Публикации за 2008


Авгинова-Николова, Емилия (2008) "Για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση και για την αντίληψή της από τους ξένους φοιτητές (εν βάσει μερικών ποιημάτων του Ο. Ελύτη)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2008) Превод от гръцки на „Летни страници“ от Кики Димула Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, В. Търново

Александров, Олег (2008) Култът на знамената в Долна Мизия. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (ІІІ–1). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 284-296 ISBN 978-954-524-663-0

Александров, Олег (2008) Посветителни надписи на войници от състава на римската армия в басейна на реките Черни и Бели Лом. – В: Попово в миналото (V). Разград, 2008, 67-76 ISBN 978-954-773-124-0

Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 с., ISBN 978-954-745-136-0

Александрова, Силвия (2008) Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма Сб. “Европа, България и българите: мит, история, съвремие”, Том ІІ, В. Търново, 2008, с. 189-196, ISBN 978-954-524-660-9

Алексиева, Милена (2008) Историческо развитие, аспекти и специфика на женската агресия в спорта сп. Спорт и наука, С. 2008/5

Алексиева, Милена (2008) Определяне корелационната структура на физическото развитие и техническата подготвеност на 9-10-годишни баскетболисти сп. Спорт и наука, С. 2008/6

Алексиева, Милена (2008) Установяване на корелационните зависимости между физическите качества на 9-10-годишни деца в етапа на начално обучение по минибаскетбол сп. Спорт и наука, С. 2008/3

Ангелов, Иван (2008) Jewish Identities Within the American selves:Ethnocentric Anxieties in Three Jewish –American Authors Букурещ

Ангелова, Маргарита (2008) Professor Stefan Lazarov, ‘The challenges facing the diamond edge in its contact with the precious stone when engraving gems and intaglios’, p.98, Proceedings of the International conference on Archa София, България

Ангелова, Маргарита (2008) Монографичен албум на професор Стефан Лазаров, съставител доц. Д-р Анета Анчева, Университетско издателство ‘Св. Св. Кирил и Методий’ 2008 г, 64 страници. Велико Търново, България

Ангелова, Пенка (2008) Vorläufer der Kulturwissenschaften: Musil, Canetti, Broch. Österreichische Literatur zwischen den Kulturen: Intern. Konferenz Veliko Tarnovo, Okt. 2006. Hrsg. Iris Hipfl, Raliza Ivanova. St. Ingbert: Röhrig, S. 155-171. ISBN: 978-3-86110-437-7

Ангелова, Светлана (2008) Модел за управление формирането на система когнитивни и афективни умения в обучението по биология Модел за управление на формирането на система когнитивни и афективни умения в контекста на разбирането (534-542). В: Тепавичаров И. (ред). Между традицията и новите реалности, 120 години Университетска педагогика. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”.

Ангелова, Светлана (2008) Мотивацията на студентите – "инструмент" за управление на качеството, Първа част – Мотивацията на студентите – индикатор за качество на обучението "Биология, екология и биотехнология", 1, 31-42. ISSN 1310 - 2699

Ангелова, Светлана (2008) Мотивацията на студентите – инструмент за управление на качеството, Втора част – Мотивацията на студентите – ориентир за корекционни въздействия "Биология, екология и биотехнология", 2, 8-23. ISSN 1310 - 2699

Андреев, Андрей (2008) Възстановяване на единството в Руската православна църква 1927 – 1945 г. Сб. Мир Православия, вып. 7, Волгоград, 2008. Волгоград, РФ

Андреев, Андрей (2008) Старообрядческите поселения в Добруджа през ХVІІІ-ХІХ в. – България, Варна – Русия от Средновековието до ново време. Варна. 2008. Варна

Андреева, Десислава (2008) За неосветените кътчета на идейно-политическото ни наследство (Иван Стоянов. Политически идеи на Тайния централен български комитет). Българско възраждане. Идеи – Личности - Събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”. Т.10. Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”. ISSN 1311 –1337. С., 2008, с.308 – 312.

Андреева, Десислава (2008) Рицарят от ариергарда (Вестник „Сутрина”). Библиотеки –четене – комуникации. Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007г. Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. В. Търново, 2008, с. 251 – 271.

Андреева, Десислава (2008) Слухът във възрожденския периодичен печат: особена комуникационна стратегия в политическия разговор на нацията. Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията. Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 24-25 април 2007 г.. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с.142 -153.

Андреева, Десислава (2008) Цариградският периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век: практики на оцеляването. Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876 – 1919. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 20-21 септември 2007 г.), Регионален исторически музей – Плевен, Плевен, 2008, с. 31 – 48.

Анчев-Калоянов, Анчо (2008) Посланието на архиепископ Георги до знатен духовен син. В: Християнската култура в средновековна България. Студии по случай 1100 години от смъртта на Св. Княз Борис Първи, с.120-124, Велико Търново, издателство "Фабер"

Анчев-Калоянов, Анчо (2008) Сборникът на българския патриарх Герман. В: Проглас, кн.1, с.47-63, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев, Стефан (2008) Балканите - начин на употреба 1918 - 1938 Публикува се за първи път

Анчев, Стефан (2008) Балканите - начин на употреба 1944 - 1955 г. Публикува се за първи път

Анчев, Стефан (2008) Русия, западните „миротворци” и агресията срещу Югославия. България и Русия между признателността и прагматизма. София, март 2008., с. 743-751. ISBN 978-954-92392-1-8

Аркадиев, Димитър (2008) Демографска политика и възпроизводство на основните етноси в България Сб. България в ЕС: първи резултати. С., Горекс Прес, 2008, с. 149-157. ISBN: 954-616-139-X.

Аркадиев, Димитър (2008) Иконометрия.Финансова иконометрия РИК"Искра М-И", Стара Загора, 2008, 270 с., ISBN:978-954-9383-37-9.

Бакоев, Валентин (2008) A Method for Efficient Computing the Number of Codewords of Fixed Weights in Linear Codes Discrete Applied Mathematics, Vol. 156 (15), 2008, pp. 2986–3004

Бакоев, Валентин (2008) Efficient Computing of Some Vector Operations over GF(3) and GF(4) Serdica Journal of Computing, 2, 2008, pp.137-144

Бакоев, Валентин (2008) Fast computing of the positive polarity Reed-Muller transform over GF(2) and GF(3) Proc. of the XI Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 16-22 June, 2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.13-21

Белчева, Весела (2008) Литературните текстове в контекста на ранното обучение по немски като чужд език Сб. "Съвременни образователни технологии в основното училище". В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”.

Белчева, Весела (2008) Образователен потенциал на приказката в контекста на ранното чуждоезиково обучение в началното училище Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. София: УИ “Св. Климент Охридски”.

Благоев, Благовест (2008) Философия “отчаяния” в элегиях “И скучно, и грустно” М. Лермонтова и “Уныние” П. Матева //“Рациональное и эмоциональное в литературе и фольклоре : ІV международная конференция памяти А. М. Буланова“. – Волгоград: Изд-во ВГИПКО РО, 2008, Ч. І, с. 34-44, ISBN 978-5-98926-043-0.

Бонджолова, Валентина (2008) Вербалните игри в рекламните текстове Играта в културата на българи и сърби/Игра у култури бугара и срба. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 144-156.

Бонджолова, Валентина (2008) Фразеологията в рекламния текст Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева), с. 142-148

Бонева, Галя (2008) Бонева, Г. Процеси на стратификация в образованието Сборник "120 години специалност "Педагогика" - СУ "Климент Охридски"

Бонева, Галя (2008) Бонева, Г. Роля на началния учител за стимулиране на самостоятелната дейност на учениците сб. Педагогически алманах, Университетско издателство на ВТУ

Бонева, Галя (2008) Бонева, Г. Ученическата култура в контекста на училищната култура Сб. Научни трудове на Съюз на учените - 2008, В. Търново

Бонова, Станка (2008) Български и полски фразеологични единици с компонент дявол Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. дфн Кети Анкова–Ничева) (Материали от III национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество). АИ “Проф. Марин Дринов”, София 2008, 421 с.

Бонова, Станка (2008) Костеливият орех на превода. (Превод на устойчиви сравнения в обучението на студентите по полски език) Славяните и Европа. Сборник с материали от Осми национални славистични четения, София 2008

Бочева, Стефка (2008) Ладовата структура на системата на 12-те лю, сп. Музика и математика

Бочева, Стефка (2008) Традиция и совремвнность в альбоме Николая Кауфмана "Болгарские метроритмы для фортепьяно" "Музикальное образование в современном мире"сб.Российский Государственный Педагогичесский Университет им.А.И.Герцена, Санкт Петербург

Бузов, Вихрен (2008) "За мястото на логиката в изграждането на новоевропейската култура" "Европейските институции на знанието в началото на Новото време", Сборник от научна конференция, съст. В. Бузов, Издателска къща "Одри", с.126-144;

Бузов, Вихрен (2008) За образите на балканския национализъм Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи”, (съст. М. Златева), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, с.155-161

Бузов, Вихрен (2008) Индукцията и логиката на решенията (позакъснял отговор на някои забележки на моя рецензент доц. д-р Недялко Мерджанов) Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.151-161;

Бузов, Вихрен (2008) Кратки бележки по философия "Одри", Враца

Бузов, Вихрен (2008) Модели на решаването на кризи в международните отношения в условията на Новия световен ред ХХI век Геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.53-60;

Бузов, Вихрен (2008) На моите учители в логиката, или съществува ли школа в българската логика Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.9-20;

Булева-Петрова, Марияна (2008) Терминът хармония - сфери и модуси на изява в Античността и Средновековието Българско музикознание № 3-4, с. 24-41, ISSN: 0204–823X

Бурнева, Николина (2008) „Alle verlornen Vergangenheiten“. Ueber Stefan Zweigs Geschichtsschreibung in „Sternstunden der Menschheit“. M. Birk / Th. Eicher (Hrsg.): Stefan Zweig und das Daеmonische. Wuerzburg: Koenighausen & Neumann, S. 90-107.

Бурнева, Николина (2008) Oesterreichische Literatur in Bulgarien. Neuere Tendenzen. I. Hipfl / R. Ivanova (Hrsg.): Oesterreichische Literatur zwischen den Kulturen. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag, S. 49-106.

Буров, Стоян (2008) Дуалните съществителни имена в българския език. Български език, LV, 2008, № 2, стр. 58-69.

Буров, Стоян (2008) Определеност/неопределеност и когнитивен статус на имената в българския език. S. Comati (Hrs.). Bulgaristica – studia et argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Specimina philologiae slavicae. Band 151. Muenhen: Verlag Otto Sagner, 2008, S. 51-60.

Буров, Стоян (2008) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2008. 264 стр. (15. изд.)

Бурова, Пенка (2008) Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, с. 77–90. (в съавт.)

Буюклиева, Стефка (2008) Determination of weight enumerators of binary extremal self-dual [42,21,8] codes Finite Fields and Their Applications, vol. 14, pp. 177-187

Буюклиева, Стефка (2008) Notes on automorphisms of extremal codes (with Wolfgang Willems) Proceedings of the International Workshop ACCT'2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.40-45

Василев, Сава (2008) Цената на златото и на историята : Генчо Стоев: “Цената на златото”, “Завръщане”, “Досиетата” В. Търново : Слово, 2008. – 288 с.

Великов, Юлиян (2008) Патриарх Фотий и почитането на светите Кръст и икони в "Послание до Михаил, княза на България" Преславска книжовна школа т. 10 (2008), 418-423

Велинов, Стефан (2008) Велинов, Стефан. За една специфична композиция, присъстваща в творчеството на тревненските майстори резбари //ТРЯВНА И ТРЕВНЕНЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА: юбилеен сборник с доклади от научна конференция, посветена на 200-годишнината от облога за изработването на резбованите тавани в Даскаловата къща и 45-годишнината на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна/ Редактори Юлия Нинова и др. Том 1. – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна: Издателство „Славена”, 2008, (с. 22 – 41). ISSN 1313-6356 у нас

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2008) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Диалогът между два дневника („Иван Кондарев“ от Емилиян Станев и „Ляво поколение“ от Иван Мешеков). // Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания, архив, спомени.- В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, (с. 289-313) . ISBN 978-954-524-625-8. Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания, архив, спомени.- В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, (с. 289-313) . ISBN 978-954-524-625-8.

Видолов, Иван (2008) Разкриване и разследване на престъпления, свързани с избягване на данъчни задължения. София: Фенея, 2008, ISBN 978-954-9499-26-1, 255 с.

Видолов, Иван (2008) Тактика на назначаване на експертизи при дела свързани с данъчни престъпления. Бюлетин „Полиция“, бр. 24/2008, ISSN 1312-6679, с. 133 – 150.

Вълкова, Владимира (2008) "Der Mann ohne Eigenschaften": Ein österreichischer Roman? Österreichische Literatur zwischen den Kulturen. Internationale Konferenz. Veliko Tarnovo, Oktober 2006. Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft, Bd. 4, hrsg. von Iris Hipfl und Raliza Ivanova, Roehrig Universitaetsverlag, St. Ingbert, S. 173-184.

Върбанов, Златко (2008) "S-extremal additive codes over GF(4) of length at least 15” Proc. 8th International Workshop UNITECH'08, Gabrovo, Bulgaria, November 21-22, 2008

Върбанов, Златко (2008) “On identification for sources extended to model with lies” Albanian Journal of Mathematics, Vol.2, No 3, 2008, pp.179-184.

Върбанов, Златко (2008) “Self-Orthogonal Codes over F4 and New Quantum codes” Bulg. Journal of Physics, sp.issue of “Modern Trends in Mathematics and Physics” Workshop, Varna, Bulgaria, 2008, pp.79-85.

Върбанов, Златко (2008) Aдитивни самодуални кодове и алгоритми за конструирането им В сборник доклади на научна конференция, посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман

Върбанов, Златко (2008) New results on s-extremal codes over F4 In Proc. 11th International Workshop Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria

Върбанов, Златко (2008) Some constructive algorithms for additive self-dual codes In Book of Abstracts on Mathematical Conference "85 years of Prof.Blagoj Popov life", September 4-7, Ohrid

Върлинкова, Галина (2008) Las dudas más frecuentes a la hora de hablar y escribir en español Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Астарта, с. 55–62

Вътова, Мирослава (2008) Представите за движение в българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Филологически сборник ІІІ, Тверь – Велико Тырново, с. 155–162 Тверь

Гавазова, Невена (2008) Житието на св. Петър Атонски и исихастката традиция на Света гора през ХІV век. Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева, София, 186-199, ISBN 978-954-321-438-9.

Гайдова, Радка (2008) Екзактен профил на педагогическите способности на учителя по техника и технологии Майски четения - Дни на науката, 2008, СУБ, кл. В. Търново

Гайдова, Радка (2008) Книга за учителя. Моливко. Диагностична система за подготвителна група в детската градина (6-7), (по всички образователни направления, диагностика и моторика). ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2008, [с 389-437], ISBN 978-954-439-890-3

Гайдова, Радка (2008) КОМПЛЕКТ ТАБЛА по конструктивно-технически дейности Моливко, Слово, В. Търново, 2008

Гайдова, Радка (2008) Приносите на доц. д-р Маргарита Каменова Предучилищно възпитание, 2008

Гайдова, Радка (2008) Съдържателни доминанти на шестте "К" в обучението по конструиране сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2008

Гайдова, Радка (2008) Формиране при 3-7-годишните деца разбиране за анализ на технически конструкции Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка "Водим бъдещето за ръка", Ловеч

Гайдова, Радка (2008) Шестте "К" на технологичната грамотност в предучилищна възраст Предучилищно възпитание,2 2008

Галунов, Тодор (2008) Избирателни реформи и идеи за реформи (1934-1939 г.) Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, с. 127-143.

Галунов, Тодор (2008) Избирателните системи в България (1919-1939) Издателство "Фабер”, гр. В. Търново, 2008. (второ основно преработено и допълнено издание).

Ганчева, Магдалена (2008) Некоторые наблюдения над процессами в лексике русского языка последних лет. – Ежегодные лингвистические чтения 20 декабря 2006 года. В.-Тырново, 2008, с. 31-40 ISSN 1313-3659. В.Търново

Гаранчовска, Ленка (2008) Google – nenahraditeľný pomocník pri prekladoch odborných textov. In: Od textu k prekladu III. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008, s. 50 – 57. ISBN/EAN 978-80-7374-089-4.

Гаранчовска, Ленка (2008) Inšpiračný zdroj pre elektronické spracovanie slovenskej toponymie? [Šindelářová, Jaromíra: Modelová analýza anoikonym na Lounsku. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2005. 166 s. ISBN 80-7044-700-1]. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 1, s. 55 – 58. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2008) Priestor v jazyku a v literatúre. [Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z medzinárodní konference. Ústi nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. 418 s. ISBN 978-80-7044-863-2]. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 3, s. 180 – 185. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2008) Problematika pomenovania mliečnych výrobkov. In: Acta onomastica, věnováno k 70. narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc. Red. M. Harvalík a P. Štepán. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. IL, 2008, s. 116 – 124. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné mená vo vyučovaní slovenského jazyka. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 54, 2007/2008, č. 5 – 6, s. 176 – 179.

Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné meno v športovej terminológii. In: Onomastika a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23. – 24. januára 2008. Ed.: S. Pastyřík, V. Víška. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 153 – 160.

Генчева, Грета (2008) Италианска граматика Издателство "Колибри", София, 2008, 330 с., ISBN 978-954-529-633-8

Георгиев, Георги (2008) A Property of the L(c,p,n) Numbers and Its Application to Waveguide Propagation Proc. XXIX URSI General Assembly, Chicago, IL, USA, Aug. 7-16, 2008, in CD.

Георгиев, Георги (2008) A Theorem for the Properties of Some Classes of Real Numbers Connected with the Zeros of Complex Kummer Function and Its Application in the Theory of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Proc. XXIX URSI General Assembly, Chicago, IL, USA, Aug. 7-16, 2008, in CD.

Георгиев, Георги (2008) L Numbers Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter Proc. 30th ESA Antenna Worksh. Antennas Eearth Observ., Sci., Telecomm. Navig. Space Missions, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, May 27-30, 2008, pp. 156-159, also in CD.

Георгиев, Георги (2008) Some Hypotheses in the Theory of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Radioelectron. & Informat., Vol. 5, No. 4, pp. 16–25, Dec. 2008.

Георгиев, Георги (2008) The L(c,n) Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides Proc. Int. Conf. Days Diffr. 2008 DD’08, St. Petersburg, Russia, June 3-6, 2008, art. no. 5072312, pp. 44-56. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349671500&partnerID=40&md5=04fd59edefb21af95be8e40c362c600a

Георгиев, Георги (2008) The L(c,n) Numbers and Their Application to the Analysis of the Circular Ferrite Waveguide Phase Shifter J. Appl. Electromagn., Vol. 10, No. 1, pp. 78-105, June 2008, http://jae.ece.ntua.gr.

Георгиев, Георги (2008) Полиция и общество – през призмата на новото време / Police and community - through the prism of modern times В: Електронен сборник с доклади от Четвърта научна студентска научна сесия на Педагогическия факултет при ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Автореферат на дисертационен труд на тема: Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование Специализиран научен съвет по педагогика при ВАК, София, 2008.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Модел на методически кабинет за използване на електронни образователни продукти. В: Сб. докл. "Съвременни образователни технологии в основното училище", 2008, с. 408-413.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Discovering Branching and Fractional Dependencies in Databases Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 2, pages 311-325, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2008.04.002

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, № 2 (47), pages 183-208

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Using Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 3, pages 402-413, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2008.04.008

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Web based approach to managing audio and video archive for unique Bulgarian bells In Proceedings of the Tenth International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, page 325

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Камбанният звън - акустично, математическо и технологично предизвикателство Национална научна конференция по Акустика, Варна, 17-22 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Stoycheva, Violeta. „Silent Witnesses” – Women Forced Labour Camp in the Village of Skravena, Sofia District in the Memories of the Local People. Forme de Represiune în Regimurile Comuniste, POLIROM: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului, România, pp. 453-460, ISBN 978-973-46-1088-4.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид ВеликоТърново: "Фабер", ISBN 978-954-400-482-8, 77 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-136-0, 208 стр.

Георгиева, Гергана (2008) Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век. – В: Сборник „Балканите – език, история, култура”. Велико Търново, 2008, 152-161.

Георгиева, Иванка (2008) Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас Ангелов, Б., Лалчев, З. (ред.). 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. София: Веда Словена – ЖГ.

Гостилов, Стефан (2008) Предпоставки за семиологичен анализ на рисунката като знак и някои синтагматични отношения спрямо писането. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2008) Семиотичен подход за осигуряване процесите на трансфер и опериране на кодирана информация в рисуването при 5–7г. деца. С. Предучилищно възпитание кн.8/2008

Гочев, Гочо (2008) Болгарские реалии в русскоязычном интернете. В сб.: Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве. Материалы международной научно-практической конференции 10 августа 2007 года. Славянск-на-Кубани, 2008, ISBN 978-5-902524-52-6, стр. 79-85.

Гочев, Гочо (2008) Специфика болгарских жестов, обозначающих утверждение и отрицание. В сб.: Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве. Материалы V Международной научно-практической конференции 8 - 9 августа 2008 года, часть 1. Славянск-на-Кубани, 2008, ISBN 978-5-902524-71-7, стр. 23-28.

Гочева, Сийка (2008) Дефисное написание новых сложных существительных в русском языке и их болгарские соответствия. Ежегодные лингвистические чтения, Университетское издательство им. Святых Кирилла и Мефодия, Велико Търново, 2008, ISSN 1313-3659,стр. 50-60.

Григорова, Лора (2008) Political Repressions in Bulgaria in the End of the 40-s – the Beginning of the 50s of the 20th Century. – Forme de represiune in regumilire comunisteq Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, 416–428. Румъния

Григорова, Лора (2008) Political Repressions in Bulgaria in the End of the 40-s – the Beginning of the 50s of the 20th Century. – Forme de represiune in regumilire comunisteq Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, 416–428. Румъния

Григорова, Лора (2008) Законът за адвокатите от 1947 г. и промените в българската адвокатура. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІ, В. Търново, 2008, с. 252–263. В. Търново

Грудков, Венелин (2008) Безсилието на словото. Сп. Проглас. кн.2. (с.134-140). Велико Търново: УИ. ISBN 0861 7902.

Грудков, Венелин (2008) Един малко познат книжовник от Търновска България. Сб. Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, Митрополит Московски. (с. 407-412). Велико Търново: УИ. ISBN 978-954-524-641-8.

Грудков, Венелин (2008) Емилиян Станев или силата на духа. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес "Славистични проучвания" (с.115-126). Велико Търново: УИ. ISBN 978-954-524-652-4.

Грудков, Венелин (2008) Следите на старобългарската култура в романа Антихрист на Емилиян Станев. Сб. "Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата" Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя /Изследвания. Архив. Спомени/. (с.115-120). Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий". ISBN 978-954-524-625-8.

Гълъбов, Мирослав (2008) Classification and technologies for 3D Video Displays International scientific conference UNITECH’08, Gabrovo.

Гълъбова, Даринка (2008) Интерактивният метод "Сюжетно планиране" и модернизацията на педагогическото висше образование Сп. Стратегии на образователната и научната политика, кн.4.

Гълъбова, Даринка (2008) Развиващи игри с логическите блокчета на Денеш -от теорията към практиката София, Сп.Преучилищно възпитание, кн.3

Гълъбова, Даринка (2008) Ръководство за стажант-учители по математика УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново

Гълъбова, Даринка (2008) Синергетична концепция за избор и функциониране на учебните помагала за предучилищно възпитание София, Сп.Предучилищно възпитание, кн.8

Гълъбова, Даринка (2008) Трансдисциплинарные и синергетические стратегии в высшем образование по методике обучения по математике Международная конференция "Актуальные проблемы дошкольное образование" , Минск, Беларус

Гърбачева, Анелия (2008) Destination: Integration scolaire Университет на Монс

Гърбачева, Анелия (2008) Интеграцията като идея, политика и тендеция в образованието Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2008) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение

Гърдев, Стефан (2008) Езикови структури. Пътища и граници на смисъла УИ "Св. св. Кирил и Методий", библиотека "Филология", свитък "Езикознание"

Гърмидолова, Мариана (2008) Диск по История на изобразителното изкуство 5 – 7 клас, София, АЗБУКИ-ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2008) Интерактивните методи в обучението по изобразително изкуство. София, АЗБУКИ – ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2008) Книга за учителя по изобразително изкуство за 7 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2008) Пеят, скачат палците... Велико Търново, Слово, 2008 г. Велико Търново, Слово

Гърмидолова, Мариана (2008) Ролята на изобразителната дейност за развитието на речта при децата роми. Сп. Предучилищно възпитание, София, Алианс Принт

Гърмидолова, Мариана (2008) Учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гюлчев, Николай (2008) За изобразяване по натура в предучилищния възрастов период сп. Предучилищно възпитание 8/2008

Гюлчев, Николай (2008) Обучаващата игра и изобразителната дейност на детето сп. Педагогически алманах

Давидов, Димитър (2008) Давидов, Д., Т., Давидова. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти. Издателство «Фабер»

Давидова, Теодора (2008) Давидов, Д., ДАВИДОВА, Т. Туризмът - средство за повишаване на психофизическата подготовка на студенти Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, Разград 06.12.2008. Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-003-5

Давидова, Теодора (2008) ДАВИДОВА, Т. Децата и сложните ситуации V-та Научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт”. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, ISBN 978-954-9689-47-1

Давидова, Теодора (2008) ДАВИДОВА, Т. Ситуацията като метод за въздействие в психофизическата подготовка Сборник доклади и съобщения от научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, Издателство „Фабер”, 2008. ISBN 978-954-400-003-5

Демиркова, Ралица (2008) Applying Discourse Analysis in the EFL Classroom: Teaching Cohesive Devices Сборник с доклади от петата международна конференция: “Езикът – феномен без граници”, Медицински университет, гр. Варна

Демиркова, Ралица (2008) Reading Comprehеnsion in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text Сборник с доклади “Съвременно образование и чужд език”, В.Търново

Денев, Стоян (2008) Алексиева, М., Ст. Денев. (2008) ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, АСПЕКТИ И СПЕЦИФИКА НА ЖЕНСКАТА АГРЕСИЯ В СПОРТА Спорт и наука, 2008, брой 5

Дерменджиев, Атанас (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. население, селища, стопанство. С., "Световна библиотека", 80 с. ISBN 954-8615-87-8

Дерменджиев, Атанас (2008) България се превръща в анклав. –В: “24 часа”, 9. 11. 2008, с. 13.

Дерменджиев, Атанас (2008) Географски поглед върху църквите и манастирите в Сърбия. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, т. 2, с. 348-356. 978-954-524-660-9

Дерменджиев, Атанас (2008) Геополитически аспекти във възгледите на Марин Дринов. –В: Дриновский збIрник, ХаркIв, с. 262-265. ISBN 978-954-322-224-7

Дерменджиев, Атанас (2008) Европа. Икономическа география. (Съавтор). С., Ковачев, 309 с. ISBN 978-954-8775-76-2

Дерменджиев, Атанас (2008) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. /Съавтор/. –В: Балканите – език, история, култура. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.316-321. ISBN 978-954-524-636-4

Дерменджиев, Атанас (2008) Икономическа география на страните от континентите.(Съавтор). С., Ковачев, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5

Дерменджиев, Атанас (2008) Социална и културна география. Съст. П. Стоянов, А. Дерменджиев София и В. Търново, УИ, Св. св. Кирил и Методий", 2004, ISBN 954-524-421-9

Дерменджиев, Атанас (2008) Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти. /Съавтор/. С., Сиела; 2008, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Дерменджиева, София (2008) Kuadri t’eknologjik për formimin e kompetencës sociale tek të rinjtë që nuk frekuentojnëinstitucionet sociale В: «Buletin Shkencor /seria e shkencave shoqerore/» – Viti XIII I botimit, №9, Universiteti “F. S. Noli”, Albania, 2008.

Дерменджиева, София (2008) La bonne volente ducation bulgare pour les challenges de la migration. В: De la manipulation des images dans les classes. Editions Le Manuscrit. ISBN: 978-2-304-01948-3, Paris, France, 2008 : 381-389.

Дерменджиева, София (2008) Етноидентичността като алтернатива на „Кризата на личността” през училищната възраст В: „Интеркултурен диалог и интеграция”, Годишник на Факултет по изкуствата, том 6, УИ "НеофитРилиски", Блгд, 2008 г.

Дерменджиева, София (2008) Изграждане на подкрепяща педагогическа среда за интеграция на деца от малцинствени групи В: “Поликультурность, диалог и согласие: украинские реалии”, Министерство освiти та науки Украjнi, Мелiтопольсъкий державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2008

Дерменджиева, София (2008) Образователен модел за преодоляване на мултиетнически конфликти в училищна среда В: Учебно-методическо пособие „Образователна и културна интеграция на ромските деца”, Дупница, 2008.

Дерменджиева, София (2008) Часът на класа – пространство за оптимизиране на интеркултурната интеграция в начална училищна възраст В: „Образователна и културна интеграция на ромските деца”, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2008

Дерменджиева, Стела (2008) “The Danube – Our Northern Border”. (Dermendzhieva, S., K. Mutafova). Regional Process of the 5th World Water Forum, Roundtable: Water as the Historical Scene for the Alliance of Civilization November 08-09, Istanbul, Turkey .

Дерменджиева, Стела (2008) „Глобалните промени и проблеми” в образователния процес по география и икономика./ Дерменджиева, С., Б. Димитрова/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Т.2, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 410 - 429. ISBN 978-954-524-660-9

Дерменджиева, Стела (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Природа.Том VІІ. С. Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN:954-8615-86-Х.

Дерменджиева, Стела (2008) Балканите - географски ценности на учебното познание. /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: Международна научна конференция: Балканите - език, история, култура., В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 340 - 351. ISBN 978-954-524-636-4

Дерменджиева, Стела (2008) Визуализацията в обучението по география – опит и възможности. /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: Съвременни образователни технологии в основното училище, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 358 - 371. ISBN 978-524-628-9

Дерменджиева, Стела (2008) Графическите организатори като средство за развитие на критическото мислене. –В: Съвременни образователни технологии в основното училище, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 344 - 357. ISBN 978-954-628-9

Дерменджиева, Стела (2008) Дерменджиева, С., П. Събева. Контролът в обучението по география в българското училище (теоретични постановки и практически проекции). /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: Науковий вiсник Бердянского державного педагогiчного унiверситету №1 (Гуманiтарнi науки), Бердянськ, Украйна, с. 49 - 53. ISBN 978-966-7828-49-3

Дерменджиева, Стела (2008) Единен приемен изпит-за кандидат студенти бакалаври - модул 3 География на България. (съавтори - Хр. Каракашев, Д. Дончев, Н. Апостолов, Р. Янков, Т. Личев, М. Пенерлиев). УИ Стопанство, с. 211, ISBN: 978-954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2008) Тестове по география на България. (А. Дерменджиев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Б. Димитрова), [17 варианта]. С., Сиела; трето преработено и допълнено издание, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Дерменджиева, Стела (2008) Традиционни и иновационни методи в обучението по география. /Дерменджиева, С., П. Събева/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т.2, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 389 - 409. ISSN 978-954-524-660-9

Джанфезова, Таня (2008) Dzhanfezova, Tanya. Prehistoric ’pintaderas’: fragmented knowledge of a whole category. // European Association of Archaeologists, 14th annual meeting, 16th-21st September 2008 / N. Vella (editor-in-chief) - University of Malta, 2008, 217 Valetta, Malta

Дживтерева, Светла (2008) Змията и славеят в народните гатанки Арнаудов сборник, том 5, Русе, 2008, с. 116-126, ISBN: 978-954-8190-57-2

Дживтерева, Светла (2008) Историята на житното зърно (по материали от българските народни гатанки) Проглас (ВТУ), г. ХVІІ, 2008, кн. 2, стр. 58-72 IBN 08617902

Дживтерева, Светла (2008) Космологичната образност в народните гатанки (Гатанки с отговор река, път и дим) Етнология на пространството, Ч. 2. С., ИК „Род”, 2008 г. ISSN 1311-493X

Дживтерева, Светла (2008) Миторитуална основа на обичая „Газене чирепни" Етнология на пространството, Ч. 2. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, т. 6, год. V, 2007). С., ИК „Род”; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=102201

Дживтерева, Светла (2008) Раждането на огъня в българските народни гатанки Филологический сборник. ІІІ. Твер - Велико Търново; също и В: "Владетелят и светецът", Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 7, ч. І., г. VІ, 2009, ИК “Род”, с. 182-194, ISSN1311-493X; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=31087

Дживтерева, Светла (2008) Човекът във фолклорния модел на света (по материали от българските народни гатанки) 45 години Филологически факултет: Юбилеен сборник. Велико Търново, 2008, с. 329-335, IBN 978-954-524-673-9

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв. "Структурни промени на някои психофизически показатели при обучението по плуване".Научна конференция – “Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Сборник доклади. “Фабер”, Велико Търново. 2008 "Фабер", В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв., П. Кутинчева (2008) "Плуване". Учебно ръководство. Второ преработено и допълнено издание. I&B LTD. В. Търново. 2008. I&B LTD. В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв., П. Паздерков (2008) "Развитие на издръжливостта при 14-16-годишни плувци". Международна научна конференция. ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2008. ВВОУ „В. Левски”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2008) Дилова-Нейкова, Цв., П. Паздерков (2008) "Развитие на скоростната издръжливост при 14-16-годишни плувци". Международна научна конференция, ВВОУ „В. Левски”, "130 години военно образование в България", том 2, ISNN: 1313-0390, В. Търново, 2008. ВВОУ „В. Левски”, В. Търново

Димитров, Георги (2008) I-Ways Journal of E-Government Policy and Regulation I-Ways Journal of E-Government Policy and Regulation 31 (2008) 147–152

Димитров, Димитър (2008) "Synesius of Cyrene and the Christian Neoplatonism: Patterns of Religious and Cultural Symbiosis" What happened to the Ancient Library of Alexandria? (Leiden-Boston: Brill)

Димитров, Димитър (2008) "Византийската полемика с исляма от късния XIV и ранния XV век в контекста на интелектуалната традиция (примерът на Мануил II Палеолог)" Европейските институции на знанието в началото на Новото време (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2008) "Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)" България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. II (В. Търново)

Димитров, Димитър (2008) Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?" Byzantinoslovaca II, Bratislava

Димитров, Слави (2008) An Economic and Geographic Analysis of Bulgarian-Czech Foreign-Economic Relations Seul, Korean Sud, 2008, 199-206.

Димитров, Слави (2008) Бразилия: Огромен потенциал за бъдещо развитие Сп. „Икономика“, №3, 2008, 78-82.

Димитров, Слави (2008) География на португалоговорещите страни Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2008, 172 с.

Димитров, Слави (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2008, 158-164.

Димитров, Слави (2008) Източен Тимор – политикогеографска характеристика Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, 529-537.

Димитров, Слави (2008) Икономическа география на страните от континентите Издателство "Ковачев", Силистра, 2008, 236 с.

Димитров, Слави (2008) Македония Издателство "Ковачев", Силистра, 2008, 99 с.

Димитров, Слави (2008) Португалия: Преодоляване на структурните диспропорции в териториален аспект Сп. “Икономика”, №2, 2008, 40-44.

Димитров, Слави (2008) Совремменые тенденции в розвитии болгарского туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2008, 271-276.

Димитров, Слави (2008) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в Португалия през 2002 – 2005 г. Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, 374-388.

Димитрова, Боянка (2008) «Глобалните промени и проблеми» в образователния процес по география и икономика - съавтор Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – т. ІІ, УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-660-9

Димитрова, Боянка (2008) сборник "Училището – единство на различия" РИК "БИ", В. Търново ISBN 978-954-8771-07-8

Димитрова, Боянка (2008) Тестове по география на България [17 варианта] Сиела; трето преработено и допълнено издание, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Димитрова, Веска (2008) Кирилова, Веска и др.. Lexique nominal. I partie /В. Кирилова; Н. Стоянова; Х. Доврамаджиева; Р. Ковачева; М. Петрова/- В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2008. - с. 296, ISBN 978 – 954 – 524 – 657 – 9. В. Търново

Димитрова, Веска (2008) Кирилова, Веска. Le message publicitaire – réception, décodage, persuasion et adhesion. Сб.Съвременно образование и чужд език. - В. Търново: “ Астарта”, 2008. - с. 171-180. ISBN: 1313 – 4086. В. Търново

Димитрова, Дияна (2008) Използването на интерактивни техники в обучението по ромски приказен фолклор за повишаване ефективността в езиковото обучение на деца-билингви Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново ISBN 978-954-524-628-9 стр.217-221

Димитрова, Елена (2008) Хайнрих Хайне, Рахел Варнхаген фон Ензе (писма) В: Хайнрих Хайне – тъга, ирония и жлъч. Николина Бурнева (съст.). В. Търново: Изд. „ПИК“, 2008, с. (169 - 176). ISBN: 978-954-736-182-9.

Димитрова, Елена (2008) Хана Аренд: От еврейството изход няма. [Откъс от „Рахел Варнхаген. Житейската история на една немска еврейка от епохата на романтизма“] // Hannah Arendt: Aus dem Judentum kommt man nicht heraus. Auszug aus: „Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik“ В: Хайнрих Хайне – тъга, ирония и жлъч. Николина Бурнева (съст.). В. Търново: Изд. „ПИК“, 2008, с. (177 - 189). ISBN: 978-954-736-182-9.

Димитрова, Илияна (2008) Дневникът в хронотопната структура на два романа („Иван Кондарев” от Емилиян Станев и „Хайка за вълци” от Ивайло Петров). сб. Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. В. Търново, 2008, 313-321. ISBN 978-954-524-625-8

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., Особености в тренировъчната дейност по минихандбал във възрастта на подрастващите. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр.1, с. 66, С., 2008.

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., Аз играя хандбал. Велико Търново, I& B, 2008.

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., М. Старделова, Д. Николов. Правилна исхрана и дозирани от физички напор ако предуслов за добро здравje и високи спортски резултати. Списание за педагошки прашаньа ”Просбетно дело”, бр.2, с. 66, Скопие,2008.

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., Модел за специализирана подготовка в обучението по минихандбал. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр. 4, с. 156, С.,2008,

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., Някои насоки в предварителната подготовка на хандбалисти до 10 – годишна възраст. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр. 4, с.153, С., 2008.

Димкова, Росица (2008) Димкова, Р., Факторна структура на показателите, информиращи за ефективността от обучението по минихандбал. “Спорт и наука” към НСА”Васил Левски”, бр.3, с. 101, С.,2008.

Димкова, Росица (2008) Кръстев Н., Р. Димкова и колектив. „Хандбално букварче” Държавна агенция за младежта и спорта. Българска Федерация Хандбал, 2008, с. 66-78, 208-213, 250-253, 412-421, 434-441.

Димкова, Росица (2008) Старделова, М., А. Джамбазовски, Р. Димкова. Спортот во функциja на хуманизациjaта во општеството. Списание за педагошки прашаньа ”Просбетно дело”, бр.1,с. 91, Скопие, 2008.

Дойков, Йордан (2008) Studying and Preventing of the Radicalization of Islam: What school communities can do? Comparative analysis of cases of Bulgaria, Rumania, Spain, Morocco. The Bulgarian case Experiences, Editorial Universidad de Granada, /CD format/

Донев, Владимир (2008) Волфганг Кайзер. Отчужденият свят на гротеската Руската литература. Културни диалози. В. Търново, 2008, с. 251-261. Също: e-Lit, 22.12.2009

Донев, Владимир (2008) Многоликият Емилиян Станев. По повод кн. "Писател български: 100 г. от рождението на Емилиян Станев". Ред. Иван Сарандев. С., ЛИК, 2007 Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561 SG=В 6360.- XVII, 2 (23 - 29 jan. 2008), с. 5

Донев, Владимир (2008) Неугасима памет Еврейски вести, № 22, 21 ноем. 2008, с. 5

Донев, Владимир (2008) Това, което сами направим, това е нашата съдба Литературен вестник, № 33, 29.10.-04.11.2008, с. 4

Донев, Владимир (2008) Флоберовата пушка на Емилиян Станев Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. София, 2007, с. 124-146. Също: Страница, 2008, кн. 2, с. 63-79

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Exception Handling: Implications for Education Proceedings of the 4-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovets June 2008, pp. 82-88,

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education International Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Подход за усвояване на концепциите на ООП чрез примери Доклади на Тридесет и седмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец 2-6 април 2008, стр. 335-341

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113

Дончев, Ивайло (2008) Механизмът на наследяване в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране сп. Педагогически алманах на ВТУ, кн.2/2008 г., стр. 91-107

Дончев, Ивайло (2008) Николов, Н., Дончев, И., Обектно ориентирано програмиране чрез C++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Дончева, Иванка (2008) Некропол в местността „Под село” в гр. Опака, Търговищко. – МИФ, 14. Тракия и околния свят. София, 2008, 207-228; ISSN 1311-3550. София

Дончева, Иванка (2008) Платената любов в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2008, с. 134-180; ISBN 978-954-524-663-0. Велико Търново

Дочков, Иво (2008) Демонологичните акценти в коментарите на Ориген сп. Философия 1-2/2008, 60-72

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Стандарти и валидиране на данни с XML Научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи резултати”, 30-31.05.2008 г.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Теория на езиците за програмиране изд. Фабер, II допълнено издание

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Точки в мрежа с условия за минималност Издателство на ВТУ

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя // Училището - желана територия на ученика : Общински кръг на национална конференция / Община Велико Търново, Дирекция „Образование” - Велико Търново. - Велико Търново : Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Международен проект „Форум слънчеви училища” // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 99-108. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Светът на толерантността или ... // Отговорно родителство : Възпитаване на ученицте и студентите в отговорно родителство / Фонд „Научни изследвания” по научноизследователски проект / Редактор Веселина Петрова. - Велико Търново : ИК „Знак 94”, 2008, с. 90-99. ISBN 978-954-8709-90-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители // Отговорно родителство : Възпитаване на ученицте и студентите в отговорно родителство / Фонд „Научни изследвания” по научноизследователски проект (Веселина Петрова). - Велико Търново : ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието // Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция / Пенка Тодорова, Антония Кръстева, Розалия Кузманова-Карталова. - Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9.

Дундов, Тенчо (2008) Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научна конфер. в ЮФ на СУ, 10 май 2007 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Енчев, Тодор (2008) "Имотите на Църквата в предконстантиновата епоха по нехристиянски извори”. В: България, българите и Европа - Мит, история, съвремие, т. ІІ, Научна конференция 31. Х. 2007, Велико Търново 2008, с. 34-43. ISBN: 978-954-524660-9

Жеков, Живко (2008) Жеков, Ж. Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (Studia Balcanica, 25). Наука, 1, 2008, с. 79, ISSN 0861 3362.

Жеков, Живко (2008) Жеков, Ж. Пелтасти и педзетайри. Балканите – език, история, култура. том І. Международна научна конференция Велико Търново 13–15 април 2007. Велико Търново, 2008, 31–39, ISBN 978–954–524–636–4.

Жеков, Живко (2008) Жеков, Ж. Тактиката на хоплитската фаланга през V в. пр. Хр. сп. Минало, 3, 2008, 9–14, ISSN – 1310 – 3415.

Замфиров, Милен (2008) Erste Schritte in die Physik für Gehör- lose“ – neues computerisiertes Lernpro- gramm in Bulgarien Heilpädagogik online. Issue 04/ 08

Захариева, Юлия (2008) Лисабонският договор – договор за реформа Списание "Международни отношения", 2008, № 3, 81-84.

Звалена, Елеонора (2008) Dve strany horizontu Karola Bendžalu. In Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Literárnovedný zborník 28. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, konanej v dňoch 20. – 21. mája 2008. Ed. A. Valcerová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Звалена, Елеонора (2008) Žánrová charakteristika podobenstva In Studia Philologica.Annus XIII. Ed. J. Kesselová. (online)Prešov FHPV PU, Prešov,. Dostupné na http.// www.pulib. Sk/elpub2úFHPV/Kesselova/pdf_docú8.pdf.

Здравков, Здравко (2008) Специфични особености на традиционното циганско семейство Сб. "Училището - единство на различия"

Здравкова, Боряна (2008) Социална подкрепа на деца и семейства в риск Педагогически алманах. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, кн. 2, с. 62-69. ISSN 1310-358X

Здравкова, Боряна (2008) Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите (в съавторство) Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки), Бердянськ: БДПУ, 2008, №1, с. 189-194. ISBN 978-966-7828-49-3

Здравкова, Боряна (2008) Чуждестранният опит в алтернативната грижа за деца в риск – история и настояще Сборник от научна конференция „120 години СУ и развитие на педагогическата наука”. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 493-498. ISBN 978-954-8846-04-02

Златев, Иван (2008) Междометия с семантическим компонентом “удивление” в болгарском и в русском языках. // Великотырновский университет имени Святых Кирилла и Мефодия. Кафедра русского языка. Ежегодные лингвистические чтения 2006 года. Велико Търново, 2008. с. 41-44. ISSN 1313-3659 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Иванов, Ивелин. Войната в Западна Европа през средните векове (V-XVI в.). – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008. – 206 с. ISBN: 9789545246234 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Иванов, Ивелин. Войната и воюването в миниатюри от средновековни английски манускрипти.// България, българите и Европа – мит, история, съвремие. – Велико Търново, 2008, т. II, с. 79–94. ISBN 978-954-524-660-9 Велико Търново

Иванов, Людмил (2008) Georgiev, G., M. Aleksandrovic, L. PETROV (2008) "Definisanje i uporedenje motorickih struktura izmedu 12-godisnjih ucenika i ucenica" GLASNIK ANTROPOLOSKOG DRUSTVA SRBIJE

Иванов, Людмил (2008) PETROV, L. (2008) "Interdependence between indexes for plays potential in basketball players - 18-19 years" Pedagogicka evaluace’08, Universitas, Ostraviensitas, p.21-24

Иванов, Людмил (2008) Бъчваров, М., Л. ПЕТРОВ, Й. Иванов (2008) "Спортология - същност, подходи, експерименти" I&B Велико Търново, ISBN 978-954-9689-48-8

Иванов, Людмил (2008) Наумовски, М., Л. Величковска, Л.ПЕТРОВ, Б.Даскаловски (2008) Влияние на програмираната тренировка за точност върху подобряването на стрелбата в коша в баскетбола списание "Спорт и наука", София, 2008, изв. бр.4, с. 188-191, ISSN 1310-3393.

Иванов, Людмил (2008) Николова, Е., М. Малчев, К. Костов, Н. Йорданова, Л. ПЕТРОВ, В. Маргаритова (2008) "Хармонизиране на обучението на студентите от професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание” сборник трудове от Националната научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт”, с. 22

Иванов, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., А. Нейкова, М. Наумовски, Г. Георгиев (2008) Развитие на скоростната издръжливост при 15-16 годишни момичета и момчета, трениращи баскетбол списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4, с.184-187, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., Д. Анчева (2008) "Приносът на нациите за развитието на физическата култура и спорт и Паневритмията в България" Сборник трудове от Националната научно-практическа конференция "Физическо възпитание и спорт", Велико Търново, с, 69

Иванов, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., Е. Бичоку, И. Нейков (2008) "Сравняване на физическото развитие, двигателните качества и технически умения между юноши баскетболисти от България и Албания" Трудове на Русенския университет, с.

Иванов, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., И. Нейков (2008) "Развитие и зависимост между техническите умения и двигателни качества на 16-19 годишни баскетболисти" Трудове на Русенския университет’2008, с. 75-77

Иванов, Людмил (2008) Цонкова, Д., Л. ПЕТРОВ (2008) "Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог" сборник трудове "Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремни ситуации", Разград, с. 40-46, ISBN: 978-954-400-003-5.

Иванова, Людмила (2008) Von der Form zum korrekten Ausdruck. Uebungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen V. Tarnovo: Universitaetsverlag 2008. ISBN 978-954-524-654-8.

Иванова, Людмила (2008) Преводът – нашият шанс да преодолеем Вавилонското проклятие сп. Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, кн. 2, стр. 157-161.

Иванова, Людмила (2008) Силни със силните глаголи. Неправилните глаголи в немски език. Грамма: Плевен

Иванова, Мария (2008) Още веднъж за произхода на кумството у българите В: Балканите - език, история, култура. В. Търново, 252-264.

Иванова, Мария (2008) Приносът на проф. дин Иваничка Георгиева при изучаването на българската социално-нормативна култура (в съавт. с Люба Макавеева) В: Света на човека. Т. І. София, XLV- XL.

Иванова, Милена (2008) „Tabus - ein unentbehrlicher Teil einer jeden Kulturgemeinschaft“. B: Съвременно образование и чужд език. Астарта, В. Търново, 2008.

Иванова, Милена (2008) „Zu einigen kulturologischen Aspekten in bulgarischen und deutschen Volksmärchen“. In: Филологический сборник III. Тверь - Велико Тырново. Тверь 2008.

Иванова, Ралица (2008) Heines Selbstironie im Kontext des Kulturphänomens ‘jüdischer Witz’. In: Heinrich Heine – Schmelz, Ironie und Schelte, Hg. von Nikolina Burneva. Veliko Tarnovo: PIK Verlag

Иванова, Ралица (2008) Das Ästhetisch Böse und seine literarischen Tangenten. In: Österreichische Literatur zwischen den Kulturen, Hg. von Iris Hipfl und Raliza Ivanova, S. 121-145. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag

Иванова, Ралица (2008) Ferne Orte – Bodo Kirchhoffs Poetik der Peripherie. In: Figurationen des Raums. Beiträge zum spatial turn aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Sicht., Hg. von Bettina Wenzel, Gabriele Tie Veliko Tarnovo: Ivis Verlag

Иванова, Ценка (2008) Емил Кудличка. Писмо от България. Културата на преден план. Източник: Literarny dvojtyzdennik, 5.11.2008., с. 11 // превод от словашки език www.liternet.bg

Иванова, Ценка (2008) Междуезиковата “игра” на думи, смисли и употреби – български и сръбски Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба, Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, ISBN 978-954-524-690-6

Иванова, Ценка (2008) Съвременни аспекти на разграниченията при южнославянските езици Славянска филология. БАН – Български национален комитет на славистите. Доклади и статии за ХIV Международен конгрес на славистите. Том 24. София, Акад. изд. «М. Дринов», 2008, стр. 321-338. ISBN 978-954-8712-46-0

Илиева, Мария (2008) Къде съм Аз в стиловете на българския език.// Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Sigrun Comati. München, Verlag Otto Sagner, 2008, 152 – 161. Мюнхен, Германия

Инджов, Иво (2008) Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration Indzhov, Ivo. Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration. - Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. - 296 S. ISBN: 978-3-639-01591-1 (zugl. Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina, Diss., 2005, online verfügbar unter: http://edocs.ub.euv.frankfurto.de/data/dissertations/kuwi/2005/indzhov. ivo. pdf).

Йовевска, Мариана (2008) Държавно-политическите възгледи на Васил Левски и балканската действителност. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 10. С. 2008, с. 185-204.

Йовевска, Мариана (2008) Косовският мит - Ретроспекции и съвременни версии БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, т. 1,Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2008, с. 215-234 ISBN 978-954-524-636-4

Йонкова, Красимира (2008) Есе за "кризата на смисъла" в сърцето на един народ Йонкова, Красимира // Есе за "кризата на смисъла" в сърцето на един народ. В: Интеркултурен диалог и интеграция. Годишник на ЮЗУ "Неофит Рилски", том 6, Благоевград, 2008. ISBN 978-954-680-568-3

Йорданов, Даниел (2008) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол – 14. IX. (Въздвижение). Преславска книжовна школа. Т. 10, с. 439–449. Шумен, 2008. ISBN 978-954-577-492-8

Йорданов, Стефан (2008) Богинята на любовта в мегарона на властта: Наблюдения върху потестарно-политическата система на палеобалканските народи. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. II. Научна конференция, 31 октомври 2007. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, 93–104

Йорданов, Стефан (2008) Въведение в историята на религиите. Курс лекции. Част I. Религията като културно-исторически феномен. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с.

Йорданова, Даниела (2008) Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компететност София, сп. "Предучилищно възпитание"

Йорданова, Даниела (2008) За съвременния урок по български език в I-IV клас сп. "Педагогически алманах", В. Търново.

Йорданова, Даниела (2008) За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис Шумен

Йорданова, Даниела (2008) За формиращото оценяване в обучението по правоговор и правопис (1-4 клас). Шумен

Йорданова, Даниела (2008) Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване София, сп. "Начално образование"

Калейнска, Маргарита (2008) Училище за всички – Образователен модел за взаимодействие „училище-семейство” при реализиране на дейности в мултиетническа среда Варна

Калейнска, Теодора (2008) Политиката на Съвета на Европа за междукултурно обучение и ценности в Европа. Човешките права в мултикултурното общество, Информационен офис на Съвета на Европа, София, 13 – 17

Калчев, Стефан (2008) Educational Process Model CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Караиванова, Бинка (2008) Полифонични похвати и техники в късното клавирно творчество на Любомир Пипков сп. Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, №2, с. 135-164, ISSN 1310-358X

Караиванова, Петя (2008) „Социален свят. Природен свят.” В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 6–7-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Трето допълнено издание (сс. 251 – 334). Велико Търново: Слово, 2008. Велико търново: Слово

Караиванова, Петя (2008) Педагогически функции на макетирането за овладяване на ключови компетенции при ориентиране на пет-седемгодишните деца в природния свят Предучилищно възпитание, №8

Караиванова, Петя (2008) Психолого-педагогически предпоставки за възпитаване на познавателна култура у пет-седемгодишните деца при ориентиране в света Педагогически алманах, Велико Търново, 2008, № 2

Карамихова, Маргарита (2008) Социалните мрежи във време на интензивна миграция (Случаят „Сатовча”) С.

Карамихова, Маргарита (2008) Палитра на идентичностите в процеса на евроинтеграция (Случаят „Сатовча”) – В: Дечева М. съст.Динамика на националната идентичност и транснационални идентичности в процеса на евроинтеграция, Парадигма, София, 357 – 380 С.

Кацарски, Александър (2008) Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките В: Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика, Сиела, 814 с., ISBN 978-954-28-0264-8

Кильовска, Ваня (2008) Езиковата система по френски език Colibri mon ami 2 и Общата европейска рамка за чужди езици – съпоставка на стандартите за учебно съдържание сборник „Съвременни образователни технологии в основното училище”; Университетско издателство „Св.Св. кирил и Методий”; Велико Търново, 2008

Кильовски, Вакрилен (2008) “Jewish identities within the American selves: ethnocentric anxieties in three Jewish American authors”(with Ivan Angelov), Writing the Self Modes of Self-Portrayal in the Cultural Text, ed. Radu Surdulescu, University of Bucharest Review, A Journal of Literary and Cultural Studies Vol. X, no. 1, 2008, ISSN: 1454 – 9328

Ковачева, Гергана (2008) Problemen die Bulgaarse studenten bij de verwerving van de Nederlandse taal hebben Nedrlandica IV - De beste vriend van de zomercursus

Ковачева, Райна (2008) Lexique nominal, Première partie Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Коева, Янка (2008) Инструкцията като вид текст в методическата литература. В: Проглас, кн. 2. В. Търново: Университетско издателство (с. 111 - 126), ISSN 0861 7902 В. Търново: Университетско издателство

Коева, Янка (2008) Пропозиционалният и комуникативният подход в текстовата лингвистика и инструкцията като вид текст. В: Чуждоезиково обучение, кн. 6. София: Министерство на образованието и науката (с. 3 - 17), ISSN 0205 - 1834 София: Чуждоезиково обучение

Колев, Николай (2008) Златното сечение и числата на Фибоначи в музиката сборник научни статии по проект Музика,математика и информатика

Колев, Николай (2008) Математика и музика-един поглед върху междупредметните връзки сборник"Междупредметни връэки в обучението по математика и информатика-дидактически модели и технологии"

Колев, Николай (2008) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция и изграждане на умения за решаването им сп.Педагогически алманах,Университетско издателство,Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2008) Slavic words of sound-symbolic origin: Problems of their etymological analysis 14 Меѓународен конгрес на слависти. Охрид, 10–16 септември 2008 г. Зборник на резимеа. I том. Лингвистика. Уредник: С. Велковска. Скопjе. 2008, 246.

Колева-Златева, Живка (2008) О статусе звукоизобразительных слов в языке Slavica XXXVII, 2008, Debrecen, 33–53.

Колева-Златева, Живка (2008) Относно приложението на някои наблюдения върху съвременни български образоподражателни думи в етимологията Българският език и литература на кръстопътя на културите. Т. 2. Szeged.

Колева-Златева, Живка (2008) Русские названия действий звукосимволического происхождения Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. Вестник №22. Будапешт, 2008, 84–87.

Колева-Златева, Живка (2008) Славянская лексика звукосимволического происхождения. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. Vol. 1. Дебрецен, 2008. Дебрецен

Константинов, Казимир (2008) За два оловни амулета от X век от Варненския музей. В: Acta musei Varnensis, VII–2. Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси в историята на Черноморското крайбрежие. Материали от Международна конференция в памет на ст. н. с. Милко Мирчев, Варна, 15-17 септ. 2005. - Варна : Зограф, 2008, с. 301-313.

Константинова, Даниела (2008) "За някои иронични фразеологизми в българския и словашкия език" – В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Aнковa-Ничева. София, 2008, с. 113–117.

Константинова, Даниела (2008) Slovenský jazyk a jeho vyučovanie v Bulharsku. A szlovák nyelv és annak tanítása Bulgaráriában. (Slovak language learning in Bulgaria.) Slovenčina v menšinovom prostredí. Békéšská Csaba, 2008, s. 560–566

Константинова, Даниела (2008) За някои фразеологични неологизми в българския език. Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес. Велико Търново, с. 57–66

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Byzantine fortifications and defensive system in the Black Sea area: the West Coast of the Black Sea // Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea. URL: , 13 p.

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Mesembria (Middle Ages), Monuments // Encyclopaedia of the Hellenic world, Black Sea URL: , 9 p.

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Polychrome ceramics in Preslav, 9th to 11th c.: Where were they produced and used? // Byzantine Trade 4th –12th c : The Archaeology of Local, Regional, and International Exchange : Papers of the Thirty-eight Spring Symposium of Byzantine Studies,St John's College, University of Oxford, March 2004 : Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies. 14 / Marlia Mundell Mango. Farnham - Burlington : Ashgate Publishing Ltd., 2008, p. 97-117. ISBN 978-0-7546-6310-2

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. Space and power on the West Black Sea coast 11th to 12th c. : The sigillographic evidence // Юбилеен сборник “Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007)”/ Иван Йорданов и др. Шумен : Регионален исторически музей-Шумен, 2008, с. 207-225. ISBN 978-954-92081-2-2

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina. The Lower Danube in the Byzantine Naval Campaigns in the 12th c. // Culturǎ şi civilizaţie la Dunǎrea de Jos. Cǎlǎraşi : Muzeului Dunării de Jos, 2008, XXIV, p. 269-281. ISBN 978-973-1787-00-8

Костова, Росина (2008) Kostova, Rossina: Changing settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 12th c. // Temporis Signa : Rivista di archeologia della tarda antichità e del medioevo (Spoleto)

Костова, Росина (2008) Kostova,Rossina. Medieval monasteries on the West Black Sea coast // Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea. URL: , 16 p.

Костова, Росина (2008) Костова, Росина. Манастирите на Покръстителя // Християнската култура в средновековна България : Студии по случай 1100 години от смъртта на св. Княз Борис Първи 907-2007 г. / Павел Георгиев В. Търново : Фабер, 2008., с. 173-185. ISBN 978-954-775-978-7

Крумова, Калояна (2008) АЕРОБНА ГИМНАСТИКА-методика и практика В Търново, I&B, 2008

Кръстева, Антония (2008) Критическото мислене като образователна стратегия Педагогически алманах, № 1-2, с. 56.

Кръстева, Антония (2008) The Educational reforms in direction to development of a critical thinking V: International conference Pedagogicкa evaluace `08. Ostrava,

Кръстева, Антония (2008) Интелектуалното развитие на второкласниците – опит за диагностициране В: сб. Дни на науката, СУБ, В. Търново, с. 173.

Кръстева, Антония (2008) Критическото мислене като образователна стратегия Педагогически алманах, № 1, с. 56

Кръстева, Антония (2008) Кръгла маса “Съвременните образователни технологии и ограмотяването” сп. Начално образование, № 6, с. 31.

Кръстева, Антония (2008) Не сбогом, професоре, а с усмивка. В сб.: Проф. Д. Павлов. Въздигане на духа. С., 37-39.

Кръстева, Антония (2008) Образованието – средство за интегриране на ромската общност. сп. Педагогика, с. 100-108.

Кръстева, Антония (2008) Портфолиото на студента www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2008) Разбирането – иманентен компонент на критическото мислене сп. Психология журнал, бр. 45 с. 11.

Кръстева, Антония (2008) Реалности в образователния процес в началното училище УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кръстева, Антония (2008) Самооценка на някои важни умения на преподавателя www.uni-vt.bg

Кръстева, Антония (2008) Синергетичният подход - за познавателното развитие на учениците В: Сб. Българското образование – национални ориентири и европейски измерения. Национален музей на образованието, Габрово, с. 226.

Кръстева, Антония (2008) Хуманистични стратегии в процеса на педагогическото общуване В: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, с. 277.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Възможности за стимулиране на личностната идентичност в условията на мултикултурна среда В: Баханов, К. О. (вiдповiдальний редактор). Науковий вiсник Бердянського державного педагогiчного унiверситету (Гуманiтарнi науки). Бердянськ: БДПУ, 1. с. 40 – 44. ISBN: 978-966-7828-49-3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Методически насоки за организиране на модулни обучения при работата на педагогическия съветник В: Кузманова – Карталова, Р., Костова, П. § Кръстева, А. (съст.). Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 140 – 145. ISBN: 978-954-524-628-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2008) Проучване потребностите на учениците - предпоставка за ефективна социално-педагогическа интервенция В: Кузманова – Карталова, Р., Костова, П. § Кръстева, А. (съст.). Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 140 – 145. ISBN 978-954-524-628-9.

Кутева-Цветкова, Венка (2008) 55 години образование и педагогика в България (1950-2005). ISBN 978-954-524-639-5. УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кушева, Гергана (2008) Arguments that Work: Ways of Teaching Argumentative Essays, гр.Варна, юни, ISBN: 978 – 954 – 9685 – 43 – 5, стр.335-337.

Кушева, Гергана (2008) Motivating Students in Developing Writing Skills, сборник с доклади Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. “Астарта”, ISSN: 1313 – 4086, стр. 73 – 79.

Кънев, Николай (2008) Византийските титли вестарх и протовестарх и приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на техните носители (втора половина на X – началото на XII в.) Античная древность и средние века, вып. 38, Екатеринбург, 2008, 135-163.

Кънев, Николай (2008) Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IX-XI в. Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 309-315.

Кънев, Николай (2008) Новооткрит печат на цар Симеон I (893-927 г.) от района на Крайморска Добруджа Сборник с материали от Международна научна конференция “Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие”, Варна, 15-17 септември 2005 г., Acta Musei Varnaensis, VII/2, Варна, 2008, 163-167.

Кънев, Николай (2008) Новооткрит севастократорски оловен печат от територията на централна северна България Юбилеен сборник с материали от Международен научен симпозиум, посветен на сто години от рождението на д-р Васил Хараланов, Шумен, 13-15 септември 2007 г., Шумен, 2008, 153-161.

Кънев, Николай (2008) Стремял ли се е българският владетел Симеон I Велики (893-927 г.) към ранга на византийски василеопатор? Сборник с материали от Международна научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 31 октомври 2007 г., т. II, Велико Търново, 2008, 61-67.

Кънева, Виктория (2008) Классификация безэквивалентной лексики с точки зрения обуславливающих её факторов (на материале русской и болгарской тематических групп “Жилище”) Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве, материалы международной научно-практической конференции, Славянск-на-Кубани, 10 августа 2007 года, Славянск-на-Кубани, 2008, с. 97 - 103.

Кънева, Виктория (2008) Предаването на топонимите от територията на Гърция при превод от гръцки на български език Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008.

Кънева, Пенка (2008) Изследване на уменията за четене с разбиране на английски език на български второкласници. Чуждоезиково обучение

Кънева, Пенка (2008) Умението за четене с разбиране на английски език. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. УИ „Св. Климент Охридски”, София.

Кънчева, Елена (2008) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Легкоступ, Магдалена (2008) КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ Сп. “Предучилищно възпитание”, бр. 8, 2008, с. 54-59

Легкоступ, Магдалена (2008) Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия Сб. доклади “Съвременни образователни технологии в основното училище”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008

Легкоступ, Пламен (2008) 45 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" дава мощен духовен тласък за развитието на българската просвета и култура - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008 сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008

Легкоступ, Пламен (2008) Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008. сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008.

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с учителите – обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор), (одобрено от МОН) София, изд. АНУБИС, 2008.

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с цветовете - обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор) (одобрено от МОН) издателство Анубис, София

Лунгарова, Пепа (2008) История на култа към Fortuna и неговите прояви в провинция Долна Мизия. В: Societas classica ІII - 1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 266-283. ISBN 978-954-524-663-0.

Маджаров, Георги (2008) Robert J. Smith, George Madjarov. MachiavellianisM and Psychopathy: an east-West note // Socal behavior and personality, 2008, 36 (2), 255–256

Мандева, Марианна (2008) Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компетентност (подготвителна група за училище) Предучилищно възпитание

Мандева, Марианна (2008) За съвременния урок по български език в 1-4 клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2008) За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис Конференция на ШУ "К. Преславски"

Мандева, Марианна (2008) Интерактивни методи в началното родноезиково обучение - реалност и предизвикателства Научна конференция на СУ "Климент Охридски" "120 години специалност педагогика - традиции и нови реалности"

Мандева, Марианна (2008) Особености на детската лексика в началото на подготвителна за училище група (лингво-методически аспекти) Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2008) Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване сп. "Начално образование"

Мандева, Марианна (2008) Формиране на еткетното поведение и вежливата реч в мултикултурна образователна среда ( 4 клас ) Многообразие без граници. Институт Отворено общество

Мандова, Искра (2008) Жените по времето на династия Тан – социално положение, облекло и грим. „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока III-2, (164-172 с.), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2008. ISBN – 978-954-524-666-1;

Маринов, Владислав (2008) Билингвална интерференция в крайния български Северозапад В. Търново: Астарта, ISBN 978-954-350-070-4

Маринов, Едуард (2008) Маринов, Е. 2008. Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Сп. Наука, 3/2008, София, с. 19-26. ISSN 0861-3362.

Маринов, Милен (2008) Петър Димков и ученията на Изтока сб. "Петър Димков – Родолюбецът, Лечителят, Мислителят"

Маринов, Милен (2008) Социо-културни идеи във ведите (исторически анализ) сб. "Философия, История, Политика"

Маринова, Катя (2008) Митични същества в японските предания и легенди В. Търново

Маркова, Гергана (2008) Classification and Technologies for 3D Video Displays UNITECH - International scientific conference, 21 – 22 November 2008, Gabrovo

Марчева, Пенка (2008) Теоретични аспекти на нотното ограмотяване като проява на музикална интелигентност в условията на солфежна дейност Авангард Прима,С., ISBN 978-954-323-440-0, 110 с.

Матеев, Илиян (2008) Economic and Political Relations between European Union and Southeast Asian Countries: Conditions, Development and Results конференция „Икономически динамизъм в синосферата и англосферата: особености, интеграция и конкуренция”, Център за азиатски науки, Хонконгски университет, Китай, 18 -19 септември 2008 г., стр.99-100

Матеев, Илиян (2008) България в Европейския съюз: успехи, но и проблеми „България в ЕС – първи резултати”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 30-31 май 2008 г., изд.„ГорексПрес”, София, 2008 г., стр. 223-228, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2008) Договорът от Лисабон и България „България в Европейския съюз – 2008”, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г., Университетско издателство, 2008 г., стр. 168-175, ISBN: 978-954-715-392-9

Матеев, Илиян (2008) Икономическата реформа в Китай списание "Международни отношения", бр. 5-6, София, стр. 192-206, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2008) Икономическо развитие на Източна Азия през втората половина на ХХ век списание "Социално-икономически анализи", книга 2, В.Т., стр. 78-88, ISSN: 1313-6909

Матеева, Катя (2008) L’INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE – ORIGINE DU MÉTIER ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Мечкова, Клара (2008) Към въпроса за терминологията на византийското осмогласие Идея – понятие – термин, Българско музикознание, 2008, 3-4, 60- 87. ISSN 0204-823X

Мирославска, Виргиния (2008) O semantyce słowackich i polskich imion żeńskich o rodowodzie słowiańskim Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 ВТУ, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 504 - 513

Мирославска, Виргиния (2008) Z problematyki kształtowania się nazwisk polskich (na materiale historycznym z cntralnej Polski) Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 29 - 36

Митев, Йордан (2008) Политическите партии при управлението на Салазар (1928-1968 г.) сп. "История", № 2-3, с.62-86

Михайлов, Димитър (2008) Българският свят в поезията на Димитър Пейчев. - В: Българският език в Молдова. Материали от Осмата международна научна конференция на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Комрат, 2008, с. 78-88. В чужбина

Михайлов, Димитър (2008) Внушителен сборник за Емилиян Станев. - Проглас, кн. 1, 2008, с. 148-153. У нас

Михайлов, Димитър (2008) Старият Славейков - младият Вазов, или "кой е бащата на българската литература"? - В: Славистични проучвания. Сборник в чест на ХІV международен славистичен конгрес. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2008, с. 155-165. У нас

Михайлов, Димитър (2008) Фототипно издание на първата Яворова книга. - В: Известия на Националния литературен музей. Т. V. С., 2008, с. 229-231. У нас

Михов, Милен (2008) Екзархията и Независимостта на България (1908-1912) – В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХІ век. Сборник доклади от международната научна конференция, проведена в София на 19–20 септември 2008 г. С., 2010, 271-289. София

Михов, Милен (2008) Историята в политиката на „македонските” комунисти 1944-1969 г. – В: Сб. Балканите – език, история, култура. Велико Търново, 2008, 203-215.. Велико Търново

Михова, Маринела (2008) Comparative Education Course and Students’ Expectation Comparative Education, Teacher Tarining аnd New Education Agenda, Vol. 6, р. 11-19.

Михова, Маринела (2008) Дигиталната грамотност - европейски образователен приоритет 120- години университетска педагогика. Между традицията и новите реалности. Университетско издателство «Св. Климент Охридски», , с. 298-305.

Михова, Маринела (2008) Европейското училищно образование през призмата на глобализационните процеси Педагогичски алманах

Михова, Маринела (2008) Учителската професия като приключение или Рон Кларк и неговите педагогически идеи Доклади на Шестата Есенна Научна Конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика, София, 21-22 Ноември, София, «Веда Словена-ЖГ», 2008, 374-381.

Мишев, Радослав (2008) Дипломатическото дело на Австро-Унгария 1867–1918 г. : Институционални аспекти. // Историкии : Юбил. сб. в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина : Т. 3. – Шумен : Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 202-212.

Мишев, Радослав (2008) От новото време към глобализацията. Вълните на промените. // Съвременната история : Времена, реалности, промени : Т. 5. – В. Търново, Фабер, 2008, с. 7-19.

Мишев, Радослав (2008) Хабсбургите и идеята за европейска интеграция. // Съвременната история: времена, реалности, промени : Т. 5. – В. Търново, Фабер, 2008, с. 89-97.

Младенов, Момчил (2008) Петър Делян и Алусиан: за “кралските знаци” в средновековна България. Епохи, ХVІ, 2008, № 1-2, 65-73. ISSN 1310-2141.

Моллов, Тодор (2008) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 5/102 (http://liternet.bg/publish/tmollov/star_bial.htm, 05.06.2008).

Моллов, Тодор (2008) Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. Етнология на пространството. Ч. 1. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 5, год. V, 2007). С., ИИК „Род”, 2008, ISSN 1311-493Х

Моллов, Тодор (2008) Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 1 (98) (http://liternet.bg/publish/tmollov/voinska.htm, 10.01.2008).

Моллов, Тодор (2008) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. /Редакционна колегия: доц. д-р Руси Русев, ст.н.с. д-р Николай Ненов, гл. ас. д-р Емилия Недкова, гл. ас. Велислава Донева, гл. ас. Никола Бенин. Т. 5. Изд. ЛЕНИ-АН, Русе, 2008; ISBN 978-954-8190-57-2, с. 116-126

Моллов, Тодор (2008) Миторитуалните корени на фолклорните игри “Чиракман” и “Еременче”. Филологический сборник. ІІІ. Тверь - Велико Тырново. /Редакционная коллегия: Скаковская Л.Н., д.ф.н., профессор (главный редактор); Брызгалова Е.Н., д.ф.н., профессор; Васильева С.А., доцент; Логунов М.Л., доцент; Трущенкова А.В. (технический редактор). Тверь, 2008; ISBN 978-5-88997-341-7, с. 178-182

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Владика се потурчва. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 2.5.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Измъчват снаха да изкаже имане. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.7.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Керемиди за нова черква. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 30.6.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Клането в Бояджик, Ямболско на 15-17 май 1876 г. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 19.8.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Клането в Бояджик, Ямболско на 15-17 май 1876 г. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 19.8.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Кое венчило е най-добро. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 4.10.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Мома-сираче и глухоням жених. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 20.5.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Момък кълне Белиград да изгори. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 24.9.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Найден граматик. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 2.12.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Найден граматик. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 2.12.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Облог за излъгване на булче. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 28.10.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Облог за излъгване на булче. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 28.10.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Облог за излъгване на мома. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 6.11.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Облог за излъгване на мома. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 6.11.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Овдовяла лисичката. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 30.8.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Притури се Шар планина. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 12.9.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Разпознаване на либе (годеник, съпруг) след дълга раздяла. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 20.11.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Сестра укрива преследван брат. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 5.8.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Сирак се моли на Бога за болна сестра. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 8.3.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Стар бял дядо иска голо хоро. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 5.6.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Удавила се от бедност. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 31.1.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Урочасан момък умира. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.4.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Шибил-Мустафа и Дженда. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 11.5.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Юнак разговаря с кончето си. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 19.6.2008

Моллов, Тодор (2008) Народните песни на село Павел, Полскотръмбешко Полски Тръмбеш и Полскотръмбешкият край - минало, настояще и бъдеще. (Изследвания и материали от Национална научна конференция, 7-8 септ. 2007 г.). /Съставители: Ст. н.с. д-р Христо Харитонов, Галя Чохаджиева. Велико Търново, Абагар, 2008; ISBN 978-954-427-768-0, с. 182-190

Моллов, Тодор (2008) Началото: 894 г., Плиска - етноложкият прочит. (Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново, Фабер, 2007) LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 6 (103) (http://liternet.bg/publish/tmollov/nachaloto.htm, 21.06.2008)

Моллов, Тодор (2008) Сборник от български народни умотворения. Т. 1. Песни. /Съст. Кузман Шапкарев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2008; ISBN 978-954-304-325-5 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/shapkarev_1/index.html, 19.02.2008)

Моллов, Тодор (2008) Сборник от български народни умотворения. Т. 2. Приказки и предания. /Съст. Кузман Шапкарев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2008; ISBN 978-954-304-327-9 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/shapkarev_2/index.html, 22.03.2008)

Монева, Стела (2008) Монева, С. Ареопаг и Афинская демократия. (Тезисы). [Аreopag i Аfinskaya demokratiya. (Tezis)].[The Areopagus and the Athenian Democracy (Theses) . In Russian] В: Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В. П. Бузескула, 10-11 октября 2008 года. Харьков, 2008, с. 57 - 58.

Монева, Стела (2008) Монева, С. Народното събрание на класическата Атинска демокрация. [Narodnoto sabranie na klasicheskata Аtinska demokratsiya.] [The National Assembly of the Classical Athenian Democracy. In Bulgarian] В: Сб.България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. II, В. Търново, 2008, с. 5 - 13. ISBN 978- 954-542-660-9

Мутафова, Красимира (2008) “The Danube – “Our” Northern Border” – report, presented at the 6th roundtable: “Water as the Historical Scene for the Alliance of Civilization” of the Regional Process of the 5th World Water Forum, 08-09 November, 2008, Istanbul, TURKEY (co-author S. Dermendzhieva) Istanbul

Мутафова, Красимира (2008) The Dual Sanctuaries on the Balkans and the Confessional Co-existence between Christians and Moslems. – Internatiomal conference entitled “Sharing Sacred Space: Religion and Conflict Resolution.” – February 14–15, 2008, The Center for the Study of Democracy, Toleration and Religion (CDTR) and the Center for the Study of Human Rights (CSHR) at Columbia University, USA Columbia University, USA

Мутафова, Красимира (2008) Балканите – език, история, култура. Т. 1. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 501 с. ISBN 978-954-638 (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, А. Петрова, Ц. Иванова). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Възможности за изследване на българската история през ХV–ХVІІ в. в Истанбулския османски архив. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ, ноември 2006 г., УИ „Св. св. Кирил и Методий”,141–155. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Доброволните помюсюлманчвания в Османската империя през последната четвърт на ХVІІ – 30-те години на ХVІІІ в. – В: Етнически и културни пространства на Балканите. Част. 1. Минало – исторически ракурси. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. УИ „Св. Климент Охридски”, с. 340–382, ISBN 978-954-07-2713-4. София

Мутафова, Красимира (2008) Санкциониране на посегателства срещу физическата неприкосновеност и честта на личността в законодателствата на османските султани от ХV–ХVІ в. – В:„България, българите и Европа – мит, история, съвременност”, Т. 2, Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ, ’31 октомври 2007 г., УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 244–252. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Сборник Балканите – език, история, култура : Международна научна конференция Велико Търново 13-15 април 2007. Т. 1. / Ред. колегия Красимира Мутафова, Анастасия Петрова, Стела Дерменджиева, Ценка Иванова, Надежда Христова. – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 501 с. ISBN 978-954-636-4 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Търновската митрополия в османски документи от ХVІІІ в. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, Т. ХХІІІ, 235–246. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2008) Утраквистичните светилища, посветени на Саръ Салтък на Балканите и кодът на конфесионално съжителство. // “Балканите – език, история, култура” (Материали от международната научна конференция (2007), В. Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 280-290. Велико Търново

Налбантова, Елена (2008) Националната поетическа традиция и поезията на българите от Бесарабия и Таврия. // Одеска българистика, кн. 5, 2008. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545 Одеска българистика, кн. 5, 2008. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545

Налбантова, Елена (2008) Ръководство за писане на курсова работа. ISBN 978-954-524-646-3 УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Начева-Маркова, Нина (2008) "За демократичните музикално-педагогически принципи на проф. Иван Пеев" В: Сб."Хуманизация и демократизация на университетското образование", СУ"Св.Климент Охридски", Педагогически факултет, Издателство ЕКС-ПРЕС

Николов, Димитър (2008) Димкова Р. "Правилна исхрана и дозирани от физички напор ако предуслов за добро здравjе и високи спортски резултати" сб.Просбетно дело, Скопjе

Николов, Николай (2008) Обектно ориентирано програмиране чрез C++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николова, Илияна (2008) Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до края на ХХ век В. Търново, Астарта, 118 с. ISBN 978-954-350-053-6

Николова, Марияна (2008) Collaborative learning through multimedia interaction Communication & Cognition, Vol. 41, Nr.1 & 2, 2008, (3 – 12).

Николова, Марияна (2008) Teacher`s role in preparing students for team work during information technology classes International conference “Computing methods in science and education”, Varna, 2008 г., (151-160).

Николова, Марияна (2008) Функции и систематизация на задачите в обучението по информационни технологии Научно-приложна конференция 105 години от рождението на Джон Атанасов, Университетско издателство „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2008, (282-289).

Николова, Тодорка (2008) Книгата за учителя по технологии - VІІ клас издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2008) Технологии - учебник за VІІ клас. издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2008) Технологии. Учебно помагало за 8. клас Варна, Изд. "Бит и техника"

Новикова, Людмила (2008) ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЗНАЧЕНИЯ // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2008. № 15. С. 119-125. Тверь, Россия

Няголова, Марияна (2008) Василев Д., Няголова М. Учебна програма по психология. Велико Търново: ИВИС. 35 с. Велико Търново

Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Към етнопсихологията на общуването: празниците на село Шипково, Троянско, сб. “Народна култура на балканджиите”, под ред. на А. Гоев, АЕК “Етър”, изд. “Фабер”, т. VII, 2007, Габрово, с. 21 - 30. Габрово

Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Отворено писмо, сп. Образование, к. 1, София, с. 95 – 112. София

Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Писмо до редакцията, сп. Философия, к. 1 – 2, София, с. 83 – 93. София

Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Подходи в изследването на социалните представи в руската психология през 30-те години на ХХ век: Лев Виготски и Александър Лурия, сб. “Дни на науката ’ 2007”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на И. Харалампиев, изд. “Фабер”, Велико Търново, с. 260 - 268. Велико Търново

Няголова, Марияна (2008) Няголова М. Д. (2008) Сопоставительное исследование методологических источников гуманистического подхода в психологии США и России, сб. «Психология XXI века. Тезисы Международной межвузовской научно-практической студенческой конференции, СПб, http://www.psy.pu.ru/publ/psy2008.pdf. Санкт-Петербург, РФ

Няголова, Марияна (2008) Няголова, М. (2008) Приносът на Никола Алексиев в изследването на българското образование, сп. Образование, к. 5, София, с. 87 – 97. София

Няголова, Марияна (2008) Няголова, М. (2008) Руската наука като плячка на плагиатството – и/ или как за трудовете на руските професори в България се дава званието “доцент”, сп. Образование, к. 3, София, с. 104 – 112. София

Няголова, Марияна (2008) Няголова, М. Д. (2008) Особенности соотношения индивидуального сознания и коллективного бессознательного в условиях антропологического исследования праздника, Современные подходы в биомедицинской, клинической и психологической и социокультурной антропологии, Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Томск, 22 – 24 апреля 2008 г. В 2 частях, Часть II. Вопросы социокультурной антропологии, под ред. Н. А. Корнетова и Л. С. Сысоевой, Сибирский государственный медицинский университет, изд. “Иван Федоров”, Томск, с. 95 – 99. Томск, РФ

Няголова, Марияна (2008) Няголова, М. Д. (2008) Проблема свободы субъекта в творчестве А. В. Брушлинского, сб. Личность и бытие. Субъектный подход., под. ред. А. Л. Журавлева, В. В. Знакова, З. И. Рябикиной, “Издательство Институт психологии РАН”, М., с. 48 – 50. Москва

Няголова, Наталия (2008) “Играта на играчките” в българското кино от 70-те години (“Адаптация”) Играта в културата на българи и сърби. Игра у култури бугара и срба, под ред. на Ц. Иванова, Р. Радев, В. Бонджолова и В. Седефчева, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, с. 101 – 109.

Няголова, Наталия (2008) “Книга – четене – битие” в драматургията на А. П. Чехов (“Чайка”) Библиотеки, четене, комуникации, съст. Л. Георгиев, К. Иванова и др., Велико Търново, 2008, с. 236 – 243.

Няголова, Наталия (2008) „Между бита и битието (Герой и вещ в драматургията на А.П. Чехов”) В. Търново, Университетско издателство, 2008, 272 с. Велико Търново

Няголова, Наталия (2008) Жанровый коллаж как средство киноязыка – 1980-е годы („Живот jе леп” Б. Драшковича и „Асса” С. Соловьева) Зборник радова Факултета драмских уметности, 2008, 13-14, оригинални научни рад, 219-229

Няголова, Наталия (2008) Звук и знак в драматургията на А. П. Чехов (набат – колокол – бубенчик ) Руската литература – културни диалози/ Международна научна конференция, посветена на 75-годишния юбилей на проф. А. Анчев, Велико Търново, под ред. на Г. Генов, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 86 – 93

Няголова, Наталия (2008) Михаил Леонович Гаспаров в мире науки и культуры Болгарии Филологическому семинару 40 лет, под ред. Л. В. Павловой, И. В. Романовой, М. С. Козловой, О. М. Тарашиной, т. II, СмолГУ, Смоленск, 2008, с. 301 – 306.

Няголова, Наталия (2008) Предметный код в поздней прозе Л. Н. Толстого (на примере повести “Смерть Ивана Ильича”) L. N. Tolstoy’un Yazinsal mirasi. Литературное наследие Л. Н. Толстого / Istanbul Universitesi Edebiyat Fakultesi Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali, Istanbul, с. 168 – 175.

Няголова, Наталия (2008) Семиотика на картината в драматургията на А. П. Чехов и Габриела Заполска Славистични проучвания, под ред. на Н. Даскалов, В. Бонджолова, В. Грудков, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 207 – 218.

Няголова, Наталия (2008) Топосът на градината като елемент на културната емблематика (“Крадецът на праскови” на Е. Станев и “Вишнева градина” на А. П. Чехов) “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата”, под ред. на Ив. Радев, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, с. 341 – 347.

Орманджиев, Христо (2008) Правомощието на Омбудсмана по чл.150, ал.3 от Конституцията сп. „Общество и право”

Павлов, Пламен (2008) 100 неща, които трябва да знаем за историята на България, кн. 1 (Праистория, античност, средновековие). С., “Световна библиотека”, 2008, 79 стр. София

Павлов, Пламен (2008) 100 неща, които трябва да знаем за историята на България, кн. 2 (Вековете на османското робство) С., “Световна библиотека”, 2008, 80 стр. София

Павлов, Пламен (2008) Българи – духовни водачи в православна Европа по времето на св. Киприан, митрополит Московски – Киприанови четения. В. Търново, Унив.изд. “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 325-342. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Българи и руси през Средните векове.- България, Варна – Русия (от Средновековието до ново време). Варна, 2008, 21-40. Варна

Павлов, Пламен (2008) Българи извън българското етнокултурно пространство през ХV-ХІХ в.- В: Подбрани извори за българската история, т. ІІІ. С., “Тангра ТанНакРа”, 2008, 538-558; Български светци във времето на османското владичество (ХV-ХІХ в.).- пак там, 443-452 (в съавторство с Хр. Темелски). София

Павлов, Пламен (2008) България до Бяло море в средата на ХІV в.?- Известия на Регионален исторически музей – В. Търново, т. ХХІІІ, 2008, 169-176. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Българската писменост – европейски феномен. С., “Борина”, 2008, 80 стр.с илюстрации (в колектив с Ат. Орачев и Ант. Ханджийски). Издания и на англ., рус., фр.ез. (авторски текст на Пл. Павлов – с. 7-31). София

Павлов, Пламен (2008) Българското Средновековие: познато и непознато. В. Търново, “Абагар”, 2008, 256 стр. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) За българското духовно влияние в средновековна Молдова.- Tara Moldovei in contextual civilizatiei europene (In honorem Gheorghe Gonta). Chisinau, ed. “Cartdidact”, 2008, 132-139. Също: Revista de stiinte socioumane, 2008, Nr. 3, 42-47. Chisinau / Кишинев

Павлов, Пламен (2008) За изграждането на паметник - параклис на св. Иван Рилски в София.– Православие. Бг, 10.12.2008: http://www.pravoslavie.bg/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8/%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%81/ София

Павлов, Пламен (2008) Из дебрите на паметта на един град (Предговор). – К. Митова-Ганева. Велико Търново – непознато, любопитно и обичано. В. Търново, 2008, 1-4. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) История на България и българите (Предговор).- Ст. Бояджиев. Българската архитектура през VІІ – ХІV в., т. І (Дохристиянска архитектура). София, “Тангра ТанНакРа”, 2008, 9-11 София

Павлов, Пламен (2008) Памяти профессора Рашо Рашева. – Fino-Ugrica, 11, Казань, 2008, 101-103 (в съавт.с Г. Владимиров и Ф. Хузин). Казань

Павлов, Пламен (2008) Пресиан ІІ – последният владетел на Първото българско царство (1018 г.). Славистични проучвания (Сб. в чест на ХІV Междунар. славистичен конгрес). В. Търново, 2008, 253-265. Също: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/presian_II.htm В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Св. Теодосий Трапезундски – един малко известен българин от ХІV в.- България, Балканите, Европа, т. ІІ. В. Търново, 2008, 53-60. В. Търново

Павлов, Пламен (2008) Средновековното минало на Варна и българския Североизток под лупата на археолога (Предговор). – В. Плетньов. Варна Средновековието, т. І (От VІІ до края на Х век). Варна, “Зограф”, 2008, 3-6. Варна

Павлов, Пламен (2008) Ставропигиалният Рилски манастир. С., “Арх&Арт”, 2008, 66 стр. (в колектив с Н. Тулешков). София

Павлов, Пламен (2008) Сърбия в политиката на княз Борис-Михаил и цар Симеон Велики. – Християнската култура в средновековна България (Материали от национална научна конференция, 2-4 май, Шумен). В. Търново, 2008, 136-145. В интернет: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/syrbia.htm В. Търново

Павлова, Илиана (2008) Елисавета, или още Елеонора (Наблюдения върху „Крадецът на праскови” и „Търновската царица” на Емилиян Станев). Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания, архив, спомени. В. Търново, 2008, 203 – 216.

Павлова, Илиана (2008) Новият „нов журнализъм” или за журналистиката без журналисти. сп. Литературата, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, № 4, 182 – 191.

Павлова, Илиана (2008) П. К. Яворов. Игри и маниери. Сб. Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури бугара и срба. В. Търново, УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008, 89 – 100.

Палангурски, Милко (2008) „Книжовността“ и „грамотността“ като част от пасивното избирателно право в българското законодателство. В: Балканите – език, история, култура, т. I. В. Търново, 2008, УИ “Св. св. Кирил и Методий”с. 168-175. ISBN 978-954-524-636-4. В. Търново

Палангурски, Милко (2008) Избирателното законодателство в княжество България (1879-1886 г.). В: Дриновський збiрник, т. ІІ, Харкiв – Софiя, АИ „Марин Дринов“, 2008, с. 167-178. ISBN 978-954-322-224-7. Харкiв – Софiя

Палангурски, Милко (2008) Избирательный процес в теории и практике Народнолиберальной партии (1887-1894 гг.). В: Modern histori, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока, Выпуск Х. Болгария – Россия: исторический опыт взаимодействия и взаимовлияния, Уфа, БашГУ, 2008, с. 25-38. ISBN 978-5-7477-1887-6. Уфа

Палангурски, Милко (2008) Избори по Стамболовистки (1887-1994 г.), В. Търново, 2008. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 279 с. ISBN 978-954-524-661-6. В. Търново

Палангурски, Милко (2008) Подготовка, провеждане и утвърждаване на изборите за VІІ ОНС през 1893 г. В: България, Българите и Европа – мит, история и съвремие, т. ІІ. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2008 с.115-143. ISBN 978-954-524-660-9. В. Търново

Парашкевов, Пламен (2008) География пересечений – ЕС, Болгария, BSEC В: Сб. "Туризм и региональное развитие", издателство "Универсум", Смоленск, стр. 120-124.

Парашкевов, Пламен (2008) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите В Сб: Международна научна конференция: "Балканите - език, история, култура", Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 316 – 320, ISBN 978 – 954 – 524 - 636 - 4

Парашкевов, Пламен (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма В: Сб. "Туризм и региональное развитие", издателство "Универсум", Смоленск, стр. 271-276

Пейчева, Нели (2008) Peycheva, Neli. Werte und deren „Aktivierung“ in Werbeanzeigen. Eine Untersuchung der Wertthematisierungen im bulgarischen Lifestyle-Magazin Egoist und im österreichischen Wiener – II. Internationale Germanistentagung „Wissenschaften im Dialog“, Band II, Hrsg. Noéml Kordlcs. - Nagyvárad, 2008, S.399-411. ISBN 2065-5789. Nagyvárad, Hungary

Пенева, Наталия (2008) Коррекция произношения русского согласного [ч’] в болгарской аудитории. // Научный журнал “Вестник Тверского государственного университета”, № 29 (89), серия “Филология”, выпуск 15. Тверь, ТГУ, 2008, с. 143 – 147. ISSN 1994-3725. Тверь, ТГУ

Петков, Емилиян (2008) My doctoral thesis. Bulgaria

Петков, Марин (2008) Имената в романите за Хари Потър в преводите на немски и български „Съпоставително езикознание“, ХХХII, № 1, София, стр. 25 – 42.

Петков, Марин (2008) Относно личното име Стратимир (на немски език) "Beiträge zur Namenforschung" том 43, № 1, Хайделберг, стр. 37 – 46.

Петков, Марин (2008) Частите на тялото в старовисоконемските и старобългарските лични имена "Филологически сборник 3", Твер-Велико Търново, стр. 174 – 178.

Петков, Петко (2008) Българският манифест на еволюционизма. За някои негероични аспекти на героичната 1876 година. Известия на Българското историческо дружество, № 40, 2008, с. 382–386.

Петкова-Марчевска, Славка (2008) Проблемите при музикалното възприемане и комуникация в началото на XXIв. и масовото музикално възпитание Сб. Българският език в Молдова №8, Комрат, Молдова.

Петкова, Мирослава (2008) Влиянието на подвижните и спортноподготвителни игри върху развитието на двигателните качества при 9-10 годишни ученици, с. 336, ISSN 1310-3393 Международна научна конференция “Актуални проблеми на физическата култура”, НСА “Васил Левски”, София

Петкова, Мирослава (2008) Необходимостта от изменения в правилата на играта по бадминтон, с. 224, ISSN 1313-244X Международна научна конференция – Кинезиология' 2007, Велико Търново

Петров, Галин (2008) Ландшафтни особености на Бебровския пролом в Еленските височини. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том ІІ, В. Търново, 2008, 293-312.

Петров, Галин (2008) Периглациален релеф в района на вр. Чумерна. Проблеми на географията. бр. 3-4, 2008, 117-125.

Петров, Димитър (2008) Уейвлет анализ и приложенията му в някои хуманитарни науки Юбилейна научно-практическа конференция”България в Европейския съюз” 30-31.05.2008г.ВТУ”Св. св.Кирил и Методий”.

Петров, Йордан (2008) Aвтореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, България в балканската политика на Великобритания в началото на ХХ век(1902-1909г.), София, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Дейността на Джордж Бюкянан в София(1904-1909), сб. Балканите: език, история, култура, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Македонският въпрос в дебатите на Британския парламент през 1906г., сб. България, българите и европа- мит, история, съвремие, т.ІІ, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Независимостта на България и балканската политика на Великобритания в спомените на Едуард Грей, сб. България, българите и европа- мит, история, съвремие, т.І, В. Търново, 2008г.;

Петров, Мирослав (2008) Investigation of the focus group in Romania, Tell me a (Digital) story: Memory Line Project Фабер , В. Търново

Петров, Мирослав (2008) Уейвлет анализ и приложенията му в някои хуманитарни науки,научно – практическа конференция “България в ЕС: Първи резултати” Велико Търново

Петрова, Анастасия (2008) Из дълбинните структури на семантичното поле ‘ГЛУПОСТ’. – В: Филологический сборник III, Тверь – Велико Тырново. Материалы международной научной конференции „Роль тверских дней славянской письменности и культуры в современном интеграционном процессе и духовной консолидации славянских народов: опыт и перспективы”, 24-26 мая 2008. Тверь: Издательство „Тверская усадьба”, 2008, 145-149. ISBN 975-5-7609-0703-5.

Петрова, Анастасия (2008) Фразеология и култура. Семантичното пространство на гордост в българския езиков модел на света. Изследвания по лексикология, фразеология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008, 80-89. ISBN 9789543221660.

Петрова, Анастасия (2008) Балканската фразеология - елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. – В: Международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 370-378.ISBN: 9789545246364

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Звуковата работа с 5 - 7-годишните в подготовката им по четене и писане. София. - Начално образование, 2008, № 6, с. 41-47.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Кръгла маса. Съвременните образователни технологии и ограмотяването. Велико Търново. - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, № 1, с. 235-238.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Международна научно-практическа конференция, посветена на Феликс Алексеевич Сохин. Велико Търново. - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, № 2, с. 193-198.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Предучилищното образование: традиции, проблеми, перспективи. София. - Предучилищно възпитание, 2008, № 8, с. 16-20.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Проблемът за ценностите в професионалното педагогическо образование. Велико Търново. В сборник Дни на науката 2008, FABER, с. 152-161.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Усовершенствование устной речи детей 5 - 7-летнего возраста в процессе их подготовки к чтению и письму Русия, Рязан

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Усъвършенстване на устната реч на 5 - 7-годишните в подготовката им по четене. Велико Търново. - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, № 1, с. 209-234.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Феноменът родителство сред личности с високи професионални постижения. София, Сборник с научни статии. Хуманизация и демократизация на университетското образование. Издателство на СУ "Св. Климент Охридски", 2008, с. 455-461..

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В. Ценностные аспекты профессионального педагогического образования Полша, Седльце

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В., А.Стойков. Стремежът към независимост в подготовката за отговорно родителство. Велико Търново, В сб.: Отговорно родителство, 2008, с. 8-22.

Петрова, Веселинка (2008) Петрова, В., Н. Дюлгерова. Промените в семейството и тяхното влияние върху децата. Велико Търново, В сб. Отговорно родителство, 2008, с. 23-41.

Петрова, Мариана (2008) Software Tools for Project Management Bulgaria in EU: first results. ERI. Bulgarian Academia of sciences. Faculty of Economic UVT, GorexPress, pp. 355-363

Петрова, Мариана (2008) Проектиране и разработване на система за следене и управление на проекти Варна, сп.Информационни технологии, бр.4, 13-25

Петрова, Мариана (2008) Съвременни модели на Web базирано дистанционно обучение София, Общество и знание, сб.Социално предприемачество

Петрова, Маринела (2008) ECHANGES CULTURELS ET LINGUISTIQUES ENTRE LA BELGIQUE ET LA BULGARIE DE LA FIN DU XIXеme SIECLE A NOS JOURS сп. Studia Politica, изд. на Букурещкия университет, vol.VIII, no. 1, 2008, pp. 65 – 72, ISSN 1582-4551

Петрова, Петя (2008) Относно същността на инвестициите в икономически, финансов и счетоводен аспект сп. Български счетоводител, брой 12/2008, София, с. 25 – 30

Петрова, Петя (2008) Финансово счетоводство В.Търново, Център за дистанционно обучение ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Пиперков, Паскал (2008) Зрелостен изпит. Примерни теми с решения. Математика Велико Търново: Абагар, 2008. 112 с. IBSN 978-954-427-782-6.

Питев, Божидар (2008) Employing translation work in EFL at Upper-Intermediate/Advanced levels (B2-C1) В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 47-54.

Попов, Владимир (2008) История на Стария свят В. Търново

Попова, Любомира (2008) За съвместната дейност на класния ръководител и педагогическия съветник Сборник "120 години СУ "Св. Кл. Охридски" и развитие на педагогическата наука", София

Попова, Любомира (2008) Мотивационна стойност на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен (в съавторство) Списание "Педагогика", №8, 2008, (с.58-73).

Попова, Любомира (2008) Образованието в мултикултурна учебна среда В: сб. Дни на науката, СУБ, В. Търново, 2008, (с.192-199).

Попова, Любомира (2008) Педагогическа технология за работа в мултикултурна учебна среда Сборник на СУБ

Попова, Любомира (2008) Портфолиото в съвременния образователен процес В: сб. Съвременни образователни технологии в основното училище, В. търново, (с.231-235). УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Попова, Любомира (2008) Училището – единство на различия (съавтор) Велико Търново, ISBN 978-954-8771-07-8.

Попова, Любомира (2008) Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите (съавтор) Сборник на Бердянски държавен педагогически университет №1 (хуманитарни науки), (с.189-194).

Попова, Любомира (2008) Формирането на познавателен интерес – възможност за приобщаване към четене Списание "Начално образование" №6, (с.56-60).

Пушкарова, Антония (2008) Математическата и музикална компетентност в структурата на интелекта Сборник по научно-изследователски проект „Математика, музика, информатика”

Рабохчийска, Мариета (2008) The Eastern Dimension of the ENP: Interaction Between Legal and Political Instruments. In: The European Neighbourhood Policy: Time to Deliver, ed. by Krassimir Y. Nikolov. Sofia, BECSA, pp. 109-130, ISBN: 978-954-9543-14-8.

Рабохчийска, Мариета (2008) Лисабонският договор – умело предоговорена Конституция за Европа? Международни отношения, № 4, с. 99-123, ISSN: 0324-1092.

Радев, Радослав (2008) Лебедова, Румяна, Радослав Радев. Сбъднати пътувания на духа чрез словотото и пластиката. Велико Търново, 2008. Изд. Фабер, 220 с.

Радев, Радослав (2008) Езоп и българският смехотворец Хитър Петър. – В: “45 години филологически факултет. Юбилеен сборник. В. Търново, 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”.322-328.

Радев, Радослав (2008) Емилиян Станев и изобразителното изкуство – “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 375-382.. Поместена и в Алманах “Света гора. Буква З, №8, 2007, 260-265.

Радев, Радослав (2008) Любовни игри по български. Играта в културата на българи и сърби. Игра у култури бугара и срба. 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново. Сборник 72-78

Радев, Радослав (2008) Пушката – третото око на Емилиян Станев - “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 423-428.

Радев, Радослав (2008) Радев, Радослав, Попова, Койка, Цветков, Станимир. Всичко за матурата по български език и литература..40+1. С., 2008. Изд. Ciela. 164 с. Авторски е раздела: “Коментирането и създаването на текст на държавния зрелостен изпит по български език и литература. 27-57.

Радев, Радослав (2008) Ритуалните трансформации на господаря и слугата като основа на карнавалното и смехово действие. Проглас, 2008, Кн.1, 102-110.

Радев, Радослав (2008) Художникът Д.Арнаудов – психология при изграждането на образите. Дон Кихот и Санчо Панса. В: Алманах “Света гора”. 2008. Буква “И” (Бр.9).164-166.

Раева, Румяна (2008) За комуникацията в условията на институционалното обучение по чужд език

Раева, Румяна (2008) Функции и принос на вестника като медиен продукт в обучението по френски език

Рикевски, Румен (2008) Методика за автоматизирано изграждане на честотен речник на новогръцкия език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т.III, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, стр 252-257, В. Търново

Русева, Виолета (2008) Местата на града. – В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Изследвания. Архив. Спомени. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2008, с. 197 - 202. ISBN 978-954-524-625-8

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) "Народът" и "публиката": към социологията на френската класика на Ерих Ауербах "Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Conversión: Тереса де Аумада и Аврелий Августин сб. Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Femina sacra Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte сб. "Oesterreichische Literatur zwischen der Kulturen"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Кабала и женственост Литературен вестник, бр. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Мъченичеството на Св. Агата Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Тереса от Авила и еросът на превода сп. Панорама, год. ХХІХ, бр. 4

Сапунджиева, Ваня (2008) Ранната тревненска живопис и ателието на „даскалите зографи”. В: Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, т. І, „Трявна и тревненци в националната ни история и култура”, Варна, 2008, 70 - 79. ISSN: 1313-6356

Серезлиев, Стефан (2008) Серезлиев, Стефан. Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [www.media-journal.info] Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [www.media-journal.info]

Симеонов, Димитър (2008) The geography of a Cross-Road – the EU, Bulgaria and Bsec (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 120-124

Симеонов, Димитър (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 158-164

Симеонов, Димитър (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 271-276

Симеонов, Симеон (2008) Българите и българското освобождение в италианската консулска кореспонденция. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 2. Научна конференция 31 октомври 2007 / Ред. колегия Димитър Димитров. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 102-114. ISBN 978-954-524-660-9

Симеонов, Симеон (2008) Италия и българската криза (1885 – 1888). В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 258 с. ISBN 978-954-524-626-5

Симеонова, Катя (2008) Мултисензорност в образователния процес с оглед на технологичното обучение сборник от конференция, Велико Търново

Симеонова, Юлия (2008) Мултикултурността в обучението по история и география – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с. 430-439. В. Търново

Славова, Цветелина (2008) "Здравко Манолов" - монография (247 стр.) изд. Астарта, Велико Търново, ISBN 978-954-350-068-0

Спиридонов, Валентин (2008) Спиридонов, В. България между васалитет и независимост: Опити за обявяване на независимост и отношението на Великите сили към Българския национален въпрос (1878-1908 г.). – В: Епохи, 2008, кн. 1-2, с. 7-44. (ISSN 1310-2141) В. Търново

Стамболиев, Огнян (2008) Принципи на гражданския процес Правна мисъл, № 1, 2008.

Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Корупцията и развитието на кризисни процеси в политическата демокрация. Сборник, Европейски ценности и гражданско общество, с.45-50. София.

Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Модернизация на европейска България. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част Х, с.51-59. София.

Стефанов, Петър (2008) Стефанов, Петър. „Весела България” и „Бай Ганьо” Играта в културата на българи и сърби. В. Търново, 2008, с. 231 242, ISBN 978-954-578-975-4.

Стефанов, Тихомир (2008) Стандарти за обмен на информация в предпечатната подготовка на съвременния вестник. Седма Национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Цанко (2008) „Ролята на консултантските организации в процеса на усвояване на безвъзмездната финансова помощ от фондовете на Европейския съюз” Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45 годишнина от създаването на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 30 – 31 май 2008 г. „България в Европейския съюз: първи резултати”, ГорексПрес, София, 2008, стр. 301 - 305, ISBN 954-616-139-X

Стефанова, Милена (2008) Educational Process Model (Модел на процес за обучение) съавтори: Тужаров Христо, Св.Аврамова, Ст.Калчев International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Стоядинов, Мариян (2008) Догматическо значение на иконата Архив за средновековна философия и култура, С., т. 14, 2008 (с. 46-58) ISBN 978-954-321-337-5

Стоядинов, Мариян (2008) Православният възглед за Filioque в контекста на Фераро-Флорентинския събор (1438-1439 г.) Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски. В.Търново. Унив. изд. “Св .св. Кирил и Методий”, 2008

Стоянов, Иван (2008) Любен Каравелов : Нови щрихи към живота и дейността му. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. - 130 с.

Стоянова, Невена (2008) Lexique nominal, Ie partie Унив. издат. “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ISBN 978-954-524-657

Събев, Павлин (2008) Библейският превод като екзегетическо решение (сравнителен анализ на новобългарските преводи на Евр. 11:1 и гръцкият текст) // "Библията в България", 2007, с. 149-160. ISBN: 978-954-8968-43-0 София: Библейска лига

Събев, Пламен (2008) Неразчетени надписи по обтегачите от галерията на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2008, ХХІІI, с. 177–201 (ISSN 0861-5888).

Събева, Петя (2008) Балканите – географски ценности на учебното познание Сборник с доклади от Международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 340-351, ISBN 978-954-524-636-4

Събева, Петя (2008) Визуализацията в обучението по география - опит и възможности „Съвременни образователни технологии в основното училище”, Сборник от научно-практическа конференция, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 358-371, ISBN 978-954-524-628-9

Събева, Петя (2008) Контролът в обучението по география в българското училище (теоретични постановки и практически проекции) Науковий вiсник Бердянського державного педагогiчного унiверситету №1 (Гуманiтарнi науки), Бердянськ, с. 49-53

Събева, Петя (2008) Традиционни и иновационни методи в обучението по география Сборник с доклади от научна конференция с международно участие “България, българите и Европа – мит, история, съвремие” т. ІІ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 389-409, ISBN 978-954-524-660-9

Събева, Петя (2008) Формиране на интелектуални и практически умения чрез използването на контурна карта в обучението по география “Съвременни образователни технологии в основното училище”, Сборник от научно-практическа конференция, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 372-386, ISBN 978-954-524-628-9

Тасевска, Даниела (2008) SOS семейства в криза. Психологическа подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство . В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008

Тасевска, Даниела (2008) Възрастови аспекти на дискриминацията като модел на поведение. В: Полiкультурнiсть, дiалог i злагода: украськi реалii, Мелiтопольский дерижавний педагогiчний унiверситет, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Интерактивен театър в училище. Театрална лаборатория за решаване на проблеми. В: Съвременни образователни технологии в основното училище. УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Практикум по психологическо консултиране в училище В: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Психологически аспекти на европейска идентичност в юношеска възраст. В: Потеров, Р., съст., Интеркултурен диалог и интеграция. Годишник Том VІ. Факултет по изкуства, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Психологопедагогически проблеми на професионалния избор в юношеска възраст. В: Теоретичнi та практичнi питания кульлтурологii. Мелiтопольский державний педагогiчний унiверситет, 2008.

Тасевска, Даниела (2008) Социална интеграция на хора със специфични нужди и модели на психосоциална адаптация към увреждането В: Тодорков, К., съст., Психология. Колективна монография. В. Търново, 2008

Теофилова, Марина (2008) Изисквания към възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст. Актуални проблеми на обучението по изобразително изкуство. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2008

Тодоров, Георги (2008) BLOG as a container for preservation and sharing Memory Line entities.(Valcheva) In “Tell me a (digital) story: Memory Line project”. Faber, 2008, pp.171-185.

Тодоров, Георги (2008) Developing a profile of the user of electronic content (Stoyanov) Proceedings of the International Conference CompSysTech 2008, pp. IIIB.10-1 – III.B.10.6.

Тодоров, Георги (2008) Diditisation In “Tell me a (digital) story: Memory Line project”. Faber, 2008, pp.116-152

Тодоров, Георги (2008) Readiness of the people for digital challenges. In “Tell me a(digital) story: Memory Line project”. Faber, 2008, pp.187-202

Тодоров, Тодор (2008) Enumeration of some optimal ternary constant-weight codes, In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, 2008

Тодоров, Тодор (2008) Improving the Watermarking Process with Usage of Block Error-Correcting Codes Serdica Journal of Computing, 2, 2008, pp. 163-180, ISSN: 1312-6555

Тодоров, Тодор (2008) New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, 2(47), 2008, pp.183-208, ISSN: 1561-4042

Тодорова, Емилия (2008) Тодорова Е., Дончев, И.Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109 Украйна

Тодорова, Емилия (2008) Todorova, E., Donchev, I. Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education International Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172 Литва

Тодорова, Емилия (2008) Тодорова, Емилия и др., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты / Емилия Тодорова - Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113 Украйна

Тодорова, Пенка (2008) Formation des enseignants-titulaires et des educateurs-ressourse de la classe integratrice Сб. от Международен конгрес в Сараево, в съавторство

Тодорова, Пенка (2008) Мотивиране на човешките ресурси в образованието Педагогически алманах, ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", кн.1

Тодорова, Пенка (2008) Принципът за децентрализация и автономия в училищното законодателство Сб. "Съвременни образователни технологии в основното училище", В.Търново

Тодорова, Пенка (2008) Религиозното познание и нравственото възпитание в началния училищен етап www.pravoslavie.bg/content/view/9055/62, 01.02.

Тодорова, Пенка (2008) Съвременни технологии за управление на човешките ресурси в училищната организация Сб. Съвременни образователни технологии в основното училище, В.Търново

Тодорова, Пенка (2008) Училището на доверието и сътрудничеството - желана територия на ученика сп. "Педагогика", кн.10

Тодорова, Пенка (2008) Училищната организация-лидер на промяната Сб."Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", Шумен

Тодорова, Пенка (2008) Център за образователни технологии към ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" сп."Начално образование" кн.6

Тополска, Евгения (2008) Adapting the neuropsychological approach to the preparation for making children literate Contemporary intentions in education, Volum 1, Оhrid, 2008, p. 87-94

Тополска, Евгения (2008) Aspects of Integrated Education of Preschool Children With Special Educational Needs Pedagogija, 2008, № 3, p. 410–416, Beograd

Тополска, Евгения (2008) Holistic Approach to Game Technology for Integration of Children with Special Educational Needs Настава и васпитанье, 2008, № 3, p.369-376, Београд

Тополска, Евгения (2008) Вълшебната приказка – средство за интегриране на деца с нарушения в поведението Наука-образование-изкуство. Годишник. Том 2. Благоевград, 2008, 229-235

Тополска, Евгения (2008) Компенсиране на дефицитите в подготовката за ограмотяване Предучилищно възпитание, 2008, №7, 29-33

Тополска, Евгения (2008) Превенция на трудностите в ограмотяването /теоретични и практически аспекти/ С. , Амадеус`с Къмпани, 2008, с. 142, ISBN: 978-954-9897-17-3

Трифонов, Тихомир (2008) Web based approach to managing audio and video archive for unique Bulgarian bells (with Tsvetanka Georgieva) In Proceedings of the Tenth International Conference on System Analysis and Information Technologies, Kyiv, Ukraine, page 325

Трифонов, Тихомир (2008) Акустични изследвания на исторически ценни български камбани (с Г. Димков, Ал. Алексиев, И. Симеонов и К. Симеонов) Национална научна конференция по Акустика, София, България, 115-124

Трифонов, Тихомир (2008) Измерване и паспортизация на уникални български камбани (с И. Симеонов и К. Симеонов) Национална конференция Метрология, София

Трифонов, Тихомир (2008) Камбанният звън - акустично, математическо и технологично предизвикателство (с Цветанка Георгиева) Национална научна конференция по Акустика, Варна, България, стр.17-22

Трифонов, Тихомир (2008) Математика online, училището - желана територия за ученика (с Д. Печеняшки) Национална конференция, Пловдив, стр.86-93

Трифонов, Тихомир (2008) Математика. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново, Фабер

Тутеков, Свилен (2008) „Еклисиологични дилеми в мисълта на Ориген” Сп. "Богословска мисъл", бр. 1-4, София.

Тутеков, Свилен (2008) „Еклисиология и етика в богословието на св. Йоан Златоуст” Сб. "1600-годишнината от Успението на св. Йоан Златоуст”, София.

Тутеков, Свилен (2008) „От отговорността за другия до любовта към ближния: една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката на Емануел Левинас” Сб. "Християнство и култура", бр. 4 (27), София.

Тутеков, Свилен (2008) „Поглед към богословието на волята у св. Максим Изповедник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 5, Ниш (Рупублика Сърбия).

Тутеков, Свилен (2008) „Православното богословие и наследството на пиетизма” Сб. "Саборност", Пожаревац (Рупублика Сърбия).

Тютюнджиев, Иван (2008) Бератът за назначаване на Вартоломей като митрополит на Дристра от 1739 г. // Балканите – език, история, култура : Междунар. науч. конф. 13 – 15 април 2007 г., ВТУ Св. св. Кирил и Методий / Отг. ред. Красимира Мутафова. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 89-98. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2008) Търновският митрополит Йосиф (1714 – 1722). // Црквене Студиjе. Годишњак Центра за црквене студије (Ниш), 2008, № 4, с. 311-316. Ниш, Сърбия

Тютюнджиев, Иван (2008) Тырновский митрополит Дионисий І Ралли и признание Московской патриархии. // Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве : Материалы V Междунар. научно-практ. конференции 8–9 августа 2008 в 2 ч. – Ч. 2. Разделы V–VІІ. – Славянск на Кубани : Изд. центр. Славянский-на Кубани государств. пед. институт, 2008, с. 9-15. Славянск на Кубани, Русия

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производство по несъстоятелност на неограничено отговорен съдружник Сп. Търговско Право, № 2

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производството по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец Сп. Търговско право, № 3

Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Скрито съучастие в производството по несъстоятелност Сп. Търговско право, № 6

Христов, Любомир (2008) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Generalized Partial Credit Models Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2008, Gabrovo

Христов, Паисий (2008) Марк ФЕРО : ИСТОРИЯ НА ФРАНЦИЯ РИВА

Христов, Христо (2008) Историчното в антропологически контекст. Дни на науката 2008, СУБ В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2008, 130-139.

Христов, Христо (2008) Светогледни измерения и рефлексивност. Перспективи и наследство на философията в България, Т. 1, ННК "45 г.ВТУ и 15 г. ФФ", ИВИС, В.Търново, 2008, 150-169.

Христова-Коцева, Рени (2008) Компетенции за полова идентификация на децата от предучилищна възраст Списание "Предучилищно възпитание", № 8

Христова-Коцева, Рени (