Публикации за 2006


Авгинова-Николова, Емилия (2006) "За превода на разказа на Йоргос Йоану „До къщата на Кемал" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2006) "Използване на интерактивни и мултимедийни средства в обучението по новогръцки език" Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, В. Търново

Аврамова, Галина (2006) “Approfondire l’italiano”

Аврамова, Галина (2006) Българско-италиански бизнес разговорник

Аврамова, Галина (2006) Европейски предизвикателства пред обучението по специализиран превод на италиански език във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Международна научна конференция “Европейската езикова политика и европейското университетско пространство"

Агаларева, Маринела (2006) Геоморфоложко развитие на региона между долините на реките Осъм, Янтра и Росица Велико Търново

Александров, Олег (2006) За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 141-149. ISBN 978-954-524-508-4; COBISS.BG-ID – 1046186980

Александрова, Силвия (2006) САЩ и ООН – предизвикателствата на промените Сборник в чест на доц. д-р М. Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий“, 2006, с. 300-309, ISBN-10: 954-524-498-4; ISBN-13: 978-954-524-498-8. COBISS.BG-ID 1046191844

Алексиева, Милена (2006) Алексиева, Милена. Анализ на игрови показатели на състезателки от женски баскетболен клуб. 2006, сп. Спорт и наука от Научна конференция "Актуални проблеми на спортната тренировка" 17 май 2006, бр. 2, София, с. 98-108 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука от Научна конференция "Актуални проблеми на спортната тренировка" 17 май 2006, бр. 2, София, с. 98-108 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2006) Алексиева, Милена. Установяване на моментната физическа дееспособност на ученици от ІІІ клас, В. Търново: “Бойка” 2006 ”Сб. Физическото възпитание в нашето съвремие” с. 17-24 ISBN 978-954-9689-35-8; COBISS.BG-ID 1243053796 В. Търново: “Бойка” 2006 ”Сб. Физическото възпитание в нашето съвремие” с. 17-24 ISBN 978-954-9689-35-8

Алексиева, Милена (2006) Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по “Подвижни и спортноподготвителни игри” сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 134-138 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 134-138 ISBN 978-954-524-517-6

Ангелова, Пенка (2006) Die Rolle von Wissenschaft und Forschung bei der Herausbildung eines neuen Selbstbewusstseins in den jungen Demokratien. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2006, № 16. . TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (2006) Die Sprachenpolitik der EU: Sprachenvielfalt als Reichtum Europas. In: Езиковата политика на Европейския съюз и eвропейското университетско пространство : В. Търново, 5-7 окт. 2005 г. Съст. Багрелия Борисова. В. Търново: ПИК, 2006, т. 1 - 2, с. 365-375. ISBN - 954-736-142-2. COBISS.BG-ID - 1045500132. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (2006) Elias Canetti als Biograph der Massen und der Macht. In: Elias Canetti: Chronist der Massen, Enthüller der Macht; [als Referate auf dem 18. Internationalen Kulturanthropologisch-Philosophischen Canetti-Symposion gehalten, das im Volksbildungshaus Wiener Urania in der Zeit vom 3. bis 6. November 2005 stattfand]. Hrsg. John D. Pattillo-Hess und Mario R. Smole. Wien: Löcker, 2006. S. 76-82. ISBN: 978-3-85409-459-3. Wien: Löcker Verlag.

Ангелова, Пенка (2006) Identitäten in Bulgarien zwischen Fremd- und Selbstbestimmung – Identitätsdiskurse. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2006, № 16. . TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (2006) Topoi der Heimat. Маска i метаморфоза (Де)конструювання дiалогiчного мовлення i фiлософiя метаморфози Елiаса Канеттi / пер. Т. Гаврилів. Львів: ВНТЛ-Класика, 2006, с. 121-134. ISBN 966-8849-24-8. Львів: ВНТЛ-Класика.

Ангелова, Пенка (2006) Елиас Канети. Мъчение на мухи: Притурка от Хемпстед: Записки 1942-1972. Прев. [от нем.] Пенка Ангелова. В. Търново: ПИК, 2006. - 243 с. ISBN - 978-954-736-160-7. COBISS.BG-ID - 1229253860. В. Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (2006) Масовите характери на Слуховидеца. В: Елиас Канети: Слуховидецът на века: 1905–2005. Състав. Пенка Ангелова. Русе: Авангард принт, 2006, с. 55-56. Русе: Авангард принт.

Ангелова, Пенка (2006) Пътища в рецепцията на Елиас Канети. В: Изв. Съюза на учените. Русе, 2006, Сер. Общ. науки, 5; № 2, с. 112-116 Също и в: . Русе: Изв. Съюза на учените.

Ангелова, Пенка (2006) Родният град на Елиас Канети. В: Елиас Канети : Слуховидецът на века : 1905–2005 / Състав. Пенка Ангелова. с. 13. Русе : Авангард принт, 2006. Русе: Авангард принт.

Ангелова, Пенка (2006) Уводни думи. В: Елиас Канети: Слуховидецът на века: 1905–2005. Състав. Пенка Ангелова. Русе: Авангард принт, 2006, с. 3. Русе: Авангард принт.

Андреев, Андрей (2006) Ролята на православната и славянската идеи за формирането на понятията “стари“ и “млади.“ Годишник: “Млади“ и “стари“ в Българското Възраждане. Пловдив, 2006. Пловдив

Андреев, Андрей (2006) Славянските комитети, руската политика и България през втората половина на XIX век. Епохи, кн. 3 – 4, В. Търново, 2006. ISSN 1310-2141. В. Търново

Андреев, Андрей (2006) Левият разкол в Руската православна църква през първата половина на XX век. Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. В. Търново, 2006. В. Търново

Андреев, Андрей (2006) Втората световна война и Руската православна църква. Modern History. БашГУ, 2006. Уфа, БашГУ, РФ.

Андреев, Андрей (2006) Руската православна църква през първата половина на ХХ век. В. Търново, 2006. Университетско издателство, „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 954-524-555 COBISS.BG-ID 1242662628. В. Търново

Андреева, Десислава (2006) „НИЕ, МЕДИИТЕ” и началото на гражданската журналистика (Dan Gillmor ‘We The Media: Grassroots Journalism By the People, For the People’). Издател, г.VІІІ, № 3-4, 2006, с. 64 – 73. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556

Андреева, Десислава (2006) България пред Европа – 130 години по-рано (Медийната рецепция на една отложена среща). България в Европа – 2007. Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. Ред. Байко Байков, Митко Димитров, Пенчо Пенчев и др. София: Горекс Прес, 2006, с. 475 – 483. ISBN 10: 954-616-170-5; ISBN 13: 978-954-616-170-3. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 03.01.2007, № 1 (86). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2006) Два народни обичая, описани в мемоарите на Пандели Кисимов. Етнологията вчера, днес и утре (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Съст. Мария Иванова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 137 – 159. ISBN 954-524-510-7, ISBN 978-954-524-510-7; COBISS.BG-ID: 1046063076. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.11.2007, № 11 (96). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2006) Криминалната новина в един български възрожденски вестник. Библиотеки, четене, комуникации. Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга. Четвърта Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2005 г., В. Търново. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Георги Игнатов и др. В. Търново, 2006, с. 204 – 221. ISВN -10: 954-524-553-0; ISВN -13: 978-954-524-553-4; COBISS.BG-ID: 1237524452

Андреева, Десислава (2006) Портрети на книгата – в огледалото на Интернет. Книгата и „безкнижната” цивилизация. Трета национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2005 г. Съст. Петър Парижков. София: За буквите - О писменехь. 2006, с. 144-156. ISBN 954-8887-19-3, ISBN 978-954-8887-19-9; COBISS.BG-ID: 1242965476. Виж също в Електронно списание LiterNet, 31.07.2006, № 7 (80)

Анчев, Стефан (2006) Балканите - начин на употреба 1918 - 1938 г. част първа Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий" В. Търново, 2006

Анчев, Стефан (2006) Народните будители и страхът Отказ за публикуване в "Монитор" и "Атака"

Анчева, Антоанета (2006) Леонардо и Пикасо – творчески аспекти на две епохи УИ "Св.св. Кирил и Методий”, 2006, 230 с. ISBN-10: 954-524-531-X ISBN-13: 978-954-524-531-2 COBISS.BG-ID 1046096100

Аркадиев, Димитър (2006) "Българско присъствие" в европейските страни, отразено при преброяванията на населението в началото на 21-ви век Сб. България в Европа - 2007, с. 391-396, С., ГорексПрес, 2006, ISBN: 954-616-170-5; 978-954-616-170-3.

Аркадиев, Димитър (2006) STUDYING OF EMIGRATION/IMMIGRATION IN SOUTH EASTERN EUROPE COUNTRIES USING THE CENSUSES OF POPULATION IN THE BEGIN OF 21-ST SENTURY In: Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe, Bankya, 2006, pp. 163-172. ISBN: 954-23-0327-0; 978-954-23-0327-5.

Аркадиев, Димитър (2006) ИЗУЧАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ ПРИ ПРЕБРОЯВАНИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ (1992 И 2001 г.) Сп. Население, София, БАН - Център за изследване на населението, 2006, кн. 3-4, с.3-18. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (2006) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в света - традиция и съвременен подход Сп. Статистика, София, НСИ, 2006, кн.2, с.3-27. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2006) ТЕНДЕНЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕТО ВЪВ ВЪЗРАСТОВИЯ СЪСТАВ НА ОСНОВНИТЕ ЕТНОСИ В БЪЛГАРИЯ Сб. Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики, София, Център за изследване на населението при БАН, 2006, с.143-156. ISBN: 954-91728-2-1; 978-954-91728-2-9.

Баланов, Йордан (2006) Въпроси на органното представителство на акционерното дружество и европейското дружество. -България в Европа-2007. Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. / Ред. съвет доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров., доц. д-р Пенчо Пенчев.-София: ГорексПрес, 2006, с. 386-391, ISBN-10: 954-616-170-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3

Баланов, Йордан (2006) Заместване на управителния съвет от управителя като орган за управление на сдружение по ЗЮЛНЦ Съвременно право, 2006, №5

Бело, Раки (2006) Бело, Раки. Значението на Битолския конгрес за азбуката на албанския език. – В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново, 2006, 599-603. -Велико Търново.

Белчева, Весела (2006) Interkulturelles Lernen und Fremdverstehen im Fremdsprachenunterricht Trans-Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 16. Nr., Mai 2006. http://www.inst.at/trans/16Nr/14_6/beltscheva16.htm, ISSN 1560-182X

Белчева, Весела (2006) Диагностика на готовността на учениците за работа с приказки в обучението по немски като чужд език (III-IV клас) Сп. Чуждоезиково обучение, кн.1,42-50, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1170821348

Белчева, Весела (2006) Диалогът между културите в съвременното чуждоезиково обучение (посредническата роля на приказките) Сб. “Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство”(т. 2). Велико Търново: Издателство "ПИК", 448-456, ISBN-13: 978-954-736-142-3, COBISS.BG-ID 1045500132

Белчева, Весела (2006) За “срещата между културите” в ранното чуждоезиково обучение Начално училище, кн. 3,28-32, ISSN 1310 0572, COBISS.BG-ID 1171991524

Бонджолов, Христо (2006) „Пътят назад към дома – сън за щастие” Традиционална естетска култура. Естетска димензиjа куће. Ниш, 2006. Стр. 27-34. ISBN 978-86-7025-424-4.

Бонджолов, Христо (2006) За равнинния и високопланинския абсурд в пиесата на Христо Бойчев „Полковникът-птица” Свое и чуждо в културата на българи и сърби / 3. Своjе и ґуђе у култури Бугара и Срба. ВТ, 2006. ISBN 10:954-524-519-0; ISBN 13:978-954-524-519-0. COBISS.BG-ID - 1243657956

Бонджолова, Валентина (2006) За някои чуждоезикови елементи в съвременното оказионално словопроизводство Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София 28-29 юни 2005). Доклади. С., 2006, с. 308-313. ISBN-10: 954-8329-83-2; ISBN-13: 978-954-8329-83-5.

Бонджолова, Валентина (2006) Значение и употреба на предлога "ала" в съвременния български език Филологический сборник. Тверь-Велико Тырново. 2006. Вып. І, 93-98. ISBN 5-900971-56-2

Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство Велико Търново. COBISS.BG-ID - 1242309860.

Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор") Велико Търново

Бонова, Станка (2006) Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс Проглас кн. 1, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново 2006, ISSN 0861 7902, с. 33-56.

Бонова, Станка (2006) Фразеологични единици в българския и в полския език, свързани с християнството COBISS.BG-ID - 1242311652

Бораджиева, Елена (2006) Shaping the Leader out of the Future Officer. in: Proceedings of the 42-th International Applied Military Psychology Symposium, Berlin, 2006, р.8-13 (CD) www.intestcom.org/.../Testing+in+the+military.php Берлин,Германия

Бораджиева, Елена (2006) Динамика на мотивацията за постижения при студенти от специалност Педагогика на обучението по физическото възпитание. В Списание “Спорт и наука”, № 5-6, 2006, с.112 - 117, ISSN 1310-3393,COBISS.BG-ID 1121090276 София

Бораджиева, Елена (2006) Стратегия за създаване на система за подбор на кадри в армията. Списание “Военен журнал”, 2006, бр.2, с. 47-50, ISSN 0861-7392, COBISS.BG-ID 1119625956 София

Бочева, Стефка (2006) Фолклорът в българската клавирна миниатюра сп. "Педагогически алманах" изд. ВТУ,бр.1-2, 2006г.

Боянова, Бояна (2006) Аспекти на банковия маркетинг в условията на съвременния български пазар БЪЛГАРИЯ в Европа - 2007: международна научнопрактическа конференция, 2-4 юни 2006 г. / Институт за икономически изследвания при БАН, Великотърновски унив. “Св.св. Кирил и Методий”. - София: ГорексПрес, 2006. ISBN 954-616-170-5 978-954-616-170-3

Боянова, Бояна (2006) Особености на комуникационната политика на банките в България Икономически изследвания, ИИ на БАН, 2006, 3 (XV), с. 114- 137. ISSN: 0205-3292, COBISS.BG-ID: 1120137700

Боянова, Бояна (2006) Рекламната политика на банките в условията на съвременния български пазар Икономика, 2006, 39(LX), с. 54-58. ISSN: 1312-2428, COBISS.BG-ID: 1119641060

Братанова, Боряна (2006) Between Cognition and Cultural Discourse: A Liminal Approach to Causation in Language. –In: TRANS 16, 2005 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). Vienna ISSN 1560-182X [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Будева, Соня (2006) Мнението на българина за новия тип европейска здравна система или по пътя от “Семашко” до “Бисмарк”, сб. “България в Европа – 2007”, изд.”Горекспрес”, София, 2006, с.397-410, ISBN-13: 978-954-616-170-3; под №164 в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране Изд.”Горекспрес”, София

Бузов, Вихрен (2006) "Теория на рационалните решения и праксиология" “Философия и праксиология”, Библиотека “Диоген”, (съст. М. Минчев), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.51-71;

Бузов, Вихрен (2006) В защита на модела на нормите Сб. “Истина и справедливост в наказателния процес, (Съст. Б. Велчев), УИ “Св. Климент Охридски”, с.74-85;

Бузов, Вихрен (2006) ЗА ЛОГИЧЕСКАТА КОРЕКТНОСТ НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА НА СВ. ТОМА ОТ АКВИНО Сб. “Ars и Scientia през Средновековието”, Сборник от научна конференция, (съст. Н. Божилова), “Одри”, с.141-153;

Бузов, Вихрен (2006) Светът на нормите: философско-логическо изследване Издателство "Одри", Враца, 174 страници, ISBN 9549904482

Бузов, Вихрен (2006) Толерантността на балканските общества [Tolerance in Balkan Societies] Геокултура развоjа и култура мира на Балкану (етничка и религиjска позадина [The Geoculture of Development and the Culture of Peace in the Balkans (Ethnic and religious Background)], Faculty of Philosophy, University of Nis, s. 173-179 (in Bulgarian)

Бузов, Вихрен (2006) Философията на математиката - проблеми и перспективи "Математика, информатика и компютърни науки", Научно-приложна конференция, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 12-13.05.2006, "Слово", с.232-236;

Булева-Петрова, Марияна (2006) Изтъкната пианистка и клавирна педагожка. 90 години от рождението на проф. Мара Петкова Музикални хоризонти № 10, 35-37

Булева-Петрова, Марияна (2006) Писмени упражнения по хармония. Част ІІ - Хроматика ВТ: Астарта, 2006. ISBN-10: 954-8324-97-0; ISBN-13: 978-954-8324-97-7

Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии (Письмо 2) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13383

Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии.(Письмо 1) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13375

Булева-Петрова, Марияна (2006) Стилистични особености на хармоничната система при Хайдн, Моцарт и Бетовен. Експериментално изследване върху образци на сонатно Аllegro в клавирните сонати. - В:Творческият свят на Пенчо Стоянов. София: Хайни, 2006, с. 103-112. ISBN 9549835561, 9789549835564

Булева-Петрова, Марияна (2006) Хармонията като онтологично основание /върху текстове от Платоновите диалози/ Нови идеи в музикознанието 2006, 59-79. ISBN -10: 954-91437-8-3; ISBN – 13: 978-954-91437- 8-2

Булева-Петрова, Марияна (2006) Что же такое гармония www.a3d

Бурнева, Николина (2006) Burneva, Nikolina / Stanka Murdzheva. Deutsch als Fachsprache(n) an bulgarischen Hochschulen. // H. Casper-Hehne, A. Middeke, U. Koreik (Hrsg.): Die Neustrukturierung von Studiengängen "Deutsch als Fremdsprache" – Probleme und Perspektiven. Universitätsverlag Göttingen, 2006, 237-252. ISBN: 978-3-938616-51-2

Буров, Стоян (2006) Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език. Проглас (Велико Търново), ХV, 2006, № 1, стр. 5-19.

Буров, Стоян (2006) Към българската граматична историография. Български граматики през 30-те и 40-те години на ХХ век. // Хр. Станева, П. Радева, А. Гецов (ред.). Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университет¬ско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, стр. 35-62.

Буров, Стоян (2006) Лингвокултурология и чуждоезиково образование (За ролята на усвояването на чуждата лингвокултурна система в обучението по чужди езици). // Б. Борисова (отг. ред.). Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Сборник с научни доклади от международна конференция. Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Втори том. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 2006, стр. 402-408.

Буров, Стоян (2006) Теорията на категоризацията и именните класификации в граматиката (Опит за типологична характеристика).// Е. Н. Брызгалова (отв. ред.). Филологический сборник. Выпуск І. Тверь – Велико Тырново, 2006, стр. 105-110.

Буров, Стоян (2006) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2006. 264 стр. (13. изд.)

Бурова, Пенка (2006) Говоренето в телевизионното шоу “Биг брадър”. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново, 2006, с. 107 – 120.

Бурова, Пенка (2006) Какво се случва в българския език? Светът на речника. Светът в речника. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. дфн Емилия Пернишка. В. Търново, 2006, с. 62 - 68.

Бурова, Пенка (2006) Пълни и съкратени структури в чуждия език – как да ги преподаваме? Чуждоезиково обучение, 2006, кн. 4, с. 36 – 50.

Буюклиева, Стефка (2006) Classification of optimal binary self-orthogonal codes (with Iliya Bouyukliev, T. Aaron Gulliver and Patric Östergård) J. Combin. Math. & Combin. Comput., vol. 59, pp. 33-87

Буюклиева, Стефка (2006) New constructions of optimal self-dual binary codes of length 54 Designs, Codes and Cryptography, vol.41, pp. 101-109. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2006) The automorphism group of a binary self-dual doubly-even [72,36,16] code is solvable (with E.A. O’Brien and Wolfgang Willems) IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2006) Самодуални кодове над комутативни пръстени с 4 елемента Научно-приложна конференция "Математика, информатика и компютърни науки", В.Търново

Василев, Сава (2006) Литературният и паралитературният сюжет „Христо Смирненски“ в творчеството и съдбата на Владимир Василев. Варианти на смисъла. - В: Класика и авангард. Юбил. сб. по случай 70-та год. на проф. дфн Иван Сарандев. София: ИЦ "Проф. Боян Пенев", 2006, с. 145-155. Ред. колегия Св. Каролев, Вл. Янев, Л. Малинова ISBN-10:954-8712-39-3 ISBN-13-978-954-8712-39-2 COBISS.BG-ID 1045753828; както и В: Света гора : Алманах за лит. и изкуство (В. Търново), 2004, № 5 (Д), с. 209-222. Също и в: Владимир Василев : Критикът, редакторът, естетът. Състав и ред. Сава Василев. – В. Търново, 2005, с. 24-36 и Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 15-31 и В: Електронно. сп. LiterNet, 22.12.2007, №12 (97). България, София

Василева, Радка (2006) Sprachökonomie im Deutschen und Bulgarischen und ihre Behandlung im Fremdsprachenunterricht. The language policy of the EU and European university education. Международна научна конференция Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство (Велико Търново, 5-7 октомври 2005). Б. Борисова, В. Белчева, М. Иванова, Г. Ковачева, С. Христова. Veliko Turnovo: PIC Verlag, 2006, Bd. 2., S. 582-592. ISBN 10: 954-736-142-2; ISBN 13: 978-954-736-142-3. COBISS.BG-ID 1045500132 Veliko Turnovo: PIC Verlag

Василева, Радка (2006) Василева, Рада: Герике, Лотар / Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век (продължение от бр.6 „Е“). В: С. Василев и др.: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, бр. 7 („Ж“). В. Търново: „Фабер“, 2006, с. 380-392. ISSN 1311-0209. В. Търново: Фабер

Василева, Радка (2006) Василева, Рада: Харалампиев, Иван: Die Zukunft der bulgarischen Sprache aus historischer Sicht (резюме). В: Иван Харалампиев: Бъдещето на българския език от историческо гледище. The Future of Bulgarian Language from Historical Point of View. Die Zukunft der bulgarischen Sprache aus historischer Sicht. В. Търново: „Фабер“, 2006, с. 271-308. ISBN 10: 954-775-594-3, ISBN 13: 978-954-775-594-9. COBISS.BG-ID1243214052 Велико Търново: Фабер

Василева, Радка (2006) Критичен преглед на изследванията на един тип устойчиви глаголно-именни словосъчетания в българския език. Проглас. Филологическо списание, 2006, XV(2), с. 26-46. Print ISSN 0861 7902. В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Велев, Георги (2006) От проблем към проблем В. Търново, изд. FABER

Великова, Силвия (2006) Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools. Sofia: British Council Bulgaria, 2002, 48 pp., ISBN-10: 954-91830-2-5, COBISS.BG-ID 1046045156

Великова, Силвия (2006) The European Dimension in Initial English Language Teacher Education in Bulgaria. – В: Сб. от Международна научна конференция "Езиковата политика на Европейския съюз и eвропейското университетско пространство", В. Търново, 5-7 окт. 2005 г. Отг. ред. Багрелия Борисова. Велико Търново: ПИК, 2006, т. 1, с. 195-201. ISBN-10: 9547361422, ISBN-13: 9789547361423, COBISS.BG-ID 1045500132

Великова, Силвия (2006) Европейско портфолио за бъдещи учители по езици - Грац 2006. - "Чуждоезиково обучение", 2006, кн. 5, с. 75-77, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1119691748

Великова, Силвия (2006) Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап. София: Британски съвет, България, 2002, 55 с. ISBN-13: 978-954-91830-2-3, COBISS.BG-ID 1046043876

Великова, Силвия (2006) Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България: оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика. - “Чуждоезиково обучение”, кн. 6, 2006, с. 34-51. ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1119691748

Велинов, Стефан (2006) Велинов, Стефан. Още за творческите умения, вложени в Рафаиловия кръст: Конструктивни, технологични и композиционни аспекти// ЛЮБЕН ПРАШКОВ- реставратор и изкуствовед: Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков, проведена във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 14 – 15 декември 2001 г. / Редактор Миглена Прашкова. –ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: печат ЮПИ, София, 2006 г., (с. 136 – 144). ISBN – 10:954-524-514-x 13:978-954-524-514-5

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Биография и четене: "Григор Пърличев" от Васил Пундев. - В: Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 132-150. ISBN 954-524-519-0; ISBN 978-954-524-519-0; COBISS.BG-ID 1243657956

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1; COBISS.BG-ID 1243658468 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Железният светилник. Поглед към персонажи от „втория ред“. // Литературни анализи. 12 клас. - В. Търново: Абагар, 2006, (с. 127-142). ISBN 10:954-427-672-6.; ISBN 13:978-954-427-672-0. Литературни анализи. 12 клас. - В. Търново: Абагар, 2006, (с. 127-142). ISBN 10:954-427-672-6.; ISBN 13:978-954-427-672-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературни анализи в помощ на учениците от 12 клас. Велико Търново: Абагар, 2006, с. 190. ISBN 10: 954-427-672-6; ISBN 13: 978-954-427-672-0

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. На фокус - най-новата ни литература. // Литературен вестник - София, 2006, бр. 42, (с. 5). ; LiterNet, Рубр. Културни новини, 12 дек. 2006. Литературен вестник - София, 2006, бр. 42, (с. 5). ; LiterNet, Рубр. Културни новини, 12 дек. 2006.

Велчев, Борис (2006) Препоръки за усъвършенстване на наказателноправната уредба, посветена на паметниците на културата сб. „Правна уредба на културното наследство в България и ЕС”, 2006 г., с. 127-130, ISBN 9549132269

Видиновски, Милен (2006) Ролята на силата в катеренето Сборник Трудове на ВТУ

Владов, Владимир (2006) Гръкоезични извори за елинското образование в Търново от края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237-244. ISBN 978-954-524-508-4

Владов, Владимир (2006) Новогръцкият език в контекста на езиковата политика на ЕС // Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. Т. І / Доц. д-р Багрелия Борисова. – В. Търново : ПИК, 2006, с. 51-63. ISBN: 978-954-736-142-3

Влайков, Светлозар (2006) The Bulgarian Folklore dance and songs in education of foreign students in courses of Bulgarian language and culture. 36th World Congres C.i.O.F.F. Cultural Conference, В. Търново, 2006. У нас

Влайков, Светлозар (2006) Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Сп. „Проглас”, В. Търново, 2007, кн.1, ISSN 0861 7902 У нас

Врачовска, Мария (2006) Неинституционалния пазар на венчърен капитал – стимул и алтернатива на институционалния пазар Сб. от Юбилейна международна конференция „Икономически асиметрии в обединена Европа” – 70 години Висше училище 1936-2006”. Свищов, 8-10 ноември 2006 г. Ред. Н. Павлов. Свищов: АИ ”Ценов”, 2006, с. 481-487, ISBN-10: 954-23-0323-8, ISBN-13: 978-954-23-0323-7

Врачовска, Мария (2006) Особености на държавното регулиране на иновационните процеси Сб. от Международна научно-практическа конференция “България в Европа – 2007”. Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. “ГорексПрес”, 2006, с. 276-281, ISBN-10: 954-616-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3

Върбанов, Златко (2006) "Some new results for additive self-dual codes over GF(4)" In Book of Abstracts on 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, June 26-29, 2006, Varna, Bulgaria, pp.18-19, ISBN 978-954-8986-21-2

Върбанов, Златко (2006) "Some results for identification for sources and its extension to liar models" Proceedings of Dagstuhl Seminar 06201 "Combinatorial and Algorithmic Foundations of Pattern and Association Discovery", Dagstuhl, Germany, May 14-19, 2006, electronic copy: http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2006/782/pdf/06201.VarbanovZlatko.ExtAbstract.782.pdf

Върбанов, Златко (2006) New results for additive self-dual Type II codes over GF(4) Book of Abstracts for Annual Workshop "Coding Theory and Applications", Blagoevgrad, Bulgaria, 2006, p.24, ISBN 978-954-680-445-7

Върбанов, Златко (2006) Some results for identification for sources Book of Abstracts of the International Conference "Pioneers of Bulgarian Mathematics", Sofia, July 8-10, 2006, pp.137-138

Върбанова, Маргарита (2006) За методиката на елементарните аритметични операции в обучението по математика в началното училище. Сб. от Четвърта Есенна научна Конференция на ФНПП, Китен,: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на на европейската интеграция, Ред. З. Лалчев и др., София: “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София, сс. 246-250. ISBN 954-8510-87-1 - В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на на европейската интеграция, “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София, 2006, сс. 2246-250. ISBN 954-8510-87-1

Вътов, Върбан (2006) Фразеологизми от семантичното поле „лъжа, мамя” в българския език. – В: Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 63 – 68; ISBN 954-524-556-5 : ISBN 978-954-524-556-5; COBISS.BG-ID: 1227006436 Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий",

Вътова, Мирослава (2006) Представата за денонощието според българския език (от гледна точка на теорията за когнитивната метафора). Сб. "Йорданка Маринова : Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей". Ред. кол. Христина Станева и др. ; [Предг. Стоян Буров], В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 218–226. ISBN 954-524-556-5, ISBN 978-954-524-556-5; COBISS.BG-ID 1227006436 Велико Търново

Вътова, Мирослава (2006) Представи за време в българския език (въз основа на теорията за когнитивната метафора). Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация : Сборник с доклади от шестата национална студентска научна конференция по балканистика, Велико Търново, 16-18 май 2005 г. Състав., ред. Анастасия Петрова, Георги Бърдаров. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 185–200, ISBN 10: 954-524-540-9; ISBN 13: 978-954-524-540-4; COBISS.BG-ID 1243586532 Велико Търново

Гавазова, Невена (2006) Атонската агиография през ХІV век и традицията на исихазма в Житие на св. Григорий Синаит от патр. Калист. Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, по случай 60-годишния му юбилей. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 579-590. ISBN 10: 954-524-546-8, ISBN 13: 978-954-524-546-6 COBISS.BG-ID 1242745828

Гайдова, Радка (2006) Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности в предучилищна възраст.В. Търново. изд. Слово, [с.126], 2006. В. Търново, изд. Слово, 2006; ISBN - 954-439-855-4; 978-954-439-855-2 COBISS.BG-ID -1045871588

Гайдова, Радка (2006) Подход за ориентиране на формите за педагогическо взеимодействие в обучението по конструиране в предучилищна възраст. Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", 2006

Гайдова, Радка (2006) Развитие на рефлексивните умения на децата от предучилищна възраст, чрез продукта на конструктивно-техническата дейност. сп. Предучилищно възпитание, 2006, COBISS.BG-ID - 1171469796

Ганчева, Магдалена (2006) Учебник русского языка для студентов-русистов І и ІІ курсов. В.Търново, 2006, 361 с. ISBN-10: 954-524-526-3; ISBN-13: 978-954-524-526-8. В.Търново

Ганчева, Магдалена (2006) О широкозначности в сопоставительном изучении русской и болгарской лексики. – Ежегодные лингвистические чтения 3 декабря 2004 г. В.-Тырново, 2006, с. 30-38. ISBN-10: 954-524-528-X; ISBN-13: 978-954-524-528-2. В.Търново

Ганчева, Магдалена (2006) Трудности выбора слов при употреблении сходно звучащей лексики (на материале русского и болгарского языков). – Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. В.-Тырново, 2006, с. 59-65. ISBN 978-954-350-026-1. В.Търново

Георгиев, Георги (2006) An Approximate Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Phase Shifter Conf. Proc. 2006 1st Europ. Conf. Antennas Propagat. EUCAP 2006, Nice, France, Nov. 6-10, 2006, In CD. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33847380112&partnerID=40&md5=d2a83a28a9ec0db673dbb2226a15281b

Георгиев, Георги (2006) Methods for Evaluation of Certain Special Functions of Mathematical Physics in the Real Field and Their Application in the Theory of Waveguides Proc. 2006 8th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2006, Nottingham, United Kingdom, June 18-22, 2006, Vol. 1, art. no. 4013648, pp. 271-274, (Invited Paper). DOI: 10.1109/ICTON.2006.248234 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34250680449&doi=10.1109%2fICTON.2006.248234&partnerID=40&md5=6d566723a581518176407c4b4b1c0860

Георгиев, Георги (2006) Some Classes of Real Numbers and Their Application to Waveguide Propagation Conf. Proc. 2006 11th Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*06, Kharkov, Ukraine, June 26-29, 2006, art. no. 1689801, pp. 393-395. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34547245577&partnerID=40&md5=ad37b18cebb1c9f927d8e1b4b56fa8a7

Георгиев, Георги (2006) Агресията –бичът на нашето време. Обществено възпитание, 2006, 45(2), с.19-21. Print ISSN: 0204-8515 COBISS.BG-ID: 1119658980

Георгиев, Георги (2006) Деца и медии (социално-психологични аспекти на медийното насилие). Обществено възпитание, 2006, 45(6), с.17-20. Print ISSN: 0204-8515 COBISS.BG-ID 1171940068

Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Българско книгоиздаване : Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с.: с ил.: с библ. списък на авторски книги. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7 COBISS.BG-ID - 1243716580

Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Историческата тема в българската книга: Теми, издатели, поредици в съвременното ни книгоиздаване / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Библиотеки, четене, комуникации : Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга:Четвърта национална научна конференция 22-23 ноември 2005 г., В. Търново. / Състав. и науч. ред. Лъчезар Георгиев Георгиев. - В- Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 7 - 43. ISBN - 954-524-553-0; 978-954-524-553-4 COBISS.BG-ID - 1242648804

Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Книги и печатници у нас между двете световни войни : (Характеристики, структури, тенденции) / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Книгата и безкнижната цивилизация : Трета нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2005 / Ред. П. Парижков. – София : За буквите – О писменехь, 2006, с. 99–115. ISBN 10: 954-8887-19-3; ISBN 13: 978-954-8887-19-9 COBISS.BG-ID - 1242965476

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Algorithm for Discovering the Distribution Intervals of the Association Rules in OLAP Data Cubes Journal "Mathematica Balkanica", 2006, 20(3-4), pp. 387-397, ISSN 0205-3217-print, https://zbmath.org/?q=an%3A1126.68672

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive In Proceedings of the Tenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, pages 28-30

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Development, Security and Analization of Experimental Multimedia Archive In Proceedings of MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM 2006, Paphos, Cyprus, pages 127-128

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Discovering the Error-correcting Functional Dependencies in Case of Unknown Original Dependencies In Proceedings of the Thirty Five Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 237-244

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Finding the Branching Dependencies in Random Databases In Proceedings of the Thirty Five Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 258-264

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Methods for Investigation and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Blagoevgrad, page 5

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Using the Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering In Proceedings of the Twelfth International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna, pages 17-18

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Практикум по Бази от данни – част I Издателство "Фабер", Велико Търново, 188 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Приложение за откриване на асоциативните правила в OLAP кубове с данни сп. "Автоматика и информатика", 40 (4), 29-33 стр.

Георгиева, Виолета (2006) History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2006) The near past in the light of the every day life. Rezistența anticomunistǎ. Cercetare ştiințifică şi valorificare muzeală. Volumul 2, Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Julia Pop (eds.) Cluj-Napoca: Argonaut, România, pp. 231–241 (345 p.). ISBN 978-973-109-039-9. Cluj-Napoca, România

Георгиева, Виолета (2006) Да преподаваме джендър равенство: Помагало за учители./ Teaching Gender Equality. Teaching’ reference book. Transl. Yonka Bardarova. В. Търново: ПИК, 152 с. /съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152/. ISBN-13: 978-954-736-152-2. & Veliko Turnovo: PIC, 144 pр. /co-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130/. ISBN-10 954-736-152-Х. COBISS.BG-ID – 1243743460, Veliko Tarnovo

Георгиева, Виолета (2006) Дискурсът на модерната държавност в учебниците по история (1879–1944). Епохи, кн. 1–2 (2006), XIV, с. 105–114. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID – 1174836708. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2006) Устните свидетелства като ресурс на обучението по история. Етнологията вчера, днес и утре. (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 58–75. ISBN-10: 954-524-510-7; ISBN-13: 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID 1046063076. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2006) Административен център или центрове в Османската империя: провинция Румелия в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век. На сайта на Българското общество за изучаване на ХVІІІ век: http://www.bulgc18.com/roads/bg/Gergana.htm

Георгиева, Гергана (2006) Административно устройство и управление на еялет Румелия при султан Махмуд II (1808-1839 г.) Институт по балканистика - Българска академия на науките

Георгиева, Гергана (2006) Кърджалийството – начин на употреба в националната ни историография, 1944-1989. В: Историята – начин на употреба. Ред. Иван Русев, Христо Мишков. Варна: УИ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2006, с. 83-93. ISBN 954-715-298-X; 978-954-715-298-4; COBISS.BG-ID 1227063268

Георгиева, Гергана (2006) Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi. Etudes balkaniques, 2 (2006): 186-188. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Гецов, Антон (2006) Дискурсната компетентност като фактор в усвояването на българския език като чужд Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. Отговорен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: Издателство „ПИК“, 2006, с. 409–419, ISBN - 954-736-142-2; 978-954-736-142-3; 954-736-142-2; 978-954-736-142-3, COBISS.BG-ID – 1045500132.

Гецов, Антон (2006) Към въпроса за „творческите“ превъплъщения на чуждата реч в българските популярни издания Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Редакционна колегия: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Пенка Радева, доц. д-р Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 69–84, ISBN - 954-524-556-5; 978-954-524-556-5, COBISS.BG-ID - 1227006436.

Гецов, Антон (2006) Манипулативен потенциал на инициалната референция в българската популярна преса Филологический сборник Тверь – В. Търново. Отв. ред. Е. Н. Брызгалова. Тверь: Издател Алексей Ушаков, 2006, Вып. І, с. 119–125, 93-98. ISBN 5-900971-56-2.

Григорова, Лора (2006) Отношенията между НС «Звено» и БРП/к/ в годините на «народната демокрация» (1944 – 1947 г.). – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев, В. Търново, 2006, с. 82–102. В. Търново

Григорова, Маргрета (2006) Grigorowa M. Miłosz i Mickiewicz - przesłania biografii powtórzonej. Litewski rodowód i problematyka tożsamości, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Festiwal Kultury Polskiej „Dni Mickiewicza na Krymie” Krymsko-Polskie zeszyty Naukowe, т.3. Red. A. Gadomski, Symferopol, 2006, 44-57 ISBN 978-966-8048-28-9

Григорова, Маргрета (2006) Документализъм и легендаризация в разказите на Густав Херлинг-Груджински -В:Књjевност и историjа VII, М.Стојановић Књjевност и историjа VII, М.Стојановић, Ниш: САНУ и унив.у Нишу, 2006, 213-230 ISBN 86-7025-417-4

Григорова, Маргрета (2006) Путеводитель романтического путешественика - В: Мир романтизма, т. 11 (35) К 45-летию профессора И.В. Карташовой Тверь: Изд. Тверской Гос. университет, 2006, 76-86, ISBN 5-227-00457-9

Грудков, Венелин (2006) Грешният Лалое. Българска фило.„логическа медиевистика: Сборник научни изследвания в чест на проф дфн Иван Харалампиев, ред Ангел Давидов и др. (с.499-504). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006. ISBN 954-524-546-8, ISBN 978-954-524-546-6, COBISS.BG-ID 1242745828

Грудков, Венелин (2006) Следите на Светото писание в текстовете на старобългарската литература. Сб. Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Съст. Мария Илиева и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, (c. 245-2520. ISBN 954 524 519 0 COBISS.BG-ID 1243657956

Грудкова, Силвия (2006) Questions that teach interpretation skills. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.

Гълъбова, Даринка (2006) Дизайн на математико-техническото взаимодействие в предучилищна възраст.Сб.от научно-приложна конференция "Математика, информатика и информационни технологии", посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ, В.Търново, 12-13.05.2016г. В.Търново: Веста с.267-273. В.Търново: Веста

Гълъбова, Даринка (2006) Приложна програма ДЕТМАТ за студенти от спец.ПНУП и ПУПЧЕ по дисциплината Педагогика на математическата култура.Сб. от научно-приложна конференция "Математика, информатика и информационни технологии", посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ. Велико Търново, 12-13.05.2016г. В.Търново: Веста, с. 274-280 В.Търново: Веста

Гълъбова, Даринка (2006) Машина на времето: Теория и практика на измерване на времето от 5-7-годишните деца. – Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1310-358X. - XIV, 1-2 (2006), с. 122-132 // COBISS.BG-ID - 1180874980

Гърмидолова, Мариана (2006) Диск към учебника по изобразително изкуство за 5 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2006 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2006) Изобразително изкуство за 5 клас АЗБУКИ - ПРОСВЕТА - София

Гърмидолова, Мариана (2006) Книга на учитела по изобразително изкуство за 5 клас АЗБУКИ - ПРОСВЕТА София

Гюлчев, Николай (2006) Възпитателно-развиващата роля на дидактичната игра по апликиране при 5 - 7-годишните деца. Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий"

Гюлчев, Николай (2006) Форми на учебна работа в художествено-изобразителната дейност на детето сп. Педагогически алманах

Давидкова-Димитрова, Десислава (2006) Някои проблеми при забраната за напускане пределите на Република България по чл. 153а от НПК и мярката за административна принуда по чл. 75, т. 3 от ЗБДС В. Търново, 2006, Сборник от Национална научна конференция „Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)”, с. 346 – 358, ISBN - 10: 954-524-501-8; ISBN – 13: 978-954-524-501-5

Давидов, Димитър (2006) Комбинация от упражнения на гимнастическа стена. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8 Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидов, Димитър (2006) Приложна физическа подготовка на младежи за професионална реализация. ISBN-10:954-9689-34-4, ISBN-13:978-954-9689-34-1; COBISS.BG-ID 1243054052 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1644093794035040 Издателство „Бойка”, В. Търново, 2006. с. 76. ISBN-10:954-9689-34-4, ISBN-13:978-954-9689-34-1; COBISS.BG-ID 1243054052 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1644093794035040

Давидов, Димитър (2006) Семейно спортуване. Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006.. (стр. 29-35). Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006.. (стр. 29-35).

Давидов, Димитър (2006) Семейни занимания с физически упражнения и спорт (анкетно проучване). Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8 Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидова, Теодора (2006) Психофизическа готовност на състезатели по състезателно катерене Научно-методическо списание "Спорт и наука" 2006, бр.5-6. София: Издателска къща "Тип-топ прес", с. 186-194, ISSN 1310-3393 ; COBISS.BG-ID 1121090276 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=3&sid=43

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Алексиева. Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по Подвижни и спортно-подготвителни игри Съвременни аспекти на спортното образование, сборник научни статии, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 138-144, ISBN -10:954-524-517-4

Данчева, Галя (2006) Моливко. Приказни игри чудесни. Учебна книжка по образователно направление “Игрова култура” (4 -5 г.) Велико Търново

Данчева, Галя (2006) Образователно направление “Игрова култура”. В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4 - 5 годишни деца Велико Търново

Даскалов, Никола (2006) Сонети на любовта - предговор В. Търново : Абагар, 2006; ISBN 954-427-675-0 (Подв.) ISBN 978-954-427-675-1; COBISS.BG-ID 1045636580

Даскалова, Ярмила (2006) “W. B. Yeats’ Byzantine Poems: Some Temporal and Spatial Aspects” "Spaces, Gaps, Borders," Proceedings of the 8th International Conference of the Bulgarian Society for British Studies, ISBN 954-07-2355-8 (vol. 1), Stratiev and Vessela Katsarova (eds.), Sofia, St Kliment Ohridski University Press, vol. I, pp. 217-228. COBISS.BG-ID1243218148

Делипапазов, Апостол (2006) Литургика : Ч. 1. ISBN - 978-954-317-119-4 COBISS.BG-ID - 1227241188 Издателство ИМН - Пловдив, 2006

Демиркова, Ралица (2006) A Tough Nut to Crack: Learning and Teaching Idioms Сб. от научна конференция “Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2004 г. Ред. М. Христова, С. Грудкова и Я. Коева. Велико Търново: АСТАРТА, 2006, с. 171-183. ISBN-10: 954-8324-98-9, ISBN-13: 978-954-8324-98-4

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Състав. Димитринка Цонкова, Йордан Йотов, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст., Л. Петров. Изследване на издръжливостта на млади футболисти. Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393

Денев, Стоян (2006) Денев, Ст., Св. Стефанов. Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Състав. Димитринка Цонкова, Йордан Йотов, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитически измерения на балканските транспортни коридори. Сб. от научна конференция "Геополитиката и устойчивото развитие на България". Велико Търново, 18 май 2006. Ред. М. Деведжиев. Велико Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 17-28.

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитическите възгледи на Марин Дринов Геополитика, геостратегия. -София: 2006, №2, с. 35-39. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1174073828

Дерменджиев, Атанас (2006) Електорална география на България : Малък уч. атлас [Предг.] Електорална география на България: Малък уч. атлас / Румен Янков В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 44 с. : с к., табл. ; 29 см ISBN 954-524-502-6 COBISS.BG-ID 1045085156

Дерменджиев, Атанас (2006) За България и българите (геополитически "размисли и страсти") Сб. от международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали". Том девети. Одеса, 10 септември 2005. Ред. А. Дерменджиев, Пл. Павлов, В. Станко, Н. Червенков и др. Одеса: "Друк", 2006, с. 137-145. ISBN 966-2907-13-0

Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти -София: Сиела, 2006, 268 с. ISBN 10: 954- 649-897-1, ISBN 13: 978-954-649-897-7 COBISS.BG-ID 1046184676

Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България: за ученици и кандидат-студенти. Второ допълнено издание. -София: Сиела; 2006, 287 с. ISBN 978-954-649-897 COBISS.BG-ID 1242953956

Дерменджиева, София (2006) Përballja me barrierat e komunikimit tek fëmijët me prejardhje rome nëpërmjet modelimit të besimit në dalje publikeq В: „Buletin Shkencor”, Universiteti “F. S. Noli”, Albania, 2006.

Дерменджиева, София (2006) Информатизация на социалната среда и възможности за преодоляване на социалната изолация В: “Теоретичнi та практичнi питания культурологii”, Министерство освiти та науки Украjнi, Мелiтопольський державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2006.

Дерменджиева, София (2006) Познавателно взаимодействие в мултимедийна среда и трансформация на детската игра Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2006 г., (181 стр.)

Дерменджиева, София (2006) Практически аспекти на социалната работа с безнадзорни деца в България В: „ФИЦЕ-Бюлетин, Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца”, 2006

Дерменджиева, Стела (2006) Единен приемен изпит за кандидатстуденти, 2007. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Модул 3, География на България. София: УИ “Стопанство”, 211 с., ISBN: 978 -954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2006) Новите образователни технологии и географското образование. –В: Втора национална научна конференция с международно участие „Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи”, Русе, 2006, c. 145 - 151. Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", ISSN - 1314-0051 COBISS.BG-ID - 1244588772

Дерменджиева, Стела (2006) Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти София: Сиела; 2006, 268 с. ISBN 978-954-649-897-7 COBISS.BG-ID 1242953956

Дерменджиева, Стела (2006) Тестове по география на България: за ученици и кандидат-студенти. Второ допълнено издание. София: Сиела; 2006, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Дживтерева, Светла (2006) Овеществяване на хронотопа в две обредни песни Проглас (ВТУ), 2006 г., ХV, , кн. 1, 2006, 97-112, Print ISSN: 0861-7902, Online ISSN: 2367-8585, http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol15/iss1/; също и в: Електронно списание LiterNet, 28.05.2006, № 5 (78), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/oveshtestviavane.htm).

Дживтерева, Светла (2006) Тодоровата седмица: рефлекси на митологичния модел Електронно списание LiterNet, 20.11.2006, № 11 (84) http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/todorovata.htm също и в: Етнология и демонология. София, ИИК „РОД”, 2007, с. 79-95, ISBN 978-954-476-044-1

Дикова, Венцислава (2006) "Свещеният Коран: Глава "Откриване" "Societas Classica", Университетско издателство, ВТУ

Димитров, Димитър (2006) "Проблемите на иконопочитателската агиография" Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова), (София, 2006), ISBN 9789549108552, COBISS.BG-ID 1229309668.

Димитров, Димитър (2006) "Хумор и философия: интелектуалните закачки на Синезий от Кирена" Ars и scientia през Средновековието (Враца: Одри, 2006), ISBN 9549904490

Димитров, Димитър (2006) Ипатия между легендата и действителността (към интелектуалния и религиозния живот в късноантична и ранновизантийска Александрия) Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 153-166. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Камен (2006) Предаване на гръцкия членуван инфинитив в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 473–484. ISBN-10 954-524-546-8. ISBN-13 978-954-524-546-6. COBISS.BG-ID 1242745828. Велико Търново

Димитров, Камен (2006) Предаване на простия гръцки инфинитив в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей. - В: Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237–244. ISBN-10 954-524-556-5. ISBN-13 978-954-524-556-5. COBISS.BG-ID 1227006436. Велико Търново

Димитров, Николай (2006) Как „мързелът“ ражда поезия. В: Проглас: филологическо списание, В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2006, кн.1, с.156-164, 2367-8585 (Online), ISSN 0861 7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196

Димитров, Слави (2006) Veçoritë ekonomiko-gjeografike të prodhimit të drithëra ve në Portugali. Buletin Shkencor, Viti ХІ i botimit, №13, 2006, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë231;ë, pp. 32 – 38.

Димитров, Слави (2006) Conceito, objectivos e evoluзao da Politica agricola comum da Uniao Europeia RA’E GA, Curitiba, Brasil, 2006, p. 111-119, Print ISSN 1516 - 4136

Димитров, Слави (2006) Desenvolvemento das Ciensias da Geofrafia na Bulgaria Revista Abalar, №4, Inverno’2006, Santiago de Compostela, pp. 36-45. Print ISSN 1697 - 6932

Димитров, Слави (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго) Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2006, c. 207-213

Димитрова, Боянка (2006) "Помагало за класния ръководител" изд. "Фабер", Велико Търново ISBN-10:954-775-630-3 ISBN-13:978-954-775-630-4

Димитрова, Боянка (2006) Тестове по география на България - съавтор Сиела, 267 с., ISBN: 978-954- 649-897-7.

Димитрова, Елена (2006) Anmerkungen und Erläuterungen. [пояснителни бележки към]: Bulgarische Gesänge, ins Deutsche übertragen von Gustav Heinse. Николина Бурнева (съст.). В. Търново: Изд. "ПИК", 2006, с. (203 - 212). ISBN -10: 954-736-148-1.

Димитрова, Елена (2006) Die kleinen Sprachen im Zuge der EU-Erweiterung. В: Die Sprachpolitik der EU und die europäische Universitätsausbildung. Багрелия Борисова и кол. (съст.). В. Търново: Изд. "ПИК", 2006, с. (116 – 123). ISBN 954-736-142-2.

Димитрова, Илияна (2006) Историко-фолклорният език на хронотопа в романа „Мъртво вълнение” на Ивайло Петров. В: Проглас: филологическо списание. Ред. П. Радева,, Н. Бурнева, Л. Цонева, Е. Налбантова, С. Станчев, С. Гърдев. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн. 2, 2006 (год. XV), с. 97-111. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print)

Димкова, Росица (2006) Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност. В.Търново: Съвременни аспекти на спортното образование. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 203-211, ISВN-10: 954-524-517- 4, ISВN-13: 978-954-524-517- 6, COBISS.BG-ID 1046101476.

Димкова, Росица (2006) Корелационен анализ на показателите информиращи за някои физически качества на деца обучавани по минихандбал след оказано въздействие. Велико Търново: Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Cборник научни статии ”Бойка”, 2006, с. 39-46, ISBN-10: 954-9689-35-2. COBISS.BG-ID 1243053796.

Димкова, Росица (2006) Модел за обучение и усъвършенстване на индивидуалните действия в защита на 9-10 годишни момчета занимаващи се с минихандбал. София: 50 години списание “Спорт и наука”, 2006, извънреден бр. 2, с. 108-117, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

Димкова, Росица (2006) Модел за обучение по минихандбал. Дисертационен труд, с. 46, София, 2006. Велико Търново: Дисертационен труд, Автореферат, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, 2006.

Димкова, Росица (2006) Основни изисквания към педагога, занимаващ се с минихандбал. В.Търново: Съвременни аспекти на спортното образование. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 134-137, ISВN-10: 954-524-517- 4; ISВN-13: 978-954-524-517- 6 , COBISS.BG-ID 1046101476.

Димкова, Росица (2006) Отчитане ефективността от обучението в техника на стрелба по минихандбал. Велико Търново: Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Cборник научни статии “Бойка”, 2006, с. 59-67, ISBN-10: 954-9689-35-2,COBISS.BG-ID 1243053796.

Доврамаджиева, Христина (2006) Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение гр. Варна

Дойков, Йордан (2006) The (National) Security Council – differentia specifica of „the competent and responsible circle” for political decision-making in the state. Bulgarian Experience Seminar of summer session of International relations and Security association, Devin – in http://www.europarthers2007.org/

Донев, Владимир (2006) Критически подходи за гротеската в съвременното руско литературознание – В: Междукултурната комуникация и руските литературни модели. Межкультурная коммуникация и русские литературные модели. София: Форум "България – Русия", 2006, с. 146-159 ISBN-10: 954-9422-05-4 ISBN-13 978-954-9422-05-4; COBISS.BG-ID 1243224548

Донев, Владимир (2006) Теория на гротеската в руското литературознание през 60-те години на XX век Филологический сборник. Твер - Велико Търново, 2006, с. 125-132; Също: Болгарская русистика, 2006, кн. 1-2, с. 101-117, ISSN: 0323-9160; COBISS.BG-ID 1176398820; № 79 в НРС

Дончев, Ивайло (2006) Information According to Werner Gitt Proceedings of the Fifth International Conference "Internet, Education, Science" IES-2006, Volume 1, pp. 5-7, ISBN 966-641-192-1

Дончев, Ивайло (2006) Измерване на качеството на информацията в WEB: възможности и методология за прилагането им Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май 2006, В.Търново, стр. 125-130

Дончев, Ивайло (2006) Увод в програмирането на C++, ръководство за упражнения Фабер, В. Търново, 2006, 128 стр., ISBN 954-775-559-5

Дончева, Иванка (2006) Епитетът επιφανέστατος в оброчни паметници от тракийските земи през римската епоха. – Spartakus, II. 2075 години от възстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство. Велико Търново, изд. Фабер, 2006, с. 96-100; ISBN-10: 954-775-553-6; ISBN-13: 978-954-775-553-6. Велико Търново

Дончева, Иванка (2006) За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия. – Епохи, кн. 1-2, 2004. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 41-56; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2006) За произхода и семантиката на еротичните символи в древногръцкото изкуство. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 11-43; ISBN-10: 954-524-508-5; ISBN-13: 978-954-524-508-4. Велико Търново

Дочев, Пепо (2006) Завило се вито хоро УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2006) Насред село тъпан бие УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) New Results about Minimum Number of Lattice Points, when the Condition for the Midpoints of the Connecting Segments Are Given International Conference Pioneers of Bulgarian Mathematics, Sofia University St Kliment Ohridski, July 8-10, 2006, Sofia, 39-40

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Въпроси за минимален брой точки в мрежа при поставени условия за точките върху свързващите отсечки Научно-приложна конференция “Математика, Информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 65-68

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Планиране на е-търговия и критерии за готовност Научно-приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 152-154

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. - В: Помагало за класния ръководител. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN–10: 954-775-630-3, ISBN–13: 978-954-775-630-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и международен проект „Форум слънчеви училища”. - В: Годишник на Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2006, с. 236-263. ISBN–10: 954-775-649-4, ISBN–13: 978-954-775-649-6

Драгнев, Владимир (2006) Междукултурни диалози и плурилингвизъм в театъра на Жил Висенте Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, ПИК, В. Търново

Дундов, Тенчо (2006) Въведение в правото и основни институти на частното право. . С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2006) Съдебна власт. [Сборник]. Благоевград, Юриспрес

Дундов, Тенчо (2006) Теория на правотворческата дейност. Ролята на нетипичния законодател. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Емилиянова, Боряна (2006) Зоонимията и лексикалната системност Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Съст. Ангел Давидов. Велико Търново, 2006, с. 535-546. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6.

Енчев, Тодор (2006) The Belief in Martyrs and Relics in the Light of Church Canons // Acta Musei Varnaensis: Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитание на Изток и на Запад. – Варна: 2006, ІV, с. 43-48. ISBN 978-954-427-729-1.

Енчев, Тодор (2006) За етимологията на топонима Колена // Епохи,: Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева, ІІ част. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 3-4, Година ХІІ, 2004, с. 185-191. ISSN: 1310-2141

Енчев, Тодор (2006) Творчество и канон // Любен Прашков, реставратор и изкуствовед: Сборник материали от конференция във ВТУ, 2001. – София, 2006, с. 378-381. ISBN: 978-954-52-4514-5.

Жеков, Живко (2006) Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Ред. В. Гюзелев. Studia Balcanica, 25. София: Симолини, 2006, с. 116–131. ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.

Звалена, Елеонора (2006) Obsahové modelové štruktúry biblických textov a ich využitie vo vyučovaní slohu. In Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 12. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková.. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov .

Звалена, Елеонора (2006) Žánrová charakteristika starozákonného žalmu. In Studia Slovaca. Zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica .

Здравкова, Боряна (2006) Индивидуалното договаряне - нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство) Начално образование. 2006, година XLVI, № 3, с. 44-48. ISSN 0204-4951

Златев, Иван (2006) Междометия, выражающие положительные и отрицательные эмоции в русском и в болгарском языках. // Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006, Велико Търново, 2006, с. 186-188. ISBN 978-954-350-026-1. Велико Търново

Златев, Иван (2006) Мотивированность слов разных частей речи междометиями в русском и в болгарском языках. // Великотырновский университет имени Святых Кирилла и Мефодия. Кафедра русского языка. Ежегодные лингвистические чтения 2004 года. Велико Търново, 2006. с. 91-95. ISBN-10:954-524-528-Х; ISBN-13:978-954-524-528-2. Велико Търново

Златева, Добринка (2006) Европейският съюз и социалните предизвикателства пред българския бизнес Международна научно-практическа конференция 2 – 4 юни 2006 г. сб. България в Европа – 2007. Отг. ред. Б. Байков. София: ГорексПрес, 2006, с. 119 – 125.ISBN-13: 978-954-616-170-3

Златева, Добринка (2006) Есе за „Homo economicus”. Сб. Дни на науката'2006. Отг. ред. И. Харалампиев. В.Търново: Фабер, 2006, с. 259 – 264. ISBN 978-954-775-727-1. COBISS.BG-ID 1226756580

Иванов, Ивелин (2006) Дискусионно за военното изкуство в началото на XIII век, или в отговор на статията на Станимир Димитров "Битката при Одрин на 14 април 1205 г., или за тромавото западно рицарство. – Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 219-224. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2006) Иванов, Ивелин. Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги 987-1137 г. – Велико Търново : УИ. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, – 324 с. ISBN 9545245131 Велико Търново

Иванова, Людмила (2006) Kulturhintergrund im zweisprachigen Wörterterbuch. Am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch und Bulgarisch. Сб. Germanistische Linguistik 184-185 от Drittes Internationales Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, Шумен, 23-24 октомври 2005 г. Ред. A. Dimova, V. Jesensek, P. Petkov. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 2006, с. 73-83. ISBN -10 3-487-13274-5, ISBN-13 978-3-487-13274-7, ISSN 0072-1492 Hildesheim, Zuerich, New York: Georg Olms Verlag 2006. ISBN10 3-487-13274-5 (стр. 73-83).

Иванова, Людмила (2006) Това, което езиците “премълчават". Сб. от Международна научна конференция « Езиковата политика на Европейския съюз и университетското пространство». В. Търново, 5-7 октомври 2005 г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: ПИК 2006 г., т. 2, с. 744-753. ISBN 978-954-736-142-3 COBISS.BG-ID 1045500132 В. Търново: ПИК 2006 г., том 2. ISBN 978-954-736-142-3 (стр. 744-753).

Иванова, Милена (2006) Humoristische Texte im DaF-Unterricht. Съвременно образование и чужд език. Научна конференция- ноември 2004. Велико Търново. Астарта, 2006, S.140-153; ISBN-10: 954-8324-98-9. COBISS.BG-ID: 1124835812 Велико Търново. Астарта

Иванова, Милена (2006) Märchen als Vermittler kultureller Werte. „Езиковата политика на Европейсия съюз и европейското университетско пространство“ в два тома, съст. Багрелия Борисова, Весела Белчева, Милена Иванова, Гергана Ковачева, Силвия Христова, Велико Търновo, Пик, 2006, т. 2, стр. 818-824; ISBN-10: 954-736-142-2. COBISS.BG-ID: 1045500132 Велико Търновo, Пик

Иванова, Милена (2006) Wortbildung und Semantik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Marijka Dimitrova, Milena Ivanova, Kalina Stereva.Veliko Tarnovo, Universitätsverlag, 2006: ISBN: 954-524-542-5 COBISS.BG-ID:1242745060 Veliko Tarnovo, Universitätsverlag

Иванова, Милена (2006) Словообразувателни модели и продуктивност в словесното богатство на приказките и тяхното приложение в обучението по немски език. Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005. Издателство ИМН- Пловдив, 2006, с. 404-407. Издателство ИМН- Пловдив

Иванова, Ралица (2006) Der jüdische Witz in Stefan Heyms Roman Ahasver. In: Interkulturalität und Nationalkultur in der deutschsprachigen Literatur (Gleichnamige internationale Konferenz, Sofia, Oktober 2003). Hrsg. von Maja Razbojnikova-Frateva, Hans-Gerd Winter. Dresden: Thelem Verlag, 2006, S. 249-261. ISBN 3-935712-98-7 Dresden: Thelem Verlag

Иванова, Ралица (2006) Die literarische Verwertung des europäischen Traumas Ahasver bei Stefan Heym. Сб. от Международна научна конференция „Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство”, Велико Търново, октомври 2005. Ред. Багрелия Борисова. Велико Търново: ПИК, 2006, с. 774-782. ISBN 13: 978-954-736-142-3. COBISS.BG-ID 1045500132 Велико Търново

Иванова, Ралица (2006) Песни от България. - Проглас, 2006, том 15, (кн.2), с. 167-171. Print ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196 Велико Търново

Иванова, Ценка (2006) Lingvokulturološki aspekti studija balkanskih kultura Za studije balkanskih kultura, Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš 2006; също на http://liternet.bg/publish10/civanova/lingvo.htm

Иванова, Ценка (2006) Българският език в европейското университетско образование – статус, проблеми, перспективи сборник "Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство". Велико Търново, 2006, стр. 64-75; http://liternet.bg/publish10/civanova/bylgarskiat.htm

Иванова, Ценка (2006) Двадесет и девети международен летен семинар по български език и култура във ВТУ (съавтори Ценка Иванова и Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2006, ISSN 0861 - 7902; 179-181

Иванова, Ценка (2006) Променливи на представата за свое и чуждо при близкородствени езици и култури (български и сръбски) Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своје и туђе у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2006, стр. 84-94.

Игнатов, Георги (2006) БЪЛГАРСКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ В ПРОЦЕСА НА КОНВЕРГЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКОТО МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО. Сб. от Международна научно-практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков, М. Димитров, П. Пенчев, Г. Стефанов, Д. Донева, Л. Георгиев. София: "ГорексПрес", 2006, с. 484-489. ISBN - 10: 954 - 616 - 170 -5. ISBN - 13: 978 - 954 - 616 - 170 -3

Игнатов, Георги (2006) ИСТОРИЧЕСКИЯТ ДИСКУРС В КНИГАТА “ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АТАНАС СТЕФАНОВ (1891 – 1944)”. Сб. от Четвърта национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2005 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 161-170. ISBN - 10: 954-524-553-0. ISBN - 13: 978-954-524-553-4

Игнатова, Анка (2006) Архивният фонд на Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово. В: Етнологията вчера, днес и утре (изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 83–98. ISBN 10: 954-524-510-7; ISBN 13: 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID 1046063076.

Игнатова, Анка (2006) За веялките на Никола Самоук и на неговите последователи. В: Народните занаяти. Минало, настояще и бъдеще. Т. І. Науч. ръков, състав. и ред.: Ангел Гоев. Габрово: Архит.-етногр. комплекс „Етър, В.Търново: Фабер, 2006, с. 243–251. ISBN 954-775-534-Х. http://www.etar-fair.org/konferencii/k2005/glava25.pdf

Илиева, Мария (2006) Аз говоря български. Български език за чужденци. Ниво С. В съавторство с Валентина Бонджолова и Светлозар Влайков ISBN 954-775-471-8 Велико Търново: Фабер. 117 с. Авт. част: уроци 1, 8, 11, 14, граматически таблици и предговор.

Илиева, Мария (2006) Аксиологическа стойност на деперсонализацията (върху материал от български и полски език) Славистика и общество. Сборник с доклади от Седмите национални славистични четения, април, 2004, Софийски унивеситет "Св. Климент Охридски). Съставители: Маргарита Младенова, И. Монова.София:Heron Press, 2006, 190-194. ISBN-10: 954–580–189–1. COBISS.BG-ID 1289143780

Илиева, Мария (2006) Интерпретация на опозициите свое/чуждо и добро/лошо в езиковата картина на света Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Ред. Ц. Иванова, М. Илиева, Р. Радев, В. Велич. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 26-39. ISBN - 10 954-524-519-0, ISBN -13 978-954-524-519-0. COBISS.BG-ID 1243657956

Илиева, Мария (2006) Мястото и времето на говорещия във функционалните стилове Димитрова, Ст. и др. Език и идиолект. Научен редактор Ст. Димитрова. София: Военно издателство, 2006, 102–125. ISBN -10 954-509-362-5, ISBN -13 978-954-509-362-5. COBISS.BG-ID 1243371748

Илиева, Мария (2006) Стилистична интерпретация на деиксиса Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Ред. Христина Станева, Пенка Радева, Антон Гецов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 85–95. ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5. COBISS.BG-ID 1227006436

Илиева, Мария (2006) Тестове по български език за кандидат-студенти. 32 обучаващи и проверовъчни теста. Варна: Славена, 2006. 104 с. ISBN 978-954-579-541-1. COBISS.BG-ID 1046109156

Йовевска, Мариана (2006) Босна и Херцеговина през XIX - XX век. Страници от Историята, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2006, 211 с. ; ISBN 954-524-497-6 :ISBN 978-954-524-497-1 ; COBISS.BG-ID 1045081060

Йонкова, Красимира (2006) Етогеника: претенциите на една метатеория. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. Д. Железарова, Ж. Кръстева. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2006, с. 351 - 364. ISBN 978 - 954 - 715 - 347 - 9 COBISS.BG-ID 1244009444

Йорданов, Даниел (2006) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол. Преславска книжовна школа. Т. 9, с. 426–449. Шумен, 2006.

Йорданов, Стефан (2006) Залмоксис, митологичният катабазис и институцията на царя-жрец у гетите. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Полина Цончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006 [Поредица д-р Никола Пиколо], 99–130

Караиванова, Петя (2006) Конакчиева, П. Методически насоки за реализиране на образователното направление „Природен свят”. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под общата редакция на доц. Д. Гълъбова. Първо издание. Велико Търново: Слово, 2006. с. 99 - 170. 320 с. ISBN 978-954-439-866-8 COBISS.BG-ID 1243170532 УДК 372.3 Слово, Велико Търново, 2006 ISBN 978-954-439-866-8 COBISS.BG-ID 1243170532 УДК 372.3

Караиванова, Петя (2006) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Социален свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2006) Моливко. От земята до небето (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Природен свят” Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2006) Моливко. Прозорче към света (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Социален свят” Слово, Велико Търново, 2006

Карамихова, Маргарита (2006) Курбаните, които шокират само етнолога. – Обредната трапеза. Сборник доклади от ХІ-та национална конференция на българските етнографи – Пловдив, 2005. изд. ЕИМ, БАН. 2006, с. 320-326. ISBN: 954-8458-29-2 COBISS.BG-ID: 1226966500 Пловдив

Карапенчев, Живко (2006) Образование на възрастните Сб. Образованието в глобализиращия се свят, В. Търново

Кильовска, Ваня (2006) “Развитието на металингвистично съзнание – обща цел при обучението по роден език и чужд език” “Съвременно образование и чужд език”, УИ "Св.св.Кирил и Методий"., Велико Търново, 2006

Кильовски, Вакрилен (2006) “Aesthetic Response to Political Madness in the American War imprisonment Memoir”- Съвременно образование и чужд език, Велико Търново, 2006, стр. 208-215, ISBN-10: 954-8324-98-9

Киров, Димитър (2006) Geschreven Traditie. De H. Schrift in de Orthodoxe Kerk. Pokrof. № 4, Amsterdam, 2006, p. 16-18. Амстердам

Киров, Димитър (2006) Глобализацията и Православната църква в светлината на Божието Откровение, сп. Мирна, София, 2006, кн. 27, с. 8-19. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044 София

Киров, Димитър (2006) Православното богословие на кирилица в обединена Европа (Църковно-исторически и културно-политически измерения). Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Ред. колегия: доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Кирил Кабакчиев, доц. д-р Мария Мъжлекова, гл. ас. Пенка Ковачева, гл. ас. Камен Димитров. Отговорен редактор: проф. д-р Ангел Давидов, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2006, с. 565-577. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6. гр. Велико Търново

Киров, Димитър (2006) Религиозното образование: един сериозен въпрос за решаване, сп. Мирна, София, 2006, кн. 26, с. 105-118. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044 София

Киров, Димитър (2006) Стремежът към християнско единство днес (В светлината на глобализацията). В сб.: Православието и светът днес – Шести конгрес на висшите православни богословски школи, София, 5-10 октомври 2004. Ред. колегия: проф. д-р Тотю Коев, доц. д-р Александър Омарчевски, гл. ас. д-р Павел Павлов, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Издателство „Омофор“, 2006, 319-334 с., Еngl. transl. pp. 335-349. Университетско издателство «Св. Климент Охридски» ISBN – 10: 954-07-2337-X ISBN – 13: 978-954-07-2337-2 Издателство „Омофор“ ISBN – 10: 954-9700-53-4 ISBN – 13: 978-954-9700-53-4 COBISS.BG-ID 1242664164 София

Киров, Пламен (2006) Президентската институция - проблеми и предизвикателства България в Европейския съюз. C., 2006, 27-52, – В: България в Европейския съюз. Cофия: ГорексПрес, ([С.: Вулкан]), Фондация Фридрихт Еберт, 2006, с. 27-52. ISBN 978-954-616-171-0; COBISS.BG-ID 1242679780 - 2006

Ковачева, Гергана (2006) Нидерландски език - самоучител в диалози Двумесечно научно-методическо списание "Чуждоезиково обучение", стр. 76-77

Ковачева, Гергана (2006) Трудности при усвояването на немски и нидерландски фразеологизми от български студенти Сборник доклади от Международна научна конференция "Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство"

Коева, Янка (2006) Die nonverbalen Elemente bei der Translation von verschiedensprachigen Fachtexten (am Beispiel von Bedienungsanleitungen im Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch. В: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. В. Търново: ПИК, 2006, с. 121-127. ISBN 954-736-142-2; 978-954-736-142-3, COBISS.BG-ID 1045500132.

Коева, Янка (2006) Übersetzungsverfahren bei Texten mit instruktiver Funktion für das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch (am Beispiel von Bedienungsanleitungen. В: “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта. 2006, с. 121-127. ISBN-10: 954-8324-98-9 COBISS.BG-ID 1045903588.

Козарекова-Иванова, Снежана (2006) Der verbale Ausdruck von Emotionen bei Deutsch als Fremdsprache-Lerner/inne/n: Zur Wahl des Korpus und des Analyseverfahrens Борисова, Багрелия / Белчева, Весела / Иванова, Милена / Ковачева, Гергана / Христова, Силвия: Езиковата политика на Европейския Съюз и европейското университетско пространство. Издателство Пик. Велик

Козарекова-Иванова, Снежана (2006) Езикови средства за изразяване на изненада, яд и радост в ежедневни разговори на студенти с чужд език немски Чакърова, Красимира / Черпокова, Светла: Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив 2004 и 2005 г. Издателство ИМН. Пловдив

Колев, Николай (2006) За трудностите на математическите задачи Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колев, Николай (2006) Проверка на знанията и уменията по логика на студентите първокурсници, изучаващи математически дисциплини „Математика, информатика и компютърни науки”, Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колева-Златева, Живка (2006) Адягаши Клара, Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Часть I. Этимологический справочник. Studies in Linguistics of the Volga-Region. Vol. II. Debrecen, 2005, 216 стр., H Studia Slavica. Vol. 51/1–2. 2006, 187–189.¬

Колева-Златева, Живка (2006) Българският език пред прага на европейското членство на България – предизвикателства, задължения, перспективи. - В: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско постранство. Отг. ред. Б. Борисова. Т. 1. В. Търново: Пик, 2006, 105–115. ISBN 978-954-736-142-3.

Колева-Златева, Живка (2006) К этимологии польск. gogółka (Типология как важный фактор в этимологических исследованиях). - Rozprawy komisji językowej. Łódzkie towarzystwo naukowe, 2006, 51, pp.154–165. Print ISSN 0076-0390. -

Колева-Златева, Живка (2006) О происхождении некоторых русских эмотивных названий человека. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, 2006, 20, с. 69–73. Print ISSN 1788-9502. -

Колева-Златева, Живка (2006) Об этимологии некоторых слов, указанных как неясные в Этимологическом словаре украинского языка. - Slavica, 2006, 35, pp. 31–48. Print ISSN 0583-5356.

Колева, Камелия (2006) "Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия" Педагогически алманах

Колева, Камелия (2006) "Моделирането като средство за формиране на понятието функция в обучението по математика" Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май

Колева, Камелия (2006) "Усъвършенстване на съдържанието и методите на професионална подготовка на бъдещите начални учители в обучението по математика" Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май

Константинов, Казимир (2006) Нежитъ идѣше от чръмнаго морѣ. В: Българска филологическа медиевистика. Сб. научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-гоишния му юбилей. Ред. Ангел Давидов. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, c. 99-108. ISBN 954-524-546-8 COBISS.BG-ID 1242745828

Константинов, Казимир (2006) Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст. В: Тангра : Сб. В чест на 70-год. на акад. Васил Гюзелев. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2006, с. 311-330. ISBN 978-954-07-2435-5 COBISS.BG-ID 1230538980

Константинов, Казимир (2006) Прѣложєниє кънигъ и гръцкият език в средновековна България (по епиграфски данни). В: Византия - Балканите - Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (= Studia Balkanica, 25). София: Институт по балканистика, 2006, с. 413-422. ISBN 978-954-91085-5-2 COBISS.BG-ID 1229309668

Константинова, Даниела (2006) "Българско-словашки разговорник" Плевен: Грамма, 2006, 448 с. ISBN 978-954-8805-74-2 COBISS.BG-ID 1226841572

Константинова, Даниела (2006) "Смехът в българската фразеология" Мост, Ниш: НУИ „Братство”, 2006, № 3–6, с. 157–164. ISSN 0580-0293 COBISS.BG-ID 1118225380 COBISS.SK-ID 122548748

Константинова, Даниела (2006) Irónia v bulharskej frazeológii STUDIA BALCANICA BOHEMO-SLOVACA. VI. (2), Ed. V. Stěpánek. Brno: Matice moravská, 2006, pp. 1033–1039 ISBN 80-86488-32-2

Костадинова, Даринка (2006) Укрепване на речевите възможности на децата – предпоставка за активизиране на социалната адаптивност за училище Сборник; Национална научно-практическа конференция по предучилищно възпитание „Заедно за изграждането на един свят, който децата ни заслужават“, Русе 14-16.06.2006 г..(стр. 208 - 212).

Костов, Станислав (2006) За отговорността на държавата за вреди, причинени от съдебни решения сп. Търговско право, № 2/2006, ISSN 0861-6892, 67-91

Костов, Станислав (2006) Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 от Договора за създаване на Европейската общност сп. Търговско право, № 5/2006, ISSN 0861-6892, 81-113

Костова, Людмила (2006) Malcolm Bradbury’s To the Hermitage: Fiction, History, and the East/West Divide. Trans. Internet Journal for Cultural Sciences 16 (2006), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISSN 1560-182X. Vienna, Austria

Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. Literacy, literature and liturgy in Bulgarian monasteries 9th to 10th c. // 5th International Hilandar Conference : Selected proceedings. I. : Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries /Мирољуб Jokoвић et al. Београд - Columbus : Рашка школа - Resource Center for Medieval Slavic Studies, Ohio State University, 2006, p. 145-164. ISBN 86-83337-24-3

Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. St Kliment of Ohrid and his monastery : Some more archaeology of the written evidence // Studia Balcanica. 25 : Византия, Балканите, Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова / Васил Гюзелев и др. София : Институт по балканистика, 2006, с. 593-605. ISBN 10: 954-91085-5-4

Костова, Росина (2006) Kostova,Rossina. ‘Bypassing Anchialos’: The West Black Sea coast in naval campaigns 11th to 12th c. // Тангра : Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев / Милияна Каймакамова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, с. 579-597. ISBN-10: 954-07-2435-X

Костова, Росина (2006) Костова, Росина. Манастирът “на Мостич” и въпросът за манастирите, основани от частни лица в България през Х в. // Известия на Археологическия институт. София : Археологическия институт с музей, 2006, XXXIX, с. 271-287. ISSN 0323-9535

Кръстева, Антония (2006) Training primary school teachers in the conditions of the bulgarian educational reality.In: Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes., 2006, Charles University in Praque. pp: 201. ISBN 80-7290-236-9 In: Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes., Charles University in Praque. pp: 201. ISBN 80-7290-236-9

Кръстева, Антония (2006) Гражданското образование в съвременното училище (примерна методика за организиране на обучението в правата на детето – VІІІ, ІХ, Х клас) (в съавторство). В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, Том 9, кн. 4, с. 7-31. ISSN 0204-6369 В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Том 9, кн. 4, с. 7-31.

Кръстева, Антония (2006) Деятельность в группе – альтернатива качественному обучению.В: Экологическое образование как условие устойчивого развития. 2006, Минск, с. 95. ISBN 985-6544-88-2 В: Экологическое образование как условие устойчивого развития. Минск, с. 95.

Кръстева, Антония (2006) Качество на образованието – реалности и перспективи. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, № 1-2, с. 49-58, ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1180870628 сп. Педагогически алманах, № 1-2, с. 49.

Кръстева, Антония (2006) Комуникативната компетентност като иманентна част от професионализма на педагога. – Начално училище, 2006, № 2, с. 3-17,ISSN 1310 0572 COBISS.BG-ID 1169720036 сп. Начално училище, № 2, с. 3.

Кръстева, Антония (2006) Научно-практическа конференция “Съвременни образователни технологии в средното училище”. – Педагогика, 2006, № 11, с. 108-110, ISSN 0861-3982 сп. Педагогика, № 11, с. 108.

Кръстева, Антония (2006) Обучаването на студентите со педагошка насока во контекстот на новите образовни стратегии. В сб.: 10-th Symposium for srort and physical education, 2006, Охрид, с. 246-250. ISSN 0350-3838246-250. В: 10-th Symposium for srort and physical education, Охрид.

Кръстева, Антония (2006) Творчеството в учителския труд. – Начално образование, № 3, 2006, с.14-20, ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1173618916 сп. Начално образование, № 3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бедността и децата. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер, 2006, 318 с. ISBN-10 954-775-646-X ISBN-13 978-954-775-646-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда В. Търново: Фабер, 2006, 300 с. ISBN-10 954-775-563-3 ISBN-13 978-954-775-563-5

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социалният педагог и учителят - партньори при личностното изграждане на ученика Педагогически алманах, 2004, 12(1-2), с. 7 - 16. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. Теоретични аспекти и методически насоки В. Търново: Фабер, 2006, 248 с. ISBN-10 954-775-642-7 ISBN-13 978-954-775-642-7

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическата работа в училище - мисия или необходимост В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция. СУ “Св. Кл. Охридски”. София: Веда Словена, 2006.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогически измерения на проблема “деца в неравностойно социално положение” В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. М. Георгиева, В. Петрова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 9(4), с. 201 – 236. ISSN 0204 – 6369

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Трафикът на деца - социалнопедагогически анализ Педагогика, 2006, XVI(2), с. 35 - 50. ISSN 0861 – 3982

Кънев, Николай (2006) Византийските кесари през IX-XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни. Античная древность и средние века, вып. 37, Екатеринбург, 2006, 164-190. ISSN 0320-4472; ISBN: 978-5-288-05225-5; ISBN: 5-7525-1593-9

Кънев, Николай (2006) Фландърски ли е латинският император Анри? Историкии. Юбилеен сборник по случай десет години от създаването на катедра “История” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, т. 1, Шумен, 2006 г., 53-59. ISBN-10: 954-577-346-4; ISBN-13: 978-954-577-346-4

Кънева, Виктория (2006) За факторите, които пораждат езикови лакуни Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, т. 2, изд. “ПИК”, Велико Търново, 2006, с. 642 – 650. ISBN-10: 954-736-142-2; ISBN-13: 978-954-736-142-3. COBISS.BG-ID - 1045500132.

Кънева, Виктория (2006) Место безэквивалентной лексики и лексических лакун в системе типов семантических соответствий Ежегодные лингвистические чтения, 3 декабря 2004 года (сборник докладов), УИ имени Святых Кирилла и Мефодия, В.-Тырново, 2006, с. 38-52. ISBN-10: 954-524-528-X; ISBN-13: 978-954-524-528-2; COBISS.BG-ID - 1046107620.

Кънева, Виктория (2006) Роль лингвистических факторов в появлении “белых пятен” при языковом сопоставлении /на материале болгарского, греческого и русского языков/ Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 5-8 апреля 2006, с. 307 – 313. ISBN 978-954-350-026-1. COBISS.BG-ID - 1244117732.

Кънева, Пенка (2006) Готовността за ограмотяване [на второкласниците в България] по английски език като чужд Педагогически алманах, 2006, том 14, кн.1, с. 133-149, Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1310-358X. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220.

Кънчева, Елена (2006) Кънчева, Е. Стратегия за успешна първа кариера я областта на спорта. уч. помагало,Велико Търново, 2006, изд. ЕТ "Йотов-48", ISBN 954-90543-4-9, В. Търново, 2006, изд. ЕТ "Йотов-48", ISBN 954-90543-4-9

Кънчева, Елена (2006) Кънчева, Елена. Модулно обучение по спортно катерене.сб. тр. МНК "Съвременни аспекти на спортното образование", В. Търново, 2006, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISBN 10:954-524-517-4,с. 176-180 В. Търново, 2006, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISBN 10:954-524-517-4

Кънчева, Елена (2006) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Лазаров, Иван (2006) Кратка история на българския народ. София, 2006.

Легкоступ, Пламен (2006) "Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание", София, сп. "Предучилищно възпитание", LIV, кн. 1, 2006, стр. 27-29, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1170001380 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 1, 2006;

Легкоступ, Пламен (2006) "Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация",София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006, стр. 54-68, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1173624548 София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006.

Легкоступ, Пламен (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process, (Margarita Todorova, Mariana Nikolova, Georgi Todorov), Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education, pp 151-159, ISBN 80-7290-236-9, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2006) Training primary school teachers in the new conditions of the Bulgarian educational reality, (Antonia Krasteva, Margarita Todorova, Georgi Todorov), Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes, Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education, pp 201-210, ISBN 80-7290-236-9, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2006) Дисертационен труд "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 388 стр. и 297 стр. с приложения, защитен успешно пред СНС по Педагогика при ВАК през септември 2006 г., за присъждане на научната степен Доктор на педагогическите науки. Предложена от Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Пед. фак. Кат. Предучилищна педагогика Защитена пред СНС по педагогика, 28.09.2006 Утвърдена от ВАК с прот. N 18-14/19.10.2006 COBISS.BG-ID 1242124004 СНС по Педагогика при ВАК

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Изложба "Международен пленер по живопис „Спинакер'06“, февруари 2006 Херцег Нови, Черна гора,

Легкоступ, Пламен (2006) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2006) Магия от цветове - учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрено от МОН, заповед №09-246/31.03.2006, София, издателство Анубис, 2006, 32 стр., ISBN-10: 954-426-685-2; ISBN-13:978-954-426-685-1; COBISS.BG-ID 1242851556 рецензент Юлия Георгиева издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2006) Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та - Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности, Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен, 2006, 66-105 стр, ISBN 954-8665-70-Х Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен

Легкоступ, Пламен (2006) Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I - IV клас, Електронен учебник, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Самостоятелна изложба живопис – галерия „Alteschule“, м. януари 2006 Клетвиц, Германия

Лечев, Велико (2006) Австро-Унгария и дунавският въпрос (август - декември 1914 г.) = [Austria-Hungary and the Danube issue (August-December 1914)]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly. Sofia : Bulg. Acad. of Sciences, 2006, N 1-2, S. 320-331 ISSN 0204-8906 (print). Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&page=1&doc=2 COBISS.BG-ID 1119695844. COBISS.BG-ID (на статията) 1174314724

Лечев, Велико (2006) Дневник на Дунавската част при Българския военноморски флот (август - декември 1916 г.). Велико Търново : Астарта, 2006, 136 с. ISBN 954-8324-85-7. COBISS.BG-ID 1045302500

Лечев, Велико (2006) Дунавската част при Българския военноморски флот във войната срещу Румъния (август-декември 1916 г.). - В: Сборник в чест на доцент д-р Минчо Минчев : Изследвания по случай 60 години от рождението му / Ред. кол. Стела Дерменджиева и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 33-50 ISBN 10: 954-524-498-4. ISBN 13: 978-954-524-498-8. COBISS.BG-ID 1046191844

Лечев, Велико (2006) От Прахово до Сулина : Българското корабоплаване по река Дунав 1915 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2006, 307 с. ISBN 954-8324-84-9. COBISS.BG-ID 1045302756

Лунгарова, Пепа (2006) Култът към Гениите в провинция Долна Мизия. В: Societas classica, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 131-140. ISBN-10: 954-524-508-5; ISBN-13: 978-954-524-508-4.

Маджаров, Георги (2006) Сравнителен междукултурен анализ на равнището на агресия и депресия при албански и български първокласници. – В: Психология и образование. Библиотека "Диоген", 2006, 1 (14), с. 141–152. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2006. Print ISSN 1314-2763 Велико Търново

Маздрашка-Михова, Фани (2006) Връзки с обществеността и медии в публичната комуникация на местната власт България в Европа – 2007, С., 2006;с. 505-510

Маздрашка-Михова, Фани (2006) За новия вестник “Янтра Днес” Янтра – седмичник за култура и просвета 1935 – 1937, Библиография, В. Търново 2006. с. 96-103

Малев, Людмил (2006) Митрополит Софроний Търновски (живот и църковно-обществена дейност), София, Болид, 2006, с. 224 ISBN 954-612-032-1 ISBN 978-954-612-039-7 COBISS.BG-ID 1243144676 София

Малев, Людмил (2006) Сблъсъкът Държава-Църква при избора на Търновски митрополит през 1935 г. – Известия на държавните архиви, 2006, кн.92, стр. 3-17, ISSN 0323-9780 COBISS.BG-ID 1173554404 София

Малев, Людмил (2006) Търновската митрополия и опазването на културно-историческото наследство в епархията през 50-те години на XX в. – В: Любен Прашков - реставратор и изкуствовед, София, М&К Дизайн, 2006, стр. 367-370, ISBN 978-954-524-514-5 ISBN 954-524-514-х COBISS.BG-ID 1242737892 София

Мандева, Марианна (2006) Алгоритмите в обучението на преразказване - една конструктивна възможност за играждане на речеви стратегии в ранна училищна възраст Начално образование : месечно списание, София, XLVI, 3 (2006), с. 37-43, ISSN 0204-4951

Мандева, Марианна (2006) Екипната учебна дейност - една възможност за модернизиране на обучението на преразказване в началните класове Четвърта есенна научна конференция на СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, "Подготовка на учители и социаелни педагози в навечерието на европейската интеграция

Мандева, Марианна (2006) Интерактивни методи на обучение в условията на родноезиковия образователен процес в I - IV клас Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище"

Мандева, Марианна (2006) Методика на обучението по български език и литература в началните класове - проблеми и перспективи. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 200 с.

Мандева, Марианна (2006) Теоретико-методически основи на комуникативно ориентираното обучение на преразказване в I-IV клас Трудове на ВТУ, Педагогически факултет, том 9, книга 4, 2005

Мандева, Марианна (2006) Формиращо оценяване в условията на обучението на преразказване в 1-4 клас Начално обазование бр.1

Мандова, Искра (2006) Циншъ хуанди – първият китайски император [Qinshi Huangdi - the first Chinese Emperor] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 274-279. ISBN 978-954-524-508-4 COBISS.BG-ID 1046186980

Манолакев, Христо (2006) Женският текст в руската литература на ХІХ век: между канона и литературната история. Междукултурната комуникация и руските литературни модели. (Межкультурная коммуникация и русские литературные модели). София, Форум „България – Русия”, 2006, с. 37-45. ISBN – 10: 954-9422-05-4; ISBN – 13: 978-954-9422-05-4. COBISS.BG-ID 1243224548

Манолакев, Христо (2006) Свидригайлов и Печорин. Свидригайлов и краят на „излишния човек”. 60 години руска филология в Софийския университет. Сборник научни статии. София, Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, 2006, с. 285-292. ISBN – 10: 954-07-2399-Х; ISBN – 13: 978-954-07-2399-0.COBISS.BG-ID 1242897124

Манчева-Али, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006

Маринов, Бранимир (2006) Семейни занимания с физически упражнения и спорт (анкетно проучване). Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», Велико Търново, 2006. (стр. 24-28) ISВN–10: 954-9689-35-2 ISВN-13: 978-954-9689-35-8

Маринов, Венцислав (2006) Участие в колективна изложба на галерия "SSG"-гр.София. гр.София галерия"SSG"

Маринов, Милен (2006) Архетип и индивидуалност сп. Философия, 1/2006, с. 41-44

Маринова, Виолетка (2006) Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия. Списание „Педагогически алманах”, Университетско издателство, ВТУ, Велико Търново, 2006, стр. 242-254. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180890852 ISSN 1310-358X Велико Търново

Маринова, Виолетка (2006) Возможности и реализация осуществления принципа преемственности в математическом образовании будущих учителей начальных классов, Наука и образавание, материалы Международной научной конференции, КГУ, Белово, Россия, 2006, стр. 484-488. ISBN 5-8353-0356-4 Белово, Русия

Маринова, Виолетка (2006) Математическо моделиране в обучението по математика – горен курс. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2006, стр. 233-241. ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1180892132 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2006) Моделирането като средство за формиране на понятието „функция” в обучението по математика, Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", изд. „Слово”, Велико Търново, 2006 стр. 293-297. Велико Търново

Маринова, Виолетка (2006) Особености в развитието на началния етап на обучението по математика в другите страни. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2006, стр. 222-232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180875748 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2006) Усъвършенстване на съдържанието и методите на професионална подготовка на бъдещите начални учители в обучението по математика, Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", изд. „Слово”, Велико Търново, 2006, стр. 285-288. Велико Търново

Маринова, Марина (2006) Контекстуално обусловеното включване на социалното време в медийния разказ: раждането на медийните митове Сб. от Международна научно-практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков, М. Димитров, П. Пенчев, Г. Стефанов, Д. Донева, Л. Георгиев. София: "ГорексПрес", 2006, с. 495-505. ISBN - 10: 954 - 616 - 170 -5. ISBN - 13: 978 - 954 - 616 - 170 -3

Маринова, Марина (2006) Публицистичният език - средство за реконструкция на историческото време Сб. от Четвърта национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2005 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 121-131. ISBN - 10: 954-524-553-0. ISBN - 13: 978-954-524-553-4

Маринова, Марина (2006) Телевизионният дискурс. Археология на знанието, несъперничещо на писания текст Сб. от Трета национална научна конференция с международно участие "Книгата и безкнижната цивилизация", София, 1 ноември 2005 г. Ред. П. Парижков. София: "За буквите - О писменехь", 2006, с. 412-424. ISBN - 10: 954-8887-19-3. ISBN - 13: 978-954-8887-19-9

Маринчев, Адриан (2006) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНИТЕ СИСТЕМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ”, ДОКЛАД НА ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ “БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА”

Марков, Иван (2006) Regional restructioning of agricultural production on the example of North-Central region for planning. Second international conference „Global changes and new challenges of 21st century”,22-23 april 2005, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2006. s.67-76. ISBN -10: 954-07-2346-9 ; ISBN -13: 978-954-07-23-46-4

Марков, Иван (2006) Регионалната конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново. В:Сб.“КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ на туристическите дестинации в Югоизточна Европа“ - The competitiveness of the tourist destinstions in Southeastern Europe. ‐ Варна: Славена, 2006. с. 43-59. ISBN 954‐579‐601‐4 .COBISS.BG-ID 1242361060

Марковска, Ангелина (2006) Психологическата война - средство за манипулация в разпадаща се Югославия. сп. Международни отношения.бр. XXXV, N 2, с. 117-127. Print ISSN 0324-1029, COBISS.BG-ID 1169946596

Марчева, Пенка (2006) По въпроса за музикалната интелигентност Българско музикознание, БАН - Институт по музикознание, 2006, ХХХ (1), с.67-80, ISSN: 0204-823X.- XXX, COBISS.BG-ID 1171041764

Матеев, Илиян (2006) България и Източна Азия Сборник: „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. съвет: доц.д-р Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Г.Стефанов, доц.д-р Д. Донева, доц.д-р Л.Георгиев. София: изд. „ГорексПрес”, 2006 г., стр. 40-47, ISBN-10: 954-616-170-5; ISBN-13: 978-954-616-170-3

Матеев, Илиян (2006) Ролята на Япония в Югоизточна Азия Сборник: „Световно стопанство и глобализация”, Част II, Икономически университет, Варна, 28-29 октомври 2005 г., Рец.: проф.д.и.н. П.Михайлов, доц.д-р Д.Иванова. Варна: Издателска къща „Стено”, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6, (COBISS.BG-ID 1242679012)

Матеева, Катя (2006) „Преводът в контекста на Глобализацията. Европа – Вавилонска кула” ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Матеева, Катя (2006) „Представяне на магистърската програма по Конферентен превод във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” Списание „Fréquences Francophones”

Матеева, Катя (2006) „Роля на езиковите и комуникативните умения при симултанния и консекутивния превод от и на френски език” ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Катедра „Чуждоезиково обучение”

Миланов, Росен (2006) "Преп. Паисий Величковски (1722 – 1794) – живот и дело" В: Сп. Духовна култура, 5 – 12, 2006, с. 63 – 85 – ISSN 0324-1173

Миланов, Росен (2006) "Св. Павлин Ноленски. Аскетически писма" (превод от латински с въведителна студия "Аскетическите възгледи на св. Павлин Ноленски според неговите писма": Росен Миланов) Руенски манастир, 2006

Миланов, Росен (2006) Един богословски поглед върху личността на исихаста св. Киприан, митрополит Киевски, Московски и на цяла Русия В: сб. Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски. Доклади от Международната научна конференция „Киприанови четения“ (Велико Търново, София – 15 – 16.09.2006) и Научно-богословската конференция „Св. Киприан Търновски“ – митрополит Московски (Москва – 30.09.2006). Ред. Н. Дончева-Панайотова, И. Харалампиев, П. Павлов, Р. Данкова, М. Пушкарова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 343 – 351. ISBN 978-954-524-641-8; COBISS.BG-ID - 1229190628

Милчева, Амелия (2006) „Реликвите на Константинопол и Граалът – повествование в проза, достоверност и многозначност” сп. „Проглас”, 2006, кн. 2, с. 130-137.ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Мингова, Анелия (2006) Българско гражданско процесуално право. С., Сиела; 8. доп. и прераб. изд., 1104 с. авт.: Ч. І, Гл. ІІ и ІІІ; Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ и ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ);

Мингова, Анелия (2006) Обучение по новия Граждански процесуален кодекс. С.: Национален институт по правосъдието. Библиотека НИП, 176 с. , № 2, 2008.

Минев, Тодор (2006) Общинска програма "Превенция на противообществените прояви и защита на децата от престъпни посегателства" Габрово: 2006 с.49 гр. Габрово

Минчев, Недко (2006) Анализ и оценка на факторите, подпомагащи създаването на регионални кластери от малки и средни предприятия. Социално-икономически анализи, 2006, 1(1), с. 165-199. Print ISSN: 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732

Минчев, Недко (2006) Особености на приобщаването на малките и средните предприятия към регионален кластер. Сб. от международна научно практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев и др. София: ГорексПрес 2006, с. 282-289. ISBN 978-954-616-170-3

Минчева, Иванка (2006) Връзката между аритметичните операции събиране и изваждане в началното обучение по математика. Сборник от четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция", Китен, 18 - 22 септември, 2006. Ред. М. Атанасова, А. Дяков. София: Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 261 – 267. ISBN 10:954-8510-97-9, ISBN 15:978-954-8510-97-4 София: Веда Словена – ЖГ, 2006

Минчева, Иванка (2006) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия в началното обучение по математика. - Педагогически алманах, 2006, XIV (1, 2). с. 255 - 262. ISSN 1310-358X Велико Търново, Педагогически алманах на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Мирославска, Виргиния (2006) Polskie nazwy własne. Ćwiczenia, 40 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. И. Канта, 2006

Михайлов, Димитър (2006) "Виждам поезията...". - В: Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Друк. Одеса, 2006, с. 145-146. ISBN 966-8149-85-8. COBISS.BG-ID 1116439012. В чужбина

Михайлов, Димитър (2006) Биография на Поезията. - В: Иван Динков. Лична карта. Лирика. ИК "Жанет 45". Пловдив, 2006, с.167-183. ISBN 978-954-491-254-3. COBISS.BG-ID 1046137060. У нас

Михайлов, Димитър (2006) Първата изложба на поета. - В: Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Друк. Одеса, 2006, с. 142-144. ISBN 966-8149-85-8. COBISS.BG-ID 1116439012. В чужбина

Михов, Милен (2006) Войните за национално обединение в историографията на бившата югославска република Македония – Епохи, № 1-2, 2006, 43-75. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Институтът за национално история в Скопие в политиката на югославска и бивша югославска република Македония – В: Сборник трудове. Дни на науката 2006 г. Велико Търново, 27-41. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Митовете в македонската историография – Алманах. Света гора. Ж, (№6), 2006, 428-456. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Писмо на Димитър Влахов до Лазар Колишевски за историята на ВМРО (обединена) – МПр., 2006, № 1, 109-122. София

Михов, Милен (2006) Политика в историята. Новата българска история и македонската историография 1944 – 2005 г. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 338 с. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Църкавата, революцията и войната – В: “Държава и църква – Църква и държава в българската история”. Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. С., 2006, 344-351. София

Михова, Маринела (2006) Върху проблема за стратегиите на обучение Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирик и Методий" Педагогически факултет, Т. 9, кн. 4 (2005). В. Търново: УИ " "Св. св. Кирик и Методий", 2006, с. 33-65, ISSN 0204-6369,

Мишев, Радослав (2006) Австро-Унгария и България във фазата на изострени национално-конфесионални борби в Европейска Турция 1905-1906 Историкии. Юбилеен сборник. Десет години специалност история в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Том 1, Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", ред. колегия: С. Танев, С. Витлянов, В. Бонева, Н. Неделчев, Шумен 2006, 399 с., . 137-160, ISBN - 10: 954-577-346-4; 13: 978-954-577-346-4

Мишев, Радослав (2006) Австро-Унгария и България във фазата на изострени национално-конфесионални борби в Европейска Турция през 1905–1906 г. // Bulg. hist. rev., Studia In Honorem Professoris Virginiae Paskaleva, София, БАН, ред. колегия: К.Косев, Р. Радкова, А. Димитров, Е.Вечева и др., 2006, № 1-2, 607 p.,p. 375-397. link: https://www.elsevier.com/search-results?guery=Bulgarian Historical Rewiew%2c Sofia% 2c 2006%2c 1- 2 8labels=alls page=/ ISSN 0204-8906

Мишев, Радослав (2006) Мисията на Фердинанд Максимилиан в Мексико 1864–1867. // Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев : Изсл. по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2006, c. 231-246. // Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев : Изсл. по случай 60 години от рождението му. В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",2006, ред. колегия: С. Дерменджиева, В. Лечев, П. Петков, 312 с., c. 231-246. ISBN 10:954-524-498-4; 13: 978-954-524-498-8

Младенов, Младен (2006) Младенов Младен изложба конкурс.".Награди за съвременно бъгарско изкуство" М-Тел София Шипка 6 следващо издание в Австрия Виена Кунстлер Хаус

Младенов, Младен (2006) Младенов Младен" Да го покажеш на мама " по повод изложба „Формата следва емоцията“от 7.03.-21.03. 2006 г.Шипка 6 2 ет. София Шипка 6 7.03.-21.03. 2006

Моллов, Тодор (2006) „Даже несоша книгы ты на Царю градоу” в Слово на Тълкувателя. (съвм. с Анчо Калоянов) Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-годишния му юбилей. /Отговорен редактор: Проф. д-р Ангел Давидов; Редакционна колегия: доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Кирил Кабакчиев, доц. д-р Мария Мъжлекова, гл. ас. Пенка Ковачева, гл. ас. Камен Димитров; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-8, с. 357-376

Моллов, Тодор (2006) ⁂Аврамова жертва; ⁂Братя оставят майка си без дял; ⁂Братя погубват сестрино либе; ⁂Дете от злато; ⁂Ерменлия-гидия; ⁂Мома сънува мъртвата си майка; ⁂Мома сънува мъртвия си брат; ⁂Мома тъкала чалма за царя; ⁂Момък не се отказва от вярата си; ⁂Откраднал агне за курбан на Гергьовден; ⁂Убива жена си заради мома-чакъмджийка. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) ⁂Аврамова жертва; ⁂Лазарова молитва; ⁂Мома прави служба на Петровден; ⁂Мома сънува мъртвата си майка; ⁂Мома тъкала чалма за царя; ⁂Откраднал агне за курбан на Гергьовден. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) ⁂Мома сънува трима ергени. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) ⁂Момък не се отказва от вярата си; ⁂Песни за Индже войвода; ⁂Песни за Панайот Хитов. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) ⁂Песни за Индже войвода; ⁂Песни за Панайот Хитов; ⁂Саафет и Йордан Стефанов; ⁂Хайдут Сидер и Черен Арап. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) ⁂Стар Димо разговаря с гората; ⁂Янка от балкан слязла; ⁂Янка разговаря с гората. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) Българска народна поезия. Лирика и епос. /Съст. Генчо Керемедчиев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-223-3; ISBN-13: 978-954-304-223-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/lirika_epos/index.html, 22.03.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 2. Хайдушки песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-236-5; ISBN-13: 978-954-304-236-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/2/index.html, 02.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 3. Исторически песни. /Съст. Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-262-4; ISBN-13: 978-954-304-262-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/3/index.html, 01.07.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 4. Митически песни. /Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-242-X; ISBN-13: 978-954-304-242-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/4/index.html, 30.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 6. Любовни песни. /Съст. Димитър Осинин, Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-249-7; ISBN-13: 978-954-304-249-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/6/index.html, 04.05.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 7. Семейно-битови песни. Съст. Димитър Осинин, Елена Огнянова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-263-2; ISBN-13: 978-954-304-263-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/7/index.html, 17.07.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 8. Трудово-поминъчни песни. Съст. Анастас Примовски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-265-9; ISBN-13: 978-954-304-265-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/8/index.html, 14.08.2006)

Моллов, Тодор (2006) Войнската задушница на Петровден през 895 г. и българският фолклор Етнология на пространството. Юбилеен международен научен симпозиум на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Самоков, 5-8 октомври, 2006 г.

Моллов, Тодор (2006) Даваш ли, даваш, Балканджи Йово... Исторически песенен фолклор. /Съст. Стоянка Бояджиева. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-214-4; ISBN-13: 978-954-304-214-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/ddbj/index.html, 07.02.2006)

Моллов, Тодор (2006) Занаятчийството в българските народни песни. /Съст. Георги Караславов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-261-6; ISBN-13: 978-954-304-261-6 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/karaslavov/index.htm, 16.06.2006)

Моллов, Тодор (2006) Индексът на забранените книги по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. (ркп. 263, Имп. Публ. б-ка, СПб.). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2006, № 12/85 (http://liternet.bg/publish/akaloianov/indexyt/indexyt.htm, 09.12.2006)

Моллов, Тодор (2006) Книга на народната лирика. От седенките и хората до семейните радости и неволи. /Съст. Божан Ангелов и Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-254-3; ISBN-13: 978-954-304-254-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/kniga/index.htm, 20.05.2006)

Моллов, Тодор (2006) Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. /Съст. Любен Каравелов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-200-4; ISBN-13: 978-954-304-200-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/karavelov/index.html, 15.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Рано преди слънце. Трудови народни песни. /Съст. Йордан Стубел. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-243-8; ISBN-13: 978-954-304-243-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/stubel/index.html, 24.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Родна китка. Отбор народни песни. /Съст. Беньо Цонев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-221-7; ISBN-13: 978-954-304-221-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/rodna_kitka/index.html, 07.03.2006)

Моллов, Тодор (2006) Русенската „Кървава сватба”. /Съст. Николай Ненов и Тодор Моллов. Под редакцията на Тодор Моллов. Първо издание (Авторски дял: Народни песни) . ЕИ „LiterNet”, Варна. 2006; ISBN-10: 954-304-213-6; ISBN-13: 978-954-304-213-5 - http://liternet.bg/folklor/sbornici/ruse/index.html, 21.02.2006

Моллов, Тодор (2006) Самодиви. Народни песни. /Съст. Емануил Попдимитров. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-257-8; ISBN-13: 978-954-304-257-9 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/samodivi/index.htm, 07.06.2006)

Моллов, Тодор (2006) Трем на българската народна историческа епика. От Момчила и Крали Марка до Караджата и Хаджи Димитра. Съст. Божан Ангелов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-264-0; ISBN-13: 978-954-304-264-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/trem/index.htm, 04.08.2006)

Моллов, Тодор (2006) Хайдут Сидер и Черен арап. Отбор български народни песни: празнични - битови - юначни. /Съст. Йо Данаилов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-222-5; ISBN-13: 978-954-304-222-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/danailov_kozlev/index.html, 28.02.2006)

Моллов, Тодор (2006) Юрдан Трифонов. Избрани студии. /Съст. Надя Данова, Николай Аретов. Ред. Надя Данова, Албена Вачева, Николай Аретов, Тодор Моллов Първо издание ЕИ „LiterNet”, Варна, 2006; ISBN-10: 954-304-252-7; ISBN-13: 978-954-304-252-4 (http://liternet.bg/publish17/iu_trifonov/izbrani/index.html, 26.05.2006)

Момов, Митко (2006) Автобиография зад решетки, доклад на национална кон ференция В: Морал и социализация на децата и младежите в България, Институт за философски изследвания, глава 6, § 7, с.278-287, БАН, СУ “Кл. Охридски ASBN 10:954775-676-1 ASBN 139789547756762

Монева, Стела (2006) Монева, Стела Stela Moneva НОВО УЧЕБНО ПОСОБИЕ ПО ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ (Кадеев В. И. История Древней Греции и Рима. Курс лекции. Харьков, 2006 г., 327 стр.) (Отзив) [NOVO UCHEBNO POSOBIE PO ISTORIYa NА STАRIYa SVYAT (Kadeev V. I. Istoriya Drevney Gretsii i Rima. Kurs lektsii. Harykov, 2006 g., 327 str.) (Otziv)]. [New School Textbook on the History of the Ancient World. In Bulgarian] Епохи: историческо списание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 14 ( 3–4)/ 2008, с. 169–172, Print ISSN 1310-2141 Online

Монева, Христина (2006) Moneva, H., M. Todorova, “Model of a heuristic knowledge organizing system for searching and classifying structured data”, E-Learning Conference-2006, Coimbra, Portugal Coimbra, Portugal

Мончев, Николай (2006) Антропогенизация на земите от долното течение на Искър 52 с., ISBN -10:954-524-520-4 ISBN 13:978-954-524-520-6 УИ ,,Св.св.Кирил и Методий,,,ВТ

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Eдно момче, което се страхува да порасне В: Сборник „Белезите на различието (какво научихме от децата, които растат без родители, и тези, които се грижат за тях)”, двуезично издание на френско-български обучителен проект „Да растеш без родители”, София, 2006, 187-190; Brachkova, M. Un garcon qui a peur de grandir, Sofia, 2006, 166-169. ISBN-10: 954-9397-08-4 ISBN-13: 978-954-9397-08-6

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 години, отглеждани и възпитавани в институция В сборник: Трудове на великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет. Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти). Том 10, Книга 4, 2005. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 185-211. ISSN 0204-6369

Мутафова, Красимира (2006) Павликянски селища в Централна Северна България в османски документи от ХVІ в. – В: Етнологията вчера, днес, утре. Изследвания, посветен на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 479–493. ISBN - 954-524-510-7; 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID - 1046063076. Велико Търново

Наама, Карим (2006) The Free Zones – A Form of Collaboration مجلة " علوم انسانية " ، السنة الثالثة ، العدد 28 ، مايو ، 2006 ، هولندا Online ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2006) The Future of Arab-European Relations 3rd International Conference, 11-14 Маy 2006, Bankya, Bulgaria. Association of South Eastern Europe Economic, pp.430-435. ISBN – 10: 954 – 23 – 0327 – 0, ISBN – 13 : 978 – 954 – 23 – 0327 – 5, Universities, D.A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov.

Наама, Карим (2006) The State of Information Technology in the Arab World Сп. Диалог, 2. 2006 г. СА "Д.А.Ценов", стр. 51- 68. Online ISSN 1311-9206

Наама, Карим (2006) Арабска Република Египет (Социално-икономически обзор) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, стр. 144. ISBN - 10:954-524-554-9. ISBN - 13:978-954-524-554-1 (Cobiss. BG-ID 1243614948).

Налбантова, Елена (2006) Одеса - градът на носталгията или визията за България в „Денница“ на Васил Априлов. Ел. сп. LiterNet, 13.03.2006, № 3 (76). ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2006) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. ISBN 966-8149-85-8 Одесса

Налбантова, Елена (2006) Одеса в българската история и литература на ХІХ век. Одеса: Друк, 2006, 216 с. ISBN 966-8149-88-2 COBISS.BG-ID - 1116456676 Одеса: Друк, 2006, 216 с. ISBN 966-8149-88-2 COBISS.BG-ID - 1116456676

Налбантова, Елена (2006) Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността Българите в Северното Причерноморие : изследвания и материали. – Одеса : Друк, 2006 . – Т. 9. – С. 331–346. ISBN 966-2907-13-0

Налбантова, Елена (2006) Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността. – В: Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса: Друк, 2006, 182 с., с. 66-84. Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса: Друк, 2006, 182 с., с. 66-84. ISBN 966-8149-85-8 COBISS.BG-ID - 1116439012

Налбантова, Елена (2006) Три етюда върху българската бесарабска поезия (Нико Стоянов, Михайл Бъчваров, Владимир Калоянов). – В: Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8 Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8

Налбантова, Елена (2006) Търновското училище за елински науки. Алманах „Света гора“, бр. Ж, с. 415– 427. ISSN (print) 1311-0209

Начева-Маркова, Нина (2006) „Интеграцията – актуален принцип в методическата система на проф. Иван Пеев при обучението по солфеж” Годишник том ІV, ЮЗУ „Неофит Рилски”, дб. Доклади изнесени на международна научна конференция „Национални култури и европейска единтичност”, Благоевград, 2006, стр.142-144

Начева-Маркова, Нина (2006) „Новаторските идеи на професор Иван Пеев по проблемите на масовото музикално възпитание и преустройството на училищното обучение” Педагогическия алманах, 2006 , кн. 1-2, Университетко издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 59-86, ISSN 1310-358X

Начева-Маркова, Нина (2006) „Съвременни аспекти в методическата система на проф. Иван Пеев при солфежното обучение на предучилищните педагози” Сб. Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 130-135

Недева, Бойка (2006) ”Неологизми в португалския и българския език, отразяващи присъединяването ни към Европейския Съюз” -В: Езиковата политика на Европейския съюз и Европейското университетско пространство, 5-7 окт. 2005, изд. „ПИК”, В. Търново. ISBN: 10: 954-736-142-2, с. 83-104.

Николов, Николай (2006) Увод в програмирането на С++ (ръководство за упражнения) Издателство "Фабер", В.Търново

Николова, Анета (2006) Литургические и паралитургические прото-сюжеты в древнерусской литературе (к проблеме понимания и герменевтики средневекового текста) Проблема текста в гуманитарных исследованиях. Материалы научной конференции 16–17 июня 2006 года. М., МГУ, 2006, с.348–350. – ISBN 5-902121-09-4. eLIBRARY ID: 9253486

Николова, Анета (2006) Поклонението пред мощите на св. Петка и св. Филотея (още за похвалите на Евтимий Търновски и Йоасаф Бдински) Търновска книжовна школа. Т. 8. Велико Търново, 2006, с. 137–146 (в съавт.). – ISBN 954-524-339-2 (Т8);

Николова, Галина (2006) "За живописното богатство на църквата "Св. Георги" във Велико Търново" Дни на науката 2006. Сборник трудове на Съюза на научните работници в България, клон Велико Търново (участие в научна конференция, V. 2006 г.)

Николова, Галина (2006) "Интерпретация на сцената "Древо Иесеево" от църквата "Св. Димитър" в Арбанаси" Свидетелство на Църквата и обществените очаквания. Сборник ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (участие в научна конференция, ХІ. 2006 г.)

Николова, Илияна (2006) Дисертационен труд на тема: Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до наши дни - Велико Търново 2006 -

Николова, Марияна (2006) Professionals Profiles as Users of Information and Communication Technologies International conference “New Schooling Through Citizenship Practice: Contents and Process”, Granada, 2006 , (227-234), ISBN 978-954-775-711-0

Николова, Марияна (2006) Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006, (IV 116-122), ISBN (10) 973-690-539-Х

Николова, Марияна (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process International conference - Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmers, Granada, 2006, (151-159), ISBN 80-7290-236-9

Николова, Марияна (2006) Алгоритмизация на обучението по Информационни технологии в училище. Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, Издателство „Слово”, В.Търново, 2006 г. (440-446).

Николова, Марияна (2006) Информационни технологии V-VIII клас, учебно пособие за учители Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2006 г., ISBN 978-954-524-536-7.

Николова, Марияна (2006) Специфика и проблеми при изучаване на модул “Операционни системи” в задължителната общообразователна подготовка по “Информатика” в училище Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Издателство „Слово”, В.Търново, 2006, (447-452).

Николова, Тодорка (2006) Домашна техника и икономика - учебник V клас Издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2006) Книга за учителя по "Домашна техника и икономика" - V клас. издателство "Бит и техника", Варна

Нунев, Йосиф (2006) Access of Ethnic Minorities in Bulgaria to University Edication and Science. - In: Science policy and human resources development in South-Eastern Europe in the context of European integration. Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture. ASO – Ljubljana/Sofia, 2006, p. 253 – 257, ISBN 3-85224-132-4 Австрия

Нунев, Йосиф (2006) За образованието в САЩ. - В: Бюлетин за партньори. Изд. на Корпус на мира на САЩ – България. Година 2, бр. 5/15.12.2006 и година 3, бр. 6/01.03.2007 (пролет). София

Нунев, Йосиф (2006) Ромите и процесът на десегрегация в образованието. София: Куна, 2006. – 189 с., ISBN 954-91621-2-5; ISBN 978-954-91621-2-7; COBISS.BG-ID 1290298340 София

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. (2006) Към историята на психологията като общообразователна дисциплина във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Философски факултет, том 7, книга 3, за 2005 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 143 – 159. Велико Търново

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. (2006) Хуманистичната психология. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 2006. 189 с. ISBN-10: 954-524-544-1; ISBN-13: 978-954-524-544-2 COBISS.BG-ID - 1242659300 Велико Търново

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. Д. (2006) Представления болгарских ученых о роли С. Л. Рубинштейна в истории российской психологии, сб. Образ Российской психологии в регионах страны и в мире, под ред. А. А. Алексапольского, И. С. Кострикиной, А. В. Юревича, Издательство „Институт психологии РАН”, Москва, с. 27 - 31. Москва

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. Д. (2006) Роль символа в когнитивном развитии ребенка (Л. С. Выготский и А. Валлон), Актуальные проблемы теоретической и практической психологии в свете идей Л. С. Выготского (к 110-летию со Дня рождения ученого 1896 - 2006); материалы Международной научно-практической конференции, Минск 16 – 18 ноября 2006 г., БГУ имени М. Танка, редкол. Л. А. Кандыбович и др., Л. Н. Рожина /науч. ред./, Минск, 2006. Минск

Няголова, Наталия (2006) “Зад кулисите” на Чеховия драматургичен текст. Ю. В. Доманский “Вариативность драматургии А. П. Чехова” “Проглас”, кн. 2, 2006, В. Търново, с. 153 – 157.

Няголова, Наталия (2006) “Заколдованные места” Гоголя и Чехова (семантические параллели «баштан» - «вишневый сад») «Мир романтизма», ТверГУ, Тверь, 2006, с. 209-218.

Няголова, Наталия (2006) “Ужасно жарко в России...” (За една група мотиви в драматургията на А.П.Чехов) “Филологический сборник””, съвм. изд. на ВТУ и ТверГУ, В. Търново – Тверь, 2006, с. 139 –144.

Няголова, Наталия (2006) Дискредитация эпического сюжета в поэзии Вл. Высоцкого Книжевност и история. VIII. Транспозициjа историjских догаћаjа и личности у епскоj песми, спеву и епу , Нишки университет, Ниш, 2006, с. 127 – 138.

Няголова, Наталия (2006) Религиозно – мифологический сюжет трагедии “Смольяне в 1611 году” князя А. А. Шаховского Смоленск и Гнездово в истории славянского мира, под ред. В. А. Шулякого и др., Издательство СмолГУ, Смоленск, 2006, с. 237 – 242.

Няголова, Наталия