Публикации за 2004


Аврамова, Галина (2004) Англицизмите в текстовете за специализиран превод на италиански, френски и български език и някои проблеми при техния превод Сборник на научна конференция "Съвременно образование и чужд език"

Агаларева, Маринела (2004) География и икономика за 9 клас – профилирана подготовка София, Изд. къща “Анубис”

Алексиева, Милена (2004) Алексиева, Милена, Цветанка Дилова-Нейкова, Теодора Давидова, Димитър Давидов, Росица Димкова. Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението, В. Търново: “Бойка”, 2004. ISBN 954-9689-17-4 В. Търново: “Бойка”, 2004. ISBN 954-9689-17-4

Алексиева, Милена (2004) Милена Алексиева. Варианти за популяризирането на минибаскетбола в България, заимствани от страни с традиции в развитието му. Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване” 2004 София: НСА "В. Левски" с. 63-67 ISBN 954-718-132-7 Сборник трудове “Формиране на готовност за оцеляване” 2004 София: НСА "В. Левски" с. 63-67 ISBN 954-718-132-7

Ангелова, Пенка (2004) Canetti, Roustschouk, and Bulgaria: The Impact of Origin on Canetti’s Work. A companion to the Works of Elias Canetti, Rochester, Camden House, 261-287.

Андреев, Андрей (2004) 4. Руски политически идеи – приемственост и конфронтация. Предизвикателствата на XXI век – предизвикателства на съвременния цивилизационен диалог. Варна, 2004. Варна

Андреева, Десислава (2004) Автобиографичните хипостази на Раковски. Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. Материали от научната конференция, проведена на 14-15 октомври 2004 г. във Велико Търново. В. Търново, 2005, с.192-207. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 05.12.2004, № 12 (61) Available from:

Андреева, Десислава (2004) За времето, паметта и историята във вестниците на Раковски “Бъдущност” и “Бранител”. Издател, год.VІ, 2004, бр.1, с. 36 – 44.

Андреева, Десислава (2004) Раковски и жените. Епохи, г. VІІІ, 2000, кн. ІІІ-ІV, Университетско издателство, В. Търново, 2004, с. 193 –200. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.07.2004, № 7 (56) Available from:

Антонова, Анета (2004) Модели на управление на СД -Пазар и право, 2004, №3, с.13-17, ISSNC633-1335

Антонова, Анета (2004) Особености на отговорността на съдружниците в СД -Съвременно право, 2004, №1, с.20-26, ISBN 978-954-730-660-8

Антонова, Анета (2004) Прекратяване на събирателно дружество чрез преобразуване -Търговско право, брой:1, 2004, стр.63-70

Антонова, Анета (2004) Събирателно дружество София: СИБИ, 2004, с. 268 ISBN 954-730232-9

Антонова, Анета (2004) Членство в СД -Сб. 125 години от приемането на Търновската конституция, издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2004, стр.294-301

Анчев-Калоянов, Анчо (2004) Моите предци - на мене, аз - на вас, а вие - на вашите деца!... Електронно издателство LiterNet, 20.12.2004.

Анчев-Калоянов, Анчо (2004) Фалшификат ли е каменната плоча с надпис на цар Самуил от Воден? Електронно списание LiterNet, 04.06.2004, № 6 (55)

Анчев, Стефан (2004) Балканските проблеми в политиката на земеделското правителство 1919-1923 г. Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 124-137.

Анчев, Стефан (2004) Предговор на сборник “Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение”. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 7-8

Аркадиев, Димитър (2004) Зависимости между структурните елементи на добива, нормите на азотното торене и метеорологичните условия при твърдата пшеница РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ, 2004, том XLI, бр.4, с.317-321. ISSN: 0568-465-X.

Аркадиев, Димитър (2004) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - традиция и съвременен подход Сб. Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Свищов,2004, с. 269-274. ISBN: 954-23-0185-5.

Аркадиев, Димитър (2004) Различия в плодовитостта на жените в България по етнически групи Сб. Национална идентичност и евроинтеграция. София, Горекс Прес, 2004, с. 403-409. ISBN: 954-616-139-X.

Аркадиев, Димитър (2004) Точност на определяне на етническия състав при преброяванията на населението (и необходимо ли е това). Сп. Статистика, София, НСИ, 2004, кн.6, с. 3-26, ISSN: 0204-8698.

Бакоев, Валентин (2004) A locating scheme of the Boolean functions from the Post classes MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 2004, pp 280 ̶ 285, (Proceedings of the Thirty Third Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, April 1–4, 2004). ISBN 954-8880-17-2, http://www.math.bas.bg/smb/2004_2007_PK/2004/pdf/280-285.pdf

Бакоев, Валентин (2004) Algorithmic Approach to Counting of Certain Types m-ary Partitions Discrete Mathematics, Vol. 275, 2004, pp.17-41. ISSN: 0012-365X; DOI: 10.1016/S0012-365X(03)00096-7 · Source: DBLP, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X03000967

Белчева, Весела (2004) Das voelkerverbindende Volksmaerchen Филологическо списание “Проглас”, 274-280, ISSN 0861 7902

Бонджолова, Валентина (2004) Нови тестове по български език за кандидат-студенти 10+. (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: изд. "Фелина"

Бонджолова, Валентина (2004) Оказионализмите като разговорен маркер в читателски писма Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. ВТ, 2004. ISBN 954-524-407-0.

Бонева, Галя (2004) Взаимните очаквания на учители и ученици от горна училищна възраст В. Търново, Изд. "Фабер"

Бонева, Галя (2004) Възможности на педагогическите взаимодействия в подготвителната група да ориентират детето към новата социална роля на ученик Сборник "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище", Изд. Слово

Бонева, Галя (2004) Дидактически измерения на описанието и обяснението на учебния материал в началното училище Сборник на СУ "Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения

Бонева, Галя (2004) Ефектът на "самосбъдващото се пророчество" Сб. "Хуманизъм и прагматизъм в образованието", Варна

Бонева, Галя (2004) За необходимостта от усъвършенстване на познавателната дейност на учениците Сб. България и Европа - традиции и съвременност, Съюз на учените - клон В. Търново

Бонева, Галя (2004) За някои измерения на етоса и динамиката на класната стая сб. Образование и изкуство, ШУ "константин Преславски"

Бонева, Галя (2004) Образователният процес в началното училище В. Търново, изд. "Фабер"

Бонева, Галя (2004) Основи на началната училищна педагогика ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство

Бонева, Галя (2004) От педагогика на активността към педагогика на успеха Сб. "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21-век", гр. Варна

Бонева, Галя (2004) Педагогическите принципи в Дидактиката на проф. Михаил Герасков Сб. Национална научна сесия в памет на проф. М. Герасков, ВТУ, колеж Враца

Бонева, Галя (2004) Професионално-практическата подготовка на студентите-бъдещи начални учители В. Търново, изд "Бойка"

Бонева, Галя (2004) Развитие на рефлексивните способности на учениците от началното училище сп. Начално образование, бр. 4

Бонева, Галя (2004) Роля на очакванията между учители и ученици сп. Педагогика, бр. 6

Бонева, Галя (2004) Социално-педагогически измеррения на прехода от детската градина към началното училище Сб. "120 години Предучилищно възпитание", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически факултет

Бонева, Галя (2004) Усвояване на новата социална роля на ученик Сб. "Образование и изкуство", ШУ "К. Преславски"

Бонева, Галя (2004) Ученикът като активен субект в образователните дейности В. търново, изд."Бойка"

Бонева, Галя (2004) Целите на началното образование в България и Европейските образователни приоритети Сб. България и Европа - традиции и съвременност", Съюз на учените - клон В.Търново

Бонова, Станка (2004) Bóg wysoko, car daleko. Kilka uwag o kulturowych podstaw funkcjonowania tego frazeologizmu w języku bułgarskim Etnolingwistyka 16, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ISSN 0860-8032, с. 305

Бонова, Станка (2004) На всяка манджа меродия. Трапезата в културата на българи и сърби, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISBN 954-524-406-2, с. 113-122.

Бораджиева, Елена (2004) Лидерство в армията, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, 2004 г.,184 с., ISBN 954-753-026-7 Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”

Бочева, Стефка (2004) Приказки в музика. В:България в музика Астарта, В. Търново

Братанова, Боряна (2004) On Some Aspects of Get-Structures in English. Paper presented at 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen, Veliko Târnovo, October 2003. Ed. by N. Burneva et al. Veliko Târnovo: PIC Verlag, 2004, pp. 131–140. ISBN 954–736–110–4

Братанова, Боряна (2004) Prototypes, Stereotypes and Idealized Cognitive Models of Women in the Bulgarian Press. – In: Trans 15 / 2003 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). Vienna ISSN 1560-182X [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Бузов, Вихрен (2004) Norms as Decisions ARHE, Casopis za filozofii, N2, Novi Sad, pp.113-117.

Бузов, Вихрен (2004) Икономически либерализъм или комунитаризъм: перспективите на Балканските общества [Economic Liberalism or Communitarianism: the Prospects of Balkan Societies] : Regionalni razvoi i integracjia Balkana u structure EU – Balkanska raskrsca I alternative [Regional Development and Integration of Balkans into the EU-Strctures – Balkan Crossroads and Alternatives], Nis, Serbia, “Sven”,s.145-153;

Бузов, Вихрен (2004) Философията на математиката в сянката на Кант Кант и диалогът на традициите. Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от рождението и 200 годишнината от смъртта на И. Кант, съст. В. Канавров, Г. Донев, УИ “Неофит Рилски”, с.300-317

Бузов, Емил (2004) Ефективното училище Ефективното училище, Сф, Екип плюс ООД, 2004, 78 страници, ISBN 954-9876-11-Х

Бузов, Емил (2004) Мениджмънт на занималнята и класната стая Мениджмънт на занималнята и класната стая, Сф, Екип плюс ООД, 2004,76 страници, ISBN 954-9876-12-8

Булева-Петрова, Марияна (2004) "Срещнали се луди-млади", за да се срещнат изкуствата Сп. "Музикални хоризонти" № 3

Булева-Петрова, Марияна (2004) За Явор Конов и за неговите книги като културно дело сп. "Музикални хоризонти" бр. 5, с. 43-44

Булева-Петрова, Марияна (2004) Многогласното осмисляне на българската народна песен /сравнителен анализ на творби от Н. Атанасов, П. Пипков, Д. Христов и Л. Пипков/ Сб. "България в музика" ВТ, , съст. и ред. Марияна Булева, с. 64-79. ISBN 954-8324-30-4

Булева-Петрова, Марияна (2004) Представяне на нова книга за българската музика Сп. "Музикални хоризонти" № 5

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хармонията на Любомир Пипков сп. "Българско музикознание", 2004, № 4, с. 3-54, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хомофонна фактура и мажоро-минорна тонална хармония /теоретични и методически аспекти/ Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІ, С. с. 48-66

Бурнева, Николина (2004) ‚Ethnos – Nation – Religion‘ in deutschsprachigen Erzaehlungen vom ausgehenden 20 Jh. 30 Jahre Germanistik an der Universitaet zu Veliko Tarnovo. Veliko Tarnovo: PIC, S. 317-326.

Бурнева, Николина (2004) Der Anarch als postmartialische Figur. Mythos und Krise in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Hrsg. von B. Mirtschev, M. Razbojnikova-Frateva, H.-G. Winter. Thelem, S. 135-148.

Бурнева, Николина (2004) Plädoyer für eine interessante Germanistik. A. Schwob / D.Goltschnigg. (Hg.) Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Praesens, 2004, 251-257.

Буров, Стоян (2004) ЕЗИКОВА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПРЕДМЕТНОСТТА. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език. Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. Велико Търново, 2004. 527 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 9 декември 2004 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 2004. 78 стр.

Буров, Стоян (2004) НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 10+. Велико Търново: Фелина, 2004. 51 стр.

Буров, Стоян (2004) ПОЗНАНИЕТО В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността. Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. – Проглас, ХV, 2006, № 1, стр. 182-188. Рец.: H. Walter. – Kritikon Litterarum (Berlin), ХХХІV, 2007, S. 35-45. Рец.: Paola Bocale. – eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), № 1, рр. 388-391 [www.esamizdat.it/rivista/2009/1/pdf/recensioni_eS_2009_(VII)_1.pdf]. http://www.esamizdat.it/rivista/2009/1/recensioni/bocale2.htm

Буров, Стоян (2004) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2004. 205 стр. (3. изд.)

Буров, Стоян (2004) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2004. 264 стр. (11. изд.)

Бурова, Пенка (2004) Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Втора част. В. Търново, 2004, 14 - 32.

Буюклиева, Стефка (2004) Binary self-dual codes having an automorphism of order 9 Proceedings of the International Workshop ACCT'2004, Kranevo, Bulgaria, pp.73-79

Буюклиева, Стефка (2004) On the automorphism group of a doubly-even [72,36,16] code IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 50, pp.544-547. Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2004) Some optimal self-orthogonal and self-dual codes Discrete Mathematics, vol. 287, pp.1-10

Василева, Радка (2004) Ratscheva, Tanja et al.: Partner- und Gruppenlernen im Grammatikunterricht. Tanja Ratscheva; Rada Vasileva. 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tаrnovo - Traditionen und Reformen. V. Tarnovo: PIC Verlag, 2004. S. 333-341. ISBN 954 736 110 4.

Василева, Радка (2004) Vassileva, Rada: Zu einem besonderen Gebrauch des Verbs scheinen. // Die Valenztheorie. Bestandaufnahme und Perspektiven: Dokumentation einer wissenschaftlichen Tagung in Sobiu/Hermannstadt im Februar 2002. / S. Stănescu. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004. S. 165-171. ISBN 3-631-51208-2.

Василева, Радка (2004) Василева, Рада: За понятията „предикатив“ (сказуемно име) и „сказуемно определение“ в българския и немския език.// Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов: Материали от международна научна конференция (В. Търново, 13-14 декември 2002)./ Д. Кенанов и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 404-411. ISBN 954 524 410 0.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2004) Велкова-Гайдаржиева, Антония. „Девети“. Или за опита да се живее с истините за девети“. // LiterNet, 09.04.2004, № 4 (53) (09.04.2004); Също в: Литературен вестник,2004, бр. 21, 26.05–1.06, (с. 16). ISSN 1310 – 9561. ; също: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“. В. Търново, 2004. ISSN 1311-0209. LiterNet, 09.04.2004, № 4 (53) (09.04.2004); Също в: Литературен вестник, 2004, бр. 21, 26.05–1.06, (с. 16). ISSN 1310 – 9561. ; също: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“. В. Търново, 2004. ISSN 1311-0209.

Велчев, Борис (2004) За приложното поле на чл. 282 от Наказателния кодекс Съвременно право, 2004, 6, ISSN: 0861-18-15

Видиновски, Милен (2004) Спортът "Състезателно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК

Влайков, Светлозар (2004) Фразеологични и паремиологични изследвания. Диахронен аспект. В. Търново, 2004, ISBN 954-775-360-6. У нас

Вълкова, Владимира (2004) Die Hilflosigkeit in der Kultur. Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". Proceedings. European Studies, 2004, Volume 41 (5.2), S. 135-138, ISSN 1311–3321.

Върбанов, Златко (2004) “New bounds for n4(k,d) and classification of some optimal codes over GF(4)” Discrete Mathematics, Volume 281, Number 1-3, April 2004, pp.43-66, ISSN 0012-365X, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-1842564007&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=91c34d60728841d539afd57ab7fa5287&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856618122100%29&relpos=4&citeCnt=8&searchTerm=

Върбанов, Златко (2004) “Some results for linear binary codes with minimum distance 5” In Proceedings of the Nineth Algebraic and Combinatorial Coding Theory Workshop, June 19-25, Kranevo, Bulgaria, pp.67-72, ISBN 954-8986-14-0

Върбанов, Златко (2004) Some results for linear ternary codes with dual distance at least 4 Book of Abstracts for Annual Workshop "Coding Theory and Applications", Bankya, Bulgaria, 2004, p.14, ISBN 954-8324-65-2

Върбанова, Маргарита (2004) Междупредметни връзки на обучението по математика във II клас с обучението по изобразително изкуство Списание - Начално образование, 2004, 4, сс. 3-9. ISSN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2004) Преглед на математиката и математическото образование във Византия Списание - Начално образование, 2004, 12, сс. 85-100. ISSN 0861 - 3982

Гавазова, Невена (2004) Постигане на човешката личност в “Житие на преп. Теодосий Търновски”. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г., Велико Търново, 226-234.

Гайдова, Радка (2004) Дидактически модели за екипна организация на обучението по конструиране. НК,Образованието в глобализиращия се свят, 20 години, Педагогически факултет, ВТУ, 2004

Гайдова, Радка (2004) Интегритет на конструктивно-техническите и битови дейности с новите тенденции за предучилищната образователна пракатика. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2004

Гайдова, Радка (2004) Конструктивно-техническата дейност – педагогически феномен за възпитаване у децата на социална култура за общуване. НК,Образованието в глобализиращия се свят, 20 години, Педагогически факултет, ВТУ, 2004

Гайдова, Радка (2004) Модел на педагогическа система за обучение по конструиране в подготвителна група. НК,Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище, ВТУ,Педагогич.факултет-изд. Слово, 2005.

Гайдова, Радка (2004) Моливко,Книга за учителя по диагностика за 6-7г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Моливко,Книга за учителя,за 6-7г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Образователно направление “Конструктивно-технически и битови дейности” – анализ на учебни помагала за подготвителна група. НК, Образование и изкуство, ШУ Еп.К.Преславски, Шумен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Стандарти и терминология в обучението по конструктивно-техническа дейност. НК, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, СУ, Китен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Техника и технологична култура – или за необходимостта от технологично обучение в предучилищна възраст. НК, Образование и изкуство, ШУ Еп.К.Преславски, Шумен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 6-7г. изд. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Учебна книжка за диагностика на подготовката децата за училище "Вече мога сам" Слово, В. Търново, 2004

Галунов, Тодор (2004) Законодателната подготовка на референдума от 1922 г. Павликенският край-люлка на организираното земеделско движение. Сб. Доклади 100 г. БЗНС, София, 2004 г., с. 111-123. ISBN 954-07-1912-7. Павликенският край-люлка на организираното земеделско движение. Сб. Доклади 100 г. БЗНС, София, 2004 г., с. 111-123. ISBN 954-07-1912-7.

Ганчева, Магдалена (2004) О межъязыковой лексической аналогии. – Ежегодные лингвистические чтения 15 ноября 2003 г. В.-Тырново, 2004, с. 13-18. ISBN 954-524-425-9. В.Търново

Гевренова, Нина (2004) Правна характеристика на нормотворческата власт на работодателя В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. І. [В памет на доц. Елисавета Христова]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004, 188-210. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова) С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004, 188-210. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова)

Генова, Дафинка (2004) Women’s New Identities and Women’s Newspapers. Paper presented at The 23rd Session of the International Philosophical School Challenges Facing Philosophy in United Europe, Varna, June 3 - 6 2004. Ed. by S. Kaneva and D. Genova. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2004, pp. 275-281. ISBN 954-91351-5-2 COBISS.BG-ID 1043902948

Генова, Дафинка (2004) Типология на изследванията върху разговорната реч в англоезичната литература. Сб. от Шеста научна сесия с международно участие "Проблеми на българската разговорна реч", Велико Търново, 31 май - 1 юни 2001. Ред. Хр. Станева et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 85-98. ISBN 954-524-407-0

Георгиев, Георги (2004) Impact of Nonlinear Plasma on Surface Wave Propagation: Analysis Proc. 2004 6th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2004, Wroclaw, Poland, July 4-8, 2004, Vol. 2, pp. 338-345.

Георгиев, Георги (2004) Several Hypotheses in the Confluent Hypergeometric Functions Based Theory of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Proc. East-West Worksh. Adv. Techn. Electromagn., Warsaw, Poland, May 20-21, 2004, pp.197-204.

Георгиев, Георги (2004) The N Numbers: Definition and Application Proc. 2004 6th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2004, Wroclaw, Poland, July 4-8, 2004, Vol. 2, pp. 287-294, (Invited Paper). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244315126&partnerID=40&md5=7dd2381956446b0ecf8ca12dd4842e43

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) АНДРАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО Сборник трудове "България и Европа - традиции и съвременност", Велико Търново, издателство "Фабер", 2004, с. 234-245

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Дистанционното обучение – същност, възникване и особености В: Сб. докл. "Компютърни системи и информационни технологии. 100 години от рождението на Джон Атанасов", Съюз на учените в България, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2004, с.176 183.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Информационните технологии – фактор за повишаване качеството на непрекъснатото образование Сб. трудове "Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов" Велико Търново, издателство "Фабер", 2004, с. 140-147

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Структурни елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България Сборник на юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", октомври, 2004.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2004) Applying the OLAP Operations to Analyzing the Data in a WEB based Client/Server System Containing Archival Fund with Folklore Materials In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, page 4

Георгиева, Виолета (2004) Stoycheva, Violeta. Education for European Citizenship. Teacher’s Guide – Young, European, United. Pomocné učhebné texty pre žiakov, učhitel’ov základných a stredných škôl na občiansku náuku o Európskej únii. Veliko Tarnovo: European Information Center, ISBN 954-90888-7-1. (Author: subject 8, 9, 12) Translation: Štàtny archive v Levoči, pobočka Poprad, Slovenskà republika, 2004.

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3, 130 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44), ISBN 954-90888-8-Х, 74 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Стойчева, Виолета. Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник. В. Търново: Европейски информационен център, ISBN 954-90888-9-8, с.7–15.

Георгиева, Гергана (2004) За центъра на провинция Румелия (от края на XVIII до 1839 г.) Историческо бъдеще, 2004, 1-2, 47-70.

Георгиева, Иванка (2004) Някои методически аспекти на решаването на текстови задачи в началното обучение по математика. Сборник доклади на Втората есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения", Китен, 20 - 25 септември 2004 г. Ред. С. Здравкова, Б. Ангелов. София: Издателство "Веда Словена - ЖГ", 2004, с. 113 - 117. ISBN 954-8510-87-1 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Гецов, Антон (2004) Синтактична организация на българския песенен фолклор Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13–14 декември 2002 г. Отговорен редактор: проф. дфн Димитър Кенанов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 333–345, ISBN 954 524 410 0.

Гостилов, Стефан (2004) Иконичност, изобразителен език и детската реч Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2004) Композиране на рисунките при 5–7 годишните деца на семиотична основа. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гочев, Гочо (2004) За одушевеността и неодушевеността в българския език. В сб.: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 декември, 2002, Велико Търново, 2004, 326-332, ISBN 954 – 524 – 410 – 0.

Гочев, Гочо (2004) К вопросу о парадигматической типологии лексико-семантических вариантов многозначного слова, Ежегодные лингвистические чтения, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2004, с. 19-25, ISBN 954-524-425-9.

Гочев, Гочо (2004) К вопросу о принципах классификации частей речи в современном русском языке, В кн.: Доайенът, Юбилеен сборник, посветен на 100-годишнината на проф. Н.М.Дилевски, София, 2004,154-169, ISBN 954 – 07 – 1862 – 7.

Гочев, Гочо (2004) Специфика одушевленности-неодушевленности имен числительных // Центр международного образования МГУ им. М.В.Ломоносова. Сборник по материалам конференции 22 – 26.11.2004 г., с. 207 – 211.

Грудков, Венелин (2004) Съдбата на Търновския сакрален пантеон. Сборник в чест на проф .дфн Георги Данчев. (с. 194-198). Велико Търново: Университетско издателство. ISBN 954 524 408 9.

Грудкова, Силвия (2004) Story-based activities for teaching English to young learners. Сб. "120 години предучилищно възпитание". Велико Търново: Слово. ISBN 954-439-796-5.

Грудкова, Силвия (2004) Възможностите на хипертекста за обучение по четене на чужд език. Сб. Библиотеки - четене - комуникации. Велико Търново: УИ Св.св. Кирил и Методий. ISBN 954-524-424-0.

Грудкова, Силвия (2004) Програма по аналитично четене на английски език. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.

Гълъбов, Мирослав (2004) DTMF Tone Detection Implementation Using DSP сп.”Автоматика и Информатика”

Гълъбов, Мирослав (2004) Implementation of IMDCT Block of an MP3 Decoder trough Optimization on the DCT Matrix Radioengineering, Dec.2004, vol.13,n.4

Гълъбов, Мирослав (2004) MATLAB implementation of IMDCT used in MP3 de-coding ЮНК"Образоването в глобализиращия се свят" ВТУ, В.Търново

Гълъбова-Маринова, Мила (2004) Асен Босев и хумористичното начало в българската поезия за деца сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 4, с. 44-45

Гълъбова-Маринова, Мила (2004) Театрализираната игра и художественият текст като педагогически фактор Сб. “120 години предучилищно възпитание в България”, В. Търново: Слово, с. 346-351, ISBN 954-439-796-5

Гълъбова, Даринка (2004) Дидактичната система Моливко – математика и логика (резултати от петгодишна апробация). Сборник доклади от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”,

Гълъбова, Даринка (2004) Доклад “Съвременни аспекти на предматематическата подготовка в някои европейски страни” Сборник от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”, Слово, В.Т.

Гълъбова, Даринка (2004) Книга за учителя “Моливко. Вече мога сам” за подготвителна група в детската градина одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Логика за най-малките (5 –7 годишни деца). Алманах – годишник научни трудове на Педаг.ф-т. ВТУ

Гълъбова, Даринка (2004) Логически подход в подготовката на децата за училище. Сборник доклади от НТПК “Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище”,

Гълъбова, Даринка (2004) Методика на изучаване на знаците за сравняване на числа в детската градина. Сб. доклади Юбилейна НТК “20г. ПФ” Глобализация в образованието” В. Т. Фабер

Гълъбова, Даринка (2004) Моливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2004) М. Мойнова Играта и изобразителната дейност. Шумен . Сборник на Юбилейна научна сесия на ШУ „Константин Преславски” 2004 г. София

Гърмидолова, Мариана (2004) М. Мойнова. Междукултурната комуникация в образователния процес. Сб. Педагогически приноси. Велико Търново, 2004. Велико Търново

Гърмидолова, Мариана (2004) М. МОЙНОВА. Психодиагностичен комплекс графични тестове. - В: Ръководство за изследване на детето. Под ред. на Б. Минчев – 2 част. София: Веда Словена, 2004, 312-331 с. ISBN 954-8510-84-7(ч 2) София

Гюлчев, Николай (2004) Модел на система за усвояване на изобразителна грамотност в подготвителна предучилищна група. Сборник: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. Слово. Велико Търново. 2004.

Гюлчев, Николай (2004) Образователно направление “Изобразително изкуство” –Моливко. Учебна книжка. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина. Моливко. Учебна книжка. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина. Слово, Велико Търново, 2004.

Гюлчев, Николай (2004) учебно помагало: Образователно направление ”Изобразително изкуство”. – Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина. Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина. Слово, Велико Търново, 2004.

Гюлчев, Николай (2004) Формиране на усет за цветосъчетание у пет-седемгодишните деца. Сборник: "120години предучилищно възпитание". Слово, Велико Търново.

Давидов, Димитър (2004) Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004

Давидов, Димитър (2004) Визуално-логичен анализ на ново упражнение на успоредка – задно обтегнато превъртане с цяло обръщане от вис до вис. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д. Изследване на някои личностни черти на младежи след оказано експериментално въздействие. Формиране на готовност за оцеляване. Издателство НСА “В. Левски”. С, 2004. (стр.50-58) ISBN-954-718-132-7

Давидов, Димитър (2004) Давидов, Д. Физическата подготовка в НВУ”Васил Левски” на съвременния етап. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Издателство НСА „В. Левски”, С, 2004. (стр. 168-176) ISBN 954-718-136-Х

Давидов, Димитър (2004) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора им на професията “учител по физическо възпитание” (анкетно проучване) Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. (стр. 382-387) ISBN 954-577-217-4

Давидов, Димитър (2004) Някои аспекти относно професионалната военна служба и физическата подготовка (анкетно проучване) Образование и изкуство том ІІІ. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. (стр. 317-320) ISBN 954-577-217-4

Давидов, Димитър (2004) Физическо възпитание в основно-образователна степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Издателство „Бойка”, В. Търново, декември, 2004.

Дамянова, Мариана (2004) Здравно-методически насоки за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина Юбилеен сборник. “120 години предучилищно възпитание”.Слово., 2004.

Дамянова, Мариана (2004) Методически насоки за определяне интензивността на физическите упражнения при 4 – 5 годишни деца Сборник: “Доклади на Втора есенна научна конференция”. Китен, 20 -25 септември, 2004

Дамянова, Мариана (2004) Формиране на ритмичен усет у децата от предучилищна възраст чрез физкултурна дейност Юбилеен сборник. “120 години предучилищно възпитание”.Слово

Данчева, Галя (2004) Моливко. Приказни игри чудесни. Учебна книжка по образователно направление “Игрова култура и пресъздаване” за подготвителна група на детската градина Велико Търново

Данчева, Галя (2004) Образователно направление “Игрова култура и пресъздаване”. В: Книга за учителя. Моливко. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6 – 7 г.) Велико Търново

Денев, Стоян (2004) Спортове за рекреация. Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2 Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2

Дерменджиев, Атанас (2004) Geopolitica na formacao universitaria de geografia na Bulgaria. Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho.

Дерменджиев, Атанас (2004) България в балканската транспортна проблематика. Политико-географски съображения. Сб. от Научно-практическа конференция "Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти". Елена, 20 май 2004 г. Ред. Атанас Дерменджиев. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 14-19. ISBN 954-524-419-4

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. Български транспортен вестник. -София: Год. Х, бр. 22 (400), 3 юни 2004, с. 2-6. ISSN 1310-3814

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. Геополитика, геостратегия. -София: №. 2, с. 24-27. ISSN 1312-4579

Дерменджиев, Атанас (2004) География и общество – проблеми и решения. Географията. Вчера, днес, утре. Юбилеен сборник в чест на 60 годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 193-203. ISBN 954-07-1894-5

Дерменджиев, Атанас (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Второ издание. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 179 с. ISBN: 965-524-395-3.

Дерменджиев, Атанас (2004) Географски анализи -В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 120 с. ISBN 954-524-426-7

Дерменджиев, Атанас (2004) За необходимостта от социални, културни и геополитически знания. Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ "СВ. св. Кирил и Методий", с. 89-103. ISBN 954-524-420-8

Дерменджиев, Атанас (2004) Нужно е образование, съобразено с времето, в което живеем. Издател, VI. - В. Търново: 2004, №3, с. 3-5, ISSN 1310-4624.

Дерменджиев, Атанас (2004) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. Геополитика, геостратегия. -София: №1, 2004, с. 8-14. ISSN 1312-4579

Дерменджиев, Атанас (2004) Р. Радеву. Алманах “Света гора”. -В. Търново: с. 329 332. ISSN 1311-0209

Дерменджиев, Атанас (2004) След прочита на “С кръст и меч”. Алманах "Света гора”. - В. Търново, с. 324-328. ISSN 1311-0209

Дерменджиев, Атанас (2004) Социална и културна география. София - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2004, 280 с. [ред., съст.]. ISBN 954-524-420-8

Дерменджиев, Атанас (2004) Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти. Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти. [ред., съст.]. Велико Търново: Изд. на Бълг. геополит. д-во, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, Община Елена, 2004, 72 с. ISBN 954-524-419-4 COBISS.BG-ID 1042450916

Дерменджиева, София (2004) Педагошка стратегиа за конструктивно регулиране на заемниот однос дете – мултимединска средина В: “Педагошка практика”, година 2, бр. 1, Скопjе, 2004.

Дерменджиева, Стела (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, второ допълнено издание, 2004, 180 с., ISBN: 965-524-395-3.

Дживтерева, Светла (2004) Два етюда за вариантите на календарния преход в българските народни гатанки Етнос и менталност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2004 г., т. 4, г. IV (2004), ИК “Род”, С., 26-36, ISSN 1311-493Х

Дживтерева, Светла (2004) За един модел на етничното усвояване на пространството. Етнос и менталност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2004 г., т. 4, г. IV (2004), ИК “Род”, С., с. 49-56, ISSN 1311-493Х; също под заглавие: Варианти на етничното усвояване на пространството. // В: Електронно списание LiterNet, 29.06.2007, № 6 (91), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/varianti.htm)

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова Цв. (2004) "Повишаване на психическата работоспособност в занятията по плуване". Конференция НСА, Катедра Психология, педагогика и социология, Х научна конференция „Личност, мотивация, спорт” 2004 г. „Личност, мотивация, спорт” НСА "Васил Левски", 2004 г.

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) Повишаване на психическата работоспособност в занятията по плуване. Конференция НСА, Катедра Психология, педагогика и социология, Х научна конференция „Личност, мотивация, спорт”, НСА "Васил Левски", С. 2004. „Личност, мотивация, спорт”, НСА "Васил Левски", С. 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Анализ на плувната подготовка при подрастващи плувци". Сборник доклади. ІІІ Международен конгрес НСА. Спорт, стрес, адаптация. С., 2004. Спорт, стрес, адаптация. С., 2004.

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Възможности за усъвършенстване на обучението по плуване". С., сп. „Наука и спорт”, кн. 4. 2004. С., сп. „Наука и спорт”, кн. 4. 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Дълбока вода и стрес". Монография. "Бойка", Велико Търново, 2004. “Бойка”, Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Ефективност на психическите методи на въздействие приложени при обучението по плуване върху физическата дееспособност на студентки". Сборник доклади. Образование и изкуство, том. ІІІ, Шумен, 2004. Шумен, 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Плуването – предпоставка за повишаване на физическата дееспособност и подобряване на физическото развитие". Сборник научни статии – Формиране на готовност за оцеляване. НСА „В. Левски”, 2004. НСА "В. Левски", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Повишаване на специалната физическа тренировка на плувците чрез тренажорни устройства". Студия. „Бойка”, В. Търново, 2004. „Бойка”, В. Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв. (2004) "Умението да се плува – предпоставка за професионална реализация". С., сп. „Наука и спорт”, кн. 3. 2004. С., сп. „Наука и спорт”, кн. 3. 2004

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дилова-Нейкова, Цв., Д. Давидов, Т. Давидова, М. Алексиева, Р. Димкова (2004) "Физичаско възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението". Учебно помагало. "Бойка", Велико Търново, 2004. “Бойка”, Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Кутинчева, П., Цв. Дилова-Нейкова и кол. (2004) "Анализ на плувната подготовка при подрастващи плувци". Сборник доклади. ІІІ Международен конгрес НСА. Спорт, стрес, адаптация. С., 2004. Сборник доклади. ІІІ Международен конгрес НСА. Спорт, стрес, адаптация. С., 2004

Димитров, Димитър (2004) Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение В: Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, с. 219-226. ISBN 954-9942-60-0.

Димитров, Димитър (2004) Суда и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част II. Византийската традиция. София: Лик, 2004, с. 63-78. ISBN 954-607-623-6.

Димитров, Камен (2004) Научната дейност на проф. Ангел Давидов през последните 10 години. - В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 12–32. ISBN 954-524-410-0. Велико Търново

Димитров, Камен (2004) Сложни думи (прилагателни имена) в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 176–189. ISBN 954-524-410-0. Велико Търново

Димитров, Николай (2004) Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература. В. Търново, ISBN 954-775-319-3, стр. 182

Димитров, Слави (2004) Geopolнtica na Formaзгo Universitaria de Geografia na Bulgбria Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho, 2004.

Димитрова, Боянка (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, второ допълнено издание, 180 с., ISBN: 965-524-395-3

Димитрова, Боянка (2004) Манастирите в региона на Велико Търново сп. Обучението по география, бр. 2-3/2004

Димитрова, Боянка (2004) Още за обобщителните уроци по география Обучението по география, бр.5/2004г.

Димитрова, Боянка (2004) Формиране на морални ценности у учениците от 7-ми клас Педагогически алманах, 2002, УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Димитрова, Димка (2004) Български език. Контрол. 5.клас. Велико Търново: Абагар, 2004. 48 с. ISBN 954-427-565-7

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 5. клас Велико Търново: Абагар, 2004. ISBN 954-427-564-9

Димитрова, Димка (2004) Разговорната реч и обучението по български език Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т.34, кн.2 – Езикознание, с. 109-116. ISSN 0204-6369

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 6. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 280 с. ISBN 954-427-582-7

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 8. клас Велико Търново: Абагар, 2004. ISBN 954-427-422-7

Димитрова, Дияна (2004) Интерактивни техники в обучението по ромски фолклор - учебно пособие за нуждите на учебния процес по СИП "Фолклор на етносите в България - ромски фолклор" Астарта, В.Търново, ISBN 954-8324-48-2

Димитрова, Дияна (2004) Книга за учителя -Методическо ръководство за учители, преподаващи СИП "Фолклор на етносите в България - Ромски фолклор" Астарта, В.Търново ISBN 954-8324-45-8

Димкова, Росица (2004) Алексиева, М., Р. Димкова. Баскетболът и хандбалът в ученическите игри. Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски”, с. 335, Шумен, 2004.

Димкова, Росица (2004) Давидов, Д., Р. Димкова, М. Алексиева. Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалност Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” с. 406, В. Търново, 2004.

Димкова, Росица (2004) Давидова Т., Р. Димкова и колектив. Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Учебно помагало, Велико Търново, „Бойка”, 2004.

Димкова, Росица (2004) Димкова, Р.,Сравнителен анализ на сила на долни крайници на 10-11 годишни момичета и момчета занимаващи се с минихандбал. Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски” с. 355, Шумен, 2004.

Димкова, Росица (2004) Димкова, Р., Анкетно проучване на необходимостта от създаване на модел за обучение по минихандбал. Сборник трудове на Центъра за след дипломна квалификация към НСА ”Васил Левски”, с. 58, С., 2004.

Добрев, Добрин (2004) Зависимост между комплексите и качествата на личността. - В: Библиотека „Диоген”: “ Психология и практика”, сборник, състав. доц. Иван Иванов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 175-191. ISSN 1314-2763

Дойков, Йордан (2004) The Bulgarian Army – from the Warsaw Pact to NATO (Some problems of the military reform) in revista electronica Papeles del Este: Transiciones poscomunistas, ISSN 1576-6500, №8/2004, Universidad Complutense Madrid, (www.ucm.es/bucm/cee/papeles)

Дойков, Йордан (2004) Военен телевизионен канал – някои проблеми на зрителския интерес в. “Българска армия” , № 15914 (10.08.2004 г.), с. 10 – 11; www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll

Дойков, Йордан (2004) Междуетническите отношения в България и в Българската армия в годините на прехода Научната конференция „Междуетнически конфликти на Балканите и в Средна Азия – сравнителни аспекти, на катедра „Политология”, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, София – в http://www.euro

Дойков, Йордан (2004) Професионалната реализация на командния състав на Българската армия в условията на социална трансформация в. “Българска армия” , № 15844 (03.05.2004 г.); www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll

Донев, Владимир (2004) Гротесковият български сюжет. Върху романа на холанд. писател Ц. Нотебом "Песен за заблудата и истината", В. Търново, 2003 Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561 SG=В 6360.- XIV, 25 (23 - 29 juni 2004), с. 4

Дончев, Ивайло (2004) Concepts and problems with the security of Wireless LAN Proceedings of the Fourth International Conference IES-2004, September 28 – October 16, 2004,Vinnytsia, Ukraine, Volume 2, pp. 468-470

Дончев, Ивайло (2004) Ролята на хипервръзките при търсене на информация в web Компютърни системи и информационни технологии, Фабер, В.Търново, 2004, pp. 113-117

Дончев, Ивайло (2004) Съвременни технологии за работа с мултимедийни и геопространствени данни Компютърни системи и информационни технологии, Фабер, В.Търново, 2004, pp. 66-70

Дончева, Иванка (2004) Athéna dans la plastique en bronze d’Opaka, region de Targovichté (en Mésie Inférieure). – The Antique bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. (The Acta of the 16th International Congress of Antique bronzes, Bucharest, May 26th-31st, 2003). Bucharest, 2004, 139-143; ISBN 973-7925-33-5. Bucharest

Дончева, Иванка (2004) Култът към Деметра по Западнопонтийското крайбрежие. – IX Понтийски четения “Черно море между изтока и запада. Река Дунав мост между народи и култури”. Варна, 2004, с. 277-285; ISBN 954-9336-02-6. Варна

Дончева, Иванка (2004) Паметници на култа към Аполон в Карасура. – Академични четения в чест 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров. Годишник на Нов Български Университет, Департамент за Средиземноморски и Източни изследвания, том 2. София, 2004, с. 58-63. София

Дончева, Иванка (2004) Ролята на керносите в култовата практика на населението от района на Попово. – Попово в миналото, 4. Култура и религия. Разград, 2004, с. 23-33; ISBN 954-773-057-6. Разград

Дочев, Пепо (2004) Избрани стари и по-нови градски песни, танга и народни песни издателство "Фабер"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) A Minimum Number of Lattice Points When the Conditions for the Connecting Segments Are Given Internatonal Scientific Conference UNITECH’04, 18-19 November 2004, Gabrovo, III-526-529

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Теория на езиците за програмиране издателство “Фабер”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Трудности пред електронния бизнес в Европа Международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, 7 юни 2004, 300-306

Драганова-Стойкова, Тамара (2004) Проблемното обучение по география в СОУ. Сб. от Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”, Варна. Ред. Росица Бърдарска. Варна: Изд. "Славена", 2004, с. 45 - 49. ISBN 954-579-415-1

Драгнев, Владимир (2004) Учебен френско-български и българско-френски речник Слово, В. Търново

Дундов, Тенчо (2004) Право и език. В: Право и език. Кн.1. С.

Ернандес, Луис-Густаво (2004) «Как да използваме дидактическите материали при практическото обучение на чужд език», Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004

Ернандес, Луис-Густаво (2004) . «Средствата за масова информация и неправилното използване на испанския език в тях» Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд

Ернандес, Луис-Густаво (2004) “Език и културна идентичност” /в съавторство с Д. Контрерас/, сб. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004

Жеков, Живко (2004) Военната тактика на българите VІІ – ІХ в. По данни на наративните извори. Военноисторически сборник, 2004, (3), c. 3–7. Print ISSN 0204–4080

Жеков, Живко (2004) Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2004, (4), c. 14–17. Print ISSN 0204–4080

Жеков, Живко (2004) Развитие на комитатската организация при кан Пресян. Минало, 2004, 11(4), c. 12–22. Print ISSN 1310 – 3415

Златев, Иван (2004) Вопрос о разграничении междометий и частиц в болгарском и в русском языкознании. // Великотырновский университет имени Святых Кирилла и Мефодия. Кафедра русского языка. Ежегодные лингвистические чтения 15 ноября 2003 года. Велико Търново, 2004. с. 35 - 40. ISBN 954-524-425-9. Велико Търново

Златева, Добринка (2004) Философия на конкурентното развитие на българската икономика. Международна научно-практическа конференция 5 – 6 юни 2004 г.. сб. Национална идентичност и евроинтеграция. Отг. ред. Б. БайковСофия: ГорексПрес, 2004, с. 67 – 72. ISBN 954-616-139-Х София: ГорексПрес

Иванов, Ивелин (2004) Войната при управлението на крал Луи VI Дебели (1108-1137) по данни от “Деянията на Луи VI Дебели” от абат Сугерий. – В: [Деветдесет] 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 26-27 октомври 2004 г. София: ВИ "Св. Георги Победоносец", 2004, с. 230-243. ISBN 954-509-315-3

Иванов, Ивелин (2004) Кастелът, рицарят и войната в кралство Франция (Х-ХII в.). – История, 2004, кн. 6, година ХII, с. 35-43. Print ISSN 0861–3710

Иванов, Ивелин (2004) Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. – LiterNet, 13. 06. 2003, Юни/2003: бр. 6 (43)

Иванов, Людмил (2004) Петров, Л. и кол. (2004) "Спортове за рекреация" (под редакция на Л.Петров) Велико Търново, Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2

Иванов, Людмил (2004) Стефанов, С., Л. Петров. Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти, Сборник научни доклади “Спорт, Общество, Образование”, НСА, София, 2004, ISBN 954-718-090-8, Tom 6, с.12-14 Сборник научни доклади “Спорт, Общество, Образование”, НСА, София, 2004, ISBN 954-718-090-8, Tom 6, с.12-14

Иванова, Людмила (2004) Translatorische Kompetenz und politische Kommunikation Fleischmann, Schmitt, Wotjak /Hg.), Translatorische Kompetenz, Tкеbingen: Stauffenburg 2004, S.377-390. ISBN 3-86057-253-9.

Иванова, Людмила (2004) Немска граматика с упражнения. Deutsche Grammatik mit Übungen. В.Търново: Габеров, 2004, 416 с. ISBN 954-9607-88-7

Иванова, Мария (2004) Иван Лазаров. Меч и сабя. Оръжия на ранните номади (V-VІІ в.). Издателство “Ровита”, В. Търново, 2003, 128 с. Българска етнология, кн. 3, с. 92.

Иванова, Милена (2004) Wortbildungsmuster und Produktivität im Wortschatz der Märchen 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tarnovo- Traditionen und Reformen“ Hrsg. von N.Burneva, R.Filtscheva, S.Kozarekova, M.Petkov; PIC Verlag

Иванова, Ралица (2004) Der Schriftsteller zwischen Pygmalion und Ödipus. Bodo Kirchhoffs ‘Der Sandmann’– In: Mythos und Krise in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, Hrsg: Bogdan Mirtschev u.a. Dresden: Thelem Verlag

Иванова, Ценка (2004) Близки и различни. Южнославянски езикови проекции Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-437-2

Иванова, Ценка (2004) За българско-сръбския интеркултурен диалог и езиковите контакти Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU - balkanska raskršća i alternative, Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš 2004, str.461-473

Иванова, Ценка (2004) За интеркултурните контакти и фоновите езикови знания Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 182-183, 2004, стр. 176-200.

Иванова, Ценка (2004) Кулинарните недоразумения на сръбско-българската езикова граница Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба (двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”& Faber, 2004, стр. 71-84. ISBN 954-524-406-2.

Иванова, Ценка (2004) Милан Орлич. На поезията не е позволена посредственост (интервю) // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 180-181, 2004, стр. 80-83; 84-85.

Иванова, Ценка (2004) Новинарска компетенција у регионалном и европском плурализму Uloga masovnih medija u razvoju demokratskog multikulturnog drustva i regionalne saradnje, Nis, Filozofski fakultet, 2004, 40-44.

Иванова, Ценка (2004) Сладжана Илич. Поезия, в която отекват хилядолетия (портрет на М. Орлич) // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 180-181, 2004, стр. 73-79

Иванова, Ценка (2004) Южнославянские сопоставительные аспекты: формы и употребление будущего времени в болгарском и сербском языках Балканско езикознание XLIII, (2003-2004), 2-3, str. 261-268.

Игнатова, Анка (2004) Археографската дейност на Военноисторическата комисия при Щаба на българската армия 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 26–27 октомври 2004 г. С., 2004, с. 286–298. ISBN 954-509-315-3=

Илиева, Мария (2004) Българинът в своите местоимения Велико Търново

Илиева, Мария (2004) Постни ли са постите в България? – В: Трапезата в културата на българи и сърби. Трпеза у култури Бугара и Срба. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, 47–53.

Илиева, Мария (2004) Споделеното аз на говорещия. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІ. Шеста научна сесия с международно участие. (31 май – 1 юни 2001 г.). В. Търново, 2004, 117–126. ISBN 954–524–407–0.

Йонкова, Красимира (2004) Психоанализата в изследователското поле на социалната психология. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2004, с. 332 - 340. ISBN 954 - 715 - 252 - 1

Йонкова, Красимира (2004) Социалнопсихологични параметри в полетата на масовите комуникации. В: Библиотека "Диоген" Психология и практика. Ред. И. Иванов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 43 - 67. ISBN 954 - 524 - 397 - X

Йоргова, Милена (2004) Евроинтеграция и социални дейности в България. Сб. Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 05.06.- 06.06.2004 г. Ред. Б.Байков, М.Димитров, П.Пенчев, Г.Стефанов, Н.Върчев. София: ГорексПрес, 2004, с. 426-433. ISBN 954-616-139-Х

Йорданов, Йордан (2004) Цветови вариации в натюрморта.Равновесие. Диплом от ВАК/ присъдена титла доцент/ с номер 2267 -14.10 .04, комисия 17 протокол 8 от 16.06.2004. Научна степен 050804 Изкуствознание и изобр. Изкуство- живопис.

Йорданов, Стефан (2004) Sur un modеle palеobalkanique de formation de mots: Nomina Traecia cum -YP-: I. Toponymes. Балканско езикознание / Linguistique Balkanique, XLIII, 2–3. En hommage au Prof. Dr. Ljudvig Selimski. Sofija, 2003–2004, 145–156.

Йорданов, Стефан (2004) Към проучването на владетелската институция в Западна Мала Азия и Егейска Тракия през омировата епоха. Епохи. Година XII. 2004, книжка 3–4, 111–126.

Йорданов, Стефан (2004) Мито-ритуалният комплекс Ver Sacrum у палеобалканските народи. Нов български университет. Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Том 2 (2004). Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров. София, 2004, 81–102.

Йорданов, Стефан (2004) От Юстиниановия пълководец Велизарий до фолклорния персонаж Велиазар (към историята на името). Попово в миналото. 4. Култура и религия в миналото на Попово и района. Доклади и съобщения от научна конференция, проведена на 9 юни 2003 г. Разград: ИК “Полиграф”, 2004, 34–48.

Йорданов, Стефан (2004) Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература. Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международната научна конференция. Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 475–494.

Караиванова, Бинка (2004) Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози сп. Музикални хоризонти, 2004, № 7, № 8, ISSN 1310-0076

Караиванова, Бинка (2004) Социални и дидактически основания за интегративен подход в обучението на музикалните педагози сп. Педагогически алманах,УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, № 1-2, ISSN 1310-358X

Караиванова, Петя (2004) Книга за учителя за подготвителна предучилищна група. Моливко. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практически и познавателни умения за ориентиране в света. В сб. Образование и изкуство. том 2. Шумен, 2004. ISBN 954-577-216-6. сб. “Образование и изкуство”, т. ІІ, Ш.

Караиванова, Петя (2004) Моливко, внимавай! Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко, внимавай! Методически бележки за учителя в подготвителна група Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. Вече мога сам. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. От земята до небето (6 – 7 г.) Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. Прозорче към света (6 – 7 г.) Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Ориентиране в света и овладяване на социална култура от 5 – 7-годишните деца – предизвикателства и перспективи. сб. “120 години предучилищно възпитание”, ВТ, Слово.

Караиванова, Петя (2004) Светът на детето и детето в света на възрастните сб. Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. Слово, ВТ .

Караиванова, Петя (2004) Формиране на социално – ориентирани норми за живот в здравословна среда “Образование и изкуство”, т. ІІ, Ш.

Карамихова, Маргарита (2004) Американски мечти. Пътеводител сред първа генерация емигранти София

Карапенчев, Живко (2004) Педагогическа етика Център за образователни технологии, Дистанционно обучение, В. Търново

Кильовска, Ваня (2004) “Новите информационни и комуникационни технологии като средство за модернизация на ранното чуждоезиково обучение” Сборник доклади от научна конференция на Съюз на учените в България - “България и Европа, традиции и съвременност”, велико Търново, Фабер, 2004

Кирилова, Веска (2004) Réflexion sur l’élision des segments consonantiques [t-d-n] – [т-д-н] dans la langue spontanée française et bulgare Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, кн. 1, т.31. В. Търново : УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, с. 297–319, ISSN 0204–6369.

Кирилова, Веска (2004) Ортографична интерференция на / J / във френски и испански език Сб. Съвременно образование и чужд език. Октовмри 2003. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 84–88, ISBN– 954–8324–52–0.

Киров, Димитър (2004) Godlessness According to 2 Timothy 3:1-9 and Ps. 13 (14). Some Biblical and Theological Attitudes in the Light of the Situation in a Postcommunist Society. ΛΕΥΚΑΔΑ 25-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003. ΡΑΦΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ „ΜΕΛΙΣΣΑ“, 2004, pp. 225-237. Солун

Киров, Димитър (2004) Единството на Откровението в светлината на исихазма. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов, Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Ред. колегия: проф. дфн Димитър Кенанов – отговорен редактор, проф. дфн. Иван Харалампиев, чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев, проф. дфн Станьо Георгиев, проф. дин Йордан Андреев, доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова, доц. д-р Мария Мъжлекова, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2004, 505-526 с. ISBN 954-524-410-0. Велико Търново

Киров, Димитър (2004) Съвременни богословски проблеми. Второ допълнено издание. Рецензент проф. д-р Тотю Коев (Добавена е студията: Библия, Църква и посткомунизъм, с. 133-163), София: Фондация «Покров Богородичен», 2004, ISBN 954-9700-34-8, 265 с.; първо издание, В. Търново: изд. Фабер, 2001, 187 с. ISBN 954-775-084-4. София

Киров, Пламен (2004) Президентът в българския конституционен модел С., Сиби, 2004. 320 с. ISBN 954-730-201-9

Киров, Пламен (2004) Търновската конституция и демократичната държавност В: 125 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник с доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в гр. Велико Търново, 14-16.ІV.2004 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски и Българо-руски юрид. клуб, 2004, 163-169. Също и на рус. ез., 163-169.

Коева, Янка (2004) Arbanassi. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2004, ISBN 954-90992-7-X Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2004) Die Nacherzählung im Deutschunterricht als Grundlage für die Entwicklung von Sprachfertigkeiten. In: Koeva, Janka. u.a. (Hrsg.): Научна сесия “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта, ISBN 954-8324-52-0 (с. 60-73, общо 14 стр.) В. Търново: Астарта

Коева, Янка (2004) Schreibtraining im Germanistikstudium – Zur Erarbeitung einer Inhaltsangabe von erzählenden Texten und von Dramatexten. In: Burneva, Nikolina u.a. (Hrsg.): Международна научна конференция “30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tarnovo – Traditionen und Reformen”. В. Търново: ПИК, ISBN 954-736-110-4 (с. 185-201, общо 17 стр.) Търново: ПИК

Козарекова-Иванова, Снежана (2004) 4„Miteinander leben in Europa“ – Seminar zur Heftreihe in Veliko Tarnovo BDV Info, Nummer 2 / Juli 2004, S. 7. и на http://www.bdv-bg.org/material/BDV_Isssue2_2004.pdf

Козарекова-Иванова, Снежана (2004) Emotionalität im DaF-Unterricht Burneva, Nikolina / Filtscheva, Rushitza / Kozarekova, Sneshana / Petkov, Marin: 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tarnovo – Traditionen und Reformen. PIC Verlag. Veliko Tarnovo 2

Колев, Николай (2004) Един опит за систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Образованието в глобализиращия се свят" В.Търново

Колева-Златева, Живка (2004) Колева-Златева, Ж. Емилиянова, Б., Седефчева. В. Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004 Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2004) Към въпроса за безизключителността на фонетичните закони. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Ред. Д. Кенанов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 345–354. ISBN 954-524-410-0.

Колева-Златева, Живка (2004) О типологических критериях распознавания слов звукосимволического происхождения в этимологических исследованиях. - Slavica XXXIII, 2004, Debrecen, 23–42. ISSN 0583-5356

Константинов, Казимир (2004) Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. В: Старобългаристика, 2004, № 4, с. 69-75.

Константинов, Казимир (2004) Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. В: Старобългаристика, 2004, № 4, с. 69-75.

Константинов, Казимир (2004) Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. В: Palaeobulgarica = Старобългаристика, 2004, № 4, 69-75.

Константинов, Казимир (2004) Равненският храм „Св. Богородица“: осветен или обновен в 889 г.? В: Образ и слово : Юбил. сб. по случай 60-год. на проф. Аксиния Джурова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004, с. 369-380.

Косев, Светослав (2004) ТРИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРОДУКТИ Сборник. Научна сесия. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново ISBN 954-524-409-7

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. “Манастирската болница” в местността Аврадака, Преслав в светлината на византийските типици // Преслав. 6. София : Академично издателство "Марин Дринов", 2004, с. 126-143. ISBN 954-322-022-6

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. Имало ли е манастири-ергастерии в България през Х век? // Civitas Divino Humana : В чест на професор Георги Бакалов / Цветелин Степанов, Веселина Вачкова София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 457-471. ISBN 954-9942-60-0

Костова, Росина (2004) Костова, Росина. Монасите в българското средновековно общество през IX-X в. : Опит за портрет по писмени и археологически данни // Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia. VIII : Образ и Слово : Сборник в чест на проф. А. Джурова / Вася Велинова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, с. 133-145. ISBN 954-07-1998-4

Крумова, Калояна (2004) РИТМИКА И ТАНЦИ издателство "Бойка" В.Търново

Кръстева, Антония (2004) Интеграцията на ромската етническа общност и нейните измерения в образователната система. Съюз на учените в България. В сб.: България и Европа – традиции и съвременност, Faber, В. Търново, 2004, с. 170-175. ISBN 954-775-331-2 Съюз на учените в България. В сб.: България и Европа – традиции и съвременност, Faber, В. Търново.

Кръстева, Антония (2004) .Кооперативното учене – теории и тенденции (в съавторство). В сб.: Военно-научен форум 2004 с международно участие. В. Търново, 2004, с.205-210, ISSN 0861-0312 В сб.: Военно-научен форум 2004с международно участие. В. Търново, с.205

Кръстева, Антония (2004) Дето се вино лей, там се закон люлей.– Обществено възпитание, 2004, № 2, с. 20-21, ISSN 02-4-85-15 сп. Обществено възпитание, № 2, с. 20

Кръстева, Антония (2004) Екипната дейност – условие за развитие на познавателната дейност на детето, в-к “Азбуки”, 2004, бр. 48. в. "Азбуки", 2004, бр. 48

Кръстева, Антония (2004) Екипната технология на обучение и нейните социално-педагогически измерения. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, № 1-2, с.70-79. ISSN 1310-358Х Педагогически алманах. В. Търново, с. 70.

Кръстева, Антония (2004) Емоционалната интелигентност като психологическо явление (фактор при взаимодействието в екипа). – Психология и практика (библиотека Диоген), УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2004, с. 153-157, ISBN 954-524-379-0 сп. Психология и практика (библиотека Диоген), В. Търново, с. 153.

Кръстева, Антония (2004) Иновации в училищното образование. В. Търново, Астарта, 2004, 295 с.,ISBN 954-8324-56-3 Астарта, В. Търново

Кръстева, Антония (2004) Иновационни образователни тенденции (личностноориентирано образовани). В сб.: Образование и изкуство, Т 1, Шумен, 2004, с. 12-18, ISBN 954-577-218-8 В сб.: Образование и изкуство, Т 1, Шумен, 2004, с. 12-18

Кръстева, Антония (2004) Истории край огнището. Учебна тетрадка за учениците от 2. – 4. клас (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2004, 95 с.,ISBN 954-8324-32-6 Астарта, В. Търново, с. 95.

Кръстева, Антония (2004) Книга за учителя. Методическо ръководство за учители, преподаващи СИП “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор” (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2004, 175 с., ISBN 954-8324-45-8 Астарта, В. Търново,

Кръстева, Антония (2004) Най-голямото богатство (в съавтроство). В. Търново, Астарта, 2004, 108 с., ISBN 954-8324-35-0 Астарта, В. Търново, с. 108.

Кръстева, Антония (2004) Общуване със себеподобните – фактор за социализацията на децата от предучилищна възраст. В сб.: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново, 2004, с. 78-85, ISBN954-439-803-1 В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново, с. 78.

Кръстева, Антония (2004) Определеност и неопределеност при проблемното обучение. Юбилеен сборник 120 години предучилищно възпитание, В. Търново, 2004, с. 285-288, ISBN 954-439-796-5 В: 120 години предучилищно възпитание, В. Търново, с. 285.

Кръстева, Антония (2004) Преди да е станало късно. – Обществено възпитание, 2004, №. 6, с. 17-20, ISSN 02-4-85-15 сп. Обществено възпитание, бр. 6, с. 17.

Кръстева, Антония (2004) Ромският фолклор в контекста на интеркултурното образование. – Начално училище, 2004, № 2, с. 26-32, ISSN 1310 0572 Начално училище, № 2, с. 26-27

Кръстева, Антония (2004) Формиране на социални умения у учениците – задача на новото образование. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, № 1-2, с. 17-24. ISSN 1310-358Х Педагогически алманах. В. Търново, с. 17

Кръстева, Антония (2004) Функции на учителя в условията на образователните промени. В сб.: Обучение и възпитание в началните и детските градини и специалните училищни заведения. С., 2004, с. 446-447. ISBN 954-8510-87-1 В сб.: Обучение и възпитание в началните и детските градини и специалните училищни заведения. С., 2004, с. 446-447.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Безработицата в семейството и социалната адаптивност на децата В: Сборник научни трудове от военно-научен форум с международно участие. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 139 – 144. ISBN: 954-753-033-X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст В: Анастасия - Вукова, Ан., Игнатовски, Д. § Тоцева, Ян. (ред.). Образование и изкуство. Т. 2. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. с. 98 – 101. ISBN: 954-577-216-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Глобализация и социално-педагогическа дейност В: Легкоступ, Пл. (науч. ред.). Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. с. 250 – 253. ISBN: 978-954-524-608-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7 годишните деца от подготвителната предучилищна група към учебна дейност В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново: Слово. с. 86 – 92. ISBN: 954-439-803-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Неравностойното социално положение и образователните компетенции на децата Педагогика, 10, с. 11 – 32. ISSN: 0861 – 3982.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Особености на деца, склонни към насилие Обществено възпитание, 2, с. 4 - 13. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателство към мотивацията на 5-7 годишните деца В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. В. Търново: Слово. с. 52 – 57. ISBN: 954-439-803-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проблемът за личностната тревожност при деца в неравностойно социално положение В: Сборник научни трудове от военно-научен форум с международно участие. Т. 1. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”. с. 153 – 161. ISBN: 954-753-033-X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на безработицата във взаимоотношенията “родители - деца” В: Анастасия - Вукова, Ан., Игнатовски, Д. § Тоцева, Ян. (ред.). Образование и изкуство. Т. 2. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. с. 102 - 109. ISBN: 954-577-216-6.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проекции на фактори от социалната среда върху семейството за формиране на асоциално поведение при децата В: Колева, Ан. § Колектив. (ред.). Педагогически науки. Т. 7. Стара Загора: Съюз на учените – Ст. Загора. с. 109 – 115. ISBN: 954-9329-15-1 (т.7)

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог в полето на междуинституционално взаимодействие В: Легкоступ, Пл. (науч. ред.). Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”.с. 246 -250. ISBN: 978-954-524-608-1.

Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог и учителят - партньори при личностното изграждане на ученика Педагогически алманах, 1-2, с. 7 - 16. ISSN: 1310-358X.

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебна програма по Педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебни програми по Социална педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кучев, Юрий (2004) Финансово право. [4. прераб. и доп. изд.]. София, ЛиСтра, 2004. 452 с.

Кънев, Николай (2004) Промени във византийската рангова йерархия през епохата на Комнините (кр. на XI – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 9, Шумен, 2004, 335-347.

Кънева, Пенка (2004) Анализ на одобрените от МОН учебни комплекти по английски език за втори клас Образованието в глобализиращия се свят. Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”,

Кънева, Пенка (2004) Методът на цялостната физическа реакция и обучението по английски език в предучилищна възраст Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. Втора есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”

Кънева, Пенка (2004) Феноменът Хари Потър и обучението по английски език в началните класове Образование и изкуство. Том II. Юбилейна международна научна конференция на ПФ към ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен

Кънчева, Елена (2004) По проблема на медийния интерес към водещите спортове на регионално равнище Сб. трудове "Образованието в глобалния свят", I част, Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Кънчева, Елена (2004) Проект "Спорт и здраве във Великотърновски Универитет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кънчева, Елена (2004) Реализация на модулно обучение по физическо възпитание и спорт на територията на Великотърновска област Научна конференция, В. Търново

Кючуков, Христо (2004) Здравното образование и подготовка за семеен живот на ученици роми Здравното образование и подготовка за семеен живот на ученици роми Здравното образование и подготовка за семеен живот на учен София: Делфи

Кючуков, Христо (2004) Интеркултурно образование на ромските деца (с Валентина Колева) София: Иктус

Кючуков, Христо (2004) Кратка граматика на калдерашкия ромски диалект в България. (със Златко Младенов) София: Делфи

Кючуков, Христо (2004) Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм София: Просвета

Кючуков, Христо (2004) Образователен статус на ромската жена София: Център за изследване и политики за жените

Кючуков, Христо (2004) Христоматия по ромска история и култура (с Елена Марушиякова и Веселин Попов) София Иктус

Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Сб. Международен религиозно-педагогически симпозиум в България, СУ “Св. Климент Охридски”, Богословски факултет, С., 2004, с. 28–38

Легкоступ, Магдалена (2004) Обучението по религия в българското общообразователно училище The teaching of religion in Bulgarian general education school Църковен вестник бр.16, 1-15 септември, 2004 г. Ecclesiastic Gazette issue16, 1-15 September, 2004, Sofia

Легкоступ, Пламен (2004) "Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, стр. 36-43, сп. Образование, бр.1/2004, година XIII, ISSN 1310-0580, София София, сп. Образование, кн. 1/2004.

Легкоступ, Пламен (2004) Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2004) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН - зап. № РД 09-1337/31.08.2004, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета, 2004, 62 стр., ISBN 954-01-1585-Х издателство Просвета София

Легкоступ, Пламен (2004) Приказни игри - учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова, Николай Цанев), рецензенти: проф. Стойка Здравкова, Кирил Гюлеметов, (одобрено от МОН - зап. № РД 09-1135/11.08.2004), издателство Анубис, С 2004, 32 стр., ISBN 954-426-634-8 издателство Анубис, София

Лечев, Велико (2004) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1916 - 1917 г. // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 8. В. Търново, 2004, с. 185-220. ISSN 978-954-400-183-4 В. Търново

Лечев, Велико (2004) Донесения на австро-унгарската легация в София от 1917 г. за български учени, писатели и журналисти. - Сборник в чест на професор д-р Ангел Давидов. Материали от Международната научна конференция във Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново, 2004, с. 486-492 ISBN 954-524-410-0 Велико Търново

Лунгарова, Пепа (2004) Représentations de Dionysos et de sa suite dans la plastique en bronze au Musée d’Histoire de Véliko Tarnovo. In: The Acta of the 16 th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, 293-300. ISBN 973-7925-33-5.

Лунгарова, Пепа (2004) Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия. В: Юбилеен сборник по случай 70 годишнината на проф. д-р Зл. Гочева, “Епохи” ХІІ, кн. 1-2, В. Търново, 101-110. ISSN 1310-2141.

Лунгарова, Пепа (2004) Култът на Bonus Eventus в територията на Долна Мизия. В: Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров, том 2, София, 129 -132. ISSN 1312-5540.

Маджаров, Георги (2004) Развитие на психиката в юношеска възраст. – В: Психология и практика. Библиотека "Диоген". Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2004, с. 68–87. ISBN 954-524-397-Х пълен текст https://yadi.sk/i/_xd_GRs6l5Ki3A Велико Търново

Мандева, Марианна (2004) Активно учене в условията на домашната работа по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2004) За домашната работа по български език в І - ІV клас Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен

Мандева, Марианна (2004) За етикетното образование на децата от подготвителна група за училище Начално образование, бр. 3

Мандева, Марианна (2004) За класификацията на ученическите преразкази /І-ІV клас/ Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) Изследователските учебни задачи по български език в І - ІV клас Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Комуникативни проекции в обучението на преразказване /І-ІV клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 155 с.

Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите задачи в условията на началното обучение по роден /български/ език. Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск

Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите учебни задачи в условията на домашната работа по български език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Лингво-методически основи на етикетното обучение в българското начално училище В. Търново, Фабер, 84 с.

Мандева, Марианна (2004) Личностно ориентираният образователен процес и началното обучение по български език Начално училище, 2004, бр. 5,6, 50 с.

Мандева, Марианна (2004) Модернизацията на родноезиковото образование в І - ІV клас през погледа на учителя и на методика Сборник с материали от научна сесия, посветена на проф. М. Герасков, Враца

Мандева, Марианна (2004) Особености на детската лексика на "входа" в подготвителна група за училище Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) Проблеми на обучението по български език и литература - І-ІV клас. Първа част В. Търново, Фабер, 343 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Рефлексията в началното обучение по български език Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Усвояване на способи за ефективно учене по роден език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2004) Формиране на комуникативна компетентност у учениците от І-ІV клас чрез екипно обучение по български език Език и стратегии в обучението, В. Търново /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Формиране на основна комуникативна компетентност у децата от подготвителна за училище група Съвременни предизвикателства на прага детска градина - начално училище, В. Търново

Манолакев, Христо (2004) Из историята на руската книга в България през Възраждането (нови находки). По следите на българската книга. Описи, находки, библиология. Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на д-р Маньо Стоянов. Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов”. 2004, с. 202-216. ISBN 954-9546-17-9.

Манолакев, Христо (2004) Мечтата на Попришчин. („Записки на един луд” на Н. В. Гогол и вълшебната приказка). Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов. С. Изд. Център „Боян Пенев”, 2004, с. 452-466. ISBN 954-8712-32-6.

Манолакев, Христо (2004) Палата № 6 и конец героя. Диалози с Чехов: 100 години по-късно. София, „Факел”, 2004, с. 114-122. ISBN 954-411-116-6.

Манолакев, Христо (2004) Парите и раждането на сантименталния любовен сюжет. Пари, думи, памет. С. Изд. Кралица МАБ”, 2004, с. 290-297. ISBN 954-533-059-7.

Манолакев, Христо (2004) Повесть Пушкина „Пиковая дама” и вызов „открытого финала”. Болдинские чтения. Нижний Новгород (Россия), 2004, с. 69-74. ISBN 5-93126-030-7

Маринова, Виолета (2004) Качеството на обучение в контекста на внедряване на информационни технологии Научна конференция на българо-холандски проект по образователен мениджмънт, София

Маринова, Виолета (2004) Развитие на мисленето и творческите способности чрез самостоятелно сьставяне и решаване на обратни задачи в обучението по математика Юбилейна научна конференция – 20 години ПФ, Велико Търново

Маринова, Катя (2004) Yonginou wo tsukatta jugyou – dokkai - В: Доклади от I национален симпозиум с международно участие - Японско езикознание и методика на преподаване на японски език. / Ред. Братислав Иванов, Кирил Радев, Нако Стефанов. София: Софттрейд, 2004, с. 57. ISBN: 954-9725-93-6

Марков, Иван (2004) Велико Търново – туристически център. НМС „Обучението по География”, кн. 2-3, С., 2004, с. 27-34. ISSN 0204-6849.

Марков, Иван (2004) ГИС – нов подход в достъпът до географска информация за нуждите на регионалното планиране и управление на туризма, Черноморски туристически форум, В Сб.”Технологичните иновации и туризмът на България “.- Варна, Славена, 2004, с. 12-20. 954‐579‐412‐7.

Марков, Иван (2004) Европейската селскостопанска конвенция и развитието на селските райони. Научна конференция „България и Европа – традиции и съвременност”, В. Търново, 2004, .ред. Проф. дн Иван Харалампиев, изд. Фабер 2004, с.15-21. ISBN 954-775-331-2.

Матеев, Илиян (2004) Европейският съюз и АСЕАН Сборник: „Национална идентичност и евроинтеграция”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. съвет: доц.д-р Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Г.Стефанов, доц.д-р Д. Донева, проф.д.ик.н. Н.Вълчев. София: изд. „ГорексПрес”, 2004 г., стр. 175-180, ISBN: 954-616-139-X

Милев, Димо (2004) Milev D. at al., Rendering RSS Channels in Web Pages. Велико Търново , Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет

Милчева, Амелия (2004) „Вълшебното във френския роман в проза от ХІІІ век „ Търсенето на Светия Граал” сп. „Проглас”, 2000-2004, с. 59-68. ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Мингова, Анелия (2004) Българско гражданско процесуално право. С.: Сиела; 8. доп. и прераб. изд., 2004. 1104 с. авт.: Ч. І, Гл. ІІ и ІІІ; Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ и ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ);

Минев, Тодор (2004) Основи на пенитенциарната социално-възпритателна работа и пробационната дейност. Велико Търново Фабер 2004 стр. 232 ISBN 954-775-270-7 Велико Търново

Минев, Тодор (2004) Професионална етика и култура на общуванев полицейската дейност. -В: бюл. "Полиция", 2004 бр. 16 ,София: Академия на МВР с.5-17 ISSN 1310-4705 София

Митов, Георги (2004) Въвеждане на наказанието пробация и неговото прилагане по отношение на непълнолетни лица Програма за пробационен надзор на непълнолетни правонарушители, С., 2004, 29-36. ISBN 954-91398-7-5

Митов, Георги (2004) Въвеждането на пробацията и изпълнението на наказанията задължително заселване, лишаване от право на местоживеене в определено населено място и поправителен труд без лишаване от свобода, наложени до 01.01.2005 г. Правно-информационна система „Апис Време”, 2004

Митов, Георги (2004) Непълнолетните като субекти на наказателна отговорност (наказателно правен и процесуален статут) Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 51-56

Митов, Георги (2004) Промените в Наказателния кодекс и Закона за изпълнение на наказанията, свързани с наказанието пробация и изграждане на пробационната система в Република България Пробация, 2004, № 3, с. 40-50. ISBN 954-91398-4-0

Митов, Георги (2004) Ролята на Търновската конституция за развитието на касационното обжалване по наказателни дела Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация. Кръгла маса на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, 26-29 ноември 2003 г., Т. 6, 149-156. ISBN 9540719372, 9789540719375

Митов, Георги (2004) Субекти на наказателния процес. Съдът – главен субект. Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 82-86

Михайлов, Димитър (2004) Атанас Стоев (1944-2004). - В: Българският език в Молдова. Материали от Третата и Четвъртата международни научни конференции на тема: "Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова". Кн. 3/4. Знак 94. Комрат, 2004, с. 11-14. В чужбина

Михова, Маринела (2004) "Добър старт, успешно развитие" - една инициатива на администрацията на Дж. Буш Сб. 120 години Предучилищно възпитание. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.270-278. ISBN 954-439-796-5

Михова, Маринела (2004) Одобрение и разпространение на иновациите в образованието (Модели) Педагогически алманах, 2004, 1-2, с.25-35. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2004) Относно конструктивизма като теоретична основа на някои стратегии на обучение Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Култура и образование – перспективи". Пловдив, 2004. Ред. Д. Лефтерова, Пловдив, 2004.

Михова, Маринела (2004) Относно някои дидактически модели за формиране на понятия Сб. от Втора есенна научна конференция на ФНПП “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, 20-25 септември, 2004, Китен. Съст. Б. Ангелов. София: Веда Словена-ЖГ, 2004, с. 436-439. ISBN 954-8510-87-1

Михова, Маринела (2004) Подготовката за училище - актуален проблем в нормативните актове и инициативи на федералното правителство на Съединените американски щати. Инициативата "ПОдготвени за четене, подготвени за учене. Сб. от 120 години Предучилищно възпитание. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.298-308. ISBN 954-439-796-5

Михова, Маринела (2004) Сравнителен анализ на методическите аспекти на букварите в Македония, Сърбия, Хърватска, Полша и Чехия Сб. България и Европа – традиции и съвременност, 2004, В. Търново: Фабер, с.159 – 170. ISBN 954-775-331-2

Мишев, Радослав (2004) България във външната политика на Австро-Унгария 1898 - 1912 г. - В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 388 с.

Младенов, Момчил (2004) Един дунавски град на цар Иван Срацимир. Сб. Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения Варна, 16–17 май 2003 г. Ред. С. Панова, В. Вълканов, В. Лозанова. Варна: АСИ, 2004, с. 355–361. ISBN 954-9336-02-6

Моллов, Тодор (2004) Българско народно творчество. Т. 5. Обредни песни. /Съст. Михаил Арнаудов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2004; ISBN 954-304-058-3/т.5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/5/index.html - 07.04.2004)

Моллов, Тодор (2004) Дойчин юнак – смисълът на победата в/над смъртта (Doytchine iunak – le sens de la victiore sur/dans la mort) Международна онференция “Malemort, deuil et revenants dans les Balkans et dans le reste de l’Europe . Colloque International francophone XVIIIeme Atelier du reseau FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe”, ВТУ, В. Търново, 10-12 септември 2004 г.

Моллов, Тодор (2004) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 2/51 (http://liternet.bg/publish/tmollov/rim-papa.htm, 28.02.2004).

Моллов, Тодор (2004) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 36-43

Моллов, Тодор (2004) Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 6/55 - http://liternet.bg/publish/tmollov/kalendarnite.htm, 06.06.2004).

Моллов, Тодор (2004) Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. (Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 дек. 2002 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); Редакционна колегия: акад. проф. д.ф.н. Иван Радев, проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.и.н. Йордан Андреев, проф. д.ф.н. Димитър Кенанов, доц. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, ISBN 954-524-408-9, с. 283-302

Моллов, Тодор (2004) Народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички (Календарни основания на датите за почит). Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 156-166

Моллов, Тодор (2004) Поселищните проучвания в перспективата на една обновена етноложка оптика. (Ненов, Николай. Табачка. Теренни материали и проучвания. София: ROD, 2004). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 11/60 (http://liternet.bg/publish/tmollov/n_nenov.htm, 01.11.2004)

Моллов, Тодор (2004) Свети Илия в Последното време Градът: Практическа етнология и медиевистика (Дванадесети есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Самоков, 2-3 октомври 2004г.

Моллов, Тодор (2004) Цариград и Дунав Градът (Седми пролетни четения на Асоциация „Онгъл”), Русе, 22-23 май 2004 г.

Моллов, Тодор (2004) Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 4/53 (http://liternet.bg/publish/tmollov/chavdar.htm, 19.04.2004).

Монева, Христина (2004) H.Moneva “Model of an intellectual search engine represented by the fuzzy sets theory”, CompSysTech-2004, Rousse, Bulgaria Rousse, Bulgaria

Монева, Христина (2004) H.Moneva, M.Todorova “Model Of Intellectual System For Data Classifying And Searching Presented By The Systematic Approach”, E-Learning Conference-2004, Brussel, Belgium Brussel, Belgium

Мончев, Николай (2004) Н.Мончев Опазване на агроландшафти Сб. Национална-научнопрактическа конференция по география, София

Мончев, Николай (2004) Относно антропогенната натовареност, преобразуваността и устойчивостта при определяне на ландшафтния риск за природната среда Годишник на Техническия университет, Варна, 307-568

Мончев, Николай (2004) Търновските височини-природногеографско описание С, Обучението по география

Моцинова-Бръчкова, Милена (2004) Представяне на някои добри практики на институционални грижи за деца от 0 до 3 години В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1/ 2, 2002, 142-149. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004. ISBN 1310-358X

Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов. ISSN 0323-9004

Наама, Карим (2004) التقسيم العالمي للإستثمارات الأجنبية مجلة " علوم انسانية " ، العدد 13 ، 2004 ، هولندا ، (арабско издание)

Наама, Карим (2004) دور الإستثمارات الأجنبية في البلدان النامية مجلة " علوم انسانية " ، العدد 8 ، 2004، هولندا ، (арабско издание)

Накова, Галя (2004) Curvature properties on some three - dimensional almost contact B-metric manifolds Plovdiv University " Paissii Hilendarski " Scientific Works - Mathematics, Vol. 34, Book 3, 51 - 60

Накова, Галя (2004) Curvature properties on some three - dimensional almost contact B-metric manifolds, II Fifth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, Varna, I. Mladenov and A. Hirshfeld, Editors, Sofia, 169 - 177

Накова, Галя (2004) Some submanifolds of almost complex manifolds with B-metric of codimension two 33 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 162 - 166

Налбантова, Елена (2004) Васил Априлов - време и съвременници Оптимум, Одеса ISBN 966-8072-71-5

Налбантова, Елена (2004) Интерпретация и/или контрол. // Ел. издат. LiterNet, 26.10.2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006. Ел. издат. LiterNet, 26.10.2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията - начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2006. ISSN 1312-2228

Налбантова, Елена (2004) Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации. Сборник в чест на проф. Г. Данчев. В. Търново

Налбантова, Елена (2004) Образът на Одеса и символиката на града в българската литература на ХІХ век. Ел. сп. LiterNet, дек., 2004, бр. 12 (61). ISSN 1312-2282

Налбантова, Елена (2004) Смех как репресия (Женская тема в комедии “Криворазбраната цивилизация” Добри Войникова) Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вып. 5. Логос і праксис сміху. Одеса, 2004. УДК 13:82.01 Д 63 ББК 87я43 80я43

Начева-Маркова, Нина (2004) „Българската музика в солфежното обучение на студентите от специалността ПОМ” Образование и изкуство, том ІІ, УИ “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г.

Начева-Маркова, Нина (2004) „Обогатяване на музикалната култура на бъдещите предучилищни педагози чрез обучението по солфеж” „120 години предучилищно възпитание.” Слово, 2004г, В.Търново, Юбилеен сборник

Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване ладоинтонационните и метроритмични особености на българската народна песен в обучението на бъдещите предучилищни педагози по теория на музиката и солфеж” „120 години предучилищно възпитание”, Слово, 2004г., В. Търново, Юбилеен сборник.

Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване на съвременните ритми –необходима част от солфежната подготовка на бъдещите педагози по музика” Образование и изкуство, том ІІ, УИ „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г.

Николова, Анета (2004) Антифонното пеене и организацията на средновековния литературен текст (върху материал от “Сказание и страст и похвала на светите мъченици Борис и Глеб”) Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2004. с. 186–192. – ISBN 954-577-293-Х

Николова, Анета (2004) Уникално свидетелство за писмените системи в новгородските грамоти на брезова кора Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция Велико Търново, 13–14 декември 2002 г. Велико Търново, Изд. ПИК, 2004, с. 245–255. – ISBN 954-524-410-0

Николова, Илияна (2004) Велико Търново в българската музика. съст. Илияна Николова В. Търново, Астарта, 120 с., ISBN 954-8324-31-2

Николова, Илияна (2004) Дисертационен труд на тема: Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до наши дни -

Николова, Илияна (2004) Музикална литература за флейта. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 43 с. ISBN 954-524-388-0

Николова, Марияна (2004) Дидактически аспекти при използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението Юбилейна научна конференция – Образованието в глобализиращия се свят, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004, (258-261).

Николова, Марияна (2004) Основен курс за компютърно обучение. Приложна компютърна подготовка - Windows, Word, Excel, Internet Издателство Сириус4, В.Търново 2004 г., ISBN 954-8582-20-1.

Николова, Марияна (2004) Създаване на мултимедийна презентация в клас от ученици за ученици Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004, (233-240).

Николова, Тодорка (2004) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2004) Технологично ограмотяване чрез обучението по бит и техника В. Търново

Николова, Тодорка (2004) Учебник по домашен бит и техника ІІІ клас Варна

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. (2004) Принос към историята на психологичните знания в Древна Гърция през епохата на Елинизма. «Психология и практика», «Диоген», съставител И. Иванов, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 88 - 121, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) Психология субъекта: о методологических истоках научного направления А. В. Брушлинского. сб. Инновации в психологии: Материалы третьих психологических чтений «Инновации в психологии» (11-12 сентября 2003 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на Е. В. Базаркина, Бийск, с. 22-28. Бийск, РФ

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) Психологията на субекта и хуманистичните принципи на науката в творчеството на Андрей Брушлинский. сб. Образование и изкуство, т. I, под ред. на И. Иванов, Р. Милкова, Г. Цоков, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, стр. 440-443. Шумен

Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) С. Л. Рубинштейн и критика социологического холизма в психологии. Образование и изкуство, т. I. под ред. на И. Иванов, Р. Милкова, Г. Цоков, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, стр. 444-447. Шумен

Няголова, Марияна (2004) Няголова М., Христов Л., Цветков Д. (2004) Един вероятностен модел за установяване на социална желателност. Сборник научни трудове “Военно-научен форум 2004”, под ред. на Г. Камарашев, т. 2, Издателски център НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, с. 233-237. Велико Търново

Няголова, Наталия (2004) . “Отец” Ю. А. Стриндберга на сцене Смоленского драматического театра “Смоленская газета”, 21. 10. 2004

Няголова, Наталия (2004) Народопсихология и литература: едно наблюдение върху опозицията руско – неруско в драматургията на А. Н. Островски «Народопсихология и глобализация», ВТУ, Велико Търново, 2004, с. 284 - 291

Няголова, Наталия (2004) О болгарских переводах пьесы А. П. Чехова “Дядя Ваня” Интернет-конференция “100 лет после Чехова”, http://www.auditorium.ru/aud/v/

Няголова, Наталия (2004) О границах сценических интерпретаций чеховских пьес на болгарской сцене “Культура и письменность славянского мира”, с. 166-171, т. IV, СГПУ, Смоленск

Няголова, Наталия (2004) Цветовите драматургични решения на А.П.Чехов в контекста на естетическите търсения на границата между 19 и 20 век Алманах “Света гора”, с. 312-317, Фабер, Велико Търново, 2004

Овчаров, Тодор (2004) Българските манастири ХІІ-ХVІІ в. 136 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (2004) Българи извън българското етнокултурно пространство през Средните векове.- Подбрани извори за българската история, т. ІІ (Българските държави и българите през Средновековието). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2004, 416-438. София

Павлов, Пламен (2004) Византийско-българският културен модел в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Българите в Северното Причерноморие, т. VІІІ. В. Търново, 2004, 167-178. В. Търново

Павлов, Пламен (2004) Кратка история на българския народ. В. Търново, "Ровита", 2004, 384 стр. ISBN 954-8914-17-4 Велико Търново

Павлов, Пламен (2004) Проф. Василка Тъпкова-Заимова на осемдесет години. - Наука, 2004, кн. 5, с. 70. София

Павлов, Пламен (2004) Светци и духовни водачи от Македония- http://www.makedonskatribuna.com/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf (Торонто, 2004). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/svetci_makedonia.htm (2006); http://megimg.info/mg/modules/booklists/knigi/Istoria/Plamen_Pavlov/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf Торонто - София

Павлова, Илиана (2004) Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 191. с. ISBN 954-524-393-7

Павлова, Илиана (2004) Между “иде” и “беда бе то за всички ни” – в интертекста на “Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев и “Ръж” на Ангел Каралийчев. Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здравко Чолаков. София: УИ Св. Кл. Охридски, 2004, с. 72 – 80. ISBN 954-07-1927-5

Павлова, Илиана (2004) Носталгиите по пътя: пътници, скитници. Литературната география – пътешественици и домоседи. Сборник с доклади от Национална научна конференция Арбанаси 2003. В. Търново: Фабер, 2004, с. 65 – 74. ISBN 954-775-327-4

Палангурски, Милко (2004) Кратка история на българския народ, В. Търново, Ровита 2004, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов. дял.ІІІ. с.223-369. ISBN 954-01-0281-2. В. Търново

Парашкевов, Пламен (2004) Повишаване ефективността на обучение по география чрез реализацията на проект „Искам да знам, за да мога“ (в ОУ с. Виноград). Списание "Обучението по география", 2004, бр. 5, с. 32-39. ISSN-0204-6849

Парашкевов, Пламен (2004) Регионалните инициативи в Югоизточна Европа - препятствия и перспективи. Сб. Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, Русе, 29-30 октомври 2004 г. Ред. В. Иванов. Русе: Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2004, т. 41, Серия 5.2, Европеистика, с. 21-25. ISSN 1311-3321

Пейчева, Нели (2004) "Haemwieh" - Dialekt und Volkslied in Thueringen heute Издателство PIC, В. Търново, България

Пейчева, Нели (2004) Peycheva, Neli. Trivialliteratur im Zeitalter postmoderner Kommunikation: Texte aus dem Supermarkt. Beiträge zur Trivialliteratur/Middeke, Annegret; Hoffmann, Tina; Springer, Matthias (eds.). Schumen: Universitätsverlag Episkop Konstantin Preslavski, 2004. 954-557-226-3. Universitаеtsverlag Episkop Konstantin Preslavsky, Shumen, Bulgaria

Пенчева, Ивалинка (2004) Месната промишленост в България - проблеми и предизвикателства Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Peд. Б. Байков, София: "ГорексПрес", 2004, с. 254-262, ISBN 954-616-139-X

Петков, Емилиян (2004) NURBS коники - програмен модел Международна научна конференция UniTech'04, Габрово, България.

Петков, Марин (2004) "Възможности за прилагане на етимологията в чуждоезиковото обучение по немски език" (на немски език) „30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen“ (юбилеен сборник на конференцията „30 години филология във ВТУ“), Veliko Târnovo, стр. 165 – 175.

Петков, Марин (2004) "Тривиална ли е научната фантастика?" (на немски език) Сборник „Texte aus dem Supermarkt. Beiträge zur Trivialliteratur“, Shumen, стр. 44 – 56.

Петкова-Марчевска, Славка (2004) ”Професионалната подготовка на музикалните педагози и способността им за адаптация към съвременните форми на рецепция” В: "Образование и изкуство", том II, гр. Шумен, 2004, ISBN 954-577-216-6

Петкова-Марчевска, Славка (2004) „Слуховото възпитание и възприемането на музика в предучилищна възраст” В: Юбилеен сб. „120 години предучилищно възпитание”, гр. В. Търново, 2004, ISBN 954-439-796-5

Петкова-Марчевска, Славка (2004) „Слуховото и музикално-слухово възпитание на децата от 3 до 7 години, като етапи към пълноценно музикално възприемане” Сб. "Образование и изкуство", том II, гр. Шумен, 2004, ISBN 954-577-216-6

Петкова, Мирослава (2004) Бадминтонът в часовете по физическо възпитание и спорт. 2004, Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет “Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, с. 387-389, ISBN-978-954-524-608 Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет “Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, с. 387-389, ISBN-978-954-524-608

Петров, Галин (2004) Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district. Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, СГУ, 2004, 33-38.

Петров, Галин (2004) Антропогенни нарушения на околната среда при учебни военни полигони. Военен журнал, 2, 2004, 151-156.

Петров, Галин (2004) Примерен вариант на учебна екскурзия в околностите на Велико Търново. Обучението по география, 2-3, 2004, с. 77-86.

Петров, Димитър (2004) Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков). Компютърни системи и технологии, В.Търново.

Петрова, Анастасия (2004) Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски. – В: Проглас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2000 - 2004, 81-98. ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (2004) Проф. Николай Петков Ковачев (1919-2000) – педагогът и ученият. В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – 1963-2003 г. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, 70-73.

Петрова, Анастасия (2004) Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках. Linguistique balkanique XLIII (2003-2004), № 2-3, 85-302. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. ISSN 0324-1653

Петрова, Анастасия (2004) Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици. – В: Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2004, 427-441.

Петрова, Веселинка (2004) Гълъбова, Д., В. Петрова и др. Моливко. Вече мога сам Велико Търново: Слово, (с. 3 – 19).

Петрова, Веселинка (2004) Еленската даскалоливница като образователна среда за подготовка на учители Педагогика, 2004,№ 8, с. 87-102, iISSN 0861 - 3982

Петрова, Веселинка (2004) Еленската даскалоливница като образователна среда за подготовка на учители. - Педагогика, 2004, бр. 8, c. 87-102, ISSN 0861 - 3982 Педагогика, 2004, бр. 8, c. 87-102, ISSN 0861 - 3982

Петрова, Веселинка (2004) Очаквания за обновяване на инструментариума за формиране на педагогически способности. – Педагогически алманах, 2004, бр. 1-2, с. с. 145-167. Print ISSN 1310-358Х Велико Търново: Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“. - Педагогически алманах, 2004, бр. 1-2, с. с. 145-167. Print ISSN 1310-358Х

Петрова, Веселинка (2004) Пiонава, Р., В. Петрава. Фармираванне педагагiчных здолынасцей - праблема педагагiчная Минск. - Народная асвета, № 7, 2004, (с. 64 - 65).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Игрови технологии в общуването на децата от предучилищна възраст Велико Търново. - В: Съвременни предизвикателства на прага на детска градина - училище. Слово, (с.137 - 152).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Моливко. Обичам те, българска реч (6 - 7 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Образователно направление "Български език". В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6 – 7 г.) Велико Търново: Слово, (с. 11 – 122).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Претенциите на 5 - 7-годишните към образователната среда Велико Търново. - В: Съвременни предизвикателства на прага на детска градина - училище. Слово, (с. 20 - 34).

Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Условия за овладяване на педагогическите способности в подготовката на детски и начални учители Велико Търново. - В сб.: 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник, (с. 261 – 269).

Петрова, Веселинка (2004) Подготовката по четене и писане в концепцията за пълноценно личностно развитие на детето Предучилищно възпитание, 2004, № 9, 37 – 42, ISSN 0204 - 7004

Петрова, Красимира (2004) Семейната групова конференция – същност и приложение в България. В: сп."Диоген", Велико Търново , 2004 УИ "Св.св.Кирил и Методий", с.138-153 ISBN 954-524-397-X В.Търново

Петрова, Мариана (2004) Patterns of analyzing and projecting technological processes Anale ATIC, Chisinau, Moldova, Evrica, 2004, vol.I (VI), p. 63-69, ISBN 9975-942-76-8, 216 p.

Петрова, Петя (2004) Инвестициите във финансови инструменти и активи – обект на счетоводното отчитане Свищов, Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция на тема “Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз”. 27 – 29 май 2004, с. 208 - 213

Попова, Елена (2004) Попова, Е. Златото в народната култура на българите през османския период. – В: Думи, пари, памет. Съставители Рая Заимова и Николай Аретов. Българско общество за изучаване на ХVІІІ век. “Кралица Маб”, 2004, 42-49

Попова, Елена (2004) Попова, Е. Самоковски икони в селата из Царибродско. – В: Сборник радова ІІІ “Ниш и Византия”, 3-5 юни 2004, Ниш, Югославия, 377-382

Попова, Елена (2004) Попова, Е., Н. Манолова-Николова. Царибродският кръст “Св. Троица”. – Минало, кн. 1, 2004, 25-34

Попова, Елена (2004) Попова, Елена. Икони от Йоан Николов Иконописец в Царибродско. – Паметници. Реставрация. Музеи. Бр. 3 (юли) 2004, 21-26

Попова, Кремена (2004) Превод на стихове на португалския поет и писател Жузе Луиш Пейшоту Литературен вестник

Попова, Любомира (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст (в съавторство) В: сб. Образование и изкуство, том 2, Шумен

Попова, Любомира (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7-годишните деца от подготвителна предучилищна група към учебна дейност (съавтор) В: сб. Съвременни предизвикателства на прага детска градина - училище, В.Търново, (с.86-92).

Попова, Любомира (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателст-во към мотивацията на 5-7-годишните деца (в съавторство) В: сб. Съвременни предизвикателства на прага на детската градина - училище, В.Търново, (с.52-57).

Попова, Любомира (2004) Позитивната атмосфера като предпоставка за учебна мотивация В: сб. Образованието в глобализиращия се свят, Велико Търново, (с.182-184).

Попова, Любомира (2004) Положителните подкрепления и мотивите за учене в първи клас В: сб. Образование и изкуство, том 1, Шумен, (с.431-434).

Проданов, Георги (2004) Най-голямото богатство гр. В.Търново

Проданов, Георги (2004) Хигиена и здравно възпитание гр. В.Търново

Първанов, Недко (2004) "Спортове за рекреация" /под редакцията на Л.Петров/ Велико Търново

Първанов, Недко (2004) Н. Първанов "Историческо развитие на тениса на маса" сб. ВТУ "Образованието в глобализиращия се свят"

Рабовянова, Теодора (2004) Значението интензивност и глаголната представка раз-. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филологии. т. 42, кн. 1, Пловдив, 2004, с. 243-256. ISSN 0861-0029.

Рабовянова, Теодора (2004) Семантика и семантична парадигма на глаголната представка раз- в съвременния български език. Проглас, 2000-2004, с. 98-135. ISBN 08617902.

Рабохчийска, Мариета (2004) Докладът „Тиндеманс” и Договорът за конституция на Европа – преосмислени европейски идеи. Международни отношения, № 5-6, с. 69-87, ISSN: 0324-1092.

Рабохчийска, Мариета (2004) Институционалният баланс в Европейския съюз. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. С., Институт „Отворено общество“, с. 200-236, ISBN: 954-9828-25-5.

Рабохчийска, Мариета (2004) Правосубектността на Европейския съюз. Опростяване на инструментите и процедурите на ЕС. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. С., Институт „Отворено общество“, с. 14-44, ISBN: 954-9828-25-5.

Радева, Живка (2004) Радева, Живка. Научни трудове и археологически проучвания на сътрудниците и специалистите от археологическия институт с музей при БАН, филиал – Велико Търново. / / Средновековно Търново : Археол. проучвания : Юбил. сборник. – В. Търново, 2004, с. 261-294. Велико Търново

Русева, Виолета (2004) Концепт „Европа” в болгарской культуре ХХ века. – Комплексне дослідження духовної культури cлов’ян. Національна Академія Наук. Київ, 2004, с. 70 - 74. ISBN 966-02-3280-2

Русева, Мая (2004) България между балканския манталитет и европейските ценности – културологичен прочит на социалния преход. / Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. / Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, рp. 129-144. ISBN 86-7746-014-4

Русева, Мая (2004) Културната политика в ситуация на социална промяна – израз на политическата култура на управляващите (културно-критически анализ). - In: Мodeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Вalkanu i evrointegracionih procesa. / Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, pp.. 19-26.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2004) Роберт Музил: дългият път към "Мъжът без свойства". - В: LiterNet, 20.10.2004, 10 (59), Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Савова, Жулиета (2004) Bulgaria – Country Report - In: The Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in South East Europe, by Ecker and A., McLaughlin, M., Starsbourg, France: Council of Europe Publishing, 2004, pp. 77-90 ISBN: 978-92-871-5335-7

Симеонов, Димитър (2004) Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district (съавтор) В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2004., с. 33-38

Симеонов, Симеон (2004) Стефан Стамболов в балканската политика на Италия (1887 – 1888). - Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), 2004, № 5 („Д“), с. 173-180. ISSN: 1311-0209 В. Търново

Симеонова, Катя (2004) Възможности за преодоляване на травмиращи събития при 5-7годишни деца чрез технологични дейности В. Търново

Симеонова, Катя (2004) Дисертационен труд на тема: Изследване на проблемно-субектното пространство в частнодидактическо технологично обучение на студенти София

Симеонова, Катя (2004) За технологичните умения на студентите – бъдещи начални учители В. Търново

Симеонова, Катя (2004) Проблемно-субектното пространство в процес на обучение на студенти-бъдещи учители сп. "Педагогика"

Симеонова, Катя (2004) Развитие на фините двигателни умения чрез технологично обучение В. Търново

Симеонова, Катя (2004) Съвместно обучение на студенти и ученици при изследване на проблемно-субектното пространство чрез технологично обучение сп. "Начално образование"

Симеонова, Катя (2004) Технология и ценности – критичен поглед с оглед на образованието В. Търново

Славова, Цветелина (2004) "Езически обред" за соло цигулка CD "Българска музика за соло цигулка", Балкантон, МК 13956/02

Славова, Цветелина (2004) Формиране и мотивиране на аналитичен диригентски подход към партитурата у студентите от специалност ПОМ Сб. "Образование и изкуство" Т. 2, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, ISBN 954-577-216-6

Спасов, Емил (2004) Просвещенски схващания и управленска дейност на Никола Найденов-Образование , 2004 , кн . 1 , с 53-57 Сп. Образование . , 2004 ISSN: 0861-475Х

Спиридонов, Валентин (2004) Спиридонов, В. Възход и падение. История на Германия (1914-1945). В.Търново: „Gaberoff“, 2004, 416 с. ISBN 954-960-799-2 В.Търново: „Gaberoff“

Станимирова, Анна (2004) The Foreign Element in Translation. 195 стр. АСТАРТА. Велико Търново 2004. ISBN 954-8324-50-4.

Станков, Иван (2004) Бездомната покъщнина като съдба сб. "Литературната география - пътешественици и домоседи", В.Т., 2004 г. ISBN 954-775-327-4

Стефанов, Светослав (2004) Миленковски, Й., Стефанов С. (2004) Влияние на някои когнитивни способности върху ситуационната-моторна способност сервис при волейболисти от първа македонска лига. Научна конференция 20 години педагогически факултет. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий” Научна конференция 20 години педагогически факултет. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Стефанов, Светослав (2004) Стефанов, С., Л. Петров (2004) Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти, Сборник с доклади “Спорт, Общество, Образование”, том 6, НСА, София, с.12 Сборник с доклади “Спорт, Общество, Образование”, том 6, НСА, София, с.12

Стефанов, Цанко (2004) „Преминаването към международните счетоводни стандарти – необходимост или преждевременна стъпка” Международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция” 5 – 6 юни 2004 г., ГорексПрес, София, 2004, ISBN 954-616-139-X

Стоянов, Иван (2004) Вестник “Народност” за Прошението на “старите” до Парижката конференция. Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. – София, 2004.

Стоянова, Ваня (2004) Specific Content and Some Job-Related Activities in English for Tourism. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 954-8324-52-0

Събев, Пламен (2004) Иконното богатство – съвременно състояние и интерпретация. – В: История на църквата „Св. Константин и Елена” (под общата редакция на академик Иван Радев). В. Търново, 2004, с. 140–154 (ISBN: 954-775-291-Х).

Събев, Пламен (2004) Страстната седмица в православното изобразително изкуство. Сп. „Духовна култура”, бр. 9, 2004, с. 24–29 (ISSN 0324-1173).

Събев, Пламен (2004) Сцената „Носене на кръста” от наоса на църквата „Рождество Христово” в село Арбанаси. – В: Сп. „Проблеми на изкуството”, бр. 3, 2004, с. 15–21 (ISSN 0032 – 9371).

Тасевска, Даниела (2004) Да се учим на ненасилие Помагало за учителя

Теофилова, Марина (2004) Границата на задължителното и светът на необятното в творческия процес Сп.Педагогика, бр.8/ 2004, МОН. С., 2004. с.83-86 ISSN 0861-3982

Теофилова, Марина (2004) За природата на графичното мислене Сб. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. – Сб. Научна конференция по повод 40 години ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2004. с.72-87 ISBN 954-524-409-7

Тодоров, Георги (2004) Efficiency of Virtual Learning (Todorova M.) 18-th International Conference of Systems for Automation of Engineering and Research (SAER-2004), pp 192-195.

Тодоров, Георги (2004) E-Learnimg in Adult Education (Todorova M.) Proceedings of International Conference EDU-WORLD 2004. Volum III, Piteshti, Romania, pp.301-305.

Тодоров, Георги (2004) Socrates/Erasmus – Thematic Networks, – European Computing Education and Training. Project number No 213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS –TN

Тодоров, Георги (2004) Виртуален ICT факултет Финансиран от Световната банка

Тодоров, Георги (2004) Виртуален университет Финансиран от Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта

Тодоров, Георги (2004) Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър (М.Тодорова) В сб. “Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов” . В.Търново , стр. 7-14.

Тодоров, Георги (2004) Европейските програми и използването им във висшето образование (Тодорова М.) Сп. "Наука", 6 , стр 33 – 40.

Тодоров, Георги (2004) От виртуална катедра към виртуален университет (М.Тодорова) Научна конференция на Педагогически факултет , В.Търново

Тодоров, Георги (2004) Програма PHARE “Romania on its way to European Integration: welcomming the “acquis communautaire” in the judicial system” Project number 2003_064-759_1

Тодоров, Георги (2004) Програма Socrates/Grundtvig – – European Pedagogical College in Adult Education and Training (EUPECO) Project number No 90403-CP-1-2001-1-RO-GRUNDTVIG-G1.

Тодоров, Георги (2004) Структура на система за подпомагане вземане на решения е електронното учене.(С.Спасова) В сб. “Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов” - . В.Търново , стр. 221-226.

Тодоров, Георги (2004) Създаване на Университетска система за осигуряване качеството на обучение в третата степен на висшето образование – докторантурата Финансиран от Световната банка

Тодоров, Георги (2004) Универсална програмна среда за разработка на компютърно-базирани обучаващи информационни системи Финансиран от Световната банка

Тодоров, Тодор (2004) Application of digital watermarking In Proceedings of the Second International Symposium “Humanitarian Sciences”, 14-16 April, Burgas, 2004

Тодоров, Тодор (2004) Some bounds for equidistant codes In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Kranevo, Bulgaria, June 19-25, 2004

Тодоров, Тодор (2004) Spread Spectrum Watermarking Technique for Information System Securing International Journal "Information Theories and Applications", Vol.11, №4, 2004, pp. 405-408, ISBN: 1310-0513

Тодоров, Тодор (2004) Spread Spectrum Watermarking Technique for Information System Securing In Proceeding of CompSysTech '04, Ruse, Bulgaria, 2004, pp.1-5, ISBN: 954-9641-38-

Тодорова, Маргарита (2004) A Model for Describing and Structuring Learning Objects Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’04, 2004, pp, IV-21.1 – IV-21.5. ISBN: 954-9641-38-4

Тодорова, Маргарита (2004) Efficiency of Virtual Learning 18-th International Conference on Systems for Automation and Engineering and Research (SAER-2004), September 24-26, 2004, Varna, pp192-195

Тодорова, Маргарита (2004) E-Learnimg in Adult Education Proceedings of International Conference EDU-WORLD 2004, volum III, Pitesti, Romania pp 301-305 ISBN: 973-690-248-X ISBN: 973-690-255-2

Тодорова, Маргарита (2004) Model of Intellectual System for Data Classififying and Searching by the Systematic Approach, Communication and Cognition, Gent, 2004, pp.3.14.1 – 3.14.10.

Тодорова, Мариела (2004) Кооперативното учене - теории и тенденции (в съавторство) сб. Военно-научен форум с международно участие, т.2, с. 205-210.

Тодорова, Пенка (2004) Възпитаване на емоционална интелигентност в семейството Обучение и възпитание в нач.училища,дет.градини и спец.учил.заведения,Втора научна конф.Китен

Тодорова, Пенка (2004) Езиковото общуване с ромски деца в ранна възраст Сб.от межд.конф."Аспекти на интеркултурното образование на ромските деца",с.57-67

Тодорова, Пенка (2004) Образователни стратегии в ранна детска възраст 120 години предучилищно въэпитание,юбилеен сборник,с.188-192

Тодорова, Пенка (2004) Организатор на извънкласна дейност-роли и партньорства Образование и изкуство,т.I,Унив.изд.Шумен

Тодорова, Пенка (2004) Родителски стратегии за формиране на ценности Сб."Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХI век",Варна

Тодорова, Пенка (2004) Семейството и подготовката на детето за училище Съвременни предизвикателства на прага "Детска градина-училище",В.Търново

Тодорова, Пенка (2004) Училището и социокултурната среда-традиции и съвременни измерения Сб."България и Европа-традиции и съвременност",Съюз на учените-В.Търново,с.155-158

Тополска, Евгения (2004) The Play Therapy – A Method For Integrating Children With Special Educational Needs Searching Excellence In Education. Turkey, 2004, p. 183–186

Тополска, Евгения (2004) Биоцентризмът – съвременната парадигма в екологичното възпитание Образование, 2004, № 2, 40–45

Тополска, Евгения (2004) Интерактивни педагогически технологии по “Природен свят” Предучилищно възпитание, 2004, № 7, 27-29

Тополска, Евгения (2004) Интерпретиране и конструиране на метафори в гатанки /в съавторство с Т.Златанова/ Предучилищно възпитание, 2004, № 6, 24–27

Тополска, Евгения (2004) Музикотерапевтични техники при деца с нарушения в плавността на речта Образование и изкуство. Том II . Шумен, 2004, 225–230

Тополска, Евгения (2004) Особености на речевата интонация на 6–7-годишни деца при изпълнение на поетична творба Образование и изкуство. Том II. Шумен, 2004, 219–224.

Трифонов, Тихомир (2004) Записки на лекции по "Математика с компютър" Електронна публикация на CD

Тутеков, Свилен (2004) „Общението – същност на живота (антропологични и еклисиологични предпоставки на общностния етос на Църквата)” Сп. "Християнство и култура", бр. 12, София.

Тютюнджиев, Иван (2004) Кратка история на българския народ : За зрелостници и кандидат-студенти. – В. Търново : Ровита, 2004. В. Търново

Хаджийски, Минко (2004) Към диагностиката на тревожността в психологическата помощ. БИБЛИОТЕКА Диоген. ‐ В. Търново: Психология и практика, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", Ред. колегия, В.Търново, 2004, 9-14 с. ISBN 954-524-397-Х У нас

Хаджийски, Минко (2004) Психологически поглед върху метода на репродукцията на д-р Кръстников. ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция. ‐ Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", Ред. П.Иванов, Варна, 2004, 100-108с. ISBN 954-715-252-1 У нас

Христов, Любомир (2004) A Computer Implementation of the Generalized Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004, Rousse.

Христов, Христо (2004) /в съавт. с Устапеткова Ж./ Икономически интереси, култура и политика в контекста на обединена Европа. Национална идентичност и евроинтеграция, Межд.научно-практическа конференция, 2004, ГорексПрес, С., 2004, 53-59.

Христова-Коцева, Рени (2004) Личностна култура и полова идентификация Втора есенна научна конференция на ФНПП “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения”, Китен, 20-25 септември, 2004, София, “ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, ISВN 954-577-216-6, с. 293-294.

Христова-Коцева, Рени (2004) Някои модели на здравата личност и техните проекции в предучилищна възраст Педагогически алманах, 2004, № 1-2. УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 104-117.

Христова-Коцева, Рени (2004) Някои представи на децата от предучилищна възраст за половата им идентичност 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник, В. Търново, Слово, 2004, с. 177-182.

Христова-Коцева, Рени (2004) Педагогическият процес в детската градина и здравето на детето В Образование и изкуство, том II, Юбилейна международна научна конференция, УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 120-126, ISВN 954-8510-87-1

Христова-Коцева, Рени (2004) Превенция на здравето и игрова култура Образование. 2004,№ 5, с. 57-65, ISSN 1310 - 0580

Христова-Коцева, Рени (2004) Психосексуално развитие и полова социализация Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието. Учебник за студенти от Факултет по обществено здраве – Медицински факултет – София. Под науч. р-во и ред. на Т. Попов

Христова-Коцева, Рени (2004) Търновската фамилия Живкови – първи идеи за предучилищно възпитание 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник, В. Търново, Слово, 2004, с. 67-72.

Христова, Венета (2004) Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия. В: Алманах научни изследвания (т. 2). Свищов: АИ “Ценов”, 2004, с. 156-190. ISBN 1312-3815.

Христова, Даринка (2004) Организация на педагогическото взаимодействие в детската градина за интеграция на децата от етническите малцинства. Сборник. „Ролята на помощника на учителя за интеркуртурното образование на ромските деца“ . ИКУТУС ПРИНТ ООДСофия.(стр. 14 - 22). ISBN 954-9417-02-6

Христова, Надежда (2004) Жените в Западна Европа (V–ІХ век) [Women in West Europe (5th–9th c.)] – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004. – 320 стр. [Veliko Tarnovo: St Cyril and St Methodius University Publishing House, 2004, 320 pp.]

Христова, Надежда (2004) Сведения за англосаксонския период от историята на Англия в „Земният кръг” на Снори Стурлусон [The Reflection of the Anglo-Saxon Period in the History of England in Snorri Sturluson’s Heimskringla] Снори Стурлусон и корените на нордската книжовност. Материали от Международна конференция, проведена в СУ „Св. Климент Охридски” (14–16 октомври 2002), посветена на десетгодишнината на скандинавистиката в България / Ред. Владимир Старирадев. – София: СУ „Св. Климент Охридски”, 2004, с. 147-158. ISBN 9549124924; 9789549124927

Христова, Христина (2004) Из дебрите на съзнаниeто. Велико Търново. Астарта, 2004. ISBN 954-8324-38-5

Хънтов, Владимир (2004) Глагол печатлеть в синхронной словообразовательной системе (словообразовательных гнездах) современного русского языка Ежегодные лингвистические чтения. 15 ноября 2003 года. Сборник докладов. Велико-Тырново. Университетское издательство имени Святых Кирилла и Мефодия. Велико-Тырново, 2004, стр. 43-46. ISBN 954-524-425-9.

Хънтов, Владимир (2004) За термините книжовен език, литературен език и стандартен език в българската езиковедска литература Алманах “ПРОГЛАС”, 2000-2004, стр. 141-144. Велико Търново, 2004, ISBN 0861-7902.

Хънтов, Владимир (2004) Праболгаризмы в синхронной словообразовательной системе современного русского литературного языка. Диссертация на соискание образовательной и ученой степени “доктор”. Рецензенты: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.ф.н. Пенка Филкова. 355 стр. + 566 стр. приложений. Велико-Тырново, 2004. 355 с. + 566 с. приложений.

Цветков, Димитър (2004) A Computer Implementation of the Generalized Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004

Цветков, Димитър (2004) On the Quasi-Newton Training Method for Feed-Forward Neural Networks Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004.

Цветков, Димитър (2004) Един модел за установяване на социална желателност НВУ "Васил Левски", 2004.

Цветков, Димитър (2004) Методи за повишаване производителността при обучение на многослойна права невронна мрежа с използване на метода на спускане по градиента НВУ "Васил Левски", 2004.

Цветкова, Галина (2004) Самостоятелна изложба "Рисунки", 2004 В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Конферентна зала.

Цолова, Камелия (2004) Защита на правото на членство и отделните членствени права чрез иск срещу дружеството (Б.7.1.14). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2004, ISBN 954961932.

Цолова, Камелия (2004) Иск за отмяна на решение на общото събрание (Б.7.2.16). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2004. ISBN 954961932.

Цонкова, Ваня (2004) Възможности и перспективи пред пазара на инвестиционни фондове в България Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2004" с международно участие, проведен на 24-27 ноември 2004 г., организиран от НВУ "Васил Левски" и СУБ - Велико Търново. Ред. Г. Камарашев. Велико Търново: ИЦ на НВУ "Васил Левски", 2004, т. 3, с. 110-117, ISBN 954-753-033-X

Цонкова, Ваня (2004) Маркетинг Велико Търново: ИЦ при НВУ "Васил Левски", 2004, 460 с., ISBN 954-753-020-8

Цонкова, Ваня (2004) Увод в икономическата теория Велико Търново: Фабер, 2004, 252 с., ISBN 954-775-392-4

Цонкова, Димитринка (2004) Comparison of results from running on middle trace with the applicants at the class of training pedagogy in physical education. – В: Fizička kultura, Skopje, 2004, No 1, p.79

Цонкова, Димитринка (2004) Анализ на резултатите от теста “100 м гладко бягане” на кандидат-студентите за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спорт и наука, 2004, № 5, с. 111.// Fizička kultura, Skopje, 2004, No 1, p.79.

Цонкова, Димитринка (2004) Мотивиращи и демотивиращи фактори за професионална дейност на учителите по физическо възпитание и спорт. Спорт, стрес, адаптация (ІІІ международен научен конгрес). С., Тип-топ прес, 2004, с. 323.

Цонкова, Димитринка (2004) Оптимизиране на практическата професионална подготовка на студентите спортни педагози. Сб. Образованието и изкуството. Т. 3. Шумен, УИ ”Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 320

Цонкова, Димитринка (2004) Успеваемостта на студентите като показател за степента на формираната професионална готовност. Формиране на готовност за оцеляване. С., НСА, 2004, с. 67

Чавдарова, Велислава (2004) "Закономерности и специфика на психологическия статус и социализиращите фактори в преходната възраст", "Библиотека Диоген. Психология и практика", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2004, с.158-175, ISBN 954-524-397-Х. "Библиотека Диоген. Психология и практика", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2004, с.158-175, ISBN 954-524-397-Х.

Чернева, Бойка (2004) Императивно-атрибутивната теория на Лев Петражицки. – Бюлетин „Полиция“, 2004 (18), с. 45-52. Print ISSN 1312-6679. София

Чернева, Бойка (2004) Теорията на Лев Петражицки и юридическите задължения. - Юридически свят, 2004 (1), с. 54-67. Print ISSN 1311-3488. София

Чолаков, Николай (2004) Чолаков, Н. Информационните технологии в образователната стратегия на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” Национална конференция под патронажа на Microsoft “ИКТ в образованието”, София

Чолаков, Николай (2004) Чолаков, Н. Софтуерно осигуряване на дистанционното обучение във Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” Национална конференция по електронно обучение, Kитен

Чохаджиев, Стефан (2004) За предназначението на някои женски антропоморфни фигури – хронологически индикатор на късния халколит. – Епохи, 2004, 3-4, 21-28.

Чохаджиев, Стефан (2004) Трипръсти антропоморфни изображения: поява и разпространение. – В: Праисторическа Тракия. Доклади от международния симпозиум в Стара Загора, 30.09. – 04.10.2003 (ред. Васил Николов, Крум Бъчваров, Петър Калчев), София – Стара Загора, 2004, 408-420.

Янков, Румен (2004) Анкетно социогеографско проучване на селското население във Великотърновска и Дряновска община Обучението по география - научно-методическо списание, 2-3 (2004), с. 35-44. ISSN: 0204-6849.- HLVII

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/