Публикации за 1997


Ангелова, Пенка (1997) Bericht der Sektion III: Disziplinüberschreitende Ansätze der Sprach- und Literaturwissenschaften. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 1997, № 2. TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

Ангелова, Пенка (1997) Bulgarische Literatur in deutscher Übersetzung: "Das Rosenland" von Roda Roda. In: Jura Soyfer. Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Heft 4, 1997, S.37-42. Wien: Ges.

Ангелова, Пенка (1997) Canettis autobiographische Trilogie als Bildungsroman. In: Autobiographie zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft: internationales Symposium, Russe, Oktober 1992, Bd. 1. Hrsg. Penka Angelova, Emilia Staitscheva. St. Ingbert: Röhrig, 1997. S. 47-62. ISBN: 978-3-86110-134-5. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Ангелова, Пенка (1997) Jura-Soyfer-Veranstaltungen in Bulgarien. In: Jura Soyfer. Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Heft 4, 1997, S.4 Wien: Ges.

Ангелова, Пенка (1997) Masse und Individuum bei Zamjatin und Canetti. Typologische Betrachtungen über Zamjatins Roman "Wir" und Canettis Dramen. In: "Ein Dichter braucht Ahnen": Elias Canetti und die europäische Tradition; Akten des Pariser Symposiums, 16. - 18.11.1995. Hrsg. Gerald Stieg und Jean-Marie Valentin. Bern u.a.: Peter Lang Verlag, 1997. S. 173-192. ISBN: 978-3-906757-19-3. Bern u.a.: Peter Lang Verlag.

Ангелова, Пенка (1997) Карл Ясперс: Екзистенция, комуникация, скок. В: Екзистенциална философия: 3 лекции, изнесени в Свободния нем. инст. във Франкфурт на Майн, септ. 1937. Прев. от нем. Сашо Марков. Велико Търново: Слово, 1997, с. 97-104, ISBN - 954-439-472-9. COBISS.BG-ID - 1030555620. Велико Търново: Слово.

Анчев, Стефан (1997) Град Силистра в българо-румънските отношения през първата фаза на Балканската война (до преговорите в Лондон). Архив за поселищни проучвания. 1-2. В. Търново 1997., с. 90-103.

Аркадиев, Димитър (1997) Household consumption of some groups of foods in Bulgaria Research Expo'97. October 8, 1997, University of Missouri - Columbia, USA.

Аркадиев, Димитър (1997) Потребление на някои групи хранителни стоки от домакинствата в България Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1997, кн.2, с. 39-55. , ISSN: 0204-8698.

Бакоев, Валентин (1997) Irreducible Conjunctive Normal Forms of the Zero Function II MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 1997, pp 209-215, (Proceedings of the Twenty-Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Plovdiv, April 22 –25, 1997), ISSN 1313-3330, COBISS.BG-ID - 1124763620. http://www.math.bas.bg/smb/PK/26-1997.pdf

Бакоев, Валентин (1997) За една тривиална комбинаторна задача, нейните обобщения и някои интересни зависимости Математика и информатика, София, 1997, бр. 5-6, стр. 42-47. ISSN 1310–2230

Бонджолова, Валентина (1997) Българска лексикология.Сборник с упражнения ( в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: изд. Faber. 2005. 80 с. ISBN: 9549541185.

Бочева, Стефка (1997) Николай Кауфман - Детско-юношески албум за пиано - азбука на българските метроритми за бъдещия учител по музика. В: Сборник материали по проблемите на масовото музикално възпитание в България АМТИ, Пловдив

Бузов, Вихрен (1997) Логиката на научните открития пред нови перспективи Философия и наука, (Е. Данков – съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.167-206;

Бузов, Вихрен (1997) Науката логика като практическо изкуство Философия. - С., 1997 . - Г. 6, N 2-3. - С. 75-82

Бузов, Вихрен (1997) Полската аналитична школа Филос. алтернативи. - С., 1997. - Г. 6, N 5/6. - С. 38-47

Бузов, Вихрен (1997) Проблеми, теории, модели Философски алтернативи № 3, с.31-35;

Бузов, Емил (1997) Предучилищният проект за социално слаби деца "Step by step" в България Предучилищно възпитание, 1997, XLV, № 7-8, с. 41-43, ISSN: 0204-7004., COBISS.BG-ID 1137241572

Булева-Петрова, Марияна (1997) Nenov, Dimiter The New Grove Dictiоnary of Music and Musicians, 19722

Булева-Петрова, Марияна (1997) Tekeliev, Alexander The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Булева-Петрова, Марияна (1997) Музикалното мислене на Панайот Пипков в контекста на българската музикална култура от края на ХІХ и началото на ХХ век Сб. "Панайот Пипков и музикалната култура на неговото време"

Буров, Стоян (1997) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика Велико Търново: Фондация “Темел”/ Издателство “Фабер”, 1997. 292 стр. ISBN 954-9541-16-X (ч. 1); COBISS.BG-ID 1038220004

Буров, Стоян (1997) Граматически род и референция на пола. // Д. Кенанов, Ц. Иванова (съст.). Българистични проучвания. 2. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997, стр. 11-18.

Буров, Стоян (1997) За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на –и в съвременния български език. Проглас (Велико Търново), VІ, 1997, № 3-4, стр. 3-14.

Буюклиева, Стефка (1997) New extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.43, pp.1607-1612, IF 1,354, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (1997) On the automorphism group of the extremal singly-even self-dual codes of length 48 Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1997) On the binary self-dual codes with an automorphism of order 2 Designs, Codes and Cryptography, vol.12, pp. 39-48. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (1997) Some New Extremal Self-Dual Codes with Length 58 Proceedings of ISIT'97, Ulm, Germany, pp.116

Василева, Ели (1997) Сярова, Ели. Ако би имало дух без тяло... Сп. "Философия", кн. 4/5, 1997 Сп. "Философия", кн. 4/5

Василева, Ели (1997) Сярова, Ели. Живият смисъл. София: Изд. Рива, 1997, 201 стр., ISBN 954-8440-15-6 София: Изд. Рива, 1997, 201 стр., ISBN 954-8440-15-6

Василева, Ели (1997) Сярова, Ели. За смисъла на религиозното образование. Сп. ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. София: МОН, 1997, кн. 10, стр. 17-23, ISSN 1314–8540 (Online) Сп. ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. София: МОН, 1997, кн. 10, стр. 17-23, ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print) [Инд./ Реф. Web of Science/JCR]

Великов, Юлиян (1997) Трулският събор /692/ и проблема за образа. Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1, (1997), c.240-247, ISSN 1310-9928; COBISS.BG-ID - 1137220324

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1997) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов. В помощ на зрелостниците и кандидат-студентите. В. Търново, 1997, с. 224. ISBN 954 439 466-4. COBISS.BG-ID 1033103076

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1997) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Литературният мит Яворов в критическата рецепция на д-р Кръстев, Б. Пенев и Вл. Василев. Български език и литература, 1997, 3-4, с. 38-47. ISSN 0323-9519; COBISS.BG-ID 1120425188

Велкова-Гайдаржиева, Антония (1997) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Митотворчество в разказите на Иван Вазов. // Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов.Съставител: Димитър Михайлов. - В. Търново: Слово, 1997, (с. 211-223). ISBN 954 439. 466-4. Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов.Съставител: Димитър Михайлов. - В. Търново: Слово, 1997, (с. 211-223). ISBN 954 439. 466-4.

Велчев, Борис (1997) За имунитета на президента и вицепрезидента сп. „Полит. изследвания”, 1997, № 1, с.21-27, ISSN 0861-4830

Велчев, Борис (1997) Наказателно-правни аспекти на дипломатическия имунитет сп. „Съвременно право”, 1997, № 1, с. 32-42, ISSN: 0861-18-15

Вътов, Върбан (1997) Малък фразеологичен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 1997, 182 с. ISBN: 954-439-504-0, COBISS.BG-ID: 1035311844 Велико търново: Слово

Галунов, Тодор (1997) Епилогът на съдебното преследване срещу Радославовите министри. Исторически преглед, 1997, N 4, с. 58-78.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 1997, N 4, с. 58-78.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (1997) Конституционно-наказателната отговорност на министрите в подготовката на българското участие в Първата световна война. ISSN C605-8906. - 0861-5306; COBISS.BG-ID 1138045924 сп. Родина

Галунов, Тодор (1997) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), първа част. Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34. ISSN – 0204 - 4080 Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34. ISSN – 0204 - 4080

Галунов, Тодор (1997) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), част втора. Военноисторически сборник, 1998, N 5, с. 26-42. ISSN – 0204 - 4080 Военноисторически сборник, 1998, N 5, с. 26-42. ISSN – 0204 - 4080

Ганчева, Магдалена (1997) Некоторые проблемы сопоставительного исследования сочетаемости слов (на материале русского и болгарского языков). – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 50, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1997, с. 284-292. ISSN 0861- 0312. В.Търново

Ганчева, Магдалена (1997) О сочетаемости русско-болгарских лексических аналогов. – Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, кн. 50, Филологии – ч. 1, В. Търново, 1997, с. 293-302. ISSN 0861-0312. В.Търново

Ганчева, Магдалена (1997) Об эквивалентности русско-болгарских лексических аналогов. – Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Пловдив, 1997, с. 58-62. Пловдив

Генова, Дафинка (1997) За значението в естествения език и неговата репрезентация. Философия, 1997, (2-3), с. 83-89. Print ISSN 0861-6302

Генова, Дафинка (1997) За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 191 с. ISBN 954-524-165-9 COBISS.BG-ID 1030951140

Генова, Дафинка (1997) Контекст или множество от контексти Проглас, 1997, 1-2, с. 59-70. ISSN 0861-7902

Георгиев, Лъчезар (1997) Георгиев, Лъчезар. Свищов - издателски и печатарски център : ХIX - началото на XX в. / Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- Вид на материала - дисертация ; възрастни, нехудожествена литература Издателство и производство - Велико Търново, София : [Л. Георгиев], 1997 Език - български COBISS.BG-ID - 1263625700

Георгиев, Лъчезар (1997) Свищов - издателски и печатарски център XIX – началото на ХХ век : Монография. – Свищов : Междунар. фонд. Ал. Константинов; Star Way, 1997. – 374 с. : с ил. Библиогр. с. 361–372. ISBN 954-8685-04-3 [Публикация на дисертационния труд на Лъчезар Георгиев]. COBISS.BG-ID - 1032227300

Георгиева, Виолета (1997) За ситуационните методи и проблемността в обучението по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 170–176. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Списание „Свободно възпитание” и идеите на реформаторската педагогика. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 177–182. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 204–211. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 197–203. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Гецов, Антон (1997) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ Печатна база: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, София, 1996, 34 с.

Гецов, Антон (1997) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Рецензенти: проф. дфн Станьо Георгиев; проф. Русин Русинов. Редактор: проф. д-р Боян Байчев. В. Търново: Издателство РИК „БИ“, 1997, 216 с. ISBN 954-90275-1-1, COBISS.BG-ID – 1032342244.

Гостилов, Стефан (1997) “Калиграфията” – интегрираща дисциплина в обучението на студентите от факултет “Педагогика” към ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий” Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Визуалната комуникация на градската среда и възпитателната работа при 5-6 годишни деца Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. , Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Графични знаци и пределното им адаптиране към учебно-възпитателната работа Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Практическата работа с широки пера в упражненията по калиграфия със студентите от специалността “ Предучилищна и начална училищна педагогика” Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гостилов, Стефан (1997) Реализиране на някои когнитивни функции на знака в детската градина Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гочев, Гочо (1997) Антонимическая микросистема с точки зрения свойств, отношений и связей пар. // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 50. Филологии, Велико Търново, 1997, с. 265-271.

Гочев, Гочо (1997) Синтагматическая связь суффиксов с флексиями и средства выражения родового значения болгарских мотивированных существительных. // Българистични проучвания, 2. Международен семинар по български език и култура. В. Търново, 1997, с. 19-32.

Гочева, Сийка (1997) Лексико-семантические группы арготизмов со значением собирательности в русском языке // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 50, Филологии, Велико Търново, 1997,12с.

Григорова, Венцислава (1997) Търговските спорове в Световната търговска организация и редът за тяхното разрешаване. Съвременно право, 1997, № 3, с. 18-31. ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1135918308 София

Грудков, Венелин (1997) Агиографски произведения от края на ХII и първата половина на ХIII в., свързани с Търново. Велико Търново. COBISS.BG-ID 1263994596

Грудков, Венелин (1997) Свети Иван Рилски в агиографията от края на XII и началото на XIII в. Епохи: историческо списание на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" vol. V ,1-4. (с.261-265). Велико Търново: Университетско издателство. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204

Гълъбов, Мирослав (1997) Теория и приложение на цифровата обработка на сигналите. Издателство "Св.Г.Победоносец" гр.София

Гърбачева, Анелия (1997) Парадокси на поведението. Проблематичното в поведението на децата и юношите. Велико Търново: Издателство Фабер 1997. ISBN 954-9541-08-6 Велико Търново: Издателство Фабер. 1997

Гюлчев, Николай (1997) Изобразяване по натура в учебната художествено-творческа дейност сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 1997.

Давидов, Димитър (1997) Анализ на физическата подготовка на курсантите от ВВОВУ,,Васил Левски” за периода от кандидат-курсантските изпити до завършване етапа на единичното обучение. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56, В. Търново, 1997.

Давидов, Димитър (1997) Оптимизирана методика на обучение на гимнастическите упражнения ,,раменна стойка” и ,,страничен отскок” на успоредка”. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 188-197) ISSN 0861-0312

Давидов, Димитър (1997) Относно усъвършенстване методиката за обучение на курсантите по плуване стил ,,бруст” . ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 71-78) ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. -В. Търново: Faber, 1997, 184 с., ISBN 954 – 9541 – 19 – 3 COBISS.BG-ID 1034542308

Дерменджиева, Стела (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. Велико Търново: Faber, 1997, 184 с. ISBN 954-9541-19-3 COBISS.BG-ID 1034542308

Димитров, Димитър (1997) Квинт Симах: Послание до Теодосий и Валентиниан II. Синезий от Кирена: На брата Евоптий. Превод и коментар. - Архив за средновековна философия и култура, свитък IV, София: ЛИК, с. 7-21. ISBN 954-607-117-X, COBISS.BG-ID 1031694820.

Димитрова, Димка (1997) Задачи и упражнения по български език за 6. клас В. Търново: Абагар ,1997, 1999, 2000 . 220 с., ISBN 954-427-283-6. COBISS-ID 1036693988

Донев, Владимир (1997) Каравеловият "сценарий" на Априлското въстание Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 3 (1997), s. 55-70; COBISS.BG-ID 1136449764

Донев, Владимир (1997) Фолклорният информационен модел и образа на възприемателя в ранната Каравелова проза Проглас, 1997, № 3-4, с. 137-153; ISSN 0861-7902

Донева, Дафина (1997) Външни ефекти, права на собственост и проблеми на опазването на околната среда, сп. "Икономическа мисъл",бр. 3, 1997. стр. 93 – 106. сп. Икономическа мисъл, София

Дундов, Тенчо (1997) Правни отношения и правни връзки. С, Юриспрес, 1997, 2. изд., 2005.

Златева, Добринка (1997) Детерминационна и функционална обусловеност между работна заплата и печалба. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1997 г., кн. 51, ч. II, с. 340-354. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Златева, Добринка (1997) Инфлация и безработица: концепции и факти сп. Известия, 1997, бр.1, с. 35– 40. ISSN 1310-0343 CEEOL

Златева, Добринка (1997) Производствена цена на труда и предлагането на труд. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1997 г., кн. 51, ч. II, с. 355-371. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ

Иванов, Георги (1997) Въпроси на търговското право. 2. доп. и прераб. издание В. Търново : Абагар, 1997, 352 с., COBISS.BG-ID 1031921892

Иванов, Здравко (1997) От глобална към парцеларна история и нейното преодоляване София, във: Философски алтернативи, кн.3, с.81-87

Иванов, Ивелин (1997) Зараждането на идеята за кръстоносните походи на Изток. – Военноисторически сборник, 1997, кн.1, с. 7-18. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468 София

Иванова, Ценка (1997) За езика на Стеван Сремац (типологически преглед) Мост, списание на българската народност в Югославия, N147/1997; стр. 57-62

Иванова, Ценка (1997) О наставном процесу на српском jезику на страним универзитетима Округли сто “Статус србистике у свету” - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1997, књ. 26/2; стр. 495-497

Иванова, Ценка (1997) Типолошки осврт на jезик Стевана Сремца Научна конференциjа “Књижевно дело Стевана Сремца - ново читање”, Ниш, 1997, стр. 93-98

Йовевска, Мариана (1997) Мустафа Кемал в българската историография Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1 Издателство Антос, Шумен 1997, с. 167-177. ISSN 1310-9928

Йонкова, Красимира (1997) Личност и социални ценности. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 1-2. с. 94 - 111. ISSN 1310 - 358X (print)

Йорданов, Стефан (1997) За един аналог в мито-епическата история на народите от Стария и Новия свят (Ицкоатл срещу Аскапоцалко, Гилгамеш срещу Киш). Америка и Европа. Интеграция и диференциация на културите. Първа Национална конференция по американистика. В. Търново, 17–18 май 1997 г. Велико Търново, 1997, 9–26.

Йорданов, Стефан (1997) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: II. Системата тьолис-тардуш и двудялбата „българи – котраги” в „Старата Велика България”. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том шести. Велико Търново, 1997, 89–108.

Йорданов, Стефан (1997) Исследования о мифо-эпических народах Балкан и Северного Причерноморья: социокультурная характеристика гомеровских Abioi. Античный мир. Византия. К 70-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков, 1997, 84–103.

Калчев, Калчо (1997) Българската социалдемокрация и монархическият институт (1918–1923). Шумен

Карамихова, Маргарита (1997) Les Tsiganes en Bulgarie – un groupe en transition demographique. Etudes Balkaniques, 1–2, 3–14. С.

Карамфилова, Петя (1997) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в похвалните слова на Евтимий Търновски.- Проглас, 1997, 6 (бр. 1-2). Print ISSN: 0861-7902 , Online ISSN: 2367-8585 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol11/iss1/ COBISS.BG-ID 1138959844 Проглас, 1997, № 1-2. ISSN: 0861-7902 COBISS.BG-ID 1138959844

Кирилова, Веска (1997) За някои случаи на употреба на определителния член със съществителните имена във френски, испански и български език. Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ. с. 193–202, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146306276.

Кирилова, Веска (1997) Към класификацията на обстоятелственото пояснение за място в българския и френския език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 209–218, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146308836

Кирилова, Веска (1997) Общи случаи на категориална конверсия при образуване на съществителни имена във френския, испанския и българския език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 202–209, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146306532

Киров, Димитър (1997) Културният секуларизъм. Сп. "Философия", София, 1997, кн. 1, с. 3-10. ISSN 0861 - 6302 София

Киров, Димитър (1997) Феноменът Ванга. Сп. “Мирна”, кн. 3, 1997. ISSN 1310 - 9065; COBISS.BG-ID 1120547044 София

Колева-Златева, Живка (1997) Problems of semantic reconstruction (Etymological and semantic typological investigation in the Bulgarian body-part terminology). Dissertation abstract. Linguist List. Online. Available: http://linguistlist.org/cgi-bin/dissfly.cgi?rkoleva

Колева-Златева, Живка (1997) За когнитивния подход при семантичната реконструкция. - Съпоставително езикознание. 1997. №2, с. 77-86. ISSN: 0204-8701

Колева-Златева, Живка (1997) Методологични бележки относно етимологичните изследвания по тематични групи (Върху материал от българската соматична лексика) - В: Българистични проучвания. В. Търново: Пик, 1997, с. 115–128. ISBN 954-8258-86-2.

Колева-Златева, Живка (1997) О значении универсалий семантических полей для этимологических исследований Проблеми зiставной семантики. Ки¿в, 1997, с. 40-43

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователн В. Търново, 1997

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Дисертация за присъждане на образователната и научна и степен доктор. В. Търново, 1997.

Колева-Златева, Живка (1997) Рецензия: P. S. Bakker. Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament (A Transparent and Heuristic Approach) University of Amsterdam, 1996 Проглас, 1997, №1–2, с. 193–195

Константинов, Казимир (1997) Молитва против нежит вьрху амулет от Пькуюл луй Соаре. В: Българите в Северното Причерноморие. Т. 6. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1997, с. 123-130. ISBN 954-524-171-3 COBISS.BG-ID 1032840164

Константинов, Казимир (1997) Рунически надписи и знаци от манастира при Равна и техните аналози. В: Проблеми на прабългарската история и култура, 3. – Шумен, 1997, с. 110-111.

Константинов, Казимир (1997) Старобългарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 2, Wien, 1997 (= Die Slawischen Sprachen, 52).

Костова, Людмила (1997) (En)Gendering a European Periphery: Images of the Balkans in Nineteenth-Century British Fiction. In: The European English Messenger, Vol. VI/2 (Autumn 1997), pp. 53-58. ISSN 0960 4545 The European English Messenger

Костова, Людмила (1997) Representing 'Darkest Eastern Europe': Bulgaria in G. B. Shaw's Arms and the Man and Malcolm Bradbury's Doctor Criminale. In: Europe: From East to West. Ed. by Martin Dangerfield, Glyn Hambrook and Ludmilla Kostova, Veliko Tarnovo: PIC, 1997, pp. 33 - 48. ISBN 954-8258-83-8. COBISS.BG-ID:1030499812 COBISS.BG-ID 1030499812 Велико Търново: изд. ПИК, 1997

Костова, Людмила (1997) Tales of the Periphery: the Balkans in Nineteenth-Century British Writing (240 pp.). Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 1997. ISBN 954-524-163-2. COBISS. BG-ID:1032373988 УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Кучев, Юрий (1997) Данъчно право, Изд. авт., 1997. 284 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. VІ)., COBISS.BG-ID 1030691300 Изд. авт., 1997. 284 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. VІ)., COBISS.BG-ID 1030691300

Кучев, Юрий (1997) Учебно помагало по данъчно право. [За студенти-юристи].София, Изд. авт., 1997. 100 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. ІІІ; Гл. ІV, Т. 1 И 4; Гл. V; Гл. VІІІ, т. 1 и Гл. ІХ, т. 4)., COBISS.BG-ID 1030691556 София, Изд. авт., 1997. 100 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. ІІІ; Гл. ІV, Т. 1 И 4; Гл. V; Гл. VІІІ, т. 1 и Гл. ІХ, т. 4)., COBISS.BG-ID 1030691556

Кючуков, Христо (1997) The Typology and the Dialectology of Romani.(науч. ред. с П. Бакер и Я. Матрас) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

Кючуков, Христо (1997) Психолингвистични аспекти на ранния билингвизъм София

Легкоступ, Пламен (1997) Изложба "Международен пленер по живопис", 1997 Струга, Македония

Легкоступ, Пламен (1997) Изложба "Съвременни български художници", 1997. галерия за чуждестранно изкуство и галерия "Пеликан", София, България

Легкоступ, Пламен (1997) Изложба „Великотърновски художници в София“, 1997 изложбени зали на СБХ, „Шипка“ 6, София, България

Легкоступ, Пламен (1997) Колективна изложба „България - изкуство по време на криза“, 1997 галерия „Kunsthoken“, Кведленбург, Германия

Легкоступ, Пламен (1997) Самостоятелна изложба живопис, м. август,1997 - Културен център, Охрид, Македония

Легкоступ, Пламен (1997) Самостоятелна изложба живопис, м. май, 1997 галерия „Артос“, София, България

Легкоступ, Пламен (1997) Самостоятелна изложба живопис, м. юни, 1997 галерия „Пеликан“, Бургас, България

Легкоступ, Пламен (1997) Хабилитационен труд "Възприемане на художествената творба и влиянието й върху изобразителната дейност на децата", за получаване на научното звание “доцент”. СНС по Педагогика при ВАК

Лечев, Велико (1997) Военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария по Долен Дунав 1915 - 1917 г. // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 6. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1997, с. 315-330. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Малев, Людмил (1997) По въпроса за отказването на йеродякон Игнатий (Васил Левски) от монашеството и напускането му на духовния сан – Духовна култура, 1997, кн.5, стр 20-25. ISSN 0324-1173 COBISS,BG-ID 1137191652 София

Мандева, Марианна (1997) Методика на обучението по български език в подготвителен клас Проблеми на обучението в началното училище, В. Търново

Мандева, Марианна (1997) Ситуативно-речевите упражнения в уроците по български език във втори клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Манолакев, Христо (1997) „Повести покойного Ивана Петровича Белкина” и парадоксите на Пушкиновия прозаичен дебют (име, подпис, маска). Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Т. 35, кн. 1, 1997. Филологии, с. 469-479. ISSN 0861-0029

Манолакев, Христо (1997) Константин Мочулски в българския печат през 20-те години и споменът за отказания спомен. Човек и време. (Сб. с научни изследвания в памет на Сабина Беляева). София. 1997, Изд. на НБКМ, с. 363-380. ISBN 954-523-034-7.

Маринов, Бранимир (1997) Анализ на физическата подготовка на курсантите от ВВОВУ,,Васил Левски” за периода от кандидат-курсантските изпити до завършване етапа на единичното обучение. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 207-212) ISSN 0861-0312

Марков, Сашо (1997) Екзистенциална философия : 3 лекции, изнесени в Свободния нем. инст. във Франкфурт на Майн, септ. 1937, книга Издателство В. Търново : Слово, 1997, ISBN - 954-439-472-9 COBISS.BG-ID - 1030555620

Марчева, Пенка (1997) Към въпроса за музикалното мислене и мястото му в начална училищна възраст Музикалнообразователната система - традиции и перспективи, Национално научно-практическа конференция, Бургас - 1997 г., съст. Г.И.Стоянова, с.11-14, ISBN 954-558-041-0, COBISS.BG-ID - 1031969764

Минев, Тодор (1997) Пенитенциарната педагогика като наказателно-изпълнителна и педагогическа наука. В бюл. "Затворно дело" 1997 кн. 3 София изд. ГДИН, с.47-67 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Минев, Тодор (1997) Психологически и педагогически подходи при прилагане на прогресивната система за изпълнение на наказанията. В: бюл. "Затворно дело" 1997 кн. 2 София: изд. ГДИН, с. 61-68 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132

Мирославска, Виргиния (1997) K problématike ženských priezvísk v slovenčine a poľštine Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 1997, 16 - 23

Мирославска, Виргиния (1997) Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska (XVII – XVIII w.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997, 148 с.

Мирославска, Виргиния (1997) Uwagi o deklinacji nazwisk polskich Varia VI. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 27.11. – 29.11.1996), Bratislava 1997, 145 - 149

Михайлов, Димитър (1997) Етюди за самотника. 70 години от смъртта на Стоян Михайловски. - Света гора, 1997, А (кн. 1), с. 121-133. ISSN 1311-0209. COBISS.BG-ID 1138516964. У нас

Михов, Милен (1997) Екзарх Йосиф - между политиката и църквата - Юбилеен вестник по случай 120 години от избирането на Ловчанския митрополит Йосиф за Екзарх български. с. 5-7. Ловеч

Михов, Милен (1997) Конгресите на ВМОРО и разцеплението в революционната организация след Илинденско-Преображенското въстание и българската екзархия - ВВОВ, НТр., Кн. 54, История, 1997, с. 170-179. Велико Търново

Михова, Маринела (1997) Технологично образование и образователни технологии Информационни технологии в образованието. І –ва част, Ред. Д. Павлов. Шумен, Аксиос, 1997, с. 83-98. ISBN954-8789-30-2

Мишев, Радослав (1997) Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят История на новото време, В. Търново, 1997, 526 с., издат. "Абагар", Трето издание, Р. Мишев е автор на третата част от с. 299 до 526. ISBN 954-427-127-9

Младенов, Младен (1997) младен младенов галерея артин софия

Моллов, Тодор (1997) „Медно гумно”, „медно капище” или „медни врата” в старобългарските историко-апокалиптични сказания от Х-ХI в. Българистични проучвания. 2 (Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора Международна научна сесия, Велико Търново, ВТУ, 20-21 август 1996 г.), Велико Търново: Изд. ПИК, 1997, ISBN 954-8258-86-2, с. 321-332

Моллов, Тодор (1997) Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на Х-ХI век (От „Овче поле” до Средец). Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. VI, 1997, кн. 3-4, с. 77-93.

Моллов, Тодор (1997) Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том Шести. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1997, ISBN 954-524-171-3, с. 191-210

Моллов, Тодор (1997) Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1997, ISBN 954-524-173-Х, 256 стр.

Моллов, Тодор (1997) Слънчевият ритъм на българския Космос според календара в Книга на Енох (Поп Иеремия Български в борба за етничноусвоеното Време в края на Х в.). Междунар. конференция "1090 години от смъртта на св. княз Борис I и 20-годишнината от създаването на Научен център "Преславска книжовна школа", Шумен, 2-3 май 1997 г.

Момов, Митко (1997) Човекът и властта в митовете, в древността и сега Сп. Философски алтернативи, кн. 4, година VI, vol.VI, с. 122-134. ISSN 0861-7899, НРС, COBISS

Моцинова, Божана (1997) Николо Паганини – живот и творчество (монография) - І-ра част (автор) (211 стр.) Университетко издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Мутафова, Красимира (1997) Конфесионални отношения между християни и мюсюлмани и ислямизацията в българските земи през ХV-ХVII век. София, 1997 София

Наама, Карим (1997) Латинска америка и световния трансфер на технологии и научно технически знания Сп. Банки, инвестиции и пари (Финанси), стр. 39-43. Print ISSN 2335-0684 (online) , продължение на БИП.ISSN 1311-7947 (online) София, 9-10/ 1997 г. (Cobiss. BG-ID 1137420772).

Накова, Галя (1997) On the Lorentzian submanifolds of almost contact manifold with B-metric of dimension 5. (with K. Gribachev) Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 56 - 62

Накова, Галя (1997) Submanifolds of some almost contact manifolds with B-metric with codimension two, I Mathematica Balkanica, Vol. 11, 255 - 267

Налбантова, Елена (1997) История и култура на България в дати. Възраждане (колектив). Абагар, В. Търново ISBN 954-439-488-5

Налбантова, Елена (1997) Киро Тулешков и раждането на неговите мемоари. - К. Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Е. Налбантова, В. Търново : Абагар, 1997, 303 с., с. 245-260. ISBN 954-427-278-XCOBISS.BG-ID - 1031423972 К. Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Е. Налбантова, В. Търново, 1997, 303 с., с. 245-260. ISBN 954-427-278-X

Налбантова, Елена (1997) Киро Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Ел. Налбантова. В. Търново: Абагар, 1997, 304 с. ISBN 954-427-278-X COBISS.BG-ID - 1031423972 В. Търново: Абагар, 1997, 304 с. ISBN 954-427-278-X

Налбантова, Елена (1997) Литературни анализи : В помощ на учениците от IX кл. / Иван Радев и др. ; Отг. ред. Иван Радев В. Търново : Абагар, 1997, 144 с. ISBN - 954-427-141-4 COBISS.BG-ID - 1031579620

Начева-Маркова, Нина (1997) „Синкретизма в изкуството и интегралния подход в музикално-възпитателния процес” Проблеми на обучението в началното училище, Университетско издателство, В. Търново, 1997г.

Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежи и диктовки в помощ на кандидат - студентите за специалност Музикална педагогика” Солфежи и диктовки в помощ в помощ на кандидат-студентите за специалност„Музикална педагогика”, В.Търново, 1997г.

Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежът – средство за интелектуално развитие в специализираните паралелки по музика на СОУ” Педагогически алманах, 1, 2/ 1997г., Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”

Николов, Николай (1997) Базов алгоритъм при сканиране Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново, кн. 57, с. 308-312

Николова, Илияна (1997) “Във всеки концерт свирехме и творба от български автор”. – Музикални хоризонти, 1997, 3, 4, с. 108-109. Print ISSN 1310-0076

Николова, Илияна (1997) Възприемане на музика в началното училище. – В: Проблеми на обучението в началното училище. съставител доц. Панайот Дражев, В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997, с. 164-179. ISBN 954-524-156-Х

Николова, Илияна (1997) Музикалното обучение в Петропавловския манастир около Освобождението. – В: Научни трудове на Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”. В. Търново: 1997, 55, с.133-136. ISSN 0861-0312

Николова, Илияна (1997) Никола Янакиев Златев и наговият принос към историята на музикалното дело във Велико Търново. – Музикални хоризонти, 1997, 5, 6, с. 119-121. Print ISSN 1310-0076

Николова, Илияна (1997) Принос към биографията и творческия път на професора по флейта Никола Стефанов Савов. – Архив за поселищни проучвания, 1997, 3, 4, с. 178-181. Print ISSN 0861-65-07

Николова, Илияна (1997) Създаване и развитие на музикалното дружество “Струна” във Велико Търново. – Архив за поселищни проучвания, В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997, 1, 2, с. 118-121. Print ISSN 0861-6507

Нунев, Йосиф (1997) Основни страни на ромската ценностна система в ромския легендарен и приказен фолклор и отличителни черти на героите в него. - В: Светът на ромите (Книга за учителя по литература V-VІІ клас). София: МИЧП, 1997, с. 8-11. ISBN 954-9565-01-7, COBISS.BG-ID: 1031996132 София

Нунев, Йосиф (1997) Песента за моста. - В: Студии романи. Том III-IV (Триезично издание). София: ИК "Литавра". 1997, с. 138-143 (с. 136-141 на англ. език). ISBN 954-8537-44-3 (т. 3-4) София

Нунев, Йосиф (1997) Ромски приказки: Прит. към читанката за III кл. София: МИЧП, 1997, 28 с. ISBN 954-9565-07-6. София

Нунев, Йосиф (1997) Ромски приказки: Прит. към читанката за IV кл. София: МИЧП, 1997, 28 с., ISBN 954-9565-08-4 (поправен) и 954-9565-07-6. София

Нунев, Йосиф (1997) Светът на ромите (Притурка към учебниците по литература V-VII клас). София: МИЧП,1997, 44 с., ISBN 954-9565-09-2 София

Нунев, Йосиф (1997) Светът на ромите: Книга за учителя по литература за V-VII кл. София: Фондация Междуетническа инициатива за човешки права, 1997, ISBN - 954-9565-01-7, COBISS.BG-ID - 1031996132 София

Няголова, Марияна (1997) Няголова М. (1997) Културно-историческата теория и генетичната психология - Философия. 1997. к. 4-5, с. 68-73. ISSN 0861 -6302 COBISS.BG-ID - 1119686628 София

Няголова, Марияна (1997) Няголова М. (1997) Ценен принос в методологията на социалната педагогика. Рецензия на книгата на И.Карагьозов и М.Русева “Увод в социалната педагогика”, сп. Образование, к. 1, с.102-103, София. София

Няголова, Марияна (1997) Няголова М. Д. (1997) У истоков психологической концепции Анри Валлона - Психологический журнал. Т. 18. №2. с.129 - 140. Print ISSN: 0205-9592 ; RSCI WoS | ERIH PLUS COBISS.BG-ID – 1118293476 Москва, Руска Федерация

Павлов, Пламен (1997) България и походите на “Златната Орда” срещу Византия през ХІІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. VІ. В. Търново, 1997, 139-152. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) Епископ-Константинови четения, т. 1–2 (Шумен, 1994-1995).- Исторически преглед, 1997, кн. 4, 158-160. София

Павлов, Пламен (1997) За ролята на православната църква в отношенията на Византия и България със “Златната Орда” (ХІІІ-ХІV в.).- Общото и специфичното в балканските култура до края на ХІХ в. (Сб. в чест на 70-год. на проф. В. Тъпкова-Заимова). София, Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, 1997, 177-185. София

Павлов, Пламен (1997) Куманите във Византийската империя (1237 – първата четвърт на ХІV в.).- Епохи, 1997, кн. 1-2 (В памет на акад. Димитър Ангелов), 37-53. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) Къде в “земята на русите” е бил Иван Асен ІІ?- Епохи, 1997, кн. 3-4, 103-110. В. Търново

Павлов, Пламен (1997) Политическото наследство на Аварския каганат и българските владетели (ІХ-ХІ в.).- Проблеми на прабългарската история и култура, т. 3. Шумен, 1997, 55-66. Шумен

Павлов, Пламен (1997) Турската инвазия в Мала Азия, Византия и българите (краят на ХІ – тридесетте години на ХІІІ в.).- Българистични проучвания, т. 2. В. Търново, 1997, 333-347. В. Търново

Павлова, Мария (1997) Видове лизинг и направления при тяхното отчитане. –сп. Български счетоводител, 1997, бр. 1, с. 27-31. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (1997) Класифициране на ценните книжа за нуждите на счетоводното отчитане. – сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, 1997, бр. 9, с.16-19. ISSN - 1311-0497 (print) ID № 1511 в НРС

Павлова, Мария (1997) Лизингът : Икономически и финансово-счетоводни проблеми - В. Търново : Абагар, 1997, 80 с. ISBN - 954-427-259-3 COBISS.BG-ID - 1030672612

Павлова, Мария (1997) Финансов лизинг- субекти, етапи и тяхното счетоводно третиране. – сп. Икономически изследвания. София: Икономически институт на БАН, 1997, бр. 1, с. 100-107. ISSN - 0205-3292 (print) ID № 434 в НРС

Пенов, Сашо (1997) Действие на договорите за избягване на международното двойно данъчно облагане,Фин.-данъчен контрол, 1997, № 2, 9-24, ISSN 0861-3435 Фин.-данъчен контрол, 1997, № 2, 9-24, ISSN 0861-3435

Пенчев, Пенчо (1997) Докога ще растат разходите? Икономика, април, 1997, с. 31-32. Print ISSN 1312-2428. (COBISS.BG-ID 1135674084)

Пенчев, Пенчо (1997) За политиката на държавата и общините по отношение на развитието на малкия и средния бизнес Народностопански архив, 1997, година L, кн.2, с. 29-34. Print 0323-9004 (COBISS.BG-ID 1137002724)

Пенчев, Пенчо (1997) Трудностите по изхранване на населението ще продължават Икономика и управление на селското стопанство, 1997, година XXXXII, бр.5-6, с. 46-48. Print ISSN 0205 – 3845. (COBISS.BG-ID 1137530596)

Пенчева, Ивалинка (1997) Трудностите по изхранването на населението ще продължават. Икономика и управление на селското стопанство, 1997, 5-6, с. 46-49, Print ISSN 0205-3845, Online 2534-9872, COBISS.BG-ID 1119641316.

Петков, Петко (1997) Екзарх Йосиф I и архиереите от Княжество България - пръв сред равни или център и периферия. // 120 години от избирането на Ловчанския митрополит Йосиф за български екзарх. Юбилеен вестник (Ловеч), октомври 1997, с. 8.

Петков, Петко (1997) История и култура на България в дати. Възраждане. (Съавтор). В. Търново. Изд. Слово. 368 с.

Петкова-Марчевска, Славка (1997) За някои проблеми свързани с перспективата, мястото и значението на народната песен в масовото музикално възпитание Сб. "Проблемите на масовото музикално възпитание в България" Пловдив, 1997.

Петров, Людмил (1997) Петров, Л. Брз продор во кошарката - историски развоj и методика на обучуванье. Списание "Физичка култура", Скопjе, 1997, бр,1-2, ISSN: 0350-3836, с. 112-113 Списание "Физичка култура", Скопjе, 1997, бр,1-2, УДК: 796.323.2.012.5, ISSN: 0350-3836, с. 112-113

Петров, Петър (1997) Петров, П. БЗНС, кооперативното дело и окръжните съвети /1920-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1997, кн. 54, с. 324-331, ISSN: 0861-9115-54.

Петров, Петър (1997) Петров, П. Един опит за занаятчийска партия по време на самостоятелното земеделско управление Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1997, кн. 54, с. 332-339, ISSN: 0861-9115-54.

Петрова, Анастасия (1997) Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: ПИК, 1997, c. 130-145. ISBN 954-8258-86-2

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. В., С. С. Косева. Ранното чуждоезиково обучение – проблеми и перспективи Велико Търново: Научни трудове. Книжка № 50. Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”, 1997, (с. 411 - 418).

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. Игрите с правила в подготовката по четене София: - Предучилищно възпитание, № 7 – 8, 1997, (с. 11 – 12).

Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. Основни понятийни проблеми в изследванията за усвояване на звуковете от децата в предучилищна възраст Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (47 - 63).

Петрова, Красимира (1997) Някои особености на затворническата общност в трудово-поправителните общежития от открит тип, София: 1997 ГД"ИН", бюл. "Затворно дело" кн. 3 с. 67-83 ISSN C603-5094 COBISS.BG-ID 1119740132 София, COBISS.BG-ID 1119740132

Петрова, Мариана (1997) Въведение в Информатиката (ДОС) УИ ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, 1997, 122 с.

Пулова-Ганева, Юлия (1997) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис (София: Образование и наука), 1998, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1030740452) Издателство "Гея-Либрис", София

Пушкарова, Антония (1997) Върху конформната геометрия на мрежите в тримерно вайлово пространство ЮНС на ВВОВУ

Пушкарова, Антония (1997) Циклични елементи от втори ред на диференциални оператори ЮНС на ВВОВУ

Радев, Радослав (1997) Радев, Радослав. Алеко Константинов. Лице и опако. Монография. Варна, издателство "Славена". 1997.128 с.ISBN954 579 016 4

Радева, Ния (1997) "Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза Проглас : филологическо списание. ISSN 0861-7902. - VI, 1-2 (1997), с. 96-105 COBISS.BG-ID 1138986980

Русанов, Росен (1997) "Великата френска буржоазна революция, управлението на Наполеон и Римокатолическата църква" Духовна култура, София, Синодално издателство, 1997, кн.6, с. 19-27 COBISS.BG-ID – 1137189348

Русева, Виолета (1997) Жалостта (от „По жицата” до „Другоселец”). – В. Литературен вестник, бр. 25, 16 -22 юли, 1997

Русева, Виолета (1997) Магиката на родното (повестта „Жетварят” на Йордан Йовков). – Сп. Проглас, 1997, кн.1 - 2, с. 86 - 95

Русева, Виолета (1997) Непостижимата яснота на битието (сб. „Песента на колелетата на Йовков). – Сп. Език и литература, 1997, кн.5 - 6, с. 88 - 95

Русева, Виолета (1997) Още за „Албена”. – В: Света гора. Алманах за литература и изкуство. Велико Търново, 1997, с. 39 - 43

Русева, Мая (1997) Психолого-педагогически аспекти на учебната практика. - В: Проблеми на обучението. Ред. П. Дражев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1997, с. 149-163. ISBN 954-524-156-Х

Русчев, Иван (1997) Въпроси на задължението за лихва в гражданското и търговското право -Пазар и право, 1997, №. 5 и № 6, COBISS.BG-ID 1248516324

Русчев, Иван (1997) Въпроси на публичната държавна собственост в практиката на Конституционния съд. -Собственост и право, 1997, №13, с..10-17, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Русчев, Иван (1997) Новите изменения в Закона за концесиите - Собственост и право, 1997, № 12, с. 5-14, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028

Савова, Жулиета (1997) Учителят на настоящето и бъдещето (премахване на бариерите във възприемането му). В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научнотеоретично списание, V. 1 (1997), с.16-21. ISSN 1310-0270. COBISS.BG-ID 1135435236

Сарафов, Павел (1997) Атакуемо ли е прихващане на насрещен дълг срещу търговско дружество в ликвидация? (За различията между ликвидация и несъстоятелност). - Търговско право, 1997, № 4, 16-23. ISBN 0861-6892

Спасова, Мария (1997) Влияние на говоримия български език от ХІV в. върху лексиката на Цамблаковите проповеди. – В: Българистични проучвания. Т. 2. В. Търново, 1997, 161–180. ISBN 954 8258 86 2. COBISS.BG-ID 1030969316.

Спасова, Мария (1997) За значението на житьница от Крепчанския недатиран надпис – В: Епохи, 1–2, 1997, 120–129.

Спасова, Мария (1997) Още веднъж за Цамблаковото въсѣ древнѣа ѹпразнивь от „Похвално слово за Евтимий”. – В: Проглас, 6, 1997, 3–4, 36–50.

Станчев, Свилен (1997) Pragmatic functions and special sentence positions in Bulgarian Discourse and Pragmatics in Functional Grammar. John H. Connolly, Roel M. Vismans, Christopher S. Butler and Richard A. Gatward (eds.), 121 - 135. Berlin: Mouton de Gruyter.

Станчев, Свилен (1997) Прагматични аспекти на пасива в съвременния български и английски език и българското удвоено допълнение Проглас : филологическо списание. ISSN 0861-7902. - VI, 1-2 (1997), с. 159-165 COBISS.BG-ID - 1138962404

Стефанов, Петър (1997) Латентен народностен гений и комическо светоусещане у Елин Пелин – Родна реч, 1997, кн. 6.

Стоянова, Стела (1997) Социалната политика в рамките на Европейския съюз Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи ISSN: 0204-675X.- HHHVIII, 9 (1997), с. 67-75 COBISS.BG-ID - 1122683620 Бюлетин на труда, СФ, МТСП ISSN: 0204-675X COBISS.BG-ID - 1122683620

Стоянова, Стела (1997) "Обособяване на съветването като съвременен метод за социална рабобта", в "Проблеми на социалната работа в България", № S_JEP-09567-95 БСУ, Бургас № S_JEP-09567-95

Стоянова, Стела (1997) Stoyanova, St.,Care for lonely old people not covered by social services in the region V. Turnovo - report, p.62, Bulgarian Health Information digest, Dreyfus Health Foundation, vol.3, http//tht.org, 1997, p.62 Плевен,, издателство "Отворено общество"

Стоянова, Стела (1997) Стоянова, Ст., Обособяване на съветването като съвременен метод за социална работа, «Проблеми на социалната политика и социалната работа в България», БСУ, проект S_JEP-09567-95, 1997, стр. 105 БСУ

Тодоров, Георги (1997) Английско-бъларски речник на съкращенията в областта на компютърната техника и комуникациите. В.Търново, “Абагар”, 1997, 321 с

Тодоров, Георги (1997) Основни аспекти и тенденции на развитие на компютърните системи за оучение (Чолаков Н.) Юбилейна научна сесия с международно участие - ВВОВУ “В.Левски”,

Тодоров, Георги (1997) Разработване на мощно трифазно буферно съпротивление за двигатели с мощност 560 KVA Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1997) Сотовьiе коммуникации (Попов М.) Киев, Издателство “ВIПОЛ”,1997 г. 144 с.

Тодоров, Иван (1997) Der römische Senat und seine politik gegenüber der thrakischen Herrscher in 3.–2. Jh v.u. Z. – In: The Thracian World at the Crossroads of civilisations. II. (= Proceedings of the Seventh International Congres of Thracolgy. Constanta – Mangalia – Tulcea. 20–26 May 1996). Еd. P. Roman, Sav. Diamandi, M. Alexianu. Bucharest, 1997. 385–391. ISBN 973-98829-6-X. Bucharest, Romanien.

Тодоров, Иван (1997) Някои тенденции за промяна на общинната структура на Тракия през ІІ–І в. пр.н.е. (по данни от колективните монетни находки). – В: Античный мир. Византия. К 70-летию професора Владимира Ивановича Кадеева. Ред. колл.: В. Мещеряков (отв. ред.), С. Дьячков, А. Мартемьянов, И. Сергеев, С. Сорочан. Харьков, 1997, 225–242. ISBN 966-7080-11-0. Античный мир. Византия. ХНУ "В. Н. Каразин", Харьков, Украйна.

Тодорова, Емилия (1997) Използване на карти на паметта в помощ на обучението по логическо програмиране ВВОУ "В. Левски". Сб. научни трудове. Велико Търново, 1997. кн. 53, стр. 74-80. ISSN: 0861-0312

Тодорова, Маргарита (1997) Програмна система за атестиране преподавателите от ВУ, Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, 1997. Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, 1997.

Тодорова, Пенка (1997) Семейно възпитание Издателство АБАГАР Велико Търново

Тодорова, Теодора (1997) Ролята на социалния работник в гражданското общество. - Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството на труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 12 (1997), с. 57-61; (COBISS.BG-ID – 1137675748) у нас

Тодорова, Теодора (1997) Същност и значение на супервизията като метод на обучение [на социалния работник]. - Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 6 (1997), с. 62-69; (COBISS.BG-ID – 1137459940) у нас

Топалов, Миролюб (1997) Работодателя като страна по индивидуалното трудово правоотношение. С.: Сиби, 1997, 212 с., ISBN 954 - 8150-71-9 С.: Сиби, 1997, 212 с., ISBN 954 - 8150-71-9

Тополска, Евгения (1997) Изразителността на речта и нейното значение за формиране на детската личност Дом, дете, детска градина, 1997, № 1,с. 17–22, ISSN 1310-0580, COBISS.BG-ID 1135953124

Тополска, Евгения (1997) Музиката и изразителността на детската реч С. , COBISS.BG-ID 1262410980

Трифонов, Тихомир (1997) An Improved Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Networks (Popov M., Gospodinov M.) Проблеми на техническата кибернетика и роботика, Акад. из-ство «Проф. М. Дринов», №46, стр.78-83

Трифонов, Тихомир (1997) Analysis of High Sensitivity Sensor for Specialized Electronic Equipment (Gospodinov M.) Проблеми на техническата кибернетика и роботика, Акад. из-ство «Проф. М. Дринов», №46, стр.83-89

Трифонов, Тихомир (1997) On the Acoustic Field of a Cylindrical Focusing Projector (V.Grinchenko,Y.Syderov) Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Year XXVII, No3, pp.80-89

Трифонов, Тихомир (1997) Апроксимация на четириполюсния модел на биполярния транзистор при изучаването и инженерния анализ на постояннотоковия режим на усилвателните устройства Научни трудове кн.53, Автоматика и изчислителна техника, стр.277-285, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) За решаването на безкрайни системи от алгебрични уравнения (Я. Сидеров) Научни трудове на ВВОВУ, кн.57, стр.74-80, Висша математика и информатика, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) Измерване на ширината на ДН на хидроакустични антени с голям коефициент на насоченост (К.Симеонов) Акустика бр.1, стр.46-51, Българска секция на AES, София

Трифонов, Тихомир (1997) Особености на MATLAB като среда за моделиране и визуализация (Я. Сидеров) Научни трудове кн.57, Висша математика и информатика, стр.319-323, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) Усилвател на заряд за пиезоелектрични приемници (И.Иванов) Научни трудове кн.53, Автоматика и изчислителна техника, стр.285-290, В.Търново

Харалампиев, Иван (1997) Из езиковите особености на Берлинския сборник, среднобългарски паметник от XIII век. - Български език, 1997/98, 47, (кн. 2), с. 4-8. Print ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1141749476

Харалампиев, Иван (1997) Бъдещето на българския език от историческо гледище (върху морфологичен материал). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 267 с. ISBN 954-524-162-4; COBISS.BG-ID 1030978276; второ издание В. Търново: УИ "Св св. Кирил и Методий", 2000, 284 с. ISBN 954-524-162-4; COBISS.BG-ID 1036267748; трето допълнено издание В. Търново : Фабер, 2006, 344 с. ISBN 954-775-594-3 (Подв.) : 978-954-775-594-9; COBISS.BG-ID 1243214052

Христов, Милен (1997) On the Integrability Conditions and Structure Properties for Almost Contact Metric Manifolds Mathematika Balkanica, New Series Vol.11, 1997, Fasc. 3-4, 239-253

Христов, Паисий (1997) Гийом дьо Лорис, Жан дьо Мьон. Роман за Розата (622 стр.) “Народна култура”, София

Христов, Паисий (1997) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингво-поетически анализ София Литературна мисъл : двумесечно списание за естетика, литературна история и критика ISSN: 0324-0495.- XXXIX/XL, 2 (1997/1998), s. 146-170 COBISS.BG-ID 1144486628

Христов, Паисий (1997) Спрежение на френските глаголи София, ИК “Колибри”, 1997, 208 с., ISBN 954-529-091-9 COBISS.BG-ID 1035669732

Христов, Христо (1997) Научното познание като светогледен проблем. Философия и наука, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 129-165.

Христов, Христо (1997) Човешката битийност - модели и проблеми. ВВОУ "В.Левски", ЮНС 97, Научни трудове, Кн.55, В.Търново, 1997, 409-415.

Христова-Коцева, Рени (1997) Дейността по избор – звено на педагогическия процес Предучилищно възпитание, 1997, 5-6, с. 17-20, ISSN 0204-7004

Хънтов, Владимир (1997) Към въпроса за използуването на термините праболгары и праболгарский язык в съвременната руска лингвистична литература. сп. ПРОГЛАС, 1997, бр. 3-4, стр. 226-231. Велико Търново, 1997. ISSN 0861-7902.

Цветков, Димитър (1997) A Time-Dependent Biochemical System Mat. Vesnik 49 (1997), no. 2, 115–122. ISSN: 0025-5165

Цонкова, Ваня (1997) Бариери пред комуникационните процеси и начини за преодоляването им в организациите Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1997, книжка № 51, Икономика, с. 469-475. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Правни и пазарни условия за изграждане и функциониране на инвестиционни фондове в България Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1997, книжка № 51, Икономика, с. 461-469. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Същност и функционални особености на инвестиционните фондове Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, книжка № 51, Икономика, с. 475-481. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Чохаджиев, Стефан (1997) Слатино – праисторически селища. В. Търново, 1997, 265 с.

Шопова-Христова, Мариана (1997) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингво-поетически анализ. Литературна мисъл, 1997-1998, № 2, с. 146-170. Print ISSN 0324-0495 COBISS.BG-ID 1144486628

Шопова-Христова, Мариана (1997) Творчество, любов, материнство в русской женской поэзии ХХ века (А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Ахмадулина). Преображение (русский феминистский журнал), Москва, 1997, № 5, с. 62-70. ISBN 5-900541-06-01.

Янков, Румен (1997) География на населението и селищата в света Велико Търново: Изд. „Фабер“, 1997, 335 с. ISBN 954-9541-11-8 COBISS.BG-ID 1034666212

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/