Публикации за 2007


Авгинова-Николова, Емилия (2007) "Символика на животните по данни на езика (върху материал от гръцки фразеологизми)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Агаларева, Маринела (2007) Отсядане на склоновете като реликтен и съвременен морфогенетичен процес Год. СУ, Геол.-геогр. фак., т. 98, кн. 2, с. 21-29, ISSN 0324-0479

Александров, Олег (2007) За култа към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (II). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 226-236 ISBN 978-954-524-602-9

Александрова, Силвия (2007) Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще. България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 1 ноември 2006. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 344-35, ISBN 978-954-524-586-2

Александрова, Силвия (2007) САЩ "откриват" Китай. КНР в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 231 стр., ISBN 978-954-524-618-0

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Димитър Давидов, Росица Димкова. Анализиране на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика. 2007, Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 406-409 ISBN 978-954-524-608-1 Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 406-409 ISBN 978-954-524-608-1

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Димитър Николов, Росица Димкова. Масажът и аромотерапията – ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 152-156 ISSN 1313-244X Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 152-156 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Социална и възпитателна роля на туризма в училище. 2007, Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, В. Търново: “Фабер”, 2007 с. 31-37 ISBN 978-954-775-700-4 Сборник “Туристически и спортни практики в училище”, В. Търново: “Фабер”, 2007 с. 31-37 ISBN 978-954-775-700-4

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова, Милен Видиновски. Развитие на новаторските техники в биг уол катеренето. 2007. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 210-213 ISBN: 954-9689-08-5 2007. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 210-213 ISBN: 954-9689-08-5

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова, Милен Видиновски. Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 213-219 ISBN: 954-9689-08-5 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 213-219 ISBN: 954-9689-08-5

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Росица Димкова. Констатиране на проявените психически качества на 9-10-годишни хандбалисти и баскетболисти след прилагане на нова методика. 2007, сп. Спорт и наука. бр. 6, София, с. 73-80 ISSN 1310-3393 2007, сп. Спорт и наука. бр. 6, София, с. 73-80 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Възможност за повишаване ефективността от въздействието на подвижни игри в часовете по физическо възпитание и спорт в училище. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 102-105 ISSN 1313-244X Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 102-105 ISSN 1313-244X

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Анкетно проучване относно баскетболната игра сред 10-11 годишни ученици. 2007, Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 414-417 ISBN 978-954-524-608-1 Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 414-417 ISBN 978-954-524-608-1

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Ефективността от начално обучение по минибаскетбол по отношение на технически показатели, сп. Спорт и наука бр. 3 от Научна конференция „35 години катедра ”Теория и методика на физическото възпитание и спорт” , ШУ - Шумен, 17-18 май 2007 с. 116-123 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука бр. 3 от Научна конференция „35 години катедра ”Теория и методика на физическото възпитание и спорт” , ШУ - Шумен, 17-18 май 2007 с. 116-123 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Изследване ефективността от прилагане нова методика при усвояването на техническия елемент „дрибъл” в началното обучение по минибаскетбол. сп. Спорт и наука, бр. 5 от научна конференция “Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, НСА, 1 юни 2007,София, с. 205-211 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука, бр. 5 от научна конференция “Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал”, НСА, 1 юни 2007,София, с. 205-211 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Стрелбата – показател за активността по време на игра. 2007. Сборник доклади и съобщения от конференция, проведена на 15–16 март 2007, „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца: "Фабер", с. 85-93 ISBN 978-954-775-799-8 2007. Сборник доклади и съобщения от конференция, проведена на 15–16 март 2007, „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца: "Фабер", с. 85-93 ISBN 978-954-775-799-8

Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Усвояване на стрелбата от място в процеса на обучение по минибаскетбол. списание Спорт и наука, 2007, Извънреден брой 5. София, с. 47-53 ISSN 1310-3393 списание Спорт и наука, 2007, Извънреден брой 5. София, с. 47-53 ISSN 1310-3393

Ангелов, Мариан (2007) За инструменталния съпровод и изразните средства при изучаването на български народни хора и танци в началното училище Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 15-16 март 2007 г. Ред. М. Малчев и др. Велико Търново: Изд. "Фабер", 2007, с. 109-116. ISBN 978-954-775-799-8

Ангелова, Маргарита (2007) Професор Иван Бочев на 60 години, Монографичен албум, съставител доц. Д-р Анета Анчева, Университетско издателство ‘Св. Св. Кирил и Методий’, печатница ‘СИРА’ В. Търново, 2007, ISBN 978-954-524-55 Велико Търново, България

Ангелова, Светлана (2007) Разбирането и Дейностната теория при формиране на умения по „Биология и здравно образование” (раздел „Вируси”) "Биология, екология и биотехнология", 2007, 4, с. 35-43. ISSN 1310 - 2699

Ангелова, Светлана (2007) Типове задачи за формиране на умения, в контекста на разбирането като мисловна дейност "Биология, екология и биотехнология", 2007, 6, с. 24-38. ISSN 1310 - 2699

Андреев, Андрей (2007) Поглед върху “непримиримите” и катакомбната църква в СССР (1927-1945). – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2007. В. Търново

Андреев, Андрей (2007) 2. История на България. (помагало за кандидат-студенти и зрелостници). Варна, 2005. (в съавторство с Кр. Мутафова). Второ преработено и допълнено издание, Варна, 2007 Варна

Андреев, Андрей (2007) Българска подкрепа на руските славянски комитети и на идеята за общ “руско-славянски език. – В: Проблеми на българската езикова политика. Шумен, 2007. Шумен

Андреев, Андрей (2007) Към читателите. Предговор на редактора към Моряков, В. И. История на Русия IX – XVIII век. С., 2007. София

Андреев, Андрей (2007) Славянофилите в руската политика към България преди и след 1878 г. – В: Дриновски сборник, т. І, Харков – София, 2007. Харков, Украйна

Андреева, Десислава (2007) България в блогосферата: към подстъпите на гражданската журналистика. България в Европейския съюз: първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. София: ГорексПрес, 2007, с.483 – 492

Андреева, Десислава (2007) За стилистиката на един възрожденски вестник („Ден”, 1876). Библиотеки, четене, комуникации. Пета Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2006 г. Посветена на 105 години от рождението на проф. Тодор Боров. В. Търново. В. Търново, 2007, с. 254 – 266.

Антонова, Анета (2007) Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация Търговско и конкурентно право, 2007, №11, с.5-8, ISSN 1312-9511 C606-180X

Антонова, Анета (2007) Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация -Търговско и конкурентно право, 2007, №10, с.5-9 ISSN 1312-9511 C606-180X

Анчев-Калоянов, Анчо (2007) "Сказание за железния кръст" и епохата на цар Симеон Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“

Анчев-Калоянов, Анчо (2007) От същия автор... Русе, RuseNews.eu, 12.04.2007; Електронно списание LiterNet, 10.07.2011, № 7 (140)

Анчев-Калоянов, Анчо (2007) Славянската православна цивилизация, 1. Славянската православна цивилизация. Дата и място на раждане: 894 г. в Плиска. В.Търново: изд. „Фабер“, 336 с.

Анчев, Стефан (2007) Балканите – начин на употреба 1944 – 1955 г. (част втора). Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” В. Търново 2007 г., 320 с. ISBN 978- 954-524-604-3

Анчев, Стефан (2007) Нашите пет медицински сестри в Либия вече са пожертвани. Монитор, 31.01.2007.

Анчев, Стефан (2007) Употребата на Балканите между мира и войната (1919-1938 г.). Епохи, бр. 1-2, г. ХV, 2007., с. 123-140. ISBN 1310-2141.

Анчева, Антоанета (2007) Терминологичен речник по пластична анатомия УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2007, 230 с. ISBN 978-954-524-595-4

Аркадиев, Димитър (2007) "Българско присъствие" при преброяванията на населението в света Сп. Статистика/Statistics, София, НСИ, година LIX, 2007, кн.1, с.19-44. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2007) Средна продължителност на предстоящия живот на лицата от основните етноси в България - опит за оценка Сп. Статистика/Statistics, София, НСИ, Година LIX, кн.4, 2007, с. 19-31. ISSN: 1310-7410.

Аркадиев, Димитър (2007) Статистика Стара Загора, РИК"Искра-М-И", 2007, 396 с., ISBN: 978-954-9383-22-5.

Аркадиев, Димитър (2007) Финансова иконометрия. Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). Център за образователни технологии към ВТУ - Велико Търново, 2007.

Астарджиева, Татяна (2007) Аспекти от дейността на военното аташе в Букурещ Александър Кисьов (1912-1913 г.) Сб. "Толерантност и нетърпимост в международните отношения", гр. Варна, 2007, с. 471-484, ISBN 978-954-715-346-2

Баланов, Йордан (2007) Новите положения в нормативната уредба на представителството на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество България в Европейския съюз: Първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 г./ Ред. съвет доц. дпн Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров. -София: ГорексПрес, 2007, с.432-441. ISBN 978-954-616-185-7

Бело, Раки (2007) Бело, Раки. Селищни имена в Мала Преспа – Албания. – В: Македонски преглед. Кн. 3. София, 2007, 133-139. -София. София

Белчева, Весела (2007) Примерни тестови задачи за проверка на уменията за слушане, четене и писане в обучението по немски като чужд език (III-IV клас) Чуждоезиково обучение, кн. 1,50-63, ISSN 0205-1834

Благоев, Благовест (2007) Време и съзнание в елегиите “И скучно, и тъжно” от М. Лермонтов и “Униние” от П. Матев. // “Руская словесность в поисках национальной идеи”. Волгоград, Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2007, с. 45-49, ISBN 978-5-7786-0278-6. // “Руская словесность в поисках национальной идеи”. – Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2007, с. 45-49, ISBN 978-5-7786-0278-6.

Благоев, Благовест (2007) Миф о Пигмалионе как отражение концепта Любовь в сказке и поэзии (к проблеме гипертекста). “Динамика и функционирование русского языка: факторы и векторы. : Сборник научных статей по материалам Международной конференции 10-12. 10. 2007 г.” – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2007, с. 100-107, ISBN 978-5-98926-033-1.

Бонджолова, Валентина (2007) (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолова, Валентина (2007) В света на българските предлози Велико Търново: Издателство “Фабер”

Бонджолова, Валентина (2007) Графичните оказионализми в медиите и рекламата Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. ВТ, 2007, 227-256. ISSN 0204-6369.

Бонджолова, Валентина (2007) Езиковата игра в рекламата TEME 2/2007, Časopis za drušstvene nauke. TM G. XXXI, Br. 2, Niš, april - jun 2007, 401-419. UDK: 1+3 ISSN 0351-1685; електронна публикация: facta.junis.ni.ac.yu/teme/teme2-2007/teme2-

Бонджолова, Валентина (2007) Еротичният подтекст в езика на рекламата Еротско у култури Срба и Бугара / Еротичното в културата на сърби и българи. Ниш.

Бонджолова, Валентина (2007) Зоонимите и изображенията на животни в рекламния текст За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. София: УИ “Св. Климент Охридски”, с. 371-379.

Бонджолова, Валентина (2007) Феминативите – между неологичното и оказионалното Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. ВТ, 2007, 59-70. ISSN 0204-6369.

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Наблюдение и анализ на урок по време на практиките сп. Педагогически алманах, 2007 г. Университетски издателство при ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Оценяване, формиращо рефлексивното поведение на учениците Сб. Научни трудове на съюз на учените - гр. В. Търново

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Предимства и недостатъци на нормативното и критериално оценяване Сборник на Център за образователни технологии към ВТУ и на РО "Просвета" - В. Търново

Бонева, Галя (2007) Бонева, Г. Трансформиране на социалната роля на детето при прехода от детска градина към началното училище Сборник 125 години Предучилищно възпитание в България, Свищов, 2007

Бораджиева, Елена (2007) Cadet Training Vision of Leadership in Levski National Military University. – В: сборник „Лидерски практики”, под редакцията на Г. Карастоянов, София, ВИ, 2007, с.42-51, ISBN 978-954-509-404-0 София

Бораджиева, Елена (2007) Военна психология, Троян, Военен картографски институт, 2007 г.,195 с., ISBN 978-954-953-050-8 Троян

Бораджиева, Елена (2007) Интердисциплинарният подход в лидерската подготовка на курсантите в НВУ „Васил Левски”. Във: Военно-научен форум с международна участие на НВУ “В.Левски”, Сборник научни трудове под редакцията на Георги Камарашев, 2007, с. 150-155, ISSN 1313-0390 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2007) Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В: Кинезиология’ 2007, В. Търново, I & B LTD, 2007, с. 34-38. ISSN 1313-244X. Велико Търново

Братанова, Боряна (2007) (Anti-)Aesthetic Manipulation: Caused Actions / Emotions in Interpersonal Communication. Paper presented at International Conference Politics and/in Aesthetics, Thessaloniki and Veliko Tarnovo, June 2005. Ed. by L. Trayiannoudi. Thessaloniki: University Studio Press of Thessaloniki, 2007, pp. 33–43. ISBN 978–960–243–632–5

Братанова, Боряна (2007) Kонцептуализиране и езиково кодиране на каузативното събитие. – В: П. Христов et al. (ред.). Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, кн. 2 – Езикознание том 34 2004. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, c. 257–302. ISSN 0204–6369 [Инд./Реф. в: SLAVISTIK-PORTAL]

Братанова, Боряна (2007) Производна каузативност в българската и английската глаголна система. – В: А. Багашева (ред.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 54–73. ISBN 978–954–07–2534–5

Будева, Соня (2007) Будева, С., Опит за създаване на социо-демографски профил на хероинозависимите в България, с-к “Социални изследвания”, изд. ”Фабер”, В. Търново, 2007 Изд. ”Фабер”, В. Търново

Бузов, Вихрен (2007) "Бележки по логика и философия на правото. Учебно пособие за студенти по право, философия и социални науки" Издателство "Одри"

Бузов, Вихрен (2007) "Логика на решенията или как да бъдем ефективни при вземането на решения" УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Бузов, Вихрен (2007) Сблъсъкът на културите в спорта Комуникация, спорт и култура” (съст. М. Златева, Д. Петкова), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, сс.49-56;

Бузов, Вихрен (2007) Толерантността като доминация Сб. “Толерантност и етърпимост в международните отношения”.Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.163-168;

Бузов, Емил (2007) Четирите стени на училището Четирите стени на училището, СФ, Екип плюс ООД, 2007 г., 224 страници, 978-954-9876-13-0

Булева-Петрова, Марияна (2007) Българската детска и училищна песен. Историко-теоретични ракурси. София

Булева-Петрова, Марияна (2007) Една идея за хармонията на Бела Барток (върху примери от струнните квартети) Барток днес - рефлексии и практики. Сборник, с. 33-45

Булева-Петрова, Марияна (2007) Идеята за хармония – исторически и актуални аспекти (върху материал от латинските музикално-теоретични трактати ІІІ – ХV в.) "Европа като културно пространство" ЮЗУ, Годишник Том V, Благоевград

Булева-Петрова, Марияна (2007) Три книги на Томи Кърклисийски Българско музикознание, 2007, № 2, с.186-190, ISSN: 0204–823X

Буров, Стоян (2007) Към въпроса за граматично обусловените лексикални значения (Върху материал със степенувани наречия в съвременния български език).// А. Багашева (съст.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, стр. 45-53.

Буров, Стоян (2007) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2007. 264 стр. (14. изд.)

Буюклиева, Стефка (2007) Binary projective [120,8;56,64] codes having an automorphism of order 3 and SDP designs (with Iliya Bouyukliev and Stefan Dodunekov) Problems of Information Transmition, vol. 43, pp. 89-96

Буюклиева, Стефка (2007) Classification of the binary self-dual [42,21,8] codes having an automorphism of order 3 Finite Fields and Their Applications, vol.13, pp. 605-615

Буюклиева, Стефка (2007) Restrictions on the weight enumerators of binary self-dual codes of length 4m (with Masaaki Harada and Akihiro Munemasa) Proceedings of the International Workshop OCRT, White Lagoon, Bulgaria, pp. 40-44

Буюклиева, Стефка (2007) Some MDS codes over GF(64) connected with the binary doubly-even [72,36,16] code Serdica Journal of Computing, vol. 1, pp. 185-192

Буюклиева, Стефка (2007) САМОДУАЛНИ КОДОВЕ И ГРУПИ ОТ АВТОМОРФИЗМИ Великотърновски университет

Василев, Сава (2007) Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. В. Търново : Слово, 2007. – 190 с.

Василева, Радка (2007) Василева, Рада: Герике, Лотар/Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век (продължение от бр.7 „Ж“). В: С. Василев и др.: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, бр. 8 („З“). В.Търново: „Фабер“, с. 450-469. ISSN 1311-0209.

Василева, Радка (2007) Василева, Рада: Vermittlung von Funktionsverbgefügen im DaF-Unterricht. // Съвременно образование и чужд език: Научна конференция (В. Търново, май 2006)./ А. Иванова и др. В. Търново: АСТАРТА, 2007, с. 40-50. ISBN 978-954-350-36-9.

Велев, Георги (2007) За образа на насилието у учениците от горен курс сп. Педагогика, кн. 1

Велев, Георги (2007) Наслоявания /сборник с педагогически статии/ изд. FABER

Велев, Георги (2007) Още една възможност В. Търново, изд. FABER

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критика и апологии. - Варна: Славена, 2007, (с.343). ISBN 978-954-579-645-6. Варна: Славена, 2007, (с.343). ISBN 978-954-579-645-6.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Между родовите притчи, социалната вяра и екзистенциалните съмнения. Андрей Германов. // Литература на отминалото половин столетие. Част 1. - В. Търново: Слово, 2007, (с. 31-45). ISBN 978-954-439-894-1. Литература на отминалото половин столетие. Част 1. - В. Търново: Слово, 2007, (с. 31-45). ISBN 978-954-439-894-1.

Видин, Благой (2007) Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция? Сб. Конституцията за Европа и националните конституции., София: Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 2007, 331-350. ISBN 9789540726274

Видиновски, Милен (2007) Развитие на новаторските техники в биг уол катеренето Научна конференция „Кинезиология – 2007”, В. Търново

Видиновски, Милен (2007) Социална и възпитателна роля на туризма в училище Сборник доклади и съобщения “Туристически и спортни практики в училище”, “Фабер”, В. Търново

Видиновски, Милен (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол Сборник трудове от Mеждународна конференция „Кинезиология – 2007, В.Търново

Видолов, Иван (2007) Образуване на наказателното производство при дела за данъчни престъпления. Криминалистически и процесуални аспекти. Бюлетин „Полиция“, бр. 23/2007, ISSN 1312-6679, с. 133 – 156.

Владов, Владимир (2007) Τα Ελληνικά Σχολεία της περιοχής του Τιρνόβου ανάμεσα στα τέλη του ΙΗ΄ και τα μέσα του ΙΘ΄ αι. // Proceedings of the 3rd European Congress of Modern Greek Studies, Organised by the European Society of Modern Greek Studies, Bucharest, 2-4 June 2006 : The Greek World Between the Age of Enlightenment and the Twentieth Century. Vol. 1 / Konstantinos Dimadis. – Athens : Ellinika Grammata, 2007, p. 315-324. ISBN 978-960-19-0079-7

Владов, Владимир (2007) Търновската община и елинското образование в края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІ / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 50-73. ISBN 978-954-524-602-9

Влайков, Светлозар (2007) Предговор. Сб. „Българистични проучвания”, В. Търново, 2007, т. 11, ISSN 1311-0209 У нас

Вълкова, Владимира (2007) Von der Idealität zur Modalität. Die literarische Anstalt bei Schiller und Musil. Фридрих Шилер – за бъдните столетия. Изд. на Литературно сдружение "Гьоте в България", 2007, Изд. ПИК, В. Търново, с. 153-163, ISBN 978-954-736-173-7.

Върбанов, Златко (2007) Designs in additive self-dual codes over GF(4) In Proceeding of the Fifth Optimal Codes and Related Topics Workshop, Balchik, Bulgaria, June 2007, pp.243-248, ISSN 1313-1117

Върбанов, Златко (2007) Some new results for additive self-dual codes over GF(4) Serdica Journal of Computing, Vol.1, Number 2, 2007, pp.213-227, ISSN 1312-6555

Върбанова, Маргарита (2007) About the aritmetical operation and the posional numbering systems in primary school mathematics. In: Curent Trends in Mathematics Education. 5rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Rhodes, Greece, 2007, pp. 583-592. ISBN 960-7341-25-2 In: Curent Trends in Mathematics Education. 5rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Rhodes, Greece, 2007, pp. 583-592. ISBN 960-7341-25-2

Върлинкова, Галина (2007) Предизвикателствата пред съвременния преводач В: Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Астарта, с. 142–148

Гайдова, Радка (2007) Ресурси на техническата дейност за развитие на моторните умения на децата в контекста на подготовката за училище.В. Търново, ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2007 сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2007

Гайдова, Радка (2007) Техниката "оригами" в обучаващата система по конструктивно-технически дейности " Мога да направя сам..." НПК, 125 години предучилищно възпитание в България, Свищов, 2007

Галунов, Тодор (2007) Wahlsysteme und Parlamehtswahlen wahrend der Regierung Stefan Stambolovs (1886-1890). - (Парламентарни избори и реформи при управлението на Стефан Стамболов 1886-1890 г.) - Bulgarian Historical Reviev, кн. 1-2, 2007 г., с. 124-154. ISSN – 0204 – 8906. Skopus - Bulgarian Historical Reviev, кн. 1-2, 2007 г., с. 124-154. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1927 г. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1931 г. Исторически преглед, 2007, кн. 5-6, с. 49-84. ISSN – 0323 - 9748.

Галунова, Калина (2007) За калпака и фрака. Размисли върху културната символика на пре/обличането в “Бай Ганьо” Литературна мисъл, г. L, 2007, кн. 1, с. 133-149.

Ганчева, Магдалена (2007) Лексические минимумы русского языка. В.Търново, 2007, 172 с. ISBN 978-954-524-582-4. В.Търново

Ганчева, Магдалена (2007) Проблема лексической сочетаемости на занятиях практического русского языка. – Ежегодные лингвистические чтения 20 декабря 2005 года. В.-Тырново, 2007, с. 67-74. ISBN 978-954-524-571-8. В.Търново

Гевренова, Нина (2007) Правилник за вътрешния трудов ред – недържавен източник на трудовото право. ISBN 978-954-730-455-0 С: Сиби, 2007, с. 280, ISBN 9789547304550

Георгиев, Георги (2007) An Iterative Method for Analysis of Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter with Azimuthal Magnetization Proc. 29th ESA Antenna Worksh. Multiple Beams Reconfigurable Antennas, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Apr. 18-20, 2007, pp. 252-255, also in CD.

Георгиев, Георги (2007) Различните деца – едни от нас / DIFFERENT CHILD - ONE OF US Списание "Обществено възпитание", Година ХХХХVII, книжка 2, 2007, с.13-18, ISSN: 0204-8515

Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Седем етюда по българско книгоиздаване : [Монография]. – В. Търново : Астарта, 2007. – 168 с. [С предг. от проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева]. ISBN 978–954–350 –31–4 В. Търново: Астарта, 2007 ISBN 978-954-350-31-4

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Изисквания към методиката и технологията на създаване на електронен учебник В: Сб. докл. „Образованието в глобализиращия се свят” Част I, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2007, с. 312-316.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Модели за формално и неформално образование в някои български университети с хуманитарен профил Педагогика, 2007, №12, с. 68 — 87

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Структурни елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България Сб. докл. „Образованието в глобализиращия се свят” Част I, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 308-311.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive Journal "Mathematica Balkanica", 21 (3-4), pages 225-232

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Finding the Fractional and the Fractional Branching Dependencies in Databases In Proceedings of the Thirty Six Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Varna, pages 215-222

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2007) Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани Научна конференция "Европа като културно пространство", Благоевград

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-123-0, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Непрерывная квалификация учителей в форме проектной деятельности. Преподавание истории и обществознания в школе - Москва, Россия, № 5, с. 68–70.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни). Политика, европейска интеграция и социална промяна. В. Търново: Европейски информационен център, с. 156-174, ISBN 978-954-775-753-0,

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Урокът по история. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-565-7, 292 с.

Георгиева, Гергана (2007) Administrative Structure and Government of Rumelia in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: The Functions and Activities of the Rumeli Vali. – In: The Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adoption. Rethymno: Crete University Press, 2007, 3-20. Rethymno, Greece

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. PROVINCIAL ELITES IN THE OTTOMAN EMPIRE. Rethimno: Crete University Press, 2005. – Etudes balkaniques, 1 (2007) 171-174.

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. PROVINCIAL ELITES IN THE OTTOMAN EMPIRE. Rethimno: Crete University Press, 2005. – Исторически преглед, 1-2 (2007), 235-240.

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Ursinus, M. GRIEVANCE ADMINISTRATION (SHIKAYET) IN AN OTTOMAN PROVINCE. The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record Book of Complaints’ of 1781-1783. London and New York, 2005. – Исторически преглед, 1-2 (2007), 240-244.

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: ИСТОРИЯТА НА КНИГИТЕ КАТО ПРИЯТЕЛСТВО. СБОРНИК В ЧЕСТ НА МИТКО ЛАЧЕВ. Ред. Н. Данова, Св. Иванова. София, 2007. – Etudes balkaniques, 1 (2007), 171-174.

Георгиева, Иванка (2007) Връзките събиране - изваждане и умножение - деление и аналогията между тях в началното обучение по математика. Сборник доклади на Петата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България", Китен, 05 - 08 септември 2007 г. Ред. С. Здравкова. София: Веда Словена - ЖГ, 2007, с. 277 - 282. ISBN 978-954-8846-02-8 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Георгиева, Иванка (2007) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция - 20 години Педагогически факултет "Образованието в глобализиращия се свят", Велико Търново, 15 - 17 октомври 2004 г. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Университетско издателство "Св св. Кирил и Методий", 2007, с. 342 - 345. ISBN 978-954-524-608-1 Велико Търново: Университетско издателство "Св св. Кирил и Методий"

Гецов, Антон (2007) Дискурсът на популярната преса Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 34, Езикознание, кн. 2, главен редактор: проф. дфн Паисий Христов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 85–92. ISSN 0204-6369.

Гецов, Антон (2007) Интервюто – между информацията и манипулацията Филологически сборник ІІ. В. Търново – Твер. Главен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“., 2007, с. 43–50, ISBN 978-954-524-609-8.

Гецов, Антон (2007) Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей сп. „Проглас“. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2007, с. 212–215. ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol16/iss1/23

Гецов, Антон (2007) Номинализацията в дискурса на популярната преса – от кондензация на текста към приватизация на подсъзнанието сп. „Проглас“. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 2, 2007, с. 18–34, ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol16/iss2/3

Гостилов, Стефан (2007) Графичните знаци в учебно-възпитателната работа при 5-7 г.деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гостилов, Стефан (2007) Семиотичен модел на визуална комуникация на градската среда. при 5-7 г. деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гочев, Гочо (2007) О болгарских и русских конструкциях предлог + предложно-именное сочетание // Русский язык: исторические судьбы и современность: труды и материалы III Междунар. конгресса исслед-лей рус. яз., Москва, 20 23 марта 2007 г. /Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. М.Л. Ремневой [идр.] – М., 2007. – С. 274 – 275.

Гочев, Гочо (2007) К вопросу о неологических процессах в современной русской лексике. мир русского слова и русское слово в мире (Материалы XI конгресса международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. – Варна, 17-23 сентября 2007), т. 3. София, 2007, стр.59-64.

Гочев, Гочо (2007) Категория одушевленности / неодушевленности собственных наименований. Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ-06, Велико-Тырново, Болгария, 5-8 апреля 2006 г. Университетское издательство им. Святых Кирилла и Мефодия, Велико-Тырново, 2007, ISBN 978-954-350-026-1, с. 148-156

Гочев, Гочо (2007) Некоторые наблюдения над предложными сочетаемостными фраземами в болгарском и русском языках. В сб.: Славянските предлози. Издателство “ИВИС”, Велико Търново, 2007, ISBN 978-954-8387-04-0, стр.76-85.

Гочев, Гочо (2007) Учебная аудиокнига: Анатолий Алексин. Домашний совет. Текст. Русско-болгарский словарь. Словарь глагольного управления. Велико Търново, 2007, ISBN 978-924-569-5, 128 стр.

Гочева, Сийка (2007) О болгарских и русских конструкциях предлог+предложно-именное сочетание // III Международный конгрес исследователей русского языка. Русский язык: исторические судьбы и современность. МГУ им. М.В.Ломоносова, 20-23 марта 2007 г.

Гочева, Сийка (2007) Русско-болгарский бизнес-словарь (лексикографическая концепция) // Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностран¬но¬го. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. Издательство Астарта, Велико-Тырново, 2007, с. 90-98, ISBN 978 – 954- 350-026 – 1.

Гочева, Сийка (2007) Транскрипция и транслитерация заимствуемых собственных имен (на материале английского, русского и болгарского языков). XI Конгресс МАПРЯЛ. Мир русского слова и русское слово в мире. Русский язык в сопоставлении с другими языками, т.5, Издательство Heron press, София, 2007, стр.65-71.

Гочева, Сийка (2007) Учебная аудиокнига: Анатолий Алескин. Домашний совет. Текст. Русско-болгарский словарь. Словарь глагольного управления. Университетское издательство им. Святых Кирилла и Мефодия, Велико Търново, 2007 .

Григорова, Лора (2007) Михаил Поповилиев – приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България (съавт. А. Игнатова). – Съвременно право, 2007, кн. 6, с. 73–80. София

Григорова, Лора (2007) Народният съюз «Звено» и участието му в осъществяването на българската външна политика през периода 1944 – 1946 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, 2007, с. 39–54. В. Търново

Григорова, Лора (2007) Организациите на Народния съюз «Звено» в Габровския регион през периода 1944 – 1949 г. – Национална научна конференция «Модернизацията на България и Габрово» 1878–2006. В. Търново, 2007, с. 361–370. Габрово

Григорова, Маргрета (2007) Legendy włoskie w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – klucze symboliki religijnej. Obraz hostii w “Drugim przyjściu” [W:] III kongres polonistyki zagranicznej – Poznań, 8-10 czerwca, 2007, 483-501. ISBN 83-232-1725-4, ISSN 0554-8179

Грудков, Венелин (2007) Детерминация на пространството в аскетичната агиология. Сб. Търновска книжовна школа "Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа". (с.95-100). Велико Търново: УИ. ISBN 954-524-339-2.

Грудков, Венелин (2007) Св. Иван Рилски и българската историческа съдба. Сборник Слово и вяра. (с. 197-206). Велико Търново: ПИК. ISBN 978-954-736-172-0.

Гълъбова, Даринка (2007) Гълъбова и др. Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6-7 г.) по всички образователни направления, диагностика и моторика, 2007. 667 с. /Веселина Петрова, Петя Конакчиева, Радка Гайдова, Николай Гюлчев, Пелагия Векилова, Галя Данчева, Елена Николова, Любка Алипиева/ В.Търново: Слово ISBN: 978-954-439-890-3 Слово, В.Търново, 2007

Гълъбова, Даринка (2007) Гълъбова, Д. Моливко. Математически въртележки - дидактични табла, оперативни материали и книга на учителя, 2007. В.Търново: Слово Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2007) Гълъбова, Даринка . МОТОРИКА за подготвителна за училище група (6-7г.), 2007. 64 с. В.Търново: Слово ISBN: 978-954-439-870-5 В.Търново: Слово •ISBN: 978-954-439-870-5

Гълъбова, Даринка (2007) Гълъбова, Даринка. Методика и модели на ТРИЗ-педагогиката в подготвителна група за училище. Сборник доклади от научно-практическа конференция "125 години предучилищно възпитание", април, 2017. 403 с. Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов" . с.107 - 110. ISBN 978-954-912228-4-8 Свищов, Сборник с доклади от научно-практическа конференция "125г.Предучилищно възпитание"

Гълъбова, Даринка (2007) Гълъбова, Даринка. Съвременни образователни технологии в границите на синергетичната и синектичната парадигма -пленарен доклад - В: Сборник доклади от научно-практическа конференция "125 години предучилищно възпитание", април, 2017. 403 с. Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов". с. 13- 23. ISBN 978-954-912228-4-8 Свищов: Сборник с доклади от научно-практическа конференция "125г. предучилищно възпитание"

Гълъбова, Даринка (2007) Семиотични аспекти на математическата подготовка и възпитание. – Педагогически Алманах, 2007, Том 15 (1) с. 168 - 178. Рrint ISSN 1310-358X Оnline 2367-9360

Гърбачева, Анелия (2007) Destination: Intégration scolaire

Гърбачева, Анелия (2007) Le paradigme de l’education integree des enfants a besoins specifiques

Гърбачева, Анелия (2007) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение // Анелия Гърбачева - Интеграцията като идея политики и тенденции в образованието. 2007. Издателство: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. с. 51-74. ISBN 978-954-598-5. Велико Търново

Гърбачева, Анелия (2007) Парадигмата за интегрираното обучение

Гърбачева, Анелия (2007) Посока: училищна интеграция

Гърмидолова, Мариана (2007) Диск към учебника по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2007) Книга за учителя по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2007) Учебник по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, издателство Азбуки-Просвета

Гюлчев, Николай (2007) Образователно направление "Изобразително изкуство". В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка в първа, втора и трета група на детската градина. Издателство "Слово". Велико Търново

Давидов, Димитър (2007) Давидов, Д. Актуални проблеми на гимнастиката в училищното физическо възпитание. V-та Научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт” . Издателство „I&В” ltd. В. Търново 2008.( стр.44-47) ISBN 978-954-9689-47-1

Давидов, Димитър (2007) Давидов, Д. Преодоляване на препятствия – фактор за повишаване на психофизическата подготовка на военнослужещите. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Сборник материали от научна конференция. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2007. (стр. 109-116). ISBN 978-954-775-812-4

Давидов, Димитър (2007) Давидов, Д. Т. Давидова, Цв. Дилова. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание. Сборник трудове от II Международна научна конференция Кинезиология, 2007, проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 18-19 октомври 2007 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. „Издателство „I&В” ltd. В. Търново. (стр. 116-119). ISSN 1313-244Х

Давидова, Теодора (2007) ДАВИДОВА, Т., Б. Маринов. Установяване на зависимостта между повишаване нивото на някои физически качества и придобиването на технически умения в хода на обучението по ръкопашен бой Държавна агенция за младежта и спорта, НСА „В. Левски“, Научна конференция "Национална сигурност, физическо възпитание и спорт",12. 10. 2006 г., гр. София, сборник материали от научна конференция, Ред. М. Малчев, Издателство „Фабер“, В. Търново, 2007, с. 101-109, ISBN 978-954-775-812-4

Давидова, Теодора (2007) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов, Цв. Дилова. Възможности за спортна дейност със студенти освободени от часовете по физическо възпитание Сборник трудове от II международна научна конференция „Кинезиология – 2007“, проведена на 18-19 октомври 2007 г. - В. Търново, Ред. Л. Петров, Издателство „I&В” ltd., В. Търново, 2007, с. 116-119, ISSN 1313-244Х

Даскалова, Ярмила (2007) „Странствания с/без муза: интертекстуалност и романтически маски” (Романтични и постромантични влияния у У. Б. Йейтс) (Романтични и постромантични влияния у У. Б. Йейтс), Алманах „Света Гора”.Великотърновски университет, Велико Търново. Стр. 431-4.

Даскалова, Ярмила (2007) “Politics of Doubt and Aesthetics of Representation in W.B.Yeats’ ‘The Municipal Gallery Revisited’” Proceedings of the International Interdisciplinary Conference "Politics and/in Aesthetics", Selected Papers, Litsa Trayiannoudi (ed), Thessaloniki, Greece, pp. 59-70.

Демиркова, Ралица (2007) Some Aspects of Political Discoursе Сб. от научна конференция "Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2006 г. Ред. А. Иванова, М. Аврамова и С. Грудкова. Велико Търново: АСТАРТА, 2007, с. 224-234. ISBN 978-954-350-36-9

Денев, Стоян (2007) Възможност за повишаване ефективността от въздействието на подвижни игри в часовете по физическо възпитание и спорт в училище. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007. с. 102-105 ISSN 1313-244X Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007. с. 102-105 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2007) Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007 с. 246-249 ISSN 1313-244X Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” 2007 с. 246-249 ISSN 1313-244X

Денев, Стоян (2007) РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА СРЕД ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. МОДЕЛЪТ „ОТБОРНА ЛЕКА АТЛЕТИКА”. Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 250-253 ISSN 1313-244X Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 250-253 102-105 ISSN 1313-244X

Дерменджиев, Атанас (2007) България и Балканите – възможните вектори на икономическо сътрудничество. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 191-198. ISBN 978-954-523-586-2

Дерменджиев, Атанас (2007) Великотърновска област. Исторически обекти и забележителности. -В. Търново: Изд. "Бойка", 83 с. ISBN 978-954-9689-43-3

Дерменджиев, Атанас (2007) Градски екскурзовод. -В. Търново: Фабер, 132 с. ISBN 978-954-775-741-7

Дерменджиев, Атанас (2007) Област Велико Търново. География, туристически обекти и забележителности. -В. Търново: Фабер, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Дерменджиев, Атанас (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. . Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 199-202. ISBN 978-954-523-586-2

Дерменджиева, София (2007) Cоциална работа с юноши в прехода към зрелостта (теоретико-практически аспекти) Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2007 г; (158 стр.)

Дерменджиева, София (2007) Функции на информатизацията като практическa социална реалност В: „Нові виміри сучасного світу”, Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, Форум конференций, http://www.conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?t=391, МГПУ, 2007

Дерменджиева, Стела (2007) Акценти върху контрола при обучението по география и икономика. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 228-242. ISBN 978-954-523-586-2

Дерменджиева, Стела (2007) Българският опит във висшето образование по обучението в магистърски програми. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия, 2007. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия.

Дерменджиева, Стела (2007) Помагало за самоподготовка с примерни тестове за единния приемен изпит. Модул 3, География на България - специална част. София: УИ “Стопанство”, 135 с., ISBN: 978-954-494-844-32008.

Джанфезова, Таня (2007) Dzhanfezova, Tanya. Late Bronze Age burial practices in Bulgarian lands: general traces and regional specifics. // European Association of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia, 18th-23th September 2007 / A. Uglesic et all. (eds.) - University of Zadar, 2007, 299-300 Zadar,Croatia

Дживтерева, Светла (2007) Баладата “Гьорги Грозния” – произход на сюжета и място в българската митопоетична традиция Електронно списание LiterNet, 12. 08. 2007, № 8 (93), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/baladata.htm)

Дикова, Венцислава (2007) "Петте стълба на Исляма" "Societas Classica", Университетско издателство, ВТУ

Дилова-Нейкова, Цветанка (2007) Давидова, Т. Цв. Дилова-Нейкова (2007) "Възможности за спортна дейност със студенти освободени от физически натоварвания". Международна научна конференция. I&B LTD. В. Търново. 2007. I&B LTD. В. Търново. 2007

Дилова-Нейкова, Цветанка (2007) Дилова-Нейкова, Цв., П. Кутинчева (2007) "Плуване". Учебно ръководство. “Бойка”, В. Търново. 2007. “Бойка”, В. Търново

Димитров, Иван (2007) “Irony and Scepticism in The Red Badge of Courage” Велико Търново

Димитров, Камен (2007) Славянският превод на словата на авва Доротей в българската и руската ръкописна традиция. - В: Търновска книжовна школа. Т. 8. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 305–321. ISBN 954-524-339-2 (Т8). Велико Търново

Димитров, Николай (2007) Вазов: между всекидневното и трансцендентното. В. Търново, ISBN 978-954-524-596-1, 188 стр.

Димитров, Николай (2007) Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев. Студии. Анкета. В. Търново, ISBN 978-954-775-834-6, стр. 188.

Димитров, Слави (2007) An economic and geographic analysis of Bulgarian - Portuguese foreign-economic relation GEO Working Papers, Série de Investigação 2007/11, Universidade do Minho, Guimarães, pp. 5-15, Print ISSN 1645-9369

Димитров, Слави (2007) Economic and Geographic Problems of Bulgarian-Korean Foreign-Trade Relations The Seventh International Conference of KACEEBS, Bucharest University and Sinaia, Romania, 2007, p. 201-207.

Димитров, Слави (2007) Географски аспекти на разпространението на португалския език в света География' 21, 2007, Година II (ХLX), №3, с. 8-12, ISSN, 1312 - 6628

Димитров, Слави (2007) Гърция Силистра: Ковачев, 2007, 90 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2007) Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търнов, 2006, с. 203-214, ISBN 978-954-524-586-2.

Димитров, Слави (2007) Икономогеографски проблеми на развитието на португалската икономика Сб. “10-ти майски четения на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Вeлико Търново, 2006 г. Ред. М. Михов. Велико Търново: Фабер, 2007, c. 297-307, ISBN 978-954-775-727-1

Димитров, Слави (2007) Структура и регионален анализ на земеделието на Португалия Автореферат. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 40 с.

Димитрова, Боянка (2007) Знанията за политическата география на света в учебното съдържание и учебниците по география и икономика – V клас Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” УИ “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-586-2

Димитрова, Боянка (2007) Интердисциплинарният прочит на пейзажа изд. Фабер, Велико Търново ISBN 978-954-775-800-1

Димитрова, Димка (2007) Език мой (Лингвистиката в света на ученика) В: http://www.belb.net/metodika/dimitrova/ezikmoi.htm ; Във: Филологически сборник II, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 190-193. ISBN

Димитрова, Дияна (2007) Интегриране на ромските ученици чрез интерактивно обучение по ромски приказен фолклор Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", том II, FABER В.Търново, стр.34-40

Димитрова, Дияна (2007) Ромските приказки - възможност за формиране на устната българска реч при децата билингви (роми) Сборник с доклади от общински кръг на конференция "Училището-желана територия на ученика". В. Търново, стр.36-44

Димитрова, Дияна (2007) Ромският фолклор в началното училище - призвание и признание Астарта, В. Търново ISBN 978-954-350-039-0

Димитрова, Елена (2007) Голяма енциклопедия на страните. // Große Enzyklopädie der Länder. [превод в колектив]. Белград: Media East Europe, 2007, с. (прибл. 400) ISBN: 84-9819-601-9.

Димитрова, Елена (2007) Ирис Хипфл: За хибридността на мигрантската литература. Романът на Димитре Динев "Ангелски езици“. // Iris HIpfl: Zur Hybridität von Migrantenliteratur anhand Dimitré Dinevs Roman "Engelszungen". В: Проглас, кн.1. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. (57-70).

Димитрова, Илияна (2007) Типология и топос на лова в романа „Хайка за вълци” на Ивайло Петров. сб. Национални филологически четения. В. Търново, 2007, 310-320.

Димитрова, Любка (2007) Разговор с псевдоадресат (лингвистични бележки за квазиобщуването) Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Филологически факултет. Езикознание. Том 34, книга 2. Доклади от седмата национална конференция на тема Проблеми на българската разговорна реч (11-12 юни 2004 г.). Велико Търново, 2007, Университетско издателство „ Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 0204 – 6369, 203 – 211.

Димкова, Росица (2007) Алексиева, М., Р. Димкова. Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол. Научна конференция ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология 2007, с. 213, В. Търново.

Димкова, Росица (2007) Видиновски, М., М. Алексиева, Р. Димкова. Развитие на новаторските техники в биг уеол катеренето. Научна конференция, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология 2007, с.210, В. Търново.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р. Класификация на основните понятия в хандбалната игра. Велико Търново, I& B, 2007.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р., Изследване ефективността на показателя “Дрибъл с топка между стойки” при обучението по минихандбал. Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски”. “Спорт и наука”- Издание на НСА ”Васил Левски”, ДАМС и БОК., извънреден брой 3, с.150, Шумен, 2007.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р., М. Алексиева. Констатиране на проявените психически качества на 9-10 годишни хандбалисти и баскетболисти след прилагане на нова методика. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, бр. 6, с. 73, С., 2007.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р., Отчитане ефективността на някои показатели информиращи за динамичната гъвкавост и издръжливост при 9-10 годишни момчета занимаващи се с минихандбал. “Спорт и наука” към НСА ”Васил Левски”, извънреден бр. 5, с. 211, С.,2007.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р., Установяване на моментната физическа дееспособност на 9-10 годишни деца. Министерство на образованието и науката. Регионален инспекторат по образованието.V национална научно-практическа конференция физическо възпитание и спорт, с. 89, В. Търново, 2007.

Димкова, Росица (2007) Димкова, Р.,Установяване ефективността от обучението на два технически похвата при деца занимаващи се с минихандбал. Министерство на образованието и науката. Регионален инспекторат по образованието.V национална научно-практическа конференция физическо възпитание и спорт, с. 85, В. Търново, 2007.

Димкова, Росица (2007) Николов, Д., Р. Димкова. Масажът и аромотерапията – ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт. Научна конференция, ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, Кинезиология 2007, с. 152, В. Търново.

Доврамаджиева, Христина (2007) La motivation dans l’enseignement des langues étrangères гр.Пловдив

Доврамаджиева, Христина (2007) La place de la littérature dans l’enseignement du français langue étrangère гр. Велико Търново

Дойков, Йордан (2007) Политическото решение. Механизъм за вземане на решение по националната сигурност София, ИК "КОТА"

Дойков, Йордан (2007) Развитие на военното дело и борбата с тероризма Сборник /CD формат/ на научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, Департамент „Масови комуникации”, НБУ

Донева, Дафина (2007) Българската енергетика и екологичните изисквания на Европейския съюз, В: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА - 2007, Горекс прес София

Дончев, Антон (2007) В търсене на “колективна сигурност” ( Германо-югославските отношения в периода 1935 – 1938 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 362 - 372. Print ISSN: 978-619-208-125-6

Дончев, Ивайло (2007) Развитие на програмирането. Предпоставки, възникване и основни понятия на обектно ориентираното програмиране. сп. Педагогически алманах на ВТУ, бр. 1-2, 2007, стр. 98-118

Дончев, Ивайло (2007) Увод в програмирането на C++ Университетско издателство “Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново

Дончева, Иванка (2007) L'épithète επιφανέστατος dans des monuments votifs de Thrace. – Provinciae imperii Romani inscriptionibus descriptae. (Acta XII congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae. Barcelona, 2002). Barcelona, 2007, pp. 233-236; ISBN 978-84-7283-921-2. Barcelona

Дончева, Иванка (2007) Les kernoi dans le rite funéraire thrace à l’époque romaine (selon des données des nécropoles sur le territoire de la Bulgarie du Nord-Est). – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 10ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 οκτωβρίου 2005). Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ. Athens, 2007, p. 143-154; ISBN 978-960-7905-38-3. Athens

Дончева, Иванка (2007) Тракийското светилище при Баткун. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, II. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, с. 167-215; ISBN 978-954-524-602-9. Велико Търново

Дончева, Иванка (2007) Тракийското светилище при с. Садина, Търговищко. – Древна и модерна Тракия, Известия на Старозагорския исторически музей (ИСЗИМ,) II. Стара Загора, 2007, с. 273-283; ISBN 978-954-305-223-3. Стара Загора

Дочев, Пепо (2007) Добруджански песни и танци УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2007) Зажени се младо момче УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2007) Българските портали и електронната търговия Юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи стъпки”, 25-27.05.2007 г., 477-483

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм. - В: Туристически и спортни практики в училище. Велико Търново: „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4

Жеков, Живко (2007) България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0

Замфиров, Милен (2007) Innovation in teaching deaf students physics and astronomy in Bulgaria Journal of Physics Education,

Захариева, Юлия (2007) Европейската комисия (ЕК) Списание "Собственост и право", 2007, № 4, 84-86.

Захариева, Юлия (2007) Европейския съвет Списание "Собственост и право", 2007, № 5, 85.

Захариева, Юлия (2007) Европейският парламент Списание "Собственост и право", 2007, № 3, 80-82.

Захариева, Юлия (2007) За комитологията накратко Списание "Собственост и право", 2007, № 12, 73-74.

Захариева, Юлия (2007) Консултативни органи на ЕС Списание "Собственост и право", 2007, № 8, 77-78.

Захариева, Юлия (2007) Сметната палата на ЕО/ЕС Списание "Собственост и право", 2007, № 7, 77-78.

Захариева, Юлия (2007) Съвет на Европейския съюз (Съвет на министрите) Списание "Собственост и право", 2007, № 6, 86.

Захариева, Юлия (2007) Съд на Европейските общности Списание "Собственост и право", 2007, № 9, 77-78.

Звалена, Елеонора (2007) Biblický text ako východisko náboženskej komunikácie. In Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 13. – 15. 9. 2006 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja. Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Звалена, Елеонора (2007) Štylistické dimenzie prívlastku v opisnom slohovom postupe biblického textu. In Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková – B. Hlebová. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

Здравкова, Боряна (2007) Възможности за стимулиране професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда (в съавторство) Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, с.759-766, ISBN 954-8510-97-9

Златева, Добринка (2007) Economics and the Мoralizing Function of the Market. The 12 international conference Economics conference proceedings IV, 11 – 14 june 2007. Sibiu: The knowledge based organization, Land Forces Academy Publishing Hous., 2007, с. 25 – 32. ISBN 978-973-7809-71-1. Land Forces Academy Publishing Hous, Sibiu, 2007

Иванов, Георги (2007) Основи на гражданското право -Велико Търново: Абагар, 2007, 416 с., ISBN 978-954-427-751-2

Иванов, Здравко (2007) Историята като Res Gestas (Философско-исторически етюди) В. Търново, Университетско издателство

Иванов, Ивелин (2007) Битката при Адрианопол от 14 април 1205 г. в контекста на средновековното военно изкуство. – В: 800 години от битката при Одрин. Шумен: "АКСИОС", 2007, с. 96-108. ISBN 978-954-310-026-2

Иванов, Ивелин (2007) Кръстителят и Отстъпникът: Княз Борис I и Владимир-Расате между митологията и реалността. – Епохи, 2007, № 1-2 , с. 141–155. Print ISSN 1310 – 2141

Иванов, Ивелин (2007) Обсадното изкуство във войните на цар Калоян ( 1201–1207). Сб. от конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Ст. Дерменджиева, В. Лечев, Пл. Павлов, Ат. Дерменджиев, А. Андреев, Цв. Сивков. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, т. I, с. 122-133. ISBN 978-954-524-586-2

Иванов, Ивелин (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (X-XIV в.) Сб. от Осми международен симпозиум "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа", Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Ред. Г. Данчев, И. Харалампиев, Н. Дончева-Панайотова, Й. Андреев, А. Давидов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2007, т. 8, с. 593-609. ISBN 954-524-339-2 (T8)

Иванов, Людмил (2007) Томова, С., Л. ПЕТРОВ (2007) Технология на разработване на концепция за спортен анимационен продукт Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", Велико Търново, с. 244-245, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2007) Kрстева, А., Л. Петров, М. Малчев. Обучуваньето на студентите со педагошка насока во контекстот на новите образовни стратегии. Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр. 2, 246-250 списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр. 2, 246-250

Иванов, Людмил (2007) Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) "Разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти и неспортуващи във възрастовия период зрелост в Република Македония" сборник научни трудове "Кинезиология'07", Велико Търново, с. 180-183, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2007) Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) Мултивариантни и унивариантни разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти-баскетболисти и неспортуващи Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", В. Търново, с. 176-179, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2007) Минева, М., Л. Петров, К. Крумова-Цончева. Въздействие на заниманията със спортна аеробика върху физическата дееспособностна деца 7-8 годишна възраст. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, бр.3, ISSN: 1310-3393, с. 230-237 Списание "Спорт и Наука", София, 2007, бр.3, ISSN: 1310-3393, с. 230-237

Иванов, Людмил (2007) Наумовски, М., Г. Князев, Л. ПЕТРОВ (2007) "Влияние на някои морфологически характеристики върху способността за водене на топката между стойки при подрастващи баскетболисти" сборник трудове "Европейски стандарти в спортното образование", Враца, с. 79-84, ISBN 978-954-775-799-8.

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л. С. Денев (2007) "Изследване на издръжливостта на млади футболисти" списание "Спорт и наука", София, бр. 6, с. 62

Иванов, Людмил (2007) Петров, Л. Относно спортологичния анализ на баскетбола. Списание "Спорт и наука", София, 2007, изв.бр. 1, ISSN 1310-3393, с. 279-282 Списание "Спорт и наука", София, 2007, изв.бр. 1, ISSN 1310-3393, с. 279-282

Иванов, Людмил (2007) Петров, Л. Сензитивни периоди във физическото развитие, двигателните качества и способности на подрастващи баскетболисти. Списание "Спорт и наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, /изв.брой 5/, с.112-116 Списание "Спорт и наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, /изв.брой 5/, с.112-116

Иванов, Людмил (2007) Петров, Л., В. Вичев, В. Маргаритова. Изследване на физическата дееспособност на ученици от първи клас, обучавани по различни учебни програми. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, изв.брой 3, ISSN 1310-3393, с. 164-169 Списание "Спорт и Наука", София, 2007, изв.брой 3, ISSN 1310-3393, с. 164-169

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, М. Мицева (2007) Рекреационните спортове в спортната анимация Сборник научни трудове "Кинезиология’07", Велико Търново, с. 184-186, ISSN 1313-244X

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., М. Наумовски (2007) "Структура на подготовката на играта во кошарката" списание "Физичка култура", Скопje, Македониja, бр. 1, 56-58

Иванов, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., Н. Борисов, М. Наумовски (2007) Физичкиот развой и специфичната рабоспособност на кошаркари от 12 до 14 години списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, 2007, бр. 2, с. 158-162

Иванов, Людмил (2007) Петров, Л., С. Томова, Н. Йорданова. Относно спортния анимационен продукт. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, изв.брой 3, с. 297-299 Списание "Спорт и Наука", София,2007, ISSN 1310-3393, изв.брой 3, с. 297-299

Иванова, Людмила (2007) Прагматизъм в ЧЕО. Утопия или реална възможност е формирането на преводаческа компетентност при нефилологическите специалности на българските висши училища А. Иванова и др. (ред.), Съвременно образование и чужд език. Научна конференция май 2006 г. В.Търново: Астарта 2007. ISBN 978-954-350-36-9 (стр. 5-17).

Иванова, Людмила (2007) Празникът във фокуса на междукултурния трансфер Р. Килева (съставител), Превод и културен трансфер, Доклади от конференция в чест на 70-годишнината на доц. А.Лилова. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски” 2007. ISBN 978-954-о7-2467-6 (стр. 124-135).

Иванова, Ралица (2007) Überfremdungen – der postmoderne Blick auf Schiller und Hölderlin in Ulrike Längles Erzählung Freude schöner Götterfunken. In: Friedrich Schiller für die künftigen Generationen Veliko Tarnovo: PIK Verlag

Иванова, Ралица (2007) Überfremdungen – der postmoderne Blick auf Schiller und Hölderlin in Ulrike Längles Erzählung Freude schöner Götterfunken. In: Friedrich Schiller für die künftigen Generationen. Veliko Tarnovo: PIK Verlag

Иванова, Ралица (2007) Маскарад и сотериология на злото в романа на Щефан Хайм “Ахасфер”. Естетически измерения на мотива за вечноскитащия евреин в модерността. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Иванова, Ценка (2007) Status bugarskog jezika u Srbiji sa sociolingvističkog i lingvokulturološkog aspekta // THE STATUS OF THE BULGARIAN LANGUAGE IN SERBIA IN A SOCIO-LINGUISTIC AND LINGUO-CULTURAL ASPECT Zbornik SANU Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, str. 571-579. САНУ, Београд; https://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=317425218

Иванова, Ценка (2007) XXX Международен летен семинар по български език и култура във ВТУ. (съавторство със Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2007, стр. 195-198

Иванова, Ценка (2007) Езици и езикова политика на Балканите (тезиси за социолингвистичен анализ) // Language and language policy of the Balkans (thesises for socio-linguistic analysis) Балканите – език, история, култура. Сборник от Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 378-390. ISBN 978-954-524-636-4

Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270

Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270

Иванова, Ценка (2007) Синтагматска организација лексема (колокација) као дистинктивно обележје код блискосродних језика – бугарског и српског Научни састанак слависта у Вукове дане, 36/1, Београд 2007, стр. 273-282, ISBN 978-86-86419-17-8.

Иванова, Ценка (2007) Српско-бугарски речник – тематски, хомонимни // Сръбско български тематичен и омонимен речник Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, ISBN 987-86-17-14088-3, 390 стр.; автори Ценка Иванова и Мариана Алексич

Иванова, Ценка (2007) Съвременният български език, българската държава и светът, в който живеем (По повод национална кръгла маса или конференция, посветена на съвременния български език – 29 март 2007 г., Национален дворец на културата) сп. “Проглас”, кн.1/2007, В. Търново, ISSN 0861 7902

Игнатова, Анка (2007) Документални публикации за българската военна история (1878-1945 г.) във "Военноисторически сборник" - археографска характеристика 80 години списание "Военноисторически сборник". Юбилейна научна конференция26 април 2007 г. Военно издателство. С., 2007, с. 44-63. ISBN 978-954-509-386-9

Игнатова, Анка (2007) Михаил Поповилиев - приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България Съвременно право, 2007, бр. 6, с.73-80. - http://sibi.bg/image/catalog/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/2007/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-6-2007.pdf

Илиева, Мария (2007) Фрагменти от българската неофициална картина на света, фиксирани чрез местоимения. – В: Трудове на Великотърновския университет.Филологически факултет. Том 34. Книга 2 – Езикознание. Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІІ. В. Търново, 2007, 131 – 138.

Инджов, Иво (2007) Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien Indzhov, Ivo. Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien // In: Vorträge der internationalen Konferenz "Medienpolitik und Mediengesetzgebung in Südosteuropa“, Konrad-Adenauer-Stiftung / Moldova-Institut Leipzig, Букурещ, 11.-12. Oktober 2007, http://www.uni-leipzig.de/~mil/pdf/de/IvoIndzhov.pdf (посетена на 5 януари 2008 г.). - 10 страници.

Инджов, Иво (2007) Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър" Инджов, Иво. Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър"// "Политически изследвания", изд.: Българска асоциация за политически науки / Институт за политически и правни изследвания, 2/2007, 83-94. ISSN: 0861-4830.

Йонкова, Красимира (2007) Дебатът между моделите на човешко поведение (2007). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 2 изд., 2007, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2007) Доктрината на суфите: модел за спасение от конфликтни идентификации. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 285 - 289. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4

Йонкова, Красимира (2007) Досег до психологията на тероризма. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2006". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 137 - 145. ISBN 978 - 954 - 775 - 727 - 1

Йонкова, Красимира (2007) Сила на личността: откровенията на един психологичен дискурс. В: Библиотека "Диоген" Психологични перспективи. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 5 - 36. ISBN-10: 954 - 775 - 693 - 1; ISBN-13: 978 - 954 - 775 - 693 - 9

Йонкова, Красимира (2007) Транссърфингът - социалнопсихологичен метод за саморегулация на поведението. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 277 - 284. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4

Йоргова, Милена (2007) Модернизация на социалните услуги в България Сб. Юбилейна научно-практическа конференция "България в ЕС: първи стъпки",Велико Търново, 25.05-27.05.2007, Ред. Б.Байков, М.Димитров, И.Димов, Д.Златева, П.Петров, Н.Радев, Л.Георгиев, София: ГорексПрес, 2007, с. 411-419. ISВN 987-954-616-185-7

Йоргова, Милена (2007) Конструиране и проверка на описателен модел на професионален профил на социалния работник в България Сб. Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 09.09.-12.09.2007, Ред. Н.Радев, С.Будева, С.Стоянова, Велико Търново: Фабер, 2007, с. 64-80. ISВN 978-954-775-877-3

Йорданов, Стефан (2007) Литовският общественик Йонас Басанавичюс и проблемите на тракийската етнокултурна история. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция, 1 ноември 2006. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, 93–104

Йорданова, Даниела (2007) Методика на обучението на български език и литература в началните класове – проблеми и перспективи. Втора част. УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново.

Йотов, Йордан (2007) Обучението по физическо възпитание и спорт и връзкаота с чуждоезиковото обучениеи Кинезиология 2007 В.Търново

Калейнска, Теодора (2007) Съветът на Европа и политиката за активно гражданско общество В: Политика, европейска интеграция и социална промяна. Сборник от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10годишнината от създаването на Философски факултет, Съст. Бузов, В. Т.Калейнска, Велико Търново: Издателство на ЕИЦ, 2007, стр. 229-244, ISBN-10: 954-9469-03-4; ISBN-13: 978-954-9469-03-5

Караиванова, Петя (2007) Конакчиева, П. Сравнителен анализ на методическите системи за ориентиране в света в подготвителна предучилищна група. Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет „Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, 15-17 октомври, 2004 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, Част 1, с. 64-68. ISBN --978-954-524-608-1. Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет „Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, 15-17 октомври, 2004 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, Част 1, с. 64-68. ISBN --978-954-524-608-1.

Караиванова, Петя (2007) Формиране на култура на превенция у децата от подготвителна предучилищна група В сб. „Образованието в глобализиращия се свят” – Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет, част 1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007

Карамихова, Маргарита (2007) Identities Palette in the Course of European Integration: (A Case Study of Satovcha Village). Ed. Elena Marushiakova: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Cambridge Publ. pp. 248 – 270. Кеймбридж

Карамихова, Маргарита (2007) Karamihova, M. Messages from the Charshija. Историjа, историографиjа и настава по историjа. СИРМ. Скопjе. 2007. 379-392. Република Македония

Карамихова, Маргарита (2007) Въведение. Карамихова, М. (съст.). "Завръщане" на религиозността. ЕИМ, БАН

Карамфилова, Петя (2007) Към лексикалната характеристика на Житие на Ромил Видински от Григорий - Сб. Филологически и методически изследвания//Badania filologiczne i metodyczne. Доклади от международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов. Смолян, 18-19 май 2006 г. Смолян - Люблин: Изд. ПУ "Паисий Хилендарски, Филиал - Смолян, 2007, с.199-204. ISBN: 978 954 8767 21 7 Филологически и методически изследвания//Badania filologiczne i metodyczne. Смолян - Люблин, 2007, с.199-204. ISBN: 978 954 8767 21 7

Карамфилова, Петя (2007) Сложните думи в житието на Ромил Видински от Григорий Доброписец - Сб. Търновска книжовна школа. Осми международен симпозиум под надслов "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа". Велико Търново, 14-15 октомври 2004 г. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, т. 8, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8) Търновска книжовна школа. Т. VIII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8)

Карамфилова, Петя (2007) Членното иже в Евтимиевите послания - Сб. Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, Стара Загора, 18-19 октомври, 2004 г. Ред. Д. Кенанов, Велико Търново: Изд. ПИК. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0 Слово и вяра. Международна научна конференция (Стара Загора, 18-19 октомври, 2004.). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0

Кацарски, Александър (2007) Актуални промени в търговското право: Търговски закон; Закон за кооперациите; Приложен коментар ИК "Труд и право", 400 с. , ISBN 978-954-608-151-3

Кацарски, Александър (2007) Европейски обединения и дружества : Наднационални форми на сдружаване в правото на Европейския съюз София, Сиби, 282 с. ISBN 978-954-730-430-7

Кильовска, Ваня (2007) “За мястото и ролята на родния език в чуждоезиковото обучение в начална училищна възраст” Юбилейна научна конференция – 20 години педагогически факултет “ Образованието в глобализиращия се свят” , УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кильовска, Ваня (2007) “Продължаващо обучение на учителите по чужд език в началното училище” Юбилейна научна конференция – 20 години педагогически факултет “ Образованието в глобализиращия се свят”, УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кильовска, Ваня (2007) Научен превод от български на френски език на статия на тема: „Нормативна основа за ресурсно осигуряване на социалната интеграция”, автор - Пенка Костова. „Посока: Училищна интеграция – Българо-белгийски педагогически възгледи”, УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кирилова, Веска (2007) Случаи на фонетична интерференция при обучението по френски език Съвременно образование и чужд език, май 2006. Ред. А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. В. Търново: Изд. Астарта, 2007, с. 113–121, ISBN: 978 – 954 – 350 – 36 – 9.

Киров, Димитър (2007) The Unity of Revelation and the Unity of Tradition. Paper presented at the Fourth Consultation on Orthodox and Wesleyan spirituality convened at St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, Crestwood, New York, January 8-13, 2006. – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Ecclesiology. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, 2007, St. Vladimir’s Seminary Press, pp. 105-117. ISBN 978-0-88141-268-0. Crestwood, New York, 10707

Киров, Димитър (2007) Библейският превод в светлината на Откровението. (Доклад, изнесен на научна конференция по библеистика на 1 ноември 2007 г. в СУ „Св. Климент Охридски“) В: Библията в България (Научни конференции 2007. Сборник доклади), Българско библейско дружество. Фондация „Библейска лига“, б. м., 2007, 29-41 с. ISBN 978-954-8968-43-0. без място

Киров, Димитър (2007) Неканоничните библейски книги и Откровението. (Доклад, изнесен на научна конференция по библеистика на 18 декември 2007 г. във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) В: Библията в България (Научни конференции 2007. Сборник доклади), Българско библейско дружество. Фондация „Библейска лига“, б. м., 2007, 103-110 с. ISBN 978-954-8968-43-0. без място

Киров, Димитър (2007) Православната култура в Европа (В светлината на библейската екзегеза на св. Евтимий, Патриарх Търновски). В сб.: Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа. Търновска книжовна школа, Велико Търново, 2007, т. 8, 751-762 с. ISBN 954-524-339-2 (8). Велико Търново

Ковачева, Гергана (2007) Кучето в немски и нидерландски фразеологизми Филологически сборник II * Велико Търново - Твер*

Коева, Янка (2007) DEUTSCH FÜR DICH. Ein Text- und Übungsbuch. V. Tarnovo: Abagar, ISBN 978-954-427-804-5 В. Търново: Абагар

Коева, Янка (2007) Kleines Schlüsselwörterbuch Mitteleuropa. In: Ernst, Peter (Hrsg). Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0449-0 Австрия, Wien: Praesens Verlag

Коева, Янка (2007) Kulturproblematik bei der Übersetzung von Fachtexten (am Beispiel von Bedienungsanleitungen für das Sprachenpaar Deutsch - Bulgarisch). In: Ivanova, Anelia u.a. (Hrsg.): Съвременно образование и чужд език. В. Търново: Астарта, ISBN 978-954-350-36-9 (с. 50 - 60) В. Търново: Астарта

Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Die Kunst ein Gespräch zu führen. Zur Geschichte der Gesprächsanalyse seit der Antike Пенев, Пеньо / Русков, Иван / Георгиева, Стефка / Чобанов, Иван / Грънчаров, Михаил: Научни трудове. Филология. Том 42, кн. 1, 2004 г. Университетско издателство Паисий Хилендарски Пловдив 2007, с. 26

Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Emotionen im Gespräch. Über zwei Tabus in der Wissenschaft. (Емоциите в разговора. За две табута в науката) под печат

Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Голяма енциклопедия на страните, приложение на в. "Труд" и "24 часа", преводи Голяма енциклопедия на страните, т. 1-16, издателство Mediasat Group, Madrid 2007

Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Съпоставка на немската система за транскрибиране HIAT-DOS 2.2 и системата за разшифроване на магнетофонен запис на ВТУ Христов, Паисий / Димитрова, Марийка / Гецов, Антон / Гочева, Сийка / Станчев, Свилен: Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Проблеми на българската разговорна реч. Универ

Колева-Златева, Живка (2007) Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер. 2007. 168 с. Формат А4. ISBN 954-775-333-9.

Колева-Златева, Живка (2007) Социокултурната информация в учебниците по български език като чужд. – A bulgarisztika ma. Érdmenyek és távlatok. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. Budapest. 2007, 97–105. ISSN 1789-3976; ISBN 978-963-463-934-3.

Костов, Станислав (2007) Взаимодействие между Съда на Европейските общности и националните съдилища В: Шикова, И. (ред.) Заедно в Европа, изд. Представителство на Европейската комисия в България, 2007, ISBN-13: 978-92-79-07684-8, 104-113.

Костов, Станислав (2007) Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика 1 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор и превод на съдебната практика, указатели. С: Сиби, 2007, 607 с., ISBN 978-954-730-461-1

Костов, Станислав (2007) Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Eвропейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 9/2007, 43-51

Костов, Станислав (2007) Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 6/2007, 44-52

Костов, Станислав (2007) Производство за преюдициални заключения. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 4/2007, 33-41

Костов, Станислав (2007) Производство за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 5/2007, 40-49

Костов, Станислав (2007) Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на Европейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 7/2007, 39-43

Костова, Людмила (2007) Degeneration, Regeneration and the Moral Parameters of Greekness in Thomas Hope’s Anastasius, Or Memoirs of a Greek. COMPARATIVE CRITICAL STUDIES. pp. 177-192. ISSN 1744-1854 Edinburgh: University of Edinburgh Press

Костова, Росина (2007) Костова, Росина. Secular buildings and the archaeology of everyday life in the Byzantine Empire. Edited by Kem Dark. Oxford : Oxbow Books, 2004, 132 p. ISBN 1 84217 105 4 // Mediaevalia Christiana . 2: Средновековен урбанизъм : Памет, сакралност, традиции / Георги Казаков, Цветелин Степанов. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, с. 173-181. ISBN 978-954-07-2608-3

Крумова, Калояна (2007) Аназиз на трудността на съчетанията на девойки старша възраст, от държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика сп."Спорт и наука" извънреден бр.1

Крумова, Калояна (2007) Гъвкавостта важно качество в заниманията със спортна аеробика сб."Образованието в глобализиращия се свят" В.Търново

Крумова, Калояна (2007) Модифицирана методика за разучаване на акробатичните упражнения на греда в спортната гимнастика сб."Кинезиология 2007" В.Търново

Кръстева, Антония (2007) Идеята “развиване на критическо мислене” в съвременното училище. – Педагогика, 2007, № 10, с. 40-53, ISSN 0861-3982 сп. Педагогика, № 10, с. 40.

Кръстева, Антония (2007) Кратки записки по педагогика. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 334 с, ISBN 978-954-524-917-4 УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кръстева, Антония (2007) Познавательная самостоятельност учащихся в условиях учебной деятельности в экипе. В: Научны труды Белорусского государственного технологического университета. Минск,2007, с. 117-119, ISSN 1683-0377 В: Научны труды Белорусского государственного технологического университета.Минск, с. 117.

Кръстева, Антония (2007) Програмата “развиване на критическо мислене чрез четене и писане”– съвременна педагогическа необходимост. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, № 1-2, с. 16-36, ISSN 1310-358Х сп. Педагогически алманах, № 1-2, с. 16.

Кузманова-Карталова, Розалия (2007) Възможности за стимулиране на професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125-години предучилищно образование в България. София: Веда Словена. с. 759 – 766. ISBN: 10: 954-8510-97-9. 15: 978 – 954 – 8510-97-4.

Кушева, Гергана (2007) Basic Approaches to Teaching Writing, сборник с доклади Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. “Астарта”, ISBN: 978 –954 – 350 –36 –9, стр. 235-241

Кънев, Николай (2007) Византийската титла вест и нейната еволюция през XI в. Епископ Константинови четения, т.10 /2, Шумен, 2007 (2005).

Кънев, Николай (2007) За значението на кесарската титла на българския владетел Тервел. Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 65-75.

Кънев, Николай (2007) Кънев, Н. Титли и рангова йерархия във Византия през IX-XI в. (по данните на сфрагистиката). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор, 659 с., С., 2007.

Кънева, Виктория (2007) О факторе времени и лексических лакунах Язык и межкультурные коммуникации. Минск, 2007, с. 228 - 230

Кънева, Виктория (2007) Сложные слова в контексте отношений эквивалентности – безэквивалентности при языковом сопоставлении /на материале греческого, русского и болгарского языков/ Мир русского слова и русское слово в мире, т. 5 – Русский язык в сопоставлении с другими языками. Перевод – взаимодействие языков и культур. Материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Варна, 17-23 сентября 2007 г. София, 2007, с. 146 - 150.

Кънева, Пенка (2007) Възможностите на балансирания подход за ефективно формиране на детското четене в англоговорящите страни Начално образование

Кънева, Пенка (2007) Обучението по четене на английски език като чужд в началната училищна степен Начално образование

Кънчева, Елена (2007) Кънчева, Е. Социално влияние върхуразвитието на спортната кариера в РБългария след 1989 година. В. Търново, I&B, ISSN, 13-244HX

Кънчева, Елена (2007) Кънчева, Е. Ангажираност в часовете по физическо възпитание на освободените от час учиници. В. Търново, Фабер, ISBN 978-954-775-799-8

Кънчева, Елена (2007) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Стефка (2007) "Другар на Библията..." (кратък обзор на библейските речници и помагала на български език). Библията в България (сборник доклади), 2007, с. 132–137. ISBN 978-954-8968-43-0.

Лазаров, Иван (2007) История и цивилизация за 11 клас. Задължителна подготовка. 2 изд., 2007 година; / съавтор Велико Търново

Лазаров, Иван (2007) История на България . Тестове и конспекти за кандидат-студенти. 3 изд., 2007 , 159 стр. / съавтор Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2007) Изисквания към методиката и технологията на създаване на електронен учебник Сб. докл. „Образованието в глобализиращия се свят” Част I, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2007) “Связи и зависимости между интеллектом и творческими способностями", Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей - Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию факультета дошколной педагогики и психологии и 135-летию Московского Педагогического Государственого Университета, 16-17 марта 2007 года, Москва Москва, Русия, Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей

Легкоступ, Пламен (2007) Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education integratrice" (83-93стр), Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; , Universite de Mons-Hainaut, UMH, Belgique, 2007, D/2007/9708/1 Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique

Легкоступ, Пламен (2007) Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, стр. 18-24, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, София, 2007 Сп. Предучилищно възпитание, 2007, №1.

Легкоступ, Пламен (2007) Дете и уметничко дело (Ликовна уметност и дечjе ликовне способности) 128 стр., монография, Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш Реп. Сърбия, 2007 ISBN 86-909478-0-3 Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш Реп. Сърбия, ISBN 86-909478-0-3;

Легкоступ, Пламен (2007) Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, (111-134 стр), Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив - Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон, монография, 172 стр, рецензенти: проф. Гинка Димитрова, доц. Живко Карапенчев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2007, ISBN 978-954-598-5 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2007) Интеркултурното образование в българското училище-идеи и реалност (съавтор с Валентина Колева, Христо Кючуков), сп. Педагогика, стр. 50-60, кн. 2, С. 2007. ISSN 0861-3982. сп. Педагогика, София ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2007) Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I - IV клас, (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; издателство Просвета, София, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9 издателство Просвета, София

Лечев, Велико (2007) Die bulgarische Schifffahrt duf der Donau 1915 - 1916. - Bulgarian Historical Review, 2007, N 3-4, S. 181-203, ISBN 0204-8906 София

Лечев, Велико (2007) България на мирните преговори в Брест-Литовск 1917 - 1918 г. Сборник документи. Велико Търново, 2007, 363 с. ISBN 978-954-350-019-2 Велико Търново

Лунгарова, Пепа (2007) Colonne à inscription du village de Butovo (Moesia Inferior). In: Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Barcelona, 847-850.

Маджаров, Георги (2007) Индивидуално развитие на човешката психика. Велико Търново: Фабер, 2007, 346 с. ISBN 978-954-775-694-6 Велико Търново

Маджаров, Георги (2007) Развитие на психиката след края на юношеската възраст. Неизвестното в психиката. – В: Психологични перспективи. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 153–196. ISBN 954-775-693-1 пълен текст https://yadi.sk/i/GR1sCFVTbE2kQw Велико Търново

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Проблеми на публичната комуникация на Общинския съвет Библиотеки, четене, комуникации ¬ 2006, сборник с доклади от научна конференция, Велико Търново 2007. с. 229-234

Маздрашка-Михова, Фани (2007) Спортът в предизборните кампании на местната власт Спорт и комуникации, НБУ, сборник, С., 2007, електронно издание

Мандева, Марианна (2007) За оценяването по български език в 1-4 клас Велико Търново, Областна научно-практическа конференция Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование

Мандева, Марианна (2007) Методика на обучението по български език и литература в началните класове. Проблеми и перспективи. Втора част. Велико Търново, Университетско издателство

Мандева, Марианна (2007) Съвременната езикова ситуация в България и етикетното поведение на 7-11-годишните ученици ( методически аспекти на проблема) Велико Търново, Педагогически алманах

Мандова, Искра (2007) Символът на дракона в Китай [The Symbol of Dragon in China] „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, т. II, с.311-319. ISBN 978-954-524-602-9

Манолакев, Христо (2007) За автобиографичната проза на Г. Р. Державин. Реката на времето: Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934-2001). София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 232-240. ISBN 978-954-07-2376-1.

Манолакев, Христо (2007) Из европейските изкушения на българската възрожденска литература („Стоян и Рада”, „Изворът на белоногата”, „Маминото детенце”). Литературна мисъл, 2007, № 1, с. 102-132. ISSN (print) 0324-0495.

Манолакев, Христо (2007) Мотивът за „руините” в българската възрожденска литература. Руините и езиците на романтичното клише. Под знака на европейските културни диалози. В памет на професор Боян Ничев. Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2007, с. 227-242. ISBN 978-954-07-2545-1.

Манолакев, Христо (2007) Сюжет Свидригайлова: текст и контекст. Достоевский и мировая культура. Альманах № 22. Москва, 2007, с. 156-186. ISBN 978-5-89073-047-3

Манчева, Олга (2007) Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация Сб. доклади от юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, С. 2007

Маринов, Венцислав (2007) Участие в колективна изложба "Поколения и приятели",организирана от ОУ "Бачо Киро". гр.В.Търново

Маринов, Едуард (2007) Маринов, Е. 2007. Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией. Сп. Бизнес контакты, 3/2007, София, с. 30-31. ISSN 1312-109X.

Маринов, Милен (2007) Космологията на ведите сп. "Философия", 5/2007

Маринова, Катя (2007) Kanji wo kantan ni oboeru houhou to ha? - In: Proceedings of the second international symposium on Japanese linguistics and methodology. (The Second International Symposium on Japanese Linguistics and Methodology, Bucharest 8-9 September 2007)/ Ed. Roman Paşka, Alexandra Mustăţea, Anca Focşeneanu. Букурещ: Arvin press, 2007, с. 71-77. ISSN: 1844-4016

Маринова, Катя (2007) Ro-ru purei de manabu nihongo kaiwa – Burugaria to Rumania de hanasou – Japanese Conversations by Role Playing – Let`s Talk in Bulgaria and Romania София: АС ООД, 2007. 167 c. ISBN: 978-954-90762-3-3

Маринова, Катя (2007) Специфики на японските функционални стилове - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - II. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 4-5.11.2005) / Ред. Иванка Дончева, Стефан Йорданов, Искра Мандова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 326-337. ISBN: 978-954-524-602-9

Марков, Иван (2007) Regional differences in the development of the wine industry: possibilities for building a wine cluster in Bulgaria Први конгрес српских географа,19-22 октобар 2006,СОКОБАНЬА, Зборник радова, Београд, 2007, с. 607-614. СРПСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО, Студентски трг3/III, Београд

Марков, Иван (2007) Wine tourism and regional development TOURSM IN THE NEW MILENIUM. Collected Papers International scientific conference „15-th anniversary of the establishment of the major of tourism Faculty of Economics South-West University of Neofit Rilski” june 18-20 2007,editor Ribov,M. University Press, Blagoevgrad, 2007, с. 61-66.ISBN 978-954-680-487-7

Марков, Иван (2007) Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика. Сб. „Българският туризъм – приоритети за развитие до 2013 г.” Варна, Славена, 2007, с. 89-99. ISBN 978‐954‐579‐683‐8.

Маркова, Гергана (2007) PROBLEM APPROACH IN THE INFORMATION TECHNOLOGIES EDUCATION Алманах на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Марковска, Ангелина (2007) Германският национализъм (Теоретичните принципи на феномена “гражданска сила” като мотиви за намесата на Германия в Югоконфликта). сп. Ново време, 2007, бр. 3, с. 101-113. Print ISSN 0323-9055

Марчева, Пенка (2007) За приложението на някои интерактивни методи и техники в развитието на музикална интелигентност при деца в НУВ. IV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”, Стара Загора IV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”, Стара Загора

Матеев, Илиян (2007) Интеграцията в Югоизточна Азия – 40 години от основаването на АСЕАН списание "Международни отношения", 2007 г., бр. 3, стр. 35-52, ISSN: 0324-1092

Матеев, Илиян (2007) Китай и Източна Азия Сборник: „България в Европейския съюз – първи стъпки”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 25-27 май 2007 г. Ред. съвет: доц.д.п.н. Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, проф.д.ик.н. И.Димов, доц.д-р Д.Златева, доц.д-р П.Петров, доц.д-р Н.Радев, доц.д-р Л.Георгиев. София: изд. „ГорексПрес”, 2007 г., стр. 201-205, ISBN: 978-954-616-185-X

Матеев, Илиян (2007) Създаването на Азиатски валутен фонд - утопия или бъдеща реалност списание "Икономика", 2007 г., бр. 1, стр. 75-77, ISSN: 1312-2428

Милев, Димо (2007) Милев Д. и др., Анализ на нуждите от използване на фолклорното наследство в социалната сфера (образование, наука, културен туризъм) Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Стара Загора

Милев, Димо (2007) Милев Д. и др.; Типове въпроси при тестово изпитване на студенти по математика и информатика сб. “Отговорно родителство” по проект “Възпитаване на учениците и студентите в отговорно родителство” – научноизследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания”, ПФ на ВТУ

Милчева, Амелия (2007) „Autour de la Table Ronde et au-delà du royaume d’Arthur” „L’idée de frontière dans les littératures romanes”, Actes du Colloque international organisé par le Département d’Etudes romanes de l’Université de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia, 25 – 27 février 2005, Presses universitaires de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia, 2007, p. 78-85. ISBN 978-954-07-2514-7 [Инд./Реф. в: JSTOR]

Мирославска, Виргиния (2007) Dzieje narodu a rozwój kultury i języka Studia Polonica. Materiały naukowo-dydaktyczne dla studentów filologii polskiej, Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2007, 66 - 83

Митев, Йордан (2007) Салазар и раждането на "Новата държава". Унив. издателство "Св.Св.Кирил и Методий", гр. В.Търново

Митев, Йордан (2007) Салазаризмът. Унив. издателство "Св.Св.Кирил и Методий", В.Търново

Митов, Георги (2007) Допустимост на споразумението в дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата Адвокатски преглед, 2007, № 8, 9-14

Митов, Георги (2007) Някои особености на разглеждането на наказателни дела с участието на непълнолетни лица Наръчник на магистрата за работа по дела с участие на непълнолетни, Пазарджик, 2007, с. 39-48. ISBN 978-954-9492-10-1

Михайлеску, Силвия (2007) Презумптивното наклонение в румънския език и негови паралели в български Сб. от научна конференция ,,Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2006, Ред.А. Иванова, Велико Търново : Астарта, 2007, с. 134-141, ISBN: 978-954-350-36-9.

Михайлов, Димитър (2007) Система на обучение и брой на изучаващите предметите Български език и литература и История, култура и традиции на българския народ в Република Молдова през учебната 2005-2006 година. - В: Българи и гагаузи заедно през годините. Материали от Петата и Шестата международни научни конференции на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Комрат, 2007, с. 13-16. В чужбина

Михайлов, Димитър (2007) Трансцеденталната любов в поезията на Яворов. - В: Тараклийски държавен университет. Дунав - Днестър: Човек и общество. Годишник. Т. І. S. S. B. Кишинев, 2007, с. 135-140. Със заглавие "Трансцендентната любов в "Подир сенките на облаците" (преработен вариант) и в: Яворов - литературни и биографични сюжети. Издателски център "Боян Пенев". С., 2009, с. 61-68. В чужбина

Михайлов, Димитър (2007) Четиритомно издание на Емилиян Станев. - Проглас, кн. 1, 2007, с. 197-199. У нас

Михова, Маринела (2007) Radical measure about the Bulgarian education system improvement Paper presented at 5 International Conference on "Comparative Education, Teacher Tarining and New Education Agenda",Sofia, Audust 2007, Vol. 5. Ed. N. Popov. Sofia: Bureau of Education Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2007, р. 141-147. ISBN 978-954-9842-09-8.

Михова, Маринела (2007) Дифузия на инновациите в сферата на образованието (теорията на Е. Роджърс) Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004, В. Търново. Ред. Пл. Легкоступ. В. Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2007, с. 242-281. ISBN 978-954-524-608-1

Михова, Маринела (2007) Идеята за критическото мислене във философските възгледи на Сократ, Платон и Аристотел Педагогически алманах, 2007, 1-2, с. 9-16. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2007) Политиката и науката за промените в българската образователна системa сп. Педагогика,2007, 6, с. 95-104. ISSN 0861-3982

Мишев, Радослав (2007) Австро-Унгария и искането на македонските българи за уния през 1913 г. // Дриновски сборник = Дриновський збiрник. Т. 1. Харков - София, 2007, с. 172-179.

Мишев, Радослав (2007) Балканската политика на Австро-Унгария 1867–1914 : Сборник статии. - В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2007. - 176 с

Мишев, Радослав (2007) Граф Густав Калноки : биографична скица. // Епохи, 2007, №1-2, с. 155-168.

Мишев, Радослав (2007) История на българите : В 8 тома. Т. 1 - София : Знание ; Книгоиздателска къща Труд, 2003 - Т. 5. Военна история на българите от древността до наши дни / Под ред. на Димитър Зафиров, Емил Александров. - София : Изд. “Знание” ЕООД; Книгоизд. къща “Труд”, 2007. - 740 с. Други авт.: Димитър Зафиров, Емил Александров, Борис Чолпанов, Калчо Калчев, Людмил Петров.

Мишев, Радослав (2007) Международни последици от Руско-турската война 1877–1878 г. // Понятия, ценности, промени : Историята : Време и реалности. Варна, 2007 : Т. 4. – В. Търново : Изд. Ивис, 2007, с. 115-120. Също и в: Дриновски сборник = Дриновський збiрник. Т. 3. Харков - София, 2009, с. 133-141.

Младенов, Момчил (2007) Сведения за България в анонимен географски трактат от втората половина на ХІІІ век. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 133-140. ISBN 978-954-524-586-2.

Младенов, Момчил (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (Х–ХІV в.) (Търново и Орлеан). Сб. от Осми международен симпозиум „Търновска книжовна школа“. (Св. Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа). Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, т. VІІІ, с. 593-606 ISBN 954-524-339-2 (T8)

Моллов, Тодор (2007) „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. /Отговорен научен редактор: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007; ISBN-10: 954-775-686-9; ISBN-13: 978-954-775-686-1, 223 стр.

Моллов, Тодор (2007) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на българи и сърби. /Главни и одговорни уредник: Владимир Јовановић; Редакција: Миливоје Р. Јовановић, уредник; Јордана Марковић, члан; Христо Бонџолов, члан. Ниш: Филозофски факултет (Ниш : Графика Галеб), 2007; ISBN 978-86-7379-132-6 (COBISS.SR-ID 140477964), с. 122-136

Моллов, Тодор (2007) „Стар бял дядо иска голо хоро”. Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен VITA SEXUALIS (Десети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Русе, 8-10 юни 2007 г.

Моллов, Тодор (2007) Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново, Фабер, 2007. Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 8 („З”). Велико Търново, 2007, с. 535-536

Моллов, Тодор (2007) Блажена гора зелена. Хаджи Димитър и Стефан Караджа в българската фолклорна традиция. /Съст. Владимир Демирев и Николай Ников. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007 ISBN 978-954-304-289-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/blazhena/index.htm, 31.01.2007)

Моллов, Тодор (2007) Български народни песни от Македония. /Съст. Панчо Михайлов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание, 2007; ISBN 978-954-304-308-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/p_mihaylov/index.htm, 21.09.2007)

Моллов, Тодор (2007) Български народни песни. /Събрани от Димитър и Константин Миладинови. ЕИ „LiterNet”, Варна, Шесто издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN-10: 954-304-267-5; ISBN-13: 978-954-304-267-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/miladinovci/index.htm, 21.07.2007)

Моллов, Тодор (2007) Български народни песни. ІІ. Епос. /Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-311-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/arnaudov_epos/index.htm, 21.10.2007)

Моллов, Тодор (2007) Българските легендарни предания за Рим-папа Етнология и демонология. /Редакционна колегия: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., ROD, 2007; ISBN 978-954-476-044-9, с. 48-63

Моллов, Тодор (2007) Българско народно творчество. Т. 13: Народни песни. /Съст. Р. Кацарова, Ел. Стоин, Н. Кауфман, Т. Бояджиев, Д. Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-292-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/13/index.html, 21.02.2007)

Моллов, Тодор (2007) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 9/94 (http://liternet.bg/publish/tmollov/rim_papa_2.htm, 13.09.2007).

Моллов, Тодор (2007) Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания). Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. /Съставители: доц. д-р Радослав Радев, доц. д-р Руси Русев, д-р Румяна Лебедова. Велико Търново, Изд. Фабер, 2007, с. 104-115

Моллов, Тодор (2007) Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 11 (96) (http://liternet.bg/publish/tmollov/georgi_novi_sofiiski.htm, 23.11.2007).

Моллов, Тодор (2007) За един топос на старобългарските есхатологични очаквания: Пещерата. Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. ХVІ, 2007, № 1, с. 137-144

Моллов, Тодор (2007) Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа (Осми международен симпозиум, Велико Търново, 14-16 окт. 2004 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Георги Данчев (отг. редактор), проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова, проф. д.и.н. Йордан Андреев, ст.н.с. Агоп Гарабедян, Маргарита Пушкарова (научен секретар). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007; ISBN 954-524-339-2 (Т8), с. 713-729

Моллов, Тодор (2007) Който има пещера, ще се спаси!… (Пещерата в българския модел на есхатологията). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 2/87 (http://liternet.bg/publish/tmollov/peshtera.htm, 24.02.2007)

Моллов, Тодор (2007) Моллов, Т. Впрегнал жена си да оре. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 11.9.2007

Моллов, Тодор (2007) Моллов, Т. Детенце да погледа лазарки. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 27.5.2007

Моллов, Тодор (2007) Моллов, Т. Майка изгубила сина си и го дири. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 18.11.2007

Моллов, Тодор (2007) Моллов, Т. Хайдушка глава. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 2.5.2007

Моллов, Тодор (2007) Моллов, Т. Царица ниже шапчица за детенце. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 31.3.2007

Моллов, Тодор (2007) Народни песни на македонските българи. Събрал и съставил Стефан Веркович. ЕИ „LiterNet”, Варна, Четвърто издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-309-5 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/verkovich/index.htm, 09.10.2007)

Моллов, Тодор (2007) Нов поглед за Златна Добруджа - един от националните свещени текстове. (Румяна Лебедева. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. София, Изд. „Захарий Стоянов”, 2006) Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. ХVІ, 2007, № 2, с. 186-189

Моллов, Тодор (2007) От лехичка по стръкче. Народни песни. /Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-313-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_ot_lehichka/index.htm, 09.12.2007)

Моллов, Тодор (2007) Песенният фолклор на село Павел Свищовско Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. /Съставители: Иван Димитров, Мария Ангелова-Атанасова. Велико Търново, АСТАРТА, 2007; ISBN 978-954-350-40-6, с. 311-435 (https://toponymio.files.wordpress.com/2017/03/iztorya_selo_pavel.pdf)

Моллов, Тодор (2007) Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 окт. 2004 г., Стара Загора. /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); д-р Георги Вълчев, Иван Матев, Маргарита Пушкарова (секретар). Велико Търново: Пик, 2007, ISBN 978-954-736-172-0, с. 299-309

Моллов, Тодор (2007) Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). Филологически сборник. ІІ. <Велико Търново - Твер>. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 95-100

Моллов, Тодор (2007) Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 10/95 (http://liternet.bg/publish/tmollov/sotirologichnata.htm, 20.10.2007).

Моллов, Тодор (2007) Хрононимът Полерания. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 12/97 (http://liternet.bg/publish/tmollov/polerania.htm, 11.12.2007).

Моллов, Тодор (2007) Юнак и ясно слънце. Народен епос. /Съст. Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-312-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/burin_epos/index.htm, 03.11.2007)

Монева, Стела (2007) Монева, С. Атина и Понт в класическата епоха: проблемът с магистратурите. [Athens and Pontus during the Classical Epoch: the Problem with the Master’s Courses. . In Bulgarian] Дриновски сборник. - Т. I. Харков - София, 2007, с. 21 - 26. ISBN 978-954-322-186-8

Монева, Стела (2007) Монева, С. Подкупничество и наказания в условията на Атинската демокрация. [Podkupnichestvo i nakazaniya v usloviyata na Аtinskata demokratsiya.] [Corruption and Punishments in the Circumstances of the Athenian Democracy. In Bulgarian] В: Laurea. К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков, 2007, с. 77 - 82. ISBN 966-342-387-0.

Монева, Стела (2007) Монева, С. Атинската демокрация - проблеми в историографията. [Аtinskata demokratsiya - problemi v istoriografiyata.] [The Athenian Democracy – Problems in Historiography. In Bulgarian] В:Сб. Дни на науката’ 2007. Съюз на учените в България - клон В. Търново. В. Търново, 2007, с. 46 - 53. ISBN 978-954-775-906-0.

Монева, Стела (2007) Монева, С. Съвета на Ареопага при Солон и номофилакията. [Saveta na Аreopaga pri Solon i nomofilakiyata.] [The Council of the Areopagus during Solon’s Time and the Nomophilakia. In Bulgarian] В: Сб. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. В. Търново, 2007, с. 85 - 92. ISBN 978-954-524-586-2.

Мончев, Николай (2007) Един математически модел за оценка на антропогенизацията България, българите и Европа-мит, история, съвремие, ВТ, 2007

Мутафова, Красимира (2007) The Cult of the Saints in the Alevi Villages of Yablanovo (Alvanlar), Malko Selo (Kucukler) and Mogilets (Veletler) in Bulgaria. – In: 2. Uluslararasi Turk Kultur Evreninde Alevlik ve Bektasilik. s. 249–259. Ankara

Мутафова, Красимира (2007) Възможности за изследване на българската история през XV – XVII век в Истанбулския османски архив. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ, ноември 2006 г., Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 141-155, ISBN 978-954-524-586-2. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2007) История на България. Помагало за кандидат-студенти и зрелостници. (в съавторство с А. Андреев). Второ преработено и допълнено издание. с. 7–188. Варна

Мутафова, Красимира (2007) Павликянски селища в османски документи от ХVІ в.: антропонимия и идентичност. – В: Историята и книгите като приятелство. Сб. в памет на Митко Лачев, 147–174. София

Мутафова, Красимира (2007) Павликянски селища в османски документи от ХVІ в.: антропонимия и идентичност. – В: Историята и книгите като приятелство. Сб. в памет на Митко Лачев, 147–174. София

Наама, Карим (2007) Влияние на Еврото върху световната икономика Сп. "Народностопански архив", Год. LXX, кн.1 - 2007, Свищов, стр. 7-15. ISSN 0323-9004

Накова, Галя (2007) On some non-integrable almost contact manifolds with Norden metric of dimension 5 Topics in contemporary differential geometry, complex analysis and mathematical physics, World Scientific, Singapore, pp. 252-260, 2007

Налбантова, Елена (2007) И аз - над бездната. Блага Димитрова. Литература на отминалото столетие. 1. В. Търново, Слово, 2007, ISBN 978-954-439-894-1, с.78-84.

Налбантова, Елена (2007) Нужен ли ни е днес Матей Преображенски, наричан Миткалото и неговата защита на православието. Ел. сп. LiterNet, 22.12.2007, № 12 (97) http://liternet.bg/publish2/enalbantova/nuzhen.htm#1a , ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2007) Поетическите опити на Анна Кострова-Терзивец. Кострова-Терзивец, Анна. Любовта е свята. Лирика. Одеса, 2007.

Начева-Маркова, Нина (2007) „Рационалното и емоционалното в солфежната система на проф. Иван Пеев” Сборник от конференция на ЮЗУ „Неофит Рилски” на тема :100 години от пождението на проф. Иван Пеев – музикален теоретик и педагог”.

Начева-Маркова, Нина (2007) „Реализация на идеята за възпитание на музикалния слух на народностна основа в практическите издания на проф. Иван Пеев през периода 1948 – 1958 г.” Годишник том V, на ЮЗУ „Неофит Рилски”, сб. Материали от Четвърта юбилейна международна научно-практическа конференция „Музиката – традиция и съвременност”

Начева-Маркова, Нина (2007) „Тестове по елементарна теория на музиката” за начална практическа подготовка Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Недева, Бойка (2007) „O idioma e os suportes teóricos – bases de dados e dicionários" /Eзикът и неговата нормативна база - речници и бази данни"/. Сборник от конференцията “Модерното висше образование и езиковото обучение”, ВТУ.

Недева, Бойка (2007) „A língua como instrumento da tecnologia e da cultura na era da globalização” -В: Дни на науката 2007, Съюз на учените в България, м. май, изд. Фабер, В. Търново, ISBN: 978-954-775-906-0, с. 94-102.

Нешкова, Диана (2007) Екологични проблеми на автотранспорта в град Велико Търново Сборник "Дни на науката" 2007

Нешкова, Диана (2007) Терористичните атаки като причина за възникване на критични ситуации Сборник "Дни на науката"2007

Николов, Димитър (2007) Крумова-Цончева К. "Анализ на трудността на съчетанията на девойки старша възраст (13-14 год.) от държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика" Сп. Спорт и наука, гр. София

Николов, Димитър (2007) Николов Д. "Изследване на взаимовръзката между силовата издръжливост и бързината при 12 годишни ученици, занимаващи се с лека атлетика". Сб."Европейски стандарти в спортното образование"

Николов, Димитър (2007) Николов Д."Масажът и ароматерапията- ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт". Сб. Кинезиология, гр. В. Търново

Николов, Димитър (2007) Николов Д."Проучване влиянието на извънурочните занимания по футбол върху физическата дееспособност на 12 годишни деца". Сп.Спорт и наука

Николов, Николай (2007) Увод в програмирането на С++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николова, Анета (2007) „Синонимизация” литургических концептов в древнерусской литературе (на примере некоторых ранних агиографических и гимнографических текстов). Мир русского слова и русское слово в мире. Т. 7. Русская литература: история и современность. Методика преподавания русской литературы. С., 2007, с. 365–369. – ISBN 978-954-580-220-1.

Николова, Марияна (2007) Improving the Quality of E-learning by Semantic Web Approach International conference „E-learning conference`07”, Istanbul, Turkey, 2007 (107-112).

Николова, Тодорка (2007) Учебник по "Домашна техника и икономика" - VІ клас Издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2007) Учебно помагало по "Домашен бит и техника" - VІ клас издателство "Бит и техника", Варна

Нунев, Йосиф (2007) (2007). Access of Ethnic Minorities in Bulgaria to University Edication and Science. In: Science policy and human resources development in South-Eastern Europe in the context of European integration. Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture. ASO – Ljubljana/Sofia, 2007, p. 253 – 257 Любляна

Нунев, Йосиф (2007) Духовни ценности в Ромския фолклор. - Български език и литература”, 2007, L(5), с. 24-30, Print ISSN 0323–9519 София

Няголова, Марияна (2007) Няголова М. (2007) Култура, личност, поведение: щрихи към теоретичната етнопсихология, сп. Образование, к. 3, София, с. 102 – 112. София

Няголова, Марияна (2007) Няголова М. (2007) Онтологическата интерпретация на хуманизма във философските теории на С. Л. Рубинщайн и М. Хайдегер, сб. “Дни на науката ’ 2006”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на И. Харалампиев, изд. “Фабер”, Велико Търново, с.129 – 136. Велико Търново

Няголова, Наталия (2007) Детайл – знак – телесен код – еротика (“Крадецът на праскови” в литературата и киното) “Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на сърби и българи”, Универзитет у Нишу, Ниш, 2007, с. 137 – 153.

Няголова, Наталия (2007) Опредметеното време (Темпорални проекции на вещта в драматургията на А. П. Чехов (“Три сестри”) Филологический сборник, II, В. Търново – Твер, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, с. 87 – 90.

Няголова, Наталия (2007) Предметният код в драматургията на А. П. Чехов Автореферат на дисертация, С., 2007, 26 с.

Няголова, Наталия (2007) Семантика вегетативных метафор в драматургии А. П. Чехова (“Иванов”) “Дергачевские чтения” 2006 – Русская литература: национальное развитие и региональные особенности, т. 1, сост. А. В. Подчиненов, Изд-во Уральского университета, Екатеринбург, 2007, с. 212 – 215.

Няголова, Наталия (2007) Семантика кабинетного интерьера в драматургии А. П. Чехова “Интериорът във фолклора, литературата/ културата, под ред. на Д. Чавдарова, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, с. 89 – 97.

Павлов, Пламен (2007) (Предговор) Веселин Игнатов. Цар Калоян. С., Военно изд., 2007. София

Павлов, Пламен (2007) България - люлка на европейската цивилизация. София, "Борина", 2007, 255 стр. /отделни издания на бълг., англ., фр., нем., рус.ез./ ISBN 954-500-175-5 София

Павлов, Пламен (2007) България и нейната история; Цар Иван Александър.- в: Четвероевангелието на цар Иван Александър. Съст. Е. Димитрова (CD). С., 2007 (на бълг. и англ.ез.). София

Павлов, Пламен (2007) Книга, която лекува помрачаването на историческата памет (Предговор). – Русков, В. Българи и сърби. Цариброд, Западните покрайнини и още по на запад. С., 2007, 9-48 (на бълг. и англ.ез.) Отзиви: сп. България – Македония, 2007(З. Тодорова): http://bulgariamakedonia.net/index.php?br=57&stat=377 София

Павлов, Пламен (2007) Научното и академично дело на проф. Василка Тъпкова-Заимова.- Търновска книжовна школа, т. 8. В. Търново, 2007, 15-20. В. Търново

Павлов, Пламен (2007) Предговор.- Владимиров, Г. Волжка България и Казанското ханство в географските карти. С., 2007, 4-5. София

Павлов, Пламен (2007) Предговор.- Тютюнджиев, Ив. Търновският епископат (ХІІ-ХХІ в.). В. Търново, 2007, 5-12. В. Търново

Павлов, Пламен (2007) Цар Константин ІІ Асен (1397-1422) – последният владетел на средновековна България.– Дунав-Днестър / Dunarea-Nistru (Тараклийски държавен университет – Годишник, т. І). Кишинев, 2007, 22-33. Също: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/konstantin_II_asen.htm http://nobilitybg.blog.com/1363049/ Кишинев

Павлова, Илиана (2007) GHID DE CONVERSAŢIE ROMÂN – BULGAR cu. Dicţionar bulgar-român şi român-bulgar. GHID DE CONVERSAŢIE ROMÂN – BULGAR cu. Dicţionar bulgar-român şi român-bulgar. Bulgaria: Faber, 2007, 276 p. ISBN 978-954-775-760-8

Павлова, Илиана (2007) Защо "Защо обичаме жените" на Мирча Картареску? Книгите днес, бр. 2, 2007, с. 45 – 46. Също и в: Електронно списание LiterNet, 30.03.2007, № 3 (88).

Павлова, Илиана (2007) Поетът и времето. Проглас, кн. 1, 2007 (год. XVI), с. 193-196. Също и в: Електронно списание LiterNet, № 6 (91),18.06.2007.

Палангурски, Милко (2007) Избирателната система в България 1879-1911 г. В. Търново, 2007; УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 271 с. ISBN 978-954-524-562-6.

Парашкевов, Пламен (2007) България и Балканите – възможни вектори на икономическото сътрудничество. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 191-198, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2

Парашкевов, Пламен (2007) Етнодемографски и етноконфесионални различия и проблеми в страните от Черноморския регион Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 266-276, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2

Парашкевов, Пламен (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 199-202, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2

Парашкевов, Пламен (2007) Черноморското икономическо сътрудничество и България. Географски анализ. Велико Търново, 2007, 202 с. COBISS.BG-ID 1230659300

Пенева, Наталия (2007) Усечение при образовании слов категории nomina agentis.// Юбилейный сборник “Семантические, грамматические и когнитивные категории языка” в честь Почетного академика АН Р. Башкортостан д.ф.н. профессора Васильева Л.М. Уфа, изд-во “Гилем”, 2007, с. 81 – 85. ISBN 978-5-7501-0820-6. Уфа, изд-во “Гилем”

Пенева, Наталия (2007) Фонетический аспект в процессе обучения русскому языку. // ХІ Конгресс МАПРЯЛ: “Мир русского слова и русское слово в мире”. Том 6 (1): “Изучение и описание русского языка как иностранного. Методика преподавания русского языка (родного, неродного, иностранного)”. Варна, изд-во “HERON PRESS”, 2007, с. 414 – 417. ISBN 978-954-580-218-8. Варна, изд-во “HERON PRESS”

Пенчева, Ивалинка (2007) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2007, с. 212. ISBN978-954-427-723-9

Петков, Марин (2007) Говорещите имена в романите за Хари Потър „Проглас“, ХVI, № 2, Велико Търново, стр. 161 – 173.

Петков, Марин (2007) Готско ли е името на българския хан Маламир? Филологически сборник 2“, Велико Търново-Твер, стр. 40 – 42.

Петков, Марин (2007) Някои предварителни наблюдения върху семантиката на именните основи в старовисоконемските и старобългарските славянски антропоними „Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 9.“, Велико Търново, стр. 193 – 212.

Петков, Марин (2007) Формите за обръщение в драмата на Шилер "Валенщайн" (на немски език) „Фридрих Шилер – за бъдните столетия“ [Библиотека: Германистични студии. Под общата редакция на Николина Бурнева]. Велико Търново, стр. 115 – 136.

Петков, Петко (2007) Александър Екзарх - княз на България? Електронно списание LiterNet, 07.12.2007, № 12 (97) (07.12.2007).

Петков, Петко (2007) Заветите на Левски и българският национален идеал. Българско Възраждане : Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски". Т. 9, 2007, с. 79–84.

Петков, Петко (2007) Съединението в историческата съдба на българския народ. Дриновський збiрник. Том І. Харкiв-Софiя, 2007, с. 125-127.

Петкова-Марчевска, Славка (2007) Българската народна песен В: 'Български хоризонти", бр.6-7, Кишинев, 2007, с. 31, ISBN 9975-9568-2-3

Петкова-Марчевска, Славка (2007) Предизвикателства на глобализацията спрямо възможностите на децата за музикално възприемане. В: "Образованието в глобализиращия се свят" Ч. I. Велико Търново, Университетско изд. "Св.св. Кирил и Методий", 2007, с. 518-521, ISBN 978-954-524-608-1

Петкова-Марчевска, Славка (2007) Сохранение культурного разнообразия в условиях мультикультурного музыкального воспитания детей. Международный исторический журнал „Русин“ №4, 2007 г., Кишинев, ISSN 1857-2685

Петкова, Анелия (2007) Местни имена от чужд произход в Плевенско. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика в началото на ХХ в. Т. 9. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, 335-341.

Петкова, Мирослава (2007) Бадминтонът - неплажен вид спорт. 2007, Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, с. 218-221, ISBN 978-954-775-799-8 Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, с. 218-221, ISBN 978-954-775-799-8

Петкова, Мирослава (2007) Към проблема за средствата използвани в заключителната част на урока по физическо възпитание и спорт в началната училищна възраст. 2007, Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, с. 68-72, ISBN 978-954-775-799-8 Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, с. 68-72, ISBN 978-954-775-799-8

Петров, Галин (2007) Ландшафтна характеристика на защитените територии в община Елена. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. В. Търново, Унив. изд., 2007, 306-313.

Петров, Галин (2007) Развитие на антропогенизацията на ландшафтите в части от Предбалкана и Елено-Твърдишка планина. Проблеми на географията. 1-2, 2007.

Петров, Галин (2007) Регионални различия на селските общини с планински селища. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. В. Търново, Унив. изд., 2007, 215-227.

Петров, Мирослав (2007) Мултимедийни компютърни системи Фабер , В. Търново

Петрова, Анастасия (2007) Концептите в полето ‘радост’- сходства и различия в балканския лингвокултурен ареал. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. 180 с. ISBN 978-954-524-591-6

Петрова, Веселинка (2007) Игрите за възприемане на информация с ръце в подготовката на 5 - 7-годишните за училище. - Предучилищно възпитание, 2007, бр. 4, с. 2-7, ISSN 0204 - 7004 Предучилищно възпитание, 2007, бр. 4, с. 2-7, ISSN 0204 - 7004.

Петрова, Веселинка (2007) Моливко. Родна реч. Олекотен пълноцветен вариант 3 - 4-годишни деца. Книга за учителя. Велико Търново: Слово, 2007, 168 с. ISBN 978-954-439-881-1 Велико Търново: Слово, 2007, 168 с. ISBN 978-954-439-881-1

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Всяко училище и детска градина - с ясна стратегия за учителите, които са им необходими. София. - в. Учителско дело, 28 май 2007 г., бр. 20, с. 6.

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Кръгла маса в памет на доц. д-р Маргарита Каменова. Велико Търново. - Педагогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, № 1,2, с. 382-385.

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Международна научно-практическа конференция "Традиции и иновации в предучилищното образование в Московския педагогически държавен университет". Велико Търново. - Педаггогически алманах, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, № 1,2,386-389,

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Приноси към българското образование на учители и възпитаници на Еленската даскалоливница. Велико Търново. Сборник Еленската даскалоливница. 160 години от създаването на Еленското класно училище, 2007, АСТАРТА, с. 44-70.

Петрова, Веселинка (2007) Петрова, В. Формирането на педагогически способности в условията на преустройството на висшето образование. Велико Търново. В сборник Дни на науката 2007, 2007, FABER, с. 154-162.

Петрова, Веселинка (2007) Проектирането в професионално-практическото обучение на студентите по специалността Предучилищна педагогика. – Педагогически алманах, 2007, XIV, бр. 1-2, с. с. 293-326. Print ISSN 1310-358Х Велико Търново: Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“. – Педагогически алманах, 2007, XIV, бр. 1-2, с. с. 293-326. Print ISSN 1310-358Х

Петрова, Красимира (2007) Водещият в групата за социална и психологическа подкрепа.-В: сб. "Социални изследвания" /Сборник с доклади от научно-практическа конференция 9-12 септември 2007/ , Велико Търново 2007 Фабер с. 148-160 ISBN 978-954-524-775-877-3 В.Търново

Петрова, Красимира (2007) Лидерите в социално-психологическите институции. Велико Търново: Фабер,2007 с.315, ISBN: 978-954-775-720-2 В.търново

Петрова, Красимира (2007) Работа в група /тренингови и психотерапевтични техники/. Велико Търново: Фабер, с.168, 2007 ISBN:978-954-775-719-6 В.Търново

Петрова, Мариана (2007) Интегриране на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), 2007, Том 2, Стр. 236-241

Петрова, Мариана (2007) Информатика В.Търново, Фабер, ISBN 978-954-775-698-4

Петрова, Мариана (2007) Развитие мотивацията на учениците от начална училищна степен за изучаване на природата чрез използване на мултимедийни средства ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), с.230-235

Петрова, Мариана (2007) ТЕСТОВЕТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2007 / Том 15 / Брой 1, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), с.245-265

Петрова, Петя (2007) Подходи в оценяването на инвестициите във финансови активи като обекти на счетоводно отчитане Варна, Сборник с доклади от Научна конференция на тема „Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика”, 11 – 12 май 2007 г., 2007, с. 156 – 163

Пиперков, Паскал (2007) Конкурсните изпити по математика за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и Национален военен университет "Васил Левски" 2001-2006 г. Велико Търново: Астарта, 2007. 140 с. ISBN 978-954-350-028-4.

Питев, Божидар (2007) Expressing futurity in Bulgarian and English: A contrastive analysis В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 185-195.

Попова, Елена (2007) Попова, Е. ДЪРВОРЕЗБЕНИ ДОМАШНИ ИКОНОСТАСИ. – Унивеситетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007. (92 с., 50 черно-бели илюстрации). ISBN 978 954 524 578 7

Попова, Елена (2007) Попова, Е. Възрожденски домашни икони в колекцията на Регионален исторически музей – Велико Търново. – ИЗВЕСТИЯ, Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІІ, 2007, 241-252

Попова, Елена (2007) Попова, Елена. Разрушената църква «Св. Петка» в Асенова махала, Велико Търново. – Проблеми на изкуството, 4, 2007, 34-45.

Попова, Любомира (2007) Външното оценяване на учениците в края на началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, В. Търново, ХІV, 1/2, (с.88-97).

Попова, Любомира (2007) Да докоснем природата – дидактични игри на открито за началното училище Туристически и спортни практики в училище, В. Търново, (с.72-85).

Попова, Любомира (2007) Екологично възпитание чрез дейности на открито Туристически и спортни практики в училище, В. Търново, (с.63-71).

Попова, Любомира (2007) Мотивационна осигуреност на обучението в началния училищен етап (в съавторство) Списание "Педагогика", №9, 2007, (с.12-27).

Попова, Любомира (2007) Формиращи функции на спортните дейности в началното училище Сборник "Кинезиология", В.Търново, (с.58-60).

Попова, Любомира (2007) Функции на визуалните изображения в началния образователен етап Сборник на СУ "Св. Климент Охридски", (с.431-436).

Прашкова, Миглена (2007) За иконографията на св. Евтимий, патриарх Търновски. Търновска книжовна школа, т. VIII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2 (T. 8), В.Т., 2007, 678–691

Проданов, Николай (2007) Правни проблеми на организацията и управлението на националната сигурност Шумен

Първанов, Недко (2007) Н.Първанов "Проследяване нивото на развитие на теническите елементи в баскетбола при студенти от специалността ПОФВ" сб. Кинезиология 07, В.Търново

Рабовянова, Теодора (2007) Към въпроса за семантиката на предлога с. Славянските предлози. Велико Търново, 2007, с. 64-75. ISBN 978-954-8387-04-0.

Рабовянова, Теодора (2007) Синтагматика и семантична функция на глаголните представки в съвременния български език. Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-350-024-6.

Рабохчийска, Мариета (2007) 55 най-важни решения на Съда на Европейските общности (с коментари) (Състав. и науч. ред.: Ат. Семов; превод: Мариета Рабохчийска, Христо Христев). С., Институт по европейско право, 360 с., ISBN: 978-954-91552-3-5.

Рабохчийска, Мариета (2007) Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция? В: Конституцията за Европа и националните конституции. С., с. 331-351, ISBN: 978-954-07-2627-4.

Рабохчийска, Мариета (2007) Моите нови права след 1 януари 2007 г. България в Европейския съюз. С., Министерство на държавната администрация и административната реформа, с. 8-15

Радев, Начко (2007) • Н. Радев. Бюджет на времето. София, УИ “Стопанство”, 2007, 340 с.; София

Радев, Начко (2007) • Н. Радев. Технологии за социална защита, ГорексПрес, София, 2007, с.260; София

Радева, Живка (2007) Радева, Живка и др. Библиография на с. Павел. // Село Павел, Великотърновско : Изследвания. Документи. Спомени. – В. Търново, 2007, с. 436-456. Велико Търново

Радева, Живка (2007) Радева, Живка. Емилиян Станев 1907 – 2007 : Биобиблиография / Ред. Р. Пенчева. – В. Търново : Нар. библиотека „П. Р. Славейков”, Къща – музей „Емилиян Станев”, 2007. – 388 с. Велико Търново

Рачев, Росен (2007) Проектът за "патрофикацията" на Николай Фьодоров сп.Философия, кн.1

Румпос, Димитриос (2007) Η ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Сборник Societas Classica от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. В. Търново 2005 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 43-49. ISBN 978-954-524-602-9.

Румпос, Димитриос (2007) Ιστορία και πολιτισμός της Ελλάδας (1453-2000) Велико Търново: Издателство „Астарта”, 2007, с. 210. ISBN 978-954-350-035-2.

Румпос, Димитриос (2007) Български преподаватели и ученици в Богословското училище на остров Халки (1844-1903). Велико Търново. Издателство „Астарта”.ISBN: 978-954-350-038-3.

Русева, Виолета (2007) „Поколение?” „Десетилетие?” „Можем ли да разкажем литературната си история?” Или за поетите и времената. – В: Поетите. Времената. Традициите. Петър Алипиев. Изследвания, материали, спомени. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2007, с. 22 - 28. ISBN 978-954-524-561-9

Русева, Виолета (2007) Другият Вазов. – В: Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 150 - 162. ISBN 978-954-775-788-2

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Военните технологии и модерната субектност. - Litenet, 10.09.2007, 9 (94). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Музика и Просвещение. - В: Liternet, 19.06.2007, 6 (91). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Що е Контрареформация? Проглас, 2007 (год. ХVІ), 2, с. 107-121. Print ISSN 0861-7902 сп. "Проглас"

Сапунджиева, Ваня (2007) Почитанието към св. Харалампий в народното християнство и връзките му с богослужебната практика // Известия на РИМ – Велико Търново. – Велико Търново: , 2007, ХХІІ, с. 339 – 353. ISSN: 0861-5888.

Серезлиев, Стефан (2007) Future of Design Education. The New Disruption: Graphic Design vs Marketing. NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, Ed. by Vijai Singh Katiyar and Shashank Mehta. Paldi Ahmedabad 380007 INDIA, Printed by NID Printing Studio, 2007. Print ISSN 81–86199–57–8.

Симеонов, Димитър (2007) Градски екскурзовод /учебно пособие/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 132 с. ISBN 978-954-775-714-7

Симеонов, Димитър (2007) Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2007., с. 322-330. ISBN 978-954-524-660-9

Симеонов, Димитър (2007) Област Велико Търново /География, туристически обекти и забележителности/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Симеонов, Симеон (2007) Обединена Италия и Европа – проблеми на началната интеграция (1871 – 1878). - България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 1. Научна конференция, 1 ноември 2006 / Отг. ред. Стела Дерменджиева. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007, с. 352-361. ISBN 978-954-524-586-2 В. Търново

Симеонов, Симеон (2007) Съединението на Северна и Южна България в политиката на Италия (1885 – 1886). - Дриновски сборник. Т. 1. - Харков – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007, с. 138-148. ISBN 978-954-322-186-8 София

Симеонова, Катя (2007) Мотивационна осигуреност на обучението в началния училищен етап списание Педагогика

Симеонова, Катя (2007) Мотивационна стойност на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен списание Педагогика

Симеонова, Катя (2007) Съвременни аспекти на философията на технологията в. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Историята и младите хора – отношения и нагласи (анкетно проучване) – сборник Съюз на учените в България, клон В. Търново. Дни на науката, 2007, В. Търново, 2007, с. 211-219. В. Търново

Симеонова, Юлия (2007) Мултикултурни аспекти в учебниците по история и цивилизация за 5 клас – Диалогът в историята, №18, 2007, с. 41-53. София

Симеонова, Юлия (2007) Новите учебници за пети клас по история и цивилизация – сравнителен преглед – сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 55-60.