Публикации за 1997


Анчев, Стефан (1997) Град Силистра в българо-румънските отношения през първата фаза на Балканската война (до преговорите в Лондон). Архив за поселищни проучвания. 1-2. В. Търново 1997., с. 90-103.

Аркадиев, Димитър (1997) Household consumption of some groups of foods in Bulgaria Research Expo'97. October 8, 1997, University of Missouri - Columbia, USA.

Аркадиев, Димитър (1997) Потребление на някои групи хранителни стоки от домакинствата в България Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1997, кн.2, с. 39-55. , ISSN: 0204-8698.

Бонджолова, Валентина (1997) Българска лексикология.Сборник с упражнения ( в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: изд. Faber

Бочева, Стефка (1997) Николай Кауфман - Детско-юношески албум за пиано - азбука на българските метроритми за бъдещия учител по музика. В: Сборник материали по проблемите на масовото музикално възпитание в България АМТИ, Пловдив

Бузов, Вихрен (1997) Логиката на научните открития пред нови перспективи Философия и наука, (Е. Данков – съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.167-206;

Бузов, Вихрен (1997) Науката логика като практическо изкуство Философия. - С., 1997 . - Г. 6, N 2-3. - С. 75-82

Бузов, Вихрен (1997) Полската аналитична школа Филос. алтернативи. - С., 1997. - Г. 6, N 5/6. - С. 38-47

Бузов, Вихрен (1997) Проблеми, теории, модели Философски алтернативи № 3, с.31-35;

Булева-Петрова, Марияна (1997) Nenov, Dimiter The New Grove Dictiоnary of Music and Musicians, 19722

Булева-Петрова, Марияна (1997) Tekeliev, Alexander The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Булева-Петрова, Марияна (1997) Музикалното мислене на Панайот Пипков в контекста на българската музикална култура от края на ХІХ и началото на ХХ век Сб. "Панайот Пипков и музикалната култура на неговото време"

Буров, Стоян (1997) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика. Велико Търново: Фондация “Темел”/ Издателство “Фабер”, 1997. 292 стр. Рец.: Р. Русинов. – Български език, ХLVІІІ, 1999/2000, № 2, стр. 96-97.

Буров, Стоян (1997) Граматически род и референция на пола. // Д. Кенанов, Ц. Иванова (съст.). Българистични проучвания. 2. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997, стр. 11-18.

Буров, Стоян (1997) За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на –и в съвременния български език. Проглас (Велико Търново), VІ, 1997, № 3-4, стр. 3-14.

Буюклиева, Стефка (1997) New extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.43, pp.1607-1612, IF 1,354

Буюклиева, Стефка (1997) On the automorphism group of the extremal singly-even self-dual codes of length 48 Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1997) On the binary self-dual codes with an automorphism of order 2 Designs, Codes and Cryptography, vol.12, pp. 39-48

Буюклиева, Стефка (1997) Some New Extremal Self-Dual Codes with Length 58 Proceedings of ISIT'97, Ulm, Germany, pp.116

Великов, Юлиян (1997) Трулският събор /692/ и проблема за образа. Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1, 240-247

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1997) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Митотворчество в разказите на Иван Вазов. // Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов.Съставител: Димитър Михайлов. - В. Търново: Слово, 1997, (с. 211-223). ISBN 954 439. 466-4. Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов.Съставител: Димитър Михайлов. - В. Търново: Слово, 1997, (с. 211-223). ISBN 954 439. 466-4.

Велчев, Борис (1997) За имунитета на президента и вицепрезидента сп. „Полит. изследвания”, 1997, № 1, с.21-27

Велчев, Борис (1997) Наказателно-правни аспекти на дипломатическия имунитет сп. „Съвременно право”, 1997, № 1, с. 32-42

Галунов, Тодор (1997) Епилогът на съдебното преследване срещу Радославовите министри. Исторически преглед, 1997, N 4, с. 58-78.

Галунов, Тодор (1997) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), първа част. Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34.

Ганчева, Магдалена (1997) Некоторые проблемы сопоставительного исследования сочетаемости слов (на материале русского и болгарского языков). – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 50, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1997, с. 284-292. ISSN 0861- 0312. В.Търново

Ганчева, Магдалена (1997) О сочетаемости русско-болгарских лексических аналогов. – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 50, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1997, с. 293-302. ISSN 0861-0312. В.Търново

Ганчева, Магдалена (1997) Об эквивалентности русско-болгарских лексических аналогов. – Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Пловдив, 1997, с. 58-62. Пловдив

Генова, Дафинка (1997) За репрезентацията на значението и употребата на езика Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 191 с., ISBN 954-524-165-9.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Списание „Свободно възпитание” и идеите на реформаторската педагогика. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 177–182.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, В. (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 197–203.

Гостилов, Стефан (1997) “Калиграфията” – интегрираща дисциплина в обучението на студентите от факултет “Педагогика” към ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий” Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Визуалната комуникация на градската среда и възпитателната работа при 5-6 годишни деца Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. , Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Графични знаци и пределното им адаптиране към учебно-възпитателната работа Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Практическата работа с широки пера в упражненията по калиграфия със студентите от специалността “ Предучилищна и начална училищна педагогика” Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гостилов, Стефан (1997) Реализиране на някои когнитивни функции на знака в детската градина Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гочев, Гочо (1997) Антонимическая микросистема с точки зрения свойств, отношений и связей пар. // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 50. Филологии, Велико Търново, 1997, с. 265-271.

Гочев, Гочо (1997) Синтагматическая связь суффиксов с флексиями и средства выражения родового значения болгарских мотивированных существительных. // Българистични проучвания, 2. Международен семинар по български език и култура. В. Търново, 1997, с. 19-32.

Гочева, Сийка (1997) Лексико-семантические группы арготизмов со значением собирательности в русском языке // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 50, Филологии, Велико Търново, 1997,12с.

Григорова, Венцислава (1997) Търговските спорове в Световната търговска организация и редът за тяхното разрешаване, сп. Съвременно право, Брой 3, 1997 г. София

Грудков, Венелин (1997) Свети Иван Рилски в агиографията от края на XII и началото на XIII в. Сп. Епохи.1-2.(с.261-265). Велико Търново: Университетско издателство. ISSN 1310-2141.

Гълъбов, Мирослав (1997) Теория и приложение на цифровата обработка на сигналите. Издателство "Св.Г.Победоносец" гр.София

Гърбачева, Анелия (1997) 1.6. Гърбачева, Анелия & Иван Карагьозов, Парадокси на Гърбачева, Анелия, Парадокси на поведението (Проблематичното в поведението на децата и юношите, в съавт. Изд-во "Фабер"

Гюлчев, Николай (1997) Изобразяване по натура в учебната художествено-творческа дейност сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1997.

Давидов, Димитър (1997) Анализ на физическата подготовка на курсантите от ВВОВУ,,Васил Левски” за периода от кандидат-курсантските изпити до завършване етапа на единичното обучение. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56, В. Търново, 1997.

Давидов, Димитър (1997) Георгиев Г., В. Василев, Д. Давидов. Относно усъвършенстване методиката за обучение на курсантите по плуване стил ,,бруст”. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997.

Давидов, Димитър (1997) Оптимизирана методика на обучение на гимнастическите упражнения ,,раменна стойка” и ,,страничен отскок” на успоредка”. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 188-197) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1997) Относно усъвършенстване методиката за обучение на курсантите по плуване стил ,,бруст” . ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 71-78) ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. (съавтор). В. Търново, Faber, 184 с., ISBN 954 – 9541 – 19 – 3

Дерменджиева, Стела (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. (А. Дерменджиев, Р. Янков, С. Дерменджиева). В. Търново, Faber, 1997, 184 с. В. Търново, Faber, 184 с. ISBN 954 – 9541 – 19 – 3

Димитрова, Веска (1997) Кирилова, В и др. За някои случаи на употреба на определителния член със съществителните имена във френски, испански и български език // Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 51. Филологии, част 2 /В. Кирилова; Д. Контрерас/ - В. Т-во: ВВОУ, 1997. - с. 193-202. ISSN 0861 – 0312. Велико Търново

Димитрова, Веска (1997) Кирилова, В. и др. Общи случаи на категориална конверсия при образуване на съществителни имена във френския, испанския и българския език // Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 51. Филологии, част 2 / В. Кирилова; Д. Контрерас/ В. Търново: ВВОУ, 1997. - с. 202-209. ISSN 0861 – 0312. В. Търново

Димитрова, Веска (1997) Кирилова, В. Към класификацията на обстоятелственото пояснение за място в българския и френския език// Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 51. Филологии, част 2. - В. Търново: ВВОУ, 1997. - с. 209–218, ISSN 0861 – 0312. В. Търново

Димитрова, Димка (1997) Задачи и упражнения по български език за 6. клас В. Търново: Абагар ,1997, 1999, 2000 . 220 с., ISBN 954-427-283-6.

Донев, Владимир (1997) Фолклорният информационен модел и образа на възприемателя в ранната Каравелова проза Проглас, 1997, № 3-4, с. 137-153.

Донева, Дафина (1997) Външни ефекти, права на собственост и проблеми на опазването на околната среда, сп. "Икономическа мисъл",бр. 3, 1997. стр. 93 – 106. сп. Икономическа мисъл, София

Дундов, Тенчо (1997) Правни отношения и правни връзки. С, Юриспрес, 1997, 2. изд., 2005.

Иванов, Здравко (1997) От глобална към парцеларна история и нейното преодоляване София, във: Философски алтернативи, кн.3, с.81-87

Иванов, Ивелин (1997) Богданов, Стоян и др. Зараждането на идеята за кръстоносните походи на Изток. / Стоян Богданов; Ивелин Иванов. // Военноисторически сборник. – София : Военно издателство "Св. Георги Победоносец", 1997, кн.1, с. 7-18. ISSN 0204-4080 София

Иванов, Людмил (1997) Петров, Л. (1997) "Брз продор во кошарката - историски развоj и методика на обучуванье" Списание "Физичка култура", Скопjе, година 24, бр,1-2, с. 112-113, УДК: 796.323.2.012.5, ISSN: 0350-3836

Иванова, Ценка (1997) За езика на Стеван Сремац (типологически преглед) Мост, списание на българската народност в Югославия, N147/1997; стр. 57-62

Иванова, Ценка (1997) О наставном процесу на српском jезику на страним универзитетима Округли сто “Статус србистике у свету” - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1997, књ. 26/2; стр. 495-497

Иванова, Ценка (1997) Типолошки осврт на jезик Стевана Сремца Научна конференциjа “Књижевно дело Стевана Сремца - ново читање”, Ниш, 1997, стр. 93-98

Йовевска, Мариана (1997) Мустафа Кемал в българската историография Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1 Издателство Антос, Шумен 1997, с. 167-177. ISSN 1310-9928

Йорданов, Стефан (1997) За един аналог в мито-епическата история на народите от Стария и Новия свят (Ицкоатл срещу Аскапоцалко, Гилгамеш срещу Киш). Америка и Европа. Интеграция и диференциация на културите. Първа Национална конференция по американистика. В. Търново, 17–18 май 1997 г. Велико Търново, 1997, 9–26.

Калчев, Калчо (1997) Българската социалдемокрация и монархическият институт (1918–1923). Шумен

Карамихова, Маргарита (1997) Les Tsiganes en Bulgarie – un groupe en transition demographique. Etudes Balkaniques, 1–2, 3–14. С.

Карамихова, Маргарита (1997) Брачна снимка от Кърджали. Кърджали.

Карамфилова, Петя (1997) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в похвалните слова на Евтимий Търновски. Проглас, 1997, № 1-2.ISSN: 0861-7902

Киров, Димитър (1997) 68. Феноменът Ванга. Сп. “Мирна”, кн. 3 София

Колева-Златева, Живка (1997) Problems of semantic reconstruction (Etymological and semantic typological investigation in the Bulgarian body-part terminology). Dissertation abstract. Linguist List. Online. Available: http://linguistlist.org/cgi-bin/dissfly.cgi?rkoleva

Колева-Златева, Живка (1997) За когнитивния подход при семантичната реконструкция Съпоставително езикознание. 1997. №2, с. 77-86

Колева-Златева, Живка (1997) Методологични бележки относно етимологичните изследвания по тематични групи (Върху материал от българската соматична лексика) Българистични проучвания. т. 2. В. Търново, 1997, с. 115-128

Колева-Златева, Живка (1997) О значении универсалий семантических полей для этимологических исследований Проблеми зiставной семантики. Ки¿в, 1997, с. 40-43

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователн В. Търново, 1997

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Дисертация за присъждане на образователната и научна и степен доктор. В. Търново, 1997.

Колева-Златева, Живка (1997) Рецензия: P. S. Bakker. Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament (A Transparent and Heuristic Approach) University of Amsterdam, 1996 Проглас, 1997, №1–2, с. 193–195

Константинов, Казимир (1997) Молитва против нежит върху амулет от X век от Пъкуйул луй Соаре. В: Българите в Северното Причерноморие. Изследв. и материали. Т. 6. - В. Търново, 1997, с. 123-129.

Константинов, Казимир (1997) Молитва против нежит вьрху амулет от Пькуюл луй Соаре. В: // Българите в Северното Причерноморие. Т. 6, 1997, с. 123-130.

Константинов, Казимир (1997) Рунически надписи и знаци от манастира при Равна и техните аналози. В: Проблеми на прабългарската история и култура, 3. – Шумен, 1997, с. 110-111.

Константинов, Казимир (1997) Старобългарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 2, Wien, 1997 (= Die Slawischen Sprachen, 52).

Константинов, Казимир (1997) Старобьлгарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 2, Wien, 1997 (= Die Slawischen Sprachen, 52).

Кючуков, Христо (1997) The Typology and the Dialectology of Romani.(науч. ред. с П. Бакер и Я. Матрас) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

Кючуков, Христо (1997) Психолингвистични аспекти на ранния билингвизъм София

Мандева, Марианна (1997) Методика на обучението по български език в подготвителен клас Проблеми на обучението в началното училище, В. Търново

Мандева, Марианна (1997) Ситуативно-речевите упражнения в уроците по български език във втори клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мирославска, Виргиния (1997) K problématike ženských priezvísk v slovenčine a poľštine Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 1997, 16 - 23

Мирославска, Виргиния (1997) Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska (XVII – XVIII w.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997, 148 с.

Мирославска, Виргиния (1997) Uwagi o deklinacji nazwisk polskich Varia VI. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 27.11. – 29.11.1996), Bratislava 1997, 145 - 149

Михайлов, Димитър (1997) Етюди за самотника. 70 години от смъртта на Стоян Михайловски. - Света гора, 1997, А (кн. 1), с. 121-133. У нас

Михов, Милен (1997) Екзарх Йосиф - между политиката и църквата - Юбилеен вестник по случай 120 години от избирането на Ловчанския митрополит Йосиф за Екзарх български. с. 5-7. Ловеч

Михов, Милен (1997) Конгресите на ВМОРО и разцеплението в революционната организация след Илинденско-Преображенското въстание и българската екзархия - ВВОВ, НТр., Кн. 54, История, 1997, с. 170-179. Велико Търново

Михова, Маринела (1997) Технологично образование и образователни технологии Информационни технологии в образованието. І –ва част, 83-98.

Моллов, Тодор (1997) „Медно гумно”, „медно капище” или „медни врата” в старобългарските историко-апокалиптични сказания от Х-ХI в. Българистични проучвания. 2 (Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора Международна научна сесия, Велико Търново, ВТУ, 20-21 август 1996 г.), Велико Търново: Изд. ПИК, 1997, ISBN 954-8258-86-2, с. 321-332

Моллов, Тодор (1997) Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на Х-ХI век (От „Овче поле” до Средец). Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. VI, 1997, кн. 3-4, с. 77-93.

Моллов, Тодор (1997) Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том Шести. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1997, ISBN 954-524-171-3, с. 191-210

Моллов, Тодор (1997) Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1997, ISBN 954-524-173-Х, 256 стр.

Моллов, Тодор (1997) Слънчевият ритъм на българския Космос според календара в Книга на Енох (Поп Иеремия Български в борба за етничноусвоеното Време в края на Х в.). Междунар. конференция "1090 години от смъртта на св. княз Борис I и 20-годишнината от създаването на Научен център "Преславска книжовна школа", Шумен, 2-3 май 1997 г.

Моцинова, Божана (1997) Николо Паганини – живот и творчество (монография) - І-ра част (автор) (211 стр.) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Мутафова, Красимира (1997) Конфесионални отношения между християни и мюсюлмани и ислямизацията в българските земи през ХV-ХVII век. София, 1997 София

Накова, Галя (1997) On the Lorentzian submanifolds of almost contact manifold with B-metric of dimension 5. (with K. Gribachev) Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 56 - 62

Накова, Галя (1997) Submanifolds of some almost contact manifolds with B-metric with codimension two, I Mathematica Balkanica, Vol. 11, 255 - 267

Налбантова, Елена (1997) История и култура на България в дати. Възраждане (колектив). Абагар, В. Търново ISBN 954-439-488-5

Налбантова, Елена (1997) Киро Тулешков и раждането на неговите мемоари. К. Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Е. Налбантова, В. Търново, 1997. ISBN 954-427-278-X

Налбантова, Елена (1997) Киро Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Ел. Налбантова. Абагар, В. Търново, ISBN 954-427-278-X

Начева-Маркова, Нина (1997) „Синкретизма в изкуството и интегралния подход в музикално-възпитателния процес” Проблеми на обучението в началното училище, Университетско издателство, В. Търново, 1997г.

Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежи и диктовки в помощ на кандидат - студентите за специалност Музикална педагогика” Солфежи и диктовки в помощ в помощ на кандидат-студентите за специалност„Музикална педагогика”, В.Търново, 1997г.

Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежът – средство за интелектуално развитие в специализираните паралелки по музика на СОУ” Педагогически алманах, 1, 2/ 1997г., Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”

Николов, Николай (1997) Базов алгоритъм при сканиране Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново, кн. 57, с. 308-312

Николова, Илияна (1997) “Във всеки концерт свирехме и творба от български автор”. Музикални хоризонти, № 3, 4, с. 108-109., ISSN 1310-0076

Николова, Илияна (1997) Възприемане на музика в началното училище В: Проблеми на обучението в началното училище. съставител доц. Панайот Дражев, В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, с. 164-179., ISBN 954-524-156-Х

Николова, Илияна (1997) Музикалното обучение в Петропавловския манастир около Освобождението. Научни трудове на Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”кн. №55, с.133-136., ISSN 0861-0312

Николова, Илияна (1997) Никола Янакиев Златев и наговият принос към историята на музикалното дело във Велико Търново. Музикални хоризонти, № 5, 6, с. 119-121., ISSN 1310-0076

Николова, Илияна (1997) Принос към биографията и творческия път на професора по флейта Никола Стефанов Савов. Архив за поселищни проучвания, В. Търново, Унив. изд., “Св. св. Кирил и Методий”, № 3, 4, с. 178-181., ISSN 0861-65-07

Николова, Илияна (1997) Създаване и развитие на музикалното дружество “Струна” във Велико Търново. Архив за поселищни проучвания, В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, № 1, 2, с. 118-121, ISSN 0861-6507

Няголова, Марияна (1997) Няголова М. (1997) Културно-историческата теория и генетичната психология. сп. Философия, к. 4-5, с. 68-73, София. София

Няголова, Марияна (1997) Няголова М. (1997) Ценен принос в методологията на социалната педагогика. Рецензия на книгата на И.Карагьозов и М.Русева “Увод в социалната педагогика”, сп. Образование, к. 1, с.102-103, София. София

Няголова, Марияна (1997) Няголова М. Д. (1997) У истоков психологической концепции Анри Валлона. Психологический журнал, N 2, с.129 - 140, Москва. Москва

Павлов, Пламен (1997) България и походите на “Златната Орда” срещу Византия през ХІІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. VІ. В. Търново, 1997, 139-152. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) Епископ-Константинови четения, т. 1–2 (Шумен, 1994-1995).- Исторически преглед, 1997, кн. 4, 158-160. София

Павлов, Пламен (1997) За ролята на православната църква в отношенията на Византия и България със “Златната Орда” (ХІІІ-ХІV в.).- Общото и специфичното в балканските култура до края на ХІХ в. (Сб. в чест на 70-год. на проф. В. Тъпкова-Заимова). София, Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, 1997, 177-185. София

Павлов, Пламен (1997) Куманите във Византийската империя (1237 – първата четвърт на ХІV в.).- Епохи, 1997, кн. 1-2 (В памет на акад. Димитър Ангелов), 37-53. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) Къде в “земята на русите” е бил Иван Асен ІІ?- Епохи, 1997, кн. 3-4, 103-110. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) Политическото наследство на Аварския каганат и българските владетели (ІХ-ХІ в.).- Проблеми на прабългарската история и култура, т. 3. Шумен, 1997, 55-66. Шумен

Павлов, Пламен (1997) Турската инвазия в Мала Азия, Византия и българите (краят на ХІ – тридесетте години на ХІІІ в.).- Българистични проучвания, т. 2. В. Търново, 1997, 333-347. В. Търново

Петков, Петко (1997) История и култура на България в дати. Възраждане. (Съавтор). В. Търново. Изд. Слово. 368 с.

Петкова-Марчевска, Славка (1997) За някои проблеми свързани с перспективата, мястото и значението на народната песен в масовото музикално възпитание Сб. "Проблемите на масовото музикално възпитание в България" Пловдив, 1997.

Петрова, Анастасия (1997) Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията. – В: Българистични проучвания. Международен семинар по български език и култура. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1997, 130-145. ISSN 9548258706

Петрова, Анастасия (1997) Терминът балканизъм и балканската езикова картина на света. – В: Трудове на великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Езикознание, 1997, т. 33, кн. № 2. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, 207-219.

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. В., С. С. Косева. Ранното чуждоезиково обучение – проблеми и перспективи Велико Търново: Научни трудове. Книжка № 50. Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”, 1997, (с. 411 - 418).

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. Игрите с правила в подготовката по четене София: - Предучилищно възпитание, № 7 – 8, 1997, (с. 11 – 12).

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. Основни понятийни проблеми в изследванията за усвояване на звуковете от децата в предучилищна възраст Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (47 - 63).

Пушкарова, Антония (1997) Върху конформната геометрия на мрежите в тримерно вайлово пространство ЮНС на ВВОВУ

Пушкарова, Антония (1997) Циклични елементи от втори ред на диференциални оператори ЮНС на ВВОВУ

Русева, Виолета (1997) Жалостта (от „По жицата” до „Другоселец”). – В. Литературен вестник, бр. 25, 16 -22 юли, 1997

Русева, Виолета (1997) Магиката на родното (повестта „Жетварят” на Йордан Йовков). – Сп. Проглас, 1997, кн.1 - 2, с. 86 - 95

Русева, Виолета (1997) Непостижимата яснота на битието (сб. „Песента на колелетата на Йовков). – Сп. Език и литература, 1997, кн.5 - 6, с. 88 - 95

Русева, Виолета (1997) Още за „Албена”. – В: Света гора. Алманах за литература и изкуство. Велико Търново, 1997, с. 39 - 43

Русева, Мая (1997) Психолого-педагогически аспекти на учебната практика. – В: Проблеми на обучението. (Панайот Дражев ред.). Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1997, с. 149-163.

Сабоурин-Дренска, Владимир (1997) Алегории на неидентичното: хетеронимията на Фернанду Песоа Вл. Сабоурин "Изследвания"

Сабоурин-Дренска, Владимир (1997) Крадецът на праскови или Философия на новата музика Вл. Сабоурин "Изследвания"

Стефанов, Петър (1997) Латентен народностен гений и комическо светоусещане у Елин Пелин – Родна реч, 1997, кн. 6.

Тодоров, Георги (1997) Английско-бъларски речник на съкращенията в областта на компютърната техника и комуникациите. В.Търново, “Абагар”, 1997, 321 с

Тодоров, Георги (1997) Основни аспекти и тенденции на развитие на компютърните системи за оучение (Чолаков Н.) Юбилейна научна сесия с международно участие - ВВОВУ “В.Левски”,

Тодоров, Георги (1997) Разработване на мощно трифазно буферно съпротивление за двигатели с мощност 560 KVA Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1997) Сотовьiе коммуникации (Попов М.) Киев, Издателство “ВIПОЛ”,1997 г. 144 с.

Тодорова, Пенка (1997) Семейно възпитание Издателство АБАГАР Велико Търново

Тополска, Евгения (1997) Изразителността на речта и нейното значение за формиране на детската личност Дом, дете, детска градина, 1997, № 1, 17–22

Тополска, Евгения (1997) Музиката и изразителността на детската реч

Трифонов, Тихомир (1997) An Improved Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Networks (Popov M., Gospodinov M.) Проблеми на техническата кибернетика и роботика, Акад. из-ство «Проф. М. Дринов», №46, стр.78-83

Трифонов, Тихомир (1997) Analysis of High Sensitivity Sensor for Specialized Electronic Equipment (Gospodinov M.) Проблеми на техническата кибернетика и роботика, Акад. из-ство «Проф. М. Дринов», №46, стр.83-89

Трифонов, Тихомир (1997) On the Acoustic Field of a Cylindrical Focusing Projector (V.Grinchenko,Y.Syderov) Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Year XXVII, No3, pp.80-89

Трифонов, Тихомир (1997) Апроксимация на четириполюсния модел на биполярния транзистор при изучаването и инженерния анализ на постояннотоковия режим на усилвателните устройства Научни трудове кн.53, Автоматика и изчислителна техника, стр.277-285, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) За решаването на безкрайни системи от алгебрични уравнения (Я. Сидеров) Научни трудове на ВВОВУ, кн.57, стр.74-80, Висша математика и информатика, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) Измерване на ширината на ДН на хидроакустични антени с голям коефициент на насоченост (К.Симеонов) Акустика бр.1, стр.46-51, Българска секция на AES, София

Трифонов, Тихомир (1997) Особености на MATLAB като среда за моделиране и визуализация (Я. Сидеров) Научни трудове кн.57, Висша математика и информатика, стр.319-323, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) Усилвател на заряд за пиезоелектрични приемници (И.Иванов) Научни трудове кн.53, Автоматика и изчислителна техника, стр.285-290, В.Търново

Христов, Милен (1997) On the Integrability Conditions and Structure Properties for Almost Contact Metric Manifolds Mathematika Balkanica, New Series Vol.11, 1997, Fasc. 3-4, 239-253

Христов, Паисий (1997) Гийом дьо Лорис, Жан дьо Мьон. Роман за Розата (622 стр.) “Народна култура”, София

Христов, Паисий (1997) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингво-поетически анализ Литературна мисъл, 1997-1998 г., кн. 2, с. 146 - 170

Христов, Паисий (1997) Спрежение на френските глаголи (208 стр.; в съавторство със Силвия Вагенщайн) София, ИК “Колибри”

Христов, Христо (1997) Научното познание като светогледен проблем. Философия и наука, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 129-165.

Христов, Христо (1997) Човешката битийност - модели и проблеми. ВВОУ "В.Левски", ЮНС 97, Научни трудове, Кн.55, В.Търново, 1997, 409-415.

Христова-Коцева, Рени (1997) Дейността по избор – звено на педагогическия процес Предучилищно възпитание, 1997, № 5-6.

Хънтов, Владимир (1997) Към въпроса за използуването на термините праболгары и праболгарский язык в съвременната руска лингвистична литература. сп. ПРОГЛАС, бр. 3-4, 1997, стр. 226-231. Велико Търново, 1997. ISSN 0861-7902.

Цветков, Димитър (1997) A Time-Dependent Biochemical System Математички Весник, 49(1997), 115-122.

Чохаджиев, Стефан (1997) Слатино – праисторически селища. В. Търново, 1997, 265 с.

Шопова-Христова, Мариана (1997) Творчество, любов, материнство в русской женской поэзии ХХ века (А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Ахмадулина). Преображение (русский феминистский журнал), Москва, 1997, № 5, с. 62-70. ISBN 5-900541-06-01.

Янков, Румен (1997) География на населението и селищата в света Изд. “Фабер”, В. Търново, 1997, 335 с., ISBN 954 – 9541 – 11 – 8

Янков, Румен (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози Изд. “Фабер”, В. Търново, 1997, 184 с., ISBN 954 – 9541 – 19 – 3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/