Публикации за 1998


Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Играта и властта в езика" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Хармоничната асиметричност в поезията на Одисеас Елитис" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново

Анчев, Стефан (1998) Der Balkan 1850-1880 – ein Spielfeld von interessen und Widersprüchen – Pulverfass Balkan Mythos oder Realität. s. 265-276. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert

Анчев, Стефан (1998) България в геополитиката на балканските държави и на Великите сили ХІХ-ХХ в. Българистични проучвания 3, В. Търново 1998 г., с. 213-224.

Аркадиев, Димитър (1998) Влияние на възрастта на първо заплождане върху периодите между раждане и продължителността на използване на свинете Сборник доклади / А. Стоянов, И. Иванов и Д. Аркадиев // Юбилейна научна сесия на Съюза на учените в България, Пловдив, 1998, том ІІ.

Бонджолова, Валентина (1998) За употребата на скобите Проглас, 1998, кн.1, 137-140 с.

Бонева, Галя (1998) За някои очаквания на учителите към учениците в обучението Сб. Научни трудове, ВВОУ, кн. 63, В. Търново

Бонева, Галя (1998) Относно необходимостта от използване на активни методи на обучение в учебните заведения Сб. Научни трудове на ВВОВУ, кн. 63, В. Търново

Бонева, Галя (1998) Относно необходимосттта от използване на "активни методи" на обучение в учебните заведения Сб. Научни трудове, ВВОУ, кн. 63, В. Търново

Бузов, Вихрен (1998) "Практическа логика или изкуството на аргументацията" Тетевен, "Христов и Христов"

Бузов, Вихрен (1998) В защита на модерността Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, книга 3, Философия, Т.4, с.211-224;

Бузов, Вихрен (1998) Логиката на откритията не е изоставена! Философски алтернативи №3-4, с.13-18;

Бузов, Вихрен (1998) Полската аналитична школа: от логика към онтология Философски форум N 2\3, С., Balkam, с.212-219

Бузов, Вихрен (1998) Постмодернистката критика на рационализма и науката: граници на валидност Осмисленост, смисъл, опосредстваност , Сборник посветен на 40-годишнината на Димитри Гинев, Критика и хуманизъм, С., с.124-133;

Бурнева, Николина (1998) Literaturwissenschaft als "polykontexturale" Beobachtung von Kulturprozessen. Literaturwissenschaft als "polykontexturale" Beobachtung von Kulturprozessen. – Streifzüge in der (Literatur-)Theorie der „Postmoderne“. Ein Reader. Hrsg. von N. Burneva und E. Kovacs. Debrecen: KLTE, 1998, S. 7-33.

Буров, Стоян (1998) Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съществителните по число. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 65-74.

Буров, Стоян (1998) Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1998, стр. 9-25.

Буров, Стоян (1998) Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново, 1997. – Съпоставително езикознание, ХХІV, 1998, № 3-4, стр.187-189

Буров, Стоян (1998) Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 39-64.

Буров, Стоян (1998) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 234-244.

Буров, Стоян (1998) Към теорията за семантичното взаимодействие. Система, функция, среда на именните категории. // Ц. Иванова, Т. Стоянова (съст.). Българистични проучвания. 3. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1998, стр. 51-63.

Буров, Стоян (1998) Логическа и прагматическа квантификация на тоталността. Проглас (Велико Търново), VІІ, 1998, № 3-4, стр. 12 – 27.

Буров, Стоян (1998) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т]. Велико Търново: Слово, 1998. 351 стр.

Буров, Стоян (1998) О некоторых проблемах преподавания болгарского языка как иностранного (60 – 90-е гг. ХХ в.). Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Москва, 1998, № 2, стр. 46-51.

Буров, Стоян (1998) Система на граматическия род и определителния член в съвременния български език. Език и литература, LІІІ, 1998, № 3-4, стр. 150 – 169.

Бурова, Пенка (1998) [Рец.] Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. ВеликоТърново, 1997, 180 стр. – Съпоставително езикознание, № 3-4 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1998) Малък тълковен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 351 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1998) Метонимично назоваване на екзистенциалност. Проглас (Велико Търново), № 1.

Бурова, Пенка (1998) По въпроса за лексикографския подход към глаголните метонимични значения. За думите и речниците. Първа национална конференция, София, 19-20 октомври 1998. София, 2000.

Буюклиева, Стефка (1998) “A method for constructing self-dual codes with applications to lengths 42 and 44” Proceedings of the International Workshop OCRT, Sozopol, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (1998) “Binary self-dual codes with an automorphism of order 2” Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1998) “Extremal self-dual codes with an automorphism of order 2”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp. 323-328

Буюклиева, Стефка (1998) “New binary self-dual codes of length 58” Proceedings of the International Workshop ACCT, Pskov, Russia

Буюклиева, Стефка (1998) “Some New Extremal Self-Dual Codes with Lengths 44, 50, 54 and 58”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp.809-812

Василева, Радка (1998) Василева, Рада: За понятието „предикат“ в немската лингвистична литература. // Юбилейна научна сесия' 98 с международно участие. Научни трудове, кн. 62. Филологии. Част втора: Философия. Етика и естетика. / А. Г. Атанасов и др. В. Търново: ВВОУ "Васил Левски", 1998, с. 37-43. ISSN 0861-0312.

Великов, Юлиян (1998) Свети Герман Константинополски и най-ранната православна апологетика на светите икони Трудове на катедрите по история и богословие, т. 2, 135-142

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1998) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Из лабиринтите на гения (М. Неделчев. Етюди за Яворов, изд. Анго Боянов, 1998). // Литературен форум,1998, № 31, 13-19.10., (с. 3) ISSN 0861-2153. Литературен форум,1998, № 31, 13-19.10., (с. 3) ISSN 0861-2153.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1998) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Образът на твореца Димитър Талев непосредствено след смъртта. Първи реакции. // Книга за Талев. - С., 1998, (с. 284-296). ISBN 954-9502-34-1. Книга за Талев. - С., 1998, (с. 284-296). ISBN 954-9502-34-1.

Велчев, Борис (1998) Основни аспекти на помилването сп. „Съвременно право”, 1998, № 4, с. 72-82.

Велчев, Борис (1998) Политическое преступление в международном уголовном праве „Международная жизнь”, 1998, № 4, с.24-31

Велчев, Борис (1998) Статутите на международните трибунали за престъпленията, извърше¬ни в бивша Югославия и Руанда сп. „Съвременно право”, 1998, № 3, с. 24-36

Гайдова, Радка (1998) Алтернативи за демократизиране на учебния процес във ВУЗ. НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В.Търново, 1998

Галунов, Тодор (1998) "Втората национална ктастрофа. Процесът. Виновниците." Абагар, Велико Търново, 1998,с. 276.

Галунов, Тодор (1998) Аграрната реформа и законодателството на БЗНС (1920-1923). История, N 2-3, 1998, с. 70-87.

Галунов, Тодор (1998) БЗНС и българският парламентаризъм (1920-1923). Исторически преглед, N 5-6, 1998, с. 60-77.

Галунов, Тодор (1998) Демократическата партия и формиране на анкетата за Първата национална катастрофа. Епохи, N 1, год. 5, 1998, с. 88-103.

Галунов, Тодор (1998) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), част втора. Военноисторически сборник, 1998, N 5, с. 26-42.

Галунов, Тодор (1998) Четвъртият държавен съд. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314.

Ганчева, Магдалена (1998) Лексикографирование русско-болгарских аналогов как аспект их сопоставительного описания. – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 61, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1998, с. 317-324. ISSN 0861- 0312. В.Търново

Георгиев, Георги (1998) On an Application of Iterative Method of Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Analysis Conf. Proc. 1998 VIIth Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET ’98, Kharkov, Ukraine, June 2-5, 1998, Vol. 2, pp. 685-687.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Възможности за гражданско възпитание чрез обучението по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 283–290.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Гражданско възпитание чрез обучението по история. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от Третата международна конференция, В. Търново, с. 107–115.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 274–282.

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България (за зрелостници и кандидат-студенти) (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 513-Х, 239 стр.

Гочев, Гочо (1998) Полiсемантичнi опозицii в мовi украiнськоi i болгарськоi поезii. // Науковi записки психолого-педагогiчного факультету. Збiрник наукових праць, Полтава, 1998, с.417-426.

Гърмидолова, Мариана (1998) М. Мойнова Взаимодействието между учебните предмети от художествения цикъл. Педагогически алманах. кн.1/2. В. Търново 1998; В. Търново

Гърмидолова, Мариана (1998) М. Мойнова. Детската рисунка като художествен модел. сб. Научни трудове послучай 120 години от създаването на ВВОУ “В. Левски” В. Търново, 1998; В. Търново

Гюлчев, Николай (1998) Композиционни аспекти на изобразяването сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1998.

Данчева, Галя (1998) Детски поетичен календар Велико Търново

Дерменджиев, Атанас (1998) Геодемографска характеристика и социално-икономически промени във Великотърновски регион на съвременния етап. -В: Трудове на ВТУ, кн. География, с. 151-184. ISSN 0204-6369

Дерменджиев, Атанас (1998) Демографски и стопански показатели на съвременен Китай. /Съавтор/. -В: Китай, № 1 (4), с. 39. ISSN 1310-9634

Дерменджиев, Атанас (1998) Обществена география на Европа - в самостоятелен училищен курс. -В: Обучението по география, № 4-6, 1998, с. 27-31. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1998) Румъния на Балканите. Геополитически бележки. -В: Трудове на ВТУ, кн. География, 119-130. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (1998) За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география.За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география. За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география. –В: Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2, Книга – География, 1998, с. 91 - 104. ISSN 0204-6369

Дерменджиева, Стела (1998) Модел на изследователски проект в обучението по география на балканските страни. –В: Обучението по география, № 4-6, с. 48 - 51. ISSN 0204-6849

Дерменджиева, Стела (1998) Регионалната география на света като научно и приложно знание. –В: Общества в преход. Трета международна конференция. В. Търново, 1998, с. 127 - 139. –В: Общества в преход. Трета международна конференция. В. Търново, с. 127 - 139.

Дерменджиева, Стела (1998) Статистическата информация и дидактическото й приложение в обучението по география в Испания. – В: Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2, Книга – География, 1998, с. 105 -118. – В: Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2, Книга – География, с. 105 -118. ISSN 0204-6369

Димитров, Николай (1998) Поезията на Яворов. Метафизика и творчество. В. Търново, ISBN 954-524-177-2, 162 стр.

Димитрова, Веска (1998) Кирилова, В. Видове отношения в субстантивните подчинителни непредикатевни словосъчетания във френски, испански и български език //Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 62. Филологии, част 2 /В. Кирилова; Д. Контрерас/ - В. Търново: ВВОУ, 1998 - с. 280-288. ISSN 0861 – 0312. В. Търново

Димитрова, Веска (1998) Кирилова, В. Към класификацията на обстоятелственото пояснение за време във френския и българския език. Сп. Проглас, бр.1 -В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1998. - с. 141-149. ISSN 0661–7902. В. Търново

Димитрова, Веска (1998) Кирилова, В. Някои случаи на категориална конверсия при образуване на прилагателните имена във френски, испански и български език //Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 62. Филологии, част 2 /В. Кирилова; Д. Контрерас/ - В. Търново: ВВОУ, 1998. - с. 267-274. ISSN 0861 – 0312. В. Търново

Димитрова, Димка (1998) Методика на обучението по български език. Христоматия В. Търново: Университетско издателство“Св. Св. Кирил и Методий“, 1998. 228 с. ISBN 954-524-188-8.

Донев, Владимир (1998) Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов В. Търново: ПАН-ВТ, 1998, 192 с.

Донева, Дафина (1998) Финансово-икономически аспекти на екологичната политика в Германия – Поредица научни трудове "Икономически изследвания", Икономически институт на БАН и ВТУ, кн. 1, 1998 стр. 169 – 193. Поредица научни трудове "Икономически изследвания", Икономически институт на БАН и ВТУ, София

Дончева, Иванка (1998) Le culte d'Asclépios à Odessos. – Thracia, 12 (Studia in honorem Christo M. Danov), Serdicae, 1998, p. 181-193. София

Дончева, Иванка (1998) Едно свидетелство за култа към Пантеите. – Българска Историческа библиотека (БИБ), 1, 1998. София, с. 9-12. София

Дончева, Иванка (1998) Етимология на името на Асклепий. – ИИМ-Кюстендил, V, 1993 (1998). София, с. 349-355; ISSN 0861-4342. София

Дончева, Иванка (1998) Свидетелства за култа към Асклепий в Карасура. – Seminarium Thracicum, 3 (Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 1998, с. 147-157. София

Дошкова-Тодорова, Юлиана (1998) Cut set Catalan numbers Congr. Numer. 130(1998), 133-139

Дошкова-Тодорова, Юлиана (1998) Разлагания на многоъгълник на триъгълници Трудове на ВТУ, Факултет Математика и Информатика Том 1, Книга 1(1998), 40-54

Дундов, Тенчо (1998) Въведение в правото. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Захариева, Юлия (1998) Европейски съюз. Европейско гражданство. Основи на европейската интеграция. С, 1998, 89-115.

Захариева, Юлия (1998) Изменения в Конституцията на Република България от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз. Конституцията от 1991 година и участието на България в международните договори . С, 1998, 127-140

Захариева, Юлия (1998) Международни и европейски стандарти по защита на бежанците в българското законодателство Бежанско право в България. Сб. доклади и съобщения от науч. конференция. С, 1998, 82-90.

Иванов, Здравко (1998) Парадоксалността на историята: източници и преодоляване София, във: Философията на историята и бъдещето на историята, с. 110-119

Иванов, Здравко (1998) Човекът като исторично същество София, във: Философски форум, кн. 1, с.129-145

Иванов, Ивелин (1998) Иванов, Ивелин. Еволюцията на църковната концепция за войната и кръстоносните походи (ХІ-ХІІІ в.). // Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": История, политология, връзки с обществеността и право. – Велико Търново, кн. 60, с. 201-206. ISSN 0861-0312 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1998) Иванов, Ивелин. Приморски срещи "Клио '99".// Епохи. – Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1998, кн. 2, год. V, с. 157-159. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Иванов, Людмил (1998) PETROV, L., D. Miljevic, E. Kunceva (1998) "The development of the motive working capacity of the university students training basketball in a special group" Zbornik radova Fis Komunikacije, Univerzitet u Nisu, p. 142.

Иванов, Людмил (1998) Петров, Л. (1998) "Агресивността в баскетбола" Списание "Спорт и Наука", София, бр. 2, с. 152-154

Иванов, Людмил (1998) Петров, Л.(под редакция) и др. (1998) Баскетбол изд. Бойка, Велико Търново, ISBN: 954-9689-01-8

Иванова, Мария (1998) Екзогамно-родов кръг у българите. 1. Отчитане на родството по права линия Българска етнология, кн. 3-4, с. 5-20

Иванова, Ралица (1998) Postmoderne Züge in Bodo Kirchhoffs Roman “Der Sandmann”, B: Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски, Филологии, част втора, Философия, етика, естетика, кн. № 62, с. 24 – 32, ISSN 0861 – 0312. Велико Търново

Иванова, Ралица (1998) Марионетката като нивелационна фигура, В: “Проглас”, с. 67-88. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Иванова, Ценка (1998) “Ред” и “неред” код негираних облика у jужнословенском jезичком ареалу Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 1998, № 27/2; стр. 137-147

Иванова, Ценка (1998) Езикова история и езикова прогностика - въз основа на съпоставителното езикознание (Перспективи на балканославянския ареал) Jужнословенски филолог, 1998, LIV, стр. 131-141.

Иванова, Ценка (1998) Междуславянските лексико-семантични отношения в приложната лингвистика Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. В. Търново, 1998, стр. 35-44

Иванова, Ценка (1998) Фоновите чуждоезикови (не)знания и (не)съзнателната манипулация в международните политически коментари Медиите и езикът. София, 1998, стр. 204-208.

Иванова, Ценка (1998) Южнославянският езиков ареал - наследени и нови тенденции в конвергентните и дивергентни процеси Славянска филология. Доклади за ХII международен конгрес на славистите в Краков, 1998; т. 22, стр. 34-46

Илиева, Мария (1998) Помагало по българска фонетика. В. Търново, 1991, 1993, 1996, 1998. ISBN 954–9541–21–5 (В съавторство с К. Цанков, А. Петкова, В. Бонджолова).

Илиева, Мария (1998) Съпоставително изследване на изразяването на същинските обстоятелства за начин в словашки, български и английски език. – В: Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 1991. Т. 27. Кн. 2. В. Търново, 1998, 7–25 (В съавторство с Ондрей Хабовчик).

Йовевска, Мариана (1998) The Dayton peace accords and the serbs in Bosnia-Hecegovina: present problems and perspectives for the future”. EUROPE: Real end Imagined, PIC publishers Veliko Turnovo 1998, p. 167-172 ISBN 954 8258 951

Йорданов, Стефан (1998) За един български фолклорно-литературен вариант на сюжетния тип “Турандот”. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета Международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997. Велико Търново, 1998, 225–243

Йорданов, Стефан (1998) Славяни и фисонити от “Диалози” на Псевдо-Кесарий и феноменът на ликантропията в славянското общество от времето на Великото преселение на народите. Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, с. 185–196.

Калейнска, Теодора (1998) Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies. Societies in Transition, V.Tarnovo, 143-155

Караиванова, Петя (1998) За неясните знания, догадки и въпроси и ролята им в процеса на взаимодействие “дете – среда”. Педагогически алманах, ВТ, кн. 1, 2.

Караиванова, Петя (1998) За приложението на елементарните опити и експериментирането в процеса на взаимодействие “дете – среда” сб. ”Теория, методика и управление на учебно-възпитателния процес”

Караиванова, Петя (1998) Първи стъпки в професията на детския учител – за някои затруднения и грешки, възникващи в процеса на педагогическата практика сб.”Теория, методика и управление на учебно-възпитателния процес”

Карамихова, Маргарита (1998) Места на паметта: Култови места в Кърджалийския район. София

Карамихова, Маргарита (1998) Карамихова, М. Един възможен прочит на демографските факти, записани в традиционната култура по българските земи. – Историческо бъдеще. 1998, No 2.

Карамихова, Маргарита (1998) Поклонничеството и дарът като инструмент за усвояване на култовото пространство (изследване на текето на Осман баба). Дарове и съкровища Духовна приемственост на Балканите. Благоевград. 96-103. Благоевград

Карамфилова, Петя (1998) Средства за изразяване на определеност в стария български книжовен език до XV-XVI в. Българистични проучвания. Т. 3. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1998. ISBN 954-524-192-6

Карамфилова, Петя (1998) Употребата на иже като средство за изразяване на определеност в житията на Евтимий Търновски. Български език, 1997/1998, кн. 2. ISSN: 0005-4283

Колев, Николай (1998) Обобщена редица на Фибоначи и някои нейни аритметични свойства Четвърта конференция по ПМИ и проблемите на обучението по МОМ

Колева-Златева, Живка (1998) Български названия със звукосимволичен произход Проглас, 1998, № 2, с. 92–109

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на бълг. диал. кълка Славистични проучвания. В. Търново, 1998, с. 45-56

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на псл. *gъrstь Българистични проучвания. В. Търново, 1998

Колева-Златева, Живка (1998) Семантична реконструкция (Методологични аспекти). В. Търново: Знак, 1998 В. Търново, 1998

Костова, Росина (1998) Kostova, Rossina. A Tenth-Century Graffito of St Basil the Great in the Light of His Cult in Eastern Monasticism // Palaeobulgarica. София : Академично издателство "Марин Дринов", 1998, 1, с. 75-96. ISSN 0204 - 4021

Костова, Росина (1998) Kostova, Rossina. Topography of Three Early Bulgarian Monasteries and the Reasons for their Foundation: A Case of Study // Archaeologia Bulgarica. Sofia : 1998, 3, p. 108-125. ISSN 1310-9537

Костова, Росина (1998) Костова, Росина. Апокрифи и рисунки-графити в българската средновековна култура (по материали от манастира по с. Равна) // Известия на Историческия музей-Кюстендил : Международен симпозиум в памет на проф. Йордан Иванов, октомври 1992. София : Исторически музей - Кюстендил, 1998 (1993), V, Част ІІ, с. 325-351. ISSN 0861 - 4342

Кръстева, Антония (1998) Възпитание в култура на общуване необходимост за всяко дете В: сб.Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия, Пазарджик, с. 89.

Кючуков, Христо (1998) Лингводидактически аспекти на ромския език (върху материал от шведско-ромски ии българо-ромски билингвизъм) София: Делфи

Лазаров, Лъчезар (1998) Управленска информационна система на ВУЗ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (1998) Етикетът на речта и родноезиковото обучение на второкласниците Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В.

Мандева, Марианна (1998) Нерешени въпроси в системата на обучението в преразказване - І - ІV клас Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В. Левски", В. Търново/съавтор/

Мандева, Марианна (1998) Речевият етикет в съвременната учебна документация за І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Маринова, Виолета (1998) Изисквания към системата от учебни задачи по математика, ориентирани към активизация на познавателната дейност на студентите от Педагогически факултет Научни трудове на ВВОУ, кн.№ 63, Велико Търново

Маринова, Виолета (1998) Реализация на системния подход в подготовката по математика на бъдещите начални учители Научни трудове на ВВОУ, кн.№ 63

Маринова, Виолета (1998) Систематизиране на задачите в обучението по математика Трудове на Великотърновския университет, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, том 1, книга 1, Велико Търново

Маринова, Виолета (1998) Цялостната система от задачи като ефективно средство за активизиране на учебната дейност на учащите се от селско малокомплектно училище в обучението по математика Всеросийска конференция “Реформа образования и сельская школа”, Орел, Русия

Милкова, Димитринка (1998) Обща теория на правото. Бургас, БСУ

Мингова, Анелия (1998) Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения С.: Първо издание. Софи-Р

Мингова, Анелия (1998) Нови факти и доказателства пред въззивната инстанция Съвременно право, № 4

Михов, Милен (1998) Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на Външните работи и изповеданията по Македонския въпрос 1906 г. - МПр, 1998,№ 2, с. 119-145. София

Михов, Милен (1998) Кризата в революционната организация и отношението на ВМОРО към Българската екзархия 1903-1908 г. - Епохи, 1998, № 1, с. 5-39. Велико Търново

Моллов, Тодор (1998) Българският княз Михаил от Житието на народния светец Гавриил Лесновски (Към проблема за просопографията на квазиисторическия образ). Балканите. Ние сред другите и те сред нас. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев, С., 1998, ISBN 954-680-084-8, с. 246-254

Моллов, Тодор (1998) Българският фолклорно-митологичен контекст при „разпознаването” на пророк Даниил за „патрон” от средецките пророци в края на Х век. Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII Международен славистичен конгрес. Велико Търново, Изд. “ПИК”, 1998, ISBN 954-736-005-1, с. 227-240

Моллов, Тодор (1998) Величието и падането на Царевград Търнов в есхатологична перспектива. Патриарх Евтимий Търновски и неговото време (Материали от национална научна сесия „600 години от заточението на Св. Евтимий, патриарх Търновски”, Велико Търново, 6 окт. 1993 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998, ISBN 954-524-194-2, с. 307-316

Моллов, Тодор (1998) Култът към Стефан Дечански на Овче поле (Фолклорно-митологичните основания при „разпознаване” на Жертвата в Историята). Кньижевност и историjа III. Зборник радова са научног скупа на тему „Жртвованье и саможртвованjе у кньижевности” (Нишка Баньа - Алексинац, 2-4 окт. 1997 г.). Ниш, 1998, ISBN 86-7181-034-8, с. 143-152

Моллов, Тодор (1998) Легендите за Св. Наум Светци и фолклор (Шести есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), посветени на 5-годишнината от регистрирането на Асоциация „Онгъл” и 60-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков), София, 28-29 ноември 1998 г.

Моллов, Тодор (1998) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. Известия на Исторически музей - Русе, Т. 5, 1998, ISSN 1311-0942, с. 57-69

Моллов, Тодор (1998) Самоописание и иноописание на картината за свят в българското средновековие. Четения по фолклористика и етнология, посветени на 60-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков, София, 10 ноем. 1998 г.

Моллов, Тодор (1998) Свeти Наум Охридски и Саръ Салтък - още веднъж за "двойните светци". Национална научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов (80 години от рождението му), В. Търново, ВТУ, 1-2 дек. 1998 г.

Моллов, Тодор (1998) Светителският подвиг на Димитър Басарбовски и българския фолклор. Национална юбилейна конференция по случай 120 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов, Русе, 9-10 окт. 1998 г.

Мончев, Николай (1998) Н.Мончев Почвено разнообразие в западната част на Търновските височини В: Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн.67 В: Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн.67

Мутафова, Красимира (1998) Исторически реалии за халветийския шейх Бали Ефенди Софийски в новооткрито житие от ХІХ в. (в съавторство с М. Калицин) // Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Т. 2. Съставители Р. Градева, Св. Иванова. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 1998, с. 212–243, ISBN 954-8872-13-7. София

Накова, Галя (1998) An example of Lorentzian submanifold of 5-dimensional almost contact manifold with B-metric Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 59 - 65

Накова, Галя (1998) Submanifolds of some almost contact manifolds with B-metric with codimension two, II Math. Balkanica, Vol. 12, 93 - 108

Налбантова, Елена (1998) Литературен лист “Развигор”. Състав. Ел. Налбантова. Библиотека Литературни кръгове и издания. Слово, В. Търново ISBN 954-439-500-8

Налбантова, Елена (1998) Предговор Литературен лист “Развигор”. Библиотека Литературни кръгове и издания. Съст. Е. Налбантова, В. Търново, 1998. ISBN 954-439-500-8

Начева-Маркова, Нина (1998) „Развитието на метроритмичния усет – средство за стимулиране на интелектуалната дейност в часовете по солфеж” Педагогически алманах,1,2/1998, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и и Методий”

Николов, Николай (1998) Автоматизирано проектиране на мундщуци за керамичното производство Списание "Машиностроене", бр. 7-8

Николов, Николай (1998) Алгоритъм "сканираща област" и точни решения за оптимално разполагне Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново

Николов, Николай (1998) Проблеми и подходи при решаване на големи задачи за разполагане на взаимосвързани обекти Трудове на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", т.1, кн.1

Николова, Илияна (1998) Календарните празници в обучението по музика I-IV клас. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 111 с. ISBN 954-524-191-8

Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Наръчник по педагогическа психология за плагиати. сп. Образование, к. 4, с. 94 - 96, София. София

Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Предговор към Четвъртото издание на Учебна програма по психология за студентите от ВТУ. Василев. Д. Учебна програма по психология. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 1998, с. 1. Велико Търново

Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Призив към българските учени. сп. Образование, к. 5, с. 90 – 92, София. София

Павлов, Пламен (1998) България, българите и средновековния свят.- сп. Ек, 1998, кн. 3, 10-12. София

Павлов, Пламен (1998) България, Византия и куманите (1186 г.- началото на ХІV в.). Някои бележки с оглед на предисторията на българо-молдовските връзки.- Relaţiile Moldo-bulgarie în epoca medie şi moderna. Chişinău, 1998, 43-50. Chisinаu / Кишинев

Павлов, Пламен (1998) Една нова книга за взаимоотношенията на Византийската империя с тюркските народи (Ал. Савидис. Тюрките и Византия, т. І. Атина, 1996).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1998, кн. 2, 119-124 Шумен

Павлов, Пламен (1998) За книгата на проф. Д. Гонис. История на българската църква, Атина, 1995.- О" Grigorios Palamas, 1998, 277-286 (Теологично списание на Светата митрополия в Тесалоники/Солун)(на грц.ез.). Thessaloniki / Солун

Павлов, Пламен (1998) Забравен шедьовър на българския “Златен Век” (Старобългарският превод на “История на Юдейската война” от Йосиф Флавий).- Литературен форум, 1998, бр. 32 (374), с. 1, 10 (в съавторство с М. Спасова). София

Павлов, Пламен (1998) Забравеният култ към св.княз Борис–Михаил.– Демокрация, бр. 138 / 25.05.1998 г. Също: http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Plamen%20Pavlov-danni%20za%20Boris%20-%20Mihail.htm София

Павлов, Пламен (1998) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1998, 368 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1998) Повестта за българската царкиня Персика и българо-руските връзки през ХVІІ-ХVІІІ в.- Българистични проучвания, т. 3. В. Търново, 1998, 197-212. В. Търново

Палангурски, Милко (1998) 3. История на България VII в. – 1947 Г., в. съавт. с Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Слово, В. Търново, 1998, 228-368. ISBN 954-439-501-6. В. Търново

Петков, Марин (1998) "Келтските заемки в немски език" (на немски език) Сборник доклади от Юбилейната научна сесия, организирана от ВВОВУ “Васил Левски”, книжка 62, Филологии, част ІІ, Велико Търново, стр. 50 – 55.

Петков, Марин (1998) "Топоними от келтски произход в немскоезимното землище" (на немски език Сборник доклади от Юбилейната научна сесия, организирана от ВВОВУ “Васил Левски”, книжка 62, Филологии, част ІІ, Велико Търново, стр. 56 – 59.

Петкова-Марчевска, Славка (1998) "Хей Божурко". Детски песни със съпровод на пиано по стихове на Димитър Спасов. гр. Велико Търново, 1998.

Петкова-Марчевска, Славка (1998) “За някои страни на проблема за съотношението между теоретичната и практическа подготовка” Сб. "Научни трудове на ВВОУ" кн. №63

Петкова, Анелия (1998) Имената на българските царе и владетели и тяхното разпространение във Велико Търново. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 5, 1998, с. 77-81.

Петров, Димитър (1998) Върху някои неавтомни системи от типа на Лотка-Волтера_(С.Г.Георгиев). Морски научен форум,Варна,1998,т.1(426-429).

Петров, Димитър (1998) Математика за начални учители,първа част. Абагар,В.Търново.

Петров, Милко (1998) Америка - врява и разум. Журналистиката на САЩ в контекста на социалния живот (1883 - 1987) Университетско издателство на СУ "Св. Климент Охридски", 1998. 448 с. 954-07-1272-6

Петров, Милко (1998) Публицистиката - история, теория, жанрове София, 1998.

Петрова, Анастасия (1998) Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’. – В: Българистични проучвания. Международен семинар по български език и литература. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1998, 141-156. ISSN 9548258706

Петрова, Веселинка (1998) Петрова, В. Звуковата работа в подготвителната група София: - Предучилищно възпитание, № 1, 1998, с. (7 - 10).

Петрова, Веселинка (1998) Петрова, В. Социалните взаимодействия в творческите игри на децата от предучилищна възраст Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (с. 5 - 20).

Петрова, Мариана (1998) A need for reflection on the teaching Informatics at not informatics courses in universities. A jubilee scientific session with international participation, dedicated to the 120th anniversary of Military University "Vassil Levski", Veliko Tarnovo

Проданов, Николай (1998) Пандели Кисимов. Кратък очерк на въстанията на българите през последните четири века до Освободителната война на 1877 година. (съставителство, в съавторство) Шумен

Радева, Живка (1998) Радева, Живка. Краеведските справки в Народна библиотека „П.Р. Славейков” – Велико Търново : Наблюдение и анализ. // Год. Нар. библ. „Иван Вазов”. – Пловдив, 1998, с. 25-30. Пловдив

Русева, Виолета (1998) Мистичният Йовков. Велико Търново: Абагар, 1998 (183 стр.). ISBN 954-427-292-5

Русева, Виолета (1998) Яворов: от „Стихотворения” (1901) до „Антология” – рефлексията на модерното съзнание спрямо традицията. – Сп. Демократически преглед, 1998, кн. 37, с. 499 – 504

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Carne tremula/Жива плът Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Карусель Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Ливади Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Лола бяга (по Friedrichstrasse) или Berlin Friedrichstrasse Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Превращения Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1998) Сложност и ред Вл. Сабоурин "Изследвания"

Славова, Цветелина (1998) "Гаудеамус" Университетвско издателство на ВТУ

Славова, Цветелина (1998) Хорово-диригентското изкуство в обучението на бъдещите музикални педагози "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Спасов, Емил (1998) Блажени Августин за смисъла и целта на възпитанието - Педагогически алманах , 1998 , кн . 1-2 , с 175-180 сп. Педагогически алманах . , 1998 ISSN: 2367-9360

Спиридонов, Валентин (1998) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). V. Tarnovo: „BI-Verlag“1998, 309 S. (= Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.), ISBN: 954-90275-3-8 V. Tarnovo: „BI-Verlag“

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В. Международна научна конференция за ролята на елита при прехода в Югоизточна Европа. – В: Епохи. 1998. Кн.1. с.145-151. (ISSN 1310-2141) В. Търново

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В. Рихард фон Мах и Балканската война 1912-1913г. (Предговор).- В: Рихард фон Мах. Писма от Балканската война 1912-1913. В. Търново, 1998, с.7-11. (ISBN 954-8258-92-7) В. Търново

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В.\ Господинова, Р. Германската преса за Междусъюзническата война и Добруджанския въпрос 1913 г.- В: Известия на военните архиви. 1998, Бр. 8, с. 117-128. София

Стамболиев, Огнян (1998) Принципи на гражданския процес Правна мисъл, № 2

Стоядинов, Мариян (1998) Относно употребата на понятието "харис" в смисъл на "благосклонност", "дар" и "милост" "Духовна култура", кн. 6

Стоядинов, Мариян (1998) Църквата в еклисиологична перспектива "Духовна култура", кн. 3

Тодоров, Георги (1998) Internet – среда за дистанционно обучение. Сб.н.тр. н.конф. “Интернет – среда за нови технологии”, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, стр.197-201

Тодоров, Георги (1998) Генетични алгоритми – приложение в експертните системи за планиране и управление на учебния процес (Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 65, стр. 143-147.

Тодорова, Пенка (1998) Здравето и здравното възпитание на подрастващите Педагогика,кн.10,с.42-51

Тополска, Евгения (1998) Музиката и изразителността на детската реч /в съавторство с Емилия Димова/ Предучилищно възпитание, 1998, № 2, 6–8

Трифонов, Тихомир (1998) Класически и виртуален звук Сборник доклади Дни на науката’98, стр.106-112, СУБ- В.Търново

Трифонов, Тихомир (1998) Метод за измерване на диаграмата на насоченост на хидроакустични антени (К.Симеонов) Е+Е Електротехника и електроника, София, бр.1-2, стр.37-41

Тютюнджиев, Иван (1998) История на България : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. Ч. 1–2. – 2. изд. – В. Търново : Слово, 1998. Ч. 1. VII – ХVIII век : Средновековие, Българските земи под османска власт. – 160 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Авторска част с. 106-111, с. 127-156. Ч. 2. ХVIII век – 1947 г. : Българско възраждане, България в новото време. – 215 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) Авторска част с. 5-17, с. 40-45. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1998) Тестове по история на България : За зрелостници и кандидит-студенти. – В. Търново : Слово, 1998. – 240 с. (в съавт. с Виолета Стойчева) В. Търново

Христов, Милен (1998) On the Sasakian Space Forms Proceedings of FMI/VTU "St.St. Cyrill and MethodiusV.Tarnovo, Vol.1(1998), Book 1, 88-94.

Христов, Христо (1998) Индивидуално и универсално в проблема за човека. ВВОУ "В.Левски", ЮНС 98, Научни трудове, Кн.62, В.Търново, 1998, 393-400.

Христов, Христо (1998) Човекът във философската рефлексия Трудове на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", Т.3-4-5, Кн.3, "Философия", УИ ВТУ, В.Търново, 15-55.

Христова, Надежда (1998) Образ Божи или врата на дявола. Патристическата концеция за жената (ІІ–V в.). [An Image of God or the Devil’s Gateway. The Patristic Conception of Woman (2nd–5th c.)] // Историческо бъдеще. – София: Асоциация „Клио”, 1998, №2, с. 3–30. ISSN 1311-0144.

Христова, Христина (1998) Аз-ът в диалог с друг тип съзнание. Научно-тематичен сборник с доклади от Научна сесия, посветена на 85 години от участието на Българската авиация в Балканската война. Долна Митрополия.1998, том 3. ISSN 1310-4624, с. 380-390

Цветков, Димитър (1998) An Extension of the Characterization of Oscillations to Arbitrary Functional Differential Equations Via the Laplace Transform. J Math Annal Appl , 223 (1998).

Цонкова, Димитринка (1998) КАДИНОВА, Д. Възможности за формиране на мотивация чрез уроците по ритмика. Личност, мотивация, спорт. Т. 4. С., НСА, 1998, с. 99.

Чохаджиев, Стефан (1998) Contribution to the Research of the Earliest Copper Extracion and Processing in the Struma Basin. – Arch. Bulgarica, II, 1998, 2, p.10 – 14.

Чохаджиев, Стефан (1998) Contribution To The Study Of The Early Neolithic In The Struma River Basin. – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, p.79-89 (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (1998) James Harvey Gaul and Research on the Neolithic and Eneolithic in Western Bulgaria. – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, p. 63-77.

Шопова-Христова, Мариана (1998) Poetika Mariny Cvetajevoj. K problematike paronymickej atrakcie. Biele miesta II. Nitra, 1998, s. 147-156. ISBN 80-8050-179-3

Шопова-Христова, Мариана (1998) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингвопоетически анализ. Литературна мисъл, 1997-1998, № 2, с. 146-170. ISSN 0324-0495

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/