Публикации за 2005


Агаларева, Маринела (2005) Полевые учебные практики как эффективный метод подготовки специалистов по туризму Качество образования: Современные подходы к содержанию и организации учебного процесса, часть I, Тверь, Тверской государственный университет, с. 276-281

Агаларева, Маринела (2005) Процессы эрозии в Средней части Дунайской равнины Болгарии (съавторстово) В: Новыe и традиционные идеи в геоморфологии. V Щукинские чтения. Географический факультет МГУ, Москва, с. 193-196

Александров, Олег (2005) Източни култове, почитани от римската армия в Долна Мизия. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, II. Текстовете на култа и религията. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, 61-73 ISBN 978-07-2145-8

Александрова, Стелиана (2005) Jeśli chcesz wiedzieć więcej (podręcznik języka polskiego), (съавторка: Мира Костова) Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005 г.

Алексиева, Милена (2005) Алексиева, Милена, Цветанка Дилова-Нейкова, Росица Димкова. Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт. Сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" 2005, В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 328-337 ISBN 954-524-454-2 сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" 2005, В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 328-337 ISBN 954-524-454-2

Алексиева, Милена (2005) Алексиева, Милена. Психо-педагогическа характеристика на подвижни игри. Педагогически алманах, 2005, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1,2 с. 258-267 ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2005, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1,2 с. 258-267 ISSN 1310-358X

Алексиева, Милена (2005) Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност сб. “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005

Алексиева, Милена (2005) Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 337-349 ISBN 954-524-454-2

Алексиева, Милена (2005) Подвижни и спортноподготвителни игри. 2005, В. Търново: "Бойка", 190 с. ISBN 954-9689-22-0 2005, В. Търново: "Бойка", 190 с. ISBN 954-9689-22-0

Алексиева, Милена (2005) Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите “Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и “Педагогика на обучението по физическо възпитание сборник "Личност, мотивация, спорт"

Алексиева, Милена (2005) Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 320-328 ISBN 954-524-454-2

Ангелова-Анастасова, Мая (2005) Упадъкът на лъжата или за осветената лента на производствения роман Електронно списание Литернет, 05. 07. 2005, Online: http://liternet.bg/publish14/m_angelova/upadykyt.htm

Ангелова, Пенка (2005) Elias Canetti: Spuren zum mythischen Denken. Wien: Zsolnay, 318 с. ISBN: 3-552-05327-1.

Ангелова, Светлана (2005) Някои аспекти за оценка на учебното съдържание в алтернативните учебници по „Биология и здравно образование” – 9 клас "Биология, екология и биотехнология", 2005, 1, 27-33 ISSN 1310 - 2699

Андреев, Андрей (2005) 1. Русия (Съветска Русия, СССР) 1914 – 1945 година. Учебно помагало за студенти от Историко-юридически и Православен богословски факултет. В. Търново, 2005. В. Търново

Андреев, Андрей (2005) 5. Политически тероризъм в Русия (идеология, практика, традиции). Светът между сътрудничеството и тероризма. Варна, 2005. Варна

Андреев, Андрей (2005) Руската православна църква в първите години на XX век. Материали от международна конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев. В. Търново, 2005. В. Търново

Андреев, Андрей (2005) Руски общественополитически идеи и българското общество XVII – XIX век. Modern History. Уфа, БашГУ, 2005. Уфа, БашГУ, РФ

Андреева, Десислава (2005) “Setting the Agenda”, или за медийните ефекти върху общественото мнение (Maxwell McCombs ‘Setting the Agenda. The mass media and public opinion’). Издател, г.VІІ, 2005, бр.1, с. 40 – 55. Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 24.04.2006, № 4 (77) Available from:

Андреева, Десислава (2005) Al-Jazeera: медийната перла на арабския свят (Mohamed el-Nawawy и Adel Iskandar ‘Al-Jazeera’). Издател, г. VІІ, № 4, 2005, с. 34 – 42. Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 02.07.2006, № 7 (80) Available from:

Андреева, Десислава (2005) Смисълът на Липсващия текст (Тайната на “писмото” в някои автобиографични творби на Г. Раковски). Библиотеки, четене, комуникации. Съдбата на българската книга. (Трета национална научна конференция, Велико Търново, 25-26 ноември 2004). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, с. 286-298.

Антонова, Анета (2005) Особености на ликвидацията на събирателното дружество -Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев, издателство:Сиби, 2005, стр.43-60

Анчев-Калоянов, Анчо (2005) "Индексът на забранените книги" по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. Съавтор: Тодор Моллов. В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 окт. 2003, с. 196-206 (със съкращения), София, Също: Електронно списание LiterNet, 09.12.2006, № 12 (85)

Анчев, Стефан (2005) Балканите в края на ХХ век. Надежди и разочарования в историята. Сборник в памет на професор Милчо Лалков. Благоевград 2005., с. 232-239.

Анчев, Стефан (2005) Балканите в прегръдката на ЕС и НАТО - на руски език Сборник: Из историята на европейската интеграция - поглед от Русия и България

Анчев, Стефан (2005) Балканите в прегръдката на ЕС и НАТО в края на ХХ век. Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България. Сборник статии. Велико Търново, 2005., с. 75-94.

Анчев, Стефан (2005) Балканите в сянката на НАТО. Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja, culture mira I evrointe gracijskih procesa. Niš 2005 с. 187-19

Анчев, Стефан (2005) Балканы в объятиях ЕС и НАТО. Из истории европейской интеграции: взгляд из России и Болгарии. Сборник статей. Тверь 2005., с. 65-82.

Анчев, Стефан (2005) Българският етнически модел MODERN HISTORY УФА РИО БашГУ 2005

Анчев, Стефан (2005) Българският етнически модел. MODERN HISTORY Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск V. Материалы научной сесии кафедры новой и новейшей истории БашГУ. 20 октебря 2005 г. УФА РИО БашГУ 2005., с. 269-281.

Анчев, Стефан (2005) Предговор на сборника "Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България". Сборник статии. Велико Търново, 2005., с. 7-8. Велико Търново

Аркадиев, Димитър (2005) Иконометрия Стара Загора, Искра М-И, 2005, 236 с., ISBN:954-9383-03-2

Аркадиев, Димитър (2005) Статистически проблеми при измерване на етническата еднородност на населението Сп. Статистика, София, НСИ, 2005, кн.1, с. 23-47, ISSN: 0204-8698.

Бакоев, Валентин (2005) Algorithms for computing the number of codewords of fixed weight in linear codes Proc. of IV Intern. Workshop on Optimal codes and related topics (June 17-23, 2005), Pamporovo, Bulgaria, pp. 36-41. ISBN: 954-8986-18-3

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Атрибутивни имена в един говор от Албания. – В: Сборник научни изследвания в чест на проф. Боян Байчев. В. Търново, 2005, 55-61. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Един деминутивен модел в балканските езици. – В: 10 години специалност балканистика. Пети балканистични четения, София 17-19 май 2005. София 2005, 48-65. София. София

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Представи за злите сили в Югоизточна Албания. – В: Между ангели и демони. Материали от международна научна конференция, Лесидрен 30 август-1 септември 2001. София, 2005, 219-227. -София. София

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Собствени имена на българите от с. Връбник, Корчанско (Югоизточна Албания). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от националната кръгла маса и национална дискусия “Именуването на българите в началото на XXI в.”, ВТУ 18-19 април 2003. Кн. 7. В. Търново, 2005, 125-130. -Велико Търново. Велико Търново

Белчева, Весела (2005) За четенето и разбирането на приказки в ранното обучение по немски като чужд език Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 3, 39-43, ISSN 0205-1834

Белчева, Весела (2005) Приказките и възпитателното им въздействие в контекста на ранното обучение по немски като чужд език Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 5,49-58, ISSN 0205-1834

Бонджолов, Христо (2005) Грузинската сага В.Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий“

Бонджолова, Валентина (2005) За оказионалното словообразуване в българския език (Контаминация, вставъчно словообразуване и междусловно налагане) Българистични проучвания. Т. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. ВТ, 2005, с. 141-154

Бонджолова, Валентина (2005) Оказионалност и реклама Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. ВТ, 2005, с. 269-277. ISBN 954-524-486-0.

Бонджолова, Валентина (2005) Оказионалното словотворчество в анекдотите като източник на комизъм Комично у култури срба и бугара. Ниш, 2005, с. 7-19. ISBN 86-7379-109-Х

Бонджолова, Валентина (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. ВТ, 2005, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и М. Илиева). VІ изд., 2010. ISBN 978-954-8709-88-0.

Бонева, Галя (2005) Активната позиция на ученика в образователните дейности. В: Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, том 9, книга 4, 2005, ISSN 0204 – 6369.

Бонева, Галя (2005) Учебната дейност и формиране на централните психични новообразувания Юбилеен сборник на Педагогически факултет - 40 години ВТУ

Бораджиева, Елена (2005) Психологична помощ по време на операции, различни от война, в Списание “Военен журнал”, 2005, бр.5, с.87-91,ISSN 0861-7392 София

Братанова, Боряна (2005) Centering Theory in Corpus Annotation. Paper presented at International Conference The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, Shumen, Varna, November 2004. Ed by M. Danova. Sofia: POLIS Publishing, 2005, p. 194–204. ISBN 954–796–012–1

Братанова, Боряна (2005) En- Causative Verbs in English. – In: Р. Събева et al. (ред.). Език и стратегии в обучението. Сборник посветен на 70-годишнината на доц. д-р Стефанка Стефанова и доц. д-р Мариета Тончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 301–308. ISBN 954–524–475–5

Братанова, Боряна (2005) Spatio-Temporal Parameters of Change Predicates in English. Paper presented at International Conference Spaces, Gaps, Borders, Sofia, October 2003. Ed. by M. Georgieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2005, Vol. II, pp. 9–14. ISBN 954–07–2251–9

Братанова, Боряна (2005) Функционален подход при изследване на производните каузативни структури в английския език. – В: Ст. Гергиев et al. (ред.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 471-479. ISBN 954–524–485–2

Будева, Соня (2005) Будева, С., Акценти във фамилната социална работа, с-к “Социална работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005 Изд.”Горекс прес”, София

Будева, Соня (2005) Будева, С., Влияние на личностовата характеристика “търсене на усещания” за развитие на адиктивно поведение, сп.”Психологични изследвания”, кн.3, 2005, АИ „Проф. Марин Дринов” АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2005) Будева, С., Ролята на стресоустойчивостта в развитието на адиктивно поведение, сб. „Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение”, Изд. „ГорексПрес”, София, 2005 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2005) Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, второ разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2005) Радев, Н., Будева, С., Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, второ разширено и преработено издание, 2005 Изд.”Фабер”, В.Търново

Бузов, Вихрен (2005) Приносът на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за развитието на философските изследвания и философското образование в България Филос. алтернативи. - С., 2005. - Г. 14, N 1. - С. 103-111

Бузов, Вихрен (2005) "The State and the Protection of National Culture (Държавата и защитата на националната култура)" Models of Cultural Policy under the Condition of the Multicultural Societies at the Balkans and the Eurointegration Process, Sven, Nis, pp.27-33;

Бузов, Вихрен (2005) Научна рационалност, избор и решение “Съвременна философия. Човекът между крайното и безкрайното”, Библиотека “Диоген”, (съст. Е. Данков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.110-140;

Бузов, Вихрен (2005) ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ КАТО ФИЛОСОФСКИ МЕТОД (За същността на философската аргументация) Книгоиздаване и философска култура, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, съст. Е. Данков, Р. Данкова, с.211-235;

Булева-Петрова, Марияна (2005) За музикално-психологичните изследвания на Иван Хлебаров върху творчеството на Любомир Пипков Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІІ, ред. Марияна Булева, ISSN 1312-2339, с.10-19

Булева-Петрова, Марияна (2005) Писмени упражнения по хармония. Част І Диатоника ВТ

Булева-Петрова, Марияна (2005) Превъплъщенията на мажоро-минорната тонална система в българската музика като историко-теоретичен проблем Сб. "Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации.", с. 100-130. ISBN 954-91437-5-9

Булева-Петрова, Марияна (2005) Предговор към българското издание /Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона/ Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона.

Булева-Петрова, Марияна (2005) Теоретичните възгледи на Добри Христов за многогласната обработка на народната песен Сб. "Добри Христов и българският ХХ век" С., с. 247-252. ISBN 954-91697-2-3

Бурнева, Николина (2005) За новите преводи на "Фауст". Гьоте - нови интерпретации. Съст. Н. Бурнева. Ф. Търново, ПИК,2006

Буров, Стоян (2005) За когнитивната перспектива в изследванията на граматичните класове и категории в българския език. К. Цанков, А. Петкова (съст.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”.

Буров, Стоян (2005) За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език. Ю. Стоянова и др. (съст.). Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, стр. 430-438.

Буров, Стоян (2005) Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език. А. Г. Ангелов (отг. ред.). Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. // Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Буров, Стоян (2005) Кирилл и Мефодий и их роль в становлении славянской культуры. // Межкультурная коммуникация в современном славянском мире. Материалы первой международной научной конференции. Том І. Тверь, 2005, стр. 4-6.

Буров, Стоян (2005) Лингвокультурология и преподавание иностранных языков (О роли овладения чужой лингвокультурной системой при обучения иностранным языкам). // З. К. Ахметжанова (отв. ред.). Мир языка. 2 том. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 85-летию видного казахстанского ученого М. М. Копыленко. Алматы, 2005, стр. 360-368.

Буров, Стоян (2005) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2005. 264 стр. (12. изд.)

Буюклиева, Стефка (2005) Binary projective [120,8;56,64] codes having an automorphism of order 3 and SDP designs (with I. Bouyukliev and S. Dodunekov) Proceedings of the International Workshop OCRT, Pamporovo, Bulgaria, pp. 47-52

Буюклиева, Стефка (2005) Binary self-dual codes having an automorphism of order p2 (with R. Russeva and N. Yankov) Mathematica Balkanica, vol. 19, pp. 25-32

Буюклиева, Стефка (2005) Classification results on binary optimal self-dual codes of length 42 Proceedings of the International Workshop OCRT, Pamporovo, Bulgaria, pp. 286-291

Буюклиева, Стефка (2005) On the automorphism group of a binary self-dual doubly-even [72,36,16] code, part I Proceedings of the International Workshop OCRT, Pamporovo, Bulgaria, pp. 42-46

Буюклиева, Стефка (2005) On the structure of binary self-dual codes having an automorphism a square of an odd prime (with R. Russeva and N. Yankov) IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 51, pp. 3678-3686. Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2005) Quasi-symmetric 2-(37,9,8) designs and self-orthogonal codes with automorphisms of order 5 (with Z. Varbanov) Mathematica Balkanica, vol. 19, pp. 33-38

Василева, Радка (2005) Vassileva, Rada et al.: Von der Wortgruppe zum Satz. Übungsbuch zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik. Rada Vassileva; Ljudmila Ivanova; Tanja Ratscheva. V. Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2005. 180 S. ISBN 954-524-458-5.

Василева, Радка (2005) Василева, Рада: Герике, Лотар/Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век. Теориите на художниците за цвета. Личността на творците, техните палитри и методи. В: С. Василев и др.: Алманах за литература и изкуство „Света гора“, бр. 6 („Е“). В. Търново: „Фабер“, с. 317-324. ISSN 1311-0209.

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и православната апологетика на иконата през девети век Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Тотю Коев. Университетско издателство"Св.св.Кирил и Методий", (2005), 135-138

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и християнския образ през девети век Преславска книжовна школа, т.8, Университетско издателство" Епископ К. Преславски", 46-52

Великова, Силвия (2005) Стратегии за слушане в академичния дискурс. Сб. от научна конференция "Език и стратегии в обучението", Велико Търново, 14 май 2004. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 277-284. ISBN 954-524 475-5

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2005) Боевете на фронта и боевете на критиката ("Боеве" от Йордан Вълчев). // Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006, 09.01.2005 (09.01.2005). Също: Змей със змейовете и човек с човеците. Йордан Вълчев. Изследвания, материали, спомени. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 27-35. ISBN 954-524-479-8. В. Търново

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2005) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Делба” – между ритуалното побратимяване и ритуалната раздяла // Ботев – съвременни интерпретации. Съставител: Антония Велкова-Гайдаржиева. - Велико Търново: Слово, 2005, (с. 93-107). ISBN 954 439 808-2. Ботев – съвременни интерпретации. Съставител: Антония Велкова-Гайдаржиева. - Велико Търново: Слово, 2005, (с. 93-107). ISBN 954 439 808-2.

Велчев, Борис (2005) За състава на престъплението по чл.339а от Наказателния кодекс сп. „Съвременно право”, 2005 г. , кн.1, с. 66-74, ISSN: 0861-18-15

Видиновски, Милен (2005) "Към въпроса за силата и гъвкавостта на занимаващите се със спортно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК

Върбанов, Златко (2005) “Quasi-symmetric 2-(37,9,8) designs and self-orthogonal codes with automorphisms of order 5” Mathematica Balkanica, New Series, vol.19, No 1-2, pp.33-38, ISSN 0205-3217

Върбанов, Златко (2005) “Some results for linear binary codes with minimum distance 5 and 6” IEEE Transactions on Information Theory, Vol.51, Issue 12, pp.4387-4391, ISSN 0018-9448, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-29144476543&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a5ab8b39e997560908779cab035929a0&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856618122100%29&relpos=3&citeCnt=1&searchTerm=

Върбанова, Маргарита (2005) Equations or transformations in primari school mathematics - In: proceeding of the 4td Mediterranean Conference on Mathematics Education, Palermo-Italy, 2005, pp. 355-364. ISBN set 9963-7770-6-6, ISBN Volume II 9963-7770-8-2

Върбанова, Маргарита (2005) Vektors as basis of subject interrelations in school mathematics. - B: International Conferens on MATHEMATICS EDUCATION, 3- 5 June, Svishtov, Sofia, сс. 104-109. ISBN 954-8880-21-0

Върбанова, Маргарита (2005) Векторно-алгебричен метод за решаване на геометрични задачи от лица и обеми “ВЕДА-СЛОВЕНА – ЖГ, София, 103 с. ISBN 954-8510-90-1

Гайдова, Радка (2005) Акценти на трудовата дейност за здравното възпитание в предучилищна възраст. ПНК - Здравното възпитание, 2000 –2005, РК на БНК – ОМЕП, кл. В. Търново, СУ

Гайдова, Радка (2005) Детското конструиране като комбинаторна дейност. НК, Дни на науката-2005, СУБ, кл. В. Търново

Гайдова, Радка (2005) Конструктивно-техническата дейност в детската градина. В. Търново, изд. Слово, 2005, 263с., ISBN 954-439-848-1 Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Моливко, Книга за учителя за 4-5г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Моливко,Книга за учителя за 3-4 и 4-5г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2005) Моливко,Книга за учителя за 5-6г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Проекции и динамика на развитието на комуникативните умения в съдържанието на конструктивно-техническата дейност. НК,Предизвикателствата пред науката в процеса на евроинтеграция, ТУ, Ст. Загора, 2005

Гайдова, Радка (2005) Социално-битови дейности в детската градина. ВТУ, Сп. Педагогически алманах, 2005

Гайдова, Радка (2005) Технологично обучение в детството. НК, СУБ и развитието на науката и висшето образование – т. 1, СУБ, кл. В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 3-4 г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 4-5 г. Слово, В. Търново,2005

Гайдова, Радка (2005) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 5-6 г. Слово, В. Търново, 2005

Галунов, Тодор (2005) Галунов, Т. Консервативна или либерална избирателна система (българският опит от 1882 г.). Исторически преглед, 2005, кн. 5-6, с. 64-88. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2005, кн. 5-6, с. 64-88. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2005) Опитът за консервативна избирателна реформа през 1883 г. Наука, бр. 2 от 2005 г., с. 45-51. ISSN – 0204 – 8906. Наука, бр. 2 от 2005 г., с. 45-51. ISSN – 0204 – 8906.

Галунова, Калина (2005) За генезиса, прототиповете и превъплъщенията на Бай Ганьо Харалампиев, И. (отг. ред.), сб. СУБ и развитието на науката и висшето образование, т. 1, изд. на СУБ, клон Велико Търново:Фабер, 2005, с. 77-88.

Галунова, Калина (2005) Образът на Бай Ганьо и българския еснаф (народопсихологически аспекти) Драганов, М. (гл. ред.), сб. Народопсихология и глобализация, т. 1: Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методии”, 2005, с. 207-236.

Гевренова, Нина (2005) Недържавен източник на трудовото право - понятие, характеристика и белези Юридически свят, 2005, № 1, 44-70 – 15 студия

Генова, Дафинка (2005) Meaning and Use. Paper presented at the International Conference Ludwig Wittgenstein and Analytical Philosophy, Veliko Tarnovo, 2004. Ed. by M. Stoicheva. Sofia: Kutu Publishing House, 2005, pp. 76-81. ISBN 954-91682-1-2

Генова, Дафинка (2005) The Perlocutionary Principle or How Principles in Pragmatics Proliferate. Contrastive Linguistics, 2005, 30(1), pp. 48-62. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2005) Комуникативни стратегии при разказването на вицове. Сб. от международна научна конференция "Комичното в културата на сърби и българи", Ниш, 2004. Ред. Ц. Иванова et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2005, с. 35-43. ISBN 86-7379-109-X COBISS.SR-ID 122548748

Георгиев, Георги (2005) New Elements in the Theory of the Coaxial Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. Int. Sem. Days Diffr. 2005 DD ’05, St. Petersburg, Russia, June 28-July 1, 2005, art. no. 1613389, pp. 81-93. DOI: 10.1109/DD.2005.204882 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34547275296&doi=10.1109%2fDD.2005.204882&partnerID=40&md5=5817c144999405b142f1f4163e29ead4

Георгиев, Георги (2005) Some Applications of the L Numbers Proc. Int. Conf. Antenna Technol. ICAT 2005, ISRO, Ahmedabad, India, Feb. 23-24, 2005, pp. 83-87.

Георгиев, Георги (2005) Some New Simple Methods for Differential Phase Shift Computation in the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 28th ESA Antenna Worksh. Space Antenna Syst. Technol., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, May 31 – June 3, 2005, Pt. 2, pp. 1159-1166.

Георгиев, Георги (2005) The Kummer Confluent Hypergeometric Function and Some of Its Applications in the Theory of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides J. Telecomm. Information Technol., Vol. JTIT-6, No, 3, pp. 112-128, Sept. 2005.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2005) Еволюция на материалните носители на информация и на отношението към знанието Педагогически алманах

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Analyzing the Data in OLAP Data Cubes In Proceedings of the Third International Conference on Information Research, Applications and Education, Varna, pages 33-38

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Analyzing the Data in OLAP Data Cubes International Journal on Information Theories and Applications, Vol. 12, №4, pages 335-342

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Development, Analization and Security of Multimedia Archive of Folklore Objects In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 7

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Discovering the Association Rules in OLAP Data Cube with Daily Downloads of Folklore Materials In Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Varna, pages IIIB.23-1–IIIB.23-6

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Discovering the Partial Dependencies in Random Databases In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 6

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Finding the Error-Correcting Functional Dependency by Using the Fractal Dimension In Proceedings of the Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Pamporovo, pages 20-26

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2005) Using the Fractal Dimension of Sets to Discover the Distribution Intervals of Association Rules in OLAP Data Cubes In Proceedings of the First International Conference on Information Systems and DataGrids, Sofia, pages 88-98

Георгиева, Виолета (2005) Stoycheva, Violeta. L’égalité des sexes et l’éducation à la citoyenneté européenne. L' Europe enseignée: Patrimoine(s), identité(s), citoyenneté(s). (pp. 197–199) Sous la direction de Vincent Marie et Nicole Lucas. Paris: Éditions Le Manuscrit, ISSN 2101-7204, ISBN 2-7481-6024-X, 266 p.

Георгиева, Виолета (2005) Стойчева, Виолета. Предизвикателствата пред историческото образование и подготовката на педагогически кадри в Историко-юридическия факултет. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 266-275, ISBN 954-524-453-4.

Георгиева, Гергана (2005) Ottoman Modernization/Europeanization – A Case that Does Not Fit to the Definition (Study on Ottoman Administrative Reforms). – In: New Europe College, Regional Program 2003-2004, 2004-2005. Bucharest, 45-72.

Георгиева, Иванка (2005) Методически проблеми на решаване на текстови задачи с математически модел равенство от вида a.b = c в началното обучение по математика. Сборник от научна конференция по повод 40 години на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. П. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 223 – 229. ISSN 954-524-454-2 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Георгиева, Иванка (2005) Някои аспекти на изучаване на математическите понятия в началните класове. Сборник от научна конференция по повод 40 години на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. П. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 223 – 229. ISSN 954-524-454-2 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гецов, Антон (2005) Българският език, който (не) изучават чужденците Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Том 10. Редакционна колегия: доц. д-р Николай Колев, доц. д-р Живка Колева, доц. д-р Христо Бонджолов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 168–176, ISBN 954-775-488-2.

Гецов, Антон (2005) Езикът на пресата – глас на гражданското общество или на плебейската публичност Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съставители: Марийка Димитрова, Людмила Иванова, Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 247–268, ISBN 954-524-486-0.

Гецов, Антон (2005) Специфика на илокутивния стандарт в дискурса на популярната преса Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Редакционна колегия: проф. дфн Станьо Георгиев, доц. д-р Кирил Цанков, доц. д-р Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 223–234, ISBN 954-524-485-2.

Гочев, Гочо (2005) Аз говоря български. Български език за чужденци. Втора част. Велико Търново, 2005, стр. 47 - 72, 91 – 124, 139 – 186, ISBN 954-775-485-9.

Гочев, Гочо (2005) К вопросу о статусе лексических конверсивов. В сб.: Коммуникация в современном славянском мире. Материалы I международной научной конференции. Т. I , Тверь, 2005, ISBN 5-900971-45-7, с. 76 – 79.

Григорова, Лора (2005) Народният съюз «Звено» и армията (1944–1946 г.) – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий», В. Търново, 2005, с. 178–190. В. Търново

Грунчева, Лариса (2005) Подвижните игри и чуждоезиковото обучение /съавтор/. сп. „Спорт и наука”

Гълъбов, Мирослав (2005) Съкращаване на информационния излишък чрез дискретно косинусово преобразуване при наземна цифрова телевизия сп."Електротехника и електроника",бр.1-2,2005, pp.69-75, ISSN 0861-4717

Гълъбова-Маринова, Мила (2005) Вълшебството на Андерсен “Предучилищно възпитание”, кн. 9, с.33-39

Гълъбова-Маринова, Мила (2005) Екзюпери – поетът на приказното Сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 1, с. 44-48

Гълъбова-Маринова, Мила (2005) Предметното учение в методиката на проф. М. Герасков сб. “Педагогически приноси в памет на проф. М. Герасков”, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Гълъбова, Д. и др. Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4-5-годишни деца - трето допълнено издание, 2005 736 с. / Веселина Петрова, Петя Конакчиева, Дарина Гълъбова, Радка Гайдова, Галя Данчева, Николай Гюлчев, Дора Габрова, Мариана Дамянова, Стоянка Иванова. В.търново: Слово •ISBN: 978-954-439-931-3 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Гълъбова, Д. Моливко в страната математика (5-6 г.), 2005. 48 с. В.Търново: Слово: ISBN:954-439-831-7 В. Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Гълъбова, Д. Моливко в страната Математика (за подготвителна група 6-7 години) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Гълъбова, Дарина. Моливко. Книга за учителя. Приказна математика за 3-4-годишни деца, 2005. 96 с. В.Търново: Слово ISBN: 954-439-832-5 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Гълъбова, Даринка. Моливко в страната математика (3-4 г.),2005. 48 с. В.Търново: Слово ISBN: 954-439-830-9 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Гълъбова, Даринка. Моливко в страната математика (4 -5 г.), 2005, 48 с. В.Търново: Слово ISBN: 954-439-839-2 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Книга за учителя за ПУВ и подготовка на 6-7 г. деца в подготвителна група/клас в детската градина/ училище. одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Книга за учителя за трета възрастова група на детската градина (5-6 г. деца) одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2005) Междукултурната комуникация в образователния процес/ Сб. Педагогически приноси. Велико Търново, 2005 г. В. Търново

Гюлчев, Николай (2005) Мозаичното рисуване в художественото обучение Сборник: “СУБ и развитието на науката и висшето образование”, том 1., В. Търново, 2005., 285-291.

Гюлчев, Николай (2005) Обща характеристика на художествено-изобразителната дейност на детето сп. Педагогически алманах, бр. 1, 2., 2005.

Давидкова-Димитрова, Десислава (2005) Медиацията по наказателни дела – една от алтернативите на традиционното наказателно производство В.Търново, 2005, Сборник от Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. Св.Кирил и Методий” „Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука”, с. 397 – 414. ISBN 954-524-453-4

Давидов, Димитър (2005) Гимнастическите упражнения - допълнително средство в часовете по физическо възпитание във ВУ Научна конференция - Враца, 2005.

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Гимнастиката в училищното физическо възпитание - техника и методика на обучение Издателство "Бойка" В. Търново, 2005

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Гимнастическа терминология Издателство "Бойка" В. Търново, 2005

Давидов, Димитър (2005) Давидов, Д. Структура на психофизическата подготовка на младежи с професионална ориентация към Българската армия след оказано експериментално въздействие Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.349-362) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към Сухопътните войски на Българската армия. Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.362-371) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт. Педагогика и методика. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. (стр.328-337) ISBN 954-524-454-2

Давидов, Димитър (2005) Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите “Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и “Педагогика на обучението по физическо възпитание” Личност, мотивация, спорт. НСА ПРЕС, С., 2005. (стр.105-114) ISBN 954-718-145-9

Давидов, Димитър (2005) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсантки от Военната академия ,,Уест Поинт”- САЩ и НВУ (ВВОВУ) “В. Левски” Научно методическо списание. Извънреден брой 1/2005 г. Издателска къща „Тип-топ прес” С., 2005. (стр.156-161) ISSN 1310-3393

Давидова, Теодора (2005) Алексиева, М., ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов. Най-обща характеристика на началното обучение по минибаскетбол в немската система по физическо възпитание и спорт Педагогика и методика, сборник научни доклади от научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с.328-337, ISBN 954-524-454-2

Давидова, Теодора (2005) Давидов, Д., ДАВИДОВА, Т., Цв. Дилова. Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на Българската армия Педагогика и методика, сборник научни доклади от научна конференция по повод 40 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с. 362-371, ISBN 954-524-454-2

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Възможности за формиране на готовност у деца за действие в сложни ситуации чрез подвижните игри Спорт и наука, научно-методическо списание, бр.3, 2005

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Обучението по лека атлетика в училище Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005, 84 с., ISBN 954-9689-27-1

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Основи на техниката по лека атлетика в училище Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005, с.90, ISBN 954-9689-26-3

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Психофизическа подготовка на деца за действие в сложни ситуации Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005, 91 с., ISBN 954-9689-29-Х

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т. Формиране на моментна готовност за действие в сложна ситуация Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005, с.20, ISBN 954-9689-28-Х

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т., Д. Давидов, Р. Димкова. Структура на психофизическата подготовка на младежи с професионална ориентация към Българската армия след оказано експериментално въздействие Педагогика и методика, сборник научни доклади от научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, с. 349-362 ,ISBN 954-524-454-2

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т., И. Алексиев, Д. Давидов, М. Алексиева. Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите „Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и „Педагогика на обучение по физическо възпитание” Личност, мотивация, спорт, сборник доклади от научна конференция, НСА "Васил Левски". Издателство НСА – ПРЕС, С., 2005, с.105-114, ISBN 954-718-145-9

Давидова, Теодора (2005) ДАВИДОВА, Т., М. Гърдева, М. Алексиева. Подвижни и спортно-подготвителни игри Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005, с., ISBN 954-9689-22-0

Дамянова, Мариана (2005) Физкултурният празник и комплексно-интегралния подход в детската градина Сборник: “40 години ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

Данчева, Галя (2005) Моливко. Приказни игри чудесни. Учебна книжка по образователно направление “Изкуства. Художествено пресъздаване и изразителност” (5 – 6-г.) Велико Търново

Данчева, Галя (2005) Моливко. Христоматия – художествени текстове за подготвителна група на детската градина Велико Търново

Данчева, Галя (2005) Образователно направление “Изкуства. Художествено пресъздаване и изразителност”. В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 5 – 6 годишни деца Велико Търново

Даскалова, Ярмила (2005) “National Transnationalism: Concepts of Irishness – From Within and From Without” "The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context", Madeleine Danova (ed.), Sofia University, pp. 314-323.

Демиркова, Ралица (2005) Focus on Bulgaria: Designing a Task for the ESP Classroom Сб. от национална научна конференция “Девети майски научни четения”, Русе, май 2004, Русе: Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев, 2005, т. 44, серия 7.1. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (2005) България в транспортната политика на Балканите. Железопътен транспорт. -София: №5, с. 5-9. ISSN 1310-683X COBISS.BG-ID 1168415460 s. 26-27

Дерменджиев, Атанас (2005) В началото. -Пресътворение VI. Ред. П. Христов, М. Шопова. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 3

Дерменджиев, Атанас (2005) Село Атолово (историко-географско описание). Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 20 май 2003. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 182-191. ISBN 954-524-453-4

Дерменджиева, София (2005) Информационна среда и детска игра В: „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Сандански, 2005 г.

Дерменджиева, София (2005) Концептуален модел на взаимодействието “дете – мултимедийна среда В: „Теоретичнi та практичнi питання културологii”, випуск XXI, Мелiтопольсъкий державний педагогичнiй унiверситет, Мелiтополь, 2005 г.

Дерменджиева, София (2005) Постмодерност и интернализация – опитът и контролът, от които се нуждаят децата В: „Детето, неговото семейство и неговата детска градина”, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2005 г.

Дерменджиева, София (2005) Социална работа с младежи със затруднения в професионалната реализация Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2005 г. (122 стр.)

Дерменджиева, Стела (2005) Базисната подготовка на учителя по география във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – реалност и предизвикателства. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 20 май 2003. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 320-336. ISBN 954-524-453-4

Дерменджиева, Стела (2005) География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти. София: Сиела, 239 с., ISBN: 954-649-825-4.

Дерменджиева, Стела (2005) Използване на учебната документация при проектиране на образователния процес по география и икономика в VI клас, конкретизиран чрез тема “Население”. Сб. "Език и стратегии в обучението", В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 331 - 342. ISBN 954-524-475-5

Дерменджиева, Стела (2005) Някои идеи и подходи за оценяване на постиженията на учениците по география в VII клас при раздел “България”. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 20 май 2003. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 362-378. ISBN 954-524-453-4

Дерменджиева, Стела (2005) Решаване на дидактически проблеми по география чрез нови технологии на обучение. Сб. "Език и стратегии в обучението", В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 321 - 330. ISBN 954-524-475-5

Джанфезова, Таня (2005) Dzhanfezova, Tanya. The possible functions of the stamp seals: some considerations. // Cucuteni: 120 years of research. Time to sum up./ G. Dumitroaia, J. Chapman et al. (eds.) - Piatra Neamt : Editura Constantin Matasa, 2005, p. 309-332. Piatra Neamt, Romania

Дилова-Нейкова, Цветанка (2005) Давидов. Д., Т. Давидова, Цв. Дилова-Нейкова (2005) "Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на българската армия". Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005

Дилова-Нейкова, Цветанка (2005) Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова (2005) "Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура".Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Дилова-Нейкова, Цветанка (2005) Дилова-Нейкова, Цв. "Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас".Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Димитров, Димитър (2005) Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря Епохи, 2005, 1-2 , с. 95-103. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Димитър (2005) Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност Във: Власт - Образ – Въобразяване. София, 2005: Mediaevalia Christiana 1/2005, ред. Г. Казаков, Ц. Степанов, с. 104-116. ISBN-10: 954-321-206-6; ISBN-13: 978-954-321-206-4.

Димитров, Димитър (2005) Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов). София, 2005, t. II, с. 91-101. ISBN 9540721474.

Димитров, Димитър (2005) Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) В. Търново: Фабер, 2005, 265 с. ISBN 954-775-452-1.

Димитров, Димитър (2005) Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена В. Търново: Фабер, 2005, 270 с. ISBN 954-775-414-9.

Димитров, Димитър (2005) Химните на Синезий от Кирена - неоплатонически и християнски контекст Сб. От Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров (23-24 ноември 2001 г.). В. Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий, 2005, с. 209-214. ISBN 954-524-491-7.

Димитров, Камен (2005) Аористът в гръцкия и славянския текст на словата на авва Доротей. - В: Българистични проучвания. Кн. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 62–77. ISBN 954-775-488-2. Велико Търново

Димитров, Слави (2005) География на животновъдството на Португалия Сб. от Научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004 г. Ред. Г. Димитров. Велико Търново: Фабер, 2005, с. 141-151. ISBN 954-775-515-3

Димитров, Слави (2005) Интеграционните процеси в Латинска Америка Сборник доклади от научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004, Издателство "Фабер", Велико Търново, 2005, с. 37-45. ISBN 954-775-515-3.

Димитров, Слави (2005) Развитие на дунавския туризъм Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, 2003 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 389-394, ISBN 954-524-453-4

Димитров, Слави (2005) Териториално разпределение на завършилите специалностите “География и геоекология” и “География” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, 2003 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 355-361, ISBN 954-524-453-4

Димитрова, Боянка (2005) Базисната подготовка на учителя по география във ВТУ – реалности и предизвикателства - в съавторство сборник от Научна конференция по повод 40 години ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Димитрова, Боянка (2005) География на Европа, Балканския полуостров, България - съавтор изд. "Сиела", София ISBN 954-649-825-4

Димитрова, Боянка (2005) Опит за проследяване на междупредметните връзки между история и география при преподаването на темата Велики географски открития сборник Националното историческо образование

Димитрова, Боянка (2005) Реформата в българското образование и необходимостта от допълнителна квалификация на българския учител /изследване нагласите за квалификация на учители от регион Велико Търново/ Обучението по география, бр. 2/3 2005 г

Димитрова, Боянка (2005) Тестове по география на България - съавтор Сиела, 2005, второ допълнено издание, 267 с., ISBN: 978-954-649-897-7.

Димитрова, Димка (2005) Работа над текста при изучаване на прилагателното име Език и стратегии в обучението.Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Ст. Стефанова и доц. д-р М. Тончева, В.Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с.80-84. ISBN 954-524-475-5.

Димитрова, Димка (2005) Български език. Контрол. 6.клас Велико Търново: Абагар, 2005. 56 с. ISBN 954-427-649-1

Димитрова, Димка (2005) Български език. Контрол. 7.клас Велико Търново: Абагар, 2005. 48 с. ISBN 954-427-653-Х

Димитрова, Димка (2005) Български език. Текстове и задачи за 7. клас Велико Търново: Абагар, 2005. 288 с. ISBN 954-427-650-5

Димитрова, Димка (2005) Текстът и неговият анализ В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев, С, Булвест 2000, 2005, с.178-184; ISBN 954-18-0455-1. или на http://www.belb.net/metodika/dimitrova/tekstanaliz.htm

Димитрова, Илияна (2005) Фолклорно-митологичното време в романа „Време разделно”. Света гора. Алманах за литература и изкуство. В.Търново, 2005, 415-421. ISBN 1311-0209

Димкова, Росица (2005) Давидова, Т., Д. Давидов, Р. Димкова. Структура на психофизическата подготовка на младежи с професионална ориентация към българската армия след оказано експериментално въздействие. Научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 349, В. Търново, 2005.

Димкова, Росица (2005) Димкова, Р., Български народни хора. Учебник за студенти на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, “Бойка”, 2005.

Димкова, Росица (2005) Димкова, Р., Ц. Дилова, М. Алексиева. Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура. Научна конференция ВТУ„Св. св. Кирил и Методий”, с. 337, В. Търново, 2005.

Доврамаджиева, Христина (2005) Чуждоезиковото обучение – врата към културата на европейските народи гр. Велико Търново

Дойков, Йордан (2005) Войната срещу тероризма в българския печат Публичност и тероризъм: комуникационни и поведенчески модели (сборник статии), под състав. Денчев С., И. Петева, изд. „За буквите – О писменехъ”, ISBN 954-8887-07-Х и УИ „Св. Климент Охридски”, ISBN 9

Дойков, Йордан (2005) Общоевропейската отбранителна политика сп. “Един завет”, бр. 3 (52), год. XIV

Дойков, Йордан (2005) Предизвикателства пред интеграцията на България в евроатлантическите структури /военнополитически аспекти и динамика на армейското обществено мнение/ Кръгла маса в катедра „Политология” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”: „Нови предизвикателства пред сигурността”, София, 14 януари 2005 г. - сайт на фондация "Европартньори 2007" - http://www.europarthers2007.org/, София

Донев, Владимир (2005) Гледните точки на разказвача в повестта "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев Български език и литература, 2005, бр. 1, с. 50-63. Също: Електронно списание LiterNet, 27.06.2005, № 6 (67) (21.01.2012).

Донев, Владимир (2005) Интериори, екстериори на баналното в две стихосбирки Литературен вестник, бр. 25, 6-12.07.2005. Също: Електронно списание LiterNet, 16.07.2005, № 7 (68) (21.01.2012).

Донев, Владимир (2005) Компендиум на литературоведските идеи Критика, 2005, кн. 1-2, с. 54-58. Също: Електронно списание LiterNet, 20.03.2005, № 3 (64) (21.01.2012).

Донев, Владимир (2005) Теория на гротеската в концепциите на руските формалисти Неуморният търсач. Сборник научни статии, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. Ивайло Петров. Шумен, 2005, с. 21-27. Също: Електронно списание LiterNet, 12.03.2006, № 3 (76) (21.01.2012).

Донев, Владимир (2005) Трагикомичната разработка на колониалната тематика в романа на Ивлин Уо "Шепа прах" Българистични проучвания. Т. 10. В. Търново, 2005, с. 107-122.

Донева, Дафина (2005) Readiness of the Bulgarian Economy for the EU Environmental Policy, “Bulgarien 2007: Moeglichkeiten und Chancen der bulgarien Wirtschaft, Politik und Kultur in einer erweiterten EU”, 9.-10. 12. 2005, София

Дончева, Иванка (2005) Антична бронзова пластика от Опака, Търговищко. – Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, III. Знаци, текстове, носители. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005, с. 35-39; ISBN 954--07-2146-6. София

Дончева, Иванка (2005) Иконографски особености на изображенията на Атина върху монетите на Никополис ад Иструм. – Монетите и банкнотите – възможни прочити. Юбилеен сборник в чест ст.н.с.д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 2005, с. 92-96; ISBN 954-427-660-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2005) Оброчни паметници на Зевс Збелсурд от територията на Североизточна България. – МИФ, 9. Тракия и околният свят. София, 2005, с. 345-358; ISSN 1311-3550. София

Дочев, Пепо (2005) Четири концертни фолк картини за струнен квартет УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2005) Triangle Dissections of Convex Polygons Utilitas Math. 68 (2005), 255-269

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Профил География. - В: Юбилеен сборник 125 години Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. Велико Търново: Издателство Фабер, 2005, с. 19-20. ISBN 954-775-517-Х

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Със знака на Слънцето. - ЕКОСВЯТ, 2005, бр. 4/година ІV, с. 28. Print ISSN 1312-0298

Драгнев, Владимир (2005) Le discours dramatique dans la “Chronique de D. João I” de Fernão Lopes УБ и Развитието на Науката и Висшето Образование, т. 1, Фабер, В. Търново

Дундов, Тенчо (2005) Въведение в правото. С., Парадигма

Дундов, Тенчо (2005) Правото на езика и езикът на правото. В: Право & Eзик. Кн. 2. С.

Енчев, Тодор (2005) За връзката между късноантичните синагоги и раннохристиянската храмова архитектура // Международна научна Конференция, посветена на 70-год. на проф. протопр. д-р. Николай Шиваров, 23-24.11.2001 / Димитър Попмаринов. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, ISBN 954-524-491-7

Енчев, Тодор (2005) За една от функциите на деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Международна конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев: 10– 11 ХІ, 2000 / Димитър Попмаринов. - Велико Търново: Университетско издателство „Св.. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 145 – 151. ISBN: 954-524-469-0.

Енчев, Тодор (2005) За няколко средновековни изображения на раннохристиянския деамбулаториум // Културните текстове на миналото: Носители, символи и идеи: В чест на проф. д.и.н. К. Попконстантинов: Книга ІV Текстовете в архитектура и образи / Васил Гюзелев и др.- София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2005, с. 23-27. ISBN: 954-07-2147-4

Енчев, Тодор (2005) Още по въпроса за деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура 18-20 май 2001, / Казимир Попконстантинов и др. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 63-67. ISBN: 978-954-524-444-5.

Жеков, Живко (2005) Колизията стратиоти – монаси VІІІ – ср. ІХ в. ГСУ ЦСВП „Иван Дуйчев”, 2003 (2005), 93 (12), c. 245–251. Print ISSN 1311-784X

Жеков, Живко (2005) Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2005, № 2, с. 26–29, ISSN 0204 – 4080

Жеков, Живко (2005) Темната система и император Теофил – реформа или еволюция. Минало, 2005, 12(3), c. 21–34. Print ISSN 1310–3415

Златева, Добринка (2005) Изменение на парадигмата: държава и бизнес – споделена отговорност в единно социално пространство Trans & Motauto' 05+, 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo, volume 5, Logistics & Management, Sofia, 2005.

Иванов, Георги (2005) Търговско право. Том II Велико Търново: Абагар, 2005, с. 559, ISBN 954-427-655-6

Иванов, Ивелин (2005) Историците и Божият мир: Модерната историография и движението за Божи мир (Х-ХI век). Сб. от Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев, Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. К. Попконстантинов, Н. Шиваров, Д. Попмаринов, М. Стоядинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, с. 157-164. ISBN 954 524 469-0

Иванов, Ивелин (2005) Митове за войната през Средните векове. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 251-261. ISBN 954-524-453-4

Иванов, Ивелин (2005) Правосъдието, арбитражът и частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХІІ в.). – В: Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология и история: Десети юбилейни Понтийски четения, Варна, 14-15 май 2004. София:"АСИ", 2005, с. 83-90. ISBN 9789547152540

Иванов, Людмил (2005) PETROV, L. (2005) "Phisical Education and Sport", St. Ciril and St. MEthodius" University of Veliko Turnovo University of Veliko Turnovo, ISBN 954-524-494-1

Иванов, Людмил (2005) Ацевски, А., М. Наумовски, Л. Петров. Утвърждаване на оптимален модел за обучаване на техническите елементи от спортната игра баскетбол. Списание: “Спорт и Наука”, София, 2005, изв.брой 4, ISSN 1310-3393, с. 109-114 Списание: “Спорт и Наука”, София, 2005, изв.брой 4, ISSN 1310-3393, с. 109-114

Иванов, Людмил (2005) Гешев, А., С. Томова, Л. Петров. Спортната анимация в морските курорти. Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, София, НСА ПРЕС, 2005, ISBN 954-718-158-0, с. 35-42 Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, София, НСА ПРЕС, 2005, ISBN 954-718-158-0, с. 35-42 .

Иванов, Людмил (2005) Йованович, И., Д. Йованович, Л. Петров. Условия за отборен успех на шампионата на Европа по баскетбол през 2003 г.в Швеция – от показателите на официалната статистика на стрелбата в коша, Списание "Спорт и Наука, София, 2005, ISSN 1310-3393, изв.брой 4, с. 102-108 Списание "Спорт и Наука, София, 2005, ISSN 1310-3393, изв.брой 4, с. 102-108

Иванов, Людмил (2005) Малчев, М., Н. Йорданова, С. Томова, Л. ПЕТРОВ, С. Йорданов (2005) "Теоретични основи на спортно-анимационната дейност" Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, с. 14-25, НСА ПРЕС, ISBN 954-718-158-0

Иванов, Людмил (2005) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, К. Крумова-Цончева (2005) "Експериментална методика за начално обучение по спортна аеробна гимнастика на деца от 7-8 годишна възраст" Сб. трудове “Педагогически приноси”, В. Търново, с. 264-268.

Иванов, Людмил (2005) ПЕТРОВ, Л., Д. Борисов "Развитие на равновесието при 15-19 годишни ученици" Сб.“Педагогически приноси”, Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 259-261

Иванов, Людмил (2005) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов, М. Гърдева, С. Стефанов (2005) "Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета" Сборник научни статии „Педагогика и методика”, Университетско издателство на Великотърновския университет, В. Търново, с. 310-313.

Иванов, Людмил (2005) Тодоровски, С., М. Наумовски, Л. Петров. Разлики в точността при стрелба в коша с отскок под ъгъл 45 градуса от средно разстояние от лява и дясна страна с табло при десноръки баскетболисти. Списание "Спорт и наука", София, изв. брой 1, ISSN 1310-3393, с. 633-636 Списание "Спорт и наука", София, изв. брой 1, ISSN 1310-3393, с. 633-636

Иванова, Людмила (2005) Von der Wortgruppe zum Satz, Uebungsbuch zu Schwerpunkten der deutschen Syntax. /съавторство/ R. Vassileva, L. Ivanova, T. Ratscheva (разработена част: Nebensatz) V. Tarnovo:Universitaetsverlag 2005, S. 87-177 ISBN 954-524-458-5

Иванова, Людмила (2005) Аспекти на преводаческата компетентност Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Х. Валтер, В. Търново 2005 стр. 36 - 47 ISBN 954-524- 486- 0

Иванова, Мария (2005) Представи и обичаи, свързани с очакването на смъртта у българите В: Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. В. Търново, 55-59.

Иванова, Мария (2005) Приносът на великотърновските студенти в областта на етнографията В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Юбилеен сборник на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 262-265.

Иванова, Мария (2005) Резултати от една студентска етноложка експедиция в община Каварна (септември 2004 г.) Българска етнология, кн. 3-4, 112-128

Иванова, Мария (2005) Следсватбени обредни гостувания у българите В: Българистични проучвания. Т. Х, 114-120.

Иванова, Ралица (2005) Von der prekären Balance zwischen Kritik und Hoffnung beim Umgang mit mythischem Material. Versuch eines Vergleichs zwischen Goethes „Faust” und Stefan Heyms „Ahasver”, В: Гьоте: Фауст. Нови инте Велико Търново, ПИК

Иванова, Ценка (2005) Bilateralna kulturna saradnja – iskustva i perspektive Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja kulture mira i evrointegracijskih procesa. Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš, 2005, 387-394.

Иванова, Ценка (2005) O Bugarima u Srbiji (автори Ц. Иванова и В. Бойков) Prava manjina, OGI centar – Niš, 2005, стр. 129-160; ISBN 86-83561-10-0

Иванова, Ценка (2005) Българско-сръбски разговорник Плевен, Грамма, ISBN 954-8805-68-5, автори Ц. Иванова и Биляна Васич

Иванова, Ценка (2005) За близките и различни славянски езици в съвременен контекст (с оглед към южнославянския ареал) сп. Мост (списание на българското малцинство за литература, изкуство, наука, обществени въпроси), № 188-191, Ниш, 2005, стр. 250-264

Иванова, Ценка (2005) За разграниченията при южнославянските езици Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Боян Байчев. Велико Търново, Унив. изд., 2005, стр. 249-260

Иванова, Ценка (2005) Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век Зборник Матице српске за славистику 67; Матица Српска Нови Сад, 2005, 137-150; http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/slavistiku_67.pdf.

Игнатова, Милена (2005) Библиографски данни в българските книги // Библиотеки, четене, комуникации: Съдбата на българската книга: Трета нац. науч. конф., В. Търново, 25-26 ноем. 2004 г. /Състав. Лъчезар Георгиев, Калина Иванова, Десислава Андреева . - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005 . - с. 176-184 ISBN 954-524-478-Х

Илиева, Мария (2005) За глаголното време, субекта и функционалните стилове. – В: Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, 317 – 325.

Илиева, Мария (2005) Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език Варна

Илиева, Мария (2005) Къде си ТИ в стиловете на българския език. – В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 377–384.

Илиева, Мария (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. ВТ, 2005, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и В. Бонджолова). VІ изд., 2010. ISBN 978-954-8709-88-0. В. Търново

Илиева, Мария (2005) Речниковото дело на Моско Москов. – В: М. Москов. Юбилеен сборник. 140 години от рождението му. В. Търново, 2005, 77–80.

Илиева, Мария (2005) Стилизацията в услуга на комичното. – В: Комично у култури срба и бугара. Комичното в културата на сърби и българи. Ниш, 2005, 49–56. ISBN 86–7379–109–Х. Ниш, Сърбия

Йовевска, Мариана (2005) Актуални европейски аспекти на Балканските конференции (1930-1933). Историческите приноси за процесите на интеграция след Втората световна война. 1. " СУБ и развитието на науката и висшето образование, т. 1, Съюз на учените в България Клон Велико Търново, Изд. “Фабер” В. Търново 2005 г., с. 140-144 или 2. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, с. 201-216.

Йонкова, Красимира (2005) Дебатът между моделите на човешко поведение (2005). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 2005, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2005) Другата психология Volkerpsychologie. Велико Търново: Фабер, 2005, 380 с. ISBN 954-775-397-5

Йонкова, Красимира (2005) Поуките на социалната психология за интеграцията на културите. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2005". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2005, с. 372 - 382. ISBN 10: 954 - 775 - 560 - 9; ISBN 13: 978 - 954 - 775 - 560 - 4

Йоргова, Милена (2005) Кадрови потенциал на системата за социално подпомагане Социална работа с деца и семейства, София: ГорекосПрес, 2005, с.116-127. ISBN 954-616-145-4

Йоргова, Милена (2005) Методика за определяне на потребностите от специалисти по социални дейности Научни изследвания в социалната работа: състояние и приложение, София: ГорексПрес, 2005, с. 233-245. ISBN 954-616-152-7

Йорданов, Стефан (2005) Соларният “монотеизъм” на древните религии: I. Реформаторът Ехнатон и монотеизмът. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 222–238.

Йорданова, Даниела (2005) Инструментарим за установяване на типичните правоговорни грешки в речта на малките ученици. Диагностични процедури и резултати Сп.” Начално училище” бр. 2, бр. 4

Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Обучението по правоговор в българското началното училище (исторически преглед) В. Търново, издателство "Фабер" (с. 115). ISBN 954-775-388-6

Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Преодоляване на диалектната редукция в речта на учениците (I-IV) клас 2. Преодоляване на диалектната редукция в ре В.Търново, издателство "Фабер"(с.195).ISBN 954-775-468-8

Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Семейството за езиковата култура на учениците ( I – IV) клас В. Търново, 2005 Велико Търново, УИ "СВ.св. Кирил и Методий" (с. 55) ISBN 954-524-459-3

Йорданова, Даниела (2005) Съвременното обучение по правоговор в българското начално училище УИ “Св.св. Кирил и Методий, Трудове на ВТУ

Йорданова, Даниела (2005) Състояние и проблеми на началното обучение по български език – I – IV клас с оглед на редукцията Сп. “Начално училище”, 2004, бр. 6; 2005, бр. 1.

Йотов, Йордан (2005) Издръжливостта като част от всестранната физическа подготовка на ученика Сборник доклади Враца, 2005 , Педагогически приноси в памет на проф. Михаил Герасков 243- 251 стр.

Йотов, Йордан (2005) Средствата за развитие на силовите възможности в структурата на тренировъчния процес при бягането на средни и дълги разстояния Сборник доклади по повод 40 години ВТУ университетско издателство 2005 г

Калчев, Стефан (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Калчев, Стефан (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Караиванова, Бинка (2005) Теоретична постановка, класификация и терминологични уточнения върху музикално-изразния компонент клавирна фактура. Фактурна типологизация на песенните съпроводи. Трудове на ВТУ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, т. 10, кн. 4, ISSN 0204-6369

Караиванова, Петя (2005) Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4 – 5-годишни деца. Моливко. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 5 – 6-годишни деца. Моливко. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Природен свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2005

Караиванова, Петя (2005) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Социален свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2005

Караиванова, Петя (2005) Моливко. От земята до небето (4 – 5 години). Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Моливко. От земята до небето (4–5 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на четири-петгодишни деца. Образователно направление „Природен свят”. Слово, Велико Търново, 2005

Караиванова, Петя (2005) Моливко. От земята до небето (5 – 6 години). Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Моливко. Прозорче към света (4–5 години) Слово, ВТ, 2005

Караиванова, Петя (2005) Моливко. Прозорче към света (5 – 6 години). Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Овладяване на познавателни стратегии от 5 – 7-годишните деца чрез предметно – оперативни и практико – изпробващи методи в игри и занимания на открито сб. “Здравното възпитание” – Първа национална научно-практическа конференция. УИ “Св. Кл. Охридски, С.

Караиванова, Петя (2005) Педагогически условия и средства за стимулиране на творческите прояви при ориентиране в света сб. “Педагогика и методика” – Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т.

Карапенчев, Живко (2005) Понятия, определящи организацията и реализацията на обучението при възрастните Сб. 40 години ВТУ, секция Педагогика и методика, В. Търново

Кацарски, Александър (2005) Особености на несъстоятелността като производство сп. Търговско право, №5-6, стр.67-72.

Кацарски, Александър (2005) Правни последици на пренаемането (член 234 ЗЗД) В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев, Сиби, 492 с. ISBN 954-730-246-9

Кацарски, Александър (2005) Промените в дружественото право в сила от 1 януари 2004 г. сп. Търговско право, №5, стр.5-25.

Кильовска, Ваня (2005) “За развитието на слуховите умения и навици в процеса на чуждоезиковото обучение в начална училищна възраст" Сборник доклади от научна конференция “Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции”, СУ"Св. Климент Охридски", Фабер, 2005

Кильовски, Вакрилен (2005) “The Enormous Room: Pilgrimage into the prodigious Universe of the Individual” – The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, Danova, M. (ed.), София, 2005, Polis Publishing, стр. 292-300, ISBN 954-796-012-1

Кирилова, Веска (2005) За декодирането на някои поговорки във френски, испански и български език La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques. A la mémoire de Christo Todorov. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 97–105, ISBN: 954 – 524 – 468 – 2.

Кирилова, Веска (2005) Произнасяне на абревиатурите във френски, испански и български език La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques. A la mémoire de Christo Todorov В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 91–97, ISBN: 954 – 524 – 468 – 2.

Киров, Димитър (2005) The Mysticism of Light in the Scriptures and in the Orthodox Worship Tradition. Paper presented at the Second Consultation on Orthodox and Wesleyan spirituality held at Trinity College, June 16-20, 2000 in Bristol, UK – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Scriptural Understanding and Practice. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, St. Vladimir’s Seminary Press, 2005, pp. 89-106. ISBN 0-88141-301-1; ISBN 978-088141-301-4. Crestwood, New York

Киров, Димитър (2005) Обетованата земя в библейско-исторически и археологически контекст. (В сб.: Културните текстове на миналото – носители символи и идеи. Книга I. Текстове на историята, история на текстовете. Материали от Юбилейната международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003). Редакционна колегия: акад. проф. д-р Dr. h. c. Васил Гюзелев (отговорен редактор), проф. д-р Dr. h. c. Хайнц Миклас, проф. д-р Dr. h. c. Петер Шрайнер, Ст. н. с. д-р Божидар Димитров, д-р Росина Костова (съставител). София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2005, 76-92 с. ISBN 954-07-2144-X. София

Киров, Димитър (2005) Професор протопрезвитер Николай Шиваров. (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001), Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 11-16 с. ISBN 954-524-491-7. Велико Търново

Киров, Димитър (2005) Свещеното Писание като авторитет на вярата (конфесионални подходи). (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001). Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 17-32, с. ISBN 954-524-491-7. Велико Търново

Коева, Янка (2005) Bulgarien – 100 Fotos. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-01-3 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2005) Eine Attraktion in Klang- und Lichtspiel. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-02-1 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2005) Trjavna. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-90992-9-6 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Колев, Николай (2005) Системи от задачи,свързани с дидактически системи от признаци и дидактически системи от свойства Майски четения"Дни на науката 2005"Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2005) За редупликацията като словообразувателен начин Езиковедски проучвания в памет на проф. Й. Заимов. София, 2005, 264–272.

Колева-Златева, Живка (2005) О приемах когнитивного подхода в этимологических исследованиях. - Slavica XXXIV, 2005, Debrecen, 23–42. ISSN 0583-5356.

Константинов, Казимир (2005) Жените и монашеството в България през ІХ-Х в. По археологически данни. В: Год. СУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“, Т. 93 (12), 2005 [за 2003], с. 271.

Константинов, Казимир (2005) Манастирите при Равна и Караачтеке в манастирската география на България (ІХ – Х в.). В: AMV, ІІІ-2. Българските земи през средновековието (VІІ – ХІV в.). - Варна, 2005, с. 107–119. (Съавт. с. Р. Костова, В. Плетньов) http://www.burgasmuseums.bg/uploads//pdfs/sbornik_20151103_prn.pdf

Константинов, Казимир (2005) Още веднъж за т.нар. мартириум в Плиска. В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. - В. Търново, 2005, с. 24-32.

Константинова, Даниела (2005) SLOVENČINA PRE BULHAROV – pre pokročilých (в съавторство с К. Седлакова) Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ISBN 954-524-446-1

Константинова, Даниела (2005) Смехът в българската фразеология. Комично у култури Срба и Бугара. Комичното в културата на сърби и българи. Ниш, с. 67–75

Костов, Станислав (2005) Механизми за защита на основните права в Европейските общности и Европейския съюз сп. Права на човека, 2/2005, ISSN 1311-9516, 5-38

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Жените и монашеството в България ІХ-Х в. по археологически и епиграфски данни // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" : Международна научна конференция "Манастирската култура на Балканите", Самоков, 29 септември - 1 октомври 2002 г. / Аксиния Джурова и др. София : Софийски университете "Св. Климент Охридски", 2005, 93 (12), с. 267-275. ISSN -1311-784X

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Манастирите при Равна и Караачтеке до Варна в манастирската география на България през ІХ-Х в. // Acta Musei Varnaensis. III-2 :Българските земи през средновековието VІІ-ХVІІІ в. : Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Ал. Кузев / Валери Йотов и др. Велико Търново : Абагар АД, 2005, с. 107-121. ISBN 954-427-667-X

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Манастирът, основан от Св. Йоан Рилски : Археология на писмените свидетелства // Културните текстове на миналото : Носители, символи идеи : В чест на проф. К. Попконстантинов : Книга II : Текстове на култа и религията / Васил Гюзелев и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, с. 120-128. ISBN 954-07-2145-8

Костова, Росина (2005) Костова, Росина. Скалният манастир при Крепча : Още един поглед към монашеските практики в България през Х в. // Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура / Казимир Попконстантинов. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 289-305. ISBN 954-524-444-5

Кръстева, Антония (2005) Единство на познавателното и оценъчното отношение у учениците. В сб.: Педагогика и методика. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 47-52, ISBN 954-524-454-2 В: Педагогика и методика. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 47.

Кръстева, Антония (2005) Екипната дейност – условие за развитие на познавателната дейност на учениците. В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение. С., 2005, с. 309-310, ISBN 954-8510-92-8 В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение. София. с. 309.

Кръстева, Антония (2005) За социалнопедагогическата и психологическата характеристика на екипната учебна дейност. Съюз на учените в България. В сб.: СУБ и развитието на науката и висшето образование. 2005, Том 1. В. Търново, с. 254-260, ISBN 954-775-514-5 В: СУБ и развитието на науката и висшето образование. Том 1. В. Търново, с. 254.

Кръстева, Антония (2005) За социално-педагогическата и психологическата характеристика на екипната учебна дейност. Съюз на учените в България. В сб.: СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1. В. Търново,2005, с. 254-260, ISBN 954-775-514-5 В: СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1. В. Търново, с. 254.

Кръстева, Антония (2005) Идеята за груповото обучение в педагогиката на С. Френе и П. Петерсен (в съавтроство). Съюз на учените в България. В сб.: СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1, Faber, В. Търново, 2005, с. 285-291, ISBN 954-775-514-5 В сб.: СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1, Faber, В. Търново, с. 285-291.

Кръстева, Антония (2005) Интересите на студентите към професионалната учителска дейност. – Психология. Диоген., УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 131-140, ISBN 954-524-473-9 сп. Психология. Диоген., В. Търново, с. 131.

Кръстева, Антония (2005) Конструктивизмът – стратегия за развитие на образованието през ХХІ век студия. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005,№ 1-2, с. 20-38. ISSN 1310-358Х Педагогически алманах, №1,2, с. 20.

Кръстева, Антония (2005) Продуктивно обучение – реалност и перспективи. Съюз на учените в България. В сб.: Дни на науката 2005. В. Търново, 2005, с.150-156, ISBN 10: 954-775-560-9 В: Дни на науката 2005. В. Търново, с.150.

Кръстева, Антония (2005) Тренинг за общуване в екип. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 156 с, ISBN 954-524-477-1 ВТУ "СВ. Св. Кирил и Методий"

Кръстева, Антония (2005) Философия на проекта “Интеграция на ромското население". В. сб.: Десегрегация и интеркултурна интеграция, В. Търново, 2005, с. 218-226, ISBN 954-775-442-4 В. сб.: Десегрегация и интеркултурна интеграция, В. Търново, с. 222.

Кръстева, Антония (2005) Формиране на екипни умения у студентите педагози.В сб.: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. С., 2005, с. 216-224, ISBN 954-616-152-7 В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София., с. 216.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Бедността и децата Обществено възпитание, 1, с. 50 - 56. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Възможности за овладяване на проблема с детската порнография Образование, 5, с. 48 – 63. ISSN: 0861475X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер. 310 с. ISBN: 954-775-526-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Как да върнем децата в училище Обществено възпитание, 3, с. 28 - 35. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми Педагогически алманах, 1-2, с. 97 – 107. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Някои характеристики на професията “социален педагог” Посоки, 2, с. 19 – 29. ISSN: 1310 – 8751.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Проблемът за детския труд в условията на развитото общество В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1. В. Търново: Фабер. с. 304 – 315. ISBN: 954-775-514-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Просията при децата като социално-педагогически проблем В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2005. В. Търново: Фабер. ISBN 10: 954-775-560-9. с. 226 – 233. ISBN: 13: 978-954-775-560-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Професията “социален педагог” като необходимост и предизвикателство В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). СУБ и развитието на науката и висшето образование. Т. 1. В. Търново: Фабер. с. 292 – 303. ISBN: 954-775-514-5.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалната експлоатация на деца като социално-педагогически проблем Педагогика, 7, с. 70 – 93. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Сексуалният туризъм Обществено възпитание, 4, с. 13 - 17. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически аспекти на проблема за детската проституция В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). Дни на науката’2005. В. Търново: Фабер. ISBN: 10: 954-775-560-9. с. 234 – 243. ISBN: 13: 978-954-775-560-4.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Социално-педагогически измерения на проблема “деца в неравностойно социално положение” В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Т. 9, 4. с. 201 – 236. ISSN: 0204 – 6369.

Кузманова-Карталова, Розалия (2005) Структурната характеристика на семейството като детерминанта при формиране личността на детето В: Легкоступ, Пл., Георгиева, М. § Карапенчев, Ж. (ред.). Педагогика и методика. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 69 – 80. ISBN: 954-524-454-2.

Кънев, Николай (2005) Византийский титул новелиссим во второй половине VIII – XII в. по данным сфрагистики. Античная древность и средние века, вып. 36, Екатеринбург, 2005.

Кънев, Николай (2005) За “латинското присъствие” във византийската аристокрация през XI-XII в. Сб. 800 години от битката при Одрин през 1205 г. Материали от Националната научна конференция по случай 800 години от битката при Одрин, Шумен, 2005.

Кънев, Николай (2005) Куропалати извън Византийската империя през IX – XI век. Епохи, XI, кн. 1-2, В. Търново, 2003 (2005), 79-93.

Кънева, Пенка (2005) Възможности за здравно възпитание в часовете по английски език във втори клас Висшето педагогическо образование - проблеми, постижения, тенденции. Научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”. (съавтор)

Кънева, Пенка (2005) За подходите към ограмотяването по английски език в начална училищна възраст Осигуряване и оценяване на качеството на обучение. Трета есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”

Кънева, Пенка (2005) Приложение на мултимедия в обучението по чужд език – английски в начална училищна възраст Научни трудове. Том 44, серия 6.3. Педагогика и психология. Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия. Юбилейна научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”

Кънева, Пенка (2005) Учебникът по английски език за втори клас “Blue skies” – предпоставка за усвояване на някои компенсаторни стратегии за общуване Научни трудове. Том 44, серия 6.3. Педагогика и психология. Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия. Юбилейна научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”

Кънчева, Елена (2005) Опит за определяне комуникациите: състезател-състезател и състезател-зрител в спортното състезание Изд. Бойка, В. Търново

Кънчева, Елена (2005) Проект "Спорт и здраве на студентите от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"" одобрен и финансиран от МОН, София

Кючуков, Христо (2005) A history of the Romani People. (с Ян Ханкок) Honasdale: Boyds Mills Press

Кючуков, Христо (2005) Десегрегация или интеркултурна интеграция (науч. ред.) Десегрегация или интеркултурна интеграция (науч. ред.) Десегрегация или интеркултурна интеграция (науч. ред.) В. Търново

Ламбов, Тодор (2005) Konzept und idée der Antifaschistischen Denkmaler, ANTIFASCHISTISHES MAHNEN UND GEDENKEN IN SALZBURG 2005, ISBN 3-900213-01-1 Залцбург, Австрия

Легкоступ, Магдалена (2005) Календар на празниците ИК – Просвета, София, 2005

Легкоступ, Пламен (2005) "Възприемане на природните обекти и изобразяването им в реални и фантазни образи", (съавтор с Божидар Ангелов), стр. 2-4, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005, София София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005

Легкоступ, Пламен (2005) "Изобразителното изкуство и работата в екип", 279-309 стр, Педагогически алманах, том.13, бр.1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, , ISSN: 1310-358Х (Print) Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) "Ролята и мястото на изобразителното изкуство за интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в масовото училище", стр. 7-37, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти), том 10, книга 4, 200 стр, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, ISSN 0204-6369 , Велико Търново, 2005 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) Арт-терапията чрез изобразителното изкуство и детето. – В: Здравно възпитание. Първа национална научно-практическа конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа” София: Унив. изд. Св. Климент Охридски

Легкоступ, Пламен (2005) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, София, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1 Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН със заповед № РД 09 - 1184/12.07.2005, рецензент Мариета Савчева, издателство Просвета, 2005, 92 стр., ISBN 954-01-1734-8 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство, 198-227 стр, Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас, авторски колектив, (съавтор с Лучия Ангелова), издателство Просвета, София, 2005, 230 стр.,ISBN 954 01 1822-0 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразительные способности и интеллект детей 5-6 лет, стр. 541-544, Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, МГПУ, Издательство Прометей, ISBN 5-7042-1446-0, Москва, Русия, 2005 Москва, Русия: Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, Издательство Прометей

Легкоступ, Пламен (2005) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Ангелова), рецензент Мариета Савчева, одобрена от МОН, издателство Просвета, София, 2005, 72 стр., ISBN 954-01-1734-8 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми (съавтор с Лучия Ангелова), с. 11-13, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, София София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11 - 13 .

Лечев, Велико (2005) Oesterreich-Ungarische Schifffahrt auf der Donau 1916 - 1917. - Bulgarian Historical Review, 2005, N 1-2, S. 41-66 ISBN 0204-8906 Велико Търново

Лечев, Велико (2005) Австро-Унгария, международният режим на корабоплаване по Дунав и Черно море в навечерието на мирните преговори със Съветска Русия - декември 1917 г. // Годишник на Военноморския музей - Варна, Т. 4/5, Варна, 2005, с. 147-166. ISSN 1311-8587 Варна

Лечев, Велико (2005) Корабоплаването по Дунав и Черно море в политиката на Австро-Унгария 1914 - 1918 г. Велико Търново, 2005, 427 с. ISBN 954-8324-79-2 Велико Търново

Лунгарова, Пепа (2005) Изображения на Немезида върху монетите на Никополис ад Иструм. В: Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Хр. Харитонов, В. Търново, 2005 г, 76 - 79. ISBN 954-427-660-2.

Лупова-Ангелова, Калина (2005) Обезпечителни мерки в производството по принудително изпълнение на публични държавни вземания Юбилеен сборник, „Приносът на Историко-юридическият факултет за развитието на българското образование”, Междуранодна научно -практическа конференция ВТУ„Св. св. и Методий” и Икономически институт на БАН, София , ГорексПрес, 2004, 387- 393, ISBN 954-616-139-Х

Мандева, Марианна (2005) Обучението на преразказване според съвременните нормативни документи по български език и литература за етапа І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2005) Проекции на личностно ориентирания образователен процес в обучението на преразказване в І - ІV клас Начално образование, бр. 4

Мандева, Марианна (2005) Формиране на комуникативноречеви умения у учениците от І - ІV клас чрез обучението на преразказване Есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен

Манолакев, Христо (2005) Между канон и литературна история. : Класика и литературна история. Сборник в памет на професор Любомир Стаматов. Унив. изд. „Неофит Рилски”, Благоевград, 2005, с. 42-53. ISBN 954-680-371-5.

Манолакев, Христо (2005) Самоубийството на Свидригайлов. Неуморният търсач. Сборник, посветен на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005, Изд-во „Аксиос”, с. 199-203. ISBN 954-310-017-9.

Маринова, Виолета (2005) Актуални проблеми на подготовката и преподготовката на учителите за работа в нови информационни и комуникационни среди Педагогически алманах, ВТУ

Маринова, Виолета (2005) Надеждност на дидактичните тестове Педагогически алманах, ВТУ

Маринова, Виолета (2005) Насоки за по-нататъшното развитие на учебното съдържание по математика в педагогическите факултети Педагогически форум на Тракийски университет, Стара Загора

Марков, Иван (2005) . Балансираното развитие на районите в България: същност и главни инструменти. Научна конференция – СУБ и развитието на науката и висшето образование Велико Търново В: Сб. „Съюза на учените в България и развитието на науката и висшето образование”, том 2, В. Търново, 2005, с. 53-58,ред.проф.дн Харалампиев, изд. Фабер 2005. ISBN 954-775-515-3

Марков, Иван (2005) Rural regions in Bulgaria: through priorities of regional development. First international conference „Human dimensions of global change in Bulgaria”, 22-24 april 2004, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2005. s. 113-116. ISBN 954-07-2110-5

Марков, Иван (2005) Катедра „ География“ – минало, настояще, бъдеще. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св Кирил и Методий“, Сборник доклади ред. Дерменджиева, С.,УИ „ Св. св Кирил и Методий“ 2005. с.85-92, ISBN 954-524-453-4 .

Марков, Иван (2005) Проблеми на регионалното развитие на туризма: пространствена йерархичност и пространствена балансираност на туристическите системи. В: „Туристическата наука и предизвикателствата на ХХI век”, Сборник доклади от научна конференция посветена на 40 годишнина от създаването на специалност „Туризъм”, ред. Доц. д-р Таня Дъбева, Изд. „Наука и икономика”, ИУ- Варна, 2005, с. 43-49. ISBN 954-21-0242-9.

Марков, Иван (2005) Селският туризъм в България: същност и регионални различия. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св Кирил и Методий“, Сборник доклади ред. Дерменджиева, С.,УИ „ Св. св Кирил и Методий“ 2005. с.295-302, ISBN 954-524-453-4 .

Марков, Иван (2005) Стратегическото планиране – основен фактор в повишаване на ефективността в развитието на туризма. В: Сб. „Българският туризъм, управление и ефективност ”, - Варна , Славена, 2005, с. 57-66. 954‐579‐503‐4

Марковска, Ангелина (2005) Германо-хърватският фронт от началото на 90-те години. сп. Ново време”, бр.12, с. 125-136. Print ISSN 0323-9055

Матеев, Илиян (2005) Зоната за свободна търговия в Югоизточна Азия списание "Икономика", 2005 г., бр.2, стр. 69-72, ISSN: 1312-2428

Матеев, Илиян (2005) Източна Азия: икономическа интеграция Велико Търново: изд. "Фабер", 2005 г., 240 стр., ISBN: 954-775-439-4

Матеев, Илиян (2005) Икономически организации в Азиатско-тихоокеанския регион списание "Международни отношения", 2005 г., бр. 5, стр. 67-82, ISSN: 0324-1029

Матеев, Илиян (2005) Икономически отношения на Европейския съюз с източноазиатските държави списание "Икономическа мисъл", 2005 г., бр.5, стр. 80-94, ISSN: 0013-2993

Матеев, Илиян (2005) Ролята на Япония в Югоизточна Азия Сборник: „Световно стопанство и глобализация”, Част II, Икономически университет, Варна, 28-29 октомври 2005 г., Рец.: проф.д.и.н. П.Михайлов, доц.д-р Д.Иванова. Варна: Издателска къща „Стено”, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6

Миланов, Росен (2005) "Преп. Винценций Лерински. Из „Коммониторий“ I" (превод от латински: Росен Миланов) В: Сп. Духовна култура, 8, 2005, с. 1 – 6 – ISSN 0324-1173

Миланов, Росен (2005) "Св. Павлин Ноленски. Писмо 8" (превод от латински: Росен Миланов) В: Сп. Духовна култура, 5, 2005, с. 3 – 7 – ISSN 0324-1173

Милев, Димо (2005) Milev D. at al., The Evolution of the JAVA Security Model. International conference on computer systems and technologies CompSystech’2005, Varna

Милев, Димо (2005) Милев Д. и др., Теоретични и практически въпроси при подготовката на материали за дистанционно обучение сп. "Педогогически алманах", кн. 1 и 2

Милчева, Амелия (2005) „Митът за крал Артур и неговите трансформации във френския роман в проза от XIII век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2005, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2005, с. 47-51. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4

Минев, Тодор (2005) Предговор към Помагало по методи на социалната работа на Мариела Тодорова. Велико Търново: Фабер, 2005 ISBN 954-775- 2005

Мирославска, Виргиния (2005) Fleksja polska. Wzory odmiany, 74 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2005

Мирославска, Виргиния (2005) Nauczanie wiedzy o Polsce i polskiej kulturze na studiach polonistycznych polonistycznych w Kaliningradzie Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. Piotra Garncarka, Warszawa: Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, 2005, 275 - 281

Митев, Йордан (2005) Политическа история на съвременния свят "Абагар", гр. В.Търново

Митов, Георги (2005) Давността за налагане на дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата Адвокатски преглед, 2005, № 11-12, с. 30-34

Митов, Георги (2005) Някои проблеми на пробацията като наказание по Наказателния кодекс Пробация, 2005, № 4, с. 71-78

Митов, Георги (2005) Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива Фондация „Регионален фонд Ига”, 2005, 391 с.

Михов, Милен (2005) Българската Екзархия и парламентарните избори в Османска Турция през 1912 г. – В: “Приносът на Историко-Юридическия факултет за развитието на българското образование и наука”. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2005, 164-177. Велико Търново

Михов, Милен (2005) Историята през призмата на комунистическата пропаганда. Българското минало в документите на Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония (АСНОМ). - В: “СУБ и развитието на науката и висшето образование”. Т. 1, Велико Търново, 2005, 168-178. Велико Търново

Михова, Маринела (2005) Students experience on comparative education in three countries Paper presented at 4th International Conference on Comparative Education and Teacher Training, May, 2006, Sofia. Ed. by N. Popov. Sofia: Bureau for Educational Services & Bulgarian Comparative Education Society, 2005, Vol. 4, р. 37-41. ISBN 954-9842-05-3

Михова, Маринела (2005) Един поглед върху преподаването Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" «Педагогика и методика». Ред. Пл. Легкоступ и др. В.Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2005, с. 23- 34.

Михова, Маринела (2005) Относно ученето чрез осмисляне Сб.от Трета есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Осигуряване и оценяване на качеството на обучението" 19-24 септември 2005, Китен. Ред. М. Aтанасова, Т. Дяков. София: «Веда Словена – ЖГ»,2005, с. 311-314. ISBN 954-8510-92-8.

Михова, Маринела (2005) Понятийната карта - средство за учене чрез осмисляне Педагогически алманах, 2005, 1- 2, с.7-20. ISSN1310-358X

Мишев, Радослав (2005) Австро-Унгария и България след Илинденско-Преображенското въстание 1903 - 1906 г. - в:Приносът на Историко-Юридическия факултет за развитието на българското образование и наука: Научна конференция по повод 40 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2005,с. 95 - 121

Мишев, Радослав (2005) История на Австро-Унгария 1867 - 1918 г. - В. Търново, Абагар, 2005, 312 с.

Мишев, Радослав (2005) Хабсбургите и идеята за интеграция XIX -XX век. - В: Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България: Сборник статии. В. Търново, Твер; с. 9 - 23. Също и на руски език в: Из истории европейской интегрпации: Взгляд из России и Болгарии: Сб. статей с загл. Габсбурги и идея интеграции в XIX - XX веках, Тверь; В. Тырново, 2005, с. 6 - 20

Младенов, Момчил (2005) Император Йоан VІІ Палеолог (1390 г.) и българските земи. Епохи, 2003, (2005), ХІ(1-2), с. 189-196. Print ISSN 1310-2141

Младенов, Момчил (2005) Калояновият пръстен. В: Одринската битка от 1205 година. Съст. и ред. В. Гюзелев. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2005, с. 75-84. ISBN 954-07-2143-1.

Младенов, Момчил (2005) Светска и духовна власт в Европа и света (Историко-хронологически справочник) Велико Търново: Ровита, 2005, 416 с. ISBN 954-8914-18-2

Младенов, Момчил (2005) Смъртта на цар Калоян. Сб. Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. (Материали от ХVІІІ ателие на мрежата за научно и техническо сътрудничество в областта на европейската Етнология и Историография F.E.R. – Eurethno към Съвета на Европа). Ред. М. Иванова, С. Фурние, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 95-103. ISBN 954-524-448-8.

Моллов, Тодор (2005) Баладни мотиви в народната поезия: 1. Песента за делба на двама братя. Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-174-1) (http://liternet.bg/folklor/sbornici/baladni/index.html, 19.07.2005)

Моллов, Тодор (2005) Българска народна поезия и проза. Т. 1. Юнашки песни. Съст. Лиляна Богданова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-212-8 / т. 1; (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/iunashki/index.html, 14.11.2005

Моллов, Тодор (2005) Българска народна поезия и проза. Т. 3. Хайдушки и исторически песни. Съст. Стефана Стойкова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN-10: 954-304-232-2; ISBN-13: 978-954-304-232-6 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/haidushki/index.html, 29.11.2005)

Моллов, Тодор (2005) Българска народна поезия и проза. Т. 4. Народни балади. Съст. Стоянка Бояджиева. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-067-2 /т. 4; (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/baladi/index.html, 22.11.2005)

Моллов, Тодор (2005) Българска народна поезия и проза. Т. 5. Любовни песни. Съст. Милена Беновска-Събкова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN-10: 954-304-233-0; ISBN-13: 978-954-304-233-3; (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/liubovni/index.html, 05.12.2005)

Моллов, Тодор (2005) Български народни песни. І. Лирика. Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-187-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/lirika/index.html, 01.08.2005)

Моллов, Тодор (2005) Българско народно творчество. Т. 1. Юнашки песни. Съст. Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-235-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/1/index.html, 12.12.2005)

Моллов, Тодор (2005) Вековно наследство: Българско народно поетическо творчество. Т. 1. Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-194-6 / т. 1 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/vekovno/index.html, 19.09.2005)

Моллов, Тодор (2005) Горо ле, майко хайдушка. Народни песни. Съст. Димитър Осинин и Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-205-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_burin/index.html, 17.10.2005)

Моллов, Тодор (2005) Да би гората думала. Хайдушки фолклор от Сливенския край. Съст. Тодор Ив. Живков, Жечка Янакиева. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-210-1 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/da_bi_gorata_dumala/index.html, 07.11.2005)

Моллов, Тодор (2005) Душата на българина. Битови народни песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-191-1 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_4/index.html, 09.09.2005

Моллов, Тодор (2005) Дърво столовато. Битови народни песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-192-X (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_5/index.html, 26.09.2005

Моллов, Тодор (2005) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). Между ангели и демони (Доклади от международна научна конференция, проведена в Лесидрен от 30 август до 1 септември 2001 г.). /Съставител и редактор: Искра Христова-Шомова. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, ISBN 954-07-1929-1, с. 283-289

Моллов, Тодор (2005) Жрецът след конверсия: дискредитация и демонологизация Етнология и демонология (Практическа етнология и медиевистика ‘2005) (Осми пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Велико Търново - Арбанаси, 4-5 юни 2005 г.

Моллов, Тодор (2005) За правда и за свобода. Юнашки, хайдушки, исторически и партизански народни песни. Съст. Генчо Керемедчиев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-190-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/za_pravda/index.html, 24.08.2005)

Моллов, Тодор (2005) Заплакала е гората. Народни хайдушки песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-180-6 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_2/index.html, 11.08.2005)

Моллов, Тодор (2005) Индексът на забранените книги по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. (ркп. 263, Имп. Публ. б-ка, СПб.) (съвм. с Анчо Калоянов) Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи. (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 окт. 2003 г.). С., 2005, с. 196-206

Моллов, Тодор (2005) Мене ме, мамо, змей люби. Митически народни песни. Съст. Цветан Минков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-197-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/minkov_1/index.html, 03.08.2005)

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Български коледни благословии. Сборник. Електронно издателство "LiterNet", Варна (ISBN 954-304-237-3) 19.12.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Войнишка сватба-смърт в Шумен Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство "LiterNet", Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 25.10.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Войнишка сватба-смърт в Шумен. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 25.10.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Георги Грозника. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 10.10.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Георги златарче. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 19.9.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Георги златарче. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 19.9.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Кажи, Райне, кой ти нишан стори? Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 31.10.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Кажи, Райне, кой ти нишан стори? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 31.10.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Мома защитава остров Малта. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 27.3.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Мома защитава остров Малта. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 27.3.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Мома обречена на чудовище. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 30.4.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Мома обречена на чудовище. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 30.4.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Мурад и Мара бяла българка. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 10.9.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Мурад и Мара бяла българка. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 10.9.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Райна Попгеоргиева. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 17.10.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Райна Попгеоргиева. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 17.10.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Свети Георги (светец / юнак / братя близнаци) и сура ламя. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 30.4.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Свети Георги (светец / юнак / братя близнаци) и сура ламя. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 30.4.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Син в тъмница. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 24.8.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Син в тъмница. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 24.8.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Син съди/продава баща си. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.9.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Хаджи Минчо от Търново. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 16.7.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Хаджи Минчо от Търново. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 16.7.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Хайдушка смърт. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 23.7.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Хайдушка смърт. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 23.7.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Шанко и Бонка. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 3.10.2005

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Шанко и Бонка. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 3.10.2005

Моллов, Тодор (2005) Народни балади. Съст. Цв. Минков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-198-9 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/minkov_2/index.html, 10.10.2005)

Моллов, Тодор (2005) Народни любовни песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-193-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_3/index.html, 31.08.2005)

Моллов, Тодор (2005) Народни празднични песни. Избрал и наредил Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-166-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin/index.html, 21.05.2005)

Моллов, Тодор (2005) Песенният „Георги златарче” и св. Георги Нови Софийски Етнология и демонология (Практическа етнология, медиевистика и археология ‘2005) (Тринадесети есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Самоков, 1-2 октомври 2005 г.

Моллов, Тодор (2005) Песни на българите от Феодосийска област на Таврическа губерния. Съст. А. К. Шапошников. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-211-Х (http://liternet.bg/folklor/sbornici/tavria/index.html, 25.10.2005)

Моллов, Тодор (2005) Поселищните проучвания в перспективата на една обновена етноложка оптика. (Ненов, Николай. Табачка. Теренни материали и проучвания. София: ROD, 2004). Архив за поселищни проучвания (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"), 2005, кн. 1-2, с. 129-132

Моллов, Тодор (2005) Пустата хурка дрянова. Народни хумористични песни. Отбор, редакция и характеристика на Величко Вълчев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-162-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/pustata/index.html, 20.04.2005)

Моллов, Тодор (2005) Сенки из невиделица. Книга на българската народна балада. Съст. Божан Ангелов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-147-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/senki/index.html, 11.01.2005)

Моллов, Тодор (2005) Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2005, № 2/63 (http://liternet.bg/publish/akaloianov/slovo.htm, 07.02.2005)

Моллов, Тодор (2005) Сокол иде, гълъбица води. Народна любовна лирика. Съст. Иван Бурин и Фанка Панайотова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-209-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/sokol/index.html, 31.10.2005)

Моллов, Тодор (2005) Юнаци се сбират (Хайдушки песни от Толбухински окръг). Събрал и съставил Минчо Дамянов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-172-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/iunaci/index.html, 16.06.2005)

Монева, Христина (2005) Moneva, H., D. Valcheva, M. Todorova, “Digital folklore archive analysis”, Bankya, 2005 Bankya, Bulgaria

Монева, Христина (2005) Moneva, H., M.Todorova, “A System for Searching and Classifying Documents Based on Knowledge”, SAER-2005, Varna, Bulgaria Varna, Bulgaria

Монева, Христина (2005) Moneva, H., M.Todorova, “Model of Hybrid System for Searching and Classifying a Structured Data”, E-Learning Conference-2005, Berlin, Germany Berlin, Germany

Монева, Христина (2005) Valcheva, D., H. Moneva, G. Todorov, “Modern technologies for digitalizing folklore archive objects”, Bankya, 2005 Bankya, Bulgaria

Монева, Христина (2005) Монева, Хр., Г.Тодоров, “Анализ на необходимостта за обучение по проблемите на равенството на половете”, trans&motauto’05+, В.Търново, България В.Търново, България

Монева, Христина (2005) Монева, Хр., М.Тодорова, “Модел на интелектуална система за търсене и класифициране на учебни материали в разпределена среда”, САИ-2005, София, България София, България

Мончев, Николай (2005) Шумово натоварване на град Плевен Сб. Приносът на ИЮФ за развитие на българското образование и наука,ВТ

Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Приказка за омагьосаната принцеса В: „Как да окажем гостоприемство на детето с аутизъм? – помагало за специалисти с помагащи професии”. Издателство "Карина-Мариана Тодорова", София, 2005, 91-97. ISBN 954 315 019 2

Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Проблемът за социалната и емоционалната депривация в ранна възраст В: Сборник „Първа национална научно-практическа конференция ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ”, 2000-2005г., Велико Търново. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 110-117.

Моцинова, Божана (2005) Giuseppe Gaccetta – Il seguito della scuola di Paganini (монография) (168 стр.) (автор и преводач) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2005) Алесандро Рола. Големият музикант и учител на Паганини (монография) (автор) (327 стр.) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2005) Велики музиканти (годишнини през 2004 г.) (сборник) (76 стр.) (съставител и редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2005) Велики музиканти (годишнини през 2005 г.) (сборник) (94 стр.) (съставител и редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2005) Проблеми на изпълнителското майсторство (учебник) (автор) (180 стр.) изд. АСТАРТА

Мутафова, Красимира (2005) The Centres of Islamic Mysticism in Rumili in the Relations between Muslims and Christians during the 15th –16th centuries. – In: Ulusarasi Osmanli ve Cumhuriyet Dцnemi Tьrk-Bulgar Iliskeleri Sempozyumu 11-13 Mayis 2005, Eskisehir. Bildililer kitabi, s. 325-335. Eskisehir

Мутафова, Красимира (2005) Ислямските секти и ордени в Османската империя в съчинения на западноевропейски автори от ХVІ–ХVІІ в. – сп. Епохи, г. ХІ, кн.1–2, 221–237 (Материали от международната научна конференция “Средновековна Европа и Балканите” в памет на доц. д-р Борислав Примов и доц. д-р Георги Първев, ’14 –15 ноември 2003 г.) Велико Търново

Мутафова, Красимира (2005) История на България. Помагало за кандидат-студенти и зрелостници. (в съавторство с А. Андреев) Варна

Наама, Карим (2005) العولمة والتقارب الإقتصادي مجلة "علوم انسانية " العدد 19 ، 2005 ، مارس (арабско издание)

Наама, Карим (2005) Перспективи на глобализацията в развиващи се страни (Арабско издание) АИ "Д. А. Ценов" Свищов, 2005, стр. 192. ISBN 954-23-0254-1

Наама, Карим (2005) Развитие на икономическото сътрудничество в Арабския свят след края на втората световна война Сп. "Народностопански архив", год. LVIII,кн.4 - 2005 г., Свищов, стр. 38-44. ISSN 0323-9004

Накова, Галя (2005) Ръководство по геометрия - елементи на математическите основи на геометричното моделиране и компютърната графика (съвместно с Милен Христов) Астарта, Велико Търново

Налбантова, Елена (2005) (съставителство) Антология Български поети от Бесарабия и Таврия. ISBN 954-304-171-7 www.liternet.bg/publish2/enalbantova/index.html ЕИ «LiterNet». Варна ISBN 954-304-171-7

Налбантова, Елена (2005) Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации Електронно списание LiterNet, 02.03.2005, № 3 (64) http://liternet.bg/publish2/enalbantova/ ISSN 1312-2282

Начева-Маркова, Нина (2005) ”Справочник по нотопис” Университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (2005) „Концепцията на професор Иван Пеев по проблема за методиката на музикалната диктовка” ,ЮУ „Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата.

Начева-Маркова, Нина (2005) „Някои иновации в съвременния нотопис” Педагогически алманах, 1, 2/ 2005г, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005 г.

Начева-Маркова, Нина (2005) „Овладяване на нетрадиционните символи и означения от съвременния нотопис в часовете по теория на музиката в специалността ПОМ” Осигуряване и оценяване качеството на обучението, С, 2005г., Изд. ”Веда словена-жг”,СУ „Климент Охридски”

Недева, Бойка (2005) “Dicionário português-búlgaro económico” /Португалско-български икономически речник/ Издателство “Б&Н”, В. Търново, 2005, ISBN 954-9689-21-2

Недева, Бойка (2005) ”O Lugar do anglicismo na linguagem económica portuguesa e búlgara” В: Научни изследвания в чест на проф. д-р. Боян Байчев. По случай неговата 70 годишнина, Унив. изд. ВТУ, В. Търново, 2005, ISBN: 954-524-485-2, с. 511-522.

Недева, Бойка (2005) „O futuro das línguas europeias perante a invasão do inglês. O papel das línguas como português e búlgaro nas políticas de cooperação europeia e internacional” -В: Дни на науката-2005, СУБ, изд. Фабер, В. Търново, ISBN: 10: 954-775-560-9, с 60-74.

Николова, Анета (2005) За жертвената еманация на личността в един староруски авторов текст (върху материал от “Сказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глеба” и летописната статия за 1015 г) Епископ-Константинови четения. Т. 9 . Шумен, 2005, с. 229 – 238. ISBN 978-954-577-386-0

Николова, Анета (2005) За литийните шествия и поклонническите пътешествия в средновековната литература (върху материал от староруското “Хождение” на игумен Даниил) Преславска книжовна школа. T. 3 , Шумен, 2005, с. 236 - 275. - ISBN 954-577-321-9;

Николова, Марияна (2005) The integration of the multimedia technologies in the teaching process International conference „E-Learning and the Knowledge society”, Berlin, Germany, 2005, (219-234).

Николова, Марияна (2005) Информационните и комуникационните технологии като обект на изучаване в българското училище – учебни дисциплини, учебно съдържание, стратегии и проблеми Педагогически алманах, Педагогическо списание на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2005, бр.1-2, (108-125).

Николова, Тодорка (2005) Аспекти на технологичното обучение по проект “Интеграция на ромското население” В. Търново

Николова, Тодорка (2005) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІV клас Варна

Николова, Тодорка (2005) Учебник по домашен бит и техника ІV клас Варна

Новикова, Людмила (2005) ТВЕРСКИЕ ГОВОРЫ: К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2005. Т. 2. № 3. С. 51-58. Тверь, Россия

Нунев, Йосиф (2005) School Segregation of Children in Roma Neighbourhoods in Bulgaria. - In: Interethnic Relations and Politics of Multiculturalism: Between Southeast Europe and Southeast Asia. Sofia: M. Drinov Academic Publishing House, p. 173 -187, ISBN-10: 954-322-122-7; ISBN-13: 978-954-322-122-6. София

Няголова, Марияна (2005) Базаркина Е., Кудинов С., Овчинников Е., Няголова М. (2005) Експериментално изучаване на психологическите особености на любознателността при учащи се от различни националности. «Психология и образование», «Диоген», съставител М. Хаджийски, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 161 - 180, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2005) Няголова М. (2005) Ролята на психологията в научните програми на традиционните френски социологични школи. Actes du colloque: “La theorie operative et les etudes litteraires et linguistiques”; a la memoire de Christo Todorov, pp. 112 – 127, Presses Universitaires “Saints Cyrille et Methode”, Veliko Turnovo. Велико Търново

Няголова, Марияна (2005) Няголова М. Възгледите за душата през епохата на Елинизма Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново

Няголова, Марияна (2005) Няголова М. Д. (2005) Два подхода к изучению индивидуальности: С. Л. Рубинштейн и А. Валлон. Индивидуальность в современном мире, под ред. на В. В. Селиванов и Н. Е. Мажар, изд. Универсум, Смоленский гуманитарный университет, Смоленск, с. 53 – 57. Смоленск, РФ

Няголова, Марияна (2005) Няголова М. Д. (2005) Психология субъекта А. В. Брушлинского и американская гуманистическая психология: сопоставление теоретико-методологических конструктов. “Субъект, личность и психология человеческого бытия”, Трудове на Института по психология на РАН, под ред. на В. В. Знаков и З. И. Рябикина, Издателство “Институт психологии РАН”, Москва, с. 95 – 112. Москва

Няголова, Марияна (2005) Няголова М., Д. Цветков (2005) За измеренията на глобализацията и силата на народния дух в едно етнопсихологическо изследване на село Стакевци, Белоградчишко. сб. “Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи. Том Първи: Народопсихология и глобализация”, под ред. на М. Драганов, с. 311 – 332, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Наталия (2005) “Смоленск – про спектакль С. Назирова “Герой” “Страстной бульвар,10”,№6, с. 76, Москва, 2005

Няголова, Наталия (2005) Анималистический код в свете религиозно – исторической теме трагедии “Смольяне в 1611 году кн. А. А. Шаховского “Транспозиция событий и личности в исторической трагедии славянских литератур”, Нишки университет, Ниш, 2005, с. 48 – 57

Няголова, Наталия (2005) Мифологические элементы драматургического сюжета в болгарских переводах чеховских пьес «Язык. Человек. Культура», ч.1, СГПУ, Смоленск

Няголова, Наталия (2005) Рудименты мелодрамы и трагедии рока в драматургии А. П. Чехова “Славянский романтизм в европейском контексте”, Университет “Матей Бел”, Банска Бистрица, Словакия, 2005, с. 90-100.

Няголова, Наталия (2005) Эффект “реальности” в драматургии А. П. Чехова “PRO=ЗА 3. Предмет”, СГПУ, Смоленск

Овчаров, Тодор (2005) Археологически проучвания на Царевец. 260 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (2005) A bolgarok rovid tortenete. Budapest, “Napkut”, 2005, 152 стр. (в колектив с Й. Янев). Авторски текст на Пл. Павлов – с. 11 – 96. ISBN 963-8478-00-4 Budapest

Павлов, Пламен (2005) Кратка история на България. Кърджали, “Родина”, 2005, 272 стр. (в колектив с Л. Спасов). Авторски текст на Пл.Павлов - с. 7 – 96).ISBN 954-8969-69-6 Кърджали

Павлов, Пламен (2005) “The Other Bulgaria” on the Volga River – from the ancestors Kubrat and Kotrag to the Futur.- In: Pavlov, N. The Bulgarian Issue in the Volga-Ural region. Sofia, “Tanga/TanNakRa”, 2005, 15-35. София

Павлов, Пламен (2005) “Българската хората ни е по-сладка...” – В: Културните текстове на миналото (в чест на К. Попконстантинов), кн. І. С., Унив.изд. “Св. Климент Охридски”, С., 2005, 235-246 (в съавт. с К. Чакъров). София

Павлов, Пламен (2005) Българите по света; Българите по света (днешно състояние).- В: Колев, Й. Българите извън България. С., «Тангра / ТанНакРа», 2005, 15-20, 411 – 431. София

Павлов, Пламен (2005) Най-старите обитатели на българските земи.- Haemus / Хемус (Будапеща), 2005, кн. 3-4, 59-64 (на бълг. и унг. ез.). Budapest

Павлов, Пламен (2005) Непознати светини. – В: Приносът на Историко-Юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. В. Търново, Изд. ВТУ, 2005, 239-250. В. Търново

Павлов, Пламен (2005) Отдавна необходима, но и навременна книга. – В: Владимиров, Г. Казанското ханство. С., 2005, 9-14 (също: http://www.theosoph.org/lib/Kazanskoto_hanstvo.htm София

Павлов, Пламен (2005) Политиката на българските владетели към степните народи в защита на европейското пространство (VІІ-ХІV в.).- Български векове, кн. 5, 2005, 42 – 53 (на бълг. и англ. ез.) София

Павлов, Пламен (2005) Православни български манастири (албум). В. Търново, “Габеров”, 2004 (на бълг., англ., рус., немски ез.). Текстове: Пл. Павлов, снимки: Ив. Габеров. Също: Български манастири (CD). Текстове: Пл. Павлов, снимки: Ив. Габеров. В. Търново, “Габеров”, 2005 (на бълг., англ., фр., нем. и рус. ез.) (текстове – 90 стр.) В. Търново

Павлов, Пламен (2005) Св. Патриарх Ефрем Сръбски – “добрият пастир от Търновската страна”.- Известия на Исторически музей – Кюстендил, т. Х. Кюстендил, 2005, 287-296. Кюстендил

Павлов, Пламен (2005) Щрихи към “идеологическия потрет” на цар Калоян.- Епохи, 2003, кн. 1-2 (в памет на Б. Примов и Г. Първев). В. Търново, 2005, 159 – 168. В. Търново

Павлов, Пламен (2005) Щрихи към портрета на Вселенския патриарх Йосиф ІІ.- Аcta Musei Varnaensis, III – 1. Българските земи през Средновековието (VІІ-ХVІІІ в.) Междунар. конференция в чест на 70-год. на проф. Ал. Кузев (2002). Варна, 2005, 93-104 Публикация в интернет: http://www.pravoslavie.bg/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%89%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80/ Варна

Павлова, Илиана (2005) Боевете за кръстопътища, кръстопътищата на боевете („Боеве” на Йордан Вълчев). „Змей със змейовете и човек с човеците” Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Национален институт „Нова българска литература“, библиотека „Позиции“. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 19–23. ISBN 954-524-479-8 Също и: Електронно списание LiterNet, 01.09.2005, № 9, (70) http://www.liternet.bg/publish16/i_pavlova/boevete.htm (25.01.2007).

Павлова, Илиана (2005) Бутилките на литературата Пиянство и смисъл. Сборник с доклади VII Национална литературна конференция Арбанаси 2004. Велико Търново: Фабер, 2005. с. 22-30. 954-775-478-5

Павлова, Илиана (2005) Лястовици и картечници по пътя на надеждата („Българка” и „По жицата” на Йордан Йовков). Класика и литературна съвременност. Сборник в памет на проф. Любомир Стаматов. Благоевград: УИ Неофит Рилски, 2005, с. 294 – 300. Също и в: сб. Добруджа, №23, 2005, с. 222 – 227.

Павлова, Илиана (2005) Между странника и глупеца (“Странник” на Хр. Ботев). Христо Ботев. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения” №5. Велико Търново: Слово, 2005, с. 366 – 372. ISBN 954-439-808-2

Павлова, Илиана (2005) Портретите на словото. Литературнокритическите портрети на Димо Кьорчев. Димо Кьорчев – между литературата и политиката. Изследвания, архив, оценки. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 68 – 74. ISBN 954-524-450-X

Палангурски, Милко (2005) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново; ІІ-ро изд. УИ“Св. св. Кирил и Методий”, 2005.366 с. ISBN 954-524-447-Х В. Търново; ІІ-ро изд. УИ“Св. св. Кирил и Методий”, 2005.366 с. ISBN 954-524-447-Х

Пенева, Наталия (2005) Альтернации фонем. // Материалы І Международной научной конференции “Межкультурная коммуникация в современном славянском мире”. Том І. Тверь, ТГУ, 2005, с. 58 – 62. ISBN 5-900971-45-7. Тверь, ТГУ

Пенева, Наталия (2005) Некоторые стилистические особенности девербативов со значением лица. // Межрегиональная научно-теоретическая конференция “Литература, язык и художественная культура в современных процессах социокультурной коммуникации”. Уфа, Россия, БашГУ, 2005, с. 188 – 196. ISBN 5-7477-1299-3. Уфа, БашГУ

Пенева, Наталия (2005) О соотношении словесной и фразовой просодии в русском и болгарском языках. // Сборник посветен на 70-годишнината на доц. д-р С. Стефанова и доц. д-р М. Тончева: “Език и стратегии в обучението”. В. Търново, университетско изд-во “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 359 – 363. ISBN 954-524-475-5. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Пенева, Наталия (2005) Отглагольные существительные со значением лица. // Сборник посветен на 70-годишнината на доц. д-р С. Стефанова и доц. д-р М. Тончева: “Език и стратегии в обучението”. В. Търново, университетско изд-во “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 373 – 378. ISBN 954-524-475-5. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Пенева, Наталия (2005) Параллельный тип фонетических чередований безударных гласных. // Научни изследвания в чест на проф. д-р Б. Байчев. В. Търново, университетско изд-во “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 531 – 535. ISBN 954-524-485-2. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Петков, Емилиян (2005) A B-Spline Model Of A Hyperbolic Paraboloid For Graphics Systems University of Russe, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) A Software Design Tool For Constructing Arcs Of Parabola In Graphics Systems SAI 2005, Sofia, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) One Method For Representing An Arc Of Ellipse By A Nurbs Curve SAI'2005, Sofia, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) One Method For Representing An Arc Of Hyperbola By A Nurbs Curve SAER'05, Varna, Bulgaria

Петков, Марин (2005) "По въпроса за мотивацията в старовисоконемското именуване" (на немски език) „Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев“, съст. Кирил Цанков, Анелия Петкова. Велико Търново, стр. 147 -153.

Петков, Марин (2005) "Старовисоконемските и старобългарски лични имена, окончаващи на –mar/–мер" (на български език) „Съпоставително езикознание“, ХХХ, № 2, София, стр. 26 – 38.

Петков, Петко (2005) Историята като полифония. Изследвания по нова история на България (От Българската завера 1835 до Крайовския договор 1940 г.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005. 359 с.

Петков, Петко (2005) Църковно-духовното и национално-политическото начало в българо-гръцката разпра през ХIХ и началото на ХХ век. Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. 10-11 ноември 2000 г. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново. 2005, с. 188-197.

Петкова-Марчевска, Славка (2005) „Реална и фиктивна интеграция при музикално-рецептивната дейност в детската градина и началното училище” Сб. "Педагогика и методика", гр. В. Търново, изд. ВТУ, 2005, ISBN 954-524-454-2

Петкова, Анелия (2005) Българска лексикология. Сборник с упражнения. В. Търново. Издателство Faber, 2005, 82 с.(в съавт. с В. Бонджолова).

Петкова, Анелия (2005) Говорът на село Стеблево, Голо Бърдо – Албания. – В: Българите в Албания и Косово. Алманах на дружество “Огнище”. София, 2005, Т. 2, 69-76. София

Петкова, Анелия (2005) Ландшафтът в езиковия свят на албанците. – В: Българистични проучвания. Т. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство Faber, 2005, 201-208 (в съавторство с Джемиле Зюкай).

Петкова, Анелия (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. В. Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, В. Бонджолова и М. Илиева).

Петкова, Анелия (2005) Социолингвистичният аспект при изследване на диалектоложки материал (върху говора на село Петърница, Плевенско). – В: Език и стратегии в обучението. Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Стефанка Стефанова и доц. д-р Мариета Тончева. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, 54-57.

Петров, Галин (2005) По река Негованка. Еменският каньон. Силистра, 2005.

Петров, Галин (2005) Процессы эрозии в средней части Дунайской равнины Болгарии. Новые и традиционные идеи в геоморфологии. V Щукинские чтения - Труды. Москва. Географический ф-т МГУ, 2005, 193-196.

Петров, Милко (2005) Персоналният имидж. Изграждане, контрол, рецепция С., ФЖМК и Атлантис – медиа. 2005. 302 с. ISBN 9548194694

Петрова, Анастасия (2005) Концептуализацията на радостта в българския и гръцкия език. Linguistics in Bulgaria (ред. Корина Лешбер). www.linguistics-in-bulgaria.com/StatijaPetrova1.pdf

Петрова, Анастасия (2005) Прототипният сценарий на радостта в балканските езици. – В: Филологический сборник I, Тверь – Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005

Петрова, Анастасия (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици). – В: Десет години специалност “Балканистика”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. 2005, 11-22.9540721792

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Образователно направление "Български език и литература". В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4 - 5-годишни деца Велико Търново, Слово, (с. 9 – 106).

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Опознаването на собственото здраве като възпитателен проблем София. - В сб.:Здравното възпитание. 2000 - 2005, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" (с. 46 - 57).

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Проф. д-р Михаил Герасков за душевното възпитание на подрастващото поколение през 40-те години на ХХ век. Велико Търново. - Сб.:Педагогически приноси - сборник в памет на проф. д-р Михаил Герасков (1874 - 1957), (с. 53 - 62).

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В. Професионално-практическото обучение на студентите в съвременния етап на развитие на висшето образование Велико Търново. - В сб.: Педагогика и методика. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” (с. 72 - 84)

Петрова, Веселинка (2005) Петрова, В., Г. Данчева. Моливко. Христоматия (Художествени текстове за подготвителна група на детската градина) Велико Търново, Слово, (с.336)

Петрова,