Публикации за 2002


Александрова, Силвия (2002) Подходи и алтернативи на американската политика през призмата на Косовския конфликт Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 135-149, ISBN 954-524-341-4

Александрова, Силвия (2002) Хенри Кисинджър и източноазиатската политика на САЩ през 70-те години на ХХ в. Известия на Исторически музей – гр. Кюстендил, т. VІІ, 2002, с. 139-147, ISSN 0861-4342

Ангелова, Пенка (2002) Ich sehe was, was du nicht siehst: Seitensprünge einer Germanistin. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsvеrlag. Ost- Mittel- und Suedosteuropaeische Literatur-, Theater- und Sprachwissenschaft. Bd. 4. 198 S. ISBN: 3-86110-294-3.

Андреева, Десислава (2002) Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография. В.Търново: Faber, 2002, ISBN 954–775–101-8, 128 с.

Андреева, Десислава (2002) Диалогът на едно съзряване (Гавриил Кръстевич като епистоларна личност). Национални студентски четения. (Доклади от националните студентски четения Велико Търново, 2002). Faber. Велико Търново, 2002, с. 5 – 15.

Анчев-Калоянов, Анчо (2002) Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Съавтор: Тодор Моллов. В: Българска етнология, год. ХХVІІІ, № 4, с.25-41, София, Също: Електронно списание LiterNet, № 2 (63), 07.02.2005.

Анчев, Стефан (2002) "Родолюбие" и "Цивилизационен избор" - стихотворения в. "Борба" и в. "Нова зора"

Анчев, Стефан (2002) Националните малцинства в румънското законодателство след Първата световна война Човекът и законът - минало, настояще, бъдеще

Анчев, Стефан (2002) Родината ми в NATO? Българийо,… ти си честна страна! Публицистични материали за съвременната ни действителност, писани през периода 1990 – 1992 и 1999 – 2001 г. В. Търново. Faber 2002. 192 с. ISBN 954-775-093-3 В. Търново. Faber 2002.

Анчев, Стефан (2002) Русия и „миротворците” над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари. В. Търново. Faber 2002. 312 с. ISBN 954-775-134-4 В. Търново. Faber 2002.

Анчев, Стефан (2002) СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ: СТОЯНОВ ПАДНА. СПЕЧЕЛИ ПЪРВАНОВ. А БЪЛГАРИЯ ... ? Родината ми в NATO? Българийо,…ти си честна страна! Публицистични материали за съвременната ни действителност

Анчев, Стефан (2002) Традиционната руска политика на Балканите и нейните нови измерения Русия и "миротворците" над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари

Аркадиев, Димитър (2002) Краткосрочно и дългосрочно потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България Сп. Статистика, София, Национален статистически институт (НСИ), 2002, кн.5, с. 43-60. ISSN: 0204-8698.

Аркадиев, Димитър (2002) Потребителско търсене на някои групи хранителни стоки в България Сб. Икономика и развитието на обществото. Варна, 2002, том ІV, с. 62-70. ISBN: 954-21-0125-2(т.4).

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Gjedhi diminutiv me sufiksin –ok në gjuhët ballkanike. – В: Buletini shkencor (seria e shkencave shoqërore). Nr. 4. Korçë, 2002, 38-41. Корча, Албания. Корча, Албания

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ичка в балканските езици. – В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция, Велико Търново 13–14 декември 2002. В. Търново, 2004, 441-459. Велико Търново

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ка в балканските езици. – В: Македонски преглед. Кн. 2. София, 2002, 2, 65-87. -София.

Бонджолова, Валентина (2002) Редактиране на текст (в съавторство с Мария Илиева) Варна: изд. "Славена"

Бонева, Галя (2002) Съвременни измерения на идеята за непрекъснато образование Педагогически алманах, УИ "Св. Св. Кирил и Методий"

Бонова, Станка (2002) Фразеологичният елемент от езиковия образ на българския поп Българистични проучвания, Фабер, В. Търново 2002 г, ISBN 954-775-130-1

Бузов, Вихрен (2002) "Либерализмът – сбърканата философия на българския преход" България в началото на ХХI век – икономическа, правна и социална трансформация, Научна конференция на Стопански факултет на ВТУ, Faber, с.215-219

Бузов, Вихрен (2002) "ФИЛОСОФИЯ НА ЕЗИКА" Враца, Изд. "Одри"

Булева-Петрова, Марияна (2002) Испанската музикална култура - историко-теоретични ракурси Сб. "Испания в музиката", ВТ, с. 14-20

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармонични явления в Сонатата за две пиана и ударни инструменти на Барток Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. С., с. 21-32

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармоничното мислене в Гротескната сюита "Бай Ганю" като музикално-езиково проявление на комичното в музиката на Веселин Стоянов Сп. "Българско музикознание" 2002, № 4, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хуморът на Веселин Стоянов през призмата на неговото хармонично мислене Сб. Веселин Стоянов и неговото време" Русе, с. 43-58

Бурнева, Николина (2002) Im Vorhof der Moderne: Ferdinand von Saar und Marie von Ebner-Eschenbach. Ein kleines Welttheater. Didaktische Materialien: Wiener Moderne für Studierende der gemanistischen Literaturwissenschaft. Hrsg. von A. Middeke, T. Hoffman und M. Springer. Plovdiv: Universitätsverlag, 2002, S. 21-30.

Буров, Стоян (2002) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2002. 264 стр. (9. изд.)

Буюклиева, Стефка (2002) Automorphism groups and self-dual codes Proceedings of EWM Int. Workshop on Groups and Graphs, Varna, Bulgaria, pp.23-28

Буюклиева, Стефка (2002) Extremal self-dual [42,21,8] codes with automorphisms of order 3 with 12 cycles (with N. Yankov) Proceedings of EWM Int. Workshop on Groups and Graphs, Varna, Bulgaria, pp.23-28

Буюклиева, Стефка (2002) On the automorphisms of order 2 with fixed points for the extremal self-dual codes of length 24m Designs, Codes and Cryptography, vol.25, pp. 5-13

Буюклиева, Стефка (2002) On Type IV self-dual codes over Z4 (with Masaaki Harada) Discrete Mathematics, vol.247, pp.25-50

Буюклиева, Стефка (2002) Some optimal self-dual codes having automorphisms of order 5 Proceedings of ISIT2002, Lausanne, Switzerland

Буюклиева, Стефка (2002) Some results on Type IV codes over Z4 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.48, pp. 768-773

Буюклиева, Стефка (2002) Съвременни криптографски системи със секретен ключ Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.688-697

Василев, Сава (2002) Българска литературна класика : Анализи и интерпретации. В. Търново : Слово, 2002. – 288 с.

Василева, Радка (2002) Vasileva, Rada: Zum Prädikat in der bulgarischen und deutschen sprachwissenschaftlichen Literatur. // Germanistentreffen. Sprache – Kommunikation – Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet: Kongress der Germanisten Südosteuropas (22.-24. Juni 2000). / M. Dimitrova et al. V. Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2003. S. 180-187. ISBN 954-524-340-6.

Василева, Радка (2002) Vassileva, Rada: Das Verb sein als Kopula und Vollverb. // Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. / A. Dimova, S. Bojtscheva. Schumen: Universitätsverlag "Episkop Konstantin Preslavsky", 2002. S. 63-68. ISBN 954-577-133-X.

Великов, Юлиян (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6, Академично издателство" Проф. М. Дринов", 38-43

Великова, Силвия (2002) A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001 – 2002 Thomas, D., Svetlana, D., Geshev, G., and S. Tashevska (eds), British Council Bulgaria, ISBN 954-91239-2-8 (co-author)

Великова, Силвия (2002) Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools British Council Bulgaria, 47pp., ISBN-10: 954-91830-2-5 (co-authors Harakchiyska, Ts., Stefanova, E., Iordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Geshev, G., Dimitrova, S. & S. Tashevska)

Великова, Силвия (2002) Raising learners’ awareness of the social dynamics of listening in the context of teaching English as a foreign language In Katsarska (Ed.), Dialogues: American Studies in an international context. 10th Anniversary of American and British Studies at Plovdiv University. Jubilee Conference of Plovdiv University (pp. 373-376). Plovdiv: Zombori. ISBN 954-91615-1-X

Великова, Силвия (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България (2001-2002) Томас, Д., Димитрова, С., Гешев, Г. и С. Ташевска (ред.) British Council Bulgaria, авторски колектив, ISBN 954-91239-1-X (aвторски колектив)

Великова, Силвия (2002) Качествено преподаване на чужд език Британски съвет, България, ISBN-13: 978-954-91830-2-3 (съавтори: Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Иванова, И., Великова, С., Гешев, Г., Димитрова, С. и Ташевска)

Великова, Силвия (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 38-43 (Съавтор: Юлиян Великов)

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2002) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Български комплекси (Антоанета Алипиева. Български комплекси. Варна: Славена, 2001). // Литературен форум, 2002, бр. 12, 26.03–01.04, (с. 2). ISSN 0861-2153. ; също в: LiterNet, № 3, 26.03.2002 (03.05.2003). Литературен форум, 2002, бр. 12, 26.03–01.04, (с. 2). ISSN 0861-2153. ; също в: LiterNet, № 3, 26.03.2002 (03.05.2003).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2002) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературнокритически прочити (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов) .- Велико Търново: Слово, 2002, (с. 270). ISBN 954 439 720-5. Велико Търново: Слово

Влайков, Светлозар (2002) Мифопоэтические и библейские параллели в символике некоторых русских и болгарских бытовых лексем (дом, сад). В. Търново, 2002, VІІІ Международен симпозиум на МАПРЯЛ У нас

Върбанов, Златко (2002) “Some new results on optimal codes over GF(4)” In Proceedings of the Eighth Algebraic and Combinatorial Coding Theory Workshop, Tsarskoe Selo, Russia, pp.61-64

Гавазова, Невена (2002) Житие на св. Ромил Видински. Художествени функции на библейските цитати. Търновска книжовна школа, т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа, В. Търново, 117-129, ISBN 954-524-339-2 (Т7).

Гайдова, Радка (2002) Акценти на триадата: природна среда - образование - здраве. НК, Наука, околна среда и устойчиво развитие, СБУ, кл. В. Търново, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Имплицитност на структурата на уменията за конструиране в предучилищна възраст. НК, 120 години предучилищно възпитание,ВТУ, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Непреходност във възгледите на просветители и съвременници за развитие на конструирането в предучилищна възраст. НК, 120 години предучилищно възпитание,ВТУ, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Нови стратегии за приложение на дидактическите структури в обучението по констриране. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2002

Галунов, Тодор (2002) La Bulgarie d` apres-guerre a la recherche des responsables de la deuxieme catastrophe nationale (Следвоенна България в търсене на виновниците за Втората национална катастрофа). Bulgarian Historical Review, 2002, N 3-4, с. 177-187.

Галунов, Тодор (2002) Аферата "Фратер". сп. "Общество и право", бр. 8 от 2002 г., с. 21-22.

Галунов, Тодор (2002) Българската търговия и аферите на финансовия министър Д. Тончев. сп. Общество и право, бр. 6 от 2002 г., с. 23-24.

Галунов, Тодор (2002) Държавните доставки и политиката на министър Лазар Паяков Исторически преглед, кн. 3-4 от 2002, с. 161-183.

Галунов, Тодор (2002) Политическите права на гражданите според Търновската конституция. Сб. от конференция "Човекът и законът" 2000 г., В. Търново. 2002 г., с. 77-85.

Ганчева, Магдалена (2002) О формально сходной лексике в русском и болгарском языках и проблемах ее изучения. – Научни трудове на ПУ “П.Хилендарски”, т. 40, кн.І, 2002 – Филология. Пловдив, 2002, с. 287-292. Пловдив

Ганчева, Магдалена (2002) Особенности изучения русско-болгарских лексических аналогов. – Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ в. В.-Тырново, 2002, с. 458-463. ISBN 954-775-151-4. Велико Търново

Георгиев, Георги (2002) Some Aspects of the Slow Waves in the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Rod Conf. Proc. 2002 IXth Intnl Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*02, Kiev, Ukraine, Sept. 10-13, 2002, Vol. 2, art. no. 1107054, pp. 674-676. DOI: 10.1109/MMET.2002.1107054 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349697837&doi=10.1109%2fMMET.2002.1107054&partnerID=40&md5=6ef964841bfb5d07ff4c2e55248569bf

Георгиев, Георги (2002) Some New Properties of the Circular Waveguides with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 25th ESA Antenna Worksh. Satell. Antenna Technol., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Sept. 18-20, 2002, pp. 601-608.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2002) Използване на репликацията за разпределяне на работното натоварване Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 95-99 стр.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2002) Курсово проектиране по Бази от данни Издателство "Фабер", Велико Търново, 64 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже&жени различни и равни. Ресурсна книга (автор на методическата част, съставител и редактор) Европейски информационен център. Велико Търново, ISBN 954-90888-2-0, 146 стр.

Георгиева, Виолета (2002) Стойчева, Виолета. Ресурси на Съвета на Европа и на Европейския съюз в областта на гражданското образование. Наръчник по гражданско образование за учители. София: Фондация „Европартньори 2000”, 55 стр., с. 47–51, ISBN 954-9081-4-6-Х.

Георгиева, Иванка (2002) Методика на обучението по математика в началните класове - специална част Астарта. В.Търново

Гочев, Гочо (2002) Морфологическия категория одушевленности-неодушевленности русских имен существительных // Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностран­но­го в на­чале XXI века. Велико-Тырново, 2002.с. 133-144, ISBN 954 – 775 – 151 – 4.

Григорова, Венцислава (2002) Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг, сп. Съвременно право, Брой 1, 2002 г. София

Григорова, Маргрета (2002) Хоризонти и пътища на полската идентичност Унив.изд. “Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново

Грудков, Венелин (2002) За двата преписа на Житието на сръбския патриарх Ефрем. Сб. Търновска книжовна школа. 7. Велико Търново: УИ. ISBN 954 524 339 2.

Грудкова, Силвия (2002) Essays based on authentic materials. Сб. Детето на XXI век.(с.52-58). Велико Търново: ОМЕП.

Гълъбова-Маринова, Мила (2002) Приказният свят на А. Каралийчев и Св. Минков Предучилищно възпитание/8, с. 61-64

Гълъбова, Даринка (2002) Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст. Регионален комитет на ОМЕП, Сборник доклади ”Детето ХХІ век “, с. 43, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2002) Картинни загадки на Моливко” – Познавателни и математически тестове. Поредица от три учебни книжки за 3-4г.; 4-5г.; 5-7 г. Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2002) Книга за учителя ”Познавателни и математически тестове “Картинни загадки на Моливко” (3 – 7 г.) Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2002) Методика на формиране на елементарни математически представи” – І издание АСТАРТА, (обем - 280 страници, първи за ВТУ).

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова, Д. Кадинова. Развитие на моторната активност на първокласниците чрез интегративното обучение // Спортното образование, кн. 2/2002, София; София

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова. Изобразителната дейност в развитието на детето, сб. Детето на XXI век. В. Търново, 2002 Велико Търново

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова. Специфика на образите в детския изобразителен език. Първа университетска конференция по социална педагогика и социално дело. 17-21.06.2002. Китен; Китен

Гюлчев, Николай (2002) Демонстрационен похват за формиране на композиционен усет в предучилищна възраст сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2002.

Гюлчев, Николай (2002) Формиране на композиционни умения в изобразителната дейност на децата от предучилищна възраст сборник: "Детето на ХХІ век. В. Търново". 2002.

Давидов, Димитър (2002) Анализ на физическата подготовка на кадрови войници Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 71-78) ISBN 954-90530-9-1

Давидов, Димитър (2002) За необходимостта от физическа подготовка с военна насоченост в горната степен на обучение в училище. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново –2001 (стр. 486-491) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Изследване на физическата подготовка на ученици в предказармена възраст по тестове от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново – 2001 (стр. 491-499) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Методическата подготовка на курсантите от ВВОВУ "В.Левски" за ръководители на занятия по физическа подготовка Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.38-43) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Необходимост от специализирана подготовка на учители по физическо възпитание и спорт за работа с ученици – донаборници Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.19-24) ISBN 954-90530-7-5

Давидов, Димитър (2002) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти от Военната академия ,,Уест Поинт”-САЩ и ВВОВУ,,В.Левски” – В.Търново. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В. Търново, 2001. (стр. 419-428) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (2002) Усвояване на техники и удари от ръкопашния бой в часовете по физическо възпитание. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 38-44) ISBN 954-90530-9-1

Давидова, Теодора (2002) Формиране на готовност у 9 – 10-годишни деца за действие в сложни ситуации ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Даскалова, Ярмила (2002) „Проклятието на българката", „Самодивско цвете" Издателство „Фабер", Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (2002) Изработване на интелектуални карти и контент-анализ на учебно съдържание “Географски региони”. /Съавтор/. –В: Геополитика, регионално развитие, географско образование. Научна конференция в памет на проф. Д. Яранов, Варна, с. 364-374. ISBN 954-9531-09-0

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортен коридор № 8. - -В: Същност, геополитически перспективи и проблеми на общоевропейски транспортен коридор № 8, С., Бълг. Геополит. Д-во, с. 12-17. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортната интеграция на България. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, с. 20-26. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. – В: НИЕ, бр. 3, с. 21-23. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. –В: Геополитически аспекти на българската енергийна стратегия, С. Българско геополитическо дружество, с. 8-14. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Река Дунав и териториално-административното устройство на България. /Съавтор/. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, с. 91-99. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2002) Алтернативни стратегии на преподаване и учене по география при околна среда и устойчиво развитие. –В: Наука, околна среда и устойчиво развитие, В. Търново, 2002, с. 191 - 198. ISSN 954-775-154-9

Дерменджиева, Стела (2002) Изработване на интелектуални карти и контент-анализ на учебно съдържание “Географски региони”. /Съавтор/. –В: Геополитика, регионално развитие, географско образование. Научна конференция в памет на проф. Д. Яранов, Варна, с. 364-374. ISBN 954-9531-09-0

Дерменджиева, Стела (2002) Моделът на взаимодействие или обучение чрез диалог, дебат и дискусия при изучаване на социално-икономическа география. –В: Геополитика, регионално развитие, географско образование. Научна конференция в памет на проф. Д. Яранов, Варна, с. 364-374. ISBN 954-9531-09-0

Дерменджиева, Стела (2002) Моделът на критическо мислене в рамките на учебната програма. Стратегии за развитие на критическото мислене. –В: Методи за реализиране на гражданско образование чрез обучението по история, география, химия и биология, В. Търново, УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. 27 - 50. ISBN 954-524-332-5

Дерменджиева, Стела (2002) Нов учебен курс по критическо мислене в университета “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. –В: Критическо мислене, № 1, 2002, с. 4. ISSN 1311-9346

Дерменджиева, Стела (2002) Нов учебен курс в университета “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, с. 34 - 38. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (2002) Стимулиране на активно учене и критическо мислене при обучението на студентите.. – В: Педагогически алманах, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”,с. 153 - 161. ISBN 1310-358X

Дерменджиева, Стела (2002) Учебното съдържание по регионална социално-икономическа география – състав, изисквания за конструиране, критерии за подбор и разработване. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, с. 39 - 45. ISSN 1311-3321

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Алексиев, Р., Цв. Дилова-Нейкова (2002) "За развитието на координационните възможности на учениците от ІІ клас". Сборник научни статии. Проблеми на училищното физическо възпитание. „Сердолик”, С., 2002. "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Влияние на умората при плуване върху някои психологически показатели". Педагогически алманах, Велико Търново, 2002. Педагогически алманах, Велико Търново, 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Изследване на влиянието на специализирани методи върху психиката на начинаещи плувци". Сборник научни статии. Проблеми на училищното физическо възпитание. „Сердолик”, С., 2002 „Сердолик”, С., 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Изследване на влиянието на специализирани методи върху психиката на начинаещи плувци". Сборник научни статии. Проблеми на училищното физическо възпитание. „Сердолик”, С., 2002. "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Методика за ускорено начално обучение по плуване". Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2002. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2002.

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Туризмът, природата и духовно-естетическото възпитание на студентите". Педагогически алманах, Велико Търново, 2002. Педагогически алманах, Велико Търново, 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв. (2002) "Факторна структура на началната подготовка по плуване". Сборник научни статии. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в българското училище. „Сердолик”, С., 2002. "Сердолик", София

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв., Р. Алексиев (2002) "Ефективност на нови методи за психофизически въздействия в началното обучение по плуване". Сборник научни статии. Проблеми на училищното физическо възпитание. „Сердолик”, С., 2002. „Сердолик”, С., 2002

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Дилова-Нейкова, Цв., Т. Давидова (2002) "Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи по ОФП". Международна научна конференция. Кинезиология, 2002, том 1, „Бойка”, Велико Търново, 2003. „Бойка”, Велико Търново, 2003

Дилова-Нейкова, Цветанка (2002) Кайков, Д., Цв. Дилова-Нейкова (2002) "Психофизически въздействия в обучението по плуване". Монография. Велико Търново, 2002. “Фабер”. Велико Търново

Димитров, Димитър (2002) "Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат" Търновска книжовна школа, т. VII (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2002) "Дион на Синезий: Апел към повече култура и повече интелектуална свобода на границата между късноантичния и ранновизантийския свят" Архив за средновековна философия и култура, свитък VIII (София)

Димитров, Димитър (2002) "Неоплатонически и християнски мотиви в химните на Синезий от Кирена" Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. (под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров, София: Лик)

Димитров, Димитър (2002) "Теургията на Ямблих и неоплатоническата традиция" Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. (под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров, София: Лик)

Димитров, Камен (2002) За някои особености при превеждането от гръцки на български в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. // Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново, 2002, 355–363. Велико Търново

Димитров, Слави (2002) Готови ли са страните от Централна и Източна Европа за пълноправно членство в ЕС ? Сборник доклади от научна конференция В. Търново, 2002, 95-99.

Димитров, Слави (2002) Демографски прогнози за Европа и мястото на Балканите в тях Сборник доклади от научна конференция, Русе, 2002, 26-28.

Димитров, Слави (2002) Лозарството и виноделието в Русенско от древността до наши дни през погледа на античната и съвременната география Сборник доклади от научната конференция “Русе през вековете”, Русе, 2002, 208-216.

Димитров, Слави (2002) Някои промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география Сборник доклади от юбилейна научно – практическа конференция “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”, Смолян, 2002, 97-100.

Димитров, Слави (2002) Приоритетите на град Русе в географската мрежа на международните транспортни коридори Сборник доклади от научна конференция, Русе, 2002, 29-32.

Димитрова, Боянка (2002) За гражданското образование, реформите и мястото на учителя в тях Методи за реализиране на гражданското образование чрез обучението по история, география, химия и биология УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-332-5

Димитрова, Боянка (2002) Развитие на идеята за устойчиво развитие в учебниците по „География и икономика” за ІХ клас сборник „Наука, околна среда и устойчиво развитие”, изд Фабер - Велико Търново ISSN 954-775-154-9

Димитрова, Димка (2002) Описателният текст и учебниците по български език за 4 клас Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания, Смолян, 2002, с. 48-51

Димкова, Росица (2002) Димкова, Р., Изследване и сравняване устойчивостта и стабилността на двигателните навици при 12 и 14 годишни хандбалисти. Сборник Трудове на ВТУ Кинезиология’ 2002, с. 272, В. Търново.

Димкова, Росица (2002) Димкова, Р., М. Алексиева, Д. Давидов. Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес. Сборник Трудове на ВТУ ,,Кинезиология’2002”. с. 275, В. Търново, 2002.

Донев, Владимир (2002) Предизвикателствата в обучението по литература [в 7 и 8 клас] или за ролята на учителя като семиотик в условията на съвременното информационно общество Образование : Двумесечно научно-методическо списание ISSN: 0861-475X SG=А 23016.- HI, 5 (2002), s. 12-22

Донева, Дафина (2002) 5. Пазарни промени и екологични решения в енергийния сектор на Европейския съюз, сп. АЛТЕРНАТИВИ, Брой 1-2, 2002, стр. 26 - 30 сп. АЛТЕРНАТИВИ, София

Донева, Дафина (2002) Recent Economic Development and Environmental Policy Challenges in Bulgaria, NISPAcee, OCCASIONAL PAPERS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY. Volume III, No 3, Summer 2002, pp 11 - 21. unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN004659.pdf

Донева, Дафина (2002) Динамика на общите и екологични инвестиции и перспективи на растежа в България, сп. ДиалоГ, Октомври, 2002, Брой 3. www.uni-svishtov.bg/dialog/ThemesEng.htm

Донева, Дафина (2002) Динамика на разходите за опазване на околната среда в периода на икономическите реформи, В: БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК – ИКОНОМИЧЕСКА, ПРАВНА И СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, Юбилейна научно-практическа к В. Търново

Донева, Дафина (2002) Енергетика и околна среда: намаляване на бремето на замърсяването, сп. ИКОНОМИКА,брой 5 2002, стр. 16 –18. София

Донева, Дафина (2002) Финансиране на екологичните инвестиции в процеса на присъединяване към ЕС, В: БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, Научно-практическа конференция, В. Търново, 27 - 28 май 2002 В. Търново

Дончев, Ивайло (2002) VOIP – една реална алтернатива Пета международна научна конференция „Интернет – среда за нови технологии в информационното общество“, В. Търново, 16-19 октомври, 2002, стр. 48-53

Дончев, Ивайло (2002) Видеоинформация и web Proceedings of the Third International Conference IES-2002, Vinnytsia, Ukraine, October 2012, Volume 2, pp. 448-450

Дончев, Ивайло (2002) Средства за комуникация в Интернет Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2002, 140 стр.

Дончева, Иванка (2002) Le syncrétisme d'Asclépios avec le Cavalier Thrace. – Kernos, 15, (Actes du VIIIe colloque du CIERGA: "Religion et rationalité en Grèce ancienne", tenu à Rhodes en mai 2001). Αθήνα - Liège, 2002, p. 317-324; ISSN 0776-3824. Αθήνα - Liège

Дончева, Иванка (2002) Античната крепост "Ковачевско кале". – The Roman and Late Roman City. Sofia, 2002, с. 220-228; ISBN 954-930-845-8. София

Дончева, Иванка (2002) Жертвеник на Зевс от с. Дриново, Търговищко. – Πυθύη. Studia in honorem Ivani Marazov. (Изследвания в чест на проф. д-р Ив. Маразов). София, 2002, с. 568-570; ISBN 954-426-431-0. София

Дончева, Иванка (2002) Иконографски особености на изображенията на Атина върху оброчни релефи от Мизия и Тракия. – Археология, 2002, 3, с. 18-27; ISSN 0324-1203. София

Дончева, Иванка (2002) Култът към Атина в Никополис ад Иструм – Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. Велико Търново, 2002, с. 39-45; ISBN 954-427-485-5. Велико Търново

Дончева, Иванка (2002) Култът към Хермес на територията на Никополис ад Иструм. – ИИМ-Велико Търново, XVII-XVIII, 2002-2003. Велико Търново, 2002, с. 215-227; ISSN 0861-5888. Велико Търново

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2002) Интерпретации на въпроси от дискретната математика чрез дървета Трудове на ВТУ, Педагогически факултет (Математика и иИнформатика) Том 8, Книга 4(2002), 97-137

Драгнев, Владимир (2002) Жузе Ирману Сарайва, История на Португалия ИК "Светулка 44", София

Златев, Иван (2002) Изменения в стилистической характеристике русских и болгарских междометий и звукоподражаний в новейший период. // Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002, Велико Търново, 2002, с. 182 – 185. ISBN 954-775-151-4. Велико Търново

Златев, Иван (2002) Лексикографическая разработка русских и болгарских междометий (на материале “Толкового словаря русского языка” и “Български тълковен речник”). // Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002, Велико Търново, 2002, с. 100 – 103. ISBN 954-775-151-4. Велико Търново

Златев, Иван (2002) Сравнительный анализ русских и болгарских эмотивных междометий (на материале русских и болгарских словарей). // Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – Научни трудове, том 40, кн. 1, 2002 – филология. с.305 - 309. Пловдив

Златева, Добринка (2002) Съотношението между работна заплата и печалба: антропологични измерения Фабер, В. Търново

Иванов, Ивелин (2002) Иванов, Ивелин. Вълчите глутници на адмирал Дьониц : Немският подводен флот през Втората световна война (1939-1945). – София : УИ "Св. Климент Охридски", 2002. - 82 с. ISBN 954-07-1671-3 София

Иванов, Ивелин (2002) Иванов, Ивелин. Към въпроса за българската военна мощ в последната четвърт на X век. Защо България загуби двубоя с Византия ?. // История, – София : МАДАРА ПРИНТ, 2002, кн. 4-5, с. 1-8. ISSN 0861-3710 София

Иванов, Людмил (2002) Tomova, S., L. PETROV (2002) "Ispitivanje osnovnih karakteristika potrosaca sportskog animatorskog proizvoda" Zbornik radova fakulteta fizicke kulture "Fis Komunikacije'2002", Univerzitet u Nisu, 442-445.

Иванов, Людмил (2002) Jovanovic-Golubovic, D., L. PETROV (2002) "Mogucnost eksplikacije plasmana reprezentacija na prvenstvu sveta u kosarci za zene u Kini’2002" Zbornik radova fakulteta fizicke culture "Fis Komunikacije'2002", Nis,s. 24-30, ISBN 86-906969-0-3

Иванов, Людмил (2002) PETROV, L., D. Jovanovic, M. Naumovski "Aspects for technival training of the youngest girls basketball players" Proceedings MEET'2002, Technical University of Varna, Bulgaria, p. 33

Иванов, Людмил (2002) PETROV, L., T. Davidova, M. Naumovski (2002) "Ball games and basketball training" Proceedings MEET, 2002, Technical University of Varna, p. 77

Иванов, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Д. Циев, Л. ПЕТРОВ, К. Джамбазовски (2002) "Кинезиолошки маркет. Маркетинг во туризмот" VІІ Mеждународен симпозиум за спорт и физическо образование на младите, Струга, Р. Македониja.

Иванов, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Е. Павлова, Л. ПЕТРОВ "Кинезиоложка теория" Амбасадор, София

Иванов, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Л. ПЕТРОВ, К. Джамбазовски (2002) "Кинезиология, кинезиоложка теория и кинезиоложки маркетинг" Сборник трудове на ВТУ, "Кинезиология’2002", Велико Търново, с. 9-13, ISBN 954-9689-08-5

Иванов, Людмил (2002) М. Старделова, Л. ПЕТРОВ, А. Джамбазовски, Д. Цонкова, Й. Йотов (2002) "Практически пример за трансформация на старата терминология в нова кинезиоложка теория" Сборник трудове на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий", "Кинезиология’2002" Велико Търново, том 1, с. 107-108, ISBN 954-9689-08-5

Иванов, Людмил (2002) Наумовски, М., Л. ПЕТРОВ (2002) "Влияние на борбата под коша в защита и нападение и отнетите топки върху крайния резултат в баскетболната игра" Сборник трудове на ВТУ "Кинезиология’2002", том 1, с. 248

Иванов, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л. (2002) "Създаване и развитие на специалността “Педагогика на обучението по физическо възпитание” Сборник трудове на ВТУ, "Кинезиология’2002", том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5

Иванов, Людмил (2002) Петров, Л., К. Калчев (2002) "История на физическата култура" Университетско издателство"Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 954-524-232-9

Иванов, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2002) "Соколското движение в България" Zbornik radova fakulteta fizicke culture “Fis Komunikacije’2002”, Univerzitet u Nisu, с. 368-370.

Иванова, Людмила (2002) Kulturunterschiede und Probleme der Uebersetzung politischer Texte Germanistentreffen: Sprache-Kommunikation – Verstaendigung, V. Tarnovo 2002, S. 519-524. ISBN 954 524 340 6

Иванова, Людмила (2002) Немско-български речник 2 тома В. Търново: Габеров ISBN 954-9607-53-4

Иванова, Мария (2002) Роднински названия от Силистренско Добруджа, кн. 20, с. 233-241.

Иванова, Мария (2002) Традиционни родови институти и роднинска терминология В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, с. 372-393.

Иванова, Милена (2002) Die Ausdrucksmittel des Symbolismus. Eine strukturalistische Analyse der Gedichte Blaue Hortensie von Rainer Maria Rilke und Temenugi ( Veilchen ) von Peju Javorov Ein kleines Welttheater. Didaktische Materialen zur Wiener Moderne für Studierende der germanistischen Literaturwissenschaft. Hrsg. von Annegret Middeke, Tina Hoffman, Matthias Springer. Plovdiv,

Иванова, Милена (2002) Die Medien und die Fremdwörter. Die Anglizismen als Modewörter Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Hrsg. von Ana Dimova und Snejana Bojtscheva unter Mitarbeit von Tina Hoffman. Schumen, Universitätsverlag

Иванова, Ралица (2002) Kreativität im Spannungsverhältnis zwischen subjektbezogener und entindividualisierender Tendenz, GERMANISTENTREFFEN, Hrsg: Doz. Dr. Nikolina Burneva, Doz. Dr. Marijka Dimitrova, Dr. Ljudmila Ivanova Veliko Tarnovo

Иванова, Ценка (2002) Данните от съпоставителното езикознание за езиковата история и езиковата прогностика Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, том 33, кн. 2, Велико Търново, 2002

Иванова, Ценка (2002) Изследвания за българско-сръбските езикови и книжовноезикови отношения (ХV-ХХ век) Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси, Ниш,170-171/2002, стр. 107-129

Илиева, Мария (2002) Местоименията като евфемизми. – Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Материали от юбилейната конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, В. Търново). В. Търново, 2002, 89–94.

Илиева, Мария (2002) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Велико Търново

Илиева, Мария (2002) Субективност и субективна оценъчност при употребата на местоимения в българския език. С., 2002. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 30 с.

Йорданов, Стефан (2002) Notes on the etymology of the name Pistiros. Bouzek, Jan; Domaradzka, Lidia, and Archibald, Zofia H. (eds.). Pistiros. II. Excavations and Studies. Report of the Joint Project of Excavations and Studies by the Bulgarian Academy of Sciences, Charles University in Prague, University of Liverpool, École française d’Athènes and Archaeological Museum Septemvri. Charles University in Prague, The Karolinum Press, 2002, 331–333.

Калейнска, Теодора (2002) Характеристики и социални аспекти на една европейска практива в България: Красиво Велико Търново Сборник България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи, Издателство Призма, Пловдив, 303 – 308

Караиванова, Бинка (2002) Жанрът детска и училищна песен в обучението на бъдещите музикални педагози сп. Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, № 1-2, ISSN 1310- 358X

Караиванова, Петя (2002) За толерантност и диалог в педагогическото пространство. Педагогически алманах, ВТ, кн. 3 – 4.

Караиванова, Петя (2002) Овладяване основите на здравна култура и ориентиране в света В сб. “Здравословно и хуманно образование”, ГО.

Караиванова, Петя (2002) Ориентиране на детето от предучилищна възраст в света и овладяване на познавателни стратегии В сб. “Детето на ХХІ век”, ВТ.

Караиванова, Петя (2002) Учителите за методите на педагогическо взаимодействие при ориентиране на детето в света Педагогически алманах, ВТ, кн. 1 – 2.

Карамихова, Маргарита (2002) Приказка за Осман баба АИ "Марин Дринов"

Карамфилова, Петя (2002) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в езика на Евтимиевите следовници. Търновска книжовна школа. Т. VII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2002, с.363-372.ISBN 954-524-339-2 (Т7)

Карапенчев, Живко (2002) Административно-правни изисквания за здравословен начин на живот на децата и учениците и училищното настоятелство Сб. Здравословно и хуманно образование, Г. Оряховица

Карапенчев, Живко (2002) Перманентно образование - същност, особености, перспективи Педагогически алманах, В. Търново

Кацарски, Александър (2002) Усъвършенстваме уредбата за корпоративно управление в-к "Пари", стр.7.

Киров, Димитър (2002) The Way of Holiness. In coll.: Orthodox and Wesleyan Spirituality, ed. by ST Kimbrough, Jr, pp. 117-126. Crestwood, New York

Ковачева, Райна (2002) Exercices de morphosyntaxe française Издателство Бойка, В. Търново

Коев, Николай (2002) Художествено бронзолеене УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, ISBN 954-524-309-0

Коева, Янка (2002) (2002): Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Kochrezepten). In: Dimova, Ana (Hrsg.): Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Шумен: Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, ISBN 954-577-133-Х Шумен: Университетско издателство “Епископ К. Преславски”

Козарекова-Иванова, Снежана (2002) Der Witz als Textsorte (aus der Sicht der Kommunikationstheorie) Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения Велико Търново 2001. ВеликоТърново, 2002, с. 22-30.

Козарекова-Иванова, Снежана (2002) Naturgesetze vs. magische Schicksalsfügung (“Die Wahlverwandtschaften” vs. „Tarot“) Germanistentreffen. Sprache-Kommunikation-Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet. Kongress der Germanisten Südosteuropas, 22.-24. Juni 2000. V. Tarnovo, 2002, c. 456-458.

Колева-Златева, Живка (2002) L’étymologie du mot grec κόκκαλο(ν), en bulgare kokal (os) Études balkaniques. 38/3. Sofia, 2002, 142–151.

Колева-Златева, Живка (2002) За произхода на някои български названия на малки предмети Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Книга 2 – Езикознание, т. 33, 1977, В. Търново, 2002, с. 121–133

Колева-Златева, Живка (2002) К этимологии рус. хороший МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемиы русского языка как иностранного в начале XXI века. Доклады и сообщения. В. Търново, 2002, с. 262–265

Колева-Златева, Живка (2002) Към въпроса за безизключителността на фонетичните закони Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция. Велико Търново, 13–14 декември, 2002, 345–354.

Колева-Златева, Живка (2002) Принципите на категоризацията и терминологизацията и тяхното значение за етимологията Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Велико Търново 2002

Константинов, Казимир (2002) Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей. В: Търновска книжовна школа : Седми междунар. симпозиум В. Търново, 8-10 окт. 1999 г. Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. / Гл. ред. Георги Данчев. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 283-286. ISBN 954-524-339-2.

Константинов, Казимир (2002) Светителски култове в България ІХ – ХІV в. По епиграфски данни. В: Год. СУ – ЦСВП “Ив. Дуйчев”, Т. 92 (11), 2002, с. 158, бел. 23 и 166, № 12.

Константинов, Казимир (2002) Скрипторият в Равненския манастир : Още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване. - София : Гутенберг, 2002, с. 719-726. (Съавт. с Р. Костова)

Константинов, Казимир (2002) Скрипторият в Равненския манастир: още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от IX-X в. В: Средневековна християнска Европа : Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване = Medieval Christian Europe : East and West. Tradition, Values, Communication. - София, 2002, с. 719-725.

Константинова, Даниела (2002) Някои различни становища на български и словашки езиковеди за основни понятия във фразеологията. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката (8). Велико Търново, 154–164

Константинова, Микрула (2002) Френско-Български и Българо-Френски речник (608 стр.) Изд. Габеров

Костова, Росина (2002) Kostova, Rossina. Monasteries in the centers, monasteries in the periphery : Featuring monastic sovereignty in early medieval Bulgaria // Medieval Europe Basel 2002 : Center, Region, Periphery : 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology : Preprinted Papers. Vol.1 /Guido Helmig, Barbara Scholkmann, M. Untermann. Hertingen : Folio-Verlag Dr. G. Wesselkamp, 2002, p. 504-510. ISBN 3-930327-08-2

Костова, Росина (2002) Kostova, Rossina. The five-aisled basilica at Draganovets, Turgovishte district in late antique settlement structure of the region // The Roman and Late Roman City : International Conference, Veliko Turnovo 26-30 July 2000. София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2002, с. 228-237. ISBN 965-430-845-8

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Манастирът в Тузлалъка, Преслав : Нов поглед // Археология. София : Национален археологически институт и музей - БАН, 2002, 2, с. 13-25. ISSN 0324-1203

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Светителски култове в България IX-XIV в. по епиграфски данни // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" : Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев". София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002, 92 (11), с. 155-169. ISSN-1311-784X

Костова, Росина (2002) Костова, Росина. Скрипторият в Равненския манастир : Още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. // Средновековна християнска Европа: Изток и Запад : Ценности, традиции, общуване. София : Гутенберг, 2002, с. 719-726. ISBN 954-9943-30-5

Кръстева, Антония (2002) Възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст (в съавторство с М. Мандема) сп. Педагогически алманах, бр 1-2, с. 65.

Кръстева, Антония (2002) Вълшебни страници от ромския фолклор. Учебно помагало за ученици от 2. – 7. клас Фабер, В. Търново, с. 180.

Кръстева, Антония (2002) Дисертационен труд на тема:"Формиране на умения за работа в екип у учениците от ІІІ" дисертационен труд

Кръстева, Антония (2002) Екипната учебна дейност в контекста на началното обучение по български език (в съавторство М. Мандева). сп. Начално училище,бр. 6, бр.1, с. 27; с. 37.

Кръстева, Антония (2002) Екипната учебна дейност в контекста на началното обучение по български език. Начално училище, 2002, № 6, с. 27-44

Кръстева, Антония (2002) Екипът и екипното обучение - измерения и реалности. сп. Педагогика, бр. 8, с. 17

Кръстева, Антония (2002) Кога не се наказва детето сп. Обществено възпитание, бр.4, с. 25.

Кръстева, Антония (2002) Някои съвременни теории за кооперативно обучение Педагогически алманах, № 1-2, с. 24.

Кръстева, Антония (2002) Фактори, влияещи върху процеса на социализация на малкия ученик сп. Начално образование, бр. 1, с. 66.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Бедността в семейството и общуването “родители - деца” Педагогически алманах, 1-2, с. 15 - 23. ISBN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Предизвикателствата на прехода: от образование за всички към образование за всекиго Педагогически алманах, 3-4, с. 179 - 182. ISSN: 1310-358X.

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социалната педагогика - минало, настояще и бъдеще В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности. Китен, София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Социално-педагогически измерения на помощта за бедни деца В: Първа университетска конференция по социална педагогика и социални дейности. Китен, София: СУ „Св. Кл. Охридски” (5 с. CD - R).

Кузманова-Карталова, Розалия (2002) Теоретично-концептуален модел на система за социално-педагогическа помощ за ученици от нискодоходни семейства В: Гърдев, Ст. (ред.). България в началото на ХХI век - икономическа, правна и социална трансформация. В. Търново: Фабер. с. 233 - 237. ISBN: 954-775-122-0.

Кънчева, Елена (2002) Проект "Спорт и здраве във Великотърновски Универитет" одобрен и финансиран от МОН, СОФИЯ

Кънчева, Елена (2002) Връзки с обществеността (PR) в сферата на физическата култура и спорта като форма на комуникационен мениджмънт изд. Бойка, В. Търново, ISBN 954-9689-08-05

Кънчева, Елена (2002) Масови медии и спортно състезание IX МНК, Физичка култура, Ниш, Р. Югославия, ISBN 86-9069-69-0-3

Кънчева, Елена (2002) По проблема на масовите медии в спортната комуникация МНК, ВТУ, В. Търново

Кючуков, Христо (2002) New aspects of Roma children education (науч. ред.) Sofia; Diversity Publications

Кючуков, Христо (2002) Писмената реч на български език на ученици роми в 3-5 клас София: Иктус

Легкоступ, Пламен (2002) "Изобразителното изкуство като приключение" София, сп. Начално образование кн. 3/2002

Легкоступ, Пламен (2002) "Проблеми при разработването на учебници и книги за деца" София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002

Легкоступ, Пламен (2002) "Социалната педагогика - минало, настояще и бъдещe Първа университетска конференция по Социална педагогика и Социални дейности, Китен

Легкоступ, Пламен (2002) “Изобразителното изкуство и някои аспекти на възпитателното му въздействие“ сб. Детето на ХХІ век, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2002) Изобразително изкуство – I-ви клас, ( съавтор с Лучия Малинова) / одобрен от МОН / издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2002) Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова ), одобрена от МОН издателство Прозорец, София

Лунгарова, Пепа (2002) Култове от територията на Никополис ад Иструм (по епиграфски паметници от Велико Търново). В: ”Римският и късноантичният град”, София, 91 - 98. ISBN 965-430-845-8.

Лупова-Ангелова, Калина (2002) Правни акценти на производството по принудително изпълнение на публични държавни вземания Юбилеен сборник България в Началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, УИ

Мандева, Марианна (2002) Възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2002) Към проблема за речевото етикетно образование на 6-11-годишните ученици Начално училище, бр. 5, 40 с.

Мандева, Марианна (2002) Методи за активно учене в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2002) Модел за обучение на устно диалогично етикетно общуване Начално образование, бр. 4/5

Мандева, Марианна (2002) Обучението на речев етикет в началните класове - предпоставка за здравословен и хуманен начин на живот Здравословно и хуманно образование, Г. Оряховица

Мандева, Марианна (2002) Стимулиране на репродуктивната речева изява на 6-8-годишните деца 120 години предучилищно възпитание, В. Търново

Мандева, Марианна (2002) Училището, семейството и библиотеката - партньори при градежа на читателската култура на 6-11-годишните деца Библиотеки, четене, комуникация, В. Търново

Манолакев, Христо (2002) Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, 560 с. ISBN 954-459-963-0

Маринова, Виолета (2002) Основные требования к математическому образованию учителя начальных классов на современном этапе развития школы Научные труды МПГУ, Москва

Матеев, Илиян (2002) България в началото на ХХІ век и Азиатската икономическа криза (1997-1998 г.) - основни поуки за страната ни „България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 4 април 2002 г., изд.„Фабер”, Велико Търново, стр. 98-107, ISBN: 954-775-122-0

Матеев, Илиян (2002) Източна Азия и глобализацията „Глобализация и устойчиво развитие”, Варненски свободен университет, Варна, 1-3 юли 2002 г., Университетско изд.„Черноризец Храбър”, Варна, стр. 187-191, ISSN: 1311-9222 (Книжка 4)

Матеев, Илиян (2002) Основни външнотърговски партньори на България сред страните от ЕС „България – Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 27-28 май 2002 г., изд.„Абагар”, В.Т., 2002 г., стр. 48-51

Матеев, Илиян (2002) Преходът към пазарна икономика в Китай „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, УНСС, София, 30 ноември 2001 г., Университетско изд.„Стопанство”, София, 2002 г., стр. 212-215, ISBN: 954-494-481-8

Милкова, Димитринка (2002) Език и стил на юридическите актове. В: Науч. алманах иа ВСУ, № 2

Милкова, Димитринка (2002) Презумпцията в правото като способ на юридическата техника. Съвременно право, № 1

Милкова, Димитринка (2002) Юридическа техника. С., Сиби

Мирославска, Виргиния (2002) Ćwiczenia z fonetyki języka polskiego, 52 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, первое издание, 2002, второе издание, 2004

Михайлов, Димитър (2002) "Нощ" - симетричният свят на поета. - В: Яворов - съвременни интерпретации. Слово. В. Търново, 2002, с. 87-95. ISBN 954-439-718-3. У нас

Михайлов, Димитър (2002) Българските литературни води - риби, рибари, риболов и риболовни техники. - В: Хидрофилия и хидрофоби. Нов Рибен буквар. Фабер. В. Търново, 2002, с. 158-163. У нас

Михайлов, Димитър (2002) Класически творби в българската литература. Анализи. Второ пр. и доп. изд. Слово. В. Търново, 2002. 240 с. ISBN 954-439-721-3. У нас

Михайлов, Димитър (2002) Модерното в националното (Славчо Иванов, "От век на век. Поезията пред очите на две столетия"). - Литературен форум, бр. 37, 26.ХІ-2.ХІІ.2002, с. 2. У нас

Михов, Милен (2002) Романтизмът в изследванията на македонската тема или македонският романтизъм в историята - В: “Историята като наука, образование и професия”. Научна конференция, Созопол, 13-16 октомври 2000 г. Доклади и дискусии. С., 2002, с. 70-72, 82-83. София

Михов, Милен (2002) Романтизмът в изследванията на македонската тема или македонският романтизъм в историята - В: “Историята като наука, образование и професия”. Научна конференция, Созопол, 13-16 октомври 2000 г. Доклади и дискусии. С., 2002, с. 70-72, 82-83. София

Михова, Маринела (2002) Международното бюро за образование в Женева – история и настояще Педагогически алманах, 1-2.

Михова, Маринела (2002) “Добър старт, успешно развитие” – една инициатива на администрацията на Дж. Буш Юбилейна научна конференция “120 години предучилищно възпитание”. В. Търново, 4-5 октомври 2002.

Михова, Маринела (2002) Иновационни стратегии на обучение в здравословен начин на живот Сб. Здравословно и хуманно образование. Национална научно-практическа конференция. Г. Оряховица, 2002, 389-397.

Михова, Маринела (2002) Някои аспекти на частното образование в страните от Европейския съюз Сб. Алтернативни тендениции в развитието на частното образование в България. Национална конференция. София, 2002, 59-65.

Михова, Маринела (2002) Подготовката за училище – актуален проблем в нормативните актове и инициативи на федералното правителство на Съединените Американски Щати. Инициативата “Подготвени за четене, подготвени за учене” Юбилейна научна конференция “120 години предучилищно възпитание” В. Търново, 4-5 октомври 2002

Михова, Маринела (2002) Преподаването и ученето. Теории, стилове, модели В. Търново, АСТАРТА

Михова, Маринела (2002) Ситуационно-ориентирано обучение - стратегия за формиране на екологично отношение към околната среда Сб. Наука, околна среда устойчиво развитие, СБУ, В. Търново, 224-231

Михова, Маринела (2002) Тенденции в развитието на образованието за възрастни в някои държави от западния регион на Европа Педагогически алманах, извън. брой.

Моллов, Тодор (2002) Вълкът и овчарят. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 5/30 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/vylkyt.htm, 27.05.2002).

Моллов, Тодор (2002) Замъчи се Божа майка LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/zamychi.htm, 06.07.2002).

Моллов, Тодор (2002) Мара Пепеляшка. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 5/30 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/mara.htm, 20.05.2002)

Моллов, Тодор (2002) Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). ЕИ „LiterNet”, Варна. 2002, ISBN 954-90966-7-Х (http://liternet.bg/publish/tmollov/mei/index.html).

Моллов, Тодор (2002) Миторитуалната „чуждост” - термини, производни от „Босна” в българския фолклор Пети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе - Тутракан, 7-9 юни 2002 г.

Моллов, Тодор (2002) Народни гатанки. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/gatanki.htm, 28.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) Нероден Петко. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/neroden.htm, 03.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) От Овче поле до Средец (бележки за сакралната топография на старобългарските историко-апокалиптични текстове). Известия на Исторически музей, Кюстендил, Т. 6. Велико Търново, 2002, 197-208

Моллов, Тодор (2002) Свети Георги убива сура ламя. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/georgi.htm, 03.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Българска етнология (София, БАН – ЕИМ; ISSN 1310-5213), год. 28, 2002, № 4, с. 25-41

Моллов, Тодор (2002) Тодорини кукли. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/kukli.htm, 22.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) Троица братя града градяха LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/troica.htm, 13.07.2002).

Моллов, Тодор (2002) Шетба шета Марко Прилепчанин. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/marko.htm, 23.07.2002).

Монева, Христина (2002) M.Todorova, Ch.Marchev, Ch.Moneva “Content Management Systems in e-Learning”, SAER-2002, Varna, Bulgaria Varna, Bulgaria

Мончев, Николай (2002) Н.Мончев Опазване на природниите ресурси в антропогенизирани райони-агроландшафтен модел Сб. Наука околна среда и устойчиво развитие

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Приказка за омагьосаната принцеса В: „Логиката на езковия изказ и психоаналитичната клиника. Колоквиум „Жак Лакан”, 28 октомври 2001, София, 2002, 46-50. ISBN 954-737-332-3

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 –годишна възраст, отглеждани и възпитавани в институции. В: Сборник „Научна конференция „Детето на ХХI век”, Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2002, 125-130.

Моцинова, Божана (2002) 50 години Детска музикална школа “Асен Русков (юбилеен вестник) (редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Алма Бругера-Капалдо. Живот, отдаден на музиката (монография) (автор) (128 стр.) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Вестник “Акценти” (редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Джузепе Гаччетта. Продължителят на школата на Паганини (монография) (автор) (172 стр.) изд. Фабер

Моцинова, Божана (2002) Достойно извървян път с упорит труд, вдъхновение и много успехи (статия) вестник “50 години Детска музикална школа “Асен Русков” гр. Велико Търново”, юбилеен брой, 7 юли 2002, с. 1-2

Моцинова, Божана (2002) Испания в музиката (сборник) (64 стр.) (съставител и редактор) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Марио Дентоне “Чух да пее един ангел” (Последният концерт на Николо Паганини)”(драма) (106 стр.) (превод от италиански език) изд. АСТАРТА

Моцинова, Божана (2002) Методът на Франческо Сфилио и полемиките около него “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново

Моцинова, Божана (2002) Музикалната култура на Испания - исторически обзор, жанрове и представители (статия) Сб. “Испания в музиката” изд. АСТАРТА,

Мутафова, Красимира (2002) Osmanli Imparatorlugu’ndaki Dervis Kardeslik Cemiyetleri ve Tarikatlari ile Tarnova. – In: Turkler. Cilt, 10. Ed. K. Cicek, S. Koca. s. 568–578. Ankara

Мутафова, Красимира (2002) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. Авторски колектив: Й. Андреев, Е. Стателова, Кр. Мутафова, П. Петков, Т. Мишев. (авторски текст с. 111–162) София

Мутафова, Красимира (2002) Поданикът – християнин, мюсюлманин, чужденецът и законът в Османската империя през ХVI в. – В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. 16–47. В. Търново

Мутафова, Красимира (2002) Старопрестолният Търнов в османотурската книжнина (ХV–ХVI век). Велико Търново : Издателство “Faber”, 2002, 344 с. ISBN 954-775-078-Х. В. Търново

Начева-Маркова, Нина (2002) „Творчеството на Веселин Стоянов – възможност за овладяване мелодико-интонационните и метроритмични особености на българската композиторска школа от второто поколение, в часовете по солфеж” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.

Николова, Анета (2002) За протографа на Судалския змеевик. Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 5. В памет на Пейо Димитров. С., АИ “М. Дринов”, 2002, с. 248–252. – ISSN 1310-9928

Николова, Анета (2002) Статус бытовых письменных норм в Новгороде (к вопросу о специфическом развитии преславских письменных традиций на севере Древней Руси) Русский язык. Проблемы истории, теории и методики преподавания. Сб. научных трудов, посв-х 30-летию Шуменского университета и 120-летию пед. образования в Шумене. Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, 2002, с. 54–64. – ISBN 954-577-134-8

Николова, Марияна (2002) Information system for university International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2002, София, 2002, (III. 2 1-6).

Няголова, Марияна (2002) Кондаков, Игор "Увод в историята на руската култура". Велико Търново: ПАН-ВТ. 2002. Превод от руски език. под редакцията на П. Джамбазов. Велико Търново.

Няголова, Марияна (2002) Няголова М., Д. Цветков (2002) Праздничность и культура в зеркале психологии, сб. Психология ХХI века, тезисы международной научно-практической конференции, под ред. В. Б. Чеснокова, Издательство Санкт-Петербургского университета, СПб, с. 459 - 462. Санкт-Петербург

Няголова, Марияна (2002) Няголова М., Д. Цветков, Л. Христов (2002) Психологические аспекты применения современных информационных технологий в системе высшего образования. Инновации в психологии, т. 1, с. 220-221, Бийск НИЦ БПГУ, под ред. на С. Кудинов. Бийск, РФ

Павлов, Пламен (2002) Istoria Bulgariei. Bucuresti, Ed. “Korint”, 2002, 189 стр. (в колектив с Й. Янев и Д. Каин). Части на Пл. Павлов – гл. І-ІІІ (Историята на българските земи в древността и историята на българите от VІІ в. до 1878 г.), с. 9-104. Bucuresti

Павлов, Пламен (2002) Архиепископ Сава Неманич, цар Иван Асен ІІ и българо-сръбските църковни връзки през ХІІІ-ХІV в.- Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. В. Търново, 2002, 131-138. Публикувана и в портала www.rastko.org.rs (Белград, 2002) - https://www.rastko.rs/rastko-bg/istorija/ppavlov-svsava.php, както и на страницата www.st40martyrs.org (София, 2003). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/01.12_sv_Sava_Srubski.htm#1 В. Търново - Белград

Павлов, Пламен (2002) Българи, италианци, Ватикана / Bulgari, Italiani, Vaticano (под ред. на Г. Бакалов и Ал. Фол). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 146 стр. (в съавт. с Б. Димитров и Ас. Марчевски) (на бълг. и итал. ез.). София

Павлов, Пламен (2002) Българите по света днес.- Български векове, кн. 4, 2002, 3-5. София

Павлов, Пламен (2002) Българска история, ч. ІІ. Кратък справочник (Българско Възраждане: ХVІІІ в. – 1878 г.). С., “Светлоструй”, 2002, 63 стр. (в съавт. с Л. Спасов). София

Павлов, Пламен (2002) Велико Търново – "от Бога пазената" историческа столица на България.– https://www.rastko.rs/rastko-bg/istorija/ppavlov-vtarnovo.php (2002) Београд

Павлов, Пламен (2002) История (За осми клас). София, изд. “Просвета”, 2002 (2006), 187 стр. (в колектив с Ал. Николов, Д. Делев и М. Босева). София

Павлов, Пламен (2002) История [на България].- България (Пътеводител). София, “Тангра/ТанНакРа”, 2002, 17-31 (авторски текст на Пл. Павлов; научен консултант на текстове за историята на селищата в пътеводителя). Книгата е в съавторство с Е. Динчев, А. Илиев и др. На англ. ез.: Bulgaria. Gouide Book. Sofia, “Alexander tour” – “Tangra TanNakRa Publ. House”, 17-30. Книгата е издадена и на руски, френски и немски език. София

Павлов, Пламен (2002) Кумани и алани във Второто българско царство (Някои паралели в историческото развитие на България и Унгария през ХІІ-ХІV в.).- В: Българи и унгарци – 1000 години заедно. Будапеща, 2002, 9-18. Budapest

Павлов, Пламен (2002) Познати и “непознати” български светци.- Алманах “Родолюбец” (2002). С., 2002, 78-84 София

Павлов, Пламен (2002) Фракийское наследие. - Сенатор, 2002.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/Frakiya.html (в съатв. с Г. Владимиров) Москва

Пейчева, Нели (2002) Българско-немски речник, 35 000 думи и изрази Издателство Габеров, В. Търново

Петков, Емилиян (2002) Моделиране на повърхнини в компютърната графика международна конференция КомСисТех’02, София

Петков, Емилиян (2002) Основни принципи и алгоритми в моделирането на Безие и В-сплаин криви списание “Известия на Съюза на учените – Русе”, Серия 5, том 2, Русе

Петков, Марин (2002) "Начало на раннонововисоконемско писане в Нюрнберг" (на немски език Научни трудове на Пловдивския университет, т. 40, кн. 1, Филология, Пловдив, стр. 355 – 361.

Петков, Петко (2002) Документи за Новата история на България ХIХ - началото на ХХ век. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 312 с.

Петков, Петко (2002) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. (съавтор) София. ИК Кръгозор, 360 стр.

Петкова-Марчевска, Славка (2002) “Възприемането на музика в началото на XXI век – промени и проблеми” Сб. "Детето на XXI век", гр. В. Търново

Петкова-Марчевска, Славка (2002) ”Промените в рецепционните практики и необходимостта от непрекъснато образование на музикалните педагози” Сп. Педагогически алманах, бр.3-4, гр. В. Търново, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2002) „Рецепцията на творчеството на Веселин Стоянов за деца, в началото на XXI век” Сб. "Веселин Стоянов и неговото време", гр. Русе

Петров, Галин (2002) Промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география. Сборник от научна конференция “Науката, методиката, училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”. Смолян, 2002, 97-100.

Петров, Галин (2002) Рекреационно-туристически ресурси на Беляковското плато. Сборник от научна конференция "Наука, околна среда и устойчиво развитие". В. Търново, 2002, 86-91.

Петров, Галин (2002) Сравнителен анализ на някои понятия в учебниците по география и биология. Сборник от научна конференция "Науката, методиката, училището – конфликтни точки, срещи и разминавания". Смолян, 2002.

Петров, Димитър (2002) Математика за зрелостници и кандидат-студенти. .Слово,В.Търново.

Петрова, Анастасия (2002) “Образната” картина на света, метафората и национално-езиковата специфика. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Юбилейна научна конференция “Лингвистика, ономастика, краезнание”, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, 32-41. ISBN 954-524-121-7

Петрова, Анастасия (2002) La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. Etudes balkaniques, XXXVIII, 2002, № 4, 62-75.

Петрова, Анастасия (2002) Metafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “uferinţă”. Analele ştiinţifice ale universităţii Ovidius. Seria Filologie, v. XIII, 2002.

Петрова, Анастасия (2002) Представите за радостта в румънския език. – В: Българистични проучвания. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т.8, 146-155.ISSN 9548258706

Петрова, Веселинка (2002) Легкоступ, Пл., В. Петрова. Какво значи да си дете? Легкоступ, Пл., В. Петрова. Какво значи да си дете? София: - Учителско дело, бр. 42, година, ХІІ

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Възпитателни функции на съвместната дейност на децата в предучилищните заведения Велико Търново: Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, т. 4, кн. 5, 1992 - 1993, (с.7 – 38).

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (4 - 5 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96)

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (5 - 6 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96).

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Моливко. Родна реч (6 - 7 г.) Велико Търново: Слово (с. 96).

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Подходи за удовлетворяване потребностите на детето във възпитателния процес Велико Търново: Слово, Детето на ХХІ век. Велико Търново, (с. 7 - 14).

Петрова, Веселинка (2002) Петрова, В. Предпоставки за непрекъснато образование във възпитателния процес на детската градина Велико Търново: - Педагогически алманах, № 2, (с. 31 – 37).

Петрова, Красимира (2002) Analysis Of The Guidance And Advisory Models in Bulgaria Based Of The Questionnaire For Professionals, OPEN GUIDANCE AND ADVISORY SERVICES MODEL FOR AN OPEN EUROPE електронно издание http://www.openguide.hit.bg/vaprosnik/konsultirane%20prevod-eng.doc, СОФИЯ

Петрова, Красимира (2002) Психологически проблеми на безработицата, България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, УИ "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 954-775-122-0 В.Търново

Петрова, Петя (2002) Смесеният модел на счетоводно отчитане в процеса на евроинтеграция – развитие и перспективи, Свищов, Сборник с доклади от Междууниверситетска научно – практическа конференция, Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа, Свищов 7 – 9 ноември 2002 г., с.268 – 272

Петрова, Петя (2002) Ценните книжа през призмата на счетоводството в началото на ХХІ век В.Търново, България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, Юбилейна научно – практическа конференция 4 април 2002 г. с. 69 – 74

Първанов, Недко (2002) Диманов,Х., Н.Първанов "Към въпроса за оптималното съчетаване на труда с отдиха" Сборник трудове на ВТУ "Кинезиология" 2002" , том 1

Първанов, Недко (2002) Петров,Л.,Н.Първанов "Соколското движение в България" zbornik radova "FIS Komunikacije 02" , Nis, 442

Рабохчийска, Мариета (2002) 50 най-важни решения на Съда на Европейските общности (с коментари)(Състав. и науч. ред.: Ат. Семов). С., Институт по международно право, 268 с., ISBN: 954-91265-1-X.

Русева, Виолета (2002) В традицията. – В. Литературен форум, бр. 23, 11 - 17 юни, 2002

Русева, Виолета (2002) Властта и игрите на езика. – Сп. Литературата. Изд. на Унив. Вазово общество. С., 2002, кн.3 (13), с. 128 - 135 Също в: Г. Марковски. Хитър Петър. Приложение: интерпретация, бележки, архив В. Русева. Велико Търново: Слово, 2002, с. 191 - 214. ISBN 954 439 683-7

Русева, Виолета (2002) Език на езиците. – Слов’янский збiрник. Випуск IХ. Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 2002, с. 127 - 130. ISBN 966-549-864-9

Русева, Виолета (2002) Литература за ХII клас на средното общообразователно училище. Задължителна подготовка. Съавт. С. Янев, Р. Радев. София: Прозорец, Труд, Просвета, 2002. ISBN 954-733-280-5; ISBN 954-528-339-4; ISBN 954-01-1324-5

Русева, Виолета (2002) Национализми, културни стратегии, дискурси. – Сб. Воля за облик. София: Феномен 21, 2002, с. 251 - 255. ISBN 954-549-033-0

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Alteuropa, Neueuropa, Kakanien Elias Canetti. Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung, Nr. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Душата и формите на социалното Георг Зимел "Социология"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Лудост и Просвещение Електронно списание "Литература плюс култура"

Седефчева, Валентина (2002) Психологията на дервиша и монаха като код за разчитане на балканската история в романите "Антихрист" на Емилиян Станев и "Дервишът и смъртта" на Меша Селимович История. Истории. Наративи. Изд. "Фабер": В. Търново, с. 87-91.

Седефчева, Валентина (2002) Ситуативната игра в чуждоезиковото обучение (при преподаване на сръбски език в българска езикова среда) Специализирано обучение по чужд език. Бюлетин, бр. 13. София: Полиграфическа база на МВР, 177-189.

Славова, Цветелина (2002) За някои характерни черти на университетските хорове в Испания сб. "Испания в музиката", Астарта: Велико Търново, 2002, с. 58-64

Спасов, Емил (2002) Образователното дело в програмата декларация на Демократическия сговор-Начално училище , 2002 , кн .2 , с 50-53 сп. Начално училище

Спасов, Емил (2002) Предучилищното възпитание в образователната политика на Демократическия сговор(1923-1931) . Педагогически алманах , 2002 , кн. 3-4 , с 211-216 сп. Педагогически алманах . , 2002 ISSN: 2367-9360

Спиридонов, Валентин (2002) Спиридонов, В. Ваймарската конституция от 1919г.- В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. Научна конференция – април 2000 г. ВТУ. В. Търново, 2002, с. 113-124. (ISBN 954-524-316-3) В. Търново

Станков, Иван (2002) На пътя на историята. Творчеството на Димитър Талев. изд. Слово, В. Тървоно ISBN 954-439-696-9

Стефанов, Петър (2002) „Изкушенията на Океана и метаморфозите на българския Силоам”. – Хидрофилия и хидрофоби. Нов Рибен буквар, В. Търново, 2002. ISBN954-775-117-4;

Стефанов, Петър (2002) Заключената истина на себепознанието. // История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. В.Търново, 2002.

Стефанов, Светослав (2002) Томова, С., А. Крумова, С. Стефанов (2002) Волейбол, Учебник за студенти изд. Бойка, В. Търново, ISBN: 954-9689-06-9 Бойка, В. Търново, ISBN: 954-9689-06-9

Стефанов, Светослав (2002) Томова, Сн., С. Стефанов. (2002) Междуличностните комуникации в спортната игра волейбол. Международна Научна конференция Fis Komunikacije, Ниш Международна Научна конференция Fis Komunikacije, Ниш

Стефанов, Светослав (2002) Томова, Сн., С. Стефанов.( 2002) Мястото на миниволейбола в училищната система по физическо възпитание. Сборник трудове: Кинезиология, Том 1, В. Търново Сборник трудове: Кинезиология, Том 1, В. Търново

Стоядинов, Мариян (2002) Το παράδοξο της Θειας ενσαρκώσεως Διαβαση, τ. 40.

Събева, Петя (2002) Методически вариант на тема “Австралия. Общ географски преглед” В: Методи за реализиране на гражданското образование чрез обучението по история, география, химия и биология”; В. Търново, с.165-174, ISBN 954-524-332-5

Събева, Петя (2002) Разкази от класната стая “В търсене на Колумб…” В: Педагогически алманах, (в памет на проф. дпн Марин Люлюшев), № 3-4, с. 143-147, ISSN 1310-358X

Тасевска, Даниела (2002) Психотерапевтичен фокус върху апатията на студенти психолози в практическото обучение по "Психологическо консултиране" Варна, Приложна психология и социална практика,.

Тодоров, Георги (2002) Влияние на съвременните информационни и комуникационни технологии върху университетското образование (Смрикаров А.С., Георгиева Г.) Сб.н.тр. Научна конф. РУ "Ангел Кънчев"

Тодоров, Георги (2002) Информатика, компютри, комуникации, интернет.- Английско-български терминологичен речник на съкращенията. Второ, преработено издание В.Търново, “Абагар”, 2002, 283 с

Тодорова, Маргарита (2002) Content management in e-Learning SAER, Varna

Тодорова, Маргарита (2002) Основна компютърна подготовка. Част 1. ИздателствоСириус, В.Търново

Тодорова, Маргарита (2002) Съвременните компютърни технологии в изследователската работа на докторантите . Сб. доклади – Семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Тодорова, Пенка (2002) Възпитаване на здравословно поведение в частното училище Сб. "Алтернативни тенденции в частното училищно образование" София

Тодорова, Пенка (2002) Възпитателни подходи към природно и социално ощетените деца Сб.Първа универс.конф.по социална педагогика исоциални дейности,Китен

Тодорова, Пенка (2002) Здравното образование-личностен и социално-значим проблем Педагогически алманах ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Тодорова, Пенка (2002) Общуването като психотерапевтичен фактор за децата и учениците Сб. "Здравословно и хуманно образование" Г.Оряховица

Тополска, Евгения (2002) Параметри за оценка по ориентиране в природата Предучилищно възпитание, 2002, № 9, 15–17

Трифонов, Тихомир (2002) New Strategy of Mathematic Education and Training Based on Computer Mathematical Systems (M.Seebauer) Proceedings of 3rd International Conference ITHET’2002, Budapest, Hungary, ISBN 963 7154 08 6, Electronic Pub. on CD, ISBN 963 7154 08 6

Трифонов, Тихомир (2002) The Partial Region Method in 2-D Electromagnetic and Acoustic Problems Proceedings on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, September 10-13, Kiev, Ukraine, pp.479-482

Трифонов, Тихомир (2002) The Plasma Loudspeakers in Hi-Quality Sound Reproducing Наука, околна среда и устойчиво развитие, СУБ, Велико Търново, Faber, стр.280-285, ISBN 954-775-154-9

Трифонов, Тихомир (2002) Българското законодателство и Европейската инициатива за стандартизиране на електронния подпис (Д.Делисъбева) България-Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи, ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий», Велико Търново, стр. 274-278

Трифонов, Тихомир (2002) Електронният подпис: особености и законова основа (Д.Делисъбева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.667-674

Трифонов, Тихомир (2002) Криптосистемата PGP- съвременно решение за подобряване на сигурността в Интернет (Зл. Върбанов) Сб. Доклади на V международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр. 89-94

Трифонов, Тихомир (2002) Съвременни криптографски системи със секретен ключ (Ст.Буюклиева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.688-697

Тутеков, Свилен (2002) "Източници и влияния в Лествицата на преп. Йоан Синайски" Велико Търново

Тутеков, Свилен (2002) “Неоплатонически мотиви в оригенизма и влиянието им върху монашеската духовност на православния Изток” Сб. "Неоплатонизъм и християнство", ч. І. (Гръцката традиция ІІІ-VІ в.), София.

Тютюнджиев, Иван (2002) Екзархии на Цариградската патриаршия в българските земи през ХІV – ХІХ век. // Търновска книжовна школа Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 559-575. В. Търново

Хрисимов, Николай (2002) Der Früchmittelalterliche Gürtel von Uc Tepe (Azerbajdzan) und die dazugehorige Ausrustung. Ein Reconstructionsversucht. Archaeologia Bulgarica, VIII, 2002, 1, 79-96.

Хрисимов, Николай (2002) За един комплект оръжие от Малая Перешчепина. Оръжие и снаряжение от късната Античност и Средновековието ІV-ХVв. = Acta Musei Varnaensis. Варна, 2002, с. 73-86.

Христов, Любомир (2002) A Brief Description of 3P Birnbaum's model and the Partial Credit Model International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2002

Христов, Любомир (2002) Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост Пета Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2002

Христов, Милен (2002) Ganchev, Georgi; Hristov, Milen. Riemannian curvatures of the four basic classes of real hypersurfaces of a complex space form. Geometry, integrability and quantization (Varna, 2001), 238--248, Coral Press Sci. Publ., Sofia .

Христов, Павлин (2002) Сходства и различия в икономическите трансформации, които България осъществява през своята история. Юбилейна научно-практическа конференция “България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Велико Търново, 4 април 2002.

Христов, Паисий (2002) Пресътворение IV - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христова-Коцева, Рени (2002) Възпитание в здравословен начин на живот в детската градина и семейството Национална научно-практическа конференция “Здравословно и хуманно образование”. Г. Оряховица. 2002.

Христова-Коцева, Рени (2002) Единомислие между детската градина и семейството при възпитанието на детето Педагогически алманах, 2002, № 3-4.

Христова-Коцева, Рени (2002) Никола Живков – хуманистични възгледи за възпитанието на детето 120 години предучилищно възпитание. Свищов. 2002

Христова-Коцева, Рени (2002) Педагогически аспекти на полово-ролевите взаимоотношения между децата от предучилищна възраст Детето на XXI век. В. Търново. 2002.

Христова-Коцева, Рени (2002) Предизвикателствата на 21 век към предучилищния и начален училищен педагог Педагогически алманах, 2002, № 1-2.

Христова, Надежда (2002) Жените на брачния пазар в кралствата на франки и англосакси [Women on the Marriage Market in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons] Българска етнология, 2002, кн. 2, с. 81-96. ISSN 1310-5213 (Print); ISSN 2367-6892 (Online)

Христова, Надежда (2002) Икономическа осигуреност на жената като съпруга, разведена и вдовица през V–ІХ век – норма и действителност [Economic Providing for a Woman as a Wife, Divorced or Widowed in the 5th–9th Centuries – Standard and Reality] Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 13-28. ISBN 954-524-341-4

Христова, Надежда (2002) Имуществени права на жената според франкски и англосаксонски юридически извори (V–ІХ век) [Women’s Property Rights according to Frankish and Anglo-Saxon Legal Sources (5th–9th c.)] Човекът и законът – минало, настояще и бъдеще. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 5-15. ISBN 954-524-316-3.

Христова, Надежда (2002) Ролята на жените в икономическия и политическия живот в кралствата на франки и англосакси през V–ІХ век (по писмени извори) [The Role of Women in the Economic and Political Life in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons in the Period from the 5th to the 9th Century (according to written sources)] История, 2002, №2-3, с. 1-15. ISSN 1314 – 8524 (Online); ISSN 0861 – 3710 (Print)

Хънтов, Владимир (2002) К вопросу о классификации праболгаризмов в современном русском литературном языке Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – България. Научни трудове. Том 40, кн. 1, 2002. Филология. Част първа. Юбилейни Паисиеви четения по случай 280-та годишнина на Паисий Хилендарски и 240-та годишнина от написването на “История славяноболгарская”. Пловдив, 2002, стр. 195-199. ISNN 0861-0029.

Хънтов, Владимир (2002) О праболгарско-русских языковых контактах Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. Издателство FABER. Велико Търново, 2002, стр. 267-270. ISBN 954-775-151-4.

Хънтов, Владимир (2002) О синхронной словообразовательной мотивации слова болгарин в современном русском литературном языке сп. Болгарская русистика, бр. 3-4, 2002, стр. 14-18. София, 2002. ISSN 0323-9160.

Хънтов, Владимир (2002) О судьбе праболгаризма книгочей в славянских языках Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. Издателство FABER. Велико Търново, 2002, стр. 265-267. ISBN 954-775-151-4.

Цветков, Димитър (2002) A Brief Description of 3P Birnbaum's Model and the Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2002.

Цветков, Димитър (2002) Проверка надеждността на скалите на личностния въпросник на Х. Айзенк (EPQ) в армейски условия Сборник трудове от международна конференция "Кинезология 2002".

Цонкова, Димитринка (2002) Кинезиолошко специjалистичко обликуванье на тренингот. Просветно дело, Скопje година LV,Бр.5, 2002, с. 42

Цонкова, Димитринка (2002) Актуални проблеми на професионалната подготовка на учители по физическо възпитание и спорт. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт”. С., 2002, с.7

Цонкова, Димитринка (2002) Взаимовръзка между успеваемостта и някои психически показатели на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”. Кинезиология 2002, Том 2. В. Търново 2002, с.20.

Цонкова, Димитринка (2002) Изследване на ценностите за педагогически труд на учителите по физическо възпитание. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. С., Сердолик, 2002, с. 14.

Цонкова, Димитринка (2002) Личностна мотивация за професията Учител по физическо възпитание и спорт. Кинезиология 2002. Т. 1. В. Търново, Бойка, 2002, с. 27.

Цонкова, Димитринка (2002) Мотивация за професионален избор на студенти от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Личност, мотивация, спорт – спортното образование. С., Про Спорт, 2002, кн. 2, с. 36.

Цонкова, Димитринка (2002) Оптимизиране на професионалната подготовка на студенти чрез изграждане на комуникативно-речеви умения Спорт, образование, общество. Т.7. С., НСА ПРЕС, 2002, с. 79.

Цонкова, Димитринка (2002) От физическа култура към кинезиология. Кинезиология’2002, Том 1, с. 32

Цонкова, Димитринка (2002) Развитие на моторната активност на първокласниците чрез интегративното обучение. Личност, мотивация, спорт – спортното образование. С., Про Спорт, 2002, кн. 2, с. 50.

Цонкова, Димитринка (2002) Трудовата реализация – критерий за професионалната готовност на учителите по физическо възпитание. Кинезиология 2002. Т. 1. В. Търново, Бойка, 2002, с. 29.

Цонкова, Димитринка (2002) Туризмът в бита и живота на студентите от педагогическия ВУЗ. Кинезиология 2002. Т. 1. В. Търново, Бойка, 2002, с. 76.

Цонкова, Димитринка (2002) Физическа готовност на студентите-бъдещи спортни педагози. “Кинезиология 2002”.Том 2. В. Търново 2002, с.24.

Чолаков, Николай (2002) Петрова, М., Н. Чолаков, И. Дончев, М.Александров. Средства за комуникация в Интернет Велико Търново, Издателство на ВТУ, 2002

Чолаков, Николай (2002) Тодорова, Е., Н. Чолаков. Конвергенцията на съвременните операционни системи. Национална научна конференция "Информатиката в научното познание" , ВСУ "Черноризец храбър", Варна

Чолаков, Николай (2002) Чолаков, Н. Новите информационни и комуникационни технологии и развитието на компютърните системи за обучение Трудове на ВТУ, Педагогически факултет, т.8 кн.4, 2002

Чолаков, Николай (2002) Чолаков, Н. Особености на колекциите на JAVA 2. Национална научна конференция "Информатиката в научното познание" , ВСУ "Черноризец храбър", Варна

Чолаков, Николай (2002) Чолаков, Н. Програмиране на JAVA В. Търново, Faber, 2002.

Чохаджиев, Стефан (2002) Археологически паметници от Кюстендилско. Част І. Археологически паметници от Кюстендилското Краище. В. Търново, Faber, 2002, 85 с. (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (2002) Бележки върху неолитизацията на Българските земи. – ГАМПд, ІХ/1, 2002, 15-21.

Чохаджиев, Стефан (2002) Нови проучвания на селищната могила при с. Хотница, Великотърновска област през 2000 г. (Предварително съобщение). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров (Хр. Харитонов ред.). Велико Търново, 2002, 27-32 (в съавт. с Н. Еленски).

Чохаджиев, Стефан (2002) Энеолитическая модель небесной сферы из Западной Болгарии. – В: История и культура востока Азии. Том І. Новосибирск, 2002, 210-216 (в съавторство с В. Колева и Д. Колев).

Шопова-Христова, Мариана (2002) О переводах русской дольниковой поэзии на болгарский язык. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века. Восьмой международный симпозиум – МАПРЯЛ 2002. В. Тырново, 2002, с. 295-300. ISBN 954-775-151-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/