Публикации за 2001


Авгинова-Николова, Емилия (2001) "За това как някои гръцки думи се връщат в Гърция" Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "Лексико-семантична симетрия и асиметрия между фразеологизми в турска, гръцка и българска езикова среда" Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение” т. 3 – Морски научен форум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "Словосъчетанията с глагола „κάνω“ в гръцкия език и техните еквиваленти в българския" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 69, Велико Търново

Александрова, Силвия (2001) Източна Европа и разпадането на двуполюсния модел на световна сила. България, Българите и техните съседи през вековете: Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов 30-31 октомври 1998 г., Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 627-639, ISBN 954-524-280-9, COBISS-BG.ID 1038425060

Ангелова, Пенка (2001) Canettis menschheitliche Ethik und Todesfeindschaft. In: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2001, Сер. 1. Европеистика. Европейски идентичности, т. 38, с. 11-14. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".

Ангелова, Пенка (2001) Cultural Studies und Interkulturalität. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung ; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 2001, Nr. 4, S. 1-5. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.

Ангелова, Пенка (2001) Der Balkan - "Eine Landschaft als Schicksal"? Die Landschaft und das Schicksal. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2001. . TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (2001) Einige Überlegungen zum Strukturwandel in der europäischen Familie. In: Jura Soyfer. Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Jg.10, 2001, Nr. 4, S 12-14. Wien: Ges. Wien: Ges.

Ангелова, Пенка (2001) Über die Dekonstruktion des Begriffes der Nationen bei Canetti. In: Pulverfass Balkan : Mythos oder Realität ; internationales Symposium, Rousse, Oktober 1998. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft. Hrsg. Penka Angelova, Judith Veichtlbauer. Sankt Ingbert : Röhrig, 2001, Bd. 3. S. 19-40. ISBN: 978-3-86110-274-8. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (2001) Vorwort. In: Pulverfass Balkan: Mythos oder Realität; internationales Symposium, Rousse, Oktober 1998. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft. Hrsg. Penka Angelova, Judith Veichtlbauer. St. Ingbert: Röhrig, 2001, Bd. 3. S. 7-17. ISBN: 978-3-86110-274-8. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (2001) Структура на художествения свят в романите на Кафка "Процесът" и "Замъкът". В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Филологически факултет = Travaux de L'universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie. Велико Търново: Университетско издателство, 1973-2007, 2001. № 30 [за 1992]. т. 1, с. 133-180. ISSN - 0204-6369. COBISS.BG-ID - 1124241892. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

Ангелова, Пенка (2001) Уводни думи. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2001, Сер. 1. Европеистика. Европейски идентичности, т. 38, с. 3-4. ISSN 1311-3321.

Анчев, Стефан (2001) 7 септември 1940 г. - една премълчавана дата на националното единение вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Der Balkan 1850-1880 – ein Spielfeld von interessen und Widersprüchen. Pulverfass Balkan Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert, s. 265-276.

Анчев, Стефан (2001) Армия и държава – основополагащи и съхраняващи функции на държавността. Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция посветена на 50 годишнината от създаването на Централния военен архив, 5 октомври 2001. В. Търново, 2001, 98-107

Анчев, Стефан (2001) Балканите в прегръдката на НАТО вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Великите сили пиромани, гасящи балканския пожар вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Върху България се налагат чужди матрици вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Господарите също плачат вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Демонизацията на Балканите - традиция в Европейската политика. изпратено за печат

Анчев, Стефан (2001) Демонизирането на Балканите - утвърдена позиция в политиката на Запада вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Зависимата българска независимост вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Корупцията като елемент от политиката. Корупцията – традиционни и съвременни измерения. Faber В. Търново 2001., с. 91-98

Анчев, Стефан (2001) Мирните договори са само къс хартия вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Натовизацията на Балканите вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Националното достойнство на Балканите? вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Ньойският договор – поредното балканско разделяне . сп. Добруджа, 14- 16. 1997-1999. Ньойският договор и съдбата на Южна Добруджа. Национална конференция. Добрич, 1999 г. Изследвания, извори и документи

Анчев, Стефан (2001) Плочките на световното домино са в опасни ръце вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Разиграва се поредната балканска пиеса: монарх срещу партии! вестник "Пари плюс"

Анчев, Стефан (2001) Световният тероризъм и САЩ вестник "Пари плюс"

Анчева, Антоанета (2001) Васил Стоилов като портретист Сб. Проф. Васил Стоилов - изтъкнат художник и педагог, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 51-62. ISBN 954-524-264-7

Анчева, Антоанета (2001) Леонардо да Винчи. Живописта като наука. Изд. “Фабер”, 2001, 172 с. ISBN 954-775-074-7 COBISS.BG-ID 1038621412

Аркадиев, Димитър (2001) Икономическа ефективност на азотното торене при твърда пшеница сорт Прогрес Сп. Животновъдни науки, София, Национален център за аграрни науки, 2001, кн.6, с. 106-108. , ISSN: 0514-7441.

Аркадиев, Димитър (2001) Някои размисли и виждания върху преподаването на статистика за икономисти Сб. Актуални проблеми на обучението на студентите по статистика в България и взаимодействието между статистическата теория и практика, С.,УНСС, 2001, с.19-31.

Аркадиев, Димитър (2001) Проучване влиянието на териториалната отдалеченост и периода на приема върху количеството на студентите по специалност "Ветеринарна медицина" Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Stara Zagora, Trakia University - Faculty of Veterinary Medicine, vol.4, 2001, supl.1, р. 39-46. ISSN: 1311-1477.

Бело, Раки (2001) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ица в балканските езици. – В: Македонски преглед. Кн. 4. София, 2001, 111-139.

Бонджолов, Христо (2001) Времето като дом и път в романа на Б. Л. Пастернак „Доктор Живаго“ Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата/ Ред. Н. Звезданов. В. Търново: Издателство "Естрея", 2001. С. 85–92. ISBN 954-777-001-2. COBISS.BG-ID - 1039306724.

Бонджолова, Валентина (2001) Оказионализми от собствени имена Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от юбилейната научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, Велико Търново), ВТ, 2001, с. 228-235. ISBN 954-524-310-4.

Бонджолова, Валентина (2001) Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. (в съавторство със Ст. Буров) ВТ: "Фелина", 2001, 204 с. ISBN 954-90815-1-6. COBISS.BG-ID - 1036889828.

Бораджиева, Елена (2001) Examined interactions in a changing military educational environment. In “Changing mission for 21-st century”, Proceedings of the 36-th International Applied Military Psychology Symposium 11-15.09.2000, Zagreb, Publisher: Ministry of Defense of Republic of Croatia, 2001, p.54-59 https://bib.irb.hr/datoteka/756900.IAMPS_Split_2000.pdf Загреб, Република Хърватска

Бораджиева, Елена (2001) Organisation and military psychology. In “Changing mission for 21-st century”, Proceedings of the 36-th International Applied Military Psychology Symposium11-15.09.2000, Split. Publisher: Ministry of Defense of Republic of Croatia, 2001, Zagreb, 2001, р.299-301. https://bib.irb.hr/datoteka/756900.IAMPS_Split_2000.pdf Република Хърватска

Ботева, Мариета (2001) Реториката през Българското възраждане (20-70-те години на XIX век) Плевен: "Евразия-Абагар", 400 стр., 2001, ISBN 954-450-127-4, COBISS.BG-ID: 1037274084

Будева, Соня (2001) Преглед на наркоманното поведение във гр. В. Търново и региона; сп. “Социална медицина” бр.2/2001, ISSN 1310-1757; COBISS.BG-ID 121102052 сп. “Социална медицина”

Бузов, Вихрен (2001) "Логика. Кратък курс" Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 91 страници, ISBN 954-524-303-1

Бузов, Вихрен (2001) „Der Balkan–Ein ZusammenstoB von Kulturen oder die Konfrontation von Zivilizationen [Balkans–Clash of Cultures or Confrontation of Civilizations ( Popper v/s Huntington)" Penka Angelova und Judith Veichtlbauer (Hrsg.): Pulverfaß Balkan. Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. (Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Bd.3) St Ingbert: Rörig Universitätsverlag, 2001. 318 S., brosch., pp.187-195, DM 52.-. ISBN 3-86110-274-9.

Бузов, Вихрен (2001) Логиката и модерната европейска култура Философия и европейски ценности, Научна конференция, УНСС, с.9-18;

Бузов, Вихрен (2001) От философия на езика към философия на съзнанието “Философия и психология” (Данков, Е., Ст. Горчев съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека “Диоген”, с.156-175;

Бузов, Вихрен (2001) Съвременната полска философия на правото сп. Юридически свят N 1, Sibi, София, с.64-75;

Бурнева, Николина (2001) Zur Kunst des Lesens. Ausgewaehlte Kapitel aus der germanistischen Literaturwissenschaft. Veliko Tаrnovo: Universitätsverlag, 2001. 219 S. ISBN 954-524-263-9 Велико Търново, Университетско издателство, 1991. ISBN 954-524-263-9

Буров, Стоян (2001) За предизвикателствата пред българския език. Доклад, изнесен на националната конференция “Езиковото и културното многообразие в името на разбирателството”, София, 27.02.2001 г.// Европейски хоризонти (Велико Търново), № 1/май 2001, стр. 7-10.

Буров, Стоян (2001) Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език. Научни трудове, № 1/2001 [Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий]. Пловдив, 2001, стр. 150-168.

Буров, Стоян (2001) Поглед към старите и новите проблеми на слятото, полуслятото и разделното писане. // Р. Русинов (отг. ред.). Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, стр. 65-73.

Буров, Стоян (2001) ПРАВОПИС И ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ. Помагало с правила, упражнения и тестове [Част: Препинателни знаци] Велико Търново: Фелина, 2001. 204 стр. (2. разш. и прераб. изд.). ISBN 954-90815-1-6; COBISS.BG-ID 1036889828

Буров, Стоян (2001) Приносът на Русин Русинов в областта на морфологията и историята на българското езикознание. // В. Вътов (отг. ред.). Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 37-42.

Буров, Стоян (2001) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2001. 264 стр. (8. изд.)

Бурова, Пенка (2001) Глаголната метонимия. Семантика и прагматика. Велико Търново, Faber, 292 стр.

Бурова, Пенка (2001) Метонимични значения на глаголи с представка из Велико Търново

Буюклиева, Стефка (2001) An upper bound on the minimum Lee weight of Type IV codes over Z4 Proceedings of the International Workshop OCRT, Sunny Beach, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2001) On the minimum weights of Type IV codes over Z4 with certain lengths Proceedings of the International Workshop WCC'2001, Paris, pp.121-127

Василев, Сава (2001) „Спомени от дъното“. Варианти на библейския архетип в романа „Циклопът“ от Генчо Стоев. - В: Следите на свещената книга в българската литература. В. Търново: Фабер, 2001, с. 267-275. Ред. колегия Ив. Родев, В. Русева, Т. Моллов, Ю. Коева ISBN 954-9541-94-0 COBISS.BG-ID 1037284580 България, В. Търново

Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието. - В: Писателят Васил Попов. „Това красиво човечество“. Изследвания, материали, спомени. В. Търново: Фабер, 2001, с. 55-70. Ред колегия Ив. Радев, С. Василев, Ю. Коева ISBN 954-775-003-8 COBISS.BG-ID 1037284324 Също и в: Васил Попов – поетът, думите, смъртта. Василев, Сава. Преди и след потопа на мълчанието : Пет студии върху българската литература. – В. Търново, 2001, с. 161-184. България, В. Търново

Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието. Пет студии върху българската литература. В. Търново: Слово, 2001, 184 с. ISBN 954 439 700-0 COBISS.BG-ID 1037820900 В. Търново : Слово, 2001. – 184 с.

Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Бележки преди една херменевтична онтология на религията. Сп. Философски форум, кн. 1/2001, стр. 223-233, ISSN 954-775-122-0 Сп. Философски форум, кн. 1/2001, стр. 223-233, ISSN 954-775-122-0

Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Другото: от постфеноменология към херменевтична онтология. В българо-чешки сборник "Световност, демокрация, малки народи". С., Отв. общество, 2001 С., Отв. общество, 2001

Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Към онтологичното доказателство в даоизма. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 2/2001, стр. 90-99, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 2/2001, стр. 90-99, ISSN 0861-7899

Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Онтологичният лик на философията на религията. В: Разкриващите се дълбини: Семьон Франк. София: Парадигма, 2001, стр. 37-63, ISBN 954-9536-58-0 София: Парадигма, 2001, стр. 37-63, ISBN 954-9536-58-0

Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Христос е самата философия. Сп. "Философия", 2/2001 Сп. "Философия", 2/

Василева, Калина (2001) Teaching EFL to adults in Bulgaria: some factors to consider сб. "Научни трудове", кн. 69 (от Научна конференция'2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология") на ВВОВУ "Васил Левски": Велико Търново, 2001, с. 275-279, ISSN 0861-0312

Василева, Калина (2001) The skill of writing: how to understand and how to approach it сб. "Научни трудове", кн. 69 (от Научна конференция'2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология") на ВВОВУ "Васил Левски": Велико Търново, 2001, с. 280-284, ISSN 0861-0312

Василева, Радка (2001) Fit fürs Studium 2001: Кандидатстудентски изпит по немски език. В. Търново: Слово, 2001, 176 с. ISBN 954 439 689-6. COBISS.BG-ID: 1037802468. Велико Търново: Слово

Василева, Радка (2001) Структурна и семантична еквивалентност при превода на съставни глаголни предикати от български на немски език. Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов (1 и 2 юни 2000 г., В. Търново). В. Вътов и др. В. Търново: „Фабер“, 2001, с. 103-110. ISBN 954-775-002-X. COBISS.BG-ID 1038215396 В. Търново: Фабер

Велев, Георги (2001) Дидактичните игри в практичното изучаване на конкретното дете сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 2

Великов, Юлиян (2001) Християнският образ и законодателството на иконоборците Преславска книжовна школа, т. 5, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2001), c.299-306, ISBN 954-430-771-0

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2001) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Митологичният триъгълник в „Корените“ на Васил Попов. // КИЛ-Варна, 2001, бр. 9, (с. 1, 7). ISSN 1310-120X; също в: Васил Попов. „Това красиво човечество“.- В. Търново: Faber, 2001, (с. 17-25). ISBN 954-775-003-8. ; също в: Литературнокритически прочити. - В. Търново:Слово, 2002, (с. 244-254). ISBN 954 439 720-5. КИЛ-Варна, 2001, бр. 9, (с. 1, 7). ISSN 1310-120X; също в: Васил Попов. „Това красиво човечество“.- В. Търново: Faber, 2001. ; също в: Литературнокритически прочити. - В. Търново:Слово, 2002, (с. 244-254). ISBN 954 439 720-5.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2001) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За магическите одеяния на Боян Магьосника („Боян Магьосникът“ на В. Пундев и „Хилядогодишнината на Боян Магесника“ на Н. Шейтанов). // Гардеробът на литературата. - В. Търново: Faber, 2001, (с. 75-94). ISBN 954-775-014-3. ; също в: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003). Гардеробът на литературата. - В. Търново: Faber, 2001, (с. 75-94). ISBN 954-775-014-3. ; също в: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2001) За магическите одеяния на Боян Магьосника (В. Пундев и Н. Шейтанов). // Гардеробът на литература. Съст. Национален институт "Нова българска литература" - Велико Търново: Фабер, 2001, с. 75-94. ISBN 954-775-014-3. Също: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003).

Велчев, Борис (2001) Имунитетът по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 251 с., ISBN 9549615375

Велчев, Борис (2001) Помилването по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 255 с., ISBN: 954-9615-30-8

Видин, Благой (2001) Международен механизъм на санкциите, налагани от Съвета за сигурност на ООН. Сб: Ембарго и международно право. София, 2001, 20-36. ISBN 954-8214-53-9

Видин, Благой (2001) Международни отношения. Международно право. Дипломация. [Кратка енциклопедия] София: Сиела, 2001, 352 стр. ISBN 954-649-420-8

Влайков, Светлозар (2001) Синонимни взаимоотношения в системата на постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (ХІ – ХІV в.). В. Търново, 2001, сб. “Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения в чест на проф. Иван Гълъбов” У нас

Върбанова, Маргарита (2001) За елементарните текстови задачи в началната училищна математика - класификация и наредба. - Начално образование, 2001, 5-6, сс. 5-12. ISNN 0204-4951 // Начално образование, 2001, 5-6, сс. 5-12. ISNN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2001) Задачи и тестове по математика за 3 и 4 клас. В. Търново: Faber, 2001, 83 с. ISBN 954-775-001-1 В. Търново: Faber, 83 с. ISBN 954-775-001-1

Върбанова, Маргарита (2001) Методика на обучението по математика – специална част. В.Търново: Faber, 2001, 188 с. ISBN 954-91070-6-X В.Търново: Faber, 188 с. ISBN 954-91070-6-X

Върбанова, Маргарита (2001) Пропедевтика на понятието функция и свързаните с него понятия в обучението по математика в I-IV клас. - Начално образование, 2001, 1., сс. 44-51. ISNN 0204-4951 // Начално образование, 2001, 1., сс. 44-51. ISNN 0204-4951

Върбанова, Маргарита (2001) Ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по математика в началните класове. Шумен: Университетско издателство “Св. Константин Преславски”, 2001, 139 с. ISBN 954-577-098-8 Университетско издателство “Св. Константин Преславски”, гр. Шумен, 139 с. ISBN 954-577-098-8

Вътов, Върбан (2001) Езикът на Софроний Врачански. Библиотека Филология. Езикознание № 10, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 232 с. ISBN 954-524-265-5, COBISS.BG-ID 1036655076 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Гайдова, Радка (2001) Аспекти на обучението с Lego Dacta в детска градина - начално училище. НК, Интеграцията "детска градина - начално училище", Русе, 2001

Гайдова, Радка (2001) Гайдова, Радка. Обучаващи задачи по конструиране. София, сп. Предучилищно възпитание, 2001, 3, с.48-52; ISSN - 0204-7004; COBISS.BG-ID - 1154589668

Гайдова, Радка (2001) Гайдова, Радка. Педагогически условия за организиране на образователната среда по конструиране. София, сп. Дом, дете, детска градина, 2001, 3; ISSN - 1310-0580; COBISS.BG-ID - 1158133476

Гайдова, Радка (2001) Гайдова, Радка. Система за усвояване и диагностика на уменията за конструиране при 5-7 годишните деца. Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор".Диплом №27985 от 03.07.2002, ВАК. (Научна комисия 12, Протокол № 9, 22.04.2002) [Р. Гайдова], 2001. В. Търново, ВТУ, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ВТУ, 2001, COBISS.BG-ID - 1265830628.

Гайдова, Радка (2001) Детето и технологиите Lego Dacta НК, Детето на ХХІ век, ИО на МОН-В.Търново, РС на ОМЕП-В.Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Конструирането - обучаваща технология за умственото развитие на децата от предучилищна възраст. НК,Технологии, сигурност и екология, ВВОВУ,В. Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Материалите за конструиране - екологично средство за учене и действие. НК,Технологии, сигурност и екология, ВВОВУ, В.Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Приемственост между учебното съдържание по конструиране в детската градина и техника в началното училище. НК, Интеграцията "детска градина - начално училище", Русе, 2001

Гайдова, Радка (2001) Традиции и новости в диагностицирането на обучението по конструиране. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2001

Галунов, Тодор (2001) Корупцията при управлението на д-р В. Радославов (1913-1918). Сб. Корупцията - традиционни и съвременни измерения. В. Търново, 2001, с. 108-117.ISBN – 954 – 775 – 032 – 1. Сб. Корупцията - традиционни и съвременни измерения. В. Търново, 2001, с. 108-117.ISBN – 954 – 775 – 032 – 1.

Галунов, Тодор (2001) Правомощията на монарха според Търновската конституция и тези на президента според конституцията от 1991 г. Сб. от конференция "Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение", В. Търново, 2001 г., с. 157-163. ISBN – 954 – 427 – 450 – 2. Сб. от конференция "Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение", В. Търново, 2001 г., с. 157-163. ISBN – 954 – 427 – 450 – 2.

Галунов, Тодор (2001) Правомощията на монарха според Търновската конституция. Сп. Наука, бр. 3, 2001 г., с. 55-60. ISSN – 0204 – 8906. Сп. Наука, бр. 3, 2001 г., с. 55-60. ISSN – 0204 – 8906.

Генова, Дафинка (2001) Deceiving as a Speech Act. Contrastive Linguistics, 2001, 26(3), pp. 5-14. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2001) Options for the Explication of Meaning in Natural Language. Paper presented at The 21st Session of the International Philosophical School Philosophy between Two Centuries, Varna, 29 May - 1 June 2000. Ed. by S. Kaneva et al., Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2001, pp. 187-191. ISSN 1310-0416

Георгиев, Лъчезар (2001) Един изследователски проблем от края на 30-те години на ХХ век с принос към българската философско-психологическа мисъл: Метафизиката на Имануел Кант, Артур Шопенхауер, Фридрих Ницше и Томаш Масарик в книгата на проф. Спиридон Казанджиев „Знание и вяра“, и архетиповете в българската книгоиздателска традиция./ Георгиев, Лъчезар Георгиев.. – В: Ф и л о с о ф и я и психология: Метафизични първооснови на съвременната психология: Колективна монография / Състав. Е. Данков, Ст. Горчев. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001, с. 193–218. - Библиотека Диоген Език - български ISBN - 954-524-258-2 COBISS.BG-ID - 1036583140

Георгиев, Лъчезар (2001) Теория на книгоиздателския процес : Аспекти, проблеми, тенденции. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001. – 232 с. : с ил.:рез. на фр. ез. - Библиотека Книгоиздаване № 1 ISBN 954–524–293–0 - 1. изд. COBISS.BG-ID - 1037789156

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2001) Интерактивните бази от данни – тенденция в Web средата Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 11–16 стр.

Георгиева, Виолета (2001) Историческото описание в системата от писмени работи по история (5-8 клас). Диалогът в историята, №1, София: Сдружение на преподавателите по история в България, с. 58–73. ISSN - 1311-7904. COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация – XI клас: Тестове. В. Търново: Издателство „Слово“, 104 с. ISBN 954 439 710-8, COBISS.BG-ID – 1037863908. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник – XI клас: Задължителна подготовка. (съавтор) В. Търново: Издателство „Слово“, 360 с. ISBN 954 439 701-9. COBISS.BG-ID - 1037863396. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник – XI клас: Профилирана подготовка. (съавтор) В. Търново: Издателство „Слово“, 168 с. ISBN 954 439 702-7. COBISS.BG-ID - 1037863652. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) Нови пътеки в методиката на обучение по история. Диалогът в историята, №3, София: Сдружение на преподавателите по история в България, с. 105–109. ISSN 1311-7904. COBISS.BG-ID – 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2001) Писмената проверка на постиженията на учениците и стандартите по история. История и цивилизация за 11 клас. Тестове. В. Търново: Издателство „Слово“, с. 5–9. ISBN 954 439 710-8. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2001) Мюсюлмански мистични братства в Шумен, XVII – XIX век. В: История на мюсюлманската култура в българските земи. Изследвания. Ред. Росица Градева. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2001, с. 300-323 (в сътрудничество с Орлин Събев). ISBN 954-8872-31-5

Гецов, Антон (2001) За ролята на повторната номинация в „Корените“ от Васил Попов В: Писателят „Това красиво човечество“. Васил Попов. Изследвания, материали, спомени. Редколегия: проф. Иван Радев, Сава Василев. В. Търново: „Фабер“, 2001, с. 103–112. ISBN 954-775-003-8, COBISS.BG-ID – 1037284324.

Гецов, Антон (2001) Медийната манипулация като социокултурен феномен Българистични проучвания. Том 7. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. д-р Илия Пачев, проф. д-р Петър Тодоров, доц. д-р Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 43–52, ISBN 954-736-058-2, COBISS.BG-ID – 1037804516.

Гецов, Антон (2001) Пунктуационно оформяне на периодните структури Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 129–139, ISBN 954-524-283-3, COBISS.BG-ID – 1038365412.

Гецов, Антон (2001) Спортната преса и нейният език Езиковедски изследвания в памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). Отговорен редактор: доц. д-р Върбан Вътов. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2001, с. 287–294, ISBN 954-775-002-X, COBISS.BG-ID – 1038215396.

Гецов, Антон (2001) Чуждите думи в езика на спортната преса – начин на употреба Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 185–196, ISBN 954-524-283-3, COBISS.BG-ID – 1038365412.

Гочев, Гочо (2001) Галина Тагламицка. Био-библиография. Велико Търново, 2001, 65 стр., ISBN 954-524-172 -1

Гочев, Гочо (2001) Современный русский язык. Часть вторая. Морфология. В. Търново, УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 412 стр., ISBN 954 – 524 – 267 – 1 (ч.2).

Гочева, Сийка (2001) Собирательные имена существительные в русском языке (опыт системного анализа). В. Търново, Абагар, 2001, 180 с., ISBN 954-524-304-N.

Григорова, Маргрета (2001) “Świątynia nieba” i “Ksęga niebios” w polskiej literaturze barokowej// Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej, Przeł. Julian Bożkow, T.II, Cz.1. Red. L. Rożek Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie , T.II, Cz.1, 2001, 219-226. ISBN 8370985009,

Григорова, Маргрета (2001) За “текста на небето” в бароковия ХVІІ век -В: Коментар. Интерпретации. Възможност за четене, Ред. Б. Биолчев и др. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001, 378-386. ISBN 9540715644 COBISS.BG-ID 1037129444

Григорова, Маргрета (2001) Полският Рим - В: Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. Ред. Н. Аретов и др. София: Кралица Маб, 2001, 262-273.ISBN 954-533-045-7 COBISS.BG-ID 1039189732

Григорова, Маргрета (2001) Пътят до Центъра на всезнанието в поетическото мислене на Мицкевич- В: Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата Велико Търново:Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001, 93-105. ISBN 954-777-001-2 COBISS.BG-ID 1039306724

Грудков, Венелин (2001) Небесен човек и земен ангел: Житийният цикъл за св. Иван Рилски - литературоведска интерпретация Велико Търново: Фабер.120 стр. ISBN 954-9541-90-X

Грудков, Венелин (2001) Свети Исай Серски и неговото житие. Сб. Преславска книжовна школа.Т.5. Изследвания в чест на проф. д.истн. н. Тотю Тотев. Отг. ред. Васил Гюзелев, Христо Трендафилов. (с.283 - 285). София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов. ISBN 954-430771-0 COBISS.BG-ID 1036769764

Грудков, Венелин (2001) Символно-митологични пластове в агиографския цикъл, посветен на св.Иван Рилски. Сб. Българистични проучвания. 7: Атуални проблеми на българистиката и славистиката - Шеста международна научна сесия Велико Търново, 17-18август 2000г. Гл. ред. Илия Пачев. (с. 65-72). Велико Търново: ПИК, 2001 /Велико Търново:Фабер/ ISBN 954-736- 058- 2 COBISS.BG-ID 1037804516

Грудков, Венелин (2001) Тезиси за анализ на агиографския цикъл за св.Иван Рилски Сб. Следите на свещената книга в Българската литература.Гл. ред. Иван Радев (с. 45-52). Велико Търново: Фабер. ISBN- 954- 9541- 94- 0 COBISS.BG-ID 1037284580

Гълъбов, Мирослав (2001) Архитектура на съвременна радиокомуникационна система Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Цифрова междинночестотна технология за 3G системи Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Performance of time division duplex CDMA mobile communication Journal of applied electromagnetism.Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Sign Area Conversion of Radar Images Journal of applied electromagnetism. Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет. Презентации.(Internet Explorer, Power Point ) изд.Фабер,В.Търново, 2001. ISBN 954-775-043-7

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на КИХ филтър с минимални пулсации с помощта на бързо преобразуване на Фурие. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на цифров радиоприемник на базата на сигнален процесор. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбова, Даринка (2001) Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегриране на математически и двигателни дейности. Сб. от Първа научно-приложна конференция на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 9-10 април, 2001. Ред. Елена Стоева, Антоанета Наумова.. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" , с.124 - 130. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2001) Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. – Математика и информатика, 2001, 2. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп.Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (3-4 г.). В.Tърново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 954-439-653-5 В.Tърново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) Диагностични методи за изследване творческото въображение.– Предучилищно възпитание, 2000, 10, с. 5 - 7. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Здравна математика със сапуни и вода - интегративно занимание за 5- 7-годишни деца. Сб. от Първа научно-приложна конференция на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 9-10 април, 2001-2005. Ред. Елена Стоева, Антоанета Наумова. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" , 2001, с.124 - 130. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на писането на цифри от бъдещия първокласник.– Предучилищно възпитание, 2001, 4. ISSN 0204-7004 (Рrint) София, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача в детската градина.– Предучилищно възпитание, 2001, ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Професионално-практическа подготовка на учителя по математика в средното училище. В.Търново: Фабер, 2001 В.Търново: Фабер .

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко в страната Логика (5 – 7 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-680-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (4-5 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-654-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (5–6 г.). В.Търново: Слово, 2001, 88 с. ISBN: 954-439-665-9 В.Търново: Слово

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Гърмидолова. Детската рисунка и гатанката. Сб. от материали от научната конференция "Рисуването – образователни и творчески аспекти", София, 26-27 април. Ред.: доц. Христо Добаров, проф. Стоян Домусчиев, доц. д-р Незабравка Иванова, гл.ас. д-р Искра Николова, ст. преп. Бойка Доневска. Издателство "Панорама", София, 2002, с. 199 - 205. ISBN 954-9655-21-0 София

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Естетическият тип дейност като форма за усвояване на действителността. - Педагогически алманах, 2001, № 1,2, с. 124 -132. ISSN 1310-358X (print), 367-9360 (online) ; COBISS.BG-ID 1158991076 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) ISSN 1310-358X (print), 367-9360 (online) ; COBISS.BG-ID 1158991076

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Играта и изобразителната дейност. Варна. Национална конференция “Играта – забравеният образ на детството”, 11/12.10. 2001; Варна

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Изобразителната дейност в развитието на детето. Юбилейна научна конференция. 31.10.2001. Шумен; Шумен

Гюлчев, Николай (2001) Апликацията в художествено-изобразителната дейност Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново.

Гюлчев, Николай (2001) Обособяване и развитие на изобразителната дейност апликиране в учебно-възпитателния процес. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет., Том5, Книга 4. 1994.

Гюлчев, Николай (2001) Формиране на умения за изобразяване на статичност и динамика. сп. Предучилищно възпитание. Кн. 10, 2001.

Гюлчев, Николай (2001) Художествено-изобразителни основи на учебната апликация. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” , Педагогически факултет Том 5, Книга 4. 1993.

Давидов, Димитър (2001) Някои проблеми свързани с раздела гимнастиката от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия – 1991 год. Физическата подготовка и спорт в Българската армия. ВИ, С, 2001. (стр. 131-136)

Даскалов, Никола (2001) „Християнската епопея" на Хенрик Сенкевич в България като рецептивен феномен сб. Следите на свещената книга в българската литература, Фабер, В. Търново, 2001, с.305-315; Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий. Юбилейна научна сесия (Велико Търново ; 2000) ; ISBN 954-9541-94-0 (Фабер - В. Търново, попр.) ; COBISS.BG-ID 1037284580

Даскалов, Никола (2001) Памет за Тончо Жечев Сб. Дом и път, изд. Естреа, В. Търново 2001, с.7-9; ISBN 954-777-001-2; COBISS.BG-ID 1039306724

Даскалов, Никола (2001) Сюжетите на историята и реваншът на духа УИ „Св. св. Кирил и Методий", В. Търново - 2001, 236 стр. УДК 884(092) 884-311.6.09 COBISS.BG-ID 1037819620 92(438)

Дерменджиев, Атанас (2001) В памет на проф. Русин Русинов. Езиковедски изследвания. -В. Търново: Faber, с. 15-17. ISBN 954-775-002-X

Дерменджиев, Атанас (2001) Думи за юбилея. Следите на Свещената книга в българската литература. – В. Търново: Faber, 2001, с. 14-15. ISBN 954-9541-94-0

Дерменджиева, София (2001) Social chandges and social integration of the gypsies В: Electronik ISSUE, South-West Universite Journal, part: education, volume 1, 2001.

Дерменджиева, Стела (2001) Geographic knowledge, reading and modern training. -Unity and diversity in literacy development, Bratislava, p. 37 - 42. ISBN 80-968403-0-4

Дерменджиева, Стела (2001) Professional Attitudies of University Students the RWCT Framework. 5 th Annual RWCT Conference: Reading and Writing for Critical Thinking: From Evocation to Reflection, Brasov, Romania, p. 11.

Дерменджиева, Стела (2001) Stategies for Use Across the Curriculum. RWCT for university faculty and administrators across all faculties. Open Society Institute, RWCT Project, Vilnius, Lithuania, 102 с.

Дерменджиева, Стела (2001) Изследователският метод в обучението по регионална социално-икономическа география в българското средно училище. В. Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 330 с. COBISS.BG-ID 1261686756

Дерменджиева, Стела (2001) Методика на изследователската дейност по регионална география. Велико Търново,: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 328 с. ISBN: 954-524-296-5. COBISS.BG-ID 1289885412

Дерменджиева, Стела (2001) Планирование уроков географии в РКМЧП. Технология развития критического мышления в Вузе: перспективы для школьного образования XXI века, Н. Новгород, с. 81- 90. Л№ 00509/01.12.99

Дерменджиева, Стела (2001) Технология на развитието на критическото мислене във висшето училище – перспективи за училищното географско образование на XXI век. В: Ролята на учителя в съвременния образователен процес., В. Търново.

Дживтерева, Светла (2001) Гатанки с отговор “таралеж”. Култ и обредност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2001 г., Т. 2, г. ІІ, (2001), ИК “Род”, С., с. 210-214, ISSN 1311-493Х

Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Сравнителен анализ на физическите и функционални възможности на студентки с различен брой часове по физическо възпитание в курса им на обучение във ВТУ. Сб. от Международна конференция “Технологии, сигурност, екология”. Ред. Д. Панайотова. Велико Търново: УИ ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 2001, кн. № 70, с. 395-400. ISSN 0861-0312 ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001

Димитров, Димитър (2001) The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Проф. Иван Гълъбов".Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 343-348. ISBN 954-524-284-1.

Димитров, Димитър (2001) Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция Сб. Византийското културно наследство и Балканите, доклади от международната конференция Пловдив 6-8 септември 2001 г. Ред. Г. Бакалов, Ив. Джамбов. Пловдив, 2001, с. 45-55.

Димитров, Николай (2001) Ипостасите на спящата вода (в поезията на българските модерни поети от началото на 20 век). В: Български език и литература: научно-методическо списание. XLI, (5-6) 2001, с. 87-91. ISSN 0323-9519 (Print), COBBIS.BG-ID 1157118692

Димитров, Николай (2001) Метафизичните пространства на езика. Аспекти на Яворовата поетика В. Търново, ПАН-ВТ, 281 с., ISBN 954-747-029-9, COBISS.BG-ID 1037954532

Димитров, Слави (2001) България и Полша по пътя към ЕС – сравнителен политико - икономически анализ Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Социално – икономически проблеми на евроинтеграцията на България”, Враца, 2001, Университетско издателство "Неофит Рилски", 2001, с. 231-244.

Димитров, Слави (2001) Живот и дейност на Васил Дойков Васил Дойков. Библиография. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2001, с. 3-6, ISBN 954-524-271-X.

Димитрова, Марийка (2001) Die Situation der Fremdsprachenlehrerausbildung in Bulgarien am Beispiel der Hll. Kyrill und Method – Universität zu Veliko Tarnovo/ Bulgarien Zur Ausbildung von Fremdsprachenlehrern in Südosteuropa. Situation und Perspektiven, Belgrad 2001, S. 53-58.

Димитрова, Марийка (2001) Kulturbezogene Bedeutungserklärungen bei der Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht für Fortgeschrittene http://www.sprachwissenschaft.ch/IDT2001/

Димкова, Росица (2001) Изследване ефективността на стрелбата в хандбала при 12 и 14 годишни момчета. Велико Търново: Научни трудове ВВОУ ”В. Левски”, 2001, книжка №70, с. 453-460, ISSN: 0861-0312.

Димкова, Росица (2001) Педагогически процедури и операции за формирането на здравната култура на ученика в часовете по физическа култура. Велико Търново: Научни трудове ВВОУ ”В. Левски”, 2001, книжка №70, с. 461-469, ISSN: 0861-0312.

Добрев, Добрин (2001) Детските идентификации и толерантността като част от личностната и обществена мотивация в съвременното българско общество. – В: “Общества в преход - теория и практика“ : Сборник с доклади от шеста международна научна конференция, В. Търново, 2001, състав. доц. Теодора Калейнска. Велико Търново: Европейски информационен център (Велико Търново: Издателство БИ), 2001, с.107-116. ISBN 954-90888-1-2; COBISS.BG-ID 1039394788

Добрев, Добрин (2001) Репрезентации на мита за героя в съвременното общество. – В: “Морски научен форум. Том 7.Обществознание. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, сборник. Варна, 2001, с.181-189. ISSN 1310-9278; COBISS.BG-ID 1121286884

Донев, Владимир (2001) Скиталчества в познанието. Снежана Иванова "Праг зад вратата", 2001 Литературен форум, бр. 35, 30. 10. - 5. 11. 2001

Донева, Дафина (2001) Данъчни инструменти за опазване на околната среда: екологична ефективност – В: ИКОНОМИЧЕСКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА ПРИ ПРЕХОДА КЪМ РЕАЛНО ФУНКЦИОНИРАЩА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Научна конференция, София, София

Донева, Дафина (2001) Икономически аспекти на разширяването на Европейския съюз и предизвикателства за България. – В: “КРИТЕРИИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОСТИГНАТИЯ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАПРЕДЪК ПРИ ТЯХНОТО ИЗПЪ В. Търново

Донева, Дафина (2001) ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Монография, Изд. “FABBER”, Велико Търново, 2001,156 стр. Велико Търново

Донева, Дафина (2001) Принципи на екологичната политика на Европейския съюз и тяхното прилагане в България: устойчиво развитие. – В: “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК”, Академ Свищов

Дончев, Ивайло (2001) Дистанционното обучение в контекста на съвременните технологии Четвърта научна конференция с международно участие "Интернет - среда за нови технологии в информационното общество", В. Търново, 10-13 октомври 2001 г, стр. 336-342, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-292-2; COBISS.BG-ID - 1038355684

Дончева, Иванка (2001) Der Kult des Telesphoros und die ikonographischen Besonderheiten seiner Darstellung in Thrakien. – KARASURA, I. UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE UND KULTUR DES ALTEN THRAKIEN. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. (Internationales Symposium. Cirpan, Bulgarien, 1996). Beirr & Beran, Weissbach, 2001, p. 99-110; ISBN 3-930036-59-2. Weissbach

Дончева, Иванка (2001) Епитетите на Асклепий в Тракия и аспектите на култа, отразени в тях. – Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов". Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2001, с. 551-565; ISBN 954-524-284-1. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Култът към Асклепий в Гърция и Рим. ИК „Витал”, Велико Търново, 2001, 230 с.; ISBN 954-8259-53-2. Велико Търново

Дончева, Иванка (2001) Култът към Телесфор и иконографски особености на изображенията му в Тракия. – Seminarium Thracicum, 5 (Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 2001, с. 185-199. София

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2001) Някои аспекти и основни принципи в обучението по HTML Четвърта научна конференция “Интернет – среда за нови технологии” – В.Търново 10-13 октомври 2001 г., 343-352

Драганова-Стойкова, Тамара (2001) Опит за оптимизиране на системата от уроци за практическа работа в курса по География на България 10 клас на СОУ. - Обучението по география, 2001, кн. 2/XLIV, с. 43-47. Print ISSN 0204-6849

Друмева, Красимира (2001) По повод участие в Трето международно триенале на сценичния плакат, 22 октомври - 17 ноември 2001 г., галерия "Шипка" 6, гр.София. Участие с една творба "Музика". Организатор: Триенале на сценичния плакат - София. COBISS.BG-ID - 1204034788

Дундов, Тенчо (2001) Относно решение № 13 от 29 май 2001 г. на Конституционния съд. Съвр. право, № 5

Захариева, Юлия (2001) Международните организации в България Правни въпроси за журналисти. С, 2001, 105-123.

Златева, Добринка (2001) Индустриальные отношения в модели билатеральной монополии Науковий журнал, Вiсник Тернопiльськоï академiï народного государства, бр. 18, 2001 г.

Златева, Добринка (2001) Моделът на пределните величини в управленското счетоводство сп. Алтернативи, 2001, бр. 7-8, с. 36 – 40. ISSN 1311-1132

Златева, Добринка (2001) Обща икономическа теория. Макроикономика, сборник тестове и казуси Абагар, В. Търново

Иванов, Здравко (2001) Поколения, идентичност, политика Варна, в: България - национална и европейска идентичност, с. 112-115

Иванов, Здравко (2001) Толерантността като социален феномен В. Търново, в: Общества в преход. Теория и практика, с. 35-41

Иванов, Ивелин (2001) Апокалиптизъм, миленаризъм и движението за Божи мир в кралство Франция около хилядната година. – История, 2001, кн. 4, година IX, с. 1-14. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванов, Ивелин (2001) Движението за Божи мир, църковните реформи и краят на частните войни (XI-XIII век). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": Философия, история, психология и политология. Велико Търново, 2001, кн. № 70, с. 70-81. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812

Иванов, Ивелин (2001) Към въпроса за използването на копието и "военната революция на ХІ век" в Западна Европа. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2001) Към въпроса за появата на рицарството. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282

Иванова, Мария (2001) “Жената синор няма”. - Българска етнология, 2001, год. ХХVІІ, кн. 3, с. 49-65. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2001, год. ХХVІІ, кн. 3, с. 49-65. ISSN 1310-5213

Иванова, Ралица (2001) Der orphische Weigerungstypus anhand von Rilkes Die Sonette an Orpheus. – Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, 2001, кн. № 69, с. 388-394. Print ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Иванова, Ралица (2001) Културноисторическата парадигма „Пигмалион” и нейната съвременна интерпретация. – Света гора. Алманах за литература и изкуство, 2001, с. 151-161. Print ISSN 1311-0209. COBISS.BG-ID 1121150692 изд. Слово, ПИК, Faber, Абагар, Велико Търново

Иванова, Ценка (2001) Автореферат на дисертация „Българско-сръбски книжовноезикови връзки през Възраждането” (Аспекти на езиковата стандартизация в балканославянския ареал), 51 стр. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" на ВТУ Специализиран научен съвет по езикознание при ВАК, Софийски университет - Факултет по славянски филологии

Иванова, Ценка (2001) Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику LI

Игнатова, Анка (2001) Личните документи на военнослужещите в българската армия през периода 1878-1945 г. като изворова база. В: Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Централния военен архив. В. Търново: Издателска къща „Витал“, 2001, с. 16–27. ISBN 954-8259-62-1. COBISS. BG-ID 1038938596.

Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на военното ведомство като печатна изворова база. Архивен преглед, 2001, кн. 1–2, с. 18–28. ISSN 0204-8132.

Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на Военното ведомство като печатна изворова база. Архивен преглед - София: ГУА при МС, 2001, бр. 1-2, с.18-28. ISSN 0204-8132

Игнатова, Анка (2001) Формиране, структура и състав на документалния комплекс на Централния военен архив за периода 1877–1945 г. Годишник – Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – Център „Военна история“. Военноисторически сборник, 2001, кн. 2, с. 196–221. ISSN 1312-0808. COBISS.BG-ID 1281984228

Илиева, Мария (2001) Категорията залог в стилистиката Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 31, кн. 2, 1995. Българската стилистика и нейното изучаване в средните и висшите училища. В памет на проф. Чизмаров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 125–132. ISBN 0204-6369. COBISS.BG-ID 1124241892

Илиева, Мария (2001) Показателните местоимения като идентификатори на синонимни фрази. Изследвания по български език. Сборник с материалите от Националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин. В. Търново 30-31 март 1995. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 144–149. ISBN 954-524-201-9;. COBISS.BG-ID 1038362084

Илиева, Мария (2001) Правопис на неопределителните местоимения и наречия в българския език Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали на Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 във В. Търново. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 119–128. ISBN 954-524-283-3. COBISS.BG-ID 1038365412

Илиева, Мария (2001) Субективна оценъчност в употребата на показателните местоимения Проблеми на българската разговорна реч. Т. V. Доклади от Пета научна сесия с международно участие, В. Търново, 4-5 юни 1998 г. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: Фабер, 2001, 79–86. ISBN 954-775-029-1 COBISS.BG-ID 1039929060

Илиева, Мария (2001) Устойчиви съчетания с компонент местоименна форма в българския език Езиковедски изследвания. Национална научна конференция по проблеми на българското езикознание в памет на проф. Р. Русинов. В. Търново, юни 2000. Отг. ред. В. Вътов. В. Търново: Фабер, 2001, 341–347. ISBN 954-775-002-X. COBISS.BG-ID 1038215396

Йовевска, Мариана (2001) Дейтънското решение (1995) – окончателен договор или споразумение с продължение. България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. Христо Коларов ,30-31 октомври 1998 г.. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. 2001, с. 640-652. ISBN 954-524-280-9

Йовевска, Мариана (2001) Етномалцинственият проблем в Косово: Към решение или към задънена улица? (Националните възприятия в международните отношения на Балканите). Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на XX век и евроатлантическата интеграция на България.. “Албатрос”, С., 2001, с. 122-129.

Йонкова, Красимира (2001) "Човекът - маса" в условията на съвременния живот. В: Морски научен форум, т. 7. Обществознание. Варна: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2001, с. 125 - 132. ISSN 1310 - 9278 COBISS.BG-ID 1121286884

Йонкова, Красимира (2001) Народопсихологическото изследване на изкуството в теорията на Вилхелм Вундт. В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, том 5, кн. 4, 1993. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 69 - 102. ISSN 0204 - 6369

Йонкова, Красимира (2001) Правото и държавата в контекста на Вундовата народопсихология. В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, том 4, кн. 4, 1992. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 181 - 212. ISSN 0204 - 6369

Йонкова, Красимира (2001) Психологическата модерност в областта на подходите към човешкото поведение. В: Морски научен форум, т. 7. Обществознание. Варна: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2001, с. 117 - 124. ISSN 1310 - 9278

Йонкова, Красимира (2001) Философско светосъзерцание и психологически модели за човешко поведение. Философия: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 2001, 4, с. 38 - 42. ISSN 0861 - 6302

Йорданов, Стефан (2001) Zur Rolle einer archaischen sozialen und politischen Institution im alten Thrakien. Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes. Herausgegeben von François Bertemes und Andreas Furtwängler. Band 1: Karasura. Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des alten Thrakien. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. Internationales Symposium Cirpasn/Bulgarien 1996. Herausgegeben von Michael Wendel. Beier&Beran, Weissbach, 2001, 121–130.

Казакова, Галина (2001) Сравнителен анализ на смъртността при самоубийства Научни доклади по медицинска география, София, 2001, Съюз на научните медицински дружества в България

Калчев, Калчо (2001) Исторически календар за бесарабските българи. В. Търново : Витал, 2001. - 384 с.

Караиванова, Петя (2001) Конакчиева, П. Моделите и моделирането при ориентирането в света. – Предучилищно възпитание, 2001, №3, с. 43–47. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1154594276 УДК 372.36 Предучилищно възпитание, №3. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1154594276 УДК 372.36

Караиванова, Петя (2001) Познавателните способности като психолого-педагогически проблем Предучилищно възпитание, №9.

Карамихова, Маргарита (2001) Едно възможно бъдещо малцинство (сондажно изследване на общността на българите-имигранти в Сейнт Пийтсбърг, Флорида. В: Историческо бъдеще. 2. 2001. 194-217. СЕГА, София

Карапенчев, Живко (2001) Обща характеристика на педагогическите затруднения, противоречия и конфликти Сб. Типични затруднения в учебно-възпитателната работа, В. Търново

Карапенчев, Живко (2001) Статут на Центъра по образователни технологии Сб. Типични затруднения в учебно-възпитателната работа, В. Търново

Карапенчев, Живко (2001) Училището като организация Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", т. 7, кн. 4, В. Търново

Кацарски, Александър (2001) Съответствие на българското търговско право с Трета (788/558/ЕИО) и Шеста (82/89/ЕИО) директива в областта на дружественото право сп. Съвременно право, №1, стр.66-75.

Киров, Димитър (2001) Гражданско общество и религиозно образование в България. В сб.: Религиозно образование и гражданско общество. В. Търново, Faber, 2001, с. 81-90. ISBN 954-775-036-4. Велико Търново

Киров, Димитър (2001) Кратко Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Рецензент: доц. д-р Димитър Кенанов, В. Търново: изд. „Фабер“, 2001, 260 c. ISBN 954-775-066-6, COBISS.BG-ID 1038572004 гр. Велико Търново

Киров, Димитър (2001) Съвременни богословски проблеми.Редактор проф. д-р Тотю Коев, Велико Търново: изд. Фабер, 2001, ISBN 954-775-084-4.COBISS.BG-ID 1038574308 Велико Търново

Ковачева, Райна (2001) Les simulations globales en tant que support méthodologique dans l’enseignement du FLE Сборник от конференция “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”

Коева, Янка (2001) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“, 2. erweiterte und vervollständigte Auflage. Veliko Tarnovo: Abagar, 2001, pp. 328, ISBN 954-427-397-2 Veliko Tarnovo: Abagar, ISBN 954-427-397-2, KOBISS.BG-ID 1035381476

Коева, Янка (2001) Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Gebrauchsanweisungen). В: Технологии, сигурност, екология. В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ, 2001 (69), НРС N 80 В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ, 2001 (69), НРС N 80

Козарекова-Иванова, Снежана (2001) Linguistische Mittel zum Ausdruck von Gefühlen beim Gespräch www.wissen24.de, www.amazon.de

Колев, Николай (2001) Една система от задачи,притежаваща свойството структурна пълнота Юбилейна конференция"40 години СУБ-Стара Загора"

Колев, Николай (2001) Система от задачи по компонентите сложност и степен на проблемност на базата на основната структура "Технологии,сигурност иекология"

Колева-Златева, Живка (2001) За метонимията в семантиката на думите мишца и мишница Изследвания по български език. В. Търново, 2001, с.163–170

Колева-Златева, Живка (2001) От абстрактно към конкретно или от конкретно към абстрактно значение? Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). В. Търново, 2001, с. 87–96.

Колева-Златева, Живка (2001) Типологически основания на етимологическите изследвания на названията на крака Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 2001, с. 159–170

Константинова, Даниела (2001) "За съперничеството и толерантността между чешки и словашки език преди и след разделянето на Чехословакия" Обществата в преход – теории и практики. Сборник доклади от Шестата международна научна конференция. Съст. Т. Калейнска. Велико Търново: Европейски информационен център, 2001, с. 145–150. ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788

Константинова, Микрула (2001) La France contemporaine - civilisation Изд. Бойка

Костова, Людмила (2001) 2. Veliko Turnovo Admission Tests in English. 7 + 3 New Tests. Ed. by Ludmilla Kostova, David Marshall, Ivan Byanov. Veliko Turnovo: Slovo, 2001. ISBN 954 439 690-X. COBISS.BG-ID: 1037801956 Ludmilla Kostova, Ivan Byanov, Elka Simeonova, Tanya Darvenova, Margarita Angelova Ludmilla Kostova: Introduction: pp. 7-15; Tests: pp. 17-71; 198-207 Велико Търново

Костова, Людмила (2001) Constructing Oriental Interiors: Two Eighteenth-Century Women Travellers and Their Easts. - In:Travel Writing and the Female Imaginary. Ed. by Vita Fortunati, Rita Monticelli and Maurizio Ascari. Bologna: Patron Editore, 2001, pp. 17 – 33. ISBN: 9788855526029 Bologna: Patron Editore

Костова, Людмила (2001) Defining an Ethics of Travel: Lady Mary Wortley Montagu and the Balkans. In: Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitaet. Hrsg. von Penka Angelova und Judith Veichtlbauer. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag, 2001, pp. 163 – 187. ISBN 3-86110-274-9. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag

Костова, Людмила (2001) Defining an Ethics of Travel: Lady Mary Wortley Montagu and the Balkans. In: Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitaet. Hrsg. von Penka Angelova und Judith Veichtlbauer. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag, 2001, pp. 163 – 187. ISBN 3-86110-274-9. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag

Костова, Людмила (2001) Fathers Good and Bad: Mary Shelley's Matilda and the Issue of Female Education. In: The Case for Women: Britain and Europe. Ed. by Margarita Chourova and Ludmilla Kostova. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2001, pp. 176-192. ISBN: 9540713560 .COBISS. BG-ID: 1037599716 Sofia: St. Kliment Ohridski UP

Костова, Людмила (2001) Margarita Churova and Ludmilla Kostova. Introduction. In: The Case for Women: Britain and Europe. Ed. by Margarita Chourova and Ludmilla Kostova. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2001, pp. 7-14. ISBN: 9540713560 COBISS. BG-ID: 1037599716 Sofia: St. Kliment Ohridski UP

Костова, Людмила (2001) The Fortunes of Literary History in the Enlightenment . В: Трудове на ВТУ, свитък Литературознание 1992. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 30 (1), pp. 181 – 218. ISSN: 0204-6369. COBISS BG-ID: 1124241892 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Костова, Людмила (2001) Theorising Europe’s ‘Wild East’ (review of Imagining the Balkans and Inventing Ruritania), The European English Messenger, Vol. X/1 (Spring 2001), 71 – 73. ISSN 09604545. The European English Messenger

Кръстева, Антония (2001) Някои аспекти от социалното развитие на малкия ученик и включването му в екипна дейност.В сб.: Научни трудове, кн. 70. Технологии, сигурност, екология, В. Търново, с. 410-418, ISSN 0861-0312 В: сб.Научни трудове, кн. 70. Технологии, сигурност, екология, В. Търново, с. 410.

Кръстева, Антония (2001) Принос в педагогическата мисъл за развитието на груповото обучение. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, № 1-2, с. 32-45. ISSN 1310-3580 COBISS.BG-ID 1158992100 сп. Педагогически алманах, бр.1-2, В. Търново, с. 32.

Кръстева, Антония (2001) Ролята на играта в екипната дейност. В сб.: Технологии, сигурност, екологии. Юбилейна научна конференция с международно участие, Научни трудове, Т. 70, В. Търново, 2001, с. 410-418. ISSN 0861-0312 В сб.: Технологии, сигурност, екологии. Юбилейна научна конференция с международно участие, Научни трудове, Т. 70, В. Търново, 2001, с. 410-418.

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Бедността и жизнените ориентации при децата в средна училищна възраст В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. Ил. Стойков и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, т. 6(4). с. 89 - 112. ISSN 0204 – 6369 COBISS.BG-ID 1177172964

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Проекцията на бедността върху ценностните ориентации на децата в средна училищна възраст Сб. от V-та международна научна конференция "Общества в преход – теория и практика", Велико Търново, 11 - 13 май 2000 г. Съст. Т. Калейнска. Информационно-документационен център на Съвета на Европа - В. Търново, В. Търново: Церебрум, 2001, с. 309 – 318. ISBN 954-90635-6-9

Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст София

Кънчева, Елена (2001) Проект "Месец на спорта и здравето във Великотърновски Университет" одобрен и финансиран от МОН, СОФИЯ

Кючуков, Христо (2001) Развитие на детския ромски и детския турски билингвизъм в България София: Иктус

Легкоступ, Пламен (2001) "Произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина", Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", т. 4, книга 4, 1992, В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, стр. 115-150; ISSN: C619-2998 ; COBISS.BG-ID 1177170148 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2001) Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2001) Самостоятелна изложба живопис, 2001 галерия „Артеа“, Варна, България

Лютаков, Стефан (2001) Хабилитационен труд, за участие в конкурс за професор по скулптура обявен от Великотърновския университет в Държавен вестник бр. 20/06.03.2001г., шифър 05.08.04, Списък на творбите хабилитационен труд: 1. "Залез 2", чугун, 300/200/200 см., София, парк Оборище, 2001 г. 2. "С мисъл за времето и природата", мрамор, композиция от 2 части с общи размери 500/500/300 см., Арт - център Илинденци, 1998 г. 3. "Романтично пътуваве", желязо, 300/600/150 см., Перник, 1999 г. 4. "Залез", дърво, тухли, 350/450100/ см., Скулптурен парк на Министерство на външните работи, София, 2000 г. 5. "Животно - майка", керамика, 40/60/25 см., Дом на хумора и сатирата - Габрово, 1998 г. 6."Животно - майка", бронз, 20/45/15 см., собственост, 1999 г. 7. "Празнична композиция 3", бронз - желязо,150/60/20 см., собственост, 1995 г.

Маджаров, Георги (2001) Възрастова периодизация на психичното развитие. – Педагогика, 2001, 5, с. 58–71. Print ISSN 0861–3982 София

Маджаров, Георги (2001) Развитие на психиката в детско-юношеска възраст. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2001, 246 с. ISBN 954-524-306-6 COBISS.BG-ID 1039074020 Велико Търново

Маджаров, Георги (2001) Развитие на психиката в начална училищна възраст. – Начално образование, 2001, 4, с. 43–51. Print ISSN 0204-4951 София

Малев, Людмил (2001) Връзки между Великотърновската и Скопско-Велешката митрополии (1941-1944 г.), Македонски преглед, 2001, XXIV, кн. 2, стр. 141-144.Македонски научен институт, ISSN 0661-2277 COBISS.BG-ID 1155227108 София

Мандева, Марианна (2001) За етикетната лексика на 7-8-годишните ученици Начално образование, бр. 5/6

Мандева, Марианна (2001) Инструментариум за измерване компетентността на второкласниците за устно диалогично етикетно общуване Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2001) Съвременни концепции за развитие на вежливата реч в началното училище Езиковедски изследвания. Национална научна конференция. В. Търново

Мандева, Марианна (2001) Формиране основи на компетентност за устно диалогично етикетно общуване /втори клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 33 с.

Манолакев, Христо (2001) Текст и Граници. А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин” София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 237 с. ISBN 954-430-809-1 COBISS.BG-ID 1037818852

Маринов, Бранимир (2001) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти от Военната академия ,,Уест Поинт”-САЩ и ВВОВУ,,В.Левски” – В.Търново. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В. Търново, 2001. (стр. 419-428) ISSN 0861-0312

Маринова, Виолетка (2001) Подвижни игри и математика, сп. „Предучилищно възпитание”, София, 2001., стр. 26-28. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID 1154591204

Маринова, Виолетка (2001) Съвременното обучение по математика в средното училище, Трудове на ВТУ, ПФ, 2001, с. 303-327 ISSN C619-2998 – 1313-7492. COBISS.BG-ID 1177173732 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2001) Формиране на системност в знанията при решаване на геометрични задачи, сп. „Педагогика”, 2001, стр.68-79. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1156489700 Велико Търново

Марков, Иван (2001) Регионален анализ на лозарството в Северна България. Научно-практическа конференция „Основни проблеми на географското образование във ВУЗ” (в контекста на регионалната политика и регионалното развитие на България),Свищов 2001, Сборник статии, ред. Личев,Т., АИ „Д. Ценов”, Свищов, 2001, с. 32-41.ISBN 954-23-0005-0

Марков, Сашо (2001) Метафизически етюди, Марков, Сашо Иванов, - книга Издателство - В. Търново : Слово, 2001 ISBN - 954-439-695-0 COBISS.BG-ID - 1037734884

Марчева, Пенка (2001) Прояви на музикално мислене при определяне на жанровост и елементарни музикални форми-структури в начална училищна възраст София,COBISS.BG-ID 1262084580

Матеев, Илиян (2001) ЕС и американският икономически модел на растеж Сборник: „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 26 май 2001 г., Ред.: Е.Тодорова. Велико Търново: изд. „Абагар”, 2001 г., стр. 100-103, ISBN: 954-427-450-2

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на INTERNET към мултимедийна мрежа. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на управлението до същността на понятието “идеология на управлението” в условията на новите информационно-комуникационни среди и глобализацията. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Субектно-ориентирани модели за управленски ситуации и управленски дейности в информатизиращото се общество. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 7, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д., Информационни системи и стратегии за развитие им. Научна конференция с международно участие “Технологии, сигурност, екология” при ВВОВУ “В. Левски”, В. Търново

Милкова, Димитринка (2001) Обща теория на правото. С., Албатрос

Милчева, Амелия (2001) „Ланселот и Феята на водите - първи урок по рицарствo” сп. „Участие”, 2001, бр. 3/4, с. 42-44

Минев, Тодор (2001) Полицаия и общество - професионална етика и гражданска толерантност. - В: "Сборник общества в преход - теория и практика - сборник доклади от шеста международна научна конференция". Велико Търново, Европейски информационен център, 2001 с. 89-98 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788 В.Търново COBISS.BG-ID 1039394788

Минев, Тодор (2001) Преподавателят в системата на професионално-педагогическото общуване. - В: Сб. "Подготовка на кадри за МВР с висше образование през ХХІ в.", Варна: 2001 Издателство ВСУ "Черноризец Храбър", 76-81 ISBN 954-751-01707 Варна

Минев, Тодор (2001) Проблеми на ресоциализацията. Велико Търново: Фабер, 2001 с.184 ISBN 904-9541-89-4 Велико Търново

Минев, Тодор (2001) Противообщественото поведение на юношете в обновяващия се свят.- В: сб" Сборник материали от научна конференция "Закрила на детето и новия век"" София: 2001 Горекс-Прес, с.22-32 ISBN 954-616-083-0 COBISS.BG-ID 1041188580 София COBISS.BG-ID 1041188580

Минчева, Иванка (2001) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията в обучението по математика в началните класове. Сборник от тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България "Математика и математическо образование", Боровец, 8 - 11 април, 2001 г. Ред. Г. Станилов. София: Анубис, 2001, с. 339 - 345. ISBN 954-8880-08-3 София: Анубис

Минчева, Иванка (2001) Идеи за минимизиране на обучението по математика. Сборник от тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България "Математика и математическо образование", Боровец, 8 - 11 април, 2001 г. Ред. Г. Станилов. София: Анубис, 2001, с. 329 - 333. ISBN 954-8880-08-3 София: Анубис

Минчева, Иванка (2001) Пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика - синтез от резултатите на едно изследване. - Начално образование, 2001, бр. 1, с. 30 - 43. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 3, 2001

Митов, Георги (2001) Процесуални проблеми в производството по дела за престъпления по чл. 227 б от НК Съвременно право, 2001, № 4, 55-62. ISSN 0861-18-15

Михайлов, Димитър (2001) Краевековните тления и надежди на българската литература. - В: Прагът на времето. Леге Артис. Плевен, 2001, с. 49-54. ISBN 954-9933-12-1. COBISS.BG-ID 1037873892. У нас

Михайлов, Димитър (2001) Кръстът на живота. Откръшлеци за Стоян Михайловски - жестове и знаци. - В: Следите на Свещената книга в българската литература. Фабер. В. Търново, 2001, с. 139-145. У нас

Михайлов, Димитър (2001) Ново ръководство за ученика по литература. 11 клас. Слово. В. Търново, 2001. 416 с. ISBN 954-439-706-Х. COBISS.BG-ID 1037823460. У нас

Михов, Милен (2001) Войната между България и Османската империя в плановете на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско. - Армия, държава, общество. Велико Търново, 2001, с. 141-150. Велико Търново

Михов, Милен (2001) Корупция и злоупотреба с власт в революционната организация на македонските и тракийски българи в началото на ХХ век - Корупция. Традиционни и съвременни измерения. Велико Търново, 2001, с. 99-107. Велико Търново

Михова, Маринела (2001) Българският възрожденски буквар. Педагого-методически аспекти. В. Търново, Фабер, 2001, с. 240, ISBN 954-775-071-2 В. Търново, Фабер, 2001, с. 240, ISBN 954-775-071-2

Михова, Маринела (2001) За структурата и формата на урочния план Педагогически алманах, 2001, 1-2, с.15-32. ISSN 1310-358X

Михова, Маринела (2001) Някои аспекти на учебната мотивация. Принципи и критерии-стандарти Юбилейна конференция в Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.

Михова, Маринела (2001) Някои тенденции в развитието на предучилищното възпитание в страните от европейската общност Юбилейна конференция Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.

Михова, Маринела (2001) Някои техники за подобряване на учебната мотивация Юбилейна конференция в Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.

Михова, Маринела (2001) Относно конструирането на нестандартизирания дидактическия тест Сб. от Научна конференция'2001 “Технологии, сигурност, екология”. Научни трудове Кн. 70. Философия, История, Психология, Политология. В. Търново, ВВОУ “В. Левски”, 2001, с.324-332.ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2001) Относно формирането на умения у учениците за решаване на дидактически тест Сб. от Научна конференция'2001 “Технологии, сигурност, екология”. Научни трудове Кн. 70. Философия, История, Психология, Политология. В. Търново, ВВОУ “В. Левски”, 2001, с.332-339. .ISSN 0861-0312

Михова, Маринела (2001) Целеполагането в обучението Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 6, Книга 4, с.49-75. ISSN 204-6369

Мишев, Радослав (2001) Misev, Radoslav. Der Balkan - Pulverfass oder Schuld und Sühne der europäischen Diplomatie? // Pulverfass Balkan : Mythos oder Realität : Intern. Symposium. Rousse, Okt. 1998. St. Ingbert, 2001, Penka Angelova, Judith Veichtlbauer (Hrsg.) p. 223-232. ISBN 3-86110-274-9

Мишев, Радослав (2001) Австро-унгарската политика към България в навечерието на Анексионната криза (1906 - 1908 г. ) //Историкът. Гражданин и учен. Сборник в чест на акад. Илчо Димитров, Унив. изд. "Св. Климент Охридски,съст. Н. Аврейски, Т. Попнеделев, ред. М. Милчева, София 2001, с. 289 - 301, ISBN 954-07-1575-X

Мишев, Радослав (2001) Балканската политика на Австро-Унгария в края на XIX и началото на ХХ век (принципи, цели и периодизация ) България, българите и техните съседи през вековете: Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц д-р Хр. Коларов, Велико Търново, 30-31 октомври 1998 г., Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова..., В. Търново 2001, с. 542 - 554 ISBN 954-524-280-9

Моллов, Тодор (2001) „Българският апокрифен летопис” - хронотоп и структура на текста. Трудове на ВТУ, Филологически факултет, Т. 30, кн. 1. Литературознание. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, ISSN 0204-6369, с. 63-105

Моллов, Тодор (2001) „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 241-247

Моллов, Тодор (2001) „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 10/23 (http://liternet.bg/publish/tmollov/demir.htm, 09.10.2001)

Моллов, Тодор (2001) Българската квазиисторическа сотирологична концепция в края на Х и началото на ХI век. Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”, Велико Търново, ВТУ, 15-16 ноември 1996 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 299-314

Моллов, Тодор (2001) Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). Следите на Свещената Книга в българската литература. Велико Търново, Изд. Фабер, 2001, ISBN 954-9541-94-0, с. 25-34

Моллов, Тодор (2001) Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 3/16 (http://liternet.bg/publish/tmollov/svdimityr.htm, 07.03.2001).

Моллов, Тодор (2001) Варианти на песента "Аврамова жертва" в Североизточна България (по архивни записи). Национална конференция “Добруджа, Буджак и българите”, Добрич, 29-30 юни 2001 г.

Моллов, Тодор (2001) Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХІ век. Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 206-209

Моллов, Тодор (2001) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 1/14 (http://liternet.bg/publish/tmollov/brashov.htm, 24.01.2001)

Моллов, Тодор (2001) Календарната (миторитуална) основа на два локални светителски култа от северозападните македонски краища (Петър Коришки и Йоаникий Девички) Книжовност - Фолклор - Менталност (Девети есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на 10-годишнината от основаването на Асоциация „Онгъл”), София, 17 ноември 2001 г.

Моллов, Тодор (2001) Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 2/15 - http://liternet.bg/publish/tmollov/kraeved.htm (07.02.2001).

Моллов, Тодор (2001) Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 4/17 (http://liternet.bg/publish/tmollov/kaiabash.htm, 30.04.2001).

Моллов, Тодор (2001) Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 7/20 - http://liternet.bg/publish/tmollov/saltyk.htm (11.07.2001).

Моллов, Тодор (2001) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 10/23 (http://liternet.bg/publish/tmollov/dbasarbovski.htm, 18.10.2001).

Моллов, Тодор (2001) Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 106-112

Моллов, Тодор (2001) Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 5/18 (http://liternet.bg/publish/tmollov/gavriil.htm, 22.05.2001)

Моллов, Тодор (2001) Разпознаване на историята Научна конференция „История. Истории. Наративи. (Българската историческа проза от втората половина на ХХ век)”, В. Търново, 31 май 2001 г.

Моллов, Тодор (2001) Цани Гинчев и Никола Козлев: Националният блян по епопея. Четвърти пролетни четения на Асоциация "Онгъл", Русе, 25-26 май 2001г.

Монева, Стела (2001) Монева, Стела Stela Moneva Бележки върху корупцията в атинската демократична система. [Notes on the Corruption in the Democratic System of Ancient Athens. In Bulgarian] Корупцията. Традиционни и съвременни измерения. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 49–68. ISBN 954-775-032-1

Монева, Стела (2001) Монева, Стела Stela Moneva Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително – исторически данни): 2. ” Ретор ”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 2. "Retor" [In Bulgarian] Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов "България, българите и техните съседи през вековете", Велико Търново, 30–31 октомври 1998 г. Ред. Й. К. Андреев, К. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 33–55, ISBN 954-524-280-9

Монева, Стела (2001) Монева, Стела Stela Moneva Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително-исторически данни): 1."Техне"1 PUBLIC SPEECH TERMS IN CLASSICAL ATHENS (comparative historical data): 1."Tehne"1. Сб. от Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов" Палеобалканистика и старобългаристика, Велико Търново, 14–17 ноември 1996 г. Ред. кол. И. Харалампиев, К. Попконстантинов и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 587–596. ISBN 954-524-284-1.

Моцинова, Божана (2001) Niccolo Paganini e la scuola violonistica bulgara Quaderni dell’Istituto di Studi paganiniani № 13, Genovа, X.2001, p. 48-52.

Моцинова, Божана (2001) Камило Сивори – живот и творчество (монография) (автор) (372 стр.) изд. Фабер

Моцинова, Божана (2001) Франческо Сфилио – продължителят на цигулковата школа на Паганини (статия) изд. Фабер, В. Търново

Моцинова, Божана (2001) Франческо Сфилио “Висока култура на цигул-ковата техника” (102 стр.) (превод от италиански език) издателство “Сириус 4”, В.Търново

Мутафова, Красимира (2001) Historical Accounts of the Halveti Shaykh Bali Efendi of Sofia in a Newly Discovered Vita Dating from the Nineteenth Century. – In: Islam and Christian-Muslim Relations. Great Britain, Vol. 12, № 3, July 2001, pp. 339–353. Publisher: Taylor & Francis (Routledge), ISSN 0959-6410 (print); 1469-9311 (online). https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0959-6410&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal Great Britain, Cambridge

Мутафова, Красимира (2001) Българите в османската правна система (втората половина на ХV –ХVI в.) – В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. Ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 261–281. ISBN - 954-524-280-9. COBISS.BG-ID - 1038425060. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2001) България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2001, 654 с. (Сборник. Ред. колегия Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов.).ISBN 954-524-280-9. ISBN - 954-524-280-9. COBISS.BG-ID - 1038425060. Велико Търново

Мутафова, Красимира (2001) Още за историята на Троянския манастир. – Духовна култура, 2001, кн. 1, с. 22–29. ISSN 0324-1173. COBISS.BG-ID 1155952356. София

Мутафова, Красимира (2001) Средища на ислямския мистицизъм в старата столица Търново. – В: История на мюсюлманската култура по българските земи. Т. 7. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 2001, с. 409–447. ISBN 954-8872-31-5. COBISS.BG-ID 1037721316. София

Наама, Карим (2001) Развитие и перспективи на Египетската борса Сп. Банки, инвестиции и пари (финанси). Print ISSN 2335-0684 (online), продължение на БИП, стр. 37-40. ISSN 1311-7947 (online) София, 5-6 / 2001 г. (Cobiss. BG-ID 115489348).

Наама, Карим (2001) Ролята на банките за развитие на капиталовия пазар в АР Египет Сп. Бизнес управление, год.XI, кн. 3 / 2001 г, Свищов, стр. 72-79.Print ISSN 0861-6604

Наама, Карим (2001) Икономическият шпионаж и националната сигурност на САЩ Сп. Международни отношения, год.XXX, бр. 6 – 2001 г, София, стр. 85-89. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1155707364).

Наама, Карим (2001) Инвестиционната политика в развиващите се страни Издание на СА "Д. А. Ценов" Свищов, 2001, стр. 128, ISSN - 1310 - 2737 (Cobiss. BG-ID 1038155492).

Наама, Карим (2001) Международно движение на преки чуждестранни инвестиции Сп. "Икономическа мисъл, год. XLVI, кн.5, 2001, София, стр. 81-93. Print ISSN 0013-2993 (Cobiss. BG-ID 1156470756).

Наама, Карим (2001) Мерьi развития малого и среднего бизнеса в Аррабской Республике Египет Сборник нучньiх трудов, стр..364-366. ISBN 966-639-012-4, Донецк, 2001 г.

Наама, Карим (2001) Необходими промени за утвърждаване на общ арабски пазар Юбилейна международна конференция 'XXI-ви ВЕК: очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта". том III Глобализация и интернационализация на бизнеса", Свищов, 26-27 октомври 2001, стр. 106-111. ISBN 954 – 23 – 0077 – 8

Наама, Карим (2001) Новата икономическа система и мястото на близкоизточния пазар Юбилеен Алманах „ Икономически проблеми на Република България в началото на XX век, АИ « Ценов - Свищов» 2001, стр. 274-283. ISBN 1312-3815

Наама, Карим (2001) Преките чуждестранни инвестиции в АР Египет Сп. Външна Търговия, бр. 6 - 2001 г, София, стр. 39-41. Print ISSN 1310-7089

Накова, Галя (2001) Some remarks on the integrability conditions for almost contact manifolds with B-metric Plovdiv University " Paissii Hilendarski " Scientific Works - Mathematics, Vol. 33, Book 3, 87 - 94

Налбантова, Елена (2001) Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 219 с. ISBN: 954-524-302-3 COBISS.BG-ID 1038380260 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 219 с. ISBN: 954-524-302-3 COBISS.BG-ID 1038380260

Налбантова, Елена (2001) Жената в града - между присъдата и възхищението. "Криворазбраната цивилизация" от Д. Войнисов и "Наградений подвиг" от Д. Фингов. - В: Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001, с.154-168. ISBN 954-524-302-3 Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001, с.154-168. ISBN 954-524-302-3

Налбантова, Елена (2001) За възрожденския театър и за неговия гардероб. Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. B. Търново, 2001.

Налбантова, Елена (2001) Ритъм, пространство и време в художествения свят на повестта “Изгубена Станка” от Илия Блъсков. . Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т. 29, № 1. Литературознание. В. Търново, 2001

Налбантова, Елена (2001) Човекът извън властта на словото. - В: Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001. ISBN 954-524-308-3 Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001. ISBN 954-524-308-3

Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-дидактическите игри като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” /в съавторство с гл. ас. Славка Петкова/ Научни трудове, Том 38, серия 6, Педагогика и общество, Русенски университет „Ангел Кънчев” 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-слуховият опит от детската градина – основа за придобиване умения за точна интонация при вокално изпълнение” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.

Недева, Бойка (2001) “Английски заемки в съвременния португалски език” в съавторство с доц. д-р Д. Генова. Сборник от научна конференция „Преподаване на чужд език и висше образование”, ВТУ, В. Търново.

Николов, Николай (2001) Ръководство за програмиране с решени задачи Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Николова, Анета (2001) “Интерпретация” на старобългарските едноерови школи в некнижовната писмена практика на Русия (възможности за четене на новгородските брезови грамоти) Коментар, интерпретация, възможност за четене. С., УИ “Св. Кл. Охридски”, 2001, , с. 392–397. – ISBN 954-07-1564- 4. COBISS.BG-ID 1037129444

Николова, Анета (2001) Специфично развитие на преславските писмени традиции в Новгород. Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 4. В чест на 10-годишнината на Катедрата по богословие и нейния пръв ръководител проф. дин Тотю Тотев. С., АИ “М. Дринов”. 2001, с. 116–124. – ISSN 1310-9928

Николова, Марияна (2001) Computer in all stages of education International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV.15 1-5),ISBN 954-9641-25-2

Николова, Марияна (2001) Education information system International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV. 7 1-7), ISBN 954-9641-25-2

Николова, Марияна (2001) Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’01, София, 2001, (IV. 8 1-5), ISBN 954-9641-25-2

Николова, Марияна (2001) Обучението по компютърни и информационни технологии за възрастни Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001, (136-140), ISBN 955-577-159-3

Николова, Марияна (2001) Практически справочник – Windows, Word, Excel Издателство Сириус4, В.Търново 2001 г., ISBN 954-8582-09-0.

Николова, Марияна (2001) Специфични методи на обучението по компютърни и информационни технологии Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001 г. (141-144), ISBN 955-577-159-3

Николова, Марияна (2001) Училищен курс по информатика и информационни технологии Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2001 г., ISBN 954-524-269-8.

Няголова, Марияна (2001) Воловикова М., М. Няголова, С. Тихомирова (2001) Исследование личностных представлений о празднике: Россия и Болгария. сб. Homo Balcanicus. Поведенческий сценарий и культурные роли. Балканские чтения 6. Тезисы и материалы, с. 129 -132, Москва. Москва

Няголова, Марияна (2001) Няголова М. (2001) Онтогенетичните проблеми на психологията в творчеството на Сергей Рубинщайн - Дом, дете, детска градина. 2001. к. 3. 23-30. ISSN 1310 -0580 COBISS.BG-ID – 1119970020 София

Няголова, Марияна (2001) Няголова М. (2001) Послеслов на съставителя, сб. Антология. Психологията през ХХ век, ПАН-ВТ, с. 170-174, Велико Търново. Василкивски В., Няголова М. (2001) сб. Антология. Психологията през ХХ век, ПАН-ВТ, съставители, 176 с., Велико Търново Велико Търново

Няголова, Марияна (2001) Няголова М., Тодорова Ц. (2001) Въображението - празна дефиниция или съществуваща реалност. сб. Антология. Психологията през ХХ век – Великотърновски измерения, изд. ПАН-ВТ, съст. В.Василкивски и М. Няголова, с. 154-171, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2001) Няголова М., Цветков Д. (2001) Исследование личностных особенностей некоторых групп болгарского этноса. сб. Ethnoses and Cultures in the Balkans, DIOS, p.281 - 296, Trojan. Троян - София

Овчаров, Тодор (2001) Средновековни обекти във Великотърновско. 216 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (2001) “Първите дами” на средновековна България.- Haemus/Хемус (Будапеща), 2001, кн. 3, 56-63 (на бълг. и унг. ез.). Също: http://bolgar.rgs-bg.com/articles.php?id=73 Budapest

Павлов, Пламен (2001) Българска история, ч. І. Кратък справочник (Древност, Средновековие, османско владичество (до края на ХVІІ в.). София, изд. “Светлоструй”, 2001, 63 стр. ISBN 954-9866-23-8 София

Павлов, Пламен (2001) За българите – народът, който роди бащата на Джон Атанасов.- Предговор към кн.: Джон Атанасов (Бащата на компютъра). Съставител Д. Шишков. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 11-24 (англ. превод: John Atanasoff (The Father of computer). Sofia, 2001, 11-28). София

Павлов, Пламен (2001) За влиянието на българската християнска култура в средновековна Молдова (ХІV-ХV в.).- Християнската идея в историята и културата на Европа (Материали от VІІІ лятна научна среща, посветена на 2000-годишнината от рождението на Исус Христос, Варна, 24-25 юни 2000 г.). С., 2001, 182-193. София

Павлов, Пламен (2001) Кубрат, владетелят на Старата Велика България. София, изд. “Светлоструй”, 2001, 15 стр. София

Павлов, Пламен (2001) Към тълкуването на една миниатюра от т.нар. Венециански псалтир на Василий ІІ.- Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни международни четения “Проф. Ив. Гълъбов”, 1996). В. Търново, 2001, 329-342. ISBN 954-924-284-1 В. Търново

Павлов, Пламен (2001) Невероятният град Велико Търново – ХХІ в. / Vеliko Turnovo – the incredible Town. В. Търново, изд. “Босилков”, 2001, 80 стр., на бълг. и англ. ез. (в колектив с Л. Босилков). ISBN 954-90922-1-0 В. Търново

Павлов, Пламен (2001) Нормани и англичани в средновековна България.- Викингите (Мореплаватели, откриватели, създатели). С., СУ “Св. Климент Охридски”, 2001, 94-102. София

Павлов, Пламен (2001) Походите на Балканите на киевския княз Светослав и византийската окупация на североизточна България (968-971); България при цар Самуил и наследниците му (971/976-1018); Българи – духовни водачи на християнските народи; Българите на Балканите и в съседните земи в края на ХХ в.; Българите в съвременния свят.- В: Българите (Атлас) / The Bulgarians (Atlas). С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 96-99, 166-167, 222-223, 234-235 (на бълг. и англ. език). София

Павлов, Пламен (2001) Св. Исай Серски и неговото житие.- Преславска книжовна школа (Изследвания в чест на проф.д.и.н. Тотю Тотев), т. 5. София, 2001, 283-295 (в съавт. с В. Грудков). София

Павлов, Пламен (2001) Световната България – пътища за изграждане на българското духовно пространство.– В: Прагът на времето. Плевен – С., “Леге Артис”, 2001, 67-71. Плевен - София

Павлова, Илиана (2001) „Горски пътник“ на Раковски – тайната на разпознаването Следите на Свещената книга в българската литература. Национален институт „Нова българска литература“, катедра „Българска литература“. Библиотека „Позиции“. Велико Търново: Фабер, 2001. с. 97-101. ISBN 954-9541-94-0, COBISS.BG-ID 1037284580

Павлова, Илиана (2001) Идентичността - истина и измислица в очертанието. Млади Филолози. Доклади от четвъртите студентски филологически четения – В. Търново 2000. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет. В. Търново: Фабер, с. 18-27.

Павлова, Илиана (2001) Подобия и сравнения по пътя към Европа (Из българските идентификации в очерка през Възраждането) В: Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция, В. Търново 2000 г. Съставител Теодора Калейнска. Информационно-документационен център на Съвета на Европа, В. Търново, 2001, с. 154–161. ISBN 954-90635-6-9, COBISS.BG-ID 1036216548

Павлова, Илиана (2001) Помен и спомен в гардероба на една картина и един разказ (Рене Магрит и Светослав Минков). Гардеробът на литературата. Сборник с доклади от Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. Национален институт „Нова българска литература“, библиотека „Позиции“. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 102-111. ISBN 954-775-014-3, COBISS.BG-ID 1037283812

Павлова, Мария (2001) Особености във формирането и отчитането на приходите и разходите в лечебните заведения. –сп. Български счетоводител, 2001,бр. 11, с.25-28, ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2001) Съвременни сфери на приложение на метода за калкулиране себестойността на продукцията и услугите Activity-based-costing. –сп. Български счетоводител, 2001, бр. 10, с. 14-17. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2001) Управленско счетоводство.- София : Ромина, 2001, 284 с. ISBN - 954-8971-37-2 COBISS.BG-ID - 1036881380

Палангурски, Милко (2001) 12. История и цивилизация, учебник за ХІ клас. Тестове. В съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, В. Търново, 2001, с. 215-280. ISBN 954-439-710-8. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) 13. История и цивилизация за ХІ клас, профилирана подготовка. В съавт. Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Р. Михнева, В. Стойчева, В.Търново, 2001. с.24-30, 66-71, 143-154. ISBN 954-439-702-7. В. Търново

Палангурски, Милко (2001) История и цивилизация, учебник за ХІ клас.В съавт. с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Р. Михнева, Л. Стоянов, В. Стойчева, В.Търново, 2001, с. 215-280. ISBN 954-439-701-2. В.Търново

Панушев, Емил (2001) ЗА ПО-ГОЛЯМ И ПО-СИЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ София, Изд. НЕКСТ.

Пейчева, Нели (2001) Българско-немски речник, 20 000 думи и изрази Издателство Габеров, В. Търново

Пейчева, Нели (2001) Българско-немски речник, 8000 думи и изрази Издателство Габеров, В. Търново

Пенов, Сашо (2001) Определяне на лихви по чл. 114 от ДПК и чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания,Адв. преглед, 2001, №11-12, 36-40., ISSN C607-5274. - 1313-7204 Адв. преглед, 2001, №11-12, 36-40., ISSN C607-5274. - 1313-7204

Пенчев, Пенчо (2001) Управленско иницииране В: Социална активност. Ред. Мая Ночева. Пловдив: 2001, с. 93-181. ISBN 954-9520-49-8 (COBISS.BG-ID 1037439972)

Петков, Емилиян (2001) Математически основи на кривите в компютърната графика международна конференция УниТех’01, Габрово

Петков, Марин (2001) "Уредбата на канцеларията на император Максимилиан I – изследвания върху графемната система" (на немски език) Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Heft 1, стр. 21 – 46.

Петков, Петко (2001) Grossmächte und Balkanländer: Die Pläne zur Lösung der Bulgarischen Frage im 19. Jahrhundert (1856–1878). Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Band 3. Pulverfass Balkan. Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rouse, Oktober 1998, Röhrig Universitätsverlag. – St. Ingbert (Deutschland), 2001, p. 249–264.

Петков, Петко (2001) За горната хронологическа граница и за понятието “Българско възраждане”. - История, 2001, г. ІХ, № 2-3, с. 55-67. ISSN 0861-3710 COBISS.BG-ID - 1155211236

Петков, Петко (2001) Политическите нрави в българското общество през втората половина на ХIХ век и европейската ориентация на елита. // Общества в преход - теория и практика. Сборник доклади от Шеста международна научна конференция. В. Търново, 2001, с. 181-194.

Петков, Петко (2001) Развитието на идеите за държавно устройство и управление във възрожденския периодичен печат (1856–1876 г.). // Общества в преход – теория и практика : Сб. доклади от V-та международна научна конференция В. Търново 2000 г. В. Търново : Информационно-документален център на Съвета на Европа, 2001, с. 48–63.

Петкова-Марчевска, Славка (2001) “Интеграцията детска градина – начално училище при възприемането на музика” В: "Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 6 Педагогика и обществознание, Русе, 2001, ISSN 1311-3321

Петкова-Марчевска, Славка (2001) “Музикално-дидактичните игри, като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” Сб. "Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 6 Педагогика и обществознание, Русе, 2001, ISSN 1311-3321

Петров, Димитър (2001) Едно условие за перманентност в системата за състезание между N-вида (С.Георгиев) Научна конференция -Приморско

Петров, Димитър (2001) Едно условие за перманентност в системата за състезание между N-вида (С.Георгиев). Научна конференция -Приморско 2001.

Петров, Красимир (2001) Класицизмът като литературна теория и основните тенденции в развитието на трагедията във Франция през XVII век. Трудове на Великотърновския университет. т. XXIX

Петров, Красимир (2001) Френската новела на Ренесанса, сб. Френски ренесансови новели,

Петров, Людмил (2001) D. Jovanovic-Milevic, L. PETROV (2001) "Relacije izmedu telesne visine, godina starosti I igrackih pozicija ucesnika na Eurobasketu za seniorke u Francuskoj 2001" Zbornik radova "Fis Komunikacije, Nis, Srbija, 2001", 104-109

Петров, Людмил (2001) Наумовски, М., С. Дуковски, Р. Христовски, Л. ПЕТРОВ (2001) "Факторна структура на баскетболната игра на отборите участници в Европейските турнири" сборник трудове на Технически университет, Варна, с. 159-162

Петров, Людмил (2001) Петров, Л., Р. Константинова. Изследване на концентрацията на вниманието при изпълнение на наказателни удари в баскетбола, Сборник научни трудове "Спорт, общество, образование", НСА-ПРЕС, том 4, София, 2001, ISBN Сборник научни трудове "Спорт, общество, образование", НСА-ПРЕС, том 4, София, 2001, ISBN

Петров, Людмил (2001) Петров, Людмил. Влиянието на подбора и тренировъчния ефект в развитието на подрастващи спортисти сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век", Технически университет, Варна, 2001, с. 154-157

Петрова, Анастасия (2001) Митологичният комплекс ‘вода – огън – смърт’ и езиковото му отражение. - В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Състав., ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2001, c. 171-180 ISBN 954-524-121-7

Петрова, Веселинка (2001) Възпитателни функции на съвместната дейност на децата в предучилищна възраст. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1993, 5, (4), с. 7-38,. Print ISSN 0204 – 6369 Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1993, том 5, книга 4, с. с. 7-38. Print ISSN 0204 – 6369

Петрова, Веселинка (2001) Детска градина и училище. – В: Предучилищна педагогика. Ред. проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Велико Търново. Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 368 ISBN 954-524-272-8 COBISS.BG-ID 1037764324

Петрова, Веселинка (2001) Детската градина и семейството като възпитателни фактори. – В: Предучилищна педагогика. Ред. проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 368 с., с. 323 – 335 ISBN 954-524-272-8 COBISS.BG-ID 1037764324

Петрова, Веселинка (2001) Игрите с правила за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 6-годишните. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1992, 4, (4), с. 77-114. ISSN 0204 – 6369 COBISS.BG-ID 1177170404

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Моливко. Родна реч (3 - 4 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96)

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Проблемно-деловата игра в ръководството на педагогическата практика на студентите. Велико Търново: - В: Научни трудове. Книжка № 70. Философия, история, психология, политология. Издат. ВВОВУ "Васил Левски", (с. 276 – 284).

Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Учителят в детската градина // Предучилищна педагогика Велико Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", (с. 300 – 312).

Петрова, Веселинка (2001) Управление на педагогическата практика за развитие на професионално-ценностните ориентации у бъдещите учители Велико Търново:- В: Научни трудове. Книжка № 70. Философия, история, психология, политология.Велико Търново: Издат. ВВОВУ "Васил Левски", 2001, с.267 – 275, ISBN 0861-0312

Петрова, Красимира (2001) Институциите за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. В Сп. "Обществено възпитание", бр.4 София "Хермес прес"ООД, с.43-47 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516 София COBISS.BG-ID 1278476516

Петрова, Красимира (2001) Личности, общности и групи в ситуация на риск. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 118, ISBN: 954-775-055-0 COBISS.BG-ID 1037741028 В.търново COBISS.BG-ID 1037741028

Петрова, Красимира (2001) Личностни черти на лидерите в домовете за юноши и девойки. - В: Сп. "Педагогика", бр.3 София Аз-буки 2001 с.47-49 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1119662308 София COBISS.BG-ID 1119662308

Петрова, Красимира (2001) Междуличностните отношения в домовете за деца, лишени от родителлски грижи /домове за юноши и девойки/. В.Търново Фабер, с.151 ISBN: 954-775-017-8, COBISS.BG-ID 1041327588 В.търново COBISS.BG-ID 1041327588

Петрова, Красимира (2001) Междуличностните отношения-същност и характеристики. В: Годишник "Трудове на ВТУ", т.6, кн.4,Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий" 1994 с.29-47 ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1177167588 В.Търново COBISS.BG-ID 1177167588

Петрова, Красимира (2001) Невербалната комуникация като начин за общуване. В: сп. "Диоген", "Философия и психология",Велико Търново 2001, УИ "Св.св.Кирил и Методий"с. 143-169 ISBN 954-524-258-2 COBISS.BG-ID 1036583140 В.Търново COBISS.BG-ID 1036583140

Петрова, Красимира (2001) Проблеми на ресоциализацията /психологическа и социално-педагогическа подкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти в затвора и след освобождаване/, Велико Търново, Фабер 2001, с.184 /46-67; 100-126 и 139-153/, ISBN 954-9541-89-4 В.Търново

Петрова, Красимира (2001) Хомосексуалност и толерантност. - В: Общества в преход - теория и практика /Сборник с доклади от шеста международна научна конференция/, Велико Търново, Европейски информационен център - В.Търново, 2001, с. 67-73 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788 В.Търново COBISS.BG-ID 1039394788

Петрова, Мариана (2001) Modele de instruire a informaticii în instituţiile superioare de învăţământ (specialităţile nematematice)

Петрова, Мариана (2001) Аспекти на обучението по информатика Трудове на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, Педагогически Факултет, том 7, кн. 4, В.Търново, 2001, с. 53-141, ISSN 0204-6369

Петрова, Мариана (2001) Европейски индустриални и екологични стандарти в ИНТЕРНЕТ (ISO 9000 и 14000) В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001, 126 с. ISBN 954-524-291-4

Петрова, Мариана (2001) Използване на Internet като среда за развитие на медицината в България Четвърта научна конференция с международно участие Интернет - среда за нови технологии в информационното общество, В. Търново, 10-13 окт. 2001 / Ред. кол. Ради Кабаиванов - отг. ред. и др. Велико Търново, 7 том, с. 181-187, ISBN 954-524-292-2

Петрова, Мариана (2001) Интерактивните бази от данни – тенденция в web средата Сборник от Научна Конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, В.Търново, 2001г., 8 том, с. 11-17, ISBN 954-524-292-1

Петрова, Мариана (2001) Моделиране учебното съдържание в процеса на обучение ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), бр.1-2, 2001, с. 5-15

Петрова, Мариана (2001) Моделът на процеси в LINUX Научни съобщения на СУБ - клон В. Търново. В. Търново: Фабер, 2001, Дни на науката'2001 [- В. Търново] / Ред. кол. Кинка Панайотова-Савова и др., с. 181-188, ISBN 954-775-031-3

Петрова, Мариана (2001) Обучение по информатика и информационни технологии (Модулът “електронни таблици” в учебната програма по информационни технологии). Трудове на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ПЕДАГОГИЧЕСКИ факултет, ред. Марга Георгиева, том 7, кн. 4, В.Търново, 2001, с. 177-226, печат „ЕТ Полиграф”, ISSN 0204-6369

Попова, Елена (2001) Popova, Е. Chiprovskiat diskos (“Le ciboir de Chiprovci”, Mila Santova, 1997) Ethnologie Française, 2 - avril-juin, 2001, рр. 345-346

Попова, Елена (2001) ЗОГРАФЪТ ХРИСТО ДИМИТРОВ ОТ САМОКОВ. Изд. група “АГАТА-А”, София, 2001. ISBN 954-540-027-7

Попова, Елена (2001) Иконата”Молебное пение ко пресвятой Богородице”в Националната художествена галерия. Традиция. Приемственост. Новатоство. В памет на Петър Динеков. София, 2001, 473-484

Попова, Елена (2001) Иконите на Димитар Христов во Македониjа. Зборник за средновековна уметност 3, Музей на Македониjа, Скопjе 2001, 215-225

Попова, Елена (2001) Теми, въведени в българската живопис от Христо Димитров. Проблеми на изкуството, 3, 2001, 3-10, ISSN 0032-9371

Прашкова, Миглена (2001) Орнаментът в арбанашките църкви ХVІ–ХVІІІ век. Търновска книжовна школа, т. VII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2, COBISS.BG-ID1039827940 (T. 7), В.Т. 2001, 773–781.

Пулова-Ганева, Юлия (2001) Обективна и анкетна оценка на двигателната активност и физическото развитие при група подрастващи. – В: Дни на науката'2001. В. Търново: Фабер, 2001, с. 71-75. ISBN 954-775-031-3 (COBISS.BG-ID 1037197796) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2001) Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от гр. В. Търново. - Спорт и наука, 2001, 6, с. 79-82. Print ISSN 1310‐3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък)

Радева, Живка (2001) Димитър Талев : Библиография (1978-1998 г.). // Станков, Иван. На пътя на историята : Творчеството на Димитър Талев. – В.Търново, 2001, с. 127-143. Велико Търново

Радева, Живка (2001) Иван Радославов. Иван Мешеков : Библиография. – В. Търново : Фабер, 2001. – 84 с. Велико Търново

Русанов, Росен (2001) "Проблеми на религиозното образование в България през 30-те години на 20 век". Сборник Религиозното образование и гражданското общество, В. Търново, издателство Faber, 2001 , с.157-169, ISBN 954-775-036-4, COBISS.BG-ID – 1140076260

Русев, Пламен (2001) Вариант за синхронизиране (и датиране) на първите династии на Киш и Урук в Двуречието. – В: Seminarium Thracicum 5. Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров. с. 9–23. София

Русев, Пламен (2001) Месалим, лугал на Киш и Иштаран, бог на Дер. Проблеми на връзката. – Минало, 2001, 4, с. 27–39. София

Русев, Пламен (2001) Месалим, лугал на Киш. Политическа история на ранен Шумер (ХХVIII–ХХVI в. пр. н. е.). 259 стр., ил., хрон. сх., карти. В. Търново

Русев, Пламен (2001) Царските надписи на Урнанше, лугал на Лагаш. Опит за съотносителна времева стратификация. (По съдържателни критерии). – В: Палеобалканистика и старобългаристика. ІІ. с. 603–622. В. Търново

Русева, Виолета (2001) Гардеробът на експресионистичната дама. – В: Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция (Арбанаси, 2000). Велико Търново: Фабер, 2001, с. 71 - 74. ISBN 954-775-014-3

Русева, Виолета (2001) Генеалогия на българската модерност. Яворов. Велико Търново: Абагар, 2001 (135 стр.). ISBN 954-427-448-0; COBISS.BG-ID 1037485796

Русева, Виолета (2001) Етнокултурни емблеми и постнационален синдром. – Сб. Прагът на времето. Плевен: Леге артис, 2001, с. 23 - 29. ISBN 954-9933-12-1

Русева, Виолета (2001) Институцията „Мисъл”. – Сп. Критика, 2001, год. 2, кн. 1, с. 3 – 14

Русева, Виолета (2001) Литература за ХI клас на средното общообразователно училище. Задължителна подготовка. Автори С. Янев, В. Русева, Р. Радев, София: Прозорец, Труд, Просвета, 2001. ISBN 954-733-219-8; ISBN 954-528-266-5; ISBN 954-01-1141-2; COBISS.BG-ID 1037824484

Русева, Виолета (2001) Религия и културни идентификации на модерността. – В: Следите на свещената книга в българската литература. Ред. Ив. Радев (гл. ред.), В. Русева, Т. Моллов, Ю. Коева (техн. ред.). Нац. институт „Нова българска литература”. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 239 – 243. ISBN 954-9541-94-0; COBISS.BG-ID 1037284580

Русева, Мая (2001) Методически насоки за преодоляване на типичните затруднения във възпитанието. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 99-134 с. ISBN 954-254-295-7.

Русева, Мая (2001) Проект на Центъра за образователни технологии. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 13-19 с.. ISBN 954-254-295-7.

Русева, Мая (2001) Хуманистичната тенденция на социалнопедагогическото (критика и праксеологичен модел). София, 2001, 380 с., COBISS.BG-ID 1262851812.

Русчев, Иван (2001) Договор за покупко-продажба. -Пазар и право, 2001, №5, (Приложение, с. І-ХХХVІ), ISSN C633-1335, COBISS.BG-ID 1248516324

Русчев, Иван (2001) Завет на чужда вещ -Собственост и право, 2001, №4, с.5-14, Print ISSN: 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (2001) Местно самоуправление - съдебна практика с коментар София : Нац. сдружение на общините в Републ. България : Нац. асоц. Правна инициатива за местно самоуправл.,([Русе : Дунав прес]), 2001, 80, с., COBISS.BG-ID 1038314212

Русчев, Иван (2001) Местно самоуправление (Съдебна практика с коментар) София: НСОРБ, 2001, 80 с.

Русчев, Иван (2001) Общинските концесии-актуални аспекти София: НСОРБ, 2001, 64 стр.

Русчев, Иван (2001) Общинските концесии-актуални аспекти. София: НСОРБ, 2001, 64 с.

Русчев, Иван (2001) Частична недействителност на правната сделка. -Пазар и право, 2001, № 3, с.14-20, ISSN C633-1335, COBISS.BG-ID 1248516324

Савова, Жулиета (2001) Educational Attainment: 15.1 General Education and 15.3 Continuing Education: In: Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, Eds. Genov, N. and Anna Krasteva, Canada, Toronto: McGill-Queen’s University Press, Montreal @ Kingston, London: Ithaka, 2001, pp. 426-430, p. 439 ISBN 3-89626-2016-5

Сапунджиева, Ваня (2001) Творчество и канон В: Любен Прашков, реставратор и изкуствовед: Сборник материали от конференция във ВТУ, 2001. София, 2006, с. 378-381. ISBN: 978-954-52-4514-5

Сарафов, Павел (2001) Допустимост и правна сила на договорните клаузи за непрехвърлимост на собствеността. - Търговско право, 2001, № 2, с. 70-82, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Сарафов, Павел (2001) Още веднъж за правната същност на ипотеката. - В: Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. С., Улпиан, 2001, 305-323.

Сарафов, Павел (2001) Понятието „собственост“ според Конституцията. - Съвременно право, 2001, № 6, с. 7-17, ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1119679972

Серезлиев, Стефан (2001) Factor ADVtm. Медиа & реклама : Месечно списание, (2001), Декември, с. 38-39,; 1311-302X.- dek., ISSN: C608-4397. COBISS.BG-ID - 1154913508

Серезлиев, Стефан (2001) Голямата конвенция II. Стратегическо планиране на рекламата. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- apr./maî (2001), s. 49-50. Print ISSN: C608-4397. COBISS.BG-ID - 1154913508

Серезлиев, Стефан (2001) Дизайнът, без който рекламата не може. Дизайнът, като ресурс в рекламата. Медиа свят: Събития, анализи, личности / 2001, Декември, Списания - Медиа ЕООД. COBISS.BG-ID 1120236260. Print ISSN 1311-7483.

Сивков, Цветан (2001) Функции, компетентност и актове на органите на държавно управление и съотношението между тях. Съвременно право, 2001, № 3, с. 53-65. ISSN 0861-1815

Славова, Цветелина (2001) За музикалната грамотност на самодейния хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, кн. 1-2, с.141-147. Print ISSN 1310-358X "Педагогически алманах" Кн. 1,2, с. 141-147

Спасов, Емил (2001) Народнически концепции за национално възпитание- Образование ,2001 , кн 4 , с 75-79, ISSN-0861-475, COBISS.BG-ID-1158128100 сп. Образование. , 2001 ISSN: 0861-475

Спасов, Емил (2001) Понятието "наднационално възпитание" в педагогическата теория на С. Хесен- Педагогика , 2001 , кн . 2 , с 105 -107 сп. Педагогика . , 2001 ISSN 0861 – 3982

Спасов, Емил (2001) Народната педагогика-социална педагогика на миналото-Начално училище , 2001 , кн. 2 , с 105-107, ISNN-1310-0572, COBISS.BG-ID-1157646308 сп. Начално училище , 2001, ISSN: 1310-0572

Спасова, Мария (2001) За значението на вѣтии в историята на българския език. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 79–85. ISBN 954-524-284-1. COBISS.BG-ID 1036267748

Спасова, Мария (2001) Три фразеологични калки от гръцки и развитието им в българския език. – В: Изследвания по български език. Сборник с материали от националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин. Велико Търново, 2001, 358–366. ISBN 954-524-201-9

Спиридонов, Валентин (2001) Spiridonov, V. Die Patience auf dem Balkan. Zur Politik der Grossmaechte und der Balkanlaender waehrend der Balkankrise 1908-1909.- In: Angelova, P./Veichtlbauer, J. (Hrsg.): Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitaet. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Roehrig Verlag. St. Ingbert , 2001, S. 233-248. ISBN 3-86110-274-9 COBISS-BG.ID 1113175780 Roehrig Verlag. St. Ingbert

Спиридонов, Валентин (2001) Спиридонов, В. Армия и политика. По въпроса за политизирането на българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век.- В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научна конференция в памет на доц.д-р Христо Коларов, 30-31 октомври 1998 г. В.Търново. Ред. Й. Андреев. ВТУ. В. Търново, 2001, с. 555-568. ISBN 954-524-280-9 COBISS-BG.ID 1038425060 В. Търново

Спиридонов, Валентин (2001) Спиридонов, В. Германското общество след Първата световна война.- В: Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от шеста международна научна конференция. В. Търново, Европейски информационен център, 2001, с. 202-213. ISBN 954-90888-1-2 COBISS-BG.ID 1039394788 В. Търново

Стамболиев, Огнян (2001) Актуални въпроси на въззивното производство. Тълкувателно решение № 1/2000 г. на ОСГК ВКС С., УИ Св. Кл. Охридски

Стамболиев, Огнян (2001) Актуални въпроси на касационното производство. Тълкувателно решение 1/2001 г. на ОСГК ВКС С, УИ Св. Кл. Охридски, 80 с.

Станков, Иван (2001) Баладата на разделното време сб. "Следите на свещената книга в българската литература." В. Т., 2001, с. 257-267 ISBN 954-9541-94-0 COBISS.BG-ID 1037284580

Станков, Иван (2001) Геометрия на времето в романа "Времето на героя". Писателят - това красиво човечество. Васил Попов. Изследвания. Материали. Спомени. В.Т., 2001 г. COBISS.BG-ID 1037284324 ISBN 954-775-003-8

Станков, Иван (2001) Нашенците срещу белгийската мантия сб. "Гардеробът на литературата, В.Т., 2001 ISBN 964-775-014-3

Станков, Иван (2001) Пътят на дома (Опит върху историософията на Димитър Талев) сб. "Зом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата. В памет на Тончо Жечев. В.Т., 2001, с. 287-307 ISBN 954-777-001-2 COBISS.BG-ID 1039306724

Станчев, Свилен (2001) Аспекти на (ин)транзитивността в българския и английския. Велико Търново: Университетско издателство, 2001. ISBN 954-524-285-X Велико Търново: Университетско издателство, 2001.

Статев, Венцислав (2001) Статев, В., „Действаща ли е действащата пазарна икономика в България?“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, 26 май 2001, Абагар, Велико Търново, стр. 86-93. ISBN: 954-427-450-2 Велико Търново

Стефанов, Петър (2001) Полиелей за расото – дрехата на „антихриста”.//Гардеробът на литературата, Фабер, 2001, ISBN 954-775-014-3, с.121-141.

Стефанов, Светослав (2001) Томова, С., С. Стефанов, Волейболната игра като комуникационен процес. Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие "Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век", редактор/ Златко Златков, Варна, 21-23.09.2001 г. с. 315-319

Стоядинов, Мариян (2001) Зависимост и съпротива, Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет "Обществено възпитание", кн. 1/2001

Стоядинов, Мариян (2001) Съвременното религиозно образование и Църквата - основни предизвикателства Материали от конференцията

Тасевска, Даниела (2001) Социална норма и чувство за вина Сб. „Общества в преход – теория и практика“, Велико Търново, с.136 -145 ISВN 954-90635-6-9, УДК 321.7(063), 316.32(063), 316.647.5(063) COBISS.BG-ID1039394788, НРС 878

Тодоров, Георги (2001) European IT Practice. European program LEONARDO DA VINCI. Project number: No: BG/00/A/F/PL/132133 , 2001

Тодоров, Георги (2001) Институционален контракт SDocrat/Erasmus на ВВОВУ "В.Левски" No 83399-IC-2-2000-1-BG-ERASMUS-EPS-1

Тодоров, Георги (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет:RSVP, RTP, RTCP, RTSP (Щерев Й., М.Тодорова) Proceedings of the Intern. Scientific Conf. on Energy and Information Systems and Technologies , Bitola, pp.314-319.

Тодоров, Георги (2001) Основи на проектирането с ПРОТЕЛ 2.0 (колектив) ТУ Габрово, 2001, 32 стр.

Тодоров, Георги (2001) Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, презентации (Internet Explorer, Power Point)(М.Тодорова, М. Гълъбов) Издателство “Фабер”

Тодорова, Емилия (2001) Defining Goals and Limits for a Web Services Migration Project. Сборник от Научна Конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – 2001г., 8 том, стр. 245-249, ISBN 954-524-292-1 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2001) Planning a Web Services Migration Project.Сборник от Научна Конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2001г., 8 том, стр. 52-57, ISBN 954-524-292-1 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2001) Using Java Technology to Illustrate Multithreaded Process Concept - Creation, Management, Scheduling of Threads. Journal of Scientific Annals, Faculty of Мathematics and Informatics, Moldova State University, vol. 3, № 1, 2001 Молдова

Тодорова, Емилия (2001) Моделиране формирането и оптимизирането на учебни планове. Педагогически алманах. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2001. ISSN - 1310-358X https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1121205220 Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий"

Тодорова, Емилия (2001) Моделът на процеси в LINUX. Дни на науката'2001, Съюз на учените в България. Сб. научни трудове. Фабер. В. Търново. 2001. Стр. 181-187 ISBN - 954-775-031-3 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2001) Моделът на процеси в LINUX. Съюз на учените в България. Сб. научни трудове. В. Търново. 2001. Стр. 181-187.

Тодорова, Емилия (2001) Операционни системи. ISBN - 954-524-289-2. https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1038356452 Университетско издателство "Св. св. Кирил и методий"

Тодорова, Емилия (2001) Подготвяне на учебен курс за представяне чрез Интернет. Педагогически алманах. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2001. стр. 160-167. ISSN - 1310-358X; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1121205220 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Тодорова, Емилия (2001) Ръководство по програмиране с решени задачи. I част. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2001. ISBN 954-524-248-5 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2001) Ръководство по програмиране с решени задачи. II част. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2001 ISBN 954-524-290-6 Велико Търново

Тодорова, Маргарита (2001) Educational and Humanitarian Aspects of Training in Computer and Information Technologies in School. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp.IV.8-1 IV.8-4. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Synchronisation Characteristics of the Network Multimedia Streams Distribution Process. Proceeding of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp.II.5-1 – II.5-5. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизиран мултимедиен интегриран език. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр.98-105. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр. 98-105

Тодорова, Маргарита (2001) Computer in all Stages of Education Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2001, 2001, pp. IV.15-1 –IV.15-5. ISBN: 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Educational and Humanitarian Aspects of Training in Computer and Information Technologies in School Proceedings of the International Conference of CompSysTech'2001, Sofia, ISBN; 954-9641-25-2

Тодорова, Маргарита (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет: RSVP, RTP, RTCP, RTSP Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies, Bitola

Тодорова, Маргарита (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет: RSVP, RTP, RTCP, RTSP, Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies, 2001, Bitola, pp.314-319

Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизация на медийните потоци в мултимедийните презентации. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново

Тодорова, Пенка (2001) Възпитателният процес и психическото здраве на подрастващите Педагогика,кн.8,с.69-77.

Тодорова, Пенка (2001) Здравното възпитание-основа за хармонично развитие на детето в ранна възраст Русенски университет,Научни трудове,том 38,серия 6,с.39-41

Тодорова, Пенка (2001) Здравословна жизнена среда-важен компонент на педагогическия социум ВВОВУ "В.Левски",Научни трудове,кн.70,с.285-292

Тодорова, Пенка (2001) Оптимизиране на възпитателно-образователните взаимодействия в ранна детска възраст Сб.Първа българо-американска конф."Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст,с.63-66

Тодорова, Пенка (2001) Педагогическият оптимизъм на Ян Амос Коменски Ян Амос Коменски и нашата съвременност,сб.от Нац.научна сесия,посв.на 400 год.от рожд на Коменски,с.250-254

Тодорова, Пенка (2001) Приемственост между семейството,детските заведения и началното училище Русенски университет,Научни трудове,том 38,серия 6,с.166-168

Тодорова, Пенка (2001) Формиране на основите на здравословен начин на живот ВВОВУ "В.Левски",Научни трудове,кн.70,с.293-300

Тодорова, Теодора (2001) Status and perspectives of social end pedagogical work with young offenders under the conditions of European integration. -In:3rd International Conference of Ph.D Students, 13-19 August 2001, p.15-20, University of Miskolc, Humanities,Hungary

Тодорова, Теодора (2001) Възможности за нови социално-политически решения в превантивната дейност спрямо непълнолетните правонарушители“ – В: Сборник с материали от конференция с международно участие, Китен. 2001

Тодорова, Теодора (2001) Обучение на студентите по социални дейности в умения, форми и методи за социално-педагогическа подкрепа на деца с девиантно поведение. – В: Към европейски стандарти в обучението и практиката по социални дейности, конференция с международно участие, 27.10.2001.

Трифонов, Тихомир (2001) MathCAD в обучението по математика (М.Георгиева) Морски научен форум, Варна, стр.107-114

Трифонов, Тихомир (2001) Законови основи и реализация на електронния подпис (Д. Делисъбева) Сб. Доклади на IV международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр.73-83

Трифонов, Тихомир (2001) Микрофонна решетка на пасивна акустична система за разузнаване (А. Иринчев) Морски научен форум, Варна, стр.234-241

Тужаров, Христо (2001) Access - разработка на приложения ПИК В.Търново

Тужаров, Христо (2001) Информационни системи - анализ и проектиране ПИК, В.Търново

Тютюнджиев, Иван (2001) История и цивилизация – XI клас : Тестове – В. Търново : Слово, 2001. – 104 с. : с ил. (в съавторство с Ив. Лазаров, М. Палангурски, В. Стойчева) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2001) История и цивилизация 11. клас по новата учебна програма : Задължителна подготовка –В. Търново : Слово, 2001. – 359 с.: с ил., к. (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Л. Стоянов, В. Стойчева) Авторски уроци от № 18 до № 24, с. 105-141. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2001) История и цивилизация 11. клас по новата учебна програма : Профилирана подготовка – В. Търново : Слово, 2001. – 168 с.: с ил. (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Л. Стоянов, В. Стойчева) Авторски текст на уроци № 13, 17, 18 и 22 – с. 85-91, 109-116, 117-122, 138-142. В. Търново

Узунов, Иван (2001) „Eлегично за живописта“- хабилитационен труд.Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година. Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година.

Узунов, Филип (2001) Европейска интеграция и военна реформа. Сб. от конференция "Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение", В. Търново, 2001 г., с. 152-156. ISBN: 954-427-450-2, COBISS.BG-ID 1037446116

Узунов, Филип (2001) Международни отношения и военни конфликти 1919-1991. Велико Търново: Фабер, 2001, 232 стр. ISBN 954-775-076-3, COBISS.BG-ID 1038580964

Узунов, Филип (2001) Съветският фактор в германската геостратегия през 1940 г. В: "Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Философски факултет. бр.3/2001, стр.81-102. ISSN: C619-303X, COBISS.BG-ID 1177227748

Узунов, Филип (2001) Третият Райх в обкръжение 1944-1945. Стратегия, планиране, операции. Велико Търново: Фабер, 2001, 239 стр.ISBN 954-775-020-8, COBISS.BG-ID 1041300964

Хаджийски, Минко (2001) Проблеми на ресоциализацията. В.Търново, Фабер, 2001, 184 с. ISBN 954-9541-89-4 COBISS.BG ID 1250351588 У нас

Хаджийски, Минко (2001) Психологическо консултиране в пенитенциарната практика. В.Търново, Фабер, 2001, 283 с. ISBN 954-9541-88-6. COBISS.BG ID 1036592612 У нас

Харалампиев, Иван (2001) Историческа граматика на българския език. Велико Търново: Фабер, 2001, 243 с. ISBN 954-775-064-X; COBISS.BG-ID 1041384932

Христов, Любомир (2001) Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш Научна конференция, Стара Загора, Юни 2001.

Христов, Любомир (2001) Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Христов, Любомир (2001) Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Христов, Милен (2001) Ganchev, Georgi; Hristov, Milen. Real hypersurfaces of a Kaehler manifold (the sixteen classes). Perspectives of complex analysis, differential geometry and mathematical physics (St. Konstantin, 2000), 147--158, World Sci. Publishing, River Edge, NJ.

Христов, Паисий (2001) Пресътворение III - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2001) Размерът на италианския и испанския стих и неговото възпроизвеждане в преводите на български език Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, 2001 г., с. 192-198, ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900

Христов, Паисий (2001) Речник на френските синоними и антоними (382 стр.). ИК “Колибри”, София, 2001, ISBN 954-529-169-9 COBISS.BG-ID 1036654564

Христов, Христо (2001) Индивидуалност и социална определеност. "Философия", № 4, 18-23

Христов, Христо (2001) Човекът - общуване и солидарност. Общества в преход - теория и практика. ЕИЦ - Доклади от Шеста МНК, В.Търново, 2001, 50-57.

Христова-Коцева, Рени (2001) Функции на дейността по избор в педагогическия процес Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001, 127 с. ISBN 954-524-217-5, COBISS.BG-ID 1038325476

Христова-Коцева, Рени (2001) Дейност по избор В Предучилищна педагогика, под ред. Е. Петрова, У ниверситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с.295-300

Христова-Коцева, Рени (2001) Екологично отношение в дейността по собствен избор Научни трудове, книжка № 70, Научна конференция 2001 с международно участие “Технологии, сигурност, екология”. В. Търново, 21-22 юни 2001 г. Ред. Д. Панайотова, Изд. комплекс към ВВОВУ “Васил Левски”, В. Търново. 2001, с. 356-363, ISSN 0861-0312

Христова-Коцева, Рени (2001) Изкуството и дейността по избор Дом, дете, детска градина, 2001, № 6, с. 49-55, ISSN 1310-0580

Христова-Коцева, Рени (2001) Организация и съдържание на живота на децата в педагогическия процес В Предучилищна педагогика. Под ред. Е. Петрова. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” . В. Търново, с.336-343.

Христова-Коцева, Рени (2001) Полова социализация на детето от предучилищна и начална училищна възраст Научни трудове, том 38, серия 6, Педагогика и обществознание, Научна конференция “Интеграцията “детска градина – начално училище”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 25-26 октомври 2001, Ред. Зл. Здравкова. Русе, 2001, с. 206-209, ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID 1121172452

Христова-Коцева, Рени (2001) Полово възпитание В Предучилищна педагогика. Под ред. Е. Петрова. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” . В. Търново , с. 191-195.

Христова-Коцева, Рени (2001) Родители и учители за половото възпитание на детето от предучилищна възраст Педагогически алманах, 2001, № 1-2, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 59-67, Print ISSN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (2001) Самостоятелността – личностно качество на детето от предучилищна и начална училищна възраст Научни трудове, том 38, серия 6, Педагогика и обществознание, Научна конференция “Интеграцията “детска градина – начално училище”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 25-26 октомври 2001, Ред. Зл. Здравкова. Русе, 2001, с. 210-214, ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID 1121172452

Христова-Коцева, Рени (2001) Самостоятелността и любознателността – качества в личностната характеристика на детето от предучилищна възраст Трудове на ВТУ ”Св. св Кирил и Методий”, Педагогически факултет, В. Търново, том 4, книга 4, 1992, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2001, с. 45-76.ISSN 0204 - 6369

Христова-Коцева, Рени (2001) Формиране на екологична култура в предучилищна възраст Научни трудове, книжка № 70, Научна конференция 2001 с международно участие “Технологии, сигурност, екология”. В. Търново, 21-22 юни 2001 г. Ред. Д. Панайотова, Изд. комплекс към ВВОВУ “Васил Левски”, В. Търново. 2001, с. 364-370. ISSN 0861-0312

Христова, Венета (2001) Обувната промишленост в България – възникване, развитие и съвременни проблеми Велико Търново: Фабер, 2001, с. 127, ISBN 954-775-048-8.

Христова, Венета (2001) Предприемаческият процес в промишлеността Бизнес управление, бр. 4, с. 11-21. Print ISSN 0861-6604

Христова, Венета (2001) Предприемачеството в индустрията на България. – В: Юбилеен алманах, т. 11. Местоиздаване: АИ “Ценов”, 2001, с. 45-65. ISBN 954-23-0057-3 (Т.11)

Христова, Надежда (2001) Жените във викингските общности на територията на Англия (ІХ–средата на ХІ век) [Women in the Viking Communities in the Territory of England from the 9th to the Middle of the 11th Century] // Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели. Материали от Международна конференция, проведена в СУ „Св. Климент Охридски”, 15–17 май 2000. Ред. Елизария Рускова. София: „Балкан Прес” АД, 2001, с. 310-319. ISBN 954–428–217–3.

Цветков, Димитър (2001) On the nonautonomous n-competing species problem. Nonlinear Stud. 8 (2001), no. 1, 65–78. ISNN: 1359-8678

Цветков, Димитър (2001) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. Психологически форум, 5, София, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Исследование личностных особеностей некоторих груп болгарского етноса Ethnos and Cultures on the Balkans, DIOS, 281-296, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост Пета Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш Научна конференция, Стара Загора, Юни 2001.

Цветков, Димитър (2001) Описание на алгоритмите PROX и UCON за модела на Раш 40 години Съюз на учените в България – Стара Загора, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Цветков, Димитър (2001) Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Цветков, Димитър (2001) Психологические аспекты применения современных информационных технологий в системе высшего образования. Инновации в психологии: материалы Инновации в психологии: материалы 1 международных психологических чтений. Бийск, 2001. ISBN 5-85127-262-7

Цолова, Камелия (2001) Задължителна сила на установеното в мотивите на съдебното решение Съвременно право, 2001, № 3, с.88-102, ISSN 0861-18-15

Цонкова, Ваня (2001) Имат ли бъдеще общинските облигации в България Морски научен форум. Варна: ВВМУ "Никола Вапцаров", 2001, т. 6, с. 294-301. ISSN 1310-9278. COBISS.BG-ID 1121286884

Цонкова, Ваня (2001) Място на дълговите ценни книжа в портфейлите на инвеститорите в България Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 2001 г. в гр. Велико Търново. Ред. Д. Панайотова. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2001, книжка № 69, Икономика, с. 5-12. ISSN 0861-0312

Цонкова, Димитринка (2001) Някои проблеми на подбора на учители по физическо възпитание. Личност, мотивация, спорт. Т. 6. С., НСА, 2001, с. 178.

Цонкова, Димитринка (2001) Хуманизация на обучението по физическа култура и спорт и несловесните средства за общуване. Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Пловдив, Сема 2001, 2000, с. 182.

Чолаков, Николай (2001) Тодорова, Е., Н. Чолаков и др. Клиент-сървър система за администриране на големи търговски обекти. Научна конференция "Университетът през третото хилядодетие"- Бургаски свободен университет

Чолаков, Николай (2001) Тодорова, Е., Н. Чолаков и др. Следене на трафика в локална мрежа. Велико Търново, Научна конференция на ВВОВУ “Васил Левски”

Чолаков, Николай (2001) Чолаков, Н. Развитие на JAVA технологията за програмиране от страна на сървъра. Велико Търново, Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии”

Чолаков, Николай (2001) Чолаков, Н. Система за автоматично управление на входящата електронна поща. Велико Търново, Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии”

Чохаджиев, Стефан (2001) Ваксево – праисторически селища. В. Търново, Faber, 2001, 253 c.

Чохаджиев, Стефан (2001) Периодизация на ранния енеолит от Западна България и Северна Гърция. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов", В. Търново, 2001, с. 441 – 452.

Шопова-Христова, Мариана (2001) Йосиф Бродски. Стихове. Света гора. Алманах за литература и изкуство. В. Търново, 2000-2001, с. 48-51.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/