Публикации за 2000


Александрова, Силвия (2000) Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture Bulgarian Historical Review, 2000, no. 1-2, pp. 173-178, ISSN 0204-8906

Александрова, Силвия (2000) Китайската политика на администрацията на Джералд Форд (1974-1976 г.) сп. “Епохи”, 2000, кн. 1, с. 57-78, ISSN 1310-2141.

Александрова, Силвия (2000) Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност Сб. 80 години от Първата световна война - В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 111-122, ISBN 954-524-235-3, COBISS-BG.ID 1036607922

Ангелова, Пенка (2000) Balkanidentitäten. In: Elias Canetti: internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 2000, Nr. 2, S. 1-9. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.

Ангелова, Пенка (2000) Das Theater in Russe - Großstadt und Theater. In: Dramatik, "global towns", Jura Soyfer / Herbert Arlt (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 2000, S. 135-152. ISBN: 978-3-86110-254-0. St. Ingbert: Röhrig.

Ангелова, Пенка (2000) Narrative Topoi nationaler Identität: Der Historismus als Erklärungsmuster. In: Narrative Konstruktion nationaler Identität. Konferenzschrift, 1999, Bielefeld. Hrsg. Eva Reichmann. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2000, S. 83-95. ISBN: 978-3-86110-255-7. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (2000) Филология, трансдисциплинарност и компаративистика. В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 132-138. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

Анчев-Калоянов, Анчо (2000) Български предания и легенди, гатанки, пословици и благословии / Състав., предг. и прилож. Велико Търново, изд. Слово

Анчев-Калоянов, Анчо (2000) И Благолаж е вкусил от "меда на поезията". Във: Филологически сборник: В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). с.58-67, Велико Търново: ВТУ

Анчев-Калоянов, Анчо (2000) Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите. Велико Търново, ВТУ; Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002, 240 с.

Анчев, Стефан (2000) “СТАРИ” И “НОВИ” БАЛКАНСКИ ВОЙНИ в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) Балканите от Райхщад до Дейтън – полигон на великите сили. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция Велико Търново 2000 г. с. 12-22.

Анчев, Стефан (2000) Балканските държави и новият световен ред – исторически традиции и нови амбиции Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Шеста международна научна сесия Велико Търново, 17-18 август 2000 г., с. 149-161

Анчев, Стефан (2000) Българо-германските отношения в Добруджа през време на етапното управление 1916 – 1918 г. 80 години от Първата световна война. В. Търново, 2000, 12-22

Анчев, Стефан (2000) БЪЛГАРСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПРЕЗ 1885 ГОДИНА - ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) ВЪЗСТАНОВЕНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА И НЕЙНИТЕ ОРИСНИЦИ в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) ЗАВИСИМАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА БАЛКАНИТЕ в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) НАРОДЕ ???? в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) НИЕ НА БАЛКАНИТЕ…1 в. “Янтра днес”, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) Обявяването на независимостта на България (или малките държави в голямата политика на великите сили през 1907 – 1910 г.) Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Пета международна научна сесия. В. Търново. 13. VІІІ. 1999 г. В. Търново 2000., с. 163-172.

Анчев, Стефан (2000) Преди шейсет години Южна Добруджа пак влиза в границите на България. в. Новини, г. ІV, бр. 177, 11. ІХ. 2000 г.

Анчев, Стефан (2000) ТУРСКАТА ПРОПАГАНДА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ НЕ СА ОТ ВЧЕРА в. “Новини”, В. Търново

Анчева, Антоанета (2000) Въведение в живописния портрет Филологически сборник в памет на проф. д-р Г. Димов /1918-1994/, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 267-274. ISBN 954-524-224-8

Анчева, Антоанета (2000) Пластично-анатомичните форми на главата и лицето и тяхното значение за портрета УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, 123 с. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство.- 5(26) (1999), с. 5-123 ISSN 0861-8038 COBISS.BG-ID 1147030756

Анчева, Антоанета (2000) Портретистът Дечко Узунов В: Дечко Узунов – художникът и педагогът: Нац. теор. конф. по случай 100 г. от рождението му. Велико Търново, 21 май 1999 г. Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство = Travaux de L'Universite St. St. Cyrille et Methode de V. Tirnovo. Faculte blaux arts ISSN: 0861-8038.- 6(27) (2000), s. 9-51, с. 27-39. COBISS.BG-ID 1147124708

Анчева, Антоанета (2000) Предизвикателствата на Пикасо В: Сб.“Западноевропейският модернизъм и славянските литератури: краят на XIX - началото на XX век и 20-те години. Материали от Международна научна конференция... 8-10.V.1997 г. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, с. 153-163 ISBN 954-524-189-6

Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България Сб.Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, 2000, с.55-59. ISBN: 954-683-118-2.

Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България HELP THE NEEDY, Public Newspaper, Пловдив, Европрес, година ІІ, бр.10, май 2000 г., с.4-5. ISSN: 1311-1507.

Аркадиев, Димитър (2000) Иконометрия Стара Загора, CON-CAR Universe, 2000, 240 с., ISBN: 954-9887-18-9

Аркадиев, Димитър (2000) Икономическа ефективност от 50- и 100-процентно уплътняване на сеитбообръщение ечемик-царевица при различни азотни норми Почвознание,агрохимия и екология, кн.3, 2000, с. 19-22. ISSN: 0568-465-X.

Аркадиев, Димитър (2000) Икономическа ефективност от 50- и 100-процентно уплътняване на сеитбообръщение пшеница-царевица при различни азотни норми Растениевъдни науки, том 37, кн.3, 2000, с. 166-170. ISSN: 0568-465-X.

Аркадиев, Димитър (2000) Потребление на хляб и хлебни изделия и растителни и животински мазнини на лице от домакинството и производство на пшеница и слънчоглед на лице от населението в България за периода 1955-1999 г.- Юб.науч.конф."5 години Тракийски у-т Стара Загора", 9-10 ноември 2000 г.

Аркадиев, Димитър (2000) Преподаване на статистика за икономисти Сб. Количествени методи в икономиката - класика и новаторство. Свищов,2000, с.372-380

Бакоев, Валентин (2000) Some necessary and some sufficient conditions about the 3-satisfyability problem MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 2000, pp 233-240, (Proceedings of the Twenty-Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Lovetch, April 3–6, 2000). ISSN 1313-3330, COBISS.BG-ID – 1124763620. http://www.math.bas.bg/smb/PK/29-2000.pdf

Бело, Раки (2000) Бело, Раки. Лексикални заемки от албански в българския говор на с. Връбник, Корчанско (Албания) с оглед на морфологичната им адаптация. – В: Македонски преглед. Кн. 1. София, 2000, 55–65. София. София

Бочева, Стефка (2000) Българските метроритми в детско-юношеския албум за пиано на Николай Кауфман. Българско музикознание, бр. 4

Бочева, Стефка (2000) Българските фолклорни ритми в клавирното обучение (върху "Български метроритми" на Николай Кауфман) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Будева, Соня (2000) Социална политика при наркоманно поведение, сб. „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”, Свищов, 2000, с.106-109, ISBN 954-23-0031-X; COBISS.BG-ID 1037209316 АИ „Ценов”, Свищов

Бузов, Вихрен (2000) Езикова общност и конвенции Сб. „Лингвистика на литературния текст и теория на литературата“, Международна научна конференция в памет на доц. Христо Тодоров, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с.318-322, ISBN 954-524-229-9

Булева-Петрова, Марияна (2000) Добри Христов за хармонията Сб. "Добри Христов - 125 години от рождението" Варна, 42-51

Бурнева, Николина (2000) Dimensionen des Raumes bei Heine. Лингвистика на литературния текст. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2000, 118-123.

Буров, Стоян (2000) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика. Велико Търново: Faber, 2000. 292 стр. 292 стр. (2. изд.).

Буров, Стоян (2000) Взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика в теоретичен и приложен аспект. // К. Цанков, М. Георгиева (съст.). Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 2000, стр. 15 – 28.

Буров, Стоян (2000) ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Съставители проф. Р. Русинов, проф. Ст. Георгиев. Велико Търново: ИПК “Свети Евтимий Патриарх Търновски”, 2000. 583 стр.

Буров, Стоян (2000) За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект С. Павлова (съст.). За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения 98. Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на българския лексикограф и преводач Стефан Илчев. София, 19-20 октомври 1998 г. София: Българско лексикографско дружество, 2000, стр. 61-70. ISBN 954-8405-11-3; COBISS.BG-ID 1288853476

Буров, Стоян (2000) МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]. Велико Търново: Слово, 2000. 608 стр. (2. изд.)

Буров, Стоян (2000) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.(3. изд.)

Буров, Стоян (2000) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр. (6. изд.)

Буров, Стоян (2000) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр. (7. изд.)

Бурова, Пенка (2000) Автореферат на дисертацията София, 39 стр.

Бурова, Пенка (2000) Глаголната метонимия в съвременния български език. София, 310 стр. (ръкопис)

Буюклиева, Стефка (2000) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.46, pp.496-504, IF 2,083, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2000) Upper bounds on the minimum Hamming and minimum Euclidean weights of Type IV self-dual codes over Z_4 Proceedings of the International Workshop ACCT'2000, Bansko, Bulgaria

Василев, Сава (2000) Литературният мит Владимир Василев. В. Търново: Слово, 2000, 240 с. ISBN 954 439 627-6 COBISS.BG-ID 1035720932 (дисертация) В. Търново : Слово, 2000. – 240 с.

Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Живото Име във философията на религията. В: Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 2000, стр. 50-55, ISSN 0861-6302 (Print) ISSN 1314-8559 (Online) [Инд./ Реф. Web of Science/JCR] Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 2000, стр. 50-55, ISSN 0861-6302 (Print) ISSN 1314-8559 (Online)

Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Идеята за числото във философията на религията. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/2000, стр. 30-36, ISSN 1314-8559 (Online) [Инд./ реф. Web of Science/JCR ] ISSN 0861-6302 (Print) Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/2000, стр. 30-36, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print)

Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Православната визия на християнската философия. Във: Василий Зенковски. Основи на християнската философия. т. I. Християнското учение за познанието. В. Търново: изд. Фабер, 2000, стр. 7-27, ISBN 954-9541-77-0 В. Търново: изд. Фабер, 2000, стр. 7-27, ISBN 954-9541-77-0

Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Проблемът за chora във философията на религията. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 5/6, 2000, стр. 47-55, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 5/6, 2000, стр. 47-55, ISSN 0861-7899

Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Целувката на Юда. Във: Философия и култура. С., Фондация "Славяни", 2000 С., Фондация "Славяни"

Василева, Радка (2000) Bin ich fit fürs Studium? Готов ли съм за кандидатстудентски изпит по немски език? В. Търново: Слово, 2000, 160 с. ISBN 954 439 621-7. COBISS.BG-ID: 1035381732. Велико Търново: Слово

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2000) Велкова-Гайдаржиева, А. Иван Вазов. Стихотворения. Велико Търново-Слово, 2000, трето преработено и допълнено издание, Малка ученическа библиотека, ISBN 954-439-634-9 COBISS.BG-ID 1036134884

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2000) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За ритуалните смисли на човешкото битие („Дервишово семе“, Н. Хайтов). // Христоматия по литература за 8 клас. Отговорен редактор проф. дфн Иван Радев - В. Търново, 2000, (с. 20-37). ISBN 954-427-420-0.; също в: LiterNet, № 11, 14.11.2000 (03.05.2003). Христоматия по литература за 8 клас. Отговорен редактор проф. дфн Иван Радев - В. Търново, 2000, (с. 20-37). ISBN 954-427-420-0.; също в: LiterNet, № 11, 14.11.2000 (03.05.2003).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2000) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Велико Търново: Слово

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2000) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит. Велико Търново: ИПК "Св. Евтимий Патриарх Търновски", 2000, с. 280. ISBN 954-427-420-0

Велчев, Борис (2000) The Right of asylum in Bulgarian law Criminal law review, 2000, № 3, 78-89, ISSN: 0011-135X

Велчев, Борис (2000) Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията С., ЦИД 2000, ISВN: 954-477-090-9

Видин, Благой (2000) Система на ООН за поддържане на международния мир, мироопазващи операции и употреба на сила. Списание "Съвременно право", 2000, № 6, 44-56. ISSN: 0861-18-15

Влайков, Светлозар (2000) Постоянните сравнения в старобългарския и староруския книжовен език (ІХ/ХІ – ХІV в.). Аспекти на същностната им характеристика. В. Търново, 2000, дисертация за степента “доктор” – 227 стр. У нас

Върбанова, Маргарита (2000) За систематизирането на аритметичните знания. - Педагогика, 2000, 4, сс. 52-57. ISSN 0861-3982 // Педагогика, 2000, 4, сс. 52-57. ISSN 0861-3982

Върбанова, Маргарита (2000) Методически проблеми на обучението по математика в 1-6 клас. В. Търново: Faber, 2000, 112 с. ISBN 954-9541-80-0 В. Търново: Faber. - (с. 112). ISBN 954-9541-80-0

Върбанова, Маргарита (2000) Системи от задачи при изучаване на числата и операциите с тях в началните класове. - Начално образование, 2000, 2, сс. 24-30. ISSN 0204-4951 // Начално образование, 2000, 2, сс. 24-30. ISSN 0204-4951

Гайдова, Радка (2000) Аспекти на съвременната практика на диагностицирането в предучилищна възраст. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2000

Галунов, Тодор (2000) La loi penale concernaant les responsanbles de la catastrophe nationale en Bulgarie de l' an 1919. (Съдебното преследване срещу Радославовите министри и закона за съдене и наказване виновниците за народната катастрофа от 1919 г.). Bulgarian Historical Review, N 3-4, 2000 г., с. 139-147. ISSN – 0204 – 8906. Bulgarian Historical Review, N 3-4, 2000 г., с. 139-147. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2000) Правото на лична неприкосновеност на гражданите според Търновската конституция. Сборник "Дни на науката 2000", В. Търново, с. 42-53. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9. Сборник "Дни на науката 2000", В. Търново, с. 42-53. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9.

Генова, Дафинка (2000) Some Inconsistencies with What Is Said and What is Implicated in an Utterance. Contrastive Linguistics, 2000, 25(3), pp. 43-52. Print ISSN 0204-8701

Георгиев, Георги (2000) Application of Kummer Functions in the Analysis of Slow Waves in the Circular Gyrotropic Waveguide J. Appl. Electromagn., Vol. 3, No. 3, pp. 25-36, Dec. 2000.

Георгиев, Георги (2000) Formulae for Differential Phase Shift Computation in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Proc. Millenn. Conf. Antennas Propagat. AP-2000, Davos, Switzerland, Apr. 9-14, 2000, in Abstracts, Vol. I-Antennas, p. 517, in CD, paper 1002.

Георгиев, Георги (2000) On an Application of the Kummer Confluent Hypergeometric Functions Conf. Proc. 2000 VIIIth Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*2000, Kharkov, Ukraine, Sept. 12-15, 2000, Vol. 2, pp. 670-672.

Георгиев, Георги (2000) Slow TE0n Modes in a Circular Ferrite Waveguide Proc. Second Int. Symp. Trans Black Sea Region Appl. Electromagn., Xanthi, Greece, June 27-29, 2000, p. 101.

Георгиев, Лъчезар (2000) Георгиев, Лъчезар. ЛИТЕРАТУРА И КНИГОИЗДАТЕЛСКА ТРАДИЦИЯ: Емблематика, философска книжнина, мемоари, библиотечни поредици, автори и прототипи, печатарско дело. / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В. Търново: Фабер, - 2000. - 256 с.: рез. и съдърж. на англ. ез. : с ил. ISBN 954-9541-68-1 COBISS.BG-ID - 1036200420

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2000) Програмни техники за създаване на приложения за бази данни, използващи Web сървъри Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 89-91 стр.

Георгиева, Виолета (2000) Етнографските знания като компонент на историческата образованост. Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев. Научен ред. и състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 127–135. ISBN 954-524-257-7. COBISS.BG-ID - 1036239332. Велико Търново

Георгиева, Гергана (2000) Двойните светилища в Североизточна България. В: Тезиси от IV четения на Асоциация Онгъл на тема „Конфесионални измерения на фолклорната култура“. София: Род, 1998. ISBN 954-476-013-X; COBISS.BG-ID 1032044772

Гецов, Антон (2000) Езикови манипулации в спортната преса. Езикови манипулации в спортната преса. Редактор: проф. д-р Боян Байчев. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2000, 178 с. ISBN 954-9541-55-X, COBISS.BG-ID – 1036578788.

Гецов, Антон (2000) Езикът на спортната журналистика – между улицата и стадиона Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. д-р Кирил Цанков; доц. д-р Стоян Буров; доц. д-р Димитър Кенанов и др.. Том 6. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, том 6, 2000, с. 65–74, ISBN 954-8709-51-1, COBISS.BG-ID – 1036115940.

Гецов, Антон (2000) Как трябва да се изписва името на този вестник? в. „Артфорум. Месечник за култура“.

Гецов, Антон (2000) Когато съкращаваме, икономисваме ли? в. „Артфорум. Месечник за култура“, бр. 35, г. ІІІ, декември 2000 г.

Гецов, Антон (2000) Надфразово единство (Сложно синтактично цяло) Енциклопедия на съвременния български език. Съставители: проф. Русин Русинов; проф. Станьо Георгиев. В. Търново: Издателство „Абагар“, 2000, с. 244–245, ISBN 954-427-371-9, COBISS.BG-ID – 1035719396.

Гецов, Антон (2000) Периодни структури (Период) Енциклопедия на съвременния български език. Съставители: проф. Русин Русинов; проф. Станьо Георгиев. В. Търново: Издателство „Абагар“, 2000, с. 301–302, ISBN 954-427-371-9, COBISS.BG-ID – 1035719396.

Гочев, Гочо (2000) Звукоцветови съответствия на българските гласни // Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция (23-28 октомври 1998 г.) в памет на доцент Христо Тодоров. Велико Търново, 2000, с. 277-285.

Гочев, Гочо (2000) Инициальные аббревиатуры в русском и болгарском языках новейшего периода. // Доклады V Международного симпозиума “Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков”, Белград-Ниш, 2000, с. 149 – 154, ISBN

Гочева, Сийка (2000) Библейские фразеологизмы в русском и болгарском языках // Доклады V Международный симпозиум “Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков”. Белград-Ниш, 2000, с. 245-251.

Гочева, Сийка (2000) Стилистичен анализ на словообразувателните форманти на руските и българските събирателни съществителни // Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция (23-28 октомври 1998 г.) в памет на доц. Христо Тодоров. ВеликоТърново, 2000, 7 с.

Григорова, Маргрета (2000) Podróż do centrum wszechwiedzy w poetyckim myśleniu Mickiewicza, [W:] Roczniк Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza XXXV, 2000, 99-107. Прев. Anna Szwed ISSN 0137-9658. реферира се в ERIH Plus, Index Copernicus Value, CEJSH и полските библографски бази BAZHUM PBL, http://bazhum.pl/bib/article/103112/

Григорова, Маргрета (2000) В сянката на Сфинкса. Романтични и позитивистични мотиви на полското отношение към Египет - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2000, 216-223. ISBN 954-524-224-8

Григорова, Маргрета (2000) Юлиуш Словацки и “Дървото” на цивилизацията -В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. Ред. Б.Биолчев и др. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, 258-263, 954-07-1456-7 COBISS.BG-ID 1035441892

Гълъбов, Мирослав (2000) Estimation DSP processor's performance CompSysTech '00 Proceedings of the conference on Computer systems and technologies, pp.1101-1105, DOI: 10.1145/365143.365320

Гълъбова-Маринова, Мила (2000) Българският сонет: Литературен контекст, типологични модели, жанрово-генетично ядро С., Бълг. писател, ISBN 954-443-388-0, 130 с.

Гълъбова-Маринова, Мила (2000) ТРАНСФОРМАЦИЯ НА КЛАСИЧЕСКИЯ СОНЕТЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ВЕКА Портал LITERNET, 23. 03. 2000 https://liternet.bg/publish/mgylybova/sonet.htm

Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Математика в игри за детската градина. В.Търново: Слово, 2000, 152 с. ISBN 954-439-643-8 - В.Търново: Слово, 2000 / COBISS.BG-ID - 1036058852 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Математическа подготовка на децата за училище. В.Търново: Слово, 2000, В.Търново: Слово. 128 с. ISBN 954 439-643-8. / COBISS.BG-ID -1036058852 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Приказна математика за най-малките : за 3-4 годишни. Велико Търново: Фабер, 104 с. 2000. ISBN - 954-9541-78-9 //COBISS.BG-ID - 1036611556 Велико Търново: Фабер

Гърдев, Стефан (2000) Числото в реч Русе, ЛЕНИ-АН

Гърмидолова, Мариана (2000) М. Мойнова. Празниците на бургуджиите, отразени в детските рисунки. Научна конференция - Пловдив, 2000; Пловдив

Гюлчев, Николай (2000) Спортната тема в изобразителната дейност на децата Сборник: "Здравното възпитание". 2000–2005 г., Велико Търново.

Гюлчев, Николай (2000) Формиране на композиционни умения в учебната изобразителна дейност апликиране чрез междупредметна интеграция. сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2000

Давидов, Димитър (2000) Изследване физическата дееспособност на курсанти от ВВОВУ "В.Левски" активно занимавали се със спорт преди постъпването им във военното училище Физическото възпитание и спортът между два века. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. (стр.49-55) ISBN 954-775-004-6

Давидов, Димитър (2000) Сравнителен анализ на скоростно-силовите възможности на италиански и български 18 годишни младежи. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. . (стр.121-126) ISBN 954-775-004-6

Дамянова, Мариана (2000) Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и първи клас Сборник: Международна научна конференция на тема: “Физическото възпитание и спортът между два века”. 27-28 октомври 2000. ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”.

Данчева, Галя (2000) Говорна техника - за деца и за техните учители Велико Търново

Данчева, Галя (2000) Говорна техника - за деца и за техните учители Велико Търново

Данчева, Галя (2000) Куклен театър в детската градина, в училище, вкъщи Велико Търново

Даскалов, Никола (2000) Вазов, Шишманов и „християнската епопея" на Сенкевич Сб. За Вазов, Юб. научна сесия 150 години от рождението на Вазов, Силистра, 2000, с.34-43

Даскалова, Ярмила (2000) „Омагьосани кръгове" Издателство „Абагар", Велико Търново

Делипапазов, Апостол (2000) "Време е Господ да действа..." : Време на служение на тайнството Евхаристия "Време е Господ да действа..." : Време на служение на тайнството Евхаристия Година на публикуване - 2000 COBISS.BG-ID - 1156914404, Духовна култура : месечно списание за религия, философия, наука и изкуство : безплатно приложение към седмичното списание "Църковен вестник". ISSN 0324-1173. - LXXX, 5 (2000), с. 9-14

Делипапазов, Апостол (2000) Литургия на свети апостол и евангелист Марк. ISBN - 954-90713-1-6 COBISS.BG-ID - 1035904228 Издателство "Праксис" - Велико Търново, 2000

Делипапазов, Апостол (2000) Литургията на свети апостол Яков, брат Господен. ISBN - 954-90713-2-4 COBISS.BG-ID - 1035904484 Издателство "Пpаксис" - Велико Тъpново, 2000

Дерменджиев, Атанас (2000) Библиография. Марин Деведжиев В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2000, 110 с., [ред., съст.]. ISBN 954-524-228-0 COBISS.BG-ID 1035079396

Дерменджиев, Атанас (2000) Европа. Стопанска география. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа) -Русе: Парнас, 2000, 320 с.ISBN 954-856-0043-7 COBISS.BG-ID 1035214820

Дерменджиев, Атанас (2000) Живот за другите. Марин Деведжиев. Библиография. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 7-15. ISBN 954 – 524 – 228 – 0 COBISS.BG-ID 1143855332

Дерменджиев, Атанас (2000) Образование и наука - необходимата симбиоза. Сб. от научна конференция "Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия. Секция 7, Непрекъснато образование и развитие на човека през новото хилядолетие. -Ямбол: Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември 2000, с. 107-115.

Дерменджиев, Атанас (2000) Политико-географски проблеми на транспорта в България. Сб. от научна конференция "Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия, секция 5. Икономика и управление". -Ямбол: Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември, 2000, с. 68-75.

Дерменджиев, Атанас (2000) Португалия. Дъхът на Лузитания -В. Търново: Faber, 95 с.ISBN 954-9541-50-9 COBISS.BG-ID 1290572516

Дерменджиев, Атанас (2000) Радетел на транспортната проблема. Живот за другите [проф. М. Деведжиев] Железопътен транспорт. -София: 2000, № 5, с. 8-9. ISSN 1310-683X COBISS.BG-ID 1143855332

Дерменджиев, Атанас (2000) Тематични аспекти на обучението по обществена география във висшето училище. Сб. от тематична научна сесия "50 години Географски институт при БАН". София: ноември 2000. Ред. М. Йорданова. София: Географски институт-БАН, 2000, с. 395-402. ISBN 954-9649-05-9 COBISS.BG-ID - 1289470180

Дерменджиева, Стела (2000) Warm – Up Activties. Why? What? When? – Transforming teaching and learning, 4 Juli, Balaton, Hungary, p. 4.

Дерменджиева, Стела (2000) Международният проект RWCT във ВУЗ – очаквания и реалност. –В: Техника, технологии и образование. Стара Загора – Ямбол, 2000, с. 71 - 74.

Дерменджиева, Стела (2000) Някои аспекти на обучението по регионална социално-икономическа география в средното училище. –В: Проблеми на регионалното развитие и на регионалната политика на България. В. Търново.

Дерменджиева, Стела (2000) Относно подготовката на преподавателски кадри по география във висшето училище. –В: Проблеми на географията, 2000, № 1-4, с. 221 - 228. ISSN 0204-7209 COBISS.BG-ID 1158010852

Дерменджиева, Стела (2000) Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от RWCT. –В: Техника, технологии и образование, Стара Загора – Ямбол, с. 75 - 78.

Дерменджиева, Стела (2000) Централноевропейска конференция за обучението чрез четене. –В: Обучението по география, 2000, № 5 - 6, с. 61 - 63. ISSN 0204-6849

Дживтерева, Светла (2000) "Митопоетични паралели в обредните текстове по Коледа и при баене" Арнаудов сборник. Т. І., Арнаудови четения. Сборник доклади и съобщения от юбилейна научна конференция по случай 120 години от рождението на Академик Михаил Арнаудов - 9-10 октомври, Русенски университет, редактори: проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков, доц д-р Руси Русев, д-р Николай Ненов, Румен Горанов, Русе, Издателство "Лени-АН", 2000 г., с. 70-72, ISBN 954-8190-141

Дживтерева, Светла (2000) Семантика и функция на гатанките Светци и фолклор. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 1998, Т. 1, г. І, (1998),. ИК “Род”. С. 2000, с. 79-83, ISSN 1311-493Х.

Димитров, Димитър (2000) Езичници и християни през IV век: модели на поведение В.Търново: Емалиол, 149 с. ISBN 954-9763-07-2.

Димитров, Николай (2000) Метафизични парадигми в поезията на Яворов. В. Търново, 2000, COBISS.BG-ID 1265385188

Димитров, Слави (2000) Икономогеографски особености на селското стопанство в Португалия Сб. от Доклади от национална научно-практическа конференция “Човек, природа, здраве”, Пампорово, 1-2 ноември 2000 г. Ред. М. Петрова. Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, c. 56-58, ISBN 954-423-218-4

Димитрова, Димка (2000) Задачи и упражнения по български език за 8. клас В. Търново: Абагар ,2000 . 344 с. ISBN 954-427-422-7. COBISS-ID 1036063204

Димитрова, Марийка (2000) Zur Erschließung der Bedeutung von WBK unter Berücksichtigung von Text- und Teiltextbedeutung Sprachkontakt, Transfer, Spracherwerb, Sofia, S. 57-76

Димкова, Росица (2000) Установяване на закономерностите в динамиката на физическата дееспособност и сравнителен анализ при 12-годишни и 14-годишни хандбалисти. В. Търново: Физическото възпитание и спортът между два века. Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 171-176, ISBN: 954-775-004-6.

Димкова, Росица (2000) Формиране на потребност у учащите се за занимание с физкултурна дейност. В. Търново: Физическото възпитание и спортът между два века. Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 130-137, ISBN: 954-775-004-6.

Донев, Владимир (2000) История славяноболгарская. Съграждане на българското битие Хилендарски, Паисий. История славяноболгарская, София: ПАН, 2000, с. 103-115.

Донев, Владимир (2000) Каравеловото белетристично майсторство в повестта "Маминото детенце" Каравелов, Любен. Маминото детенце, София: ПАН, 2000, с. 91-96.

Донев, Владимир (2000) Разкази за деца : Кн.-тетр. / Емилиян Станев ; Състав. Владимир Донев и др. ; Худож. Петър Крусев; В. Търново : Слово, 2000; ISBN 954-439-669-1; COBISS.BG-ID 1036432868

Донева, Дафина (2000) 3. Икономика и околна среда: интегриране на политиките на европейско равнище. – сп. "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ", бр. 4, 2000, стр. 81-100. сп. "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ", бр. 4, 2000, София

Донева, Дафина (2000) Икономически механизми и инструменти на европейската екологична политика, В: “ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Отг. ред. Георги Генов, Изд. “Албатрос”, С ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Отг. ред. Георги Генов, Изд. “Албатрос”, София

Дончева, Иванка (2000) Le témoignage le plus ancien du culte d’Asclépios dans les terres bulgares. – Thracia, 13 (Studia in memoriam Velizari Velkov). Serdicae, 2000, p. 73-79; ISBN 954-8570-62-9. София

Дончева, Иванка (2000) Култът към Асклепий в Тракия. Велико Търново, 2000.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2000) Защитени ли сме в Интернет? Трета научна конференция "Интернет – среда за нови технологии" – В.Търново 11-14 октомври 2000 г., том 6, 56-62

Дундов, Тенчо (2000) Ценно и полезно изследване. Съвр. право, № 1

Захариева, Юлия (2000) Европейското гражданство. Развитие, съдържание и реализация на идеята за европейско гражданство. Трудове по международно право, 5, 2000, 243-253.

Златева, Добринка (2000) Синхронизиран, синтетичен модел на взаимозависимостта между работна заплата и печалба сп. Икономическа мисъл, 2000, бр. 2, с. 75 – 83. ISSN 0013-2993 RePEc, CEEOL, ERIH PLUS, Journal of Economic Literature/EconLit, издания на Американската икономическа асоциация (АЕА )

Иванов, Георги (2000) Търговско право. Отделни. видове търговци. Отделни видове търговски сделки. Търговска несъстоятелност В. Търново : Абагар, 2000, 447 с., ISBN 954-427-340-9

Иванов, Ивелин (2000) Войната, църквата и мирът в Западна Европа. Поглед в периода Х-ХII в. – Епохи, 2000, кн. 1, год. VIII, с. 91-99. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 велико Търново

Иванова, Мария (2000) Доцент Николай Колев и неговата преподавателска дейност по етнография. – В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново: „Фабер“, 2000, с. 23-28. ISBN 954-524-257-7; COBISS.BG-ID 1036239332 В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново: „Фабер“, 2000, с. 23-28. ISBN 954-524-257-7; COBISS.BG-ID 1036239332

Иванова, Мария (2000) Заключване с вериги – средство за лекуване от Северозападна България. - В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново: „Фабер“, 2000, с. 605-611. ISBN 954-524-257-7; COBISS.BG-ID 1036239332 В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново: „Фабер“, 2000, с. 605-611. ISBN 954-524-257-7; COBISS.BG-ID 1036239332

Иванова, Мария (2000) Кодовата система на Ю. И. Левин и нейните възможности при записа на българските родствени отношения. - Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141 Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2000) Сватбените обичаи и обреди на алмалийци Архив за поселищни проучвания, 2000, кн. 1-2, с. 49-57.

Иванова, Ралица (2000) Der Ausstieg aus der heterosexuellen Matrix – ein neuer kultureller Mythos? In: Mythos – Geschlechterbeziehungen – Literatur.(Gleichnamige internationale Konferenz der Sofioter Universität, Sofia, Oktober 1999). Hrsg. von Pavel Petkov, Christo Todorov, Nadeshda Dakova, Hans-Gerd Winter und Corinna Leschber. Dobrodan: ALJA Verlag, 2000, S. 255-263. ISSN 1310-9715 Dobrodan: ALJA Verlag

Иванова, Ценка (2000) In memoriam. Милич Станкович - Милич от Мачва (1934-2000) Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 163-164-165/2000.

Иванова, Ценка (2000) За типовете междуезикови контакти (в творбите на български и сръбски писатели) Краят на хилядолетието - носталгии, раздели и надежди (Сборник с доклади от конференция Факултета по славянски филологиии на СУ; ред. Б. Биолчев, В. Стефанов, Н. Чернокожев). София, Унив. изд-во, 2000; 239-247

Иванова, Ценка (2000) Към историята на българо-сръбските книжовноезикови отношения (по материали от българския вестник “Въстокъ”, издаван в Белград през 1865 год.) Jужнословенски филолог LVI/1-2 (Посвећено Павлу Ивићу), Београд, 2000, стр. 455-461

Игнатова, Анка (2000) Приносът на Военното ведомство в изграждането на печатната изворова база на българската историческа наука в периода до създаването на Държавния архивен фонд. Известия на държавните архиви, кн. 80(2000), с. 59–89. ISSN 0323-9780

Илиева, Мария (2000) Говорещият Аз Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов. Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов, В. Търново, 1-2 декември 1998. Гл. ред. Николай Даскалов.В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, 310–313. ISBN 954-524-224-8.

Илиева, Мария (2000) Да членуваме заедно! Варна: Славена, 2000. 24 с. ISBN 954–579–125–Х. COBISS.BG-ID 1037477092

Илиева, Мария (2000) Енциклопедия на съвременния български език. (Авт. части сп. "Български език", сп. "Български език и литература", Български етимологичен речник, сп. "Език и литература", сп. "Родна реч", сп. "Съпоставително езикознание") Съст. Р. Русинов, Ст. Георгиев. В. Търново: ИПК "Св. Патрарх Евтимий Търновски", 2000. ISBN 954-427-371-9. COBISS.BG-ID 1035719396

Илиева, Мария (2000) Оценъчни възможности при транспозициите на категорията лице в речта Език и литература, 2000, № 2, 87–94. Print ISSN 0324-1270. COBISS.BG-ID 1119634660

Илиева, Мария (2000) Слято, полуслято и разделно писане. Правила за употреба и тестове. Варна: Славена, 2000. 20 с. ISBN 954–579–091–1. COBISS.BG-ID 1042211300

Илиева, Мария (2000) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви Р, Ф, Х, Ш, а също думите от до до дяна, по - пясъчник, силикат - сливовица, спорен - стягам, табак - техноложка]. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.(3. изд.) ISBN 954-9607-13-5 COBISS.BG-ID 1035849188

Илиева, Мария (2000) Тестове по български език за кандидат-студенти. Варна: Славена, 2000. 68 с. ISBN 954–579–106–3. COBISS.BG-ID 1037477348

Йонкова, Красимира (2000) Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията). Дисертационен труд, защитен пред СНС по Психология, София, 2000, 277с.

Йорданов, Стефан (2000) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: III. Административната организация на „Старата Велика България” и тричастното племенно деление на Волжска България. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том седми. Велико Търново, 2000, с. 213–231.

Йорданов, Стефан (2000) Към проучването на две типологически родствени реалии от Стария и Новия свят: възрастовото мъжко общество на лисиците и фратриархатният престолонаследнически ред. Америка и Европа – интеграция и диференциация на културите. II. Велико Търново, Издателство Faber, 2000, 193–218.

Йорданов, Стефан (2000) Тракийският воин. Проучвания върху военната и социалната история на древна Тракия. Издателство Faber, 2000, 280 с. ISBN 954-9541-336-3.

Йорданова, Даниела (2000) Методика на обучението по български език и литература (четене) . Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, 173 с. ISBN 954-524-260-4 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Казакова, Галина (2000) Влияние на социалните фактори върху динамиката на самоубийствата Влияние на социалните фактори върху динамиката на самоубийствата. // сп. Социална медицина- СоцМед (София), 2000, 4, ( 11-15). ISSI 1310-1757

Казакова, Галина (2000) Социалнопсихологична характеристика и социална значимост на самоубийствата в период на преход на обществото VI Конгрес по медицинска география, София, 2000, Съюз на научните медицински дружества в България

Калейнска, Теодора (2000) Корупцията през погледа на институциите Корупцията през погледа на институциите,Велико Търново: Издателство Церебрум, 2000, стр.240, ISBN 954-90635-7-7; COBISS.BG-ID: 1036217572

Калчев, Стефан (2000) Пирамидален модел на Гражданска информационна система CompSysTech’2000 – Bulgarian Computer Science Conference, Sofia, Bulgaria, 22-23 June 2000.

Караиванова, Петя (2000) Сензорно – интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст чрез предметно – оперативните методи за ориентиране в света. Педагогически аланах, ВТ, кн.1, 2.

Карамихова, Маргарита (2000) “Едно семейство след така наречения “възродителен процес”Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно С.

Карамихова, Маргарита (2000) Едно семейство след така наречения “възродителен процес" - В: Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно. С., 2000, 214-234.ISBN: 9789545201486 София

Карамихова, Маргарита (2000) Т. нар. 'възродителен процес': политика и резултати. - В: Сб: За промените… С., 2000, 371-402. софия

Карамфилова, Петя (2000) Членното иже като средство за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа - Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). Сб. от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов, Велико Търново, 1- 2 декември 1998 г. Гл. ред. Н. Даскалов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2000, с. 297-303. ISBN 954-524-224-8 Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2000. ISBN 954-524-224-8

Карапенчев, Живко (2000) About adult education Международен проект

Кацарски, Александър (2000) Новите положения в търговското право: Промените в Търговския закон ИК "Труд и право", 544 с., ISBN 954-608-053-5

Кирилова, Веска (2000) Donne-moi ta main… et prends lа mienne… Сборник с материали за кандидатстудентския изпит по френски език – 10 варианта за изпита по френски език В.Търново: Изд. “Слово”, 2000, 80 с., ISBN 954 439 625-Х. COBISS.BG-ID 1035381988

Кирилова, Веска (2000) Идеогенетични основи на адиективалната синтагма Сб. от конф. "Лингвистика на литературния текст и теория на литературата". Международна научна конференция 23-25 октомври 1998. В памет на доц. Хр. Тодоров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2000, с.300-314, ISBN 954 – 524 – 229 – 9. Идентификационен номер: 13555

Коева, Янка (2000) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“. В. Търново: Абагар, 2000, 254 с., ISBN 954-427-397-2, KOBISS.BG-ID 1035381476

Колева-Златева, Живка (2000) Българската диалектна дума буртенца Етнолингвистични проблеми на балканските народи. София, 2000, с. 98–104

Колева-Златева, Живка (2000) Колева-Златева, Ж. Към етимологията на ден и нощ (Психолингвистично изследване) Българистични проучвания. В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (2000) Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В. Търново: Фабер, 2000. ISBN 954-9541-73-5.

Колева-Златева, Живка (2000) Някои особености на формиране на категорията време в езика през призмата на детската реч Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели, надежди. София. 2000, с. 349–356

Колева-Златева, Живка (2000) Устойчивостта на названието като критерий в етимологичното изследване Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов, В. Търново, 2000

Константинов, Казимир (2000) Нови данни за прабългарската антропонимия (по епиграфски данни). В: Бълг. векове, 2000, № 2, с. 29-42

Костова, Людмила (2000) Inventing Post-Wall Europe: Visions of the “Old” Continent in Contemporary British Fiction and Drama. In: Beyond Boundaries. Textual Representations of European Identity. Ed. by Andy Hollis. Amsterdam: Rodopi Editions, 2000, pp. 83 – 102. ISBN 90-420-1543-8. Amsterdam

Костова, Людмила (2000) Writing (Her)self, Writing the Other(s): Caroline Lamb’s Glenarvon as a Story of Feminine Desire. In: Seventy Years of English and American Studies in Bulgaria. Ed. by Zelma Catalan, Christo Stamenov and Evgenia Pancheva. Sofia: St. Kliment Ohridski UP, 2000, pp.239 – 244. ISBN 954-07-1393-5. Sofia: St. Kliment Ohridski UP

Костова, Людмила (2000) Към българския читател. Предговор към Съвременни теории за превода на Едуин Генцлър. Велико Търново: изд. ПИК, 1999, сс. 7-17. ISBN 954 736 039 6. Велико Търново

Костова, Росина (2000) Kostova, Rossina. Bulgarian monasteries ninth to tenth centuries : Interpreting the archaeological evidence // Плиска-Преслав. 8. Шумен : Антос, 2000, с. 190-202. ISBN 954-8901-46-3

Костова, Росина (2000) Kostova, Rossina. From the Secular to the Monastic World: Where Was the Frontier and Who Crossed It in Tenth-Century Bulgaria? // Annual of Medieval Studies at CEU Budapest : Central European University, 2000, 6, p. 181-193. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (2000) Костова, Росина. Скалният манастир при Басараби, Северна Добруджа : Някои проблеми на интерпретацията // Българите в Северното Причерноморие. 7. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 131-153. ISBN 954 524 088 - 1

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Родители и деца в “социално-токсична” среда Обществено възпитание,2000, XXXIX(4), с. 38 - 42. ISSN 0204-8515

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Димитър Кацаров - първостроител на педагогическата наука в България В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-243-4

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Относно научния статут на семейната педагогика Педагогика, 8-9, 2000, с. 32 – 37. ISSN: 0861-3982

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-238-8

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Проблеми на семейната педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-216-7

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Психолого-педагогическо консултиране: история, теория, практика В. Търново, И "Фабер" ISBN 954-9541-82-7

Кънчева, Елена (2000) Дамянова, Марияна, Димитринка Кадинова, Елена Кънчева. Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и I клас на СОУ. Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6, с. 138-140 Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6,

Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Здравето - мотив ли е за спортна дейност в семейството? Научна конференция "Личност, Мотивация, Спорт", НСА, София

Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Спортна дейност в начина на живот на родителите. Сб. нт. Научно практическа конференция "Взаимодействие между Университетите и Неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз" , Унив. издание В. Априлов, Габрово, 2000, ISBN 954-683-118-2, с. 267-270 Сб. нт. Научно практическа конференция "Взаимодействие между Университетите и Неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз" , Унив. издание В. Априлов, Габрово, 2000, ISBN 954-683-118-2

Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Спортният маркетинг и промените в ориентацията на маркетинговия модул. Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6, с. 232-235 Сб тр. МНК " Физическо възпитание и спорт между два века",изд. Фабер, В. Търново, 2000, ISBN 954-775-004-6

Кънчева, Елена (2000) Кънчева, Елена. Студентски празник и мениджърски дейности. Скопие, Македония, 2000, Списание "Физичка култура", Год. 28, бр. 3, с. Списание "Физичка култура", Год. 28, бр. 3, Скопие, Македония, 2000

Кънчева, Елена (2000) Некои одности на поврзаноста на наставниот процес по физичко воспитание каj децата од детските градинки и првите одделениja Списание "Физичка култура", Скопие, година 28, брой 1-2, Македония

Кючуков, Христо (2000) What is the Romani Language? (с П. Бакер) науч. ред Herefordshire Press

Лалев, Илиян (2000) "Отстрани" галерия "Солерс" гр. София

Лалев, Илиян (2000) По повод статията на Диана Попова - изненади през август в. Култура, 2000 г.

Легкоступ, Пламен (2000) "Изкуството и естетическото възпитание", В. Търново, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, стр. 97-104, (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1158998756 Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) "Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето", София сп. Предучилищно възпитание, XLVIII, 4 бр. 2000, стр. 12-17, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1143678948 София, сп.Предучилищно възпитание, брой 5

Легкоступ, Пламен (2000) Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) Изложба "Международен балкански пленер по живопис", 2000 г. Измир, Турция

Легкоступ, Пламен (2000) Изложба на художници от балканските страни, 2000 г галерия „Санат“, Кушадасъ, Турция,

Лечев, Велико (2000) Българският национален въпрос на Младежката социалдемократическа конференция във Фирхутен /Холандия/ - януари 1925 г. - 80 години от Първата световна война : Сборник [Съдържа докл. от нац. науч. сес., 20-21 окт. 1994, В. Търново] / Науч. ред. Христо Глушков. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 165-172. ISBN 954-524-235-3. COBISS.BG-ID 1036607972

Лечев, Велико (2000) Създаване и начална дейност на австро-унгарското транспортно ведомство по река Дунав (1914 - 1915 г.) // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 7. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 357-374. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Малев, Людмил (2000) Модели на Великотърновския митрополит Софроний (1934-1961 г.) за обгрижване и работа с младежта – Духовна култура, 2000, кн.6, стр. 19-23. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1156916196 София

Мандева, Марианна (2000) Методика на обучението по български език и литература /четене/ - І - ІV клас. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 173 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (2000) Методически аспекти на проблема "Социолингвистика и речев етикет Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2000) Училището и семейството - партньори при градежа на детската комуникативно-речева култура в І - ІV клас Начално образование, бр. 4 /съавтор

Маринова, Виолетка (2000) Нормативен подход към понятието „творческа задача” в обучението по математика, сп. „Педагогически алманах”, брой 1-2, ВТУ, 2000, стр. 115-130. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1159005156 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2000) Содержание и структура учебной деятельности (Деятельностный подход в обучении математике) Сборник методични материали “Самостоятельная работа в обучении математике”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолетка (2000) Учебная задача как средство реализации учебной деятельности студентов в обучении математике Сборник методични материали “Самостоятельная работа в обучении математике”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолетка (2000) Формиране на умения за решаване на рационални уравнения, Издателство „Византия”, София, 2000, 152 с. ISBN 954-8022-43-5. COBISS.BG-ID 1036063716 Велико Търново

Марков, Иван (2000) Някои възможности за развитието на селските райони във Великотърновска област. „Проблеми на географията”, кн.1-4, С., БАН, 2000, с. 142-145. ISSN 0204-7209. COBISS.BG-ID 1123256036

Марков, Сашо (2000) Съвременните философи - Вилхелм Вунд, Уилям Джеймз : 2 лекции Хьофдинг, Харалд ; Марков, Сашо Иванов, Вид на материала - превод Издателство - [В. Търново] : Faber, 2000 ISBN - 954-9541-76-2 COBISS.BG-ID - 1036580580

Мечкова, Клара (2000) Tearhio nevmati в контекста на песнопенията за Успение Богородично. Българско музикознание, 2000, 2, с. 63-70. Print ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1142896356

Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Съвременни средства за защита на бизнеса в Internet. Трета научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 6, В. Търново

Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Текстообработваща система Word 2000 (избрани лекции) Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Милчева, Амелия (2000) „Търсенето на Светия Граал и търсенето на нови ценности” сп. „Участие”, 2000, бр. 3/4, с. 51-52

Мингова, Анелия (2000) Граждански процес. Сборник Нормативни актове с въведение и предметен указател – помагало С.: Сиби, 2000. Поредица Джобни издания

Мингова, Анелия (2000) Обжалване на съдебните определения, постановявани по искови дела Съвременно право, № 2, 2000, с. 17-27, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (2000) Отказът от иск С.: Софи - Р. Второ допълнено и преработено издание, 320 с., ISBN 954-9615-08-1, COBISS.BG-ID 1036466916

Минев, Тодор (2000) Проект "ПЪРВИ СТЪПКИ НАВЪН". Велико Търново: Фабер, 2000, с.151 ISBN 954-9541-81-9 COBISS.BG-ID 1036465636 Велико Търново COBISS.BG-ID 1036465636

Минев, Тодор (2000) Реализация на проектните дейности.Допълнителни идеи на водещите. В: ""Проект "Международни стандарти при третирането на лишените от свобода" Велико Търново: 2000, Фабер, 146-188 ISBN 945-775-18-6 COBISS.BG-ID 1041339364 Велико Търново COBISS.BG-ID 1041339364

Минев, Тодор (2000) Юношите - девиации и ценностна криза. - В: Сборник доклади от V международна научна конференция на Съвета на Европа. Велико Търново: 2000, Европейски информационен център, с. 300-308 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1036216548 Велико Търново COBISS.BG-ID 1036216548

Минев, Тодор (2000) Юношите - как да им помогнем да станат големи и да ги предпазим от правонарушения /Въпроси без отговори/. - В сп. "Обществено възпитание" , 2000 бр.4 София, с.48-51 ISSN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1119658980 Велико Търново COBISS.BG-ID 1119658980

Минчев, Недко (2000) Бизнес и стратегия в условията на валутен борд. Сб. от Втора научно-практическа конференция с международно участие „XXI век и предизвикателствата към мениджмънта“, Варна, 20-22 май 2000 г. Ред. доц. д-р Никола Димитров, проф. д-р Илия Личев, доц. д-р Симеон Христов и др. Варна: УИ „Икономически университет - Варна“, 2000, т. I, с. 153-158. ISBN 954-21-0084-1, COBISS.BG-ID:1038060516

Минчева, Иванка (2000) Някои идеи, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика. - Начално образование, 2000, бр. 3, с. 30 - 35. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 3, 2000

Минчева, Иванка (2000) Някои подходи за мотивиране на учениците в обучението по математика. - Математика и информатика, 2000, XXV (4), с. 43 - 48. Print ISSN 1310-2230 София, списание Математика и информатика, бр. 4, 2000

Михайлов, Димитър (2000) Биография на Поезията. - В: Иван Динков. Лична карта. Слово. В. Търново, 2000, с. 159-173. ISBN 945-439-666-7. COBISS.BG-ID 1036136676. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Бягството на 1876 година: от Сопот до кафене "Трансилвания". - В: За Вазов. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на Вазов". Ритт. Силистра, 2000, с. 53-60. ISBN 954-759-002-2. COBISS.BG-ID 1039155428. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Вазовият юбилей и грешката на Дерижан. Ескиз към ненаписаната история на грешките. - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1995). УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 140-143. ISBN 954-524-224-8. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Двете хубави очи. - В: Литературата - зони на ерогенност. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 99-106. ISBN 954-524-234-5. COBISS.BG-ID 1035524324. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Три писма на Георги Димов до Димо Минев. - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1995). УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 9-11. ISBN 954-524-224-8. У нас

Михов, Милен (2000) "Опит" за провъзгласяване на Българската патриаршия (1909 – 1911 г.) - Епохи, № 3-4, 2000, 75-94. Велико Търново

Михова, Маринела (2000) Някои тенденции в развитието на началното образование в страните от Европейския съюз. Педагогически алманах, 2000, 1-2, с. 35-47. ISSN 1310-358X

Мишев, Радослав (2000) Първата световна война като преломен момент в световната история //Осемдесет години от Първата световна война, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ред. Хр. Глушков, В. Търново 2000, с. 155-164, ISBN 954-524-235-3

Мишев, Радослав (2000) Турски дипломатически документи за проблемите и характера на населението в Европейска Турция през 1910 г. //Македонски преглед, 2000, №2, с. 131-138, ISSN 0861-2277

Моллов, Тодор (2000) Акад. Юрдан Трифонов за българските исторически народни песни от времето на османското владичество. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 9/10 - http://liternet.bg/publish/tmollov/trifonov.htm (04.09.2000)

Моллов, Тодор (2000) Бохемска реплика към обреда „Герман и Пеперуда” Езици на общуването (Фолклор и религия) (Осми есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на 100-годишнината от рождението на професора по славянско езикознание и славянска етнография в СУ „Св. Климент Охридски” чл.-кор. Цветан Тодоров Белчев (1899-1962), София 18-19 ноември 2000 г.

Моллов, Тодор (2000) Вълкът и овчарят Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 21-24

Моллов, Тодор (2000) Два "програмни" текста в пролетния момински миторитуален комплекс. Втори Арнаудови четения, Русе, окт. 2000 г.

Моллов, Тодор (2000) Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХІ век. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 7/8 (http://liternet.bg/publish/tmollov/prorok.htm, 11.07.2000).

Моллов, Тодор (2000) За границите на смисъла в Шишмановата песен LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 5/6 - http://liternet.bg/publish/tmollov/shishman.htm (23.05.2000)

Моллов, Тодор (2000) Замъчи се Божа майка Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 12-15

Моллов, Тодор (2000) Към топологията на българската менталност: Робството Трети пролетни научни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 27-28 май 2000 г.

Моллов, Тодор (2000) Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 5/6 (http://liternet.bg/publish/tmollov/kiustendil.htm, 10.05.2000)

Моллов, Тодор (2000) Мара Пепеляшка Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 16-20

Моллов, Тодор (2000) Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 9/10 - http://liternet.bg/publish/tmollov/liaskovec1.htm (08.09.2000)

Моллов, Тодор (2000) Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 11/12 (http://liternet.bg/publish/tmollov/naum.htm, 13.11.2000)

Моллов, Тодор (2000) Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски Светци и фолклор (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 1, год. I, 1998). С., ROD, 2000, ISSN 1311-493-X, с. 75-78

Моллов, Тодор (2000) Народни гатанки Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 39-42

Моллов, Тодор (2000) Нероден Петко Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 25-29

Моллов, Тодор (2000) Новелистични приказки LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 4/5 - http://liternet.bg/publish/tmollov/novel.htm (06.04.2000)

Моллов, Тодор (2000) Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 6/7 - http://liternet.bg/publish/tmollov/murad.htm (20.06.2000)

Моллов, Тодор (2000) Приказки за животни LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 5/6 - http://liternet.bg/publish/tmollov/zivotni.htm (03.05.2000)

Моллов, Тодор (2000) Свети Георги убива сура ламя Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 30-34

Моллов, Тодор (2000) Тодорини кукли Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 35-38

Моллов, Тодор (2000) Троица братя града градяха Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 8-11

Моллов, Тодор (2000) Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 12/13 (http://liternet.bg/publish/tmollov/german.htm, 18.12.2000)

Моллов, Тодор (2000) Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 4/5 - http://liternet.bg/publish/tmollov/haidut.htm (21.04.2000)

Моллов, Тодор (2000) Шетба шета Марко Прилепчанин Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 3-7

Момов, Митко (2000) Comparative analysis of Young Delinquents’ Values, S International conference , In: Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy, International conference, Nоvember 23-24 1999, pp. 224-233 Sofiiski novini edition ISBN 954-9884-07-4 Sofiiski Novini Edition

Монева, Стела (2000) Монева, Стела Stela Moneva Свободата на словото в контекста на Солоновите реформи в древна Атина. [Freedom of Speech in the Context of Solon’s Reforms in Ancient Athens. In Bulgerian] Епохи: историческо списание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, 8 (2), с. 147–159. Print ISSN 1310-2141, Online

Моцинова, Божана (2000) Специфика на индивидуално-личностните изяви на студентите – музикални педагози в професионалната им подготовка (статия) (в съавторство с д-р П. Векилова) “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново, 2000, с. 62-71

Моцинова, Божана (2000) Франческо Сфилио – забравеният Маестро (статия) “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново, 2000, с. 186-190

Мутафова, Красимира (2000) Култът към светците в народния ислям и утраквистичните светилища. – В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Н. Колев. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2000, с. 249–266. ISBN - 954-524-257-7. COBISS.BG-ID - 1036239332. В. Търново

Наама, Карим (2000) Интернационализация на икономиката в страните на Латинска Америка и дейността на ТНК и ТНБ Сп. Народностопански архив, год.LIII, кн. 3 – 2000 г, Свищов, стр. 54-60. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1153319140).

Наама, Карим (2000) Глобализацията, икономическото развитие и влиянието върху доходите на населението Научно-практическа конференция с международно участие, "Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията", Свищов, 2000, стр. 283-285. ISBN 954 - 23 - 0031 - X

Наама, Карим (2000) Икономическата реформа в Португалия Сп. "Икономическа мисъл", год. XLVI, кн. 5, 2000, София, стр. 106-115. Print ISSN 0013-2993

Наама, Карим (2000) Икономически реформи в Португалия Сп. Икономическа мисъл, год.XLV, кн.5 – 2000 г, София, стр.106-115. Print ISSN 0013-2993

Накова, Галя (2000) Подмногообразия на почти контактни многообразия с B-метрика София

Налбантова, Елена (2000) Блага Димитрова. Времена. Съст. Ел. Налбантова В. Търново

Налбантова, Елена (2000) Енциклопедия на съвременния български език (колектив). Ел. Налбантова е автор на статиите: Найден Геров; Неофит Рилски. В. Търново ISBN 9544273719

Налбантова, Елена (2000) Литературни анализи : В помощ на учениците от X кл. / Иван Радев и др. В.Търново : Абагар, 2000, 168 с. ISBN - 954-427-142-2 COBISS.BG-ID - 1037389796

Налбантова, Елена (2000) Начало на новобългарския театър и драма В. Търново : Слово, 2000, 255 с. COBISS.BG-ID 1036295140 ISBN 954-439-645-4

Налбантова, Елена (2000) Не може без чудеса, както не може и без надежда П. Вежинов. Нощем с белите коне. Съст. Ел. Налбантова. Нова българска библиотека. В. Търново: Слово.

Налбантова, Елена (2000) Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавторство с А. Велкова-Гайдаржиева). Слово, В. Търново

Налбантова, Елена (2000) Проблемът индивидуализъм/колективизъм през Българското възраждане Филологически сборник. B памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). B. Търново

Начева-Маркова, Нина (2000) „Обработки на народни песни за часовете по солфеж” Обработки на народни песни за часовете по солфеж, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2000г. ISBN 954-524-219-1

Недева, Бойка (2000) “Português comercial – caderno de textos e exercícios Издателство “Б&Н”, В. Търново

Николов, Николай (2000) Възможности на метода "сканираща област" при задачи с ограничен размер Списание "Автоматика и информатика", бр. 1

Николова, Илияна (2000) Кратка музикална история на Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2000, 150 с. ISBN 954-9541-72-4

Николова, Илияна (2000) Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2000, 90 с. ISBN 954-524-254-Х COBISS.BG-ID 1036236260

Николова, Марияна (2000) Виртуална класна стая Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000, (кн.5, 164 -170), ISBN 954-524-244-2

Николова, Марияна (2000) Информационното общество днес - характеристики, сигурност и инвестиции. Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000 г. (кн.5, 80-88), ISBN 954-524-244-2

Нунев, Йосиф (2000) Ромски приказки (второ издание). София: Стигмати, 2000, 116 с., ISBN 954-9521-31-1 София

Няголова, Марияна (2000) Niagolova M. (2000) La theorie de l’activite de S. L. Rubinstein et ses relations avec la psychologie europeenne - International Journal of Psychology. 2000. Volume 35. Special Issue 3-4. XXVII International Congress of Psychology, July 23-28, Stockholm: Psychology Press, Francis Group, p.110. ISSN 0020-7594 (Print), 1464-066X (Online); DOI:10.1080/00207594.2000.20000725, CrossRef Citation https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207594.2000.20000725 Стокхолм, Швеция

Няголова, Марияна (2000) Niagolova M., D. Tsvetkov (2000) A study of the personality peculiarities within certain groups of the Bulgarian ethnos. Етноси и култури на Балканите, изд. ДИОС, съст. Т.Спиридонов, p. 50-51. Sofia. София

Няголова, Марияна (2000) Niagolova M., Niagolova N. (2000) Le structuralisme en psychologie: l’histoire et l’actualite;. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата, под ред. на П. Христов, с. 398-404, Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, с. 398-404. ISBN 954 – 524 – 229 – 9 Велико Търново

Няголова, Марияна (2000) Няголова М. Д. (2000) Современное признание успехов российской психологии. сп. Психологическая газета, N12/63, декабрь, с.16, изд. Иматон, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург

Овчаров, Тодор (2000) Керамиката на Второто българско царство. 220 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (2000) Бунтари и авантюристи в средновековна България. В. Търново, 2000, 200 стр. ISBN 954-427-423-5 Електронно издание - Варна, 2005: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/content.html COBISS.BG-ID 1036170212 Велико Търново

Павлов, Пламен (2000) Българите / The Bulgarians. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2000, 133 стр. (в колектив с гл.ред. Ал. Фол, на бълг. и англ. ез.). София

Павлов, Пламен (2000) Държавите на Аспарух и Кубер – двете Българии на Балканите (Спорни въпроси и хипотези).- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 3, 10-20. София

Павлов, Пламен (2000) Заговорите на магистър Пресиан Българина.- Български векове, 2000, кн. 2, 56-66. София

Павлов, Пламен (2000) История на България (Учебник за зрелостници и кандидат-студенти). В. Търново – София, изд. на БАН “М. Дринов” и изд. “Габеров”, 2000, 328 стр. (в колектив с В. Гюзелев, Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Л. Спасов, М. Палангурски, Д. Саздов). София

Павлов, Пламен (2000) Историята на българите като приказка.- В: Ангел Каралийчев. Историята като приказка, кн. 1 (Земята на българите), кн. 2 (Крилатият юнак). Съставител В. Попова. София, изд. Фондация “Тангра”, 2000, 134-139. София

Павлов, Пламен (2000) Методите на психологическа война във въстанието на Петър и Асен.- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 2, 2-8. София

Павлов, Пламен (2000) Световната България. София, изд. “Светлоструй”, 2000, 32 стр. (в съавторство с Й. Янев). Препечатана на части във в. “Роден край” (Одеса), през 2001 г. София

Павлова, Илиана (2000) Разходката. Гледките и (не)удоволствията Света гора: Алманах за литература и изкуство, 2000-2001, бр. 3 (В), с. 32-42. ISSN: 1311-0209, COBISS.BG-ID 1172620004, COBISS.BG-ID 1172620004 (статия)

Павлова, Илиана (2000) Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит. Отг. ред. проф. дфн Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2000, ISBN 954-427-420-0, COBISS.BG-ID 1036064484

Павлова, Мария (2000) Особености в счетоводството на лечебните заведения, регистрирани като търговски дружества. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 13, с. 7-10 ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2000) Проблеми в счетоводното отчитане на дейността на медицинските лица, работещи като лечебни заведения. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 6, с. 11-13. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2000) Проблеми при формирането на доходите на медицинските лица, работещи като лечебно заведение на индивидуална практика. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 5, с. 15-17. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Палангурски, Милко (2000) История на България, в. съавт. с В. Гюзелев, Д. Саздов, Л. Спасов, Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, С., 2000, с. 214-218; 251 - 285, 303-309. АИ „Проф. М. Дринов“ – GABEROF, ISBN 954-430-707-9. София

Панушев, Емил (2000) Взаимодействие между индустриалната структура и външнотърговските отношения. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” Икономически институт на БАН, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Икономически университет – Варна, кн. 3,

Пенкова, Росица (2000) Вариантен подход за изучаване на кратките фолклорни жанрове в първи клас списание " Начално образование", година XL, ISSN 0204-4951, кн.5-6,COBISS.BG- ID 1119662308, Ред. А. Йовчева,с.28-34

Пенкова, Росица (2000) Методически вариант на технология за създаване на умения за отгатване на гатанки в първи клас списание " Начално образование" Ред. А. Йовчева, кн.4, година XL,с. 19-25, ISSN 0204-4951,COBISS.BG- ID 1119662308

Пенов, Сашо (2000) Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хармонизацията с правото на Европейския съюз, С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с., ISBN 954-07-1437-0 COBISS.BG-ID 1035217636 С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с., ISBN 954-07-1437-0 , COBISS.BG-ID 1035217636

Пенчев, Пенчо (2000) Устойчивото развитие – ново предизвикателство към управлението Сборник с доклади от Втора научно-практическа конференция с международно участие „XXI век и предизвикателствата към мениджмънта», I и II секция, Варна, 2000. Ред. колегия доц. д-р Никола Димитров и др.: Университетско издателство Икономически университет – Варна, с. 41-49. Print ISSN 954-21-0084-1 (НРС)

Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение. Организационно равнище на анализ. В. Търново: Абагар, 80 с. ISBN 954-427-429-4, COBISS.BG-ID 1036365028.

Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение.Групово трудово поведение. Велико Търново: "Абагар", 2000, 92 с. ISBN 954-427-428-6, COBISS.BG-ID 1036365028.

Петков, Петко (2000) Българската православна църква и откъсването на Северна Добруджа от диоцеза на Екзархията (1877-1879 г.). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VII. В чест на проф. дин Петър Тодоров. В. Търново, 2000, с. 343-356.

Петков, Петко (2000) Българският проект за конституция от 1879 година. (Към историята на идеите за политическо управление през 70-те години на ХIХ в.). - Исторически преглед, 2000, год. LVI, кн. 3-4, с. 56-90. ISSN 0323‐9748 COBISS.BG-ID - 1145226724

Петков, Петко (2000) Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) - архиерей и държавник 1878-1901. Велико Търново. Изд. ПАН-ВТ. 2000, 435 с. ISBN 954 747 004-3 COBISS.BG-ID - 1043499492

Петков, Петко (2000) Монархия или република. Изборът на българския елит през Възраждането. // Дни на науката 2000. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново, 2000, с. 54-69. ISSN 1314-2283

Петков, Петко (2000) Православная церковь и государственная власть в Княжестве Болгарии (1878-1896). - Bulgarian historical review : research quarterly = Revue bulgare d'Histoire, 2000, год. XXVIII, № 3-4, р. 54-75; ISSN 0204‐8906 COBISS.BG-ID - 1154965476

Петкова, Анелия (2000) Енциклопедия на съвременния български език Съставители: Р. Русинов, Ст. Георгиев. ИПК “Св. Евтимий, Патриарх Търновски”. В. Търново, 2000, 583 с. (сп. “Българска мисъл”, с.52; сп. “Известия на семинара по славянска филология при университета в София “, с.150; сп. “Македонски преглед “, с.204; сп. “Проглас “, с. 361; сп. “Просвета “, с. 363; сп. “Философски преглед “, с.523)

Петров, Димитър (2000) Разработени и примерни теми по математика(трето допълнено издание). Слово,В.Търново.

Петров, Людмил (2000) ПЕТРОВ, Л. (2000) "Спортната анимация във ваканционен клуб “Русалка” Сборник трудове на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, "Физическото възпитание и спорт между два века", В. Търново

Петров, Людмил (2000) ПЕТРОВ, Л., М. Вукич (2000) "Спортната терминология по баскетбол в българския и сръбския език" Сборник трудове на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, "Физическото възпитание и спорт между два века", В. Търново

Петров, Петър (2000) Petrov, P. Trends in Develorment of the Bulgarian Cooperasion. Economic Thought, Bulgarian academy of sciences institute of economicsq Sofia, 2000, 76-84, ISSN: 0013-2993.

Петров, Петър (2000) Петров, П. Земеделският кооперативизъм в България 1900-1923. Велико Търново, ИК "Витал", 126 с., ISBN 954-8259-46-Х

Петров, Петър (2000) Петров, П. Земеделското народовластие и конституционно-парламентарните принципи /1920-1923/. Общества в преход. Сборник доклади от V международна научна конференция, 2000 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 2000, с. 64-71, ISBN: 954-90635-6-9.

Петрова, Анастасия (2000) Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор". Велико Търново, 2000.

Петрова, Красимира (2000) Кризи в личностното развитие на учениците. В: сп. Обществено възпитание, бр. 1 София,"Хермес-прес"ООД, с.2-5 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516 София COBISS.BG-ID 1278476516

Петрова, Красимира (2000) Невербалната комуникация /дизайн на семинар/. В:сп. "Начално образование", кн. 5-6, София 2000, с. 17-24 ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1153339620 София COBISS.BG-ID 1153339620

Петрова, Красимира (2000) Проект "Първи стъпки навън" /ресоциализационна падкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти от затворническото общежитие гр. В.Търново/. Велико Търново, Фабер 2000 151 /40-59 и 113-126 /ISBN 954-9541-81-9 COBISS.BG-ID 1036465636 В.Търново COBISS.BG-ID 1036465636

Петрова, Красимира (2000) Роми и училище. В: сп. "Обществено образование", бр. 5 , София "Хермес прес" ОООД, с. 35-39 ISNN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1278476516 София COBISS.BG-ID 1278476516

Петрова, Мариана (2000) UNIX (начален практикум) В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф) , 68 стр., ISBN 954-524-245-0

Петрова, Мариана (2000) WINDOWS 95,98 (начален практикум). В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф) 2000, ISBN 954-524-246-9

Петрова, Мариана (2000) Интернет – основа на предизвикателство за нови поколения бази от данни. Трета научна конференция с международно участие Интернет - среда за нови технологии в информационното общуване, 11 - 14 окт. 2000 / Ред. кол. Ради Кабаиванов - отг. ред. и др. УИ Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2000, т.5, с. 5-10, ISBN 954-524-244-2

Петрова, Мариана (2000) Маркетинг и услуги на много нива в глобалните мрежови среди Сборник от Научна Конференция “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”. – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2000, т.6, с. 35-49, ISBN 954-524-244-2, COBISS.BG-ID 1037014244

Петрова, Мариана (2000) Моделиране формирането и оптимизирането на учебни планове ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), ВТУ, бр.1-2, 2000, с. 82-97

Петрова, Мариана (2000) Мрежови операционни системи WINDOWS NT (начален практикум). В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф), 2000, 66 с., ISBN 954-524-250-7

Петрова, Мариана (2000) Обучението по Информатика в неинформатичните специалности на Висшите учебни заведения Образование, 1 (2000), с. 19-25, print ISSN: 0861-475Х, (https://www.obrazovaniebg.net/book-store/obrazovanie-magazine/). Списанието се издава от 1991г.. Каталожен № 1551

Петрова, Мариана (2000) Основи и използване на INTERNET (начален практикум). В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф), ISBN 954-524-247-7, 132 с.

Петрова, Мариана (2000) Текстообработваща система MICROSOFT WORD 2000 – избрани лекции ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, 2000, ISBN 954-524-249-3

Петрова, Николина (2000) Les deux faces de la personne créatrice de Maurice Carême. Analyse textuelle de l'aspect romanesque de l'oeuvre de Carême. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Университетско издателство. "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Пешева, Маргарита (2000) Брод. Визуалната култура: 2000 - 1983 г.

Попова, Елена (2000) Праотец Ной – култ, икони, апокрифи (ХVІІІ-ХІХ в.). Проблеми на изкуството, 2000, № 4, с. 46-52.

Прашкова, Миглена (2000) Консервация и реставрация на иконата “Св. Йоан Предтеча” от ХVІІ век В: Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности. Научни и етични проблеми, НХА, Министерство на културата, ISBN 954-91379-1-0, COBISS.BG-ID 1041655268, С., 2000, 186–192

Пулова-Ганева, Юлия (2000) За физическия работен капацитет на подрастващи (по данни на проучване в гр. Велико Търново). - Хигиена и здравеопазване, 2000, XLIII (5-6), с. 37-39. Print ISSN 0018-8247 (COBISS.BG-ID 1158782180) Научно дружество по хигиена, София

Пулова-Ганева, Юлия (2000) Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от Велико Търново. – В: Дни на науката'2000. В. Търново: Фабер, 2000, с. 98-101. ISBN 954-9541-79-9 (COBISS.BG-ID 1036449508) Издателство "Фабер", В. Търново

Рабовянова, Теодора (2000) Към въпроса за глаголната полипрефиксация в съвременния български език. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филологии. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2000, т. 38, кн. 1, с. 405-416. ISSN 0861-0029. COBISS.BG-ID - 1119811812

Радева, Живка (2000) Велико Търново през Възраждането : Библиография. - Радев, Иван. История на Велико Търново XVIII-XIX в. - В. Търново, 2000, с. 723-832. Велико Търново

Радева, Ния (2000) За значението на БЕЗМЛЪВИЕ в Паренесиса на Ефрем Сирин. В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2000. с. 289-296. ISBN 954-524-224-8.

Русева, Виолета (2000) Български символизъм. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Ред. Ив. Радев. Велико Търново: Слово, 2000 (335 стр.). ISBN 954 439 647-0; COBISS.BG-ID 1036134628

Русева, Виолета (2000) Българският символизъм – феномен на духа и езика. – Предговор към Български символизъм. Ред. Ив. Радев. Велико Търново: Слово, 2000, с. 5 - 27. ISBN 954 439 647-0; COBISS.BG-ID 1036134628

Русева, Виолета (2000) Българският символизъм като интертекст. – В: Конструиране на традицията. Сборник в чест на проф. Милена Цанева. Съст. М. Кирова, Н. Чернокожев. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2000, с. 189 - 196. ISBN 954-07-1513-X

Русева, Виолета (2000) Генеалогия на българската модерност – един възможен проект. – В: Филологически сборник. В памет на проф. Г. Димов. Ред. Н. Даскалов, Ив. Станков, Д. Михайлов. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 186 - 190. ISBN 954-524-224-8

Русева, Виолета (2000) За генеалогията на един сюжет у Яворов. – В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 205 - 212. ISBN 954-524-229-9

Русева, Виолета (2000) Сексуалност – смисъл – език в поезията на Яворов. – В: Литературата – зони на ерогенност. Втора национална литературна конференция (Арбанаси, 1999). УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 93 - 98. ISBN 954-524-234-5

Русева, Мая (2000) Прекомерната опека и проблемите, които тя поражда. - Дом, дете, детска градина : двумесечно научно-методическо списание ISSN: 1310-0580.- VII, 5 (2000), с. 72-75, COBISS.BG-ID 153851108

Савова, Жулиета (2000) Рефлексивното преподаване в училище, сп. Педагогика, бр. 4, 2000, с.3-8 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID - 1144147684

Сарафов, Павел (2000) Съсобственост между частна и публична собственост. - Собственост и право, 2000, № 5, с. 5-12, ISSN: 1312-9473, COBISS.BG-ID - 1121101028

Серезлиев, Стефан (2000) Рекламата - между маркетинга и изкуството. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- dek. (2000), с. 54-56, ISSN: C608-4397. COBISS.BG-ID - 1154913508

Спасов, Емил (2000) Професор Михаил Герасков за общочовешкото и националното в образованието - Педагогически алманах , 2000 , кн . 1-2 , с 191-195, ISSN-2367-9360, COBISS.BG-ID-1158991332 сп. Педагогически алманах . , 2000 ISSN: 2367-9360

Спиридонов, Валентин (2000) Спиридонов, В. Anno Domini 1914.- В: 80 години от Първата световна война. В.Търново, 2000, с.64-85. ISBN 954-524-235-3 COBISS-BG.ID 1036607922 В. Търново

Станков, Иван (2000) Еротичните опити на дъжда сб. "Литературата - зони на ерогенност". В.Т., 2000

Станков, Иван (2000) Светилници, ламби, часовници (Опит върху проблема за времето у Д. Талев) Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. ISBN 954-524-224-8

Стефанов, Петър (2000) Петър Стефанов. „Излъганият дявол (Творчеството на Елин Пелин за деца и националната смехова традиция)”, В. Търново, 2000; ISBN 954 – 524 – 240 – Х

Стефанов, Светослав (2000) Стефанов, С. Ретроспективен анализ на научните изследвания по волейбол в специализираните издания “Въпроси на физическата култура” и “Наука и спорт” Сборник трудове от Международна научна конференция "Физическото възпитание и спортът между два века", 27-28 октомври 2000 г., Велико Търново, Велико Търново: Бойка, с.121-126 ISBN - 954-775-004-6 COBISS.BG-ID - 1289650148

Стефанов, Светослав (2000) Стефанов, С., С.Томова. Промените във волейболните правила и адаптирането на състезателите към произлезлите от тях игрови ситуации. Международна научна конференция "Физическото възпитание и спортът между два века", 27-28 октомври 2000 г., Велико Търново, с.187-189. ISBN - 954-775-004-6 COBISS.BG-ID - 1289650148

Стойкова, Поля (2000) Постомпирова, П. Резерватите в България на примера на резерватите в Национален парк "Централен Балкан" - урок за практическа дейност. Програма и сборник от методически разработки на урочни и извънурочни дейности за природозащитно обучение. Сборникът е одобрен като учебно помагало от МОН с Протокол №10 от 02.08.1999 г. Ид. "АБВ-тех" ООД. с. 64-71. ISBN 954-748-004-9

Стоядинов, Мариян (2000) Време и вечност в православните църковни празници "Обществено възпитание", Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет, кн.1, ISNN 0204-8515

Стоядинов, Мариян (2000) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на Божия "сила" и "действие" "Духовна култура", кн. 7

Стоядинов, Мариян (2000) Религиозното образование - между грамотността и възпитанието "Обществено възпитание", Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет, кн. 5, ISNN 0204-8515

Стоянов, Емил (2000) Насилствената престъпност във Въоръжените сили на Република България. София: Академия на МВР, 2000, 178 с.

Стоянова, Стела (2000) "Социални проблеми, възникващи между диабетноболните, техните близки и обществото", списание"Социална медицина", 3 бр. / 2000 г., 16 с. списание "Социална медицина", 3/2000, Сф. ISSN 1310 1757, тримесечник / Сдружение Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт /Национален референтен списък/ COBISS.BG-ID 1121102052

Стоянова, Стела (2000) Социално подпомагане на диабетноболните в България, „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”,, Свищов, 2000 COBISS.BG-ID 1037209316 Свищов, 2000, ISBN 954 23 0031 X COBISS.BG-ID 1037209316

Събева, Петя (2000) Забавно състезание “Знаете ли…география?“ В: Обучението по география, № 1, с. 20-25, ISSN: 0201-6849

Събева, Петя (2000) Урок на тема “Географско положение, големина, брегова линия, опознаване и изследване на Африка” (в шести клас) В: Обучението по география, № 3-4, с. 25-30, ISSN: 0204-6849

Тасевска, Даниела (2000) Психологически анализ на чувството за вина Сб. „Общества в преход – теория и практика“, 2000, Велико Търново, с.276-283 ISBN 954-90635-6-9 НРС 879

Тодоров, Георги (2000) STIMULUS – Stimulatimg Learning Processes in Colleges and Companies with the use of Electronic Learning Environments Project number: NL/99/2/07/189/PI/II.1.1.a/FPI

Тодоров, Георги (2000) The Way to United Europe. European program SOCRATES- GRUNDTVIG. No 87759-CP-1-2000-1-BG-GRUNDTVIG-ADU

Тодоров, Георги (2000) Институционален контракт Socrates/ Erasmus – ВВОВУ “Васил Левски” No 83399-IC-1-1999-1-BG-Erasmus-EPS-1

Тодоров, Георги (2000) Основна компютърна подготовка. Част 1 – АБ-то на РС-то (М.Тодорова) Издателство “Фабер”, В.Търново, 2000, 64 стр.

Тодорова, Емилия (2000) UNIX. Начален практикум. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. ISBN - 954-524-245-0 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2000) WINDOWS 95/98. Начален практикум. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. SBN - 954-524-246-9 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2000) Мрежови операционни системи: WINDOWS NT. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. ISBN 954-524-250-7 Велико Търново

Тодорова, Емилия (2000) Основи и използване на Internet. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. ISBN - 954-524-247-7 Велико Търново

Тодорова, Маргарита (2000) Системи за подпомагане на решението – нови подходи за реализация. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies “CompSysTech’2000”, 2000, pp.III.11-1 – III.11-

Тодорова, Маргарита (2000) Сравнителен анализ на IPV4 и IPV6 протоколи Сб.н.тр. III научна конференция с межд. участие “Интернет – среда за нови технологии в информационното общество”, Книга пета, В.Търново, 2000, стр.26-33.

Тодорова, Маргарита (2000) Estimation of the Interactions of Multimedia Streams and Objects by Applying Theory of Graphs. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2000, 2000, pp.II.4-1 – II.4-5. ISBN: 954-9641-17-1

Тодорова, Пенка (2000) Биопсихосоциални фактори при формирането на здравословен начин на живот Педагогика,кн.6,с.17-28

Тодорова, Пенка (2000) Педагогика на промоцията на здравето Издателство ФАБЕР Велико Търново

Тодорова, Пенка (2000) С педагогическа грижа за младото поколение Издателство ФАБЕР Велико Търново

Тодорова, Теодора (2000) Някои аспекти на превантивната работа с непълнолетните правонарушители в България и Нидерландия. – В: Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие "Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията". 2000 г. АИ „Ценов”, Свищов, с.109-112; ISBN 954-23-0031-X; COBISS.BG-ID 1037209316

Трифонов, Тихомир (2000) Wavelet System Application in Nonstationary Signal Processing (I.Simeonov, M.Popov,K.Simeonov) Proceedings of the Second Symposium on Applied Electromagnetism of Trans Black Sea Region, Greece, Xanthi, Pp.60-61

Трифонов, Тихомир (2000) Локализация и обработка на сеизмоподобни сигнали (К.Симеонов,А.Иринчев,И.Симеонов) Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, стр.221-226

Трифонов, Тихомир (2000) Съвременните криптосистеми- компромис между сигурност и скорост в компютърните комуникации (И. Иванов) Интернет- среда за нови технологии, В.Търново, стр.34-45

Тужаров, Христо (2000) Компютрите отвън и отвътре ПИК, В.Търново

Тужаров, Христо (2000) Компютърни мрежи ПИК, В.Търново

Тутеков, Свилен (2000) Литургични измерения на нравствеността, ВТ, 2000, ISBN 954-90300-7-5; 2002 г. (второ изд.) ISBN 954-493-002-7, COBISS.BG-ID 1042285028 Велико Търново

Тютюнджиев, Иван (2000) История на България : Учебник за кандидат-студенти и зрелостници 2000 – 2001 г. / Под ред. на Васил Гюзелев. – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; В. Търново : Gaberoff, 2000. – 328 с. : със сх., к. (в съавт. с Д. Саздов, Л. Спасов, Пл. Павлов, И. Лазаров, М. Палангурски) В. Търново, София

Тютюнджиев, Иван (2000) Кратка стопанска история на България / Съст. и ред. Иван Тютюнджиев. – 2. изд. – В. Търново : Фабер, 2000. – 223 с. (в съавт. с Пл. Павлов, П. Ст. Петков, Ив. Лазаров, Л. Дончева, М. Палангурски) Авторска част: Стопанско развитие през ХV – ХVІІ век, с. 47-79. [1. изд. 1996] В. Търново

Узунов, Филип (2000) Сталинград, Ел Аламейн, Курск. Провалът на германската офанзивна стратегия. Велико Търново: Фабер, 2000, 211 стр, ISBN 954-9541-70-3

Хрисимов, Николай (2000) Sépultures et cénotaphes à ensevelissement de chevaux de la période du Premier royaume bulgare. Etudes balkaniques (Sofia), 2000, 4, p. 117-130. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172

Хрисимов, Николай (2000) Бележки за българо-византийските отношения (края на VІІ – начало на VІІІ в.). Българите в Северното Причерноморие. т. 7. ред. П. Тодоров, Пл. Павлов и др. Велико Търново, 2000, с. 253-266. ISBN 954-524-242-6

Христов, Паисий (2000) Анри Троя, “Петър Велики” (342 стр.) Рива, София

Христов, Паисий (2000) Научните изследвания на Христо Тодоров в перспективата на гийомизма Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2000) Пресътворение II - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христова-Коцева, Рени (2000) Психосексуални ориентации на децата от предучилищна възраст Педагогически алманах, 2000, 1-2, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 5-16, Print ISSN 1310-385X

Христова-Коцева, Рени (2000) Творческите дейности и организацията на педагогическия процес Предучилищно възпитание, 2000, 10, с. 3-4. ISSN 0204-7004

Христова, Венета (2000) Трудова заетост и малък бизнес Сборник (Втора Българо-египетска конференция "Икономиките в преход", Исмайлия, 2000). Програмен комитет. Свищов: АИ "Ценов", 2000, с. 118-120. ISBN 954-23-0009-3

Христова, Надежда (2000) Полигинията в германската брачна традиция (някои аспекти на брачното поведение на меровингските крале) [Polygyny in Germanic Marriage Tradition (Some Aspects of the Matrimonial Behaviour of Merovingian Kings)] Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 205-215. ISBN 954-524-257-7

Христова, Надежда (2000) Правен статус на жените в кралствата на франки и англосакси (V–ІХ век) [Legal Status of Women in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons in the Period from the 5th to the 9th Century] Епохи, 2000, Том 10, бр. 2, с. 161-191. ISSN 2534-8418 (Online); ISSN 1310-2141 (Print).

Цонева, Лиляна (2000) Лиляна Цонева. Езиковата игра в съвременната публицистика. Велико Търново: „Фабер“, 2000, Монография. 176 стр. ISBN 954-9541-75-4 (рецензент – проф. д.ф.н. Станьо Георгиев) Велико Търново

Цонкова, Ваня (2000) Влияние на държавните ценни книжа и другите начини за финансиране на бюджетния дефицит върху паричното предлагане Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 521-526. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Дълговите ценни книжа като алтернативна техника за финансиране на фирмата: някои аспекти Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 527-531. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Обща икономическа теория: тестове, задачи, въпроси за дискусия София: Военно издателство, 2000. 165 с. COBISS.BG-ID 1036332772

Цонкова, Димитринка (2000) Реализиране на хуманистичния подход чрез приложение на музиката в обучението по физическо възпитание в начален курс. Физическото възпитание и спортът между два века. В.Търново, Фабер, 2000, с. 21.

Цонкова, Димитринка (2000) Физическата работоспособност при екстремални условия и антропомаксимологията. Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, УИ „В. Априлов”, 2000, с. 259.

Чохаджиев, Стефан (2000) Developement of the Graphite Ornamentation in the Copper Age (In the Light of Evidence from the Struma Cultures). – In: Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory (edit. L.Nikolova). BAR International Series 854, Oxford, 2000, p.97-111.

Чохаджиев, Стефан (2000) Periodisierung des Neolithikums im Strumatal. – In: Karanovo III. Beitrдge zum Neolithikum in Sьdosteuropa (Hersg. Stefan Hiller, Vassil Nikolov). Wien 2000, p.253-262.

Чохаджиев, Стефан (2000) За финала на ранния неолит в басейна на река Струма. – Старини, 2000, 1, 61 – 70.

Чохаджиев, Стефан (2000) Периодизация на енеолита от басейна на р. Струма. – В: Тракия и съседните райони през неолита и халколита (ред. В. Николов). С., 2000, 69 – 75.

Шопова-Христова, Мариана (2000) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингвопоетически анализ. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Сб. от Международна научна конференция в памет на доц. Х. Тодоров, В. Търново, 23-25 октомври 1998 г. Ред. П. Христов. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2000, с. 171-186. ISBN 954-524-229-9

Шопова-Христова, Мариана (2000) Интертекстуалност в поезията на Бела Ахмадулина. Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. Сб. от национална научна конференция, В. Търново, 1-2 декември 1998 г. Ред. Н. Даскалов. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2000, с. 223-229. ISBN 954-524-224-8

Янков, Румен (2000) Концентрация и депопулация. Зониране на България по прираст на селищата Велико Търново: Изд. „Фабер”, 2000, 161 с. ISBN 954-9541-71-X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/