Публикации за 2001


Авгинова-Николова, Емилия (2001) "За това как някои гръцки думи се връщат в Гърция" Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "Лексико-семантична симетрия и асиметрия между фразеологизми в турска, гръцка и българска езикова среда" Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение” т. 3 – Морски научен форум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "Словосъчетанията с глагола „κάνω“ в гръцкия език и техните еквиваленти в българския" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 69, Велико Търново

Александрова, Силвия (2001) Източна Европа и разпадането на двуполюсния модел на световна сила. Сб. България, Българите и техните съседи през вековете, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 627-639, ISBN 954-524-280-9

Анчев, Стефан (2001) 7 септември 1940 г. - една премълчавана дата на националното единение вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Der Balkan 1850-1880 – ein Spielfeld von interessen und Widersprüchen. Pulverfass Balkan Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert, s. 265-276.

Анчев, Стефан (2001) Армия и държава – основополагащи и съхраняващи функции на държавността. Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция посветена на 50 годишнината от създаването на Централния военен архив, 5 октомври 2001. В. Търново, 2001, 98-107

Анчев, Стефан (2001) Балканите в прегръдката на НАТО вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Великите сили пиромани, гасящи балканския пожар вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Върху България се налагат чужди матрици вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Господарите също плачат вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Демонизацията на Балканите - традиция в Европейската политика. изпратено за печат

Анчев, Стефан (2001) Демонизирането на Балканите - утвърдена позиция в политиката на Запада вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Зависимата българска независимост вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Корупцията като елемент от политиката. Корупцията – традиционни и съвременни измерения. Faber В. Търново 2001., с. 91-98

Анчев, Стефан (2001) Мирните договори са само къс хартия вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Натовизацията на Балканите вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Националното достойнство на Балканите? вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Ньойският договор – поредното балканско разделяне . сп. Добруджа, 14- 16. 1997-1999. Ньойският договор и съдбата на Южна Добруджа. Национална конференция. Добрич, 1999 г. Изследвания, извори и документи

Анчев, Стефан (2001) Плочките на световното домино са в опасни ръце вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Разиграва се поредната балканска пиеса: монарх срещу партии! вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Световният тероризъм и САЩ вестник "Пари плюс"

Анчева, Антоанета (2001) Васил Стоилов като портретист Сб. Проф. Васил Стоилов - изтъкнат художник и педагог, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 51-62.

Анчева, Антоанета (2001) Леонардо да Винчи. Живописта като наука. Изд. “Фабер”, 2001, 172 с.

Аркадиев, Димитър (2001) Икономическа ефективност на азотното торене при твърда пшеница сорт Прогрес Сп. Животновъдни науки, София, Национален център за аграрни науки, 2001, кн.6, с. 106-108. , ISSN: 0514-7441.

Аркадиев, Димитър (2001) Някои размисли и виждания върху преподаването на статистика за икономисти Сб. Актуални проблеми на обучението на студентите по статистика в България и взаимодействието между статистическата теория и практика, С.,УНСС, 2001, с.19-31.

Аркадиев, Димитър (2001) Проучване влиянието на териториалната отдалеченост и периода на приема върху количеството на студентите по специалност "Ветеринарна медицина" Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Stara Zagora, Trakia University - Faculty of Veterinary Medicine, vol.4, 2001, supl.1, р. 39-46. ISSN: 1311-1477.

Бело, Раки (2001) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ица в балканските езици. – В: Македонски преглед. Кн. 4. София, 2001, 111-139.

Бонджолова, Валентина (2001) Оказионализми от собствени имена Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от юбилейната научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, Велико Търново), ВТ, 2001, с. 228-235. ISBN 954-524-310-4.

Ботева, Мариета (2001) Реториката през Българското възраждане (20-70-те години на XIX век)

Бузов, Вихрен (2001) "Логика. Кратък курс" Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Бузов, Вихрен (2001) „Der Balkan–Ein ZusammenstoB von Kulturen oder die Konfrontation von Zivilizationen [Balkans–Clash of Cultures or Confrontation of Civilizations ( Popper v/s Huntington)" Penka Angelova und Judith Veichtlbauer (Hrsg.): Pulverfaß Balkan. Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. (Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Bd.3) St Ingbert: Rörig Universitätsverlag, 2001. 318 S., brosch., pp.187-195, DM 52.-. ISBN 3-86110-274-9.

Бузов, Вихрен (2001) Логиката и модерната европейска култура Философия и европейски ценности, Научна конференция, УНСС, с.9-18;

Бузов, Вихрен (2001) От философия на езика към философия на съзнанието “Философия и психология” (Данков, Е., Ст. Горчев съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека “Диоген”, с.156-175;

Бузов, Вихрен (2001) Съвременната полска философия на правото сп. Юридически свят N 1, Sibi, София, с.64-75;

Бурнева, Николина (2001) Zur Kunst des Lesens. Ausgewaehlte Kapitel aus der germanistischen Literaturwissenschaft. Studien zur deutschen Literaturwissenschaft. Veliko Tаrnovo: Universitaesverlag, 219 S.

Буров, Стоян (2001) За предизвикателствата пред българския език. Доклад, изнесен на националната конференция “Езиковото и културното многообразие в името на разбирателството”, София, 27.02.2001 г.// Европейски хоризонти (Велико Търново), № 1/май 2001, стр. 7-10.

Буров, Стоян (2001) Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език. Научни трудове, № 1/2001 [Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий]. Пловдив, 2001, стр. 150-168.

Буров, Стоян (2001) Поглед към старите и новите проблеми на слятото, полуслятото и разделното писане. // Р. Русинов (отг. ред.). Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, стр. 65-73.

Буров, Стоян (2001) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ [Част: Препинателни знаци]. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2001. 204 стр. (2. разш. и прераб. изд.)

Буров, Стоян (2001) Приносът на Русин Русинов в областта на морфологията и историята на българското езикознание. // В. Вътов (отг. ред.). Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 37-42.

Буров, Стоян (2001) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2001. 264 стр. (8. изд.)

Бурова, Пенка (2001) Глаголната метонимия. Семантика и прагматика. Велико Търново, Faber, 292 стр.

Бурова, Пенка (2001) Метонимични значения на глаголи с представка из Велико Търново

Буюклиева, Стефка (2001) An upper bound on the minimum Lee weight of Type IV codes over Z4 Proceedings of the International Workshop OCRT, Sunny Beach, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2001) On the minimum weights of Type IV codes over Z4 with certain lengths Proceedings of the International Workshop WCC'2001, Paris, pp.121-127

Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието : Пет студии върху българската литература. В. Търново : Слово, 2001. – 184 с.

Василева, Радка (2001) Fit fürs Studium 2001: Кандидатстудентски изпит по немски език. Недка Николова и др. В. Търново: Слово, 2001. 176 с. ISBN 954 439 689-6.

Василева, Радка (2001) Василева, Рада: Структурна и семантична еквивалентност при превода на съставни глаголни предикати от български на немски език. // Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов (1 и 2 юни 2000 г., В. Търново). / В. Вътов и др. В. Търново: „Фабер“, 2001, с. 103-110. ISBN 954-775-002-X.

Велев, Георги (2001) Дидактичните игри в практичното изучаване на конкретното дете сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 2

Великов, Юлиян (2001) Християнският образ и законодателството на иконоборците Преславска книжовна школа, т. 5, Академично издателство" Проф. М. Дринов", 299-306

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2001) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Митологичният триъгълник в „Корените“ на Васил Попов. // КИЛ-Варна, 2001, бр. 9, (с. 1, 7). ISSN 1310-120X; също в: Васил Попов. „Това красиво човечество“.- В. Търново: Faber, 2001, (с. 17-25). ISBN 954-775-003-8. ; също в: Литературнокритически прочити. - В. Търново:Слово, 2002, (с. 244-254). ISBN 954 439 720-5. КИЛ-Варна, 2001, бр. 9, (с. 1, 7). ISSN 1310-120X; също в: Васил Попов. „Това красиво човечество“.- В. Търново: Faber, 2001. ; също в: Литературнокритически прочити. - В. Търново:Слово, 2002, (с. 244-254). ISBN 954 439 720-5.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2001) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За магическите одеяния на Боян Магьосника („Боян Магьосникът“ на В. Пундев и „Хилядогодишнината на Боян Магесника“ на Н. Шейтанов). // Гардеробът на литературата. - В. Търново: Faber, 2001, (с. 75-94). ISBN 954-775-014-3. ; също в: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003). Гардеробът на литературата. - В. Търново: Faber, 2001, (с. 75-94). ISBN 954-775-014-3. ; също в: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2001) За магическите одеяния на Боян Магьосника (В. Пундев и Н. Шейтанов). // Гардеробът на литература. Съст. Национален институт "Нова българска литература" - Велико Търново: Фабер, 2001, с. 75-94. ISBN 954-775-014-3. Също: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003).

Велчев, Борис (2001) Имунитетът по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 251 с.

Велчев, Борис (2001) Помилването по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 255 с.

Видин, Благой (2001) Международен механизъм на санкциите, налагани от Съвета за сигурност на ООН. Ембарго и международно право. С, 2001, 20-36.

Влайков, Светлозар (2001) Синонимни взаимоотношения в системата на постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 2001, сб. “Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения в чест на проф. Иван Гълъбов” У нас

Върбанова, Маргарита (2001) Задачи и тестове по математика за 3 и 4 клас В. Търново: Faber

Върбанова, Маргарита (2001) Методика на обучението по математика – специална част В.Търново: Faber

Върбанова, Маргарита (2001) Ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по математика в началните класове. Университетско издателство “Св. К. Преславски”, гр. Шумен

Гайдова, Радка (2001) Аспекти на обучението с Lego Dacta в детска градина - начално училище. НК, Интеграцията "детска градина - начално училище", Русе, 2001

Гайдова, Радка (2001) Детето и технологиите Lego Dacta НК, Детето на ХХІ век, ИО на МОН-В.Търново, РС на ОМЕП-В.Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Конструирането - обучаваща технология за умственото развитие на децата от предучилищна възраст. НК,Технологии, сигурност и екология, ВВОВУ,В. Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Материалите за конструиране - екологично средство за учене и действие. НК,Технологии, сигурност и екология, ВВОВУ, В.Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Обучаващи задачи по конструиране. сп. Предучилищно възпитание, бр. 3, 2001

Гайдова, Радка (2001) Приемственост между учебното съдържание по конструиране в детската градина и техника в началното училище. НК, Интеграцията "детска градина - начално училище", Русе, 2001

Гайдова, Радка (2001) Система за усвояване и диагностика на уменията за конструиране при 5-7 годишните деца. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ВТУ, 2001

Гайдова, Радка (2001) Традиции и новости в диагностицирането на обучението по конструиране. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2001

Галунов, Тодор (2001) Корупцията при управлението на д-р В. Радославов (1913-1918). Сб. Корупцията - традиционни и съвременни измерения. В. Търново, 2001, с. 108-117.

Галунов, Тодор (2001) Правомощията на монарха според Търновската конституция и тези на президента според конституцията от 1991 г. Сб. от конференция "Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение", В. Търново, 2001 г., с. 157-163.

Галунов, Тодор (2001) Правомощията на монарха според Търновската конституция. Сп. Наука, бр. 3, 2001 г., с. 55-60.

Генова, Дафинка (2001) "Deceiving as a Speech Act". In Contrastive Linguistics, XXVI (3), pp. 5-14, Sofia, ISSN 0204-8701.

Генова, Дафинка (2001) Options for the explication of meaning in natural language. In S. Kaneva et al. (eds.). Philosophy between Two Centuries. Proceedings of the XXI International Philosophical School. Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, pp. 187-191, ISBN 13100416.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2001) Интерактивните бази от данни – тенденция в Web средата Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 11–16 стр.

Георгиева, Виолета (2001) Stoycheva, Violeta. Family Life in the Balkans 1945–2000. Draft version, Prague, March 12-17, 2002, 20 p.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.

Георгиева, Виолета (2001) Стойчева, Виолета. Нови пътеки в методиката на обучение по история. Диалогът в историята, №3, ISSN 1311-7904, с. 105–109.

Георгиева, Гергана (2001) Мюсюлмански мистични братства в Шумен, XVII – XIX век. В: История на мюсюлманската култура в българските земи. София, 2001, 300-323 (в сътрудничество с д-р Орлин Събев).

Гочев, Гочо (2001) Галина Тагламицка. Био-библиография. Велико Търново, 2001, 65 стр., ISBN 954-524-172 -1

Гочев, Гочо (2001) Современный русский язык. Часть вторая. Морфология. В. Търново, УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 412 стр., ISBN 954 – 524 – 267 – 1 (ч.2).

Гочева, Сийка (2001) Собирательные имена существительные в русском языке (опыт системного анализа). В. Търново, Абагар, 2001, 180 с., ISBN 954-524-304-N.

Грудков, Венелин (2001) Небесен човек и земен ангел: Житийният цикъл за св. Иван Рилски - литературоведска интерпретация Велико Търново: Фабер.120 стр. ISBN 954-9541-90-X

Грудков, Венелин (2001) Свети Иван Серски и неговото житие. Сб. Преславска книжовна школа.5. (с.283 - 285). София. ISBN 954-430771-0

Грудков, Венелин (2001) Символно-митологични пластове в агиографския цикъл, посветен на св.Иван Рилски. Сб. Българистични проучвания. 7. (с. 65-72). Велико Търново: ПИК .ISBN 954 736 058 2.

Грудков, Венелин (2001) Тезиси за анализ на агиографския цикъл за св.Иван Рилски Сб. Следите на свещената книга в българската литература. (с. 45-52). Велико Търново: Фабер. ISBN 954 9541 94 0.

Гълъбов, Мирослав (2001) Архитектура на съвременна радиокомуникационна система Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Цифрова междинночестотна технология за 3G системи Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Performance of time division duplex CDMA mobile communication Journal of applied electromagnetism.Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Sign Area Conversion of Radar Images Journal of applied elec-tromagnetism. Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет. Презентации. изд.Фабер,В.Търново

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на КИХ филтър с минимални пулсации с помощта на бързо преобразуване на Фурие. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на цифров радиоприемник на базата на сигнален процесор. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбова, Даринка (2001) "Здравна математика” със сапуни и вода. Сборник статии на ОМЕП “Здравно възпитание”,

Гълъбова, Даринка (2001) Диагностични методи за стимулиране и изследване творческото въображение на децата в предматематическия период. Сп.Предучилищно възпитание, бр. 4, София

Гълъбова, Даринка (2001) Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегрирани математически и двигателни дейности. Сборник статии на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 2001.

Гълъбова, Даринка (2001) Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. Сп.Математика и информатика, бр.2, София

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на писането на цифри от бъдещия първокласник. Сп. Предучилищно възпитание, бр.4, София

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача в детската градина. Сп. Предучилищно възпитание. София

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача. УИ-Алманах (годишник трудове, ПФ, ВТУ)

Гълъбова, Даринка (2001) Професионално-практическа подготовка на учителя по математика в средното училище. Фабер, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2001) Учебна книжка “ С Моливко в страната Логика” (5 – 7 г.) одобрена от МОН Слово, В.Търново

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Гатанката и детската рисунка //Рисуването – образователни и творчески аспекти. 2001. София; София

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Естетическият тип дейност като форма за усвояване на действителността. Педагогически алманах, кн. 1,2. В. Търново, 2001; В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Играта и изобразителната дейност. Варна. Национална конференция “Играта – забравеният образ на детството”, 11/12.10. 2001; Варна

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Изобразителната дейност в развитието на детето. Юбилейна научна конференция. 31.10.2001. Шумен; Шумен

Гюлчев, Николай (2001) Апликацията в художествено-изобразителната дейност Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново.

Гюлчев, Николай (2001) Обособяване и развитие на изобразителната дейност апликиране в учебно-възпитателния процес. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет., Том5, Книга 4. 1994.

Гюлчев, Николай (2001) Формиране на умения за изобразяване на статичност и динамика. сп. Предучилищно възпитание. Кн. 10, 2001.

Гюлчев, Николай (2001) Художествено-изобразителни основи на учебната апликация. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” , Педагогически факултет Том 5, Книга 4. 1993.

Давидов, Димитър (2001) Някои проблеми свързани с раздела гимнастиката от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия – 1991 год. Физическата подготовка и спорт в Българската армия. ВИ, С, 2001. (стр. 131-136)

Дерменджиев, Атанас (2001) В памет на проф. Русин Русинов. -В: Езиковедски изследвания, В. Търново, Faber, с. 15-17. ISBN 954-775-002-X

Дерменджиева, София (2001) Social chandges and social integration of the gypsies В: Electronik ISSUE, South-West Universite Journal, part: education, volume 1, 2001.

Дерменджиева, Стела (2001) Geographic knowledge, reading and modern training. -Unity and diversity in literacy development, Bratislava, p. 37 - 42. ISBN 80-968403-0-4

Дерменджиева, Стела (2001) Professional Attitudies of University Students the RWCT Framework. 5 th Annual RWCT Conference: Reading and Writing for Critical Thinking: From Evocation to Reflection, Brasov, Romania, p. 11.

Дерменджиева, Стела (2001) Stategies for Use Across the Curriculum. RWCT for university faculty and administrators across all faculties. (C. Temple, S. Dermendjieva, V. Indrasiene, D. Safin). Open Society Institute, RWCT Project, Vilnius, Lithuania, 102 с.

Дерменджиева, Стела (2001) Изследователският метод в обучението по регионална социално-икономическа география в българското средно училище. . С., 350 с.

Дерменджиева, Стела (2001) Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 328 с. ISBN: 954-524-296-5.

Дерменджиева, Стела (2001) Планирование уроков географии в РКМЧП. –В: Технология развития критического мышления в Вузе: перспективы для школьного образования XXI века, Н. Новгород, с. 81- 90. Л№ 00509/01.12.99

Дерменджиева, Стела (2001) Технология на развитието на критическото мислене във висшето училище – перспективи за училищното географско образование на XXI век. В: Ролята на учителя в съвременния образователен процес., В. Търново.

Дживтерева, Светла (2001) Гатанки с отговор “таралеж”. Култ и обредност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 2, г. ІІ, 2001,. ИК “Род”,С. 2001, 210-214; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=101576

Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова (2001) "Сравнителен анализ на физическите и функционални възможности на студентки с различен брой часове по физическо възпитание в курса им на обучение във ВТУ". Научни трудове, кн. № 70. Международна научна конференция – “Технологии, сигурност, екология”, ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001. ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001

Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Дилова-Нейкова, Цв. (2001) "Изследване ефективността на методика за психофизически въздействия при началното обучение по плуване". Научни трудове, кн. № 70. Международна научна конференция – “Технологии, сигурност, екология”. ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001.

Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Дилова-Нейкова, Цв. (2001) "Понижаване на тревожността у студентки при началното обучение по плуване". Сборник трудове. Международна научна конференция – “Физическото възпитание между два века”. „Фабер”, с. 117-120, В. Търново, 2001. „Фабер”, В. Търново, 2001

Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Дилова-Нейкова, Цв., Т. Давидова (2001) "Проследяване динамиката на физическата дееспособност на ученици от III клас". Научни трудове, кн. № 70. Международна научна конференция – “Технологии, сигурност, екология”, ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001. ВВОВУ "В. Левски", В. Търново

Димитров, Димитър (2001) "The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates" Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов" (Велико Търново)

Димитров, Димитър (2001) "Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция" Византийското културно наследство и Балканите (сборник доклади от международната конференция) (Пловдив)

Димитров, Николай (2001) Метафизичните пространства на езика. Аспекти на Яворовата поетика. В. Търново, ISBN 954-747-029-9, 281 стр.

Димитров, Слави (2001) България и Полша по пътя към ЕС – сравнителен политико - икономически анализ Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Социално – икономически проблеми на евроинтеграцията на България”, Враца, 2001, 231-244.

Димитров, Слави (2001) Живот и дейност на Васил Дойков Васил Дойков. Библиография, В. Търново, 2001, 3-6.

Димитров, Слави (2001) Милде – фамилията на пивоварите в аналите на биреното производство в Русе Сборник доклади от юбилейната научна конференция “30 години Шуменски университет”, Шумен, 2001.

Димитрова, Марийка (2001) Die Situation der Fremdsprachenlehrerausbildung in Bulgarien am Beispiel der Hll. Kyrill und Method – Universität zu Veliko Tarnovo/ Bulgarien Zur Ausbildung von Fremdsprachenlehrern in Südosteuropa. Situation und Perspektiven, Belgrad 2001, S. 53-58.

Димитрова, Марийка (2001) Kulturbezogene Bedeutungserklärungen bei der Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht für Fortgeschrittene http://www.sprachwissenschaft.ch/IDT2001/

Димкова, Росица (2001) Димкова, Р., Изследване ефективността на стрелбата в хандбала при 12 и 14 годишни момчета. Научни трудове ВВОУ ”В. Левски”, Велико Търново, 2001, с. 453, Книжка №70.

Димкова, Росица (2001) Димкова, Р., Педагогически процедури и операции за формирането на здравната култура на ученика в часовете по физическа култура. Научни трудове ВВОУ ”В. Левски”, Велико Търново, 2001, с. 461, Книжка №70.

Донев, Владимир (2001) Скиталчества в познанието. Снежана Иванова "Праг зад вратата", 2001 Литературен форум, бр. 35, 30. 10. - 5. 11. 2001

Донева, Дафина (2001) Данъчни инструменти за опазване на околната среда: екологична ефективност – В: ИКОНОМИЧЕСКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА ПРИ ПРЕХОДА КЪМ РЕАЛНО ФУНКЦИОНИРАЩА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Научна конференция, София, София

Донева, Дафина (2001) Икономически аспекти на разширяването на Европейския съюз и предизвикателства за България. – В: “КРИТЕРИИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОСТИГНАТИЯ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАПРЕДЪК ПРИ ТЯХНОТО ИЗПЪ В. Търново

Донева, Дафина (2001) ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Монография, Изд. “FABBER”, Велико Търново, 2001,156 стр. Велико Търново

Донева, Дафина (2001) Принципи на екологичната политика на Европейския съюз и тяхното прилагане в България: устойчиво развитие. – В: “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК”, Академ Свищов

Дончев, Ивайло (2001) Дистанционното обучение в контекста на съвременните технологии Четвърта научна конференция с международно участие „Интернет – среда за нови технологии в информационното общество“, В. Търново 10-13 октомври 2001, pp. 336-342

Дончева, Иванка (2001) Der Kult des Telesphoros und die ikonographischen Besonderheiten seiner Darstellung in Thrakien. – KARASURA, I. UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE UND KULTUR DES ALTEN THRAKIEN. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. (Internationales Symposium. Cirpan, Bulgarien, 1996). Beirr & Beran, Weissbach, 2001, p. 99-110; ISBN 3-930036-59-2. Weissbach

Дончева, Иванка (2001) Епитетите на Асклепий в Тракия и аспектите на култа, отразени в тях. – Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2001, с. 551-565; ISBN 954-524-284-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Култът към Асклепий в Гърция и Рим. ИК „Витал”, Велико Търново, 2001, 230 с.; ISBN 954-8259-53-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Култът към Телесфор и иконографски особености на изображенията му в Тракия. – Seminarium Thracicum, 5 (Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 2001, с. 185-199. София

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2001) Някои аспекти и основни принципи в обучението по HTML Четвърта научна конференция “Интернет – среда за нови технологии” – В.Търново 10-13 октомври 2001 г., 343-352

Драганова-Стойкова, Тамара (2001) Опит за оптимизиране на системата от уроци за практическа работа в курса по География на България 10 клас на СОУ. - София : Обучението по география, 2001, кн. 2, с. 43-47. ISSN – 0204-6849.

Дундов, Тенчо (2001) Относно решение № 13 от 29 май 2001 г. на Конституционния съд. Съвр. право, № 5

Захариева, Юлия (2001) Международните организации в България Правни въпроси за журналисти. С, 2001, 105-123.

Златева, Добринка (2001) Индустриальные отношения в модели билатеральной монополии Науковий журнал, Вiсник Тернопiльськоï академiï народного государства, бр. 18, 2001 г.

Златева, Добринка (2001) Обща икономическа теория. Макроикономика, сборник тестове и казуси Абагар, В. Търново

Иванов, Здравко (2001) Поколения, идентичност, политика Варна, в: България - национална и европейска идентичност, с. 112-115

Иванов, Здравко (2001) Толерантността като социален феномен В. Търново, в: Общества в преход. Теория и практика, с. 35-41

Иванов, Ивелин (2001) Иванов, Ивелин. Апокалиптизъм, миленаризъм и движението за Божи мир в кралство Франция около хилядната година. // История. – София: НИКСПРИНТ, 2001, кн. 4, година IX, с. 1-14. ISSN 0861-3710 София

Иванов, Ивелин (2001) Иванов, Ивелин. Движението за Божи мир, църковните реформи и краят на частните войни (XI-XIII век). // Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": Философия, история, психология и политология. – Велико Търново, 2001, кн. № 70, с. 70-81. ISSN 0861-0312 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2001) Иванов, Ивелин. Към въпроса за използването на копието и «военната революция на ХІ век» в Западна Европа. // Армия, държава, общество: Юбилейна научна конференция, посветена на 50-год. от създаването на ЦВА./ Съставители: Иван Коев, Диана Вачева, Георги Луков. – Велико Търново : "Витал", 2001, с. 92-98. ISSN 954-8259-62-1 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2001) Иванов, Ивелин. Към въпроса за появата на рицарството. // България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конф. в памет на доц. д-р Христо Коларов, 30-31 окт. 1998 г. – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 82-86. Велико Търново

Иванов, Людмил (2001) D. Jovanovic-Milevic, L. PETROV (2001) "Relacije izmedu telesne visine, godina starosti I igrackih pozicija ucesnika na Eurobasketu za seniorke u Francuskoj 2001" Zbornik radova "Fis Komunikacije, Nis, Srbija, 2001", 104-109

Иванов, Людмил (2001) Наумовски, М., С. Дуковски, Р. Христовски, Л. ПЕТРОВ (2001) "Факторна структура на баскетболната игра на отборите участници в Европейските турнири" сборник трудове на Технически университет, Варна, с. 159-162

Иванов, Людмил (2001) ПЕТРОВ, Л. (2001) "Влиянието на подбора и тренировъчния ефект в развитието на подрастващи спортисти" сборник трудове на Технически университет, Варна, с. 154

Иванова, Мария (2001) “Жената синор няма” Българска етнология, кн. 3, с. 49-65.

Иванова, Ралица (2001) Der orphische Weigerungstypus anhand von Rilkes Gedicht ‘Die Sonette an Orpheus’, В: Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, Икономика, организация и управление, филологии и приложна лингвистика, ред. Велико Търново

Иванова, Ралица (2001) Културноисторическата парадигма ‘Пигмалион’ и нейната съвременна интерпретация, В: Света гора, алманах за литература и изкуство, Сава Василев, Владимир Шумелов, Радослав Радев, Димитър Кръстев (съст.) изд. Слово, ПИК, Faber, Абагар, Велико Търново

Иванова, Ценка (2001) Автореферат на дисертация „Българско-сръбски книжовноезикови връзки през Възраждането” (Аспекти на езиковата стандартизация в балканославянския ареал), 52 стр. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" на ВТУ

Иванова, Ценка (2001) Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику LI

Игнатова, Анка (2001) Личните документи на военнослужещите в българската армия през периода 1878-1945 г. като изворова база Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Централния военен архив. В. Търново, 2001, с. 16-27. ISBN 954-8259-62-1

Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на военното ведомство като печатна изворова база Архивен преглед, 2001, бр. 1-2, с.18-28. ISSN 0204-8132

Илиева, Мария (2001) Категорията залог в стилистиката. – В: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 31, кн. 2, 1995. Българската стилистика и нейното изучаване в средните и висшите училища. В памет на проф. Чизмаров. В. Търново, 2001, 125–132.

Илиева, Мария (2001) Показателните местоимения като идентификатори на синонимни фрази. – В: Изследвания по български език. Сборник с материалите от Националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин. В. Търново 30-31 март 1995. В. Търново, 2001, 144–149.

Илиева, Мария (2001) Правопис на неопределителните местоимения и наречия в българския език. – В: Сб. Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали на Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 във В. Търново. В. Търново, 2001, 119–128.

Илиева, Мария (2001) Субективна оценъчност в употребата на показателните местоимения. – В: Сб. Проблеми на българската разговорна реч. Т. V. В. Търново, 2001, 79–86.

Илиева, Мария (2001) Устойчиви съчетания с компонент местоименна форма в българския език. – В: Езиковедски изследвания. Национална научна конференция по проблеми на българското езикознание в памет на проф. Р. Русинов. В. Търново, юни 2000. В. Търново, 2001, 341–347.

Йовевска, Мариана (2001) Дейтънското решение (1995) – окончателен договор или споразумение с продължение. България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. Христо Коларов ,30-31 октомври 1998 г.. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. 2001, с. 640-652. ISBN 954-524-280-9

Йовевска, Мариана (2001) Етномалцинственият проблем в Косово: Към решение или към задънена улица? (Националните възприятия в международните отношения на Балканите). Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на XX век и евроатлантическата интеграция на България.. “Албатрос”, С., 2001, с. 122-129.

Йорданов, Стефан (2001) Zur Rolle einer archaischen sozialen und politischen Institution im alten Thrakien. Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes. Herausgegeben von François Bertemes und Andreas Furtwängler. Band 1: Karasura. Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des alten Thrakien. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. Internationales Symposium Cirpasn/Bulgarien 1996. Herausgegeben von Michael Wendel. Beier&Beran, Weissbach, 2001, 121–130.

Калчев, Калчо (2001) Исторически календар за бесарабските българи. В. Търново : Витал, 2001. - 384 с.

Караиванова, Петя (2001) Моделите и моделирането при ориентирането в света. Предучилищно възпитание, №3.

Караиванова, Петя (2001) Познавателните способности като психолого-педагогически проблем Предучилищно възпитание, №9.

Карамихова, Маргарита (2001) Едно възможно бъдещо малцинство (сондажно изследване на общността на българите-имигранти в Сейнт Пийтсбърг, Флорида. В: Историческо бъдеще. 2. 2001. 194-217. СЕГА, София

Карапенчев, Живко (2001) Обща характеристика на педагогическите затруднения, противоречия и конфликти Сб. Типични затруднения в учебно-възпитателната работа, В. Търново

Карапенчев, Живко (2001) Статут на Центъра по образователни технологии Сб. Типични затруднения в учебно-възпитателната работа, В. Търново

Карапенчев, Живко (2001) Училището като организация Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", т. 7, кн. 4, В. Търново

Кацарски, Александър (2001) Съответствие на българското търговско право с Трета (788/558/ЕИО) и Шеста (82/89/ЕИО) директива в областта на дружественото право сп. Съвременно право, №1, стр.66-75.

Киров, Димитър (2001) Кратко въведение в Свещ. Писание на Стария Завет, част I гр. Велико Търново

Ковачева, Райна (2001) Les simulations globales en tant que support méthodologique dans l’enseignement du FLE Сборник от конференция “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”

Коева, Янка (2001) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“, 2. erweiterte und vervollständigte Auflage. V. Tarnovo: Abagar, ISBN 954-427-397-2

Коева, Янка (2001) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“, 2. erweiterte und vervollständigte Auflage. V. Tarnovo: Abagar, ISBN 954-427-397-2

Коева, Янка (2001) Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Gebrauchsanweisungen). In: Панайотова, Донка (ред.): Технологии, сигурност, екология. ВВОВУ, Научни трудове, кн. № 69, В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ

Козарекова-Иванова, Снежана (2001) Linguistische Mittel zum Ausdruck von Gefühlen beim Gespräch www.wissen24.de, www.amazon.de

Колев, Николай (2001) Една система от задачи,притежаваща свойството структурна пълнота Юбилейна конференция"40 години СУБ-Стара Загора"

Колев, Николай (2001) Система от задачи по компонентите сложност и степен на проблемност на базата на основната структура "Технологии,сигурност иекология"

Колева-Златева, Живка (2001) За метонимията в семантиката на думите мишца и мишница Изследвания по български език. В. Търново, 2001, с.163–170

Колева-Златева, Живка (2001) От абстрактно към конкретно или от конкретно към абстрактно значение? Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). В. Търново, 2001, с. 87–96.

Колева-Златева, Живка (2001) Типологически основания на етимологическите изследвания на названията на крака Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 2001, с. 159–170

Константинова, Микрула (2001) La France contemporaine - civilisation Изд. Бойка

Костова, Людмила (2001) Constructing Oriental Interiors: Two Eighteenth-Century Women Travellers and Their Easts.Travel Writing and the Female Imaginary. Ed. Vita Fortunati, Rita Monticelli and Maurizio Ascari. Bologna: Patron Editore, 2001, pp. 17 – 33. ISBN 88-555-2602-2. Bologna: Patron Editore

Кръстева, Антония (2001) Някои аспекти от социалното развитие на малкия ученик и включването му в екипна дейност В: сб.Научни трудове, кн. 70. Технологии, сигурност, екология, В. Търново, с. 410.

Кръстева, Антония (2001) Принос в педагогическата мисъл за развитието на груповото обучение сп. Педагогически алманах, бр.1-2, В. Търново, с. 32.

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст София

Кънчева, Елена (2001) Гимнастиката в основното училище Великотърновски Университет, В. Търново

Кънчева, Елена (2001) Проект "Месец на спорта и здравето във Великотърновски Университет" одобрен и финансиран от МОН, СОФИЯ

Кючуков, Христо (2001) Развитие на детския ромски и детския турски билингвизъм в България София: Иктус

Легкоступ, Пламен (2001) Предучилищна педагогика, девета глава, учебник Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Маджаров, Георги (2001) Маджаров, Георги. Развитие на психиката в начална училищна възраст. // Начално образование, 2001, № 4, с. 43–51. София

Мандева, Марианна (2001) За етикетната лексика на 7-8-годишните ученици Начално образование, бр. 5/6

Мандева, Марианна (2001) Инструментариум за измерване компетентността на второкласниците за устно диалогично етикетно общуване Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2001) Съвременни концепции за развитие на вежливата реч в началното училище Езиковедски изследвания. Национална научна конференция. В. Търново

Мандева, Марианна (2001) Формиране основи на компетентност за устно диалогично етикетно общуване /втори клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 33 с.

Манолакев, Христо (2001) Текст и Граници. А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин” София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 237 с. ISBN 954-430-809-1

Маринова, Виолета (2001) Активизация на творческата дейност на студентите от педагогическите факултети като необходима компонента на подготовката им за професионално-педагогическа дейност Международна юбилейна научна конференция, Шуменски университет

Матеев, Илиян (2001) ЕС и американският икономически модел на растеж „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 26 май 2001 г., изд.„Абагар”, В.Т., стр. 100-103, ISBN: 954-427-450-2

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на INTERNET към мултимедийна мрежа. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на управлението до същността на понятието “идеология на управлението” в условията на новите информационно-комуникационни среди и глобализацията. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Субектно-ориентирани модели за управленски ситуации и управленски дейности в информатизиращото се общество. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 7, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д., Информационни системи и стратегии за развитие им. Научна конференция с международно участие “Технологии, сигурност, екология” при ВВОВУ “В. Левски”, В. Търново

Милкова, Димитринка (2001) Обща теория на правото. С., Албатрос

Милчева, Амелия (2001) „Ланселот и Феята на водите - първи урок по рицарствo” сп. „Участие”, 2001, бр. 3/4, с. 42-44

Минев, Тодор (2001) ДЕВИАЦИИТЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА СРЕД ЮНОШИТЕ И ДЕВОЙКИТЕ София

Михайлов, Димитър (2001) Краевековните тления и надежди на българската литература. - В: Прагът на времето. Леге Артис. Плевен, 2001, с. 49-54. У нас

Михайлов, Димитър (2001) Кръстът на живота. Откръшлеци за Стоян Михайловски - жестове и знаци. - В: Следите на Свещената книга в българската литература. Фабер. В. Търново, 2001, с. 139-145. У нас

Михайлов, Димитър (2001) Ново ръководство за ученика по литература. 11 клас. Слово. В. Търново, 2001. 416 с. ISBN 954-439-706-Х. У нас

Михов, Милен (2001) Войната между България и Османската империя в плановете на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско. - Армия, държава, общество. Велико Търново, 2001, с. 141-150. Велико Търново

Михов, Милен (2001) Корупция и злоупотреба с власт в революционната организация на македонските и тракийски българи в началото на ХХ век - Корупция. Традиционни и съвременни измерения. Велико Търново, 2001, с. 99-107. Велико Търново

Михова, Маринела (2001) Българският възрожденски буквар. Педагого-методически аспекти. В. Търново, Фабер

Михова, Маринела (2001) За структурата и формата на урочния план Педагогически алманах. , 1-2, 15-32

Михова, Маринела (2001) Някои аспекти на учебната мотивация. Принципи и критерии-стандарти Юбилейна конференция в Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.

Михова, Маринела (2001) Някои тенденции в развитието на предучилищното възпитание в страните от европейската общност Юбилейна конференция Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.

Михова, Маринела (2001) Някои техники за подобряване на учебната мотивация Юбилейна конференция в Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.

Михова, Маринела (2001) Относно конструирането на нестандартизирания дидактическия тест Сб. “ Технологии, сигурност и екология”,Научна конференция с международно участие “Технологии, сигурност, екология”. В. Търново, ВВОУ “В. Левски”, 324-332.

Михова, Маринела (2001) Относно формирането на умения у учениците за решаване на дидактически тест Сб. “Технологии, сигурност и екология”, Научна конференция с международно участие “Технологии, сигурност, екология”. В. Търново, ВВОУ “В. Левски”, 332-340.

Моллов, Тодор (2001) „Българският апокрифен летопис” - хронотоп и структура на текста. Трудове на ВТУ, Филологически факултет, Т. 30, кн. 1. Литературознание. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, ISSN 0204-6369, с. 63-105

Моллов, Тодор (2001) „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 241-247

Моллов, Тодор (2001) „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 10/23 (http://liternet.bg/publish/tmollov/demir.htm, 09.10.2001)

Моллов, Тодор (2001) Българската квазиисторическа сотирологична концепция в края на Х и началото на ХI век. Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”, Велико Търново, ВТУ, 15-16 ноември 1996 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 299-314

Моллов, Тодор (2001) Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). Следите на Свещената Книга в българската литература. Велико Търново, Изд. Фабер, 2001, ISBN 954-9541-94-0, с. 25-34

Моллов, Тодор (2001) Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 3/16 (http://liternet.bg/publish/tmollov/svdimityr.htm, 07.03.2001).

Моллов, Тодор (2001) Варианти на песента "Аврамова жертва" в Североизточна България (по архивни записи). Национална конференция “Добруджа, Буджак и българите”, Добрич, 29-30 юни 2001 г.

Моллов, Тодор (2001) Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХІ век. Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 206-209

Моллов, Тодор (2001) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 1/14 (http://liternet.bg/publish/tmollov/brashov.htm, 24.01.2001)

Моллов, Тодор (2001) Календарната (миторитуална) основа на два локални светителски култа от северозападните македонски краища (Петър Коришки и Йоаникий Девички) Книжовност - Фолклор - Менталност (Девети есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на 10-годишнината от основаването на Асоциация „Онгъл”), София, 17 ноември 2001 г.

Моллов, Тодор (2001) Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 2/15 - http://liternet.bg/publish/tmollov/kraeved.htm (07.02.2001).

Моллов, Тодор (2001) Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 4/17 (http://liternet.bg/publish/tmollov/kaiabash.htm, 30.04.2001).

Моллов, Тодор (2001) Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 7/20 - http://liternet.bg/publish/tmollov/saltyk.htm (11.07.2001).

Моллов, Тодор (2001) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 10/23 (http://liternet.bg/publish/tmollov/dbasarbovski.htm, 18.10.2001).

Моллов, Тодор (2001) Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 106-112

Моллов, Тодор (2001) Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 5/18 (http://liternet.bg/publish/tmollov/gavriil.htm, 22.05.2001)

Моллов, Тодор (2001) Разпознаване на историята Научна конференция „История. Истории. Наративи. (Българската историческа проза от втората половина на ХХ век)”, В. Търново, 31 май 2001 г.

Моллов, Тодор (2001) Цани Гинчев и Никола Козлев: Националният блян по епопея. Четвърти пролетни четения на Асоциация "Онгъл", Русе, 25-26 май 2001г.

Монева, Стела (2001) Монева, С. Бележки върху корупцията в атинската демократична система. [Notes on the Corruption in the Democratic System of Ancient Athens. In Bulgarian] В: Сб. Корупцията. Традиционни и съвременни измерения. В. Търново, 2001, с. 49 - 68. ISBN 954-775-032-1.

Монева, Стела (2001) Монева, С. Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително-исторически данни): 1."Техне"1 PUBLIC SPEECH TERMS IN CLASSICAL ATHENS (comparative historical data): 1."Tehne"1. Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Професор Иван Гълъбов” (14 - 16. 11. 1996). В. Търново, 2001, с. 587 - 596. ISBN 954-524-284-1.

Монева, Стела (2001) Монева, С.Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително - исторически данни): 2. ” Ретор ”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 2. "Retor" [In Bulgarian] В: Сб. България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов (30 - 31. 10. 1998). В. Търново, 2001, 33 - 55. ISBN 954-524-280-9

Моцинова, Божана (2001) Niccolo Paganini e la scuola violonistica bulgara Quaderni dell’Istituto di Studi paganiniani № 13, Genovа, X.2001, p. 48-52.

Моцинова, Божана (2001) Камило Сивори – живот и творчество (монография) (автор) (372 стр.) изд. Фабер

Моцинова, Божана (2001) Франческо Сфилио – продължителят на цигулковата школа на Паганини (статия) изд. Фабер, В. Търново

Моцинова, Божана (2001) Франческо Сфилио “Висока култура на цигул-ковата техника” (102 стр.) (превод от италиански език) издателство “Сириус 4”, В.Търново

Мутафова, Красимира (2001) България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2001, 654 с. ISBN 954-524-280-9 (Сборник. Ред. колегия Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов.). Велико Търново

Мутафова, Красимира (2001) Historical Accounts of the Halveti Shaykh Bali Efendi of Sofia in a Newly Discovered Vita Dating from the Nineteenth Century. – In: Islam and Christian-Muslim Relations. Great Britain, Vol. 12, № 3, July, 2001, pp. 339–353, ISSN 0959-6510 (print), 01/030281-01 (online). Great Britain, Cambridge

Мутафова, Красимира (2001) Българите в османската правна система (втората половина на ХV –ХVI в.) // България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. Ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 261–281. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2001) Още за историята на Троянския манастир. – Духовна култура, кн. 1, 22–29. София

Мутафова, Красимира (2001) Средища на ислямския мистицизъм в старата столица Търново. // История на мюсюлманската култура по българските земи. Т. 7. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 2001, с. 409–447. София

Накова, Галя (2001) Some remarks on the integrability conditions for almost contact manifolds with B-metric Plovdiv University " Paissii Hilendarski " Scientific Works - Mathematics, Vol. 33, Book 3, 87 - 94

Налбантова, Елена (2001) Възрожденският човек - утопии и реалности УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново ISBN: 954-524-302-3

Налбантова, Елена (2001) Жената в града - между присъдата и възхищението. "Криворазбраната цивилизация" от Д. Войнисов и "Наградений подвиг" от Д. Фингов. - В: Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001, с.154-168. ISBN 954-524-302-3 Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001, с.154-168. ISBN 954-524-302-3

Налбантова, Елена (2001) За възрожденския театър и за неговия гардероб. Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. B. Търново, 2001.

Налбантова, Елена (2001) Ритъм, пространство и време в художествения свят на повестта “Изгубена Станка” от Илия Блъсков. . Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т. 29, № 1. Литературознание. В. Търново, 2001

Налбантова, Елена (2001) Човекът извън властта на словото. - В: Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001. ISBN 954-524-308-3 Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001. ISBN 954-524-308-3

Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-дидактическите игри като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” /в съавторство с гл. ас. Славка Петкова/ Научни трудове, Том 38, серия 6, Педагогика и общество, Русенски университет „Ангел Кънчев” 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-слуховият опит от детската градина – основа за придобиване умения за точна интонация при вокално изпълнение” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.

Недева, Бойка (2001) “Английски заемки в съвременния португалски език” в съавторство с доц. д-р Д. Генова. Сборник от научна конференция „Преподаване на чужд език и висше образование”, ВТУ, В. Търново.

Николов, Николай (2001) Ръководство за програмиране с решени задачи Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николова, Анета (2001) “Интерпретация” на старобългарските едноерови школи в некнижовната писмена практика на Русия (възможности за четене на новгородските брезови грамоти) Коментар, интерпретация, възможност за четене. С., УИ “Св. Кл. Охридски”, 2001, , с. 392–397. – ISBN 954-07-1564- 4

Николова, Анета (2001) Специфично развитие на преславските писмени традиции в Новгород. Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 4. В чест на 10-годишнината на Катедрата по богословие и нейния пръв ръководител проф. дин Тотю Тотев. С., АИ “М. Дринов”. 2001, с. 116–124. – ISSN 1310-9928

Николова, Марияна (2001) Computer in all stages of education International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV.15 1-5).

Николова, Марияна (2001) Education information system International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV. 7 1-7).

Николова, Марияна (2001) Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’01, София, 2001, (IV. 8 1-4).

Николова, Марияна (2001) Обучението по компютърни и информационни технологии за възрастни Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001, (136-140).

Николова, Марияна (2001) Практически справочник – Windows, Word, Excel Издателство Сириус4, В.Търново 2001 г., ISBN 954-8582-09-0.

Николова, Марияна (2001) Училищен курс по информатика информационни технологии Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2001 г., ISBN 954-524-269-8.

Няголова, Марияна (2001) Воловикова М., М. Няголова, С. Тихомирова (2001) Исследование личностных представлений о празднике: Россия и Болгария. сб. Homo Balcanicus. Поведенческий сценарий и культурные роли. Балканские чтения 6. Тезисы и материалы, с. 129 -132, Москва. Москва

Няголова, Марияна (2001) Няголова М. (2001) Онтогенетичните проблеми на психологията в творчеството на Сергей Рубинщайн. сп. Дом, дете, детска градина, к. 3, 23-30, София. София

Няголова, Марияна (2001) Няголова М. (2001) Послеслов на съставителя, сб. Антология. Психологията през ХХ век, ПАН-ВТ, с. 170-174, Велико Търново. Василкивски В., Няголова М. (2001) сб. Антология. Психологията през ХХ век, ПАН-ВТ, съставители, 176 с., Велико Търново Велико Търново

Няголова, Марияна (2001) Няголова М., Тодорова Ц. (2001) Въображението - празна дефиниция или съществуваща реалност. сб. Антология. Психологията през ХХ век – Великотърновски измерения, изд. ПАН-ВТ, съст. В.Василкивски и М. Няголова, с. 154-171, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2001) Няголова М., Цветков Д. (2001) Исследование личностных особенностей некоторых групп болгарского этноса. сб. Ethnoses and Cultures in the Balkans, DIOS, p.281 - 296, Trojan. Троян - София

Овчаров, Тодор (2001) Средновековни обекти във Великотърновско. 216 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (2001) “Първите дами” на средновековна България.- Haemus/Хемус (Будапеща), 2001, кн. 3, 56-63 (на бълг. и унг. ез.). Също: http://bolgar.rgs-bg.com/articles.php?id=73 Budapest

Павлов, Пламен (2001) Българска история, ч. І. Кратък справочник (Древност, Средновековие, османско владичество (до края на ХVІІ в.). София, изд. “Светлоструй”, 2001, 63 стр. София

Павлов, Пламен (2001) За българите – народът, който роди бащата на Джон Атанасов.- Предговор към кн.: Джон Атанасов (Бащата на компютъра). Съставител Д. Шишков. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 11-24 (англ. превод: John Atanasoff (The Father of computer). Sofia, 2001, 11-28). София

Павлов, Пламен (2001) За влиянието на българската християнска култура в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Християнската идея в историята и културата на Европа (Материали от VІІІ лятна научна среща, посветена на 2000-годишнината от рождението на Исус Христос, Варна, 24-25 юни 2000 г.). С., 2001, 182-193. София

Павлов, Пламен (2001) Кубрат, владетелят на Старата Велика България. София, изд. “Светлоструй”, 2001, 15 стр. София

Павлов, Пламен (2001) Към тълкуването на една миниатюра от т.нар. Венециански псалтир на Василий ІІ.- Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни международни четения “Проф. Ив. Гълъбов”, 1996). В. Търново, 2001, 329-342. В. Търново

Павлов, Пламен (2001) Невероятният град Велико Търново – ХХІ в. / Vеliko Turnovo – the incredible Town. В. Търново, изд. “Босилков”, 2001, 80 стр., на бълг. и англ. ез. (в колектив с Л. Босилков). В. Търново

Павлов, Пламен (2001) Нормани и англичани в средновековна България.- Викингите (Мореплаватели, откриватели, създатели). С., СУ “Св. Климент Охридски”, 2001, 94-102. София

Павлов, Пламен (2001) Походите на Балканите на киевския княз Светослав и византийската окупация на североизточна България (968-971); България при цар Самуил и наследниците му (971/976-1018); Българи – духовни водачи на християнските народи; Българите на Балканите и в съседните земи в края на ХХ в.; Българите в съвременния свят.- В: Българите (Атлас) / The Bulgarians (Atlas). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 96-99, 166-167, 222-223, 234-235 (на бълг. и англ. език). София

Павлов, Пламен (2001) Св. Исай Серски и неговото житие.- Преславска книжовна школа (Изследвания в чест на проф.д.и.н. Тотю Тотев), т. 5. София, 2001, 283-295 (в съавт. с В. Грудков). София

Павлов, Пламен (2001) Световната България – пътища за изграждане на българското духовно пространство.– В: Прагът на времето. Плевен – С., “Леге Артис”, 2001, 67-71. Плевен - София

Палангурски, Милко (2001) 12. История и цивилизация, учебник за ХІ клас. Тестове. В съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, В. Търново, 2001, с. 215-280. ISBN 954-439-710-8. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) 13. История и цивилизация за ХІ клас, профилирана подготовка. В съавт. Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Р. Михнева, В. Стойчева, В.Търново, 2001. с.24-30, 66-71, 143-154. ISBN 954-439-702-7. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) История и цивилизация, учебник за ХІ клас.В съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Р. Михнева, Л. Стоянов, В. Стойчева, В.Търново, 2001, с. 215-280. ISBN 954-439-701-2. В.Търново

Пейчева, Нели (2001) Българско-немски речник, 20 000 думи и изрази Издателство Габеров, В. Търново

Пейчева, Нели (2001) Българско-немски речник, 8000 думи и изрази Издателство Габеров, В. Търново

Петков, Емилиян (2001) Математически основи на кривите в компютърната графика международна конференция УниТех’01, Габрово

Петков, Марин (2001) "Уредбата на канцеларията на император Максимилиан I – изследвания върху графемната система" (на немски език) Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Heft 1, стр. 21 – 46.

Петков, Петко (2001) Grossmächte und Balkanländer: Die Pläne zur Lösung der Bulgarischen Frage im 19. Jahrhundert (1856–1878). Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Band 3. Pulverfass Balkan. Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rouse, Oktober 1998, Röhrig Universitätsverlag. – St. Ingbert (Deutschland), 2001, p. 249–264.

Петков, Петко (2001) За горната хронологическа граница и за понятието “Българско възраждане”. История, 2001, № 2-3, с. 55-67.

Петкова-Марчевска, Славка (2001) “Интеграцията детска градина – начално училище при възприемането на музика” В: "Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 6 Педагогика и обществознание, Русе, 2001, ISSN 1311-3321

Петкова-Марчевска, Славка (2001) “Музикално-дидактичните игри, като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” Сб. "Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 6 Педагогика и обществознание, Русе, 2001, ISSN 1311-3321

Петров, Димитър (2001) Едно условие за перманентност в системата за състезание между N-вида (С.Георгиев) Научна конференция -Приморско

Петров, Димитър (2001) Едно условие за перманентност в системата за състезание между N-вида (С.Георгиев). Научна конференция -Приморско 2001.

Петров, Красимир (2001) Класицизмът като литературна теория и основните тенденции в развитието на трагедията във Франция през XVII век. Трудове на Великотърновския университет. т. XXIX

Петров, Красимир (2001) Френската новела на Ренесанса, сб. Френски ренесансови новели,

Петрова, Анастасия (2001) Митологичният комплекс ‘вода – огън – смърт’ и езиковото му отражение. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2001, 171-180. ISBN 954-524-121-7

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Детска градина и училище // Предучилищна педагогика Велико Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", (с. 313 – 222).

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Детската градина и семейството като възпитателни фактори // Предучилищна педагогика Велико Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", (с. 323 – 335).

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Моливко. Родна реч (3 - 4 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96)

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Проблемно-деловата игра в ръководството на педагогическата практика на студентите. Велико Търново: - В: Научни трудове. Книжка № 70. Философия, история, психология, политология. Издат. ВВОВУ "Васил Левски", (с. 276 – 284).

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Управление на педагогическата практика за развитие на професионално-ценностните ориентации у бъдещите учители Велико Търново: В: Научни трудове. Книжка № 70. Философия, история, психология, политология. Издат. ВВОВУ "Васил Левски", (267 – 275).

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Учителят в детската градина // Предучилищна педагогика Велико Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", (с. 300 – 312).

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В.Игрите с правила за усвояване на звуковата форма на думата от 5 - 6-годишните деца Велико Търново: - Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, т. 4, кн. 4, 1991 - 1992.

Петрова, Красимира (2001) Институциите за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, Сп. "Обществено възпитание", бр.4 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (2001) Личности, общности и групи в ситуация на риск, Фабер, ISBN: 954-775-055-0, с.118 В.търново

Петрова, Красимира (2001) Личностни черти на лидерите в домовете за юноши и девойки. Сп. "Педагогика", бр.3 ISSN 0861-3982 София

Петрова, Красимира (2001) Междуличностните отношения в домовете за деца, лишени от родителлски грижи /домове за юноши и девойки/, Фабер, ISBN: 954-775-017-8, с.151 В.търново

Петрова, Красимира (2001) Невербалната комуникация като начин за общуване сп. "Диоген", "Философия и психология" ISBN 954-524-258-2 В.Търново

Петрова, Красимира (2001) Проблеми на ресоциализацията, Фабер В.Търново

Петрова, Мариана (2001) Моделиране учебното съдържание в процеса на обучение “Педагогически алманах”, ВТУ, бр.1-2, 2001, с. 5-15

Прашкова, Миглена (2001) Орнаментът в арбанашките църкви ХVІ–ХVІІІ век Търновска книжовна школа, т. VII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2 (T. 7), В.Т. 2001, 773–781.

Радева, Живка (2001) Радева, Живка. Димитър Талев : Библиография (1978-1998 г.). // Станков, Иван. На пътя на историята : Творчеството на Димитър Талев. – В.Търново, 2001, с. 127-143. Велико Търново

Радева, Живка (2001) Радева, Живка. Иван Радославов. Иван Мешеков : Библиография. – В. Търново : Фабер, 2001. – 84 с. Велико Търново

Русев, Пламен (2001) Вариант за синхронизиране (и датиране) на първите династии на Киш и Урук в Двуречието. – В: Seminarium Thracicum 5. Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров. с. 9–23. София

Русев, Пламен (2001) Месалим, лугал на Киш и Иштаран, бог на Дер. Проблеми на връзката. – Минало, 2001, 4, с. 27–39. София

Русев, Пламен (2001) Месалим, лугал на Киш. Политическа история на ранен Шумер (ХХVIII–ХХVI в. пр. н. е.). 259 стр., ил., хрон. сх., карти. В. Търново

Русев, Пламен (2001) Царските надписи на Урнанше, лугал на Лагаш. Опит за съотносителна времева стратификация. (По съдържателни критерии). – В: Палеобалканистика и старобългаристика. ІІ. с. 603–622. В. Търново

Русева, Виолета (2001) Гардеробът на експресионистичната дама. – В: Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция (Арбанаси, 2000). Велико Търново: Фабер, 2001, с. 71 - 74. ISBN 954-775-014-3

Русева, Виолета (2001) Генеалогия на българската модерност. Яворов. Велико Търново: Абагар, 2001 (135 стр.). ISBN 954-427-448-0

Русева, Виолета (2001) Етнокултурни емблеми и постнационален синдром. – Сб. Прагът на времето. Плевен: Леге артис, 2001, с. 23 - 29. ISBN 954-9933-12-1

Русева, Виолета (2001) Институцията „Мисъл”. – Сп. Критика, 2001, год. 2, кн. 1, с. 3 – 14

Русева, Виолета (2001) Литература за ХI клас на средното общообразователно училище. Задължителна подготовка. Съавт. С. Янев, Р. Радев, София: Прозорец, Труд, Просвета, 2001. ISBN 954-733-219-8; ISBN 954-528-266-5; ISBN 954-01-1141-2

Русева, Виолета (2001) Религия и културни идентификации на модерността. – В: Следите на свещената книга в българската литература. Нац. институт „Нова българска литература”. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 239 – 243. ISBN 954-9541-94-0

Русева, Мая (2001) Методически насоки за преодоляване на типичните затруднения във възпитанието. – В: Свитък 1 на Център по образователни технологии при ВТУ. (Мая Русева състав.).Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 99 –134.

Русева, Мая (2001) Проект на Центъра за образователни технологии. – В: Свитък 1 на Център по образователни технологии.(Мая Русева състав.). В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 13-19.

Русева, Мая (2001) Хуманистичната тенденция на социалнопедагогическото (критика и праксеологичен модел). София, 2001, 380 с.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Buena Vista Social Club Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Linke und Literatur (Zusammenfassung) Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Mission accomplished: приключената мисия на комуникацията Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Винил и ремастериране Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Дайдо: My Lover's Gone Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Катето от Вупертал Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Кратко описание на проекта на Христофор Колумб Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Към началата на теологическото тълкуване на Кафка Вл. Сабоурин "Ляво и литературно"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Майце си Литературен вестник, бр. 40

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Музика в светлината на етиката Литературен вестник, бр. 20

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Пир по време на чума Литературен вестник, бр. 20

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Поп фрагменти на свободата Литературен вестник, бр. 12

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Фигурата на Одисей при Адорно Електронно списание "Литература плюс култура"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2001) Царят на българите Литературен вестник, бр. 19

Сапунджиева, Ваня (2001) Творчество и канон Сб. Любен Прашков – реставратор и изкуствовед. Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков, проведена във ВТУ, 14 – 15, ХІІ, 2001 г., С., 2006, 378 – 381. ISBN: 978-954-52-4514-5

Славова, Цветелина (2001) За музикалната грамотност на самодейния хор "Педагогически алманах" Кн. 1,2, с. 141-147

Спасов, Емил (2001) Народната педагогика-социална педагогика на миналото-Начално училище , 2001 , кн. 2 , с 105-107 сп. Начално училище , 2001

Спасов, Емил (2001) Народнически концепции за национално възпитание- Образование ,2001 , кн 4 , с 75-79 сп. Образование. , 2001 ISSN: 0861-475Х

Спасов, Емил (2001) Понятието "наднационално възпитание" в педагогическата теория на С. Хесен- Педагогика , 2001 , кн . 2 , с 105 -107 сп. Педагогика . , 2001 ISSN 0861 – 3982

Спиридонов, Валентин (2001) Spiridonov, V. Die Patience auf dem Balkan. Zur Politik der Grossmaechte und der Balkanlaender waehrend der Balkankrise 1908-1909.- In: Angelova, P./Veichtlbauer, J. (Hrsg.): Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitaet. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Roehrig Verlag. St. Ingbert , 2001, S. 233-248. (ISBN 3-86110-274-9) Roehrig Verlag. St. Ingbert

Спиридонов, Валентин (2001) Спиридонов, В. Армия и политика. По въпроса за политизирането на българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век.- В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научна конференция в памет на доц.д-р Христо Коларов, 30-31 октомври 1998 г. В.Търново. ВТУ. В. Търново, 2001, с. 555-568. (ISBN 954-524-280-9) В. Търново

Спиридонов, Валентин (2001) Спиридонов, В. Германското общество след Първата световна война.- В: Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от шеста международна научна конференция. В. Търново, 2001, с. 202-213. (ISBN 954-90888-1-2) В. Търново

Стамболиев, Огнян (2001) Актуални въпроси на въззивното производство. Тълкувателно решение № 1/2000 г. на ОСГК ВКС С., УИ Св. Кл. Охридски

Стамболиев, Огнян (2001) Актуални въпроси на касационното производство. Тълкувателно решение 1/2001 г. на ОСГК ВКС С, УИ Св. Кл. Охридски, 80 с.

Стефанов, Петър (2001) Полиелей за расото – дрехата на „антихриста”.//Гардеробът на литературата, Фабер, 2001, ISBN 954-775-014-3, с.121-141.

Стоядинов, Мариян (2001) Зависимост и съпротива "Обществено възпитание", кн. 1

Стоядинов, Мариян (2001) Съвременното религиозно образование и Църквата - основни предизвикателства Материали от конференцията

Тодоров, Георги (2001) European IT Practice. European program LEONARDO DA VINCI. Project number: No: BG/00/A/F/PL/132133 , 2001

Тодоров, Георги (2001) Институционален контракт SDocrat/Erasmus на ВВОВУ "В.Левски" No 83399-IC-2-2000-1-BG-ERASMUS-EPS-1

Тодоров, Георги (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет:RSVP, RTP, RTCP, RTSP (Щерев Й., М.Тодорова) Proceedings of the Intern. Scientific Conf. on Energy and Information Systems and Technologies , Bitola, pp.314-319.

Тодоров, Георги (2001) Основи на проектирането с ПРОТЕЛ 2.0 (колектив) ТУ Габрово, 2001, 32 стр.

Тодоров, Георги (2001) Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, презентации (Internet Explorer, Power Point)(М.Тодорова, М. Гълъбов) Издателство “Фабер”

Тодорова, Маргарита (2001) Computer in all Stages of Education Proceedings of the International Conference of CompSysTech, Sofia,

Тодорова, Маргарита (2001) Educational and Humanitarian Aspects of Training in Computer and Information Technologies in School Proceedings of the International Conference of CompSysTech, Sofia,

Тодорова, Маргарита (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет: RSVP, RTP, RTCP, RTSP Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies, Bitola

Тодорова, Маргарита (2001) Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, презентации (Internet Explorer, Power Point). Издателство “Фабер”, В.Търново,

Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизация на медийните потоци в мултимедийните презентации. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново

Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизиран мултимедиен интегриран език Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново,

Тодорова, Пенка (2001) Възпитателният процес и психическото здраве на подрастващите Педагогика,кн.8,с.69-77.

Тодорова, Пенка (2001) Здравното възпитание-основа за хармонично развитие на детето в ранна възраст Русенски университет,Научни трудове,том 38,серия 6,с.39-41

Тодорова, Пенка (2001) Здравословна жизнена среда-важен компонент на педагогическия социум ВВОВУ "В.Левски",Научни трудове,кн.70,с.285-292

Тодорова, Пенка (2001) Оптимизиране на възпитателно-образователните взаимодействия в ранна детска възраст Сб.Първа българо-американска конф."Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст,с.63-66

Тодорова, Пенка (2001) Педагогическият оптимизъм на Ян Амос Коменски Ян Амос Коменски и нашата съвременност,сб.от Нац.научна сесия,посв.на 400 год.от рожд на Коменски,с.250-254

Тодорова, Пенка (2001) Приемственост между семейството,детските заведения и началното училище Русенски университет,Научни трудове,том 38,серия 6,с.166-168

Тодорова, Пенка (2001) Формиране на основите на здравословен начин на живот ВВОВУ "В.Левски",Научни трудове,кн.70,с.293-300

Трифонов, Тихомир (2001) MathCAD в обучението по математика (М.Георгиева) Морски научен форум, Варна, стр.107-114

Трифонов, Тихомир (2001) Законови основи и реализация на електронния подпис (Д. Делисъбева) Сб. Доклади на IV международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр.73-83

Трифонов, Тихомир (2001) Микрофонна решетка на пасивна акустична система за разузнаване (А. Иринчев) Морски научен форум, Варна, стр.234-241

Тужаров, Христо (2001) Access - разработка на приложения ПИК В.Търново

Тужаров, Христо (2001) Информационни системи - анализ и проектиране ПИК, В.Търново

Тютюнджиев, Иван (2001) История и цивилизация – XI клас : Тестове – В. Търново : Слово, 2001. – 104 с. : с ил. (в съавторство с Ив. Лазаров, М. Палангурски, В. Стойчева) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2001) История и цивилизация 11. клас по новата учебна програма : Задължителна подготовка –В. Търново : Слово, 2001. – 359 с.: с ил., к. (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Л. Стоянов, В. Стойчева) Авторски уроци от № 18 до № 24, с. 105-141. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2001) История и цивилизация 11. клас по новата учебна програма : Профилирана подготовка – В. Търново : Слово, 2001. – 168 с.: с ил. (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Л. Стоянов, В. Стойчева) Авторски текст на уроци № 13, 17, 18 и 22 – с. 85-91, 109-116, 117-122, 138-142. В. Търново

Христов, Любомир (2001) Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш Научна конференция, Стара Загора, Юни 2001.

Христов, Любомир (2001) Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Христов, Любомир (2001) Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Христов, Милен (2001) Ganchev, Georgi; Hristov, Milen. Real hypersurfaces of a Kaehler manifold (the sixteen classes). Perspectives of complex analysis, differential geometry and mathematical physics (St. Konstantin, 2000), 147--158, World Sci. Publishing, River Edge, NJ.

Христов, Паисий (2001) Пресътворение III - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2001) Речник на трудностите във френския език (564 стр.) ИК “Колибри”, София

Христов, Паисий (2001) Речник на френските синоними и антоними (382 стр.). ИК “Колибри”, София,

Христов, Христо (2001) Индивидуалност и социална определеност. "Философия", № 4, 18-23

Христов, Христо (2001) Човекът - общуване и солидарност. Общества в преход - теория и практика. ЕИЦ - Доклади от Шеста МНК, В.Търново, 2001, 50-57.

Христова-Коцева, Рени (2001) Функции на дейността по избор в педагогическия процес Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова-Коцева, Рени (2001) Двадесет и пет години целодневна детска градина в с. Самоводене в сб. Самоводене от древността до наши дни. 2001. Т. 3.

Христова-Коцева, Рени (2001) Дейност по избор В Предучилищна педагогика, под ред. Е. Петрова, У ниверситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с.295-300

Христова-Коцева, Рени (2001) Екологично отношение в дейността по собствен избор Технологии, сигурност, екология. ВВОВУ, В. Търново. 2001. кн. 70.

Христова-Коцева, Рени (2001) Изкуството и дейността по избор Дом, дете, детска градина, 2001, № 6.

Христова-Коцева, Рени (2001) Организация и съдържание на живота на децата в педагогическия процес В Предучилищна педагогика. Под ред. Е. Петрова. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” . В. Търново, с.336-343.

Христова-Коцева, Рени (2001) Полова социализация на детето от предучилищна и начална училищна възраст Интеграцията “Детска градина – начално училище”. Русе. 2001.

Христова-Коцева, Рени (2001) Полово възпитание В Предучилищна педагогика. Под ред. Е. Петрова. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” . В. Търново , с. 191-195.

Христова-Коцева, Рени (2001) Родители и учители за половото възпитание на детето от предучилищна възраст Педагогически алманах, 2001, № 1-2.

Христова-Коцева, Рени (2001) Самостоятелността – личностно качество на детето от предучилищна и начална училищна възраст Интеграцията “Детска градина – начално училище”. Русе. 2001.

Христова-Коцева, Рени (2001) Самостоятелността и любознателността – качества в личностната характеристика на детето от предучилищна възраст Трудове на ВТУ ”Св. св Кирил и Методий”, В. Търново. 2001. Т. 4, кн. 4.

Христова-Коцева, Рени (2001) Формиране на екологична култура в предучилищна възраст Технологии, сигурност, екология. ВВОВУ, В. Търново. 2001. кн. 70.

Христова, Надежда (2001) Жените във викингските общности на територията на Англия (ІХ–средата на ХІ век) [Women in the Viking Communities in the Territory of England from the 9th to the Middle of the 11th Century] // Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели. Материали от Международна конференция, проведена в СУ „Св. Климент Охридски”, 15–17 май 2000 / Елизария Рускова. – София: „Балкан Прес” АД, 2001, с. 310-319. ISBN 954–428–217–3.

Цветков, Димитър (2001) On the nonautonomous n-competing species problem. Nonlinear Studies, 2001, vol. 8.

Цветков, Димитър (2001) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. Психологически форум, 5, София, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Исследование личностных особеностей некоторих груп болгарского етноса Ethnos and Cultures on the Balkans, DIOS, 281-296, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост Пета Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш Научна конференция, Стара Загора, Юни 2001.

Цветков, Димитър (2001) Описание на алгоритмите PROX и UCON за модела на Раш 40 години Съюз на учените в България – Стара Загора, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Цветков, Димитър (2001) Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Цветков, Димитър (2001) Психологические аспекты применения современных информационных технологий в системе высшего образования. Инновации в психологии: материалы Инновации в психологии: материалы 1 международных психологических чтений. Бийск, 2001. ISBN 5-85127-262-7

Цолова, Камелия (2001) Задължителна сила на установеното в мотивите на съдебното решение. Съвременно право, № 3, с.88-102.

Цонкова, Димитринка (2001) Някои проблеми на подбора на учители по физическо възпитание. Личност, мотивация, спорт. Т. 6. С., НСА, 2001, с. 178.

Цонкова, Димитринка (2001) Хуманизация на обучението по физическа култура и спорт и несловесните средства за общуване. Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Пловдив, Сема 2001, 2000, с. 182.

Чолаков, Николай (2001) Тодорова, Е., Н. Чолаков и др. Клиент-сървър система за администриране на големи търговски обекти. Научна конференция "Университетът през третото хилядодетие"- Бургаски свободен университет

Чолаков, Николай (2001) Тодорова, Е., Н. Чолаков и др. Следене на трафика в локална мрежа. Велико Търново, Научна конференция на ВВОВУ “Васил Левски”

Чолаков, Николай (2001) Чолаков, Н. Развитие на JAVA технологията за програмиране от страна на сървъра. Велико Търново, Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии”

Чолаков, Николай (2001) Чолаков, Н. Система за автоматично управление на входящата електронна поща. Велико Търново, Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии”

Чохаджиев, Стефан (2001) Ваксево – праисторически селища. В. Търново, Faber, 2001, 253 c.

Чохаджиев, Стефан (2001) Периодизация на ранния енеолит от Западна България и Северна Гърция. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов", В. Търново, 2001, с. 441 – 452.

Шопова-Христова, Мариана (2001) Йосиф Бродски. Стихове. Света гора. Алманах за литература и изкуство. В. Търново, 2000-2001, с. 48-51.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/