Публикации за 1999


Авгинова-Николова, Емилия (1999) "Названия дней недели в греческом языке и их параллели в русском и болгарском языках" Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ, Доклады и сообщения, В. Тырново

Александрова, Силвия (1999) САЩ ‘загубват’ Китай. Китайската политика на САЩ в края на 40-те години на ХХ век. сп. “Минало”, 1999, кн. 2, с. 64-76

Александрова, Силвия (1999) САЩ и Китай в света след Втората световна война – интернационални аспекти на двустранните отношения. сп. Епохи, 1999, № 1–2, с.182-202. ISSN: 1310-2141

Анчев-Калоянов, Анчо (1999) Български народни песни / Предг., състав. и прилож. Велико Търново, изд. „Слово“, 220 с. (Малка ученическа библиотека)

Анчев-Калоянов, Анчо (1999) Български народни приказки / Състав., предг. и прилож. Велико Търново, изд. „Слово“, 222 с. (Малка ученическа библиотека)

Анчев-Калоянов, Анчо (1999) Михаил Воин от Потука - българският двойник на великомъченик Георги: Шаманската версия на основния мит за двубоя между Змеебореца и Змея на дълбините. В: сп.Проглас, год. VII, 1999, №. 2, с.3-18, Велико Търново: ВТУ

Анчев, Стефан (1999) КАК, СЛЕД КАТО БЕ “УПОТРЕБЕНА”, БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ИЗОСТАВЕНА ОТ ВЕЛИКИТЕ СИ СЪЮЗНИЦИ в. “Янтра днес”, В.Търново

Анчев, Стефан (1999) НИЕ НА БАЛКАНИТЕ… в. “Янтра днес”, В. Търново

Анчева, Антоанета (1999) Живописният портрет – пластично-анатомични проблеми “Фабер”. 1999, 230 с.

Аркадиев, Димитър (1999) Статистика. Стара Загора, Идея, 1999, 351 с.,ISBN: 954-8638-24-X

Бонджолова, Валентина (1999) Речник на новите думи в съвременния български език (в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: издателство “Слово”

Ботева, Мариета (1999) Аргументацията в ораторското изкуство София

Ботева, Мариета (1999) Диалогът от Сократ до днес София

Бочева, Стефка (1999) Приказките на Андерсен в клавирната миниатюра при съвременното обучение на студентите от Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогически алманах, кн. 1,2

Бузов, Вихрен (1999) "Аспекти на правната логика" "Д. Яков", София

Бузов, Вихрен (1999) Бейсианизъм или попърианство Философски алтернативи № 5-6, ИФИ-БАН, с.70-76;

Бузов, Вихрен (1999) Дедукцията и новото знание Философия, № 6, Издание на МОН, с.31-37;

Булева-Петрова, Марияна (1999) Развитие на учението за хармонията в България. История, настояще, перспективи. Издателство на ВТУ

Бурнева, Николина (1999) Auf Meyrinkschen Spuren in den frühen Erzählungen von Svetoslav Minkov Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 7 Nr, 1999: http://www.inst.at/trans/7Nr/burneva7.htm (Wien)

Буров, Стоян (1999) Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена. // Ю. Балтова (отг. ред.). Актуални проблеми на българското словообразуване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, стр. 103 – 111.

Буров, Стоян (1999) За инвариантното значение на категорията определеност/неопределеност в съвременния български език.// К. Цанков, А. Петкова (съст.). Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 1999, стр. 73-88.

Буров, Стоян (1999) МАЛЪК РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]. Велико Търново: Слово, 1999. 608 стр.

Буров, Стоян (1999) Русин Русинов (1930 – 1998) Български език, ХLVІІІ, 1999/2000, № 1, стр. 105-108.

Буров, Стоян (1999) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр. (4. изд.)

Буров, Стоян (1999) УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Българските правописни норми и правила, Думите с начални букви от а до о вкл.]. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр. (5. изд.)

Буров, Стоян (1999) Учебна програма по дисциплината морфология на съвременния български книжовен език. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Бурова, Пенка (1999) Малък речник на чуждите думи в българския език. Велико Търново: Слово, 608 стр. (в съавт.).

Буюклиева, Стефка (1999) Methods for constructing self-dual codes Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1999) New binary extremal self-dual codes with lengths 50 and 52 Serdica Math. J., vol.25, pp.185-190

Василев, Васил (1999) Краепознавателни аспекти в творчеството на Софроний Врачански /на основата на "Житие и страдания грешнаго Софрония"/ Педагогически алманахрВТУ,бр.1-2

Василев, Сава (1999) Литературна класика : 13 интерпретации В. Търново : Слово, 1999. – 221 с.

Великов, Юлиян (1999) Папа Григорий Втори и мястото му в православната апологетика на образа Трудове на катедрите по история и богословие, т. 3, 98-106

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1999) Велкова-Гайдаржиева, Антония. „Демократически преглед“ (1902–1928) и културата на погребалните полета. // Демократически преглед, 1999, бр. 41/42,(с. 406-416). ISSN 1310-2311. Демократически преглед, 1999, бр. 41/42,(с. 406-416). ISSN 1310-2311.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1999) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Велчев, Борис (1999) Consular immunities in Bulgarian criminal law Comparative law review, 1999, № 2, 21-33

Велчев, Борис (1999) За имунитета на народните представители сп. „Съвременно право”, 1999, № 4, 74-85

Видин, Благой (1999) Международно публично право. Обща част. С, Унив. изд. „Св. Климент Охридски" и др., 1999. 316 с.

Върбанова, Маргарита (1999) История на математиката (курс лекции) Университетско издателство ВТУ”Св.св. Кирил и Методий” и ІІ издание - Модул, София:Модул. - с.175. ISBN: 954-8433-23-0

Галунов, Тодор (1999) Обикновеното народно събрание според Търновската конституция. Сборник "Дни на науката 99", В. Търново, 1999, с. 62-76.

Ганчева, Магдалена (1999) Русские паронимы и их болгарские аналоги. – Лингвистические, культуроведческие и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному. В.-Тырново, 1999, с. 93-97. ISBN 954-87-09-4-3. В.Търново

Георгиева-Трифонова, Цветанка (1999) Информационни системи и структури от данни в корпоративни информационно-комуникационни среди Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 137-141 стр.

Георгиева, Виолета (1999) Стойчева, В. Национална идентичност, историческа памет и обучението по история. Образование, № 5, ISSN 1310-0580, с. 53–57.

Гостилов, Стефан (1999) Детската градина и семейството в подготовката на децата за писане Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1999) Детската рисунка и реч във владенията на иконичността Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1999) Енигматичен подход при изграждането на детската рисунка в предучилищна възраст. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гочев, Гочо (1999) Языковые единицы с дифференциальными признаками “мужской пол-женский пол” как показатели социальных характеристик мужчин и женщин” // Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’98. Лингвистические, културологические и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному, Доклады и сообщения, ВеликоТырново, 1999, 267-275.

Гочева, Сийка (1999) Безударный вокализм в русском языке и изучение орфографии в болгарской аудитории // Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’98. Лингвистические, культурологические и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному, Доклады и сообщения, ВеликоТырново, 1999. - 6 с.

Григорова, Венцислава (1999) Несъстоятелност с международен елемент по българското международно частно право, сп. Съвременно право, Брой 3, 1999 г. София

Грудков, Венелин (1999) Бележки към житието на св.Патриарх Ефрем като исторически извор и литературен паметник. Сборник Търновска книжовна школа. Том 6.(стр,439-450) Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий". ISBN 954-524-214-0.

Грудков, Венелин (1999) Призвани да просияят. Велико Търново: Фабер. 110 стр. ISBN 954-9541-34-7.

Грудков, Венелин (1999) Проложното житие на патриарх Йоаким I - паметник на българската книжнина от втората половина на XIII век. В "Призвани да просияят". Велико Търново: Фабер. (стр.7-16) . ISBN 954-9541-34-7

Гълъбов, Мирослав (1999) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет и Мултимедия. изд.Абагар,Велико Търново

Гълъбов, Мирослав (1999) Особености при проектирането на системи използващи сигнални процесори. Месец на науката - Варна'99, Варна

Гълъбов, Мирослав (1999) Сигналните процесори - основа на съвременната цифрова обработка на сигналите. Дни на науката '99, В.Търново

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Еволюцията на детската рисунка. В. Търново, 1999; В. Търново

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Единство между изобразителната дейност и развитието на художественото възприятие. Педагогически алманах, кн. 1,2. В. Търново, 1999; В. Търново

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Играта и изобразителната дейност В. Търново, 1999; В. Търново

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Игровият подход в изобразителната дейност. Начално образование. София, № 5/1999; София

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Речта и детската изобразителна дейност. сб. Научни трудове на Тракийския университет, ИПКУ 1999; Пловдив

Гърмидолова, Мариана (1999) М.Мойнова. Особености на перспективната система в изобразителния метаезик в началния курс. Юбилейна научна конференция – Шуменски университет «Константин Преславски», 1999; Шумен

Гюлчев, Николай (1999) Двигателна активност на деца от 3 до 10-годишна възраст. Ръководство за учители и родители. Ръководство за учители и родители., В. Търново,1999.

Гюлчев, Николай (1999) Материали и техники за изобразяване чрез апликиране. сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1999.

Данчева, Галя (1999) Техника на говора в българското училище (Историко-педагогически аспекти) Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (1999) По въпроса за социологизиране на географското университетско образование. -В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 37, серия 7, с. 98-102. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (1999) Стопанска география на континентите. (съавтор). Русе, Парнас, 254 с. ISBN 954 – 8560 – 36 – 4

Дерменджиев, Атанас (1999) Структура на магистърски план по социално-икономическа география във ВТУ. -В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 37, серия 6, с. 69-82. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (1999) Realization of the RWCT Program in Teaching students in Geography of Veliko Turnovo University “St. st. Cyril and Methodius” during the First Year: Active Learning and Critical Thinking in the Preparation of New and Inservice Teachers, Opatija, Croatia, 1999.

Дерменджиева, Стела (1999) Възможности за осъвременяване на образованието чрез програмата RWCT. – В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Т. 37, серия 7, Педагогика и обществознание, Русе, с. 202 - 206. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (1999) Изследователският метод в обучението по регионална география на света. –В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Т. 37, серия 6, Право, бизнес, мениджмънт, Русе, 1999, с. 76 - 82. ISSN 1311-3321

Дерменджиева, Стела (1999) Международна програма RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане). –В: Обучението по география, № 4, с. 14 - 20. ISSN 0204-6849

Дживтерева, Светла (1999) "Наблюдения върху топонимията на селата Горталово, Плевенско и Кошарна, Русенско" "Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150г. от рождението на Димитър Маринов", Русе

Дживтерева, Светла (1999) Календарни съответствия в песента “Свети Илия и девет лами”. Фолклорното родство. Пети четения на Асоциация “Онгъл”. Тезиси. ИК “Род”, С. 1999, 48-52

Димитров, Димитър (1999) "Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa" Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontaciach, Bratislava

Димитрова, Димка (1999) За практическата подготовка на студентите българисти Обучение и квалификация – непрекъснато образование. Сборник доклади, част 1, ИПКУ - Ст. Загора, 1999, с. 105-110

Димитрова, Димка (1999) Задачи и упражнения по български език за 7. клас В. Търново: Абагар ,1999, 2000, 2004 . 350 с. ISBN 954-427-367-0

Дойков, Йордан (1999) Промененият Атлантически съюз - 2 София, Военно издателство ЕООД

Дойков, Йордан (1999) Списание „Политика за сигурност“, бр.3 Военно издателство ЕООД, София

Донев, Владимир (1999) Сказът и началото на възрожденската белетристика Българската мяра в литературата. Т. 2. Съст. проф. Енчо Мутафов. София: Български писател, 1999, с. 244-257

Дончева, Иванка (1999) Култът към Асклепий в Никополис ад Иструм. - Thracia Antiqua, 10 (In memoriam Georgi Mihailov), 1999. София, c. 170-177; ISBN 954-8259-31-1. София

Дончева, Иванка (1999) Сондажни проучвания в античната крепост Ковачевско кале през 1998 год. – Археология, 1999, кн. 1-2, с. 70-77; ISSN 0324-1203. София

Дундов, Тенчо (1999) Бержел, Жан-Луи. Обща теория на правото. Благоевград, Ка „Л-ка“ ООД

Иванов, Здравко (1999) Въпросът за единството на историята София, в: Универсално и партикуларно, с. 192-195

Иванов, Здравко (1999) Универсалното в историята В. Търново, в: Философия и история, с. 9-36

Иванов, Здравко (1999) Философия и история В. Търново, Сб. Диоген, Университетско издателство

Иванов, Ивелин (1999) Иванов, Ивелин. Разгромът на латинската армия при Одрин от цар Калоян на 14 април 1205 година. // Военноисторически сборник. – София: Военна издателство, 1999, кн. 5, с. 7-15. София

Иванов, Людмил (1999) PETROV, L., D. Dimova, P. Eneva (1999) Physical training in lessons of different character Internatiolan Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation", NSA "Vasil Levski", Sofia, p. 260.

Иванова, Мария (1999) Екзогамно-родов кръг у българите. 2. Отчитане на родството по съребрена линия. Българска етнология, кн. 1-2, с. 130-140

Иванова, Ралица (1999) Лабилност и стабилност. За някои общи мотиви и структурни особености в творчеството на Франц Кафка, Елиас Канети и Ханс Раймунд ( в съавт. с Венцислав Везиров), В: Европейският модернизъм и славянскит Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Иванова, Ценка (1999) Контролирани и неконтролирани промени на езиковия статус в балканославянския ареал Сборник доклади от ІV международна научна конференция “Общества в преход - теория и практика”, Велико Търново, 1999 год., стр. 71-88

Иванова, Ценка (1999) Ц. Иванова, М. Алексич. Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми. Велико Търново, ПИК, 1999, 288 стр.

Иванова, Ценка (1999) Южнославянската междуезикова омонимия и полисемия в приложната лингвистика Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми. В. Търново, 1999, стр. 271-286

Илиева, Мария (1999) За езика на две Ботеви публицистични творби. - В: Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново, 1999, 184–193.

Илиева, Мария (1999) Избрани тестове за проверка на езиковата култура. ВТ, 1999. ISBN 954–8709–39–2 (В съавторство с К. Цанков, И. Харалампиев, М. Георгиева).

Илиева, Мария (1999) Местоимения и табу. Доклад на национална конференция в памет на проф. Ст. Стойков. София. Декември, 1999 г. // Проглас. В. Търново, 1999, № 1–2, 23–35.

Илиева, Мария (1999) Прояви на егоцентризъм в езика. – В: Българистични проучвания. Т.V. В. Търново, 1999, 109–116.

Илиева, Мария (1999) Стилистика на българските пословици. – В: Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново, 1999, 194–201.

Илиева, Мария (1999) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново, 1999. ISBN 954–9541–33–9 (В съавторство с Р. Йосифова.) Велико търново

Йовевска, Мариана (1999) Балканските провинции на Хабсбургската държава, Граници и административно управление от края на X век до 1918 г. Балканските провинции на Хабсбургската държава, Издателство "ПИК", Велико Търново 1999, 255 с ИСБН 954 736 023 X.

Йовевска, Мариана (1999) Модерността в държавното управление на Балканите (XIX-XXв.) . Последната конституция – за Босна и Херцеговина в 1910 г. В: Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през XIX в. Изд. К. „Витал“ Велико Търново, Изд. 1999, с. 144-167 ISBN 954-8259-47-8

Йовевска, Мариана (1999) Модерността в държавното управление на Балканите /XIX–XX в. / Последната конституция – за Босна и Херцеговина в 1910 г Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през XIX в.”, ИК Витал, Велико Търново, 1999, с. 144-167 ISBN 954-8259-47-8

Йонкова, Красимира (1999) Автореферат на дисертация "Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията: една интерпретация в областта на митовете и религията" Йонкова, Красимира - Автореферат на дисертация "Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията: една интерпретация в областта на митовете и религията", София УИ "Св. Климент Охридски", 1999г.

Йорданов, Стефан (1999) За някои социокултурни реалии в т. нар. лидийски логос на Херодот. Thracia antiqua. ThA 10. Studia in memoriam Prof. Georgi Mihailov. София, 1999, 38–53.

Йорданов, Стефан (1999) За фолклорно-митологичната основа на някои реалии в съчиненията с географски характер на Константин Костенечки (Фисон-Дунав). Търновска книжовна школа. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Шести международен симпозиум. Велико Търново, 26–28 септември 1994 г. Велико Търново, 1999, 461–483.

Калчев, Стефан (1999) Анализ и проектиране на Интранет Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999.

Калчев, Стефан (1999) Техники за проектиране на Web Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999

Караиванова, Петя (1999) Детето и науката Предучилищно възпитание

Караиванова, Петя (1999) Познавателното развитие на детето от предучилищна възраст Педагогически алманах

Карамфилова, Петя (1999) Средства за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа. В. Търново, 1999.

Киров, Димитър (1999) Синът човешки (Образът в книга Даниил и в междузаветната канонична, неканонична и апокрифна литература), с. 150. гр. София

Колев, Николай (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители Велико Търново

Колева-Златева, Живка (1999) Към етимологията на псл. *bedro Българистични проучвания. В. Търново, 1999

Колева-Златева, Живка (1999) О фонетической мотивированности одной группы славянских и балтийских слов Проблеми зiставної семантики: збірник статей за доповідями Міжнародної наукової конференції з проблем зiставної семантики 23–25 вересня 1999 r. Видп. ред.: M. П. Кочерган. Київ, 1999, 62–66.

Константинов, Казимир (1999) Към въпроса за отшелническите практики в България през Х в.: светият отец Антони от Крепча и св. Йоан Рилски. В: Светогорска обител Зограф. Т. 3. – София, 1999, с. 84-88.

Константинова, Микрула (1999) Френско-български речник (1336 стр.) Изд. Габеров

Костова, Росина (1999) Kostova, Rossina. Lust and Piety: Graffiti from the Bulgarian Medieval Monasteries // Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit : Internationaler Kongress, Krems ab der Donau, 8-11 Oktober 1996. Wien : Verlag der Österreichschen Akademie der Wissenschaften, 1999, p. 233-55. ISBN 3-7001-2857-6

Кръстева, Антония (1999) За потребността от екипна дейност в съвременното училище сп. Педагогически алманах. В. Търново, с. 375.

Кънева, Виктория (1999) Способы передачи американских реалий на русский и греческий языки /на материале переводов романа В. Набокова “Лолита”/ Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’98. Лингвистические, культурологические и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 1999

Кючуков, Христо (1999) Образователни нагласи на ромите в България (с Енчо Герганов) София: Тилиа

Кючуков, Христо (1999) Ограмотяване в условия на билингвизъм (със Стойка Здравкова) Варна

Кючуков, Христо (1999) Съвременни идеи и подходи за обучение по български език на деца билингви в дуезична среда Варна

Лазаров, Лъчезар (1999) Еволюция на базите от данни в мрежови среди Сб. докл. Интернет-среда за нови технологии в информационното общество“, кн. 4, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (1999) Начален практикум по бази от данни УИ „Васил Априлов“, 1999, с. 50

Лунгарова, Пепа (1999) Exercemus Latine. “Ровита”, Велико Търново. ISBN 954-8914-01-8.

Лунгарова, Пепа (1999) Nicopolis ad Istrum (Lower Moesia) Bilingual Burial Inscriptions. In: Atti di XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 1999, 769-776.

Мандева, Марианна (1999) Междупредметни връзки при обучението в речева етикеция Начално образование, бр. 5 /съавтор/

Мандева, Марианна (1999) Обучението на речева етикеция - социален ангажимент на съвременното българско училище Обучение и квалификация - непрекъснато образование, ИПКУ, Стара Загора

Маринова, Виолета (1999) Активизация познавательной деятельности студентов начальных классов педагогических факультетов на основе целостной системы учебных задач при изучении математики ( с учетом специфики Болгарии ) Москва

Маринова, Виолета (1999) Интересът и неговото измерване в уроците по математика сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ

Маринова, Виолета (1999) Класификация приемов учебной деятельности учащихся в школьном курсе математики Сборник статии “Проблемы совершенствования математической подготовки в школе и в вузе”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолета (1999) Методические возможности систем задач, построенных с учетом системного принципа целостности Сборник статии “Проблемы совершенствования математической подготовки в школе и в вузе”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолета (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители Издателство “Абагар”, Велико Търново

Маринова, Виолета (1999) Развитие математического мышления учащихся в процессе решения целостной системы задач Международна конференция, Могилев, Беларусь

Маринова, Виолета (1999) Развитие на пространственото въображение у учащите се в часовете по стереометрия сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ

Маринова, Виолета (1999) Системный подход и его основные понятия Сборник статии “Проблемы совершенствования математической подготовки в школе и в вузе”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолета (1999) Учебната задача – основна компонента на учебната дейност сп. “Педагогически алманах”

Маринова, Виолета (1999) Формиране на пространствено въображение у учащите се в часовете по стереометрия сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ

Марков, Сашо (1999) Марков, С. От Платон до Стросън: Философия, Онтология, Анализ, В. Търново, Фабер, 1999.

Милев, Димо (1999) Милев Д., Иновации на системния подход в условията на корпоративни и глобални информационно-комуникационни среди. Втора научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 3, В. Търново

Мингова, Анелия (1999) Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения Второ преработено и допълнено издание. С: Софи-Р

Мирославска, Виргиния (1999) Formy nazwisk dzieci w dialektach polskich i słowackich Nárečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997), Bratislava 1999, 191 - 196

Михайлов, Димитър (1999) Любовният сюжет в "Подир сенките на облаците". - В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Абагар. В. Търново, 1999, с. 60-76. У нас

Михайлов, Димитър (1999) Образът на книгата и образите на героя. - В: Алеко Константинов. Бай Ганю. Слово. В. Търново, 1999, с. 166-179. У нас

Моллов, Тодор (1999) „Сватбата” на апокалиптичния Змей в българското „Видение на Исаия пророк за последните времена”. Търновска книжовна школа, Т. 6. Българската литература и изкуство от Търновския период в историята на православния свят. (Шести международен симпозиум, Велико Търново, 26-28 септ. 1994 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1999, ISBN 954-524-214-0, с. 113-130

Моллов, Тодор (1999) А. Калоянов. Българското шаманство. София: ROD, 1995 Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). Велико Търново, 1998-1999, с. 201

Моллов, Тодор (1999) Един български отшелник пророк от 20-те год. на ХI век Втори пролетни четения на на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Русе, 7-8 май 1999 г.

Моллов, Тодор (1999) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов (Семантика на изображението в Брашовския миней). Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). Велико Търново, 1998-1999, с. 36-44

Моллов, Тодор (1999) Към топологията на българската менталност: Робството. Трети пролетни научни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл", Русе, 27-28 май 1999 г.

Моллов, Тодор (1999) Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка Религиозен култ и фолклорна обредност (Седми есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на десетгодишнината от възстановяването на Студентския семинар по практическа етнология и фолклористика „Проф. д-р Иван Шишманов”), София, 27-28 ноември 1999 г.

Моллов, Тодор (1999) Северна Добруджа и Дунавските устия през оптиката на българската народнохристиянска космология (1. Харманът на Саръ Салтък и "медното гумно" на Онгъла). Седма международна научна конференция “Българите в Северното Причерноморие” (В чест на 65-годишния юбилей на проф. дин Петър Тодоров), В. Търново, ВТУ, 5-6 ноем. 1999 г.

Моллов, Тодор (1999) Северна Добруджа и Дунавските устия през оптиката на българската народнохристиянска космология (2. Исакча и Измаил). Юбилейна научна конференция "Лингвистика, ономастика, краезнание" (Посветена на 80-годишнината на проф. Николай П. Ковачев), В. Търново, ВТУ, 22-24 ноем. 1999 г.

Моллов, Тодор (1999) Сотирологичната стратегия на поп Пейо след есхатологичната 1492 г. Търновска книжовна школа. Седми международен симпозиум (Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа), Велико Търново, ВТУ, 8-10 окт. 1999 г.

Мончев, Николай (1999) Н.Мончев Природна география на България ,ГО, 1999 ГО

Моцинова, Божана (1999) “Секретът” на цигулковия педагог Николо Паганини” (статия) “Педагогически алманах” на ВТУ гр. В. Търново, 1999, с. 132-139

Моцинова, Божана (1999) Николо Паганини – живот и творчество (монография) ІІ-ра част (автор) (448 стр.) изд. АСТАРТА

Мутафова, Красимира (1999) Конфесионални отношения в Търново след османското завоевание. – В: Дни на науката’99. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. 19–34. Велико Търново

Мутафова, Красимира (1999) Османотурски документи от ХIХ в. за храма на Троянския манастир. – В: Старопланински проучвания, 1. 74–83. София

Мутафова, Красимира (1999) Правова регламентация на конфесионалните отношения между християни и мюсюлмани в българските земи през ХV–ХVIII в. // Религия и църква в България. Социални и културни измерения в православието и неговата специфика в българските земи. София, 1999, с. 313–330. София

Мутафова, Красимира (1999) Религиозната самоидентичност в българското и византийското общество през ХIV– първата половина на ХV в. (в динамиката на османската инвазия). // Средновековните Балкани. Политика, религия, култура. София : Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, с. 131–140. ISBN 954-430-606-4. София

Накова, Галя (1999) Four-dimensional submanifolds of seven-dimensional almost contact manifolds with B-metric Aspects of Complex Analysis, Diff. Geometry, Math. Physics and Applications, World Sci. Publ., Singapore, 148-159

Налбантова, Елена (1999) Предговор. Св. Bасилев. Съвременната поезия на бесарабските българи. Варна: LiterNet, 1999 ISBN 954-354-099-0

Налбантова, Елена (1999) Предговор. Св. Bасилев. Съвременната поезия на бесарабските българи. Ямбол, 1999

Налбантова, Елена (1999) Прозата на Илия Блъсков между високата и популярната литература Шумен ISBN 954-588-043-0

Начева-Маркова, Нина (1999) „Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти” Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1999г.

Начева-Маркова, Нина (1999) „Професионално – педагогически и интелектуално – нравствени качества на учителя по музика” Педагогически Алманах, 1, 2/ 1998,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Николов, Николай (1999) Experimental results on quadratic assignment problem= Computer science journal of Moldova, No 1

Николов, Николай (1999) Turbo Pascal 7.0 - среда за програмиране, методология, примери Издателство "Васил Априлов", Габрово

Николов, Николай (1999) Граници за точни решения при квадратично разполагане чрез сканиране Списание "Информационни технологии", бр. 2

Николов, Николай (1999) Начален практикум по бази данни на DELPHI Издателство "Васил Априлов", Габрово

Николов, Николай (1999) Оптимизиране при квадратично разполагане на икономически обекти и точни решения Списание "Информационни технологии", бр. 1

Николов, Николай (1999) Програмиране и използване на компютри TEMPUS S_JEP-11392-96, Restructuring degree courses in computing

Николова, Илияна (1999) Музикална дейност в Търновската епархия за периода 1944-1947 г. Духовна култура, С., Синодално издателство, № 2, с. 21-24.

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Анри Валон и зрелостта на френската генетична психология. сп. Дом, дете, детска градина, к. 1, с. 87-91, София. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Министерството на културата не наля вода във воденицата на бижковищината. сп. Образование, к. 4, с. 90 - 91. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Приносът на полицията за доразкриване на плагиатството или руската наука като плячка на преписвача. сп. Образование, к. 1, с. 108 -112, София. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) С. Л. Рубинщайн за отношението между психологията и педагогиката. сп. Педагогика, к. 5, с. 86 - 96, София. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Семейството - един от факторите за онтогенетичното формиране на личността. Дом, дете, детска градина, к. 4, с. 42 - 47, София. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. Д. (1999) Принцип единства сознания и деятельности С.Л. Рубинштейна в контексте европейской гуманитаристики. Психологический журнал, N5, т. 20, с. 20 - 26, Москва. Москва

Няголова, Марияна (1999) Няголова М. Д. (1999) Французская социологическая школа и идеи С. Л. Рубинштейна. Индивидуальный и групповой субъекты в изменяющемся обществе, изд. Институт психологии РАН, под ред. на М.Воловикова, с. 116 -117, Москва. Москва

Няголова, Марияна (1999) Няголова М., З. Кюркчиева (1999) Към проблема за етнопсихологическото изследване на общуването. Сборник в памет на Татяна Колева, под ред. на Г. Симеонова, с.42-44, изд. ДИОС, София. София

Няголова, Марияна (1999) Няголова М., Ц. Тодорова (1999) Диагностика на символната функция на въображението в начална училищна възраст. сп. Начално училище, к. 1, с. 87-91, София. София

Овчаров, Тодор (1999) Търновград и околността. 148 с. с ил. В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Бележки към Житието на св. Патриарх Ефрем като исторически извор и литературен паметник.- Търновска книжовна школа, т. VІ. В. Търново, 1999, 439-450 (в съавторство с В. Грудков). В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Бил ли е татаринът Чака български цар?- Историческо бъдеще, 1999, кн. 1-2, 71-75. Преработен вариант в: http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/tatarinyt.htm София

Павлов, Пламен (1999) Братята на цар Петър и техните заговори.- История, 1999, кн. 4-5, 1-6. София

Павлов, Пламен (1999) България и “външните” българи.-. Демократически преглед, кн. 39/40 (Пролет-лято 1999), т. І, 85-89. София

Павлов, Пламен (1999) България и българите по света.- сп. Всичко за България, 1999, кн. 1, 8-9. София

Павлов, Пламен (1999) Български енциклопедичен речник (1999-2000). В. Търново, изд. “Gaberoff”, 1999, 1328 стр. (в колектив с И. Антонова, Ив. Габеров, Ал. Грозев, Т. Спространов, Е. Розов). В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Залезът на Първото българско царство (1015-1018). София, изд. БАН “М.Дринов”, 1999, 96 стр. Публикация в интернет: http://macedonia.kroraina.com/knizhki/pavlov_1999.htm София

Павлов, Пламен (1999) Кой кой е в средновековна България (Истор. справочник). Второ допълнено изд. София, изд. “П. Берон”, 1999, 418 стр. (в колектив с Й. Андреев и Ив. Лазаров). София

Павлов, Пламен (1999) Константин ІІ Асен – последният владетел? (За началото на турското робство – 1396, 1397 или 1422 г.).- Български месечник, 1999, кн. 10, 185-197. София

Павлов, Пламен (1999) Ново изследване на Православната църква в България през ХVІІ-ХVІІІ в. - Духовна култура, LXXIX, 1999, № 2, с. 25-31 София

Павлов, Пламен (1999) Превратът на Иван Владислав (Опит за нова интерпретация).- Минало, 1999, кн. 3, 16-24. София

Павлов, Пламен (1999) Призвани да просияят... (Жития на св.патриарх Йоаким І Търновски, св. Исай Серски и св. Патриарх Ефрем Печки). В. Търново, изд. “Faber”, 1999, 110 стр. (в колектив с В. Грудков). В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Само “грък” ли е бил Максим Грек? – Средновековните Балкани (Политика, религия, култура). София, 1999, 173-179. София

Павлов, Пламен (1999) Светът след Иисус (От І в. Пр. Христа до Първата световна война). В. Търново, изд. “Gaberoff”, 1999, 1376 стр. (в колектив с В. Тъпкова-Заимова, А. Пантев, К. Тодоров, Б. Гаврилов, Д. Димитров, С. Марков, А. Садулов, Ив. Габеров). В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Только “греком” ли был Максим Грек? – Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’ 98. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 1999, 260-263. В. Търново

Павлов, Пламен (1999) Травъл и въстанието на павликяните в България (1084-1086).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1999, кн. 3, 57-61. Също: http://velika-bulgaria.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=530656&df=46&dflid=3&GDirId=0898facd2aba5f19aa8a0a6acca36dbb Шумен

Павлов, Пламен (1999) Християнското и имперското минало на българските земи в ойкуменичната доктрина на цар Симеон Велики (893-927).- Източното православие в европейската култура (Международна конференция, Варна’93). София, 1999, 111-115. София

Павлова, Илиана (1999) Биографията като вариант прочит (биографията на Неофит Бозвели от Петко Р. Славейков). Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Филология, Т. 37, кн. 1, 1999, 589–597.

Палангурски, Милко (1999) Кратка история на българския народ, С., Анубис, 1999, в. съавт. Ив.Лазаров, Ив.Тютюнджиев, Пл.Павлов. дял.ІІІ. с.180-278. ISBN 954-426-194-Х. София

Палангурски, Милко (1999) На изпит по история на България. Съавтори: Ив. Лазаров, П. Ст. Петков,. В. Търново: ИК Марков, 1999, 175 с. (М. Палангурски, Нова история на България, с. 97-157). ISBN 954-9894-02-9. В. Търново,

Петков, Петко (1999) На изпит по история на България. (Съавтор). В. Търново. ИК Марков. 175 с.

Петкова, Анелия (1999) Речник на новите думи в съвременния български език. В. Търново. Издателство Слово, 1999, 140 с. (в съавт. с В. Бонджолова).

Петров, Димитър (1999) .On the nonautonomos Gaus`s system (S.Georgiev) UBH:94-98

Петров, Димитър (1999) On the nonautonomos Gaus`s system (S.Georgiev). UBH,1999(94-98).

Петров, Димитър (1999) Математика за начални учители,втора част(Д.Цветков). Абагар,В.Търново.

Петров, Димитър (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители(Н.Горчев,В.Маринова,Л.Христов). Абагар,В.Търново.

Петрова, Красимира (1999) Теории за произхода и същността на лидерството, Сп. "Педагогическии алманах", кн.1-2, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 1310 - 358X В.Търново

Петрова, Красимира (1999) Теории за произхода и същността на лидерството, сп. "Философски форум", бр. 4 ISSN 954-775-122-0 София

Попов, Владимир (1999) История на стария свят. 2 Древна Гърция В.Търново

Радева, Живка (1999) Радева, Живка. П. К. Яворов : Библиография [1991 - 1998 г.]. // Славата на поета : 120 години от рождението на Яворов : Нови изследвания. София, 1999, с. 229-276. София

Русев, Пламен (1999) МЕСАЛИМ, ЛУГАЛ НА КИШ. Проблеми на политическата история на Южна Месопотамия към средата на ІІІ хилядолетие пр.н.е. (По писмени извори) В. Търново

Русева, Виолета (1999) Das Geschlecht – Verwünschung und Mystik. Brüche. Auf- Brüche – Um-Brüche – Aus- Brüche in Ost und West. Berlin, 1999, 99 - 103. ISBN 3-930412-72-1

Русева, Виолета (1999) Между Изтока и Запада – българската литература след войните в търсене на национална културна идентичност. – В: Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. Материали от международна научна конференция. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 1999, с. 591 - 601. ISBN 954-524-189-6

Русева, Виолета (1999) Словото като обект на историческата поетика. – Слов’янский збiрник. Випуск VI. Одеський державний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 1999, с. 176 - 181. ISBN 966-549-361-2

Русева, Виолета (1999) Смъртта: почерк на модерната чувствителност. – В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Велико Търново: Абагар, 1999, с. 50 - 59. ISBN 954-427-358-1

Русева, Мая (1999) Социалната педагогика пред екзистенциален проблем (За хуманизма като съвместимост на социалността със свободата). Велико Търново: Faber,1999, ISBN 9549541290

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Eyes Wide Shut или Виена, Новела на съновиденията Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Juxtapose Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Untersuchungen. Literatur / Moderne. Teologie. Kino. (Zusammenfassung) Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Бележки към превода на "Диалектика на Просвещението" Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Естествен роман Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Изгубената чест на Джаки Браун Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Кадифени дълбини Литературен вестник, бр. 35

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Медии Литературен вестник, бр. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) Незавършеният проект на модерността Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1999) От здрач до зори Литературен вестник, бр. 16

Симеонов, Симеон (1999) Мисията на Франческо Криспи в Европа през есента на 1877 г. // Епохи, 1999, № 1–2, с. 61-83. ISSN: 1310-2141

Славова, Цветелина (1999) Някои особености на вокалната работа в ученическия хор "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Славова, Цветелина (1999) Три детски пиеси за цигулка и пиано Плевен: Дукс и комес

Спиридонов, Валентин (1999) Спиридонов, В. Юлската криза 1914г. – В: Епохи. 1999, Кн.1-2, с.151-169. (ISSN 1310-2141) В. Търново

Спиридонов, Валентин (1999) Спиридонов, В. Различна модернизация? За някои специфични компоненти и проблеми на модернизационния процес в българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век. – В: Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през ХIХ в. В. Търново, 1999, с. 9-37. (ISBN 954-8259-47-8) В. Търново

Стамболиев, Огнян (1999) Доказателствена сила и стойност на доказателствените средства в исковото съдопроизводство Юридически свят, № 1, с. 92-101.

Стамболиев, Огнян (1999) Доказването в исковото съдопроизводство Варна, ВСУ Черноризец Храбър

Стамболиев, Огнян (1999) Инстанционността в гражданския процес Правна мисъл, № 1

Стамболиев, Огнян (1999) Обективно съединяване на искове в гражданския процес УИ Св. Климент Охридски

Стамболиев, Огнян (1999) Предмет на иска – предмета на делото – предмет на съдебното решение Правна мисъл, № 2

Стоядинов, Мариян (1999) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на "удодолствие" и "радост" "Духовна култура", кн. 1

Стоянов, Иван (1999) История на българското възраждане. В. Търново : Св. Евтимий патриарх Търновски, 1999. - 288 с.

Тодоров, Георги (1999) Компютърният проблем Y2K Дни на науката. Великотърновски клон на СУБ, стр.145-152

Тодоров, Георги (1999) Основи на проектирането с Protel, част 1. Advanced Schematic Capture 2.0. – Програма за проектиране на принципни електрически схеми (А.Пандов) ТУ, аброво, 1999, 30 стр.

Тодоров, Георги (1999) Основна компютърна подготовка. Част II- текстообработка и електронни таблици.(Тодорова М.) Издателство “Абагар”, В.Търново, 1999, 64 стр.

Тодоров, Георги (1999) Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, мултимедия, презентации.(М. Тодорова, М. Гълъбов, Е.Златев) Издателство “Абагар”, В.Търново, 1999, 64 стр.

Тодоров, Георги (1999) Програмиране и използване на компютри 2. Turbo Pascal 7.0 – Процедури, функции и компонентни типове данни(М.Тодорова, Л.Цеков) Технически университет Габрово, 1999, 32 стр.

Тодоров, Георги (1999) Програмиране и използване на компютри 2. Turbo Pascal 7.0 – Среда за програмиране (Л. Цеков, Н. Николов) Технически университет Габрово, 1999, 32 стр.

Тодоров, Георги (1999) Турбо Паскал 7.0.(Н. Николов, Р. Кабаиванов) Технически университет Габрово, 1999, 182 стр.

Тодорова, Пенка (1999) Padagogische Aspekte der Eltern-Kind-Beziehungen Auf um bruche aus in ost und west .Nation-Kultur.Geschlechterverhaltnisse,Berlin,p.263-271

Трифонов, Тихомир (1999) Advanced piezoceramic transducers for underwater noise measurements (I.Simeonov) Proceedings Metrology’99, pp.77-82, Veliko Tarnovo

Трифонов, Тихомир (1999) Modeling of Side Scan Sonar Field (K.Simeonov,Y.Syderov) Facta Universitatis, Vol.1, No4, Nis, Yugoslavia,Pp.19-27

Трифонов, Тихомир (1999) Specific Features of Using Piezoceramic Transducers for Underwater Noise Measurements Facta Universitatis, Vol.1, No4, Nis, Yugoslavia, pp.51-55

Трифонов, Тихомир (1999) Методи за локализация на източници на акустични сигнали (А.Иринчев) Научни известия на НТС по машиностроене, Созопол

Тютюнджиев, Иван (1999) Гръцко житие на св. Иван Рилски от ХІХ век в ръкописната сбирка на Светогорския манастир Ватопед. // Търновска книжовна школа. Т. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1999, с. 485-496. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1999) Кратка история на българския народ : Теми за кандидат-студенти и зрелостници. – 2. прераб. и доп. изд. София : Анубис, 1999. – 336 с. със сх. (в съавт. с Ив. Лазаров, М. Палангурски, Пл. Павлов), София

Тютюнджиев, Иван (1999) Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век : По док. от архива на метоха Божи гроб на Ерусалимската патриаршия в Цариград / Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Димитриос Гонис. – В. Търново : Слово, 1999. – 130 с. Текст и на гр. ез. – 1. изд. 1996. Първо издание: Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век : По док. от архива на метоха Божи гроб на Ерусалимската патриаршия в Цариград / Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Димитриос Гонис. – В. Търново : Слово, 1996. – 130 с. Текст и на гр. ез. – 2. изд. 1999. Рец.: Вачев, Хитко. Иван Тютюнджиев. Търновската митрополия през 17. и първата половина на 18. век. По документи от архива на метоха „Божи гроб” на Ерусалимската патриаршия в Цариград. В. Търново, 1996. // Изв. на Ист. музей – Велико Търново, 12, 1997, с. 271-275. В. Търново

Хрисимов, Николай (1999) Салтовски паметници от България. Saltovo type finds from Bulgaria. - билингва. Археологически вести, 1999, кн.1, с. 27-30

Хрисимов, Николай (1999) Салтовские находки из Северной Болгарии Analele asociatiei nationale a tinelor istorici din Moldova. Annual istoric. Chisinau, 1999, p.134-136

Христов, Милен (1999) On the integrability conditions for almost contact manifolds Aspects of complex analysis, differential geometry, mathematical physics and applications (St. Konstantin, 1998), 134--147, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 1999

Христов, Паисий (1999) Problemes de la transposition linguistique (242 стр.). Presses universitaires de Veliko Tirnovo

Христов, Паисий (1999) Анри МЕШОНИК : ПОЕТИКА НА ПРЕВОДА Панорама плюс

Христов, Христо (1999) Човекът в системата на метафизиката Човекът във философията (Идеи на философската антропология), Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 153-179.

Христова-Коцева, Рени (1999) Детето – активен субект в педагогическото взаимодействие Предучилищно възпитание, 1999, № 10.

Христова-Коцева, Рени (1999) Характер на педагогическото взаимодействие в дейността по избор Предучилищно възпитание, 1999, № 9.

Христова, Надежда (1999) Дилемата „сексуалност или девство” в християнската концепция за сексуалността (ІІ – ср. на V век) [The Dilemma “Sexuality or Virginity” in the Christian Conception of Sexuality (the 2nd – the Middle of the 5th Century)] // История. – София, 1999, кн. 1, с. 31-47. ISSN 0861.

Хънтов, Владимир (1999) Прабългаризмът книга в синхронната словообразувателна система на съвременния руски литературен език. сп. ПРОГЛАС, бр. 3-4, 1999, стр. 138-147. Велико Търново, 1999.

Цветков, Димитър (1999) A Criterion for Permanence and Global Stability in the Periodic n-Competing Species System. Technical Reports of the University of Ioannina, 1999.

Цветков, Димитър (1999) A Time-Dependent Biochemocal System God. Univ. Arkhit. Stroit. Geod. Sofiya, Svitk II, Mat. Mekh. 39(1996-1997), 143-153 (1999).

Цветков, Димитър (1999) A Time-Dependent Biochemocal System God. Univ. Arkhit. Stroit. Geod. Sofiya, Svitk II, Mat. Mekh. 39(1996-1997), 143-153 (1999).

Цветков, Димитър (1999) Note on the Goodwin’s Model. Rousse, 1999.

Цветков, Димитър (1999) Един модел на диференциация на клетка. Русе, 1999.

Цветков, Димитър (1999) Математика за начални учители, втора част. Абагар, В. Търново, 1999.

Чохаджиев, Стефан (1999) Основни типове антропоморфна и зооморфна пластика от ранноенеолитното селище край село Слатино, Кюстендилско. – ГАМПд, 1999, ІХ, с. 108 – 113.

Шопова-Христова, Мариана (1999) М. Цветаева. Така се вслушват. Избрана лирика. (Съставителство, превод и бележки). С., ИК “Колибри”, 1999, 144 стр. ISBN 954-529-121-4

Шопова-Христова, Мариана (1999) М. Шкапска. “О, този вечен женски жребий…”. Света гора. Алманах за литература и изкуство. В. Търново, 1998-1999, с. 103-104.

Шопова-Христова, Мариана (1999) За ‘вслушването’ на Марина Цветаева. Марина Цветаева. Така се вслушват. Избрана лирика. С., "Колибри", 1999, с. 5-7. ISBN 954-529-121-4

Шопова-Христова, Мариана (1999) Руският футуризъм и поетиката на “късната” Цветаева. Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. В. Търново, 1999, с. 257-265. ISBN 954-524-189-6

Юлзари, Синто (1999) Учебно-възпитателният процес по Роден край, Родинознание и Природознание. Общи методически въпроси Русе

Янков, Румен (1999) Анализ на динамиката на населението на селищата в България във връзка със съвременната им класификация Русенски университет "Ангел Кънчев" - Научни трудове, т. 37, сер. 6 Право, бизнес, мениджмънт, Русе, 1999.

Янков, Румен (1999) Концепции за развитието на селищната мрежа и преразпределението на населението в хода на урбанизационния процес Русенски университет "Ангел Кънчев" - Научни трудове, т. 37, сер. 6 Право, бизнес, мениджмънт, Русе, 1999.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/