - 301.

Игнатов, Георги (2009) Телевизионното съдържание в мрежата – форми на обхват. Седма национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 21 - 22 ноември 2008, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 306 - 313.

Игнатова, Анка (2009) Документалното наследство на българската армия – основни аспекти 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 288-307. ISBN 978-954720-0

Игнатова, Анка (2009) Документи за горянското движение, съхранявани в Централен военен архив – гр. Велико Търново. В: Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев : Изследвания по случай 60 години от рождението му. Състав.: Валентин Спиридонов, Симеон Симеонов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 435–445. ISBN 978-954-524-675-3, COBISS.BG-ID 1230316004

Игнатова, Анка (2009) За дигитализацията на българското културно-историческо наследство. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІІІ. Научна конференция в памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков, 31 октомври 2008. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 390-402. ISSN: 2603-3860 (Online), ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Игнатова, Анка (2009) Приносът на Великотърновския университет в развитието на българската университетска архивистика. В: Българската университетска архивистика като образователен модел – история и бъдеще. Университетски четения по архивистика. [Национална научна конференция, проведена на 18–19 април 2005 г.]. Т. І, В. Търново: Фабер, 2009, с. 153–163. ISBN 978-954-400-124-7, COBISS.BG-ID – 1231609572

Илиева, Мария (2009) Един учебник по българска морфология от ХХІ век. Рецензия за монографията на Руселина Ницолова Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008. 524 с. Проглас, В. Търново, 2009, №1, 152– 155.ISSN : 0861-7902

Илиева, Мария (2009) Показателните местоимения за лица в стиловете на българския език Словото е отражение на живота. Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Отг. ред. Стоян Буров, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 124 – 139. ISBN 978-954-524-693-7 COBISS.BG-ID 1230259940

Йовевска, Мариана (2009) Кара Георги и автократичният модел на управление в Сърбия (1804-1813). Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. ДИН Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2009, с. 139-155.

Йовевска, Мариана (2009) Проникване на конституционализма на Балканите. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 11. С. 2009, с. 113-123

Йонкова, Красимира (2009) Драматизмът на "Епохалните събития" в социалната психология: еволюционна ретроспекция. В: Библиотека "Диоген" Психология 2008. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 - 31. ISBN 978 - 954 - 524 - 685 - 2

Йонкова, Красимира (2009) Предписаният модел на личност и поведение в доктрините на християнството и исляма: сравнителна интерпретация. В: Библиотека "Диоген" Психология 2009. Ред. Г. Маджаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 - 47. ISBN 978 - 954 - 524 - 723 - 1

Йонкова, Красимира (2009) Рецензия на монографията "Украинцы Республики Молдова" (1989-2005). Философия: тримесечно научно-методическо списание. -София: Главна редакция на педагогическите издания към МОН, 2009, 1, с. 95 - 97. Print ISSN 0861 - 6302

Йонкова, Красимира (2009) Социокултурен и личностен контекст на проблема за евтаназията. Сб. Евтаназия (философско-етически, морално-правни и психологически аспекти). Ред. Н. Божилова, М. Хаджийски. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 37 - 52. ISBN 978 - 954 - 524 - 691 - 3

Йоргова, Милена (2009) Социално подпомагане Велико Търново: Фабер, 2009, 155 с. ISBN 978-954-400-072-1 (COBISS.BG-ID 1230375140)

Йорданов, Даниел (2009) Трето-шести час (забравените обичаи на Църквата). Слово и образ, В. Т., 1/2009.

Йорданов, Стефан (2009) Античността, Ренесансът и раждането на модерната демокрация. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов: 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, 458–477

Йорданов, Стефан (2009) Към проучването на историческите процеси на политогенезис в древен Египет. Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Том I. Велико Търново: Издателство ФАБЕР, 2009, 35–63

Йорданов, Стефан (2009) Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология. Библиография, историографско и проблемно-теоретично проучване. Част първа. Въведение в проблематиката. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2009, 547 с.

Йорданова, Даниела (2009) Основни задачи на хоспитирането по български език в I-IV клас Научна конференция с международно участие. 25 години Педагогически факултет. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009.

Йорданова, Даниела (2009) Рецензия на "Реалности в образователния процес в началното училище (квалификационно-образователна дейност с начални учители)", А. Кръстева, З. Чакалова. В. Търново, сп. "Педагогически алманах"

Йорданова, Даниела (2009) Семейството като фактор за формиране на детската езикова култура и университетското образование Международна научно-практическа конференция на тема: "Хуманизация и демократизация на университетското образование. Китен, 2009.

Йорданова, Даниела (2009) Система на практическото обучение на студентите педагози в началните класове Годишна университетска научна конференция на НВУ "В. Левски"

Калчев, Калчо (2009) Бесарабски българи-опълченци, удостоени за повишаване в офицерско звание по време на руско-турската война (1877 – 1878 г.). [Сто и тридесет] 130 години от руско-турската война (1877 – 1878) и освобождението на България. - В. Търново, с. 102-114.

Калчев, Калчо (2009) Българската етническа общност в Бесарабия (XIX – XX в.). Възникване, развитие, принос в общонационалните процеси. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - 262 с.

Караиванова-Аврамова, Мартина (2009) „Блага ракия“, см. техника, 100/100 – ХІХ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово, 2009 Габрово: Дом на хумора и сатирата, 2009, с. 106, 147. ISBN 978-954-8714-35-8; COBISS.BG-ID 1230174948

Караиванова-Аврамова, Мартина (2009) Караиванова, Мартина. Участие в Деветнадесето Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2009

Караиванова, Бинка (2009) Клавирните миниатюри на Димитър Ненов като проекция на стила му Педагогически алманах, 2009, 1, с. 241-273. Print ISSN 1310-358X , ISSN: 2367-9360 (Online), COBISS.BG-ID 1235173348

Караиванова, Петя (2009) Конакчиева, П. Педагогическото общуване – средство за реализиране на личностно ориентиран модел на взаимодействие „дете – среда”. Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2008”, Велико Търново, 15-16 май 2008 г. Ред. проф. дфн Иван Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2009, с. 168–172. ISBN 978-954-400-078-2. COBISS.BG-ID 1230328036 УДК 001:061.25(497.216)(063) 001(497.2)(063) Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2008”, Велико Търново, 15-16 май 2008 г. Ред. проф. дфн Иван Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2009, с. 168–172. ISBN 978-954-400-078-2. COBISS.BG-ID 1230328036 УДК 001:061.25(497.216)(063) 001(497.2)(063)

Караиванова, Петя (2009) Конакчиева, П. Психолого-педагогически проблеми при възпитаване на готовност за социалната позиция „ученик” у пет-седемгодишните деца. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, кн. 1, с. 143–154. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1235160548 УДК 372.3.015.3 Педагогически алманах, Велико Търново, 2009, № 1 ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1235160548 УДК 372.3.015.3

Карамихова, Маргарита (2009) Talking War, “Seeing Peace: Approaching the Pilgrimage of Krastova Gora (Bulgaria). History and Anthropology, Vol 20, N 3, Special Issue: Ethnographies of “Divine Interventions” in Europe. Guest editor: G. Valtchinova, Routledge, Taylor & Francis Group. Pp.339-362. Routledge, Taylor & Francis Group

Карамфилова, Петя (2009) Книжовниците от XIV-XV век за делото на Кирил и Методий - Сб. Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian. Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej. Biala Podlaska, maj 2007 i maj 2008. Red. P. Sotirov, Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3 Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian (Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej). Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3

Кацарски, Александър (2009) Закон за търговския регистър : Тематичен коментар Ciela, 204 с., ISBN 978-954-28-0178-8

Кацарски, Александър (2009) Търговски закон: сборник нормативни актове Сиела, 429 с. ISBN 978-954-28-0517-5

Кацарски, Александър (2009) Удоcтовepeниe зa зaконоcъобpaзноcт в бългapcкото тъpговcко пpaво В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев, Сиела, 696 с., ISBN 978-954-28-0506-9

Кильовска, Ваня (2009) Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква” Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква”, ИВИС, Велико Търново 2009

Кирилова, Веска (2009) Elision de quelques segments vocaliques dans la langue parlée spontanée française et bulgare Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език". Май 2008. Ред. Б. Питев, Д. Питева. В. Търново : “ Астарта”, 2009, с. 22–35, ISBN: 978–954–350–084–0. COBISS.BG-ID 1233468900

Кирилова, Веска (2009) Réflexions sur l’acquisition de la compétence socioculturelle en langue étrangère. – В: 45 години Филологически факултет. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 17–26, ISBN: 978 – 954 – 524 – 673 – 9. COBISS.BG-ID 1230260196

Киров, Димитър (2009) Catholicity (Sobornost) versus Secularization and Globalization. In coll.: Postmodernity – Friend or Foe? (Conference held in Timisoara, Romania from 4 to 8 June 2008 reflecting on the theme: Communicating the Gospel to postmodern people. Theological and practical reflections), Ed. by Neagoe, Alexandru and Zorgdrager, Heleen. Academic referees: prof. dr. Hyme Stoffels, The Free University, Amsterdam, Holland and prof. dr. Stefan Dobler, The University “Lucian Blaga”, Sibiu, Romania. Kerk in Aktie –Utrecht, Mirton – Timisoara, 2009, pp. 231-247. ISBN 978-973-52-0692-5. Utrecht-Timisoara

Киров, Димитър (2009) Слово и образ, сп. Слово и образ, В. Търново, 1/2009, с. 3-7 ISSN 1313-8022, COBISS.BG-ID 1125114084 Велико Търново

Киров, Димитър (2009) Словото Божие като Откровение. В сб.: Трансцендентални езици на метафизиката (Сборникът обобщава резултатите от проведената през май 2009 г. научна конференция със същото заглавие и е включен в изследователски проект при катедра „Философия“ и Центъра за немски идеализъм към Философския факултет на ЮЗУ), Съставители: проф. дфн Валентин Канавров и доц. д-р Георги Донев; Рецензенти: проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Николай Обрешков, доц. д-р Димитър Денков), Благоевг