Публикации за 2003


Авгинова-Николова, Емилия (2003) "Още нещо за езика, за гръцкия език и неговия праезик" SOCIETAS CLASSICA - Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим, В. Търново

Алексиева, Милена (2003) Баскетболът и хандбалът в ученическите игри сборник “Образование и изкуство” от Научна конференция “Образование и изкуство”, ШУ - Шумен, 2003 с. 335 - 338

Алексиева, Милена (2003) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора на професията “учител по физическо възпитание” – анкетно проучване сборник “Образование и изкуство” отНаучна конференция “Образование и изкуство”, ШУ - Шумен, 2003

Андреева, Десислава (2003) Умният българизъм, или за смисъла на едно неизползвано понятие във възрожденското политическо пространство (исторически етюд). Епохи, г. VІІІ, 2000, бр. 1, Университетско издателство Велико Търново, 2003, с.101 – 120.

Анчев-Калоянов, Анчо (2003) Старобългарските шамани. Религиозен опит и социални функции (VIII-XII в.) София: изд. РОД, 408 с.

Анчев, Стефан (2003) La politica traditional Rusa en los Balcanes y sus nuevas dimensiones. Trienio, Ilustratión y Liberalismo. Rev. de Historia. Madrid, 2003, N 42. 107-127.

Анчева, Антоанета (2003) Портретите на Леонардо Юбилеен сборник – 40 г. ВТУ, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2003, стр. 15

Аркадиев, Димитър (2003) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в Европа - тенденции в началото на 21-ви век Сп. Статистика, София, НСИ, 2003, кн.5-6, с. 24-49. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2003) Потребителско търсене на стоки от домакинствата в България през преходния период Сб. Българският преход. С., ГорексПрес, 2003, с. 57-63. ISBN: 954-616-115-2.

Аркадиев, Димитър (2003) Преподаване на статистика за икономисти - предизвикателства в съвременните условия Сб. Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI. Свищов,2003, с. 359-364. ISBN: 954-23-0158-8.

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика. Стара Загора, 2003, 394 с. ISBN: 954-9887-38-3.

Аркадиев, Димитър (2003) Статистика.Учебни материали за дистанционно обучение (електронен вариант). ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”. Център за образователни технологии, 2003.

Бакоев, Валентин (2003) GENERATING AND IDENTIFICATION OF MONOTONE BOOLEAN FUNCTIONS MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 2003, pp 226-232, (Proceedings of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, April 5–8, 2003). ISBN 954-8880-14-8, http://www.math.bas.bg/smb/2001_2003_PK/2003/pdf/226-232.pdf

Бело, Раки (2003) Бело, Раки. Магическите практики в критичните периоди на човешкия живот в четири албански села. - В Сборник: Образователна ситуация в ромската общност. Благоевград, 2003, 103-116. -Благоевград. Благоевград

Белчева, Весела (2003) Präsentation eines Namensregisters der Aufzeichnungen von Elias Canetti Trans-Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften,14. Nr., April 2003, http://www.inst.at/trans/14Nr/beltscheva14.htm, ISSN 1560-182X

Бонджолов, Христо (2003) Homo balkanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В.Търново: издателство Faber

Бонджолов, Христо (2003) Текст и прототекст („Доктор Живаго” на Б. Л. Пастернак) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бонджолова, Валентина (2003) Аз говоря български (в съавторство с Мария Илиева и Светлозар Влайков) Велико Търново: изд. Faber

Бонджолова, Валентина (2003) Неологичен речник (за периода 1998-2003) Велико Търново: изд. GABEROFF

Бонева, Галя (2003) За целите на началното образование Сб. Съвременни предизвикателства пред началнат училищна педагогика, СУ"Кл. Охридски"

Бонева, Галя (2003) За целите на началното образование Сб. Съвременни предизвикателства пред началнат училищна педагогика, СУ"Кл. Охридски"

Бонева, Галя (2003) Мотивация за учене на учениците от НУВ Сб. Научни трудове, кн.73-ІІ, Национален военен университет

Бонева, Галя (2003) Педагогическите отношения като основен проблем на новата образователна парадигма Сб. Научни трудове, Т. 401 серия 10.1, Педагогика, психология, история, Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Бонева, Галя (2003) Развитие на рефлексивните способности на учениците от начална училищна възраст Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогическите взйаимодействия в детската градина

Бонева, Галя (2003) Роля на самостоятелната работа на ученика, провеждана в урока и в къщи Сб. Научни трудове - кн. 73 - ІІ, Национален военен университет, В. Търново

Бонева, Галя (2003) Социално-педагогически измерения на конфликтите в началното училище Сб. България и Европа - традиции и съвременност", Съюз на учените - клон В. Търново

Бонева, Галя (2003) Стратегии за активизиране на учебната дейност на учениците (1.-4.клас) Сб. Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, Тракийски университет, Стара Загора

Бонева, Галя (2003) Стратегии за организиране на педагогическите взаимодействия в урока Сб. Научни трудове, кн.73 - ІІ, Национален военен университет, В. Търново

Бонева, Галя (2003) Съвременни измерения на взаимните очаквания на учители и ученици в началното училище Сб. Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, Тракийски университет, Стара Загора

Бонева, Галя (2003) Технология на целеполагането в образованието (в съавторство) Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогическите взаимодействия в детската градина, Пазарджик

Бонева, Галя (2003) Усвояване на понятията от учениците от начална училищна възраст Сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, София, СУ "Кл. Охридски"

Бонова, Станка (2003) Езиков образ на извънезиковата реалност. Фразеологична интерпретация на света. Българистични проучвания, В. Търново, издателство Фабер, ISBN 954-775-281-2, 2003 г., с.247-256

Ботева, Мариета (2003) Политикът Х: варианти за възможно бъдеще. Прогнозно-аналитични бележки Център за стратегически анализи и прогнози, ръководител Д. Ольшанский (електронен вариант) 2010 в книгата Ольшанский, Д., "Политический PR", Питер, 2003, с.336-447, ISBN 5-318-00384-2

Ботева, Мариета (2003) Речник по реторика. 150 аргумента за оратора София: "Парадигма", 160 стр., 2003, ISBN - 954-953-368-23

Братанова, Боряна (2003) Някои приложения на теорията за идеализирани когнитивни модели (ИКМ) при съпоставителен медиен анализ. – В: Ив. Харалампиев (отг. ред.). Дни на науката’ 2003. Велико Търново: Faber, 2003, с. 81–92. ISBN 954–775–259–6

Будева, Соня (2003) Будева, С., Ролята на семейството като основен рисков и протективен фактор за развитие на адиктивно поведение, сб.”Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2003 УИ „Св. Климент Охридски”, София

Будева, Соня (2003) Врачовски, Д., Будева, С., Кръстителски, И., Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003 АИ „Ценов”, Свищов

Бузов, Вихрен (2003) "ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА. Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки" Велико Търново, Изд. "ПИК"

Бузов, Вихрен (2003) Analytical Philosophy in Bulgaria Ruch Filozofyczny, Tom LX, N4, Torun, Poland, pp.557-664

Бузов, Вихрен (2003) Norms, Values and Scientific Rationality Philosophy between Old and New Values. Proceedings of XXII Varna International Philosophical School, 29 May-01 June 2002, IphR-BAS, Sofia, pp.382-384;

Бузов, Вихрен (2003) Scientific Rationality, Decision and Choice Bulgarian Studies in the Philosophy of Science (ed. Dimitri Ginev), Boston Studies in the Philosophy of Science Volume 236, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, pp.17-29; ISBN 9401709610

Бузов, Вихрен (2003) THE BALKANS: CLASH OF CULTURES OR CONFRONTATION OF CIVILIZATIONS (Rejection of Cultural Relativism: Some Arguments) "KULTURA U PROCESIMA RAZVOJA, REGIONALIZACIJE I EVROINTEGRACIJE BALKANA", FILOZOFSKIFAKULTET - UNIVERZITET U NISU, INSTITUT ZA SOCIOLOGUU, SVEN, Nis, Serbia

Бузов, Вихрен (2003) За същността на нормите и нормативния дискурс “Философия и етика”, Библиотека “Диоген”, (съст. Л. Андреев), УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.87-103.

Бузов, Вихрен (2003) Норми, оценки, истинност “Ценности и ценностни ориентации”, (съст. С. Марков), Библиотека "Диоген", УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.31-41

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Теория и... практика" /Киприана Беливанова/ - един съвременен поглед към прозренията на 60-те години Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" Год.1, с. 84-92

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Фолклорни перли" в-к Musiкa Viva бр. 10-11

Булева-Петрова, Марияна (2003) Поглед към Музикалния атлас на Улрих Михелс и към българския му превод Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност Сп. "Българско музикознание" - "Музика и културна идентичност", 2003, № 4, с. 147-155, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Дебюси в българското музикознание. Пораждащи идеи в студия на Искра Рачева. Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. ІІ. С. с. 39-50

Бурнева, Николина (2003) Gleitende Autorschaft in der "Letzten Welt". Jacques Lajarrige (Ed.), Lectures croiees de Christoph Ransmayr: Le dernier des Mondes. (= Publ. de l'Institut d'allemand, Univ. de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, Nr. 32), S. 145-161.

Буров, Стоян (2003) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2003. 264 стр. (10. изд.)

Бурова, Пенка (2003) Въпросът “Какво е това?” в обучението по чужд език. Чуждоезиково обучение, № 3.

Бурова, Пенка (2003) Езикът на урока по чужд език – на кой език да бъде? Начално образование, № 5.

Бурова, Пенка (2003) Как се класират познанията за(д) думите – свободен асоциативен експеримент. Педагогически алманах (Велико Търново), № 1-2 (под печат).

Бурова, Пенка (2003) Когнитивно развитие в чуждия език. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 136 стр.

Бурова, Пенка (2003) Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 143 стр.

Буюклиева, Стефка (2003) Extremal self-dual [50,25,10] codes with automorphisms of order 3 and quasi-symmetric 2-(49,9,6) designs (with Masaaki Harada) Designs, Codes and Cryptography, vol.28, pp.163-169. Print ISSN 0925-1022 https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022588407585

Василева, Радка (2003) Persönliche und formelle Schreibformen im Deutschen: Rada Vassileva et al. V. Tarnovo: Slovo Verlag, 2003. 255 S. ISBN 954 439 780-9.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. XV. Михаил Неделчев. Размишления по българските работи. // LiterNet, № 7, 13.07.2003 (13.07.2003). LiterNet, № 7, 13.07.2003 (13.07.2003).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Дилемата Добри Чинтулов/Петко Рачов Славейков и литературната критика през 20-те години на XX век. (Боян Пенев – Васил Пундев) // Петко Славейков. Нови изследвания. - Велико Търново, 2003, (с. 122-139). ISBN 954-775-197-2. Петко Славейков. Нови изследвания. - Велико Търново, 2003, (с. 122-139). ISBN 954-775-197-2.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За учителя и ученика. Лице в лице. Боян Пенев – Васил Пундев. II. // Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. М. Неделчев. Т. I. - София, 2003, (с. 224-238). Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. М. Неделчев. Т. I. - София, 2003, (с. 224-238).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Сакрализираният дом на детството – „Да се завърнеш в бащината къща“ от Д. Дебелянов. // КИЛ - Варна, 2002, бр. 2, (с. 2) и бр.3, (с. 2). ISSN 1310-120Х ; Също в: Литературни анализи за осми клас. - В. Търново: Абагар, 2002, (с. 46-58). ISBN 954-427-137-6. ; Също в: Дебелянов. Съвременни интерпретации.Съставител: Николай Димитров - В. Търново: Слово, 2003, (с. 77-87). ISBN 954 439 753-1. КИЛ - Варна, 2002, бр. 2, (с. 2) и бр.3, (с. 2). ISSN 1310-120Х ; Също в: Литературни анализи за осми клас. - В. Търново: Абагар, 2002, (с. 46-58). ISBN 954-427-137-6. ; Също в: Дебелянов. Съвременни интерпретации.Съставител: Николай Димитров - В. Търново: Слово, 2003, (с. 77-87). ISBN 954 439 753-1.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Почит и прочити (Никола Георгиев). // LiterNet, № 6, 03.06.2003 (03.06.2003); също в: Култура, 06.06.2003, http://www.kultura.bg/media/my_html/2278/c-kamizbor.htm LiterNet, № 6, 03.06.2003 (03.06.2003); също в: Култура, 06.06.2003, http://www.kultura.bg/media/my_html/2278/c-kamizbor.htm

Видин, Благой (2003) Конституцията и международните договори Сб. Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО, София: Горекс прес, 2003, 30-37. ISBN 954-616-113-6

Владов, Владимир (2003) Το πολυτονικό τα WINDOWS και το MS WORD // Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: „Новогръцкият език на Балканите – проблеми на обучението, изследвания, перспективи“. / проф. д-р Стойна Пороманска. – В. Търново : Ровита, 2003, с. 217-221

Владов, Владимир (2003) Някои проблеми при работата с гръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 5-10. ISBN 954-524-348-1

Влайков, Светлозар (2003) Книга на символите. В. Търново, 2003, 235 стр., ISBN 954 775 200 6. У нас

Върбанова, Маргарита (2003) Modelling, classification an graphic presentation of elementary text problems with additive structure "SSS - В: 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Educationq, Athens-Hellas, 2003, pp. 207-214. ISBN 960-7341-25-2

Върбанова, Маргарита (2003) Графично представяне на адитивните аритметични действия в предучилищната математика // Предучилищно възпитание, 2003,2, сс. 15-19. ISSN 0204-7004

Върбанова, Маргарита (2003) Моделиране, класифиикация и графично представяне на елементарни адитивни текстови задачи от типа множество-множество-множество. // Начално образование, 2003, 1. , сс. 4-15. ISSN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2003) Моделиране, класификация и графично представяне на адитивни елементарни текстови задачи от тип множество-релация-множество в началната училищна математика // Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982

Върбанова, Маргарита (2003) Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове В: Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, 1-2., сс. 44-57. ISSN 1310-358X

Гайдова, Радка (2003) Детерминираност между детските интереси и умения за конструиране. НК, СУБ, кл. В. Търново, Дни на науката 2003,

Гайдова, Радка (2003) Детското конструиране през фокуса на един социален аспект. НК, Българския път към НАТО – перспективи и предизвикателства, ВНУ, В. Търново, 2003.

Гайдова, Радка (2003) Педагогически основи на конструктивната игра. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2003

Гайдова, Радка (2003) Прагматична стратегия за формиране на технологична култура чрез обучението по конструиране. НК, Педагогика и методика, 40 години ВТУ, ВТУ, 2003

Гайдова, Радка (2003) Техническо и художествено конструиране в предучилищна възраст. сп. Предучилищно възпитание, бр. 5, 2003

Галунов, Тодор (2003) Аферата "Гендович".сп. Общество и право, бр. 1 от 2003 г., с. 17-19. ISSN – 0204 – 85-23. сп. Общество и право, бр. 1 от 2003 г., с. 17-19. ISSN – 0204 – 85-23.

Галунов, Тодор (2003) Бързото забогатяване на един министър-председател. сп. Общество и право, бр. 10 от 2003 г., с. 25-27. ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 10 от 2003 г., с. 25-27. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2003) Какъв да бъде българският конституционен модел? Сб. Дни на науката, 2003. В. Търново, 2003, с. 134-143. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9. Сб. Дни на науката, 2003. В. Търново, 2003, с. 134-143. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9.

Галунов, Тодор (2003) Опитът за избирателна реформа от 1880 г. Международен семинар по български език и култура. Българистични проучвания, т. 9, В. Търново, 2003 г., с. 148-168. ISBN – 954 – 775 – 281 – 2 Международен семинар по български език и култура. Българистични проучвания, т. 9, В. Търново, 2003 г., с. 148-168. ISBN – 954 – 775 – 281 – 2

Галунов, Тодор (2003) Референдумът за съдене на виновниците за националните катастрофи.сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2003) Стопанските афери на министър П. Динчев. сп. Общество и право, бр. 9 от 2003 г., с. 22-23.ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 9 от 2003 г., с. 22-23.ISSN – 0204 – 85-23

Галунова, Калина (2003) “Bai Ganyo – a Bulgarian Cowboy on the European Frontier” Христов, И. (ред.), Дебатът за бъдещето на Европа: културологични и социално-психологически аспекти, кн. 5, АБСКЕБ, (Поредица „Ние в европейския дебат” под общата ред. на Красимир Николов), София, с. 43-51.

Галунова, Калина (2003) Мускалчета в пояса: историко-икономически ракурси върху Бай Ганьо Харалампиев, И. (отг. ред.), сб. Дни на науката’2003, изд. на СУБ, клон Велико Търново:Фабер, 2003, с. 172-183.

Генова, Дафинка (2003) Idealized Cognitive Models and Other Mental Representations. In: Bulgarian Studies in the Philosophy of Science. Ed. by D. Ginev. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 129-140. ISBN 1-4020-1496-1

Генова, Дафинка (2003) Some Gender-based Differences in English and Bulgarian. Paper presented at The 22nd Session of the International Philosophical School Philosophy between Old and New Values, Varna, 29 May - 1 June 2002. Ed. by S. Kaneva and D. Genova. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2003, pp. 194-201. ISBN 954-91351-1-X COBISS.BG-ID 1041449956

Генова, Дафинка (2003) Английски заемки в съвременния португалски език. Сб. от научна конференция "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език", Велико Търново, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 77-85. ISBN 954-524-377-5

Генова, Дафинка (2003) Речеви актове и разговорна реч. Сб. от научна конференция "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език", Велико Търново, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 86-91. ISBN 954-524-377-5

Георгиев, Борис (2003) „Азбучна молитва" - полиптих( Началото, Преходът, Силата, Полета), класически витраж - Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Георгиев, Георги (2003) A New Property of the Complex Kummer Function and Its Application to Waveguide Propagation IEEE Antennas Wireless Propagat. Lett., Vol. AWPL-2, pp. 306-309, Dec. 2003. DOI: 10.1109/LAWP.2003.822210 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-3142698480&doi=10.1109%2fLAWP.2003.822210&partnerID=40&md5=928519331e7470bd475b9b9ef27f6aa8

Георгиев, Георги (2003) Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Phase Shifter Proc. Int. ITG-Conf. Antennas INICA 2003, Berlin, Germany, Sept. 17-19, 2003, pp. 115-118. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0141867802&partnerID=40&md5=78c81d0c288a4d1610e0de286df2f8f8

Георгиев, Георги (2003) Conditions for Phaser Operation of the Circular Waveguides with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 26th ESA Antenna Technol. Worksh. Satell. Antenna Modell. Des. Tools, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Nov. 12-14, 2003, pp. 359-366.

Георгиев, Георги (2003) Some Microwave Applications of the Kummer Confluent Hypergeometric Function Proc. 2003 5th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2003, Warsaw, Poland, June 29 - July 3, 2003, Vol. 2, art. no. 1263135, pp. 14-21, (Invited Paper). DOI: 10.1109/ICTON.2003.1263135 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244333633&doi=10.1109%2fICTON.2003.1263135&partnerID=40&md5=fb026d3eb7dcff13536314d677245f0a

Георгиев, Лъчезар (2003) Георгиев, Лъчезар. Книговедски студии и статии : В контекста на историята и теорията на бълг. книгоиздаване. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003. – 160 с. : с ил., портр. ISBN 954–524–367–8 В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003. ISBN 954-524-367-8

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2003) Структурен подход при създаване на педагогически модел за непрекъснато образование в информационното общество Педагогически алманах, 2003, № 1-2, с. 288 306.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Проектиране на OLAP кубове с данни Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 106-112 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2003) Складиране на данни и OLAP технология Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 58-65 стр.

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. На матура и кандидат-студентски изпит по история (съавтор) Велико Търново: „Слово”, ISBN 978-954-439-762-3, 160 стр. (съавтор: с. 16–56, 131–159)

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. Сватбени обичаи при турците. Традиции и памет, т.1, Ромската сватба във Великотърновско. В. Търново: Астарта, ISBN 954-8324-01- 6, с. 135–150.

Георгиева, Гергана (2003) Functions and Prerogatives of the Rumeli Vali in the First Half of the Nineteenth Century. – Etudes balkaniques, 2003, 2, 57-77. Sofia, Bulgaria

Георгиева, Иванка (2003) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията за решаване на задачи от умножение и деление в обучението по математика в началните класове. - Начално образование, 2003, бр. 1, с. 61 - 66. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 1, 2003

Георгиева, Иванка (2003) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията при решаване на задачи от изваждане в обучението по математика в началните класове. - В: Математика и методика на обучението по математика и информатика. Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 30 - 36. ISBN 954-577-159-3 Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Георгиева, Иванка (2003) Дидактически проблеми на началното обучение по математика. Математическите понятия и математическите твърдения. Велико Търново: Астарта, 2003, 88 с. ISBN 954-8324-03-2 Велико Търново: Астарта

Георгиева, Иванка (2003) Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. Велико Търново: Астарта, 2003, 119 с. ISBN 954-91193-9-4 Велико Търново: Астарта

Георгиева, Иванка (2003) Някои идеи за систематизиране на построителни задачи, които се решават с метода на еднаквостите. - В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 40, серия 3 – Математика и информатика. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2003, с. 38 - 41. ISSN 1311-3321. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Георгиева, Иванка (2003) Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. - Начално образование, 2003, бр. 4, с. 25 – 32. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 4, 2003

Георгиева, Иванка (2003) Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. - Педагогически алманах, 2003, XI (1, 2), с. 44 - 58. Print ISSN 1310-358X Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Георгиева, Иванка (2003) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Велико Търново: Астарта, 2003, 231 с. ISBN 954-8324-12-1 Астарта. В.Търново

Гочев, Гочо (2003) Гочев Г.Н. Категория одушевленности-неодушевленности русских местоименных существительных. в сб.: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура, Шумен, 2003, С. 171-175, ISBN 954 – 577 – 173 – 9.

Гочев, Гочо (2003) Категория одушевленности-неодушевленности русских местоименных существительных. В сб.: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура, Шумен, 2003, с. 171-175, ISBN 954 – 577 – 173 – 9.

Григорова, Маргрета (2003) Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература, В.Търново: Фабер, 200 с. ISBN 954-775-227-8.

Грудков, Венелин (2003) Търновската агиографска продукция от времето на Асеневци. Сп.Проглас. 3-4. (с.31-46). Велико Търново: УИ. ISSN 0861 7902.

Грудкова, Силвия (2003) Reading as communication - an interactive approach. Сб. Българският път към НАТО - перспективи и предизвикателства. Научни трудове, кн.73. Велико Търново:Издателски център НВУ Васил Левски. ISSN 0861-0312.

Грудкова, Силвия (2003) Write and Learn. 208 стр. Велико Търново: АСТАРТА. ISBN 954-8324-23-7.

Гълъбов, Мирослав (2003) Fractal Image Compression Международна конференция "КомпСис-Тех'2003", София

Гълъбов, Мирослав (2003) The Discrete Wavelet Transform International Applied Scientific Conference COMPUTER SCIENCE

Гълъбова-Маринова, Мила (2003) "Аз се връщам...": Д. Габе Предучилищно възпитание/10, с. 36-39

Гълъбова-Маринова, Мила (2003) Вълшебното кралство на Ш. Перо Предучилищно възпитание/8, с. 48-50

Гълъбова, Даринка (2003) “Интегративни подходи за въвеждане на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник”. (на англ.език) Сборник доклади от НТПК с международно участие “Творчество в обучението на таланти”, Русе 3 –7 август, 2003.

Гълъбова, Даринка (2003) “Методика на формиране на елементарни математически представи” (Второ издание на учебник за ВУЗ) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) “Професор д-р Марга Янкова Георгиева” в книгата “Професорите на Великотърновски университет”, стр.197 . УИ “Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) “Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца” Сборник доклади: ”120 години Предучилищно възпитание”, В.Търново, 2003.

Гълъбова, Даринка (2003) Гълъбова, Д. и др. Книга на учителя в подготвителна група по направления (Математика и др.), 2003. /Веселина Петрова, Радка Гайдова, и др. Първо издание. В.Търново: Слово Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Гълъбова, Д. Моливко в страната Математика (за четвърта подготвителна група), 2003. 72 с. В.Търново: Слово: ISBN: 954-439-772-8 Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Контент – анализ на учебни помагала по математика за подготвителна група в детската градина Сборник от “Юбилейна конференция – 40 години Педагогически факултет”, В.Т.

Гълъбова, Даринка (2003) На моя рецензент (проф. д-р Дина Батоева) Педагогически Алманах – трудове на ВТУ, 2003 / 2005

Гълъбова, Даринка (2003) Програма за подготвителна група /клас в детската градина/училище. МОН -общи принципи В-к Аз Буки, бр. 20.София.

Гълъбова, Даринка (2003) Теоретико-практическа подготовка на студентите от Педагогически факултет на Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" Сборник-НТК “Юбилейна конференция – 40 години ВТУ”

Гърбачева, Анелия (2003) Гърбачева, Анелия: “За работата с деца със специални образователни потребности” Сб. Децата с увреждания – неразделна част от програмите за придобиване на професионална квалификация учител, МОН

Гърмидолова, Мариана (2003) М. Мойнова. Относно някои специфики в развитието на детската изобразителна дейност. Сб. Изкуство и образование. Шумен 2003 Шумен

Гюлчев, Николай (2003) Композиционните умения в художествено-изобразителната дейност на детето от предучилищна възраст сп. Педагогически алманах, брой І - ІІ. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново

Давидов, Димитър (2003) Давидов, Д. Анализ на резултатите от изпита по физическа подготовка на кандидат-курсанти във ВВОВУ,,В.Левски” за периода от 1983 г. до 2002 г. Сборник трудове от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002", проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 год. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Том ІІ. Издателство ,,Бойка” В.Търново, 2003 (стр.28-33) ISBN 954-968911-5

Давидов, Димитър (2003) Локализация на контрола – фактор, влияещ на справянето със стреса Издателство „Сердолик”, С, 2003. (стр. 32-38) ISBN 954-91262-3-4

Давидов, Димитър (2003) Някои особености при провеждането и изпълнението на тестове по физическа подготовка използвани във военната академия,,Уест Поинт” - САЩ Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидов, Димитър (2003) Относно физическата дееспособност на донаборниците и нормативите от Наставленията по физическа подготовка от 67г., 79 г., 91 г.” Спорт, общество, образование, том 8. НСА ПРЕС, С, 2003. ISBN 954-718-954-718-10-79-6

Давидова, Теодора (2003) Давидова, Т., Р. Алексиев. Формиране на психофизическа готовност у ученици от IV клас за действие в сложни ситуации Формиране на готовност за действие в екстремални ситуации - сборник научни статии, издателство СЕРДОЛИК, София, 2003, с. 16-25, ISBN 954-91262-3-4

Давидова, Теодора (2003) Дилова-Нейкова, Цв., Теодора ДАВИДОВА, Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи по ОФП Международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г., сборник трудове том I, Ред. Л. Петров, Издателство,,Бойка”, В. Търново, 2003, с.136-138, ISBN 954-9689-08-5.

Дамянова, Мариана (2003) Промени в пулсовата честота на децата от предучилищна възраст при прилагане на физически упражнения Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново. 2003.

Дамянова, Мариана (2003) Хипокинезна болест и последиците от нея при подрастващите Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново

Данчева, Галя (2003) Словесна комуникация. Курс лекции за дистанционно обучение Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с. ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиев, Атанас (2003) Политикогеографски аспекти на транспортната интеграция на България. Сборник научни трудове. Природни науки. География. - Шумен: УИ "Еп. К. Преславски", с. 170-176. ISBN 954-577-139-9

Дерменджиев, Атанас (2003) Професор Марин Деведжиев. Професорите на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий”, 1963-2003. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 136-139. ISBN 954-524-381-3

Дерменджиев, Атанас (2003) Тестовият вариант по география – вход за висшето училище. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 40, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт. -Русе: с. 24-27. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, София (2003) Официалният език и акултурацията на деца с ромски произход В: „Pомското дете и неговата социализация” , УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2003

Дерменджиева, София (2003) Социална промяна, маргинален статус и интеграция на ромите в българското общество В: “Образователната ситуация в ромската общност”, УИ "Неофит Рилиски" , Благоевград, 2003.

Дерменджиева, Стела (2003) New Course of Study at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. 13th Еuropean Conference on Reading – Reading – Writing – Tninking, Talinn, Estonia.

Дерменджиева, Стела (2003) Взаимоотношението геоекология – краезнание в обучението по география – аспекти на дидактическо общуване. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, с. 20 - 23. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 148 с., ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиева, Стела (2003) Изследователската дейност на учителя и учебното сътрудничество. Сборник научни трудове. природни науки. география. Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, с. 181-190. ISBN 954-577-139-9

Дерменджиева, Стела (2003) Проф. Дончо Дончев. Професорите на Великотърновския университет (1963-2003 г.). Кратки очерци. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 215 -218. ISBN 954-524-381-3

Дерменджиева, Стела (2003) Тестовият вариант по география като вход във висшето училище. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2003, том 40, серия 9, Русе, с. 24 - 27. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2003) Умението да се задават въпроси (на примера на изучаване на география на света в девети клас). Сборник научни трудове. Природни науки. География. Шумен: УИ“ Еп. К. Преславски”, 2003, с. 214 - 230. ISBN 954-577-139-9

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Neolithic Pintaderas in Bulgaria: typology and comments on their ornamentation. // Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe / L. Nikolova (ed.). British Archaeological Reports International Series, vol. 1139 - Oxford, 2003, 97-109 United Kingdom

Джанфезова, Таня (2003) Dzhanfezova, Tanya. Pintadere: caratteristiche, problemi, modi di trattamento delle informazioni. Proposta di un database // Aquileia Nostra, Vol. 74 - Aquileia, 2003, p. 13-76. Italia

Дживтерева, Светла (2003) Гатанки с отговор “тиква” Езици на общуването (Фолклор и религия). Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2003 г., Т. 3, г. ІІІ (2003), ИК “Род”, С., 171-173, ISSN 1311-493Х

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Давидов, Д., Т. Давидова, Цв. Дилова-Нейкова (2003) "Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на българската армия". Юбилеен сборник на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова (2003) "Сравнителен анализ на резултати от изпитни нормативи по ОФП на студенти от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” за периода 1998 – 2002". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том І, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв (2003)" Осъвременяване на изпитните нормативи по плуване за студентите от специалност ПОФВ". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том ІІ, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) Изследване влиянието на идеомоторната тренировка върху някои качества на вниманието. Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том ІІ, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв. (2003) "Методи за повишаване ефективността на обучението по плуване". Спорт общество образование. Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА. Том 8, с. 203-207, С., 2003. НСА ПРЕС, София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Дилова-Нейкова, Цв., Р. Димкова, М. Алексиева (2003) "Сравнителен анализ на физическата дееспособност и физическото развитие на ученици от ІІІ клас". Юбилеен сборник на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Димкова, Р., Цв. Дилова, М. Алексиева (2003) "Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура". Юбилеен сборник на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Кутинчева, П., Цв. Дилова-Нейкова (2003) "Нормативни критерии за оценка и подбор в етапа на начална спортна подготовка по плуване". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том 1, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Маргаритов, В., Л. Петров, Цв. Дилова-Нейкова и кол. (2003) "Теория и методика на физическото възпитание". Част ІІ, глава І. Учебник за студенти. “Бойка”, В. Търново, 2003. “Бойка”, В. Търново

Димитров, Димитър (2003) Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2003, с. 499-501. ISBN 954-9942-55-4.

Димитров, Димитър (2003) Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2003, стр. 471-9. ISBN 954-524-349-X.

Димитров, Камен (2003) За някои редки думи в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Българистични проучвания. Кн. 9. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 126–137. ISBN 954-775-281-2. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) Проф. Ангел Асенов Давидов. - В: Професорите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1963–2003. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, 48–52. ISBN 954-524-381-3. Велико Търново

Димитров, Слави (2003) Готови ли са страните от Централна и Източна Европа за пълноправно членство в ЕС ? Сб. "Дебатът за политиките на разширения Европейски съюз", Велико Търново, 2002, Ред. О. Борисова. София, Поредица "Ние в европейския дебат", кн. 4, АБСКЕБ, 2003, с. 95-99, ISBN 954-91273-3-8

Димитров, Слави (2003) Милде – фамилията на пивоварите в аналите на биреното производство в Русе Сб. Юбилейната научна конференция “30 години Шуменски университет”, Шумен, 2001, Ред. Т. Кръстев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 176-180, ISBN 954-577-139-9

Димитрова, Боянка (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с., ISBN: 954-524-351-1

Димкова, Росица (2003) Дилова, Ц., Р. Димкова, М. Алексиева. Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас. Научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, с.320, В. Търново, 2003.

Димкова, Росица (2003) Петров, Л., С. Стефанов, Р. Димкова, Д. Голубович, С. Томова. Книга “Баскетбол, Волейбол, Хандбал – 100 упражнения за обучение и тренировка “. В. Търново, “Бойка”, 2003.

Донев, Владимир (2003) История на българската книга в оптиката на другостта Опознай себе си, за да опознаеш света. В. Търново, 2003.

Донев, Владимир (2003) Каравелов и "Българи от старо време" Каравелов, Любен. Българи от старо време, София: ПАН, 2003, с. 133-139.

Донев, Владимир (2003) Класика срещу канон в романа "Ракова болница" на А. Солженицин Проблеми, имена, школи в руското литературознание през XX век. София, 2003, с. 169-174.

Донев, Владимир (2003) Любов и жертвоприношение в първата брачна нощ. Кратки наблюдения върху художествената обработка на мотива в българската литература Критика, 2003, № 3-4. Също: LiterNet, 2004, № 2, 27.02.2004 (27.02.2004).

Донев, Владимир (2003) Свое и чуждо време и пространство в романа "Ракова болница" на Александър Солженицин Iноземна фiлология. Украiский науковий збiрник. Лвiвь: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, випуск 114, 2003, с. 162-168.

Донева, Дафина (2003) Dynamics of General and Environmental Protection Investments and the Prospects for Bulgaria's Economic Growth, SSRN ELECTRONIC PAPER COLLECTION http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=31296 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=312962

Донева, Дафина (2003) EU Regional Policy Principles and Their Implementation in Bulgaria, In: Readiness of the Candidate Countries for the EU Regional Policy, Conference Almanac, 3.-5. November, 2004, Bratislava pp.127 – 1 Словакия и http://www.sfpa.sk/regpol/pages/common/program.php?jazyk=sk

Донева, Дафина (2003) Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция – В: БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД, Научно-практическа конференция, В. Търново, 31 май – 1 юни 2003, стр. 50 – 56, [405с.] В. Търново

Дончева, Иванка (2003) Инкубацията в култа към Асклепий. – Епохи, кн. 1, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 79-90; ISSN 1310-2141 Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Интересен култов паметник от тракийското светилище при Опака, Търговищко. – Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев. Университетско издателство "Св. св. Киририл и Методий", Велико Търново, 2003, с. 43-47; ISBN 954-524-349-X. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в античния град при Сандански. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, с. 96-100; ISBN 954-9942-55-4. София

Дончева, Иванка (2003) Култът към Асклепий в Кабиле. – Епохи, кн. 3-4, 1998. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 215-228; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Митът за Асклепий в античната литература. – Societas Classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Рим и Изтока. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2003, с. 85-97; ISBN 954-524-348-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2003) Тракийското светилище при с. Ковачевец, Търговищко. – Епохи, кн. 2, 2000. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 193-208; ISSN 1310-2141. Велико Търново

Дочев, Пепо (2003) Песничка за мен, песничка за теб УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Solution and new combinatorial problems concerning lattice points ANALELE ATIC-2002, Vol. I(II), Chisinau, Evrica-2003, 118-133

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Some new results on cut set Catalan numbers Utilitas Math. 64 (2003), 159-166

Драгнев, Владимир (2003) L’histoire externe ou comment expliquer certaines différences dans deux langues romanes Дни на науката 2003, Фабер, В. Търново

Драгнев, Владимир (2003) Sur quelques divergences dans l’évolution des démonstratifs français et portugais Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Издателство на Великотърновския университет

Драгнев, Владимир (2003) Френските и португалските показателни – между анафората и деиксиса Десет години португалска филология в СУ, Издателство на СУ, София

Жеков, Живко (2003) „Хранените хора” и войската. Минало, 2003, 10(4), c. 10–14. Print ISSN 1310–3415

Жеков, Живко (2003) On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, рр. 84–98, ISSN 0324-1654

Захариева, Юлия (2003) Конструкцията на разширения Европейски съюз – втора част Сборник с изследователски студии, научни доклади и есета, С., 2003.

Златев, Иван (2003) Мотивированность русских и болгарских междометий знаменательными частями речи. // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003. с. 196 – 199. ISBN 954-577-173-9. Шумен

Златева, Добринка (2003) Българският преход в контекста на концепцията за корпоративната социална отговорност. Научно-практическа конференция Велико Търново, 31 май – 1 юни 2003 г. сб. Българският преход. отг. ред. Б. Байков. София: ГорексПрес, 2003, с. 64 – 69.ISBN 954-616-115-2. София: ГоресПрес

Иванов, Здравко (2003) История и ценности В. Търново, в: Ценности и ценностни ориентации, с. 49-54

Иванов, Ивелин (2003) Към въпроса за конфликта личност-общество в социалните сблъсъци в западноевропейското средновековие. Сб. "Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове", посветен на проф. Йордан Андреев. Ред. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 490-499. ISBN 954 – 524 – 349 – X

Иванов, Ивелин (2003) Магията на кръглото число: Християнска Европа в очакване на хилядната година. – LiterNet, 08.10.2003, № 10 (47) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2003) Частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХII век). Генезис и общи характеристики. – Епохи, 2003, кн.1-2 , с. 105-119. Print ISSN 1310-2141

Иванов, Людмил (2003) Стефанов, С., Л. ПЕТРОВ (2003) "Заниманията с мини волейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете" Zbornik radova fakultet Fizicke culture, "FIS'Komunikacije'2003", Univerzitet u Nis, Yugoslavija, 146-152

Иванов, Людмил (2003) "Водни спортове" - В. Маргаритов, Л. Петров Н. Йорданова и колектив Университетско издателство, "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2003, ISBN 954-423-286-9

Иванов, Людмил (2003) Маргаритов, В., Л. Петров и др. Теория и методика на физическото възпитание, Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3, 261 стр. Издателство "Бойка", Велико Търново, 2003, ISBN 954-9689-12-3, 261 стр.

Иванов, Людмил (2003) Наумовски, М, Л. Петров. Влияние на някои морфологически характеристики върху способностите за владеене и боравене с топката от млади баскетболисти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003. ISSN: 1310-3393, с.27-32 Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003. ISSN: 1310-3393, с.27-32

Иванов, Людмил (2003) Петров, Л. (под редакция) и др. Баскетбол, Волейбол, Хандбал - 100 упражнения за обучение и тренировка, Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр.

Иванов, Людмил (2003) Томова, С., Л. Петров, Л., М. Банева. Игрите в спортната анимация в морските курорти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003, ISSN: 1310-3393, с.116-119 Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003, ISSN: 1310-3393, с.116-119

Иванова, Людмила (2003) Das grammatische Geschlecht der Substantive A.Dimova, H.E.Wiegand (Hg.), Wort und Grammatik. Germanistische Linguistik. 171-172. Herausgegeben vom Forschungsinstitut fuer deutsche Sprache. Deutscher Sprachatlas. Marburg/Lahn 2003. S. 69-85

Иванова, Людмила (2003) Die Beziehungen Mensch - Sprache - Natur aus der Sicht der Ökolinguistik Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в честа на Международната година на езиците. ISBN 954-524-377 5 с. 42-49

Иванова, Людмила (2003) Probleme der Uebersetzung politischer Texte fuer das Sprachenpaar Deutsch und Bulgarisch Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2003, 275 pp. ISBN 954-524-373-2

Иванова, Мария (2003) Родството по сватовство у българите. 283 с. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Иванова, Ценка (2003) Говорът и книжовноезиковата практика на българите – католици от сръбски Банат (съавтори Ценка Иванова и Ничка Бечева) Славистика VІІ, Славистичко друштво Србиjе, Београд 2003 http://falmis.org/virtualna-biblioteka/govorat-na-bulgarite-katolici

Иванова, Ценка (2003) Михайло Пантич, Котки, разказ // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 174/2003, стр.18-25

Иванова, Ценка (2003) Радомир Виденович-Равид. Високо рееща се космогония на огъня (поезията на Бранко Милкович). // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 173/2003.

Иванова, Ценка (2003) Щрихи към балканския Вавилон. Българско-сръбски книжовноезикови отношения 18. - 19. век Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-326-0

Илиева, Мария (2003) Аз говоря български. Български език за чужденци. Ниво С. В съавторство с Валентина Бонджолова и Светлозар Влайков Велико Търново

Илиева, Мария (2003) Местоимения и табу. – В: Стил. Београд – Баньалука 2003, № 2, 273 – 281. Белград - Банялука

Илиева, Мария (2003) Редактиране на текст. Помагало по езикова култура. Варна: Славена, 2002. ISBN 954–579–176–4 (В съавторство с В. Бонджолова) Варна: Славена

Илиева, Мария (2003) Тестът и текстът в подготовката на кандидатстудентския изпит по български език. Варна, 2003. ISBN 954–579–251–5 (В съавторство с Р. Радев) Варна

Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Indzhov, Ivo. Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien // Разширена и преработена версия на доклад, изнесен на конференцията на Center for Advanced Central European Studies, Европейски университет "Виадрина", Франкфурт на Одер, ноември 2002, http://www.medienanalyse-online.de/Fernsehen%20in%20Bulgarien/Bulgarien_Startseite.htm (34 стр.) (посетена на 2 март 2004).

Йовевска, Мариана (2003) История и цивилизация за 12 клас. профилирана подготовка Историята и нейните употреби: нации и национални държави на Балканите през модерната и съвременната епоха Издателство "Просвета", София 2003, 245 с.

Йонкова, Красимира (2003) Компликативната методология в персонологичните и социалнопсихологическите измерения на райхианския модел. В: Библиотека "Диоген" Психология. Ред. З. Ангелов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 69 - 99. ISBN 954 - 524 - 314 - 7

Йонкова, Красимира (2003) Основание и същност на телесноориентираната психотерапия в системата Цигун. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2003, с. 104 - 113. ISBN 954 - 715 - 197 - 5

Йоргова, Милена (2003) Социалните дейности в условията на преход Теория и практика на социалната работа: проблеми и перспективи, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 15-29. ISBN 954-07-1809-0

Йорданов, Стефан (2003) Мечоносците на Първото българско царство. Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14–15 май 1999 г., В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2003, 384–404.

Йорданов, Стефан (2003) Паисий или Никифор: за личното име и титлите на основателя на Първото българско царство Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия, Велико Търново, август 2002 г. Велико Търново: Faber, 2003, 70-81

Йорданов, Стефан (2003) Приносът на Веселин Бешевлиев в проучването на тракийския етногенезис Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, 64-84

Калейнска, Теодора (2003) Антикорупционна инициатива във Велико Търново Антикорупционна инициатива във Велико Търново, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2003, стр.142, ISBN 954-90888-3-9

Караиванова, Петя (2003) Конакчиева, П. Експериментирането – условие за активна творческа позиция. – Предучилищно възпитание, с. 30–33, 2003, №1. Предучилищно възпитание, №1.

Караиванова, Петя (2003) Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практико-преобразуващата и изследователската дейност на 5-7-годишните деца. – Педагогически алманах, с. 223–232, ВТ, кн. 1 – 2, 2003. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, ВТ, кн. 1 – 2.

Карамихова, Маргарита (2003) “Emigration from the Rhodopi Mountain: A New Phenomenon or a Temporary Response in a Time of Crisis. In Living There, Dreaming Here: Emigrational Attitudes in the Beginning of 21st Century. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, С.

Карамихова, Маргарита (2003) Насилието в ромското семейство (културални измерения на проблема). Ромската жена и домашното насилие. Ф “Утре”. С.

Карамихова, Маргарита (2003) Ромската жена и домашното насилие София

Карамихова, Маргарита (2003) Съст. „Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. МЦИМКВ, София С.

Карапенчев, Живко (2003) Адаптационни проблеми в училище Сб. Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание, В. Търново

Карапенчев, Живко (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми в училище Сб. Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание, В. Търново

Кацарски, Александър (2003) Измененията в производството по несъстоятелност сп. Търговско право, №4, стр. 7-26

Кацарски, Александър (2003) Промените в дружественото право [у нас] в сила от 1 юли 2003 сп. Търговско право, стр.5-24

Кацарски, Александър (2003) Съответствие на фигурата на търговския представител [според Търговския закон] с правото на Европейската общност сп. Съвременно право, №3, стр.7-12.

Кирилова, Веска (2003) За някои звукоподражателни думи във френски, испански и български език Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова, К. Бонева, К. Стоянова, Я. Коева. В. Търново: УИ „Св св. Кирил и Методий“, 2003, с. 168–175, ISBN: 954 – 524 – 377 – 5.

Киров, Димитър (2003) Kirov, Dimitar Pop-Marinov, Ph.D., Senior Assistant Professor and Vice Dean, Faculty of Theology, University of Ternovo, Ternovo, Bulgaria. Article: Orthodox Church of Bulgaria. The New Catholic Encyclopedia in association with: The Catholic University of America, Washington, D.C. Second edition. 2003. Editorial: Erin Bealmear, Jim Craddock, Stephen Cusack, Miranda Ferrara, Kristin Hart, Melissa Hill, Margaret Mazurkiewicz, Carol Schwartz, Christine Tomassini, Michael J. Tyrkus. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Includes bibliographical references and indexes. ISBN 0-7876-4004-2. 1. Catholic Church—Encyclopedias. I. Catholic University of America. BX841. N44 2002. 282’ .03—dc21. 2002000924 Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ISBN: 0-7876-4004-2 (set) Washington

Киров, Пламен (2003) Външнополитическите правомощия на президента според Конституцията на Република България Конституция, външна политика и европейско конституционно пространство. С., 2003, 29-45.

Киров, Пламен (2003) Законодателна реформа и ратификация на Договора за присъединяване на Република България към НАТО Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО. С., 2003, 46-52. (Състав. и ред.: Ев. Танчев, Ем. Константинов).

Коева, Янка (2003) PERSÖNLICHE UND FORMELLE SCHREIBFORMEN IM DEUTSCHEN. V. Tarnovo: Slovo, ISBN 954 439 780-9 В. Търново: Слово

Коева, Янка (2003) Sprachliche Besonderheiten auf Wortebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (eine kontrastive Analyse von Packungsbeilagen und Gebrauchsanweisungen). In: Borissova, Bagrelia. u.a. (Hrsg.): Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-377-5 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Козарекова-Иванова, Снежана (2003) Linguistische Mittel zum Ausdruck von Gefühlen beim Gespräch Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. В. Търново, 2003, с. 50-55

Колев, Николай (2003) За необходимостта от систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Педагогика и методика"В.Търново

Колева-Златева, Живка (2003) 222 задачи по славянско сравнително-историческо езикознание. Велико Търново: Фабер, 2003. 83 с. ISBN 954-775-191-3.

Колева-Златева, Живка (2003) За произхода на корена в никна, надникна, заник и др. (Етимологическата “памет” на думата като критерий в етимологичното изследване). – В: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Ред. Я. Бъчваров. София: СЕМАРШ, 2003, 133–136. ISBN 954-8021-13-7.

Колева-Златева, Живка (2003) К этимологии славянских названий муравьев, восходящих к псл. *morv-, и их индоевропейских соответствий. - Linguistique Balkanique. XLIII (2003–2004), 2–3, 269–284. ISSN: 0324-1653.

Константинов, Казимир (2003) Оловен амулет с кирилско и глаголическо писмо. В: Палеославистика, лексикология, лексикография. Тезисы международной научной конференции, посвященной памяти Р. М. Цейтлин, 27-29 ноября 2002 г. - Москва, 2003, с. 52-53.

Костова, Людмила (2003) Cultural Terrae Incognitae: Ongoing Ethical and Theoretical Dilemmas, Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1 , pp. 1- 5. Special issue: Travel and Ethics. Ed. Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609 Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing,

Костова, Людмила (2003) Meals in Foreign Parts: Food in Writing by Nineteenth-Century British Travellers to the Balkans. Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1, pp. 21- 44. Special issue: Travel and Ethics. Ed. Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609 Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Всекидневният живот в българските манастири през ІХ-Х в. по епиграфски данни // Slavia Orthodoxa : Език и култура : Сборник в чест на проф. д-р Румяна Павлова / Събка Богданова и др. София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 326-331. ISBN 954-07-1798-1

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. От мирския живот към монашеството : Къде е границата и кой я преминава в България през Х в. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове : Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев / Казимир Попконстантинов Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 147-167. ISBN 954-524-349-X

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за Кръглата църква и т. нар. родов манастир в Преслав // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на чл. кор. проф. Веселин Бешевлиев / Казимир Попконстантинов София : Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, с. 284-303. ISBN 954-9942-55-4

Костова, Росина (2003) Костова, Росина. Още веднъж за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка”, Преслав // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003 (1998), 3-4, с. 91-111. ISSN 1310-2141

Кръстева, Антония (2003) Аспекти на екипното обучение. Алтернативна технологична организация на учебния процес. В. Търново, Фабер, 2003, 160 с., ISBN 954-775-178-6 Фабер, В. Търново

Кръстева, Антония (2003) Аспекти на оценяването на знанията и уменията на студентите. Център за образователни технологии, В. Търново, 2003, htpp://www.set-vtu.com/site/bul/de.html Център за образователни технологии, В. Търново

Кръстева, Антония (2003) Детската любознателност. – Обществено възпитание, 2003, № 6, с. 9-11, ISSN 02-4-85-15 сп. Обществено възпитание, бр. 6, с. 9.

Кръстева, Антония (2003) Диагностика на междуличностните отношения на учениците от началното училище (3. клас). – Начално училище, 2003, № 2, с. 53-61, ISSN 1310 0572 сп. Начално училище, № 2, с. 53.

Кръстева, Антония (2003) Екипът- форма на здравно възпитание.В: сб. Кинезиология 2002,Международна научна конференция, В. Търново, 2003, с. 5-6, ISBN 954-9689-08-5 В: сб. Кинезиология 2002, В. Търново, с. 5.

Кръстева, Антония (2003) Истории край огнището. Учебно помагало за ученици от 2. - 4. клас (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2003, 166 с., ISBN 954-8324-18-0 Астарта, В. Търново, 2003.

Кръстева, Антония (2003) Мотивация для самовоспитания будущих учителей. В: Живые голоса: обмен опытом. Минск, 2003, с. 60-62, ISBN 985-435-594-2 В: Живые голоса: обмен опытом. Минск, с. 60.

Кръстева, Антония (2003) Наталия Морева – Тренинг по педагогическо общуване. – Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, № 1, 2, с. 355-357, ISSN 1310-358Х Педагогически алманах, № 1, 2, с. 355-357.

Кръстева, Антония (2003) Нравствеността - начин на живот. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003," № 1-2, с. 344-347. ISSN 1310-358Х сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, В. Търново, с. 344.

Кръстева, Антония (2003) Някои трудности срещани в обучението по български език. – Начално училище, 2003, № 6, с. 49-57, ISSN 1310 0572; – Начално училище, 2004, № 1, с. 63-77. ISSN 1310 0572 сп. Начално училище 2003, № 6, с. 49-57, сп. Начално училище, 2004, № 1, с. 63-77.

Кръстева, Антония (2003) Разказани пътища. Учебно помагало за ученици от 5. – 8. клас (в съавтроство). В. Търново, Астарта, 2003, 180 с., SBN 954-8324-21-0 Астарта, В. Търново, с. 180.

Кръстева, Антония (2003) Родителска грамотност. За здравето, отглеждането и възпитанието на детето. В. Търново, Астарта, 2003, 207 с., ISBN 954-8324-25-3 Астарта, В. Търново

Кръстева, Антония (2003) Талантливите деца. – Обществено възпитание, 2003, № 2, с. 25-28, ISSN 02-4-85-15 сп. Обществено възпитание, бр. 2, с. 25.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Децата на улицата Педагогически алманах, 1-2, с. 31 - 43. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Непълната семейна структура като фактор за неравностойно социално положение при децата В: Смрикаров, Ан. § Колектив (ред.). Научни трудове на Русенски университет. Т. 40, Серия 10.1, Педагогика, психология и история. Русе: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. с. 159 - 164. ISSN: 1311-3321.

Кузманова-Карталова, Розалия (2003) Ролята на семейството за формиране на образователните ценности при децата В: Харалампиев, Ив. (отг. ред.). България и Европа - традиции и съвременност. Съюз на учените в България, клон В. Търново. В. Търново: Фабер. с. 183 - 195. ISBN: 954-775-331-2.

Кънев, Николай (2003) Императорското семейство във Византия (IX – XII в.) Епископ Константинови четения, т. 8, Шумен, 2003, 342-355.

Кънчева, Елена (2003) По проблема за медийния интерес към водещите спортове на регионално равнище. изд. Бойка, В. Търново, ISBN 954-9689-12-3

Кънчева, Елена (2003) Проект "Спорт и здраве във Великотърновски Универитет" одобрен и финансиран от МОН, София

Кючуков, Христо (2003) Детска реч и билингвизъм ( науч. ред.) София: Дайвърсити Пресс

Кючуков, Христо (2003) Кратко описание на ромския език в България София: Делфи

Лазаров, Иван (2003) Политическа идеология на Второто българско царство XII-XIII в. (Генезис). Велико Търново, 2003 Велико Търново

Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността сп. „Предучилищно възпитание”, кн. 3, 2003, с. 21

Легкоступ, Пламен (2003) "Изобразителното изкуство между подготвителната група и първи клас", стр. 16-19, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003, София София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003.

Легкоступ, Пламен (2003) “Children and talent”, стр. 263-265, Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003. Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003.

Легкоступ, Пламен (2003) Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, издателство Просвета, София, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2003) Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, издателство Просвета, София, 2003, 70 стр., ISBN 954-01-1420-9 издателство Просвета, София

Лечев, Велико (2003) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1914 - 1916 г. // Годишник на Военноморския музей - Варна, Т. 3, 2003, с. 117-118. ISSN 1311-8587 Варна

Лечев, Велико (2003) Разгромът на румънския десант при село Ряхово през октомври 1916 г. /участието на на българската, германската и австро-унгарската военни флотилии/. - Известия на Държавните архиви, 2003, № 83, с. 41-61 ISSN 0323-9780 София

Мандева, Марианна (2003) Възможности за активно учене по български език /І-ІV клас/ 40 години ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2003) Модел за обучение на речев етикет в І клас Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Научна конференция на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2003) Някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2003) Обучение на устно диалогично етикетно общуване /І-ІV клас/ В. Търново, Фабер, 224 с.

Мандева, Марианна (2003) Поглед към формиращото оценяване в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2003) Речевата етикетна култура на децата на старта на училищното обучение Начално образование, бр. 5

Манолакев, Христо (2003) „Gender” проблематиката в смисловите пространства на Пушкиновата проза. Проблемы, имена и школы в русском литературоведении ХХ века. „Факел“, С. 2003, с. 137-144. ISBN 954-411-017-6.

Манолакев, Христо (2003) „Избор” и „Отговорност” - модерният либерален проект на ХVІІІ век през тематизацията на „женското самоубийство” в руската литература. Модерността вчера и днес. С., Изд. „Кралица Маб”, 2003, с. 254-261. ISBN 954-533-053-8.

Манолакев, Христо (2003) La Pauvre Lise de N. M. Karamsin et le suicide féminine dans la littérature russe du XIXe siècle. Revue des etudes slaves. Tome LXXIV (2002-2003) Fascicule 4, pp. 729-739. ISSN 0080-2557

Манолакев, Христо (2003) Рецепционная проблемность чужого текста в „Повестях Белкина” А. С. Пушкина. Болдинские чтения. Нижний Новгород (Росия), 2003, с.173-182. ISBN 5-93126-030-7

Манолакев, Христо (2003) Романът „Престъпление и наказание” на Ф. М. Достоевски”: Убийството - сюжет, семантика, функционалност. Словесност и литература. Юбилeeн сборник в чест на 60-годишнината на проф. Енчо Мутафов. Благоевград, 2003, с. 246-262. ISBN 954-680-282-4.

Маринов, Венцислав (2003) Колективна изложба гр. Варна

Маринов, Венцислав (2003) Колективна изложба - бижутерия гр. София, галерия "Лапис"

Маринова, Виолета (2003) Активизация на творческата деиност на студентите като необходима компонента на подготовката за професионално-педагогическа деиност Сборник научни трудове, УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен

Маринова, Виолета (2003) Анализ и съвременни технологии на проблемното обучение по математика Научна конференция “40 години ВТУ”. Велико Търново

Маринова, Виолета (2003) Развитие на творческото мислене в обучението по математика в началния курс Научна конференция “40 години ВТУ”. Велико Търново

Маринова, Мария (2003) Бронзови ритуални съдове от династиите Шан и Джоу Societas Classica II, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Маринова, Мария (2003) Тибетската книга на мъртвите – душата в плен на смъртта. Societas Classica II, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Марков, Иван (2003) Sustainable Regional Development: the Role of Business Sectors in Planning. Fourth International Scientific Conference “Investments in the Future – 2003”, 25-26 September 2003,international House of Scientists „F.J. Curie“ – Varna, Proceedings,, Varna, 2003, p. 118-122. ISBN 954-90919-5-3

Марков, Иван (2003) Регионалното планиране и развитието на туризма.- В:Сб. „КАЧЕСТВОТО на българския туризъм ‐ мит и реалност.“ ‐ Варна: Славена, 2003.с.99-108, ISBN 954-579-324-4

Марков, Сашо (2003) 1. Марков, С. Философски лексикон. В. Търново, Слово, 2003.

Марков, Сашо (2003) 3. Марков, С. Увод в онтологията, В. Търново, Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2003.

Матеев, Илиян (2003) Bulgarian Economy: Its Current Situation and Future Prospect Училище за политически науки и икономикс, Токайски университет, Япония, 1 декември 2003 г.

Матеев, Илиян (2003) Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона София, изд. "Парадигма", 2003 г., 189 стр., ISBN: 954-9536-87-4

Матеев, Илиян (2003) Тенденции в развитието на петролния бизнес Сборник: „Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи”, Варна, Икономически университет, Ред. колегия: доц.д-р Е.Георгиева, доц.д-р Ю.Узунова, ст.ас. М.Кехайова. Варна: Университетско издателство Икономически университет - Варна, 2003 г., стр. 195-199, ISBN: 954-21-0174-0

Мечкова, Клара (2003) За смъртта и възнесението на св. Богородица или Успение Богородично (15 август). Събитието и преданието. Химнографията. Текстът на стихирата "Богоначалным мановением" Духовна култура. С., 2003, № 8, 7-15. ISSN:0324-1173

Милев, Димо (2003) Милев Д. и др., Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка Велико Търново, Фабер

Милкова, Димитринка (2003) Обща теория на правото. С., Юриспрес и Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Милкова, Димитринка (2003) Типизацията при създаването на нормативните юридически актове. В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. С., Сиби

Милчева, Амелия (2003) „Особеностите на повествованието във френския роман в проза от ХІІІ век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2003, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2003, с. 71-74. ISBN 954-775-259-6

Милчева, Амелия (2003) „Псевдо-свещеното във френските романи в проза от XIII век „Ланселот в проза” и „Търсенето на Светия Граал“” сб. „Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език” от Научна конференция в чест на Муждународната година на езиците, В.Търново 15-17 май 2001 г., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2003, с. 257-264. ISBN 954-524-377-5

Мингова, Анелия (2003) Касационно обжалване С., Софи-Р, 2003, 343 с., ISBN 954-638-123-3.

Минев, Тодор (2003) Пробацията - необходима алтернатива на лишаване от свобода. Плевен: Клуб "Отворено общество" 2003 с . 27 Плевен

Михайлов, Димитър (2003) Литературнокритически прочити (Антония Велкова-Гайдаржиева, "Литературнокритически прочити"). - Артфорум, бр. 50, декември 2002 - януари 2003, с. 6. У нас

Михов, Милен (2003) Антипатриаршеската кампания на ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание - В: Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Подготовка, провеждане, последици. Велико Търново, 2003, 143-156. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Балканската и Междусъюзническата война от 1912-1913 г. – В: “Загиналите великотърновци във войните”. Велико Търново, 2003, 21-27. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия и младотурският преврат (1908 - 1912 г.) - В: “Християнската традиция и царската институция в българската култура”, Шумен, 2003, 172-187. Шумен

Михов, Милен (2003) Българската Екзархия, ВМОРО, и освободителните борби на българите в Македония и Одринско (1902-1912) - В: “100 години Илинденско-Преображенски въстание”. Сборник доклади от международната научна конферинция. София 26-27 септември 2003, С., 2005, 317-333. София

Михов, Милен (2003) Българската национална просвета и реформите в Османска Турция (1903-1908) – В: “Първият учителски събор в Шумен (1873 г.) и новобългарското образование – история и съвременност”. Национална конференция. Сборник с доклади. С., 2003, 76-80 Шумен

Михов, Милен (2003) Последиците от Илинденско-Преображенското въстание за Българската екзархия и българското население в Македония и Одринско – ИДА, 85-86, 2003, 7-32. София

Михов, Милен (2003) С кръст и меч. Българската Екзархия, ВМОРО и националните борби на българите в Македония и Одринско 1902-1912 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, 439 с. Велико Търново

Михов, Милен (2003) Църквата в националната доктрина на българите в края на ХIХ и началото на ХХ век - В: “Двадесетият век. Опит за равносметка”. Сборник с доклади от българо-германска конференция, проведена на 3-4 март 2000 г. Съставител доц. д-р Петко Петков. С., 2003, 139-148. София

Михова, Маринела (2003) Американското училище в началото на ХХІ век. Новият образователен закон “Нито едно дете да не изостава” Педагогика, 2003, 9, с. 62-77. ISSN 0861-3982

Михова, Маринела (2003) Букварът в славянските страни. Сравнително изследване. София: Бюро за педагогически услуги, 2003. 112 с.

Михова, Маринела (2003) Джигсо”-дидактическа процедура за кооперативна организация на обучението Сб. Научна конференция " Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика", Китен, 6-9 октомври 2003. София: Веда Словена- ЖГ, 2003, с. 317-322. ISBN 954-8510-82-0

Михова, Маринела (2003) Дидактически аспекти на обучението по математика в началното училище. Математическите понятия и математическите твърдения (в съавт.В. Минчева) В. Търново: АСТАРТА, 2003, 88 с. ISBN 954-8524-03-2.

Михова, Маринела (2003) Дизайн на обучението. Теоретико-приложни аспекти В. Търново: АСТАРТА, 2003, 338 с. ISBN 954-8324-24-5

Михова, Маринела (2003) Законът “Нито едно дете да не изостава” - равен образователен шанс за всички деца в САЩ В: Сб. Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца със специални образователни потребности, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 16-122.

Михова, Маринела (2003) Някои аспекти на връзката система-общество-образование-дизайн на обучение Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 67-74. ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2003) Някои разсъждения върху теорията за дизайна на обучение Сб. от Първа балканска конференция "Образованието – глобална идентичност и културно разнообрази", Ст. Загора, 27 – 29 юни 2003. Стара Загора: Тракийски университет, 2003, с.156-164. ISBN 954-314-003-0

Михова, Маринела (2003) Образователни инициативи на американската администрация, ориентирани към децата от нискодоходни семейства, децата - билингвисти и децата в риск Сб. от Международна научна конференция "Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца с различен етнически произход", Пловдив, 11-13 април, 2003 г. Ред. Д. Лефтерова. Пловдив: ИМН, 2003, с. 24-30.

Михова, Маринела (2003) Обучението по четене – един от приоритетите в новия образователен закон на САЩ “Нито едно дете да не изостава”. Начално образование, 2003, 4, с. 75-80. ISSN 0204-4951

Михова, Маринела (2003) Опит за терминологично прецизиране. Връзката образователни технологии-обучаващи технологии-дизайн на обучението Педагогически алманах, 1-2, с. 7-24. ISSN1310-358X

Михова, Маринела (2003) Относно теоретичните основи на дизайна на обучение. Теории за учене – дизайн на обучение Сб. от Първа балканска конференция "Образованието – глобална идентичност и културно разнообрази", Ст. Загора, 27 – 29 юни 2003. Стара Загора: Тракийски университет, 2003, с.156-164. ISBN 954-314-003-0

Михова, Маринела (2003) Относно теориите за дизайн на обучението. Компонентно –характеристична теория и и теория за обучаващата трансакция Сб. “Дни на науката 2003”. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер,2003, с. 259-271. ISBN 954-775-259-6

Михова, Маринела (2003) Педагогически навигатор в Интернет В. Търново: УИ" Св.св. Кирил и Методий”, 2003, 212 с. ISBN 954-524-352-X

Михова, Маринела (2003) Проблемно-ориентирано обучение – основна стратегия на обучение в информационното общество Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 80-85. ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2003) Търсене на педагогическа информация в Интернет Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 67-74. ISSN 0861-0312

Моллов, Тодор (2003) ”Топосът “Рим” в българската култура от периода на византийското владичество и в българския фолклор. ХІ Есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл" - Самоков, 7-8. ХІ. 2003г.

Моллов, Тодор (2003) Богу-милите „Рахмани” (към въпроса за пренасянето на святост във времето и пространството) История и святост (Шести пролетни четения на Асоциация „Онгъл”), Исперих, 30 май - 01 юни 2003 г.

Моллов, Тодор (2003) Българска народна поезия и проза. Т. 2. Обредни песни. /Съст. Радост Иванова, Тодор Ив. Живков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2003; ISBN 954-304-053-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/obredni/index.html, 29.12.2003)

Моллов, Тодор (2003) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове: (Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., Велико Търново, ВТУ). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, ISBN 954-524-349-X, с. 505-518

Моллов, Тодор (2003) Космологично-календарната семантика на Мечката в легендите за Наум Охридски и Гаврил Лесновски Памет и дълг: При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, ISBN 954-524-345-7, с. 53-63

Моллов, Тодор (2003) Професор Анчо Калоянов, доктор на филолог. науки Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. 1963-2003. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 64-66

Моллов, Тодор (2003) Стб. “балванъ” и топонимите от типа Балван в българското етнично землищел Studia protobulgarica et mediaevalia europensia: В чест на проф. Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), проф. д-р Георги Бакалов, гл. ас. д-р Росина Костова (секретар). С., ТАНГРА ТанНакРА ИК, 2003, ISBN 954-9942-55-4, с. 507-519

Моллов, Тодор (2003) Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? Езици на общуването: Фолклор и религия (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 3, год. ІІІ, 2003). /Редкол. Р. Малчев, К. Рангочев, Н. Ненов. С., ROD, 2003, ISSN 1311-493-X, с. 18-24

Моллов, Тодор (2003) Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). Петко Славейков. Нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. Велико Търново, Изд. “Фабер”, 2003, ISBN 954-775-197-2, с. 70-81

Монева, Христина (2003) H.Tujarov, M.Stefanova, H.Moneva “Presentation of a Web-site using the Systematic approach”, CompSysTech-2003, Sofia, Bulgaria Sofia, Bulgaria

Мончев, Николай (2003) Относно избора на показатели за оценка на антропогенната натовареност и устойчивостта на ландшафтите ВТ, Научни трудове на НВУ "В.Левски",кн.73-II

Моцинова-Бръчкова, Милена (2003) Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново В: Бюлетин на ДАЗД „Всички деца са различни, но с равни права”. Брой 1/ 2003, 57-58. ISSN 1311-9125

Моцинова, Божана (2003) Николо Паганини – живот и творчество ІІ-ра част (монография) (второ допълнено издание) (автор) (463 стр.) изд. АСТАРТА

Мутафова, Красимира (2003) Бившият столичен център Търново в османотурски документи от ХVІ век. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. Ред. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. 578–596. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Култът към светците в алианските села Ябланово, Малко село и Могилец. // Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Т. 2. Съст. Ив. Радев, М. Тошев. Велико Търново, 2003, с. 324–356. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. (в съавторство с М. Калицин; отговорен редактор Ст. Андреев). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. Отговорен редактор Ст. Андреев). УИ “Св. св. Кирил и Методий”. 384 с., ISBN 954-524-384-8 Велико Търново

Мутафова, Красимира (2003) Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”. 640 с. ISBN 954-524-349 (Сборник. Ред. колегия К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов). Велико Търново

Наама, Карим (2003) Saudi Arabia’s – Investment Climate One World Magazine, year III / 2003, Sofia.

Наама, Карим (2003) العولمة وحرية انتقال رؤوس الأموال في البلاد العربية (арабски език) مجلة " علوم انسانية" الألكترونية المحكمة ، العدد الرابع ، ديسمبر 2003 ، هولندا

Накова, Галя (2003) Curvature tensors in the basic classes of real isotropic hypersurfaces of a Kaehler manifold with B-metric Trends in Complex Analysis, Diff. Geometry and Mathematical Physics, eds. S. Dimiev and K. Sekigawa, World Scientific, Singapore, 159 - 167

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on almost contact manifolds with B-metric Trends in Complex Analysis, Diff. Geometry and Mathematical Physics, eds. S. Dimiev and K. Sekigawa, World Scientific, Singapore, 145 - 158

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on hypersurfaces of a Kaehler manifold with B-metric (with M. Manev) 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, 186 - 191

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on some five - dimensional almost contact B-metric manifolds (with M. Manev) 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, 192 - 197

Налбантова, Елена (2003) “Ученик и благодетели” - повествователни експерименти и интерпретативни недоразумения Критика, 2003, № 4.

Налбантова, Елена (2003) Автобиографические тексты Георгия Раковского как дискурсивная игра Науковий вiсник Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету (Iзмаїл), спецвипуск 15

Налбантова, Елена (2003) Два етюда върху поезията на бесарабските българи Одесская болгаристика (Одесса). Вып.1, 2003. УДК 80(05) ББК 80Я5 Ф 545

Налбантова, Елена (2003) Езиковите стратегии на българския ХІХ в Слов’янский збірник. Вып.10, Одеса, 2003.

Недева, Бойка (2003) “As designações eufemizantes em português e em búlgaro, relacionadas com a morte” -В: Симпозиум с международно участие: Доклади. 10 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (14-15 ноември, 2002), изд. НИБА Консулт ЕООД, София, ISBN: 954-451-020-6, с. 103-109.

Николова, Илияна (2003) За автора на най-тържествената българска песен. Педагогически алманах, 2003, № 1, 2, с. 361-364, ISSN1310-358Х

Николова, Марияна (2003) Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 2003, (433-439).

Николова, Тодорка (2003) Книга за учителя по домашен бит и техника – ІІ клас Варна

Николова, Тодорка (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация В. Търново

Николова, Тодорка (2003) Учебник по домашен бит и техника ІІ клас Варна

Нунев, Йосиф (2003) Основни нормативни документи, касаещи образованието на етническите малцинства у нас и връзката им с училищната сегрегация на ромите. Сборник "Образованието на ромската общност в измеренията на мултикултурализма" с доклади от заключителна научно-практическа конференция, проведена в София на 22-23 януари 2003 г. под надслов "Подготовката на специалисти за образованието на ромските деца в интегрираното българско училище". Съставител: Д. Нунева, Ред. О. Крумова. София: Агато, 2003, с. 15-18, ISBN 954-8761-66-1 София

Нунев, Йосиф (2003) Ромски приказки II. София: Стигмати, 2003, 105 с., ISBN: 954-9521-68-0 София

Нунев, Йосиф (2003) Ромски фолклор от Горна Тракия. София: Стигмати, 367 с., ISBN 954-9521-69-9. София

Няголова, Марияна (2003) Карапенчев Ж., Няголова М. Към една нова педагогика чрез идеите на С. Л. Рубинщайн. Педагогически алманах. XI. кн. 1- 2. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 2003. с. 358 - 360. Велико Търново.

Няголова, Марияна (2003) Няголова М. (2003) Димитър Кацаров и традициите на женевската психологична школа в изследване на узнаването. «Диоген», съставител З. Ангелов, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 100-121, Велико Търново Велико Търново

Няголова, Марияна (2003) Няголова М. Д. (2003) О возможностях применения рисуночных методик в исследовании общительности ребенка. Вестник алтайских психологических чтений: Материалы вторых психологических чтений «Инновации в психологии» и Всероссийской научно-практической конференции «Дифференциальная психология: проблемы и перспективы» (27-28 июля 2002 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на С. И. Кудинов, Бийск, с. 106-108. Бийск, РФ

Няголова, Марияна (2003) Няголова М., Д. Цветков (2003/2004) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. сп. Психологически форум, кн. 3, с. 65-74, София. София

Няголова, Наталия (2003) За две семантични опозиции в драматургията на А. П. Чехов и П. К. Яворов «България и Европа – традиция и съвременност», с. 73-78, Фабер, Велико Търново

Няголова, Наталия (2003) Интертекстуални паралели в драматургията на А. П. Чехов и Ал. Дюма – син «Оперативната теория в литературоведските и езиковедските изследвания», ВТУ, Велико Търново, с.105-112

Няголова, Наталия (2003) О функции цвета в драматургии А. П. Чехова «Культура и письменность славянского мира», т. III, с. 37- 43, СГПУ

Няголова, Наталия (2003) Реалният и сюблимният свят в драматургията на А. П. Чехов и Т. Уилямс (“Вишнева градина” и “Трамвай “Желание”) “Дни на науката ‘2003», под ред. на И. Харалампиев, с. 45-49, Фабер, Велико Търново

Овчаров, Тодор (2003) Археологическа характеристика на Второто българско царство. 320 с. с ил. В. Търново

Овчаров, Тодор (2003) Шемшево. Селищна монография. 178 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (2003) “Другата България” на Волга – от прародителите Кубрат и Котраг към бъдещето (Предговор).- В: Павлов, Н. Българският въпрос във Волго-Уралието (1988-2003).С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 15-36. София

Павлов, Пламен (2003) Българи и араби. С., “Тангра/ТанНакРа” , 2003, 167 стр. (в колектив с К. Цонев, С. Евстатиев, А. Стоилова, М. Нуридин, М. Цонева, В. Кънев) (на бълг. и арабски ез.). ISBN 954-9942-51-1 София

Павлов, Пламен (2003) Българите и американците / The Bulgarians and the Americans. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 207 стр. (в съавторство с Тр. Митев, П. Шопов, М. Карамихова, Д. Майкълс-Кристофър) (на бълг. и англ. ез.). София

Павлов, Пламен (2003) България, Римската църква и идеята за християнско единство.– Хемус/Haemus /Будапеща/, 2003, кн. 1, 17-21 (на бълг. и унг. ез.) Budapest

Павлов, Пламен (2003) Българо-хазарски взаимоотношения и паралели.- Българи и хазари през ранното средновековие. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 114-141. ISBN 954-9942-49-X София

Павлов, Пламен (2003) Двама българи - митрополити на Молдова през XV в.– сп. Български хоризонти /изд. на Научното д-во на българистите в Молдова/, 2003, бр. 4, 2-4 Кишинев

Павлов, Пламен (2003) Историческата памет за св. Методий и духовното единство на българите.– сп. Роден глас /изд. на Българската културно-просветна организация в Чешката република/, 2003, кн. 1, 19-22 Прага

Павлов, Пламен (2003) История на българите, т. І (От древността до края на ХVІ век). С., “Труд”, 2003, 590 стр. (в колектив с Г. Бакалов, П. Ангелов, Хр. Матанов, Д. Попов, Т. Коев, В. Арнаудов, Цв. Степанов, В. Радушев, Е. Александров). ISBN 954-621-186-9 и 954-528-289-4 София

Павлов, Пламен (2003) Покаянието “Кръвта вода не става” (Предговор).- В: Марковски, В. Кръвта вода не става. С., “Труд”, 2003, 7-23. ISBN 954-528-400-5 София

Павлов, Пламен (2003) Прогулка по Софии.- Сенатор, 2003.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/SofiaCity.html (в съавт. с Г. Владимиров) Москва

Павлов, Пламен (2003) Съвременна българска енциклопедия. В. Търново, “Габеров”, 2003, 1432 стр. (в колектив с Ив. Габеров, И. Антонова и др.). ISBN 954-9607-81-X В. Търново

Павлов, Пламен (2003) Търновград и неговите сакрални покровители.- Юбилеен сборник в чест на проф. Й. Йорданов. В. Търново, 2003, 23-25. В. Търново

Павлов, Пламен (2003) Цар Самуил и “Българската епопея” (19 стр. с библиография).- в: www.novamacedonia.com/SAMUEL (София - Торонто, 2003)%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB/ София

Павлова, Илиана (2003) Петко Р. Славейков. Житиеписът на желанията Петко Р. Славейков – нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. В. Търново: Фабер, 2003, с. 88–93. ISBN 954-775-197-2

Павлова, Илиана (2003) Тъгите на печалния странник (“Помниш ли, помниш ли…” на Д. Дебелянов) Димчо Дебелянов. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения” № 2. Велико Търново: Слово, 2003, с. 118 – 126. ISBN 954-439-753-1

Палангурски, Милко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Съавт.: Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, П. Ст. Петков. В. Търново: Слово, 2003. 160 с. ( М. Палангурски, Нова Българска история, с. 108 - 131). ISBN 978-954-439-762-3. В. Търново

Панушев, Емил (2003) Външноикономическата ориентация на България в условията на преход и приобщаването към Европейския съюз. – В: “БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД” Научно-практическа конференция Велико Търново, 31 май – 1 юни 2003 г., ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий, Стопански факултет, Икономически институт на БАН, Изд. “ГорексПрес”, София,

Панушев, Емил (2003) ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ София, Изд. НЕКСТ

Пейчева, Нели (2003) Пейчева, Нели: Немско-български/ Българско-немски речник, 110 000 думи и изрази. - Велико Търново, 2003. - 1246. ISBN 9549607836. Издателство Габеров, В. Търново

Пейчева, Нели (2003) Песни от Тюрингия / Сборник от популярни тюрингски песни имелодии в оригинал и превод ДизАрт Плюс ООД, В. Търново

Пенов, Сашо (2003) Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата според процедурата в ДПК. Финанси и право, 2003, № 8, 28-35. /1993-2011/ ISSN 1312-949X

Пенов, Сашо (2003) Спогодбата между България и Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127. Същото и на рус. ез., 122-125.

Пенчева, Ивалинка (2003) Влияние на индивидуалните особености върху поведението на мениджъра в организацията. Сборник от Научно-практическа конференция "Българският преход", Велико Търново, 31 май-1 юни 2003 г. София: ГорексПрес, 2003, с. 168-175. ISBN 954-616-115-2

Петков, Емилиян (2003) Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Петков, Емилиян (2003) Компютърна симулация на движението на превозни средства по разписание в паркинг конференция с международно участие “Компютърни Науки”, Велико Търново

Петков, Марин (2003) "Немско - български етимологични двойки думи и тяхното приложение в преподаването на чужд език" (на немски език Научни трудове на Пловдивския университет, т. 41, кн. 1, Филология, Пловдив, стр. 377 – 385.

Петков, Марин (2003) Лексиката от областта на военното дело в старовисоконемски и старобългарски лични имена (на немски език) „Linguistique balkanique“, XLIII, 2-3 (en hommage au prof. dr. Ljudvig Selimski), Sofia 2003 – 2004, стр. 201 – 212.

Петков, Петко (2003) Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски (1841-1901). Списание на БАН, 2003, № 3, с. 57-60.

Петков, Петко (2003) Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". 300 с.

Петков, Петко (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидатстуденти. (съавтор) В. Търново. Изд. Слово. 160 с.

Петков, Петко (2003) История на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 233 с.

Петков, Петко (2003) Кой кой е във Великотърновския университет? Преподавателите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. 321 с. (Съавтор). В. Търново

Петкова-Марчевска, Славка (2003) Глобализацията на съвременната музикална култура и проблемите при формирането на умения за възприемането на музика Сб. "Първият учителски събор в Шумен 1873 г. и новобългарското образование - история и съвременност", Шумен, Изд. ШУ "Еп. Константин Преславски

Петров, Галин (2003) Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина. Научна конференция РУ-СУ’03, том 40, сер. 9. Русе, 2003, 77-81.

Петров, Галин (2003) Картографски и други графически способи за характеристика на ландшафтната структура. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, География, УИ „Еп. Константин Преславски“, 2003, 94-101.

Петров, Галин (2003) По въпроса за структурата и строежа на ландшафта. Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”. В. Търново, 2003, 336-346.

Петров, Галин (2003) Териториално разпределение на завършилите специалностите “География и геоекология” и “География” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”. В. Търново, 2003, 356-361.

Петров, Галин (2003) Учебните военни полигони и нарушенията на природната среда /по примера на Беляковското плато/. Трудове на НВУ ”В.Левски” – Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, кн. №73-І. В. Търново, 2003, 119-124.

Петров, Димитър (2003) Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков) Международна конференция-ВТУ”Св.св. Кирил и Методий ”, В.Търново

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за лингвистичните измерения на страха в балканския ареал. Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах”. Материалы 3 Международной научной конференции. Гомель, 2003, 45-52.

Петрова, Анастасия (2003) Езиковата метафора и балканската картина на света. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003. ISBN 954-524-366-X, 347 с.

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Издателство „Фабер”. 2003, 120-138. ISBN 954-775-226-Х

Петрова, Анастасия (2003) Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства. – В: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. София, Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, 62-75. ISBN 954-9787-07-9

Петрова, Веселинка (2003) Моливко. Родна реч в детската градина (3 – 7-г). Книга за учителя. Велико Търново: Слово, 2003, 240 с. ISBN 954 439 -756-6, 240 с. Моливко. Родна реч. в детската градина (3 – 7-г). Книга за учителя. Велико Търново: Слово, 2003, 240 с. ISBN 954 439 -756-6, 240 с.

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Диагностика на способностите. (Учебник за дистанционно обучение). Велико Търново Велико Търново: Учебник за дистанционно обучение.

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Международен конгрес "Университетското образование - хилядолетен опит, проблеми и перспективи на развитие" Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (с. 349 – 353).

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Практикум по диагностика на способностите. (Учебно помагало за дистанционно обучение)., Велико Търново Велико Търново. Учебно помагало за дистанционно обучение

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Превантивна функция на педагогическата култура София: В сб.: Превантивна педагогика като научно познание. 1 и 2 част. Издат. СУ "Св. Климент Охридски", (с. 178 – 186).

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Современные требования к формированию педагогических способностей у студентов специальности "Дошкольная педагогика" Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Университетское образование и подготовка воспитателей детских садов в Республике Болгарии Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Условия овладения педагогическими способностей при подготовке воспитателей детского сада и учителей младших классов Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В., С. Косева. Роль русского языка в развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста Минск, Република Белорус

Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В., С. Костова. Педагогическият колеж в Тараклия навърши 10 години Велико Търново/ - Педагогически алманах, № 1,2, 2003, (с. 365 – 367).

Петрова, Веселинка (2003) Хоспитирането в професионално-практическото обучение на предучилищните педагози. - Педагогически алманах, 2003, бр. 1, 2, с. 209 – 222, ISSN 1310-358X Педагогически алманах, 2003, бр. 1, 2, с. 209 – 222, ISSN 1310-358X.

Петрова, Красимира (2003) Домовете за деца, лишени от родителски грижи - европейско и българско законодателство. В:Дебатът за политиките на разширениая Европейски съюз, под ред. на Олг Борисова, София: 2003, Вулкан ООД, с.126-132, ISBN 954-91273-3-8 София

Петрова, Красимира (2003) Методика за оценка на риска за личности, групи и общности. сп. Диоген, Велико Търново УИ "Св.св.Кирил и Методий" 2003 с. 139-153 ISBN 954-524-314-7 В.Търново

Петрова, Красимира (2003) ППробацията - необходима алтернатива на лишаване от свобода. Плевен: Клуб "Отворено общество" 2003 с . 27 Плевен

Петрова, Мариана (2003) Open education and informatization Anale ATIC-2002, Chisinau, Moldova, Evrica, vol.I (IV), 2003, p. 132-135, ISBN 9975-942-21-0, 422 p.

Петрова, Мариана (2003) Solutions and new combinatorial problems concerning lattice points ATIC-2002, Chisinau, Moldova, Evrica, vol.I (II), 2003, p.118-133, ISBN 9975-942-76-8

Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 1 В.Търново, Фабер, 2003, 170 с. ISBN 954-775-233-2

Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка. В.Търново, Фабер, 2003, 168 с. ISBN 954-775-234-0

Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 3, Работа в Интернет среда В.Търново, Фабер, 2003, 168 с., ISBN 954-775-448-3

Петрова, Мариана (2003) Организационно технологични аспекти на Web базирано дистанционно обучение Научни съобщения на СУБ – клон Добрич, ред.Д.Каменова, Добрич, 2003, т.5, кн.2, с. 445-448, ISSN 1311-2708, COBISS.BG-ID 1121134820

Петрова, Мариана (2003) Теоретико-практически въпроси на дистанционно обучение Научни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] - клон Добрич = Research Communications of USB Branch Dobrich, ред.Д.Каменова, Добрич, ISSN: 1311-2708.- 5, 2 (2003), с. 436-440

Пешева, Маргарита (2003) Обърнатото огледало. Медийни анализи и критика: 2003 – 1990

Попова, Елена (2003) Попова, Е. Музеят – финанси и фантазии. – В: Художественият музей и ХХІ век. ГХГ-Пловдив, “Пигмалион”, 2003, 205-214

Попова, Любомира (2003) Ролята на мотивацията за развитие на читателската култура на учениците от първи клас В: сб. Научни трудове РУ "А. Кънчев", том 40, серия 10.2, (с.78-81).

Проданов, Николай (2003) Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век. Велико Търново

Пушкарова, Антония (2003) Математическа компетентност на студенти-икономисти Сборник научни доклади “Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI”, Свищов, с. 427 - 432.

Радева, Живка (2003) Радева, Живка. История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945). // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сб. статии. – С., 2003, с. 250-253. София

Рикевски, Румен (2003) Някои проблеми при работа със старогръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 Societas Classica: Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим, стр. 5-10, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Румпос, Димитриос (2003) Η Γενιά του 30 - Πεζογραφία. σταθμός στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κατ' επέκταση της νεοελληνικής γλώσσας. Сборник от Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: "Новогръцкият език на Балканите - проблеми на обучението, изследвания, перспективи", София, 8-10 ноември 2001 г. Ред. Стойна Пороманска. Велико търново: Издателство "Ровита", 2003, с. 211-217. ISBN 954-8914-16-6.

Румпос, Димитриос (2003) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εξεταστικές διαδικασίες και τα επίπεδα διδασκαλίας των Νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο "Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου". Сборник - Πρακτικά από το Α' Διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα 25-26 Σεπτεμβρίου 2000. Επιμέλεια /редактор/ Αλίκη Τσοτσορού. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκδόσεις Γκέλμπεσης Γεώργιος, 2003, σ. 489-493. ISBN 960-8028-24-8.

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о. Халки. Societas Classica "Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и методий", 2003, с. 222-228. ISBN 954-524-348-1

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903). Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και οι Βούλγαροι (1844-1903) /Ανάτυπο διδακτορικής διατριβής/ Автореферат. Специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК. София, 2003, с. 18.

Румпос, Димитриос (2003) Новогръцката литература през погледа на българските преводи. Сборник Societas Classica от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 215-217. ISBN 954-524-348-1.

Русев, Пламен (2003) Политическите институции на шумерския град към средата на III хил. пр. н. е. (По данни от архива на Фара/Шурупак). – В: Сб. Societas classica. с. 59–76. В. Търново

Русева, Виолета (2003) „Албена”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2003, с. 245 - 250. ISBN 954 439 771-X

Русева, Виолета (2003) „Шибил”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2003, с. 39 - 42. ISBN 954 439 771-X

Русева, Виолета (2003) Д. Дебелянов – риторическа граматика. – В: Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство. Доклади от научна конферренция. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2003, с. 50 - 62. ISBN 954-07-1791-4

Русева, Виолета (2003) Конструираната идентичност. – В: Памет и дълг. Сборник в чест на Ив. Радев. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, с. 261 - 266. ISBN 954-524-345-7 Също в: Краят на модерността? Култура и критика, част III LiterNet, Варна, 2003, с. 111-117. ISBN 954-304-024-9

Русева, Виолета (2003) Кореспонденцията на П. Тодоров и О. Кобилянска – универсалността на модерната душа. – Слов’янский збiрник. Випуск Х. Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 2003, с. 275 - 278. ISBN 966-318-097-8

Русева, Мая (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми в училище. Постановка на проблема за адаптацията. - В: Проблеми на адаптацията към училищното обучение и възпитание. Свитък 2 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Пик, 2003, 13-23 с.. ISBN 954 736 089 Х.

Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. - В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. Съст. С. Марков,. Велико Търново: Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 93-118. ISBN 95452437832

Русева, Мая (2003) Хуманистични идеи за адаптацията като процес и адаптивността като комплексно човешко качество (философски ракурс). - В: Проблеми на адаптацията към училищното обучение и възпитание. Свитък 2 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Пик, 2003, 23-64 с.. ISBN 954 736 089 Х.

Русчев, Иван (2003) Защита на владението и държането -Собственост и право, 2003, №02, с. с. І-ХХХVІ, Print ISSN 1312-9473

Русчев, Иван (2003) Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. - Пазар и право, 2003, бр.1 (Приложение, Библиотека „Юридически фишове“, с. І-ХХІV), ISSN C633-1335

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Тихата победа. - В: Дебелянов. Съвременни интерпретации, В. Търново: Издателство "Слово", 2003, с. 218-235. Print ISBN 954-439-753-1 сб. "Дебелянов. Съвременни интерпретации"

Савова, Жулиета (2003) Models of Initial Training for History Teachers. - In: Initial Training for History Teachers: Structures and Standards in 13 Members States of the Council of Europe. History Education, Ed. Alois Ecker, Strasbourg, France: Council of Europe Publishing, 2003, pp. 71-84 ISBN 92-871-5335-3

Савова, Жулиета (2003) Критерии за избор на учебници, София: Сиела, 2003, 120 с. ISBN 954-649-620-0 София : Сиела

Сарафов, Павел (2003) Публичната и частната собственост като видове право на собственост. - Правна мисъл, 2003, № 2, 78-93. ISSN 1310-7348

Седефчева, Валентина (2003) Кинематографични похвати при анализа на литературни текстове Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 376-386.

Симеонов, Димитър (2003) Регионални различия в развитието на аграрното стопанство на Търговищка област В: Сб. Юбилейна научна конференция „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, Научни трудове, кн. №73-І, В. Търново, 2003., с. 303-306, ISSN 0861-0312

Симеонов, Димитър (2003) Селските райони в Габровска област В: Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”, В. Търново, 2003., с. 347-355. ISBN 954-524-453-4

Симеонов, Димитър (2003) Състояние на аграрното стопанство и предизвикателства пред аграрната политика на България В: Сб. Научна конференция “България и Европа – традиции и съвременност”, В. Търново, 2003., с. 22-28. ISBN 978-775-331-2

Симеонов, Симеон (2003) Някои аспекти на италианската политика в България (1880 – 1885). - Известия на Исторически музей - Кюстендил, 7, [зa 2002], 2003, с. 131-138. ISSN: 0861-4342 Кюстендил

Симеонова, Катя (2003) Pre-service Teacher Training, Identifying and Stimulating 10-11-year-old Students’ Creative Thinking Greece

Симеонова, Катя (2003) Идентифициране и дейност с изявени ученици в технологичното обучение В. Търново

Симеонова, Катя (2003) Перспективата на ситуационно-ориентираното обучение във висше училище Русе

Симеонова, Катя (2003) Проблемната ситуация в проблемно-субектното пространство В. Търново

Симеонова, Катя (2003) Психични детерминанти и фактори за групова учебна дейност в проблемна среда В. Търново

Симеонова, Катя (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация В. Търново

Славова, Цветелина (2003) Соната за валдхорна и пиано "Авангард-принт" Русе

Спасов, Емил (2003) Prof . Alecsander Tsancov-educational conseptions end political activivites-www.SWU.BG , Еlectronics issue , Part Education , Posted:2003-03-14 , p 49-57 www. SWE.BG , Еlectronics issue , 2003

Спасов, Емил (2003) Социални аспекти в просветното законодателство на Демократическия сговор (1923-1931) -Образование. , 2003 , кн . 4 , с 67-75 Сп. Образование . , 2003 ISSN: 0861-475Х

Стефанов, Светослав (2003) Петров, Л., С. Стефанов, Р. Димкова, Д. Йованович Голубович, С. Томова. (2003) „Баскетбол, Волейбол, Хандбал 100 упражнения за обучение и тренировка”, изд. Бойка, В. Търново, ISBN 954-9689-09-3 изд. Бойка, В. Търново, ISBN 954-9689-09-3

Стефанов, Светослав (2003) Стефанов, С. (2003) Анкетно проучване на необходимостта от създаване на методика за обучение по миниволейбол, Сборник трудове Кинезиология, Том 2, В. Търново, с.65 Сборник трудове Кинезиология, Том 2, В. Търново, с.65

Стефанов, Светослав (2003) Стефанов, С., Л. Петров (2003) Заниманията с миниволейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете, FIS КОМUNIKACIJE’03, Univerzitet u Nisu, Srbije, с.146 FIS КОМUNIKACIJE’03, Univerzitet u Nisu, Srbije, с.146

Стефанов, Цанко (2003) „Отчитане на търговската репутация” сп. „Счетоводство плюс ...”, бр. 3/2003 г., ОРКП „Мисъл”, София, 2003, стр. 19 - 21, ISSN 1311-0497

Стефанова, Милена (2003) Presentation of a Web site using the Systematic approach CompSysTech’2003 – Sofia

Стефанова, Милена (2003) Място и роля на пирамидалния модел при анализ и проектиране на Web сайт Велико Търново

Стоянов, Емил (2003) Стоянов,Емил.Престъпността,нейните причини и превенция във Въоръжените сили.София.УИД-Академия на МВР,2003-195 страници.ISBN:978-954-348-070-7

Събев, Пламен (2003) Сцената „Поругание Христово” в българското монументално изобразително изкуство през ХVІІ век (Връзки с древните театрални представления и раннохристиянското изкуство). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. Регионален исторически музей – Велико Търново, 2003, с. 404–413 (ISBN 9544275363).

Теофилова, Марина (2003) Аспекти на графичното мислене Сп. Педагогика, бр.11/ 2003, МОН. С., 2003. с.54-61 ISSN 0861-3982

Тодоров, Георги (2003) A Model of a Virtual University – some problems during its development.(Georgieva G., Smrikarov A.) Proceedings of the International Conference of CompSysTech, Sofia , pp. IV.29-1 - IV.29-7

Тодоров, Георги (2003) В началото бе Джон Атанасов(100 години от рождението)(Тодорова М.) Сб.н.тр. “Дни на науката”, Велико Търново , стр.291-297.

Тодоров, Георги (2003) Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов” Финансиран от Световната банка и Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта

Тодоров, Георги (2003) Интерфейс на виртуален университет – изисквания и показатели за оценка на ефективността.(Иванова Г., Смрикаров А.) Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH’03, Gabrovo , стр.280-284

Тодоров, Георги (2003) Разработване на концепция и изследване на възможностите за създаване на виртуален университет Русенски Университет, ПРОЕКТ 2003 – ЕЕА– 04

Тодоров, Тодор (2003) Use of Dynamic Technologies for WEB-enabled Database Management Systems In Proceeding of CompSysTech '03, Sofia, Bulgaria, 2003, Pages 202-207, ISBN: 954-9641-33-3

Тодоров, Тодор (2003) Web-Based Application for Coding Theory Studying In Proceedings of the International Congress of Mathematical Society of Southeastern Europe, Borovets, Bulgaria, September 15-21, 2003, University of Latvia, Riga, pp.94-99, ISBN: 9984-725-88-X

Тодорова, Маргарита (2003) Learning Objects Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologie, CompSysTech’03, 2003, pp. IV.27-1 - IV.27-6. ISBN:954-9641-33-3

Тодорова, Маргарита (2003) WWW-based Learning Support SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2003) Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър. Сб.н.тр. н.конф. “100 години от рождението на Джон Атанасов”, Велико Търново

Тодорова, Мариела (2003) Отражение на реформаторските идеи от края на XIX и началото на XX българския периодичен печат сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, с. 311-316.

Тодорова, Пенка (2003) Възпитание на деца в ранна възраст,лишени от родителски грижи Сб."Дни на науката 2003"на Съюз на учените-кл.В.Търново

Тодорова, Пенка (2003) Здравното възпитание като ценностен фактор Ценностите на съвременното младо поколение,с.144-199

Тодорова, Пенка (2003) Откриване на деца със специални образователни потребности в ранна възраст Сб.Межд.научна конф."Равен шанс в образованието и социална интеграция"Пловдив,с.122-127

Тодорова, Пенка (2003) Педагогика на ранното детство Издателство АСТАРТА Велико Търново

Тодорова, Пенка (2003) Принципи на интеркултурно възпитателно взаимодействие Сб.Предучилищно образование и интеграция,Втора бълг.-америк.конф.,София

Трифонов, Тихомир (2003) Cryptanalytic Attacks of the Hash Functions Based on the Paradox “Problem of Birthdays” (K.Tsvetkov) Proceedings of the International Conference “New Challenges in the field of Military Sciences”, Budapest, Hungary

Трифонов, Тихомир (2003) Cryptographic Systems and Crypto Blunders (K.Tsvetkov) Proceedings of the 30th International Conference of the Military Technical Academy, Bucharest, Romania, ISBN 973-640-0123

Трифонов, Тихомир (2003) Vassil Levski National Military University and John Atanasoff Department of Computing (K.Tsvetkov) Proceedings of the International Conference “New Challenges in the field of Military Sciences”, Budapest, Hungary

Тужаров, Христо (2003) Word команден справочник Сириус 4, В.Търново

Тутеков, Свилен (2003) "Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник". - сп. "Духовна култура", № 3, 2003, 17-29.

Тутеков, Свилен (2003) „Православието между идеологията и живота” Сп. "Християнство и култура", бр. 8, София.

Тютюнджиев, Иван (2003) История на България. : Тестове и конспекти за кандидат-студенти. – В. Търново : Слово, 2003. – 159 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, В. Стойчева) Авторска част: История на българските земи през ХV – ХІХ век, с. 32-72. Съдържа и Терминол. речник ; Хроника на събитията. В. Търново

Хаджийски, Минко (2003) Два подхода за групово консултиране на клиенти ,лишени от свобода, Диоген-Психология, В.Търново Университетско издателство на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", 2003 с.61-69, ISBN 954-524-314-7 У нас

Хаджийски, Минко (2003) Косултативна психология, В.Търново. Фабер 2003./212с. ISBN 954-775-163-8 У нас

Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три–параметричния логистичен модел Научно–приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10. 2003

Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три-параметричния логистичен модел. Научно-приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10.2003 год.

Христов, Милен (2003) On the locally quasi-Sasakian manifolds C.R.Acad. Bulg. Sci. 56,No.2,9-14(2003)

Христов, Паисий (2003) Лилия Янева, Стъпки (хайку) Издателство ТИХ-ИВЕЛ

Христов, Паисий (2003) Пресътворение V - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Христо (2003) Философската антропология като метафизика. Ценности и ценностни отношения, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново,55-64

Христов, Христо (2003) Човекът и реалиите - между хармонията и несъвместимостта. /Христов Л. Универсалиите против човека или парадоксите на общото, С., 2002/. Философия, 2003, №3, 61-62

Христова-Коцева, Рени (2003) Двадесет и пет години целодневна детска градина в с. Самоводене Самоводене от древността до наши дни. Сборник изследвания от Третата научна конференция по случай 125 години от Априлското въстание от 1876 година, проведена на 16 декември 2001 година, с. Самоводене, Ред. П. Станев. Велико Търново, Издателство "Фабер",т. 3, с. 112-119, ISBN 954-775-275-8

Христова-Коцева, Рени (2003) Здравето през призмата на детското познание Юбилейна научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, книжка № 73–II, НВУ “Васил Левски”, 21-22 май 2003 г., Велико Търново, Изд. център на НВУ “Васил Левски", В. Търново, 2003,с. 189-193, ISSN 0861-0312

Христова-Коцева, Рени (2003) Никола Живков – хуманистични възгледи за възпитанието на детето 120 години предучилищно възпитание. Национална конференция Свищов 2002 г. Ред. Р. Христова, Faber-Велико Търново, 2003, с. 11-15.

Христова-Коцева, Рени (2003) Относно полово-ролевите ориентации на децата от предучилищна възраст Юбилейна научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, книжка № 73–II, НВУ “Васил Левски”, 21-22 май 2003 г., Велико Търново, Изд. център на НВУ “Васил Левски", В. Търново, 2003, с. 194-199, ISSN 0861-0312

Христова-Коцева, Рени (2003) Предпоставки за формиране на самостоятелност у децата от ранна възраст Педагогически алманах. 2003. № 1-2. УИ "Св. св . Кирил и Методий", с.59-69.

Христова, Венета (2003) Някои “за” и “против” работата на ишлеме. Текстил и облекло, 2003, бр. 9-10, с. 2-5, ISSN 1310-912Х.

Христова, Венета (2003) Някои оценки за състоянието на средните предприятия в България В: Сборник доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие “Предприятието на ХХІ-ви век: проблеми и предизвикателства”.Свищов: АИ “Д. Ценов”, 2003, с. 193-199, ISBN 954-23-0136-7 (т.2).

Христова, Венета (2003) Териториално разпределение на предприятията от кожаро-кожухарския, обувния и галантерийния бранш. Кожи и обувки, 2003, бр. 3 и бр. 4, с. 9-11, 14 и 9-11, Print ISSN 0861-2366.

Христова, Надежда (2003) Проблеми на брака в германската езическа традиция (франки и англосакси) [Problems of the Heathen Matrimonial Germanic Traditions: Franks and Anglo-Saxons] Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Материали от юбилейната научна конференция в чест на 100-годишнината на чл.-кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев. В. Търново, 12–15.05.2000 г. – София: ИК „Тангра ТанНакРа”, 2003, с. 444-450.

Христова, Надежда (2003) Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа (по англосаксонски и франкски материал) [The Family in Western Europe in the 5th–9th Centuries (On Anglo-Saxon and Frankish Material)] Епохи. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, Том 11, бр. 1-2, с. 51-57. ISSN 2534-8418 (Online); ISSN 1310-2141 (Print)

Христова, Надежда (2003) Църковните отци и писатели от ІІ–V век за християнския брак [The Church Fathers and Christian Writers of the Period from the 2nd to the 5th Century about Christian Marriage] Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 345-362.

Цветков, Димитър (2003) Computer Implementation of MMLE/EM Algorithm for Two-Parametric Logistic Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2003.

Цветков, Димитър (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгоритъма три-параметричния логистичен модел Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цветков, Димитър (2003) Принудени трепетения в системи за регулиране с обобщени стационарни закъснения Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цолова, Камелия (2003) Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна. Съвременно право, 2003, № 2, с. 81-94, ISSN 0861-18-15

Цонкова, Ваня (2003) Военните разходи при съвременните реалности и влиянието им върху макроикономическите параметри Сборник от МНК „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Велико Търново, 2003, с. 295-301, ISSN 0861-0312.

Цонкова, Ваня (2003) Някои аспекти, свързани с изследването на ценовата чувствителност на облигациите Сборник научни публикации от Втори международен симпозиум "Икономика 2003", проведен през юни 2003 г. в гр. Бургас. Ред. Ст. Нейчев. Бургас: Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, 2003, с. 85-92, ISSN 0861 9861

Цонкова, Ваня (2003) Приложение на показателите за определяне доходността от облигациите на българския капиталов пазар Сборник научни трудове "Дни на науката", проведени през май 2003 г., организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: Фабер, 2003, с. 163-171, ISSN 954-775-259-6

Цонкова, Димитринка (2003) Physical condition of the students–future sport teachers. X Medunarodnom naučnom skupu FIS Komunikaciјe, Fakultet fizičke culture, Niš, 2003.

Цонкова, Димитринка (2003) Кинезиоложките активности като фактор на кинезиоложко здравното образование на подрастващите и в туризма. Сборник трудове от научна конференция с международно участие “Физическото възпитание и спорта в образователната система” Благоевград, 2003, с.95

Цонкова, Димитринка (2003) Мотивация за професионална реализация на студентите (осем години по-късно). “Личност, мотивация, спорт”. Том 9. С., 2003, с. 79

Цонкова, Димитринка (2003) Социални умения на учителя по физическо възпитание. Сборник доклади от научна конференция на НСА “Спорт, общество, образование”. Том 8. С., 2003, с. 198.

Чавдарова, Велислава (2003) "Психолингвистични детерминанти на несъответствието между езикова способност и езикова активност при двуезични деца в НУВ", Сборник с доклади "Приложна психология и социална практика", Унив.изд."Черноризец Храбър". Варна, 2003г.,с.151-157, ISBN 954-715-197-5 . Сборник с доклади "Приложна психология и социална практика", Унив.изд."Черноризец Храбър". Варна, 2003г.,с.151-157, ISBN 954-715-197-5 .

Чавдарова, Велислава (2003) "Психолингвистични особености на идеолекта в предучилищна възраст", "Библиогека Диоген. Психология", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2003., с. 153-172, ISBN 954-524-314-7. "Библиогека Диоген. Психология", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2003., с. 153-172, ISBN 954-524-314-7

Чолаков, Николай (2003) Чолаков, Н. JAVA Serverside В. Търново, Faber, 2003

Чолаков, Николай (2003) Чолаков, Н. JAVA Serverside В. Търново, Faber, 2003

Чохаджиев, Стефан (2003) Settlement Pattern during the Neolithic and Copper Age in the Struma Valley.Topography, Fortification and Building Techniques. – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 443-446.

Чохаджиев, Стефан (2003) Vorschriftliche Zeichen aus dem Frьhchalkolithikum in Westbulgarien. – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 113-118.

Чохаджиев, Стефан (2003) Археологически паметници от Кюстендилско. Част ІІ. Археологически паметници от Каменица. В. Търново, Faber, 2003, 76 с. (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2003) Към проучванията на неолитното селище в Невестино, Кюстендилско. - ИИМКн, 2003, ІХ, 21 – 30 (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2003) Късносредновековен некропол до село Ваксево, Кюстендилско. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 325-332 (в съавторство с Б. Петрунова и Сл. Чолаков).

Чохаджиев, Стефан (2003) Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. В. Търново, 2003, 207 – 216.

Шопова-Христова, Мариана (2003) За предаването на стихотворния размер ‘долник’ в българските преводи. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конферен;ия в чест на Международната година на езиците - Велико Търново, 15-17 вай 2001 г. Ред. Б. Борисова. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2003, с. 132-139. ISBN 954-524-377-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/