Публикации за 2006


Авгинова-Николова, Емилия (2006) "За превода на разказа на Йоргос Йоану „До къщата на Кемал" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2006) "Използване на интерактивни и мултимедийни средства в обучението по новогръцки език" Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, В. Търново

Аврамова, Галина (2006) “Approfondire l’italiano”

Аврамова, Галина (2006) Българско-италиански бизнес разговорник

Аврамова, Галина (2006) Европейски предизвикателства пред обучението по специализиран превод на италиански език във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Международна научна конференция “Европейската езикова политика и европейското университетско пространство"

Агаларева, Маринела (2006) Геоморфоложко развитие на региона между долините на реките Осъм, Янтра и Росица Велико Търново

Александров, Олег (2006) За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 141-149 ISBN 978-954-524-508-4

Александрова, Силвия (2006) САЩ и ООН – предизвикателствата на промените Сборник в чест на доц. д-р М. Минчев, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 300-309, ISBN-10: 954-524-498-4; ISBN-13: 978-954-524-498-8.

Алексиева, Милена (2006) Алексиева, Милена. Анализ на игрови показатели на състезателки от женски баскетболен клуб. 2006, сп. Спорт и наука от Научна конференция "Актуални проблеми на спортната тренировка" 17 май 2006, бр. 2, София, с. 98-108 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука от Научна конференция "Актуални проблеми на спортната тренировка" 17 май 2006, бр. 2, София, с. 98-108 ISSN 1310-3393

Алексиева, Милена (2006) Алексиева, Милена. Установяване на моментната физическа дееспособност на ученици от ІІІ клас, В. Търново: “Бойка” 2006 ”Сб. Физическото възпитание в нашето съвремие” с. 17-24 ISBN 978-954-9689-35-8 В. Търново: “Бойка” 2006 ”Сб. Физическото възпитание в нашето съвремие” с. 17-24 ISBN 978-954-9689-35-8

Алексиева, Милена (2006) Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по “Подвижни и спортноподготвителни игри” сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 134-138 ISBN 978-954-524-517-6 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 134-138 ISBN 978-954-524-517-6

Андреев, Андрей (2006) Ролята на православната и славянската идеи за формирането на понятията “стари“ и “млади.“ Годишник: “Млади“ и “стари“ в Българското Възраждане. Пловдив, 2006. Пловдив

Андреев, Андрей (2006) Славянските комитети, руската политика и България през втората половина на XIX век. Епохи, кн. 3 – 4, В. Търново, 2006. В. Търново

Андреев, Андрей (2006) Левият разкол в Руската православна църква през първата половина на XX век. Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. В. Търново, 2006. В. Търново

Андреев, Андрей (2006) Втората световна война и Руската православна църква. Modern History. БашГУ, 2006. Уфа, БашГУ, РФ.

Андреев, Андрей (2006) Руската православна църква през първата половина на ХХ век. В. Търново, 2006. В. Търново

Андреева, Десислава (2006) „НИЕ, МЕДИИТЕ” и началото на гражданската журналистика (Dan Gillmor ‘We The Media: Grassroots Journalism By the People, For the People’). Издател, г.VІІІ, № 3-4, 2006, с. 64 – 73.

Андреева, Десислава (2006) България пред Европа – 130 години по-рано (Медийната рецепция на една отложена среща). България в Европа – 2007. Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г.С., 2006, с. 475 – 483. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 03.01.2007, № 1 (86), Available from: http://www.liternet.bg/publish11/d_andreeva/bylgariia.htm>

Андреева, Десислава (2006) Два народни обичая, описани в мемоарите на Пандели Кисимов. Етнологията вчера, днес и утре (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2006, с. 137 – 159. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.11.2007, № 11 (96) Available from: http://liternet.bg/publish11/d_andreeva/dva.htm

Андреева, Десислава (2006) Криминалната новина в един български възрожденски вестник. Библиотеки, четене, комуникации. Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга. Четвърта Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2005 г., В. Търново. В. Търново, 2006, с. 204 – 221.

Андреева, Десислава (2006) Портрети на книгата – в огледалото на Интернет. Книгата и „безкнижната” цивилизация. Трета национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2005 г., С. 2006, с. 144-156. Виж също в Електронно списание LiterNet, 31.07.2006, № 7 (80) Available from:

Анчев, Стефан (2006) Балканите - начин на употреба 1918 - 1938 г. част първа Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий" В. Търново, 2006

Анчев, Стефан (2006) Народните будители и страхът Отказ за публикуване в "Монитор" и "Атака"

Анчева, Антоанета (2006) Леонардо и Пикасо – творчески аспекти на две епохи УИ "Св.св. Кирил и Методий”, 2006, 230 с. ISBN-10: 954-524-531-X ISBN-13: 978-954-524-531-2

Аркадиев, Димитър (2006) "Българско присъствие" в европейските страни, отразено при преброяванията на населението в началото на 21-ви век Сб. България в Европа - 2007, с. 391-396, С., ГорексПрес, 2006, ISBN: 954-616-170-5; 978-954-616-170-3.

Аркадиев, Димитър (2006) STUDYING OF EMIGRATION/IMMIGRATION IN SOUTH EASTERN EUROPE COUNTRIES USING THE CENSUSES OF POPULATION IN THE BEGIN OF 21-ST SENTURY In: Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe, Bankya, 2006, pp. 163-172. ISBN: 954-23-0327-0; 978-954-23-0327-5.

Аркадиев, Димитър (2006) ИЗУЧАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ ПРИ ПРЕБРОЯВАНИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ (1992 И 2001 г.) Сп. Население, София, БАН - Център за изследване на населението, 2006, кн. 3-4, с.3-18. ISSN: 0205-0617.

Аркадиев, Димитър (2006) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в света - традиция и съвременен подход Сп. Статистика, София, НСИ, 2006, кн.2, с.3-27. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2006) ТЕНДЕНЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕТО ВЪВ ВЪЗРАСТОВИЯ СЪСТАВ НА ОСНОВНИТЕ ЕТНОСИ В БЪЛГАРИЯ Сб. Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики, София, Център за изследване на населението при БАН, 2006, с.143-156. ISBN: 954-91728-2-1; 978-954-91728-2-9.

Баланов, Йордан (2006) Заместване на управителния съвет от управителя като орган за управление на сдружение по ЗЮЛНЦ Съвременно право, 2006, №5

Бело, Раки (2006) Бело, Раки. Значението на Битолския конгрес за азбуката на албанския език. – В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново, 2006, 599-603. -Велико Търново.

Белчева, Весела (2006) Interkulturelles Lernen und Fremdverstehen im Fremdsprachenunterricht Trans-Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 16. Nr., Mai 2006. http://www.inst.at/trans/16Nr/14_6/beltscheva16.htm, ISSN 1560-182X

Белчева, Весела (2006) Диагностика на готовността на учениците за работа с приказки в обучението по немски като чужд език (III-IV клас) Сп. Чуждоезиково обучение, кн.1,42-50, ISSN 0205-1834

Белчева, Весела (2006) Диалогът между културите в съвременното чуждоезиково обучение (посредническата роля на приказките) Сб. “Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство”(т. 2). Велико Търново: Издателство "ПИК", 448-456, ISBN-13: 978-954-736-142-3

Белчева, Весела (2006) За “срещата между културите” в ранното чуждоезиково обучение Начално училище, кн. 3,28-32, ISSN 1310 0572

Бонджолов, Христо (2006) „Пътят назад към дома – сън за щастие” Традиционална естетска култура. Естетска димензиjа куће. Ниш, 2006. Стр. 27-34. ISBN 978-86-7025-424-4.

Бонджолова, Валентина (2006) За някои чуждоезикови елементи в съвременното оказионално словопроизводство Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София 28-29 юни 2005). Доклади. С., 2006, с. 308-313. ISBN-10: 954-8329-83-2; ISBN-13: 978-954-8329-83-5.

Бонджолова, Валентина (2006) Значение и употреба на предлога "ала" в съвременния български език Филологический сборник. Тверь-Велико Тырново. 2006. Вып. І, 93-98. ISBN 5-900971-56-2

Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство Велико Търново

Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор") Велико Търново

Бонова, Станка (2006) Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс Проглас кн. 1, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново 2006, ISSN 0861 7902, с. 33

Бонова, Станка (2006) Фразеологични единици в българския и в полския език, свързани с християнството

Бораджиева, Елена (2006) Shaping the Leader out of the Future Officer. in: Proceedings of the 42-th International Applied Military Psychology Symposium, Berlin, 2006, р.8-13 (CD) www.intestcom.org/.../Testing+in+the+military.php Берлин,Германия

Бораджиева, Елена (2006) Динамика на мотивацията за постижения при студенти от специалност Педагогика на обучението по физическото възпитание. В Списание “Спорт и наука”, № 5-6, 2006, с.112 - 117, ISSN 1310-3393 София

Бораджиева, Елена (2006) Стратегия за създаване на система за подбор на кадри в армията. Списание “Военен журнал”, 2006, бр.2, с. 47-50, ISSN 0861-7392 София

Бочева, Стефка (2006) Фолклорът в българската клавирна миниатюра сп. "Педагогически алманах" изд. ВТУ,бр.1-2, 2006г.

Братанова, Боряна (2006) Between Cognition and Cultural Discourse: A Liminal Approach to Causation in Language. –In: TRANS No. 16 / 2005 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). Vienna ISSN 1560-182X [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Будева, Соня (2006) Будева, С., Мнението на българина за новия тип европейска здравна система или по пътя от “Семашко” до “Бисмарк”, сб. “България в Европа – 2007”, изд.”Горекспрес”, София, 2006, с.397-410 Изд.”Горекспрес”, София

Бузов, Вихрен (2006) "Теория на рационалните решения и праксиология" “Философия и праксиология”, Библиотека “Диоген”, (съст. М. Минчев), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.51-71;

Бузов, Вихрен (2006) В защита на модела на нормите Сб. “Истина и справедливост в наказателния процес, (Съст. Б. Велчев), УИ “Св. Климент Охридски”, с.74-85;

Бузов, Вихрен (2006) ЗА ЛОГИЧЕСКАТА КОРЕКТНОСТ НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА НА СВ. ТОМА ОТ АКВИНО Сб. “Ars и Scientia през Средновековието”, Сборник от научна конференция, (съст. Н. Божилова), “Одри”, с.141-153;

Бузов, Вихрен (2006) Светът на нормите: философско-логическо изследване Издателство "Одри", Враца, 174 страници, ISBN 9549904482

Бузов, Вихрен (2006) Толерантността на балканските общества [Tolerance in Balkan Societies] Геокултура развоjа и култура мира на Балкану (етничка и религиjска позадина [The Geoculture of Development and the Culture of Peace in the Balkans (Ethnic and religious Background)], Faculty of Philosophy, University of Nis, s. 173-179 (in Bulgarian)

Бузов, Вихрен (2006) Философията на математиката - проблеми и перспективи "Математика, информатика и компютърни науки", Научно-приложна конференция, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 12-13.05.2006, "Слово", с.232-236;

Булева-Петрова, Марияна (2006) Изтъкната пианистка и клавирна педагожка. 90 години от рождението на проф. Мара Петкова Музикални хоризонти № 10, 35-37

Булева-Петрова, Марияна (2006) Писмени упражнения по хармония. Част ІІ - Хроматика ВТ

Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии (Письмо 2) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13383

Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии.(Письмо 1) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13375

Булева-Петрова, Марияна (2006) Стилистични особености на хармоничната система при Хайдн, Моцарт и Бетовен. Експериментално изследване върху образци на сонатно Аllegro в клавирните сонати. сб. Творческият свят на Пенчо Стоянов, ISBN 9549835561, 9789549835564, с. 103-112

Булева-Петрова, Марияна (2006) Хармонията като онтологично основание /върху текстове от Платоновите диалози/ Нови идеи в музикознанието 2006, 59-79. ISBN -10: 954-91437-8-3; ISBN – 13: 978-954-91437- 8-2

Булева-Петрова, Марияна (2006) Что же такое гармония www.a3d

Бурнева, Николина (2006) Deutsch als Fachsprache(n) an bulgarischen Hochschulen. Hiltraud, Casper-Hehne; Annegret, Middeke; Uwe, Koreik (Hrsg.) Die Neustrukturierung von Studiengängen "Deutsch als Fremdsprache" – Probleme und Perspektiven. Universitätsverlag Göttingen, 2006, 237-252.

Буров, Стоян (2006) Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език. Проглас (Велико Търново), ХV, 2006, № 1, стр. 5-19.

Буров, Стоян (2006) Към българската граматична историография. Български граматики през 30-те и 40-те години на ХХ век. // Хр. Станева, П. Радева, А. Гецов (ред.). Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университет¬ско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, стр. 35-62.

Буров, Стоян (2006) Лингвокултурология и чуждоезиково образование (За ролята на усвояването на чуждата лингвокултурна система в обучението по чужди езици). // Б. Борисова (отг. ред.). Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Сборник с научни доклади от международна конференция. Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Втори том. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 2006, стр. 402-408.

Буров, Стоян (2006) Теорията на категоризацията и именните класификации в граматиката (Опит за типологична характеристика).// Е. Н. Брызгалова (отв. ред.). Филологический сборник. Выпуск І. Тверь – Велико Тырново, 2006, стр. 105-110.

Буров, Стоян (2006) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2006. 264 стр. (13. изд.)

Бурова, Пенка (2006) Говоренето в телевизионното шоу “Биг брадър”. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново, 2006, с. 107 – 120.

Бурова, Пенка (2006) Какво се случва в българския език? Светът на речника. Светът в речника. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. дфн Емилия Пернишка. В. Търново, 2006, с. 62 - 68.

Бурова, Пенка (2006) Пълни и съкратени структури в чуждия език – как да ги преподаваме? Чуждоезиково обучение, 2006, кн. 4, с. 36 – 50.

Буюклиева, Стефка (2006) Classification of optimal binary self-orthogonal codes (with Iliya Bouyukliev, T. Aaron Gulliver and Patric Östergård) J. Combin. Math. & Combin. Comput., vol. 59, pp. 33-87

Буюклиева, Стефка (2006) New constructions of optimal self-dual binary codes of length 54 Designs, Codes and Cryptography, vol.41, pp. 101-109. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2006) The automorphism group of a binary self-dual doubly-even [72,36,16] code is solvable (with E.A. O’Brien and Wolfgang Willems) IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2006) Самодуални кодове над комутативни пръстени с 4 елемента Научно-приложна конференция "Математика, информатика и компютърни науки", В.Търново

Василева, Радка (2006) Vassileva, Rada et al.: Sprachökonomie im Deutschen und Bulgarischen und ihre Behandlung im Fremdsprachenunterricht. Rada Vassileva, Tanja Ratscheva.//The language policy of the EU and European university education./B. Borisova et al. Veliko Turnovo: PIC Verlag, 2006, Bd. 2. S. 582-592. ISBN:10: 954-736-142-2; ISBN:13: 978-954-736-142-3.

Василева, Радка (2006) Василева, Рада: Герике, Лотар/Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век (продължение от бр.6 „Е“). В: С. Василев и др.: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, бр. 7 („Ж“). В Търново: изд. „Фабер“, с. 380-392. ISSN 1311-0209.

Василева, Радка (2006) Василева, Рада: Критичен преглед на изследванията на един тип устойчиви глаголно-именни словосъчетания в българския език.//Проглас. Филологическо списание. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, кн. 2, с. 26-46. ISSN 0861 7902.

Василева, Радка (2006) Василева, Рада: Харалампиев, Иван: Die Zukunft der bulgarischen Sprache aus historischer Sicht (резюме). В: Иван Харалампиев: Бъдещето на българския език от историческо гледище. The Future of Bulgarian Language from Historical Point of View. Die Zukunft der bulgarischen Sprache aus historischer Sicht. В. Търново: „Фабер“, с. 271-308. ISBN 10: 954-775-594-3, ISBN 13: 978-954-775-594-9.

Велев, Георги (2006) От проблем към проблем В. Търново, изд. FABER

Великова, Силвия (2006) The European dimension in initial English language teacher education in Bulgaria The Language Policy of the EU and European University Education, Veliko Turnovo 5 - 7 October 2005, Conference Proceedings, Vol. 1, 195-201, ISBN-10: 9547361422; ISBN 13: 9789547361423.

Великова, Силвия (2006) Европейско портфолио за бъдещи учители по езици - Грац 2006 сп. "Чуждоезиково обучение", МОН, 5, стр. 75-77

Великова, Силвия (2006) Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България: оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 6, 2006, стр. 34-51 ISSN 0205 - 1834 (авторски колектив)

Велинов, Стефан (2006) Велинов, Стефан. Още за творческите умения, вложени в Рафаиловия кръст: Конструктивни, технологични и композиционни аспекти// ЛЮБЕН ПРАШКОВ- реставратор и изкуствовед: Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков, проведена във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 14 – 15 декември 2001 г. / Редактор Миглена Прашкова. –ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: печат ЮПИ, София, 2006 г., (с. 136 – 144). ISBN – 10:954-524-514-x 13:978-954-524-514-5

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 454. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Железният светилник. Поглед към персонажи от „втория ред“. // Литературни анализи. 12 клас. - В. Търново: Абагар, 2006, (с. 127-142). ISBN 10:954-427-672-6.; ISBN 13:978-954-427-672-0. Литературни анализи. 12 клас. - В. Търново: Абагар, 2006, (с. 127-142). ISBN 10:954-427-672-6.; ISBN 13:978-954-427-672-0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. На фокус - най-новата ни литература. // Литературен вестник - София, 2006, бр. 42, (с. 5). ; LiterNet, Рубр. Културни новини, 12 дек. 2006. Литературен вестник - София, 2006, бр. 42, (с. 5). ; LiterNet, Рубр. Културни новини, 12 дек. 2006.

Велчев, Борис (2006) Препоръки за усъвършенстване на наказателноправната уредба, посветена на паметниците на културата сб. „Правна уредба на културното наследство в България и ЕС”, 2006 г., с. 127-130, ISBN 9549132269

Видиновски, Милен (2006) Ролята на силата в катеренето Сборник Трудове на ВТУ

Владов, Владимир (2006) Гръкоезични извори за елинското образование в Търново от края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237-244. ISBN 978-954-524-508-4

Владов, Владимир (2006) Новогръцкият език в контекста на езиковата политика на ЕС // Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. Т. І / Доц. д-р Багрелия Борисова. – В. Търново : ПИК, 2006, с. 51-63. ISBN: 978-954-736-142-3

Влайков, Светлозар (2006) The Bulgarian Folklore dance and songs in education of foreign students in courses of Bulgarian language and culture. 36th World Congres C.i.O.F.F. Cultural Conference, В. Търново, 2006. У нас

Влайков, Светлозар (2006) Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Сп. „Проглас”, В. Търново, 2007, кн.1, ISSN 0861 7902 У нас

Върбанов, Златко (2006) "Some new results for additive self-dual codes over GF(4)" In Book of Abstracts on 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, June 26-29, 2006, Varna, Bulgaria, pp.18-19, ISBN 978-954-8986-21-2

Върбанов, Златко (2006) "Some results for identification for sources and its extension to liar models" Proceedings of Dagstuhl Seminar 06201 "Combinatorial and Algorithmic Foundations of Pattern and Association Discovery", Dagstuhl, Germany, May 14-19, 2006, electronic copy: http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2006/782/pdf/06201.VarbanovZlatko.ExtAbstract.782.pdf

Върбанов, Златко (2006) New results for additive self-dual Type II codes over GF(4) Book of Abstracts for Annual Workshop "Coding Theory and Applications", Blagoevgrad, Bulgaria, 2006, p.24, ISBN 978-954-680-445-7

Върбанов, Златко (2006) Some results for identification for sources Book of Abstracts of the International Conference "Pioneers of Bulgarian Mathematics", Sofia, July 8-10, 2006, pp.137-138

Върбанова, Маргарита (2006) За методиката на елементарните аритметични операции в обучението по математика в началното училище. - В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на на европейската интеграция, “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София, 2006, сс. 2246-250. ISBN 954-8510-87-1

Вътова, Мирослава (2006) Представата за денонощието според българския език (от гледна точка на теорията за когнитивната метафора). // Сб. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей, с. 218–226 Велико Търново

Вътова, Мирослава (2006) Представи за време в българския език (въз основа на теорията за когнитивната метафора). // Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация. Сборник с доклади от Шестата национална студентска научна конференция по балканистика. Велико Търново, 16-18 май 2005 г., с. 185–200 Велико Търново

Гавазова, Невена (2006) Атонската агиография през ХІV век и традицията на исихазма в Житие на св. Григорий Синаит от патр. Калист. Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, Велико Търново, 579-590, ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6.

Гайдова, Радка (2006) Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности в предучилищна възраст.В. Търново. изд. Слово, с.126, 2006, ISBN 10: 954-439-855-4, ISBN 13: 978-954-439-855-2 Слово, В. Търново, 2006

Гайдова, Радка (2006) Подход за ориентиране на формите за педагогическо взеимодействие в обучението по конструиране в предучилищна възраст. Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", 2006

Гайдова, Радка (2006) Развитие на рефлексивните умения на децата от предучилищна възраст, чрез продукта на конструктивно-техническата дейност. сп. Предучилищно възпитание, 2006

Ганчева, Магдалена (2006) Учебник русского языка для студентов-русистов І и ІІ курсов. В.Търново, 2006, 361 с. ISBN-10: 954-524-526-3; ISBN-13: 978-954-524-526-8. В.Търново

Ганчева, Магдалена (2006) О широкозначности в сопоставительном изучении русской и болгарской лексики. – Ежегодные лингвистические чтения 3 декабря 2004 г. В.-Тырново, 2006, с. 30-38. ISBN-10: 954-524-528-X; ISBN-13: 978-954-524-528-2. В.Търново

Ганчева, Магдалена (2006) Трудности выбора слов при употреблении сходно звучащей лексики (на материале русского и болгарского языков). – Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. В.-Тырново, 2006, с. 59-65. ISBN 978-954-350-026-1. В.Търново

Георгиев, Георги (2006) An Approximate Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Phase Shifter Conf. Proc. 2006 1st Europ. Conf. Antennas Propagat. EUCAP 2006, Nice, France, Nov. 6-10, 2006, In CD. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33847380112&partnerID=40&md5=d2a83a28a9ec0db673dbb2226a15281b

Георгиев, Георги (2006) Methods for Evaluation of Certain Special Functions of Mathematical Physics in the Real Field and Their Application in the Theory of Waveguides Proc. 2006 8th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2006, Nottingham, United Kingdom, June 18-22, 2006, Vol. 1, art. no. 4013648, pp. 271-274, (Invited Paper). DOI: 10.1109/ICTON.2006.248234 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34250680449&doi=10.1109%2fICTON.2006.248234&partnerID=40&md5=6d566723a581518176407c4b4b1c0860

Георгиев, Георги (2006) Some Classes of Real Numbers and Their Application to Waveguide Propagation Conf. Proc. 2006 11th Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*06, Kharkov, Ukraine, June 26-29, 2006, art. no. 1689801, pp. 393-395. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34547245577&partnerID=40&md5=ad37b18cebb1c9f927d8e1b4b56fa8a7

Георгиев, Георги (2006) Агресията –бичът на нашето време /AGGRESSION - THE SCOURGE OF NEW TIME Списание "Обществено възпитание", Година ХХХХV, книжка 2, 2006, с.19-21, ISSN: 0204-8515

Георгиев, Георги (2006) Деца и медии (социално-психологически аспекти на медийното насилие) / CHILDREN AND MEDIA (Socio-psychological aspects of media violence) Списание "Обществено възпитание", Година ХХХХV, книжка 6, 2006, с.6-17, ISSN: 0204-8515

Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Българско книгоиздаване : Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с.: с ил.: с библ. списък на авторски книги. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7 В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Algorithm for Discovering the Distribution Intervals of the Association Rules in OLAP Data Cubes Journal "Mathematica Balkanica", 20 (3-4), pages 387-397

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive In Proceedings of the Tenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, pages 28-30

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Development, Security and Analization of Experimental Multimedia Archive In Proceedings of MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM 2006, Paphos, Cyprus, pages 127-128

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Discovering the Error-correcting Functional Dependencies in Case of Unknown Original Dependencies In Proceedings of the Thirty Five Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 237-244

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Finding the Branching Dependencies in Random Databases In Proceedings of the Thirty Five Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, pages 258-264

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Methods for Investigation and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Blagoevgrad, page 5

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Using the Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering In Proceedings of the Twelfth International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna, pages 17-18

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Практикум по Бази от данни – част I Издателство "Фабер", Велико Търново, 188 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2006) Приложение за откриване на асоциативните правила в OLAP кубове с данни сп. "Автоматика и информатика", 40 (4), 29-33 стр.

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. The near past in the light of the every day life. Rezistența anticomunistǎ – cercetare ştiințifică şi valorificare muzeală. Volumul 2, de ed. C. Budenka, ed. J. Pop, ed. F. Olteanu. Cluj-Napoca: Argonaut, România, pp. 231–241, ISBN 978-973-109-039-9.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Да преподаваме джендър равенство. /Teaching Gender Equality. Велико Търново: ПИК, ISBN-13: 978-954-736-152-2, 152 стр. Съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152 (бълг. език) V. Turnovo: PIC, ISBN-10 954-736-152-Х, 144 p. Сo-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130 (En)

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Дискурсът на модерната държавност в учебниците по история (1879–1944). Епохи - Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн.1–2, с. 105-114, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Устните свидетелства като ресурс на обучението по история. Етнологията вчера, днес и утре. (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 58–75, ISBN-10: 954-524-510-7; ISBN-13: 978-954-524-510-7.

Георгиева, Гергана (2006) Административен център или центрове в Османската империя: провинция Румелия в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век.

Георгиева, Гергана (2006) Кърджалийството – начин на употреба в националната ни историография, 1944-1989. – В: Историята – начин на употреба. Ред. Ив. Русев, Хр. Мишков. Варна, 2006, с. 83-93.

Георгиева, Гергана (2006) Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi. – Etudes balkaniques, 2 (2006): 186-188.

Георгиева, Иванка (2006) Връзката между аритметичните операции събиране и изваждане в началното обучение по математика. Сборник от четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция", Китен, 18 - 22 септември, 2006. Ред. М. Атанасова, А. Дяков. София: Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 261 – 267. ISBN 10:954-8510-97-9, ISBN 15:978-954-8510-97-4 София: Веда Словена – ЖГ, 2006

Георгиева, Иванка (2006) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия в началното обучение по математика. - Педагогически алманах, 2006, XIV (1, 2). с. 255 - 262. ISSN 1310-358X Велико Търново, Педагогически алманах на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Гецов, Антон (2006) Дискурсната компетентност като фактор в усвояването на българския език като чужд Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. Отговорен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: Издателство „ПИК“, 2006, с. 409–419, ISBN-10: 954-736-142-2; ISBN-13: 978-954-736-142-3.

Гецов, Антон (2006) Към въпроса за „творческите“ превъплъщения на чуждата реч в българските популярни издания Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Редакционна колегия: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Пенка Радева, доц. д-р Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 69–84, ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5.

Гецов, Антон (2006) Манипулативен потенциал на инициалната референция в българската популярна преса Филологический сборник Тверь – В. Търново. Отв. ред. Е. Н. Брызгалова. Тверь: Издател Алексей Ушаков, 2006, Вып. І, с. 119–125, 93-98. ISBN 5-900971-56-2.

Григорова, Лора (2006) Отношенията между НС «Звено» и БРП/к/ в годините на «народната демокрация» (1944 – 1947 г.). – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев, В. Търново, 2006, с. 82–102. В. Търново

Грудков, Венелин (2006) Грешният Лалое. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. (с.499-504). Велико Търново: УИ. ISBN 10:954-524-546-8.

Грудков, Венелин (2006) Следите на Светото писание в текстовете на старобългарската литература. Сб. Свое и чуждо в културата на българи и сърби. (с.245-252). Велико Търново: УИ. ISBN 10:954 524 519 0.

Грудкова, Силвия (2006) Questions that teach interpretation skills. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.

Гълъбова, Даринка (2006) Гълъбова, Даринка и др. Дизайн на математико-техническото взаимодействие в предучилищна възраст /Радка Гайдова. - Сборник доклади "Математика, информатика и информационни технологии" от научно-приложна конференция, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ, В.Търново, 12-13.05.2016г. с.267-273. В.Търново: Веста Сборник "Математика, информатика, комп.науки", Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2006) Гълъбова, Даринка и др. Приложна програма ДЕТМАТ за студенти от спец.ПНУП и ПУПЧЕ по дисциплината Педагогика на математическата култура/Тихомир Стефанов - Сборник доклади "Математика, информатика и информационни технологии" от научно-приложна конференция, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ, В.Търново, 12-13.05.2016г. с. 274-280. В.Търново: Веста В.Търново: Веста. Сборник с доклади "Математика, компютърни науки"

Гърмидолова, Мариана (2006) Диск към учебника по изобразително изкуство за 5 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2006 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2006) Изобразително изкуство за 5 клас АЗБУКИ - ПРОСВЕТА - София

Гърмидолова, Мариана (2006) Книга на учитела по изобразително изкуство за 5 клас АЗБУКИ - ПРОСВЕТА София

Гюлчев, Николай (2006) Възпитателно-развиващата роля на дидактичната игра по апликиране при 5 - 7-годишните деца. Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий"

Гюлчев, Николай (2006) Форми на учебна работа в художествено-изобразителната дейност на детето сп. Педагогически алманах

Давидкова-Димитрова, Десислава (2006) Някои проблеми при забраната за напускане пределите на Република България по чл. 153а от НПК и мярката за административна принуда по чл. 75, т. 3 от ЗБДС В. Търново, 2006, Сборник от Национална научна конференция „Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)”, с. 346 – 358, ISBN - 10: 954-524-501-8; ISBN – 13: 978-954-524-501-5

Давидов, Димитър (2006) Гимнастиката в часовете по физическо възпитание във ВУ. -

Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д. Комбинация от упражнения на гимнастическа стена. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д. Приложна физическа подготовка на младежи за професионална реализация Издателство „Бойка”, В. Търново, 2006. Монография (обем - 76 стр.) ISBN-10:954-9689-34-4, ISBN-13:978-954-9689-34-1

Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д. Семейно спортуване. Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006.. (стр. 29-35).

Давидов, Димитър (2006) Семейни занимания с физически упражнения и спорт (анкетно проучване). Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Алексиева. Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по Подвижни и спортно-подготвителни игри Съвременни аспекти на спортното образование, сборник научни статии, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 138-144, ISBN -10:954-524-517-4

Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Виденовски. Психофизическа готовност на състезатели по състезателно катерене „Спорт и наука“, научно-методическо списание, 2006, бр.5-6, Издание на НСА, Държавната агенция за младежта и спорта, БСФКС, БОК, София, с. 186-194, ISSN 1310-3393

Данчева, Галя (2006) Моливко. Приказни игри чудесни. Учебна книжка по образователно направление “Игрова култура” (4 -5 г.) Велико Търново

Данчева, Галя (2006) Образователно направление “Игрова култура”. В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4 - 5 годишни деца Велико Търново

Даскалова, Ярмила (2006) “W. B. Yeats’ Byzantine Poems: Some Temporal and Spatial Aspects” "Spaces, Gaps, Borders," Proceedings of the 8th International Conference of the Bulgarian Society for British Studies, Svetlin Stratiev and Vessela Katsarova (eds.), Sofia, St Kliment Ohridski University Press, vol. I, pp. 217-228.

Демиркова, Ралица (2006) A Tough Nut to Crack: Learning and Teaching Idioms Сб. от научна конференция “Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2004 г. Ред. М. Христова, С. Грудкова и Я. Коева. Велико Търново: АСТАРТА, 2006, с. 171-183. ISBN-10: 954-8324-98-9, ISBN-13: 978-954-8324-98-4

Денев, Стоян (2006) Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6

Денев, Стоян (2006) Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6

Денев, Стоян (2006) Изследване на издръжливостта на млади футболисти. Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393 Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитически измерения на балканските транспортни коридори. Сб. от научна конференция "Геополитиката и устойчивото развитие на България". Велико Търново, 18 май 2006. Ред. М. Деведжиев. Велико Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 17-28.

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитическите възгледи на Марин Дринов Геополитика, геостратегия. -София: №2, с. 35-39. ISSN 1312-4579

Дерменджиев, Атанас (2006) За България и българите (геополитически "размисли и страсти") Сб. от международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали". Том девети. Одеса, 10 септември 2005. Ред. А. Дерменджиев, Пл. Павлов, В. Станко, Н. Червенков и др. Одеса: "Друк", 2006, с. 137-145. ISBN 966-2907-13-0

Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти -София: Сиела, 268 с. ISBN 10: 954- 649-897-1, ISBN 13: 978-954-649-897-7

Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България: за ученици и кандидат-студенти. Второ допълнено издание. -София: Сиела; 2006, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Дерменджиева, София (2006) Përballja me barrierat e komunikimit tek fëmijët me prejardhje rome nëpërmjet modelimit të besimit në dalje publikeq В: „Buletin Shkencor”, Universiteti “F. S. Noli”, Albania, 2006.

Дерменджиева, София (2006) Информатизация на социалната среда и възможности за преодоляване на социалната изолация В: “Теоретичнi та практичнi питания культурологii”, Министерство освiти та науки Украjнi, Мелiтопольський державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2006.

Дерменджиева, София (2006) Познавателно взаимодействие в мултимедийна среда и трансформация на детската игра Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2006 г., (181 стр.)

Дерменджиева, София (2006) Практически аспекти на социалната работа с безнадзорни деца в България В: „ФИЦЕ-Бюлетин, Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца”, 2006

Дерменджиева, Стела (2006) Единен приемен изпит за кандидатстуденти, 2007. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Модул 3, География на България. София: УИ “Стопанство”, 211 с., ISBN: 978 -954-494-777-4.

Дерменджиева, Стела (2006) Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти София: Сиела; 2006, 268 с. ISBN 978-954-649-897-7

Дерменджиева, Стела (2006) Тестове по география на България: за ученици и кандидат-студенти. Второ допълнено издание. София: Сиела; 2006, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Дживтерева, Светла (2006) Овеществяване на хронотопа в две обредни песни Проглас (ВТУ), 2006 г., ХV, , кн. 1, 2006, 97-112, Print ISSN: 0861-7902, Online ISSN: 2367-8585, http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol15/iss1/; също и в: Електронно списание LiterNet, 28.05.2006, № 5 (78), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/oveshtestviavane.htm).

Дживтерева, Светла (2006) Тодоровата седмица: рефлекси на митологичния модел Електронно списание LiterNet, 20.11.2006, № 11 (84) http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/todorovata.htm също и в: Етнология и демонология. София, ИИК „РОД”, 2007, с. 79-95, ISBN 978-954-476-044-1

Дикова, Венцислава (2006) "Свещеният Коран: Глава "Откриване" "Societas Classica", Университетско издателство, ВТУ

Димитров, Димитър (2006) "Проблемите на иконопочитателската агиография" Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова) (София)

Димитров, Димитър (2006) "Хумор и философия: интелектуалните закачки на Синезий от Кирена" Ars и scientia през Средновековието (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2006) Ипатия между легендата и действителността (към интелектуалния и религиозния живот в късноантична и ранновизантийска Александрия) Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 153-166. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Камен (2006) Предаване на гръцкия членуван инфинитив в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 473–484. ISBN-10 954-524-546-8. ISBN-13 978-954-524-546-6. Велико Търново

Димитров, Камен (2006) Предаване на простия гръцки инфинитив в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей. - В: Jordanca Marinova studia in honorem septuagenarii eius jubilaei. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237–244. ISBN-10 954-524-556-5. ISBN-13 978-954-524-556-5. Велико Търново

Димитров, Слави (2006) Veçoritë ekonomiko-gjeografike të prodhimit të drithëra ve në Portugali. Buletin Shkencor, Viti ХІ i botimit, №13, 2006, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë231;ë, pp. 32 – 38.

Димитров, Слави (2006) Conceito, objectivos e evoluзao da Politica agricola comum da Uniao Europeia RA’E GA, Curitiba, Brasil, 2006, p. 111-119, Print ISSN 1516 - 4136

Димитров, Слави (2006) Desenvolvemento das Ciensias da Geofrafia na Bulgaria Revista Abalar, №4, Inverno’2006, Santiago de Compostela, pp. 36-45. Print ISSN 1697 - 6932

Димитров, Слави (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго) Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2006, c. 207-213

Димитрова, Боянка (2006) "Помагало за класния ръководител" изд. "Фабер", Велико Търново ISBN-10:954-775-630-3 ISBN-13:978-954-775-630-4

Димитрова, Боянка (2006) Тестове по география на България - съавтор Сиела, 267 с., ISBN: 978-954- 649-897-7.

Димитрова, Елена (2006) Anmerkungen und Erläuterungen. [пояснителни бележки към]: Bulgarische Gesänge, ins Deutsche übertragen von Gustav Heinse. Николина Бурнева (съст.). В. Търново: Изд. "ПИК", 2006, с. (203 - 212). ISBN -10: 954-736-148-1.

Димитрова, Елена (2006) Die kleinen Sprachen im Zuge der EU-Erweiterung. В: Die Sprachpolitik der EU und die europäische Universitätsausbildung. Багрелия Борисова и кол. (съст.). В. Търново: Изд. "ПИК", 2006, с. (116 – 123). ISBN 954-736-142-2.

Димитрова, Илияна (2006) Историко-фолклорният език на хронотопа в романа „Мъртво вълнение” на Ивайло Петров. Проглас, кн.2, 2006 (год. XV), 97-111.

Димкова, Росица (2006) Алексиева, М., Р. Димкова. Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност. Съвременни аспекти на спортното образование. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 203, В.Търново, 2006.

Димкова, Росица (2006) Димкова, Р. Модел за обучение по минихандбал. Автореферат. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006.

Димкова, Росица (2006) Димкова, Р., Модел за обучение и усъвършенстване на индивидуалните действия в защита на 9-10 годишни момчета занимаващи се с минихандбал. 50 години списание “Спорт и наука”, извънреден бр. 2, с. 108,С., 2006.

Димкова, Росица (2006) Димкова, Р., Основни изисквания към педагога, занимаващ се с минихандбал. Съвременни аспекти на спортното образование. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с.134, В. Търново, 2006.

Димкова, Росица (2006) Димкова, Р., Отчитане ефективността от обучението в техника на стрелба по минихандбал. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Cборник научни статии “Бойка”, с. 59, В. Търново, 2006.

Димкова, Росица (2006) Димкова, Р., Корелационен анализ на показателите информиращи за някои физически качества на деца обучавани по минихандбал след оказано въздействие. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Cборник научни статии ”Бойка”, с. 39, В. Търново, 2006.

Доврамаджиева, Христина (2006) Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение гр. Варна

Дойков, Йордан (2006) The (National) Security Council – differentia specifica of „the competent and responsible circle” for political decision-making in the state. Bulgarian Experience Seminar of summer session of International relations and Security association, Devin – in http://www.europarthers2007.org/

Донев, Владимир (2006) Критически подходи за гротеската в съвременното руско литературознание – В: Междукултурната комуникация и руските литературни модели. Межкультурная коммуникация и русские литературные модели. София: Форум "България – Русия", 2006, с. 146-159 ISBN-10: 954-9422-05-4 ISBN-13 978-954-9422-05-4

Донев, Владимир (2006) Теория на гротеската в руското литературознание през 60-те години на XX век Филологический сборник. Твер - Велико Търново, 2006, с. 125-132. Също: Болгарская русистика, 2006, кн. 1-2, с. 101-117.

Дончев, Ивайло (2006) Измерване на качеството на информацията в WEB: възможности и методология за прилагането им Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май 2006, В.Търново, стр. 125-130

Дончев, Ивайло (2006) Увод в програмирането на C++, ръководство за упражнения Фабер, В. Търново, 2006, 128 стр.

Дончева, Иванка (2006) Епитетът επιφανέστατος в оброчни паметници от тракийските земи през римската епоха. – Spartakus, II. 2075 години от възстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство. Велико Търново, изд. Фабер, 2006, с. 96-100; ISBN-10: 954-775-553-6; ISBN-13: 978-954-775-553-6. Велико Търново

Дончева, Иванка (2006) За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия. – Епохи, кн. 1-2, 2004. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 41-56; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2006) За произхода и семантиката на еротичните символи в древногръцкото изкуство. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 11-43; ISBN-10: 954-524-508-5; ISBN-13: 978-954-524-508-4. Велико Търново

Дочев, Пепо (2006) Завило се вито хоро УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дочев, Пепо (2006) Насред село тъпан бие УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) New Results about Minimum Number of Lattice Points, when the Condition for the Midpoints of the Connecting Segments Are Given International Conference Pioneers of Bulgarian Mathematics, Sofia University St Kliment Ohridski, July 8-10, 2006, Sofia, 39-40

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Въпроси за минимален брой точки в мрежа при поставени условия за точките върху свързващите отсечки Научно-приложна конференция “Математика, Информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 65-68

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Планиране на е-търговия и критерии за готовност Научно-приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 152-154

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. - В: Помагало за класния ръководител. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN–10: 954-775-630-3, ISBN–13: 978-954-775-630-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и международен проект „Форум слънчеви училища”. - В: Годишник на Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2006, с. 236-263. ISBN–10: 954-775-649-4, ISBN–13: 978-954-775-649-6

Драгнев, Владимир (2006) Междукултурни диалози и плурилингвизъм в театъра на Жил Висенте Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, ПИК, В. Търново

Дундов, Тенчо (2006) Въведение в правото и основни институти на частното право. . С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Дундов, Тенчо (2006) Съдебна власт. [Сборник]. Благоевград, Юриспрес

Дундов, Тенчо (2006) Теория на правотворческата дейност. Ролята на нетипичния законодател. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Енчев, Тодор (2006) The Belief in Martyrs and Relics in the Light of Church Canons // Acta Musei Varnaensis: Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитание на Изток и на Запад. – Варна: 2006, ІV, с. 43-48. ISBN 978-954-427-729-1.

Енчев, Тодор (2006) За етимологията на топонима Колена // Епохи,: Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева, ІІ част. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 3-4, Година ХІІ, 2004, с. 185-191. ISSN: 1310-2141

Енчев, Тодор (2006) Творчество и канон // Любен Прашков, реставратор и изкуствовед: Сборник материали от конференция във ВТУ, 2001. – София, 2006, с. 378-381. ISBN: 978-954-52-4514-5.

Жеков, Живко (2006) Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Ред. В. Гюзелев. Studia Balcanica, 25. София: Симолини, 2006, с. 116–131. ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.

Звалена, Елеонора (2006) Obsahové modelové štruktúry biblických textov a ich využitie vo vyučovaní slohu. In Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 12. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková.. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov .

Звалена, Елеонора (2006) Žánrová charakteristika starozákonného žalmu. In Studia Slovaca. Zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica .

Здравкова, Боряна (2006) Индивидуалното договаряне - нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство) Начално образование. 2006, година XLVI, № 3, с. 44-48. ISSN 0204-4951

Златев, Иван (2006) Междометия, выражающие положительные и отрицательные эмоции в русском и в болгарском языках. // Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006, Велико Търново, 2006, с. 186-188. ISBN 978-954-350-026-1. Велико Търново

Златев, Иван (2006) Мотивированность слов разных частей речи междометиями в русском и в болгарском языках. // Великотырновский университет имени Святых Кирилла и Мефодия. Кафедра русского языка. Ежегодные лингвистические чтения 2004 года. Велико Търново, 2006. с. 91-95. ISBN-10:954-524-528-Х; ISBN-13:978-954-524-528-2. Велико Търново

Златева, Добринка (2006) Европейският съюз и социалните предизвикателства пред българския бизнес. Международна научно-практическа конференция 2 – 4 юни 2006 г. сб. България в Европа – 2007. Отг. ред. Б. Байков. София: ГорексПрес, 2006, с. 119 – 125.ISBN-13: 978-954-616-170-3 Сборник доклади от международна научна конференция: България в Европа – 2007, София: „ГорексПрес”, 2006

Златева, Добринка (2006) Есе за „Homo economicus”. Сб. Дни на науката'2006. Отг. ред. И. Харалампиев. В.Търново: Фабер, 2006, с. 259 – 264. ISBN 978-954-775-727-1. Велико Търново: Фабер

Иванов, Ивелин (2006) Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги 987-1137 г. Велико Търново: УИ. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 324 с. ISBN 9545245131

Иванов, Ивелин (2006) Дискусионно за военното изкуство в началото на XIII век, или в отговор на статията на Станимир Димитров "Битката при Одрин на 14 април 1205 г., или за тромавото западно рицарство. – Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 219-224. Print ISSN 1310-2141

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л. (2006) "Физическото образование за учители във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново" сб. Съвременни аспекти на спортното образование”, Унив.изд. ВТУ, В. Търново, с. 7.

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., А. Джамбазовски, М. Бъчваров (2006) "Историческо развитие на кинезиологията като наука" сп, Спорт и Наука, София, 2006, брой 4, с. 99, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., С. Томова, С. Стефанов, Н. Първанов (2006) "Организация за мултиспортове в спортната анимация на ВС „Русалка”, България" сб. Научни статии Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие, Бойка, В. Търново, с.68-69.

Иванов, Людмил (2006) Д. Цонкова,А. Джамбазовски, Л. ПЕТРОВ (2006) "Иновационната функция в професионалната дейност на спортния педагог" сб. Съвременни аспекти на спортното образование, Университетско издателство на Великотърновския университет-В. Търново, с.14

Иванов, Людмил (2006) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, Л. Байчева (2006) "Базово изследване върху структурата, съдържанието и положителните ефекти от системни занимания със степ-аеробика при жени" сборник "Съвременни аспекти на спортното образование", Университетско издателство на ВТУ, Велико Търново, с. 188

Иванов, Людмил (2006) Наумовски, М., Л. Величковска, Л. Петров, С.Тодоровски. Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизността при изведуванjе шутеви на кош од различни позиции. Списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр.2, с. 48-52 Списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр.2, с. 48-52

Иванов, Людмил (2006) Наумовски, Милан, Ленче. Величковска, Людмил. Петров, Сашо. Тодоровски. Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизноста при изведуванье шутеви на кош од различни позиции. Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македония, 2006, брой 2, с. 48-51. ISSN: 0350-3836 Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македония, 2006, брой 2, с. 48-51. ISSN: 0350-3836

Иванов, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., А. Джамбазовски, М. Бъчваров. Историческо развитие на кинезиологията като наука. Списание "Спорт и Наука, София, 2006, с. 99-103, ISSN 1310-3393 Списание "Спорт и Наука, София, 2006, с. 99-103, ISSN 1310-3393

Иванов, Людмил (2006) Петров, Л., Б. Мехмед. Влияние на извънкласната дейност по футбол върху 16-17 годишни юноши. сб. Епископ-Константинови четения, том 11, Шуменски университет, Шумен, 2006, ISSN: 978-954-577-388-4, с. 79-82. сб. Епископ-Константинови четения, том 11, Шуменски университет, Шумен,2006, ISSN: 978-954-577-388-4, с. 79-82.

Иванов, Людмил (2006) Петров, Л., Д. Цонкова, М. Старделова. Изследване на развитието на издръжливостта в баскетбола при 12-13 годишни момчета. Списание “Спорт и Наука”, София, 2006, ISSN 1310-3393, изв.бр. 2, с. 39-45 Списание “Спорт и Наука”, София, 2006, ISSN 1310-3393, изв.бр. 2, с. 39-45

Иванов, Людмил (2006) Петров, Л., Н. Първанов. Изследване развитието на силата при 12-13 годишни баскетболисти, Списание "Спорт и наука", София, с. 63-66, ISSN 1310-3393, изв. брой 1 Списание "Спорт и наука", София, с. 63-66, ISSN 1310-3393, изв. брой 1

Иванов, Людмил (2006) Петров, Людмил, Петя. Бориславова. Физическо развитие и работоспособност на подрастващи баскетболистки на 12-18 годишна възраст. сб. Физическо възпитание, спорт и туризъм, НСА, София, 2006, с. 66-76, ISBN 978-954-775-626-7 сб. Физическо възпитание, спорт и туризъм, НСА, София, 2006, с. 66-76, ISBN 978-954-775-626-7

Иванов, Людмил (2006) Петров, Людмил. Спортовете за рекреация – все по-налагащо се полезно развлечение за всички. сб. „Физическо възпитание, спорт и туризъм”, НСА, София, 2006, втора част, с. 47-53, ISBN-13: 978-954-775-667-0 сб. „Физическо възпитание, спорт и туризъм”, НСА, София, 2006, втора част, 47-53, ISBN-13: 978-954-775-667-0

Иванова, Людмила (2006) Kulturhintergrund im zweisprachigen Wörterbuch. Am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch und Bulgarisch A. Dimova, V. Jesensek, P. Petkov (Hg.), Zweisprachige Lexikographie und Deutsch als Fremdsprache. Drittes Internationales Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Universität Schumen. Hildesheim, Zuerich, New York: Georg Olms Verlag 2006. ISBN10 3-487-13274-5 (стр. 73-83).

Иванова, Людмила (2006) Това, което езиците “премълчават" Б. Борисова и др. (ред.), Езиковата политика на ЕС и университетското пространство. В. Търново: ПИК 2006 г., том 2. ISBN 978-954-736-142-3 (стр. 744-753).

Иванова, Милена (2006) Humoristische Texte im DaF-Unterricht Съвременно образование и чужд език. Научна конференция- ноември 2004. Велико Търново. Астарта

Иванова, Милена (2006) Märchen als Vermittler kultureller Werte „Езиковата политика на Европейсия съюз и европейското университетско пространство“ в два тома, съст. Багрелия Борисова, Весела Белчева, Милена Иванова, Гергана Ковачева, Силвия Христова, Велико Търнов

Иванова, Милена (2006) Wortbildung und Semantik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch.(in Zusammenarbeit mit Marijka Dimitrova und Kalina Stereva) Universitätsverlag “Hll. Kyrill – und – Method”, Veliko Tărnovo

Иванова, Милена (2006) Словообразувателни модели и продуктивност в словесното богатство на приказките и тяхното приложение в обучението по немски език Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005. Издателство ИМН- Пловдив

Иванова, Ралица (2006) Der jüdische Witz in Stefan Heyms Roman „Ahasver”, In: Interkulturalität und Nationalkultur in der deutschsprachigen Literatur, Hrsg: Maja Raybojnikova-Frateva, Hans-Gerd Winter. Dresden: Thelem Verlag

Иванова, Ралица (2006) Die literarische Verwertung des europäischen Traumas “Ahasver” bei Stefan Heym, В: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, том 2. Велико Търново

Иванова, Ралица (2006) Песни от България, В: “Проглас” Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново 2006, с. 167-171. Велико Търново

Иванова, Ценка (2006) Lingvokulturološki aspekti studija balkanskih kultura Za studije balkanskih kultura, Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš 2006; също на http://liternet.bg/publish10/civanova/lingvo.htm

Иванова, Ценка (2006) Българският език в европейското университетско образование – статус, проблеми, перспективи сборник "Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство". Велико Търново, 2006, стр. 64-75; http://liternet.bg/publish10/civanova/bylgarskiat.htm

Иванова, Ценка (2006) Двадесет и девети международен летен семинар по български език и култура във ВТУ (съавтори Ценка Иванова и Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2006, str. 179-181

Иванова, Ценка (2006) Променливи на представата за свое и чуждо при близкородствени езици и култури (български и сръбски) Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своје и туђе у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2006, стр. 84-94.

Илиева, Мария (2006) Аксиологическа стойност на деперсонализацията (върху материал от български и полски език). – В: Славистика и общество. С., 2006, 190-194. ISBN-10: 954–580–189–1.

Илиева, Мария (2006) Интерпретация на опозициите свое/чуждо и добро/лошо в езиковата картина на света. – В: Свое и чуждо в културата на българи и сърби. В. Търново, 2006, 26–39.

Илиева, Мария (2006) Мястото и времето на говорещия във функционалните стилове. – В: Димитрова, Ст. и др. Език и идиолект. С., 2006, 102–125. София

Илиева, Мария (2006) Стилистична интерпретация на деиксиса. – В: Сб. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново, 2006, 85–95.

Илиева, Мария (2006) Тестове по български език за кандидат-студенти. 32 обучаващи и проверовъчни теста. Варна, 2006. Варна

Йовевска, Мариана (2006) Босна и Херцеговина през XIX - XX век. Страници от Историята, 209 с. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2006. ISBN - 10:954-524-497-6 , ISBN - 13:978-954-524-497-1

Йонкова, Красимира (2006) Етогеника: претенциите на една метатеория. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. Д. Железарова, Ж. Кръстева. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2006, с. 351 - 364. ISBN 978 - 954 - 715 - 347 - 9

Йорданов, Даниел (2006) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол. Преславска книжовна школа. Т. 9, с. 426–449. Шумен, 2006.

Йорданов, Стефан (2006) Залмоксис, митологичният катабазис и институцията на царя-жрец у гетите. Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Полина Цончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006 [Поредица д-р Никола Пиколо], 99–130

Караиванова, Петя (2006) Конакчиева, П. Методически насоки за реализиране на образователното направление „Природен свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2006) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Социален свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2006) Моливко. От земята до небето (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Природен свят” Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2006) Моливко. Прозорче към света (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Социален свят” Слово, Велико Търново, 2006

Карапенчев, Живко (2006) Образование на възрастните Сб. Образованието в глобализиращия се свят, В. Търново

Кильовска, Ваня (2006) “Развитието на металингвистично съзнание – обща цел при обучението по роден език и чужд език” “Съвременно образование и чужд език”, УИ "Св.св.Кирил и Методий"., Велико Търново, 2006

Кильовски, Вакрилен (2006) “Aesthetic Response to Political Madness in the American War imprisonment Memoir”- Съвременно образование и чужд език, Велико Търново, 2006, стр. 208-215, ISBN-10: 954-8324-98-9

Киров, Димитър (2006) Geschreven Traditie. De H. Schrift in de Orthodoxe Kerk. Pokrof. № 4, Amsterdam, 2006, p. 16-18. Амстердам

Киров, Димитър (2006) Глобализацията и Православната църква в светлината на Божието Откровение, сп. Мирна, София, 2006, кн. 27, с. 8-19. ISSN 1310-9065. София

Киров, Димитър (2006) Православната култура в Европа (В светлината на библейската екзегеза на св. Евтимий, Патриарх Търновски). В сб.: Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа. Търновска книжовна школа, Велико Търново, 2007, т. 8, 751-762 с. ISBN 954-524-339-2 (8). Велико Търново

Киров, Димитър (2006) Религиозното образование: един сериозен въпрос за решаване, сп. Мирна, София, 2006, кн. 26, с. 105-118. ISSN 1310-9065. София

Киров, Димитър (2006) Стремежът към християнско единство днес (В светлината на глобализацията). В сб.: Православието и светът днес – Шести конгрес на висшите православни богословски школи, София, 5-10 октомври 2004. Ред. колегия: проф. д-р Тотю Коев, доц. д-р Александър Омарчевски, гл. ас. д-р Павел Павлов, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Издателство „Омофор“, 2006, 319-334 с., еng. transl. pp. 335-349. Университетско издателство «Св. Климент Охридски» ISBN – 10: 954-07-2337-X ISBN – 13: 978-954-07-2337-2 Издателство „Омофор“ ISBN – 10: 954-9700-53-4 ISBN – 13: 978-954-9700-53-4 София

Киров, Пламен (2006) Президентската институция - проблеми и предизвикателства България в Европейския съюз. C., 2006, 27-52.

Ковачева, Гергана (2006) Нидерландски език - самоучител в диалози Двумесечно научно-методическо списание "Чуждоезиково обучение", стр. 76-77

Ковачева, Гергана (2006) Трудности при усвояването на немски и нидерландски фразеологизми от български студенти Сборник доклади от Международна научна конференция "Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство"

Коева, Янка (2006) Die nonverbalen Elemente bei der Translation von verschiedensprachigen Fachtexten (am Beispiel von Bedienungsanleitungen im Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch. In: Borissova, Bagrelia u.a. (Hrsg.): Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. В. Търново: ПИК, ISBN-10: 954-736-142-0 (с. 628 - 634) В. Търново: ПИК

Коева, Янка (2006) Übersetzungsverfahren bei Texten mit instruktiver Funktion für das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch (am Beispiel von Bedienungsanleitungen. In: Christova, Marussja. u.a. (Hrsg.): Научна конференция “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта, ISBN-10: 954-8324-98-9 (с. 121 - 127) В. Търново: Астарта

Козарекова-Иванова, Снежана (2006) Der verbale Ausdruck von Emotionen bei Deutsch als Fremdsprache-Lerner/inne/n: Zur Wahl des Korpus und des Analyseverfahrens Борисова, Багрелия / Белчева, Весела / Иванова, Милена / Ковачева, Гергана / Христова, Силвия: Езиковата политика на Европейския Съюз и европейското университетско пространство. Издателство Пик. Велик

Козарекова-Иванова, Снежана (2006) Езикови средства за изразяване на изненада, яд и радост в ежедневни разговори на студенти с чужд език немски Чакърова, Красимира / Черпокова, Светла: Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив 2004 и 2005 г. Издателство ИМН. Пловдив

Колев, Николай (2006) За трудностите на математическите задачи Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колев, Николай (2006) Проверка на знанията и уменията по логика на студентите първокурсници, изучаващи математически дисциплини „Математика, информатика и компютърни науки”, Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колева-Златева, Живка (2006) Адягаши Клара, Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Часть I. Этимологический справочник. Studies in Linguistics of the Volga-Region. Vol. II. Debrecen, 2005, 216 стр., H Studia Slavica. Vol. 51/1–2. 2006, 187–189.¬

Колева-Златева, Живка (2006) Българският език пред прага на европейското членство на България – предизвикателства, задължения, перспективи. - В: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско постранство. Отг. ред. Б. Борисова. Т. 1. В. Търново: Пик, 2006, 105–115. ISBN 978-954-736-142-3.

Колева-Златева, Живка (2006) К этимологии польск. gogółka (Типология как важный фактор в этимологических исследованиях) // Rozprawy komisji językowej. T. LI. Łódź: Łódzkie towarzystwo naukowe. 2006, 154–165. ISSN 0076-0390. -

Колева-Златева, Живка (2006) О происхождении некоторых русских эмотивных названий человека. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. Российский культурный центр. Венгерская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Вестник № 20. Будапешт, 2006, 69–73. ISSN 1788-9502. -

Колева-Златева, Живка (2006) Об этимологии некоторых слов, указанных как неясные в Этимологическом словаре украинского языка. - Slavica XXXV, 2006, Debrecen, 31–48. ISSN 0583-5356.

Колева, Камелия (2006) "Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия" Педагогически алманах

Колева, Камелия (2006) "Моделирането като средство за формиране на понятието функция в обучението по математика" Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май

Колева, Камелия (2006) "Усъвършенстване на съдържанието и методите на професионална подготовка на бъдещите начални учители в обучението по математика" Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май

Константинов, Казимир (2006) К. Нежитъ идѢше от Чръмнаго морѢ. В: Българска филологическа медиевистика : Сб. науч. изсл. в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-год. му юбилей. – В. Търново : Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, 2006, с. 99–108.

Константинов, Казимир (2006) Нежитъ идѣше от чръмнаго морѣ. В: Българска филологическа медиевистика : Сб. науч. изследв. в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-год. му юбилей / Отг. ред. Ангел Давидов. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, c. 99-108.

Константинов, Казимир (2006) Нежитъ идѢше от Чръмнаго морѢ. В: Българска филологическа медиевистика : Сб. науч. изсл. в чест на проф. Иван Харалампиев по случай 60-год. му юбилей. – В. Търново : Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, 2006, с. 99-108.

Константинов, Казимир (2006) Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст. В: Тангра : Сб. в чест на 70-год. на акад. Васил Гюзелев. - София, 2006, с. 311-330.

Константинов, Казимир (2006) Прѣложєниє кънигъ и гръцкият език в средновековна България (по епиграфски данни). В: Византия - Балканите - Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (= Studia Balkanica, 25), София, 2006, с. 413-422.

Константинова, Даниела (2006) Irónia v bulharskej frazeológii STUDIA BALCANICA BOHEMO-SLOVACA. VI., svazek 2, Brno, s. 1033–1039

Костов, Станислав (2006) За отговорността на държавата за вреди, причинени от съдебни решения сп. Търговско право, № 2/2006, ISSN 0861-6892, 67-91

Костов, Станислав (2006) Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 от Договора за създаване на Европейската общност сп. Търговско право, № 5/2006, ISSN 0861-6892, 81-113

Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. Literacy, literature and liturgy in Bulgarian monasteries 9th to 10th c. // 5th International Hilandar Conference : Selected proceedings. I. : Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries /Мирољуб Jokoвић et al. Београд - Columbus : Рашка школа - Resource Center for Medieval Slavic Studies, Ohio State University, 2006, p. 145-164. ISBN 86-83337-24-3

Костова, Росина (2006) Kostova, Rossina. St Kliment of Ohrid and his monastery : Some more archaeology of the written evidence // Studia Balcanica. 25 : Византия, Балканите, Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова / Васил Гюзелев и др. София : Институт по балканистика, 2006, с. 593-605. ISBN 10: 954-91085-5-4

Костова, Росина (2006) Kostova,Rossina. ‘Bypassing Anchialos’: The West Black Sea coast in naval campaigns 11th to 12th c. // Тангра : Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев / Милияна Каймакамова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, с. 579-597. ISBN-10: 954-07-2435-X

Костова, Росина (2006) Костова, Росина. Манастирът “на Мостич” и въпросът за манастирите, основани от частни лица в България през Х в. // Известия на Археологическия институт. София : Археологическия институт с музей, 2006, XXXIX, с. 271-287. ISSN 0323-9535

Кръстева, Антония (2006) Training primary school teachers in the conditions of the bulgarian educational reality.In: Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes., 2006, Charles University in Praque. pp: 201. ISBN 80-7290-236-9 In: Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes., Charles University in Praque. pp: 201. ISBN 80-7290-236-9

Кръстева, Антония (2006) Гражданското образование в съвременното училище (примерна методика за организиране на обучението в правата на детето – VІІІ, ІХ, Х клас) (в съавторство). В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, Том 9, кн. 4, с. 7-31. ISSN 0204-6369 В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Том 9, кн. 4, с. 7-31.

Кръстева, Антония (2006) Деятельность в группе – альтернатива качественному обучению.В: Экологическое образование как условие устойчивого развития. 2006, Минск, с. 95. ISBN 985-6544-88-2 В: Экологическое образование как условие устойчивого развития. Минск, с. 95.

Кръстева, Антония (2006) Качество на образованието – реалности и перспективи. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, № 1-2, с. 49-58, ISSN 1310-358Х сп. Педагогически алманах, № 1-2, с. 49.

Кръстева, Антония (2006) Комуникативната компетентност като иманентна част от професионализма на педагога. – Начално училище, 2006, № 2, с. 3-17,ISSN 1310 0572 сп. Начално училище, № 2, с. 3.

Кръстева, Антония (2006) Научно-практическа конференция “Съвременни образователни технологии в средното училище”. – Педагогика, 2006, № 11, с. 108-110, ISSN 0861-3982 сп. Педагогика, № 11, с. 108.

Кръстева, Антония (2006) Обучаването на студентите со педагошка насока во контекстот на новите образовни стратегии. В сб.: 10-th Symposium for srort and physical education, 2006, Охрид, с. 246-250. ISSN 0350-3838246-250. В: 10-th Symposium for srort and physical education, Охрид.

Кръстева, Антония (2006) Творчеството в учителския труд. – Начално образование, № 3, 2006, с.14-20, ISSN 0204-4951 сп. Начално образование, № 3.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бедността и децата. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер. 318 с. ISBN-10 954-775-646-X. ISBN-13 978-954-775-646-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бежанският проблем и децата – социално-педагогически анализ Педагогически алманах, 1-2, с. 32 - 48. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда В. Търново: Фабер. 300 с. ISBN-10 954-775-563-3. ISBN-13 978-954-775-563-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Разрешаването на проблема с бедността - ключов фактор за европейско членство В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2006. В. Търново: Фабер. с. 14 – 26. ISBN: 978-954-775-727-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. Теоретични аспекти и методически насоки В. Търново: Фабер. 248 с. ISBN-10 954-775-642-7. ISBN-13 978-954-775-642-7.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическата работа в училище - мисия или необходимост В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция. СУ “Св. Кл. Охридски”. София: Веда Словена.

Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Трафикът на деца - социалнопедагогически анализ Педагогика, 2, с. 35 - 50. ISSN: 0861 – 3982.

Кънев, Николай (2006) Византийските кесари през IX-XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни. Античная древность и средние века, вып. 37, Екатеринбург, 2006, 164-190.

Кънев, Николай (2006) Фландърски ли е латинският император Анри? Историкии. Юбилеен сборник по случай десет години от създаването на катедра “История” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, т. 1, Шумен, 2006 г., 53-59.

Кънева, Виктория (2006) За факторите, които пораждат езикови лакуни Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, т. 2, изд. “ПИК”, Велико Търново, 2006.

Кънева, Виктория (2006) Место безэквивалентной лексики и лексических лакун в системе типов семантических соответствий Ежегодные лингвистические чтения, 3 декабря 2004 года (сборник докладов), УИ имени Святых Кирилла и Мефодия, В.-Тырново, 2006, с. 38-52.

Кънева, Виктория (2006) Роль лингвистических факторов в появлении “белых пятен” при языковом сопоставлении /на материале болгарского, греческого и русского языков/ Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 5-8 апреля 2006

Кънчева, Елена (2006) Кънчева, Е. Модулно обучение по спортно катерене. В. Търново, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISBN 10:954-524-517-4

Кънчева, Елена (2006) Кънчева, Е. Стратегия за успешна първа кариера я областта на спорта. В. Търново,I&B, ISBN 978-954-9689-69-3

Кънчева, Елена (2006) Модулно обучение - спортно катерене. Научен семинар, ПБ ВТУ, В. Търново

Кънчева, Елена (2006) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2006) Стратегия за успешна първа кариера в сферата на спорта изд. "Йотов-48", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2006) "Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание", стр. 27-29, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 1, 2006, София София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 1, 2006;

Легкоступ, Пламен (2006) "Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация", стр. 54-68, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006 ISSN 0861-3982, София София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006.

Легкоступ, Пламен (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process, (Margarita Todorova, Mariana Nikolova, Georgi Todorov), pp 151-159, Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Charles University in Prague, Faculty of Education, ISBN 80-7290-236-9, Prague Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2006) Training primary school teachers in the new conditions of the Bulgarian educational reality, (Antonia Krasteva, Margarita Todorova, Georgi Todorov), pp 201-210, Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes, Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Charles University in Prague, Faculty of Education, ISBN 80-7290-236-9, Prague Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2006) Дисертационен труд "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 388 стр. и 301 стр. с приложения, защитен успешно пред СНС по Педагогика при ВАК през септември 2006 г., за присъждане на научната степен Доктор на педагогическите науки. СНС по Педагогика при ВАК

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуство, творчество и интелектуално възпитание, монография, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2006, 176 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуството и обучението по религия, учебник, рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, изд. Фабер, Велико Търново 2006, 102 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7. изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2006) Магия от цветове - учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрено от МОН, заповед №09-246/31.03.2006, издателство Анубис, София, 2006, рецензент Юлия Георгиева, 32 стр., ISBN-10: 954-426-685-2; ISBN-13:978-954-426-685-1 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2006) Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та - Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности (66-105 стр), Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен, 2006, ISBN 954-8665-70-Х Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен

Легкоступ, Пламен (2006) Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I - IV клас, Електронен учебник, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Лечев, Велико (2006) Австро-Унгария и дунавският въпрос /август - декември 1914 г./. - Bulgarian Historical Review, 2006, N 1-2, S. 320-331 ISBN 0204-8926 София

Лечев, Велико (2006) Дневник на Дунавската част при Българския военноморски флот /август - декември 1916 г./. Велико Търново, 2006, 136 с. ISBN 954-8324-85-7 Велико Търново

Лечев, Велико (2006) Дунавската част при Българския военноморски флот във войната срещу Румъния /август-декември 1916 г./. - Сборник в чест на доцент д-р Минчо Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Велико Търново, 2006, с. 33-50 ISBN 10: 954-524-498-4; 13: 978-954-524-498-8 Велико Търново

Лечев, Велико (2006) От Прахово до Сулина. Българското корабоплаване по река Дунав 1915 - 1918 г. Велико Търново, 2006, 306 с. ISBN 954-8324-84-9 Велико Търново

Лунгарова, Пепа (2006) Култът към Гениите в провинция Долна Мизия. В: Societas classica, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 131-140. ISBN-10: 954-524-508-5; ISBN-13: 978-954-524-508-4.

Маджаров, Георги (2006) Сравнителен междукултурен анализ на равнището на агресия и депресия при албански и български първокласници. – В: Психология и образование. Библиотека "Диоген", 2006, 1 (14), с. 141–152. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2006. Print ISSN 1314-2763 Велико Търново

Маздрашка-Михова, Фани (2006) Връзки с обществеността и медии в публичната комуникация на местната власт България в Европа – 2007, С., 2006;с. 505-510

Маздрашка-Михова, Фани (2006) За новия вестник “Янтра Днес” Янтра – седмичник за култура и просвета 1935 – 1937, Библиография, В. Търново 2006. с. 96-103

Мандева, Марианна (2006) Екипната учебна дейност - една възможност за модернизиране на обучението на преразказване в началните класове Четвърта есенна научна конференция на СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, "Подготовка на учители и социаелни педагози в навечерието на европейската интеграция

Мандева, Марианна (2006) Интерактивни методи на обучение в условията на родноезиковия образователен процес в I - IV клас Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище"

Мандева, Марианна (2006) Методика на обучението по български език и литература в началните класове - проблеми и перспективи. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 200 с.

Мандева, Марианна (2006) Теоретико-методически основи на комуникативно ориентираното обучение на преразказване в I-IV клас Трудове на ВТУ, Педагогически факултет, том 9, книга 4, 2005

Мандева, Марианна (2006) Формиращо оценяване в условията на обучението на преразказване в 1-4 клас Начално обазование бр.1

Мандова, Искра (2006) Циншъ хуанди – първият китайски император [Qinshi Huangdi - the first Chinese Emperor] „Societas Classica“, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 274-279. ISBN 978-954-524-508-4

Манолакев, Христо (2006) Женският текст в руската литература на ХІХ век: между канона и литературната история. Междукултурната комуникация и руските литературни модели. (Межкультурная коммуникация и русские литературные модели). София, Форум „България – Русия”, 2006, с. 37-45. ISBN – 10: 954-9422-05-4; ISBN – 13: 978-954-9422-05-4.

Манолакев, Христо (2006) Свидригайлов и Печорин. Свидригайлов и краят на „излишния човек”. 60 години руска филология в Софийския университет. Сборник научни статии. София, Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, 2006, с. 285-292. ISBN – 10: 954-07-2399-Х; ISBN – 13: 978-954-07-2399-0.

Манчева, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006

Маринов, Венцислав (2006) Участие в колективна изложба на галерия "SSG"-гр.София. гр.София галерия"SSG"

Маринов, Милен (2006) Архетип и индивидуалност сп. Философия, 1/2006

Маринова, Виолета (2006) Возможности и реализация осуществления принципа преемственности в математическом образовании будущих учителей начальных классов Международна научна конференция, Кемеровски университет, Новосибирск, Русия

Маринчев, Адриан (2006) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНИТЕ СИСТЕМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ”, ДОКЛАД НА ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ “БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА”

Марков, Иван (2006) Regional restructioning of agricultural production on the example of North-Central region for planning. Second international conference „Global changes and new challenges of 21st century”,22-23 april 2005, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2006. s.67-76. ISBN -10: 954-07-2346-9 ; ISBN -13: 978-954-07-23-46-4

Марков, Иван (2006) Регионалната конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново. В:Сб.“КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ на туристическите дестинации в Югоизточна Европа“ - The competitiveness of the tourist destinstions in Southeastern Europe. ‐ Варна: Славена, 2006. с. 43-59. ISBN 954‐579‐601‐4.

Марковска, Ангелина (2006) Психологическата война - средство за манипулация в разпадаща се Югославия. сп. Международни отношения.бр. XXXV, N 2, с. 117-127. Print ISSN 0324-1029

Матеев, Илиян (2006) България и Източна Азия Сборник: „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. съвет: доц.д-р Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Г.Стефанов, доц.д-р Д. Донева, доц.д-р Л.Георгиев. София: изд. „ГорексПрес”, 2006 г., стр. 40-47, ISBN-10: 954-616-170-5; ISBN-13: 978-954-616-170-3

Матеева, Катя (2006) „Преводът в контекста на Глобализацията. Европа – Вавилонска кула” ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Матеева, Катя (2006) „Представяне на магистърската програма по Конферентен превод във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” Списание „Fréquences Francophones”

Матеева, Катя (2006) „Роля на езиковите и комуникативните умения при симултанния и консекутивния превод от и на френски език” ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Катедра „Чуждоезиково обучение”

Миланов, Росен (2006) "Преп. Паисий Величковски (1722 – 1794) – живот и дело" В: Сп. Духовна култура, 5 – 12, 2006, с. 63 – 85 – ISSN 0324-1173

Миланов, Росен (2006) "Св. Павлин Ноленски. Аскетически писма" (превод от латински с въведителна студия "Аскетическите възгледи на св. Павлин Ноленски според неговите писма": Росен Миланов) Руенски манастир, 2006

Миланов, Росен (2006) Един богословски поглед върху личността на исихаста св. Киприан, митрополит Киевски, Московски и на цяла Русия Един богословски поглед върху личността на исихаста св. Киприан, митрополит Киевски, Московски и на цяла Русия. Сб. Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски. Доклади от Международната научна конференция „Киприанови четения“ (Велико Търново, София – 15 – 16.09.2006) и Научно-богословската конференция „Св. Киприан Търновски“ – митрополит Московски (Москва – 30.09.2006). Ред. Н. Дончева-Панайотова, И. Харалампиев, П. Павлов, Р. Данкова, М. Пушкарова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 343 – 351. ISBN 978-954-524-641-8

Милчева, Амелия (2006) „Реликвите на Константинопол и Граалът – повествование в проза, достоверност и многозначност” сп. „Проглас”, 2006, кн. 2, с. 130-137.ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Мингова, Анелия (2006) Българско гражданско процесуално право. С., Сиела; 8. доп. и прераб. изд., 1104 с. авт.: Ч. І, Гл. ІІ и ІІІ; Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ и ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ);

Мингова, Анелия (2006) Обучение по новия Граждански процесуален кодекс. С.: Национален институт по правосъдието. Библиотека НИП, 176 с. , № 2, 2008.

Минев, Тодор (2006) Общинска програма "Превенция на противообществените прояви и защита на децата от престъпни посегателства" гр. Габрово

Мирославска, Виргиния (2006) Polskie nazwy własne. Ćwiczenia, 40 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. И. Канта, 2006

Михайлов, Димитър (2006) "Виждам поезията...". - В: Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Друк. Одеса, 2006, с. 145-146. ISBN 966-8149-85-8. В чужбина

Михайлов, Димитър (2006) Първата изложба на поета. - В: Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Друк. Одеса, 2006, с. 142-144. ISBN 966-8149-85-8. В чужбина

Михов, Милен (2006) Войните за национално обединение в историографията на бившата югославска република Македония – Епохи, № 1-2, 2006, 43-75. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Институтът за национално история в Скопие в политиката на югославска и бивша югославска република Македония – В: Сборник трудове. Дни на науката 2006 г. Велико Търново, 27-41. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Митовете в македонската историография – Алманах. Света гора. Ж, (№6), 2006, 428-456. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Писмо на Димитър Влахов до Лазар Колишевски за историята на ВМРО (обединена) – МПр., 2006, № 1, 109-122. София

Михов, Милен (2006) Политика в историята. Новата българска история и македонската историография 1944 – 2005 г. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 338 с. Велико Търново

Михов, Милен (2006) Църкавата, революцията и войната – В: “Държава и църква – Църква и държава в българската история”. Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. С., 2006, 344-351. София

Михова, Маринела (2006) Върху проблема за стратегиите на обучение Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирик и Методий" Педагогически факултет, Т. 9, кн. 4 (2005). В. Търново: УИ " "Св. св. Кирик и Методий", 2006, с. 33-65, ISSN 0204-6369,

Мишев, Радослав (2006) Австро-Унгария и България във фазата на изострени национално-конфесионални борби в Европейска Турция през 1905–1906 г.. // Bulg. hist. rev., 2006, № 1-2, p. 375-397.

Мишев, Радослав (2006) Мисията на Фердинанд Максимилиан в Мексико 1864–1867. // Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев : Изсл. по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2006, c. 231-246.

Моллов, Тодор (2006) „Даже несоша книгы ты на Царю градоу” в Слово на Тълкувателя. (съвм. с Анчо Калоянов) Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-годишния му юбилей. /Отговорен редактор: Проф. д-р Ангел Давидов; Редакционна колегия: доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Кирил Кабакчиев, доц. д-р Мария Мъжлекова, гл. ас. Пенка Ковачева, гл. ас. Камен Димитров; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-8, с. 357-376

Моллов, Тодор (2006) Българска народна поезия. Лирика и епос. /Съст. Генчо Керемедчиев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-223-3; ISBN-13: 978-954-304-223-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/lirika_epos/index.html, 22.03.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 2. Хайдушки песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-236-5; ISBN-13: 978-954-304-236-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/2/index.html, 02.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 3. Исторически песни. /Съст. Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-262-4; ISBN-13: 978-954-304-262-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/3/index.html, 01.07.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 4. Митически песни. /Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-242-X; ISBN-13: 978-954-304-242-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/4/index.html, 30.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 6. Любовни песни. /Съст. Димитър Осинин, Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-249-7; ISBN-13: 978-954-304-249-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/6/index.html, 04.05.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 7. Семейно-битови песни. Съст. Димитър Осинин, Елена Огнянова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-263-2; ISBN-13: 978-954-304-263-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/7/index.html, 17.07.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 8. Трудово-поминъчни песни. Съст. Анастас Примовски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-265-9; ISBN-13: 978-954-304-265-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/8/index.html, 14.08.2006)

Моллов, Тодор (2006) Войнската задушница на Петровден през 895 г. и българският фолклор Етнология на пространството. Юбилеен международен научен симпозиум на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Самоков, 5-8 октомври, 2006 г.

Моллов, Тодор (2006) Даваш ли, даваш, Балканджи Йово... Исторически песенен фолклор. /Съст. Стоянка Бояджиева. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-214-4; ISBN-13: 978-954-304-214-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/ddbj/index.html, 07.02.2006)

Моллов, Тодор (2006) Занаятчийството в българските народни песни. /Съст. Георги Караславов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-261-6; ISBN-13: 978-954-304-261-6 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/karaslavov/index.htm, 16.06.2006)

Моллов, Тодор (2006) Индексът на забранените книги по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. (ркп. 263, Имп. Публ. б-ка, СПб.). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2006, № 12/85 (http://liternet.bg/publish/akaloianov/indexyt/indexyt.htm, 09.12.2006)

Моллов, Тодор (2006) Книга на народната лирика. От седенките и хората до семейните радости и неволи. /Съст. Божан Ангелов и Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-254-3; ISBN-13: 978-954-304-254-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/kniga/index.htm, 20.05.2006)

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Аврамова жертва. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 29.6.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Аврамова жертва. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 29.6.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Братя оставят майка си без дял. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 15.7.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Братя погубват сестрино либе. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 15.9.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Дете от злато. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 29.11.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Ерменлия-гидия. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 9.5.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Лазарова молитва. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 15.6.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Мома прави служба на Петровден. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 29.7.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Мома сънува мъртвата си майка. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 4.10.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Мома сънува мъртвата си майка. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 4.10.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Мома сънува мъртвия си брат. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 22.9.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Мома сънува трима ергени. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 12.10.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Мома тъкала чалма за царя. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 5.9.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Мома тъкала чалма за царя. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 5.9.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Момък не се отказва от вярата си. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 21.5.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Момък не се отказва от вярата си. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 21.5.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Откраднал агне за курбан на Гергьовден. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 2.6.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Откраднал агне за курбан на Гергьовден. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 2.6.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Песни за Индже войвода. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 4.4.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Песни за Индже войвода. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 4.4.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Песни за Панайот Хитов. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 16.8.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Песни за Панайот Хитов. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 16.8.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Саафет и Йордан Стефанов. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 29.3.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Стар Димо разговаря с гората. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 18.4.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Убива жена си заради мома-чакъмджийка. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 11.11.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Хайдут Сидер и Черен Арап. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 14.3.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Янка от балкан слязла. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 10.4.2006

Моллов, Тодор (2006) Моллов, Т. Янка разговаря с гората. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 29.4.2006

Моллов, Тодор (2006) Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. /Съст. Любен Каравелов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-200-4; ISBN-13: 978-954-304-200-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/karavelov/index.html, 15.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Рано преди слънце. Трудови народни песни. /Съст. Йордан Стубел. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-243-8; ISBN-13: 978-954-304-243-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/stubel/index.html, 24.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Родна китка. Отбор народни песни. /Съст. Беньо Цонев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-221-7; ISBN-13: 978-954-304-221-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/rodna_kitka/index.html, 07.03.2006)

Моллов, Тодор (2006) Русенската „Кървава сватба”. /Съст. Николай Ненов и Тодор Моллов. Под редакцията на Тодор Моллов. Първо издание (Авторски дял: Народни песни) . ЕИ „LiterNet”, Варна. 2006; ISBN-10: 954-304-213-6; ISBN-13: 978-954-304-213-5 - http://liternet.bg/folklor/sbornici/ruse/index.html, 21.02.2006

Моллов, Тодор (2006) Самодиви. Народни песни. /Съст. Емануил Попдимитров. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-257-8; ISBN-13: 978-954-304-257-9 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/samodivi/index.htm, 07.06.2006)

Моллов, Тодор (2006) Трем на българската народна историческа епика. От Момчила и Крали Марка до Караджата и Хаджи Димитра. Съст. Божан Ангелов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-264-0; ISBN-13: 978-954-304-264-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/trem/index.htm, 04.08.2006)

Моллов, Тодор (2006) Хайдут Сидер и Черен арап. Отбор български народни песни: празнични - битови - юначни. /Съст. Йо Данаилов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-222-5; ISBN-13: 978-954-304-222-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/danailov_kozlev/index.html, 28.02.2006)

Моллов, Тодор (2006) Юрдан Трифонов. Избрани студии. /Съст. Надя Данова, Николай Аретов. Ред. Надя Данова, Албена Вачева, Николай Аретов, Тодор Моллов Първо издание ЕИ „LiterNet”, Варна, 2006; ISBN-10: 954-304-252-7; ISBN-13: 978-954-304-252-4 (http://liternet.bg/publish17/iu_trifonov/izbrani/index.html, 26.05.2006)

Монева, Стела (2006) Монева, С. НОВО УЧЕБНО ПОСОБИЕ ПО ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ (Кадеев В. И. История Древней Греции и Рима. Курс лекции. Харьков, 2006 г., 327 стр.) (Отзив) [NOVO UCHEBNO POSOBIE PO ISTORIYa NА STАRIYa SVYAT (Kadeev V. I. Istoriya Drevney Gretsii i Rima. Kurs lektsii. Harykov, 2006 g., 327 str.) (Otziv)]. [New School Textbook on the History of the Ancient World. In Bulgarian] Епохи. В. Търново, 2006, № 3 – 4, с. 169 - 172. ISSN 1310-2141

Монева, Христина (2006) Moneva, H., M. Todorova, “Model of a heuristic knowledge organizing system for searching and classifying structured data”, E-Learning Conference-2006, Coimbra, Portugal Coimbra, Portugal

Мончев, Николай (2006) Н. Мончев Антропогенизация на земите от долното течение на Искър ВТУ

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Eдно момче, което се страхува да порасне В: Сборник „Белезите на различието (какво научихме от децата, които растат без родители, и тези, които се грижат за тях)”, двуезично издание на френско-български обучителен проект „Да растеш без родители”, София, 2006, 187-190; Brachkova, M. Un garcon qui a peur de grandir, Sofia, 2006, 166-169. ISBN-10: 954-9397-08-4 ISBN-13: 978-954-9397-08-6

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Аутистични нарушения при децата В: Педагогически алманах. Брой 1, 2/ 2004. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 87-103. ISSN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Психично развитие на децата до три годишна възраст в условията на социална депривация дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор” по научна специалност 05.06.05. педагогическа и възрастова психология

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 години, отглеждани и възпитавани в институция В сборник: Трудове на великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет. Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти). Том 10, Книга 4, 2005. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 185-211. ISSN 0204-6369

Мутафова, Красимира (2006) Павликянски селища в Централна Северна България в османски документи от ХVІ в. – В: Етнологията вчера, днес, утре. Изследвания, посветен на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. 479–493. Велико Търново

Наама, Карим (2006) The Free Zones – A Form of Collaboration مجلة " علوم انسانية " ، السنة الثالثة ، العدد 28 ، مايو ، 2006 ، هولندن ( арабско издание)

Наама, Карим (2006) أهمية ودور الشركات المتعددة الجنسيات في النظام الإقتصادي العالمي الجديد مجلة "علوم انسانية" ، العدد 27 ، السنة 3 : مارس 2006 ، مجلة الكترونية محكمة

Наама, Карим (2006) مكانة البلدان العربية في المؤشرات العالمية مجلة علوم انسانية ، العدد 30 ، السنة 2006، سبتمبر ، هولندا ( арабско издание)

Наама, Карим (2006) Арабска Република Египет (Социално-икономически обзор) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, стр. 144. ISBN - 10:954-524-554-9. ISBN - 13:978-954-524-554-1

Налбантова, Елена (2006) Одеса - градът на носталгията или визията за България в „Денница“ на Васил Априлов. Ел. сп. LiterNet, 13.03.2006, № 3 (76). ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2006) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. ISBN 966-8149-85-8 Одесса

Налбантова, Елена (2006) Одеса в българската история и литература на ХІХ век. ISBN 966-8149-88-2 Одеса

Налбантова, Елена (2006) Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността Българите в Северното Причерноморие : изследвания и материали. – Одеса : Друк, 2006 . – Т. 9. – С. 331–346. ISBN 966-2907-13-0

Налбантова, Елена (2006) Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността. – В: Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8 Одесса

Налбантова, Елена (2006) Три етюда върху българската бесарабска поезия (Нико Стоянов, Михайл Бъчваров, Владимир Калоянов). – В: Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8 Налбантова, Елена.(състав) Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006. ISBN 966-8149-85-8

Налбантова, Елена (2006) Търновското училище за елински науки. Алманах „Света гора“, бр. Ж, с. 415– 427. ISSN (print) 1311-0209

Начева-Маркова, Нина (2006) „Интеграцията – актуален принцип в методическата система на проф. Иван Пеев при обучението по солфеж” Годишник том ІV, ЮЗУ „ неофит Рилски”, дб. Доклади изнесени на международна научна конференция „Национални култури и европейска единтичност”, Благоевград, 2006, стр.142-144

Начева-Маркова, Нина (2006) „Новаторските идеи на професор Иван Пеев по проблемите на масовото музикално възпитание и преустройството на училищното обучение” Педагогическия алманах, 200 , кн. 1-2, Университетко издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 59-86.

Начева-Маркова, Нина (2006) „Съвременни аспекти в методическата система на проф. Иван Пеев при солфежното обучение на предучилищните педагози” Сб. Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 130-135

Недева, Бойка (2006) ”Неологизми в португалския и българския език, отразяващи присъединяването ни към Европейския Съюз” -В: Езиковата политика на Европейския съюз и Европейското университетско пространство, 5-7 окт. 2005, изд. „ПИК”, В. Търново. ISBN: 10: 954-736-142-2, с. 83-104.

Николов, Николай (2006) Увод в програмирането на С++ (ръководство за упражнения) Издателство "Фабер", В.Търново

Николова, Анета (2006) Литургические и паралитургические прото-сюжеты в древнерусской литературе (к проблеме понимания и герменевтики средневекового текста) Проблема текста в гуманитарных исследованиях. Материалы научной конференции 16–17 июня 2006 года. М., МГУ, 2006, с.348–350. – ISBN 5-902121-09-4.

Николова, Анета (2006) Поклонението пред мощите на св. Петка и св. Филотея (още за похвалите на Евтимий Търновски и Йоасаф Бдински) Търновска книжовна школа. Т. 8. Велико Търново, 2006, с. 137–146 (в съавт.). – ISBN 954-524-339-2 (Т8);

Николова, Марияна (2006) Professionals Profiles as Users of Information and Communication Technologies International conference “New Schooling Through Citizenship Practice: Contents and Process”, Granada, 2006 , (227-234).

Николова, Марияна (2006) Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006, (IV 116-122).

Николова, Марияна (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process International conference - Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmers, Granada, 2006, (151-159).

Николова, Марияна (2006) Информационни технологии V-VIII клас, учебно пособие за учители Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2006 г., ISBN 978-954-524-536-7.

Николова, Марияна (2006) Специфика и проблеми при изучаване на модул “Операционни системи” в задължителната общообразователна подготовка по “Информатика” в училище Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Издателство „Слово”, В.Търново, 2006, (447-452).

Николова, Тодорка (2006) Домашна техника и икономика - учебник V клас Издателство "Бит и техника", Варна

Николова, Тодорка (2006) Книга за учителя по "Домашна техника и икономика" - V клас. издателство "Бит и техника", Варна

Нунев, Йосиф (2006) Ромите и процесът на десегрегация в образованието, София: Куна, 2006, 189 с., ISBN - 10: 954-91621-2-5; ISBN - 13: 978-954-91621-2-7. Рецензенти: проф. д-р Георги Бижков, доц. д-р Нели Бояджиева. София

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. (2006) Към историята на психологията като общообразователна дисциплина във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Философски факултет, том 7, книга 3, за 2005 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 143 – 159. Велико Търново

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. Д. (2006) Представления болгарских ученых о роли С. Л. Рубинштейна в истории российской психологии, сб. Образ Российской психологии в регионах страны и в мире, под ред. А. А. Алексапольского, И. С. Кострикиной, А. В. Юревича, Издательство „Институт психологии РАН”, Москва, с. 27 - 31. Москва

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. Д. (2006) Роль символа в когнитивном развитии ребенка (Л. С. Выготский и А. Валлон), Актуальные проблемы теоретической и практической психологии в свете идей Л. С. Выготского (к 110-летию со Дня рождения ученого 1896 - 2006); материалы Международной научно-практической конференции, Минск 16 – 18 ноября 2006 г., БГУ имени М. Танка, редкол. Л. А. Кандыбович и др., Л. Н. Рожина /науч. ред./, Минск, 2006. Минск

Няголова, Марияна (2006) Няголова М. Хуманистичната психология Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново

Няголова, Наталия (2006) “Зад кулисите” на Чеховия драматургичен текст. Ю. В. Доманский “Вариативность драматургии А. П. Чехова” “Проглас”, кн. 2, 2006, В. Търново, с. 153 – 157.

Няголова, Наталия (2006) “Заколдованные места” Гоголя и Чехова (семантические параллели «баштан» - «вишневый сад») «Мир романтизма», ТверГУ, Тверь, 2006, с. 209-218.

Няголова, Наталия (2006) “Ужасно жарко в России...” (За една група мотиви в драматургията на А.П.Чехов) “Филологический сборник””, съвм. изд. на ВТУ и ТверГУ, В. Търново – Тверь, 2006, с. 139 –144.

Няголова, Наталия (2006) Дискредитация эпического сюжета в поэзии Вл. Высоцкого Книжевност и история. VIII. Транспозициjа историjских догаћаjа и личности у епскоj песми, спеву и епу , Нишки университет, Ниш, 2006, с. 127 – 138.

Няголова, Наталия (2006) Религиозно – мифологический сюжет трагедии “Смольяне в 1611 году” князя А. А. Шаховского Смоленск и Гнездово в истории славянского мира, под ред. В. А. Шулякого и др., Издательство СмолГУ, Смоленск, 2006, с. 237 – 242.

Няголова, Наталия (2006) Семантика вегетативных метафор в драматургии А. П. Чехова (“Иванов”) “Дергачевские чтения” 2006 – Русская литература: национальное развитие и региональные особенности, т. 1, сост. А. В. Подчиненов, Изд-во Уральского университета, Екатеринбург, 2007, с. 212 – 215.

Няголова, Наталия (2006) Семантический ряд карта-картина-картограмма в драматургии А. П. Чехова “Поэтика и лингвистика”, Тверь, 2006, с.59 – 61.

Няголова, Наталия (2006) Текст и сцена: поэтика пространства в болгарской Чеховиане (“Безотцовщина”) Художественный текст и текст в массовых коммуникациях, Часть 1, Выпуск 3, под ред. Г. Н. Ермоленко и др., Издательство СмолГУ, Смоленск, 2006, с. 136 – 143.

Няголова, Наталия (2006) Тургеневские ремарки и язык драмы конца XIX века (“Месяц в деревне”) “Дергачевские чтения” 2004 – Русская литература: национальное развитие и региональные особенности, сост. А. В. Подчиненов, Изд-во Уральского университета, Екатеринбург, 2006, с. 86 – 88.

Овчаров, Тодор (2006) Старините във Великотърновска община. 149 с. В. Търново

Павлов, Пламен (2006) “Повестта за българската царкиня Персика” и историческата памет за княз Борис-Михаил.- “Тангра” (Сб.в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев). С., Унив.изд. “Св. Климент Охридски”, 2006, 203-216. ISBN -10: 954-07-2435-Х и ISBN-13: 978-954-07-2435-5 София

Павлов, Пламен (2006) Sedentaires et nomades fase a l’idee de la mer.- Bulgaria Pontica Medii Aevi, IV-V(2). C., 2006, 263-270 (в съавт. В. Тъпкова-Заимова). София

Павлов, Пламен (2006) България и нейните военни съюзници от Северното Причерноморие (ХІІ-ХІV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. 9. Одеса, 2006, 49-60. Одеса

Павлов, Пламен (2006) За д-р Дьорд Сонди.- Haemus/Хемус, 2006, кн. 1, 48-50 (на бълг. и унг. eз.).В интернет: http://www.bolgarok.hu/index.php?id=111&L=1 Budapest

Павлов, Пламен (2006) За името българи и неговото послание (Послеслов).– К. Николова, Б. Пашкова. Юнакът и небесната сърна. София, "Тангра ТанНакРа", 2006, 50-59 (на бълг. и англ.) ISBN-10: 954-9942-93-7 и ISBN-13: 978-954-9942-93-4 София

Павлов, Пламен (2006) За старобългарския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий.– LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), 2006, бр. 9. ISSN 1312-2282 (в съавторство с Мария Спасова). Публикувано в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/prevod.htm Варна

Павлов, Пламен (2006) История и цивилизация (за V клас). С., «Просвета», 2006, 116 стр. (в колектив с Р. Гаврилова и Р. Кушева).ISBN 954-01-1868-9 София

Павлов, Пламен (2006) Кратка история на българския народ /CD/. София, 2006 (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски) София

Павлов, Пламен (2006) Оn the Bulgarians – the nation that gave birth to John Atanasoff’s father.- In: Burton, T. World chahger (Atanasoff and the computer). Sofia, 2006, 13-29. София

Павлов, Пламен (2006) Търновски светци и чудотворци. Варна, “Славена”, 2006, 47 стр. ISBN 978-954-579-54-59 Варна

Павлов, Пламен (2006) Търновските царици. В. Търново, “Дар-РХ”, 2006, 88 стр. ISBN 954-9489-04-3 В. Търново

Павлова, Илиана (2006) „Раковски” на Иван Вазов. Пътища и проломи. Филологический сборник. Выпуск І, Тверь – Велико Търново, 2006, с. 145 – 149.

Павлова, Илиана (2006) Жената в Книга за Книгите. Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 319 – 321. ISSN 1311-0209 Също и в: Електронно списание LiterNet, 06.02.2007, № 2 (87).

Павлова, Илиана (2006) Иван Радославов и Иван Мешеков – срещите в словото. Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, 325 – 328.

Павлова, Илиана (2006) Към същността. Литературен форум, бр. 7, юли 2006, с. 2. Също и в: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 540 – 541. ISSN 1311-0209

Павлова, Илиана (2006) Литературни анализи 12 клас. Литературни анализи в помощ на учениците от 12 клас. Отг. ред. акад. д-р Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2006. 192 с. ISBN 10:954-427-672-6 ISBN 13:978-954-427-672-0

Павлова, Илиана (2006) Прозата на критика Литературен форум, бр. 3, 2006. Както и в: Електронно издание "Литературен Форум" http://litforum.alteraforum.net/article.php?id=10&issueid=528 (12.11.2007). Също и в: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, 488 – 489. ISSN 1311-0209

Павлова, Илиана (2006) Цветя и плодове в „Железния светилник” на Димитър Талев Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своje и туhe у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 214 – 228.

Палангурски, Милко (2006) Fourth Drinov Readings at Harkov, 2006 (February , 28 - March 1, 2006), Et.,Bal., 2006/2. София

Палангурски, Милко (2006) Заплащането на депутатския корпус в България (1879-1911 г.). Епохи, 2006, 1-2, с. 115-134, Print ISSN 1310 – 2141.

Парашкевов, Пламен (2006) Инфраструктурните проекти в Черноморския регион и националните интереси на България. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Варна, 30.09- 03.10.2005 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2006, т. XVI B 6, Природни науки, с. 112-128. ISSN: 1311-834X

Пейчева, Нели (2006) „Trend-awareness" in the life-style press. In: The language policy of the EU and European university education. V. Tarnovo: PIK-Verlag, 5-7 Okt. 2005 г., втори том. Издателство ПИК, 2006, стр. 825-834. ISBN-10: 954-736-142-2. PIC, V. Tarnovo, Bulgaria

Пейчева, Нели (2006) „Егоист“ и „Виенчанин“: някои особености на рекламите в двете списания [Egoist und Wiener: über einige Besonderheiten der Werbeanzeigen in den beiden Magazinen]. - В. Търново: „Проглас“, 2/2006, стр. 138-146. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, България

Пейчева, Нели (2006) Мотивираност на употребата на англицизми в lifestyle пресата [Motivierbarkeit des Anglizismengebrauchs in der Lifestyle-Presse] – Vortrag, gehalten auf der 8. Konferenz für StudentInnen und DoktorandInnen in Plovdiv, 2006. В „Словото: образи и отражения“ ˗ Сборник с доклади от националните конференции за студенти и докторанти. Пловдив, 2006 и 2007. - Пловдив: Издателство „Контекст“, 2008, стр. 241-251. ISBN 978-954-8238-04-5. Изд. Контекст, Пловдив, България

Пенева, Наталия (2006) “Фонетико-морфонологические процессы в словообразовательной структуре девербативов категории nomina agentis”. В. Търново, изд-во “ПИК”, 2006, 294 с. ISBN-10: 954-736-140-6; ISBN-13: 978-954-736-140-9. В. Търново, изд-во “ПИК”

Пенева, Наталия (2006) Акцентные характеристики существительных со значением имен деятеля. // ІХ Международный симпозиум “Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке”. В. Търново, изд-во “АСТАРТА”, 2006, с. 43 – 45. ISBN 978-954-350-026-1. В. Търново, изд-во “АСТАРТА”

Пенева, Наталия (2006) Учебник русского языка для студентов-русистов І-ІІ курсов. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 361 с. ISBN-10: 954-524-526-3; ISBN-13: 978-954-524-526-8. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Пенева, Наталия (2006) Учебник русского языка для студентов-русистов І-ІІ курсов. В. Търново, университетско изд-во “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 361 с. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Пенева, Наталия (2006) Экспрессивно-оценочные слова-характеристики с пейоративной окраской. // Материалы Всероссийской научной конференции “Народное слово в науке о языке” в честь Заслуженного деятеля науки Р. Башкортостан, д.ф.н. проф. Здобновой З.П. Уфа, БашГУ, 2006, с. 227 – 229. ISBN 5-7477-1429-5. Уфа, БашГУ

Петков, Марин (2006) "Историята на езика като аспект на германистиката, представен посредством старонемски лични имена" (на немски език) „Езиковата политика на Европейсия съюз и европейското университетско пространство“ в два тома, съст. Багрелия Борисова, Весела Белчева, Милена Иванова, Гергана Ковачева, Силвия Христова, Велико Търнов

Петков, Марин (2006) "Към проблема за най-старите славянски лични имена в Извори за българската история" „Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8. Материали от Национална конференция по ономастика (София, май 2004 г.)“. Велико Търново, стр. 20 – 38.

Петков, Марин (2006) "Личните имена в старовисоконемски и старобългарски език в съпостави-телен план" (на български език) „Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005 г.“, Пловдив, стр. 223 – 228.

Петков, Марин (2006) Един общ словообразувателен модел в старовисоконемски и старобългарски лични имена Филологически сборник 1, Велико Търново - Твер, стр. 150 - 154

Петкова-Марчевска, Славка (2006) Стратегии за формиране и развитие на способността за пълноценно възприемане на музика Педагогически алманах, Велико Търново, 2006, №1-2, ISSN 1310-358X

Петкова, Анелия (2006) Към езиковата характеристика на топонимите в Плевенско. – В: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей (Jоrdanca Marinova. Studia in honorem septuagenarii eius jubilaei). Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 264-276.

Петров, Галин (2006) Ландшафтна структура на Романското плато - Предбалкана. Год. на Соф. у-тет, Геолого-географски факултет, том 99, кн. 2 – География, 2006, 5-21.

Петров, Галин (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго). Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2006, с. 207-212.

Петров, Димитър (2006) Note on the Clustering Via Gaussian Mixtures. In Proceedings of the Intrnational Conference on Computer Systems and Technologies, CompSys Tech’06,15-16 Juni, 2006, Bulgaria, Veliko Tarnovo, pp. IIIA.7-1_7-4.

Петров, Димитър (2006) Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете (Л.Христов,Д.Цветков). Научно-приложна конференция- Математика,Информатика и компютърни науки 12-13.05.2006г.(Сборник материали 94-103),Слово,В.Търново,2006г

Петров, Димитър (2006) Конкурсните изпити по математика за ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” и НВУ”Васил Левски” 2001-2005г.(М.Христов,Л.Христов,А.Йоргов и П.Пиперков) Астарта,Велико Търново

Петров, Димитър (2006) Някои бележки относно преподаването на понятието граница (П.Пиперков) Научно-приложна конференция-Математика,Информатика и Компютърни науки 12-13.05.2006г.(Сборник материали 319-326),Слово,В.Търново,2006г

Петров, Петър (2006) Петров, П. Икономически учения /Алтернативни направления на икономическата мисъл/. В. Търново, "Фабер", 2006, 248 с., ISBN 954-775-587-0

Петрова, Анастасия (2006) Седми студентски балканистични четения. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, кн. № 2, 182-183.ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (2006) Зоонимията и лексикалната системност. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2006, 535-546.

Петрова, Анастасия (2006) Исследование общебалканского лексического корпуса и возможности лексической семантики. Linguistique balkanique XLV, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2006, № 1, 159-181.ISSN 0324-1653

Петрова, Анастасия (2006) Нова инициатива на Център “Балкани”. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, № 2, 183-184. ISSN 0861-7902.

Петрова, Веселинка (2006) Образователно направление „Български език“. – В: Моливко. Книга за учителя (6 – 7 г.). Второ допълнено издание. Ред. доц. д-р Дарина Гълъбова. Велико Търново: Слово, 2006, с. с. 13-250, ISBN 954 439 788-4, с. 568 Образователно направление „Български език“. – В: Моливко. Книга за учителя (6 – 7 г.). Второ допълнено издание. Ред. доц. д-р Дарина Гълъбова. Велико Търново: Слово, 2006, с. с. 13-250, ISBN 954 439 788-4, с. 568

Петрова, Веселинка (2006) Петрова, В. Образователно направление "Български език и литература". Велико Търново. Петрова, В. и др. Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 4 - 5-годишни деца. Второ допълнено издание. Слово, 2006, с. 9-212.

Петрова, Веселинка (2006) Пропедевтичната работа по четене и писане с 5 - 7-годишните деца. - Педагогически алманах, 2006, XIII, бр. 1-2, с. 158-180, ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2006, бр. 1,2, с. 158-180, ISSN 1310-358X

Петрова, Красимира (2006) Социално-психологически аспекти на груповата супервизия като теория и практика. В: Сб. „Политика, европейска интеграция и социална промяна – философско-психологически проблеми”, Велико Търново 2006 УИ "Св.св. Кирил и Методий" с. 48-56 ISBN 978-954-775-574-1 В.Търново

Петрова, Красимира (2006) Стратегии за разрешаване на проблеми и конфликти, сб. „Bridges – Building Bridges to Language Learning, Culture and Society”, електронно издание В.Търново

Петрова, Красимира (2006) Теория за резилианса в социално-педагогическата практика. В: "Педагогически алманах", кн.1,2, Велико Търново 2006 УИ "Св.св.Кирил и Методий" с. 61-70 ISSN 1310-358X В.Търново

Петрова, Мариана (2006) Implanting the information and communication technologies in the Bulgarian education – reality and perspectives. Н-34 «Наука и образование» Материалы VI Международной научной конференции (2-3 марта 2006 г.), в 4 части. Кемеровский государственный университет. Беловский институт (филиал) г. Белово, гл.ред. Е.Е.Адакин. Белово: 2006 -Ч.1, стр.514-517, ISBN 5-8353-0356-4

Петрова, Мариана (2006) Web-базирана информационна система за дистанционно обучение /Организационно-технологични аспекти/. В.Търново, Фабер В.Търново, Фабер, 2006, 134 с. ISBN: 954-775-670-2/ 978-954-775-670-0, COBISS.BG-ID 1243168228

Петрова, Петя (2006) Технологични изисквания към счетоводното отчитане на инвестициите във финансови активи Свищов, Международна научно – практическа конференция на тема „Евроинтеграционните процеси и предизвикателства пред стопанската отчетност, анализа и одита”, 27 – 28 октомври 2006 година Академично издателство „Ценов”, с. 146 – 150

Пиперков, Паскал (2006) Конкурсните изпити по математика за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и Национален военен университет "Васил Левски" 2001-2005 г. Велико Търново: Астарта, 2006.

Пиперков, Паскал (2006) Някои бележки относно преподаването на понятието граница Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 12-13.05.2006 г., Велико Търново, Велико Търново: Слово, 2006, с. 319-326.

Пиперков, Паскал (2006) Проверка на знанията и уменията по логика на студентите-първокурсници, изучаващи математически дисциплини Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 12-13.05.2006 г., Велико Търново. Велико Търново: Слово, 2006, с. 314-318.

Попова, Елена (2006) Гергова, И., Е. Попова, E. Генова, Н. Клисаров. Корпус на стенописите от ХVІІІ век в България, изд. “М. Дринов”, БАН, 2006. ISBN – 13: 978 954 322 001 4.

Попова, Елена (2006) Попова, Елена. Домашните икони от колекцията на НХГ – семантика и морфология. – В: Проблеми на изкуството, бр. 1, 2006

Попова, Елена (2006) Попова, Елена. Изображенията на св. Богородица върху домашни икони. – В: Годишник на Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2006

Попова, Любомира (2006) Индивидуалното договаряне – нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство) Списание "Начално образование", №3, 2006, (с.44-48).

Попова, Любомира (2006) Помагало за класния ръководител (в съавторство) Велико Търново

Прашкова, Миглена (2006) Техника и технология на средновековните стенописи от ХІІ век в църквата “Св. арх. Михаил”, гр. Рила. Л. Прашков – реставратор и изкуствовед, ВТУ, ISBN 10:954-524-514x, 13:978-954-524-514-5, С., 2006, 244–248, съставител и редактор на сборника

Проданов, Георги (2006) Аспекти на здравното образование гр. В.Търново

Проданов, Николай (2006) Държавно регулиране на образованието, науката и културата. Шумен

Пушкарова, Антония (2006) Методика на приложно-ориентирано обучение по математика на студенти по икономика Сборник “Математика, информатика и компютърни науки” на научно-приложна конференция, Велико Търново, с. 327-332.

Първанов, Недко (2006) Петров,Л., Н.Първанов "Изследване развитето на силата на 12-13 годишни баскетболисти. Сб. "Спорт и Наука" изв. брой 3, 2006г. стр. 63

Първанов, Недко (2006) Петров,Л.,С.Томова,С.Стефанов,Н.Първанов "Организация на мултиспортове в спортната анимация на ВС"Русалка" ,България" сб. Научни статии Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие, изд.Бойка, В.Търново , стр.68

Рабовянова, Теодора (2006) Глаголните представки – синтагматика и полисемия (за семантичната изборност на съчетаването). Български език, 2006, кн. 1, с. 78-90. ISSN 0005-4283.

Рабовянова, Теодора (2006) За появата на синтагматични семи в префигирания глагол. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново, 2006, с. 245-258. ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5.

Рабовянова, Теодора (2006) Отново за семантиката на глаголната представка раз- в съвременния български език. Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005, Пловдив, 2006, с. 293-304.

Рабовянова, Теодора (2006) Функционално-синтагматични класове представки. Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005, Пловдив, 2006, с. 267-279.

Радева, Живка (2006) Радева, Живка. Историческата тема и книгите за Великотърновския край (1985-2005 г.) // Библиотеки, четене, комуникации: Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга: Четвърта нац. науч. конф., 22-23 ноем. 2005 г., Велико Търново. – В. Търново, 2006, с. 114-120. Велико Търново

Рачев, Росен (2006) Иван Киреевски за европейското просвещение и историческата съдба на Русия сп.Философия, кн.1

Рачев, Росен (2006) Идеята на Бердяев за края на историята сб.Диоген.Философия и праксиология

Румпос, Димитриос (2006) Ένας φάρος Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια. Περιοδικό "Αντί". Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006, σ. 56-59. ISSN 1108-9822.

Румпос, Димитриос (2006) Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η συμμετοχή της Βουλγαρίας στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896. Сборник Societas Classica от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. В. Търново 2004 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 236-247. ISBN-10 954-524-508-5. ISBN-13 978-954-524-508-4.

Румпос, Димитриос (2006) Самоковският митрополит Доситей като ученик в Богословското училище на о-в Халки (1855-1862). Годишник на ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" от Международна научна конференция "Манастирската култура на Балканите", Самоков, 29 септември - 1 октомври 2002 г. Ред. Аксиния Джурова. София: СУ "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", 2006, т. 94 (13) 2004, с. 301-309. ISSN 1311-784X.

Румпос, Димитриос (2006) Търсене на корените на древногръцките олимпийски игри. Сборник Societas Classica от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. В. Търново 2004 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 7-11. ISBN-10 954-524-508-5. ISBN-13 978-954-524-508-4.

Русев, Пламен (2006) Гудеа – тайнството на свещеното в практиката на властника (интерпретация на Cyl. A, XII: 12 – XIV: 4 от “Химна на Гудеа за строителството на Храма на Нингирсу”). – В: Културните текстове на миналото: София

Русев, Пламен (2006) Тиамат и Саргон. Към разбиране на акадската доктрина за политическата власт. – В: Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на проф. протопр. Николай Шиваров. с. 206-214. В. Търново

Русева, Виолета (2006) „Мисъл”. Исторически речник на създадените смисли. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник в чест на проф. Иван Харалампиев. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2006, с. 515 – 534. ISBN 10:954-524-546-8

Русева, Виолета (2006) Алеко Константинов. Изложения. Институции. Бит. Европа. Ориента. Балканите. – Филологически сборник I. Велико Търново – Твер. Твер, 2006.

Русева, Виолета (2006) Дискурсивна география на идентичността. – Сп. „Проглас”. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2006, кн.1, с. 128 - 146

Русева, Мая (2006) В режим на странен атрактор. (Философски есета и кратки форми). Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 102 с. ISBN-10: 954-524-547-6; ISBN-13: 978-954-524-547-3.

Русева, Мая (2006) Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – In: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven, 2006, pp. 199-216. ISBN 86-7379-107-3

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Der Schelm und die Europäisierung. - В: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2006, 16. Online ISSN 1560-182X TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Нихилизъм, реализъм, роман. - В: Проглас, 2006 (год. ХV), 1, с. 77-98. Print ISSN 0861-7902 сп. "Проглас"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Понятието за произход. - В: LiterNet, 14.10.2005, 10 (71). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Произход на испанския пикаресков роман. Трета глава: Промискуитет и миноритарен дискурс. - В: LiterNet, 05.02.2006, 2 (75). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Произход на испанския пикаресков роман: Към генеалогията на реализма. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 318 с. Print ISBN 9789545245121 УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Промискуитет и миноритарен дискурс. – В: Литературен вестник, 2006, 2, с. 9, 12-13. Print ISSN 1310-9561 в. "Литературен вестник"

Сапунджиева, Ваня (2006) Български жития и служби посветени на св. Харалампий през ХVІІІ – ХІХ в // Българска филологическа медиевистика: Научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, по случай 60 – годишния му юбилей / Ангел Давидов. - В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 485 – 497. ISBN 10: 978-954-524-546-6.

Сапунджиева, Ваня (2006) Култът към св. Харалампий в България през ХVІІІ – ХІХ век // Паметници, реставрация, музеи. – София: Арх и Арт, 2006, 3, с. 17 – 25. ISSN: 1312-3327.

Серезлиев, Стефан (2006) Design Reflections on the Cross-Cultural Mirror. Some Bulgarian Design perspectives between marketing and art at the beginning of the 21st century. International Council of Design, Canada. Icograda eNews, 2006,

Сивков, Цветан (2006) Споразумението по член 20 на Административнопроцесуалния кодекс. София: Ciela, 2006, 86 с. ISBN 978-954-649-989-9

Симеонов, Димитър (2006) The tourist information (indexes, sources and methods) – a necessary element of the regional development В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2006., с. 11-15

Симеонов, Димитър (2006) Регионални различия в селските райони с планински селища (съавтор) В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2006., с. 215-228. ISBN 978-954-524-586-2

Симеонов, Симеон (2006) Италия, Европа и Берлинския конгрес. - Епохи, 2006, № 3–4, с. 33-55. ISSN 1310-2141 В. Търново

Симеонова, Катя (2006) Pre-Service Teachers’ Hands-on Research Learning София

Симеонова, Катя (2006) Мултисензорна познавателна технология в образователния процес Педагогически алманах, ВТУ

Симеонова, Катя (2006) Мултисензорност в образователния процес с оглед на технологичното обучение В. Търново, Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Славова, Цветелина (2006) "Европейски методологически традиции на строгия стил и педагогическата полифонична практика на проф. Здравко Манолов" Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград, 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0

Славова, Цветелина (2006) "Присъствието на композитора Здравко Манолов в жанра обработка на народни песни" Сб. Музиката - традиции и съвременност, том 4 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006,с.122 - 128

Славова, Цветелина (2006) Балетът "Змей и Яна" - към изворите на либретото Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006, с.110 - 114.

Спиридонов, Валентин (2006) Спиридонов, В. Националсоциалистическото стопанство между «икономическото чудо» и разрухата. – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006, с. 262-282. ISBN-10: 954-524-498-4; ISBN-13: 978-954-524-498-8 В. Търново

Станков, Иван (2006) Носталгия по Исусовото детство (Върху новелата на Мирча Картареску "Мендебила". Сб. "Класика & авангард. Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. Иван Сарандев. С. 331-341 ISBN-10:954-8712-39-3 ISBN-13:978-954-8712-39-2

Стефанов, Бойко (2006) Великов, Б. Единство на ценности, идеи и политика. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част VIII, с.82-84. София.

Стефанов, Петър (2006) „Glissando” в дядовата ръкавичка. – Алманах „Света гора”, 2006 . ISSN 1311-0209.

Стефанов, Петър (2006) "Последнее" решение и метафизика любви в драме "У подножия Витоши" П. К. Яворова Вестник Каз УМО и МЯ им. Абылай хана (Алмати), бр. 2, 2006.

Стефанов, Петър (2006) Glissando в дядовата ръкавичка (Приятелският литературен кръг „Арбанаси” на 8 години) Алманах за литература и изкуство „Света гора”, 2006 (Ж) (с.457-473); ISNN 1311-0209.

Стефанов, Петър (2006) ВРЕМЕ, ЖАНР И СМИСЪЛ ИЗДАТЕЛСТВО " ФАБЕР"

Стефанов, Петър (2006) Писатели от читанката на българчето (Илюстрован речник за деца и родители) 2006, Парнас (104 с.) ISBN-10: 954-8560-88-7; ISBN -13: 978-954-8560-88-7

Стефанов, Петър (2006) СВАТБИТЕ НА БАВКИДА ИЗДАТЕЛСТВО "СЛОВО"

Стефанов, Петър (2006) ЩАСТЛИВЕЦА И БАЙ ГАНЬО ИЗДАТЕЛСТВО "ФАБЕР" , 2006, 220 стр. (ISBN 10: 954-775-544-7),