Публикации за 2003


Авгинова-Николова, Емилия (2003) "Още нещо за езика, за гръцкия език и неговия праезик" SOCIETAS CLASSICA - Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим, В. Търново

Алексиева, Милена (2003) Анализ на игровите действия и индивидуална оценка на състезателите, взели участие във финалния етап на 60-то държавно първенство по баскетбол – мъже сборник "Кинезиология 2002"

Алексиева, Милена (2003) Баскетболът и хандбалът в ученическите игри сборник “Образование и изкуство”

Алексиева, Милена (2003) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора на професията “учител по физическо възпитание” – анкетно проучване сборник “Образование и изкуство”

Алексиева, Милена (2003) Мястото на баскетбола в училищния спорт сборник “Кинезиология 2002”

Алексиева, Милена (2003) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес сборник "Кинезиология 2002”,

Алексиева, Милена (2003) Сравнителен анализ на средните стойности на показатели, характеризиращи активността и стрелковите умения на състезатели по баскетбол сборник “Кинезиология 2002”

Алексиева, Милена (2003) Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас сборник "Педагогика и методика", 2003

Андреева, Десислава (2003) Умният българизъм, или за смисъла на едно неизползвано понятие във възрожденското политическо пространство (исторически етюд). Епохи, г. VІІІ, 2000, бр. 1, Университетско издателство Велико Търново, 2003, с.101 – 120.

Анчев-Калоянов, Анчо (2003) Старобългарските шамани. Религиозен опит и социални функции (VIII-XII в.) София: изд. РОД, 408 с.

Анчев, Стефан (2003) La politica traditional Rusa en los Balcanes y sus nuevas dimensiones. Trienio, Ilustratión y Liberalismo. Rev. de Historia. Madrid, 2003, N 42. 107-127.

Анчева, Антоанета (2003) Портретите на Леонардо Юбилеен сборник – 40 г. ВТУ, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2003, стр. 15

Аркадиев, Димитър (2003) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - тенденции в началото на 21-ви век Сп. Статистика, София, НСИ, 2003, кн.5-6, с. 24-49. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2003) Потребителско търсене на стоки от домакинствата в България през преходния период Сб. Българският преход. С., ГорексПрес, 2003, с. 57-63. ISBN: 954-616-115-2.

Аркадиев, Димитър (2003) Преподаване на статистика за икономисти - предизвикателства в съвременните условия Сб. Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI. Свищов,2003, с. 359-364. ISBN: 954-23-0158-8.

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика. Стара Загора, 2003, 394 с. ISBN: 954-9887-38-3.

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии, 2003.

Бакоев, Валентин (2003) GENERATING AND IDENTIFICATION OF MONOTONE BOOLEAN FUNCTIONS MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2003, Proceedings of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, April 5–8, 2003, pp. 226-232.

Бело, Раки (2003) Бело, Раки. Магическите практики в критичните периоди на човешкия живот в четири албански села. - В Сборник: Образователна ситуация в ромската общност. Благоевград, 2003, 103-116. -Благоевград. Благоевград

Белчева, Весела (2003) Präsentation eines Namensregisters der Aufzeichnungen von Elias Canetti Trans-Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften,14. Nr., April 2003

Бонджолов, Христо (2003) Homo balkanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В.Търново: издателство Faber

Бонджолов, Христо (2003) Текст и прототекст („Доктор Живаго” на Б. Л. Пастернак) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолова, Валентина (2003) Аз говоря български (в съавторство с Мария Илиева и Светлозар Влайков) Велико Търново: изд. Faber

Бонджолова, Валентина (2003) Неологичен речник (за периода 1998-2003) Велико Търново: изд. GABEROFF

Бонева, Галя (2003) За целите на началното образование Сб. Съвременни предизвикателства пред началнат училищна педагогика, СУ"Кл. Охридски"

Бонева, Галя (2003) За целите на началното образование Сб. Съвременни предизвикателства пред началнат училищна педагогика, СУ"Кл. Охридски"

Бонева, Галя (2003) Мотивация за учене на учениците от НУВ Сб. Научни трудове, кн.73-ІІ, Национален военен университет

Бонева, Галя (2003) Педагогическите отношения като основен проблем на новата образователна парадигма Сб. Научни трудове, Т. 401 серия 10.1, Педагогика, психология, история, Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Бонева, Галя (2003) Развитие на рефлексивните способности на учениците от начална училищна възраст Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогическите взйаимодействия в детската градина

Бонева, Галя (2003) Роля на самостоятелната работа на ученика, провеждана в урока и в къщи Сб. Научни трудове - кн. 73 - ІІ, Национален военен университет, В. Търново

Бонева, Галя (2003) Социално-педагогически измерения на конфликтите в началното училище Сб. България и Европа - традиции и съвременност", Съюз на учените - клон В. Търново

Бонева, Галя (2003) Стратегии за активизиране на учебната дейност на учениците (1.-4.клас) Сб. Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, Тракийски университет, Стара Загора

Бонева, Галя (2003) Стратегии за организиране на педагогическите взаимодействия в урока Сб. Научни трудове, кн.73 - ІІ, Национален военен университет, В. Търново

Бонева, Галя (2003) Съвременни измерения на взаимните очаквания на учители и ученици в началното училище Сб. Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, Тракийски университет, Стара Загора

Бонева, Галя (2003) Технология на целеполагането в образованието (в съавторство) Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогическите взаимодействия в детската градина, Пазарджик

Бонева, Галя (2003) Усвояване на понятията от учениците от начална училищна възраст Сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, София, СУ "Кл. Охридски"

Бонова, Станка (2003) Езиков образ на извънезиковата реалност. Фразеологична интерпретация на света. Българистични проучвания, В. Търново, издателство Фабер, ISBN 954-775-281-2, 2003 г., с.247-256

Ботева, Мариета (2003) Речник по реторика. 150 аргумента за оратора София

Бузов, Вихрен (2003) "ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА. Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки" Велико Търново, Изд. "ПИК"

Бузов, Вихрен (2003) Analytical Philosophy in Bulgaria Ruch Filozofyczny, Tom LX, N4, Torun, Poland, pp.557-664

Бузов, Вихрен (2003) Norms, Values and Scientific Rationality Philosophy between Old and New Values. Proceedings of XXII Varna International Philosophical School, 29 May-01 June 2002, IphR-BAS, Sofia, pp.382-384;

Бузов, Вихрен (2003) Scientific Rationality, Decision and Choice Bulgarian Studies in the Philosophy of Science (ed. Dimitri Ginev), Boston Studies in the Philosophy of Science Volume 236, Kluwer Academic Publishers, pp.17-29; (ISBN 9401709610)

Бузов, Вихрен (2003) THE BALKANS: CLASH OF CULTURES OR CONFRONTATION OF CIVILIZATIONS (Rejection of Cultural Relativism: Some Arguments) "KULTURA U PROCESIMA RAZVOJA, REGIONALIZACIJE I EVROINTEGRACIJE BALKANA", FILOZOFSKIFAKULTET - UNIVERZITET U NISU, INSTITUT ZA SOCIOLOGUU, SVEN, Nis, Serbia

Бузов, Вихрен (2003) За същността на нормите и нормативния дискурс “Философия и етика”, Библиотека “Диоген”, (съст. Л. Андреев), УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.87-103.

Бузов, Вихрен (2003) Норми, оценки, истинност “Ценности и ценностни ориентации”, (съст. С. Марков), Библиотека "Диоген", УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.31-41

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Теория и... практика" /Киприана Беливанова/ - един съвременен поглед към прозренията на 60-те години Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" Год.1, с. 84-92

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Фолклорни перли" в-к Musiкa Viva бр. 10-11

Булева-Петрова, Марияна (2003) Поглед към Музикалния атлас на Улрих Михелс и към българския му превод Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност Сп. "Българско музикознание" - "Музика и културна идентичност", 2003, № 4, с. 147-155, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Дебюси в българското музикознание. Пораждащи идеи в студия на Искра Рачева. Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. ІІ. С. с. 39-50

Бурнева, Николина (2003) Gleitende Autorschaft in der "Letzten Welt". Jacques Lajarrige (Ed.), Lectures croiees de Christoph Ransmayr: Le dernier des Mondes. (= Publ. de l'Institut d'allemand, Univ. de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, Nr. 32), S. 145-161.

Буров, Стоян (2003) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2003. 264 стр. (10. изд.)

Бурова, Пенка (2003) Въпросът “Какво е това?” в обучението по чужд език. Чуждоезиково обучение, № 3.

Бурова, Пенка (2003) Езикът на урока по чужд език – на кой език да бъде? Начално образование, № 5.

Бурова, Пенка (2003) Как се класират познанията за(д) думите – свободен асоциативен експеримент. Педагогически алманах (Велико Търново), № 1-2 (под печат).

Бурова, Пенка (2003) Когнитивно развитие в чуждия език. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 136 стр.

Бурова, Пенка (2003) Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 143 стр.

Буюклиева, Стефка (2003) Extremal self-dual [50,25,10] codes with automorphisms of order 3 and quasi-symmetric 2-(49,9,6) designs (with Masaaki Harada) Designs, Codes and Cryptography, vol.28, pp.163-169

Василева, Радка (2003) Persönliche und formelle Schreibformen im Deutschen: Rada Vassileva et al. V. Tarnovo: Slovo Verlag, 2003. 255 S. ISBN 954 439 780-9.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. XV. Михаил Неделчев. Размишления по българските работи. // LiterNet, № 7, 13.07.2003 (13.07.2003). LiterNet, № 7, 13.07.2003 (13.07.2003).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Дилемата Добри Чинтулов/Петко Рачов Славейков и литературната критика през 20-те години на XX век. (Боян Пенев – Васил Пундев) // Петко Славейков. Нови изследвания. - Велико Търново, 2003, (с. 122-139). ISBN 954-775-197-2. Петко Славейков. Нови изследвания. - Велико Търново, 2003, (с. 122-139). ISBN 954-775-197-2.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За учителя и ученика. Лице в лице. Боян Пенев – Васил Пундев. II. // Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. М. Неделчев. Т. I. - София, 2003, (с. 224-238). Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. М. Неделчев. Т. I. - София, 2003, (с. 224-238).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Сакрализираният дом на детството – „Да се завърнеш в бащината къща“ от Д. Дебелянов. // КИЛ - Варна, 2002, бр. 2, (с. 2) и бр.3, (с. 2). ISSN 1310-120Х ; Също в: Литературни анализи за осми клас. - В. Търново: Абагар, 2002, (с. 46-58). ISBN 954-427-137-6. ; Също в: Дебелянов. Съвременни интерпретации.Съставител: Николай Димитров - В. Търново: Слово, 2003, (с. 77-87). ISBN 954 439 753-1. КИЛ - Варна, 2002, бр. 2, (с. 2) и бр.3, (с. 2). ISSN 1310-120Х ; Също в: Литературни анализи за осми клас. - В. Търново: Абагар, 2002, (с. 46-58). ISBN 954-427-137-6. ; Също в: Дебелянов. Съвременни интерпретации.Съставител: Николай Димитров - В. Търново: Слово, 2003, (с. 77-87). ISBN 954 439 753-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Почит и прочити (Никола Георгиев). // LiterNet, № 6, 03.06.2003 (03.06.2003); също в: Култура, 06.06.2003, http://www.kultura.bg/media/my_html/2278/c-kamizbor.htm LiterNet, № 6, 03.06.2003 (03.06.2003); също в: Култура, 06.06.2003, http://www.kultura.bg/media/my_html/2278/c-kamizbor.htm

Влайков, Светлозар (2003) Книга на символите. В. Търново, 2003, 235 стр., ISBN 954 775 200 6. У нас

Гайдова, Радка (2003) Детерминираност между детските интереси и умения за конструиране. НК, СУБ, кл. В. Търново, Дни на науката 2003,

Гайдова, Радка (2003) Детското конструиране през фокуса на един социален аспект. НК, Българския път към НАТО – перспективи и предизвикателства, ВНУ, В. Търново, 2003.

Гайдова, Радка (2003) Педагогически основи на конструктивната игра. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2003

Гайдова, Радка (2003) Педагогически условия за организиране на образователната среда по конструиране. сп. Дом, дете, детска градина, бр. 3, 2003

Гайдова, Радка (2003) Прагматична стратегия за формиране на технологична култура чрез обучението по конструиране. НК, Педагогика и методика, 40 години ВТУ, ВТУ, 2003

Гайдова, Радка (2003) Техническо и художествено конструиране в предучилищна възраст. сп. Предучилищно възпитание, бр. 5, 2003

Галунова, Калина (2003) Мускалчета в пояса: историко-икономически ракурси върху Бай Ганьо Харалампиев, И. (отг. ред.), сб. Дни на науката’2003, изд. на СУБ, клон Велико Търново:Фабер, 2003, с. 172-183.

Генова, Дафинка (2003) Idealized cognitive models and other mental representations In D. Ginev (ed.) Bulgarian Studies in the Philosophy of Science, Dordrecht: The Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 129-140, ISBN 1402014961. Internet link: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-017-0961-3_9#page-2 (Accessed September 19 2016)

Генова, Дафинка (2003) Some gender-based differences in English and Bulgarian. In S. Kaneva, D. Genova (eds.). Philosophy between Old and New Values. Proceedings of XXII Varna International Philosophical School, Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, pp. 194-201, ISBN 954913511X.

Генова, Дафинка (2003) Английски заемки в съвременния португалски език. В: Б. Борисова, Д. Генова et al. (ред.) Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 77-85, ISBN 9545243775.

Генова, Дафинка (2003) Речеви актове и разговорна реч. В: Б. Борисова, Д. Генова et al. (ред.). Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 86-91, ISBN 9545243775.

Георгиев, Георги (2003) A New Property of the Complex Kummer Function and Its Application to Waveguide Propagation IEEE Antennas Wireless Propagat. Lett., Vol. AWPL-2, pp. 306-309, Dec. 2003. DOI: 10.1109/LAWP.2003.822210 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-3142698480&doi=10.1109%2fLAWP.2003.822210&partnerID=40&md5=928519331e7470bd475b9b9ef27f6aa8

Георгиев, Георги (2003) Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Phase Shifter Proc. Int. ITG-Conf. Antennas INICA 2003, Berlin, Germany, Sept. 17-19, 2003, pp. 115-118. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0141867802&partnerID=40&md5=78c81d0c288a4d1610e0de286df2f8f8

Георгиев, Георги (2003) Conditions for Phaser Operation of the Circular Waveguides with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 26th ESA Antenna Technol. Worksh. Satell. Antenna Modell. Des. Tools, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Nov. 12-14, 2003, pp. 359-366.

Георгиев, Георги (2003) Some Microwave Applications of the Kummer Confluent Hypergeometric Function Proc. 2003 5th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2003, Warsaw, Poland, June 29 - July 3, 2003, Vol. 2, art. no. 1263135, pp. 14-21, (Invited Paper). DOI: 10.1109/ICTON.2003.1263135 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244333633&doi=10.1109%2fICTON.2003.1263135&partnerID=40&md5=fb026d3eb7dcff13536314d677245f0a

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2003) Структурен подход при създаване на педагогически модел за непрекъснато образование в информационното общество Педагогически алманах, 2003, № 1-2, с. 288 306.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Проектиране на OLAP кубове с данни Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 106-112 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Складиране на данни и OLAP технология Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 58-65 стр.

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. На матура и кандидат-студентски изпит по история (съавтор) Велико Търново: „Слово”, ISBN 978-954-439-762-3, 160 стр. (съавтор: с. 16–56, 131–159)

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. Сватбени обичаи при турците. Традиции и памет, т.1, Ромската сватба във Великотърновско. В. Търново: Астарта, ISBN 954-8324-01- 6, с. 135–150.

Георгиева, Гергана (2003) Functions and Prerogatives of the Rumeli Vali in the First Half of the Nineteenth Century. – Etudes balkaniques, 2003, 2, 57-77. Sofia, Bulgaria

Георгиева, Гергана (2003) Functions and Prerogatives of the Rumeli Vali in the First Half of the Nineteenth Century. Etudes balkaniques, 2003, 2, 57-77.

Георгиева, Иванка (2003) Дидактически проблеми на началното обучение по математика (математическите понятия и математическите твърдения) Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2003) Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове Астарта. В.Търново

Георгиева, Иванка (2003) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия Астарта. В.Търново

Гочев, Гочо (2003) Гочев Г.Н. Категория одушевленности-неодушевленности русских местоименных существительных. в сб.: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура, Шумен, 2003, С. 171-175, ISBN 954 – 577 – 173 – 9.

Гочев, Гочо (2003) Категория одушевленности-неодушевленности русских местоименных существительных. В сб.: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура, Шумен, 2003, с. 171-175, ISBN 954 – 577 – 173 – 9.

Григорова, Маргрета (2003) Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература Изд. “Фабер” , В.Търново

Грудков, Венелин (2003) Търновската агиографска продукция от времето на Асеневци. Сп.Проглас. 3-4. (с.31-46). Велико Търново: УИ. ISSN 0861 7902.

Грудкова, Силвия (2003) Reading as communication - an interactive approach. Сб. Българският път към НАТО - перспективи и предизвикателства. Научни трудове, кн.73. Велико Търново:Издателски център НВУ Васил Левски. ISSN 0861-0312.

Грудкова, Силвия (2003) Write and Learn. 208 стр. Велико Търново: АСТАРТА. ISBN 954-8324-23-7.

Гълъбов, Мирослав (2003) Fractal Image Compression Международна конференция "КомпСис-Тех'2003", София

Гълъбов, Мирослав (2003) The Discrete Wavelet Transform International Applied Scientific Conference COMPUTER SCIENCE

Гълъбова-Маринова, Мила (2003) "Аз се връщам...": Д. Габе Предучилищно възпитание/10, с. 36-39

Гълъбова-Маринова, Мила (2003) Вълшебното кралство на Ш. Перо Предучилищно възпитание/8, с. 48-50

Гълъбова, Даринка (2003) “Интегративни подходи за въвеждане на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник”. (на англ.език) Сборник доклади от НТПК с международно участие “Творчество в обучението на таланти”, Русе 3 –7 август, 2003.

Гълъбова, Даринка (2003) “Методика на формиране на елементарни математически представи” (Второ издание на учебник за ВУЗ) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) “Професор д-р Марга Янкова Георгиева” в книгата “Професорите на Великотърновски университет”, стр.197 . УИ “Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) “Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца” Сборник доклади: ”120 години Предучилищно възпитание”, В.Търново, 2003.

Гълъбова, Даринка (2003) Контент – анализ на учебни помагала по математика за подготвителна група в детската градина Сборник от “Юбилейна конференция – 40 години Педагогически факултет”, В.Т.

Гълъбова, Даринка (2003) Математика 0 в подготвителна група ( 5 – 7 г). одобрена от МОН Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Математика за подготвителна група –0 (методически указания за учитела) Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) На моя рецензент (проф. д-р Дина Батоева) Педагогически Алманах – трудове на ВТУ, 2003 / 2005

Гълъбова, Даринка (2003) Програма за подготвителна група /клас в детската градина/училище. МОН -общи принципи В-к Аз Буки, бр. 20.София.

Гълъбова, Даринка (2003) Теоретико-практическа подготовка на студентите от Педагогически факултет на Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" Сборник-НТК “Юбилейна конференция – 40 години ВТУ”

Гърбачева, Анелия (2003) Гърбачева, Анелия: “За работата с деца със специални образователни потребности” Сб. Децата с увреждания – неразделна част от програмите за придобиване на професионална квалификация учител, МОН

Гърмидолова, Мариана (2003) М. Мойнова. Относно някои специфики в развитието на детската изобразителна дейност. Сб. Изкуство и образование. Шумен 2003 Шумен

Гюлчев, Николай (2003) Композиционните умения в художествено-изобразителната дейност на детето от предучилищна възраст сп. Педагогически алманах, брой І - ІІ. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново

Давидов, Димитър (2003) Актуални проблеми на физическата подготовка свързани с военно образователната реформа Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-08-5

Давидов, Димитър (2003) Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти във ВВОВУ,,В.Левски” за периода от 1983 г. до 2002 г. Кинезиология – 2002 том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003 (стр.28-33) ISBN 954-968911-5

Давидов, Димитър (2003) Локализация на контрола – фактор, влияещ на справянето със стреса Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4

Давидов, Димитър (2003) Някои особености при провеждането и изпълнението на тестове по физическа подготовка използвани във военната академия,,Уест Поинт” - САЩ Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2003) Относно физическата дееспособност на донаборниците и нормативите от Наставленията по физическа подготовка от 67г., 79 г., 91 г.” Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2003) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2003, (стр.275-278) ISBN 954-9689-08-5

Давидов, Димитър (2003) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти-випускници обучаващи се с различен брой часове по физическа подготовка в учебните планове. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2003 ISBN 954-9689-08-5

Дамянова, Мариана (2003) Промени в пулсовата честота на децата от предучилищна възраст при прилагане на физически упражнения Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново. 2003.

Дамянова, Мариана (2003) Хипокинезна болест и последиците от нея при подрастващите Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново

Данчева, Галя (2003) Словесна комуникация. Курс лекции за дистанционно обучение Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтор). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с. ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиев, Атанас (2003) Политикогеографски аспекти на транспортната интеграция на България. -В: Сборник научни трудове. Природни науки. География, Шумен, с. 170-176. ISBN 954-577-139-9

Дерменджиев, Атанас (2003) Професор Марин Деведжиев. –В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1963-2003, В. Търново, с. 136-139. ISBN 954-524-381-3

Дерменджиев, Атанас (2003) Тестовият вариант по география – вход за висшето училище. /Съавтор/ . В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 40, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт, с. 24-27. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, София (2003) Официалният език и акултурацията на деца с ромски произход В: „Pомското дете и неговата социализация” , УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2003

Дерменджиева, София (2003) Социална промяна, маргинален статус и интеграция на ромите в българското общество В: “Образователната ситуация в ромската общност”, УИ "Неофит Рилиски" , Благоевград, 2003.

Дерменджиева, Стела (2003) New Course of Study at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. 13th Еuropean Conference on Reading – Reading – Writing – Tninking, Talinn, Estonia.

Дерменджиева, Стела (2003) Взаимоотношението геоекология – краезнание в обучението по география – аспекти на дидактическо общуване. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, с. 20 - 23. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтори - А. Дерменджиев, Р. Янков, Б. Димитрова). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с., ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиева, Стела (2003) Изследователската дейност на учителя и учебното сътрудничество. –В: Сборник научни трудове. природни науки. география, Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, с. 181 - 190. ISBN 954-577-139-9

Дерменджиева, Стела (2003) Проф. Дончо Дончев. – В: Професорите на Великотърновския университет (1963-2003 г.). Кратки очерци. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 215 -218. ISBN 954-524-381-3

Дерменджиева, Стела (2003) Тестовият вариант по география като вход във висшето училище. /Дерменджиева, С., А. Дерменджиев/ – В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, с. 24 - 27. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2003) Умението да се задават въпроси (на примера на изучаване на география на света в девети клас). –В: Сборник научни трудове. Природни науки. География, Шумен, УИ“ Еп. К. Преславски”, с. 214 - 230. ISBN 954-577-139-9

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Neolithic Pintaderas in Bulgaria: typology and comments on their ornamentation. // Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe / L. Nikolova (ed.). British Archaeological Reports International Series, vol. 1139 - Oxford, 2003, 97-109 United Kingdom

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Pintadere: caratteristiche, problemi, modi di trattamento delle informazioni. Proposta di un database // Aquileia Nostra, Vol. 74 - Aquileia, 2003, p. 13-76. Italia

Дживтерева, Светла (2003) Гатанки с отговор “тиква” Езици на общуването (Фолклор и религия). Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 3, г. ІІІ, 2003, ИК “Род”, С. ISSN 1311-493X

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Давидов, Д., Т. Давидова, Цв. Дилова-Нейкова (2003) "Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на българската армия". Юбилеен сборник на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова (2003) "Сравнителен анализ на резултати от изпитни нормативи по ОФП на студенти от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” за периода 1998 – 2002". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том І, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв (2003)" Осъвременяване на изпитните нормативи по плуване за студентите от специалност ПОФВ". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том ІІ, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) Изследване влиянието на идеомоторната тренировка върху някои качества на вниманието. Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том ІІ, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. (2003) "Методи за повишаване ефективността на обучението по плуване". Спорт общество образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА. Том 8, с. 203-207, С., 2003. НСА ПРЕС, София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв., Р. Димкова, М. Алексиева (2003) "Сравнителен анализ на физическата дееспособност и физическото развитие на ученици от ІІІ клас". Юбилеен сборник на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Димкова, Р., Цв. Дилова, М. Алексиева (2003) "Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура". Юбилеен сборник на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Кутинчева, П., Цв. Дилова-Нейкова (2003) "Нормативни критерии за оценка и подбор в етапа на начална спортна подготовка по плуване". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том 1, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Маргаритов, В., Л. Петров, Цв. Дилова-Нейкова и кол. (2003) "Теория и методика на физическото възпитание". Част ІІ, глава І. Учебник за студенти. “Бойка”, В. Търново, 2003. “Бойка”, В. Търново

Димитров, Димитър (2003) "Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция" : Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев) (София)

Димитров, Димитър (2003) "Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век" Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове (Велико Търново)

Димитров, Камен (2003) За някои редки думи в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Българистични проучвания. Кн. 9. В. Търново, 2003, 126–137. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) Проф. Ангел Асенов Давидов. // Професорите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1963–2003. В. Търново, 2003, 48–52. Велико Търново

Димитров, Слави (2003) Развитие на дунавския туризъм Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, УИ, 2003, 389-394.

Димитров, Слави (2003) Териториално разпределение на завършилите специалностите “География и геоекология” и “География” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука, В. Търново, УИ, 2003, 355-361.

Димитрова, Боянка (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с., ISBN: 954-524-351-1

Димитрова, Веска (2003) Кирилова, В. и др. За някои звукоподражателни думи във френски, испански и български език // Сб. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на международната година на езиците/В. Кирилова, Д. Контрерас/ - В. Търново:УИ „Св св. Кирил и Методий“, 2003 - с. 168-175.ISBN: 954 – 524 – 377 – 5. В. Търново

Димкова, Росица (2003) Дилова, Ц., Р. Димкова, М. Алексиева. Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас. Научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, с.320, В. Търново, 2003.

Димкова, Росица (2003) Петров, Л., С. Стефанов, Р. Димкова, Д. Голубович, С. Томова. Книга “Баскетбол, Волейбол, Хандбал – 100 упражнения за обучение и тренировка “. В. Търново, “Бойка”, 2003.

Донев, Владимир (2003) История на българската книга в оптиката на другостта Опознай себе си, за да опознаеш света. В. Търново, 2003.

Донев, Владимир (2003) Каравелов и "Българи от старо време" Каравелов, Любен. Българи от старо време, София: ПАН, 2003, с. 133-139.

Донев, Владимир (2003) Класика срещу канон в романа "Ракова болница" на А. Солженицин Проблеми, имена, школи в руското литературознание през XX век. София, 2003, с. 169-174.

Донев, Владимир (2003) Любов и жертвоприношение в първата брачна нощ. Кратки наблюдения върху художествената обработка на мотива в българската литература Критика, 2003, № 3-4. Също: LiterNet, 2004, № 2, 27.02.2004 (27.02.2004).

Донев, Владимир (2003) Свое и чуждо време и пространство в романа "Ракова болница" на Александър Солженицин Iноземна фiлология. Украiский науковий збiрник. Лвiвь: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, випуск 114, 2003, с. 162-168.

Донева, Дафина (2003) Dynamics of General and Environmental Protection Investments and the Prospects for Bulgaria's Economic Growth, SSRN ELECTRONIC PAPER COLLECTION http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=31296 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=312962

Донева, Дафина (2003) EU Regional Policy Principles and Their Implementation in Bulgaria, In: Readiness of the Candidate Countries for the EU Regional Policy, Conference Almanac, 3.-5. November, 2004, Bratislava pp.127 – 1 Словакия и http://www.sfpa.sk/regpol/pages/common/program.php?jazyk=sk

Донева, Дафина (2003) Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция – В: БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД, Научно-практическа конференция, В. Търново, 31 май – 1 юни 2003, стр. 50 – 56, [405с.] В. Търново

Дончева, Иванка (2003) Инкубацията в култа към Асклепий. – Епохи, кн. 1, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 79-90; ISSN 1310-2141 Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Интересен култов паметник от тракийското светилище при Опака, Търговищко. – Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев. Университетско издателство "Св. св. Киририл и Методий", Велико Търново, 2003, с. 43-47; ISBN 954-524-349-X. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в античния град при Сандански. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, с. 96-100; ISBN 954-9942-55-4. София

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в Кабиле. – Епохи, кн. 3-4, 1998. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 215-228; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Митът за Асклепий в античната литература. – Societas Classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Рим и Изтока. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2003, с. 85-97; ISBN 954-524-348-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Тракийското светилище при с. Ковачевец, Търговищко. – Епохи, кн. 2, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 193-208; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дочев, Пепо (2003) Песничка за мен, песничка за теб УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Solution and new combinatorial problems concerning lattice points ANALELE ATIC-2002, Vol. I(II), Chisinau, Evrica-2003, 118-133

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Some new results on cut set Catalan numbers Utilitas Math. 64 (2003), 159-166

Драгнев, Владимир (2003) L’histoire externe ou comment expliquer certaines différences dans deux langues romanes Дни на науката 2003, Фабер, В. Търново

Драгнев, Владимир (2003) Sur quelques divergences dans l’évolution des démonstratifs français et portugais Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Издателство на Великотърновския университет

Драгнев, Владимир (2003) Френските и португалските показателни – между анафората и деиксиса Десет години португалска филология в СУ, Издателство на СУ, София

Жеков, Живко (2003) Zhekov, Zhivko. On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, с. 84–98, ISSN 0324-1654.

Жеков, Живко (2003) Жеков, Ж. „Хранените хора” и войската. Минало, 4, 2003, 10–14, ISSN – 1310 – 3415.

Захариева, Юлия (2003) Конструкцията на разширения Европейски съюз – втора част Сборник с изследователски студии, научни доклади и есета, С., 2003.

Златев, Иван (2003) Мотивированность русских и болгарских междометий знаменательными частями речи. // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003. с. 196 – 199. ISBN 954-577-173-9. Шумен

Иванов, Здравко (2003) История и ценности В. Търново, в: Ценности и ценностни ориентации, с. 49-54

Иванов, Ивелин (2003) Иванов, Ивелин. Към въпроса за конфликта личност-общество в социалните сблъсъци в западноевропейското средновековие. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове: Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев./ Редакционна колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, доц. д-р Красимира Мутафова, ст. ас. Момчил Младенов. – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 490-499. ISBN 954 – 524 – 349 – X Велико Търново

Иванов, Ивелин (2003) Иванов, Ивелин. Частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-Х век): Генезис и общи характеристики. // Епохи. – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, кн.1-2 , с. 105-119. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2003) Магията на кръглото число: Християнска Европа в очакване на хилядната година. // LiterNet *(електронно списание), 08.10.2003, № 10 (47). [http://liternet.bg/publish8/ivelin_ivanov/1000.htm, 17.03.2017] http://liternet.bg/publish8/ivelin_ivanov/1000.htm

Иванов, Людмил (2003) Стефанов, С., Л. ПЕТРОВ (2003) "Заниманията с мини волейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете" Zbornik radova fakultet Fizicke culture, "FIS'Komunikacije'2003", Univerzitet u Nis, Yugoslavija, 146-152

Иванов, Людмил (2003) "Водни спортове" - В. Маргаритов, Л. Петров Н. Йорданова и колектив Университетско издателство, "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2003, ISBN 954-423-286-9

Иванов, Людмил (2003) Маргаритов, В., Л. Петров и др. (2003) "Теория и методика на физическото възпитание" Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3

Иванов, Людмил (2003) Наумовски, М, Л. ПЕТРОВ (2003) "Влияние на някои морфологически характеристики върху способностите за владеене и боравене с топката от млади баскетболисти" Списание "Спорт и Наука", НСА, София, /изв.брой/ с.27

Иванов, Людмил (2003) Петров, Л. и др. (2003) "Баскетбол, Волейбол, Хандбал - 100 упражнения" /под редакция на Л. Петров/ Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3

Иванов, Людмил (2003) Томова, С., Л. ПЕТРОВ, Л., М. Банева (2003) "Игрите в спортната анимация в морските курорти" Списания "Спорт и Наука", НСА, София/изв.брой/, с.116

Иванова, Людмила (2003) Das grammatische Geschlecht der Substantive A.Dimova, H.E.Wiegand (Hg.), Wort und Grammatik. Germanistische Linguistik. 171-172. Herausgegeben vom Forschungsinstitut fuer deutsche Sprache. Deutscher Sprachatlas. Marburg/Lahn 2003. S. 69-85

Иванова, Людмила (2003) Die Beziehungen Mensch - Sprache - Natur aus der Sicht der Ökolinguistik Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в честа на Международната година на езиците. ISBN 954-524-377 5 с. 42-49

Иванова, Людмила (2003) Probleme der Uebersetzung politischer Texte fuer das Sprachenpaar Deutsch und Bulgarisch В. Търново: Университетско издателство 2003 г. ISBN 954-524-373-2

Иванова, Мария (2003) Родството по сватовство у българите. 283 с. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Иванова, Ценка (2003) Говорът и книжовноезиковата практика на българите – католици от сръбски Банат (съавтори Ценка Иванова и Ничка Бечева) Славистика VІІ, Славистичко друштво Србиjе, Београд 2003 http://falmis.org/virtualna-biblioteka/govorat-na-bulgarite-katolici

Иванова, Ценка (2003) Михайло Пантич, Котки, разказ // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 174/2003, стр.18-25

Иванова, Ценка (2003) Радомир Виденович-Равид. Високо рееща се космогония на огъня (поезията на Бранко Милкович). // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 173/2003.

Иванова, Ценка (2003) Щрихи към балканския Вавилон. Българско-сръбски книжовноезикови отношения 18. - 19. век Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-326-0

Илиева, Мария (2003) Аз говоря български. Български език за чужденци. Ниво С. В съавторство с Валентина Бонджолова и Светлозар Влайков Велико Търново

Илиева, Мария (2003) Местоимения и табу. – В: Стил. Београд – Баньалука 2003, № 2, 273 – 281. Белград - Банялука

Илиева, Мария (2003) Редактиране на текст. Помагало по езикова култура. Варна: Славена, 2002. ISBN 954–579–176–4 (В съавторство с В. Бонджолова) Варна: Славена

Илиева, Мария (2003) Тестът и текстът в подготовката на кандидатстудентския изпит по български език. Варна, 2003. ISBN 954–579–251–5 (В съавторство с Р. Радев) Варна

Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Indzhov, Ivo. Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien // Разширена и преработена версия на доклад, изнесен на конференцията на Center for Advanced Central European Studies, Европейски университет "Виадрина", Франкфурт на Одер, ноември 2002, http://www.medienanalyse-online.de/Fernsehen%20in%20Bulgarien/Bulgarien_Startseite.htm (34 стр.) (посетена на 2 март 2004).

Йовевска, Мариана (2003) История и цивилизация за 12 клас. профилирана подготовка Историята и нейните употреби: нации и национални държави на Балканите през модерната и съвременната епоха Издателство "Просвета", София 2003, 245 с.

Йорданов, Стефан (2003) Паисий или Никифор: за личното име и титлите на основателя на Първото българско царство Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия, Велико Търново, август 2002 г. Велико Търново: Faber, 2003, 70-81

Йорданов, Стефан (2003) Приносът на Веселин Бешевлиев в проучването на тракийския етногенезис Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, 64-84

Караиванова, Петя (2003) Експериментирането – условие за активна творческа позиция. Предучилищно възпитание, №1.

Караиванова, Петя (2003) Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практико-преобразуващата и изследователската дейност на 5-7-годишните деца Педагогически алманах, ВТ, кн. 1 – 2.

Карамихова, Маргарита (2003) “Emigration from the Rhodopi Mountain: A New Phenomenon or a Temporary Response in a Time of Crisis. In Living There, Dreaming Here: Emigrational Attitudes in the Beginning of 21st Century. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, С.

Карамихова, Маргарита (2003) Насилието в ромското семейство (културални измерения на проблема). Ромската жена и домашното насилие. Ф “Утре”. С.

Карамихова, Маргарита (2003) Ромската жена и домашното насилие София

Карамихова, Маргарита (2003) Съст. „Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. МЦИМКВ, София С.

Карапенчев, Живко (2003) Адаптационни проблеми в училище Сб. Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание, В. Търново

Карапенчев, Живко (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми в училище Сб. Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание, В. Търново

Кацарски, Александър (2003) Измененията в производството по несъстоятелност сп. Търговско право, №4, стр. 7-26

Кацарски, Александър (2003) Промените в дружественото право [у нас] в сила от 1 юли 2003 сп. Търговско право, стр.5-24

Кацарски, Александър (2003) Съответствие на фигурата на търговския представител [според Търговския закон] с правото на Европейската общност сп. Съвременно право, №3, стр.7-12.

Коева, Янка (2003) PERSÖNLICHE UND FORMELLE SCHREIBFORMEN IM DEUTSCHEN. V. Tarnovo: Slovo, ISBN 954 439 780-9 В. Търново: Слово

Коева, Янка (2003) Sprachliche Besonderheiten auf Wortebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (eine kontrastive Analyse von Packungsbeilagen und Gebrauchsanweisungen). In: Borissova, Bagrelia. u.a. (Hrsg.): Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-377-5 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Козарекова-Иванова, Снежана (2003) Linguistische Mittel zum Ausdruck von Gefühlen beim Gespräch Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. В. Търново, 2003, с. 50-55

Колев, Николай (2003) За необходимостта от систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Педагогика и методика"В.Търново

Колева-Златева, Живка (2003) 222 задачи по славянско сравнително-историческо езикознание Велико Търново, 2003

Колева-Златева, Живка (2003) За произхода на корена в никна, надникна, заник и др. (Етимологическата “памет” на думата като критерий в етимологичното изследване) Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София, 2003, с. 133–136.

Колева-Златева, Живка (2003) К этимологии славянских названий муравьев, восходящих к псл. *morv-, и их индоевропейских соответствий Linguistique Balkanique. XLIII (2003–2004), 2–3, 269–284

Константинов, Казимир (2003) Оловен амулет с кирилско и глаголическо писмо. В: Палеославистика, лексикология, лексикография. Тезисы международной научной конференции, посвященной памяти Р. М. Цейтлин, 27-29 ноября 2002 г. - Москва, 2003, с. 52-53.

Костова, Людмила (2003) Cultural Terrae Incognitae: Ongoing Ethical and Theoretical Dilemmas, Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1 , pp. 1- 5. Special issue: Travel and Ethics. Ed. Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609 Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing,

Костова, Людмила (2003) Meals in Foreign Parts: Food in Writing by Nineteenth-Century British Travellers to the Balkans. Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1, pp. 21- 44. Special issue: Travel and Ethics. Ed. Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609 Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Всекидневният живот в българските манастири през ІХ-Х в. по епиграфски данни // Slavia Orthodoxa : Език и култура : Сборник в чест на проф. д-р Румяна Павлова / Събка Богданова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 326-331. ISBN 954-07-1798-1

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. От мирския живот към монашеството : Къде е границата и кой я преминава в България през Х в. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове : Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев / Казимир Попконстантинов Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 147-167. ISBN 954-524-349-X

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за Кръглата църква и т. нар. родов манастир в Преслав // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на чл. кор. проф. Веселин Бешевлиев / Казимир Попконстантинов София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, с. 284-303. ISBN 954-9942-55-4

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка”, Преслав // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003 (1998), 3-4, с. 91-111. ISSN 1310-2141

Кръстева, Антония (2003) Аспекти на екипното обучение. Алтернативна технологична организация на учебния процес Фабер, В. Търново

Кръстева, Антония (2003) Аспекти на оценяването на знанията и уменията на студентите. Център за образователни технологии, В. Търново

Кръстева, Антония (2003) Детската любонателност сп. Обществено възпитание, бр. 6, с. 9.

Кръстева, Антония (2003) Диагностика на междуличностните отношения на учениците от началното училище (ІІІ –ти клас) сп. Начално училище, № 2, с. 53.

Кръстева, Антония (2003) Екипът- форма на здравно възпитание. В: сб. Кинезиология 2002, В. Търново, с. 5.

Кръстева, Антония (2003) Истории край огнището. Учебно помагало за ученици от 2 до 4 клас Астарта, В. Търново, 2003.

Кръстева, Антония (2003) Мотивация для самовоспитания будущих учителей В: Живые голоса: обмен опытом. Минск, с. 60.

Кръстева, Антония (2003) Наталия Морева – Тренинг по педагогическо общуване. Педагогически алманах, № 1, 2, с. 355-357.

Кръстева, Антония (2003) Нравствеността - начин на живот сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, В. Търново, с. 344.

Кръстева, Антония (2003) Разказани пътища. Учебно помагало за ученици от 5. – 8. клас. Астарта, В. Търново, с. 180.

Кръстева, Антония (2003) Родителска грамотност. За здравето, отглеждането и възпитанието на детето Астарта, В. Търново

Кръстева, Антония (2003) Талантливите деца сп. Обществено възпитание, бр. 2, с. 25.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Децата на улицата Педагогически алманах, 1-2, с. 31 - 43. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове на Русенски университет. Т. 40, Серия 10.1, Педагогика, психология и история. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 159 - 164. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Ролята на семейството за формиране на образователните ценности при децата В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). България и Европа - традиции и съвременност. Съюз на учените в България, клон В. Търново. В. Търново: Фабер. с. 183 - 195. ISBN: 954-775-331-2.

Кънев, Николай (2003) Императорското семейство във Византия (IX – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 8, Шумен, 2003, 342-355.

Кънчева, Елена (2003) По проблема за медийния интерес към водещите спортове на регионално равнище. изд. Бойка, В. Търново, ISBN 954-9689-12-3

Кънчева, Елена (2003) Проект "Спорт и здраве във Великотърновски Универитет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кючуков, Христо (2003) Детска реч и билингвизъм ( науч. ред.) София: Дайвърсити Пресс

Кючуков, Христо (2003) Кратко описание на ромския език в България София: Делфи

Лазаров, Иван (2003) Политическа идеология на Второто българско царство XII-XIII в. (Генезис). Велико Търново, 2003 Велико Търново

Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността сп. „Предучилищно възпитание”, кн. 3, 2003, с. 21

Легкоступ, Пламен (2003) "Изобразителното изкуство между подготвителната група и първи клас" София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003.

Легкоступ, Пламен (2003) “Children and talent” Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003.

Легкоступ, Пламен (2003) Изобразително изкуство – ІI-ви клас, ( съавтор) / одобрен от МОН / издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2003) Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор), одобрена от МОН издателство Просвета, София

Мандева, Марианна (2003) Възможности за активно учене по български език /І-ІV клас/ 40 години ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2003) Модел за обучение на речев етикет в І клас Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Научна конференция на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2003) Някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2003) Обучение на устно диалогично етикетно общуване /І-ІV клас/ В. Търново, Фабер, 224 с.

Мандева, Марианна (2003) Поглед към формиращото оценяване в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2003) Речевата етикетна култура на децата на старта на училищното обучение Начално образование, бр. 5

Маринов, Венцислав (2003) Колективна изложба гр. Варна

Маринов, Венцислав (2003) Колективна изложба - бижутерия гр. София, галерия "Лапис"

Маринова, Виолета (2003) Активизация на творческата деиност на студентите като необходима компонента на подготовката за професионално-педагогическа деиност Сборник научни трудове, УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен

Маринова, Виолета (2003) Анализ и съвременни технологии на проблемното обучение по математика Научна конференция “40 години ВТУ”. Велико Търново

Маринова, Виолета (2003) Развитие на творческото мислене в обучението по математика в началния курс Научна конференция “40 години ВТУ”. Велико Търново

Маринова, Мария (2003) Бронзови ритуални съдове от династиите Шан и Джоу Societas Classica II, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Маринова, Мария (2003) Тибетската книга на мъртвите – душата в плен на смъртта. Societas Classica II, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Марков, Сашо (2003) 1. Марков, С. Философски лексикон. В. Търново, Слово, 2003.

Марков, Сашо (2003) 3. Марков, С. Увод в онтологията, В. Търново, Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2003.

Матеев, Илиян (2003) Bulgarian Economy: Its Current Situation and Future Prospect Училище за политически науки и икономикс, Токайски университет, Япония, 1 декември 2003 г.

Матеев, Илиян (2003) Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона издателство "Парадигма", София, 189 стр., ISBN: 954-9536-87-4

Матеев, Илиян (2003) Тенденции в развитието на петролния бизнес „Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи”, Варна, Икономически университет, „Университетско издателство”, стр. 195-199, ISBN: 954-21-0174-0

Мечкова, Клара (2003) За смъртта и възнесението на св. Богородица или Успение Богородично (15 август). Събитието и преданието. Химнографията. Текстът на стихирата "Богоначалным мановением" Духовна култура. С., LХХХІІІ, 2003, № 8, 7.

Милев, Димо (2003) Милев Д. и др., Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка Велико Търново, Фабер

Милкова, Димитринка (2003) Обща теория на правото. С., Юриспрес и Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Милкова, Димитринка (2003) Типизацията при създаването на нормативните юридически актове. В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. С., Сиби

Милчева, Амелия (2003) „Особеностите на повествованието във френския роман в проза от ХІІІ век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2003, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2003, с. 71-74

Милчева, Амелия (2003) „Псевдо-свещеното във френските романи в проза от XIII век „Ланселот в проза” и „Търсенето на Светия Граал“” сб. „Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език” от Научна конференция в чест на Муждународната година на езиците, В.Търново 15-17 май 2001 г., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2003, с. 257-264

Мингова, Анелия (2003) Касационно обжалване С., Софи-Р

Минев, Тодор (2003) ОСНОВИ НА ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА И ПРОБАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ Велико Търново

Михайлов, Димитър (2003) Литературнокритически прочити (Антония Велкова-Гайдаржиева, "Литературнокритически прочити"). - Артфорум, бр. 50, декември 2002 - януари 2003, с. 6. У нас

Михов, Милен (2003) Антипатриаршеската кампания на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание - В: Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Подготовка, провеждане, последици. Велико Търново, 2003, 143-156. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия и младотурският преврат (1908 - 1912 г.) - В: “Християнската традиция и царската институция в българската култура”, Шумен, 2003, 172-187. Шумен

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия, ВМОРО, и освободителните борби на българите в Македония и Одринско (1902-1912) - В: “100 години Илинденско-Преображенски въстание”. Сборник доклади от международната научна конферинция. София 26-27 септември 2003, С., 2005, 317-333. София

Михов, Милен (2003) Българската национална просвета и реформите в Османска Турция (1903-1908) – В: “Първият учителски събор в Шумен (1873 г.) и новобългарското образование – история и съвременност”. Национална конференция. Сборник с доклади. С., 2003, 76-80 Шумен

Михов, Милен (2003) Последиците от Илинденско-Преображенското въстание за Българската екзархия и българското население в Македония и Одринско – ИДА, 85-86, 2003, 7-32. София

Михов, Милен (2003) С кръст и меч. Българската Екзархия, ВМОРО и националните борби на българите в Македония и Одринско 1902-1912 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, 439 с. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Църквата в националната доктрина на българите в края на ХIХ и началото на ХХ век - В: “Двадесетият век. Опит за равносметка”. Сборник с доклади от българо-германска конференция, проведена на 3-4 март 2000 г. Съставител доц. д-р Петко Петков. С., 2003, 139-148. София

Михова, Маринела (2003) Американското училище в началото на ХХІ век. Новият образователен закон “Нито едно дете да не изостава” Педагогика, 9.

Михова, Маринела (2003) Букварът по света. Сравнителен анализ на славянските буквари(в съавт. Н. Попов) София, Бюро за педагогически услуги

Михова, Маринела (2003) Джигсо”-дидактическа процедура за кооперативна организация на обучението Сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Китен, 6-9 октомври, 317-322.

Михова, Маринела (2003) Дидактически аспекти на обучението по математика в началното училище. Математическите понятия и математическите твърдения (в съавт.В. Минчева) В. Търново, АСТАРТА,

Михова, Маринела (2003) Дизайн на обучението. Теоретико-приложни аспекти В. Търново, АСТАРТА,

Михова, Маринела (2003) Законът “Нито едно дете да не изостава” - равен образователен шанс за всички деца в САЩ В: Сб. Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца със специални образователни потребности, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 16-122.

Михова, Маринела (2003) Някои аспекти на връзката система-общество-образование-дизайн на обучение Научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. В. Търново, ВНВВУ, 21-22 май.

Михова, Маринела (2003) Някои разсъждения върху теорията за дизайна на обучение Сб. Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие, Първа балканска конференция. Тракийски университет, Ст. Загора, 27 – 29 юни, 164-172.

Михова, Маринела (2003) Някои семантични аспекти на методиката на математическите понятия в началното обучение по математика Сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Китен, 6-9 октомври, 129-137.

Михова, Маринела (2003) Образователни инициативи на американската администрация, ориентирани към децата от нискодоходни семейства, децата - билингвисти и децата в риск Сб.Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца с различен етнически произход, 24-30.

Михова, Маринела (2003) Обучението по четене – един от приоритетите в новия образователен закон на САЩ “Нито едно дете да не изостава”. Начално образование, 4, 75-80.

Михова, Маринела (2003) Опит за терминологично прецизиране. Връзката образователни технологии-обучаващи технологии-дизайн на обучението Педагогически алманах, 1-2.

Михова, Маринела (2003) Относно модела за дизайн на обучението “ STAR LEGASY” Юбилейна научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции на образователните технологии в средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина”. Пазарджик, Педагогически колеж, 17-18 октомври.

Михова, Маринела (2003) Относно теоретичните основи на дизайна на обучение. Теории за учене – дизайн на обучение Сб. Образованието – глобална идентичност и културно разнообрази.,Тракийски университет, Ст. Загора, 27 – 29 юни, 156-164.

Михова, Маринела (2003) Относно теориите за дизайн на обучението. Компонентно –характеристична теория и и теория за обучаващата трансакция Сб. “Дни на науката 2003” СБУ клон Велико Търново

Михова, Маринела (2003) Педагогически навигатор в Интернет (в съавт.Павлов, Д.) В. Търново, Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Михова, Маринела (2003) Проблемно-ориентирано обучение – основна стратегия на обучение в информационното общество Научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. В. Търново, ВНВВУ, 21-22 май

Михова, Маринела (2003) Съжденията в началното обучение по математика Научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. В. Търново, ВНВВУ, 21-22 май 2003.

Михова, Маринела (2003) Теорията за учене и моделът на обучение на Д. Озубел Юбилейна научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции на образователните технологии в средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина”. Пазарджик, Педагогически колеж, 17-18 октомври.

Михова, Маринела (2003) Търсене на педагогическа информация в Интернет Научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. В. Търново, ВНВВУ, 21-22 май.

Моллов, Тодор (2003) ”Топосът “Рим” в българската култура от периода на византийското владичество и в българския фолклор. ХІ Есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл" - Самоков, 7-8. ХІ. 2003г.

Моллов, Тодор (2003) Богу-милите „Рахмани” (към въпроса за пренасянето на святост във времето и пространството) История и святост (Шести пролетни четения на Асоциация „Онгъл”), Исперих, 30 май - 01 юни 2003 г.

Моллов, Тодор (2003) Българска народна поезия и проза. Т. 2. Обредни песни. /Съст. Радост Иванова, Тодор Ив. Живков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2003; ISBN 954-304-053-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/obredni/index.html, 29.12.2003)

Моллов, Тодор (2003) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове: (Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., Велико Търново, ВТУ). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, ISBN 954-524-349-X, с. 505-518

Моллов, Тодор (2003) Космологично-календарната семантика на Мечката в легендите за Наум Охридски и Гаврил Лесновски Памет и дълг: При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, ISBN 954-524-345-7, с. 53-63

Моллов, Тодор (2003) Професор Анчо Калоянов, доктор на филолог. науки Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. 1963-2003. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 64-66

Моллов, Тодор (2003) Стб. “балванъ” и топонимите от типа Балван в българското етнично землищел Studia protobulgarica et mediaevalia europensia: В чест на проф. Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), проф. д-р Георги Бакалов, гл. ас. д-р Росина Костова (секретар). С., ТАНГРА ТанНакРА ИК, 2003, ISBN 954-9942-55-4, с. 507-519

Моллов, Тодор (2003) Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? Езици на общуването: Фолклор и религия (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 3, год. ІІІ, 2003). /Редкол. Р. Малчев, К. Рангочев, Н. Ненов. С., ROD, 2003, ISSN 1311-493-X, с. 18-24

Моллов, Тодор (2003) Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). Петко Славейков. Нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. Велико Търново, Изд. “Фабер”, 2003, ISBN 954-775-197-2, с. 70-81

Монева, Христина (2003) H.Tujarov, M.Stefanova, H.Moneva “Presentation of a Web-site using the Systematic approach”, CompSysTech-2003, Sofia, Bulgaria Sofia, Bulgaria

Мончев, Николай (2003) Относно избора на показатели за оценка на антропогенната натовареност и устойчивостта на ландшафтите ВТ, Научни трудове на НВУ "В.Левски",кн.73-II

Моцинова-Бръчкова, Милена (2003) Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново В: Бюлетин на ДАЗД „Всички деца са различни, но с равни права”, бр. 1, София, 2003, 57-58.

Моцинова, Божана (2003) Николо Паганини – живот и творчество ІІ-ра част (монография) (второ допълнено издание) (автор) (463 стр.) изд. АСТАРТА

Мутафова, Красимира (2003) Бившият столичен център Търново в османотурски документи от ХVІ век. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. Ред. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. 578–596. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Култът към светците в алианските села Ябланово, Малко село и Могилец. // Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Т. 2. Съст. Ив. Радев, М. Тошев. Велико Търново, 2003, с. 324–356. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. (в съавторство с М. Калицин; отговорен редактор Ст. Андреев). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. Отговорен редактор Ст. Андреев). УИ “Св. св. Кирил и Методий”. 384 с., ISBN 954-524-384-8 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”. 640 с. ISBN 954-524-349 (Сборник. Ред. колегия К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов). Велико Търново

Накова, Галя (2003) Curvature tensors in the basic classes of real isotropic hypersurfaces of a Kaehler manifold with B-metric Trends in Complex Analysis, Diff. Geometry and Mathematical Physics, eds. S. Dimiev and K. Sekigawa, World Scientific, Singapore, 159 - 167

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on almost contact manifolds with B-metric Trends in Complex Analysis, Diff. Geometry and Mathematical Physics, eds. S. Dimiev and K. Sekigawa, World Scientific, Singapore, 145 - 158

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on hypersurfaces of a Kaehler manifold with B-metric (with M. Manev) 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, 186 - 191

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on some five - dimensional almost contact B-metric manifolds (with M. Manev) 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, 192 - 197

Налбантова, Елена (2003) “Ученик и благодетели” - повествователни експерименти и интерпретативни недоразумения Критика, 2003, № 4.

Налбантова, Елена (2003) Два етюда върху поезията на бесарабските българи Одесская болгаристика (Одесса). Вып.1, 2003. УДК 80(05) ББК 80Я5 Ф 545

Налбантова, Елена (2003) Езиковите стратегии на българския ХІХ в Слов’янский збірник. Вып.10, Одеса, 2003.

Недева, Бойка (2003) “As designações eufemizantes em português e em búlgaro, relacionadas com a morte” -В: Симпозиум с международно участие: Доклади. 10 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (14-15 ноември, 2002), изд. НИБА Консулт ЕООД, София, ISBN: 954-451-020-6, с. 103-109.

Николова, Илияна (2003) За автора на най-тържествената българска песен. Педагогически алманах, 2003, № 1, 2, с. 361-364, ISSN1310-358Х

Николова, Марияна (2003) Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 2003, (433-439).

Николова, Тодорка (2003) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация В. Търново

Николова, Тодорка (2003) Учебник по домашен бит и техника ІІ клас Варна

Няголова, Марияна (2003) Карапенчев Ж., Няголова М. Към една нова педагогика чрез идеите на С. Л. Рубинщайн. Педагогически алманах. XI. кн. 1- 2. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 2003. с. 358 - 360. Велико Търново.

Няголова, Марияна (2003) Няголова М. (2003) Димитър Кацаров и традициите на женевската психологична школа в изследване на узнаването. «Диоген», съставител З. Ангелов, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 100-121, Велико Търново Велико Търново

Няголова, Марияна (2003) Няголова М. Д. (2003) О возможностях применения рисуночных методик в исследовании общительности ребенка. Вестник алтайских психологических чтений: Материалы вторых психологических чтений «Инновации в психологии» и Всероссийской научно-практической конференции «Дифференциальная психология: проблемы и перспективы» (27-28 июля 2002 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на С. И. Кудинов, Бийск, с. 106-108. Бийск, РФ

Няголова, Марияна (2003) Няголова М., Д. Цветков (2003/2004) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. сп. Психологически форум, кн. 3, с. 65-74, София. София

Няголова, Наталия (2003) За две семантични опозиции в драматургията на А. П. Чехов и П. К. Яворов «България и Европа – традиция и съвременност», с. 73-78, Фабер, Велико Търново

Няголова, Наталия (2003) Интертекстуални паралели в драматургията на А. П. Чехов и Ал. Дюма – син «Оперативната теория в литературоведските и езиковедските изследвания», ВТУ, Велико Търново, с.105-112

Няголова, Наталия (2003) О функции цвета в драматургии А. П. Чехова «Культура и письменность славянского мира», т. III, с. 37- 43, СГПУ

Няголова, Наталия (2003) Реалният и сюблимният свят в драматургията на А. П. Чехов и Т. Уилямс (“Вишнева градина” и “Трамвай “Желание”) “Дни на науката ‘2003», под ред. на И. Харалампиев, с. 45-49, Фабер, Велико Търново

Овчаров, Тодор (2003) Археологическа характеристика на Второто българско царство. 320 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (2003) Шемшево. Селищна монография. 178 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (2003) “Другата България” на Волга – от прародителите Кубрат и Котраг към бъдещето (Предговор).- В: Павлов, Н. Българският въпрос във Волго-Уралието (1988-2003).С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 15-36. София

Павлов, Пламен (2003) Българи и араби. С., “Тангра/ТанНакРа” , 2003, 167 стр. (в колектив с К. Цонев, С. Евстатиев, А. Стоилова, М. Нуридин, М. Цонева, В. Кънев) (на бълг. и арабски ез.). За книгата: http://tangra-bg.org/magazin/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8/ София

Павлов, Пламен (2003) Българите и американците / The Bulgarians and the Americans. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 207 стр. (в съавторство с Тр. Митев, П. Шопов, М. Карамихова, Д. Майкълс-Кристофър) (на бълг. и англ. ез.). София

Павлов, Пламен (2003) България, Римската църква и идеята за християнско единство.– Хемус/Haemus /Будапеща/, 2003, кн. 1, 17-21 (на бълг. и унг. ез.) Budapest

Павлов, Пламен (2003) Българо-хазарски взаимоотношения и паралели.- Българи и хазари през ранното средновековие. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 114-141. София

Павлов, Пламен (2003) Двама българи - митрополити на Молдова през XV в.– сп. Български хоризонти /изд. на Научното д-во на българистите в Молдова/, 2003, бр. 4, 2-4 Кишинев

Павлов, Пламен (2003) Историческата памет за св. Методий и духовното единство на българите.– сп. Роден глас /изд. на Българската културно-просветна организация в Чешката република/, 2003, кн. 1, 19-22 Прага

Павлов, Пламен (2003) История на българите, т. І (От древността до края на ХVІ век). С., “Труд”, 2003, 590 стр. (в колектив с Г. Бакалов, П. Ангелов, Хр. Матанов, Д. Попов, Т. Коев, В. Арнаудов, Цв. Степанов, В. Радушев, Е. Александров). Авторски текст на Пл. Павлов: “Борби за оцеляване. Упадък на българската държавност, 927-1018” (с. 268-322). София

Павлов, Пламен (2003) Покаянието “Кръвта вода не става” (Предговор).- В: Марковски, В. Кръвта вода не става. С., “Труд”, 2003, 7-23 В интернет: http://markovski.eu/?p=5 София

Павлов, Пламен (2003) Прогулка по Софии.- Сенатор, 2003.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/SofiaCity.html (в съавт. с Г. Владимиров) Москва

Павлов, Пламен (2003) Съвременна българска енциклопедия. В. Търново, “Габеров”, 2003, 1432 стр. (в колектив с Ив. Габеров, И. Антонова и др.). В. Търново

Павлов, Пламен (2003) Търновград и неговите сакрални покровители.- Юбилеен сборник в чест на проф. Й. Йорданов. В. Търново, 2003, 23-25. В. Търново

Павлов, Пламен (2003) Цар Самуил и “Българската епопея” (19 стр. с библиография).- в: www.novamacedonia.com/SAMUEL (София - Торонто, 2003)%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB/ София

Павлова, Илиана (2003) Петко Р. Славейков. Житиеписът на желанията. Петко Р. Славейков. Нови изследвания. В. Търново: Фабер, 2003, 88–93.

Павлова, Илиана (2003) Тъгите на печалния странник (“Помниш ли, помниш ли…” на Д. Дебелянов). Димчо Дебелянов. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения”. В. Търново: Слово, 2003, 118 – 126.

Палангурски, Милко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Съавт.: Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, П. Ст. Петков. В. Търново: Слово, 2003. 160 с. ( М. Палангурски, Нова Българска история, с. 108 - 131). ISBN 978-954-439-762-3. В. Търново

Пейчева, Нели (2003) Пейчева, Нели: Немско-български/ Българско-немски речник, 110 000 думи и изрази. - Велико Търново, 2003. - 1246. ISBN 9549607836. Издателство Габеров, В. Търново

Пейчева, Нели (2003) Песни от Тюрингия / Сборник от популярни тюрингски песни имелодии в оригинал и превод ДизАрт Плюс ООД, В. Търново

Петков, Емилиян (2003) Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Петков, Емилиян (2003) Компютърна симулация на движението на превозни средства по разписание в паркинг конференция с международно участие “Компютърни Науки”, Велико Търново

Петков, Марин (2003) "Немско - български етимологични двойки думи и тяхното приложение в преподаването на чужд език" (на немски език Научни трудове на Пловдивския университет, т. 41, кн. 1, Филология, Пловдив, стр. 377 – 385.

Петков, Марин (2003) Лексиката от областта на военното дело в старовисоконемски и старобългарски лични имена (на немски език) „Linguistique balkanique“, XLIII, 2-3 (en hommage au prof. dr. Ljudvig Selimski), Sofia 2003 – 2004, стр. 201 – 212.

Петков, Петко (2003) Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски (1841-1901). Списание на БАН, 2003, № 3, с. 57-60.

Петков, Петко (2003) Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". 300 с.

Петков, Петко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидатстуденти. (съавтор) В. Търново. Изд. Слово. 160 с.

Петков, Петко (2003) История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 233 с.

Петков, Петко (2003) Кой кой е във Великотърновския университет? Преподавателите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. 321 с. (Съавтор). В. Търново

Петкова-Марчевска, Славка (2003) Глобализацията на съвременната музикална култура и проблемите при формирането на умения за възприемането на музика Сб. "Първият учителски събор в Шумен 1873 г. и новобългарското образование - история и съвременност", Шумен, Изд. ШУ "Еп. Константин Преславски

Петров, Галин (2003) Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина. Научна конференция РУ-СУ’03, том 40, сер. 9. Русе, 2003, 77-81.

Петров, Галин (2003) Картографски и други графически способи за характеристика на ландшафтната структура. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, География, УИ „Еп. Константин Преславски“, 2003, 94-101.

Петров, Галин (2003) Петров, Г., А. Велчев. По въпроса за структурата и строежа на ландшафта. Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”. В. Търново, 2003, 336-346.

Петров, Галин (2003) Териториално разпределение на завършилите специалностите “География и геоекология” и “География” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”. В. Търново, 2003, 356-361.

Петров, Галин (2003) Учебните военни полигони и нарушенията на природната среда /по примера на Беляковското плато/. Трудове на НВУ ”В.Левски” – Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, кн. №73-І. В. Търново, 2003, 119-124.

Петров, Димитър (2003) Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков) Международна конференция-ВТУ”Св.св. Кирил и Методий ”, В.Търново

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за лингвистичните измерения на страха в балканския ареал. Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах”. Материалы 3 Международной научной конференции. Гомель, 2003, 45-52.

Петрова, Анастасия (2003) Езиковата метафора и балканската картина на света. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003. ISBN 954-524-366-X, 347 с.

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Издателство „Фабер”. 2003, 120-138. ISBN 954-775-226-Х

Петрова, Анастасия (2003) Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства. – В: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. София, Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, 62-75. ISBN 954-9787-07-9

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Диагностика на способностите. (Учебник за дистанционно обучение). Велико Търново Велико Търново: Учебник за дистанционно обучение.

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Международен конгрес "Университетското образование - хилядолетен опит, проблеми и перспективи на развитие" Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (с. 349 – 353).

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Практикум по диагностика на способностите. (Учебно помагало за дистанционно обучение)., Велико Търново Велико Търново. Учебно помагало за дистанционно обучение

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Превантивна функция на педагогическата култура София: В сб.: Превантивна педагогика като научно познание. 1 и 2 част. Издат. СУ "Св. Климент Охридски", (с. 178 – 186).

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Современные требования к формированию педагогических способностей у студентов специальности "Дошкольная педагогика" Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Университетское образование и подготовка воспитателей детских садов в Республике Болгарии Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Условия овладения педагогическими способностей при подготовке воспитателей детского сада и учителей младших классов Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Хоспитирането в професионално-практическото обучение на предучилищните педагози Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, 2003, (с. 209 – 222).

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В., С. Косева. Роль русского языка в развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В., С. Костова. Педагогическият колеж в Тараклия навърши 10 години Велико Търново/ - Педагогически алманах, № 1,2, 2003, (с. 365 – 367).

Петрова, Веселинка (2003) Родна реч Велико Търново: Слово, (с. 240).

Петрова, Красимира (2003) Домовете за деца, лишени от родителски грижи – европейско и българско законодателство ISSN 954-91273-3-8 София

Петрова, Красимира (2003) Методика за оценка на риска за личности, групи и общности, сп. Диоген, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-524-314-7 В.Търново

Петрова, Красимира (2003) Пробацията – необходимата алтернатива на лишаване от свобода – ІІ част, Издание на Отворено общество - Плевен Плевен

Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 1, Операционни системи; Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка; Въведение в ИТ, Модул 3, Работа в Интернет среда Велико Търново, Фабер

Пешева, Маргарита (2003) Обърнатото огледало. Медийни анализи и критика: 2003 – 1990

Попова, Любомира (2003) Ролята на мотивацията за развитие на читателската култура на учениците от първи клас В: сб. Научни трудове РУ "А. Кънчев", том 40, серия 10.2, (с.78-81).

Проданов, Николай (2003) Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век. Велико Търново

Пушкарова, Антония (2003) Математическа компетентност на студенти-икономисти Сборник научни доклади “Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI”, Свищов, с. 427 - 432.

Радева, Живка (2003) Радева, Живка. История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945). // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сб. статии. – С., 2003, с. 250-253. София

Рикевски, Румен (2003) Някои проблеми при работа със старогръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 Societas Classica: Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим, стр. 5-10, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Румпос, Димитриос (2003) Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και οι Βούλγαροι (1844-1903) /Ανάτυπο διδακτορικής διατριβής/ Автореферат. Велико Търново

Русев, Пламен (2003) Политическите институции на шумерския град към средата на III хил. пр. н. е. (По данни от архива на Фара/Шурупак). – В: Сб. Societas classica. с. 59–76. В. Търново

Русева, Виолета (2003) „Албена”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2003, с. 245 - 250. ISBN 954 439 771-X

Русева, Виолета (2003) „Шибил”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2003, с. 39 - 42. ISBN 954 439 771-X

Русева, Виолета (2003) Д. Дебелянов – риторическа граматика. – В: Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство. Доклади от научна конферренция. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2003, с. 50 - 62. ISBN 954-07-1791-4

Русева, Виолета (2003) Конструираната идентичност. – В: Памет и дълг. Сборник в чест на Ив. Радев. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, с. 261 - 266. ISBN 954-524-345-7 Също в: Краят на модерността? Култура и критика, част III LiterNet, Варна, 2003, с. 111-117. ISBN 954-304-024-9

Русева, Виолета (2003) Кореспонденцията на П. Тодоров и О. Кобилянска – универсалността на модерната душа. – Слов’янский збiрник. Випуск Х. Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 2003, с. 275 - 278. ISBN 966-318-097-8

Русева, Мая (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми. Постановка на проблема за адаптацията. – В: Свитък 2 на Център по образователни технологии при ВТУ 2002-2003. (Мая Русева състав.).В. Търново: Пик, 2003, с.13-23

Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. – В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. ( Сашо Марков състав.). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, ISBN 95452437832, с. 93-118.

Русева, Мая (2003) Хуманистични идеи за адаптацията като процес и на адаптивността като комплексно човешко качество (философски ракурс). – В: Свитък 2 на Център по образователни технологии при ВТУ 2002-2003. (Мая Русева състав.) В. Търново: Пик, 2003, с. 23-64

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Buechermensch und das Volk des Buches Vladimir Sabouirin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Die Figur des Odysseus bei Adorno und Levinas Vladimir Sabouirin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Europa und der Stier: Gewalt im "Mann ohne Eigenschaften" Vladimir Sabourin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Medien und Literatur: Walter Benjamin Vladimir Sabourin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Zaubersprachen: Unlesbarkeit der Moderne Vladimir Sabouirin "Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der Literarischen Moderne"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Господарят и Робът при Галин Тиханов Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Другост, солидарност между чужди Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Естетическа теория или изкуство на най-малкия преход Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Оберлихт: интериор и светлина при Райна Маркова Вл. Сабоурин "След сюблима"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Тихата победа сб. "Дебелянов. Съвременни интерпретации"

Савова, Жулиета (2003) Критерий за избор на учебници. - София : Сиела, 2003, 120 с., ISBN 954-649-620-0 София : Сиела

Седефчева, Валентина (2003) Кинематографични похвати при анализа на литературни текстове Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 376-386.

Симеонов, Димитър (2003) Регионални различия в развитието на аграрното стопанство на Търговищка област В: Сб. Трудове на НВУ “В. Левски” – Юбилейна научна конференция, В. Търново, 2003., с. 302-306. ISSN 0861-0312

Симеонов, Димитър (2003) Селските райони в Габровска област В: Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”, В. Търново, 2003., с. 347-355. ISBN 954-524-453-4

Симеонов, Димитър (2003) Състояние на аграрното стопанство и предизвикателства пред аграрната политика на България В: Сб. Научна конференция “България и Европа – традиции и съвременност”, В. Търново, 2003., с. 22-28. ISBN 978-775-331-2

Симеонов, Симеон (2003) Някои аспекти на италианската политика в България (1880 – 1885). // Известия на Исторически музей - Кюстендил, 7, [зa 2002], 2003, с. 131-138. ISSN: 0861-4342

Симеонова, Катя (2003) Pre-service Teacher Training, Identifying and Stimulating 10-11-year-old Students’ Creative Thinking Greece

Симеонова, Катя (2003) Идентифициране и дейност с изявени ученици в технологичното обучение В. Търново

Симеонова, Катя (2003) Перспективата на ситуационно-ориентираното обучение във висше училище Русе

Симеонова, Катя (2003) Проблемната ситуация в проблемно-субектното пространство В. Търново

Симеонова, Катя (2003) Психични детерминанти и фактори за групова учебна дейност в проблемна среда В. Търново

Симеонова, Катя (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация В. Търново

Славова, Цветелина (2003) Соната за валдхорна и пиано "Авангард-принт" Русе

Спасов, Емил (2003) Prof . Alecsander Tsancov-educational conseptions end political activivites-www.SWU.BG , Еlectronics issue , Part Education , Posted:2003-03-14 , p 49-57 www. SWE.BG , Еlectronics issue , 2003

Спасов, Емил (2003) Социални аспекти в просветното законодателство на Демократическия сговор (1923-1931) -Образование. , 2003 , кн . 4 , с 67-75 Сп. Образование . , 2003 ISSN: 0861-475Х

Стефанов, Светослав (2003) Петров, Л., С. Стефанов, Р. Димкова, Д. Йованович Голубович, С. Томова. (2003) „Баскетбол, Волейбол, Хандбал 100 упражнения за обучение и тренировка”, изд. Бойка, В. Търново, ISBN 954-9689-09-3 изд. Бойка, В. Търново, ISBN 954-9689-09-3

Стефанов, Светослав (2003) Стефанов, С. (2003) Анкетно проучване на необходимостта от създаване на методика за обучение по миниволейбол, Сборник трудове Кинезиология, Том 2, В. Търново, с.65 Сборник трудове Кинезиология, Том 2, В. Търново, с.65

Стефанов, Светослав (2003) Стефанов, С., Л. Петров (2003) Заниманията с миниволейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете, FIS КОМUNIKACIJE’03, Univerzitet u Nisu, Srbije, с.146 FIS КОМUNIKACIJE’03, Univerzitet u Nisu, Srbije, с.146

Стефанов, Цанко (2003) „Отчитане на търговската репутация” сп. „Счетоводство плюс ...”, бр. 3/2003 г., ОРКП „Мисъл”, София, 2003, стр. 19 - 21, ISSN 1311-0497

Стефанова, Милена (2003) Presentation of a Web site using the Systematic approach CompSysTech’2003 – Sofia

Стефанова, Милена (2003) Място и роля на пирамидалния модел при анализ и проектиране на Web сайт Велико Търново

Събев, Пламен (2003) Сцената „Поругание Христово” в българското монументално изобразително изкуство през ХVІІ век (Връзки с древните театрални представления и раннохристиянското изкуство). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. Регионален исторически музей – Велико Търново, 2003, с. 404–413 (ISBN 9544275363).

Теофилова, Марина (2003) Аспекти на графичното мислене Сп. Педагогика, бр.11/ 2003, МОН. С., 2003. с.54-61 ISSN 0861-3982

Тодоров, Георги (2003) A Model of a Virtual University – some problems during its development.(Georgieva G., Smrikarov A.) Proceedings of the International Conference of CompSysTech, Sofia , pp. IV.29-1 - IV.29-7

Тодоров, Георги (2003) В началото бе Джон Атанасов(100 години от рождението)(Тодорова М.) Сб.н.тр. “Дни на науката”, Велико Търново , стр.291-297.

Тодоров, Георги (2003) Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов” Финансиран от Световната банка и Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта

Тодоров, Георги (2003) Интерфейс на виртуален университет – изисквания и показатели за оценка на ефективността.(Иванова Г., Смрикаров А.) Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH’03, Gabrovo , стр.280-284

Тодоров, Георги (2003) Разработване на концепция и изследване на възможностите за създаване на виртуален университет Русенски Университет, ПРОЕКТ 2003 – ЕЕА– 04

Тодоров, Тодор (2003) Use of Dynamic Technologies for WEB-enabled Database Management Systems In Proceeding of CompSysTech '03, Sofia, Bulgaria, 2003, Pages 202-207, ISBN: 954-9641-33-3

Тодоров, Тодор (2003) Web-Based Application for Coding Theory Studying In Proceedings of the International Congress of Mathematical Society of Southeastern Europe, Borovets, Bulgaria, September 15-21, 2003, University of Latvia, Riga, pp.94-99, ISBN: 9984-725-88-X

Тодорова, Маргарита (2003) Learning Objects Proceedings of the International Conference of CompSysTech, Sofia

Тодорова, Маргарита (2003) WWW-based Learning Support SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2003) Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър. Сб.н.тр. н.конф. “100 години от рождението на Джон Атанасов”, Велико Търново

Тодорова, Мариела (2003) Отражение на реформаторските идеи от края на XIX и началото на XX българския периодичен печат сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, с. 311-316.

Тодорова, Пенка (2003) Възпитание на деца в ранна възраст,лишени от родителски грижи Сб."Дни на науката 2003"на Съюз на учените-кл.В.Търново

Тодорова, Пенка (2003) Здравното възпитание като ценностен фактор Ценностите на съвременното младо поколение,с.144-199

Тодорова, Пенка (2003) Откриване на деца със специални образователни потребности в ранна възраст Сб.Межд.научна конф."Равен шанс в образованието и социална интеграция"Пловдив,с.122-127

Тодорова, Пенка (2003) Педагогика на ранното детство Издателство АСТАРТА Велико Търново

Тодорова, Пенка (2003) Принципи на интеркултурно възпитателно взаимодействие Сб.Предучилищно образование и интеграция,Втора бълг.-америк.конф.,София

Трифонов, Тихомир (2003) Cryptanalytic Attacks of the Hash Functions Based on the Paradox “Problem of Birthdays” (K.Tsvetkov) Proceedings of the International Conference “New Challenges in the field of Military Sciences”, Budapest, Hungary

Трифонов, Тихомир (2003) Cryptographic Systems and Crypto Blunders (K.Tsvetkov) Proceedings of the 30th International Conference of the Military Technical Academy, Bucharest, Romania, ISBN 973-640-0123

Трифонов, Тихомир (2003) Vassil Levski National Military University and John Atanasoff Department of Computing (K.Tsvetkov) Proceedings of the International Conference “New Challenges in the field of Military Sciences”, Budapest, Hungary

Тужаров, Христо (2003) Word команден справочник Сириус 4, В.Търново

Тутеков, Свилен (2003) "Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник". - сп. "Духовна култура", № 3, 2003, 17-29.

Тутеков, Свилен (2003) „Православието между идеологията и живота” Сп. "Християнство и култура", бр. 8, София.

Тютюнджиев, Иван (2003) История на България. : Тестове и конспекти за кандидат-студенти. – В. Търново : Слово, 2003. – 159 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, В. Стойчева) Авторска част: История на българските земи през ХV – ХІХ век, с. 32-72. Съдържа и Терминол. речник ; Хроника на събитията. В. Търново

Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три–параметричния логистичен модел Научно–приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10. 2003

Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три-параметричния логистичен модел. Научно-приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10.2003 год.

Христов, Милен (2003) On the locally quasi-Sasakian manifolds C.R.Acad. Bulg. Sci. 56,No.2,9-14(2003)

Христов, Паисий (2003) Лилия Янева, Стъпки (хайку) Издателство ТИХ-ИВЕЛ

Христов, Паисий (2003) Пресътворение V - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Христо (2003) Философската антропология като метафизика. Ценности и ценностни отношения, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново,55-64

Христов, Христо (2003) Човекът и реалиите - между хармонията и несъвместимостта. /Христов Л. Универсалиите против човека или парадоксите на общото, С., 2002/. Философия, 2003, №3, 61-62

Христова-Коцева, Рени (2003) Здравето през призмата на детското познание Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. В. Търново. 2003. кн. № 73–II.

Христова-Коцева, Рени (2003) Относно полово-ролевите ориентации на децата от предучилищна възраст Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. В. Търново. 2003. кн. № 73 – II.

Христова-Коцева, Рени (2003) Предпоставки за формиране на самостоятелност у децата от ранна възраст Педагогически алманах. 2003. № 1-2.

Христова, Надежда (2003) Проблеми на брака в германската езическа традиция (франки и англосакси) [Problems of the Heathen Matrimonial Germanic Traditions: Franks and Anglo-Saxons] Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Материали от юбилейната научна конференция в чест на 100-годишнината на чл.-кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев. В. Търново, 12–15.05.2000 г. – София: ИК „Тангра ТанНакРа”, 2003, с. 444-450.

Христова, Надежда (2003) Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа (по англосаксонски и франкски материал) [The Family in Western Europe in the 5th–9th Centuries (On Anglo-Saxon and Frankish Material)] Епохи. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, Том 11, бр. 1-2, с. 51-57. ISSN 2534-8418 (Online); ISSN 1310-2141 (Print)

Христова, Надежда (2003) Църковните отци и писатели от ІІ–V век за християнския брак [The Church Fathers and Christian Writers of the Period from the 2nd to the 5th Century about Christian Marriage] Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 345-362.

Цветков, Димитър (2003) Computer Implementation of MMLE/EM Algorithm for Two-Parametric Logistic Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2003.

Цветков, Димитър (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгоритъма три-параметричния логистичен модел Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цветков, Димитър (2003) Принудени трепетения в системи за регулиране с обобщени стационарни закъснения Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цолова, Камелия (2003) Защита на правото на членство и отделните членствени права чрез иск срещу дружеството (Б.7.1.14). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С.,

Цолова, Камелия (2003) Иск за отмяна на решение на общото събрание (Б.7.2.16). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2003.

Цолова, Камелия (2003) Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна. Съвр. право, № 2, с. 81-94.

Цонкова, Димитринка (2003) Physical condition of the students–future sport teachers. X Medunarodnom naučnom skupu FIS Komunikaciјe, Fakultet fizičke culture, Niš, 2003.

Цонкова, Димитринка (2003) Кинезиоложките активности като фактор на кинезиоложко здравното образование на подрастващите и в туризма. Сборник трудове от научна конференция с международно участие “Физическото възпитание и спорта в образователната система” Благоевград, 2003, с.95

Цонкова, Димитринка (2003) Мотивация за професионална реализация на студентите (осем години по-късно). “Личност, мотивация, спорт”. Том 9. С., 2003, с. 79

Цонкова, Димитринка (2003) Социални умения на учителя по физическо възпитание. Сборник доклади от научна конференция на НСА “Спорт, общество, образование”. Том 8. С., 2003, с. 198.

Чолаков, Николай (2003) Чолаков, Н. JAVA Serverside В. Търново, Faber, 2003

Чолаков, Николай (2003) Чолаков, Н. JAVA Serverside В. Търново, Faber, 2003

Чохаджиев, Стефан (2003) Settlement Pattern during the Neolithic and Copper Age in the Struma Valley.Topography, Fortification and Building Techniques. – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 443-446.

Чохаджиев, Стефан (2003) Vorschriftliche Zeichen aus dem Frьhchalkolithikum in Westbulgarien. – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 113-118.

Чохаджиев, Стефан (2003) Археологически паметници от Кюстендилско. Част ІІ. Археологически паметници от Каменица. В. Търново, Faber, 2003, 76 с. (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2003) Към проучванията на неолитното селище в Невестино, Кюстендилско. - ИИМКн, 2003, ІХ, 21 – 30 (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2003) Късносредновековен некропол до село Ваксево, Кюстендилско. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 325-332 (в съавторство с Б. Петрунова и Сл. Чолаков).

Чохаджиев, Стефан (2003) Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. В. Търново, 2003, 207 – 216.

Шопова-Христова, Мариана (2003) За предаването на стихотворния размер ‘долник’ в българските преводи. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Велико Търново, 2003, с. 132-139. ISBN 954-524-377-5

Янков, Румен (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2003, 148 с., ISBN 954 – 524 – 351 – 1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/