Публикации за 2003


Авгинова-Николова, Емилия (2003) "Още нещо за езика, за гръцкия език и неговия праезик" SOCIETAS CLASSICA - Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим, В. Търново

Агаларева, Маринела (2003) Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина Научни трудове, Русенски университет "Ангел Кънчев", том 40, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт. Русе, 2003, 77-81. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID - 1121172452

Агаларева, Маринела (2003) Относно избора на показатели за оценка на антропогенната натовареност и устойчивостта на ландшафтите Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски", кн. 73, 2, 2003, с. 86-90, ISSN 1313-8553,COBISS.BG-ID - 1178383332

Алексиева, Милена (2003) Баскетболът и хандбалът в ученическите игри сборник “Образование и изкуство” от Научна конференция “Образование и изкуство”, ШУ - Шумен, 2003 с. 335 - 338

Алексиева, Милена (2003) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора на професията “учител по физическо възпитание” – анкетно проучване сборник “Образование и изкуство” отНаучна конференция “Образование и изкуство”, ШУ - Шумен, 2003

Андреева, Десислава (2003) Умният българизъм, или за смисъла на едно неизползвано понятие във възрожденското политическо пространство (исторически етюд). Епохи, г. VІІІ, 2000, бр. 1, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с.101 – 120. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print); COBISS.BG-ID: 1120927204

Анчев-Калоянов, Анчо (2003) Старобългарските шамани. Религиозен опит и социални функции (VIII-XII в.) София: изд. РОД, 408 с.

Анчев, Стефан (2003) La politica traditional Rusa en los Balcanes y sus nuevas dimensiones. Trienio, Ilustratión y Liberalismo. Rev. de Historia. Madrid, 2003, N 42. 107-127.

Анчева, Антоанета (2003) Портретите на Леонардо Приносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство : Науч. конф. по повод 40 г. Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий", 5 ноем. 2003 г., В. Търново / Иван Бочев и др. ISBN ISBN 954-524-409-7 COBISS.BG-ID 1042312932

Аркадиев, Димитър (2003) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - тенденции в началото на 21-ви век Сп. Статистика, София, НСИ, 2003, кн.5-6, с. 24-49. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2003) Потребителско търсене на стоки от домакинствата в България през преходния период Сб. Българският преход. С., ГорексПрес, 2003, с. 57-63. ISBN: 954-616-115-2.

Аркадиев, Димитър (2003) Преподаване на статистика за икономисти - предизвикателства в съвременните условия Сб. Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI. Свищов,2003, с. 359-364. ISBN: 954-23-0158-8.

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика. Стара Загора, 2003, 394 с. ISBN: 954-9887-38-3.

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии, 2003.

Бакоев, Валентин (2003) GENERATING AND IDENTIFICATION OF MONOTONE BOOLEAN FUNCTIONS MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 2003, pp 226-232, (Proceedings of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, April 5–8, 2003). ISBN 954-8880-14-8, http://www.math.bas.bg/smb/2001_2003_PK/2003/pdf/226-232.pdf (Indexed in zbMATH - https://zbmath.org/?q=an%3A1043.00515)

Бело, Раки (2003) Бело, Раки. Магическите практики в критичните периоди на човешкия живот в четири албански села. - В Сборник: Образователна ситуация в ромската общност. Благоевград, 2003, 103-116. -Благоевград. Благоевград

Белчева, Весела (2003) Präsentation eines Namensregisters der Aufzeichnungen von Elias Canetti Trans-Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften,14. Nr., April 2003, http://www.inst.at/trans/14Nr/beltscheva14.htm, ISSN 1560-182X

Бонджолов, Христо (2003) Homo balkanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В.Търново: издателство Faber, 2003. 115 с. ISBN - 954-775-236-7. COBISS.BG-ID - 1040960228.

Бонджолов, Христо (2003) Текст и прототекст („Доктор Живаго” на Б. Л. Пастернак) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. 148 с. ISBN - 954-524-355-4. COBISS.BG-ID - 1041668836.

Бонджолова, Валентина (2003) Аз говоря български (в съавторство с Мария Илиева и Светлозар Влайков) Велико Търново: изд. Faber

Бонджолова, Валентина (2003) Неологичен речник (за периода 1998-2003) Велико Търново: изд. GABEROFF. 240 с. ISBN 954-9607-98- 4.

Бонева, Галя (2003) За целите на началното образование Сб. Съвременни предизвикателства пред началнат училищна педагогика, СУ"Кл. Охридски"

Бонева, Галя (2003) За целите на началното образование Сб. Съвременни предизвикателства пред началнат училищна педагогика, СУ"Кл. Охридски"

Бонева, Галя (2003) Мотивация за учене на учениците от НУВ Сб. Научни трудове, кн.73-ІІ, Национален военен университет

Бонева, Галя (2003) Педагогическите отношения като основен проблем на новата образователна парадигма Сб. Научни трудове, Т. 401 серия 10.1, Педагогика, психология, история, Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Бонева, Галя (2003) Развитие на рефлексивните способности на учениците от начална училищна възраст Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогическите взйаимодействия в детската градина

Бонева, Галя (2003) Роля на самостоятелната работа на ученика, провеждана в урока и в къщи Сб. Научни трудове - кн. 73 - ІІ, Национален военен университет, В. Търново

Бонева, Галя (2003) Социално-педагогически измерения на конфликтите в началното училище Сб. България и Европа - традиции и съвременност", Съюз на учените - клон В. Търново

Бонева, Галя (2003) Стратегии за активизиране на учебната дейност на учениците (1.-4.клас) Сб. Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, Тракийски университет, Стара Загора

Бонева, Галя (2003) Стратегии за организиране на педагогическите взаимодействия в урока Сб. Научни трудове, кн.73 - ІІ, Национален военен университет, В. Търново

Бонева, Галя (2003) Съвременни измерения на взаимните очаквания на учители и ученици в началното училище Сб. Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, Тракийски университет, Стара Загора

Бонева, Галя (2003) Технология на целеполагането в образованието (в съавторство) Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогическите взаимодействия в детската градина, Пазарджик

Бонева, Галя (2003) Усвояване на понятията от учениците от начална училищна възраст Сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, София, СУ "Кл. Охридски"

Бонова, Станка (2003) Езиков образ на извънезиковата реалност. Фразеологична интерпретация на света. Българистични проучвания, В. Търново, издателство Фабер, ISBN 954-775-281-2, 2003 г., с.247-256

Бораджиева, Елена (2003) Усвояване на лидерските роли в процеса на обучение на курсантите – В: “Българският път към НАТО –перспективи и предизвикателства”, сборник от Научна конференция с международно участие, НВУ “Васил Левски”, 2003, кн. 73-ІІ, с.367, ISSN 0861-0312, COBISS.BG-ID 1178336228 Велико Търново

Ботева, Мариета (2003) Политикът Х: варианти за възможно бъдеще. Прогнозно-аналитични бележки Център за стратегически анализи и прогнози, ръководител Д. Ольшанский (електронен вариант) 2010 в книгата Ольшанский, Д., "Политический PR", Питер, 2003, с.336-447, ISBN 5-318-00384-2

Ботева, Мариета (2003) Речник по реторика. 150 аргумента за оратора София: "Парадигма", 164 стр., 2008, ISBN 978-954-326-066-9, COBISS.BG-ID: 1229962724

Боянова, Бояна (2003) Възможности за усъвършенстване на корпоративния имидж в условията на пазарна адаптация на фирмата Научно-практическа конференция "Български преход" 31 май - 1 юни 2003, ГорексПрес, София. ISBN 954-616-115-2

Братанова, Боряна (2003) Някои приложения на теорията за идеализирани когнитивни модели (ИКМ) при съпоставителен медиен анализ. – В: Ив. Харалампиев (отг. ред.). Дни на науката’ 2003. Велико Търново: Faber, 2003, с. 81–92. ISBN 954–775–259–6; COBISS.BG-ID - 1041310180

Будева, Соня (2003) Здравноосигурителни системи в развитите страни - 65-136 стр. в Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003, 210 с., ISBN 954-23-0128-6, COBISS.BG-ID 1040400868 АИ "Ценов", Свищов

Будева, Соня (2003) Ролята на семейството като основен рисков и протективен фактор за развитие на адиктивно поведение, сб.”Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2003, ISBN 954-07-1809-0 УИ „Св. Климент Охридски”, София

Будева, Соня (2003) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 152 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 В. Търново : [Астарта], 2003

Будева, Соня (2003) Теоретико-методологични въпроси на здравното осигуряване, 35-64 стр. в Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003, 210 с., ISBN 954-23-0128-6, COBISS.BG-ID 1040400868 АИ „Ценов”, Свищов

Бузов, Вихрен (2003) "ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА. Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки" Велико Търново, Изд. "ПИК"

Бузов, Вихрен (2003) Analytical Philosophy in Bulgaria Ruch Filozofyczny, Tom LX, N4, Torun, Poland, pp.557-664

Бузов, Вихрен (2003) Norms, Values and Scientific Rationality Philosophy between Old and New Values. Proceedings of XXII Varna International Philosophical School, 29 May-01 June 2002, IphR-BAS, Sofia, pp.382-384;

Бузов, Вихрен (2003) Scientific Rationality, Decision and Choice Bulgarian Studies in the Philosophy of Science (ed. Dimitri Ginev), Boston Studies in the Philosophy of Science Volume 236, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, pp.17-29; ISBN 9401709610

Бузов, Вихрен (2003) THE BALKANS: CLASH OF CULTURES OR CONFRONTATION OF CIVILIZATIONS (Rejection of Cultural Relativism: Some Arguments) "KULTURA U PROCESIMA RAZVOJA, REGIONALIZACIJE I EVROINTEGRACIJE BALKANA", FILOZOFSKIFAKULTET - UNIVERZITET U NISU, INSTITUT ZA SOCIOLOGUU, SVEN, Nis, Serbia

Бузов, Вихрен (2003) За същността на нормите и нормативния дискурс “Философия и етика”, Библиотека “Диоген”, (съст. Л. Андреев), УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.87-103.

Бузов, Вихрен (2003) Норми, оценки, истинност “Ценности и ценностни ориентации”, (съст. С. Марков), Библиотека "Диоген", УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.31-41

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Теория и... практика" /Киприана Беливанова/ - един съвременен поглед към прозренията на 60-те години Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" Год.1, с. 84-92

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Фолклорни перли" в-к Musiкa Viva бр. 10-11

Булева-Петрова, Марияна (2003) Поглед към Музикалния атлас на Улрих Михелс и към българския му превод Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност - Българско музикознание - "Музика и културна идентичност", 2003, 4, с. 147-155. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Дебюси в българското музикознание. Пораждащи идеи в студия на Искра Рачева. Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. ІІ. С. с. 39-50

Бурнева, Николина (2003) „Die warten auf Godot, und wir jagen nach dem Wind.“ Bulgarische Literatur nach der Wende. // Scholz, H., Merkel, S. et al. (Hg.), ZeitStimmen. Betrachtungen zur Wende-Literatur, Berlin: trafo, 2003, 37-52. ISBN: 978 3 896261328

Бурнева, Николина (2003) Burneva, Nikolina. Gleitende Autorschaft in der "Letzten Welt". // Jacques Lajarrige (Ed.), Lectures croiees de Christoph Ransmayr: Le dernier des Mondes. (= Publ. de l'Institut d'allemand, Univ. de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, Nr. 32), 2003, 145-161. ISBN: 9782910212230

Буров, Стоян (2003) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2003. 264 стр. (10. изд.)

Бурова, Пенка (2003) Въпросът “Какво е това?” в обучението по чужд език. Чуждоезиково обучение, № 3.

Бурова, Пенка (2003) Езикът на урока по чужд език – на кой език да бъде? Начално образование, № 5.

Бурова, Пенка (2003) Как се класират познанията за(д) думите – свободен асоциативен експеримент. Педагогически алманах (Велико Търново), № 1-2 (под печат).

Бурова, Пенка (2003) Когнитивно развитие в чуждия език. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 136 стр.

Бурова, Пенка (2003) Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 143 стр.

Буюклиева, Стефка (2003) Extremal self-dual [50,25,10] codes with automorphisms of order 3 and quasi-symmetric 2-(49,9,6) designs Designs, Codes and Cryptography, vol.28, pp.163-169. Print ISSN 0925-1022 https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022588407585

Василев, Сава (2003) Златото – археология на смисъла. - В: Словесност и литература. Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Енчо Мутафов. Благоевград: УИ "Н. Рилски", 2003, с. 268-282. ISBN 954-680-282-4 COBISS.BG-ID 1041386212 Съст. Цв. Ракьовски България, Благоевград

Василев, Сава (2003) Разсъбличането на метафорите. Йордан Радичков „Суматоха“. - В: Сборник, посветен на 50-год. на специалността българска филология в университета „Лоранд Йотвьош” – Будапеща, 2002. Език и идентитет. Страници за българското себе/познание. В. Търново: Фабер, 2003, с. 151-160. Съст. и редакция Иван Русков ISBN 954-775-284-7 COBISS.BG-ID 1042211044 Също и в: Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 102-118. България, В. Търново, Фабер

Василев, Сава (2003) Цената на златото и на историята [За „Цената на златото“ от Г. Стоев]. - в: Литературни култури и социални митове : Сб. в чест на 60-год. на доц. Михаил Неделчев. Т. 1. София: НБУ, 2003, с. 74-95. България, Сафия

Василева, Ели (2003) Сярова, Ели. Преобразяващият логос във философията на религията. София: Изд. къща „Проф. Петко Венедиков“-“Симолини 94“, 2003, 255 стр., ISBN 954-9870-15-4 София: Изд. къща „Проф. Петко Венедиков“-“Симолини 94“, 2003, 255 стр., ISBN 954-9870-15-4

Василева, Калина (2003) “Bai Ganyo – a Bulgarian Cowboy on the European Frontier” Христов, И. (ред.), Дебатът за бъдещето на Европа: културологични и социално-психологически аспекти, кн. 5, АБСКЕБ, (Поредица „Ние в европейския дебат” под общата ред. на Красимир Николов), София, с. 43-51.

Василева, Калина (2003) Мускалчета в пояса: историко-икономически ракурси върху Бай Ганьо Харалампиев, И. (отг. ред.), сб. Дни на науката’2003, изд. на СУБ, клон Велико Търново:Фабер, 2003, с. 172-183.

Василева, Радка (2003) Persönliche und formelle Schreibformen im Deutschen. Schriftliche Kommunikation. V. Tarnovo: Slovo Verlag, 2003, 256 S. ISBN 954 439 780-9. COBISS.BG-ID: 1042209252. Veliko Tarnovo: Slovo Verlag

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. XV. Михаил Неделчев. Размишления по българските работи. // LiterNet, № 7, 13.07.2003 (13.07.2003). LiterNet, № 7, 13.07.2003 (13.07.2003).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Дилемата Добри Чинтулов/Петко Рачов Славейков и литературната критика през 20-те години на XX век. (Боян Пенев – Васил Пундев) // Петко Славейков. Нови изследвания. - Велико Търново, 2003, (с. 122-139). ISBN 954-775-197-2. Петко Славейков. Нови изследвания. - Велико Търново, 2003, (с. 122-139). ISBN 954-775-197-2.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За учителя и ученика. Лице в лице. Боян Пенев – Васил Пундев. II. // Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. М. Неделчев. Т. I. - София, 2003, (с. 224-238). Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. М. Неделчев. Т. I. - София, 2003, (с. 224-238).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Сакрализираният дом на детството – „Да се завърнеш в бащината къща“ от Д. Дебелянов. // КИЛ - Варна, 2002, бр. 2, (с. 2) и бр.3, (с. 2). ISSN 1310-120Х ; Също в: Литературни анализи за осми клас. - В. Търново: Абагар, 2002, (с. 46-58). ISBN 954-427-137-6. ; Също в: Дебелянов. Съвременни интерпретации.Съставител: Николай Димитров - В. Търново: Слово, 2003, (с. 77-87). ISBN 954 439 753-1. КИЛ - Варна, 2002, бр. 2, (с. 2) и бр.3, (с. 2). ISSN 1310-120Х ; Също в: Литературни анализи за осми клас. - В. Търново: Абагар, 2002, (с. 46-58). ISBN 954-427-137-6. ; Също в: Дебелянов. Съвременни интерпретации.Съставител: Николай Димитров - В. Търново: Слово, 2003, (с. 77-87). ISBN 954 439 753-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Почит и прочити (Никола Георгиев). // LiterNet, № 6, 03.06.2003 (03.06.2003); също в: Култура, 06.06.2003, http://www.kultura.bg/media/my_html/2278/c-kamizbor.htm LiterNet, № 6, 03.06.2003 (03.06.2003); също в: Култура, 06.06.2003, http://www.kultura.bg/media/my_html/2278/c-kamizbor.htm

Видин, Благой (2003) Конституцията и международните договори Сб. Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО, София: Горекс прес, 2003, 30-37. ISBN 954-616-113-6

Владов, Владимир (2003) Το πολυτονικό τα WINDOWS και το MS WORD // Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: „Новогръцкият език на Балканите – проблеми на обучението, изследвания, перспективи“. / проф. д-р Стойна Пороманска. – В. Търново : Ровита, 2003, с. 217-221

Владов, Владимир (2003) Някои проблеми при работата с гръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 5-10. ISBN 954-524-348-1

Влайков, Светлозар (2003) Книга на символите. В. Търново, 2003, 235 стр., ISBN 954 775 200 6. У нас

Врачовска, Мария (2003) Преките чуждестранни инвестиции в процеса на стабилизация на икономиката. Сб. от Научно-практическа конференция “Българският преход”, Велико Търново, 31.05 – 01.06.2003 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. ”ГорексПрес”, 2003, с. 2017-225. ISBN 954-616-115-2

Върбанова, Маргарита (2003) Modelling, classification an graphic presentation of elementary text problems with additive structure "SSS. Paper presented at the 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Educationq, Athens-Hellas, 2003, pp. 207-214. ISBN 960-7341-25-2 - В: 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Educationq, Athens-Hellas, 2003, pp. 207-214. ISBN 960-7341-25-2

Върбанова, Маргарита (2003) Графично представяне на адитивните аритметични действия в предучилищната математика. - Предучилищно възпитание, 2003,2, сс. 15-19. ISSN 0204-7004 // Предучилищно възпитание, 2003,2, сс. 15-19. ISSN 0204-7004

Върбанова, Маргарита (2003) Моделиране, класифиикация и графично представяне на елементарни адитивни текстови задачи от типа множество-множество-множество. - Начално образование, 2003, 1. , сс. 4-15. ISSN 0204-4951 // Начално образование, 2003, 1. , сс. 4-15. ISSN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2003) Моделиране, класификация и графично представяне на адитивни елементарни текстови задачи от тип множество-релация-множество в началната училищна математика. - Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982 // Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982

Върбанова, Маргарита (2003) Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. - В: Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, 1-2., сс. 44-57. ISSN 1310-358X В: Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, 1-2., сс. 44-57. ISSN 1310-358X

Гайдова, Радка (2003) Гайдова, Радка. Прагматична стратегия за формиране на технологична култура чрез обучението по конструиране. НК, Педагогика и методика, 40 години ВТУ. В. Търново, унив. изд. "Св. Св. кирил и Методий", 2003. ISBN 954-524 ¬454-2; COBISS.BG-ID – 1044179172.

Гайдова, Радка (2003) Детерминираност между детските интереси и умения за конструиране. НК, СУБ, кл. В. Търново, Дни на науката 2003,

Гайдова, Радка (2003) Детското конструиране през фокуса на един социален аспект. НК, Българския път към НАТО – перспективи и предизвикателства, ВНУ, В. Търново, 2003.

Гайдова, Радка (2003) Педагогически основи на конструктивната игра. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2003,ISSN - 1310-358X COBISS.BG-ID - 1121205220, COBISS.BG-ID - 1166915044

Гайдова, Радка (2003) Техническо и художествено конструиране в предучилищна възраст. сп. Предучилищно възпитание, бр. 5, 2003, COBISS.BG-ID - 1161347044

Галунов, Тодор (2003) Аферата "Гендович".сп. Общество и право, бр. 1 от 2003 г., с. 17-19. ISSN – 0204 – 85-23. сп. Общество и право, бр. 1 от 2003 г., с. 17-19. ISSN – 0204 – 85-23.

Галунов, Тодор (2003) Бързото забогатяване на един министър-председател. сп. Общество и право, бр. 10 от 2003 г., с. 25-27. ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 10 от 2003 г., с. 25-27. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2003) Какъв да бъде българският конституционен модел? Сб. Дни на науката, 2003. В. Търново, 2003, с. 134-143. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9. Сб. Дни на науката, 2003. В. Търново, 2003, с. 134-143. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9.

Галунов, Тодор (2003) Опитът за избирателна реформа от 1880 г. Международен семинар по български език и култура. Българистични проучвания, т. 9, В. Търново, 2003 г., с. 148-168. ISBN – 954 – 775 – 281 – 2 Международен семинар по български език и култура. Българистични проучвания, т. 9, В. Търново, 2003 г., с. 148-168. ISBN – 954 – 775 – 281 – 2

Галунов, Тодор (2003) Референдумът за съдене на виновниците за националните катастрофи.сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2003) Стопанските афери на министър П. Динчев. сп. Общество и право, бр. 9 от 2003 г., с. 22-23.ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 9 от 2003 г., с. 22-23.ISSN – 0204 – 85-23

Генова, Дафинка (2003) Idealized Cognitive Models and Other Mental Representations. In: Bulgarian Studies in the Philosophy of Science. Ed. by D. Ginev. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 129-140. ISBN 1-4020-1496-1

Генова, Дафинка (2003) Some Gender-based Differences in English and Bulgarian. Paper presented at The 22nd Session of the International Philosophical School Philosophy between Old and New Values, Varna, 29 May - 1 June 2002. Ed. by S. Kaneva and D. Genova. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2003, pp. 194-201. ISBN 954-91351-1-X COBISS.BG-ID 1041449956 COBISS.BG-ID - 1041449956

Генова, Дафинка (2003) Английски заемки в съвременния португалски език. Сб. от научна конференция "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език", Велико Търново, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 77-85. ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID - 1041660900

Генова, Дафинка (2003) Речеви актове и разговорна реч. Сб. от научна конференция "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език", Велико Търново, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 86-91. ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID - 1041660900

Георгиев, Борис (2003) Азбучна молитва (полиптих - Началото, Преходът, Силата, Полета) – хабилитационен труд; диплома № 21990 от 05.07 2003 г. на база данни за решение на Специализация на научен съвет и ВАК, протокол № 7 / дата: 23.04.2003. Хабилитационен труд

Георгиев, Георги (2003) A New Property of the Complex Kummer Function and Its Application to Waveguide Propagation IEEE Antennas Wireless Propagat. Lett., Vol. AWPL-2, pp. 306-309, Dec. 2003. DOI: 10.1109/LAWP.2003.822210 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-3142698480&doi=10.1109%2fLAWP.2003.822210&partnerID=40&md5=928519331e7470bd475b9b9ef27f6aa8

Георгиев, Георги (2003) Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Phase Shifter Proc. Int. ITG-Conf. Antennas INICA 2003, Berlin, Germany, Sept. 17-19, 2003, pp. 115-118. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0141867802&partnerID=40&md5=78c81d0c288a4d1610e0de286df2f8f8

Георгиев, Георги (2003) Conditions for Phaser Operation of the Circular Waveguides with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 26th ESA Antenna Technol. Worksh. Satell. Antenna Modell. Des. Tools, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Nov. 12-14, 2003, pp. 359-366.

Георгиев, Георги (2003) Some Microwave Applications of the Kummer Confluent Hypergeometric Function Proc. 2003 5th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2003, Warsaw, Poland, June 29 - July 3, 2003, Vol. 2, art. no. 1263135, pp. 14-21, (Invited Paper). DOI: 10.1109/ICTON.2003.1263135 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244333633&doi=10.1109%2fICTON.2003.1263135&partnerID=40&md5=fb026d3eb7dcff13536314d677245f0a

Георгиев, Лъчезар (2003) Книговедски студии и статии : В контекста на историята и теорията на бълг. книгоиздаване. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003. – 160 с. : с ил., портр. ISBN 954–524–367–8 COBISS.BG-ID - 1040407524

Георгиев, Лъчезар (2003) Георгиев, Лъчезар. Етика и нормативност в издателската дейност. В контекста на философията на книгоиздателския процес през Възраждането / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Философия и етика: Колективна монография / Състав Л. Ст. Андреев. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003, с. 149–165. - Библиотека Диоген. ISBN 954-524-357-0 COBISS.BG-ID - 1041318884

Георгиев, Лъчезар (2003) Георгиев, Лъчезар. Издания и издатели на Виктор Юго в България (1878-1944) / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: Виктор Юго - Човекът, писателят, общественикът : Междунар. науч. конф. в чест на 200 г. от рождението му. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003, с. 81-94, с. рез. на фр. ез. Език - български, френски ISBN - 954-524-354-6 COBISS.BG-ID - 1040202724

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2003) Структурен подход при създаване на педагогически модел за непрекъснато образование в информационното общество. – Педагогически алманах, 2003, том 11, бр. 1, с. 288-306. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Проектиране на OLAP кубове с данни Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 106-112 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Складиране на данни и OLAP технология Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 58-65 стр.

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Change and Continuity in Everyday Life in Albania, Bulgaria and Macedonia 1945 – 2000. Teacher' resourse book (co-author) / Споделеното минало – обучение за бъдещето. Всекидневният живот в Албания, България и Македония 1945–2000. Ресурсна книга. EUROCLIO. Skopje: ИК „Напредoк“, 380 p. ISBN 954-91330-1-Х. More information at: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Учебно пособие. В. Търново: Издателство „Слово“, 160 с. /автор: съавтор: с. 16–56, 131–159) ISBN 954-439-762-0. COBISS.BG-ID – 1040873444. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2003) Сватбени обичаи при турците. Традиции и памет, т. 1, Ромската сватба във Великотърновско. В. Търново: Издателство „Астарта“, с. 135–150. ISBN 954-8324-01- 6. COBISS.BG-ID – 1039784676. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2003) Умеем ли да пишем по история? На матура и кандидат-студентски изпит по история. Учебно пособие. В. Търново: Издателство „Слово“, с. 7–14. ISBN 978-954-439-762-3. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2003) Functions and Prerogatives of the Rumeli Vali in the First Half of the Nineteenth Century. Etudes balkaniques, 2003, № 2, pp. 57-77. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172

Гочев, Гочо (2003) Гочев Г.Н. Категория одушевленности-неодушевленности русских местоименных существительных. в сб.: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура, Шумен, 2003, С. 171-175, ISBN 954 – 577 – 173 – 9.

Гочев, Гочо (2003) Категория одушевленности-неодушевленности русских местоименных существительных. В сб.: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура, Шумен, 2003, с. 171-175, ISBN 954 – 577 – 173 – 9.

Григорова, Маргрета (2003) “Приказната сватба” в “Пан Тадеуш” на Мицкевич и “Стара приказка” на Крашевски// Юбилеен сборник, посветен на 65-годишния юбилей на доц. Николай Димков Шумен: Унив. изд. Еп. К. Преславски, 2003, 219-231.

Григорова, Маргрета (2003) Змиеборският сюжет и темата за хазартната игра в разказа “За пръв път с баща ми на утринна” на Лазар Лазаревич -В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката, Българистични проучвания Сб. докл. от VIII междунар. научна сесия. Ред. Д. Кенанов и др. Велико Търново: Фабер, 2003, 295-303.ISBN 954-775-281-2, COBISS.BG-ID 1042210276

Григорова, Маргрета (2003) Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература В.Търново: Фабер, 200 с. ISBN 954-775-227-8.

Григорова, Маргрета (2003) Музикални мотиви в литературата на “Млада Полша” -В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод на 60 годишнината от рождението на проф. Иван Радев. Ред. С. Василев и др. Велико Търново:Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003, 316-323. ISBN 954-524-345-7 COBISS.BG-ID

Григорова, Маргрета (2003) Романтични метаморфози. Полски визии -В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Ред. Б. Борисова и др. Велико Търново:Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003, 362-369.ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900

Грудков, Венелин (2003) Търновската агиографска продукция от времето на Асеневци. Сп.Проглас. год.VIII, кн. 3-4. (с.31-46). Гл. ред. Георги Данчев, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ISSN 0861- 7902. COBISS.BG-ID1159444708

Грудкова, Силвия (2003) Reading as communication - an interactive approach. Сб. Българският път към НАТО - перспективи и предизвикателства. Научни трудове, кн.73. Велико Търново:Издателски център НВУ Васил Левски. ISSN 0861-0312.

Грудкова, Силвия (2003) Write and Learn. 208 стр. Велико Търново: АСТАРТА. ISBN 954-8324-23-7.

Гълъбов, Мирослав (2003) Fractal Image Compression CompSysTech '03 Proceedings of the 4th international conference conference on Computer systems and technologies: e-Learning , pp.320-326,Sofia. ISBN:954-9641-33-3, doi:10.1145/973620.973673

Гълъбов, Мирослав (2003) The Discrete Wavelet Transform International Applied Scientific Conference COMPUTER SCIENCE

Гълъбова-Маринова, Мила (2003) "Аз се връщам...": Д. Габе Предучилищно възпитание/10, с. 36-39

Гълъбова-Маринова, Мила (2003) Вълшебното кралство на Ш. Перо Предучилищно възпитание/8, с. 48-50

Гълъбова, Даринка (2003) Integrative Approach to Introduction of Metric Dependences in Rectangular Triangle. Proceedings of the Third International Conference "Сreativiti in matematics and the education of gifted students'' ICCME&EGS 03, Rousse, Bulgarid, august 3-9, 2003. pp 98 - 100. ISBN 960-8073-10-3 Гърция: Атина

Гълъбова, Даринка (2003) “Професор д-р Марга Янкова Георгиева”. – В: Професорите на Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2003, с.197. В.Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”

Гълъбова, Даринка (2003) Гълъбова, Д. и др. Книга на учителя в подготвителна група по направления (Математика и др.), 2003. /Веселина Петрова, Радка Гайдова, и др. Първо издание. В.Търново: Слово Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Гълъбова, Дарина Ненчева. Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина, В. Търново : Слово, 2003, 240 с. ISBN - 954-439-781-7 / COBISS.BG-ID - 1042175972 Слово: В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Логика за най-малките. – Педагогически Алманах, 2003, Том 11 (1). с. 188 - 196. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: сп. Педагогически Алманах

Гълъбова, Даринка (2003) Моливко в страната Математика (6 - 7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 72 с. ISBN: 954-439-772-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2003) С Моливко играй и мисли (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 96 с. ISBN: 978-954-439-668-8 В.Търново: Слово

Гърбачева, Анелия (2003) За работата с деца със специални образователни потребности. - В: Сб. Децата с увреждания – неразделна част от програмите за придобиване на професионална квалификация учител. София: МОН. 2003 София: МОН

Гърмидолова, Мариана (2003) М. Мойнова. Относно някои специфики в развитието на детската изобразителна дейност. Сб. от Юбилейната научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" "Изкуство и образование", Шумен, 21-22 май, 2003. Ред. колегия доц. д-р Благомир Папазов, доц. д-р Герасим Стоилов, доц. д-р Валери Чакалов. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003 г., с. 50 - 54. ISBN 954-577-164-X; COBISS.BG-ID 1040392676 ISBN 954-577-164-X; COBISS.BG-ID 1040392676

Гюлчев, Николай (2003) Композиционните умения в художествено-изобразителната дейност на детето от предучилищна възраст сп. Педагогически алманах, брой І - ІІ. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново

Давидов, Димитър (2003) Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти във ВВОВУ,,В.Левски” за периода от 1983 г. до 2002 г. Сборник трудове от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002", проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003, с.28-33. ISBN 954-968911-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Сборник трудове от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002", проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003,с..28-33. ISBN 954-968911-5; COBISS.BG-ID 1041378020

Давидов, Димитър (2003) Някои особености при провеждането и изпълнението на тестове по физическа подготовка използвани във военната академия,,Уест Поинт” - САЩ. / К. Гълъбова - Спорт, общество, образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА „В. Левски“ 29-30 май 2002 г. Редактор и коректор: Антоанета Драганова-Попова. Технически редактор: Мая Стоянова. Издателство НСА ПРЕС, София, 2003. с. 93-98. ISBN 954-718-107-6 (том 8) ; COBISS.BG-ID – 1273035748 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1273035748 Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2003) Локализация на контрола – фактор, влияещ на справянето със стреса. Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4 Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4

Давидов, Димитър (2003) Относно физическата дееспособност на донаборниците и нормативите от Наставленията по физическа подготовка от 67г., 79 г., 91 г.”. Спорт, общество, образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА „В. Левски“ 29-30 май 2002 г. Редактор и коректор: Антоанета Драганова-Попова. Технически редактор: Мая Стоянова. Издателство НСА ПРЕС, София, 2003. с. 168-174. ISBN 954-718-107-6 (том 8) ; COBISS.BG-ID – 1273035748 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1273035748 Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6 ; COBISS.BG-ID – 1273035748 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1273035748

Давидов, Димитър (2003) Специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на Българската армия. Велико Търново

Давидова, Теодора (2003) Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи по ОФП Международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г. Сборник трудове том I, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, В. Търново, 2003, с.136-138. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1040309732 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1812001967604678&rec=4&sid=1

Давидова, Теодора (2003) Давидова, Т. Факторна структура на психофизическата готовност на 9 - 10-годишни деца за действие в сложна ситуация. Сборник трудове от международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г., том ІІ, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, 2003, с. 126-130. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1612334630606384&rec=1&sid=4 Сборник трудове от международна научна конференция "Кинезиология 2002" - 25-26 октомври 2002 г., том ІІ, Ред. Л. Петров, издателство „Бойка”, В. Търново, 2003, с. 126-130, ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020

Давидова, Теодора (2003) Давидова, Т., Р. Алексиев. Формиране на психофизическа готовност у ученици от IV клас за действие в сложни ситуации Формиране на готовност за действие в екстремални ситуации - сборник научни статии, издателство СЕРДОЛИК, София, 2003, с. 16-25, ISBN 954-91262-3-4

Давидова, Теодора (2003) Корелационна структура на психофизическата готовност на 9-10 годишни деца след оказано експериментално въздействие Сборник научни трудове от международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г.,том ІІ, Ред. Л. Петров. В. Търново: Издателство „Бойка”, 2003, с. 69-74. ISBN 954-9689-11-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1612334630606384&rec=1&sid=4

Дамянова, Мариана (2003) Промени в пулсовата честота на децата от предучилищна възраст при прилагане на физически упражнения Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново. 2003.

Дамянова, Мариана (2003) Хипокинезна болест и последиците от нея при подрастващите Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново

Данчева, Галя (2003) Словесна комуникация. Курс лекции за дистанционно обучение Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с. ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиев, Атанас (2003) Политикогеографски аспекти на транспортната интеграция на България. Сборник научни трудове. Природни науки. География. - Шумен: УИ "Еп. К. Преславски", с. 170-176. ISBN 954-577-139-9 COBISS.BG-ID 1041003236

Дерменджиев, Атанас (2003) Професор Марин Деведжиев. Професорите на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий”, 1963-2003. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 136-139. ISBN 954-524-381-3

Дерменджиев, Атанас (2003) Тестовият вариант по география – вход за висшето училище. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 40, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт. -Русе: 2003, с. 24-27. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1178592996

Дерменджиева, София (2003) Официалният език и акултурацията на деца с ромски произход В: „Pомското дете и неговата социализация” , УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2003

Дерменджиева, София (2003) Социална промяна, маргинален статус и интеграция на ромите в българското общество В: “Образователната ситуация в ромската общност”, УИ "Неофит Рилиски" , Благоевград, 2003.

Дерменджиева, Стела (2003) New Course of Study at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. 13th Еuropean Conference on Reading – Reading – Writing – Tninking, Talinn, Estonia.

Дерменджиева, Стела (2003) Взаимоотношението геоекология – краезнание в обучението по география – аспекти на дидактическо общуване. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, с. 20 - 23. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1178658276

Дерменджиева, Стела (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 148 с., ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиева, Стела (2003) Изследователската дейност на учителя и учебното сътрудничество. Сборник научни трудове. природни науки. география. Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, 2003, с. 181-190. ISBN - 954-577-139-9 COBISS.BG-ID - 1041003236

Дерменджиева, Стела (2003) Проф. Дончо Дончев. Професорите на Великотърновския университет (1963-2003 г.). Кратки очерци. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 215 -218. ISBN 954-524-381-3 COBISS.BG-ID - 1041054180

Дерменджиева, Стела (2003) Тестовият вариант по география като вход във висшето училище. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2003, том 40, серия 9, Русе, с. 24 - 27. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2003) Умението да се задават въпроси (на примера на изучаване на география на света в девети клас). Сборник научни трудове. Природни науки. География. Шумен: УИ“ Еп. К. Преславски”, 2003, с. 214 - 230. ISBN - 954-577-139-9 COBISS.BG-ID - 1041003236

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Neolithic Pintaderas in Bulgaria: typology and comments on their ornamentation. // Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe / L. Nikolova (ed.). British Archaeological Reports International Series, vol. 1139 - Oxford, 2003, 97-109 United Kingdom

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Pintadere: caratteristiche, problemi, modi di trattamento delle informazioni. Proposta di un database // Aquileia Nostra, Vol. 74 - Aquileia, 2003, p. 13-76. Italia

Дживтерева, Светла (2003) Гатанки с отговор “тиква” Езици на общуването (Фолклор и религия). Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2003 г., Т. 3, г. ІІІ (2003), ИК “Род”, С., 171-173, ISSN 1311-493Х

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Изследване влиянието на идеомоторната тренировка върху някои качества на вниманието. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. ІІ, с. 77-79. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Методи за повишаване ефективността на обучението по плуване. Сб. от Годишната научна конференция на НСА "Спорт общество образование", София, 29-30 май 2002 г. Ред. колегия Йонко Йонов и др. София: НСА ПРЕС, 2003, т. 8, с. 203-207. ISBN 954-718-1079-6; COBISS.BG-ID 1032297700 НСА ПРЕС, София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на българската армия. Сб. от научна конференция "40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2005, с. 362-370. ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Нормативни критерии за оценка и подбор в етапа на начална спортна подготовка по плуване. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. I, с. 264-270. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Осъвременяване на изпитните нормативи по плуване за студентите от специалност ПОФВ. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. ІІ, с. 80-81. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Сравнителен анализ на резултати от изпитни нормативи по ОФП на студенти от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” за периода 1998 – 2002. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. I, с. 130-131. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Физическото възпитание в предучилищната възраст. - В: Теория и методика на физическото възпитание. Кор. М. Алексиева. Велико Търново: Бойка, 2003, с. 143-170. ISBN 954-96-89-12-3 “Бойка”, В. Търново

Димитров, Димитър (2003) Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2003, с. 499-501. ISBN 954-9942-55-4, COBISS.BG-ID 1040679652.

Димитров, Димитър (2003) Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2003, стр. 471-9. ISBN 954-524-349-X, COBISS.BG-ID 1041143012.

Димитров, Камен (2003) За някои редки думи в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Българистични проучвания. Кн. 9. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 126–137. ISBN 954-775-281-2. COBISS.BG-ID 1042210276. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) Проф. Ангел Асенов Давидов. - В: Професорите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1963–2003. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, 48–52. ISBN 954-524-381-3. COBISS.BG-ID 1041054180. Велико Търново

Димитров, Слави (2003) Готови ли са страните от Централна и Източна Европа за пълноправно членство в ЕС ? Сб. "Дебатът за политиките на разширения Европейски съюз", Велико Търново, 2002, Ред. О. Борисова. София, Поредица "Ние в европейския дебат", кн. 4, АБСКЕБ, 2003, с. 95-99, ISBN 954-91273-3-8

Димитров, Слави (2003) Милде – фамилията на пивоварите в аналите на биреното производство в Русе Сб. Юбилейната научна конференция “30 години Шуменски университет”, Шумен, 2001, Ред. Т. Кръстев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 176-180, ISBN 954-577-139-9

Димитрова, Боянка (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с., ISBN: 954-524-351-1

Димкова, Росица (2003) Баскетбол, Волейбол, Хандбал – 100 упражнения за обучение и тренировка. В. Търново: “Бойка”, 2003, с. 102-133, ISBN: 954-9689-09-3, COBISS.BG-ID 1040310756.

Динева-Карабаджакова, Росица (2003) Съвременна българска енциклопедия А-Я. По идея и с ред. на Иван Габеров. Велико Търново: Габеров, 2003, 1434 с., ISBN 954-9607-81-X, COBISS.BG-ID 1041876964. Велико Търново

Добрев, Марин (2003) WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY WHU’S WHU IN THE 21st SENTURY, Cambridge, England, 2003 , S 882, ISBN:0 948875 89 5

Добрев, Марин (2003) Художественото наследство на България. Първа и втора българска държава. Стара Загора, ППС Мултимедия ООД. Удостоверение № 15244- Министерство на културата, 2003

Донев, Владимир (2003) Българистични проучвания - 9 : Актуални проблеми на българистиката и славистиката : Сб. докл. от VIII междунар. науч. сес., В. Търново, авг. 2002 В. Търново : Фабер, 2003; ISBN 954-775-281-2; COBISS.BG-ID 1042210276

Донев, Владимир (2003) История на българската книга в оптиката на другостта Международна научна сесия Опознай себе си, като опознаеш света (8 ; Велико Търново ; 2002); Българистични проучвания - 9 : Актуални проблеми на българистиката и славистиката : Сб. докл. от VIII междунар. науч. сес., В. Търново, авг. 2002 / Състав. Николай Колев, Живка Колева ; Ред. кол. Димитър Кенанов и др; ISBN ISBN 954-775-281-2; COBISS.BG-ID 1042210276

Донев, Владимир (2003) Каравелов и "Българи от старо време" / Владимир Донев: с. 133-139 Бит и душевност на българите от старо време: с. 140-146 Каравеловата белетристика в оценките на литературната история / Захари Стоянов, Боян Пенев, Велчо Велчев, Стойко Божков, Дочо Леков, Николай Чернокожев: с. 147-153 Каравелов, Любен. Българи от старо време, София: ПАН, 2003, с. 133-139; ISBN 954-657-479-1; COBISS.BG-ID 1280725476

Донев, Владимир (2003) Класика срещу канон в романа "Ракова болница" на А. Солженицин Проблеми, имена, школи в руското литературознание през XX век. София, 2003, с. 169-174; ISBN ISBN 954-411-017-6 ; COBISS.BG-ID 1041820644

Донев, Владимир (2003) Любов и жертвоприношение в първата брачна нощ. Кратки наблюдения върху художествената обработка на мотива в българската литература Критика, 2003, № 3-4. Също: LiterNet, 2004, № 2, 27.02.2004 (27.02.2004);ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2003) Свое и чуждо време и пространство в романа "Ракова болница" на Александър Солженицин Iноземна фiлология. Украiский науковий збiрник. Лвiвь: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, випуск 114, 2003, с. 162-168.

Донева, Дафина (2003) Dynamics of General and Environmental Protection Investments and the Prospects for Bulgaria's Economic Growth, SSRN ELECTRONIC PAPER COLLECTION http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=31296 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=312962

Донева, Дафина (2003) EU Regional Policy Principles and Their Implementation in Bulgaria, In: Readiness of the Candidate Countries for the EU Regional Policy, Conference Almanac, 3.-5. November, 2004, Bratislava pp.127 – 1 Словакия и http://www.sfpa.sk/regpol/pages/common/program.php?jazyk=sk

Донева, Дафина (2003) Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция – В: БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД, Научно-практическа конференция, В. Търново, 31 май – 1 юни 2003, стр. 50 – 56, [405с.] В. Търново

Дончева, Иванка (2003) Инкубацията в култа към Асклепий. – Епохи, кн. 1, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 79-90; ISSN 1310-2141 Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Интересен култов паметник от тракийското светилище при Опака, Търговищко. – Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев. Университетско издателство "Св. св. Киририл и Методий", Велико Търново, 2003, с. 43-47; ISBN 954-524-349-X. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в античния град при Сандански. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, с. 96-100; ISBN 954-9942-55-4. София

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в Кабиле. – Епохи, кн. 3-4, 1998. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 215-228; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Митът за Асклепий в античната литература. – Societas Classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Рим и Изтока. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2003, с. 85-97; ISBN 954-524-348-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Тракийското светилище при с. Ковачевец, Търговищко. – Епохи, кн. 2, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 193-208; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дочев, Пепо (2003) Песничка за мен, песничка за теб УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Дочков, Иво (2003) Иво Ангелов, Невъзможността за херменевтика като пред-определеност В: сп. Пир 1/2003, 17-27, УИ "Св. Св. Кирил и Методий" сп. Пир 1/2003, 17-27, УИ "Св. Св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Solution and new combinatorial problems concerning lattice points ANALELE ATIC-2002, Vol. I(II), Chisinau, Evrica-2003, 118-133

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Some new results on cut set Catalan numbers Utilitas Math. 64 (2003), 159-166 ISSN 03153681 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505887482

Драгнев, Владимир (2003) L’histoire externe ou comment expliquer certaines différences dans deux langues romanes Дни на науката 2003, Фабер, В. Търново

Драгнев, Владимир (2003) Sur quelques divergences dans l’évolution des démonstratifs français et portugais Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Издателство на Великотърновския университет

Драгнев, Владимир (2003) Френските и португалските показателни – между анафората и деиксиса Десет години португалска филология в СУ, Издателство на СУ, София

Друмева, Красимира (2003) По повод участие в Шестнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 16 май - 30 септември 2003 г. Участие с две творби "Страната на обещанията", "Потребител". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 954-8714-0, COBISS.BG-ID 1227387364

Емилиянова, Боряна (2003) Б. Ганева. Няколко румънски думи и изрази във византийски стихове от ХІV век Societas classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. Велико Търново, 2003, с. 189-196. ISBN 954-524-348-1.

Емилиянова, Боряна (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследването на общобалканската лексика. Доклади от международна научна конференция, София, 30.09 - 01.10.2002 г. (Трета среща на Комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите). Състав. Петя Асенова. Faber, 2003, с. 120-137. ISBN 954-775-226-X.

Емилиянова, Боряна (2003) С. Михайлеску, Б. Ганева. Изразяване на повторяемост и продължителност на действието чрез наречия в български и румънски език Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Велико Търново, 2003, с. 179-182. ISBN 954-524-377-5.

Жеков, Живко (2003) „Хранените хора” и войската. Минало, 2003, 10(4), c. 10–14. Print ISSN 1310–3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2003) On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, рр. 84–98, ISSN 0324-1654, COBISS.BG-ID – 1119699172

Захариева, Юлия (2003) Конструкцията на разширения Европейски съюз – втора част Сборник с изследователски студии, научни доклади и есета, С., 2003.

Златев, Иван (2003) Мотивированность русских и болгарских междометий знаменательными частями речи. // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003. с. 196 – 199. ISBN 954-577-173-9. COBISS.BG-ID - 1041521124 Шумен

Златева, Добринка (2003) Българският преход в контекста на концепцията за корпоративната социална отговорност. сб. Българският преход. отг. ред. Б. Байков. Научно-практическа конференция Велико Търново, 31 май – 1 юни 2003 г. София: ГорексПрес, 2003, с. 64 – 69.ISBN 954-616-115-2.

Иванов, Здравко (2003) История и ценности В. Търново, в: Ценности и ценностни ориентации, с. 49-54

Иванов, Иван (2003) "Развитие на общности" Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, София ISBN 954-9724-63-8

Иванов, Иван (2003) Лидерската функция в България: Анализ на груповите отношения. София, "Състояние на обществото", ИОО

Иванов, Ивелин (2003) Към въпроса за конфликта личност-общество в социалните сблъсъци в западноевропейското средновековие. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Йордан Андреев. Състав. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 490-499. ISBN 954 – 524 – 349 – X. COBISS.BG-ID - 1041143012 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2003) Магията на кръглото число: Християнска Европа в очакване на хилядната година. – LiterNet, 08.10.2003, № 10 (47) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2003) Частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХII век). Генезис и общи характеристики. – Епохи, 2003, кн.1-2 , с. 105-119. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванова, Людмила (2003) Das grammatische Geschlecht der Substantive. In: Wort und Grammatik. Festschrift für Pavel Petkov anlässlich seiner Emeritierung. ( = Germanistische Linguistik 171-172). Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag. 2003. Ed. by A. Dimova et al. S. 69 – 85. ISBN ISBN 3-487-11964-1 A.Dimova, H.E.Wiegand (Hg.), Wort und Grammatik. Germanistische Linguistik. 171-172. Herausgegeben vom Forschungsinstitut für deutsche Sprache. Deutscher Sprachatlas. Marburg/Lahn, Hildesheim-Zürich-New York:Georg Olms Verlag, 2003.

Иванова, Людмила (2003) Die Beziehungen Mensch - Sprache - Natur aus der Sicht der Ökolinguistik. - В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. 15 - 17 май 2001г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2003, с. 42-49. ISBN 954-524-377 5 COBISS.BG-ID 1041660900 Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и методий" ISBN 954-524-377 5 с. 42-49

Иванова, Людмила (2003) Probleme der Übersetzung politischer Texte für das Sprachenpaar Deutsch und Bulgarisch. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2003, 275 pp. ISBN 954-524-373-2 COBISS.BG-ID 1041084388 Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2003, 275 pp. ISBN 954-524-373-2

Иванова, Людмила (2003) Българско-немски бизнес разговорник. Плевен: Грамма /В.Търново:Абагар 2003. 288 с. ISBN 978-954-8805-57-5 COBISS.BG-ID 1044499172 Плевен: Грамма

Иванова, Мария (2003) Борислав Примов – изследовател в областта на българската етнография. – Епохи, 2003, т.ХІ , кн. 1, с. 27-31. ISSN 1310-2141 Епохи, 2003, т.ХІ , кн. 1, с. 27-31. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2003) Родството по сватовство у българите. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. 283 с. ISBN 954-524-376-7; COBISS.BG-ID 1041353444 В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 283 с. ISBN 954-524-376-7, COBISS.BG-ID: 1041353444.

Иванова, Ценка (2003) Говорът и книжовноезиковата практика на българите – католици от сръбски Банат (съавтори Ценка Иванова и Ничка Бечева) Славистика VІІ, Славистичко друштво Србиjе, Београд 2003 http://falmis.org/virtualna-biblioteka/govorat-na-bulgarite-katolici

Иванова, Ценка (2003) Михайло Пантич, Котки, разказ // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 174/2003, стр.18-25

Иванова, Ценка (2003) Радомир Виденович-Равид. Високо рееща се космогония на огъня (поезията на Бранко Милкович). // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 173/2003.

Иванова, Ценка (2003) Щрихи към балканския Вавилон. Българско-сръбски книжовноезикови отношения 18. - 19. век Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-326-0

Илиева, Мария (2003) Местоимения и табу Стил. Београд – Баньалука 2003, № 2, 273 – 281. ISSN 1451-3145

Илиева, Мария (2003) Редактиране на текст. Помагало по езикова култура. (В съавторство с В. Бонджолова) Варна: Славена, 2002. 40 с. ISBN 954–579–176–4 COBISS.BG-ID - 1038904036

Илиева, Мария (2003) Тестът и текстът в подготовката на кандидатстудентския изпит по български език. (В съавторство с Р. Радев) Варна: Славена, 2003. 58 с. ISBN 954–579–251–5 COBISS.BG-ID - 1041384420

Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Transformationsprozesse der Bildschirm-Medien in West- und (Süd-)Osteuropa. Informationsvermittlung und öffentliche Meinungsbildung" des Center for Advanced Central European Studies, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 7.-10. November 2002 (34 стр.), online verfügbar unter: http://www.medienanalyseonline.de/CACES2002/Beitrag_Ivo_final.pdf (посетена на 2 март 2004).

Йовевска, Мариана (2003) История и цивилизация за 12 клас. профилирана подготовка Историята и нейните употреби: нации и национални държави на Балканите през модерната и съвременната епоха Издателство "Просвета", София 2003, 245 с.

Йонкова, Красимира (2003) Компликативната методология в персонологичните и социалнопсихологическите измерения на райхианския модел. В: Библиотека "Диоген" Психология. Ред. З. Ангелов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 69 - 99. ISBN 954 - 524 - 314 - 7 COBISS.BG-ID 1040475876

Йонкова, Красимира (2003) Основание и същност на телесноориентираната психотерапия в системата Цигун. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2003, с. 104 - 113. ISBN 954 - 715 - 197 - 5

Йоргова, Милена (2003) Законодателна реформа на социалното подпомагане. Сб. БЪЛГАРСКИЯТ преход: научно-практическа конференция, 31 май -1 юни 2003 г., София/Великотърновски унив.”Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт, БАН. –София: ГорексПрес, 2003. с. 351-359, ISBN: 954-616-115-2 (в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2003) Социалните дейности в условията на преход Теория и практика на социалната работа: проблеми и перспективи, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 15-29. ISBN 954-07-1809-0 (COBISS.BG-ID 1040274148)

Йорданов, Стефан (2003) Мечоносците на Първото българско царство. Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14–15 май 1999 г., В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2003, 384–404.

Йорданов, Стефан (2003) Паисий или Никифор: за личното име и титлите на основателя на Първото българско царство Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия, Велико Търново, август 2002 г. Велико Търново: Faber, 2003, 70-81

Йорданов, Стефан (2003) Приносът на Веселин Бешевлиев в проучването на тракийския етногенезис Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, 64-84

Казакова, Галина (2003) Теории за възникване на суицидно поведение Теория и практика на социалната работа- проблеми и перспективи, София, 2003, Университетско издателство " Св. Климент Охридски"

Калейнска, Теодора (2003) Антикорупционна инициатива във Велико Търново Антикорупционна инициатива във Велико Търново, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2003, стр.142, ISBN 954-90888-3-9; COBISS.BG-ID: 1041599204

Караиванова, Петя (2003) Конакчиева, П. Експериментирането – условие за активна творческа позиция. – Предучилищно възпитание, 2003, №1, с. 30–33. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1160057316 УДК 372.3.015.3 Предучилищно възпитание, 2003, №1. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1160057316 УДК 372.3.015.3

Караиванова, Петя (2003) Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практико-преобразуващата и изследователската дейност на 5-7-годишните деца. – Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, кн. 1 – 2, с. 223–232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1166915812 УДК 372.36 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, кн. 1 – 2, с. 223–232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1166915812 УДК 372.36

Карамихова, Маргарита (2003) “Emigration from the Rhodopi Mountain: A New Phenomenon or a Temporary Response in a Time of Crisis. In Living There, Dreaming Here: Emigrational Attitudes in the Beginning of 21st Century. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, С.

Карамихова, Маргарита (2003) Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. София: МЦИМКВ, 2003,304 с. ISBN 954-8872-49-8; COBISS.BG-ID: 1042157540 София

Карамихова, Маргарита (2003) Насилието в ромското семейство (културални измерения на проблема). Ромската жена и домашното насилие. Ф “Утре”. С.

Карамихова, Маргарита (2003) Ромската жена и домашното насилие София

Карамихова, Маргарита (2003) Функции на семейството при първа генерация имигранти в САЩ. – Антропологични изследвания, Т. 4. НБУ. Издателска къща “Яр”. С., 2003, с. 131-158. ISSN: 1311-5189; COBISS.BG-ID: 1120823268 София

Карапенчев, Живко (2003) Адаптационни проблеми в училище Сб. Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание, В. Търново

Карапенчев, Живко (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми в училище Сб. Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание, В. Търново

Кацарски, Александър (2003) Измененията в производството по несъстоятелност сп. Търговско право, №4, стр. 7-26

Кацарски, Александър (2003) Промените в дружественото право [у нас] в сила от 1 юли 2003 сп. Търговско право, стр.5-24

Кацарски, Александър (2003) Съответствие на фигурата на търговския представител [според Търговския закон] с правото на Европейската общност сп. Съвременно право, №3, стр.7-12.

Кирилова, Веска (2003) За някои звукоподражателни думи във френски, испански и български език Сб. от конф. "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език". Научна конференция в чест на Международната година на езиците, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова, К. Бонева, К. Стоянова, Я. Коева. В. Търново: УИ „Св св. Кирил и Методий“, 2003, с. 168–175, ISBN: 954 – 524 – 377 – 5. COBISS.BG-ID 1041660900

Киров, Димитър (2003) Kirov, Dimitar Pop-Marinov, Ph.D., Senior Assistant Professor and Vice Dean, Faculty of Theology, University of Ternovo, Ternovo, Bulgaria. Article: Orthodox Church of Bulgaria. The New Catholic Encyclopedia in association with: The Catholic University of America, Washington, D.C. Second edition. 2003. Editorial: Erin Bealmear, Jim Craddock, Stephen Cusack, Miranda Ferrara, Kristin Hart, Melissa Hill, Margaret Mazurkiewicz, Carol Schwartz, Christine Tomassini, Michael J. Tyrkus. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Includes bibliographical references and indexes. ISBN 0-7876-4004-2. 1. Catholic Church—Encyclopedias. I. Catholic University of America. BX841. N44 2002. 282’ .03—dc21. 2002000924 Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ISBN: 0-7876-4004-2 (set) Washington

Киров, Димитър (2003) Пустинята – реалност и символика /библейско-богословско осветление/. Международна научна конференция: Религия, образование и общество за един мирен свят. October 31-November 1-2, 2003 г. Kardzhali. Ред. колегия: Протопрезвитер д-р Николай Шиваров, проф. д-р Иван Недев, проф. д-р Т. Коев, Изд. „ДЪГА-ВК“, Кърджали, 2003, с. 151-161. ISBN 954-9634-20-5. Кърджали

Киров, Пламен (2003) Външнополитическите правомощия на президента според Конституцията на Република България Конституция, външна политика и европейско конституционно пространство. С., 2003, 29-45.

Киров, Пламен (2003) Законодателна реформа и ратификация на Договора за присъединяване на Република България към НАТО Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО. С., 2003, 46-52. (Състав. и ред.: Ев. Танчев, Ем. Константинов).

Коева, Янка (2003) PERSÖNLICHE UND FORMELLE SCHREIBFORMEN IM DEUTSCHEN. В. Търново: Слово, 2003, 255 с.,ISBN 954 439 780-9 COBISS.BG-ID 1042209252

Коева, Янка (2003) Sprachliche Besonderheiten auf Wortebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (eine kontrastive Analyse von Packungsbeilagen und Gebrauchsanweisungen). В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 65-76, ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900.

Козарекова-Иванова, Снежана (2003) Linguistische Mittel zum Ausdruck von Gefühlen beim Gespräch Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. В. Търново, 2003, с. 50-55

Колев, Николай (2003) За необходимостта от систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Педагогика и методика"В.Търново

Колева-Златева, Живка (2003) 222 задачи по славянско сравнително-историческо езикознание. Велико Търново: Фабер, 2003. 83 с. ISBN 954-775-191-3. COBISS 1040313828.

Колева-Златева, Живка (2003) За произхода на корена в никна, надникна, заник и др. (Етимологическата “памет” на думата като критерий в етимологичното изследване). – В: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Ред. Я. Бъчваров. София: СЕМАРШ, 2003, с.133–136. ISBN 954-8021-13-7. COBISS 1041382884.

Колева-Златева, Живка (2003) К этимологии славянских названий муравьев, восходящих к псл. *morv-, и их индоевропейских соответствий. - Linguistique Balkanique, 2003–2004, 43 (2–3), pp. 269–284. Print ISSN: 0324-1653.

Константинов, Казимир (2003) Оловен амулет с кирилско и глаголическо писмо. В: Палеославистика, лексикология, лексикография. Тезисы международной научной конференции, посвященной памяти Р. М. Цейтлин, 27-29 ноября 2002 г. Москва: Инст. славяноведения РАН, 2003, с. 52-53. iSBN 5-7576-0138-8 COBISS.BG-ID 1114693348

Константинова, Даниела (2003) "Ироничното отношение към човека, отразено в някои български и словашки фразеологизми" Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Шести национални славистични четения, СУ „Св. Климент Охридски”. Ред. В. Панайотов, Я. Бъчваров. София: Сема РШ, 2003, с. 93–96. ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548

Константинова, Даниела (2003) "Иронията като отношение към света" Ценности и ценностни ориентации. Ред. С. Марков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2003, с. 127–131 ISBN 954-524-378-3 COBISS.BG-ID 1042279908

Костова, Людмила (2003) A Gateway to Europe's Orient(s): Austria in Nineteenth-Century British Travel Writing and Vampire Literature. In: Austria and Austrians: Images in World Literature. Ed. by Wolfgang Görtschacher and Holger Klein. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2003, pp. 93-105. ISBN 3-86057-318-7. ISSN 0940-1571 Tübingen: Stauffenburg

Костова, Людмила (2003) Cultural Terrae Incognitae: Ongoing Ethical and Theoretical Dilemmas. - In: Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, 2003, IV (1 ), pp. 1- 5. Special issue: Travel and Ethics. Ed. by Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609 Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing,

Костова, Людмила (2003) Meals in Foreign Parts: Food in Writing by Nineteenth-Century British Travellers to the Balkans. - In: Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, 2003, IV (1), pp. 21- 44. Special issue: Travel and Ethics. Ed. by Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609 Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Всекидневният живот в българските манастири през ІХ-Х в. по епиграфски данни // Slavia Orthodoxa : Език и култура : Сборник в чест на проф. д-р Румяна Павлова / Събка Богданова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 326-331. ISBN 954-07-1798-1

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. От мирския живот към монашеството : Къде е границата и кой я преминава в България през Х в. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове : Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев / Казимир Попконстантинов Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 147-167. ISBN 954-524-349-X

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за Кръглата църква и т. нар. родов манастир в Преслав // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на чл. кор. проф. Веселин Бешевлиев / Казимир Попконстантинов София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, с. 284-303. ISBN 954-9942-55-4

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка”, Преслав // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003 (1998), 3-4, с. 91-111. ISSN 1310-2141

Кръстева, Антония (2003) Аспекти на екипното обучение. Алтернативна технологична организация на учебния процес. В. Търново, Фабер, 2003, 160 с., ISBN 954-775-178-6 Cobiss.BG-ID 1039896804 Фабер, В. Търново, Cobiss.BG-ID 1039896804

Кръстева, Антония (2003) Аспекти на оценяването на знанията и уменията на студентите. Център за образователни технологии, В. Търново, 2003, htpp://www.set-vtu.com/site/bul/de.html Център за образователни технологии, В. Търново

Кръстева, Антония (2003) Детската любознателност. – Обществено възпитание, 2003, № 6, с. 9-11, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1162327012 сп. Обществено възпитание, бр. 6, с. 9.

Кръстева, Антония (2003) Диагностика на междуличностните отношения на учениците от началното училище (3. клас). – Начално училище, 2003, № 2, с. 53-61, ISSN 1310 0572 COBISS.BG-ID 1160553188 сп. Начално училище, № 2, с. 53.

Кръстева, Антония (2003) Екипът- форма на здравно възпитание.В: сб. Кинезиология 2002,Международна научна конференция, В. Търново, 2003, с. 5-6, ISBN 954-9689-08-5 В: сб. Кинезиология 2002, В. Търново, с. 5.

Кръстева, Антония (2003) Истории край огнището. Учебно помагало за ученици от 2. - 4. клас (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2003, 166 с., ISBN 954-8324-18-0 Cobiss.BG-ID1041350372 Астарта, В. Търново, 2003, Cobiss.BG-ID1041350372

Кръстева, Антония (2003) Международни документи, обуславящи обучението на ученици билингви. В сб.: Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски", 2003, Т 73, 2, с. 42-46 ISSN: 1313-8553 COBISS.BG-ID 1178332644 В сб.: Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски", 2003

Кръстева, Антония (2003) Мотивация для самовоспитания будущих учителей. В: Живые голоса: обмен опытом. Минск, 2003, с. 60-62, ISBN 985-435-594-2 В: Живые голоса: обмен опытом. Минск, с. 60.

Кръстева, Антония (2003) Нравствеността - начин на живот. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003," № 1-2, с. 344-347. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1166843876 сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, В. Търново, с. 344.

Кръстева, Антония (2003) Някои трудности срещани в обучението по български език. – Начално училище, 2003, № 6, с. 49-57, ISSN 1310 0572; – Начално училище, 2004, № 1, с. 63-77. ISSN 1310 0572 сп. Начално училище 2003, № 6, с. 49-57, сп. Начално училище, 2004, № 1, с. 63-77.

Кръстева, Антония (2003) Разказани пътища. Учебно помагало за ученици от 5. – 8. клас (в съавтроство). В. Търново, Астарта, 2003, 180 с., SBN 954-8324-21-0 Cobiss.BG-ID 1041350116 Астарта, В. Търново, с. 180. Cobiss.BG-ID 1041350116

Кръстева, Антония (2003) Родителска грамотност. За здравето, отглеждането и възпитанието на детето. В. Търново, Астарта, 2003, 207 с., ISBN 954-8324-25-3 Cobiss.BG-ID 1041345764 Астарта, В. Търново, Cobiss.BG-ID 1041345764

Кръстева, Антония (2003) Синтез на нормативните документи, свързани с обучението на ученици билингви. В сб.: Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски", 2003, 73, 2, с. 36-41 ISSN: 1313-8553 COBISS.BG-ID 1178334948 Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски" ISSN: 1313-8553

Кръстева, Антония (2003) Талантливите деца. – Обществено възпитание, 2003, № 2, с. 25-28, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1160490980 сп. Обществено възпитание, бр. 2, с. 25.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата Сб. от Научна конференция РУ-СУ’03 "Научни трудове на Русенски университет", Русе, 31 октомври 01 ноември 2003 г. Ред. Ан. Смрикаров и др. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, т. 40, серия 10.1, Педагогика, психология и история, с. 159 - 164. ISSN 1311-3321

Кутева-Цветкова, Венка (2003) Особености на процеса на семейно възпитание Педагогически алманах, 2003, бр. 1-2, с. 116-142. ISSN 1310-358X

Кънев, Николай (2003) Императорското семейство във Византия (IX – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 8, Шумен, 2003, 342-355. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID: 1240255204.

Кънев, Николай (2003) Куропалати извън Византийската империя през IX – XI век. Епохи, XI, кн. 1-2, В. Търново, 2003 (2005), 79-93. ISSN: 1310-2141; COBISS.BG-ID: 1181287140

Кънчева, Елена (2003) Маргаритов, Веселин, Елена Кънчева и съавтори. Теория и методика на физическото възпитание. Учебник, Велико Търново, 2003, изд. "Бойка", ISBN 954-9689-12-3, с. 193-210 Учебник, Велико Търново, 2003, изд. "Бойка", ISBN 954-9689-12-3

Кънчева, Елена (2003) Проект "Спорт и здраве във Великотърновски Универитет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кючуков, Христо (2003) Детска реч и билингвизъм ( науч. ред.) София: Дайвърсити Пресс

Кючуков, Христо (2003) Кратко описание на ромския език в България София: Делфи

Лазаров, Иван (2003) Меч и сабя - Оръжия на ранните номади (V - VІІ в.) Велико Търново, изд. "Ровита", 2003

Лазаров, Иван (2003) Политическа идеология на Второто българско царство XII-XIII в. (Генезис). Велико Търново, 2003 Велико Търново

Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - LI, кн. 3 (2003), с. 32-35. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1161094116

Легкоступ, Магдалена (2003) Нравствено съдържание на учебния предмет Религия Международна научна конференция Религия, образование и общество за един мирен свят, Кърджали, 31 окт.- 1-2 ноем. 2003 : Сб. докл. / Ред. кол. протопрезвитер Николай Шиваров и др. ; [Предг. Иван Костов]. [Кърджали] : Дъга-ВК, 2003, с. 32-39. ISBN - 954-9634-20-5. COBISS.BG-ID - 1042147300

Легкоступ, Магдалена (2003) Проблеми на обучението по Религия в българското общообразователно училище Педагогика : месечно научнотеоретично списание. - ХIII, кн. 9 (2003), с. 58-61. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1162102756

Легкоступ, Магдалена (2003) Учителят по религия и възпитанието в православно-народностен дух Начално образование : месечно списание. - XLIII, кн. 2 (2003), с. 26-34. ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID - 1160323044

Легкоступ, Пламен (2003) "Изобразителното изкуство между подготвителната група и първи клас", София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003, стр. 16-19, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1161843684 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003.

Легкоступ, Пламен (2003) “Children and talent”, Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003, стр. 263-265 Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003.

Легкоступ, Пламен (2003) IX Национална изложба на художниците – педагози, май, 2003 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2003) Penio Penev, Plamen Legkostup: Slike, Galerija Spinnaker Mračević, Herceg Novi, februar 2003; 4 str. - ilustr. u boji ; 21 cm; Herceg Novi; COBISS.SR-ID 195613447 Herceg Novi, Monte Negro

Легкоступ, Пламен (2003) Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, София, издателство Просвета, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5; COBISS.BG-ID 1040769508 рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2003) Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Просвета, 2003, 70 стр., ISBN 954-01-1420-9; COBISS.BG-ID 1040769764 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2003) Самостоятелна изложба живопис - галерия „Спинакер“, м. Февруари, 2003 Херцег Нови, Черна гора

Легкоступ, Пламен (2003) Самостоятелна изложба живопис, графика, пластика „44 години – 44 картини“, България, м. април, 2003 галерия „Спектър“ В. Търново

Лечев, Велико (2003) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1914 - 1916 г. - Годишник на Военноморския музей - Варна, Варна : ИК Мор. свят, Т. 3, 2003, с. 104-135. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124; COBISS.BG-ID (на статията) 1163026148

Лечев, Велико (2003) Разгромът на румънския десант при село Ряхово през октомври 1916 г. : Участието на бълг., герм. и австр.-унг. воен. флотилии. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2003, № 83, с. 41-61 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716; COBISS.BG-ID (на статията) 1162842340

Мандева, Марианна (2003) Възможности за активно учене по български език /І-ІV клас/ 40 години ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2003) Модел за обучение на речев етикет в І клас Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Научна конференция на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2003) Някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2003) Обучение на устно диалогично етикетно общуване /І-ІV клас/ В. Търново, Фабер, 224 с. ISBN - 954-775-217-0, COBISS.BG-ID - 1040758756

Мандева, Марианна (2003) Поглед към формиращото оценяване в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2003) Речевата етикетна култура на децата на старта на училищното обучение Начално образование, бр. 5

Манолакев, Христо (2003) „Gender” проблематиката в смисловите пространства на Пушкиновата проза. Проблемы, имена и школы в русском литературоведении ХХ века. „Факел“, С. 2003, с. 137-144. ISBN 954-411-017-6.COBISS.BG-ID 1041820644

Манолакев, Христо (2003) „Избор” и „Отговорност” - модерният либерален проект на ХVІІІ век през тематизацията на „женското самоубийство” в руската литература. Модерността вчера и днес. С., Изд. „Кралица Маб”, 2003, с. 254-261. ISBN 954-533-053-8.COBISS.BG-ID 1041146852

Манолакев, Христо (2003) La Pauvre Lise de N. M. Karamsin et le suicide féminine dans la littérature russe du XIXe siècle. Revue des etudes slaves. Tome LXXIV (2002-2003) Fascicule 4, pp. 729-739. ISSN 0080-2557

Манолакев, Христо (2003) Рецепционная проблемность чужого текста в „Повестях Белкина” А. С. Пушкина. Болдинские чтения. Нижний Новгород (Росия), 2003, с.173-182. ISBN 5-93126-030-7

Манолакев, Христо (2003) Романът „Престъпление и наказание” на Ф. М. Достоевски”: Убийството - сюжет, семантика, функционалност. Словесност и литература. Юбилeeн сборник в чест на 60-годишнината на проф. Енчо Мутафов. Благоевград, 2003, с. 246-262. ISBN 954-680-282-4. COBISS.BG-ID 1041386212

Маринов, Венцислав (2003) Колективна изложба гр. Варна

Маринов, Венцислав (2003) Колективна изложба - бижутерия гр. София, галерия "Лапис"

Маринова, Виолетка (2003) Анализ и съвременна технология на проблемното обучение по математика. Научна конференция „Педагогика и методика” по повод 40 години ВТУ. Университетско издателство, Велико Търново, 2003, стр. 239-248. ISBN 954-524-454-2 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2003) Развитие на творческото мислене в обучението по математика в началния курс. Научна конференция „Педагогика и методика” по повод 40 години ВТУ. Университетско издателство, Велико Търново, 2003, стр. 248-257. ISBN 954-524-454-2 Велико Търново

Маринова, Мария (2003) Бронзови ритуални съдове от династиите Шан и Джоу Societas Classica II, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Маринова, Мария (2003) Тибетската книга на мъртвите – душата в плен на смъртта. Societas Classica II, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Марков, Иван (2003) Sustainable Regional Development: the Role of Business Sectors in Planning. Fourth International Scientific Conference “Investments in the Future – 2003”, 25-26 September 2003,international House of Scientists „F.J. Curie“ – Varna, Proceedings,, Varna, 2003, p. 118-122. ISBN 954-90919-5-3

Марков, Иван (2003) Регионалното планиране и развитието на туризма.- В:Сб. „КАЧЕСТВОТО на българския туризъм ‐ мит и реалност.“ ‐ Варна: Славена, 2003.с.99-108, ISBN 954-579-324-4

Марков, Сашо (2003) Кант и метафизиката - статия Издателство - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2003 ISBN - 954-680-265-4 COBISS.BG-ID - 1040699876

Марков, Сашо (2003) Увод в онтологията Марков, Сашо Иванов, книга Издателство- В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-347-3 COBISS.BG-ID - 1042274788

Марков, Сашо (2003) Увод в онтологията, Марков, Сашо Иванов, учебник Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-347-3 COBISS.BG-ID - 1042274788

Марков, Сашо (2003) Философски лексикон, Марков, Сашо Иванов,- книга Издателство - В. Търново : Слово, 2003 ISBN - 954-439-774-4 COBISS.BG-ID - 1040698852

Марков, Сашо (2003) Ценности и ценностни ориентации : Науч. сб. в памет на проф. Николай Николов Марков, Сашо Иванов, студия Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-378-3 COBISS.BG-ID - 1042279908

Марчева, Пенка (2003) Педагогически аспекти на музикалната диагностика в начална училищна възраст София, БПС, 2003. ISBN 954-9782-94-8, 98 с.COBISS.BG-ID 1044822244

Матеев, Илиян (2003) Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона София, изд. "Парадигма", 2003 г., 189 стр., ISBN: 954-9536-87-4

Матеев, Илиян (2003) Тенденции в развитието на петролния бизнес Сборник: „Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи”, Варна, Икономически университет, Ред. колегия: доц.д-р Е.Георгиева, доц.д-р Ю.Узунова, ст.ас. М.Кехайова. Варна: Университетско издателство Икономически университет - Варна, 2003 г., стр. 195-199, ISBN: 954-21-0174-0

Мечкова, Клара (2003) За смъртта и възнесението на св. Богородица или Успение Богородично (15 август). Събитието и преданието. Химнографията. Текстът на стихирата "Богоначалным мановением". Духовна култура, 2003, 8, с. 7-15. Print ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1162274276

Милев, Димо (2003) Милев Д. и др., Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка Велико Търново, Фабер

Милкова, Димитринка (2003) Обща теория на правото. С., Юриспрес и Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Милкова, Димитринка (2003) Типизацията при създаването на нормативните юридически актове. В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. С., Сиби

Милчева, Амелия (2003) „Особеностите на повествованието във френския роман в проза от ХІІІ век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2003, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2003, с. 71-74. ISBN 954-775-259-6

Милчева, Амелия (2003) „Псевдо-свещеното във френските романи в проза от XIII век „Ланселот в проза” и „Търсенето на Светия Граал“” сб. „Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език” от Научна конференция в чест на Муждународната година на езиците, В.Търново 15-17 май 2001 г., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2003, с. 257-264. ISBN 954-524-377-5

Мингова, Анелия (2003) Касационно обжалване С., Софи-Р, 2003, 343 с., ISBN 954-638-123-3.

Минев, Тодор (2003) Пробацията - необходима алтернатива на лишаване от свобода. Плевен: Клуб "Отворено общество" 2003 с . 27 Плевен

Минчев, Недко (2003) Значение на сектора на малките и средните предприятия. Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие „Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства“, Свищов, 29 - 31 май 2003 г. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2003, т. 2, с. 292-298. ISBN 954-23-0136-7, COBISS.BG-ID:1040409316

Минчев, Недко (2003) Подпомагане на сектора на малките и средните предприятия в условията на преход. Сб. от Научно-практическа конференция „Българският преход“, Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Дафина Донева, доц. д-р Митко Димитров, проф. д.ик.н. Никола Вълчев, доц. д-р Пенчо Пенчев. София : ГорексПрес, 2003, с. 198-203. ISBN 954-616-115-2

Минчева, Иванка (2003) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията за решаване на задачи от умножение и деление в обучението по математика в началните класове. - Начално образование, 2003, бр. 1, с. 61 - 66. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 1, 2003

Минчева, Иванка (2003) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията при решаване на задачи от изваждане в обучението по математика в началните класове. - В: Математика и методика на обучението по математика и информатика. Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 30 - 36. ISBN 954-577-159-3 Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Минчева, Иванка (2003) Дидактически проблеми на началното обучение по математика. Математическите понятия и математическите твърдения. Велико Търново: Астарта, 2003, 88 с. ISBN 954-8324-03-2 Велико Търново: Астарта

Минчева, Иванка (2003) Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. Велико Търново: Астарта, 2003, 119 с. ISBN 954-91193-9-4 Велико Търново: Астарта

Минчева, Иванка (2003) Някои идеи за систематизиране на построителни задачи, които се решават с метода на еднаквостите. - В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 40, серия 3 – Математика и информатика. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2003, с. 38 - 41. ISSN 1311-3321. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Минчева, Иванка (2003) Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. - Начално образование, 2003, бр. 4, с. 25 – 32. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 4, 2003

Минчева, Иванка (2003) Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. - Педагогически алманах, 2003, XI (1, 2), с. 44 - 58. Print ISSN 1310-358X Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2003) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Велико Търново: Астарта, 2003, 231 с. ISBN 954-8324-12-1 Астарта. В.Търново

Михайлов, Димитър (2003) Литературнокритически прочити (Антония Велкова-Гайдаржиева, "Литературнокритически прочити"). - Артфорум, бр. 50, декември 2002 - януари 2003, с. 6. У нас

Михов, Милен (2003) Антипатриаршеската кампания на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание - В: Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Подготовка, провеждане, последици. Велико Търново, 2003, 143-156. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия и младотурският преврат (1908 - 1912 г.) - В: “Християнската традиция и царската институция в българската култура”, Шумен, 2003, 172-187. Шумен

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия, ВМОРО, и освободителните борби на българите в Македония и Одринско (1902-1912) - В: “100 години Илинденско-Преображенски въстание”. Сборник доклади от международната научна конферинция. София 26-27 септември 2003, С., 2005, 317-333. София

Михов, Милен (2003) Българската национална просвета и реформите в Османска Турция (1903-1908) – В: “Първият учителски събор в Шумен (1873 г.) и новобългарското образование – история и съвременност”. Национална конференция. Сборник с доклади. С., 2003, 76-80 Шумен

Михов, Милен (2003) Последиците от Илинденско-Преображенското въстание за Българската екзархия и българското население в Македония и Одринско – ИДА, 85-86, 2003, 7-32. София

Михов, Милен (2003) С кръст и меч. Българската Екзархия, ВМОРО и националните борби на българите в Македония и Одринско 1902-1912 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, 439 с. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Църквата в националната доктрина на българите в края на ХIХ и началото на ХХ век - В: “Двадесетият век. Опит за равносметка”. Сборник с доклади от българо-германска конференция, проведена на 3-4 март 2000 г. Съставител доц. д-р Петко Петков. С., 2003, 139-148. София

Михова, Маринела (2003) Американското училище в началото на ХХІ век. Новият образователен закон “Нито едно дете да не изостава” Педагогика, 2003, 9, с. 62-77. ISSN 0861-3982

Михова, Маринела (2003) Букварът в славянските страни. Сравнително изследване. София: Бюро за педагогически услуги, 2003. 112 с.

Михова, Маринела (2003) Джигсо”-дидактическа процедура за кооперативна организация на обучението Сб. Научна конференция " Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика", Китен, 6-9 октомври 2003. София: Веда Словена- ЖГ, 2003, с. 317-322. ISBN 954-8510-82-0

Михова, Маринела (2003) Дидактически аспекти на обучението по математика в началното училище. Математическите понятия и математическите твърдения (в съавт.В. Минчева) В. Търново: АСТАРТА, 2003, 88 с. ISBN 954-8524-03-2.

Михова, Маринела (2003) Дизайн на обучението. Теоретико-приложни аспекти. В. Търново: АСТАРТА, 2003, 338 с. ISBN 954-8324-24-5 В. Търново: АСТАРТА, 2003, 338 с. ISBN 954-8324-24-5

Михова, Маринела (2003) Законът “Нито едно дете да не изостава” - равен образователен шанс за всички деца в САЩ В: Сб. Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца със специални образователни потребности, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 16-122.

Михова, Маринела (2003) Някои аспекти на връзката система-общество-образование-дизайн на обучение Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 67-74. ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2003) Някои разсъждения върху теорията за дизайна на обучение Сб. от Първа балканска конференция "Образованието – глобална идентичност и културно разнообрази", Ст. Загора, 27 – 29 юни 2003. Стара Загора: Тракийски университет, 2003, с.156-164. ISBN 954-314-003-0

Михова, Маринела (2003) Образователни инициативи на американската администрация, ориентирани към децата от нискодоходни семейства, децата - билингвисти и децата в риск Сб. от Международна научна конференция "Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца с различен етнически произход", Пловдив, 11-13 април, 2003 г. Ред. Д. Лефтерова. Пловдив: ИМН, 2003, с. 24-30.

Михова, Маринела (2003) Обучението по четене – един от приоритетите в новия образователен закон на САЩ “Нито едно дете да не изостава”. Начално образование, 2003, 4, с. 75-80. ISSN 0204-4951

Михова, Маринела (2003) Опит за терминологично прецизиране. Връзката образователни технологии-обучаващи технологии-дизайн на обучението Педагогически алманах, 1-2, с. 7-24. ISSN1310-358X

Михова, Маринела (2003) Относно теоретичните основи на дизайна на обучение. Теории за учене – дизайн на обучение Сб. от Първа балканска конференция "Образованието – глобална идентичност и културно разнообрази", Ст. Загора, 27 – 29 юни 2003. Стара Загора: Тракийски университет, 2003, с.156-164. ISBN 954-314-003-0

Михова, Маринела (2003) Относно теориите за дизайн на обучението. Компонентно –характеристична теория и и теория за обучаващата трансакция Сб. “Дни на науката 2003”. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер,2003, с. 259-271. ISBN 954-775-259-6

Михова, Маринела (2003) Педагогически навигатор в Интернет В. Търново: УИ" Св.св. Кирил и Методий”, 2003, 212 с. ISBN 954-524-352-X

Михова, Маринела (2003) Проблемно-ориентирано обучение – основна стратегия на обучение в информационното общество Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 80-85. ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2003) Търсене на педагогическа информация в Интернет Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 67-74. ISSN 0861-0312

Мишев, Радослав (2003) 11 /Единадесет/ погледа към личности и събития. Е.Емануилов, "Исторически очерци", Астарта, 2003 Борба плюс, В.Търново, № 103, 28 октомври 2003, с. 4

Мишев, Радослав (2003) Преговорите между Австро-Унгария и България за военнополитически съюз 1908 - 1909 г. Независимост ( В. Търново) 95 години от обявяване на независимостта на България (1908 - 2003), 22 септември 2003, с. 5-6

Мишев, Радослав (2003) Хабсбургите и Германския въпрос 1815 - 1871 В: История: Общество: Религия, Шумен, 2003, ред. Н. Неделчев, В. Бонева, ISBN 954-577-151-8, с. 114 - 140

Моллов, Тодор (2003) ”Топосът “Рим” в българската култура от периода на византийското владичество и в българския фолклор. ХІ Есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл" - Самоков, 7-8. ХІ. 2003г.

Моллов, Тодор (2003) Богу-милите „Рахмани” (към въпроса за пренасянето на святост във времето и пространството) История и святост (Шести пролетни четения на Асоциация „Онгъл”), Исперих, 30 май - 01 юни 2003 г.

Моллов, Тодор (2003) Българска народна поезия и проза. Т. 2. Обредни песни. /Съст. Радост Иванова, Тодор Ив. Живков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2003; ISBN 954-304-053-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/obredni/index.html, 29.12.2003)

Моллов, Тодор (2003) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове: (Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., Велико Търново, ВТУ). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, ISBN 954-524-349-X, с. 505-518

Моллов, Тодор (2003) Космологично-календарната семантика на Мечката в легендите за Наум Охридски и Гаврил Лесновски Памет и дълг: При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, ISBN 954-524-345-7, с. 53-63

Моллов, Тодор (2003) Професор Анчо Калоянов, доктор на филолог. науки Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. 1963-2003. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 64-66

Моллов, Тодор (2003) Стб. “балванъ” и топонимите от типа Балван в българското етнично землищел Studia protobulgarica et mediaevalia europensia: В чест на проф. Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), проф. д-р Георги Бакалов, гл. ас. д-р Росина Костова (секретар). С., ТАНГРА ТанНакРА ИК, 2003, ISBN 954-9942-55-4, с. 507-519

Моллов, Тодор (2003) Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? Езици на общуването: Фолклор и религия (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 3, год. ІІІ, 2003). /Редкол. Р. Малчев, К. Рангочев, Н. Ненов. С., ROD, 2003, ISSN 1311-493-X, с. 18-24

Моллов, Тодор (2003) Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). Петко Славейков. Нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. Велико Търново, Изд. “Фабер”, 2003, ISBN 954-775-197-2, с. 70-81

Монева, Христина (2003) H.Tujarov, M.Stefanova, H.Moneva “Presentation of a Web-site using the Systematic approach”, CompSysTech-2003, Sofia, Bulgaria Sofia, Bulgaria

Мончев, Николай (2003) Някои аспекти от културния кредит на древните българи за развитието на Балканите Societas classica 126-134, ISBN 954-524-348-1,УИ,,Св.св.Кирил и Методий,,,ВТ

Мончев, Николай (2003) Относно избора на показатели за оценка на антропогенната натовареност и устойчивостта на ландшафтите Научни трудове на НВУ "В.Левски",кн.73-II, 86-91,ISSN 0861-0312, изд.НВУ, ВТ

Моцинова-Бръчкова, Милена (2003) Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново В: Бюлетин на ДАЗД „Всички деца са различни, но с равни права”. Брой 1/ 2003, 57-58. ISSN 1311-9125

Моцинова, Божана (2003) Николо Паганини – живот и творчество ІІ-ра част (монография) (второ допълнено издание) (автор) (463 стр.) изд. АСТАРТА

Мутафова, Красимира (2003) Бившият столичен център Търново в османотурски документи от ХVІ век. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. Ред. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. УИ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2003, с. 578–596. ISBN - 954-524-349-X. COBISS.BG-ID - 1041143012. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Култът към светците в алианските села Ябланово, Малко село и Могилец. – В: Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Т. 2. Съст. Ив. Радев, М. Тошев. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2003, с. 324–356. ISBN 954-775-255-3. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. (в съавторство с М. Калицин; отговорен редактор Ст. Андреев). Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, 384 с. (с. 24-54, 64-219, 290-292 авторски текст). ISBN 954-524-384-8. COBISS.BG-ID 1042402020. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“. 640 с. ISBN - 954-524-349-X. COBISS.BG-ID - 1041143012. (Сборник. Ред. колегия К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов). Велико Търново

Наама, Карим (2003) Нови моменти в развитието на арабската икономика Сп. Международни отношения, год. XXXII, бр. 1- 2003 г, София, стр. 87-95. Print ISSN 0324-1092

Наама, Карим (2003) К.Saudi Arabia’s – Investment Climate One World Magazine, year III / 2003, Sofia, pp.28-29. Print ISSN1311 – 6940

Наама, Карим (2003) Навлизането и развитието на интернет в арабския свят. Международна конференция "Предизвикателствата на информационното общество пред стстистиката и математиката - век XXI,СА “Д.А.Ценов” 16-18.10.2003г, Ред. доц. д-р Тодор Тодоров и др, стр. 189-193. ISBN 954 ( – 23 – 0158 – 8 (Cobiss. BG-Id 1160287716).

Накова, Галя (2003) Curvature tensors in the basic classes of real isotropic hypersurfaces of a Kaehler manifold with B-metric Trends in Complex Analysis, Diff. Geometry and Mathematical Physics, eds. S. Dimiev and K. Sekigawa, World Scientific, Singapore, 159 - 167

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on almost contact manifolds with B-metric Trends in Complex Analysis, Diff. Geometry and Mathematical Physics, eds. S. Dimiev and K. Sekigawa, World Scientific, Singapore, 145 - 158

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on hypersurfaces of a Kaehler manifold with B-metric (with M. Manev) 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, 186 - 191

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on some five - dimensional almost contact B-metric manifolds (with M. Manev) 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, 192 - 197

Налбантова, Елена (2003) “Ученик и благодетели” - повествователни експерименти и интерпретативни недоразумения Критика, 2003, № 4.

Налбантова, Елена (2003) Автобиографические тексты Георгия Раковского как дискурсивная игра Науковий вiсник Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету (Iзмаїл), спецвипуск 15

Налбантова, Елена (2003) Два етюда върху поезията на бесарабските българи Одесская болгаристика (Одесса). Вып.1, 2003. УДК 80(05) ББК 80Я5 Ф 545

Налбантова, Елена (2003) Езиковите стратегии на българския ХІХ в Слов’янский збірник. Вып.10, Одеса, 2003.

Налбантова, Елена (2003) Жената в града - между присъдата и възхищението. "Криворазбраната цивилизация" от Добри Войников и "Наградений подвиг" от Д. Фингов сб. Българската литература - история и съвременност. Ред. кол. Цв. Георгиева - отг. ред. и др. Шумен : УИ Епископ Константин Преславски, 2003

Недева, Бойка (2003) “As designações eufemizantes em português e em búlgaro, relacionadas com a morte” -В: Симпозиум с международно участие: Доклади. 10 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (14-15 ноември, 2002), изд. НИБА Консулт ЕООД, София, ISBN: 954-451-020-6, с. 103-109.

Николова, Илияна (2003) За автора на най-тържествената българска песен. – Педагогически алманах, 2003, 1, 2, с. 361-364. Print ISSN1310-358Х

Николова, Илияна (2003) Календарните празници в обучението по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 185 с. ISBN 954-524-191-8 COBISS.BG-ID 1041051108

Николова, Марияна (2003) Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 16-18 октомври, 2003, (433-439).

Николова, Тодорка (2003) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация В. Търново

Николова, Тодорка (2003) Учебник по домашен бит и техника ІІ клас Варна

Нунев, Йосиф (2003) Десегрегацията в образованието на ромските деца: социалнопедагогически аспекти. Година на защита – 2003 година, Специализиран научен съвет по педагогика – София. Официални рецензенти: проф. д-р Георги Бижков и доц. д-р Нели Бояджиева. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК Nо 27 София

Нунев, Йосиф (2003) Основни нормативни документи, касаещи образованието на етническите малцинства у нас и връзката им с училищната сегрегация на ромите. Сб. от научно-практическа конференция "Образованието на ромската общност в измеренията на мултикултурализма". София, 22-23 януари 2003 г., Ред. Д. Нунева, О. Крумова. София: Агато, 2003, с. 15-18, ISBN 954-8761-66-1, COBISS.BG-ID 1040279780 София

Нунев, Йосиф (2003) Ромски приказки II. София: Стигмати, 2003, 105 с., ISBN: 954-9521-68-0 София

Нунев, Йосиф (2003) Ромски фолклор от Горна Тракия. София: Стигмати, 2003, 367 с., ISBN 954-9521-69-9. София

Няголова, Марияна (2003) Карапенчев Ж., Няголова М. Към една нова педагогика чрез идеите на С. Л. Рубинщайн. Педагогически алманах. XI. кн. 1- 2. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 2003. с. 358 - 360. Велико Търново.

Няголова, Марияна (2003) Няголова М. (2003) Димитър Кацаров и традициите на женевската психологична школа в изследване на узнаването - Психология. «Диоген». Ред. Зарко Ангелов. Велико Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий». 2003, с. 100-121. ISBN 954 - 524 - 314 - 7 COBISS.BG-ID - 1040475876 Велико Търново

Няголова, Марияна (2003) Няголова М. Д. (2003) О возможностях применения рисуночных методик в исследовании общительности ребенка. Вестник алтайских психологических чтений: Материалы вторых психологических чтений «Инновации в психологии» и Всероссийской научно-практической конференции «Дифференциальная психология: проблемы и перспективы» (27-28 июля 2002 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на С. И. Кудинов, Бийск, с. 106-108. Бийск, РФ

Няголова, Марияна (2003) Няголова М., Д. Цветков (2003/2004) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. сп. Психологически форум, кн. 3, с. 65-74, София. София

Няголова, Наталия (2003) За две семантични опозиции в драматургията на А. П. Чехов и П. К. Яворов «България и Европа – традиция и съвременност», с. 73-78, Фабер, Велико Търново

Няголова, Наталия (2003) Интертекстуални паралели в драматургията на А. П. Чехов и Ал. Дюма – син «Оперативната теория в литературоведските и езиковедските изследвания», ВТУ, Велико Търново, с.105-112

Няголова, Наталия (2003) О функции цвета в драматургии А. П. Чехова «Культура и письменность славянского мира», т. III, с. 37- 43, СГПУ

Няголова, Наталия (2003) Реалният и сюблимният свят в драматургията на А. П. Чехов и Т. Уилямс (“Вишнева градина” и “Трамвай “Желание”) “Дни на науката ‘2003», под ред. на И. Харалампиев, с. 45-49, Фабер, Велико Търново ISBN 954-775-259-6 COBISS.BG-ID 1041310180

Овчаров, Тодор (2003) Археологическа характеристика на Второто българско царство. 320 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (2003) Шемшево. Селищна монография. 178 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (2003) “Другата България” на Волга – от прародителите Кубрат и Котраг към бъдещето (Предговор).- В: Павлов, Н. Българският въпрос във Волго-Уралието (1988-2003).С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 15-36. София

Павлов, Пламен (2003) Българи и араби. С., “Тангра/ТанНакРа” , 2003, 167 стр. (в колектив с К. Цонев, С. Евстатиев, А. Стоилова, М. Нуридин, М. Цонева, В. Кънев) (на бълг. и арабски ез.). ISBN 954-9942-51-1 София

Павлов, Пламен (2003) Българите и американците / The Bulgarians and the Americans. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 207 стр. (в съавторство с Тр. Митев, П. Шопов, М. Карамихова, Д. Майкълс-Кристофър) (на бълг. и англ. ез.). София

Павлов, Пламен (2003) България, Римската църква и идеята за християнско единство.– Хемус/Haemus /Будапеща/, 2003, кн. 1, 17-21 (на бълг. и унг. ез.) Budapest

Павлов, Пламен (2003) Българо-хазарски взаимоотношения и паралели.- Българи и хазари през ранното средновековие. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 114-141. ISBN 954-9942-49-X София

Павлов, Пламен (2003) Двама българи - митрополити на Молдова през XV в.– сп. Български хоризонти /изд. на Научното д-во на българистите в Молдова/, 2003, бр. 4, 2-4 Кишинев

Павлов, Пламен (2003) Историческата памет за св. Методий и духовното единство на българите.– сп. Роден глас /изд. на Българската културно-просветна организация в Чешката република/, 2003, кн. 1, 19-22 Прага

Павлов, Пламен (2003) История на българите, т. І (От древността до края на ХVІ век). С., “Труд”, 2003, 590 стр. (в колектив с Г. Бакалов, П. Ангелов, Хр. Матанов, Д. Попов, Т. Коев, В. Арнаудов, Цв. Степанов, В. Радушев, Е. Александров). ISBN 954-621-186-9 и 954-528-289-4 София

Павлов, Пламен (2003) Покаянието “Кръвта вода не става” (Предговор).- В: Марковски, В. Кръвта вода не става. С., “Труд”, 2003, 7-23. ISBN 954-528-400-5 София

Павлов, Пламен (2003) Прогулка по Софии.- Сенатор, 2003.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/SofiaCity.html (в съавт. с Г. Владимиров) Москва

Павлов, Пламен (2003) Съвременна българска енциклопедия. В. Търново, “Габеров”, 2003, 1432 стр. (в колектив с Ив. Габеров, И. Антонова и др.). ISBN 954-9607-81-X В. Търново

Павлов, Пламен (2003) Търновград и неговите сакрални покровители.- Юбилеен сборник в чест на проф. Й. Йорданов. В. Търново, 2003, 23-25. В. Търново

Павлов, Пламен (2003) Цар Самуил и “Българската епопея” (19 стр. с библиография).- в: www.novamacedonia.com/SAMUEL (София - Торонто, 2003)%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB/ София

Павлова, Илиана (2003) Петко Р. Славейков. Житиеписът на желанията В: Петко Р. Славейков – нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. В. Търново: Фабер, 2003, с. 88–93. ISBN 954-775-197-2, COBISS.BG-ID1040325092

Павлова, Илиана (2003) Тъгите на печалния странник (“Помниш ли, помниш ли…” на Д. Дебелянов) Димчо Дебелянов. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения” № 2. Велико Търново: Слово, 2003, с. 118 – 126. ISBN 954-439-753-1

Палангурски, Милко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Съавт.: Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, П. Ст. Петков. В. Търново: Слово, 2003. 160 с. ( М. Палангурски, Нова Българска история, с. 108 - 131). ISBN 978-954-439-762-3. В. Търново

Пандулчева, Даниела (2003) Количествен анализ на текста на паневритмията по метода контент анализ Анчева, Даниела. (2003). Количествен анализ на текста на Паневритмията по метода контент анализ. // Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото: доклади от втора научна конференция. Съст. Антоанета Янкова, Даниела Анчева. Ред. Даниела Анчева, под научната редакция на Димитър Кайков. София: Национална спортна академия "Васил Левски" и Сдружение Паневритмия. ISBN-954-90922-3-2. COBISS.BG-ID – 1040702180. с.52-75, с.180-181. [Ancheva, Daniela. (2003). Quantity Content Analysis of the Paneurhythmy Text. // Paneurhythmy as a System for the Harmonious Development of Self and Society: papers of the second scientific conference. Ed. Antoaneta Yankova, Daniela Ancheva, Scientific editor Dimitar Kaykov. Sofia: National Sports Academy "Vasil Levski" & Paneurhythmy Association, ISBN-954-90922-3-2, COBISS.BG-ID – 1040702180. pp.52-75 & 180-181.]

Панушев, Емил (2003) Външноикономическата ориентация на България в условията на преход и приобщаването към Европейския съюз. – В: “БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД” Научно-практическа конференция Велико Търново, 31 май – 1 юни 2003 г., ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий, Стопански факултет, Икономически институт на БАН, Изд. “ГорексПрес”, София,

Панушев, Емил (2003) ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ София, Изд. НЕКСТ

Пейчева, Нели (2003) Пейчева, Нели: Немско-български/ Българско-немски речник, 110 000 думи и изрази. - Велико Търново, 2003. - 1246. ISBN 9549607836. Издателство Габеров, В. Търново

Пейчева, Нели (2003) Песни от Тюрингия / Сборник от популярни тюрингски песни и мелодии в оригинал и превод ДизАрт Плюс ООД, В. Търново

Пенов, Сашо (2003) Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата според процедурата в ДПК, Финанси и право, 2003, № 8, 28-35. /1993-2011/ ISSN 1312-949X, COBISS.BG-ID 1119867364 Финанси и право, 2003, № 8, 28-35. /1993-2011/ ISSN 1312-949X, COBISS.BG-ID 1119867364

Пенов, Сашо (2003) Спогодбата между България и Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127. , ISBN 954-07-1783-3 В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127. , ISBN 954-07-1783-3 Същото и на рус. ез., 122-125.

Пенчев, Пенчо (2003) Актуални проблеми на управлението на корпорациите в България Материали от научна конференция „Предизвикателствата на корпоративното управление в България”. София, 10 юни 2003 г. Ред. проф. Илия Георгиев, ст.н.с. д-р Лилия Чанкова: с. 176-187. Print ISBN 954-90138-2-1 (COBISS.BG-ID 1041182692)

Пенчев, Пенчо (2003) Преход – да, но към устойчиво развитие Сборник от Научно-практическа конференция „Българският преход”, В. Търново, 31 май – 1 юни 2003 г. Ред. Б.Байков. София: ГорексПрес, София, 2003, с. 75-81. Print ISBN 954-616-115-2 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2003) Устойчивото развитие – промяна, породена от реалността Сборник с доклади от научно-практическа конференция с международно участие „Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства”. Свищов, 29-31 май 2003 г. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 2003, т. 2, с. 98-102. Print ISBN 954-23-0136-7 (Т.2) (НРС и COBISS.BG-ID 1040409316)

Пенчева, Ивалинка (2003) Влияние на индивидуалните особености върху поведението на мениджъра в организацията. Сборник от Научно-практическа конференция "Българският преход", Велико Търново, 31 май-1 юни 2003 г. Ред. Б. Байков. София: ГорексПрес, 2003, с. 168-175. ISBN 954-616-115-2

Петков, Емилиян (2003) Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Петков, Емилиян (2003) Компютърна симулация на движението на превозни средства по разписание в паркинг конференция с международно участие “Компютърни Науки”, Велико Търново

Петков, Марин (2003) "Немско - български етимологични двойки думи и тяхното приложение в преподаването на чужд език" (на немски език Научни трудове на Пловдивския университет, т. 41, кн. 1, Филология, Пловдив, стр. 377 – 385.

Петков, Марин (2003) Лексиката от областта на военното дело в старовисоконемски и старобългарски лични имена (на немски език) „Linguistique balkanique“, XLIII, 2-3 (en hommage au prof. dr. Ljudvig Selimski), Sofia 2003 – 2004, стр. 201 – 212.

Петков, Петко (2003) Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски (1841-1901). - Списание на БАН, год. CXVІ, 2003, № 3, с. 57-60. ISSN 0007-3989

Петков, Петко (2003) Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". 300 с. ISBN 954-524-360-0 COBISS.BG-ID - 1040231908

Петков, Петко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидатстуденти. В. Търново : Изд. Слово. 160 с. ISBN 954-439-762-0

Петков, Петко (2003) История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 233 с. ISBN 954-524-353-8 COBISS.BG-ID - 1041629668

Петков, Петко (2003) Кой кой е във Великотърновския университет? Преподавателите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. 321 с. (Съавтор). В. Търново

Петков, Петко (2003) Монархическият институт в българските идеи и проекти за държавно устройство (1856–1876 г.). // Християнската традиция и царската институция в българската култура: Международна научна конференция, посветена на проблема за взаимодействието на владетелската институция в България с правилата и традициите на християнската религия, II. Шумен, 2002. Шумен : Унив. изд. „Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 100–116.

Петков, Петко (2003) Народното събрание в българските идеи и проекти за държавно устройство (1856-1876 г.). // Памет и дълг. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. В. Търново, 2003, с. 186-199

Петков, Петко (2003) Съдбата на българския възрожденски идеал (Бележки върху развитието на идеите за държавно устройство и политическо управление и реализацията им през ХIХ и ХХ век). // Двадесетият век. Опит за равносметка. Сборник с доклади от българо-германска конференция, проведена на 3-4 март 2000 г. София, 2003, с. 127-138.

Петкова-Марчевска, Славка (2003) Глобализацията на съвременната музикална култура и проблемите при формирането на умения за възприемането на музика Сб. "Първият учителски събор в Шумен 1873 г. и новобългарското образование - история и съвременност", Шумен, Изд. ШУ "Еп. Константин Преславски

Петров, Галин (2003) Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина. Научни трудове, Русенски университет "Ангел Кънчев", том 40, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт. Русе, 2003, 77-81. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID - 1121172452

Петров, Галин (2003) Картографски и други графически способи за характеристика на ландшафтната структура. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, География, УИ „Еп. Константин Преславски“, 2003, 94-101. ISBN 954-577-139-9 COBISS.BG-ID - 1041003236

Петров, Галин (2003) По въпроса за структурата и строежа на ландшафта. Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”. В. Търново, 2003, 336-346. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID - 1043815652

Петров, Галин (2003) Териториално разпределение на завършилите специалностите “География и геоекология” и “География” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”. В. Търново, 2003, 356-361. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID - 1043815652

Петров, Галин (2003) Учебните военни полигони и нарушенията на природната среда /по примера на Беляковското плато/. Трудове на НВУ ”В.Левски” – Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, кн. №73-І. В. Търново, 2003, 119-124. ISSN 0861-0312 COBISS.BG-ID - 1119810532

Петров, Димитър (2003) Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков) Международна конференция-ВТУ”Св.св. Кирил и Методий ”, В.Търново

Петров, Людмил (2003) Стефанов, С., Л. ПЕТРОВ (2003) "Заниманията с мини волейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете" Zbornik radova fakultet Fizicke culture, "FIS'Komunikacije'2003", Univerzitet u Nis, Yugoslavija, 146-152

Петров, Людмил (2003) "Водни спортове" - В. Маргаритов, Л. Петров Н. Йорданова и колектив Университетско издателство, "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2003, ISBN 954-423-286-9

Петров, Людмил (2003) Маргаритов, В., Л. Петров и др. Теория и методика на физическото възпитание, Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3, 261 стр. Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3, 261 стр.

Петров, Людмил (2003) Наумовски, М, Л. Петров. Влияние на някои морфологически характеристики върху способностите за владеене и боравене с топката от млади баскетболисти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003. ISSN: 1310-3393, с.27-32 Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003. ISSN: 1310-3393, с.27-32

Петров, Людмил (2003) Петров, Л. (под редакция) и др. Баскетбол, Волейбол, Хандбал - 100 упражнения за обучение и тренировка, Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. COBISS.BG-ID 1040310756 Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. COBISS.BG-ID 1040310756

Петров, Людмил (2003) Томова, С., Л. Петров, Л., М. Банева. Игрите в спортната анимация в морските курорти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003, ISSN: 1310-3393, с.116-119 Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003, ISSN: 1310-3393, с.116-119

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за лингвистичните измерения на страха в балканския ареал. - В: Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Гомель: УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2003, с. 45-52. ISBN 985-439-094-2

Петрова, Анастасия (2003) Езиковата метафора и балканската картина на света. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 347 с. - ISBN 954-524-366-X, COBISS.BG-ID 1264984292.

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Състав. П. Асенова. Велико Търново: Faber, 2003, с. 120-137. - ISBN 954-775-226-X (Print), COBISS.BG-ID - 1041813476.

Петрова, Анастасия (2003) Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства. - V: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. София: Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, с. 62-75. ISBN 954-8712-26-1 (Институт за литература при БАН), ISBN 954-9787-07-9 (Кирило-Методиевски научен център при БАН), COBISS.BG-ID - 1041957604

Петрова, Веселинка (2003) Международен конгрес "Университетското образование - хилядолетен опит, проблеми и перспективи на развитие". - Педагогически алманах, 2003 11 (1, 2), с. 349 – 353 ISSN: 1310-358X COBISS.BG-ID 1166923236

Петрова, Веселинка (2003) Педагогическият колеж в Тараклия навърши 10 години. - Педагогически алманах, 2003, 11 ( 1,2), с. 365 – 367 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1166921956

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Диагностика на способностите. (Учебник за дистанционно обучение). Велико Търново Велико Търново: Учебник за дистанционно обучение.

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Практикум по диагностика на способностите. (Учебно помагало за дистанционно обучение)., Велико Търново Велико Търново. Учебно помагало за дистанционно обучение

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Превантивна функция на педагогическата култура София: В сб.: Превантивна педагогика като научно познание. 1 и 2 част. Издат. СУ "Св. Климент Охридски", (с. 178 – 186).

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Современные требования к формированию педагогических способностей у студентов специальности "Дошкольная педагогика" Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Университетское образование и подготовка воспитателей детских садов в Республике Болгарии Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Условия овладения педагогическими способностей при подготовке воспитателей детского сада и учителей младших классов Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В., С. Косева. Роль русского языка в развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Родна реч в детската градина (3 – 7-г). Велико Търново: Слово, 2003, 240 с. ISBN 954 439 -756-6 COBISS.BG-ID 1040753124

Петрова, Веселинка (2003) Хоспитирането в професионално-практическото обучение на предучилищните педагози. - Педагогически алманах, 2003, 11 (1, 2), с. 209-222 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1166923492

Петрова, Красимира (2003) Домовете за деца, лишени от родителски грижи - европейско и българско законодателство. В:Дебатът за политиките на разширениая Европейски съюз, под ред. на Олг Борисова, София: 2003, Вулкан ООД, с.126-132, ISBN 954-91273-3-8 София

Петрова, Красимира (2003) Методика за оценка на риска за личности, групи и общности. сп. Диоген, Велико Търново УИ "Св.св.Кирил и Методий" 2003 с. 139-153 ISBN 954-524-314-7 COBISS.BG-ID 1040475876 В.Търново COBISS.BG-ID 1040475876

Петрова, Красимира (2003) ППробацията - необходима алтернатива на лишаване от свобода. Плевен: Клуб "Отворено общество" 2003 с . 27 Плевен

Петрова, Мариана (2003) Open education and informatization Anale ATIC-2002, Chisinau, Moldova, Evrica, vol.I (IV), 2003, p. 132-135, ISBN 9975-942-21-0, 422 p.

Петрова, Мариана (2003) Solutions and new combinatorial problems concerning lattice points ATIC-2002, Chisinau, Moldova, Evrica, vol.I (II), 2003, p.118-133, ISBN 9975-942-76-8

Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка. В.Търново, Фабер, 2003, 168 с. ISBN 954-775-234-0

Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 3, Работа в Интернет среда В.Търново, Фабер, 2003, 168 с., ISBN 954-775-448-3

Петрова, Мариана (2003) Операционни системи (Модул 1). – В: Въведение в информационните технологии: Модул 1 – 3. Велико Търново: Фабер, 2003, 172 с. ISBN 954-775-233-2; COBISS.BG-ID 1040807652

Петрова, Мариана (2003) Организационно технологични аспекти на Web базирано дистанционно обучение Научни съобщения на СУБ – клон Добрич, ред.Д.Каменова, Добрич, 2003, т.5, кн.2, с. 445-448, ISSN 1311-2708, COBISS.BG-ID 1121134820

Петрова, Мариана (2003) Теоретико-практически въпроси на дистанционно обучение Научни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] - клон Добрич = Research Communications of USB Branch Dobrich, ред.Д.Каменова, Добрич, ISSN: 1311-2708.- 5, 2 (2003), с. 436-440

Пешева, Маргарита (2003) Обърнатото огледало. Медийни анализи и критика: 2003 – 1990

Попова, Елена (2003) Александър Денков (1925-1972). В.Култура, 6 март 2003.

Попова, Елена (2003) Музеят – финанси и фантазии. "Художественият музей и ХХІ век". ГХГ-Пловдив, “Пигмалион”, 2003, 205-214

Попова, Любомира (2003) Ролята на мотивацията за развитие на читателската култура на учениците от първи клас В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2003, т. 40, серия 10.2, с.78-81. ISSN 1311-3321

Прашкова, Миглена (2003) Изложба „Реставрация”. 31 януари – 13 февруари 2001, изложбена галерия на СБХ, София, „Шипка” 6, IV етаж

Проданов, Николай (2003) Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век. Велико Търново

Пушкарова, Антония (2003) Математическа компетентност на студенти-икономисти Сборник научни доклади “Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI”, Свищов, с. 427 - 432.

Радева, Живка (2003) Легендите на Моско Москов. // Моско Москов : Юбилеен сборник : 140 години от рождението му. : Научна конференция, Велико Търново, 2003. – В. Търново, 2005, с. 119-122. ISBN 954-736-125-2 В. Търново

Радева, Живка (2003) Радева, Живка. История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945). // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сб. статии. – С., 2003, с. 250-253.ISBN-954-07-1831-7; COBID.BG-ID 1041014244. София

Радева, Живка (2003) Търново в писмата на Петко Славейков. // Петко Славейков : Нови изследвания : Сборник по повод 175 години от рождението му. – В. Търново, 2003, с. 160-164. ISBN 954-775-197-2 В. Търново

Радева, Живка (2003) Търново във възрожденската периодика. // Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов : Доклади и научни съобщения от седмите музейни четения "Човекът в миналото" на Регионален исторически музей - Велико Търново, 20-21 май 2003 г. – В. Търново, 2003, с. 93-96. ISBN 954-427-536-3 В. Търново

Рикевски, Румен (2003) Някои проблеми при работа със старогръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 Societas Classica: Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 5-10 с. ISBN: 954-524-348-1, COBISS.BG-ID - 1042399972

Румпос, Димитриос (2003) Η Γενιά του 30 - Πεζογραφία. σταθμός στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κατ' επέκταση της νεοελληνικής γλώσσας. Сборник от Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: "Новогръцкият език на Балканите - проблеми на обучението, изследвания, перспективи", София, 8-10 ноември 2001 г. Ред. Стойна Пороманска. Велико търново: Издателство "Ровита", 2003, с. 211-217. ISBN 954-8914-16-6. COBISS.BG-ID 1042338276

Румпос, Димитриос (2003) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εξεταστικές διαδικασίες και τα επίπεδα διδασκαλίας των Νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο "Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου". Πρακτικά από το Α' Διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα 25-26 Σεπτεμβρίου 2000. Επιμέλεια /редактор/ Αλίκη Τσοτσορού. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκδόσεις Γκέλμπεσης Γεώργιος, 2003, σ. 489-493. ISBN 960-8028-24-8

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о. Халки. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция "Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и методий", 2003, с. 222-228. ISBN 954-524-348-1. COBISS.BG-ID 1042399972

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903). Специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК. София, 2003. COBISS.BG-ID 1261843172

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903). Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και οι Βούλγαροι (1844-1903). /Автореферат - Ανάτυπο διδακτορικής διατριβής/ Специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК. София, 2003.

Румпос, Димитриос (2003) Новогръцката литература през погледа на българските преводи. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 215-217. ISBN 954-524-348-1. COBISS.BG-ID 1042399972

Русев, Красимир (2003) 2003 - Кураторски проект "Археология на духа" - проект за съвременно изкуство Изложбена площ в РИМ, град Велико Търново

Русев, Пламен (2003) Политическите институции на шумерския град към средата на III хил. пр. н. е. (По данни от архива на Фара/Шурупак). – В: Сб. Societas classica. с. 59–76. В. Търново

Русева, Виолета (2003) „Албена”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2003, с. 245 - 250. ISBN 954 439 771-X

Русева, Виолета (2003) „Шибил”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2003, с. 39 - 42. ISBN 954 439 771-X

Русева, Виолета (2003) Д. Дебелянов – риторическа граматика. – В: Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство. Доклади от научна конференция на ФСФ на СУ. Под ред. на Ил. Монова. Ред. колегия Б. Биолчев, В. Стефанов, Р. Евтимова УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2003, с. 50 - 62. ISBN 954-07-1791-4; COBISS.BG-ID 1041386468

Русева, Виолета (2003) Конструираната идентичност. – В: Памет и дълг. Сборник в чест на Ив. Радев. Ред. Е. Налбантова, С. Василев, Ю. Коева (техн. ред). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, с. 261 - 266. ISBN 954-524-345-7; COBISS.BG-ID 1039809508 Също в: Краят на модерността? Култура и критика, част III LiterNet, Варна, 2003, с. 111-117. ISBN 954-304-024-9

Русева, Виолета (2003) Кореспонденцията на П. Тодоров и О. Кобилянска – универсалността на модерната душа. – Слов’янский збiрник. Випуск Х. Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 2003, с. 275 - 278. ISBN 966-318-097-8

Русева, Мая (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми в училище. Постановка на проблема за адаптацията. - В: Проблеми на адаптацията към училищното обучение и възпитание. Свитък 2 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Пик, 2003, 13-23 с.. ISBN 954 736 089 Х, COBISS.BG-ID 1041480676.

Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. - В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. Съст. С. Марков,. Велико Търново: Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 93-118. ISBN 95452437832, COBISS.BG-ID 1042279908.

Русева, Мая (2003) Хуманистични идеи за адаптацията като процес и адаптивността като комплексно човешко качество (философски ракурс). - В: Проблеми на адаптацията към училищното обучение и възпитание. Свитък 2 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Пик, 2003, 23-64 с.. ISBN 954 736 089 Х, COBISS.BG-ID 1041480676.

Русчев, Иван (2003) Защита на владението и държането -Собственост и право, 2003, №02, с. с. І-ХХХVІ, Print ISSN 1312-9473

Русчев, Иван (2003) Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. - Пазар и право, 2003, бр.1 (Приложение, Библиотека „Юридически фишове“, с. І-ХХІV), ISSN C633-1335

Ръцева-Христова, Светозара (2003) Стенописите от арбанашките църкви.//Арбанаси.,Борина, София, 2003, 47-89, ISBN 954 500 095 3.COBISS.BG-ID 1041002468 София

Ръцева-Христова, Светозара (2003) “Holy Mary in Passion” - Origin and Semantics in the Context of Byzantine and Post – Byzantine Image Traditions’, Albright Institute of Archaeological Research Fellows’ Reports, ASOR Newsletter Vol. 53/3. Jerusalem. 2002 – 2003. pp. 19 – 20.ISSN 0361-6029 https://www.asor.org/wp-content/uploads/2017/03/53_3.pdf Израел, Йерусалим

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Тихата победа. - В: Дебелянов. Съвременни интерпретации, В. Търново: Издателство "Слово", 2003, с. 218-235. Print ISBN 954-439-753-1 сб. "Дебелянов. Съвременни интерпретации"

Савова, Жулиета (2003) Критерии за избор на учебници, София: Сиела, 2003, 120 с. ISBN 954-649-620-0. COBISS.BG-ID - 1227447524 София : Сиела

Сарафов, Павел (2003) Публичната и частната собственост като видове право на собственост. - Правна мисъл, 2003, № 2, с. 78-93, ISSN 1310-7348, COBISS.BG-ID 1119665380

Сашева, Верка (2003) Подготовката на учителя и ученика преди създаването на писмен текст – необходима предпоставка за усъвършенстване на речевите умения на учениците Национални студентски четения. Велико Търново: Фабер, 2003 г., с. 172-182. Редактори: Николай Димитров, Антония Велкова-Гайдарджиева. ISBN 954-775-311-8. COBISS.BG-ID - 1042212580

Седефчева, Валентина (2003) Кинематографични похвати при анализа на литературни текстове Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците, Велико Търново 15-17 май 2001. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 376-386. ISBN 954-524-377-5.

Симеонов, Димитър (2003) Регионални различия в развитието на аграрното стопанство на Търговищка област – В: Сб. Юбилейна научна конференция „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, Научни трудове, кн. №73-І, В. Търново, 2003, В. Търново: Изд. Нац. воен. унив. „В. Левски“, 2003, с. 303-306, ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID 1119810532

Симеонов, Симеон (2003) Някои аспекти на италианската политика в България (1880 – 1885). Известия на Исторически музей - Кюстендил, 7, [зa 2002], 2003, с. 131-138. ISSN: 0861-4342 COBISS.BG-ID 1121306340 Сигнатура Ск А 22909/2003

Симеонова, Катя (2003) Pre-Service Teacher Training, Identifying and Stimulating 10-11-year-old Students’ Creative Thinking by Problem Solving in Drawing and Paper/Cardboard Modeling. – Proceedings of the third international conference "Creativity in mathematics education and the education of gifted students", Rousse, Aug. 3-9 2003. Ed. Ed. Emiliya Velikova. University of Rousse, V-Publications, Athens, Greece, 2003, pp. 151-158. ISBN 960-8073-10-3. COBISS.BG-ID 1042850020 Athens, Greece

Симеонова, Катя (2003) Перспективата на ситуационно ориентираното обучение във висше училище. – Сб. научни трудове на русенски университет Ангел Кънчев. Русе, 2003, т. 40, 10.1, с. 50-54. ISSN 1311-3321. COBISS.BG-ID 1178499300 Русе

Симеонова, Катя (2003) Проблемната ситуация в проблемно-субектното пространство. – В: Научни трудове. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2003, с. 335-340. ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID1178348516 Велико Търново

Симеонова, Катя (2003) Проблемно-субектното пространство в процес на обучение на студенти-бъдещи учители. – Педагогика, 2003, (12), с. 46-56. Print ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1162585316 София

Симеонова, Катя (2003) Психични детерминанти и фактори за групова учебна дейност в проблемна среда. – В: Научни трудове. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2003, с. 341-346. ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID 1178353636 Велико Търново

Симеонова, Катя (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация. – Сб. "Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание". Велико Търново, 2003, с. 196-209. ISBN 954-736-085-X. COBISS.BG-ID - 1041480676 Велико Търново

Славова, Цветелина (2003) Соната за валдхорна и пиано. Русе:Авангард принт, 2003, "Авангард-принт" Русе

Спасов, Емил (2003) Prof . Alecsander Tsancov-educational conseptions end political activivites-www.SWU.BG , Еlectronics issue , Part Education , Posted:2003-03-14 , p 49-57 www. SWE.BG , Еlectronics issue , 2003

Спасов, Емил (2003) Социални аспекти в просветното законодателство на Демократическия сговор (1923-1931) -Образование. , 2003 , кн . 4 , с 67-75. ISSN-0861-475X;COBBISS.BG-ID-11625668844 Сп. Образование., 2003 ISSN: 0861-475Х; COBISS.BG-ID-1162566884

Спасова, Мария (2003) Евангелските цитати в среднобългарското Учително евангелие и проблемът за редакциите на славянския превод на Евангелието. – В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. дфн Румяна Павлова. София, 2003, 367–379. ISBN 954-07-1798-1

Спасова, Мария (2003) Кога се е състояла Клокотнишката битка – В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, 435–444. ISBN 954-9942-55-4

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., „Значимост на местните власти за ускоряване на регионалното развитие /на примера на община Велико Търново/.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Българският преход”, 31 май – 01 юни 2003, ГорексПрес, София, стр. 192-198. ISBN: 954-616-115-2 Велико Търново

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., Анализ на състоянието на отрасъл туризъм в Община Велико Търново. Методология за разграничаване на преки от допълващи туристически ресурси, сп. „Икономика”, м. декември, 2003, София. София

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., Прилагане на метода на логическата рамка в процеса по разработка на стратегия за развитие на регионален туристически продукт в Община Велико Търново /на примера на селски туризъм/ , сп. „Икономика и управление на селското стопанство”, кн. 2, 2003, София. ISSN 0205-3845 (Print) София

Стефанов, Светослав (2003) Петров, Л., С. Стефанов, Р. Димкова, Д. Йованович Голубович, С. Томова. (2003) „Баскетбол, Волейбол, Хандбал 100 упражнения за обучение и тренировка”. Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. COBISS.BG-ID 1040310756

Стефанов, Светослав (2003) Стефанов, С., Л. Петров. Заниманията с мини волейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете. Zbornik radova fakultet Fizicke culture, "FIS'Komunikacije'2003", Univerzitet u Nis, Yugoslavija, p.146-152.

Стефанов, Цанко (2003) „Отчитане на търговската репутация” сп. „Счетоводство плюс ...”, бр. 3/2003 г., Ред. съвет: Стоян Дурин, София: ОРКП „Мисъл”, 2003, стр. 19 – 21, ISSN 1311-0497, COBISS.BG-ID – 1160944612

Стефанова, Милена (2003) Presentation of a Web site using the Systematic approach CompSysTech’2003 – Sofia

Стефанова, Милена (2003) Място и роля на пирамидалния модел при анализ и проектиране на Web сайт Велико Търново

Стоянов, Емил (2003) Престъпността, нейните причини и превенция във Въоръжените сили. София: УИД - Академия на МВР, 2003, 195 с. ISBN: 978-954-348-070-7

Стоянова, Стела (2003) Стоянова, Ст., /2003/, Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 121 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 В. Търново : [Астарта], 2003 В. Търново : [Астарта], 2003 ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716

Събев, Пламен (2003) Сцената „Поругание Христово” в българското монументално изобразително изкуство през ХVІІ век (Връзки с древните театрални представления и раннохристиянското изкуство). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. Регионален исторически музей – Велико Търново, 2003, с. 404–413 (ISBN 9544275363).

Теофилова, Марина (2003) Аспекти на графичното мислене Сп. Педагогика, бр.11/ 2003, МОН. С., 2003. с.54-61 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1162587364

Тодоров, Георги (2003) A Model of a Virtual University – some problems during its development.(Georgieva G., Smrikarov A.) Proceedings of the International Conference of CompSysTech, Sofia , pp. IV.29-1 - IV.29-7

Тодоров, Георги (2003) В началото бе Джон Атанасов(100 години от рождението)(Тодорова М.) Сб.н.тр. “Дни на науката”, Велико Търново , стр.291-297.

Тодоров, Георги (2003) Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов” Финансиран от Световната банка и Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта

Тодоров, Георги (2003) Интерфейс на виртуален университет – изисквания и показатели за оценка на ефективността.(Иванова Г., Смрикаров А.) Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH’03, Gabrovo , стр.280-284

Тодоров, Георги (2003) Разработване на концепция и изследване на възможностите за създаване на виртуален университет Русенски Университет, ПРОЕКТ 2003 – ЕЕА– 04

Тодоров, Иван (2003) Опит за локализация на топонима “Дултроини” [Δουλτροηνους]. (В. Бешевлиев. Първобългарски надписи. С., БАН, 1992, № 47, р. 13–14). – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Йордан Андреев. 14–15 май 1999 г. В. Търново. Ред. кол.: отг. ред. проф. К. Попконстантинов, доц. Кр. Мутафова, ст.ас. М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, 405–413. ISBN 954-524-349-Х. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Велико Търново.

Тодоров, Иван (2003) Професор д.и.н. Йордан Андреев на 60 години. Magna cum laude! – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Йордан Андреев. 14–15 май 1999 г. В. Търново. Ред. кол.: отг. ред. проф. К. Попконстантинов, доц. Кр. Мутафова, ст.ас. М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, 11–17. ISBN 954-524-349-Х. Велико Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Тодоров, Иван (2003) Раждането на един исторически анекдот за Котис І (Опит за интерпретация на фабуларни данни в контекста на съдовете от Рогозенското съкровище). – В: Черно море между Изтока и Запада. VІІ Понтийски четения, Варна, 10–11 май 2002. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Ред. М. Лазаров, В. Вълканов. Университетско издателство, Варна, 2003, 95–104 (бълг. версия). ISBN 954-715-171-1. Варненски свободен университет, Варна.

Тодоров, Тодор (2003) Use of Dynamic Technologies for WEB-enabled Database Management Systems In Proceeding of CompSysTech '03, Sofia, Bulgaria, 2003, Pages 202-207, ISBN: 954-9641-33-3

Тодоров, Тодор (2003) Web-Based Application for Coding Theory Studying In Proceedings of the International Congress of Mathematical Society of Southeastern Europe, Borovets, Bulgaria, September 15-21, 2003, University of Latvia, Riga, pp.94-99, ISBN: 9984-725-88-X

Тодорова-Колева, Мариела (2003) Отражение на реформаторските идеи от края на XIX и началото на XX българския периодичен печат сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, Китен, 6-9 октомври, София: Веда Словена-ЖГ, 2003 с. 311-316.ISBN 954-8510-82-0, COBISS.BG-ID - 1042178276

Тодорова, Маргарита (2003) Learning Objects Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologie, CompSysTech’03, 2003, pp. IV.27-1 - IV.27-6. ISBN:954-9641-33-3

Тодорова, Маргарита (2003) WWW-based Learning Support SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2003) Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър. Сб.н.тр. н.конф. “100 години от рождението на Джон Атанасов”, Велико Търново

Тодорова, Пенка (2003) Възпитание на деца в ранна възраст,лишени от родителски грижи Сб."Дни на науката 2003"на Съюз на учените-кл.В.Търново

Тодорова, Пенка (2003) Здравното възпитание като ценностен фактор Ценностите на съвременното младо поколение,с.144-199

Тодорова, Пенка (2003) Откриване на деца със специални образователни потребности в ранна възраст Сб.Межд.научна конф."Равен шанс в образованието и социална интеграция"Пловдив,с.122-127

Тодорова, Пенка (2003) Педагогика на ранното детство Издателство АСТАРТА Велико Търново

Тодорова, Пенка (2003) Принципи на интеркултурно възпитателно взаимодействие Сб.Предучилищно образование и интеграция,Втора бълг.-америк.конф.,София

Тодорова, Теодора (2003) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 152 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716

Тодорова, Теодора (2003) Социално-педагогическата дейност с подрастващи с противообществено поведение в променяща се среда –В: Сб. Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи, София, 2003г. с.224-232, УИ „Св. Климент Охридски”, ISBN 954-07-1809-0; (COBISS.BG-ID 1040274148) у нас

Трифонов, Тихомир (2003) Cryptanalytic Attacks of the Hash Functions Based on the Paradox “Problem of Birthdays” (K.Tsvetkov) Proceedings of the International Conference “New Challenges in the field of Military Sciences”, Budapest, Hungary

Трифонов, Тихомир (2003) Cryptographic Systems and Crypto Blunders (K.Tsvetkov) Proceedings of the 30th International Conference of the Military Technical Academy, Bucharest, Romania, ISBN 973-640-0123

Трифонов, Тихомир (2003) Vassil Levski National Military University and John Atanasoff Department of Computing (K.Tsvetkov) Proceedings of the International Conference “New Challenges in the field of Military Sciences”, Budapest, Hungary

Тужаров, Христо (2003) Word команден справочник Сириус 4, В.Търново

Тутеков, Свилен (2003) "Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник". - "Духовна култура", № 3, С., 2003 (стр. 17-29), ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID 1119633124. София

Тутеков, Свилен (2003) „Православието между идеологията и живота” // "Християнство и култура", бр. 8, София, 2003 (стр. 64-70) ISSN 1311-9761. /Национален референтен списък/ София

Тютюнджиев, Иван (2003) История на България. : Тестове и конспекти за кандидат-студенти. – В. Търново : Слово, 2003. – 159 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, В. Стойчева) Авторска част: История на българските земи през ХV – ХІХ век, с. 32-72. Съдържа и Терминол. речник ; Хроника на събитията. В. Търново

Узунов, Иван (2003) „Ivan Uzunov- Pittura in Italia“ Foto- K2- Bassano del Grappa, print- Bulhaus.

Узунов, Филип (2003) Въздушната война срещу Югославия през 1999 г. - маньовър срещу кибернетика. В: сп."Международни отношения". бр.2/2003, стр. 73-86, ISSN: 0324-1092, COBISS.BG-ID 1160305892

Хаджийски, Минко (2003) Два подхода за групово консултиране на клиенти ,лишени от свобода, Диоген-Психология, В.Търново Университетско издателство на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", 2003 с.61-69, ISBN 954-524-314-7 У нас

Хаджийски, Минко (2003) Косултативна психология, В.Търново. Фабер 2003./212с. ISBN 954-775-163-8. COBISS.BG ID 1039875044 У нас

Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три–параметричния логистичен модел Научно–приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10. 2003

Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три-параметричния логистичен модел. Научно-приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10.2003 год.

Христов, Милен (2003) On the locally quasi-Sasakian manifolds C.R.Acad. Bulg. Sci. 56,No.2,9-14(2003)

Христов, Паисий (2003) Лилия Янева, Стъпки (хайку) Издателство ТИХ-ИВЕЛ

Христов, Паисий (2003) Пресътворение V - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2003) Речник на трудностите във френския език (564 стр.) ИК “Колибри”, София , 568 с., 2003, ISBN 954-529-279-2 COBISS.BG-ID 1041816548

Христов, Христо (2003) Философската антропология като метафизика. Ценности и ценностни отношения, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново,55-64

Христов, Христо (2003) Човекът и реалиите - между хармонията и несъвместимостта. /Христов Л. Универсалиите против човека или парадоксите на общото, С., 2002/. Философия, 2003, №3, 61-62

Христова-Коцева, Рени (2003) Двадесет и пет години целодневна детска градина в с. Самоводене Самоводене от древността до наши дни. Сборник изследвания от Третата научна конференция по случай 125 години от Априлското въстание от 1876 година, проведена на 16 декември 2001 година, с. Самоводене, Ред. П. Станев. Велико Търново, Издателство "Фабер",т. 3, с. 112-119, ISBN 954-775-275-8, COBISS.BG-ID 1042625508

Христова-Коцева, Рени (2003) Здравето през призмата на детското познание Юбилейна научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, книжка № 73–II, НВУ “Васил Левски”, 21-22 май 2003 г., Велико Търново, Изд. център на НВУ “Васил Левски", В. Търново, 2003,с. 189-193, ISSN 0861-0312, COBISS.BG-ID 1178349796

Христова-Коцева, Рени (2003) Никола Живков – хуманистични възгледи за възпитанието на детето 120 години предучилищно възпитание. Национална конференция Свищов 2002 г. Ред. Р. Христова, Faber-Велико Търново, 2003, с. 11-15.

Христова-Коцева, Рени (2003) Относно полово-ролевите ориентации на децата от предучилищна възраст Юбилейна научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, книжка № 73–II, НВУ “Васил Левски”, 21-22 май 2003 г., Велико Търново, Изд. център на НВУ “Васил Левски", В. Търново, 2003, с. 194-199, ISSN 0861-0312, COBISS.BG-ID 1247779812

Христова-Коцева, Рени (2003) Предпоставки за формиране на самостоятелност у децата от ранна възраст Педагогически алманах. 2003. № 1-2. УИ "Св. св . Кирил и Методий", с.59-69, Print ISSN 1310-385X

Христова, Венета (2003) Някои “за” и “против” работата на ишлеме. Текстил и облекло, 2003, бр. 9-10, с. 2-5, ISSN 1310-912Х.

Христова, Венета (2003) Някои оценки за състоянието на средните предприятия в България В: Сборник доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие “Предприятието на ХХІ-ви век: проблеми и предизвикателства”.Свищов: АИ “Д. Ценов”, 2003, с. 193-199, ISBN 954-23-0136-7 (т.2).

Христова, Венета (2003) Териториално разпределение на предприятията от кожаро-кожухарския, обувния и галантерийния бранш. Кожи и обувки, 2003, бр. 3 и бр. 4, с. 9-11, 14 и 9-11, Print ISSN 0861-2366.

Христова, Мария (2003) Белчева, М. 2003. Идентичност и самопрезентация в Интернет. Приложна психология и социална практика. Варна:УИ "ВСУ Черноризец Храбър" с. 224-230 Варна, 2003 ISBN 954-715-197-5 COBISS.BG-ID 1041452772

Христова, Надежда (2003) Проблеми на брака в германската езическа традиция (франки и англосакси) [Problems of the Heathen Matrimonial Germanic Traditions: Franks and Anglo-Saxons] Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Материали от юбилейната научна конференция в чест на 100-годишнината на чл.-кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев. В. Търново, 12–15.05.2000 г. София: ИК „Тангра ТанНакРа”, 2003, с. 444-450. ISBN 9549942554

Христова, Надежда (2003) Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа (по англосаксонски и франкски материал) [The Family in Western Europe in the 5th–9th Centuries (On Anglo-Saxon and Frankish Material)] Епохи, 2003, Том 11, бр. 1-2, с. 51-57. ISSN 2534-8418 (Online); ISSN 1310-2141 (Print)

Христова, Надежда (2003) Църковните отци и писатели от ІІ–V век за християнския брак [The Church Fathers and Christian Writers of the Period from the 2nd to the 5th Century about Christian Marriage] Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Ред. колегия К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 345-362. ISBN 954-524-349-X

Цветков, Димитър (2003) Computer Implementation of MMLE/EM Algorithm for Two-Parametric Logistic Model In Proceedings of the 4th international conference conference on Computer systems and technologies: e-Learning (CompSysTech '03), B. Rachev and A. Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 661-666. ISBN: 954-9641-33-3

Цветков, Димитър (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгоритъма три-параметричния логистичен модел Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цветков, Димитър (2003) Принудени трепетения в системи за регулиране с обобщени стационарни закъснения Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цолова, Камелия (2003) Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна. Съвременно право, 2003, № 2, с. 81-94, ISSN 0861-18-15

Цонкова, Ваня (2003) Военните разходи при съвременните реалности и влиянието им върху макроикономическите параметри Сборник от МНК „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Велико Търново, 2003, с. 295-301. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1178329316

Цонкова, Ваня (2003)