Публикации за 2002


Александрова, Силвия (2002) Подходи и алтернативи на американската политика през призмата на Косовския конфликт Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 135-149, ISBN 954-524-341-4, COBISS.BG-ID 1040111588.

Александрова, Силвия (2002) Хенри Кисинджър и източноазиатската политика на САЩ през 70-те години на ХХ в. Известия на Исторически музей – гр. Кюстендил, т. VІІ, 2002, с. 139-147, ISSN 0861-4342, COBISS.BG-ID 1121306340

Алексиева, Милена (2002) Алексиева, Милена, Мирослава Гърдева. Анализ на игровите действия и индивидуална оценка на състезателите, взели участие във финалния етап на 60-то държавно първенство по баскетбол – мъже Международна научна конференция “Кинезиология 2002”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 251-255 ISBN: 954-9689-08-5

Алексиева, Милена (2002) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова, Теодора Давидова. Сравнителен анализ на средните стойности на показатели, характеризиращи активността и стрелковите умения на състезатели по баскетбол Международна научна конференция – “Кинезиология 2002”, В. Търново: "Бойка" сборник “Кинезиология 2002” с. 42-45 ISBN: 954-9689-11-5

Алексиева, Милена (2002) Алексиева, Милена. Мястото на баскетбола в училищния спорт Международна научна конференция – “Кинезиология 2002”, В. Търново: "Бойка" сборник “Кинезиология 2002” с. 39-42 ISBN: 954-9689-11-5 Международна научна конференция – “Кинезиология 2002”, В. Търново: "Бойка" сборник “Кинезиология 2002” с. 39-42 ISBN: 954-9689-11-5

Алексиева, Милена (2002) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес Международна научна конференция “Кинезиология 2002”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 275-278 ISBN: 954-9689-08-5

Алексиева, Милена (2002) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 275-278 ISBN: 954-9689-08-5

Ангелова, Пенка (2002) Das Exil der Träume und Albträume: Topoi der U-Topia im Global-town österreichischer Literatur der 90er Jahre. In: Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 - «Zeitenwende – Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert». Gegenwartsliteratur [u.a.] Bern u.a.: Peter Lang, 2002, Teil: Bd. 7., S. 119-126, ISBN:978-3-906766-06-5. Bern u.a.: Peter Lang.

Ангелова, Пенка (2002) Der Stachel der Rettung. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2002, № 14. . TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (2002) Die Konstruierbarkeit der Welt: Reflexionen über Umberto Eco, Hermann Hesse und die konstruktiven Ansätze der Jahrtausendwende. In: Trans : Dokumentation eines kulturwissenschaftlichen Polylogversuchs im WWW (1997 - 2002) / Herbert Arlt ... (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 2002, S. 35-45. ISBN: 978-3-86110-324-0. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (2002) Die Über-Informationsgefahr der medialen Welt und die unsichtbaren Massen: Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 38, 2002, Сер. 11. Европеистика. Homo communicativus: европейският гражданин на 21-ви век, с. 31-37. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Ангелова, Пенка (2002) Ich sehe was, was du nicht siehst: Seitensprünge einer Germanistin. Ost- Mittel- und Suedosteuropaeische Literatur-, Theater- und Sprachwissenschaft. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsvеrlag: 2002, 198 S. ISBN: 3-86110-294-3. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsvеrlag.

Ангелова, Пенка (2002) Nachwort. In: Leontina Arditti: An meinem Ende steht mein Anfang: ein jüdisches Leben in Bulgarien. Wien: Milena-Verlag, 2002, S. 295-301. ISBN: 978-3-85286-107-4. Wien: Milena-Verlag.

Ангелова, Пенка (2002) Защо е необходим православен богословски факултет? Открито писмо до Господин Димитър Попов – Министър-председател на Република България (1991). В: Любомъдрие. Архив за българска философска култура. Велико Търново: Фабер, 2002, т. 7, с. 26-29. ISBN - 978-954-8387-11-8. COBISS.BG-ID - 1229184996 Велико Търново: Фабер.

Ангелова, Пенка (2002) Някои размисли за терминологията на Канети [Предговор]. В: Елиас Канети: Провинцията на човека: Записки 1942-1972. Велико Търново: ПИК, 2002, с. 5-19. ISBN - 954-736-073-6. COBISS.BG-ID - 1040066788. Велико Търново: ПИК.

Ангелова, Пенка (2002) Уводни думи: Постигнахме гласността, но сега трябва да постигнем и чуваемост. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 38, 2002, Сер. 11. Европеистика. Homo communicativus: европейският гражданин на 21-ви век, с. 3. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Андреева, Десислава (2002) Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография. В.Търново: Faber, 2002, 128 с. ISBN 954–775–101-8; COBISS.BG-ID:1038681060

Андреева, Десислава (2002) Диалогът на едно съзряване (Гавриил Кръстевич като епистоларна личност). Национални студентски четения. (Доклади от националните студентски четения Велико Търново, 2002). Ред. Николай Димитров, Антония Велкова-Гайдарджиева. Велико Търново: Faber, 2002, с. 5 – 15. ISBN: 954-775-199-9; COBISS.BG-ID: 1040194788

Анчев-Калоянов, Анчо (2002) Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Съавтор: Тодор Моллов. В: Българска етнология, год. ХХVІІІ, № 4, с.25-41, София, Също: Електронно списание LiterNet, № 2 (63), 07.02.2005.

Анчев, Стефан (2002) "Родолюбие" и "Цивилизационен избор" - стихотворения в. "Борба" и в. "Нова зора"

Анчев, Стефан (2002) Националните малцинства в румънското законодателство след Първата световна война Човекът и законът - минало, настояще, бъдеще

Анчев, Стефан (2002) Родината ми в NATO? Българийо,… ти си честна страна! Публицистични материали за съвременната ни действителност, писани през периода 1990 – 1992 и 1999 – 2001 г. В. Търново. Faber 2002. 192 с. ISBN 954-775-093-3 В. Търново. Faber 2002.

Анчев, Стефан (2002) Русия и „миротворците” над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари. В. Търново. Faber 2002. 312 с. ISBN 954-775-134-4 В. Търново. Faber 2002.

Анчев, Стефан (2002) СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ: СТОЯНОВ ПАДНА. СПЕЧЕЛИ ПЪРВАНОВ. А БЪЛГАРИЯ ... ? Родината ми в NATO? Българийо,…ти си честна страна! Публицистични материали за съвременната ни действителност

Анчев, Стефан (2002) Традиционната руска политика на Балканите и нейните нови измерения Русия и "миротворците" над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари

Аркадиев, Димитър (2002) Краткосрочно и дългосрочно потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България Сп. Статистика, София, Национален статистически институт (НСИ), 2002, кн.5, с. 43-60. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2002) Потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България Сб. Икономика и развитието на обществото. Варна, 2002, том ІV, с. 62-70. ISBN: 954-21-0125-2(т.4).

Бакоев, Валентин (2002) Some Properties of One Matrix Structure at Monotone Boolean Functions Proceedings of the European Women in Mathematics International Workshop on Groups and Graphs, Varna, Bulgaria, 31 Aug. - 6 Sep. 2002, pp. 5-8. ISBN 954-8986-11-6

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Gjedhi diminutiv me sufiksin –ok në gjuhët ballkanike. – В: Buletini shkencor (seria e shkencave shoqërore). Nr. 4. Korçë, 2002, 38-41. Корча, Албания. Корча, Албания

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ичка в балканските езици. – В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция, Велико Търново 13–14 декември 2002. В. Търново, 2004, 441-459. Велико Търново

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ка в балканските езици. – В: Македонски преглед. Кн. 2. София, 2002, 2, 65-87. -София.

Бонджолова, Валентина (2002) Редактиране на текст (в съавторство с Мария Илиева) Варна: изд. "Славена". 2002. ISBN 954-579-176-4. COBISS.BG-ID - 1038904036.

Бонева, Галя (2002) Съвременни измерения на идеята за непрекъснато образование Педагогически алманах, УИ "Св. Св. Кирил и Методий"

Бонова, Станка (2002) Фразеологичният елемент от езиковия образ на българския поп Българистични проучвания, Фабер, В. Търново 2002 г, ISBN 954-775-130-1, с.193-199.

Бораджиева, Елена (2002) Лидерство и лидерски качества у личността. В: “Кинезиология - 2002” на ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий”,Велико Търново, 2002, с.47- 81, ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Велико Търново

Боянова, Бояна (2002) За необходимостта от маркетингови комуникационни изследвания Сборник доклади от Юбилейна научно-практическа конференция „България в началото на XXI век – икономическа, правна и социална трансформация“, В. Търново, 4 април 2002. Ред. Стефан Гърдев. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 59-64. ISBN: 954-775-122-0, COBISS.BG-ID: 1039885540

Будева, Соня (2002) Наркоманията, като неблагоприятна последица от реформата в България, сб. „България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Изд. „Фабер”, В. Търново, 2002, ISBN: 954-775-122-0 Изд. „Фабер”, В. Търново

Будева, Соня (2002) Обучение в социални умения на подрастващи, употребяващи психоактивни субстанции, Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, с.128-133, ISBN: 1310-358Х, COBISS.BG-ID 1121205220 УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Будева, Соня (2002) Социална работа със зависими – модел на работна сесия, Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002, 954-90730-9-2, COBISS.BG-ID 1038869220 ИК „Комливес”, София

Будева, Соня (2002) Социалната цена на прехода, сб. ”България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Призма”, Пловдив, 2002, с. 329-336, COBISS 1158365924 ИК „Призма”, Пловдив

Будева, Соня (2002) Теории за развитието на девиантно поведение. Рискови фактори за появата и развитието на девиантно поведение. с.41-67 в "Девиантно поведение", изд.”Абагар”, В.Търново, 2002, 152 с., ISBN: 954-427-469-3, COBISS.BG-ID 1039511268 Изд.”Абагар”, В.Търново

Бузов, Вихрен (2002) "Либерализмът – сбърканата философия на българския преход" България в началото на ХХI век – икономическа, правна и социална трансформация, Научна конференция на Стопански факултет на ВТУ, Faber, с.215-219

Бузов, Вихрен (2002) Философия на езика Враца: Изд. "Одри", 2002, ISBN 954-9904-34-2, 126 стр.

Булева-Петрова, Марияна (2002) Испанската музикална култура - историко-теоретични ракурси Сб. "Испания в музиката", ВТ, с. 14-20

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармонични явления в Сонатата за две пиана и ударни инструменти на Барток Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. С., с. 21-32

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармоничното мислене в Гротескната сюита "Бай Ганю" като музикално-езиково проявление на комичното в музиката на Веселин Стоянов - Българско музикознание, 2002, 4, с. 39-55. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хуморът на Веселин Стоянов през призмата на неговото хармонично мислене Сб. Веселин Стоянов и неговото време" Русе, с. 43-58

Бурнева, Николина (2002) Im Vorhof der Moderne: Ferdinand von Saar und Marie von Ebner-Eschenbach. // Ein kleines Welttheater. Didaktische Materialien: Wiener Moderne für Studierende der gemanistischen Literaturwissenschaft. Hrsg. von A. Middeke, T. Hoffman und M. Springer. Plovdiv: Universitätsverlag, 2002, 21-30. ISBN - 954-423-259-1; COBISS.BG-ID - 1039015908

Буров, Стоян (2002) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2002. 264 стр. (9. изд.)

Буюклиева, Стефка (2002) Automorphism groups and self-dual codes Proceedings of EWM Int. Workshop on Groups and Graphs, Varna, Bulgaria, pp.23-28

Буюклиева, Стефка (2002) Extremal self-dual [42,21,8] codes with automorphisms of order 3 with 12 cycles (with N. Yankov) Proceedings of EWM Int. Workshop on Groups and Graphs, Varna, Bulgaria, pp.23-28

Буюклиева, Стефка (2002) On the automorphisms of order 2 with fixed points for the extremal self-dual codes of length 24m Designs, Codes and Cryptography, vol.25, pp. 5-13. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2002) On Type IV self-dual codes over Z4 (with Masaaki Harada) Discrete Mathematics, vol.247, pp.25-50. Print ISSN 0012-365X https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X01001595

Буюклиева, Стефка (2002) Some optimal self-dual codes having automorphisms of order 5 Proceedings IEEE International Symposium on Information Theory, 2002, Lausanne, Switzerland, Page: 458. Print ISBN: 0-7803-7501-7

Буюклиева, Стефка (2002) Some results on Type IV codes over Z4 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.48, pp. 768-773. Print ISSN: 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2002) Съвременни криптографски системи със секретен ключ Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.688-697

Василев, Сава (2002) Българска литературна класика. Анализи и интерпретации. В. Търново: Слово, 2002, 286 с. ISBN 954 439 714-0 COBISS.BG-ID 1039691492 В. Търново : Слово, 2002. – 288 с.

Василев, Сава (2002) Винена попара за непослушни ангели. – Виното в етнокултурата и литературата. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2002, с. 162-168 Ред. колегия Д. Чавдарова, В. Панайотов, Ив. Петров ISBN 954-577-137-2 COBISS.BG-ID 1040280804 България, Шумен

Василев, Сава (2002) Историята като наративно събитие. Фрагменти по повод „Цената на златото“ и „Завръщане“ от Генчо Стоев. - В: История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. В. Търново: Фабер, 2002, с. 45-53. Ред. колегия Ив. Радев, П. Стефанов, Р. Пенчева ISBN 954-775-089-5 COBISS.BG-ID 1038635492 България, В. Търново

Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Владимир Соловьов - апостолът на духа, странникът в света на несъвършенството. В кн. Владимир Соловьов. Мохамед, неговият живот и учение. ъв: Владимир Соловьов. Мохамед, неговият живот и учение. ИК "РИВА", С., 2002, 10 стр., ISBN 9548440687 София: изд. Рива, 2002, стр. 119-126, ISBN 954-8440-68-7

Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Предговор към книгата на Н. Димитрова "Социално-религиозни утопии в руския религиозен ренесанс", АИ "Проф. М. Дринов", 2002, ISBN: 978-954-430-844Х С., Академично издателство "Проф. М. Дринов

Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Философия. Световни религии. Учебник за профилирана подготовка по философия за ХII клас на СОУ. София: изд. Просвета, 2002 (Одобрен от МОН със заповед N РД 09-597/14. 08. 2002), 240 стр., ISBN 978-954-01-1303-6 София: изд. Просвета, 2002, ISBN 978-954-01-1303-6

Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Философията на името и жизненият смисъл на религията. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 5/6, 2002, стр. 37-46, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 5/6, 2002, стр. 37-46, ISSN 0861-7899

Василева, Калина (2002) „Европейската мечта на българина през погледа на Бай Ганьо” Харалампиев, И. (отг.ред.), сб. Наука, околна среда и устойчиво развитие, изд. на СУБ, Клон Велико Търново:Фабер, с. 92-99.

Василева, Радка (2002) Das Verb sein als Kopula und Vollverb. - In: Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Schumen: Universitätsverlag "Episkop Konstantin Preslavsky", 2002,. S. 63-68. ISBN 954-577-133-X. COBISS.BG ID: 1039281380 Schumen: Universitätsverlag "Episkop Konstantin Preslavsky"

Василева, Радка (2002) Zum Prädikat in der bulgarischen und deutschen sprachwissenschaftlichen Literatur. Germanistentreffen. Sprache – Kommunikation – Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet: Kongress der Germanisten Südosteuropas (22.-24. Juni 2000). Hrsg.: M. Dimitrova, N. Burneva, L. Ivanova. V. Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2002, S. 180-187. ISBN 954-524-340-6. COBISS.BG-ID 1041380836 V. Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“

Великов, Юлиян (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2002), c.38-43, ISBN 954-430-885-7

Великова, Силвия (2002) A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001-2002. Ed. by Thomas, D., Svetlana, D., Geshev, G., and S. Tashevska. Sofia: British Council Bulgaria, 2002, 135 pp. ISBN 954-91239-2-8, COBISS.BG-ID 1039646692

Великова, Силвия (2002) Raising Learners’ Awareness of the Social Dynamics of Listening in the Context of Teaching English as a Foreign Language. Paper presented at Dialogues: American Studies in an international context. 10th Anniversary of American and British Studies at Plovdiv University Jubilee Conference of Plovdiv University. Ed. by M. Katsarska.Plovdiv: Zombori, 2002, pp. 373-376. ISBN 954-91615-1-X, COBISS.BG-ID 1045500900.

Великова, Силвия (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България (2001-2002). Ред. Томас, Д., Димитрова, С., Гешев, Г. и С. Ташевска. София: British Council Bulgaria, 2002, 136 с. ISBN 954-91239-1-X, COBISS.BG-ID 1039646180

Великова, Силвия (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ. – В: Преславска книжовна школа, т. 6. Ред. Т. Тотев. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 2002, с. 38-43. ISBN: 9789544308857 < https://pksh.eu/издания/1713-2 >

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2002) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Български комплекси (Антоанета Алипиева. Български комплекси. Варна: Славена, 2001). // Литературен форум, 2002, бр. 12, 26.03–01.04, (с. 2). ISSN 0861-2153. ; също в: LiterNet, № 3, 26.03.2002 (03.05.2003). Литературен форум, 2002, бр. 12, 26.03–01.04, (с. 2). ISSN 0861-2153. ; също в: LiterNet, № 3, 26.03.2002 (03.05.2003).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2002) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературни анализи в помощ на учениците от 8 клас. Девето допълнено и преработено издание. Велико Търново: Абагар, 2002, с. 198. ISBN 954-427-137-6

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2002) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. COBISS.BG-ID 1039941348 Велико Търново: Слово

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2002) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Яворов. Съвременни интерпретации. Библиотека Разночетения. В. Търново, 2002. ISBN 954-439-718-3. COBISS.BG-ID 1039828452

Влайков, Светлозар (2002) Мифопоэтические и библейские параллели в символике некоторых русских и болгарских бытовых лексем (дом, сад). В. Търново, 2002, VІІІ Международен симпозиум на МАПРЯЛ У нас

Върбанов, Златко (2002) “Some new results on optimal codes over GF(4)” In Proceedings of the Eighth Algebraic and Combinatorial Coding Theory Workshop, Tsarskoe Selo, Russia, pp.61-64

Вътов, Върбан (2002) Библията в езика ни. Речник на фразеологизмите с библейски произход. Велико Търново: Слово, 2002, 537 с. ISBN 954-439-717-5, COBISS.BG-ID 1039807460 Велико Търново: Слово

Вътов, Върбан (2002) Строители и строителство на новобългарския книжовен език. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека Филология. Езикознание № 13, В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, 271 с. ISBN 954-524-324-4, COBISS.BG-ID 1039147492 В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий

Вътов, Върбан (2002) Фонетика и фонология на българския език. Велико Търново: Университетско изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, 380 с. ISBN 954-524-323-6, COBISS.BG-ID 1039147748 Велико Търново: Университетско изд. “Св. св. Кирил и Методий”

Гавазова, Невена (2002) Житие на св. Ромил Видински. Художествени функции на библейските цитати. Търновска книжовна школа, т. 7. Сб. от Седми международен симпозиум: Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа, Велико Търново, 8 - 10 октомври, 1999. Ред. колегия: Г. Данчев /гл. ред./, Ив. Харалампиев, Й. Андреев, А. Давидов, Т. Коев, Л. Прашков, В. Тъпкова-Заимова, Д. Кенанов, Н. Дончева-Панайотова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, 117-129, ISBN 954-524-339-2 (Т7). Данни по НРС: 1481. ТЪРНОВСКА книжовна школа. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1989. 954‐524‐339‐2 COBISS.BG-ID 1039827940; в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране ID № 2099 /954-524-339-2 (т. 7)/

Гайдова, Радка (2002) Акценти на триадата: природна среда - образование - здраве. НК, Наука, околна среда и устойчиво развитие, СБУ, кл. В. Търново, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Имплицитност на структурата на уменията за конструиране в предучилищна възраст. НК, 120 години предучилищно възпитание,ВТУ, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Непреходност във възгледите на просветители и съвременници за развитие на конструирането в предучилищна възраст. НК, 120 години предучилищно възпитание,ВТУ, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Нови стратегии за приложение на дидактическите структури в обучението по констриране. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2002

Галунов, Тодор (2002) La Bulgarie d` apres-guerre a la recherche des responsables de la deuxieme catastrophe nationale (Следвоенна България в търсене на виновниците за Втората национална катастрофа). Bulgarian Historical Review, 2002, N 3-4, с. 177-187. ISSN – 0204 – 8906. SKOPUS Bulgarian Historical Review, 2002, N 3-4, с. 177-187. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2002) Аферата "Фратер". сп. "Общество и право", бр. 8 от 2002 г., с. 21-22. ISSN – 0204 – 85-23 сп. "Общество и право", бр. 8 от 2002 г., с. 21-22. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2002) Българската търговия и аферите на финансовия министър Д. Тончев. сп. Общество и право, бр. 6 от 2002 г., с. 23-24. ISSN – 0204 – 85-23. сп. Общество и право, бр. 6 от 2002 г., с. 23-24. ISSN – 0204 – 85-23.

Галунов, Тодор (2002) Държавните доставки и политиката на министър Лазар Паяков. Исторически преглед, кн. 3-4 от 2002, с. 161-183.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, кн. 3-4 от 2002, с. 161-183.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2002) Избирателните системи в България (1919-1939 г.)."Фабер"", гр. В. Търново, 152 с., 2002, 2014. ISBN – 954 – 524 – 320 – 1; Велико Търново: Св. св. Кирил и Методий Фабер, В. Търново.

Галунов, Тодор (2002) Началото на българското избирателно законодателство (1878-1879 г.) Сб. "Наука, околна среда и устойчиво развитие", В. Търново, 2002 г., с. 129-139. ISBN – 954 – 775 – 154 – 9. Сб. "Наука, околна среда и устойчиво развитие", В. Търново, 2002 г., с. 129-139. ISBN – 954 – 775 – 154 – 9.

Галунов, Тодор (2002) Политическите права на гражданите според Търновската конституция. Сб. от конференция "Човекът и законът" 2000 г., В. Търново. 2002 г., с. 77-85. ISBN – 954 – 524 – 316 – 3. Сб. от конференция "Човекът и законът" 2000 г., В. Търново. 2002 г., с. 77-85. ISBN – 954 – 524 – 316 – 3.

Ганчева, Магдалена (2002) О формально сходной лексике в русском и болгарском языках и проблемах ее изучения. – Научни трудове на ПУ “П.Хилендарски”, т. 40, кн.І, 2002 – Филология. Пловдив, 2002, с. 287-292. Пловдив

Ганчева, Магдалена (2002) Особенности изучения русско-болгарских лексических аналогов. – Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ в. В.-Тырново, 2002, с. 458-463. ISBN 954-775-151-4. Велико Търново

Георгиев, Георги (2002) Some Aspects of the Slow Waves in the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Rod Conf. Proc. 2002 IXth Intnl Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*02, Kiev, Ukraine, Sept. 10-13, 2002, Vol. 2, art. no. 1107054, pp. 674-676. DOI: 10.1109/MMET.2002.1107054 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349697837&doi=10.1109%2fMMET.2002.1107054&partnerID=40&md5=6ef964841bfb5d07ff4c2e55248569bf

Георгиев, Георги (2002) Some New Properties of the Circular Waveguides with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 25th ESA Antenna Worksh. Satell. Antenna Technol., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Sept. 18-20, 2002, pp. 601-608.

Георгиев, Лъчезар (2002) Георгиев, Лъчезар. Общуването чрез книгата : Автор и книгоиздателски процес в контекста на философията на комуникациите / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Философия и психология на общуването: Колективна монография / Състав. Л. Андреев. – В. Търново, 2002, с. 216–234. ISBN 954-524-314-7 COBISS.BG-ID - 1039074532

Георгиев, Лъчезар (2002) Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност. [=Lachezar Georgiev.Management and marketing of publishing activities]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002. - 212 с: : Библиография: Рез. на англ. ез.: С ил.- Библиотека Книгоиздаване № 2 [Език - български]. ISBN - 954-524-333-3 COBISS.BG-ID - 1039434724

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2002) Използване на репликацията за разпределяне на работното натоварване Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 95-99 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2002) Курсово проектиране по Бази от данни Издателство "Фабер", Велико Търново, 64 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Family Life in the Balkans 1945–2000. Skopje, 2002, 20 p.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже & жени: Различни и равни. Ресурсна книга (съст. и ред. Виолета Стойчева) Европейски информационен център. Велико Търново, 146 с. ISBN 954-90888-2-0. COBISS.BG-ID – 1039653604. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2002) Ресурси на Съвета на Европа и на Европейския съюз в областта на гражданското образование. Наръчник по гражданско образование за учители. София: Фондация „Европартньори 2000”, с. 47–51 (55 с.) ISBN 954-9081-4-6-Х. София

Гочев, Гочо (2002) Морфологическия категория одушевленности-неодушевленности русских имен существительных // Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностран­но­го в на­чале XXI века. Велико-Тырново, 2002.с. 133-144, ISBN 954 – 775 – 151 – 4.

Григорова, Венцислава (2002) Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг. Съвременно право, 2002, № 1, с. 67-77. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1157424612 София

Григорова, Маргрета (2002) Комуникативна структура на творбата от времето на полския позитивизъм -В: Библиотеки – четене – комуникации. Национална научна конференция, 28 ноември 2002. Ред. Е. Георгиева и др. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирили и Методий, 2002, 263-272, ISBN 954-524-368-6 COBISS.BG-ID 1041013988

Григорова, Маргрета (2002) Полските сватби – литературен летопис - В: Славистиката в началото на ХХІ век. Традиции и очаквания. Шести национални славистични четения, 26- 27 април 2002 г. София:Сема РШ, 2002, 366-371. ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548

Григорова, Маргрета (2002) Хоризонти и пътища на полската идентичност В.Търново:Унив.изд. “Св.Св.Кирил и Методий”, 223 с. ISBN 954 -524 – 307 - 4, COBISS.BG-ID 1038519780

Грудков, Венелин (2002) За двата преписа на Житието на сръбския патриарх Ефрем. Сб. Търновска книжовна школа. T. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Международен симпозиум, В. Търново, 8-10 окт.,1999. Ред. кол. Георги Данчев ...и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, (с.175-180) ISBN 954- 524 -339- 2(T 7) COBISS.BG-ID 1039827940

Грудкова, Силвия (2002) Essays based on authentic materials. Сб. Детето на XXI век.(с.52-58). Велико Търново: ОМЕП.

Гълъбова-Маринова, Мила (2002) Приказният свят на А. Каралийчев и Св. Минков Предучилищно възпитание/8, с. 61-64

Гълъбова, Даринка (2002) Книга за учителя. Моливко. Познавателни и математически тестове за деца от 3-7 г. В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8 В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8

Гълъбова, Даринка (2002) Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина. В.Търново: Астарта, 2002, 256 с. ISBN 954-91070-4-3 В.Търново: Астарта

Гълъбова, Даринка (2002) Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст.Сб. от научно-практическа конференция ”Детето на ХХІ век “, В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП, с. 43 В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП

Гълъбова, Даринка (2002) Картинни загадки на Моливко. Познавателни и математически тестове (3-4 г.). В.Търново: Слово, 2002, 48 с. ISBN: 954-439-740-Х В. Търново: Слово

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова, Д. Кадинова. Развитие на моторната активност на първокласниците чрез интегративното обучение. - ЛИЧНОСТ, мотивация, спорт / ПроСпорт, София: НСА ПРЕС, 2002, кн. 2, с. 50-53. ISBN 1312-0166 (print) COBISS.BG-ID 1121708004 СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ЛИЧНОСТ, мотивация, спорт / ПроСпорт – София: НСА ПРЕС, НСА “Васил Левски”, 2002- . ISSN 1312-0166 (print) ISBN 1312-0166 (print) COBISS.BG-ID 1121708004

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова. Изобразителната дейност в развитието на детето, сб. Детето на XXI век. В. Търново, 2002 Велико Търново

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова. Специфика на образите в детския изобразителен език. Първа университетска конференция по социална педагогика и социално дело. 17-21.06.2002. Китен; Китен

Гюлчев, Николай (2002) Демонстрационен похват за формиране на композиционен усет в предучилищна възраст сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2002.

Гюлчев, Николай (2002) Формиране на композиционни умения в изобразителната дейност на децата от предучилищна възраст сборник: "Детето на ХХІ век. В. Търново". 2002.

Давидов, Димитър (2002) Анализ на физическата подготовка на кадрови войници Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 71-78) ISBN 954-90530-9-1 ; COBISS.BG-ID - 1038735076 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1038735076

Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Ив. Алексиев. Усвояване на техники и удари от ръкопашния бой в часовете по физическо възпитание. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. с. 38-44. ISBN 954-90530-9-1 ; COBISS.BG-ID – 1038735076 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1038735076 Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 38-44) ISBN 954-90530-9-1 ; COBISS.BG-ID – 1038735076 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1038735076

Давидов, Димитър (2002) За необходимостта от физическа подготовка с военна насоченост в горната степен на обучение в училище.Научна конференция 2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология.". Научни трудове книжка №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В.Търново, 2001.Редактор: Донка Панайотова. Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски". с. 486-491. ISSN 0861-0312 Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново, 2001 (стр. 486-491) Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски" ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Методическата подготовка на курсантите от ВВОВУ "В.Левски" за ръководители на занятия по физическа подготовка Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.38-43) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти от Военната академия ,,Уест Поинт”-САЩ и ВВОВУ,,В.Левски” – В.Търново. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В. Търново, 2001. (стр. 419-428) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти-випускници обучаващи се с различен брой часове по физическа подготовка в учебните планове./ И. Алексиев - Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" На 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с. 34-36. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732 Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" На 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, г. с. 34-36. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732

Давидов, Димитър (2002) Актуални проблеми на физическата подготовка свързани с военно образователната реформа. Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с. 32-34. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732 Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с.32-34. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732

Давидов, Димитър (2002) Изследване на физическата подготовка на ученици в предказармена възраст по тестове от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Научна конференция 2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология.". Научни трудове книжка №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В.Търново, 2001.Редактор: Донка Панайотова. Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски". с.491-499. ISSN 0861-0312 Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново – 2001 (стр. 491-499) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Необходимост от специализирана подготовка на учители по физическо възпитание и спорт за работа с ученици – донаборници Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.19-24) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес. Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, (стр. 275-278) ISBN 954-9689-08-5

Давидова, Теодора (2002) Давидова, Т. Формиране на готовност у 9 - 10-годишни деца за действие в сложни ситуации. Образователна и научна степен "доктор", Област на ВО: Педагогически науки, Професионално направление: 1,3 Педагогика на обучението по….., Научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) (05.07.05). Номер на диплома: 28498 от 04.06.2003 г., Висша атестационна комисия, Научна комисия 12, Протокол №7 от 24.03.2003 г. Научен ръководител: доц. д-р Йонко Тодоров Йонов. Рецензенти: проф. Димитър Кайков, дпн, доц. Веселин Маргаритов, дпн. Общ обем на дисертацията 212 стр., 12 приложения. COBISS.BG-ID 1262198244 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1237065579326675 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Давидова, Теодора (2002) Давидова, Т., Й. Йонов. Изследване на факторите „трудност” и „опасност” в занятията по гимнастика и лека атлетика в часовете по физическо възпитание в начална училищна степен. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт – сборник научни статии, София: издателство "Сердолик", 2002, с.43-49, ISBN 954-90530-7-5 ; COBISS.BG-ID 1038323684 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1652250827533692&rec=1&sid=9 Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт – сборник научни статии, издателство "Сердолик", С., 2002, с.43-49, ISBN 954-90530-7-5 COBISS.BG-ID 1038323684 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1652250827533692&rec=1&sid=9

Давидова, Теодора (2002) Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова. Сравнителен анализ на резултатите от изпитните нормативи по ОФП на студенти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за периода 1998 - 2002 година. Сборник трудове от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", гр. В. Търново, том І, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, 2003, с.130-132. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1719063746820880&rec=1&sid=28 Международна научна конференция "Кинезиология 2002", сборник трудове, том І, Ред. Л. Петров, Издателство „Бойка”, В. Търново, 2003, с.130-132; ISBN 954-9689-08-5

Даскалова, Ярмила (2002) „Проклятието на българката", „Самодивско цвете" Издателство „Фабер", Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (2002) България в транспортните схеми на Балканите. http://www.jptactis.com/Archives/jpt505/atanas.htm

Дерменджиев, Атанас (2002) Изработване на интелектуални карти и контент-анализ на учебно съдържание “Географски региони”. Сб. от научна конференция с международно участие "Геополитика, регионално развитие, географско образование" в памет на проф. Д. Яранов. Варна, 9-12 септември 2002. Ред. Т. Кръстев. София: Географски институт-БАН, 2002, с.364-375. ISBN 954-9531-09-0

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортен коридор № 8. Сб. от Международна конференция "Същност, геополитически перспективи и проблеми на общоевропейски транспортен коридор № 8". София, 23 октомври 2002. София: Бълг. Геополит. Д-во, с. 12-17. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортната интеграция на България. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, 2002 с. 20-26. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 117887204

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. НИЕ, 2002, бр. 3, с. 21-23. ISSN 1311-0446 COBISS.BG-ID 1159373028

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. Сб. от научна конференция "Геополитически аспекти на българската енергийна стратегия".-София, 27 февруари 2002. София:: Българско геополитическо дружество, с. 8-14. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката. Икономически живот. 11 (13 март, 2002). с. 1, 10-11 ISSN 0205-0994. -XXXVI COBISS.BG-ID 1119403492

Дерменджиев, Атанас (2002) Река Дунав и териториално-административното устройство на България. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, 2002, с. 10-14. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1177890532

Дерменджиева, Стела (2002) Алтернативни стратегии на преподаване и учене по география при околна среда и устойчиво развитие. Наука, околна среда и устойчиво развитие, В. Търново, 2002, с. 191 - 198. ISSN 954-775-154-9

Дерменджиева, Стела (2002) Изработване на интелектуални карти и контент-анализ на учебно съдържание “Географски региони”. Сб. от научна конференция с международно участие "Геополитика, регионално развитие, географско образование" в памет на проф. Д. Яранов. Варна, 9-12 септември 2002. Ред. Т. Кръстев. София: Географски институт-БАН, 2002, с.364-375. ISBN 954-9531-09-0 COBISS.BG-ID - 1043062244

Дерменджиева, Стела (2002) Моделът на взаимодействие или обучение чрез диалог, дебат и дискусия при изучаване на социално-икономическа география. Сб. от научна конференция с международно участие "Геополитика, регионално развитие, географско образование" в памет на проф. Д. Яранов. Варна, 9-12 септември 2002. Ред. Т. Кръстев. София: Географски институт-БАН, 2002, с.333-348. ISBN 954-9531-09-0 COBISS.BG-ID - 1043062244

Дерменджиева, Стела (2002) Моделът на критическо мислене в рамките на учебната програма. Стратегии за развитие на критическото мислене. Методи за реализиране на гражданско образование чрез обучението по история, география, химия и биология, В. Търново, УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2002, с. 27 - 50. ISBN 954-524-332-5 COBISS.BG-ID 1039095524

Дерменджиева, Стела (2002) Нов учебен курс по критическо мислене в университета “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Критическо мислене, № 1, 2002, с. 4. ISSN 1311-9346

Дерменджиева, Стела (2002) Нов учебен курс в университета “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, с. 34 - 38. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1177927140

Дерменджиева, Стела (2002) Стимулиране на активно учене и критическо мислене при обучението на студентите. Педагогически алманах. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 153 - 161 ISSN - 1310-358X COBISS.BG-ID - 1121205220

Дерменджиева, Стела (2002) Учебното съдържание по регионална социално-икономическа география – състав, изисквания за конструиране, критерии за подбор и разработване. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2002, том 39, серия 9, Русе, с. 39 - 45. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1177891812

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Влияние на умората при плуване върху някои психологически показатели. - Педагогически алманах, 2002, бр. 1, с. 227-231. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220 Педагогически алманах, Велико Търново, 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. Висша атестационна комисия, Образователна и научна степен "доктор", Научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 28744/23.12.2003 г., утвърдена с Протокол No/дата: 16/13.10.2003. Тема на дисертационния труд: Методика за ускорено начално обучение по плуване. Научен ръководител: проф. д.п.н. Димитър Кайков. Рецензенти: проф. д.п.н. Никола Попов, доц. д-р Лазар Каменов. COBISS.BG-ID 1262383844 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Ефективност на нови методи за психофизически въздействия в началното обучение по плуване. - В: Проблеми на училищното физическо възпитание. София: Сердолик, 2002, с. 65-72. ISBN 954-90530-7-5; COBISS.BG-ID 1038323684 „Сердолик”, С., 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) За развитието на координационните възможности на учениците от ІІ клас. - В: Проблеми на училищното физическо възпитание. София: Сердолик, 2002, с. 73-79. ISBN 954-90530-7-5; COBISS.BG-ID 1038323684 "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Изследване на влиянието на специализирани методи върху психиката на начинаещи плувци. - В: Проблеми на училищното физическо възпитание. София: Сердолик, 2002, с. 49-56. ISBN 954-90530-7-5, COBISS.BG-ID 1038323684 "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Изследване на влиянието на специализирани методи върху психиката на начинаещи плувци. - В: Проблеми на училищното физическо възпитание. София: Сердолик, 2002, с. 49-56. ISBN 954-90530-7-5; COBISS.BG-ID 1038323684 „Сердолик”, С., 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи по ОФП. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. I, с. 136-137. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Психофизически въздействия в обучението по плуване. Велико Търново: Фабер, 2002, 59 с. ISBN 954-775-096-8; COBISS.BG-ID 1038625252 “Фабер”. Велико Търново

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Туризмът, природата и духовно-естетическото възпитание на студентите. Педагогически алманах, Велико Търново, 2002, бр. 1,с. 200-205. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220 Педагогически алманах, Велико Търново, 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Факторна структура на началната подготовка по плуване. - В: Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в българското училище. София: Сердолик, 2002, с. 44-52. ISBN 954-90530-9-1; COBISS.BG-ID 1038735076 "Сердолик", София

Димитров, Димитър (2002) Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат Търновска книжовна школа, том VII. Велико Търново, 2002, с. 401-410. ISBN 954-524-339-2 (T7), COBISS.BG-ID 1248773860.

Димитров, Димитър (2002) Дион на Синезий: Апел към повече култура и повече интелектуална свобода на границата между късноантичния и ранновизантийския свят В: Архив за средновековна философия и култура, свитък VIII, София, 2002, с. 165-217. ISBN 954-607-550-7, COBISS.BG-ID 1040121060.

Димитров, Димитър (2002) Неоплатонически и християнски мотиви в химните на Синезий от Кирена В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. 112-128. ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Димитър (2002) Теургията на Ямблих и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. 83-93. ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Камен (2002) За някои особености при превеждането от гръцки на български в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2002, с. 355–363. ISBN 954-524-339-2 (Т7). COBISS.BG-ID 1039827940. Велико Търново

Димитров, Слави (2002) Демографски прогнози за Европа и мястото на Балканите в тях Научни трудове "Европейстика, Икономика и мениджмънт", Русе, 2002, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002, Том 39, серия 9, с. 26-28, ISSN 1311-3321

Димитров, Слави (2002) Лозарството и виноделието в Русенско от древността до наши дни през погледа на античната и съвременната география АЛМАНАХ за историята на Русе”, Русе: Издателство "Държавен архив", 2002, том, IV, с. 208-216, ISSN 1312 - 0980

Димитров, Слави (2002) Някои промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география Сб. Юбилейна научно – практическа конференция “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”, Смолян, 2002 г. Ред. А. Бучков, Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, с. 97-100, ISBN 954-91026-6-1

Димитров, Слави (2002) Приоритетите на град Русе в географската мрежа на международните транспортни коридори Научни трудове "Европейстика, Икономика и мениджмънт", Русе, 2002, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002, Том 39, серия 9, с. 29-32, ISSN 1311-3321

Димитрова, Боянка (2002) За гражданското образование, реформите и мястото на учителя в тях Методи за реализиране на гражданското образование чрез обучението по история, география, химия и биология УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-332-5

Димитрова, Боянка (2002) Развитие на идеята за устойчиво развитие в учебниците по „География и икономика” за ІХ клас сборник „Наука, околна среда и устойчиво развитие”, изд Фабер - Велико Търново ISSN 954-775-154-9

Димитрова, Димка (2002) Описателният текст и учебниците по български език за 4 клас Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания, т. 1. Смолян: Пловдивски унив. Паисий Хилендарски, филиал Смолян, 2002, с. 48-51.COBISS-ID 1039897060

Димкова, Росица (2002) Изследване и сравняване устойчивостта и стабилността на двигателните навици при 12 и 14 годишни хандбалисти. Велико Търново: Сборник Трудове на ВТУ - "Кинезиология - 2002", том 1, с. 272-274, ISBN: 954-9689-08-5, COBISS.BG-ID 1040309732.

Димкова, Росица (2002) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес. Велико Търново: Сборник Трудове на ВТУ ,,Кинезиология- 2002”, том 1, с. 275-277, ISBN: 954-9689-08-5, COBISS.BG-ID 1040309732.

Добрев, Добрин (2002) Архетип и личност. – В: “Философки четения. Арбанаси 2002”, сборник, състав. доц д-р Иван Христов. София: ИК „ЛИК“, 2002, с.235-245. ISBN 954-607-572-8; COBISS.BG-ID 1040121316

Добрев, Добрин (2002) Взаимовръзка между детските идентификации и личностната мотивация. – В: “Приложна психология и социална практика”, сборник, състав. доц д-р Петър Иванов. Варна: Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, 2002, с.30-37. ISBN 954-715-159-2; COBISS.BG-ID 1039625444

Донев, Владимир (2002) Предизвикателствата в обучението по литература [в 7 и 8 клас] или за ролята на учителя като семиотик в условията на съвременното информационно общество Образование : двумесечно научно-методическо списание ISSN: 0861-475X.- HI, 5 (2002), с. 12-22; COBISS.BG-ID 1160326884

Донева, Дафина (2002) 5. Пазарни промени и екологични решения в енергийния сектор на Европейския съюз, сп. АЛТЕРНАТИВИ, Брой 1-2, 2002, стр. 26 - 30 сп. АЛТЕРНАТИВИ, София

Донева, Дафина (2002) Recent Economic Development and Environmental Policy Challenges in Bulgaria, NISPAcee, OCCASIONAL PAPERS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY. Volume III, No 3, Summer 2002, pp 11 - 21. unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN004659.pdf

Донева, Дафина (2002) Динамика на общите и екологични инвестиции и перспективи на растежа в България, сп. ДиалоГ, Октомври, 2002, Брой 3. www.uni-svishtov.bg/dialog/ThemesEng.htm

Донева, Дафина (2002) Динамика на разходите за опазване на околната среда в периода на икономическите реформи, В: БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК – ИКОНОМИЧЕСКА, ПРАВНА И СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, Юбилейна научно-практическа к В. Търново

Донева, Дафина (2002) Енергетика и околна среда: намаляване на бремето на замърсяването, сп. ИКОНОМИКА,брой 5 2002, стр. 16 –18. София

Донева, Дафина (2002) Финансиране на екологичните инвестиции в процеса на присъединяване към ЕС, В: БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, Научно-практическа конференция, В. Търново, 27 - 28 май 2002 В. Търново

Дончев, Ивайло (2002) VOIP – една реална алтернатива Пета международна научна конференция „Интернет – среда за нови технологии в информационното общество“, В. Търново, 16-19 октомври, 2002, Книга девета, стр. 48-53, ISBN 954-524-292-2

Дончев, Ивайло (2002) Видеоинформация и web Proceedings of the Third International Conference IES-2002, Vinnytsia, Ukraine, October 2012, Volume 2, pp. 448-450, ISBN 966-641-049-4

Дончев, Ивайло (2002) Средства за комуникация в Интернет Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2002, 140 стр. ISBN 954-524-252-3

Дончева, Иванка (2002) Le syncrétisme d'Asclépios avec le Cavalier Thrace. – Kernos, 15, (Actes du VIIIe colloque du CIERGA: "Religion et rationalité en Grèce ancienne", tenu à Rhodes en mai 2001). Αθήνα - Liège, 2002, p. 317-324; ISSN 0776-3824. Αθήνα - Liège

Дончева, Иванка (2002) Античната крепост "Ковачевско кале". – The Roman and Late Roman City. Sofia, 2002, с. 220-228; ISBN 954-930-845-8. София

Дончева, Иванка (2002) Жертвеник на Зевс от с. Дриново, Търговищко. – Πυθύη. Studia in honorem Ivani Marazov. (Изследвания в чест на проф. д-р Ив. Маразов). София, 2002, с. 568-570; ISBN 954-426-431-0. София

Дончева, Иванка (2002) Иконографски особености на изображенията на Атина върху оброчни релефи от Мизия и Тракия. – Археология, 2002, 3, с. 18-27; ISSN 0324-1203. София

Дончева, Иванка (2002) Култът към Атина в Никополис ад Иструм – Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. Велико Търново, 2002, с. 39-45; ISBN 954-427-485-5. Велико Търново

Дончева, Иванка (2002) Култът към Хермес на територията на Никополис ад Иструм. – ИИМ-Велико Търново, XVII-XVIII, 2002-2003. Велико Търново, 2002, с. 215-227; ISSN 0861-5888. Велико Търново

Дочков, Иво (2002) Иво Ангелов, Мистиката на Ориген - към въпроса за неоплатоническите източници В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. . ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124. Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. . ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2002) Интерпретации на въпроси от дискретната математика чрез дървета Трудове на ВТУ, Педагогически факултет (Математика и иИнформатика) Том 8, Книга 4(2002), 97-137

Драгнев, Владимир (2002) Жузе Ирману Сарайва, История на Португалия ИК "Светулка 44", София

Емилиянова, Боряна (2002) B. Ganeva. Les éléments d’initiation dans la ballade romaine populaire „Miorița” Etudes balkaniques XXXVIII, 4 (2002), с. 91-99. ISSN 0324-1654. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=182459

Захариев, Симеон (2002) Проект за иконостас в манастира "Св. Троица" край В. Търново. Манастир “Св. Троица”, гр. В. Търново, 2002. Проектът е финансиран от издателство „Габеров”, Велико Търново, и е реализиран в периода 1 януари – 2 юни 2002 г.

Златев, Иван (2002) Изменения в стилистической характеристике русских и болгарских междометий и звукоподражаний в новейший период. // Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002, Велико Търново, 2002, с. 182 – 185. ISBN 954-775-151-4. Велико Търново

Златев, Иван (2002) Лексикографическая разработка русских и болгарских междометий (на материале “Толкового словаря русского языка” и “Български тълковен речник”). // Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002, Велико Търново, 2002, с. 100 – 103. ISBN 954-775-151-4. Велико Търново

Златев, Иван (2002) Сравнительный анализ русских и болгарских эмотивных междометий (на материале русских и болгарских словарей). // Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – Научни трудове, том 40, кн. 1, 2002 – филология. с.305 - 309. ISSN - 0861-0029; COBISS.BG-ID - 1124461540 Пловдив

Златева, Добринка (2002) Съотношението между работна заплата и печалба: антропологични измерения Велико Търново: Фабер, 2002, с. 144, ISBN 954-775-088-7 COBISS.BG-ID 1038585316

Иванов, Георги (2002) Кооперативно право. Част втора. В. Търново: Абагар, 2002, 270 с., ISBN 954-427-493-6, COBISS.BG-ID 1031922148.

Иванов, Ивелин (2002) Иванов, Ивелин. Вълчите глутници на адмирал Дьониц : Немският подводен флот през Втората световна война (1939-1945). – София : УИ "Св. Климент Охридски", 2002, – 82 с. ISBN 954-07-1671-3

Иванов, Ивелин (2002) Към въпроса за българската военна мощ в последната четвърт на X век. Защо България загуби двубоя с Византия? – История, 2002, кн. 4-5, с. 1-8. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванова, Людмила (2002) Kulturunterschiede und Probleme der Uebersetzung politischer Texte. - - Germanistentreffen „Sprache-Kommunikation-Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet“, Kongress der Germanisten Südosteuropas, Велико Търново, 22-24 юни 2000 г. Ред. М. Димитрова et al. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“ 2002, S. 519-524. ISBN 954 524 340 6 COBISS.BG-ID 1041380836 Germanistentreffen: Sprache-Kommunikation – Verstaendigung, V. Tarnovo:Universitätsverlag 2002, S. 519-524. ISBN 954 524 340 6

Иванова, Людмила (2002) Немско-български речник = Deutsch-bulgarisches Wörterbuch.Велико Търново: Gaberoff 2002 г. (2 тома,100 000 думи, вкл. 25 000 словосъчетания, граматика и приложения) ISBN 954-9607-53-4 COBISS.BG-ID 1041242340 В. Търново: Gaberoff ISBN 954-9607-53-4

Иванова, Мария (2002) Роднински названия от Силистренско Добруджа, 2002, кн. 20, с. 233-241.

Иванова, Мария (2002) Традиционни родови институти и роднинска терминология. В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“), ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID:1039903460 В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“) ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID: 1039903460

Иванова, Милена (2002) „Die Medien und die Fremdwörter. Die Anglizismen als Modewörter“. In: Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Hrsg. von Ana Dimova und Snejana Bojtscheva unter Mitarbeit von Tina Hoffman. Schumen, Universitätsverlag, 2002, S. 42-49; ISBN 954-577-133-X. COBISS.BG-ID:1039281380 Schumen, Universitätsverlag

Иванова, Милена (2002) Die Ausdrucksmittel des Symbolismus. Eine strukturalistische Analyse der Gedichte Blaue Hortensie von Rainer Maria Rilke und Temenugi ( Veilchen ) von Peju Javorov. In: Ein kleines Welttheater. Didaktische Materialen zur Wiener Moderne für Studierende der germanistischen Literaturwissenschaft. Hrsg. von Annegret Middeke, Tina Hoffman, Matthias Springer. Plovdiv, Universitätsverlag, 2002, S. 41- 48; ISBN 954-423-259-1.COBISS.BG-ID: 1039015908 Plovdiv, Universitätsverlag

Иванова, Ралица (2002) Kreativität im Spannungsverhältnis zwischen subjektbezogener und entindividualisierender Tendenz. In: GERMANISTENTREFFEN. Sprache – Kommunikation – Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet. (Kongress der Germanisten Südosteuropas, Veliko Tarnovo, 22.-24. Juni 2000). Hrsg. von Nikolina Burneva, Marijka Dimitrova, Ljudmila Ivanova. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll.-Kyril-und-Method”, 2002, S. 459-465. ISBN 954-524-340-6. COBISS.BG-ID 1041380836 Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll.-Kyril-und-Method”

Иванова, Ценка (2002) Данните от съпоставителното езикознание за езиковата история и езиковата прогностика Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, том 33, кн. 2, Велико Търново, 2002

Иванова, Ценка (2002) Изследвания за българско-сръбските езикови и книжовноезикови отношения (ХV-ХХ век) Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси, Ниш,170-171/2002, стр. 107-129

Иванова, Ценка (2002) На 24 май в Интернет стартира виртуалната библиотека “Растко – България” с десетки публикации, отразяващи българско-сръбските културни връзки https://www.rastko.rs/rastko-bg/tekuce/civanova-izlohbata.php

Илиева, Мария (2002) Местоименията като евфемизми Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Материали от юбилейната конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, В. Търново). Ред. Мария Ангелова-Атанасова, Соня Семова. В. Търново, 2002, 89–94. ISBN 954-524-310-4. COBISS.BG-ID 1039149028

Илиева, Мария (2002) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (в съавторство с Р. Йосифова) Велико Търново: Фабер, 2002. 230 с. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (2002) Субективност и субективна оценъчност при употребата на местоимения в българския език. С., 2002. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 30 с. В. Търново COBISS.BG-ID 1263397604

Илиева, Мария (2002) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения). (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова). Електронна версия в Офис речник, GABEROF, 2002.

Йонкова, Красимира (2002) Психологически рефлексии върху феномена "ценности". В: Библиотека "Диоген" Философия и психология на общуването. Ред. Л. Андреев, Н. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 98 - 128. ISBN 954 - 524 - 314 - 7

Йонкова, Красимира (2002) Събуди се, малки човече! В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2002, с. 224 - 232. ISBN 954 - 715 - 159 - 2

Йонкова, Красимира (2002) Теория и психотерапевтична практика на райхианския модел за личност. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2002, с. 300 - 309. ISBN 954 - 715 - 159 - 2

Йоргова, Милена (2002) Критерии за оценка на практическата подготовка по социални дейности Сб. България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация: Юбилейна научно-практическа конференция В. Търново, 4 април 2002 г., В. Търново: Фабер, 2002, с. 255-260, ISBN: 954-775-122-0 (COBISS.BG-ID 1039885540)

Йорданов, Стефан (2002) Le Royaume des Odryses au Nord de l’Hémus – problèmes de l'histoire politique et de la chronologie. Fol, Alexander (ed.). Proceedings of the Eigth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol, 25–29 September 2000. Volume II. Sofia, 2002, 555–561.

Йорданов, Стефан (2002) Notes on the etymology of the name Pistiros. Bouzek, Jan; Domaradzka, Lidia, and Archibald, Zofia H. (eds.). Pistiros. II. Excavations and Studies. Report of the Joint Project of Excavations and Studies by the Bulgarian Academy of Sciences, Charles University in Prague, University of Liverpool, École française d’Athènes and Archaeological Museum Septemvri. Charles University in Prague, The Karolinum Press, 2002, 331–333.

Йорданов, Стефан (2002) Славяни, тюрки и индо-иранци в ранното средновековие (Езикови проблеми на българския етногенезис – към постановката на въпроса). Българистични проучвания. 8. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Седма международна научна сесия. Велико Търново, 22–23 август 2001 г. Велико Търново, 2002, 275–295.

Казакова, Галина (2002) Интензитет и основни причини за самоубийствата Наука, околна среда и устойчиво развитие, Faber'2002, Съюз на учените в България

Калейнска, Теодора (2002) Характеристики и социални аспекти на една европейска практика в България: Красиво Велико Търново В: Сборник България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи,Материали от научно-практическа конференция, проведена на 27-28май 2002,Велико Търново: Издателство на ВТУ, 2002, стр. 303 – 309, COBISS.BG-ID 1158365924

Караиванова, Бинка (2002) Жанрът детска и училищна песен в обучението на бъдещите музикални педагози Педагогически алманах, 2002, 1-2, с. 151-167. Print ISSN 1310- 358X, ISSN: 2367-9360 (Online), COBISS.BG-ID - 1176255716

Караиванова, Петя (2002) За толерантност и диалог в педагогическото пространство. Педагогически алманах, ВТ, кн. 3 – 4.

Караиванова, Петя (2002) Конакчиева, П. Учителите за методите на педагогическо взаимодействие при ориентиране на детето в света. - Педагогически алманах. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1-2, с. 94-105. ISBN 1310-358X УДК 371.315 COBISS.BG-ID 1176249828 Педагогически алманах, ВТ, кн. 1 – 2.Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1-2, с. 94-105. ISBN 1310-358X УДК 371.315 COBISS.BG-ID 1176249828

Караиванова, Петя (2002) Овладяване основите на здравна култура и ориентиране в света В сб. “Здравословно и хуманно образование”, ГО.

Караиванова, Петя (2002) Ориентиране на детето от предучилищна възраст в света и овладяване на познавателни стратегии В сб. “Детето на ХХІ век”, ВТ.

Карамихова, Маргарита (2002) Приказка за Осман Баба. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”. 2002, 148 стр. ISBN 954-430-861-X; COBISS.BG-ID: 1039390948 София

Карамфилова, Петя (2002) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в езика на Евтимиевите следовници. - Сб. Търновска книжовна школа. Седми международен симпозиум под надслов "Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа", Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г. Гл. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 7, с.363-372. ISBN 954-524-339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1039827940 Търновска книжовна школа. Т. VII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2002, с.363-372.ISBN 954-524-339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1039827940

Карапенчев, Живко (2002) Административно-правни изисквания за здравословен начин на живот на децата и учениците и училищното настоятелство Сб. Здравословно и хуманно образование, Г. Оряховица

Карапенчев, Живко (2002) Перманентно образование - същност, особености, перспективи Педагогически алманах, В. Търново

Кацарски, Александър (2002) Усъвършенстваме уредбата за корпоративно управление в-к "Пари", стр.7.

Киров, Димитър (2002) The Way of Holiness. Paper presented at the first Consultation on Orthodox and Wesleyan Spirituality held at St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, January 1999, New York – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Spirituality. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, St. Vladimir’s Seminary Press, 2002, pp. 117-126. ISBN 0-88141-235-X. Crestwood, New York

Киров, Димитър (2002) Месиански и апокалиптически идеи в българската апокрифна литература. (В сб.: Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Седми международен симпозиум, Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г.), В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2002, т. 7, 685-698 с. ISBN 954-524-339-2 (T 7). Велико Търново

Киров, Пламен (2002) Конституционни закони и конституционни промени Право и политика - предизвикателства на прехода, 2002, стр.36-56.

Киров, Пламен (2002) Представително управление и избирателни системи Съвременно право, брой:6, 2002, стр.17-29, ISSN 0861-1815.

Ковачева, Райна (2002) Exercices de morphosyntaxe française Издателство Бойка, В. Търново

Коев, Николай (2002) Художествено бронзолеене УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, ISBN 954-524-309-0

Коева, Янка (2002) Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Kochrezepten). В: Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Шумен: Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, 2002, pp. 68-74, ISBN 954-577-133-Х COBISS.BG-ID 1039281380.

Козарекова-Иванова, Снежана (2002) Der Witz als Textsorte (aus der Sicht der Kommunikationstheorie) Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения Велико Търново 2001. ВеликоТърново, 2002, с. 22-30.

Козарекова-Иванова, Снежана (2002) Naturgesetze vs. magische Schicksalsfügung (“Die Wahlverwandtschaften” vs. „Tarot“) Germanistentreffen. Sprache-Kommunikation-Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet. Kongress der Germanisten Südosteuropas, 22.-24. Juni 2000. V. Tarnovo, 2002, c. 456-458.

Колева-Златева, Живка (2002) L’étymologie du mot grec κόκκαλο(ν), en bulgare kokal (os). - Études balkaniques, 2002, 38 (3), pp. 142–151. Print ISSN 0324-1645.

Колева-Златева, Живка (2002) За произхода на някои български названия на малки предмети Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Книга 2 – Езикознание, т. 33, 1977, В. Търново, 2002, с. 121–133

Колева-Златева, Живка (2002) К этимологии рус. хороший. - В: МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемиы русского языка как иностранного в начале XXI века. Доклады и сообщения. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 262–265. ISBN 954-775-151-4.

Колева-Златева, Живка (2002) Принципите на категоризацията и терминологизацията и тяхното значение за етимологията. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2002. ISBN 954-524-310-4. COBISS 1039149028

Константинов, Казимир (2002) Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей. В: Търновска книжовна школа. Седми междунарfoek симпозиум В. Търново, 8-10 октомври 1999 г. Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Ред. Георги Данчев. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 283-286. ISBN 954-524-339-2. НРС

Константинов, Казимир (2002) Светителски култове в България ІХ – ХІV в. По епиграфски данни. В: Год. СУ – ЦСВП “Ив. Дуйчев”, Т. 92 (11), 2002, с. 158, бел. 23 и 166, № 12.

Константинов, Казимир (2002) Скрипторият в Равненския манастир : Още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване. - София : Гутенберг, 2002, с. 719-726. (Съавт. с Р. Костова)

Константинова, Даниела (2002) "Преводът на реалии в обучението по чужд език" - Специализирано обучение по чужд език (материали от работен семинар). Бюлетин полиция, брой 13, София: ВИПОНД -МВР, 2002 г., с. 172-177. ISSN 1310-4705; COBISS.BG-ID 1120850404

Константинова, Даниела (2002) "Характеристика на някои образи на домашни животни в българските и словашките устойчиви сравнения" Състояние и проблеми на българската ономастика (6), Съст. М. А. Ангелова-Атанасова, В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с.270-277 ISBN 954-524-310-4 COBISS 1039149028

Константинова, Микрула (2002) Френско-Български и Българо-Френски речник (608 стр.) Изд. Габеров

Костова, Людмила (2002) A Fatal Adventure in Europe's "Wild East": Fantasy and Fear in Julian Osgood Field's "A Kiss of Judas". In: University of Bucharest Review. A Journal of Literary and Cultural Studies, IV (3 – 4), 2002, pp. 85 - 107. ISSN 454-9328 Bucharest, Romania

Костова, Людмила (2002) Love and Death Across Cultures: Richard Henry Savage's In the Old Chateau, a Story of Russian Poland and Late Nineteenth-Century American Images of Eastern Europe. In: Dialogues. American Studies in an International Context. Ed. by Milena Katzarska. Plovdiv: Zombori, 2002, pp. 199 - 206. ISBN 954-91615-1-X. Plovdiv: Zambori

Костова, Росина (2002) Kostova, Rossina. Monasteries in the centers, monasteries in the periphery : Featuring monastic sovereignty in early medieval Bulgaria // Medieval Europe Basel 2002 : Center, Region, Periphery : 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology : Preprinted Papers. Vol.1 /Guido Helmig, Barbara Scholkmann, M. Untermann. Hertingen : Folio-Verlag Dr. G. Wesselkamp, 2002, p. 504-510. ISBN 3-930327-08-2

Костова, Росина (2002) Kostova, Rossina. The five-aisled basilica at Draganovets, Turgovishte district in late antique settlement structure of the region // The Roman and Late Roman City : International Conference, Veliko Turnovo 26-30 July 2000. София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2002, с. 228-237. ISBN 965-430-845-8

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Манастирът в Тузлалъка, Преслав : Нов поглед // Археология. София : Национален археологически институт и музей - БАН, 2002, 2, с. 13-25. ISSN 0324-1203

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Светителски култове в България IX-XIV в. по епиграфски данни // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев". София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002, 92 (11), с. 155-169. ISSN-1311-784X

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Скрипторият в Равненския манастир : Още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. // Средновековна християнска Европа: Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване. София : Гутенберг, 2002, с. 719-726. ISBN 954-9943-30-5

Кръстева, Антония (2002) Възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст (в съавторство с М. Мандема). – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, № 3-4, с. 65-69. ISSN 1310-358Х сп. Педагогически алманах, бр 1-2, с. 65.

Кръстева, Антония (2002) Вълшебни страници от ромския фолклор. Учебно помагало за ученици от 2. – 7. клас (в съавтроство). В. Търново, Фабер, 2002, 180 с., ISBN 954-775-138-7 Cobiss.BG-ID 1039899620 Фабер, В. Търново, с. 180., Cobiss.BG-ID 1039899620

Кръстева, Антония (2002) Дисертационен труд на тема:"Формиране на умения за работа в екип у учениците от ІІІ" дисертационен труд

Кръстева, Антония (2002) Екипната учебна дейност в контекста на началното обучение по български език (в съавторство М. Мандева). – Начално училище, 2002, № 6, с. 27-44, ISSN 1310 0572; – Начално училище, 2003, № 1, с. 37-53, ISSN 1310 0572 COBISS.BG-ID 1160553444 сп. Начално училище,бр. 6, бр.1, с. 27; с. 37.

Кръстева, Антония (2002) Екипът и екипното обучение - измерения и реалности. – Педагогика, 2002, №. 8, с. 17-25, ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1159541476 сп. Педагогика, бр. 8, с. 17

Кръстева, Антония (2002) Кога не се наказва детето. – Обществено възпитание, 2002, №.4, с. 25-27, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1158380772 сп. Обществено възпитание, бр.4, с. 25.

Кръстева, Антония (2002) Някои съвременни теории за кооперативно обучение. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, № 1-2, с. 24-30. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1176246244 Педагогически алманах, № 1-2, с. 24.

Кръстева, Антония (2002) Фактори, влияещи върху процеса на социализация на малкия ученик. – Начално образование, 2002, № 1, с. 66-70, ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1157238244 сп. Начално образование, бр. 1, с. 66.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социалната педагогика - минало, настояще и бъдеще Сб. от Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, Китен, 17 - 21 юни 2002. София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически аспекти на проблема “бедност” Педагогически алманах,2000, 8(1-2), с. 17 - 34. ISBN 1310-358X COBISS.BG-ID 1158964196

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически измерения на помощта за бедни деца Сб. от Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, Китен, 17 - 21 юни 2002. София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Теоретично-концептуален модел на система за социално-педагогическа помощ за ученици от нискодоходни семейства Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция "България в началото на ХХI век - икономическа, правна и социална трансформация", Велико Търново, 4 април 2002 г. Ред. Ст. Гърдев. В. Търново: Фабер, 2002, с. 233 - 237. ISBN 954-775-122-0

Кучев, Юрий (2002) Автономия на данъчното право, ЛиСтра, София, 2002,, с. 223 Рецензирано, COBISS.BG-ID 1038848740 ЛиСтра, София, 2002,, с. 223 Рецензирано, COBISS.BG-ID 1038848740

Кучев, Юрий (2002) Промените във финансовия контрол София, Делова седмица, брой:2, 2002

Кънчева, Елена (2002) Проект "Спорт и здраве във Великотърновски Универитет" одобрен и финансиран от МОН, СОФИЯ

Кънчева, Елена (2002) Kuntcheva, Elena. Masovi medii I sportno sastezanie. Nis, Serbia, 2002, X МНК, Физичка култура, ISBN 86-9069-69-0-3, pp. 339-402 Nis, Serbia, 2002, IX МНК, Физичка култура, Ниш, Р. Югославия, ISBN 86-9069-69-0-3

Кънчева, Елена (2002) Кънчева, Елена. Връзки с обществеността (PR) в сферата на физическата култура и спорта като форма на комуникационен мениджмънт. Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05, с. 199-2002 Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05

Кънчева, Елена (2002) Кънчева, Елена. По проблема за ролята на масовите медии в спортната комуникация днес. Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. Бойка, ISBN 954-9689-08-05, с. 201-204 Сб тр. МНК "Кинезиология 2002", В. Търново, 2003, изд. "Бойка", ISBN 954-9689-08-05,

Кючуков, Христо (2002) New aspects of Roma children education (науч. ред.) Sofia; Diversity Publications

Кючуков, Христо (2002) Писмената реч на български език на ученици роми в 3-5 клас София: Иктус

Легкоступ, Магдалена (2002) Християнското семейство и възпитанието Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - L, 9 (2002), с. 40-43. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1159842788

Легкоступ, Пламен (2002) "Изобразителното изкуство като приключение", (съавтир с Лучия Ангелова), София, сп. Начално образование, кн. 3/2002, стр. 79-85, ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID 1119655396 София, сп. Начално образование кн. 3/2002

Легкоступ, Пламен (2002) "Проблеми при разработването на учебници и книги за деца", (съавтор с Лучия Ангелова), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002, стр. 29-31, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1159843044 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002

Легкоступ, Пламен (2002) "Социалната педагогика - минало, настояще и бъдещe Първа университетска конференция по Социална педагогика и Социални дейности, Китен

Легкоступ, Пламен (2002) “Изобразителното изкуство и някои аспекти на възпитателното му въздействие“, сб. Детето на ХХІ век, ВТ, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, 2002, стр. 131-136, сб. Детето на ХХІ век, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2002) Изложба на художници от Североизточна България, 2002 художествена галерия, Разград

Легкоступ, Пламен (2002) Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова), Одобрен със заповед N РД 09-421/11.06.2002 на МОН, София, издателство Прозорец, 2002, 90 стр., ISBN 954-733-277-5; COBISS.BG-ID 1039106788; рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2002) Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Прозорец, 2002, 32 стр., ISBN 954-733-284-8 издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2002) Самостоятелна изложба живопис, 2002 Културен център, Севшу, Швеция

Лечев, Велико (2002) Oesterreich-Ungarische Donauhandelsschifffahrt 1915 -1916 = [Austro-Hungarian merchant shipping on the Danube, 1915-1916]. - Bulgarian Historical Review = Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2002, N 1-2, S. 55-79. ISSN 0204-8906 (print). Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&page=1&doc=3 SCOPUS - https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-67650882235&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=7f11a545a8ad2123a69a7cbae74429a0&sot=aut&sdt=cl&cluster=scoprefnameauid%2c%22Letschev%2c+W.%2326037387000%22%2ct&sl=18&s=AU-ID%2826037387000%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm= COBISS.BG-ID 1119695844

Лечев, Велико (2002) Военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария по Среден и Долен Дунав 1914 - 1915 г. - Исторически преглед, София : БАН, 2002, № 5-6, с. 89-111. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364. COBISS.BG-ID (на статията) 1160051172

Лунгарова, Пепа (2002) Култове от територията на Никополис ад Иструм (по епиграфски паметници от Велико Търново). В: ”Римският и късноантичният град”, София, 91 - 98. ISBN 965-430-845-8.

Лупова-Ангелова, Калина (2002) Правни акценти на производството по принудително изпълнение на публични държавни вземания,Юбилеен сборник България в Началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, В. Търново, Фабер, 2002, с. 198 -202, ISBN 954-775-122-0, COBISS.BG-ID 1039885540 Юбилеен сборник България в Началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, В. Търново, Фабер, 2002, с. 198 -202, ISBN 954-775-122-0, COBISS.BG-ID 1039885540

Лютаков, Стефан (2002) 2002 г. Самостоятелна изложба в Галерия’’Ирида’’ – София ‘’Човек, който...’’

Малев, Людмил (2002) Духовенството на Великотърновска епархия в условията на ОФ власт – Известия на държавните архиви, 2002, кн. 81, стр. 28-41, ISSN 0323-9780 COBISS.BG-ID 1158050020 София

Мандева, Марианна (2002) Възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2002) Към проблема за речевото етикетно образование на 6-11-годишните ученици Начално училище, бр. 5, 40 с.

Мандева, Марианна (2002) Методи за активно учене в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2002) Модел за обучение на устно диалогично етикетно общуване Начално образование, бр. 4/5

Мандева, Марианна (2002) Обучението на речев етикет в началните класове - предпоставка за здравословен и хуманен начин на живот Здравословно и хуманно образование, Г. Оряховица

Мандева, Марианна (2002) Стимулиране на репродуктивната речева изява на 6-8-годишните деца 120 години предучилищно възпитание, В. Търново

Мандева, Марианна (2002) Училището, семейството и библиотеката - партньори при градежа на читателската култура на 6-11-годишните деца Библиотеки, четене, комуникация, В. Търново

Манолакев, Христо (2002) Бит и битие в драматургията на А. Н. Островски. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 211-224. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900

Манолакев, Христо (2002) Вазов и Пушкин. Сюжетът на един юбилей. Наследството Вазов. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, С., 2002, с. 179-183. ISBN 954-07-1667-5.COBISS.BG-ID 1039308004

Манолакев, Христо (2002) Гоголевата школа – пренаписаният Гогол. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 140-148. ISBN 954-459-963-0.

Манолакев, Христо (2002) Женските образи в повестите на Н. М. Карамзин. Четене на литературната класика. Сборник в чест на 60-годишнината на професор д.ф.н. Петко Троев. С., „Факел”, 2002, с. 21-24. ISBN 954-411-088-7. COBISS.BG-ID 1039690724

Манолакев, Христо (2002) Комедията „Горко на умния” на А. С. Грибоедов. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 15-21. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900

Манолакев, Христо (2002) Константин Васильевич Мочульский в Болгарии. Болгарская русистика, 2002, № 3/4, с. 74-75, ISSN 0323-9160. COBISS.BG-ID 1119619044

Манолакев, Христо (2002) Повестите на Н. М. Карамзин и откритията на сантименталисткото писмо. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 62-64. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900

Манолакев, Христо (2002) Повестта „Дама пика” на А. С. Пушкин и предизвикателствата на отворения финал”. Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, С. 2002, с. 172-177. ISBN 954-07-1755-8. COBISS.BG-ID 1040062436

Манолакев, Христо (2002) Прозата на Н. В. Гогол. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 116-139. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900

Манолакев, Христо (2002) Разказът на Н. В. Гогол „Шинел” и тогавашна Русия. Разказът „Шинел” на Н. В. Гогол – сътворен! Направен? Съшит??. С., 2002, Изд. „Ариадна”, с. 53-71. ISBN 954-9660-33-8. COBISS.BG-ID 1227663076

Манолакев, Христо (2002) Руската романтична повест. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 65-71. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900

Маринова, Виолетка (2002) Активизация на творческата дейност на студентите като необходима компонента на подготовката за професионално-педагогическа дейност, Сборник научни трудове, Математика и методика на обучението по математика и информатика, УИ “Епископ К. Преславски”, ШУ, Шумен, 2002, стр. 62-65. ISBN 954-577-159-3 Шумен

Маринова, Марина (2002) Смешното и тъжното, конфликтът личност и общество в дилогията на Иля Илф и Евгений Петров "Дванайсетте стола" и "Златния телец" Сб. от Национални студентски четения, Велико Търново, май 2002. Ред. Н. Димитров, А. Велкова-Гайдарджиева. Велико Търново: "Фабер", 2002, с. 28-34. ISBN 954-775-199-9

Марков, Иван (2002) Resources for development of rural tourism in Bulgaria. – In: Gałczynska, B., M. Ilieva (Eds.) Transformations of rural areas in Poland and Bulgaria. Case studies. - Dokumentacja Geograficzna, No 27. Instytut Geografiii przestrzennego zagospodarowania PAN, Warszawa, 2002, р.133-139. PL- ISSN 0012-5032 ; ISBN 83-87954-36-5

Марков, Иван (2002) Някои възможности за развитие на селския туризъм във Великотърновска област. Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция „Икономиката и развитието на обществото”, Варна юни 2000 г. том 4, ред. Доц. д-р Светла Ракаджийска, УИ, Икономически университет - Варна, 2002, с. 262-266. ISBN 954-21-0125

Марков, Сашо (2002) Философия и психология на общуването, статия. Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002 ISBN - 954-524-314-7 COBISS.BG-ID - 1039074532

Марчева, Пенка (2002) Изследване на основни мисловни процеси и операции в обучението по музика в начална училищна възраст Музикални хоризонти, 2002, XXXVII, (7) ,с.23-26. Print ISSN: 1310-0076. COBISS.BG-ID 1160328420

Марчева, Пенка (2002) Проявления музыкального мышления при определении жанровости и элементарных музыкальных форм – структур в начальном школьном возрасте Сб. от Материалы VI международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы профессиональной подготовки педагога-музыканта: психологический и аксиологический аспекты. Москва, 2002, Ред.Абдулин Э.Б., Торопова А.В., Щербакова А.И., 2002, с.67-73.

Матеев, Илиян (2002) България в началото на ХХІ век и Азиатската икономическа криза (1997-1998 г.) - основни поуки за страната ни Сборник: „България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 4 април 2002 г. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2002 г., стр. 98-107, ISBN: 954-775-122-0

Матеев, Илиян (2002) Източна Азия и глобализацията Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Серия „Общество и личност”, книжка 4 „Глобализацията и новата роля на държавата”, Научни доклади „Глобализация и устойчиво развитие”, Международна научна конференция, Варна, 1-3 юли 2002 г. Ред.: проф.д-р П. Павлов. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2002 г., стр. 187-191, ISSN: 1313-7255, (COBISS.BG-ID 1177564132)

Матеев, Илиян (2002) Основни външнотърговски партньори на България сред страните от ЕС „България – Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 27-28 май 2002 г., изд.„Абагар”, В.Т., 2002 г., стр. 48-51

Матеев, Илиян (2002) Преходът към пазарна икономика в Китай през 80-те и 90-те години на ХХ в. Сборник: „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, УНСС, София, 30 ноември - 1 декември 2001 г. Научна ред.: доц.д-р Тр.Спасов, доц.д-р П.Танова, гл.ас.д-р В.Пиримова. София: Университетско издателство „Стопанство”, 2002 г., стр. 212-215, ISBN: 954-494-481-8

Милкова, Димитринка (2002) Език и стил на юридическите актове. В: Науч. алманах иа ВСУ, № 2

Милкова, Димитринка (2002) Презумпцията в правото като способ на юридическата техника. Съвременно право, № 1

Милкова, Димитринка (2002) Юридическа техника. С., Сиби

Минев, Тодор (2002) Социална мисия, професионална етика и обществена толерантност. Велико Търново: Фабер, 2002, с.182 ISBN 954-775-157-3 COBISS.BG-ID 1039890404 Велико Търново COBISS.BG-ID 1039890404

Минчева, Иванка (2002) Методика на обучението по математика в началните класове. Специална част. Велико Търново: Астарта, 2002, 196 с. ISBN 954-91193-5-1 Астарта. В.Търново

Мирославска, Виргиния (2002) Ćwiczenia z fonetyki języka polskiego, 52 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, первое издание, 2002, второе издание, 2004

Митов, Георги (2002) Поправка на явна фактическа грешка по наказателни дела Адвокатски преглед, 2002, № 5-6, с.16-19 ISSN: 1313-7204

Михайлов, Димитър (2002) "Нощ" - симетричният свят на поета. - В: Яворов - съвременни интерпретации. Слово. В. Търново, 2002, с. 87-95. ISBN 954-439-718-3. COBISS.BG-ID 1039828452. У нас

Михайлов, Димитър (2002) Българските литературни води - риби, рибари, риболов и риболовни техники. - В: Хидрофилия и хидрофоби. Нов Рибен буквар. Фабер. В. Търново, 2002, с. 158-163. ISBN 954-775-117-4. COBISS.BG-ID 1041400548. У нас

Михайлов, Димитър (2002) Класически творби в българската литература. Анализи. Второ пр. и доп. изд. Слово. В. Търново, 2002. 240 с. Одобрено като учебно помагало с протокол № 2 от 06.03.1996 г. на МОНТ. ISBN 954-439-721-3. COBISS.BG-ID 1039692516. У нас

Михайлов, Димитър (2002) Модерното в националното (Славчо Иванов, "От век на век. Поезията пред очите на две столетия"). - Литературен форум, бр. 37, 26.ХІ-2.ХІІ.2002, с. 2. У нас

Михов, Милен (2002) Романтизмът в изследванията на македонската тема или македонският романтизъм в историята - В: “Историята като наука, образование и професия”. Научна конференция, Созопол, 13-16 октомври 2000 г. Доклади и дискусии. С., 2002, с. 70-72, 82-83. София

Михов, Милен (2002) Романтизмът в изследванията на македонската тема или македонският романтизъм в историята - В: “Историята като наука, образование и професия”. Научна конференция, Созопол, 13-16 октомври 2000 г. Доклади и дискусии. С., 2002, с. 70-72, 82-83. София

Михова, Маринела (2002) Международното бюро за образование в Женева – история и настояще Педагогически алманах, 2002, 1-2, с. 5-15. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2002) “Добър старт, успешно развитие” – една инициатива на администрацията на Дж. Буш Сб.“120 години предучилищно възпитание”. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2002, с. 270-278. ISBN954-439-796-5

Михова, Маринела (2002) Иновационни стратегии на обучение в здравословен начин на живот Сб. Нционално-научна практическа конференция "Здравословно и хуманно образование" Г. Оряховица, 14-15октомври,2002. Ред. акад. Ев. Головински, 2002. В. Търново: Фабер, с.389-397.

Михова, Маринела (2002) Някои аспекти на частното образование в страните от Европейския съюз Сб. от Национално-научно-практическа конференция " Алтернативни тендениции в частното училищно образование', 28 ноември, 2002. Ред. Н. Бояджиева. София, Викинг, 2002, с.59-65.

Михова, Маринела (2002) Подготовката за училище – актуален проблем в нормативните актове и инициативи на федералното правителство на Съединените Американски Щати. Инициативата “Подготвени за четене, подготвени за учене” Сб.“120 години предучилищно възпитание”. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2002, с. 298-308. ISBN954-439-796-5

Михова, Маринела (2002) Преподаването и ученето. Теории, стилове, модели. В. Търновo: АСТАРТА, 2002. 219 с. ISBN 954-91193-4-3 В. Търновo: АСТАРТА, 2002. 219 с. ISBN 954-91193-4-3

Михова, Маринела (2002) Ситуационно-ориентирано обучение - стратегия за формиране на екологично отношение към околната среда Сб. Наука, околна среда устойчиво развитие. Ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Faber,2002, с. 224-23. ISBN 954-775-154-9

Михова, Маринела (2002) Тенденции в развитието на образованието за възрастни в някои държави от западния регион на Европа Педагогически алманах, 2002, 3-4, с. 108-115. ISSN 1310-358X

Моллов, Тодор (2002) Вълкът и овчарят. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 5/30 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/vylkyt.htm, 27.05.2002).

Моллов, Тодор (2002) Замъчи се Божа майка LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/zamychi.htm, 06.07.2002).

Моллов, Тодор (2002) Мара Пепеляшка. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 5/30 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/mara.htm, 20.05.2002)

Моллов, Тодор (2002) Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). ЕИ „LiterNet”, Варна. 2002, ISBN 954-90966-7-Х (http://liternet.bg/publish/tmollov/mei/index.html).

Моллов, Тодор (2002) Миторитуалната „чуждост” - термини, производни от „Босна” в българския фолклор Пети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе - Тутракан, 7-9 юни 2002 г.

Моллов, Тодор (2002) Народни гатанки. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/gatanki.htm, 28.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) Нероден Петко. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/neroden.htm, 03.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) От Овче поле до Средец (бележки за сакралната топография на старобългарските историко-апокалиптични текстове). Известия на Исторически музей, Кюстендил, Т. 6. Велико Търново, 2002, 197-208

Моллов, Тодор (2002) Свети Георги убива сура ламя. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/georgi.htm, 03.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Българска етнология (София, БАН – ЕИМ; ISSN 1310-5213), год. 28, 2002, № 4, с. 25-41

Моллов, Тодор (2002) Тодорини кукли. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/kukli.htm, 22.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) Троица братя града градяха LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/troica.htm, 13.07.2002).

Моллов, Тодор (2002) Шетба шета Марко Прилепчанин. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/marko.htm, 23.07.2002).

Монева, Христина (2002) M.Todorova, Ch.Marchev, Ch.Moneva “Content Management Systems in e-Learning”, SAER-2002, Varna, Bulgaria Varna, Bulgaria

Мончев, Николай (2002) Опазване на природниите ресурси в антропогенизирани райони-агроландшафтен модел Сб. Наука, околна среда и устойчиво развитие, изд.FABER, 286-273,

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Приказка за омагьосаната принцеса В: „Логиката на езковия изказ и психоаналитичната клиника. Колоквиум „Жак Лакан”, 28 октомври 2001, София, 2002, 46-50. ISBN 954-737-332-3

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Случаи, представени от екипите на ДМСГД през учебната 2000/2001. Случай ДМСГД - Дебелец В сборник "Посрещането на детето. Законите на гостоприемството." Издание на френско-българския обучителен проект "Да растеш без родители". Съставител и редактор: Весела Банова. Издателско ателие "Аб", София, 69-71. ISBN 954-737-277-7

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 –годишна възраст, отглеждани и възпитавани в институции. В: Сборник „Научна конференция „Детето на ХХI век”. Редактор: доц.д-р Веселина Петрова. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2002, 125-130.

Моцинова, Божана (2002) 50 години Детска музикална школа “Асен Русков (юбилеен вестник) (редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Алма Бругера-Капалдо. Живот, отдаден на музиката (монография) (автор) (128 стр.) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Вестник “Акценти” (редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Джузепе Гаччетта. Продължителят на школата на Паганини (монография) (автор) (172 стр.) изд. Фабер

Моцинова, Божана (2002) Достойно извървян път с упорит труд, вдъхновение и много успехи (статия) вестник “50 години Детска музикална школа “Асен Русков” гр. Велико Търново”, юбилеен брой, 7 юли 2002, с. 1-2

Моцинова, Божана (2002) Испания в музиката (сборник) (64 стр.) (съставител и редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Марио Дентоне “Чух да пее един ангел” (Последният концерт на Николо Паганини)”(драма) (106 стр.) (превод от италиански език) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Методът на Франческо Сфилио и полемиките около него “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново

Моцинова, Божана (2002) Музикалната култура на Испания - исторически обзор, жанрове и представители (статия) Сб. “Испания в музиката” изд. АСТАРТА,

Мутафова, Красимира (2002) Osmanlı Imparatorluğu’ndaki Derviş Kardeşlik Cemiyetleri ve Tarikatları ile Tırnova. – In: Türkler. Cilt, 10. Ed. Kemal Çiçek, Salim Koca. Ankara : YENİ TÜRKİYE YAYINLARI, 2002, s. 568–578. Ankara

Мутафова, Красимира (2002) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. Авторски колектив: Й. Андреев, Е. Стателова, Кр. Мутафова, П. Петков, Т. Мишев. (авторски текст с. 111–162). София: ИК „КРЪГОЗОР“, ISBN 954-771-042-7. COBISS.BG-ID 1041145828. София

Мутафова, Красимира (2002) Поданикът – християнин, мюсюлманин, чужденецът и законът в Османската империя през ХVI в. – В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2002, с. 16–47. ISBN 954-524-316-3. В. Търново

Мутафова, Красимира (2002) Старопрестолният Търнов в османотурската книжнина (ХV–ХVI век). Велико Търново : Издателство „Faber“, 2002, 344 с. ISBN 954-775-078-Х. COBISS.BG-ID 1038680292. Велико Търново

Наама, Карим (2002) Икономика на близкоизточните пазари АИ "Д. А. Ценов" - Свищов, 2002, стр. 139. ISBN 954-23-0074-3 (Cobiss. BG-ID 1038962148).

Наама, Карим (2002) Инвестиции и инвестиционна политика УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2002, стр. 103. ISBN 954-524-337-6 (Cobiss. BG-ID 1039086820).

Наама, Карим (2002) Република Турция и стратегически мерки за насърчаване на износа Mеждууниверситетска научно-практическа конференция "Регионално икономищеско сътрудничество и интеграция на страните от югоизточна европа" 7-9.11.2002 г, Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров и др, стр. 222-228. ISBN 954 – 23 – 0114 – 6 (tom 2), СА „ Д. А. Ценов” – Свищов.

Начева-Маркова, Нина (2002) „Творчеството на Веселин Стоянов – възможност за овладяване мелодико-интонационните и метроритмични особености на българската композиторска школа от второто поколение, в часовете по солфеж” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.

Николова, Анета (2002) За протографа на Судалския змеевик. Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 5. В памет на Пейо Димитров. С., АИ “М. Дринов”, 2002, с. 248–252. – ISSN 1310-9928

Николова, Анета (2002) Статус бытовых письменных норм в Новгороде (к вопросу о специфическом развитии преславских письменных традиций на севере Древней Руси) Русский язык. Проблемы истории, теории и методики преподавания. Сб. научных трудов, посв-х 30-летию Шуменского университета и 120-летию пед. образования в Шумене. Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, 2002, с. 54–64. – ISBN 954-577-134-8. COBISS.BG-ID 1039449316

Николова, Марияна (2002) Information system for university International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2002, София, 2002, (III. 2 1-6).

Нунев, Йосиф (2002) Анализ на актуалното състояние на училищата, в които се учат ромски деца. – Стратегии на образователната и научната политика, 2002, 10 (извънреден брой), с. 116-144. Print ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID 1159547108 София

Нунев, Йосиф (2002) Искри от огъня. София: ИК «Гея-Либрис», 120 с., ISBN 954-9550-89-3, COBISS.BG-ID - 1040223716 София

Нунев, Йосиф (2002) Нормативни документи в системата на средното образование, свързани с обучението на учениците от етническите малзинства. – Стратегии на образователната и научната политика, 2002, 10 (извънреден брой), с. 110-115. Print ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID 1159547364 София

Няголова, Марияна (2002) Кондаков, Игор "Увод в историята на руската култура". Велико Търново: ПАН-ВТ. 2002. Превод от руски език. под редакцията на П. Джамбазов. Велико Търново.

Няголова, Марияна (2002) Няголова М., Д. Цветков (2002) Праздничность и культура в зеркале психологии, сб. Психология ХХI века, тезисы международной научно-практической конференции, под ред. В. Б. Чеснокова, Издательство Санкт-Петербургского университета, СПб, с. 459 - 462. Санкт-Петербург

Няголова, Марияна (2002) Няголова М., Д. Цветков, Л. Христов (2002) Психологические аспекты применения современных информационных технологий в системе высшего образования. Инновации в психологии, т. 1, с. 220-221, Бийск НИЦ БПГУ, под ред. на С. Кудинов. Бийск, РФ

Павлов, Пламен (2002) Istoria Bulgariei. Bucuresti, Ed. “Korint”, 2002, 189 стр. (в колектив с Й. Янев и Д. Каин). , части на Пламен Павлов - с. 9-104. ISBN 973-653-233-X Bucuresti

Павлов, Пламен (2002) Архиепископ Сава Неманич, цар Иван Асен ІІ и българо-сръбските църковни връзки през ХІІІ-ХІV в.- Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. В. Търново, 2002, 131-138. Публикувана и в портала www.rastko.org.rs (Белград, 2002) - https://www.rastko.rs/rastko-bg/istorija/ppavlov-svsava.php, както и на страницата www.st40martyrs.org (София, 2003). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/01.12_sv_Sava_Srubski.htm#1 В. Търново - Белград

Павлов, Пламен (2002) Българи, италианци, Ватикана / Bulgari, Italiani, Vaticano (под ред. на Г. Бакалов и Ал. Фол). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 146 стр. (в съавт. с Б. Димитров и Ас. Марчевски) (на бълг. и итал. ез.).ISBN 954-9942-36-6 София

Павлов, Пламен (2002) Българите по света днес.- Български векове, кн. 4, 2002, 3-5. София

Павлов, Пламен (2002) Българска история, ч. ІІ. Кратък справочник (Българско Възраждане: ХVІІІ в. – 1878 г.). С., “Светлоструй”, 2002, 63 стр. (в съавт. с Л. Спасов).ISBN 954-9866-32-7 София

Павлов, Пламен (2002) Велико Търново – "от Бога пазената" историческа столица на България.– https://www.rastko.rs/rastko-bg/istorija/ppavlov-vtarnovo.php (2002) Београд

Павлов, Пламен (2002) История (За осми клас). София, изд. “Просвета”, 2002 (2006), 187 стр. (в колектив с Ал. Николов, Д. Делев и М. Босева).ISBN 954-01-1299-0 София

Павлов, Пламен (2002) История [на България].- България (Пътеводител). София, “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 17-31 (авторски текст на Пл. Павлов; научен консултант на текстове за историята на селищата в пътеводителя). Книгата е в съавторство с Е. Динчев, А. Илиев и др. На англ. ез.: Bulgaria. Gouide Book. Sofia, “Alexander tour” – “Tangra TanNakRa Publ. House”, 17-30. Книгата е издадена и на руски, френски и немски език. София

Павлов, Пламен (2002) Кумани и алани във Второто българско царство (Някои паралели в историческото развитие на България и Унгария през ХІІ-ХІV в.).- В: Българи и унгарци – 1000 години заедно. Будапеща, 2002, 9-18. Budapest

Павлов, Пламен (2002) Познати и “непознати” български светци.- Алманах “Родолюбец” (2002). С., 2002, 78-84 София

Павлов, Пламен (2002) Фракийское наследие. - Сенатор, 2002.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/Frakiya.html (в съатв. с Г. Владимиров) Москва

Павлова, Илиана (2002) Литературни анализи 8 клас Литературни анализи в помощ на учениците от 8 клас. Отг. ред. проф. д-р Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2002, Девето допълнено и преработено издание. ISBN 954-427-137-6 Помагалото е одобрено с Протокол №9 от 18.X.1996 г. на МОН.

Павлова, Илиана (2002) Очерковите форми в контекста и еволюцията на възрожденската проза : за вътрешножанровите аспекти и статут на очерка от 40-те до 70-те г. на ХIХ в. Принт. изд., В. Търново, 2002. COBISS.BG-ID 1262036196

Павлова, Илиана (2002) Паметта на водата В: Хидрофилия и хидрофоби. Сборник от Национална конференция Арбанаси 2001. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 23-28. ISBN 954-775-117-4, COBISS.BG-ID 1041400548

Панушев, Емил (2002) Глобални и регионални тенденции в движението на капитали. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, кн. 1 Икономически институт на БАН, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Икономически университет – Варна.

Пейчева, Нели (2002) Българско-немски речник, 35 000 думи и изрази Издателство Габеров, В. Търново

Пенева, Наталия (2002) Акцентно-ритмическая интерференция при изучении русского языка болгарами. // III Международный симпозиум МАПРЯЛ: “Фонетика в системе языка”. Сб. статей, вып. 3, часть 2. Москва, издательство Российского университета дружбы народов, 2002, с. 81 – 88. ISBN 5-209-01771-0 Москва

Пенов, Сашо (2002) Проблеми по прилагането на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото, София, Право без граници, 2002, № 2, 11-17, COBISS.BG-ID 1157830884 София, Право без граници, 2002, № 2, 11-17, COBISS.BG-ID 1157830884

Пенчев, Пенчо (2002) Контролът в организацията В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 181-204. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Организационно-управленска структура В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 205-240. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Организиране В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 151-166. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Планиране В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 127-150 . Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Технология на управлението В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 276-300. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Управление на системите В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 7-42. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Управленски подходи, принципи и методи В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 80-105. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчева, Ивалинка (2002) Възможности за повишаване на заетостта чрез изграждане на малки и средни предприятия в България. Сборник с доклади от Международна конференция "Предприемачеството, дребният и средният бизнес в България", Пловдив, 12-13 ноември 2002 г. Ред. Ст. Буров. Пловдив: ИМН Пловдив, 2002, с. 144-148.

Пенчева, Ивалинка (2002) За някои поведенчески предизвикателства, свързани с евроинтеграцията. Сборник от Научно-практическа конференция "България - Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи", Велико Търново, 27-28 май 2002 г. Пловдив: ИК "Призма", 2002, с. 59-65. COBISS 1158365924

Пенчева, Ивалинка (2002) Комуникации. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 241 - 254. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Мениджърът - централна фигура в процеса на управление. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 65-80. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Организационна култура. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 301 - 316. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Организацията и нейната среда. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 43 - 64. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Управление на групите. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 255 - 272. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Управление на промяната и конфликтите В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 349 - 371. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Управленско решение. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 105 - 124. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Петков, Емилиян (2002) Моделиране на повърхнини в компютърната графика международна конференция КомСисТех’02, София

Петков, Емилиян (2002) Основни принципи и алгоритми в моделирането на Безие и В-сплаин криви списание “Известия на Съюза на учените – Русе”, Серия 5, том 2, Русе

Петков, Марин (2002) "Начало на раннонововисоконемско писане в Нюрнберг" (на немски език Научни трудове на Пловдивския университет, т. 40, кн. 1, Филология, Пловдив, стр. 355 – 361.

Петков, Петко (2002) Государственная власть и православная церковь в Болгарии (1878–1896 гг.). // Науковий вiсник Измаïльського державного гуманиiтарного унiверситету. – Измаïл, 2002, Випуск 13, с. 6–11.

Петков, Петко (2002) Документи за Новата история на България ХIХ – началото на ХХ век (Българският въпрос в международните договори. Програми за политическо самоуправление. Искания за национална еманципация в хода на българо-гръцкия църковен спор. Устройствени документи на възстановената българска държава. Отношения между Българската православна църква и държавната власт. Речник и карти). Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 312 с. ISBN 954-524-331-7 COBISS.BG-ID - 1039724004

Петков, Петко (2002) Идеите за конституционно-монархическо и парламентарно-демократично държавно устройство и управление в българското общество през ХIХ век (1856-1879). // Международен семинар по български език и литература. Т. 8. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия. В.Търново, 22-23.VIII.2001 г. В. Търново, 2002, с. 323-343.

Петков, Петко (2002) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. София. ИК Кръгозор, 2002, 360 стр. ISBN 954-771-042-7 COBISS.BG-ID - 1041145828

Петков, Петко (2002) Опит за типологизиране на идеите за държавно устройство и политическо управление през Възраждането. // Човекът и законът - минало, настояще, бъдеще. Научна конференция - април 2000 г. Исторически факултет - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Юридически факултет - СУ “Св. Климент Охридски”. В. Търново, 2002, с. 47-59.

Петкова-Марчевска, Славка (2002) “Възприемането на музика в началото на XXI век – промени и проблеми” Сб. "Детето на XXI век", гр. В. Търново

Петкова-Марчевска, Славка (2002) ”Промените в рецепционните практики и необходимостта от непрекъснато образование на музикалните педагози” Сп. Педагогически алманах, бр.3-4, гр. В. Търново, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2002) „Рецепцията на творчеството на Веселин Стоянов за деца, в началото на XXI век” Сб. "Веселин Стоянов и неговото време", гр. Русе

Петкова, Мирослава (2002) Йотов, Й., Д. Цонкова, М. Гърдева (Петкова). Туризмът в бита и живота на студентите от педагогическия ВУЗ. Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 76-78. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002,

Петкова, Мирослава (2002) Алексиева, М., М. Гърдева (Петкова), Т. Давидова. Сравнителен анализ на средните стойности на показатели, характеризиращи активността и стрелковите умения на състезатели по баскетбол. Сб. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 42-44. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка

Петкова, Мирослава (2002) Алексиева, М., М. Гърдева (Петкова). Анализ на игровите действия и индивидуална оценка на състезателите, взели участие във финалния етап на 60-то държавно първенство по баскетбол - мъже. Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 251-254. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002

Петров, Галин (2002) Промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география. Сборник от научна конференция “Науката, методиката, училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”. Том ІІІ - Туризъм, география, история, Смолян, 28-29 май 2002, ПУ "Паисий Хилендарски", Смолян, 2002, 97-100. ISBN 954-91026-6-1 COBISS.BG-ID - 1039897060

Петров, Галин (2002) Рекреационно-туристически ресурси на Беляковското плато. Сборник от научна конференция "Наука, околна среда и устойчиво развитие". В. Търново, 2002, 86-91. ISBN 954-775-154-9 COBISS.BG-ID - 1039866596

Петров, Галин (2002) Сравнителен анализ на някои понятия в учебниците по география и биология. Сборник от научна конференция "Науката, методиката, училището – конфликтни точки, срещи и разминавания". Том ІІІ - Туризъм, география, история, Смолян, 28-29 май 2002, ПУ "Паисий Хилендарски", Смолян, 2002, 92-96. ISBN 954-91026-6-1 COBISS.BG-ID - 1039897060

Петров, Димитър (2002) Математика за зрелостници и кандидат-студенти. .Слово,В.Търново.

Петров, Людмил (2002) Tomova, S., L. PETROV (2002) "Ispitivanje osnovnih karakteristika potrosaca sportskog animatorskog proizvoda" Zbornik radova fakulteta fizicke kulture "Fis Komunikacije'2002", Univerzitet u Nisu, 442-445.

Петров, Людмил (2002) Jovanovic-Golubovic, D., L. PETROV (2002) "Mogucnost eksplikacije plasmana reprezentacija na prvenstvu sveta u kosarci za zene u Kini’2002" Zbornik radova fakulteta fizicke culture "Fis Komunikacije'2002", Nis,s. 24-30, ISBN 86-906969-0-3

Петров, Людмил (2002) Petrov, L., D. Jovanovic, M. Naumovski "Aspects for technical training of the youngest girls basketball players", Proceedings MEET'2002, Technical University of Varna, Bulgaria, pp. 33-37, ISBN 954-20-0216-5 (vol. VI), Editors: St. Barudov, Zl. Zlatev Proceedings MEET'2002, Technical University of Varna, Bulgaria, pp. 33-37, ISBN 954-20-0216-5 (vol. VI), Editors: St. Barudov, Zl. Zlatev

Петров, Людмил (2002) PETROV, L., T. Davidova, M. Naumovski (2002) "Ball games and basketball training" Proceedings MEET, 2002, Technical University of Varna, p. 77

Петров, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Д. Циев, Л. ПЕТРОВ, К. Джамбазовски (2002) "Кинезиолошки маркет. Маркетинг во туризмот" VІІ Mеждународен симпозиум за спорт и физическо образование на младите, Струга, Р. Македониja.

Петров, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Е. Павлова, Л. ПЕТРОВ "Кинезиоложка теория" Амбасадор, София

Петров, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Л. ПЕТРОВ, К. Джамбазовски (2002) "Кинезиология, кинезиоложка теория и кинезиоложки маркетинг" Сборник трудове на ВТУ, "Кинезиология’2002", Велико Търново, с. 9-13, ISBN 954-9689-08-5

Петров, Людмил (2002) М. Старделова, Л. ПЕТРОВ, А. Джамбазовски, Д. Цонкова, Й. Йотов (2002) "Практически пример за трансформация на старата терминология в нова кинезиоложка теория" Сборник трудове на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий", "Кинезиология’2002" Велико Търново, том 1, с. 107-108, ISBN 954-9689-08-5

Петров, Людмил (2002) Наумовски, Милан, Людмил. Петров. Влияние на борбата под коша в защита и нападение и отнетите топки върху крайния резултат в баскетболната игра, сб.нучни трудове "Кинезиология’2002", том 1, с. 248-250, под. редакцията на Л.Петров, ISBN 954-9689-11-5, COBISS.BG-ID 1041378020 Сб.научни трудове "Кинезиология’2002", том 1, с. 248-250, под. редакцията на Л.Петров, ISBN 954-9689-11-5, COBISS.BG-ID 1041378020

Петров, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2002) "Соколското движение в България" Zbornik radova fakulteta fizicke culture “Fis Komunikacije’2002”, Univerzitet u Nisu, с. 368-370.

Петров, Людмил (2002) Петров, Людмил, Калчо Калчев. История на физическата култура. Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 954-524-232-9, с.223. cobiss.bg-ID 1039445476, (Л. Петров глави I-34 стр., II-11 стр., III-50 стр., и IV 1, 2, 3 - 16 стр. общо 111 стр.) Университетско издателство"Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 954-524-232-9, с. 223, cobiss.bg-ID 1039445476, (Л. Петров глави I-34 стр., II-11 стр., III-50 стр., и IV 1, 2, 3 - 16 стр. общо 111 стр.)

Петров, Людмил (2002) Петров, Людмил. Създаване и развитие на специалността “Педагогика на обучението по физическо възпитание”, Сборник научни трудове "Кинезиология’2002", под ред. Людмил Петров, том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5, COBISS.BG-ID 1041378020 Сборник научни трудове "Кинезиология’2002", под ред. Людмил Петров, том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5, COBISS.BG-ID 1041378020

Петрова, Анастасия (2002) “Образната” картина на света, метафората и национално-езиковата специфика. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Юбилейна научна конференция “Лингвистика, ономастика, краезнание”, посветена на 90-годишнината на проф. Н. Ковачев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, c. 32-41. ISBN - 978-954-524-762-0, COBISS.BG-ID - 1235845604

Петрова, Анастасия (2002) La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. - Etudes balkaniques. 2002, XXXVIII, № 4, c. 62-74. Print ISSN - 0324-1645, COBISS.BG-ID - 1119699172

Петрова, Анастасия (2002) Metafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “uferinţă”. - Analele ştiinţifice ale universităţii Ovidius din Constanța. Seria Filologie, v. XIII, 2002, 217-234. Print ISSN 1223-7248

Петрова, Анастасия (2002) Представите за радостта в румънския език. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 8, c. 146-155. ISBN 954-775-130-1

Петрова, Анастасия (2002) Терминът балканизъм и балканската езикова картина на света. Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Езикознание. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 33, кн. 2, с. 207-219. ISBN 0204 6369

Петрова, Веселинка (2002) Легкоступ, Пл., В. Петрова. Какво значи да си дете? Легкоступ, Пл., В. Петрова. Какво значи да си дете? София: - Учителско дело, бр. 42, година, ХІІ

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (4 - 5 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96)

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (5 - 6 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96).

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (6 - 7 г.) Велико Търново: Слово (с. 96).

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Подходи за удовлетворяване потребностите на детето във възпитателния процес Велико Търново: Слово, Детето на ХХІ век. Велико Търново, (с. 7 - 14).

Петрова, Веселинка (2002) Предпоставки за непрекъснато образование във възпитателния процес на детската градина Педагогически алманах, 2002, № 2, с. 31 – 37, ISSN 1310-358X.

Петрова, Красимира (2002) Analysis Of The Guidance And Advisory Models in Bulgaria Based Of The Questionnaire For Professionals, OPEN GUIDANCE AND ADVISORY SERVICES MODEL FOR AN OPEN EUROPE електронно издание идентификационен номер 17253 http://www.openguide.hit.bg/vaprosnik/konsultirane%20prevod-eng.doc, СОФИЯ

Петрова, Красимира (2002) Лидерството в малката социална група. - В: "Педагогически алманах" кн.1,2 Велико Търново УИ "Св.св.Кирил и Методий" 2002 с 81-92 ISBN 13010-358Х COBISS.BG-ID 1121205220 Велико Търново COBISS.BG-ID 1121205220

Петрова, Красимира (2002) Психологически проблеми на безработицата. - В: България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация,Велико Търново Фабер с.246-250 ISBN 954-775-122-0 В.Търново

Петрова, Мариана (2002) Practice, problems and perspectives of distance learning Internet-Education-Science, Ukraine, Vinnytsia, 2002. Volume 1. p. 106-108, ISBN 966-641-048-6

Петрова, Мариана (2002) Problems of database in Web environment Internet-Education-Science, Ukraine, Vinnytsia, 2002. Volume 2. p. 310, ISBN 966-641-049-4

Петрова, Мариана (2002) Бази данни в Web среда. Трудове на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ПЕДАГОГИЧЕСКИ факултет, ред. Марга Георгиева. том 8, кн. 4, В.Търново, 2002, с. 39-69, печат „ЕТ Полиграф”, ISSN 0204-6369

Петрова, Мариана (2002) Дистанционното обучение - нов технологически подход за организация на процеса на непрекъснато обучение ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), бр.3-4, 2002, с. 188-194

Петрова, Мариана (2002) Качество и стандартизация – определящи фактори за дистанционното образование. Сборник от Научна Конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, В.Търново, 2002, 9 том, с. 125-129

Петрова, Мариана (2002) Курсово проектиране по бази от данни (методически указания) ВТУ, В.Търново, Фабер, 2002, 64 с., ISBN 954-775-160-3

Петрова, Мариана (2002) Обективизиране на потребността от преход към нови платформи и технологии за създаване и експлоатиране на бази от данни в корпоративни и глобални информационно-комуникационни мрежи ВНВОУ, сб. Научни трудове, ISSN: 0861-9115, В.Търново, 2002, кн.72, с. 633-640

Петрова, Мариана (2002) Подходи в обучението по информатика. Образованието и предизвикателствата на 21 век: Докл. от Юбил. науч. конф. посветена на 30-год. от основаването на Шуменския унив. Епископ Константин Преславски / Ред. кол. Иван Иванов и др., Шумен, 2002, с. 101-104, ISBN 954-577-167-4

Петрова, Мариана (2002) Проблеми и перспективи на дистанционното обучение Образованието и предизвикателствата на 21 век: Докл. от Юбил. науч. конф. посветена на 30-год. от основаването на Шуменския унив. Епископ Константин Преславски / Ред. кол. Иван Иванов и др., Шумен, 2002, с. 105-107, ISBN 954-577-167-4

Петрова, Мариана (2002) Ръководство за разработване и оформяне на дипломна работа В.Търново, Фабер, 2002, 76 с. 954-775-135-2

Петрова, Мариана (2002) Средства за комуникация в INTERNET Велико Търново, Фабер, 2002, ISBN 954-524-252-3

Петрова, Петя (2002) Смесеният модел на счетоводно отчитане в процеса на евроинтеграция – развитие и перспективи. Сб. от междууниверситетска научно – практическа конференция „ Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа“, Свищов, 7-9 ноември 2002 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2002, том 2, с. 268-272. ISBN 954-23-0114-6 COBISS.BG-ID – 1039641060

Петрова, Петя (2002) Ценните книжа през призмата на счетоводството в началото на ХХІ век. Сб. от научно-практическа конференция „България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация“, Велико Търново, 4 април 2002 г. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 69-74. ISBN 954-775-122-0 COBISS.BG-ID 1039885540

Попова, Елена (2002) Popova, Е. Along the Via dolorosa of Transition - and Beyond: Children’s Book Illustration in Bulgaria, Greece, Yugoslavia, and the FYROM. BOOKBIRD, iBBY’s quarterly, Vol. 40, NO. 1, January, 2002, рр. 35-41

Попова, Елена (2002) Богородица-Хестия. Проблеми на изкуството, 1, брой в чест на проф. И. Маразов, 2002, 42-50

Попова, Елена (2002) Чужди влияния в естетиката на възрожденската икона. Проблемът за другия: кулктурно-художествени, антропологически и социално-психологически проблеми. “Славена”: Варна, 2002, 145-154

Прашкова, Миглена (2002) Реставрация на стенописи в църквата „Св. арх. Михаил” в гр. Рила. Църква "Св. арх. Михаил", гр. Рила

Пулова-Ганева, Юлия (2002) Физическа дееспособност при подрастващи от гр. В. Търново. – В: Наука, околна среда и устойчиво развитие. В. Търново: Фабер, 2002, с. 380-385. ISBN 954-775-154-9 (COBISS.BG-ID 1039866596) Издателство "Фабер", В. Търново

Първанов, Недко (2002) Диманов,Х., Н.Първанов "Към въпроса за оптималното съчетаване на труда с отдиха" Сборник трудове на ВТУ "Кинезиология" 2002" , том 1

Първанов, Недко (2002) Петров,Л.,Н.Първанов "Соколското движение в България" zbornik radova "FIS Komunikacije 02" , Nis, 442

Рабовянова, Теодора (2002) Българските полипрефигирани глаголи – основни преводни еквиваленти в съвременния английски език. Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения. Велико Търново’2002. Ред. Николай Димитров, Антония Велкова-Гайдарджиева. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 96-126. ISBN - 954-775-199-9 COBISS.BG-ID - 1040194788

Рабовянова, Теодора (2002) Съдът над другите или съдът над себе си : лингвостилистичен анализ на разказа „Съд” от Йордан Йовков. Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения Велико Търново’2001. Ред. Елена Налбантова, Анастасия Петрова. Велико Търново: Астарта, 2002, с. 175-209. ISBN 954-91070-5-7.

Рабохчийска, Мариета (2002) 50 най-важни решения на Съда на Европейските общности (с коментари)(Състав. и науч. ред.: Ат. Семов). София: Институт по международно право, 2002, 268 стр. ISBN: 954-91265-1-X.

Радев, Радослав (2002) От калпака до цървулите. Етюди за българското мъжко облекло и поведение. Варна. 2002. изд.Славена. 88 с.ISBN 954 579 237 X

Радева, Живка (2002) Ретроспективната библиография на периодичния печат в България. // Българска библиография 1852-2002 : Юбилеен сборник. - В. Търново, 2002, с. 249-251. ISBN 954-91193-2-7 В. Търново

Радева, Ния (2002) Съществителни имена със суфикси –таи и –унъ в старобългарския превод на Паренесиса на Ефрем Сирин. В: Търновска книжовна школа. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Т. 7. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2002. с. 343-354. ISBN 954-524-339-2 (Т7)

Румпос, Димитриос (2002) Българи - преподаватели в Богословското училище на о. Халки. Сборник "Историците на прага на XXI век, предизвикателства и алтернативи". Ред. Мариана Йовевска. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 65-77. ISBN 954-524-341-4. COBISS.BG-ID 1040111588

Русанов, Росен (2002) „Сръбската църква и държава от края XIV до тридесетте години на XV век.(Според "Житието. на Стефан Лазаревич" от Константин Костенечки)" Велико Търново, Седми международен симпозиум на Търновска книжовна школа, 8-10.10.1999 г. Търновска книжовна школа, т.7, В.Търново, с.519-530. ISBN 954-524- 339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1142210020

Русев, Красимир (2002) 2002 - Творби: "Композиция I" - см. техника, 120х100 см. и "Композиция II" - см. техника, 120х100 см. Участие в изложба "АХРОМА", галерия ШИПКА 6, София, 15 май - 15 април 2002 г.

Русев, Красимир (2002) Творба "Водно огледало", см. техника, формат 320х100 см Участие в изложба ,,Българска живопис след 1989, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА , гр. София, 2002 г.

Русева, Виолета (2002) В традицията. – В. Литературен форум, бр. 23, 11 - 17 юни, 2002

Русева, Виолета (2002) Властта и игрите на езика. – Сп. Литературата. Изд. на Унив. Вазово общество. С., 2002, кн.3 (13), с. 128 - 135. Също в: Г. Марковски. Хитър Петър. Приложение: интерпретация, бележки, архив В. Русева. Велико Търново: Слово, 2002, с. 191 - 214. ISBN 954 439 683-7; COBISS.BG-ID 1039965412

Русева, Виолета (2002) Език на езиците. – Слов’янский збiрник. Випуск IХ. Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 2002, с. 127 - 130. ISBN 966-549-864-9

Русева, Виолета (2002) Литература за ХII клас на средното общообразователно училище. Задължителна подготовка. Автори С. Янев, В. Русева, Р. Радев. София: Прозорец, Труд, Просвета, 2002. ISBN 954-733-280-5; ISBN 954-528-339-4; ISBN 954-01-1324-5; COBISS.BG-ID 1042354660

Русева, Виолета (2002) Национализми, културни стратегии, дискурси. – Сб. Воля за облик. София: Феномен 21, 2002, с. 251 - 255. ISBN 954-549-033-0

Русчев, Иван (2002) Обществените поръчки - законови изисквания и процедури. София: ИК Труд и право, 2002, 336 с. ISBN 9546080691 - автор на самостоятелни глави: 1 (с.13-29), гл.7 (с.146-165), гл. 8 (с. 166-201), 9 (с. 201-224), гл. 10 (с. 225-230)

Русчев, Иван (2002) Правото на ползване= -Собственост и право, 2002, № 10, (Приложение, с. І-ХХVІІІ), ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Alteuropa, Neueuropa, Kakanien. - В: Elias Canetti : Internationale Zeitschrift für Transdisziplinäre Kulturforschung, 2002, Online ISSN 1311-476X Elias Canetti. Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung, Nr. 3

Савова, Жулиета (2002) Хол, Скот, Отговорности и предизвикателства пред училищните съветници в американските училища, Педагогика бр. 1 (2002), с. 88-95 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID - 1157235172

Савова, Жулиета (2002) Хънли, Сойер, Решаването на проблеми в американските училища, Педагогика, бр.1 (2002), с.79-87 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID - 1157242852

Сарафов, Павел (2002) Особености на собствеността като субективно вещно право. - Съвременно право, 2002, № 6, с. 30-40, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1119679972

Сарафов, Павел (2002) Собствеността като основно право на личността. - Съвременно право, 2002, № 2, с. 65-77, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1119679972

Седефчева, Валентина (2002) Психологията на дервиша и монаха като код за разчитане на балканската история в романите "Антихрист" на Емилиян Станев и "Дервишът и смъртта" на Меша Селимович История. Истории. Наративи. Балканската историческа проза от втората половина на ХХ век. Фабер: В. Търново, с. 87-91.ISBN 954-775-089-5.

Седефчева, Валентина (2002) Ситуативната игра в чуждоезиковото обучение (при преподаване на сръбски език в българска езикова среда) Специализирано обучение по чужд език (материали от работен семинар). Бюлетин, бр. 13. София: Полиграфическа база на МВР, 177-189. Рег. № 3233/25.04.2000 г. на ВИПОНД - МВР. ISSN 1310-4705.

Серезлиев, Стефан (2002) Мениджмънт на дизайна [- ахилесова пета на рекламния бизнес в България]. Медиа свят: Събития, анализи, личности. 2002, с. 32-33. Print ISSN: 1311-7483. COBISS.BG-ID – 1160150756

Сивков, Цветан (2002) Общината. Основни публичноправни аспекти. София: Сиби, 2002, 252 с. ISBN 954-730-149-7, COBISS.BG-ID 1039412196

Славова, Цветелина (2002) За някои характерни черти на университетските хорове в Испания. Сб. от национална научна конференция "Испания в музиката", 6-7 април 2002. Велико Търново: Астарта, 2002 г. Ред. Божанка Моцинова. Велико Търново: Астарта, 2002, с. 58-64, ISBN 954-91070-9-4 сб. "Испания в музиката", Астарта: Велико Търново, 2002, с. 58-64

Спасов, Емил (2002) Предучилищното възпитание в образователната политика на Демократическия сговор(1923-1931) . Педагогически алманах , 2002 , кн. 3-4 , с 211-216 сп. Педагогически алманах . , 2002 ISSN: 2367-9360

Спасов, Емил (2002) Образователното дело в програмата декларация на Демократическия сговор-Начално училище , 2002 , кн .2 , с 50-53. ISNN-1310-0572; COBBIS.BG-ID-11581125284 сп. Начално училище, ISNN:1310 - 0572; COBISS.BG-ID-11581125284

Спасова, Мария (2002) Дефинитивните позиции на литературната наука – азбука на знанието или ограничение за ново познание. – В: Българистични проучвания. Т. 8. Велико Търново, 2002, 30–64. ISBN 954-775-130-1

Спасова, Мария (2002) Производните съществителни за лица в проповедите на Григорий Цамблак. – В: Материали от научната конференция на тема “Професор Беньо Цонев и българският език”. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Книга 2. Езикознание. Том 33, 1997. Велико Търново, 2002, 45–58. ISBN 0204 6369

Спиридонов, Валентин (2002) Спиридонов, В. Ваймарската конституция от 1919 г.- В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. Научна конференция – април 2000 г. ВТУ. Ред. М. Йовевска. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 113-124. ISBN 954-524-316-3 COBISS-BG.ID 1288145892 В. Търново

Станков, Иван (2002) На пътя на историята. Творчеството на Димитър Талев. изд. Слово, В. Тървоно ISBN 954-439-696-9 COBISS.BG-ID 1037823972

Статев, Венцислав (2002) Статев, В., „Туристическият сектор и подготвеността на българските институции за прилагане на принципите на устойчиво развитие.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, 27 - 28 май 2002, с. Вонеща вода, ИК „Призма“ Пловдив, стр. 309-316. Велико Търново

Стефанов, Петър (2002) „Изкушенията на Океана и метаморфозите на българския Силоам”. – Хидрофилия и хидрофоби. Нов Рибен буквар, В. Търново, 2002. ISBN954-775-117-4;

Стефанов, Петър (2002) Заключената истина на себепознанието. // История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. В.Търново, 2002.

Стефанов, Светослав (2002) Стефанов, С. Анкетно проучване на необходимостта от създаване на методика за обучение по миниволейбол. Сборник трудове от Международна научна конференция Кинезиология, Том 2/2002 г. Велико Търново: I & B, с. 65-68. ISBN - 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID - 1040309732

Стефанов, Светослав (2002) Стефанов, С., С.Томова. Мястото на мини-волейбола в училищната система по физическо възпитание. Сборник трудове: Кинезиология, Том 1/2002, В. Търново: Бойка, с.120-122. ISBN - 954-9689-11-5 COBISS.BG-ID - 1041378020

Стефанов, Светослав (2002) Томова, С., А. Крумова, С. Стефанов. Волейбол, Учебник за студенти изд. Бойка, В. Търново, ISBN: 954-9689-06-9 Велико Търново: Бойка, с. ISBN: 954-9689-06-9

Стефанов, Светослав (2002) Томова, С., С. Стефанов. Междуличностните комуникации в спортната игра волейбол. Международна Научна конференция Fis Komunikacije, Ниш Международна Научна конференция Fis Komunikacije, Ниш, Сърбия,c. 234-241 ISBN: 978‐86‐87249‐85‐1, UDC 796.012(371.012)

Стойкова, Поля (2002) Постомпирова, П. Резултати от изследването за работа, обучение и квалификация на учителите по история от област Габрово. Сборник статии, „Педагогически форум 2002” от Тракийски университет, Ст. Загора, 2002 г.. За присъждане на Първа квалификационна степен по Мениджмънт на образованието. с.92-97. ISBN -954-691-056-2.

Стоядинов, Мариян (2002) Το παράδοξο της Θειας ενσαρκώσεως Διαβαση, τ. 40.

Събева, Петя (2002) Методически вариант на тема “Австралия. Общ географски преглед” В: Методи за реализиране на гражданското образование чрез обучението по история, география, химия и биология”; Велико Търново, с.165-174, ISBN: 954-524-332-5, COBISS.BG-ID: 1039095524

Събева, Петя (2002) Разкази от класната стая “В търсене на Колумб…” В: Педагогически алманах, (в памет на проф. дпн Марин Люлюшев), № 3-4, с.143-147, ISSN: 1310-358

Тасевска, Даниела (2002) Психотерапевтичен фокус върху апатията на студенти психолози в практическото обучение по "Психологическо консултиране" В: Приложна психология и социална практика : Науч. Конф. / Науч. Ред. Петър Иванов. Варна : Унив. Изд. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2002, с. 391. ISBN 954-715-159-2. COBISS.BG-ID 1039625444

Теофилова, Марина (2002) Художественото оформление и текстът в учебниците по български език Науката, методиката и училището-конфликтни точки, срещи и разминавания. Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция. Смолян 28-29 май 2002 г. Том I ПУ „Паисий Хилендарски“, 2002. с.106-109. ISBN954-91026-4-5 COBISS.BG-ID 1039897060

Тодоров, Георги (2002) Влияние на съвременните информационни и комуникационни технологии върху университетското образование (Смрикаров А.С., Георгиева Г.) Сб.н.тр. Научна конф. РУ "Ангел Кънчев"

Тодоров, Георги (2002) Информатика, компютри, комуникации, интернет.- Английско-български терминологичен речник на съкращенията. Второ, преработено издание В.Търново, “Абагар”, 2002, 283 с

Тодоров, Иван (2002) Die Geburt einer historischen Anekdote über Kotys den I (Versuch einer Interpretation fabulöser Angaben im Kontext der Gefäße aus dem Schatz von Rogozen). – In: Proceedings of the Eihth International Congress of Thracology: Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol, 25–29 September 2000. Ed. Al. Fol. Vol. I. Sofia, 2002, 453–461. ISBN 954-90714-5-6. Sofia, Bulgarien.

Тодорова, Емилия (2002) Конвергенцията на съвременните операционни системи. Информатиката в научното познание. Под ред. на Николай Лютов стр. 377-382 ISBN 954-715-169-X Варна

Тодорова, Емилия (2002) Структурна организация на операционна система, функционираща без "deadlock" (мъртва хватка). Годишник с научни трудове на Педагогически Факултет, Направление Математик и Информатика. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2002, стр.9-36. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID - 1124241892 Велико Търново

Тодорова, Маргарита (2002) Content management in e-Learning SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2002) Съвременните компютърни технологии в изследователската работа на докторантите Сб. доклади – Семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Тодорова, Пенка (2002) Възпитаване на здравословно поведение в частното училище Сб. "Алтернативни тенденции в частното училищно образование" София

Тодорова, Пенка (2002) Възпитателни подходи към природно и социално ощетените деца Сб.Първа универс.конф.по социална педагогика исоциални дейности,Китен

Тодорова, Пенка (2002) Здравното образование-личностен и социално-значим проблем Педагогически алманах ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Тодорова, Пенка (2002) Общуването като психотерапевтичен фактор за децата и учениците Сб. "Здравословно и хуманно образование" Г.Оряховица

Тодорова, Теодора (2002) Поведението в норма и отклонение, с.8-32 в:Девиантно поведение, изд. Абагар, (2002) В. Търново, с. 152, ISBN - 954-427-469-3 (COBISS.BG-ID – 1039511268)

Тодорова, Теодора (2002) Системата за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение в условията на Евроинтеграция. – В: Сб. материали от научно-практическа конференция "България – Европейски съюз: състояние, проблеми,перспективи", 27-28 май 2002 г., ИК „Призма”, Пловдив, с.371-376 [COBISS 1158365924] ИК „Призма”, Пловдив у нас

Тодорова, Теодора (2002) Социална работа с деца с противообществено поведение – 14-16г. – В: Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002, с.465-471, 954-90730-9-2, [COBISS.BG-ID] 1038869220 ИК „Комливес”, София у нас

Тодорова, Теодора (2002) Съвременни тенденции в обучението на специалисти за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: сборник: Педагогически алманах, Велико Търново, 2002. с-133-138

Тополска, Евгения (2002) Параметри за оценка по ориентиране в природата. Предучилищно възпитание, 2002, № 9, с.15–17, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1159844580

Тотляков, Атанас (2002) Инсталация от каронени тръби Пловдив 2002 г., и социална художествена творба с неконвенционален характер 1998 г.

Трифонов, Тихомир (2002) New Strategy of Mathematic Education and Training Based on Computer Mathematical Systems (M.Seebauer) Proceedings of 3rd International Conference ITHET’2002, Budapest, Hungary, ISBN 963 7154 08 6, Electronic Pub. on CD, ISBN 963 7154 08 6

Трифонов, Тихомир (2002) The Partial Region Method in 2-D Electromagnetic and Acoustic Problems Proceedings on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, September 10-13, Kiev, Ukraine, pp.479-482

Трифонов, Тихомир (2002) The Plasma Loudspeakers in Hi-Quality Sound Reproducing Наука, околна среда и устойчиво развитие, СУБ, Велико Търново, Faber, стр.280-285, ISBN 954-775-154-9

Трифонов, Тихомир (2002) Българското законодателство и Европейската инициатива за стандартизиране на електронния подпис (Д.Делисъбева) България-Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи, ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий», Велико Търново, стр. 274-278

Трифонов, Тихомир (2002) Електронният подпис: особености и законова основа (Д.Делисъбева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.667-674

Трифонов, Тихомир (2002) Криптосистемата PGP- съвременно решение за подобряване на сигурността в Интернет (Зл. Върбанов) Сб. Доклади на V международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр. 89-94

Трифонов, Тихомир (2002) Съвременни криптографски системи със секретен ключ (Ст.Буюклиева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.688-697

Тутеков, Свилен (2002) "Източници и влияния в Лествицата на преп. Йоан Синайски" // Българистични проучвания. Т. 8, Велико Търново, 2002, с. 296-306 /ISBN 954-775-130-1/. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2002) “Неоплатонически мотиви в оригенизма и влиянието им върху монашеската духовност на православния Изток”. - В: Сб. "Неоплатонизъм и християнство", ч. І: (Гръцката традиция ІІІ-VІ в.), София, Изд. "Лик", 2002, c. 23-54 (ISBN 954-607-567-1), COBISS.BG-ID 1041169124. София

Тютюнджиев, Иван (2002) Екзархии на Цариградската патриаршия в българските земи през ХІV – ХІХ век. // Търновска книжовна школа Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 559-575. В. Търново

Хаджийски, Минко (2002) Консултативно-корекционна намеса за влияние върху агресивното поведение на лишени от свобода. ,ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция. ‐ Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър",Ред. П. Иванов Ред. Варна, 2002, 63-75с. ISBN 954-715-159-2 У нас

Хрисимов, Николай (2002) Der Früchmittelalterliche Gürtel von Uc Tepe (Azerbajdzan) und die dazugehorige Ausrustung. Ein Reconstructionsversucht. Archaeologia Bulgarica, VIII, 2002, 1, s. 79-96. ISSN 1310-9537 (print)

Хрисимов, Николай (2002) За един комплект оръжие от Малая Перешчепина. Оръжие и снаряжение от късната Античност и Средновековието ІV-ХVв. = Acta Musei Varnaensis. ред. В. Йотов. В. Търново: Абагар, 2002, с. 73-86. ISBN 954-427-547-9; COBISS.BG-ID 1226424292

Христов, Любомир (2002) A Brief Description of 3P Birnbaum's model and the Partial Credit Model International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2002

Христов, Любомир (2002) Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост Пета Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2002

Христов, Милен (2002) Ganchev, Georgi; Hristov, Milen. Riemannian curvatures of the four basic classes of real hypersurfaces of a complex space form. Geometry, integrability and quantization (Varna, 2001), 238--248, Coral Press Sci. Publ., Sofia .

Христов, Павлин (2002) Сходства и различия в икономическите трансформации, които България осъществява през своята история. Юбилейна научно-практическа конференция “България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Велико Търново, 4 април 2002.

Христов, Паисий (2002) Пресътворение IV - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христова-Коцева, Рени (2002) Възпитание в здравословен начин на живот в детската градина и семейството Сб. от Национална научно-практическа конференция “Здравословно и хуманно образование”, Г. Оряховица, 14-15. X. 2002 г. Ред. Е. Головински, М. Банчева, Н. Чолаков, Изд. МОН - община Г. Оряховица, Дом на учителя Г.Оряховица. 2002, с. 204-209.,COBISS.BG-ID 1242534372

Христова-Коцева, Рени (2002) Единомислие между детската градина и семейството при възпитанието на детето Педагогически алманах, 2002, № 3-4. УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, 2002, № 3-4, с. 38-42,ISSN: 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1121205220

Христова-Коцева, Рени (2002) Зараждане на предучилищното възпитание в с. Самоводене Самоводене от древността до наши дни. Сборник изследвания от Втората научна конференция по случай 200 години училище в село Самоводене, община Велико Търново, проведена на 16 декември 2000 година. Ред. П. Станев, Велико Търново, Издателство "Фабер" Т. 2.с. 40-45, ISBN 954-775-125-5, COBISS.BG-ID 1042625508

Христова-Коцева, Рени (2002) Педагогически аспекти на полово-ролевите взаимоотношения между децата от предучилищна възраст . Детето на XXI век. Ред. В. Петрова, Faber - В. Търново, 2002, с. 94-99.

Христова-Коцева, Рени (2002) Предизвикателствата на 21 век към предучилищния и начален училищен педагог Педагогически алманах, 2002, № 1-2. УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 106-114, Print ISSN 1310-385X

Христова, Венета (2002) Българските текстилни фирми в Интернет пространството. Текстил и облекло, 2002, бр. 9, с.2-7, Print ISSN 1310-912Х.

Христова, Венета (2002) Предприемачеството и новите информационни технологии. Сборник "Икономиката и развитието на обществото", Варна, юни 2000. Ред. Местоиздаване: УИ Икономически университет - Варна, 2002, с. 403-407. ISBN 954-21-0125-2 (т.3)

Христова, Венета (2002) Предприемачеството и трудовата политика в контекста на присъединяване на България към Европейския съюз Сборник "Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток" (лятна школа за млади учени и университетски преподаватели, София, Банкя, 18-29.09.2000). Ред. Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет. Местоиздаване: ГорексПрес, 2002, с. 641-645. ISBN 954-616-103-9

Христова, Мария (2002) Белчева, М. 2002. Психологически аспекти на феномена Интернет зависимост. Приложна психология и социална практика. Варна:УИ "ВСУ Черноризец Храбър", с.90-97. Варна, 2002. ISBN 954-715-159-2 COBISS.BG-ID 1039625444

Христова, Надежда (2002) Жените на брачния пазар в кралствата на франки и англосакси [Women on the Marriage Market in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons] Българска етнология, 2002, кн. 2, с. 81-96. ISSN 1310-5213 (Print); ISSN 2367-6892 (Online)

Христова, Надежда (2002) Икономическа осигуреност на жената като съпруга, разведена и вдовица през V–ІХ век – норма и действителност [Economic Providing for a Woman as a Wife, Divorced or Widowed in the 5th–9th Centuries – Standard and Reality] Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 13-28. ISBN 954-524-341-4

Христова, Надежда (2002) Имуществени права на жената според франкски и англосаксонски юридически извори (V–ІХ век) [Women’s Property Rights according to Frankish and Anglo-Saxon Legal Sources (5th–9th c.)] Човекът и законът – минало, настояще и бъдеще. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 5-15. ISBN 954-524-316-3.

Христова, Надежда (2002) Ролята на жените в икономическия и политическия живот в кралствата на франки и англосакси през V–ІХ век (по писмени извори) [The Role of Women in the Economic and Political Life in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons in the Period from the 5th to the 9th Century (according to written sources)] История, 2002, №2-3, с. 1-15. ISSN 1314-8524 (Online); ISSN 0861-3710 (Print)

Хънтов, Владимир (2002) К вопросу о классификации праболгаризмов в современном русском литературном языке Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – България. Научни трудове. Том 40, кн. 1, 2002. Филология. Част първа. Юбилейни Паисиеви четения по случай 280-та годишнина на Паисий Хилендарски и 240-та годишнина от написването на “История славяноболгарская”. Пловдив, 2002, стр. 195-199. ISNN 0861-0029.

Хънтов, Владимир (2002) О праболгарско-русских языковых контактах Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. Издателство FABER. Велико Търново, 2002, стр. 267-270. ISBN 954-775-151-4.

Хънтов, Владимир (2002) О синхронной словообразовательной мотивации слова болгарин в современном русском литературном языке сп. Болгарская русистика, 2002, бр. 3-4, стр. 14-18. София. ISSN 0323-9160.

Хънтов, Владимир (2002) О судьбе праболгаризма книгочей в славянских языках Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. Издателство FABER. Велико Търново, 2002, стр. 265-267. ISBN 954-775-151-4.

Цветков, Димитър (2002) A Brief Description of 3P Birnbaum's Model and the Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2002.

Цветков, Димитър (2002) Проверка надеждността на скалите на личностния въпросник на Х. Айзенк (EPQ) в армейски условия Сборник трудове от международна конференция "Кинезология 2002".

Цветкова, Галина (2002) Самостоятелна изложба "Живопис и рисунки" В.Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, Скулптурен салон. 50 творби.

Цонева, Лиляна (2002) Синтаксис русского языка. Сборник упражнений. Велико Търново, 2002, 170 стр. Велико Търново

Цонкова, Ваня (2002) Some Practical Aspects of Deternining Bonds Yield Measures Proceedings of First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology and Fourth International Conference on Marine Industry, Varna, 07-11 October 2002 : Vol. 1 - 6 / Ed. by St. Barudov et al. Varna: Publishing House of Technical University, 2002. ISBN 954-20-0215-7. COBISS.BG-ID 1039665380

Цонкова, Ваня (2002) Изграждане на имунизиран портфейл от дългови ценни книжа на българския финансов пазар Сборник доклади от Международна научна конференция “Унитех” 2002, проведена на 21-22 ноември 2002 г. в Габрово. Ред. И. Немигенчев. Габрово: ИК "В. Априлов, 2002, с. 575-579. ISSN 954-683-17-0. COBISS.BG-ID 1042997732

Цонкова, Димитринка (2002) Кинезиолошко специjалистичко обликуванье на тренингот. Просветно дело, Скопje година LV,Бр.5, 2002, с. 42

Цонкова, Димитринка (2002) Актуални проблеми на професионалната подготовка на учители по физическо възпитание и спорт. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт”. С., 2002, с.7

Цонкова, Димитринка (2002) Йотов, Й., Д. Цонкова, М. Гърдева. Туризмът в бита и живота на студентите от педагогическия ВУЗ. Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 76-78. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 76-78. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732

Цонкова, Димитринка (2002) Оптимизиране на професионалната подготовка на студенти чрез изграждане на комуникативно-речеви умения СПОРТ, образование, общество Т. 7, София: НСА Прес, 2002, с. 79

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д (Кадинова). М. Гърмидолова (Мойнова). Развитие на моторната активност на първокласниците чрез интегративното обучение. Личност, мотивация, спорт / ПроСпорт, София: НСА ПРЕС, 2002, кн. 2, с. 50-52. ISBN 1312-0166; COBISS.BG-ID1160327140 Личност, мотивация, спорт / ПроСпорт, София: НСА ПРЕС, 2002, кн. 2, с. 50-52. ISBN 1312-0166; COBISS.BG-ID1160327140

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. (Кадинова). Трудовата реализация – критерий за професионалната готовност на учителите по физическо възпитание. Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 29-31. ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 29-31. ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Взаимовръзка между успеваемостта и някои психически показатели на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 20-24. /Науч. ред Л. Петров/ ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 20-24. /Науч. ред Л. Петров/ ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Личностна мотивация за професията Учител по физическо възпитание и спорт. Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 27-28. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 27-28. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. М. Джамбазовска, Д. Мадич. От физическа култура към кинезиология. Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 32-33. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Сб. Кинезиология 2002, Том 1, В. Търново : Бойка, 2002, с. 32-33. /Науч. ред. Л. Петров/ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Мотивация за професионален избор на студенти от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Личност, мотивация, спорт – спортното образование. София : Про Спорт, 2002, кн. 2, с. 36. ISSN 1312-0166; COBISS.BG-ID 1121708004 Личност, мотивация, спорт – спортното образование. София : Про Спорт, 2002, кн. 2, с. 36. ISSN 1312-0166; COBISS.BG-ID 1121708004

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Физическа готовност на студентите-бъдещи спортни педагози. Сб. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 24-37./Науч. ред. Л. Петров/ ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Сб. Кинезиология 2002, Том 2, В. Търново : Бойка, 2002, с. 24-37./Науч. ред. Л. Петров/ ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020

Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д.(Кадинова), Л Димитров. Изследване на ценностите за педагогически труд на учителите по физическо възпитание. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. София : Сердолик, 2002, с. 14. ISBN 954-90530-7-5; COBISS.BG-ID 1038323684

Чернева, Бойка (2002) За необходимостта от общотеоретично изследване на юридическото задължение. - Бюлетин „Полиция”, 2002 (11), с. 18-25. Print ISSN 1312-6679. София

Чернева, Бойка (2002) Новата роля на правотворчеството в процеса на хармонизиране на българското законодателство с европейското право. Сб. от Лятна школа за млади учени и университетски преподаватели, 18-29 септември 2000 г. Ред. К. Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет. София: ГорксПрес, 2002, с. 510-517. ISBN 954-616-103-9. София

Чолаков, Николай (2002) Петрова, М., Н. Чолаков, И. Дончев, М.Александров. Средства за комуникация в Интернет Велико Търново, Издателство на ВТУ, 2002

Чолаков, Николай (2002) Тодорова, Е., Н. Чолаков. Конвергенцията на съвременните операционни системи. Национална научна конференция "Информатиката в научното познание" , ВСУ "Черноризец храбър", Варна

Чолаков, Николай (2002) Чолаков, Н. Новите информационни и комуникационни технологии и развитието на компютърните системи за обучение Трудове на ВТУ, Педагогически факултет, т.8 кн.4, 2002

Чолаков, Николай (2002) Чолаков, Н. Особености на колекциите на JAVA 2. Национална научна конференция "Информатиката в научното познание" , ВСУ "Черноризец храбър", Варна

Чолаков, Николай (2002) Чолаков, Н. Програмиране на JAVA В. Търново, Faber, 2002.

Чохаджиев, Стефан (2002) Археологически паметници от Кюстендилско. Част І. Археологически паметници от Кюстендилското Краище. В. Търново, Faber, 2002, 85 с. (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2002) Бележки върху неолитизацията на Българските земи. – ГАМПд, ІХ/1, 2002, 15-21.

Чохаджиев, Стефан (2002) Нови проучвания на селищната могила при с. Хотница, Великотърновска област през 2000 г. (Предварително съобщение). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров (Хр. Харитонов ред.). Велико Търново, 2002, 27-32 (в съавт. с Н. Еленски).

Чохаджиев, Стефан (2002) Энеолитическая модель небесной сферы из Западной Болгарии. – В: История и культура востока Азии. Том І. Новосибирск, 2002, 210-216 (в съавторство с В. Колева и Д. Колев).

Шопова-Христова, Мариана (2002) О переводах русской дольниковой поэзии на болгарский язык. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века. Восьмой международный симпозиум – МАПРЯЛ 2002, 4-7 апреля 2002. Ред. Г. Гочев. В. Тырново: Faber, 2002, с. 295-300. ISBN 954-775-151-4 COBISS.BG-ID 1041383140

Янева, Деница (2002) Основни теми, мотиви и идеи в българския символизъм. – В: Аспекти на символизма в българското изобразително изкуство. Велико Търново, 2002. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2002. ISBN 954 – 524 – 317 – 1

Янева, Деница (2002) Символите в произведенията на българските художници символисти. – В: Аспекти на символизма в българското изобразително изкуство. Велико Търново, 2002. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2002. ISBN 954 – 524 – 317 – 1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/