Публикации за 2004


Аврамова, Галина (2004) Англицизмите в текстовете за специализиран превод на италиански, френски и български език и някои проблеми при техния превод Сборник на научна конференция "Съвременно образование и чужд език"

Агаларева, Маринела (2004) География и икономика за 9 клас – профилирана подготовка София, Изд. къща “Анубис”, с. 148, ISBN - 954-426-632-1 COBISS.BG-ID - 1044457956

Агаларева, Маринела (2004) Примерен вариант на учебна екскурзия в околностите на Велико Търново Обучението по география, 2-3, 2004, с. 77-86. ISSN-0204-6849, COBISS.BG-ID - 1119658212

Алексиева, Милена (2004) Алексиева, Милена, Цветанка Дилова-Нейкова, Теодора Давидова, Димитър Давидов, Росица Димкова. Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението, В. Търново: “Бойка”, 2004. ISBN 954-9689-17-4 В. Търново: “Бойка”, 2004. ISBN 954-9689-17-4

Алексиева, Милена (2004) Милена Алексиева. Варианти за популяризирането на минибаскетбола в България, заимствани от страни с традиции в развитието му. Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване” 2004 София: НСА "В. Левски" с. 63-67 ISBN 954-718-132-7; COBISS.BG-ID 1043143652 Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване” 2004 София: НСА "В. Левски" с. 63-67 ISBN 954-718-132-7

Ангелова, Пенка (2004) Bericht von der Sektion "Kultur und Zivilisation". In: Das Verbindende der Kulturen = The unifying aspects of cultures / HerausgeberInnen Koordinator: Herbert Arlt. Wien: INST, 2004, S. 221-222. ISBN: 978-3-9501947-0-8. Wien: INST.

Ангелова, Пенка (2004) Canetti, Roustschouk and Bulgaria: The Impact of Origin on Canetti’s Work. In: A companion to the Works of Elias Canetti. Hrsg. Dagmar Lorenz. Rochester: Camden House, 2004. S. 261-287. Online ISBN: 9781571136404. Rochester: Camden House.

Ангелова, Пенка (2004) Kultur, Bildung und Geist: Trinität oder Einheit? Unterwegs zu einer europäischen Identität. In: Kultur, Bildung oder Geist? Skizzen zur Gestalt der europäischen Humanwissenschaften im 21. Jahrhundert. Hrsg. Roland Benedikter. Innsbruck u.a.: Studien-Verlag, 2004, S. 441-452. ISBN: 978-3-7065-1832-1. Innsbruck u.a.: Studien-Verlag.

Ангелова, Пенка (2004) Археология на една дипломация [Предговор]. В: България - Австрия : 125 г. дипломатически отношения и 160 г. представителства на Австрия (Австро-Унгария) в България = Osterreich - Bulgarien : 125 Jahre diplomatische Beziehungen und 160 Jahre osterreichische (osterreichisch-ungarische) Vertretungsbehorden in Bulgarien. Велико Търново: ПИК, 2004, с. 7-11. ISBN - 954-736-114-7. COBISS.BG-ID - 1044030436. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (2004) Международен научно-изследователски и творчески проект, инициативата за който тръгна от Русе. Увод. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 41, 2004, Сер. 5.2. Европеистика, с. 101. ISBN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Ангелова, Пенка (2004) Опити за духовно проникване в света. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 41, 2004, Сер. 5.2. Европеистика. 10 години катедра “Европеистика” в Русенски университет. с. 102-104. Русе: РУ “А. Кънчев”.

Андреев, Андрей (2004) 4. Руски политически идеи – приемственост и конфронтация. Предизвикателствата на XXI век – предизвикателства на съвременния цивилизационен диалог. Варна, 2004. Варна

Андреева, Десислава (2004) Автобиографичните хипостази на Раковски. Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. Материали от научната конференция, проведена на 14-15 октомври 2004 г. във Велико Търново.Съст. Елена Георгиева, Живка Радева, Теодор Иванов. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.192-207. ISBN 954-524-471-2; COBISS.BG-ID:1044783588 Виж същото в Електронно списание LiterNet, 05.12.2004, № 12 (61). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2004) За времето, паметта и историята във вестниците на Раковски “Бъдущност” и “Бранител”. Издател, год.VІ, 2004, бр.1, с. 36 – 44. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556

Андреева, Десислава (2004) Раковски и жените. Епохи, г. VІІІ, 2000, кн. 3-4, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 193 –200. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print); COBISS.BG-ID: 1120927204 Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.07.2004, № 7 (56). ISSN 1312-2282 (online).

Антонова, Анета (2004) Модели на управление на СД - Пазар и право, 2004, №3, с.13-17, ISSN C633-1335 (Print) ,COBISS.BG-ID 1248516324

Антонова, Анета (2004) Особености на отговорността на съдружниците в СД - Съвременно право, 2004, №1, с.20-26, ISSN 0861-1815 (Print), COBISS.BG-ID 1119679972

Антонова, Анета (2004) Прекратяване на събирателно дружество чрез преобразуване. - Търговско право, 2004, №1 с.63-70, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 1162829540

Антонова, Анета (2004) Събирателно дружество. София: СИБИ, 2004, 268 с., ISBN 954-730232-9, COBISS.BG-ID 1042975204

Антонова, Анета (2004) Членство в СД -В: Сборник 125 години от приемането на Търновската конституция. София:Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2004, с.294-301, ISBN 9540720982

Анчев-Калоянов, Анчо (2004) Моите предци - на мене, аз - на вас, а вие - на вашите деца!... Електронно издателство LiterNet, 20.12.2004.

Анчев-Калоянов, Анчо (2004) Фалшификат ли е каменната плоча с надпис на цар Самуил от Воден? Електронно списание LiterNet, 04.06.2004, № 6 (55)

Анчев, Стефан (2004) Балканските проблеми в политиката на земеделското правителство 1919-1923 г. Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 124-137.

Анчев, Стефан (2004) Предговор на сборник “Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение”. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 7-8

Аркадиев, Димитър (2004) Зависимости между структурните елементи на добива, нормите на азотното торене и метеорологичните условия при твърдата пшеница РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ, 2004, том XLI, бр.4, с.317-321. ISSN: 0568-465-X.

Аркадиев, Димитър (2004) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - традиция и съвременен подход Сб. Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Свищов,2004, с. 269-274. ISBN: 954-23-0185-5.

Аркадиев, Димитър (2004) Различия в плодовитостта на жените в България по етнически групи Сб. Национална идентичност и евроинтеграция. София, Горекс Прес, 2004, с. 403-409. ISBN: 954-616-139-X.

Аркадиев, Димитър (2004) Точност на определяне на етническия състав при преброяванията на населението (и необходимо ли е това). Сп. Статистика, София, НСИ, 2004, кн.6, с. 3-26, ISSN: 0204-8698.

Бакоев, Валентин (2004) A locating scheme of the Boolean functions from the Post classes MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 2004, pp 280 ̶ 285, (Proceedings of the Thirty Third Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, April 1–4, 2004). ISBN 954-8880-17-2, http://www.math.bas.bg/smb/2004_2007_PK/2004/pdf/280-285.pdf

Бакоев, Валентин (2004) Algorithmic Approach to Counting of Certain Types m-ary Partitions Discrete Mathematics, Vol. 275, 2004, pp.17-41. ISSN: 0012-365X; DOI: 10.1016/S0012-365X(03)00096-7, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X03000967

Белчева, Весела (2004) Das voelkerverbindende Volksmaerchen Филологическо списание “Проглас”, 274-280, ISSN 0861 7902

Бонджолова, Валентина (2004) Нови тестове по български език за кандидат-студенти 10+. (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: изд. "Фелина"

Бонджолова, Валентина (2004) Оказионализмите като разговорен маркер в читателски писма Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. ВТ, 2004. ISBN 954-524-407-0.

Бонева, Галя (2004) Взаимните очаквания на учители и ученици от средна училищна възраст В. Търново, Изд. "Фабер" ISBN-954-775-299-5 COBISS: BG-ID 1042172644

Бонева, Галя (2004) Възможности на педагогическите взаимодействия в подготвителната група да ориентират детето към новата социална роля на ученик Сборник "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище", Изд. Слово

Бонева, Галя (2004) Дидактически измерения на описанието и обяснението на учебния материал в началното училище Сборник на СУ "Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения

Бонева, Галя (2004) Ефектът на "самосбъдващото се пророчество" Сб. "Хуманизъм и прагматизъм в образованието", Варна

Бонева, Галя (2004) За необходимостта от усъвършенстване на познавателната дейност на учениците Сб. България и Европа - традиции и съвременност, Съюз на учените - клон В. Търново

Бонева, Галя (2004) За някои измерения на етоса и динамиката на класната стая сб. Образование и изкуство, ШУ "константин Преславски"

Бонева, Галя (2004) Образователният процес в началното училище. Организационно дейностни аспекти В. Търново, изд. "Фабер", ISBN - 954-775-303-7; COBISS: BG-ID 1042172644

Бонева, Галя (2004) Основи на началната училищна педагогика ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство, ISBN- 954-524 - 401-1; COBISS: BG-ID 1042310372

Бонева, Галя (2004) От педагогика на активността към педагогика на успеха Сб. "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21-век", гр. Варна

Бонева, Галя (2004) Педагогическите принципи в Дидактиката на проф. Михаил Герасков Сб. Национална научна сесия в памет на проф. М. Герасков, ВТУ, колеж Враца

Бонева, Галя (2004) Професионално-практическата подготовка на студентите-бъдещи начални учители В. Търново, изд "Бойка", ISBN - 954-9689-19-0; COBISS: BG-ID 1043549412

Бонева, Галя (2004) Роля на очакванията между учители и ученици в образователния процес сп. Педагогика, месечно научнотеоретично списание; ISSN 0861-3982.-XIV.6 (2004), c.22-33 COBISS.BG-ID - 1164429284

Бонева, Галя (2004) Роля на учебната дейност за формиране на основните психични новообразования - рефлексия, планиране и анализ у учениците сп. Начално образование: месечно списание, ISSN 0204-4951.-XLIV,4 (2004), с. 19-29, COBISS-BG-ID 1163890404

Бонева, Галя (2004) Социално-педагогически измеррения на прехода от детската градина към началното училище Сб. "120 години Предучилищно възпитание", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически факултет

Бонева, Галя (2004) Усвояване на новата социална роля на ученик Сб. "Образование и изкуство", ШУ "К. Преславски"

Бонева, Галя (2004) Ученикът като активен субект в образователните дейности (1-4 клас) В. Търново, изд."Бойка";2004, ISBN-954-9689-20-4 COBISS: BG-ID 1043542756

Бонева, Галя (2004) Целите на началното образование в България и Европейските образователни приоритети Сб. България и Европа - традиции и съвременност", Съюз на учените - клон В.Търново

Бонова, Станка (2004) Bóg wysoko, car daleko. Kilka uwag o kulturowych podstaw funkcjonowania tego frazeologizmu w języku bułgarskim Etnolingwistyka 16, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ISSN 0860-8032, с. 305-313

Бонова, Станка (2004) На всяка манджа меродия. Трапезата в културата на българи и сърби, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISBN 954-524-406-2, COBISS.BG-ID - 1042507236, с. 113-122.

Бораджиева, Елена (2004) За необходимостта от формиране на лидерски качества у спортните специалисти.В: Сборник доклади от юбилейна научна конференция на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004 год.с.205-210 ISBN 954-775-442-4, COBISS.BG-ID 1044178148 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2004) Лидерство в армията, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, 2004 г.,184 с., ISBN 954-753-026-7, COBISS.BG-ID 1273124580 Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”

Бочева, Стефка (2004) Приказки в музика. В:България в музика Астарта, В. Търново

Братанова, Боряна (2004) On Some Aspects of Get-Structures in English. Paper presented at 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen, Veliko Târnovo, October 2003. Ed. by N. Burneva et al. Veliko Târnovo: PIC Verlag, 2004, pp. 131–140. ISBN 954–736–110–4 COBISS.BG-ID - 1044075748

Братанова, Боряна (2004) Prototypes, Stereotypes and Idealized Cognitive Models of Women in the Bulgarian Press. – In: Trans 15, 2003 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). Vienna ISSN 1560-182X [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Бузов, Вихрен (2004) Norms as Decisions ARHE, Casopis za filozofii, N2, Novi Sad, pp.113-117.

Бузов, Вихрен (2004) Икономически либерализъм или комунитаризъм: перспективите на Балканските общества [Economic Liberalism or Communitarianism: the Prospects of Balkan Societies] : Regionalni razvoi i integracjia Balkana u structure EU – Balkanska raskrsca I alternative [Regional Development and Integration of Balkans into the EU-Strctures – Balkan Crossroads and Alternatives], Nis, Serbia, “Sven”,s.145-153;

Бузов, Вихрен (2004) Философията на математиката в сянката на Кант Кант и диалогът на традициите. Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от рождението и 200 годишнината от смъртта на И. Кант, съст. В. Канавров, Г. Донев, УИ “Неофит Рилски”, с.300-317

Бузов, Емил (2004) Ефективното училище София: Екип плюс ООД, 2004, 78 страници, ISBN 954-9876-11-Х, COBISS.BG-ID 1288546276

Бузов, Емил (2004) Мениджмънт на занималнята и класната стая София: Екип плюс ООД, 2004, 76 страници, ISBN 954-9876-12-8, COBISS.BG-ID 1288547044

Бузов, Емил (2004) Същност на ефективното училище Годишник на Бургаски свободен университет, 2004, с. 224-232, ISSN: 1311-221X.- 11, COBISS.BG-ID 1172203236

Булева-Петрова, Марияна (2004) "Срещнали се луди-млади", за да се срещнат изкуствата Сп. "Музикални хоризонти" № 3

Булева-Петрова, Марияна (2004) За Явор Конов и за неговите книги като културно дело сп. "Музикални хоризонти" бр. 5, с. 43-44

Булева-Петрова, Марияна (2004) Многогласното осмисляне на българската народна песен /сравнителен анализ на творби от Н. Атанасов, П. Пипков, Д. Христов и Л. Пипков/ Сб. от Национална историко-теоретична конфеенция, Велико Търново, октомври 2003 „България в музика“. Съст. и ред. Марияна Булева. ВТ: Астарта, с. 64-79. ISBN 954-8324-30-4

Булева-Петрова, Марияна (2004) Представяне на нова книга за българската музика Сп. "Музикални хоризонти" № 5

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хармонията на Любомир Пипков - Българско музикознание, 2004, 4, с. 3-54. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хомофонна фактура и мажоро-минорна тонална хармония /теоретични и методически аспекти/ Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІ, С. с. 48-66

Бурнева, Николина (2004) ‚Ethnos – Nation – Religion‘ in deutschsprachigen Erzaehlungen vom ausgehenden 20 Jh. // 30 Jahre Germanistik an der Universitaet zu Veliko Tarnovo. Veliko Tarnovo: PIC, S. 317-326. 30 Jahre Germanistik an der Universitaet zu Veliko Tarnovo. Veliko Tarnovo: PIC, S. 317-326.

Бурнева, Николина (2004) Burneva, Nikolina. Der Anarch als postmartialische Figur. // Mythos und Krise in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Hrsg. von B. Mirtschev, M. Razbojnikova-Frateva, H.-G. Winter. Dresden: Thelem, 2004, 135-148. ISBN: 9783935712811

Бурнева, Николина (2004) Burneva, Nikolina. Im Vorhof der Moderne: Ferdinand von Saar und Marie von Ebner-Eschenbach. // Ein kleines Welttheater. Didaktische Materialien: Wiener Moderne für Studierende der gemanistischen Literaturwissenschaft. Hrsg. von A. Middeke, T. Hoffman und M. Springer. Пловдив: Пловдивско унив. изд., 2002, 21-30. ISBN - 954-423-259-1 COBISS.BG-ID - 1039015908

Бурнева, Николина (2004) Burneva, Nikolina. Plädoyer für eine interessante Germanistik. // A. Schwob / D.Goltschnigg. (Hg.) Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Praesens, 2004, 251-257. ISBN: 978-3-7069-0237-3

Буров, Стоян (2004) Буров, Стоян. ПОЗНАНИЕТО В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността - Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. ISBN 954-775-382-7; COBISS.BG-ID 1043018212 Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. – Проглас, ХV, 2006, № 1, стр. 182-188. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902 Рец.: H. Walter. – Kritikon Litterarum (Berlin), ХХХІV, 2007, S. 35-45. Рец.: Paola Bocale. – eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), № 1, рр. 388-391 [www.esamizdat.it/rivista/2009/1/pdf/recensioni_eS_2009_(VII)_1.pdf]. http://www.esamizdat.it/rivista/2009/1/recensioni/bocale2.htm ISBN 954-775-382-7. COBISS.BG-ID 1043018212

Буров, Стоян (2004) ЕЗИКОВА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПРЕДМЕТНОСТТА. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. Велико Търново, 2004. 527 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 9 декември 2004 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 2004. 78 стр. COBISS.BG-ID 1264114404

Буров, Стоян (2004) НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 10+. Велико Търново: Фелина, 2004. 51 стр.

Буров, Стоян (2004) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2004. 205 стр. (3. изд.)

Буров, Стоян (2004) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2004. 264 стр. (11. изд.)

Бурова, Пенка (2004) Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Втора част. В. Търново, 2004, 14 - 32.

Буюклиева, Стефка (2004) Binary self-dual codes having an automorphism of order 9 Proceedings of the International Workshop ACCT'2004, Kranevo, Bulgaria, pp.73-79

Буюклиева, Стефка (2004) On the automorphism group of a doubly-even [72,36,16] code IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 50, pp.544-547. Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2004) Some optimal self-orthogonal and self-dual codes Discrete Mathematics, vol. 287, pp.1-10

Василева, Радка (2004) Partner- und Gruppenlernen im Grammatikunterricht. - In: 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tаrnovo - Traditionen und Reformen. V. Tarnovo: PIC Verlag, 2004, S. 333-341. ISBN 954 736 110 4. COBISS.BG-ID 1044075748 V. Tarnovo: PIC Verlag

Василева, Радка (2004) Zu einem besonderen Gebrauch des Verbs "scheinen". Die Valenztheorie. Bestandaufnahme und Perspektiven. Dokumentation einer wissenschaftlichen Tagung in Sibiu/Hermannstadt im Februar 2002. Hg. S. Stănescu. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004, S. 165-171. ISBN-10: 3-631-51208-2. ISBN-13: 978-3631512081. Frankfurt am Main: Peter Lang

Василева, Радка (2004) За понятията „предикатив“ (сказуемно име) и „сказуемно определение“ в българския и немския език. Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция (В. Търново, 13-14 декември 2002). Д. Кенанов и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 404-411. ISBN 954 524 410 0. COBISS.BG-ID 1042554084 В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2004) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Преселническият синдром. - В: Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 383-402. SBN 954-524-408-9; COBISS.BG-ID 1042559716

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2004) Велкова-Гайдаржиева, Антония. „Девети“. Или за опита да се живее с истините за девети“. // LiterNet, 09.04.2004, № 4 (53) (09.04.2004); Също в: Литературен вестник,2004, бр. 21, 26.05–1.06, (с. 16). ISSN 1310 – 9561. ; също: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“. В. Търново, 2004. ISSN 1311-0209. LiterNet, 09.04.2004, № 4 (53) (09.04.2004); Също в: Литературен вестник, 2004, бр. 21, 26.05–1.06, (с. 16). ISSN 1310 – 9561. ; също: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“. В. Търново, 2004. ISSN 1311-0209.

Велчев, Борис (2004) За приложното поле на чл. 282 от Наказателния кодекс Съвременно право, 2004, 6, ISSN: 0861-18-15

Видиновски, Милен (2004) Спортът "Състезателно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК

Влайков, Светлозар (2004) Типично българска ли е пословицата "Преклонената главичка остра сабя не я сече". В сб.: Динамика языковых процессов: история и современность. С., 2004. ISBN 954-580-161-1. У нас

Влайков, Светлозар (2004) Фразеологични и паремиологични изследвания. Диахронен аспект. В. Търново, 2004, ISBN 954-775-360-6. У нас

Врачовска, Мария (2004) Банково дело Велико Търново: Абагар, 2004, 287 с. ISBN-10: 954-427-677-7, ISBN-13: 978-954-427-677-5

Вълкова, Владимира (2004) Die Hilflosigkeit in der Kultur. Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". – НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...= Proceedings. European Studies – University of Rousse Angel Kanchev, 2004, Volume 41, 5.2, с. 135-138. ISSN 1311–3321, COBISS.BG-ID 1121172452.

Вълкова, Владимира (2004) Täuschungs- und Enttäuschungsstrategien im Kriminalroman. Dargestellt am Beispiel Gerhard Roths "Der Plan". – НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...= Proceedings. European Studies – University of Rousse Angel Kanchev, 2004, Volume 42, 5.2, с. 78-81. ISSN 1311–3321, COBISS.BG-ID 1121172452.

Върбанов, Златко (2004) “New bounds for n4(k,d) and classification of some optimal codes over GF(4)” Discrete Mathematics, Volume 281, Number 1-3, April 2004, pp.43-66, ISSN 0012-365X, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-1842564007&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=91c34d60728841d539afd57ab7fa5287&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856618122100%29&relpos=4&citeCnt=8&searchTerm=

Върбанов, Златко (2004) “Some results for linear binary codes with minimum distance 5” In Proceedings of the Nineth Algebraic and Combinatorial Coding Theory Workshop, June 19-25, Kranevo, Bulgaria, pp.67-72, ISBN 954-8986-14-0

Върбанов, Златко (2004) Some results for linear ternary codes with dual distance at least 4 Book of Abstracts for Annual Workshop "Coding Theory and Applications", Bankya, Bulgaria, 2004, p.14, ISBN 954-8324-65-2

Върбанова, Маргарита (2004) Междупредметни връзки на обучението по математика във II клас с обучението по изобразително изкуство. - Начално образование, 2004, 4, сс. 3-9. ISSN 0204-4951 Списание - Начално образование, 2004, 4, сс. 3-9. ISSN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2004) Преглед на математиката и математическото образование във Византия. - Начално образование, 2004, 12, сс. 85-100. ISSN 0861 - 3982 Списание - Начално образование, 2004, 12, сс. 85-100. ISSN 0861 - 3982

Вътов, Върбан (2004) Идейнообразен и езиков свят на една Яворова поетична творба. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция В. Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 298 – 305; ISBN 954-524-410-0, COBISS.BG-ID: 1042554084. Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Гавазова, Невена (2004) Постигане на човешката личност в “Житие на преп. Теодосий Търновски”. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г. Ред. колегия: Д. Кенанов /отг. ред./, Ив. Радев, Ив. Харалампиев, Й. Андреев, Н. Дончева-Панайотова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 226-234. ISBN 954-524-408-9 COBISS.BG-ID 1042559716

Гайдова, Радка (2004) Дидактически модели за екипна организация на обучението по конструиране. НК,Образованието в глобализиращия се свят, 20 години, Педагогически факултет, ВТУ, 2004

Гайдова, Радка (2004) Интегритет на конструктивно-техническите и битови дейности с новите тенденции за предучилищната образователна пракатика. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2004

Гайдова, Радка (2004) Конструктивно-техническата дейност – педагогически феномен за възпитаване у децата на социална култура за общуване. НК,Образованието в глобализиращия се свят, 20 години, Педагогически факултет, ВТУ, 2004

Гайдова, Радка (2004) Модел на педагогическа система за обучение по конструиране в подготвителна група. НК,Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище, ВТУ,Педагогич.факултет-изд. Слово, 2005.

Гайдова, Радка (2004) Моливко,Книга за учителя по диагностика за 6-7г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Моливко,Книга за учителя,за 6-7г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Образователно направление “Конструктивно-технически и битови дейности” – анализ на учебни помагала за подготвителна група. НК, Образование и изкуство, ШУ Еп.К.Преславски, Шумен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Стандарти и терминология в обучението по конструктивно-техническа дейност. НК, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, СУ, Китен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Техника и технологична култура – или за необходимостта от технологично обучение в предучилищна възраст. НК, Образование и изкуство, ШУ Еп.К.Преславски, Шумен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Техническо мислене и техническо въображение сп. Предучилищно образование, 2004, COBISS.BG-ID - 1165010404

Гайдова, Радка (2004) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 6-7г. изд. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Учебна книжка за диагностика на подготовката децата за училище "Вече мога сам" Слово, В. Търново, 2004

Галунов, Тодор (2004) Законодателната подготовка на референдума от 1922 г. Павликенският край-люлка на организираното земеделско движение. Сб. Доклади 100 г. БЗНС, София, 2004 г., с. 111-123. ISBN 954-07-1912-7. Павликенският край-люлка на организираното земеделско движение. Сб. Доклади 100 г. БЗНС, София, 2004 г., с. 111-123. ISBN 954-07-1912-7.

Ганчева, Магдалена (2004) О межъязыковой лексической аналогии. – Ежегодные лингвистические чтения 15 ноября 2003 г. В.-Тырново, 2004, с. 13-18. ISBN 954-524-425-9. В.Търново

Гевренова, Нина (2004) Правна характеристика на нормотворческата власт на работодателя В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. І. [В памет на доц. Елисавета Христова]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004, 188-210. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова) С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004, 188-210. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова)

Генова, Дафинка (2004) Women’s New Identities and Women’s Newspapers. Paper presented at The 23rd Session of the International Philosophical School Challenges Facing Philosophy in United Europe, Varna, June 3 - 6 2004. Ed. by S. Kaneva and D. Genova. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2004, pp. 275-281. ISBN 954-91351-5-2 COBISS.BG-ID 1043902948

Генова, Дафинка (2004) Типология на изследванията върху разговорната реч в англоезичната литература. Сб. от Шеста научна сесия с международно участие "Проблеми на българската разговорна реч", Велико Търново, 31 май - 1 юни 2001. Ред. Хр. Станева et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 85-98. ISBN 954-524-407-0

Георгиев, Георги (2004) Impact of Nonlinear Plasma on Surface Wave Propagation: Analysis Proc. 2004 6th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2004, Wroclaw, Poland, July 4-8, 2004, Vol. 2, pp. 338-345.

Георгиев, Георги (2004) Several Hypotheses in the Confluent Hypergeometric Functions Based Theory of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Proc. East-West Worksh. Adv. Techn. Electromagn., Warsaw, Poland, May 20-21, 2004, pp.197-204.

Георгиев, Георги (2004) The N Numbers: Definition and Application Proc. 2004 6th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2004, Wroclaw, Poland, July 4-8, 2004, Vol. 2, pp. 287-294, (Invited Paper). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244315126&partnerID=40&md5=7dd2381956446b0ecf8ca12dd4842e43

Георгиев, Лъчезар (2004) Георгиев, Лъчезар. Език и философия на печатната реклама в контекста на издателския процес / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Философия и език [Колективна монография] / Състав. С. Марков. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2004, с. 203 - 223. - Библиотека Диоген ISBN - 954-524-411-9 COBISS.BG-ID - 1043844068

Георгиев, Лъчезар (2004) Георгиев, Лъчезар. Теория на книгоиздателския процес : Аспекти, проблеми, тенденции / Георгиев, Лъчезар Георгиев / 2. прераб. изд - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004. - 232 с. : с ил. : рез. на френски ез. - Библиотека Книгоиздаване № 3 Език - български ISBN - 954-524-386-4 COBISS.BG-ID - 1041649380

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) АНДРАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ИНФОРМАЦИОННОТО. ОБЩЕСТВО – В: Сборник трудове „България и Европа – традиции и съвременност“. Ред. Иван Харалампиев и др. Велико Търново: Фабер, 2004, с. 234-245. ISBN 954-775-331-2; COBISS.BG-ID 1042478308

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Дистанционното обучение – същност, възникване и особености. – В: Сб. от Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 години от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. Георги Тодоров и др. Велико Търново: Фабер, 2004, с. 176-183. ISBN 954-775-289-8; COBISS.BG-ID 1042201316

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Информационните технологии – фактор за повишаване качеството на непрекъснатото образование. – В: Сб. от Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 години от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. Георги Тодоров и др. Велико Търново: Фабер, 2004, с. 140-147. ISBN 954-775-289-8; COBISS.BG-ID 1042201316

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2004) Applying the OLAP Operations to Analyzing the Data in a WEB based Client/Server System Containing Archival Fund with Folklore Materials In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 4

Георгиева, Виолета (2004) Education for European Citizenship. Teacher’s Guide / Young, European, United. Pomocné učhebné texty pre žiakov, učhitel’ov základných a stredných škôl na občiansku náuku o Európskej únii. Veliko Tarnovo: European Information Center (Author: subject 8, 9, 12) ISBN 954-90888-7-1. & Štàtny archive v Levoči, pobočka Poprad: Slovenskà republika

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие: Образователен подход за превенция на насилието. Помагало за учителя. Състав. Даниела Дерменджиева, Виолета Стойчева. Ред. Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център, 130 с. /съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3. COBISS.BG-ID – 1043395556. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки. Ч. I. /Обща ред. Виолета Стойчева/ В. Търново: Европейски информационен център, 74 с. (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44) ISBN 954-90888-8-Х, COBISS.BG-ID - 1043394788. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2004) Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник материали Под общ. ред. на Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център. с. 7–15. (130 с.) ISBN 954-90888-9-8. COBISS.BG-ID – 1043394532. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2004) За центъра на провинция Румелия (от края на XVIII до 1839 г.) Историческо бъдеще, 2004, кн. 1-2, с. 47-70. ISSN 1311-0144 [Инд./Реф. в: CEEOL; РИНЦ]; COBISS.BG-ID 1121038308

Гецов, Антон (2004) Синтактична организация на българския песенен фолклор Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13–14 декември 2002 г. Отговорен редактор: проф. дфн Димитър Кенанов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 333–345, ISBN 954-524-410-0, COBISS.BG-ID – 1042554084.

Гостилов, Стефан (2004) Иконичност, изобразителен език и детската реч Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2004) Композиране на рисунките при 5–7 годишните деца на семиотична основа. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гочев, Гочо (2004) За одушевеността и неодушевеността в българския език. В сб.: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 декември, 2002, Велико Търново, 2004, 326-332, ISBN 954 – 524 – 410 – 0.

Гочев, Гочо (2004) К вопросу о парадигматической типологии лексико-семантических вариантов многозначного слова, Ежегодные лингвистические чтения, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2004, с. 19-25, ISBN 954-524-425-9.

Гочев, Гочо (2004) К вопросу о принципах классификации частей речи в современном русском языке, В кн.: Доайенът, Юбилеен сборник, посветен на 100-годишнината на проф. Н.М.Дилевски, София, 2004,154-169, ISBN 954 – 07 – 1862 – 7.

Гочев, Гочо (2004) Специфика одушевленности-неодушевленности имен числительных // Центр международного образования МГУ им. М.В.Ломоносова. Сборник по материалам конференции 22 – 26.11.2004 г., с. 207 – 211.

Григорова, Маргрета (2004) Chrzest Bułgarii i Polski między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem. Obrazy Rzymu i Konstantynopola, [W:] Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm.Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, Red. J. Ławski, K. Rorotkich i inni Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2004, 105-119. ISBN 83-86064-08-0, индексирано на сайта на Herder Institut, http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?lang=pl&t_multi=x&v_0=THS&q_0=stosunki%20bu%C5%82garsko-polskie

Григорова, Маргрета (2004) Чешкият “май” и полският “ноември” – символни месеци и литературни послания - В: Сборник от конференция ”Дни на науката 2003”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: Съюз на учените в България, 2004, 50-58.COBISS.BG-ID 1041310180

Грудков, Венелин (2004) Съдбата на търновския сакрален пантеон: Върху свидетелства от оригиналната старобългарска агиография. Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Отг. редактор Димитър Кенанов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004. (с.194-197). ISBN 954-524-408-9 COBISS.BG-ID 1042559716

Грудкова, Силвия (2004) Story-based activities for teaching English to young learners. Сб. "120 години предучилищно възпитание". Велико Търново: Слово. ISBN 954-439-796-5.

Грудкова, Силвия (2004) Възможностите на хипертекста за обучение по четене на чужд език. Сб. Библиотеки - четене - комуникации. Велико Търново: УИ Св.св. Кирил и Методий. ISBN 954-524-424-0.

Грудкова, Силвия (2004) Програма по аналитично четене на английски език. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.

Гълъбов, Мирослав (2004) DTMF Tone Detection Implementation Using DSP сп.”Автоматика и Информатика”

Гълъбов, Мирослав (2004) Implementation of IMDCT Block of an MP3 Decoder trough Optimization on the DCT Matrix Radioengineering, Dec.2004, vol.13,n.4

Гълъбов, Мирослав (2004) MATLAB implementation of IMDCT used in MP3 de-coding ЮНК"Образоването в глобализиращия се свят" ВТУ, В.Търново

Гълъбова-Маринова, Мила (2004) Асен Босев и хумористичното начало в българската поезия за деца сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 4, с. 44-45

Гълъбова-Маринова, Мила (2004) Театрализираната игра и художественият текст като педагогически фактор Сб. “120 години предучилищно възпитание в България”, В. Търново: Слово, с. 346-351, ISBN 954-439-796-5

Гълъбова, Даринка (2004) Моливко в страната Математика кн.4. (6-7 години). В.Търново: Слово, 2004, 72 с. ISBN 978-954-439-772-2 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Диагностика на готовността на детето за училище. Представяне и методически указания за приложение на тестова система "Вече мога сам" (теоретична част и научна редакция), приложение.– В: Книга за учителя "Моливко. Диагностика за подготвителна група на детската градина "Вече мога сам". В.Търново: Слово, 2004, с. 7- 46, с. ISBN 954 439 807-4 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Съвременни аспекти на предматематическата подготовка в някои европейски страни. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”, Слово, В.Търново, 2004, с.9-19. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Дидактичната система Моливко – математика и логика (анализи и обобщения от петгодишна апробация). Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”, Слово, В.Търново, 2004, с.172- 184. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Логически подход в подготовката на децата за училище. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”. Слово, В.Търново, 2004, с.35 - 44. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца. Сб. от юбилейна научна конференция "120 години предучилищно възпитание", В.Търново, 2003. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.403- 408. ISBN 954-439-796-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Честит юбилей на моята рецензентка (проф. д-р Дина Батоева).– Педагогически Алманах.В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2004, Том 12 (1 ) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гърмидолова, Мариана (2004) М. Мойнова Играта и изобразителната дейност. Шумен . Сборник на Юбилейна научна сесия на ШУ „Константин Преславски” 2004 г. София

Гърмидолова, Мариана (2004) М. Мойнова. Междукултурната комуникация в образователния процес. Сб. Педагогически приноси. Велико Търново, 2004. Велико Търново

Гърмидолова, Мариана (2004) М. МОЙНОВА. Психодиагностичен комплекс графични тестове. - В: Ръководство за изследване на детето. Под ред. на Б. Минчев – 2 част. София: Веда Словена - ЖГ, 2004, 312-331 с. ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892 ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892

Гюлчев, Николай (2004) Модел на система за усвояване на изобразителна грамотност в подготвителна предучилищна група. Сборник: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. Слово. Велико Търново. 2004.

Гюлчев, Николай (2004) Образователно направление “Изобразително изкуство” –Моливко. Учебна книжка. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина. Моливко. Учебна книжка. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина. Слово, Велико Търново, 2004.

Гюлчев, Николай (2004) учебно помагало: Образователно направление ”Изобразително изкуство”. – Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина. Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина. Слово, Велико Търново, 2004.

Гюлчев, Николай (2004) Формиране на усет за цветосъчетание у пет-седемгодишните деца. Сборник: "120години предучилищно възпитание". Слово, Велико Търново.

Давидов, Димитър (2004) Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004

Давидов, Димитър (2004) Визуално-логичен анализ на ново упражнение на успоредка – задно обтегнато превъртане с цяло обръщане от вис до вис. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004 Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004

Давидов, Димитър (2004) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора им на професията “учител по физическо възпитание” (анкетно проучване). Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. с. 382-387. ISBN 954-577-217-4 Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. (стр. 382-387) ISBN 954-577-217-4

Давидов, Димитър (2004) Изследване на някои личностни черти на младежи след оказано експериментално въздействие. Формиране на готовност за оцеляване. Издателство НСА “В. Левски”. С, 2004. с.50-58. ISBN-954-718-132-7 ; COBISS.BG-ID – 1043143652 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1043143652 Формиране на готовност за оцеляване. Издателство НСА “В. Левски”. С, 2004. с.50-58. ISBN-954-718-132-7 ; COBISS.BG-ID – 1043143652 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1043143652

Давидов, Димитър (2004) Някои аспекти относно професионалната военна служба и физическата подготовка (анкетно проучване). Образование и изкуство том ІІІ. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 317-320. ISBN 954-577-217-4 Образование и изкуство том ІІІ. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 317-320. ISBN 954-577-217-4

Давидов, Димитър (2004) Физическата подготовка в НВУ”Васил Левски” на съвременния етап. / Бр. Маринов. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Издателство НСА „В. Левски”, С, 2004, с. 168-176 ISBN 954-718-136-Х ; COBISS.BG-ID – 1043104996 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1043104996 Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Научна конференция Физическа подготовка, спорт и национална сигурност, София, 13-14 май 2004. Ред. Николай Атанасов. София: Издателство НСА „В. Левски”, 2004, с. 168-176 ISBN 954-718-136-Х ; COBISS.BG-ID 1043104996 Бр. Маринов

Давидов, Димитър (2004) Физическо възпитание в основно-образователна степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Издателство „Бойка”, В. Търново, 2004. ISBN 954-9689-17-4 Издателство „Бойка”, В. Търново, 2004. ISBN 954-9689-17-4

Давидова, Теодора (2004) Формиране на готовност у 9 - 10-годишни деца за действие в сложни ситуации посредством лекоатлетически упражнения в часовете по физическо възпитание Формиране на готовност за оцеляване, сборник научни статии, Център за следдипломна квалификация, издателство НСА “В. Левски”. С, 2004, с. 37-49, ISBN-954-718-132-7

Дамянова, Мариана (2004) Здравно-методически насоки за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина Юбилеен сборник. “120 години предучилищно възпитание”.Слово., 2004.

Дамянова, Мариана (2004) Методически насоки за определяне интензивността на физическите упражнения при 4 – 5 годишни деца Сборник: “Доклади на Втора есенна научна конференция”. Китен, 20 -25 септември, 2004

Дамянова, Мариана (2004) Формиране на ритмичен усет у децата от предучилищна възраст чрез физкултурна дейност Юбилеен сборник. “120 години предучилищно възпитание”.Слово

Данчева, Галя (2004) Моливко. Приказни игри чудесни. Учебна книжка по образователно направление “Игрова култура и пресъздаване” за подготвителна група на детската градина Велико Търново

Данчева, Галя (2004) Образователно направление “Игрова култура и пресъздаване”. В: Книга за учителя. Моливко. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6 – 7 г.) Велико Търново

Даскалова, Ярмила (2004) Легенда - Заболява сега стар морякът Алманах за литература и изкуство „Света Гора" / Сдружение на литературни дейци от Велико Търново; Велико Търново : ПАН-ВТ, 1997-; COBISS.BG-ID 1121150692 ISSN: 1311-0209.

Денев, Стоян (2004) Денев, Ст., Л. Петров, Е. Кънчева и кол. Спортове за рекреация. Велико Търново: изд. Бойка, 2004, с. 214. ISBN 954-9689-18-2; COBISS.BG-ID 1244112868 Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2

Дерменджиев, Атанас (2004) Geopolitica na formacao universitaria de geografia na Bulgaria. Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho.

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. Български транспортен вестник. -София: Год. Х, бр. 22 (400), 3 юни 2004, с. 2-6. ISSN 1310-3814 COBISS.BG-ID 1212688356

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. Геополитика, геостратегия. -София: №. 2, с. 24-27. ISSN 1312-4579

Дерменджиев, Атанас (2004) България и транспортните схеми на Балканите. Сб. от Научно-практическа конференция "Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти". Елена, 20 май 2004 г. Ред. Атанас Дерменджиев. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 14-19. ISBN 954-524-419-4 COBISS.BG-ID 1042450916

Дерменджиев, Атанас (2004) География и общество – проблеми и решения. Географията. Вчера, днес, утре. Юбилеен сборник в чест на 60 годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 193-203. ISBN 954-07-1894-5

Дерменджиев, Атанас (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Второ издание. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 179 с. ISBN: 965-524-395-3.COBISS.BG-ID 1042127588

Дерменджиев, Атанас (2004) География на Европа - моделът. В: Географски анализи, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 47-56. ISBN 954-524-426-7

Дерменджиев, Атанас (2004) Географски анализи. -В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 120 с. ISBN 954-524-426-7 COBISS.BG-ID 1042626532

Дерменджиев, Атанас (2004) За необходимостта от социални, културни и геополитически знания. Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ "СВ. св. Кирил и Методий", 2004, с. 89-103. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116

Дерменджиев, Атанас (2004) Нужно е образование, съобразено с времето, в което живеем. Издател, VI. - В. Търново: 2004, №3, с. 3-5, ISSN 1310-4624. COBISS.BG-ID 116571404

Дерменджиев, Атанас (2004) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. Геополитика, геостратегия. -София: №1, 2004, с. 8-14. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1166676452

Дерменджиев, Атанас (2004) Р. Радеву. Алманах “Света гора”. -В. Търново: 2004, с. 329-332. ISSN 1311-0209 COBISS.BG-ID 1163317732

Дерменджиев, Атанас (2004) След прочита на “С кръст и меч”. Алманах "Света гора”. - В. Търново, 2004, с. 324-328. ISSN 1311-0209 COBISS.BG-ID

Дерменджиев, Атанас (2004) Социална и културна география. София - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2004, 280 с. [ред., съст.]. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116

Дерменджиев, Атанас (2004) Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти. Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти. [ред., съст.]. Велико Търново: Изд. на Бълг. геополит. д-во, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, Община Елена, 2004, 72 с. ISBN 954-524-419-4 COBISS.BG-ID 1042450916

Дерменджиева, София (2004) Педагошка стратегиа за конструктивно регулиране на заемниот однос дете – мултимединска средина В: “Педагошка практика”, година 2, бр. 1, Скопjе, 2004.

Дерменджиева, Стела (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, второ допълнено издание, 2004, 180 с., ISBN: 965-524-395-3.

Дживтерева, Светла (2004) Два етюда за вариантите на календарния преход в българските народни гатанки Етнос и менталност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2004 г., т. 4, г. IV (2004), ИК “Род”, С., 26-36, ISSN 1311-493Х

Дживтерева, Светла (2004) За един модел на етничното усвояване на пространството. Етнос и менталност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2004 г., т. 4, г. IV (2004), ИК “Род”, С., с. 49-56, ISSN 1311-493Х; също под заглавие: Варианти на етничното усвояване на пространството. // В: Електронно списание LiterNet, 29.06.2007, № 6 (91), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/varianti.htm)

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дълбока вода и стрес. Велико Търново: Бойка, 2004, 67 с. ISBN 954-9689-16; COBISS.BG-ID 1042552292 “Бойка”, Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Възможности за усъвършенстване на обучението по плуване. - Наука & спорт. 2004, бр. 4, с. 31-37. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1277426404 С., сп. „Наука и спорт”, кн. 4. 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Ефективност на психическите методи на въздействие приложени при обучението по плуване върху физическата дееспособност на студентки. Сб. от Юбилейна международна конференция "Образование и изкуство", Шумен, май 2004 г. Ред. колегия А. Балтаджиева, Г. Колев и др. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2004, т. ІІІ, с. 311-316. ISBN 954-577-217-4; COBISS.BG-ID 1042479588 Шумен, 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Плуването – предпоставка за повишаване на физическата дееспособност и подобряване на физическото развитие. – В: Формиране на готовност за оцеляване. София: НСА "В. Левски", 2004, с. 30–36. ISBN 954-718-132-7; COBISS.BG-ID 1043143652 НСА "В. Левски", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Повишаване на специалната физическа тренировка на плувците чрез тренажорни устройства. Велико Търново: Бойка, 2004, 27 c. ISBN 954-9689-14-X; COBISS.BG-ID 1042552548 „Бойка”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Умението да се плува – предпоставка за професионална реализация. - Спорт & наука, 2004, бр. 3, 2004, с. 90-96. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1277426404 С., сп. „Наука и спорт”, кн. 3. 2004

Димитров, Димитър (2004) Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение В: Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 219-226. ISBN 954-9942-60-0, COBISS.BG-ID 1041999844.

Димитров, Димитър (2004) Суда и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част II. Византийската традиция. София: Лик, 2004, с. 63-78. ISBN 954-607-623-6, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Камен (2004) Научната дейност на проф. Ангел Давидов през последните 10 години. - В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 12–32. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084. Велико Търново

Димитров, Камен (2004) Сложни думи (прилагателни имена) в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 176–189. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084. Велико Търново

Димитров, Николай (2004) Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература: Ч.1 В. Търново, Faber, 182 с. ISBN 954-775-319-3, COBISS.BG-ID 1042579940

Димитров, Николай (2004) Яворов. Еротика на песента: 90 г. от смъртта на П. К. Яворов (1878 - 1914). В: Света гора, В. Търново, ПИК, Faber, Слово, Абагар, 2004, Ред. С. Василев, Р. Радев, Вл. Шумелов, с. 242-252. ISSN 1311-0209 (Print), COBISS.BG-ID 1163284708

Димитров, Слави (2004) Geopolнtica na Formaзгo Universitaria de Geografia na Bulgбria Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho, 2004.

Димитрова, Боянка (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, второ допълнено издание, 180 с., ISBN: 965-524-395-3

Димитрова, Боянка (2004) Манастирите в региона на Велико Търново сп. Обучението по география, бр. 2-3/2004

Димитрова, Боянка (2004) Още за обобщителните уроци по география Обучението по география, бр.5/2004г.

Димитрова, Боянка (2004) Формиране на морални ценности у учениците от 7-ми клас Педагогически алманах, 2002, УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Димитрова, Димка (2004) Български език. Контрол. 5.клас. Велико Търново: Абагар, 2004. 48 с. ISBN 954-427-565-7. COBISS-ID 1042497508

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 5. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 262 с. ISBN 954-427-564-9. COBISS-ID 1042497508

Димитрова, Димка (2004) Разговорната реч и обучението по български език Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т.34, кн.2 – Езикознание, с. 109-116. ISSN 0204-6369. COBISS-ID 1124241892

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 6. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 280 с. ISBN 954-427-582-7. COBISS-ID 1042497764

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 8. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 343 с. ISBN 954-427-422-7. COBISS-ID 1044515812

Димитрова, Дияна (2004) Интерактивни техники в обучението по ромски фолклор - учебно пособие за нуждите на учебния процес по СИП "Фолклор на етносите в България - ромски фолклор" Астарта, В.Търново, ISBN 954-8324-48-2

Димитрова, Дияна (2004) Книга за учителя -Методическо ръководство за учители, преподаващи СИП "Фолклор на етносите в България - Ромски фолклор" Астарта, В.Търново ISBN 954-8324-45-8

Димкова, Росица (2004) Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалност Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика. Велико Търново: Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 406-407, ISBN: 978-954-524-608-1.

Димкова, Росица (2004) Анкетно проучване на необходимостта от създаване на модел за обучение по минихандбал. София: Сборник трудове НСА ПРЕС, 2004, с. 58-62, ISBN: 954-718-132-7, COBISS.BG-ID 1043143652.

Димкова, Росица (2004) Баскетболът и хандбалът в ученическите игри. Шумен: Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 335, ISSN 1314–6769.

Димкова, Росица (2004) Сравнителен анализ на сила на долни крайници на 10-11 годишни момичета и момчета занимаващи се с минихандбал. Шумен: Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 355, ISSN 1314–6769, COBISS.BG-ID 1176126180.

Димкова, Росица (2004) Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Велико Търново: „Бойка”, 2004, с.145-187, ISBN: 954-9689-17-4, COBISS.BG-ID 1044192996.

Добрев, Добрин (2004) Зависимост между комплексите и качествата на личността. - В: Библиотека „Диоген”: “ Психология и практика”, сборник, състав. доц. Иван Иванов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 175-191. ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1042019556

Дойков, Йордан (2004) The Bulgarian Army – from the Warsaw Pact to NATO (Some problems of the military reform) in revista electronica Papeles del Este: Transiciones poscomunistas, ISSN 1576-6500, №8/2004, Universidad Complutense Madrid, (www.ucm.es/bucm/cee/papeles)

Дойков, Йордан (2004) Военен телевизионен канал – някои проблеми на зрителския интерес в. “Българска армия” , № 15914 (10.08.2004 г.), с. 10 – 11; www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll

Дойков, Йордан (2004) Междуетническите отношения в България и в Българската армия в годините на прехода Научната конференция „Междуетнически конфликти на Балканите и в Средна Азия – сравнителни аспекти, на катедра „Политология”, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, София – в http://www.euro

Дойков, Йордан (2004) Професионалната реализация на командния състав на Българската армия в условията на социална трансформация в. “Българска армия” , № 15844 (03.05.2004 г.); www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll

Донев, Владимир (2004) Гротесковият български сюжет. Върху романа на холанд. писател Ц. Нотебом "Песен за заблудата и истината", В. Търново, 2003 Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561 SG=В 6360.- XIV, 25 (23 - 29 juni 2004), с. 4; COBISS.BG-ID 1211800292

Дончев, Ивайло (2004) Concepts and problems with the security of Wireless Local Area Networks Proceedings of the Fourth International Conference IES-2004, September 28 – October 16, 2004,Vinnytsia, Ukraine, Volume 2, pp. 468-470, ISBN 966-641-104-0

Дончев, Ивайло (2004) Ролята на хипервръзките при търсене на информация в web Юбилейна научна конференция "Компютърни системи и информационни технологии", посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, Фабер, В.Търново, 2004, pp. 113-117, ISBN 954-775-289-8; COBISS.BG-ID - 1042201316

Дончев, Ивайло (2004) Съвременни технологии за работа с мултимедийни и геопространствени данни Юбилейна научна конференция "Компютърни системи и информационни технологии", посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, Фабер, В.Търново, 2004, pp. 66-70, ISBN 954-775-289-8; COBISS.BG-ID - 1042201316

Дончева, Иванка (2004) Athéna dans la plastique en bronze d’Opaka, region de Targovichté (en Mésie Inférieure). – The Antique bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. (The Acta of the 16th International Congress of Antique bronzes, Bucharest, May 26th-31st, 2003). Bucharest, 2004, 139-143; ISBN 973-7925-33-5. Bucharest

Дончева, Иванка (2004) Култът към Деметра по Западнопонтийското крайбрежие. – IX Понтийски четения “Черно море между изтока и запада. Река Дунав мост между народи и култури”. Варна, 2004, с. 277-285; ISBN 954-9336-02-6. Варна

Дончева, Иванка (2004) Паметници на култа към Аполон в Карасура. – Академични четения в чест 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров. Годишник на Нов Български Университет, Департамент за Средиземноморски и Източни изследвания, том 2. София, 2004, с. 58-63. София

Дончева, Иванка (2004) Ролята на керносите в култовата практика на населението от района на Попово. – Попово в миналото, 4. Култура и религия. Разград, 2004, с. 23-33; ISBN 954-773-057-6. Разград

Дочев, Пепо (2004) Избрани стари и по-нови градски песни, танга и народни песни издателство "Фабер"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) A Minimum Number of Lattice Points When the Conditions for the Connecting Segments Are Given Internatonal Scientific Conference UNITECH’04, 18-19 November 2004, Gabrovo, III-526-529

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Теория на езиците за програмиране издателство “Фабер”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Трудности пред електронния бизнес в Европа Международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, 7 юни 2004, 300-306

Драганова-Стойкова, Тамара (2004) Проблемното обучение по география в СОУ. Сб. от Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”, Варна. Ред. Росица Бърдарска. Варна: Изд. "Славена", 2004, с. 45 - 49. ISBN 954-579-415-1

Драгнев, Владимир (2004) Учебен френско-български и българско-френски речник Слово, В. Търново

Друмева, Красимира (2004) По повод участие в Четвърто международно триенале на сценичния плакат 4 - 29 октомври 2004 г. Галерия "Шипка 6". Участие с два плаката. Организатор: Триенале на сценичния плакат - София. Публикация в каталог COBISS.BG-ID 1042797028

Дундов, Тенчо (2004) Право и език. В: Право и език. Кн.1. С.

Емилиянова, Боряна (2004) Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004. ISBN 954-775333-9

Емилиянова, Боряна (2004) Семантичният преход пъстър-лукав в балканските езици Сборник в чест на Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 2004, стр. 427-440. ISBN 954-524-410-0

Ернандес, Луис-Густаво (2004) «Как да използваме дидактическите материали при практическото обучение на чужд език», Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004

Ернандес, Луис-Густаво (2004) . «Средствата за масова информация и неправилното използване на испанския език в тях» Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд

Ернандес, Луис-Густаво (2004) “Език и културна идентичност” /в съавторство с Д. Контрерас/, сб. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004

Жеков, Живко (2004) Военната тактика на българите VІІ – ІХ в. По данни на наративните извори. Военноисторически сборник, 2004, (3), c. 3–7. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2004) Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2004, (4), c. 14–17. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2004) Развитие на комитатската организация при кан Пресян. Минало, 2004, 11(4), c. 12–22. Print ISSN 1310 – 3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Захариев, Симеон (2004) Дърворезбен иконостас в параклис "Св. Мина", Севлиево, 2004. Севлиево

Захариев, Симеон (2004) Пластика от дърво "Единство", Първи международен пленер по дървопластика, Велико Търново, 2004. Велико Търново

Захариев, Симеон (2004) Проект за иконостас за параклис на о. Миконос, Гърция, 2004 Параклис на о. Миконс, Гърция.

Златев, Иван (2004) Вопрос о разграничении междометий и частиц в болгарском и в русском языкознании. // Великотырновский университет имени Святых Кирилла и Мефодия. Кафедра русского языка. Ежегодные лингвистические чтения 15 ноября 2003 года. Велико Търново, 2004. с. 35 - 40. ISBN 954-524-425-9. Велико Търново

Златева, Добринка (2004) Философия на конкурентното развитие на българската икономика. сб. Национална идентичност и евроинтеграция. Отг. ред. Б. Байков, София: ГорексПрес, 2004, с. 67 – 72. ISBN 954-616-139-Х; COBISS.BG-ID 1044649956

Иванов, Ивелин (2004) Войната при управлението на крал Луи VI Дебели (1108-1137) по данни от “Деянията на Луи VI Дебели” от абат Сугерий. – В: Сб. от международна научна конференция "[Деветдесет] 90 години организирани военноисторически изследвания в България", София, 26-27 октомври 2004 г. София: ВИ "Св. Георги Победоносец", 2004, с. 230-243. ISBN 954-509-315-3. COBISS.BG-ID - 1043938276 София

Иванов, Ивелин (2004) Кастелът, рицарят и войната в кралство Франция (Х-ХII в.). – История, 2004, кн. 6, година ХII, с. 35-43. Print ISSN 0861–3710. COBISS.BG-ID - 1119643620 София

Иванов, Ивелин (2004) Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. – LiterNet, 13. 06. 2003, Юни/2003: бр. 6 (43)

Иванова, Людмила (2004) Translatorische Kompetenz und politische Kommunikation. - Translatorische Kopetenz. Сб. „Translatorische Kompetenz“ от Tagungsberichte der LICTRA, Leipzig, 4-6.10. 2001. Eberhard Fleischmann et al. (Hrsg). Tübingen: Stauffenburg, 2004, S.377-390. ISBN 3-86057-253-9, ISSN 0948-1494. Fleischmann, Schmitt, Wotjak /Hg.), Translatorische Kompetenz, Tuеbingen: Stauffenburg 2004, S.377-390. ISBN 3-86057-253-9.

Иванова, Людмила (2004) Немска граматика с упражнения за всички системи на обучение. Deutsche Grammatik mit Übungen. Велико Търново: Gaberoff, 2004. 416 с. ISBN ISBN 954-9607-88-7 В.Търново: Gaberoff, 2004, 416 с. ISBN 954-9607-88-7

Иванова, Мария (2004) Иван Лазаров. Меч и сабя. Оръжия на ранните номади (V-VІІ в.). Издателство “Ровита”, В. Търново, 2003, 128 с. Българска етнология, 2004, год. ХХХ, кн. 3, с. 92. ISSN 1310-5213

Иванова, Милена (2004) „Wortbildungsmuster und Produktivität im Wortschatz der Märchen“.In:„30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tarnovo- Traditionen und Reformen“ Hrsg. von N.Burneva, R.Filtscheva, S.Kozarekova, M.Petkov; PIC Verlag, Veliko Tarnovo 2004, S. 91-103; ISBN 954 -736-110- 4. COBISS.BG-ID - 1044075748 PIC Verlag, Veliko Tarnovo

Иванова, Ралица (2004) Der Schriftsteller zwischen Pygmalion und Ödipus. Bodo Kirchhoffs Der Sandmann. In: Mythos und Krise in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.(Gleichnamige internationale Konferenz der Sofioter Universität, Sofia, Oktober 2001). Hrsg. von Bogdan Mirtschev, Maja Razbojnikova-Frateva, Hans-Gerd Winter. Dresden: Thelem Verlag, 2004, S. 55-64. ISBN 3-935712-81- 2 Dresden: Thelem Verlag

Иванова, Ценка (2004) Близки и различни. Южнославянски езикови проекции Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-437-2

Иванова, Ценка (2004) За българско-сръбския интеркултурен диалог и езиковите контакти Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU - balkanska raskršća i alternative, Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš 2004, str.461-473

Иванова, Ценка (2004) За интеркултурните контакти и фоновите езикови знания Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 182-183, 2004, стр. 176-200.

Иванова, Ценка (2004) Иванова, Ценка. Близки и различни: Южнославянски езикови проекции (монография, 244 стр.), В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004; ISBN - 954-524-437-2; COBISS.BG-ID – 1042878180 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий

Иванова, Ценка (2004) Кулинарните недоразумения на сръбско-българската езикова граница Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба (двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”& Faber, 2004, стр. 71-84. ISBN 954-524-406-2.

Иванова, Ценка (2004) Милан Орлич. На поезията не е позволена посредственост (интервю) // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 180-181, 2004, стр. 80-83; 84-85.

Иванова, Ценка (2004) Новинарска компетенција у регионалном и европском плурализму Uloga masovnih medija u razvoju demokratskog multikulturnog drustva i regionalne saradnje, Nis, Filozofski fakultet, 2004, 40-44.

Иванова, Ценка (2004) Сладжана Илич. Поезия, в която отекват хилядолетия (портрет на М. Орлич) // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 180-181, 2004, стр. 73-79

Иванова, Ценка (2004) Южнославянские сопоставительные аспекты: формы и употребление будущего времени в болгарском и сербском языках Балканско езикознание XLIII, (2003-2004), 2-3, str. 261-268.

Игнатова, Анка (2004) Археографската дейност на Военноисторическата комисия при Щаба на българската армия. В: 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 26–27 октомври 2004 г. София: Военно издателство, 2004, с. 286–298. ISBN 954-509-315-3. COBISS.BG-ID 1043938276.

Игнатова, Анка (2004) Документални публикации за българския военноморски флот във военноисторическите периодични издания. – В: Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав – мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения, Варна, 16–17 май 2003. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2004, с. 324–330. ISBN 954-9336-02-6.

Илиева, Мария (2004) Българинът в своите местоимения Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004. 160 с. ISBN 954 – 524 – 403 – 8. COBISS.BG-ID 1042557668

Илиева, Мария (2004) Постни ли са постите в България? Трапезата в културата на българи и сърби. Трпеза у култури Бугара и Срба. Съст. Р. Радев, Д. Милутинович, Хр. Бонджолов. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, 47–53. ISBN 954-524-406-2. COBISS.BG-ID 1042507236

Илиева, Мария (2004) Пътуване в науката Ст. Георгиев. Стръмният път. В. Търново: Астарта, 2004, 5-8. ISBN 954-8324-43-1. COBISS.BG-ID 1042735076

Илиева, Мария (2004) Споделеното аз на говорещия Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІ. Шеста научна сесия с международно участие. (31 май – 1 юни 2001 г.). Отг. ред. Хр. Станева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, 117–126. ISBN 954–524–407–0. COBISS.BG-ID 1042340580

Йонкова, Красимира (2004) Психоанализата в изследователското поле на социалната психология. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2004, с. 332 - 340. ISBN 954 - 715 - 252 - 1 COBISS.BG-ID 1043909348

Йонкова, Красимира (2004) Социалнопсихологични параметри в полетата на масовите комуникации. В: Библиотека "Диоген" Психология и практика. Ред. И. Иванов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 43 - 67. ISBN 954 - 524 - 397 - X COBISS.BG-ID 1042019556

Йоргова, Милена (2004) Евроинтеграция и социални дейности в България. Сб. Национална идентичност и евроинтеграция: Международна научно-практическа конференция, 5-6 юни 2004 г. Ред. Б.Байков, М.Димитров, П.Пенчев, Г.Стефанов, Н.Върчев. София: ГорексПрес, 2004, с. 426-433. ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)

Йорданов, Йордан (2004) Цветови вариации в натюрморта.Равновесие. Диплом от ВАК/ присъдена титла доцент/ с номер 2267 -14.10 .04, комисия 17 протокол 8 от 16.06.2004. Научна степен 050804 Изкуствознание и изобр. Изкуство- живопис.

Йорданов, Стефан (2004) Sur un modеle palеobalkanique de formation de mots: Nomina Traecia cum -YP-: I. Toponymes. Балканско езикознание / Linguistique Balkanique, XLIII, 2–3. En hommage au Prof. Dr. Ljudvig Selimski. Sofija, 2003–2004, 145–156.

Йорданов, Стефан (2004) Към проучването на владетелската институция в Западна Мала Азия и Егейска Тракия през омировата епоха. Епохи. Година XII. 2004, книжка 3–4, 111–126.

Йорданов, Стефан (2004) Мито-ритуалният комплекс Ver Sacrum у палеобалканските народи. Нов български университет. Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Том 2 (2004). Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров. София, 2004, 81–102.

Йорданов, Стефан (2004) От Юстиниановия пълководец Велизарий до фолклорния персонаж Велиазар (към историята на името). Попово в миналото. 4. Култура и религия в миналото на Попово и района. Доклади и съобщения от научна конференция, проведена на 9 юни 2003 г. Разград: ИК “Полиграф”, 2004, 34–48.

Йорданов, Стефан (2004) Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература. Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международната научна конференция. Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 475–494.

Йорданова, Даниела (2004) Йорданова, Даниела. Проблеми на обучението по български език и литература - I - IV клас. Велико Търново: Фабер, 2004, 343 с. ISBN 954-775-293-6 COBISS.BG-ID 1042178020

Караиванова, Бинка (2004) Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози Музикални хоризонти, 2004, 7, с. 30-33; 8, с. 31-33. Print ISSN 1310-0076 COBISS.BG-ID 1166285284

Караиванова, Бинка (2004) Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози по задължително пиано върху материал от българските детски и училищни песни. Дисертация/Автореферат COBISS.BG-ID - 1242077412

Караиванова, Бинка (2004) Социални и дидактически основания за интегративен подход в обучението на музикалните педагози Педагогически алманах, 2004, 1-2, с. 118-127. Print ISSN 1310-358X, ISSN: 2367-9360 (Online), COBISS.BG-ID 1176255972

Караиванова, Петя (2004) Книга за учителя за подготвителна предучилищна група. Моливко. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практически и познавателни умения за ориентиране в света. В сб. Образование и изкуство. том 2.Т. 2: Ред. кол. Анастасия Атанасова-Вукова и др. - 548 с. : с табл. - Други ред.: Д. Игнатовски, Я. Тоцева ; Ред. А. Атанасова-Вукова известна като Анастасия Петрова Атанасова, Шумен, 2004, с. 337-340. ISBN 954-577-216-6.COBISS.BG-ID 1042479588 В сб. Образование и изкуство. том 2. Шумен, 2004. ISBN 954-577-216-6.COBISS.BG-ID 1042479588

Караиванова, Петя (2004) Моливко, внимавай! Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко, внимавай! Методически бележки за учителя в подготвителна група Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. Вече мога сам. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. От земята до небето (6 – 7 г.) Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. Прозорче към света (6 – 7 г.) Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Ориентиране в света и овладяване на социална култура от 5 – 7-годишните деца – предизвикателства и перспективи. сб. “120 години предучилищно възпитание”, ВТ, Слово.

Караиванова, Петя (2004) Светът на детето и детето в света на възрастните сб. Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. Слово, ВТ .

Караиванова, Петя (2004) Формиране на социално – ориентирани норми за живот в здравословна среда “Образование и изкуство”, т. ІІ, Ш.

Карамихова, Маргарита (2004) Американски мечти Пътеводител сред първа генерация имигранти. София: ИК Кротал, 2004, 283 стр. ISBN 954-9828-20-4; COBISS.BG-ID: 1043401444 София

Карапенчев, Живко (2004) Педагогическа етика Център за образователни технологии, Дистанционно обучение, В. Търново

Кильовска, Ваня (2004) “Новите информационни и комуникационни технологии като средство за модернизация на ранното чуждоезиково обучение” Сборник доклади от научна конференция на Съюз на учените в България - “България и Европа, традиции и съвременност”, велико Търново, Фабер, 2004 ISBN 954 - 774 -331 - 2

Кирилова, Веска (2004) Ортографична интерференция на / J / във френски и испански език Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език". Октовмри 2003. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 84–88, ISBN– 954–8324–52–0. COBISS.BG-ID 1043593700

Киров, Димитър (2004) Godlessness According to 2 Timothy 3:1-9 and Ps. 13 (14). Some Biblical and Theological Attitudes in the Light of the Situation in a Postcommunist Society. ΛΕΥΚΑΔΑ 25-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003. ΡΑΦΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ „ΜΕΛΙΣΣΑ“, 2004, pp. 225-237. Солун

Киров, Димитър (2004) Единството на Откровението в светлината на исихазма. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов, Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Ред. колегия: проф. дфн Димитър Кенанов – отговорен редактор, проф. дфн. Иван Харалампиев, чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев, проф. дфн Станьо Георгиев, проф. дин Йордан Андреев, доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова, доц. д-р Мария Мъжлекова, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2004, 505-526 с. ISBN 954-524-410-0. Велико Търново

Киров, Димитър (2004) Съвременни богословски проблеми. Второ допълнено издание. Рецензент проф. д-р Тотю Коев (Добавена е студията: Библия, Църква и посткомунизъм, с. 133-163), София: Фондация «Покров Богородичен», 2004, ISBN 954-9700-34-8, 265 с.; първо издание, В. Търново: изд. Фабер, 2001, 187 с. ISBN 954-775-084-4. COBISS.BG-ID 1043364068 София

Киров, Пламен (2004) Президентът в българския конституционен модел С., Сиби, 2004. 320 с. ISBN 954-730-201-9

Киров, Пламен (2004) Търновската конституция и демократичната държавност В: 125 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник с доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в гр. Велико Търново, 14-16.ІV.2004 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски и Българо-руски юрид. клуб, 2004, 163-169. Също и на рус. ез., 163-169.

Ковачев, Александър (2004) Творци на българската библиография:Биобиблиография. Велико Търново

Коева, Янка (2004) Arbanassi. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2004, ISBN 954-90992-7-X Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2004) Die Nacherzählung im Deutschunterricht als Grundlage für die Entwicklung von Sprachfertigkeiten. В: “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта, 2004, с. 60-73, ISBN 954-8324-52-0, COBISS.BG-ID 1043593700.

Коева, Янка (2004) Schreibtraining im Germanistikstudium – Zur Erarbeitung einer Inhaltsangabe von erzählenden Texten und von Dramatexten. - В: “30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tarnovo – Traditionen und Reformen”. В. Търново: ПИК, 2004, с. 185-201. ISBN 954 736 110 4, COBISS.BG-ID 1044075748

Козарекова-Иванова, Снежана (2004) 4„Miteinander leben in Europa“ – Seminar zur Heftreihe in Veliko Tarnovo BDV Info, Nummer 2 / Juli 2004, S. 7. и на http://www.bdv-bg.org/material/BDV_Isssue2_2004.pdf

Козарекова-Иванова, Снежана (2004) Emotionalität im DaF-Unterricht Burneva, Nikolina / Filtscheva, Rushitza / Kozarekova, Sneshana / Petkov, Marin: 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tarnovo – Traditionen und Reformen. PIC Verlag. Veliko Tarnovo 2

Колев, Николай (2004) Един опит за систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Образованието в глобализиращия се свят" В.Търново

Колева-Златева, Живка (2004) Колева-Златева, Ж. Емилиянова, Б., Седефчева. В. Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004 Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2004) Към въпроса за безизключителността на фонетичните закони. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Ред. Д. Кенанов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 345–354. ISBN 954-524-410-0. COBISS 1042554084

Колева-Златева, Живка (2004) О типологических критериях распознавания слов звукосимволического происхождения в этимологических исследованиях. - Slavica, 2004, 33, pp. 23–42. Print ISSN 0583-5356

Константинов, Казимир (2004) Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2004, Год. 28 (кн. 4), с. 69-75. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156

Константинов, Казимир (2004) Равненският храм „Св. Богородица“: осветен или обновен в 889 г.? В: Образ и слово. Юбилеен сборник по случай 60-год. на проф. Аксиния Джурова. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2004, с. 369-380. ISBN 954-07-1998-4 COBISS.BG-ID 1042546148

Константинова, Даниела (2004) K prekladu frazeologizmov v bulharskom i slovenskom jazyku Preklad a tlmočenie, 6. Eds. I. Sedlák a kol. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB 2004, s. 82–86 ISBN 80-8083-012-6

Косев, Светослав (2004) ТРИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРОДУКТИ Сборник. Научна сесия. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново ISBN 954-524-409-7

Костадинова, Даринка (2004) Организация на педагогическото взаимодействие в детската градина за интеграция на децата от етническите малцинства. Сборник. „Ролята на помощника на учителя за интеркуртурното образование на ромските деца“ . ИКУТУС ПРИНТ ООДСофия.(стр. 14 - 22). ISBN 954-9417-02-6

Костова, Людмила (2004) Taking Care of Nations: Rebecca West’s Black Lamb and Grey Falcon and the Ethics of Self and Other. Trans. Internet Journal for Cultural Sciences 15 (2004), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISSN 1560-182X. Vienna, Austria

Костова, Людмила (2004) Ориенталски нелепици: (не)просветеният смях на лейди Елизабет Крейвън. - В: "Литературна мисъл", 2004, XLVIII (1), сс. 60–69. ISSN 0324-0495. (No 982 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) "Литературна мисъл"

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. “Манастирската болница” в местността Аврадака, Преслав в светлината на византийските типици // Преслав. 6. София : Академично издателство "Марин Дринов", 2004, с. 126-143. ISBN 954-322-022-6

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. Имало ли е манастири-ергастерии в България през Х век? // Civitas Divino Humana : В чест на професор Георги Бакалов / Цветелин Степанов, Веселина Вачкова София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 457-471. ISBN 954-9942-60-0

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. Монасите в българското средновековно общество през IX-X в. : Опит за портрет по писмени и археологически данни // Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia. VIII : Образ и Слово : Сборник в чест на проф. А. Джурова / Вася Велинова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, с. 133-145. ISBN 954-07-1998-4

Крумова-Цончева, Калояна (2004) РИТМИКА И ТАНЦИ издателство "Бойка" В.Търново

Кръстева, Антония (2004) Интеграцията на ромската етническа общност и нейните измерения в образователната система. Съюз на учените в България. В сб.: България и Европа – традиции и съвременност, Faber, В. Търново, 2004, с. 170-175. ISBN 954-775-331-2 Съюз на учените в България. В сб.: България и Европа – традиции и съвременност, Faber, В. Търново.

Кръстева, Антония (2004) .Кооперативното учене – теории и тенденции (в съавторство). В сб.: Военно-научен форум 2004 с международно участие. В. Търново, 2004, с.205-210, ISSN 0861-0312 В сб.: Военно-научен форум 2004с международно участие. В. Търново, с.205

Кръстева, Антония (2004) Дето се вино лей, там се закон люлей.– Обществено възпитание, 2004, № 2, с. 20-21, ISSN 02-4-85-15 сп. Обществено възпитание, № 2, с. 20

Кръстева, Антония (2004) Екипната дейност – условие за развитие на познавателната дейност на детето, в-к “Азбуки”, 2004, бр. 48. COBISS.BG-ID 1213215204 в. "Азбуки", 2004, бр. 48

Кръстева, Антония (2004) Екипната технология на обучение и нейните социално-педагогически измерения. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, № 1-2, с.70-79. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1176250084 Педагогически алманах. В. Търново, с. 70.

Кръстева, Антония (2004) Емоционалната интелигентност като психологическо явление (фактор при взаимодействието в екипа). – Психология и практика (библиотека Диоген), УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2004, с. 153-157, ISBN 954-524-379-0 COBISS.BG-ID 1042019556 сп. Психология и практика (библиотека Диоген), В. Търново, с. 153.

Кръстева, Антония (2004) Изкуството в обучението по литература. - Начално училище, 2004, № 6, с. 31-37 ISSN: 1310-0572 COBISS.BG-ID 1165224932 сп. Начално училище, 2004, № 6, с. 31-37

Кръстева, Антония (2004) Иновации в училищното образование. В. Търново, Астарта, 2004, 295 с.,ISBN 954-8324-56-3 Cobiss.BG-ID1043544548 Астарта, В. Търново Cobiss.BG-ID1043544548

Кръстева, Антония (2004) Иновационни образователни тенденции (личностноориентирано образовани). В сб.: Образование и изкуство, Т 1, Шумен, 2004, с. 12-18, ISBN 954-577-218-8 В сб.: Образование и изкуство, Т 1, Шумен, 2004, с. 12-18

Кръстева, Антония (2004) Истории край огнището. Учебна тетрадка за учениците от 2. – 4. клас (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2004, 95 с.,ISBN 954-8324-32-6 Cobiss.BG-ID1042178532 Астарта, В. Търново, с. 95. Cobiss.BG-ID1042178532

Кръстева, Антония (2004) Книга за учителя. Методическо ръководство за учители, преподаващи СИП “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор” (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2004, 175 с., ISBN 954-8324-45-8 Cobiss.BG-ID 1042689508 Астарта, В. Търново, Cobiss.BG-ID 1042689508

Кръстева, Антония (2004) Най-голямото богатство (в съавтроство). В. Търново, Астарта, 2004, 108 с., ISBN 954-8324-35-0 Cobiss.BG-ID 1042188772 Астарта, В. Търново, с. 108. Cobiss.BG-ID 1042188772

Кръстева, Антония (2004) Наталия Морева – Тренинг по педагогическо общуване. – Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, № 1, 2, с. 355-357, ISSN 1310-358Х Педагогически алманах, № 1, 2, с. 355-357.

Кръстева, Антония (2004) Общуване със себеподобните – фактор за социализацията на децата от предучилищна възраст. В сб.: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново, 2004, с. 78-85, ISBN954-439-803-1 В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново, с. 78.

Кръстева, Антония (2004) Определеност и неопределеност при проблемното обучение. Юбилеен сборник 120 години предучилищно възпитание, В. Търново, 2004, с. 285-288, ISBN 954-439-796-5 COBISS.BG-ID 1042684900 В: 120 години предучилищно възпитание, В. Търново, с. 285.

Кръстева, Антония (2004) Преди да е станало късно. – Обществено възпитание, 2004, №. 6, с. 17-20, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1165426660 сп. Обществено възпитание, бр. 6, с. 17.

Кръстева, Антония (2004) Ромският фолклор в контекста на интеркултурното образование. – Начално училище, 2004, № 2, с. 26-32, ISSN 1310 0572 COBISS.BG-ID 1163404260 Начално училище, № 2, с. 26-27

Кръстева, Антония (2004) Формиране на социални умения у учениците – задача на новото образование. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, № 1-2, с. 17-24. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1176246500 Педагогически алманах. В. Търново, с. 17

Кръстева, Антония (2004) Функции на учителя в условията на образователните промени. В сб.: Обучение и възпитание в началните и детските градини и специалните училищни заведения. С., 2004, с. 446-447. ISBN 954-8510-87-1 В сб.: Обучение и възпитание в началните и детските градини и специалните училищни заведения. С., 2004, с. 446-447.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Бедността в семейството и общуването “родители - деца” Педагогически алманах, 10(1-2), с. 15 - 23. ISBN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Безработицата в семейството и социалната адаптивност на децата Сб. от Международен военно-научен форум, Факултет "Общовойскови", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 24 - 25 ноември 2004 г. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2004, т. 1, с. 139 – 144. ISBN 954-753-033-X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2004, т. 2, с. 98 – 101. ISBN 954-577-216-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7 годишните деца от подготвителната предучилищна група към учебна дейност Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 86 – 92. ISBN 954-439-803-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Неравностойното социално положение и образователните компетенции на децата Педагогика, 2004, XIV(10), с. 11 – 32. ISSN 0861 – 3982

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Особености на деца, склонни към насилие Обществено възпитание, 2004, XXXXIII(2), с. 4 - 13. ISSN 0204-8515

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателство към мотивацията на 5-7 годишните деца Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 52 – 57. ISBN 954-439-803-1

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Предизвикателствата на прехода: от образование за всички към образование за всекиго Педагогически алманах, 2002, 10(3-4), с. 179 - 182. ISSN 1310-358X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проблемът за личностната тревожност при деца в неравностойно социално положение Сб. от Международен военно-научен форум, Факултет "Общовойскови", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 24 - 25 ноември 2004 г. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2004, т. 1, с. 153 – 161. ISBN 954-753-033-X

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на безработицата във взаимоотношенията “родители - деца” Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2004, т. 2, с. 102 – 109. ISBN 954-577-216-6

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на фактори от социалната среда върху семейството за формиране на асоциално поведение при децата Сб. от Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2004", Стара Загора, 3 - 4 юни 2004 г. Ред. Ан. Колева и др. Стара Загора: Съюз на учените – Ст. Загора, 2004, т. 7 Педагогически науки, с. 109 – 115. ISBN 954-9329-15-1 (т.7)

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Ролята на семейството за формиране на образователните ценности при децата Сб. от Научна конференция "България и Европа - традиции и съвременност", Велико Търново, 7 ноември 2003 г. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2004, с. 183 - 195. ISBN 954-775-331-2

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог в полето на междуинституционално взаимодействие Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, ч.1, с. 246 – 250. ISBN 978-954-524-608-1

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Трудности при усвояването на мъжката и женската роля [в пубертета] : Теор. аспекти Педагогически алманах, 2004, кн. 1, с. 36-60. ISSN 1310-358X

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебна програма по педагогика:Теория на възпитанието и дидактика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 88 с. ISBN 954-524-413-5

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебни програми по Социална педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 91 с. ISBN 954-524-414-3

Кучев, Юрий (2004) Финансово право. [4. прераб. и доп. изд.].София, ЛиСтра, 2004. 452 с., COBISS.BG-ID1288370660 София, ЛиСтра, 2004. 452 с.

Кънев, Николай (2004) Промени във византийската рангова йерархия през епохата на Комнините (кр. на XI – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 9, Шумен, 2004, 335-347. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID: 1240255204.

Кънева, Пенка (2004) Анализ на одобрените от МОН учебни комплекти по английски език за втори клас Образованието в глобализиращия се свят. Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 168-173. ISBN 978-954-524-608-1

Кънева, Пенка (2004) Методът на цялостната физическа реакция и обучението по английски език в предучилищна възраст Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. Втора есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”

Кънева, Пенка (2004) Феноменът Хари Потър и обучението по английски език в началните класове Образование и изкуство. Том II. Юбилейна международна научна конференция на ПФ към ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен

Кънчева, Елена (2004) Кънчева, Елена. Реализация на модулно обучение по физическо възпитание и спорт на територията на Великотърновска област Научна конференция, В. Търново

Кънчева, Елена (2004) Маргаритов, Веселин, Елена Кънчева. По проблема на медийния интерес към водещите спортове на регионално равнище. Сб. Юбилейна научна конференция, "Образованието в глобалния свят", I част, Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2004, ISBN 954-9689-12-3 , с. 368-371 Сб. трудове "Образованието в глобалния свят", I част, Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Кънчева, Елена (2004) Проект "Спорт и здраве във Великотърновски Универитет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кючуков, Христо (2004) Здравното образование и подготовка за семеен живот на ученици роми Здравното образование и подготовка за семеен живот на ученици роми Здравното образование и подготовка за семеен живот на учен София: Делфи

Кючуков, Христо (2004) Интеркултурно образование на ромските деца (с Валентина Колева) София: Иктус

Кючуков, Христо (2004) Кратка граматика на калдерашкия ромски диалект в България. (със Златко Младенов) София: Делфи

Кючуков, Христо (2004) Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм София: Просвета

Кючуков, Христо (2004) Образователен статус на ромската жена София: Център за изследване и политики за жените

Кючуков, Христо (2004) Христоматия по ромска история и култура (с Елена Марушиякова и Веселин Попов) София Иктус

Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Международен религиозно-педагогически симпозиум в България: Религиозното обучение в контекста на общоевропейския дом = International symposium on religious education held in Bulgaria: Religious education within the context of the common European home : София, 5-10.10.2003 : Материали / Ред. Иван Денев, Енгелберт Грос. София : Богословски фак. на СУ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 28–38. ISBN - 954-91538-1-9. COBISS.BG-ID - 1043394276

Легкоступ, Магдалена (2004) Обучението по религия в българското общообразователно училище Църковен вестник : издание на Българската православна църква за религиозна и църковно-обществена просвета. - CV, 16 (1 - 15 септ. 2004), с. 1, 3. ISSN 0205-1362. COBISS.BG-ID - 1217859812

Легкоступ, Пламен (2004) "Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, София, сп. Образование, бр.1/2004, година XIII, стр. 36-43, ISSN: 0861-475X; COBISS.BG-ID 1163119588 София, сп. Образование, кн. 1/2004.

Легкоступ, Пламен (2004) В приказния свят приказни игри (съавтор с Лучия Ангелова и Николай Цанев), сп. Предучилищно възпитание, кн.7/2004, 20-26 стр, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1165008868 София

Легкоступ, Пламен (2004) Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-1337/31.08.2004 г. на МОН, София, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х, ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2004) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН - зап. № РД 09-1337/31.08.2004, София, издателство Просвета, 2004, 62 стр., ISBN 954-01-1585-Х; ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252 рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета София

Легкоступ, Пламен (2004) Приказни игри - учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова, Николай Цанев), одобрено от МОН - зап. № РД 09-1135/11.08.2004, София, издателство Анубис, 2004, 32 стр., ISBN 954-426-634-8; COBISS.BG-ID 1044370660 рецензенти: проф. Стойка Здравкова, Кирил Гюлеметов, издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика, м. декември 2004 Руски културно-информационен център, София, България

Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика, м. септември, 2004 Български културно-информационен център, Москва, Русия

Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба живопис, м. юни 2004 – галерия „Възраждане“, Пловдив, България

Лечев, Велико (2004) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1916 - 1917 г. // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 8. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004, с. 185-220. ISBN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Лечев, Велико (2004) Донесения на австро-унгарската легация в София от 1917 г. за български учени, писатели и журналисти. - Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов : Материали от Междунар. науч. конф., В. Търново, 13-14 дек. 2002 г. / Ред. кол. Димитър Кенанов - отг. ред. и др. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004, с. 486-492. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084

Лунгарова, Пепа (2004) Représentations de Dionysos et de sa suite dans la plastique en bronze au Musée d’Histoire de Véliko Tarnovo. In: The Acta of the 16 th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, 293-300. ISBN 973-7925-33-5.

Лунгарова, Пепа (2004) Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия. В: Юбилеен сборник по случай 70 годишнината на проф. д-р Зл. Гочева, “Епохи” ХІІ, кн. 1-2, В. Търново, 101-110. ISSN 1310-2141.

Лунгарова, Пепа (2004) Култът на Bonus Eventus в територията на Долна Мизия. В: Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров, том 2, София, 129 -132. ISSN 1312-5540.

Маджаров, Георги (2004) Развитие на психиката в юношеска възраст. – В: Психология и практика. Библиотека "Диоген". Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2004, с. 68–87. ISBN 954-524-397-Х пълен текст https://yadi.sk/i/_xd_GRs6l5Ki3A Велико Търново

Мандева, Марианна (2004) Активно учене в условията на домашната работа по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2004) За домашната работа по български език в І - ІV клас Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен

Мандева, Марианна (2004) За етикетното образование на децата от подготвителна група за училище Начално образование, бр. 3

Мандева, Марианна (2004) За класификацията на ученическите преразкази /І-ІV клас/ Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) Изследователските учебни задачи по български език в І - ІV клас Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Комуникативни проекции в обучението на преразказване /І-ІV клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 155 с.

Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите задачи в условията на началното обучение по роден /български/ език. Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск

Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите учебни задачи в условията на домашната работа по български език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Лингво-методически основи на етикетното обучение в българското начално училище В. Търново, Фабер, 84 с.

Мандева, Марианна (2004) Личностно ориентираният образователен процес и началното обучение по български език Начално училище, 2004, бр. 5,6, 50 с.

Мандева, Марианна (2004) Модернизацията на родноезиковото образование в І - ІV клас през погледа на учителя и на методика Сборник с материали от научна сесия, посветена на проф. М. Герасков, Враца

Мандева, Марианна (2004) Особености на детската лексика на "входа" в подготвителна група за училище Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) Проблеми на обучението по български език и литература - І-ІV клас. Първа част В. Търново, Фабер, 343 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Рефлексията в началното обучение по български език Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Усвояване на способи за ефективно учене по роден език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2004) Формиране на комуникативна компетентност у учениците от І-ІV клас чрез екипно обучение по български език Език и стратегии в обучението, В. Търново /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Формиране на основна комуникативна компетентност у децата от подготвителна за училище група Съвременни предизвикателства на прага детска градина - начално училище, В. Търново

Манолакев, Христо (2004) Из историята на руската книга в България през Възраждането (нови находки). По следите на българската книга. Описи, находки, библиология. Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на д-р Маньо Стоянов. Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов”. 2004, с. 202-216. ISBN 954-9546-17-9. COBISS.BG-ID 1042268900

Манолакев, Христо (2004) Мечтата на Попришчин. („Записки на един луд” на Н. В. Гогол и вълшебната приказка). Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов. С. Изд. Център „Боян Пенев”, 2004, с. 452-466. ISBN 954-8712-32-6. COBISS.BG-ID 1041960676

Манолакев, Христо (2004) Палата № 6 и конец героя. Диалози с Чехов: 100 години по-късно. София, „Факел”, 2004, с. 114-122. ISBN 954-411-116-6.

Манолакев, Христо (2004) Парите и раждането на сантименталния любовен сюжет. Пари, думи, памет. С. Изд. Кралица МАБ”, 2004, с. 290-297. ISBN 954-533-059-7. COBISS.BG-ID 1042931428

Манолакев, Христо (2004) Повесть Пушкина „Пиковая дама” и вызов „открытого финала”. Болдинские чтения. Нижний Новгород (Россия), 2004, с. 69-74. ISBN 5-93126-030-7

Маринов, Бранимир (2004) Физическата подготовка в НВУ”Васил Левски” на съвременния етап. Д. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Издателство НСА „В. Левски”, С, 2004. (стр. 168-176) ISBN 954-718-136-Х

Маринова, Виолетка (2004) Развитие на мисленето и творческите способности чрез самостоятелно съставяне и решаване на обратни задачи в обучението по математика. Сборник доклади „Образованието в глобализиращия се свят”, Юбилейна научна конференция – 20 години ПФ, Университетско издателство, Велико Търново, 2004, стр. 340-342. ISBN 978-954-524-608-1 Велико Търново

Маринова, Катя (2004) Yonginou wo tsukatta jugyou – dokkai - В: Доклади от I национален симпозиум с международно участие - Японско езикознание и методика на преподаване на японски език. / Ред. Братислав Иванов, Кирил Радев, Нако Стефанов. София: Софттрейд, 2004, с. 57. ISBN: 954-9725-93-6. COBISS.BG-ID - 1043281124

Марков, Иван (2004) Велико Търново – туристически център. НМС „Обучението по География”, кн. 2-3, С., 2004, с. 27-34. ISSN 0204-6849.

Марков, Иван (2004) ГИС – нов подход в достъпът до географска информация за нуждите на регионалното планиране и управление на туризма, Черноморски туристически форум, В Сб.”Технологичните иновации и туризмът на България “.- Варна, Славена, 2004, с. 12-20. 954‐579‐412‐7.

Марков, Иван (2004) Европейската селскостопанска конвенция и развитието на селските райони. Научна конференция „България и Европа – традиции и съвременност”, В. Търново, 2004, .ред. Проф. дн Иван Харалампиев, изд. Фабер 2004, с.15-21. ISBN 954-775-331-2.

Марков, Сашо (2004) Философия и език, Марков, Сашо Иванов, - студия Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004 ISBN - 954-524-411-9 COBISS.BG-ID - 1043844068

Марчева, Пенка (2004) Интегриране на учебните цели в обучението по музика и литература в начална училищна степен Образование и квалификация:Двумесечно научнометодическо списание, 2004, Print ISSN: 0861-976X- 2, XII (2), с.51-60 COBISS.BG-ID 1163663076

Марчева, Пенка (2004) Символът през погледа на педагога София: БПС, 2004 ([София] : Док. център Авангард), 51 с., ISBN 954-9782-95-6, COBISS.BG-ID 1041310948

Матеев, Илиян (2004) Европейският съюз и АСЕАН Сборник: „Национална идентичност и евроинтеграция”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. съвет: доц.д-р Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Г.Стефанов, доц.д-р Д. Донева, проф.д.ик.н. Н.Вълчев. София: изд. „ГорексПрес”, 2004 г., стр. 175-180, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2004) イリヤン・G・マテーエフ (Iliyan G. Mateev) ブルガリア経済の現状と展望 (Bulgarian Economy: Its Current Situation and Future Prospect) 東海大学紀要 政治経済学部 (Journal of the School of Political Science and Economics), 東海大学 (Tokai University), 平塚市 (Hiratsuka-shi), 神奈川県 (Kanagawa-ken), 日本 (Japan), vol.36, 229-251, 2004, ISSN: 0389200X

Милев, Димо (2004) Milev D. at al., Rendering RSS Channels in Web Pages. Велико Търново , Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет

Милчева, Амелия (2004) „Вълшебното във френския роман в проза от ХІІІ век „ Търсенето на Светия Граал” сп. „Проглас”, 2000-2004, с. 59-68. ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Мингова, Анелия (2004) Българско гражданско процесуално право. авт.: Ч. І, Гл. ІІ и ІІІ; Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ и ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ); С.: Сиела; 8. доп. и прераб. изд., 2004. 1104 с., ISBN 954-649-688-X, COBISS.BG-ID 1041906148

Минев, Тодор (2004) Основи на пенитенциарната социално-възпритателна работа и пробационната дейност. Велико Търново Фабер 2004 стр. 232 ISBN 954-775-270-7 COBISS.BG-ID 1042845924 Велико Търново COBISS.BG-ID 1042845924

Минев, Тодор (2004) Професионална етика и култура на общуванев полицейската дейност. -В: бюл. "Полиция", 2004 бр. 16 ,София: Академия на МВР с.5-17 ISSN 1310-4705 София

Минчев, Недко (2004) Секторът на малките и средните предприятия – готовност за присъединяване. Сб. от международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев и др. София: ГорексПрес 2004, с. 218-222. ISBN 954-616-139-X, COBISS.BG-ID:1044649956

Минчева, Иванка (2004) Някои методически аспекти на решаването на текстови задачи в началното обучение по математика. Сборник доклади на Втората есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения", Китен, 20 - 25 септември 2004 г. Ред. С. Здравкова, Б. Ангелов. София: Издателство "Веда Словена - ЖГ", 2004, с. 113 - 117. ISBN 954-8510-87-1 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Митов, Георги (2004) Въвеждане на наказанието пробация и неговото прилагане по отношение на непълнолетни лица Програма за пробационен надзор на непълнолетни правонарушители. София, 2004, с. 29-36. ISBN 954-91398-7-5 COBISS.BG-ID 1045298916

Митов, Георги (2004) Въвеждането на пробацията и изпълнението на наказанията задължително заселване, лишаване от право на местоживеене в определено населено място и поправителен труд без лишаване от свобода, наложени до 01.01.2005 г. Правно-информационна система „Апис Време”, 2004

Митов, Георги (2004) Непълнолетните като субекти на наказателна отговорност (наказателно правен и процесуален статут) Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 51-56

Митов, Георги (2004) Промените в Наказателния кодекс и Закона за изпълнение на наказанията, свързани с наказанието пробация и изграждане на пробационната система в Република България Пробация, 2004, № 3, с. 40-50. ISBN 954-91398-4-0

Митов, Георги (2004) Ролята на Търновската конституция за развитието на касационното обжалване по наказателни дела Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация. Кръгла маса на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, 26-29 ноември 2003 г., Т. 6, с. 149-156. ISBN 9540719372, 9789540719375 COBISS.BG-ID 1041766116

Митов, Георги (2004) Субекти на наказателния процес. Съдът – главен субект. Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 82-86

Михайлов, Димитър (2004) Атанас Стоев (1944-2004). - В: Българският език в Молдова. Материали от Третата и Четвъртата международни научни конференции на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Кн. 3/4. Знак 94. Комрат, 2004, с. 11-14. В чужбина

Михова, Маринела (2004) "Добър старт, успешно развитие" - една инициатива на администрацията на Дж. Буш Сб. 120 години Предучилищно възпитание. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.270-278. ISBN 954-439-796-5

Михова, Маринела (2004) Одобрение и разпространение на иновациите в образованието (Модели) Педагогически алманах, 2004, 1-2, с.25-35. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2004) Относно конструктивизма като теоретична основа на някои стратегии на обучение Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Култура и образование – перспективи". Пловдив, 2004. Ред. Д. Лефтерова, Пловдив, 2004.

Михова, Маринела (2004) Относно някои дидактически модели за формиране на понятия Сб. от Втора есенна научна конференция на ФНПП “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, 20-25 септември, 2004, Китен. Съст. Б. Ангелов. София: Веда Словена-ЖГ, 2004, с. 436-439. ISBN 954-8510-87-1

Михова, Маринела (2004) Подготовката за училище - актуален проблем в нормативните актове и инициативи на федералното правителство на Съединените американски щати. Инициативата "ПОдготвени за четене, подготвени за учене. Сб. от 120 години Предучилищно възпитание. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.298-308. ISBN 954-439-796-5

Михова, Маринела (2004) Сравнителен анализ на методическите аспекти на букварите в Македония, Сърбия, Хърватска, Полша и Чехия Сб. България и Европа – традиции и съвременност, 2004, В. Търново: Фабер, с.159 – 170. ISBN 954-775-331-2

Мишев, Радослав (2004) България във външната политика на Австро-Унгария 1898 - 1912 г. В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, рец. А. Пантев, ред. К. Илева, ISBN 954-524-400-3, 388 с.

Младенов, Момчил (2004) Един дунавски град на цар Иван Срацимир. Сб. Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения Варна, 16–17 май 2003 г. Ред. С. Панова, В. Вълканов, В. Лозанова. Варна: АСИ, 2004, с. 355–361. ISBN 954-9336-02-6

Моллов, Тодор (2004) Българско народно творчество. Т. 5. Обредни песни. /Съст. Михаил Арнаудов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2004; ISBN 954-304-058-3/т.5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/5/index.html - 07.04.2004)

Моллов, Тодор (2004) Дойчин юнак – смисълът на победата в/над смъртта (Doytchine iunak – le sens de la victiore sur/dans la mort) Международна онференция “Malemort, deuil et revenants dans les Balkans et dans le reste de l’Europe . Colloque International francophone XVIIIeme Atelier du reseau FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe”, ВТУ, В. Търново, 10-12 септември 2004 г.

Моллов, Тодор (2004) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 2/51 (http://liternet.bg/publish/tmollov/rim-papa.htm, 28.02.2004).

Моллов, Тодор (2004) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 36-43

Моллов, Тодор (2004) Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 6/55 - http://liternet.bg/publish/tmollov/kalendarnite.htm, 06.06.2004).

Моллов, Тодор (2004) Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. (Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 дек. 2002 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); Редакционна колегия: акад. проф. д.ф.н. Иван Радев, проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.и.н. Йордан Андреев, проф. д.ф.н. Димитър Кенанов, доц. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, ISBN 954-524-408-9, с. 283-302

Моллов, Тодор (2004) Народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички (Календарни основания на датите за почит). Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 156-166

Моллов, Тодор (2004) Поселищните проучвания в перспективата на една обновена етноложка оптика. (Ненов, Николай. Табачка. Теренни материали и проучвания. София: ROD, 2004). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 11/60 (http://liternet.bg/publish/tmollov/n_nenov.htm, 01.11.2004)

Моллов, Тодор (2004) Свети Илия в Последното време Градът: Практическа етнология и медиевистика (Дванадесети есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Самоков, 2-3 октомври 2004г.

Моллов, Тодор (2004) Цариград и Дунав Градът (Седми пролетни четения на Асоциация „Онгъл”), Русе, 22-23 май 2004 г.

Моллов, Тодор (2004) Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 4/53 (http://liternet.bg/publish/tmollov/chavdar.htm, 19.04.2004).

Момов, Митко (2004) The new Rich Bulgarian, Published presentation in the Department of Slovonic & Fino-ugrian Studies rich Bulgarians, social problems, economic interpretations, image; University of Delhi South Campus, 2004, N1, December, pp. 39-51, ISSN 2229-7146

Момов, Митко (2004) Личностни профили и стратегии на успеха, Момов М., В. Личев, с 122-143 Догонващото развитие, Институт за философски изследвания, Българска Академия на науките., София 2004, глава IX, с. 122-143 София, Фабер, Велико Търново ISBN 954-775-357-6

Монева, Христина (2004) H.Moneva “Model of an intellectual search engine represented by the fuzzy sets theory”, CompSysTech-2004, Rousse, Bulgaria Rousse, Bulgaria

Монева, Христина (2004) H.Moneva, M.Todorova “Model Of Intellectual System For Data Classifying And Searching Presented By The Systematic Approach”, E-Learning Conference-2004, Brussel, Belgium Brussel, Belgium

Мончев, Николай (2004) Относно антропогенната натовареност, преобразуваността и устойчивостта при определяне на ландшафтния риск за природната среда Годишник на Техническия университет Варна 307-568 559-562, Вн

Мончев, Николай (2004) Търновските височини-природногеографско описание Обучението по география бр.2-3 ,64-67, ISSN 0204-6849, изд.Главна редакция на педагогическите издания към МОН, С.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2004) Аутистични нарушения при децата Педагогически алманах. Том 12/ Брой 1, 2/ 2004. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 87-103. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID – 1176254692

Моцинова-Бръчкова, Милена (2004) Аутистичното дете Издателство „Астарта“, Велико Търново, 2004 ISBN - 954-8324-53-9, COBISS.BG-ID - 1043563492

Моцинова-Бръчкова, Милена (2004) Представяне на някои добри практики на институционални грижи за деца от 0 до 3 години В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Том 10, бр. 1, 2002, 142-149. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004. ISBN 1310-358X, COBISS.BG-ID – 1121205220

Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов, str.28-33. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1166879972).

Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов, стр. 28-33. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1166879972).

Наама, Карим (2004) The European Union and Indonesia Investment مجلة علوم انسانية , ISSN 1875-0303, Issue 7, March 2004 (английски език-Холандия).Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2004) Перспективи и тенденции на египетската икономика Сп.Диалог, бр.4, 2004 г., Свищов, стр. 1-16. Online ISSN 1311-9206. www.uni-svishtov. bg/dialog/2004/4.

Наама, Карим (2004) Република Тунис, реформите и отношенията с Европейския Съюз Международна научно - практическа конференция “ Национална Идентичност и Евроинтеграция”, 127-133. ISBN 954 -616 – 139 – X, ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий” , 5-6 юни 2004.

Наама, Карим (2004) Свободните търговски зони – форма за сътрудничество Донецкий национален университет, Сборник нучньiх трудов, стр.252-254. ISBN 966-639-012-4, Донецк- 2004 г, английски език.

Накова, Галя (2004) Curvature properties on some three - dimensional almost contact B-metric manifolds Plovdiv University " Paissii Hilendarski " Scientific Works - Mathematics, Vol. 34, Book 3, 51 - 60

Накова, Галя (2004) Curvature properties on some three - dimensional almost contact B-metric manifolds, II Fifth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, Varna, I. Mladenov and A. Hirshfeld, Editors, Sofia, 169 - 177

Накова, Галя (2004) Some submanifolds of almost complex manifolds with B-metric of codimension two 33 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 162 - 166

Налбантова, Елена (2004) Васил Априлов - време и съвременници Оптимум, Одеса ISBN 966-8072-71-5

Налбантова, Елена (2004) Интерпретация и/или контрол. // Ел. издат. LiterNet, 26.10.2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006. Ел. издат. LiterNet, 26.10.2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006. ISSN 1312-2228

Налбантова, Елена (2004) Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации. Сборник в чест на проф. Г. Данчев. В. Търново

Налбантова, Елена (2004) Образът на Одеса и символиката на града в българската литература на ХІХ век. Ел. сп. LiterNet, дек., 2004, бр. 12 (61). ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2004) Поезията на българите от Украйна и Молдова – трудните пътища на идентичността. LiterNet, 11.11.2004, № 11 (60)

Налбантова, Елена (2004) Смех как репресия (Женская тема в комедии “Криворазбраната цивилизация” Добри Войникова) Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вып. 5. Логос і праксис сміху. Одеса, 2004. УДК 13:82.01 Д 63 ББК 87я43 80я43

Начева-Маркова, Нина (2004) „Българската музика в солфежното обучение на студентите от специалността ПОМ” Образование и изкуство, том ІІ, УИ “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г.

Начева-Маркова, Нина (2004) „Обогатяване на музикалната култура на бъдещите предучилищни педагози чрез обучението по солфеж” „120 години предучилищно възпитание.” Слово, 2004г, В.Търново, Юбилеен сборник ISBN 954-439-796-5

Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване ладоинтонационните и метроритмични особености на българската народна песен в обучението на бъдещите предучилищни педагози по теория на музиката и солфеж” „120 години предучилищно възпитание”, Слово, 2004г., В. Търново, Юбилеен сборник. ISBN 954-439-796-5

Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване на съвременните ритми –необходима част от солфежната подготовка на бъдещите педагози по музика” Образование и изкуство, том ІІ, УИ „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г. ISBN 954-577-216-6

Николова, Анета (2004) Антифонното пеене и организацията на средновековния литературен текст (върху материал от “Сказание и страст и похвала на светите мъченици Борис и Глеб”) Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2004. с. 186–192. – ISBN 954-577-293-Х

Николова, Анета (2004) Уникално свидетелство за писмените системи в новгородските грамоти на брезова кора Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция Велико Търново, 13–14 декември 2002 г. Велико Търново, Изд. ПИК, 2004, с. 245–255. – ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084

Николова, Илияна (2004) Велико Търново в българската музика. съст. Илияна Николова В. Търново: Астарта, 2004, 120 с. ISBN 954-8324-31-2 COBISS.BG-ID 1042258404

Николова, Илияна (2004) Музикална литература за флейта. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2004, 43 с. ISBN 954-524-388-0

Николова, Марияна (2004) Дидактически аспекти при използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението Юбилейна научна конференция – Образованието в глобализиращия се свят, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004, (258-261), ISBN 978-954-524-608-1

Николова, Марияна (2004) Методически аспекти и роля на задачите в общообразователната компютърна подготовка. Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004 г. (213-220), ISBN 954-775-289-8

Николова, Марияна (2004) Основен курс за компютърно обучение. Приложна компютърна подготовка - Windows, Word, Excel, Internet Издателство Сириус4, В.Търново 2004 г., ISBN 954-8582-20-1.

Николова, Марияна (2004) Създаване на мултимедийна презентация в клас от ученици за ученици Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004, (233-240), ISBN 954-775-289-8

Николова, Тодорка (2004) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2004) Технологично ограмотяване чрез обучението по бит и техника В. Търново

Николова, Тодорка (2004) Учебник по домашен бит и техника ІІІ клас Варна

Нунев, Йосиф (2004) Предучилищното обучение и възможностите за десегрегация на ромското образование. – В: Сб. от Втора българо-американска научно-практическа конференция "Предучилищно образование и интеграция". София, 7-19 ноември 2003 г. Ред. Р. Захариева. София: Свят 2001, 2004, с. 108-121. ISBN 954-9813-23-1; COBISS.BG-ID 1229490404 София

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. (2004) Принос към историята на психологичните знания в Древна Гърция през епохата на Елинизма - Психология и практика, «Диоген», Ред. И. Иванов. Велико Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий». 2004. с. 88 - 121. ISBN 954-524-397-X COBISS.BG-ID - 1042019556 Велико Търново

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) Психология субъекта: о методологических истоках научного направления А. В. Брушлинского. сб. Инновации в психологии: Материалы третьих психологических чтений «Инновации в психологии» (11-12 сентября 2003 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на Е. В. Базаркина, Бийск, с. 22-28. Бийск, РФ

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) Психологията на субекта и хуманистичните принципи на науката в творчеството на Андрей Брушлинский. сб. Образование и изкуство, т. I, под ред. на И. Иванов, Р. Милкова, Г. Цоков, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, стр. 440-443. Шумен

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) С. Л. Рубинштейн и критика социологического холизма в психологии. Образование и изкуство, т. I. под ред. на И. Иванов, Р. Милкова, Г. Цоков, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, стр. 444-447. Шумен

Няголова, Марияна (2004) Няголова М., Христов Л., Цветков Д. (2004) Един вероятностен модел за установяване на социална желателност. Сборник научни трудове “Военно-научен форум 2004”, под ред. на Г. Камарашев, т. 2, Издателски център НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, с. 233-237. Велико Търново

Няголова, Наталия (2004) . “Отец” Ю. А. Стриндберга на сцене Смоленского драматического театра “Смоленская газета”, 21. 10. 2004

Няголова, Наталия (2004) Народопсихология и литература: едно наблюдение върху опозицията руско – неруско в драматургията на А. Н. Островски «Народопсихология и глобализация», ВТУ, Велико Търново, 2004, с. 284 - 291 ISBN 954-524-462-3 COBISS.BG-ID 1044145380

Няголова, Наталия (2004) О болгарских переводах пьесы А. П. Чехова “Дядя Ваня” Интернет-конференция “100 лет после Чехова”, http://www.auditorium.ru/aud/v/

Няголова, Наталия (2004) О границах сценических интерпретаций чеховских пьес на болгарской сцене “Культура и письменность славянского мира”, с. 166-171, т. IV, СГПУ, Смоленск

Няголова, Наталия (2004) Цветовите драматургични решения на А.П.Чехов в контекста на естетическите търсения на границата между 19 и 20 век Алманах “Света гора”, с. 312-317, Фабер, Велико Търново, 2004

Овчаров, Тодор (2004) Българските манастири ХІІ-ХVІІ в. 136 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (2004) Българи извън българското етнокултурно пространство през Средните векове.- Подбрани извори за българската история, т. ІІ (Българските държави и българите през Средновековието). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2004, 416-438. София

Павлов, Пламен (2004) Византийско-българският културен модел в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. VІІІ. В. Търново, 2004, 167-178. В. Търново

Павлов, Пламен (2004) Кратка история на българския народ. В. Търново, "Ровита", 2004, 384 стр. ISBN 954-8914-17-4 Велико Търново

Павлов, Пламен (2004) Проф. Василка Тъпкова-Заимова на осемдесет години. - Наука, 2004, кн. 5, с. 70. София

Павлов, Пламен (2004) Светци и духовни водачи от Македония- http://www.makedonskatribuna.com/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf (Торонто, 2004). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/svetci_makedonia.htm (2006); http://megimg.info/mg/modules/booklists/knigi/Istoria/Plamen_Pavlov/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf Торонто - София

Павлова, Илиана (2004) Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 191. с. ISBN 954-524-393-7, COBISS.BG-ID 1042353892

Павлова, Илиана (2004) Между “иде” и “беда бе то за всички ни” – в интертекста на “Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев и “Ръж” на Ангел Каралийчев. Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здравко Чолаков. София: УИ Св. Кл. Охридски, 2004, с. 72 – 80. ISBN 954-07-1927-5, COBISS.BG-ID 1041671652

Павлова, Илиана (2004) Носталгиите по пътя: пътници, скитници. Литературната география – пътешественици и домоседи. Сборник с доклади от Национална научна конференция Арбанаси 2003. В. Търново: Фабер, 2004, с. 65 – 74. ISBN 954-775-327-4, COBISS.BG-ID 1042581988

Павлова, Мария (2004) Управленско счетоводство : Актуална проблематика В. Търново: ЛБМ Инвест, 2004, 186 с. ISBN - 954-91572-1-0 COBISS.BG-ID - 1042540004

Палангурски, Милко (2004) Кратка история на българския народ, В. Търново, Ровита 2004, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов. дял.ІІІ. с.223-369. ISBN 954-01-0281-2. В. Търново

Пандулчева, Даниела (2004) Изследване словото, музиката и движенията в паневритмията като надеждни средства за профилактика и терапия. Анчева, Даниела. Даниела Найденова, Антоанета Янкова. (2004). Изследване словото, музиката и движенията в паневритмията като надеждни средства за профилактика и терапия. // сп. Спорт и наука, кн.3 (Юбилеен симпозиум “50 години български научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия”). София. ISSN 1310-3393 [Ancheva, Daniela., Daniela Naidenova, Antoaneta Yankova. (2004). Research of the Text, Music and Movements of Paneurhythmy as a Reliable Method for Prophylactics and Therapy. // Sport and Science Journal, vol. 3 (Jubilee Symposium “50 Years of the Bulgarian Scientific Society of Sports Medicine and Kinesitherapy”). Sofia. ISSN 1310-3393]

Парашкевов, Пламен (2004) Повишаване ефективността на обучение по география чрез реализацията на проект „Искам да знам, за да мога“ (в ОУ с. Виноград). Списание "Обучението по география", 2004, бр. 5, с. 32-39. ISSN-0204-6849 COBISS.BG-ID - 1119658212

Парашкевов, Пламен (2004) Регионалните инициативи в Югоизточна Европа - препятствия и перспективи. Сб. Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, Русе, 29-30 октомври 2004 г. Ред. В. Иванов. Русе: Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2004, т. 41, Серия 5.2, Европеистика, с. 21-25. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID - 1121172452

Пейчева, Нели (2004) "Haemwieh" - Dialekt und Volkslied in Thueringen heute Издателство PIC, В. Търново, България

Пейчева, Нели (2004) Peycheva, Neli. Trivialliteratur im Zeitalter postmoderner Kommunikation: Texte aus dem Supermarkt. Beiträge zur Trivialliteratur/Middeke, Annegret; Hoffmann, Tina; Springer, Matthias (eds.). Schumen: Universitätsverlag Episkop Konstantin Preslavski, 2004. 954-557-226-3. Universitаеtsverlag Episkop Konstantin Preslavsky, Shumen, Bulgaria

Пенева, Наталия (2004) Характеристика девербативов с суффиксами -ник/-еник/-ик. Научна конференция, посветена на 75-та годишнина на проф. дфн П. Филкова: “Динамика языковых процессов: история и современность”. София, 2004, с. 207 – 215. ISBN 954-580-161-1. София

Пенчев, Пенчо (2004) Глобалното управление Сборник от Международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция”. Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев, доц. д-р Георги Стефанов, доц. д-р Дафина Донева, проф. д.ик.н. Никола Вълчев: ГорексПрес, София, 2004, с. 181-188. Print ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)

Пенчева, Ивалинка (2004) Месната промишленост в България - проблеми и предизвикателства Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Peд. Б. Байков, София: "ГорексПрес", 2004, с. 254-262, ISBN 954-616-139-X, COBISS.BG-ID 1044649956.

Пенчева, Ивалинка (2004) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2004, 198 с. ISBN 954-427-543-6, COBISS.BG-ID 1041801444.

Петков, Емилиян (2004) NURBS коники - програмен модел Международна научна конференция UniTech'04, Габрово, България.

Петков, Марин (2004) "Възможности за прилагане на етимологията в чуждоезиковото обучение по немски език" (на немски език) „30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen“ (юбилеен сборник на конференцията „30 години филология във ВТУ“), Veliko Târnovo, стр. 165 – 175.

Петков, Марин (2004) "Тривиална ли е научната фантастика?" (на немски език) Сборник „Texte aus dem Supermarkt. Beiträge zur Trivialliteratur“, Shumen, стр. 44 – 56.

Петков, Петко (2004) Отражение на предосвобожденски идеи за държавно устройство и управление в българския проект за основен закон от 1879 г. и в Търновската конституция. // 125 години от приемането на Търновската конституция. Сборник с доклади от научна конференция на български и руски юристи, проведена в гр. В. Търново, 14-16.ІV.2004, София, 2004, с. 222-252.

Петкова-Марчевска, Славка (2004) ”Професионалната подготовка на музикалните педагози и способността им за адаптация към съвременните форми на рецепция” В: "Образование и изкуство", том II, гр. Шумен, 2004, ISBN 954-577-216-6

Петкова-Марчевска, Славка (2004) „Слуховото възпитание и възприемането на музика в предучилищна възраст” В: Юбилеен сб. „120 години предучилищно възпитание”, гр. В. Търново, 2004, ISBN 954-439-796-5

Петкова-Марчевска, Славка (2004) „Слуховото и музикално-слухово възпитание на децата от 3 до 7 години, като етапи към пълноценно музикално възприемане” Сб. "Образование и изкуство", том II, гр. Шумен, 2004, ISBN 954-577-216-6

Петкова, Мирослава (2004) Гърдева (Петкова), М. Бадминтонът в часовете по физическо възпитание и спорт. 2004, Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет “Образованието в глобализиращия се свят“, 15–17 октомври 2004 г., Редактор/ проф. дпн Пламен Легкоступ, Велико Търново, с. 387-389, ISBN-978-954-524-608 Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет “Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, с. 387-389, ISBN-978-954-524-608

Петров, Галин (2004) Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district. Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, СГУ, 2004, 33-38.

Петров, Галин (2004) Антропогенни нарушения на околната среда при учебни военни полигони. Военен журнал, 2, 2004, 151-156. ISSN - 0861-7392 COBISS.BG-ID - 1119625956

Петров, Галин (2004) Примерен вариант на учебна екскурзия в околностите на Велико Търново. Обучението по география, 2-3, 2004, с. 77-86. ISSN-0204-6849 COBISS.BG-ID - 1119658212

Петров, Димитър (2004) Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков). Компютърни системи и технологии, В.Търново.

Петров, Людмил (2004) Петров, Л. и кол. (2004) "Спортове за рекреация" (под редакция на Л.Петров), Велико Търново, Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2 Велико Търново, Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2

Петров, Людмил (2004) Стефанов, С., Л. Петров. Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти, Сборник научни доклади “Спорт, Общество, Образование”, НСА, София, 2004, ISBN 954-718-090-8, Tom 6, с.12-14. COBISS.BG-ID 1037472228 Сборник научни доклади “Спорт, Общество, Образование”, НСА, София, 2004, ISBN 954-718-090-8, Tom 6, с.12-14, COBISS.BG-ID 1037472228

Петров, Петър (2004) Петров, П. Глобализъм и съвременната кооперация. Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция"- 5-6 юни 2004 г., Горекс Прес, София, 2004, с. 133-138, ISBN 954-616-139-Х.

Петрова, Анастасия (2004) Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски. - Проглас, 2000-2004, т. 14, кн. 1, с. 81-98. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2004) Проф. Николай Петков Ковачев (1919-2000) – педагогът и ученият. - В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – 1963-2003 г.". Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 70-73. ISBN 954-524-381-3

Петрова, Анастасия (2004) Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках. - Linguistique balkanique, 2003-2004, XLIII, № 2 - 3, с. 285-303. ISSN 0324-1653 (print), COBISS.BG-ID - 1119616484

Петрова, Анастасия (2004) Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици. - В: Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 427 - 441. ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID 1042554084

Петрова, Веселинка (2004) Гълъбова, Д., В. Петрова и др. Моливко. Вече мога сам Велико Търново: Слово, (с. 3 – 19).

Петрова, Веселинка (2004) Еленската даскалоливница като образователна среда за подготовка на учители. - Педагогика, 2004, 14 (8), c. 87-102 ISSN 0861 – 3982 COBISS.BG-ID 1165007588

Петрова, Веселинка (2004) Очаквания за обновяване на инструментариума за формиране на педагогически способности. - Педагогически алманах, 2004, 12 (1,2), с. 145-167 Print ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1176256228

Петрова, Веселинка (2004) Пiонава, Р., В. Петрава. Фармираванне педагагiчных здолынасцей - праблема педагагiчная Минск. - Народная асвета, № 7, 2004, (с. 64 - 65).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Игрови технологии в общуването на децата от предучилищна възраст Велико Търново. - В: Съвременни предизвикателства на прага на детска градина - училище. Слово, (с.137 - 152).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Моливко. Обичам те, българска реч (6 - 7 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Образователно направление "Български език". В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6 – 7 г.) Велико Търново: Слово, (с. 11 – 122).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Претенциите на 5 - 7-годишните към образователната среда Велико Търново. - В: Съвременни предизвикателства на прага на детска градина - училище. Слово, (с. 20 - 34).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Условия за овладяване на педагогическите способности в подготовката на детски и начални учители Велико Търново. - В сб.: 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник, (с. 261 – 269).

Петрова, Веселинка (2004) Подготовката по четене и писане в концепцията за пълноценно личностно развитие на детето Предучилищно възпитание, 2004, № 9, 37 – 42, ISSN 0204 - 7004

Петрова, Красимира (2004) Възпитателната роля на лидерите в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи В.Търново

Петрова, Красимира (2004) Семейната групова конференция – същност и приложение в България. В: сп."Диоген", Велико Търново , 2004 УИ "Св.св.Кирил и Методий", с.138-153 ISBN 954-524-397-X COBISS.BG-ID 1043207908 В.Търново COBISS.BG-ID 1043207908

Петрова, Мариана (2004) Patterns of analyzing and projecting technological processes Anale ATIC, Chisinau, Moldova, Evrica, 2004, vol.I (VI), p. 63-69, ISBN 9975-942-76-8, 216 p.

Петрова, Петя (2004) За инвестициите, националната идентичност и евроинтеграцията. Сб. от международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция“, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред.съвет Б.Байков и др. София: ГорексПрес, 2004, с. 294-299. ISBN 954-616-139-X COBISS.BG-ID 1044649956

Петрова, Петя (2004) Инвестициите във финансови инструменти и активи – обект на счетоводното отчитане. Сб. от международна научно-практическа конференция „Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз“, Свищов, 27 – 29 май 2004 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов”, 2004, с. 208 – 213. ISBN 954-23-0185-5 COBISS.BG-ID 10422331364

Петрова, Райна (2004) Трудности пред електронния бизнес в Европа Международна научно-практическа конференция на тема : “Национална идентичност и евроинтеграция”, Издателска къща “Горекс Прес” – София, ISBN 954-616-139-Х, COBISS.BG-ID-1044649956, 2004.

Попова, Елена (2004) Златото в народната култура на българите през османския период. "Думи, пари, памет". Съставители Рая Заимова и Николай Аретов. Българско общество за изучаване на ХVІІІ век. “Кралица Маб”, 2004, 42-49

Попова, Елена (2004) Икони от Йоан Николов Иконописец в Царибродско. Паметници. Реставрация. Музеи. Бр. 3 (юли) 2004, 21-26

Попова, Елена (2004) Самоковски икони в селата из Царибродско. Сборник радова ІІІ “Ниш и Византия”, 3-5 юни 2004, Ниш, Югославия, 377-382

Попова, Елена (2004) Царибродският кръст “Св. Троица”. Сп. Минало, кн. 1, 2004, 25-34

Попова, Кремена (2004) Превод на стихове на португалския поет и писател Жузе Луиш Пейшоту Литературен вестник

Попова, Любомира (2004) Аспекти на взаимовръзката между жанровите белези на литературния текст и мотивите за четене на учениците от ІV клас - Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" "Педагогика и методика". Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 89 – 94. ISBN 954-524-454-2. COBISS.BG-ID 1044179172 Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" "Педагогика и методика". Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 89 – 94. ISBN 954-524-454-2. COBISS.BG-ID 1044179172

Попова, Любомира (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст (в съавторство) Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2004, т. 2, с. 98 – 101. ISBN 954-577-216-6

Попова, Любомира (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7-годишните деца от подготвителна предучилищна група към учебна дейност (съавтор) Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 86 – 92. ISBN 954-439-803-1

Попова, Любомира (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателст-во към мотивацията на 5-7-годишните деца (в съавторство) Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 52 – 57. ISBN 954-439-803-1

Попова, Любомира (2004) Позитивната атмосфера като предпоставка за учебна мотивация. Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, ч.1, с. 182 – 184. ISBN 978-954-524-608-1. COBISS.BG-ID 1228218596 Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, ч.1, с. 182 – 184. ISBN 978-954-524-608-1. COBISS.BG-ID 1228218596

Попова, Любомира (2004) Положителните подкрепления и мотивите за учене в първи клас Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2004, т. 1, с. 431 – 434. ISBN 954-577-216-6

Прашкова, Миглена (2004) Проучване и реставрация на стенописни фрагменти от разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица. Разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица.Реставрационната документация е предадена в Архив на НИПК (сега НИНКН), за което е издадена Служебна бележка № 4591 / 20 .12. 2004 г. от Министерство на културата.

Проданов, Георги (2004) Най-голямото богатство гр. В.Търново

Проданов, Георги (2004) Хигиена и здравно възпитание гр. В.Търново

Първанов, Недко (2004) "Спортове за рекреация" /под редакцията на Л.Петров/ Велико Търново

Първанов, Недко (2004) Н. Първанов "Историческо развитие на тениса на маса" сб. ВТУ "Образованието в глобализиращия се свят"

Рабовянова, Теодора (2004) Значението интензивност и глаголната представка раз-. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филологии. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2004, т. 42, кн. 1, с. 243-256. ISSN 0861-0029. COBISS.BG-ID - 1119811812

Рабовянова, Теодора (2004) Семантика и семантична парадигма на глаголната представка раз- в съвременния български език. Проглас. Велико Търново: 2000-2004, с. 98-135. ISSN - 0861-7902 COBISS.BG-ID - 1119668196

Рабохчийска, Мариета (2004) Докладът „Тиндеманс” и Договорът за конституция на Европа – преосмислени европейски идеи. Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2004, № 5-6, с. 69-86. ISSN: 0324-1092 COBISS.BG-ID – 1165698276

Рабохчийска, Мариета (2004) Институционалният баланс в Европейския съюз. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. Анализи 2004. София: Институт Отворено о-во, 2004, с. 200-236. (Съавт.: Юлия Захариева). ISBN: 954-9828-25-5 COBISS.BG-ID - 1043371748

Рабохчийска, Мариета (2004) Правосубектността на Европейския съюз. Опростяване на инструментите и процедурите на ЕС. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. Анализи 2004. София: Институт Отворено о-во, 2004, с. 14-44. (Съавт.: Благой Видин). ISBN: 954-9828-25-5 COBISS.BG-ID - 1043371748

Радева, Живка (2004) Из биографията на един екземпляр от ценното изследване на д-р Васил Берон. - Берон, Васил. Археологически и исторически изследвания : [Ново издание]. – В. Търново, 2004, с. 367-371. ISBN 954-427-594-0; COBISS.BG-ID 1043489764 В. Търново

Радева, Живка (2004) Книгата в най-новата история на Велико Търново. // БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации: национална научна конференция, посветена на 60-год. на доц. Стефан Коларов, 20-21 ноем. 2003 г., В. Търново. – В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 220-226. ISBN 954-524-424-0 В. Търново

Радева, Живка (2004) Научни трудове и археологически проучвания на сътрудниците и специалистите от археологическия институт с музей при БАН, филиал – Велико Търново. / / Средновековно Търново : Археол. проучвания : Юбил. сборник. – В. Търново, 2004, с. 261-294. Велико Търново

Радева, Живка (2004) Религиозната книга в Търново през Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология : Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на д- Маньо Стоянов. - Пловдив, 2004, с. 117-121. ISBN 954-9546-17-9 Пловдив

Радева, Ния (2004) Езиковедските възгледи на автора и езикът на книгата В: Васил Берон. Археологически и исторически изследвания (в приложение към изданието). В. Търново: Абагар, 2004, с. 353-366. ISBN 954-427-594-0 COBISS.BG-ID - 1043489764

Радева, Ния (2004) Редки съществителни имена и Hapax legomina в старобългарския превод на паренесиса на Ефтим Сирин Принт. изд. Науч. ръководител Ангел Асенов Давидов Рец.: Иван Добрев Добрев, Татяна Димова Славова Библиогр. в края на текста Предложен от Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий" ; Защитен пред СНС по езикознание Утвърден от ВАК с протокол Nо 13-9 COBISS.BG-ID-1262311908

Радева, Ния (2004) Редки съществителни имена и Hapax legomina в старобългарския превод на паренесиса на Ефтим Сирин COBISS.BG-ID 1262311908

Радева, Ния (2004) Словообразувателна синонимия при съществителните имена за лица от мъжки род в Паренесиса на Ефрем Сирин. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2004. с. 190-201. ISBN 954 524 410 0.

Русанов, Росен (2004) “Търновската епархия по време на Балканските войни” Велико Търново, Сборник материали от Международна научна конференция в чест на Ангел Давидов , 13 - 14.12.2002 г. , (с.527-536.) ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID - 1042554084

Русев, Красимир (2004) Международен пленер по живопис ,,Звук и цвят, курорт Златни Пясъци , оганизиран от ДАРИК радио 2004 г., , участвам с две живописни творби Пленер ,,Звук и цвят,,

Русева, Виолета (2004) Концепт „Европа” в болгарской культуре ХХ века. – Комплексне дослідження духовної культури cлов’ян. Національна Академія Наук. Київ, 2004, с. 70 - 74. ISBN 966-02-3280-2

Русева, Мая (2004) България между балканския манталитет и европейските ценности – културологичен прочит на социалния преход. / Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. / Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, рp. 129-144. ISBN 86-7746-014-4, COBISS.SR-ID 115333388