Публикации за 1998


Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Играта и властта в езика" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Хармоничната асиметричност в поезията на Одисеас Елитис" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново

Ангелова, Пенка (1998) Das Konzept von Geschichte und Mythos bei Elias Canetti. In: Die Massen und die Geschichte. Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Internationales Symposium Russe, Oktober 1995. Hrsg. Penka Angelova, Herbert Arlt, Michael Benedikt. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverl, 1998. S. 55-85. ISBN: 978-3-86110-155-0. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (1998) Die Ungeduld der Erkenntnis: Zu einigen Berührungspunkten in Canettis und Brochs Kunstkonzeption. In: Hermann Broch: Perspektiven interdisziplinärer Forschung. Hrsg. Arpád Bernáth, Michael Kessler, Endre Kiss. Tübingen: Stauffenburg-Verlag, 1998, S. 117-136. ISBN: 978-3-86057-142-2. Tübingen: Stauffenburg-Verlag.

Ангелова, Пенка (1998) Kulturforschung zwischen Interkulturalität und Transdisziplinarität. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 1998, № 4. TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (1998) Vorwort. In: Die Massen und die Geschichte. Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Internationales Symposium Russe, Oktober 1995. Hrsg. Penka Angelova, Herbert Arlt, Michael Benedikt. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 1998. S. 7-9. ISBN: 978-3-86110-155-0. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (1998) Свободната театрална дейност е възможност за коректив и обновление.. В: в.Утро - Русе: градът в един вестник. Русе : Пресгрупа Утро ООД, 1998, № 166, 21 юли 1998, с. 3. Русе: Пресгрупа Утро ООД.

Антонова, Анета (1998) Лихвата по търговското право. - Търговско право, 1998, №4, с.16-22, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 1152798180

Анчев, Стефан (1998) Der Balkan 1850-1880 – ein Spielfeld von interessen und Widersprüchen – Pulverfass Balkan Mythos oder Realität. s. 265-276. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert

Анчев, Стефан (1998) България в геополитиката на балканските държави и на Великите сили ХІХ-ХХ в. Българистични проучвания 3, В. Търново 1998 г., с. 213-224.

Аркадиев, Димитър (1998) Влияние на възрастта на първо заплождане върху периодите между раждане и продължителността на използване на свинете Сборник доклади / А. Стоянов, И. Иванов и Д. Аркадиев // Юбилейна научна сесия на Съюза на учените в България, Пловдив, 1998, том ІІ.

Бакоев, Валентин (1998) Algorithms for Performing the Zhegualkin Transformation MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 1998, pp. 229–233, (Proceedings of the Twenty-Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Pleven, April 9 –11, 1998). ISSN 1313-3330, COBISS.BG-ID - 1124763620 http://www.math.bas.bg/smb/PK/27-1998.pdf

Бакоев, Валентин (1998) Разбивания на n-мерния булев куб на подкубове Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Факултет по математика и информатика, Издателство на ВТУ, 1998, стр. 55-67. ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID - 1119815396.

Бонджолов, Христо (1998) Мотивът за жертвата и саможертвата в романа на Борис Л. Пастернак „Доктор Живаго“. // Књижевност и историjа. III. Жртвовање и саможртвовање у књижевности. Зборник радова са треħег научног скупа, 2-4. X 1997. Центар за научна истраживања САНУ и универзитета у Нишу: Ниш, 1998, с. 93-102. ISBN – 86-7181-034-8.

Бонджолов, Христо (1998) Текст и прототекст в романа на Борис Леонидович Пастернак "Доктор Живаго". Дисертация за придобиване на ОНС "доктор" (кандидат на филологическите науки). Велико Търново, 1998. 176 л. COBISS.BG-ID - 1264129252.

Бонджолов, Христо (1998) Фрагментарното начало в романа на Борис Леонидович Пастернак „Доктор Живаго“. Проглас: филологическо списание. ISSN 0861-7902. - VII, 1 (1998), с. 128-136. ISSN - 0861-7902. COBISS.BG-ID – 1119668196.

Бонджолова, Валентина (1998) За употребата на скобите Проглас, 1998, кн.1, 137-140 с. ISBN 08761-7902. COBISS.BG-ID - 1142463204.

Бонджолова, Валентина (1998) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с Кирил Цанков, Анелия Петкова, Мария Илиева) Велико Търново: Фабер. 1998. ISBN 9549541215. COBISS.BG-ID - 1034605540.

Бонева, Галя (1998) За някои очаквания на учителите към учениците в обучението Сб. Научни трудове, ВВОУ, кн. 63, В. Търново

Бонева, Галя (1998) Относно необходимостта от използване на активни методи на обучение в учебните заведения Сб. Научни трудове на ВВОВУ, кн. 63, В. Търново

Бонева, Галя (1998) Относно необходимосттта от използване на "активни методи" на обучение в учебните заведения Сб. Научни трудове, ВВОУ, кн. 63, В. Търново

Бораджиева, Елена (1998) Направления на психологическата дейност в Българската армия - състояния и перспективи. В: Сборник научни трудове " Морси научен форум" 1998, Варна, с.236-241, ISSN 1310‐9278, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна

Бораджиева, Елена (1998) Насоки за създаване на нова организация на психологичния подбор във ВВОВУ "Васил Левски", Варна, Морски научен форум, 1998, с.242-254, ISSN 1310‐9278, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна

Бораджиева, Елена (1998) Резултати и изводи от проучване на причините за откомандироване на курсанти от ВВОВУ "Васил Левски".В: Сб.“Морски научен форум“ от Научна сесия на ВВМУ “Н. Вапцаров” с международно участие, Варна, 1998 г, с.236-241, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна

Бузов, Вихрен (1998) "Практическа логика или изкуството на аргументацията" "НВМ-Пл. Христов": "Ловеч Принт" Клон Тетевен, 144 стр., ISBN 954-90354-1-7

Бузов, Вихрен (1998) В защита на модерността Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, книга 3, Философия, Т.4, с.211-224;

Бузов, Вихрен (1998) Логиката на научните открития пред нови перспективи "Библиотека Диоген" Том 10, 1998 г., съст. Е. Данков, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с.167-207

Бузов, Вихрен (1998) Логиката на откритията не е изоставена! Философски алтернативи №3-4, с.13-18;

Бузов, Вихрен (1998) Полската аналитична школа: от логика към онтология Философски форум N 2\3, С., Balkam, с.212-219

Бузов, Вихрен (1998) Постмодернистката критика на рационализма и науката: граници на валидност Осмисленост, смисъл, опосредстваност , Сборник посветен на 40-годишнината на Димитри Гинев, Критика и хуманизъм, С., с.124-133;

Бурнева, Николина (1998) Burneva, Nikolina. Literaturwissenschaft als "polykontexturale" Beobachtung von Kulturprozessen. Streifzüge in der (Literatur-)Theorie der „Postmoderne“. Ein Reader. Hrsg. von N. Burneva / E. Kovacs. Debrecen: KLTE, 1998, 7-33. ISBN - 9789634723257

Бурнева, Николина (1998) Streifzüge in der (Literatur-)Theorie der „Postmoderne“. Ein Reader. Hrsg. von N. Burneva / E. Kovacs. Debrecen: KLTE, 1998. ISBN - 9789634723257 Debrecen: KLTE, 1998. ISBN - 9789634723257

Буров, Стоян (1998) Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съществителните по число. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 65-74.

Буров, Стоян (1998) Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1998, стр. 9-25. ISBN 954-736-005-1; COBISS.BG-ID 1032333796

Буров, Стоян (1998) Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново, 1997. – Съпоставително езикознание, ХХІV, 1998, № 3-4, стр.187-189

Буров, Стоян (1998) Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 39-64.

Буров, Стоян (1998) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 234-244.

Буров, Стоян (1998) Към теорията за семантичното взаимодействие. Система, функция, среда на именните категории. // Ц. Иванова, Т. Стоянова (съст.). Българистични проучвания. 3. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1998, стр. 51-63.

Буров, Стоян (1998) Логическа и прагматическа квантификация на тоталността Проглас (Велико Търново), VІІ, 1998, № 3-4, стр. 12 – 27. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Буров, Стоян (1998) МАЛЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК [Части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и – т] Велико Търново: Слово, 1998. 351 стр. ISBN 954-439-505-9; COBISS.BG-ID 1032338660

Буров, Стоян (1998) О некоторых проблемах преподавания болгарского языка как иностранного (60 – 90-е гг. ХХ в.). Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Москва, 1998, № 2, стр. 46-51.

Буров, Стоян (1998) Система на граматическия род и определителния член в съвременния български език. Език и литература, LІІІ, 1998, № 3-4, стр. 150 – 169.

Бурова, Пенка (1998) [Рец.] Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. ВеликоТърново, 1997, 180 стр. – Съпоставително езикознание, № 3-4 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1998) Малък тълковен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 351 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1998) Метонимично назоваване на екзистенциалност. Проглас (Велико Търново), № 1.

Бурова, Пенка (1998) По въпроса за лексикографския подход към глаголните метонимични значения. За думите и речниците. Първа национална конференция, София, 19-20 октомври 1998. София, 2000.

Буюклиева, Стефка (1998) “A method for constructing self-dual codes with applications to lengths 42 and 44” Proceedings of the International Workshop OCRT, Sozopol, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (1998) “Binary self-dual codes with an automorphism of order 2” Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1998) “Extremal self-dual codes with an automorphism of order 2”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp. 323-328

Буюклиева, Стефка (1998) “New binary self-dual codes of length 58” Proceedings of the International Workshop ACCT, Pskov, Russia

Буюклиева, Стефка (1998) “Some New Extremal Self-Dual Codes with Lengths 44, 50, 54 and 58”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp.809-812

Василева, Радка (1998) За понятието „предикат“ в немската лингвистична литература. Научни трудове, кн. 62. Филологии. Част втора: Философия. Етика и естетика. Юбилейна научна сесия' 98 с международно участие, В. Търново. Ред. А. Г. Атанасов и др. В. Търново: ВВОУ "Васил Левски", 1998, с. 37-43. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247779812 В. Търново: ВВОУ "Васил Левски"

Великов, Юлиян (1998) Свети Герман Константинополски и най-ранната православна апологетика на светите икони Трудове на катедрите по история и богословие, т. 2, (1998), c.135-142, ISSN 1310-9928

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1998) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Из лабиринтите на гения (М. Неделчев. Етюди за Яворов, изд. Анго Боянов, 1998). // Литературен форум,1998, № 31, 13-19.10., (с. 3) ISSN 0861-2153. Литературен форум,1998, № 31, 13-19.10., (с. 3) ISSN 0861-2153.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1998) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Образът на твореца Димитър Талев непосредствено след смъртта. Първи реакции. // Книга за Талев. - С., 1998, (с. 284-296). ISBN 954-9502-34-1. Книга за Талев. - С., 1998, (с. 284-296). ISBN 954-9502-34-1.

Велчев, Борис (1998) Основни аспекти на помилването сп. „Съвременно право”, 1998, № 4, с. 72-82., ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (1998) Политическое преступление в международном уголовном праве „Международная жизнь”, 1998, № 4, с.24-31, ISSN 0130-9625

Велчев, Борис (1998) Статутите на международните трибунали за престъпленията, извърше¬ни в бивша Югославия и Руанда сп. „Съвременно право”, 1998, № 3, с. 24-36, ISSN: 0861-18-15

Вътов, Върбан (1998) Лексикология на българския език (Лексемика. Ономастика. Фразеология. Лексикография). Велико Търново: Абагар, 1998, 424 с. ISBN 954-427-290-9, COBISS.BG-ID 1032340452 Велико Търново: Абагар

Гайдова, Радка (1998) Алтернативи за демократизиране на учебния процес във ВУЗ. НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В.Търново, 1998

Галунов, Тодор (1998) "Втората национална катастрофа. Процесът. Виновниците. "Абагар, Велико Търново, 1998,с. 176. ISBN 954 - 427 - 267 - 4. Абагар, Велико Търново, 1998,с. 176. ISBN 954 - 427 - 267 - 4.

Галунов, Тодор (1998) Аграрната реформа и законодателството на БЗНС (1920-1923). История, N 2-3, 1998, с. 70-87. ISSN – 0861 – 3710. История, N 2-3, 1998, с. 70-87. ISSN – 0861 – 3710.

Галунов, Тодор (1998) БЗНС и българският парламентаризъм (1920-1923). Исторически преглед, N 5-6, 1998, с. 60-77.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, N 5-6, 1998, с. 60-77.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (1998) Демократическата партия и формиране на анкетата за Първата национална катастрофа. Епохи, N 1, год. 5, 1998, с. 88-103.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, N 1, год. 5, 1998, с. 88-103.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Галунов, Тодор (1998) Четвъртият държавен съд. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314. ISSN1310 - 2311. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314.

Ганчева, Магдалена (1998) Лексикографирование русско-болгарских аналогов как аспект их сопоставительного описания. – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 61, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1998, с. 317-324. ISSN 0861- 0312. В.Търново

Генова, Дафинка (1998) Conditional Sentences. Paper presented at the Second International European Studies Conference Europe: Real and Imagined, Varna, June 1997. Ed. by P. Brett et al. Veliko Turnovo: PIC Publishers, 1998, pp. 377-384. ISBN 954-8258-95-1

Георгиев, Георги (1998) On an Application of Iterative Method of Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Analysis Conf. Proc. 1998 VIIth Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET ’98, Kharkov, Ukraine, June 2-5, 1998, Vol. 2, pp. 685-687.

Георгиев, Лъчезар (1998) Георгиев, Лъчезар. Издатели с принос за развитието на българското образование до Освобождението Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Пед. алманах, 1998, № 1–2, с. 84–94. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND

Георгиев, Лъчезар (1998) Филип Тотю : Историогр. източници : Изследвания / Състав., науч. ред. Лъчезар Георгиев. – Русе : Държ. арх., 1998. – 225 с. (съавт. с Д. Петков и Т. Билчев) Език - български ISBN - 954-8339-09-9 COBISS.BG-ID - 1033759972

Георгиева, Виолета (1998) Възможности за гражданско възпитание чрез обучението по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 60, Юбилейна научна сесия ‘98 с международно участие. История. Политология. Връзки с обществеността и Право. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 283–290. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1998) Гражданско възпитание чрез обучението по история. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от Третата международна конференция, с. 107–115. В. Търново

Георгиева, Виолета (1998) Идеята за „целокупна България” в учебниците по история между двете световни войни (сравнителен преглед на учебниците по история). Образование и квалификация, София:ЦИУУ, № 5, г. VI, с. 39–47. Print ISSN 0861-976X. COBISS.BG-ID - 1119893988. София

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България: За зрелостници и кандидат-студенти. В. Търново: Издателство „Слово“, 239 с. ISBN 954 439 513-Х. COBISS.BG-ID – 1032848100 (1998 г.), COBISS.BG-ID – 1034172900 (1999 г.). Велико Търново

Георгиева, Виолета (1998) Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 60, Юбилейна научна сесия ‘98 с международно участие. История. Политология. Връзки с обществеността и Право. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 274–282. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Гецов, Антон (1998) Към въпроса за аналитизма в синтаксиса на съвременния български книжовен език Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. дфн Иван Харалампиев, доц. д-р Димитър Кенанов, доц. д-р Стоян Буров и др. Том 3. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1998, с. 121–130, ISBN 954-524-192-6, COBISS.BG-ID – 1032338916.

Гочев, Гочо (1998) Полiсемантичнi опозицii в мовi украiнськоi i болгарськоi поезii. // Науковi записки психолого-педагогiчного факультету. Збiрник наукових праць, Полтава, 1998, с.417-426.

Григорова, Маргрета (1998) Theatrum mundi и загадката на отворения финал в романа на Болеслав Прус “Кукла” - В: Славистични проучвания : Сб. в чест на XI междунар. славист. конгр. Etudes Slaves : Melange a l'occasion du XI congr. internat. des slavisants, Вeлико Търново: ПИК, 1998, 125-141. ISBN 954-736-005-1, COBISS.BG-ID 1025827044

Григорова, Маргрета (1998) Осъденият на смърт в две творби на чешката литература. Войната като предсмъртен репортаж в “Репортаж, писан с примка на шията” на Юлиус Фучик - В:Втората световна война и славянския свят, Славянски летописи, т. ІV, София, 1998, 263-278.

Гълъбова, Даринка (1998) Гълъбова, Дарина Ненчева. Математика в игри за детската градина. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998. 152 с. ISBN - 954-524-184-5 В.Търново

Гърмидолова, Мариана (1998) М. Мойнова Взаимодействието между учебните предмети от художествения цикъл. Педагогически алманах. кн.1/2. В. Търново 1998; В. Търново

Гърмидолова, Мариана (1998) М. Мойнова. Детската рисунка като художествен модел. сб. Научни трудове послучай 120 години от създаването на ВВОУ “В. Левски” В. Търново, 1998; В. Търново

Гюлчев, Николай (1998) Композиционни аспекти на изобразяването сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1998.

Данчева, Галя (1998) Детски поетичен календар Велико Търново

Даскалов, Никола (1998) Престижна награда за заслуги към полската култура Инт. Алмахах Света Гора, 1998/99, с.98-102; ISSN 1311-0209; COBISS.BG-ID 1121150692

Даскалов, Никола (1998) Славистични проучвания : Сб. в чест на XII междунар. славист. конгр. / Ред. кол. Николай Даскалов и др В. Търново : Пик, 1998 (В. Търново : Абагар); COBISS.BG-ID 1032333796

Дерменджиев, Атанас (1998) Геодемографска характеристика и социално-икономически промени във Великотърновски регион на съвременния етап. Трудове на ВТУ, кн. География. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, с. 151-184. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146526436

Дерменджиев, Атанас (1998) Демографски и стопански показатели на съвременен Китай. Китай, № 1 (4), -София: с. 39. ISSN 1310-9634

Дерменджиев, Атанас (1998) Обществена география на Европа - в самостоятелен училищен курс. Обучението по география, № 4-6. -София: 1998, с. 27-31. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 11550077156

Дерменджиев, Атанас (1998) Румъния на Балканите. Геополитически бележки. Трудове на ВТУ, кн. География. В. Търново, УИ "СВ. св. Кирил и Методий", 1998, с. 119-130. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146529252

Дерменджиева, Стела (1998) За ролята на подражателните игри и техники в учебния процес по география. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2, Книга – География, 1998, с. 91 - 104. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146529508

Дерменджиева, Стела (1998) Модел на изследователски проект в обучението по география на балканските страни. –В: Обучението по география, № 4-6, 1998, с. 48 - 51. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1140699876

Дерменджиева, Стела (1998) Регионалната география на света като научно и приложно знание. –В: Общества в преход. Трета международна конференция. В. Търново, с. 127 - 139.

Дерменджиева, Стела (1998) Статистическата информация и дидактическото й приложение в обучението по география в Испания. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2, Книга – География, 1998, с. 105 -118. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146529764

Димитров, Николай (1998) Поезията на Яворов. Метафизика и творчество. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 162 с., ISBN 954-524-177-2, COBISS.BG-ID 1032505572

Димитрова, Димка (1998) Методика на обучението по български език. Христоматия В. Търново: Университетско издателство“Св. Св. Кирил и Методий“, 1998. 228 с. ISBN 954-524-188-8. COBISS-ID 1032013028

Донев, Владимир (1998) Кумулативният наративен принцип в поетиката на възрожденската белетристика и поезия Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 4 (1998), s. 38-50; COBISS.BG-ID 1138984420

Донев, Владимир (1998) Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов В. Търново: ПАН-ВТ, 1998, 192 с. ISBN 954-9507 50-5; COBISS.BG-ID 1034113764

Донев, Владимир (1998) Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов Науч. ръководител Надежда Драгова Рец.: Дочо Леков, Радосвет Коларов Библиогр. в края на текста Предложен от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград ; Защитен пред СНС по литературознание Утвърден от ВАК с протокол No 13-3 Благоевград, 1999, COBISS.BG-ID 1265536996

Донева, Дафина (1998) Финансово-икономически аспекти на екологичната политика в Германия – Поредица научни трудове "Икономически изследвания", Икономически институт на БАН и ВТУ, кн. 1, 1998 стр. 169 – 193. Поредица научни трудове "Икономически изследвания", Икономически институт на БАН и ВТУ, София

Дончева, Иванка (1998) Le culte d'Asclépios à Odessos. – Thracia, 12 (Studia in honorem Christo M. Danov), Serdicae, 1998, p. 181-193. София

Дончева, Иванка (1998) Едно свидетелство за култа към Пантеите. – Българска Историческа библиотека (БИБ), 1, 1998. София, с. 9-12. София

Дончева, Иванка (1998) Етимология на името на Асклепий. – ИИМ-Кюстендил, V, 1993 (1998). София, с. 349-355; ISSN 0861-4342. София

Дончева, Иванка (1998) Свидетелства за култа към Асклепий в Карасура. – Seminarium Thracicum, 3 (Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 1998, с. 147-157. София

Дошкова-Тодорова, Юлиана (1998) Cut set Catalan numbers Congr. Numer. 130(1998), 133-139 ISSN 0384-9864 https://zbmath.org/?q=an%3A0954.05002

Дошкова-Тодорова, Юлиана (1998) Разлагания на многоъгълник на триъгълници Трудове на ВТУ, Факултет Математика и Информатика Том 1, Книга 1(1998), 40-54

Дундов, Тенчо (1998) Въведение в правото. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Захариева, Юлия (1998) Европейски съюз. Европейско гражданство. Основи на европейската интеграция. С, 1998, 89-115.

Захариева, Юлия (1998) Изменения в Конституцията на Република България от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз. Конституцията от 1991 година и участието на България в международните договори . С, 1998, 127-140

Захариева, Юлия (1998) Международни и европейски стандарти по защита на бежанците в българското законодателство Бежанско право в България. Сб. доклади и съобщения от науч. конференция. С, 1998, 82-90.

Златева, Добринка (1998) Максимизиращият избор във взаимоотношението работна заплата – печалба. Сб. от Научна сесия,97 с международно участие, Шумен. Отг. ред. Д. Узунов. Шумен:Научни трудове ВВУАПО, 1998, ч. IV, с.168 – 176. ISBN 954-9681-04-1. Шумен: Научни трудове ВВУАПО

Златева, Добринка (1998) Хронологично-проблемна структура на теорията за разпределението. Сборник от Юбилейна научна сесия, 98 с международно участие. Отг. ред А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 407-425.ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Иванов, Здравко (1998) Парадоксалността на историята: източници и преодоляване София, във: Философията на историята и бъдещето на историята, с. 110-119

Иванов, Здравко (1998) Човекът като исторично същество София, във: Философски форум, кн. 1, с.129-145

Иванов, Ивелин (1998) Еволюцията на църковната концепция за войната и кръстоносните походи (ХІ-ХІІІ в.). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": История, политология, връзки с обществеността и право. Велико Търново, кн. 60, с. 201-206. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812 Велико Търново

Иванов, Ивелин (1998) Приморски срещи "Клио '99". – Епохи, 1998, кн. 2, год. V, с. 157-159. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванова, Мария (1998) Екзогамно-родов кръг у българите. 1. Отчитане на родството по права линия. - Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213

Иванова, Ралица (1998) Postmoderne Züge in Bodo Kirchhoffs Roman Der Sandmann. – Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, 1998, кн. № 62, с. 24 – 32. Print ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Иванова, Ралица (1998) Марионетката като нивелационна фигура. – Проглас, 1998, том 12, (кн. 3-4), с. 67-87. Print ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196 Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Иванова, Ценка (1998) “Ред” и “неред” код негираних облика у jужнословенском jезичком ареалу Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 1998, № 27/2; стр. 137-147

Иванова, Ценка (1998) Езикова история и езикова прогностика - въз основа на съпоставителното езикознание (Перспективи на балканославянския ареал) Jужнословенски филолог, 1998, LIV, стр. 131-141.

Иванова, Ценка (1998) Междуславянските лексико-семантични отношения в приложната лингвистика Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. В. Търново, 1998, стр. 35-44

Иванова, Ценка (1998) Фоновите чуждоезикови (не)знания и (не)съзнателната манипулация в международните политически коментари Медиите и езикът. София, 1998, стр. 204-208.

Иванова, Ценка (1998) Южнославянският езиков ареал - наследени и нови тенденции в конвергентните и дивергентни процеси Славянска филология. Доклади за ХII международен конгрес на славистите в Краков, 1998; т. 22, стр. 34-46

Игнатова, Анка (1998) Документалните сборници за българската военна история –извороведски и археографски аспекти. Известия на военните архиви, кн. 8 (1998), с. 53–66. ISSN 0861-3931. COBISS.BG-ID – 1120955364.

Илиева, Мария (1998) Помагало по българска фонетика. В. Търново : Знак`94,1996, 87 с.ISBN 954–8709–15–5. В. Търново: Фабер 1998. 87 с. ISBN 954–9541–21–5. COBISS.BG-ID 1029573348 (В съавторство с К. Цанков, А. Петкова, В. Бонджолова).

Илиева, Мария (1998) Съпоставително изследване на изразяването на същинските обстоятелства за начин в словашки, български и английски език Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 1991. Т. 27. Кн. 2. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1998, 7–25 (В съавторство с Ондрей Хабовчик).ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID 1124241892

Йовевска, Мариана (1998) The Dayton peace accords and the serbs in Bosnia-Hecegovina: present problems and perspectives for the future”. EUROPE: Real end Imagined, PIC publishers Veliko Turnovo 1998, p. 167-172 ISBN 954 8258 951

Йорданов, Стефан (1998) За един български фолклорно-литературен вариант на сюжетния тип “Турандот”. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета Международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997. Велико Търново, 1998, 225–243

Йорданов, Стефан (1998) Славяни и фисонити от “Диалози” на Псевдо-Кесарий и феноменът на ликантропията в славянското общество от времето на Великото преселение на народите. Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, с. 185–196.

Йорданова, Даниела (1998) Йорданова, Даниела. Проблеми на обучението по правоговор в първата половина на XX век.- Педагогически алманах, 1998, том 6, (1), с. 37-49. Online ISSN 2367-9360. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

Калейнска, Теодора (1998) Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies /a sociological survey analysis/ Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies /a sociological survey analysis/ В: Общества в преход. Сборник доклади от ІІ международна конференция, Велико Търново, Съст. Теодора Калейнска, Велико Търново: Издателство ПАН-ВТ, 1998, стр. 143-155, ISBN 954-9507-29-7

Караиванова, Бинка (1998) Силата на внушението в часа по музикален инструмент Педагогически алманах, 1998, 1-2, с. 181-187. Print ISSN 1310-358Х, ISSN: 2367-9360 (Online), COBISS.BG-ID 1154105060

Караиванова, Петя (1998) За неясните знания, догадки и въпроси и ролята им в процеса на взаимодействие “дете – среда”. Педагогически алманах, ВТ, кн. 1, 2.

Караиванова, Петя (1998) Конакчиева, П. За приложението на елементарните опити и експериментирането в процеса на взаимодействие “дете – среда”. Сб. Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски“ от Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 120-годишината от създаването на ВВОВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 25-26 юни 1998 г. Ред. полк. доц. д-р Г. А. Атанасов, Велико Търново, 1998, с. 41- 48. ISSN 0861 -9115. COBISS.BG-ID 1146898660 УДК 372.32 Сб. Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски“ от Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 120-годишината от създаването на ВВОВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 25-26 юни 1998 г. Ред. полк. доц. д-р Г. А. Атанасов, Велико Търново, 1998, с. 41- 48. ISSN 0861 -9115. COBISS.BG-ID 1146898660 УДК 372.32

Караиванова, Петя (1998) Първи стъпки в професията на детския учител – за някои затруднения и грешки, възникващи в процеса на педагогическата практика сб.”Теория, методика и управление на учебно-възпитателния процес”

Карамихова, Маргарита (1998) Места на паметта: Култови места в Кърджалийския район. София

Карамихова, Маргарита (1998) Един възможен прочит на демографските факти, записани в традиционната култура по българските земи. – В: Историческо бъдеще, 1998, No 2., 175-185, ISSN: 1311-0144.

Карамихова, Маргарита (1998) Поклонничеството и дарът като инструмент за усвояване на култовото пространство (изследване на текето на Осман баба) - В: Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите. Благоевград, 1998, 96-103; ISBN 954-680-083-X; COBISS.BG-ID 1031652836 Благоевград

Карамфилова, Петя (1998) Средства за изразяване на определеност в стария български книжовен език до XV-XVI в. - Сб. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997 г. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, т. 3, с. 169-186. ISBN 954-524-192-6; COBISS.BG-ID 1032338916 Сб. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997, ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, т. 3, с. 169-186. ISBN 954-524-192-6; COBISS.BG-ID 1032338916

Карамфилова, Петя (1998) Употребата на иже като средство за изразяване на определеност в житията на Евтимий Търновски.- Български език, 1997/1998, 47 (кн. 2), с. 30-37. Print ISSN: 0005-4283 COBISS.BG-ID 1141748964 Български език, 1997/1998, кн. 2, с. 30-37. ISSN: 0005-4283 COBISS.BG-ID 1141748964

Кирилова, Веска (1998) Видове отношения в субстантивните подчинителни непредикативни словосъчетания във френски, испански и български език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, В. Търново, 1998, кн. 62. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 280–288, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146740196

Кирилова, Веска (1998) Към класификацията на обстоятелственото пояснение за време във френския и българския език. Проглас, 1998, бр. 1. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 141–149, ISSN 0661–7902. COBISS.BG-ID 1142462180

Кирилова, Веска (1998) Някои случаи на категориална конверсия при образуване на прилагателните имена във френски, испански и български език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1998, кн. 62. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 267–274, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146740452

Киров, Пламен (1998) Избирателно право Основни права на човека и гражданина, 1998, стр.79-98

Киров, Пламен (1998) Изменения в Конституцията на Република България от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз. С., Фенея, 1998, 208 с. (Съавт. на сборника и съавт. на изсл.: Е. Танчев, Ю. Захариева; авт.: Гл. III, § 1, 2, 5), с.95-102.

Киров, Пламен (1998) Принципи на избирателната система Съвременно право, брой:4, 1998, стр.53-63, ISSN 0861-1815.

Киров, Пламен (1998) Функции на избирателната система Съвременно право, брой:5, 1998, стр.44-55, ISSN 0861-1815.

Колев, Николай (1998) Обобщена редица на Фибоначи и някои нейни аритметични свойства Четвърта конференция по ПМИ и проблемите на обучението по МОМ

Колева-Златева, Живка (1998) Български названия със звукосимволичен произход. - Проглас, 1998, 2, с. 92–109. Print ISSN: 0861-7902. -

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на бълг. диал. кълка - В: Славистични проучвания. В. Търново: Пик, 1998, с. 45-56. ISBN: 954 736 005 1

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на псл. *gъrstь - В: Българистични проучвания: Пик. В. Търново. 1998, с. 157–164. ISBN 954-524-192-6.

Колева-Златева, Живка (1998) Семантична реконструкция: методологични аспекти. В. Търново: Знак '94, 1998, 110 с. ISBN 954-8709-29-5. COBISS 1032317156.

Костова, Людмила (1998) In Europe, But Not of It? Two Imagined Balkan Countries and World History. In: Europe: Real and Imagined, Paul Brett, Martin Dangerfield, Glyn Hambrook and Ludmilla Kostova (eds.), Veliko Turnovo: PIC Publishers, 1998, pp. 25 -36. ISBN 954-8258-95-1. COBISS.BG-ID:1031655396 Велико Търново: изд. ПИК

Костова, Росина (1998) Kostova, Rossina. A Tenth-Century Graffito of St Basil the Great in the Light of His Cult in Eastern Monasticism // Palaeobulgarica. София : Академично издателство "Марин Дринов", 1998, 1, с. 75-96. ISSN 0204 - 4021

Костова, Росина (1998) Kostova, Rossina. Topography of Three Early Bulgarian Monasteries and the Reasons for their Foundation: A Case of Study // Archaeologia Bulgarica. Sofia : 1998, 3, p. 108-125. ISSN 1310-9537

Костова, Росина (1998) Костова, Росина. Апокрифи и рисунки-графити в българската средновековна култура (по материали от манастира по с. Равна) // Известия на Историческия музей-Кюстендил : Международен симпозиум в памет на проф. Йордан Иванов, октомври 1992. София : Исторически музей - Кюстендил, 1998 (1993), V, Част ІІ, с. 325-351. ISSN 0861 - 4342

Кръстева, Антония (1998) Възпитание в култура на общуване необходимост за всяко дете.В: сб.Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия, Пазарджик, 1998, с. 89-91,ISBN 954-9601-06-4 В: сб.Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия, Пазарджик, с. 89.

Кънчева, Елена (1998) Кънчева Елена, Людмил Петров, Мотивация за знания - фактор на двигателната дейност при 8 годишни деца в часовете по физическо възпитание. сп. "Личност, Мотивация, Спорт", Том 4,изд. c/o Jusautor, С, 1998, ISBN 954-718-019-3, с. 94 - 99 сп. "Личност, Мотивация, Спорт", Том 4,изд. c/o Jusautor, С, 1998, ISBN 954-718-019-3, с. 94 - 99

Кючуков, Христо (1998) Лингводидактически аспекти на ромския език (върху материал от шведско-ромски ии българо-ромски билингвизъм) София: Делфи

Лазаров, Иван (1998) История на България (VІІ в. – 1947 г.) В. Търново, изд. “Слово”, 1998, 368 стр.

Лазаров, Лъчезар (1998) Управленска информационна система на ВУЗ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Легкоступ, Пламен (1998) иЗЛОЖБА "Международен пленер „Лесново‘98“, 1998 Скопие, Македония

Легкоступ, Пламен (1998) Изложба "Международен пленер по живопис „БАЛКАНАРТ'98“, 1998 Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (1998) Самостоятелна изложба живопис, 1998 галерия „Аруид“, Русе, България

Легкоступ, Пламен (1998) Самостоятелна изложба живопис, 1998 галерия „Артеа“, Варна, България

Малев, Людмил (1998) 110 години от рождението на Великотърновския митрополит Софроний (1934-1961 г.) – Духовна култура, 1998, кн.4, стр.19-21. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1119633124 София

Мандева, Марианна (1998) Етикетът на речта и родноезиковото обучение на второкласниците Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В.

Мандева, Марианна (1998) Нерешени въпроси в системата на обучението в преразказване - І - ІV клас Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В. Левски", В. Търново/съавтор/

Мандева, Марианна (1998) Речевият етикет в съвременната учебна документация за І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Манолакев, Христо (1998) Театър и зрител. Възрожденският театрален репертоар като модел на общуване. Възрожденският текст. (Прочити на литературата и културата на Българското възраждан). В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. С., Изд. къща „Сребърен лъв”, 1998, с. 169-178. ISBN 954-571-131-0.

Маринова, Виолетка (1998) Активизация познавательной деятельности студентов начальных классов педагогических факультетов на основе целостной системы учебных задач при изучении математики ( с учетом специфики Болгарии ). 1998. МПГУ, Москва. COBISS.BG-ID 1262416356 Москва

Маринова, Виолетка (1998) Изисквания към системата от учебни задачи по математика, ориентирани към активизация на познавателната дейност на студентите от Педагогически факултет Научни трудове на ВВОУ, кн.№ 63, Велико Търново

Маринова, Виолетка (1998) Реализация на системния подход в подготовката по математика на бъдещите начални учители Научни трудове на ВВОУ, кн.№ 63

Маринова, Виолетка (1998) Систематизиране на задачите в обучението по математика. Трудове на Великотърновския университет, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, том 1, книга 1, стр. 95-99. Велико Търново. 1998. ISSN 0861-3176. COBISS.BG-ID 1146512100 Велико Търново

Маринова, Виолетка (1998) Цялостната система от задачи като ефективно средство за активизиране на учебната дейност на учащите се от селско малокомплектно училище в обучението по математика Всеросийска конференция “Реформа образования и сельская школа”, Орел, Русия

Марков, Иван (1998) Някои проблеми в изучаването на стопанството на България и новата отраслова класификация НМС „Обучението по география”, кн. 4-6, С., 1998, с. 23-25.ISSN 0204-6849

Милкова, Димитринка (1998) Обща теория на правото. Бургас, БСУ

Мингова, Анелия (1998) Нови факти и доказателства пред въззивната инстанция Съвременно право, № 4, 1998, ISSN: 0861-18-15.

Минев, Тодор (1998) Жените в затвора и парадоксите на изолацията. В: Бюл. "Затворно дело" 1998, бр. 3 София: изд. ГДИН с. 4-31 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Минчева, Иванка (1998) Някои въпроси, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в първи клас. Дидактически системи задачи за въвеждане на равенства от вида а +  = в,  – а = в, а –  = в (сс. 24 – 39). - В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, кн.1, 1998, с. 24 - 39. ISSN 0204 - 6369 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Михов, Милен (1998) Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на Външните работи и изповеданията по Македонския въпрос 1906 г. - МПр, 1998,№ 2, с. 119-145. София

Михов, Милен (1998) Кризата в революционната организация и отношението на ВМОРО към Българската екзархия 1903-1908 г. - Епохи, 1998, № 1, с. 5-39. Велико Търново

Мишев, Радослав (1998) Wiederherstellung und politischer Aufbau des Bulgarischen Staates 1878 - 1914 //Miscellanea Bulgarica 12. Bulgarisch-oesterreichische Beziehungen 1878-1896, Wien, 1998, s. 14-17. Einzelbande/Artikel ACO 2505850; ACO 0031594, Zitierlink http://data.onb.ac.at/rec/ ACO 2505850

Мишев, Радослав (1998) Българският фактор в отношенията между Австро-унгарската империя и Русия в навечерието на Балканската война (1909 - 1911г. ) Военноисторически сборник, 1998, №4, с. 26-49, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1998) Документи по История на новото време Шумен, Издателство "Антос", съставители Ст. Минков, Р. Мишев, 191 с. Р. Мишев е съставител на темите от с. 93 - 194, ISBN 954-8901-25-0

Младенов, Младен (1998) Младен Младенов Награда на сп." Изкуство" за млад автор ART in Bulgaria сп Изкуство 50-51 1998 ISSN 0861 95

Моллов, Тодор (1998) Българският княз Михаил от Житието на народния светец Гавриил Лесновски (Към проблема за просопографията на квазиисторическия образ). Балканите. Ние сред другите и те сред нас. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев, С., 1998, ISBN 954-680-084-8, с. 246-254

Моллов, Тодор (1998) Българският фолклорно-митологичен контекст при „разпознаването” на пророк Даниил за „патрон” от средецките пророци в края на Х век. Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII Международен славистичен конгрес. Велико Търново, Изд. “ПИК”, 1998, ISBN 954-736-005-1, с. 227-240

Моллов, Тодор (1998) Величието и падането на Царевград Търнов в есхатологична перспектива. Патриарх Евтимий Търновски и неговото време (Материали от национална научна сесия „600 години от заточението на Св. Евтимий, патриарх Търновски”, Велико Търново, 6 окт. 1993 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998, ISBN 954-524-194-2, с. 307-316

Моллов, Тодор (1998) Култът към Стефан Дечански на Овче поле (Фолклорно-митологичните основания при „разпознаване” на Жертвата в Историята). Кньижевност и историjа III. Зборник радова са научног скупа на тему „Жртвованье и саможртвованjе у кньижевности” (Нишка Баньа - Алексинац, 2-4 окт. 1997 г.). Ниш, 1998, ISBN 86-7181-034-8, с. 143-152

Моллов, Тодор (1998) Легендите за Св. Наум Светци и фолклор (Шести есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), посветени на 5-годишнината от регистрирането на Асоциация „Онгъл” и 60-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков), София, 28-29 ноември 1998 г.

Моллов, Тодор (1998) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. Известия на Исторически музей - Русе, Т. 5, 1998, ISSN 1311-0942, с. 57-69

Моллов, Тодор (1998) Самоописание и иноописание на картината за свят в българското средновековие. Четения по фолклористика и етнология, посветени на 60-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков, София, 10 ноем. 1998 г.

Моллов, Тодор (1998) Свeти Наум Охридски и Саръ Салтък - още веднъж за "двойните светци". Национална научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов (80 години от рождението му), В. Търново, ВТУ, 1-2 дек. 1998 г.

Моллов, Тодор (1998) Светителският подвиг на Димитър Басарбовски и българския фолклор. Национална юбилейна конференция по случай 120 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов, Русе, 9-10 окт. 1998 г.

Момов, Митко (1998) Обновлението на «свещения царски сан»: ритуал, символ, власт в миналото и сега.- В: Философски форум, книга IV за 1998, изд. Балкам АД, бул. Европа 9, с.106-111, ISSN 1311-1213

Момов, Митко (1998) Ценностно иницииране на 90-те години в България Първа част: 1 Към понятието ценност; 2. Трансфер на ценностите: либералните ценности и източно-европейските общества, с. 7-48; Втора част: 3. Критична насоченост и скептицизъм, с. 53-107;Трета част: Властта и законът, 151-158; София, АГАТА-А, ISBN 954-540-012-9; COBISS.BG-ID 1031746276 175 с. ISBN: 954-540-012-9

Монева, Стела (1998) Публiчне слово та Афiнська демократiя \V-IVв. пр. Хр.\: Автореф. дис...к-та ист. н.: 07. 00. 02/ Хрьк. Гос. ун-т. - Харьков 1998. - 19 с

Мончев, Николай (1998) Почвено разнообразие в западната част на Търновските височини Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн.67, 580-585, ISSN 0861-0312, изд.ВВОВУ, ВТ

Мутафова, Красимира (1998) Исторически реалии за халветийския шейх Бали Ефенди Софийски в новооткрито житие от ХІХ в. – В: Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Т. 2. Съставители Р. Градева, Св. Иванова. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 1998, с. 212–243. ISBN 954-8872-13-7. COBISS.BG-ID 1032853988. София

Наама, Карим (1998) Египетска култура и характерни черти на управлението сп. "Бизнес упраление" год.VIII, кн. 3, Свищов 1998 г, стр. 110-120. Print ISSN 0861-6604

Накова, Галя (1998) An example of Lorentzian submanifold of 5-dimensional almost contact manifold with B-metric Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 59 - 65

Накова, Галя (1998) Submanifolds of some almost contact manifolds with B-metric with codimension two, II Math. Balkanica, Vol. 12, 93 - 108

Налбантова, Елена (1998) Литературен лист “Развигор”. Съст. Библиотека Литературни кръгове и издания. В. Търново: Слово, 296 с. ISBN 954-439-500-8 COBISS.BG-ID 1032508900

Налбантова, Елена (1998) Предговор Литературен лист “Развигор”. Библиотека Литературни кръгове и издания. Съст. Е. Налбантова, В. Търново, 1998. ISBN 954-439-500-8

Начева-Маркова, Нина (1998) „Развитието на метроритмичния усет – средство за стимулиране на интелектуалната дейност в часовете по солфеж” Педагогически алманах,1,2/1998, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и и Методий” ISSN 1310-358X

Николов, Николай (1998) Автоматизирано проектиране на мундщуци за керамичното производство Списание "Машиностроене", бр. 7-8

Николов, Николай (1998) Алгоритъм "сканираща област" и точни решения за оптимално разполагне Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново

Николов, Николай (1998) Проблеми и подходи при решаване на големи задачи за разполагане на взаимосвързани обекти Трудове на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", т.1, кн.1

Николова, Илияна (1998) Календарните празници в обучението по музика I-IV клас.В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1998, 111 с. ISBN 954-524-191-8 COBISS.BG-ID 1033317860

Нунев, Йосиф (1998) Ромското дете и неговата семейна среда. София: IMIR, 64 с., ISBN 954-8872-14-5, COBISS.BG-ID - 1032020964 София

Нунев, Йосиф (1998) Утвърждаване на културното пространство на ромите. - В: Ромите – европейско малцинство. София: МИЧП, 1998, с. 57-60, COBISS.BG-ID 1031818980. София

Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Наръчник по педагогическа психология за плагиати - Образование. 1998. к. 4, с. 94 - 96. ISSN 0861-475X COBISS.BG-ID – 1119657700 София

Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Предговор към Четвъртото издание на Учебна програма по психология за студентите от ВТУ. Василев. Д. Учебна програма по психология. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 1998, с. 1. Велико Търново

Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Призив към българските учени - Образование. 1998. к. 5, с. 90 – 92. ISSN 0861475X COBISS.BG-ID - 1119657700 София

Павлов, Пламен (1998) България, българите и средновековния свят.- сп. Ек, 1998, кн. 3, 10-12. София

Павлов, Пламен (1998) България, Византия и куманите (1186 г.- началото на ХІV в.). Някои бележки с оглед на предисторията на българо-молдовските връзки.- Relaţiile Moldo-bulgarie în epoca medie şi moderna. Chişinău, 1998, 43-50. Chisinаu / Кишинев

Павлов, Пламен (1998) Една нова книга за взаимоотношенията на Византийската империя с тюркските народи (Ал. Савидис. Тюрките и Византия, т. І. Атина, 1996).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1998, кн. 2, 119-124 Шумен

Павлов, Пламен (1998) За книгата на проф. Д. Гонис. История на българската църква, Атина, 1995.- О" Grigorios Palamas, 1998, 277-286 (Теологично списание на Светата митрополия в Тесалоники/Солун)(на грц.ез.). Thessaloniki / Солун

Павлов, Пламен (1998) Забравен шедьовър на българския “Златен Век” (Старобългарският превод на “История на Юдейската война” от Йосиф Флавий).- Литературен форум, 1998, бр. 32 (374), с. 1, 10 (в съавторство с М. Спасова). София

Павлов, Пламен (1998) Забравеният култ към св.княз Борис–Михаил.– Демокрация, бр. 138 / 25.05.1998 г. Също: http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Plamen%20Pavlov-danni%20za%20Boris%20-%20Mihail.htm София

Павлов, Пламен (1998) История на България (VІІ в. – 1947 г.). В. Търново, изд. “Слово”, 1998, 368 стр. (в колектив с Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и М. Палангурски). В. Търново

Павлов, Пламен (1998) Повестта за българската царкиня Персика и българо-руските връзки през ХVІІ-ХVІІІ в.- Българистични проучвания, т. 3. В. Търново, 1998, 197-212. В. Търново

Павлова, Мария (1998) Оценка и счетоводно отчитане на дългосрочните ценни книжа. – сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, 1998, бр. 3, с.13-15. ISSN - 1311-0497 (print) ID № 1511 в НРС

Палангурски, Милко (1998) 3. История на България VII в. – 1947 Г., в. съавт. с Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Слово, В. Търново, 1998, 228-368. ISBN 954-439-501-6. В. Търново

Пенов, Сашо (1998) Новото данъчно законодателство през 1998 (Съавт.: Г. Петканов, Ив. Кондарев, Г. Минкова; авт.: Корпоративно-подоходно облагане, 46-106)., София., ИК Труд и право, 1998. 384 с., ISBN 954-608-022-5 София., ИК Труд и право, 1998. 384 с., ISBN 954-608-022-5

Пенчев, Пенчо (1998) Малките и средните предприятия и развитието на индустрията Икономически изследвания, 1998, година VII, кн.2, с. 112-133. Print ISSN 0205-3292 (COBISS.BG-ID 1271387364)

Петков, Марин (1998) "Келтските заемки в немски език" (на немски език) Сборник доклади от Юбилейната научна сесия, организирана от ВВОВУ “Васил Левски”, книжка 62, Филологии, част ІІ, Велико Търново, стр. 50 – 55.

Петков, Марин (1998) "Топоними от келтски произход в немскоезимното землище" (на немски език Сборник доклади от Юбилейната научна сесия, организирана от ВВОВУ “Васил Левски”, книжка 62, Филологии, част ІІ, Велико Търново, стр. 56 – 59.

Петкова-Марчевска, Славка (1998) "Хей Божурко". Детски песни със съпровод на пиано по стихове на Димитър Спасов. гр. Велико Търново, 1998.

Петкова-Марчевска, Славка (1998) “За някои страни на проблема за съотношението между теоретичната и практическа подготовка” Сб. "Научни трудове на ВВОУ" кн. №63

Петкова, Анелия (1998) Имената на българските царе и владетели и тяхното разпространение във Велико Търново. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 5, 1998, с. 77-81.

Петкова, Анелия (1998) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с Кирил Цанков, Валентина Бонджолова, Мария Илиева) Велико Търново: Фабер. ISBN 9549541215.

Петров, Димитър (1998) Върху някои неавтомни системи от типа на Лотка-Волтера_(С.Г.Георгиев). Морски научен форум,Варна,1998,т.1(426-429).

Петров, Димитър (1998) Математика за начални учители,първа част. Абагар,В.Търново.

Петров, Людмил (1998) PETROV, L., D. Miljevic, E. Kunceva (1998) "The development of the motive working capacity of the university students training basketball in a special group" Zbornik radova Fis Komunikacije, Univerzitet u Nisu, p. 142.

Петров, Людмил (1998) Петров, Л.(под редакция) и др. Баскетбол, изд. Бойка, Велико Търново, 1998, ISBN: 954-9689-01-8, с. 185 изд. Бойка, Велико Търново, 1998, ISBN: 954-9689-01-8, с. 185

Петров, Людмил (1998) Петров, Людмил. Агресивността в баскетбола. Списание "Спорт и Наука", София, бр. 2, 1998. ISSN 1310-3393, с. 152-154, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", София, бр. 2, 1998, ISSN 1310-3393,с. 152-154. COBISS.BG-ID 1121090276

Петров, Милко (1998) Америка - врява и разум. Журналистиката на САЩ в контекста на социалния живот (1883 - 1987) Университетско издателство на СУ "Св. Климент Охридски", 1998. 448 с. 954-07-1272-6

Петров, Милко (1998) Публицистиката - история, теория, жанрове София, 1998.

Петров, Петър (1998) Петров, П. Българският кооперативизъм и консорциумът за търговия със зърнени храни (1919-1922 г.) Икономическа мисъл, 1998, кн. 6, с.57-76, ISSN: 0013-2993.

Петров, Петър (1998) Петров, П. БЗНС и кооперативната форма на собственост Сборник "Дни на науката 98", Великотърновски клон на СУБ, В. Търново, 1998, с. 139-148,ISBN: 954-427-335-2

Петров, Петър (1998) Петров, П. Демократични или тоталитарни тенденции в земеделската идеология. Общества в преход. Сборник доклади от II международна научна конференция, май 1997 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 1998, с. 119-127, ISBN: 954-9507-29-7.

Петров, Петър (1998) Петров, П. Кооперативната теория и социалдемокрацията /XIX - първата четвърт на XX век/. Велико Търново, ИК "Витал",1998, 197 с. ISBN 954-8259-30-3

Петров, Петър (1998) Петров, П. Проект на Ал. Стамболийски за коопериране на манастирите Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1998, кн. 60, с. 158-164, ISSN: 0861-9115-60.

Петрова, Анастасия (1998) Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 1998, с. 141-156. ISBN 9545241926

Петрова, Веселинка (1998) Петрова, В. Звуковата работа в подготвителната група София: - Предучилищно възпитание, № 1, 1998, с. (7 - 10).

Петрова, Веселинка (1998) Социалните взаимодействия в творческите игри на децата от предучилищна възраст. - Педагогически алманах, 1998, 6 (1,2), с. 5 - 20 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1154100452

Петрова, Мариана (1998) A need for reflection on the teaching Informatics at not informatics courses in universities. A jubilee scientific session with international participation, dedicated to the 120th anniversary of Military University "Vassil Levski", Veliko Tarnovo

Петрова, Мариана (1998) Информационно-управленската система на ВУЗ в условията на нови информационно-комуникационни среди

Петрова, Мариана (1998) Методически указания за разработване и оформяне на дипломна работа (за студентите от факултет „Математика и информатика”) В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий,

Петрова, Мариана (1998) Необходимост от осмисляне на обучението по информатика пред неинформатичните специалности във ВУЗ Сб. от Юбилейна научна конференция , ВВОВУ “В.Левски” В.Търново, Научни трудове - ВВОУ "Васил Левски" ISSN: 0861-9115.- 65 (1998), с. 76-81

Петрова, Мариана (1998) Нови възможности за обучението по информатика в неинформатичните специалности в комуникационно - информационната среда на INTERNET Сб. от Юбилейна научна конференция, “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии” 14-17 октомври 1998, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, с. 182-188, ISBN: 954-9706-04-4

Петрова, Мариана (1998) Обучението по информатика в неинформатичните специалности в INTRANET среда Сб. от Юбилейна научна конференция, “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, 14-17 октомври 1998, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, с. 166-174, ISBN: 954-9706-04-4

Попова, Елена (1998) За авторството на иконата Св. Марина с житие н галерията на икони – Охрид. Проблеми на изкуството, 3, С, 1998, 33-39

Попова, Елена (1998) Реинтерпретации на чудотворната икона на Св. Богородица от Кикос в българската живопис от края на 18 - 19 век. Проблеми на изкуството, 1998, № 4, с. 32-41

Проданов, Николай (1998) Пандели Кисимов. Кратък очерк на въстанията на българите през последните четири века до Освободителната война на 1877 година. (съставителство, в съавторство) Шумен

Пулова-Ганева, Юлия (1998) Избор на методи за оценка на физическия работен капацитет при юноши в донаборна възраст. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1998, 63, с. 230-233. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146842852) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1998) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис (София: Образование и наука), 1998, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1032979428) Издателство "Гея-Либрис", София

Радева, Живка (1998) Краеведските справки в Народна библиотека „П.Р. Славейков” – Велико Търново : Наблюдение и анализ. // Год. Нар. библ. „Иван Вазов”. – Пловдив, 1998, с. 25-30. Пловдив

Радева, Ния (1998) Йовковата военна проза и сборникът "Боеве" на Йордан Вълчев Родна реч : литературно списание за ученици. ISSN 0204-5117. - XLI, 5 (1998), с. 12-16 COBISS.BG-ID - 1139150820

Русева, Виолета (1998) Мистичният Йовков. Велико Търново: Абагар, 1998 (183 стр.). ISBN 954-427-292-5

Русева, Виолета (1998) Яворов: от „Стихотворения” (1901) до „Антология” – рефлексията на модерното съзнание спрямо традицията. – Сп. Демократически преглед, 1998, кн. 37, с. 499 – 504

Русчев, Иван (1998) Преддоговорни отношения във връзка със сключването на договора за концесия. - Собственост и право, 1998, № 12, с. 5-14, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (1998) Суверенни права на държавата върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита. - Собственост и право, 1998, №10, с. 5-18, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Ръцева-Христова, Светозара (1998) 1. Иконографски и стилови характеристики на стенописния ансамбъл от ц. “ Св. Атанасий” – 1667 г. в Арбанаси. Проблеми на изкуството – Извънреден брой посветен на 60 – годишнината на проф. д. н. Елка Бакалова, 1998, 20 – 31, ISSN: 0032-9371 / В: Търновска книжовна школа, Т. VІ, В. Търново 1999, с. 633 - 642 ISBN: 954‐524‐339‐2 София, Велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (1998) Стенописите в нартекса на храма “ Св. Атанасий” в Арбанаси – сюжетно-тематични и иконографски аспекти. сп. Проблеми на изкуството, 4/1998, 20 – 31, ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1119667172 София

Сарафов, Павел (1998) Защита на кредиторите при преобразуване на търговски дружества. - Търговско право, 1998, № 5, 3-11. ISBN 0861-6892

Сивков, Цветан (1998) Административно наказване. Материалноправни и процесуални проблеми. София: Софи-Р, 1998, 176 с. ISBN 954-638-058-X

Славова, Цветелина (1998) Гаудеамус. Сборник хорови песни без съпровод /учебно помагало/. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998. ISBN 954-524-190-х Университетвско издателство на ВТУ

Славова, Цветелина (1998) Хорово-диригентското изкуство в обучението на бъдещите музикални педагози. Педагогически алманах: Университетско издателство на ВТУ, 1998, кн.1-2, ISSN1310-358X, COBISS.BG-ID 1121205220 "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Спасов, Емил (1998) Блажени Августин за смисъла и целта на възпитанието - Педагогически алманах , 1998 , кн . 1-2 , с 175-180, ISSN- 2367-9360, COBISS.BG-ID-1154098148 сп. Педагогически алманах . , 1998, ISSN-2367-9360

Спасова, Мария (1998) За старобългарския превод на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий. – (съавторство: Мария Спасова, Пламен Павлов). в. Литературен форум, 1998, бр. 38, с. 1, 10; online: www.litera.bg/publish 13/ 06.09.2006/, № 9 (82).

Спасова, Мария (1998) Към въпроса за годината, през която е роден Григорий Цамблак. – В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, 69–86. ISBN 954 736 005 1

Спасова, Мария (1998) Към въпроса за преводаческата практика на българските книжовници през ХІV в. (Върху материал от превода на Слово за Тoмина неделя от Григорий Богослов). – В: Патриарх Евтимий Търновски и неговото време. Велико Търново, 1998, 105–114.

Спасова, Мария (1998) Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Иван Рилски?. – В: Palaeobulgarica, XXII (1998), 4, 50–74.

Спасова, Мария (1998) Още веднъж за похвалата на цар Симеон. – В: Българистични проучвания. 3. Велико Търново, 1998, 29–50. ISBN 954-524-192-6

Спиридонов, Валентин (1998) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). V. Tarnovo: „BI-Verlag“,1998, 309 S. ISBN 954-90275-3-8 COBISS-BG.ID 1032869860 V. Tarnovo: „BI-Verlag“

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В. Международна научна конференция за ролята на елита при прехода в Югоизточна Европа. – Епохи. 1998. Кн.1. с.145-151. ISSN 1310-2141 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В. Рихард фон Мах и Балканската война 1912-1913 г,.- В: Рихард фон Мах. Писма от Балканската война 1912-1913. В. Търново: "ПИК", 1998, с.7-11. ISBN 954-8258-92-7 COBISS-BG.ID 1032836580 В. Търново

Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В.\ Господинова, Р. Германската преса за Междусъюзническата война и Добруджанския въпрос 1913 г.- Известия на военните архиви. 1998, Бр. 8, с. 117-128. ISSN C607-5266.-0861-3931 COBISS.BG-ID 1120955364 София

Стамболиев, Огнян (1998) Принципи на гражданския процес Правна мисъл, № 2

Станков, Иван (1998) Дом на пътя на историята Книга за Талев. С., 1998, с. 51-62 ISBN 954-9502-34-1 OBISS.BG-ID 1033737956

Стоядинов, Мариян (1998) Относно употребата на понятието "харис" в смисъл на "благосклонност", "дар" и "милост" "Духовна култура", кн. 6

Стоядинов, Мариян (1998) Църквата в еклисиологична перспектива "Духовна култура", кн. 3

Стоянова, Стела (1998) Стоянова, Ст, Мястото на съветването в тренираните умения за помагащи професии, сп. „Проблеми на труда”, бр.7/1998, МТСП, с.62, Сф, 1998, ISSN 0494-0296 COBISS.BG-ID 1119667684 издание на МТСП, "Проблеми на труда" ISSN 0494-0296 COBISS.BG-ID 1119667684

Тодоров, Георги (1998) Internet – среда за дистанционно обучение. Сб.н.тр. н.конф. “Интернет – среда за нови технологии”, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, стр.197-201

Тодоров, Георги (1998) Генетични алгоритми – приложение в експертните системи за планиране и управление на учебния процес (Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 65, стр. 143-147.

Тодоров, Иван (1998) Библиография Д-р Иван Велков (1928–1993 г.). Професор Велизар Велков. Велико Търново, 2009. 152 с. ISBN 978-954-524-700-2. Велико Търново, "Фабер".

Тодоров, Иван (1998) Неизвестните тракийски владетели 542–798 a.u.c. Велико Търново. 1998. 140 с. ISBN 954-954 1-22-6. Велико Търново, "Фабер".

Тодоров, Иван (1998) Професор Велизар Велков – ученият, изследователят на древността. – Епохи, 1998, № 3–4, 7–10. Print ISSN 1310-2141. Епохи, Велико Търново.

Тодоров, Иван (1998) Траки – наемници в елинистическите армии през ІІ в. пр.н.е. – Епохи, 1998, № 3–4, 157–170. Print ISSN 1310-2141. Епохи, Велико Търново

Тодорова, Емилия (1998) Програмиране с PASCAL - интегрирана работна среда BP 7.0, модулно програмиране, графика. РИК "БИ" ООД. Велико Търново, 1998 Велико Търново

Тодорова, Пенка (1998) Здравето и здравното възпитание на подрастващите Педагогика,кн.10,с.42-51

Тодорова, Теодора (1998) Идеен проект за осъществяване на социална работа с непълнолетни закононарушители. – В: Съвременни тенденции в обучението по социални дейности и развитие на професията социална работа. Международна конференция. Бургас.1998

Топалов, Миролюб (1998) Гражданските организации като работодател. В: Правото на гражданския сектор в България. С.: 1998, с. 123-131, ISBN 954-9703-010. В: Правото на гражданския сектор в България. С.: 1998, с. 123-131, ISBN 954-9703-010.

Тополска, Евгения (1998) Музиката и изразителността на детската реч. Предучилищно възпитание, 1998, № 2, с. 6–8, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1138095076

Трифонов, Тихомир (1998) Класически и виртуален звук Сборник доклади Дни на науката’98, стр.106-112, СУБ- В.Търново

Трифонов, Тихомир (1998) Метод за измерване на диаграмата на насоченост на хидроакустични антени (К.Симеонов) Е+Е Електротехника и електроника, София, бр.1-2, стр.37-41

Тютюнджиев, Иван (1998) История на България : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. Ч. 1–2. – 2. изд. – В. Търново : Слово, 1998. Ч. 1. VII – ХVIII век : Средновековие, Българските земи под османска власт. – 160 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Авторска част с. 106-111, с. 127-156. Ч. 2. ХVIII век – 1947 г. : Българско възраждане, България в новото време. – 215 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) Авторска част с. 5-17, с. 40-45. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1998) Тестове по история на България : За зрелостници и кандидит-студенти. – В. Търново : Слово, 1998. – 240 с. (в съавт. с Виолета Стойчева) В. Търново

Узунов, Филип (1998) Кризи и провали на германската военна икономика през 1941 година В: " "Военноисторически сборник." бр.6/1998, стр.31-45, ISSN: 0204-4080, COBISS.BG-ID 1140273124

Харалампиев, Иван (1998) Малък етимологичен речник на българския език. В. Търново: Слово, 1998, 133 с. ISBN 954-439-503-2; COBISS.BG-ID 1032349924

Христов, Милен (1998) On the Sasakian Space Forms Proceedings of FMI/VTU "St.St. Cyrill and MethodiusV.Tarnovo, Vol.1(1998), Book 1, 88-94.

Христов, Христо (1998) Индивидуално и универсално в проблема за човека. ВВОУ "В.Левски", ЮНС 98, Научни трудове, Кн.62, В.Търново, 1998, 393-400.

Христов, Христо (1998) Човекът във философската рефлексия Трудове на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", Т.3-4-5, Кн.3, "Философия", УИ ВТУ, В.Търново, 15-55.

Христова, Надежда (1998) Образ Божи или врата на дявола. Патристическата концеция за жената (ІІ–V в.). [An Image of God or the Devil’s Gateway. The Patristic Conception of Woman (2nd–5th c.)] Историческо бъдеще. София: Асоциация „Клио”, 1998, №2, с. 3–30. ISSN 1311-0144.

Христова, Христина (1998) Аз-ът в диалог с друг тип съзнание В: "85 години от участието на Българската авиация в Балканската война": Научно-тематичен сборник от доклади на научна сесия 9-10 октомври 1997 Долна Митрополия.1998, гл.редактор: В. Младенов,том 3. с. 380-390,ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID – 1031948004

Цветков, Димитър (1998) An Extension of the Characterization of Oscillations to Arbitrary Functional Differential Equations Via the Laplace Transform. J. Math. Anal. Appl. 223 (1998), no. 2, 418–428. ISSN: 0022-247X

Цонкова, Ваня (1998) Имунизирането на задълженията като стратегия за портфейлно изграждане - необходимост и подходи Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 370-379. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1998) Особености на маркетинговите проучвания, провеждани от малко търговско предприятие Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 360-369. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1998) Предизвикателства пред българския пазар на корпоративни дългови ценни книжа Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 397-406, ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Димитринка (1998) Цонкова, Д. (Кадинова). Възможности за формиране на мотивация чрез уроците по ритмика. Личност. Мотивация.Спорт. Том 4. София: НСА ПРЕС, 1998, с. 99-103. ISBN 954-718-019-3

Чохаджиев, Стефан (1998) Contribution to the Research of the Earliest Copper Extracion and Processing in the Struma Basin. – Arch. Bulgarica, II, 1998, 2, p.10 – 14.

Чохаджиев, Стефан (1998) Contribution To The Study Of The Early Neolithic In The Struma River Basin. – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, p.79-89 (в съавт. с В. Генадиева).

Чохаджиев, Стефан (1998) James Harvey Gaul and Research on the Neolithic and Eneolithic in Western Bulgaria. – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, p. 63-77.

Шопова-Христова, Мариана (1998) Poetika Mariny Cvetajevoj. K problematike paronymickej atrakcie. Biele miesta II. Materialy z vedeckeho seminara Biele Mesta II, ktory sa konal 16 septembra 1997 na UKF v Nitre pri prilezitosti zivotneho jubilea prof. Andreja Cervenaka. Ed. Olga Engelova.Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, 1998, s. 147-156. ISBN 80-8050-179-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/