Публикации за 2000


Александрова, Силвия (2000) Changes in the Centers of World Power in the 1990s and Their Effects on Bulgarian Culture Bulgarian Historical Review, 2000, no. 1-2, pp. 173-178, ISSN 0204-8906

Александрова, Силвия (2000) Китайската политика на администрацията на Джералд Форд (1974-1976 г.) сп. “Епохи”, 2000, кн. 1, с. 57-78, ISSN 1310-2141.

Александрова, Силвия (2000) Мирните идеи на У. Уилсън - утопия или реалност Сб. 80 години от Първата световна война - В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 111-122, ISBN 954-524-235-3

Анчев-Калоянов, Анчо (2000) Български предания и легенди, гатанки, пословици и благословии / Състав., предг. и прилож. Велико Търново, изд. Слово

Анчев-Калоянов, Анчо (2000) И Благолаж е вкусил от "меда на поезията". Във: Филологически сборник: В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). с.58-67, Велико Търново: ВТУ

Анчев-Калоянов, Анчо (2000) Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите. Велико Търново, ВТУ; Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002, 240 с.

Анчев, Стефан (2000) “СТАРИ” И “НОВИ” БАЛКАНСКИ ВОЙНИ в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) Балканите от Райхщад до Дейтън – полигон на великите сили. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция Велико Търново 2000 г. с. 12-22.

Анчев, Стефан (2000) Балканските държави и новият световен ред – исторически традиции и нови амбиции Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Шеста международна научна сесия Велико Търново, 17-18 август 2000 г., с. 149-161

Анчев, Стефан (2000) Българо-германските отношения в Добруджа през време на етапното управление 1916 – 1918 г. 80 години от Първата световна война. В. Търново, 2000, 12-22

Анчев, Стефан (2000) БЪЛГАРСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПРЕЗ 1885 ГОДИНА - ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) ВЪЗСТАНОВЕНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА И НЕЙНИТЕ ОРИСНИЦИ в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) ЗАВИСИМАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА БАЛКАНИТЕ в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) НАРОДЕ ???? в. Новини, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) НИЕ НА БАЛКАНИТЕ…1 в. “Янтра днес”, В. Търново

Анчев, Стефан (2000) Обявяването на независимостта на България (или малките държави в голямата политика на великите сили през 1907 – 1910 г.) Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Пета международна научна сесия. В. Търново. 13. VІІІ. 1999 г. В. Търново 2000., с. 163-172.

Анчев, Стефан (2000) Преди шейсет години Южна Добруджа пак влиза в границите на България. в. Новини, г. ІV, бр. 177, 11. ІХ. 2000 г.

Анчев, Стефан (2000) ТУРСКАТА ПРОПАГАНДА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ НЕ СА ОТ ВЧЕРА в. “Новини”, В. Търново

Анчева, Антоанета (2000) Въведение в живописния портрет Филологически сборник в памет на проф. д-р Г. Димов /1918-1994/, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 267-274. ISBN 954-524-224-8

Анчева, Антоанета (2000) Пластично-анатомичните форми на главата и лицето и тяхното значение за портрета УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000, 123 с. ISSN 0204-6369

Анчева, Антоанета (2000) Портретистът Дечко Узунов Сб. Дечко Узунов - художникът и педагогът. Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, т.5 /26/, кн. 10, 2000, с. 27-39.

Анчева, Антоанета (2000) Предизвикателствата на Пикасо В: Сб.“Западноевропейският модернизъм и славянските литератури: краят на XIX - началото на XX век и 20-те години. Материали от Международна научна конференция... 8-10.V.1997 г. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, с. 153-163 ISBN 954-524-189-6

Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България Сб.Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, 2000, с.55-59. ISBN: 954-683-118-2.

Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България HELP THE NEEDY, Public Newspaper, Пловдив, Европрес, година ІІ, бр.10, май 2000 г., с.4-5. ISSN: 1311-1507.

Аркадиев, Димитър (2000) Иконометрия Стара Загора, CON-CAR Universe, 2000, 240 с., ISBN: 954-9887-18-9

Аркадиев, Димитър (2000) Икономическа ефективност от 50- и 100-процентно уплътняване на сеитбообръщение ечемик-царевица при различни азотни норми Почвознание,агрохимия и екология, кн.3, 2000, с. 19-22. ISSN: 0568-465-X.

Аркадиев, Димитър (2000) Икономическа ефективност от 50- и 100-процентно уплътняване на сеитбообръщение пшеница-царевица при различни азотни норми Растениевъдни науки, том 37, кн.3, 2000, с. 166-170. ISSN: 0568-465-X.

Аркадиев, Димитър (2000) Потребление на хляб и хлебни изделия и растителни и животински мазнини на лице от домакинството и производство на пшеница и слънчоглед на лице от населението в България за периода 1955-1999 г.- Юб.науч.конф."5 години Тракийски у-т Стара Загора", 9-10 ноември 2000 г.

Аркадиев, Димитър (2000) Преподаване на статистика за икономисти Сб. Количествени методи в икономиката - класика и новаторство. Свищов,2000, с.372-380

Бакоев, Валентин (2000) Some necessary and some sufficient conditions about the 3-satisfyability problem MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 2000, pp 233-240, (Proceedings of the Twenty-Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Lovetch, April 3–6, 2000). http://www.math.bas.bg/smb/PK/29-2000.pdf

Бело, Раки (2000) Бело, Раки. Лексикални заемки от албански в българския говор на с. Връбник, Корчанско (Албания) с оглед на морфологичната им адаптация. – В: Македонски преглед. Кн. 1. София, 2000, 55–65. София. София

Бочева, Стефка (2000) Българските метроритми в детско-юношеския албум за пиано на Николай Кауфман. Българско музикознание, бр. 4

Бочева, Стефка (2000) Българските фолклорни ритми в клавирното обучение (върху "Български метроритми" на Николай Кауфман) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Будева, Соня (2000) Будева, С., Социална политика при наркоманно поведение, сб. „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”, Свищов, 2000, с.106-109 АИ „Ценов”, Свищов

Будева, Соня (2000) Душков, В., Будева, С., Соматопатология, УИ „В.Априлов”, Габрово, 2000 УИ „В.Априлов”, Габрово

Бузов, Вихрен (2000) Езикова общност и конвенции Сб. „Лингвистика на литературния текст и теория на литературата“, Международна научна конференция в памет на доц. Христо Тодоров, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с.318-322, ISBN 954-524-229-9

Булева-Петрова, Марияна (2000) Добри Христов за хармонията Сб. "Добри Христов - 125 години от рождението" Варна, 42-51

Бурнева, Николина (2000) «Die warten auf Godot, und wir jagen nach dem Wind.» Bulgarische Literatur nach der Wende‘ Scholz, H., Merkel, S. et al. (Hg.), ZeitStimmen. Betrachtungen zur Wende-Literatur, Berlin, trafo-Verlag, 2000.

Бурнева, Николина (2000) Dimensionen des Raumes bei Heine. Лингвистика на литературния текст. Унив. изд., В. Търново, 2000, с. 118-123.

Буров, Стоян (2000) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика. Велико Търново: Faber, 2000. 292 стр. 292 стр. (2. изд.).

Буров, Стоян (2000) Взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика в теоретичен и приложен аспект. // К. Цанков, М. Георгиева (съст.). Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 2000, стр. 15 – 28.

Буров, Стоян (2000) ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Съставители проф. Р. Русинов, проф. Ст. Георгиев. Велико Търново: ИПК “Свети Евтимий Патриарх Търновски”, 2000. 583 стр.

Буров, Стоян (2000) За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект. // С. Павлова (съст.). За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения 98. Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на българския лексикограф и преводач Стефан Илчев. София, 19- 20 октомври 1998 г. София: Българско лексикографско дружество, 2000, стр. 61- 70.

Буров, Стоян (2000) МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]. Велико Търново: Слово, 2000. 608 стр. (2. изд.)

Буров, Стоян (2000) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.(3. изд.)

Буров, Стоян (2000) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр. (6. изд.)

Буров, Стоян (2000) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр. (7. изд.)

Бурова, Пенка (2000) Автореферат на дисертацията София, 39 стр.

Бурова, Пенка (2000) Глаголната метонимия в съвременния български език. София, 310 стр. (ръкопис)

Буюклиева, Стефка (2000) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.46, pp.496-504, IF 2,083, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2000) Upper bounds on the minimum Hamming and minimum Euclidean weights of Type IV self-dual codes over Z_4 Proceedings of the International Workshop ACCT'2000, Bansko, Bulgaria

Василев, Сава (2000) Литературният мит Владимир Василев - опит за реконструкция (дисертация) В. Търново : Слово, 2000. – 240 с.

Василева, Радка (2000) Bin ich fit fürs Studium?:Готов ли съм за кандидатстудентски изпит по немски език? Недка Николова и др. В. Търново: Слово, 2000. 160 с. ISBN 954 439 621-7.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2000) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За ритуалните смисли на човешкото битие („Дервишово семе“, Н. Хайтов). // Христоматия по литература за 8 клас. Отговорен редактор проф. дфн Иван Радев - В. Търново, 2000, (с. 20-37). ISBN 954-427-420-0.; също в: LiterNet, № 11, 14.11.2000 (03.05.2003). Христоматия по литература за 8 клас. Отговорен редактор проф. дфн Иван Радев - В. Търново, 2000, (с. 20-37). ISBN 954-427-420-0.; също в: LiterNet, № 11, 14.11.2000 (03.05.2003).

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2000) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Велико Търново: Слово

Велчев, Борис (2000) The Right of asylum in Bulgarian law Criminal law review, 2000, № 3, 78-89, ISSN: 0011-135X

Велчев, Борис (2000) Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията С., ЦИД 2000, ISВN: 954-477-090-9

Видин, Благой (2000) Система на ООН за поддържане на международния мир, мироопазващи операции и употреба на сила. Списание "Съвременно право", 2000, № 6, 44-56. ISSN: 0861-18-15

Влайков, Светлозар (2000) Постоянните сравнения в старобългарския и староруския книжовен език (ІХ/ХІ – ХІV в.). Аспекти на същностната им характеристика. В. Търново, 2000, дисертация за степента “доктор” – 227 стр. У нас

Върбанова, Маргарита (2000) За систематизирането на аритметичните знания // Педагогика, 2000, 4, сс. 52-57. ISSN 0861-3982

Върбанова, Маргарита (2000) Методически проблеми на обучението по математика в 1-6 клас В. Търново: Faber. - (с. 112). ISBN 954-9541-80-0

Върбанова, Маргарита (2000) Системи от задачи при изучаване на числата и операциите с тях в началните класове // Начално образование, 2000, 2, сс. 24-30. ISSN 0204-4951

Гайдова, Радка (2000) Аспекти на съвременната практика на диагностицирането в предучилищна възраст. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2000

Галунов, Тодор (2000) La loi penale concernaant les responsanbles de la catastrophe nationale en Bulgarie de l' an 1919. (Съдебното преследване срещу Радославовите министри и закона за съдене и наказване виновниците за народната катастрофа от 1919 г.). Bulgarian Historical Review, N 3-4, 2000 г., с. 139-147. ISSN – 0204 – 8906. Bulgarian Historical Review, N 3-4, 2000 г., с. 139-147. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2000) Правото на лична неприкосновеност на гражданите според Търновската конституция. Сборник "Дни на науката 2000", В. Търново, с. 42-53. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9. Сборник "Дни на науката 2000", В. Търново, с. 42-53. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9.

Генова, Дафинка (2000) Some Inconsistencies with What Is Said and What is Implicated in an Utterance. Contrastive Linguistics, 2000, 25(3), pp. 43-52. Print ISSN 0204-8701

Георгиев, Георги (2000) Application of Kummer Functions in the Analysis of Slow Waves in the Circular Gyrotropic Waveguide J. Appl. Electromagn., Vol. 3, No. 3, pp. 25-36, Dec. 2000.

Георгиев, Георги (2000) Formulae for Differential Phase Shift Computation in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Proc. Millenn. Conf. Antennas Propagat. AP-2000, Davos, Switzerland, Apr. 9-14, 2000, in Abstracts, Vol. I-Antennas, p. 517, in CD, paper 1002.

Георгиев, Георги (2000) On an Application of the Kummer Confluent Hypergeometric Functions Conf. Proc. 2000 VIIIth Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*2000, Kharkov, Ukraine, Sept. 12-15, 2000, Vol. 2, pp. 670-672.

Георгиев, Георги (2000) Slow TE0n Modes in a Circular Ferrite Waveguide Proc. Second Int. Symp. Trans Black Sea Region Appl. Electromagn., Xanthi, Greece, June 27-29, 2000, p. 101.

Георгиев, Лъчезар (2000) Георгиев, Лъчезар.ЛИТЕРАТУРА И КНИГОИЗДАТЕЛСКА ТРАДИЦИЯ. -В. Търново: Фабер, - 2000. - 256 с.: рез. и съдърж. на англ. ез. ISBN 954-9541-68-1 Велико Търново, издателство "Фабер"., 2000. - 256 с.: с ил.: резюме и съдърж. на англ. ез. ISBN 954-9541-61-1

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2000) Програмни техники за създаване на приложения за бази данни, използващи Web сървъри Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 89-91 стр.

Георгиева, Гергана (2000) Двойните светилища в Североизточна България. В: Конфесионални измерения на фолклора, София, ноември 1998. София, 2000.

Георгиева, Иванка (2000) Някои идеи, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика. - Начално образование, 2000, бр. 3, с. 30 - 35. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 3, 2000

Георгиева, Иванка (2000) Някои подходи за мотивиране на учениците в обучението по математика. - Математика и информатика, 2000, XXV (4), с. 43 - 48. Print ISSN 1310-2230 София, списание Математика и информатика, бр. 4, 2000

Гецов, Антон (2000) Езикови манипулации в спортната преса. Редактор: проф. д-р Боян Байчев. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2000, 178 с., ISBN 954–9541–55–X.

Гецов, Антон (2000) Езикът на спортната журналистика – между улицата и стадиона Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. д-р Кирил Цанков; доц. д-р Стоян Буров; доц. д-р Димитър Кенанов и др. Том 6. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, том 6, 2000, с. 65–74, ISBN 954-8709-51-1.

Гецов, Антон (2000) Как трябва да се изписва името на този вестник? в. „Артфорум. Месечник за култура“.

Гецов, Антон (2000) Когато съкращаваме, икономисваме ли? в. „Артфорум. Месечник за култура“, бр. 35, г. ІІІ, декември 2000 г.

Гецов, Антон (2000) Надфразово единство (Сложно синтактично цяло) Енциклопедия на съвременния български език. Съставители: проф. Русин Русинов; проф. Станьо Георгиев. В. Търново: Издателство „Абагар“, 2000, с. 244–245, ISBN 954-427-371-9.

Гецов, Антон (2000) Периодни структури (Период) Енциклопедия на съвременния български език. Съставители: проф. Русин Русинов; проф. Станьо Георгиев. В. Търново: Издателство „Абагар“, 2000, с. 301–302, ISBN 954-427-371-9.

Гочев, Гочо (2000) Звукоцветови съответствия на българските гласни // Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция (23-28 октомври 1998 г.) в памет на доцент Христо Тодоров. Велико Търново, 2000, с. 277-285.

Гочев, Гочо (2000) Инициальные аббревиатуры в русском и болгарском языках новейшего периода. // Доклады V Международного симпозиума “Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков”, Белград-Ниш, 2000, с. 149 – 154, ISBN

Гочева, Сийка (2000) Библейские фразеологизмы в русском и болгарском языках // Доклады V Международный симпозиум “Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков”. Белград-Ниш, 2000, с. 245-251.

Гочева, Сийка (2000) Стилистичен анализ на словообразувателните форманти на руските и българските събирателни съществителни // Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция (23-28 октомври 1998 г.) в памет на доц. Христо Тодоров. ВеликоТърново, 2000, 7 с.

Гълъбов, Мирослав (2000) Оценяване на работоспособността на цифровите сигнални процесори. Национална конференция с междуна-родно участие "Комп-СисТех'2000", София

Гълъбова-Маринова, Мила (2000) Българският сонет: Литературен контекст, типологични модели, жанрово-генетично ядро С., Бълг. писател, ISBN 954-443-388-0, 130 с.

Гълъбова, Даринка (2000) “С Моливко играй и мисли” - учебен комплект от четири познавателни книжки за деца: (3-4), (4-5г.), (5-6г.), (6-7г.) одобрени от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Книга за учителя Приказна математика (3-4 г.): Първо издание. Фабер, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Математика в игри за детската градина (одобрена от МОН) Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2000) Математическа подготовка на децата за училище (одобрена от МОН) Слово, В. Търново

Гърдев, Стефан (2000) Числото в реч Русе, ЛЕНИ-АН

Гърмидолова, Мариана (2000) М. Мойнова. Празниците на бургуджиите, отразени в детските рисунки. Научна конференция - Пловдив, 2000; Пловдив

Гюлчев, Николай (2000) Спортната тема в изобразителната дейност на децата Сборник: "Здравното възпитание". 2000–2005 г., Велико Търново.

Гюлчев, Николай (2000) Формиране на композиционни умения в учебната изобразителна дейност апликиране чрез междупредметна интеграция. сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2000

Давидов, Димитър (2000) Изследване физическата дееспособност на курсанти от ВВОВУ "В.Левски" активно занимавали се със спорт преди постъпването им във военното училище Физическото възпитание и спортът между два века. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. (стр.49-55) ISBN 954-775-004-6

Давидов, Димитър (2000) Сравнителен анализ на скоростно-силовите възможности на италиански и български 18 годишни младежи. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. . (стр.121-126) ISBN 954-775-004-6

Дамянова, Мариана (2000) Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и първи клас Сборник: Международна научна конференция на тема: “Физическото възпитание и спортът между два века”. 27-28 октомври 2000. ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”.

Данчева, Галя (2000) Говорна техника - за деца и за техните учители Велико Търново

Данчева, Галя (2000) Говорна техника - за деца и за техните учители Велико Търново

Данчева, Галя (2000) Куклен театър в детската градина, в училище, вкъщи Велико Търново

Даскалова, Ярмила (2000) „Омагьосани кръгове" - лирика Издателство „Абагар", Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (2000) Библиография. Марин Деведжиев В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2000, 110 с., [ред., съст.]. ISBN 954-524-228-0

Дерменджиев, Атанас (2000) Европа. Стопанска география. -Русе: Парнас, 320 с.ISBN 954-856-0043-7

Дерменджиев, Атанас (2000) Живот за другите. Марин Деведжиев. Библиография. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 7-15. ISBN 954 – 524 – 228 – 0 COBISS.BG-ID 1143855332

Дерменджиев, Атанас (2000) Образование и наука - необходимата симбиоза. Сб. от научна конференция "Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия. Секция 7, Непрекъснато образование и развитие на човека през новото хилядолетие. -Ямбол: Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември 2000, с. 107-115.

Дерменджиев, Атанас (2000) Политико-географски проблеми на транспорта в България. Сб. от научна конференция "Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия, секция 5. Икономика и управление". -Ямбол: Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември, 2000, с. 68-75.

Дерменджиев, Атанас (2000) Португалия. Дъхът на Лузитания. -В. Търново: Faber, 95 с.ISBN 954-9541-50-9

Дерменджиев, Атанас (2000) Радетел на транспортната проблема. Железопътен транспорт. -София: № 5, с. 8-9. ISSN 1310-683X

Дерменджиев, Атанас (2000) Тематични аспекти на обучението по обществена география във висшето училище. Сб. от тематична научна сесия "50 години Географски институт при БАН". София: ноември 2000. Ред. М. Йорданова. София: Географски институт-БАН, 2000, с. 395-402. ISBN 954-9649-05-9

Дерменджиева, Стела (2000) Warm – Up Activties. Why? What? When? – Transforming teaching and learning, 4 Juli, Balaton, Hungary, p. 4.

Дерменджиева, Стела (2000) Международният проект RWCT във ВУЗ – очаквания и реалност. –В: Техника, технологии и образование. Стара Загора – Ямбол, 2000, с. 71 - 74.

Дерменджиева, Стела (2000) Някои аспекти на обучението по регионална социално-икономическа география в средното училище. –В: Проблеми на регионалното развитие и на регионалната политика на България. В. Търново.

Дерменджиева, Стела (2000) Относно подготовката на преподавателски кадри по география във висшето училище. –В: Проблеми на географията, № 1 - 4, с. 221 - 228. ISSN 0204-7209

Дерменджиева, Стела (2000) Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от RWCT. –В: Техника, технологии и образование, Стара Загора – Ямбол, с. 75 - 78.

Дерменджиева, Стела (2000) Централноевропейска конференция за обучението чрез четене. –В: Обучението по география, № 5 - 6, с. 61 - 63. ISSN 0204-6849

Дживтерева, Светла (2000) "Митопоетични паралели в обредните текстове по Коледа и при баене" Арнаудов сборник. Т. І., Арнаудови четения. Сборник доклади и съобщения от юбилейна научна конференция по случай 120 години от рождението на Академик Михаил Арнаудов - 9-10 октомври, Русенски университет, редактори: проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков, доц д-р Руси Русев, д-р Николай Ненов, Румен Горанов, Русе, Издателство "Лени-АН", 2000 г., с. 70-72, ISBN 954-8190-141

Дживтерева, Светла (2000) Семантика и функция на гатанките Светци и фолклор. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 1998, Т. 1, г. І, (1998),. ИК “Род”. С. 2000, с. 79-83, ISSN 1311-493Х.

Дилова-Нейкова, Цветанка (2000) Дилова-Нейкова, Цв. (2000) "Трудности в началното обучение по плуване". Сборник трудове. Международна научна конференция – “Физическото възпитание и спорта между два века”. „Фабер”, В.Търново, 2000. "Фабер", В. Търново

Димитров, Димитър (2000) Езичници и християни през IV век: модели на поведение В.Търново: Емалиол, 149 с. ISBN 954-9763-07-2.

Димитров, Слави (2000) Икономогеографски особености на селското стопанство в Португалия Сб. от Доклади от национална научно-практическа конференция “Човек, природа, здраве”, Пампорово, 1-2 ноември 2000 г. Ред. М. Петрова. Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, c. 56-58, ISBN 954-423-218-4

Димитрова, Димка (2000) Задачи и упражнения по български език за 8. клас В. Търново: Абагар ,2000 . 344 с. ISBN 954-427-422-7

Димитрова, Марийка (2000) Zur Erschließung der Bedeutung von WBK unter Berücksichtigung von Text- und Teiltextbedeutung Sprachkontakt, Transfer, Spracherwerb, Sofia, S. 57-76

Димкова, Росица (2000) Димкова, Р., Установяване на закономерностите в динамиката на физическата дееспособност и сравнителен анализ при 12-годишни и 14-годишни хандбалисти. Физическото възпитание и спортът между два века. ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 171, В. Търново, 2000.

Димкова, Росица (2000) Димкова, Р., Формиране на потребност у учащите се за занимание с физкултурна дейност. Физическото възпитание и спортът между два века. ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 130, В. Търново, 2000.

Донев, Владимир (2000) История славяноболгарская. Съграждане на българското битие Хилендарски, Паисий. История славяноболгарская, София: ПАН, 2000, с. 103-115.

Донев, Владимир (2000) Каравеловото белетристично майсторство в повестта "Маминото детенце" Каравелов, Любен. Маминото детенце, София: ПАН, 2000, с. 91-96.

Донева, Дафина (2000) 3. Икономика и околна среда: интегриране на политиките на европейско равнище. – сп. "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ", бр. 4, 2000, стр. 81-100. сп. "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ", бр. 4, 2000, София

Донева, Дафина (2000) Икономически механизми и инструменти на европейската екологична политика, В: “ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Отг. ред. Георги Генов, Изд. “Албатрос”, С ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Отг. ред. Георги Генов, Изд. “Албатрос”, София

Дончева, Иванка (2000) Le témoignage le plus ancien du culte d’Asclépios dans les terres bulgares. – Thracia, 13 (Studia in memoriam Velizari Velkov). Serdicae, 2000, p. 73-79; ISBN 954-8570-62-9. София

Дончева, Иванка (2000) Култът към Асклепий в Тракия. Велико Търново, 2000.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2000) Защитени ли сме в Интернет? Трета научна конференция "Интернет – среда за нови технологии" – В.Търново 11-14 октомври 2000 г., том 6, 56-62

Дундов, Тенчо (2000) Ценно и полезно изследване. Съвр. право, № 1

Захариева, Юлия (2000) Европейското гражданство. Развитие, съдържание и реализация на идеята за европейско гражданство. Трудове по международно право, 5, 2000, 243-253.

Иванов, Георги (2000) Търговско право. Отделни. видове търговци. Отделни видове търговски сделки. Търговска несъстоятелност В. Търново : Абагар, 2000, 447 с., ISBN 954-427-340-9

Иванов, Ивелин (2000) Войната, църквата и мирът в Западна Европа. Поглед в периода Х-ХII в. – Епохи, 2000, кн. 1, год. VIII, с. 91-99. Print ISSN 1310-2141

Иванов, Людмил (2000) ПЕТРОВ, Л. (2000) "Спортната анимация във ваканционен клуб “Русалка” Сборник трудове на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, "Физическото възпитание и спорт между два века", В. Търново

Иванов, Людмил (2000) ПЕТРОВ, Л., М. Вукич (2000) "Спортната терминология по баскетбол в българския и сръбския език" Сборник трудове на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, "Физическото възпитание и спорт между два века", В. Търново

Иванова, Мария (2000) Доцент Николай Колев и неговата преподавателска дейност по етнография В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново, с. 23-28

Иванова, Мария (2000) Заключване с вериги – средство за лекуване от Северозападна България В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново, с. 605-611.

Иванова, Мария (2000) Кодовата система на Ю. И. Левин и нейните възможности при записа на българските родствени отношения Епохи, кн. 2, с. 111-118

Иванова, Мария (2000) Сватбените обичаи и обреди на алмалийци Архив за поселищни проучвания, кн. 1-2, с. 49-57.

Иванова, Ралица (2000) Der Ausstieg aus der heterosexuellen Matrix – ein neuer kultureller Mythos?, In: Pavel Petkov, Christo Todorov, Nadeshda Dakova, Hans-Gerd Winter und Corinna Leschber (Hg.): Mythos – Geschlechterbeziehungen – Literatur, S. 255-263, ISSN 1310 – 9715. Dobrodan: ALJA Verlag

Иванова, Ценка (2000) In memoriam. Милич Станкович - Милич от Мачва (1934-2000) Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 163-164-165/2000.

Иванова, Ценка (2000) За типовете междуезикови контакти (в творбите на български и сръбски писатели) Краят на хилядолетието - носталгии, раздели и надежди (Сборник с доклади от конференция Факултета по славянски филологиии на СУ; ред. Б. Биолчев, В. Стефанов, Н. Чернокожев). София, Унив. изд-во, 2000; 239-247

Иванова, Ценка (2000) Към историята на българо-сръбските книжовноезикови отношения (по материали от българския вестник “Въстокъ”, издаван в Белград през 1865 год.) Jужнословенски филолог LVI/1-2 (Посвећено Павлу Ивићу), Београд, 2000, стр. 455-461

Илиева, Мария (2000) Говорещият Аз. – В: Филологически сборник. В памет на проф. Г. Димов. В. Търново, 2000, 310–313.

Илиева, Мария (2000) Да членуваме заедно! Варна, 2000. ISBN 954–579–125–Х Варна

Илиева, Мария (2000) Оценъчни възможности при транспозициите на категорията лице в речта// Език и литература, 2000, № 2, 87–94.

Илиева, Мария (2000) Слято, полуслято и разделно писане. Правила за употреба и тестове. Варна, 2000. ISBN 954–579–091–1 Варна

Илиева, Мария (2000) Тестове по български език за кандидат-студенти. Варна. 2000. ISBN 954–579–106–3. Варна

Йонкова, Красимира (2000) Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията). Дисертационен труд, защитен пред СНС по Психология, София, 2000, 277с.

Йорданов, Стефан (2000) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: III. Административната организация на „Старата Велика България” и тричастното племенно деление на Волжска България. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том седми. Велико Търново, 2000, с. 213–231.

Йорданов, Стефан (2000) Към проучването на две типологически родствени реалии от Стария и Новия свят: възрастовото мъжко общество на лисиците и фратриархатният престолонаследнически ред. Америка и Европа – интеграция и диференциация на културите. II. Велико Търново, Издателство Faber, 2000, 193–218.

Йорданов, Стефан (2000) Тракийският воин. Проучвания върху военната и социалната история на древна Тракия. Издателство Faber, 2000, 280 с. ISBN 954-9541-336-3.

Йорданова, Даниела (2000) Методика на обучението по български език и литература (четене) . Съавтор Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Калейнска, Теодора (2000) Корупцията през погледа на институциите Корупцията през погледа на институциите,Велико Търново: Издателство Церебрум, 2000, стр.240, ISBN 954-90635-7-7

Калчев, Стефан (2000) Пирамидален модел на Гражданска информационна система CompSysTech’2000 – Bulgarian Computer Science Conference, Sofia, Bulgaria, 22-23 June 2000.

Караиванова, Петя (2000) Сензорно – интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст чрез предметно – оперативните методи за ориентиране в света. Педагогически аланах, ВТ, кн.1, 2.

Карамихова, Маргарита (2000) “Едно семейство след така наречения “възродителен процес”Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно С.

Карамихова, Маргарита (2000) Едно семейство след така наречения “възродителен процес Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно. С., 2000

Карамихова, Маргарита (2000) Т. Нар. “възродителен процес”: политика и резултати. Сб: За промените… С., 2000. 371-402.

Карамихова, Маргарита (2000) Т. Нар. 'възродителен процес': политика и резултати." София: Сб: За промените… стр. 371 – 402. софия

Карамфилова, Петя (2000) Членното иже като средство за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа - Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). Сб. от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов, Велико Търново, 1- 2 декември 1998 г. Гл. ред. Н. Даскалов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2000, с. 297-303. ISBN 954-524-224-8 Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2000. ISBN 954-524-224-8

Карапенчев, Живко (2000) About adult education Международен проект

Кацарски, Александър (2000) Новите положения в търговското право: Промените в Търговския закон ИК "Труд и право", 544 с., ISBN 954-608-053-5

Кирилова, Веска (2000) Donne-moi ta main… et prends lа mienne… Сборник с материали за кандидатстудентския изпит по френски език – 10 варианта за изпита по френски език В.Търново: Изд. “Слово”, 2000, 80 с., ISBN 954 439 625-Х.

Кирилова, Веска (2000) Идеогенетични основи на адиективалната синтагма Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция 23-25 октомври 1998. В памет на доц. Хр. Тодоров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2000, с.300-314, ISBN 954 – 524 – 229 – 9.

Коева, Янка (2000) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“. V. Tarnovo: Аbagar, ISBN 954-427-397-2

Колева-Златева, Живка (2000) Българската диалектна дума буртенца Етнолингвистични проблеми на балканските народи. София, 2000, с. 98–104

Колева-Златева, Живка (2000) Колева-Златева, Ж. Към етимологията на ден и нощ (Психолингвистично изследване) Българистични проучвания. В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (2000) Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В. Търново: Фабер, 2000. ISBN 954-9541-73-5.

Колева-Златева, Живка (2000) Някои особености на формиране на категорията време в езика през призмата на детската реч Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели, надежди. София. 2000, с. 349–356

Колева-Златева, Живка (2000) Устойчивостта на названието като критерий в етимологичното изследване Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов, В. Търново, 2000

Константинов, Казимир (2000) Нови данни за прабългарската антропонимия (по епиграфски данни). В: Бълг. векове, 2000, № 2, с. 29-42

Костова, Росина (2000) Kostova, Rossina. Bulgarian monasteries ninth to tenth centuries : Interpreting the archaeological evidence // Плиска-Преслав. 8. Шумен : Антос, 2000, с. 190-202. ISBN 954-8901-46-3

Костова, Росина (2000) Kostova, Rossina. From the Secular to the Monastic World: Where Was the Frontier and Who Crossed It in Tenth-Century Bulgaria? // Annual of Medieval Studies at CEU Budapest : Central European University, 2000, 6, p. 181-193. ISSN 1219-0616

Костова, Росина (2000) Костова, Росина. Скалният манастир при Басараби, Северна Добруджа : Някои проблеми на интерпретацията // Българите в Северното Причерноморие. 7. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 131-153. ISBN 954 524 088 - 1

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Проекцията на бедността върху ценностните ориентации на децата в средна училищна възраст В: Калейнска, Т. (съст.). Общества в преход – теория и практика. В. Търново: Информационно-документационен център на Съвета на Европа - В. Търново. с. 309 – 318. ISBN: 954-90635-6-9.

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Родители и деца в “социално-токсична” среда Обществено възпитание, 4, с. 38 - 42. ISSN: 0204-8515.

Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Социално-педагогически аспекти на проблема “бедност” Педагогически алманах, 1-2, с. 17 - 34. ISBN: 1310-358X.

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Димитър Кацаров - първостроител на педагогическата наука в България В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-243-4

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Относно научния статут на семейната педагогика Педагогика, 8-9, 2000, с. 32 – 37. ISSN: 0861-3982

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-238-8

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Проблеми на семейната педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-216-7

Кутева-Цветкова, Венка (2000) Психолого-педагогическо консултиране: история, теория, практика В. Търново, И "Фабер" ISBN 954-9541-82-7

Кънчева, Елена (2000) Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и I клас на СОУ Международна научна конференция, ВТУ, В. Търново ISBN 954-775-004-6

Кънчева, Елена (2000) Здравето - мотив ли е за спортна дейност в семейството? Научна конференция "Личност, Мотивация, Спорт", НСА, София

Кънчева, Елена (2000) Некои одности на поврзаноста на наставниот процес по физичко воспитание каj децата од детските градинки и првите одделениja Списание "Физичка култура", Скопие, година 28, брой 1-2, Македония

Кънчева, Елена (2000) Спортна дейност в начина на живот на родителите Унив. издание В. Априлов, Габрово, ISBN 954-683-118-2

Кънчева, Елена (2000) Спортният маркетинг и промените в ориентацията на маркетинговия модул. изд. Фабер, В. Търново, ISBN 954-775-004-6

Кънчева, Елена (2000) Студентски празник и мениджърски дейности Списание "Физичка култура", Год. 28, бр. 3, Скопие, Македония

Кючуков, Христо (2000) What is the Romani Language? (с П. Бакер) науч. ред Herefordshire Press

Легкоступ, Пламен (2000) "Изкуството и естетическото възпитание", стр. 97-104, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2000, ISSN: 1310-358Х (Print) Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) "Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето", стр. 12-17, сп. Предучилищно възпитание, 5 бр. 2000, София София, сп.Предучилищно възпитание, брой 5

Легкоступ, Пламен (2000) Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2000, рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, 162 стр., ISBN 954-524-148-9. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Лечев, Велико (2000) Българският национален въпрос на Младежката социалдемократическа конференция във Фирхутен /Холандия/ - януари 1925 г. - 80 години от Първата световна война. Велико Търново, 2000, с. 165-172 ISBN 954-524--235-3 Велико Търново

Лечев, Велико (2000) Създаване и начална дейност на австро-унгарското транспортно ведомство по река Дунав (1914 - 1915 г.) // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 7. В. Търново, 2000, с. 357-374. ISSN 978-954-400-183-4 В. Търново

Мандева, Марианна (2000) Методика на обучението по български език и литература /четене/ - І - ІV клас. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 173 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (2000) Методически аспекти на проблема "Социолингвистика и речев етикет Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2000) Училището и семейството - партньори при градежа на детската комуникативно-речева култура в І - ІV клас Начално образование, бр. 4 /съавтор

Маринова, Виолета (2000) Интегративна връзка между подвижната игра и овладяването на елементарни математически представи и понятия у децата сп. “Предучилищно възпитание”, София

Маринова, Виолета (2000) Нормативен подход към понятието “творческа задача” в обучението по математика сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ

Маринова, Виолета (2000) Содержание и структура учебной деятельности (Деятельностный подход в обучении математике) Сборник методични материали “Самостоятельная работа в обучении математике”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолета (2000) Учебная задача как средство реализации учебной деятельности студентов в обучении математике Сборник методични материали “Самостоятельная работа в обучении математике”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолета (2000) Формиране на системност в знанията при решаване на геометрични задачи сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ

Маринова, Виолета (2000) Формиране на умения за решаване на рационални уравнения Издателство “Византия”, София

Марков, Иван (2000) Някои възможности за развитието на селските райони във Великотърновска област. „Проблеми на географията”, кн.1-4, С., БАН, 2000, с. 142-145. ISSN 0204-7209.

Мечкова, Клара (2000) Tearhio nevmati в контекста на песнопенията за Успение Богородично Българско музикознание, 2000, 2, 63-70. ISSN 0204-823X

Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Съвременни средства за защита на бизнеса в Internet. Трета научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 6, В. Търново

Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Текстообработваща система Word 2000 (избрани лекции) Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Милчева, Амелия (2000) „Търсенето на Светия Граал и търсенето на нови ценности” сп. „Участие”, 2000, бр. 3/4, с. 51-52

Мингова, Анелия (2000) Граждански процес. Сборник Нормативни актове с въведение и предметен указател – помагало С.: Сиби, 2000.

Мингова, Анелия (2000) Обжалване на съдебните определения, постановявани по искови дела Съвременно право, № 2, 2000, с. 17-27, ISSN: 0861-18-15.

Мингова, Анелия (2000) Отказът от иск. С.: Софи - Р. Второ допълнено и преработено издание, 320 с., ISBN 954-9615-08-1.

Минев, Тодор (2000) Проект "ПЪРВИ СТЪПКИ НАВЪН". Велико Търново: Фабер, 2000, с.151 ISBN 954-9541-81-9 Велико Търново

Минев, Тодор (2000) Юношите - девиации и ценностна криза. - В: Сборник доклади от V международна научна конференция на Съвета на Европа. Велико Търново: 2000, Европейски информационен център, с. 300-308 ISBN 954-90888-1-2 Велико Търново

Минев, Тодор (2000) Юношите - как да им помогнем да станат големи и да ги предпазим от правонарушения /Въпроси без отговори/. - В сп. "Обществено възпитание" , 2000 бр.4 София, с.48-51 ISSN 0204-8515 Велико Търново

Михайлов, Димитър (2000) Биография на Поезията. - В: Иван Динков. Лична карта. Слово. В. Търново, 2000, с. 159-173. ISBN 945-439-666-7. И в: Иван Динков. Лична карта. Лирика. ИК "Жанет 45". Пловдив, 2006, с. 167-183. ISBN 954-491-254-1; Литература на отминалото половин столетие. 1. Слово. В. Търново, 2007, с. 55-68. ISBN 978-954-439-894-1; Иван Динков в българската литература и култура. Кралица Маб, Департамент "Нова българистика" на Нов български университет. С., 2009, с. 9-21. ISBN 978-954-533-093-3. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Бягството на 1876 година: от Сопот до кафене "Трансилвания". - В: За Вазов. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на Вазов". Ритт. Силистра, 2000, с. 53-60. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Вазовият юбилей и грешката на Дерижан. Ескиз към ненаписаната история на грешките. - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1995). УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 140-143. У нас

Михайлов, Димитър (2000) Двете хубави очи. - В: Литературата - зони на ерогенност. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 99-106. У нас

Михов, Милен (2000) "Опит" за провъзгласяване на Българската патриаршия (1909 – 1911 г.) - Епохи, № 3-4, 2000, 75-94. Велико Търново

Михова, Маринела (2000) Някои тенденции в развитието на началното образование в страните от Европейския съюз. Педагогически алманах, 2000, 1-2, с. 35-47. ISSN 1310-358X

Моллов, Тодор (2000) Бохемска реплика към обреда „Герман и Пеперуда” Езици на общуването (Фолклор и религия) (Осми есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на 100-годишнината от рождението на професора по славянско езикознание и славянска етнография в СУ „Св. Климент Охридски” чл.-кор. Цветан Тодоров Белчев (1899-1962), София 18-19 ноември 2000 г.

Моллов, Тодор (2000) Вълкът и овчарят Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 21-24

Моллов, Тодор (2000) Два "програмни" текста в пролетния момински миторитуален комплекс. Втори Арнаудови четения, Русе, окт. 2000 г.

Моллов, Тодор (2000) Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХІ век. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 7/8 (http://liternet.bg/publish/tmollov/prorok.htm, 11.07.2000).

Моллов, Тодор (2000) За границите на смисъла в Шишмановата песен LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 5/6 - http://liternet.bg/publish/tmollov/shishman.htm (23.05.2000)

Моллов, Тодор (2000) Замъчи се Божа майка Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 12-15

Моллов, Тодор (2000) Към топологията на българската менталност: Робството Трети пролетни научни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 27-28 май 2000 г.

Моллов, Тодор (2000) Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 5/6 (http://liternet.bg/publish/tmollov/kiustendil.htm, 10.05.2000)

Моллов, Тодор (2000) Мара Пепеляшка Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 16-20

Моллов, Тодор (2000) Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 9/10 - http://liternet.bg/publish/tmollov/liaskovec1.htm (08.09.2000)

Моллов, Тодор (2000) Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 11/12 (http://liternet.bg/publish/tmollov/naum.htm, 13.11.2000)

Моллов, Тодор (2000) Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски Светци и фолклор (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 1, год. I, 1998). С., ROD, 2000, ISSN 1311-493-X, с. 75-78

Моллов, Тодор (2000) Народни гатанки Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 39-42

Моллов, Тодор (2000) Нероден Петко Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 25-29

Моллов, Тодор (2000) Новелистични приказки LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 4/5 - http://liternet.bg/publish/tmollov/novel.htm (06.04.2000)

Моллов, Тодор (2000) Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 6/7 - http://liternet.bg/publish/tmollov/murad.htm (20.06.2000)

Моллов, Тодор (2000) Приказки за животни LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 5/6 - http://liternet.bg/publish/tmollov/zivotni.htm (03.05.2000)

Моллов, Тодор (2000) Свети Георги убива сура ламя Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 30-34

Моллов, Тодор (2000) Тодорини кукли Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 35-38

Моллов, Тодор (2000) Троица братя града градяха Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 8-11

Моллов, Тодор (2000) Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 12/13 (http://liternet.bg/publish/tmollov/german.htm, 18.12.2000)

Моллов, Тодор (2000) Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 4/5 - http://liternet.bg/publish/tmollov/haidut.htm (21.04.2000)

Моллов, Тодор (2000) Шетба шета Марко Прилепчанин Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 3-7

Моллов, Тодор (2000) Юрдан Трифонов и българския фолклор. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 9/10 - http://liternet.bg/publish/tmollov/trifonov.htm (04.09.2000)

Монева, Стела (2000) Монева, С. Свободата на словото в контекста на Солоновите реформи в древна Атина. [Freedom of Speech in the Context of Solon’s Reforms in Ancient Athens. In Bulgerian] Епохи.- 2000, № 2, с. 147 - 159. ISSN 1310-2141.

Моцинова, Божана (2000) Специфика на индивидуално-личностните изяви на студентите – музикални педагози в професионалната им подготовка (статия) (в съавторство с д-р П. Векилова) “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново, 2000, с. 62-71

Моцинова, Божана (2000) Франческо Сфилио – забравеният Маестро (статия) “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново, 2000, с. 186-190

Мутафова, Красимира (2000) Култът към светците в народния ислям и утраквистичните светилища. // Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Н. Колев. Велико Търново : УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2000, с. 249–266. В. Търново

Наама, Карим (2000) Икономическата реформа в Португалия Сп. "Икономическа мисъл", год. XLVI, кн. 5, 2000, София, стр. 106-115. ISSN 0013-2993

Накова, Галя (2000) Подмногообразия на почти контактни многообразия с B-метрика София

Налбантова, Елена (2000) Блага Димитрова. Времена. Съст. Ел. Налбантова В. Търново

Налбантова, Елена (2000) Енциклопедия на съвременния български език (колектив). Ел. Налбантова е автор на статиите: Найден Геров; Неофит Рилски. В. Търново ISBN 9544273719

Налбантова, Елена (2000) Не може без чудеса, както не може и без надежда П. Вежинов. Нощем с белите коне. Съст. Ел. Налбантова. Нова българска библиотека. В. Търново: Слово.

Налбантова, Елена (2000) Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавторство с А. Велкова-Гайдаржиева). Слово, В. Търново

Налбантова, Елена (2000) Проблемът индивидуализъм/колективизъм през Българското възраждане Филологически сборник. B памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). B. Търново

Начева-Маркова, Нина (2000) „Обработки на народни песни за часовете по солфеж” Обработки на народни песни за часовете по солфеж, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2000г.

Недева, Бойка (2000) “Português comercial – caderno de textos e exercícios Издателство “Б&Н”, В. Търново

Николов, Николай (2000) Възможности на метода "сканираща област" при задачи с ограничен размер Списание "Автоматика и информатика", бр. 1

Николова, Илияна (2000) Кратка музикална история на Велико Търново. В. Търново, Фабер, 150 с. ISBN 954-9541-72-4

Николова, Илияна (2000) Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 90 с. ISBN 954-524-254-Х

Николова, Марияна (2000) Виртуална класна стая Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000, (кн.5, 164 -170).

Нунев, Йосиф (2000) Ромски приказки (второ издание). София: Стигмати, 2000, 116 с., ISBN 954-9521-31-1 София

Няголова, Марияна (2000) Niagolova M. (2000) La theorie de l’activite de S. L. Rubinstein et ses relations avec la psychologie europeenne. XXVII International Congress of Psychology, July 23-28, Psychology Press, Francis Group, p.110, Stockholm. Стокхолм, Швеция

Няголова, Марияна (2000) Niagolova M., D. Tsvetkov (2000) A study of the personality peculiarities within certain groups of the Bulgarian ethnos. Етноси и култури на Балканите, изд. ДИОС, съст. Т.Спиридонов, p. 50-51. Sofia. София

Няголова, Марияна (2000) Niagolova M., Niagolova N. (2000) Le structuralisme en psychologie: l’histoire et l’actualite;. Лингвистика и структура на литературния текст, под ред. на П. Христов, с. 398-404, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Велико Търново

Няголова, Марияна (2000) Няголова М. Д. (2000) Современное признание успехов российской психологии. сп. Психологическая газета, N12/63, декабрь, с.16, изд. Иматон, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург

Овчаров, Тодор (2000) Керамиката на Второто българско царство. 220 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (2000) Бунтари и авантюристи в средновековна България. В. Търново, 2000, 200 стр. ISBN 954-427-423-5 Електронно издание - Варна, 2005: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/content.html Велико Търново

Павлов, Пламен (2000) Българите / The Bulgarians. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2000, 133 стр. (в колектив с гл.ред. Ал. Фол, на бълг. и англ. ез.). София

Павлов, Пламен (2000) Държавите на Аспарух и Кубер – двете Българии на Балканите (Спорни въпроси и хипотези).- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 3, 10-20. София

Павлов, Пламен (2000) Заговорите на магистър Пресиан Българина.- Български векове, 2000, кн. 2, 56-66. София

Павлов, Пламен (2000) История на България (Учебник за зрелостници и кандидат-студенти). В. Търново – София, изд. на БАН “М. Дринов” и изд. “Габеров”, 2000, 328 стр. (в колектив с В. Гюзелев, Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, Л. Спасов, М. Палангурски, Д. Саздов). София

Павлов, Пламен (2000) Историята на българите като приказка.- В: Ангел Каралийчев. Историята като приказка, кн. 1 (Земята на българите), кн. 2 (Крилатият юнак). Съставител В. Попова. София, изд. Фондация “Тангра”, 2000, 134-139. София

Павлов, Пламен (2000) Методите на психологическа война във въстанието на Петър и Асен.- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 2, 2-8. София

Павлов, Пламен (2000) Световната България. София, изд. “Светлоструй”, 2000, 32 стр. (в съавторство с Й. Янев). Препечатана на части във в. “Роден край” (Одеса), през 2001 г. София

Павлова, Илиана (2000) Подобия и сравнения по пътя към Европа (Из българските идентификации в очерка през Възраждането). Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция, В. Търново 2000 г. Съставител Теодора Калейнска. Информационно-документационен център на Съвета на Европа, В. Търново, 2000, с. 154–161. ISBN 954-90635-6-9

Павлова, Илиана (2000) Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит. Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит. Велико Търново: Абагар, 2000, ISBN 954-427-420-0

Палангурски, Милко (2000) История на България, в. съавт. с В. Гюзелев, Д. Саздов, Л. Спасов, Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, С., 2000, с. 214-218; 251 - 285, 303-309. АИ „Проф. М. Дринов“ – GABEROF, ISBN 954-430-707-9. София

Панушев, Емил (2000) Взаимодействие между индустриалната структура и външнотърговските отношения. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” Икономически институт на БАН, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Икономически университет – Варна, кн. 3,

Пенов, Сашо (2000) Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хармонизацията с правото на Европейския съюз. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с.

Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение. Групово трудово поведение. Велико Търново: "Абагар", 2000, 93 с. ISBN 954-427-428-6

Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение. Организационно равнище на анализ. Велико Търново: "Абагар", 2000, 80 с. ISBN 954-427-429-4

Петков, Петко (2000) Българската православна църква и откъсването на Северна Добруджа от диоцеза на Екзархията (1877-1879 г.). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VII. В чест на проф. дин Петър Тодоров. В. Търново, 2000, с. 343-356.

Петков, Петко (2000) Българският проект за конституция от 1879 година. (Към историята на идеите за политическо управление през 70-те години на ХIХ в.). Исторически преглед, 2000, № 3-4, с. 56-90. 0323‐9748 (print)

Петков, Петко (2000) Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) - архиерей и държавник 1878-1901. Велико Търново. Изд. ПАН-ВТ. 435 с.

Петков, Петко (2000) Православная церковь и государственная власть в Княжестве Болгарии (1878-1896). Bulgarian historical rewiew, 2000, № 3-4, р. 54-75; 0204‐8906 (print)

Петкова, Анелия (2000) Енциклопедия на съвременния български език Съставители: Р. Русинов, Ст. Георгиев. ИПК “Св. Евтимий, Патриарх Търновски”. В. Търново, 2000, 583 с. (сп. “Българска мисъл”, с.52; сп. “Известия на семинара по славянска филология при университета в София “, с.150; сп. “Македонски преглед “, с.204; сп. “Проглас “, с. 361; сп. “Просвета “, с. 363; сп. “Философски преглед “, с.523)

Петров, Димитър (2000) Разработени и примерни теми по математика(трето допълнено издание). Слово,В.Търново.

Петров, Петър (2000) Петров, П. Земеделският кооперативизъм в България 1900-1923. Велико Търново, ИК "Витал", 126 с., ISBN 954-8259-46-Х

Петрова, Анастасия (2000) Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор―. Велико Търново, 2000, 350 с

Петрова, Красимира (2000) Кризи в личностното развитие на учениците. В: сп. Обществено възпитание, бр. 1 София,"Хермес-прес"ООД, с.2-5 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Красимира (2000) Невербалната комуникация /дизайн на семинар/. В:сп. "Начално образование", кн. 5-6, София 2000, с. 17-24 ISSN 0204-4951 София

Петрова, Красимира (2000) Проект "Първи стъпки навън" /ресоциализационна падкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти от затворническото общежитие гр. В.Търново/. Велико Търново, Фабер 2000 151 /40-59 и 113-126 /ISBN 954-9541-81-9 В.Търново

Петрова, Красимира (2000) Роми и училище. В: сп. "Обществено образование", бр. 5 , София "Хермес прес" ОООД, с. 35-39 ISNN 0204-8515 София

Петрова, Мариана (2000) UNIX (начален практикум) В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф) , 68 стр., ISBN 954-524-245-0

Петрова, Мариана (2000) WINDOWS 95,98 (начален практикум). В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф) 2000, ISBN 954-524-246-9

Петрова, Мариана (2000) Интернет – основа на предизвикателство за нови поколения бази от данни. Трета научна конференция с международно участие Интернет - среда за нови технологии в информационното общуване, 11 - 14 окт. 2000 / Ред. кол. Ради Кабаиванов - отг. ред. и др. УИ Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2000, т.5, с. 5-10, ISBN 954-524-244-2

Петрова, Мариана (2000) Маркетинг и услуги на много нива в глобалните мрежови среди Сборник от Научна Конференция “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”. – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2000, т.6, с. 35-49, ISBN 954-524-244-2, COBISS.BG-ID 1037014244

Петрова, Мариана (2000) Моделиране формирането и оптимизирането на учебни планове ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), ВТУ, бр.1-2, 2000, с. 82-97

Петрова, Мариана (2000) Мрежови операционни системи WINDOWS NT (начален практикум). В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф), 2000, 66 с., ISBN 954-524-250-7

Петрова, Мариана (2000) Обучението по Информатика в неинформатичните специалности на Висшите учебни заведения Образование, 1 (2000), с. 19-25, print ISSN: 0861-475Х, (https://www.obrazovaniebg.net/book-store/obrazovanie-magazine/). Списанието се издава от 1991г.. Каталожен № 1551

Петрова, Мариана (2000) Основи и използване на INTERNET (начален практикум). В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : ЕТ Полиграф), ISBN 954-524-247-7, 132 с.

Петрова, Мариана (2000) Текстообработваща система MICROSOFT WORD 2000 – избрани лекции ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, 2000, ISBN 954-524-249-3

Петрова, Николина (2000) Les deux faces de la personne créatrice de Maurice Carême. Analyse textuelle de l'aspect romanesque de l'oeuvre de Carême. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Университетско издателство. "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Пешева, Маргарита (2000) Брод. Визуалната култура: 2000 - 1983 г.

Попова, Елена (2000) Попова, Е. Праотец Ной – култ, икони, апокрифи (ХVІІІ-ХІХ в.). Проблеми на изкуството, 2000, № 4, с. 46-52.

Прашкова, Миглена (2000) Консервация и реставрация на иконата “Св. Йоан Предтеча” от ХVІІ век Сб. материали от конференция по проблемите на консервацията и реставрацията, НХА, Министерство на културата, ISBN 954-91379-1-0, С., 2000, 186–192

Рабовянова, Теодора (2000) Към въпроса за глаголната полипрефиксация в съвременния български език. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филологии, т. 38, кн. 1, Пловдив, 2000, с. 405-416. ISSN 0861-0029.

Радева, Живка (2000) Радева, Живка. Велико Търново през Възраждането : Библиография. // Радев, Иван. История на Велико Търново XVIII-XIX в. - В. Търново, 2000, с. 723-832. Велико Търново

Рикевски, Румен (2000) Елинистичният център към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – мост за доверие и сътрудничество между двата православни народа Α΄ Διεθνές συνέδριο «Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως ξένη γλώσσα», Αθήνα

Рикевски, Румен (2000) Учебни програми, изпитни сесии, нива на обучение по новогръц¬ки език във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Α΄ Διεθνές συνέδριο «Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως ξένη γλώσσα» , Αθήνα

Русева, Виолета (2000) Български символизъм. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 2000. ISBN 954 439 647-0

Русева, Виолета (2000) Българският символизъм – феномен на духа и езика. – Предговор към Български символизъм. Велико Търново: Слово, 2000, с. 5 - 27. ISBN 954 439 647-0

Русева, Виолета (2000) Българският символизъм като интертекст. – В: Конструиране на традицията. Сборник в чест на проф. Милена Цанева. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2000, с. 189 - 196. ISBN 954-07-1513-X

Русева, Виолета (2000) Генеалогия на българската модерност – един възможен проект. – В: Филологически сборник. В памет на проф. Г. Димов. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 186 - 190. ISBN 954-524-224-8

Русева, Виолета (2000) За генеалогията на един сюжет у Яворов. – В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 205 - 212. ISBN 954-524-229-9

Русева, Виолета (2000) Сексуалност – смисъл – език в поезията на Яворов. – В: Литературата – зони на ерогенност. Втора национална литературна конференция (Арбанаси, 1999). УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 93 - 98. ISBN 954-524-234-5

Русева, Мая (2000) Прекомерната опека и проблемите, които тя поражда. - Педагогика, 2000, бр 5, с. 72-75. print ISSN 0861-3982

Савова, Жулиета (2000) Рефлексивното преподаване в училище, сп. Педагогика, бр. 4, 2000, с. 3-8 ISSN 0861-3982

Сарафов, Павел (2000) Съсобственост между частна и публична собственост. - Собственост и право, 2000, № 5, 5-12. ISSN: 1312-9473

Серезлиев, Стефан (2000) Рекламата - между маркетинга и изкуството. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- dek. (2000), с. 54-56, ISSN: C608-4397

Спасов, Емил (2000) Професор Михаил Герасков за общочовешкото и националното в образованието - Педагогически алманах , 2000 , кн . 1-2 , с 191-195 сп. Педагогически алманах . , 2000 ISSN: 2367-9360

Спиридонов, Валентин (2000) Спиридонов, В. Anno Domini 1914.- В: 80 години от Първата световна война. В.Търново, 2000, с.64-85. ISBN 954-524-235-3 В. Търново

Станков, Иван (2000) Еротичните опити на дъжда сб. "Литературата - зони на ерогенност". В.Т., 2000

Станков, Иван (2000) Светилници, ламби, часовници (Опит върху проблема за времето у Д. Талев) Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. ISBN 954-524-224-8

Стефанов, Петър (2000) Петър Стефанов. „Излъганият дявол (Творчеството на Елин Пелин за деца и националната смехова традиция)”, В. Търново, 2000; ISBN 954 – 524 – 240 – Х

Стефанов, Светослав (2000) Петров, Л., С. СТЕФАНОВ. Анкетно проучване за играта мини волейбол. Сборник трудове: Кинезиология, Том 2, В. Търново, 2002. Велико Търново,Бойка 2000

Стефанов, Светослав (2000) СТЕФАНОВ, С. Ретроспективен анализ на научните изследвания по волейбол в специализираните издания “Въпроси на физическата култура” и “Наука и спорт”, Сборник трудове “Физическото възпитание и спортът Велико Търново,Бойка 2000

Стефанов, Светослав (2000) СТЕФАНОВ, С., Л. Петров. Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти. България, сп. Наука и спорт, София, 2000. сп. Наука и спорт, София, 2000

Стефанов, Светослав (2000) Томова, С., С. Стефанов. (2000) Промените във волейболните правила и адаптирането на състезателите към произлезлите от тях игрови ситуации. Сборник трудове “Физическото възпитание и спортът между два века”, В. Търново Сборник трудове “Физическото възпитание и спортът между два века”, В. Търново

Стефанов, Светослав (2000) Томова, С., С. СТЕФАНОВ. Волейболната игра като комуникационен процес. България, Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век, Варна, 2001. сп. Наука и спорт, София, 2000

Стефанов, Светослав (2000) Томова, Сн., С. Стефанов. Мястото на мини волейбола в училищната система по физическо възпитание. Сборник трудове: Кинезиология, Том 1, В. Търново, 2002. Велико Търново,Бойка 2000

Стойкова, Поля (2000) Постомпирова, П. Резерватите в България на примера на резерватите в Национален парк "Централен Балкан" - урок за практическа дейност. Програма и сборник от методически разработки на урочни и извънурочни дейности за природозащитно обучение. Сборникът е одобрен като учебно помагало от МОН с Протокол №10 от 02.08.1999 г. ISBN 954-748-004-9

Стоядинов, Мариян (2000) Време и вечност в православните църковни празници "Обществено възпитание", кн.1

Стоядинов, Мариян (2000) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на Божия "сила" и "действие" "Духовна култура", кн. 7

Стоядинов, Мариян (2000) Религиозното образование - между грамотността и възпитанието "Обществено възпитание", кн. 5

Стоянов, Емил (2000) Стоянов,Емил.Насилствената престъпност във Въоръжените сили на Република България.София.Академия на МВР,2000-178страници.

Събева, Петя (2000) Забавно състезание “Знаете ли…география?“ В: Обучението по география, № 1, с. 20-25, ISSN 0201-6849

Събева, Петя (2000) Урок на тема “Географско положение, големина, брегова линия, опознаване и изследване на Африка” (в шести клас) В: Обучението по география, № 3-4, с. 25-30, ISSN-0204-6849

Тодоров, Георги (2000) STIMULUS – Stimulatimg Learning Processes in Colleges and Companies with the use of Electronic Learning Environments Project number: NL/99/2/07/189/PI/II.1.1.a/FPI

Тодоров, Георги (2000) The Way to United Europe. European program SOCRATES- GRUNDTVIG. No 87759-CP-1-2000-1-BG-GRUNDTVIG-ADU

Тодоров, Георги (2000) Институционален контракт Socrates/ Erasmus – ВВОВУ “Васил Левски” No 83399-IC-1-1999-1-BG-Erasmus-EPS-1

Тодоров, Георги (2000) Основна компютърна подготовка. Част 1 – АБ-то на РС-то (М.Тодорова) Издателство “Фабер”, В.Търново, 2000, 64 стр.

Тодорова, Маргарита (2000) Системи за подпомагане на решението – нови подходи за реализация. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies “CompSysTech’2000”, 2000, pp.III.11-1 – III.11-

Тодорова, Маргарита (2000) Сравнителен анализ на IPV4 и IPV6 протоколи Сб.н.тр. III научна конференция с межд. участие “Интернет – среда за нови технологии в информационното общество”, Книга пета, В.Търново, 2000, стр.26-33.

Тодорова, Маргарита (2000) Estimation of the Interactions of Multimedia Streams and Objects by Applying Theory of Graphs. Proceeding of the Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’2000, 2000, pp.II.4-1 – II.4-5. ISBN: 954-9641-17-1

Тодорова, Пенка (2000) Биопсихосоциални фактори при формирането на здравословен начин на живот Педагогика,кн.6,с.17-28

Тодорова, Пенка (2000) Педагогика на промоцията на здравето Издателство ФАБЕР Велико Търново

Тодорова, Пенка (2000) С педагогическа грижа за младото поколение Издателство ФАБЕР Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2000) Wavelet System Application in Nonstationary Signal Processing (I.Simeonov, M.Popov,K.Simeonov) Proceedings of the Second Symposium on Applied Electromagnetism of Trans Black Sea Region, Greece, Xanthi, Pp.60-61

Трифонов, Тихомир (2000) Локализация и обработка на сеизмоподобни сигнали (К.Симеонов,А.Иринчев,И.Симеонов) Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, стр.221-226

Трифонов, Тихомир (2000) Съвременните криптосистеми- компромис между сигурност и скорост в компютърните комуникации (И. Иванов) Интернет- среда за нови технологии, В.Търново, стр.34-45

Тужаров, Христо (2000) Компютрите отвън и отвътре ПИК, В.Търново

Тужаров, Христо (2000) Компютърни мрежи ПИК, В.Търново

Тутеков, Свилен (2000) Литургични измерения на нравствеността Велико Търново

Тютюнджиев, Иван (2000) История на България : Учебник за кандидат-студенти и зрелостници 2000 – 2001 г. / Под ред. на Васил Гюзелев. – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; В. Търново : Gaberoff, 2000. – 328 с. : със сх., к. (в съавт. с Д. Саздов, Л. Спасов, Пл. Павлов, И. Лазаров, М. Палангурски) В. Търново, София

Тютюнджиев, Иван (2000) Кратка стопанска история на България / Съст. и ред. Иван Тютюнджиев. – 2. изд. – В. Търново : Фабер, 2000. – 223 с. (в съавт. с Пл. Павлов, П. Ст. Петков, Ив. Лазаров, Л. Дончева, М. Палангурски) Авторска част: Стопанско развитие през ХV – ХVІІ век, с. 47-79. [1. изд. 1996] В. Търново

Узунов, Филип (2000) Сталинград, Ел Аламейн, Курск. Провалът на германската офанзивна стратегия. Велико Търново: Фабер, 2000, 211 стр, ISBN 954-9541-70-3

Хрисимов, Николай (2000) Sépultures et cénotaphes à ensevelissement de chevaux de la période du Premier royaume bulgare. Etudes balkaniques (Sofia), 2000, 4, p. 117-130

Хрисимов, Николай (2000) Бележки за българо-византийските отношения (края на VІІ – начало на VІІІ в.). (съвместно със Стоян Михайлов). Българите в Северното Причерноморие. т.7, Велико Търново, 2000, с. 253-266

Христов, Паисий (2000) Анри Троя, “Петър Велики” (342 стр.) Рива, София

Христов, Паисий (2000) За отрицанието в творчеството на Марина Цветаева (16 стр) Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2000) Научните изследвания на Христо Тодоров в перспективата на гийомизма Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христов, Паисий (2000) Пресътворение II - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Христова-Коцева, Рени (2000) Психосексуални ориентации на децата от предучилищна възраст Педагогически алманах, 2000, 1-2, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 5-16.

Христова-Коцева, Рени (2000) Творческите дейности и организацията на педагогическия процес Предучилищно възпитание, 2000, 10, с. 3-4.

Христова, Венета (2000) Трудова заетост и малък бизнес Сборник (Втора Българо-египетска конференция "Икономиките в преход", Исмайлия, 2000). Програмен комитет. Свищов: АИ "Ценов", 2000, с. 118-120. ISBN 954-23-0009-3

Христова, Надежда (2000) Полигинията в германската брачна традиция (някои аспекти на брачното поведение на меровингските крале) [Polygyny in Germanic Marriage Tradition (Some Aspects of the Matrimonial Behaviour of Merovingian Kings)] Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 205-215. ISBN 954 - 524 - 257 - 7

Христова, Надежда (2000) Правен статус на жените в кралствата на франки и англосакси (V–ІХ век) [Legal Status of Women in the Kingdoms of Franks and Anglo-Saxons in the Period from the 5th to the 9th Century] Епохи. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000, Том 10, бр. 2, с. 161-191. ISSN 2534-8418 (Online); ISSN 1310-2141 (Print).

Цонкова, Ваня (2000) Влияние на държавните ценни книжа и другите начини за финансиране на бюджетния дефицит върху паричното предлагане Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 521-526, ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Дълговите ценни книжа като алтернативна техника за финансиране на фирмата: някои аспекти Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 527-531, ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Обща икономическа теория: тестове, задачи, въпроси за дискусия София: Военно издателство, 2000. 165 с.

Цонкова, Димитринка (2000) Реализиране на хуманистичния подход чрез приложение на музиката в обучението по физическо възпитание в начален курс. Физическото възпитание и спортът между два века. В.Търново, Фабер, 2000, с. 21.

Цонкова, Димитринка (2000) Физическата работоспособност при екстремални условия и антропомаксимологията. Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово, УИ „В. Априлов”, 2000, с. 259.

Чохаджиев, Стефан (2000) Developement of the Graphite Ornamentation in the Copper Age (In the Light of Evidence from the Struma Cultures). – In: Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory (edit. L.Nikolova). BAR International Series 854, Oxford, 2000, p.97-111.

Чохаджиев, Стефан (2000) Periodisierung des Neolithikums im Strumatal. – In: Karanovo III. Beitrдge zum Neolithikum in Sьdosteuropa (Hersg. Stefan Hiller, Vassil Nikolov). Wien 2000, p.253-262.

Чохаджиев, Стефан (2000) За финала на ранния неолит в басейна на река Струма. – Старини, 2000, 1, 61 – 70.

Чохаджиев, Стефан (2000) Периодизация на енеолита от басейна на р. Струма. – В: Тракия и съседните райони през неолита и халколита (ред. В. Николов). С., 2000, 69 – 75.

Шопова-Христова, Мариана (2000) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингвопоетически анализ. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Сб. от Международна научна конференция в памет на доц. Х. Тодоров, В. Търново, 23-25 октомври 1998 г. Ред. П. Христов. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2000, с. 171-186. ISBN 954-524-229-9

Шопова-Христова, Мариана (2000) Интертекстуалност в поезията на Бела Ахмадулина. Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. Сб. от национална научна конференция, В. Търново, 1-2 декември 1998 г. Ред. Н. Даскалов. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2000, с. 223-229. ISBN 954-524-224-8

Янков, Румен (2000) Концентрация и депопулация. Зониране на България по прираст на селищата Велико Търново: Изд. „Фабер”, 2000, 161 с. ISBN 954-9541-71-X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/